Sony | SLT-A65 | Sony SLT-A65 Instrukcja obsługi

4-287-950-53(1)
Aparat cyfrowy z
wymiennymi
obiektywami
Przygotowanie aparatu
Rejestrowanie i
wyświetlanie obrazów
Rejestrowanie obrazów w
zależności od obiektu
Podręcznik α
mocowaniem A
Korzystanie z funkcji
fotografowania i filmowania
Korzystanie z funkcji
odtwarzania
Wykaz funkcji
Oglądanie zdjęć na
komputerze
Inne
Operacje zaawansowane
Indeks
SLT-A65/SLT-A65V
©2011 Sony Corporation
Spis treœci
Podstawowa
obsługa
............................................................................. 9
W tej części podano podstawowe informacje z zakresu obsługi aparatu.
Treść rozdziału „Podstawowa obsługa” jest taka sama jak w
dostarczonej Instrukcji obsługi.
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ...................... 10
Przygotowanie aparatu
Sprawdzenie dostarczonych elementów ..................... 13
Elementy aparatu .......................................................... 14
Ładowanie akumulatora ............................................... 20
Wkładanie akumulatora/karty pamięci (oddzielnie w
sprzedaży) ................................................................. 22
Zakładanie obiektywu .................................................. 25
Włączanie aparatu i ustawianie zegara ....................... 29
Przed przystąpieniem do rejestrowania obrazów ...... 32
Regulacja wizjera do ostrości wzroku (korekcja
dioptryczna) ..................................................... 32
Prawidłowe trzymanie aparatu ............................... 32
Rejestrowanie i wyœwietlanie obrazów
Fotografowanie .............................................................. 34
Nagrywanie filmów ....................................................... 36
Odtwarzanie obrazów ................................................... 37
Kasowanie obrazów (Kasuj) ........................................ 38
Rejestrowanie obrazów w zależnoœci od obiektu
Zmiana kąta ustawienia monitora LCD ..................... 39
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach ............... 40
......................................................................... 41
Wybór sceny ..................................................... 42
Rozległa panorama/
Rozległa panorama 3D
............................................................................ 43
Priorytet AE przy zdjęciach seryjnych ............ 44
2
Korzystanie z funkcji fotografowania i filmowania
Używanie lampy błyskowej .......................................... 45
Regulowanie jasności obrazu ....................................... 47
Wybór trybu pracy ........................................... 49
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania (DISP)
..................................................................................... 50
Ustawianie rozmiaru obrazu ........................................ 51
Rozm. Obrazu .......................................................... 51
Panorama: Rozmiar ................................................. 51
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Powiększanie obrazów .................................................. 53
Przełączanie do wyświetlania listy obrazów ............... 54
Przeglądanie obrazów na ekranie telewizora ............ 55
Wykaz funkcji
Funkcje obsługiwane przyciskami/przełącznikiem
..................................................................................... 56
Wybór funkcji za pomocą przycisku Fn (Funkcja) ....... 57
Funkcje wybierane przyciskiem Fn (Funkcja)............ 58
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU ..... 60
Korzystanie z funkcji pomocy w aparacie .................. 67
Przewodnik w aparacie ............................................ 67
Wskazówki dotyczące fotografowania .................. 67
Oglądanie zdjęć na komputerze
Współpraca z komputerem .......................................... 69
Korzystanie z oprogramowania ................................... 71
Wybór metody tworzenia płyty z filmami .................. 75
Inne
Wykaz symboli wyświetlanych na ekranie ................. 78
Funkcje dostępne w poszczególnych trybach
rejestrowania obrazów ............................................ 81
Dostępne tryby błysku .................................................. 82
3
Operacje
zaawansowane ........................................................................... 83
W tym rozdziale podano dalsze informacje dotyczące aparatu.
Przygotowanie
Konfigurowanie aparatu ............................................... 84
Zdejmowanie muszli ocznej .................................... 84
Ekran wyświetlany w trybie rejestrowania obrazów
..................................................................................... 85
Wybór trybu wyświetlania ...................................... 85
Histogram ................................................................. 86
Cyfrowy wskaźnik wypoziomowania ..................... 87
Monitorowanie obiektu przez obiektyw bez
wyświetlonych efektów .................................. 87
Wykaz symboli w trybie wizjera ............................. 88
Rejestrowanie wyrazistego obrazu bez drgań aparatu
..................................................................................... 91
Wskaźnik ostrzeżenia o drganiach aparatu .......... 91
Korzystanie z funkcji SteadyShot .......................... 91
Korzystanie ze statywu ............................................ 92
Fotografowanie
Wybór trybu fotografowania ....................................... 93
AUTO/ Lampa błys. wył. .......................... 93
......................................................................... 93
Wybór sceny ..................................................... 94
Rozległa panorama/
Rozległa panorama 3D
............................................................................ 97
Ciągły Priorytet AE .......................................... 99
Program Auto .................................................... 100
Priorytet przysłony ............................................ 101
Priorytet migawki .............................................. 103
Ekspozycji ręcznej ............................................. 105
BULB ................................................................. 106
Konfiguracja nagrawania filmów .............................. 109
Łatwe nagrywanie filmów ..................................... 109
Nagrywanie filmów z regulacją czasu otwarcia
migawki i przysłony ...................................... 110
Format pliku ........................................................... 112
4
Ustawienie nagrywania ......................................... 113
Nagrywanie dźwięku ............................................. 114
Ustawianie ostrości ..................................................... 115
Autofokus ............................................................... 115
Blokada ostrości ..................................................... 117
Tryb autofokusa ..................................................... 118
Obszar AF ............................................................... 119
Śledzenie obiektu ................................................... 120
Ręczne ustawianie ostrości ................................... 121
Zarys ........................................................................ 122
Powiększenie .......................................................... 123
Wykrywanie twarzy .................................................... 125
Wykrywanie twarzy ............................................... 125
Rejestracja twarzy .................................................. 126
Zdj. z uśmiechem ................................................... 127
Regulowanie jasności obrazu ..................................... 130
Blokada AE ............................................................ 130
Tryb pomiaru .......................................................... 131
Korekcja błysku ..................................................... 132
Reg.błysku .............................................................. 132
Lampa błyskowa .......................................................... 134
Bezprzewodowa lampa błyskowa ........................ 135
Wspomaganie AF .................................................. 136
Ustawienie ISO ........................................................... 137
Wieloklatkowa redukcja szumów ........................ 137
Automatyczna kompensacja jasności i kontrastu (DRange) ..................................................................... 139
Opt. D-Range ......................................................... 139
Auto HDR .............................................................. 140
Ustawianie obróbki obrazu ........................................ 142
Efekt wizualny ........................................................ 142
Strefa twórcza ......................................................... 143
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli) ................. 145
Ekran precyzyjnej regulacji koloru. ..................... 146
Temp.barw./Filtr kolorowy ................................... 147
Własny balans bieli ................................................ 147
5
Przybliżanie w pojedynczym kroku ........................... 149
Wybór trybu pracy ......................................... 150
Wykonywanie zdjęć pojedynczych ...................... 150
Seria zdjęć ............................................................... 150
Samowyzw .............................................................. 151
Bracket: Seryjne/Bracket pojedynczy ................. 151
Brack.bal.bieli ........................................................ 153
Pilot .......................................................................... 154
Odtwarzanie
Ekran wyświetlany w trybie odtwarzania ................. 155
Przełączanie ekranu podczas odtwarzania .......... 155
Wykaz symboli na ekranie z histogramem ......... 155
Korzystanie z funkcji odtwarzania ............................ 157
Obracanie obrazu ................................................... 157
Tryb oglądania ....................................................... 157
Pokaz zdjęć ............................................................. 158
Wyświetl.odtw. ....................................................... 159
Przewijanie zdjęć panoramicznych ...................... 159
Ochrona obrazów (Chroń) ......................................... 160
Kasowanie obrazów (Kasuj) ...................................... 161
Usuwanie (Wiele obrazów) .................................. 161
Usuwanie wszystkich zdjęć lub filmów w tym samym
trybie oglądania ............................................. 162
Informacje o odtwarzaniu na ekranie telewizora .......163
Oglądanie 3D ......................................................... 163
Korzystanie z funkcji „BRAVIA” Sync .............. 164
Konfiguracja aparatu
Ustawienie GPS (tylko model SLT-A65V) ............. 165
Dane pomocnicze GPS .......................................... 166
Aut. akt. godz. GPS ............................................... 167
Ustawianie formatu i jakości obrazu ........................ 168
Format obrazu ........................................................ 168
Jakość ...................................................................... 168
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu ................... 170
Red.sz.dł.naśw. ....................................................... 170
Red.sz.wys.ISO ....................................................... 170
6
Przestrzeń barw ...................................................... 171
Wyzw.bez obiek. .................................................... 171
Linia siatki .............................................................. 172
Auto podgląd .......................................................... 172
Funkcja przyc. AEL ............................................... 172
Przycisk ISO ........................................................... 173
Przycisk Podgląd .................................................... 173
Elektroniczna przednia kurtyna migawki ........... 174
Jasność LCD ........................................................... 174
Jasność wizjera ....................................................... 175
Oszcz.energii ........................................................... 175
Ustaw. FINDER/LCD .......................................... 175
Kompensacja obiektywu ............................................ 176
Komp. ob.: Winietowanie obrzeża ....................... 176
Komp. ob.: Aberracja chromatyczna ................... 176
Komp. ob.: Zniekształc. ........................................ 176
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci ......177
Formatuj .................................................................. 177
Numer pliku ............................................................ 177
Nazwa katalogu ...................................................... 177
Wybierz kat. NAGR. ............................................. 178
Nowy katalog .......................................................... 178
Odz. bazę dan. obr. ................................................ 179
Ustaw. przesyłania ................................................. 179
Resetowanie ustawień do wartości domyślnych ...... 181
Sprawdzanie wersji aparatu ....................................... 185
Komputer
Podłączanie aparatu do komputera .......................... 186
Ustawianie połączenia USB ................................. 186
Podłączanie do komputera ................................... 186
Importowanie obrazów do komputera (Windows)
.......................................................................... 187
Importowanie obrazów do komputera (Macintosh)
.......................................................................... 188
Usuwanie połączenia USB .................................... 189
Tworzenie płyty z filmami .......................................... 191
Tworzenie płyty w formacie AVCHD ................ 191
7
Tworzenie płyty z obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD) ..................................... 192
Płyty współpracujące z programem „PMB” ....... 193
Drukowanie
Określanie DPOF ....................................................... 194
Nadruk daty ............................................................ 194
Czyszczenie
Czyszczenie aparatu i obiektywu ............................... 195
Czyszczenie czujnika obrazu ...................................... 196
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
Rozwiązywanie problemów ....................................... 200
Komunikaty ostrzegawcze ......................................... 211
Środki ostrożności ....................................................... 214
Używanie aparatu za granicą — źródła zasilania ........217
Format AVCHD ......................................................... 218
GPS (tylko model SLT-A65V) .................................. 219
Nagrania trójwymiarowe ............................................ 221
Karta pamięci ............................................................... 223
Ładowanie akumulatora/Ładowarka ........................ 225
Licencja ........................................................................ 227
Indeks ............................................................................ 229
8
Podstawowa obsługa
Treść rozdziału „Podstawowa obsługa” jest
taka sama jak w dostarczonej Instrukcji obsługi.
W tej części podano podstawowe informacje z
zakresu obsługi aparatu. Aby móc w pełniejszy
sposób wykorzystać możliwości aparatu, należy
zapoznać się z rozdziałem „Operacje
zaawansowane” (str. 83).
9
Uwagi dotyczące korzystania z
aparatu
Procedura rejestrowania
obrazów
• Opisywany aparat oferuje 2 tryby
monitorowania obiektów: tryb
monitora LCD, w którym
wykorzystywany jest monitor LCD,
oraz tryb wizjera, w którym używany
jest wizjer.
• Zarejestrowany obraz może odbiegać
od obrazu oglądanego przed jego
nagraniem.
Uwagi dotyczące funkcji
opisywanego aparatu
• W celu sprawdzenia, czy jest to
urządzenie zgodne z zapisem 1080 60i
bądź z zapisem 1080 50i, należy
sprawdzić jego oznaczenie na spodzie
aparatu.
Urządzenie zgodne z zapisem
1080 60i: 60i
Urządzenie zgodne z zapisem
1080 50i: 50i
• Opisywany aparat jest zgodny
zarówno z filmami w formacie
1080 60p jak i 50p. W odróżnieniu do
standardowych trybów nagrywania
stosowanych do tej pory,
wykorzystujących metodę zapisu z
przelotem, w opisywanym aparacie
wykorzystano metodą zapisu
progresywnego. Dzięki temu
uzyskano wyższą rozdzielczość oraz
bardziej płynny i realistyczny obraz.
• Podczas oglądania obrazów
trójwymiarowych zarejestrowanych
opisywanym aparatem na monitorach
zgodnych z funkcją 3D mogą wystąpić
objawy dyskomfortu, np.: zmęczenie
oczu, nudności lub uczucie zmęczenia.
W trakcie oglądania obrazów
trójwymiarowych wskazane są
regularne przerwy. Potrzeba robienia
przerw i ich częstotliwość zależą od
indywidualnych predyspozycji, należy
więc ustalić własną normę
postępowania. W przypadku
wystąpienia objawów chorobowych
10
należy przerwać oglądanie obrazów
trójwymiarowych i w razie potrzeby
zasięgnąć porady lekarza. Należy
również sięgnąć do instrukcji obsługi
podłączonego urządzenia lub
wykorzystywanego z aparatem
oprogramowania. Wzrok dziecka jest
bardzo wrażliwy (zwłaszcza w
przypadku dzieci poniżej 6 roku
życia). Przed wyrażeniem zgody na
oglądanie obrazów trójwymiarowych
należy zasięgnąć porady eksperta, np.
pediatry lub okulisty. Należy
koniecznie sprawdzać, czy dzieci
stosują powyższe środki ostrożności.
Brak rekompensaty za nagrania
Nie ma możliwości uzyskania
rekompensaty za utracone nagrania w
przypadku problemów z ich
zarejestrowaniem lub odtworzeniem z
uwagi na nieprawidłowe działanie
aparatu lub karty pamięci.
Zalecenie wykonywania kopii
zapasowych
Aby uniknąć potencjalnego ryzyka
utraty danych, należy pamiętać o
kopiowaniu danych (wykonaniu kopii
zapasowej) na inny nośnik.
Uwagi dotyczące monitora LCD,
elektronicznego wizjera,
obiektywu i przetwornika obrazu
• Monitor LCD i wizjer elektroniczny
są produkowane z wykorzystaniem
wysoce precyzyjnych technologii,
dzięki czemu udział sprawnie
działających pikseli wynosi ponad
99,99%. Na monitorze LCD i na
wizjerze mogą się jednak stale
pojawiać malutkie czarne i/lub jasne
punkciki (białe, czerwone, niebieskie
lub zielone). Wspomniane punkciki są
normalnym zjawiskiem w procesie
produkcyjnym i nie mają żadnego
wpływu na obrazy.
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
• Nie należy trzymać aparatu za
monitor LCD.
• Nie pozostawiać aparatu przez dłuższy
czas na słońcu i nie kierować go w
stronę słońca. Wewnętrzny
mechanizm może ulec uszkodzeniu.
Zogniskowanie promieni słonecznych
na pobliskim obiekcie grozi pożarem.
• Z tyłu i dookoła obrotowego trzpienia
zawiasu monitora LCD znajduje się
magnes. W sąsiedztwie monitora LCD
nie należy trzymać żadnych
przedmiotów podatnych na działanie
magnesu, na przykład dyskietek lub
kart kredytowych.
• W niskich temperaturach na
wyświetlaczu może wystąpić smużenie
obrazu. Nie jest to usterka. Po
włączeniu aparatu w niskiej
temperaturze wyświetlacz może być
przez pewien czas ciemny.
Wyświetlacz zacznie działać
prawidłowo, gdy aparat nagrzeje się.
Uwagi dotyczące
długotrwałego nagrywania
• W przypadku długotrwałego
fotografowania i filmowania,
temperatura aparatu może wzrasta. Po
przekroczeniu pewnego poziomu
temperatury na ekranie pojawi się
symbol
i aparat zostanie
autmatycznie wyłączony. Po
wyłączeniu zasilania należy odczekać
co najmniej 10 minut, aby temperatura
wewnątrz aparatu obniżyła się do
bezpiecznego poziomu.
• W ciepłe dni temperatura aparatu
rośnie szybko.
• Wraz ze wzrostem temperatury
aparatu pogorszeniu może ulec jakość
obrazu. Przed kontynuowaniem
rejestrowania obrazów wskazane jest
odczekanie, aż aparat ostygnie.
• Powierzchnia aparatu może się
nagrzewać. Nie jest to usterka.
Uwagi dotyczące importowania
filmów AVCHD View* do
komputera
W przypadku importowania filmów
AVCHD View do komputera z
systemem Windows należy korzystać z
oprogramowania „PMB” na płycie
CD-ROM (w zestawie).
* „Filmy AVCHD View” to filmy
zarejestrowane w trybie [AVCHD
60i/60p]/[AVCHD 50i/50p]
ustawionym w pozycji [Format pliku]
(str. 112).
Uwagi dotyczące odtwarzania
filmów na innych urządzeniach
• Do zapisu w formacie AVCHD
opisywany aparat używa kodeka
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile.
Do odtwarzania filmów w formacie
AVCHD zarejestrowanych
opisywanym aparatem nie nadają się
poniższe urządzenia:
–Inne urządzenia zgodne z formatem
AVCHD, które nie są zgodne z
profilem kompresji High Profile
–Urządzenia niezgodne z formatem
AVCHD
Dodatkowo do zapisu w formacie
MP4 opisywany aparat używa kodeka
MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile. Z
tego względu filmów w formacie MP4
zarejestrowanych opisywanym
aparatem nie można odtwarzać na
innych urządzeniach niż te, które
obsługują kodeka MPEG-4 AVC/
H.264.
• Płyty nagrane w jakości obrazu HD
(wysokiej rozdzielczości) można
odtwarzać tylko na urządzeniach
zgodnych z formatem AVCHD.
Zwykłe odtwarzacze lub nagrywarki
DVD nie mają możliwości
odtwarzania płyt z obrazem w jakości
HD, ponieważ nie są one zgodne z
formatem AVCHD. W przypadku
zwykłych odtwarzaczy lub nagrywarek
DVD mogą również wystąpić
problemy z wysunięciem płyty z
obrazem w jakości HD.
11
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
• Filmy 1080 60p/50p można odtwarzać
tylko na zgodnych urządzeniach.
Informacje dotyczące urządzeń
zgodnych z systemem GPS
(tylko model SLT-A65V)
• Aby ustalić, czy posiadany aparat
obsługuje funkcję GPS, należy
sprawdzić nazwę modelu aparatu.
Zgodny z systemem GPS: SLT-A65V
Niezgodny z systemem GPS: SLT-A65
• Z systemu GPS należy korzystać
zgodnie z przepisami obowiązującymi
w kraju lub regionie, gdzie jest
używany.
• Jeżeli dane o położeniu nie mają być
rejestrowane, należy opcję [WŁ./WYŁ.
GPS] ustawić na [WYŁ.] (str. 165).
• Znajdując się w samolocie, należy
wyłączać aparat stosownie do
komunikatów personelu pokładowego.
Ostrzeżenie dotyczące praw
autorskich
Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo
i inne materiały mogą być chronione
prawami autorskimi. Nagrywanie takich
materiałów bez upoważnienia może
stanowić naruszenie klauzul dotyczących
ochrony praw autorskich.
Zdjęcia wykorzystywane w
niniejszej instrukcji
Przykładowe zdjęcia znajdujące się w
niniejszej instrukcji to reprodukcje, a
nie prawdziwe zdjęcia wykonane z
użyciem opisywanego aparatu.
Uwaga dotycząca parametrów i
danych technicznych
podawanych w niniejszej
instrukcji
Parametry i dane techniczne określono
w następujących warunkach, za
wyjątkiem tych miejsc w niniejszej
instrukcji, gdzie podano inaczej: w
temperaturze otoczenia 25°C,
korzystając z akumulatora, który
ładowano mniej więcej przez 1 godzinę
po tym, jak zgasła dioda CHARGE.
12
Nazwa modelu
Niniejsza instrukcja dotyczy kilku
modeli dostarczanych z różnymi
obiektywami.
Nazwa modelu zależy od dostarczonego
obiektywu. Dostępne modele zależą od
kraju lub regionu.
Nazwa
modelu
Obiektyw
SLT-A65/
A65V
–
SLT-A65K/
A65VK
DT 18 - 55 mm
SLT-A65Y/
A65VY
DT 18 - 55 mm i
DT 55 - 200 mm
SLT-A65M/
A65VM
DT 18 - 135 mm
Uwagi dotyczące fotografowania
z użyciem wizjera
Opisywany aparat jest wyposażony w
elektroluminescencyjny wizjer o dużej
rozdzielczości (standard XGA) i
wysokim kontraście wykonany
materiałów organicznych. Zapewnia on
szeroki kąt widzenia i dużą odległość od
oka na poziomie porównywalnym z
modelem DSLR-A900 wyposażonym w
pełnowymiarowy przetwornik 35 mm.
Konstrukcja aparatu zapewnia łatwość
korzystania z wizjera dzięki
odpowiedniemu rozmieszczeniu
elementów.
• Przy krawędziach wizjera obraz może
być nieco zniekształcony. Nie
świadczy to o usterce. Do dokładnego
oglądania szczegółów kompozycji
służy także monitor LCD.
• Robienie zdjęcia panoramicznego z
użyciem wizjera lub wodzenie oczami
dookoła, może powodować
zniekształcenie obrazu w wizjerze lub
zmianę jego koloru. Nie świadczy to o
usterce - jest to cecha obiektywu lub
urządzenia wyświetlającego. Podczas
wykonywania zdjęcia zaleca się
patrzenie w centralny obszar wizjera.
Przygotowanie aparatu
Sprawdzenie dostarczonych elementów
Najpierw należy sprawdzić nazwę modelu posiadanego aparatu
(str. 12). Dostarczone akcesoria zależą od modelu.
Liczba w nawiasie oznacza liczbę sztuk.
• Przewód zasilający (1)*
(niedołączany w przypadku
USA i Kanady)
• Pokrywka na obiektyw (1)
(mocowana do aparatu)
• Muszla oczna (1) (mocowana
do aparatu)
• Płyta CD-ROM (1)
– Oprogramowanie użytkowe
aparatu α
– Podręcznik α (niniejsza
instrukcja)
• Instrukcja obsługi (1)
SLT-A65K/A65VK
* W wyposażeniu aparatu mogą
znajdować się różne przewody
zasilające. Należy używać
przewodów odpowiednich dla
danego kraju/regionu.
• Akumulator NP-FM500H (1)
• Kabel USB (1)
• Obiektyw o zmiennej ogniskowej
DT 18 - 55 mm (1)/Przednia
pokrywka obiektywu (1)/Osłona
transportowa (1)
SLT-A65Y/A65VY
• Obiektyw o zmiennej
ogniskowej DT 18 - 55 mm (1)/
Przednia pokrywka obiektywu
(1)/Osłona transportowa (1)
• Obiektyw o zmiennej ogniskowej
DT 55 - 200 mm (1)/Przednia
pokrywka obiektywu (1)/Tylna
pokrywka obiektywu (1)/Osłona
przeciwodblaskowa (1)
SLT-A65M/A65VM
• Pasek na ramię (1)
• Obiektyw o zmiennej ogniskowej
DT 18 - 135 mm (1)/Przednia
pokrywka obiektywu (1)/Tylna
pokrywka obiektywu (1)/Osłona
przeciwodblaskowa (1)
13
Przygotowanie aparatu
Wspólne akcesoria
• Aparat (1)
• BC-VM10A Ładowarka
akumulatora (1)
Elementy aparatu
Szczegółowe informacje na stronach w nawiasach.
Przód
A Spust migawki (34)
B Przełącznik zasilania (29)
C Pokrętło regulacyjne (101)
D Czujnik zdalnego sterowania
(154)
E Lampka samowyzwalacza (151)
F Złącza obiektywu*
G Lustro*
H Przycisk podglądu (103)
I Mocowanie obiektywu
J Wbudowana lampa
błyskowa* (45, 134)
K Mikrofon** (114)
L Pokrętło trybu pracy (40)
14
M Przycisk
(podnoszenia
lampy błyskowej) (45, 134)
N Znacznik mocowania
obiektywu (25)
O Przycisk zdejmowania
obiektywu (26)
P Przełącznik trybu ostrości
(115, 121)
* Nie dotykać bezpoœrednio
tych częœci.
** Nie zasłaniać tego
elementu podczas
nagrywania filmów. W
przeciwnym razie mogą
wystąpić szumy albo
obniżeniu ulegnie poziom
głoœnoœci.
Elementy aparatu
Tył
B Wizjer*
• Po spojrzeniu w wizjer
uruchamiany jest tryb
wizjera, a po odsunięciu
twarzy od wizjera
przywracany jest tryb
monitora LCD.
C Pokrętło regulacji dioptrii
(32)
D Monitor LCD (78, 88, 155)
E Czujnik światła (174)
F Muszla oczna (84)
G Fotografowanie: Przycisk Fn
(Funkcja) (57, 58)
Podgląd: Przycisk
(Obracanie obrazu) (157)
Przygotowanie aparatu
A Czujniki muszli ocznej (84)
H Przycisk sterujący
v/V/b/B/DISP
(Wyświetlanie) (85, 155)/WB
(Balans bieli) (145)/
(Tryb pracy) (49, 150)/
(Efekt wizualny) (142)
I Przycisk sterujący (Enter) /
Przycisk AF (119)/Przycisk
śledzenia obiektu (120)
J Przycisk
(Przewodnik w
aparacie) (67)
Podgląd: Przycisk
(Usuwanie) (38)
K Przycisk
(Odtwarzanie)
(37)
* Nie dotykać bezpoœrednio
tego elementu.
15
Elementy aparatu
Górna częœć
A Stopka akcesoriów z
automatyczną blokadą (135)
B Przycisk MENU (60)
C Przycisk MOVIE (36, 109)
D Przycisk FINDER/LCD
(175)
E Przycisk
(Ekspozycja)
(47)
F Przycisk ISO (137)
G
Znacznik pozycji
przetwornika obrazu (117)
H Fotografowanie: Przycisk
(Inteligentny teleobiektyw)
(149)/przycisk Powiększenie
(123)
Podgląd: Przycisk
(Powiększanie) (53)
16
I Fotografowanie: Przycisk
AEL (Blokada AE) (130)/
Przycisk AV (Wartość
przysłony) (105)
Podgląd: Przycisk
(Pomniejszanie) (53)/
przycisk
(Indeks zdjęć)
(54)
Elementy aparatu
Boki/spód
• Przymocować oba końce
paska na ramię do aparatu.
C Głośnik
D Gniazdo DC IN
• Aby podłączyć do aparatu
zasilacz AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży),
należy wyłączyć aparat, a
następnie włożyć wtyk
zasilacza do gniazda DC IN w
aparacie.
E Gniazdo mikrofonu
B Gniazdo REMOTE
• W celu podłączenia pilota
RM-L1AM (oddzielnie w
sprzedaży) do aparatu, należy
wsunąć wtyk pilota do
gniazda REMOTE,
wyrównując znacznik
umieszczony na wtyku ze
znacznikiem na gnieździe
REMOTE. Sprawdzić, czy
przewód pilota jest
skierowany do przodu.
• Po podłączeniu zewnętrznego
mikrofonu automatycznie
wyłączany jest wbudowany
mikrofon. W przypadku
zewnętrznego mikrofonu
zasilanego przez wtyk,
mikrofon jest zasilany przez
aparat.
F Gniazdo HDMI (55, 163)
G Gniazdo
(USB) (186)
H Lampka aktywności (23)
I Gniazdo karty pamięci (22)
J Pokrywa karty pamięci (22)
17
Przygotowanie aparatu
A Zaczepy paska na ramię
Elementy aparatu
K Wnęka akumulatora (22)
L Pokrywa akumulatora (22)
M Uchwyt statywu
• Używać statywu ze śrubą
krótszą niż 5,5 mm. Na
statywach ze śrubami
dłuższymi niż 5,5 mm nie
można stabilnie zamocować
aparatu, a wszelkie próby
zamocowania grożą jego
uszkodzeniem.
18
Elementy aparatu
Obiektyw
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(W zestawie z modelem SLT-A65K/
A65VK/A65Y/A65VY)
C Skala ogniskowej
D Znacznik ogniskowej
E Styki obiektywu
F Przełącznik trybu ostrości
obiektywu
H Oznaczenie osłony
przeciwodblaskowej
DT 55-200mm F4-5.6 SAM
(W zestawie z modelem SLT-A65Y/
A65VY)
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(W zestawie z modelem SLT-A65M/
A65VM)
I Przełącznik blokady
powiększenia
• Obiektywy DT 18-55mm F3.55.6 SAM/DT 55-200mm F4-5.6
SAM/DT 18-135mm F3.5-5.6
SAM są przeznaczone do
aparatów Sony z mocowaniem
A (modele wyposażone w
przetwornik obrazu formatu
APS-C). Nie można stosować
tych obiektywów w aparatach
małoobrazkowych.
• Informacje na temat innych
obiektywów niż DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM/DT 55-200mm
F4-5.6 SAM/DT 18-135mm
F3.5-5.6 SAM można znaleźć w
instrukcji obsługi dostarczonej
z obiektywem.
A Pierścień nastawia-nia
ostrości
B Pierścień zoomowania
19
Przygotowanie aparatu
G Znacznik mocowania
Ładowanie akumulatora
Przed pierwszym użyciem aparatu należy naładować akumulator
NP-FM500H „InfoLITHIUM” (w zestawie).
Akumulator „InfoLITHIUM” można ładować, nawet jeśli nie został
całkowicie rozładowany.
Można go także używać, jeśli nie został w pełni naładowany.
W nieużywanym urządzeniu akumulator stopniowo rozładowuje się.
Aby nie stracić okazji na udane zdjęcie, należy kontrolować poziom
naładowania akumulatora. Jeśli poziom naładowania jest niski,
akumulator należy ponownie naładować.
1
Włożyć akumulator do
ładowarki.
Wsunąć akumulator, aż do
usłyszenia odgłosu zatrzaśnięcia.
20
Ładowanie akumulatora
2
Podłączyć ładowarkę do
gniazda elektrycznego.
W przypadku USA i Kanady
Wtyk
Świeci: Ładowanie
Nie świeci: Ładowanie zakończone
Czas ładowania Około 175 minut
Kontrolka CHARGE
W przypadku krajów/regionów
innych niż USA i Kanada
Kontrolka CHARGE
Do gniazda
elektrycznego
Uwagi
• Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora i warunków
ładowania.
• Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia pomiędzy
10°C a 30°C. Ładowanie w temperaturze wykraczającej poza ten zakres może
być nieskuteczne.
• Podłączyć ładowarkę do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego.
21
Przygotowanie aparatu
• W przypadku ładowania
całkowicie rozładowanego
akumulatora w temperaturze
25°C.
• Po zakończeniu ładowania dioda
CHARGE gaśnie.
Wkładanie akumulatora/karty
pamięci (oddzielnie w sprzedaży)
1
Przesunąć dŸwignię
otwierania pokrywy
akumulatora i otworzyć
pokrywę.
2
Mocno wsunąć
akumulator do samego
końca, naciskając
końcem akumulatora
dŸwignię blokady.
3
Zamknąć pokrywę.
4
Wysunąć i otworzyć
pokrywę karty pamięci.
22
Dźwignia blokady
Wkładanie akumulatora/karty pamięci (oddzielnie w sprzedaży)
5
Włożyć kartę pamięci.
• Zwracając uwagę, aby ścięty
narożnik karty był zwrócony jak na
rysunku, wsunąć kartę do oporu,
co jest sygnalizowane
charakterystycznym kliknięciem.
Przygotowanie aparatu
6
Upewnić się, że ścięty narożnik
jest właściwie ustawiony.
Zamknąć pokrywę.
Wyjmowanie akumulatora
Wyłączyć aparat i przesunąć dźwignię
blokady w kierunku wskazywanym
przez strzałkę. Uważać, aby nie
upuścić akumulatora.
Dźwignia blokady
Wyjmowanie karty pamięci
Upewnić się, że lampka aktywności nie jest podświetlona, po czym
otworzyć pokrywę, wsunąć kartę pamięci i docisnąć ją.
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
W zestawie znajduje się akumulator litowo-jonowy z funkcjami
wymiany informacji z aparatem o warunkach pracy. Czas pozostały
do rozładowania akumulatora, który zależy od warunków pracy
aparatu, wyświetlany jest w procentach.
23
Wkładanie akumulatora/karty pamięci (oddzielnie w sprzedaży)
„Wyczerpany
akumulator.”
Poziom
naładowania
akumulatora Wysoki
Niski
Nie można
wykonywać
więcej zdjęć.
Dostępne karty pamięci
Opisywany aparat obsługuje następujące karty pamięci. Nie można
jednak zagwarantować, że wszystkie karty pamięci będą prawidłowo
współpracować z opisywanym aparatem.
Typy karty pamięci
W niniejszej
instrukcji
Zdjęcia Filmy
Memory Stick PRO Duo
(Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Karta pamięci SD
(Klasy 4 lub
szybsza)
Karta pamięci SDHC
(Klasy 4 lub
szybsza)
Karta pamięci SDXC
(Klasy 4 lub
szybsza)
Memory Stick
PRO Duo
Karta SD
• Nie można stosować kart MultiMediaCard.
Uwaga
• Obrazów zarejestrowanych na karcie pamięci SDXC nie można importować
ani odtwarzać na komputerach lub urządzeniach AV niezgodnych z systemem
exFAT. Przed podłączeniem aparatu do urządzenia należy upewnić się, że jest
ono zgodne z systemem exFAT. W przypadku podłączenia aparatu do
niezgodnego urządzenia może pojawić się monit o sformatowanie karty. W
żadnym wypadku nie wolno formatować karty w odpowiedzi na ten monit,
gdyż w przeciwnym razie z karty zostaną usunięte wszystkie dane. (exFAT to
system plików wykorzystywany na kartach pamięci SDXC.)
24
Zakładanie obiektywu
1
Zdjąć pokrywkę na
obiektyw z korpusu
aparatu i osłonę
transportową z tylnej
częœci obiektywu.
2
Zamocować obiektyw,
po uprzednim
wyrównaniu
pomarańczowych
znaczników
indeksowych na
obiektywie i na aparacie.
Pokrywka na
obiektyw
Osłona transportowa
Pomarańczowe znaki indeksu
25
Przygotowanie aparatu
• Czynność wymiany obiektywu
należy przeprowadzać możliwie
szybko, unikając zakurzonych
miejsc, aby do wnętrza aparatu nie
przedostał się kurz lub inne
zanieczyszczenia.
• Przed przystąpieniem do
fotografowania zdjąć z obiektywu
przednią pokrywkę obiektywu.
Przednia pokrywka obiektywu
Zakładanie obiektywu
3
Obracać obiektyw
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż
do pozycji blokady, co
sygnalizowane jest
charakterystycznym
kliknięciem.
• Obiektyw należy nakładać prosto.
Uwagi
• Zakładając obiektyw nie naciskać przycisku zdejmowania obiektywu.
• Nie zakładać obiektywu z użyciem siły.
• Obiektywy z mocowaniem E nie są zgodne z opisywanym aparatem.
• W przypadku obiektywu wyposażonego w gniazdo statywu, obiektyw należy
mocować na statywie wykorzystując właśnie to gniazdo, aby zrównoważyć
ciężar obiektywu.
• Po zamocowaniu obiektywu do aparatu należy pewnie trzymać zarówno
aparat jak i obiektyw.
• Nie wolno chwytać za element obiektywu, który wysuwa się podczas
korzystania z zoomu lub ustawiania ostrości.
Zdejmowanie obiektywu
1
26
Nacisnąć do końca
przycisk zdejmowania
obiektywu i przekręcić
obiektyw odwrotnie do
ruchu wskazówek
zegara, aż się zatrzyma.
Przycisk zdejmowania
obiektywu
Zakładanie obiektywu
2
Założyć pokrywki z
przodu i z tyłu obiektywu
oraz dekiel na korpus
aparatu.
Przygotowanie aparatu
• Przed założeniem oczyścić je z
kurzu.
• W zestawie z obiektywem
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM nie ma
tylnej pokrywki obiektywu. Jeżeli
obiektyw będzie przechowywany
oddzielnie po wykręceniu z
aparatu, należy zakupić tylną
pokrywkę obiektywu ALC-R55.
Zakładanie osłony przeciwodblaskowej na obiektyw
Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo
wystąpienia flary i zapewnić
maksymalną jakość obrazu, wskazane
jest korzystanie z osłony
przeciwodblaskowej na obiektyw.
Zamocować osłonę w gnieździe na
krawędzi tubusu obiektywu i obrócić
ją zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż wskoczy na swoje miejsce.
Uwagi
• Osłona przeciwodblaskowa nie jest dołączana do obiektywu DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM. Można stosować osłonę ALC-SH108 (oddzielnie w sprzedaży).
• Osłona przeciwodblaskowa na obiektyw może zasłaniać światło lampy
błyskowej. Gdy używana jest lampa błyskowa, należy zdjąć z obiektywu
osłonę przeciwodblaskową.
• Przechowywać po nałożeniu wykręconej osłony przeciwodblaskowej w
odwrotnym kierunku na obiektyw.
27
Zakładanie obiektywu
Uwagi dotyczące zmiany obiektywu
Pyłki kurzu lub inne zanieczyszczenia przylegające do powierzchni
przetwornika obrazu (odpowiednika błony filmowej), które
przedostały się do wnętrza aparatu podczas wymiany obiektywu, w
pewnych warunkach fotografowania mogą być widoczne na zdjęciu w
postaci ciemnych punktów.
Aparat posiada funkcję zabezpieczenia przed kurzem, zapobiegającą
osiadaniu kurzu na czujniku obrazu. Czynność mocowania/zmiany
obiektywu należy jednak wykonywać możliwie szybko i z dala od
źródeł zanieczyszczeń.
28
Włączanie aparatu i ustawianie
zegara
Po pierwszym włączeniu aparatu pojawi się ekran Ustawianie daty/
czasu.
1
Przygotowanie aparatu
Ustawić przełącznik
zasilania w pozycji ON w
celu włączenia aparatu.
Pojawi się ekran ustawiania daty i
godziny.
• Aby wyłączyć aparat, ustawić
przełącznik w pozycji OFF.
2
Sprawdzić, czy na
monitorze LCD
zaznaczono [Enter], a
następnie nacisnąć
œrodkową częœć
przycisku sterującego.
3
Wybrać region korzystając z sekcji b/B
przycisku sterującego, a następnie nacisnąć
jego œrodkową częœć.
29
Włączanie aparatu i ustawianie zegara
4
Do wyboru pozycji służą
przyciski b/B, a do
ustawiania wartoœci
numerycznych —
przyciski v/V.
[Zmiana czasu:]: Włącza lub
wyłącza przełączanie na czas letni.
[Format daty:]: Wybór formatu
wyświetlania daty.
• Północ to 12:00 AM, a południe 12:00 PM.
5
Powtarzać punkt 4, aby ustawić pozostałe
pozycje, a następnie nacisnąć œrodkową częœć
przycisku sterującego.
6
Sprawdzić, czy zaznaczono [Enter], a następnie
nacisnąć œrodkową częœć przycisku
sterującego.
Anulowanie wprowadzonego ustawienia daty/czasu
Nacisnąć przycisk MENU.
Ponowne ustawianie daty i godziny
Przy pierwszym włączeniu aparatu ekran ustawiania daty/godziny
pojawia się automatycznie. Kolejnym razem datę i godzinę można
ustawić z poziomu menu.
Przycisk MENU t
1 t [Ust.daty/czasu]
Ponowne ustawianie regionu
Istnieje możliwość ustawienia regionu, w którym aparat będzie
używany. Opcja ta pozwala ustawić strefę lokalną w przypadku
wyjazdu za granicę.
30
Włączanie aparatu i ustawianie zegara
Przycisk MENU t
1 t [Nastawia region]
Pamiętanie ustawienia daty i godziny
Wbudowany akumulator opisywanego aparatu umożliwia pamiętanie
daty, godziny i innych ustawień niezależnie od tego, czy zasilanie jest
włączone lub nie, albo akumulator włożony lub nie (str. 215).
Przygotowanie aparatu
31
Przed przystąpieniem do
rejestrowania obrazów
Regulacja wizjera do ostroœci wzroku (korekcja
dioptryczna)
Dopasować ustawienie
pokrętła regulacji dioptrii
do swojego wzroku w taki
sposób, aby ekran w
wizjerze był wyraŸnie
widoczny.
Uwaga
• W opisywanym aparacie nie można stosować przystawki do korekcji
dioptrycznej (oddzielnie w sprzedaży).
Prawidłowe trzymanie aparatu
Ustabilizuj górną częœć ciała i przyjmij pozycję,
która pozwoli zapobiec poruszeniom aparatu.
W trybie monitora LCD
W trybie wizjera
W trybie wizjera
(pozycja pionowa)
Punkt 1
Jedną ręką trzymaj uchwyt aparatu, a drugą ręką obsługuj obiektyw.
32
Przed przystąpieniem do rejestrowania obrazów
Punkt 2
Przyjmij stabilną pozycję w lekkim rozkroku, ze stopami oddalonymi
od siebie na szerokość ramion.
Punkt 3
Lekko przyciągnij łokcie do ciała.
Podczas fotografowania w pozycji klęczącej ustabilizuj górną część
ciała, umieszczając łokieć na kolanie.
Przygotowanie aparatu
33
Rejestrowanie i wyświetlanie obrazów
Fotografowanie
Tryb „AUTO” umożliwia łatwe fotografowanie dowolnych obiektów
w każdych warunkach, ponieważ aparat przeprowadza ocenę sytuacji
i koryguje ustawienia.
Podczas wykonywania zdjęcia w miejscu, w którym użycie lampy
błyskowej jest niedozwolone, należy wybrać opcję
.
1
Ustawić pokrętło trybu
pracy na tryb
lub
(Lampa błys. wył.).
lub
2
Przytrzymać aparat kontrolując ujęcie na
monitorze LCD lub wizjerze.
3
Umieœcić obiekt w
ramce obszaru AF.
• Jeżeli miga wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach
aparatu), należy podczas
fotografowania trzymać aparat
nieruchomo lub skorzystać ze
statywu.
4
34
Jeœli jest używany
obiektyw zoom,
przekręć pierœcień
zoomowania, a potem
zdecyduj, czy ma zostać
wykonane zdjęcie.
Obszar AF
Wskaźnik
(Ostrzeżenie o
drganiach aparatu)
Pierścień
zoomowania
Fotografowanie
5
Naciœnij spust migawki
do połowy, aby ustawić
ostroœć.
Po potwierdzeniu ostrości zostanie
podświetlony wskaźnik z lub
(Wskaźnik ostrości) (str. 116).
Rejestrowanie i wyœwietlanie obrazów
Wskaźnik ostrości
6
Naciœnij do końca spust
migawki, aby wykonać
zdjęcie.
35
Nagrywanie filmów
1
Nacisnąć przycisk
MOVIE, aby rozpocząć
nagrywanie.
Przycisk MOVIE
• Nagrywanie filmów można
uruchamiać z dowolnego trybu
ekspozycji.
• Czas otwarcia migawki i wartość
przysłony są dobierane
automatycznie. Aby ustawić
określone wartości tych
parametrów, pokrętło trybu pracy
należy ustawić na
(Film)
(str. 110).
• W trybie autofokusa aparat dalej
ustawia ostrość.
2
Ponowne naciœnięcie przycisku MOVIE kończy
operację nagrywania.
Uwagi
• Podczas nagrywania filmu mogą być również rejestrowane dźwięki
towarzyszące pracy aparatu oraz odgłosy mechanizmu obiektywu. Nagrywanie
dźwięku można wyłączyć ustawiając opcję [Nagrywanie dźwięku] na [WYŁ.]
(str. 114).
• Czas ciągłego nagrywania filmu może być krótszy i zależy on od temperatury
otoczenia i od stanu aparatu. Informacje w części zatytułowanej „Uwagi
dotyczące nagrywania filmów w trybie ciągłym”.
• Zbyt wysoką temperaturę aparatu sygnalizuje pojawienie się symbolu
.
Aparat należy wyłączyć i odczekać aż ostygnie (str. 212).
36
Odtwarzanie obrazów
1
Nacisnąć przycisk
.
Przycisk
2
Przycisk MENU t
1 t [Tryb oglądania] t
Wybór właœciwego trybu
3
Wybrać zdjęcie, używając sekcji b/B przycisku
sterującego.
• Aby odtworzyć filmy, wystarczy nacisnąć środkową sekcję przycisku
sterującego.
Podczas odtwarzania filmów
Obsługa przycisku sterującego/
pokrętła regulacyjnego
Wstrzymanie/wznowienie
odtwarzania
z
Przewijanie do przodu
B
Przewijanie do tyłu
b
Odtwarzanie w przód w zwolnionym
tempie
W trakcie pauzy obrócić pokrętło
regulacyjne w prawo.
Odtwarzanie w tył w zwolnionym
tempie
W trakcie pauzy obrócić pokrętło
regulacyjne w lewo.
• Film będzie odtwarzany klatka po
klatce.
Regulacja poziomu głośności
V t v/V
Wyświetlanie informacji
v
Uwaga
• Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem filmów zarejestrowanych na innych
urządzeniach z poziomu opisywanego aparatu.
37
Rejestrowanie i wyœwietlanie obrazów
• Aby wyświetlić zdjęcia, należy zaznaczyć [Widok katalogu (Zdjęcia)],
z kolei aby odtworzyć filmy, należy zaznaczyć [Widok katalogu
(MP4)] lub [Widok AVCHD] w zależności od formatu pliku.
Kasowanie obrazów (Kasuj)
Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Przed usunięciem upewnić
się, czy na pewno dane zdjęcie nie jest potrzebne.
Uwaga
• Nie można skasować obrazów chronionych.
Kasowanie obrazu aktualnie wyœwietlanego
1
Wyœwietlić obraz, który
ma być skasowany i
nacisnąć przycisk .
Przycisk
2
38
Zaznaczyć [Kasuj] korzystając z sekcji v
przycisku sterującego, a następnie nacisnąć
jego œrodkową częœć.
Rejestrowanie obrazów w zależności od obiektu
Zmiana kąta ustawienia monitora
LCD
Monitor LCD ustawić tak, aby
był dobrze widoczny.
Rejestrowanie obrazów w zależnoœci od obiektu
• Monitor LCD można pochylić o kąt
180 stopni.
• Z pozycji, w której monitor LCD jest
skierowany do przodu, można go
obrócić w lewo o kąt 270 stopni.
• Gdy monitor LCD nie jest używany,
wskazane jest jego złożenie ekranem
skierowanym w stronę aparatu.
Uwaga
• Przy otwartym monitorze czujnik
oka może nie działać w przypadku
fotografowania z dołu. Jeżeli po
spojrzeniu przez wizjer monitor nie
zostanie automatycznie przełączony,
należy nacisnąć przycisk FINDER/
LCD.
39
Rejestrowanie obrazów w różnych
trybach
Ustawić pokrętło trybu pracy w
pozycji odpowiadającej
wybranemu trybowi.
Opisywany aparat wyposażony jest w następujące tryby rejestrowania
obrazu.
(AUTO)/
Tryb „AUTO” umożliwia łatwe fotografowanie
(Lampa błys. wył.) dowolnych obiektów w każdych warunkach, ponieważ
(34, 93)
aparat przeprowadza ocenę sytuacji i koryguje
ustawienia. W przypadku fotografowania bez lampy
błyskowej ustawić opcję „Lampa błys. wył.”.
(Auto+)
(41, 93)
(Wybór
sceny) (42, 94)
Aparat rozpoznaje warunki fotografowania i
przeprowadza ich ocenę, po czym automatycznie dobiera
odpowiednie ustawienia. W razie potrzeby w aparacie
można zapisać właściwy obraz przez nałożenie lub
rozdzielenie kilku obrazów.
Wybór odpowiedniego trybu w zależności od
fotografowanego obiektu lub warunków fotografowania
pozwala wykonać zdjęcie z najbardziej optymalnym
ustawieniem dla danego obiektu.
(Rozległa
Możliwość robienia zdjęć panoramicznych.
panorama) (43, 97)
(Rozległa
panorama 3D)
(43, 97)
Możliwość robienia panoramicznych zdjęć 3D do
odtwarzania na ekranie telewizora zgodnego z funkcją
3D.
(Ciągły
Priorytet AE)
(44, 99)
Aparat rejestruje zdjęcia do momentu zwolnienia spustu
migawki. Aparat rejestruje zdjęcia w sposób ciągły z
maksymalną szybkością 10 zdjęć na sekundę.
(Film) (36, 109) Możliwość filmowania z ręczną regulacją ekspozycji
(zarówno czasu otwarcia migawki, jak i wartości
przysłony).
40
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach
(Program Auto) Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją
(100)
naświetlenia (zarówno czasu otwarcia migawki, jak i
wartości przysłony). Pozostałe parametry można
regulować ręcznie.
(Priorytet
przysłony) (101)
Możliwość fotografowania przy ręcznym ustawianiu
wartości przysłony za pomocą pokrętła sterującego.
(Priorytet
migawki) (103)
Możliwość fotografowania przy ręcznym ustawianiu
czasu otwarcia migawki za pomocą pokrętła sterującego.
(Ekspozycji
ręcznej) (105)
Możliwość fotografowania przy ręcznym ustawianiu
ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki jak i
wartości przysłony).
2 Skierować aparat na obiekt.
(Auto+).
Symbol rozpoznanego trybu sceny
Po rozpoznaniu przez aparat
warunków fotografowania i dobraniu
odpowiednich ustawień podawane są
następujące informacje: symbol
rozpoznanego trybu sceny,
odpowiednia funkcja fotografowania,
liczba zdjęć do wykonania.
Funkcja fotografowania
Liczba zdjęć do wykonania
3 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
Scena rozpoznana przez aparat
(Scena nocna)
(Z ręki o zmierzchu)
(Krajobraz)
(Portret pod światło)
(Portret)
(Scena nocna-statyw)
(Pod światło)
(Makro)
(Nocny portret)
(Reflektor)
(Słabe oświetl.)
(Dziecko)
41
Rejestrowanie obrazów w zależnoœci od obiektu
1 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach
Funkcja fotografowania
Seria zdjęć (150)
Synch.dł.czas. (45, 134)
Auto HDR (140)
Aut. bł. w dzień
Dł. cz. otw. mig.
Z ręki o zmierzchu (42, 94)
Wybór sceny
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na
(Wybór sceny).
2 Nacisnąć œrodkową częœć przycisku sterującego.
3 Korzystając z sekcji v/V wybrać odpowiedni tryb, po
czym nacisnąć częœć œrodkową przycisku sterującego.
• Aby zmienić scenę, wystarczy nacisnąć przycisk Fn, po czym wybrać
inną scenę.
4 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
(Portret)
Rozmycie tła i wyostrzenie fotografowanego obiektu.
Delikatne uwydatnienie odcieni skóry.
(Sporty)
Poruszający się obiekt jest fotografowany z krótkim
czasem otwarcia migawki, aby wyglądał jakby był
nieruchomy. Aparat wykonuje zdjęcia w sposób ciągły,
aż do momentu zwolnienia spustu migawki.
(Makro)
Fotografowanie obiektów z bliska, na przykład kwiatów
lub potraw.
(Krajobraz)
Do zdjęć krajobrazu z zachowaniem ostrości obrazu i
żywych kolorów w całym zakresie.
(Zachód
słońca)
(Scena nocna)
(Z ręki o
zmierzchu)
Możliwość uzyskania pięknej czerwieni na zdjęciach
wschodzącego lub zachodzącego słońca.
Możliwość utrwalania ujęć nocnych z pewnej odległości z
zachowaniem atmosfery ciemności otoczenia.
Do ujęć nocnych bez użycia statywu przy mniejszym
poziomie szumu i rozmyć. Wykonywana jest seria zdjęć,
które są później poddawane obróbce w celu ograniczenia
rozmycia obrazu, widocznych poruszeń i szumów.
(Nocny portret) Do robienia zdjęć portretowych nocą.
42
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach
Rozległa panorama/
Rozległa panorama
3D
1 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
panorama)/
(Rozległa
(Rozległa panorama 3D).
2 Nacisnąć œrodkową częœć przycisku sterującego.
3 Aparat należy skierować na
Ten fragment nie zostanie
utrwalony
4 Wcisnąć spust migawki do końca.
5 Prowadzić aparat w
poziomie lub w pionie do
końca korzystając z paska
pomocniczego
wyœwietlanego na ekranie.
Pasek pomocniczy
43
Rejestrowanie obrazów w zależnoœci od obiektu
krawędŸ obiektu, po czym
nacisnąć do połowy spust
migawki, aby wyregulować
ostroœć.
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach
Priorytet AE przy zdjęciach seryjnych
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na
(Ciągły Priorytet
AE).
2 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcia obiektów.
• Aparat rejestruje zdjęcia do momentu zwolnienia spustu migawki.
• Aparat rejestruje zdjęcia w sposób ciągły z maksymalną szybkością 10
zdjęć na sekundę.
44
Korzystanie z funkcji fotografowania i filmowania
Używanie lampy błyskowej
Używając lampę błyskową w ciemnym miejscu, można zrobić jasne
zdjęcia obiektów i zabezpieczyć się przed poruszeniem aparatu.
Fotografując pod słońce, można użyć lampy błyskowej do
rozświetlenia obiektu znajdującego się w cieniu.
1 Przycisk Fn t
(Tryb błysku) t Wybór właœciwego
ustawienia
• Dalsze informacje na temat dostępnych trybów lampy błyskowej w
poszczególnych trybach fotografowania można znaleźć na stronie 82.
2 Nacisnąć przycisk
Przycisk
.
3 Po naładowaniu lampy
błyskowej zrobić zdjęcie
obiektu.
Migający: Lampa błyskowa jest
ładowana. Gdy wskaźnik miga, nie
można zwolnić migawki.
Podświetlony: Lampa błyskowa
jest naładowana i gotowa do błysku.
• Po naciśnięciu spustu migawki do
połowy przy słabym oświetleniu w
trybie autofokusa, lampa błyskowa
może zostać uruchomiona, aby
ułatwić ustawianie ostrości na
obiekcie (Wspomaganie AF).
Wskaźnik
(Ładowanie lampy
błyskowej)
45
Korzystanie z funkcji fotografowania i filmowania
Lampa błyskowa otworzy się.
• W trybie AUTO, AUTO+ lub Wybór
sceny lampa błyskowa otwierana jest
automatycznie przy niedostatecznym
oświetleniu lub podświetleniu obiektu
od tyłu. Wbudowana lampa błyskowa
nie otworzy się nawet po naciśnięciu
przycisku .
Używanie lampy błyskowej
(Lampa błys.
wył.)
(Auto błysk)
Błysk nie jest wyzwalany nawet po podniesieniu
wbudowanej lampy błyskowej.
• Opcji tej nie można wybrać przy pokrętle trybu pracy
ustawionym na P, A, S lub M. Lampa nie będzie
jednak błyskać, jeżeli nie zostanie wysunięta.
Błyska, gdy jest ciemno lub pod światło.
(Bł.wypełniający) Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
(Synch.dł.czas.) Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
Fotografowanie w trybie synchronizacji z długimi
czasami otwarcia migawki umożliwia uchwycenie
wyraźnego obrazu zarówno obiektu, jak i tła dzięki
zastosowaniu dłuższego czasu otwarcia migawki.
(Bł.
zamykający)
Błyska tuż przed zakończeniem ekspozycji przy
każdorazowym wyzwoleniu migawki.
(Bezprzewodowy) Uruchamiana jest zewnętrzna lampa błyskowa
(oddzielnie w sprzedaży) niepodłączona do aparatu
(fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową).
46
Regulowanie jasnoœci obrazu
W trybach ekspozycji innych niż M ekspozycja jest dobierana
automatycznie (Ekspozycja automatyczna).
Ekspozycję ustaloną automatycznie można skorygować korzystając z
funkcji kompensacji ekspozycji. Cały obraz można rozjaśnić,
przesuwając ekspozycję w kierunku symbolu +. Przesuwając
ekspozycję w kierunku symbolu – (Kompensacja ekspozycji), cały
obraz można przyciemnić.
1 Nacisnąć przycisk
Przycisk
.
Monitor LCD
pomocą pokrętła
regulacyjnego.
W stronę + (powyżej): rozjaśnia obraz.
W stronę – (poniżej): przyciemnia
obraz.
• W trybie wizjera, ekspozycję można
kontrolować przy użyciu skali EV.
Skompensowana ekspozycja
Wizjer
Ekspozycja standardowa
3 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
Techniki fotografowania
• Ustawić poziom kompensacji przez sprawdzenie zapisanego zdjęcia.
• Za pomocą funkcji bracketingu można wykonać wiele zdjęć z
ekspozycją przesuniętą w kierunku strony + lub – (str. 151).
47
Korzystanie z funkcji fotografowania i filmowania
2 Ustawić ekspozycję za
Regulowanie jasnoœci obrazu
Uwaga
• Tej opcji nie można ustawić, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na AUTO,
AUTO+ lub Wybór sceny.
48
Wybór trybu pracy
Można skorzystać z odpowiedniego trybu pracy, na przykład zdjęć
pojedynczych, zdjęć seryjnych lub bracketingu.
na przycisku sterującym
t Wybór właœciwego trybu
Jest to normalny tryb fotografowania.
(Seria zdjęć)
(150)
Aparat rejestruje zdjęcia seryjnie.
(Samowyzw)
(151)
Użycie 10-sekundowego samowyzwalacza jest wygodne,
gdy fotografujący ma być na zdjęciu, a wyzwalacz
2-sekundowy pomaga zredukować drgania aparatu.
(Bracket:
Seryjne) (151)
Wykonywane są kolejno 3 zdjęcia przy różnych
poziomach ekspozycji.
(Bracket
pojedynczy) (151)
Istnieje możliwość zrobienia 3 zdjęć, jedno po drugim,
o różnych poziomach ekspozycji.
(Brack.bal. W oparciu o wybrany balans bieli i temperaturę
bieli) (153)
barwową/filtr kolorowy rejestrowane są 3 zdjęcia z
przesunięciem balansu bieli.
(Pilot) (154)
Istnieje możliwość fotografowania z wykorzystaniem
przycisków SHUTTER i 2SEC (wyzwolenie migawki
z 2-sekundowym opóźnieniem) na pilocie
bezprzewodowym RMT-DSLR1 (oddzielnie w
sprzedaży).
49
Korzystanie z funkcji fotografowania i filmowania
(Pojedyncze
zdjęcie) (150)
Przełączanie wyœwietlanych danych
nagrywania (DISP)
Każdorazowe naciśnięcie DISP na
przycisku sterującym powoduje
zmianę wyświetlanych na ekranie
danych nagrywania obrazu.
Istnieje możliwość wyboru dostępnych
opcji wyświetlania oddzielnie dla
wizjera i monitora LCD.
Wyświetl. graf.
Wyśw. wszystk. inf.
Brak informacji
Poziom
Cyfrowy wskaźnik wypoziomowania
Ekran graficzny
Na ekranie graficznym w formie
wykresu prezentowany jest czas
otwarcia migawki oraz wartość
przysłony i w sposób czytelny
przedstawiona jest zasada działania
ekspozycji. Znaczniki na wskaźniku
czasu otwarcia migawki i wskaźniku
wartości przysłony wskazują bieżącą
wartość.
50
Wartość przysłony
Czas otwarcia migawki
Ustawianie rozmiaru obrazu
Rozm. Obrazu
Przycisk MENU t
1 t [Rozm. Obrazu] t Wybór
właœciwego rozmiaru
[Format obrazu]: [3:2]
Rozmiar obrazu
Wskazówki praktyczne
L:24M
6000 × 4000 pikseli
Do rejestrowania obrazu
najwyższej jakości
M:12M
4240 × 2832 pikseli
W przypadku odbitek
maksymalnie w formacie A3+
S:6.0M
3008 × 2000 pikseli
W przypadku odbitek
maksymalnie w formacie A5
Rozmiar obrazu
Korzystanie z funkcji fotografowania i filmowania
[Format obrazu]: [16:9]
Wskazówki praktyczne
L:20M
6000 × 3376 pikseli
M:10M
4240 × 2400 pikseli
S:5.1M
3008 × 1688 pikseli
Do odtwarzania na
telewizorach wysokiej
rozdzielczości
Uwaga
• W przypadku wyboru zdjęcia w formacie RAW z ustawieniem [Jakość],
rozmiar zdjęcia RAW odpowiada ustawieniu L. Ten rozmiar nie jest
wyświetlany na wyświetlaczu.
Panorama: Rozmiar
Istnieje możliwość ustawienia rozmiaru obrazów panoramicznych.
Rozmiar obrazu zależy od ustawienia kierunku fotografowania
(str. 99).
Przycisk MENU t
1 t [Panorama: Rozmiar] lub
[Pan. 3D: rozm. obr.] t Wybór właœciwego rozmiaru
51
Ustawianie rozmiaru obrazu
[Panorama: Rozmiar]
Standardowy
Funkcja [Panorama: Kierunek] ustawiona na [W górę]
[W dół]: 3872 × 2160
[Funkcja [Panorama: Kierunek] ustawiona na [W prawo]
[W lewo]: 8192 × 1856
Szeroki
[Funkcja [Panorama: Kierunek] ustawiona na [W górę]
[W dół]: 5536 × 2160
[Funkcja [Panorama: Kierunek] ustawiona na [W prawo]
[W lewo]: 12416 × 1856
[Pan. 3D: rozm. obr.]
16:9
1920 × 1080
Standardowy
4912 × 1080
Szeroki
7152 × 1080
52
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Powiększanie obrazów
Zdjęcie można powiększyć, aby je dokładniej obejrzeć. Jest to
wygodny sposób sprawdzenia ostrości nagranego obrazu.
1 Wyœwietlić obraz, który ma
być powiększony, a następnie
nacisnąć przycisk .
Przycisk
2 Powiększyć lub pomniejszyć obraz, używając
przycisku
lub przycisku
.
• Obracanie pokrętła regulacyjnego powoduje przełączanie obrazów
przy zachowaniu powiększenia. Po zrobieniu kilku zdjęć w tej samej
kompozycji można porównać warunki ustawienia ostrości.
Korzystanie z funkcji odtwarzania
3 Wybrać fragment, który ma być powiększony,
używając sekcji v/V/b/B przycisku sterującego.
Aby anulować odtwarzanie powiększone
Nacisnąć środkową sekcję przycisku sterującego, aby przywrócić
normalny rozmiar obrazu.
53
Przełączanie do wyœwietlania listy
obrazów
Na ekranie można wyświetlić kilka obrazów jednocześnie.
Nacisnąć przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran indeksu
obrazów.
Przycisk
Aby powrócić do pojedynczego obrazu
Po wybraniu właściwego zdjęcia nacisnąć środkową część przycisku
sterującego.
Aby wyœwietlić wybrany folder
Przyciskiem sterującym zaznaczyć
pasek z lewej strony ekranu indeksu
obrazów, a następnie wybrać właściwy
folder korzystając z v/V. Naciśnięcie
środkowej sekcji przycisku
sterującego przy zaznaczonym lewym
pasku powoduje zmianę trybu
wyświetlania.
54
Przeglądanie obrazów na ekranie
telewizora
Do wyświetlania na ekranie telewizora zdjęć zarejestrowanych przy
użyciu aparatu, potrzebny jest kabel HDMI (oddzielnie w sprzedaży)
oraz odbiornik telewizyjny HD wyposażony w gniazdo HDMI.
1 Przed podłączeniem aparatu
do telewizora należy
wyłączyć aparat i telewizor.
1 Do gniazda
HDMI
Kabel HDMI
(oddzielnie w
sprzedaży)
2 Do gniazda
HDMI
Korzystanie z funkcji odtwarzania
2 Włączyć telewizor i wybrać sygnał wejœciowy.
• Zobacz również instrukcję obsługi telewizora.
3 Włączyć aparat i nacisnąć
przycisk
.
Zdjęcia wykonane aparatem pojawią
się na ekranie telewizora.
Wybrać odpowiedni obraz korzystając
z sekcji b/B przycisku sterującego.
• Monitor LCD w aparacie pozostanie
wyłączony.
Przycisk sterujący
Przycisk
55
Wykaz funkcji
Funkcje obsługiwane przyciskami/
przełącznikiem
Te przyciski/przełącznik umożliwiają konfigurowanie lub
uruchamianie różnorodnych funkcji.
Informacje na temat lokalizacji przycisków/przełącznika można
znaleźć w rozdziale „Elementy aparatu” (str. 14).
Przycisk
Przycisk
(45, 134)
(47)
Przycisk ISO (137)
Podnoszenie lampy błyskowej.
Kompensacja ekspozycji.
Regulacja czułości ISO.
Przycisk FINDER/LCD Przełączanie pomiędzy monitorem LCD a wizjerem.
(175)
Przycisk MENU (60)
Wyświetlanie ekranu menu do konfiguracji opcji
menu.
Przycisk MOVIE
(36, 109)
Nagrywanie filmów.
Przycisk AEL (130)/
Przycisk AV (105)/
Przycisk
(54)/
Przycisk
(53)
Ustalanie ekspozycji całego ekranu./Ustawianie
wartości przysłony./Równoczesne wyświetlanie
kilku obrazów na ekranie./Pomniejszanie
wyświetlanych obrazów, które zostały wcześniej
powiększone.
Przycisk
(149)/
Przycisk
Powiększenie (123)/
Przycisk
(53)
Powiększanie środka obrazu./Umożliwienie
sprawdzenia ostrości przed zrobieniem zdjęcia przez
powiększenie obrazu./Powiększanie wyświetlanego
obrazu.
Przycisk Fn (57, 58)/
Przycisk
(157)
Wyświetlanie ekranu konfiguracji funkcji
ustawianej przyciskiem Fn./Obracanie obrazów.
Przycisk sterujący
Konfigurowanie poniższych funkcji: Wyświetlanie
(50, 85, 155), Balans bieli (145), Tryb pracy
(49, 150), Efekt wizualny (142) i Autofokus (115).
Przycisk
Odtwarzanie obrazów.
Przycisk
Przycisk
(37)
(67)/
(38)
Wyświetlanie wskazówek dotyczących
rejestrowania obrazów lub Przewodnika w
aparacie./Usuwanie obrazów.
Przełącznik trybu
ostroœci (115, 121)
Przełączanie trybu automatycznego i ręcznego
ustawiania ostrości.
Przycisk podglądu
(103)
Kontrola rozmycia tła.
56
Wybór funkcji za pomocą przycisku
Fn (Funkcja)
Ten przycisk służy do konfigurowania lub wykonywania funkcji
często używanych podczas fotografowania.
1 Nacisnąć przycisk Fn.
2 Korzystając z sekcji v/V/b/B przycisku sterującego
zaznaczyć odpowiednią pozycję, po czym nacisnąć
jego częœć œrodkową z.
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji.
3 Zgodnie z przewodnikiem po
Przewodnik po operacjach
Konfigurowanie aparatu bezpoœrednio z poziomu ekranu
informacji o nagrywaniu
W punkcie 2 obrócić pokrętłem regulacyjnym bez naciskania sekcji
środkowej z. Aparat można konfigurować bezpośrednio z poziomu
ekranu informacji o nagrywaniu.
57
Wykaz funkcji
operacjach wybrać i
zatwierdzić żądaną funkcję.
Funkcje wybierane przyciskiem Fn
(Funkcja)
Przycisk Fn umożliwia wybór następujących funkcji:
Wybór sceny
(42, 94)
Wybór odpowiedniego trybu odpowiadającego
warunkom fotografowania spośród zaprogramowanych
ustawień Wyboru sceny.
(Portret/Sporty/Makro/Krajobraz/Zachód słońca/Scena
nocna/Z ręki o zmierzchu/Nocny portret)
Film (110)
Wybór trybu ekspozycji odpowiadającego
rejestrowanemu obiektowi lub wybranemu efektowi.
(P/A/S/M)
Tryb pracy
(49, 150)
Ustawianie trybu pracy, na przykład trybu zdjęć
seryjnych.
(Pojedyncze zdjęcie/Seria zdjęć/Samowyzw/Bracket:
Seryjne/Bracket pojedynczy/Brack.bal.bieli/Pilot)
Tryb błysku
(45, 134)
Ustawianie trybu lampy błyskowej.
(Lampa błys. wył./Auto błysk/Bł.wypełniający/
Synch.dł.czas./Bł. zamykający/Bezprzewodowy)
Tryb autofokusa
(118)
Wybór trybu ustawiania ostrości odpowiadającego
sposobowi poruszania się obiektu.
(Pojed. autofokus/Autom. autofokus/Ciągły autofokus)
Obszar AF (119)
Wybór obszaru ostrości.
(Szeroki/Strefa/Punktowy/Lokalny)
Œledzenie obiektu Utrzymywanie ostrości na śledzonym obiekcie.
(120)
(WŁ./WYŁ.)
Wykrywanie
twarzy (125)
Automatyczne rejestrowanie twarzy przy optymalnym
ustawieniu ostrości i ekspozycji.
(WŁ./Wł. (rejestr. twarzy)/WYŁ.)
Zdj. z uœmiechem Automatyczne fotografowanie wyzwalane uśmiechem.
(127)
(WŁ./WYŁ.)
ISO (137)
Ustawianie czułości na światło. Im większa liczba, tym
krótszy czas otwarcia migawki.
(Wieloklatk. red. szumów./ISO AUTO do 16000)
Tryb pomiaru
(131)
Wybór metody pomiaru jasności.
(Wielopunktowy/Centraln. ważony/Punktowy)
Korekcja błysku
(132)
Regulacja natężenia błysku lampy.
(+2,0 EV do –2,0 EV)
58
Funkcje wybierane przyciskiem Fn (Funkcja)
Balans bieli (145)
Regulacja odcienia barw obrazów.
(Aut.bal.bieli/Światło dzienne/W cieniu/Pochmurnie/
Żarówka/Świetl.: Ciepła biała/Świetl.: Zimna biała/
Świetl.: Dzien. biała/Świetl.: Świat. dzien./Lampa błysk./
Temp.barw./Filtr kolorowy/Niestandard.)
DRO/Auto HDR
(139)
Automatyczna kompensacja jasności i kontrastu.
(WYŁ./Opt. D-Range/Auto HDR)
Strefa twórcza
(143)
Wybór właściwej metody obróbki obrazu.
(Standard/Intensywny/Portret/Krajobraz/Zachód słońca/
Czerń i biel)
Efekt wizualny
(142)
Fotografowanie z wybranym filtrem efektowym w celu
wzmocnienia ekspresji.
(WYŁ./Aparat zabawka/Kolor pop/Posteryzacja/Zdjęcie
retro/High-key: Miękki/Kolor częściowy/Cz.-b. duży
kontrast/Miękka ostrość/Malowidło HDR/Cz-b o
bogatej grad./Miniatura)
Wykaz funkcji
59
Funkcje wybierane za pomocą
przycisku MENU
Istnieje możliwość konfigurowania podstawowych ustawień aparatu
jako całości, albo rejestrowania obrazów, ich odtwarzania, czy też
wykonywania innych operacji.
Nacisnąć przycisk MENU, następnie skonfigurować wybraną opcję
korzystając z sekcji v/V/b/B przycisku sterującego, po czym nacisnąć
jego środkową sekcję.
Wybór strony menu
Wybór opcji menu
Menu fotografowania
Rozm. Obrazu (51) Wybór rozmiaru zdjęć.
L:24M/M:12M/S:6.0M (przy ustawieniu opcji [Format
obrazu] na 3:2)
L:20M/M:10M/S:5.1M (przy ustawieniu opcji [Format
obrazu] na 16:9)
Format obrazu
(168)
Wybór formatu zdjęć.
(3:2/16:9)
Jakoœć (168)
Ustawianie jakości obrazu zdjęć.
(RAW/RAW & JPEG/Wysoka/Standard)
Panorama:
Rozmiar (51)
Wybór rozmiaru zdjęć panoramicznych.
(Standardowy/Szeroki)
Panorama:
Kierunek (99)
Ustawianie kierunku fotografowania w przypadku zdjęć
panoramicznych.
(W prawo/W lewo/W górę/W dół)
Pan. 3D: rozm.
obr. (51)
Wybór rozmiaru zdjęć trójwymiarowych.
(16:9/Standardowy/Szeroki)
Pan. 3D: kierunek Ustawianie kierunku fotografowania w przypadku zdjęć
(99)
trójwymiarowych.
(W prawo/W lewo)
60
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Red.sz.dł.naœw.
(170)
Ustawianie redukcji szumów w przypadku zdjęć z
czasem otwarcia migawki 1 sekunda lub dłuższym.
(WŁ./WYŁ.)
Red.sz.wys.ISO
(170)
Ustawianie redukcji szumów w przypadku zdjęć
wykonywanych przy wysokiej czułości.
(Wysoka/Normalna/Niska)
Reg.błysku (132)
Wybór metody doboru natężenia błysku lampy.
(Błysk ADI/Przedbłysk TTL)
Wspomaganie AF Ustawianie wspomagania AF przydatnego przy
(136)
ustawianiu ostrości przy słabym oświetleniu.
(Automatyczne/WYŁ.)
Przestrzeń barw
(171)
Zmiana zakresu odtwarzanych barw.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot (91)
Ustawianie funkcji SteadyShot.
(WŁ./WYŁ.)
Wskaz. dot.
fotograf. (67)
Dostęp do wszystkich wskazówek dotyczących
fotografowania.
Menu filmowania
Ustawienie
nagrywania (113)
Wybór rozmiaru kadru nagrywanego filmu.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
Nagrywanie
dŸwięku (114)
Wybór, czy podczas nagrywania filmu ma być
rejestrowany dźwięk, czy nie.
(WŁ./WYŁ.)
Reduk. szumu
wiatru (114)
Wyciszanie szumu wiatru podczas nagrywania filmów.
(WŁ./WYŁ.)
SteadyShot (91)
Ustawianie funkcji SteadyShot.
(WŁ./WYŁ.)
61
Wykaz funkcji
Format pliku (112) Wybór formatu plików filmowych.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Menu ustawień własnych
Eye-Start AF (84)
Ustawianie, czy przy patrzeniu przez wizjer ma być
używany autofokus, czy też nie.
(WŁ./WYŁ.)
Ustaw. FINDER/
LCD (175)
Ustawianie sposobu przełączania pomiędzy wizjerem a
monitorem LCD.
(Automatyczne/Ręczny)
Red.czerw.oczu
Redukcja efektu czerwonych oczu podczas korzystania z
lampy błyskowej.
(WŁ./WYŁ.)
Wyzw.bez obiek.
(171)
Ustawianie, czy migawka może otwierać się bez
założonego obiektywu.
(Aktywne/Nieaktywne)
Seria zdjęć Auto+ Ustawianie, czy w trybie AUTO+ mają być wykonywane
(93)
zdjęcia seryjne, czy też nie.
(Automatyczne/WYŁ.)
Pojd. zdj. Auto+
(93)
Ustawianie, czy wszystkie zdjęcia seryjne wykonane w
trybie AUTO+ mają być zapisywane, czy też nie.
(Automatyczne/WYŁ.)
Linia siatki (172)
Ustawienie wyświetlania linii siatki w celu wyrównania
konturów obiektu.
(Siatka 3x3/Siatka kwadratowa/Siatka przek+kwad./
WYŁ.)
Auto podgląd
(172)
Wyświetlenie zarejestrowanego obrazu wykonanego
zdjęcia. Ustawianie autopodglądu.
(10 s/5 s/2 s/WYŁ.)
Przycisk DISP
(monitor) (85)
Wybór dostępnych trybów wyświetlania w przypadku
monitora LCD wybieranych naciśnięciem DISP na
przycisku sterującym.
(Wyświetl. graf./Wyśw. wszystk. inf./Brak informacji/
Poziom/Histogram/Wizjer)
Przycisk DISP
(wizjer) (85)
Wybór dostępnych trybów wyświetlania w przypadku
wizjera wybieranych naciśnięciem DISP na przycisku
sterującym.
(Wyświetl. graf./Wyśw. wszystk. inf./Brak informacji/
Poziom/Histogram)
62
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Poziom zarysu
(122)
Uwydatnienie określonym kolorem zarysu obszarów z
ustawioną ostrością.
(Wysoki/Średni/Niski/WYŁ.)
Kolor zarysu (122) Ustawianie koloru wykorzystywanego w przypadku
funkcji uwydatniania zarysu.
(Czerwony/Żółty/Biały)
Wyœw. podgląd na Wybór, czy efekt działania danej funkcji (np.
żywo (87)
kompensacji ekspozycji) ma być wyświetlany na ekranie,
czy też nie.
(Efekt ustawień Wł./Efekt ustawień Wył.)
Funkcja przyc.
AEL (172)
Przypisywanie wybranej funkcji do przycisku AEL.
(Kompens.eksp./Tryb pracy/Tryb błysku/Tryb
autofokusa/Obszar AF/Wykrywanie twarzy/Zdj. z
uśmiechem/ISO/Tryb pomiaru/Korekcja błysku/Balans
bieli/DRO/Auto HDR/Strefa twórcza/Efekt wizualny/
Rozm. Obrazu/Jakość/Blokada AEL/Przełącz.AEL/
Blokada AEL/ Przeł.AEL/Śledzenie obiektu/Blokada
AF/Podgląd przysłony/Podgląd zdjęcia/Zoom cyfrowy/
Powiększenie)
Przycisk Podgląd
(173)
Wybór sposobu działania przycisku podglądu.
(Podgląd zdjęcia/Podgląd przysłony)
Przycisk blok.
ostroœci
Ustawianie funkcji blokady fokusa obiektywu.
(Blokada fokusa/Podgląd głębi ostr.)
Przycisk Zoom
Wybór sposobu działania przycisku
cyfrowy (123, 149) (Zoom cyfrowy/Powiększenie)
.
63
Wykaz funkcji
Przycisk ISO (173) Przypisywanie wybranej funkcji do przycisku ISO.
(Kompens.eksp./Tryb pracy/Tryb błysku/Tryb
autofokusa/Obszar AF/Wykrywanie twarzy/Zdj. z
uśmiechem/ISO/Tryb pomiaru/Korekcja błysku/Balans
bieli/DRO/Auto HDR/Strefa twórcza/Efekt wizualny/
Rozm. Obrazu/Jakość/Blokada AEL/Przełącz.AEL/
Blokada AEL/ Przeł.AEL/Śledzenie obiektu/Blokada
AF/Podgląd przysłony/Podgląd zdjęcia/Zoom cyfrowy/
Powiększenie)
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Komp.
ob.:Winietowanie
(176)
Kompensacja przyciemnienia narożników ekranu
spowodowanego przez zamocowany obiektyw.
(Automatyczne/WYŁ.)
Komp. ob.: Aber.
chro. (176)
Redukcja odchylenia barw w narożnikach ekranu
spowodowanego przez zamocowany obiektyw.
(Automatyczne/WYŁ.)
Komp. ob.:
Zniekształc. (176)
Kompensacja zniekształcenia na ekranie
spowodowanego przez zamocowany obiektyw.
(Automatyczne/WYŁ.)
Pierw. kurtyna
migawki (174)
Ustawianie, czy ma być wykorzystywana funkcja
elektronicznej przedniej kurtyny migawki.
(WŁ./WYŁ.)
Rejestracja
twarzy (126)
Rejestracja lub zmiana priorytetowej osoby przy
ustawianiu ostrości.
(Nowa rejestracja/Zmiana kolejności/Kasuj/Usuń wszyst)
Menu odtwarzania
Kasuj (38, 161)
Usuwanie obrazów.
(Wiele obrazów/Wszyst. w kat./Wszyst. pliki widoku AVCHD)
Tryb oglądania
(157)
Ustalanie sposobu grupowania odtwarzanych obrazów.
(Widok katalogu (Zdjęcia)/Widok katalogu (MP4)/
Widok AVCHD)
Pokaz zdjęć (158)
Wyświetlenie pokazu slajdów.
(Powtórz/Interwał/Typ obrazu)
Indeks obrazów
(54)
Wyświetlenie listy obrazów.
(4 obrazy/9 obrazów)
Oglądanie 3D
(163)
Odtwarzanie obrazów trójwymiarowych przy użyciu
podłączonego do aparatu odbiornika telewizyjnego
zgodnego z funkcją 3D.
Chroń (160)
Ochrona lub anulowanie ochrony zdjęcia.
(Wiele obrazów/Anuluj wszystkie zdjęcia/Anuluj
wszystkie filmy (MP4)/Anuluj wsz. pliki Wid.AVCHD)
Okreœl wydruk
(194)
Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia obrazów do
wydruku DPOF.
(Ustaw.DPOF/Nadruk daty)
64
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Nastaw. głoœnoœci Ustawianie głośności podczas odtwarzania filmów.
Wyœwietl.odtw.
(159)
Ustawienie sposobu wyświetlania obrazu
zarejestrowanego w układzie pionowym.
(Autom.obrót/Ręczny obrót)
Menu Karta pamięci — narzędzie
Formatuj (177)
Formatowanie karty pamięci.
Numer pliku (177)
Ustawianie sposobu numeracji plików ze zdjęciami i filmami.
(Seryjny/Wyzeruj)
Nazwa katalogu
(177)
Ustawienie formatu folderu zdjęć.
(Forma standard/Forma daty)
Wybierz kat.
NAGR. (178)
Zmiana wybranego folderu do zapisywania zdjęć.
Nowy katalog (178) Tworzenie nowego folderu do zapisywania zdjęć i filmów.
Odz. bazę dan.
obr. (179)
Odzyskiwanie pliku bazy danych obrazów i
umożliwienie nagrywania i odtwarzania.
Wyœ. miej. na
karcie
Wyświetlanie pozostałego czasu nagrywania filmów oraz
liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci.
Ust.daty/czasu (29) Ustawianie daty, godziny i zmiany na czas letni i zimowy.
Nastawia region
(30)
Ustawianie lokalizacji.
Menu ustawień
Start menu
Ustawianie górnego elementu lub ostatnio wybranego
elementu menu jako domyślnej pozycji kursora w menu.
(Główne/Poprzednie)
Jasnoœć LCD
(174)
Ustawianie jasności monitora LCD.
(Automatyczne/Ręczny)
Jasnoœć wizjera
(175)
Ustawienie jasności wizjera.
(Automatyczne/Ręczny)
65
Wykaz funkcji
Menu ustawiania zegara
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Ustawienia GPS
Włączanie funkcji GPS.
(165) (tylko model
SLT-A65V)
Oszcz.energii
(175)
Ustawienie odstępu czasu, po którym następuje
przełączenie do trybu oszczędzania energii.
(30 min./5 min./1 min./20 s/10 s)
Rozdzielczoœć
HDMI (164)
Ustawianie rozdzielczości po podłączeniu aparatu do
telewizora HDMI.
(Automatyczne/1080p/1080i)
STER.PRZEZ
HDMI (164)
Sterowanie aparatem z poziomu telewizora
obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync.
(WŁ./WYŁ.)
Ustaw.
Włączanie funkcji przekazywania danych z aparatu w
przesyłania* (179) przypadku korzystania z karty Eye-Fi.
(WŁ./WYŁ.)
Połączenie USB
(186)
Ustawienie metody realizacji połączenia USB.
(Automatyczne/Pam. masowa/MTP)
Sygnały audio
Wybór, czy w momencie ustawienia ostrości lub w trybie
pracy z samowyzwalaczem ma być generowany sygnał
dźwiękowy, czy też nie.
(WŁ./WYŁ.)
Czyszczenie (196) Uruchamianie trybu czyszczenia w celu oczyszczenia
przetwornika obrazu.
* Pojawia się po włożeniu do aparatu karty Eye-Fi (oddzielnie w sprzedaży).
Wersja (185)
Język
Wyświetlanie wersji oprogramowania aparatu.
Wybór języka.
Pomoc pokrętła
trybu
Włączanie lub wyłączanie przewodnika dla pokrętła
trybu pracy (objaśnienia poszczególnych trybów
rejestrowania obrazu).
(WŁ./WYŁ.)
Tryb
demonstracyjny
Włączanie lub wyłączanie odtwarzania filmu
demonstracyjnego.
(WŁ./WYŁ.)
Inicjalizuj (181)
Przywracanie ustawieniom ich domyślnych wartości.
(Nast.domyślne/Reset.tr.nagr./Resetuj Własne)
66
Korzystanie z funkcji pomocy w
aparacie
Przewodnik w aparacie
Naciśnięcie przycisku (Przewodnik
w aparacie) na ekranie Fn lub ekranie
menu spowoduje automatyczne
wyświetlenie pomocy kontekstowej, w
zależności od aktualnie wybranych
funkcji albo ustawienia.
Zaznaczenie niedostępnych funkcji
lub ustawień na ekranie Fn, a
następnie naciśnięcie środkowej sekcji
przycisku sterującego spowoduje
wskazanie właściwej metody
konfiguracji umożliwiającej ich
włączenie.
Przycisk
(Przewodnik w
aparacie)
1 W trakcie wyœwietlania
informacji dotyczących
nagrywania nacisnąć
przycisk (Przewodnik w
aparacie).
Przycisk
(Przewodnik w
aparacie)
Automatycznie pojawi się lista
wskazówek dotyczących
fotografowania dla bieżącego obiektu.
67
Wykaz funkcji
Wskazówki dotyczące fotografowania
Aparat wyświetla wskazówki dotyczące fotografowania, w zależności
od wybranego trybu fotografowania.
Korzystanie z funkcji pomocy w aparacie
2 Korzystając z sekcji v/V przycisku sterującego
zaznaczyć wybraną wskazówkę, po czym nacisnąć
œrodkową sekcję przycisku sterującego.
Zostanie wyświetlona wybrana wskazówka dotycząca fotografowania.
• Ekran można przewijać za pomocą v/V.
• Opcję można wybrać za pomocą b/B.
Dostęp do wszystkich wskazówek dotyczących fotografowania
Z poziomu menu można przeglądać wszystkie dostępne w aparacie
wskazówki dotyczące fotografowania.
Opcja ta służy do przeglądania wskazówek już wcześniej oglądanych.
Przycisk MENU t
2 t [Wskaz. dot. fotograf.]t
Wybór właœciwej wskazówki
• Dostęp do wskazówki można uzyskać z poziomu opcji [Spis treści].
68
Oglądanie zdjęć na komputerze
Współpraca z komputerem
Na płycie CD-ROM (w zestawie) znajdują się następujące aplikacje,
które umożliwiają bardziej wszechstronne wykorzystanie obrazów
zarejestrowanych posiadanym aparatem.
• „Image Data Converter”
• „PMB” (Picture Motion Browser)
Jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program „PMB” i jego
wersja jest niższa od wersji programu „PMB” na płycie CD-ROM
(w zestawie), należy również zainstalować program „PMB” z płyty
CD-ROM (w zestawie).
Szczegółowe informacje na temat instalacji można również znaleźć na
stronie 71.
Uwaga
• Oprogramowanie „PMB” nie jest zgodne z komputerami Macintosh.
Zalecana konfiguracja komputera (Windows)
Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania
zdjęć za pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca
konfiguracja komputera.
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
„PMB”
Procesor CPU: Intel Pentium III 800 MHz lub szybszy
(Do odtwarzania/edycji filmów w wysokiej rozdzielczości:
Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy/Intel Core 2 Duo
1,66 GHz lub szybszy, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz lub
szybszy (HD FX/HD FH), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz lub
szybszy (HD PS))
Pamięć: 512 MB lub więcej (Do odtwarzania/edycji
filmów w wysokiej rozdzielczości: 1 GB lub więcej)
Dysk twardy: Miejsce na dysku wymagane do instalacji
— około 500 MB
Monitor: Rozdzielczość ekranu — 1024 × 768 punktów
lub więcej
69
Oglądanie zdjęć na komputerze
System
operacyjny
(zainstalowany
fabrycznie)
Współpraca z komputerem
„Image Data
Converter Ver.4”
Procesor CPU/Pamięć: Pentium 4 lub szybszy/1 GB
lub więcej
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej
* Wersje 64-bitowe i wersja Starter (Edition) nie są obsługiwane.
Do korzystania z funkcji tworzenia płyt wymagany jest program
Windows Image Mastering API (IMAPI) w wersji 2.0 lub nowszej.
** Wersja Starter (Edition) nie jest obsługiwana.
Zalecana konfiguracja komputera (Macintosh)
Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania
zdjęć za pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca
konfiguracja komputera.
System
operacyjny
(zainstalowany
fabrycznie)
Połączenie USB: Mac OS X (wer. 10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
„Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X (wer. 10.5,
10.6 (Snow Leopard))
„Image Data
Converter Ver.4”
Procesor CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo
lub szybszy
Pamięć: Zalecany 1 GB lub więcej.
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej
Uwagi
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w środowisku zaktualizowanego
systemu operacyjnego opisanego powyżej oraz w środowisku
wielosystemowym.
• Jeżeli do jednego komputera są jednocześnie podłączone co najmniej
2 urządzenia USB, niektóre z nich, w tym aparat, mogą nie działać, w
zależności od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Podłączenie aparatu z wykorzystaniem interfejsu USB zgodnego ze
standardem Hi-Speed USB (zgodnego z USB 2.0) pozwala na zaawansowany
transfer (transfer z dużą szybkością), ponieważ opisywany aparat jest zgodny
ze standardem Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0).
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu ze stanu zawieszenia lub uśpienia,
komunikacja między aparatem a komputerem może nie zostać przywrócona.
70
Korzystanie z oprogramowania
Instalowanie oprogramowania (Windows)
Zalogować się jako Administrator.
1 Włączyć komputer i włożyć CD-ROM (w zestawie) do
napędu CD-ROM.
Pojawi się okno menu instalatora.
• Jeśli okno się nie pojawi, dwukrotnie kliknąć [Komputer] (w systemie
Windows XP: [Mój komputer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Jeżeli pojawi się ekran Autoodtwarzanie, należy wybrać polecenie
„Uruchom: Install.exe” i postępować zgodnie z instrukcjami
pojawiających się na ekranie, aby przeprowadzić instalację.
2 Kliknąć opcję [Zainstaluj].
3 Po zakończeniu instalacji wyjąć CD-ROM.
Zostaną zainstalowane poniższe aplikacje, a ich ikony skrótów pojawią
się na pulpicie.
„Image Data Converter”
„PMB”
„PMB Launcher”
„PMB – pomoc”
71
Oglądanie zdjęć na komputerze
Upewnić się, że zaznaczone są pozycje „Image Data Converter” i
„PMB”, i dalej postępować według instrukcji na ekranie.
• Po pojawieniu się stosownego monitu na ekranie (str. 186) w trakcie
tej procedury, podłączyć aparat do komputera.
• Gdy pojawi się monit o ponowne uruchomienie, należy ponownie
uruchomić komputer, postępując według instrukcji na ekranie.
• W zależności od konfiguracji komputera może zostać zainstalowany
zestaw funkcji DirectX.
Korzystanie z oprogramowania
Uwagi
• Jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program „PMB” i jego wersja jest
wyższa od wersji programu „PMB” na płycie CD-ROM (w zestawie),
instalacja nie jest konieczna. W momencie podłączenia aparatu do komputera
za pośrednictwem kabla USB uruchamiane są funkcje użytkowe.
• Jeżeli zainstalowana na komputerze wersja programu „PMB” jest niższa niż
5.0.00, mogą wystąpić problemy z niektórymi funkcjami oprogramowania
„PMB” po zainstalowaniu programu „PMB” z dostarczonej płyty CD-ROM.
Z dołączonej płyty CD-ROM instalowany jest również program „PMB
Launcher”. Z poziomu programu „PMB Launcher” można uruchamiać
oprogramowanie „PMB” i inne programy. Aby uruchomić program „PMB
Launcher”, wystarczy dwukrotnie kliknąć ikonę skrótu do programu „PMB
Launcher” na ekranie komputera.
Instalowanie oprogramowania (Macintosh)
Zalogować się jako Administrator.
1 Włączyć komputer Macintosh i włożyć dysk CD-ROM
(w zestawie) do napędu CD-ROM.
2 Dwukrotnie kliknąć ikonę CD-ROM.
3 Skopiować plik [IDC_INST.pkg] w katalogu [MAC] na
ikonę dysku twardego.
4 Dwukrotnie kliknąć plik [IDC_INST.pkg] w katalogu,
do którego ma zostać skopiowany.
Postępować według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację.
Korzystanie z „Image Data Converter”
Program „Image Data Converter” pozwala:
• Edytować zdjęcia zapisane w formacie RAW z różnymi
poprawkami, na przykład krzywej tonalnej, czy ostrości.
• Korygować zdjęcia, korzystając m.in. z balansu bieli, ekspozycji i
strefy twórczej.
72
Korzystanie z oprogramowania
• Zapisywać zdjęcia wyświetlane i edytowane na komputerze.
• Można je zapisać w formacie RAW lub w formacie zwykłego pliku.
• Wyświetlać i porównywać zdjęcia RAW/JPEG zarejestrowane
opisywanym aparatem.
• Oceniać obrazy w pięciostopniowej skali.
• Wprowadzać kolorowe etykiety.
Informacje na temat obsługi programu „Image Data Converter”
można znaleźć w Pomocy.
Kliknąć [Start] t [Wszystkie programy] t [Image Data Converter]
t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Korzystanie z „PMB”
73
Oglądanie zdjęć na komputerze
Program „PMB” pozwala:
• Importować obrazy wykonane aparatem i wyświetlać je na
komputerze.
• Porządkować obrazy na komputerze w oparciu o kalendarz według
dat zarejestrowania, aby móc je przeglądać.
• Retuszować (redukcja efektu czerwonych oczu itp.), drukować i
wysyłać zdjęcia jako załączniki wiadomości e-mail oraz zmieniać
datę wykonania zdjęcia.
• Wyświetlać dane o miejscu wykonania nagrania danego obrazu na
mapie (tylko model SLT-A65V).
• Drukować lub zapisywać zdjęcia z datą.
• Tworzyć płyty Blu-ray lub DVD z filmów Widok AVCHD
zaimportowanych do komputera. (W przypadku tworzenia płyty
Blu-ray/DVD po raz pierwszy, wymagane jest połączenie z
Internetem.)
Korzystanie z oprogramowania
Uwagi
• Oprogramowanie „PMB” nie jest zgodne z komputerami Macintosh.
• W celu utworzenia płyty AVCHD, filmy zarejestrowane przy ustawieniu
[60p 28M(PS)/50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] lub [24p 24M(FX)]/
[25p 24M(FX)] w pozycji [Ustawienie nagrywania] są konwertowane przez
program „PMB”. Taka operacja konwersji może być czasochłonna. Dodatkowo
nie można utworzyć płyty w oryginalnej jakości obrazu. Aby zachować
pierwotną jakość obrazu, filmy należy przechowywać na płycie Blu-ray.
• „Filmy AVCHD View” to filmy zarejestrowane w trybie [AVCHD 60i/60p]/
[AVCHD 50i/50p] ustawionym w pozycji [Format pliku].
Informacje na temat obsługi programu „PMB” można znaleźć
w pozycji „PMB – pomoc”.
Kliknąć dwukrotnie skrót
(PMB – pomoc) na pulpicie. Albo
kliknąć [Start] t [Wszystkie programy] t [PMB] t [PMB –
pomoc].
Strona wsparcia dla programu „PMB” (tylko wersja angielska)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
74
Wybór metody tworzenia płyty z
filmami
Istnieje możliwość utworzenia płyty z filmów AVCHD View
zarejestrowanych opisywanym aparatem.
Płytę taką można odtwarzać na różnych urządzeniach, w zależności
od rodzaju płyty. Należy wybrać metodę, która jest zgodna z
posiadanym odtwarzaczem płyt.
Opisano tutaj 2 sposoby tworzenia płyty z filmami: tworzenie płyty z
poziomu komputera przy użyciu oprogramowania „PMB” lub
tworzenie płyty przy użyciu innych urządzeń niż komputer, na
przykład rejestratora DVD.
Odtwarzacz
Rodzaj
płyty
Cecha charakterystyczna
Płyty Blu-ray umożliwiają nagrywanie
dłuższych filmów w wysokiej
rozdzielczości (HD) w porównaniu z
płytami DVD.
Urządzenia do
odtwarzania płyt w
formacie AVCHD
(odtwarzacz płyt Bluray marki Sony,
konsola PlayStation®3
marki Sony itp.)
Filmy w wysokiej rozdzielczości obrazu
(HD) można nagrywać na nośnikach
DVD, na przykład na płytach DVD-R, i
wówczas tworzona jest płyta z obrazem
w wysokiej rozdzielczości (HD).
• Płyty z obrazem w wysokiej
rozdzielczości (HD) nie można
odtwarzać na zwykłych odtwarzaczach
DVD.
Zwykłe urządzenia
do odtwarzania płyt
DVD
(Odtwarzacz DVD,
komputer z
możliwością
odtwarzania płyt
DVD itp.)
Filmy w standardowej rozdzielczości
obrazu (STD) uzyskane w wyniku
konwersji filmów w wysokiej
rozdzielczości obrazu (HD) można
nagrywać na nośnikach DVD, na
przykład na płytach DVD-R, i wówczas
tworzona jest płyta z obrazem w
standardowej rozdzielczości (STD).
75
Oglądanie zdjęć na komputerze
Urządzenia do
odtwarzania płyt
Blu-ray
(odtwarzacz płyt Bluray, konsola
PlayStation®3 itp.)
Wybór metody tworzenia płyty z filmami
Tworzenie płyty przy użyciu komputera
Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PMB” można
zaimportować do komputera filmy AVCHD View i utworzyć z nich
płytę w formacie AVCHD z obrazem w standardowej rozdzielczości
(STD).
Szczegółowe informacje na temat metody tworzenia płyty przy użyciu
programu „PMB” można znaleźć w pozycji „PMB – pomoc”.
Uwagi
• Aby móc tworzyć płyty Blu-ray, konieczne jest zainstalowanie dodatku
[Dodatkowe oprogramowanie BD] z poziomu ekranu instalacyjnego
programu „PMB”.
• Konsole PlayStation®3 mogą być niedostępne w niektórych krajach lub
regionach.
• W celu utworzenia płyty AVCHD, filmy zarejestrowane przy ustawieniu
[60p 28M(PS)/50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] lub [24p 24M(FX)]/
[25p 24M(FX)] w pozycji [Ustawienie nagrywania] są konwertowane przez
program „PMB”. Taka operacja konwersji może być czasochłonna. Dodatkowo
nie można utworzyć płyty w oryginalnej jakości obrazu. Aby zachować
pierwotną jakość obrazu, filmy należy przechowywać na płycie Blu-ray
(str. 192).
• Do odtwarzania filmów zarejestrowanych przy ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p
28M(PS)] i zapisanych na płycie Blu-ray wymagane jest urządzenie obsługujące
format AVCHD Ver 2.0.
• „Filmy AVCHD View” to filmy zarejestrowane w trybie [AVCHD 60i/60p]/
[AVCHD 50i/50p] ustawionym w pozycji [Format pliku].
76
Wybór metody tworzenia płyty z filmami
Tworzenie płyty z poziomu innego urządzenia niż
komputer
Płytę można utworzyć z poziomu nagrywarki płyt Blu-ray i
rejestratora DVD.
Rodzaj płyty, jaką można utworzyć, zależy od używanego urządzenia.
Urządzenie
Rodzaj płyty
Nagrywarka płyt Blu-ray:
Tworzenie płyty Blu-ray lub DVD z
obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD)
Rejestrator DVD inny niż
DVDirect Express: Tworzenie płyty
AVCHD lub DVD z obrazem w
standardowej rozdzielczości (STD)
Nagrywarka HDD itp.: Tworzenie
płyty DVD z obrazem w
standardowej rozdzielczości (STD)
77
Oglądanie zdjęć na komputerze
Uwagi
• Szczegółowe informacje na temat tworzenia płyty można znaleźć w instrukcji
obsługi używanego urządzenia.
• W przypadku tworzenia płyty przy użyciu urządzenia DVDirect marki Sony
(rejestratora DVD) należy skorzystać z gniazda karty pamięci rejestratora
DVD lub podłączyć rejestrator DVD do gniazda USB, aby umożliwić
przesyłanie danych.
• Korzystając z urządzenia DVDirect marki Sony (rejestratora DVD), należy
upewnić się, czy w urządzeniu zainstalowano najnowszą wersję
oprogramowania sprzętowego.
Szczegóły można znaleźć pod poniższym adresem URL:
http://sony.storagesupport.com/
• Do zapisywania filmów zarejestrowanych przy ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p
28M(PS)] na płycie Blu-ray wymagane jest urządzenie obsługujące format
AVCHD Ver 2.0. Do odtwarzania utworzonych płyt Blu-ray wymagane jest
urządzenie obsługujące format AVCHD Ver 2.0.
Inne
Wykaz symboli wyœwietlanych na
ekranie
Wyœwietl. graf. (Monitor LCD)
A
WskaŸnik Objaœnienie
Tryb ekspozycji (40)
PAS
M
Wyœw. wszystk. inf. (Monitor
LCD)
Symbole rozpoznanego
ujęcia (41, 93)
Karta pamięci (22, 223)/
Przekazywanie (179)
100
W przypadku odtwarzania
(Ekran informacji
podstawowych)
Pozostała liczba zdjęć,
jakie można
zarejestrować
Format obrazu
rejstrowanych zdjęć (168)
Rozległa panorama 3D
(43, 97)
24M 12M Rozmiar zdjęć (51)
6.0M 20M
10M 5.1M
Jakość obrazu zdjęć
(168)
78
Wykaz symboli wyœwietlanych na ekranie
WskaŸnik Objaœnienie
WskaŸnik Objaœnienie
Szybkość klatek filmów
(113)
Rozmiar obrazu filmów
(113)
100% Poziom naładowania
akumulatora (23)
Ostrzeżenie o niskim
poziom naładowania
akumulatora (23)
B
WskaŸnik Objaœnienie
Obszar pomiaru
punktowego (131)
Ładowanie lampy
błyskowej (45)
Obszar AF (119)
WYŁĄCZENIE efektu
(87)
Zoom cyfrowy (149)
Wskaźnik czasu
otwarcia migawki (50)
Nagrywanie filmów bez
dźwięku (114)
SteadyShot/
Ostrzeżenie o
drganiach aparatu (91)
Stan procedury
triangulacji GPS (165)
(tylko model SLTA65V)
Trwa ładowanie lampy
błyskowej
SteadyShot (210)
Ostrzeżenie przed
przegrzaniem (11)
C
WskaŸnik Objaœnienie
NAGR.
0:12
Czas nagrywania filmu
(m:s)
z
Ostrość (35, 116)
1/250
Czas otwarcia migawki
(103)
F3.5
Przysłona (101)
Skala EV (47, 106, 153)
(tylko w przypadku
wizjera)
+3.0
Blokada AE (130)
Tryb oglądania (157)
100-0003 Numer folderu - pliku
(188)
-
Chroń (160)
DPOF
Nastawienie DPOF
(194)
Kompensacja
ekspozycji (47)
Informacje GPS (tylko
model SLT-A65V)
35° 37’
32”N
139° 44’
31”W
Szerokość i długość
geograficzna (tylko
model SLT-A65V)
Sygnalizacja zdjęcia w
trybie Auto HDR (140)
79
Inne
Plik bazy danych
przepełniony (212)/
Błąd pliku bazy danych
(212)
Wskaźnik przysłony
(50)
Wykaz symboli wyœwietlanych na ekranie
WskaŸnik Objaœnienie
Błąd Efektu
wizualnego (143)
ISO400
Czułość ISO (137)
3/7
Numer pliku/liczba
obrazów w danym
trybie oglądania
2011-1-1
10:37AM
Data nagrania
D
WskaŸnik Objaœnienie
E
WskaŸnik Objaœnienie
Tryb pomiaru światła
(131)
Korekcja błysku (132)
Balans bieli
(automatyczny,
zdefiniowany, własny,
temperatura barwowa,
7500K filtr kolorowy) (145)
A5 G5
AWB
Optymalizator DRange (139)/Auto
HDR (140)
Tryb pracy (49, 150)
Tryb błysku (45, 134)/
Redukcja efektu
czerwonych oczu (62)
Tryb ostrości (118)
Obszar AF (119)
Śledzenie obiektu (120)
Wykrywanie twarzy
(125)
Zdjęcie z uśmiechem
(127)
Wskaźnik Czułość
wykrywania uśmiechu
(127)
80
+3 +3 +3
Strefa twórcza (143)/
Kontrast, nasycenie,
ostrość
Efekt wizualny (142)
Funkcje dostępne w
poszczególnych trybach
rejestrowania obrazów
Dostępne funkcje zależą od wybranego trybu rejestrowania.
W poniższej tabeli dostępne funkcje zaznaczono symbolem .
– oznacza, że dana funkcja jest niedostępna.
Niedostępne funkcje są wyświetlane na ekranie w kolorze szarym.
Tryb
rejestrowania
obrazu
(34, 93)
(34, 93)
(41, 93)
(42, 94)
Zdj. z
Kompens. Samowyzw Seria zdjęć Wykrywanie
uœmiechem
eksp. (47) (151)
(150)
twarzy (125)
(127)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(44, 99)
–
–
–
–
Inne
(43, 97)
(43, 97)
(100)
(101)
(103)
(105)
(36, 109)
–
*
–
* Po wybraniu opcji [Ekspozycji ręcznej] funkcja ta jest niedostępna.
81
Dostępne tryby błysku
Tryby błysku zależą od trybu rejestrowania obrazów i wybranych
funkcji.
W poniższej tabeli dostępne funkcje zaznaczono symbolem .
– oznacza, że danej funkcji nie można wybrać.
Niedostępne tryby błysku są wyświetlane na ekranie w kolorze
szarym.
Tryb
(Lampa
rejestrowania
(Auto
błys.
obrazu
błysk)
wył.)
(Bł.wypełniający)
(Bł.
(Synch.
(Bezprzezamykający)
dł.czas.)
wodowy)
–
(34,
–
–
93)
–
(34, 93)
–
–
–
–
–
–
–
–
(41, 93)
(42, 94)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(43, 97)
–
–
–
–
–
(43, 97)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(100)
–
–
(101)
–
–
(103)
–
–
(105)
–
–
(44, 99)
(36, 109)
82
–
Przygotowanie
Operacje zaawansowane
W tym rozdziale podano dalsze
informacje dotyczące aparatu.
Przygotowanie (Operacje zaawansowane)
83
Konfigurowanie aparatu
Zdejmowanie muszli ocznej
W przypadku mocowania do aparatu celownika kątowego FDAA1AM (oddzielnie w sprzedaży) należy zdjąć muszlę oczną.
Ostrożnie wysunąć muszlę
oczną, naciskając po obu
stronach.
• Podłożyć palce pod muszlę oczną i
wysunąć ją w górę.
Uwaga
• Po zamocowaniu na aparacie celownika kątowego FDA-A1AM (oddzielnie w
sprzedaży) wskazane jest ustawienie opcji [Eye-Start AF] na [WYŁ.] z uwagi
na możliwość zadziałania czujników muszli ocznej znajdujących się nad
wizjerem.
84
Ekran wyœwietlany w trybie
rejestrowania obrazów
Wybór trybu wyœwietlania
1 Przycisk MENU t
2 t [Przycisk DISP (monitor)]
lub [Przycisk DISP (wizjer)]
2 Korzystając z sekcji v/V/b/B przycisku sterującego,
zaznaczyć wybrany tryb wyœwietlania, po czym
nacisnąć œrodkową sekcję przycisku sterującego.
3 Nacisnąć przycisk MENU.
85
Przygotowanie (Operacje zaawansowane)
Istnieje możliwość wyboru wybranego trybu wyświetlania. Po
przełączeniu ekranu naciśnięciem przycisku DISP na przycisku
sterującym (str. 50) będą wyświetlane tylko wybrane informacje.
Istnieje możliwość wyboru dostępnych opcji wyświetlania oddzielnie
dla wizjera i monitora LCD.
Ekran wyœwietlany w trybie rejestrowania obrazów
Histogram
Liczba pikseli
Histogram to sposób prezentacji
rozkładu luminancji informujący o
tym, ile pikseli o określonej jasności
znajduje się na danym zdjęciu.
Kompensacja ekspozycji odpowiednio
zmieni histogram.
Oba końce histogramu pokazują
elementy najjaśniejsze lub
najciemniejsze. Nie można będzie
później przywrócić tych obszarów na
komputerze. Należy dostosować
ekspozycję i ponownie zrobić zdjęcie.
Ciemny
Jasny
Uwagi
• Histogram nie wskazuje ostatecznie zarejestrowanego obrazu. Prezentuje on
jedynie stan obrazu, którego podgląd jest aktualnie wyświetlany na
wyświetlaczu. Wygląd histogramu zależy od ustawień przysłony itp.
• Wygląd histogramu może się także różnić między momentem wykonywania
zdjęcia a rejestrowaniem w następujących sytuacjach:
– Podczas korzystania z lampy błyskowej.
– W przypadku, gdy obiekt ma niską intensywność, na przykład w nocy.
86
Ekran wyœwietlany w trybie rejestrowania obrazów
Cyfrowy wskaŸnik wypoziomowania
W poziomie
W kierunku przód-tył
Uwagi
• Błąd cyfrowego wskaźnika wypoziomowania ulega zwiększeniu po
przechyleniu aparatu zbyt mocno w przód lub w tył.
• Nawet jeśli aparat znajduje się praktycznie idealnie w poziomie, może być
sygnalizowany przechył o wartości ±1°.
Monitorowanie obiektu przez obiektyw bez
wyœwietlonych efektów
Można monitorować obiekt przez obiektyw bez efektów typu:
kompensacja ekspozycji, balans bieli, Strefa twórcza, Efekt wizualny
itp.
Przycisk MENU t
2 t [Wyœw. podgląd na żywo] t
[Efekt ustawień Wył.]
• Po wybraniu opcji [Efekt ustawień Wył.] obraz Live View w trybie
M jest zawsze wyświetlany z prawidłowym poziomem jasności.
Uwaga
• Opcji [Efekt ustawień Wył.] nie można wybrać przy ustawionym trybie
ekspozycji AUTO, AUTO+, Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D,
Film lub Wybór sceny.
87
Przygotowanie (Operacje zaawansowane)
Cyfrowy wskaźnik wypoziomowania
informuje, czy aparat jest ustawiony
prawidłowo w poziomie jak i w
kierunku przód-tył. Gdy aparat jest
wypoziomowany względem jednej osi,
wówczas wskaźnik zmienia kolor na
zielony.
Ekran wyœwietlany w trybie rejestrowania obrazów
Wykaz symboli w trybie wizjera
Po uruchomieniu opcji [Wizjer] w pozycji [Przycisk DISP (monitor)]
można, naciśnięciem DISP na przycisku sterującym, wybrać jeden z
dostępnych stanów monitora LCD najbardziej odpowiedni dla trybu
wizjera.
Szczegółowe informacje na stronach podanych w nawiasie.
W trybie AUTO, AUTO+
lub Wybór sceny
A
W trybie AE z priorytetem zdjęć
seryjnych/P/A/S/M
WskaŸnik Objaœnienie
WskaŸnik Objaœnienie
Tryb ekspozycji (40)
Format obrazu
rejstrowanych zdjęć
(168)
Rozległa panorama 3D
(43, 97)
PAS
M
24M 12M Rozmiar zdjęć (51)
6.0M 20M
10M 5.1M
Karta pamięci (22, 223)/
Przekazywanie (179)
100
88
Pozostała liczba zdjęć,
jakie można
zarejestrować
Jakość obrazu zdjęć
(168)
Szybkość klatek filmów
(113)
Ekran wyœwietlany w trybie rejestrowania obrazów
WskaŸnik Objaœnienie
WskaŸnik Objaœnienie
Tryb ostrości (118)
Rozmiar obrazu filmów
(113)
Obszar AF (119)
100% Poziom naładowania
akumulatora (23)
Śledzenie obiektu (120)
Trwa ładowanie lampy
błyskowej (45)
Nagrywanie filmów bez
dźwięku (114)
SteadyShot/
Ostrzeżenie o
drganiach aparatu (91)
Stan procedury
triangulacji GPS (165)
(tylko model SLTA65V)
Trwa ładowanie lampy
błyskowej
SteadyShot (210)
Tryb pomiaru światła (131)
Balans bieli
(automatyczny,
zdefiniowany, własny,
temperatura barwowa,
7500K filtr kolorowy) (145)
A5 G5
AWB
Optymalizator D-Range
(139)/Auto HDR (140)
+3 +3 +3
Strefa twórcza (143)/
Kontrast, nasycenie,
ostrość
Efekt wizualny (142)
Ostrzeżenie przed
przegrzaniem (11)
Plik bazy danych
przepełniony (212)/
Błąd pliku bazy danych
(212)
B
WskaŸnik Objaœnienie
Tryb pracy (49, 150)
Zdjęcie z uśmiechem
(127)
Kompensacja
ekspozycji (47)/Pomiar
ręczny (106)
Korekcja błysku (132)
Skala EV (47, 106, 153)
Tryb błysku (45, 134)/
Redukcja efektu
czerwonych oczu (62)
89
Przygotowanie (Operacje zaawansowane)
WYŁĄCZENIE efektu
(87)
Wykrywanie twarzy (125)
Ekran wyœwietlany w trybie rejestrowania obrazów
C
WskaŸnik Objaœnienie
1/125
Czas otwarcia migawki
(103)
F2.8
Przysłona (101)
ISO
AUTO
Czułość ISO (137)
Blokada AE (130)
90
Rejestrowanie wyrazistego obrazu
bez drgań aparatu
Termin „drgania aparatu” odnosi się do niepożądanych poruszeń
aparatu spowodowanych naciśnięciem spustu migawki, które są
przyczyną rozmycia obrazu.
Aby zminimalizować drgania aparatu, należy postępować zgodnie z
poniższymi zaleceniami.
W przypadku wystąpienia drgań
aparatu miga wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach
aparatu). W takim przypadku należy
skorzystać ze statywu lub lampy
błyskowej.
Wskaźnik
(Ostrzeżenie o
drganiach aparatu)
Uwaga
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) jest wyświetlany tylko w
tych trybach, w których czas otwarcia migawki jest ustawiany automatycznie.
Wskaźnik ten nie jest wyświetlany w trybach M/S, ani w trakcie filmowania.
Korzystanie z funkcji SteadyShot
Opisywany aparat wyposażono w funkcję SteadyShot, która pozwala
zmniejszyć drgania aparatu. Funkcję SteadyShot można ustawić
oddzielnie dla rejestrowania zdjęć i nagrywania filmów.
Domyślnie funkcja SteadyShot jest ustawiona na [WŁ.].
Przycisk MENU t
2 lub
1 t [SteadyShot] t
Wybór właœciwego ustawienia
91
Przygotowanie (Operacje zaawansowane)
WskaŸnik ostrzeżenia o drganiach aparatu
Rejestrowanie wyrazistego obrazu bez drgań aparatu
Uwaga
• Funkcja SteadyShot może nie działać optymalnie bezpośrednio po włączeniu
zasilania, zaraz po skierowaniu aparatu na obiekt lub po naciśnięciu spustu
migawki od razu do końca, bez zatrzymania się w połowie.
Korzystanie ze statywu
W poniższych przypadkach zalecane jest zamocowanie aparatu na
statywie.
• Fotografowanie bez lampy błyskowej w ciemności.
• Fotografowanie przy długim czasie otwarcia migawki, który jest
zazwyczaj używany podczas fotografowania nocą.
• Fotografowanie blisko znajdującego się obiektu (np. wykonywanie
zdjęć makro).
• Fotografowanie przy użyciu obiektywu teleskopowego.
Uwaga
• W przypadku fotografowania z użyciem statywu należy wyłączać funkcję
SteadyShot ze względu na pewne prawdopodobieństwo nieprawidłowego
działania funkcji SteadyShot.
92
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Fotografowanie
Wybór trybu fotografowania
AUTO/
Lampa błys. wył.
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
do wykonywania zdjęć (str. 34).
i przystąpić
• Podczas wykonywania zdjęcia w miejscu, w którym użycie lampy
błyskowej jest niedozwolone, należy wybrać opcję .
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
przystąpić do wykonywania zdjęć (str. 41).
(Auto+) i
Ustawianie zdjęć seryjnych
Przycisk MENU t
1 t [Seria zdjęć Auto+] t Wybór
właœciwego ustawienia
Wybór sposobu zapisu zarejestrowanych obrazów
W trybie zdjęć seryjnych można wybrać opcję zapisu tylko
1 odpowiedniego zdjęcia z serii lub opcję zapisu wszystkch zdjęć.
Przycisk MENU t
1 t [Pojd. zdj. Auto+] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwagi
• Nawet po ustawieniu opcji [Pojd. zdj. Auto+] na [WYŁ.] przy wybranym
rozpoznanym trybie sceny [Z ręki o zmierzchu] zapisywany jest 1 złożony
obraz.
• Numery niezapisanych zdjęć są pomijane przy pobieraniu zdjęć.
93
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Uwaga
• Ze względu na fakt, że aparat włącza automatyczną funkcję ustawiania, wiele
funkcji będzie niedostępnych, na przykład kompensacja ekspozycji, czy
ustawianie czułości ISO. Aby mieć możliwość regulacji różnych parametrów,
należy pokrętło trybu pracy ustawić w pozycji P i dopiero wówczas wykonać
zdjęcie obiektu.
Wybór trybu fotografowania
Wybór sceny
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie z użyciem zaprogramowanych ustawień
zgodnie z daną sceną
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Wybór
sceny), wybrać właœciwy tryb i przystąpić do
wykonywania zdjęć (str. 42).
94
(Portret)
Rozmycie tła i wyostrzenie
fotografowanego obiektu. Delikatne
uwydatnienie odcieni skóry.
• Aby tło było bardziej niewyraźne,
ustaw długą ogniskową obiektywu.
• Istnieje możliwość wykonywania
bardziej sugestywnych zdjęć przez ustawianie ostrości
na oku, które jest bliżej obiektywu.
• W przypadku fotografowania obiektów pod światło,
używać osłony przeciwodblaskowej.
• Użyj funkcji redukcji efektu czerwonych oczu, jeśli
oczy osoby na zdjęciu stają się czerwone od lampy
błyskowej (str. 62).
(Sporty)
Poruszający się obiekt jest
fotografowany z krótkim czasem
otwarcia migawki, aby wyglądał
jakby był nieruchomy. Aparat
wykonuje zdjęcia w sposób ciągły, aż
do momentu zwolnienia spustu
migawki.
• Naciśnij do połowy i przytrzymaj spust migawki, a
następnie poczekaj do właściwego momentu.
Wybór trybu fotografowania
Fotografowanie obiektów
znajdujących się blisko, na przykład
kwiatów lub potraw.
• Obiekty z bliska można
fotografować za pomocą
obiektywu makro (oddzielnie w
sprzedaży).
• W przypadku fotografowania obiektu z odległości do
1 m należy ustawić tryb błysku na [Lampa błys. wył.].
• Podczas fotografowania w trybie makro skuteczność
funkcji SteadyShot spada. Lepsze wyniki można
uzyskać używając statywu.
• Najkrótsza ogniskowa nie zmienia się.
(Krajobraz)
Do zdjęć krajobrazu z zachowaniem
ostrości obrazu i żywych kolorów w
całym zakresie.
• Aby zaakcentować otwartość
scenerii, ustaw obiektyw na
szeroki kąt.
(Zachód
słońca)
(Scena nocna)
Zapewnia pięknie oddaną czerwień
na zdjęciach wschodzącego lub
zachodzącego słońca.
Pozwala fotografować ujęcia nocne z
pewnej odległości z zachowaniem
atmosfery ciemności otoczenia.
• Czas otwarcia migawki jest
dłuższy, dlatego zalecane jest
użycie statywu.
• Obraz może nie zostać prawidłowo zarejestrowany
przy całkowitym braku oświetlenia.
95
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
(Makro)
Wybór trybu fotografowania
(Z ręki o
zmierzchu)
Do ujęć nocnych bez użycia statywu
przy mniejszym poziomie szumu i
rozmyć. Wykonywana jest seria
zdjęć, które są później poddawane
obróbce w celu ograniczenia
rozmycia obrazu, widocznych
poruszeń i szumów.
• Ograniczenie rozmycia jest mniej skuteczne nawet w
trybie [Z ręki o zmierzchu], gdy fotografowane są:
– Obiekty poruszające się w sposób chaotyczny
– Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu
– Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też
obiekty charakteryzujące się niewielkim kontrastem,
typu niebo, piaszczysta plaża, czy trawnik
– Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub
wodospady
• W przypadku trybu [Z ręki o zmierzchu] może
wystąpić szum blokowy przy korzystaniu z
migoczącego źródła światła, na przykład oświetlenia
jarzeniowego.
(Nocny portret) Do robienia zdjęć portretowych
nocą.
• Czas otwarcia migawki jest
dłuższy, dlatego zalecane jest
użycie statywu.
Technika fotografowania
• Lepsze zdjęcia można uzyskać korzystając z funkcji strefy twórczej
(str. 143) po ustawieniu pokrętła trybu pracy w pozycji P, A, S lub
M. W takich przypadkach można zmieniać ekspozycję, czułość ISO
itd.
Uwagi
• Ze względu na fakt, że aparat automatycznie ocenia ustawienia, wiele funkcji
będzie niedostępnych, na przykład kompensacja ekspozycji, czy ustawianie
czułości ISO.
• W każdym trybie Wybór sceny lampa błyskowa ustawiana jest na [Auto błysk]
lub [Lampa błys. wył.]. Ustawienia te można zmienić (str. 45, 134).
96
Wybór trybu fotografowania
Rozległa panorama/
Rozległa panorama
3D
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Rozległa
panorama) lub
(Rozległa panorama 3D) i przystąpić
do wykonywania zdjęć (str. 43).
Uwagi
• Jeżeli nie uda się objąć ruchem aparatu całego obiektu w zadanym czasie, na
skomponowanym zdjęciu pojawi się obszar w kolorze szarym. W takim
przypadku należy szybko przesunąć aparat, aby zarejestrować cały obraz
panoramiczny.
• Z uwagi na fakt, że kilka obrazów jest sklejanych razem, przejście w miejscu
sklejenia dwóch obrazów może nie być płynne. W trakcie fotografowanie nie
należy pochylać aparatu do tyłu i do przodu, ani w prawo i lewo, lecz
przesuwać aparat kierując go na wprost.
• Przy słabym oświetleniu obraz na zdjęciach panoramicznych może być
zamazany, albo w ogóle nie zostanie zarejestrowany.
• Przy migoczącym świetle, np. przy oświetleniu jarzeniowym, mogą wystąpić
różnice w jasności lub kolorystyce niektórych obszarów złożonego zdjęcia.
• Gdy w całym zakresie kąta ujęcia panoramicznego oraz kąta, w przypadku
którego za pomocą blokady AE/AF ustawiono na stałe ostrość i ekspozycję,
występują duże różnice w jasności, kolorystyce i ostrości, może nie udać się
utrwalić takiego zdjęcia. W takim przypadku należy zmienić kąt blokady i
ponowić wykonanie zdjęcia.
• Funkcja [Rozległa panorama] lub [Rozległa panorama 3D] nie sprawdza się w
przypadku, gdy fotografowane są:
– Obiekty poruszające się.
– Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu.
97
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie rozległej scenerii lub wysokich budynków o
dynamicznej kompozycji.
z Wykonywanie zdjęć 3D z wrażeniem głębi i oglądanie ich na
ekranie odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją 3D.
Wybór trybu fotografowania
– Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też obiekty
charakteryzujące się niewielkim kontrastem, typu niebo, piaszczysta plaża,
czy trawnik.
– Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady.
– Obiekty w słońcu lub oświetleniu elektrycznym itp., które są dużo jaśniejsze
od otoczenia.
• Rejestrowanie w trybie [Rozległa panorama] lub [Rozległa panorama 3D]
może zostać przerwane w następujących sytuacjach:
– Przy zbyt szybkim lub zbyt wolnym obracaniu lub pochylaniu aparatu.
– Przy zbyt dużych drganiach aparatu.
• Aż do momentu zakończenia fotografowania aparat przez cały czas robi
zdjęcia w trybie [Rozległa panorama] lub [Rozległa panorama 3D], co jest
sygnalizowane ciągłym klikaniem migawki.
Wskazówki dotyczące wykonywania zdjęć panoramicznych
Aparat należy obracać w poziomie lub W pionie
w pionie ze stałą szybkością w
kierunku zgodnym ze wskazaniem na
ekranie. Funkcje [Rozległa panorama]
lub [Rozległa panorama 3D] lepiej
sprawdzają się w przypadku obiektów
nieruchomych niż poruszających się.
W poziomie
Jak najmniejszy
promień
• W przypadku funkcji Rozległa panorama lub Rozległa panorama
3D, wskazane jest korzystanie z obiektywu szerokokątnego.
• Jeżeli używany jest obiektyw o długiej ogniskowej, aparat należy
obracać w poziomie lub w pionie wolniej niż w przypadku
obiektywu szerokokątnego.
• Skomponować ujęcie i nacisnąć spust migawki do połowy, aby
można było zablokować ustawienie ostrości, ekspozycji i balansu
bieli.
• Jeżeli mocno zróżnicowane kształty lub bardzo urozmaicony
krajobraz znajdą się w pobliżu krawędzi ekranu, wówczas
kompozycja zdjęcia może ulec zaburzeniu. W takich przypadkach
należy zmienić kompozycję kadru, aby wspomniany fragment
znalazł się w środku, po czym ponownie zrobić zdjęcie.
98
Wybór trybu fotografowania
Obrazy 3D
Wykorzystując te same operacje jak w przypadku funkcji Rozległa
panorama, aparat rejestruje wiele obrazów i nakłada je, aby powstał
obraz trójwymiarowy.
Wspomniane obrazy trójwymiarowe można oglądać na ekranie
odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją 3D. Szczegółowe
informacje na temat obrazów trójwymiarowych można znaleźć na
stronie 221.
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Zmiana rozmiaru obrazu
Istnieje możliwość wyboru rozmiaru obrazu: Przycisk MENU t
1 t [Panorama: Rozmiar] lub [Pan. 3D: rozm. obr.].
Ustawianie kierunku obracania aparatu w poziomie lub w
pionie
Istnieje możliwość ustawienia kierunku obracania aparatu w
poziomie lub w pionie.
Przycisk MENU t
1 t [Panorama: Kierunek] lub
[Pan. 3D: kierunek] t Wybór właœciwego ustawienia
Ciągły Priorytet AE
Ten tryb umożliwia:
z Wykonywanie zdjęć seryjnych szybko poruszającego się
obiektu w celu uchwycenia właściwego momentu.
z Fotografowanie min dziecka, które zmieniają się bardzo
szybko.
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Ciągły
Priorytet AE) i przystąpić do wykonywania zdjęć (str. 44).
99
Wybór trybu fotografowania
Techniki fotografowania
• Po ustawieniu trybu autofokusa na [Ciągły autofokus], w trakcie
fotografowania nadal będzie regulowana ostrość i ekspozycja.
Czułość ISO można regulować.
• W trybie ręcznego ustawiania ostrości lub gdy autofokus jest
ustawiony na [Pojed. autofokus], można regulować czułość ISO i
przysłonę. Po wybraniu opcji [Pojed. autofokus] ostrość jest
ustalana przy pierwszym zdjęciu.
Uwagi
• Funkcja Wykrywanie twarzy jest wyłączona.
• Po wybraniu funkcji [Auto HDR] przez chwilę wykonywana jest procedura
DRO zgodnie z ustawieniem DRO.
• Warunki pomiarów. Szybkość wykonywania zdjęć seryjnych jest mniejsza w
zależności od warunków.
Program Auto
Ten tryb umożliwia:
z Korzystanie z automatycznej ekspozycji przy zachowywaniu
niestandardowych ustawień czułości ISO, strefy twórczej,
optymalizatora D-Range itp.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na P.
2 Okreœl odpowiednie ustawienia funkcji wykonywania
zdjęć (str. od 115 do 154).
• Aby użyć lampy błyskowej, naciśnij przycisk
.
3 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
100
Wybór trybu fotografowania
Przesunięcie programu
Priorytet przysłony
Ten tryb umożliwia:
z Uzyskanie ostrego obrazu obiektu oraz rozmycie wszystkiego
przed i za obiektem. Otwarcie przysłony powoduje
zmniejszenie zakresu ostrego obrazu. (Głębia ostrości
zmniejszy się.)
z Fotografowanie z uwzględnieniem głębi ujęcia. Przymknięcie
przysłony powoduje zwiększenie zakresu ostrego obrazu.
(Głębia ostrości zwiększy się.)
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na A.
101
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Pozwala chwilowo zmienić
kombinację czasu otwarcia migawki i
wartości przysłony z jednoczesnym
zachowaniem prawidłowej ekspozycji
ustalonej przez aparat.
Obróć pokrętło regulacyjne w celu
wybrania odpowiedniej kombinacji,
podczas gdy już uzyskano
odpowiednią ostrość.
Wskaźnik trybu ekspozycji zmieni się
na „P*”.
Wybór trybu fotografowania
2 Pokrętłem regulacyjnym
wybrać wartoœć przysłony
(wartoœć F).
• Mniejsza wartość F: pierwszy plan i
tło obiektu są rozmazane.
Większa wartość F: Zarówno
obiekt, jak i pierwszy plan oraz tło są
ostre.
• W wizjerze nie można sprawdzić
stopnia rozmycia obrazu. Sprawdź
zarejestrowany obraz i reguluj
wartość przysłony.
Przysłona (wartość F)
3 Ustawić ostroœć i zrobić
zdjęcie obiektu.
Czas otwarcia migawki jest
regulowany automatycznie w celu
uzyskania prawidłowej ekspozycji.
• Jeśli ocena dokonana przez aparat
będzie wskazywała na to, że przy
użyciu wybranej wartości przysłony
nie uzyskano prawidłowej ekspozycji,
czas otwarcia migawki będzie migać.
W takich przypadkach trzeba
ponownie nastawić wartość przysłony.
Czas otwarcia migawki
Techniki fotografowania
• Czas otwarcia migawki może się zwiększyć w zależności od wartości
przysłony. Jeśli czas otwarcia migawki jest dłuższy, użyj statywu.
• Aby uzyskać większe rozmycie tła, należy używać teleobiektywu lub
obiektywu o mniejszej wartości przysłony (jasny obiektyw).
• Orientacyjny stopień rozmycia obrazu można sprawdzić przed jego
zarejestrowaniem za pomocą przycisku podglądu.
102
Wybór trybu fotografowania
Uwaga
• W przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy nacisnąć
przycisk . Zasięg lampy błyskowej zależy od wartości przysłony. W
przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy sprawdzić jej
zasięg w części zatytułowanej „Dane techniczne”.
Priorytet migawki
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie poruszającego się obiektu w danym
momencie. Użyj krótszego czasu otwarcia migawki, aby
wykonać wyraźne zdjęcie szybko poruszającego się obiektu.
z Śledzenie ruchu obiektu w celu oddania jego dynamiki i
przebiegu. Użyj krótszego czasu otwarcia migawki, aby
wykonać zdjęcie poruszającego się obiektu ze śladami po nim
w postaci smug.
103
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Sprawdzanie rozmycia tła (Przycisk podglądu)
Monitor LCD i wizjer pokazują obraz
widziany przez całkowicie otwartą
przysłonę. Zmiana przysłony wpływa
na ostrość obrazu obiektu, tworząc
rozbieżność między ostrością obrazu
przed jego zarejestrowaniem a
Przycisk podglądu
ostrością rzeczywistego obrazu.
Przycisk podglądu pozwala zobaczyć
obraz z przysłoną używaną podczas
wykonywania zdjęcia, umożliwiając
sprawdzenie orientacyjnej ostrości
obrazu obiektu przed faktycznym
wykonaniem zdjęcia.
• Przycisk podglądu należy nacisnąć po ustawieniu ostrości.
• W trybie podglądu można zmieniać przysłonę.
Wybór trybu fotografowania
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na S.
2 Wybierz czas otwarcia
migawki za pomocą pokrętła
regulacyjnego.
Czas otwarcia migawki
3 Ustawić ostroœć i zrobić
zdjęcie obiektu.
Przysłona jest regulowana
automatycznie w celu uzyskania
prawidłowej ekspozycji.
• Jeśli ocena dokonana przez aparat
będzie wskazywała na to, że przy
użyciu wybranego czasu otwarcia
migawki nie uzyskano prawidłowej
ekspozycji, wartość przysłony będzie
migać. W takich przypadkach należy
ponownie nastawić czas otwarcia
migawki.
Przysłona (wartość F)
Techniki fotografowania
• Jeśli czas otwarcia migawki jest dłuższy, użyj statywu.
• Podczas fotografowania halowych dyscyplin sportu wybierz większą
czułość ISO.
104
Wybór trybu fotografowania
Ekspozycji ręcznej
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie przy wybranym ustawieniu ekspozycji przez
dostosowanie zarówno czasu otwarcia migawki, jak i przysłony.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na M.
2 Obróć pokrętło regulacyjne,
aby ustawić czas otwarcia
migawki, a podczas
naciskania przycisku AV
obróć pokrętło regulacyjne,
aby ustawić wartoœć
przysłony.
Przycisk AV
Przysłona
Czas otwarcia migawki
105
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Uwagi
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie
preselekcji czasu.
• Im większa czułość ISO, tym wyrazistszy szum.
• Gdy czas otwarcia migawki wynosi co najmniej 1 sekundę, wówczas redukcja
szumów (Red.sz.dł.naśw.) trwa tyle samo czasu, ile wynosi czas otwarcia
migawki. Podczas tej redukcji nie można wykonywać kolejnych zdjęć.
• W przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy nacisnąć
przycisk . Podczas korzystania z lampy błyskowej i przy przymkniętej
przysłonie (większej wartość F) w wyniku wydłużenia czasu otwarcia migawki,
światło lampy błyskowej nie dotrze do odległych obiektów.
Wybór trybu fotografowania
3 Po ustawieniu ekspozycji
W trybie wizjera
wykonać zdjęcie.
• W przypadku korzystania z wizjera
wartość ekspozycji należy sprawdzać
na skali EV (Instrukcja pomiarów*).
W stronę +: obraz staje się jaśniejszy.
W stronę –: obraz staje się
ciemniejszy.
Strzałka b B pojawi się, jeżeli
ustawiona ekspozycja wykracza poza
zakres skali EV. Strzałka zacznie
migać, gdy różnica będzie wzrastać.
* Gdy aparat jest w trybie M,
podawana jest wartość kompensacji
w dół lub w górę w oparciu o
prawidłową ekspozycję uzyskaną
przy użyciu indeksu na wskaźniku
kompensacji ekspozycji.
Wartość standardowa
Uwagi
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie
ekspozycji ręcznej.
• Jeśli pokrętło regulacyjne jest ustawione na M, ustawienie ISO [AUTO] jest
ustawione na [100]. W trybie M ustawienie ISO [AUTO] nie jest dostępne.
Czułość ISO należy dobrać zgodnie z potrzebą (str. 137).
• W przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy nacisnąć
przycisk . Zasięg lampy błyskowej zależy od wartości przysłony. W
przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy sprawdzić jej
zasięg w części zatytułowanej „Dane techniczne”.
BULB
Ten tryb umożliwia:
z Uzyskiwanie na zdjęciu smug światła, na przykład sztucznych
ogni.
z Uzyskiwanie na zdjęciu smug gwiazd.
106
Wybór trybu fotografowania
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na M.
2 Obróć pokrętło regulacyjne
w lewo, aż zostanie
wyœwietlone [BULB].
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
BULB
3 Podczas naciskania
przycisku AV obróć pokrętło
regulacyjne, aby dostosować
wartoœć przysłony (wartoœć
F).
Przycisk AV
4 Naciœnij spust migawki do połowy, aby dopasować
ostroœć.
5 Nacisnąć i przytrzymać spust migawki przez cały czas
wykonywania zdjęcia.
Dopóki spust migawki jest naciskany, migawka pozostaje otwarta.
107
Wybór trybu fotografowania
Techniki fotografowania
• Użyj statywu.
• Przykładowo, w przypadku fotografowania sztucznych ogni, ostrość
należy ustawić na nieskończoność w trybie ostrzenia ręcznego.
Jeżeli pozycja nieskończoności obiektywu nie jest znana, najpierw
należy ustawić ostrość na sztuczne ognie puszczane w tym samym
ogólnym obszarze, a dopiero potem je fotografować.
• Używać pilota bezprzewodowego (oddzielnie w sprzedaży)
(str. 154). Naciśnięcie przycisku SHUTTER na pilocie
bezprzewodowym włącza tryb fotografowania BULB, a ponowne
jego naciśnięcie wyłącza tryb fotografowania BULB. Nie trzeba
przytrzymywać wciśniętego przycisku SHUTTER na pilocie
bezprzewodowym.
• Jeżeli używany pilot wyposażony jest w funkcję blokady spustu
migawki (oddzielnie w sprzedaży), można pozostawić otwartą
migawkę korzystając z pilota.
Uwagi
• W przypadku korzystania ze statywu funkcję SteadyShot należy wyłączyć
(str. 92).
• Im dłuższy czas ekspozycji, tym wyrazistszy jest szum na obrazie.
• Po wykonaniu zdjęcia nastąpi redukcja szumów (Red.sz.dł.naśw.), która trwa
tyle samo czasu co otwarcie migawki. Podczas tej redukcji nie można
wykonywać kolejnych zdjęć.
• Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem lub funkcji Auto HDR, albo przy
ustawieniu [Malowidło HDR] lub [Cz-b o bogatej grad.] w pozycji [Efekt
wizualny], czasu otwarcia migawki nie można ustawić na [BULB].
• W przypadku korzystania z funkcji Zdjęcie z uśmiechem, Auto HDR lub gdy
funkcja [Efekt wizualny] jest ustawiona na [Malowidło HDR] lub [Cz-b o
bogatej grad.] przy ustawieniu czasu migawki na opcję [BULB], czas otwarcia
migawki zostanie chwilowo ustawiony na 30 sekund.
• Przed przystąpieniem do robienia zdjęć w trybie BULB wskazane jest
odczekanie aż aparat ostygnie, aby jakość zdjęć nie uległa pogorszeniu.
108
Konfiguracja nagrawania filmów
Łatwe nagrywanie filmów
Nagrywanie filmów można uruchamiać z dowolnego trybu ekspozycji.
Czas otwarcia migawki i wartość przysłony są regulowane
automatycznie.
Techniki fotografowania
• Nagrywanie należy rozpocząć po ustawieniu ostrości.
• Można korzystać z poniższych ustawień wprowadzonych podczas
robienia zdjęć:
– ISO
– Balans bieli
– Strefa twórcza
– Kompensacja ekspozycji
– Obszar AF
– Tryb pomiaru
– Wykrywanie twarzy
– Śledzenie obiektu
– Optymalizator D-Range
– Komp. ob.:Winietowanie
– Komp. ob.: Aber. chro.
– Komp. ob.: Zniekształc.
– Efekt wizualny
• Podczas filmowania można zmieniać czułość ISO, kompensację
ekspozycji, śledzenie obiektu lub obszar AF.
• Po przypisaniu funkcji [Blokada AF] do przycisku AEL lub
przycisku ISO, przyciskami tymi można blokować ostrość w trybie
autofokusa.
109
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Nacisnąć przycisk MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie
(str. 36).
Konfiguracja nagrawania filmów
Uwagi
• W trybie filmowania rejestrowany obszar (kąt widzenia) jest węższy niż w
przypadku fotografowania.
• Gdy na monitorze LCD wyświetlany jest ekran [Wizjer], wówczas w
momencie rozpoczęcia nagrywania monitor LCD zostanie przełączony do
trybu [Wyśw. wszystk. inf.].
• Nie wolno filmować silnych źródeł światła, np. słońca. Wewnętrzny
mechanizm aparatu może ulec uszkodzeniu.
• Do importowania filmów AVCHD View do komputera należy używać
programu „PMB” (str. 69, 187).
• Długotrwałe filmowanie aparatem powoduje wzrost jego temperatury i może
prowadzić do pogorszenia jakości obrazu.
• Zbyt wysoką temperaturę aparatu sygnalizuje pojawienie się symbolu
.
Aparat należy wyłączyć i odczekać aż ostygnie. Jeżeli filmowanie nie zostanie
przerwane aparat zostanie wyłączony automatycznie.
• Z uwagi na automatyczną regulację czasu otwarcia migawki i przysłony, w
warunkach jasnego oświetlenia czas otwarcia migawki może być krótszy, a
ruch obiektu może nie być płynny. Można uzyskać płynniejszy ruch wybierając
ręczne ustawianie ostrości i regulując czas otwarcia migawki lub przysłonę
(str. 121).
• Czułość ISO do nagrywania filmów wynosi od 100 do 1600 ISO. Podczas
nagrywania filmu przy ustawieniu czułości równej lub większej niż 1600 ISO
czułość zostaje automatycznie ustawiona na 1600 ISO. Po zakończeniu
nagrywania zostają przywrócone wcześniejsze ustawienia czułości ISO.
• Przy czułości ISO ustawionej na [Wieloklatk. red. szumów.] tymczasowo
wybierane jest ustawienie [AUTO].
• W pozycji Efekt wizualny nie można wybrać ustawienia [Miękka ostrość],
[Malowidło HDR], [Cz-b o bogatej grad.], ani [Miniatura]. W momencie
rozpoczęcia nagrywania filmu opcja Efekt wizualny zostaje tymczasowo
ustawiona na [WYŁ.].
Nagrywanie filmów z regulacją czasu otwarcia
migawki i przysłony
Istnieje możliwość nagrywania filmów z regulacją czasu otwarcia
migawki i przysłony, oraz tym samym kontrolowania rozmycia tła lub
płynności.
1 Ustawić przełącznik trybu ostroœci na MF (str. 121).
110
Konfiguracja nagrawania filmów
2 Ustawić pokrętło trybu pracy na
(Film).
3 Zaznaczyć właœciwy tryb korzystając z sekcji v/V
przycisku sterującego, po czym nacisnąć jego sekcję
œrodkową.
• Aby zmienić dany tryb, wystarczy nacisnąć przycisk Fn, po czym
wybrać inny tryb.
migawki i wartoœć przysłony.
5 Wyregulować ostroœć, po czym nacisnąć przycisk
MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie.
(Program
Auto) (100)
Mozliwość fotografowania z automatyczną regulacją
ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki, jak i
wartości przysłony). Pozostałe parametry można
regulować ręcznie, a używane nastawy można zapisać.
(Priorytet
przysłony) (101)
Możliwość fotografowania przy ręcznym ustawianiu
wartości przysłony za pomocą pokrętła sterującego.
(Priorytet
migawki) (103)
Możliwość fotografowania przy ręcznym ustawianiu
czasu otwarcia migawki za pomocą pokrętła sterującego.
(Ekspozycji
ręcznej) (105)
Możliwość fotografowania przy ręcznym ustawianiu
ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki jak i
wartości przysłony).
111
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
4 Pokrętłem sterującym wyregulować czas otwarcia
Konfiguracja nagrawania filmów
Format pliku
Przycisk MENU t
właœciwego formatu
1 t [Format pliku] t Wybór
AVCHD 60i/60p*
AVCHD 50i/50p**
Nagrywanie filmów 60i/50i, 24p/25p lub 60p/50p w
formacie AVCHD. Ten format pliku przeznaczony jest
do oglądania filmów na telewizorze o wysokiej
rozdzielczości.
Płytę Blu-ray, AVCHD lub DVD-Video można
utworzyć przy użyciu dostarczonego oprogramowania
„PMB”.
• Filmy 60i/50i są nagrywane z szybkością odpowiednio
60 klatek na sekundę lub 50 pól na sekundę. Zarówno
w przypadku filmów 60i jak i 50i wykorzystywany jest
system skanowania z przeplotem, system audio Dolby
Digital oraz format AVCHD.
• Filmy 24p/25p są nagrywane z szybkością odpowiednio
24 klatek na sekundę lub 25 klatek na sekundę.
Zarówno w przypadku filmów 24p jak i 25p
wykorzystywany jest progresywny system skanowania,
system audio Dolby Digital oraz format AVCHD.
• Filmy 60p/50p są nagrywane z szybkością odpowiednio
60 klatek na sekundę lub 50 klatek na sekundę.
Zarówno w przypadku filmów 60p jak i 50p
wykorzystywany jest progresywny system skanowania
oraz system audio Dolby Digital.
MP4
Nagrywanie filmów mp4 (AVC). Ten format nadaje się
do materiałów przekazywanych do Internetu,
załączników wiadomości e-mail itp.
• Filmy są nagrywane w formacie MPEG-4 z szybkością
około 30 klatek na sekundę z wykorzystaniem
progresywnego systemu skanowania, systemu audio
AAC oraz formatu mp4.
• Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PMB”
nie można utworzyć płyty z filmów zarejestrowanych w
tym formacie.
* urządzenie zgodne z zapisem 1080 60i
** urządzenie zgodne z zapisem 1080 50i
112
Konfiguracja nagrawania filmów
Ustawienie nagrywania
Im wyższa średnia szybkość transmisji, tym wyższa jakość obrazu.
Przycisk MENU t
1 t [Ustawienie nagrywania] t
Wybór właœciwego rozmiaru
[Format pliku]: [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p]
Œrednia
szybkoœć Nagrywanie
transmisji
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
24 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(60i/50i) w wysokiej jakości obrazu.
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(60i/50i) w standardowej jakości obrazu.
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
28 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(60p/50p) w najwyższej jakości obrazu.
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(24p/25p) w wysokiej jakości obrazu. Ten tryb
zapewnia atmosferę podobną do atmosfery w
kinie.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(24p/25p) w standardowej jakości obrazu. Ten
tryb zapewnia atmosferę podobną do
atmosfery w kinie.
[Format pliku]: [MP4]
Format pliku
Œrednia
szybkoœć Nagrywanie
transmisji
1440×1080 12M 12 Mb/s
VGA 3M
3 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1440 × 1080.
Nagrywanie filmów w formacie VGA.
* urządzenie zgodne z zapisem 1080 60i
** urządzenie zgodne z zapisem 1080 50i
113
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Format pliku
Konfiguracja nagrawania filmów
Uwagi
• W celu utworzenia płyty AVCHD, filmy zarejestrowane przy ustawieniu
[60p 28M(PS)/50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] lub [24p 24M(FX)]/
[25p 24M(FX)] w pozycji [Ustawienie nagrywania] są konwertowane przez
program „PMB”. Taka operacja konwersji może być czasochłonna. Dodatkowo
nie można utworzyć płyty w oryginalnej jakości obrazu. Aby zachować
pierwotną jakość obrazu, filmy należy przechowywać na płycie Blu-ray.
• Do oglądania filmów 60p/50p lub 24p/25p na ekranie telewizora niezbędny
jest odbiornik telewizyjny zgodny z systemem 60p/50p lub 24p/25p. W
przypadku niezgodnego odbiornika telewizyjnego, filmy będą wyświetlane na
ekranie telewizora po ich uprzedniej konwersji do formatu 60i/50i.
Nagrywanie dŸwięku
W trakcie nagrywania filmów mogą zostać zarejestrowane dźwięki
generowane przez aparat lub obiektyw podczas pracy. Istnieje
możliwość nagrywania filmów bez dźwięku.
Przycisk MENU t
[WYŁ.]
1 t [Nagrywanie dŸwięku] t
W trybie ręcznego ustawiania ostrości można wyłączyć nagrywanie
odgłosów pracy obiektywu przy autofokusie (str. 121).
Wyciszanie szumu wiatru
Istnieje możliwość wyciszenia szumu wiatru przez wycięcie dźwięków
niskiej częstotliwości wprowadzanych przez wbudowany mikrofon.
Przycisk MENU t
[WŁ.]
1 t [Reduk. szumu wiatru] t
Uwagi
• Ustawienie tej opcji na [WŁ.] może spowodować, że pewne dźwięki niskiej
częstotliwości zostaną zarejestrowane przy zbyt niskim poziomie głośności.
Gdy wiatr nie wieje, funkcję tę należy ustawić na [WYŁ.].
• Gdy używany jest mikrofon zewnętrzny (oddzielnie w sprzedaży), wówczas
wspomniana funkcja nie działa.
114
Ustawianie ostroœci
Są 2 sposoby ustawiania ostrości: automatyczna i ręczna.
W zależności od obiektywu, w inny sposób realizuje się przełączanie
między automatycznym i ręcznym ustawianiem ostrości.
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości w aparacie
w pozycji AF.
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości w aparacie
w pozycji MF.
Wykorzystywany Przełączenie do
przełącznik
autofokusa
Obiektyw
wyposażony w
przełącznik trybu
ostrości
Obiektyw
(Przełącznik
trybu ostrości w
aparacie
powinien być
zawsze
ustawiony w
pozycji AF.)
Aparat
Obiektyw nie
jest wyposażony
w przełącznik
trybu ostrości
Autofokus
1 Ustawić przełącznik trybu
ostroœci w aparacie w
pozycji AF.
2 Gdy obiektyw wyposażony
jest w przełącznik trybu
ostroœci, należy ustawić go
w pozycji AF.
115
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości na
obiektywie w
pozycji AF.
Przełączenie do
ręcznego
ustawiania
ostroœci
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości na
obiektywie w
pozycji MF.
Rodzaj
obiektywu
Ustawianie ostroœci
3 Naciœnij spust migawki do
połowy, aby sprawdzić
ostroœć, i zrób zdjęcie.
• Po potwierdzeniu ostrości wskaźnik
ostrości zmienia się na z lub
(poniżej).
• Obszar AF z potwierdzoną ostrością
zmienia kolor na zielony.
Obszar AF
Wskaźnik ostrości
Uwaga
• Gdy ostrość w aparacie ustawiana jest automatycznie, nie należy dotykać
obracającego się pierścienia nastawiania ostrości.
Technika fotografowania
• W celu wybrania obszaru AF wykorzystywanego do ustawiania
ostrości należy skonfigurować opcję [Obszar AF] (str. 119).
WskaŸnik ostroœci
WskaŸnik ostroœci Stan
z œwieci
Ostrość zablokowana. Gotowy do wykonywania zdjęć.
œwieci
Ostrość potwierdzona. Ognisko przesuwa się, podążając
za poruszającym się obiektem. Gotowy do wykonywania
zdjęć.
œwieci
Trwa ustawianie ostrości. Nie można zwolnić migawki.
z miga
Nie można ustawić ostrości. Migawka jest zablokowana.
Obiekty wymagające specjalnego ustawiania ostroœci
Używając funkcji automatycznego ustawiania ostrości, trudno jest
ustawić ostrość na niżej wymienionych obiektach. W takim wypadku
należy fotografować z blokadą ostrości (str. 117) lub ręcznie ustawić
ostrość (str. 121).
• Obiekt o małym kontraście, na przykład błękitne niebo lub biała ściana.
• Dwa obiekty w różnej odległości, zachodzące na siebie w obszarze AF.
• Obiekt składający się z powtarzającego się wzoru, na przykład
fasada budynku.
116
Ustawianie ostroœci
• Obiekt bardzo jasny lub błyszczący, na przykład słońce, karoseria
samochodu lub powierzchnia wody.
• Światło zastane jest niewystarczające.
Dokładny pomiar odległoœci od obiektu
Uwaga
• Jeżeli obiekt jest bliżej niż minimalna odległość fotografowania dla
założonego obiektywu, nie można potwierdzić ostrości. Należy się upewnić, że
odległość pomiędzy obiektem i aparatem jest wystarczająca.
Blokada ostroœci
1 Umieœcić obiekt w obszarze
AF i nacisnąć spust migawki
do połowy.
Ostrość zostanie zablokowana.
• Ustawić [Tryb autofokusa] na
[Pojed. autofokus].
2 Trzymać spust migawki
wciœnięty do połowy i
umieœcić obiekt z powrotem
w początkowej pozycji, aby
ponownie skomponować
ujęcie.
3 Wcisnąć spust migawki do końca, aby wykonać zdjęcie.
117
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Symbol
na górze aparatu
wskazuje miejsce umieszczenia
czujnika obrazu*. Podczas dokładnego
pomiaru odległości między aparatem a
obiektem należy kierować się pozycją
tej linii poziomej.
* Czujnik obrazu stanowi tę część
aparatu, która działa jak film.
Ustawianie ostroœci
Tryb autofokusa
Przycisk Fn t
(Tryb autofokusa) t Wybór
właœciwego ustawienia
(Pojed.
autofokus)
Aparat ustawia ostrość, która zostaje zablokowana,
dopóki spust migawki jest wciśnięty do połowy.
(Autom.
autofokus)
[Tryb autofokusa] można przełączać między trybem
Pojedynczy autofokus i Ciągły autofokus zgodnie z
ruchem obiektu.
Jeśli obiekt jest nieruchomy, po naciśnięciu i
przytrzymaniu przycisku ostrość zostanie zablokowana.
Jeśli obiekt jest w ruchu, aparat będzie kontynuować
ustawianie ostrości.
(Ciągły
autofokus)
Aparat kontynuuje ustawianie ostrości, gdy spust
migawki jest wciśnięty do połowy i przytrzymywany.
• Sygnał dźwiękowy nie włączy się, jeżeli obiekt jest
wyostrzony.
• Nie można używać blokady ostrości.
Techniki fotografowania
• Jeżeli obiekt nie porusza się, należy używać trybu [Pojed.
autofokus].
• Jeżeli obiekt porusza się, należy używać trybu [Ciągły autofokus].
Uwagi
• Tryb [Autom. autofokus] jest wybierany po ustawieniu trybu ekspozycji
AUTO, AUTO+ lub jednego z poniższych trybów Wybór sceny: [Portret],
[Krajobraz], [Zachód słońca], [Scena nocna], [Nocny portret] lub [Z ręki o
zmierzchu].
• Opcja [Pojed. autofokus] jest wybierana po ustawieniu trybu ekspozycji na
Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D lub [Makro] w trybie Wybór
sceny.
• Opcja [Ciągły autofokus] jest wybierana po ustawieniu trybu ekspozycji na
[Sporty] w trybie Wybór sceny lub w przypadku używania funkcji Zdjęcie z
uśmiechem.
118
Ustawianie ostroœci
Obszar AF
Wybierz żądany obszar AF, tak aby
odpowiadał warunkom
fotografowania lub preferencjom.
Obszar AF z potwierdzoną ostrością
zmienia kolor na zielony, a pozostałe
obszary AF znikają.
Przycisk Fn t
ustawienia
(Obszar AF) t Wybór właœciwego
(Szeroki)
Aparat ustala, który z 15 obszarów AF będzie
wykorzystywany do ustawiania ostrości.
(Strefa)
Używając przycisku sterującego, wybrać strefę lewą,
prawą lub środkową, dla której ma być ustawiana
ostrość. Aparat ustala, który z obszarów AF w wybranej
strefie będzie wykorzystywany do ustawiania ostrości.
Nacisnąć przycisk AF, aby wyświetlić ekran ustawień, po
czym wybrać właściwą strefę.
(Punktowy)
Aparat używa wyłącznie obszaru AF znajdującego się w
strefie środkowej.
(Lokalny)
Używając przycisku sterującego, wybrać jeden z
15 obszarów AF, dla którego ma być ustawiona ostrość.
Nacisnąć przycisk AF, aby wyświetlić ekran ustawień i
wybrać właściwy obszar.
Uwagi
• Funkcja [Obszar AF] jest na stałe ustawiona na [Szeroki] i nie można wybrać
innego ustawienia, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na AUTO, AUTO+ lub
Wybór sceny lub gdy włączona jest funkcja Śledzenie obiektu lub Zdjęcie z
uśmiechem.
• Obszar AF może nie zostać podświetlony, gdy wykonywane są zdjęcia seryjne
lub gdy spust migawki został wciśnięty do końca bez zatrzymania.
119
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Obszar AF
Ustawianie ostroœci
Œledzenie obiektu
Utrzymywanie ostrości na poruszającym się obiekcie podczas jego
śledzenia. Domyślnie funkcja Śledzenie obiektu jest ustawiona na
[WŁ.].
1 W trakcie wyœwietlania informacji dotyczących zapisu
nacisnąć œrodkową sekcję przycisku sterującego.
Pojawi się ramka celu.
• Aby wyłączyć funkcję Śledzenie obiektu, należy nacisnąć przycisk Fn i
ustawić ją na [WYŁ.].
2 Wyrównać ramkę celu z
obiektem, który ma być
œledzony, i nacisnąć
œrodkową sekcję przycisku
sterującego.
Aparat rozpocznie śledzenie obiektu.
• Aby anulować funkcję śledzenia,
należy ponownie nacisnąć środkową
sekcję.
Ramka celu
3 Nacisnąć spust migawki, aby zrobić zdjęcie obiektu.
Uwagi
• W poniższych sytuacjach mogą wystąpić problemy ze śledzeniem:
– Obiekt zbyt szybko się porusza.
– Obiekt jest zbyt mały albo zbyt duży.
– Słaby kontrast między obiektem a tłem.
– Fotografowany obiekt jest słabo oświetlony.
– Zmienia się oświetlenie zewnętrzne.
• Z funkcji Śledzenie obiektu nie można korzystać przy ustawionym trybie
ekspozycji Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D, AE z priorytetem zdjęć
seryjnych lub [Z ręki o zmierzchu] w trybie Wybór sceny, jak również podczas
korzystania z zoomu cyfrowego lub funkcji ręcznego nastawiania ostrości.
• Aparat przestaje śledzić obiekt, gdy ten znajdzie się poza ekranem.
120
Ustawianie ostroœci
W przypadku œledzenia twarzy
Gdy twarz zniknie z ekranu w trakcie śledzenia, po czym ponownie
pojawi się na ekranie, wówczas w aparacie zostanie wznowione
ustawianie ostrości dla tej twarzy.
• Uruchomienie funkcji Zdjęcie z uśmiechem podczas operacji
śledzenia twarzy, spowoduje, że dana twarz stanie się obiektem
docelowym dla funkcji wykrywania uśmiechu.
1 Ustawić przełącznik trybu
ostroœci na obiektywie w
pozycji MF.
2 Gdy obiektyw nie jest
wyposażony w przełącznik
trybu ostroœci, przełącznik
trybu ostroœci w aparacie
należy ustawić w pozycji MF.
3 Obrócić pierœcień
nastawiania ostroœci
obiektywu, aby uzyskać
ostry obraz.
Pierścień
nastawia-nia
ostrości
121
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Ręczne ustawianie ostroœci
Gdy występują problemy z ustawieniem ostrości w trybie
automatycznego ustawiania ostrości, można ręcznie ustawić ostrość.
Ustawianie ostroœci
Uwagi
• W przypadku szerokiego pola AF do ostrzenia wykorzystywany jest obszar
środkowy, w przypadku strefowego pola AF wykorzystywany jest typowy
obszar wybranego pola, natomiast w przypadku lokalnego pola AF
wykorzystywany jest obszar wybrany przyciskiem sterującym.
• W przypadku korzystania z telekonwertera (oddzielnie w sprzedaży) itp., mogą
wystąpić problemy z płynnym obracaniem pierścienia nastawiania ostrości.
• Mogą wystąpić problemy z uzyskaniem prawidłowej ostrości w wizjerze, jeżeli w
trybie wizjera nie została właściwie przeprowadzona regulacja dioptrii (str. 32).
• Należy koniecznie ustawić przełącznik nastawiania ostrości w pozycji MF, aby
pracować w trybie ręcznym. Nie wolno obracać pierścieniem nastawiania
ostrości bez ustawienia trybu MF. Obrócenie pierścienia nastawiania ostrości
na siłę bez przełączenia do trybu MF grozi uszkodzeniem pierścienia.
Zarys
W trybie ręcznego nastawiania ostrości istnieje możliwość
uwydatnienia określonym kolorem zarysu obszarów z nastawioną
ostrością. Funkcja ta pozwala w łatwy sposób sprawdzić nastawienie
ostrości.
Przycisk MENU t
2 t [Poziom zarysu] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwagi
• Z uwagi na fakt, że aparat dokonuje oceny ostrości obszarów, poziom zarysu
zależy od obiektu, warunków fotografowania lub używanego obiektywu.
• Zarys obszarów z nastawioną ostrością nie jest uwydatniany, gdy aparat jest
podłączony za pośrednictwem kabla HDMI.
Ustawianie koloru uwydatniania zarysu
W trybie ręcznego nastawiania ostrości istnieje możliwość ustawienia
koloru wykorzystywanego przez funkcję uwydatniania zarysu.
Przycisk MENU t
2 t [Kolor zarysu] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwaga
• Nie można ustawić tej opcji, gdy w pozycji [Poziom zarysu] ustawiono opcję
[WYŁ.].
122
Ustawianie ostroœci
Powiększenie
Przed zrobieniem zdjęcia istnieje możliwość sprawdzenia ostrości na
powiększonym obrazie.
1 Przycisk MENU t
3 t [Przycisk Zoom cyfrowy] t
[Powiększenie]
Powiększenie.
Przycisk Powiększenie
3 Nacisnąć ponownie przycisk
Powiększenie, aby
powiększyć zdjęcie i,
korzystając z sekcji v/V/b/B
przycisku sterującego,
wybrać fragment, który ma
być powiększony.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku
Powiększenie powoduje zmianę
skali powiększenia w następujący
sposób: Pełny ekran t około ×5,9
t około ×11,7
123
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
2 Nacisnąć przycisk
Ustawianie ostroœci
4 Sprawdzić i wyregulować ostroœć.
• Aby uzyskać ostry obraz w trybie ręcznego ustawiania ostrości, należy
obracać pierścieniem ustawiania ostrości.
• Po naciśnięciu przycisku AF powiększony obszar powraca na środek
obrazu.
• W momencie naciśnięcia spustu migawki do połowy funkcja
Powiększenie jest anulowana.
5 Nacisnąć spust migawki do oporu, aby wykonać
zdjęcie.
• Zdjęcia można rejestrować, gdy obraz jest powiększony, lecz nagrane
zdjęcie jest przeznaczone do wyświetlania w trybie pełnoekranowym.
• Po zrobieniu zdjęcia funkcja Powiększenie zostanie wyłączona.
124
Wykrywanie twarzy
Wykrywanie twarzy
Aparat wykrywa twarze, ustawia ostrość i ekspozycję, przeprowadza
obróbkę obrazu i dobiera ustawienia lampy błyskowej.
Przycisk Fn t (Wykrywanie twarzy) t Wybór
właœciwego ustawienia
Wyłączenie Wykrywania twarzy.
Włączenie funkcji Wykrywanie twarzy i ustawienie
priorytetu dla twarzy zarejestrowanych poleceniem
[Rejestracja twarzy] (str. 126).
WŁ.
Włączenie Wykrywania twarzy ale bez priorytetu
rozpoznanych twarzy.
Ramka Wykrywanie twarzy
W trakcie przeprowadzanej procedury
wykrywania twarzy, w aparacie
pojawia się szara ramka Wykrywanie
twarzy. Gdy aparat może uruchomić
autofokusa, ramki Wykrywanie
twarzy zmieniają kolor na biały. Po
naciśnięciu spustu migawki do połowy
ramki Wykrywanie twarzy zmieniają
kolor na zielony.
• Jeżeli twarz znajduje się poza obszarem
AF dostępnym po naciśnięciu spustu
migawki do połowy, obszar AF
wykorzystywany przy ustawianiu
ostrości zmienia kolor na zielony.
• W przypadku wykrycia kilku twarzy
przez aparat, automatycznie
dokonywany jest wybór
priorytetowej twarzy i pojedyncza
ramka Wykrywanie twarzy zmienia
kolor na biały. Wokół twarzy
zarejestrowanej przy użyciu funkcji
[Rejestracja twarzy] pojawia się
ramka w kolorze magenta.
Ramki Wykrywanie
twarzy (szare)
Ramki Wykrywanie
twarzy (białe)
125
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
WYŁ.
Wł. (rejestr.
twarzy)
Wykrywanie twarzy
Technika fotografowania
• Kadr należy skomponować w taki sposób, aby ramka Wykrywanie
twarzy pokryła się z obszarem AF.
Uwagi
• W przypadku trybu ekspozycji Rozległa Panorama, Rozległa Panorama 3D
lub AE z priorytetem zdjęć seryjnych nie można korzystać z funkcji
Wykrywanie twarzy.
• Można wykryć maksymalnie 8 twarzy.
• Przy pewnych warunkach fotografowania aparat może nie wykryć żadnej
twarzy lub też wykryć inny obiekt.
• Podczas fotografowania w trybie [Zdj. z uśmiechem] funkcja [Wykrywanie
twarzy] jest chwilowo ustawiana na [Wł. (rejestr. twarzy)] nawet przy
wcześniejszym ustawieniu na [WYŁ.].
Rejestracja twarzy
Aparat wykrywa twarze z wcześniej zarejestrowanymi informacjami.
1 Przycisk MENU t
4 t [Rejestracja twarzy] t
[Nowa rejestracja]
2 Wyrównać ramkę pomocniczą względem twarzy,
która ma być zarejestrowana, i nacisnąć spust
migawki.
3 Zaznaczyć [Enter] korzystając z sekcji v przycisku
sterującego, a następnie nacisnąć jego œrodkową
częœć.
• Maksymalnie można zarejestrować 8 twarzy fotografowanych
obiektów.
• Twarz należy fotografować od przodu w dobrze oświetlonym miejscu.
Twarz zasłonięta kapeluszem, maską, okularami przeciwsłonecznymi
itp. może nie zostać prawidłowo zarejestrowana.
126
Wykrywanie twarzy
Zmiana priorytetu wczeœniej zarejestrowanych twarzy
W przypadku zarejestrowania kilku twarzy, ustalany jest ich priorytet.
Istnieje możliwość zmiany tego priorytetu.
Przycisk MENU t
4 t [Rejestracja twarzy] t
[Zmiana kolejnoœci] t Wybór twarzy do zmiany
priorytetu i jego poziomu
Przycisk MENU t
4 t [Rejestracja twarzy] t
[Kasuj] t Wybór twarzy do usunięcia
• Polecenie [Usuń wszyst] umożliwia jednoczesne usunięcie
wszystkich zarejestrowanych twarzy.
• Nawet wybór opcji [Kasuj] nie powoduje usunięcia informacji o
zarejestrowanych twarzach z aparatu. Aby usunąć również te dane z
aparatu, należy wybrać [Usuń wszyst].
Zdj. z uœmiechem
Po wykryciu uśmiechu przez aparat, migawka zostanie wyzwolona
automatycznie.
1 Przycisk Fn t
(Zdj. z uœmiechem) t [WŁ.] t
Wybór właœciwego trybu Czułoœć wykrywania
uœmiechu
Czułość funkcji Zdjęcie z uśmiechem służącej do wykrywania
uśmiechów można zmieniać, korzystając z 3 opcji:
(Lekki uśmiech),
(Normal. uśmiec) i
(Szeroki uśmiec.).
• Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik Czułość wykrywania uśmiechu.
127
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Usuwanie zarejestrowanej twarzy
Zarejestrowaną twarz można usunąć.
Wykrywanie twarzy
2 Poczekać na wykrycie
uœmiechu.
Aparat wykrywa uśmiech i sprawdza
ostrość. Gdy poziom uśmiechu
przekroczy punkt b na wskaźniku,
aparat rejestruje zdjęcia
automatycznie.
• Wokół docelowych twarzy
wykrytych przez aparat pojawią się
pomarańczowe ramki Wykrywanie
twarzy. Ramki Wykrywanie twarzy
zmieniają kolor na zielony, gdy
znajdujące się w nich obiekty staną
się ostre.
Ramka Wykrywanie twarzy
Wskaźnik Czułość wykrywania
uśmiechu
3 Zakończyć wykonywanie zdjęć - przycisk Fn t
(Zdj. z uœmiechem) t [WYŁ.]
Techniki fotografowania
• Aby ustawić ostrość uśmiechu, należy nałożyć ramkę Wykrywanie
twarzy na obszar AF.
• Nie zakrywać oczu grzywką itp. Oczy powinny być zwężone.
• Twarzy nie zasłaniać kapeluszem, maską, okularami
przeciwsłonecznymi itp.
• Twarz powinna być zwrócona przodem w stronę aparatu i
utrzymywana w poziomie.
• Uśmiech powinien być wyraźny, a usta otwarte. Uśmiech łatwiej
wykryć, gdy widoczne są zęby.
• W przypadku naciśnięcia spustu migawki przy włączonej funkcji
Zdjęcie z uśmiechem, aparat wykona zdjęcie, po czym wróci do
trybu Zdjęcie z uśmiechem.
128
Wykrywanie twarzy
129
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Uwagi
• Z funkcji Śledzenie obiektu nie można korzystać przy ustawionym trybie
ekspozycji Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D, AE z priorytetem
zdjęć seryjnych, Film lub [Z ręki o zmierzchu] w trybie Wybór sceny, jak
również w trybie ręcznego nastawiania ostrości.
• Automatycznie ustawiany jest tryb pracy [Pojedyncze zdjęcie] lub [Pilot].
• Wspomaganie AF nie działa w trybie Zdjęcie z uśmiechem.
• Jeżeli aparat nie wykrywa uśmiechu, należy zmienić ustawienie opcji Czułość
wykrywania uśmiechu.
• W pewnych warunkach fotografowania uśmiechy mogą nie być wykrywane.
• Uruchomienie funkcji Zdjęcie z uśmiechem podczas operacji śledzenia twarzy,
spowoduje, że dana twarz stanie się obiektem docelowym dla funkcji
wykrywania uśmiechu (str. 120).
Regulowanie jasnoœci obrazu
Blokada AE
W przypadku fotografowania pod słońce lub przez okno, gdy
ekspozycja może zostać wybrana nieprawidłowo, należy skorzystać ze
światłomierza w miejscu, gdzie obiekt jest wystarczająco jasny, i przed
zrobieniem zdjęcia zablokować ekspozycję. Aby zmniejszyć jasność
obiektu należy skierować aparat na fragment, który jest jaśniejszy niż
obiekt i użyć pomiaru światła do zablokowania ekspozycji dla całego
obrazu. Aby zwiększyć jasność obiektu należy skierować aparat na
fragment, który jest ciemniejszy niż obiekt i użyć pomiaru światła do
zablokowania ekspozycji dla całego obrazu.
W tej części opisano sposób fotografowania rozjaśnionego obiektu
przy użyciu trybu
(Punktowy).
1 Przycisk Fn t
(Tryb pomiaru) t
(Punktowy)
2 Ustawić ostroœć na element, na którym ma być
zablokowana ekspozycja.
3 Nacisnąć przycisk AEL, aby
zablokować ekspozycję.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
(symbol blokady AE).
• Na skali EV podawana jest również
wartość naświetleniowa, w oparciu o
ekspozycję zablokowaną w miejscu
pomiaru.
130
Przycisk AEL
Regulowanie jasnoœci obrazu
4 Naciskając przycisk AEL, ustawić ostroœć na obiekt i
zrobić jego zdjęcie.
• Jeżeli dalsze fotografowanie ma się odbywać przy tej samej wartości
ekspozycji, należy po zrobieniu zdjęcia nacisnąć i przytrzymać
przycisk AEL. Nastawienie zostanie anulowane po zwolnieniu
przycisku.
Przycisk Fn t
ustawienia
(Tryb pomiaru) t Wybór właœciwego
(Wielopunktowy) W tym trybie obszar całkowity jest dzielony na wiele
podobszarów, a odpowiednia ekspozycja dla całego
ekranu jest obliczana na podstawie pomiaru oświetlenia
w każdym z tych podobszarów.
(Centraln.
ważony)
(Punktowy)
Podkreślając środkowy obszar ekranu, tryb ten mierzy
przeciętną jasność całego ekranu.
W tym trybie pomiar światła wykonywany jest tylko w
kołowej strefie pomiaru punktowego w środku obszaru.
Techniki fotografowania
• W przypadku zwykłych zdjęć należy korzystać z trybu pomiaru
[Wielopunktowy].
• Gdy w obszarze AF znajduje się silnie kontrastowy obiekt, należy
zmierzyć oświetlenie fotografowanego obiektu przy optymalnej
ekspozycji, używając funkcji pomiaru punktowego, i skorzystać z
funkcji fotografowania z blokadą AE (str. 130).
Uwaga
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+ lub Wybór sceny lub w
przypadku korzystania z zoomu cyfrowego, opcja [Tryb pomiaru] jest na stałe
ustawiona na [Wielopunktowy] i nie można wybrać innych trybów.
131
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Tryb pomiaru
Regulowanie jasnoœci obrazu
Korekcja błysku
Podczas fotografowania z lampą błyskową można wyregulować samo
natężenie błysku, bez zmiany kompensacji ekspozycji. Możliwa jest
tylko zmiana ekspozycji głównego obiektu, który znajduje się w
zasięgu błysku.
Przycisk Fn t (Korekcja błysku) t Wybór
właœciwego ustawienia
W stronę +: zwiększa natężenie błysku.
W stronę –: zmniejsza natężenie błysku.
Uwagi
• Tej opcji nie można ustawić, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na AUTO,
AUTO+, Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D lub Wybór sceny.
• Z uwagi na ograniczony strumień światła, efekt mocniejszego błysku może nie
być zauważalny, jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej.
Jeżeli obiekt jest bardzo blisko, efekt słabszego błysku również może nie być
zauważalny.
Kompensacja ekspozycji i korekcja błysku
Kompensacja ekspozycji zmienia czas otwarcia migawki, przysłonę i czułość
ISO (gdy wybrane jest [AUTO]), aby dokonać kompensacji.
Korekcja błysku zmienia jedynie ilość światła emitowanego podczas błysku.
Reg.błysku
Przycisk MENU t
2 t [Reg.błysku] t Wybór
właœciwego ustawienia
Błysk ADI
W tej metodzie natężenie błysku jest regulowane z
uwzględnieniem informacji o nastawionej ostrości i
danych o pomiarze światła uzyskanych na podstawie
przedbłysku. Ta metoda pozwala na dokładną korektę
błysku z praktycznie pomijalnym efektem odbicia od
obiektu.
Przedbłysk TTL
W tej metodzie natężenie błysku jest regulowane tylko z
uwzględnieniem danych o pomiarze światła uzyskanych
na podstawie przedbłysku. Ta metoda jest wrażliwa na
odbicia od obiektu.
132
Regulowanie jasnoœci obrazu
ADI: Advanced Distance Integration (Zaawansowany pomiar światła
błysku)
TTL: Through the lens (Przez obiektyw)
• Przy wybranej metodzie [Błysk ADI] używanie obiektywu
wyposażonego w koder odległości może zapewnić dokładniejszą
korektę natężenia błysku dzięki dokładniejszym informacjom o
nastawionej odległości.
133
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Uwagi
• W przypadku gdy nie można ustalić odległości między obiektem a zewnętrzną
lampą błyskową (oddzielnie w sprzedaży) (fotografowanie z bezprzewodową
lampą błyskową przy użyciu zewnętrznej lampy błyskowej (oddzielnie w
sprzedaży), fotografowanie z lampą błyskową umieszczoną poza aparatem
przy użyciu kabla, fotografowanie z lampą makro itp.), aparat automatycznie
wybierze tryb przedbłysku TTL.
• W następujących przypadkach należy wybrać tryb [Przedbłysk TTL],
ponieważ nie jest możliwe przeprowadzenie przez aparat korekcji błysku przy
użyciu metody Błysk ADI.
– Do lampy błyskowej HVL-F36AM jest przymocowana nasadka
rozpraszająca.
– Do fotografowania z lampą błyskową jest używany dyfuzor.
– Używany jest filtr wpływający na ekspozycję, taki jak filtr ND.
– Używana jest nasadkowa soczewka makro.
• Metoda Błysk ADI jest dostępna tylko w połączeniu z obiektywem
wyposażonym w koder odległości. Aby określić, czy obiektyw jest wyposażony
w koder odległości, należy zapoznać się z instrukcją załączoną do obiektywu.
• Tej opcji nie można ustawić, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na Rozległa
panorama, Rozległa panorama 3D lub [Scena nocna]/[Z ręki o zmierzchu] w
trybie Wybór sceny.
Lampa błyskowa
Nacisnąć przycisk Fn, wybrać właœciwy tryb błysku,
nacisnąć przycisk i przystąpić do robienia zdjęć
(str. 45).
Techniki fotografowania
• Osłona przeciwodblaskowa na obiektyw może zasłaniać światło
lampy błyskowej. Gdy używana jest lampa błyskowa, należy zdjąć z
obiektywu osłonę przeciwodblaskową.
• Gdy używana jest lampa błyskowa, obiekt należy fotografować z
odległości co najmniej 1 m.
• Fotografując w pomieszczeniu lub w nocy, można użyć trybu
synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki, aby uzyskać
jaśniejszy obraz osób i tła.
• Błysk zamykający pozwala uzyskać naturalne zdjęcie śladu
poruszającego się obiektu, np. jadącego roweru lub idącej osoby.
• W przypadku korzystania z lampy błyskowej HVL-F58AM/
HVL-F43AM (oddzielnie w sprzedaży) można fotografować z
użyciem funkcji synchronizacji z krótkimi czasami naświetlania przy
dowolnym czasie otwarcia migawki. Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z lampą błyskową.
Uwagi
• Nie trzymać aparatu za lampę błyskową.
• Warunki fotografowania, jakie muszą być spełnione, aby na zdjęciu nie
pojawiały się cienie, zależą od obiektywu.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+ lub Wybór sceny nie można
wybrać funkcji [Synch.dł.czas.], [Bł. zamykający] i [Bezprzewodowy].
• Po ustawieniu trybu ekspozycji P, A, S, M, AE z priorytetem zdjęć seryjnych,
nie można wybrać ustawienia [Lampa błys. wył.] lub [Auto błysk]. Jeżeli
lampa błyskowa nie będzie używana, należy ją opuścić.
• W przypadku korzystania z lampy błyskowej i mikrofonu stereo lub
podobnego urządzenia zamocowanego do stopki akcesoriów z automatyczną
blokadą, lampa błyskowa może nie wysunąć się na odpowiednią wysokość i w
narożnikach zarejestrowanych zdjęć mogą pojawić się cienie. Odłączyć
wszelkie urządzenia od stopki akcesoriów z automatyczną blokadą.
134
Lampa błyskowa
Bezprzewodowa lampa błyskowa
1 Przymocować bezprzewodową lampę błyskową do
stopki akcesoriów z automatyczną blokadą i włączyć
zarówno aparat jak i lampę.
2 Przycisk Fn t
(Tryb błysku) t
(Bezprzewodowy)
3 Odłączyć bezprzewodową lampę błyskową od stopki
akcesoriów z automatyczną blokadą i podnieœć
wbudowaną lampę błyskową.
• Aby wyzwolić błysk próbny, naciśnij przycisk AEL.
Uwagi
• Po zakończeniu fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową wyłączyć
tryb bezprzewodowej lampy błyskowej. Jeżeli wbudowana lampa błyskowa
jest używana, gdy tryb bezprzewodowej lampy błyskowej pozostaje włączony,
spowoduje to niewłaściwe oświetlenie lampą.
• Gdy w pobliżu znajduje się inny fotograf używający bezprzewodowej lampy
błyskowej, należy zmienić kanał zewnętrznej lampy błyskowej, aby zapobiec
wyzwalaniu zewnętrznej lampy pod wpływem lampy drugiego fotografa.
Informacje o zmianie kanału zewnętrznej lampy błyskowej – patrz instrukcja
obsługi lampy.
135
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
W przypadku lampy błyskowej z funkcją bezprzewodowego
fotografowania (oddzielnie w sprzedaży), można robić zdjęcia z
lampą błyskową bez przewodu, nawet gdy lampa nie jest podłączona
do aparatu. Zmieniając ustawienie lampy błyskowej, można
zwiększać wrażenie przestrzenności, uwypuklając kontrast jasnych i
ciemnych fragmentów obiektu.
Faktyczne wskazówki dotyczące fotografowania można znaleźć w
instrukcji obsługi lampy błyskowej.
Lampa błyskowa
Konfiguracja przycisku AEL
Jeżeli używana jest bezprzewodowa lampa błyskowa, wskazane jest
ustawienie opcji [Funkcja przyc. AEL] na [Blokada AEL] w menu
Ustawień własnych (str. 172).
Bezprzewodowa lampa błyskowa z regulacją natężenia œwiatła
Istnieje możliwość korzystania z bezprzewodowej lampy błyskowej z
regulacją natężenia światła w połączeniu z funkcją kilku błysków.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z lampą błyskową (HVL-F58AM, HVL-F43AM).
Wspomaganie AF
Ze wspomagania AF można korzystać przy nastawianiu ostrości na
obiekcie w warunkach słabego oświetlenia.
Przycisk MENU t
2 t [Wspomaganie AF] t Wybór
właœciwego ustawienia
• Wspomaganie AF nie działa, gdy [Tryb autofokusa] jest ustawiony
na
(Ciągły autofokus) lub gdy obiekt jest w ruchu w trybie
(Autom. autofokus). (Zostanie podświetlony wskaźnik
lub
.)
• Wspomaganie AF może nie być włączane dla obiektywów o
ogniskowych 300 mm i dłuższych.
• Jeżeli podłączona jest zewnętrzna lampa błyskowa wyposażona we
wspomaganie AF (oddzielnie w sprzedaży), wykorzystywane będzie
wspomaganie AF zewnętrznej lampy błyskowej. Nacisnąć
wbudowaną lampę błyskową i schować ją.
• Wspomaganie AF nie działa przy opcji [Zdj. z uśmiechem]
ustawionej na [WŁ.].
136
Ustawienie ISO
Czułość na światło jest wyrażona liczbą ISO (zalecany wskaźnik
ekspozycji). Im większa liczba, tym większa czułość.
1 Nacisnąć przycisk ISO, aby
Przycisk ISO
wyœwietlić ekran ISO.
v/V przycisku sterującego.
• Im większa liczba, tym wyższy poziom szumów.
• Aby wybrać opcję [Wieloklatk. red. szumów.], należy wyświetlić
ekran konfiguracji korzystając z sekcji B, po czym wybrać
odpowiednią wartość korzystając z sekcji v/V.
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+, Rozległa panorama,
Rozległa panorama 3D lub Wybór sceny, czułość ISO jest na stałe ustawiona
na [AUTO] i nie można wybrać innych liczb ISO.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji P/A/S i czułości ISO [AUTO], ustawienie ISO
jest automatycznie dobierane z przedziału ISO 100 i ISO 1600.
• Ustawienie [AUTO] nie jest dostępne w trybie ekspozycji M. Po zmianie
trybu nagrywania na M przy ustawieniu [AUTO] czułość jest ustawiana na
[100]. Czułość ISO należy ustawić odpowiednio do warunków fotografowania.
Wieloklatkowa redukcja szumów
Aparat automatycznie wykonuje szereg zdjęć seryjnych, nakłada je,
redukuje szumy i rejestruje 1 zdjęcie. W trybie wieloklatkowej
redukcji szumów można wybierać większe liczby ISO niż maksymalna
czułość ISO.
Rejestrowane jest 1 zdjęcie wynikowe.
137
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
2 Wybrać odpowiednie ustawienie korzystając z sekcji
Ustawienie ISO
Uwagi
• Z funkcji tej nie można korzystać przy ustawieniu opcji [Jakość] na [RAW]
lub [RAW & JPEG].
• Nie można korzystać z lampy błyskowej, optymalizatora D-Range i z funkcji
[Auto HDR].
138
Automatyczna kompensacja
jasnoœci i kontrastu (D-Range)
Przycisk Fn t
(DRO/Auto HDR) t Wybór
właœciwego ustawienia
(WYŁ.)
(Opt. DRange)
Przez podział obrazu na małe obszary aparat analizuje
kontrast świateł i cieni między obiektem i tłem, tworząc
obraz o optymalnej jasności i gradacji.
Wykonywane są 3 zdjęcia przy różnych ekspozycjach, po
czym na prawidłowo doświetlone zdjęcie nakładany jest
jasny obszar niedoświetlonego zdjęcia i ciemny obszar
prześwietlonego zdjęcia, dzięki czemu powstaje obraz z
bogatą gradacją.
Rejestrowane są 2 zdjęcia: zdjęcie z właściwą ekspozycją
i zdjęcie uzyskane w wyniku nałożenia obrazów.
Opt. D-Range
1 Przycisk Fn t
(DRO/Auto HDR) t
(Opt. D-
Range)
2 Wybrać optymalny poziom korzystając z sekcji b/B
przycisku sterującego.
Automatyczna korekta jasności.
(Automatyczne)
(Poziom)*
Przeprowadzana jest optymalizacja zarejestrowanego
zdjęcia w każdym obszarze obrazu. Należy wybrać
optymalny poziom pomiędzy ustawieniem Lv1 (mała) a
ustawieniem Lv5 (duża).
* Wyświetlana wartość Lv_ ze wskaźnikiem
parametru.
to aktualnie wybrany skok
139
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
(Auto HDR)
Funkcje DRO/Auto HDR nie będą używane.
Automatyczna kompensacja jasnoœci i kontrastu (D-Range)
Uwagi
• Przy trybie ekspozycji Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D lub w
przypadku korzystania z opcji [Wieloklatk. red. szumów.] lub [Efekt wizualny]
na stałe ustawiona jest opcja [WYŁ.].
• Po ustawieniu programu [Zachód słońca], [Scena nocna], [Nocny portret] lub
[Z ręki o zmierzchu] w trybie Wybór sceny, ustawienie to ma zawsze wartość
[WYŁ.]. W przypadku dowolnego innego programu trybu Wybór sceny
ustawienie to ma zawsze wartość [Automatyczne].
• Podczas fotografowania z funkcją optymalizatora D-Range na zdjęciu mogą
być widoczne szumy. Po sprawdzeniu zarejestrowanego zdjęcia należy wybrać
właściwy poziom, szczególnie gdy efekt ma być wzmocniony.
Auto HDR
1 Przycisk Fn t
(DRO/Auto HDR) t
(Auto HDR)
2 Wybrać optymalny poziom korzystając z sekcji b/B
przycisku sterującego.
(Auto HDR:
Różnica ekspoz.
aut.)
Automatyczna korekta różnicy ekspozycji.
(Exposure
Ustawianie różnicy ekspozycji w oparciu o kontrast
Difference Level)* obiektu. Należy wybrać optymalny poziom pomiędzy
ustawieniem 1.0Ev (mała) a ustawieniem 6.0Ev (duża).
Przykład: Po wybraniu ustawienia 2.0Ev nałożone
zostaną 3 zdjęcia: zdjęcie z ekspozycją –1.0Ev, zdjęcie z
właściwą ekspozycją i zdjęcie z ekspozycją +1.0Ev.
* Wyświetlana wartość _Ev ze wskaźnikiem
parametru.
to aktualnie wybrany skok
Technika fotografowania
• Ze względu na fakt, że migawka jest wyzwalana 3-krotnie przy
1 zdjęciu, należy przestrzegać następujących zasad:
– Używać tej funkcji, gdy obiekt nie porusza się i nie miga.
– Nie zmieniać kompozycji ujęcia.
140
Automatyczna kompensacja jasnoœci i kontrastu (D-Range)
141
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Uwagi
• Z funkcji tej nie można korzystać w przypadku zdjęć w formacie RAW.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+, Rozległa panorama,
Rozległa panorama 3D, AE z priorytetem zdjęć seryjnych lub Wybór sceny,
albo po wybraniu opcji [Wieloklatk. red. szumów.] nie można wybrać
ustawienia [Auto HDR].
• Nie można przystąpić do robienia kolejnego zdjęcia, dopóki proces
przechwytywania obrazu poprzedniego zdjęcia nie dobiegnie końca.
• Przy pewnej różnicy w luminancji obiektu i w niektórych warunkach
fotografowania można nie uzyskać pożądanego efektu.
• Gdy używana jest lampa błyskowa, funkcja ta ma niewielki wpływ.
• Przy słabym kontraście danego ujęcia albo w przypadku drgań aparatu lub
rozmycia obiektu, uzyskane zdjęcia HDR mogą być gorszej jakości. W
przypadku wykrycia problemu przez aparat na zarejestrowanym zdjęciu
pojawi się symbol
sygnalizujący wspomnianą sytuację. W razie potrzeby
należy ponownie wykonać zdjęcie, zwracając uwagę na kontrast lub rozmycie.
Ustawianie obróbki obrazu
Efekt wizualny
W celu uzyskania lepszej i bardziej artystycznej ekspresji wystarczy
wybrać właściwy filtr efektowy.
(Efekt wizualny) na
przycisku sterującym t
Wybór właœciwego ustawienia
• Po wybraniu trybu z opcją
precyzyjnej regulacji, należy wybrać
właściwe ustawienie korzystając z
sekcji b/B.
(WYŁ.)
(Aparat
zabawka)
(Kolor pop)
(Posteryzacja)
Funkcja Efekt wizualny nie będzie używana.
Uzyskiwanie wrażenia zdjęcia z aparatu zabawki z
ciemniejszymi narożnikami i wyrazistymi barwami. Za
pomocą b/B można wybrać tonację kolorów.
Uzyskiwanie żywych barw dzięki uwydatnieniu odcieni
kolorów.
Tworzenie obrazu o silnym kontraście i abstrakcyjnym
wyglądzie dzięki mocnemu uwydatnieniu kolorów
podstawowych albo zastosowaniu trybu czarno-białego.
Kolory podstawowe albo tryb czarno-biały można
wybrać za pomocą b/B.
(Zdjęcie retro) Uzyskiwanie wrażenia starego zdjęcia dzięki
zastosowaniu odcieni sepii i przygaszonego kontrastu.
(High-key:
Miękki)
Uzyskiwanie obrazu o określonej atmosferze: jaskrawy,
przezroczysty, eteryczny, delikatny, miękki.
Tworzenie obrazu z zachowanym 1 określonym kolorem
(Kolor częœciowy) i pozostałymi barwami przekształconymi w czerń i biel.
Kolor można wybrać za pomocą b/B.
(Cz.-b. duży
kontrast)
Tworzenie obrazu o silnym kontraście w trybie
czarno-białym.
(Miękka
ostroœć)
Tworzenie obrazu z efektem wypełnienia miękkim
światłem. Intensywność tego efektu można ustawić za
pomocą b/B.
142
Ustawianie obróbki obrazu
(Malowidło
HDR)
Tworzenie wrażenia pracy malarskiej poprzez
uwydatnienie kolorów i szczegółów. Migawka w aparacie
jest wyzwalana 3 razy. Za pomocą b/B można wybrać
intensywność efektu.
(Cz-b o
bogatej grad.)
Tworzenie obrazu w trybie czarno-białym z bogatą
gradacją i wiernym oddaniem szczegółów. Migawka w
aparacie jest wyzwalana 3 razy.
(Miniatura)
Uwagi
• W przypadku korzystania z zoomu cyfrowego, efekty [Aparat zabawka] i
[Miniatura] są niedostępne.
• W przypadku niektórych obiektów, po wybraniu opcji [Kolor częściowy]
wybrana kolorystyka obrazów może nie zostać zachowana.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+, Rozległa panorama,
Rozległa panorama 3D, AE z priorytetem zdjęć seryjnych lub przy ustawieniu
[RAW] lub [RAW & JPEG] w pozycji [Jakość] nie można korzystać z Efektu
wizualnego.
• Po wybraniu stylu [Malowidło HDR], [Miniatura], [Cz-b o bogatej grad.] lub
[Miękka ostrość] nie można sprawdzić efektu przed zrobieniem zdjęcia. Nie
można także ustawić trybu pracy.
• Przy słabym kontraście danego ujęcia albo w przypadku znacznych drgań
aparatu lub rozmycia obiektu w przypadku stylu [Malowidło HDR] lub [Cz-b
o bogatej grad.], uzyskane zdjęcia HDR mogą być gorszej jakości. Gdy aparat
wykryje takie warunki, na zarejestrowanych zdjęciach pojawi się symbol
sygnalizujący wspomnianą sytuację. W razie potrzeby należy ponownie
wykonać zdjęcie, zmieniając kompozycję ujęcia lub zwracając uwagę na
rozmycie.
Strefa twórcza
Można wybrać odpowiedni styl, który będzie wykorzystywany w
trakcie obróbki obrazu, oraz regulować kontrast, nasycenie i ostrość
poszczególnych Stylów twórczych. Można również regulować
ekspozycję (czas otwarcia migawki i przysłonę), w odróżnieniu do
trybu Wybór sceny, w którym ekspozycja jest dobierana przez aparat.
143
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Tworzenie obrazu z żywym uwydatnieniem obiektu i
znaczącym rozmyciem tła. Ten efekt często występuje na
ujęciach miniaturowych modeli. Obszar z ostrością
można wybrać za pomocą b/B. W pozostałych obszarach
ostrość ulega w znacznym stopniu zmniejszeniu.
Ustawianie obróbki obrazu
1 Przycisk Fn t
(Strefa twórcza) t Wybór
właœciwego ustawienia
2 Aby wyregulować
(Kontrast), (Nasycenie) lub
(Ostroœć), należy zaznaczyć odpowiednią opcję
używając sekcji b/B przycisku sterującego, a
następnie dobrać wartoœć używając sekcji v/V.
(Standard)
Do fotografowania różnych scenerii z bogatą gradacją i
w pięknych kolorach.
(Intensywny)
Nasycenie i kontrast zostają podkreślone dla uchwycenia
pięknych obrazów kolorowych scen i obiektów, takich jak
kwiaty, wiosenna zieleń, błękit nieba lub widok oceanu.
(Portret)
Do fotografowania stonowanego koloru skóry, idealnie
nadaje się do robienia zdjęć portretowych.
(Krajobraz)
Nasycenie, kontrast i ostrość zostają podkreślone, aby
uchwycić intensywną i rześką scenerię. Dalekie
krajobrazy są również lepiej widoczne.
(Zachód
słońca)
(Czerń i biel)
Do fotografowania pięknej czerwieni zachodzącego
słońca.
Do fotografowania obrazów czarno-białych.
Parametry (Kontrast), (Nasycenie) i
(Ostrość) można
regulować dla każdego stylu Strefy twórczej.
(Kontrast)
Im wyższa wartość zostanie wybrana, tym bardziej
zostanie zaakcentowana różnica między obszarami
świateł i cieni, co będzie miało wpływ na zdjęcie.
(Nasycenie)
Wybór wyższej wartości pozwala uzyskać żywsze kolory.
W przypadku niższej wartości kolory na zdjęciu są
przygaszone i blade.
(Ostroœć)
Służy do regulacji wyostrzania. Wybór wyższej wartości
powoduje uwydatnienie konturów, a wybór niższej
wartości ich złagodzenie.
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+ lub Wybór sceny, albo w
trybie Efekt wizualny, opcja [Strefa twórcza] jest na stałe ustawiona na
[Standard] i nie można wybrać innych ustawień.
• Wybór ustawienia [Czerń i biel] uniemożliwia regulację nasycenia.
144
Regulacja tonacji kolorów (Balans
bieli)
Tonacja kolorów zmienia się w zależności od charakterystyki źródła
światła. W poniższej tabeli pokazano, w jaki sposób tonacja kolorów
zmienia się przy różnych źródłach światła w porównaniu z obiektem,
który jest biały w świetle słonecznym.
Pochmurnie
Świetlówki
Żarówki
Charakterystyka œwiatła
Białe
Sinawe
O zielonym
odcieniu
Czerwonawe
Tej funkcji należy używać, gdy tonacja kolorów jest różna od
oczekiwanej lub kiedy ma być zmieniona w celu zmiany wyrazu
zdjęcia.
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+ lub Wybór sceny, opcja
[Balans bieli] jest na stałe ustawiona na [Aut.bal.bieli] i nie można wybrać
innych trybów.
• Jeżeli jedynym źródłem światła jest lampa rtęciowa lub sodowa, uzyskanie
przez aparat prawidłowego balansu bieli nie jest możliwe z powodu
charakterystyki źródła światła. W takich przypadkach należy użyć lampy
błyskowej.
WB na przycisku sterującym
t Wybór właœciwego
ustawienia
• Po wybraniu ustawienia innego niż
[Tmp. kol./Filtr] i naciśnięciu B w
celu wyświetlenia ekranu
precyzyjnej regulacji, można w razie
potrzeby zmienić tonację kolorów za
pomocą v/V/b/B.
145
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Światło dzienne
Pogoda/
oœwietlenie
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli)
AWB
(Aut.bal.bieli)
Aparat automatycznie wykrywa źródło światła i ustawia
tonację kolorów.
(Œwiatło
dzienne)
Po wybraniu opcji dopasowania do określonego źródła
światła, tonacja kolorów będzie dobierana do źródła
światła (zdefiniowany balans bieli).
(W cieniu)
(Pochmurnie)
(Żarówka)
(Œwietl.:
Ciepła biała)
(Œwietl.:
Zimna biała)
(Œwietl.:
Dzien. biała)
(Œwietl.:
Œwiat. dzien.)
(Lampa błysk.)
Techniki fotografowania
• Jeżeli nie można uzyskać żądanego koloru przy wybranej opcji,
należy użyć funkcji bracketingu balansu bieli (str. 153).
• Po wybraniu opcji [Tmp. kol./Filtr] można ustawić żądaną wartość
(str. 147).
• Po wybraniu opcji [Niestandard.] można zapisać własne ustawienie
(str. 147).
Ekran precyzyjnej regulacji koloru.
Można przeprowadzić precyzyjną
regulację łącząc temperaturę barwową
z filtrem kolorowym.
146
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli)
Temp.barw.
Precyzyjna regulacja koloru w kierunku barwy B
(niebieskiej) za pomocą b, a w kierunku barwy A
(bursztynowej) za pomocą B.
Filtr kolorowy
Precyzyjna regulacja koloru w kierunku barwy G
(zielonej) za pomocą v, a w kierunku barwy M
(magenta) za pomocą V.
Temp.barw./Filtr kolorowy
t
(Tmp. kol./Filtr) t B
2 Ustawić temperaturę barwową za pomocą sekcji v/V
na przycisku sterującym.
3 Nacisnąć B, aby wyœwietlić ekran precyzyjnej
regulacji, i przeprowadzić kompensację koloru
zgodnie z własnymi preferencjami za pomocą
v/V/b/B.
Uwaga
• Ponieważ mierniki koloru są przeznaczone dla aparatów na filmy, wartości
różnią się dla świetlówek/lamp sodowych/lamp rtęciowych. Zalecane jest
ustawienie własnego balansu bieli lub wykonanie zdjęcia próbnego.
Własny balans bieli
Dla scenerii, w której światło zastane pochodzi z różnych źródeł,
zalecane jest użycie własnego balansu bieli, aby dokładnie odtworzyć
biel.
147
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
1 WB na przycisku sterującym
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli)
1 WB na przycisku sterującym
t[
SET] t Naciœnięcie
œrodkowej sekcji przycisku
sterującego
2 Trzymać aparat w taki sposób, aby biały obszar
całkowicie wypełnił znajdujący się w œrodku obszar
AF, a następnie nacisnąć spust migawki.
Migawka kliknie i zostaną wyświetlone skalibrowane wartości
(temperatura barwowa i filtr kolorowy).
3 Nacisnąć œrodkową częœć przycisku sterującego.
Na monitorze ponownie zostaną wyświetlone informacje dotyczące
zapisywania, a zapamiętany własny balans bieli zostanie zachowany.
• Własne ustawienie balansu bieli zarejestrowane podczas tej operacji
będzie obowiązywać, aż do momentu zapisania nowego ustawienia.
Uwaga
• Komunikat „Błąd własnego balansu bieli” wskazuje, że wartość przekracza
oczekiwany zakres. (Kiedy lampa błyskowa jest używana wobec blisko
znajdującego się obiektu lub gdy w polu znajduje się obiekt o żywych
kolorach.) Jeśli ta wartość zostanie zarejestrowana, przy wyświetleniu
informacji o nagrywaniu wskaźnik
zmieni kolor na żółty. Można w tym
momencie wykonać zdjęcie, ale wskazane jest ponowne ustawienie balansu
bieli, aby uzyskać dokładniejszą wartość balansu bieli.
Przywoływanie własnego balansu bieli
WB na przycisku sterującym t
(Niestandard.)
• Nacisnąć B, aby wyświetlić ekran precyzyjnej regulacji, i przeprowadzić
kompensację koloru zgodnie z własnymi preferencjami.
Uwaga
• Jeżeli podczas wciśnięcia spustu migawki używana jest lampa błyskowa,
własny balans bieli zostanie zarejestrowany z uwzględnieniem błysku lampy.
Podczas późniejszego fotografowania należy używać lampy błyskowej.
148
Przybliżanie w pojedynczym kroku
Istnieje możliwość przybliżenia środkowej części obrazu za pomocą
funkcji zoomu cyfrowego (inteligentny telekonwerter) i
zarejestrowanie zdjęcia.
Nacisnąć przycisk
.
Przycisk
Rozmiar obrazu dobierany jest automatycznie w następujący sposób,
bez względu na wybrany rozmiar obrazu.
Skala powiększenia
Rozmiar obrazu
około ×1,4
M
około ×2
S
Uwagi
• Zoom cyfrowy jest niedostępny.
– Po ustawieniu trybu ekspozycji Rozległa panorama lub Rozległa panorama
3D.
– Gdy w przypadku opcji [Przycisk Zoom cyfrowy] wybrano ustawienie
[Powiększenie].
– W pozycji [Jakość] ustawiono opcję [RAW] lub [RAW & JPEG].
– Funckja Zdjęcie z uśmiechem jest ustawiona na [WŁ.].
• Przy dostępnym zoomie cyfrowym (w trybie autofokusa) opcja [Obszar AF]
jest ustawiona na [Punktowy].
• Przy dostępnym zoomie cyfrowym opcja [Tryb pomiaru] jest ustawiona na
[Wielopunktowy].
• Z zoomu cyfrowego nie można korzystać w przypadku filmów.
149
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku
powoduje zmianę skali
powiększenia w następujący sposób:
około ×1,4 t około ×2 t
wyłączony
Wybór trybu pracy
Wykonywanie zdjęć pojedynczych
Jest to normalny tryb fotografowania.
t
na przycisku sterującym
(Pojedyncze zdjęcie)
Uwaga
• Po ustawieniu trybu ekspozycji [Sporty] w Wyborze sceny nie można robić
pojedynczych zdjęć.
Seria zdjęć
Aparat rejestruje zdjęcia seryjnie.
1
na przycisku
sterującym t
(Seria
zdjęć) t Wybór właœciwej
szybkoœci
2 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
• Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki nagrywanie jest
kontynuowane.
Technika fotografowania
• Aby uruchomić szybsze zdjęcia seryjne, należy ustawić tryb
ekspozycji AE z priorytetem zdjęć seryjnych (str. 44, 99).
150
Wybór trybu pracy
Uwagi
• Po wybraniu opcji
zostanie wyświetlony obraz zarejestrowany pomiędzy
klatkami.
• Zdjęć seryjnych nie można wykonywać w innych trybach Wybór sceny niż
[Sporty].
Samowyzw
1
na przycisku
sterującym t
(Samowyzw) t Wybór
właœciwego ustawienia
• Liczba wyświetlana po symbolu
oznacza aktualnie wybraną liczbę
sekund.
2 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
• Uaktywnienie samowyzwalacza jest sygnalizowane dźwiękiem i
lampką samowyzwalacza. Na krótko przed wykonaniem zdjęcia
częstotliwość migania lampki i sygnału dźwiękowego wzrasta.
Aby anulować samowyzwalacz
Nacisnąć
na przycisku sterującym.
Bracket: Seryjne/Bracket pojedynczy
Ekspozycja
podstawowa
Kierunek –
Kierunek +
151
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Użycie 10-sekundowego samowyzwalacza jest wygodne, gdy
fotografujący ma być na zdjęciu, a wyzwalacz 2-sekundowy pomaga
zredukować drgania aparatu.
Wybór trybu pracy
Fotografowanie z bracketingiem umożliwia wykonanie kilku zdjęć,
każde z innym poziomem ekspozycji. Po ustawieniu wartości
odchylenia (kroku) od ekspozycji podstawowej aparat wykonuje
3 zdjęcia, automatycznie zmieniając wartość ekspozycji.
1
na przycisku
sterującym t
(Bracket:
Seryjne) lub
(Bracket
pojedynczy) t Wybór
właœciwego kroku
bracketingu
2 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
Ekspozycja bazowa jest nastawiona dla pierwszej klatki bracketingu.
• Przy wybranej opcji [Bracket: Seryjne] nacisnąć i przytrzymać spust
migawki do momentu zakończenia operacji rejestrowania zdjęć.
• Przy wybranej opcji [Bracket pojedynczy] naciskać spust migawki
przy każdym zdjęciu.
Uwagi
• Jeżeli pokrętło trybu pracy jest ustawione na M, ekspozycja jest zmieniana
przez zmianę czasu otwarcia migawki.
• Po ustawieniu ekspozycji jest ona zmieniana na podstawie skompensowanej
wartości.
• Z bracketingu nie można korzystać, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na
AUTO, AUTO+, AE z priorytetem zdjęć seryjnych, Rozległa panorama,
Rozległa panorama 3D lub Wybór sceny.
• Gdy uruchamiana jest lampa błyskowa, można skorzystać z funkcji
bracketingu błysku, która zmienia natężenie błysku. Wymagane jest
naciśnięcie spustu migawki przy każdym zdjęciu nawet przy wybranej opcji
[Bracket: Seryjne].
152
Wybór trybu pracy
Skala EV dla bracketingu
Bracketing światła
Bracketing błysku
zastanego*
3 ujęcia z krokiem 0,7
3 ujęcia z krokiem 0,3
Korekcja błysku –1,0
Kompensacja ekspozycji 0
Wizjer
Pokazany w dolnym
rzędzie.
* Światło zastane: Każde światło oprócz światła lampy błyskowej,
które oświetla scenerię przez dłuższy czas, na przykład światło
naturalne, światło żarówki lub świetlówki.
• W przypadku bracketingu, na skali EV wyświetlana jest ta sama
liczba indeksów, co liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć.
• W momencie rozpoczęcia fotografowania z użyciem bracketingu
indeksy wskazujące już zarejestrowane zdjęcia zaczynają kolejno
znikać.
Brack.bal.bieli
W oparciu o wybrany balans bieli i temperaturę barwową/filtr
kolorowy rejestrowane są 3 zdjęcia z przesunięciem balansu bieli.
1
na przycisku
sterującym t
(Brack.bal.bieli) t
Wybór właœciwego
ustawienia
• Wybór ustawienia Lo powoduje
przesunięcie balansu bieli o
10 MK–1*, a wybór ustawienia Hi
powoduje przesunięcie o 20 MK–1.
153
Fotografowanie (Operacje zaawansowane)
Monitor LCD (Gdy
funkcja [Przycisk
DISP (monitor)] jest
Pokazany w górnym
ustawiona na
rzędzie.
[Wizjer])
Wybór trybu pracy
2 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
* MK–1: jednostka wskazująca jakość konwersji koloru w filtrach
równoważących temperaturę barwową (taka sama jak tradycyjna jednostka
„mired”).
Pilot
Istnieje możliwość fotografowania z wykorzystaniem przycisków
SHUTTER i 2SEC (wyzwolenie migawki z 2-sekundowym
opóźnieniem) na pilocie bezprzewodowym RMT-DSLR1 (oddzielnie
w sprzedaży). Informacje na ten temat można znaleźć również w
instrukcji obsługi pilota bezprzewodowego.
1
na przycisku
sterującym t (Pilot)
2 Ustawić ostroœć na obiekcie, skierować nadajnik
pilota bezprzewodowego w stronę czujnika zdalnego
sterowania i wykonać zdjęcie.
Uwaga
• Z pilota bezprzewodowego RMT-DSLR1 (oddzielnie w sprzedaży) nie można
korzystać przy nagrywaniu filmów.
154
Odtwarzanie (Operacje zaawansowane)
Odtwarzanie
Ekran wyœwietlany w trybie
odtwarzania
Przełączanie ekranu podczas odtwarzania
Każdorazowe naciśnięcie DISP na przycisku sterującym powoduje
zmianę informacji wyświetlanych na ekranie zgodnie z poniższym
schematem.
Wyświetlanie histogramu
Odtwarzanie (Operacje zaawansowane)
Z danymi nagrania
Bez danych nagrania
Wykaz symboli na ekranie z histogramem
A
WskaŸnik Objaœnienie
WskaŸnik Objaœnienie
Karta pamięci (22, 223)
24M 12M Rozmiar zdjęć (51)
6.0M 20M
10M 5.1M
Tryb oglądania (157)
100-0003 Numer folderu - pliku
(188)
Jakość obrazu zdjęć
(168)
Format obrazu
rejstrowanych zdjęć
(168)
Rozległa panorama 3D
(43, 97)
-
Chroń (160)
155
Ekran wyœwietlany w trybie odtwarzania
WskaŸnik Objaœnienie
DPOF
WskaŸnik Objaœnienie
Nastawienie DPOF
(194)
Efekt wizualny (142)
Ostrzeżenie o niskim
poziom naładowania
akumulatora (23)
Poziom naładowania
akumulatora (23)
Plik bazy danych
przepełniony (212)/
Błąd pliku bazy danych
(212)
Balans bieli (auto,
zdefiniowany,
temperatura barwowa,
filtr kolorowy, własny)
5500K A1 (145)
M1
AWB
Optymalizator DRange (139)/Auto
HDR/Sygnalizacja
zdjęcia w trybie Auto
HDR (140)
Ostrzeżenie przed
przegrzaniem (11)
B
WskaŸnik Objaœnienie
2011-1-1
10:37AM
Data nagrania
Histogram* (86)
Tryb ekspozycji (40)
3/7
Numer pliku/liczba
obrazów w danym
trybie oglądania
PAS
M
1/125
Czas otwarcia migawki
(103)
F3.5
Przysłona (101)
ISO200
Czułość ISO (137)
–0.3
Kompensacja
ekspozycji (47)
–0.3
Korekcja błysku (132)
Tryb pomiaru światła
(131)
35mm
Długość ogniskowej
Strefa twórcza (143)
156
* Występujące na zdjęciu obszary o
wysokiej lub niskiej tonacji będą
migały na ekranie histogramu
(ostrzeżenie o granicy luminancji).
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Obracanie obrazu
1 Wyœwietlić obraz, który ma
być obrócony, po czym
nacisnąć przycisk
.
Przycisk
Obraz zostanie obrócony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Aby wykonać kolejny obrót, należy powtórzyć krok 2.
• Po obróceniu zdjęcia będzie ono odtwarzane w obróconej pozycji
nawet po wyłączeniu zasilania.
Aby powrócić do normalnego ekranu odtwarzania
Należy ponownie nacisnąć przycisk
.
Uwagi
• Filmów nie można obracać.
• Po skopiowaniu obróconych obrazów do komputera można je prawidłowo
wyświetlić, używając programu „PMB” znajdującego się na dysku CD-ROM
(w zestawie). W zależności od użytego oprogramowania, automatyczne
obrócenie obrazów może być niemożliwe.
Tryb oglądania
Wybór rodzaju obrazów do odtwarzania.
Przycisk MENU t
1 t [Tryb oglądania] t Wybór
właœciwego ustawienia
Widok katalogu
(Zdjęcia)
Wyświetlanie zdjęć w folderze.
Widok katalogu
(MP4)
Wyświetlanie filmów (MP4) w folderze.
Widok AVCHD
Wyświetlanie filmów AVCHD View.
157
Odtwarzanie (Operacje zaawansowane)
2 Nacisnąć œrodkową częœć przycisku sterującego.
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Pokaz zdjęć
Przycisk MENU t
1 t [Pokaz zdjęć] t [Enter]
Odtwarzanie po kolei zarejestrowanych zdjęć (Pokaz zdjęć). Pokaz
zdjęć zatrzymuje się automatycznie po odtworzeniu wszystkich zdjęć.
• Poprzedni/następny obraz można wyświetlić korzystając z sekcji
b/B przycisku sterującego.
• Nie można wstrzymać pokazu slajdów.
Aby zakończyć pokaz zdjęć w czasie jego trwania
Nacisnąć środkową część przycisku sterującego.
Aby ustawić odstęp czasu między obrazami w trybie pokazu
zdjęć
Przycisk MENU t
1 t [Pokaz zdjęć] t [Interwał]
t Wybór odpowiedniej liczby sekund
Odtwarzanie wielokrotne
Przycisk MENU t
t [WŁ.]
1 t [Pokaz zdjęć] t [Powtórz]
Odtwarzanie obrazów trójwymiarowych
Po podłączeniu aparatu do odbiornika telewizyjnego zgodnego z
funkcją 3D za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży)
można odtwarzać obrazy 3D zarejestrowane w trybie Rozległa
panorama 3D. Szczegółowe informacje na temat obrazów
trójwymiarowych można znaleźć na stronie 221. Informacje na ten
temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
Przycisk MENU t
1 t [Pokaz zdjęć] t [Typ
obrazu] t [Wyœw. tylko 3D]
158
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Wyœwietl.odtw.
Istnieje możliwość ustawienia orientacji przy odtwarzaniu zdjęć
zarejestrowanych w układzie pionowym.
Przycisk MENU t
2 t [Wyœwietl.odtw.] t Wybór
właœciwego ustawienia
Przewijanie zdjęć panoramicznych
• Ponowne naciśnięcie tego przycisku wstrzymuje odtwarzanie.
Zdjęcie panoramiczne można przewijać za pomocą v/V/b/B
podczas pauzy.
Uwaga
• Funkcja przewijania nie jest dostępna w przypadku zdjęć zarejestrowanych
przy opcji [Pan. 3D: rozm. obr.] ustawionej na [16:9].
159
Odtwarzanie (Operacje zaawansowane)
Zaznaczyć zdjęcie panoramiczne, a następnie nacisnąć
œrodkową częœć przycisku sterującego.
Ochrona obrazów (Chroń)
Istnieje możliwość włączenia ochrony obrazów przed przypadkowym
skasowaniem.
1 Przycisk MENU t
1 t [Chroń] t [Wiele
obrazów]
2 Wybrać obraz, który ma być
chroniony, używając sekcji
b/B przycisku sterującego, a
następnie nacisnąć jego
œrodkową częœć.
W polu wyboru pojawi się znak
• Aby anulować wybór, należy
ponownie nacisnąć środek
przycisku.
.
3 Aby zabezpieczyć inne obrazy, powtórzyć krok 2.
• Wszystkie obrazy w danym folderze można zaznaczyć wybierając
pasek z lewej strony ekranu z indeksem obrazów.
4 Nacisnąć przycisk MENU.
5 Zaznaczyć [OK] korzystając z sekcji v przycisku
sterującego, a następnie nacisnąć jego œrodkową częœć.
Anulowanie ochrony wszystkich zdjęć lub filmów
Istnieje możliwość anulowania ochrony wszystkich zdjęć lub filmów
wyświetlanych aktualnie w tym samym trybie oglądania.
Przycisk MENU t
1 t [Chroń] t [Anuluj wszystkie
zdjęcia], [Anuluj wszystkie filmy (MP4)] lub [Anuluj wsz.
pliki Wid.AVCHD]
160
Kasowanie obrazów (Kasuj)
Istnieje możliwość usunięcia tylko zbędnych obrazów lub też
wszystkich obrazów.
Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Przed usunięciem upewnić
się, czy na pewno dane zdjęcie nie jest potrzebne.
Uwaga
• Nie można skasować obrazów chronionych.
Usuwanie (Wiele obrazów)
1 Przycisk MENU t
1 t [Kasuj] t [Wiele obrazów]
2 Zaznaczyć obrazy, które
mają zostać usunięte,
używając przycisku
sterującego, a następnie
nacisnąć jego œrodkową
częœć.
W polu wyboru pojawi się znak
• Aby anulować wybór, należy
ponownie nacisnąć środek
przycisku.
.
Całkowita liczba
3 Aby skasować inne obrazy, powtórzyć krok 2.
• Wszystkie obrazy w danym folderze można zaznaczyć wybierając
pasek z lewej strony ekranu z indeksem obrazów.
4 Nacisnąć przycisk MENU.
161
Odtwarzanie (Operacje zaawansowane)
Wyœwietlanie wybranego folderu
Przyciskiem sterującym zaznaczyć pasek z lewej strony ekranu
indeksu obrazów, a następnie wybrać właściwy folder korzystając z
v/V.
Kasowanie obrazów (Kasuj)
5 Zaznaczyć [OK] korzystając z sekcji v przycisku
sterującego, a następnie nacisnąć jego œrodkową
częœć.
Usuwanie wszystkich zdjęć lub filmów w tym
samym trybie oglądania
Istnieje możliwość usunięcia wszystkich zdjęć lub filmów
wyświetlanych aktualnie w tym samym trybie oglądania.
1 Przycisk MENU t
1 t [Kasuj] t [Wszyst. w kat.]
lub [Wszyst. pliki widoku AVCHD]
2 Zaznaczyć [Kasuj] korzystając z sekcji v przycisku
sterującego, a następnie nacisnąć jego œrodkową
częœć.
162
Informacje o odtwarzaniu na
ekranie telewizora
Do odtwarzania obrazów można przystąpić po
podłączeniu aparatu do telewizora za poœrednictwem
kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży) (str. 55).
Standard „PhotoTV HD”
Ten aparat jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Po podłączeniu urządzeń marki Sony zgodnych z systemem PhotoTV
HD za pośrednictwem kabla HDMI można wejść w nowy świat
fotografii w zdumiewającej jakości Full HD.
System „PhotoTV HD” umożliwia fotograficzne odtworzenie
subtelnych faktur i kolorów z uwzględnieniem wszystkich szczegółów.
Oglądanie 3D
Po podłączeniu aparatu do odbiornika telewizyjnego zgodnego z
funkcją 3D za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży)
można automatycznie odtwarzać obrazy 3D zarejestrowane w trybie
Rozległa panorama 3D. Szczegółowe informacje na temat obrazów
trójwymiarowych można znaleźć na stronie 221. Informacje na ten
temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
Przycisk MENU t
1 t [Oglądanie 3D]
163
Odtwarzanie (Operacje zaawansowane)
Uwagi
• Używać kabla HDMI z logo HDMI.
• Użyć mini-złącza HDMI na jednym końcu (dla aparatu) i złącza
odpowiedniego do podłączenia do danego telewizora na drugim końcu.
• Gdy obrazów nie można wyświetlić w prawidłowy sposób, należy ustawić
[Rozdzielczość HDMI] w menu Ustawienia
na [1080p] lub [1080i] zgodnie
z posiadanym odbiornikiem telewizyjnym.
• Niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo.
• Nie podłączać złącza wyjściowego urządzenia do złącza HDMI na aparacie.
Może to spowodować usterkę.
Informacje o odtwarzaniu na ekranie telewizora
Korzystanie z funkcji „BRAVIA” Sync
Po podłączeniu aparatu za pośrednictwem kabla HDMI do
odbiornika telewizyjnego obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync
aparat można będzie obsługiwać z poziomu pilota telewizora.
1 Podłączyć telewizor obsługujący funkcję „BRAVIA”
Sync do aparatu (str. 55).
Wejście zostanie przełączone automatycznie, a na ekranie telewizora
pojawi się zdjęcie wykonane aparatem.
2 Nacisnąć przycisk SYNC MENU na pilocie telewizora.
3 Operacje wykonywać z użyciem przycisków na pilocie
telewizora.
Menu zdalne - opcje
Pokaz zdjęć
Automatyczne odtwarzanie zdjęć (str. 158).
Odtwarzanie
pojedynczych
zdjęć
Powrót do ekranu pojedynczego zdjęcia.
Indeks obrazów
Przełączanie do ekranu indeksu.
Oglądanie 3D
Odtwarzanie obrazów trójwymiarowych po podłączeniu
aparatu do odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją 3D.
Tryb oglądania
Do przełączania trybu oglądania.
Kasuj
Usuwanie obrazów.
Uwagi
• Zestaw dostępnych operacji jest ograniczony, gdy aparat jest podłączony do
telewizora za pośrednictwem kabla HDMI.
• Operacje te są dostępne tylko w przypadku telewizorów obsługujących
funkcję „BRAVIA” Sync. Operacje SYNC Menu zależą od podłączonego
telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
• Jeżeli aparat podłączony za pośrednictwem kabla HDMI do odbiornika
telewizyjnego innego producenta reaguje nieprawidłowo na polecenia z pilota
telewizora, należy w pozycji [STER.PRZEZ HDMI] w menu ustawień
wprowadzić [WYŁ.].
164
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Konfiguracja aparatu
Ustawienie GPS (tylko model SLTA65V)
Przycisk MENU t
1 t [Ustawienia GPS] t
[WŁ./WYŁ. GPS] t [WŁ.]
Wskaźnik zmienia się wraz ze zmianą siły odbieranego sygnału GPS.
WskaŸniki
GPS
Stan odbioru sygnału GPS
Brak
wskaźnika
Przy ustawieniu [WYŁ.] w pozycji [WŁ./WYŁ. GPS].
Aparat nie może zapisywać danych o położeniu. Z aparatu
należy korzystać na otwartej przestrzeni.
Trwa obliczanie danych o położeniu. Należy poczekać, aż
będzie można zapisywać dane o położeniu.
Bieżące dane o położeniu można zapisywać.
Występuje problem z funkcją GPS. Wyłączyć aparat i włączyć
go ponownie.
Odbieranie sygnału GPS
• W pomieszczeniach lub w sąsiedztwie wysokich budynków
prawidłowe przeprowadzenie triangulacji jest niemożliwe.
Po wyniesieniu aparatu na otwartą przestrzeń należy go powtórnie
włączyć.
• Uzyskanie danych o położeniu może zajmować od kilku dziesiątych
sekundy do kilku minut. Czas pozycjonowania można skrócić
korzystając z danych pomocniczych systemu GPS.
165
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Po uzyskaniu przez aparat danych o położeniu za pośrednictwem
wewnętrznej funkcji GPS informacje te są rejestrowane na zdjęciach
lub filmach nagranych w danym miejscu.
Zarejestrowane w danym miejscu obrazy można zaimportować do
komputera wraz z danymi o położeniu, korzystając z dostarczonego
oprogramowania „PMB”, aby następnie móc je przeglądać z pomocą
mapy, na której zaznaczono miejsce wykonania nagrania. Szczegóły
zawiera „PMB – pomoc”.
Ustawienie GPS (tylko model SLT-A65V)
Uwagi
• Zaraz po włączeniu aparatu uzyskanie danych o położeniu może zajmować od
kilku dziesiątych sekundy do kilku minut. W przypadku rejestrowania
obrazów bez pobrania informacji o położeniu, informacje te nie będą
zapisywane. Aby zarejestrować prawidłowe dane, należy odczekać, aż aparat
zacznie odbierać sygnały radiowe z satelitów GPS.
• W trakcie startu i lądowania samolotu aparat powinien być wyłączony zgodnie
z instrukcją personelu pokładowego.
• Z systemu GPS należy korzystać zgodnie z przepisami obowiązującymi w
danym miejscu lub w danej sytuacji.
• Szczegółowe informacje na temat funkcji GPS można znaleźć na stronie 219.
Dane pomocnicze GPS
Czas uzyskiwania danych o położeniu przez system GPS można
skrócić przez pobranie danych pomocniczych GPS.
Jeżeli aparat jest podłączony do komputera z zainstalowanym
oprogramowaniem „PMB”, dane pomocnicze GPS mogą zostać
zaktualizowane automatycznie.
Sprawdzanie stanu danych pomocniczych GPS
Przycisk MENU t
dan. asysty GPS]
1 t [Ustawienia GPS] t [Użyj
Uwagi
• Do aktualizacji danych wymagany jest komputer podłączony do Internetu.
• Jeżeli termin ważności danych pomocniczych wygasł, wówczas nie można
skrócić czasu oczekiwania na gotowość do zapisu danych o położeniu.
Wskazane jest regularne aktualizowanie danych pomocniczych. Dane
pomocnicze tracą ważność po upływie mniej więcej 30 dni.
• Jeżeli nie przeprowadzono procedury [Ust.daty/czasu] lub ustawiona godzina
różni się znacząco, wówczas nie można skrócić czasu oczekiwania na
uzyskanie danych o położeniu z systemu GPS.
• Usługa danych pomocniczych może nie działać z różnych powodów.
Aktualizowanie danych pomocniczych GPS przez włożenie
karty pamięci do komputera
Z poziomu oprogramowania
(PMB Launcher) uruchomić program
[Narzędzie obsługi GPS], w komputerze wybrać dysk odpowiadający
karcie pamięci, po czym przeprowadzić aktualizację danych
pomocniczych GPS. Zaktualizowaną kartę pamięci włożyć do aparatu.
166
Ustawienie GPS (tylko model SLT-A65V)
Aut. akt. godz. GPS
Aparat umożliwia aktualizację ustawienia godziny na zegarze dzięki
funkcji GPS, która pobiera informacje o godzinie w trakcie
uruchamiania. Aktualizacja godziny przeprowadzana jest przy
wyłączonym zasilaniu.
Uwagi
• [Aut. akt. godz. GPS] nie działa przy funkcji [WŁ./WYŁ. GPS] ustawionej na
[WYŁ.].
• Przed jej użyciem należy uruchomić polecenie [Ust.daty/czasu].
• Mogą występować kilkusekundowe niezgodności.
• W niektórych rejonach może nie działać prawidłowo.
167
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Przycisk MENU t
1 t [Ustawienia GPS] t [Aut.
akt. godz. GPS] t [WŁ.]
Ustawianie formatu i jakoœci obrazu
Format obrazu
Przycisk MENU t
właœciwego formatu
1 t [Format obrazu] t Wybór
3:2
Format zwykły.
16:9
Format HDTV.
Uwaga
• Tej opcji nie można wybrać po ustawieniu trybu ekspozycji Rozległa
panorama lub Rozległa panorama 3D.
Jakoœć
Przycisk MENU t
1 t [Jakoœć] t Wybór
właœciwego ustawienia
(RAW)
(RAW &
Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie
kompresji RAW) + JPEG
Obraz RAW i obraz JPEG są tworzone w tym samym
czasie. Jest to wygodne, gdy potrzebne są 2 pliki obrazu:
plik JPEG do oglądania i plik RAW do edycji.
• Jakość obrazu jest ustawiona na wartość [Wysoka], a
jego rozmiar jest ustawiony na wartość [L].
(Wysoka)
Format pliku: JPEG
Obraz zostaje skompresowany do formatu JPEG
podczas nagrywania. Ze względu na fakt, że
współczynnik kompresji w przypadku jakości
(Standard) jest wyższy niż w przypadku jakości
(Wysoka), rozmiar pliku w jakości
jest mniejszy niż
w jakości
. Dzięki temu na jednej karcie pamięci
można nagrać większą liczbę plików, ale jakość obrazu
będzie gorsza.
JPEG)
(Standard)
168
Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie
kompresji RAW)
W tym formacie nie jest wykonywane żadne
przetwarzanie cyfrowe zdjęć. Format ten wybiera się,
aby dokonać obróbki obrazów na komputerze w celach
profesjonalnych.
• Rozmiar obrazu jest ustawiony na maksymalny.
Rozmiar obrazu nie jest wyświetlany na wyświetlaczu.
Ustawianie formatu i jakoœci obrazu
Uwaga
• Tej opcji nie można wybrać po ustawieniu trybu ekspozycji Rozległa
panorama lub Rozległa panorama 3D.
169
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Obrazy RAW
Do otwarcia obrazu RAW nagranego tym aparatem potrzebny jest program
„Image Data Converter” znajdujący się na dysku CD-ROM (w zestawie). Za
pomocą tego programu można otworzyć obraz RAW i poddać go konwersji do
zwykłego formatu, takiego jak JPEG lub TIFF, a balans bieli, nasycenie
kolorów, kontrast itp. można wyregulować.
• Obrazu w formacie RAW nie można drukować przy użyciu drukarki
obsługującej system druku DPOF.
• Funkcji [Auto HDR] lub [Efekt wizualny] nie można ustawić w przypadku
zdjęć w formacie RAW.
Ustawianie pozostałych funkcji
aparatu
Red.sz.dł.naœw.
Przy czasie otwarcia migawki 1 sekunda lub dłuższym
(fotografowanie z długim czasem ekspozycji) funkcja redukcji
szumów jest włączona przez taki sam czas, co czas otwarcia migawki.
Ma to zredukować ziarnisty szum występujący zwykle przy długim
naświetleniu. Gdy trwa proces redukcji szumów, wyświetlany jest
komunikat i nie można wykonać kolejnego zdjęcia. Gdy ważniejsza
jest jakość obrazu, należy wybrać ustawienie [WŁ.]. Gdy ważniejsze
jest szybkie wykorzystanie okazji do wykonania zdjęcia, należy
wybrać wartość [WYŁ.].
Przycisk MENU t
2 t [Red.sz.dł.naœw.] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwagi
• Przy ustawionym trybie ekspozycji Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D,
AE z priorytetem zaawansowanych zdjęć seryjnych lub w trybie zdjęć seryjnych,
bracketingu seryjnego, [Sporty] lub [Z ręki o zmierzchu] w Wyborze sceny, albo
przy czułości ISO ustawionej na [Wieloklatk. red. szumów.], redukcja szumów
nie jest przeprowadzana, nawet gdy funkcja ta jest ustawiona na [WŁ.].
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+ lub Wybór sceny nie można
wyłączyć redukcji szumów.
Red.sz.wys.ISO
Aparat redukuje szumy, które stają się bardziej widoczne przy
wyższych czułościach aparatu. W trakcie obróbki może być
wyświetlany komunikat i nie można rejestrować obrazów.
Zwykle korzysta się z ustawienia [Normalna]. Aby przeprowadzić
redukcję szumów, należy ustawić opcję [Wysoka]. Gdy ważniejsze jest
szybkie wykorzystanie okazji do wykonania zdjęcia, należy wybrać
wartość [Niska].
170
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Przycisk MENU t
2 t [Red.sz.wys.ISO] t Wybór
właœciwego ustawienia
Przestrzeń barw
Przestrzenią barw jest nazywany sposób przedstawiania kolorów za
pomocą kombinacji liczb lub zakres „odtwarzanych kolorów”.
Przestrzeń barw można zmieniać zależnie od potrzeb.
Przycisk MENU t
2 t [Przestrzeń barw] t Wybór
właœciwego ustawienia
sRGB
To standardowa przestrzeń barw aparatu cyfrowego. Przy
zwykłym fotografowaniu, gdy zdjęcia mają być drukowane
bez modyfikacji, należy używać przestrzeni sRGB.
AdobeRGB
Ma duży zakres odtwarzanych kolorów. Przestrzeń barw
Adobe RGB dobrze się sprawdza przy obiektach z
dużymi partiami żywej zieleni lub czerwieni.
• Nazwa pliku obrazu zaczyna się od „_DSC”.
Uwagi
• Przestrzeń Adobe RGB jest przeznaczona dla aplikacji lub drukarek
obsługujących zarządzanie kolorami i opcje DCF2.0 przestrzeni barw. Kolory
mogą nie być wiernie odtwarzane na wydrukach zdjęć uzyskanych przy użyciu
aplikacji lub drukarek, które nie obsługują wspomnianych funkcji.
• Wyświetlanie obrazów zapisanych w przestrzeni Adobe RGB w aparacie lub
na urządzeniach, które nie są zgodne z przestrzenią Adobe RGB, powoduje,
że obrazy mają niskie nasycenie.
Wyzw.bez obiek.
Istnieje możliwość wyzwalania migawki bez podłączonego obiektywu.
Opcję tę należy wybrać w przypadku podłączenia aparatu do
teleskopu astronomicznego itp.
171
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+, Rozległa panorama, Rozległa
panorama 3D lub Wybór sceny, opcji tej nie można ustawić.
• Redukcja szumów nie jest przeprowadzana w przypadku zdjęć w formacie
RAW.
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Przycisk MENU t
1 t [Wyzw.bez obiek.] t [Aktywne]
Uwaga
• Nie można przeprowadzać prawidłowych pomiarów w przypadku obiektywów
bez styku elektrycznego, na przykład obiektywów teleskopu astronomicznego.
W takich przypadkach ekspozycję należy ustawiać ręcznie, dobierając ją w
oparciu o zarejestrowany obraz.
Linia siatki
Linia siatki to element pomocniczy przy komponowaniu ujęcia.
Można włączać/wyłączać linię siatki i wybierać jej rodzaj.
Wyświetlany jest również dostępny zakres nagrania filmu.
Przycisk MENU t
2 t [Linia siatki] t Wybór
właœciwego ustawienia
Auto podgląd
Nagrany obraz można sprawdzić bezpośrednio po jego nagraniu na
wyświetlaczu. Można zmienić długość wyświetlenia.
Przycisk MENU t
2 t [Auto podgląd] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwaga
• W autopodglądzie obraz nie będzie wyświetlany w układzie pionowym, nawet
jeśli opcja [Wyświetl.odtw.] jest ustawiona na [Autom.obrót] (str. 159).
Funkcja przyc. AEL
Można wybrać jedną z 2 funkcji przycisku AEL (str. 131):
– Utrzymując wartość zablokowanej ekspozycji, przez naciśnięcie
przycisku AEL podczas jego przytrzymywania ([Blokada AEL]).
– Utrzymując wartość zablokowanej ekspozycji, przez naciśnięcie
przycisku AEL do momentu ponownego naciśnięcia przycisku
([Przełącz.AEL]).
Po wybraniu opcji [ Blokada AEL] lub [ Przeł.AEL] ekspozycja
jest blokowana w trybie pomiaru punktowego.
172
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Przycisk MENU t
3 t [Funkcja przyc. AEL] t
Wybór właœciwego ustawienia
Przypisywanie dodatkowej funkcji do przycisku AEL
Oprócz funkcji AEL do przycisku AEL można przypisać jedną z
poniższych funkcji:
Kompens.eksp./Tryb pracy/Tryb błysku/Tryb autofokusa/Obszar AF/
Wykrywanie twarzy/Zdj. z uśmiechem/ISO/Tryb pomiaru/Korekcja
błysku/Balans bieli/DRO/Auto HDR/Strefa twórcza/Efekt wizualny/
Rozm. Obrazu/Jakość/Śledzenie obiektu/Blokada AF/Podgląd
przysłony/Podgląd zdjęcia/Zoom cyfrowy/Powiększenie
Przycisk ISO
Dodatkową funkcję można również przypisać do przycisku ISO
oprócz funkcji ISO. Dostępne funkcje są takie same jak [Funkcja
przyc. AEL] (str. 172).
Przycisk MENU t
3 t [Przycisk ISO] t Wybór
właœciwego ustawienia
Przycisk Podgląd
Przed zrobieniem zdjęcia istnieje możliwość sprawdzenia rozmycia tła
obiektu.
Przycisk MENU t
3 t [Przycisk Podgląd] t Wybór
właœciwego ustawienia
173
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Uwagi
• Kiedy wartość ekspozycji jest zablokowana, na monitorze LCD i w wizjerze
pojawi się . Należy zachować ostrożność, aby nie zresetować tego
ustawienia.
• Przy wybranym ustawieniu [Przełącz.AEL] należy pamiętać, aby ponownie
nacisnąć przycisk AEL i zwolnić blokadę.
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Podgląd zdjęcia
Przysłona zostanie zwężona zgodnie z wybraną wartością
przysłony i można sprawdzić rozmycie. Znajduje to
również odzwierciedlenie w wartości czasu otwarcia
migawki.
Podgląd przysłony Przysłona zostanie zwężona zgodnie z wybraną wartością
przysłony i można sprawdzić rozmycie.
Elektroniczna przednia kurtyna migawki
Funkcja elektronicznej przedniej kurtyny migawki skraca opóźnienie
między kolejnymi wyzwoleniami migawki.
Przycisk MENU t
4 t [Pierw. kurtyna migawki] t
Wybór właœciwego ustawienia
Uwagi
• Fotografując przy krótkich czasach otwarcia migawki z użyciem obiektywu o
dużej średnicy, przy pewnych obiektach lub w pewnych warunkach
fotografowania, w obszarze rozmycia może pojawić się podwójny obraz. W
takich przypadkach opcję tę należy ustawić na [WYŁ.].
• W przypadku korzystania z obiektywu Konica Minolta opcję tę należy ustawić
na [WYŁ.]. Przy ustawieniu [WŁ.] nie zostanie ustawiona prawidłowa
ekspozycja, albo jasność obrazu będzie nierównomierna.
Jasnoœć LCD
Jasności monitora LCD jest dobierana automatycznie za pomocą
czujnika światła (str. 15) w zależności od warunków oświetlenia
zewnętrznego.
Jasność monitora LCD można regulować ręcznie.
Przycisk MENU t
1 t [Jasnoœć LCD] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwagi
• W przypadku ustawienia [Automatyczne] nie wolno zakrywać czujnika
światła, np. ręką.
• W przypadku korzystania z aparatu podłączonego do zasilacza AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży), jasność monitora LCD jest zawsze ustawiona na
wartość maksymalną, nawet przy wybranym ustawieniu [Automatyczne].
174
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Jasnoœć wizjera
Jasność wizjera jest dostosowywana automatycznie do warunków
oświetlenia obiektu.
Jasność wizjera można ustawić ręcznie.
Uwaga
• W przypadku korzystania z aparatu podłączonego do zasilacza AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży), jasność wizjera jest zawsze ustawiona na wartość
maksymalną, nawet przy wybranym ustawieniu [Automatyczne].
Oszcz.energii
Można zmienić czas, po którym aparat będzie przełączany do trybu
oszczędzania energii (Oszcz.energii). Naciśnięcie spustu migawki do
połowy przywraca tryb robienia zdjęć.
Przycisk MENU t
właœciwego czasu
1 t [Oszcz.energii] t Wybór
Uwaga
• Aparat podłączony do telewizora lub z ustawionym trybem pracy [Pilot] nie
będzie przełączany w tryb oszczędzania energii.
Ustaw. FINDER/LCD
Istnieje możliwość wyłączenia opcji automatycznego przełączania
pomiędzy monitorem LCD a wizjerem i włączenia opcji przełączania
tylko za pomocą przycisku FINDER/LCD.
Przycisk MENU t
[Ręczny]
1 t [Ustaw. FINDER/LCD] t
175
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Przycisk MENU t
1 t [Jasnoœć wizjera] t
[Ręczny] t Wybór właœciwego ustawienia
Kompensacja obiektywu
Istnieje możliwość automatycznej kompensacji następujących
zjawisk: zmniejszenie ilości światła na krawędziach, aberracja
chromatyczna i zniekształcenia (tylko w przypadku obiektywów
zgodnych z kompensacją automatyczną). Więcej informacji na temat
obiektywów zgodnych z kompensacją automatyczną można znaleźć w
witrynie Sony danego regionu albo uzyskać w punkcie sprzedaży
wyrobów Sony lub w miejscowym autoryzowanym punkcie
serwisowym produktów Sony.
Komp. ob.: Winietowanie obrzeża
Kompensacja ciemniejszych narożników ekranu spowodowanych
pewnymi cechami obiektywu. Funkcja ta jest domyślnie ustawiona na
[Automatyczne].
Przycisk MENU t
4 t [Komp. ob.:Winietowanie] t
Wybór właœciwego ustawienia
Komp. ob.: Aberracja chromatyczna
Redukcja odchylenia barw w narożnikach ekranu spowodowanego
pewnymi cechami obiektywu. Funkcja ta jest domyślnie ustawiona na
[Automatyczne].
Przycisk MENU t
4 t [Komp. ob.: Aber. chro.] t
Wybór właœciwego ustawienia
Komp. ob.: Zniekształc.
Kompensacja zniekształceń na ekranie spowodowanych pewnymi
cechami obiektywu. Funkcja ta jest domyślnie ustawiona na [WYŁ.].
Przycisk MENU t
4 t [Komp. ob.: Zniekształc.] t
Wybór właœciwego ustawienia
176
Ustawianie metody nagrywania na
kartę pamięci
Formatuj
Przycisk MENU t
1 t [Formatuj] t [Enter]
Uwagi
• Podczas formatowania świeci się lampka aktywności. Nie wyjmować karty
pamięci, gdy lampka się świeci.
• Kartę pamięci należy formatować w aparacie. Jeżeli karta pamięci zostanie
sformatowana na komputerze, jej użycie w aparacie może być niemożliwe, w
zależności od wybranego rodzaju formatu.
• Formatowanie może potrwać kilka minut, zależnie od używanej karty pamięci.
• Gdy pozostały czas pracy akumulatora wynosi 1 procent lub mniej, wówczas
nie można formatować kart pamięci.
Numer pliku
Przycisk MENU t
1 t [Numer pliku] t Wybór
właœciwego ustawienia
Seryjny
Aparat przydziela plikom kolejne numery. Numeracja
plików zostaje wyzerowana dopiero po osiągnięciu liczby
„9999”.
Wyzeruj
W następujących przypadkach aparat zeruje numerację
plików i zaczyna przydzielanie numerów począwszy od
„0001”. Jeśli w katalogu nagrania jest jakiś plik,
przydzielany jest numer o jeden większy od aktualnie
najwyższego przypisanego numeru.
– Po zmianie formatu katalogu.
– Po skasowaniu wszystkich obrazów w katalogu.
– Po zmianie karty pamiêci.
– Po sformatowaniu karty pamiêci.
Nazwa katalogu
Zarejestrowane zdjęcia są zapisywane w automatycznie tworzonych
folderach w folderze DCIM na karcie pamięci.
177
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Należy pamiętać, że formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie
dane zapisane na karcie pamięci, łącznie z obrazami chronionymi.
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci
Przycisk MENU t
1 t [Nazwa katalogu] t Wybór
właœciwego ustawienia
Forma standard
Format nazwy katalogu jest następujący: numer katalogu
+ MSDCF.
Przykład: 100MSDCF
Forma daty
Format nazwy katalogu jest następujący: numer katalogu
+ R (ostatnia cyfra)/MM/DD.
Przykład: 10010405 (Nazwa katalogu: 100,
data: 2011/04/05)
Uwaga
• Katalog z filmami MP4 ma zawsze format „numer katalogu + ANV01”.
Wybierz kat. NAGR.
W przypadku wybrania katalogu w formie standardowej, gdy
występują jeszcze co najmniej 2 inne katalogi, można wybrać katalog
nagrywania, w którym będą zapisywane obrazy.
Przycisk MENU t
1 t [Wybierz kat. NAGR.] t
Wybór właœciwego katalogu
Uwaga
• Nie można wybrać katalogu przy wybranym ustawieniu [Forma daty].
Nowy katalog
Na karcie pamięci można utworzyć katalog do nagrywania obrazów.
Zostaje utworzony nowy katalog o numerze o jeden wyższym niż
najwyższy aktualnie używany numer i staje się on aktualnym
katalogiem do nagrywania. Katalog zdjęć i katalog filmów MP4
tworzone są równocześnie.
Przycisk MENU t
1 t [Nowy katalog]
Uwagi
• Po włożeniu do aparatu karty pamięci używanej w innym sprzęcie, w
momencie przystąpienia do rejestrowania obrazów może automatycznie
zostać utworzony nowy folder.
178
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci
• W jednym folderze można zapisać do 4 000 obrazów. Po przekroczeniu
pojemności folderu automatycznie tworzony jest nowy folder.
Odz. bazę dan. obr.
Przycisk MENU t
[Enter]
1 t [Odz. bazę dan. obr.] t
Uwaga
• Należy używać naładowanego akumulatora. Niski poziom naładowania
akumulatora w trakcie procedury naprawy grozi uszkodzeniem danych.
Ustaw. przesyłania
Włączanie lub wyłączanie funkcji przesyłania danych w przypadku
użycia karty Eye-Fi (dostępnej w sprzedaży). Opcja ta pojawia się po
włożeniu do aparatu karty Eye-Fi.
Przycisk MENU t
2 t [Ustaw. przesyłania] t
Wybór właœciwego ustawienia
WskaŸniki sygnalizujące stan połączenia
Oczekiwanie. Nie zostaną wysłane żadne obrazy.
Oczekiwanie na przekaz.
Trwa łączenie.
Trwa przekazywanie.
Błąd.
Uwagi
• Przed przystąpieniem do korzystania z karty Eye-Fi należy skonfigurować
punkt dostępowy sieci LAN oraz miejsce nadania. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do karty Eye-Fi.
179
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Jeżeli w pliku bazy danych obrazów zostaną stwierdzone
niezgodności spowodowane obróbką obrazów na komputerach itp.,
obrazy na karcie pamięci nie będą odtwarzane w tej postaci. W takiej
sytuacji w aparacie przeprowadzana jest procedura naprawy tego
pliku.
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci
• Karty Eye-Fi są sprzedawane w USA, Kanadzie, Japonii i niektórych krajach
UE (stan na marzec 2011 r.).
• Więcej informacji można uzyskać po skontaktowaniu się bezpośrednio z jej
producentem lub sprzedawcą.
• Z kart Eye-Fi można korzystać wyłącznie w krajach/regionach, gdzie zostały
zakupione. Kart Eye-Fi należy używać zgodnie z ustawodawstwem krajów/
regionów, gdzie zostały zakupione.
• Karty Eye-Fi zaopatrzone są w funkcję bezprzewodowej sieci LAN. Kart
Eye-Fi nie wolno wkładać do aparatu w miejscach, gdzie jest to zabronione, na
przykład na pokładzie samolotu. Jeżeli w aparacie znajduje się karta Eye-Fi,
funkcję [Ustaw. przesyłania] należy ustawić na [WYŁ.]. Po ustawieniu funkcji
[Ustaw. przesyłania] na [WYŁ.] na ekranie wyświetlany będzie symbol
.
• W przypadku użycia nowej karty Eye-Fi po raz pierwszy, przed jej
sformatowaniem należy skopiować do komputera znajdujący się na karcie plik
instalacyjny menedżera karty Eye-Fi.
• Z karty Eye-Fi można korzystać po aktualizacji oprogramowania sprzętowego
do najnowszej wersji. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja dołączona do
karty Eye-Fi.
• W trakcie przekazywania obrazów nie działa funkcja oszczędzania energii
aparatu.
• W przypadku wyświetlenia symbolu
(błąd) należy wyjąć kartę pamięci,
po czym włożyć ją powtórnie, albo wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie.
Ponowne pojawienie się symbolu
może świadczyć o uszkodzeniu karty
Eye-Fi.
• Na łączność w ramach sieci Wi-Fi mogą mieć wpływ inne urządzenia
komunikacyjne. Przy słabej sile sygnału należy przybliżyć się do punktu
dostępowego sieci Wi-Fi.
• Szczegółowe informacje na temat typów plików, które można przekazywać,
można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do karty Eye-Fi.
• W przypadku przekazywania obrazu zarejestrowanego z opcją [WŁ./WYŁ.
GPS] ustawioną na [WŁ.], dane o miejscu zarejestrowania obrazu mogą zostać
udostępnione stronie trzeciej. Aby się przed tym zabezpieczyć, należy opcję
[WŁ./WYŁ. GPS] ustawić na [WYŁ.] (str. 165) (tylko model SLT-A65V).
• Opisywany produkt nie obsługuje trybu „Endless Memory Mode” kart
Eye-Fi. Należy upewnić się, że wkładane do opisywanego wyrobu karty EyeFi mają wyłączony tryb „Endless Memory Mode”.
180
Resetowanie ustawień do wartoœci
domyœlnych
Można zresetować główne funkcje aparatu.
Przycisk MENU t
3 t [Inicjalizuj] t Wybór
właœciwego ustawienia t [OK]
Funkcje rejestrowania obrazów (Nast.domyœlne/Reset.tr.nagr.)
Opcje
Resetowane do
Kompensacja ekspozycji (47)
±0.0
Tryb pracy (49, 150)
Pojedyncze zdjęcie
Tryb błysku (45, 134)
Bł.wypełniający (w zależności, czy
wbudowana lampa błyskowa jest
otwarta, czy zamknięta)
Tryb autofokusa (118)
AF-A
Obszar AF (119)
Szeroki
Śledzenie obiektu (120)
WŁ.
Wykrywanie twarzy (125)
Wł. (rejestr. twarzy)
Zdj. z uśmiechem (127)
WYŁ.
ISO (137)
AUTO
Tryb pomiaru (131)
Wielopunktowy
Korekcja błysku (132)
±0.0
Balans bieli (145)
AWB (Automatyczny balans bieli)
Temp.barw./Filtr kolorowy (147)
5500K, Filtr kolorowy 0
Własny balans bieli (147)
5500K
DRO/Auto HDR (139)
Optymalizator D-Range: Automat.
Strefa twórcza (143)
Standard
Efekt wizualny (142)
WYŁ.
Wybór sceny (42, 94)
Portret
Film (110)
P
181
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Zostaną zresetowane następujące opcje.
Resetowanie ustawień do wartoœci domyœlnych
Menu Fotografowanie (Nast.domyœlne/Reset.tr.nagr.)
Opcje
Resetowane do
Rozm. Obrazu (51)
L:24M
Format obrazu (168)
3:2
Jakość (168)
Wysoka
Panorama: Rozmiar (51)
Standardowy
Panorama: Kierunek (99)
W prawo
Pan. 3D: rozm. obr. (51)
Standardowy
Pan. 3D: kierunek (99)
W prawo
Red.sz.dł.naśw. (170)
WŁ.
Red.sz.wys.ISO (170)
Normalna
Reg.błysku (132)
Błysk ADI
Wspomaganie AF (136)
Automatyczne
Przestrzeń barw (171)
sRGB
SteadyShot (91)
WŁ.
Menu Filmowanie (Nast.domyœlne/Reset.tr.nagr.)
Opcje
Resetowane do
Format pliku (112)
AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p
Ustawienie nagrywania (113)
60i 17M(FH), 50i 17M(FH)
Nagrywanie dźwięku (114)
WŁ.
Reduk. szumu wiatru (114)
WYŁ.
SteadyShot (91)
WŁ.
Menu Niestandard. (Nast.domyœlne/Resetuj Własne)
Opcje
Resetowane do
Eye-Start AF (84)
WYŁ.
Ustaw. FINDER/LCD (175)
Automatyczne
Red.czerw.oczu (62)
WYŁ.
Wyzw.bez obiek. (171)
Nieaktywne
Seria zdjęć Auto+ (93)
Automatyczne
Pojd. zdj. Auto+ (93)
Automatyczne
Linia siatki (172)
WYŁ.
Auto podgląd (172)
WYŁ.
182
Resetowanie ustawień do wartoœci domyœlnych
Opcje
Resetowane do
Przycisk DISP (monitor) (85)
Wyśw. wszystk. inf./Wyświetl. graf./
Brak informacji/Poziom
Przycisk DISP (wizjer) (85)
Brak informacji/Wyświetl. graf./
Poziom
WYŁ.
Kolor zarysu (122)
Biały
Wyśw. podgląd na żywo (87)
Efekt ustawień Wł.
Funkcja przyc. AEL (172)
Blokada AEL
Przycisk ISO (173)
ISO
Przycisk Podgląd (173)
Podgląd zdjęcia
Przycisk blok. ostrości (63)
Blokada fokusa
Przycisk Zoom cyfrowy (123, 149)
Zoom cyfrowy
Komp. ob.:Winietowanie (176)
Automatyczne
Komp. ob.: Aber. chro. (176)
Automatyczne
Komp. ob.: Zniekształc. (176)
WYŁ.
Pierw. kurtyna migawki (174)
WŁ.
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Poziom zarysu (122)
Menu Odtwarzanie (Nast.domyœlne)
Opcje
Resetowane do
Tryb oglądania (157)
Widok katalogu (Zdjęcia)
Pokaz zdjęć – Interwał (158)
3s
Pokaz zdjęć – Powtórz (158)
WYŁ.
Określ wydruk – Nadruk daty (194)
WYŁ.
Nastaw. głośności (65)
2
Wyświetl.odtw. (159)
Autom.obrót
Menu Karta pamięci — narzędzie (Nast.domyœlne)
Opcje
Resetowane do
Numer pliku (177)
Seryjny
Nazwa katalogu (177)
Forma standard
183
Resetowanie ustawień do wartoœci domyœlnych
Menu Ustawienia (Nast.domyœlne)
Opcje
Resetowane do
Start menu (65)
Główne
Jasność LCD (174)
Automatyczne
Jasność wizjera (175)
Automatyczne
Ustawienia GPS – WŁ./WYŁ. GPS
(165) (tylko model SLT-A65V)
WYŁ.
Ustawienia GPS – Aut. akt. godz. GPS –
(167) (tylko model SLT-A65V)
Oszcz.energii (175)
1 min.
Rozdzielczość HDMI (163)
Automatyczne
STER.PRZEZ HDMI (164)
WŁ.
Ustaw. przesyłania (179)
WŁ.
Połączenie USB (186)
Automatyczne
Sygnały audio (66)
WŁ.
Pomoc pokrętła trybu (66)
WŁ.
Tryb demonstracyjny (66)
WYŁ.
Pozostałe (Nast.domyœlne)
Opcje
Resetowane do
Wyświetlane informacje o nagrywaniu Wyśw. wszystk. inf.
(monitor LCD) (50)
Wyświetlane informacje o nagrywaniu Poziom
(wizjer) (50)
Wyświetlanie odtwarzania (155)
184
Ekran pojedynczego zdjęcia (z danymi
nagrywania)
Sprawdzanie wersji aparatu
Opcja ta pozwala wyświetlić wersję aparatu. Wersję należy sprawdzić,
gdy pojawi się aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Przycisk MENU t
3 t [Wersja]
185
Konfiguracja aparatu (Operacje zaawansowane)
Uwaga
• Aktualizację można przeprowadzić tylko wówczas, gdy poziom naładowania
akumulatora wynosi co najmniej
(3 kreski na symbolu akumulatora).
Wskazane jest korzystanie z naładowanego akumulatora, albo z zasilacza
sieciowego AC-PW10AM (oddzielnie w sprzedaży).
Komputer (Operacje zaawansowane)
Komputer
Podłączanie aparatu do komputera
Ustawianie połączenia USB
Wybór metody zestawiania połączenia USB, gdy aparat jest podłączony
do komputera lub urządzenia USB za pośrednictwem kabla USB.
Przycisk MENU t
2 t [Połączenie USB] t Wybór
właœciwego ustawienia
Automatyczne
Automatyczne ustanowienie połączenia pamięci
masowej lub MTP zgodnie z podłączonym komputerem
lub innymi urządzeniami USB. Komputery z systemem
Windows 7 są podłączane w trybie MTP, co umożliwia
korzystanie z unikalnych funkcji tego systemu.
MTP
Ustanowienie połączenia MTP między aparatem a
komputerem lub innymi urządzeniami USB. Komputery
z systemem Windows 7 są podłączane w trybie MTP, co
umożliwia korzystanie z unikalnych funkcji tego
systemu. W przypadku innych komputerów (z systemem
Windows Vista/XP, Mac OS X) pojawia się Kreator
autoodtwarzania i zdjęcia z folderu zapisu w aparacie są
importowane do komputera.
Pam. masowa
Ustanowienie połączenia pamięci masowej między
aparatem a komputerem lub innymi urządzeniami USB.
Tryb standardowy.
Uwagi
• Przy opcji tej ustawionej na [Automatyczne] nawiązanie połączenia może być
operacją czasochłonną.
• Jeżeli funkcja Device Stage* nie jest wyświetlana w przypadku systemu
Windows 7, należy tę opcję ustawić na [Automatyczne].
* Device Stage to ekran menu służący do zarządzania podłączonymi
urządzeniami, na przykład aparatem (funkcja systemu Windows 7).
Podłączanie do komputera
1 Włożyć do aparatu naładowany akumulator lub
podłączyć aparat do gniazda elektrycznego za
poœrednictwem zasilacza AC-PW10AM (oddzielnie w
sprzedaży).
186
Podłączanie aparatu do komputera
2 Włączyć aparat i komputer.
3 Sprawdzić, czy w przypadku opcji [Połączenie USB] w
pozycji
2 wybrano ustawienie [Pam. masowa].
4 Podłączyć aparat do
komputera.
komputera
Kabel USB
(w zestawie)
2 Do gniazda USB
Importowanie obrazów do komputera (Windows)
Program „PMB” umożliwia łatwe importowanie obrazów.
Szczegółowe informacje na temat funkcji programu „PMB” można
znaleźć w pozycji „PMB – pomoc”.
Importowanie obrazów do komputera bez korzystania z
programu „PMB”
Gdy po zestawieniu połączenia USB pomiędzy aparatem a
komputerem pojawi się Kreator autoodtwarzania, należy kliknąć
[Otwórz folder, aby wyświetlić pliki] t [OK] t [DCIM] lub
[MP_ROOT] t skopiować wybrane obrazy do komputera.
187
Komputer (Operacje zaawansowane)
• W przypadku nawiązywania
połączenia USB po raz pierwszy
komputer automatycznie uruchomi
program do rozpoznawania aparatu.
Należy chwilę zaczekać.
1 Do gniazda USB
Podłączanie aparatu do komputera
Nazwa pliku
Folder
Typ pliku
Folder DCIM
Plik JPEG
DSC0ssss.JPG
Plik JPEG (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
Folder
MP_ROOT
Nazwa pliku
Plik RAW
DSC0ssss.ARW
Plik RAW (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
Plik MP4 (1440 × 1080 12M) MAH0ssss.MP4
Plik MP4 (VGA 3M)
MAQ0ssss.MP4
• ssss (numer pliku) oznacza dowolną liczbę z zakresu od 0001 do
9999.
• Przy ustawieniu [RAW & JPEG] w pozycji [Jakość] część
numeryczna w nazwie pliku danych RAW i w nazwie
odpowiadającego mu pliku JPEG jest taka sama.
Uwagi
• Do operacji typu importowanie filmów AVCHD View do komputera, należy
używać programu „PMB”.
• Do importowania do komputera filmów z danymi GPS o położeniu należy
używać programu „PMB” (tylko model SLT-A65V).
• Manipulowanie filmami AVCHD View lub folderami z poziomu komputera
przy podłączonym do niego aparacie grozi uszkodzeniem obrazów lub
problemami z ich odtworzeniem. Z poziomu komputera nie wolno kopiować
filmów AVCHD View na karcie pamięci, ani ich usuwać. Firma Sony nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje tego typu operacji
wykonywanych z poziomu komputera.
Importowanie obrazów do komputera
(Macintosh)
1 Najpierw podłączyć aparat do komputera Macintosh.
Kliknąć dwukrotnie nowo rozpoznaną ikonę na
pulpicie t folder, w którym znajdują się obrazy do
zaimportowania.
188
Podłączanie aparatu do komputera
2 Przeciągnąć pliki obrazów na ikonę dysku twardego i
puœcić.
Pliki obrazu są kopiowane na dysk twardy.
3 Kliknąć dwukrotnie ikonę dysku twardego t
właœciwy plik obrazu w folderze zawierającym
skopiowane pliki.
Zdjęcie zostanie wyświetlone.
Usuwanie połączenia USB
Przed przystąpieniem do poniższych czynności należy wykonać
procedury od punktu 1 do 3:
• odłączenie kabla USB,
• wyjęcie karty pamięci,
• wyłączenie aparatu.
1 Kliknąć dwukrotnie ikonę
Windows Vista
rozłączenia na pasku zadań.
Windows XP
Ikona rozłączenia
2 Kliknąć
(Urządzenie pamięci masowej USB) t
[Zatrzymaj].
3 Potwierdzić urządzenie w oknie potwierdzenia i
kliknąć [OK].
189
Komputer (Operacje zaawansowane)
Uwaga
• Do importowania lub obsługi filmów w formacie AVCHD View należy
używać programu „iMovie” dołączonego do komputera Macintosh.
Podłączanie aparatu do komputera
Uwaga
• W przypadku komputera Macintosh należy wcześniej przeciągnąć ikonę karty
pamięci lub ikonę dysku i upuścić ją na ikonę „Kosz”, a aparat zostanie
odłączony od komputera.
190
Tworzenie płyty z filmami
Istnieje możliwość utworzenia płyty z filmów AVCHD View
zarejestrowanych opisywanym aparatem.
• W celu utworzenia płyty AVCHD, filmy zarejestrowane przy
ustawieniu [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]
lub [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] w pozycji [Ustawienie
nagrywania] są konwertowane przez program „PMB”. Taka operacja
konwersji może być czasochłonna. Dodatkowo nie można utworzyć
płyty w oryginalnej jakości obrazu. Aby zachować pierwotną jakość
obrazu, filmy należy przechowywać na płycie Blu-ray (str. 192).
Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PMB”, z filmów
AVCHD View zaimportowanych do komputera można utworzyć
płytę z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) w formacie
AVCHD.
1 Z poziomu programu „PMB” wybrać filmy w formacie
AVCHD View, które mają być zapisane.
2 Kliknąć
(Utwórz dyski) i wybrać polecenie [Utwórz
dyski AVCHD (HD)].
Pojawi się ekran tworzenia płyty.
• Szczegółowe informacje w pozycji „PMB – pomoc”.
Uwagi
• Wcześniej należy zainstalować oprogramowanie „PMB”.
• Na płycie w formacie AVCHD nie można nagrywać zdjęć ani plików
filmowych w formacie MP4.
• Tworzenie płyty może być operacją czasochłonną.
191
Komputer (Operacje zaawansowane)
Tworzenie płyty w formacie AVCHD
Tworzenie płyty z filmami
Odtwarzanie płyty w formacie AVCHD na komputerze
Płyty w formacie AVCHD można odtwarzać za pomocą programu
„Player for AVCHD” instalowanego wraz z oprogramowaniem „PMB”.
Aby uruchomić ten program, wystarczy kliknąć kolejno: [Start] t
[Wszystkie programy] t [PMB] t [PMB Launcher] t [Widok] t
[Player for AVCHD].
Szczegółowe informacje dotyczące obsługi można znaleźć w Pomocy
programu „Player for AVCHD”.
Uwaga
• Przy pewnych konfiguracjach komputera mogą wystąpić problemy z płynnym
odtwarzaniem filmów.
Tworzenie płyty Blu-ray
Istnieje możliwość utworzenia płyty Blu-ray z filmami AVCHD View
zaimportowanymi wcześniej do komputera. Posiadany komputer
musi obsługiwać funkcję tworzenia płyt Blu-ray.
Do tworzenia płyt Blu-ray można używać nośników BD-R
(jednokrotnego zapisu) i BD-RE (wielokrotnego zapisu). Bez
względu na użyty nośnik, do płyty nie można niczego dodać po jej
utworzeniu.
Na ekranie instalacyjnym oprogramowania „PMB” kliknąć
[Dodatkowe oprogramowanie BD] i przeprowadzić instalację wtyczki
zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
Instalacja wtyczki [Dodatkowe oprogramowanie BD] wymaga
połączenia komputera z Internetem.
Szczegóły zawiera „PMB – pomoc”.
Uwaga
• Filmy zarejestrowane przy ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] po
zapisaniu na płycie Blu-ray za pomocą programu „PMB” można odtwarzać
tylko, korzystając z urządzeń obsługujących format AVCHD Ver 2.0.
Tworzenie płyty z obrazem w standardowej
rozdzielczoœci (STD)
Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PMB”, z filmów
AVCHD View zaimportowanych do komputera można utworzyć
płytę z obrazem w standardowej rozdzielczości (STD).
192
Tworzenie płyty z filmami
1 Z poziomu programu „PMB” wybrać filmy w formacie
AVCHD View, które mają być zapisane.
2 Kliknąć
(Utwórz dyski) i wybrać polecenie [Utwórz
dyski DVD-Video (STD)].
Pojawi się ekran tworzenia płyty.
• Szczegółowe informacje w pozycji „PMB – pomoc”.
Płyty współpracujące z programem „PMB”
W programie „PMB” można używać następujących płyt
12-centymetrowych. W przypadku płyt Blu-ray informacje można
znaleźć na stronie 192.
Rodzaj płyty
Cechy charakterystyczne
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Z możliwością jednokrotnego
zapisu
DVD-RW/DVD+RW
Z możliwością wielokrotnego
zapisu
• Należy dbać o to, aby w konsoli PlayStation®3 zawsze była
zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania systemowego
PlayStation®3.
• Konsole PlayStation®3 mogą być niedostępne w niektórych krajach
lub regionach.
193
Komputer (Operacje zaawansowane)
Uwagi
• Wcześniej należy zainstalować oprogramowanie „PMB”.
• Na płycie nie można nagrywać plików filmowych w formacie MP4.
• Tworzenie takiej płyty zajmuje więcej czasu, ponieważ dodatkowo ma miejsce
konwersja filmów AVCHD View do filmów w standardowej rozdzielczości
obrazu (STD).
• W przypadku tworzenia płyty DVD-Video (STD) po raz pierwszy wymagane
jest połączenie z Internetem.
Drukowanie (Operacje zaawansowane)
Drukowanie
Okreœlanie DPOF
Przed zleceniem wykonania odbitek w punkcie usługowym lub
wydrukowania ich na drukarce, z poziomu aparatu można ustalić,
które zdjęcia mają być drukowane. Wykonać poniższą procedurę.
Określenia DPOF pozostają z obrazami po wydrukowaniu. Zalecane
jest ich usunięcie po zakończeniu drukowania.
1 Przycisk MENU t
1 t [Okreœl wydruk] t
[Ustaw.DPOF] t [Wiele obrazów]
2 Wybrać zdjęcie, używając sekcji b/B przycisku
sterującego.
3 Wprowadzić znak
naciskając œrodkową częœć
przycisku sterującego.
• Aby usunąć wybór dla DPOF, wystarczy ponownie zaznaczyć zdjęcie,
a następnie nacisnąć środkową część przycisku sterującego.
4 Nacisnąć przycisk MENU.
5 Zaznaczyć [OK] korzystając z sekcji v przycisku
sterującego, a następnie nacisnąć jego œrodkową częœć.
Uwagi
• Nie można określać DPOF dla plików RAW.
• Nie można podać liczby zdjęć do wydruku.
Nadruk daty
Podczas drukowania na obrazach można umieścić datę. Pozycja daty
(wewnątrz lub na zewnątrz obrazu, rozmiar czcionki itp.) zależy od
drukarki.
Przycisk MENU t
daty] t [WŁ.]
1 t [Okreœl wydruk] t [Nadruk
Uwaga
• W niektórych drukarkach funkcja ta może nie być dostępna.
194
Czyszczenie (Operacje zaawansowane)
Czyszczenie
Czyszczenie aparatu i obiektywu
Czyszczenie aparatu
Czyszczenie obiektywu
• Nie używać środka czyszczącego zawierającego rozpuszczalniki
organiczne, takie jak rozcieńczalnik lub benzyna.
• Do czyszczenia powierzchni obiektywu z kurzu należy używać
dostępnej w handlu dmuchawki. Jeśli kurz przylega do powierzchni,
zetrzeć go miękką ściereczką lub chusteczką higieniczną lekko
zwilżoną płynem do czyszczenia obiektywu. Wycierać spiralnie, od
środka ku brzegom. Nie rozpylać środka do czyszczenia obiektywu
bezpośrednio na powierzchnię obiektywu.
195
Czyszczenie (Operacje zaawansowane)
• Nie dotykać wewnętrznych części aparatu, takich jak złącza
obiektywu lub lustro. Ze względu na fakt, że kurz na lustrze lub w
jego sąsiedztwie może mieć wpływ na jakość zdjęć lub parametry
aparatu, kurz należy usuwać za pomocą dostępnej w handlu
dmuchawki*. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia czujnika
obrazu znajdują się na następnej stronie.
* Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu. Można w ten
sposób spowodować usterkę.
• Powierzchnię aparatu czyścić miękką, lekko zwilżoną w wodzie
szmatką, po czym wytrzeć suchą szmatką. Nie używać niżej
wymienionych środków, ponieważ mogą uszkodzić wykończenie lub
obudowę:
– Środki chemiczne takie jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol,
ściereczki jednorazowe, środki odstraszające owady, środki
przeciwsłoneczne, środki owadobójcze itp.
– Nie dotykać aparatu mając jakikolwiek z w/w środków na rękach.
– Nie pozostawiać aparatu w długotrwałej styczności z gumą lub
winylem.
Czyszczenie czujnika obrazu
Drobiny kurzu lub zanieczyszczeń przylegające do przetwornika
obrazu (odpowiednika błony filmowej), które dostały się do wnętrza
aparatu, mogą być w pewnych warunkach widoczne na zdjęciu. Kurz z
przetwornika obrazu można usunąć w następujący sposób.
Uwagi
• Do przeprowadzenia operacji czyszczenia wymagany jest co najmniej 50%
poziom naładowania akumulatora.
• Jeśli podczas czyszczenia akumulator będzie bliski rozładowania, aparat wyda
sygnał dźwiękowy. Należy natychmiast zakończyć czyszczenie i wyłączyć
aparat. Zalecane jest korzystanie z zasilacza sieciowego AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży).
• Czyszczenie powinno być wykonane szybko.
• Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu, ponieważ można w ten sposób
wprowadzić kropelki wody do wnętrza korpusu aparatu.
Automatyczne czyszczenie przetwornika obrazu
z wykorzystaniem trybu czyszczenia w aparacie
1 Sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany
(str. 23).
2 Nacisnąć przycisk MENU, a
następnie wybrać pozycję
2 korzystając z sekcji b/B
przycisku sterującego.
196
Przycisk MENU
Czyszczenie czujnika obrazu
3 Zaznaczyć opcję
[Czyszczenie] korzystając z
sekcji v/V, a następnie
nacisnąć œrodkową częœć
przycisku sterującego.
4 Zaznaczyć opcję [Enter] korzystając z sekcji v, a
Drgania, w jakie na chwilę wprawiany jest przetwornik obrazu,
powodują usunięcie pyłków kurzu z przetwornika.
5 Wyłączyć aparat.
Czyszczenie przetwornika obrazu z użyciem
dmuchawki
Jeżeli sam tryb czyszczenia nie wystarcza, przetwornik obrazu należy
oczyścić w następujący sposób, używając dmuchawki.
1 Należy przeprowadzić operację czyszczenia opisaną
w punktach od 1 do 4 procedury „Automatyczne
czyszczenie przetwornika obrazu z wykorzystaniem
trybu czyszczenia w aparacie”.
2 Zdjąć obiektyw (str. 26).
197
Czyszczenie (Operacje zaawansowane)
następnie nacisnąć œrodkową częœć przycisku
sterującego.
Czyszczenie czujnika obrazu
3 Palcem nacisnąć dŸwignię
blokady lustra w miejscu
znaku V, aby unieœć lustro.
• Uważać, aby nie dotknąć
powierzchni lustra.
Dźwignia blokady lustra
4 Za pomocą dmuchawki
wyczyœcić czujnik obrazu i
powierzchnię wokół niego.
• Nie dotykać przetwornika obrazu
końcówką dmuchawki, ani nie
wkładać jej do wnętrza aparatu
poniżej poziomu mocowania
obiektywu.
• Trzymać aparat przednią stroną
skierowaną w dół, aby zapobiec
ponownemu osadzeniu się kurzu w
aparacie. Szybko zakończyć
czyszczenie.
• Dmuchawką należy również
oczyścić tylną stronę lustra.
198
Czyszczenie czujnika obrazu
5 Po przeprowadzonym
czyszczeniu upuœcić lustro
dociskając je palcem, aż
wskoczy na swoje miejsce.
6 Zamocować obiektyw i wyłączyć aparat.
• Przed założeniem obiektywu sprawdzić, czy lustro jest dobrze
zablokowane.
Uwagi
• Po zakończeniu czyszczenia, a przed zamocowaniem obiektywu sprawdzić, czy
lustro jest dobrze zablokowane. W przeciwnym razie można porysować
obiektyw albo w inny sposób go uszkodzić. Ponadto, jeżeli lustro nie będzie
dobrze zablokowane, podczas robienia zdjęć nie będzie działał autofokus.
• Nie można robić zdjęć przy uniesionym lustrze.
199
Czyszczenie (Operacje zaawansowane)
• Palcem przesunąć ramkę lustra ku
dołowi. Uważać, aby nie dotknąć
powierzchni lustra.
• Przesuwać lustro ku dołowi do
momentu, aż wskoczy na swoje
miejsce.
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych
rozwiązań. Sprawdzić pozycje wymienione na stronach od 200 do 210.
Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym serwisem
Sony.
1
Spróbować następujących sposobów.
2
Wyjąć akumulator, po około 1 minucie włożyć go ponownie i
włączyć zasilanie.
3
Zresetować ustawienia (str. 181).
4
Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym
serwisem Sony.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Wkładając akumulator, należy nacisnąć dźwignię blokady brzegiem
akumulatora (str. 22).
• Można używać tylko akumulatora NP-FM500H. Upewnić się, że
posiadany akumulator to model NP-FM500H.
Nieprawidłowy odczyt wskaŸnika stopnia naładowania
akumulatora lub szybkie wyczerpywanie się akumulatora przy
wskazaniu wystarczającego poziomu. Nie można włączyć
aparatu.
• Do takiego zjawiska dochodzi, gdy aparat jest używany w miejscu o
bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze (str. 214).
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator
(str. 20).
• Akumulator nie działa (str. 226). Wymienić na nowy.
• Włożyć prawidłowo akumulator (str. 22).
200
Rozwiązywanie problemów
Zasilanie nagle się wyłącza.
Podczas ładowania akumulatora CHARGE dioda miga.
• Można używać tylko akumulatora NP-FM500H. Upewnić się, że
posiadany akumulator to model NP-FM500H.
• W przypadku ładowania akumulatora, który nie był używany przez
długi czas, dioda CHARGE może migać.
• Dioda CHARGE może migać na 2 sposoby: szybko (co 0,15 sekundy)
lub wolno (co 1,5 sekundy). W przypadku szybkiego migania,
akumulator należy wyjąć, po czym włożyć go dobrze jeszcze raz.
Ponowne szybkie miganie diody CHARGE sygnalizuje, że
akumulator jest niesprawny. Powolne miganie sygnalizuje zawieszenie
operacji ładowania, ponieważ temperatura zewnętrzna znalazła się
poza dopuszczalnym zakresem temperatur pracy akumulatora.
Operacja ładowania zostanie wznowiona, a dioda CHARGE
zapalona, gdy temperatura zewnętrzna powróci do dopuszczalnego
zakresu.
Akumulator należy ładować w odpowiedniej temperaturze pomiędzy
10°C a 30°C.
Wykonywanie zdjęć
Po włączeniu zasilania w trybie wizjera na monitorze LCD nie
są wyœwietlane żadne informacje.
• Jeśli przez pewien czas na aparacie nie zostaje wykonana żadna
operacja, aparat przechodzi w tryb oszczędzania energii i prawie
zupełnie się wyłącza. Aby anulować funkcję oszczędzania energii,
należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do połowy
spust migawki (str. 175).
Obraz w wizjerze nie jest wyraŸny.
• Prawidłowo nastawić skalę dioptrii, używając pokrętła regulacji
dioptrii (str. 32).
201
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
• Jeśli przez pewien czas na aparacie nie zostaje wykonana żadna
operacja, aparat przechodzi w tryb oszczędzania energii i prawie
zupełnie się wyłącza. Aby anulować funkcję oszczędzania energii,
należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do połowy
spust migawki (str. 175).
Rozwiązywanie problemów
Brak zdjęć w wizjerze.
• Przy ustawieniu [Ręczny] w pozycji [Ustaw. FINDER/LCD].
Nacisnąć przycisk FINDER/LCD (str. 175).
• Przysunąć oko trochę bliżej do wizjera.
Nie można wyzwolić migawki.
• Używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik blokady
zapisu, który jest ustawiony w pozycji LOCK. Nastawić przełącznik na
pozycję zapisu.
• Sprawdzić wolne miejsce na karcie pamięci.
• Nie można rejestrować obrazów podczas ładowania wbudowanej
lampy błyskowej (str. 45, 134).
• W trybie autofokusa nie można wyzwolić migawki, gdy obiekt jest
nieostry.
• Obiektyw nie jest prawidłowo założony. Założyć prawidłowo
obiektyw (str. 25).
• W przypadku podłączenia aparatu do innego urządzenia, np. do
teleskopu astronomicznego, należy w pozycji [Wyzw.bez obiek.]
ustawić opcję [Aktywne] (str. 171).
• Obiekt, może wymagać specjalnego ustawienia ostrości (str. 116).
Użyć blokady ogniskowej lub funkcji ręcznego ustawiania ostrości
(str. 117, 121).
Nagrywanie długo trwa.
• Włączona jest funkcja redukcji szumów (str. 170). Nie jest to usterka.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie RAW (str. 168). Ponieważ plik
danych RAW jest duży, fotografowanie w trybie RAW może trwać
dłużej.
• Funkcja Auto HDR przeprowadza obróbkę obrazu (str. 139).
Ten sam obraz jest rejestrowany kilkakrotnie.
• Tryb pracy ustawiono na [Seria zdjęć] lub [Bracket: Seryjne]. Ustawić
go na [Pojedyncze zdjęcie] (str. 49, 150).
• Tryb ekspozycji ustawiono na AE z priorytetem zdjęć seryjnych
(str. 44, 99).
• Tryb ekspozycji ustawiono na [AUTO+], a opcję [Pojd. zdj. Auto+]
na [WYŁ.] (str. 93).
202
Rozwiązywanie problemów
Obraz jest nieostry.
Nie działa Eye-Start AF.
• Ustawić [Eye-Start AF] na [WŁ.] (str. 84).
• Wcisnąć spust migawki do połowy.
Lampa błyskowa nie działa.
• Tryb błysku jest nastawiony na [Auto błysk]. Aby mieć pewność, że
lampa błyskowa na pewno będzie uruchamiana, należy ustawić tryb
błysku [Bł.wypełniający] (str. 45, 134).
Lampa błyskowa ładuje się zbyt długo.
• Lampa błyskała kilka razy pod rząd przez krótki okres. Jeśli lampa
wykona kilka błysków pod rząd przez krótki okres, proces ładowania
może trwać dłużej niż zwykle, aby uniknąć przegrzania aparatu.
Zdjęcie zrobione z lampą błyskową jest zbyt ciemne.
• Jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem błysku (odległością, którą
może objąć błysk), zdjęcie będzie ciemne, ponieważ światło lampy nie
dotarło do obiektu. Zmiana czułości ISO powoduje równocześnie
zmianę zasięgu błysku. Sprawdzić zasięg błysku w rozdziale „Dane
techniczne”.
Data i czas są nieprawidłowo zapisane.
• Wprowadzić prawidłową datę i godzinę (str. 29).
• Obszar zaznaczony przy użyciu funkcji [Nastawia region] różni się od
faktycznego obszaru. Należy ponownie skonfigurować ustawienie
[Nastawia region] (str. 29).
203
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
• Obiekt jest zbyt blisko. Sprawdzić minimalną odległość ogniskowej
obiektywu.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
Ustawić przełącznik trybu ostrości w pozycji AF (autofokus)
(str. 115).
• Gdy obiektyw wyposażony jest w przełącznik trybu ostrości, należy
ustawić go w pozycji AF.
• Światło zastane jest niewystarczające.
Rozwiązywanie problemów
Wartoœć przysłony i/lub czas otwarcia migawki migają, gdy
spust migawki zostanie wciœnięty do połowy.
• Ponieważ obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, znajduje się on poza
dostępnym zakresem. Ponownie wyregulować nastawienie.
Obraz jest zbyt jasny (zaœwietlenie).
Na obrazie pojawia się rozmycie œwiatła (duchy).
• Zdjęcie zostało wykonane przy silnym źródle światła i do obiektywu
dostała się nadmierna ilość światła. Założyć osłonę
przeciwodblaskową.
Zdjęcie jest zbyt ciemne w rogach.
• Jeżeli został użyty filtr lub osłona, zdjąć je i wykonać zdjęcie
ponownie. W zależności od grubości filtra i nieprawidłowego
założenia osłony, filtr lub osłona mogą się częściowo pojawić na
obrazie. Właściwości optyczne niektórych obiektywów mogą
powodować, że brzegi obrazu wydają się zbyt ciemne (niedostateczne
światło). Zjawisko to można skompensować przy użyciu funkcji
[Komp. ob.:Winietowanie] (str. 176).
Oczy na zdjęciach są czerwone.
• Włączyć funkcję redukcji efektu czerwonych oczu (str. 62).
• Podejść bliżej obiektu i fotografować go w zasięgu błysku z użyciem
lampy błyskowej. Sprawdzić zasięg błysku w rozdziale „Dane
techniczne”.
Na monitorze LCD pojawiają się i pozostają punkty.
• Nie jest to usterka. Te punkty nie zostają nagrane (str. 10).
Obraz jest rozmazany.
• Zdjęcie zostało wykonane w ciemnym miejscu bez lampy błyskowej,
co spowodowało drgania aparatu. Wskazane jest korzystanie ze
statywu lub lampy błyskowej (str. 45, 92, 134).
Skala EV b B miga na monitorze LCD lub w wizjerze.
• Obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny dla zakresu pomiaru aparatu.
204
Rozwiązywanie problemów
Przeglądanie obrazów
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze (str. 186).
• Nie gwarantuje się odtworzenia pliku obrazu na tym aparacie, jeśli
został on poddany obróbce na komputerze lub wykonany innym
modelem aparatu.
• Do odtwarzania przechowywanych na komputerze obrazów z
opisywanego aparatu używać programu „PMB”.
• Aparat jest w trybie USB. Usunąć połączenie USB (str. 189).
Usuwanie obrazów
Aparat nie kasuje zdjęć.
• Anulować zabezpieczenie (str. 160).
Zdjęcie zostało przypadkowo skasowane.
• Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Zalecane jest chronienie
zdjęć, które nie mają być skasowane (str. 160).
GPS (tylko model SLT-A65V)
Aparat nie odbiera sygnału GPS.
• Ustawić [WŁ./WYŁ. GPS] na [WŁ.] (str. 165).
• Aparat może nie odbierać sygnałów radiowych z satelitów GPS z
uwagi na przeszkody.
• Aby prawidłowo przeprowadzić triangulację pozycji, należy przenieść
aparat na otwartą przestrzeń i powtórnie go włączyć.
Błąd nadmiarowy w danych o położeniu.
• Margines błędu może wynosić nawet kilkaset metrów w zależności od
otaczających budynków, słabych sygnałów GPS itp.
205
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Nie można odtworzyć zdjęć w aparacie.
Rozwiązywanie problemów
Operacja triangulacji zajmuje pewien czas mimo pobrania
danych pomocniczych GPS.
• Nie przeprowadzono procedury [Ust.daty/czasu] lub ustawiona
godzina znacząco się różni. Ustawić prawidłowo datę i godzinę
(str. 29).
• Minął termin ważności danych pomocniczych. Przeprowadzić
aktualizację danych pomocniczych GPS (str. 166).
• Z uwagi na fakt, że pozycje satelitów GPS zmieniają się nieustannie, w
niektórych miejscach i o pewnym czasie ustalenie pozycji aparatu
może trwać dłużej, albo odbiornik w ogóle nie będzie w stanie ustalić
położenia.
• „GPS” to system określania położenia geograficznego w oparciu o
triangulację sygnałów radiowych z satelitów GPS. Należy unikać
miejsc, gdzie sygnały radiowe mogą być blokowane lub odbijane, na
przykład miejsc zacienionych, otoczonych budynkami lub drzewami.
Dane o położeniu nie zostały zarejestrowane.
• Do importowania do komputera filmów z danymi GPS o położeniu
używać programu „PMB”.
Komputery
Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest
kompatybilny z aparatem.
• Sprawdzić „Współpraca z komputerem” (str. 69).
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Sprawdzić, czy aparat jest włączony.
• Przy niskim poziomie naładowania akumulatora włożyć inny,
naładowany akumulator (str. 20) lub skorzystać z zasilacza sieciowego
(oddzielnie w sprzedaży).
• Użyć kabla USB (w zestawie) (str. 186).
• Odłączyć kabel USB i ponownie dobrze go podłączyć.
• Odłączyć z gniazd USB komputera wszystkie urządzenia oprócz
aparatu, klawiatury i myszki.
• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator
USB lub inne urządzenia (str. 186).
206
Rozwiązywanie problemów
Nie można skopiować zdjęć.
Nie można odtworzyć obrazu na komputerze.
• W przypadku korzystania z oprogramowania „PMB” należy sięgnąć
do pozycji „PMB – pomoc”.
• Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.
„PMB” nie uruchamia się automatycznie po wykonaniu
połączenia USB.
• Wykonać połączenie USB po włączeniu komputera (str. 186).
Karta pamięci
Nie można włożyć karty pamięci.
• Nieprawidłowy kierunek wkładania karty pamięci. Włożyć kartę we
właściwym kierunku (str. 22).
Nie można nagrywać na kartę pamięci.
• Karta pamięci jest pełna. Usunąć zbędne obrazy (str. 38, 161).
• Włożono niezdatną do użycia kartę (str. 24, 223).
Karta pamięci została przypadkowo sformatowana.
• Formatowanie usuwa wszystkie dane z karty pamięci. Nie można ich
odtworzyć.
207
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
• Dokonać połączenia USB, prawidłowo podłączając aparat do
komputera (str. 186).
• Postępować zgodnie z procedurą kopiowania przeznaczoną dla
danego systemu operacyjnego komputera (str. 187).
• Jeśli obrazy są fotografowane z kartą pamięci sformatowaną na
komputerze, kopiowanie obrazów na komputer może być niemożliwe.
Należy wykonywać zdjęcia przy użyciu karty pamięci sformatowanej
w aparacie (str. 177).
Rozwiązywanie problemów
Drukowanie
Nie można drukować zdjęć.
• Nie można drukować obrazów RAW. Aby wydrukować zdjęcia w
formacie RAW, najpierw należy przeprowadzić ich konwersję do
formatu JPEG przy użyciu programu „Image Data Converter” z
dołączonej płyty CD-ROM.
Kolor obrazu jest dziwny.
• Kiedy obrazy nagrane w trybie Adobe RGB drukowane są przy
użyciu drukarki sRGB niekompatybilnej z Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), obrazy zostaną wydrukowane z mniejszą intensywnością
(str. 171).
Obrazy są drukowane z odciętymi brzegami.
• W zależności od drukarki, lewy, prawy, górny lub dolny brzeg obrazu
może zostać odcięty. Szczególnie w przypadku druku zdjęcia
wykonanego w formacie obrazu [16:9] może zostać obcięta boczna
krawędź zdjęcia.
• Drukując obrazy na własnej drukarce, wyłączyć w ustawieniach
funkcje przycinania brzegów i druku bez ramek. Skontaktować się z
producentem, aby sprawdzić czy drukarka posiada te funkcje.
• Drukując zdjęcia w punkcie usługowym, poprosić o wydrukowanie
obrazów bez odcinania brzegów.
Nie można drukować obrazów z datą.
• Program „PMB” pozwala drukować zdjęcia z datą (str. 73).
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na obrazy. Ponieważ
jednak zdjęcia wykonywane tym aparatem zawierają informację o
dacie nagrania, można wydrukować obrazy z nałożoną datą, jeśli
drukarka lub oprogramowanie rozpoznaje informacje Exif. Aby
uzyskać informacje o kompatybilności z informacjami Exif,
skontaktować się z producentem drukarki lub oprogramowania.
• Drukując zdjęcia w punkcie usługowym, można poprosić o
wydrukowanie zdjęć z datą.
208
Rozwiązywanie problemów
Inne
• Nastąpiło skroplenie wilgoci. Wyłączyć aparat i nie używać go przez
około 1 godzinę (str. 214).
Po włączeniu aparatu pojawia się komunikat „Ustaw obszar/
datę/czas.”.
• Aparat nie był używany przez pewien czas z prawie rozładowanym
akumulatorem lub bez akumulatora. Naładować akumulator i
ponownie ustawić datę (str. 29 i 215). Jeżeli nastawiona data zostaje
utracona za każdym razem, gdy ładowany jest akumulator,
skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub z autoryzowaną stacją
serwisu Sony.
Liczba możliwych do zarejestrowania obrazów nie zmniejsza
się lub zmniejsza po 2 na raz.
• Jest to spowodowane tym, że gdy zdjęcia są wykonywane w formacie
JPEG, współczynnik kompresji i rozmiar obrazu po kompresji różnią
się w zależności od obrazu (str. 168).
Ustawienie zostało zresetowane bez wykonania czynnoœci
resetowania.
• Akumulator został wyjęty, gdy przełącznik zasilania był ustawiony na
ON. Wyjmując akumulator, należy upewnić się, że aparat jest
wyłączony, a dioda aktywności nie świeci (str. 17 i 22).
Aparat nie działa prawidłowo.
• Wyłączyć aparat. Wyjąć akumulator i włożyć go ponownie. Jeżeli
aparat jest ciepły, przed wykonaniem powyższej procedury należy
wyjąć akumulator i odczekać, aż ostygnie.
• Jeżeli używany jest zasilacz sieciowy (oddzielnie w sprzedaży),
odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego. Następnie ponownie
podłączyć wtyk zasilania i włączyć aparat. Jeśli aparat nie działa po
wykonaniu tych zaleceń, skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
209
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Obiektyw zachodzi mgłą.
Rozwiązywanie problemów
Na ekranie widoczny jest symbol
.
• Funkcja SteadyShot nie działa. Można kontynuować fotografowanie,
ale funkcja SteadyShot nie będzie działać. Wyłączyć aparat i włączyć
go ponownie. Jeżeli skala SteadyShot nadal jest wyświetlana, należy
skontaktować się ze sprzedawcą produktów Sony lub z
autoryzowanym serwisem Sony.
Symbol „--E-” jest wyœwietlony na ekranie.
• Wyjąć kartę pamięci i włożyć ją ponownie. Jeśli ta procedura nie
wyłączy wyświetlanej informacji, sformatować kartę pamięci.
210
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Komunikaty
ostrzegawcze
Jeżeli komunikat nadal się
pojawia, wymienić kartę
pamięci.
Ustaw obszar/datę/czas.
• Ustawić region, datę i godzinę.
Jeżeli nie korzysta się z
aparatu przez dłuższy czas,
należy doładować wewnętrzny
akumulator (str. 29 i 215).
Brak dostatecznej energii.
• Próbowano wykonać
[Czyszczenie], gdy poziom
naładowania akumulatora był
zbyt niski. Naładować
akumulator lub użyć zasilacza
sieciowego (oddzielnie w
sprzedaży).
Nie można użyć karty
pamięci. Sformatować kartę?
• Karta pamięci została
sformatowana z poziomu
komputera i format pliku został
zmodyfikowany.
Wybrać [Enter] i sformatować
kartę pamięci. Można
ponownie korzystać z tej karty
pamięci, ale wszystkie
zapisane na niej wcześniej
dane zostają skasowane.
Zakończenie formatowania
może potrwać dość długo.
• Włożona jest niezgodna karta
pamięci lub formatowanie nie
powiodło się.
Włóż ponownie kartę
pamięci.
• Włożonej karty pamięci nie
można używać w tym
aparacie.
• Karta pamięci jest
uszkodzona.
• Złącze karty pamięci jest
zabrudzone.
Karta pamięci zablokowana.
• Używana karta pamięci
wyposażona jest w przełącznik
blokady zapisu, który jest
ustawiony w pozycji LOCK.
Nastawić przełącznik na
pozycję zapisu.
Przetwarza...
• W przypadku redukcji
szumów występujących przy
długim czasie ekspozycji lub
redukcji szumów
występujących przy wysokiej
czułości ISO, która trwa tyle
czasu, ile wyniósł czas
otwarcia migawki. Podczas tej
redukcji nie można
wykonywać więcej zdjęć.
211
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Błąd karty pamięci
Jeżeli pojawią się poniższe
komunikaty, należy postępować
zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
Komunikaty ostrzegawcze
Nie można wyœwietlić.
• Obrazy nagrane innymi
aparatami lub obrazy
zmodyfikowane na
komputerze mogą nie zostać
wyświetlone.
SprawdŸ założony obiektyw.
Jeœli obiektyw nie jest
zgodny, można zezw. Na jego
użycie w niestand. menu.
• Obiektyw nie jest założony
prawidłowo lub w ogóle nie
jest założony.
• W przypadku podłączenia
aparatu do teleskopu
astronomicznego lub
podobnego urządzenia, należy
w pozycji [Wyzw.bez obiek.]
ustawić opcję [Aktywne].
Nie można drukować.
• Próbowano oznaczyć znakiem
DPOF obrazy RAW.
Aparat przegrzany. Pozwól
mu ostygnąć.
• Aparat jest nagrzany,
ponieważ zdjęcia były
wykonywane bez przerwy.
Wyłączyć zasilanie. Ochłodzić
aparat i poczekać, aż będzie
znowu gotowy do pracy.
• Temperatura wewnątrz aparatu
wzrosła do niedopuszczalnego
poziomu z uwagi na długotrwałe
nagrywanie. Przerwać
nagrywanie.
212
Nagrywanie niedostępne w
tym formacie filmu.
• Ustawić [Format pliku] na
[MP4].
• Liczba obrazów przekracza
wartość, przy której w
aparacie możliwe jest jeszcze
zarządzanie datami w pliku
bazy danych.
• Nie można zarejestrować
pliku bazy danych. Należy
zaimportować wszystkie
obrazy do komputera przy
użyciu programu „PMB” i
odzyskać kartę pamięci.
Błąd aparatu
Błąd systemu
• Wyłączyć zasilanie, wyjąć
akumulator i włożyć go
ponownie. Jeżeli komunikat
pojawia się często,
skontaktować się ze
sprzedawcą Sony lub z
autoryzowanym serwisem
Sony.
Błąd bazy danych obrazu.
Odzyskać?
• Nie można nagrywać ani
odtwarzać filmów AVCHD
View ze względu na
uszkodzenie pliku bazy
danych obrazów. Postępować
zgodnie z instrukcjami
Komunikaty ostrzegawcze
wyświetlanymi na ekranie, aby
odzyskać dane.
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Nie można powiększyć.
Nie można obrócić obrazu.
• Mogą wystąpić problemy z
powiększaniem lub obracaniem
zdjęć zarejestrowanych innymi
aparatami.
Więcej kat niemożliwe.
• Na karcie pamięci występuje
katalog z nazwą zaczynającą
się od „999”. W takim
wypadku nie można utworzyć
więcej katalogów.
213
Œrodki
ostrożnoœci
Nie używać/
przechowywać aparatu w
następujących miejscach.
• W miejscach bardzo gorących,
suchych lub wilgotnych
W miejscach, typu zaparkowany
na słońcu samochód, korpus
aparatu może ulec deformacji, co
grozi awarią.
• W bezpośrednim słońcu lub w
pobliżu grzejnika
Korpus aparatu może ulec
odbarwieniu lub deformacji, co
grozi awarią.
• W miejscu narażonym na drgania
• W pobliżu silnego pola
magnetycznego
• W miejscach piaszczystych lub
zapylonych
Uważać, aby do aparatu nie
dostały się piasek lub kurz. Może
to spowodować awarię, w
niektórych przypadkach
nieusuwalną.
• W miejscach wilgotnych
Na obiektywie może pojawić się
pleśń.
Przechowywanie
Pamiętać o założeniu przedniej
pokrywki obiektywu lub dekla
na korpus, gdy aparat nie będzie
używany. Przed założeniem
pokrywki obiektywu na aparat,
całkowicie usunąć z niej kurz. W
214
przypadku zakupu zestawu
obiektywu DT 18 - 55 mm
F3,5 - 5,6 SAM należy zakupić
również tylną pokrywkę
obiektywu ALC-R55.
Temperatura pracy
Posiadany aparat jest przeznaczony
do pracy w przedziale temperatur
od 0°C do 40°C. Nie jest wskazane
fotografowanie w miejscach, gdzie
panują skrajnie niskie lub wysokie
temperatury spoza podanego
zakresu.
Skraplanie wilgoci
Jeżeli aparat zostanie przeniesiony
bezpośrednio z zimnego do
ciepłego miejsca, wilgoć może się
skroplić wewnątrz lub na zewnątrz
aparatu. Skroplenie wilgoci może
spowodować awarię aparatu.
Jak zapobiegać skraplaniu się
wilgoci
W przypadku przenoszenia aparatu
z zimnego do ciepłego miejsca należy
włożyć go do szczelnie zamkniętej
plastikowej torby i pozostawić w niej
na około 1 godzinę, aby
przystosował się do warunków
panujących w nowym miejscu.
Jeœli nastąpi skroplenie wilgoci
Wyłączyć aparat i poczekać około
godzinę, aż wilgoć odparuje. W
przypadku wykonywania zdjęcia z
zawilgoconym obiektywem nie ma
możliwości uzyskania ostrych
obrazów.
Œrodki ostrożnoœci
Wbudowany akumulator
Metoda ładowania
wbudowanego akumulatora
Włożyć naładowany akumulator
do aparatu lub podłączyć aparat do
gniazda elektrycznego za
pośrednictwem zasilacza
sieciowego (oddzielnie w
sprzedaży) i pozostawić aparat na
24 godziny lub dłużej z
wyłączonym zasilaniem.
Korzystanie z obiektywów
i akcesoriów
Zalecane jest korzystanie z
obiektywów/akcesoriów* marki
Sony, ponieważ dostosowane są
one do parametrów opisywanego
aparatu. Korzystanie z produktów
innych producentów grozi
obniżeniem wydajności aparatu
lub jego awarią.
* Z uwzględnieniem wyrobów
marki Konica Minolta.
Karty pamięci - informacje
Na karcie pamięci, ani na jej
adapterze nie wolno umieszczać
naklejek itp. Może to spowodować
usterkę.
Nagrywanie/odtwarzanie
• W przypadku pierwszego użycia
karty pamięci w opisywanym
aparacie, wskazane jest
sformatowanie karty z poziomu
aparatu w celu zapewnienia jej
stabilnego działania w trakcie
fotografowania lub filmowania.
Należy pamiętać, że
formatowanie trwale usuwa
wszystkie dane zapisane na
karcie pamięci i jest to operacja
nieodwracalna. Cenne dane
należy zapisać na komputerze
itp.
• W przypadku wielokrotnego
nagrywania i usuwania obrazów,
na karcie pamięci może dojść do
fragmentacji danych. Mogą
wystąpić problemy z
215
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Wbudowany akumulator
opisywanego aparatu umożliwia
pamiętanie daty, godziny i innych
ustawień niezależnie od tego, czy
zasilanie jest włączone lub nie, albo
akumulator naładowany lub nie.
Akumulator ten jest stale
ładowany, jeśli tylko aparat jest
używany. Jeśli jednak aparat jest
używany tylko przez krótkie
okresy, akumulator stopniowo się
rozładowuje, a jeśli aparat w ogóle
nie będzie używany przez około
3 miesięcy, akumulator rozładuje
się do końca. W takim przypadku
przed użyciem aparatu należy
naładować akumulator.
Nawet jeśli akumulator nie jest
naładowany, aparat może być
nadal używany, niemożliwe będzie
jedynie nagrywanie daty i godziny.
Jeżeli przy każdorazowym
ładowaniu akumulatora aparat
przywraca ustawienia domyślne,
wbudowany akumulator może być
zużyty. Skonsultować się ze
sprzedawcą Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
Œrodki ostrożnoœci
zapisywaniem lub nagrywaniem
filmów. W takim przypadku
należy zapisać obrazy w
komputerze lub na innym
nośniku pamięci, a następnie
sformatować kartę pamięci
(str. 177).
• Przed przystąpieniem do
rejestrowania wydarzeń
niepowtarzalnych należy
wykonać zapis próbny, aby
upewnić się, że aparat działa
prawidłowo.
• Ten aparat nie jest ani odporny
na kurz, ani odporny na
zachlapanie, ani wodoodporny.
• Nie patrzeć na słońce ani na
ostre światło przez zdjęty
obiektyw lub wizjer. Grozi to
nieodwracalnym uszkodzeniem
wzroku. Może to również
spowodować awarię aparatu.
• Nie używać aparatu w pobliżu
miejsc występowania silnych fal
radiowych lub promieniowania.
Prawidłowe nagrywanie lub
odtwarzanie mogą być w takiej
sytuacji niemożliwe.
• Używanie aparatu w miejscach
piaszczystych lub zapylonych
może spowodować awarię.
• W razie pojawienia się
skroplonej wilgoci należy ją
usunąć przed użyciem aparatu
(str. 214).
216
• Nie potrząsać ani nie uderzać
aparatem. Może to spowodować
nie tylko nieprawidłowe
działanie i uniemożliwić
rejestrowanie obrazów, ale
również być przyczyną
nienaprawialnych uszkodzeń
karty pamięci lub spowodować
uszkodzenie lub utratę danych
zdjęciowych.
• Przed użyciem powierzchnię
lampy błyskowej należy oczyścić
miękką szmatką lub czymś
podobnym. Ciepło błysku może
powodować przypalanie
przylegającego do powierzchni
kurzu i odymienie lampy.
• Chronić aparat i załączone
akcesoria przed dostępem dzieci.
Karta pamięci może zostać
połknięta. Jeżeli zdarzy się taka
sytuacja, natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
Aparatu, ładowarki i zasilacza
sieciowego AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży) można
używać w każdym kraju i regionie,
w którym napięcie zasilające prądu
zmiennego w sieci ma wartość z
przedziału od 100 V do 240 V,
50/60 Hz.
Uwaga
• Nie używać transformatorów
elektronicznych (przetworników
turystycznych), ponieważ może
to spowodować awarię.
System PAL (1080 50i)
Australia, Austria, Belgia, Chiny,
Chorwacja, Czechy, Dania,
Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Indonezja, Kuwejt,
Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa
Zelandia, Polska, Portugalia,
Rumunia, Singapur, Słowacja,
Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia,
Turcja, Węgry, Wielka Brytania,
Wietnam, Włochy itd.
System PAL-M (1080 50i)
Brazylia
System PAL-N (1080 50i)
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM (1080 50i)
Bułgaria, Francja, Grecja, Gujana,
Irak, Iran, Monako, Rosja,
Ukraina itd.
Systemy telewizji
kolorowej
Aby można było oglądać zdjęcia
na ekranie telewizora, aparat i
telewizor muszą korzystać z tego
samego systemu telewizji
kolorowej.
System NTSC (1080 60i)
Ameryka Środkowa, Boliwia,
Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka,
Japonia, Kanada, Kolumbia,
Korea, Meksyk, Peru, Surinam,
Tajwan, USA, Wenezuela, Wyspy
Bahama itd.
217
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Używanie
aparatu za
granicą — Ÿródła
zasilania
Format AVCHD
Format AVCHD to cyfrowy
format wideo wysokiej
rozdzielczości wykorzystywany do
rejestrowania sygnału wysokiej
rozdzielczości (HD), zarówno w
przypadku specyfikacji 1080i*1, jak
i specyfikacji 720p*2, z użyciem
efektywnej technologii kompresji i
kodowania danych. Do kompresji
danych wideo wykorzystywany jest
format MPEG-4 AVC/H.264, a do
kompresji danych audio - system
Dolby Digital lub Linear PCM.
Format MPEG-4 AVC/H.264
zapewnia większą efektywność
kompresji w porównaniu z
tradycyjnym formatem kompresji
obrazu. Format MPEG-4 AVC/
H.264 umożliwia nagrywanie
sygnałów wideo wysokiej
rozdzielczości, które zostały
zarejestrowane kamerami
cyfrowymi na 8-centymetrowych
płytach DVD, dysku twardym,
pamięci flash, karcie pamięci itd.
Nagrywanie i odtwarzanie
z poziomu aparatu
W oparciu o format AVCHD
posiadany aparat rejestruje obraz
w wysokiej rozdzielczości (HD)
zgodnie z poniższą specyfikacją.
Sygnał wideo*3:
urządzenie zgodne z
zapisem 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/60i, 1920 × 1080/60p,
1920 × 1080/24p
218
urządzenie zgodne z
zapisem 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/50i, 1920 × 1080/50p,
1920 × 1080/25p
Sygnał audio: Dolby Digital 2ch
Nośniki zapisu: Karta pamięci
*1 Specyfikacja 1080i
Specyfikacja wysokiej
rozdzielczości z wykorzystaniem
1 080 efektywnych linii
skanowania i systemu przeplotu.
*2 Specyfikacja 720p
Specyfikacja wysokiej
rozdzielczości z wykorzystaniem
720 efektywnych linii skanowania i
systemu progresywnego.
*3 Danych zarejestrowanych w
formacie AVCHD innym niż
wymienione powyżej nie można
odtwarzać z poziomu opisywanego
aparatu.
Ten system pozwala wskazać
dokładne położenie na ziemi.
Satelity GPS znajdują się na
6 orbitach na wysokości 20 000 km
nad ziemią. W skład systemu GPS
wchodzą co najmniej 24 satelity
GPS. Do odbiornika GPS
docierają sygnały radiowe z
satelitów. Sygnały te są
wykorzystywane do obliczania
aktualnej pozycji odbiornika na
podstawie danych orbitalnych
(almanach) i czasu propagacji
sygnałów itp.
Ustalanie pozycji określane jest
mianem „triangulacji”. Odbiornik
GPS może ustalić szerokość i
długość geograficzną danego
miejsca w oparciu o sygnały z co
najmniej 3 satelitów.
• Z uwagi na fakt, że pozycje
satelitów GPS zmieniają się
nieustannie, w niektórych
miejscach i o pewnym czasie
ustalenie pozycji aparatu może
trwać dłużej, albo odbiornik w
ogóle nie będzie w stanie ustalić
położenia.
• „GPS” to system określania
położenia geograficznego w
oparciu o triangulację sygnałów
radiowych z satelitów GPS.
Należy unikać miejsc, gdzie
sygnały radiowe mogą być
blokowane lub odbijane, na
przykład miejsc zacienionych,
otoczonych budynkami lub
drzewami.
• Aparatu należy używać na
otwartej przestrzeni. Danych o
położeniu nie można
zarejestrować w poniższych
miejscach lub sytuacjach, w
których sygnały radiowe z
satelitów GPS nie docierają do
aparatu.
– W tunelach, pomieszczeniach
lub w cieniu budynków.
– Pomiędzy wysokimi
budynkami albo w wąskich
uliczkach otoczonych
budynkami.
– Pod ziemią, w miejscach gęsto
zadrzewionych, pod mostem
zwodzonym lub w miejscach,
gdzie wytwarzane są pola
elektromagnetyczne, na
przykład w pobliżu przewodów
wysokiego napięcia.
– W pobliżu urządzeń
wytwarzających sygnały
radiowe w tym samym paśmie
częstotliwości co aparat: W
sąsiedztwie telefonów
komórkowych lub innych
urządzeń pracujących w paśmie
1,5 GHz.
Informacje dotyczące błędów
triangulacji
• Przemieszczanie się po włączeniu
aparatu powoduje wydłużenie
czasu do rozpoczęcia triangulacji
w porównaniu z sytuacją, gdy
pozostajemy z aparatem w tym
samym miejscu.
219
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
GPS (tylko
model SLTA65V)
GPS (tylko model SLT-A65V)
• Błąd spowodowany położeniem
satelitów GPS
Aparat przeprowadza
automatycznie triangulację
bieżącej pozycji, gdy odbiera
sygnały radiowe z co najmniej
3 satelitów GPS. Błąd
triangulacji dopuszczalny przez
satelity GPS wynosi około 30 m.
W pewnych warunkach
terenowych błąd triangulacji
może ulec zwiększeniu. W takim
przypadku bieżące położenie
może odbiegać od pozycji
wskazywanej na mapie przez
system GPS. Obecnie satelity
GPS są kontrolowane przez
Departament Obrony Stanów
Zjednoczonych i stopień
dokładności może zostać celowo
zmieniony.
• Błąd podczas procedury
triangulacji
Podczas triangulacji aparat
pobiera informacje o pozycji
mniej więcej co 15 sekund. Dane
o położeniu są rejestrowane na
obrazie z opóźnieniem w
stosunku do ich uzyskania,
dlatego rzeczywiste miejsce
rejestracji obrazu może nieco
odbiegać od lokalizacji na mapie
określonej przez system GPS.
220
Informacje o
ograniczeniach
dotyczących korzystania z
systemu GPS w samolocie
W trakcie startu i lądowania
samolotu aparat powinien być
wyłączony zgodnie z instrukcją
personelu pokładowego.
Pozostałe ograniczenia
Z systemu GPS należy korzystać
zgodnie z przepisami
obowiązującymi w danym miejscu
lub w danej sytuacji.
Informacje dotyczące
układu współrzędnych
geograficznych
Wykorzystywany jest układ
współrzędnych geograficznych
„WGS-84”.
Nagrania
trójwymiarowe
• [Rozległa panorama 3D] nie
sprawdza się w przypadku, gdy
fotografowane są:
– Obiekty poruszające się.
– Obiekty znajdujące się zbyt
blisko aparatu.
– Obiekty o powtarzalnym wzorze,
np. płytki, bądź też obiekty
charakteryzujące się niewielkim
kontrastem, typu niebo,
piaszczysta plaża, czy trawnik.
• Rejestrowanie w trybie
[Rozległa panorama 3D] może
zostać przerwane w
następujących sytuacjach:
– Przy zbyt szybkim lub zbyt
wolnym obracaniu lub
pochylaniu aparatu.
– Przy zbyt dużych drganiach
aparatu.
• Jeżeli nie uda się objąć ruchem
aparatu całego obiektu w
zadanym czasie, na
skomponowanym zdjęciu pojawi
się obszar w kolorze czarnym. W
takim przypadku należy szybko
przesunąć aparat, aby
zarejestrować cały obraz
panoramiczny.
• Z uwagi na fakt, że kilka
obrazów jest sklejanych razem,
przejście w miejscu sklejenia
dwóch obrazów może nie być
płynne.
Uwaga dotycząca
odtwarzania obrazów
trójwymiarowych
W przypadku odtwarzania
obrazów trójwymiarowych na
monitorze LCD aparatu lub na
ekranie telewizora niezgodnego z
funkcją 3D, obrazy będą
odtwarzane bez efektu
trójwymiarowości.
221
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Uwagi dotyczące
nagrywania
• Przy słabym oświetleniu obrazy
mogą być rozmyte.
• Przy migoczącym oświetleniu,
np. w świetle lampy jarzeniowej,
mogą wystąpić problemy z
prawidłowym nagrywaniem
obrazów.
• Gdy w całym zakresie kąta ujęcia
panoramicznego 3D oraz kąta, w
przypadku którego za pomocą
blokady AE/AF ustawiono na
stałe ostrość i ekspozycję,
występują duże różnice w
jasności, kolorystyce i ostrości,
może nie udać się utrwalić
takiego zdjęcia. W takim
przypadku należy zmienić kąt
blokady i ponowić wykonanie
zdjęcia.
• Dostępny jest tylko poziomy
kierunek fotografowania.
• Szczegółowe informacje na
temat procedury rejestrowania
obrazów trójwymiarowych
można znaleźć na stronie 43.
Nagrania trójwymiarowe
Uwagi dotyczące plików z
obrazami 3D
• W celu utworzenia obrazu
trójwymiarowego łączony jest
plik JPEG i MPO. W przypadku
usunięcia jednego z tych plików z
komputera, obrazy 3D nie będą
prawidłowo odtwarzane.
• Szczegółowe informacje na
temat procedury wyświetlania
obrazów trójwymiarowych
można znaleźć na stronach 158 i
163.
222
Karta pamięci
• Chronić kartę przed urazami
mechanicznymi i upuszczeniem.
Nie wolno jej wyginać.
• Nie używać i nie przechowywać
karty w następujących
warunkach:
– miejsca o wysokiej
temperaturze, np. samochód
zaparkowany na słońcu;
– miejsca wystawione na
bezpośrednie działanie światła
słonecznego;
– miejsca wilgotne lub takie, w
których obecne są substancje
powodujące korozję.
• Bezpośrednio po używaniu przez
dłuższy czas karta pamięci może
być gorąca. Obchodzić się z nią z
zachowaniem ostrożności.
• Gdy świeci się lampka
aktywności, nie wyjmować karty
pamięci i akumulatora ani nie
wyłączać aparatu. Dane mogą
zostać uszkodzone.
• Dane mogą ulec uszkodzeniu,
jeśli karta pamięci zostanie
umieszczona w pobliżu silnie
namagnesowanych przedmiotów
albo będzie używana w
warunkach mogących sprzyjać
pojawianiu się wyładowań
elektrostatycznych lub zakłóceń
elektrycznych.
223
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Uwagi dotyczące
korzystania z kart
pamięci
• Zalecamy tworzenie zapasowych
kopii ważnych danych, np. na
dysku twardym komputera.
• Przenosić i przechowywać kartę
pamięci w załączonym etui.
• Nie narażać karty na działanie
wody.
• Nie dotykać złącza karty pamięci
palcami ani metalowymi
przedmiotami.
• Ustawiony w pozycji „LOCK”
przełącznik ochrony karty przed
zapisem uniemożliwia
wykonywanie operacji
rejestrowania lub usuwania
zdjęć.
• Nie można zagwarantować
działania w opisywanym aparacie
kart pamięci sformatowanych z
poziomu komputera. Karty
pamięci należy formatować z
poziomu aparatu.
• Szybkości odczytu/zapisu zależą
od użytej karty i stosowanego
urządzenia.
• Pisząc w miejscu przeznaczonym
na notatki nie należy mocno
naciskać.
• Na kartach nie wolno umieszczać
naklejek.
• Nie rozbierać karty na części, ani
nie dokonywać jej przeróbek.
• Nie pozostawiać karty pamięci w
zasięgu małych dzieci. Mogą ją
przez przypadek połknąć.
Karta pamięci
Informacje dotyczące
kart „Memory Stick”
stosowanych w
opisywanym aparacie
Poniżej podano typy kart
„Memory Stick”, które można
stosować w opisywanym aparacie.
Nie można jednak zagwarantować
prawidłowego działania wszystkich
funkcji kart „Memory Stick PRO
Duo”.
„Memory Stick PRO Duo”*1*2*3
„Memory Stick PRO-HG
Duo”*1*2
Można stosować w aparacie
„Memory Stick Duo”
Nie można stosować w aparacie
„Memory Stick” i „Memory
Stick PRO”
Nie można stosować w aparacie
*1 Zaopatrzona w funkcję
MagicGate. MagicGate to
technologia ochrony praw
autorskich wykorzystująca
224
technikę szyfrowania. W
opisywanym aparacie nie
można nagrywać/odtwarzać
danych wymagających funkcji
MagicGate.
*2 Obsługuje szybki transfer
danych przy użyciu interfejsu
równoległego.
*3 Do nagrywania filmów na
kartach „Memory Stick PRO
Duo” należy używać wyłącznie
kart z oznaczeniem Mark2.
Uwagi dotyczące
korzystania z karty
„Memory Stick Micro”
(oddzielnie w sprzedaży)
• Opisywany produkt jest zgodny z
kartami „Memory Stick Micro”
(„M2”). „M2” to skrót od
„Memory Stick Micro”.
• Chcąc użyć w tym aparacie karty
„Memory Stick Micro” należy
pamiętać o włożeniu karty
„Memory Stick Micro” do
adaptera „M2” odpowiadającego
rozmiarem karcie Duo. W
przypadku włożenia karty
„Memory Stick Micro” do
aparatu bez adaptera „M2”
odpowiadającego rozmiarem
karcie Duo, wyjęcie jej z aparatu
może być niemożliwe.
• Nie pozostawiać karty „Memory
Stick Micro” w zasięgu małych
dzieci. Mogą ją przez przypadek
połknąć.
• Czas ładowania zmienia się w
zależności od stopnia
rozładowania akumulatora i
warunków ładowania.
• Zalecane jest ładowanie
akumulatora w temperaturze
otoczenia od 10°C do 30°C.
Ładowanie w temperaturze
wykraczającej poza ten zakres
może być nieskuteczne.
• Podłączyć ładowarkę do
znajdującego się w pobliżu
gniazda elektrycznego.
• Nie wolno podejmować prób
ponownego ładowania
akumulatora zaraz po jego
naładowaniu lub w przypadku,
gdy akumulator nie był używany
po naładowaniu. W przeciwnym
razie wydajność akumulatora
może ulec pogorszeniu.
• Za pomocą ładowarki (w
zestawie) nie należy ładować
akumulatorów innych niż
„InfoLITHIUM” z serii M.
Akumulatory inne niż podanego
typu mogą przy próbie
ładowania przeciekać, ulec
przegrzaniu lub wybuchnąć,
powodując ryzyko porażenia
prądem i oparzeń.
• Jeśli miga kontrolka CHARGE,
może to wskazywać na błąd
akumulatora lub obecność w
ładowarce akumulatora innego
niż podanego typu. Sprawdzić
czy akumulator jest
wymienionego wcześniej typu.
Jeżeli akumulator jest zgodny z
podanym typem, należy go
wyjąć, wymienić na nowy lub
inny i sprawdzić, czy ładowarka
działa prawidłowo. Jeżeli
ładowarka działa prawidłowo,
mógł wystąpić błąd akumulatora.
• Jeżeli ładowarka akumulatora
jest zabrudzona, ładowanie może
nie przebiegać prawidłowo.
Wyczyścić ładowarkę suchą
szmatką.
Uwagi dotyczące
korzystania z
akumulatora
• Używać tylko akumulatora
NP-FM500H. Nie można używać
akumulatorów NP-FM55H,
NP-FM50 i NP-FM30.
• W niektórych wypadkach
wyświetlany poziom może nie
być prawidłowy.
• Nie narażać akumulatora na
działanie wody. Akumulator nie
jest wodoodporny.
• Nie zostawiać akumulatora w
bardzo gorących miejscach, na
przykład w samochodzie lub na
słońcu.
225
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Ładowanie
akumulatora/
Ładowarka
Ładowanie akumulatora/Ładowarka
Efektywne korzystanie z
akumulatora
Sposób przechowywania
akumulatora
• Pojemność akumulatora
zmniejsza się w niskich
temperaturach. W związku z tym
w niskich temperaturach
akumulator będzie działał krócej
i zmniejszeniu ulegnie szybkość
zdjęć seryjnych. Wskazane jest
włożenie akumulatora do
kieszeni blisko ciała, aby go
ogrzać, i włożenie do aparatu
bezpośrednio przed
rozpoczęciem fotografowania.
• Częste korzystanie z lampy
błyskowej, wykonywanie zdjęć
seryjnych, wielokrotne włączanie
i wyłączanie aparatu oraz
rozjaśnianie monitora LCD
przyspiesza rozładowanie
akumulatora.
Jeżeli akumulator nie będzie
używany przez długi czas, należy
raz w roku naładować go i
całkowicie rozładować, po czym
przechowywać w suchym,
chłodnym miejscu, aby wydłużyć
okres jego eksploatacji.
Żywotnoœć akumulatora
• Żywotność akumulatora jest
ograniczona. Pojemność
akumulatora stopniowo maleje
wraz z jego zużyciem i z czasem.
Jeśli czas pracy akumulatora
znacznie się skróci,
prawdopodobną przyczyną jest
jego wyeksploatowanie. Należy
zakupić nowy akumulator.
• Żywotność akumulatora różni
się w zależności od warunków
przechowywania i warunków, w
jakich akumulator jest używany.
226
Licencja
W zestawie z aparatem
dostarczane jest oprogramowanie:
„C Library”, „zlib” i „libjpeg”.
Wspomniane programy
dostarczane są w oparciu o umowy
licencyjne zawarte z właścicielami
praw autorskich do nich. Na
wniosek właścicieli praw
autorskich do tych aplikacji
użytkowych mamy obowiązek
podania poniższych informacji.
Prosimy o zapoznanie się z
poniższym tekstem.
Należy zapoznać się z plikiem
„license3.pdf” znajdującym się w
folderze „License” na płycie CDROM. Znajdują się w nim licencje
(w wersji angielskiej) programów
„C Library”, „zlib” i „libjpeg”.
UŻYTKOWNIK
OPISYWANEGO MODELU
OTRZYMUJE LICENCJĘ W
RAMACH LICENCJI NA
PORTFOLIO PATENTOWE
AVC DO OSOBISTEGO I
NIEKOMERCYJNEGO
(i) KODOWANIA
MATERIAŁÓW WIDEO
ZGODNIE ZE STANDARDEM
AVC („MATERIAŁY WIDEO
AVC”)
I/LUB
(ii) DEKODOWANIA
MATERIAŁÓW WIDEO AVC,
KTÓRE ZOSTAŁY
ZAKODOWANE PRZEZ
Oprogramowanie
udostępniane w ramach
licencji GNU GPL/LGPL
Do aparatu dołączono
oprogramowanie, które
udostępniane jest w ramach
poniższej Powszechnej Licencji
Publicznej GNU (dalej zwanej
„GPL”) lub Pomniejszej
Powszechnej Licencji Publicznej
GNU (dalej zwanej „LGPL”).
Informuje ona, że użytkownik ma
prawo do wglądu, modyfikowania i
przekazywania dalej kodu
źródłowego tych programów
użytkowych na warunkach
dostarczonej licencji GPL/LGPL.
227
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Operacje zaawansowane)
Uwagi dotyczące licencji
UŻYTKOWNIKA W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI OSOBISTEJ I
NIEKOMERCYJNEJ I/LUB
UZYSKANE OD DOSTAWCY
MATERIAŁÓW WIDEO
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ
NA DOSTARCZANIE
MATERIAŁÓW WIDEO AVC.
GDY CHODZI O
JAKIEGOKOLWIEK INNE
ZASTOSOWANIA, ŻADNA
LICENCJA NIE JEST
UDZIELANA, ANI NIE
NALEŻY TAKOWEJ
DOMNIEMYWAĆ.
DODATKOWE INFORMACJE
MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE
MPEG LA, LLC.
INFORMACJE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Licencja
Kod źródłowy jest dostępny w
Internecie. Można go pobrać z
poniższego adresu URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosimy nie kontaktować się z
nami w sprawie zawartości kodu
źródłowego.
Należy zapoznać się z plikiem
„license2.pdf” znajdującym się w
folderze „License” na płycie CDROM. Znajdują się w nim licencje
(w wersji angielskiej)
oprogramowania „GPL” i
„LGPL”.
Do oglądania plików PDF
potrzebny jest program Adobe
Reader. Jeżeli nie jest on
zainstalowany na posiadanym
komputerze, można go pobrać ze
strony internetowej firmy Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
228
Indeks
Indeks
Cyfry
C
3D ................................ 43, 99, 221
Centralnie ważony ................. 131
Chroń....................................... 160
Ciągły AF................................ 118
Cyfrowy wskaźnik
wypoziomowania ................. 87
Czas otwarcia migawki .......... 103
Czujnik muszli ocznej .............. 15
Czułość ISO ............................ 137
Czyszczenie............................. 196
A
Adobe RGB ........................... 171
Akumulator................ 20, 22, 225
Auto błysk ........................ 45, 134
Auto HDR.............................. 140
Auto podgląd ......................... 172
Autofokus............................... 115
AUTO+ .............................. 41, 93
Aut. akt. godz. GPS............... 167
AVCHD ................... 75, 113, 218
D
Dane pomocnicze GPS ......... 166
Drukuj ..................................... 194
B
E
Efekt wizualny........................ 142
Ekspozycja ręczna.................. 105
Eye-Fi ...................................... 179
Eye-Start AF ............................ 62
F
Filtr kolorowy......................... 147
Format obrazu........................ 168
Format pliku filmowego........ 112
Formatuj ................................. 177
Fotografowanie ........................ 34
Fotografowanie BULB ......... 106
Funkcja przyc. AEL .............. 172
Funkcja SteadyShot................. 91
229
Indeks
Balans bieli ............................. 145
Bezprzewodowa lampa
błyskowa ............................. 135
Blokada AE............................ 130
Blokada ostrości .................... 117
Błysk wypełniający .......... 45, 134
Bł.wypełniający ................ 45, 134
Bracket pojedynczy ............... 151
Bracketing .............................. 151
Bracketing balansu bieli ....... 153
Bracketing błysku .................. 151
Bracketing seryjny ................. 151
„BRAVIA” Sync ................... 164
Indeks
Funkcja zapobiegająca
osiadaniu kurzu ..................196
Krajobraz............................ 42, 94
L
G
Gniazdo DC IN ........................17
GPS ..................................165, 219
Lampa błys.
wył. .................... 34, 45, 93, 134
Linia siatki .............................. 172
H
Ł
Histogram..................................86
Ładowanie akumulatora......... 20
I
M
Image Data Converter.............72
Indeks obrazów ........................54
Makro.................................. 42, 94
Menu ......................................... 60
Monitor LCD ............. 78, 88, 155
Muszla oczna ............................ 84
J
Jakość.......................................168
Jakość obrazu..........................168
Jasność LCD ...........................174
Język ..........................................66
JPEG........................................168
K
Karta pamięci....................22, 223
Kasuj ..................................38, 161
Kompensacja ekspozycji..........47
Komputer ..................................69
Komp. ob.: Aberracja
chromatyczna......................176
Komp. ob.: Winietowanie
obrzeża ................................176
Komp. ob.: Zniekształc..........176
Kontrast...................................143
Korekcja błysku......................132
230
N
Naciskanie do połowy ............. 35
Nadruk daty ........................... 194
Nagrywanie dźwięku
filmu .................................... 114
Nagrywanie filmów ......... 36, 109
Nasycenie................................ 143
Nazwa katalogu ..................... 177
Nocny portret..................... 42, 94
Nowy katalog ......................... 178
Numer pliku ........................... 177
O
Obiektyw .................................. 25
Obróć ...................................... 157
Obszar AF .............................. 119
Odz. bazę dan. obr................. 179
Indeks
Oglądanie zdjęć na
ekranie telewizora ....... 55, 163
Oprogramowanie..................... 71
Optymalizator D-Range ....... 139
Ostrość ............................ 115, 143
Ostrość powiększenia............ 123
Oszcz.energii .......................... 175
P
R
RAW ....................................... 168
Redukcja drgań aparatu.......... 91
Redukcja szumów
powstałych przy długim
czasie naświetlania............. 170
Redukcja szumów
powstałych przy wysokiej
czułości ISO........................ 170
Reduk. szumu wiatru............. 114
Red. czerw. oczu ...................... 62
Regulacja błysku .................... 132
Regulacja dioptrii .................... 32
Rejestracja twarzy.................. 126
Ręczne ustawianie ostrości ... 121
Ręczne ustawianie
ostrości ................................ 121
Rozdzielczość HDMI ............ 163
Rozległa panorama...... 43, 51, 97
Rozmiar obrazu........................ 51
S
Samowyzwalacz...................... 151
Scena nocna ........................ 42, 94
Seria zdjęć Auto+ .................... 93
Seryjne wykonywanie
zdjęć..................................... 150
Skala EV ......................... 106, 153
Skraplanie wilgoci.................. 214
Sporty .................................. 42, 94
231
Indeks
Pasek na ramię ......................... 17
Pilot ................................... 17, 154
Pilot bezprzewodowy ............ 154
PMB .......................................... 73
PMB Launcher......................... 72
Podgląd ................................... 103
Pojd. zdj. Auto+....................... 93
Pojedynczy AF ....................... 118
Pokaz zdjęć ............................. 158
Połączenie USB ..................... 186
Pomiar światła........................ 131
Portret ................................. 42, 94
Powiększone zdjęcie................ 53
Priorytet czasu........................ 103
Priorytet przysłony ................ 101
Program Auto ........................ 100
Przeglądanie obrazów ..... 37, 157
Przestrzeń barw...................... 171
Przycisk AEL ......................... 170
Przycisk Fn ......................... 56, 58
Przycisk podglądu.................. 173
Przycisk sterujący .................... 56
Przyc.blok.fok. ......................... 63
Przysłona................................. 101
Punktowy ................................ 131
Indeks
STER.PRZEZ HDMI ...........164
Strefa twórcza .........................143
Sygnały audio............................66
Synchronizacja z krótkimi
czasami naświetlania..........134
Synch.dł.czas .....................45, 134
Œ
Śledzenie obiektu ...................120
Światło zastane .......................153
T
Temperatura barwowa ..........147
Tryb AE z priorytetem
zaawansowanych zdjęć
seryjnych .........................44, 99
Tryb autofokusa .....................118
Tryb błysku .................45, 82, 134
Tryb Live View.........................87
Tryb oglądania........................157
Tryb ostrości ...........................118
Tryb pracy .........................49, 150
Tworzenie płyty ................75, 191
U
Ustawianie daty/czasu..............29
Ustawianie regionu ..................30
Ustawianie zegara ....................29
Ustawienie zapisu...................113
Ustaw.DPOF ..........................194
W
Wersja ......................................185
232
Wieloklatk. red. szumów ...... 137
Wielopunktowy...................... 131
Wizjer...................................... 175
Własny balans bieli................ 147
Wskazówki dotyczące
fotografowania..................... 68
Wskaźnik ostrości .................. 116
Wspomaganie AF .................. 136
Współczynnik kompresji....... 168
Wybierz kat. NAGR. ............ 178
Wybór sceny....................... 42, 94
Wykrywanie twarzy............... 125
Wyświetlanie odtwarzania.... 159
Wyzeruj................................... 181
Wyzw. bez obiek. ................... 171
Z
Z ręki o zmierzchu............. 42, 94
Zachód słońca .................... 42, 94
Zdefiniowany balans bieli .... 146
Zdjęcie z uśmiechem ............. 127
Zoom cyfrowy ........................ 149
Download PDF

advertising