Sony | DSLR-A390L | Sony DSLR-A390L DSLR-A390 Korpus ze zmiennoogniskowym obiektywem standardowym Instrukcja obsługi

mocowaniem A
Wydrukowano przy użyciu tuszu na bazie oleju
roślinnego, nie zawierającego lotnych związków
organicznych.
®
Ostrzeżenie
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
WAŻNE INSTRUKCJE
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
-ZACHOWAJ TE
INSTRUKCJE
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ABY ZMNIEJSZYĆ
RYZYKO POŻARU
I PORAŻENIA
PRĄDEM, POSTĘPUJ
ZGODNIE Z TYMI
INSTRUKCJAMI
Jeżeli kształt wtyczki nie pasuje do
gniazda elektrycznego, użyj adaptera
wtyczki (tzw. przejściówki) o właściwej
dla gniazda elektrycznego konfiguracji.
2
OSTRZEŻENIE
odłączając wtyczkę od gniazdka
sieciowego.
Akumulator
Nieprawidłowe obchodzenie się z
akumulatorem może doprowadzić do
jego wybuchu, pożaru lub nawet
poparzenia chemicznego. Należy
przestrzegać następujących uwag.
• Akumulatora nie należy demontować.
• Nie należy zgniatać ani narażać
akumulatora na zderzenia lub
działanie sił takich, jak uderzanie,
upuszczanie lub nadepnięcie.
• Nie należy doprowadzać do zwarcia
ani do zetknięcia obiektów
metalowych ze stykami akumulatora.
• Akumulatora nie należy wystawiać na
działanie wysokich temperatur
powyżej 60°C spowodowanych
bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych lub pozostawieniem w
nasłonecznionym samochodzie.
• Akumulatora nie należy podpalać ani
wrzucać do ognia.
• Nie należy używać uszkodzonych lub
przeciekających akumulatorów
litowo-jonowych.
• Należy upewnić się, że akumulator
jest ładowany przy użyciu oryginalnej
ładowarki firmy Sony lub urządzenia
umożliwiającego jego naładowanie.
• Akumulator należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla małych
dzieci.
• Należy chronić akumulator przed
wilgocią i zamoczeniem.
• Akumulator należy wymienić tylko na
akumulator tego samego lub
zbliżonego typu, zgodnie z
zaleceniami firmy Sony.
• Zużytych akumulatorów należy
pozbyć się szybko, tak jak opisano w
instrukcji.
Ładowarka akumulatora
Uwaga dla klientów
w Europie
Uwaga dla klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest
firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem
w sprawach bezpieczeństwa
produktu i Normy kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) jest firma
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Aby uzyskać informacje na temat
dowolnych usług lub gwarancji, należy
zapoznać się z adresami podanymi
w oddzielnych dokumentach o usługach
i gwarancji.
Niniejszy produkt został przetestowany
i uznany za spełniający wymagania
dyrektywy EMC dotyczące korzystania
z kabli połączeniowych o długości
poniżej 3 metrów.
Uwaga
Na obraz i dźwięk z urządzenia może
wpływać pole elektromagnetyczne
o określonej częstotliwości.
Uwaga
Jeśli ładunki elektrostatyczne lub
pola elektromagnetyczne spowodują
przerwanie przesyłania danych, należy
uruchomić ponownie aplikację lub
odłączyć, a następnie ponownie
podłączyć kabel komunikacyjny
(USB itp.).
Nawet jeśli lampka CHARGE nie
świeci się, ładowarka nie jest odłączona
od źródła prądu zmiennego dopóki jest
podłączona do gniazdka sieciowego.
Jeżeli wystąpią problemy z ładowarką
podczas jej używania, należy
natychmiast wyłączyć zasilanie,
3
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się
z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub
ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
4
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie może
być traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci
(Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli
bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci
lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca
się w zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się
z rozdziałem instrukcji obsługi produktu
o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
Procedura wykonywania zdjęć
• Ten aparat udostępnia dwa tryby
wykonywania zdjęć: tryb Live View,
w którym jest używany monitor LCD,
oraz tryb wizjera, w którym jest
używany wizjer (OVF).
• Pomiędzy obrazami nagranymi
w trybie Live View i trybie wizjera
mogą występować różnice zależne
od użytej metody pomiaru i trybu
ekspozycji, np. w ekspozycji, balansie
bieli lub optymalizerze D range.
• W trybie Live View zarejestrowane
zdjęcie może być inne niż wyświetlone
na monitorze LCD. Różnice stają się
większe w następujących i innych
przypadkach:
– Podczas korzystania z lampy
błyskowej.
– W przypadku zdjęcia obiektu
o niskiej intensywności, na przykład
w nocy.
– Zbyt duża różnica intensywności
obiektu.
– Po założeniu okrągłego filtra
polaryzującego.
Odszkodowania za treść
nagrania nie udziela się
Nie ma możliwości uzyskania
odszkodowania za utraconą treść
nagrania, jeśli nagrywanie lub
odtwarzanie będą niemożliwe na
przykład ze względu na uszkodzenie
aparatu lub karty pamięci.
Zalecenie wykonywania kopii
zapasowych
Aby uniknąć ryzyka utraty danych,
należy pamiętać o kopiowaniu danych
(wykonaniu kopii zapasowej) na inny
nośnik.
Uwagi dotyczące monitora LCD
i obiektywu
Do produkcji monitora LCD użyto
bardzo precyzyjnych technologii, dzięki
czemu posiada on ponad 99,99%
sprawnych pikseli. Na monitorze LCD
mogą się jednak stale pojawiać bardzo
małe czarne i/lub jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone).
Punkty te są normalnym zjawiskiem w
procesie produkcyjnym i nie mają
żadnego wpływu na obrazy.
Aby zmniejszyć wpływ tych efektów
podczas wykonywania zdjęć w trybie
Live View, można użyć funkcji
„Mapow. pikseli“ (str. 163).
Czarne, białe,
czerwone,
niebieskie i zielone
punkty
• Nie należy trzymać aparatu za
monitor LCD.
• Nie wystawiać aparatu na
bezpośrednie działanie światła
słonecznego. Jeżeli promienie
słoneczne skupią się na pobliskim
obiekcie, może dojść do pożaru. Jeżeli
konieczne będzie zostawienie aparatu
na bezpośrednim słońcu, należy
założyć pokrywkę na obiektyw.
• W niskich temperaturach na
monitorze LCD może wystąpić
smużenie obrazu. Nie jest to usterka.
Po włączeniu aparatu w niskiej
temperaturze monitor LCD może być
chwilowo ciemny. Monitor zacznie
działać prawidłowo po rozgrzaniu
mechanizmu aparatu.
• Nie naciskać monitora LCD.
Monitor może się odbarwić,
co spowoduje awarię.
5
Ostrzeżenie dotyczące praw
autorskich
Programy telewizyjne, filmy, taśmy
wideo i inne materiały mogą być
chronione prawami autorskimi.
Nieuprawniona rejestracja takich
materiałów może stanowić naruszenie
przepisów dotyczących ochrony praw
autorskich.
Zdjęcia wykorzystane w tej
instrukcji obsługi
Przykładowe zdjęcia znajdujące się
w tej instrukcji są reprodukcjami, a nie
faktycznymi zdjęciami wykonanymi
za pomocą tego aparatu.
Uwaga dotycząca parametrów i
danych technicznych
podawanych w niniejszej
Instrukcji obsługi
Parametry i dane techniczne zostały
ustalone w następujących warunkach, za
wyjątkiem tych miejsc w niniejszej
Instrukcji obsługi, gdzie podano inaczej:
w zwykłej temperaturze otoczenia 25°C
i przy w pełni naładowanym
akumulatorze.
6
Spis treści
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ....................... 5
Przygotowanie Sprawdzenie dołączonych akcesoriów ........................ 11
Przygotowanie akumulatora ........................................ 12
aparatu
Mocowanie obiektywu .................................................. 18
Wkładanie karty pamięci ............................................. 20
Przygotowanie aparatu ................................................. 23
Korzystanie z dołączonych akcesoriów ...................... 25
Sprawdzanie liczby możliwych do zarejestrowania zdjęć
..................................................................................... 27
Czyszczenie .................................................................... 29
Elementy aparatu i wskaźniki ekranowe ................... 32
Przed
Przednia strona ......................................................... 32
przystąpieniem
Tylna strona .............................................................. 33
do eksploatacji
Boki/spód .................................................................. 34
Monitor LCD ........................................................... 35
Wybieranie funkcji/ustawienia .................................... 37
Funkcje wybierane za pomocą przycisku sterującego
............................................................................ 39
Funkcje wybierane za pomocą przycisku Fn
(Funkcja) .......................................................... 39
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
............................................................................ 39
Wykonywanie
zdjęć
Zmiana kąta ustawienia monitora LCD ..................... 41
Eliminowanie drgań aparatu podczas fotografowania
..................................................................................... 42
Poprawna postawa ................................................... 42
Korzystanie z funkcji SteadyShot .......................... 43
Korzystanie ze statywu ............................................ 44
/
Fotografowanie z ustawieniami
automatycznymi ........................................................ 45
Fotografowanie z użyciem odpowiedniego ustawienia
dla obiektu (Wybór sceny) ..................................... 48
Wykonywanie zdjęć portretowych ................... 49
Wykonywanie zdjęć krajobrazu ....................... 50
Wykonywanie zdjęć małych obiektów ............ 51
Fotografowanie poruszających się obiektów ... 52
Wykonywanie zdjęć zachodów słońca ............ 53
Fotografowanie ujęć nocnych .......................... 54
7
Fotografowanie zgodnie z upodobaniem użytkownika
(Tryb ekspozycji) ...................................................... 55
Fotografowanie z użyciem programu Auto ...... 57
Fotografowanie z regulacją rozmycia tła
(Preselekcja przysłony) .................................. 58
Fotografowanie poruszającego się obiektu z
zastosowaniem różnych efektów (Preselekcja
czasu) ................................................................ 60
Fotografowanie przy ręcznej regulacji ekspozycji
(Ekspozycja ręczna) ....................................... 63
Uzyskiwanie smug na zdjęciu z użyciem długiej
ekspozycji (BULB) ......................................... 65
Fotografowanie przy użyciu wizjera (OVF) .............. 67
Przełączanie do trybu wizjera ................................. 67
Ustawianie ostrości wizjera (Regulacja dioptrii)....68
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania
(DISP) ............................................................... 69
Monitor LCD (Ekran graficzny) ............................ 70
Monitor LCD (Ekran standardowy) ..................... 72
Wizjer ........................................................................ 74
Wybór metody ustawiania ostrości ............................. 75
Używanie
Korzystanie z automatycznego ustawiania ostrości
funkcji
............................................................................ 75
fotografowania
Fotografowanie z wybraną kompozycją zdjęcia
(Blokada ostrości)............................................ 77
Wybieranie trybu ustawiania ostrości
odpowiadającego ruchowi przedmiotu (Tryb
autofokusa) ...................................................... 78
Wybór pola ostrości (Obszar AF) .......................... 79
Ręczne ustawianie ostrości(Ręczne ustawianie
ostrości) ............................................................ 80
Przybliżanie w pojedynczym kroku ............................. 81
Korzystanie z lampy błyskowej ................................... 83
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową
............................................................................ 86
Ustawianie jasności obrazu (Ekspozycja, Korekcja
błysku, Pomiar) ........................................................ 87
Używanie kompensacji jasności dla całego obrazu
(Kompensacja ekspozycji) ............................. 87
Ustawianie natężenia błysku (Korekcja błysku) .... 89
Wybór metody pomiaru jasności obiektu (Pomiar
światła) ............................................................. 91
8
Ustawienie ISO ............................................................. 92
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli) ................... 93
Dostosowanie balansu bieli do określonego źródła
światła (Automatyczny/Zdefiniowany balans
bieli)................................................................... 93
Zapisywanie tonacji kolorów (Własny balans bieli)
............................................................................ 94
Obróbka obrazu ............................................................ 96
Korekcja jasności obrazu (Optymalizator D-Range)
............................................................................ 96
Wybór właściwej obróbki obrazu (Strefa twórcza)
............................................................................ 96
Zmiana zakresu odtwarzanych kolorów (Przestrzeń
barw) ................................................................. 98
Wybór trybu pracy ........................................... 99
Wykonywanie zdjęć pojedynczych ........................ 99
Zdjęcia seryjne ......................................................... 99
Korzystanie z samowyzwalacza ............................ 100
Robienie zdjęć z przesunięciem ekspozycji
(Bracketing ekspozycji) ............................... 101
Fotografowanie z użyciem pilota ......................... 103
Korzystanie z
funkcji
przeglądania
Odtwarzanie zdjęć ....................................................... 104
Sprawdzanie informacji o nagranych obrazach ....... 108
Ochrona zdjęć (Chroń) ............................................... 111
Usuwanie zdjęć (Kasuj) .............................................. 113
Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora ..................... 116
Zmiana
ustawień
Ustawianie rozmiaru i jakości obrazu ....................... 120
Wybór metody nagrywania na kartę pamięci .......... 122
Zmiana ustawienia funkcji redukcji szumów ........... 124
Zmiana funkcji pokrętła regulacyjnego .................... 126
Zmiana pozostałych ustawień .................................... 127
Ustawianie monitora LCD ......................................... 129
Sprawdzanie wersji aparatu ....................................... 131
Przywracanie ustawień domyślnych .......................... 132
Oglądanie
zdjęć na
komputerze
Kopiowanie zdjęć do komputera .............................. 134
Oglądanie zdjęć na komputerze ................................ 138
Korzystanie z oprogramowania ................................. 142
9
Drukowanie
zdjęć
Wprowadzanie ustawień DPOF ................................ 148
Drukowanie zdjęć po podłączeniu aparatu do drukarki
w systemie PictBridge ............................................ 150
Pozostałe
informacje
Dane techniczne .......................................................... 154
Rozwiązywanie problemów ....................................... 159
Komunikaty ostrzegawcze ......................................... 170
Środki ostrożności ....................................................... 173
Indeks ......................................................................................... 176
10
Przygotowanie aparatu
Sprawdzenie dołączonych
akcesoriów
Liczba w nawiasie oznacza ilość sztuk.
• Przewód zasilający (1)
(niedołączany w przypadku
USA i Kanady)
• Akumulator NP-FH50 (1)
• Dekiel na korpus (1)
(przymocowany do aparatu)
• Muszla oczna (1)
(przymocowana do aparatu)
• Płyta CD-ROM
(oprogramowanie użytkowe
aparatu α) (1)
• Szybki start (1)
• Instrukcja obsługi (niniejsza
instrukcja) (1)
• Kabel USB (1)
• Pasek na ramię (1)
• Pokrywka okularu (1)
11
Przygotowanie aparatu
• BC-VH1 Ładowarka
akumulatora (1)
Przygotowanie akumulatora
Przed pierwszym użyciem aparatu należy naładować akumulator
NP-FH50 „InfoLITHIUM” (w zestawie).
Ładowanie akumulatora
Akumulator „InfoLITHIUM” można ładować, nawet jeśli nie został
całkowicie rozładowany.
Można go także używać, jeśli nie został w pełni naładowany.
1 Włożyć ładowarka
akumulatora
Wsunąć akumulator do oporu, co jest
sygnalizowane charakterystycznym
kliknięciem.
12
2 Podłączyć ładowarkę
akumulatora do gniazda
elektrycznego.
W przypadku klientów w USA
i Kanadzie
Wtyk
Do
gniazdka
elektrycznego
Dioda CHARGE
W przypadku klientów z
krajów/regionów innych niż
USA i Kanada
Przewód
zasilania
Dioda CHARGE
Informacje o czasie ładowania
• Poniżej podano czas potrzebny do naładowania całkowicie
rozładowanego akumulatora (w zestawie) w temperaturze 25°C.
Pełne naładowanie
Zwykłe naładowanie
Ok. 265 min.
Ok. 205 min.
• Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora i
warunków ładowania.
Gdy dioda CHARGE miga
• Dioda CHARGE dołączonej ładowarki może migać na dwa
sposoby:
– Szybkie miganie: Dioda włączana i wyłączana naprzemiennie co
0,15 sekundy.
– Powolne miganie: Dioda włączana i wyłączana naprzemiennie co
1,5 sekundy.
13
Przygotowanie aparatu
Dioda włączona: Ładowanie
Dioda wyłączona: Zakończone zwykłe
ładowanie
Po upływie godziny od zgaśnięcia
diody: Zakończone pełne ładowanie
• Gdy dioda CHARGE miga szybko, należy wyjąć ładowany
akumulator, a następnie w prawidłowy sposób włożyć go ponownie
do ładowarki. W dalszym ciągu szybko migająca dioda CHARGE
może wskazywać na błąd akumulatora lub obecność w ładowarce
akumulatora innego typu niż podany. Sprawdzić, czy akumulator
jest podanego typu. Jeżeli akumulator jest zgodny z podanym
typem, należy go wyjąć, wymienić na nowy lub inny i sprawdzić, czy
ładowarka działa prawidłowo. Jeżeli ładowarka działa prawidłowo,
mógł wystąpić błąd akumulatora.
• Migająca powoli dioda CHARGE sygnalizuje, że ładowarka
przerwała chwilowo ładowanie i jest w trybie oczekiwania.
Ładowarka automatycznie przerywa ładowanie i przełącza się w
stan oczekiwania, gdy temperatura wykracza poza zalecany zakres
temperatur roboczych. Gdy temperatura wróci do odpowiedniego
zakresu, ładowarka wznowi procedurę ładowania i dioda CHARGE
zostanie ponownie podświetlona. Zalecamy ładowanie akumulatora
w temperaturze otoczenia pomiędzy 10°C a 30°C.
Uwagi
• Podłączyć ładowarkę do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego.
• Po zakończeniu ładowania wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda i
akumulator z ładowarki. Pozostawianie naładowanego akumulatora w
ładowarce może przyczynić się do skrócenia okresu jego eksploatacji.
• Przy użyciu ładowarki (w zestawie) nie wolno ładować innych akumulatorów
niż „InfoLITHIUM” serii H. Przy próbie ładowania akumulatorów innego
typu niż podany może dojść do wycieku elektrolitu, przegrzewania się
akumulatora lub jego eksplozji, co stwarza ryzyko porażenia prądem i
poparzeń.
• Zabrudzona ładowarka może być przyczyną nieprawidłowego przebiegu
procesu ładowania. Ładowarkę należy czyścić suchą szmatką.
Korzystanie z aparatu za granicą — źródła zasilania
Aparatu, ładowarki i zasilacza sieciowego AC-PW10AM (oddzielnie
w sprzedaży) można używać w każdym kraju i regionie, w którym
napięcie zasilające prądu zmiennego w sieci ma wartość z przedziału
od 100 V do 240 V, 50/60 Hz.
Uwaga
• Nie wolno używać transformatorów elektronicznych (przetworników
turystycznych), ponieważ mogą one spowodować awarię.
14
Wkładanie naładowanego akumulatora
1 Przesunąć dźwignię
Przygotowanie aparatu
otwierania klapki
akumulatora i otworzyć
klapkę.
2 Mocno wsunąć akumulator
do oporu, naciskając
końcem akumulatora
dźwignię blokady.
Dźwignia blokady
3 Zamknąć klapkę
akumulatora.
Wyjmowanie akumulatora
Wyłączyć aparat i przesunąć dźwignię
blokady w kierunku wskazywanym
przez strzałkę. Uważać, aby nie
upuścić akumulatora.
Dźwignia blokady
15
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Ustawić przełącznik zasilania w pozycji ON i sprawdzić poziom na
monitorze LCD.
Poziom
naładowania
akumulatora Wysoki
„Wyczerpany
akumulator”
Nie można
Niski wykonać więcej
zdjęć.
Co to jest akumulator „InfoLITHIUM”?
Akumulator „InfoLITHIUM” to akumulator litowo-jonowy,
wyposażony w funkcje wymiany informacji dotyczących warunków
pracy z aparatem.
Uwagi
• W niektórych wypadkach wyświetlany poziom może nie być prawidłowy.
• Chronić akumulator przed dostępem wody. Akumulator nie jest
wodoodporny.
• Nie pozostawiać akumulatora w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura,
na przykład w samochodzie lub na słońcu.
Dostępne akumulatory
Z opisywanym aparatem można używać wyłącznie akumulatora
NP-FH50. Nie wolno stosować akumulatorów NP-FH30 i NP-FH40.
Efektywne korzystanie z akumulatora
• W niskich temperaturach pojemność akumulatora spada. W
związku z tym w niskich temperaturach akumulator będzie działał
krócej i zmniejszeniu ulegnie szybkość zdjęć seryjnych. Wskazane
jest włożenie akumulatora do kieszeni blisko ciała, aby go ogrzać, i
włożenie do aparatu bezpośrednio przed rozpoczęciem
fotografowania.
• Częste korzystanie z lampy błyskowej, wykonywanie zdjęć
seryjnych lub wielokrotne włączanie i wyłączanie aparatu
przyspiesza rozładowanie akumulatora.
• Czas pracy w trybie Live View jest krótszy niż w trybie wizjera. W
przypadku stwierdzenia szybkiego wyczerpywania się akumulatora,
należy przełączyć się do trybu wizjera. W ten sposób akumulator
wystarczy na dłużej.
16
Przechowywanie akumulatora
Jeżeli akumulator nie będzie używany przez długi czas, należy raz w
roku naładować go do końca i całkowicie rozładować, po czym
przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, aby wydłużyć okres jego
eksploatacji.
17
Przygotowanie aparatu
Czas eksploatacji akumulatora
• Czas eksploatacji akumulatora jest ograniczony. Z czasem, w miarę
użytkowania akumulatora, jego pojemność stopniowo maleje. Jeżeli
czas pracy akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu,
prawdopodobnie okres jego eksploatacji dobiegł końca. Należy
zakupić nowy akumulator.
• Okres eksploatacji akumulatora zależy od warunków jego
przechowywania i od warunków pracy.
Mocowanie obiektywu
1 Zdjąć dekiel z korpusu
aparatu i osłonę
transportową z tylnej części
obiektywu.
• Czynność wymiany obiektywu
należy przeprowadzać możliwie
szybko, unikając zakurzonych
miejsc, aby do wnętrza aparatu nie
przedostał się kurz lub inne
zanieczyszczenia.
Dekiel na
korpus
Osłona transportowa
2 Zamocować obiektyw, po
uprzednim wyrównaniu
pomarańczowych
znaczników indeksowych na
obiektywie i na aparacie.
Pomarańczowe znaczniki
indeksowe
3 Obracać obiektyw zgodnie z
ruchem wskazówek zegara,
aż do pozycji blokady, co
sygnalizowane jest
charakterystycznym
kliknięciem.
Uwagi
• W zestawie z obiektywem DT 18 – 55mm F3,5 – 5,6 SAM nie ma tylnej
pokrywki obiektywu. Gdy obiektyw będzie przechowywany oddzielnie po
wykręceniu z aparatu, należy zakupić tylną pokrywkę obiektywu ALC-R55.
• Zakładając obiektyw, uważać, aby nie nacisnąć przycisku zwalniania obiektywu.
• Nie zakładać obiektywu na siłę.
• Obiektywy z mocowaniem E nie są zgodne z opisywanym aparatem.
18
Zdejmowanie obiektywu
1 Nacisnąć do oporu przycisk
Przycisk zwalniania obiektywu
2 Założyć osłonę transportową
na obiektyw, a dekiel
przymocować do korpusu
aparatu.
• Przed założeniem oczyścić je z
kurzu.
• W przypadku zakupu obiektywu DT
18 – 55 mm F3,5 – 5,6 SAM należy
zakupić również tylną pokrywkę
obiektywu ALC-R55.
Uwagi dotyczące wymiany obiektywu
Pyłki kurzu lub inne zanieczyszczenia na powierzchni przetwornika
obrazu (odpowiedniku błony filmowej), które przedostały się do
wnętrza aparatu podczas wymiany obiektywu, mogą być widoczne na
zdjęciu w pewnych warunkach fotografowania.
Aparat wyposażony jest w funkcję usuwania kurzu, zapobiegającą
osiadaniu kurzu na przetworniku obrazu. Czynność mocowania lub
wymiany obiektywu należy jednak przeprowadzić możliwie szybko,
unikając zakurzonych miejsc.
W przypadku pojawienia się drobin kurzu lub zanieczyszczeń
na przetworniku obrazu
Oczyścić przetwornik obrazu przy użyciu opcji [Czyszczenie] w menu
Ustawienia (str. 30).
19
Przygotowanie aparatu
zwalniania obiektywu i
wykręcić obiektyw,
obracając go w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
Wkładanie karty pamięci
Z opisywanym aparatem można używać wyłącznie kart pamięci
„Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, SD i
SDHC. Nie można używać kart MultiMediaCard.
W niniejszej Instrukcja obsługi zarówno karta „Memory Stick PRO
Duo” jak i karta „Memory Stick PRO-HG Duo” określana jest
mianem „Memory Stick PRO Duo”, a karta SD i karta SDHC
określana jest mianem „karta pamięci SD”.
1 Otworzyć klapkę karty
pamięci
2 Włożyć kartę pamięci
„Memory Stick PRO Duo” lub
SD.
Strona skierowana w górę
(karta pamięci SD)
Styki
• Zgodnie z rysunkiem wsunąć kartę
do oporu, co jest sygnalizowane
charakterystycznym kliknięciem.
Strona skierowana w górę
(„Memory Stick PRO Duo”)
Styki
3 Przełącznikiem karty
pamięci wybrać używany typ
karty pamięci.
20
4 Zamknąć klapkę karty pamięci.
Wyjmowanie karty pamięci
Dioda aktywności
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci
• Chronić kartę przed urazami mechanicznymi i upuszczeniem. Nie
wolno jej wyginać.
• Nie używać i nie przechowywać karty w następujących warunkach:
– w miejscach, gdzie panuje wysoka temperatura, np. w
samochodzie zaparkowanym na słońcu.
– w miejscach narażonych na bezpośrednie operowanie promieni
słonecznych.
– w miejscach wilgotnych lub takich, gdzie występują substancje
przyspieszające korozję.
• Bezpośrednio po długotrwałym użytkowaniu karta pamięci może
być gorąca. Należy obchodzić się z nią z zachowaniem ostrożności.
• Gdy podświetlona jest dioda aktywności, nie wyjmować karty
pamięci i akumulatora, ani nie wyłączać zasilania. Dane mogą ulec
uszkodzeniu.
• Dane mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli karta pamięci zostanie
umieszczona w pobliżu silnie namagnesowanych przedmiotów, albo
będzie używana w warunkach sprzyjających pojawianiu się
wyładowań elektrostatycznych lub zakłóceń elektrycznych.
• Wskazane jest tworzenie zapasowych kopii ważnych danych, np. na
dysku twardym komputera.
• Kartę pamięci przenosić i przechowywać w załączonym etui.
• Chronić kartę przed dostępem wody.
• Nie dotykać styków karty pamięci palcami, ani metalowymi
przedmiotami.
21
Przygotowanie aparatu
Upewnić się, że dioda aktywności nie
jest podświetlona, a następnie
otworzyć klapkę karty pamięci i
docisnąć kartę.
• Ustawiony w pozycji „LOCK” przełącznik ochrony karty przed
zapisem uniemożliwia wykonywanie operacji rejestrowania lub
usuwania zdjęć.
• W przypadku opisywanego aparatu zostało potwierdzone
prawidłowe działanie w nim kart „Memory Stick PRO Duo” o
pojemności do 32 GB i kart pamięci SD o pojemności do 32 GB.
• Nie można zagwarantować działania w opisywanym aparacie kart
pamięci sformatowanych z poziomu komputera.
• Szybkości odczytu/zapisu zależą od użytej karty i stosowanego
urządzenia.
• Nie wywierać zbyt dużego nacisku pisząc w miejscu przeznaczonym
na notatki.
• Na kartach nie wolno umieszczać naklejek.
• Nie rozbierać karty na części, ani nie dokonywać jej przeróbek.
• Nie pozostawiać karty pamięci w zasięgu małych dzieci. Mogą ją
przez przypadek połknąć.
Informacje dotyczące kart „Memory Stick” stosowanych w
opisywanym aparacie
W poniższej tabeli wymieniono typy kart „Memory Stick”, które
można stosować w opisywanym aparacie. Nie można jednak
zagwarantować prawidłowego działania wszystkich funkcji kart
„Memory Stick PRO Duo”.
„Memory Stick PRO Duo”*
„Memory Stick PRO-HG
Duo”*
„Memory Stick Duo”
Można stosować w aparacie
Nie można stosować w
aparacie
„Memory Stick” i „Memory Nie można stosować w
Stick PRO”
aparacie
* Zaopatrzona w funkcję MagicGate. MagicGate to technologia ochrony praw
autorskich wykorzystująca technikę szyfrowania. W opisywanym aparacie nie
można nagrywać/odtwarzać danych wymagających funkcji MagicGate.
* Obsługuje szybki transfer danych przy użyciu interfejsu równoległego.
22
Przygotowanie aparatu
Ustawianie daty
Przygotowanie aparatu
Po pierwszym włączeniu aparatu pojawi się ekran ustawiania daty/
godziny.
1 Ustawić przełącznik
zasilania w pozycji ON
w celu włączenia aparatu.
• Aby wyłączyć aparat, ustawić
przełącznik w pozycji OFF.
2 Sprawdzić, czy na monitorze
LCD zaznaczono [OK], a
następnie nacisnąć
środkową część przycisku
sterującego.
3 Do wyboru pozycji służą
przyciski b/B, a do
ustawiania wartości
numerycznych —
przyciski v/V.
• W przypadku zmiany kolejności
sekwencji [RRRR/MM/DD] wybrać
najpierw pozycję [RRRR/MM/DD]
za pomocą przycisków b/B, a
następnie zmienić jej ustawienie za
pomocą przycisków v/V.
4 Powtarzać punkt 3, aby ustawić pozostałe pozycje, a
następnie nacisnąć środkową część przycisku
sterującego.
23
5 Sprawdzić, czy zaznaczono [OK], a następnie
nacisnąć środkową część przycisku sterującego.
Anulowanie wprowadzonego ustawienia daty/godziny
Nacisnąć przycisk MENU.
Ponowne ustawianie daty i godziny
Przycisk MENU t
24
2 t [Ust.daty/czasu]
Korzystanie z dołączonych
akcesoriów
Mocowanie paska na ramię
Przymocować oba końce
paska na ramię do aparatu.
• Do paska można także przymocować
pokrywkę okularu (str. 26).
Pokrywka
okularu
25
Przygotowanie aparatu
W tej części opisano sposób użycia paska na ramię, pokrywki okularu
i muszli ocznej. Pozostałe akcesoria opisano na podanych poniżej
stronach.
• Akumulator (str. 12)
• Ładowarka akumulatora (str. 12)
• Przewód zasilający (brak w przypadku USA i Kanady) (str. 12)
• Kabel USB (str. 135 i 151)
• Płyta CD-ROM (str. 143)
Korzystanie z pokrywki okularu i muszli ocznej
Można zapobiec przedostawaniu się światła przez wizjer i zakłócaniu
ekspozycji. Pokrywkę okularu należy założyć w przypadku zwalniania
migawki bez korzystania z wizjera w trybie wizjera, np. podczas
fotografowania z użyciem samowyzwalacza.
1 Przechylić monitor LCD ku
dołowi.
2 Ostrożnie wysunąć muszlę
oczną, dociskając ją z obu
stron.
• Podłożyć palce pod muszlę oczną i
wysunąć ją w górę.
3 Nasunąć pokrywkę okularu
na wizjer.
Uwaga
• Zależnie od sytuacji mogą zadziałać czujniki muszli ocznej umieszczone pod
wizjerem, powodując zmianę ostrości lub miganie monitora LCD. W takich
przypadkach należy wyłączyć zarówno opcję [Eye-Start AF] (str. 67), jaki i
[Auto.wył.z wiz.] (str. 130).
26
Sprawdzanie liczby możliwych do
zarejestrowania zdjęć
Uwagi
• Migająca w kolorze żółtym wartość „0” (liczba możliwych do zarejestrowania
zdjęć) sygnalizuje, że karta pamięci jest zapełniona. Wymienić kartę pamięci na
inną lub usunąć zdjęcia znajdujące się na aktualnej karcie pamięci (str. 113).
• Migający w kolorze żółtym napis „NO CARD” (liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć) sygnalizuje, że nie włożono karty pamięci. Włożyć
kartę pamięci.
Liczba możliwych do zarejestrowania na karcie
pamięci zdjęć
W tabeli podano przybliżoną liczbę zdjęć, jakie można zapisać na
karcie pamięci sformatowanej z poziomu opisywanego aparatu.
Wartości ustalono w oparciu o testy przeprowadzone na
standardowych kartach pamięci marki Sony. Wartości te mogą się
różnić w zależności od warunków fotografowania.
Rozmiar obrazu: L 14M
Format obrazu: 3:2*
„Memory Stick PRO Duo”
Pojemność
Rozmiar
Standard
(Jednostki: Zdjęcia)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
548
1085
2180
4421
8725
Wysoka
393
779
1566
3176
6268
RAW & JPEG
72
144
291
592
1169
RAW
89
178
358
728
1438
27
Przygotowanie aparatu
Po włożeniu do aparatu karty pamięci
i ustawieniu przełącznika zasilania
w pozycji ON na monitorze LCD
zostanie wyświetlona liczba
możliwych do zarejestrowania zdjęć
(jeżeli zdjęcia będą wykonywane z
zachowaniem bieżących ustawień).
Karta pamięci SD
Pojemność
Rozmiar
Standard
(Jednostki: Zdjęcia)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
537
1081
2177
4421
8889
Wysoka
385
776
1564
3176
6386
RAW & JPEG
71
144
291
592
1191
RAW
87
177
358
728
1465
* W przypadku ustawienia opcji [16:9] w pozycji [Format obrazu] można
zarejestrować więcej zdjęć niż podano w powyższej tabeli. Jeżeli z kolei
zostanie ustawiona opcja [RAW], liczba zdjęć jest identyczna jak w przypadku
formatu obrazu [3:2].
Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć w
przypadku korzystania z akumulatora
W przypadku zasilania aparatu z w pełni naładowanego akumulatora
(w zestawie) przybliżona liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć
jest następująca.
W pewnych warunkach eksploatacji rzeczywiste wartości mogą być
niższe niż tu podane.
Tryb Live View
Około 230 zdjęć
Tryb wizjera
Około 500 zdjęć
• Liczba zdjęć jest obliczana przy korzystaniu z w pełni naładowanego
akumulatora i przy poniższych warunkach:
– w temperaturze otoczenia 25°C.
– przy funkcji [Jakość] ustawionej na [Wysoka].
– przy funkcji [Tryb autofokusa] ustawionej na
(Autom.
autofokus).
– Zdjęcia są wykonywane co 30 sekund.
– Co drugie zdjęcie wykonywane jest z lampą błyskową.
– Co dziesiąte zdjęcie aparat jest wyłączany i włączany.
• Metoda pomiaru jest zgodna ze standardem stowarzyszenia CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
28
Czyszczenie
Czyszczenie monitora LCD
Czyszczenie obiektywu
• Do czyszczenia powierzchni obiektywu z kurzu należy używać
dostępnej w handlu dmuchawki. Jeżeli kurz przylega do powierzchni,
usunąć go miękką ściereczką lub chusteczką higieniczną lekko
zwilżoną płynem do czyszczenia obiektywów. Wycierać ruchem
spiralnym, od środka ku brzegom. Nie rozpylać środka do
czyszczenia obiektywów bezpośrednio na powierzchnię obiektywu.
• Nie dotykać wewnętrznych części aparatu, takich jak styki
obiektywu lub lustro. Ze względu na fakt, że kurz na lustrze lub w
jego sąsiedztwie może mieć wpływ na system autofokusa, kurz
należy usuwać za pomocą dostępnej w handlu dmuchawki. Pyłki
kurzu znajdujące się na przetworniku obrazu mogą być widoczne na
zdjęciu. Przełączyć aparat w tryb czyszczenia i oczyścić przy użyciu
dmuchawki (str. 30). Do czyszczenia wnętrza aparatu nie używać
sprężonego powietrza w aerozolu. Można w ten sposób
spowodować jego wadliwe działanie.
• Nie używać środka czyszczącego zawierającego rozpuszczalniki
organiczne, typu rozcieńczalnik lub benzyna.
Czyszczenie powierzchni aparatu
Powierzchnię aparatu najpierw wyczyścić miękką, lekko zwilżoną w
wodzie szmatką, po czym wytrzeć suchą szmatką. Stosować się do
poniższych zaleceń, aby nie uszkodzić wykończenia lub obudowy:
• Nie używać środków chemicznych typu rozcieńczalnik, benzyna,
alkohol, ściereczki jednorazowe, środki odstraszające owady, kremy
z filtrem, środki owadobójcze itp.
• Nie dotykać aparatu rękoma zabrudzonymi wyżej wymienionymi
środkami.
• Nie pozostawiać aparatu przez dłuższy czas w kontakcie z gumą lub
winylem.
29
Przygotowanie aparatu
W celu usunięcia z powierzchni ekranu odcisków palców, kurzu itp.,
należy używać dostępnego w handlu zestawu do czyszczenia ekranów
LCD.
Czyszczenie przetwornika obrazu
Drobiny kurzu lub zanieczyszczeń znajdujące się na przetworniku
obrazu (odpowiedniku błony filmowej), które dostały się do wnętrza
aparatu, mogą być w pewnych warunkach widoczne na
fotografowanym obrazie. Pyłki kurzu znajdujące się na powierzchni
przetwornika obrazu można łatwo usunąć wyłącznie przy użyciu
dostępnej w handlu dmuchawki i funkcji usuwania kurzu.
Uwagi
• Operację czyszczenia można przeprowadzić tylko wówczas, gdy poziom
naładowania akumulatora wynosi co najmniej
(trzy kreski na symbolu
akumulatora). Niski poziom naładowania akumulatora podczas czyszczenia
grozi uszkodzeniem migawki. Procedurę czyszczenia należy wykonać szybko.
Zalecane jest również korzystanie z zasilacza sieciowego AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży).
• Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu, ponieważ można w ten sposób
wprowadzić kropelki wody do wnętrza korpusu aparatu.
1 Sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany
(str. 16).
2 Nacisnąć przycisk MENU, a
następnie wybrać pozycję
3 korzystając z sekcji b/B
przycisku sterującego.
Przycisk MENU
3 Zaznaczyć opcję
[Czyszczenie] korzystając z
sekcji v/V, a następnie
nacisnąć środkową część
przycisku sterującego.
Pojawi się komunikat „Po czyszczeniu
wyłącz aparat. Kontynuować?”.
30
4 Zaznaczyć [OK] korzystając z sekcji v przycisku
sterującego, a następnie nacisnąć jego środkową
część.
5 Odłączyć obiektyw (str. 19).
6 Za pomocą dmuchawki
oczyścić przetwornik obrazu
i sąsiednie miejsca.
• Uważać, aby nie dotknąć
przetwornika obrazu końcówką
dmuchawki. Czyszczenie
przeprowadzić sprawnie.
• Trzymać aparat przednią stroną
skierowaną w dół, aby zapobiec
ponownemu osadzeniu się kurzu w
aparacie.
• Podczas czyszczenia przetwornika
obrazu, końcówki dmuchawki nie
należy wsuwać do otworu poniżej
mocowania obiektywu.
7 Zamocować obiektyw i wyłączyć aparat.
Uwaga
• Sygnał dźwiękowy uruchamiany podczas procedury czyszczenia wskazuje na
rozładowanie akumulatora. Należy natychmiast zakończyć czyszczenie i
wyłączyć aparat.
31
Przygotowanie aparatu
Przetwornik obrazu będzie przez chwilę drgać, po czym znajdujące się z
przodu lustro zostanie uniesione.
Przed przystąpieniem do eksploatacji
Elementy aparatu i wskaźniki
ekranowe
Szczegółowe informacje na stronach podanych w nawiasie.
Przednia strona
A Spust migawki (45)
B Przełącznik zasilania (23)
C Pokrętło regulacyjne (59,
126)
D Lampka samowyzwalacza
(100)
E Styki obiektywu*
F Czujnik zdalnego sterowania
G Lustro*
H Mocowanie obiektywu
I Wbudowana lampa
błyskowa* (83)
32
J Znacznik pozycji
przetwornika obrazu
(77)
K Pokrętło trybu pracy (45 –
66)
L Przycisk zwalniania
obiektywu (19)
M Przełącznik trybu ostrości
(75, 80)
* Nie dotykać bezpośrednio
tych elementów.
Tylna strona
automatyczną blokadą (86)
Podgląd: Przycisk
(Powiększanie) (105)
B Wizjer* (67)
K Przycisk Fn (Funkcja) (39)
C Przycisk MENU (39)
L Przycisk sterujący (Enter)
D Czujniki muszli ocznej (67,
130)
E Monitor LCD (35, 41, 104,
108)
F Czujnik światła (129)
G Pokrętło regulacji dioptrii
(68)
H Przełącznik LIVE VIEW/
OVF (67)
I Przycisk
(Inteligentny
telekonwerter) (81)
J Fotografowanie: Przycisk
(Ekspozycja) (87)
(37)/przycisk punktowego
AF (79)
M Przycisk sterujący
Przy włączonym menu: v/V/
b/B (37)
Przy wyłączonym menu:
DISP (36, 69, 104)/
(99)/ISO (92)/ (83)
N Przycisk
(Usuwanie)
(113)
O Przycisk
(Odtwarzanie)
(104)
* Nie dotykać bezpośrednio
tych elementów.
33
Przed przystąpieniem do eksploatacji
A Stopka akcesoriów z
Boki/spód
A Gniazdo HDMI (116)
B Przełącznik karty pamięci
C Klapka karty pamięci
D Gniazdo karty „Memory
Stick PRO Duo” (20)
E Gniazdo karty pamięci SD
(20)
F Gniazdo
(USB) (135,
151)
G Dioda aktywności (21)
H Zaczep paska na ramię (25)
I Gniazdo DC IN
• Aby podłączyć do aparatu
zasilacz AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży),
należy wyłączyć aparat, a
następnie włożyć wtyk
zasilacza do gniazda DC IN w
aparacie.
J Klapka akumulatora (15)
34
K Gniazdo statywu
• Używać statywu ze śrubą
krótszą niż 5,5 mm. Na
statywach ze śrubami
dłuższymi niż 5,5 mm nie
można stabilnie zamocować
aparatu, co grozi jego
uszkodzeniem.
Monitor LCD
W trybie Live View wskaŹniki są wyświetlane na monitorze w
następujący sposób. Opis wskaŹników wyświetlanych w trybie
wizjera podano na stronie 70.
Przed przystąpieniem do eksploatacji
A
WskaŹnik Znaczenie
Strefa twórcza (96)
WskaŹnik Znaczenie
Poziom naładowania
akumulatora (16)
×1.4
Inteligentny
telekonwerter (81)
Jakość obrazu (121)
B
WskaŹnik Znaczenie
Tryb pracy (99)
Rozmiar obrazu (120)/
Format obrazu (120)
Histogram (88)
Karta pamięci (20)
100
Tryb ostrości (78)
Pozostała liczba
możliwych do
zarejestrowania zdjęć
(27)
Balans bieli
(zdefiniowany, własny,
7500K temperatura barwowa,
G9
filtr kolorowy) (93)
Optymalizator DRange (96)
Obszar AF (79)
Pomiar (91)
PASM
Pokrętło trybu pracy
(45 – 66)
Tryb błysku (83)
Redukcja czerwonych
oczu (85)
35
WskaŹnik Znaczenie
+2.0
ISO 400
Korekcja błysku (89)
Czułość ISO (92)
C
WskaŹnik Znaczenie
z
Ostrość (76)
1/125
Czas otwarcia migawki
(60)
F3.5
Przysłona (58)
Skala EV (64, 102)
Ostrzeżenie o
drganiach aparatu (43)
Skala SteadyShot (43)
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania
Każdorazowe naciśnięcie DISP na
przycisku sterującym powoduje
zmianę informacji wyświetlanych na
ekranie zgodnie z poniższym
schematem.
Włączone wskaŹniki
Włączony histogram
Histogram (str. 88)
36
Wyłączone wskaŹniki
Wybieranie funkcji/ustawienia
Funkcję na potrzeby fotografowania lub odtwarzania można wybrać
z listy menu. Aby wyświetlić listę menu, należy nacisnąć przycisk
sterujący, przycisk Fn (Funkcja) lub przycisk MENU.
Przykład: W przypadku naciśnięcia
przycisku Fn.
Przed przystąpieniem do eksploatacji
Na liście menu przesunąć kursor za
pomocą przycisku sterującego do
wybranego ustawienia i zatwierdzić
wybór.
: Do przesuwania kursora służą
sekcje v/V/b/B przycisku sterującego.
z: Wybór zatwierdza się środkową
częścią przycisku.
W niniejszej Instrukcji obsługi czynność wybierania funkcji z listy
menu za pomocą przycisku sterującego prezentowana jest w
następujący sposób:
Przykład: Przycisk Fn t [Balans bieli] t Wybór
właściwego ustawienia
W momencie rozpoczęcia dowolnej operacji u dołu ekranu
wyświetlany jest przewodnik obsługi funkcji przycisku sterującego.
Należy korzystać z niego podczas obsługi aparatu. Szczegółowy opis
krok po kroku powyższego przykładu przedstawia się następująco:
1 Nacisnąć przycisk Fn.
37
2 Zaznaczyć opcję [Balans
bieli], używając sekcji v/V/
b/B przycisku sterującego, a
następnie nacisnąć
środkową część z, aby
zatwierdzić wybór.
3 Zgodnie z przewodnikiem
obsługi, zaznaczyć i
zatwierdzić wybraną funkcję.
Na przykład, aby zmienić bieżące
ustawienie , należy wybrać za
pomocą przycisków v/V, dostosować
wartość ustawienia +/– za pomocą
przycisków b/B, a następnie nacisnąć
środkową część z w celu
zatwierdzenia wyboru.
Przewodnik obsługi
Lista przewodnika obsługi
Przewodnik obsługi pokazuje również operacje niezwiązane z
przyciskiem sterującym. Oznaczenia symboli podano poniżej.
Przycisk MENU
Powrót za pomocą przycisku MENU
Przycisk Fn
Przycisk
(Usuwanie)
Przycisk
(Powiększanie)
Przycisk
(Odtwarzanie)
Pokrętło regulacyjne
38
Funkcje wybierane za pomocą przycisku
sterującego
Do przycisku sterującego przypisano funkcje często wykorzystywane
w różnych sytuacjach podczas robienia zdjęć. Funkcje te można
konfigurować bezpośrednio z poziomu przycisku sterującego, który
umożliwia równocześnie przełączanie wyświetlanych informacji.
Funkcje wybierane za pomocą przycisku Fn
(Funkcja)
Ten przycisk wywołuje ekrany wykorzystywane do konfigurowania
lub wykonywania funkcji często używanych w trybie fotografowania i
podglądu.
Tryb fotografowania
Tryb podglądu
Tryb autofokusa (78)
Pomiar światła (91)
Balans bieli (93)
Obszar AF (79)
Optym.D-Range (96)
Strefa twórcza (96)
Kasuj (113)
Indeks obrazów (106)
Określ wydruk (148)
Pokaz zdjęć (107)
Chroń (111)
Obróć (105)
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Umożliwia konfigurowanie podstawowych ustawień aparatu jako
całości, albo wykonywanie takich funkcji jak fotografowanie,
odtwarzanie, czy też innych operacji.
39
Przed przystąpieniem do eksploatacji
DISP (Wyświetlanie) (str. 36, 69, 104)
(Lampa błyskowa) (str. 83)
ISO (str. 92)
(Tryb pracy) (str. 99)
• Zdj.pojedyncze (str. 99)
• Zdj.seryjne (str. 99)
• Samowyzwalacz (str. 100)
• Samowyzw. (ser.) (str. 100)
• Bracket: Seryjne (str. 101)
• Pilot (str. 103)
Menu nagrywania
Rozmiar obrazu (120)
Format obrazu (120)
Jakość (121)
1
Korekcja błysku (89)
Wspomaganie AF (85)
SteadyShot (43)
2
Przestrzeń barw (98)
Red.sz.dł.naśw. (124)
Red.sz.wys.ISO (124)
Menu ustawień własnych
Eye-Start AF (67)
Nast.pokr.ster. (126)
1 Red.czerw.oczu (85)
Auto podgląd (129)
Auto.wył.z wiz. (130)
Menu odtwarzania
Kasuj (113)
Formatuj (123)
Pokaz zdjęć (107)
1
Chroń (111)
Określ wydruk (148)
Wyświetl.odtw. (104)
Menu ustawień
Jasność LCD (129)
Oszcz. ener. (LV) (127)
Oszcz. ener.(OVF) (127)
1
STER.PRZEZ HDMI (118)
Kolor wyświetl. (127)
Ekran Pomocy (127)
Połączenie USB (135, 150)
Sygnały audio (127)
Mapow. pikseli (163)
3
Czyszczenie (30)
Wersja (131)
Nast.domyślne (132)
40
Ust.daty/czasu (128)
Język (128)
Numer pliku (122)
2
Nazwa katalogu (122)
Wybierz kat. (123)
• Nowy katalog (123)
Wykonywanie zdjęć
Zmiana kąta ustawienia monitora
LCD
Kąt ustawienia monitora LCD można
regulować w zależności od bieżących
warunków wykonywania zdjęć.
Zdjęcia można robić z różnych
pozycji.
Pozycja wysoka
Monitor LCD ustawić tak, aby
był dobrze widoczny.
41
Wykonywanie zdjęć
Pozycja niska
Eliminowanie drgań aparatu
podczas fotografowania
Termin „drgania aparatu” odnosi się do niezamierzonych poruszeń
aparatu podczas naciskania spustu migawki, w wyniku czego
uzyskany obraz jest rozmyty.
Aby zredukować drgania aparatu, należy postępować zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
Poprawna postawa
Stabilizować górną część ciała i przyjąć pozycję, która
pozwoli zapobiec poruszeniom aparatu.
W trybie Live View
W trybie wizjera
Punkt 1
Jedną ręką trzymać za uchwyt aparatu, a drugą obsługiwać obiektyw.
Punkt 2
Przyjąć stabilną pozycję w lekkim rozkroku, ze stopami oddalonymi
od siebie na szerokość ramion.
42
Punkt 3
Lekko docisnąć łokcie do ciała.
Podczas fotografowania w pozycji klęczącej należy stabilizować górną
część ciała, opierając łokieć na kolanie.
Wskaźnik ostrzegający o drganiach aparatu
Wskaźnik
(Ostrzeżenie o
drganiach aparatu)
Uwaga
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) jest wyświetlany tylko w tych
trybach, w których czas otwarcia migawki jest ustawiany automatycznie.
Wskaźnik ten nie jest wyświetlany w trybach M/S.
Korzystanie z funkcji SteadyShot
Funkcja SteadyShot pozwala zredukować wpływ drgań aparatu w
stopniu odpowiadającym skróceniu czasu otwarcia migawki w
przybliżeniu o 2,5 do 3,5 wartości przyrostu.
Domyślnie funkcja SteadyShot jest ustawiona na [Włączona].
Wskaźnik skali SteadyShot
Wskaźnik
(Skala SteadyShot)
przedstawia stan drgań aparatu.
Należy odczekać, aż wartość na skali
spadnie do niskiego poziomu, i
wówczas rozpocząć wykonywanie
zdjęcia.
Wskaźnik
(Skala SteadyShot)
Aby anulować ustawienie SteadyShot
Przycisk MENU t
1 t [SteadyShot] t [Wyłączona]
43
Wykonywanie zdjęć
W przypadku wystąpienia
potencjalnych drgań aparatu miga
wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach
aparatu). W takim przypadku należy
skorzystać ze statywu lub lampy
błyskowej.
Uwaga
• Funkcja SteadyShot może nie działać optymalnie bezpośrednio po włączeniu
zasilania lub w przypadku naciśnięcia spustu migawki od razu do końca bez
zatrzymania się w połowie. Należy odczekać, aż wartość na skali wskaźnika
(Skala SteadyShot) spadnie do niskiego poziomu, a następnie powoli
naciskać spust migawki.
Korzystanie ze statywu
W poniższych przypadkach zalecane jest zamocowanie aparatu na
statywie.
• Fotografowanie bez lampy błyskowej przy słabym oświetleniu.
• Fotografowanie przy długich czasach otwarcia migawki, zazwyczaj
używanych podczas fotografowania wieczorną porą.
• Fotografowanie obiektu w zbliżeniu, np. w trybie makro.
• Fotografowanie przy użyciu obiektywu teleskopowego.
Uwaga
• W przypadku fotografowania z użyciem statywu należy wyłączać funkcję
SteadyShot ze względu na pewne prawdopodobieństwo nieprawidłowego
działania funkcji SteadyShot (str. 43).
44
/ Fotografowanie z
ustawieniami automatycznymi
1 Ustawić pokrętło trybu pracy
w pozycji
lub
(Lampa błys. wył.).
lub
2 Ustawić monitor LCD pod kątem, zapewniającym
dobrą widoczność, a następnie przytrzymać
nieruchomo aparat.
3 Umieścić wybrany obiekt w
polu ostrości.
• Jeżeli miga wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu),
należy podczas fotografowania
trzymać aparat nieruchomo lub
skorzystać ze statywu.
Pole
ostrości
Wskaźnik
(Ostrzeżenie o
drganiach aparatu)
45
Wykonywanie zdjęć
Tryb „AUTO” umożliwia łatwe fotografowanie dowolnych obiektów
w każdych warunkach, ponieważ aparat przeprowadza ocenę sytuacji
i koryguje ustawienia.
W przypadku wykonywania zdjęć w miejscu, w którym nie wolno
używać lampy błyskowej, należy wybrać opcję .
Po obróceniu pokrętła trybu pracy, na ekranie wyświetlane jest
objaśnienie wybranego trybu oraz informacja o metodach
fotografowania (Ekran Pomocy). Ekran pomocy (str. 127) można
usunąć.
4 W przypadku obiektywu o
zmiennej ogniskowej należy
obrócić pierścień zoomu, a
dopiero potem przystąpić do
robienia zdjęcia.
Pierścień
zoomu
5 Nacisnąć spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
Gdy ustawienie ostrości zostanie
potwierdzone, zapali się wskaźnik
ostrości z lub
(Wskaźnik ostrości)
(str. 76).
Wskaźnik ostrości
6 Nacisnąć spust migawki do
oporu, aby wykonać zdjęcie.
• Funkcja SteadyShot działa
skuteczniej, jeżeli spust migawki
zostanie naciśnięty dopiero
wówczas, gdy wartość na skali
wskaźnika
(Skala SteadyShot)
spadnie do niskiego poziomu.
wskaźnika
(Skala SteadyShot)
46
Uwaga
• Ze względu na fakt, że aparat włącza automatyczną funkcję ustawiania, wiele
funkcji będzie niedostępnych, na przykład kompensacja ekspozycji, czy
ustawianie czułości ISO. Aby mieć możliwość regulacji różnych parametrów,
należy pokrętło trybu pracy ustawić w pozycji P, a dopiero wówczas wykonać
zdjęcie obiektu.
Wykonywanie zdjęć
47
Fotografowanie z użyciem
odpowiedniego ustawienia dla
obiektu (Wybór sceny)
Wybór odpowiedniego trybu w zależności od fotografowanego
obiektu lub warunków fotografowania pozwala wykonać zdjęcie z
najbardziej optymalnym ustawieniem dla danego obiektu.
Po obróceniu pokrętła trybu pracy, na ekranie wyświetlane jest
objaśnienie wybranego trybu oraz informacja o metodach
fotografowania (Ekran Pomocy). Ekran pomocy (str. 127) można
usunąć.
Uwaga
• W celu doboru właściwych ustawień aparat przeprowadza odpowiednią ocenę
sytuacji. Ze względu na fakt, że aparat włącza automatyczną funkcję
ustawiania, wiele funkcji będzie niedostępnych, na przykład kompensacja
ekspozycji, czy ustawianie czułości ISO.
48
Wykonywanie zdjęć portretowych
Ten tryb umożliwia
z Rozmycie tła i wyostrzenie
fotografowanego obiektu.
z Delikatne uwydatnienie
odcieni skóry.
(Portret).
Techniki fotografowania
• Aby uzyskać bardziej rozmyte tło, wystarczy ustawić długą
ogniskową obiektywu.
• Istnieje możliwość wykonywania bardziej sugestywnych zdjęć przez
ustawianie ostrości na oku, które jest bliżej obiektywu.
• W przypadku fotografowania obiektu oświetlonego od tyłu należy
używać osłony przeciwodblaskowej na obiektyw (oddzielnie w
sprzedaży).
• Jeżeli na zdjęciu oczy osoby mają kolor czerwony od lampy
błyskowej (str. 85) można skorzystać z funkcji redukcji efektu
czerwonych oczu.
• W przypadku fotografowania bez lampy błyskowej (str. 83) ustawić
tryb błysku (Lampa błys. wył.).
49
Wykonywanie zdjęć
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
Wykonywanie zdjęć krajobrazu
Ten tryb umożliwia
z Wykonywanie ostrych zdjęć
rozległego krajobrazu w
żywych kolorach.
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Krajobraz).
Techniki fotografowania
• Aby podkreślić rozległą przestrzeń krajobrazu, należy obiektyw
ustawić na szeroki kąt.
• W przypadku fotografowania z lampą błyskową (str. 83) ustawić
tryb błysku (Bł.wypełniający).
50
Wykonywanie zdjęć małych obiektów
Ten tryb umożliwia
z Wykonywanie zdjęć
obiektów z bliska, na
przykład kwiatów, owadów,
naczyń bądź innych
niewielkich przedmiotów.
(Makro).
Techniki fotografowania
• Przybliżyć się do obiektu i wykonać zdjęcie przy minimalnej
odległości obiektywu.
• Większe zbliżenia obiektów można uzyskać przy użyciu obiektywu
makro (oddzielnie w sprzedaży).
• W przypadku fotografowania obiektu z odległości do 1 m ustawić
tryb błysku (Lampa błys. wył.).
• Podczas fotografowania w trybie makro skuteczność funkcji
SteadyShot spada. Lepsze wyniki można uzyskać używając statywu.
• W przypadku fotografowania bez lampy błyskowej (str. 83) ustawić
tryb błysku (Lampa błys. wył.).
51
Wykonywanie zdjęć
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
Fotografowanie poruszających się obiektów
Ten tryb umożliwia
z Fotografowanie
poruszających się obiektów
w plenerze lub w jasno
oświetlonych miejscach.
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Sporty).
Techniki fotografowania
• Aparat fotografuje obraz w sposób ciągły, gdy wciśnięty jest spust
migawki.
• Nacisnąć do połowy i przytrzymać w tej pozycji spust migawki,
czekając na właściwy moment.
• W przypadku fotografowania z lampą błyskową (str. 83) ustawić
tryb błysku (Bł.wypełniający).
52
Wykonywanie zdjęć zachodów słońca
Ten tryb umożliwia
z Piękne oddanie na zdjęciu
czerwieni zachodzącego
słońca.
(Zachód
Techniki fotografowania
• Do wykonywania zdjęć z uwydatnieniem czerwieni w porównaniu z
innymi trybami. Pozwala również oddać na zdjęciach piękną
czerwień zachodzącego słońca.
• W przypadku fotografowania z lampą błyskową (str. 83) ustawić
tryb błysku (Bł.wypełniający).
53
Wykonywanie zdjęć
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
słońca).
Fotografowanie ujęć nocnych
Ten tryb umożliwia
z Fotografowanie odległej
scenerii nocnej bez utraty
mrocznej atmosfery
otoczenia.
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
wid.).
(Nocny port./
W przypadku ujęć nocnych bez osób (str. 83) ustawić tryb błysku
(Lampa błys. wył.).
Techniki fotografowania
• Fotografowany obiekt nie powinien się poruszać, aby uniknąć
rozmycia obrazu.
• Czas otwarcia migawki jest dłuższy, dlatego wskazane jest
korzystanie ze statywu.
Uwaga
• W przypadku fotografowania w całkowitej ciemności nie zawsze udaje się
uzyskać dobre zdjęcie.
54
Fotografowanie zgodnie z
upodobaniem użytkownika (Tryb
ekspozycji)
Regulując czas otwarcia migawki i przysłonę, można nie tylko uzyskać
fotograficzne efekty ruchu oraz ostrości, ale można również ustalić
jasność obrazu przez sterowanie wielkością ekspozycji (ilością światła
docierającego do aparatu), która jest najważniejszym czynnikiem
podczas fotografowania.
Zmiana jasności obrazu przez regulację wielkości ekspozycji
Wielkość
ekspozycji
niska
wysoka
Przy większej szybkości migawki czas jej otwarcia jest krótszy. Z
uwagi na krótszy czas, zmniejsza się ilość światła docierająca do
aparatu i uzyskane zdjęcie jest ciemniejsze. Aby uzyskać jaśniejsze
zdjęcie, można w pewnym stopniu otworzyć przysłonę (otwór, przez
który wpada światło) w celu dostosowania ilości światła docierającego
w danym momencie do aparatu.
55
Wykonywanie zdjęć
Możliwość regulacji szybkości migawki (czasu otwarcia migawki) i
przysłony (zakresu ostrego obrazu: głębia ostrości) w przypadku
lustrzanki cyfrowej zapewnia różnorodne sposoby ekspresji
fotograficznej.
Stosując przykładowo krótszy czas otwarcia migawki, można
zarejestrować ulotny kształt fali, a otwierając przysłonę, można
uwydatnić kwiat przez rozmycie wszystkiego przed nim i za nim. To
tylko kilka przykładów efektów oferowanych przez posiadany aparat
(str. 58 i 60).
Jasność obrazu zależna od czasu otwarcia migawki i przysłony
określana jest mianem „ekspozycji”.
W tej części opisano sposób regulacji ekspozycji i możliwości
uzyskania różnorodnych efektów fotograficznych, wykorzystując
ruch, ostrość oraz światło. Istnieje możliwość takiego doboru
parametrów, aby uzyskać zdjęcie obiektu zgodnie z własnym
upodobaniem.
Po obróceniu pokrętła trybu pracy, na ekranie wyświetlane jest
objaśnienie wybranego trybu oraz informacja o metodach
fotografowania (Ekran Pomocy). Ekran pomocy (str. 127) można
usunąć.
56
Fotografowanie z użyciem programu Auto
Ten tryb umożliwia
z Korzystanie z automatycznej
ekspozycji przy
zachowywaniu
niestandardowych ustawień
czułości ISO, strefy
twórczej, optymalizatora
D-Range itp.
2 Ustawić parametry fotografowania zgodnie z
własnymi preferencjami (strony od 75 do 103).
• W przypadku fotografowania z lampą błyskową (str. 83) ustawić tryb
błysku (Bł.wypełniający).
3 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
57
Wykonywanie zdjęć
1 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji P.
Fotografowanie z regulacją rozmycia tła
(Preselekcja przysłony)
Ten tryb umożliwia
z Uzyskanie ostrego obraz
obiektu oraz rozmycie
wszystkiego przed i za
obiektem. Otwarcie
przysłony powoduje
zmniejszenie zakresu
ostrego obrazu. (Głębia
ostrości ulegnie
zmniejszeniu.)
z Fotografowanie z
uwzględnieniem głębi ujęcia.
Zawężenie przysłony
powoduje poszerzenie
zakresu ostrego obrazu.
(Głębia ostrości ulegnie
zwiększeniu.)
1 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji A.
58
2
Pokrętłem regulacyjnym
wybrać wartość przysłony
(liczbę przysłony).
Przysłona (liczba przysłony)
3 Ustawić ostrość i zrobić
zdjęcie obiektu.
Czas otwarcia migawki jest
regulowany automatycznie w celu
uzyskania prawidłowej ekspozycji.
• Jeżeli według oceny aparatu nie można
uzyskać prawidłowej ekspozycji przy
wybranej wartości przysłony, czas
otwarcia migawki będzie migać. W
takich przypadkach należy ponownie
ustawić wartość przysłony.
Czas otwarcia migawki
Techniki fotografowania
• Czas otwarcia migawki może ulec wydłużeniu w zależności od
wartości przysłony. W przypadku dłuższych czasów otwarcia
migawki używać statywu.
• Aby uzyskać większe rozmycie tła, należy używać teleobiektywu lub
obiektywu o mniejszej wartości przysłony (jasny obiektyw).
• W przypadku fotografowania z lampą błyskową (str. 83) ustawić
tryb błysku (Bł.wypełniający). Zasięg lampy błyskowej zależy od
wartości przysłony. W przypadku fotografowania z użyciem lampy
błyskowej należy kontrolować zasięg lampy błyskowej (str. 85).
59
Wykonywanie zdjęć
• Mniejsza liczba przysłony: przedmiotu
przed i za obiektem są rozmyte.
Większa liczba przysłony: Zarówno
obiekt, jak i pierwszy plan oraz tło są
ostre.
• W wizjerze nie można sprawdzić
stopnia rozmycia obrazu. Sprawdzić
zarejestrowany obraz i wyregulować
przysłonę.
Fotografowanie poruszającego się obiektu z
zastosowaniem różnych efektów (Preselekcja czasu)
Ten tryb umożliwia
z Fotografowanie
poruszającego się obiektu w
danym momencie. Aby
uzyskać wyraźne zdjęcie w
danym momencie ruchu,
należy używać krótkiego
czasu otwarcia migawki.
z Śledzenie ruchu obiektu w
celu oddania jego dynamiki i
przebiegu. Aby uzyskać
zdjęcie poruszającego się
obiektu ze śladami ruchu,
należy używać dłuższego
czasu otwarcia migawki.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji S.
60
2 Pokrętłem regulacyjnym
dobrać czas otwarcia
migawki.
3 Ustawić ostrość i zrobić
zdjęcie obiektu.
Przysłona jest regulowana
automatycznie w celu uzyskania
prawidłowej ekspozycji.
• Jeżeli według oceny aparatu nie
można uzyskać prawidłowej
ekspozycji przy wybranym czasie
otwarcia migawki, wartość przysłony
będzie migać. W takich przypadkach
należy ponownie ustawić czas
otwarcia migawki.
Przysłona (liczba przysłony)
Techniki fotografowania
• W przypadku dłuższych czasów otwarcia migawki używać statywu.
• Zdjęcia imprez sportowych rozgrywanych w hali należy wykonywać
przy większej czułości ISO.
Uwagi
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie
preselekcji czasu.
• Im większa czułość ISO, tym wyrazistszy szum.
• Przy czasie otwarcia migawki równym jednej sekundzie lub dłuższym, po
wykonaniu zdjęcia zostanie przeprowadzona redukcja szumów
(Red.sz.dł.naśw.). Podczas wspomnianej redukcji nie można wykonywać
kolejnych zdjęć.
61
Wykonywanie zdjęć
Czas otwarcia migawki
• W przypadku fotografowania z lampą błyskową (str. 83) ustawić tryb błysku
(Bł.wypełniający). Podczas korzystania z lampy błyskowej i przy przymkniętej
przysłonie (większej liczbie przysłony) w wyniku wydłużenia czasu otwarcia
migawki, światło lampy błyskowej nie dotrze do odległych obiektów.
62
Fotografowanie przy ręcznej regulacji ekspozycji
(Ekspozycja ręczna)
Ten tryb umożliwia
z Fotografowanie przy
wybranym ustawieniu
ekspozycji przez
dostosowanie zarówno
czasu otwarcia migawki, jak
i przysłony.
Wykonywanie zdjęć
1 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji M.
2 Obróceniem pokrętła
regulacyjnego ustawić czas
otwarcia migawki, a w
trakcie naciskania przycisku
obrócić pokrętło
regulacyjne, aby ustawić
przysłonę.
• Parametr zmieniany pokrętłem
regulacyjnym (czas otwarcia
migawki lub przysłonę) można
wybrać poleceniem [Nast.pokr.ster.]
(str. 126).
Przycisk
Przysłona
(liczba przysłony)
Czas otwarcia migawki
63
3 Po ustawieniu ekspozycji
wykonać zdjęcie.
• Na skali EV sprawdzić wartość
ekspozycji.
W stronę +: obraz rozjaśniany.
W stronę –: obraz przyciemniany.
Strzałka b B pojawi się, jeżeli
ustawiona ekspozycja wykracza
poza zakres skali EV. Gdy różnica
wzrośnie, strzałka zacznie migać.
Wartość standardowa
Uwagi
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie
ekspozycji ręcznej.
• Gdy pokrętło regulacyjne jest ustawione na M, ustawienie czułości ISO
[AUTO] ma wartość [100]. W trybie M ustawienie czułości ISO [AUTO] nie
jest dostępne. Czułość ISO należy dobrać zgodnie z potrzebą (str. 92).
• W przypadku fotografowania z lampą błyskową (str. 83) ustawić tryb błysku
(Bł.wypełniający). Zasięg lampy błyskowej zależy od wartości przysłony. W
przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy kontrolować
zasięg lampy błyskowej (str. 85).
64
Uzyskiwanie smug na zdjęciu z użyciem długiej
ekspozycji (BULB)
Ten tryb umożliwia
z Uzyskiwanie na zdjęciu
smug światła, na przykład
sztucznych ogni.
z Uzyskiwanie na zdjęciu
smug gwiazd.
Wykonywanie zdjęć
1 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji M.
2 Obrócić pokrętło regulacyjne
w lewo, aż pojawi się
wskaźnik [BULB].
BULB
3 Trzymając wciśnięty
przycisk
obrócić pokrętło
regulacyjne, aby dostosować
przysłonę (liczbę przysłony).
Przycisk
65
4 Nacisnąć spust migawki do połowy, aby ustawić
ostrość.
5 Nacisnąć spust migawki i przytrzymać go w tej pozycji
przez cały czas wykonywania zdjęcia.
Dopóki spust migawki jest naciśnięty, migawka pozostaje otwarta.
Techniki fotografowania
• Używać statywu.
• W przypadku fotografowania przykładowo sztucznych ogni, ostrość
należy ustawić na nieskończoność w trybie ręcznego ustawiania
ostrości.
• Używać pilota bezprzewodowego (oddzielnie w sprzedaży)
(str. 103). Naciśnięcie przycisku SHUTTER na pilocie włącza tryb
fotografowania BULB, a ponowne jego naciśnięcie wyłącza tryb
fotografowania BULB. Nie trzeba przytrzymywać wciśniętego
przycisku SHUTTER na pilocie.
Uwagi
• W przypadku korzystania ze statywu funkcję SteadyShot należy wyłączyć
(str. 43).
• Im dłuższy czas ekspozycji, tym wyrazistszy jest szum na obrazie.
• Po wykonaniu zdjęcia przeprowadzana jest procedura redukcji szumów
(Red.sz.dł.naśw.), której czas trwania wynosi tyle samo co czas otwarcia
migawki. Podczas wspomnianej redukcji nie można wykonywać kolejnych
zdjęć.
66
Fotografowanie przy użyciu wizjera
(OVF)
Istnieje możliwość wyboru monitora LCD (Live View) lub wizjera
(OVF) do robienia zdjęć.
Przełączanie do trybu wizjera
Ustawić przełącznik LIVE
VIEW/OVF w pozycji „OVF”.
Ekran wizjera
Wykonywanie zdjęć
Wygląd ekranu zmienia się
w następujący sposób:
Ekran monitora LCD
Patrząc przez wizjer, ostrość jest automatycznie ustawiana na obiekt
znajdujący się w polu ostrości (funkcja Eye-Start AF).
Wyłączanie funkcji Eye-Start AF
Przycisk MENU t
1 t [Eye-Start AF] t [Wyłączony]
• Po zamocowaniu na aparacie okularu powiększającego FDAM1AM (oddzielnie w sprzedaży) lub wizjera celownik kątowy
FDA-A1AM (oddzielnie w sprzedaży) zalecane jest ustawienie
opcji [Eye-Start AF] na [Wyłączony], ponieważ mogą zadziałać
czujniki muszli ocznej znajdujące się pod wizjerem.
67
Ustawianie ostrości wizjera (Regulacja dioptrii)
Dopasować ustawienie
pokrętła regulacji dioptrii do
swojego wzroku w taki
sposób, aby wskaźniki były
wyraźnie widoczne w wizjerze.
• Obrócić pokrętło w stronę + w przypadku
dalekowzroczności lub w stronę – w
przypadku krótkowzroczności.
• Skierowanie aparatu w stronę światła
umożliwi łatwą regulację dioptrii.
W przypadku problemów z obróceniem pokrętła regulacji
dioptrii
Włożyć palce pod muszlę oczną i
zsunąć ją, przesuwając ku górze, a
następnie wyregulować dioptrie.
• W przypadku mocowania na aparacie
okularu powiększającego FDA-M1AM
(oddzielnie w sprzedaży) lub wizjera
celownik kątowy FDA-A1AM (oddzielnie
w sprzedaży) należy najpierw zdjąć muszlę
oczną w sposób przedstawiony na
ilustracji.
68
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania
(DISP)
Wykonywanie zdjęć
Do przełączania między ekranem
graficznym a ekranem standardowym
służy sekcja DISP przycisku
sterującego.
Gdy aparat zostanie ustawiony w
pionie, ekran zostanie automatycznie
obrócony i dostosowany do pozycji
aparatu.
Ekran graficzny
Ekran
(Ustawienie domyślne) standardowy
Brak wyświetlanych
informacji
69
Monitor LCD (Ekran graficzny)
Ekran graficzny w sposób graficzny prezentuje czas otwarcia migawki
oraz wartość przysłony i w sposób czytelny przedstawia zasadę
działania ekspozycji. W trybie AUTO i Wybór sceny wyświetlane są
tylko te parametry, które można ustawiać. Szczegółowe informacje na
stronach podanych w nawiasie.
A
C
Wskaźnik Znaczenie
Wskaźnik Znaczenie
P A S M Pokrętło trybu pracy
(45 – 66)
1/125
Czas otwarcia migawki
(60)
F5.6
Przysłona (58)
SteadyShot (43)
Tryb pracy (99)
+2.0
ISO AUTO
B
Wskaźnik Znaczenie
Wskaźnik czasu
otwarcia migawki* (60)
Wskaźnik przysłony*
(58)
* Strzałka wskazuje bieżącą wartość.
70
Tryb błysku (83)/
Redukcja efektu
czerwonych oczu (85)
Kompensacja
ekspozycji (87)
Czułość ISO (92)
D
Wskaźnik Znaczenie
Poziom naładowania
akumulatora (16)
Jakość obrazu (121)
Rozmiar obrazu (120)/
Format obrazu (120)
Karta pamięci (20)
100
Wykonywanie zdjęć
Pozostała liczba
możliwych do
zarejestrowania zdjęć
(27)
71
Monitor LCD (Ekran standardowy)
Szczegółowe informacje na stronach podanych w nawiasie.
W trybie AUTO lub Wybór sceny
A
W trybie P/A/S/M
Wskaźnik Znaczenie
Tryb pracy (99)
Wskaźnik Znaczenie
P A S M Pokrętło trybu pracy
(45 – 66)
1/125
Czas otwarcia migawki
(60)
F5.6
Przysłona (58)
+2.0
Tryb ostrości (78)
Obszar AF (79)
Pomiar światła (91)
Strefa twórcza (96)
Ekspozycja (87)
SteadyShot (43)
B
AWB
Wskaźnik Znaczenie
Tryb błysku (83)/
Redukcja czerwonych
oczu (85)
Kompensacja
ekspozycji (87)
Korekcja błysku (89)
Skala EV (64, 102)
ISO AUTO
72
Czułość ISO (92)
7500K G9
Balans bieli
(automatyczny,
zdefiniowany, własny,
temperatura barwowa,
filtr kolorowy) (93)
Optymalizator DRange (96)
C
Wskaźnik Znaczenie
Poziom naładowania
akumulatora (16)
Jakość obrazu (121)
Rozmiar obrazu (120)/
Format obrazu (120)
Karta pamięci (20)
Pozostała liczba
możliwych do
zarejestrowania zdjęć
(27)
Wykonywanie zdjęć
100
73
Wizjer
A
Wskaźnik Znaczenie
Wskaźnik Znaczenie
Obszar AF (79)
Obszar fotografowania
w przypadku formatu
obrazu 16:9 (120)
B
Wskaźnik Znaczenie
Korekcja błysku (89)
Ładowanie lampy (83)
WL
Bezprzewodowa lampa
błyskowa (86)
Synchronizacja
z krótkimi czasami
naświetlania*
Ręczne ustawianie
ostrości (80)
z
Ostrość
125
Czas otwarcia migawki
(60)
5.6
Przysłona (58)
Skala EV (64, 102)
0
74
Ostrzeżenie „Nie
można robić zdjęć” (99)
Ostrzeżenie o
drganiach aparatu (43)
Skala SteadyShot (43)
Format obrazu 16:9
(120)
* W przypadku korzystania z lampy
błyskowej HVL-F58AM/HVLF42AM (oddzielnie w sprzedaży)
można fotografować z użyciem
funkcji synchronizacji z krótkimi
czasami naświetlania przy
dowolnym czasie otwarcia migawki.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z lampą błyskową.
Używanie funkcji fotografowania
Wybór metody ustawiania ostrości
Istnieją dwie metody ustawiania ostrości: automatyczna i ręczna.
W zależności od obiektywu, w inny sposób realizuje się przełączanie
między automatycznym i ręcznym ustawianiem ostrości.
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości w aparacie
w pozycji AF.
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości w aparacie
w pozycji MF.
Wykorzystywany Przełączenie do
przełącznik
autofokusa
Obiektyw
wyposażony w
przełącznik trybu
ostrości
Obiektyw
(Przełącznik trybu
ostrości w
aparacie powinien
być zawsze
ustawiony w
pozycji AF.)
Aparat
Obiektyw nie
jest wyposażony
w przełącznik
trybu ostrości
Korzystanie z automatycznego ustawiania ostrości
1 Ustawić przełącznik trybu
ostrości w aparacie w
pozycji AF.
2 Gdy obiektyw wyposażony
jest w przełącznik trybu
ostrości, należy ustawić go
w pozycji AF.
75
Używanie funkcji fotografowania
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości na
obiektywie w
pozycji AF.
Przełączenie do
ręcznego
ustawiania
ostrości
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości na
obiektywie w
pozycji MF.
Rodzaj
obiektywu
3 Nacisnąć spust migawki do
Czujnik pola ostrości
połowy w celu sprawdzenia
ostrości i zrobić zdjęcie.
• Po potwierdzeniu ostrości wskaźnik
ostrości zmienia się na z lub
(poniżej).
• Wokół obszarów z potwierdzoną
ostrością wyświetlane są zielone
ramki.
Pole ostrości
Wskaźnik ostrości
Technika fotografowania
• Aby wybrać pole używane do ustawiania ostrości, należy
skonfigurować opcję [Obszar AF] (str. 79).
Wskaźnik ostrości
Wskaźnik ostrości Stan
Podświetlony z
Ostrość zablokowana. Można wykonać zdjęcie.
Podświetlony
Ostrość potwierdzona. Ognisko przesuwa się, podążając
za poruszającym się obiektem. Można wykonać zdjęcie.
Podświetlony
Trwa ustawianie ostrości. Nie można zwolnić migawki.
Miga wskaźnik z
Nie można ustawić ostrości. Migawka jest zablokowana.
Obiekty wymagające specjalnego ustawiania ostrości
W przypadku autofokusa trudno jest ustawić ostrość dla niżej
wymienionych obiektów. W takim wypadku należy fotografować z
blokadą ostrości (str. 77) lub ręcznie ustawić ostrość (str. 80).
• Obiekt o małym kontraście, na przykład błękitne niebo lub biała
ściana.
• Dwa obiekty w różnych odległościach, zachodzące na siebie w
obszarze AF.
• Obiekt z powtarzającymi się wzorami, na przykład fasada budynku.
• Obiekt bardzo jasny lub połyskujący, na przykład słońce, karoseria
samochodu lub powierzchnia wody.
• Światło zastane jest niewystarczające.
76
Dokładny pomiar odległości od obiektu
Znak
u góry aparatu wskazuje
miejsce ustawienia przetwornika
obrazu*. W przypadku dokładnego
pomiaru odległości między aparatem a
obiektem należy kierować się pozycją
linii poziomej.
* Przetwornik obrazu to element
aparatu, który działa jak błona
filmowa.
Fotografowanie z wybraną kompozycją zdjęcia
(Blokada ostrości)
1 Umieścić obiekt w obszarze
AF i nacisnąć spust migawki
do połowy.
Ostrość i ekspozycja zostaną
ustawione na stałe.
2 Trzymać spust migawki
wciśnięty do połowy i
umieścić obiekt z powrotem
w początkowej pozycji, aby
ponownie skomponować
ujęcie.
77
Używanie funkcji fotografowania
Uwagi
• Jeżeli obiekt znajduje się bliżej niż wynosi minimalna odległość
fotografowania dla założonego obiektywu, nie można potwierdzić ostrości.
Upewnić się, że odległość pomiędzy obiektem i aparatem jest wystarczająca.
• Gdy przełącznik trybu ostrości w aparacie jest ustawiony w pozycji MF, nie
można uzyskać prawidłowej ostrości, nawet jeśli przełącznik trybu ostrości na
obiektywie znajduje się w pozycji AF. Aby włączyć tryb autofokusa,
przełącznik trybu ostrości w aparacie należy ustawić w pozycji AF.
3 Wcisnąć przycisk migawki do końca, aby wykonać
zdjęcie.
Wybieranie trybu ustawiania ostrości
odpowiadającego ruchowi przedmiotu (Tryb
autofokusa)
Przycisk Fn t [Tryb autofokusa] t Wybór właściwego
ustawienia
(Pojed.
autofokus)
Aparat ustawia ostrość, która zostaje zablokowana,
dopóki spust migawki jest wciśnięty do połowy.
(Autom.
autofokus)
[Tryb autofokusa] można przełączać między trybem
Pojedynczy autofokus i Ciągły autofokus zgodnie z
ruchem obiektu.
Jeżeli obiekt jest nieruchomy, po naciśnięciu i
przytrzymaniu spustu migawki ostrość zostanie
zablokowana. Jeżeli natomiast obiekt jest w ruchu,
aparat będzie kontynuować ustawianie ostrości.
(Ciągły
autofokus)
Aparat kontynuuje ustawianie ostrości, dopóki spust
migawki będzie wciśnięty do połowy.
• Sygnał dźwiękowy nie włącza się po ustawieniu
ostrości na obiekcie.
Techniki fotografowania
• Jeżeli obiekt nie porusza się, należy używać trybu
(Pojed.
autofokus).
• Jeżeli obiekt porusza się, należy używać trybu
(Ciągły
autofokus).
Uwaga
• Tryb (Autom. autofokus) jest wybierany po ustawieniu trybu ekspozycji
AUTO lub jednego z poniższych trybów Wybór sceny:
(Portret),
(Krajobraz),
(Zachód słońca) lub
(Nocny port./wid.).
Tryb
( Pojed. autofokus) jest wybierany po ustawieniu trybu ekspozycji
(Makro) w trybie Wybór sceny.
Tryb
(Ciągły autofokus) jest wybierany po ustawieniu trybu ekspozycji
(Sporty) w trybie Wybór sceny.
78
Wybór pola ostrości (Obszar AF)
Istnieje możliwość wyboru właściwego
obszaru AF, odpowiadającego
warunkom fotografowania lub
preferencjom użytkownika. Wokół
obszarów z potwierdzoną ostrością
wyświetlane są zielone ramki.
• W trybie wizjera pole
wykorzystywane do ustawiania
ostrości zostanie na chwilę
podświetlone.
Obszar AF
Pole
(Szeroki)
Aparat ustala, który z dziewięciu obszarów AF jest
wykorzystywany do ustawiania ostrości w danym
obszarze AF. Naciskając i przytrzymując środkowa część
przycisku sterującego, można ustawić ostrość
wykorzystując obszary AF w strefie środkowej.
(Punktowy)
Aparat używa wyłącznie obszaru AF znajdującego się w
strefie środkowej.
(Lokalny)
Używając przycisku sterującego, wybrać jeden z
dziewięciu obszarów, dla którego ma być ustawiana
ostrość. W przypadku naciśnięcia i przytrzymania
środkowej części przycisku sterującego w trakcie
robienia zdjęcia, można ustawić ostrość wykorzystując
tymczasowo obszary AF w strefie środkowej.
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO lub trybu Wybór sceny, opcja [Obszar
AF] jest na stałe ustawiona na
(Szeroki) i nie można wybrać innych
ustawień.
• Obszar AF może nie zostać podświetlony, gdy wykonywane są zdjęcia seryjne
lub gdy spust migawki został wciśnięty do końca bez zatrzymania.
• Zielone ramki wyświetlone w momencie potwierdzenia ostrości wskazują
obszar użyty do ustawienia ostrości. Nie wskazują one rozmiaru obszaru.
Obszar AF i ramki nie muszą pokrywać się ze sobą. Nie świadczy to o usterce.
79
Używanie funkcji fotografowania
Przycisk Fn t [Obszar AF] t Wybór właściwego
ustawienia
Ręczne ustawianie ostrości(Ręczne ustawianie
ostrości)
Gdy występują problemy z ustawieniem ostrości w trybie autofokusa,
ostrość można ustawić ręcznie.
1 Ustawić przełącznik trybu
ostrości na obiektywie w
pozycji MF.
2 Gdy obiektyw nie jest
wyposażony w przełącznik
trybu ostrości, przełącznik
trybu ostrości w aparacie
należy ustawić w pozycji MF.
3 Obrócić pierścień ustawiania
ostrości obiektywu, aby
uzyskać ostry obraz.
Pierścień
ustawiania
ostrości
Uwagi
• W przypadku obiektu, którego ostrość można ustawić w trybie autofokusa,
wskaźnik z zostanie podświetlony w momencie, gdy ostrość zostanie
potwierdzona. W przypadku szerokiego pola AF wykorzystywany jest obszar
środkowy, a w przypadku lokalnego pola AF obszar wybrany przyciskiem
sterującym.
• Pierścień ustawiania ostrości może nie obracać się płynnie, gdy
wykorzystywany jest telekonwerter (oddzielnie w sprzedaży).
• Mogą wystąpić problemy z uzyskaniem prawidłowej ostrości w wizjerze, jeżeli
w trybie wizjera nie została właściwie przeprowadzona regulacja dioptrii
(str. 68).
• Funkcja ręcznego ustawiania ostrości w trybie bezpośrednim jest niedostępna
w opisywanym aparacie.
80
Przybliżanie w pojedynczym kroku
Istnieje możliwość przybliżenia środkowej części obrazu za pomocą
funkcji inteligentnego telekonwertera (Zoom cyfrowy) i
zarejestrowanie zdjęcia.
1 Ustawić przełącznik LIVE
VIEW/OVF w pozycji „LIVE
VIEW”.
2 Nacisnąć przycisk
.
Przycisk
Rozmiar obrazu dobierany jest automatycznie w następujący sposób,
bez względu na wybrany rozmiar obrazu.
Skala powiększenia
Rozmiar obrazu
około ×1,4
M*
około ×2
S*
* Liczba pikseli w obrębie rozmiaru obrazu wybranego w tym miejscu
jest inna niż w przypadku rozmiaru obrazu wybieranego w
normalnym trybie.
M: 3264 × 2176 pikseli
S: 2416 × 1600 pikseli
81
Używanie funkcji fotografowania
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku
powoduje zmianę skali
powiększenia w następujący sposób:
około ×1,4 t około ×2 t
wyłączony
Uwagi
• Jeżeli przełącznik LIVE VIEW/OVF jest ustawiony na „OVF”, funkcja
inteligentnego telekonwertera nie jest dostępna.
• Jeżeli opcja [Jakość] ma ustawioną wartość
(RAW) lub
(RAW
& JPEG), funkcja inteligentnego telekonwertera nie jest dostępna.
• Gdy funkcja inteligentnego telekonwertera jest dostępna (w trybie
autofokusa), opcja [Obszar AF] ma ustawioną wartość
(Punktowy).
• Jeżeli funkcja inteligentnego telekonwertera jest dostępna, opcja [Pomiar
światła] ma ustawioną wartość
(Wielopunktowy).
82
Korzystanie z lampy błyskowej
Przy słabym oświetleniu lampa błyskowa pozwala uzyskać jasne,
nieporuszone zdjęcia obiektów. Fotografując pod słońce, można użyć
lampy błyskowej do rozjaśnienia obiektu oświetlonego od tyłu.
Po ustawieniu pokrętła trybu pracy w pozycji AUTO lampa błyskowa
podnoszona jest automatycznie, gdy jest ciemno lub gdy zdjęcia
wykonywane są pod światło.
1
na przycisku sterującym t
wybór właściwego
ustawienia
błyskowej zrobić zdjęcie
obiektu.
Migający wskaźnik : Lampa
błyskowa jest ładowana. Gdy
wskaźnik miga, nie można zwolnić
migawki.
Podświetlony wskaźnik : Lampa
błyskowa jest naładowana i gotowa do
błysku.
• Po naciśnięciu spustu migawki do
połowy przy słabym oświetleniu w
trybie autofokusa, lampa błyskowa
może zostać uruchomiona, aby
ułatwić ustawianie ostrości na
obiekcie (Wspomaganie AF).
Wskaźnik
(Ładowanie
lampy błyskowej)
83
Używanie funkcji fotografowania
2 Po naładowaniu lampy
(Lampa błys.
wył.)
(Auto błysk)
Nie błyska, nawet gdy jest ciemno.
Błyska, gdy jest ciemno lub pod światło.
Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
(Bł.wypełniający)
(Synch.
dł.czas)
Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
Fotografowanie w trybie synchronizacji z długimi
czasami otwarcia migawki umożliwia uchwycenie
wyraźnego obrazu zarówno obiektu, jak i tła dzięki
zastosowaniu dłuższego czasu otwarcia migawki.
(Bł.
zamykający)
Błyska tuż przed zakończeniem ekspozycji przy
każdorazowym wyzwoleniu migawki
Uruchamiana jest zewnętrzna lampa błyskowa
(Bezprzewodowy) (oddzielnie w sprzedaży) niepodłączona do aparatu
(fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową).
Techniki fotografowania
• Osłona przeciwodblaskowa na obiektyw (oddzielnie w sprzedaży)
może zasłaniać światło lampy błyskowej. Gdy używana jest lampa
błyskowa, należy zdjąć z obiektywu osłonę przeciwodblaskową.
• Gdy używana jest lampa błyskowa, obiekt należy fotografować z
odległości co najmniej 1 m.
• Fotografując w pomieszczeniu lub w nocy, można użyć trybu
synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki, aby uzyskać
jaśniejszy obraz osób i tła.
• Błysk zamykający pozwala uzyskać naturalne zdjęcie śladu
poruszającego się obiektu, np. jadącego roweru lub idącej osoby.
Uwagi
• Nie trzymać aparatu za lampę błyskową.
• Warunki fotografowania, jakie muszą być spełnione, aby na zdjęciu nie
pojawiały się cienie, zależą od obiektywu.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO lub trybu Wybór sceny nie można
wybrać funkcji
(Synch. dł.czas),
(Bł. zamykający) i (Bezprzewodowy).
84
Zasięg błysku
Zasięg wbudowanej lampy błyskowej zależy od czułości ISO i
wartości przysłony. Informacje na ten temat zawiera poniższa tabela.
Przysłona
F2.8
Usta- AUTO 1,4 – 7,1 m
wienie 100
1 – 3,6 m
ISO
200
1 – 5,1 m
F4.0
F5.6
1–5m
1 – 3,6 m
1 – 2,5 m
1 – 1,8 m
1 – 3,5 m
1 – 2,5 m
400
1,4 – 7,1 m
1–5m
1 – 3,6 m
800
2 – 10 m
1,4 – 7,1 m
1 – 5,1 m
Wyłączanie wspomagania AF
Przycisk MENU t
[Wyłączone]
1 t [Wspomaganie AF] t
Korzystanie z funkcji redukcji czerwonych oczu
Funkcja redukcji czerwonych oczu ogranicza zjawisko czerwonych
oczu przez uruchomienie kilku słabych przedbłysków przed
zrobieniem zdjęcia z użyciem lampy błyskowej.
Przycisk MENU t
[Włączona]
1 t [Red.czerw.oczu] t
85
Używanie funkcji fotografowania
Wspomaganie AF
• Wspomaganie AF nie działa, gdy [Tryb autofokusa] jest ustawiony
na
(Ciągły autofokus) lub gdy obiekt jest w ruchu w trybie
(Autom. autofokus). (Zostanie podświetlony wskaźnik
lub )
• Wspomaganie AF może nie działać przy ogniskowych 300 mm lub
dłuższych.
• Jeżeli podłączona jest zewnętrzna lampa błyskowa, działać będzie
wspomaganie AF zewnętrznej lampy błyskowej.
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową
Dzięki bezprzewodowej lampie błyskowej (oddzielnie w sprzedaży)
można fotografować z użyciem lampy błyskowej bez przewodu, gdy
zewnętrzna lampa błyskowa nie jest podłączona do aparatu.
Zmieniając ustawienie lampy błyskowej, można uzyskać na zdjęciach
wrażenie trójwymiarowości, uwydatniając kontrast światłocieni na
obiekcie.
Wskazówki dotyczące fotografowania można znaleźć w instrukcji
obsługi lampy błyskowej.
1 Przymocować bezprzewodową lampę błyskową do
stopki akcesoriów z automatyczną blokadą i włączyć
zarówno aparat, jak i lampę błyskową.
2
na przycisku sterującym t
(Bezprzewodowy)
3 Zdjąć bezprzewodową lampę błyskową ze stopki
akcesoriów z automatyczną blokadą.
Uwagi
• Aparat nie może przeprowadzić próby przedbłysku bezprzewodowej lampy
błyskowej. Prawidłowe działanie lampy błyskowej należy sprawdzać przez
wyzwolenie migawki.
• Aparat nie może przeprowadzić kontroli współczynnika światła lampy
bezprzewodowej.
• Po zakończeniu fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową wyłączyć
tryb bezprzewodowej lampy błyskowej. Używanie wbudowanej lampy
błyskowej przy włączonym trybie bezprzewodowej lampy błyskowej
spowoduje niewłaściwe oświetlenie lampą.
• W przypadku gdy inny fotograf używa w pobliżu bezprzewodowej lampy
błyskowej i światło jego wbudowanej lampy powoduje błysk lampy
użytkownika, należy zmienić kanał zewnętrznej lampy błyskowej. Informacje
o zmianie kanału zewnętrznej lampy błyskowej można znaleźć w dołączonej
do niej instrukcji obsługi.
86
Ustawianie jasności obrazu
(Ekspozycja, Korekcja błysku,
Pomiar)
Używanie kompensacji jasności dla całego obrazu
(Kompensacja ekspozycji)
Skorygować w
kierunku –
Ekspozycja
podstawowa
1 Nacisnąć przycisk
.
Skorygować w
kierunku +
Przycisk
• Ekran kompensacji ekspozycji
zostanie wyświetlony w trybie
wizjera.
2 Ustawić ekspozycję za
pomocą pokrętła
regulacyjnego.
W stronę + (powyżej): Rozjaśnia
obraz.
W stronę – (poniżej): Przyciemnia
obraz.
Ekspozycja standardowa
87
Używanie funkcji fotografowania
W trybach nagrywania innych niż M ekspozycja jest dobierana
automatycznie (Ekspozycja automatyczna).
W oparciu o ustaloną automatycznie ekspozycję można wprowadzić
kompensację ekspozycji, przesuwając ją zgodnie z preferencjami w
kierunku symbolu + lub –. Cały obraz można rozjaśnić, przesuwając
ekspozycję w kierunku symbolu +. Cały obraz można przyciemnić,
przesuwając ekspozycję w kierunku symbolu –.
3 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
Techniki fotografowania
• Ustawić poziom kompensacji przez sprawdzenie zarejestrowanego zdjęcia.
• Za pomocą funkcji bracketingu można wykonać wiele zdjęć z
ekspozycją przesuniętą w kierunku strony + lub – (str. 101).
Uwaga
• Tej opcji nie można ustawić, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na AUTO, M
(Ekspozycja ręczna) lub Wybór sceny.
Korzystanie z histogramu podczas robienia zdjęć
88
Liczba pikseli
Histogram to sposób prezentacji
rozkładu luminancji informujący o
tym, ile pikseli o określonej jasności
znajduje się na danym zdjęciu. Aby
wyświetlić histogram, należy nacisnąć
DISP na przycisku sterującym
(str. 36 i 104).
Ciemne
Jasne
Uwagi
• Histogram wyświetlany w trybie Live View nie wskazuje ostatecznie
zarejestrowanego zdjęcia. Prezentuje on jedynie stan obrazu, którego podgląd
jest aktualnie wyświetlany na monitorze LCD. Wygląd histogramu zależy od
ustawienia przysłony itp.
• W następujących sytuacjach może się także różnić wygląd histogramu w
momencie wykonywania zdjęcia i w momencie jego odtwarzania:
– podczas korzystania z lampy błyskowej,
– gdy obiekt jest słabo widoczny, na przykład w nocy.
Ustawianie natężenia błysku (Korekcja błysku)
Podczas fotografowania z lampą błyskową można dostosować samo
natężenie błysku, bez zmiany kompensacji ekspozycji. Możliwa jest
tylko zmiana ekspozycji głównego obiektu, który znajduje się w
zasięgu błysku.
Przycisk MENU t
1 t [Korekcja błysku] t Wybór
właściwego ustawienia
89
Używanie funkcji fotografowania
Kompensacja ekspozycji odpowiednio
modyfikuje histogram. Ilustracja z
prawej strony stanowi przykład.
Fotografowanie z kompensacją
ekspozycji przesuniętą w stronę
wartości dodatnich powoduje
rozjaśnienie całości obrazu i
przesunięcie całego histogramu w
stronę jaśniejszą (prawą). W
przypadku zastosowania ujemnych
wartości kompensacji ekspozycji,
histogram przesuwa się w drugą stronę.
Jeden koniec histogramu wskazuje
obszar wysokiej, a drugi niskiej
tonacji. Nie ma możliwości
późniejszego przywrócenia tych
obszarów na komputerze. W razie
potrzeby należy dostosować
ekspozycję i ponownie zrobić zdjęcie.
W stronę +: zwiększa natężenie błysku.
W stronę –: zmniejsza natężenie błysku.
Uwagi
• Tej opcji nie można ustawić, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na AUTO lub
Wybór sceny.
• Po zmianie natężenia błysku i podniesieniu wbudowanej lampy błyskowej, na
monitorze LCD/w wizjerze pojawi się symbol . W przypadku wprowadzenia
zmiany należy pamiętać o przywróceniu pierwotnej wartości.
• Z uwagi na ograniczony strumień światła, efekt mocniejszego błysku może nie
być zauważalny, jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej.
Jeżeli obiekt jest bardzo blisko, efekt słabszego błysku również może nie być
zauważalny.
Kompensacja ekspozycji i korekcja błysku
Funkcja kompensacji ekspozycji zmienia czas otwarcia migawki, przysłonę i
czułość ISO (gdy wybrane jest ustawienie [AUTO]), aby wprowadzić
kompensację. Jeżeli używana jest lampa błyskowa, natężenie błysku również
ulega zmianie.
Korekta błysku powoduje jednak tylko zmianę natężenia błysku.
90
Wybór metody pomiaru jasności obiektu (Pomiar
światła)
Przycisk Fn t [Pomiar światła] t Wybór właściwego
trybu
(Wielopunktowy)
(Centraln.
ważony)
(Punktowy)
W tym trybie obszar całkowity jest dzielony na wiele
podobszarów, a odpowiednia ekspozycja dla całego
ekranu jest ustalana na podstawie pomiaru oświetlenia w
każdym z tych podobszarów.
W tym trybie mierzona jest średnia jasność całego
ekranu z uwydatnieniem jego środkowego obszaru.
W tym trybie przeprowadzany jest pomiar światła w
znajdującym się w środku ramki polu ostrości lub wokół
niego.
• Do wykonywania typowych zdjęć należy używać trybu
(Wielopunktowy).
Uwaga
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO lub trybu Wybór sceny, opcja [Pomiar
światła] jest na stałe ustawiona na
(Wielopunktowy) i nie można wybrać
innych trybów.
91
Używanie funkcji fotografowania
Technika fotografowania
Ustawienie ISO
Czułość na światło jest wyrażona liczbą ISO (zalecany wskaźnik
ekspozycji). Im większa liczba, tym większa czułość.
1 Nacisnąć ISO na przycisku
sterującym, aby wyświetlić
ekran ISO.
2 Wybrać odpowiednią wartość korzystając z sekcji v/V
przycisku sterującego.
• Im większa liczba, tym wyższy poziom szumów.
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO lub trybu Wybór sceny, czułość ISO
jest na stałe ustawiona na AUTO i nie można wybrać innych liczb ISO.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji P/A/S i czułości ISO [AUTO], ustawienie ISO
jest automatycznie dobierane z przedziału ISO 100 i ISO 400.
• Ustawienie [AUTO] nie jest dostępne w trybie nagrywania M. Po zmianie
trybu nagrywania na M przy ustawieniu [AUTO] czułość jest ustawiana
na [100]. Czułość ISO należy ustawić zgodnie z warunkami fotografowania.
92
Regulacja tonacji kolorów (Balans
bieli)
Tonacja kolorów zmienia się w zależności od charakterystyki źródła
światła. W poniższej tabeli pokazano, w jaki sposób tonacja kolorów
zmienia się przy różnych źródłach światła w porównaniu z obiektem,
który jest biały w świetle słonecznym.
Pogoda/
oświetlenie
Charakterystyka światła
Światło
dzienne
Pochmurnie
Świetlówki
Żarówki
Białe
Niebieskawe
O zielonym
odcieniu
Czerwonawe
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO lub trybu Wybór sceny, opcja [Balans
bieli] jest na stałe ustawiona na AWB (Autom.bal.bieli) i nie można wybrać
innych trybów.
• Jeżeli jedynym źródłem światła jest lampa rtęciowa lub sodowa, w aparacie nie
można uzyskać prawidłowego balansu bieli z uwagi na charakterystykę źródła
światła. W takich przypadkach należy używać lampy błyskowej.
Dostosowanie balansu bieli do określonego źródła
światła (Automatyczny/Zdefiniowany balans bieli)
Przycisk Fn t [Balans bieli] t Wybór właściwego
ustawienia
• Jeżeli opcja [AWB] nie jest zaznaczona, tonację kolorów można
skorygować używając sekcji b/B przycisku sterującego. Zmiana
ustawienia w kierunku + powoduje, że zdjęcie staje się bardziej
czerwonawe, a zmiana w kierunku – powoduje, że zdjęcie staje się
bardziej niebieskawe.
93
Używanie funkcji fotografowania
Balans bieli umożliwia zmianę tonacji kolorów w celu uzyskania
obrazu zbliżonego do naturalnego. Funkcji tej należy używać, gdy
tonacja kolorów odbiega od oczekiwanej lub w przypadku celowej
zmiany tonacji kolorów w celu uzyskania zamierzonego efektu.
AWB
(Autom.bal.bieli)
Aparat automatycznie wykrywa źródło światła i dobiera
tonację kolorów.
(Światło
dzienne)
Po wybraniu opcji dopasowania do określonego źródła
światła, tonacja kolorów będzie dobierana do źródła
światła (zdefiniowany balans bieli).
(W cieniu)
(Pochmurnie)
(Żarówki)
(Świetlówki)
(Lampa błysk.)
Technika fotografowania
• Po wybraniu opcji
(poniżej).
(Własne) można zapisać własne ustawienie
Zapisywanie tonacji kolorów (Własny balans bieli)
W przypadku ujęcia, w którym na światło zastane składa się kilka
rodzajów różnych źródeł światła, zalecane jest skorzystanie z
własnego balansu bieli, aby dokładnie odtworzyć biel.
1 Przycisk Fn t [Balans bieli] t
2 Zaznaczyć [
SET] korzystając z sekcji b/B
przycisku sterującego, a następnie nacisnąć jego
środkową część.
3 Trzymać aparat w taki sposób, aby biały obszar
całkowicie wypełnił znajdujące się w środku pole
ostrości, a następnie nacisnąć spust migawki.
Migawka kliknie i zostaną wyświetlone skalibrowane wartości
(Temp.barwowa i Filtr kolorowy).
94
4 Nacisnąć środkową część przycisku sterującego.
Na monitorze ponownie zostaną wyświetlone dane nagrywania z
zapamiętanym własnym balansem bieli.
• Własne ustawienie balansu bieli zarejestrowane podczas tej operacji
będzie obowiązywać, aż do momentu zapisania nowego ustawienia.
Uwaga
• Komunikat „Błąd własnego balansu bieli” wskazuje, że wartość wykracza
poza przewidywany zakres. (Gdy fotografowany obiekt znajduje się bardzo
blisko lampy błyskowej lub w kadrze znajduje się obiekt o jaskrawych
kolorach.) Po zarejestrowaniu tej wartości wskaźnik
na ekranie z danymi
nagrywania na monitorze LCD zmieni kolor na żółty. Można w tym momencie
wykonać zdjęcie, ale wskazane jest ponowne ustawienie balansu bieli, aby
uzyskać bardziej prawidłową wartość balansu bieli.
Przycisk Fn t [Balans bieli] t
(Własne)
Uwaga
• Jeżeli podczas wciśnięcia spustu migawki uruchamiana jest lampa błyskowa,
własny balans bieli zostanie zarejestrowany z uwzględnieniem błysku lampy.
Podczas późniejszego fotografowania należy również używać lampy
błyskowej.
95
Używanie funkcji fotografowania
Przywoływanie własnego balansu bieli
Obróbka obrazu
Korekcja jasności obrazu (Optymalizator D-Range)
Przycisk Fn t [Optym.D-Range] t Wybór właściwego
ustawienia
(Wyłączony)
(Standard)
(Zaawansowane)
Brak optymalizacji.
W przypadku dużego kontrastu światła i cienia między
obiektem i tłem, co zdarza się często podczas
fotografowania pod słońce, aparat łagodzi kontrast
całego obrazu, aby uzyskane zdjęcie miało prawidłową
jasność i właściwy kontrast.
Przez podział obrazu na małe obszary aparat analizuje
kontrast światła i cienia między obiektem i tłem, tworząc
obraz o optymalnej jasności i gradacji.
Uwagi
• Tryb
(Zaawansowane) jest wybierany po ustawieniu trybu ekspozycji
AUTO lub jednego z poniższych trybów Wybór sceny:
(Portret),
(Krajobraz) lub
(Makro).
Tryb
(Standard) jest wybierany po ustawieniu trybu ekspozycji
(Sporty) w trybie Wybór sceny.
Tryb
(Wyłączony) jest wybierany po ustawieniu trybu ekspozycji
(Zachód słońca) lub
(Nocny port./wid.) w trybie Wybór sceny.
• W przypadku powiększonych obrazów RAW nie można sprawdzić w aparacie
efektów funkcji optymalizatora D-Range innych niż
(Standard).
• W przypadku fotografowania z użyciem funkcji optymalizatora D-Range, na
zdjęciach może być widoczny szum.
Wybór właściwej obróbki obrazu (Strefa twórcza)
1 Przycisk Fn t [Strefa twórcza] t Wybór właściwego
ustawienia
2 Aby wyregulować
(Kontrast), (Nasycenie) lub
(Ostrość), należy zaznaczyć dany element używając
przycisków b/B, a następnie dobrać wartość
używając przycisków v/V.
96
(Standard)
(Intensywny)
Do rejestrowania różnych ujęć z bogatą gradacją i
pięknymi barwami.
Nasycenie i kontrast zostają uwydatnione w celu
uzyskania pięknych zdjęć barwnych scen i obiektów,
typu kwiaty, wiosenna zieleń, błękit nieba lub widok
oceanu.
(Portret)
Do oddania na zdjęciu delikatnej tonacji koloru skóry.
Idealnie nadaje się do robienia zdjęć portretowych.
(Krajobraz)
Nasycenie, kontrast i ostrość zostają uwydatnione, aby
uzyskać jasne i wyraziste zdjęcie oddające piękno
scenerii. Odległe krajobrazy są również lepiej widoczne.
(Nocny
widok)
Złagodzony kontrast do utrwalania ujęć nocnych, które
są dzięki temu bliższe rzeczywistemu widokowi.
(Zachód
słońca)
Do utrwalania pięknej czerwieni zachodzącego słońca.
Do uzyskiwania zdjęć czarno-białych.
(Kontrast), (Nasycenie) i
(Ostrość) można ustawić dla
każdego elementu Strefy twórczej.
(Kontrast)
Wybór wyższej wartości powoduje mocniejsze
podkreślenie różnicy między światłem i cieniem, co ma
wpływ na zdjęcie.
(Nasycenie)
Wybór wyższej wartości pozwala uzyskać żywsze kolory.
W przypadku niższej wartości kolory na zdjęciu są
przygaszone i blade.
(Ostrość)
Służy do regulacji ostrości obrazu. Wybór wyższej
wartości powoduje uwydatnienie konturów, a wybór
niższej wartości ich złagodzenie.
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO lub trybu Wybór sceny, opcja [Strefa
twórcza] jest na stałe ustawiona na
(Standard) i nie można wybrać innych
ustawień.
• Wybór ustawienia
(Czarno-biały) uniemożliwia regulację nasycenia.
97
Używanie funkcji fotografowania
(Czarnobiały)
Zmiana zakresu odtwarzanych kolorów (Przestrzeń
barw)
Sposób przedstawiania kolorów za pomocą kombinacji liczb lub
zakresu odtwarzania kolorów określany jest mianem „przestrzeni
barw”. Przestrzeń barw można zmieniać zależnie od potrzeb.
Przycisk MENU t
2 t [Przestrzeń barw] t Wybór
właściwego ustawienia
sRGB
Jest to standardowa przestrzeń barw aparatu cyfrowego.
W przypadku zwykłego fotografowania, gdy zdjęcia mają
być drukowane bez dalszej obróbki, należy używać
przestrzeni sRGB.
Adobe RGB
Dysponuje szerokim zakresem odtwarzanych kolorów.
Przestrzeń barw Adobe RGB dobrze się sprawdza przy
obiektach z dużymi obszarami żywej zieleni lub
czerwieni.
• Nazwa pliku obrazu zaczyna się od „_DSC”.
Uwagi
• Przestrzeń Adobe RGB jest przeznaczona dla aplikacji lub drukarek
obsługujących zarządzanie kolorami i wariant DCF2.0 przestrzeni barw.
Kolory mogą nie być wiernie odtwarzane na wydrukach zdjęć uzyskanych przy
użyciu aplikacji lub drukarek, które nie obsługują wspomnianych funkcji.
• Zdjęcia zarejestrowane w przestrzeni Adobe RGB i wyświetlane z poziomu
aparatu lub urządzeń, które nie są zgodne z przestrzenią Adobe RGB, mają
niskie nasycenie barw.
98
Wybór trybu pracy
Opisywany aparat obsługuje pięć trybów pracy, między innymi tryb
zaawansowanych zdjęć pojedynczych i tryb zaawansowanych zdjęć
seryjnych. Należy z nich korzystać zgodnie z potrzebami.
Wykonywanie zdjęć pojedynczych
Jest to normalny tryb fotografowania.
t
na przycisku sterującym
(Zdj.pojedyncze)
(Sporty) w trybie Wybór sceny nie można
Zdjęcia seryjne
Aparat zapisuje zdjęcia seryjnie z następującą szybkością*.
Tryb Live View
Maksymalnie 2 zdjęcia
na sekundę
Tryb wizjera
Maksymalnie 2,5
zdjęcia na sekundę
* Warunki pomiarów. Szybkość wykonywania zdjęć seryjnych może
być mniejsza w zależności od warunków.
1
na przycisku
sterującym t
(Zdj.seryjne)
99
Używanie funkcji fotografowania
Uwaga
• Po ustawieniu trybu ekspozycji
robić pojedynczych zdjęć.
2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
• Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki trwa rejestrowanie.
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
Występuje ograniczenie liczby zdjęć seryjnych, jakie można
zarejestrować.
Wysoka/Standard Bez limitu (do zapełnienia karty pamięci)
RAW & JPEG
3 zdjęć
RAW
6 zdjęć
Uwagi
• Nie można wykonywać zdjęć seryjnych, gdy w wizjerze miga wskaźnik „0”.
Należy odczekać, aż wskaźnik zniknie.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji Wybór sceny innego niż
(Sporty) nie
można rejestrować zdjęć seryjnych.
• Szybkość wykonywania zdjęć seryjnych może ulec zmniejszeniu przy niskim
poziomie naładowania akumulatora lub w niskich temperaturach otoczenia.
Korzystanie z samowyzwalacza
Samowyzwalacz 10-sekundowy jest przydatny, gdy fotografujący ma
znaleźć się na zdjęciu, a 2-sekundowy pomaga zredukować drgania
aparatu.
Opcja [Samowyzw. (ser.)] jest korzystna, gdyż zapobiega awarii,
ponieważ aparat wykonuje serie trzech lub pięciu zdjęć po 10sekundowej przerwie.
1
na przycisku
sterującym t
(Samowyzwalacz) t wybór
właściwego ustawienia
• Liczba wyświetlana po symbolu
oznacza aktualnie wybraną liczbę
sekund.
• Aby korzystać z samowyzwalacza
ciągłego, należy wybrać opcję
.
100
2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
• Włączenie samowyzwalacza jest sygnalizowane dźwiękiem i lampką
samowyzwalacza. Na krótko przed wykonaniem zdjęcia częstotliwość
migania lampki i sygnału dźwiękowego wzrasta.
Anulowanie samowyzwalacza
Nacisnąć
na przycisku sterującym.
Uwaga
• W przypadku wykonywania zdjęć przy użyciu wizjera należy używać pokrywki
okularu (str. 26).
Ekspozycja
podstawowa
Kierunek –
Kierunek +
Bracketing umożliwia zrobienie kilku zdjęć, z których każde
wykonane jest przy innym poziomie ekspozycji. Opisywany aparat
jest wyposażony w funkcję bracketingu automatycznego. Wystarczy
określić odchylenie od ekspozycji podstawowej i aparat wykona
zdjęcia, automatycznie przesuwając ekspozycję. Po zakończeniu
fotografowania można wybrać zdjęcie o odpowiedniej jasności.
Gdy uruchamiana jest lampa błyskowa, można skorzystać z funkcji
bracketingu błysku, która zmienia natężenie błysku. Wymagane jest
naciśnięcie spustu migawki przy każdym zdjęciu.
1
na przycisku
sterującym t
(Bracket:
Seryjne) t wybór
właściwego ustawienia
101
Używanie funkcji fotografowania
Robienie zdjęć z przesunięciem ekspozycji
(Bracketing ekspozycji)
2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
Ekspozycja bazowa jest ustawiana dla pierwszego zdjęcia w grupie
bracketingu.
* (Bracket:
Seryjne)
Rejestrowane są trzy zdjęcia z ekspozycją przesuniętą o
wybraną wartość.
Nacisnąć i przytrzymać spust migawki do momentu
zakończenia operacji rejestrowania zdjęć.
W przypadku uruchamianej lampy błyskowej wymagane
jest naciśnięcie spustu migawki przy każdym zdjęciu.
* Wartość ._ EV wraz z oznaczeniami
oznacza obecnie wybrany krok.
Uwagi
• Po ustawieniu pokrętła trybu pracy w pozycji M ekspozycja jest zmieniana
przez zmianą czasu otwarcia migawki.
• W przypadku regulacji ekspozycji jest ona zmieniana na podstawie
skompensowanej wartości.
• Bracketingu nie można używać, gdy tryb nagrywania jest ustawiony na AUTO
lub Wybór sceny.
Skala EV w przypadku bracketingu
Bracketing światła
Bracketing błysku
zastanego*
Trzy ujęcia z krokiem 0,7
Trzy ujęcia z krokiem 0,3 Korekcja błysku –1,0
Kompensacja ekspozycji 0
Monitor LCD (tryb
Live View)
Monitor LCD (tryb
wizjera/ekran
standardowy)
Wizjer
102
W górnym rzędzie
W dolnym rzędzie
Fotografowanie z użyciem pilota
Istnieje możliwość fotografowania z wykorzystaniem przycisków
SHUTTER i 2SEC (wyzwolenie migawki z dwusekundowym
opóźnieniem) na pilocie RMT-DSLR1 celownik kątowy. Należy
również zapoznać się z instrukcją obsługi pilota bezprzewodowego.
1
na przycisku
sterującym t (Pilot)
2 Należy ustawić ostrość na obiekcie, skierować
nadajnik pilota w stronę czujnika zdalnego sterowania
i wykonać zdjęcie.
Uwaga
• W przypadku wykonywania zdjęć przy użyciu wizjera należy używać pokrywki
okularu (str. 26).
103
Używanie funkcji fotografowania
* Światło zastane: Dowolne inne światło oprócz światła lampy
błyskowej, które oświetla scenę przez dłuższy czas, na przykład
światło naturalne, światło żarówki lub świetlówki.
• W przypadku bracketingu, na skali EV wyświetlana jest ta sama
liczba indeksów, co liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć.
Jednakże podczas fotografowania z bracketingiem błysku indeksy
nie są wyświetlane w wizjerze.
• W momencie rozpoczęcia fotografowania z użyciem bracketingu
indeksy wskazujące już zarejestrowane zdjęcia zaczynają kolejno
znikać.
• Po naciśnięciu spustu migawki do połowy i zwolnieniu go w trybie
wizjera, pojawi się oznaczenie „br 1”. W przypadku bracketingu
błysku pojawi się oznaczenie „Fbr 1”. Po rozpoczęciu
fotografowania z użyciem bracketingu błysku symbol ten informuje
o numerze następnego kadru, na przykład „Fbr 2”, „Fbr 3”.
Korzystanie z funkcji przeglądania
Odtwarzanie zdjęć
Na monitorze LCD jest wyświetlane ostatnio zarejestrowane zdjęcie.
1 Nacisnąć przycisk
.
Przycisk
2 Wybrać zdjęcie, używając sekcji b/B przycisku
sterującego.
Aby powrócić do trybu nagrywania
Ponownie nacisnąć przycisk .
Przełączanie wyświetlanych danych nagrania
Nacisnąć DISP na przycisku sterującym.
Każdorazowe naciśnięcie DISP na przycisku sterującym powoduje
zmianę informacji wyświetlanych na ekranie zgodnie z poniższym
schematem.
Z danymi nagrania
Ekran
histogramu
Bez danych
nagrania
Wybór orientacji przy odtwarzaniu zdjęcia zarejestrowanego w
układzie pionowym
Przycisk MENU t
1 t [Wyświetl.odtw.] t Wybór
właściwego ustawienia
Uwaga
• W przypadku odtwarzania zdjęć na ekranie telewizora lub na komputerze,
będą one wyświetlane w układzie pionowym, nawet jeżeli wybrano ustawienie
[Ręczny obrót].
104
Obracanie obrazu
1 Przycisk Fn t [Obróć]
2 Nacisnąć środkową część przycisku sterującego.
Zdjęcie zostanie obrócone w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Aby wykonać kolejny obrót, należy powtórzyć
czynność z punktu 2.
• Po obróceniu zdjęcia będzie ono odtwarzane w obróconej pozycji
nawet po wyłączeniu zasilania.
Powrót do normalnego ekranu odtwarzania
Nacisnąć przycisk .
Powiększanie zdjęć
Zdjęcie można powiększyć, aby je dokładniej obejrzeć. Można w ten
sposób wygodnie sprawdzić ostrość zarejestrowanego zdjęcia.
1 Wyświetlić obraz, który ma
Przycisk
być powiększony, a
następnie nacisnąć przycisk
.
2 Do powiększania lub
pomniejszania zdjęcia
można używać pokrętła
regulacyjnego.
105
Korzystanie z funkcji przeglądania
Uwaga
• Po skopiowaniu obróconych zdjęć do komputera można je prawidłowo
wyświetlić, używając programu „PMB” znajdującego się na płycie CD-ROM
(w zestawie). W zależności od użytego oprogramowania zdjęcia nie zawsze
będą obracane automatycznie.
3 Wybrać fragment, który ma być powiększony,
używając sekcji v/V/b/B przycisku sterującego.
Anulowanie odtwarzania w powiększeniu
Nacisnąć przycisk , aby przywrócić normalny rozmiar zdjęcia.
Zakres skalowania
Zakres skalowania jest następujący:
Rozmiar obrazu Zakres skalowania
L
około ×1,1 – ×14
M
około ×1,1 – ×11
S
około ×1,1 – ×7,2
Przełączanie do ekranu z listą zdjęć
Przycisk Fn t [Indeks obrazów] t Wybór
odpowiedniej liczby zdjęć na ekranie
Ekran zostanie przełączony do ekranu indeksu zdjęć.
Powrót do ekranu pojedynczego zdjęcia
Po wybraniu właściwego zdjęcia nacisnąć środkową część przycisku
sterującego.
Wybór katalogu
1 Zaznaczyć pasek katalogu używając
sekcji b/B przycisku sterującego, a
następnie nacisnąć jego środkową
część.
2 Wybrać odpowiedni katalog
używając sekcji v/V, a następnie
nacisnąć część środkową.
106
Pasek katalogu
Automatyczne odtwarzanie zdjęć (Pokaz zdjęć)
Pokaz zdjęć można uruchamiać przyciskiem Fn lub przyciskiem
MENU. Poniżej opisano obsługę przy użyciu przycisku Fn.
Przycisk Fn t [Pokaz zdjęć]t [OK]
Odtwarza po kolei zarejestrowane zdjęcia (Pokaz zdjęć). Pokaz zdjęć
zatrzymuje się automatycznie po odtworzeniu wszystkich zdjęć.
• Poprzednie/następne zdjęcie można wyświetlić korzystając z sekcji b/B
przycisku sterującego.
Wstrzymywanie pokazu zdjęć
Nacisnąć środkową część przycisku sterującego. Ponowne naciśnięcie
wznawia odtwarzanie pokazu zdjęć.
Zakończenie pokazu zdjęć w czasie jego trwania
Nacisnąć przycisk
.
Korzystanie z funkcji przeglądania
Wybór odstępu czasu między kolejnymi wyświetleniami w
trybie pokazu zdjęć
Przycisk Fn t [Pokaz zdjęć] t [Interwał] t Wybór
odpowiedniej liczby sekund
Odtwarzanie wielokrotne
Przycisk Fn t [Pokaz zdjęć] t [Powtórz] t
[Włączona]
107
Sprawdzanie informacji o
nagranych obrazach
Każdorazowe naciśnięcie sekcji DISP przycisku sterującego
wyświetlane informacje zmieniają się (str. 104).
Ekran informacji podstawowych
Wskaźnik Znaczenie
Karta pamięci (20)
100-0003 Numer katalogu/pliku
(140)
DPOF3
Chroń (111)
Ustawiono DPOF (148)
Jakość obrazu (121)
Rozmiar obrazu (120)/
Format obrazu (120)
Ostrzeżenie o niskim
poziom naładowania
akumulatora (16)
1/125
Czas otwarcia migawki
(60)
F3.5
Przysłona (58)
ISO100
Czułość ISO (92)
2010 1 1 Data nagrania
10:37AM
108
Wskaźnik Znaczenie
3/7
Numer pliku/łączna
liczba zdjęć
NO CARD Ostrzeżenie „Brak
karty”
Ekran histogramu
A
Wskaźnik Znaczenie
–0.3
Kompensacja
ekspozycji (87)
–0.3
Korekcja błysku (89)
Wskaźnik Znaczenie
Karta pamięci (20)
100-0003 Numer katalogu/pliku
(140)
Pomiar światła(91)
Chroń (111)
DPOF3
Ustawiono DPOF (148)
Długość ogniskowej
(156)
Jakość obrazu (121)
Strefa twórcza (96)
Rozmiar obrazu (120)/
Format obrazu (120)
Ostrzeżenie o niskim
poziom naładowania
akumulatora (16)
35mm
AWB +1 Balans bieli
5500K M1 (automatyczny,
zdefiniowany,
temperatura barwowa,
filtr kolorowy) (93)
Optymalizator
D-Range (96)
B
Wskaźnik Znaczenie
Histogram (88)
P A S M Pokrętło trybu pracy
(45 – 66)
1/125
Czas otwarcia migawki
(60)
F3.5
Przysłona (58)
ISO100
Czułość ISO (92)
2010 1 1 Data nagrania
10:37AM
3/7
Numer pliku/łączna
liczba zdjęć
109
Korzystanie z funkcji przeglądania
-
Migające obszary na ekranie histogramu
Występujące na zdjęciu obszary o
wysokiej lub niskiej tonacji będą
migały na ekranie histogramu
(ostrzeżenie o granicy luminancji).
Miga
R (Czerwony)
Luminancja
G (Zielony) B (Niebieski)
110
Ochrona zdjęć (Chroń)
Istnieje możliwość włączenia ochrony zdjęć przed przypadkowym
skasowaniem.
Funkcję ochrony można uruchamiać przyciskiem Fn lub przyciskiem
MENU. Poniżej opisano obsługę przy użyciu przycisku Fn.
Ochrona wybranych zdjęć/anulowanie ochrony
wybranych zdjęć
1 Przycisk Fn t [Chroń]t [Oznacz.obrazy]
2 Wybrać zdjęcie, które ma
-
Korzystanie z funkcji przeglądania
być chronione, używając
sekcji b/B przycisku
sterującego, a następnie
nacisnąć jego środkową
część.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
symbol -.
• Aby anulować zaznaczenie, należy
ponownie nacisnąć środkową część
przycisku.
3 Aby zabezpieczyć inne zdjęcia, należy powtórzyć
czynność z punktu 2.
4 Nacisnąć przycisk Fn.
5 Zaznaczyć [OK] korzystając z sekcji v przycisku
sterującego, a następnie nacisnąć jego środkową
część.
111
Ochrona wszystkich zdjęć/anulowanie ochrony
wszystkich zdjęć
Przycisk Fn t [Chroń] t [Wszystkie obr.] lub [Anuluj
wszyst.] t [OK]
112
Usuwanie zdjęć (Kasuj)
Usuniętego zdjęcia nie można przywrócić. Przed usunięciem upewnić
się, czy na pewno dane zdjęcie nie jest potrzebne.
Funkcję usuwania można uruchamiać przyciskiem Fn lub przyciskiem
MENU. Poniżej opisano obsługę przy użyciu przycisku Fn.
Uwaga
• Nie można usunąć obrazów chronionych.
Usuwanie aktualnie wyświetlanego zdjęcia
1 Wyświetlić zdjęcie, które ma
być usunięte, i nacisnąć
przycisk .
Przycisk
Korzystanie z funkcji przeglądania
2 Zaznaczyć opcję [Kasuj] korzystając z sekcji v
przycisku sterującego, a następnie nacisnąć jego
środkową część.
Usuwanie zaznaczonych zdjęć
1 Przycisk Fn t [Kasuj]t [Oznacz.obrazy]
2 Zaznaczyć zdjęcia, które
mają zostać usunięte,
używając przycisku
sterującego, a następnie
nacisnąć jego środkową
część.
Łączna liczba
Na wybranym zdjęciu pojawi się
symbol .
113
3 Aby usunąć inne zdjęcia, należy powtórzyć czynność z
punktu 2.
4 Nacisnąć przycisk Fn.
5 Zaznaczyć [Kasuj] korzystając z sekcji v przycisku
sterującego, a następnie nacisnąć jego środkową
część.
Usuwanie wszystkich zdjęć w danym katalogu
1 Przycisk Fn t [Indeks obrazów] t Wybór
odpowiedniej liczby obrazów
2 Zaznaczyć pasek katalogu
używając sekcji b przycisku
sterującego.
Pasek katalogu
3 Nacisnąć środkową część przycisku sterującego,
a następnie, używając sekcji v/V tego przycisku,
zaznaczyć katalog, który ma być usunięty.
4 Nacisnąć przycisk
.
5 Zaznaczyć opcję [Kasuj] korzystając z sekcji v
przycisku sterującego, a następnie nacisnąć jego
środkową część.
114
Jednoczesne usunięcie wszystkich zdjęć
Przycisk Fn t [Kasuj] t [Wszystkie obr.] t [Kasuj]
Uwaga
• Usunięcie wszystkich zdjęć przez wybór opcji [Wszystkie obr.] może być
operacją czasochłonną. Wskazane jest usunięcie zdjęć z poziomu komputera
lub sformatowanie karty pamięci z poziomu aparatu.
Korzystanie z funkcji przeglądania
115
Oglądanie zdjęć na ekranie
telewizora
Do wyświetlania na ekranie telewizora zdjęć zarejestrowanych przy
użyciu aparatu potrzebny jest kabel HDMI (oddzielnie w sprzedaży)
oraz odbiornik telewizyjny HD wyposażony w gniazdo HDMI.
1 Przed podłączeniem aparatu
do telewizora należy
wyłączyć aparat i telewizor.
1 Do gniazda
HDMI
Kabel HDMI
(oddzielnie w
sprzedaży)
2 Do gniazda
HDMI
2 Włączyć telewizor i przełączyć sygnał wejściowy.
• Zobacz również instrukcję obsługi telewizora.
3 Włączyć aparat.
Zdjęcia wykonane aparatem pojawią
się na ekranie telewizora.
Wybrać odpowiednie zdjęcie
korzystając z sekcji b/B przycisku
sterującego.
• Monitor LCD w aparacie pozostanie
wyłączony.
Przycisk sterujący
Uwagi
• Używać kabla HDMI z logo HDMI.
116
• Na jednym końcu kabel ma mini-wtyk HDMI (do podłączenia do aparatu), a
na drugim wtyk do podłączenia do posiadanego telewizora.
• W przypadku podłączeniu aparatu do telewizora marki Sony zgodnego z
systemem VIDEO-A za pośrednictwem kabla HDMI, telewizor
automatycznie dobierze odpowiednią jakość obrazu do oglądania zdjęć.
Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora marki Sony
zgodnego z systemem VIDEO-A.
• Niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo.
• Nie wolno łączyć gniazda wyjściowego urządzenia z gniazdem HDMI w
aparacie. Może to spowodować usterkę.
Standard „PhotoTV HD”
Opisywany aparat jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Po podłączeniu urządzeń marki Sony zgodnych z systemem PhotoTV
HD za pośrednictwem kabla HDMI można wejść w nowy świat
fotografii w zdumiewającej jakości Full HD.
System „PhotoTV HD” umożliwia fotograficzne odtworzenie
subtelnych faktur i kolorów z uwzględnieniem wszystkich szczegółów.
Systemy telewizji kolorowej
Do wyświetlania zdjęć na ekranie telewizora potrzebny jest telewizor
z wejściowym gniazdem wideo oraz kabel wideo. System kodowania
kolorów w telewizorze musi być zgodny z systemem zastosowanym w
posiadanym aparacie cyfrowym. Na poniższym wykazie można
sprawdzić, jaki system telewizji kolorowej obowiązuje w kraju lub
regionie, w którym aparat będzie używany.
System NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia,
Kanada, Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, USA, Wenezuela,
Wyspy Bahama itd.
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania,
Holandia, Hongkong, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia,
117
Korzystanie z funkcji przeglądania
Używanie aparatu za granicą
Aparat automatycznie wykrywa system kodowania kolorów
stosowany w podłączonym urządzeniu wideo.
Polska, Portugalia, Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Węgry,
Wielka Brytania, Włochy itd.
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina itd.
Korzystanie z funkcji „BRAVIA” Sync
Po podłączeniu aparatu za pośrednictwem kabla HDMI do
odbiornika telewizyjnego obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync
aparat można będzie obsługiwać z poziomu pilota telewizora.
1 Podłączyć telewizor obsługujący funkcję „BRAVIA”
Sync do aparatu (str. 116).
Wejście zostanie przełączone automatycznie, a na ekranie telewizora
pojawi się zdjęcie wykonane aparatem.
2 Nacisnąć przycisk LINK MENU na pilocie telewizora.
3 Obsługiwać urządzenie przyciskiem sterującym na
pilocie telewizora.
Polecenia funkcji Link Menu
Kasuj
Wybór trybu usuwania zdjęć pojedynczo lub wszystkich
jednocześnie (str. 113).
Indeks obrazów
Przełączanie do ekranu indeksu.
Pokaz zdjęć
Automatyczne odtwarzanie zdjęć (str. 107).
Chroń
Ochrona wszystkich zdjęć/anulowanie ochrony
wszystkich zdjęć (str. 111).
118
Określ wydruk
Wprowadzanie/usuwanie ustawień DPOF dla wszystkich
zdjęć (str. 148).
Ustalanie liczby zdjęć do wydruku.
Z nadrukiem daty lub bez.
Odtwarzanie
pojedynczych
zdjęć
Powrót do ekranu pojedynczego zdjęcia.
Uwagi
• Zestaw dostępnych operacji jest ograniczony, gdy aparat jest podłączony do
telewizora za pośrednictwem kabla HDMI.
• Operacje te są dostępne tylko w przypadku telewizorów obsługujących
funkcję „BRAVIA” Sync. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji
obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
• Jeżeli aparat podłączony za pośrednictwem kabla HDMI do odbiornika
telewizyjnego innego producenta reaguje nieprawidłowo na polecenia z pilota
telewizora, należy w pozycji [STER.PRZEZ HDMI] w menu ustawień
wprowadzić wartość [Wyłączona].
Korzystanie z funkcji przeglądania
119
Zmiana ustawień
Ustawianie rozmiaru i jakości obrazu
Rozmiar obrazu
Przycisk MENU t
1 t [Rozmiar obrazu] t Wybór
właściwego rozmiaru
[Format obrazu]: [3:2]
L:14M
4592 × 3056 pikseli
M:7.7M
3408 × 2272 pikseli
S:3.5M
2288 × 1520 pikseli
[Format obrazu]: [16:9]
L:12M
4592 × 2576 pikseli
M:6.5M
3408 × 1920 pikseli
S:2.9M
2288 × 1280 pikseli
Uwaga
• W przypadku wyboru zdjęcia w formacie RAW z ustawieniem [Jakość],
rozmiar zdjęcia RAW odpowiada ustawieniu L. Ten rozmiar nie jest
wyświetlany na monitorze LCD.
Format obrazu
Przycisk MENU t
właściwego formatu
1 t [Format obrazu] t Wybór
3:2
Format zwykły.
16:9
Format HDTV.
120
Jakość
Przycisk MENU t
1 t [Jakość] t Wybór
właściwego ustawienia
(RAW)
(RAW &
JPEG)
(Wysoka)
(Standard)
Format pliku: RAW (dane pierwotne)
W przypadku tego formatu nie jest wykonywana żadna
obróbka cyfrowa zdjęć. Format ten należy wybrać w
przypadku zastosowań profesjonalnych, gdy obróbka
obrazu będzie przeprowadzana na komputerze.
• Rozmiar obrazu jest zawsze maksymalny. Rozmiar
obrazu nie jest wyświetlany na monitorze LCD.
Format pliku: RAW (dane pierwotne) + JPEG
Równocześnie tworzone jest zdjęcie RAW i zdjęcie
JPEG. Jest to wygodne, gdy potrzebne są dwa pliki
obrazu, JPEG do oglądania, a RAW do edycji.
• Jakość obrazu ma zawsze wartość [Wysoka], a jego
rozmiar jest ustawiony na stałe na [L].
Uwaga
• Szczegółowe informacje na temat liczby zdjęć, jakie można zapisać po zmianie
jakości obrazu, można znaleźć na stronie 27.
Zdjęcia w formacie RAW
Do otwarcia zdjęcia w formacie RAW zarejestrowanego przy użyciu
opisywanego aparatu potrzebny jest program „Image Data Converter SR”
znajdujący się na płycie CD-ROM (w zestawie). Za pomocą tego
oprogramowania można otworzyć zdjęcie RAW i przeprowadzić jego
konwersję do zwykłego formatu, np. JPEG lub TIFF, Pozwala ono również
zmieniać balans bieli, nasycenie kolorów, kontrast i inne parametry zdjęcia.
• Zdjęcia RAW nie można wydrukować przy użyciu drukarki obsługującej
system DPOF (druk), ani drukarki zgodnej z systemem PictBridge.
• W przypadku odtwarzania i powiększania zdjęć zarejestrowanych w formacie
RAW nie można zweryfikować efektów optymalizatora D-Range innych niż
przy ustawieniu
(Standard).
121
Zmiana ustawień
Format pliku: JPEG
Podczas nagrywania zdjęcie zostaje skompresowane do
formatu JPEG. Ze względu na fakt, że współczynnik
kompresji w przypadku jakości
(Standard) jest
wyższy niż w przypadku jakości
(Wysoka), rozmiar
pliku w jakości
jest mniejszy niż w jakości
.
Dzięki temu na jednej karcie pamięci można nagrać
większą liczbę plików, ale jakość obrazu będzie gorsza.
Wybór metody nagrywania na kartę
pamięci
Wybór metody numeracji plików ze zdjęciami
Przycisk MENU t
2 t [Numer pliku] t Wybór
właściwego ustawienia
Seryjny
Aparat przydziela plikom kolejne numery. Numeracja
plików zostaje wyzerowana dopiero po osiągnięciu liczby
„9999”.
Wyzeruj
W następujących przypadkach aparat zeruje numerację
plików i zaczyna przydzielanie numerów począwszy od
„0001”. Jeżeli katalog nagrywania zawiera już pliki,
przydzielany jest numer o jeden większy od aktualnie
najwyższego przypisanego numeru.
– Po zmianie formatu katalogu.
– Po usunięciu wszystkich zdjęć w katalogu.
– Po wymianie karty pamięci.
– Po sformatowaniu karty pamięci.
Wybór formatu nazewnictwa katalogów
Zarejestrowane zdjęcia są zapisywane w automatycznie tworzonych
katalogach w katalogu DCIM na karcie pamięci.
Przycisk MENU t
2 t [Nazwa katalogu] t Wybór
właściwego ustawienia
Forma standard
Format nazewnictwa katalogów jest następujący: numer
katalogu + MSDCF.
Przykład: 100MSDCF
Forma daty
Format nazewnictwa katalogów jest następujący: numer
katalogu + R (ostatnia cyfra)/MM/DD.
Przykład: 10100405 (Nazwa katalogu: 100, data: 04/05/
2010)
122
Tworzenie nowego katalogu
Na karcie pamięci można utworzyć katalog do nagrywania zdjęć.
Nowemu katalogowi nadawany jest numer o jeden wyższy od
najwyższego, aktualnie używanego numeru i staje się on bieżącym
katalogiem nagrywania.
Przycisk MENU t
2 t [Nowy katalog]
Wybór katalogu nagrywania
W przypadku wybrania katalogu w formie standardowej, gdy
występują jeszcze co najmniej dwa inne katalogi, można wybrać
katalog nagrywania, w którym będą zapisywane zdjęcia.
Przycisk MENU t
2 t [Wybierz kat.] t Wybór
właściwego katalogu
Uwaga
• Nie można wybrać katalogu przy wybranym ustawieniu [Forma daty].
Należy pamiętać, że formatowanie nieodwracalnie usuwa wszystkie
dane zapisane na karcie pamięci, łącznie ze zdjęciami chronionymi.
Przycisk MENU t
1 t [Formatuj] t [OK]
Uwagi
• Podczas formatowania podświetlona jest dioda aktywności. Karty pamięci nie
wolno wyjmować, gdy wspomniana dioda jest podświetlona.
• Kartę pamięci należy formatować z poziomu aparatu. Sformatowanie karty
pamięci z poziomu komputera może uniemożliwić jej użytkowanie w aparacie,
w zależności od wybranego rodzaju formatu.
• Formatowanie może potrwać kilka minut. Czas ten zależy od używanej karty
pamięci.
123
Zmiana ustawień
Formatowanie karty pamięci
Zmiana ustawienia funkcji redukcji
szumów
Wyłączanie funkcji redukcji szumów przy
fotografowaniu z długim czasem ekspozycji
Po ustawieniu sekundowego lub dłuższego czasu otwarcia migawki
(fotografowanie z długim czasem ekspozycji) funkcja redukcji
szumów jest włączana na taki sam czas, przez który była otwarta
migawka.
Ma to na celu zmniejszenie ziarnistego szumu, typowego dla długiej
ekspozycji. Gdy trwa proces redukcji szumów, wyświetlany jest
komunikat i nie można wykonać kolejnego zdjęcia. Gdy priorytetem
jest jakość obrazu, należy wybrać opcję [Włączona]. Gdy zależy nam
na krótszym odstępie czasu między kolejnymi zdjęciami, należy
wybrać opcję [Wyłączona].
Przycisk MENU t
[Wyłączona]
2 t [Red.sz.dł.naśw.] t
Uwagi
• Redukcja szumów nie jest przeprowadzana podczas zdjęć seryjnych, w
przypadku fotografowania z funkcją ciągłego bracketingu lub ciągłego
samowyzwalacza, nawet przy ustawionej opcji [Włączona].
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO lub trybu Wybór sceny nie można
wyłączyć redukcji szumów.
Wyłączanie redukcji szumów przy ustawionych
wysokich czułościach ISO
Podczas robienia zdjęć z czułością ISO ustawioną na 1600 lub powyżej
aparat redukuje szumy, które stają się bardziej widoczne przy
wyższych czułościach aparatu.
Gdy priorytetem jest jakość obrazu, należy wybrać opcję [Włączona].
Gdy zależy nam na krótszym odstępie czasu między kolejnymi
zdjęciami, należy wybrać opcję [Wyłączona].
124
Przycisk MENU t
[Wyłączona]
2 t [Red.sz.wys.ISO] t
Uwagi
• Redukcja szumów nie jest przeprowadzana podczas zdjęć seryjnych, w
przypadku fotografowania z funkcją ciągłego bracketingu lub ciągłego
samowyzwalacza, nawet przy ustawionej opcji [Włączona].
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO lub trybu Wybór sceny nie można
wyłączyć redukcji szumów.
Zmiana ustawień
125
Zmiana funkcji pokrętła
regulacyjnego
Zmiana funkcji pokrętła regulacyjnego
W trybie rejestrowania M (Ekspozycja ręczna) można tak
skonfigurować aparat, aby umożliwić ustawianie regulowanego
parametru (czasu otwarcia migawki lub wartości przysłony) tylko za
pomocą pokrętła regulacyjnego.
Wygodnie jest wybrać najczęściej używany parametr podczas
ustawiania ekspozycji.
Przycisk MENU t
1 t [Nast.pokr.ster.] t Wybór
właściwego ustawienia
126
Zmiana pozostałych ustawień
Włączanie i wyłączanie dźwięku
Istnieje możliwość wyboru dźwięku generowanego w momencie
blokady migawki, podczas odliczania wstecznego samowyzwalacza
itd.
Przycisk MENU t
3 t [Sygnały audio] t Wybór
właściwego ustawienia
Wybór koloru tła ekranu
Istnieje możliwość wyboru koloru tła monitora LCD spośród opcji:
[Czarny], [Biały], [Brązowy] lub [Różowy].
Przycisk MENU t
1 t [Kolor wyświetl.] t Wybór
właściwego ustawienia
Usuwanie Ekranu pomocy
Przycisk MENU t
[Wyłączona]
1 t [Ekran Pomocy] t
Ustawianie czasu, po którym aparat przełącza się
do trybu oszczędzania energii
Istnieje możliwość ustawienia różnych przedziałów czasowych, po
których aparat przełącza się do trybu oszczędzania energii
(Oszcz.energii), dla trybu Live View (LV) i dla trybu wizjera (OVF).
Naciśnięcie spustu migawki do połowy przywraca tryb robienia zdjęć.
Przycisk MENU t
1 t [Oszcz. ener. (LV)] lub [Oszcz.
ener.(OVF)] t Wybór odpowiedniego czasu
127
Zmiana ustawień
Istnieje możliwość wyłączenia Ekranu pomocy wyświetlanego
podczas obsługi aparatu. Jest to przydatne, gdy następna operacja ma
być wykonana szybko.
Uwaga
• Bez względu na to ustawienie, aparat przełączy się w tryb oszczędzania energii
po 30 minutach, jeżeli jest podłączony do telewizora lub ustawiony jest tryb
pracy (Pilot).
Ustawianie daty
Opcja ta umożliwia ustawienie daty. Szczegóły na stronie 23.
Przycisk MENU t
2 t [Ust.daty/czasu] t
Ustawienie daty i godziny
Wybór języka
Przycisk MENU t
128
2t[
Język] t Wybór języka
Ustawianie monitora LCD
Ręczne ustawianie jasności monitora LCD
Jasności monitora LCD jest dobierana automatycznie za pomocą
czujnika światła (str. 33) w zależności od warunków oświetlenia
zewnętrznego.
Jasność monitora LCD można regulować ręcznie.
Przycisk MENU t
1 t [Jasność LCD] t [Ręczny]
t Wybór właściwego ustawienia
Uwagi
• W przypadku ustawienia Auto nie wolno zakrywać czujnika światła, np. ręką.
• W przypadku korzystania z aparatu podłączonego do zasilacza AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży), jasność monitora jest zawsze ustawiona na
maksymalnym poziomie, nawet przy wybranym ustawieniu [Auto].
Ustawianie czasu wyświetlania zdjęcia po jego
wykonaniu (Auto podgląd)
Przycisk MENU t
1 t [Auto podgląd] t Wybór
właściwego ustawienia
Uwaga
• W autopodglądzie obraz nie będzie wyświetlany w układzie pionowym, nawet
jeśli opcja [Wyświetl.odtw.] jest ustawiona na [Autom.obrót] (str. 104).
129
Zmiana ustawień
Zarejestrowane zdjęcie można sprawdzić na monitorze LCD
bezpośrednio po jego zrobieniu. Czas wyświetlania można zmienić.
Korzystanie z wizjera przy włączonym monitorze
LCD
Jeżeli przełącznik LIVE VIEW/OVF znajduje się w pozycji „OVF”,
spojrzenie w wizjer powoduje włączenie monitora LCD.
Zgodnie z ustawieniem domyślnym, spoglądanie przez wizjer
powoduje wyłączenie monitora LCD, aby zapobiec rozładowaniu się
akumulatora.
Aby móc korzystać z wizjera przy włączonym monitorze LCD, należy
wybrać ustawienie [Wyłączone].
Przycisk MENU t
[Wyłączone]
130
1 t [Auto.wył.z wiz.] t
Sprawdzanie wersji aparatu
Wyświetlanie wersji
Opcja ta pozwala wyświetlić wersję aparatu. Wersję należy sprawdzić,
gdy pojawi się aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Przycisk MENU t
3 t [Wersja]
Uwaga
• Aktualizację można przeprowadzić tylko wówczas, gdy poziom naładowania
akumulatora wynosi co najmniej
(trzy kreski na symbolu akumulatora).
Należy używać naładowanego akumulatora, albo korzystać z zasilacza
sieciowego AC-PW10AM (oddzielnie w sprzedaży).
Zmiana ustawień
131
Przywracanie ustawień domyślnych
Istnieje możliwość resetowania głównych funkcji aparatu.
Przycisk MENU t
3 t [Nast.domyślne] t [OK]
Resetowane są następujące ustawienia.
Pozycje
Resetowane do
Kompensacja ekspozycji (87)
±0.0
Ekran danych nagrywania (69)
Ekran graficzny
Ekran odtwarzania (104)
Ekran pojedynczego zdjęcia (z danymi
nagrywania)
Tryb pracy (99)
Zdj.pojedyncze
ISO (92)
AUTO
Tryb błysku (83)
Błysk automatyczny lub lampa
błyskowa wyłączona
Pomiar światła (91)
Wielopunktowy
Tryb autofokusa (78)
AF-A
Balans bieli (93)
AWB (Automatyczny balans bieli)
Własny balans bieli (94)
5500K
Optym.D-Range (96)
Standard
Strefa twórcza (96)
Standard
Menu nagrywania
Pozycje
Resetowane do
Rozmiar obrazu (120)
L:14M
Format obrazu (120)
3:2
Jakość (121)
Wysoka
Korekcja błysku (89)
±0.0
Wspomaganie AF (85)
Automatyczne
SteadyShot (43)
Włączona
Przestrzeń barw (98)
sRGB
Red.sz.dł.naśw. (124)
Włączona
Red.sz.wys.ISO (124)
Włączona
132
Menu ustawień własnych
Pozycje
Resetowane do
Eye-Start AF (67)
Włączony
Nast.pokr.ster. (126)
Czas migawki
Red.czerw.oczu (85)
Wyłączona
Auto podgląd (129)
2s
Auto.wył.z wiz. (130)
Włączone
Menu odtwarzania
Pozycje
Resetowane do
Określ wydruk – Nadruk daty (153)
Wyłączona
Pokaz zdjęć – Interwał (107)
3s
Pokaz zdjęć – Powtórz (107)
Wyłączona
Wyświetl.odtw. (104)
Autom.obrót
Menu ustawień
Pozycje
Resetowane do
Auto
Oszcz. ener. (LV) (127)
20 s
Oszcz. ener.(OVF) (127)
10 s
STER.PRZEZ HDMI (118)
Włączona
Kolor wyświetl. (127)
Biały
Ekran Pomocy (127)
Włączona
Numer pliku (122)
Seryjny
Nazwa katalogu (122)
Forma standard
Połączenie USB (135, 151)
Pamięć masowa
Sygnały audio (127)
Włączone
Zmiana ustawień
Jasność LCD (129)
133
Oglądanie zdjęć na komputerze
Kopiowanie zdjęć do komputera
W tej części opisano sposób kopiowania zdjęć z karty pamięci do
komputera podłączonego za pośrednictwem kabla USB.
Zalecane środowisko komputera
Do importowania zdjęć zalecane jest następujące środowisko w
przypadku komputera podłączonego do aparatu:
x Windows
System operacyjny (zainstalowany fabrycznie): Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP2/Windows 7
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w środowisku
zaktualizowanego systemu operacyjnego opisanego powyżej oraz w
środowisku wielosystemowym.
*1 Wersje 64-bitowe i wersja Starter (Edition) nie są obsługiwane.
*2 Wersja Starter (Edition) nie jest obsługiwana.
Gniazdo USB: w standardzie
x Macintosh
System operacyjny (zainstalowany fabrycznie): Mac OS X (wersje
10.4, 10.5, 10.6)
Gniazdo USB: w standardzie
Uwagi dotyczące podłączania aparatu do komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania we wszystkich zalecanych
środowiskach wymienionych powyżej.
• Jeżeli do jednego komputera są jednocześnie podłączone co najmniej dwa
urządzenia USB, niektóre z nich, w tym aparat, mogą nie działać w zależności
od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Nie można zagwarantować poprawnego działania w przypadku użycia
koncentratora USB lub przedłużacza.
• Podłączenie aparatu z wykorzystaniem interfejsu USB zgodnego ze
standardem Hi-Speed USB (zgodnego z USB 2.0) pozwala na zaawansowany
transfer (transfer z dużą szybkością), ponieważ opisywany aparat jest zgodny z
Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0).
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu ze stanu zawieszenia lub uśpienia,
komunikacja między aparatem a komputerem może nie zostać przywrócona.
134
Punkt 1: Podłączanie aparatu do komputera
1 Włożyć do aparatu kartę pamięci z nagranymi
zdjęciami.
2 Przełącznikiem karty pamięci wybrać typ karty
pamięci, z której mają być skopiowane zdjęcia.
3 Włożyć do aparatu naładowany akumulator lub
podłączyć aparat do gniazda elektrycznego za
pośrednictwem zasilacza (oddzielnie w sprzedaży).
• Kopiowanie zdjęć do komputera przy niedostatecznym poziomie
naładowania akumulatora może zakończyć się niepowodzeniem, a
dane mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli akumulator za wcześnie się
rozładuje.
4 Włączyć aparat i komputer.
5 Sprawdzić, czy w przypadku opcji [Połączenie USB] w
6 Podłączyć aparat do
komputera.
Oglądanie zdjęć na komputerze
pozycji
3 zostało wybrane ustawienie [Pamięć
masowa].
1 Do gniazda
USB
Na pulpicie może pojawić się kreator
AutoPlay.
Kabel USB
2 Do
gniazda USB
135
Punkt 2: Kopiowanie zdjęć do komputera
W przypadku systemu Windows
W tej części przedstawiono przykład kopiowania zdjęć do katalogu
„Documents” (w systemie Windows XP: „My Documents”).
Dołączone oprogramowanie „PMB” umożliwia łatwe kopiowanie
zdjęć (str. 142).
1 Kliknąć [Open folder to view
files] (w systemie Windows
XP: [Open folder to view
files] t [OK]), gdy na
pulpicie automatycznie
pojawi się ekran kreatora.
• Jeżeli ekran kreatora nie pojawi się,
kliknąć [Computer] (w systemie
Windows XP: [My Computer]) t
[Removable Disk].
2 Kliknąć podwójnie [DCIM].
• Zdjęcia można również importować bezpośrednio, używając
programu „PMB”.
3 Podwójnie kliknąć katalog, w
którym zapisane zostały pliki
zdjęć przeznaczonych do
skopiowania.
Następnie kliknąć prawym
przyciskiem myszy plik
zdjęcia, aby wyświetlić
menu, po czym kliknąć
[Copy].
• Informacje o miejscu docelowym
plików zdjęć można znaleźć na
stronie 140.
136
4 Podwójnie kliknąć katalog
[Documents]. Następnie
prawym przyciskiem myszy
kliknąć okno „Documents”,
aby wyświetlić menu, po
czym kliknąć [Paste].
W przypadku systemu Macintosh
1 Kliknąć podwójnie nowo rozpoznaną ikonę t [DCIM]
t katalog, w którym są zapisane zdjęcia do
skopiowania.
2 Przeciągnąć pliki zdjęć na ikonę dysku twardego i
upuścić.
Pliki zdjęć zostaną skopiowane na dysk twardy.
137
Oglądanie zdjęć na komputerze
Pliki zdjęć zostaną skopiowane do
katalogu „Documents”.
• Jeżeli w docelowym katalogu
istnieje już zdjęcie o tej samej
nazwie pliku, pojawi się monit o
potwierdzenie zastąpienia starego
pliku nowym. Zastąpienie starego
pliku nowym spowoduje usunięcie
danych pierwotnego pliku. Aby
skopiować plik zdjęcia do
komputera bez zastępowania
poprzedniego pliku, należy najpierw
zmienić nazwę pliku, a dopiero
potem skopiować plik zdjęcia. Jeżeli
jednak nazwa pliku zostanie
zmieniona, mogą wystąpić problemy
z odtworzeniem tego zdjęcia w
aparacie (str. 140).
Oglądanie zdjęć na komputerze
W przypadku systemu Windows
W tej części opisano, w jaki sposób oglądać zdjęcia skopiowane do
katalogu „Documents” (w systemie Windows XP: „My Documents”).
Do oglądania zdjęć w formacie RAW niezbędne jest dołączone
oprogramowanie „Image Data Converter SR” (str. 146).
1 Kliknąć [Start] t
[Documents].
• W przypadku systemu Windows
2000 podwójnie kliknąć
[My Documents] na pulpicie.
2 Kliknąć podwójnie wybrany plik zdjęcia.
Zdjęcie zostanie wyświetlone.
W przypadku systemu Macintosh
Kliknąć podwójnie ikonę dysku twardego t wybrany
plik zdjęcia, aby go otworzyć.
Usuwanie połączenia USB
W następujących przypadkach należy wykonać opisaną dalej
procedurę w przypadku systemu Windows lub Macintosh:
• odłączenie kabla USB.
• wyjęcie karty pamięci.
• wyłączenie aparatu.
138
x W przypadku systemu Windows
Kliknąć podwójnie
na pasku zdań, a następnie kliknąć
(USB
Mass Storage Device) t [Stop]. Sprawdzić urządzenie w oknie
potwierdzenia i kliknąć [OK].
Urządzenie zostało odłączone.
x W przypadku systemu Macintosh
Przeciągnąć ikonę dysku lub ikonę karty pamięci na
ikonę „Kosz” i upuścić.
Aparat został odłączony od komputera.
Oglądanie zdjęć na komputerze
139
Lokalizacja plików zdjęć i nazwy plików
Pliki zdjęć nagranych za pomocą aparatu są pogrupowane na karcie
pamięci w katalogi.
Przykład: układ katalogów w systemie Windows Vista
AKatalogi zawierające dane zdjęć
zarejestrowanych opisywanym aparatem.
(Pierwsze trzy cyfry oznaczają numer
katalogu.)
BMożna utworzyć katalog o nazwie w
formie daty (str. 122).
• Zdjęć nie można zapisywać w katalogu
„MISC”, ani z niego odtwarzać.
• Nazewnictwo plików zdjęć jest
następujące. ssss (numer pliku)
oznacza dowolną liczbę z zakresu od 0001
do 9999. Część numeryczna w nazwie
pliku danych RAW i w nazwie
odpowiadającego mu pliku JPEG jest taka
sama.
– Pliki JPEG: DSC0ssss.JPG
– Pliki JPEG (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– Plik danych RAW (inny niż Adobe
RGB): DSC0ssss.ARW
– Plik danych RAW (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• Niektóre komputery nie wyświetlają
rozszerzenia.
Kopiowanie obrazów zapisanych na komputerze na
kartę pamięci i oglądanie obrazów
W tej części opisano czynności na przykładzie komputera z systemem
Windows. Punkt 1 nie jest potrzebny, gdy nazwa pliku nie uległa
zmianie.
Dołączone oprogramowanie „PMB” umożliwia łatwe kopiowanie
zdjęć (str. 142).
140
1 Prawym przyciskiem myszy
kliknąć plik zdjęcia, a
następnie kliknąć [Rename].
Zmienić nazwę pliku na
„DSC0ssss”.
• W miejsce ssss wprowadzić
numer z zakresu od 0001 do 9999.
• Jeżeli pojawi się monit o
potwierdzenie zastąpienia starego
pliku nowym, podać inny numer.
• W zależności od konfiguracji
komputera może być wyświetlone
także rozszerzenie. Rozszerzenie dla
obrazów to JPG. Nie wolno
zmieniać rozszerzenia.
2 Skopiować plik obrazu do
katalogu na karcie pamięci w
następujący sposób:
1 Prawym przyciskiem myszy kliknąć
Uwagi
• Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem niektórych zdjęć z uwagi na ich
rozmiar.
• Nie można zagwarantować prawidłowego odtworzenia pliku zdjęcia z
poziomu opisywanego aparatu, jeżeli zostało ono poddane obróbce na
komputerze lub wykonane przy użyciu innego modelu aparatu.
• Jeżeli nie ma katalogu, najpierw należy go utworzyć z poziomu aparatu
(str. 123), a dopiero potem przystąpić do kopiowania pliku zdjęcia.
141
Oglądanie zdjęć na komputerze
plik zdjęcia, a następnie kliknąć
[Copy].
2 Kliknąć podwójnie opcję
[Removable Disk] w oknie
[Computer] (w systemie Windows
XP: [My Computer]).
3 Prawym przyciskiem myszy kliknąć
katalog [sssMSDCF] w katalogu
[DCIM], po czym kliknąć [Paste].
• sss oznacza dowolną liczbę z
zakresu od 100 do 999.
Korzystanie z oprogramowania
Do obróbki zdjęć zarejestrowanych przy użyciu opisywanego aparatu
można wykorzystać poniższe dołączone oprogramowanie:
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR”
„Image Data Lightbox SR”
• „PMB” (Picture Motion Browser)
Uwaga
• Oprogramowanie „PMB” nie jest zgodne z komputerami Macintosh.
Zalecane środowisko komputera
x Windows
Zalecane środowisko do korzystania z programu „Image Data
Converter SR Ver.3”/„Image Data Lightbox SR”
System operacyjny (zainstalowany fabrycznie): Microsoft Windows
XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7
*1 Wersje 64-bitowe i wersja Starter (Edition) nie są obsługiwane.
*2 Wersja Starter (Edition) nie jest obsługiwana.
Procesor/pamięć: Pentium 4 lub szybszy, RAM 1 GB lub więcej.
Monitor: 1024 × 768 lub więcej punktów
Zalecane środowisko do korzystania z programu „PMB”
System operacyjny (zainstalowany fabrycznie): Microsoft Windows
XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7
* Wersje 64-bitowe i wersja Starter (Edition) nie są obsługiwane. Do
korzystania z funkcji tworzenia płyt wymagany jest program
Windows Image Mastering API (IMAPI) w wersji 2.0 lub nowszej.
*2 Wersja Starter (Edition) nie jest obsługiwana.
Procesor/pamięć: Pentium III 500 MHz lub szybszy, 256 MB RAM
lub więcej (Zalecane: Pentium III 800 MHz lub szybszy i 512 MB
RAM lub więcej)
Dysk twardy: wolne miejsce na dysku wymagane do instalacji — co
najmniej 500 MB
Monitor: 1024 × 768 lub więcej punktów
142
x Macintosh
Zalecane środowisko do korzystania z programu „Image Data
Converter SR Ver.3”/„Image Data Lightbox SR”
System operacyjny (zainstalowany fabrycznie): Mac OS X
(wersja 10.4, 10.5, 10.6 (Snow Leopard))
Procesor: seria Power PC G4/G5 (zalecany 1,0 GHz lub szybszy)/Intel
Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo lub szybszy
Pamięć: zalecany 1 GB lub więcej.
Monitor: 1024 × 768 lub więcej punktów
Instalowanie oprogramowania
x Windows
• Zalogować się jako administrator.
1 Włączyć komputer i włożyć
płytę CD-ROM (w zestawie)
do napędu CD-ROM.
Oglądanie zdjęć na komputerze
Pojawi się ekran menu instalacji.
• Jeżeli nie pojawi się, podwójnie
kliknąć [Computer] (w systemie
Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• W systemie Windows Vista może się
pojawić ekran AutoPlay. Wybrać
„Run Install.exe” i postępować
według instrukcji pojawiających się
na ekranie, aby przeprowadzić
instalację.
2 Kliknąć [Install].
• Sprawdzić, czy zaznaczone są pozycje „Sony Image Data Suite” i
„PMB”, i dalej postępować według instrukcji na ekranie.
143
3 Po zakończeniu instalacji wyjąć płytę CD-ROM.
Zostaną zainstalowane poniższe aplikacje, a ich ikony skrótów pojawią
się na pulpicie.
„Image Data Converter SR”
„Image Data Lightbox SR”
„PMB”
„PMB Launcher”
„PMB – pomoc”
x Macintosh
• Zalogować się jako administrator.
1 Włączyć komputer z systemem Macintosh i włożyć
płytę CD-ROM (w zestawie) do napędu CD-ROM.
2 Kliknąć podwójnie ikonę CD-ROM.
3 Skopiować plik [IDS_INST.pkg] w katalogu [MAC] na
ikonę dysku twardego.
4 Podwójnie kliknąć plik [IDS_INST.pkg] w katalogu, do
którego ma zostać skopiowany.
• Postępować według instrukcji na ekranie, aby przeprowadzić
instalację.
Uwaga
• Gdy pojawi się monit o potwierdzenie ponownego uruchomienia komputera,
należy ponownie uruchomić komputer, postępując według instrukcji na
ekranie.
144
Korzystanie z programu „Image Data Converter SR”
Uwaga
• Przy zapisywaniu zdjęcia w postaci danych RAW jest ono nagrywane
w formacie ARW2.1.
Program „Image Data Converter SR” pozwala:
• Edytować zdjęcia zapisane w formacie RAW z różnymi
poprawkami, na przykład krzywej tonalnej, czy ostrości.
• Korygować zdjęcia, korzystając m.in. z balansu bieli, ekspozycji i
strefy twórczej.
• Zapisywać zdjęcia wyświetlane i edytowane na komputerze. Można
je zapisać w formacie RAW lub w zwykłym formacie pliku.
• Szczegółowe informacje na temat programu „Image Data Converter
SR” można znaleźć w Pomocy.
Aby uruchomić Pomoc, należy kliknąć kolejno: [Start] t
[All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t
[Image Data Converter SR Ver.3].
Informacje pomocnicze do oprogramowania „Sony Image Data
Suite” (tylko w wersji angielskiej):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
x Macintosh
Kliknąć podwójnie [Image Data Converter SR Ver.3] w katalogu
[Sony Image Data Suite] z katalogu [Applications].
Aby zakończyć pracę programu, należy kliknąć polecenie wyjścia w
menu [IDC SR].
145
Oglądanie zdjęć na komputerze
Uruchamianie/zamykanie programu „Image Data Converter
SR”
x Windows
Kliknąć podwójnie skrót do programu „Image Data Converter SR
Ver.3” na pulpicie.
Uruchamiając z menu Start, kliknąć [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Aby zakończyć pracę programu, kliknąć przycisk
w prawym
górnym rogu ekranu.
Korzystanie z programu „Image Data Lightbox SR”
Program „Image Data Lightbox SR” pozwala:
• Wyświetlać i porównywać obrazy RAW/JPEG zarejestrowane z
poziomu opisywanego aparatu.
• Oceniać obrazy w pięciostopniowej skali.
• Wprowadzać kolorowe etykiety itp.
• Wyświetlać zdjęcie za pomocą programu „Image Data Converter
SR” i korygować je.
• Szczegółowe informacje na temat programu „Image Data Lightbox
SR” można znaleźć w Pomocy.
Aby uruchomić Pomoc z poziomu menu Start, należy kliknąć kolejno:
[Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t
[Image Data Lightbox SR].
Uruchamianie/zamykanie programu „Image Data Lightbox SR”
x Windows
Kliknąć podwójnie [Image Data Lightbox SR] na pulpicie.
Uruchamiając z menu Start, kliknąć [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Lightbox SR].
Aby zakończyć pracę programu, kliknąć przycisk
w prawym
górnym rogu ekranu.
Pojawi się okno dialogowe zapisywania kolekcji.
x Macintosh
Kliknąć podwójnie [Image Data Lightbox SR] w katalogu [Sony
Image Data Suite] z katalogu [Applications].
Aby zakończyć pracę programu, należy kliknąć polecenie wyjścia w
menu [Image Data Lightbox SR].
146
Korzystanie z programu „PMB”
Uwaga
• Oprogramowanie „PMB” nie jest zgodne z komputerami Macintosh.
Program „PMB” pozwala:
• Importować zdjęcia wykonane aparatem i wyświetlać je na
komputerze.
• Porządkować zdjęcia na komputerze na podstawie kalendarza,
według daty zdjęcia, aby móc je przeglądać.
• Retuszować (Redukcja efektu czerwonych oczu itp.), drukować i
wysyłać zdjęcia jako załączniki wiadomości e-mail, zmieniać datę
wykonania zdjęcia i wykonywać inne operacje.
• Drukować lub zapisywać zdjęcia z datą.
• Szczegółowe informacje na temat programu „PMB” można znaleźć
w pozycji „PMB – pomoc”.
Aby uruchomić program „PMB – pomoc”, należy dwukrotnie kliknąć
na pulpicie skrót
(PMB – pomoc). Uruchamiając z menu Start,
kliknąć kolejno: [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB –
pomoc].
147
Oglądanie zdjęć na komputerze
Uruchamianie/zamykanie programu „PMB”
Kliknąć podwójnie ikonę
(PMB) na pulpicie.
Lub z poziomu menu Start: Kliknąć [Start] t [All Programs] t
[PMB] t [PMB].
Aby wyłączyć „PMB”, kliknąć przycisk
w prawym górnym rogu
ekranu.
Informacje pomocnicze do oprogramowania „PMB” (tylko w wersji
angielskiej):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Drukowanie zdjęć
Wprowadzanie ustawień DPOF
Przed zleceniem wykonania odbitek zdjęć w punkcie usługowym lub
wydrukowania ich na własnej drukarce, z poziomu aparatu można
ustalić, które zdjęcia mają być drukowane i ile odbitek należy
wykonać. Należy wykonać poniższą procedurę.
Po wykonaniu odbitek lub zakończeniu drukowania zdjęcia nadal
zawierają ustawienia DPOF. Zalecane jest ich usunięcie.
Wprowadzanie/usuwanie ustawień DPOF w
przypadku wybranych zdjęć
Pokaz zdjęć można uruchamiać przyciskiem Fn lub przyciskiem
MENU. Poniżej opisano obsługę przy użyciu przycisku Fn.
1 Przycisk Fn t [Określ wydruk] t [Ustaw.DPOF] t
[Oznacz.obrazy] t [OK]
2 Wybrać zdjęcie, używając sekcji b/B przycisku
sterującego.
3 Liczbę arkuszy wybrać środkową częścią przycisku
sterującego.
• Aby usunąć ustawienie DPOF, należy ustawić liczbę „0”.
4 Nacisnąć przycisk Fn.
5 Zaznaczyć [OK] korzystając z sekcji v przycisku
sterującego, a następnie nacisnąć jego środkową
część.
Uwagi
• Nie można wprowadzić ustawień DPOF w przypadku plików danych RAW.
• Można podać dowolną liczbę, maksymalnie 9.
148
Wprowadzanie/usuwanie ustawień DPOF w
przypadku wszystkich zdjęć
Przycisk Fn t [Określ wydruk] t [Ustaw.DPOF] t
[Wszystkie obr.] lub [Anuluj wszyst.] t [OK] t [OK]
• Liczbę zdjęć do wydruku można wybrać po zaznaczeniu opcji
[Wszystkie obr.]. Ta sama wartość zostanie użyta w przypadku
wszystkich zdjęć.
Nadruk daty na zdjęciach
Na drukowanych zdjęciach można umieścić datę. Pozycja daty
(wewnątrz lub na zewnątrz zdjęcia, rozmiar czcionki itp.) zależy od
posiadanej drukarki.
Przycisk Fn t [Określ wydruk] t [Nadruk daty] t
[Włączona]
Uwaga
• W niektórych drukarkach funkcja ta może nie być dostępna.
Drukowanie zdjęć
149
Drukowanie zdjęć po podłączeniu
aparatu do drukarki w systemie
PictBridge
Nawet nie posiadając komputera,
można wydrukować wykonane
opisywanym aparatem zdjęcia,
podłączając go bezpośrednio do
drukarki zgodnej z systemem
PictBridge. System „PictBridge” jest
oparty na standardzie CIPA. (CIPA:
Camera & Imaging Products
Association)
Uwaga
• Nie można drukować zdjęć RAW.
Punkt 1: Konfigurowanie aparatu
Uwaga
• Zalecane jest używanie zasilacza sieciowego (oddzielnie w sprzedaży), aby w
trakcie drukowania nie dopuścić do odcięcia zasilania.
1 Przycisk MENU t
3 t [Połączenie USB] t [PTP]
2 Wyłączyć aparat i włożyć kartę pamięci z zapisanymi
zdjęciami.
3 Przełącznikiem karty pamięci wybrać typ karty
pamięci, z której mają być drukowane zdjęcia.
150
Punkt 2: Podłączanie aparatu do drukarki
1 Podłączyć aparat do
drukarki.
1 Do
gniazda
USB
Kabel USB
2 Do
gniazda USB
2 Włączyć aparat i drukarkę.
Wyświetlony zostanie ekran służący do wyboru zdjęć do wydrukowania.
Punkt 3: Drukowanie
1 Wybrać zdjęcie do wydrukowania, używając sekcji b/
B przycisku sterującego, a następnie nacisnąć jego
środkową część.
• Aby anulować, należy ponownie nacisnąć środkową część przycisku.
Drukowanie zdjęć
2 Powtórzyć czynności opisane w punkcie 1, aby
wydrukować inne obrazy.
3 Nacisnąć przycisk MENU i ustawić poszczególne
pozycje.
• Szczegółowe informacje o ustawianiu pozycji, patrz „Menu
PictBridge”.
151
4 Wybrać z menu [Drukuj] t [OK], a następnie nacisnąć
środkową część przycisku sterującego.
Zdjęcie zostanie wydrukowane.
• Po wyświetleniu ekranu sygnalizującego zakończenie operacji
drukowania nacisnąć środkową część przycisku sterującego.
Anulowanie drukowania
Naciśnięcie środka kontrolera podczas drukowania anuluje
drukowanie. Odłączyć kabel USB lub wyłączyć aparat. Aby
ponownie rozpocząć drukowanie, należy wykonać powyższą
procedurę (punkty 1 do 3).
Menu PictBridge
Drukuj
Drukuje wybrane zdjęcia. Szczegółowe informacje w części „Punkt 3:
Drukowanie”.
Nastaw ilość
Liczbę odbitek można ustawić maksymalnie na 20. Ta sama liczba
odbitek będzie obowiązywać w przypadku wszystkich wybranych
zdjęć.
Rozmiar papieru
Automatyczne
Ustawienie drukarki
9×13cm
89×127 mm
Hagaki
100×147 mm
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101,6×152,4 mm
A6
105×148,5 mm
13×18cm
127×178 mm
Letter
216×279,4 mm
A4
210×297 mm
A3
297×420 mm
152
Nadruk daty
Dzień i godz.
Nadruk daty i godziny.
Data
Nadruk daty.
Wyłączony
Brak nadruku daty.
OdznaczWszystko
Po wyświetleniu komunikatu zaznaczyć [OK], a następnie nacisnąć
środkową część przycisku sterującego. Po wydrukowaniu zdjęć
symbol jest usuwany z każdego zdjęcia. Polecenie to należy wybrać
w przypadku anulowania ustawień i rezygnacji z drukowania zdjęć.
Drukowanie zdjęć
153
Pozostałe informacje
Dane techniczne
[System autofokusa]
System
Aparat
[System]
Typ aparatu
Jednoobiektywowa
lustrzanka
cyfrowa(DSLR) z
wbudowaną lampą
błyskową i wymiennymi
obiektywami
Obiektyw
Obiektyw z mocowaniem
A
Zakres czułości
Od 0 do 18 EV (przy
odpowiedniku ISO 100)
Wspomaganie AF
W przybliżeniu od 1 do
5m
[Live View]
Typ
[Przetwornik obrazu]
Łączna liczba pikseli aparatu
Około 14 900 000 pikseli
Efektywna liczba pikseli aparatu
Około 14 200 000 pikseli
Format obrazu
23,5×15,7 mm (format
APS-C), skanowanie z
przeplotem, barwy
podstawowe
[SteadyShot]
System
Mechanizm przesuwania
przetwornika obrazu
Kompensacja SteadyShot
Wydłużenie czasu
otwarcia migawki o
mniej więcej 2,5 do 3,5
EV (zależy od warunków
fotografowania i
używanego obiektywu)
[Funkcja usuwania kurzu]
System
154
Ochronna powłoka
antystatyczna na filtrze
dolnoprzepustowym i
mechanizm przesuwania
przetwornika obrazu
System TTL z detekcją
fazy, czujniki liniowe
CCD (9 punktów, 8 linii
z centralnym czujnikiem
krzyżowym)
Mechanizm pochylania
pentagonalnego układu
luster
Format obrazu
Dedykowany
przetwornik obrazu do
Live View
Metoda pomiaru
1200-strefowe pomiary
szacunkowe
Zakres pomiaru
Od 2 to 17 EV
(wielopunktowy,
centralnie ważony,
punktowy) (przy ISO
100 z obiektywem F1,4)
Pole widzenia
0,90
[Wizjer]
Typ
Optyczny, niewymienny
z układem luster typu
penta-Dach
Pole widzenia
0,95
Powiększenie
0,74× z obiektywem
50 mm przy
nieskończoności, –1 m–1
Odległość widzenia
Około 19,7 mm od
muszli ocznej, 14,1 mm
od ramy muszli ocznej
przy –1 dioptrii
(–1 m–1)
Korekcja dioptryczna
Od –3,0 do +1,0 m–1
[Kontrola ekspozycji]
Element pomiarowy
SPC
Metoda pomiaru
40-segmentowy,
dedykowany
przetwornik obrazu o
wzorze plastra miodu do
Live View w trybie Live
View
Zakres pomiaru
Od 2 do 20 EV (od 4 do
20 EV przy pomiarze
punktowym), (przy ISO
100 z obiektywem F1,4)
Od 2 do 17 EV w trybie
Live View (we
wszystkich trybach
pomiaru, przy ISO 100 z
obiektywem F1,4)
Czułość ISO (Zalecany wskaźnik
ekspozycji)
AUTO, ISO 100 do 3200
Synchronizacja z błyskiem
1/160 sekundy
[Wbudowana lampa błyskowa]
Liczba przewodnia lampy błyskowej
GN 10 (w metrach przy
ISO 100)
Czas ładowania
Około 4 sekund
Szerokość kątowa błysku
Odpowiadająca
obiektywowi 18 mm
(ogniskowa wskazywana
przez obiektyw)
Korekcja błysku
±2,0 EV (co 1/3 EV)
[Nośniki danych]
Karta pamięci „Memory
Stick PRO Duo”, SD,
SDHC
[Monitor LCD]
Panel LCD
6,7 cm (typ 2,7)
typu TFT
Całkowita ilość punktów
230 400 (960 × 240)
punktów
[Gniazda wejść/wyjść]
miniB
HDMI
Gniazdo mini HDMI
typ C
[Migawka]
[Zasilanie, dane ogólne]
Typ
Używany akumulator
Akumulator NP-FH50
Elektronicznie
sterowana migawka
szczelinowa o przebiegu
pionowym
Zakres czasów otwarcia
Od 1/4000 sekundy do 30
sekund, dostępny czas B,
(co 1/3 EV)
[Pozostałe]
PictBridge Zgodny
Exif Print
Zgodny
155
Pozostałe informacje
USB
Kompensacja ekspozycji
±2,0 EV (co 1/3 EV)
PRINT Image Matching III
Zgodny
Wymiary
Około 128,1 × 97,1 ×
83,5 mm
(szer./wys./głęb., bez
występów)
Waga
Około. 549 g
(z akumulatorem i kartą
„Memory Stick PRO
Duo”)
Około. 497 g (sam
aparat)
Temperatura pracy
0 do 40°C
Format pliku
Zgodny z JPEG (DCF
wer. 2.0, Exif wer. 2.21,
MPF Baseline), zgodny z
DPOF
Komunikacja USB
Hi-Speed USB (zgodna z
USB 2.0)
BC-VH1 Ładowarka
akumulatora
Wartość znamionowa mocy
wejściowej
100 V do 240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz,
4W
Znamionowe parametry wyjściowe
Prąd stały 8,4 V, 0,28 A
Temperatura pracy
0 do 40°C
Temperatura przechowywania
–20 do +60°C
Maksymalne wymiary
Około 60 × 25 × 95 mm
(szer./wys./głęb.)
Waga
156
Około 75 g
Akumulator NP-FH50
Używany akumulator
Akumulator litowojonowy
Napięcie maksymalne
Prąd stały 8,4 V
Napięcie nominalne
Prąd stały 6,8 V
Maksymalny prąd ładowania
1,75 A
Maksymalne napięcie ładowania:
prąd stały 8,4 V
Pojemność
Typowa 6,1 Wh (900 mAh)
Minimalna
5,9 Wh (870 mAh)
Maksymalne wymiary
Około 31,8 × 18,5 × 45,0
mm (szer./wys./głęb.)
Waga
Około 50 g
Konstrukcja i dane techniczne
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ogniskowa
Kąt obrazu w opisywanym
aparacie jest mniejszy niż w
aparatach małoobrazkowych (35
mm). Można znaleźć orientacyjny
odpowiednik ogniskowej aparatu
małoobrazkowego i fotografować
przy takim samym kącie obrazu,
zwiększając ogniskową obiektywu
o połowę.
Na przykład, stosując obiektyw 50
mm, można uzyskać orientacyjny
odpowiednik obiektywu 75 mm
aparatu małoobrazkowego.
Zgodność danych obrazu
• Opisywany aparat jest zgodny ze
specyfikacją DCF (Design rule
for Camera File system),
uniwersalnym standardem
ustalonym przez organizację
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Nie można zagwarantować
możliwości odtwarzania w
innych urządzeniach zdjęć
zarejestrowanych opisywanym
aparatem, ani możliwości
odtwarzania w opisywanym
aparacie zdjęć zarejestrowanych
lub poddanych obróbce w innym
urządzeniu.
157
Pozostałe informacje
Znaki towarowe
•
jest znakiem towarowym
Sony Corporation.
• „Memory Stick”,
, „Memory
Stick PRO”,
,
„Memory Stick Duo”,
, „Memory
Stick PRO Duo”,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory
Stick Micro”, „MagicGate”
i
są znakami
towarowymi Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM” jest znakiem
towarowym Sony Corporation.
• „PhotoTV HD” jest znakiem
towarowym Sony Corporation.
• Microsoft, Windows i Windows
Vista są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami
towarowymi Microsoft
Corporation w USA i/lub w
innych krajach.
• HDMI, logo HDMI i HighDefinition Multimedia Interface
są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami
towarowymi HDMI Licensing
LLC.
• Macintosh i Mac OS są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi Apple Inc.
• PowerPC jest znakiem
towarowym IBM Corporation w
USA.
• Logo SDHC jest znakiem
towarowym.
• MultiMediaCard jest znakiem
towarowym MultiMediaCard
Association.
• Intel, Intel Core, MMX i
Pentium są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi Intel Corporation.
• Adobe jest zastrzeżonym
znakiem towarowym lub
znakiem towarowym Adobe
Systems Incorporated w USA i/
lub w innych krajach.
• D-Range Optimizer Advanced
został opracowany w oparciu o
technologię dostarczoną przez
Apical Limited.
• Dodatkowo, używane w
instrukcji nazwy systemów i
produktów są ogólnie znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi ich
twórców lub producentów. W
niniejszej instrukcji symbole ™ i
® nie są jednak zawsze używane.
158
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych
rozwiązań. Wykonać czynności kontrolne opisane na stronach od 159
do 169. Skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym
serwisem Sony.
1
Spróbować następujących sposobów.
2
Wyjąć akumulator, włożyć go ponownie po około minucie i
włączyć aparat.
3
Zresetować ustawienia (str. 132).
4
Skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym
serwisem Sony.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Wkładając akumulator, należy nacisnąć dźwignię blokady brzegiem
akumulatora (str. 15).
• Sprawdzić nazwę modelu akumulatora (strony 11 i 16).
Nieprawidłowy odczyt wskaźnika stopnia naładowania
akumulatora lub szybkie wyczerpywanie się akumulatora przy
wskazaniu wystarczającego poziomu.
Nie można włączyć aparatu.
• Włożyć prawidłowo akumulator (str. 15).
159
Pozostałe informacje
• Opisywane zjawisko występuje, gdy aparat jest używany w miejscu o
bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze (str. 173).
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator
(str. 12).
• Akumulator jest zużyty (str. 17). Wymienić na nowy.
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator
(str. 12).
• Akumulator jest zużyty (str. 17). Wymienić na nowy.
Zasilanie nagle się wyłącza.
• Po pewnym okresie bezczynności aparat przełącza się do trybu
oszczędzania energii i prawie zupełnie się wyłącza. Aby anulować
funkcję oszczędzania energii, należy wykonać dowolną czynność, na
przykład wcisnąć do połowy spust migawki (str. 127).
Podczas ładowania akumulatora CHARGE dioda miga.
• Wyjąć akumulator i włożyć go ponownie prawidłowo.
• Ładować akumulator w odpowiedniej temperaturze pomiędzy 10 a
30°C.
Wykonywanie zdjęć
Po włączeniu zasilania w trybie wizjera na monitorze LCD nie
są wyświetlane żadne informacje.
• Aby zminimalizować zużycie energii akumulatora, przy domyślnym
ustawieniu monitor LCD jest wyłączany, jeżeli przez ponad 10 sekund
nie zostanie wykonana żadna operacja.
Obraz w wizjerze jest niewyraźny.
• Prawidłowo ustawić skalę dioptrii, używając pokrętła regulacji dioptrii
(str. 68).
Brak obrazu w wizjerze.
• Przełącznik LIVE VIEW/OVF ustawiono w pozycji „LIVE VIEW”.
Ustawić go w pozycji „OVF” (str. 67).
Zdjęcie nie zostało nagrane.
• Karta pamięci nie jest włożona.
Nie można wyzwolić migawki.
• Używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik blokady
zapisu, który jest ustawiony w pozycji LOCK. Ustawić przełącznik w
pozycji zapisu.
160
• Nieprawidłowa pozycja przełącznika karty pamięci. Ustawić go w
odpowiedniej pozycji (str. 20).
• Sprawdzić wolne miejsce na karcie pamięci (str. 27). Jeżeli karta jest
pełna, wykonać jedną z następujących czynności:
– Usunąć niepotrzebne zdjęcia (str. 113).
– Wymienić kartę pamięci.
• Nie można rejestrować zdjęć podczas ładowania wbudowanej lampy
błyskowej (str. 83).
• Nie można wyzwolić migawki, gdy obiekt jest nieostry.
• Obiektyw nie jest prawidłowo założony. Założyć prawidłowo
obiektyw (str. 18).
• Gdy do aparatu przymocowany jest teleskop astronomiczny itp.,
przed przystąpieniem do fotografowania ustawić tryb nagrywania M.
• Obiekt, może wymagać specjalnego ustawienia ostrości (str. 76). Użyć
blokady ogniskowej lub funkcji ręcznego ustawiania ostrości (strony
77, 80).
Nagrywanie długo trwa.
• Włączona jest funkcja redukcji szumów (str. 124). Nie świadczy to o
usterce.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie RAW (str. 121). Z uwagi na duży
rozmiar pliku danych RAW fotografowanie w trybie RAW może
trwać dłużej.
Obraz jest nieostry.
Nie działa funkcja Eye-Start AF.
• Ustawić [Eye-Start AF] na [Włączony] (str. 67).
• Wcisnąć spust migawki do połowy.
161
Pozostałe informacje
• Obiekt jest zbyt blisko. Sprawdzić minimalną odległość ogniskowej
obiektywu.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
Ustawić przełącznik trybu ostrości w pozycję AF (autofokus) (str. 75).
• Gdy obiektyw wyposażony jest w przełącznik trybu ostrości, należy
ustawić go w pozycji AF.
• Światło zastane jest niewystarczające.
Lampa błyskowa nie działa.
• Tryb błysku jest ustawiony na [Auto błysk]. Aby mieć pewność, że
lampa błyskowa na pewno zadziała, należy ustawić tryb błysku
[Bł.wypełniający] (str. 83).
Na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej
pojawiają się niewyraźne miejsca.
• Światło lampy błyskowej odbiło się od pyłków w powietrzu, które
zostały utrwalone na zdjęciu. Nie świadczy to o usterce.
Lampa błyskowa ładuje się zbyt długo.
• Lampa została uruchomiona kilka razy pod rząd w krótkim okresie
czasu. Gdy lampa wykona kilka błysków pod rząd, proces ładowania
może trwać dłużej niż zwykle, aby nie doszło do przegrzania aparatu.
Zdjęcie zrobione z lampą błyskową jest zbyt ciemne.
• Jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej
(odległością, na którą może dotrzeć błysk), zdjęcie będzie ciemne,
ponieważ światło lampy nie dotarło do obiektu. Zmiana czułości ISO
powoduje równocześnie zmianę zasięgu błysku (str. 85).
• Następujące akcesoria mogą przyciemniać zdjęcie. Należy je zdjąć i
ponownie przystąpić do fotografowania.
– Filtr ND lub filtr PL.
– Dyfuzor.
– Nasadka rozpraszająca do lampy błyskowej HVL-F36AM.
Data i godzina są nieprawidłowo rejestrowane.
• Ustawić prawidłową datę i godzinę (strony 23, 128).
Wartość przysłony i/lub czas otwarcia migawki migają, gdy
spust migawki zostanie wciśnięty do połowy.
• Z uwagi na fakt, że obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, znajduje się
on poza dostępnym zakresem aparatu. Ponownie wyregulować
nastawę.
162
Zdjęcie jest zbyt jasne (zaświetlenie).
Na obrazie pojawia się rozmycie światła (duchy).
• Zdjęcie zostało wykonane przy intensywnym źródle światła i do
obiektywu dotarła nadmierna ilość światła. Założyć osłonę
przeciwodblaskową na obiektyw (oddzielnie w sprzedaży).
Na rogach zdjęcie jest zbyt ciemne.
• Jeżeli został użyty filtr lub osłona, zdjąć je i wykonać zdjęcie
ponownie. W przypadku nieodpowiedniej grubości filtra i
nieprawidłowego założenia osłony, filtr lub osłona mogą być
częściowo widoczne na zdjęciu. Właściwości optyczne niektórych
obiektywów mogą powodować, że brzegi zdjęcia wychodzą za ciemne
(niedostateczna ilość światła).
Oczy fotografowanych osób mają kolor czerwony.
• Włączyć funkcję redukcji efektu czerwonych oczu (str. 85).
• Podejść bliżej obiektu i fotografować go w zasięgu błysku, używając
lampy błyskowej (str. 85).
Na monitorze LCD pojawiają się i pozostają punkty.
• Nie świadczy to o usterce. Punkty te nie będą widoczne na
zarejestrowanym zdjęciu (str. 5).
• Wpływ tych efektów można ograniczyć, stosując funkcję „Mapow.
pikseli”.
1 Ustawić przełącznik LIVE VIEW/OVF w pozycji „LIVE VIEW”.
2 Założyć pokrywkę obiektywu.
3 Przycisk MENU t
3 t [Mapow. pikseli] t [OK]
Obraz jest rozmyty.
Skala EV b B miga na monitorze LCD lub w wizjerze.
• Obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny dla zakresu pomiarowego
aparatu.
163
Pozostałe informacje
• Zdjęcie zostało wykonane w ciemnym miejscu bez lampy błyskowej i
w efekcie jest poruszone. Wskazane jest korzystanie ze statywu lub
lampy błyskowej (strony 44, 83).
Kolor zdjęcia zarejestrowanego w trybie Live View jest
nietypowy.
• Przed wykonaniem zdjęcia w trybie Live View należy uważnie
sprawdzić obraz wyświetlany na monitorze LCD. Bezpośrednio po
przełączeniu do trybu Live View aparat może nie być w stanie
rozpoznać wszystkich kolorów obrazu. W takich przypadkach
uzyskany efekt może być inny od oczekiwanego.
Przeglądanie zdjęć
Nie można odtworzyć zdjęć w aparacie.
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona z poziomu komputera
(str. 140).
• Nie można zagwarantować prawidłowego odtworzenia pliku zdjęcia z
poziomu opisywanego aparatu, jeżeli zostało ono poddane obróbce na
komputerze lub wykonane przy użyciu innego modelu aparatu.
• Aparat jest w trybie USB. Usunąć połączenie USB (str. 138).
Zdjęcie nie pojawia się na ekranie telewizora.
• Sprawdzić poprawność połączenia (str. 116).
Usuwanie/edycja zdjęć
Nie można usunąć zdjęcia w aparacie.
• Anulować ochronę (str. 111).
Zdjęcie zostało przypadkowo usunięte.
• Usuniętego zdjęcia nie można przywrócić. Wskazane jest
zabezpieczenie zdjęć, które nie mogą być usunięte (str. 111).
Nie można umieścić znacznika DPOF.
• Nie można umieścić znacznika DPOF na zdjęciach RAW.
164
Komputery
Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest zgodny z
aparatem.
• Sprawdzić „Zalecane środowisko komputera” (strony 134 i 142).
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Sprawdzić, czy aparat jest włączony.
• Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, włożyć inny,
naładowany akumulator (str. 12) lub skorzystać z zasilacza sieciowego
(oddzielnie w sprzedaży).
• Użyć kabla USB (w zestawie) (str. 135).
• Odłączyć kabel USB i ponownie dobrze go podłączyć.
• Ustawić [Połączenie USB] na [Pamięć masowa] (str. 135).
• Odłączyć od gniazd USB komputera wszystkie urządzenia oprócz
aparatu, klawiatury i myszki.
• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator
USB lub inne urządzenia (str. 134).
Nie można skopiować zdjęć.
• Zestawić połączenie USB, prawidłowo podłączając aparat do
komputera (str. 135).
• Postępować zgodnie z procedurą kopiowania przeznaczoną dla
danego systemu operacyjnego komputera (str. 136).
• Jeżeli zdjęcia są rejestrowane na karcie pamięci sformatowanej na
komputerze, mogą wystąpić problemy z ich kopiowaniem do
komputera. Rejestrować zdjęcia na karcie pamięci sformatowanej z
poziomu aparatu (str. 123).
Zdjęcia nie można odtworzyć na komputerze.
Program „PMB” nie uruchamia się automatycznie po
zestawieniu połączenia USB.
• Podłączyć kabel USB dopiero po włączeniu komputera (str. 135).
165
Pozostałe informacje
• Jeżeli używane jest oprogramowanie „PMB”, należy sięgnąć do
pozycji „PMB – pomoc”.
• Skontaktować się z producentem komputera lub oprogramowania.
Nieznajomość obsługi oprogramowania (w zestawie).
• Sięgnąć do pomocy lub instrukcji obsługi poszczególnych programów.
Karta pamięci
Nie można włożyć karty pamięci.
• Nieprawidłowy kierunek wkładania karty pamięci. Włożyć kartę we
właściwym kierunku (str. 20).
Nie można nagrywać na karcie pamięci.
• Karta pamięci jest pełna. Usunąć niepotrzebne zdjęcia (str. 113).
• Włożona karta jest niezdatna do użycia (str. 21).
Karta pamięci została przypadkowo sformatowana.
• Podczas formatowania wszystkie dane są usuwane z karty pamięci.
Nie można ich przywrócić.
Karty „Memory Stick PRO Duo” nie są rozpoznawane przez
komputer wyposażony w gniazdo „Memory Stick”.
• Jeżeli karty „Memory Stick PRO Duo” nie są obsługiwane przez
gniazdo „Memory Stick” komputera, podłączyć aparat do komputera
(str. 135). Komputer rozpozna kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Drukowanie
W związku z poniższymi zagadnieniami należy zapoznać się również z
częścią „Drukarka zgodna z PictBridge” (dalej).
Kolor zdjęcia jest nietypowy.
• Gdy zdjęcia zarejestrowane w trybie Adobe RGB drukowane są przy
użyciu drukarki sRGB niezgodnej z Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
zostaną one wydrukowane z mniejszą intensywnością barw (str. 98).
Zdjęcia są drukowane z obciętymi krawędziami.
• Niektóre drukarki mogą obcinać lewą, prawą, górną lub dolną
krawędź zdjęcia. Szczególnie w przypadku druku zdjęcia wykonanego
w formacie obrazu [16:9] może zostać obcięta boczna krawędź zdjęcia.
166
• Drukując zdjęcia na własnej drukarce, należy wyłączyć w
ustawieniach funkcje przycinania krawędzi i druku bez ramek.
Skontaktować się z producentem w celu sprawdzenia, czy drukarka
posiada wspomniane funkcje.
• Zlecając wykonanie odbitek zdjęć w punkcie usługowym poprosić o
wykonanie odbitek bez obcinania krawędzi.
Nie można drukować zdjęć z datą.
• Program „PMB” pozwala drukować zdjęcia z datą (str. 147).
• Opisywany aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Z
uwagi jednak na fakt, że zdjęcia wykonywane opisywanym aparatem
zawierają informację o dacie nagrania, można wydrukować zdjęcia z
nadrukowaną datą, jeżeli drukarka lub oprogramowanie rozpoznaje
informacje Exif. Dane na temat zgodności z informacjami Exif można
uzyskać od producenta drukarki lub oprogramowania.
• Wykonując odbitki zdjęć w punkcie usługowym, można poprosić o
nadruk daty.
Drukarka zgodna z PictBridge
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
dołączonej do drukarki lub uzyskać od producenta drukarki.
Nie można nawiązać połączenia.
Nie można drukować zdjęć.
• Sprawdzić, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone kablem
USB.
• Nie można drukować zdjęć RAW.
• Mogą wystąpić problemy z drukowaniem zdjęć wykonanych
aparatami innymi niż opisany lub zdjęć zmodyfikowanych z poziomu
komputera.
167
Pozostałe informacje
• Aparatu nie można podłączyć bezpośrednio do drukarki, która nie
jest zgodna ze standardem PictBridge. Skontaktować się z
producentem drukarki, aby zapytać, czy drukarka jest zgodna z
PictBridge.
• Ustawić [Połączenie USB] na [PTP] (str. 150).
• Odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB. Jeżeli drukarka wskazuje
błąd, szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji dołączonej
do drukarki.
W miejscu nadruku daty na zdjęciu zostaną wydrukowane
znaki „---- -- --”.
• Zdjęć, które nie zawierają danych o dacie/godzinie zarejestrowania,
nie można wydrukować z wklejoną datą. Ustawić opcję [Nadruk daty]
na [Wyłączony] i ponownie wydrukować zdjęcie (str. 153).
Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.
• Odłączyć kabel USB i podłączyć go ponownie za każdym razem, gdy
po podłączeniu drukarki do aparatu zmieniono rozmiar papieru.
• Ustawienia drukowania w aparacie są inne niż w drukarce. Zmienić
ustawienie w aparacie (str. 152) lub w drukarce.
Po anulowaniu drukowania nie można korzystać z aparatu.
• Należy odczekać chwilę, ponieważ procedura anulowania zadania
drukarki jest w toku. W przypadku niektórych drukarek proces ten
może trwać dość długo.
Pozostałe
Obiektyw zachodzi mgłą.
• Wystąpiła kondensacja wilgoci. Wyłączyć aparat i zostawić go na
około godzinę przed ponownym użyciem (str. 173).
Po włączeniu aparatu pojawia się komunikat „Ustawić datę i
czas?”.
• Aparat, z praktycznie rozładowanym akumulatorem lub bez
akumulatora, nie był używany przez pewien czas. Naładować
akumulator i ponownie ustawić datę (strony 23, 174). Jeżeli ustawiona
data jest tracona przy każdorazowym ładowaniu akumulatora, należy
skontaktować się ze sprzedawcą produktów Sony lub z
autoryzowanym punktem serwisowym Sony.
Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć nie zmniejsza się
lub zmniejsza po dwa na raz.
• Jest to spowodowane tym, że gdy zdjęcia są wykonywane w formacie
JPEG, współczynnik kompresji i rozmiar obrazu po kompresji różnią
się w zależności od zdjęcia (str. 121).
168
Ustawienie zostało zresetowane, mimo że operacja
resetowania nie została wykonana.
• Akumulator został wyjęty przy przełączniku zasilania ustawionym w
pozycji ON. Wyjmując akumulator, należy upewnić się, że aparat jest
wyłączony, a dioda aktywności nie jest podświetlona (strony 15, 34).
Aparat nie działa prawidłowo.
• Wyłączyć aparat. Wyjąć akumulator i włożyć go ponownie. Jeżeli
używany jest zasilacz sieciowy (oddzielnie w sprzedaży), odłączyć
przewód zasilający. Jeżeli aparat jest nagrzany, przed wykonaniem tej
czynności należy odczekać, aż ostygnie. Jeżeli aparat nadal nie działa
po wykonaniu tych zaleceń, skontaktować się ze sprzedawcą
produktów Sony lub autoryzowanym serwisem Sony.
Miga pięć słupków skali SteadyShot.
• Funkcja SteadyShot nie działa. Można kontynuować fotografowanie,
ale funkcja SteadyShot nie będzie działać. Wyłączyć aparat i włączyć
go ponownie. Jeżeli skala SteadyShot dalej miga, należy skontaktować
się ze sprzedawcą produktów Sony lub z autoryzowanym serwisem
Sony.
Na ekranie widoczny jest symbol „--E-”.
• Wyjąć kartę pamięci i włożyć ją ponownie. Jeżeli ta procedura nie
spowoduje usunięcia wyświetlanej informacji, sformatować kartę
pamięci.
Pozostałe informacje
169
Komunikaty
ostrzegawcze
Jeżeli pojawią się poniższe
komunikaty, należy postępować
zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
Niewłaściwy akumulator. Użyj
prawidłowego modelu.
• Używany jest niewłaściwy
akumulator (str. 16).
Ustawić datę i czas?
• Ustawić datę i godzinę. Jeżeli
aparat nie był używany przez
dłuższy czas, należy
naładować wewnętrzny
akumulator (strony 23 i 174).
Brak dostatecznej energii.
• Próbowano wykonać
[Czyszczenie] przy niskim
poziomie naładowania
akumulatora. Naładować
akumulator lub użyć zasilacza
sieciowego (oddzielnie w
sprzedaży).
Nie można użyć karty
„Memory Stick”.
Formatować?
Nie można użyć karty SD.
Formatować?
• Karta pamięci została
sformatowana z poziomu
komputera i format pliku został
170
zmodyfikowany.
Wybrać [OK] i sformatować
kartę pamięci. Można
ponownie korzystać z tej karty
pamięci, ale wszystkie
zapisane na niej wcześniej
dane zostają skasowane.
Operacja formatowania może
potrwać dość długo.
Jeżeli komunikat nadal się
pojawia, wymienić kartę
pamięci.
Błąd karty
• Włożona jest niezgodna karta
pamięci lub formatowanie nie
powiodło się.
Włóż ponownie kartę
„Memory Stick”.
Włóż ponownie kartę SD.
• Włożonej karty pamięci nie
można używać w posiadanym
aparacie.
• Karta pamięci jest
uszkodzona.
• Styki karty pamięci są
zabrudzone.
Blokada karty SD.
• Używana karta pamięci
wyposażona jest w przełącznik
blokady zapisu, który jest
ustawiony w pozycji LOCK.
Ustawić przełącznik w pozycji
zapisu.
Ta karta „Memory Stick” nie
jest obsługiwania.
Obiektyw nie jest założony.
Migawka zablokowana.
• Używać karty „Memory
Stick” znajdującej się w
zestawie z aparatem (str. 21).
• Obiektyw nie jest założony
prawidłowo lub w ogóle nie
jest założony.
• W przypadku podłączenia
aparatu do teleskopu
astronomicznego lub
podobnego urządzenia,
ustawić tryb nagrywania M.
Nie włożono karty „Memory
Stick”. Migawka
zablokowana.
Nie włożono karty SD.
Migawka zablokowana.
• Włożono kartę pamięci innego
typu niż wynika to z
ustawienia przełącznika karty
pamięci. Włożyć odpowiednią
kartę pamięci lub zmienić
ustawienie przełącznika karty
pamięci.
Przetwarza...
Nie można wyświetlić.
• Nie można wyświetlić zdjęć
zarejestrowanych innymi
aparatami lub
zmodyfikowanych z poziomu
komputera.
• Brak zdjęć na karcie pamięci.
Obraz chroniony.
• Próbowano usunąć chronione
zdjęcia.
Nie można drukować.
• Próbowano oznaczyć zdjęcia
RAW znakiem DPOF.
Inicjalizuje połącz. USB.
• Zostało nawiązane połączenie
USB. Nie odłączać kabla
USB.
Sprawdź podłączone
urządzenie.
Pozostałe informacje
• W przypadku procedury
redukcji szumów
pojawiających się przy długim
czasie naświetlania, która
wykonywana jest przez taki
sam okres czasu, przez jaki
była otwarta migawka.
Podczas wspomnianej redukcji
nie można wykonywać
dalszych zdjęć.
Brak obrazów
• Nie można nawiązać
połączenia PictBridge.
Odłączyć kabel USB i
podłączyć go ponownie.
171
Aparat przegrzany. Pozwól
mu ostygnąć.
• Aparat jest nagrzany,
ponieważ zdjęcia były
wykonywane bez przerwy.
Wyłączyć zasilanie. Poczekać,
aż aparat ostygnie i znowu
będzie gotowy do pracy.
Błąd aparatu
Błąd systemu.
• Wyłączyć zasilanie, wyjąć
akumulator i włożyć go
ponownie. Jeżeli komunikat
pojawia się często,
skontaktować się ze
sprzedawcą produktów Sony
lub z autoryzowanym
serwisem Sony.
Nie można powiększyć.
Nie można obrócić obrazu.
• Mogą wystąpić problemy z
powiększaniem lub obracaniem
zdjęć zarejestrowanych innymi
aparatami.
Brak zmienionych obrazów
• Próbowano zabezpieczyć
zdjęcia lub wprowadzić
ustawienia DPOF bez zmiany
specyfikacji zdjęć.
Więcej kat niemożliwe
• Na karcie pamięci występuje
katalog z nazwą zaczynającą
się od „999”. W takim
wypadku nie można utworzyć
więcej katalogów.
172
Druk anulowany.
• Zadanie drukowania zostało
anulowane. Odłączyć kabel
USB lub wyłączyć aparat.
Nie można oznaczyć.
• Próbowano oznaczyć zdjęcia
RAW na ekranie PictBridge.
Błąd drukarki
• Sprawdzić drukarkę.
• Sprawdzić czy zdjęcie, które
ma być wydrukowane, nie jest
przypadkiem uszkodzone.
Drukarka pracuje
• Sprawdzić drukarkę.
Środki
ostrożności
Nie używać i nie
przechowywać aparatu w
następujących miejscach.
• W miejscu, gdzie panują wysokie
temperatury, albo niska lub
wysoka wilgotność
W miejscach typu zaparkowany
na słońcu samochód, korpus
aparatu może ulec deformacji, co
grozi awarią.
• W bezpośrednim słońcu lub w
pobliżu grzejnika
Korpus aparatu może ulec
odbarwieniu lub deformacji, co
grozi awarią.
• W miejscu narażonym na drgania
• W pobliżu silnego pola
magnetycznego
• W miejscach piaszczystych lub
zapylonych
Uważać, aby piasek lub kurz nie
dostały się do aparatu. Grozi to
uszkodzeniem aparatu, w
niektórych przypadkach
trwałym.
Pamiętać o zakładaniu pokrywki
obiektywu lub pokrywki gniazda
obiektywu, gdy aparat nie jest
używany. Przed założeniem
pokrywki obiektywu na aparat,
całkowicie usunąć z niej kurz. W
przypadku zakupu obiektywu
Temperatura pracy
Posiadany aparat jest
przeznaczony do pracy w
przedziale temperatur od 0°C do
40°C. Nie jest wskazane
fotografowanie w miejscach, gdzie
panują skrajnie niskie lub wysokie
temperatury spoza podanego
zakresu.
Kondensacja wilgoci
Jeżeli aparat zostanie przeniesiony
bezpośrednio z zimnego do
ciepłego miejsca, może dojść do
kondensacji wilgoci wewnątrz lub
na zewnątrz aparatu. Wspomniana
kondensacja wilgoci może
spowodować awarię aparatu.
Zapobieganie kondensacji
wilgoci
W przypadku przenoszenia
aparatu z zimnego do ciepłego
miejsca należy włożyć go do
szczelnie zamkniętej plastikowej
torby i pozostawić w niej na około
godzinę, aby przystosował się do
warunków panujących w nowym
miejscu.
W razie kondensacji wilgoci
Wyłączyć aparat i odczekać około
godzinę, aż wilgoć odparuje. W
przypadku fotografowania
zawilgoconym obiektywem nie ma
możliwości uzyskania ostrych
obrazów.
173
Pozostałe informacje
Przechowywanie
DT 18 – 55 mm F3,5 – 5,6 SAM
należy zakupić również tylną
pokrywkę obiektywu ALC-R55.
Wbudowany akumulator
Aparat posiada wbudowany
akumulator, podtrzymujący datę,
godzinę i inne ustawienia, zarówno
przy włączonym jak i wyłączonym
zasilaniu.
Wspomniany akumulator jest stale
ładowany, dopóki aparat jest
używany. Jeżeli jednak aparat
będzie używany tylko przez
krótkie okresy czasu, akumulator
będzie się stopniowo
rozładowywał. Jeżeli aparat w
ogóle nie będzie używany przez
okres około 3 miesięcy,
akumulator rozładuje się zupełnie.
W takim przypadku przed
przystąpieniem do eksploatacji
aparatu należy naładować
akumulator.
Nawet jeśli wspomniany
akumulator nie jest naładowany,
aparat może być nadal używany.
Nie można będzie jedynie
rejestrować daty i godziny. Jeżeli
przy każdorazowym ładowaniu
akumulatora aparat przywraca
ustawienia domyślne, wbudowany
akumulator może być zużyty.
Należy skontaktować się ze
sprzedawcą produktów Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
Metoda ładowania
wbudowanego akumulatora
Włożyć naładowany akumulator
do aparatu lub podłączyć aparat do
gniazda elektrycznego za
pośrednictwem zasilacza
sieciowego (oddzielnie w
sprzedaży) i zostawić aparat na 24
godziny lub dłużej z wyłączonym
zasilaniem.
174
Uwagi dotyczące
nagrywania/odtwarzania
• Przed przystąpieniem do
rejestrowania wydarzeń
niepowtarzalnych należy
wykonać zapis próbny, aby
upewnić się, że aparat działa
prawidłowo.
• Opisywany aparat nie jest
pyłoszczelny, wodoszczelny, ani
odporny na zachlapanie.
• Nie patrzeć na słońce, ani na
ostre światło przez zdjęty
obiektyw lub wizjer. Grozi to
nieodwracalnym uszkodzeniem
wzroku. Może również dojść do
uszkodzenia aparatu.
• Nie używać aparatu w pobliżu
miejsc, gdzie występują silne fale
radiowe lub promieniowanie. W
takich warunkach mogą wystąpić
problemy z prawidłowym
nagrywaniem lub odtwarzaniem.
• Używanie aparatu w miejscach
piaszczystych lub zapylonych
grozi jego awarią.
• W razie kondensacji, przed
przystąpieniem do eksploatacji
aparatu należy usunąć skroploną
wilgoć (str. 173).
• Nie potrząsać, ani nie uderzać
aparatem. Grozi to nie tylko
nieprawidłowym działaniem i
uniemożliwieniem rejestrowania
zdjęć, ale może być również
przyczyną trwałego uszkodzenia
karty pamięci, albo uszkodzenia
lub całkowitej utraty danych
zdjęciowych.
• Przed użyciem oczyścić lampę
błyskową. Ciepło błysku może
spowodować przebarwienie
kurzu i jego przyleganie do
powierzchni lampy, co w efekcie
może prowadzić do
niewystarczającej emisji światła.
• Chronić aparat i załączone
akcesoria przed dostępem dzieci.
Karta pamięci może zostać
połknięta. Jeżeli zdarzy się taka
sytuacja, natychmiast zasięgnąć
porady lekarza.
Pozostałe informacje
175
Indeks
Indeks
Cyfry
D
40-segmentowy matrycowy
pomiar światła ....................155
Dane techniczne .................... 154
Drukowanie.................... 148, 150
A
E
Adobe RGB..............................98
Akumulator.........................12, 15
Auto błysk .................................83
Auto podgląd ..........................129
Autofokus .................................75
Auto.wył.z wiz. .......................130
Ekran pomocy........................ 127
Ekspozycja................................ 55
Ekspozycja ręczna ................... 63
Eye-Start AF ............................ 67
B
Balans bieli................................93
Bezprzewodowa lampa
błyskowa................................86
Blokada ostrości .......................77
Błysk wypełniający ...................83
Błysk zamykający .....................83
Bracketing ...............................101
Bracketing błysku...................101
Bracketing seryjny..................101
C
Centraln. ważony......................91
Chroń .......................................111
Ciągły autofokus.......................78
Czas otwarcia migawki ......55, 60
Czujniki muszli ocznej .....67, 130
Czułość ISO ..............................92
176
F
Format obrazu ....................... 120
Formatuj ................................. 123
Fotografowanie........................ 45
Fotografowanie BULB ........... 65
Funkcja SteadyShot................. 43
Funkcja usuwania kurzu ......... 30
G
Głębia ostrości ......................... 55
Gniazdo DC IN........................ 34
H
Histogram ......................... 88, 110
I
Image Data Converter SR.... 145
Image Data Lightbox SR...... 146
Indeks obrazów...................... 106
Inteligentny telekonwerter..... 81
J
Jakość ...................................... 121
Jakość obrazu ......................... 121
Jasność LCD .......................... 129
Język........................................ 128
JPEG ....................................... 121
K
Karta pamięci SD .................... 20
Kasuj ....................................... 113
Kolor wyświetl. ...................... 127
Kompensacja ekspozycji ......... 87
Kondensacja wilgoci.............. 173
Kontrast .................................... 96
Korekcja błysku ....................... 89
Krajobraz .................................. 50
L
Lampa błys. wył. ................ 45, 83
Liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć .... 27, 28
Live View.............................. 5, 67
Muszla oczna ............................ 26
N
Naciskanie do połowy ............. 46
Nadruk daty............................ 149
Nast.pokr.ster. ........................ 126
Nasycenie .................................. 96
Nazwa katalogu...................... 122
Nocny port./wid........................ 54
Nowy katalog.......................... 123
Numer pliku............................ 122
O
Obiektyw................................... 18
Obróć....................................... 105
Obszar AF ................................ 79
Oglądanie zdjęć na ekranie
telewizora ........................... 116
Ogniskowa .............................. 156
Optym.D-Range ...................... 96
Ostrość ................................ 75, 96
Oszcz.energii .......................... 127
OVF........................................... 67
Ł
Ładowanie akumulatora ......... 12
M
Pasek na ramię ......................... 25
PictBridge ............................... 150
Pilot ......................................... 103
PMB......................................... 147
Pojed. autofokus ...................... 78
Pokaz zdjęć ............................. 107
Pokrywka okularu.................... 26
Połączenie USB.............. 135, 151
177
Indeks
Makro........................................ 51
Mapow. pikseli ....................... 163
„Memory Stick Duo” .............. 20
„Memory Stick PRO Duo” .... 20
Menu ......................................... 39
Monitor LCD ............. 35, 69, 108
P
Pomiar światła ..........................91
Portret........................................49
Powiększone zdjęcie ..............105
Preselekcja czasu ......................60
Preselekcja przysłony...............58
Program Auto ...........................57
Przeglądanie zdjęć..................104
Przełącznik karty pamięci .......20
Przestrzeń barw ........................98
Przycisk Fn ................................37
Przycisk sterujący ...............37, 39
Przysłona .............................55, 58
Punktowy...................................91
R
RAW................................121, 145
Redukcja drgań aparatu ..........42
Redukcja szumów ..................124
Red.czerw.oczu.........................85
Red.sz.dł.naśw. .......................124
Red.sz.wys.ISO .......................124
Regulacja dioptrii .....................68
Resetowanie............................132
Ręczne ustawianie ostrości .....80
Rozmiar obrazu ......................120
S
Samowyzwalacz ......................100
Skala EV............................64, 102
Sporty.........................................52
STER.PRZEZ HDMI ...........118
Strefa twórcza ...........................96
Sygnały audio..........................127
178
Synchronizacja z długimi
czasami.................................. 83
Synchronizacja z krótkimi
czasami naświetlania ........... 74
Ś
Światło zastane....................... 103
T
Tryb autofokusa....................... 78
Tryb czyszczenia ...................... 30
Tryb ekspozycji ........................ 55
Tryb lampy błyskowej ............. 83
Tryb ostrości............................. 78
Tryb pracy ................................ 99
U
Ustawianie zegara ........... 23, 128
Ustaw.DPOF.......................... 148
Ust.daty/czasu .................. 23, 128
W
Wersja ..................................... 131
Wielkość ekspozycji ................ 55
Wielopunktowy........................ 91
Wizjer.................................. 67, 74
Własny balans bieli.................. 94
Wskaźnik ostrości .................... 76
Wspomaganie AF .................... 85
Współczynnik kompresji....... 121
Wybierz kat. ........................... 123
Wybór sceny............................. 48
Wyświetl.odtw........................ 104
Z
Zachód słońca .......................... 53
Zdefiniowany balans bieli....... 93
Zdjęcia seryjne ......................... 99
Zoom......................................... 81
Indeks
179
Download PDF