Sony | DSLR-A390L | Sony DSLR-A390L DSLR-A390 Korpus ze zmiennoogniskowym obiektywem standardowym Instrukcja szybkiego uruchamiania

Szybki start
DSLR-A390
Przygotowanie
Fotografowanie
Akumulator
Obiektyw
Karta pamięci
Ustawianie daty/czasu
1
1
1
1
Ładować akumulator do momentu, gdy
zgaśnie lampka CHARGE.
Zdjąć dekiel z korpusu aparatu i osłonę
transportową z tylnej części obiektywu.
Otworzyć klapkę karty pamięci.
Włączyć aparat.
Odtwarzanie
1 Ustawić pokrętło trybu pracy
do pozycji AUTO.
Nacisnąć
.
 Upewnić się, czy przełącznik LIVE VIEW/
OVF jest w pozycji „LIVE VIEW”.
W przypadku klientów w USA i
Kanadzie
Przełącznik LIVE VIEW/OVF
2 Sprawdzić obiekt na ekranie
LCD.
Lampka CHARGE
2
 Nie dotykać części wewnętrznych.
 Jeżeli kurz dostanie się do aparatu,
może się pojawić na zdjęciu. Nie
zostawiać aparatu i obiektywu bez
pokryw. Wymiany obiektywu należy
dokonywać szybko, w miejscu
wolnym od kurzu.
W przypadku klientów w krajach/
regionach innych niż USA i Kanada
Przewód zasilający
2
Włożyć kartę pamięci i przełącznikiem
karty pamięci wybrać rodzaj używanej
karty.
Strona wierzchnia (karta pamięci SD)
Zamocować obiektyw, po uprzednim
wyrównaniu znaczników indeksowych
zgodnie z rysunkiem.
 Podczas wkładania karty pamięci
dźwięku zatrzaśnięcia.
 Przed przystąpieniem do
Mocno wsunąć akumulator do samego
końca, naciskając końcem akumulatora
dźwignię blokady.
fotografowania ściągnąć pokrywkę
obiektywu.
Aby powrócić do trybu wykonywania zdjęć:
Podtrzymywać obiektyw od
dołu.
Aby skasować obraz
Nacisnąć
.
 Naciśnięcie spustu migawki do połowy i
przytrzymanie go uruchamia
automatyczne ustawianie ostrości.
Styki
 Obrócić obiektyw, do usłyszenia
Wyświetlenie poprzedniego lub następnego
zdjęcia: nacisnąć / na przycisku sterującym.
3 Wcisnąć spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
Strona wierzchnia ( „Memory Stick
PRO Duo”)
Włożyć akumulator do aparatu.
Przycisk sterujący
Ustawić datę/czas.
Styki
Lampka CHARGE
2
2
Trzymać uchwyt aparatu.
wyłączyć aparat.
 Po informacje o dostępnych kartach
pamięci, patrz Instrukcja obsługi.
4 Nacisnąć spust migawki do
końca, aby wykonać zdjęcie.
Aby móc w pełni wykorzystać funkcje zakupionej
lustrzanki, patrz „Instrukcja obsługi”.
Download PDF

advertising