Sony | DSLR-A100W | Sony DSLR-A100W DSLR-A100 Korpus ze zmiennoogniskowym obiektywem standardowym i teleobiektywem Instrukcja obsługi

2-689-106-12 (1)
Przed rozpoczęciem
operacji
Używanie funkcji
fotografowania
Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR)
Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów
100
Używanie funkcji
oglądania
Używanie własnych
menu
Używanie
komputera
Drukowanie zdjęć
DSLR-A100
Rozwiązywanie
problemów
Inne
„Przeczytaj najpierw” (oddzielna broszura)
Objaśnienie ustawień i podstawowych operacji
podczas fotografowania/podglądu.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać
tę instrukcję obsługi i „Przeczytaj najpierw” (oddzielna broszura)
oraz zachować je do wykorzystania w przyszłości.
Dodatkowe informacje o tym produkcie
i odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania są na naszej internetowej stronie
Obsługi Klienta.
© 2006 Sony Corporation
Indeks
Uwagi o korzystaniu z aparatu
Używalne rodzaje „Memory
Stick” (brak w zestawie)
Brak odszkodowania za
zawartość nagrania
Dostępne są dwa rodzaje „Memory
Stick”.
Jeśli rejestracja lub odtwarzanie okażą się
niemożliwe ze względu na uszkodzenie
aparatu lub nośnika danych itp., nie ma
możliwości uzyskania z tego tytułu
odszkodowania za zawartość nagrania.
„Memory Stick”: nie można
używać karty „Memory Stick” w
tym aparacie.
Zalecenie wykonywania kopii
zapasowych
Aby uniknąć ryzyka utraty danych, należy
pamiętać o kopiowaniu danych (wykonaniu
kopii zapasowej) na inny nośnik.
„Memory Stick Duo”: Wkładanie
„Memory Stick Duo” do
adaptera Memory Stick Duo
przeznaczonego do otworu CF
(w zestawie).
• Gdy używana jest karta „Memory Stick
Duo” z przełącznikiem blokady zapisu,
nastawić przełącznik na pozycję nagrywania.
• Szczegółowe informacje o „Memory Stick”,
zobacz str. 138.
Uwagi o akumulatorze
• Naładować akumulator NP-FM55H (w
zestawie) przed pierwszym użyciem aparatu.
(t krok 1 w „Przeczytaj najpierw”)
• Akumulator może być ładowany nawet jeśli
nie został zupełnie rozładowany. Ponadto,
nawet jeśli akumulator nie jest w pełni
naładowany, jego częściowe zasoby energii
mogą być wykorzystane tak jak są.
• Jeżeli akumulator nie będzie używany przez
długi czas, należy całkowicie go rozładować,
wyjąć z aparatu i przechowywać w
chłodnym, suchym miejscu. Służy to
zachowaniu funkcji akumulatora (str. 141).
• Szczegółowe informacje o akumulatorze,
zobacz str. 141.
2
Uwagi o nagrywaniu/
odtwarzaniu
• Ten aparat nie jest odporny na pyły, na
ochlapanie, ani nie jest wodoszczelny. Przed
użyciem aparatu należy przeczytać
„Zalecenia eksploatacyjne” (str. 146).
• Przed przystąpieniem do rejestrowania
wydarzeń niepowtarzalnych należy wykonać
próbny zapis aby upewnić się, że aparat
działa prawidłowo.
• Należy uważać, aby nie zamoczyć aparatu.
Woda wewnątrz aparatu może spowodować
uszkodzenie, które w niektórych
przypadkach może być nienaprawialne.
• Nie patrzeć na słońce ani na ostre światło
przez zdjęty obiektyw lub celownik. Grozi to
nieodwracalnym uszkodzeniem wzroku.
Może to również spowodować awarię
aparatu.
• Nie używać aparatu w miejscach
występowania silnych fal radiowych lub
promieniowania. Poprawna rejestracja lub
odtwarzanie może nie być możliwe.
• Używanie aparatu w miejscach piaszczystych
lub zapylonych może doprowadzić do awarii.
• Jeśli nastąpi skroplenie wilgoci, przed
użyciem aparatu należy je usunąć (str. 147).
• Nie potrząsać aparatem ani go nie uderzać.
Może to spowodować nie tylko
nieprawidłowości w działaniu i uniemożliwić
rejestrowanie obrazów, ale również być
przyczyną nienaprawialnych uszkodzeń
urządzenia rejestrującego lub spowodować
uszkodzenie, a nawet utratę danych
zdjęciowych.
• Wyczyścić lampę błyskową przed użyciem.
Ciepło błysku może powodować, iż kurz na
powierzchni lampy ulegnie przebarwieniu
lub przylgnie do powierzchni lampy,
skutkując niewystarczającą emisją światła.
• Aparat, dostarczone akcesoria itp. należy
chronić przed dostępem dzieci. Akumulator,
pokrywa stopki itp. mogą zostać połknięte.
Jeżeli pojawi się taki problem, natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
Uwagi o monitorze LCD i
obiektywie
• Do produkcji monitora LCD użyto bardzo
precyzyjnych technologii, dzięki czemu
ponad 99,99% pikseli jest sprawne. Jednakże
na monitorze LCD mogą się na stałe pojawić
maleńkie czarne punkty i/lub jasne punkty
(białe, czerwone, niebieskie lub zielone).
Punkty te w sposób naturalny występują w
procesie produkcyjnym i nie mają żadnego
wpływu na obrazy.
Punkty czarne, białe,
czerwone, niebieskie i
zielone
• Nie zostawiać aparatu na słońcu. Jeżeli
promienie słoneczne zogniskują się na
pobliskim obiekcie, może to spowodować
pożar. Jeżeli wystąpi konieczność
zostawienia aparatu na słońcu, należy
założyć pokrywę na obiektyw.
• W niskich temperaturach może wystąpić
smużenie obrazu na monitorze LCD. Nie jest
to usterka. Po włączeniu aparatu w niskiej
temperaturze monitor LCD może stać się
chwilowo może być chwilowo bez obrazu. Po
rozgrzaniu mechanizmu aparatu monitor
będzie normalnie działać.
• Nie naciskać monitora LCD. Monitor może
się odbarwić, co będzie przyczyną usterki.
O długości ogniskowej
Kąt obrazu aparatu jest mniejszy niż
występujący w aparatach o formacie 35 mm,
używających filmu. Można znaleźć
przybliżony ekwiwalent długości ogniskowej
odpowiadający aparatom o formacie 35 mm i
fotografować z takim samym kątem obrazu
zwiększając o połowę długość ogniskowej
obiektywu.
Na przykład używając obiektywu 50 mm,
otrzymujemy przybliżony ekwiwalent
obiektywu 75 mm zastosowanego w aparacie o
formacie 35 mm.
O zgodności danych obrazu
• Aparat jest zgodny z uniwersalnym
standardem DCF (Design rule for Camera
File system), opracowanym przez JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Nie gwarantuje się możliwości odtworzenia
w innych urządzeniach obrazów
zarejestrowanych tym aparatem ani
możliwości odtworzenia w tym aparacie
obrazów zarejestrowanych lub
przetworzonych w innym urządzeniu.
Ostrzeżenie dotyczące praw
autorskich
Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i
inne materiały mogą być chronione prawami
autorskimi. Rejestracja takich materiałów bez
zezwolenia może stanowić naruszenie
przepisów dotyczących ochrony praw
autorskich.
Zdjęcia wykorzystane w
instrukcji
Przykładowe zdjęcia znajdujące się w
instrukcji są reprodukcjami, a nie faktycznymi
zdjęciami wykonanymi za pomocą tego
właśnie aparatu.
3
Spis treści
Uwagi o korzystaniu z aparatu ................................................................. 2
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć ................................... 8
Ostrość – Dobre zogniskowanie na obiekcie..................................................... 8
Naświetlenie – Regulowanie intensywności światła ........................................ 11
Kolor – O wpływie oświetlenia ......................................................................... 12
Jakość – O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia”.......................................... 12
Przed rozpoczęciem operacji
Elementy aparatu.................................................................................... 14
Wskaźniki na monitorze .......................................................................... 17
Przełączanie wyświetlenia informacji o nagrywaniu ............................... 21
Liczba obrazów....................................................................................... 22
Liczba obrazów, które można nagrać używając akumulatora ................ 24
Przebieg operacji .................................................................................... 25
Używanie funkcji fotografowania
Używanie pokrętła trybu pracy ............................................................... 26
Selekcja sceny................................................................................................. 27
Fotografowanie z autoprogramem................................................................... 29
Fotografowanie z priorytetem przysłony ......................................................... 30
Fotografowanie z priorytetem czasu otwarcia migawki................................... 31
Fotografowanie z ręcznym naświetleniem....................................................... 33
Używanie tarczy funkcji .......................................................................... 38
Jak używać tarczy funkcji ................................................................................ 39
Nastawianie ISO/Korekcja krzywej eksp. ........................................................ 40
Regulacja balansu bieli.................................................................................... 42
Optym. D-Range.............................................................................................. 45
Wybieranie trybu koloru/DEC .......................................................................... 46
Tryb ogniskowania ........................................................................................... 47
Lampa błyskowa.............................................................................................. 51
Tryb pomiaru światła ....................................................................................... 55
Używanie przycisku
(Drive) .......................................................... 57
Jak używać przycisku
(Drive) .............................................................. 57
Fotografowanie ciągłe ..................................................................................... 58
Używanie samowyzwalacza ............................................................................ 59
Fotografowanie trzech obrazów z przesunięciem ekspozycji – Stopniowanie
ekspozycji ........................................................................................................ 59
Bracketing balansu bieli................................................................................... 61
4
Regulowanie ekspozycji.....................................................................62
Blokowanie ekspozycji (Blokada AE) .................................................64
Synchronizacja z wolną migawką (Fotografowanie ciemnego tła z
lampą błyskową) .....................................................................................66
Podgląd głębi pola ..................................................................................67
Ręczne ogniskowanie..............................................................................68
Używanie funkcji oglądania
Przełączanie ekranu odtwarzania............................................................69
Wyświetlenie histogramu.........................................................................71
Obracanie obrazu....................................................................................73
Powiększanie obrazów ............................................................................ 74
Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora....................................................75
Używanie własnych menu
Korzystanie z opcji menu ........................................................................77
Lista menu...............................................................................................79
Menu nagrywania 1............................................................................80
Rozmiar obrazu
Jakość
Podgląd obrazu
Red. zakłóceń
Eye Start AF
Menu nagrywania 2............................................................................83
Czerw. oczy
Reg. błysku
Błysk domyślny
Bracket-kol.
Resetuj
Menu odtwarzania 1 ..........................................................................85
Kasuj
Formatuj
Chroń
Format indeksu
Menu odtwarzania2 ...........................................................................88
Pokaz zdjęć
DPOF ustaw
5
Menu własnych ustawień 1................................................................ 90
Nast.priorytet
PrzyciskBlokad
Przycisk AEL
Ustaw pokr st.
Ustaw komp eks
Wspomaganie AF
Menu własnych ustawień 2................................................................ 94
BlokadaMigawki
BlokadaMigawki
Ustaw. pola AF
Wyśw. monitora
Wyśw. nagr.
Wyśw. odtw.
Menu nastawiania 1 ........................................................................... 96
Jasność LCD
Tryb transferu
Wyjście wideo
Sygnały audio
Język
Ust. data/czas
Menu nastawiania 2 ........................................................................... 98
Pamięć nr plik
Nazwa katalogu
Wybierz kat.
Menu nastawiania 3 ......................................................................... 100
Podświetl. LCD
Oszcz. energii
Pamięć menu
Potw. kasow.
Wyczyść CCD
Nast. domyślne
Używanie komputera
Przyjemność korzystania z komputera Windows ................................. 103
Kopiowanie zdjęć na komputer ............................................................ 105
Oglądanie w aparacie plików obrazu wcześniej zapisanych na
komputerze ........................................................................................ 111
Instalowanie programu (w zestawie) ......................................................112
Używanie oprogramowania (w zestawie) ...............................................113
Używanie komputera Macintosh ...........................................................118
6
Drukowanie zdjęć
Jak drukować obrazy ............................................................................ 120
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu drukarki zgodnej z
PictBridge.............................................................................................. 121
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów...................................................................125
Komunikaty ostrzegawcze .................................................................... 136
Inne
Informacje o „Memory Stick” ................................................................138
O karcie CF/Microdrive .........................................................................140
O akumulatorze..................................................................................... 141
O ładowarce akumulatora ..................................................................... 142
Akcesoria opcjonalne............................................................................ 143
Zalecenia eksploatacyjne......................................................................146
Dane techniczne ...................................................................................148
Resetowane nastawienia domyślne ......................................................150
Indeks
154
7
Podstawowe techniki uzyskiwania
lepszych zdjęć
Ostrość
Naświetlenie
Kolor
Jakość
W tej części omówione są podstawy,
pozwalające na używanie aparatu z
przyjemnością. Wyjaśnione jest używanie
różnych funkcji aparatu, takich jak
pokrętło trybu pracy (str. 26), tarcza
funkcji (str. 38), różne menu (str. 77) itp.
Ostrość Dobre zogniskowanie na obiekcie
Gdy patrzymy w celownik lub wciskamy spust migawki do połowy, aparat
automatycznie nastawia ostrość (Autofokus). Należy przyzwyczaić się do wciskania
spustu migawki tylko do połowy, aby sprawdzać, czy obiekt jest widocznie
zogniskowany.
Wcisnąć spust
migawki od razu
do końca.
Wcisnąć spust
migawki do
połowy.
Blokada AE/AF
,z
Wcisnąć
całkowicie spust
migawki.
Jeżeli obraz jest niewyraźny nawet po zogniskowaniu, przyczyną mogą być drgania
aparatu. t Zobacz „Jak uniknąć rozmazania” (poniżej).
8
Jak uniknąć rozmazania
Należy pewnie chwycić aparat, trzymając łokcie przy sobie i podtrzymać
obiektyw dłonią lewej ręki. Wysunąć nogę do przodu aby unieruchomić górną
część ciała, oparcie się o ścianę lub oparcie się łokciem o stół również wzmaga
stabilność. Zalecane jest również użycie statywu lub funkcji Super SteadyShot.
Używanie lampy błyskowej w ciemnym miejscu również umożliwia wykonanie
jasnego zdjęcia słabo oświetlonego obiektu, zapobiega także drganiom aparatu.
Aby maksymalnie wykorzystać otaczające światło lub jeżeli obiekt jest poza
zasięgiem lampy błyskowej, można zmniejszyć czas otwarcia migawki przez
zwiększenie ISO, aby zredukować drgania aparatu bez błysku flesza. (Jednak
może to spowodować, że obraz będzie ziarnisty lub nieczysty.)
Gdy obiekt jest poza polem ogniskowania (Blokada ogniskowej)
Normalnie, w trybie autofokusa należy umieścić obiekt w
polu ogniskowania
i zrobić zdjęcie. Jeżeli obiekt znajduje
się z boku i na zewnątrz pola ogniskowania, zogniskowane
zostanie tło w polu ogniskowania, a obiekt będzie niewyraźny.
Aby temu zapobiec, należy użyć funkcji blokady ogniskowej,
wykonując poniższe kroki.
• Funkcja blokady ogniskowej jest także przydatna gdy fotografujemy obiekty, dla których
autofokus jest mniej efektywny (str. 10).
1 Umieścić obiekt w polu ogniskowania i wcisnąć spust migawki do połowy.
• Wskaźnik z zapali się w celowniku. Lokalne pole ogniskowania będzie przez chwilę
oświetlone, wskazując punkt ogniskowania.
9
2 Trzymać spust migawki wciśnięty do połowy i umieścić obiekt z powrotem w oryginalnej
pozycji, aby ponownie skomponować ujęcie.
3 Wcisnąć całkowicie przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.
• Funkcja blokady ogniskowej zablokuje również ekspozycję (gdy wybrany jest pomiar
wielosegmentowy (str. 55)).
• Zwolnienie spustu migawki po wykonaniu zdjęcia wyłącza blokadę ogniskowej. Jeżeli spust
migawki po wykonaniu zdjęcia pozostaje wciśnięty do połowy, można kontynuować
fotografowanie z tą samą ogniskową.
• Jeżeli wskaźnik z nie zapali się w celowniku (obiekt jest w ruchu), nie jest możliwe użycie funkcji
blokady ogniskowej przez wciśnięcie do połowy spustu migawki. (Zobacz strony 49 i 68.)
Obiekty wymagające specjalnego ogniskowania:
Używając automatycznej ogniskowej, trudno jest ogniskować na następujących obiektach. W takich
wypadkach należy fotografować z blokadą ogniskowej lub użyć ręcznego ogniskowania (str. 68).
– Obiekt o małym kontraście, na przykład niebieskie niebo lub biała ściana.
– Dwa obiekty o różnej odległości, zachodzące na siebie w polu ogniskowania.
– Obiekt złożony z powtarzającego się wzoru, na przykład fasada budynku.
– Obiekt bardzo jasny lub błyszczący, na przykład słońce, karoseria samochodu lub powierzchnia
wody.
Aby dokładnie zmierzyć odległość od obiektu
Pozioma linia na rysunku pokazuje lokalizację płaszczyzny CCD*.
Podczas dokładnego pomiaru odległości między aparatem i obiektem
należy kierować się pozycją tej poziomej linii.
* CCD jest tą częścią aparatu, która działa jak film.
10
Naświet- Regulowanie intensywności światła
lenie
Można tworzyć różne obrazy regulując czas otwarcia migawki i przysłonę. Naświetlenie
to ilość światła uzyskanego przez aparat w momencie zwolnienia migawki.
Naświetlenie:
Czas otwarcia migawki = Ilość czasu, w którym
aparat otrzymuje
światło
Przysłona = Wielkość otworu, przez który
przechodzi światło
Czujnik obrazu = Część, która nagrywa
obraz
Prześwietlenie
= za dużo światła
Obraz rozbielony
Prawidłowe naświetlenie
Niedoświetlenie
= za mało światła
Obraz ciemny
Naświetlenie jest automatycznie
nastawiane na właściwą wartość w
trybie automatycznej regulacji. Można
jednak nastawić je ręcznie, korzystając z
poniższych funkcji.
Naświetlenie ręczne:
Umożliwia ręczną regulację czasu
otwarcia migawki i liczby przysłony.
t str. 33
Tryb pomiaru światła:
Umożliwia zmianę miejsca, w którym
dokonuje się pomiaru na
fotografowanym obiekcie w celu
określenia naświetlenia. t str. 55
Korekcja ekspozycji:
Umożliwia regulację naświetlenia,
które zostało wyznaczone przez aparat.
t str. 62
11
Kolor
O wpływie oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu mają wpływ warunki oświetlenia.
Przykład: Kolor zdjęcia zależy od źródła światła
Pogoda/
oświetlenie
Światło dzienne
Pochmurnie
Światło
jarzeniowe
Światło żarowe
Charakterystyka
światła
Białe
(standardowe)
Sinawe
O niebieskim
odcieniu
Czerwonawe
Tonacja kolorów jest regulowana automatycznie w trybie automatycznego balansu
bieli.
Można jednak wyregulować tonację kolorów ręcznie, w trybie balansu bieli (str. 42).
Jakość O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia”
Cyfrowy obraz powstaje jako zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą ilość pikseli, zdjęcie staje się duże, wykorzystuje więcej pamięci, a
wyświetlony obraz jest bardzo szczegółowy. „Rozmiar obrazu” jest ukazany za pomocą
liczby pikseli. Nawet jeśli na ekranie aparatu nie widać różnicy, szczegółowość jak i czas
przetwarzania danych różnią się, gdy obraz jest drukowany lub zostaje wyświetlony na
ekranie komputera.
Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
1 Rozmiar zdjęcia: L:10M
3 872 pikseli × 2 592 pikseli = 10 036 224 pikseli
Piksele
12
2 Rozmiar zdjęcia: S:2.5M
1 920 pikseli × 1 280 pikseli = 2 457 600 pikseli
Wybieranie używanego rozmiaru obrazu
Piksel
Nastawienia fabryczne są oznaczone
Dużo pikseli
(Dobra jakość
obrazu i duży
rozmiar pliku)
Przykład: Drukowanie
w rozmiarze
maksymalnie A3/
A3+**
Mało pikseli
(Gorsza jakość
obrazu, ale mały
rozmiar pliku)
Przykład: Aby
wykorzystać do
tworzenia stron
internetowych
.
Rozmiar obrazu*
Sposób wykorzystania
L:10M
Aby przechowywać ważne obrazy lub
drukować w rozmiarze A3/A3+** lub
obrazy A4 z wysoką jakością.
Większy
M:5.6M
Aby drukować obrazy w rozmiarze A4
lub z dużą gęstością zapisu w formacie
A5
S:2.5M
Aby nagrać dużą ilość obrazów
Aby wykorzystać do tworzenia stron
internetowych
Mniejszy
Liczba
zdjęć
Mniej
Więcej
Wydruk
Wysoka
jakość
W
zarysach
* Obrazy nagrane aparatem mają te same proporcje 3:2 jak papier fotograficzny, pocztówki, itp.
** Jest to rozmiar większy niż rozmiar A3. Można drukować obrazy z marginesem wokół obrazu w
rozmiarze A3.
Wybieranie kombinacji jakości obrazu (współczynnik kompresji)
(str. 80)
Podczas zapisu cyfrowych obrazów można wybrać ich współczynnik kompresji. Po
wybraniu wysokiego współczynnika kompresji obraz będzie ubogi w detale, ale rozmiar
pliku będzie mniejszy.
13
Przed rozpoczęciem operacji
Elementy aparatu
* Nie dotykać bezpośrednio tych części.
Szczegółowe informacje na stronach,
których numery podano w nawiasach.
A Pokrętło trybu pracy (26)
B Przycisk
(Drive) (57)
C Spust migawki (t krok 5 w
„Przeczytaj najpierw”)
A Celownik (t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”)
B Czujniki muszli ocznej (95)
D Pokrętło sterowania (29, 92)
C Przełącznik POWER (t krok 3 w
„Przeczytaj najpierw”)
E Lampka samowyzwalacza (59)
D Przycisk MENU (77)
F Złącza obiektywu*
E Przycisk
G Lustro*
F Przycisk
(Kasowanie) (t krok 6
w „Przeczytaj najpierw”)
H Miejsce zamocowania obiektywu
I Przycisk podglądu głębi pola (67)
J Wbudowana lampa błyskowa*
(t krok 5 w „Przeczytaj najpierw”)
K Przycisk Fn (Funkcja) (39)
L Tarcza funkcji (38)
M Zaczep paska na ramię (16)
N Przycisk zdejmowania obiektywu
(t krok 2 w „Przeczytaj najpierw”)
O Przełącznik trybu ogniskowania (68)
P Złącze DC-IN (143)
(Wyświetlenie) (21, 69)
G Przycisk
(Odtwarzanie) (t krok
6 w „Przeczytaj najpierw”)
H Monitor LCD (18, 21)
I Regulator (v/V/b/B) (t krok 3 w
„Przeczytaj najpierw”)
Podgląd: v: Przycisk
(71)
V: Przycisk
(73)
(Histogram)
(Obracanie)
J Przycisk środkowy (t krok 3 w
„Przeczytaj najpierw”)/Przycisk
punktowego AF (48)
K Gniazdko REMOTE (Zdalne
sterowanie) (143)
L Stopka akcesoriów (144)
14
M Tarcza regulacji dioptrii (t krok 5 w
„Przeczytaj najpierw”)
Przed rozpoczęciem operacji
N Fotografowanie: Przycisk +/–
(Ekspozycja) (33, 62)
Podgląd: Przycisk
(Zmniejszenie)
(69, 74)
O Fotografowanie: Przycisk AEL
(Blokada AE) (35, 64)
Podgląd: Przycisk
(Powiększenie)
(74)
P Lampka aktywności (t krok 4 w
„Przeczytaj najpierw”)
Q Przełącznik
(Super SteadyShot)
(t krok 5 w „Przeczytaj najpierw”)
R Osłona karty CF (t krok 4 w
„Przeczytaj najpierw”)
S Gniazdko VIDEO/USB (75, 106)
T Otwór do wkładania karty CF
(t krok 4 w „Przeczytaj najpierw”)
U Dźwignia wyjmowania karty CF
(t krok 4 w „Przeczytaj najpierw”)
A Uchwyt statywu
• Stosować statyw ze śrubą krótszą niż
5,5 mm. Nie jest możliwe bezpieczne
zamocowanie aparatu na statywach
mających śruby dłuższe niż 5,5 mm, grozi
to także uszkodzeniem aparatu.
B Dźwignia otwierania osłony
akumulatora (t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”)
C Dźwignia blokady (t krok 1 w
„Przeczytaj najpierw”)
D Otwór do wkładania akumulatora
(t krok 1 w „Przeczytaj najpierw”)
E Osłona baterii (t krok 1 w
„Przeczytaj najpierw”)
15
Zakładanie paska na ramię
Aparat posiada dwa zaczepy
przeznaczone do paska na ramię. Koniec
paska, na którym znajduje się zatrzask
pilota przymocować po stronie uchwytu.
Drugi koniec paska przymocować po
drugiej stronie aparatu.
Przekładając pasek przez pierścień
zacisku należy przytrzymać palcem
koniec paska jak pokazano poniżej i
przesunąć na miejsce pierścień zaczepu,
a nie koniec paska, aby zabezpieczyć
pasek.
Zatrzask pilota
Pierścień
zacisku
Jeżeli pierścień zacisku odłączy się od
paska, należy założyć go z powrotem na
pasek, od strony z nacięciem.
Strona z
nacięciem
16
Wskaźniki na monitorze
Szczegółowe informacje na stronach,
których numery podano w nawiasach.
Wyświetlenie
Wskaźnik
5.6
Przysłona (30)
9
Licznik pozostałych
klatek (58)
Ostrzeżenie o drganiach
aparatu (t krok 5 w
„Przeczytaj najpierw”).
Skala Super SteadyShot
(t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”)
A
Wyświetlenie
Przed rozpoczęciem operacji
Skala Ev (34, 61, 65)
Celownik
Wskaźnik
Szerokie pole
ogniskowania (48)
Lokalne pola
ogniskowania (48)
Pole punktowego AF
(48)
Obszar pomiaru
punktowego (48)
B
Wyświetlenie
Wskaźnik
Korekcja błysku (54)
Migające: Lampa
błyskowa jest ładowana
Świeci się: Lampa
błyskowa jest
naładowana (t krok 5 w
„Przeczytaj najpierw”)
WL
Bezprzewodowy flesz
(51)
Synchronizacja z krótkimi
czasami naświetlania
(144)
AEL
Blokada AE (64)
z
Fokus (t krok 5 w
„Przeczytaj najpierw”)
125
Czas otwarcia migawki
(31)
17
Monitor LCD (Wyświetlenie
informacji nagrywania)
C
Wyświetlenie
Wskaźnik
Tryb barwny (46)
+1
Kontrast (47)
+1
Nasycenie (47)
+1
Wyrazistość (47)
Optym. D-Range (45)
Pomiar (55)
• Powyższa ilustracja dotyczy pełnego
wyświetlenia w pozycji poziomej (str. 21).
Obszar AF (48)
Tryb AF (49)
A
Wyświetlenie
PASM
Wskaźnik
RP
Pokrętło trybu pracy (26)
Priorytet spustu migawki
(90)
Tryb Drive (57)
125
F5.6
Czas otwarcia migawki
(31)
Przysłona (30)
B
Wyświetlenie
Rozmiar obrazu (80)
FINE STD
RAW RAW+
D
Wskaźnik
Wyświetlenie
Tryb lampy błyskowej
(51)
Wskaźnik pozostałej
mocy akumulatora
(t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”)
Korekcja błysku (54)
Skala Ev (34, 61, 65)
Czułość ISO (40)/
Korekcja krzywej eksp.
(41)
AWB
+1
Balans bieli (Auto,
5500K M1 zdefiniowany,
temperatura barwowa,
filtr CC, własny) (42)
0039
18
Wskaźnik
Blokada AE (64)
Korekcja naświetlenia
(62)/Pomiar ręczny (34)
ISO AUTO
ZONE
Jakość obrazu (80)
Liczba zdjęć, które
można zarejestrować (22)
Przewodnik operacji
Następna operacja może być podana w
dolnej części monitora LCD.
Wskaźnik
Regulator bB
Regulator vV
Regulator vVbB
z
Środek regulatora
Wyświetlenie
Wskaźnik
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
Rozmiar obrazu (80)
FINE STD
RAW RAW+
Jakość obrazu (80)
Wskaźnik pozostałej
mocy akumulatora
(t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”)
Pokrętło sterowania
Powrót za pomocą
MENU
Powrót za pomocą
(74)
Przełącza pole katalogu i
pole obrazu w
przeglądarce plików (69)
Przed rozpoczęciem operacji
Wyświetlenie
Monitor LCD (odtwarzanie
jednego obrazu)
10:30
2006.01.01
Data nagrania
Ochrona (86)
3
Nastawienie DPOF (88)
100-0003
Numer katalogu/pliku
(110)
[0003/0007]
Numer klatki/całkowita
liczba obrazów
19
Monitor LCD (Wyświetlenie
histogramu)
Wyświetlenie
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałej
mocy akumulatora
(t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”)
2006.01.01
Data nagrania
Ochrona (86)
3
[0002/0009]
Wyświetlenie
Wskaźnik
Odtwarzany obraz (71)
Histogram (71)
Optym. D-Range (45)
L:10M
M:5.6M
S:2.5M
Rozmiar obrazu (80)
FINE STD
RAW RAW+
Jakość obrazu (80)
35 mm
Długość ogniskowej (3)
1/125
Czas otwarcia migawki
(31)
–0.3
Skala Ev (62)
Przysłona (30)
F3.5
Korekcja błysku (54)
PASM
Pokrętło trybu pracy (26)
Tryb pomiaru światła (55)
AWB
+1
5500K M1
Balans bieli (Auto,
zdefiniowany,
temperatura barwowa,
filtr CC, własny) (42)
ISO100
Czułość ISO (ISO) (40)
Super SteadyShot
(t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”)
100MSDCF0002
20
Numer katalogu/pliku
(110)
Nastawienie DPOF (88)
Numer pliku/całkowita
liczba obrazów
Przełączanie wyświetlenia informacji o
nagrywaniu
Pozioma pozycja
Szczegółowe
wyświetlenie
Powiększone
wyświetlenie
Bez
wyświetlenia
Przycisk
Przed rozpoczęciem operacji
Podczas nagrywania monitor LCD z tyłu aparatu wyświetla różne informacje o
nagrywaniu.
Nacisnąć przycisk
(Wyświetlenie), aby przełączyć między szczegółowym
wyświetleniem i powiększonym wyświetleniem z mniejszą ilością informacji podaną
większymi literami. Można wybrać wyłączenie wyświetlenia, aby zminimalizować
zużycie akumulatora.
Gdy aparat zostanie przekręcony na pozycję poziomą, wyświetlenie przekręci się
automatycznie, dostosowując do pozycji aparatu.
(Wyświetlenie)
Pionowa pozycja
Szczegółowe
wyświetlenie
Powiększone
wyświetlenie
Bez
wyświetlenia
Przycisk
(Wyświetlenie)
• Instrukcje w tym podręczniku oparte są na wyświetleniu szczegółowym w pozycji poziomej.
(Ilustracja po lewej stronie u góry.)
• Można wybrać opcję nieodwracania wyświetlenia w pionowej pozycji (str. 95).
• Ekran wyświetlany w trybie odtwarzania, zobacz str. 69.
21
Liczba obrazów
Tabele pokazują przybliżoną liczbę obrazów, które można nagrać na karcie
sformatowanej tym aparatem. Wartości mogą być różne, zależy to od warunków
fotografowania.
Liczba obrazów
„Memory Stick Duo”
Rozmiar zdjęcia: L:10M
Pojemność
Rozmiar
64MB
(Jednostki: Obrazy)
256MB
128MB
512MB
1GB
Standard
22
46
85
174
358
Fine
14
29
54
112
229
471
RAW &
JPEG
2
5
10
23
48
100
RAW
3
7
14
30
62
128
Rozmiar zdjęcia: M:5.6M
Pojemność
Rozmiar
64MB
735
(Jednostki: Obrazy)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Standard
39
80
145
296
606
1245
Fine
25
52
95
194
397
815
Rozmiar zdjęcia: S:2.5M
Pojemność
Rozmiar
22
2GB
64MB
(Jednostki: Obrazy)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Standard
78
158
287
586
1196
2454
Fine
53
108
197
402
822
1687
Karta CF
Rozmiar zdjęcia: L:10M
256MB
(Jednostki: Obrazy)
512MB
1GB
2GB
4GB
Standard
93
188
377
755
1508
Fine
59
120
242
485
968
RAW & JPEG
12
25
51
103
207
RAW
15
32
65
132
265
Rozmiar zdjęcia: M:5.6M
Pojemność
Rozmiar
256MB
(Jednostki: Obrazy)
512MB
1GB
2GB
4GB
Standard
159
319
640
1279
2553
Fine
104
208
419
838
1673
Rozmiar zdjęcia: S:2.5M
Pojemność
Rozmiar
256MB
Przed rozpoczęciem operacji
Pojemność
Rozmiar
(Jednostki: Obrazy)
512MB
1GB
2GB
4GB
Standard
315
630
1262
2523
5034
Fine
216
433
867
1734
3460
23
Liczba obrazów, które można nagrać
używając akumulatora
Tabela pokazuje przybliżoną liczbę
obrazów, które można nagrać aparatem,
jeśli w pełni naładowany akumulator (w
zestawie) jest w użyciu, a temperatura
otoczenia wynosi 25°C. Liczba obrazów,
które można nagrać jest podana przy
uwzględnieniu zmiany karty w razie
potrzeby.
Aktualne wartości mogą być niższe niż
tutaj podane, zależnie od warunków
pracy.
Karta pamięci
Liczba zdjęć
„Memory Stick
Duo”
Około 750
Karta CF
Około 750
• Fotografując w następujących warunkach:
– [Jakość] jest ustawione na [Fine].
– [Tryb autofokusa] jest ustawione na
[Autom. autofokus].
– Zdjęcia są robione co 30 sekund.
– Co drugie zdjęcie wykonywane jest z
lampą błyskową.
– Co dziesiąte zdjęcie aparat jest wyłączany i
włączany.
• Metoda pomiaru oparta jest na standardach
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Liczba sfotografowanych obrazów nie
zmienia się, niezależnie od wielkości obrazu.
• Pojemność akumulatora maleje ze wzrostem
liczby ładowań oraz w miarę upływu czasu
(str. 141).
• Liczba obrazów, które można nagrać
zmniejsza się w następujących warunkach:
– Niska temperatura otoczenia.
– Lampa błyskowa jest często używana.
– Aparat jest często włączany/wyłączany.
– [Tryb autofokusa] jest ustawione na
[Ciągły autofokus].
– Mała moc akumulatora.
• Gdy używany jest Microdrive, liczba
nagrywalnych obrazów może być inna.
24
Przebieg operacji
Poniższy schemat pokazuje przebieg czynności dla następujących operacji przygotowanie, fotografowanie i odtwarzanie. Wykonać następujące procesy
potwierdzenia i nastawienia, jeśli to konieczne.
• Przygotować akumulator (t krok 1 w „Przeczytaj najpierw”)
• Zakładanie obiektywu (t krok 2 w „Przeczytaj najpierw”)
• Ustawianie zegara (t krok 3 w „Przeczytaj najpierw”, str. 97)
• Wkładanie karty pamięci (t krok 4 w „Przeczytaj najpierw”)
Potwierdzenie przed fotografowaniem
• Sprawdzić tryb nagrywania (str. 26)
• Regulacja dioptrii (t krok 5 w „Przeczytaj najpierw”)
• Przełączanie wyświetlenia informacji o nagrywaniu (str. 21)
• Wybór rozmiaru obrazu (str. 80)
• Używanie lampy błyskowej (t krok 5 w „Przeczytaj najpierw”)
Przed rozpoczęciem operacji
Przygotowanie
Ustawienia dla fotografowania
• Używanie tarczy funkcji (str. 38)
(ISO/Korekcja krzywej eksp., balans bieli, Optym. D-Range, tryb koloru,
tryb pomiaru, tryb ogniskowej, flesz)
• Używanie przycisku
(Drive) (str. 57)
(Seria pojedyncza, seria ciągła, samowyzwalacz, bracketing, bracketing
balansu bieli)
• Regulowanie ekspozycji (str. 62)
• Blokada ekspozycji (str. 64)
• Ręczne ogniskowanie (str. 68)
Fotografowanie
• Trzymanie aparatu (t krok 5 w „Przeczytaj najpierw”, str. 9)
• Spojrzeć w celownik (t krok 5 w „Przeczytaj najpierw”)
• Jeżeli używany jest obiektyw zoom, przekręcić pierścień zoom (t krok 5 w
„Przeczytaj najpierw”)
• Sprawdzić ostrość (t krok 5 w „Przeczytaj najpierw”)
• Sprawdzić przybliżoną ostrość obiektu na obrazie (str. 67)
• Przed użyciem lampy błyskowej sprawdzić, czy jest naładowana (t krok 5 w
„Przeczytaj najpierw”)
• Nacisnąć spust migawki aby wykonać zdjęcie (t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”)
Sprawdzenie sfotografowanego obrazu
• Oglądanie obrazów (t krok 6 w „Przeczytaj najpierw”)
• Kasowanie obrazów (t krok 6 w „Przeczytaj najpierw”)
• Przełączanie ekranu odtwarzania (str. 69)
• Wyświetlenie histogramu (str. 71)
• Obracanie obrazu (str. 73)
• Powiększanie obrazów (str. 74)
• Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora (str. 75)
25
Używanie funkcji fotografowania
Używanie pokrętła trybu pracy
Należy nastawić pokrętło trybu pracy na żądaną funkcję.
Pokrętło trybu pracy
Tryby nagrywania
:
Tryb automatycznej regulacji
Umożliwia łatwe fotografowanie, z automatycznie wyregulowanymi
nastawieniami, całkowicie zależnymi od aparatu. t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”
: Tryb selekcji sceny
Umożliwia fotografowanie z nastawieniami odpowiednimi do scenerii
(str. 27).
P:
Tryb autoprogramu
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją naświetlenia
(zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba przysłony). Inne nastawienia
mogą być regulowane, a użyte wartości nastawień mogą być zachowane
(str. 29).
A:
Tryb priorytetu przysłony
Umożliwia fotografowanie po ręcznym nastawieniu liczby przysłony
(str. 30).
S:
Tryb priorytetu czasu otwarcia migawki
Umożliwia fotografowanie po ręcznym nastawieniu czasu otwarcia migawki
(str. 31).
M:
Tryb ręcznej ekspozycji
Umożliwia fotografowanie po ręcznym ustawieniu naświetlenia (zarówno
czas otwarcia migawki jak i liczba przysłony) (str. 33).
26
W tej instrukcji obsługi dostępne nastawienie pokrętła trybu pracy jest pokazane
następująco.
Selekcja sceny
Dostępne
P
A
S
M
Można fotografować z następującymi zdefiniowanymi nastawieniami, zależnie od
scenerii.
• Można zmienić każde nastawienie z wyjątkiem [Kolor/DEC] (str. 46).
Portret
Tło będzie niewyraźne, a fotografowany obiekt wyostrzony.
• Aby tło było bardziej niewyraźne, przydatne jest używanie pozycji
telephoto obiektywu.
• Gdy obiekt jest oświetlony od tyłu, zalecane jest użycie lampy błyskowej.
Gdy lampa błyskowa nie jest używana, zalecane jest użycie osłony
obiektywu, aby zapobiec przedostaniu się do obiektywu niepożądanego
światła.
Używanie funkcji fotografowania
Niedostępne
Pejzaż
Fotografuje scenerię w żywych i ostrych kolorach.
• Zalecane jest wciśnięcie lampy błyskowej, aby nie było błysku.
• Czas otwarcia migawki wydłuża się, gdy obiekt jest ciemny. Jeżeli w
celowniku pojawi się
, uważać na drgania aparatu lub użyć statywu.
Funkcja Super SteadyShot jest także efektywna.
Makro
Fotografuje blisko znajdujące się obiekty, na przykład kwiaty lub
owady.
Można osiągnąć czysty, ostry fokus.
• Fotografowanie z wbudowaną lampą błyskową w odległości do 1 m może
spowodować pojawienie się cieni w dolnej części obrazu. Nie używać z
wbudowaną lampą błyskową.
• Minimalna odległość fotografowania nie zmieni się, nawet po wybraniu
Makro. Aby otrzymać większy obraz, zalecane jest użycie obiektywu
makro.
27
Sport w akcji
Fotografuje ruchome obiekty w plenerze lub w jasno oświetlonych
miejscach.
• Tryb AF jest nastawiony na
(Ciągły autofokus) (str. 49). Aparat
kontynuuje ogniskowanie gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy i
przytrzymany.
• Tryb drive jest nastawiony na ciągły (str. 58). Aparat fotografuje obraz w
sposób ciągły, gdy naciśniety jest spust migawki.
• Nie używać lampy błyskowej gdy obiekt jest poza zasięgiem błysku
(wcisnąć lampę błyskową). Zasięg błysku t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”
Zachód słońca
Pięknie fotografuje czerwień zachodzącego słońca.
Nocny widok/portret
• Czas otwarcia migawki jest dłuższy, zalecane jest więc użycie statywu. Funkcja Super SteadyShot
jest także efektywna. (t krok 5 w „Przeczytaj najpierw”)
Nocny portret
Do robienia zdjęć portretowych w ciemnych miejscach.
Wyciągnąć lampę błyskową, aby ją użyć.
• Czas otwarcia migawki wynosi do 2 sekund.
• Uważać, aby obiekt był nieruchomy, co zapobiegnie rozmazaniu obrazu.
Nocny widok
Pozwala fotografować odległe sceny nocne z zachowaniem
atmosfery mroku otoczenia.
Nie używać lampy błyskowej (Wcisnąć lampę błyskową).
• Obraz może nie być właściwie sfotografowany gdy scena nocna będzie
zupełnie ciemna.
28
Fotografowanie z autoprogramem
P
A
S
M
W trybie autoprogramu aparat automatycznie reguluje czas otwarcia migawki i
przysłonę, zależnie od stopnia jasności obiektu, tak jak w trybie automatycznej
regulacji (pokrętło tryb u pracy: AUTO).
Można tymczasowo zmienić kombinację liczby przysłony i czasu otwarcia migawki,
która została wyregulowana przez aparat.
W funkcji przesunięcia programu można wykorzystać dwie metody.
Przesunięcie PS: Można wybrać żądany czas otwarcia migawki. Liczba przysłony
zostaje wyregulowana automatycznie. To nastawienie jest
nastawieniem domyślnym.
Przesunięcie PA: Można wybrać żądaną liczbę przysłony. Czas otwarcia migawki zostaje
wyregulowany automatycznie.
• Można przełączyć przesunięcie PS i przesunięcie PA za pomocą [Ustaw pokr st.]w menu własnych
ustawień
(str. 92).
Pokrętło trybu pracy
Używanie funkcji fotografowania
Przesunięcie programu
Spust migawki
Pokrętło sterowania
1 Nastawić pokrętło trybu pracy na P.
2 Patrzeć w celownik lub wciskać do połowy spust migawki, aż czas otwarcia migawki i
liczba przysłony pokażą się na monitorze LCD.
3 Wybrać liczbę przysłony lub czas otwarcia migawki pokrętłem sterowania gdy czas
otwarcia migawki i liczba przysłony są wyświetlane.
Przesunięcie PS
(Nastawienie domyślne)
Przesunięcie PA
• Gdy czas otwarcia migawki i liczba przysłony są wyświetlane, nie potrzeba dłużej wciskać spust
migawki.
29
• Gdy czas otwarcia migawki i liczba przysłony znikną po kilku sekundach, wyregulowane wartości
również znikną.
• Gdy lampa błyskowa jest wyciągnięta, nie można wybrać przesunięcia programu (nawet po
przekręceniu pokrętła sterowania przesunięcie programu nie włączy się). Gdy przesunięcie
programu jest włączone, wyciągnięcie lampy błyskowej anuluje tę funkcję.
Fotografowanie z priorytetem
przysłony
P
A
S
M
Można nastawić ilość światła, która przechodzi przez obiektyw. Gdy przysłona jest
otwarta (mniejsza liczba otworu przysłony F), zwiększa się ilość światła wchodzącego
do obiektywu i zakres ogniskowej zmniejsza się. Zogniskowany jest wtedy tylko główny
obiekt. Gdy przysłona jest zamknięta (większa liczba otworu przysłony F), zmniejsza
się ilość światła i zakres ogniskowej zwiększa się. Cały obraz zostaje wyostrzony.
Czas otwarcia migawki zostaje nastawiony automatycznie, aby otrzymać prawidłowe
naświetlenie, zgodnie ze stopniem jasności obiektu.
Otworzyć przysłonę
Zamknąć przysłonę
Pokrętło trybu pracy
Pokrętło sterowania
30
1 Nastawić pokrętło trybu pracy na A.
2 Wybrać liczbę przysłony pokrętłem sterowania.
• Przed fotografowaniem można szybko sprawdzić rozmazanie obrazu za pomocą funkcji podglądu
głębi pola (str. 67).
• Jeżeli nie będzie prawidłowego naświetlenia po wykonaniu nastawień, czas otwarcia migawki na
monitorze LCD i w celowniku zacznie migać po wciśnięciu do połowy spustu migawki. Można
wtedy wykonać zdjęcie, ale zalecana jest ponowna regulacja.
• Gdy lampa błyskowa jest wyciągnięta, błysk nastąpi bez względu na ilość światła otoczenia
(str. 51).
• Gdy używana jest lampa błyskowa i przysłona zostanie zamknięta (wyższa liczba F), światło
błysku nie dosięgnie dalekiego obiektu. Zalecane jest otworzenie przysłony (niższa liczba F).
• Gdy przysłona zostanie zamknięta (wyższa liczba F), ilość światła przechodzącego przez obiektyw
będzie mniejsza i czas otwarcia migawki wydłuży się. Zalecane jest użycie statywu.
Używanie funkcji fotografowania
• Zakres przysłony zależy od obiektywu.
• Liczba przysłony jest regulowana w przyrostach 1/3 Ev.
z Techniki fotografowania
Głębia pola jest zakresem ogniskowej. Otwarcie przysłony sprawi, że głębia pola będzie płytsza
(zakres ogniskowej zwęża się), a zamknięcie przysłony sprawi, że głębia pola będzie większa
(zakres ogniskowej rozszerza się).
Otworzyć przysłonę
Obiekt jest wyostrzony, a
tło rozmazane.
Zamknąć przysłonę
Zogniskowane są obiekty w
szerokim zakresie, zarówno
bliskie jak i dalekie.
Nastawić przysłonę zgodnie z wymaganiami, aby wyostrzyć określony fragment obrazu lub aby
uzyskać dobrą ostrość całości.
Fotografowanie z priorytetem
czasu otwarcia migawki
P
A
S
M
Czas otwarcia migawki można nastawić ręcznie. Jeżeli poruszający się obiekt zostanie
sfotografowany z krótszym czasem otwarcia migawki, będzie wyglądał na zdjęciu jak
zatrzymany w ruchu. Przy dłuższym czasie otwarcia migawki obiekt wydaje się płynąć.
Liczba przysłony nastawiana jest automatycznie, aby uzyskać właściwe naświetlenie,
zależnie od stopnia jasności obiektu.
31
Krótki czas otwarcia
migawki
Długi czas otwarcia
migawki
Pokrętło trybu pracy
Pokrętło sterowania
1 Nastawić pokrętło trybu pracy na S.
2 Wybrać czas otwarcia migawki pokrętłem sterowania.
• Można wyregulować czas otwarcia migawki między 30 i 1/4000 sekundy. Można wyregulować
go między 30 i 1/125 sekundy (z włączoną funkcją Super SteadyShot), lub 30 i 1/160 sekundy (z
wyłączoną funkcją Super SteadyShot), gdy używana jest lampa błyskowa.
• Czas otwarcia migawki jest regulowany w przyrostach 1/3 Ev.
• Gdy po wykonaniu nastawień prawidłowe naświetlenie nie zostało otrzymane, liczba przysłony na
monitorze LCD i w celowniku będzie migać gdy spust migawki zostanie wciśnięty do połowy.
Można wtedy wykonać zdjęcie, ale zalecana jest ponowna regulacja.
• Gdy lampa błyskowa jest wyciągnięta, błysk nastąpi bez względu na ilość światła otoczenia
(str. 51).
• Gdy używana jest lampa błyskowa i przysłona zostanie zamknięta (wyższa liczba F) przez dłuższy
czas otwarcia migawki, światło błysku nie dosięgnie dalekiego obiektu. Aby użyć dłuższego czasu
otwarcia migawki zalecane jest fotografowanie z synchronizacją z wolną migawką (str. 66).
• Gdy czas otwarcia migawki wynosi 1 sekundę lub więcej, po wykonaniu zdjęcia nastąpi redukcja
zakłóceń (str. 82).
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie priorytetu czasu
otwarcia migawki.
32
z Techniki fotografowania
Fotografując człowieka w ruchu, samochód lub pył wodny itp. przy użyciu
krótkiego czasu otwarcia migawki, można uchwycić moment, którego nie
widzą ludzkie oczy.
Fotografowanie z ręcznym
naświetleniem
P
A
S
M
Naświetlenie ręczne
Można ręcznie nastawić czas otwarcia migawki i liczbę przysłony.
Ten tryb jest przydatny przy utrzymywaniu nastawienia czasu otwarcia migawki i liczby
przysłony lub gdy używany jest pomiar naświetlenia.
Używanie funkcji fotografowania
Fotografując takie obiekty jak płynąca rzeka przy użyciu dłuższego czasu
otwarcia migawki, można oddać na zdjęciu jej płynny ruch. W takich
wypadkach zalecane jest użycie statywu, aby zapobiec drganiom aparatu.
Pokrętło trybu pracy
Pokrętło sterowania
Przycisk +/– (Ekspozycja)
1 Nastawić pokrętło trybu pracy na M.
2 Wybrać czas otwarcia migawki pokrętłem sterowania.
• „BULB” (długi czas ekspozycji) zostaje wskazane po „30” (str. 36).
33
3 Nacisnąć i przytrzymać przycisk +/– (Ekspozycja) i przekręcić pokrętło sterowania aby
wybrać przysłonę.
• W trybie ręcznej ekspozycji, nawet gdy [ISO] (str. 40) jest nastawione na [AUTO], jest to stałe ISO
100.
• Można wyznaczyć funkcję pokrętła sterowania za pomocą [Ustaw pokr st.] w menu własnych
ustawień
(str. 92).
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie ręcznej ekspozycji.
• Gdy lampa błyskowa jest wyciągnięta, błysk następuje za każdym razem (str. 51).
z Skala Ev
Skala Ev na monitorze LCD i w celowniku pokazuje różnicę między standardową ekspozycją
(0,0Ev) określoną przez miernik aparatu i ekspozycją zmienioną, wyznaczoną czasem otwarcia
migawki, oraz przysłonę podaną przez fotografującego. (Ustawienie ręczne z pomiarem ekspozycji)
Standardowa ekspozycja
Zmieniona ekspozycja
podana przez
fotografującego jest taka
sama jak ekspozycja
określona miernikiem.
1,0Ev ponad ekspozycję
Zmieniona ekspozycja
podana przez
fotografującego wynosi
1,0Ev więcej (+) niż
standardowa ekspozycja
określona miernikiem.
: oznacza ustawienie ręczne z pomiarem ekspozycji.
34
2,0Ev lub więcej ponad
ekspozycję
Strzałka b B pojawia się na
końcu skali gdy zmieniona
ekspozycja wynosi ponad
2,0Ev więcej (+) lub mniej
(–) niż standardowa
ekspozycja. Strzałka
zaczyna migać, gdy różnica
wzrasta.
Ekspozycja określona
przez fotografującego
Koło pomiaru punktowego
Ekspozycja wewnątrz koła
pomiaru punktowego po
ponownym skomponowaniu
ujęcia
Używanie funkcji fotografowania
z Jak używać przycisku AEL w trybie ręcznym
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku AEL (Blokada AE), ekspozycja określona przez miernik
zostaje zablokowana jako standardowa ekspozycja (0,0Ev). Zmiana kompozycji na monitorze LCD
i w celowniku przy jednoczesnym wciskaniu przycisku AEL powoduje, że ekspozycja wewnątrz koła
pomiaru punktowego zmienia się w sposób ciągły zgodnie z przemieszczeniami, a wyświetlenie
pokazuje różnicę między standardową ekspozycją określoną przez miernik i ekspozycją wewnątrz
koła pomiaru punktowego.
Poniższe ilustracje pokazują przykład, w którym zmieniona ekspozycja określona przez
fotografującego wynosi 1,0Ev więcej niż zablokowana standardowa ekspozycja określona przez
miernik. Gdy kompozycja w celowniku zostanie zmieniona, ekspozycja wewnątrz koła pomiaru
punktowego wynosi 0,7Ev więcej niż zmieniona ekspozycja, czyli jest większa o 1,7Ev niż
standardowa ekspozycja określona przez miernik.
Przesunięcie ręczne
Można zmienić kombinację czasu otwarcia migawki i liczby przysłony bez zmiany
ekspozycji w trybie ręcznym.
Pokrętło trybu pracy
Pokrętło sterowania
Przycisk AEL (Blokada AE)
1 Nastawić pokrętło trybu pracy na M.
2 Wybrać czas otwarcia migawki i liczbę przysłony (str. 33).
3 Nacisnąć i przytrzymać przycisk AEL (Blokada AE) oraz przekręcić pokrętło sterowania,
aby wybrać żądaną kombinację czasu otwarcia migawki i liczby przysłony.
35
Fotografowanie BULB (długi czas ekspozycji)
Dopóki spust migawki jest naciskany, migawka pozostaje otwarta. Można fotografować
smugi światła, na przykład fajerwerki. Gdy używana jest funkcja fotografowania z
długim czasem ekspozycji, ustawić aparat na statywie.
Pokrętło trybu pracy
Pokrętło sterowania
Spust migawki
Przycisk +/– (Ekspozycja)
1 Nastawić pokrętło trybu pracy na M.
2 Przekręcić pokrętło sterowania w lewo, aż pokaże się [BULB].
3 Nacisnąć i przytrzymać przycisk +/– (Ekspozycja) i przekręcić pokrętło sterowania aby
wybrać przysłonę.
4 Założyć pokrywę muszli ocznej (str. 37).
5 Nacisnąć i przytrzymać spust migawki przez cały czas fotografowania.
• Można fotografować z długim czasem ekspozycji przez około cztery godziny, używając w pełni
naładowanego akumulatora.
• Po wykonaniu zdjęcia nastąpi redukcja zakłóceń, wykonywana tak długo, jak długo była otwarta
migawka. Gdy pojawi się komunikat „Przetwarza...”, nie można wykonać dalszych zdjęć. Aby
anulować tę funkcję, zobacz str. 82.
• Funkcja Super SteadyShot zostaje automatycznie wyłączona.
• Im wyższa czułość ISO lub im dłuższy czas ekspozycji, tym większe zakłócenia na monitorze.
• Aby zredukować drgania aparatu, zalecane jest podłączenie pilota (brak w zestawie) (str. 143).
36
Aby założyć pokrywę muszli ocznej
Gdy migawka jest zwolniona bez użycia celownika, na przykład przy korzystaniu z długiego czasu
ekspozycji B (bulb) lub podczas fotografowania z samowyzwalaczem, należy założyć pokrywę
muszli ocznej, aby światło nie wchodziło przez celownik i nie wpływało na naświetlenie.
1 Ostrożnie wypchnąć muszlę oczną, naciskając ją po obu stronach.
Używanie funkcji fotografowania
2 Wsunąć pokrywę muszli ocznej na celownik. Normalnie, pokrywa jest założona na
pasek naramienny.
• Podczas zakładania pokrywy muszli ocznej, czujnik oczny znajdujący się pod celownikiem może
zareagować zależnie od sytuacji i ogniskowa może zostać wyregulowana lub monitor LCD
będzie migał. Nastawienie [Eye Start AF] na [Wyłącz] zapobiega takiemu problemowi (str. 82).
37
Używanie tarczy funkcji
Nastawić tarczę funkcji na żądaną funkcję. Można nastawić pole ogniskowania, tryb
AF, tryb: pomiaru światła, korekcję błysku, tryb koloru itp.
Tarcza funkcji
38
ISO:
Nastawianie ISO/Korekcja krzywej eksp. (str. 40)
WB:
Regulacja balansu bieli (str. 42)
D-R:
Optym. D-Range (str. 45)
DEC:
Wybieranie trybu koloru/DEC (str. 46)
:
Tryb ogniskowania (str. 47)
:
Lampa błyskowa (str. 51)
:
Tryb pomiaru światła (str. 55)
Jak używać tarczy funkcji
Przycisk Fn
Tarcza funkcji
Przycisk środkowy/
Przycisk punktowego AF
1 Nastawić tarczę funkcji na żądaną pozycję.
2 Nacisnąć przycisk Fn, aby pojawił się ekran funkcji.
Używanie funkcji fotografowania
Regulator
3 Wybrać żądane nastawienie lub wartość za pomocą v/V/b/B na
regulatorze.
• Można użyć pokrętła sterowania zamiennie za b/B regulatora.
• Szczegółowe informacje o metodzie nastawiania, zobacz odpowiednie wyjaśnienia.
4 Nacisnąć środkowy przycisk regulatora, aby zakończyć operację.
Wybrane nastawienia zostały wprowadzone.
39
Nastawianie ISO/Korekcja krzywej eksp.
ISO WB D-R DEC
Można wyregulować czułość ISO i przełączyć ustawienie Korekcja krzywej eksp.
ISO
ISO jest jednostką pomiaru czułości na światło. Im większa liczba, tym wyższa czułość.
1 Wyświetlić ekran ISO/Korekcja krzywej eksp. za pomocą tarczy funkcji i przycisku Fn
(str. 39).
2 Wybrać żądaną wartość za pomocą v/V/b/B na regulatorze, po czym nacisnąć środek
regulatora.
• Opcje [Hi200] i [Lo80] używane są dla Korekcja krzywej eksp. (str. 41).
(
: nastawienie domyślne)
AUTO
Automatycznie nastawia czułość ISO.
100
Wybrać większą liczbę fotografując w ciemnych
miejscach lub szybko poruszający się obiekt, mniejszą –
aby uzyskać wysoką jakość zdjęcia.
200
400
800
1600
• Gdy [ISO] jest nastawione na [AUTO], czułość ISO jest automatycznie regulowana pomiędzy ISO
100 i ISO 800, ale gdy pokrętło trybu pracy jest nastawione na M, czułość jest stała i wynosi ISO
100.
• Zakres błysku wbudowanej lampy błyskowej (zakres, w ramach którego dostępna jest prawidłowa
ekspozycja) zależy od liczby przysłony i czułości ISO. Przy ustalaniu odległości fotografowania
należy skorzystać z tabeli poniżej.
Ustawienie ISO
Przysłona
100
200
400 / AUTO
800
1600
1– 4,3 m
1–6m
1,4 – 8,6 m
2 – 12 m
2,8 – 17 m
F4,0
1–3m
1 – 4,3 m
1–6m
1,4 – 8,6 m
2 – 12 m
F5,6
1 – 2,1 m
1–3m
1 – 4,3 m
1–6m
1,4 – 8,6 m
F2,8
40
Korekcja krzywej eksp.
Można zapobiegać prześwietleniu lub niedoświetleniu, gdy fotografowany obiekt jest
jednolicie jasny lub ciemny.
1 Wyświetlić ekran ISO/Korekcja krzywej eksp. za pomocą tarczy funkcji i przycisku Fn
(str. 39).
• Dla czułości ISO używane są opcje [AUTO], [100], [200], [400], [800] i [1600] (str. 40).
Lo80
Chroni to obraz przed niedoświetleniem. Zalecane jest
użycie w scenach jednolicie ciemnych (prawie całych
ciemnych), ponieważ obraz często staje się rozbielony.
Hi200
Chroni to obraz przed prześwietleniem. Zalecane jest
użycie w scenach jednolicie jasnych (prawie całych
jasnych), ponieważ obraz często ma wysoki poziom
zakłóceń.
Używanie funkcji fotografowania
2 Wybrać [Lo80] lub [Hi200] za pomocą v/V/b/B na regulatorze i nacisnąć środek
regulatora.
• Czułość ISO jest nastawiona na ekwiwalent ISO 80 w [Lo80] i na ekwiwalent ISO 200 w [Hi200].
• Gdy używany jest system strefowy (Korekcja krzywej ekspozycji), nastawienia kontrastu w trybie
koloru nie są aktywne.
• Przy ustalaniu zakresu błysku należy skorzystać z tabeli poniżej.
Korekcja krzywej eksp.
Przysłona
Lo80
Hi200
F2,8
1 – 3,8 m
1–6m
F4,0
1 – 2,7 m
1 – 4,3 m
F5,6
1 – 1,9 m
1–3m
41
Regulacja balansu bieli
ISO WB D-R DEC
Normalnie, aparat automatycznie reguluje tonację kolorów. Można jednak
wyregulować ją zależnie od warunków oświetlenia.
1 Wyświetlić ekran Tryb balansu bieli za pomocą tarczy funkcji i przycisku Fn (str. 39).
2 Wybrać żądany tryb balansu bieli za pomocą v/V na regulatorze.
3 Aby wybrać [AWB], nacisnąć środek regulatora.
Aby wybrać inne opcje niż [AWB], przejść do każdej procedury.
AWB (Autom. balans bieli)
Automatyczna regulacja balansu bieli.
(Zdefiniowany balans
bieli)
Reguluje balans bieli zgodnie z określonym źródłem
światła (str. 42).
K* (Temperatura barwowa)
Reguluje temperaturę barwową. Filtr CC (Kompensacja
barw) zostaje również nastawiony (str. 43).
(Własny balans bieli)
*
Zapamiętuje podstawowy biały kolor (str. 44).
K: oznacza „Kelvin” (jednostka temperatury barwowej)
Zdefiniowany balans bieli
Wybrać opcję odpowiednią dla określonego źródła światła. Użyć tej funkcji jeżeli nie
można uzyskać żądanego koloru w [AWB].
1 Wyświetlić ekran Tryb balansu bieli za pomocą tarczy funkcji i przycisku Fn (str. 39).
2 Wyświetlić ekran Zdefiniowany balans bieli za pomocą v/V na regulatorze, po czym
nacisnąć B.
42
3 Wybrać żądane źródło światła za pomocą b/B na regulatorze lub na pokrętle sterowania,
po czym wykonać dostrojenie za pomocą v/V na regulatorze, jeśli potrzeba.
• Można wyregulować balans bieli między +3 i –3 (w świetle jarzeniowym między +4 i –2).
• Regulacja w stronę + podnosi temperaturę barwową i obraz staje się czerwonawy. Regulacja w
stronę – obniża temperaturę barwową i obraz staje się bledszy.
• 1 stopień jest w przybliżeniu ekwiwalentem 10 mired*.
* Mired: jednostka wskazująca jakość konwersji koloru w filtrach temperatury barwowej.
(
: nastawienie domyślne)
(Światło dzien)
Reguluje dla pleneru, oświetlonych słońcem obiektów.
(W cieniu)
Reguluje dla warunków zacienionych w pogodny dzień.
(Pochmurnie)
Korekcja dla zachmurzonego nieba.
(Żarówki)
Korekcja dla miejsc, w których warunki oświetlenia
szybko się zmieniają, na przykład w klubie, lub w silnym
oświetleniu, na przykład w studiu fotograficznym.
(Świetlówki)
Korekcja dla światła jarzeniowego.
(Flesz)
Reguluje dla lampy błyskowej.
Używanie funkcji fotografowania
4 Nacisnąć środek regulatora.
• Szczegółowe informacje o balansie bieli t str. 12
• Jeżeli otaczające światło pochodzi tylko z lamp sodowych lub rtęciowych, prawidłowy balans bieli
nie może być osiągnięty ze względu na właściwości źródła światła. Zalecane jest użycie lampy
błyskowej aby błysk przezwyciężył światło otoczenia.
Temperatura barwowa
Można nastawić balans bieli za pomocą temperatury barwowej.
W oparciu o użycie wprowadzonej temperatury barwowej jako standardu, kolor może
być korygowany od G (Green (Zielony)) do M (Magenta), podobnie jak przy użyciu
filtru CC (Color Compensation (Kompensacja barw)) dla fotografii.
• Podczas nastawiania temperatury barwowej mierzonej przez miernik koloru, wykonanie zdjęcia
testowego jest zalecane przed wykonaniem aktualnego zdjęcia.
1 Wyświetlić ekran Tryb balansu bieli za pomocą tarczy funkcji i przycisku Fn (str. 39).
2 Wyświetlić ekran Temperatura barwowa za pomocą V na regulatorze, po czym nacisnąć
B.
43
3 Nastawić temperaturę barwową za pomocą v/V/b/B na regulatorze.
• Wybrać cyfrę (miejsce tysięczne lub setne) temperatury barwowej za pomocą b/B, po czym
nastawić wartość wybranej cyfry za pomocą v/V.
• Temperatura barwowa może zostać wybrana pomiędzy 2500K i 9900K.
4 Wybrać obszar nastawiania filtru CC za pomocą B, po czym nastawić filtr CC za pomocą
v/V, jeśli potrzeba.
• Naciśnięcie v oznacza korekcję w stronę M (Magenta), a naciśnięcie V korekcję w stronę G
(Green (Zielony)). Tę korekcję można wykonać w dziewięciu stopniach w każdym kierunku.
• Każdy wzrost na skali jest w przybliżeniu ekwiwalentem 5CC.
5 Nacisnąć środek regulatora.
• Jeżeli po regulacji filtru CC zmieniona zostanie temperatura barwowa, aktualna wartość filtru
CC będzie odzwierciedlała nową temperaturę barwową.
Własny balans bieli
Dla scenerii, w której otaczające światło pochodzi z różnych źródeł, zalecane jest użycie
własnego ustawienia balansu bieli, aby dokładnie zreprodukować biel.
1 Wyświetlić ekran Tryb balansu bieli za pomocą tarczy funkcji i przycisku Fn (str. 39).
2 Wyświetlić ekran Własny balans bieli za pomocą v/V na regulatorze, po czym nacisnąć B.
3 Wybrać [ SET] za pomocą B na regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
Komunikat „Użyj pomiaru punktowego. Naciśn migawkę i kalibruj.” pojawi się na
monitorze LCD.
4 Trzymać aparat tak, aby biały obszar całkowicie pokrył koło pomiaru punktowego i
nacisnąć spust migawki. Migawka kliknie i wartości kalibracji (Temperatura barwowa i
CC) zostaną wyświetlone.
• Ogniskowej nie trzeba potwierdzać.
5 Nacisnąć środek regulatora.
Monitor powróci do ekranu informacji o nagrywaniu, z zapamiętanym własnym
nastawieniem balansu bieli.
Aby przywołać własne nastawienie balansu bieli
W kroku 2 powyżej wybrać [
44
] za pomocą b/B i nacisnąć środek regulatora.
Optym. D-Range
ISO WB D-R DEC
Aparat analizuje warunki fotografowania i automatycznie koryguje obraz, aby
poprawić jego jakość.
1 Wyświetlić ekran Optym. D-Range za pomocą tarczy funkcji i przycisku Fn (str. 39).
Używanie funkcji fotografowania
• Własne nastawienie balansu bieli zarejestrowane w tej operacji będzie efektywne aż do
zarejestrowania nowego nastawienia. (Nastawienie zostaje utrzymane po wyłączeniu zasilania.)
• Jeżeli używany jest flesz gdy spust migawki zostaje wciśnięty, własne nastawienie balansu bieli
zostanie zarejestrowane z błyskiem wziętym pod uwagę. Podczas późniejszego fotografowania
należy używać lampy błyskowej.
• Komunikat „Błąd własnego balansu bieli.” wskazuje, że wartość jest poza oczekiwanym zakresem.
(Gdy flesz jest używany na blisko znajdującym się obiekcie lub gdy w polu znajduje się obiekt o
żywych kolorach.) Wartość zostaje zarejestrowana i wskaźnik
zmienia kolor na żółty w
wyświetleniu informacji o nagrywaniu na monitorze LCD. Można wykonać zdjęcie, ale zalecane
jest ponowne nastawienie balansu bieli, aby uzyskać bardziej prawidłową wartość balansu bieli.
2 Wybrać żądany tryb za pomocą b/B na regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
(
OFF (Wyłącz)
: nastawienie domyślne)
Nie koryguje jasności i kontrastu.
(Standard)
Reguluje jasność i kontrast całego ekranu.
(Zaawansowany)
Optymalizuje kontrast i reprodukcję koloru w każdym
obszarze nagranego obrazu.
• W następujących przypadkach brak jest efektu.
– Pomiar centralnie ważony
– Pomiar punktowy
– Tarcza trybu pracy jest nastawiona na M.
– [Jakość] jest ustawione na [RAW] lub [RAW & JPEG].
• Gdy używana jest blokada AE, aparat automatycznie koryguje zablokowany obraz.
• W trybie ciągłej serii korekcja jest przypisana do pierwszego obrazu, ta sama korekcja jest
używana do drugiego obrazu i następnych.
45
Wybieranie trybu koloru/DEC
ISO WB D-R DEC
Tryb koloru zawiera kombinację tonacji koloru, balansu bieli, kontrastu, nasycenia i
ostrości, które są najlepsze dla różnych warunków i celów fotografowania. Funkcja ta
jest użyteczna jeżeli chcemy użyć efektów preselekcji sceny gdy tarcza trybu pracy jest
nastawiona na P, A, S lub M. W ramach trybu koloru kontrast, nasycenie i ostrość mogą
być poddane dalszej kalibracji zgodnie z upodobaniami.
1 Wyświetlić ekran Kolor/DEC za pomocą tarczy funkcji i przycisku Fn (str. 39).
2 Wybrać żądany tryb koloru za pomocą b/B na regulatorze.
3 Aby wyregulować kontrast, nasycenie lub ostrość, przejść za pomocą V do ekranu
używanego do tych regulacji, wybrać żądaną pozycję za pomocą v/V, i wyregulować
wartość za pomocą b/B.
4 Nacisnąć środek regulatora.
(
(Standard)*
Reprodukuje różne scenerie z bogatą gradacją i w
pięknych kolorach.
(Intensywny)*
Reprodukuje pozostające w pamięci scenerie takie jak
błękitne niebo, zachody słońca, wiosenną zieleń i
jesienne liście w głębokich i żywych kolorach.
(Portret)*
Podkreśla obiekt i miękko reprodukuje koloryt skóry.
(Krajobraz)*
Reprodukuje scenerię w żywych i ostrych kolorach.
(Zachód słońca)*
Pięknie reprodukuje czerwienie zachodu słońca.
(Nocny widok)*
Reprodukuje w żywych kolorach obszary jasne, a
wyraźnie obszary ciemne.
(Czarno-biały)
Dla obrazów monochromatycznych.
(AdobeRGB)
Używa przestrzeni barw Adobe RGB. Profil ICC nie
będzie wbudowany w obraz.
* Używa przestrzeni barw sRGB (zobacz niżej).
46
: nastawienie domyślne)
(Kontrast)
Reguluje kontrast w pięciu stopniach, od –2 do +2. Im wyższa
wartość, tym silniejszy kontrast, a w rezultacie dobrze
modulowany, czysty obraz. Im niższa wartość, tym słabszy
kontrast, a w rezultacie mniej przypadków wybielenia lub
zaciemnienia.
(Nasycenie)
Reguluje nasycenie koloru w pięciu stopniach, od –2 do +2.
Im wyższa wartość, tym większe nasycenie, a w rezultacie
żywy, czysty obraz. Niższa wartość powoduje, że obraz nie
wyróżnia się.
• Jeżeli tryb koloru jest nastawiony na
nasycenie nie może być nastawione.
(Ostrość)
(Czarno-biały),
Reguluje ostrość obrazu w pięciu stopniach, od –2 do +2. Im
wyższa wartość, tym ostrzejszy obrys, a w rezultacie żywy,
czysty obraz. Im niższa wartość, tym bardziej miękki obrys.
• Wybranie automatycznego balansu bieli (str. 42) powoduje bardziej efektywną tonację koloru.
Należy używać automatycznego balansu bieli szczególnie w trybie zachodu słońca.
Używanie funkcji fotografowania
• Podczas nastawiania funkcji Korekcja krzywej ekspozycji, tylko
nastawienie kontrastu jest tymczasowo sprowadzone do 0 i nie
może być zmienione.
z O przestrzeni barw sRGB i przestrzeni barw Adobe RGB
Przestrzeń barw sRGB
Jest to standardowa przestrzeń barw aparatu cyfrowego, odpowiednia dla prawie wszystkich
normalnych warunków. Ponieważ jest przestrzeń barw, która jest dostosowana do właściwości
przeciętnych monitorów, sRGB jest również odpowiednia do obróbki obrazów używanych na
stronach internetowych.
Przestrzeń barw Adobe RGB
Przestrzeń barw Adobe RGB posiada szeroki zakres reprodukcji koloru w porównaniu do sRGB.
Jeżeli głównym celem jest wydruk obrazu, szczególnie gdy znaczna część obiektu jest w kolorze
żywej zieleni lub czerwieni, Adobe RGB jest bardziej efektywna niż inne tryby koloru sRGB.
• Nazwa pliku obrazu zaczyna się od „_DSC” (str. 110).
z O dopasowaniu kolorów w Adobe RGB
Aby wyświetlić lub wydrukować obraz, należy użyć programu, który współpracuje z zarządzaniem
kolorem, na przykład „Picture Motion Browser” (w zestawie).
Aby wyświetlić, edytować, modyfikować lub drukować obraz uchwycony w trybie Adobe RGB,
należy użyć aplikacji, na przykład „Picture Motion Browser”, która współpracuje z zarządzaniem
kolorem i przestrzenią barw opcji DCF2.0. Program bez funkcji zarządzania kolorem może nie
wyświetlać lub drukować obrazów Adobe RGB w wiernych kolorach. Aby wydrukować obraz w
wiernych kolorach, drukarka musi być zgodna z przestrzenią barw opcji DCF2.0.
Tryb ogniskowania
ISO WB D-R DEC
Można nastawić obszar AF i tryb AF.
• Fotografując w trybie autofokusa, należy pamietać o nastawieniu przełącznika trybu ogniskowania
na AF.
47
Pole autofokusa
Można zmienić sposób ogniskowania. Zmienić metodę, gdy otrzymanie prawidłowej
ogniskowej jest trudne.
1 Wyświetlić ekran trybu ogniskowania za pomocą tarczy funkcji i przycisku Fn (str. 39).
2 Wyświetlić ekran Pole autofokusa za pomocą v na regulatorze.
3 Wybrać żądany tryb za pomocą b/B na regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
(
(Szer.pole
autofokusa)
: nastawienie domyślne)
Aparat określa, które z dziewięciu lokalnych pól zostanie
użyte do ogniskowania w szerokim polu ogniskowania.
Szerokie pole ogniskowania
• Gdy spust migawki zostanie wciśnięty do połowy, pole użyte
do ogniskowania zostanie na krótko oświetlone.
• Można przełączyć na punktowe pole ogniskowania, jeżeli w
ogniskowaniu nie jest używane żądane pole. Nacisnąć
przycisk punktowego AF na środku regulatora, aby
zogniskować środek ekranu i wcisnąć całkowicie spust
migawki nie zwalniając przycisku punktowego AF na
regulatorze, aby zrobić zdjęcie.
(Punkt.pole autofok.)
Aparat używa wyłącznie punktowego pola ogniskowania.
Punktowe pole ogniskowania
• Gdy patrzymy w celownik, punktowe pole ogniskowania
zostaje na chwilę oświetlone.
48
(Wybór pola ostrości)
Wybrać lokalne pole ogniskowania spośród dziewięciu pól.
Nacisnąć odpowiednie pole regulatora, aby lokalne pole
ogniskowania w określonym kierunku było używane do
ogniskowania. (Osiem kierunków jest dostępnych.) Nacisnąć
przycisk punktowego AF na środku, aby użyć punktowego
pola do ogniskowania.
Punktowe pole ogniskowania
• Gdy patrzymy w celownik, wybrane pole ogniskowania
zostaje na chwilę oświetlone.
• Po wykonaniu zdjęcia wybór pola jest nadal dostępny.
Należy pamiętać, aby nie naciskać regulatora, jeśli nie jest
to konieczne.
• Podczas gdy regulator lub przycisk punktowego AF są wciśnięte, ogniskowa pozostaje
zablokowana. Jeżeli regulator lub przycisk punktowego AF pozostają wciśnięte po wykonaniu
zdjęcia, można kontynuować fotografowanie z tą samą ogniskową.
• Gdy używany jest pomiar wielosegmentowy, ekspozycja jest zablokowana jednocześnie z
zablokowaniem ogniskowej.
• W trybie szerokiego pola AF można nacisnąć regulator, aby zogniskować. Aby fotografować z tą
ogniskową, nacisnąć spust migawki nie zwalniając regulatora. Naciśnięty kierunek regulatora nie
ma wpływu na pole używane do ogniskowania.
• W trybie punktowego pola AF można ogniskować naciskając regulator lub przycisk punktowego
AF. Po naciśnięciu klawisza dowolnego kierunku na regulatorze, punktowe pole ogniskowania
zawsze włączy się. Aby fotografować z tą ogniskową, nacisnąć przycisk migawki nie zwalniając
regulatora ani przycisku punktowego AF.
• Lokalne pole ogniskowania może nie być oświetlone gdy wykonywane jest fotografowanie ciągłe
lub gdy spust migawki został całkowicie, a nie stopniowo wciśnięty.
Używanie funkcji fotografowania
Lokalne pole ogniskowania
Tryb autofokusa
Wybiera tryb pracy autofokusa.
1 Wyświetlić ekran trybu ogniskowania za pomocą tarczy funkcji i przycisku Fn (str. 39).
2 Wyświetlić ekran Tryb autofokusa za pomocą V na regulatorze.
3 Wybrać żądany tryb za pomocą b/B na regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
49
(
(Pojedynczy
autofokus)
: nastawienie domyślne)
W tym trybie AF ogniskowa jest zablokowana, gdy spust
migawki zostanie wciśnięty do połowy. Ten tryb jest
używany do fotografowania nieruchomych obiektów.
(Ręczny autofokus)
W tym trybie AF można ręcznie i precyzyjnie
wyregulować ogniskową po użyciu funkcji autofokusa.
Ten tryb jest używany gdy niechciany obiekt wejdzie w
pole ogniskowania podczas fotografowania makro itp.
(Autom. autofokus)
Ten tryb AF automatycznie przełącza między
pojedynczym AF i ciągłym AF, zależnie od ruchów
obiektu. Jeżeli obiekt jest w ruchu, aparat kontynuuje
ogniskowanie gdy spust migawki jest wciśnięty do
połowy i przytrzymany. Jeżeli obiekt nie rusza się,
ogniskowa zostaje zablokowana gdy spust migawki jest
wciśnięty do połowy i przytrzymany. Jest to tryb AF
ogólnego zastosowania, odpowiedni dla portretów, zdjęć
grupowych, migawek, pejzaży itp.
(Ciągły autofokus)
W tym trybie AF aparat kontynuuje ogniskowanie gdy
spust migawki jest wciśnięty do połowy i przytrzymany.
Ten tryb jest używany gdy obiekt jest w ruchu.
• Jeżeli wybrane jest szerokie pole AF, pole ogniskowania
przełącza się tak, aby odpowiadało pozycji obiektu. Ramka
ogniskowej staje się czerwona i miga.
• Brzęczyk nie odezwie się, jeżeli obiekt jest zogniskowany.
Aby precyzyjnie wyregulować
1 Wybrać
(Ręczny autofokus)
(Ręczny autofokus)w trybie AF.
2 Wcisnąć do połowy spust migawki, aby zablokować ogniskową.
3 Przekręcić pierścień ogniskowania, aby precyzyjnie zogniskować, wciskając jednocześnie
do połowy spust migawki.
Spust migawki
Pierścień
ogniskowania
4 Wcisnąć całkowicie spust migawki.
• Jeżeli palec zostanie zdjęty ze spustu migawki, operacja blokady ogniskowej zacznie się od
początku, gdy spust migawki zostanie znów wciśnięty do połowy.
50
Lampa błyskowa
ISO WB D-R DEC
Nastawia tryb lampy błyskowej i korekcję błysku.
Tryb lampy
1 Wyświetlić ekran trybu lampy błyskowej tarczą funkcji i przyciskiem Fn (str. 39).
2 Wyświetlić ekran Tryb lampy za pomocą v na regulatorze.
3 Wybrać żądany tryb za pomocą b/B na regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
Używanie funkcji fotografowania
Jeżeli wbudowana lampa błyskowa zostanie wyciągnięta, lampa automatycznie błyśnie
w ciemnym otoczeniu (nastawienie domyślne). Można celowo zmienić tryb błysku.
• Wskaźnik flesza jest wyświetlony tylko, gdy lampa błyskowa jest wyciągnięta.
(
(Auto błysk)
: nastawienie domyślne)
Błyska gdy jest ciemno lub pod światło.
• Tego nie można wybrać, gdy pokrętło trybu pracy jest
nastawione na A, S lub M.
(Błysk wypełniający)
(Synch.dł.czas)
Błyska gdy lampa błyskowa jest wyciągnięta.
Normalnie błysk następuje zaraz po zwolnieniu migawki,
następnie uchwycone zostają obiekty oświetlone przez
inne źródła światła. To powoduje, że niektóre obiekty,
takie jak smugi światła wyglądają nienaturalnie gdy
używany jest dłuższy czas otwarcia migawki.
W trybie synchronizacji przed zamknięciem migawki
obiekty oświetlone innymi źródłami światła zostają
najpierw uchwycone, a potem następuje błysk. Można
uchwycić falujące światło lub ślad poruszającego się
obiektu w bardziej realistyczny sposób, gdy
fotografowanie będzie się odbywać z użyciem dłuższego
czasu otwarcia migawki i z lampą błyskową.
51
(Bezprzewod.)
Używanie wbudowanej lampy błyskowej lub
zewnętrznego flesza (brak w zestawie) podłączonego do
aparatu może spowodować, że niektóre zdjęcia będą
wydawały się zbyt płaskie. W takim wypadku lampa
błyskowa znajdująca się we właściwym miejscu poza
aparatem może stworzyć większy kontrast, czego
rezultatem będzie obraz bardziej trójwymiarowy.
Zwykle tego rodzaju fotografowanie wymaga połączenia
za pomocą kabla aparatu i osobnej lampy błyskowej. Ten
aparat nie potrzebuje kabla, ponieważ używa błysku
flesza zamiast kabla do transmisji sygnału. Nazywa się to
fotografowaniem z fleszem bezprzewodowo. Ekspozycja
jest automatycznie nastawiona na optymalną.
• Fotografowaniem z fleszem bezprzewodowo wymaga
lampy błyskowej HVL-F56AM lub HVL-F36AM (brak w
zestawie).
Aby wykonać fotografowanie z fleszem bezprzewodowo
1 Podłączyć zewnętrzną lampę błyskową do aparatu (str. 144) i włączyć aparat oraz
zewnętrzną lampę błyskową.
2 Wybrać
(Bezprzewod.).
3 Odłączyć zewnętrzną lampę błyskową od aparatu i wyciągnąć wbudowaną w aparat
lampę błyskową.
W celowniku i na monitorze LCD pojawi się „WL”.
4 Ustalić pozycję aparatu i zewnętrznej lampy błyskowej.
5 Upewnić się, że wbudowana lampa błyskowa i zewnętrzna lampa błyskowa są w pełni
naładowane.
• Wbudowana lampa błyskowa jest w pełni naładowana, gdy w celowniku pojawi się .
• Zewnętrzna lampa błyskowa jest w pełni naładowana gdy z tyłu zewnętrznej lampy pojawi się
, a z przodu miga czerwona lampka.
6 Nacisnąć przycisk AEL (Blokada AE) na aparacie, aby wykonać błysk próbny.
• Jeżeli lampa nie błyśnie, zmienić pozycję aparatu, zewnętrznej lampy błyskowej lub obiektu.
7 Sprawdzić ponownie, czy obie lampy błyskowe są w pełni naładowane. Nacisnąć spust
migawki aby wykonać zdjęcie.
• Wyłączyć tryb bezprzewodowego flesza po skończeniu fotografowania z bezprzewodowym
fleszem. (Można osobno wyłączyć aparat i zewnętrzną lampę błyskową lub podłączyć zewnętrzną
lampę błyskową do aparatu i wybrać inny tryb flesza, jak pokazano na stronie 51). Jeżeli używana
jest wbudowana lampa błyskowa gdy tryb bezprzewodowego flesza jest nadal włączony,
spowoduje to niewłaściwe oświetlenie lampą błyskową.
• Można osobno wybrać nastawienie bezprzewodowe na aparacie i zewnętrzną lampę błyskową.
Nastawienie aparatu, zobacz strona 51. Aby nastawić zewnętrzną lampę błyskową, zobacz
dostarczoną razem z lampą instrukcję obsługi.
52
Jeżeli działanie i funkcja przycisku AEL (Blokada AE) zostały zmienione
Gdy używana jest bezprzewodowa lampa błyskowa, zalecane jest nastawienie [Przycisk AEL]
(str. 90) na [Blokada AE] lub [Blokada
AE] w menu własnych ustawień
.
Jeżeli wybrane zostało nastawienie, które pozostaje po zwolnieniu przycisku ([Przełącz. AE]/
[Przełącz.
AE]), aparat jest w trybie nagrywania z synchronizacją z wolną migawką, gdy w
celowniku i na monitorze LCD pojawi się „AEL”. Każdy próbny błysk spowoduje, że tryb
nagrywania z synchronizacją z wolną migawką włączy się i wyłączy.
B
A
Używanie funkcji fotografowania
O pozycji aparatu i lampy błyskowej
Ten aparat używa błysku wbudowanej lampy błyskowej do wysyłania sygnału, aby znajdująca się
poza aparatem lampa błyskowa błysnęła. Należy zwrócić uwagę na następujące sprawy, aby
transmisja sygnału była prawidłowa.
• Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową powinno odbywać się w ciemnym otoczeniu,
na przykład w pomieszczeniach.
• Umieścić zewnętrzną lampę błyskową w szarej strefie, jak pokazano poniżej.
A: Odległość między aparatem i obiektem
B: Odległość między zewnętrzną lampą błyskową i obiektem
Nie umieszczać zewnętrznej lampy błyskowej bezpośrednio za obiektem.
53
Specyfikacja dla bezprzewodowych lamp błyskowych z ISO 100
Odległość
aparatobiekt A
Czas
otwarcia
migawki
Przysłona
Odległość flesz-obiekt B
HVL-F56AM
Wszystkie
Do czasu
czasy
synchrootwarcia
nizacji
migawki
Odległość flesz-obiekt B
HVL-F36AM
1/250
1/1000
Do czasu
synchronizacji
1/250
1/1000
F2,8
1,4 – 5 m
1–5m
1–5m
1 – 2,5 m
1–5m
1–4m
1–2m
F4,0
1–5m
1–5m
1 – 3,5 m
1 – 1,7 m
1–5m
1–3m
1 – 1,5 m
F5,6
1–5m
1–5m
1 – 2,5 m
1 – 1,2 m
1–5m
1–2m
–
• Czas synchronizacji flesza wynosi 1/125 sekundy przy włączonej funkcji Super SteadyShot, oraz
1/160 sekundy przy wyłączonej funkcji Super SteadyShot.
• Zwiększyć dwukrotnie maksymalną odległość gdy używana czułość ISO aparatu wynosi 400.
Maksymalna odległość wynosi 5 m.
z O kanałach bezprzewodowej lampy błyskowej
Natychmiast po wybraniu bezprzewodowej lampy błyskowej informacje o kanale zewnętrznej
lampy błyskowej zostają przesłane do aparatu. Zmienić kanał zewnętrznej lampy błyskowej gdy
inny fotograf używa w pobliżu bezprzewodowej lampy błyskowej i światło jego/jej wbudowanego
flesza powoduje błysk naszego.
Aby zmienić kanał zewnętrznej lampy błyskowej, zobacz instrukcję obsługi dostarczoną z lampą.
Korekcja błysku
Podczas fotografowania z lampą błyskową można wyregulować samo natężenie błysku,
bez zmiany korekcji ekspozycji. Można zmienić naświetlenie obiektu, które mieści się w
zakresie lampy błyskowej, jednocześnie pozostawiając niezmienione naświetlenie tła,
które jest poza zakresem lampy błyskowej.
1 Wyświetlić ekran korekcji błysku tarczą funkcji i przyciskiem Fn (str. 39).
2 Wybrać Korekcja błysku za pomocą V.
3 Wybrać żądaną wartość za pomocą b/B na regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
54
(
: nastawienie domyślne)
do +2.0 EV
W stronę +: Zwiększa moc błysku.
0 EV
Ilość światła lampy błyskowej, którą aparat reguluje
automatycznie.
do –2.0 EV
W stronę –: Zmniejsza moc błysku.
z Korekcja ekspozycji i korekcja błysku
Korekcja ekspozycji zmienia czas otwarcia migawki, przysłonę i czułość ISO (gdy wybrane jest
[AUTO]), aby dokonać korekcji. Gdy używana jest lampa błyskowa, natężenie błysku jest również
zmienione.
Z drugiej strony korekcja błysku zmienia tylko natężenie błysku, kontrolując w ten sposób
relatywny efekt błysku na cały obraz. Na przykład, aby zredukować błysk, można nastawić korekcję
błysku po lekko ujemnej stronie,a jednocześnie nastawić korekcję ekspozycji po dodatniej stronie,
regulując jasność całego obrazu.
• Można zapobiec zmianie natężenia błysku za pomocą korekcji ekspozycji (str. 92).
Tryb pomiaru światła
Używanie funkcji fotografowania
• Stopień korekcji można nastawić w przyrostach 1/3.
• Gdy wyciągnięta jest wbudowana lampa błyskowa, wartość korekcji błysku jest wyświetlona
poniżej skali Ev na monitorze LCD.
• Gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy, w celowniku pojawi się
.
• Podczas wykonywania korekcji błysku za pomocą wbudowanej lampy błyskowej, dodatni efekt
może nie być widoczny ze względu na ograniczoną ilość światła jeżeli obiekt znajduje się w
maksymalnej odległości lub w jej pobliżu. Jeżeli obiekt jest bardzo blisko, ujemny efekt może nie
być widoczny.
ISO WB D-R DEC
Można wybrać tryb pomiaru (metoda, za pomocą której aparat mierzy jasność obiektu)
spośród poniższych trzech metod.
1 Wyświetlić ekran Tryb pomiaru światła za pomocą tarczy funkcji i przycisku Fn (str. 39).
2 Wybrać żądany tryb za pomocą b/B na regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
55
(
: nastawienie domyślne)
(Wielopunktowy)
Dzieli cały ekran na 40 segmentów, aby zmierzyć światło
(40-segmentowy matrycowy pomiar światła).
(Centralnie ważony)
Podkreślając centralny obszar ekranu, tryb ten mierzy
przeciętną jasność całego ekranu. Jeżeli fotografujemy
prosto pod słońce lub jeżeli obiekt nie jest w środku
obrazu, należy użyć korekcji naświetlenia (str. 62).
(Punktowy)
Ten tryb mierzy światło tylko w kole pomiaru
punktowego na środku ramki. Jest to odpowiednie do
fotografowania obiektów o silnym kontraście lub do
pomiaru światła w określonym punkcie ekranu. Jeżeli
obszar pomiaru nie znajduje się na środku ekranu, użyć
blokady AE do wykonania zdjęcia (str. 64).
Obszar pomiaru punktowego
Pozycja obiektu
z Pomiar wielosegmentowy (40-segmentowy matrycowy pomiar światła)
Aparat ten dzieli ekran na 40 segmentów aby zmierzyć światło; 39
elementów o strukturze plastra miodu i jeden element, który obejmuje
otaczający obszar. Te elementy działają w synchronizacji z autofokusem,
dzięki czemu aparat dokładnie mierzy pozycję i jasność obiektu bez
względu na to, w którym miejscu obrazu się znajduje, w celu określenia
ekspozycji. Ta metoda pomiaru umożliwia pomiar światła w sposób
najbliższy ludzkim oczom, co idealnie wystarcza do normalnego
fotografowania, włączając zdjęcia w słońcu.
• W trybie pomiaru wielosegmentowego (40-segmentowy matrycowy pomiar światła), jeżeli
ogniskowa jest zablokowana przez wciśnięcie spustu migawki do połowy, ekspozycja (czas
otwarcia migawki i przysłona) jest jednocześnie zablokowana (tylko gdy używany jest
autofokus, a tryb AF jest nastawiony na
(Pojedynczy autofokus) lub
(Autom.
autofokus)).
56
Używanie przycisku
Jak używać przycisku
(Drive)
(Drive)
Przyciskiem
(Drive) można nastawiać ciągłe fotografowanie, samowyzwalacz,
bracketing, bracketing balansu bieli.
(Drive)
Regulator
Przycisk środkowy
1 Nacisnąć przycisk
(Drive).
Używanie funkcji fotografowania
Przycisk
2 Wybrać żądany tryb za pomocą b/B na
regulatorze.
• Można użyć pokrętła sterowania zamiennie za b/B
regulatora.
3 Wybrać żądany tryb za pomocą v/V na
regulatorze.
• To nastawienie nie jest wymagane dla serii pojedynczej
lub ciągłej.
4 Nacisnąć środkowy przycisk regulatora, aby zakończyć operację.
• Po naciśnięciu przycisku
lub spustu migawki do połowy, nastawianie jest zakończone.
57
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 57
(
: nastawienie domyślne)
Seria pojedyncza
• Także używany jako przycisk anulowania dla innych trybów
Drive.
Seria ciągła (zobacz niżej)
Samowyzwalacz (str. 59)
Ciągły bracketing (str. 60)
Pojedynczy bracketing (str. 60)
Bracketing balansu bieli (str. 61)
Fotografowanie ciągłe
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki aparat nagrywa obrazy w sposób ciągły,
maksymalnie trzy obrazy na sekundę*.
* Warunki pomiaru: [Rozmiar obrazu] jest nastawiony na [L:10M], [Jakość] jest nastawiona na
[Fine], ręczne ogniskowanie oraz czas otwarcia migawki 1/250 sekundy lub krótszy.
• Liczba klatek, które mogą być nagrane w sposób ciągły pokazana jest w celowniku, a podczas
ciągłego fotografowania liczba ta ulega zmniejszeniu.
Po nagraniu obrazów na kartę pamięci liczba powraca do oryginalnej wartości, zależnie od buforu
pamięci aparatu.
• Po błysku lampy błyskowej, obrazy będą fotografowane gdy lampa zostanie naładowana.
• Gdy [Tryb autofokusa] jest nastawione na
(Ciągły autofokus) lub na
(Autom.
autofokus), ogniskowa jest nastawiana osobno dla każdego zdjęcia. Przy nastawieniu na
(Pojedynczy autofokus), ogniskowa jest nastawiona na stałe na pierwszy obraz.
• Ostatni obraz jest wyświetlony w natychmiastowym podglądzie.
• Dostępna liczba obrazów w serii ciągłej ma górny limit.
Maksymalna liczba ciągłych zdjęć
Fine/Standard
Bez limitu*
(Do zapełnienia karty
pamięci)
RAW & JPEG
3 obrazy
RAW
6 obrazów
* Gdy [Rozmiar obrazu] jest nastawione na [M:5.6M] lub [S:2.5M], prędkość fotografowania jest
trochę wolniejsza, zaczynając od czwartego obrazu.
• Liczby te zależą od prędkości zapisu karty pamięci, warunków fotografowania, itp. Należy więc
traktować tabelę jako zawierającą wartości orientacyjne.
58
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 57
Używanie samowyzwalacza
Po naciśnięciu spustu migawki migawka zostanie zwolniona albo dziesięć sekund, albo
dwie sekundy później. 10-sekundowy samowyzwalacz jest wygodny gdy fotografujący
pojawia się na zdjęciu, a 2-sekundowy wyzwalacz jest przydatny do zredukowania
drgań aparatu, ponieważ lustro podnosi się wcześniej.
(
: nastawienie domyślne)
(10s samowyzwalacz) Po naciśnięciu spustu migawki migawka zostanie
zwolniona około 10 sekund później.
(2s samowyzwalacz)
Po naciśnięciu spustu migawki migawka zostanie
zwolniona około 2 sekund później.
• Gdy używany jest 10-sekundowy samowyzwalacz, lampa samowyzwalacza znajdująca się na
przodzie będzie migać i zapali się tuż przed momentem zwolnienia migawki. Wskaźnik
samowyzwalacza umieszczony na monitorze LCD jest oświetlony. Dźwięk odliczania zaczyna być
słyszalny.
• Aby anulować 10-sekundowy samowyzwalacz, nacisnąć przycisk
(Drive). Samowyzwalacz
jest anulowany gdy zostanie wyłączone zasilanie. Można go także wyłączyć po skończeniu
fotografowania. Nie można anulować 2-sekundowego samowyzwalacza w trakcie pracy.
• Gdy z tyłu aparatu jest silne oświetlenie, reflektor lub podobne źródło światła, a spust migawki
zostanie naciśnięty bez patrzenia w celownik, należy użyć pokrywy muszli ocznej umocowanej na
pasku naramiennym, aby nie dopuścić do dostania się do celownika niepotrzebnego światła, które
wpłynie na ekspozycję (str. 37).
Używanie funkcji fotografowania
Sprawdzić, czy ogniskowa jest zablokowana na obiekcie i nacisnąć spust migawki.
Fotografowanie trzech obrazów z przesunięciem ekspozycji –
Stopniowanie ekspozycji
W niektórych przypadkach potrzebne jest dokładne nastawienie ekspozycji do
fotografowania. W takiej sytuacji fotograf wykonuje niektóre zdjęcia w sposób ciągły z
przesunięciem ekspozycji, oprócz zdjęć o prawidłowej ekspozycji. Aparat
automatycznie wykonuje trzy zdjęcia z przesunięciem ekspozycji.
Prawidłowy
Kierunek –
Kierunek +
59
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 57
Ciągły bracketing
(
: nastawienie domyślne)
(Bracket:0,3Ev ser.)
Fotografuje obrazy w sposób ciągły, z wartością
ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,3 stopnia.
Nacisnąć i przytrzymać spust migawki dopóki
nagrywanie nie skończy się.
(Bracket:0,7Ev ser.)
Fotografuje obrazy w sposób ciągły, z wartości
ekspozycjią przesuniętą o plus lub minus 0,7 stopnia.
Nacisnąć i przytrzymać spust migawki dopóki
nagrywanie nie skończy się.
Pojedynczy bracketing
(
: nastawienie domyślne)
(Bracket:0,3Ev poj.)
Fotografuje obrazy klatka po klatce, z wartością
ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,3 stopnia.
Naciskać spust migawki klatka po klatce.
(Bracket:0,7Ev poj.)
Fotografuje obrazy klatka po klatce, z wartością
ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,7 stopnia.
Naciskać spust migawki klatka po klatce.
• Gdy używana jest lampa błyskowa, naciskać spust migawki klatka po klatce, bez względu na
ustawienie.
• Obraz jest fotografowany w kolejności 0 (prawidłowy), – (mniej) i + (więcej). Kolejność można
zmienić w [Bracket-kol.] w
menu nagrywania (str. 84).
• Bazowa ekspozycja jest nastawiona dla pierwszej klatki bracketingu. Bazowa ekspozycja zmienia
się jeżeli używana jest korekcja ekspozycji.
• Normalnie, punkt ogniskowania zmienia się dla każdego ujęcia. Punkt ogniskowania jest stały
tylko w wypadku ciągłego bracketingu, gdy tryb AF jest nastawiony na [Pojedynczy autofokus] lub
[Autom. autofokus], z nieruchomym obiektem.
• Gdy lampa błyskowa nie jest używana, wykonywany jest bracketing wykorzystujący światło
otaczające, w którym czas otwarcia migawki i przysłona zmieniają się stosownie do bracketingu.
Gdy używana jest lampa błyskowa, wykonywany jest bracketing, w którym światło błysku ulega
zmianie.
• W bracketingu wykorzystującym światło otaczające czas otwarcia migawki i przysłona zmieniają
się w trybie programu auto, czas otwarcia migawki zmienia się w trybie priorytetu przysłony, a
przysłona zmienia się w trybie priorytetu czasu otwarcia migawki. Normalnie, czas otwarcia
migawki zmienia się w trybie ręcznym. Można zmienić przysłonę naciskając i przytrzymując
przycisk AEL (Blokada AE) podczas wykonywania zdjęcia.
Światło otaczające: Każde światło oprócz światła lampy błyskowej, które oświetla scenerię przez
dłuższy czas, na przykład światło naturalne, światło żarówki lub jarzeniowe.
60
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 57
Skala Ev w bracketingu
Gdy wybrany jest bracketing, skala Ev zmienia się.
Bracketing w świetle
otaczającym
0,3 stopnia
Korekcja ekspozycji 1,0
Bracketing z lampą
błyskową
0,7 stopnia
Korekcja błysku -1,0
Pokazany w górnym
rzędzie.
Pokazany w górnym
rzędzie.
Pokazany w dolnym
rzędzie.
Monitor
LCD
Celownik
• W bracketingu z wykorzystaniem światła otaczającego skala Ev pojawia się też w celowniku,
natomiast nie pojawia się w bracketingu z lampą błyskową.
• Gdy zaczyna się bracketing, indeksy wskazujące już nagrane obrazy zaczynają kolejno znikać.
• Gdy wybrany jest pojedynczy bracketing, jeżeli spust migawki zostanie wciśnięty do połowy i
zwolniony, „br 1” pojawi się w celowniku dla bracketingu ze światłem otaczającym, a „Fbr 1” dla
bracketingu z lampą błyskową. Gdy zaczyna się bracketing, wskazuje numer następnej klatki, na
przykład „br 2”, „br 3”.
Używanie funkcji fotografowania
Bracketing w świetle
otaczającym
0,3 stopnia
Korekcja ekspozycji 0
Bracketing balansu bieli
W oparciu o wybrany balans bieli i temperaturę barwową/filtr CC, wykonane zostają
trzy zdjęcia, podczas gdy temperatura barwowa zmienia się automatycznie. Jedno
naciśnięcie migawki nagrywa trzy klatki obrazu w kolejności „obraz z normalnym
balansem bieli”, „strona - (obraz w bledszych kolorach)” i „strona + (obraz w rudawych
kolorach)”.
( : nastawienie domyślne)
(Bracket:bal.bieli(L))
Przesuwa balans bieli o 10 mired* podczas
fotografowania.
(Bracket:bal.bieli(H))
Przesuwa balans bieli o 20 mired* podczas
fotografowania.
* Mired: jednostka wskazująca jakość konwersji koloru w filtrach temperatury barwowej.
• Tylko ostatni wykonany obraz jest wyświetlany w natychmiastowym podglądzie (str. 81).
61
Regulowanie ekspozycji
Można ręcznie zmienić wartość naświetlenia określoną przez aparat. Użyć tego trybu
gdy nie można otrzymać prawidłowego naświetlenia, na przykład gdy obiekt i tło są
wzajemnie bardzo kontrastowe (jasny i ciemny).
Pokrętło sterowania
Przycisk +/– (Ekspozycja)
Nacisnąć przycisk +/– (Ekspozycja) i przekręcić pokrętło sterowania aby wyregulować
ekspozycję.
W stronę +: Rozjaśnia obraz.
0: Naświetlenie jest automatycznie
określane przez aparat.
W stronę –: Przyciemnia obraz.
W stronę –
W stronę +
Poziom korekcji jest wyświetlany na skali Ev na monitorze LCD i w celowniku.
• Szczegółowe informacje dotyczące naświetlenia t str. 11
• Korekcja ekspozycji odbywa się o 1/3 stopnia w granicach ±2,0EV.
• Można sprawdzić rezultat korekcji ekspozycji na wyświetleniu histogramu (str. 71).
62
z Techniki fotografowania
Podczas fotografowania aparat automatycznie wyznacza ekspozycję. Gdy fotografowany obraz
jest cały białawy, na przykład obiekt oświetlony od tyłu lub scena ze śniegiem, aparat ocenia, że
obiekt jest jasny i może nastawić ciemniejszą ekspozycję obrazu. W takich wypadkach efektywna
jest korekcja ekspozycji w stronę + plusa.
Skorygować w kierunku +
Skorygować w kierunku –
Można korygować ekspozycję zgodnie ze swoimi preferencjami.
Używanie funkcji fotografowania
Gdy fotografowany obraz jest cały ciemny, aparat ocenia, że obiekt jest ciemny i może nastawić
jaśniejszą ekspozycję obrazu. W takich wypadkach efektywna jest korekcja ekspozycji w stronę –
minusa.
63
Blokowanie ekspozycji (Blokada AE)
Wykonując zdjęcie, można ustalić ekspozycję przed decyzją dotyczącą kompozycji. Jest
to efektywne, gdy obiekt pomiaru i obiekt ogniskowania są różne, lub gdy chcemy
fotografować w trybie ciągłym utrzymując taką samą wartość ekspozycji.
Spust migawki
Przycisk AEL (Blokada AE)
1 Skierować aparat na obiekt, dla którego chcemy zmierzyć ekspozycję.
• Wyregulować ogniskową (nie trzeba blokować ogniskowej.)
2 Nacisnąć przycisk AEL (Blokada AE).
• W celowniku i na monitorze LCD zapali się „AEL”*, aby wskazać, że ekspozycja jest
zablokowana.
* AEL: Oznacza Auto Exposure Lock (Blokada automatycznej ekspozycji)
3 Naciskając przycisk AEL (Blokada AE), ponownie skomponować obraz jeśli potrzeba i
nacisnąć spust migawki, aby zrobić zdjęcie.
• Jeżeli przycisk AEL (Blokada AE) pozostaje wciśnięty po wykonaniu zdjęcia, można
kontynuować fotografowanie z tą samą wartością ekspozycji. Nastawienie jest anulowane
zwolnieniem przycisku.
• Gdy błyska lampa błyskowa w trybie innym niż priorytet czasu otwarcia migawki lub tryb ręczny,
włączona zostaje synchronizacja z wolną migawką i wykonana jest blokada AE (str. 66).
• Można nastawić aparat na utrzymanie wartości ekspozycji po zwolnieniu przycisku AEL (Blokada
AE) (str. 90).
• Bez względu na wybrany tryb pomiaru, można nastawić aparat na tymczasowe zatrzymanie
ekspozycji używając pomiaru punktowego (Punktowy AEL) przez naciśnięcie przycisku AEL
(Blokada AE) (str. 90).
O skali Ev gdy naciśnięty jest przycisk AEL (Blokada AE)
Gdy ekspozycja zostaje zablokowana przez naciśnięcie przycisku AEL (Blokada AE),
wartość zablokowanej ekspozycji jest nastawiona jako standardowa (0). Po ponownym
skomponowaniu, skala Ev wyświetli zmierzony poziom światła wewnątrz koła pomiaru
punktowego. Informuje to o różnicy jasności między segmentami ekranu.
• Jeżeli poziom światła wewnątrz koła pomiaru punktowego przekroczy wartość standardową o
mniej więcej 2,0Ev, na końcu skali Ev pojawi się gG. gG zaczyna migać jeżeli różnica wzrośnie.
64
Przykład: Gdy kompozycja jest ustalona w scenie poniżej i przycisk AEL (Blokada AE)
zostanie naciśnięty
2 Jasny obszar
Koło pomiaru
punktowego
Wyświetlenia wskaźników są następujące, gdy naciśnięty zostanie przycisk AEL
(Blokada AE).
Pomiar wielosegmentowy/Centralny
Przycisk AEL (Blokada
AE) jest naciśnięty
Skomponować ponownie
na 1, trzymając wciśnięty
przycisk AEL (Blokada
AE)
Zablokowana ekspozycja
Skierować aparat na 1,
poziom światła dla 1
zostanie wyświetlony.
Zablokowana ekspozycja
(0) pozostaje taka sama.
Poziom światła wewnątrz
koła pomiaru punktowego
jest 0,3Ev mniejszy niż
zablokowana ekspozycja
(różni się, zależnie od
zmiany kompozycji ujęcia)
Pomiar punktowy
Zablokowana ekspozycja
jest równa poziomowi
światła wewnątrz koła
pomiaru punktowego
Poziom światła dla 1 jest
1,3Ev mniejszy niż
zablokowana ekspozycja
(różni się, zależnie od
zmiany kompozycji ujęcia)
Skomponować ponownie
na 2, trzymając wciśnięty
przycisk AEL (Blokada
AE)
Używanie funkcji fotografowania
1 Trochę ciemniejszy obszar
Skierować aparat na 2,
poziom światła dla 2
zostanie wyświetlony.
Strzałka wskazuje, że
obszar 2 rozjaśni się.
Skierować aparat na 1,
poziom światła dla 1
zostanie wyświetlony.
Zablokowana ekspozycja
(0) pozostaje taka sama.
Poziom światła dla 1 jest
1,0Ev mniejszy niż
zablokowana ekspozycja
(różni się, zależnie od
zmiany kompozycji ujęcia)
65
Synchronizacja z wolną migawką
(Fotografowanie ciemnego tła z lampą błyskową)
Podczas wykonywania portretu w plenerze wieczorem, na ciemnym tle, normalne
użycie flesza uchwyci jasny obraz obiektu, natomiast tło jest poza zasięgiem błysku i
będzie za ciemne. W takim wypadku fotografowanie z synchronizacją z wolną migawką
(fotografowanie z lampą błyskową i z długim czasem otwarcia migawki) pozwala na
uchwycenie wyraźnego obrazu zarówno obiektu, jak i tła.
Lampa błyskowa
Przycisk AEL (Blokada AE)
1 Wyciągnąć wbudowaną lampę błyskową.
2 Wykonać zdjęcie z wciśniętym przyciskiem AEL (Blokada AE).
„AEL” w celowniku i na monitorze LCD zapali się wskazując, że ekspozycja jest
zablokowana.
• Zalecane jest użycie statywu ze względu na dłuższy czas otwarcia migawki.
• Gdy lampa błyskowa nie jest używana, można zastosować stałą ekspozycję przez naciśnięcie
przycisku AEL (Blokada AE) (str. 64).
• W trybie priorytetu czasu otwarcia migawki fotografowanie z synchronizacją z wolną migawką nie
jest dostępne przy użyciu przycisku AEL (Blokada AE).
• Można nastawić aparat na utrzymywanie synchronizacji z wolną migawką po zwolnieniu przycisku
AEL (Blokada AE) (str. 90).
66
Podgląd głębi pola
Celownik pokazuje obraz uchwycony z najszerszą przysłoną. Zmiana przysłony wpływa
na ostrość obrazu obiektu, tworząc rozbieżność między ostrością widzianą w celowniku
i na rzeczywistym obrazie. Funkcja podglądu pozwala zobaczyć obraz z przysłoną
używaną podczas rzeczywistego fotografowania, umożliwiając sprawdzenie
przybliżonej ostrości obrazu obiektu przed wykonaniem zdjęcia.
Nacisnąć przycisk podglądu głębi pola gdy obiekt jest zogniskowany.
Gdy przycisk jest wciśnięty, przysłona zostaje zwężona, aby dopasować ją do wartości
przysłony wyświetlanej w celowniku.
• O przysłonie i niewyraźnych obrazach, t tryb priorytetu przysłony (str. 30)
• Obraz w celowniku będzie ciemniejszy ponieważ przysłona jest węższa (wyższa wartość
przysłony.)
• Wartość przysłony może być zmieniona podczas podglądu.
• Gdy ogniskowa nie jest stała i naciśnięty zostanie przycisk podglądu, zrobienie zdjęcia nie będzie
możliwe. Aby wykonać zdjęcie, nacisnąć przycisk podglądu głębi pola z z świecącym się w
celowniku.
• Używając obiektywu wyposażonego w przycisk blokady ogniskowej można nastawić aparat na
wykonanie funkcji podglądu przy użyciu przycisku blokady (str. 90).
Używanie funkcji fotografowania
Przycisk podglądu
głębi pola
67
Ręczne ogniskowanie
Gdy uzyskanie prawidłowej ostrości w trybie autofokusa jest trudne, można ogniskową
wyregulować ręcznie.
Pierścień ogniskowania
Przełącznik trybu
ogniskowania
1 Nastawić przełącznik trybu ogniskowej na MF*.
* MF: oznacza ręczne ogniskowanie.
2 Przekręcić pierścień ogniskowania obiektywu aby osiągnąć ostry obraz.
• W wypadku obiektu, który może zostać zogniskowany w trybie autofokusa, wskaźnik z zapali się
w celowniku gdy ostrość zostanie potwierdzona. Gdy używane jest szerokie pole ogniskowania,
środkowe pole jest używane, i gdy używane jest lokalne pole ogniskowania, zastosowane zostanie
pole wybrane regulatorem.
• Aby otrzymać stałą ekspozycję w trybie ręcznego ogniskowania, aparat używa informacji o
odległości, aby określić ekspozycję. Aby poprawić precyzję informacji o odległości, aparat resetuje
długość ogniskowej do
(nieskończoność), gdy przełącznik POWER jest nastawiony na ON.
68
Używanie funkcji oglądania
Przełączanie ekranu odtwarzania
Podczas odtwarzania, za każdym razem gdy naciśnięty zostanie przycisk
(Wyświetlenie), ekran przełącza się między ekranem indeksu i ekranem pojedynczego
obrazu.
Przycisk
(Wyświetlenie)
Przycisk
(Odtwarzanie)
Regulator
Ekran indeksu
Ekran pojedynczego
Ekran pojedynczego
obrazu
obrazu
(z danymi nagrywania) (bez danych nagrywania)
Używanie funkcji oglądania
Przycisk
(Zmniejszenie)
W trybie indeksu (Przeglądarka plików)
Katalog zawierający obrazy
aktualnie wyświetlane
Trzy pierwsze cyfry nazwy
katalogu (Numer katalogu)
Z każdego katalogu wyświetla się sześć klatek na
monitorze LCD (Indeks przeglądarki plików).
Można przenosić klatki za pomocą v/V/b/B na
regulatorze. Jest to użyteczne gdy chcemy
przejrzeć obrazy aby znaleźć ten, którego
poszukujemy.
• Można wyświetlić wszystkie obrazy w inny sposób niż
katalogami. Obrazy mogą być wyświetlone po cztery,
dziewięć lub szesnaście jednocześnie (str. 87).
Aby wybrać katalog
1 Nacisnąć
(Redukowanie) aby oświetlić nazwę katalogu.
2 Wybrać żądany katalog za pomocą b/B na regulatorze.
3 Nacisnąć
(Redukowanie), aby przejść do obszaru obrazów i wybrać żądany obraz za
pomocą v/V/b/B na regulatorze.
69
Aby skasować wszystkie obrazy w katalogu
Można skasować wszystkie obrazy w katalogu gdy wyświetlany jest ekran indeksu
przeglądarki plików.
1 Wybrać katalog przeznaczony do skasowania za pomocą b/B na regulatorze.
2 Nacisnąć przycisk
(Kasowanie).
Pojawi się komunikat „Skasować katalog i jego zawartość?”.
3 Wybrać „Tak” za pomocą b, po czym nacisnąć środek regulatora.
Wybrany katalog jest skasowany.
• Można kontynuować kasowanie katalogów.
• Można nastawić ekran potwierdzenia na [Tak], jak poprzednio wybrano w
nastawiania (str. 101).
• Aby skasować wybrane obrazy, zobacz strona 85.
Menu
• Skasowanie dużej liczby obrazów może potrwać dłuższą chwilę. Zalecane jest kasowanie obrazów
na komputerze lub formatowanie karty pamięci w aparacie.
• Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć.
• Chronione obrazy nie mogą być skasowane.
• Jeżeli skasowany zostanie katalog do nagrywania aktualnie wybrany za pomocą [Wybierz kat.],
wybrać ponownie katalog do nagrywania za pomocą [Wybierz kat.] w
Menu nastawiania
(str. 99).
70
Wyświetlenie histogramu
Histogram i dane nagrywania wyświetlonego obrazu mogą zostać wyświetlone.
Przycisk
(Powiększenie)
Regulator
• Można wybierać obrazy za pomocą b/B.
• Można powiększyć obrazy przyciskiem
Używanie funkcji oglądania
Nacisnąć na regulatorze v, aby wyświetlić histogram w odtwarzaniu pojedynczego
obrazu. Nacisnąć v na regulatorze ponownie, aby wrócić do odtwarzania pojedynczego
obrazu.
(Powiększenie).
Gdy obraz posiada fragment wysokiego klucza lub niskiego
klucza, ten fragment jest podświetlony na wyświetleniu
histogramu (Ostrzeżenie o limicie luminancji).
71
z O histogramie
Ilość pikseli
Ciemny
Jasny
Histogram jest przedstawieniem rozkładu luminancji
pokazującym, ile pikseli o określonej jasności znajduje się
na obrazie. Wyświetlenie histogramu tego aparatu pokazuje
jasność na osi poziomej (lewa strona jest czarna, prawa
strona jest biała), a liczbę pikseli na osi pionowej. Korekcja
ekspozycji odpowiednio zmieni histogram. Poniżej znajduje
się przykład.
Szczegółowe informacje o pikselach, t str. 12.
Użyć korekcji
ekspozycji na
dodatniej stronie.
Fotografowanie z
korekcją ekspozycji
na dodatniej stronie
rozjaśnia cały obraz,
przez co cały
histogram przesuwa
się na jasną stronę
(prawą stronę).
Jeżeli korekcja
ekspozycji jest
używana na ujemnej
stronie, histogram
przesunie się na
drugą stronę.
Oba brzegi histogramu składają się wyłącznie z danych 100% czarnych lub białych*. W związku z
tym, gdy dane zostaną przeniesione później na komputer aby je skorygować, niemożliwe będzie
odzyskanie tego obszaru, który był całkowicie czarny/biały. Sprawdzenie histogramu pozwala na
wcześniejszą ocenę stanu obrazu.
* Dokładnie mówiąc, obraz koloru jest wyrażony za pomocą RGB. Biały jest równy R255, G255,
B255, a czarny jest równy R0, G0, B0.
72
Obracanie obrazu
Można obracać odtwarzany obraz.
Regulator
2 Za każdym naciśnięciem V na regulatorze, obraz jest obracany jak pokazano powyżej.
• Po obróceniu obrazu informacja o obrocie pozostaje zapamiętana, nawet jeśli inne obrazy będą
wyświetlane lub zasilanie zostanie wyłączone. Następnym razem obraz zostanie odtworzony w
obróconej pozycji.
• Po skopiowaniu obróconych obrazów na komputer, „Picture Motion Browser” (w zestawie) może
je prawidłowo wyświetlić. Jednak, zależnie od oprogramowania, obrazy mogą nie być obrócone.
• Można obrócić obraz gdy używana jest karta pamięci z blokadą zapisu, ale obraz nie będzie
obrócony przy następnym odtworzeniu.
Używanie funkcji oglądania
1 Obraz przeznaczony do obrócenia wyświetlić w trybie pojedynczego obrazu.
73
Powiększanie obrazów
Obraz można powiększyć, aby go dokładniej obejrzeć.
Przycisk
(Wyświetlenie)
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk
(Zmniejszenie)
Przycisk
(Powiększenie)
Regulator
1 Nacisnąć przycisk
(Powiększenie) w trybie odtwarzania pojedynczego obrazu (lub
indeksu).
Środek obrazu będzie powiększony.
• Można powiększyć lub zmniejszyć w skali przyciskiem
(Zmniejszenie).
(Powiększenie) lub przyciskiem
2 Wybrać fragment do powiększenia za pomocą v/V/b/B na regulatorze.
• Można wybrać obraz pokrętłem sterowania.
• Za każdym naciśnięciem środka regulatora ekran zmieni się z powiększonego obrazu na cały i
odwrotnie.
Fragment powiększony
gdy zostanie naciśnięty
przycisk środkowy
Mapa powiększonego fragmentu
3 Nacisnąć przycisk
(Odtwarzanie), aby powiększone odtwarzanie zostało anulowane i
ekran powrócił do trybu odtwarzania pojedynczego obrazu (lub indeksu).
Zakres skalowania jest następujący. (Skala nie jest wyświetlona)
Rozmiar obrazu
Zakres skalowania
L:10M
W przybliż. ×1,1 – ×12
M:5.6M
W przybliż. ×1,1 – ×9
S:2.5M
• Naciśnięcie przycisku
odtwarzania.
74
W przybliż. ×1,1 – ×6
(Wyświetlenie) usuwa wskaźniki na ekranie podczas powiększonego
Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora
Można oglądać obrazy na ekranie TV po
podłączeniu aparatu do odbiornika TV.
Przed podłączeniem aparatu do
odbiornika TV należy wyłączyć zarówno
aparat, jak i TV.
3 Włączyć aparat i nacisnąć
(Odtwarzanie).
1 Podłączyć aparat do odbiornika
TV.
Przycisk
Kabel wideo
Regulator
Używanie funkcji oglądania
1 Do złącza wejścia
wideo
Obrazy zarejestrowane aparatem
pojawią się na ekranie TV.
2 Do złącza
VIDEO
2 Włączyć odbiornik TV i nastawić
przełącznik wejścia TV/wideo na
„video”.
• Szczegółowych informacji szukać w
instrukcji załączonej do telewizora.
Nacisnąć b/B regulatora, aby wybrać
żądany obraz.
• Gdy aparat jest używany za granicą,
może być konieczne przełączenie wyjścia
sygnału wideo na zgodny z systemem
odbiornika TV (str. 96).
• Gdy obrazy nagrane w Adobe RGB
wyświetlane są w aparacie lub na
urządzeniach sRGB, takich jak monitory
TV/LCD, które nie są kompatybilne z
Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
wyświetlane obrazy mają niższy poziom
intensywności.
• Monitor LCD z tyłu aparatu nie jest
włączony.
• Jakość obrazu wyświetlanego na ekranie TV
jest nieco gorsza w porównaniu do obrazów
wyświetlanych na monitorze komputera.
75
O systemach kolorystycznych
TV
Aby oglądać obrazy na ekranie TV,
niezbędny jest odbiornik TV z gniazdem
wejścia wideo i kabel wideo. System
kolorystyczny telewizora musi być
zgodny z systemem aparatu. Sprawdzić
na poniższym wykazie system TV
kolorowej kraju lub regionu, w którym
aparat jest używany.
System NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile,
Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia,
Kanada, Kolumbia, Korea, Meksyk,
Peru, Surinam, Tajwan, USA,
Wenezuela, Wyspy Bahama, itd.
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy,
Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Kuwejt, Malezja, Niemcy,
Norwegia, Nowa Zelandia, Polska,
Portugalia, Singapur, Słowacja,
Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Węgry,
Wielka Brytania, Włochy, itd.
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran,
Monako, Rosja, Ukraina, itd.
76
Używanie własnych menu
Korzystanie z opcji menu
Przycisk MENU
Regulator
Środek regulatora
1 Włączyć zasilanie.
3 Wybrać żądane menu za pomocą b/B na
regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
Menu nagrywania
Menu własnych ustawień
Menu odtwarzania
Menu nastawiania
• Gdy żądane menu jest już wyświetlone (ikona menu jest
wyświetlona na skraju lewej strony), pominąć ten krok.
Menu teraz
wybrane
Menu nie
wybrane
Używanie własnych menu
2 Nacisnąć MENU aby wyświetlić menu.
4 Wybrać stronę za pomocą b/B na regulatorze.
5 Wybrać żądaną pozycję za pomocą v/V na
regulatorze.
77
6 Wyświetlić opcje za pomocą B na regulatorze.
• Aby wrócić do opcji menu, nacisnąć b.
7 Wybrać żądaną opcję za pomocą v/V na
regulatorze, po czym nacisnąć środek
regulatora.
8 Nacisnąć MENU aby wyłączyć menu.
• Menu zostanie także wyłączone wciśnięciem spustu migawki do połowy.
• Przy nastawianiu menu można zastąpić pokrętłem sterowania przyciski b/B na regulatorze.
• Gdy podczas pracy naciśnięte zostanie MENU, nastawianie będzie anulowane i aparat wróci do
trybu nagrywania (lub odtwarzania).
• Wyświetlając menu, można wyświetlić najpierw poprzednio wybrane menu (str. 100).
78
Lista menu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
Menu nagrywania (str. 80 do 84)
1
2
Rozmiar obrazu
Jakość
Podgląd obrazu
Red. zakłóceń
Eye Start AF
Czerw. oczy
Reg. błysku
Błysk domyślny
Bracket-kol.
Resetuj
Menu odtwarzania (str. 85 do 89)
1
2
Kasuj
Formatuj
Chroń
Format indeksu
Używanie własnych menu
Pokaz zdjęć
DPOF ustaw
• Nadruk daty
• Druk indeksu
• Anuluj druk
Menu własnych ustawień (str. 90 do 95)
1
2
Nast.priorytet
PrzyciskBlokad
Przycisk AEL
Ustaw pokr st.
Ustaw komp eks
Wspomaganie AF
BlokadaMigawki
BlokadaMigawki
Ustaw. pola AF
Wyśw. monitora
Wyśw. nagr.
Wyśw. odtw.
Menu nastawiania (str. 96 do 102)
1
Jasność LCD
Tryb transferu
Wyjście wideo
Sygnały audio
Język
Ust. data/czas
2
Pamięć nr plik
• Resetuj
Nazwa katalogu
Wybierz kat.
• Nowy katalog
3
Podświetl. LCD
Oszcz. energii
Pamięć menu
Potw. kasow.
Wyczyść CCD
Nast. domyślne
79
Menu nagrywania 1
Menu nagrywania
Nastawienia fabryczne są oznaczone
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
.
Rozmiar obrazu
Szczegółowe informacje, zobacz strona 13.
L:10M
3872 × 2592 pikseli
M:5.6M
2896 × 1936 pikseli
S:2.5M
1920 × 1280 pikseli
• Szczegółowe informacje o liczbie zdjęć, które można zrobić gdy zmieniony zostanie rozmiar
zdjęcia, zobacz str. 22.
• Gdy [Jakość] jest nastawione na [RAW] lub na [RAW & JPEG], rozmiar zdjęcia jest stały i wynosi
[L:10M].
Jakość
Współczynnik kompresji obrazu decyduje o jakości obrazu. Ponieważ rozmiar pliku
(str. 12) nie poddanego kompresji obrazu będzie większy, aparaty cyfrowe zwykle
poddają nagrany obraz kompresji.
RAW (RAW)
Format pliku: RAW (nieskompresowane dane)
Plik RAW to nieskompresowane dane, przeznaczone do
obróbki na komputerze w celach profesjonalnych. Plik
można otworzyć za pomocą „Image Data Converter SR”,
dostarczonego na CD-ROM (w zestawie) (str. 117).
• Rozmiar obrazu jest stały i wynosi to [L:10M]. Rozmiar
obrazu nie jest wyświetlany na monitorze LCD.
RAW & JPEG (RAW+)
Format pliku: RAW (nieskompresowane dane) + JPEG
Gdy zostaje wciśnięty spust migawki, jednocześnie
zostaje utworzony obraz RAW i JPEG. Jest to wygodne,
gdy potrzeba dwóch plików obrazu, JPEG do oglądania i
RAW do edytowania. Rozmiar obrazu JPEG jest stały i
wynosi [L:10M], a jakość obrazu jest stała i wynosi [Fine].
Fine (FINE)
Format pliku: JPEG
Obraz zostaje skompresowany do formatu JPEG
podczas nagrywania. Im wyższy współczynnik kompresji,
tym mniejszy rozmiar pliku. Pozwoli to na nagranie
większej ilości plików na jednej karcie pamięci, ale jakość
obrazu będzie niższa.
Gdy jakość obrazu zostanie obniżona, nie może być
potem przywrócona na komputerze. Aby później
obrabiać lub edytować plik obrazu, decyzję o jakości
obrazu należy podjąć w momencie wyboru nastawienia.
Standard (STD)
• Szczegółowe informacje o jakości obrazu t str. 12
• Szczegółowe informacje o liczbie obrazów, które można wykonać, gdy zmieniona zostaje jakość
obrazu, zobacz str. 22.
80
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
Podgląd obrazu
Po nagraniu obrazu można wyświetlić go na monitorze LCD przez dwie, pięć lub
10 sekund. Można także skasować go podczas natychmiastowego podglądu.
10 sek.
Wyświetla obraz na monitorze LCD przez 10 sekund.
5 sek.
Wyświetla obraz na monitorze LCD przez pięć sekund.
2 sek.
Wyświetla obraz na monitorze LCD przez dwie sekundy.
Wyłącz
Nie wyświetla obrazu.
Menu nagrywania
z O plikach RAW
Aparat cyfrowy otrzymuje obraz obiektu uchwycony przez CCD (Charge-Coupled Device), który
działa jak film w zwykłym aparacie. Plik formatu RAW zawiera nie skompresowane dane nagrane
na CCD, jeszcze przed jakąkolwiek cyfrową obróbką. Plik RAW jest inny niż częściej spotykany
format pliku, taki jak JPEG, dlatego że zawiera surowy materiał, który będzie poddany obróbce w
celach profesjonalnych. Do otwarcia pliku RAW nagranego tym aparatem, niezbędny jest program
„Image Data Converter SR”, znajdujący się na CD-ROM (w zestawie). Za pomocą tego programu
można otworzyć plik RAW i poddać konwersji na zwykły format, taki jak JPEG lub TIFF, a balans
bieli, nasycenie koloru, kontrast itp. mogą być regulowane.
• Nagranie obrazu w formacie RAW jest związane z następującymi ograniczeniami.
– Rozmiar obrazu jest stały i największy (L:10M)
– Plik RAW nie może być wydrukowany przez drukarkę posiadającą funkcję DPOF (druk), ani
przez drukarkę zgodną z PictBridge.
– Inaczej niż obraz JPEG, obraz RAW nie przechodzi przez żaden podstawowy proces obróbki
obrazu, przez co kolory nie mogą być właściwie reprodukowane podczas odtwarzania lub na
ekranie natychmiastowego podglądu. Jeżeli dane zostały prawidłowo zapisane, dokładne kolory
mogą być reprodukowane na komputerze.
Aby skasować obraz podczas natychmiastowego podglądu
Nacisnąć
(Kasowanie), po czym wybrać [Tak] na ekranie potwierdzenia za pomocą b na
regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
• Podczas natychmiastowego podglądu można włączać i wyłączać informacje o nagrywaniu (str. 69),
wybrać wyświetlenie histogramu (str. 71) lub powiększyć obraz (str. 74). Jeżeli wybrane zostanie
lokalne pole ogniskowania gdy obraz jest powiększony, obraz zostanie powiększony wokół
wybranego pola.
• Natychmiastowy podgląd ciągłego fotografowania, ciągłego bracketingu oraz bracketingu balansu
bieli pokaże tylko ostatni nagrany obraz. Jeżeli obraz jest kasowany po wykonaniu powyższej
procedury, skasowany zostanie tylko obraz wyświetlany.
• W natychmiastowym podglądzie obraz nie będzie wyświetlony w pozycji pionowej, nawet po
nastawieniu [Wyśw. odtw.] na [Autom. obrót] (str. 95).
81
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
Red. zakłóceń
Długie naświetlanie powoduje, że zakłócenia stają się widoczne. Gdy czas otwarcia
migawki wynosi jedną sekundę lub dłużej, włączona zostaje redukcja zakłóceń, aby
zredukować ziarno, występujące zwykle przy długim naświetleniu.
Włącz
Podczas długiego naświetlenia, trwającego jedną sekundę
lub dłużej, proces redukcji zakłóceń odbywa się przez
cały czas otwarcia migawki. Gdy wykonywana jest
redukcja zakłóceń, na monitorze LCD pojawi się
komunikat „Przetwarza...”. Nie można wykonać
następnego zdjęcia przed zakończeniem tego procesu.
Wyłącz
Ten tryb nie wykonuje redukcji zakłóceń. Jest to
odpowiednie nastawienie gdy priorytetowy jest moment
fotografowania. Jednak zakłócenia stają się bardziej
widoczne. Zalecane jest włączenie redukcji zakłóceń gdy
używane jest długie naświetlanie.
• Redukcja zakłóceń nie jest wykonywana podczas fotografowania ciągłego lub ciągłego
bracketingu, niezależnie od tego nastawienia.
Eye Start AF
Ostrość zostaje potwierdzona po spojrzeniu w celownik, a czas otwarcia migawki i
przysłona są regulowane automatycznie.
Włącz
Automatycznie reguluje ogniskową.
• Ten tryb zużywa energię akumulatora szybciej niż [Wyłącz].
Wyłącz
82
Nie reguluje ogniskowej.
Menu nagrywania 2
Nastawienia fabryczne są oznaczone
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
.
Czerw. oczy
Redukuje zjawisko czerwonych oczu, dostarczając kilkakrotnie błysku o słabej mocy
przed zrobieniem zdjęcia z użyciem lampy błyskowej.
Włącz
Redukuje efekt czerwonych oczu.
Wyłącz
Nie stosuje redukcji czerwonych oczu.
• Redukcja czerwonych oczu jest dostępna tylko z wbudowaną lampą błyskową (Gdy używana jest
zewnętrzna lampa błyskowa (brak w zestawie), zjawisko czerwonych oczu rzadko występuje.)
Można wybrać tryb kontroli błysku do nastawienia mocy błysku.
Błysk ADI
Przedbłysk następuje tuż przed zrobieniem zdjęcia i
aparat nastawia moc błysku, mierząc ilość odbitego
światła przedbłysku oraz związaną z tym odległość.
PrzedbłyskTTL
Przedbłysk następuje tuż przed zrobieniem zdjęcia i
aparat nastawia moc błysku, mierząc tylko ilość odbitego
światła przedbłysku. Informacja o odległości nie jest
używana w obliczeniach.
Menu nagrywania
Reg. błysku
ADI: oznacza „Advanced Distance Integration” (Zaawansowany pomiar błysku)
P-TTL: oznacza „Pre-flash, Through the lens” (System kontroli przedbłysku)
• Gdy nie można ustalić odległości między obiektem i zewnętrzną lampą błyskową (brak w
zestawie) (bezprzewodowy błysk przy użyciu zewnętrznej lampy błyskowej (brak w zestawie),
fotografowanie ze zdalną lampą błyskową przy użyciu kabla, fotografowanie z lampą Macro Twin
lub Macro Ring, itp.), aparat automatycznie wybierze tryb przedbłysku TTL.
• Wybrać w następujących wypadkach [PrzedbłyskTTL], ponieważ aparat nie może otrzymać
informacji o dokładnej odległości za pomocą błysku ADI.
– Szeroki panel jest przymocowany do lampy błyskowej HVL-F36AM.
– Dyfuzor jest przymocowany na powierzchni lampy błyskowej.
– Używany jest filtr wpływający na ekspozycję, taki jak filtr ND.
– Używany jest obiektyw do zbliżeń.
• Błysk ADI jest dostępny tylko w połączeniu z obiektywem wyposażonym w koder odległości. Aby
ustalić, czy obiektyw posiada koder odległości, należy sprawdzić w instrukcji dostarczonej razem z
obiektywem.
83
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
Błysk domyślny
Gdy pokrętło trybu pracy jest nastawione na AUTO, P lub preselekcję sceny, tryb
błysku jest automatycznie nastawiony na auto-błysk (nastawienie domyślne). Jeżeli
lampa błyskowa jest wyciągnięta i chcemy mieć pewność, że na pewno błyśnie, należy ją
nastawić na błysk wypełniający. W obu wypadkach można zmienić tryb flesza tarczą
funkcji i przyciskiem Fn.
Auto błysk
Gdy pokrętło trybu pracy jest nastawione na AUTO, P
lub preselekcję sceny, a lampa błyskowa jest wyciągnięta,
lampa błyska automatycznie tylko, gdy jest to konieczne.
Wypełniający
Gdy pokrętło trybu pracy jest nastawione na AUTO, P
lub preselekcję sceny, a lampa błyskowa jest wyciągnięta,
lampa błyska za każdym razem.
Bracket-kol.
Kolejność bracketingu (str. 59) może być wybrana. Kolejność jest wspólna dla
bracketingu otaczającego światła i bracketingu błysku.
• Nie stosuje się to do bracketingu balansu bieli.
0t–t+
Używa 0Ev dla pierwszego zdjęcia, co stanowi najlepszy
wariant ujęcia.
Przykład: 0Ev t –0,3Ev t +0,3Ev
–t0t+
W kolejności od małego do dużego naświetlenia.
Przykład: –0,7Ev t 0Ev t +0,7Ev
Resetuj
Można resetować główne funkcje trybu nagrywania.
1 Wybrać [Zatwierdź] w [Resetuj].
Komunikat „Resetować tryb nagryw.?” pojawi się na monitorze LCD.
2 Wybrać [Tak] za pomocą b na regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
Główne funkcje trybu nagrywania zostały zresetowane.
• Szczegółowe informacje o resetowanych pozycjach, zobacz „Resetowane nastawienia domyślne”
(str. 150).
84
Menu odtwarzania 1
Menu odtwarzania
Nastawienia fabryczne są oznaczone
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
.
Kasuj
Można skasować niepotrzebne obrazy.
ObrazyOznacz
Kasuje tylko wybrane obrazy.
Wykonać poniższą procedurę.
Wszyst obrazy
Kasuje wszystkie obrazy na karcie pamięci.
Wykonać poniższą procedurę.
Aby skasować wybrane obrazy
1 Wybrać [ObrazyOznacz] w [Kasuj].
2 Wybrać obrazy do skasowania za pomocą b/B na regulatorze i nacisnąć v.
Znak
pojawi się na wybranym obrazie.
Menu odtwarzania
• Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć.
• Chronione obrazy nie mogą być skasowane.
• Użyć przycisku
(Kasowanie) do szybkiego kasowania obrazów klatka po klatce (t krok 6 w
„Przeczytaj najpierw”).
• Można skasować wszystkie obrazy w katalogu jednocześnie (str. 70).
• Aby anulować wybór, nacisnąć V.
3 Aby skasować inne obrazy, powtórzyć krok 2.
4 Nacisnąć środek regulatora.
Pojawi się komunikat „Kasować obrazy oznaczone?”.
5 Wybrać [Tak] za pomocą b na regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
Wybrane obrazy są skasowane i ekran powraca do ekranu menu.
Aby skasować wszystkie obrazy
1 Wybrać [Wszyst obrazy] w [Kasuj].
Pojawi się komunikat „Kasować wszyst obr na kar?”.
2 Wybrać [Tak] za pomocą b na regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
Wszystkie obrazy są skasowane i ekran powraca do ekranu menu.
• Skasowanie wielu obrazów przez wybranie [Wszyst obrazy] może zająć dużo czasu. Zalecane jest
kasowanie obrazów na komputerze lub formatowanie karty pamięci w aparacie.
85
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
Formatuj
Formatuje kartę pamięci.
• Należy pamiętać, że formatowanie nieodwołalnie usuwa wszystkie dane na karcie pamięci,
włącznie z obrazami chronionymi.
1 Wybrać [Zatwierdź] w [Formatuj].
Pojawi się komunikat „Wszyst dane będą skasowane. Formatować?”.
2 Wybrać [Tak] za pomocą b na regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
Formatowanie jest wykonane.
• Podczas formatowania świeci się lampka aktywności. Nie wyjmować karty pamięci gdy świeci się
lampka aktywności.
• Formatowanie może trwać kilka minut, zależnie od karty pamięci.
• Formatować kartę pamięci w aparacie. Jeżeli zostanie sformatowana na komputerze, karta
pamięci może być nieużywalna w aparacie, zależnie od wybranego rodzaju formatowania.
Chroń
Chroni obrazy przed przypadkowym skasowaniem.
ObrazyOznacz
Chroni tylko wybrane obrazy.
Wykonać poniższą procedurę.
Wszyst obrazy
Chroni wszystkie obrazy na karcie pamięci.
Anuluj wszyst
Anuluje ochronę wszystkich obrazów na karcie pamięci.
Aby chronić wybrane obrazy
1 Wybrać [ObrazyOznacz] w [
Chroń].
2 Wybrać obraz przeznaczony do ochrony za pomocą b/B na regulatorze i nacisnąć v.
Znak
pojawi się na wybranym obrazie.
• Aby anulować wybór, nacisnąć V.
3 Aby chronić inne obrazy, powtórzyć krok 2.
4 Nacisnąć środek regulatora.
Obraz jest chroniony i ekran powróci do ekranu menu.
86
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
Format indeksu
Można wybrać format ekranu indeksu spośród poniższych nastawień.
16 obrazów
Wyświetla 16 obrazów na ekranie.
9 obrazów
Wyświetla dziewięć obrazów na ekranie.
4 obrazy
Wyświetla cztery obrazy na ekranie.
Przegląd plik
Wyświetla sześć obrazów na ekranie, od katalogu do
katalogu.
16 obrazów
9 obrazów
4 obrazy
Przegląd plik
Menu odtwarzania
87
Menu odtwarzania2
Nastawienia fabryczne są oznaczone
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
.
Pokaz zdjęć
Odtwarza kolejno nagrane obrazy z pięciosekundowym interwałem (Pokaz zdjęć).
Wybrać [Zatwierdź] w [Pokaz zdjęć].
Zacznie się prezentacja zdjęć.
Aby skończyć prezentację zdjęć, nacisnąć V na regulatorze lub MENU.
• W czasie prezentacji zdjęć można wyświetlić poprzedni/następny obraz za pomocą b/B.
• Można zrobić pauzę/odtwarzać prezentację zdjęć za pomocą środka regulatora.
• Można włączyć i wyłączyć dane nagrywania przyciskiem
(Wyświetlenie).
DPOF ustaw
Za pomocą aparatu można określić obrazy i ich liczbę do wydruku przed drukiem
obrazów w punkcie usługowym lub na domowej drukarce.
ObrazyOznacz
Drukuje tylko wybrane obrazy.
Wykonać poniższą procedurę.
Wszyst na kar
Drukuje wszystkie obrazy na karcie pamięci.
Wykonać poniższą procedurę.
• Nie można oznaczać plików z danymi RAW.
• Aby wydrukować obraz nagrany w Adobe RGB w wiernych kolorach, drukarka powinna być
zgodna z opcją DCF2.0 przestrzeni barw.
• Można podać dowolną liczbę, maksymalnie 9.
Aby oznaczyć wybrane obrazy
1 Wybrać [ObrazyOznacz] w [
DPOF ustaw].
2 Wybrać obraz do oznaczenia za pomocą b/B na regulatorze i wybrać liczbę kopii za
pomocą v/V (zwiększanie v, zmniejszanie V).
Znak
(Nastawienie DPOF) pojawi się na wybranym obrazie i wybrana zostaje liczba
kopii.
• Aby anulować wybór, nacisnąć kilkakrotnie V, aby usunąć znak
(Nastawienie DPOF).
3 Aby oznaczyć inne obrazy, powtórzyć krok 2.
4 Nacisnąć środek regulatora.
Znak
(Nastawienie DPOF) pojawi się na wybranych obrazach i ekran powróci do
ekranu menu.
88
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
Aby oznaczyć wszystkie obrazy
1 Wybrać [Wszyst na kar] w [
DPOF ustaw].
2 Wybrać liczbę kopii za pomocą v/V na regulatorze (zwiększanie v, zmniejszanie V). Nie
można osobno nastawić liczby obrazów.
3 Nacisnąć środek regulatora.
Znak
(Nastawienie DPOF) pojawi się na wszystkich obrazach i ekran powróci do
ekranu menu.
• Gdy oznaczony DPOF obraz jest odtwarzany,
i numer są nałożone na obraz.
• Po włożeniu do tego aparatu karty pamięci zawierającej obrazy oznaczone DPOF na innym
aparacie i następnie wyznaczeniu obrazów, do których należy dołączyć znak DPOF, oznaczenia
DPOF wykonane innym aparatem zostaną anulowane.
Można nałożyć datę na obrazy gdy są drukowane. Pozycja daty (wewnątrz lub na
zewnątrz obrazu, rozmiar czcionki, itp.) zależy od drukarki.
Włącz
Nakłada datę.
Wyłącz
Nie nakłada daty.
Menu odtwarzania
Nadruk daty
• Normalnie tylko data zostaje nałożona, ale nakładane pozycje mogą się różnić zależnie od
drukarki. Funkcja ta w niektórych drukarkach może nie być dostępna.
Druk indeksu
Można wykonać wydruk indeksu ze wszystkich obrazów w katalogu (Druk indeksu).
Ten aparat może określić druk indeksu, jak i drukowanie klatka po klatce.
Wł.
Określa druk indeksu.
Wył.
Nie określa druku indeksu.
• Liczba obrazów drukowanych na jednym arkuszu oraz format zależą od drukarki. Obrazy RAW
nie są drukowane w funkcji druku indeksu.
• Obrazy sfotografowane po nastawieniu druku indeksu nie są włączone do druku indeksu.
Zalecane jest określenie druku indeksu bezpośrednio przed wydrukowaniem.
Anuluj druk
Można usunąć znaki
(DPOF). Wtedy druk indeksu również zostaje anulowany.
Ponieważ znaki
(DPOF) zostają po zakończeniu druku, zalecane jest ich usunięcie.
1 Wybrać [Zatwierdź] w [Anuluj druk].
Pojawi się komunikat „Skasować wszystkie?”.
2 Wybrać [Tak] za pomocą b na regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
Znaki
(DPOF) wszystkich obrazów zostają usunięte.
89
Menu własnych ustawień 1
Menu własnych ustawień
Nastawienia fabryczne są oznaczone
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
.
Nast.priorytet
Wybrać nastawienie dla zwolnienia migawki.
Autofokus
Migawka nie może zostać zwolniona, gdy ostrość nie jest
potwierdzona.
Zwolnić (RP*)
Migawka może być zwolniona nawet, gdy ostrość nie jest
potwierdzona. Wybrać to nastawienie, gdy priorytetowa
jest szansa na zdjęcie.
* RP: Oznacza priorytet zwolnienia (Release Priority).
• Gdy wybrano [Zwolnić], na wyświetleniu informacji o nagraniu pojawi się „RP”. Zalecane jest
fotografowanie po potwierdzeniu ostrości w celowniku.
PrzyciskBlokad
Jeżeli używany jest obiektyw z przyciskiem utrzymania ogniskowej, można zmienić
funkcję przycisku na podgląd zdjęcia.
Blok.fokusa
Używać przycisku jako przycisku utrzymania
ogniskowej.
Podgląd
Używać przycisku utrzymania ogniskowej jako przycisku
podglądu głębi pola.
Przycisk AEL
Funkcja i tryb działania przycisku AEL (Blokada AE) mogą zostać zmienione.
Przycisk AEL (Blokada AE) ma dwie funkcje; funkcję „AEL”, która blokuje wartość
ekspozycji (czas otwarcia migawki i przysłonę) w dowolnym trybie pomiaru, oraz
(Punktowa) AEL”, która chwilowo wykonuje pomiar punktowy i blokuje
funkcję „
uzyskaną wartość ekspozycji. Przycisk AEL ma dwa tryby operacji; „utrzymać”, który
działa tylko, gdy przycisk jest wciśnięty i przytrzymany oraz „przełączać”, który
przełącza pomiędzy włączeniem i wyłączeniem za każdym naciśnięciem przycisku.
Wśród nich możliwe są następujące kombinacje.
Blokada AE
90
Gdy przycisk jest wciśnięty, wartość ekspozycji w
wybranym trybie pomiaru jest zablokowana.
Nacisnąć przycisk migawki aby zrobić zdjęcie,
jednocześnie utrzymując wciśnięty przycisk AEL
(Blokada AE). Jest to odpowiednie, gdy ekspozycja
powinna być utrzymana na tym samym poziomie.
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
Przełącz. AE
Blokada
AE
AE
Gdy przycisk jest wciskany, aparat chwilowo wykonuje
pomiar punktowy bez względu na poprzednio wybrany
tryb pomiaru i blokuje uzyskaną wartość ekspozycji.
Nacisnąć przycisk migawki aby zrobić zdjęcie,
jednocześnie utrzymując wciśnięty przycisk AEL
(Blokada AE). Jest to odpowiednie, jeśli zwykle używany
jest pomiar wielosegmentowy lub pomiar centralnie
ważony, ale chwilowo potrzebny jest pomiar punktowy ze
względu na rodzaj obiektu.
Nacisnąć przycisk jeden raz i zwolnić, aparat chwilowo
wykona pomiar punktowy bez względu na tryb pomiaru
wybrany poprzednio, oraz zablokuje otrzymaną wartość
ekspozycji. Nacisnąć przycisk ponownie, a blokada
będzie zwolniona.
Nie ma potrzeby wciskania przycisku AEL (Blokada
AE) gdy naciskany jest przycisk migawki. Jest to
odpowiednie, jeśli zwykle używany jest pomiar
wielosegmentowy lub pomiar centralnie ważony, ale
chwilowo potrzebny jest pomiar punktowy ze względu na
rodzaj obiektu.
Menu własnych ustawień
Przełącz.
Nacisnąć przycisk raz i zwolnić, a wartość ekspozycji w
wybranym trybie pomiaru pozostanie zablokowana.
Nacisnąć przycisk ponownie, a blokada będzie
zwolniona.
Nie ma potrzeby wciskania przycisku AEL (Blokada
AE) gdy naciskany jest przycisk migawki. Jest to
odpowiednie, gdy ekspozycja powinna być utrzymana na
tym samym poziomie.
• Gdy wartość ekspozycji jest zablokowana, na monitorze LCD i w celowniku pojawi się „AEL”.
Należy pamiętać, aby zwolnić blokadę, gdy wybrane jest „Przełącz. AE”.
• Z wyjątkiem priorytetu czasu otwarcia migawki i trybu ręcznego, gdy używana jest lampa
błyskowa wybrana zostaje synchronizacja z wolną migawką i wykonana jest blokada AE (str. 66).
• Nastawienia „utrzymanie” i „przełączanie” mają wpływ na przesunięcie ręczne (str. 35) w trybie
ręcznym.
91
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
Ustaw pokr st.
Można zmienić funkcję pokrętła sterowania w trybie ręcznym i przesunięcia programu.
Prędk.migawki
Przysłona
Tryb ręczny
Pokrętło sterowania: Czas otwarcia migawki
Przycisk +/– (Ekspozycja) + Pokrętło
sterowania: Przysłona
Przesunięcie
programu
Przesunięcie PS (Pokrętło sterowania
zmienia czas otwarcia migawki.)
Tryb ręczny
Pokrętło sterowania: Przysłona
Przycisk +/– (Ekspozycja) + Pokrętło
sterowania: Czas otwarcia migawki
Przesunięcie
programu
Przesunięcie PA (Pokrętło sterowania
zmienia przysłonę.)
Ustaw komp eks
W nastawieniu domyślnym, gdy w czasie używania lampy błyskowej wybrana jest
korekcja ekspozycji, czas otwarcia migawki, przysłona, czułość ISO (tylko w trybie
AUTO) i moc błysku zmieniają się aby wykonać korekcję ekspozycji (str. 62). Użycie
stałej mocy błysku może ograniczyć wpływ korekcji ekspozycji na tło oświetlone
jedynie światłem otaczającym (światłem innym niż światło flesza.)
Zastane&błysk
Korekcja ekspozycji dotyczy zarówno zakresu światła
otaczającego (tło, do którego nie dociera błysk flesza),
jak i zakresu błysku flesza.
• Wartości ulegające zmianie: czas otwarcia migawki,
przysłona, ISO (tylko w trybie AUTO), moc błysku
• Wartości nie ulegające zmianie: brak
Tylko zastane
Korekcja ekspozycji jest ograniczona do zakresu światła
otaczającego (tła), podczas gdy ekspozycja zakresu
błysku jest stała.
• Wartości ulegające zmianie: czas otwarcia migawki,
przysłona, ISO (tylko w trybie AUTO)
• Wartości nie ulegające zmianie: moc błysku
• W wypadku korekcji błysku można ograniczyć korekcję do zakresu błysku przez zastosowanie
stałej ekspozycji zakresu światła otaczającego, którego błysk flesza nie sięga (str. 54).
Wartości ulegające zmianie: moc błysku
Wartości nie ulegające zmianie: czas otwarcia migawki, przysłona, ISO
92
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
Wspomaganie AF
Gdy wciskany jest do połowy spust migawki używając lampy błyskowej w ciemnym
oświetleniu, lampa może błysnąć. Jest to światło wypełniające AF, pomagające łatwo
zogniskować na obiekcie w trybie autofokusa. Można włączyć lub wyłączyć
wspomaganie AF.
Włącz
Wypełnia wspomaganie AF.
Wyłącz
Nie wypełnia wspomagania AF.
• Gdy wspomaganie AF jest nastawione na [Wyłącz], wspomaganie AF zewnętrznej lampy
błyskowej (brak w zestawie) nie zostaje wyzwolone.
Menu własnych ustawień
93
Menu własnych ustawień 2
Nastawienia fabryczne są oznaczone
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
.
BlokadaMigawki
Można nastawić blokadę migawki, aby migawka nie została zwolniona gdy w aparacie
nie ma karty pamięci.
Wł:brak karty
Spust migawki nie może być zwolniony, gdy w aparacie
nie ma karty pamięci.
Wył:brak kart
Migawkę można zwolnić gdy w aparacie nie ma karty
pamięci.
BlokadaMigawki
Można nastawić blokadę migawki tak, aby nie mogła być zwolniona, gdy aparat nie ma
obiektywu. Gdy aparat zostanie na przykład podłączony do teleskopu używanego w
astronomii, wybrać [Wył:brak ob.], aby spust migawki mógł być zwolniony.
Wł:brak ob.
Migawka nie może być zwolniona, gdy na aparacie nie
ma obiektywu.
Wył:brak ob.
Migawka może być zwolniona, gdy na aparacie nie ma
obiektywu.
Ustaw. pola AF
Gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy, lokalne pole ogniskowania w fokusie
zostanie przez chwilę oświetlone na czerwono. Można zmienić czas trwania oświetlenia
lub je wyłączyć.
0,6s. wyśw.
Lokalne pole ogniskowania jest oświetlone przez
0,6 sekundy.
0,3s. wyśw.
Lokalne pole ogniskowania jest oświetlone przez
0,3 sekundy.
Wyświetl.wył.
Bez oświetlenia.
• Gdy wybrano [Wyświetl.wył.], lokalne pole ogniskowania będzie oświetlone tylko, gdy naciśnięty
zostanie regulator lub przycisk punktowego AF.
94
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
Wyśw. monitora
Czujnik oczny umieszczony tuż pod celownikiem określa, czy fotografujący patrzy w
celownik, czy nie. Monitor LCD może zostać nastawiony na automatyczne wyłączanie,
gdy fotografujący patrzy w celownik.
Automatyczne
Monitor LCD wyłącza się automatycznie gdy
fotografujący patrzy w celownik.
Ręczne
Monitor LCD pozostaje włączony, gdy fotografujący
patrzy w celownik.
• Niezależnie od nastawienia w tym menu, wyświetlenie informacji o nagrywaniu automatycznie się
wyłącza po upływie nastawionego czasu (pięć sekund w nastawieniu domyślnym (str. 100)).
Można nastawić automatyczny obrót wyświetlenia informacji o nagrywaniu, gdy aparat
jest w pozycji pionowej.
Autom. obrót
Wyświetlenie obraca się automatycznie do pozycji
pionowej, gdy aparat jest w pozycji pionowej.
Poziomo
Wyświetlenie nie obraca się, gdy aparat jest w pozycji
pionowej.
Menu własnych ustawień
Wyśw. nagr.
Wyśw. odtw.
Orientacja obrazu może być nagrana razem z obrazem tak, aby obrazy nagrane w
pozycji pionowej były automatycznie wyświetlane w pozycji pionowej.
Autom. obrót
Orientacja obrazu jest nagrana z obrazem.
Ręczny obrót
Orientacja obrazu nie jest nagrana z obrazem.
• Gdy wybrano [Autom. obrót], obraz przeniesiony na komputer będzie wyświetlany w pozycji
pionowej za pomocą „Picture Motion Browser”/„Image Data Converter SR” (w zestawie). Obraz
może nie być wyświetlony w pozycji pionowej, zależnie od używanego programu.
• Aby ręcznie obrócić obraz, zobacz str. 73.
95
Menu nastawiania 1
Menu nastawiania
Nastawienia fabryczne są oznaczone
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
.
Jasność LCD
Można wyregulować jasność monitora LCD.
1 Wybrać [Zatwierdź] w [Jasność LCD].
2 Wyregulować jasność za pomocą b/B na regulatorze lub pokrętłem sterowania, po czym
nacisnąć środek regulatora.
Tryb transferu
Wybiera tryb USB używany, gdy aparat zostanie podłączony do komputera, itp. kablem
USB.
Pamięć mas.
Używany do kopiowania obrazów na komputer. Aparat
zostaje rozpoznany jako urządzenie pamięci masowej
USB.
PTP
Drukuje obrazy na drukarce zgodnej z PictBridge lub
kopiuje obrazy do urządzeń zgodnych z PTP (Picture
Transfer Protocol).
• Szczegółowe informacje o druku na drukarce zgodnej z
PictBridge, zobacz str. 121.
Wyjście wideo
Nastawia wyjście sygnału wideo zgodnie z systemem TV kolorowej używanym przez
podłączony sprzęt wideo. Różne kraje i regiony używają różnych systemów TV
kolorowej. Aby oglądać obrazy na ekranie odbiornika TV, sprawdzić na stronie 76
system kolorystyczny TV kraju lub regionu, w którym aparat jest używany.
96
NTSC
Nastawia wyjście sygnału wideo na tryb NTSC (np. dla USA,
Japonii).
PAL
Nastawia wyjście sygnału wideo na tryb PAL (np. dla
Europy).
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
Sygnały audio
Wybiera dźwięk wydawany przy zamykaniu migawki, podczas odliczania
samowyzwalacza, itp.
Włącz
Włącza dźwięk.
Wyłącz
Wyłącza dźwięk.
Język
Wybrać język używany do wyświetlania pozycji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
Język], po czym nacisnąć B na regulatorze.
Ust. data/czas
Nastawia datę i godzinę.
Wybrać [Zatwierdź] w [Ust. data/czas]. Następnie wykonać procedurę opisaną w
„Ustawianie zegara” (t krok 3 w „Przeczytaj najpierw”).
Menu nastawiania
1 Wybrać [
2 Wybrać żądany język za pomocą v/V na regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
97
Menu nastawiania 2
Nastawienia fabryczne są oznaczone
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
.
Pamięć nr plik
Wybiera metodę używaną do przydzielania obrazom numerów plików.
Włącz
Przydziela plikom kolejne numery, nawet jeżeli katalog
przeznaczony do zapisu lub karta pamięci zostaną
wymienione.
Wyłącz
Zaczyna od 0001 za każdym razem, gdy katalog zostaje
zmieniony. (Jeśli w katalogu do zapisu znajduje się plik,
przydzielany jest numer o jeden większy od aktualnie
największego.)
Resetuj
Resetuje numer pliku. Numer wraca do „0001”. Jeśli w katalogu do zapisu znajduje się
plik, przydzielany jest numer o jeden większy od aktualnie największego.
Wybrać [Zatwierdź] w [Resetuj].
Nazwa katalogu
Domyślny, standardowy format katalogu (100MSDCF, itp.) może być zmieniony na
format daty katalogu, aby klasyfikować katalogi według daty w celu ich
przechowywania i odtwarzania.
Forma stand.
Wybiera standardowy format katalogu.
Forma daty
Wybiera format daty katalogu. Nowy katalog będzie
utworzony automatycznie przy każdej zmianie daty
nagrywania.
• Katalogi i obrazy zapisane w standardowym formacie katalogu zachowają swoje nazwy.
• Jeżeli wybrano [Forma daty], nazwa katalogu będzie wyświetlana następująco.
Przykład:
A
B
A: Numer katalogu
B: R (ostatnia cyfra)/MM/DD
98
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
Wybierz kat.
Gdy wybrany jest katalog w standardowym formacie i gdy są dwa lub więcej katalogów,
można wybrać katalog do nagrywania obrazów.
1 Wybrać [Wybierz kat.], po czym nacisnąć B na regulatorze.
2 Wybrać żądany katalog za pomocą v/V na regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
• Nie można wybrać katalogu gdy nastawiane jest [Forma daty].
Nowy katalog
Menu nastawiania
Tworzy katalog na karcie pamięci w celu nagrywania obrazów.
Zostaje utworzony nowy katalog o numerze wynoszącym o jeden wyżej niż najwyższy
numer aktualnie używany i ten katalog jest używany do nagrywania.
99
Menu nastawiania 3
Nastawienia fabryczne są oznaczone
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
.
Podświetl. LCD
Podczas fotografowania wyświetlenie informacji o nagrywaniu pojawia się na
monitorze LCD. Można zmienić czas wyświetlania tego wyświetlenia.
1 min.
Wyświetla przez jedną minutę.
30 sek.
Wyświetla przez 30 sekund.
10 sek.
Wyświetla przez 10 sekund.
5 sek.
Wyświetla przez pięć sekund.
• Wyświetlenie ukaże się ponownie po wciśnięciu do połowy spustu migawki lub wykonaniu innej
operacji.
Oszcz. energii
Jeżeli żadne operacje nie są wykonywane na aparacie przez określony czas, aparat
wchodzi w tryb oszczędzania energii i prawie zupełnie się wyłącza (Oszczędzanie
energii). t krok 3 w „Przeczytaj najpierw”
Można nastawić czas, po którym aparat wchodzi w tryb oszczędzania energii.
30 min.
Aparat wchodzi w tryb oszczędzania energii po
30 minutach.
10 min.
Aparat wchodzi w tryb oszczędzania energii po
10 minutach.
5 min.
Aparat wchodzi w tryb oszczędzania energii po pięciu
minutach.
3 min.
Aparat wchodzi w tryb oszczędzania energii po
trzech minutach.
1 min.
Aparat wchodzi w tryb tryb oszczędzania energii po
jednej minucie.
• Naciśnięcie spustu migawki przywraca tryb nagrywania aparatu.
Pamięć menu
W nastawieniu domyślnym, po naciśnięciu przycisku MENU, ekran menu
1 lub
jest wyświetlany najpierw. Można zmienić to nastawienie na wyświetlanie najpierw
poprzednio wybranego ekranu menu.
100
Wył.
Wyświetla najpierw ekran menu
Wł.
Wyświetla najpierw poprzednio wybrany ekran menu.
1 lub
1.
1
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
Potw. kasow.
Przed skasowaniem obrazów lub katalogów pojawi się ekran potwierdzenia, na
przykład „Kasować ten obraz?”. Normalnie wybrane jest domyślnie [Nie], ale można
nastawić tę domyślną opcję na [Tak].
“Tak”
[Tak] jest wybrane jako domyślne nastawienie.
“Nie”
[Nie] jest wybrane jako domyślne nastawienie.
• To nastawienie dotyczy kasowania zarówno obrazów, jak i katalogów.
Wyczyść CCD
• Czyszczenie może być wykonane tylko, gdy poziom akumulatora jest
. Jeżeli
akumulator jest prawie rozładowany podczas czyszczenia, może to spowodować
uszkodzenie migawki. Czyszczenie powinno być wykonane szybko.
Menu nastawiania
Jeżeli do aparatu dostanie się kurz lub zanieczyszczenia i jeżeli spadną one na CCD
(część, która działa jak film), mogą się pojawić na fotografowanym obrazie, zależnie od
warunków fotografowania. Jeżeli jest kurz na CCD, użyć dostępnego w handlu pędzla z
dmuchawką i wyczyścić CCD, wykonując podane niżej czynności. Można z łatwością
usunąć kurz używając tylko pędzla z dmuchawką i funkcji anty-kurz.
1 Sprawdzić, że akumulator jest całkowicie naładowany.
• Zalecane jest użycie zasilacza sieciowego (brak w zestawie).
2 Wybrać [Wyczyść CCD] i następnie [Zatwierdź].
Pojawi się komunikat „Po czyszczeniu CCD wyłącz aparat. Kontynuować?”.
3 Wybrać [Tak] za pomocą b na regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
• CCD będzie drgać przez chwilę, po czym lustro z przodu uniesie się.
4 Zdjąć obiektyw.
5 Użyć pędzla z dmuchawką i oczyścić powierzchnię CCD i powierzchnię wokół.
• Nie dotykać CCD koniuszkiem pędzla. Szybko zakończyć czyszczenie.
• Chwycić aparat przodem do dołu, aby zapobiec ponownemu osadzeniu się kurzu w aparacie.
101
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 77
• Nie używać dmuchawki w aerozolu, ponieważ może pozostawić opary wewnątrz korpusu
aparatu.
• Czyszcząc CCD, nie należy wsuwać koniuszka pędzla w otwór dalej niż pozycja
mocowania obiektywu. Nie ma potrzeby zbliżania pędzla z dmuchawką do CCD.
6 Założyć obiektyw i nastawić przełącznik POWER na OFF.
• Aparat wydaje sygnał dźwiękowy jeśli akumulator będzie bliski rozładowania podczas
czyszczenia. Natychmiast przestać czyścić i nastawić przełącznik POWER na OFF.
z Aby zapobiec dostaniu się kurzu do aparatu
Chociaż nie jest możliwa całkowita ochrona przed kurzem, następujące wskazówki powinny
zmniejszyć prawdopodobieństwo.
• Wybierać miejsce o małym stopniu zakurzenia do zmiany obiektywu i kończyć szybko tę operację.
• Nie zostawiać aparatu bez obiektywu lub bez pokrywy gniazda obiektywu.
• Przed założeniem pokrywy gniazda obiektywu usunąć z niej cały kurz.
Nast. domyślne
Można resetować główne funkcje aparatu.
1 Wybrać [Zatwierdź] w [Nast. domyślne].
Pojawi się komunikat „Przywrócić domyślne?”.
2 Wybrać [Tak] za pomocą b na regulatorze i nacisnąć środek regulatora.
Główne funkcje są zresetowane.
• Szczegółowe informacje o resetowanych pozycjach, zobacz „Resetowane nastawienia domyślne”
(str. 150).
102
Używanie komputera
Przyjemność korzystania z komputera Windows
Szczegółowe informacje o używaniu
komputera Macintosh, zobacz
„Używanie komputera Macintosh”
(str. 118).
W tej części opisana jest zawartość
angielskiej wersji ekranu.
Łączenie aparatu z komputerem (str. 106)
Przygotowanie aparatu i komputera oraz łączenie aparatu z
komputerem
Oglądanie zdjęć na komputerze
Używanie komputera
Kopiowanie zdjęć na komputer (str. 106)
Korzystanie z obrazów przy użyciu aplikacji α 100 (str. 113).
•Oglądanie obrazów zapisanych na komputerze
•Oglądanie zdjęć ułożonych według daty
•Edytowanie zdjęć
Drukowanie zdjęć
103
Zalecane środowisko
komputera
Następujące środowisko jest zalecane
dla komputera podłączonego do
aparatu.
Zalecane środowisko do
kopiowania obrazów
OS (zainstalowany fabrycznie):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition lub
Windows XP Professional
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
w środowisku zaktualizowanego systemu
operacyjnego wymienionego powyżej
oraz w środowisku wielosystemowym.
Gniazdo USB: Standardowe
Zalecane środowisko dla
używania „Picture Motion
Browser”
OS (zainstalowany fabrycznie):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition lub
Windows XP Professional
Procesor (CPU)/Pamięć: Pentium III
500 MHz lub szybszy, 128 MB RAM lub
więcej (Zalecane: Pentium III 800 MHz
lub szybszy i 256 MB RAM lub więcej)
Oprogramowanie: DirectX 9.0c lub
nowszy
Dysk twardy: Wymagane miejsce na
dysku dla instalacji — 200 MB lub
więcej
Monitor:
800 × 600 punktów lub powyżej, High
Color (kolor 16-bitowy) lub powyżej
• Oprogramowanie to współpracuje z DirectX.
Aby je używać, „DirectX” musi zostać
zainstalowane.
104
Zalecane środowisko dla
programu „Image Data
Converter SR Ver.1.1”
OS (zainstalowany fabrycznie):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition lub
Windows XP Professional
Procesor (CPU): Zalecany jest procesor
MMX Pentium III 1 GHz lub szybszy
Pamięć: 256 MB lub więcej (zalecane
512 MB lub więcej.)
Pamięć wirtualna: 700 MB lub więcej
Monitor: 1024 × 768 punktów lub powyżej,
High Color (kolor 16-bitowy) lub
powyżej
Uwagi o podłączaniu aparatu do
komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania we
wszystkich zalecanych środowiskach
wymienionych powyżej.
• Jeżeli do jednego komputera są jednocześnie
podłączone dwa lub więcej urządzenia USB,
niektóre z nich, w tym aparat, mogą nie
działać, zależy to od typu podłączonego
urządzenia USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
w przypadku użycia koncentratora USB.
• Podłączenie aparatu przy użyciu interfejsu
USB zgodnego z Hi-Speed USB (zgodny z
USB 2.0) pozwala na zaawansowany transfer
(transfer z dużą szybkością), ponieważ ten
aparat współpracuje z Hi-Speed USB
(zgodny z USB 2.0).
• Sprawdzić, czy [Tryb transferu] w menu
Nastawiania jest nastawione na [Pamięć
mas.]. Jeżeli jest nastawione na [PTP], aparat
nie zostanie rozpoznany.
• Gdy komputer wznawia działanie po wyjściu
z trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między aparatem a
komputerem może nie zostać wznowiona.
Kopiowanie zdjęć na komputer
W tej części opisany jest proces
używania oprogramowania na
przykładzie komputera Windows.
Obrazy mogą zostać skopiowane z
aparatu do komputera w następujący
sposób.
Aby bezpośrednio włożyć kartę
pamięci do komputera
Wyjąć kartę pamięci z aparatu, włożyć ją
do komputera i skopiować obrazy.
Aby podłączyć aparat z kartą
pamięci w środku do komputera
przez złącze USB
• Sprawdzić, czy [Tryb transferu] w menu
Nastawiania jest nastawione na [Pamięć
mas.] (str. 96).
Etap 1: Przygotowanie
aparatu i komputera
• Gdy kopiowanie obrazów na komputer
odbywa się przy użyciu niewystarczająco
naładowanego akumulatora, kopiowanie
może się nie udać lub dane mogą zostać
uszkodzone jeżeli akumulator zbyt
szybko się wyłączy.
3 Włączyć aparat i komputer.
Używanie komputera
Wykonać czynności opisane w etapach
od 1 do 4 na stronach od 105 do 109, aby
skopiować obrazy.
1 Włożyć kartę pamięci z
nagranymi obrazami do aparatu.
2 Włożyć dostatecznie naładowany
akumulator do aparatu lub
podłączyć aparat do gniazdka
ściennego za pomocą zasilacza
sieciowego/ładowarki (brak w
zestawie).
105
Etap 2: Połączenie aparatu
z komputerem
2 Do złącza USB
Kabel USB
1 Po wykonaniu połączenia USB w
etapie 2, kliknąć [Copy pictures to
a folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] (Kopiuj zdjęcia do
katalogu na moim komputerze
używając kreatora skanera i
aparatu fotograficznego
Microsoftu) t [OK], gdy okno
kreatora pojawi się
automatycznie na pulpicie.
1 Do gniazda USB
1
2
• W przypadku Windows XP na pulpicie
pojawi się kreator AutoPlay.
Etap 3-A: Kopiowanie
obrazów na komputer
• Dla Windows 2000/Me wykonać procedurę
opisaną w „Etap 3-B: Kopiowanie obrazów
na komputer” na str. 107.
• Dla Windows XP, jeżeli okno instalatora nie
pojawi się automatycznie, wykonać
procedurę opisaną w „Etap 3-B: Kopiowanie
obrazów na komputer” na str. 107.
W tej części opisano przykładowo
kopiowanie obrazów do katalogu „My
Documents”.
Jeżeli obraz nie pojawia się na ekranie,
wcisnąć spust migawki aparatu do
połowy.
106
Pojawia się okno „Scanner and
Camera Wizard” (Kreator skanera i
aparatu fotograficznego).
2 Kliknąć [Next].
Pojawią się obrazy zapisane na karcie
pamięci aparatu.
• Gdy program (w zestawie) jest
zainstalowany, ekran [Import Images]
(Importuj obrazy) może zostać
wyświetlony (str. 113). W takim wypadku
można również importować obrazy przy
użyciu „Picture Motion Browser”.
3 Kliknąć pole wyboru
niechcianych obrazów i usunąć
zaznaczenie, aby nie zostały
skopiowane, po czym kliknąć
[Next].
5 Kliknąć przycisk wyboru obok
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] (Nic,
Skończona praca nad tymi
zdjęciami) aby go wybrać, po
czym kliknąć [Next].
1
1
2
2
4 Wybrać nazwę i docelowe miejce
dla obrazów, po czym kliknąć
[Next].
Pojawia się okno „Completing the
Scanner and Camera Wizard”
(Zamykanie kreatora skanera i
aparatu fotograficznego).
6 Kliknąć [Finish].
Używanie komputera
Pojawia się okno „Picture Name and
Destination” (Nazwa i miejsce
docelowe obrazów).
Okno instalatora zamknie się.
1
2
Rozpoczyna się kopiowanie zdjęć.
Gdy kopiowanie zakończy się,
pojawia się okno „Other Options”
(Inne opcje).
• W tej części opisano przykładowo
kopiowanie zdjęć do katalogu „My
Documents”.
• Aby kontynuować kopiowanie innych
obrazów, odłączyć kabel USB (str. 109).
Następnie należy wykonać procedurę
opisaną w „Etap 2: Połączenie aparatu z
komputerem” na str. 106.
• Obrazy RAW nie mogą być wyświetlane tą
metodą. Wybrać [Open folder to view files]
w kroku 1, po czym otworzyć katalog
[DCIM], wykonując proces opisany w Etapie
3-B poniżej i skopiować obrazy.
Etap 3-B: Kopiowanie
obrazów na komputer
• W przypadku Windows XP, wykonać
procedurę opisaną w „Etap 3-A:
Kopiowanie obrazów na komputer” na
str. 106.
107
W tej części opisano przykładowo
kopiowanie zdjęć do katalogu „My
Documents”.
Jeżeli obraz nie pojawia się na ekranie,
wcisnąć spust migawki aparatu do
połowy.
3 Podwójnie kliknąć katalog [My
Documents]. Następnie kliknąć
prawym przyciskiem myszy okno
„My Documents” aby wyświetlić
menu i kliknąć [Paste].
1 Podwójnie kliknąć [My Computer]
t
[Removable Disk] t [DCIM].
1
2
Pliki obrazów zostają skopiowane do
katalogu „My Documents”.
2 Podwójnie kliknąć katalog, w
którym zapisane są pliki obrazów
przeznaczonych do skopiowania.
Następnie kliknąć prawym
przyciskiem myszy plik obrazu,
aby wyświetlić menu i kliknąć na
nim [Copy].
1
2
• O docelowym miejscu plików obrazów,
zobacz str. 110.
108
• Gdy w docelowym katalogu istnieje już
obraz o tej samej nazwie pliku, pojawi się
komunikat powierdzenia zastąpienia
starego pliku nowym. Gdy stary plik
zostaje zastąpiony nowym, oryginalne
dane są kasowane. Aby skopiować plik
obrazu do komputera bez zastępowania,
należy zmienić nazwę pliku, po czym
skopiować plik obrazu. Jednakże jeśli
nazwa pliku zostanie zmieniona
(str. 111), odtworzenie zdjęcia w aparacie
może nie być możliwe.
Etap 4: Oglądanie zdjęć na
komputerze
W rozdziale opisano jak oglądać zdjęcia
skopiowane do katalogu „My
Documents”.
1 Kliknąć [Start] t [My
Aby skasować połączenie
USB
Wykonać najpierw wymienione poniżej
procedury, gdy:
• Odłączany jest kabel USB
• Wyjmowania jest karta pamięci
• Wyłączany jest aparat
x W przypadku Windows 2000/
Me/XP
Documents].
2
1 Podwójnie kliknąć
w tacy zadań.
1
Wyświetlona zostanie zawartość
katalogu „My Documents”.
• Jeśli nie jest używany Windows XP,
podwójnie kliknąć [My Documents] na
pulpicie.
2 Kliknąć
(Urządzenie pamięci
masowej USB) t [Stop].
3 Potwierdzić urządzenie w oknie
potwierdzenia i kliknąć [OK].
4 Kliknąć [OK].
Urządzenie jest odłączone.
Używanie komputera
Podwójnie kliknąć tutaj
• Krok 4 jest niepotrzebny w przypadku
Windows XP.
2 Podwójnie kliknąć wybrany plik
obrazu.
Zdjęcie zostaje wyświetlone.
109
Miejsca zapisu zdjęć i
nazwy plików
Pliki obrazów nagranych za pomocą
aparatu są na karcie pamięci
pogrupowane w katalogi.
Przykład: układ katalogów pod
Windows XP
A Katalogi zawierające dane obrazów
zarejestrowanych tym aparatem.
(Pierwsze trzy cyfry oznaczają numer
katalogu.)
B Można utworzyć katalog w formacie
daty (str. 98).
110
• Nie jest możliwy zapis ani odtwarzanie
obrazów w katalogu „MISC”.
• Jeżeli usunięty zostanie katalog z wyjątkiem
ostatniego katalogu na ekranie indeksu
przeglądarki plików, numer katalogu stanie
się nieużywanym numerem.
• Pliki obrazów są nazywane następująco.
ssss (numer pliku) oznacza dowolny
numer między 0001 a 9999. Część nazwy
zawierająca numer jest taka sama dla pliku z
danymi RAW i odpowiadającego mu pliku
obrazu JPEG.
– Pliki JPEG: DSC0ssss.JPG
– Pliki JPEG (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– Plik danych RAW (inny niż Adobe RGB):
DSC0ssss.ARW
– Plik danych RAW (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• Rozszerzenie może nie być wyświetlane,
zależy to od komputera.
• Więcej informacji o katalogach, zobacz str.
98, 99.
Oglądanie w aparacie plików obrazu
wcześniej zapisanych na komputerze
W tej części opisany jest proces
używania oprogramowania na
przykładzie komputera Windows.
Gdy plik obrazu skopiowany do
komputera nie istnieje już na karcie
pamięci, można obejrzeć ten plik
ponownie w aparacie, kopiując plik
obrazu z komputera na kartę pamięci.
1 Prawym przyciskiem myszy
kliknąć plik obrazu i kliknąć
[Rename]. Zmienić nazwę pliku
na „DSC0ssss”.
katalogu na karcie pamięci w
następujący sposób.
1Prawym przyciskiem myszy kliknąć
plik obrazu i wybrać [Copy].
2Podwójnie kliknąć [Removable Disk]
lub [Sony MemoryStick] w [My
Computer].
3Prawym przyciskiem myszy kliknąć
katalog [sssMSDCF] w katalogu
[DCIM], po czym kliknąć [Paste].
• sss oznacza jakąkolwiek liczbę z
zakresu 100 do 999.
Używanie komputera
• Krok 1 nie jest potrzebny, gdy nazwa pliku
nadana przez aparat nie została zmieniona.
• W zależności od rozmiaru, odtwarzanie
niektórych zdjęć może nie być możliwe.
• Gdy plik obrazu został poddany obróbce na
komputerze, lub gdy został wykonany
aparatem innego modelu, nie gwarantuje się
odtworzenia tym aparatem.
• Gdy nie ma żadnego katalogu, najpierw
utworzyć go przy pomocy aparatu (str. 99) i
dopiero potem skopiować plik obrazu.
2 Skopiować plik obrazu do
Zamiast ssss wpisać liczbę od
0001 do 9999.
1
2
• Jeżeli pojawi się komunikat
potwierdzenia zastąpienia starego pliku
nowym, wprowadzić inny numer.
• W zależności od konfiguracji komputera,
może być wyświetlone także
rozszerzenie. Rozszerzenie dla obrazów
to JPG. Nie zmieniać rozszerzenia.
111
Instalowanie programu (w zestawie)
Można zainstalować oprogramowanie
(w zestawie) używając następującej
procedury.
• W przypadku Windows 2000/XP zalogować
się jako Administrator.
• „Picture Motion Browser” i „Image Data
Converter SR Ver.1.1” są instalowane
jednocześnie.
1 Włączyć komputer i włożyć CDROM (w zestawie) do napędu CDROM.
Pojawi się okno menu instalatora.
4 Postępować według instrukcji na
ekranie aby zakończyć instalację.
„Image Data Converter SR Ver.1.1”
też zostaje zainstalowany.
• Gdy pojawi się komunikat
potwierdzający zrestartowanie
komputera, należy komputer
zrestartować, postępując według
instrukcji na ekranie.
• DirectX jest również instalowane,
zależnie od środowiska komputera.
• W Windows Me „Image Data Converter
SR Ver.1.1” nie jest instalowany.
5 Po zakończeniu instalacji wyjąć
CD-ROM.
• Gdy nie pojawi się okno menu
instalatora, podwójnie kliknąć
(My
Computer) t
(SONYPICTUTIL).
2 Kliknąć [Install].
Pojawia się okno „Choose Setup
Language” (Wybór języka instalacji).
3 Wybrać żądany język i kliknąć
[Next].
Pojawi się okno „License
Agreement” (Umowa Licencyjna).
Uważnie przeczytać umowę. Jeżeli
akceptujemy warunki umowy
licencyjnej, kliknąć przycisk opcji
obok [I accept the terms of the
license agreement] (Akceptuję
warunki umowy licencyjnej) i kliknąć
[Next].
112
Po zainstalowaniu programu na pulpicie
utworzona będzie ikona skrótu strony
internetowej do rejestracji użytkownika.
Po zarejestrowaniu na stronie
internetowej można otrzymać
bezpieczną i użyteczną pomoc
techniczną.
http://www.sony.net/registration/di/
Używanie oprogramowania (w zestawie)
Korzystając z oprogramowania, można
robić większy niż dotychczas użytek z
obrazów z aparatu.
W tej części ogólnie opisano „Picture
Motion Browser” i „Image Data
Converter SR Ver.1.1”, podając
podstawowe instrukcje.
Ogólna charakterystyka
„Picture Motion Browser”
Za pomocą „Picture Motion Browser”
można:
Aby wejść w Pomoc, kliknąć [Start] t
[All Programs] (w Windows 2000/Me,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] (Pomoc) t [Picture Motion
Browser].
Wykonać te kroki, aby importować i
oglądać obrazy z aparatu.
Importowanie obrazów
1 Upewnić się, że program „Media
Check Tool”* (Narzędzie
wyszukiwania mediów) jest
uruchomiony.
* „Media Check Tool” jest to program,
który automatycznie wykrywa i
importuje obrazy po włożeniu karty
pamięci, lub gdy aparat jest podłączony.
Poszukać ikony
(Media Check
Tool) na pasku zadań.
• Jeżeli nie ma ikony
: Kliknąć [Start]
t [All Programs] (w Windows 2000/Me,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Tools] t [Media Check Tool].
2 Podłączyć aparat do komputera
Używanie komputera
• Importować obrazy wykonane aparatem i
wyświetlć je na monitorze.
• Uporządkować obrazy na komputerze na
bazie kalendarza, według daty zdjęcia w celu
ich obejrzenia.
• Retuszować, drukować i wysyłać obrazy jako
załączniki e-mail, zmieniać datę wykonania
zdjęcia i jeszcze więcej.
• Szczegółowe informacje można znaleźć w
Pomocy.
Podstawowe instrukcje
kablem USB.
Gdy aparat zostanie automatycznie
znaleziony, wyświetlony będzie ekran
[Import Images] (Importuj obrazy).
Uruchomienie i wyjście z
„Picture Motion Browser”
Uruchomienie „Picture Motion
Browser”
Podwójnie kliknąć na ikonę
(Picture
Motion Browser) na pulpicie.
Lub z menu Start: Kliknąć [Start] t
[All Programs] (w Windows 2000/Me,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser].
Wyjście z „Picture Motion
Browser”
Kliknąć przycisk
rogu ekranu.
w górnym, prawym
• Jeżeli karta pamięci zostanie włożona
bezpośrednio do komputera, należy
najpierw przeczytać informacje na
stronie 105.
113
• W Windows XP, jeżeli pojawi się kreator
AutoPlay, należy go zamknąć.
3 Wykonać import obrazów.
Aby zacząć import obrazów, kliknąć
przycisk [Import].
Obrazy są domyślnie importowane
do katalogu stworzonego w „My
Pictures” (Moje obrazy), którego
nazwą jest data importu.
• Instrukcje dotyczące „Folder to be
imported”, zobacz strona 116.
Oglądanie obrazów
1 Sprawdzanie importowanych
2 Oglądanie obrazów z „Viewed
folders” (Obejrzanych
katalogów), uporządkowanych
według daty zdjęcia w kalendarzu
1Kliknąć zakładkę [Calendar]
(Kalendarz).
Podane są lata, w których zdjęcia
zostały wykonane.
2Kliknąć rok.
Wyświetlone są zdjęcia wykonane w
danym roku, uporządkowane w
kalendarzu według daty wykonania.
3Aby wyświetlić obrazy według
miesięcy, kliknąć żądany miesiąc.
Wyświetlone są miniaturki zdjęć
wykonanych w danym miesiącu.
4Aby wyświetlić obrazy według daty,
kliknąć żądaną datę.
Wyświetlone są miniaturki zdjęć
wykonanych w danym dniu,
uporządkowane według godzin.
Ekran wyświetlenia lat
obrazów
Po zakończeniu importu uruchomi
się program „Picture Motion
Browser”. Wyświetlone są miniaturki
importowanych obrazów.
1
2
3
Ekran wyświetlenia miesięcy
4
• Katalog „My Pictures” jest wybrany jako
katalog domyślny w „Viewed folders”
(Obejrzane katalogi).
• Można wyświetlić obraz klikając
podwójnie na miniaturkę.
114
Ekran wyświetlenia godzin
Wyświetlanie obrazów w trybie
pełnoekranowym
Aby wyświetlić prezentację zdjęć w
trybie pełnego ekranu, kliknąć przycisk
.
• Aby otrzymać wykaz obrazów z
określonego roku lub miesiąca, kliknąć
ten przedział czasowy po lewej stronie
ekranu.
obrazów
Na wyświetleniu godzinnym kliknąć
podwójnie miniaturkę, aby
wyświetlić ten obraz w osobnym
oknie.
Używanie komputera
3 Wyświetlanie poszczególnych
• Aby odtworzyć lub zrobić pauzę w
prezentacji zdjęć, kliknąć przycisk
na
lewej, dolnej części ekranu.
• Aby zatrzymać prezentację zdjęć, kliknąć
przycisk
na lewej, dolnej części ekranu.
• Wyświetlone obrazy można edytować,
klikając na przycisk
na pasku zadań.
115
Inne funkcje
Zmiana „Folder to be imported”
(Katalog do importu)
Przygotowanie zapisanych na
komputerze obrazów do
oglądania
Aby zmienić „Folder to be imported”,
wejść na ekran „Import Settings”
(Nastawienia importu).
Aby je obejrzeć, należy zarejestrować
katalog, który zawiera te obrazy jako
jeden z „Viewed folders”.
1 Wybrać [Import Settings] t
1 Kliknąć
na głównym ekranie
lub wybrać [Register Folders to
View] z menu [File].
Wyświetlony jest ekran nastawień dla
rejestracji „Viewed folders”.
[Location for Imported Images]
(Miejsce dla importowanych
obrazów) z menu [File].
Wyświetlony jest ekran „Location for
Imported Images” (Miejsce dla
importowanych obrazów).
2 Wybrać „Folder to be imported”
(Katalog przeznaczony do
importu).
2 Wyznaczyć katalog z obrazami
do importu, aby zarejestrować
katalog jako jeden z „Viewed
folders”.
3 Kliknąć [OK].
Informacja o obrazach jest
rejestrowana w bazie danych.
• Obrazy we wszystkich pod-katalogach
„Viewed folders” zostają także
zarejestrowane.
116
• Można podać „Folder to be imported” z
katalogów zarejestrowanych jako „Viewed
folders”.
Uaktualnienie informacji o
rejestracji obrazów
Aby uaktualnić informacje o obrazie,
wybrać [Update Database] (Odświeżyć
bazę danych) z menu [Tools]
(Narzędzia).
• Uaktualnienie bazy danych może zająć
trochę czasu.
• Jeżeli nazwy plików lub katalogów w
„Viewed folders” zostaną zmienione, nie
będą wyświetlane przez to oprogramowanie.
W takim wypadku uaktualnić bazę danych.
Aby odinstalować „Picture
Motion Browser”
Pomoc techniczna
1 Kliknąć [Start] t [Control Panel] (Dla
Windows 2000/Me: [Start] t [Settings]
t[Control Panel]), po czym podwójnie
kliknąć [Add/Remove Programs].
Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na często
zadawane pytania znajdują się na
internetowej stronie pomocy dla
Klientów Sony.
http://www.sony.net/
2 Wybrać [Sony Picture Utility], po czym
kliknąć [Remove] (Dla Windows 2000/
Me: [Change/Remove]), aby wykonać
odinstalowanie.
Ogólna charakterystyka
„Image Data Converter SR
Ver.1.1”
• Jeżeli dane formatu ARW zostaną zapisane
jako format RAW, dane będą
przekonwertowane na format SR2.
• Szczegółowe informacje można znaleźć w
Pomocy.
Używanie komputera
Używając „Image Data Converter SR
Ver.1.1” zapisanego na CD-ROM (w
zestawie), można edytować obrazy
nagrane w trybie RAW przy użyciu
różnych korekt, takich jak krzywa tonu i
ostrość. Można także zapisać obrazy w
formacie zwykłego pliku generalnego
użytku.
Uruchomienie i wyjście z
„Image Data Converter SR
Ver.1.1”
Aby uruchomić
Kliknąć na ikonę skrótu „Image Data
Converter SR Ver.1.1” na pulpicie.
Aby uruchomić z menu Start, kliknąć
[Start] t [All Programs] (Dla Windows
2000: [Program]) t [Sony Picture
Utility] t [Image Data Converter SR].
Aby wyjść
Kliknąć przycisk
strony ekranu.
na górze prawej
117
Używanie komputera Macintosh
Można kopiować obrazy na komputer
lub edytować plik danych RAW za
pomocą „Image Data Converter SR
Ver.1.1”.
• „Picture Motion Browser” nie jest zgodny z
komputerami Macintosh.
Zalecane środowisko
komputera
Następujące środowisko jest zalecane
dla komputera podłączonego do
aparatu.
Zalecane środowisko do
kopiowania obrazów
OS (zainstalowany fabrycznie): Mac OS
X (v.10.1.3 lub nowsza)
Gniazdo USB: Standardowe
Zalecane środowisko dla
programu „Image Data
Converter SR Ver.1.1”
OS (zainstalowany fabrycznie): Mac OS
X (v10.3-10.4)
Procesor (CPU): iMac, eMac, iBook,
PowerBook, seria Power Mac G4/G5,
Mac mini
Pamięć: 256 MB lub więcej (zalecane
512 MB lub więcej.)
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej,
32 000 kolorów lub więcej
• Podłączenie aparatu przy użyciu interfejsu
USB zgodnego z Hi-Speed USB (zgodny z
USB 2.0) pozwala na zaawansowany transfer
(transfer z dużą szybkością), ponieważ ten
aparat współpracuje z Hi-Speed USB
(zgodny z USB 2.0).
• Sprawdzić, czy [Tryb transferu] w menu
Nastawiania jest nastawione na [Pamięć
mas.]. Jeżeli jest nastawione na [PTP], aparat
nie zostanie rozpoznany.
• Gdy komputer wznawia działanie po wyjściu
z trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem i
aparatem może nie zostać wznowiona.
Kopiowanie i oglądanie
obrazów na komputerze
1 Przygotować aparat i komputer
Macintosh.
Wykonać procedurę opisaną w „Etap
1: Przygotowanie aparatu i
komputera” na str. 105.
2 Podłączyć kabel USB.
Wykonać procedurę opisaną w „Etap
2: Połączenie aparatu z komputerem”
na str. 106.
3 Skopiować pliki obrazów na
komputer Macintosh.
Uwagi o podłączaniu aparatu do
komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania we
wszystkich zalecanych środowiskach
wymienionych powyżej.
• Jeżeli do jednego komputera są jednocześnie
podłączone dwa lub więcej urządzenia USB,
niektóre z nich, w tym aparat, mogą nie
działać, zależy to od typu podłączonego
urządzenia USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
w przypadku użycia koncentratora USB.
118
1Podwójnie kliknąć noworozpoznaną
ikonę t [DCIM] t katalog, w
którym skopiowane obrazy zostaną
zapisane.
2Przeciągnąć pliki obrazów na ikonę
dysku twardego i upuścić.
Pliki obrazu są kopiowane na dysk
twardy.
• Szczegółowe informacje o miejscu zapisu
obrazów i o nazwach plików, zobacz
str. 110.
4 Oglądanie obrazów na
komputerze.
Podwójnie kliknąć ikonę dysku
twardego t żądany plik obrazu w
katalogu, który zawiera skopiowane
pliki, aby otworzyć dany plik obrazu.
• Gdy pojawi się komunikat
potwierdzający zrestartowanie
komputera, należy komputer
zrestartować, postępując według
instrukcji na ekranie.
• Jeżeli dane formatu ARW zostaną zapisane
jako format RAW, dane będą
przekonwertowane na format SR2.
Uruchamianie „Image Data
Converter SR Ver.1.1”
Aby skasować połączenie
USB
Wykonać najpierw wymienione poniżej
procedury, gdy:
Przeciągnąć i upuścić ikonę napędu
lub ikonę karty pamięci na ikonę
„Trash”.
Aparat jest odłączony od komputera.
Instalowanie „Image Data
Converter SR Ver.1.1”
Pomoc techniczna
Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na często
zadawane pytania znajdują się na
internetowej stronie pomocy dla
Klientów Sony.
http://www.sony.net/
Używanie komputera
• Odłączany jest kabel USB
• Wyjmowan a jest karta pamięci
• Wyłączany jest aparat
Podwójnie kliknąć [Image Data
Converter SR] w katalogu
[Application].
Można edytować obrazy nagrane w
trybie RAW z różnymi korekcjami,
takimi jak krzywa tonu, ostrość. Można
także zapisać obrazy jako format pliku
generalnego użytku.
• Zalogować się jako Administrator, aby
wykonać instalację.
1 Włączyć komputer Macintosh i włożyć
CD-ROM (w zestawie) do napędu
CD-ROM.
2 Podwójnie kliknąć ikonę CD-ROM.
3 Plik [IDCSR_INST.pkg] skopiować z
katalogu [MAC] na ikonę dysku
twardego.
4 Podwójnie kliknąć skopiowany plik
[IDCSR_INST.pkg].
Postępować według instrukcji na
ekranie aby zakończyć instalację.
119
Drukowanie zdjęć
Jak drukować obrazy
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge (str. 121)
Można drukować zdjęcia podłączając aparat bezpośrednio do
drukarki zgodnej z PictBridge.
Druk bezpośredni za pomocą drukarki zgodnej z „Memory Stick Duo”/kartą CF/
Microdrive
Można drukować obrazy za pomocą drukarki zgodnej z
„Memory Stick Duo”/kartą CF/Microdrive.
Szczegółowe informacje zobacz w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z drukarką.
Drukowanie przy użyciu komputera
Można skopiować obrazy na komputer przy użyciu
załączonego programu „Picture Motion Browser” i je
wydrukować.
Drukowanie w punkcie usługowym
Można zanieść kartę pamięci zawierającą wykonane aparatem
obrazy do punktu usługowego drukującego zdjęcia. Można z
wyprzedzeniem zrobić znak
(Nastawienie DPOF) na
obrazach, które mają być drukowane.
120
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy
użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
Nawet nie posiadając komputera można
drukować zdjęcia wykonane tym
aparatem, podłączając go bezpośrednio
do drukarki zgodnej z PictBridge.
• „PictBridge” jest oparty na standardzie
CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Etap 1: Przygotowanie
aparatu
Przygotować aparat do podłączenia do
drukarki kablem USB.
Przycisk
MENU
W trybie pojedynczego zdjęcia
Można wydrukować pojedyncze zdjęcie
na arkuszu papieru.
Regulator
• Zalecane jest używanie zasilacza sieciowego/
ładowarki (brak w zestawie), aby zapobiec
wyłączeniu się zasilania w trakcie druku.
Można wydrukować kilka zdjęć o
zmniejszonym rozmiarze na arkuszu
papieru.
1 Nacisnąć MENU aby wyświetlić
menu.
2
Wybrać [ ] (Nastawianie) za
pomocą b/B na regulatorze i
nacisnąć środek regulatora
(str. 77).
Drukowanie zdjęć
W trybie indeksu
3 Wybrać [Tryb transferu] za
• Funkcja drukowania indeksu może nie być
dostępna na niektórych drukarkach.
• Ilość zdjęć, która może zostać wydrukowana
w postaci indeksu różni się, zależnie od
drukarki.
• Nie można drukować plików danych RAW.
pomocą v/V, po czym nacisnąć
B.
4 Wybrać [PTP] za pomocą V i
nacisnąć środek regulatora.
Tryb USB jest nastawiony na [PTP].
5 Wyłączyć aparat i włożyć kartę
pamięci, na której zostały
nagrane obrazy.
121
Etap 2: Podłączenie
aparatu do drukarki
Etap 3: Wydruk
1 Wybrać obraz do druku za
1 Podłączyć aparat do drukarki.
pomocą b/B na regulatorze.
• Jeśli tylko jeden obraz będzie
drukowany, przejść do kroku 4.
2 Do złącza USB
2 Wybrać liczbę arkuszy za pomocą
v/V na regulatorze.
Kabel USB
1 Do złącza
USB
• Liczba zwiększa się do maksymalnie 20
za pomocą v i zmniejsza się za pomocą
V.
• Można wybrać liczbę arkuszy dla
wszystkich obrazów jednocześnie
(str. 123).
3 Powtórzyć kroki 1 i 2, aby
drukować inne obrazy.
2 Włączyć aparat i drukarkę.
Pojawi się następujący ekran.
• Jeżeli obraz nie pojawia się na ekranie,
wcisnąć spust migawki aparatu do
połowy.
122
• Jeżeli wyświetlane są inne obrazy,
całkowita liczba arkuszy jest pokazana w
polu „llość”.
• Można przełączać między wyświetleniem
jednego obrazu i wyświetleniem indeksu
za pomocą przycisku
(Wyświetlenie).
• Można powiększyć obraz przyciskiem
(Powiększenie).
4 Nacisnąć środek regulatora.
Pojawi się ekran potwierdzenia
druku.
Aby nastawić za pomocą menu
druku
Po podłączeniu aparatu do drukarki,
naciśnięcie przycisku MENU otworzy
następujące menu druku. Aby operować
menu druku, zobacz str. 77.
:
:
:
:
:
5 Ponownie nacisnąć środek
regulatora.
Zdjęcie zostaje wydrukowane.
6 Gdy pojawi się komunikat „Druk
Wszyst
obrazy
Drukuje wszystkie obrazy z
karty pamięci w równej
ilości.
Zerowanie Usuwa wszystkie
nastawienia druku.
• Można podać maksymalnie 20 wydruków.
[Druk indeksu]
Start
Aby anulować drukowanie
Naciśnięcie środka regulatora podczas
druku anuluje drukowanie. Odłączyć
kabel USB lub wyłączyć aparat. Aby
drukować ponownie, wykonać
procedurę powyżej.
Drukuje wszystkie obrazy z
karty pamięci jako wydruk
indeksu. Pojawi się ekran
potwierdzenia druku.
Naciśnięcie środka
regulatora zaczyna
drukowanie.
Drukowanie zdjęć
zakończony.”, nacisnąć środek
regulatora.
1 (Strona. 1)
[Druk całości]
• Liczba obrazów na jednym arkuszu dla
druku indeksu lub używany format druku
zależą od używanej drukarki.
123
2 (Strona. 2)
[Rozm. papieru]
Ust. drukarki
9×13cm
Karta Hagaki
13×18cm
A4
5x7,5 cm
10×15cm
4"×6"
20×25cm
Listowy
[Układ]
Ust. drukarki
Bez ramki
1 obraz/ark.
2 obraz/ark.
4 obraz/ark.
[Jakość druku]
Ust. drukarki
Fine
[Druk danych]
Ust. drukarki
Wyłącz
Data
Nazwa pliku
Data i nazwa
124
3 (Strona. 3)
[Druk DPOF]
Start
Drukuje obrazy oznaczone
DPOF, które były określone
w menu Odtwarzania
,
bez względu na obraz
aktualnie wyświetlany.
Pojawi się ekran
potwierdzenia druku.
Naciśnięcie środka
regulatora zaczyna
drukowanie.
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych rozwiązań.
Sprawdzić pozycje na stronach od 125 do 135. Skonsultować się z dilerem Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Wkładając akumulator, należy popchnąć dźwignię blokady końcem akumulatora
(t krok 1 w „Przeczytaj najpierw”).
• Poprawnie włożyć akumulator (t krok 1 w „Przeczytaj najpierw”).
Niewłaściwe wskazanie zużycia akumulatora lub przy wskazywanym wysokim
poziomie naładowania akumulator zbyt szybko wyczerpuje się.
• Zjawisko to występuje gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo
niskiej temperaturze (str. 141).
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator (t krok 1 w
„Przeczytaj najpierw”).
• Akumulator jest martwy (str. 141). Wymienić na nowy.
Akumulator wyczerpuje się za szybko.
naładować akumulator.
• Akumulator jest martwy (str. 141). Wymienić na nowy.
Nie można włączyć aparatu.
• Poprawnie włożyć akumulator (t krok 1 w„Przeczytaj najpierw”).
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator (t krok 1 w
„Przeczytaj najpierw”).
• Akumulator jest martwy (str. 141). Wymienić na nowy.
Rozwiązywanie problemów
• Naładować go wystarczająco (t krok 1 w „Przeczytaj najpierw”).
• Aparat jest używany w bardzo zimnym miejscu (str. 141).
• Złącze akumulatora jest zabrudzone. Oczyścić złącze akumulatora wacikiem itp. i
Zasilanie nagle wyłącza się.
• Jeżeli żadne operacje nie są wykonywane na aparacie przez określony czas, aparat
wchodzi w tryb oszczędzania energii i prawie zupełnie się wyłącza. Aby anulować
oszczędzanie energii, wykonać operację na aparacie, na przykład wcisnąć do połowy
spust migawki (t krok 3 w „Przeczytaj najpierw”).
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator (t krok 1 w
„Przeczytaj najpierw”).
125
Wykonywanie zdjęć
Nic nie jest wyświetlane na monitorze LCD po włączeniu zasilania.
• W nastawieniu domyślnym monitor LCD wyłączy się, jeśli żadna operacja nie będzie
wykonana przez ponad pięć sekund, aby zminimalizować zużycie energii akumulatora.
Można zmienić nastawienie czasu (str. 100).
• Monitor LCD jest wyłączony. Nacisnąć przycisk
(Wyświetlenie) aby włączyć
monitor LCD (str. 21).
• Coś uaktywniło czujnik oczny, na przykład ręka, pojawiając się w pobliżu czujnika.
Jeżeli czujnik poniżej celownika zostanie uaktywniony, aparat wyłączy monitor LCD
zakładając, że fotografujący używa celownika. Można wyłączyć tę funkcję (str. 95).
• Wykonywane jest naświetlenie dłuższe niż jedna sekunda, na przykład naświetlenie
typu B (bulb). Nic nie jest wyświetlane na monitorze LCD podczas ekspozycji.
Obraz w celowniku nie jest wyraźny.
• Prawidłowo nastawić skalę dioptrii, używając pokrętła regulacji dioptrii (t krok 5 w
„Przeczytaj najpierw”).
Aparat nie może zapisać zdjęcia.
• Sprawdzić wolną pojemność karty pamięci (str. 22). Jeżeli karta jest pełna, wykonać
jedną z następujących czynności:
– Skasować niepotrzebne obrazy (t krok 6 w „Przeczytaj najpierw”).
– Zmienić kartę pamięci.
• Używana jest karta „Memory Stick Duo” posiadająca przełącznik blokady zapisu,
który nastawiony jest na pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania
(str. 138).
• Nie można nagrywać obrazów w czasie ładowania wbudowanej lampy błyskowej.
Migawki nie można zwolnić.
• Migawka nie może być zwolniona gdy obiekt jest nieostry. (Blokada migawki może
zostać wyłączona (str. 90).)
• Migawka nie może zostać zwolniona gdy aparat jest podłączony do innego urządzenia,
na przykład teleskopu itp. (Blokada migawki może zostać wyłączona w takiej sytuacji
(str. 94).)
• Migawka nie może być zwolniona gdy w prawym dolnym rogu monitora LCD miga
„----”, a w celowniku miga „E”. Ten wskaźnik oznacza, że karta pamięci nie jest włożona
do aparatu. Włożyć kartę pamięci, aby zrobić zdjęcie (t krok 4 w „Przeczytaj
najpierw”).
• Migawka nie może być zwolniona gdy w prawym górnym rogu monitora LCD
świeci się „--”. Ten wskaźnik oznacza, że obiektyw nie jest prawidłowo
zamocowany. Zamocować obiektyw prawidłowo. (t krok 2 w „Przeczytaj
najpierw”).
126
Nagrywanie zdjęcia długo trwa.
• Włączona jest funkcja redukcji zakłóceń (str. 82). Nie jest to usterka.
• Fotografowanie odbywa się w trybie RAW (str. 80). Ponieważ plik danych RAW jest
duży, fotografowanie w trybie RAW zabiera więcej czasu.
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Sprawdzić minimalną odległość ogniskowej obiektywu.
• Fotografowanie odbywa się w trybie ręcznego ogniskowania, nastawić przełącznik
trybu ogniskowej na AF (str. 68).
• Próbowano wykonać zdjęcie obiektu, który może wymagać specjalnego ogniskowania
(str. 10). Użyć blokady ogniskowej lub funkcji ręcznego ogniskowania (str. 68).
Lampa błyskowa nie działa.
• Wbudowana lampa błyskowa jest zamknięta. Wyciągnąć ją.
• Tryb błysku jest nastawiony na [Auto błysk]. Jeżeli chcemy mieć pewność, że lampa na
pewno błyśnie, należy nastawić tryb błysku na [Błysk wypełniający] (str. 51).
Niewyraźne punkty pojawiają się na obrazach wykonanych przy użyciu lampy
błyskowej.
• Kurz znajdujący się w powietrzu odbił się w świetle lampy błyskowej i pojawił na
obrazie. Nie jest to usterka.
• Jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem błysku (odległości, którą może dosięgnąć
błysk), zdjęcie będzie ciemne, ponieważ światło flesza nie doszło do obiektu. Gdy
zmienione jest ISO, zakres błysku ulega zmianie razem z nim (str. 40).
Dolna część zdjęcia zrobionego z fleszem jest zbyt ciemna.
• Zdjęcie było zrobione z założoną osłoną obiektywu. Zdjąć osłonę obiektywu gdy
używana jest lampa błyskowa. W przypadku niektórych obiektywów dolna część
zdjęcia może być ciemna nawet bez osłony obiektywu (t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”).
Rozwiązywanie problemów
Zdjęcie zrobione z lampą błyskową jest zbyt ciemne.
Lampa błyskowa łąduje się zbyt długo.
• Lampa błyskała kolejno kilka razy. Gdy lampa wykonuje kilka kolejnych błysków,
proces ładowania może trwać dłużej niż zwykle, aby uniknąć przegrzania aparatu.
Data i czas są zapisane niepoprawnie.
• Nastawić prawidłową datę i czas (str. 97, t krok 3 w „Przeczytaj najpierw”).
127
Liczba przysłony i/lub czas otwarcia migawki migają gdy spust migawki jest
wciskany do połowy.
• Ponieważ obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, jest poza dostępnym zasięgiem.
Wyregulować nastawienie ponownie.
Zdjęcie jest za ciemne.
• Zdjęcie robione jest pod światło. Wybrać tryb pomiaru (str. 55) lub wyregulować
naświetlenie (str. 33, 62).
• Ekran jest za ciemny. Wyregulować jasność monitora LCD (str. 96).
Zdjęcie jest za jasne.
• W ciemnym miejscu fotografowany jest obiekt oświetlony punktowo, na przykład na
scenie. Wyregulować naświetlenie (str. 33, 62).
• Ekran jest za jasny. Wyregulować jasność monitora LCD (str. 96).
Za dużo światła pojawia się na zdjęciu.
• Zdjęcie było wykonane w obecności silnego źródła światła i nadmierna ilość światła
dostała się przez obiektyw. Założyć osłonę obiektywu.
Zdjęcie jest zbyt ciemne w rogach.
• Jeżeli używany jest filtr lub osłona, zdjąć je i spróbować ponownie zrobić zdjęcie.
Zależnie od grubości filtra i niewłaściwego założenia osłony, filtr lub osłona mogą się
częściowo pojawić na obrazie. Optyczne właściwości niektórych obiektywów mogą
powodować, że peryferia obrazu wydają się zbyt ciemne (niedostateczne światło).
Na zdjęciach oczy są czerwone.
• Włączyć funkcję redukcji czerwonych oczu (str. 83).
• Zbliżyć się do obiektu i sfotografować obiekt w zasięgu błysku, używając lampy
błyskowej (t krok 5 w „Przeczytaj najpierw”).
• Zwiększyć oświetlenie pomieszczenia i wykonać zdjęcie.
Na ekranie pojawiają się i zostają punkty.
• Nie jest to usterka. Te punkty nie zostają nagrane (str. 3).
128
Obraz jest rozmazany.
• Zdjęcie było zrobione w ciemnym miejscu bez lampy błyskowej, co spowodowało
drgania aparatu. Zalecane jest użycie funkcji Super SteadyShot lub statywu. Lampa
błyskowa może być w tej sytuacji użyta (str. 9, t krok 5 w „Przeczytaj najpierw”).
• Zdjęcie obiektu zostało zrobione z bardzo bliskiej odległości, takiej jak w
fotografowaniu makro. Funkcja Super SteadyShot może nie być w pełni efektywna, gdy
obiekt jest bardzo blisko. W takim wypadku wyłączyć funkcję Super SteadyShot i
zastanowić się nad użyciem statywu (str. 9, t krok 5 w „Przeczytaj najpierw”).
• Obiekt szybko się poruszał: Wybrać krótszy czas otwarcia migawki lub wyższą czułość
ISO (im wyższa czułość ISO, tym większe zakłócenia na obrazie).
Skala Ev b B miga w celowniku.
• Obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny dla zakresu pomiaru aparatu.
Wyświetlany jest błąd podczas nastawiania własnego balansu bieli.
• Własne nastawienie balansu bieli było wykonywane ze zbyt krótką odległością, przy
użyciu lampy błyskowej. Lub własne nastawienie balansu bieli zostało wykonane na
obiekcie o żywych kolorach. Pamiętać należy o zachowaniu pewnej odległości między
aparatem i obiektem podczas błysku. Wybrać biały obiekt do nastawienia własnego
balansu bieli (str. 44).
Oglądanie obrazów
Aparat nie odtwarza zdjęć.
• Nacisnąć przycisk
(Odtwarzanie), aby przejść do trybu odtwarzania (t krok 6 w
„Przeczytaj najpierw”).
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze (str. 111).
• Gdy plik obrazu został poddany obróbce na komputerze, lub gdy został wykonany
aparatem innego modelu, nie gwarantuje się odtworzenia tym aparatem.
• Aparat jest w trybie USB. Skasować połączenie USB (str. 109).
Rozwiązywanie problemów
Oprócz poniższych pozycji, zobacz „Komputery” (str. 130).
Nie pokazuje się obraz na ekranie telewizora.
• Sprawdzić [Wyjście wideo], aby zobaczyć, czy sygnał wyjścia wideo aparatu jest
nastawiony na system kolorystyczny odbiornika TV (str. 96).
• Sprawdzić, czy połączenie jest prawidłowe (str. 75).
• Jeżeli kabel USB jest podłączony do aparatu, odłączyć kabel USB (str. 109).
129
Kasowanie/Edycja zdjęć
Aparat nie kasuje zdjęć.
• Anulować ochronę (str. 86).
• Używana jest karta „Memory Stick Duo” posiadająca przełącznik blokady zapisu,
który nastawiony jest na pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania
(str. 138).
Zdjęcie zostało przypadkowo skasowane.
• Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Zalecana jest ochrona obrazów (str. 86) lub
używanie karty „Memory Stick Duo” z przełącznikiem blokady zapisu i nastawienie go
na pozycję LOCK (str. 138), aby zapobiec przypadkowemu skasowaniu.
Nie można wyświetlić znaku
• Nie można wyświetlić znaku
(Nastawienie DPOF).
(Nastawienie DPOF) na plikach z danymi RAW.
Nie można skasować katalogu na ekranie indeksu przeglądarki plików.
• Jeżeli katalog z karty pamięci został wyświetlony na komputerze Windows, skasowanie
katalogu może nie być możliwe. Skasować katalog na komputerze.
Komputery
Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest zgodny z aparatem.
• Sprawdzić „Zalecane środowisko komputera”, str. 104 dla Windows i str. 118 dla
Macintosh.
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Włączyć aparat (t krok 3 w „Przeczytaj najpierw”).
• Gdy akumulator jest słaby, zainstalować naładowany akumulator (t krok 1 w
„Przeczytaj najpierw”) lub użyć zasilacza sieciowego/ładowarki (brak w zestawie)
(str. 143).
• Użyć kabla USB (w zestawie) (str. 106).
• Odłączyć kabel USB i solidnie podłączyć go ponownie.
• Ustawić [Tryb transferu] na [Pamięć mas.] (str. 96).
• Odłączyć cały sprzęt inny niż aparat, klawiatura i mysz z gniazd USB na komputerze.
• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator USB lub inne
urządzenie (str. 106).
130
Nie można skopiować zdjęć.
• Wykonać połączenie USB, prawidłowo podłączając aparat do komputera (str. 106).
• Wykonać procedurę kopiowania przeznaczoną dla używanego systemu operacyjnego
komputera (str. 106, 118).
• Gdy obrazy są fotografowane z kartą pamięci sformatowaną na komputerze,
kopiowanie obrazów na komputer może być niemożliwe. Fotografować z użyciem
karty pamięci sformatowanej przez aparat (str. 86).
Po wykonaniu połączenia USB „Picture Motion Browser” nie uruchamia się
automatycznie.
• Uruchomić „Media Check Tool” (Narzędzie wyszukiwania mediów) (str. 113).
• Wykonać połączenie USB po włączeniu komputera (str. 105).
Zdjęcia nie można odtworzyć na komputerze.
• Jeżeli używany jest „Picture Motion Browser”, zobaczyć Help (Pomoc).
• Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.
Nie można wydrukować zdjęcia.
• Sprawdzić ustawienia drukarki.
Zdjęć skopiowanych na komputer nie można odtworzyć w aparacie.
(str. 110).
• Wykonać właściwe operacje (str. 111).
Picture Motion Browser
Obrazy nie są prawidłowo wyświetlane.
• Upewnić się, że katalog z obrazami jest zarejestrowany w „Viewed folders”. Jeżeli
obrazy nie są wyświetlane nawet jeżeli katalog jest zarejestrowany w „Viewed folders”,
uaktualnić bazę danych (str. 116).
Rozwiązywanie problemów
• Skopiować je do katalogu rozpoznawanego przez aparat, na przykład „100MSDCF”
Nie można znaleźć importowanych obrazów.
• Sprawdzić w katalogu „My Pictures”.
• Jeżeli zmienione zostały domyślne nastawienia, zobaczyć w „Zmiana „Folder to be
imported” (katalogu przeznaczonego do importu)” na stronie 116 i sprawdzić, który
katalog jest przeznaczony do importu.
131
Chcemy zmienić „Folder to be imported” (Katalog przeznaczony do importu).
• Wejść na ekran „Import Settings” (Nastawienia importu) aby zmienić „Folder to be
imported”. Można podać inny katalog, aby po użyciu programu „Picture Motion
Browser” zarejestrować go w „Viewed folders” (str. 116).
Wszystkie importowane obrazy są wyświetlane w kalendarzu z datą 1 stycznia.
• Data nie została nastawiona w aparacie. Nastawić datę w aparacie (str. 97, t krok 3 w
„Przeczytaj najpierw”).
„Memory Stick Duo”
Nie można włożyć karty „Memory Stick Duo”.
• Włożyć kartę do adaptera Memory Stick Duo i włożyć go do otworu CF (t krok 4 w
„Przeczytaj najpierw”).
Nie można nagrywać na kartę „Memory Stick Duo”.
• Używana jest karta „Memory Stick Duo” posiadająca przełącznik blokady zapisu,
który nastawiony jest na pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania
(str. 138).
• Karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Skasować niepotrzebne obrazy (str. 85, t krok
6 w „Przeczytaj najpierw”).
Nie można sformatować karty „Memory Stick Duo”.
• Używana jest karta „Memory Stick Duo” posiadająca przełącznik blokady zapisu,
który nastawiony jest na pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania
(str. 138).
Karta „Memory Stick Duo” została przypadkowo sformatowana.
• Formatowanie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”. Nie można ich
przywrócić. Zalecane jest nastawienie przełącznika blokady zapisu na karcie „Memory
Stick Duo” na pozycję LOCK, aby zapobiec przypadkowemu skasowaniu (str. 138).
Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznawana przez komputer
wyposażony w otwór „Memory Stick”.
• Jeżeli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłączyć aparat do
komputera (str. 105 do 106). Komputer rozpoznaje kartę „Memory Stick PRO Duo”.
132
Karta CF/Microdrive
Nie można włożyć karty CF/Microdrive.
• Włożyć w prawidłowym kierunku (t krok 4 w „Przeczytaj najpierw”).
Nie można nagrywać na karcie CF/Microdrive.
• Karta CF/Microdrive jest pełna. Skasować niepotrzebne obrazy (str. 85, t krok 6 w
„Przeczytaj najpierw”).
• Nieużywalna karta CF jest włożona (t krok 4 w „Przeczytaj najpierw”).
• Używana jest karta pamięci z przełącznikiem blokady zapisu, który jest nastawiony na
pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania.
Microdrive jest rozgrzany.
• Microdrive jest używany przez długi czas. Nie jest to usterka.
Karta CF/Microdrive została przez pomyłkę sformatowana.
• Wszystkie dane na karcie CF/Microdrive zostają skasowane w procesie formatowania.
Nie można ich przywrócić.
Wydruk
Kolor obrazu jest dziwny.
• Gdy obrazy nagrane w trybie Adobe RGB drukowane są przy użyciu drukarki sRGB
niekompatybilnej z Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), obrazy zostaną wydrukowane z
niższym poziomem intensywności (str. 47).
Drukarka zgodna z PictBridge
Nie można nawiązać połączenia.
Rozwiązywanie problemów
Zobacz też „Drukarka zgodna z PictBridge” (dalej), razem z poniższymi pozycjami.
• Aparat nie może zostać podłączony bezpośrednio do drukarki, która nie jest zgodna z
PictBridge. Należy zasięgnąć informacji u producenta czy drukarka jest zgodna z
PictBridge.
• Sprawdzić, czy drukarka jest włączona i czy może być podłączona do aparatu.
• Gdy karta pamięci, taka jak „Memory Stick Duo” lub karta CF nie jest włożona do
aparatu, aparat nie może być podłączony do drukarki. Po włożeniu karty pamięci
podłączyć drukarkę ponownie.
• Ustawić [Tryb transferu] na [PTP] (str. 96).
• Odłączyć i podłączyć kabel USB ponownie. Jeśli drukarka sygnalizuje błąd,
szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji dołączonej do drukarki.
133
Nie można drukować zdjęć.
• Sprawdzić, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone kablem USB.
• Włączyć drukarkę. Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi dotączonej do
drukarki.
• Pliki danych RAW nie mogą być wydrukowane.
• Zdjęcia wykonane aparatami innymi niż ten lub zdjęcia zmodyfikowane na
komputerze mogą się nie wydrukować.
Nie można wstawić daty ani wydrukować zdjęć w trybie indeksu.
• Drukarka nie obsługuje tych funkcji. Należy skonsultować się z producentem i
dowiedzieć, czy drukarka posiada te funkcje, czy nie.
• W zależności od drukarki, umieszczanie daty w trybie indeksu może nie być możliwe.
Skonsultować się z producentem drukarki.
Na miejscu daty na zdjęciu wydrukowane jest „---- -- --”.
• Na zdjęciach, które nie mają danych o czasie rejestracji, nie można nanosić daty.
Nastawić [Nadruk daty] na [Wyłącz] i wydrukować zdjęcie ponownie (str. 124).
Nie można wybrać rozmiaru wydruku.
• Skonsultować się z producentem drukarki i dowiedzieć, czy żądany rozmiar jest na
drukarce dostępny.
Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.
• Odłączyć kabel USB i podłączyć go ponownie za każdym razem, gdy po podłączeniu
drukarki do aparatu zostanie zmieniony rozmiar papieru.
• Nastawienie wydruku na aparacie jest inne niż na drukarce. Zmienić nastawienie
aparatu (str. 124) lub drukarki.
Po anulowaniu druku nie można operować aparatem.
• Należy chwilę poczekać, drukarka jest w trakcie wykonywania procedury anulującej.
Zależnie od rodzaju drukarki, może to chwilę potrwać.
Inne
Aparat nie działa.
• Należy użyć akumulatora nadającego się do użycia w tym aparacie (str. 141).
• Mała moc akumulatora (Pojawił się wskaźnik
). Naładować akumulator (t krok 1
w „Przeczytaj najpierw”).
Obiektyw zachodzi mgłą.
• Wilgoć się skondensowała. Wyłączyć aparat i pozostawić na około godzinę, zanim
zacznie być używany ponownie (str. 147).
134
Pojawia się komunikat „Ustawić datę i czas?” po włączeniu aparatu.
• Aparat był zostawiony i nieużywany przez pewien czas z prawie rozładowanym
akumulatorem lub bez akumulatora. Zmienić akumulator i nastawić datę ponownie (t
krok 3 w „Przeczytaj najpierw”). Jeżeli nastawienie daty zostaje utracone za każdym
razem, gdy zmieniony jest akumulator, skonsultować się z dilerem Sony lub z
autoryzowaną, lokalną stacją serwisu Sony.
Liczba pozostałych do nagrywania obrazów nie zmniejsza się, lub zmniejsza po
dwa na raz.
• Powodem jest fakt, że współczynnik kompresji i rozmiar obrazu po kompresji są różne
zależnie od obrazu, gdy zdjęcia są wykonywane w formacie JPEG (str. 80).
Nastawienie zostało zresetowane bez operacji resetowania.
• Akumulator został wyjęty, gdy przełącznik POWER był nastawiony na ON. Wyjmując
akumulator upewnić się, że przełącznik POWER jest nastawiony na OFF i lampka
aktywności nie jest zapalona (t krok 1 w „Przeczytaj najpierw”).
Aparat nie działa właściwie.
• Wyłączyć aparat. Wyjąć akumulator i włożyć go ponownie. Jeżeli używany jest zasilacz
sieciowy/ładowarka (brak w zestawie), odłączyć przewód sieciowy. Jeżeli aparat jest
rozgrzany, powinien ostygnąć przed podjęciem tej korekcyjnej procedury.
• Funkcja Super SteadyShot nie działa. Można kontynuować fotografowanie, ale funkcja
Super SteadyShot nie będzie działać. Wyłączyć aparat i włączyć go ponownie. Jeżeli
skala Super SteadyShot dalej miga, należy skonsultować się z e sprzedawcą Sony lub z
lokalnym, autoryzowanym serwisem Sony.
Rozwiązywanie problemów
Pięć słupków skali Super SteadyShot miga.
135
Komunikaty ostrzegawcze
Jeżeli pojawią się następujące
komunikaty, należy postępować zgodnie
z instrukcjami.
Niewłaściwy akumulator. Użyj
prawidłowego modelu.
• Używany jest niewłaściwy
akumulator.
Wyczerpany akumulator.
• Akumulator jest rozładowany.
Naładować akumulator.
Ustawić datę i czas?
• Nastawić datę i czas. Jeżeli często
pojawia się ten komunikat,
wewnętrzna bateria rezerwowa
jest wyczerpana. Wymienić baterię
(str. 135, 147).
Nie można użyć karty.
Formatować?
• Karta pamięci została sformatowana
na komputerze i format pliku został
zmodyfikowany, lub karta pamięci
została sformatowana na innym
urządzeniu.
Wybrać [Tak], po czym sformatować
kartę pamięci. Można ponownie
używać karty pamięci, ale wszystkie
poprzednie dane na karcie zostały
skasowane. Zakończenie
formatowania może zabrać trochę
czasu.
Jeżeli komunikat nadal się pojawia,
wymienić kartę pamięci.
Karta zablokowana.
• Przełącznik blokady zapisu na karcie
pamięci, na przykład na „Memory
Stick Duo” jest nastawiony na
pozycję LOCK.
136
Błąd karty.
• Włożona została niekompatybilna
karta pamięci.
Przetwarza...
• Gdy czas otwarcia migawki wynosi
jedną sekundę lub dłużej, lub gdy
aparat jest w trybie długiego czasu
ekspozycji B, redukcja zakłóceń
będzie wykonywana tak długo, jak
długo otwarta była migawka. W tym
czasie nie można dalej fotografować.
Można także wyłączyć redukcję
zakłóceń.
Brak karty. Włączona blokada
migawki.
• [BlokadaMigawki] jest ustawione na
[Wł:brak karty]. Nastawić na
[Wył:brak kart] lub włożyć kartę
pamięci.
Brak obiektywu.
• [BlokadaMigawki] jest ustawione na
[Wł:brak ob.]. Nastawić na
[Wył:brak ob.] lub zamocować
obiektyw. Gdy aparat zostanie
podłączony do teleskopu używanego
w astronomii lub podobnego
urządzenia, nastawić na [Wył:brak
ob.] w menu
własnych ustawień.
Brak dostatecznej energii. Operacja
anulowana.
• Próbowano wykonać [Wyczyść
CCD], gdy poziom naładowania
akumulatora był za niski. Naładować
akumulator lub użyć zasilacza
sieciowego/ładowarki (brak w
zestawie).
Nie można wyświetlić.
• Obrazy nagrane innymi aparatami
lub obrazy zmodyfikowane na
komputerze mogą nie zostać
wyświetlone.
Brak obrazów.
• Brak jest obrazów na kartach
pamięci.
Obrazy nie są wybrane.
• Próbowano skasować obrazy bez
podania, które obrazy należy
skasować.
Obraz chroniony.
Aparat przegrzany. Pozwól mu
ostygnąć.
• Aparat jest rozgrzany ponieważ
zdjęcia były wykonywane bez
przerwy. Wyłączyć zasilanie.
Ochłodzić aparat i poczekać, aż
będzie znowu gotowy do pracy.
Błąd systemu.
CAMERA ERROR CODE=ssss (s
jest liczbą lub literą alfabetu)
• Wyłączyć zasilanie, wyjąć
akumulator i włożyć go ponownie.
Jeżeli komunikat często się pojawia,
należy skonsultować się ze
sprzedawcą Sony lub z lokalnym,
autoryzowanym serwisem Sony.
• Próbowano skasować chronione
obrazy. Usunąć ochronę.
Nie można drukować.
• Próbowano oznaczyć obrazy RAW
Inicjalizuje połącz. USB.
• Połączenie USB zostało nawiązane.
Nie odłączać kabla USB.
Błąd połączenia USB
• Połączenie USB nie może być
nawiązane. Odłączyć kabel USB i
podłączyć ponownie.
Rozwiązywanie problemów
znakami nastawienia DPOF.
Błąd. Sprawdź drukarkę.
• Wystąpił problem z drukarką, na
przykład skończył się papier.
Druk anulowany.
• Zadanie druku zostało anulowane.
Odłączyć kabel USB lub wyłączyć
aparat.
137
Inne
Informacje o „Memory Stick”
Karta „Memory Stick” jest małym,
przenośnym, chipowym nośnikiem
danych. Typy kart „Memory Stick”,
które można stosować w tym aparacie,
są podane w poniższej tabeli. Jednakże
nie gwarantuje się poprawnego działania
wszystkich funkcji kart „Memory Stick”.
Uwagi o używaniu „Memory
Stick Duo” (brak w zestawie)
• Nagrywanie, edycja lub kasowanie obrazów
nie są możliwe, jeśli przełącznik blokady
zapisu został przesunięty na LOCK za
pomocą ostro zakończonego przedmiotu.
Złącze
Rodzaj „Memory Stick”
Nagrywanie/
Odtwarzanie
Memory Stick
(bez MagicGate)
—
Memory Stick
(z MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(bez MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(z MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
*1
„Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory
Stick Duo” i „Memory Stick PRO Duo”
posiadają fukcje MagicGate. MagicGate jest
technologią ochrony praw autorskich
wykorzystującą szyfrowanie. Zapis/
odtwarzanie wymagające funkcji
MagicGate nie może zostać wykonane w
tym aparacie.
*2 Obsługuje transfer z dużą szybkością
używając interfejsu równoległego.
• Nie gwarantuje się działania w tym aparacie
kart „Memory Stick Duo” sformatowanych
na komputerze.
• Prędkość odczytu/zapisu jest różna w
zależności od użytej karty „Memory Stick
Duo” i urządzenia.
138
Przełącznik
blokady
zapisu
Miejsce na notatki
Niektóre karty „Memory Stick Duo” nie
posiadają przełącznika blokady zapisu.
Na karcie „Memory Stick Duo” z tym
przełącznikiem, jego pozycja i kształt
mogą być różne, zależnie od karty
„Memory Stick Duo”.
• Nie wyjmować karty „Memory Stick Duo” w
czasie odczytu i zapisu.
• W następujących przypadkach dane mogą
zostać uszkodzone:
– Jeżeli karta „Memory Stick Duo” zostanie
wyjęta lub aparat zostanie wyłączony
podczas odczytu lub zapisu
– Jeżeli karta „Memory Stick Duo” zostanie
narażona na działanie elektryczności
statycznej lub zakłóceń elektrycznych
• Zalecane jest archiwizowanie ważnych
danych.
• Pisząc na miejscu przeznaczonym na notatki
nie należy mocno naciskać.
• Nie należy naklejać etykiety na kartę
„Memory Stick Duo”, ani na adapter
Memory Stick Duo.
• Nosząc i przechowując kartę „Memory Stick
Duo”, umieścić ją w załączonej osłonie.
• Nie dotykać złącza karty „Memory Stick
Duo” palcami lub metalowymi
przedmiotami.
• Karty „Memory Stick Duo” nie uderzać,
zginać, ani nie upuszczać.
• Nie demontować ani nie przerabiać karty
„Memory Stick Duo”.
• Nie narażać karty „Memory Stick Duo” na
działanie wody.
• Kartę „Memory Stick Duo” należy chronić
przed dostępem małych dzieci. Mogą ją
połknąć przez przypadek.
• Nie należy używać ani przechowywać karty
„Memory Stick Duo” w następujących
warunkach:
– Miejsca o wysokiej temperaturze, na
przykład w zaparkowanym na słońcu
samochodzie
– Miejsca wystawione na bezpośrednie
działanie światła słonecznego
– Miejsca wilgotne lub miejsca, w których
obecne są substancje powodujące korozję
Uwagi o używaniu karty
„Memory Stick PRO Duo” (brak
w zestawie)
Poprawne działanie kart „Memory Stick PRO
Duo” o pojemności do 4 GB w tym aparacie
zostało potwierdzone.
Uwagi o używaniu adaptera
Memory Stick Duo do otworu CF
(w zestawie)
Inne
• Wkładając „Memory Stick Duo” do
adaptera Memory Stick Duo dla otworu CF,
upewnić się, że „Memory Stick Duo” jest
włożona prawidłową stroną, po czym włożyć
ją całkowicie. Włożenie nieprawidłowo może
spowodować usterkę.
• Używając „Memory Stick Duo” włożonej do
adaptera Memory Stick Duo dla otworu CF
w zgodnym urządzeniu, upewnić się, że
adapter Memory Stick Duo dla otworu CF
jest włożony prawidłową stroną.
Niewłaściwe użycie grozi uszkodzeniem
sprzętu.
• Nie wkładać adaptera Memory Stick Duo
dla otworu CF do zgodnego urządzenia bez
„Memory Stick Duo” w środku. Grozi to
jego uszkodzeniem.
• Gdy adapter Memory Stick Duo dla otworu
CF zostanie włożony do adaptera karty
CompactFlash-PC i podłączony do otworu
karty PC komputera, prawidłowe działanie
nie będzie gwarantowane.
• Dostarczony adapter Memory Stick Duo dla
otworu CF jest przeznaczony do użycia tylko
z tym aparatem. Można go używać z innymi
urządzeniami, ale prawidłowe działanie nie
jest gwarantowane.
• Wyjmując „Memory Stick Duo” z adaptera
Memory Stick Duo dla otworu CF, nacisnąć
jeden raz. „Memory Stick Duo”. Jeżeli karta
„Memory Stick Duo” zostanie wyciągnięta
bez uprzedniego jej naciśnięcia, może to
spowodować usterkę.
139
O karcie CF/Microdrive
• Przed pierwszym użyciem karty pamięci
należy ją sformatować na tym aparacie.
• Dane mogą zostać uszkodzone w
następujących wypadkach:
– Wyjęcie karty pamięci podczas odczytu lub
zapisu danych.
– Jeżeli karta pamięci jest przechowywana w
pobliżu silnie namagnetyzowanych
materiałów.
• Nośnik danych może być rozgrzany zaraz po
użyciu. Należy obchodzić się z nim ostrożnie.
• Nie zdejmować etykiety ani nie nalepiać
innej etykiety na już istniejącą.
• Gdy karta pamięci jest przenoszona lub
przechowywana, należy ją włożyć do
dostarczonego futerału.
• Nie narażać karty pamięci na kontakt z
wodą.
• Nie przyciskać mocno etykiety.
• Nie dotykać części ze złączem na karcie
pamięci rękami lub metalowymi
przedmiotami.
Uwagi o używaniu karty
Microdrive
Microdrive jest miniaturowym i lekkim
dyskiem twardym, zgodnym z CompactFlash
Type II.
• Microdrive jest miniaturowym dyskiem
twardym. Ponieważ Microdrive jest
obracającym się dyskiem, nie jest odporny
na wibracje i uderzenia, w przeciwieństwie
do karty „Memory Stick”, która oparta jest
na pamięci typu flash.
Należy pamiętać, aby nie przekazywać
karcie Microdrive wibracji lub uderzeń
podczas odtwarzania lub fotografowania.
• Należy pamiętać, że użycie karty Microdrive
w temperaturze poniżej 5°C może
spowodować obniżenie jakości działania.
Zakres temperatury pracy dla karty
Microdrive: 5 do 40°C
• Należy pamiętać, że karta Microdrive nie
może być używana w warunkach niskiego
ciśnienia atmosferycznego (powyżej
3 000 metrów ponad poziomem morza).
• Nie pisać na etykiecie.
140
O akumulatorze
Używać tylko akumulatora NP-FM55H.
Należy pamiętać, że akumulatory NPFM50 i NP-FM30 nie mogą być
używane.
O ładowaniu akumulatora
Zalecane jest ładowanie akumulatora w
temperaturze od 10°C do 30°C. Ładowanie w
temperaturze poza wymienionym zakresem
może być nieskuteczne.
Efektywne wykorzystywanie
akumulatora
• Żywotność akumulatora jest ograniczona.
Pojemność akumulatora stopniowo maleje
wraz z jego użyciem i z czasem. Jeśli czas
pracy akumulatora stanie się znacznie
krótszy, prawdopodobną przyczyną jest jego
wyeksploatowanie. Należy kupić nowy
akumulator.
• Żywotność akumulatora różni się zależnie
od warunków przechowywania i warunków
pracy, a także środowiska, w jakim
akumulator jest używany.
Inne
• Pojemność akumulatora maleje w niskich
temperaturach. Dlatego w zimnych
miejscach akumulator będzie działał krócej.
Aby wydłużyć czas działania akumulatora
należy:
– Nosić akumulator w kieszeni blisko ciała,
aby go ogrzać i wkładać do aparatu
bezpośrednio przed rozpoczęciem
fotografowania.
• Akumulator szybko się wyładuje, jeśli lampa
błyskowa będzie często używana.
• Zalecane jest trzymanie zapasowego
akumulatora w pogotowiu i wykonywanie
zdjęć próbnych przed zrobieniem aktualnych
zdjęć.
• Nie narażać akumulatora na działanie wody.
Akumulator nie jest wodoodporny.
• Nie zostawiać akumulatora w gorących
miejscach, takich jak w rozgrzanym
samochodzie lub na słońcu.
O żywotności akumulatora
O wskaźniku pozostałej energii
akumulatora
Gdy aparat jest używany z akumulatorem,
pozostały czas w minutach nie jest
pokazywany.
Jak przechowywać akumulator
Jeżeli akumulator nie będzie używany przez
długi czas, należy naładować go w pełni i
całkowicie rozładować raz do roku i
przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.
Aby utrzymać funkcję pracy akumulatora,
należy raz w roku naładować go i rozładować.
141
O ładowarce akumulatora
x O ładowarce akumulatora
• Nie ładować w ładowarce (w zestawie)
innych akumulatorów oprócz dostarczonego
akumulatora serii NP-FM. Akumulatory
inne niż tutaj podane mogą przeciekać, ulec
przegrzaniu lub wybuchnąć przy próbie
ładowania, powodując ryzyko porażenia
prądem i oparzeń.
• Naładowany akumulator należy wyjąć z
ładowarki. Jeżeli naładowany akumulator
będzie zostawiony w ładowarce, okres jego
żywotności może ulec skróceniu.
• Gdy miga lampka CHARGE, może to
oznaczać błąd akumulatora lub obecność w
ładowarce akumulatora innego niż
określonego rodzaju. Sprawdzić, czy
akumulator jest podanego tutaj rodzaju.
Jeżeli akumulator jest podanego tutaj
rodzaju, należy wyjąć akumulator, wymienić
go na nowy lub inny i sprawdzić, czy
ładowarka pracuje właściwie. Jeżeli
ładowarka akumulatora działa prawidłowo,
mógł nastąpić błąd akumulatora.
• Jeżeli ładowarka akumulatora jest
zanieczyszczona, ładowanie może nie
przebiegać prawidłowo. Należy wyczyścić
ładowarkę suchą ścierką, itp.
142
Akcesoria opcjonalne
W tej części opisano podłączanie i używanie popularnych akcesoriów dla tego aparatu.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi każdego z akcesoriów.
Zasilacz sieciowy/ładowarka AC-VQ900AM
Gdy dostępne jest gniazdko sieciowe (prądu zmiennego), używanie zasilacza
sieciowego/ładowarki eliminuje możliwość wyczerpania się akumulatora.
Aby podłączyć zasilacz, nastawić przełącznik POWER aparatu na OFF, otworzyć
osłonę i włożyć wtyczkę zasilacza sieciowego/ładowarki do gniazda DC-IN.
• Odłączając zasilacz sieciowy/ładowarkę od aparatu, należy najpierw wyłączyć zasilanie.
• Nie można używać innego zasilacza sieciowego niż AC-VQ900AM.
Pilot zdalnego sterowania RM-S1AM
Inne
Pilot umożliwia zwolnienie migawki bez dotykania aparatu. Zapobiega to drganiom
aparatu. W dodatku można utrzymywać wciśnięty spust migawki podczas naświetlania
na pozycji B (bulb) (str. 36).
Aby podłączyć pilota, otworzyć osłonę gniazda REMOTE (zdalne sterowanie) i włożyć
wtyczkę pilota.
• Jak pokazano na ilustracji powyżej, otworzyć osłonę od prawej strony i przekręcić ją przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara. Po użyciu przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zamknąć
osłonę.
143
Ponieważ na pasku naramiennym znajduje się zatrzask pilota, można zatrzasnąć
przewód, aby go zabezpieczyć.
Lampa błyskowa HVL-F56AM/HVL-F36AM
Silna lampa błyskowa może objąć zasięgiem większą odległość niż wbudowana lampa
błyskowa, umożliwiając wykonywanie pięknych zdjęć wykorzystanu flesza.
Lampa błyskowa HVL-F56AM
Aby użyć lampy błyskowej (brak w zestawie), zdjąć pokrywę stopki akcesoriów i
wsunąć lampę błyskową na aparat. Zdjęta pokrywa może być umieszczona na pokrywie
muszli ocznej.
Pokrywa stopki
akcesoriów
Szybkie synchronizowane fotografowanie (HSS)
Można wykonywać szybkie synchronizowane fotografowanie z HVL-F56AM lub z
HVL-F36AM.
Z założoną na aparat lampą błyskową HVL-F56AM lub HVL-F36AM i „HSS”
wyświetlonym w oknie LCD lampy, ograniczenie synchronizacji błysku* jest usunięte,
umożliwiając wykonywanie zdjęć z fleszem przy każdym czasie otwarcia migawki
dostępnym w tym aparacie (30 ~ 1/4000 sekund). Oznacza to szerszy wybór opcji liczby
144
przysłony. Nawet z lampą błyskową można poszerzyć przysłonę, aby rozmazać tło i
podkreślić obiekt, otrzymując perfekcyjne zdjęcie portretowe.
W dodatku, gdy lampa błyskowa jest używana z otwartą przysłoną w trybie priorytetu
przysłony lub w trybie ręcznego naświetlania, można otrzymać prawidłową ekspozycję
używając szybkiego błysku, nawet dla sceny o bardzo jasnym tle, co normalnie
spowodowałoby prześwietlenie.
* Synchronizacja błysku z krótkimi czasami dla tego aparatu wynosi 1/125 sekundy z Super
SteadyShot włączonym i 1/160 sekundy z Super SteadyShot wyłączonym. Czas otwarcia migawki
nie będzie krótszy przy innym fotografowaniu z fleszem niż synchronizacja z krótkimi czasami.
• W trybie synchronizacji z krótkimi czasami (gdy czas otwarcia migawki jest krótszy niż prędkość
synchronizacji błysku podana powyżej), w celowniku i na monitorze LCD pojawi się „H”.
• W trybie synchronizacji z krótkimi czasami zakres błysku jest mniejszy niż przy normalnym
fotografowaniu z lampą błyskową. Przed wykonaniem zdjęcia upewnić się, że obiekt jest wewnątrz
zakresu odległości wyświetlanego w oknie lampy błyskowej.
• Tryb synchronizacji z krótkimi czasami nie jest dostępny gdy wybrany zostanie dwu-sekundowy
samowyzwalacz lub [Synch.dł.czas].
• Jeżeli miernik błysku lub miernik koloru są używane, tryb synchronizacji z krótkimi czasami nie
jest dostępny, ponieważ nie można otrzymać prawidłowego naświetlenia. Należy wyłączyć
synchronizację z krótkimi czasami („HSS” nie pojawia się w oknie LCD lampy błyskowej) lub
wybrać czas otwarcia migawki dłuższy niż czas synchronizacji z krótkimi czasami.
Celownik kątowy FDA-A1AM/Lupa FDA-M1AM
Używając celownika kątowego Angle Finder lub lupy, należy zdjąć muszlę oczną.
Inne
• Czujnik oczny, znajdujący się pod celownikiem może zareagować. Zalecane jest nastawienie [Eye
Start AF] na [Wyłącz] (str. 82).
145
Zalecenia eksploatacyjne
x Nie używać/przechowywać
aparatu w następujących
miejscach
• W szczególnie gorących, suchych lub
wilgotnych miejscach
W miejscach takich, jak zaparkowany na
słońcu samochód korpus aparatu może się
zdeformować, co może być przyczyną awarii.
• Pod bezpośrednim działaniem światła
słonecznego lub w pobliżu grzejnika
Korpus aparatu może się odbarwić lub
zdeformować, co może być przyczyną awarii.
• W miejscu narażonym na kołyszące wstrząsy
• W pobliżu silnego pola magnetycznego
• W miejscach piaszczystych lub zapylonych
Należy uważać, aby piasek lub kurz nie
dostały się do aparatu. Może to spowodować
awarię, w niektórych przypadkach
nieusuwalną.
x Przenoszenie
Należy pamiętać o założeniu pokrywy
obiektywu lub pokrywy gniazda obiektywu
gdy aparat nie jest używany. Przed założeniem
pokrywy gniazda obiektywu usunąć z niej cały
kurz.
x O czyszczeniu
Czyszczenie monitora LCD
Wytrzeć powierzchnię ekranu, używając
zestawu czyszczącego LCD (brak w zestawie),
aby usunąć odciski palców, kurz itp.
Czyszczenie obiektywu
• Do czyszczenia powierzchni obiektywu z
kurzu należy użyć pędzla z dmuchawką. Gdy
kurz przylega do powierzchni, wytrzeć go
miękką ściereczką lub chusteczką
higieniczną lekko zwilżoną płynem do
czyszczenia obiektywu. Wycierać spiralnie
od środka ku brzegom. Nie rozpylać środka
do czyszczenia obiektywu bezpośrednio na
powierzchnię obiektywu.
146
• Nie dotykać wewnętrznych części aparatu,
takich jak kurtyna migawki, złącza
obiektywu lub lustro. Ponieważ kurz na
lustrze lub wokół lustra może wpływać na
system autofokusa, usunąć kurz za pomocą
dmuchawki. Jeżeli kurz opadnie na CCD,
może pojawiać się na obrazie zdjęcia.
Włączyć aparat na tryb czyszczenia (str. 101)
i oczyścić używając dmuchawki. Nie używać
dmuchawki z aerozolem do czyszczenia
aparatu wewnątrz. Używanie może
spowodować usterkę.
• Nie używać środka czyszczącego
zawierającego organiczne rozpuszczalniki,
takie jak rozcieńczalnik lub benzyna.
Czyszczenie powierzchni aparatu
Powierzchnię aparatu czyścić miękką szmatką,
lekko zwilżoną w wodzie, a następnie wytrzeć
suchą. Nie używać następujących środków,
ponieważ mogą uszkodzić wykończenie lub
obudowę.
• Środki chemiczne takie jak rozcieńczalnik,
benzyna, alkohol, ściereczki jednorazowe,
środki na komary, środki przeciwsłoneczne,
środki owadobójcze itp.
• Nie dotykać aparatu mając któryś z w/w
środków na rękach.
• Nie należy zostawiać aparatu w
długotrwałym kontakcie z gumą lub
winylem.
x O temperaturze pracy
Aparat ten jest zaprojektowany do użytku w
temperaturze od 0°C do 40°C (Gdy używana
jest karta Microdrive: 5°C do 40°C).
Fotografowanie w skrajnie zimnych lub
gorących miejscach, w temperaturze poza
wymienionym zakresem jest niezalecane.
x Skraplanie wilgoci
Jeżeli aparat zostanie przeniesiony prosto z
zimnego do ciepłego miejsca, wilgoć może się
skondensować wewnątrz lub na obudowie
aparatu. Skondensowanie wilgoci może
spowodować awarię aparatu.
Wilgoć może łatwo się skroplić gdy:
• Aparat zostanie przyniesiony z zimnego
miejsca, na przykład stoku narciarskiego, do
mocno nagrzanego pomieszczenia.
• Aparat zostanie zabrany z klimatyzowanego
pomieszczenia lub samochodu na dwór w
czasie upału.
Metoda ładowania wbudowanego
akumulatora
Włożyć naładowany akumulator do aparatu
lub podłączyć aparat do gniazdka ściennego za
pomocą zasilacza sieciowego/ładowarki (brak
w zestawie) i zostawić aparat na 24 godziny lub
dłużej z wyłączonym zasilaniem.
Metoda ładowania akumulatora
NP-FM55H
t
krok 1 w „Przeczytaj najpierw”
Jak zapobiegać skraplaniu się wilgoci
Przenosząc aparat z miejsca zimnego do
ciepłego, włożyć go do plastikowej torby,
szczelnie ją zamknąć i pozostawić aparat w ten
sposób na około godzinę, aby przystosował się
do nowych warunków.
Jeśli nastąpi skroplenie wilgoci
Wyłączyć aparat i poczekać około godzinę aż
wilgoć odparuje. Próbując zrobić zdjęcie
zawilgoconym obiektywem, nie można
uzyskać ostrych zdjęć.
Aparat posiada wewnętrzny, wbudowany
akumulator, podtrzymujący datę, godzinę i
inne ustawienia, niezależnie od tego, czy
zasilanie jest włączone czy wyłączone.
Akumulator ten jest stale ładowany, jeśli tylko
aparat jest używany. Jeżeli jednak aparat jest
tylko sporadycznie używany, wyładowuje się
stopniowo i jeżeli aparat nie będzie w ogóle
używany przez około 8 miesięcy, zupełnie się
wyładuje. W takim przypadku przed użyciem
aparatu akumulator należy naładować.
Nawet jeśli akumulator nie jest naładowany,
nadal aparat może być używany, niemożliwe
jest jedynie nanoszenie daty i godziny.
Inne
x O wewnętrznym,
wbudowanym akumulatorze
147
Dane techniczne
Aparat
[System AF]
System
[System]
Typ aparatu
Lustrzanka cyfrowa z
wbudowana lampą błyskową
i wymiennymi obiektywami
Obiektyw
Wszystkie obiektywy Sony
Zakres czułości
0 EV do 18 EV (przy
ekwiwalencie ISO 100)
[CCD]
Całkowita liczba pikseli aparatu
Około 10 800 000 pikseli
[Naświetlenie]
Efektywna liczba pikseli aparatu
Około 10 200 000 pikseli
Element pomiarowy
40-segmentowy o wzorze
plastra miodu SPC
Przetwornik
23,6 x 15,8 mm (format APSC), skanowanie
międzyliniowe, filtr barw
podstawowych
[Super SteadyShot]
Zakres pomiarowy
+1 EV do +20 EV (+4 EV do
+20 EV przy pomiarze
punktowym), (ISO 100 z
obiektywem F1,4)
System
[Migawka]
Mechanizm CCD-Shift
Kompensacja Super SteadyShot
W przybliżeniu 2 EV do
3,5 EV zmniejszenie czasu
otwarcia migawki (różni się
zależnie od warunków
zdjęciowych i używanego
obiektywu)
Typ
[Anti-Dust]
Synchronizacja z błyskiem
1/160 sekundy (z wyłączonym
Super SteadyShot),
1/125 sekundy (z włączonym
Super SteadyShot)
System
Powłoka ochronna
antystatyczna na filtrze
dolnoprzepustowym i
mechanizmie CCD-Shift
[Celownik]
148
System TTL z detekcją fazy,
czujniki liniowe CCD
(9 punktów, 8 linii z
centralnym czujnikiem
krzyżowym)
Typ
Optyczny niewymienny, z
dachowym, pentagonalnym
układem luster
Matówka
Sferyczna Acute Matte
Pole widzenia
0,95
Powiększenie
0,83 × z obiektywem 50 mm
nastawionym na
nieskończoność, –1 m–1
Elektronicznie sterowana
migawka szczelinowa o
przebiegu pionowym
Zakres czasów otwarcia
1/4 000 sekundy do
30 sekund, dostępny czas B
[Wbudowana lampa błyskowa]
Liczba przewodnia
GN 12 (w metrach dla ISO
100)
Czas ładowania
W przybliżeniu 3 sekundy
[Nośniki danych]
Karta CompactFlash (Typ
I,II), Microdrive, „Memory
Stick Duo” (z adapterem
Memory Stick Duo dla
otworu CF)
Odległość widzenia
W przybliżeniu 20 mm od
muszli ocznej, 16 mm od
ramy muszli ocznej dla –1D
(–1m–1)
[Monitor LCD]
Korekcja dioptryczna
–2,5 do +1,0 m–1
Całkowita ilość punktów
230 000 (960×240) punktów
Panel LCD
6,2 cm (typ 2,5) napęd TFT
[Zasilanie, dane ogólne]
Akumulator NP-FM55H
Używany akumulator
Akumulator
NP-FM55H
Używane ogniwo
Ogniwo litowe
[Inne]
PictBridge
Zgodny
Exif Print
Zgodny
PRINT Image Matching III
Zgodny
Wymiary
133,1×94,7×71,3 mm
(szer./wys./głęb., z wyjątkiem
elementów wystających)
Ciężar
Około 545 g (bez
akumulatora, karty pamięci i
akcesoriów korpusu)
Napięcie maksymalne
Prąd stały 8,4 V
Napięcie nominalne
Prąd stały 7,2 V
Pojemność
11,5 Wh (1 600 mAh)
Maksymalne wymiary
Około 38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(szer./wys./głęb.)
Ciężar
Około 78 g
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
Temperatura pracy
0 do 40°C
(Przy użyciu Microdrive:
5°C do 40°C)
Exif
Exif wer.2.21
Połączenie USB
Hi-Speed USB (zgodny z
USB 2.0)
Ładowarka BC-VM10
Wartości znamionowe wejścia
100V do 240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
Prąd stały 8,4 V, 750 mA
Temperatura pracy
0 do 40°C
Inne
Wyjście
Temperatura przechowywania
–20 do +60°C
Maksymalne wymiary
Około 70 × 25 × 95 mm
(szer./wys./głęb.)
Ciężar
Około 90 g
149
Resetowane nastawienia domyślne
z: resetowane
a: nie resetowane
* t Strony w „Przeczytaj najpierw”
Używając tarczy lub przycisku
Opcje
Resetowane do
A
B
C
D
Str.
—
a
a
a
a
19*
Regulacja dioptrii
—
a
a
a
a
16*
Szczegółowe wyświetlenie
a
a
a
z
21
Super SteadyShot
Wyświetlenie nagrywania
—
—
—
a
a
29
AUTO
z
z
z
z
40
AWB (Automatyczny
balans bieli)
z
z
z
z
42
Tryb ekspozycji
ISO/Korekcja krzywej
eksp
Balans bieli
Zdefiniowany balans bieli
Światło dzienne ±0
—
—
z
z
42
Temperatura barwowa/
Filtr CC
5 500K, filtr CC ±0
—
—
z
z
43
Własne ustawienie balansu
bieli
Światło dzienne ±0
—
—
a
z
44
Standard
z
z
z
z
45
Tryb koloru/Kontrast/
Nasycenie/Ostrość
Standard/±0/±0/±0
z3)
z3)
z
z
46
Obszar AF
Szerokie pole AF
z
a
z
z
48
AF-A
z
z2)
z
z
49
Auto błysk
z4)
z4)
z4)
z4)
51
±0.0
z
z
z
z
54
Wielosegmentowy
(pomiar 40-segmentowy o
wzorze plastra miodu)
z
z
z
z
55
Seria pojedyncza
z
z1)
z
z
57
±0.0
z
z
z
z
62
—
a
a
a
a
68
Pojedynczy obraz (z
danymi nagrywania)
a
a
a
z
69
Optym. D-Range
Tryb AF
(AF-S/DMF/AF-A/AF-C)
Tryb lampy błyskowej
Korekcja błysku
Tryb pomiaru światła
Tryb Drive
Korekcja ekspozycji
Tryb ostrości (MF/AF)
Wyświetlenie odtwarzania
A: Fotografowanie AUTO (str. 26)
B: Selekcja sceny (str. 27)
C: Resetowanie funkcji nagrywania (str. 84)
150
D: Resetowane nastawienia domyślne (str. 102)
1)„Ciągły” gdy w trybie Sportu w akcji.
2)„AF-C” w trybie Sportu w akcji, „AF-S” w trybie Makro.
3)„Nastawienie, które aparat zaleca”, gdy w trybie AUTO lub Selekcji sceny.
4)„Auto błysk” lub „Błysk wypełniający”. („Synch.dł.czas” lub „Bezprzewod.” jest anulowane.)
Menu nagrywania
Opcje
Rozmiar obrazu
Resetowane do
A
B
C
D
Str.
a
a
z
80
L:10M
a
Jakość
Fine
a
a
a
z
80
Podgląd obrazu
2 sek.
a
a
a
z
81
Red. zakłóceń
Włącz
a
a
a
z
82
Eye Start AF
Włącz
a
a
a
z
82
Czerw. oczy
Wyłącz
a
a
a
z
83
Reg. błysku
Błysk ADI
z
a
a
z
83
Błysk domyślny
Auto błysk
a
a
a
z
84
Bracket-kol.
0t–t+
a
a
a
z
84
A: Fotografowanie AUTO (str. 26)
B: Selekcja sceny (str. 27)
C: Resetowanie funkcji nagrywania (str. 84)
D: Resetowane nastawienia domyślne (str. 102)
Opcje
Inne
Menu odtwarzania
Resetowane do
A
B
C
D
Str.
Przegląd plik
a
a
a
z
87
DPOF ustaw
—
a
a
a
a
88
Nadruk daty
Wyłącz
a
a
a
z
89
Druk indeksu
—
—
—
—
—
89
Format indeksu
A: Fotografowanie AUTO (str. 26)
B: Selekcja sceny (str. 27)
C: Resetowanie funkcji nagrywania (str. 84)
D: Resetowane nastawienia domyślne (str. 102)
151
Menu ustawień
Opcje
Resetowane do
A
B
C
D
Str.
Autofokus
z
z
a
z
90
Blok.fokusa
a
a
a
z
90
Przycisk AEL
Blokada AE
a
a
a
z
90
Ustaw pokr st.
Prędk.migawki
a
a
a
z
92
Ustaw komp eks
Zastane&błysk
a
a
a
z
92
Wspomaganie AF
Włącz
a
a
a
z
93
BlokadaMigawki
Wył:brak kart
a
a
a
z
94
BlokadaMigawki
Wł:brak ob.
a
a
a
z
94
Ustaw. pola AF
0,3s. wyśw.
a
a
a
z
94
Wyśw. monitora
Automatyczne
a
a
a
z
95
Wyśw. nagr.
Autom. obrót
a
a
a
z
95
Wyśw. odtw.
Autom. obrót
a
a
a
z
95
Nast.priorytet
PrzyciskBlokad
A: Fotografowanie AUTO (str. 26)
B: Selekcja sceny (str. 27)
C: Resetowanie funkcji nagrywania (str. 84)
D: Resetowane nastawienia domyślne (str. 102)
152
Menu nastawiania
Resetowane do
A
B
C
D
Str.
Jasność LCD
Opcje
Standard
a
a
a
z
96
Tryb transferu
Pamięć mas.
a
a
a
z
96
Wyjście wideo
—
a
a
a
a
96
Sygnały audio
Włącz
a
a
a
z
97
Ust. data/czas
—
a
a
a
a
97
Pamięć nr plik
Włącz
a
a
a
z
98
Forma stand.
a
a
a
z
98
—
a
a
a
a
99
Podświetl. LCD
5 sek.
a
a
a
z
100
Oszcz. energii
3 min.
a
a
a
z
100
Pamięć menu
Wył.
a
a
a
z
100
Potw. kasow.
“Nie”
a
a
a
z
101
Nazwa katalogu
Wybierz kat.
A: Fotografowanie AUTO (str. 26)
B: Selekcja sceny (str. 27)
C: Resetowanie funkcji nagrywania (str. 84)
D: Resetowane nastawienia domyślne (str. 102)
Inne
153
Indeks
Indeks
Cyfry
C
F
40-segmentowy matrycowy
pomiar światła .............56
CD-ROM.................. 113, 119
Filtr CC................................ 43
Centralnie ważony ............. 56
Format indeksu................... 87
Ciągły AF............................ 50
Formatowanie..................... 86
Ciągły bracketing ............... 60
Fotografowanie BULB ...... 36
Cień ..................................... 43
Fotografowanie ciągłe........ 58
Czarno-białe ....................... 46
Fotografowanie z
autoprogramem...........26
A
Adobe RGB ........................46
Akumulator
Ładowanie
t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”
Czas otwarcia migawki...... 11
Czerwone oczy ................... 83
Wkładanie/Wyjmowanie
t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”
Czyszczenie....................... 146
Wskaźnik pozostałej
mocy
t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”
D
Czyszczenie CCD ............ 101
H
DirectX ............................. 104
Hi200 ................................... 41
D-Range Optimizer........... 45
Autofokus..............................8
Druk indeksu.............. 89, 121
Automatyczny AF..............50
Drukowanie...................... 120
Tryb indeksu.............. 121
B
Tryb pojedynczego
zdjęcia ........................ 121
Balans bieli..........................42
Blokada AE ........................64
Drukowanie
bezpośrednie ............. 121
Blokada AF
t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”
Drukowanie w trybie
pojedynczego
zdjęcia ........................ 121
Blokada ekspozycji ............64
Blokada migawki................94
Blokada ogniskowej .............9
Błysk ADI ...........................83
Błysk wypełniający.............51
Fotografowanie
t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”
Dane techniczne .............. 148
Auto-błysk ...........................51
Bezprzewodowy flesz.........52
Fotografowanie z długim
czasem ekspozycji ....... 36
I
Image Data Converter
SR ....................... 117, 119
Instalacja ................... 112, 119
ISO....................................... 40
J
Jakość obrazu................12, 80
Jasność LCD ....................... 96
Język ....................................97
t krok 3 w „Przeczytaj
najpierw”
E
Efektywne piksele ........... 148
Ekran
JPEG ................................... 80
JPG ....................................110
Wskaźnik ......................17
Bracketing balansu bieli ....61
Zmiana
wyświetlenia ................ 21
Bracketing w świetle
otaczającym..................61
Ekran indeksu .................... 69
Elementy aparatu .............. 14
Eye-Start AF ...................... 82
K
Kabel USB ................ 106, 122
Kabel zasilania
t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”
Karta pamięci
Liczba obrazów ...........22
Wkładanie/Wyjmowanie
t krok 4 w „Przeczytaj
najpierw”
154
Kasowanie ...........................85
t krok 6 w „Przeczytaj
najpierw”
Kolejność bracketingu........84
Kolor ....................................12
Kolor/DEC ..........................46
Komputer ..........................103
Kopiowanie obrazów
.............................105, 118
Macintosh...................118
Oglądanie w aparacie
plików obrazu wcześniej
zapisanych na
komputerze ................111
Oprogramowanie
.............................112, 113
Ł
N
Ładowanie akumulatora
t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”
Nadruk daty ........................89
Ładowarka akumulatora
t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”
Nastawienie DPOF ............88
Nastawienie obszaru AF....94
Nastawienie pokrętła
sterowania ....................92
Nastawienie priorytetu ......90
M
Nasycenie ............................47
Makro .................................. 27
Naświetlenie........................11
„Memory Stick Duo”....... 138
Naświetlenie ręczne ...........33
Menu ................................... 77
Natychmiastowy
podgląd.........................81
Menu nagrywania 1 .... 80
Menu nagrywania 2 .... 83
Menu nastawiania 1.... 96
Nazwa katalogu ..................98
Nazwa pliku ......................110
Niedoświetlenie ..................11
Windows.....................103
Menu nastawiania 2.... 98
Zalecane środowisko
.............................104, 118
Menu nastawiania 3
....................................100
Komputer Macintosh .......118
Menu odtwarzania 1... 85
Zalecane środowisko 118
Menu odtwarzania 2... 88
Nocny widok (Scene
Selection) .....................28
Komputer Windows .........103
Menu własnych ustawień
1 .................................... 90
Nowy katalog ......................99
Menu własnych ustawień
2 .................................... 94
O
Zalecane środowisko
.....................................104
Nocny portret......................28
Nocny widok
(Kolor/DEC) ...............46
Menu nagrywania 1............ 80
Obracanie ............................73
Kontrast ...............................47
Menu nagrywania 2............ 83
Obszar AF ...........................48
Kontrola błysku ..................83
Menu nastawiania 1 ........... 96
Ochrona ...............................86
Kopiowanie zdjęć na
komputer............105, 118
Menu nastawiania 2 ........... 98
Odbiornik TV .....................75
Menu nastawiania 3 .........100
Oglądanie obrazu ...............69
Korekcja błysku ..................54
Menu odtwarzania 1 .......... 85
Menu odtwarzania 2 .......... 88
L
Lampa błyskowa .................43
Lampka aktywności
t krok 4 w „Przeczytaj
najpierw”
Liczba F otworu przysłony 30
Liczba obrazów ...................22
Lo80 .....................................41
Lokalne pole ogniskowania
.......................................49
Menu własnych ustawień 1
...................................... 90
Menu własnych ustawień 2
...................................... 94
Miejsca zapisu plików
obrazów i nazwy
plików......................... 110
Miejsce zapisu plików...... 110
Muszla oczna ...................... 37
t krok 6 w „Przeczytaj
najpierw”
Indeks
Komunikaty ostrzegawcze
.....................................136
Oprogramowanie......112, 113
Ostrość .............................8, 47
Ostrzeżenie o drganiach
aparatu
t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”
Ostrzeżenie o limicie
luminancji.....................71
Oszczędzanie energii........100
t krok 3 w „Przeczytaj
najpierw”
155
P
Przysłona............................. 11
Synchronizacja przed
zamknięciem
migawki ........................ 51
Pamięć wyboru menu.......100
Punktowe pole
ogniskowania .............. 48
Synchronizacja z wolną
migawką ....................... 66
Pasek na ramię.................... 16
Punktowy............................ 56
System operacyjny.... 104, 118
Pamięć masowa...................96
Pamięć numeru pliku .........98
Przycisk utrzymania
ogniskowej................... 90
PC.......... zobacz „Komputer”
R
Pejzaż (Selekcja sceny) ......27
RAW ................................... 81
PictBridge..........................121
Redukcja zakłóceń............. 82
Picture Motion
Browser ......................112
Ś
Piksel....................................12
Regulacja dioptrii
t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”
Pilot ....................................143
Regulacja naświetlenia...... 62
Światło jarzeniowe .............43
Pochmurnie .........................43
Resetowane nastawienia
domyślne ................... 102
T
Resetowanie ....................... 84
Temperatura barwowa ....... 43
Ręczne ogniskowanie........ 68
Tryb AF ............................... 49
Ręczny autofokus .............. 50
Tryb automatycznej regulacji
t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”
Podgląd głębi pola ..............67
Podłączenie
Drukarka....................122
Komputer ...................106
Odbiornik TV..............75
Pojedynczy AF....................50
Pojedynczy bracketing .......60
Pokrywa muszli ocznej.......37
Pokrywa stopki
akcesoriów ................. 144
Portret (Kolor/DEC) .........46
Portret (Selekcja sceny).....27
Potwierdzenie
kasowania...................101
Powiększenie....................... 74
Prezentacja zdjęć ................88
Priorytet czasu otwarcia
migawki ........................31
Priorytet przysłony.............30
Przedbłysk TTL..................83
Rozmazanie .......................... 9
Rozmiar obrazu.................. 12
Rozszerzenie ............ 110, 111
S
Samowyzwalacz.................. 59
Selekcja sceny .................... 27
Skala Ev .................. 34, 61, 64
Skala Super SteadyShot
t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”
Skraplanie wilgoci............ 147
Sport w akcji....................... 28
sRGB................................... 47
Standardowa
(Jakość obrazu)........... 80
Przełącznik blokady
zapisu..........................138
Standardowe
(Kolor/DEC)............... 46
Przesunięcie programu ......29
Stopniowanie ekspozycji... 59
Przesunięcie ręczne............35
Sygnały audio ..................... 97
Przycisk AEL......................90
Szybkie synchronizowane
fotografowanie .......... 144
Światło dzienne ..................43
Tryb Drive ...........................57
Tryb lampy błyskowej .. 51, 84
Rozwiązywanie
problemów ................ 125
Przeglądarka plików ..........69
Prześwietlenie.....................11
156
Szerokie pole
ogniskowania............... 48
Pejzaż (Kolor/DEC)...........46
t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”
Tryb ogniskowania .............47
Tryb pomiaru światła .........55
Tryb transferu ..................... 96
Trzymanie aparatu
t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”
Tungsten .............................. 43
U
Ustawianie zegara
t krok 3 w „Przeczytaj
najpierw”
Ustawienie daty/czasu ....... 97
t krok 3 w „Przeczytaj
najpierw”
Używanie aparatu za granicą
t krok 1 w „Przeczytaj
najpierw”
W
Wbudowany
akumulator.................147
Wciskanie do połowy ...........8
t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”
Zoom
t krok 5 w „Przeczytaj
najpierw”
Zwolnić ............................... 90
Żywy .................................... 46
Wielosegmentowy ..............56
Własne ustawienie balansu
bieli ...............................44
Wskaźnik ..... zobacz „Ekran”
Wspomaganie AF...............93
Współczynnik
kompresji................13, 80
Wybranie katalogu. ............99
Wyjście wideo......................96
Wysoka jakość.....................80
Wyświetlenie
histogramu....................71
Wyświetlenie informacji o
nagrywaniu.......18, 21, 95
Wyświetlenie monitora ......95
Wyświetlenie
odtwarzania..................95
Z
Zachód słońca
(Kolor/DEC)................46
Zakładanie obiektywu
t krok 2 w „Przeczytaj
najpierw”
Indeks
Zachód słońca (Selekcja
sceny)............................28
Zalecenia
eksploatacyjne ...........146
Zasięg błysku ................40, 54
Zasilacz sieciowy/
ładowarka...................143
Zdefiniowany balans
bieli ...............................42
Zewnętrzna lampa
błyskowa...............52, 144
Złącze DC-IN....................143
Zone Matching ...................41
157
Znaki towarowe
•
jest znakiem towarowym Sony
Corporation.
• „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„MagicGate” i
są
znakami towarowymi Sony Corporation.
• Microsoft, Windows i DirectX są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi Microsoft Corporation
w U.S.A. i/lub w innych krajach.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac i eMac są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX i Pentium są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi Intel Corporation.
• CompactFlash jest znakiem towarowym
SanDisk Corporation.
• Microdrive jest zastrzeżonym znakiem
towarowym Hitachi Global Storage
Technologies w USA i/lub w innych krajach.
• Adobe jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym Adobe
Systems Incorporated w USA i/lub w innych
krajach.
• D-Range Optimizer Advanced opracowany
w oparciu o technologię dostarczoną przez
Apical Limited.
• Ponadto używane w instrukcji nazwy
systemów i produktów są zwykle znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich twórców lub
producentów. Jednakże w niniejszej
instrukcji symbole ™ i ® nie są zawsze
używane.
158
2-689-106-12 (1)
Przed rozpoczęciem
operacji
Używanie funkcji
fotografowania
Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR)
Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów
100
Używanie funkcji
oglądania
Używanie własnych
menu
Używanie
komputera
Drukowanie zdjęć
DSLR-A100
Rozwiązywanie
problemów
Inne
„Przeczytaj najpierw” (oddzielna broszura)
Objaśnienie ustawień i podstawowych operacji
podczas fotografowania/podglądu.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać
tę instrukcję obsługi i „Przeczytaj najpierw” (oddzielna broszura)
oraz zachować je do wykorzystania w przyszłości.
Dodatkowe informacje o tym produkcie
i odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania są na naszej internetowej stronie
Obsługi Klienta.
© 2006 Sony Corporation
Indeks
Download PDF

advertising