Sony | DSLR-A290L | Sony DSLR-A290L DSLR-A290 Korpus ze zmiennoogniskowym obiektywem standardowym Instrukcja szybkiego uruchamiania

Szybki start
DSLR-A290
Przygotowanie
Fotografowanie
Akumulator
Obiektyw
Karta pamięci
Ustawianie daty/czasu
1
1
1
1
Ładować akumulator do momentu, gdy
zgaśnie lampka CHARGE.
Zdjąć dekiel z korpusu aparatu i osłonę
transportową z tylnej części obiektywu.
Otworzyć klapkę karty pamięci.
Odtwarzanie
1 Ustawić pokrętło trybu pracy
do pozycji AUTO.
Nacisnąć
.
Włączyć aparat.
W przypadku klientów w USA i
Kanadzie
2 Spojrzeć do wizjera.
Lampka CHARGE
2
 Nie dotykać części wewnętrznych.
 Jeżeli kurz dostanie się do aparatu,
może się pojawić na zdjęciu. Nie
zostawiać aparatu i obiektywu bez
pokryw. Wymiany obiektywu należy
dokonywać szybko, w miejscu
wolnym od kurzu.
W przypadku klientów w krajach/
regionach innych niż USA i Kanada
Przewód zasilający
2
Włożyć kartę pamięci i przełącznikiem
karty pamięci wybrać rodzaj używanej
karty.
Strona wierzchnia (karta pamięci SD)
Ustawić datę/czas.
Podtrzymywać obiektyw od
dołu.
 Podczas wkładania karty pamięci
dźwięku zatrzaśnięcia.
 Przed przystąpieniem do
fotografowania ściągnąć pokrywkę
obiektywu.
Aby skasować obraz
.
 Naciśnięcie spustu migawki do połowy i
przytrzymanie go uruchamia
automatyczne ustawianie ostrości.
Styki
 Obrócić obiektyw, do usłyszenia
Aby powrócić do trybu wykonywania zdjęć:
3 Wcisnąć spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
Strona wierzchnia ( „Memory Stick
PRO Duo”)
Mocno wsunąć akumulator do samego
końca, naciskając końcem akumulatora
dźwignię blokady.
2
Wyświetlenie poprzedniego lub następnego
zdjęcia: nacisnąć / na przycisku sterującym.
Nacisnąć
Zamocować obiektyw, po uprzednim
wyrównaniu znaczników indeksowych
zgodnie z rysunkiem.
Włożyć akumulator do aparatu.
Przycisk sterujący
jeśli nie można uzyskać ostrości wizjera.
Styki
Lampka CHARGE
2
Trzymać uchwyt aparatu.
 Wyregulować pokrętło regulacji dioptrii,
wyłączyć aparat.
 Po informacje o dostępnych kartach
pamięci, patrz Instrukcja obsługi.
4 Nacisnąć spust migawki do
końca, aby wykonać zdjęcie.
Aby móc w pełni wykorzystać funkcje zakupionej
lustrzanki, patrz „Instrukcja obsługi”.
Download PDF

advertising