Sony | HDR-FX7E | Sony HDR-FX7E FX7 Kamera Full HD na kasety Instrukcja obsługi

2-887-515-PL(1)
Cyfrowa kamera wideo HDV
Instrukcja obsługi
HDR-FX7E
Jakość obrazu
o wysokiej
rozdzielczości (HDV)
9
Czynności wstępne
13
Nagrywanie /
25
odtwarzanie
Posługiwanie się menu
53
Kopiowanie / edycja
74
Użycie komputera
84
Rozwiązywanie
problemów
90
PL
Informacje dodatkowe 103
Podręczny skorowidz 118
Dodatkowe informacje o tym produkcie
i odpowiedzi na najczęstsze pytania można znaleźć
na stronach www naszego Centrum obsługi klienta.
http://www.sony.net/
© 2006, Sony Corporation
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB01REG.fm
Przeczytaj w pierwszej kolejnoœci
Przed rozpoczęciem eksploatacji kamery
prosimy o dokładne zapoznanie się
z niniejszą instrukcją. Prosimy ponadto
o pozostawienie instrukcji do
wykorzystania w przyszłości.
OSTRZE¯ENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
OSTRZE¯ENIE
W przypadku wymiany akumulatora,
użyć tylko akumulatora wskazanego
typu. W przeciwnym razie istnieje
ryzyko pożaru lub obrażeń.
DLA KLIENTÓW W EUROPIE
UWAGA
Na obraz i dźwięk z kamery mogą wpływać pola
elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.
Urządzenie zostało przebadane i uznane za
zgodne z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile
długość używanych przewodów połączeniowych
nie przekracza 3 metrów.
Uwaga
Jeśli ładunki statyczne albo pola
elektromagnetyczne spowodują przerwanie
transmisji danych, należy na nowo uruchomić
używany program albo odłączyć i z powrotem
podłączyć przewód połączeniowy (USB itp.)
Usuwanie zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego (dotyczy
krajów Unii Europejskiej
i innych krajów
europejskich
z wydzielonymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany
do odpadów domowych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie
produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych.
Aby uzyskać szczegółowe informacje
o recyklingu tego produktu, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Akcesoria, których dotyczy powyższe: pilot
Uwagi eksploatacyjne
Kasety, których mo¿na u¿ywaæ
w kamerze
Można używać kaset mini DV
z oznaczeniem
. Kamera nie
współpracuje z kasetami mini DV
wyposażonymi w pamięć kasety (str. 104).
Rodzaje kart „Memory Stick”, których
mo¿na u¿ywaæ w kamerze
Karty „Memory Stick” występują w dwóch
odmianach różniących się wielkością.
W kamerze można używać tylko kart
Memory Stick Duo z oznaczeniem
lub
(str. 105).
2
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB01REG.fm
„Memory Stick Duo”
(rozmiar karty używanej w kamerze)
Pos³ugiwanie siê kamer¹
• Nie chwytać kamery za następujące
elementy:
„Memory Stick”
(brak możliwości użycia w kamerze)
Osłona obiektywu
b Uwaga
• Kamera nie współpracuje z żadnymi
kartami pamięci oprócz „Memory Stick
Duo”.
• Kart „Memory Stick PRO” i „Memory
Stick PRO Duo” można używać tylko
w urządzeniach zgodnych z systemem
„Memory Stick PRO”.
• Nie naklejać nalepek na kartę „Memory
Stick Duo” ani na adapter na karty
Memory Stick Duo.
Korzystanie z kart „Memory Stick
Duo” w urz¹dzeniach na karty
„Memory Stick”
Należy włożyć kartę „Memory Stick Duo”
do adaptera na karty Memory Stick Duo.
Adapter na karty Memory Stick Duo
Panel LCD
Akumulator
Mikrofon
Wizjer
b Uwaga
• Kamera nie jest odporna na pył ani
kontakt z wodą.
Patrz podrozdział „Konserwacja
i zalecenia eksploatacyjne” (str. 110).
• Podłączając kamerę przewodem HDMI,
komponentowym przewodem wideo,
przewodem USB lub przewodem i.LINK,
należy się upewnić, że wtyk przewodu
jest włączany we właściwym kierunku.
Siłowe wciskanie w gniazdo niewłaściwie
ułożonego wtyku grozi uszkodzeniem
gniazda lub awarią kamery.
3
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB01REG.fm
Przeczytaj w pierwszej kolejnoœci (cd.)
ZawartoϾ menu, ekran LCD, wizjer
i obiektyw
• Szary kolor wariantu w menu oznacza, że
nie można go wybrać w obecnych
warunkach nagrywania lub odtwarzania.
• Produkcja ekranu LCD i wizjera odbywa
się z użyciem bardzo precyzyjnych
technologii, dzięki czemu ponad 99,99%
punktów działa normalnie. Mimo to, na
ekranie LCD i w wizjerze mogą się na
stałe pojawiać maleńkie czarne i / lub
jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie
lub zielone). Występowanie tych punktów
jest normalnym efektem procesu
produkcyjnego i w żaden sposób nie
wpływa na nagranie.
niewłaściwe działanie kamery, wadę
nośnika nagrania itp.
• W różnych krajach i regionach
obowiązują różne standardy telewizji
kolorowej. Do wyświetlenia nagrań na
ekranie telewizora należy użyć telewizora
pracującego w systemie PAL.
• Programy telewizyjne, filmy, kasety
wideo i inne materiały mogą być
chronione prawami autorskimi.
Nagrywanie takich materiałów bez
zezwolenia może stanowić naruszenie
praw autorskich.
Odtwarzanie nagrañ HDV w innych
urz¹dzeniach
Taśmy nagranej w formacie HDV nie
można odtworzyć w kamerach wideo DV
ani w odtwarzaczach mini DV.
Przed odtwarzaniem na innym urządzeniu
należy sprawdzić zawartość taśmy,
odtwarzając ją w kamerze.
Czarny punkt
Punkt biały, czerwony,
niebieski lub zielony
• Jeśli ekran LCD, wizjer albo obiektyw
będą przez dłuższy czas wystawione na
bezpośrednie oświetlenie słoneczne, grozi
to ich uszkodzeniem.
• Nie kierować obiektywu kamery w stronę
słońca. Grozi to awarią. Słońce można
fotografować i filmować tylko wtedy, gdy
jego światło jest słabe, na przykład
o świcie.
Nagrywanie
• Przed przystąpieniem do nagrywania
należy przetestować działanie funkcji
nagrywania i upewnić się, że nagrywanie
obrazu i dźwięku przebiega bez usterek.
• Nie ma możliwości uzyskania
odszkodowania za zawartość nagrania,
nawet jeśli nagrywanie albo odtwarzanie
okaże się niemożliwe ze względu na
Ikony w instrukcji
Funkcje wymagające użycia
formatu HDV
Funkcje wymagające użycia
formatu DV
Funkcje dostępne po podłączeniu
przewodu i.LINK
Funkcje dostępne po podłączeniu
przewodu USB
ZawartoϾ instrukcji
• Wykorzystane w instrukcji obrazy
z ekranu LCD i wizjera zostały
zarejestrowane cyfrowym aparatem
fotograficznym i dlatego mogą wyglądać
inaczej niż faktyczny obraz na ekranie lub
w wizjerze.
• Do ilustracji obsługi kamery używane są
ekrany w języku angielskim. W razie
potrzeby można wybrać w kamerze inny
język (str. 72).
• Zastrzega się prawo do wprowadzenia
zmian w konstrukcji i parametrach
nośników nagrań i akcesoriów.
4
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB01REG.fm
Obiektyw Carl Zeiss
Kamera jest wyposażona w obiektyw Carl
Zeiss, umożliwiający precyzyjną
reprodukcję obrazów. Obiektyw do tej
kamery został wyprodukowany wspólnie
przez niemiecką firmę Carl Zeiss oraz Sony
Corporation. Dzięki zastosowaniu systemu
pomiarowego MTF dla kamer wideo,
obiektyw zapewnia wysoką jakość,
właściwą przyrządom optycznym Carl
Zeiss. Jest ponadto pokryty powłoką T ,
która usuwa niepożądane odbicia światła
i wiernie reprodukuje barwy.
MTF = Funkcja przeniesienia modulacji.
Podana wartość określa ilość światła ze
sceny trafiającą do obiektywu.
5
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDRFX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB00BOOKTOC.fm
Spis treœci
Przeczytaj w pierwszej kolejności ............................................................ 2
Jakoœæ obrazu o wysokiej rozdzielczoœci (HDV)
Zapoznanie z nowym formatem HDV ..................................................... 9
Charakterystyka kamery ........................................................................ 10
Funkcje ułatwiające nagrywanie ............................................................ 11
Wyświetlanie filmów nagranych w formacie HDV ................................. 12
Czynnoœci wstêpne
Krok 1: sprawdzanie dostarczonego wyposażenia ................................ 13
Krok 2: zakładanie osłony obiektywu z przykrywką obiektywu .............. 14
Krok 3: ładowanie akumulatora .............................................................. 15
Krok 4: włączanie zasilania i właściwy sposób trzymania kamery ......... 18
Krok 5: regulowanie panelu LCD i wizjera ............................................. 19
Krok 6: nastawianie daty i godziny ......................................................... 21
Krok 7: wkładanie kasety lub karty „Memory Stick Duo” ........................ 23
Nagrywanie / odtwarzanie
Nagrywanie ............................................................................................ 25
Odtwarzanie ........................................................................................... 28
Zmienianie ustawień nagrywania w kamerze ........................................ 30
Nastawianie zoomu .............................................................................30
Rêczna regulacja ostroœci ..................................................................31
Regulacja ekspozycji / przys³ony (EXPOSURE/IRIS) ........................32
Uzyskiwanie naturalnej kolorystyki obrazu (balans bieli) .................35
W³asne ustawienia obrazu (profil obrazu) .........................................36
Przypisywanie funkcji do przycisków ASSIGN ....................................... 39
Nastawianie ostroœci na odleg³e obiekty .........................................40
Nagrywanie sygna³u indeksu ............................................................41
Sprawdzanie ostatnio nagranej sceny .............................................41
Wyszukiwanie sceny koñcz¹cej ostatnie nagranie ..........................41
Uzyskiwanie p³ynnych przejœæ miêdzy scenami .............................42
Sprawdzanie i zmienianie ustawień kamery .......................................... 44
Zmienianie zawartoœci ekranu ............................................................44
Wyœwietlanie ustawieñ kamery ..........................................................44
Sprawdzanie stanu akumulatora (Battery Info) .................................45
6
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDRFX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB00BOOKTOC.fm
Wyszukiwanie sceny na taśmie ..............................................................46
Szybkie wyszukiwanie ¿¹danej sceny
(pamiêæ punktu zerowania)................................................................ 46
Wyszukiwanie sceny na podstawie daty nagrania........................... 46
Wyszukiwanie punktu pocz¹tku nagrania
(wyszukiwanie indeksu) ...................................................................... 47
Wyświetlanie nagrań na telewizorze ......................................................48
Pos³ugiwanie siê menu
Wybieranie wariantów z menu .............................................. 53
Zawartość menu......................................................................................54
Menu
(CAMERA SET) ...................................................................56
Ustawienia dostosowuj¹ce kamerê do warunków nagrywania
(EXPOSURE/IRIS / STEADYSHOT / BACK LIGHT itd.)
Menu
(AUDIO SET) .......................................................................61
Ustawienia nagrywania dŸwiêku (AUDIO REC LV / DV AU. MODE itd.)
Menu
(DISPLAY SET) ....................................................................62
Ustawienia wyœwietlania na ekranie i w wizjerze (MARKER /
VF B.LIGHT / DATA CODE itd.)
Menu
(IN/OUT REC) ......................................................................66
Ustawienia nagrywania i wejϾ / wyjϾ (VCR HDV/DV /
DV REC MODE / DV WIDE REC / TV TYPE itd.)
Menu
(MEMORY SET) ....................................................................69
Ustawienia karty „Memory Stick Duo” (QUALITY / ALL ERASE itd.)
Menu
(OTHERS) .............................................................................71
Ustawienia nagrywania na taœmê i inne podstawowe ustawienia (USB
SELECT / QUICK REC / BEEP itd.)
Kopiowanie / edycja
Kopiowanie na magnetowid, nagrywarkę DVD, nagrywarkę z dyskiem
twardym itp. ..................................................................................74
Nagrywanie obrazu z magnetowidu ......................................................77
Zapisywanie na karcie „Memory Stick Duo” kadrów z filmów z taśmy ...80
Kasowanie nagrań z karty „Memory Stick Duo” .....................................80
Drukowanie nagranych obrazów (na drukarce zgodnej z PictBridge) ....81
U¿ycie komputera
Podłączanie do komputera .....................................................................84
Kopiowanie fotografii do komputera .......................................................84
Kopiowanie filmów z taśmy do komputera .............................................87
7
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDRFX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB00BOOKTOC.fm
Rozwi¹zywanie problemów
Rozwiązywanie problemów .................................................................... 90
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze ................................................. 100
Informacje dodatkowe
Korzystanie z kamery za granicą ......................................................... 103
Format HDV i nagrywanie / odtwarzanie ............................................. 104
Karty „Memory Stick” ........................................................................... 105
Akumulator „InfoLITHIUM” ................................................................... 107
Interfejs i.LINK ..................................................................................... 109
Konserwacja i zalecenia eksploatacyjne .............................................. 110
Dane techniczne .................................................................................. 114
Podrêczny skorowidz
Wykaz elementów ................................................................................ 118
Wskaźniki na ekranie LCD i w wizjerze ............................................... 123
Skorowidz ............................................................................................ 126
8
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB02HDV.fm
Jakoœæ obrazu o wysokiej rozdzielczoœci (HDV)
Zapoznanie z nowym formatem HDV
Wysoka jakoϾ obrazu
Jakoœæ obrazu o wysokiej rozdzielczoœci (HDV)
Rozdzielczość pozioma obrazu w formacie HDV jest mniej więcej dwa razy większa niż
standardowego obrazu telewizyjnego, co przekłada się na mniej więcej czterokrotnie większą
liczbę pikseli i wysoką jakość obrazu.
Dzięki zgodności z formatem HDV kamera pozwala na nagrywanie kryształowo czystego
obrazu o wysokiej rozdzielczości.
Co to jest format HDV?
HDV to nowy format wideo, który umożliwia nagrywanie i odtwarzanie obrazu o wysokiej
rozdzielczości przy użyciu popularnych kaset standardu DV.
• Kamera jest oparta na specyfikacji standardu
HDV HDV1080i wykorzystującym 1080
efektywnie analizowanych linii obrazu. Zapis
obrazu odbywa się przy przepływności około 25 Mb/s.
1080 efektywnie
analizowanych
linii
• O ile w instrukcji nie zaznaczono inaczej, określenie „HDV” oznacza format HDV1080i.
Dlaczego format HDV?
Format HDV pozwala na utrwalenie ważnych chwil z życia w postaci cyfrowej i zapewnia
wysoką jakość obrazu przy odtwarzaniu.
Kamera ma funkcję konwersji sygnału, która umożliwia przekształcanie obrazu nagranego
w formacie HDV na obraz w formacie SD (standardowej rozdzielczości). Dzięki niej obraz
z można z łatwością wyświetlić na starszym telewizorze o standardowej rozdzielczości,
zarówno z ekranem 16:9, jak i 4:3.
• Podczas odtwarzania i montażu, gdy kamera jest podłączona do telewizora lub magnetowidu
niezgodnego ze specyfikacją HDV1080i, funkcja konwersji przekształca sygnał wideo o formacie HDV
na format DV. Obraz ma wówczas standardową rozdzielczość (SD).
9
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB02HDV.fm
Charakterystyka kamery
Cyfrowa kamera HD zgodna ze specyfikacją HDV1080i ma następujące funkcje, które
ułatwiają filmowanie w wysokiej rozdzielczości pięknych widoków z podróży itp.
1 Przetwornik obrazu 3-ClearVid CMOS
W kamerze zastosowano przetwornik obrazu 3-ClearVid CMOS. Dzięki zastosowaniu trzech
opracowanych przez Sony przetworników ClearVid CMOS kamera ma doskonałe
właściwości spektralne i dużą rozdzielczość. Charakteryzuje się bardzo dużą czułością
i wiernością barw.
2 Obiektyw Carl Zeiss Vario-Sonnar T
z zoomem optycznym 20×
Obiektyw Carl Zeiss Vario-Sonnar T z zoomem optycznym 20× umożliwia filmowanie
odległych obiektów w zbliżeniu z zachowaniem wysokiej rozdzielczości obrazu.
3 Wysokiej klasy mikrofon do nagrañ realistycznego dŸwiêku
Zaawansowany mikrofon stereofoniczny kamery umożliwia dokonywanie realistycznych
nagrań dźwięku.
4 Rozbudowane mo¿liwoœci rêcznego wyboru ustawieñ filmowania
Rozbudowane możliwości ręcznego wyboru ustawień umożliwiają kręcenie filmów
o wysokiej rozdzielczości przy samodzielnie wybranych ustawieniach.
- Pierścień zoomu, pierścień ostrości i pokrętło EXPOSURE/IRIS dają pełną kontrolę nad
parametrami ujęcia.
- Istnieje możliwość precyzyjnego nastawiania czasu otwarcia migawki, balansu bieli
i wzmocnienia.
5 Pod³¹czanie do innych urz¹dzeñ
Kamera jest wyposażona w dużą ilość złączy i gniazd: gniazdo „Memory Stick Duo”, port
USB, gniazdo HDMI OUT, gniazdo słuchawkowe z lewej strony kamery oraz gniazda i.LINK
(HDV/DV, COMPONENT OUT, A/V OUT i DC IN z prawej strony.
10
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB02HDV.fm
Funkcje u³atwiaj¹ce nagrywanie
Wykonywanie fotografii w czasie filmowania (Dual Rec) (str. 27)
Podczas filmowania można zapisywać na karcie „Memory Stick Duo” fotografie
o rozdzielczości 1.2M.
Zapisywanie w³asnego zestawu ustawieñ kamery (profil kamery)
(str. 71)
W pamięci kamery można zapisać dwa zestawy ustawień obejmujących jasność, nasycenie
barw itp. Zapisane dane można później wykorzystać do szybkiego przywrócenia właściwych
ustawień filmowania.
Pokrêt³o EXPOSURE/IRIS (str. 32)
Używając pokrętła EXPOSURE/IRIS, można regulować jasność. Pokrętło EXPOSURE/IRIS
może zmieniać ustawienie parametru [EXPOSURE], [IRIS] lub [AE SHIFT].
Jakoœæ obrazu o wysokiej rozdzielczoœci (HDV)
P³ynne nagrywanie w zwolnionym tempie (str. 56)
Poruszające się obiekty można nagrać w sposób umożliwiający płynne odtworzenie nagrania
w zwolnionym tempie.
11
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB02HDV.fm
Wyœwietlanie filmów nagranych w formacie
HDV
Wyœwietlanie nagrañ na telewizorze HD (str. 48)
Używając telewizora o wysokiej rozdzielczości, można odtwarzać nagranie HDV w postaci
obrazu o wysokiej rozdzielczości (HD).
• Szczegółowe informacje o telewizorach zgodnych ze specyfikacją HDV1080i – patrz strona
50.
Wyœwietlanie na telewizorze z ekranem 16:9 / 4:3 (str. 48)
Kamera umożliwia przekształcanie obrazu nagranego w formacie HDV na format SD
(standardowej rozdzielczości) możliwy do wyświetlenia na standardowym telewizorze.
Kopiowanie na inne urz¹dzenia wideo (str. 74)
x Pod³¹czanie do urz¹dzenia HDV1080i
Kopiowanie obrazu w formacie HD (wysokiej rozdzielczości) umożliwia oferowany
oddzielnie przewód i.LINK.
x Pod³¹czanie do urz¹dzeñ niezgodnych z HDV1080i
Przy kopiowaniu należy skorzystać z dostępnej w kamerze funkcji konwersji i przekształcić
film HDV do formatu SD (standardowej rozdzielczości).
Pod³¹czanie do komputera (str. 84)
x Kopiowanie fotografii z karty „Memory Stick Duo” do komputera.
x Kopiowanie filmów z taœmy do komputera
Można skopiować film do komputera i nagrać go na płycie DVD.
Wymagana konfiguracja komputera zależy od tego, czy ma być kopiowany film w formacie
HDV, czy DV. Szczegóły – patrz strona 87.
12
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB03GET.fm
Czynnoœci wstêpne
Krok 1: sprawdzanie dostarczonego
wyposa¿enia
Prosimy o sprawdzenie, czy kamerze
towarzyszy wymienione poniżej
wyposażenie.
Duży okular (1 szt.) (str. 20)
Zasilacz sieciowy (1 szt.) (str. 15)
Akumulator NP-F570 (1 szt.) (str. 15, 107)
Czynnoœci wstêpne
• Wyposażenie kamery nie obejmuje kasety ani
karty „Memory Stick Duo”. Informacje
o kasetach i kartach „Memory Stick Duo”
współpracujących z kamerą – patrz strona 23,
104 i 105.
Przewód USB (1 szt.) (str. 84)
Przewód zasilający (1 szt.) (str. 15)
Osłona obiektywu z przykrywką obiektywu
(1 szt.) (str. 14)
Bezprzewodowy pilot (1 szt.)
(str. 122)
Instrukcja obsługi (ta instrukcja) (1 szt.)
W pilocie jest fabrycznie zainstalowana bateria
litowa.
Przewód połączeniowy A/V (1 szt.)
(str. 48, 74)
Komponentowy przewód wideo (1 szt.)
(str. 48)
13
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB03GET.fm
Krok 2: zak³adanie os³ony obiektywu
z przykrywk¹ obiektywu
Otwieranie przykrywki w os³onie
obiektywu z przykrywk¹ obiektywu
Aby otworzyć lub zamknąć przykrywkę,
przesuń dźwignię na osłonie obiektywu
w górę lub w dół.
2
1
Śruba mocująca osłonę obiektywu
Dopasuj oznaczenia na osłonie
obiektywu do oznaczeń na kamerze,
po czym przekręć osłonę obiektywu
w kierunku wskazywanym przez
strzałkę. Dokręć osłonę obiektywu
śrubą mocującą.
Przestaw dźwignię na osłonie
obiektywu w położenie OPEN, aby
otworzyć przykrywkę, lub
w położenie CLOSE, aby ją
zamknąć.
Zdejmowanie os³ony obiektywu
z przykrywk¹ obiektywu
Odkręć śrubę mocującą osłonę obiektywu,
po czym przekręć osłonę w kierunku
przeciwnym niż wskazywany przez strzałkę
na powyższej ilustracji.
z Wskazówka
• Aby założyć, zdjąć lub wyregulować filtr PL lub
MC 62 mm, należy zdjąć osłonę obiektywu.
14
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB03GET.fm
Krok 3: ³adowanie akumulatora
Można ładować akumulator
„InfoLITHIUM” (z serii L)
zainstalowany na kamerze.
b Uwaga
• Nie można używać akumulatorów innych niż
„InfoLITHIUM” (z serii L) (str. 107).
2 Podłącz zasilacz sieciowy do
gniazda DC IN kamery. Znak B na
wtyku zasilającym ma się
znajdować po zewnętrznej
stronie.
Zasilacz
sieciowy
Do gniazdka
sieciowego
3 Podłącz przewód zasilający do
zasilacza.
Przewód zasilający
1 Naciśnij akumulator i przesuń go
do dołu.
Czynnoœci wstêpne
Znak B
Wtyk za- Gniazdo DC IN
silający
4 Włącz przewód zasilający do
gniazdka sieciowego.
5 Przestaw przełącznik POWER
w położenie OFF (CHG).
Zapali się lampka CHARGE
i rozpocznie się ładowanie.
15
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB03GET.fm
Krok 3: ³adowanie akumulatora (cd.)
Po na³adowaniu akumulatora
Czas nagrywania
Po pełnym naładowaniu akumulatora
lampka CHARGE zgaśnie. Odłącz zasilacz
od gniazda DC IN.
Przybliżony czas pracy (w minutach)
akumulatora po pełnym cyklu ładowania.
Nagrywanie w formacie HDV
z Wskazówka
• Sprawdzenie stanu naładowania akumulatora
umożliwia funkcja Battery Info (str. 45).
Akumulator
NP-F570
(dostarczony)
Zdejmowanie akumulatora
Przestaw przełącznik POWER w położenie
OFF (CHG). Naciśnij przycisk
zdejmowania akumulatora BATT
RELEASE i zdejmij akumulator.
NP-F770
NP-F970
D³ugoœæ
Czas ci¹g³ego
typowego
nagrywania
nagrania*
155
90
160
95
155
90
320
185
335
195
320
185
480
290
500
300
480
290
Nagrywanie w formacie DV
Akumulator
Przycisk zdejmowania
akumulatora BATT RELEASE
NP-F570
(dostarczony)
Czas ³adowania
Przybliżony czas trwania (w minutach)
pełnego ładowania całkowicie
wyładowanego akumulatora.
Akumulator
Czas ³adowania
NP-F570
(dostarczony)
260
NP-F770
370
NP-F970
485
NP-F770
NP-F970
D³ugoœæ
Czas ci¹g³ego
typowego
nagrywania
nagrania*
160
100
165
105
160
100
335
200
350
210
335
200
500
300
520
315
500
300
U góry: przy włączonym podświetleniu ekranu
LCD
Środek: przy wyłączonym podświetleniu ekranu
LCD
U dołu: czas nagrywania z użyciem wizjera,
przy zamkniętym panelu LCD
* Długość typowego nagrania oznacza czas przy
wielokrotnym rozpoczynaniu / zatrzymywaniu
nagrywania, włączaniu / wyłączaniu zasilania
i korzystaniu z funkcji regulacji zoomu.
16
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB03GET.fm
Czas odtwarzania
Przybliżony czas pracy (w minutach)
akumulatora po pełnym cyklu ładowania.
Obraz w formacie HDV
Akumulator
Panel LCD
otwarty*
Panel LCD
zamkniêty
245
245
NP-F770
510
510
NP-F970
760
760
Obraz w formacie DV
Akumulator
Panel LCD
otwarty*
Panel LCD
zamkniêty
NP-F570
(dostarczony)
270
270
NP-F770
550
550
NP-F970
830
830
* Przy włączonym podświetleniu ekranu LCD
Uwagi o akumulatorze
• Przed wymianą akumulatora należy przesunąć
przełącznik POWER w położenie OFF (CHG).
• Podczas ładowania, w następujących
przypadkach miga lampka CHARGE albo nie
pojawiają się prawidłowe informacje
o akumulatorze (str. 45):
– akumulator jest niewłaściwie zainstalowany,
– akumulator jest uszkodzony,
– akumulator jest zupełnie wyładowany
(dotyczy tylko informacji o akumulatorze).
• Kiedy do gniazda DC IN kamery jest
podłączony zasilacz sieciowy, kamera nie
będzie zasilana z akumulatora, nawet jeśli
przewód zasilający jest wyłączony z sieci.
• W przypadku korzystania z oferowanej
oddzielnie lampy wideo, zaleca się użycie
akumulatora NP-F970.
U¿ycie zewnêtrznego Ÿród³a
zasilania
Można zasilać kamerę przez zasilacz
sieciowy. Kiedy zasilanie odbywa się przez
zasilacz, akumulator nie wyładowuje się,
nawet jeśli jest zainstalowany na kamerze.
Czynnoœci wstêpne
NP-F570
(dostarczony)
Czas ładowania / nagrywania /
odtwarzania
• Podane wartości czasowe zostały zmierzone
w temperaturze 25 °C (zalecany zakres
temperatur: 10 °C do 30 °C).
• Czas nagrywania i odtwarzania zmniejsza się
w niskiej temperaturze.
• Czas nagrywania i odtwarzania może się
zmniejszyć w pewnych warunkach pracy
kamery.
Podłącz kamerę zgodnie z opisem
z podrozdziału „Krok 3: ładowanie
akumulatora” (str. 15).
Zasilacz sieciowy
• Włączyć zasilacz sieciowy do pobliskiego
gniazdka sieciowego. W razie niewłaściwego
działania natychmiast wyłączyć zasilacz
sieciowy z sieci.
• Nie używać zasilacza sieciowego
umieszczonego w ciasnym miejscu, na przykład
między ścianą a meblem.
• Nie zwierać metalowymi przedmiotami styków
na wtyku zasilającym zasilacza sieciowego.
Grozi to awarią.
OSTRZEŻENIE
• Jeśli do kamery jest podłączony zasilacz
sieciowy włączony do gniazdka sieciowego, to
kamera pozostaje pod napięciem nawet
wówczas, gdy jest wyłączona.
17
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB03GET.fm
Krok 4: w³¹czanie zasilania i w³aœciwy sposób
trzymania kamery
W celu nagrywania lub odtwarzania obrazu
należy przestawić przełącznik POWER
w odpowiednie położenie.
Przy pierwszym uruchomieniu kamery
pojawia się ekran [CLOCK SET] (str. 21).
Przełącznik POWER
1 Wciskając zielony przycisk,
2 Prawidłowo chwyć kamerę.
3 Trzymając starannie kamerę,
zaciśnij pasek na dłoń.
przesuń przełącznik POWER.
Jeśli przełącznik
POWER znajduje
się w położeniu
OFF (CHG), to
przesuwaj go,
wciskając zielony
przycisk.
CAMERA: nagrywanie obrazu.
VCR: odtwarzanie lub edycja nagrań.
b Uwaga
• Po nastawieniu daty i godziny ([CLOCK
SET], str. 21), przy kolejnych
uruchomieniach kamery na ekranie LCD na
kilka sekund będą się pojawiały bieżąca
data i godzina.
Wy³¹czanie zasilania
Przestaw przełącznik POWER w położenie
OFF (CHG).
b Uwaga
• Jeśli na ekranie pojawiają się komunikaty
ostrzegawcze, należy postępować zgodnie
z poleceniami (str. 101).
18
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB03GET.fm
Krok 5: regulowanie panelu LCD i wizjera
Panel LCD
Trzymając wciśnięty przycisk OPEN,
otwórz panel LCD pod kątem prostym
w stosunku do kamery (1), po czym obróć
go do położenia zapewniającego najlepsze
warunki nagrywania lub odtwarzania (2).
190 stopni względem
kamery
Na kilka sekund naciśnij przycisk
DISPLAY/BATT INFO, tak aby pojawił
się wskaźnik
.
Ustawienie to jest praktyczne, gdy kamera
pracuje w silnym świetle albo gdy chce się
zaoszczędzić energię w akumulatorze. Nie
wpływa ono na nagrywany obraz. Aby
włączyć podświetlenie ekranu LCD, na
kilka sekund naciśnij przycisk DISPLAY/
BATT INFO, tak aby zniknął wskaźnik
.
z Wskazówka
Czynnoœci wstêpne
Przycisk
OPEN
Wy³¹czanie podœwietlenia ekranu LCD
w celu wyd³u¿enia czasu pracy
akumulatora
• Regulacja jasności ekranu LCD – patrz opis
parametru [LCD BRIGHT] (str. 64).
2Maks. 180 stopni
Wizjer
W celu oszczędzania akumulatora lub gdy
obraz na ekranie jest słabo widoczny
możliwe jest wyświetlanie obrazu
w wizjerze.
2Maks. 90
stopni
Dźwignia regulacji
soczewki wizjera
Poruszaj nią, aż obraz
będzie wyraźny.
DISPLAY/BATT INFO
Wizjer
z Wskazówki
• Po obróceniu panelu LCD ze stanu 1 o 180
stopni w stronę obiektywu można zamknąć
panel LCD w taki sposób, że ekran będzie
zwrócony na zewnątrz. Jest to wygodne przy
odtwarzaniu.
• Aby zamknąć panel LCD, należy go obrócić do
stanu pokazanego na ilustracji 1, a następnie
zamknąć z ekranem zwróconym do wewnątrz.
z Wskazówka
• Regulację jasności wizjera umożliwia parametr
[VF B.LIGHT] (str. 64).
19
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB03GET.fm
Krok 5: regulowanie panelu LCD i wizjera (cd.)
Kiedy obraz w wizjerze jest s³abo
widoczny
Jeśli przy silnym oświetleniu obraz
w wizjerze staje się słabo widoczny, należy
skorzystać z dostarczonego dużego
okularu. Aby założyć duży okular, należy
go nieco rozciągnąć i dopasować do rowka
w wizjerze. Duży okular można założyć
tak, aby był on zwrócony na lewo lub na
prawo.
b UWAGA
• Nie należy zdejmować fabrycznie założonego
okularu.
Umieść wystający element u góry.
Duży okular
(dostarczony)
20
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB03GET.fm
Krok 6: nastawianie daty i godziny
Używając kamery po raz pierwszy, należy
nastawić datę i godzinę. Jeśli data i godzina
nie zostaną nastawione, przy każdym
włączeniu kamery i po każdej zmianie
położenia przełącznika POWER będzie się
pojawiał ekran [CLOCK SET].
z Wskazówka
EXEC, wskaż wariant
(OTHERS), po czym naciśnij
pokrętło.
OTHERS
RETURN
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
[ MENU ] : END
3 Obracając pokrętło SEL/PUSH
EXEC, wskaż wariant [CLOCK
SET], po czym naciśnij pokrętło.
1 2 0 min
CLOCK SET
Przycisk
MENU
2006 Y
Czynnoœci wstêpne
• Jeśli kamera nie będzie używana przez mniej
więcej 3 miesiące, wyładuje się wewnętrzny
akumulator kamery, co spowoduje skasowanie
ustawień daty i godziny. Trzeba wtedy
naładować wewnętrzny akumulator kamery
(str. 112) i ponownie nastawić datę i godzinę.
2 Obracając pokrętło SEL/PUSH
-:--:--
1M
1D
0 : 00
[ MENU ] : CANCEL
Pokrętło SEL/PUSH EXEC
W przypadku pierwszej regulacji zegara
przejdź do czynności 4. W przypadku
pierwszej regulacji zegara przejdź do
czynności.
1 Naciśnij przycisk MENU.
CAMERA SET
EXPOSURE/IRIS
SMTH SLW REC
CNTRST ENHCR
STEADYSHOT
COLOR BAR
AF ASSIST
AE SHIFT
[ MENU ] : END
4 Obracając pokrętło SEL/PUSH
EXEC, nastaw parametr [Y] (rok),
po czym naciśnij pokrętło.
Można nastawić dowolny rok do 2079
włącznie.
1 2 0 min
CLOCK SET
2006 Y
-:--:--
1M
1D
0 : 00
[ MENU ] : CANCEL
5 Nastaw parametry [M] (miesiąc),
[D] (dzień), godzinę i minuty, za
każdym razem naciskając
pokrętło.
Zegar rozpocznie pracę.
21
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB03GET.fm
Krok 6: nastawianie daty i godziny (cd.)
z Wskazówka
• Data i godzina nie pojawiają się w czasie
nagrywania, ale są automatycznie zapisywane
na taśmie i można je wyświetlić w czasie
odtwarzania ([DATA CODE] (str. 65)).
Zmienianie jêzyka
Można zmienić język, w jakim będą się
pojawiały ekrany i komunikaty.
Do wybierania języka wyświetlania służy
parametr [LANGUAGE] (str. 72).
22
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB03GET.fm
Krok 7: wk³adanie kasety lub karty „Memory
Stick Duo”
Kieszeń kasety samoczynnie się
schowa.
Kaseta
Można używać tylko kaset mini DV
(str. 104).
OPEN/EJECT
w kierunku wskazywanym przez
strzałkę i otwórz pokrywkę.
• Kiedy kieszeń kasety wsuwa się, nie
naciskać części z oznaczeniem
{DO NOT PUSH} . Grozi to awarią.
3 Zamknij pokrywkę.
Suwak OPEN/EJECT
z Wskazówka
• Czas nagrywania na taśmie zależy od ustawienia
parametru [DV REC MODE] (str. 67).
Czynnoœci wstêpne
1 Przesuń suwak
b Uwaga
Wyjmowanie kasety
Otwórz pokrywkę, postępując zgodnie
z opisem z czynności 1, i wyjmij kasetę.
Pokrywka
Kieszeń kasety automatycznie wysunie
się i otworzy.
2 Włóż kasetę tak, aby strona
z okienkiem była zwrócona na
zewnątrz, po czym naciśnij
oznaczenie
.
„Memory Stick Duo”
W kamerze można używać tylko kart
„Memory Stick Duo” z oznaczeniem
lub
(str. 105).
1 Otwórz osłonę gniazd.
Lekko popchnij środek
grzbietu kasety.
Okienko
Osłona gniazd
Kieszeń kasety
23
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB03GET.fm
Krok 7: wk³adanie kasety lub karty „Memory Stick Duo” (cd.)
2 Wsuń kartę „Memory Stick Duo”
właściwą stroną do gniazda
„Memory Stick Duo”, tak aby
rozległ się lekki trzask.
Lampka dostępu
b Uwaga
• Użycie siły w celu wciśnięcia w gniazdo
niewłaściwie ustawionej karty „Memory
Stick Duo” grozi uszkodzeniem gniazda lub
utratą danych.
Wyjmowanie karty „Memory Stick
Duo”
Lekko wciśnij kartę „Memory Stick Duo”.
b Uwagi
• Kiedy pali się albo miga lampka dostępu,
kamera odczytuje albo zapisuje dane. W tym
czasie nie wolno potrząsać kamerą ani jej
uderzać, nie należy też wyłączać zasilania,
wyjmować karty „Memory Stick Duo” ani
zdejmować akumulatora. Grozi to
uszkodzeniem danych o obrazach.
• Przy wkładaniu i wyjmowaniu karty „Memory
Stick Duo” należy uważać, aby karta nie
wyskoczyła i nie upadła.
24
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Nagrywanie / odtwarzanie
Nagrywanie
Przycisk REC
START/STOP B
Przycisk PHOTO/
EXPANDED FOCUS
Lampka nagrywania
Osłona obiektywu
Lampka nagrywania
Przełącznik POWER
Przycisk REC
START/STOP A
• Filmy można nagrywać w formacie HDV albo DV. Fabrycznie wybrany jest format HDV ([REC
FORMAT] str. 66).
1 Otwórz przykrywkę w osłonie
obiektywu.
Nagrywanie / odtwarzanie
Kamera nagrywa filmy na taśmę, a fotografie na kartę „Memory Stick Duo”. Poniżej opisano
nagrywanie filmów.
2 Wciskając zielony przycisk, przestaw przełącznik POWER w położenie
CAMERA.
Jeśli przełącznik
POWER znajduje się
w położeniu OFF
(CHG), to przesuwaj
go, wciskając zielony
przycisk.
25
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Nagrywanie (cd.)
3 Naciśnij przycisk REC START/STOP A (lub B).
410min
REC
60min
[STBY] t [REC]
Podczas nagrywania pali się lampka nagrywania.
Aby zakończyć nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk REC START/STOP.
z Wskazówki
• Przy nagrywaniu w formacie HDV współczynnik kształtu obrazu jest stały i wynosi 16:9. Przy
nagrywaniu w formacie DV można zmienić współczynnik kształtu obrazu na 4:3 ([DV WIDE REC]
str. 67).
• Podczas nagrywania można zmienić zawartość ekranu (str. 44).
• Wskaźniki pojawiające się na ekranie w czasie nagrywania – patrz strona 123.
• Można na stałe wyłączyć lampkę nagrywania ([REC LAMP] str. 73).
• Nie jest możliwe nagrywanie filmu na karcie „Memory Stick Duo”.
Nagrywanie w trybie lustra
Otwórz panel LCD pod kątem prostym w stosunku do kamery (1), po czym obróć go o kąt
180 stopni w stronę obiektywu (2).
z Wskazówka
• Na ekranie LCD będzie widoczny obraz w lustrzanym odbiciu, ale kamera nagra normalny obraz.
26
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Nagrywanie fotografii
Naciśnij przycisk PHOTO/EXPANDED FOCUS. Obraz jest zapisywany na karcie „Memory
Stick Duo”. Po zakończeniu zapisywania znika wskaźnik
. Fotografie można wykonywać
również w czasie filmowania.
z Wskazówki
Nagrywanie / odtwarzanie
• Kiedy kamera nie filmuje, rozlega się dźwięk migawki.
• Fotografie mają następujące wymiary:
– Podczas nagrywania w formacie HDV lub DV (16:9): 1.2M (1 440 × 810 punktów)
– Podczas nagrywania w formacie DV (4:3): 0.9M (1 080 × 810 punktów)
QUALITY]
• Istnieje możliwość zmiany jakości obrazu i liczby obrazów, które można zapisać ([
(str. 69)).
• Wskaźniki pojawiające się na ekranie w czasie wykonywania zdjęć – patrz strona 123.
• Można wybrać ustawienie, w którym naciśnięcie przycisku PHOTO/EXPANDED FOCUS będzie
przełączać kamerę w tryb rozszerzonej ostrości ([PHOTO/EXP.FOCUS] (str. 72)).
27
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Odtwarzanie
Dźwignia zoomu
Przycisk PLAY
Przełącznik
POWER
Przycisk
VOLUME/
MEMORY
Pokrętło SEL/PUSH EXEC
Przycisk
MEMORY/PLAY Przycisk
MEMORY/INDEX
Poniżej opisano procedurę odtwarzania filmów.
1 Wciskając zielony przycisk, przestaw przełącznik
POWER w położenie VCR.
2 Zacznij odtwarzać.
Naciśnij przycisk m (przewijania do tyłu) i cofnij taśmę do fragmentu, który chcesz
obejrzeć. Wówczas naciśnij przycisk N (odtwarzania), aby rozpocząć odtwarzanie.
• x : zatrzymywanie
• X : pauza (aby wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk N lub jeszcze raz X)
• M m : przewijanie do przodu / do tyłu
• y : zwolnione tempo
b Uwagi
• Po 3 minutach od włączenia trybu pauzy odtwarzanie automatycznie się wyłączy.
• Jeśli odtwarzana taśma zawiera nagrania zarówno w formacie HDV, jak i DV, to w miejscach
przełączania między sygnałem HDV a DV występuje krótkotrwała przerwa w obrazie i dźwięku.
• Taśmy nagranej w formacie HDV nie można odtwarzać w kamerach wideo systemu DV ani
w odtwarzaczach na kasety mini DV.
z Wskazówki
• Wskaźniki pojawiające się na ekranie w czasie odtwarzania – patrz strona 124.
• Podczas odtwarzania można zmienić zawartość ekranu (str. 44).
• Odtwarzanie taśmy nagranej z użyciem zewnętrznego mikrofonu monofonicznego – patrz opis
parametru [MULTI-SOUND] (str. 61).
28
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Wyszukiwanie sceny w czasie wyœwietlania filmu
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk M/m (wyszukiwanie obrazu). Aby wyświetlić
obraz w czasie przewijania do przodu, przytrzymaj wciśnięty przycisk M, a w czasie
przewijania do tyłu – przycisk m (wyszukiwanie skokowe).
b Uwaga
• Wyszukiwanie obrazu do tyłu / wyszukiwanie skokowe do tyłu nie jest możliwe na taśmach nagranych
w formacie HDV.
Regulacja g³oœnoœci
Do regulacji służy przycisk VOLUME/MEMORY.
Wyœwietlanie fotografii
2 Naciśnij przycisk MEMORY/PLAY.
3 Przyciskiem VOLUME/MEMORY wybierz fotografię, którą chcesz wyświetlić.
Aby przerwać wyświetlanie fotografii, ponownie naciśnij przycisk MEMORY/PLAY.
Wyœwietlanie listy fotografii (ekran indeksu)
1 Przestaw przełącznik POWER w położenie VCR.
2 Naciśnij przycisk MEMORY/INDEX.
101–0050
1 / 19
Nagrywanie / odtwarzanie
1 Przestaw przełącznik POWER w położenie VCR.
101
3 Przyciskiem VOLUME/MEMORY wybierz żądany obraz.
Aby wyświetlić pojedynczy obraz, przemieść na niego wskazanie B i naciśnij przycisk
MEMORY/PLAY.
Aby zakończyć wyświetlanie listy fotografii, ponownie naciśnij przycisk MEMORY/
INDEX.
29
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Zmienianie ustawieñ nagrywania w kamerze
U¿ycie dŸwigni zoomu na uchwycie
Nastawianie zoomu
1 Przestaw przełącznik zoomu B na
uchwycie w położenie H (duża
szybkość) lub L (mała szybkość).
B
A
z Wskazówka
C
D
• Szybkość zmian zoomu dźwignią na
uchwycie można zmienić za pomocą
parametru [HANDLE ZOOM] (str. 58).
2 Nastawiaj zbliżenie, naciskając
dźwignię zoomu A na uchwycie.
b Uwagi
Lekko przesuń dźwignię zoomu C, aby
zoom zmieniał się powoli. Przesuń ją
mocniej, aby przyspieszyć zmianę zoomu.
Szerokie pole widzenia:
(obiektyw szerokokątny)
• Szybkość zmian zoomu nie zależy od siły
naciśnięcia dźwigni zoomu na uchwycie.
• Kiedy przełącznik zoomu na uchwycie znajduje
się w położeniu OFF, dźwignia zoomu na
uchwycie nie działa.
• Przełącznik zoomu B na uchwycie nie wpływa
na szybkość zmian zoomu dźwignią C.
U¿ycie pierœcienia zoomu
Obracając pierścień zoomu D, można
zmieniać ogniskową z żądaną prędkością.
Możliwa jest także dokładna regulacja.
b Uwaga
Zbliżenie: (teleobiektyw)
z Wskazówki
• Obracaj pierścień zoomu z rozsądną prędkością.
W przypadku zbyt szybkiego obrotu funkcja
zoomu może nie nadążać za obrotem.
• Minimalna odległość między kamerą
a obiektem wymagana do nastawienia ostrości
wynosi około 1 cm dla obiektywu
szerokokątnego i około 80 cm dla
teleobiektywu.
• Jeśli obiekt znajduje się w odległości mniejszej
niż 80 cm od kamery, to przy pewnych
ustawieniach zoomu nie będzie możliwe
nastawienie na niego ostrości.
• Nie zdejmować palca z dźwigni zoomu. Zdjęcie
palca z dźwigni może spowodować nagranie
odgłosu użycia dźwigni zoomu.
30
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Rêczna regulacja ostroœci
2 Nastaw ostrość, obracając
pierścień ostrości D.
Kiedy ostrości nie można nastawić na
większą odległość, wskaźnik 9
zmienia się na
. Kiedy ostrości nie
można nastawić na mniejszą odległość,
wskaźnik 9 zmienia się na
.
D
b Uwaga
z Wskazówki
Ręczna regulacja ostrości
C
B A
Jeśli wymagają tego warunki filmowania,
istnieje możliwość ręcznego nastawienia
ostrości.
Funkcji tej należy używać w następujących
przypadkach:
– do nagrywania obrazu przez szybę pokrytą
kroplami deszczu,
– do nagrywania poziomych pasów,
– do nagrywania scen charakteryzujących się
niewielkim kontrastem między pierwszym
planem a tłem,
– do nastawiania ostrości na tło,
• Przy nastawianiu ostrości przydaje się funkcja
zoomu. Przed nastawianiem ostrości należy
przesunąć dźwignię zoomu w stronę T
(teleobiektyw), a kiedy ostrość będzie już
nastawiona, należy przesunąć dźwignię w stronę
W (szeroki kąt), aby uzyskać żądany kąt
obiektywu.
• Podczas rejestrowania obrazu z małej odległości
należy przesunąć dźwignię regulacji zoomu
w stronę W (szeroki kąt), a następnie nastawić
ostrość.
Nagrywanie / odtwarzanie
• Przestawienie przełącznika POWER
w położenie OFF (CHG) na co najmniej 12
godzin spowoduje przywrócenie automatycznej
regulacji (domyślnego ustawienia).
Przywracanie automatycznej regulacji
Ponownie naciśnij przycisk FOCUS A.
Wskaźnik 9 i przywrócony zostanie tryb
automatycznej regulacji ostrości.
Chwilowe w³¹czanie systemu
automatycznej regulacji ostroœci
– do nagrywania obrazu nieruchomego obiektu
z użyciem statywu.
1 Podczas nagrywania lub w trybie
gotowości naciśnij przycisk
FOCUS A.
Nagrywaj obiekt, trzymając wciśnięty
przycisk PUSH AUTO FOCUS C.
W chwili puszczenia przycisku z powrotem
włączy się tryb ręcznej regulacji ostrości.
Funkcja ta pozwala na płynne przeniesienie
ostrości z jednego obiektu na inny.
Pojawi się wskaźnik 9.
31
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Zmienianie ustawieñ nagrywania w kamerze (cd.)
z Wskazówka
• W następujących przypadkach na 3 sekundy
pojawiają się informacje o odległości ostrzenia
(przydatne np. wówczas, gdy jest ciemno
i trudno jest nastawić ostrość).
– po zmianie trybu regulacji ostrości
z automatycznego na ręczny,
– po obróceniu pierścienia ostrości.
Można regulować jasność obrazu
pokrętłem EXPOSURE/IRIS G.
Pokrętło EXPOSURE/IRIS G może
służyć do regulacji jednego spośród
następujących parametrów z menu:
[EXPOSURE] (ustawienie standardowe),
[IRIS] i [AE SHIFT] (str. 56).
z Wskazówki
(Jeśli jest używany konwerter (wyposażenie
dodatkowe), wyświetlane informacje są
niewłaściwe.)
U¿ycie funkcji rozszerzonej ostroœci
(Expanded focus)
W trybie gotowości naciśnij przycisk
EXPANDED FOCUS B.
Pojawi się napis [EXPANDED FOCUS],
a środkowa część obrazu zostanie
powiększona mniej więcej dwukrotnie.
Ułatwia to uzyskanie ostrości przy ręcznej
regulacji. Ponowne naciśnięcie przycisku
przywróci pierwotną wielkość obrazu.
b Uwaga
• Po otwarciu przysłony pokrętłem EXPOSURE/
IRIS szerzej niż do wartości F2.8 (czyli po
nastawieniu mniejszej wartości przysłony, na
przykład F1.6), zmiana zoomu z szerokiego kąta
na teleobiektyw zmieni przysłonę na F2.8.
• Kiedy pokrętło EXPOSURE/IRIS reguluje
wartość parametru [EXPOSURE], obok
wartości, które można nastawić tym pokrętłem
pojawiają się symbole .
x EXPOSURE (ustawienie standardowe)
Jasność obrazu można regulować przez
zmianę przysłony i wzmocnienia (czas
otwarcia migawki jest stały).
Na ekranie widać wartość przysłony,
wzmocnienie i czas otwarcia migawki.
• Po naciśnięciu przycisku REC START/STOP
lub PHOTO/EXPANDED FOCUS przywracana
jest pierwotna wielkość obrazu.
F2 . 4
0dB
60
z Wskazówka
• Można wybrać sposób wyświetlania obrazu
w trybie rozszerzonej ostrości ([EXP.FOCUS
TYPE] str. 63).
Regulacja ekspozycji / przys³ony
(EXPOSURE/IRIS)
b Uwaga
• Nie działają przyciski GAIN i SHUTTER
SPEED.
z Wskazówka
• Ten tryb ułatwia nastawianie pokrętłem żądanej
jasności obrazu.
H
G
A
F
B
C
32
E
D
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
x IRIS
Można ręcznie regulować ilość światła
wpadającego do obiektywu w zakresie od
F1.6 do F11. Można też zamknąć
przysłonę.
Otwieranie przysłony (zmniejszanie wartości) zwiększa ilość wpadającego światła,
a zamykanie przysłony (zwiększanie wartości) zmniejsza ilość światła. Na ekranie
widać bieżącą wartość przysłony (F).
1 Podczas nagrywania lub w trybie
gotowości przestaw przełącznik
AUTO LOCK A w położenie
środkowe, aby wyłączyć tryb
automatyczny.
Czynności tej nie trzeba wykonać, jeśli
parametr AE SHIFT jest przypisany do
pokrętła EXPOSURE/IRIS.
2 Naciśnij przycisk EXPOSURE/IRIS
F2 . 8
• Ustawienie przysłony wpływa na głębię ostrości
obrazu. Otwieranie przysłony zmniejsza głębię
ostrości, a zamykanie przysłony zwiększa
głębię. Regulując przysłonę, można twórczo
kształtować wygląd fotografii.
• Ta funkcja pozwala na uzyskanie rozmytego
albo ostrego tła, jak również na ręczną regulację
przysłony, wzmocnienia lub czasu otwarcia
migawki z podglądem obrazu na ekranie.
x AE SHIFT
W trybie automatycznego nagrywania
można nieznacznie kompensować
ekspozycję w zakresie od –7 (ciemniej) do
+7 (jaśniej). Pojawi się wskaźnik
.
+2
b Uwagi
• Nie jest możliwa ręczna regulacja parametru
IRIS.
• Ręczna kompensacja ekspozycji [AE SHIFT]
nie działa po ręcznym nastawieniu ekspozycji
a także po ręcznym nastawieniu przysłony,
wzmocnienia i czasu otwarcia migawki.
z Wskazówka
• Ustawienie parametru AE SHIFT można
zmienić w menu (str. 58).
Umożliwi to użycie pokrętła
EXPOSURE/IRIS G.
3 Wyreguluj wygląd obrazu
pokrętłem EXPOSURE/IRIS G.
z Wskazówka
• Jeśli po zakończeniu ręcznej regulacji
przełącznik AUTO LOCK A zostanie
przestawiony w położenie HOLD, ręcznie
wybrane ustawienia nie ulegną zmianie.
Nagrywanie / odtwarzanie
z Wskazówki
H.
Przywracanie automatycznej regulacji
Naciśnij przycisk EXPOSURE/IRIS H lub
przestaw przełącznik AUTO LOCK A
w położenie AUTO LOCK.
b Uwagi
• Po przestawieniu przełącznika AUTO LOCK
A w położenie AUTO LOCK tymczasowo
przywracana jest automatyczna regulacja innych
ręcznie nastawionych parametrów
(wzmocnienia, czasu otwarcia migawki
i balansu bieli).
• W miarę zwiększania zoomu (w stronę T)
wartość przysłony zmienia się od F1.6 do F2.8.
• Przestawienie przełącznika POWER
w położenie OFF (CHG) na co najmniej 12
godzin spowoduje przywrócenie automatycznej
regulacji (domyślnego ustawienia).
33
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Zmienianie ustawieñ nagrywania w kamerze (cd.)
z Wskazówki
• Można regulować czułość pokrętła
EXPOSURE/IRIS G ([EXPOSURE/IRIS] t
[DIAL SENS]) (str. 56) i kierunek działania
pokrętła ([EXPOSURE/IRIS] t [DIAL
ROTATE]) (str. 56).
• Wybrane ustawienia można też sprawdzić,
naciskając przycisk STATUS CHECK (str. 45).
• Informacje o parametrze [BACK LIGHT] –
patrz strona 60.
Regulacja iloœci œwiat³a
(filtr ND)
Przy filmowaniu w silnym świetle można
skorzystać z filtra neutralnie szarego (ND),
który pozwoli na wyraźne nagranie obrazu.
Dostępne są dwa ustawienia filtra ND. Filtr
ND 1 zmniejsza ilość światła do mniej więcej 1/4, a filtr ND2 – do mniej więcej 1/16.
Jeśli w trybie gotowości miga wskaźnik
, przestaw przełącznik ND FILTER F
w położenie 1, aby włączyć wskaźnik
.
Jeśli miga wskaźnik
, przestaw
przełącznik ND FILTER w położenie 2,
aby włączyć wskaźnik
. Jeśli miga
wskaźnik
, przestaw przełącznik ND
FILTER w położenie OFF, aby wyłączyć
wskaźnik.
Wyœwietlanie wzoru zebry przy
nastawianiu jasnoœci
Jeśli jasność pewnych fragmentów
filmowanego ujęcia przekracza określony
poziom, to przy odtwarzaniu fragmenty te
mogą być za jasne. Pojawienie się w tych
fragmentach wzoru zebry może
przypomnieć o skorygowaniu jasności
przed nagrywaniem.
Wzór zebry będzie się pojawiał po
wybraniu przełącznikiem ZEBRA E
żądanego poziomu wyświetlania.
Do wyboru są ustawienia jasności [70]
i [100].
Po wybraniu ustawienia [70] wzór zebry
pojawi się we fragmentach o jasności 70
±5%.
Po wybraniu ustawienia [100] wzór zebry
pojawi się we fragmentach o jasności 100%
i większej.
Ukrywanie wzoru zebry
• Przestaw przełącznik ZEBRA E
w położenie OFF.
b Uwaga
• Wzór zebry nie jest nagrywany na taśmie.
b Uwagi
z Wskazówka
• Zmiana położenia przełącznika ND FILTER
w czasie nagrywania może spowodować
zniekształcenia w obrazie i dźwięku.
• W przypadku ręcznego nastawiania przysłony
wskaźnik filtra ND nie pojawia się nawet
wówczas, gdy należałoby użyć filtra.
• Funkcja ta przydaje się do regulacji jasności
przy wyświetlonym histogramie (str. 63).
z Wskazówka
• Nadmierne zamknięcie przysłony podczas
filmowania jasnego obiektu może wywołać
dyfrakcję, a w efekcie utratę ostrości (jest to
zjawisko typowe dla kamer wideo). Filtr ND
usuwa to zjawisko, dzięki czemu zapewnia
lepsze wyniki przy nagrywaniu.
Regulacja wzmocnienia
Wzmocnienie należy regulować ręcznie
wtedy, gdy filmowany obiekt jest czarny
albo bardzo ciemny i chce się uniknąć
włączenia się funkcji automatycznej
regulacji wzmocnienia (AGC).
1 Podczas nagrywania lub w trybie
gotowości przestaw przełącznik AUTO
LOCK A w położenie środkowe, aby
wyłączyć tryb automatyczny.
2 Naciśnij przycisk GAIN B.
Pojawi się aktualna wartość
wzmocnienia.
34
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
3 Nastaw żądane wzmocnienie, obracając
pokrętło SEL/PUSH EXEC D.
Wzmocnienie można regulować
w zakresie od 0dB do 18dB, co 3dB.
z Wskazówka
• Wybraną wartość wzmocnienia można
tymczasowo umieścić w pamięci kamery.
W tym celu należy przestawić przełącznik
AUTO LOCK A w położenie HOLD.
Przywracanie automatycznej regulacji
b Uwagi
• Po przestawieniu przełącznika AUTO LOCK
A w położenie AUTO LOCK tymczasowo
przywracana jest automatyczna regulacja innych
ręcznie nastawionych parametrów (przysłony,
czasu otwarcia migawki i balansu bieli).
• Przestawienie przełącznika POWER w położenie OFF (CHG) na co najmniej 12 godzin
spowoduje przywrócenie automatycznej
regulacji (domyślnego ustawienia).
Regulacja czasu otwarcia migawki
Można ręcznie nastawić żądany czas
otwarcia migawki. W zależności od
wybranego ustawienia można zatrzymać
ruch obiektu lub go dodatkowo podkreślić.
• Wybrany czas otwarcia migawki można
tymczasowo umieścić w pamięci kamery.
W tym celu należy przestawić przełącznik
AUTO LOCK A w położenie HOLD.
Przywracanie automatycznej regulacji
Naciśnij przycisk SHUTTER SPEED C
lub przestaw przełącznik AUTO LOCK A
w położenie AUTO LOCK.
b Uwagi
• Po przestawieniu przełącznika AUTO LOCK
A w położenie AUTO LOCK tymczasowo
przywracana jest automatyczna regulacja innych
ręcznie nastawionych parametrów (przysłony,
wzmocnienia i balansu bieli).
• Przestawienie przełącznika POWER
w położenie OFF (CHG) na co najmniej
12 godzin spowoduje przywrócenie
automatycznej regulacji (domyślnego
ustawienia).
z Wskazówki
• Przy dłuższych czasach otwarciach migawki
występują problemy z automatycznym
nastawianiem ostrości. W takim przypadku
zaleca się umieszczenie kamery na statywie
i ręczne nastawienie ostrości.
• W oświetleniu lampami jarzeniowymi,
sodowymi lub rtęciowymi obraz może migać
lub zmieniać kolorystykę.
Nagrywanie / odtwarzanie
Naciśnij przycisk GAIN H lub przestaw
przełącznik AUTO LOCK A w położenie
AUTO LOCK.
z Wskazówka
1 Podczas nagrywania lub w trybie
gotowości przestaw przełącznik AUTO
LOCK A w położenie środkowe, aby
wyłączyć tryb automatyczny.
2 Naciśnij przycisk SHUTTER SPEED
C.
3 Nastaw żądany czas otwarcia migawki,
obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC
D.
Można nastawić czas z zakresu od 1/3
sekundy do 1/10000 sekundy.
Na ekranie widać wybrany czas. Jeśli na
przykład wynosi on 1/100 sekundy, to
pojawia się wskazanie [100]. Im
większa wartość na ekranie, tym krótszy
czas otwarcia migawki.
35
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Zmienianie ustawieñ nagrywania w kamerze (cd.)
Uzyskiwanie naturalnej
kolorystyki obrazu (balans bieli)
A
B
Zawartość wyświetlacza zmienia się
następująco:
At
Bt
(plener) t n (pomieszczenie)
WskaŸnik
Warunki filmowania
A
(MEMORY A)
B
(MEMORY B)
• Dopasowane do źródła
światła ustawienia
balansu bieli można
zapisać w pamięci A
lub pamięci B.
Wykonaj poniższą
procedurę.
(plener)
C
Można dostosowywać balans bieli do
panujących przy nagrywaniu warunków
oświetlenia.
Dostępne są dwie pamięci (
Ai
B),
w których można umieścić i przechowywać
ustawienia dostosowane do dwóch warunków filmowania. Podczas nagrywania można przywrócić dane z pamięci za pomocą
pokrętła SEL/PUSH EXEC. Dane pozostają
w pamięci aż do zapisu w niej nowych
danych, nawet po odłączeniu zasilania.
1 Podczas nagrywania lub w trybie
gotowości przestaw przełącznik
AUTO LOCK A w położenie
środkowe, aby wyłączyć tryb
automatyczny.
2 Naciśnij przycisk WHT BAL B.
3 Obracając pokrętło SEL/PUSH
n
(pomieszczenie)
• Nagrywanie wschodu /
zachodu słońca, tuż po
zachodzie, tuż przed
wschodem;
nagrywanie neonów
lub ogni sztucznych
• Pod lampami jarzeniowymi symulującymi
światło dzienne
• W szybko zmieniającym się oświetleniu
• W silnym świetle,
takim jak w studio
fotograficznym
• Pod lampami sodowymi lub rtęciowymi
z Wskazówka
• Balans bieli można tymczasowo umieścić
w pamięci kamery. W tym celu należy
przestawić przełącznik AUTO LOCK A
w położenie HOLD.
Zapisywanie nastawionego balansu
bieli w pamiêci A lub B
1 Podczas wykonywania czynności 3
z punktu „Uzyskiwanie naturalnej
kolorystyki obrazu (balans bieli)”,
wybierz wariant
A lub
B.
2 W warunkach oświetlenia identycznych
z warunkami filmowania skieruj kamerę
na biały obiekt w całości wypełniający
kadr, na przykład białą kartkę papieru.
EXEC C, wyświetl żądany wariant, po czym naciśnij pokrętło.
36
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
3 Naciśnij pokrętło SEL/PUSH EXEC
C.
Naciskanie pokrętła sprawia, że na
przemian zaczyna migać wskaźnik
A lub
B.
Po nastawieniu balansu bieli wskaźnik
A lub
B przestaje migać
i zapala się na stałe. Nastawiony balans
bieli jest teraz zapisany w wybranej
pamięci (
A lub
B).
Przywracanie automatycznej regulacji
balansu bieli
b Uwagi
• Po przestawieniu przełącznika AUTO LOCK
A w położenie AUTO LOCK tymczasowo
przywracana jest automatyczna regulacja innych
ręcznie nastawionych parametrów (przysłony,
wzmocnienia i czas otwarcia migawki).
• Przestawienie przełącznika POWER
w położenie OFF (CHG) na co najmniej
12 godzin spowoduje przywrócenie
automatycznej regulacji (domyślnego
ustawienia).
W³asne ustawienia obrazu
(profil obrazu)
Numer profilu
obrazu (nazwa
ustawienia)
Warunki nagrywania
PP1
PORTRAIT:
Ustawienia odpowiednie
do nagrywania osób
PP2
CINEMA:
Ustawienia odpowiednie
do nagrywania obrazu
podobnego do filmowego
PP3
SUNSET:
Ustawienia odpowiednie
do nagrywania zachodu
słońca
PP4
MONOTONE:
Ustawienia odpowiednie
do nagrywania filmu
czarno-białego
PP5
:------
Możliwość wprowadzenia
własnych ustawień
PP6
:------
Możliwość wprowadzenia
własnych ustawień
Nagrywanie / odtwarzanie
Naciśnij przycisk WHT BAL H lub
przestaw przełącznik AUTO LOCK A
w położenie AUTO LOCK.
parametrów [COLOR LEVEL],
[SHARPNESS] itp. Można wybrać 6
ustawień jakości obrazu dostosowanych do
określonej pory dnia, pogody czy operatora
i umieścić je w pamięci (profil obrazu).
Podłącz kamerę do telewizora albo
monitora i koryguj obraz, kontrolując go na
telewizorze albo monitorze.
Standardowo, profilom [PP1] do [PP6]
odpowiadają ustawienia właściwe dla
następujących warunków filmowania:
1 W trybie gotowości naciśnij
przycisk PICTURE PROFILE C.
2 Obracając pokrętło SEL/PUSH
EXEC A, wybierz numer profilu
obrazu, po czym naciśnij
pokrętło.
C B
A
Można wybrać własne ustawienia jakości
obrazu przez skorygowanie ustawień
Można wybrać numer od [PP1] do
[PP6].
Teraz przy filmowaniu można
wykorzystać wybrany profil obrazu.
37
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Zmienianie ustawieñ nagrywania w kamerze (cd.)
3 Obracając pokrętło SEL/PUSH
EXEC A, wskaż wariant [OK].
Wy³¹czanie trybu nagrywania
z u¿yciem profilu obrazu
Podczas wykonywania czynności 2 wskaż
wariant [OFF], po czym naciśnij pokrętło
SEL/PUSH EXEC A.
Zmienianie ustawieñ profilu obrazu
Można zmienić ustawienia zapisane
w profilach [PP1] do [PP6].
1 Naciśnij przycisk PICTURE PROFILE
C.
2 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC
A, wskaż numer żądanego profilu, po
czym naciśnij pokrętło.
Parametr
[WB
SHIFT]
(kompensacja balansu
bieli)
–7 (białe fragmenty stają
się niebieskawe) do +7
(białe fragmenty stają się
czerwonawe)
[CINEMATONE
GAMMA]
[ON]: obraz jest
nagrywany przy
zastosowaniu krzywej
gamma zapewniającej
naturalną gradację barw,
podobną do stosowanych
w kamerach filmowych
[PROFILE
NAME]
(nazwa
profilu)
Do nadawania nazw
profilom [PP1] do [PP6]
(str. 37)
[COPY]
Kopiowanie ustawień
profilu obrazu do innych
profili
[RESET]
Przywracanie
standardowych ustawień
profilu obrazu
3 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC
A, wskaż wariant [SETTING], po
czym naciśnij pokrętło.
4 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC
A, wskaż parametr, który chcesz
wyregulować, po czym naciśnij
pokrętło.
5 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC
A, wyreguluj obraz, po czym naciśnij
pokrętło.
Parametr
Zakres regulacji
[COLOR
LEVEL]
(nasycenie
barw)
–7 (małe) do +7 (duże)
–8: obraz czarno-biały
[COLOR
PHASE]
(odcień
barwy)
–7 (zielonkawy) do +7
(czerwonawy)
[SHARPNESS]
(ostrość)
0 (zmiękczona) do 15
(uwydatniona)
Zakres regulacji
[SKINTON Maskowanie zmarszczek
E DTL]
przez zmiękczanie
konturów we fragmentach
o kolorystyce zbliżonej do
skóry.
[TYPE1] (wąski zakres
barw uznawanych za
skórę) do [TYPE3]
(szeroki zakres barw
uznawanych za skórę)
[OFF]: brak korekty
6 Powtarzając czynności 4 i 5, wyreguluj
inne parametry.
7 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC
A, wskaż wariant [
RETURN], po
czym naciśnij pokrętło.
8 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC
A, wskaż wariant [OK], po czym
naciśnij pokrętło.
Pojawi się wskaźnik profilu obrazu.
38
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
b Uwaga
• W przypadku ustawienia [TYPE3]
parametru [SKINTONE DTL], efekt
zmiękczenia może występować także we
fragmentach niebędących skórą.
5 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC
A, wskaż wariant [OK], po czym
naciśnij pokrętło. Nazwa profilu
zostanie zmieniona.
Sprawdzanie ustawieñ profilu obrazu
6 Używając pokrętła SEL/PUSH EXEC
A, wybierz warianty [
RETURN]
t [OK].
Podczas nagrywania lub w trybie gotowości
naciśnij przycisk STATUS CHECK B
(str. 45).
Kopiowanie ustawieñ profilu obrazu
do innych profili
z Wskazówka
1 Naciśnij przycisk PICTURE PROFILE
C.
Nadawanie nazw ustawieniom profilu
obrazu
Można nadać nazwy profilom obrazu 1 – 6.
1 Naciśnij przycisk PICTURE PROFILE
C.
2 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC
A, wybierz profil obrazu, któremu
chcesz nadać nazwę. Naciśnij pokrętło.
3 Używając pokrętła SEL/PUSH EXEC
A, wybierz warianty [SETTING] t
[PROFILE NAME].
4 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC
A, wybierz żądaną literę, po czym
naciśnij pokrętło. Powtarzaj tę czynność
aż do wprowadzenia całej nazwy.
PICT. PROFILE
CANCEL
OK
P I CTURE PROF I LE
END
z Wskazówki
• Długość nazwy jest ograniczona do 12
znaków.
• W nazwach profili można używać
następujących znaków:
• A–Z
• 0–9
• -_ /#
& : . @
2 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC
A, wybierz profil obrazu, który chcesz
skopiować, po czym naciśnij pokrętło.
3 Używając pokrętła SEL/PUSH EXEC
A, wybierz warianty [SETTING] t
[COPY].
4 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC
A, wybierz numer profilu obrazu, do
którego chcesz skopiować ustawienia,
po czym naciśnij pokrętło.
Nagrywanie / odtwarzanie
• Istnieje możliwość przypisania profili obrazu do
przycisków ASSIGN i włączania profili tymi
przyciskami (str. 40).
5 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC
A, wskaż wariant [YES], po czym
naciśnij pokrętło.
6 Używając pokrętła SEL/PUSH EXEC
A, wybierz warianty [
RETURN]
t [OK].
Przywracanie standardowych
ustawieñ profilu obrazu
Można przywracać standardowe ustawienia
pojedynczych profili. Nie można
przywrócić standardowych ustawień
wszystkich profili obrazu naraz.
1 Naciśnij przycisk PICTURE PROFILE
C.
2 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC
A, wybierz żądany profil obrazu, po
czym naciśnij pokrętło.
3 Używając pokrętła SEL/PUSH EXEC
A, wybierz warianty [SETTING] t
[RESET] t [YES] t [
RETURN]
t [OK].
39
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Przypisywanie funkcji do przycisków ASSIGN
Można przypisywać wybrane funkcje do
przycisków ASSIGN. Do każdego
z przycisków ASSIGN 1 do 6 można
przypisać jedną funkcję.
Przyciski ASSIGN 1 – 3
Funkcje, które można przypisywać
do przycisków ASSIGN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MARKER (str. 63)
D.EXTENDER (str. 60)
FOCUS INFNTY (str. 41)
REC REVIEW (str. 42)
END SEARCH (str. 42)
INDEX MARK (str. 41)
PEAKING (str. 62)
STEADYSHOT (str. 57)
COLOR BAR (str. 57)
SPOTLIGHT (str. 60)
BACK LIGHT (str. 60)
FADER (str. 60)
DISPLAY (str. 44)
Profil obrazu (str. 37)
SHOT TRANS (str. 42)
b Uwaga
• Kiedy przełącznik POWER znajduje się
w położeniu VCR, przyciski ASSIGN 4 do 6 są
zarezerwowane do wykorzystania przez funkcję
wyświetlania z pamięci i nie można ich
wówczas używać jako przycisków ASSIGN.
Kiedy przełącznik POWER znajduje się
w położeniu VCR, nie można przypisywać
funkcji do przycisków ASSIGN 4 do 6.
A
B
Przyciski ASSIGN 4 – 6
1 Naciśnij przycisk MENU A.
2 Używając pokrętła SEL/PUSH
EXEC B, wybierz warianty
(OTHERS) t [ASSIGN BTN].
3 Obracając pokrętło SEL/PUSH
EXEC B, wybierz numer
przycisku ASSIGN (ASSIGN 1-6,
[SHOT TRANS]), do którego
chcesz przypisać funkcję, po
czym naciśnij pokrętło.
• Obok numeru, do którego nie jest
przypisana funkcja, pojawia się wskazanie
[------].
• W przypadku wyboru wariantu [SHOT
TRANS], wybierz wariant [YES] i przejdź
do czynności 6.
40
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
4 Obracając pokrętło SEL/PUSH
EXEC A, wybierz funkcję, którą
chcesz przypisać do przycisku,
po czym naciśnij pokrętło.
5 Obracając pokrętło SEL/PUSH
EXEC B, wskaż wariant [OK], po
czym naciśnij pokrętło.
ukryć menu.
z Wskazówki
• Ustawienia przejścia między scenami są
przypisywane do przycisków ASSIGN 1, 2 i 3
(str. 42). Aby umożliwić przypisywanie funkcji
do przycisków, należy skasować ustawienie
przejścia między scenami.
• Aby skasować ustawienie przejścia między
scenami, podczas wykonywania czynności 3
wybierz warianty [SHOT TRANS] t [YES].
Nastawianie ostroœci na odleg³e
obiekty
b Uwaga
• Parametr [FOCUS INFNTY] jest dostępny tylko
w trybie ręcznej regulacji ostrości. Nie można
go użyć w trybie automatycznej regulacji
ostrości.
1 Przypisz parametr [FOCUS
INFNTY] do jednego z przycisków
ASSIGN (str. 40).
Funkcji tej należy używać do
filmowania odległych obiektów, gdy
system autofokus nastawia ostrość na
pobliski obiekt.
Nagrywanie sygna³u indeksu
Oznaczenie sceny indeksem pozwala na
łatwe odszukanie tej sceny w przyszłości
(str. 47).
Funkcja indeksu ułatwia sprawdzanie
przejść między nagraniami lub montaż
nagrań z użyciem sygnałów indeksowych.
1 Najpierw przypisz funkcję [INDEX
MARK] do jednego z przycisków
ASSIGN (str. 40).
Nagrywanie / odtwarzanie
6 Naciśnij przycisk MENU A, aby
W chwili puszczenia przycisku
z powrotem włączy się tryb ręcznej
regulacji ostrości.
2 Naciśnij przycisk ASSIGN
z przypisaną funkcją [INDEX
MARK].
W przypadku naciśnięcia w czasie
nagrywania
Na mniej więcej 7 sekund pojawi się
wskaźnik
i zostanie nagrany sygnał
indeksowy.
W przypadku naciśnięcia w trybie
gotowości
Miga wskaźnik
.
Po rozpoczęciu nagrywania przyciskiem
REC START/STOP na mniej więcej
7 sekund pojawi się wskaźnik
i zostanie nagrany sygnał indeksowy.
2 Naciśnij przycisk ASSIGN
z przypisaną funkcją [FOCUS
INFNTY].
Pojawi się wskaźnik
.
41
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Przypisywanie funkcji do przycisków ASSIGN (cd.)
Jak zrezygnowaæ z u¿ycia tej funkcji
Przed rozpoczęciem nagrywania ponownie
naciśnij przycisk ASSIGN z przypisaną
funkcją [INDEX MARK].
b Uwaga
• Indeksów nie można dodawać do istniejących
nagrań na taśmie.
Sprawdzanie ostatnio nagranej
sceny
Można wyświetlić mniej więcej 2 sekundy
sceny nagranej tuż przed zatrzymaniem
taśmy.
Funkcja ta przydaje się do sprawdzania
ostatnio nagranej sceny.
1 Najpierw przypisz funkcję [REC
REVIEW] do jednego
z przycisków ASSIGN (str. 40).
2 W trybie gotowości naciśnij
przycisk ASSIGN z przypisaną
funkcją [REC REVIEW].
Wyświetlone zostaną końcowe
2 sekundy (w przybliżeniu) ostatnio
nagranej sceny. Następnie kamera
przełączy się w tryb gotowości.
Wyszukiwanie sceny koñcz¹cej
ostatnie nagranie
b Uwaga
• Funkcja ta nie działa właściwie, jeśli między
nagraniami na taśmie występują nienagrane
fragmenty.
2 Naciśnij przycisk ASSIGN
z przypisaną funkcją [END
SEARCH].
Przez mniej więcej 5 sekund będzie
odtwarzana ostatnia scena najnowszego
nagrania. Następnie kamera przełączy
się w tryb gotowości na końcu
najnowszego nagrania.
b Uwaga
• Funkcja ta nie działa właściwie, jeśli między
nagraniami na taśmie występują nienagrane
fragmenty.
Uzyskiwanie p³ynnych przejœæ
miêdzy scenami
Można umieścić w pamięci ustawienia
ostrości, zoomu, przysłony, wzmocnienia,
czasu otwarcia migawki i balansu bieli,
a następnie zmienić ustawienia nagrywania
z bieżących na umieszczone w pamięci,
uzyskując w ten sposób płynne przejście
między scenami.
Przykładowo, można przenieść ostrość
z bliskich obiektów na odległe albo zmienić
głębię ostrości przez regulację przysłony.
Ponadto można uzyskać płynne przejścia
między scenami kręconymi w różnych
warunkach filmowania. Jeśli w pamięci
zostanie umieszczony ręcznie nastawiony
balans bieli, możliwe będzie wykonanie
płynnego przejścia od filmowania
w pomieszczeniu do ujęcia plenerowego.
Dla uniknięcia drgań kamery zaleca się
użycie statywu.
SHOT-A
1 Najpierw przypisz funkcję [END
SEARCH] do jednego
z przycisków ASSIGN (str. 40).
SHOT-B
42
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Do wybierania krzywej i czasu trwania
przejścia służy parametr [SHOT TRANS]
(str. 59).
Przyciski ASSIGN 1 – 3
3 Sprawdź zapisane ustawienia.
1 Naciskając przycisk ASSIGN 1,
wyświetl ekran SHOT TRANSITION
CHECK.
1 2 0 min
STBY
SHOT TRANS
do przycisków ASSIGN (str. 40).
z Wskazówka
• Ustawienia przejścia między scenami są
przypisywane do przycisków ASSIGN 1, 2
i3.
2 Zapisz ustawienia.
1 Naciskając przycisk ASSIGN 1,
wyświetl ekran SHOT TRANSITION
STORE.
1 2 0 min
STBY
SHOT TRANS
0:00:05
STORE
SHOT-A
SHOT-B
STORE
2 Aby sprawdzić zawartość pamięci
SHOT-A, naciśnij przycisk ASSIGN 2.
Aby sprawdzić zawartość pamięci
SHOT-B, naciśnij przycisk ASSIGN 3.
Widoczny na ekranie obraz zmieni się
zgodnie z ustawieniami zapisanymi
w pamięci. Przywrócone zostaną zapamiętane ustawienia ostrości, zoomu itp.
b Uwaga
• Za pomocą parametru [SHOT TRANS]
(str. 59) nie można sprawdzić krzywej ani
czasu trwania przejścia.
4 Wykonaj nagranie z użyciem
funkcji przejścia między scenami
1 Naciskając przycisk ASSIGN 1,
wyświetl ekran SHOT TRANSITION
EXEC.
1 2 0 min
STBY
SHOT TRANS
2 Ręcznie wybierz ustawienia żądanych
parametrów.
Szczegółowe informacje o regulacji
podano na stronach 30 do 37.
3 Naciśnij przycisk ASSIGN 2, aby zapisać ustawienia w pamięci SHOT-A,
lub przycisk ASSIGN 3, aby zapisać
ustawienia w pamięci SHOT-B.
b Uwaga
• Ustawienia zapisane w pamięciach
SHOT-A i SHOT-B są kasowane po
przestawieniu przełącznika POWER
w położenie OFF (CHG).
CHECK
Nagrywanie / odtwarzanie
1 Przypisz funkcję [SHOT TRANS]
0:00:05
CHECK
SHOT-A
SHOT-B
0:00:05
EXEC
SHOT-A
SHOT-B
S
EXEC
E
Pasek przejścia
S: początek
E: koniec
2 Naciśnij przycisk REC START/STOP.
3 Aby nagrać film z użyciem ustawień
z pamięci SHOT-A, naciśnij przycisk
ASSIGN 2. Aby nagrać film z użyciem
ustawień z pamięci SHOT-B, naciśnij
przycisk ASSIGN 3.
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
43
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Przypisywanie funkcji do
przycisków ASSIGN (cd.)
Obraz zostanie nagrany z użyciem
ustawień, które automatycznie zmienią
się z bieżących na umieszczone
w pamięci.
Sprawdzanie
i zmienianie ustawieñ
kamery
z Wskazówka
• Aby wyłączyć funkcję przejścia między
scenami, naciskaj przycisk ASSIGN.
A
C
b Uwagi
• Podczas sprawdzania i wykorzystywania
funkcji przejścia między scenami nie można
zmieniać zoomu, ostrości ani ręcznie regulować
ustawień.
• Po zmianie ustawienia parametru [SHOT
TRANS] (str. 59) należy opuścić ekran przejścia
między scenami, naciskając przycisk ASSIGN
1.
• Po włączeniu w czasie nagrywania funkcji
przejścia między scenami nie można powrócić
od ustawień z pamięci SHOT-A lub SHOT-B do
poprzednich ustawień.
• Funkcja przejścia między scenami wyłącza się
w przypadku naciśnięcia podczas przejścia
jednego z przycisków:
– PICTURE PROFILE
– MENU
– EXPANDED FOCUS
– STATUS CHECK
z Wskazówki
• Można również wykonać przejście od ustawień
z pamięci SHOT-A do ustawień z pamięci
SHOT-B lub na odwrót. Przykład: aby przejść
od ustawień z pamięci SHOT-A do ustawień
z pamięci SHOT-B, wyświetl ekran przejścia
między scenami CHECK, naciśnij przycisk
ASSIGN 2, a potem przycisk REC START/
STOP. Następnie wyświetl ekran przejścia
między scenami EXEC i naciśnij przycisk
ASSIGN 3.
B
Zmienianie zawartoœci ekranu
Można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie
na ekranie kodu czasowego, licznika taśmy
i innych informacji.
Naciśnij przycisk DISPLAY/BATT
INFO C.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje na
przemian wyświetlenie lub ukrycie
wskaźników.
z Wskazówka
• Wskaźniki ekranowe mogą się pojawiać
podczas oglądania obrazu na ekranie telewizora.
Wybierz wariant [DISP OUTPUT], a następnie
[V-OUT/PANEL] (str. 66).
• Można wypróbować przejście między
ujęciami. W tym celu, przed naciśnięciem
w czynności 4 przycisku REC START/STOP,
należy nacisnąć przycisk ASSIGN 2 lub 3.
Jak zrezygnowaæ z u¿ycia tej funkcji
Naciskaj przycisk ASSIGN 1, aby opuścić
ekran przejścia między scenami.
44
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Wyœwietlanie ustawieñ kamery
Można sprawdzić ustawienia następujących
parametrów:
• Ustawienia dźwięku, takie jak [DV AUDIO
MIX] (str. 62)
• Ustawienia sygnału wyjściowego ([VCR HDV/
DV] itp.) (str. 66)
• Funkcje przypisane do przycisków ASSIGN
(str. 40)
• Ustawienia kamery (str. 56)
• Profil obrazu (str. 37)
Przestaw przełącznik POWER w położenie
OFF (CHG), po czym naciśnij przycisk
DISPLAY/BATT INFO C. Na mniej
więcej 7 sekund pojawi się przybliżony
czas nagrywania w wybranym formacie
i informacje o akumulatorze. Czas ten
można wydłużyć do maksymalnie
20 sekund, ponownie naciskając przycisk
w czasie wyświetlania informacji.
Stan naładowania
akumulatora (w przybliżeniu)
CHECK B.
2 Obracając pokrętło SEL/PUSH
EXEC A, wyświetl żądany
wariant.
139
139
Czas nagrywania (w przybliżeniu)
Kiedy przełącznik POWER znajduje się
w położeniu CAMERA, warianty
pojawiają się w następującej kolejności:
Nagrywanie / odtwarzanie
1 Naciśnij przycisk STATUS
Sprawdzanie stanu akumulatora
(Battery Info)
AUDIO t OUTPUT t ASSIGN t
CAMERA t PICT.PROFILE
Kiedy przełącznik POWER znajduje się
w położeniu VCR, warianty pojawiają
się w następującej kolejności:
AUDIO t OUTPUT t ASSIGN
b Uwaga
• Kiedy dla parametru [PICT.PROFILE]
wybrane jest ustawienie [OFF], nie
pojawiają się ustawienia profili obrazu.
Ukrywanie wyœwietlanego ustawienia
• Naciśnij przycisk STATUS CHECK B.
45
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Wyszukiwanie sceny na taœmie
2 W miejscu, w którym chcesz
zatrzymać odtwarzanie, naciśnij
przycisk STOP 6.
3 Naciśnij przycisk mREW 3.
1
2
3
5
6
4
7
Taśma automatycznie zatrzyma się
w miejscu, w którym wskazanie
licznika taśmy zmieni się na „0:00:00”.
Zamiast licznika taśmy pojawi się kod
czasowy i zniknie ekran pamięci punktu
zerowania.
4 Naciśnij przycisk PLAY 5.
b Uwaga
• Szczegóły dotyczące użycia pilota – patrz strona
122.
Szybkie wyszukiwanie ¿¹danej
sceny (pamiêæ punktu
zerowania)
1 Podczas odtwarzania fragmentu
nagrania, który chcesz później
szybko odszukać, naciśnij
przycisk ZERO SET MEMORY 4.
Licznik taśmy zmieni się na „0:00:00”,
a na ekranie pojawi się wskaźnik
.
60min
Odtwarzanie zacznie się od miejsca,
w którym licznik taśmy wskazuje
„0:00:00”.
Jak zrezygnowaæ z u¿ycia tej funkcji
Przed przewinięciem taśmy ponownie
naciśnij przycisk ZERO SET MEMORY
4.
b Uwagi
• Między kodem czasowym a licznikiem taśmy
może występować kilkusekundowa
rozbieżność.
• Funkcja pamięci punktu zerowania nie będzie
działała właściwie, jeśli między nagraniami na
taśmie występują nienagrane fragmenty.
0:00:00
Jeśli licznik taśmy nie jest wyświetlany,
naciśnij przycisk DISPLAY 7.
46
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Wyszukiwanie sceny na
podstawie daty nagrania
Można odszukać miejsce, w którym
zmienia się data nagrania.
1 Przestaw przełącznik POWER
w położenie VCR.
Wyszukiwanie punktu pocz¹tku
nagrania (wyszukiwanie
indeksu)
Można odszukać miejsce, w którym jest
nagrany sygnał indeksowy (str. 41).
1 Przestaw przełącznik POWER
w położenie VCR.
2 Naciskając przycisk SEARCH M.
3 Naciskając na pilocie przycisk
. (poprzedni) / > (następny)
2, wskaż datę nagrania.
Można wskazać następną lub
poprzednią datę licząc od bieżącego
miejsca na taśmie.
Odtwarzanie automatycznie rozpocznie
się od miejsca, w którym zmienia się
data.
2 Naciskając przycisk SEARCH M.
1 na pilocie, wybierz tryb [INDEX
SEARCH].
3 Naciskając na pilocie przycisk
. (poprzedni) / > (następny)
2, wskaż położenie indeksu.
Można wskazać następny lub poprzedni
indeks licząc od bieżącego miejsca na
taśmie.
Nagrywanie / odtwarzanie
1 na pilocie, wybierz tryb [DATE
SEARCH].
Odtwarzanie automatycznie rozpocznie
się od miejsca, w którym jest nagrany
sygnał indeksu.
Jak zrezygnowaæ z u¿ycia tej funkcji
Naciśnij przycisk STOP 6 na pilocie.
b Uwagi
• Jeśli nagranie dokonane w jednym dniu trwa
mniej niż 2 minuty, kamera może nie
wyszukiwać precyzyjnie miejsca zmiany daty.
• Funkcja wyszukiwania na podstawie dat działa
niewłaściwie, jeśli między nagraniami na taśmie
występują nienagrane fragmenty.
Jak zrezygnowaæ z u¿ycia tej
funkcji
Naciśnij przycisk STOP 6 na pilocie.
b Uwagi
• Jeśli nagranie indeksu trwa mniej niż 2 minuty,
kamera może nie wyszukiwać precyzyjnie
miejsca nagrania indeksu.
• Funkcja wyszukiwania indeksów działa
niewłaściwie, jeśli między nagraniami na taśmie
występują nienagrane fragmenty.
47
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Wyœwietlanie obrazu na telewizorze
Sposób podłączania i jakość obrazu zależą od użytego telewizora i gniazd.
Jako źródła zasilania należy użyć dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 15).
Należy się ponadto zapoznać z instrukcją obsługi podłączanego urządzenia.
Wybierz sposób podłączenia właściwy dla używanego telewizora
i wykorzystywanych gniazd.
Telewizor o wysokiej rozdzielczoœci
Obraz HD (wysoka rozdzielczość)*
• Obraz w formacie HDV jest odtwarzany bez zmian
(jakość obrazu HD).
• Obraz w formacie DV jest odtwarzany bez zmian (jakość obrazu SD).
COMPONENT IN
HDMI
i.LINK
(dla HDV1080i)
AUDIO
A
B
C
t (str. 49)
t (str. 50)
t (str. 50)
Telewizor 16:9 (panoramiczny) lub 4:3
Obraz SD (standardowa rozdzielczość)*
• Obraz w formacie HDV jest redukowany do formatu DV (jakość
obrazu SD) i odtwarzany.
• Obraz w formacie DV jest odtwarzany bez zmian (jakość obrazu SD).
COMPONENT IN
i.LINK
S VIDEO
VIDEO/AUDIO
VIDEO/AUDIO
AUDIO
D
E
F
G
t (str. 51)
t (str. 51)
t (str. 52)
t (str. 52)
b Uwagi
• Przed wykonywaniem połączeń należy wybrać odpowiednie ustawienia w menu kamery. Telewizor może
nie rozpoznać prawidłowo sygnału wizji, jeśli ustawienie parametru [VCR HDV/DV] lub [i.LINK
CONV] zostanie zmienione po podłączeniu przewodu i.LINK.
* Bez względu na wykonane połączenia, obraz w formacie DV jest odtwarzany jako obraz SD
(o standardowej rozdzielczości).
48
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Gniazda na kamerze
Otwórz osłonę gniazd i podłącz przewód.
2
3
4
1
: Przepływ sygnału
Typ
Kamera
A
2
Przewód
Telewizor
Komponentowy przewód
wideo (dostarczony)
(Zielony) Y
(Niebieski) PB/CB
(Czerwony) PR/CR
3
Ustawienia w menu
Menu
(IN/OUT
REC) t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[COMPONENT] t
[1080i/576i] (str. 68)
Nagrywanie / odtwarzanie
Pod³¹czanie do telewizora o wysokiej rozdzielczoœci
Przewód połączeniowy A/V
(dostarczony)
(Czerwony)
(Biały)
(Żółty)
b Uwaga
• Do reprodukcji sygnałów audio potrzebny jest także przewód połączeniowy A/V. Podłącz biały
i czerwony wtyk przewodu połączeniowego A/V do gniazda wejścia audio telewizora.
49
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Wyœwietlanie nagrañ na telewizorze (cd.)
: Przepływ sygnału
Typ
B
Kamera
1
Przewód
Przewód HDMI
(wyposażenie dodatkowe)
Telewizor
HDMI
IN
Ustawienia w menu
Menu
(IN/OUT
REC) t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
b Uwagi
• Użyj przewodu HDMI z logo HDMI.
• Jeśli obraz w formacie DV zawiera sygnał ochrony przed kopiowaniem, nie jest możliwa jego
reprodukcja przez gniazdo HDMI OUT.
• Nie można reprodukować obrazu w formacie DV doprowadzonego do kamery za pomocą przewodu
i.LINK (str. 74).
• Może się zdarzyć nieprawidłowe działanie telewizora (brak dźwięku lub obrazu). Nie należy łączyć
przewodem HDMI gniazda HDMI OUT kamery z gniazdem HDMI OUT zewnętrznego urządzenia.
Grozi to awarią.
z Wskazówka
• Interfejs HDMI (High Definition Multimedia Interface) umożliwia przesyłanie zarówno sygnałów wizji,
jak i fonii. Połączenie gniazda HDMI OUT z zewnętrznym urządzeniem gwarantuje wysoką jakość
obrazu i dźwięku.
C
4
Przewód i.LINK
(wyposażenie dodatkowe)
Menu
(IN/OUT
REC) t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[i.LINK CONV] t
[OFF] (str. 68)
b Uwagi
• Gniazdo i.LINK telewizora musi być zgodne ze specyfikacją HDV1080i. Szczegółów
należy szukać w danych technicznych telewizora.
• Jeśli telewizor nie jest zgodny ze specyfikacją HDV1080i, należy go połączyć z kamerą za pomocą
dostarczonego komponentowego przewodu wideo i przewodu połączeniowego A/V, jak pokazano na
ilustracji
.
• Telewizor musi być skonfigurowany tak, aby rozpoznawać podłączoną kamerę. Szczegółów należy
szukać w instrukcji obsługi telewizora.
• Kamera jest wyposażona w 4-stykowe złącze i.LINK. Należy wybrać przewód pasujący do gniazda
w podłączanym urządzeniu.
50
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Pod³¹czanie do telewizora 16:9 (panoramicznego) lub 4:3
Wybieranie wspó³czynnika kszta³tu obrazu w³aœciwego dla pod³¹czonego
telewizora (16:9/4:3)
Dostosuj ustawienie parametru [TV TYPE] do używanego telewizora (str. 68).
b Uwaga
• Jeśli taśma w formacie DV ma być odtwarzana na telewizorze 4:3, który nie obsługuje sygnału 16:9, to
przy filmowaniu kamerą powinno być wybrane ustawienie [OFF] parametru [DV WIDE REC] (str. 67).
z Wskazówka
: Przepływ sygnału
Typ
Kamera
D
2
Przewód
Telewizor
Komponentowy przewód
wideo (dostarczony)
(Zielony) Y
(Niebieski) PB/CB
(Czerwony) PR/CR
3
Przewód połączeniowy A/V
(dostarczony)
(Czerwony)
Ustawienia w menu
Menu
(IN/OUT
REC) t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[COMPONENT] t
[576i] (str. 68)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 68)
Nagrywanie / odtwarzanie
• Jeśli używany telewizor jest monofoniczny (ma tylko jedno gniazdo wejścia audio), podłącz żółty wtyk
przewodu połączeniowego A/V do gniazda wejścia wideo, a wtyk biały (lewego kanału) albo czerwony
(prawego kanału) do gniazda wejścia audio telewizora albo magnetowidu. Aby odtwarzać dźwięk
w trybie monofonicznym, użyj odpowiedniego przewodu połączeniowego.
(Biały)
(Żółty)
b Uwaga
• Do reprodukcji sygnałów audio potrzebny jest także przewód połączeniowy A/V. Podłącz biały
i czerwony wtyk przewodu połączeniowego A/V do gniazda wejścia audio telewizora.
E
4
Przewód i.LINK
(wyposażenie dodatkowe)
Menu
(IN/OUT
REC) t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[i.LINK CONV] t
[ON] (str. 68)
b Uwagi
• Telewizor musi być skonfigurowany tak, aby rozpoznawać podłączoną kamerę. Szczegółów należy
szukać w instrukcji obsługi telewizora.
• Kamera jest wyposażona w 4-stykowe złącze i.LINK. Należy wybrać przewód pasujący do gniazda
w podłączanym urządzeniu.
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
51
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB05BAS.fm
Wyœwietlanie nagrañ na telewizorze (cd.)
: Przepływ sygnału
Typ
Kamera
Przewód
Telewizor
Przewód połączeniowy A/V z wtykiem
S VIDEO (wyposażenie dodatkowe)
3
(Czerwony)
(Biały)
Ustawienia w menu
Menu
(IN/OUT
REC) t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 68)
(Żółty)
b Uwagi
• Jeśli do połączenia zostanie użyty tylko wtyk S VIDEO (kanał S VIDEO), nie są reprodukowane sygnały
fonii. Aby reprodukować sygnał dźwiękowy, oprócz wtyku S VIDEO należy podłączyć do gniazd wejścia
audio telewizora biały i czerwony wtyk przewodu połączeniowego A/V.
• To połączenie zapewnia wyższą rozdzielczość obrazu niż połączenie z użyciem przewodu
połączeniowego A/V (typ
).
3
Przewód połączeniowy A/V
(dostarczony)
(Czerwony)
(Biały)
(Żółty)
(IN/OUT REC)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (str. 66)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (str. 68)
* Dostosuj ustawienie do podłączonego telewizora.
b Uwagi
• Jeśli kamera jest podłączona do telewizora za pomocą więcej niż jednego przewodu i reprodukuje obraz
przez gniazdo inne niż i.LINK, to wyjściowe sygnały mają następujące priorytety:
HDMI t komponentowy sygnał wideo t S VIDEO t audio/wideo.
• Informacje o interfejsie i.LINK – patrz strona 109.
Pod³¹czanie do telewizora za poœrednictwem magnetowidu
W zależności od wejściowego gniazda magnetowidu, wybierz jeden ze sposobów podłączenia
opisanych na stronie 74. Używając przewodu połączeniowego A/V, podłącz kamerę do
wejścia LINE IN magnetowidu. Wybierz w magnetowidzie wejście LINE (VIDEO 1, VIDEO
2 itp.).
Jeœli telewizor lub magnetowid ma 21-stykowe z³¹cze (EUROZ£¥CZE)
Aby wyświetlić odtwarzany obraz, użyj 21-stykowej przejściówki (wyposażenie dodatkowe).
52
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
Pos³ugiwanie siê menu
Wybieranie wariantów
z menu
Parametry w menu wyświetlanym na ekranie
umożliwiają zmienianie ustawień kamery
i wykonywanie precyzyjnych regulacji.
CAMERA SET (str. 56)
AUDIO SET (str. 61)
DISPLAY SET (str. 62)
IN/OUT REC (str. 66)
MEMORY SET (str. 69)
OTHERS (str. 71)
OTHERS
RETURN
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
[ MENU ] : END
Przycisk
MENU
Przełącznik POWER
1 Wciskając zielony przycisk,
przesuń przełącznik POWER.
Jeśli przełącznik
POWER znajduje
się w położeniu
OFF (CHG), to
przesuwaj go,
wciskając zielony
przycisk.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić ekran indeksu menu.
CAMERA SET
EXPOSURE/IRIS
SMTH SLW REC
CNTRST ENHCR
STEADYSHOT
COLOR BAR
AF ASSIST
AE SHIFT
[ MENU ] : END
3 Obracając pokrętło SEL/PUSH
EXEC, wskaż ikonę żądanego
menu, po czym naciśnij pokrętło.
4 Obracając pokrętło SEL/PUSH
EXEC wskaż żądany wariant
(parametr). Naciśnij pokrętło.
-:--:--
OTHERS
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
BEEP
REC LAMP
REMOTE CTRL
[ MENU ] : END
Pos³ugiwanie siê menu
Pokrętło SEL/PUSH EXEC
OFF
Zawartość menu zależy od trybu pracy
kamery. Niedostępne warianty mają
szary kolor.
5 Obracając pokrętło SEL/PUSH
EXEC, wskaż żądane ustawienie,
po czym naciśnij pokrętło.
1 2 0 min
-:--:--
REMOTE CTRL
ON
OFF
[ MENU ] : END
6 Naciśnij przycisk MENU, aby
ukryć menu.
Aby powrócić do poprzedniego ekranu,
wybierz wariant [
RETURN].
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
53
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
ZawartoϾ menu
.
Warianty dostępne w menu (z) zależą od położenia
przełącznika POWER.
Po³o¿enie prze³¹cznika POWER:
Menu
EXPOSURE/IRIS
SMTH SLW REC
CNTRST ENHCR
STEADYSHOT
COLOR BAR
AF ASSIST
AE SHIFT
AE RESPONSE
AGC LIMIT
AT IRIS LMT
AWB SENS
FLCKR REDUCE
HANDLE ZOOM
SHOT TRANS
DV FRAME REC
BACK LIGHT
SPOTLIGHT
D.EXTENDER
FADER
Menu
VCR
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
z
z
–
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
–
–
–
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
(AUDIO SET) (str. 61)
AUDIO REC LV
DV AU. MODE
MULTI-SOUND
DV AUDIO MIX
Menu
CAMERA
(CAMERA SET) (str. 56)
(DISPLAY SET) (str. 62)
PEAKING
HISTOGRAM
MARKER
EXP.FOCUS TYPE
CAM DATA DSP
AU.LVL DISP
LCD BRIGHT
LCD COLOR
LCD BL LEVEL
VF B.LIGHT
VF POWERMODE
DATA CODE
LETTER SIZE
REMAINING
54
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
Po³o¿enie prze³¹cznika POWER:
DISP OUTPUT
Menu
z
z
–
z
z
z
z
z
–
z
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
(MEMORY SET) (str. 69)
(OTHERS) (str. 71)
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
USB SELECT
PB ZOOM
QUICK REC
BEEP
REC LAMP
REMOTE CTRL
Pos³ugiwanie siê menu
QUALITY
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
Menu
VCR
z
(IN/OUT REC) (str. 66)
REC FORMAT
VCR HDV/DV
DV REC MODE
DV WIDE REC
COMPONENT
i.LINK CONV
TV TYPE
Menu
CAMERA
55
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
Menu
SET)
(CAMERA
Ustawienia dostosowuj¹ce kamerê do
warunków nagrywania (EXPOSURE/IRIS /
STEADYSHOT / BACK LIGHT itd.)
Symbol B oznacza ustawienie
standardowe.
W nawiasach pokazano wskaźniki
pojawiające się po wybraniu
poszczególnych ustawień.
Informacje o wybieraniu wariantów
z menu – patrz strona 53.
Naciśnij przycisk MENU t pokrętłem
SEL/PUSH EXEC wybierz wariant
(CAMERA SET).
EXPOSURE/IRIS
(ekspozycja / przys³ona)
x DIAL ASSIGN
Można wybrać parametr przypisany do
pokrętła EXPOSURE/IRIS. Do wyboru są
ustawienia [EXPOSURE] (standardowe),
[IRIS] i [AE SHIFT] (str. 32).
SMTH SLW REC
(p³ynne nagrywanie
w zwolnionym tempie)
Szybko poruszający się obiekt lub szybką
akcję, których nie dałoby się uchwycić przy
normalnym filmowaniu, można nagrać
w sposób umożliwiający płynne
odtworzenie nagrania w zwolnionym
tempie.
Funkcja ta pozwala na sfilmowanie
wymachu w golfie, serwisu w tenisie itp.
Wybierz wariant [EXECUTE], a gdy
pojawi się ekran [SMTH SLW REC],
naciśnij przycisk REC START/STOP.
Przez mniej więcej 6 sekund nagrywany
będzie film przeznaczony do odtworzenia
jako 24-sekundowy film w zwolnionym
tempie.
Nagrywanie jest zakończone, gdy zniknie
napis [Recording···].
b Uwaga
Przed naciśnięciem przycisku REC
START/STOP wybierz wariant [TIMING]
i wskaż żądany punkt rozpoczęcia nagrania.
• Zmiana funkcji przypisanej do pokrętła
EXPOSURE/IRIS przywraca automatyczną
regulację ręcznie nastawionych parametrów
(przysłony, wzmocnienia, czasu otwarcia
migawki).
[6sec AFTER]*
x DIAL SENS
Można wybrać czułość pokrętła
EXPOSURE/IRIS. Do wyboru są
ustawienia [HIGH] (duża), [MIDDLE]
(średnia, ustawienie domyślne) i [LOW]
(mała).
x DIAL ROTATE
Można wybrać kierunek obrotu pokrętła
EXPOSURE/IRIS.
B NORMAL
Jasność ekranu zmienia się pod wpływem
obracania pokrętła do góry.
OPPOSITE
Jasność ekranu zmienia się pod wpływem
obracania pokrętła w dół.
[6sec BEFORE]
* Standardowym ustawieniem jest [6sec AFTER].
Aby wyłączyć funkcję [SMTH SLW REC],
naciśnij przycisk MENU.
b Uwagi
• Nie można nagrywać dźwięku.
• Ustawienia funkcji [SMTH SLW REC] są
kasowane w momencie wyłączenia kamery.
• Podany czas nagrywania jest szacunkowy.
W zależności od stanu nagrania, czas
nagrywania może być krótszy od podanego.
56
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
.
CNTRST ENHCR
(korekta kontrastu)
Domyślnym ustawieniem tej funkcji jest
[ON]. Przy tym ustawieniu kamera
automatycznie rozpoznaje obraz o dużym
kontraście, na przykład filmowany pod
światło, i osłabia niedoświetlenie cieni.
b Uwaga
• Zmiana ustawienia parametru [BACK LIGHT]
na [ON] powoduje tymczasowe wyłączenie
funkcji [CNTRST ENHCR].
STEADYSHOT
x ON/OFF
Wybór ustawienia [ON] umożliwia
wyświetlenie obrazu kontrolnego (pasków
barw) i nagrywanie go na taśmie. Funkcja
ta przydaje się do regulacji barw na
podłączonym monitorze (standardowym
ustawieniem jest [OFF]).
b Uwaga
• W momencie włączania kamery ustawienie
automatycznie zmienia się na [OFF].
x TYPE
Można wybrać rodzaj obrazu kontrolnego.
Pos³ugiwanie siê menu
x ON/OFF
Istnieje możliwość kompensowania drgań
kamery. Standardowo funkcja ta jest
włączona ([ON]). Ustawienie parametru
[ON/OFF] należy zmienić na [OFF] ( )
w przypadku korzystania ze statywu
(wyposażenie dodatkowe). Obraz będzie
wówczas bardziej naturalny.
COLOR BAR (obraz kontrolny)
TYPE 1
x TYPE
Można wybrać sposób działania
stabilizatora SteadyShot kompensującego
drgania kamery.
HARD
To ustawienie należy wybrać, aby uzyskać
silniejsze działanie funkcji SteadyShot.
Nie zaleca się go w przypadku filmowania
panoram itp. z płynnym ruchem kamery.
TYPE 2
B STANDARD
To ustawienie należy wybrać, aby włączyć
standardową funkcję SteadyShot.
SOFT
To ustawienie należy wybrać, aby funkcja
SteadyShot nie w pełni eliminowała
drgania obrazu, dzięki czemu obraz będzie
wyglądał naturalnie.
WIDE CONV.
To ustawienie należy wybrać, gdy jest zainstalowany konwerter szerokokątny (wyposażenie dodatkowe). Najlepsze efekty
uzyskuje się po zainstalowaniu konwertera
szerokokątnego Sony VCL-HG0862.
TYPE 3
AF ASSIST (korekta autofokusa)
Zmiana ustawienia parametru [AF
ASSIST] na [ON] umożliwia krótkotrwałą
ręczną regulację ostrości pierścieniem
ostrości, mimo że włączony jest system
autofokus. (Standardowym ustawieniem
jest [OFF].)
57
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
Naciśnij przycisk MENU t pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz wariant
SET).
AE SHIFT (kompensacja
automatycznej ekspozycji)
Używając pokrętła SEL/PUSH EXEC,
można kompensować ekspozycję
w zakresie od -7 (ciemniej) do +7 (jaśniej).
Po zmianie ustawienia parametru [AE
SHIFT] na niestandardowe pojawi się
wskaźnik
i nastawiona wartość.
b Uwaga
• Funkcji [AE SHIFT] nie można użyć po
ręcznym nastawieniu przysłony, wzmocnienia
i czasu otwarcia migawki.
AE RESPONSE (charakterystyka
automatyki ekspozycji)
Można dostosować szybkość
automatycznej regulacji ekspozycji do
jasności obiektu. Do wyboru są ustawienia
[FAST] (szybko), [MIDDLE] (średnio)
i [SLOW] (wolno). Domyślnym
ustawieniem jest [FAST]).
AGC LIMIT (limit automatycznego
wzmocnienia)
Można określić limit automatycznego
wzmocnienia (AGC). Do wyboru są
ustawienia [OFF] (18 dB, standardowe),
[12dB], [6dB] i [0dB].
b Uwaga
• Parametr [AGC LIMIT] nie ma zastosowania
przy ręcznej regulacji wzmocnienia.
AT IRIS LMT
(limit automatycznej przys³ony)
58
(CAMERA
AWB SENS (charakterystyka
automatycznego balansu bieli)
Można wybrać sposób działanie systemu
balansu bieli w świetle o czerwonawym zabarwieniu (żarówka lub świeca) i o niebieskawym zabarwieniu (w cieniu w plenerze).
B INTELLIGENT
Automatyczna korekta zależna od jasności
sceny i służąca zapewnieniu naturalnego
klimatu.
HIGH
Osłabianie czerwonego lub niebieskiego
odcienia.
MIDDLE
LOW
Uwydatnianie czerwonego lub
niebieskiego odcienia.
b Uwagi
• Funkcja ta działa tylko przy automatycznej
regulacji balansu bieli.
• Funkcja [AWB SENS] nie działa skutecznie pod
bezchmurnym niebem albo w słońcu.
FLCKR REDUCE
(os³abianie migotania)
B ON
To ustawienie należy wybrać w normalnych
warunkach nagrywania. Osłabia ono migotanie ekranu w świetle lamp jarzeniowych itp.
OFF
To ustawienie należy wybrać, aby nie
osłabiać migotania ekranu.
b Uwaga
Można wybrać maksymalną wartość
przysłony nastawianą przez kamerę
w trybie automatycznej regulacji. Do
wyboru są ustawienia [F11] (standardowe),
[F5.6] i [F4].
• Nie jest możliwe osłabienie migotania
wywołanego przez wszystkie źródła światła.
b Uwaga
Można zmienić szybkości zmian zoomu
wybierane po przestawieniu przełącznika
zoomu na uchwycie kamery w położenie H
i L (str. 30).
• Parametr [AT IRIS LMT] nie ma zastosowania
przy ręcznej regulacji przysłony.
HANDLE ZOOM (szybkoϾ zmian
zoomu dŸwigni¹ na uchwycie)
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
x H
Określa szybkość zmian zoomu, gdy
przełącznik zoomu na uchwycie znajduje
się w położeniu H. Do wyboru są
ustawienia od 1 (wolno) do 8 (szybko)
(standardowym ustawieniem jest 6).
x L
Określa szybkość zmian zoomu, gdy
przełącznik zoomu na uchwycie znajduje
się w położeniu L. Do wyboru są
ustawienia od 1 (wolno) do 8 (szybko)
(standardowym ustawieniem jest 3).
SHOT TRANS
(przejœcia miêdzy scenami)
x TRANS TIME
Wybierz czas przejścia ([3.5 sec] do
[15.0 sec] (sekund), standardowym
ustawieniem jest [4 sec]).
x TRANS CURVE
Wybierz krzywą przejścia. Kształty
krzywych przedstawiono poniżej.
*1: poziom parametru
*2: czas przejścia
LINEAR
Liniowe przejście.
*1
*2
B SOFT STOP
W końcowej fazie przejście przebiega
wolniej.
*1
W początkowej i końcowej fazie przejście
przebiega wolniej, a liniowo pośrodku.
*1
*2
b Uwaga
• Ustawień parametrów [TRANS TIME]
i [TRANS CURVE] nie można zmieniać
podczas zapisywania, sprawdzania
i wykorzystywania ustawień funkcji [SHOT
TRANS]. Przed zmianą ustawienia parametru
[TRANS TIME] lub [TRANS CURVE] należy
wyłączyć funkcję [SHOT TRANS], naciskając
w tym celu kilkakrotnie przycisk ASSIGN 1.
DV FRAME REC
(nagrywanie poklatkowe DV)
Można nagrywać obraz przypominający
animację. W tym celu należy na przemian
nagrywać kilka klatek filmu i nieznacznie
przemieszczać obiekt. Dla uniknięcia
poruszenia kamery zaleca się użycie pilota.
Pos³ugiwanie siê menu
Wybierz ten wariant, aby określić sposób
i czas trwania przejścia między scenami.
Posługiwanie się funkcją przejścia między
scenami – patrz strona 42.
SOFT TRANS
B OFF
To ustawienie należy wybrać, aby
nagrywać w standardowym trybie.
ON (
)
To ustawienie należy wybrać, aby
nagrywać z użyciem funkcji DV FRAME
REC.
1 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz
wariant [ON].
2 Naciśnij przycisk MENU, aby ukryć
menu.
3 Naciśnij przycisk REC START/STOP.
Kamera nagra około 5 klatek filmu, po
czym przełączy się w tryb czuwania.
4 Przemieść obiekt i powtórz czynność 3.
b Uwaga
*2
• Stałe używanie funkcji nagrywania
poklatkowego spowoduje błędy w wyświetlaniu
czasu pozostałego do końca taśmy.
• Ostatnia scena będzie dłuższa od innych.
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
59
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
Naciśnij przycisk MENU t pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz wariant
SET).
• W tym trybie nie można nagrywać sygnałów
indeksu.
• Po wyłączeniu zasilania ustawienie tej funkcji
zmieni się na [OFF].
BACK LIGHT
(kompensacja œwiat³a w tle)
Po zmianie ustawienia parametru [BACK
LIGHT] na [ON] pojawia się wskaźnik .
i włącza się funkcja kompensacji światła
w tle (standardowym ustawieniem jest
[OFF]).
b Uwagi
• Funkcja ta wyłącza się po zmianie ustawienia
parametru [SPOTLIGHT] na [ON].
• Funkcji kompensacji światła w tle nie można
użyć po ręcznym nastawieniu co najmniej 2
spośród następujących parametrów: przysłony,
wzmocnienia i czasu otwarcia migawki.
• Przestawienie przełącznika POWER w położenie OFF (CHG) na co najmniej 12 godzin
spowoduje przywrócenie ustawienia [OFF].
SPOTLIGHT (reflektory)
Zmieniając ustawienie parametru
[SPOTLIGHT] na [ON] ( ), można osłabić prześwietlenie twarzy osób filmowanych
w silnym świetle, na przykład w teatrze
(standardowym ustawieniem jest [OFF]).
b Uwagi
• Funkcja ta wyłącza się po zmianie ustawienia
parametru [BACK LIGHT] na [ON].
• Funkcji tej nie można użyć po ręcznym
nastawieniu co najmniej 2 spośród
następujących parametrów: przysłony,
wzmocnienia i czasu otwarcia migawki.
• Przestawienie przełącznika POWER w położenie OFF (CHG) na co najmniej 12 godzin
spowoduje przywrócenie ustawienia [OFF].
(CAMERA
D.EXTENDER (ekstender cyfrowy)
Zmieniając ustawienie parametru
[D.EXTENDER] na [ON] (
), można
powiększyć obraz mniej więcej 1,5 raza. Ze
względu na cyfrowe przetwarzanie obniża
się jakość obrazu. Funkcja ta pozwala na
powiększanie odległych obiektów, na
przykład ptaków. (Standardowym
ustawieniem jest [OFF].)
b Uwaga
• Po wyłączeniu zasilania ustawienie tej funkcji
zmieni się na [OFF].
FADER (wprowadzanie /
wygaszanie obrazu)
Przejścia między ujęciami można
urozmaicać opisanymi tu efektami.
1 Wybierz żądany efekt w trybie [STBY]
(wprowadzanie) lub w trybie [REC]
(wygaszanie).
2 Naciśnij przycisk REC START/STOP.
Po zakończeniu wprowadzania obrazu
znika migający wskaźnik wybranego trybu.
Aby zrezygnować z użycia tej funkcji,
podczas wykonywania czynności 1
wybierz ustawienie [OFF].
Po naciśnięciu przycisku REC START/STOP
wybrane ustawienie przestaje obowiązywać.
STBY
Wygaszanie
REC
Wprowadzanie
WHITE FADER
BLACK FADER
b Uwaga
• Po wyłączeniu zasilania ustawienie tej funkcji
zmieni się na [OFF].
60
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
Menu
(AUDIO SET)
Ustawienia nagrywania dŸwiêku (AUDIO
REC LV / DV AU. MODE itd.)
Symbol B oznacza ustawienie
standardowe.
W nawiasach pokazano wskaźniki
pojawiające się po wybraniu
poszczególnych ustawień.
Informacje o wybieraniu wariantów
z menu – patrz strona 53.
Naciśnij przycisk MENU t pokrętłem
SEL/PUSH EXEC wybierz wariant
(AUDIO SET).
AUDIO REC LV
(poziom nagrywania dŸwiêku)
x AUTO/MANUAL
B AUTO
Wybierz wariant [AUTO], aby regulacja
poziomu nagrywania odbywała się
automatycznie.
MANUAL(
)
B 12BIT
Nagrywanie w trybie 12-bitowym
(2 ścieżki stereo).
16BIT (
b Uwaga
• Dźwięk do nagrań w formacie HDV jest
automatycznie nagrywany w trybie [16BIT].
MULTI-SOUND (sposób
odtwarzania œcie¿ki dŸwiêkowej)
Można określić sposób odtwarzania ścieżki
dźwiękowej nagranej na innym urządzeniu
w trybie stereo lub z podwójnym
dźwiękiem.
B STEREO
Odtwarzanie dźwięku głównego
i dodatkowego (lub dźwięku
stereofonicznego).
Wybierz wariant [MANUAL], aby
wyregulować poziom nagrywania podczas
nagrywania lub w trybie gotowości.
1
x LEVEL
Po zmianie ustawienia parametru [AUDIO
REC LV] na [MANUAL] można
wyregulować poziom nagrywania. Poziom
nagrywania zwiększa się, gdy słupki
poziomu przesuwają się na prawo.
2
z Wskazówki
• Do kontroli regulowanego dźwięku należy
używać słuchawek.
• Przestawienie przełącznika POWER
w położenie OFF (CHG) na co najmniej
12 godzin spowoduje przywrócenie ustawienia
[AUTO].
)
Nagrywanie w trybie 16-bitowym
(1 ścieżka stereo o wysokiej jakości).
Pos³ugiwanie siê menu
Można ręcznie nastawić poziom
nagrywania dźwięku.
DV AU. MODE
(tryb dŸwiêku DV)
Odtwarzanie dźwięku głównego (lub
lewego kanału dźwięku).
Odtwarzanie dźwięku dodatkowego (lub
prawego kanału dźwięku).
b Uwagi
• W kamerze można odtwarzać kasety
zawierające dwie ścieżki dźwiękowe. Nie
można w niej natomiast nagrać dwóch ścieżek
dźwiękowych.
• Przestawienie przełącznika POWER
w położenie OFF (CHG) na co najmniej
12 godzin spowoduje przywrócenie ustawienia
[STEREO].
61
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
Naciśnij przycisk MENU t pokrętłem
SEL/PUSH EXEC wybierz wariant
(AUDIO SET).
DV AUDIO MIX
(miksowanie dŸwiêku DV)
Podczas odtwarzania można słuchać
dźwięku nagranego za pomocą dogrywania
dźwięku lub przez mikrofon 4-kanałowy.
B ST1
Wybierz to ustawienie, aby reprodukować
tylko dźwięk nagrany razem z filmem.
MIX
Wybierz to ustawienie, aby miksować
i reprodukować dźwięk nagrany z filmem
i dźwięk dodany później.
ST2
Wybierz to ustawienie, aby reprodukować
tylko później dodany dźwięk.
b Uwagi
• Nie można regulować balansu dźwięku
nagranego na taśmę w 16-bitowym trybie DV.
• Przestawienie przełącznika POWER
w położenie OFF (CHG) na co najmniej
12 godzin spowoduje przywrócenie
standardowego ustawienia.
Menu
SET)
(DISPLAY
Ustawienia wyœwietlania na ekranie
i w wizjerze (MARKER / VF B.LIGHT / DATA
CODE itd.)
Symbol B oznacza ustawienie
standardowe.
W nawiasach pokazano wskaźniki
pojawiające się po wybraniu
poszczególnych ustawień.
Informacje o wybieraniu wariantów
z menu – patrz strona 53.
Naciśnij przycisk MENU t pokrętłem
SEL/PUSH EXEC wybierz wariant
(DISPLAY SET).
PEAKING
(uwydatnianie konturów)
x ON/OFF
Zmieniając ustawienie parametru
[PEAKING] na [ON], można uwydatnić
kontury w obrazie na ekranie i w ten sposób
ułatwić sobie nastawienie ostrości.
(Standardowym ustawieniem jest [OFF].)
x COLOR
Do wyboru są następujące kolory zarysów
obiektów: [WHITE] (biały), [RED]
(czerwony) i [YELLOW] (żółty).
(Standardowym ustawieniem jest
[WHITE].)
x LEVEL
Do wyboru są następujące ustawienia
poziomu zarysów: [HIGH] (duży),
[MIDDLE] (średni) i [LOW] (mały).
(Standardowym ustawieniem jest
[MIDDLE].)
b Uwaga
• Wyróżnienie konturów nie wpływa na
obraz nagrywany na taśmie.
z Wskazówka
• Aby ułatwić sobie nastawienie ostrości,
należy użyć tej funkcji w parze z funkcją
rozszerzonej ostrości (str. 32).
62
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
HISTOGRAM
Po zmianie ustawienia parametru
[HISTOGRAM] na [ON], na ekranie
pojawi się histogram (wykres rozkładu
jasności w obrazie (standardowym
ustawieniem jest [OFF]).
Funkcja ta przydaje się przy nastawianiu
ekspozycji. Korzystając z niej, można
regulować ekspozycję (str. 32). Histogram
nie jest nagrywany na taśmie ani na karcie
„Memory Stick Duo”.
Piksele
80
b Uwaga
• Podczas wyświetlania znaczników, przez
gniazda analogowe nie są reprodukowane
wskaźniki ekranowe.
z Wskazówki
Jaśniej
z Wskazówki
• Lewa część wykresu wskazuje udział ciemnych
obszarów, a prawa część udział jaśniejszych
obszarów.
• Kiedy dla parametru ZEBRA wybrane jest
ustawienie [70] lub [100], pojawia się
odpowiednie wskazanie (str. 34).
MARKER (znaczniki)
Po zmianie ustawienia parametru [ON/
OFF] na [ON], dostępne stają się parametry
[CENTER] i [GUIDEFRAME].
x ON/OFF
Przy wybranym ustawieniu [ON]
wyświetlany jest znacznik (standardowym
ustawieniem jest [OFF]). Nie jest on
nagrywany.
x CENTER
Po zmianie ustawienia parametru
[CENTER] na [ON] będzie wyświetlany
znacznik środka ekranu (standardowym
ustawieniem jest [ON]).
• Można równocześnie wyświetlić znacznik
środka i ramkę kadru.
• Umieszczenie centralnego obiektu w punkcie
przecięcia w ramce zapewni zrównoważoną
kompozycję ujęcia.
• Znaczniki pojawiają się tylko na ekranie LCD
i w wizjerze (nie są reprodukowane przez
gniazda).
EXP.FOCUS TYPE
(dzia³anie rozszerzonej ostroœci)
Pos³ugiwanie siê menu
Ciemniej
Jasność
x GUIDEFRAME
Po zmianie ustawienia parametru
[GUIDEFRAME] na [ON] będzie
wyświetlana ramka umożliwiająca
sprawdzenie, czy obiekt jest ustawiony
poziomo lub pionowo (standardowym
ustawieniem jest [OFF]).
Można wybrać rodzaj obrazu
wyświetlanego przez funkcję rozszerzonej
ostrości.
B TYPE 1
Proste powiększanie obrazu.
TYPE 2
Powiększany obraz staje się czarno-biały.
CAM DATA DSP
(wyœwietlanie danych o kamerze)
Po zmianie ustawienia parametru [CAM
DATA DSP] na [ON] stale widać
ustawienia przysłony, czasu otwarcia
migawki i wzmocnienia (standardowym
ustawieniem jest [OFF]).
63
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
Naciśnij przycisk MENU t pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz wariant
SET).
1 2 0 min
(DISPLAY
LCD COLOR
(nasycenie barw na ekranie LCD)
Używając pokrętła SEL/PUSH EXEC,
można regulować nasycenie barw na
ekranie LCD. Nie wpływa to na
kolorystykę nagrywanego obrazu.
Wartość przyCzas otwarcia
słony
migawki
Wartość
wzmocnienia
z Wskazówki
• Ręcznie nastawione wartości są stale widoczne
niezależnie od ustawienia tego parametru.
•
oznacza ustawienia automatyczne.
• Informacje pojawiające się po zmianie
ustawienia parametru [CAM DATA DSP] na
[ON] różnią się od informacji widocznych przy
wybranym ustawieniu [CAMERA DATA]
parametru [DATA CODE] (str. 65).
AU.LVL DISP
(wyœwietlanie poziomu dŸwiêku)
Ponieważ standardowym ustawieniem jest
[ON], wyświetlany jest miernik poziomu
dźwięku.
LCD BL LEVEL
(podœwietlenie ekranu LCD)
Można regulować jasność podświetlenia
ekranu LCD.
B NORMAL
Standardowa jasność.
BRIGHT
Rozjaśnianie ekranu LCD.
b Uwagi
• Po podłączeniu kamery do zewnętrznego źródła
zasilania ustawienie parametru [LCD BL
LEVEL] automatycznie zmienia się na
[BRIGHT].
• Przy wybranym ustawieniu [BRIGHT]
nieznacznie maleje wydajność akumulatora
w czasie nagrywania.
VF B.LIGHT
(podœwietlenie wizjera)
Można regulować jasność podświetlenia
wizjera.
B NORMAL
Standardowa jasność.
Miernik poziomu dźwięku
BRIGHT
Rozjaśnianie ekranu wizjera.
LCD BRIGHT
(jasnoϾ ekranu LCD)
Używając pokrętła SEL/PUSH EXEC,
można regulować jasność ekranu LCD. Nie
wpływa to na jasność nagrywanego obrazu.
z Wskazówka
64
b Uwagi
• Kiedy kamera jest podłączona do zewnętrznego
źródła zasilania, następuje automatyczny wybór
ustawienia [BRIGHT].
• Przy wybranym ustawieniu [BRIGHT]
nieznacznie maleje wydajność akumulatora
w czasie nagrywania.
• Można także wyłączyć podświetlenie ekranu
LCD (str. 19).
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
FBalans bieli
Przy odtwarzaniu nagrań dokonanych
z użyciem przejścia między ujęciami
widać wskaźnik
.
VF POWERMODE
(tryb zasilania wizjera)
B AUTO
Wizjer działa, gdy ekran LCD jest zamknięty lub obrócony w przeciwną stronę.
ON
Ekran LCD i wizjer są stale włączone.
DATA CODE (kod danych)
Podczas odtwarzania można wyświetlić
informacje zapisane automatycznie
w czasie nagrywania (kod danych).
B OFF
• Podczas wyświetlania fotografii z karty
„Memory Stick Duo” pojawia się wartość
kompensacji ekspozycji (0EV), czas otwarcia
migawki i wartość przysłony.
• W trybie DATE data i godzina są wyświetlane
w tym samym polu. Jeśli w nagrywającej
kamerze nie był nastawiony zegar, pojawią się
wskazania [-- -- --] i [--:--:--].
LETTER SIZE (wielkoϾ liter)
B NORMAL
DATE
To ustawienie należy wybrać, aby ekran
menu miał normalną wielkość.
Wyświetlanie daty i godziny.
2x
CAMERA DATA
To ustawienie należy wybrać, aby
wyświetlić wybrany z menu wariant
w dwukrotnym powiększeniu.
Wyświetlanie danych o ustawieniach
kamery.
60 min
0: 00: 00
60 min
HDV1080i
REMAINING
(iloœæ pozosta³ego miejsca)
Pos³ugiwanie siê menu
Kod danych nie jest wyświetlany.
b Uwagi
B AUTO
AUTO
F 1. 7 6 dB
100
AWyłączona funkcja SteadyShot
BEkspozycja
Jeśli podczas filmowania ustawienia
przysłony / wzmocnienia / czasu
otwarcia migawki były wybierane
automatycznie, widać wskaźnik
, a w przeciwnym razie –
wskaźnik
.
CPrzysłona
Po ręcznym nastawieniu maksymalnej
wartości przysłony, w polu wartości
przysłony widać wskaźnik
.
DWzmocnienie
ECzas otwarcia migawki
Ilość pozostałego miejsca na taśmie pojawi
się na mniej więcej 8 sekund
w następujących przypadkach:
• po przestawieniu przełącznika POWER
w położenie VCR lub CAMERA, gdy jest
włożona kaseta;
• po naciśnięciu przycisku N (odtwarzania)
lub DISPLAY/BATT INFO.
ON
Wskazanie ilości pozostałego miejsca na
taśmie jest stale widoczne.
65
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
Naciśnij przycisk MENU t pokrętłem
SEL/PUSH EXEC wybierz wariant
(DISPLAY SET).
DISP OUTPUT
(reprodukcja wskaŸników)
B LCD PANEL
Wskaźniki (takie jak kod czasowy)
pojawiają się na ekranie LCD i w wizjerze.
V-OUT/PANEL
Wskaźniki (takie jak kod czasowy)
pojawiają się na ekranie telewizora,
ekranie LCD i w wizjerze.
Menu
REC)
(IN/OUT
Ustawienia nagrywania i wejϾ / wyjϾ
(VCR HDV/DV / DV REC MODE / DV WIDE
REC / TV TYPE itd.)
Symbol B oznacza ustawienie
standardowe.
W nawiasach pokazano wskaźniki
pojawiające się po wybraniu
poszczególnych ustawień.
Informacje o wybieraniu wariantów
z menu – patrz strona 53.
Naciśnij przycisk MENU t pokrętłem
SEL/PUSH EXEC wybierz wariant
(IN/OUT REC).
REC FORMAT
(format nagrywania)
Można wybrać a format nagrywania.
B HDV1080i (
)
Nagrywanie zgodnie ze specyfikacją
HDV1080i.
DV (
)
Nagrywanie w formacie DV
b Uwaga
• Jeśli nagrywany obraz jest reprodukowany
z użyciem przewodu i.LINK, to należy także
wybrać odpowiednie ustawienie parametru
[i.LINK CONV] (str. 68).
VCR HDV/DV (format odtwarzania)
Można wybrać odtwarzany sygnał. Normalnie należy wybierać ustawienie [AUTO].
Kiedy kamera jest podłączona do innego
urządzenia przewodem i.LINK można
wybrać rodzaj sygnału wejściowego /
wyjściowego w gnieździe HDV/DV
(i.LINK). Wybrany sygnał będzie
nagrywany albo odtwarzany.
B AUTO
Przy odtwarzaniu taśmy, przełączanie
formatu między HDV a DV odbywa się
automatycznie.
66
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
W przypadku połączenia i.LINK przy
nagrywaniu / odtwarzaniu sygnałów
wejściowych / wyjściowych przez gniazdo
HDV/DV (i.LINK) przełączanie formatu
między HDV a DV następuje
automatycznie.
HDV (
)
Odtwarzane są tylko nagrania w formacie
HDV.
W przypadku połączenia i.LINK, przy
nagrywaniu / odtwarzaniu sygnałów
wejściowych / wyjściowych przez gniazdo
HDV/DV (i.LINK) wykorzystywany jest
tylko format HDV. Ustawienie to można
również wybrać, podłączając kamerę do
komputera itp.
)
Odtwarzane są tylko nagrania w formacie
DV.
W przypadku połączenia i.LINK, przy
nagrywaniu / odtwarzaniu sygnałów
wejściowych / wyjściowych przez gniazdo
HDV/DV (i.LINK) wykorzystywany jest
tylko format DV. Ustawienie to można
również wybrać, podłączając kamerę do
komputera itp.
b Uwagi
• Przed zmianą ustawienia parametru [VCR
HDV/DV] należy odłączyć przewód i.LINK.
W przeciwnym razie podłączone urządzenie,
takie jak magnetowid, może nie rozpoznawać
prawidłowo sygnału wizji z kamery.
• Kiedy wybrane jest ustawienie [AUTO]
i następuje przełączenie między formatem HDV
a DV, na krótko zanika obraz i dźwięk.
• Kiedy dla parametru [i.LINK CONV] wybrane
jest ustawienie [ON], kamera reprodukuje obraz
w następujący sposób:
– przy wybranym ustawieniu [AUTO] sygnał
HDV jest zamieniany na format DV
i reprodukowany; sygnał DV jest
reprodukowany bez zmian;
– przy wybranym ustawieniu [HDV] sygnał
HDV jest zamieniany na format DV
i reprodukowany; sygnał DV nie jest
reprodukowany;
– przy wybranym ustawieniu [DV] sygnał DV
jest reprodukowany bez zmian; sygnał HDV
nie jest reprodukowany.
Funkcja ta działa tylko wówczas, gdy dla
parametru [REC FORMAT] wybrane jest
ustawienie [DV].
B SP (SP)
Nagrywanie na taśmę odbywa się w trybie
SP (standardowym).
LP (LP)
Tryb Long Play. W tym trybie czas
nagrywania jest o 50% większy niż
w trybie SP.
b Uwagi
• Jeśli nagranie zostanie dokonane w trybie LP, to
przy odtwarzaniu taśmy w innej kamerze albo
magnetowidzie mogą występować mozaikowate
zakłócenia w obrazie albo przerwy w dźwięku.
• Jeśli jedna taśma zawiera zarówno nagrania
dokonane w trybie SP, jak i LP, mogą występować zakłócenia odtwarzanego obrazu albo
błędny zapis kodu czasowego między scenami.
• Trybu LP nie można wybrać przy nagrywaniu
w formacie HDV.
Pos³ugiwanie siê menu
DV (
DV REC MODE
(tryb nagrywania DV)
DV WIDE REC
(nagrywanie obrazu 16:9)
Można dostosować współczynnik kształtu
nagrywanego obrazu do rodzaju telewizora.
Należy się także zapoznać z instrukcją
obsługi telewizora.
B ON
Nagrywanie obrazu o współczynniku
kształtu dopasowanym do ekranu
telewizora 16:9 (panoramicznego).
OFF (
)
Nagrywanie obrazu o współczynniku
kształtu dopasowanym do ekranu
telewizora 4:3.
b Uwagi
• Ustawienie parametru [TV TYPE] należy
dostosować do telewizora używanego do
wyświetlania obrazu (str. 68).
67
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
Naciśnij przycisk MENU t pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz wariant
REC).
• Przy nagrywaniu w formacie HDV obraz
zawsze ma format 16:9. Nie jest możliwe
nagrywanie w trybie 4:3.
COMPONENT
(sygna³ komponentowy)
Podłączając kamerę do telewizora
z wejściami komponentowymi, można
wybrać typ połączenia.
576i
To ustawienie należy wybrać, podłączając
kamerę do telewizora z wejściami
komponentowymi.
(IN/OUT
TV TYPE (typ telewizora)
W zależności od podłączanego telewizora
należy wybrać odpowiednią konwersję
sygnału. Nagrany obraz będzie wyglądał
w sposób pokazany na ilustracjach.
B 16:9
To ustawienie należy wybrać, aby
wyświetlać obraz na ekranie
panoramicznego telewizora 16:9.
Obraz w formacie
HDV/DV (16:9)
Obraz w formacie
DV (4:3)
B 1080i/576i
To ustawienie należy wybrać, podłączając
kamerę do telewizora z wejściami
komponentowymi, które umożliwiają
wyświetlanie sygnału 1080i.
i.LINK CONV
(przekszta³canie i.LINK)
Sygnały w formacie HDV mogą być
zamieniane na format DV i w tej postaci
reprodukowane przez interfejs HDV/DV
(i.LINK).
4:3
To ustawienie należy wybrać, aby
wyświetlać obraz na ekranie
standardowego telewizora 4:3.
Obraz w formacie
HDV/DV (16:9)
Obraz w formacie
DV (4:3)
B OFF
Reprodukcja obrazu przez interfejs
HDV/DV (i.LINK) zgodnie
z ustawieniami parametrów [REC
FORMAT] i [VCR HDV/DV].
ON
Obraz w formacie HDV jest zamieniany na
format DV, a obraz w formacie DV jest
reprodukowany w formacie DV.
b Uwagi
• Parametr ten nie wpływa na sygnał w interfejsie
i.LINK.
• Ustawienia parametru [TV TYPE] nie można
zmienić po podłączeniu kamery do telewizora
za pomocą przewodu i.LINK i rozpoczęciu
odtwarzania taśmy.
b Uwagi
• Informacji o ustawieniach sygnału wejściowego
przy połączeniu i.LINK należy szukać w opisie
parametru [VCR HDV/DV] (str. 66).
• Przed zmianą ustawienia parametru [i.LINK
CONV] należy odłączyć przewód i.LINK.
W przeciwnym razie podłączone urządzenie
wideo może nie rozpoznawać prawidłowo
sygnału wizji z kamery.
68
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
Menu
SET)
(MEMORY
Ustawienia karty „Memory Stick Duo”
(QUALITY / ALL ERASE itd.)
1.2M
1440 ×
810
Symbol B oznacza ustawienie
standardowe.
W nawiasach pokazano wskaźniki
pojawiające się po wybraniu
poszczególnych ustawień.
Informacje o wybieraniu wariantów
z menu – patrz strona 53.
Naciśnij przycisk MENU t pokrętłem
SEL/PUSH EXEC wybierz wariant
(MEMORY SET).
0.9M
1080 ×
810
VGA
640 ×
480
0.2M
640 ×
360
1.2M
2 GB
3 150
4 300 12 000 15 000
7 500 10 000 30 000 30 000
4 GB
6 300
8 500 23 500 29 500
14 500 19 500 59 000 59 000
U góry: przy wybranej jakości obrazu [FINE].
U dołu: przy wybranej jakości obrazu
[STANDARD].
STANDARD (
b Uwaga
QUALITY (jakoϾ)
B FINE (
)
)
Zapis fotografii o standardowej jakości.
Pojemnoœci kart „Memory Stick Duo”
(MB) i liczby obrazów, które mo¿na
zapisaæ
1.2M
1440 ×
810
0.9M
1080 ×
810
VGA
640 ×
480
0.2M
640 ×
360
1.2M
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
25
34
96
115
60
80
240
240
240
51
69
190
120
160
485
485
100
135
390
490
240
325
980
980
205
280
780
980
490
650
1970
1970
370
500
1 400
1 750
890
1 150
3 550
3 550
760
1 000
2 850
3 600
1 800
2 400
7 200
7 200
1 550
2 100
5 900
7 300
3 650
4 900 14 500 14 500
• Wartości dotyczą kart „Memory Stick Duo”
wyprodukowanych przez Sony Corporation.
Liczba możliwych do zapisania obrazów zależy
od warunków zapisu.
Pos³ugiwanie siê menu
Zapis fotografii o wysokiej jakości.
* Nagrywanie: wielkość obrazu jest stała i wynosi
[
1.2M] w formacie HDV oraz DV (16:9),
a [0.9M] w formacie DV (4:3).
Odtwarzanie: wielkość obrazu jest stała
i wynosi [
1.2M] w formacie HDV, [
0.2M] w formacie DV (16:9), a [VGA (0.3M)]
w formacie DV (4:3).
Przybli¿one objêtoœci obrazów (kB)
´
1.2M
0.9M
VGA
0.2M
600
450
150
130
260
190
60
60
U góry: przy wybranej jakości obrazu [FINE].
U dołu: przy wybranej jakości obrazu
[STANDARD].
ALL ERASE
(kasowanie ca³ej zawartoœci)
Można skasować z karty „Memory Stick
Duo” lub z wybranego folderu wszystkie
obrazy, które nie są objęte ochroną.
1 Wybierz wariant [ALL FILES] lub
[CURRNT FOLDER].
[ALL FILES]: kasowanie wszystkich
obrazów z karty „Memory Stick Duo”.
[CURRNT FOLDER]: kasowanie
wszystkich obrazów z wybranego folderu.
69
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
Naciśnij przycisk MENU t pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz wariant
SET).
2 Używając pokrętła SEL/PUSH EXEC,
wybierz warianty [YES] t [YES].
Pojawi się komunikat [
Erasing all
data...]. Po skasowaniu wszystkich
niezabezpieczonych obrazów pojawi się
komunikat [Completed].
b Uwagi
• Jeśli używana karta „Memory Stick Duo” jest
wyposażona w przełącznik ochrony przed
zapisem, to najpierw należy wyłączyć ochronę
przed zapisem (str. 106).
• Skasowanie z folderu wszystkich obrazów nie
powoduje usunięcia samego folderu.
• Kiedy widać komunikat [
Erasing all data...]
nie należy wykonywać następujących
czynności:
– przesuwać przełącznika POWER ani używać
jakichkolwiek przycisków,
– wyjmować karty „Memory Stick Duo”.
FORMAT (formatowanie)
Karta „Memory Stick Duo” jest fabrycznie
sformatowana i nie wymaga formatowania.
Aby sformatować kartę „Memory Stick
Duo”, wybierz warianty [YES]t[YES].
b Uwagi
• Kiedy widać komunikat [
Formatting…] nie
należy wykonywać następujących czynności:
– przesuwać przełącznika POWER ani używać
jakichkolwiek przycisków,
– wyjmować karty „Memory Stick Duo”.
• Formatowanie powoduje skasowanie całej
zawartości karty „Memory Stick Duo”, w tym
obrazów objętych ochroną i nowo utworzonych
folderów.
FILE NO. (numeracja plików)
B SERIES
Ciągłość numeracji plików jest
zachowywana nawet po wymianie karty
„Memory Stick Duo”. Numeracja plików
zmienia się po utworzeniu nowego folderu
lub po zmianie folderu nagrywania.
(MEMORY
RESET
Po każdej wymianie karty „Memory Stick
Duo” numeracja plików będzie się
zaczynała od 0001.
NEW FOLDER (nowy folder)
Wybierając wariant [YES], można
utworzyć na karcie „Memory Stick Duo”
nowy folder (102MSDCF do 999MSDCF).
Kiedy folder jest pełny (zawiera
maksymalną liczbę 9 999 obrazów),
automatycznie jest tworzony nowy folder.
b Uwagi
• Kamera nie pozwala na kasowanie utworzonych
folderów. Trzeba sformatować kartę „Memory
Stick Duo” (str. 70) lub skasować foldery za
pośrednictwem komputera.
• Wzrost liczby folderów na karcie „Memory
Stick Duo” może się przyczynić do
zmniejszenia liczby obrazów, które można
zapisać na karcie.
REC FOLDER (folder, w którym
odbywa siê zapis)
Można wybrać folder wykorzystywany do
zapisu obrazów. W tym celu należy
wskazać żądany folder pokrętłem SEL/
PUSH EXEC, po czym nacisnąć pokrętło.
z Wskazówki
• Standardowo zapis obrazów odbywa się
w folderze 101MSDCF.
• Po zapisaniu obrazu w folderze folder ten staje
się zarazem domyślnym folderem wyświetlania.
PB FOLDER (folder, z którego
odbywa siê wyœwietlanie)
Można wybrać folder, z którego mają być
wyświetlane obrazy. W tym celu należy
wskazać żądany folder pokrętłem SEL/
PUSH EXEC, po czym nacisnąć pokrętło.
70
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
Menu
(OTHERS)
Ustawienia nagrywania na taœmê i inne
podstawowe ustawienia (USB SELECT /
QUICK REC / BEEP itd.)
Symbol B oznacza ustawienie
standardowe.
W nawiasach pokazano wskaźniki
pojawiające się po wybraniu
poszczególnych ustawień.
Informacje o wybieraniu wariantów
z menu – patrz strona 53.
Naciśnij przycisk MENU t pokrętłem
SEL/PUSH EXEC wybierz wariant
(OTHERS).
CAMERA PROF. (profil kamery)
z Wskazówka
• W profilach kamery można zapisywać
ustawienia parametrów w menu, profili obrazu
i przycisków.
x Zapisywanie ustawieñ w profilu kamery
1 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz
wariant [SAVE].
2 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC,
wybierz wariant [NEW FILE] lub
nazwę istniejącego profilu kamery.
3 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC,
wybierz z ekranu sprawdzania wariant
[YES].
Ustawienia profilu kamery zostaną
zapisane.
z Wskazówki
• W przypadku wybrania wariantu [NEW FILE]
profil otrzymuje nazwę [CAM1] lub [CAM2].
• Wybór istniejącego profilu kamery spowoduje
zastąpienie jego zawartości.
1 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz
wariant [PROFILE NAME].
2 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz
profil kamery, którego nazwę chcesz
zmienić.
Pojawi się nazwa profilu.
3 Zmień nazwę profilu, używając
pokrętła SEL/PUSH EXEC.
z Wskazówka
• Sposób wprowadzania nazwy jest taki
sam jak przy nadawaniu nazwy
profilowi obrazu (str. 39).
4 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC
wskaż wariant [OK], po czym naciśnij
pokrętło.
Nazwa profilu zostanie zmieniona.
x Przywracanie ustawieñ z profilu kamery
Można wczytać ustawienia z profilu
kamery i używać kamery z tymi
ustawieniami.
1 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz
wariant [LOAD].
2 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż
profil kamery, który chcesz wczytać.
3 Z ekranu sprawdzania wybierz wariant
[YES].
Kamera uruchomi się na nowo i zaczną
obowiązywać ustawienia z wybranego
profilu.
Pos³ugiwanie siê menu
W pamięci kamery można zapisać dwa
zestawy ustawień kamery (profile kamery).
Zapisane profile można wykorzystać do
szybkiego przywrócenia żądanych ustawień
kamery.
x Zmienianie nazwy profilu
Można zmienić nazwę profilu kamery.
x Kasowanie ustawieñ profilu kamery
1 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz
wariant [DELETE].
2 Pokrętłem SEL/PUSH EXEC wskaż
profil kamery, który chcesz skasować.
3 Z ekranu sprawdzania wybierz wariant
[YES].
ASSIGN BTN (przyciski ASSIGN)
Patrz str. 40.
71
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
Naciśnij przycisk MENU t pokrętłem SEL/PUSH EXEC wybierz wariant
PHOTO/EXP.FOCUS
Można wybrać funkcję przycisku PHOTO/
EXPANDED FOCUS.
B PHOTO
Zapis fotografii (str. 27).
EXP.FOCUS
Przycisk PHOTO/EXPANDED FOCUS
działa tak jak przycisk EXPANDED
FOCUS (str. 32).
b Uwaga
• Wybór ustawienia [EXP.FOCUS] uniemożliwia
zapis fotografii przyciskiem na kamerze. Trzeba
wówczas używać przycisku PHOTO na pilocie.
CLOCK SET (nastawianie zegara)
Patrz str. 21.
WORLD TIME (czas na œwiecie)
Kiedy kamera jest używana za granicą,
można skorygować godzinę (zegar)
o różnicę czasów między dwiema strefami
czasowymi. W tym celu należy obracać
pokrętło SEL/PUSH EXEC.
Po nastawieniu różnicy czasów na 0
przywrócone zostanie pierwotne ustawienie
zegara.
LANGUAGE (jêzyk)
Można wybrać język, w którym będą
wyświetlane informacje na ekranie LCD.
• Jeśli lista języków nie zawiera języka ojczystego, można wybrać wariant [ENG[SIMP]]
(uproszczony angielski).
(OTHERS).
USB SELECT (tryb USB)
Można podłączyć kamerę do komputera
przewodem USB i wyświetlać obrazy
z karty „Memory Stick Duo” na komputerze (str. 84). Można też podłączyć kamerę
do drukarki zgodnej z PictBridge (str. 81).
B
Memory Stick
Wybierz to ustawienie, aby wyświetlać na
komputerze lub importować do komputera
obrazy zapisane na karcie „Memory Stick
Duo”.
PictBridge PRINT
Wybierz to ustawienie, jeśli kamera ma
być podłączona do drukarki zgodnej
z PictBridge w celu wydruku obrazów
(str. 81).
PB ZOOM (powiêkszanie
wyœwietlanego obrazu)
Po zmianie ustawienia parametru [PB
ZOOM] na [ON] można powiększyć obraz
od około 1,1 raza do 5 razy w stosunku do
pierwotnej wielkości (w przypadku
fotografii: od około 1,5 raza do 5 razy).
(Standardowym ustawieniem jest [OFF].)
Współczynnik powiększenia można
zmieniać dźwignią zoomu. Aby zakończyć
powiększanie, naciśnij stronę W dźwigni
zoomu.
z Wskazówka
• Aby przemieścić powiększony obraz poziomo,
obracaj pokrętło SEL/PUSH EXEC, po czym je
naciśnij. Aby przemieścić powiększony obraz
pionowo, jeszcze raz naciśnij pokrętło SEL/
PUSH EXEC, po czym je obracaj.
72
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB06MEN.fm
QUICK REC
(szybkie nagrywanie)
Można nieznacznie skrócić czas, w jakim
kamera będzie osiągała gotowość do
nagrywania. Funkcja ta dotyczy przypadku
przestawiania przełącznika POWER
z położenia OFF (CHG) w położenie
CAMERA.
B OFF
Osiągnięcie przez kamerę gotowości do
nagrywania trwa dłużej, ale uzyskuje się
płynne przejścia między ujęciami.
ON (
)
Po zmianie ustawienia tego parametru na
[OFF] w czasie nagrywania nie będzie się
paliła lampka nagrywania (standardowym
ustawieniem jest ON).
REMOTE CTRL (pilot)
Standardowym ustawieniem tego
parametru jest [ON]. Przy tym ustawieniu
można używać dostarczonego pilota
(str. 122).
z Wskazówka
• Zmień ustawienie na [OFF], aby zapobiec
reagowaniu kamery na sygnały z pilota od
innego urządzenia.
z Wskazówki
• Przy wybranym ustawieniu [ON] parametru
[QUICK REC] zmiana ujęcia wiąże się
z chwilowym znieruchomieniem obrazu (zaleca
się montaż na komputerze).
• Jeśli tryb gotowości do nagrywania będzie
włączony przez mniej więcej 3 minuty, bęben
zatrzyma się, a tryb gotowości wyłączy się.
Chroni to taśmę i zapobiega niepotrzebnemu
zużyciu akumulatora. Ponieważ kamera nie
wyłącza się, aby wznowić nagrywanie,
wystarczy ponownie nacisnąć przycisk REC
START/STOP.
Pos³ugiwanie siê menu
Nieznacznie skraca się czas między
włączeniem kamery, a osiągnięciem przez
nią gotowości do nagrywania. Przejścia
między ujęciami mogą jednak nie być
płynne.
To ustawienie należy wybrać, aby nie
stracić szansy na interesujące nagranie.
REC LAMP (lampka nagrywania)
BEEP (sygnalizacja dŸwiêkowa)
B ON
W momencie rozpoczęcia / zatrzymania
nagrywania słychać melodyjkę.
OFF
Wyłączanie melodyjki.
73
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB07DUB.fm
Kopiowanie / edycja
Kopiowanie na magnetowid, nagrywarkê DVD,
nagrywarkê z dyskiem twardym itp.
Jako źródła zasilania kamery należy użyć dostarczonego zasilacza sieciowego włączonego do
ściennego gniazdka sieciowego (str. 15). Należy się ponadto zapoznać z instrukcjami obsługi
podłączanych urządzeń.
Pod³¹czanie urz¹dzeñ zewnêtrznych
Sposób podłączania i jakość obrazu zależą od magnetowidu, nagrywarki DVD, nagrywarki
z dyskiem twardym i użytych gniazd.
: Przepływ sygnału
Kamera
2
Przewód
Urz¹dzenie zewnêtrzne
Przewód i.LINK
(wyposażenie dodatkowe)
Urządzenie zgodne
z formatem HDV1080i
t Jakość HD*1
• Urządzenie zewnętrzne musi być wyposażone w gniazdo i.LINK zgodne ze specyfikacją HDV1080i.
2
Przewód i.LINK
(wyposażenie dodatkowe)
Przewód połączeniowy A/V z wtykiem
S VIDEO (wyposażenie dodatkowe)
1
1
(Czerwony)
(Biały)
(Żółty)
Przewód połączeniowy A/V
(dostarczony)
(Czerwony)
(Biały)
(Żółty)
Urządzenie AV z gniazdem
i.LINK
t Jakość SD*1
Urządzenie AV z gniazdem
S VIDEO
t Jakość SD*1
Urządzenie AV z gniazdami
audio/wideo*2
t Jakość SD*1
*1 Bez względu na wykonane połączenia, obraz w formacie DV jest kopiowany jako obraz SD
(o standardowej rozdzielczości).
*2 Jeśli kamera jest łączona z urządzeniem monofonicznym, to żółty wtyk przewodu połączeniowego A/V
należy podłączyć do gniazda wejścia wideo, a wtyk biały (lewego kanału) albo czerwony (prawego
kanału) do gniazda wejścia audio urządzenia.
b Uwaga
74
• Nie można kopiować nagrań przy użyciu przewodu HDMI.
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB07DUB.fm
Gniazda na kamerze
Otwórz osłonę gniazd i podłącz przewód.
1
2
U¿ycie przewodu i.LINK (wyposa¿enie dodatkowe)
Format kopii (HDV/DV) zależy od formatu nagrania i formatu urządzenia nagrywającego (magnetowidu / nagrywarki DVD). Sprawdź w tabeli odpowiednie ustawienia i wybierz je w menu.
b Uwaga
z Wskazówka
• Kamera jest wyposażona w 4-stykowe złącze i.LINK. Należy wybrać przewód pasujący do gniazda
w podłączanym urządzeniu.
Format kopii
Format
nagrania
w kamerze
Format magnetowidu /
urz¹dzenia DVD
Format
HDV*1
Format DV
Kopiowanie nagrania HDV
w formacie HDV
HDV
HDV
–*3
Przekształcanie nagrania
HDV do formatu DV
HDV
DV
DV
Kopiowanie nagrania DV
w formacie DV
DV
DV
DV
Ustawienia w menu
[VCR HDV/DV]
(str. 66)
Kopiowanie / edycja
• Przed zmienianiem w menu opisanych tu ustawień należy odłączyć przewód i.LINK. W przeciwnym
razie magnetowid / urządzenie DVD może nieprawidłowo rozpoznawać sygnał wideo.
[i.LINK CONV]
(str. 68)
[OFF]
[AUTO]
[ON]
[OFF]
Kiedy taœma zawiera nagrania zarówno w formacie HDV, jak i DV
Przekształcanie nagrań
HDV i DV do formatu DV
HDV/DV
DV
DV
Kopiowanie tylko fragmentów w formacie HDV
HDV
HDV
–*3
DV
–*2
–*3
Kopiowanie tylko fragmentów w formacie DV
HDV
–*
–*
DV
DV
DV
2
[AUTO]
[ON]
[HDV]
[OFF]
[DV]
[OFF]
2
*1 Urządzenie nagrywające zgodne ze specyfikacją HDV1080i.
*2 Taśma przesuwa się, ale nie jest nagrywany obraz ani dźwięk (pusty obraz).
*3 Obraz nie jest rozpoznawany (nie jest dokonywane nagranie).
75
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB07DUB.fm
Kopiowanie na magnetowid, nagrywarkê DVD, nagrywarkê z dyskiem
twardym itp. (cd.)
b Uwagi
• Kiedy dla parametru [VCR HDV/DV] wybrane
jest ustawienie [AUTO] i następuje przełączenie
między formatem HDV a DV, na krótko zanika
obraz i dźwięk.
• Kiedy rolę urządzenia nagrywającego pełni
kamera HDR-FX7E, to dla parametru [VCR
HDV/DV] należy wybrać ustawienie [AUTO]
(str. 66).
• Jeśli zarówno urządzenie odtwarzające, jak
i nagrywające (na przykład dwie kamery
HDR-FX7E) są zgodne ze specyfikacją
HDV1080i i połączone przewodem i.LINK, to
zatrzymanie nagrywania lub włączenie pauzy
w nagrywaniu spowoduje nieciągłość obrazu
lub zakłócenia w obrazie.
• Jeśli do połączenia służy przewód połączeniowy
A/V, to dla parametru [DISP OUTPUT]
powinno być wybrane ustawienie [LCD
PANEL] (standardowe) (str. 66).
Jeœli do po³¹czenia jest u¿ywany
przewód po³¹czeniowy A/V z wtykiem
S VIDEO (wyposa¿enie dodatkowe)
Zamiast wtyku wideo (żółtego) należy
podłączyć wtyk S VIDEO. Ten rodzaj
połączenia zapewnia wierniejszy obraz
i wyższą jakość obrazu w formacie DV.
Podłączenie samego wtyku S VIDEO nie
pozwala na reprodukcję dźwięku.
Kopiowanie na inne urz¹dzenie
1 Przygotuj kamerę do odtwarzania.
Włóż nagraną kasetę.
Przestaw przełącznik POWER
w położenie VCR.
2 Przygotuj magnetowid /
nagrywarkę DVD do nagrywania.
W przypadku kopiowania na
magnetowid włóż kasetę, na którą
można dokonać nagrania.
W przypadku kopiowania na
nagrywarkę DVD włóż płytę DVD, na
którą można dokonać nagrania.
Jeśli urządzenie nagrywające pozwala
na wybór wejścia, wybierz właściwe
wejście (video 1, video 2 itp.).
3 Podłącz magnetowid /
nagrywarkę DVD do kamery
pełniącej rolę urządzenia
odtwarzającego.
Szczegóły dotyczące podłączania –
patrz strona 74.
4 Włącz odtwarzanie w kamerze
i zacznij nagrywać obraz na
magnetowid / nagrywarkę DVD.
Szczegółów należy szukać w instrukcji
obsługi urządzenia nagrywającego.
5 Po zakończeniu kopiowania
zatrzymaj kamerę i magnetowid /
nagrywarkę DVD.
Dostosuj ustawienie parametru [TV
TYPE] do urządzenia służącego do
wyświetlania obrazu (telewizora itp.)
(str. 68).
76
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB07DUB.fm
Nagrywanie obrazu
z magnetowidu
b Uwagi
z Wskazówki
• Aby nagrać datę i godzinę oraz dane
o ustawieniach kamery połączonej przewodem
A/V, trzeba je wyświetlić na ekranie.
• Kiedy używany jest przewód i.LINK, sygnały
wideo i audio są przesyłane w postaci cyfrowej,
co gwarantuje wysoką jakość obrazu.
• Jeśli używany jest przewód i.LINK, format
sygnału wyjściowego (
lub
) można sprawdzić na ekranie
LCD kamery.
Kamera pozwala na nagrywanie filmów
z magnetowidu na taśmę. Na karcie
„Memory Stick Duo” można ponadto
zapisać jako fotografię wybrany kadr filmu
lub audycji. Jeśli podłączone urządzenie
jest zgodne ze specyfikacją HDV1080i,
można nagrywać obraz w formacie HDV.
Najpierw należy włożyć do kamery kasetę
lub kartę „Memory Stick Duo”, na którą
można dokonać nagrania.
Do połączenia kamery z magnetowidem
należy użyć przewodu i.LINK.
Jako źródła zasilania kamery należy użyć
dostarczonego zasilacza sieciowego
włączonego do ściennego gniazdka
sieciowego (str. 15). Należy się ponadto
zapoznać z instrukcjami obsługi
podłączanych urządzeń.
b Uwagi
• Do użycia tej funkcji potrzebny jest przewód
i.LINK.
• Nie jest możliwe użycie przewodu
połączeniowego A/V.
• Kamera jest wyposażona w 4-stykowe złącze
i.LINK. Należy wybrać przewód pasujący do
gniazda w podłączanym urządzeniu.
• Kamera pozwala na nagrywanie tylko ze źródeł
sygnału PAL. Nie można więc na nią
prawidłowo nagrać francuskich kaset wideo czy
audycji telewizyjnych (SECAM). Szczegółowe
informacje o systemach telewizji kolorowej –
patrz strona 103.
• Jeśli doprowadzenie wejściowego sygnału PAL
wymaga użycia 21-stykowej przejściówki, to
trzeba użyć dwukierunkowej 21-stykowej
przejściówki (wyposażenie dodatkowe).
Kopiowanie / edycja
• Przez interfejs HDV/DV (i.LINK) nie można
przesyłać:
– wskaźników,
– tytułów zapisanych w innej kamerze.
• Przez interfejs HDV/DV (i.LINK) nie będzie
reprodukowany obraz w formacie HDV
wyświetlany w trybie pauzy lub
z niestandardową prędkością.
• Kiedy do połączenia służy przewód i.LINK:
– w obrazie nagrywanym na magnetowid /
nagrywarkę DVD po przełączeniu kamery
w tryb pauzy będą występowały zakłócenia;
– w zależności od używanego urządzenia lub
programu może nie być wyświetlany ani
nagrywany kod danych (dane o dacie /
godzinie / ustawieniach kamery);
– nie można niezależnie nagrywać obrazu
i dźwięku.
• Podczas kopiowania w formacie DV nagrań
z kamery na nagrywarkę DVD przez interfejs
i.LINK nie jest możliwe sterowanie kamerą za
pośrednictwem nagrywarki DVD, nawet jeśli
z instrukcji obsługi nagrywarki wynika co
innego. Jeśli nagrywarka DVD pozwala na
wybór trybu wejścia DV i umożliwia
doprowadzenie / reprodukcję obrazu, to należy
wykonać procedurę z punktu „Kopiowanie na
inne urządzenie”.
77
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB07DUB.fm
Nagrywanie obrazu z magnetowidu (cd.)
Urządzenie zgodne
z formatem
HDV1080i
Urządzenie AV
z gniazdem
i.LINK
Nagrywanie filmów
1 Przestaw przełącznik POWER
w położenie VCR.
t Jakość HD
t Jakość SD
Do gniazda i.LINK
: Przepływ
sygnału
Przewód i.LINK
(wyposażenie
dodatkowe)
2 Wybierz ustawienia właściwe dla
sygnału wejściowego.
W przypadku nagrywania z urządzenia
zgodnego z formatem HDV, zmień
ustawienie parametru [VCR HDV/DV]
na [AUTO].
W przypadku nagrywania z urządzenia
zgodnego z formatem DV, zmień
ustawienie parametru [VCR HDV/DV]
na [DV] lub [AUTO] (str. 66).
3 Podłącz do kamery magnetowid
(urządzenie odtwarzające).
Do złącza
interfejsu HDV/
DV (i.LINK)
* Wymagane jest użycie gniazda i.LINK
zgodnego ze specyfikacją HDV1080i.
Jeśli używany jest przewód i.LINK,
format sygnału wyjściowego (
lub
) można
sprawdzić na ekranie LCD kamery
(wskaźnik może się także pojawić na
ekranie urządzenia odtwarzającego, ale
nie zostanie nagrany).
4 Włóż kasetę do magnetowidu.
5 Przełącz kamerę w tryb pauzy
w nagrywaniu.
Trzymając wciśnięty przycisk X
(pauzy), równocześnie naciśnij oba
przyciski z REC.
78
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB07DUB.fm
z Wskazówka
• Kiedy jest doprowadzony sygnał 4:3, z lewej
prawej strony ekranu kamery pojawiają się
czarne pasy.
Nagrywanie fotografii
Najpierw należy włożyć do kamery kartę
„Memory Stick Duo”, na którą można
dokonać nagrania, i zmienić ustawienie
parametru [PHOTO/EXP.FOCUS] na
[PHOTO] (standardowe) (str. 72).
6 Zacznij odtwarzać kasetę
w magnetowidzie.
Na ekranie LCD kamery pojawi się
obraz z podłączonego urządzenia.
zacząć nagrywanie, ponownie
naciśnij przycisk X (pauzy).
8 Aby zatrzymać nagrywanie,
naciśnij przycisk x
(zatrzymywania).
z punktu „Nagrywanie filmów”.
2 Zacznij odtwarzać taśmę.
Na ekranie kamery pojawi się obraz
z magnetowidu.
3 Kiedy pojawi się scena, której
obraz chcesz zapisać, naciśnij
przycisk PHOTO/EXPANDED
FOCUS.
b Uwagi
b Uwaga
• Przez interfejs HDV/DV (i.LINK) nie można
nagrywać programów telewizyjnych.
• Nagrywanie obrazu z urządzeń DV jest możliwe
tylko w formacie DV.
• Kiedy do połączenia służy przewód i.LINK:
– w obrazie nagrywanym na magnetowid po
przełączeniu kamery w tryb pauzy będą
występowały zakłócenia;
– nie można niezależnie nagrywać obrazu
i dźwięku;
– zatrzymanie nagrania lub włączenie pauzy
i późniejsze wznowienie nagrania może
spowodować nieciągłość obrazu.
• Wielkość obrazu filmowego w formacie HDV
jest stała i wynosi [
1.2M]. Wielkość obrazu
filmowego w formacie DV jest stała i wynosi
[
0.2M] (16:9) lub [VGA (0.3M)] (4:3).
Kopiowanie / edycja
7 W miejscu, od którego chcesz
1 Wykonaj czynności 1 do 4
79
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB07DUB.fm
Kopiowanie obrazu
z taœmy na kartê
„Memory Stick Duo”
Na karcie „Memory Stick Duo” można
zapisywać fotografie. Upewnij się, że do
kamery jest włożona nagrana taśma i karta
„Memory Stick Duo”. Zmień ustawienie
parametru [PHOTO/EXP.FOCUS] na
[PHOTO] (standardowe) (str. 72).
1 Przestaw przełącznik POWER
w położenie VCR.
2 Odszukaj scenę, którą chcesz
Kasowanie nagrañ
z karty „Memory
Stick Duo”
1 Przestaw przełącznik POWER
w położenie VCR.
2 Wyświetl obraz, który chcesz
skasować (str. 29).
3 Naciśnij przycisk MEMORY/
DELETE.
zapisać.
Naciśnij przycisk N (odtwarzania),
aby odtwarzać taśmę. Kiedy pojawi się
żądana scena, naciśnij przycisk
PHOTO/EXPANDED FOCUS.
MEMORY/
DELETE
Pojawi się komunikat [Delete this
image?].
b Uwagi
• Na karcie „Memory Stick Duo” zostanie
zapisana data i godzina nagrania obrazu na
taśmie i na karcie. Kamera wyświetla datę
i godzinę nagrania obrazu na taśmie. Na kartę
Memory Stick Duo” nie można natomiast
skopiować z taśmy danych o ustawieniach
kamery.
• Wielkość obrazu filmowego w formacie HDV
jest stała i wynosi [
1.2M]. Wielkość obrazu
filmowego w formacie DV jest stała i wynosi
[
0.2M] (16:9) lub [VGA (0.3M)] (4:3).
• Zapis fotografii nie jest możliwy podczas
powiększania wyświetlanego obrazu (str. 72).
4 Obracając pokrętło SEL/PUSH
EXEC, wskaż wariant [YES], po
czym naciśnij pokrętło.
b Uwaga
• Skasowanych obrazów nie można odzyskać.
80
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB07DUB.fm
Drukowanie
nagranych obrazów
b Uwaga
• Fotografii nie można skasować, gdy karta
„Memory Stick Duo” jest wyposażona
w przełącznik ochrony przed zapisem
i przełącznik ten znajduje się w położeniu
ochrony (str. 106) lub gdy wybrany obraz jest
objęty ochroną (str. 92).
(na drukarce zgodnej
z PictBridge)
Fotografie można w łatwy sposób drukować na drukarce zgodnej z PictBridge, nie
podłączając kamery do komputera.
z Wskazówki
• Aby kasować obrazy z ekranu indeksu,
przyciskiem VOLUME/MEMORY
przemieszczaj znak B na żądane obrazy
i wykonuj czynności 3 i 4.
• Aby skasować wszystkie obrazy naraz, wybierz
wariant [
ALL ERASE] (str. 69).
Podłącz kamerę do zasilacza sieciowego,
aby zasilać ją z sieci.
Włóż do kamery kartę „Memory Stick
Duo” z fotografiami i włącz drukarkę.
Pod³¹czanie kamery do drukarki
1 Przestaw przełącznik POWER
w położenie VCR.
pokrętłem SEL/PUSH EXEC
wybierz warianty
(OTHERS)
t [USB SELECT] t [PictBridge
PRINT].
Kopiowanie / edycja
2 Naciśnij przycisk MENU, po czym
3 Podłącz przewód USB do gniazd
(USB) kamery i drukarki.
Przewód USB
(dostarczony)
81
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB07DUB.fm
Drukowanie nagranych obrazów (na drukarce zgodnej z PictBridge) (cd.)
1 Używając pokrętła SEL/PUSH EXEC,
wybierz warianty [SET] t [DATE/
TIME] t [DATE] lub [DAY &
TIME].
2 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC,
wskaż wariant [
RETURN], po
czym naciśnij pokrętło.
Pojawi się jeden z obrazów zapisanych
na karcie „Memory Stick Duo”.
Ponownie pojawi się ekran wyboru
PictBridge.
4 Używając pokrętła SEL/PUSH
Drukowanie
1 Przyciskiem VOLUME/MEMORY
wybierz obraz, który chcesz
wydrukować.
EXEC, wybierz warianty [EXEC]
t [YES].
Po zakończeniu drukowania znika napis
[Printing...] i z powrotem pojawia się
ekran wyboru obrazu.
Kiedy drukowanie zakończy się,
naciśnij przycisk MENU.
2 W razie potrzeby wybierz żądaną
liczbę odbitek.
b Uwagi
Aby nie wybierać liczby, przejdź do
czynności 3 (automatycznie zostanie
wybrana 1 odbitka).
• Nie gwarantuje się właściwego działania, jeśli
podłączone urządzenie jest niezgodne ze
standardem PictBridge.
• Należy się także zapoznać z instrukcją obsługi
używanej drukarki.
• Kiedy jest podłączona drukarka (na ekranie
widać wskaźnik
), nie należy próbować
wykonywać następujących czynności:
– używać przełącznika POWER,
– odłączać od kamery albo drukarki przewodu
USB,
– wyjmować z kamery karty „Memory Stick
Duo”.
Grozi to błędami w działaniu urządzeń.
• Jeśli drukarka przestanie działać, należy
odłączyć przewód USB, wyłączyć i włączyć
drukarkę, po czym od nowa zacząć całą
procedurę.
• Niektóre drukarki mogą obcinać górę, dół lub
boki obrazu. W przypadku drukowania obrazu
panoramicznego (16:9) może dojść do
poważnego ucięcia boków obrazu.
• Niektóre drukarki mogą nie obsługiwać funkcji
drukowania daty / godziny. Szczegółów należy
szukać w instrukcji obsługi drukarki.
1 Używając pokrętła SEL/PUSH EXEC,
wybierz warianty [SET] t [COPIES].
2 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC,
wskaż żądaną liczbę, po czym naciśnij
pokrętło.
3 Obracając pokrętło SEL/PUSH EXEC,
wskaż wariant [
RETURN], po
czym naciśnij pokrętło.
Ponownie pojawi się ekran wyboru
PictBridge.
z Wskazówka
• Można wydrukować do 20 odbitek.
3 Aby nadrukować na obrazie datę
i godzinę, postępuj zgodnie
z poniższym opisem.
Aby nie nadrukowywać daty i godziny,
przejdź do czynności 4.
82
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB07DUB.fm
• Nie gwarantuje się możliwości wydrukowania
obrazów zarejestrowanych przez urządzenie
inne niż ta kamera.
z Wskazówka
• PictBridge jest standardem przemysłowym
stworzonym przez Camera & Imaging Products
Association. Standard ten umożliwia
drukowanie fotografii bez komputera, po
podłączeniu drukarki bezpośrednio do cyfrowej
kamery wideo lub cyfrowego aparatu
fotograficznego dowolnej marki.
Kopiowanie / edycja
83
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB08COM.fm
U¿ycie komputera
Pod³¹czanie do
komputera
Kiedy kamera jest podłączona do
komputera, można używać następujących
funkcji:
Kopiowanie fotografii z karty „Memory
Stick Duo” do komputera
t str. 84
Kopiowanie filmu w formacie HDV z taśmy
do komputera
t str. 87
Kopiowanie filmu w formacie DV z taśmy
do komputera
t str. 87
Informacja o po³¹czeniach
Kamerę można połączyć z komputerem na
dwa sposoby:
– Przewodem USB
Można wówczas kopiować obrazy z karty
„Memory Stick Duo”.
– Przewodem i.LINK
Można wówczas kopiować obraz z taśmy.
Uwagi o pod³¹czaniu do komputera
• Podłączając kamerę przewodem USB lub
i.LINK do komputera, należy się upewnić, że
wtyk przewodu jest włączany we właściwym
kierunku. Siłowe wciskanie niewłaściwie
ułożonego wtyku grozi uszkodzeniem gniazda
lub awarią kamery.
• Nie jest możliwe:
– kopiowanie do komputera obrazu z taśmy
przez przewód USB,
– kopiowanie do komputera obrazów z karty
„Memory Stick Duo” przez przewód i.LINK.
• Odłączając przewód USB od komputera, należy
przestrzegać prawidłowej procedury (str. 86).
Kopiowanie fotografii
do komputera
Wymagania systemowe
Dla u¿ytkowników Windows
• System operacyjny: Windows 2000
Professional/Windows Millennium Edition/
Windows XP Home Edition/Windows XP
Professional
Wymagana jest standardowa instalacja systemu.
Nie gwarantuje się działania w środowisku
aktualizowanym.
• Procesor: MMX Pentium 200 MHz lub szybszy
• Inne: port USB (stanowiący standardowe
wyposażenie komputera)
Dla u¿ytkowników komputerów
Macintosh
• System operacyjny: Mac OS 9.1/9.2 lub Mac
OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4)
• Inne: port USB (stanowiący standardowe
wyposażenie komputera)
Krok 1: u¿ycie przewodu USB
• Można wykorzystać standardowy programowy
sterownik zainstalowany w komputerze. Nie
trzeba instalować żadnego oprogramowania.
• Jeśli komputer jest wyposażony w gniazdo
„Memory Stick”, to w celu skopiowania
fotografii do komputera należy włożyć kartę
Memory Stick Duo z nagranymi obrazami do
adaptera na karty Memory Stick Duo
(wyposażenie dodatkowe), a następnie włożyć
adapter do gniazda Memory Stick komputera.
• Jeśli używana jest karta „Memory Stick PRO
Duo”, a komputer z nią nie współpracuje, to nie
należy używać gniazda Memory Stick
komputera, tylko podłączyć kamerę przy użyciu
przewodu USB.
84
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB08COM.fm
4 Przestaw przełącznik POWER
w położenie VCR.
5 Naciśnij przycisk MENU.
Do gniazda USB
Pojawi się ekran indeksu menu.
Przewód USB
(dostarczony)
Do gniazda
USB
6 Używając pokrętła SEL/PUSH
EXEC, wybierz warianty
(OTHERS) t [USB SELECT]
t[
Memory Stick] (str. 72).
7 Podłącz przewód USB do gniazd
(USB) kamery i komputera.
1 Uruchom komputer.
Zakończ pracę wszystkich programów
uruchomionych w komputerze.
Dla użytkowników Windows 2000
/ Windows XP
Krok 2: kopiowanie obrazów
Dla u¿ytkowników Windows
Dwukrotnie kliknij na ikonie [Dysk
wymienny] wyświetlanej na ekranie [My
Computer (Mój komputer)]. Następnie
przeciągnij obraz z folderu i upuść go na
dysk twardy komputera.
U¿ycie komputera
• Nie należy jeszcze podłączać kamery do
komputera.
• Jeśli przewód USB zostanie podłączony do
komputera i kamery przed włączeniem komputera, to komputer może nie rozpoznać kamery.
• Zalecane połączenia – patrz strona 87.
Przy pierwszym podłączeniu kamery do
komputera jej rozpoznanie może
nastąpić z pewnym opóźnieniem.
Zaloguj się jako administrator.
2 Włóż do kamery kartę „Memory
Stick Duo”.
3 Przygotuj źródło zasilania
kamery.
Jako źródła zasilania należy użyć
dostarczonego zasilacza sieciowego
(str. 15).
85
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB08COM.fm
Kopiowanie fotografii do komputera (cd.)
Od³¹czanie przewodu USB
Dla u¿ytkowników Windows
Kiedy na ekranie LCD widać napis [USB
CONNECTING], w celu odłączenia
przewodu USB należy wykonać
następujące czynności:
1 Kliknij na ikonie [Unplug or eject hardware
(Zatrzymaj urządzenie)] na pasku zadań.
Kliknij na tej ikonie.
1
2
3
A Folder zawierający pliki z obrazami
nagrane przy użyciu innych kamer bez
funkcji tworzenia folderów (tylko do
odczytu)
B Folder zawierający pliki z obrazami
nagrane przez tę kamerę.
Jeśli nie były tworzone nowe foldery,
wyświetlany jest tylko folder
[101MSDCF].
C Folder zawierający pliki z filmami
nagrane przy użyciu innych kamer bez
funkcji tworzenia folderów (tylko do
odczytu)
Folder
Plik
Znaczenie
101MSDCF (do
999MSDCF)
DSC0ss
ss.JPG
Plik
z fotografią
ssss oznacza liczbę z przedziału od
0001 do 9999.
Dla u¿ytkowników komputerów
Macintosh
Dwukrotnie kliknij na ikonie napędu, po
czym przeciągnij żądany plik z obrazem
i upuść go na dysk twardy komputera.
Pasek zadań
2 Kliknij na wariancie [Safely remove USB
Mass Storage Device-Drive (Bezpiecznie
usuń Masowe urządzenie magazynujące
USB-Dysk)].
Kliknij tutaj.
3 Kliknij na wariancie [OK].
4 Odłącz przewód USB od kamery
i komputera.
Jeśli na ekranie LCD nie widać napisu
[USB CONNECTING], wystarczy
wykonać czynność 4.
b Uwaga
• Odłączając przewód USB, należy przestrzegać
właściwej procedury, gdyż w przeciwnym razie
pliki na karcie „Memory Stick Duo” mogą nie
zostać prawidłowo zaktualizowane. Istnieje
ponadto ryzyko uszkodzenia karty „Memory
Stick Duo”.
86
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB08COM.fm
Kopiowanie filmów
z taœmy do komputera
Dla u¿ytkowników komputerów
Macintosh
1 Zakończ pracę wszystkich programów
uruchomionych w komputerze.
2 Przeciągnij ikonę napędu wyświetlaną na
pulpicie i upuść ją na ikonę [Trash (Kosz)].
3 Odłącz przewód USB od kamery
i komputera.
b Uwagi
• Użytkownicy systemu Mac OS X powinni
najpierw wyłączyć komputer, a dopiero potem
odłączyć przewód USB lub wyjąć kartę
„Memory Stick Duo”.
• Nie należy odłączać przewodu USB, gdy pali
się lampka dostępu.
• Przed wyłączeniem kamery zawsze odłączaj
przewód USB.
Podłącz kamerę do komputera przewodem
i.LINK.
Komputer musi być wyposażony w złącze
i.LINK, a zainstalowane w nim
oprogramowanie edycyjne musi pozwalać
na kopiowanie sygnałów wideo. Potrzebne
oprogramowanie zależy od formatu
nagrania oraz od formatu, w którym sygnał
ma być skopiowany do komputera (HDV
lub DV). Szczegóły podano w tabeli:
Format
nagrania
HDV
Format
kopiowania
do
komputera
DV
Oprogramowanie
edycyjne
umożliwiające
kopiowanie
sygnału DV
• Do podłączenia kamery do komputera należy
użyć przewodu USB. Upewnij się, że do
komputera nie są podłączone inne urządzenia
USB.
• Jeśli komputer jest standardowo wyposażony
w klawiaturę USB i mysz USB, nie odłączaj ich
i podłącz kamerę do wolnego gniazda USB. Do
połączenia użyj przewodu USB.
• Nie gwarantuje się działania, gdy do komputera
są podłączone dwa lub większa liczba urządzeń
USB.
• Nie gwarantuje się działania, gdy przewód USB
zostanie podłączony do gniazda USB na
klawiaturze lub koncentratorze USB.
• Przewód należy podłączyć do gniazda USB
komputera.
• Nie gwarantuje się działania we wszystkich
zalecanych środowiskach.
HDV
DV
Oprogramowanie
edycyjne
umożliwiające
kopiowanie
sygnału DV
DV
U¿ycie komputera
HDV
Oprogramowanie
edycyjne
umożliwiające
kopiowanie
sygnału HDV
Zalecane po³¹czenie
Aby kamera działała właściwie, należy ją
podłączyć zgodnie z poniższymi
zaleceniami.
Potrzebne
oprogramowanie
b Uwagi
• Nie jest możliwe kopiowanie filmów przez
przewód USB.
• Szczegółów dotyczących kopiowania obrazu
należy szukać w dokumentacji
oprogramowania.
• Informacji o zalecanych połączeniach należy
szukać w dokumentacji oprogramowania
edycyjnego.
• Niektóre programy edycyjne w komputerze
mogą działać niewłaściwie.
• Nie można przekształcić formatu DV na HDV.
Wymagane ustawienia w menu zależą od
formatu nagrania i formatu, w jakim ma
zostać wykonana kopia (HDV lub DV).
87
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB08COM.fm
Kopiowanie filmów z taœmy do komputera (cd.)
Format
nagrania
HDV
Format
kopiowania
do
komputera
Ustawienia
w menu*
HDV
[VCR HDV/DV]
t [HDV]
[i.LINK CONV]
t [OFF]
DV
[VCR HDV/DV]
t [HDV]
[i.LINK CONV]
t [ON]
HDV
DV
DV
[VCR HDV/DV]
t [DV]
[i.LINK CONV]
t [OFF]
Krok 1: pod³¹czanie przewodu
i.LINK
Interfejs HDV/DV
(i.LINK)
Przewód i.LINK (wyposażenie dodatkowe)
* Wybieranie ustawień w menu – patrz strona 53.
z Wskazówki
• Aby kopiować obraz w formacie HDV bez
zmiany formatu, trzeba pracować w środowisku
zgodnym z formatem HDV.
W celu uzyskania dalszych informacji należy
zapoznać się z dokumentacją oprogramowania
lub skontaktować się z jego producentem.
• Aby odtwarzać filmy w zwykłym odtwarzaczu
DVD, trzeba nagrać płytę DVD w formacie SD.
Nie można nagrać płyty DVD Video w formacie
HDV.
Uwagi o pod³¹czaniu do komputera
• Przewód i.LINK należy podłączyć najpierw do
komputera, a potem do kamery. Podłączanie
w odwrotnej kolejności może spowodować
nagromadzenie się ładunków statycznych
i awarię kamery.
• W następujących sytuacjach komputer może się
zawiesić albo nie rozpoznać sygnału z kamery:
– po podłączeniu kamery do komputera, który
nie obsługuje sygnałów wizji w formacie
wskazanym na ekranie LCD kamery (HDV
lub DV);
– po zmianie ustawień parametrów [VCR HDV/
DV] (str. 66) i [i.LINK CONV] (str. 68), gdy
jest podłączony przewód i.LINK;
– po zmianie ustawienia parametru [REC
FORMAT], gdy jest podłączony przewód
i.LINK, a przełącznik POWER znajduje się
w położeniu CAMERA (str. 66);
– po zmianie przełącznikiem POWER trybu
pracy, gdy jest podłączony przewód i.LINK.
• Kiedy jest używany przewód i.LINK, format
sygnału wejściowego / wyjściowego (HDV lub
DV) jest wskazywany na ekranie LCD kamery.
88
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB08COM.fm
Krok 2: kopiowanie filmów
Jako źródła zasilania należy użyć
dostarczonego zasilacza sieciowego
(str. 15).
1 Przygotuj oprogramowanie edycyjne
(wyposażenie dodatkowe).
2 Uruchom komputer.
b Uwaga
• Skopiowanie zmontowanego na komputerze
filmu w formacie HDV na taśmę w formacie
HDV jest możliwe tylko wówczas, gdy
używane oprogramowanie edycyjne umożliwia
kopiowanie filmów HDV na taśmę. W celu
uzyskania dalszych informacji należy
skontaktować się z producentem
oprogramowania.
3 Włóż do kamery kasetę i przestaw
przełącznik POWER w położenie VCR.
Przy kopiowaniu filmu w formacie DV
z komputera do kamery
4 Wybierz w menu kamery odpowiednie
ustawienia.
Ustawienia te zależą od kopiowanego
obrazu.
Zmień ustawienie parametru [VCR HDV/
DV] na [DV] (str. 66).
5 Skopiuj nagrania do komputera przy
użyciu posiadanego oprogramowania.
b Uwagi
U¿ycie komputera
• Jeśli obraz kopiowany w formacie HDV nie jest
rozpoznawany, oprogramowanie edycyjne może
być niezgodne z formatem HDV. Wykonując
czynność 4, przekształć nagranie na format DV
i powtórz kopiowanie.
• Taśmy nagranej w formacie DV nie można
skopiować do komputera w formacie HDV.
z Wskazówki
• Zalecamy zapoznanie się z parametrami,
funkcjami i innymi informacjami dotyczącymi
oprogramowania na stronach www producenta.
• Kiedy nagranie w formacie HDV zostanie
skopiowane do komputera, plik
z 10-minutowym filmem ma 2 GB objętości
(niemal tyle samo, co plik DV) (dotyczy
systemu kompresji obrazu MPEG2).
Przy kopiowaniu filmu w formacie
HDV z komputera do kamery
Zmień ustawienie parametru [VCR HDV/
DV] na [HDV], a parametru [i.LINK
CONV] na [OFF] (str. 66, 68).
89
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB09TBS.fm
Rozwi¹zywanie problemów
Rozwi¹zywanie problemów
Jeśli wystąpi jakiś problem z kamerą, należy spróbować go rozwiązać, wykorzystując
przedstawione poniżej rozwiązania. Jeżeli nie uda się wyeliminować problemu, należy
odłączyć źródło zasilania i skontaktować się z autoryzowaną stacją serwisową Sony.
• Zasilanie / Ekran LCD / Pilot···str. 90
• Kasety / Karty „Memory Stick Duo”···str. 91
• Nagrywanie···str. 92
• Odtwarzanie···str. 95
• Podłączanie do telewizora···str. 96
• Kopiowanie / Edycja / Podłączanie do innych urządzeń···str. 97
• Podłączanie do komputera···str. 98
Zasilanie / Ekran LCD / Pilot
Zasilanie nie włącza się albo nagle wyłącza się.
• Zainstaluj na kamerze naładowany akumulator (str. 15).
• Użyj zasilacza sieciowego, aby zasilać kamerę z sieci (str. 15).
Kamera nie działa pomimo włączenia zasilania.
• Wyłącz zasilacz sieciowy z gniazdka sieciowego albo odłącz akumulator. Po mniej więcej
minucie z powrotem podłącz źródło zasilania.
• Używając spiczastego przedmiotu, naciśnij przycisk RESET (str. 121).
Kamera nagrzewa się.
• Podczas pracy kamera może się nagrzewać. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Podczas ładowania akumulatora nie pali się lampka CHARGE.
•
•
•
•
Przestaw przełącznik POWER w położenie OFF (CHG) (str. 15).
Prawidłowo zainstaluj akumulator na kamerze (str. 15).
Starannie podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
Ładowanie akumulatora jest zakończone (str. 15).
Podczas ładowania akumulatora miga lampka CHARGE.
• Prawidłowo zainstaluj akumulator na kamerze (str. 15). Jeśli problem nie zniknie, wyłącz
zasilacz sieciowy z gniazdka sieciowego i skontaktuj się z autoryzowaną stacją serwisową
Sony. Istnieje podejrzenie uszkodzenia akumulatora.
Błędne wskazania pozostałego czasu pracy akumulatora.
90
• Zbyt niska albo zbyt wysoka temperatura otoczenia lub niedostatecznie naładowany
akumulator. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
• Ponownie naładuj akumulator w pełnym cyklu. Jeśli nie rozwiąże to problemu, akumulator
może być wyeksploatowany. Wymień go na nowy (str. 15, 107).
• W pewnych warunkach wyświetlany czas może być niedokładny. Przykładowo, po otwarciu
lub zamknięciu panelu LCD właściwy czas pojawia się z mniej więcej minutowym
opóźnieniem.
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB09TBS.fm
Akumulator zbyt szybko się wyładowuje.
• Zbyt niska albo zbyt wysoka temperatura otoczenia lub niedostatecznie naładowany
akumulator. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
• Ponownie naładuj akumulator w pełnym cyklu. Jeśli nie rozwiąże to problemu, akumulator
może być wyeksploatowany. Wymień go na nowy (str. 15, 107).
Na ekranie LCD pozostaje widoczny obraz.
• Zjawisko to występuje po odłączeniu wtyku zasilającego lub akumulatora, gdy kamera
pracuje. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Niewyraźny obraz w wizjerze.
• Poruszaj dźwignią regulacji soczewki wizjera, aż obraz stanie się wyraźny (str. 19).
Zniknął obraz z wizjera.
• Kiedy dla parametru [VF POWERMODE] wybrane jest ustawienie [AUTO], otwarcie
panelu LCD powoduje wyłączenie wizjera (str. 64).
Nie działa dostarczony pilot.
Pilot zakłóca pracę innego magnetowidu.
• Zmień tryb sterowania magnetowidem na inny niż VTR 2.
• Zasłoń czujnik zdalnego sterowania magnetowidu czarnym papierem.
Kasety / Karty „Memory Stick Duo”
Rozwi¹zywanie problemów
• Zmień ustawienie parametru [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 73).
• Usuń wszelkie przeszkody z linii między pilotem a czujnikiem zdalnego sterowania.
• Chroń czujnik zdalnego sterowania przed oddziaływaniem silnego światła (bezpośrednim
oświetleniem słonecznym lub światłem reflektorów). W przeciwnym razie pilot może działać
niewłaściwie.
• Włóż nową baterię do komory na baterię, dopasowując bieguny +/– do oznaczeń w komorze
(str. 122).
Nie można wyjąć kasety z kieszeni kasety.
• Upewnij się, że źródło zasilania (akumulator albo zasilacz sieciowy) jest prawidłowo
podłączone (str. 15).
• W kamerze skropliła się wilgoć (str. 110).
Pomimo korzystania z kasety wyposażonej w pamięć nie pojawia się wskaźnik
pamięci kasety ani wskazania tytułów.
• Kamera nie współpracuje z pamięcią kasety, więc nie pojawia się wskaźnik.
91
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB09TBS.fm
Rozwi¹zywanie problemów (cd.)
Nie pojawia się wskazanie ilości pozostałego miejsca na taśmie.
• Zmień na [ON] ustawienie parametru [
miejsca był stale widoczny (str. 65).
REMAINING], aby wskaźnik pozostałego
Podczas przewijania kaseta powoduje więcej hałasu.
• Kiedy jest używany zasilacz sieciowy, szybkość przewijania jest większa niż przy zasilaniu
z akumulatora i dlatego zwiększa się hałas. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Nie można skasować obrazów z karty „Memory Stick Duo” ani sformatować
karty.
• Jeśli karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik ochrony przed zapisem,
przestaw go w położenie umożliwiające zapis (str. 106).
• Obrazy są objęte ochroną. Wyłącz ochronę obrazów, używając komputera itp.
Nagrywanie
Po naciśnięciu przycisku REC START/STOP nie zaczyna się nagrywanie.
• Przestaw przełącznik POWER w położenie CAMERA (str. 25).
• Taśma skończyła się. Cofnij ją albo wymień kasetę.
• Przestaw przełącznik ochrony przed zapisem w położenie REC lub włóż nową kasetę
(str. 104).
• Z powodu skroplenia się wilgoci taśma przykleiła się do bębna. Wyjmij kasetę, odczekaj
mniej więcej godzinę i ponownie włóż kasetę (str. 110).
Nie działa dźwignia zoomu na uchwycie.
• Przestaw przełącznik zoomu na uchwycie w położenie H lub L (str. 30).
Nie jest możliwy zapis na karcie „Memory Stick Duo”.
• Jeśli karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik ochrony przed zapisem,
przestaw go w położenie umożliwiające zapis (str. 106).
• Karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Skasuj z karty „Memory Stick Duo” niepotrzebne
obrazy (str. 80).
• Sformatuj kartę „Memory Stick Duo” w kamerze lub włóż inną kartę (str. 70).
• Zapis fotografii na karcie „Memory Stick Duo” jest niemożliwy po wybraniu następujących
funkcji i ustawień:
– [FADER] (gdy trwa wprowadzanie lub wygaszanie),
– [SMTH SLW REC],
– czasu otwarcia migawki dłuższego niż 1/50,
– przejścia między scenami (podczas sprawdzania / wykonywania przejścia).
• Zmień ustawienie parametru [PHOTO/EXP.FOCUS] na [PHOTO] (str. 72).
92
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB09TBS.fm
Nie można uzyskać płynnego przejścia między scenami nagrywanymi na
taśmę.
•
•
•
•
•
•
Wyszukaj scenę kończącą ostatnie nagranie (str. 42).
Nie wyjmuj kasety. (Ciągłość obrazu będzie zachowana nawet po wyłączeniu zasilania.)
Nie łącz na jednej taśmie nagrań w formacie HDV i DV.
Nie łącz na jednej taśmie nagrań w trybie SP i LP.
Unikaj zatrzymywania i wznawiania nagrywania filmu w trybie LP.
Płynnego przejścia między scenami nie można uzyskać przy wybranym ustawieniu [ON]
parametru QUICK REC (str. 73).
Podczas zapisu fotografii nie słychać dźwięku migawki.
• Zmień ustawienie parametru [BEEP] na [ON] (str. 73).
• Dźwięk migawki nie rozlega się w czasie filmowania.
Nie działa funkcja wyszukiwania sceny kończącej ostatnie nagranie.
• Nie wyjmuj kasety po nagrywaniu (str. 42).
• Kaseta nie zawiera żadnych nagrań.
• Między nagraniami na taśmie znajdują się nienagrane fragmenty. Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
Nie działa system autofokus (automatycznej regulacji ostrości).
Warianty w menu mają szary kolor albo nie działają.
• W bieżących warunkach nagrywania / odtwarzania nie można wybrać wariantów
oznaczonych szarym kolorem.
• Niektórych funkcji nie można włączyć równocześnie. Poniżej zamieszczono listę
wykluczających się funkcji i wariantów z menu.
Brak mo¿liwoœci u¿ycia
Sytuacja
[BACK LIGHT]
Ręcznie wybrano ustawienie parametru [EXPOSURE].
Ręcznie wybrano ustawienie co najmniej 2 spośród
następujących parametrów: przysłony, wzmocnienia i czasu
otwarcia migawki.
Przysłona, wzmocnienie i czas otwarcia migawki są
nastawione ręcznie.
[SPOTLIGHT]
Ręcznie wybrano ustawienie parametru [EXPOSURE].
Ręcznie wybrano ustawienie co najmniej 2 spośród
następujących parametrów: przysłony, wzmocnienia i czasu
otwarcia migawki.
Przysłona, wzmocnienie i czas otwarcia migawki są
nastawione ręcznie.
[CNTRST ENHCR]
Działa funkcja [BACK LIGHT].
Rozwi¹zywanie problemów
• Naciśnij przycisk FOCUS, aby włączyć system autofokus (str. 31).
• W razie trudności z użyciem systemu autofokus nastaw ostrość ręcznie (str. 31).
93
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB09TBS.fm
Rozwi¹zywanie problemów (cd.)
Brak mo¿liwoœci u¿ycia
Sytuacja
[D.EXTENDER]
Działa funkcja [SMTH SLW REC].
[AE SHIFT]
Ręcznie wybrano ustawienie parametru [EXPOSURE].
Ręcznie wybrano ustawienie co najmniej 2 spośród
następujących parametrów: przysłony, wzmocnienia i czasu
otwarcia migawki.
Przysłona, wzmocnienie i czas otwarcia migawki są
nastawione ręcznie.
[HISTOGRAM]
Wyświetlony jest obraz kontrolny [COLOR BAR].
[SMTH SLW REC]
Wyświetlony jest obraz kontrolny [COLOR BAR].
Działa funkcja [SHOT TRANS].
Nie można ręcznie nastawić czasu otwarcia migawki, wzmocnienia, balansu
bieli lub przysłony.
• Przestaw przełącznik AUTO LOCK w położenie środkowe, aby wyłączyć tryb
automatyczny.
Na ekranie pojawiają się białe, czerwone, niebieskie albo zielone punkciki.
• Zjawisko to występuje przy długich czasach otwarcia migawki (str. 35). Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
Obiekty przemieszczające się w kadrze ulegają deformacji.
• Występuje zjawisko „płaszczyzny ogniskowej”. Nie świadczy to o uszkodzeniu. Ze względu
na sposób, w jaki przetwornik obrazu (przetwornik CMOS) odczytuje dane o obrazie,
w pewnych warunkach nagrywania szybko przemieszczające w kadrze obiekty mogą ulegać
deformacji.
Obraz na ekranie jest za jasny i nie widać na nim sceny.
• Wyłącz funkcję BACK LIGHT (str. 60).
Obraz na ekranie jest za ciemny i nie widać na nim sceny.
• Na kilka sekund naciśnij przycisk DISPLAY/BATT INFO, aby włączyć podświetlenie
ekranu (str. 19).
Obraz na ekranie jest jasny, pojawiają się poziome pasy lub przekłamania barw.
• Zjawisko to występuje podczas nagrywania obrazu, gdy scena jest oświetlona świetlówką,
lampą sodową albo lampą rtęciową. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Na ekranie telewizora albo komputera pojawiają się czarne pasy.
• Zjawisko to można osłabić, zmieniając czas otwarcia migawki (str. 35).
Drobne obiekty migają, a linie ukośne sprawiają wrażenie postrzępionych.
94
• Skoryguj ustawienie parametru [SHARPNESS] w stronę [0] (str. 38).
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB09TBS.fm
Odtwarzanie
W przypadku wyświetlania obrazów z karty „Memory Stick Duo” należy się także zapoznać
z punktem Kasety / Karty „Memory Stick Duo” (str. 91).
Nie można odtwarzać taśmy.
• Przestaw przełącznik POWER w położenie VCR.
• Cofnij taśmę (str. 28).
Nie można wyświetlić danych o obrazie z karty „Memory Stick Duo”.
• Danych o obrazie nie można wyświetlić po zmianie nazwy pliku albo folderu i po
przetworzeniu obrazu w komputerze. (W takim przypadku miga nazwa pliku.) Nie świadczy
to o uszkodzeniu (str. 107).
• Nie zawsze można wyświetlić fotografie wykonane innymi urządzeniami. Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
Pojawia się niewłaściwa albo migająca nazwa pliku z danymi.
• Plik jest uszkodzony.
• Kamera nie obsługuje plików w tym formacie (str. 105).
• Jeśli struktura katalogów nie jest zgodna z ogólnym standardem, pojawia się tylko nazwa
pliku.
• Brudna głowica wizyjna. Wyczyść głowicę, używając kasety czyszczącej (wyposażenie
dodatkowe) (str. 111).
Nie można słuchać dźwięku nagranego w innej kamerze w trybie 4CH MIC REC.
• Wybierz właściwe ustawienie parametru [DV AUDIO MIX] (str. 62).
Rozwi¹zywanie problemów
W obrazie pojawiają się poziome linie. Wyświetlany obraz jest niewyraźny albo
w ogóle niewidoczny.
Nie słychać dźwięku albo dźwięk jest bardzo cichy.
•
•
•
•
Zwiększ głośność (str. 29).
Zmień ustawienie parametru [MULTI-SOUND] na [STEREO] (str. 61).
Wybierz właściwe ustawienie parametru [DV AUDIO MIX] (str. 62).
Nagrania dokonane z użyciem funkcji [SMTH SLW REC] są pozbawione dźwięku.
Występują przerwy w obrazie lub dźwięku.
• Taśma zawiera nagrania zarówno w formacie HDV, jak i DV. Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
95
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB09TBS.fm
Rozwi¹zywanie problemów (cd.)
Obraz na chwilę nieruchomieje albo występują przerwy w dźwięku.
• Zjawisko to występuje w przypadku zabrudzenia taśmy lub głowicy wizyjnej (str. 111).
• Użyj kasety mini DV marki Sony.
Na ekranie widać wskazanie „---”.
• Odtwarzana taśma została nagrana przed nastawieniem daty i godziny.
• Odtwarzany jest nienagrany fragment taśmy.
• Ze względu na rysy albo zakłócenia na taśmie nie jest możliwy odczyt kodu danych.
Pojawiają się zakłócenia, a na ekranie widać wskaźnik
lub
.
• Taśma została nagrana w systemie kolorów innym niż system kamery (PAL). Nie świadczy
to o uszkodzeniu.
Funkcja wyszukiwania daty działa niewłaściwie.
• Nagranie dokonane po zmianie daty musi trwać co najmniej 2 minuty. Jeśli nagranie
dokonane w jednym dniu jest zbyt krótkie, kamera może nie wyszukiwać precyzyjnie
miejsca zmiany daty.
• Między nagraniami na taśmie znajdują się nienagrane fragmenty. Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
Kiedy jest używana funkcja wyszukiwania sceny kończącej ostatnie nagranie
lub sprawdzania ostatnio nagranej sceny, nie pojawia się obraz.
• Taśma zawiera nagrania zarówno w formacie HDV, jak i DV. Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
Nie słychać dźwięku dodanego do nagranej taśmy w innej kamerze.
• Skoryguj ustawienie parametru [DV AUDIO MIX], tak aby dźwięk stał się wyraźnie
słyszalny (str. 62).
Na ekranie LCD widać wskaźnik
.
• Odtwarzana taśma została nagrana w innym urządzeniu z użyciem mikrofonu 4-kanałowego
(4CH MIC REC). Kamera nie jest zgodna z nagraniami dokonanymi mikrofonem
4-kanałowym.
Pod³¹czanie do telewizora
Nie można wyświetlić obrazu na telewizorze podłączonym za pomocą
przewodu i.LINK.
96
• Obrazu HD (o wysokiej rozdzielczości) nie można wyświetlić na telewizorze, którego
gniazdo i.LINK nie jest zgodne ze specyfikacją HDV1080i (str. 48). Zapoznaj się
z instrukcją obsługi telewizora.
• Użyj funkcji przekształcania obrazu w formacie HDV i odtwarzaj go w formacie DV (jakość
obrazu SD) (str. 68).
• Użyj do odtwarzania obrazu innego przewodu połączeniowego (str. 48).
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB09TBS.fm
Nie można odtworzyć dźwięku na telewizorze podłączonym z użyciem wtyku
S VIDEO (kanał S VIDEO) lub wtyku komponentowego sygnału wideo.
• Kiedy jest używany wtyk S VIDEO lub wtyk komponentowego sygnału wideo, muszą być
również podłączone czerwone i białe wtyki przewodu połączeniowego A/V (str. 48).
Nie można wyświetlić obrazu lub odtworzyć dźwięku na telewizorze
podłączonym za pomocą przewodu komponentowego sygnału wideo.
• Dostosuj ustawienie parametru [COMPONENT] do podłączonego urządzenia (str. 68).
• Kiedy jest używany komponentowy przewód wideo, muszą być również podłączone
czerwone i białe wtyki przewodu połączeniowego A/V (str. 48).
Nie można wyświetlić obrazu lub odtworzyć dźwięku na telewizorze
podłączonym za pomocą przewodu HDMI.
• Jeśli obraz w formacie HDV zawiera sygnał ochrony przed kopiowaniem, nie jest możliwa
jego reprodukcja przez gniazdo HDMI OUT.
• Nie można reprodukować obrazu w formacie DV doprowadzonego do kamery za pomocą
przewodu i.LINK (str. 74).
• Zjawisko to występuje, gdy taśma zawiera nagrania zarówno w formacie HDV, jak i DV.
Odłącz i podłącz przewód HDMI albo wyłącz i włącz kamerę przełącznikiem POWER.
Obraz na ekranie telewizora 4:3 jest zniekształcony.
U góry i u dołu ekranu telewizora 4:3 pojawiają się czarne pasy.
• Dzieje się tak, gdy obraz nagrany w trybie 16:9 (panoramicznym) jest odtwarzany na ekranie
telewizora 4:3. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
Kopiowanie / Edycja / Pod³¹czanie do innych urz¹dzeñ
Nie można powiększyć obrazu z podłączonego urządzenia.
Rozwi¹zywanie problemów
• Dzieje się tak, gdy obraz nagrany w trybie 16:9 (panoramicznym) jest odtwarzany na ekranie
telewizora 4:3. Wybierz odpowiednie ustawienie parametru [TV TYPE] i odtwórz obraz.
• Nie jest możliwe powiększanie obrazu z urządzenia podłączonego do kamery (str. 30).
Na ekranie podłączonego urządzenia pojawia się kod czasowy i inne
informacje.
• Kiedy jest używany przewód połączeniowy A/V, zmień ustawienie parametru [DISP
OUTPUT] na [LCD PANEL] (str. 66).
Kopiowanie z użyciem przewodu połączeniowego A/V działa niewłaściwie.
• Niewłaściwie podłączony przewód połączeniowy A/V.
Upewnij się, że przewód połączeniowy A/V jest podłączony do gniazda wejścia urządzenia,
na które jest kopiowany obraz z kamery.
97
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB09TBS.fm
Rozwi¹zywanie problemów (cd.)
Kiedy do połączenia jest używany przewód i.LINK, podczas kopiowania nie
pojawia się obraz na ekranie urządzenia monitorującego.
• Dostosuj ustawienie parametru [VCR HDV/DV] do podłączonego urządzenia (str. 66).
Nie można dodać dźwięku do nagrania na taśmie.
• Nie można dodawać dźwięku do nagrania dokonanego w tej kamerze.
Kopiowanie z użyciem przewodu HDMI działa niewłaściwie.
• Nie można kopiować nagrań przy użyciu przewodu HDMI.
Nie można skopiować fotografii z taśmy na kartę „Memory Stick Duo”.
• Jeśli taśma była wielokrotnie nagrywana, to przechwycenie z niej obrazu lub uzyskanie
dobrej jakości obrazu może się okazać niemożliwe.
Podczas kopiowania przez przewód i.LINK filmu panoramicznego (16:9) obraz
wydłuża się w pionie.
• Przewód i.LINK nie pozwala na przesłanie informacji o współczynniku kształtu. Wybierz
właściwy współczynnik kształtu w telewizorze.
• Do połączenia użyj przewodu A/V.
Pod³¹czanie do komputera
Komputer nie rozpoznaje kamery.
• Odłącz przewód od komputera i kamery, po czym starannie podłącz go na nowo.
• Odłącz od gniazda (USB) komputera urządzenia USB inne niż klawiatura, mysz i kamera.
• Odłącz przewód od komputera i kamery, ponownie uruchom komputer, po czym starannie
podłącz przewód.
Nie można wyświetlić na komputerze filmu nagranego na taśmę lub skopiować
filmu do komputera.
• Odłącz przewód od komputera, po czym starannie podłącz go na nowo.
• Podłącz przewód i.LINK, gdyż do kopiowania filmów nie można użyć przewodu USB.
Nie można wyświetlać na ekranie komputera fotografii z karty „Memory Stick
Duo” albo kopiować fotografii do komputera.
98
• Włóż kartę „Memory Stick Duo” do końca i właściwą stroną.
• Nie można użyć przewodu i.LINK. Do połączenia kamery z komputerem użyj przewodu
USB.
• Przestaw przełącznik POWER w położenie VCR i zmień ustawienie parametru [USB
SELECT] na [
Memory Stick] (str. 72).
• Komputer nie rozpoznaje karty „Memory Stick Duo” podczas działania funkcji kamery, takich
jak odtwarzanie czy edycja. Przed podłączeniem kamery do komputera zakończ jej pracę.
• Odłącz od gniazda (USB) komputera urządzenia USB inne niż klawiatura, mysz i kamera.
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB09TBS.fm
Komputer zawiesza się.
• Dostosuj ustawienie parametru [VCR HDV/DV] do podłączonego urządzenia (str. 66).
• Odłącz przewód od kamery i komputera. Ponownie uruchom komputer, po czym połącz
komputer i kamerę, przestrzegając odpowiedniej kolejności (str. 86).
Rozwi¹zywanie problemów
99
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB10TBS2.fm
WskaŸniki i komunikaty ostrzegawcze
Ekran samoczynnej diagnostyki /
WskaŸniki ostrzegawcze
Jeśli na ekranie LCD albo w wizjerze
pojawiają się jakieś wskaźniki, należy
zapoznać się z tabelą.
Niektóre problemy można rozwiązać we
własnym zakresie. Jeśli problemu nie uda
się rozwiązać mimo kilkakrotnego
wypróbowania rozwiązania, należy się
skontaktować z lokalną autoryzowaną
stacją serwisową Sony.
C: (lub E:) ss:ss (ekran
samoczynnej diagnostyki)
C:04:ss
• Nie jest używany akumulator
„InfoLITHIUM”. Użyj akumulatora
„InfoLITHIUM” (str. 107).
• Starannie podłącz wtyk zasilacza
sieciowego do gniazda DC IN kamery
(str. 15).
C:21:ss
• W kamerze skropliła się wilgoć.
Wyjmij kasetę, odczekaj mniej więcej
godzinę i ponownie włóż kasetę
(str. 110).
C:22:ss
• Wyczyść głowicę, używając kasety
czyszczącej (wyposażenie dodatkowe)
(str. 111).
C:31:ss / C:32:ss
• Wystąpiły objawy inne niż opisane
powyżej. Wyjmij kasetę i włóż ją na
nowo, po czym ponów próbę użycia
kamery. Nie wykonuj tej czynności,
gdy zaczęła się skraplać wilgoć
(str. 110).
• Odłącz źródło zasilania. Podłącz je
z powrotem i ponów próbę użycia
kamery.
• Wymień kasetę. Naciśnij przycisk
RESET (str. 121) i ponownie spróbuj
użyć kamery.
100
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss
• Skontaktuj się z lokalną autoryzowaną
stacją serwisową Sony. Przekaż
technikowi 5-znakowy kod
zaczynający się od „E”.
101-1001 (wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący plików)
• Plik jest uszkodzony.
• Plik jest nieczytelny (str. 107).
E (ostrzeżenie o stanie
akumulatora)
• Akumulator jest prawie wyczerpany.
• W zależności od warunków pracy
i stanu akumulatora wskaźnik E może
migać nawet wówczas, gdy akumulator
wystarczy jeszcze na 5 do 10 minut
pracy.
% (ostrzeżenie o skraplaniu wilgoci)*
• Wyjmij kasetę, odłącz źródło zasilania
i pozostaw kamerę z otwartą pokrywką
kasety na mniej więcej godzinę
(str. 110).
(wskaźnik ostrzegawczy dotyczący karty „Memory Stick Duo”)
• Nie została włożona karta „Memory
Stick Duo” (str. 23).
(wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący formatu karty „Memory
Stick Duo”)*
• Karta „Memory Stick Duo” jest
uszkodzona.
• Karta „Memory Stick Duo” jest
niewłaściwie sformatowana (str. 70,
105).
(wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący niezgodności karty
„Memory Stick Duo”)
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie współpracuje z kamerą (str. 105).
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB10TBS2.fm
Q (wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący taśmy)
Wolne miganie:
• Na taśmie pozostało mniej niż 5 minut
na nagrania.
• Nie została włożona kaseta.*
• Przełącznik ochrony przed zapisem na
kasecie znajduje się w położeniu
ochrony przed zapisem (str. 104).*
Szybkie miganie:
• Taśma skończyła się.*
Z (ostrzeżenie dotyczące wyjęcia
kasety)*
Wolne miganie:
• Przełącznik ochrony przed zapisem na
kasecie znajduje się w położeniu
ochrony przed zapisem (str. 104).
Szybkie miganie:
- (wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący ochrony karty „Memory
Stick Duo” przed zapisem)*
• Przełącznik ochrony przed zapisem na
karcie „Memory Stick Duo” znajduje
się w położeniu ochrony przed zapisem
(str. 106).
* W momencie pojawienia się na ekranie
wskaźnika ostrzegawczego włącza się
melodyjka (str. 100).
Jeśli na ekranie pojawiają się komunikaty,
należy zapoznać się z poniższym opisem.
x Akumulator / zasilanie
Use the “InfoLITHIUM” battery pack
• Użyj akumulatora „InfoLITHIUM”
(str. 107).
x Skraplanie wilgoci
%Z Moisture condensation. Eject
the cassette
• Skropliła się para wodna. Wyjmij
kasetę (str. 110).
% Moisture condensation. Turn off
for 1H.
• Skropliła się para wodna. Wyłącz
kamerę na mniej więcej godzinę
(str. 110).
x Kaseta / taœma
Z Reinsert the cassette.
• Sprawdź, czy kaseta nie jest
uszkodzona (str. 23).
QZ The tape is locked - check the
tab.
Rozwi¹zywanie problemów
• W kamerze skropliła się wilgoć
(str. 110).
• Wyświetlany jest kod samoczynnej
diagnostyki (str. 100).
Opis komunikatów
ostrzegawczych
• Kaseta jest chroniona przed zapisem.
Sprawdź położenie przełącznika
ochrony przed zapisem (str. 104).
Cannot record due to copyright
protection.
• Nagrania nie można dokonać ze
względu na ochronę przed
kopiowaniem (str. 104).
101
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB10TBS2.fm
WskaŸniki i komunikaty ostrzegawcze (cd.)
x „Memory Stick Duo”
Incompatible type of Memory
Stick.
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie współpracuje z kamerą (str. 105).
Protected file.
Cannot delete.
• Wyłącz ochronę pliku, używając
komputera.
Reinsert the Memory Stick.
• Kilkakrotnie wyjmij i włóż kartę
„Memory Stick Duo”. Jeśli komunikat
nie zniknie, karta „Memory Stick Duo”
może być uszkodzona. Spróbuj użyć
innej karty „Memory Stick Duo”
(str. 23, 105).
Cannot record still images on
Memory Stick.
• Zapis fotografii nie jest możliwy
w następujących przypadkach:
– przy nastawionym czasie otwarcia
migawki 1/50 lub dłuższym,
– gdy działa funkcja [FADER],
– gdy działa funkcja [SMTH SLW
REC],
– podczas sprawdzania lub
wykonywania przejścia między
scenami.
x Drukarka zgodna z PictBridge
Check the connected device.
• Wyłącz i włącz drukarkę, po czym
odłącz i na nowo podłącz przewód
USB.
Error. Cancel the task.
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Sprawdź format karty „Memory Stick
Duo” i w razie potrzeby sformatuj kartę
(str. 70, 105).
Memory Stick folders are full.
• Po utworzeniu folderu 999MSDCF nie
można tworzyć następnych folderów.
Kamera nie pozwala na kasowanie
utworzonych folderów.
• Trzeba sformatować kartę „Memory
Stick Duo” (str. 70) lub skasować
foldery za pośrednictwem komputera.
• Wyłącz i włącz drukarkę, po czym
odłącz i na nowo podłącz przewód
USB.
x Inne
Change to correct tape format.
• Odtworzenie obrazu jest niemożliwe ze
względu na niezgodność formatów.
No output image in “VCR HDV/DV”.
Change format.
• Zatrzymaj odtwarzanie, odłącz sygnał
wejściowy lub zmień ustawienie
parametru [VCR HDV/DV] (str. 66).
x Dirty video head. Use a
cleaning cassette.
• Brudna głowica wideo. Użyj kasety
czyszczącej (str. 111).
102
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB11ADD.fm
Informacje dodatkowe
Korzystanie z kamery za granic¹
Zasilanie
Dostarczonego zasilacza sieciowego można
używać do zasilania kamery w krajach,
w których napięcie przemienne w sieci
wynosi od 100 do 240 V, 50/60 Hz.
Systemy telewizji kolorowej
Kamera pracuje w systemie koloru PAL.
Aby można było wyświetlić obraz z kamery
na telewizorze, telewizor musi pracować
w systemie koloru PAL i mieć gniazda
wejścia AUDIO/VIDEO.
System
PAL
Kraje, w których system jest
u¿ywany
Australia, Austria, Belgia,
Chiny, Czechy, Dania,
Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Kuwejt, Malezja,
Niemcy, Norwegia, Nowa
Zelandia, Polska, Portugalia,
Singapur, Słowacja, Szwajcaria,
Szwecja, Tajlandia, Węgry,
Wielka Brytania, Włochy itd.
Brazylia
PAL - N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak,
Iran, Monako, Rosja, Ukraina
itd.
NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia,
Chile, Ekwador, Filipiny,
Jamajka, Japonia, Kanada,
Kolumbia, Korea, Meksyk,
Peru, Surinam, Tajwan, Stany
Zjednoczone, Wenezuela,
Wyspy Bahama itd.
Potrzebny jest telewizor (lub monitor)
zgodny ze specyfikacją HDV1080i
i wyposażony w gniazda komponentowego
sygnału wideo i gniazda wejścia AUDIO/
VIDEO. Potrzebny jest także
komponentowy przewód wideo i przewód
połączeniowy A/V.
Wyœwietlanie w formacie DV nagrañ
dokonanych w formacie DV
Potrzebny jest telewizor wyposażony
w gniazda wejścia AUDIO/VIDEO.
Oprócz tego potrzebny jest przewód
połączeniowy.
Przestawianie zegara przez wskazanie
ró¿nicy czasów
Kiedy kamera jest używana za granicą,
można w łatwy sposób przestawić jej zegar
na lokalny czas – wystarczy podać różnicę
czasów. Wybierz wariant [WORLD
TIME], po czym podaj różnicę czasów
(str. 72).
Informacje dodatkowe
PAL - M
Wyœwietlanie w formacie HDV nagrañ
dokonanych w formacie HDV
103
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB11ADD.fm
Format HDV i nagrywanie / odtwarzanie
Kamera umożliwia nagrywanie w formacie
HDV i w formacie DV.
Można używać tylko kaset systemu mini
DV.
Używać kaset z oznaczeniem
.
Kamera nie współpracuje z kasetami
wyposażonymi w pamięć kasety.
Co to jest format HDV?
HDV to format wideo umożliwiający
nagrywanie cyfrowych sygnałów wideo
o wysokiej rozdzielczości (HD) na kasetach
systemu DV oraz odtwarzanie takich
sygnałów.
W kamerze zastosowano system
z analizowaniem międzyliniowym
o efektywnej rozdzielczości 1080 linii
(1080i, 1 440 × 1 080 pikseli).
Przepływność sygnału wideo przy zapisie
wynosi około 25 Mb/s.
Kamera jest wyposażona w cyfrowy
interfejs i.LINK, umożliwiający cyfrowe
połączenie z telewizorem lub komputerem
zgodnym z formatem HDV.
• Sygnały HDV są poddawane kompresji
w formacie MPEG2 wykorzystywanym
w cyfrowych transmisjach satelitarnych BS,
w cyfrowym przekazie naziemnym HDTV
i w nagrywarkach płyt Blu-ray Disc.
Odtwarzanie
Kamera umożliwia odtwarzanie obrazu
w formacie DV i w formacie HDV1080i.
Kamera umożliwia odtwarzanie obrazu
w formacie HDV 720/30p. Obrazu takiego
nie można jednak reprodukować przez
gniazdo HDV/DV (i.LINK).
Jak zapobiegaæ powstawaniu na
taœmie nienagranych fragmentów
Jeżeli taśma była odtwarzana, to przed
rozpoczęciem nagrania należy użyć funkcji
[END SEARCH] (str. 42), aby nastawić
taśmę na koniec jej nagranej części.
Sygna³ ochrony przed kopiowaniem
x Podczas odtwarzania
Jeśli odtwarzana w kamerze taśma zawiera
sygnały ochrony przed kopiowaniem, to nie
będzie można jej skopiować na taśmę
w innej kamerze wideo podłączonej do tej
kamery.
x Podczas nagrywania
Kamera nie pozwala na nagrywanie
materiałów zawierających sygnał kontroli
kopiowania lub sygnał ochrony przed
kopiowaniem. Przy próbie nagrania takiego
materiału, na ekranie LCD lub w wizjerze
pojawia się komunikat [Cannot record due
to copyright protection.] (Nagrania nie
można dokonać ze względu na ochronę
przed kopiowaniem.). Podczas nagrywania
kamera nie zapisuje żadnych sygnałów
kontroli kopiowania.
Uwagi eksploatacyjne
x Jeœli kamera nie bêdzie u¿ywana przez
d³u¿szy czas
Wyjmij kasetę i zadbaj o odpowiednie
warunki jej przechowywania.
x Jak zapobiec przypadkowemu
skasowaniu nagrañ
Przestaw przełącznik ochrony kasety przed
zapisem na kasecie w położenie SAVE.
REC: można nagrywać na
kasetę.
SAVE: nie można dokonywać
nagrań (ochrona przed
zapisem).
REC
SAVE
104
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB11ADD.fm
Karty „Memory Stick”
x Naklejanie etykiety na kasetê
Aby nie spowodować uszkodzenia kamery,
etykiety należy naklejać tylko w miejscach
pokazanych na ilustracji.
Nie naklejać
etykiet wzdłuż
tego brzegu.
Miejsca na
etykiety
Karta pamięci „Memory Stick” jest
miniaturowym, przenośnym,
półprzewodnikowym nośnikiem danych
o dużej pojemności.
Kamera współpracuje tylko z kartami
„Memory Stick Duo”, które są mniej więcej
o połowę mniejsze od zwykłych kart
„Memory Stick”. Nie gwarantuje się
działania w kamerze wszystkich odmian
kart „Memory Stick Duo” wymienionych
w tabeli.
Nagrywanie /
odtwarzanie
Rodzaje kart „Memory Stick”
x Po u¿yciu kasety
Aby uniknąć zniekształcenia obrazu
i dźwięku, należy przewinąć taśmę do
początku, a następnie włożyć kasetę do
pudełka i ustawić ją pionowo.
„Memory Stick”
(bez MagicGate)
–
„Memory Stick Duo”*1
(bez MagicGate)
a
„MagicGate Memory Stick”
–
x Czyszczenie poz³acanego z³¹cza
Zasadniczo, pozłacane złącze na kasecie
należy czyścić bawełnianą watką raz na 10
wyjęć kasety z kamery.
Zabrudzenie lub zakurzenie pozłacanego
złącza na kasecie może być przyczyną
błędnych wskazań pozostałej ilości taśmy.
„Memory Stick Duo”*1
(z MagicGate)
a*2*3
„MagicGate Memory Stick
Duo” *1
a*3
Telewizory Sony zgodne ze
specyfikacj¹ HDV1080i
Do wyświetlania obrazu nagranego
w systemie HDV potrzebny jest telewizor
zgodny z formatem HDV.
–
„Memory Stick PRO Duo” *1
a*2*3
*1 Karta „Memory Stick Duo” jest mniej więcej
o połowę mniejsza od zwykłej karty „Memory
Stick”.
*2 Rodzaje kart „Memory Stick” umożliwiające
szybkie przesyłanie danych. Szybkość
przesyłania danych zależy od używanego
urządzenia.
*3 „MagicGate” jest technologią ochrony przed
kopiowaniem, w której do nagrywania
i przesyłania danych wykorzystuje się
szyfrowanie. Kamera nie pozwala na zapis ani
odtwarzanie danych, które wymagają użycia
technologii „MagicGate”.
Informacje dodatkowe
Pozłacane złącze
„Memory Stick PRO”
• Format fotografii: kamera poddaje kompresji
dane o obrazie i zapisuje je w formacie JPEG
(Joint Photographic Experts Group). Plik ma
rozszerzenie „.JPG”.
• Nazwy plików z fotografiami:
– 101- 0001: taka nazwa pliku pojawia się na
ekranie kamery;
– DSC00001.JPG: taka nazwa pliku pojawia się
na ekranie komputera.
• Nie gwarantuje się możliwości użycia
w kamerze karty „Memory Stick Duo”
105
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB11ADD.fm
Karty „Memory Stick” (cd.)
sformatowanej w komputerze (z systemem
operacyjnym Windows OS / Mac OS).
• Prędkość odczytu i zapisu danych zależy od
kombinacji używanej karty „Memory Stick”
i współpracującego z nią urządzenia.
Karty „Memory Stick Duo”
z prze³¹cznikiem ochrony przed
zapisem
Można zapobiec przypadkowemu
skasowaniu obrazów z karty „Memory
Stick Duo”. W tym celu należy za pomocą
małego, spiczastego przedmiotu przestawić
przełącznik ochrony przed zapisem na
karcie w położenie ochrony przed zapisem.
Uwagi eksploatacyjne
W następujących przypadkach może dojść
do uszkodzenia danych:
• po wyjęciu karty „Memory Stick Duo”,
wyłączeniu kamery lub odłączeniu akumulatora
w czasie odczytu danych z karty „Memory Stick
Duo” lub zapisu danych na karcie (kiedy pali się
albo miga lampka dostępu);
• kiedy karta „Memory Stick Duo” jest używana
blisko magnesów albo w polach
magnetycznych.
Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych
ważnych danych na dysku twardym
komputera.
x Obchodzenie siê z kart¹ „Memory
Stick”
Używając karty „Memory Stick Duo”,
należy przestrzegać następujących zaleceń:
• Przy pisaniu w miejscu na notatki na karcie
„Memory Stick Duo” nie naciskać za mocno
karty.
• Nie naklejać nalepek na kartę „Memory Stick
Duo” ani na adapter na karty Memory Stick
Duo.
• Do przenoszenia i przechowywania karty
„Memory Stick Duo” służy jej osłona.
• Nie dotykać styków na karcie rękami ani
metalowymi przedmiotami.
• Nie uderzać i nie zginać karty „Memory Stick
Duo”; chronić ją przed upuszczeniem.
• Nie rozbierać ani nie przerabiać karty „Memory
Stick Duo”.
• Nie narażać karty „Memory Stick Duo” na
oddziaływanie wody.
• Nie zostawiać kart „Memory Stick Duo”
w zasięgu małych dzieci. Grozi to
przypadkowym połknięciem karty.
• Nie wkładać do gniazda „Memory Stick Duo”
żadnych przedmiotów z wyjątkiem
odpowiedniej karty „Memory Stick Duo”. Grozi
to awarią.
x Miejsca pracy karty
Nie używać ani nie przechowywać kart
„Memory Stick Duo” w następujących
miejscach:
• narażonych na wystąpienie bardzo wysokiej
temperatury, na przykład w samochodzie
zaparkowanym latem na otwartej przestrzeni;
• bezpośrednio oświetlonych przez słońce;
• bardzo wilgotnych lub narażonych na
oddziaływanie gazów żrących.
x Adapter na karty Memory Stick Duo
Po włożeniu karty „Memory Stick Duo” do
adaptera na karty Memory Stick Duo
można jej używać w urządzeniach na
standardowe karty „Memory Stick”.
• Chcąc użyć karty „Memory Stick Duo”
w urządzeniu na karty „Memory Stick”, zawsze
należy umieścić ją w adapterze na karty
Memory Stick Duo.
• Upewnić się, że karta „Memory Stick Duo” jest
wkładana do adaptera we właściwym kierunku.
Do końca wsunąć kartę „Memory Stick Duo” do
adaptera na karty Memory Stick Duo.
Niewłaściwe użytkowanie grozi awarią. Użycie
siły przy wkładaniu niewłaściwie ustawionej
karty „Memory Stick Duo” do adaptera na karty
Memory Stick Duo grozi awarią.
• Nie wkładać adaptera na karty Memory Stick
Duo, w którym nie ma karty „Memory Stick
Duo”. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
x Uwaga dotycz¹ca kart „Memory Stick
PRO Duo”
• Kamera współpracuje z kartami „Memory Stick
PRO Duo” o pojemności do 4 GB.
106
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB11ADD.fm
Akumulator
„InfoLITHIUM”
Uwagi dotycz¹ce zgodnoœci danych
o obrazie
• Pliki z obrazem zapisywane przez kamerę na
karcie „Memory Stick Duo” są zgodne ze
standardem „Wytyczne projektowania
systemów plików dla aparatów i kamer”
opracowanym przez JEITA (Japońskie
Stowarzyszenie Przemysłu Elektronicznego
i Informatycznego).
• Kamera nie pozwala na wyświetlanie fotografii
zapisanych przez pewne urządzenia
(DCR-TRV900E i DSC-D700/D770), które nie
są zgodne z powszechnie przyjętym standardem
(te modele nie są sprzedawane w pewnych
krajach).
• Jeśli nie można korzystać z karty „Memory
Stick Duo”, która była używana w innym
urządzeniu, to trzeba sformatować kartę
w kamerze (str. 70). Zwracamy uwagę, że
formatowanie powoduje usunięcie wszystkich
danych z karty „Memory Stick Duo”.
• Kamera może nie wyświetlić następujących
obrazów:
– przetworzonych w komputerze,
– zapisanych przez inne urządzenie.
Kamera współpracuje z akumulatorem
„InfoLITHIUM” (z serii L).
Do jej zasilania można użyć tylko
akumulatora „InfoLITHIUM”.
Akumulatory „InfoLITHIUM” z serii L
noszą oznaczenie
.
Co to jest akumulator „InfoLITHIUM”?
„InfoLITHIUM” jest akumulatorem
litowym, który może wymieniać informacje
o warunkach pracy z kamerą
i z oferowanym oddzielnie zasilaczem
sieciowym / ładowarką.
Akumulator „InfoLITHIUM” oblicza pobór
mocy na podstawie warunków pracy
kamery i wyświetla pozostały czas pracy
(w minutach).
W przypadku oferowanego oddzielnie
zasilacza sieciowego / ładowarki, pojawia
się pozostały czas pracy akumulatora i czas
do końca ładowania.
Jak ³adowaæ akumulator
Efektywne wykorzystywanie
akumulatora
Informacje dodatkowe
• Przed rozpoczęciem użytkowania kamery trzeba
naładować akumulator.
• Zaleca się ładowanie akumulatora
w temperaturze od 10 °C do 30 °C aż do
zgaśnięcia lampki CHARGE. Ładowanie poza
zalecanym zakresem temperatur może spowodować obniżenie wydajności akumulatora.
• Po zakończeniu ładowania należy odłączyć
przewód od gniazda DC IN kamery lub zdjąć
akumulator.
• Kiedy temperatura otoczenia jest mniejsza niż
10 °C, maleje wydajność akumulatora. Dlatego
też w miejscach zimnych akumulator będzie
działał krócej. W celu wydłużenia czasu pracy
akumulatora zalecamy:
– włożyć akumulator do kieszeni, aby trzymać
go w cieple, i przełożyć go do kamery
bezpośrednio przed rozpoczęciem zdjęć;
– użyć akumulatora o dużej pojemności:
NP-F770/F970 (wyposażenie dodatkowe).
107
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB11ADD.fm
Akumulator „InfoLITHIUM” (cd.)
• Częste używanie ekranu LCD oraz funkcji
odtwarzania i przewijania powoduje szybsze
zużycie akumulatora.
Zaleca się użycie akumulatora o dużej
pojemności: NP-F770/F970.
• Kiedy kamera nie jest używana do nagrywania
ani odtwarzania, należy przestawiać przełącznik
POWER w położenie OFF (CHG). Akumulator
zużywa się nawet wówczas, gdy kamera
pozostaje w trybie gotowości do nagrywania lub
pauzy w odtwarzaniu.
• Zaleca się przygotowanie akumulatorów, które
wystarczą na czas dwa lub trzy razy dłuższy od
planowanego czasu nagrywania. Pozwoli to na
poprzedzenie ostatecznych zdjęć zdjęciami
próbnymi.
• Nie narażać akumulatora na działanie wody ani
wilgoci. Akumulator nie jest wodoodporny.
Trwa³oœæ akumulatora
• Upływ czasu i eksploatacja akumulatora
powodują stopniowy spadek jego pojemności.
Jeśli całkowicie naładowany akumulator pracuje
znacznie krócej niż dawniej, trzeba go
prawdopodobnie wymienić.
• Trwałość akumulatora zależy od różnych
czynników, takich jak warunki pracy czy sposób
przechowywania.
Wskazanie pozosta³ego czasu pracy
akumulatora
• Jeśli zasilanie wyłącza się, pomimo że
akumulator informuje o wystarczającym czasie
pracy, to należy naładować akumulator
w pełnym cyklu. Spowoduje to wyświetlenie
właściwego czasu pracy. Jeśli jednak
akumulator długo pracował w wysokiej
temperaturze, długo leżał po całkowitym
naładowaniu albo był często używany, to nie
uda się uzyskać właściwego wskazania czasu
pracy. Pozostały czas należy traktować jako
orientacyjną miarę czasu rejestracji.
• W zależności od warunków pracy i stanu
akumulatora wskaźnik E (ostrzeżenie o stanie
akumulatora) może migać nawet wówczas, gdy
akumulator wystarczy jeszcze na 5 do 10 minut
pracy.
Przechowywanie akumulatora
• Jeśli akumulator nie będzie długo używany, to
dla zachowania jego funkcji należy raz do roku
całkowicie go naładować, a następnie
wyładować w kamerze. Po wyładowaniu
akumulatora należy zdjąć go z kamery
i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.
• Aby wyładować akumulator w kamerze,
pozostaw kamerę w trybie gotowości do
nagrywania na taśmę aż do jej wyłączenia się
(str. 18).
108
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB11ADD.fm
Interfejs i.LINK
Interfejs HDV/DV kamery jest zgodny ze
standardem i.LINK. Poniżej opisano
standard i.LINK i jego cechy.
Co to jest i.LINK?
i.LINK jest cyfrowym interfejsem
szeregowym umożliwiającym transmisję
cyfrowego obrazu, cyfrowego dźwięku
i innych danych między urządzeniami
zgodnymi z i.LINK. i.LINK pozwala ponadto na sterowanie innymi urządzeniami.
Urządzenia zgodne ze standardem i.LINK
można łączyć przewodem i.LINK. Możliwe
zastosowania obejmują także współpracę
i wymianę danych między różnymi
cyfrowymi urządzeniami audiowizualnymi.
Jeśli do kamery podłączone są dwa lub większa liczba urządzeń zgodnych z i.LINK,
współpraca i wymiana możliwa jest nie
tylko z urządzeniami podłączonymi bezpośrednio, lecz także z innymi urządzeniami w łańcuchu. Zwracamy jednak uwagę, że
sposób działania zależy czasami od właściwości i parametrów łączonych urządzeń i że
niektóre urządzenia nie współpracują ze sobą
ani nie wymieniają między sobą danych.
• Normalnie, używając przewodu i.LINK można
podłączyć do kamery tylko jedno urządzenie.
Podłączając kamerę do urządzenia HDV/DV
z dwoma lub większą liczbą gniazd HDV/DV,
należy zapoznać się z instrukcją obsługi
podłączanego urządzenia.
• i.LINK jest łatwą do zapamiętania,
zaproponowaną przez Sony nazwą magistrali
transmisji danych IEEE 1394 oraz znakiem
handlowym honorowanym przez wiele firm.
• IEEE 1394 jest międzynarodową normą
opracowaną przez Instytut Inżynierów
Elektryków i Elektroników (IEEE).
Prêdkoœæ transmisji przez interfejs
i.LINK
Maksymalna prędkość transmisji przez
interfejs i.LINK zależy od urządzenia.
Zdefiniowane są trzy maksymalne
prędkości transmisji:
S100 (około 100 Mb/s*)
Prędkość transmisji jest podawana w części
„Dane techniczne” w instrukcji obsługi
urządzenia. Bywa też zaznaczana w pobliżu
gniazda i.LINK.
Jeśli łączone są urządzenia o różnych
maksymalnych prędkościach transmisji,
prędkości czasem różnią się od podanych.
* Co to jest Mb/s?
Mb/s oznacza megabity na sekundę, czyli
ilość danych, które można wysłać lub
odebrać w ciągu sekundy. Dla przykładu,
prędkość transmisji 100 Mb/s oznacza
możliwość wysłania w ciągu sekundy
100 megabitów danych.
Korzystanie z funkcji i.LINK kamery
Szczegółowe informacje o kopiowaniu
nagrań do innego urządzenia podłączonego
przez interfejs i.LINK – patrz strona 76.
Kamerę można ponadto podłączać do innych
urządzeń marki Sony zgodnych z i.LINK
(np. do komputerów osobistych z serii
VAIO), jak również do urządzeń wideo.
Pewne urządzenia wideo zgodne z i.LINK,
takie jak telewizory cyfrowe czy nagrywarki / odtwarzacze DVD, MICROMV i HDV
nie są zgodne z kamerą. Przed podłączeniem kamery do innego urządzenia należy
się upewnić, czy urządzenie to jest zgodne
z systemem HDV/DV. Szczegółowych
zaleceń i informacji o zgodności oprogramowania użytkowego należy szukać w instrukcji obsługi podłączanego urządzenia.
Informacje dodatkowe
b Uwagi
S200 (około 200 Mb/s)
S400 (około 400 Mb/s)
b Uwaga
• Jeśli kamera ma być połączona przewodem
i.LINK z urządzeniem wyposażonym w gniazdo
i.LINK, to przed podłączaniem (i odłączaniem)
przewodu i.LINK należy wyłączyć urządzenie
i odłączyć je od sieci.
Potrzebny przewód i.LINK
Do kopiowania HDV/DV należy używać
przewodu i.LINK Sony (4 styki – 4 styki).
109
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB11ADD.fm
Konserwacja i zalecenia eksploatacyjne
W³aœciwe obchodzenie siê z kamer¹
• Nie używać ani nie przechowywać kamery
i akcesoriów w następujących miejscach:
– Bardzo gorących albo zimnych. Nigdy nie
narażać kamery na temperaturę wyższą niż
60 °C, która może wystąpić w pełnym słońcu,
w pobliżu grzejnika czy w samochodzie
zaparkowanym w słońcu. Grozi to awarią
albo deformacją kamery.
– W pobliżu silnych pól magnetycznych
i w miejscach narażonych na wibrację. Grozi
to awarią kamery.
– W pobliżu silnych źródeł fal radiowych lub
promieniowania. Kamera może niewłaściwie
zapisywać informacje.
– W pobliżu odbiorników sygnałów radiowych
w modulacji amplitudowej i sprzętu wideo.
Grozi to wystąpieniem zakłóceń.
– Na piaszczystej plaży i w miejscach
zapylonych. Przedostanie się do kamery
piasku albo kurzu grozi awarią. Awaria taka
bywa niemożliwa do usunięcia.
– W pobliżu okien lub w plenerze, gdy ekran
LCD, wizjer lub obiektyw mógłby się znaleźć
w pełnym słońcu. Grozi to uszkodzeniem
wnętrza wizjera albo ekranu LCD.
– W bardzo wilgotnych miejscach.
• Napięcie zasilania kamery wynosi 7,2 V
(akumulator) lub 8,4 V (zasilacz sieciowy).
• Do zasilania napięciem stałym i przemiennym
używać tylko akcesoriów zalecanych
w niniejszej instrukcji obsługi.
• Nie dopuścić do zamoczenia kamery przez
deszcz, wodę morską itp. Zamoczenie kamery
grozi awarią. Awaria taka bywa niemożliwa do
usunięcia.
• Jeśli do wnętrza kamery przedostanie się jakiś
przedmiot albo płyn, to przed dalszą
eksploatacją należy odłączyć od kamery źródło
zasilania i zlecić kontrolę autoryzowanej stacji
serwisowej Sony.
• Unikać nieostrożnego obchodzenia się
z kamerą. Nie rozbierać jej, nie przerabiać,
chronić ją przed uderzeniem, upuszczeniem
i nadepnięciem. Szczególnie należy chronić
obiektyw.
• Kiedy kamera nie jest używana, przełącznik
POWER powinien znajdować się w położeniu
OFF (CHG).
• Nie używać kamery owiniętej w ręcznik itp.
Grozi to przegrzaniem kamery.
• Przy odłączaniu przewodu zasilającego chwytać
za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za sam przewód.
• Aby uniknąć uszkodzenia przewodu
zasilającego, nie stawiać na nim ciężkich
przedmiotów.
• Dbać, żeby metalowe styki były czyste.
• Przechowywać pilot i baterię pastylkową
w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie
przypadkowego połknięcia baterii bezzwłocznie
porozumieć się z lekarzem.
• W razie wycieku elektrolitu:
– skontaktuj się z lokalną autoryzowaną stacją
serwisową Sony,
– zmyj płyn, który ewentualnie przedostał się
na skórę,
– gdyby płyn dostał się do oczu, przemyj je
dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.
x Jeœli kamera nie bêdzie u¿ywana przez
d³u¿szy czas
• Co jakiś czas należy włączyć kamerę i na mniej
więcej 3 minuty włączyć odtwarzanie taśmy.
• Przed przechowywaniem kamery całkowicie
wyładuj akumulator.
Skraplanie wilgoci
Jeśli kamera zostanie bezpośrednio
przeniesiona z zimnego do ciepłego
miejsca, w jej wnętrzu, na powierzchni
taśmy lub na obiektywie może się skroplić
para wodna. W takim przypadku kamera
może działać niewłaściwie, a taśma może
przykleić się do bębna głowicy i ulec
uszkodzeniu. Jeśli wewnątrz kamery
skropliła się wilgoć, pojawia się komunikat
[Moisture condensation. Eject the cassette]
lub [Moisture condensation. Turn off for
1H.]. Komunikaty te nie pojawiają się
w przypadku zaparowania obiektywu.
110
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB11ADD.fm
x Kiedy w kamerze skropli siê wilgoæ
Nie działają żadne funkcje z wyjątkiem
wyjmowania kasety. Należy wtedy wyjąć
kasetę, wyłączyć kamerę i pozostawić ją na
mniej więcej godzinę z otwartą pokrywką
kasety. Kamery można użyć ponownie, gdy
są spełnione następujące warunki:
• w momencie włączenia zasilania nie pojawia się
komunikat ostrzegawczy,
• po włożeniu kasety i naciśnięciu jednego
z przycisków sterowania przesuwem taśmy nie
miga wskaźnik % ani Z.
W początkowej fazie skraplania się wilgoci
kamera nie wykrywa jeszcze tego zjawiska.
Zdarza się wówczas, że wysunięcie kasety
po otwarciu pokrywki kasety następuje
z 10-sekundowym opóźnieniem. Nie
świadczy to o uszkodzeniu. Należy
pozostawić otwartą pokrywkę kasety
i czekać na wysunięcie kasety.
x Uwaga dotycz¹ca skraplania wilgoci
Przyczyną skroplenia wilgoci może być
przeniesienie kamery z zimnego do
ciepłego miejsca (lub na odwrót) albo
używanie kamery w wilgotnych miejscach.
Oto kilka przykładów:
x Jak unikn¹æ skroplenia siê wilgoci
Przenosząc kamerę z zimnego do ciepłego
miejsca, należy ją włożyć do torebki
foliowej i szczelnie zamknąć torebkę.
Torebkę można zdjąć, gdy temperatura
powietrza wewnątrz zrówna się z temperaturą otoczenia (po mniej więcej godzinie).
• W razie wystąpienia jednego z poniższych
problemów należy przez 10 sekund czyścić
głowicę wideo kasetą czyszczącą Sony
DVM-12CLD (wyposażenie dodatkowe).
– odtwarzany obraz nie zmienia się;
– odtwarzany obraz nie pojawia się;
– występują przerwy w dźwięku;
– podczas nagrywania na ekranie pojawia się
komunikat [x
Dirty video head. Use a
cleaning cassette.];
– w obrazie HDV występują następujące
zjawiska:
Odtwarzany
Odtwarzany obraz znika.
obraz
(Pusty, niebieski ekran)
zatrzymuje się.
– w obrazie DV występują następujące
zjawiska:
Informacje dodatkowe
• przeniesienie kamery ze stoku narciarskiego do
ogrzewanego pomieszczenia,
• wyniesienie kamery w czasie upału na otwarte
powietrze z klimatyzowanego pomieszczenia
lub pojazdu,
• korzystanie z kamery po burzy lub deszczu,
• korzystanie z kamery w gorącym, wilgotnym
miejscu.
Zjawisko to świadczy o problemie
z nagraniem lub odtworzeniem sygnału
HDV ze względu na zabrudzenie taśmy lub
głowicy wideo. W zależności od kasety,
może ono z rzadka wystąpić nawet wtedy,
gdy kaseta jest fabrycznie nowa lub mało
używana.
Jeśli zatrzymanie wystąpi w czasie odtwarzania, problem można rozwiązać przez
przewinięcie taśmy nieco do przodu i jej
cofnięcie. Zatrzymania powstałego
w czasie nagrywania nie można usunąć.
Aby uniknąć problemów tego typu, należy
używać kaset mini DV Sony.
Pojawiają się
zakłócenia blokowe.
G³owica wideo
Podczas odtwarzania taśmy nagranej
w formacie HDV może się zdarzać
chwilowe zatrzymanie obrazu lub dźwięku
(około 0,5 sekundy).
Odtwarzany obraz znika.
(Pusty, niebieski ekran)
111
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB11ADD.fm
Konserwacja i zalecenia eksploatacyjne (cd.)
• Długotrwała eksploatacja głowicy prowadzi do
jej zużycia. Jeśli pomimo użycia kasety
czyszczącej (wyposażenie dodatkowe) nie udaje
się uzyskać wyraźnego obrazu, może to
świadczyć o zużyciu głowicy wideo. Należy
wówczas zlecić autoryzowanej stacji
serwisowej Sony wymianę głowicy.
Ekran LCD
• Nie naciskać mocno ekranu LCD, gdyż grozi to
jego uszkodzeniem.
• W niskiej temperaturze na ekranie LCD może
się utrzymywać ślad po obrazie. Nie świadczy
to o uszkodzeniu.
• Podczas pracy kamery może się nagrzewać tył
ekranu LCD. Nie świadczy to o uszkodzeniu.
x Czyszczenie ekranu LCD
Jeśli ekran LCD jest pobrudzony odciskami
palców lub zakurzony, to do jego
czyszczenia zaleca się użycie ściereczki
czyszczącej. W przypadku korzystania
z zestawu do czyszczenia ekranów LCD
(wyposażenie dodatkowe) nie należy
wylewać płynu czyszczącego bezpośrednio
na ekran LCD. Używać papieru
czyszczącego zwilżonego płynem.
Obchodzenie siê z obudow¹
• Zabrudzoną obudowę kamery należy wyczyścić
miękką ściereczką zwilżoną wodą, a następnie
wytrzeć suchą, miękką ściereczką.
• Aby uniknąć uszkodzenia wykończenia
obudowy, nie należy:
– używać środków chemicznych, takich jak
rozcieńczalnik, benzyna czy spirytus,
ściereczek jednorazowych, płynów
odstraszających owady, środków do opalania
czy środków owadobójczych,
– dotykać kamery rękami pokrytymi jedną
z powyższych substancji,
– narażać obudowy na długotrwały kontakt
z gumą lub przedmiotami z winylu.
Obchodzenie siê z obiektywem i jego
przechowywanie
• W następujących sytuacjach należy wycierać
powierzchnię obiektywu czystą, miękką
ściereczką:
– kiedy na obiektywie widać odciski palców,
– w miejscach gorących albo wilgotnych,
– kiedy obiektyw jest narażony na
oddziaływanie zasolonego powietrza, na
przykład nad morzem.
• Przechowywać obiektyw w dobrze
wentylowanym miejscu, które nie jest narażone
na nadmierne zakurzenie lub zapylenie.
• Aby nie dopuścić rozwinięcia się pleśni,
okresowo czyścić obiektyw zgodnie
z powyższym opisem. Aby kamera przez długi
czas zachowała optymalny stan, zaleca się jej
uruchamianie nie rzadziej niż mniej więcej raz
na miesiąc.
£adowanie wewnêtrznego
akumulatora w kamerze
Kamera zawiera wewnętrzny akumulator,
który podtrzymuje ustawienia daty, godziny
itp. nawet po przestawieniu przełącznika
POWER w położenie OFF (CHG).
Akumulator ten ładuje się, gdy kamera jest
podłączona do sieci przez zasilacz sieciowy
albo gdy jest na niej zainstalowany
akumulator. Całkowite rozładowanie
wewnętrznego akumulatora nastąpi po
mniej więcej trzymiesięcznej przerwie
w eksploatacji kamery, która nie jest
podłączona do zasilacza sieciowego i na
której nie jest zainstalowany akumulator.
Kamery powinno się używać z naładowanym wewnętrznym akumulatorem.
Kamera działa normalnie nawet po
wyładowaniu się wewnętrznego
akumulatora, nie pozwala jednak na zapis
właściwej daty i godziny.
x Postêpowanie
Używając dostarczonego zasilacza sieciowego, podłącz kamerę do ściennego
gniazdka sieciowego, przestaw przełącznik
POWER w położenie OFF (CHG)
i pozostaw kamerę na co najmniej
24 godziny.
112
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB11ADD.fm
Usuwanie kurzu z wnêtrza wizjera
1 Zdemontuj wizjer.
Przesuwając w lewo dźwignię
odblokowywania wizjera 1, zdejmij
wizjer 2.
2
1
2 Używając gruszki z pędzelkiem,
usuń kurz z wnętrza wizjera
i z pokazanego poniżej elementu.
Informacje dodatkowe
3 Zamontuj wizjer, wykonując
czynność 1 w odwrotnym
porządku.
113
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB11ADD.fm
Dane techniczne
System
System zapisu filmu (HDV)
2 głowice obrotowe, system zapisu
ukośnego
System zapisu filmu (DV)
2 głowice obrotowe, system zapisu
ukośnego
System zapisu fotografii
Exif Ver. 2.2*1
System zapisu dźwięku (HDV)
Głowice obrotowe, MPEG-1 Audio
Layer -2
Kwantyzacja: 16 bitów (częstotliwość
próbkowania 48 kHz, stereo)
Przepływność: 384 kb/s
System zapisu dźwięku (DV)
Głowice obrotowe, system PCM
Kwantyzacja: 12 bitów (częstotliwość
próbkowania 32 kHz, stereo 1,
stereo 2), 16 bitów (częstotliwość
próbkowania 48 kHz, stereo)
Sygnał wideo
System koloru PAL, standard CCIR
Specyfikacja 1080/50i
Odpowiednia kaseta
Kaseta mini DV z nadrukowanym
znakiem
Prędkość przesuwu taśmy (HDV)
Około 18,81 mm/s
Prędkość przesuwu taśmy (DV)
SP: około 18,81 mm/s
LP: około 12,56 mm/s
Czas nagrywania / odtwarzania (HDV)
60 min (przy korzystaniu z kasety
DVM60)
Czas nagrywania / odtwarzania (DV)
SP: 60 min (przy korzystaniu z kasety
DVM60)
LP: 90 min (przy korzystaniu z kasety
DVM60)
Czas przewijania
Około 2 min 40 s (przy korzystaniu
z kasety DVM60 i akumulatora)
Około 1 min 45 s (przy korzystaniu
z kasety DVM60 i zasilacza
sieciowego)
Wizjer
Wizjer elektroniczny (kolorowy)
Przetwornik obrazu
4,5 mm (typu 1/4"), 3CMOS
Liczba nagrywanych pikseli (zapis
fotografii HDV/DV16:9):
Maks. 1,20 megapiksela (1 440 × 810)
pikseli *2
Brutto: około 1 120 000 pikseli
Efektywnie (film, 4:3):
778 000 pikseli
Efektywnie (film, 16:9):
1 037 000 pikseli
Efektywnie (fotografia, 4:3):
778 000 pikseli
Efektywnie (fotografia, 16:9):
1 037 000 pikseli
Obiektyw
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
20 × (zoom optyczny);
Około 30 × (zoom cyfrowy przy
wybranym ustawieniu [ON] parametru
[D.EXTENDER])
Ogniskowa
f = 3,9 – 78 mm
W przeliczeniu na format 35 mm:*3
37,4 – 748 mm (16:9),
45,7 – 914 mm (4:3)
F1.6 – 2.8
Średnica filtra: 62 mm
Temperatura barwy
[INDOOR] (pomieszczenie, 3 200 K),
[OUTDOOR] (plener, 5 800 K)
Minimalne oświetlenie
4 lx (luksy) (F 1.6)
114
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB11ADD.fm
*1 „Exif” jest opracowanym przez JEITA
(Japońskie Stowarzyszenie Przemysłu
Elektronicznego i Informatycznego)
formatem pliku przeznaczonym do
zapisu obrazu fotograficznego. Pliki
w tym formacie mogą zawierać
dodatkowe informacje, na przykład
o ustawieniach kamery wybranych
w momencie zapisu obrazu.
*2 Specjalna matryca pikseli
w przetworniku ClearVid CMOS Sony
i system przetwarzania obrazu (nowy
procesor Enhanced Imaging Processor)
umożliwiają uzyskanie fotografii
o rozdzielczości dwa razy większej od
efektywnej rozdzielczości
przetwornika.
*3 Wartości ogniskowej są wynikają
z szerokokątnego odczytu pikseli.
Z³¹cza wyjœciowe
Wyjście AUDIO/VIDEO
Złącze 10-stykowe
Sygnał wideo: 1 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczny
Sygnał luminancji: 1 Vp-p, 75 Ω
(omów), niesymetryczny
Sygnał chrominancji: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(omów), niesymetryczny
Sygnał audio: 327 mV (przy
impedancji obciążenia 47 kΩ
(kiloomów)), impedancja wyjściowa
mniejsza niż 2,2 kΩ (kilooma)
Gniazdo COMPONENT OUT
Y: 1 Vp-p, 75Ω (omów), niesymetryczny PB/PR, CB/CR: +/- 350 mVp-p
Gniazdo HDMI OUT
Typ A (19-stykowe)
Z³¹cza wejœciowe i wyjœciowe
Ekran LCD
Wielkość obrazu
8,8 cm (3,5", współczynnik kształtu
16:9)
Całkowita liczba punktów
211 200 (960 × 220)
Informacje dodatkowe
Gniazdo LANC
Gniazdo stereo mini-minijack
(∅ 2,5 mm)
Gniazdo USB
mini-B
Gniazdo HDV/DV
Interfejs i.LINK (IEEE 1394, złącze
4-stykowe S100)
115
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB11ADD.fm
Dane techniczne (cd.)
Dane ogólne
Zasilacz sieciowy AC-L15A
Zasilanie
Napięcie stałe 7,2 V (akumulator)
Napięcie stałe 8,4 V (zasilacz
sieciowy)
Przeciętny pobór mocy
Podczas filmowania kamerą z użyciem
wizjera o normalnej jasności:
nagrywanie HDV: 5,9 W
nagrywanie DV: 5,7 W
Podczas filmowania kamerą z użyciem
ekranu LCD o normalnej jasności:
nagrywanie HDV: 5,9 W
nagrywanie DV: 5,7 W
Temperatura w środowisku pracy
0 °C do +40 °C
Temperatura w warunkach
przechowywania
–20 °C do +60 °C
Wymiary (w przybliżeniu)
145 × 156 × 322 mm
(szer. × wys. × gł.) razem
z wystającymi elementami
145 × 156 × 322 mm
(szer. × wys. × gł.) razem
z wystającymi elementami
i akumulatorem NP-F570
Waga (w przybliżeniu)
1,4 kg (sama kamera)
1,6 kg (razem z akumulatorem
NP-F570, kasetą i osłoną obiektywu
z przykrywką obiektywu)
Dostarczane wyposażenie
Patrz strona 13.
Zasilanie
Napięcie przemienne 100 – 240 V, 50/
60 Hz
Pobór prądu
0,35 – 0,18 A
Pobór mocy
18 W
Napięcie wyjściowe
Napięcie stałe 8,4 V*
Temperatura w środowisku pracy
0 °C do 40 °C
Temperatura w warunkach
przechowywania
–20 °C do +60 °C
Wymiary (w przybliżeniu)
56 × 31 × 100 mm (szer. × wys. × gł.,
bez wystających elementów)
Waga (w przybliżeniu)
190 g, bez przewodu zasilającego
* Informacje o innych parametrach można
znaleźć na etykiecie na zasilaczu.
Akumulator NP-F570
Maksymalne napięcie wyjściowe
Napięcie stałe 8,4 V
Napięcie wyjściowe
Napięcie stałe 7,2 V
Pojemność
15,8 Wh (2 200 mAh)
Wymiary (w przybliżeniu)
38,4 × 20,6 × 70,8 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga (w przybliżeniu)
100 g
Temperatura w środowisku pracy
0 °C do 40 °C
Typ
Litowy
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
116
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB11ADD.fm
Znaki handlowe
Uwagi dotycz¹ce licencji
• „Handycam”
i
są
zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony
Corporation.
• „Memory Stick”, „
”, „Memory Stick
Duo”, „
”, „Memory Stick
PRO Duo”, „
”,
„MagicGate”, „
”,
„MagicGate Memory Stick” i „MagicGate
Memory Stick Duo” są znakami handlowymi
Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM” jest znakiem handlowym Sony
Corporation.
• i.LINK i są znakami handlowymi Sony
Corporation.
DOWOLNE WYKORZYSTANIE TEGO
PRODUKTU, INNE NIŻ DOWOLNE
WYKORZYSTANIE PRZEZ NABYWCĘ DO
CELÓW PRYWATNYCH, ZGODNE ZE
STANDARDEM MPEG-2 KODOWANIA
INFORMACJI WIDEO W SPAKOWANYCH
PLIKACH MULTIMEDIÓW CYFROWYCH
JEST WYRAźNIE ZABRONIONE,
Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU POSIADANIA
LICENCJI NA ODPOWIEDNIE PATENTY
Z PORTFELA PATENTOWEGO. LICENCJĘ
TAKĄ MOŻNA UZYSKAĆ Z FIRMY MPEG
LA. DANE TELEADRESOWE: MPEG LA,
L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
Informacje dodatkowe
•
jest znakiem handlowym.
• Microsoft, Windows i Windows Media są
znakami handlowymi lub zastrzeżonymi
znakami handlowymi Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Macintosh i Mac OS są znakami handlowymi
Apple Computer Inc. w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
• HDV i logo HDV są znakami handlowymi Sony
Corporation i Victor Company of Japan, Ltd.
• HDMI, logo HDMI i High-Definition
Multimedia Interface są znakami handlowymi
lub zastrzeżonymi znakami handlowymi HDMI
Licensing LLC.
• Pentium jest znakiem handlowym lub
zastrzeżonymi znakiem handlowym Intel
Corporation.
Wszystkie pozostałe nazwy produktów mogą być
znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi odpowiednich firm. W instrukcji nie
są za każdym razem zamieszczane symbole ™
i „®”.
117
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB12QUI.fm
Podrêczny skorowidz
Wykaz elementów
W nawiasach podano numery stron z opisem danego elementu.
1
2
3
4
5
6
0
qa
qs
qd
7
8
qf
9
qg
qh
qj
qk
A Dźwignia zoomu (30)
K Pierścień ostrości (31)
B Wizjer (19)
L Pierścień zoomu (30)
C Dźwignia regulacji soczewki wizjera
(19)
M Gniazdo
LANC
Gniazdo sterujące
LANC służy do
sterowania przesuwem taśmy
w urządzeniu wideo i podłączonych do
niego urządzeniach peryferyjnych.
D Dźwignia odblokowywania wizjera
(113)
E Czujnik zdalnego sterowania (tylny)
(122)
F Lampka nagrywania (tylna) (25)
Lampka nagrywania miga, kiedy
kończy się taśma albo zapas energii
w akumulatorze.
G Przycisk PHOTO/EXPANDED FOCUS
(27)
N Przełącznik POWER (18)
O Gniazdo COMPONENT OUT (48)
P Gniazdo A/V OUT (48)
Q Gniazdo
HDV/DV (48)
R Gniazdo DC IN (15)
H Przycisk REC START/STOP (25)
I Akumulator (15)
J Stopka akcesoriów
118
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB12QUI.fm
1
6
2
3
4
5
7
8
9
q;
qa
qs
qh
qk qj
A Zaczep na pas na ramię (120)
B Przycisk EXPOSURE/IRIS (32)
C Pokrętło EXPOSURE/IRIS (32)
D Przycisk PUSH AUTO FOCUS (31)
E Przełącznik ND FILTER (34)
F Przyciski ASSIGN (1/2/3)* (40)
G Przełącznik AUTO LOCK (33)
H Przycisk GAIN (34)
I Przycisk SHUTTER SPEED (35)
qg qf qd
P Gniazdo na statyw
Użyć statywu, którego śruba jest krótsza
niż 5,5 mm. Nie jest możliwe
bezpieczne umocowanie kamery na
statywie z dłuższą śrubą. Ponadto grozi
to uszkodzeniem kamery.
Q Przycisk FOCUS* (31)
R Przycisk EXPANDED FOCUS (32)
* Na przyciskach ASSIGN 2, FOCUS
i SHUTTER SPEED znajdują się wypukłości
ułatwiające odszukanie przycisków bez użycia
wzroku.
J Przycisk WHT BAL (36)
Podrêczny skorowidz
K Przycisk MENU (53)
L Pokrętło SEL/PUSH EXEC (21)
M Przycisk STATUS CHECK (45)
N Przycisk PICTURE PROFILE (37)
O Gniazdo i (słuchawkowe)
Podłączenie słuchawek powoduje
wyłączenie się głośnika kamery.
119
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB12QUI.fm
Wykaz elementów (cd.)
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
qa
qs
qd
A Przycisk BATT RELEASE
(zdejmowania akumulatora) (16)
B Zaczep na pas na ramię (120)
C Suwak
Mocowanie pasa na ramiê
Zamocuj pas na ramię (wyposażenie
dodatkowe) do zaczepów na pas na ramię.
OPEN/EJECT (23)
D Pasek na dłoń (18)
E Przełącznik zoomu na uchwycie (H/L/
OFF) (30)
F Dźwignia zoomu na uchwycie (30)
G Przycisk REC START/STOP (25)
H Gniazdo MIC
Kiedy jest podłączony mikrofon,
nagrywany dźwięk pochodzi z tego
mikrofonu, a wewnętrzny mikrofon
wyłącza się.
I Lampka nagrywania (przednia) (25)
Lampka nagrywania miga, kiedy
kończy się taśma albo zapas energii
w akumulatorze.
J Czujnik zdalnego sterowania (przedni)
(122)
K Obiektyw (5)
L Osłona obiektywu z przykrywką
obiektywu (14)
M Mikrofon
120
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB12QUI.fm
2
3
1
qs
qa
0
A Ekran LCD (19)
B Przyciski sterowania przesuwem taśmy
(REW (przewijanie do tyłu), PLAY
(odtwarzanie)*, FF (przewijanie do
przodu), PAUSE (pauza), STOP
(zatrzymywanie), SLOW (odtwarzanie
w zwolnionym tempie), REC
(nagrywanie)) (28)
98 7 6 5 4
* Na przyciskach PLAY, VOLUME/MEMORY
i MEMORY/INDEX znajdują się wypukłości.
(Wypukłość na przycisku MEMORY/INDEX
znajduje się po stronie +.) Wypukłości te
ułatwiają odnajdywanie przycisków.
Mocowanie os³ony gniazd
Sposób mocowania osłony gniazd
pokazano na ilustracji.
C Przełącznik ZEBRA (34)
Podrêczny skorowidz
D Przycisk MEMORY/DELETE (80)
E Przycisk MEMORY/INDEX (29)
F Przycisk MEMORY/PLAY (29)
G Przycisk DISPLAY/BATT INFO (44,
45)
H Przycisk VOLUME/MEMORY* (29)
I Przycisk RESET
Naciśnięcie przycisku RESET
powoduje skasowanie wszystkich
ustawień, w tym daty i godziny. Nie
zmieniają się ustawienia profili obrazu
ani profili kamery.
J Gniazdo HDMI OUT (48)
K Gniazdo USB (81)
L Gniazdo „Memory Stick Duo” (23)
121
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB12QUI.fm
Wykaz elementów (cd.)
b Uwagi
Pilot
Przed użyciem pilota należy wyjąć wkładkę
izolacyjną.
Wkładka izolacyjna
7
1
8
2
3
9
4
5
6
• Aby sterować kamerą za pomocą pilota, kieruj
go w stronę czujnika zdalnego sterowania.
• Chroń czujnik zdalnego sterowania przed
oddziaływaniem silnego światła (bezpośrednim
oświetleniem słonecznym lub światłem
reflektorów). W przeciwnym razie pilot może
działać niewłaściwie.
• Na sygnały z pilota dostarczonego z kamerą
mogą też reagować niektóre magnetowidy.
W takim przypadku zmienić tryb sterowania
magnetowidem na inny niż VTR 2 lub zasłonić
czujnik zdalnego sterowania magnetowidu
czarnym papierem.
Wymiana baterii w pilocie
1 Wciskając występ, wsuń paznokieć
w szczelinę i wyciągnij oprawkę baterii.
2 Włóż nową baterię litową. Strona + ma się
znajdować u góry.
3 Z powrotem wsuń oprawkę baterii do
wnętrza pilota, tak aby rozległ się trzask.
0
Występ
A PHOTO (27)
Po naciśnięciu tego przycisku obraz widoczny
na ekranie zostanie zapisany na karcie
„Memory Stick Duo” jako fotografia.
B Przyciski obsługi pamięci (indeks, –/+,
wyświetlanie z pamięci) (29)
C Przycisk SEARCH M. (47)
D.>
E Przyciski sterowania przesuwem taśmy
(przewijanie do tyłu, odtwarzanie,
przewijanie do przodu, pauza,
zatrzymywanie, odtwarzanie
w zwolnionym tempie) (28)
OSTRZE¯ENIE
Niewłaściwe obchodzenie się z baterią
grozi wybuchem. Nie ładować, nie
rozbierać ani nie palić baterii.
• Kiedy bateria litowa jest bliska wyczerpania,
może się zmniejszyć zasięg pilota albo pilot
będzie działał niewłaściwie. W takim przypadku
należy wymienić baterię na baterię litową Sony
CR2025. Użycie innej baterii stwarza ryzyko
pożaru lub wybuchu.
F Przycisk ZERO SET MEMORY (46)
G Nadajnik
H Przycisk START/STOP (25, 46)
I Przycisk regulacji zoomu (30)
J Przycisk DISPLAY (44)
122
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB12QUI.fm
WskaŸniki na ekranie LCD i w wizjerze
W nawiasach podano numery stron z opisem danego elementu.
Wskaźniki nie są nagrywanie na taśmie.
Nagrywanie filmów
1
2
126min
HDV1080i
Nagrywanie fotografii
3
4
REC
0:08:13
12min
5
2
7
163min
89
1.2M
0
FINE
101
6
A Format nagrywania (
(66)
/
)
W przypadku formatu DV wyświetlany jest
także tryb nagrywania (SP / LP).
B Stan naładowania akumulatora
(w przybliżeniu)
C Stan nagrywania ([STBY] (czuwanie)
lub [REC] (nagrywanie))
D Przy nagrywaniu:
Licznik taśmy (godziny: minuty:
sekundy)
Przy odtwarzaniu:
Kod czasowy (godziny: minuty:
sekundy: klatki)
G Folder, w którym odbywa się zapis (70)
H Wielkość obrazu (69)
I Jakość ([FINE] / [STD]) (69)
J Wskaźnik nagrywania
Kod danych w czasie nagrywania
W czasie nagrywania kamera
automatycznie zapisuje datę, godzinę i dane
o ustawieniach kamery. Informacje te nie
pojawiają się na ekranie w czasie
nagrywania, ale można je sprawdzić
podczas odtwarzania ([DATA CODE], 65).
Podrêczny skorowidz
E Ilość pozostałego miejsca na taśmie
(w przybliżeniu)
F Wskaźnik poziomu dźwięku (64)
123
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB12QUI.fm
WskaŸniki na ekranie LCD i w wizjerze (cd.)
Wyœwietlanie filmów
1
2
120min
HDV1080i
qa
Wyœwietlanie fotografii
4
2
5
0:08:12:17
12min
K Wskaźnik przesuwu taśmy
Przy odtwarzaniu taśmy nagranej w formacie
DV pojawia się tryb nagrywania (SP / LP).
qs
125min
101-0011
8
1.2M
qd qf
9/9 101
MEMORY PLAY
qg
L Nazwa pliku z danymi
M Numer obrazu / Liczba obrazów
w folderze, z którego odbywa się
wyświetlanie
N Folder, z którego odbywa się
wyświetlanie (70)
O Ikona poprzedniego / następnego
folderu
Kiedy wyświetlany jest pierwszy lub ostatni
obraz z bieżącego folderu, a na karcie
„Memory Stick Duo” istnieje wiele folderów,
pojawiają się wskaźniki
,
i
.
Chcąc przejść do poprzedniego / następnego
folderu, można użyć przycisku VOLUME/
MEMORY.
124
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDR-FX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB12QUI.fm
Œrodek
WskaŸniki
U góry po lewej
U góry po prawej
WskaŸnik
Znaczenie
Ostrzeżenie (100)
Z
Dó³
WskaŸnik
Znaczenie
+2
HISTOGRAM (63)
Środek
Dół
DV AU. MODE
(tryb dźwięku DV)
(61)*
U góry po lewej
WskaŸnik
AUDIO REC LV
(poziom nagrywania
dźwięku) (61)
Znaczenie
Format nagrywania (66)
DV REC MODE (67)*
SP LP
QUICK REC (szybkie
nagrywanie) (73)**
DV FRAME REC
(nagrywanie poklatkowe
DV) (59)*
,
,
Ręczna regulacja
ostrości (31)
9
DV WIDE REC
(nagrywanie obrazu 16:9)
(67)*
–
Profil obrazu (37)
SPOTLIGHT
(reflektory) (60)
Kompensacja
światła w tle (60)
.
Wyłączona funkcja
SteadyShot (57)
Filtr ND (34)
PEAKING
(uwydatnianie
konturów) (62)
U góry po prawej
Znaczenie
D.EXTENDER (60)
Jakość fotografii (69)
AE SHIFT
(kompensacja
automatycznej
ekspozycji) (58)
INDEX MARK (41)
Wejście HDV /
Wejście DV (78)
Wyjście HDV /
Wyjście DV (77)
Pokrętło
EXPOSURE/IRIS
(32)
Połączenie i.LINK
(48, 74)
Ustawienie
automatyczne (64)
Pamięć punktu zerowania
(46)
Wyłączone podświetlenie
ekranu LCD (19)
n
A
B
Podrêczny skorowidz
WskaŸnik
Balans bieli (36)
* Te ustawienia można zmieniać tylko dla obrazu
w formacie DV.
** To ustawienie można zmienić tylko dla obrazu
w formacie HDV.
125
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDRFX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB00BOOKIX.fm
Skorowidz
Liczby
B
D
1080i/576i.............................68
BACK LIGHT ............... 60, 93
D.EXTENDER............... 60, 93
12BIT....................................61
Balans bieli .......................... 36
Dane techniczne ................. 114
16:9 (panoramiczny) lub
4:3 (telewizor) ......................48
Bateria litowa ..................... 122
DATA CODE.......................65
DATE ...................................65
16BIT....................................61
BATT RELEASE
(przycisk) ............................. 16
21-stykowa przejściówka .....52
BEEP.................................... 73
DC IN (gniazdo)................... 15
3-ClearVid CMOS
(przetwornik obrazu) ............10
BLACK FADER.................. 60
DIAL ASSIGN..................... 56
576i .......................................68
C
DIAL ROTATE.................... 56
A
CAM DATA DSP ................ 63
DISP OUTPUT .................... 66
CAMERA DATA ................ 65
A/V (przewód
połączeniowy) ................49, 74
DISPLAY SET (menu) ........62
CAMERA PROF. ................ 71
CAMERA SET (menu)........ 56
DISPLAY/BATT INFO
(przycisk).................. 19, 44, 45
CHARGE (lampka).............. 15
Dostarczane wyposażenie .... 13
Drukowanie ..........................81
AE RESPONSE....................58
Chwilowe włączanie systemu
automatycznej regulacji
ostrości ................................. 31
AE SHIFT.......................33, 58
CINEMA.............................. 37
AF ASSIST...........................57
Duży okular ..........................20
CINEMATONE GAMMA .. 38
AGC LIMIT .........................58
DV .................................. 66, 67
CLOCK SET.................. 21, 72
Akumulator
DV AU. MODE.................... 61
CNTRST ENHCR.......... 57, 93
Akumulator ...................15
DV AUDIO MIX .................62
COLOR BAR....................... 57
Battery Info ...................45
DV FRAME REC.................59
COLOR LEVEL .................. 38
ALL ERASE.........................69
DV REC MODE................... 67
COLOR PHASE .................. 38
ALL FILES...........................69
DV WIDE REC.................... 67
COMPONENT..................... 68
ASSIGN (przyciski) .............40
Dźwignia odblokowywania
wizjera ................................113
ASSIGN BTN.......................71
COMPONENT OUT
(gniazdo) .............................. 49
AT IRIS LMT.......................58
COPY................................... 38
Dźwignia regulacji
soczewki wizjera ..................19
AU.LVL DISP......................64
CURRNT FOLDER............. 69
Dźwignia zoomu ..................30
AUDIO REC LV ..................61
Czas ładowania .................... 16
AUDIO SET (menu) ............61
Czas nagrywania .................. 16
Dźwignia zoomu na
uchwycie...............................30
AUTO LOCK (przełącznik) .33
Czas odtwarzania ................. 17
AWB SENS ..........................58
Czas otwarcia migawki ........ 35
A/V OUT (gniazdo)..............49
Adapter na karty Memory
Stick Duo ............................106
DATE/TIME ................22, 123
DIAL SENS..........................56
Drukowanie nagranych
obrazów ................................81
E
Ekran indeksu.......................29
EXP.FOCUS TYPE ............. 63
EXPOSURE .........................32
EXPOSURE/IRIS........... 32, 56
EXPOSURE/IRIS
(pokrętło).............................. 32
EXPOSURE/IRIS
(przycisk).............................. 32
126
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDRFX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB00BOOKIX.fm
F
J
M
FADER .................................60
JPEG................................... 105
Macintosh .............................84
FILE NO. ..............................70
MARKER .............................63
Filtr ND.................................34
K
FINE .....................................69
Kaseta
MEMORY SET (menu) .......69
Memory Stick .................2, 105
FLCKR REDUCE ................58
Taśma.......................... 104
Memory Stick Duo .......23, 106
FOCUS (przycisk) ................31
Wkładanie /
wyjmowanie.................. 23
Adapter na karty
Memory Stick Duo ......106
NEW FOLDER .............70
Kasowanie nagrań ................ 80
PB FOLDER..................70
Kasowanie ustawień
profilu kamery...................... 71
Liczba obrazów, które
można zapisać ...............69
Folder
REC FOLDER...............70
FORMAT..............................70
Fotografie........................27, 29
G
Kieszeń kasety...................... 23
Kod czasowy ...................... 123
Komponentowy przewód
wideo .................................... 49
Komputer ............................. 84
GAIN (przycisk) ...................34
Konserwacja....................... 110
Głośność ...............................29
Konwersja .............................. 9
Głowica wideo ....................111
Kopiowanie .......................... 74
Gniazdo na statyw...............118
Korzystanie z kamery za
granicą ................................ 103
Gniazdo słuchawkowe ........119
GUIDEFRAME ....................63
H
L
Przełącznik ochrony
przed zapisem..............106
Wkładanie /
wyjmowanie ..................23
„Memory Stick Duo”
(gniazdo)...............................24
„Memory Stick PRO Duo” .106
MEMORY/DELETE
(przycisk) ..............................80
MEMORY/INDEX
(przycisk) ..............................28
MEMORY/PLAY
(przycisk) ..............................28
Menu
AUDIO SET..................61
HD (wysoka rozdzielczość)..48
LANC (gniazdo) ................ 118
CAMERA SET..............56
HDMI (gniazdo) .................118
LANGUAGE ....................... 72
DISPLAY SET..............62
HDMI (przewód) ..................50
LCD...................................... 19
IN/OUT REC ................66
HDMI OUT (gniazdo) ..........49
LCD BL LEVEL .................. 64
MEMORY SET.............69
HDV..........................9, 66, 103
LCD BRIGHT...................... 64
OTHERS .......................71
HDV1080i ............................66
LCD COLOR ....................... 64
Posługiwanie się menu ..53
HISTOGRAM ................63, 93
LETTER SIZE ..................... 65
Zawartość menu ............54
Licznik taśmy ............... 46, 123
MENU (przycisk) .................21
I
LINEAR ............................... 59
MIC (gniazdo) ....................120
i.LINK.................................109
LP ......................................... 67
Mikrofon.............................120
i.LINK (przewód) .....50, 77, 87
Lustro (tryb) ......................... 26
MIX ......................................62
i.LINK CONV ................48, 68
MONOTONE .......................37
IN/OUT REC (menu) ...........66
MPEG2 .................................89
INDEX MARK.....................41
MULTI-SOUND ..................61
Podrêczny skorowidz
Lampka dostępu ................... 24
„InfoLITHIUM” .................107
INTELLIGENT ....................58
IRIS.......................................33
127
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDRFX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB00BOOKIX.fm
Skorowidz (cd.)
N
Nadajnik .............................122
Nagrywanie ..........................25
Nastawianie ostrości
na odległe obiekty ................41
ND (filtr)...............................34
NEW FOLDER ....................70
NTSC..................................103
O
Odtwarzanie..........................28
OPEN (przycisk) ..................19
OPEN/EJECT (suwak) .........23
Osłona gniazd .......................23
Osłona obiektywu
z przykrywką obiektywu ......14
Ostrość..................................31
Płynne nagrywanie
w zwolnionym tempie.......... 93
Podłączanie
Magnetowid .................. 74
Telewizor ...................... 48
Podświetlenie ekranu LCD .. 19
SHARPNESS .......................38
POWER (przełącznik) ......... 18
SHOT TRANS ............... 40, 59
Profil obrazu ........................ 37
PROFILE NAME ................ 38
SHUTTER SPEED
(przycisk).............................. 35
Przejście między scenami .... 42
SKINTONE DTL .................38
Przełącznik ochrony
przed zapisem ............ 104, 106
Skraplanie wilgoci..............110
Przewód połączeniowy
A/V................................. 49, 74
SMTH SLW REC........... 56, 93
Przewód połączeniowy A/V
z wtykiem S VIDEO ...... 52, 74
SOFT TRANS ...................... 59
Przewód zasilający............... 15
OTHERS (menu) ..................71
P
Q
PAL ..............................96, 103
QUALITY............................ 69
Pamięć punktu zerowania.....46
QUICK REC ........................ 73
Pasek na dłoń........................18
R
PB FOLDER.........................70
REC FOLDER ..................... 70
PB ZOOM ............................72
REC FORMAT .................... 66
PEAKING ............................62
REC LAMP (lampka
nagrywania) ................... 25, 73
PictBridge .......................72, 81
PictBridge PRINT ................72
PICTURE PROFILE
(przycisk)..............................37
REC START/STOP
(przycisk) ............................. 25
REMAINING....................... 65
REMOTE CTRL.................. 73
RESET ......................... 38, 121
RESET (przycisk) .............. 121
Pierścień ostrości ..................31
Rozszerzona ostrość............. 32
Pierścień zoomu ...................30
Rozwiązywanie problemów. 90
Pilot ....................................122
PLAY (przycisk) ..................28
SD (standardowa
rozdzielczość).......................48
PORTRAIT .......................... 37
PUSH AUTO FOCUS
(przycisk) ............................. 31
PHOTO/EXPANDED
FOCUS (przycisk) ................25
Samoczynna diagnostyka ... 100
SEL/PUSH EXEC
(pokrętło).............................. 21
Ostrzeżenia (wskaźniki) .....100
PHOTO/EXP.FOCUS ..........72
S VIDEO (gniazdo)........ 48, 74
Pomieszczenie...................... 36
Ostrzeżenia (komunikaty) ..101
Pas na ramię........................120
S
Słuchawki ........................... 119
SOFT STOP .........................59
SP (Standard Play) ...............67
SPOTLIGHT ........................60
Sprawdzanie ostatnio
nagranej sceny ................ 42, 96
ST1 ....................................... 62
ST2 ....................................... 62
Stan akumulatora..................45
STANDARD ........................69
STATUS CHECK
(przycisk).............................. 45
Statyw.................................118
STEADYSHOT.................... 57
STEREO...............................61
Sterowanie przesuwem
taśmy .................................. 121
SUNSET...............................37
Sygnał indeksowy ................41
Systemy telewizji
kolorowej............................ 103
Szeroki kąt............................ 30
Œ
Śruba mocująca osłonę
obiektywu ............................. 14
Plener....................................36
128
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
E:\SONY\Instrukcje\FM\DIME\HDRFX7E\2887515111\2887515111HDRFX7E\01GB00BOOKIX.fm
T
Wymagania systemowe
Macintosh...................... 84
Taśma................... Patrz Kaseta
Teleobiektyw ........................30
Telewizor ..............................48
Telewizor o wysokiej
rozdzielczości .......................48
TRANS CURVE...................59
TRANS TIME ......................59
TV TYPE ..............................68
U
USB (gniazdo) ................81, 84
USB (przewód) .........13, 81, 84
USB SELECT.......................72
V
Windows ....................... 84
Wyszukiwanie daty .............. 47
Wyszukiwanie indeksu ........ 47
Wyszukiwanie obrazu .......... 28
Wyszukiwanie sceny kończącej
ostatnie nagranie ...... 42, 93, 96
Wyszukiwanie skokowe....... 28
Wyświetlanie ustawień
kamery.................................. 45
Wzmocnienie ....................... 34
Z
Zaczep na pas
na ramię...................... 119, 120
Zasilacz sieciowy ................. 15
VCR HDV/DV .....................66
Zawartość menu ................... 54
VF B.LIGHT ........................64
Zebra .................................... 34
VF POWERMODE ..............65
ZEBRA (przełącznik) .......... 34
VOLUME/MEMORY
(przycisk) ..............................28
ZERO SET MEMORY
(przycisk) ............................. 46
V-OUT/PANEL....................66
Zewnętrzne źródło
zasilania................................ 17
W
Zoom .................................... 30
WB SHIFT............................38
Podrêczny skorowidz
Wewnętrzny akumulator
kamery ................................112
WHITE FADER ...................60
WHT BAL (przycisk) ...........36
WIDE CONV........................57
Windows ...............................84
Wizjer ...................................19
Wkładka izolacyjna ............122
WORLD TIME.....................72
Wprowadzanie /
wygaszanie obrazu................60
Wskaźniki ...........................125
Wtyk zasilający.....................15
Wybieranie wariantów
z menu...................................53
129
HDR-FX7E
2-887-515-PL(1)
Download PDF

advertising