Sony | SLT-A77V | Sony SLT-A77V Instrukcja obsługi

4-291-133-13 (1)
Aparat cyfrowy z
wymiennymi obiektywami
Przygotowanie aparatu
Rejestrowanie i wyświetlanie
obrazów
Instrukcja obsługi
mocowaniem A
Rejestrowanie obrazów w
zależności od obiektu
Używanie funkcji
fotografowania
Korzystanie z funkcji
odtwarzania
Wykaz funkcji
Oglądanie zdjęć na
komputerze
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul.
Ogrodowa 58.
Inne
Obsługa zaawansowana
Indeks
Wydrukowano przy użyciu tuszu na bazie oleju
roślinnego, nie zawierającego lotnych związków
organicznych.
Ostrzeżenie
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
WAŻNE INSTRUKCJE
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO
POŻARU I PORAŻENIA PRĄDEM,
POSTĘPUJ ZGODNIE Z TYMI
INSTRUKCJAMI
Jeżeli kształt wtyczki nie pasuje do
gniazda elektrycznego, użyj adaptera
wtyczki (tzw. przejściówki) o właściwej
dla gniazda elektrycznego konfiguracji.
OSTRZEŻENIE
Akumulator
Nieprawidłowe obchodzenie się z
akumulatorem może doprowadzić do
jego wybuchu, pożaru lub nawet
poparzenia chemicznego. Należy
przestrzegać następujących uwag.
• Akumulatora nie należy demontować.
• Nie należy zgniatać ani narażać
akumulatora na zderzenia lub
działanie sił takich, jak uderzanie,
upuszczanie lub nadepnięcie.
• Nie należy doprowadzać do zwarcia
ani do zetknięcia obiektów
metalowych ze stykami akumulatora.
• Akumulatora nie należy wystawiać na
działanie wysokich temperatur
powyżej 60°C spowodowanych
bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych lub pozostawieniem w
nasłonecznionym samochodzie.
• Akumulatora nie należy podpalać ani
wrzucać do ognia.
• Nie należy używać uszkodzonych lub
przeciekających akumulatorów
litowo-jonowych.
• Należy upewnić się, że akumulator
jest ładowany przy użyciu oryginalnej
ładowarki firmy Sony lub urządzenia
umożliwiającego jego naładowanie.
• Akumulator należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
• Należy chronić akumulator przed
wilgocią i zamoczeniem.
• Akumulator należy wymienić tylko na
akumulator tego samego lub zbliżonego
typu, zgodnie z zaleceniami firmy Sony.
• Zużytych akumulatorów należy
pozbyć się szybko, tak jak opisano w
instrukcji.
Ładowarka akumulatora
Nawet jeśli lampka CHARGE nie
świeci się, ładowarka nie jest odłączona
od źródła prądu zmiennego dopóki jest
podłączona do gniazdka sieciowego.
Jeżeli wystąpią problemy z ładowarką
podczas jej używania, należy
natychmiast wyłączyć zasilanie,
odłączając wtyczkę od gniazdka
sieciowego.
2
Jeżeli przewód zasilający jest
dostarczony, jest on przeznaczony
wyłącznie do użycia z tym aparatem i nie
może być używany razem z innym
sprzętem elektrycznym.
Uwaga
Na obraz i dźwięk z urządzenia może
wpływać pole elektromagnetyczne
o określonej częstotliwości.
Uwaga
Uwaga dla klientów w
Europie
Niniejszym Sony Corporation
oswiadcza, ze SLT-A77V Aparat
cyfrowy z wymiennymi obiektywami jest
zgodne z zasadniczymi wymaganiami
oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/
WE. Szczegółowe informacje znaleźć
można pod następującym adresem
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Jeśli ładunki elektrostatyczne lub
pola elektromagnetyczne spowodują
przerwanie przesyłania danych, należy
uruchomić ponownie aplikację lub
odłączyć, a następnie ponownie
podłączyć kabel komunikacyjny
(USB itp.).
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne systemy
zbiórki)
Uwaga dla klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest
firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem
w sprawach bezpieczeństwa
produktu i Normy kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) jest firma
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Aby uzyskać informacje na temat
dowolnych usług lub gwarancji, należy
zapoznać się z adresami podanymi
w oddzielnych dokumentach o usługach
i gwarancji.
Niniejszy produkt został przetestowany
i uznany za spełniający wymagania
dyrektywy R&TTE dotyczące
korzystania z kabli połączeniowych
o długości poniżej 3 metrów.
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się
z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub
ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
3
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria
nie może być traktowana jako
odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych baterii może
być stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są
dodawane, jeśli bateria zawiera więcej
niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana,
należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii, prosimy
o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji
obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
zbiórki i recyklingu baterii należy
4
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Spis treœci
Obsługa
podstawowa ........................................................................... 13
W tej części podano podstawowe informacje z zakresu obsługi aparatu.
Należy najpierw zapoznać się z treścią tego rozdziału.
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ..................... 14
Przygotowanie aparatu
Sprawdzenie dostarczonych elementów ..................... 17
Elementy aparatu .......................................................... 18
Ładowanie akumulatora .............................................. 25
Wkładanie akumulatora/karty pamięci (oddzielnie w
sprzedaży) ................................................................. 27
Zakładanie obiektywu .................................................. 30
Włączanie aparatu i ustawianie zegara ....................... 33
Przed przystąpieniem do rejestrowania obrazów ...... 36
Regulacja wizjera do ostrości wzroku (korekcja
dioptryczna) ..................................................... 36
Prawidłowe trzymanie aparatu ............................... 36
Rejestrowanie i wyœwietlanie obrazów
Fotografowanie ............................................................. 38
Nagrywanie filmów ....................................................... 40
Odtwarzanie obrazów ................................................... 41
Kasowanie obrazów (Kasuj) ........................................ 42
Rejestrowanie obrazów w zależnoœci od obiektu
Zmiana kąta ustawienia monitora LCD ..................... 43
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach ............... 44
......................................................................... 45
Wybór sceny ..................................................... 46
Rozległa panorama/
Rozległa panorama 3D
............................................................................ 47
Priorytet AE przy zdjęciach seryjnych ............ 48
5
Używanie funkcji fotografowania
Używanie lampy błyskowej .......................................... 49
Regulowanie jasności obrazu ....................................... 51
Wybór trybu pracy ........................................... 53
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania (DISP)
..................................................................................... 54
Ustawianie rozmiaru obrazu ........................................ 55
Rozm. Obrazu .......................................................... 55
Panorama: Rozmiar ................................................. 56
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Powiększanie obrazów .................................................. 57
Przełączanie do wyświetlania listy obrazów ............... 58
Przeglądanie obrazów na ekranie telewizora ............ 59
Wykaz funkcji
Funkcje obsługiwane przyciskami/pokrętłem ............ 60
Wybór funkcji za pomocą przycisku Fn (Funkcja) ... 61
Funkcje wybierane przyciskiem Fn (Funkcja) ........... 62
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU ..... 64
Korzystanie z funkcji pomocy w aparacie .................. 73
Przewodnik w aparacie ............................................ 73
Oglądanie zdjęć na komputerze
Współpraca z komputerem .......................................... 74
Korzystanie z oprogramowania ................................... 76
Wybór metody tworzenia płyty z filmami .................. 80
Inne
Wykaz symboli wyświetlanych na ekranie ................. 83
Funkcje dostępne w poszczególnych trybach
rejestrowania obrazów ............................................ 86
Dostępne tryby błysku .................................................. 87
6
Obsługa
zaawansowana ........................................................................... 89
W tym rozdziale podano dalsze informacje dotyczace aparatu.
Przygotowanie
Konfigurowanie aparatu .............................................. 90
Zdejmowanie muszli ocznej .................................... 90
Ekran wyświetlany w trybie rejestrowania obrazów
..................................................................................... 91
Wybór trybu wyświetlania ...................................... 91
Histogram ................................................................. 92
Cyfrowy wskaźnik wypoziomowania ..................... 93
Ekran graficzny ........................................................ 93
Monitorowanie obiektu przez obiektyw bez
wyświetlonych efektów .................................. 94
Wykaz symboli w trybie wizjera ............................. 94
Panel wyświetlacza ................................................... 97
Rejestrowanie wyrazistego obrazu bez drgań aparatu
..................................................................................... 98
Wskaźnik (Ostrzeżenie o drganiach aparatu) ...... 98
Korzystanie z funkcji SteadyShot .......................... 98
Korzystanie ze statywu ............................................ 99
Rejestrowanie obrazów
Wybór trybu rejestrowania obrazów ........................ 100
AUTO ........................................................... 100
....................................................................... 100
Wybór sceny ................................................... 101
Rozległa panorama/
Rozległa panorama 3D
.......................................................................... 104
Ciągły Priorytet AE ........................................ 106
Program Auto .................................................... 107
Priorytet przysłony ............................................ 108
Priorytet migawki .............................................. 111
Ekspozycji ręcznej ............................................. 112
BULB .................................................................. 114
Konfiguracja nagrywania filmów .............................. 117
Łatwe nagrywanie filmów ..................................... 117
7
Nagrywanie filmów z regulacją czasu otwarcia
migawki i przysłony ...................................... 118
Format pliku ........................................................... 120
Ustawienie nagrywania ......................................... 121
Nagrywanie dźwięku ............................................. 122
Ustawianie ostrości ..................................................... 123
Autofokus ............................................................... 123
Blokada ostrości ..................................................... 126
Obszar AF ............................................................... 127
Wspomaganie AF .................................................. 128
Regulacja AF .......................................................... 128
Śledzenie obiektu ................................................... 129
Ręczne ustawianie ostrości ................................... 130
Zarys ........................................................................ 132
Powiększenie .......................................................... 132
Bezpośrednie ostrzenie ręczne ............................. 134
Sterowanie AF/MF ................................................ 135
Wykrywanie twarzy ..................................................... 136
Wykrywanie twarzy ............................................... 136
Rejestracja twarzy .................................................. 137
Zdj. z uśmiechem ................................................... 138
Regulowanie jasności obrazu ..................................... 141
Blokada AE ............................................................ 141
Tryb pomiaru .......................................................... 142
Korekcja błysku ..................................................... 143
Reg.błysku .............................................................. 143
Lampa błyskowa .......................................................... 145
Bezprzewodowa lampa błyskowa ........................ 146
Synchronizacja z długimi czasami otwarcia migawki
.......................................................................... 147
Korzystanie z lampy błyskowej wyposażonej w kabel
synchronizacyjny ........................................... 148
Ustawienie ISO ........................................................... 149
Wieloklatkowa redukcja szumów ........................ 150
Automatyczna kompensacja jasności i kontrastu (DRange) ..................................................................... 151
Opt. D-Range ......................................................... 151
Auto HDR .............................................................. 152
8
Ustawianie obróbki obrazu ........................................ 154
Efekt wizualny ........................................................ 154
Strefa twórcza ......................................................... 155
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli) ................. 158
Ekran precyzyjnej regulacji koloru. ..................... 159
Temp.barw./Filtr kolorowy ................................... 160
Własny balans bieli ................................................ 161
Przybliżanie w pojedynczym kroku .......................... 163
Wybór trybu pracy ......................................... 164
Wykonywanie zdjęć pojedynczych ...................... 164
Seria zdjęć ............................................................... 164
Samowyzw .............................................................. 165
Bracket: Seryjne/Bracket pojedynczy ................. 165
Brack.bal.bieli ........................................................ 167
Bracket DRO ......................................................... 168
Pilot .......................................................................... 168
Odtwarzanie
Ekran wyświetlany w trybie odtwarzania ................. 170
Przełączanie ekranu podczas odtwarzania .......... 170
Wykaz symboli na ekranie z histogramem ......... 170
Korzystanie z funkcji odtwarzania ............................ 172
Obracanie obrazu ................................................... 172
Tryb oglądania ....................................................... 172
Pokaz zdjęć ............................................................. 173
Wyświetl.odtw. ....................................................... 174
Przewijanie zdjęć panoramicznych ...................... 174
Ochrona obrazów (Chroń) ......................................... 175
Kasowanie obrazów (Kasuj) ...................................... 176
Usuwanie (Wiele obrazów) .................................. 176
Usuwanie wszystkich zdjęć lub filmów w tym samym
trybie oglądania ............................................. 177
Informacje o odtwarzaniu na ekranie telewizora .... 178
Oglądanie 3D ......................................................... 178
Korzystanie z funkcji „BRAVIA” Sync ............. 179
9
Konfiguracja aparatu
Ustawienie GPS (tylko model SLT-A77V) ............. 180
Dane pomocnicze GPS .......................................... 181
Aut. akt. godz. GPS ............................................... 182
Ustawianie formatu i jakości obrazu ........................ 183
Format obrazu ........................................................ 183
Jakość ...................................................................... 183
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu ................... 185
Red.sz.dł.naśw. ....................................................... 185
Red.sz.wys.ISO ....................................................... 185
Przestrzeń barw ...................................................... 186
Wyzw.bez obiek. .................................................... 187
Linia siatki .............................................................. 187
Auto podgląd .......................................................... 187
Funkcja przyc. AEL ............................................... 188
Przycisk ISO, Przycisk AF/MF ............................. 188
Przycisk Podgląd .................................................... 189
Elektroniczna przednia kurtyna migawki ........... 189
Jasność LCD ........................................................... 189
Jasność wizjera ....................................................... 190
Oszcz.energii ........................................................... 190
Ustaw. FINDER/LCD .......................................... 190
Kompensacja obiektywu ............................................ 191
Komp. ob.: Winietowanie obrzeża ....................... 191
Komp. ob.: Aberracja chromatyczna ................... 191
Komp. ob.: Zniekształc. ........................................ 191
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci
................................................................................... 192
Formatuj .................................................................. 192
Numer pliku ............................................................ 192
Nazwa katalogu ...................................................... 193
Wybierz kat. NAGR. ............................................. 193
Nowy katalog .......................................................... 193
Odz. bazę dan. obr. ................................................ 194
Ustaw. przesyłania ................................................. 194
Zapisywanie własnych ustawień ................................ 196
Resetowanie ustawień do wartości domyślnych ...... 198
Sprawdzanie wersji aparatu ....................................... 202
10
Komputer
Podłączanie aparatu do komputera .......................... 203
Ustawianie połączenia USB ................................. 203
Podłączanie do komputera ................................... 204
Importowanie obrazów do komputera (Windows)
.......................................................................... 204
Importowanie obrazów do komputera (Macintosh)
.......................................................................... 206
Usuwanie połączenia USB .................................... 206
Tworzenie płyty z filmami .......................................... 208
Tworzenie płyty w formacie AVCHD ................ 208
Tworzenie płyty z obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD) .................................... 209
Płyty współpracujące z programem „PMB” ....... 210
Drukowanie
Określanie DPOF ....................................................... 211
Nadruk daty ............................................................ 211
Czyszczenie
Czyszczenie aparatu i obiektywu .............................. 212
Czyszczenie czujnika obrazu ...................................... 213
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje
Rozwiązywanie problemów ....................................... 217
Komunikaty ostrzegawcze ......................................... 228
Środki ostrożności ....................................................... 231
Używanie aparatu za granicą — źródła zasilania .... 234
Format AVCHD ......................................................... 235
GPS (tylko model SLT-A77V) .................................. 236
Nagrania trójwymiarowe ............................................ 238
Karta pamięci .............................................................. 240
Ładowanie akumulatora/Ładowarka ........................ 242
Licencja ........................................................................ 244
Sprawdzanie liczby możliwych do zarejestrowania
zdjęć/czasu nagrywania ......................................... 246
Dane techniczne .......................................................... 251
Indeks ......................................................................................... 260
11
Obsługa podstawowa
W tej części podano podstawowe informacje z
zakresu obsługi aparatu. Z tą częścią należy
zapoznać się w pierwszej kolejności. Aby w
pełniejszy sposób wykorzystać możliwości
aparatu, należy zapoznać się z częścią „Obsługa
zaawansowana” (strona 89).
13
Uwagi dotyczące korzystania z
aparatu
Procedura wykonywania zdjęć
• Opisywany aparat oferuje 2 tryby
monitorowania obiektów: tryb
monitora LCD, w którym
wykorzystywany jest monitor LCD,
oraz tryb wizjera, w którym używany
jest wizjer.
• Zarejestrowany obraz może odbiegać
od obrazu oglądanego przed jego
nagraniem.
Uwagi dotyczące funkcji
opisywanego aparatu
• W celu sprawdzenia, czy jest to
urządzenie zgodne z zapisem 1080 60i
bądź z zapisem 1080 50i, należy
sprawdzić jego oznaczenie na spodzie
aparatu.
Urządzenie zgodne z zapisem
1080 60i: 60i
Urządzenie zgodne z zapisem
1080 50i: 50i
• Opisywany aparat jest zgodny
zarówno z filmami w formacie
1080 60p jak i 50p. W odróżnieniu do
standardowych trybów nagrywania
stosowanych do tej pory,
wykorzystujących metodę zapisu z
przelotem, w opisywanym aparacie
wykorzystano metodę zapisu
progresywnego. Dzięki temu
uzyskano wyższą rozdzielczość oraz
bardziej płynny i realistyczny obraz.
• Podczas oglądania obrazów
trójwymiarowych zarejestrowanych
opisywanym aparatem na monitorach
zgodnych z funkcją 3D mogą wystąpić
objawy dyskomfortu, np.: zmęczenie
oczu, nudności lub uczucie zmęczenia.
W trakcie oglądania obrazów
trójwymiarowych wskazane są
regularne przerwy. Potrzeba robienia
przerw i ich częstotliwość zależą od
indywidualnych predyspozycji, należy
więc ustalić własną normę
postępowania. W przypadku
wystąpienia objawów chorobowych
14
należy przerwać oglądanie obrazów
trójwymiarowych i w razie potrzeby
zasięgnąć porady lekarza. Należy
również sięgnąć do instrukcji obsługi
podłączonego urządzenia lub
wykorzystywanego z aparatem
oprogramowania. Wzrok dziecka jest
bardzo wrażliwy (zwłaszcza w
przypadku dzieci poniżej 6 roku
życia). Przed wyrażeniem zgody na
oglądanie obrazów trójwymiarowych
należy zasięgnąć porady eksperta, np.
pediatry lub okulisty. Należy
koniecznie sprawdzać, czy dzieci
stosują powyższe środki ostrożności.
Odszkodowania za treœć
nagrania nie udziela się
Nie ma możliwości uzyskania
odszkodowania za utraconą treść
nagrania, jeśli nagrywanie lub
odtwarzanie będą niemożliwe na
przykład ze względu na uszkodzenie
aparatu lub karty pamięci.
Zalecenie wykonywania kopii
zapasowych
Aby uniknąć ryzyka utraty danych,
należy pamiętać o kopiowaniu danych
(wykonaniu kopii zapasowej) na inny
nośnik.
Uwagi dotyczące monitora
LCD, elektronicznego wizjera,
obiektywu i przetwornika
obrazu
• Monitor LCD i wizjer elektroniczny
są produkowane z wykorzystaniem
wysoce precyzyjnych technologii,
dzięki czemu udział sprawnie
działających pikseli wynosi ponad
99,99%. Na monitorze LCD i na
wizjerze mogą się jednak stale
pojawiać malutkie czarne i/lub jasne
punkciki (białe, czerwone, niebieskie
lub zielone). Punkty te są normalnym
zjawiskiem w procesie produkcyjnym i
nie mają żadnego wpływu na obrazy.
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
• Nie należy trzymać aparatu za
monitor LCD.
• Nie pozostawiać aparatu przez dłuższy
czas na słońcu i nie kierować go w
stronę słońca. Wewnętrzny
mechanizm może ulec uszkodzeniu.
Jeżeli promienie słoneczne skupią się
na pobliskim obiekcie, może dojść do
pożaru.
• Z tyłu i dookoła obrotowego trzpienia
zawiasu monitora LCD znajduje się
magnes. W sąsiedztwie monitora LCD
nie należy trzymać żadnych
przedmiotów podatnych na działanie
magnesu, na przykład dyskietek lub
kart kredytowych.
• W niskich temperaturach na
wyświetlaczu może wystąpić smużenie
obrazu. Nie jest to usterka. Po
włączeniu aparatu w niskiej
temperaturze wyświetlacz może być
przez pewien czas ciemny.
Wyświetlacz zacznie działać
prawidłowo, gdy aparat nagrzeje się.
Uwagi dotyczące
długotrwałego nagrywania
• W przypadku długotrwałego
fotografowania i filmowania,
temperatura aparatu może wzrosnąć.
Po przekroczeniu pewnego poziomu
temperatury na ekranie pojawi się
symbol
i aparat zostanie
autmatycznie wyłączony. Po
wyłączeniu zasilania należy odczekać
co najmniej 10 minut, aby
temperatura wewnątrz aparatu
obniżyła się do bezpiecznego
poziomu.
• W ciepłe dni temperatura aparatu
rośnie szybko.
• Wraz ze wzrostem temperatury
aparatu pogorszeniu może ulec jakość
obrazu. Przed kontynuowaniem
rejestrowania obrazów wskazane jest
odczekanie, aż aparat ostygnie.
• Powierzchnia aparatu może się
nagrzewać. Nie jest to usterka.
Uwagi dotyczące importowania
filmów AVCHD View* do
komputera
W przypadku importowania filmów
AVCHD View do komputera z
systemem Windows, należy korzystać z
oprogramowania „PMB” na płycie CDROM (w zestawie).
* „Filmy AVCHD View” to filmy
zarejestrowane w trybie [AVCHD 60i/
60p]/[AVCHD 50i/50p] ustawionym w
pozycji [Format pliku] (strona 120).
Uwagi dotyczące odtwarzania
filmów na innych urządzeniach
• Do zapisu w formacie AVCHD
opisywany aparat używa kodeka
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile.
Do odtwarzania filmów w formacie
AVCHD zarejestrowanych
opisywanym aparatem nie nadają się
poniższe urządzenia:
– Inne urządzenia zgodne z formatem
AVCHD, które nie są zgodne z
profilem kompresji High Profile
– Urządzenia niezgodne z formatem
AVCHD
Dodatkowo do zapisu w formacie
MP4 opisywany aparat używa kodeka
MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile. Z
tego względu filmów w formacie MP4
zarejestrowanych opisywanym
aparatem nie można odtwarzać na
innych urządzeniach niż te, które
obsługują kodeka MPEG-4 AVC/
H.264.
• Płyty nagrane w jakości obrazu HD
(wysokiej rozdzielczości) można
odtwarzać tylko na urządzeniach
zgodnych z formatem AVCHD.
Zwykłe odtwarzacze lub nagrywarki
DVD nie mają możliwości
odtwarzania płyt z obrazem w jakości
HD, ponieważ nie są one zgodne z
formatem AVCHD. W przypadku
zwykłych odtwarzaczy lub nagrywarek
DVD mogą również wystąpić
problemy z wysunięciem płyty z
obrazem w jakości HD.
• Filmy 1080 60p/50p można odtwarzać
tylko na zgodnych urządzeniach.
15
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
Informacje dotyczące urządzeń
zgodnych z systemem GPS
(tylko model SLT-A77V)
• Aby ustalić, czy posiadany aparat
obsługuje funkcję GPS, należy
sprawdzić nazwę modelu aparatu.
Zgodny z systemem GPS: SLT-A77V
Niezgodny z systemem GPS: SLT-A77
• Z systemu GPS należy korzystać
zgodnie z przepisami obowiązującymi
w kraju lub regionie, gdzie jest
używany.
• Jeżeli dane o położeniu nie mają być
rejestrowane, należy opcję [WŁ./
WYŁ. GPS] ustawić na [WYŁ.]
(strona 180).
• Znajdując się w samolocie, należy
wyłączać aparat stosownie do
komunikatów personelu
pokładowego.
Ostrzeżenie dotyczące praw
autorskich
Programy telewizyjne, filmy, taśmy
wideo i inne materiały mogą być
chronione prawami autorskimi.
Nieuprawniona rejestracja takich
materiałów może stanowić naruszenie
przepisów dotyczących ochrony praw
autorskich.
Zdjęcia wykorzystane w tej
instrukcji obsługi
Przykładowe zdjęcia znajdujące się w tej
instrukcji są reprodukcjami, a nie
faktycznymi zdjęciami wykonanymi za
pomocą tego aparatu.
Uwaga dotycząca parametrów i
danych technicznych
podawanych w niniejszej
instrukcji
Parametry i dane techniczne ustalono w
następujących warunkach, za wyjątkiem
tych miejsc w niniejszej instrukcji, gdzie
podano inaczej: w temperaturze
otoczenia 25 °C, korzystając z
akumulatora, który ładowano mniej
więcej przez 1 godzinę po tym, jak
zgasła dioda CHARGE.
16
Nazwa modelu
Niniejsza instrukcja dotyczy kilku
modeli dostarczanych z różnymi
obiektywami.
Nazwa modelu zależy od dostarczonego
obiektywu. Dostępne modele zależą od
kraju lub regionu.
Nazwa modelu
Obiektyw
SLT-A77/A77V
–
SLT-A77K/A77VK
DT18-55mm
SLT-A77Q/A77VQ
DT16-50mm
SLT-A77M/A77VM DT18135mm
Uwagi dotyczące
fotografowania z użyciem
wizjera
Opisywany aparat jest wyposażony w
elektroluminescencyjny wizjer o dużej
rozdzielczości (standard XGA) i
wysokim kontraście wykonany
materiałów organicznych. Zapewnia on
szeroki kąt widzenia i dużą odległość od
oka na poziomie porównywalnym z
modelem DSLR-A900 wyposażonym w
pełnowymiarowy przetwornik 35 mm.
Konstrukcja aparatu zapewnia łatwość
korzystania z wizjera dzięki
odpowiedniemu rozmieszczeniu
elementów.
• Przy krawędziach wizjera obraz może
być nieco zniekształcony. Nie
świadczy to o usterce. Do dokładnego
oglądania szczegółów kompozycji
służy także monitor LCD.
• Robienie zdjęcia panoramicznego z
użyciem wizjera lub wodzenie oczami
dookoła, może powodować
zniekształcenie obrazu w wizjerze lub
zmianę jego koloru. Nie świadczy to o
usterce - jest to cecha obiektywu lub
urządzenia wyświetlającego. Podczas
wykonywania zdjęcia zaleca się
patrzenie w centralny obszar wizjera.
Przygotowanie aparatu
Sprawdzenie dostarczonych
elementów
Najpierw należy sprawdzić nazwę modelu posiadanego aparatu
(strona 16). Dostarczone akcesoria zależą od modelu.
Liczba w nawiasie oznacza ilość sztuk.
• Przewód zasilający (1)* (brak
w zestawie w przypadku USA i
Kanady)
* W wyposażeniu aparatu mogą
znajdować się różne przewody
zasilające. Należy używać
przewodów odpowiednich dla
danego kraju/regionu.
• Akumulator NP-FM500H (1)
• Kabel USB (1)
• Pokrywka na obiektyw (1)
(mocowana do aparatu)
• Pokrywa stopki akcesoriów (1)
(mocowana do aparatu)
• Muszla oczna (1) (mocowana
do aparatu)
• Płyta CD-ROM (1)
– Oprogramowanie użytkowe
aparatu α
• Instrukcja obsługi (1)
(niniejsza instrukcja)
SLT-A77K/A77VK
• Obiektyw o zmiennej ogniskowej
DT18-55mm (1)/Przednia
pokrywka obiektywu (1)/Tylna
pokrywka obiektywu (1)
SLT-A77Q/A77VQ
• Obiektyw o zmiennej ogniskowej
DT16-50mm (1)/Przednia
pokrywka obiektywu (1)/Tylna
pokrywka obiektywu (1)/Osłona
przeciwodblaskowa (1)
SLT-A77M/A77VM
• Pasek na ramię (1)
• Obiektyw o zmiennej ogniskowej
DT18-135mm (1)/Przednia
pokrywka obiektywu (1)/Tylna
pokrywka obiektywu (1)/Osłona
przeciwodblaskowa (1)
17
Przygotowanie aparatu
Wspólne akcesoria
• Aparat (1)
• BC-VM10A Ładowarka
akumulatora (1)
Elementy aparatu
Szczegółowe informacje na stronach w nawiasach.
Przód
A Wspomaganie AF (128)/
Lampka samowyzwalacza
(165)
B Spust migawki (38)
C Przełącznik zasilania (33)
D Przednie pokrętło
regulacyjne (108)
E Czujnik zdalnego sterowania
(168)
F Złącza obiektywu*
G Lustro*
H Przycisk podglądu (110)
I Mocowanie obiektywu
18
J Wbudowana lampa
błyskowa* (49, 145)
K Mikrofon** (122)
L Pokrętło trybu pracy (44)
M Przycisk
(podnoszenia
lampy błyskowej) (49, 145)
N Znacznik mocowania
obiektywu (30)
O Przycisk zdejmowania
obiektywu (31)
P Pokrętło trybu ostrości
(123, 130)
Elementy aparatu
Przygotowanie aparatu
* Nie dotykać bezpoœrednio
tych częœci.
** Nie zasłaniać tego
elementu podczas
nagrywania filmów. W
przeciwnym razie mogą
wystąpić szumy albo
obniżeniu ulegnie poziom
głoœnoœci.
19
Elementy aparatu
Tył
A Muszla oczna (90)
B Czujniki muszli ocznej (90)
C Wizjer*
• Po spojrzeniu w wizjer
uruchamiany jest tryb
wizjera, a po odsunięciu
twarzy od wizjera
przywracany jest tryb
monitora LCD.
D Pokrętło regulacji dioptrii
(36)
E Monitor LCD (83, 94, 170)
F Czujnik światła (189)
G Przycisk wielofunkcyjny
H Fotografowanie: Przycisk Fn
(Funkcja) (61, 62)
Podgląd: Przycisk
(Obracanie obrazu) (172)
20
I Przycisk DISP
(Wyświetlanie) (91, 170)
J Przycisk
(Inteligentny
teleobiektyw) (163)/Przycisk
Powiększenie (132)
K Przycisk
(Przewodnik w
aparacie) (73)
Podgląd: Przycisk
(Usuwanie) (42)
L Przycisk
(Odtwarzanie)
(41)
* Nie dotykać bezpoœrednio
tego elementu.
Elementy aparatu
Górna częœć
automatyczną blokadą (146)
K
Przygotowanie aparatu
A Stopka akcesoriów z
Oznaczenie pozycji
czujnika obrazu (126)
B Przycisk MENU (64)
L Tylne pokrętło regulacyjne
C Przycisk MOVIE (40, 117)
M Fotografowanie: Przycisk
D Przycisk FINDER/LCD
(190)
E Panel wyświetlacza (97)
F Przycisk
(Tryb)
(53, 164)
N Fotografowanie: Przycisk
G Przycisk WB (Balans bieli)
(158)
H Przycisk
AF/MF (automatyczne/
ręczne ustawianie ostrości)
(135)
Podgląd: Przycisk
(Powiększenie) (57)
(Ekspozycja)
(51)
AEL (Blokada AE) (141)/
Przycisk SLOW SYNC (147)
Podgląd: Przycisk
(Indeks obrazów) (58)
I Przycisk ISO (149)
J Przycisk podświetlenia
panelu wyświetlacza (97)
21
Elementy aparatu
Boki/spód
A Gniazdo mikrofonu
• Po podłączeniu zewnętrznego
mikrofonu, automatycznie
wyłączany jest wbudowany
mikrofon. W przypadku
zewnętrznego mikrofonu
zasilanego przez wtyk,
mikrofon jest zasilany przez
aparat.
B Zaczepy paska na ramię
• Przymocować oba końce
paska na ramię do aparatu.
C Gniazdo
(Synchronizacja
błysku) (148)
D Gniazdo REMOTE
• Przy podłączaniu do aparatu
pilota RM-L1AM (oddzielnie
w sprzedaży), włożyć wtyk
pilota do gniazda REMOTE,
wyrównując znacznik
umieszczony na wtyku ze
znacznikiem na gnieździe
REMOTE. Sprawdzić, czy
przewód pilota jest
skierowany do przodu.
E Głośnik
F Gniazdo DC IN
• Aby podłączyć do aparatu
zasilacz AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży),
należy wyłączyć aparat, a
następnie włożyć wtyk
zasilacza do gniazda DC IN w
aparacie.
G Gniazdo HDMI (59, 178)
H Gniazdo
22
(USB) (204)
Elementy aparatu
I Lampka aktywności (28)
J Gniazdo karty pamięci (27)
K Pokrywa karty pamięci (27)
L Wnęka akumulatora (27)
M Klapka akumulatora (27)
N Uchwyt statywu
Przygotowanie aparatu
• Używać statywu ze śrubą nie
dłuższą niż 5,5 mm. Na
statywach ze śrubami
dłuższymi niż 5,5 mm nie
można stabilnie zamocować
aparatu, a wszelkie próby
zamocowania grożą jego
uszkodzeniem.
23
Elementy aparatu
Obiektyw
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM
(W zestawie z modelem SLT-A77K/
A77VK)
C Przełącznik blokady zoomu
D Znacznik ogniskowej
E Styki obiektywu
F Znacznik osłony
przeciwodblaskowej
G Skala odległości
H Znacznik odległości
I Skala ogniskowej
DT 16-50mm F2.8 SSM
(W zestawie z modelem SLT-A77Q/
A77VQ)
J Przełącznik trybu ostrości
K Znacznik mocowania
obiektywu
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(W zestawie z modelem SLT-A77M/
A77VM)
A Pierścień nastawiania
ostrości
B Pierścień zoomowania
24
• Obiektywy DT 18-55mm F3.55.6 SAM/DT 16-50mm F2.8
SSM/DT 18-135mm F3.5-5.6
SAM są przeznaczone do
aparatów Sony z mocowaniem
A (modele wyposażone w
przetwornik obrazu formatu
APS-C). Nie można stosować
tych obiektywów w aparatach
małoobrazkowych.
• Informacje na temat innych
obiektywów niż DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM/DT 16-50mm
F2.8 SSM/DT 18-135mm F3.55.6 SAM można znaleźć w
instrukcji obsługi dostarczonej
z obiektywem.
Ładowanie akumulatora
1
Włożyć akumulator do
ładowarki.
Wsunąć akumulator, aż do
usłyszenia odgłosu zatrzaśnięcia.
25
Przygotowanie aparatu
Przed pierwszym użyciem aparatu należy naładować akumulator
NP-FM500H „InfoLITHIUM” (w zestawie).
Akumulator „InfoLITHIUM” można ładować, nawet jeśli nie został
całkowicie rozładowany.
W nieużywanym urządzeniu akumulator stopniowo rozładowuje się.
Aby nie stracić okazji na udane zdjęcie, należy kontrolować poziom
naładowania akumulatora. Jeśli poziom naładowania jest niski,
akumulator należy ponownie naładować.
Ładowanie akumulatora
2
Podłączyć ładowarkę do
gniazda elektrycznego.
W przypadku USA i Kanady
Wtyk
Świeci się: Ładowanie
Nie świeci się: Ładowanie
zakończone
Czas
ładowania
Około 175 minut
• W przypadku ładowania
całkowicie rozładowanego
akumulatora w temperaturze
Dioda CHARGE
25 °C.
• Po zakończeniu ładowania dioda W przypadku krajów/regionów
innych niż USA i Kanada
CHARGE gaśnie.
Dioda CHARGE
Do gniazdka
ściennego
Uwagi
• Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora i warunków
ładowania.
• Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia pomiędzy
10 °C a 30 °C. Ładowanie w temperaturze wykraczającej poza ten zakres może
być mniej skuteczne.
• Podłączyć ładowarkę do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego.
26
Wkładanie akumulatora/karty
pamięci (oddzielnie w sprzedaży)
Przesunąć dŸwignię
otwierania pokrywy
akumulatora i otworzyć
pokrywę.
2
Mocno wsunąć
akumulator do samego
końca, naciskając
końcem akumulatora
dŸwignię blokady.
3
Zamknąć klapkę.
4
Wysunąć i otworzyć
pokrywę karty pamięci.
Przygotowanie aparatu
1
Dźwignia blokady
27
Wkładanie akumulatora/karty pamięci (oddzielnie w sprzedaży)
5
Włożyć kartę pamięci.
• Zwracając uwagę, aby ścięty
narożnik karty był zwrócony jak na
rysunku, wsunąć kartę do oporu,
co jest sygnalizowane
charakterystycznym kliknięciem.
6
Upewnić się, że ścięty narożnik
jest właściwie ustawiony.
Zamknąć klapkę.
Wyjmowanie akumulatora
Wyłączyć aparat i przesunąć dźwignię
blokady w kierunku wskazywanym
przez strzałkę. Uważać, aby nie
upuścić akumulatora.
Dźwignia blokady
Wyjmowanie karty pamięci
Upewnić się, że lampka aktywności nie jest podświetlona, po czym
otworzyć pokrywę, wsunąć kartę pamięci i docisnąć ją.
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
W zestawie znajduje się akumulator litowo-jonowy z funkcjami
wymiany informacji z aparatem o warunkach pracy. Czas pozostały
do rozładowania akumulatora, który zależy od warunków pracy
aparatu, wyświetlany jest w procentach.
28
Wkładanie akumulatora/karty pamięci (oddzielnie w sprzedaży)
„Wyczerpany
akumulator.”
Poziom
naładowania
akumulatora Wysoki
Niski
Nie można
wykonywać
więcej zdjęć.
Dostępne karty pamięci
Typy karty pamięci
W niniejszej
instrukcji
Zdjęcia Filmy
Memory Stick PRO Duo
(Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Karta pamięci SD
(Klasy 4 lub
szybsza)
Karta pamięci SDHC
(Klasy 4 lub
szybsza)
Karta pamięci SDXC
(Klasy 4 lub
szybsza)
Memory Stick
PRO Duo
Karta SD
• Nie można stosować kart MultiMediaCard.
Uwaga
• Obrazów zarejestrowanych na karcie pamięci SDXC nie można importować
ani odtwarzać na komputerach lub urządzeniach AV niezgodnych z systemem
exFAT. Przed podłączeniem aparatu do urządzenia należy upewnić się, że jest
ono zgodne z systemem exFAT. W przypadku podłączenia aparatu do
niezgodnego urządzenia może pojawić się monit o sformatowanie karty. W
żadnym wypadku nie wolno formatować karty w odpowiedzi na ten monit,
gdyż w przeciwnym razie z karty zostaną usunięte wszystkie dane. (exFAT to
system plików wykorzystywany na kartach pamięci SDXC.)
29
Przygotowanie aparatu
Opisywany aparat obsługuje następujące karty pamięci. Nie można
jednak zagwarantować, że wszystkie karty pamięci będą prawidłowo
współpracować z opisywanym aparatem.
Zakładanie obiektywu
1
Zdjąć z korpusu aparatu
dekiel i tylną pokrywkę z
tylnej częœci obiektywu.
• Czynność wymiany obiektywu
należy przeprowadzać możliwie
szybko, unikając zakurzonych
miejsc, aby do wnętrza aparatu nie
przedostał się kurz lub inne
zanieczyszczenia.
• Przed przystąpieniem do
fotografowania, zdjąć z obiektywu
przednią pokrywkę obiektywu.
2
3
Zamocować obiektyw,
po uprzednim
wyrównaniu
pomarańczowych
znaczników
indeksowych na
obiektywie i na aparacie.
Obracać obiektyw
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż
do pozycji blokady, co
sygnalizowane jest
charakterystycznym
kliknięciem.
• Obiektyw należy nakładać prosto.
30
Przednia pokrywka obiektywu
Pokrywka
obiektywu
Tylna pokrywka
obiektywu
Pomarańczowe znaki indeksu
Zakładanie obiektywu
Zdejmowanie obiektywu
1
2
Nacisnąć do końca
przycisk zdejmowania
obiektywu i przekręcić
obiektyw odwrotnie do
ruchu wskazówek
zegara, aż się zatrzyma.
Przycisk zdejmowania
obiektywu
Założyć pokrywki z
przodu i z tyłu obiektywu
oraz pokrywkę na
korpus aparatu.
• Przed założeniem oczyścić je z
kurzu.
31
Przygotowanie aparatu
Uwagi
• Zakładając obiektyw nie naciskać przycisku zwalniania obiektywu.
• Nie zakładać obiektywu z użyciem siły.
• Obiektywy z mocowaniem E nie są zgodne z opisywanym aparatem.
• W przypadku obiektywu wyposażonego w gniazdo statywu, obiektyw należy
mocować na statywie wykorzystując właśnie to gniazdo, aby zrównoważyć
ciężar obiektywu.
• Po zamocowaniu obiektywu do aparatu należy pewnie trzymać zarówno
aparat jak i obiektyw.
• Nie wolno chwytać za element obiektywu, który wysuwa się podczas
korzystania z zoomu lub ustawiania ostrości.
Zakładanie obiektywu
Zakładanie osłony przeciwodblaskowej na obiektyw
Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo
wystąpienia flary i zapewnić
maksymalną jakość obrazu, wskazane
jest korzystanie z osłony
przeciwodblaskowej na obiektyw.
Zamocować osłonę w gnieździe na
krawędzi tubusu obiektywu i obrócić
ją zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż wskoczy na swoje miejsce.
Uwagi
• Założyć prawidłowo osłonę przeciwodblaskową. W przeciwnym razie osłona
przeciwodblaskowa może kolidować z wybranym efektem lub być widoczna
na zdjęciach.
• Przy prawidłowym zamocowaniu osłony przeciwodblaskowej na obiektywie
DT 16-50mm F2.8 SSM, czerwony punkt na obiektywie pokrywa się z
czerwonym punktem na osłonie.
• Osłona przeciwodblaskowa nie jest dołączana do obiektywu DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM. Można stosować osłonę ALC-SH108 (oddzielnie w sprzedaży).
• Osłona przeciwodblaskowa na obiektyw może zasłaniać światło lampy
błyskowej. Gdy używana jest lampa błyskowa, należy zdjąć z obiektywu
osłonę przeciwodblaskową.
• Przechowywać po nałożeniu wykręconej osłony przeciwodblaskowej w
odwrotnym kierunku na obiektyw.
Uwagi dotyczące zmiany obiektywu
Pyłki kurzu lub inne zanieczyszczenia przylegające do powierzchni
przetwornika obrazu (odpowiednika błony filmowej), które
przedostały się do wnętrza aparatu podczas wymiany obiektywu, w
pewnych warunkach fotografowania mogą być widoczne na zdjęciu w
postaci ciemnych punktów.
Aparat posiada funkcję zabezpieczenia przed kurzem, zapobiegającą
osiadaniu kurzu na czujniku obrazu. Czynność mocowania/zmiany
obiektywu należy jednak wykonywać możliwie szybko i z dala od
źródeł zanieczyszczeń.
32
Włączanie aparatu i ustawianie
zegara
Po pierwszym włączeniu aparatu pojawi się ekran ustawiania daty/
czasu.
1
Przygotowanie aparatu
Ustawić przełącznik
zasilania w pozycji ON w
celu włączenia aparatu.
Pojawi się ekran ustawiania daty i
godziny.
• Aby wyłączyć aparat, ustawić
przełącznik w pozycji OFF.
2
Sprawdzić, czy na
monitorze LCD jest
wybrana pozycja [Enter],
a następnie nacisnąć
œrodek przycisku
wielofunkcyjnego.
3
Wybrać właœciwy obszar za pomocą b/B na
przycisku wielofunkcyjnym, a następnie
nacisnąć jego œrodkową sekcję.
33
Włączanie aparatu i ustawianie zegara
4
Do wyboru pozycji służą
przyciski b/B, a do
ustawiania wartoœci
numerycznych —
przyciski v/V.
[Zmiana czasu:]: Włącza lub
wyłącza przełączanie na czas letni.
[Format daty:]: Wybór formatu
wyświetlania daty.
• Północ to 12:00 AM, a południe 12:00 PM.
5
Powtórzyć czynnoœci opisane w punkcie 4, aby
ustawić pozostałe pozycje, a następnie
nacisnąć œrodkową sekcję przycisku
wielofunkcyjnego.
6
Sprawdzić, czy jest wybrana pozycja [Enter], a
następnie nacisnąć œrodek przycisku
wielofunkcyjnego.
Anulowanie wprowadzonego ustawienia daty/czasu
Nacisnąć przycisk MENU.
Ponowne ustawianie daty i godziny
Przy pierwszym włączeniu aparatu ekran ustawiania daty/godziny
pojawia się automatycznie. Kolejnym razem datę i godzinę można
ustawić z poziomu menu.
34
Włączanie aparatu i ustawianie zegara
Przycisk MENU t
1 t [Ust.daty/czasu]
Ponowne ustawianie regionu
Istnieje możliwość ustawienia regionu, w którym aparat będzie
używany. Opcja ta pozwala ustawić strefę lokalną w przypadku
wyjazdu za granicę.
Przycisk MENU t
1 t [Nastawia region]
Wbudowany akumulator opisywanego aparatu umożliwia pamiętanie
daty, godziny i innych ustawień niezależnie od tego, czy zasilanie jest
włączone lub nie, albo akumulator włożony lub nie (strona 232).
35
Przygotowanie aparatu
Pamiętanie ustawienia daty i godziny
Przed przystąpieniem do
rejestrowania obrazów
Regulacja wizjera do ostroœci wzroku (korekcja
dioptryczna)
Dopasować ustawienie
pokrętła regulacji dioptrii
do swojego wzroku w taki
sposób, aby ekran w
wizjerze był wyraŸnie
widoczny.
Uwaga
• W opisywanym aparacie nie można stosować przystawki do korekcji
dioptrycznej (oddzielnie w sprzedaży).
Prawidłowe trzymanie aparatu
Ustabilizuj górną częœć ciała i przyjmij pozycję,
która pozwoli zapobiec poruszeniom aparatu.
W trybie monitora LCD
W trybie wizjera
W trybie wizjera
(pozycja pionowa)
Punkt 1
Jedną ręką trzymaj uchwyt aparatu, a drugą ręką obsługuj obiektyw.
Punkt 2
Przyjmij stabilną pozycję w lekkim rozkroku, ze stopami oddalonymi
od siebie na szerokość ramion.
36
Przed przystąpieniem do rejestrowania obrazów
Punkt 3
Lekko przyciągnij łokcie do ciała.
Podczas fotografowania w pozycji klęczącej ustabilizuj górną część
ciała, umieszczając łokieć na kolanie.
Przygotowanie aparatu
37
Rejestrowanie i wyœwietlanie obrazów
Fotografowanie
Tryb „AUTO” umożliwia łatwe fotografowanie dowolnych obiektów
w każdych warunkach, ponieważ aparat przeprowadza ocenę sytuacji
i koryguje ustawienia.
1
Ustawić pokrętło trybu
pracy na
.
2
Przytrzymać aparat kontrolując ujęcie na
monitorze LCD lub wizjerze.
3
Umieœcić obiekt w
ramce obszaru AF.
• Jeżeli miga wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach
aparatu), należy podczas
fotografowania trzymać aparat
nieruchomo lub skorzystać ze
statywu.
Wskaźnik
(Ostrzeżenie o
drganiach aparatu)
Obszar AF
4
38
Jeœli jest używany
obiektyw zoom,
przekręć pierœcień
zoomowania, a potem
zdecyduj, czy ma zostać
wykonane zdjęcie.
Pierścień
zoomowania
Fotografowanie
5
Naciœnij spust migawki
do połowy, aby ustawić
ostroœć.
Po potwierdzeniu ostrości zostanie
podświetlony wskaźnik z lub
(Wskaźnik ostrości)
(strona 125).
Rejestrowanie i wyœwietlanie obrazów
Wskaźnik ostrości
6
Będzie słyszalny odgłos
pracy migawki.
39
Nagrywanie filmów
1
Nacisnąć przycisk
MOVIE, aby rozpocząć
nagrywanie.
Przycisk MOVIE
• Nagrywanie filmów można
uruchamiać z dowolnego trybu
ekspozycji.
• Czas otwarcia migawki i wartość
przysłony są dobierane
automatycznie. Aby ustawić
określone wartości tych
parametrów, pokrętło trybu pracy
należy ustawić na
(Film)
(strona 118).
• W trybie autofokusa aparat dalej
ustawia ostrość.
2
Ponowne naciœnięcie przycisku MOVIE kończy
operację nagrywania.
Uwagi
• Podczas nagrywania filmu mogą być również rejestrowane dźwięki
towarzyszące pracy aparatu oraz odgłosy mechanizmu obiektywu. Nagrywanie
dźwięku można wyłączyć ustawiając opcję [Nagrywanie dźwięku] na [WYŁ.]
(strona 122).
• Czas ciągłego nagrywania filmu może być krótszy i zależy on od temperatury
otoczenia i od stanu aparatu. Informacje w części zatytułowanej „Uwagi
dotyczące nagrywania filmów w trybie ciągłym”.
• Zbyt wysoką temperaturę aparatu sygnalizuje pojawienie się symbolu
.
Aparat należy wyłączyć i odczekać aż ostygnie (strona 229).
40
Odtwarzanie obrazów
1
Nacisnąć przycisk
.
Przycisk
2
Przycisk MENU t
1 t [Tryb oglądania] t
Wybór właœciwego trybu
3
Zaznaczyć obraz za pomocą b/B na przycisku
wielofunkcyjnym.
• Aby odtworzyć filmy, wystarczy nacisnąć środkową sekcję przycisku
wielofunkcyjnego.
Podczas odtwarzania filmów
Obsługa przycisku
wielofunkcyjnego/przedniego lub
tylnego pokrętła regulacyjnego
Wstrzymanie/wznowienie
odtwarzania
z
Przewijanie do przodu
B
Przewijanie do tyłu
b
Odtwarzanie w przód w zwolnionym
tempie
W trakcie pauzy obrócić przednie lub
tylne pokrętło regulacyjne w prawo.
Odtwarzanie w tył w zwolnionym
tempie
W trakcie pauzy obrócić przednie lub
tylne pokrętło regulacyjne w lewo.
• Film będzie odtwarzany klatka po
klatce.
Regulacja poziomu głośności
V t v/V
Wyświetlanie informacji
Przycisk DISP (Wyświetlanie)
Uwaga
• Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem filmów zarejestrowanych na innych
urządzeniach z poziomu opisywanego aparatu.
41
Rejestrowanie i wyœwietlanie obrazów
• Aby wyświetlić zdjęcia, należy zaznaczyć [Widok katalogu (Zdjęcia)],
z kolei aby odtworzyć filmy, należy zaznaczyć [Widok katalogu
(MP4)] lub [Widok AVCHD] w zależności od formatu pliku.
Kasowanie obrazów (Kasuj)
Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Przed usunięciem upewnić
się, czy na pewno dane zdjęcie nie jest potrzebne.
Uwaga
• Nie można skasować obrazów chronionych.
Kasowanie obrazu aktualnie wyœwietlanego
1
Wyœwietlić obraz, który
ma być skasowany i
nacisnąć przycisk .
Przycisk
2
42
Wybrać [Kasuj] za pomocą v na przycisku
wielofunkcyjnym, a następnie nacisnąć
œrodkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
Rejestrowanie obrazów w zależności od obiektu
Zmiana kąta ustawienia monitora
LCD
Monitor LCD ustawić tak, aby
był dobrze widoczny.
Rejestrowanie obrazów w zależnoœci od obiektu
• Ustawić palec na górnym lewym
rogu monitora LCD i pociągnąć go
do siebie.
• Monitor LCD można przechylić o
150 stopni w górę i 180 stopni w dół.
• Monitor LCD można obrócić o
180 stopni zgodnie z ruchem
wskazówek zegara i o 90 stopni w
kierunku przeciwnym.
• Gdy monitor LCD nie jest używany,
wskazane jest jego złożenie ekranem
skierowanym w stronę aparatu.
Uwaga
• Przy otwartym monitorze czujnik oka
może nie działać w przypadku
fotografowania z dołu. Jeżeli po
spojrzeniu przez wizjer monitor nie
zostanie automatycznie przełączony,
należy nacisnąć przycisk FINDER/LCD.
43
Rejestrowanie obrazów w
różnych trybach
Ustawić pokrętło trybu pracy w
pozycji odpowiadającej
wybranemu trybowi.
Opisywany aparat wyposażony jest w następujące tryby rejestrowania
obrazu.
(AUTO)
(38, 100)
Umożliwia łatwe fotografowanie dowolnych obiektów w
każdych warunkach, ponieważ aparat przeprowadza
ocenę sytuacji i koryguje ustawienia.
(Auto+)
(45, 100)
Aparat rozpoznaje warunki fotografowania i
przeprowadza ich ocenę, po czym automatycznie dobiera
odpowiednie ustawienia. W razie potrzeby w aparacie
można zapisać właściwy obraz przez nałożenie lub
rozdzielenie kilku obrazów.
(Wybór
sceny) (46, 101)
Wybór odpowiedniego trybu w zależności od
fotografowanego obiektu lub warunków fotografowania
pozwala wykonać zdjęcie z najbardziej optymalnym
ustawieniem dla danego obiektu.
(Rozległa
panorama)
(47, 104)
(Rozległa
panorama 3D)
(47, 104)
Możliwość robienia zdjęć panoramicznych.
Możliwość robienia panoramicznych zdjęć 3D do
odtwarzania na ekranie telewizora zgodnego z funkcją
3D.
(Ciągły
Priorytet AE)
(48, 106)
Aparat rejestruje zdjęcia do momentu zwolnienia spustu
migawki. Aparat rejestruje zdjęcia w sposób ciągły z
maksymalną szybkością 12 zdjęć na sekundę.
(Film) (40, 117) Możliwość filmowania z automatyczną regulacją
ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki, jak i
wartości przysłony).
44
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach
(Program Auto) Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją
(107)
naświetlenia (zarówno czasu otwarcia migawki, jak i
wartości przysłony). Pozostałe parametry można
regulować ręcznie.
(Priorytet
przysłony) (108)
Możliwość fotografowania przy ręcznym ustawianiu
wartości przysłony za pomocą przedniego lub tylnego
pokrętła regulacyjnego.
(Priorytet
migawki) (111)
Możliwość fotografowania przy ręcznym ustawianiu
czasu otwarcia migawki za pomocą przedniego lub
tylnego pokrętła regulacyjnego.
(Ekspozycji
ręcznej) (112)
Możliwość fotografowania przy ręcznym ustawianiu
ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki jak i
wartości przysłony) za pomocą przedniego lub tylnego
pokrętła regulacyjnego.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
2 Skierować aparat na obiekt.
Po rozpoznaniu przez aparat
warunków fotografowania i dobraniu
odpowiednich ustawień podawane są
następujące informacje: symbol
rozpoznanego trybu sceny,
odpowiednia funkcja fotografowania,
liczba zdjęć do wykonania.
(Auto+).
Symbol rozpoznanego trybu sceny
Funkcja fotografowania
Liczba zdjęć do wykonania
3 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
45
Rejestrowanie obrazów w zależnoœci od obiektu
(Przywołanie Przywoływanie ustawienia zarejestrowanego wcześniej z
poziomu pozycji [Pamięć MR] w menu fotografowania
pamięci) (196)
.
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach
Scena rozpoznana przez aparat
(Scena nocna)
(Z ręki o zmierzchu)
(Krajobraz)
(Portret pod światło)
(Portret)
(Scena nocna-statyw)
(Pod światło)
(Makro)
(Nocny portret)
(Reflektor)
(Słabe oświetl.)
(Dziecko)
Funkcja fotografowania
Seria zdjęć (164)
Synch.dł.czas. (145)
Auto HDR (152)
Aut. bł. w dzień
Dł. cz. otw. mig.
Z ręki o zmierzchu
(46, 101)
Wybór sceny
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na
(Wybór sceny).
2 Korzystając z sekcji v/V wybrać odpowiedni tryb, po
czym nacisnąć œrodkową sekcję przycisku
wielofunkcyjnego.
• Aby zmienić scenę, wystarczy nacisnąć przycisk Fn, po czym wybrać
inną scenę.
3 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
46
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach
(Portret)
Rozmycie tła i wyostrzenie fotografowanego obiektu.
Delikatne oddanie odcieni skóry.
(Sporty)
Poruszający się obiekt jest fotografowany z krótkim
czasem otwarcia migawki, aby wyglądał jakby był
nieruchomy. Aparat fotografuje obraz w sposób ciągły,
podczas gdy spust migawki jest naciśnięty.
(Makro)
Fotografowanie obiektów z bliska, na przykład kwiatów
lub potraw.
(Krajobraz)
Do zdjęć krajobrazu z zachowaniem ostrości obrazu i
żywych kolorów w całym zakresie.
(Zachód
słońca)
(Scena nocna)
Pozwala fotografować odległe sceny nocne z
zachowaniem atmosfery ciemności otoczenia.
Do ujęć nocnych bez użycia statywu przy mniejszym
poziomie szumu i rozmyć. Wykonywana jest seria zdjęć,
które są później poddawane obróbce w celu ograniczenia
rozmycia obrazu, widocznych poruszeń i szumów.
(Nocny portret) Do robienia zdjęć portretowych nocą.
Rozległa panorama/
Rozległa panorama
3D
1 Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
panorama)/
(Rozległa
(Rozległa panorama 3D).
2 Aparat należy skierować na
krawędŸ obiektu, po czym
nacisnąć do połowy spust
migawki, aby wyregulować
ostroœć.
Ten fragment nie zostanie utrwalony
3 Wcisnąć spust migawki do końca.
47
Rejestrowanie obrazów w zależnoœci od obiektu
(Z ręki o
zmierzchu)
Możliwość uzyskania pięknej czerwieni na zdjęciach
wschodzącego lub zachodzącego słońca.
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach
4 Prowadzić aparat w
poziomie lub w pionie do
końca korzystając z paska
pomocniczego
wyœwietlanego na ekranie.
Pasek pomocniczy
Priorytet AE przy zdjęciach seryjnych
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na
(Ciągły Priorytet
AE).
2 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcia obiektów.
• Aparat rejestruje zdjęcia do momentu zwolnienia spustu migawki.
• Aparat rejestruje zdjęcia w sposób ciągły z maksymalną szybkością
12 zdjęć na sekundę.
48
Używanie funkcji fotografowania
Używanie lampy błyskowej
Używając lampy błyskowej w ciemnym miejscu, można zrobić jasne
zdjęcia obiektów i zabezpieczyć się przed poruszeniem aparatu.
Fotografując pod słońce, można użyć lampy błyskowej do
rozświetlenia obiektu znajdującego się w cieniu.
1 Przycisk Fn t
(Tryb błysku) t wybór żądanego
ustawienia
• Dalsze informacje na temat dostępnych trybów lampy błyskowej w
poszczególnych trybach fotografowania można znaleźć na stronie 87.
2 Nacisnąć przycisk
Przycisk
.
Używanie funkcji fotografowania
Lampa błyskowa otworzy się.
• W trybie AUTO, AUTO+ lub
Wybór sceny lampa błyskowa
otwierana jest automatycznie przy
niedostatecznym oświetleniu lub
podświetleniu obiektu od tyłu.
Wbudowana lampa błyskowa nie
otworzy się nawet po naciśnięciu
przycisku .
3 Po naładowaniu lampy
błyskowej zrobić zdjęcie
obiektu.
Miga: Lampa błyskowa jest
ładowana. Gdy wskaźnik miga, nie
można zwolnić migawki.
Świeci się: Lampa błyskowa jest
naładowana i gotowa do błysku.
Wskaźnik
(Ładowanie lampy
błyskowej)
49
Używanie lampy błyskowej
(Lampa błys.
wył.)
(Auto błysk)
Błysk nie jest wyzwalany nawet po podniesieniu
wbudowanej lampy błyskowej.
• Opcji tej nie można wybrać przy pokrętle trybu pracy
ustawionym na P, A, S lub M. Lampa nie będzie
jednak błyskać, jeżeli nie zostanie wysunięta.
Błyska, gdy jest ciemno lub pod światło.
(Bł.wypełniający) Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
(Bł. zamykający) Błyska tuż przed zakończeniem ekspozycji przy
każdorazowym wyzwoleniu migawki.
(Bezprzewodowy) Uruchamiana jest zewnętrzna lampa błyskowa
(oddzielnie w sprzedaży) niepodłączona do aparatu
(fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową).
50
Regulowanie jasnoœci obrazu
W trybach ekspozycji innych niż M, ekspozycja jest dobierana
automatycznie (Ekspozycja automatyczna).
Ekspozycję ustaloną automatycznie można skorygować korzystając z
funkcji kompensacji ekspozycji. Cały obraz można rozjaśnić,
przesuwając ekspozycję w kierunku symbolu +. Przesuwając
ekspozycję w kierunku symbolu – (Kompensacja ekspozycji), cały
obraz można przyciemnić.
1 Nacisnąć przycisk
Przycisk
.
Monitor LCD
pomocą b/B na przycisku
wielofunkcyjnym.
W stronę + (powyżej): Rozjaśnia
obraz.
W stronę – (poniżej): Przyciemnia
obraz.
• W trybie wizjera ekspozycję można
kontrolować przy użyciu skali EV.
Skompensowana ekspozycja
Wizjer
Ekspozycja standardowa
3 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
Techniki fotografowania
• Ustawić poziom kompensacji przez sprawdzenie zapisanego zdjęcia.
• Za pomocą funkcji bracketingu można wykonać wiele zdjęć
z ekspozycją przesuniętą w kierunku strony + lub – (strona 165).
51
Używanie funkcji fotografowania
2 Ustawić ekspozycję za
Regulowanie jasnoœci obrazu
Uwaga
• Tej opcji nie można ustawić, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na AUTO,
AUTO+ lub Wybór sceny.
Kompensacja ekspozycji przednim lub tylnym pokrętłem
regulacyjnym
Przycisk MENU t
4 t [Komp.eksp.pokr.] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwaga
• Po przypisaniu funkcji kompensacji ekspozycji do przedniego lub tylnego
pokrętła regulacyjnego, pierwotnie przypisaną funkcją można sterować za
pomocą drugiego pokrętła regulacyjnego.
52
Wybór trybu pracy
Można skorzystać z odpowiedniego trybu pracy, na przykład zdjęć
pojedynczych, zdjęć seryjnych lub bracketingu.
Przycisk
t Wybór
właœciwego trybu
Przycisk
Jest to normalny tryb fotografowania.
(Seria zdjęć)
(164)
Aparat rejestruje zdjęcia seryjnie.
(Samowyzw)
(165)
Użycie 10-sekundowego samowyzwalacza jest wygodne,
gdy fotografujący ma być na zdjęciu, a wyzwalacz
2-sekundowy pomaga zredukować drgania aparatu.
(Bracket:
Seryjne) (165)
Wykonywana jest określona liczba zdjęć, każde przy
innym poziomie ekspozycji.
(Bracket
pojedynczy) (165)
Wykonywana jest określona liczba zdjęć jedno po
drugim, każde przy innym poziomie ekspozycji.
(Brack.
bal.bieli) (167)
W oparciu o wybrany balans bieli i temperaturę
barwową/filtr kolorowy rejestrowane są 3 zdjęcia z
przesunięciem balansu bieli.
(Bracket
DRO) (168)
Można zrobić 3 zdjęcia z przesuniętą wartością
Optymalizatora D-Range.
(Pilot) (168)
Istnieje możliwość fotografowania z wykorzystaniem
przycisków SHUTTER i 2SEC (wyzwolenie migawki z
2-sekundowym opóźnieniem) na pilocie
bezprzewodowym RMT-DSLR1 (oddzielnie w
sprzedaży).
53
Używanie funkcji fotografowania
(Pojedyncze
zdjęcie) (164)
Przełączanie wyœwietlanych
danych nagrywania (DISP)
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
DISP powoduje zmianę
wyświetlanych na ekranie danych
nagrywania obrazu.
Istnieje możliwość wyboru dostępnych
opcji wyświetlania oddzielnie dla
wizjera i monitora LCD.
Wyśw.
wszystk. inf.
Brak
informacji
Poziom
Przycisk DISP
Histogram
Cyfrowy wskaźnik wypoziomowania
54
Ustawianie rozmiaru obrazu
Rozm. Obrazu
Przycisk MENU t
1 t [Rozm. Obrazu] t Wybór
właœciwego rozmiaru
[Format obrazu]: [3:2]
Wskazówki dotyczące
wykorzystania
Rozmiar obrazu
6000 × 4000 pikseli
Do rejestrowania obrazu
najwyższej jakości
M:12M
4240 × 2832 pikseli
W przypadku odbitek
maksymalnie w formacie A3+
S:6.0M
3008 × 2000 pikseli
W przypadku odbitek
maksymalnie w formacie A5
[Format obrazu]: [16:9]
Wskazówki dotyczące
wykorzystania
Rozmiar obrazu
L:20M
6000 × 3376 pikseli
M:10M
4240 × 2400 pikseli
S:5.1M
3008 × 1688 pikseli
Do odtwarzania na
telewizorach wysokiej
rozdzielczości
Uwaga
• W przypadku wyboru zdjęcia w formacie RAW z ustawieniem [Jakość],
rozmiar zdjęcia RAW odpowiada ustawieniu L. Ten rozmiar nie jest
wyświetlany na wyświetlaczu.
55
Używanie funkcji fotografowania
L:24M
Ustawianie rozmiaru obrazu
Panorama: Rozmiar
Istnieje możliwość ustawienia rozmiaru obrazów panoramicznych.
Rozmiar obrazu zależy od ustawienia kierunku fotografowania
(strona 106).
Przycisk MENU t
1 t [Panorama: Rozmiar] lub
[Pan. 3D: rozm. obr.] t Wybór właœciwego rozmiaru
[Panorama: Rozmiar]
Standardowy
Funkcja [Panorama: Kierunek] ustawiona na [W górę]
[W dół]: 3872 × 2160
Funkcja [Panorama: Kierunek] ustawiona na [W prawo]
[W lewo]: 8192 × 1856
Szeroki
Funkcja [Panorama: Kierunek] ustawiona na [W górę]
[W dół]: 5536 × 2160
Funkcja [Panorama: Kierunek] ustawiona na [W prawo]
[W lewo]: 12416 × 1856
[Pan. 3D: rozm. obr.]
16:9
1920 × 1080
Standardowy
4912 × 1080
Szeroki
7152 × 1080
56
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Powiększanie obrazów
Zdjęcie można powiększyć, aby je dokładniej obejrzeć.
Jest to wygodny sposób sprawdzenia ostrości nagranego obrazu.
1 Wyœwietlić obraz, który
Przycisk
ma być powiększony,
a następnie nacisnąć
przycisk .
2 Do powiększania lub
pomniejszania zdjęcia
można używać tylnego
pokrętła regulacyjnego.
3 Wybrać fragment, który ma być powiększony,
korzystając z v/V/b/B na przycisku wielofunkcyjnym.
Aby anulować odtwarzanie powiększone
Nacisnąć środkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego, aby
przywrócić normalny rozmiar obrazu.
57
Korzystanie z funkcji odtwarzania
• Obracanie przednim pokrętłem
regulacyjnym powoduje
przełączanie obrazów przy
zachowaniu powiększenia.
Po zrobieniu kilku zdjęć w tej samej
kompozycji można porównać
warunki ustawienia ostrości.
Przełączanie do wyœwietlania
listy obrazów
Na ekranie można wyświetlić kilka obrazów jednocześnie.
Nacisnąć przycisk
.
Przycisk
Zostanie wyświetlony ekran indeksu
obrazów.
• Liczbę obrazów wyświetlanych na
jednej stronie ekranu indeksu
obrazów można wybrać
naciśnięciem przycisku DISP.
Aby powrócić do pojedynczego obrazu
Po zaznaczeniu wybranego obrazu nacisnąć środkową sekcję
przycisku wielofunkcyjnego.
Wyœwietlanie wybranego folderu
Korzystając z przycisku
wielofunkcyjnego, zaznaczyć pasek z
lewej strony ekranu indeksu obrazów,
a następnie wybrać właściwy folder
korzystając z v/V. Naciśnięcie
środkowej sekcji przycisku
wielofunkcyjnego przy zaznaczonym
lewym pasku powoduje zmianę trybu
wyświetlania.
58
Przeglądanie obrazów na ekranie
telewizora
Do wyświetlania na ekranie telewizora zdjęć zarejestrowanych przy
użyciu aparatu potrzebny jest kabel HDMI (oddzielnie w sprzedaży)
oraz odbiornik telewizyjny HD wyposażony w gniazdo HDMI.
1 Przed podłączeniem aparatu
do telewizora należy
wyłączyć aparat i telewizor.
1 Do gniazda
HDMI
Kabel HDMI (oddzielnie
w sprzedaży)
2 Do
Gniazdo HDMI
Korzystanie z funkcji odtwarzania
2 Włączyć telewizor i sygnał wejœciowy.
• Zobacz również instrukcję obsługi telewizora.
3 Włączyć aparat i nacisnąć
przycisk
.
Zdjęcia wykonane aparatem pojawią
się na ekranie telewizora.
Wybrać właściwe zdjęcie korzystając z
b/B na przycisku wielofunkcyjnym.
• Monitor LCD w aparacie pozostanie
wyłączony.
Przycisk wielofunkcyjny
Przycisk
59
Wykaz funkcji
Funkcje obsługiwane
przyciskami/pokrętłem
Te przyciski/pokrętło umożliwiają konfigurowanie lub uruchamianie
różnorodnych funkcji.
Informacje na temat lokalizacji przycisków/pokrętła można znaleźć w
rozdziale „Elementy aparatu” (strona 18).
Przycisk
(49, 145)
Podnoszenie lampy błyskowej.
(53, 164) Wybór trybu pracy.
Przycisk
Przycisk WB (158)
Regulacja balansu bieli.
Przycisk
Kompensacja ekspozycji.
(51)
Przycisk ISO (149)
Regulacja czułości ISO.
Przycisk FINDER/LCD
(190)
Przełączanie pomiędzy monitorem LCD a
wizjerem.
Przycisk podœwietlenia Włączanie podświetlenia panelu wyświetlacza.
panelu wyœwietlacza (97)
Przycisk MENU (64)
Wyświetlanie ekranu menu do konfiguracji opcji
menu.
Przycisk MOVIE (40, 117) Nagrywanie filmów.
Przycisk AEL (141)/
Przycisk SLOW SYNC
(147)/Przycisk
(58)
Ustalanie ekspozycji całego ekranu./
Fotografowanie z lampą błyskową przy dłuższych
czasach otwarcia migawki./Równoczesne
wyświetlanie kilku obrazów na ekranie.
Przycisk AF/MF (135)/
Przycisk
(57)
Przełączanie trybu automatycznego i ręcznego
ustawiania ostrości./Powiększanie wyświetlanego
obrazu.
Przycisk Fn (61, 62)/
Przycisk
(172)
Wyświetlanie ekranu konfiguracji funkcji
ustawianej przyciskiem Fn./Obracanie obrazów.
Przycisk
(163)/
Przycisk Powiększenie
(132)
Powiększanie środka obrazu./Umożliwienie
sprawdzenia ostrości przed zrobieniem zdjęcia
przez powiększenie obrazu.
Przycisk
Odtwarzanie obrazów.
Przycisk
(42)
(41)
(73)/Przycisk Wyświetlanie Przewodnika w aparacie./Usuwanie
obrazów.
Pokrętło trybu ostroœci
(123, 130)
Przełączanie trybu automatycznego i ręcznego
ustawiania ostrości.
Przycisk podglądu (110)
Kontrola rozmycia tła.
60
Wybór funkcji za pomocą
przycisku Fn (Funkcja)
Ten przycisk służy do konfigurowania lub wykonywania funkcji
często używanych podczas fotografowania.
1 Nacisnąć przycisk Fn.
2 Korzystając z v/V/b/B na przycisku wielofunkcyjnym,
wybrać właœciwe polecenie, po czym nacisnąć jego
œrodkową sekcję z, aby je wykonać.
Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji.
3 Zgodnie z przewodnikiem
Przewodnik po operacjach
Konfigurowanie aparatu bezpoœrednio z poziomu ekranu
informacji o nagrywaniu
Przekręć przednie pokrętło sterujące, nie naciskając na środkową
część z w kroku 2. Aparat można konfigurować bezpośrednio z
poziomu ekranu informacji o nagrywaniu (za wyjątkiem funkcji
[Przywołanie pamięci]). Dodatkowo, niektóre funkcje można
dostosować za pomocą tylnego pokrętła sterującego.
61
Wykaz funkcji
po operacjach wybrać
i zatwierdzić żądaną funkcję.
Funkcje wybierane przyciskiem
Fn (Funkcja)
Przycisk Fn umożliwia wybór następujących funkcji:
Wybór sceny
(46, 101)
Wybór odpowiedniego trybu odpowiadającego
warunkom fotografowania spośród zaprogramowanych
ustawień Wyboru sceny.
(Portret/Sporty/Makro/Krajobraz/Zachód słońca/Scena
nocna/Z ręki o zmierzchu/Nocny portret)
Film (118)
Wybór trybu ekspozycji odpowiadającego
rejestrowanemu obiektowi lub wybranemu efektowi.
(P/A/S/M)
Przywołanie
pamięci (196)
Przywoływanie ustawienia zarejestrowanego wcześniej z
poziomu pozycji [Pamięć MR] w menu fotografowania
.
(Pamięć MR1/Pamięć MR2/Pamięć MR3)
Tryb pracy
(53, 164)
Ustawianie trybu pracy, na przykład trybu zdjęć
seryjnych.
(Pojedyncze zdjęcie/Seria zdjęć/Samowyzw/Bracket:
Seryjne/Bracket pojedynczy/Brack.bal.bieli/Bracket
DRO/Pilot)
Tryb błysku
(49, 145)
Ustawianie trybu lampy błyskowej.
(Lampa błys. wył./Auto błysk/Bł.wypełniający/
Bł. zamykający/Bezprzewodowy)
Obszar AF (127)
Wybór obszaru ostrości.
(Szeroki/Strefa/Punktowy/Lokalny)
Œledzenie obiektu Utrzymywanie ostrości na śledzonym obiekcie.
(129)
(WŁ./WYŁ.)
Wykrywanie
twarzy (136)
Automatyczne rejestrowanie twarzy przy optymalnym
ustawieniu ostrości i ekspozycji.
(WŁ./Wł. (rejestr. twarzy)/WYŁ.)
Zdj. z uœmiechem Automatyczne fotografowanie wyzwalane uśmiechem.
(138)
(WŁ./WYŁ.)
ISO (149)
Ustawianie czułości na światło. Im większa liczba, tym
krótszy czas otwarcia migawki.
(Wieloklatk. red. szumów./ISO AUTO do 16000)
Tryb pomiaru
(142)
Wybór metody pomiaru jasności.
(Wielopunktowy/Centraln. ważony/Punktowy)
Korekcja błysku
(143)
Regulacja natężenia błysku lampy.
(+3,0 EV do –3,0 EV)
62
Funkcje wybierane przyciskiem Fn (Funkcja)
Balans bieli (158)
Regulacja odcienia barw obrazów.
(Aut.bal.bieli/Światło dzienne/W cieniu/Pochmurnie/
Żarówka/Świetl.: Ciepła biała/Świetl.: Zimna biała/
Świetl.: Dzien. biała/Świetl.: Świat. dzien./Lampa błysk./
Temp.barw./Filtr kolorowy/Niestandard.)
DRO/Auto HDR
(151)
Automatyczna kompensacja jasności i kontrastu.
(WYŁ./Opt. D-Range/Auto HDR)
Strefa twórcza
(155)
Wybór właściwej metody obróbki obrazu.
(Ramka stylu1–6)
Efekt wizualny
(154)
Fotografowanie z wybranym filtrem efektowym w celu
wzmocnienia ekspresji.
(WYŁ./Aparat zabawka/Kolor pop/Posteryzacja/Zdjęcie
retro/High-key: Miękki/Kolor częściowy/Cz.-b. duży
kontrast/Miękka ostrość/Malowidło HDR/Cz-b o
bogatej grad./Miniatura)
Wykaz funkcji
63
Funkcje wybierane za pomocą
przycisku MENU
Umożliwia konfigurowanie podstawowych ustawień aparatu jako
całości, albo wykonywanie takich funkcji jak fotografowanie,
odtwarzanie, czy też innych operacji.
Nacisnąć przycisk MENU, następnie skonfigurować wybraną opcję
korzystając z v/V/b/B na przycisku wielofunkcyjnym, po czym
nacisnąć jego środkową sekcję.
Wybór strony menu
Wybór opcji menu
Menu fotografowania
Rozm. Obrazu (55) Wybór rozmiaru zdjęć.
(L:24M/M:12M/S:6.0M (przy ustawieniu opcji [Format
obrazu] na 3:2)
L:20M/M:10M/S:5.1M (przy ustawieniu opcji [Format
obrazu] na 16:9))
Format obrazu
(183)
Wybór formatu zdjęć.
(3:2/16:9)
Jakoœć (183)
Ustawianie jakości obrazu zdjęć.
(RAW/RAW & JPEG/Bardzo wysoka/Wysoka/
Standard)
Panorama:
Rozmiar (56)
Wybór rozmiaru zdjęć panoramicznych.
(Standardowy/Szeroki)
Panorama:
Kierunek (106)
Ustawianie kierunku fotografowania w przypadku zdjęć
panoramicznych.
(W prawo/W lewo/W górę/W dół)
Pan. 3D: rozm.
obr. (56)
Wybór rozmiaru zdjęć trójwymiarowych.
(16:9/Standardowy/Szeroki)
Pan. 3D: kierunek Ustawianie kierunku fotografowania w przypadku zdjęć
(106)
trójwymiarowych.
(W prawo/W lewo)
64
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Red.sz.dł.naœw.
(185)
Ustawianie redukcji szumów w przypadku zdjęć z
czasem otwarcia migawki 1 sekunda lub dłuższym.
(WŁ./WYŁ.)
Red.sz.wys.ISO
(185)
Ustawianie redukcji szumów w przypadku zdjęć
wykonywanych przy wysokiej czułości.
(Wysoka/Normalna/Niska)
Reg.błysku (143)
Wybór metody doboru natężenia błysku lampy.
(Błysk ADI/Przedbłysk TTL/Błysk ręczny)
Współcz.mocy
(144)
Ustawianie natężenia błysku wbudowanej lampy
błyskowej, przy ustawieniu [Błysk ręczny] w pozycji
[Reg.błysku].
(1/1–1/6)
Wspomaganie AF Ustawianie wspomagania AF przydatnego przy
(128)
ustawianiu ostrości przy słabym oświetleniu.
(Automatyczne/WYŁ.)
Zmiana zakresu odtwarzanych barw.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot (98)
Ustawianie funkcji SteadyShot.
(WŁ./WYŁ.)
Krok ekspozycji
Wybór wielkości przyrostu przy zmianie czasu otwarcia
migawki, przysłony i ekspozycji.
(0,5 EV/0,3 EV)
Nastaw.AF-A (134) Ustawianie, czy w trybie ostrzenia [AF-A] można
precyzyjnie ustawić ostrość ręcznie, czy też nie.
(Autofokus-auto/Ostrość DMF)
Nast.priorytetu
Ustawianie, czy migawka ma być wyzwalana nawet przy
braku ostrości w trybie autofokusa, czy też nie.
(Autofokus/Wyzwalanie)
AF ze spustem
Ustawianie, czy autofokus ma być uruchamiany
naciśnięciem spustu migawki do połowy, czy też nie.
(WŁ./WYŁ.)
Pamięć MR (196)
Rejestrowanie kombinacji często używanych trybów i
ustawień, które można w łatwy sposób przywołać
pokrętłem trybu.
(1/2/3)
65
Wykaz funkcji
Przestrzeń barw
(186)
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Menu filmowania
Format pliku (120) Wybór formatu plików filmowych.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)
Ustawienie
nagrywania (121)
Wybór rozmiaru kadru nagrywanego filmu.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
Nagrywanie
dŸwięku (122)
Wybór, czy podczas nagrywania filmu ma być
rejestrowany dźwięk, czy nie.
(WŁ./WYŁ.)
Reduk. szumu
wiatru (122)
Wyciszanie szumu wiatru podczas nagrywania filmów.
(WŁ./WYŁ.)
SteadyShot (98)
Ustawianie funkcji SteadyShot.
(WŁ./WYŁ.)
Menu ustawień własnych
Eye-Start AF (90)
Ustawianie, czy podczas patrzenia przez wizjer ma być
włączany autofokus, czy też nie.
(WŁ./WYŁ.)
Ustaw. FINDER/
LCD (190)
Ustawianie sposobu przełączania pomiędzy wizjerem a
monitorem LCD.
(Automatyczne/Ręczny)
Red.czerw.oczu
Redukcja efektu czerwonych oczu podczas korzystania z
lampy błyskowej.
(WŁ./WYŁ.)
Wyzw.bez obiek.
(187)
Ustawianie, czy migawka może otwierać się bez
założonego obiektywu.
(Aktywne/Nieaktywne)
Seria zdjęć Auto+ Ustawianie, czy w trybie AUTO+ mają być wykonywane
(100)
zdjęcia seryjne, czy też nie.
(Automatyczne/WYŁ.)
Pojd. zdj. Auto+
(100)
66
Ustawianie, czy wszystkie zdjęcia seryjne wykonane w
trybie AUTO+ mają być zapisywane, czy też nie.
(Automatyczne/WYŁ.)
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Linia siatki (187)
Ustawienie wyświetlania linii siatki w celu wyrównania
konturów obiektu.
(Siatka 3x3/Siatka kwadratowa/Siatka przek+kwad./
WYŁ.)
Auto podgląd
(187)
Wyświetlenie zarejestrowanego obrazu wykonanego
zdjęcia. Ustawianie autopodglądu.
(10 s/5 s/2 s/WYŁ.)
Przycisk DISP
(monitor) (91)
Wybór dostępnych trybów wyświetlania w przypadku
monitora LCD wybieranych naciśnięciem przycisku
DISP.
(Wyświetl. graf./Wyśw. wszystk. inf./Brak informacji/
Poziom/Histogram/Wizjer)
Przycisk DISP
(wizjer) (91)
Wybór dostępnych trybów wyświetlania w przypadku
wizjera wybieranych naciśnięciem przycisku DISP.
(Wyświetl. graf./Wyśw. wszystk. inf./Brak informacji/
Poziom/Histogram)
Poziom zarysu
(132)
Uwydatnienie określonym kolorem zarysu obszarów z
ustawioną ostrością.
(Wysoki/Średni/Niski/WYŁ.)
Wyœw. podgląd na Wybór, czy efekt działania danej funkcji (np.
żywo (94)
kompensacji ekspozycji) ma być wyświetlany na ekranie,
czy też nie.
(Efekt ustawień Wł./Efekt ustawień Wył.)
Funkcja przyc.
AEL (188)
Przypisywanie wybranej funkcji do przycisku AEL.
(Kompens.eksp./Tryb pracy/Tryb błysku/Obszar AF/
Wykrywanie twarzy/Zdj. z uśmiechem/ISO/Tryb
pomiaru/Korekcja błysku/Balans bieli/DRO/Auto HDR/
Strefa twórcza/Efekt wizualny/Rozm. Obrazu/Jakość/
Blokada AEL/Przełącz.AEL/ Blokada AEL/
Przeł.AEL/Blok. regulacji AF/MF/Zm. regulacji AF/
MF/Śledzenie obiektu/Blokada AF/Podgląd przysłony/
Podgląd zdjęcia/Zoom cyfrowy/Powiększenie/Pamięć
MR)
67
Wykaz funkcji
Kolor zarysu (132) Ustawianie koloru wykorzystywanego w przypadku
funkcji uwydatniania zarysu.
(Czerwony/Żółty/Biały)
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Przycisk ISO (188) Przypisywanie wybranej funkcji do przycisku ISO.
(Kompens.eksp./Tryb pracy/Tryb błysku/Obszar AF/
Wykrywanie twarzy/Zdj. z uśmiechem/ISO/Tryb
pomiaru/Korekcja błysku/Balans bieli/DRO/Auto HDR/
Strefa twórcza/Efekt wizualny/Rozm. Obrazu/Jakość/
Blokada AEL/Przełącz.AEL/ Blokada AEL/
Przeł.AEL/Blok. regulacji AF/MF/Zm. regulacji AF/
MF/Śledzenie obiektu/Blokada AF/Podgląd przysłony/
Podgląd zdjęcia/Zoom cyfrowy/Powiększenie/Pamięć
MR)
Przycisk AF/MF
(188)
Przypisywanie wybranej funkcji do przycisku AF/MF.
(Kompens.eksp./Tryb pracy/Tryb błysku/Obszar AF/
Wykrywanie twarzy/Zdj. z uśmiechem/ISO/Tryb
pomiaru/Korekcja błysku/Balans bieli/DRO/Auto HDR/
Strefa twórcza/Efekt wizualny/Rozm. Obrazu/Jakość/
Blokada AEL/Przełącz.AEL/ Blokada AEL/
Przeł.AEL/Blok. regulacji AF/MF/Zm. regulacji AF/
MF/Śledzenie obiektu/Blokada AF/Podgląd przysłony/
Podgląd zdjęcia/Zoom cyfrowy/Powiększenie/Pamięć
MR)
Przycisk Podgląd
(189)
Wybór sposobu działania przycisku podglądu.
(Podgląd zdjęcia/Podgląd przysłony)
Przycisk blok.
ostroœci
Ustawianie funkcji blokady fokusa obiektywu.
(Blokada fokusa/Podgląd głębi ostr.)
Przycisk Zoom
Wybór sposobu działania przycisku
cyfrowy (132, 163) (Zoom cyfrowy/Powiększenie)
.
Nast.pokr.ster.
Wybór funkcji przedniego i tylnego pokrętła
regulacyjnego między regulacją czasu otwarcia migawki
a regulacją przysłony w trybie ekspozycji M.
(
Cz.m.
P./
P.
Cz.m.)
Komp.eksp.pokr.
(52)
Kompensacja ekspozycji za pomocą przedniego lub
tylnego pokrętła regulacyjnego.
(WYŁ./
Pokr.na prz./
Pokr.z tyłu)
Nast.komp.eksp.
Włączanie lub wyłączanie kompensacji ekspozycji w
zasięgu lampy błyskowej.
(Zastane&błysk/Tylko zastane)
68
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Wybór kolejności zdjęć w przypadku fotografowania z
bracketingiem ekspozycji i bracketingiem balansu bieli.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Prędkoœć AF
Wybór szybkości ostrzenia w trybie autofokusa.
(Duża/Mała)
Komp.
ob.:Winietowanie
(191)
Kompensacja przyciemnienia narożników ekranu
spowodowanego przez zamocowany obiektyw.
(Automatyczne/WYŁ.)
Komp. ob.: Aber.
chro. (191)
Redukcja odchylenia barw w narożnikach ekranu
spowodowanego przez zamocowany obiektyw.
(Automatyczne/WYŁ.)
Komp. ob.:
Zniekształc. (191)
Kompensacja zniekształcenia na ekranie
spowodowanego przez zamocowany obiektyw.
(Automatyczne/WYŁ.)
Pierw. kurtyna
migawki (189)
Ustawianie, czy ma być wykorzystywana funkcja
elektronicznej przedniej kurtyny migawki.
(WŁ./WYŁ.)
Rejestracja
twarzy (137)
Rejestracja lub zmiana priorytetowej osoby przy
ustawianiu ostrości.
(Nowa rejestracja/Zmiana kolejności/Kasuj/Usuń
wszyst)
Wykaz funkcji
Kolejn.bracket
Menu odtwarzania
Kasuj (42, 176)
Usuwanie obrazów.
(Wiele obrazów/Wszyst. w kat./Wszyst. pliki widoku
AVCHD)
Tryb oglądania
(172)
Ustalanie sposobu grupowania odtwarzanych obrazów.
(Widok katalogu (Zdjęcia)/Widok katalogu (MP4)/
Widok AVCHD)
Pokaz zdjęć (173)
Wyświetlenie pokazu slajdów.
(Powtórz/Interwał/Typ obrazu)
Oglądanie 3D
(178)
Odtwarzanie obrazów trójwymiarowych przy użyciu
podłączonego do aparatu odbiornika telewizyjnego
zgodnego z funkcją 3D.
69
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Chroń (175)
Ochrona lub anulowanie ochrony zdjęcia.
(Wiele obrazów/Anuluj wszystkie zdjęcia/Anuluj
wszystkie filmy (MP4)/Anuluj wsz. pliki Wid.AVCHD)
Okreœl wydruk
(211)
Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia obrazów do
wydruku DPOF.
(Ustaw.DPOF/Nadruk daty)
Nastaw. głoœnoœci Ustawianie głośności podczas odtwarzania filmów.
Wyœwietl.odtw.
(174)
Ustawienie sposobu wyświetlania obrazu
zarejestrowanego w układzie pionowym.
(Autom.obrót/Ręczny obrót)
Menu Karta pamięci — narzędzie
Formatuj (192)
Formatuje karty pamięci.
Numer pliku (192)
Ustawianie sposobu numeracji plików ze zdjęciami i
filmami.
(Seryjny/Wyzeruj)
Nazwa katalogu
(193)
Ustawienie formatu folderu zdjęć.
(Forma standard/Forma daty)
Wybierz kat.
NAGR. (193)
Zmiana wybranego folderu do zapisywania zdjęć.
Nowy katalog
(193)
Tworzenie nowego folderu do zapisywania zdjęć i
filmów.
Odz. bazę dan.
obr. (194)
Odzyskiwanie pliku bazy danych obrazów i
umożliwienie nagrywania i odtwarzania.
Wyœ. miej. na
karcie
Wyświetlanie pozostałego czasu nagrywania filmów oraz
liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci.
Menu ustawiania zegara
Ust.daty/czasu
(33)
Ustawianie daty, godziny i zmiany na czas letni i zimowy.
Nastawia region
(35)
Ustawianie lokalizacji.
70
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Menu ustawień
Start menu
Ustawianie górnego elementu lub ostatnio wybranego
elementu menu jako domyślnej pozycji kursora w menu.
(Główne/Poprzednie)
Jasnoœć LCD
(189)
Ustawianie jasności monitora LCD.
(Automatyczne/Ręczny)
Jasnoœć wizjera
(190)
Ustawienie jasności wizjera.
(Automatyczne/Ręczny)
Ustawienia GPS
Włączanie funkcji GPS.
(180) (tylko model
SLT-A77V)
Oszcz.energii
(190)
Ustawienie odstępu czasu, po którym następuje
przełączenie do trybu oszczędzania energii.
(30 min./5 min./1 min./20 s/10 s)
Rozdzielczoœć
HDMI (178)
Ustawianie rozdzielczości po podłączeniu aparatu do
telewizora HDMI.
(Automatyczne/1080p/1080i)
STER.PRZEZ
HDMI (179)
Sterowanie aparatem z poziomu telewizora
obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync.
(WŁ./WYŁ.)
Wykaz funkcji
Ustaw.
Włączanie funkcji przekazywania danych z aparatu w
przesyłania* (194) przypadku korzystania z karty Eye-Fi.
(WŁ./WYŁ.)
Połączenie USB
(203)
Ustawienie metody realizacji połączenia USB.
(Automatyczne/Pam. masowa/MTP)
Sygnały audio
Wybór, czy w momencie ustawienia ostrości lub w trybie
pracy z samowyzwalaczem ma być generowany sygnał
dźwiękowy, czy też nie.
(WŁ./WYŁ.)
Czyszczenie (213) Uruchamianie trybu czyszczenia w celu oczyszczenia
przetwornika obrazu.
71
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Potw.kasowania
Wybór domyślnej opcji na ekranie potwierdzenia
operacji usunięcia między [Kasuj] a [Anuluj].
(„Kasuj” pierw./„Anuluj” pierw.)
Regulacja AF
(128)
Możliwość precyzyjnej regulacji pozycji z ustawioną
ostrością.
(Ustawienie regulacji AF/Wartość reg./Kasuj)
* Pojawia się po włożeniu do aparatu karty Eye-Fi (oddzielnie w sprzedaży).
Wersja (202)
Język
Wyświetlanie wersji oprogramowania aparatu.
Wybór języka.
Pomoc pokrętła
trybu
Włączanie lub wyłączanie przewodnika dla pokrętła
trybu pracy (objaśnienia poszczególnych trybów
rejestrowania obrazu).
(WŁ./WYŁ.)
Tryb
demonstracyjny
Włączanie lub wyłączanie odtwarzania filmu
demonstracyjnego.
(WŁ./WYŁ.)
Inicjalizuj (198)
Przywracanie ustawieniom ich domyślnych wartości.
(Nast.domyślne/Reset.tr.nagr./Resetuj Własne)
72
Korzystanie z funkcji pomocy w
aparacie
Przewodnik w aparacie
Naciśnięcie przycisku (Przewodnik
w aparacie) na ekranie Fn lub ekranie
menu spowoduje automatyczne
wyświetlenie pomocy kontekstowej w
zależności od aktualnie wybranych
funkcji albo ustawienia.
Zaznaczenie niedostępnych funkcji
lub ustawień na ekranie Fn, a
następnie naciśnięcie środkowej sekcji
przycisku wielofunkcyjnego
spowoduje wskazanie właściwej
metody konfiguracji umożliwiającej
ich włączenie.
Przycisk
(Przewodnik w
aparacie)
Wykaz funkcji
73
Oglądanie zdjęć na komputerze
Współpraca z komputerem
Na płycie CD-ROM (w zestawie) znajdują się następujące aplikacje,
które umożliwiają bardziej wszechstronne wykorzystanie obrazów
zarejestrowanych posiadanym aparatem.
• „Image Data Converter”
• „PMB” (Picture Motion Browser)
Jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program „PMB” i jego
wersja jest niższa od wersji programu „PMB” na płycie CD-ROM
(w zestawie), należy również zainstalować program „PMB” z płyty
CD-ROM (w zestawie).
Szczegółowe informacje na temat instalacji można również znaleźć na
stronie 76.
Uwaga
• „PMB” jest niezgodny z komputerami Macintosh.
Zalecana konfiguracja komputera (Windows)
Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania
zdjęć za pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca
konfiguracja komputera.
System
operacyjny
(zainstalowany
fabrycznie)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
„PMB”
Procesor CPU: Intel Pentium III 800 MHz lub szybszy
(Do odtwarzania/edycji filmów w wysokiej
rozdzielczości: Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy/
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy, Intel Core 2 Duo
2,26 GHz lub szybszy (HD FX/HD FH), Intel Core
2 Duo 2,40 GHz lub szybszy (HD PS))
Pamięć: 512 MB lub więcej (Do odtwarzania/edycji
filmów w wysokiej rozdzielczości: 1 GB lub więcej)
Dysk twardy: Miejsce na dysku wymagane do instalacji
— około 500 MB
Monitor: Rozdzielczość ekranu — 1024 × 768 punktów
lub więcej
„Image Data
Converter Ver.4”
Procesor CPU/Pamięć: Pentium 4 lub szybszy/1 GB
lub więcej
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej
74
Współpraca z komputerem
* Wersje 64-bitowe i wersja Starter (Edition) nie są obsługiwane.
Do korzystania z funkcji tworzenia płyt wymagany jest program
Windows Image Mastering API (IMAPI) w wersji 2.0 lub nowszej.
** Wersja Starter (Edition) nie jest obsługiwana.
Zalecana konfiguracja komputera (Macintosh)
Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania
zdjęć za pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca
konfiguracja komputera.
System
operacyjny
(zainstalowany
fabrycznie)
Połączenie USB: Mac OS X (wer. 10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
„Image Data Converter Ver.4”: Mac OS X (wer. 10.5,
10.6 (Snow Leopard))
„Image Data
Converter Ver.4”
Procesor CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo
lub szybszy
Pamięć: zalecany 1 GB lub więcej.
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej
75
Oglądanie zdjęć na komputerze
Uwagi
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w środowisku zaktualizowanego
systemu operacyjnego opisanego powyżej oraz w środowisku
wielosystemowym.
• Jeżeli do jednego komputera są jednocześnie podłączone co najmniej
2 urządzenia USB, niektóre z nich, w tym aparat, mogą nie działać, w
zależności od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Podłączenie aparatu z wykorzystaniem interfejsu USB zgodnego ze
standardem Hi-Speed USB (zgodnego z USB 2.0) pozwala na zaawansowany
transfer (transfer z dużą szybkością), ponieważ opisywany aparat jest zgodny
ze standardem Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0).
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu ze stanu zawieszenia lub uśpienia,
komunikacja między aparatem a komputerem może nie zostać przywrócona.
Korzystanie z oprogramowania
Instalowanie oprogramowania (Windows)
Zalogować się jako Administrator.
1 Włączyć komputer i włożyć CD-ROM (w zestawie) do
napędu CD-ROM.
Pojawi się okno menu instalatora.
• Jeśli okno się nie pojawi, dwukrotnie kliknąć [Komputer] (w systemie
Windows XP: [Mój komputer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Jeżeli pojawi się ekran Autoodtwarzanie, należy wybrać polecenie
„Uruchom: Install.exe” i postępować zgodnie z instrukcjami
pojawiających się na ekranie, aby przeprowadzić instalację.
2 Kliknąć [Zainstaluj].
Upewnić się, że zaznaczone są pozycje „Image Data Converter” i
„PMB”, i dalej postępować według instrukcji na ekranie.
• Po pojawieniu się stosownego monitu na ekranie (strona 204) w
trakcie tej procedury, podłączyć aparat do komputera.
• Kiedy pojawi się komunikat potwierdzający zrestartowanie
komputera, należy zrestartować komputer, postępując według
instrukcji na ekranie.
• W zależności od konfiguracji komputera może zostać zainstalowany
zestaw funkcji DirectX.
3 Po zakończeniu instalacji wyjąć CD-ROM.
Zostaną zainstalowane poniższe aplikacje, a ich ikony skrótów
pojawią się na pulpicie.
„Image Data Converter”
„PMB”
„PMB Launcher”
„PMB – pomoc”
76
Korzystanie z oprogramowania
Uwagi
• Jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program „PMB” i jego wersja jest
wyższa od wersji programu „PMB” na płycie CD-ROM (w zestawie),
instalacja nie jest konieczna. W momencie podłączenia aparatu do komputera
za pośrednictwem kabla USB uruchamiane są funkcje użytkowe.
• Jeżeli zainstalowana na komputerze wersja programu „PMB” jest niższa niż
5.0.00, mogą wystąpić problemy z niektórymi funkcjami oprogramowania
„PMB” po zainstalowaniu programu „PMB” z dostarczonej płyty CD-ROM.
Z dołączonej płyty CD-ROM instalowany jest również program „PMB
Launcher”. Z poziomu programu „PMB Launcher” można uruchamiać
oprogramowanie „PMB” i inne programy. Aby uruchomić program
„PMB Launcher”, wystarczy dwukrotnie kliknąć ikonę skrótu do programu
„PMB Launcher” na ekranie komputera.
Instalowanie oprogramowania (Macintosh)
Zalogować się jako Administrator.
1 Włączyć komputer Macintosh i włożyć dysk CD-ROM
(w zestawie) do napędu CD-ROM.
2 Podwójnie kliknąć ikonkę CD-ROM.
3 Skopiować plik [IDC_INST.pkg] w katalogu [MAC] na
4 Podwójnie kliknąć plik [IDC_INST.pkg] w katalogu, do
którego ma zostać skopiowany.
Postępować według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację.
Korzystanie z „Image Data Converter”
Program „Image Data Converter” pozwala:
• Edytować zdjęcia zapisane w formacie RAW z różnymi
poprawkami, na przykład krzywej tonalnej, czy ostrości.
• Korygować zdjęcia, korzystając m.in. z balansu bieli, ekspozycji i
strefy twórczej.
77
Oglądanie zdjęć na komputerze
ikonkę dysku twardego.
Korzystanie z oprogramowania
• Zapisywać zdjęcia wyświetlane i edytowane na komputerze.
• Można je zapisać w formacie RAW lub w formacie zwykłego pliku.
• Wyświetlać i porównywać zdjęcia RAW/JPEG zarejestrowane
opisywanym aparatem.
• Oceniać obrazy w pięciostopniowej skali.
• Wprowadzać kolorowe etykiety.
Informacje na temat obsługi programu „Image Data Converter”
można znaleźć w Pomocy.
Kliknąć [Start] t [Wszystkie programy] t [Image Data Converter]
t [0] t [Image Data Converter Ver.4].
Korzystanie z „PMB”
Program „PMB” pozwala:
• Importować obrazy wykonane aparatem i wyświetlać je na
komputerze.
• Porządkować obrazy na komputerze w oparciu o kalendarz według
dat zarejestrowania, aby móc je przeglądać.
• Retuszować (redukcja efektu czerwonych oczu itp.), drukować i
wysyłać zdjęcia jako załączniki wiadomości e-mail oraz zmieniać
datę wykonania zdjęcia.
• Wyświetlać dane o miejscu wykonania nagrania danego obrazu na
mapie (tylko model SLT-A77V).
• Drukować lub zapisywać zdjęcia z datą.
• Tworzyć płyty Blu-ray lub DVD z filmów Widok AVCHD
zaimportowanych do komputera. (W przypadku tworzenia płyty
Blu-ray/płyty DVD po raz pierwszy, wymagane jest połączenie z
Internetem.)
78
Korzystanie z oprogramowania
Uwagi
• „PMB” jest niezgodny z komputerami Macintosh.
• W celu utworzenia płyty AVCHD, filmy zarejestrowane przy ustawieniu [60p
28M(PS)/50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] lub [24p 24M(FX)]/[25p
24M(FX)] w pozycji [Ustawienie nagrywania] są konwertowane przez
program „PMB”. Taka operacja konwersji może być czasochłonna.
Dodatkowo nie można utworzyć płyty w oryginalnej jakości obrazu. Aby
zachować pierwotną jakość obrazu, filmy należy przechowywać na płycie Bluray.
• „Filmy AVCHD View” to filmy zarejestrowane w trybie [AVCHD 60i/60p]/
[AVCHD 50i/50p] ustawionym w pozycji [Format pliku].
Informacje na temat obsługi programu „PMB” można znaleźć
w pozycji „PMB – pomoc”.
Kliknąć dwukrotnie skrót
(PMB – pomoc) na pulpicie. Albo
kliknąć [Start] t [Wszystkie programy] t [PMB] t [PMB –
pomoc].
Strona wsparcia dla programu „PMB” (tylko wersja angielska)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Oglądanie zdjęć na komputerze
79
Wybór metody tworzenia płyty z
filmami
Istnieje możliwość utworzenia płyty z filmów AVCHD View
zarejestrowanych opisywanym aparatem.
Płytę taką można odtwarzać na różnych urządzeniach, w zależności
od rodzaju płyty. Należy wybrać metodę, która jest zgodna z
posiadanym odtwarzaczem płyt.
Opisano tutaj 2 sposoby tworzenia płyty z filmami: tworzenie płyty z
poziomu komputera przy użyciu oprogramowania „PMB” lub
tworzenie płyty przy użyciu innych urządzeń niż komputer, na
przykład rejestratora DVD.
Odtwarzacz
Rodzaj
płyty
Cecha charakterystyczna
Urządzenia do
odtwarzania płyt
Blu-ray
(Odtwarzacz płyt Bluray, konsola
PlayStation®3 itp.)
Płyty Blu-ray umożliwiają nagrywanie
dłuższych filmów w wysokiej
rozdzielczości (HD) w porównaniu z
płytami DVD.
Urządzenia do
odtwarzania płyt w
formacie AVCHD
(Odtwarzacz płyt Bluray, konsola
PlayStation®3 marki
Sony itp.)
Filmy w wysokiej rozdzielczości obrazu
(HD) można nagrywać na nośnikach
DVD, na przykład na płytach DVD-R, i
wówczas tworzona jest płyta z obrazem
w wysokiej rozdzielczości (HD).
• Płyty z obrazem w wysokiej
rozdzielczości (HD) nie można
odtwarzać na zwykłych odtwarzaczach
DVD.
Zwykłe urządzenia
do odtwarzania płyt
DVD
(Odtwarzacz DVD,
komputer z
możliwością
odtwarzania płyt
DVD itp.)
Filmy w standardowej rozdzielczości
obrazu (STD) uzyskane w wyniku
konwersji filmów w wysokiej
rozdzielczości obrazu (HD) można
nagrywać na nośnikach DVD, na
przykład na płytach DVD-R, i wówczas
tworzona jest płyta z obrazem w
standardowej rozdzielczości (STD).
80
Wybór metody tworzenia płyty z filmami
Tworzenie płyty przy użyciu komputera
Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PMB” można
zaimportować do komputera filmy AVCHD View i utworzyć z nich
płytę w formacie AVCHD z obrazem w standardowej rozdzielczości
(STD).
Szczegółowe informacje na temat metody tworzenia płyty przy użyciu
programu „PMB” można znaleźć w pozycji „PMB - pomoc”.
81
Oglądanie zdjęć na komputerze
Uwagi
• Aby móc tworzyć płyty Blu-ray, konieczne jest zainstalowanie dodatku
[BD Add-on Software] z poziomu ekranu instalacyjnego programu „PMB”.
• Konsole PlayStation®3 mogą być niedostępne w niektórych krajach lub
regionach.
• W celu utworzenia płyty AVCHD, filmy zarejestrowane przy ustawieniu
[60p 28M(PS)/50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] lub [24p 24M(FX)]/
[25p 24M(FX)] w pozycji [Ustawienie nagrywania] są konwertowane przez
program „PMB”. Taka operacja konwersji może być czasochłonna.
Dodatkowo nie można utworzyć płyty w oryginalnej jakości obrazu. Aby
zachować pierwotną jakość obrazu, filmy należy przechowywać na płycie Bluray (strona 209).
• Do odtwarzania filmów zarejestrowanych przy ustawieniu 60p 28M(PS)]/[50p
28M(PS)] i zapisanych na płycie Blu-ray wymagane jest urządzenie
obsługujące format AVCHD Ver 2.0.
• „Filmy AVCHD View” to filmy zarejestrowane w trybie [AVCHD 60i/60p]/
[AVCHD 50i/50p] ustawionym w pozycji [Format pliku].
Wybór metody tworzenia płyty z filmami
Tworzenie płyty z poziomu innego urządzenia niż
komputer
Płytę można utworzyć z poziomu nagrywarki płyt Blu-ray i
rejestratora DVD.
Rodzaj płyty, jaką można utworzyć, zależy od używanego urządzenia.
Urządzenie
Rodzaj płyty
Nagrywarka płyt Blu-ray:
Tworzenie płyty Blu-ray lub DVD z
obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD)
Rejestrator DVD inny niż
DVDirect Express: Tworzenie płyty
AVCHD lub DVD z obrazem w
standardowej rozdzielczości (STD)
Nagrywarka HDD itp.: Tworzenie
płyty DVD z obrazem w
standardowej rozdzielczości (STD)
Uwagi
• Szczegółowe informacje na temat tworzenia płyty można znaleźć w instrukcji
obsługi używanego urządzenia.
• W przypadku tworzenia płyty przy użyciu urządzenia DVDirect marki Sony
(rejestratora DVD) należy skorzystać z gniazda karty pamięci rejestratora
DVD lub podłączyć rejestrator DVD do gniazda USB, aby umożliwić
przesyłanie danych.
• Korzystając z urządzenia DVDirect marki Sony (rejestratora DVD), należy
upewnić się, czy w urządzeniu zainstalowano najnowszą wersję
oprogramowania sprzętowego.
Szczegóły można znaleźć pod poniższym adresem URL:
http://sony.storagesupport.com/
• Do zapisywania filmów zarejestrowanych przy ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p
28M(PS)] na płycie Blu-ray wymagane jest urządzenie obsługujące format
AVCHD Ver 2.0. Do odtwarzania utworzonych płyt Blu-ray wymagane jest
urządzenie obsługujące format AVCHD Ver 2.0.
82
Inne
Wykaz symboli wyœwietlanych na
ekranie
Wyœwietl. graf. (Monitor LCD)
A
Wyœwietlenie
WskaŸnik
Tryb ekspozycji (44)
PAS
M
Wyœw. wszystk. inf. (Monitor
LCD)
Numer rejestru (196)
Symbole rozpoznanego
ujęcia (45, 100)
Karta pamięci (27, 240)/
Przekazywanie (194)
100
Pozostała liczba zdjęć,
jakie można
zarejestrować
Format zdjęć (183)
Rozległa panorama 3D
(47, 104)
24M 12M Rozmiar zdjęć (55)
6.0M 20M
10M 5.1M
83
Inne
W przypadku odtwarzania
(Ekran informacji
podstawowych)
Wykaz symboli wyœwietlanych na ekranie
Wyœwietlenie
WskaŸnik
Jakość obrazu zdjęć
(183)
Szybkość klatek filmów
(121)
Rozmiar obrazu filmów
(121)
Wyœwietlenie
WskaŸnik
-
Ochrona (175)
DPOF
Ustawiono DPOF (211)
Ostrzeżenie o niskim
poziom naładowania
akumulatora (28)
B
Wyœwietlenie
Obszar pomiaru
punktowego (142)
100% Poziom naładowania
akumulatora (28)
Obszar AF (127)
Ładowanie lampy
błyskowej (49)
Inteligentny
teleobiektyw (163)
WYŁĄCZENIE efektu
(94)
Wskaźnik czasu
otwarcia migawki (93)
Nagrywanie filmów bez
dźwięku (122)
SteadyShot/
Ostrzeżenie o
drganiach aparatu (98)
Stan procedury
triangulacji GPS (180)
(tylko model SLTA77V)
SteadyShot błąd (227)
Ostrzeżenie przed
przegrzaniem (15)
Plik bazy danych
przepełniony (229)/
Błąd pliku bazy danych
(229)
Tryb oglądania (172)
100-0003 Numer folderu - pliku
(205)
84
WskaŸnik
Wskaźnik przysłony
(93)
C
Wyœwietlenie
WskaŸnik
NAGR.
0:12
Czas nagrywania filmu
(m:s)
z
Ostrość (39, 125)
1/250
Czas otwarcia migawki
(111)
F3.5
Przysłona (108)
Skala EV (51, 113, 167)
(tylko w przypadku
wizjera)
+3.0
Kompensacja
ekspozycji (51)
Blokada AE (141)
Informacje GPS (tylko
model SLT-A77V)
Wykaz symboli wyœwietlanych na ekranie
Wyœwietlenie
35° 37’
32”N
139° 44’
31”W
WskaŸnik
Wyœwietlenie
Szerokość i długość
geograficzna (tylko
model SLT-A77V)
WskaŸnik
Wskaźnik Czułość
wykrywania uśmiechu
(138)
Sygnalizacja zdjęcia w
trybie Auto HDR (152)
Błąd efektu wizualnego
(155)
ISO400
Czułość ISO (149)
3/7
Numer pliku/liczba
obrazów w danym
trybie oglądania
2011-1-1
10:37AM
Wyœwietlenie
WskaŸnik
Tryb pomiaru światła
(142)
Data nagrania
D
Wyœwietlenie
E
Korekcja błysku (143)
Balans bieli
(automatyczny,
zdefiniowany, własny,
temperatura barwowa,
7500K filtr kolorowy) (158)
A5 G5
AWB
WskaŸnik
Tryb pracy (53, 164)
Optymalizator DRange (151)/Auto
HDR (152)
Tryb błysku (49, 145)/
Redukcja efektu
czerwonych oczu (66)
Inne
Strefa twórcza (155)/
Kontrast, nasycenie,
ostrość
Tryb ostrości (123)
Obszar AF (127)
Śledzenie obiektu (129)
+3 +3
+3
Efekt wizualny (154)
Wykrywanie twarzy
(136)
Zdjęcie z uśmiechem
(138)
85
Funkcje dostępne w
poszczególnych trybach
rejestrowania obrazów
Dostępne funkcje zależą od wybranego trybu rejestrowania.
W poniższej tabeli dostępne funkcje zaznaczono symbolem .
– oznacza, że dana funkcja jest niedostępna.
Niedostępne funkcje są wyświetlane na ekranie w kolorze szarym.
Tryb
rejestrowania
obrazu
Seria
Kompens. Samowyzw
zdjęć
eksp. (51) (165)
(164)
(38, 100)
–
(45, 100)
–
–
(46, 101)
Zdj. z
Wykrywanie
uœmiechem
twarzy (136)
(138)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(47, 104)
–
–
–
–
(47, 104)
–
–
–
–
(48, 106)
–
–
–
–
(107)
(108)
(111)
(112)
(40, 117)
–
*
–
* Po wybraniu opcji [Ekspozycji ręcznej] funkcja ta jest niedostępna.
86
Dostępne tryby błysku
Tryby błysku zależą od trybu rejestrowania obrazów i wybranych
funkcji.
W poniższej tabeli dostępne funkcje zaznaczono symbolem .
– oznacza, że danej funkcji nie można wybrać.
Niedostępne tryby błysku są wyświetlane na ekranie w kolorze
szarym.
Tryb
(Auto
rejestrowania (Lampa
błysk)
obrazu
błys. wył.)
(Bł.
(Bł.wypełniający) zamykający) (Bezprzewodowy)
(38,
–
–
(45,
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
100)
100)
(46,
101)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(107)
–
–
(108)
–
–
(111)
–
–
(112)
–
–
(48, 106)
(40, 117)
–
Inne
(47, 104)
(47, 104)
87
Przygotowanie
Obsługa zaawansowana
W tym rozdziale podano dalsze
informacje dotyczące aparatu.
Przygotowanie (Obsługa zaawansowana)
89
Konfigurowanie aparatu
Zdejmowanie muszli ocznej
W przypadku mocowania do aparatu celownika kątowego FDAA1AM (oddzielnie w sprzedaży) należy zdjąć muszlę oczną.
Ostrożnie wysunąć muszlę
oczną, naciskając po obu
stronach.
• Podłożyć palce pod muszlę oczną i
wysunąć ją w górę.
Uwaga
• Po zamocowaniu na aparacie celownika kątowego FDA-A1AM (oddzielnie w
sprzedaży) zalecane jest ustawienie opcji [Eye-Start AF] na [WYŁ.], ponieważ
mogą zadziałać czujniki muszli ocznej znajdujące się nad wizjerem.
90
Ekran wyœwietlany w trybie
rejestrowania obrazów
Wybór trybu wyœwietlania
Istnieje możliwość wyboru właściwego trybu wyświetlania. Po
przełączeniu ekranu naciśnięciem przycisku DISP (strona 54) będą
wyświetlane tylko wybrane informacje. Istnieje możliwość wyboru
dostępnych opcji wyświetlania oddzielnie dla wizjera i monitora LCD.
2 t [Przycisk DISP (monitor)]
lub [Przycisk DISP (wizjer)]
2 Korzystając z v/V/b/B na przycisku wielofunkcyjnym,
wybrać właœciwy ekran, po czym nacisnąć œrodkową
sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
3 Nacisnąć przycisk MENU.
91
Przygotowanie (Obsługa zaawansowana)
1 Przycisk MENU t
Ekran wyœwietlany w trybie rejestrowania obrazów
Histogram
Liczba pikseli
Histogram to sposób prezentacji
rozkładu luminancji informujący o
tym, ile pikseli o określonej jasności
znajduje się na danym zdjęciu.
Kompensacja ekspozycji odpowiednio
zmieni histogram.
Oba końce histogramu pokazują
elementy najjaśniejsze lub
najciemniejsze. Nie można będzie
później przywrócić tych obszarów na
komputerze. Należy dostosować
ekspozycję i ponownie zrobić zdjęcie.
Ciemny
Jasny
Uwagi
• Histogram nie wskazuje ostatecznie zarejestrowanego obrazu. Prezentuje on
jedynie stan obrazu, którego podgląd jest aktualnie wyświetlany na
wyświetlaczu. Wygląd histogramu zależy od ustawień przysłony itp.
• Wygląd histogramu może się także różnić między momentem wykonywania
zdjęcia a rejestrowaniem w następujących sytuacjach:
– Podczas korzystania z lampy błyskowej.
– W przypadku, gdy obiekt ma niską intensywność, na przykład w nocy.
92
Ekran wyœwietlany w trybie rejestrowania obrazów
Cyfrowy wskaŸnik wypoziomowania
W poziomie
W kierunku przód-tył
Uwagi
• Błąd cyfrowego wskaźnika wypoziomowania ulega zwiększeniu po
przechyleniu aparatu zbyt mocno w przód lub w tył.
• Nawet jeśli aparat znajduje się praktycznie idealnie w poziomie, może być
sygnalizowany przechył o wartości ±1°.
Ekran graficzny
Na ekranie graficznym w formie
wykresu prezentowany jest czas
otwarcia migawki oraz wartość
przysłony i w sposób czytelny
przedstawiona jest zasada działania
ekspozycji. Znaczniki na wskaźniku
czasu otwarcia migawki i wskaźniku
wartości przysłony wskazują bieżącą
wartość.
Wartość przysłony
Czas otwarcia migawki
93
Przygotowanie (Obsługa zaawansowana)
Cyfrowy wskaźnik wypoziomowania
informuje, czy aparat jest ustawiony
prawidłowo w poziomie jak i w
kierunku przód-tył. Gdy aparat jest
wyrównany względem jednej osi,
wówczas wskaźnik zmienia kolor na
zielony.
Ekran wyœwietlany w trybie rejestrowania obrazów
Monitorowanie obiektu przez obiektyw bez
wyœwietlonych efektów
Można monitorować obiekt przez obiektyw bez efektów typu:
kompensacja ekspozycji, balans bieli, Strefa twórcza, Efekt wizualny
itp.
Przycisk MENU t
2 t [Wyœw. podgląd na żywo] t
[Efekt ustawień Wył.]
• Po wybraniu opcji [Efekt ustawień Wył.] obraz Live View w trybie
M jest zawsze wyświetlany z prawidłowym poziomem jasności.
Uwaga
• Opcji [Efekt ustawień Wył.] nie można wybrać przy ustawionym trybie
ekspozycji AUTO, AUTO+, Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D,
Film lub Wybór sceny.
Wykaz symboli w trybie wizjera
Po uruchomieniu opcji [Wizjer] w pozycji [Przycisk DISP (monitor)]
można, naciśnięciem przycisku DISP, wybrać jeden z dostępnych
stanów monitora LCD najbardziej odpowiedni dla trybu wizjera.
Szczegółowe informacje na stronach podanych w nawiasie.
W trybie AUTO, AUTO+
lub Wybór sceny
94
W trybie AE z priorytetem zdjęć
seryjnych/P/A/S/M
Ekran wyœwietlany w trybie rejestrowania obrazów
A
Wyœwietlenie
Wyœwietlenie
WskaŸnik
WskaŸnik
Rozmiar obrazu filmów
(121)
Tryb ekspozycji (44)
100% Poziom naładowania
akumulatora (28)
PAS
M
Ładowanie lampy
błyskowej (49)
Nagrywanie filmów bez
dźwięku (122)
Numer rejestru (196)
Karta pamięci (27, 240)/
Przekazywanie (194)
100
SteadyShot/
Ostrzeżenie o
drganiach aparatu (98)
Pozostała liczba zdjęć,
jakie można
zarejestrować
Stan procedury
triangulacji GPS (180)
(tylko model SLTA77V)
Format obrazu
rejstrowanych zdjęć
(183)
Błąd funkcji
SteadyShot (227)
Rozległa panorama 3D
(47, 104)
Ostrzeżenie przed
przegrzaniem (15)
24M 12M Rozmiar zdjęć (55)
6,0M 20M
10M 5,1M
Plik bazy danych
przepełniony (229)/
Błąd pliku bazy danych
(229)
B
Jakość obrazu zdjęć
(183)
Wyœwietlenie
WskaŸnik
Tryb pracy (53, 164)
Szybkość klatek filmów
(121)
95
Przygotowanie (Obsługa zaawansowana)
WYŁĄCZENIE efektu
(94)
Ekran wyœwietlany w trybie rejestrowania obrazów
Wyœwietlenie
WskaŸnik
Wyœwietlenie
WskaŸnik
Tryb błysku (49, 145)/
Redukcja efektu
czerwonych oczu (66)
Kompensacja
ekspozycji (51)/Pomiar
ręczny (113)
Tryb ostrości (123)
Korekcja błysku (143)
Skala EV (51, 113, 167)
Obszar AF (127)
Śledzenie obiektu (129)
Wyœwietlenie
WskaŸnik
Wykrywanie twarzy
(136)
1/125
Czas otwarcia migawki
(111)
Tryb pomiaru światła
(142)
F2.8
Przysłona (108)
ISO
AUTO
Czułość ISO (149)
Balans bieli
(automatyczny,
zdefiniowany, własny,
temperatura barwowa,
7500K filtr kolorowy) (158)
A5 G5
AWB
Optymalizator DRange (151)/Auto
HDR (152)
Strefa twórcza (155)/
Kontrast, nasycenie,
ostrość
+3 +3
+3
Efekt wizualny (154)
Zdjęcie z uśmiechem
(138)
96
C
Blokada AE (141)
Ekran wyœwietlany w trybie rejestrowania obrazów
Panel wyœwietlacza
Czas otwarcia
migawki (111)/
Przysłona (108)
Ekspozycja (51)/
Korekcja błysku
(143)
Czułoœć ISO (149)
Balans bieli (158)
Tryb pracy (53, 164)
Jakoœć obrazu
(183)
Wyœwietlenie
WskaŸnik
Poziom naładowania akumulatora (28)
[100]
Pozostała liczba zdjęć, które można nagrać (246)*
* Na wyświetlaczu pojawi się „9999”, nawet gdy pozostała liczba zdjęć, które
można nagrać, jest większa niż 9 999.
Włączanie podœwietlenia panelu wyœwietlacza
Nacisnąć przycisk podświetlenia
Przycisk podświetlenia
panelu wyświetlacza w górnej części.
panelu wyświetlacza
Ponowne naciśnięcie przycisku
wyłączy podświetlenie.
97
Przygotowanie (Obsługa zaawansowana)
Do regulacji czasu otwarcia migawki,
przysłony, kompensacji ekspozycji,
korekcji błysku, czułości ISO, balansu
bieli, trybu pracy i jakości obrazu
można wykorzystać panel
wyświetlacza znajdujący się w górnej
części aparatu.
Rejestrowanie wyrazistego
obrazu bez drgań aparatu
Termin „drgania aparatu” odnosi się do niepożądanych poruszeń
aparatu spowodowanych naciśnięciem spustu migawki, które są
przyczyną rozmycia obrazu.
Aby zminimalizować drgania aparatu, należy postępować zgodnie z
poniższymi zaleceniami.
WskaŸnik (Ostrzeżenie o drganiach aparatu)
W przypadku wystąpienia drgań
aparatu miga wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach
aparatu). W takim przypadku należy
skorzystać ze statywu lub lampy
błyskowej.
Wskaźnik
(Ostrzeżenie
o drganiach aparatu)
Uwaga
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) jest wyświetlany tylko w
tych trybach, w których czas otwarcia migawki jest ustawiany automatycznie.
Wskaźnik ten nie jest wyświetlany w trybach M/S, ani w trakcie nagrywania
filmów.
Korzystanie z funkcji SteadyShot
Opisywany aparat wyposażono w funkcję SteadyShot, która pozwala
zmniejszyć drgania aparatu. Funkcję SteadyShot można ustawić
oddzielnie dla rejestrowania zdjęć i nagrywania filmów.
Domyślnie funkcja SteadyShot jest ustawiona na [WŁ.].
98
Rejestrowanie wyrazistego obrazu bez drgań aparatu
Przycisk MENU t
2 lub
1 t [SteadyShot] t
Wybór właœciwego ustawienia
Uwaga
• Funkcja SteadyShot może nie działać optymalnie bezpośrednio po włączeniu
zasilania, zaraz po skierowaniu aparatu na obiekt lub po naciśnięciu spustu
migawki od razu do końca, bez zatrzymania się w połowie.
Korzystanie ze statywu
Przygotowanie (Obsługa zaawansowana)
W poniższych przypadkach zalecane jest zamocowanie aparatu na
statywie.
• Fotografowanie bez lampy błyskowej w ciemności.
• Fotografowanie przy czasie otwarcia migawki, który jest
zazwyczaj używany podczas fotografowania nocą.
• Fotografowanie blisko znajdującego się obiektu
(np. wykonywanie zdjęć makro).
• Fotografowanie przy użyciu obiektywu teleskopowego.
Uwaga
• W przypadku fotografowania z użyciem statywu należy wyłączać funkcję
SteadyShot ze względu na pewne prawdopodobieństwo nieprawidłowego
działania funkcji SteadyShot.
99
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Rejestrowanie obrazów
Wybór trybu rejestrowania
obrazów
AUTO
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
do wykonywania zdjęć (strona 38).
i przystąpić
Uwaga
• Ze względu na fakt, że aparat włącza automatyczną funkcję ustawiania, wiele
funkcji będzie niedostępnych, na przykład kompensacja ekspozycji, czy
ustawianie czułości ISO. Aby mieć możliwość regulacji różnych parametrów,
należy pokrętło trybu pracy ustawić w pozycji P i dopiero wówczas wykonać
zdjęcie obiektu.
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Auto+) i
przystąpić do wykonywania zdjęć (strona 45).
Ustawianie zdjęć seryjnych
Przycisk MENU t
1 t [Seria zdjęć Auto+] t Wybór
właœciwego ustawienia
Wybór sposobu zapisu zarejestrowanych obrazów
W trybie zdjęć seryjnych można wybrać opcję zapisu tylko
1 odpowiedniego zdjęcia z serii lub opcję zapisu wszystkich zdjęć.
Przycisk MENU t
1 t [Pojd. zdj. Auto+] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwagi
• Nawet po ustawieniu opcji [Pojd. zdj. Auto+] na [WYŁ.] przy wybranym
rozpoznanym trybie sceny [Z ręki o zmierzchu] zapisywany jest 1 złożony
obraz.
• Numery niezapisanych zdjęć są pomijane przy pobieraniu zdjęć.
100
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Wybór sceny
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie z użyciem zaprogramowanych ustawień
zgodnie z daną sceną
(Portret)
Rozmycie tła i wyostrzenie
fotografowanego obiektu. Delikatne
uwydatnienie odcieni skóry.
• Aby tło było bardziej niewyraźne,
ustaw długą ogniskową obiektywu.
• Istnieje możliwość wykonywania
bardziej sugestywnych zdjęć przez ustawianie ostrości
na oku, które jest bliżej obiektywu.
• Użyj osłony obiektywu, aby wykonać zdjęcie obiektu
oświetlonego od tyłu.
• Użyj funkcji redukcji efektu czerwonych oczu, jeśli
oczy osoby na zdjęciu stają się czerwone od lampy
błyskowej (strona 66).
(Sporty)
Poruszający się obiekt jest
fotografowany z krótkim czasem
otwarcia migawki, aby wyglądał
jakby był nieruchomy. Aparat
wykonuje zdjęcia w sposób ciągły, aż
do momentu zwolnienia spustu
migawki.
• Naciśnij do połowy i przytrzymaj spust migawki, a
następnie poczekaj do właściwego momentu.
101
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Wybór
sceny), wybrać właœciwy tryb i przystąpić do
wykonywania zdjęć (strona 46).
Wybór trybu rejestrowania obrazów
(Makro)
Fotografowanie obiektów
znajdujących się blisko, na przykład
kwiatów lub potraw.
• Obiekty z bliska można
fotografować za pomocą
obiektywu makro (oddzielnie w
sprzedaży).
• W przypadku fotografowania obiektu z odległości do
1 m należy ustawić tryb błysku na [Lampa błys. wył.].
• Podczas fotografowania w trybie makro skuteczność
funkcji SteadyShot spada. Lepsze wyniki można
uzyskać używając statywu.
• Najkrótsza ogniskowa nie zmienia się.
(Krajobraz)
Do zdjęć krajobrazu z zachowaniem
ostrości obrazu i żywych kolorów w
całym zakresie.
• Aby zaakcentować otwartość
scenerii, ustaw obiektyw na
szeroki kąt.
(Zachód
słońca)
(Scena nocna)
102
Zapewnia pięknie oddaną czerwień
na zdjęciach wschodzącego lub
zachodzącego słońca.
Pozwala fotografować ujęcia nocne z
pewnej odległości z zachowaniem
atmosfery ciemności otoczenia.
• Czas otwarcia migawki jest
dłuższy, dlatego zalecane jest
użycie statywu.
• Obraz może nie być właściwie sfotografowany, jeśli
scena nocna będzie całkowicie ciemna.
Wybór trybu rejestrowania obrazów
(Z ręki o
zmierzchu)
(Nocny portret) Do robienia zdjęć portretowych
nocą.
• Czas otwarcia migawki jest
dłuższy, dlatego zalecane jest
użycie statywu.
Technika fotografowania
• Lepsze zdjęcia można uzyskać korzystając z funkcji strefy twórczej
(strona 155) po ustawieniu pokrętła trybu pracy w pozycji P, A, S
lub M. W takich przypadkach można zmieniać ekspozycję, czułość
ISO itd.
Uwagi
• Ze względu na fakt, że aparat automatycznie ocenia ustawienia, wiele funkcji
będzie niedostępnych, na przykład kompensacja ekspozycji, czy ustawianie
czułości ISO.
• W każdym trybie Wybór sceny lampa błyskowa ustawiana jest na [Auto błysk]
lub [Lampa błys. wył.]. Ustawienia te można zmienić (strony 49, 145).
103
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Do ujęć nocnych bez użycia statywu
przy mniejszym poziomie szumu i
rozmyć. Wykonywana jest seria
zdjęć, które są później poddawane
obróbce w celu ograniczenia
rozmycia obrazu, widocznych
poruszeń i szumów.
• Ograniczenie rozmycia jest mniej skuteczne nawet w
trybie [Z ręki o zmierzchu], gdy fotografowane są:
– Obiekty poruszające się w sposób chaotyczny
– Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu
– Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też
obiekty charakteryzujące się niewielkim kontrastem,
typu niebo, piaszczysta plaża, czy trawnik
– Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub
wodospady
• W przypadku trybu [Z ręki o zmierzchu] może
wystąpić szum blokowy przy korzystaniu z
migoczącego źródła światła, na przykład oświetlenia
jarzeniowego.
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Rozległa panorama/
Rozległa panorama
3D
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie rozległej scenerii lub wysokich budynków o
dynamicznej kompozycji.
z Wykonywanie zdjęć 3D z wrażeniem głębi i oglądanie ich na
ekranie odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją 3D.
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Rozległa
panorama) lub
(Rozległa panorama 3D) i przystąpić
do wykonywania zdjęć (strona 47).
Uwagi
• Jeżeli nie uda się objąć ruchem aparatu całego obiektu w zadanym czasie, na
skomponowanym zdjęciu pojawi się obszar w kolorze szarym. W takim
przypadku należy szybko przesunąć aparat, aby zarejestrować cały obraz
panoramiczny.
• Z uwagi na fakt, że kilka obrazów jest sklejanych razem, przejście w miejscu
sklejenia dwóch obrazów może nie być płynne. W trakcie fotografowanie nie
należy pochylać aparatu do tyłu i do przodu, ani w prawo i lewo, lecz
przesuwać aparat kierując go na wprost.
• Przy słabym oświetleniu obraz na zdjęciach panoramicznych może być
zamazany, albo w ogóle nie zostanie zarejestrowany.
• Przy migoczącym świetle, np. przy oświetleniu jarzeniowym, mogą wystąpić
różnice w jasności lub kolorystyce niektórych obszarów złożonego zdjęcia.
• Gdy w całym zakresie kąta ujęcia panoramicznego oraz kąta, w przypadku
którego za pomocą blokady AE/AF ustawiono na stałe ostrość i ekspozycję,
występują duże różnice w jasności, kolorystyce i ostrości, może nie udać się
utrwalić takiego zdjęcia. W takim przypadku należy zmienić kąt blokady i
ponowić wykonanie zdjęcia.
• Funkcja [Rozległa panorama] lub [Rozległa panorama 3D] nie sprawdza się w
przypadku, gdy fotografowane są:
– Obiekty poruszające się.
– Obiekty znajdujące się zbyt blisko aparatu.
104
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Wskazówki dotyczące wykonywania zdjęć panoramicznych
Aparat należy obracać w poziomie lub W pionie
w pionie ze stałą szybkością w
kierunku zgodnym ze wskazaniem na
ekranie. Funkcje [Rozległa panorama]
lub [Rozległa panorama 3D] lepiej
sprawdzają się w przypadku obiektów
nieruchomych niż poruszających się.
W poziomie
Jak najmniejszy
promień
• W przypadku funkcji Rozległa panorama lub Rozległa panorama
3D wskazane jest korzystanie z obiektywu szerokokątnego.
• Jeżeli używany jest obiektyw o długiej ogniskowej, aparat należy
obracać w poziomie lub w pionie wolniej niż w przypadku
obiektywu szerokokątnego.
• Skomponować ujęcie i nacisnąć spust migawki do połowy, aby
można było zablokować ustawienie ostrości, ekspozycji i balansu
bieli.
• Jeżeli mocno zróżnicowane kształty lub bardzo urozmaicony
krajobraz znajdą się w pobliżu krawędzi ekranu, wówczas
kompozycja zdjęcia może ulec zaburzeniu. W takich przypadkach
należy zmienić kompozycję kadru, aby wspomniany fragment
znalazł się w środku, po czym ponownie zrobić zdjęcie.
105
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
– Obiekty o powtarzalnym wzorze, np. płytki, bądź też obiekty
charakteryzujące się niewielkim kontrastem, typu niebo, piaszczysta plaża,
czy trawnik.
– Obiekty ulegające ciągłym zmianom, np. fale lub wodospady.
– Obiekty w słońcu lub oświetleniu elektrycznym itp., które są dużo jaśniejsze
od otoczenia.
• Rejestrowanie w trybie [Rozległa panorama] lub [Rozległa panorama 3D]
może zostać przerwane w następujących sytuacjach:
– Przy zbyt szybkim lub zbyt wolnym obracaniu lub pochylaniu aparatu.
– Przy zbyt dużych drganiach aparatu.
• Aż do momentu zakończenia fotografowania aparat przez cały czas robi
zdjęcia w trybie [Rozległa panorama] lub [Rozległa panorama 3D], co jest
sygnalizowane ciągłym klikaniem migawki.
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Obrazy 3D
Wykorzystując te same operacje jak w przypadku funkcji Rozległa
panorama, aparat rejestruje wiele obrazów i nakłada je, aby powstał
obraz trójwymiarowy.
Wspomniane obrazy trójwymiarowe można oglądać na ekranie
odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją 3D. Szczegółowe
informacje na temat obrazów trójwymiarowych można znaleźć na
stronie 238.
Zmiana rozmiaru obrazu
Istnieje możliwość wyboru rozmiaru obrazu: Przycisk MENU t
1 t [Panorama: Rozmiar] lub [Pan. 3D: rozm. obr.].
Ustawianie kierunku obracania aparatu w poziomie lub w
pionie
Istnieje możliwość ustawienia kierunku obracania aparatu w
poziomie lub w pionie.
Przycisk MENU t
1 t [Panorama: Kierunek] lub
[Pan. 3D: kierunek] t Wybór właœciwego ustawienia
Ciągły Priorytet AE
Ten tryb umożliwia:
z Wykonywanie zdjęć seryjnych szybko poruszającego się
obiektu w celu uchwycenia właściwego momentu.
z Fotografowanie min dziecka, które zmieniają się bardzo
szybko.
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Ciągły
Priorytet AE) i przystąpić do wykonywania zdjęć
(strona 48).
106
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Techniki fotografowania
Uwagi
• Funkcja Wykrywanie twarzy jest wyłączona.
• Po wybraniu funkcji [Auto HDR] przez chwilę wykonywana jest procedura
DRO zgodnie z ustawieniem DRO.
• Warunki pomiarów. Szybkość wykonywania zdjęć seryjnych jest mniejsza w
zależności od warunków.
Program Auto
Ten tryb umożliwia:
z Korzystanie z automatycznej ekspozycji przy zachowywaniu
niestandardowych ustawień czułości ISO, strefy twórczej,
optymalizatora D-Range itp.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na P.
2 Okreœl odpowiednie ustawienia funkcji wykonywania
zdjęć (str. od 123 do 169).
• Aby użyć lampy błyskowej, naciśnij przycisk .
3 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
107
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
• Po ustawieniu trybu autofokusa na [Ciągły autofokus], w trakcie
fotografowania nadal będzie regulowana ostrość i ekspozycja.
Czułość ISO można regulować.
• W trybie ręcznego ustawiania ostrości lub gdy autofokus jest
ustawiony na [Pojed. autofokus], można regulować czułość ISO i
przysłonę. Po wybraniu opcji [Pojed. autofokus] ostrość jest
ustalana przy pierwszym zdjęciu.
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Przesunięcie programu
Pozwala chwilowo zmienić
kombinację czasu otwarcia migawki i
wartości przysłony z jednoczesnym
zachowaniem prawidłowej ekspozycji
ustalonej przez aparat.
Po ustawieniu ostrości obróć przednie
lub tylne pokrętło regulacyjne, aby
wybrać odpowiednią kombinację.
Wskaźnik trybu ekspozycji zmieni się
na „P*”.
Priorytet przysłony
Ten tryb umożliwia:
z Uzyskanie ostrego obrazu obiektu oraz rozmycie wszystkiego
przed i za obiektem. Otwarcie przysłony powoduje
zmniejszenie zakresu ostrego obrazu. (Głębia ostrości
zmniejszy się.)
z Fotografowanie z uwzględnieniem głębi ujęcia. Przymknięcie
przysłony powoduje zwiększenie zakresu ostrego obrazu.
(Głębia ostrości zwiększy się.)
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na A.
108
Wybór trybu rejestrowania obrazów
2 Przednim lub tylnym
pokrętłem regulacyjnym
wybrać wartoœć przysłony
(liczbę F).
Przysłona (wartość F)
3 Ustawić ostroœć i zrobić
zdjęcie obiektu.
Czas otwarcia migawki jest
regulowany automatycznie w celu
uzyskania prawidłowej ekspozycji.
• Jeśli ocena dokonana przez aparat
będzie wskazywała na to, że przy
użyciu wybranej wartości przysłony
nie uzyskano prawidłowej
ekspozycji, czas otwarcia migawki
będzie migać. W takich przypadkach
trzeba ponownie nastawić wartość
przysłony.
Czas otwarcia migawki
109
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
• Mniejsza wartość F: pierwszy plan
i tło obiektu są rozmazane.
Większa wartość F: Zarówno obiekt,
jak i pierwszy plan oraz tło są ostre.
• W wizjerze nie można sprawdzić
stopnia rozmycia obrazu. Sprawdź
zarejestrowany obraz i reguluj
wartość przysłony.
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Techniki fotografowania
• Czas otwarcia migawki może stać się zwiększyć w zależności od
wartości przysłony. Jeśli czas otwarcia migawki jest dłuższy, użyj
statywu.
• Aby uzyskać większe rozmycie tła, należy używać teleobiektywu lub
obiektywu o mniejszej wartości przysłony (jasny obiektyw).
• Orientacyjny stopień rozmycia obrazu można sprawdzić przed jego
zarejestrowaniem za pomocą przycisku podglądu.
Uwaga
• W przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej, należy nacisnąć
przycisk . Zasięg lampy błyskowej zależy od wartości przysłony. W
przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy sprawdzić jej
zasięg w części zatytułowanej „Dane techniczne”.
Sprawdzanie rozmycia tła (Przycisk podglądu)
Monitor LCD i wizjer pokazują obraz
widziany przez całkowicie otwartą
przysłonę. Zmiana przysłony wpływa
na ostrość obrazu obiektu, tworząc
rozbieżność między ostrością obrazu
przed jego zarejestrowaniem a
Przycisk podglądu
ostrością rzeczywistego obrazu.
Przycisk podglądu pozwala zobaczyć
obraz z przysłoną używaną podczas
wykonywania zdjęcia, umożliwiając
sprawdzenie orientacyjnej ostrości
obrazu obiektu przed faktycznym
wykonaniem zdjęcia.
• Przycisk podglądu należy nacisnąć po ustawieniu ostrości.
• W trybie podglądu można zmieniać przysłonę.
110
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Priorytet migawki
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na S.
2 Przednim lub tylnym
pokrętłem regulacyjnym
ustawić czas otwarcia
migawki.
Czas otwarcia migawki
111
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie poruszającego się obiektu w danym momencie.
Użyj krótszego czasu otwarcia migawki, aby wykonać wyraźne
zdjęcie szybko poruszającego się obiektu.
z Śledzenie ruchu obiektu w celu oddania jego dynamiki i
przebiegu. Użyj krótszego czasu otwarcia migawki,
aby wykonać zdjęcie poruszającego się obiektu ze śladami po
nim w postaci smug.
Wybór trybu rejestrowania obrazów
3 Ustawić ostroœć i zrobić
zdjęcie obiektu.
Przysłona jest regulowana
automatycznie w celu uzyskania
prawidłowej ekspozycji.
• Jeśli ocena dokonana przez aparat
będzie wskazywała na to, że przy
użyciu wybranego czasu otwarcia
migawki nie uzyskano prawidłowej
ekspozycji, wartość przysłony będzie
migać. W takich przypadkach należy
ponownie nastawić czas otwarcia
migawki.
Przysłona (wartość F)
Techniki fotografowania
• Jeśli czas otwarcia migawki jest dłuższy, użyj statywu.
• Podczas fotografowania halowych dyscyplin sportu wybierz
większą czułość ISO.
Uwagi
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie
preselekcji czasu.
• Im większa czułość ISO, tym wyrazistszy szum.
• Gdy czas otwarcia migawki wynosi co najmniej 1 sekundę, wówczas redukcja
szumów (Red.sz.dł.naśw.) trwa tyle samo czasu, ile wynosi czas otwarcia
migawki. Podczas tej redukcji nie można wykonywać kolejnych zdjęć.
• W przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy nacisnąć
przycisk . Podczas korzystania z lampy błyskowej i przy przymkniętej
przysłonie (większej wartość F) w wyniku wydłużenia czasu otwarcia migawki,
światło lampy błyskowej nie dotrze do odległych obiektów.
Ekspozycji ręcznej
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie przy wybranym ustawieniu ekspozycji przez
dostosowanie zarówno czasu otwarcia migawki, jak i przysłony.
112
Wybór trybu rejestrowania obrazów
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na M.
2 Obracając przednim
Przysłona
(wartość F)
Czas otwarcia migawki
3 Po ustawieniu ekspozycji
W trybie wizjera
wykonać zdjęcie.
• W przypadku korzystania z wizjera
wartość ekspozycji należy sprawdzać
na skali EV (Instrukcja pomiarów*).
W stronę +: obraz staje się jaśniejszy.
W stronę –: obraz staje się
ciemniejszy.
Strzałka b B pojawi się, jeżeli
ustawiona ekspozycja wykracza poza
zakres skali EV. Strzałka zacznie
migać, gdy różnica będzie wzrastać.
* Gdy aparat jest w trybie M,
podawana jest wartość kompensacji
w dół lub w górę w oparciu o
prawidłową ekspozycję uzyskaną
przy użyciu indeksu na wskaźniku
kompensacji ekspozycji.
Wartość standardowa
113
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
pokrętłem regulacyjnym,
ustawić czas otwarcia
migawki, a obracając tylnym
pokrętłem regulacyjnym,
ustawić wartoœć przysłony.
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Uwagi
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie
ekspozycji ręcznej.
• Jeśli pokrętło regulacyjne jest ustawione na M, ustawienie ISO [AUTO] jest
ustawione na [100]. W trybie M ustawienie ISO [AUTO] nie jest dostępne.
Czułość ISO należy dobrać zgodnie z potrzebą (strona 149).
• W przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy nacisnąć
przycisk . Zasięg lampy błyskowej zależy od wartości przysłony. W
przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy sprawdzić jej
zasięg w części zatytułowanej „Dane techniczne”.
Przesunięcie ręczne
Można zmienić kombinację czasu otwarcia migawki i wartości
przysłony bez zmiany ustawionego poziomu ekspozycji.
Obrócić przednie pokrętło
regulacyjne trzymając wciśnięty
przycisk AEL, aby wybrać kombinację
czasu otwarcia migawki i wartości
przysłony.
Przycisk AEL
BULB
Ten tryb umożliwia:
z Uzyskiwanie na zdjęciu smug światła, na przykład sztucznych
ogni.
z Uzyskiwanie na zdjęciu smug gwiazd.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na M.
114
Wybór trybu rejestrowania obrazów
2 Obrócić przednie pokrętło
regulacyjne w lewo, aż
zostanie wyœwietlone
[BULB].
3 Obrócić tylne pokrętło
regulacyjne, aby ustawić
przysłonę (liczbę F).
4 Naciœnij spust migawki do połowy, aby dopasować
ostroœć.
5 Nacisnąć i przytrzymać spust migawki przez cały czas
wykonywania zdjęcia.
Dopóki spust migawki jest naciskany, migawka pozostaje otwarta.
115
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
BULB
Wybór trybu rejestrowania obrazów
Techniki fotografowania
• Użyj statywu.
• Przykładowo, w przypadku fotografowania sztucznych ogni, ostrość
należy ustawić na nieskończoność w trybie ostrzenia ręcznego.
Jeżeli pozycja nieskończoności obiektywu nie jest znana, najpierw
należy ustawić ostrość na sztuczne ognie puszczane w tym samym
ogólnym obszarze, a dopiero potem je fotografować.
• Korzystać z pilota bezprzewodowego (oddzielnie w sprzedaży)
(strona 168). Naciśnięcie przycisku SHUTTER na pilocie
bezprzewodowym włącza tryb fotografowania BULB, a ponowne
jego naciśnięcie wyłącza tryb fotografowania BULB. Nie trzeba
przytrzymywać wciśniętego przycisku SHUTTER na pilocie
bezprzewodowym.
• Jeżeli używany pilot wyposażony jest w funkcję blokady spustu
migawki (oddzielnie w sprzedaży), migawkę można pozostawić
otwartą używając w tym celu pilota.
Uwagi
• W przypadku korzystania ze statywu funkcję SteadyShot należy wyłączyć
(strona 99).
• Im dłuższy czas ekspozycji, tym wyrazistszy jest szum na obrazie.
• Po wykonaniu zdjęcia nastąpi redukcja szumów (Red.sz.dł.naśw.), która
trwa tyle samo czasu co otwarcie migawki. Podczas tej redukcji nie
można wykonywać kolejnych zdjęć.
• Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem lub funkcji Auto HDR, albo przy
ustawieniu [Malowidło HDR] lub [Cz-b o bogatej grad.] w pozycji [Efekt
wizualny], czasu otwarcia migawki nie można ustawić na [BULB].
• W przypadku korzystania z funkcji Zdjęcie z uśmiechem, Auto HDR lub gdy
funkcja [Efekt wizualny] jest ustawiona na [Malowidło HDR] lub [Cz-b o
bogatej grad.] przy ustawieniu czasu migawki na opcję [BULB], czas otwarcia
migawki zostanie chwilowo ustawiony na 30 sekund.
• Przed przystąpieniem do robienia zdjęć w trybie BULB wskazane jest
odczekanie aż aparat ostygnie, aby jakość zdjęć nie uległa pogorszeniu.
116
Konfiguracja nagrywania filmów
Łatwe nagrywanie filmów
Nacisnąć przycisk MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie
(strona 40).
Techniki fotografowania
• Nagrywanie należy rozpocząć po ustawieniu ostrości.
• Można korzystać z poniższych ustawień wprowadzonych podczas
robienia zdjęć:
– ISO
– Balans bieli
– Strefa twórcza
– Kompensacja ekspozycji
– Obszar AF
– Tryb pomiaru
– Wykrywanie twarzy
– Śledzenie obiektu
– Optymalizator D-Range
– Komp. ob.:Winietowanie
– Komp. ob.: Aber. chro.
– Komp. ob.: Zniekształc.
– Efekt wizualny
• Podczas filmowania można zmieniać czułość ISO, kompensację
ekspozycji, śledzenie obiektu lub obszar AF.
• Po przypisaniu funkcji [Blokada AF] do przycisku AEL, przycisku
ISO lub przycisku AF/MF, przyciskami tymi można blokować
ostrość w trybie autofokusa.
117
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Nagrywanie filmów można uruchamiać z dowolnego trybu ekspozycji.
Czas otwarcia migawki i wartość przysłony są regulowane
automatycznie.
Konfiguracja nagrywania filmów
Uwagi
• W trybie filmowania rejestrowany obszar (kąt widzenia) jest węższy niż w
przypadku fotografowania.
• Gdy na monitorze LCD wyświetlany jest ekran [Wizjer], wówczas w
momencie rozpoczęcia nagrywania monitor LCD zostanie przełączony do
trybu [Wyśw. wszystk. inf.].
• Nie wolno filmować silnych źródeł światła, np. słońca. Wewnętrzny
mechanizm aparatu może ulec uszkodzeniu.
• Do importowania filmów AVCHD View do komputera używać programu
„PMB” (strony 74, 204).
• Długotrwałe filmowanie aparatem powoduje wzrost jego temperatury i może
prowadzić do pogorszenia jakości obrazu.
• Zbyt wysoką temperaturę aparatu sygnalizuje pojawienie się symbolu
.
Aparat należy wyłączyć i odczekać aż ostygnie. Jeżeli filmowanie nie zostanie
przerwane aparat zostanie wyłączony automatycznie.
• Z uwagi na automatyczną regulację czasu otwarcia migawki i przysłony, w
warunkach jasnego oświetlenia czas otwarcia migawki może być krótszy, a
ruch obiektu może nie być płynny. Można uzyskać bardziej płynny ruch
wybierając ręczne ustawianie ostrości i regulując czas otwarcia migawki lub
przysłonę (strona 130).
• Czułość ISO do nagrywania filmów wynosi od 100 do 1600 ISO. Podczas
nagrywania filmu przy ustawieniu czułości równej lub większej niż 1600 ISO
czułość zostaje automatycznie ustawiona na 1600 ISO. Podczas nagrywania
filmu przy ustawieniu czułości równej lub mniejszej niż 100 ISO, czułość
zostaje automatycznie ustawiona na 100 ISO. Po zakończeniu nagrywania
zostają przywrócone wcześniejsze ustawienia czułości ISO.
• Przy czułości ISO ustawionej na [Wieloklatk. red. szumów.] tymczasowo
wybierane jest ustawienie [AUTO].
• W pozycji Efekt wizualny nie można wybrać ustawienia [Miękka ostrość],
[Malowidło HDR], [Cz-b o bogatej grad.], ani [Miniatura]. W momencie
rozpoczęcia nagrywania filmu opcja Efekt wizualny zostaje tymczasowo
ustawiona na [WYŁ.].
Nagrywanie filmów z regulacją czasu otwarcia
migawki i przysłony
Istnieje możliwość nagrywania filmów z regulacją czasu otwarcia
migawki i przysłony, oraz kontrolowania tym samym rozmycia tła lub
płynność.
118
Konfiguracja nagrywania filmów
1 Ustawić pokrętło trybu ostroœci w pozycji MF
(strona 130).
2 Ustawić pokrętło trybu pracy na
(Film).
wielofunkcyjnym, a następnie nacisnąć œrodkową
sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
• Aby zmienić dany tryb, wystarczy nacisnąć przycisk Fn, po czym
wybrać inny tryb.
4 Przednim lub tylnym pokrętłem regulacyjnym
dostosować czas otwarcia migawki i wartoœć
przysłony.
5 Wyregulować ostroœć, po czym nacisnąć przycisk
MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie.
(Program
Auto) (107)
Umożliwia filmowanie z automatyczną regulacją
naświetlenia (zarówno czasu otwarcia migawki, jak i
wartości przysłony). Pozostałe parametry można
regulować ręcznie, a używane nastawy można zapisać.
(Priorytet
przysłony) (108)
Możliwość filmowania przy ręcznym ustawianiu wartości
przysłony za pomocą przedniego lub tylnego pokrętła
regulacyjnego.
(Priorytet
migawki) (111)
Możliwość filmowania przy ręcznym ustawianiu czasu
otwarcia migawki za pomocą przedniego lub tylnego
pokrętła regulacyjnego.
(Ekspozycji
ręcznej) (112)
Możliwość filmowania przy ręcznym ustawianiu
ekspozycji (zarówno czasu otwarcia migawki jak i
wartości przysłony) za pomocą przedniego lub tylnego
pokrętła regulacyjnego.
119
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
3 Wybrać właœciwy tryb korzystając z v/V na przycisku
Konfiguracja nagrywania filmów
Format pliku
Przycisk MENU t
właœciwego formatu
1 t [Format pliku] t Wybór
AVCHD 60i/60p*
AVCHD 50i/50p**
Nagrywanie filmów 60i/50i, 24p/25p lub 60p/50p w
formacie AVCHD. Ten format pliku Sony przeznaczony
jest do oglądania filmów na telewizorze o wysokiej
rozdzielczości.
Płytę Blu-ray, AVCHD lub DVD-Video można
utworzyć przy użyciu dostarczonego oprogramowania
„PMB”.
• Filmy 60i/50i są nagrywane z szybkością odpowiednio
60 klatek na sekundę lub 50 pól na sekundę. Zarówno
w przypadku filmów 60i jak i 50i wykorzystywany jest
system skanowania z przeplotem, system audio Dolby
Digital oraz format AVCHD.
• Filmy 24p/25p są nagrywane z szybkością odpowiednio
24 klatek na sekundę lub 25 klatek na sekundę.
Zarówno w przypadku filmów 24p jak i 25p
wykorzystywany jest progresywny system skanowania,
system audio Dolby Digital oraz format AVCHD.
• Filmy 60p/50p są nagrywane z szybkością odpowiednio
60 klatek na sekundę lub 50 klatek na sekundę.
Zarówno w przypadku filmów 60p jak i 50p
wykorzystywany jest progresywny system skanowania
oraz system audio Dolby Digital.
MP4
Nagrywanie filmów mp4 (AVC). Ten format nadaje się
do materiałów przekazywanych do Internetu,
załączników wiadomości e-mail itp.
• Filmy są nagrywane w formacie MPEG-4 z szybkością
około 30 klatek na sekundę z wykorzystaniem
progresywnego systemu skanowania, systemu audio
AAC oraz formatu mp4.
• Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PMB”
nie można utworzyć płyty z filmów zarejestrowanych w
tym formacie.
* urządzenie zgodne z zapisem 1080 60i
** urządzenie zgodne z zapisem 1080 50i
120
Konfiguracja nagrywania filmów
Ustawienie nagrywania
Im wyższa średnia szybkość transmisji, tym wyższa jakość obrazu.
Przycisk MENU t
1 t [Ustawienie nagrywania] t
Wybór właœciwego rozmiaru
Format pliku
Œrednia
szybkoœć Nagrywanie
transmisji
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
24 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(60i/50i) w wysokiej jakości obrazu.
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
17 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(60i/50i) w standardowej jakości obrazu.
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
28 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(60p/50p) w najwyższej jakości obrazu.
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(24p/25p) w wysokiej jakości obrazu. Ten tryb
zapewnia atmosferę podobną do atmosfery w
kinie.
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
17 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1920 × 1080
(24p/25p) w standardowej jakości obrazu. Ten
tryb zapewnia atmosferę podobną do
atmosfery w kinie.
[Format pliku]: [MP4]
Format pliku
Œrednia
szybkoœć Nagrywanie
transmisji
1440×1080 12M 12 Mb/s
VGA 3M
3 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie 1440 × 1080.
Nagrywanie filmów w formacie VGA.
* urządzenie zgodne z zapisem 1080 60i
** urządzenie zgodne z zapisem 1080 50i
121
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
[Format pliku]: [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p]
Konfiguracja nagrywania filmów
Uwagi
• W celu utworzenia płyty AVCHD, filmy zarejestrowane przy ustawieniu
[60p 28M(PS)/50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] lub [24p 24M(FX)]/
[25p 24M(FX)] w pozycji [Ustawienie nagrywania] są konwertowane przez
program „PMB”. Taka operacja konwersji może być czasochłonna.
Dodatkowo nie można utworzyć płyty w oryginalnej jakości obrazu. Aby
zachować pierwotną jakość obrazu, filmy należy przechowywać na płycie Bluray.
• Do oglądania filmów 60p/50p lub 24p/25p na ekranie telewizora niezbędny
jest odbiornik telewizyjny zgodny z systemem 60p/50p lub 24p/25p. W
przypadku niezgodnego odbiornika telewizyjnego, filmy będą wyświetlane na
ekranie telewizora po ich uprzedniej konwersji do formatu 60i/50i.
Nagrywanie dŸwięku
W trakcie nagrywania filmów mogą zostać zarejestrowane dźwięki
generowane przez aparat lub obiektyw podczas pracy. Istnieje
możliwość nagrywania filmów bez dźwięku.
Przycisk MENU t
[WYŁ.]
1 t [Nagrywanie dŸwięku] t
W trybie ręcznego ustawiania ostrości można wyłączyć nagrywanie
odgłosów pracy obiektywu przy autofokusie (strona 130).
Wyciszanie szumu wiatru
Istnieje możliwość wyciszenia szumu wiatru przez wycięcie dźwięków
niskiej częstotliwości wprowadzanych przez wbudowany mikrofon.
Przycisk MENU t
[WŁ.]
1 t [Reduk. szumu wiatru] t
Uwagi
• Ustawienie tej opcji na [WŁ.] może spowodować, że pewne dźwięki niskiej
częstotliwości zostaną zarejestrowane przy zbyt niskim poziomie głośności.
Gdy wiatr nie wieje, funkcję tę należy ustawić na [WYŁ.].
• Gdy używany jest mikrofon zewnętrzny (oddzielnie w sprzedaży), wówczas
wspomniana funkcja nie działa.
122
Ustawianie ostroœci
Są 2 sposoby ustawiania ostrości: automatyczna i ręczna.
W zależności od obiektywu, w inny sposób realizuje się przełączanie
między automatycznym i ręcznym ustawianiem ostrości.
Ustawić pokrętło
trybu ostrości w
aparacie w innej
pozycji niż MF.
Ustawić pokrętło
trybu ostrości w
aparacie w pozycji
MF.
Wykorzystywa- Przełączenie do
ny przełącznik autofokusa
Obiektyw
wyposażony w
przełącznik trybu
ostrości
Obiektyw
(Ustawić
pokrętło trybu
ostrości w
aparacie w innej
pozycji niż MF.)
Aparat
Obiektyw nie
jest wyposażony
w przełącznik
trybu ostrości
Autofokus
1 Ustawić pokrętło trybu
ostroœci w aparacie w
wybranej pozycji innej niż
MF.
2 Gdy obiektyw wyposażony
jest w przełącznik trybu
ostroœci, należy ustawić go
w pozycji AF.
123
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości na
obiektywie w
pozycji AF.
Przełączenie do
ręcznego
ustawiania
ostroœci
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości na
obiektywie w
pozycji MF.
Rodzaj
obiektywu
Ustawianie ostroœci
3 Naciœnij spust migawki do
połowy, aby sprawdzić
ostroœć, i zrób zdjęcie.
• Po potwierdzeniu ostrości wskaźnik
ostrości zmienia się na z lub
(strona 125).
• Obszar AF z potwierdzoną ostrością
zmienia kolor na zielony.
S (Pojed.
autofokus) (
)
A (Autom.
autofokus) (
)
C (Ciągły
autofokus) (
)
Obszar AF
Wskaźnik ostrości
Aparat ustawia ostrość, która zostaje zablokowana,
dopóki spust migawki jest wciśnięty do połowy.
[Tryb autofokusa] można przełączać między trybem
Pojedynczy autofokus i Ciągły autofokus zgodnie z
ruchem obiektu.
Jeśli obiekt jest nieruchomy, po naciśnięciu i
przytrzymaniu przycisku ostrość zostanie zablokowana.
Jeśli obiekt jest w ruchu, aparat będzie kontynuować
ustawianie ostrości.
• Pozycji „A” pokrętła trybu ostrości można przypisać
funkcję DMF (Bezpośrednie ostrzenie ręczne) za
pomocą polecenia [Nastaw.AF-A] (strona 134).
Aparat kontynuuje ustawianie ostrości, gdy spust
migawki jest wciśnięty do połowy i przytrzymywany.
• Sygnał dźwiękowy nie włączy się, jeżeli obiekt jest
wyostrzony.
• Nie można używać blokady ostrości.
Technika fotografowania
• Jeżeli obiekt nie porusza się, należy używać trybu [Pojed.
autofokus].
• Jeżeli obiekt porusza się, należy używać trybu [Ciągły autofokus].
• W celu wybrania obszaru AF wykorzystywanego do ustawiania
ostrości należy skonfigurować opcję [Obszar AF] (strona 127).
• Aby zmienić szybkość ostrzenia, wystarczy skonfigurować opcję
[Prędkość AF] (strona 69).
124
Ustawianie ostroœci
Uwaga
• Gdy ostrość w aparacie ustawiana jest automatycznie, nie należy dotykać
obracającego się pierścienia nastawiania ostrości.
WskaŸnik ostroœci
WskaŸnik ostroœci Stan
Ostrość zablokowana. Gotowy do wykonywania zdjęć.
podœwietlony
Ostrość potwierdzona. Ognisko przesuwa się, podążając
za poruszającym się obiektem. Gotowy do wykonywania
zdjęć.
podœwietlony
Trwa ustawianie ostrości. Nie można zwolnić migawki.
Miga wskaŸnik z
Nie można ustawić ostrości. Migawka jest zablokowana.
Obiekty wymagające specjalnego ustawiania ostroœci
Używając funkcji automatycznego ustawiania ostrości, trudno jest
ustawić ostrość na niżej wymienionych obiektach. W takim wypadku
należy fotografować z blokadą ostrości (strona 126) lub ręcznie
ustawić ostrość (strona 130).
• Obiekt o małym kontraście, na przykład błękitne niebo lub biała
ściana.
• Dwa obiekty w różnej odległości, zachodzące na siebie w obszarze
AF.
• Obiekt składający się z powtarzającego się wzoru, na przykład
fasada budynku.
• Obiekt bardzo jasny lub błyszczący, na przykład słońce, karoseria
samochodu lub powierzchnia wody.
• Światło zastane jest niewystarczające.
125
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
z podœwietlony
Ustawianie ostroœci
Dokładny pomiar odległoœci od obiektu
Symbol
na górze aparatu
wskazuje miejsce umieszczenia
czujnika obrazu*. Podczas dokładnego
pomiaru odległości między aparatem a
obiektem należy kierować się pozycją
tej linii poziomej.
* Czujnik obrazu stanowi tę część
aparatu, która działa jak film.
Uwaga
• Jeżeli obiekt jest bliżej niż minimalna odległość fotografowania dla
założonego obiektywu, nie można potwierdzić ostrości. Upewnić się, że
odległość pomiędzy obiektem i aparatem jest wystarczająca.
Blokada ostroœci
1 Umieœcić obiekt w obszarze
AF i nacisnąć spust migawki
do połowy.
Ostrość zostanie zablokowana.
• Ustawić [Tryb autofokusa] na
[Pojed. autofokus].
2 Trzymać spust migawki
wciœnięty do połowy i
umieœcić obiekt z powrotem
w początkowej pozycji, aby
ponownie skomponować
ujęcie.
3 Wcisnąć przycisk migawki do końca, aby wykonać
zdjęcie.
126
Ustawianie ostroœci
Obszar AF
Obszar AF
Przycisk Fn t
ustawienia
(Obszar AF) t wybór żądanego
(Szeroki)
Aparat ustala, który z 19 obszarów AF będzie
wykorzystywany do ustawiania ostrości.
(Strefa)
Używając przycisku wielofunkcyjnego, wybrać strefę
lewą, prawą lub środkową, dla której ma być ustawiana
ostrość. Aparat ustala, który z obszarów AF w wybranej
strefie będzie wykorzystywany do ustawiania ostrości.
(Punktowy)
Aparat używa wyłącznie obszaru AF znajdującego się w
strefie środkowej.
(Lokalny)
Używając przycisku wielofunkcyjnego, wybrać jeden z
19 obszarów AF, dla którego ma być ustawiana ostrość.
Uwagi
• Funkcja [Obszar AF] jest na stałe ustawiona na [Szeroki] i nie można wybrać
innego ustawienia, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na AUTO, AUTO+ lub
Wybór sceny lub gdy włączona jest funkcja Śledzenie obiektu lub Zdjęcie z
uśmiechem.
• Obszar AF może nie zostać podświetlony, gdy wykonywane są zdjęcia seryjne
lub gdy spust migawki został wciśnięty do końca bez zatrzymania.
127
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Wybierz żądany obszar AF, tak aby
odpowiadał warunkom
fotografowania lub preferencjom.
Obszar AF z potwierdzoną ostrością
zmienia kolor na zielony, a pozostałe
obszary AF znikają.
Ustawianie ostroœci
Wspomaganie AF
Ze wspomagania AF można korzystać przy nastawianiu ostrości na
obiekcie w warunkach słabego oświetlenia.
Przycisk MENU t
2 t [Wspomaganie AF] t Wybór
właœciwego ustawienia
• Wspomaganie AF nie działa, gdy [Tryb autofokusa] jest ustawiony
na
(Ciągły autofokus) lub gdy obiekt jest w ruchu w trybie
(Autom. autofokus). (Zostanie podświetlony wskaźnik
lub
.)
• Wspomaganie AF nie jest włączane, gdy opcję [Obszar AF]
ustawiono na [Lokalny] lub [Strefa] i wybrano inny obszar niż
środkowy.
• Wspomaganie AF może nie być włączane dla obiektywów o
ogniskowych 300 mm i dłuższych.
• Jeżeli podłączona jest zewnętrzna lampa błyskowa wyposażona we
wspomaganie AF (oddzielnie w sprzedaży), wykorzystywane będzie
wspomaganie AF zewnętrznej lampy błyskowej.
• Wspomaganie AF nie działa przy opcji [Zdj. z uśmiechem]
ustawionej na [WŁ.].
Regulacja AF
Istnieje możliwość precyzyjnego ustawienia ostrości każdego
obiektywu.
Tę operację należy wykonywać tylko w razie potrzeby. Należy
pamiętać, że konsekwencją źle przeprowadzonej regulacji mogą być
późniejsze problemy z prawidłowym ustawieniem ostrości obiektu.
Przycisk MENU t
2 t [Regulacja AF] t [WŁ.] t
[Wartoœć reg.] t Wybór właœciwej wartoœci
• Im większa wartość, tym dalej od aparatu, a im mniejsza, tym bliżej
aparatu znajduje się płaszczyzna ostrzenia.
Uwagi
• Wskazane jest dobieranie tej wartości w rzeczywistych warunkach
fotografowania.
128
Ustawianie ostroœci
Œledzenie obiektu
Utrzymywanie ostrości na poruszającym się obiekcie podczas jego
śledzenia. Domyślnie funkcja Śledzenie obiektu jest ustawiona na
[WŁ.].
1 W trakcie wyœwietlania informacji dotyczących zapisu
nacisnąć œrodkową sekcję przycisku
wielofunkcyjnego.
Pojawi się ramka celu.
• Aby wyłączyć funkcję Śledzenie obiektu, należy nacisnąć przycisk Fn i
ustawić ją na [WYŁ.].
2 Wyrównać ramkę celu z
obiektem, który ma być
œledzony, i nacisnąć
œrodkową sekcję przycisku
wielofunkcyjnego.
Aparat rozpocznie śledzenie obiektu.
• Aby anulować funkcję śledzenia,
należy ponownie nacisnąć środkową
sekcję.
Ramka celu
129
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
• Po założeniu zarejestrowanego w aparacie obiektywu wyświetlana jest
zapisana wartość. Po założeniu niezarejestrowanego obiektywu wyświetlana
jest wartość „±0”. Wyświetlana wartość „–” informuje, że zarejestrowano już
łącznie 30 obiektywów. Aby zarejestrować nowy obiektyw, należy założyć
obiektyw, którego zarejestrowana wartość może zostać usunięta, i ustawić
wartość na „±0”, albo wyzerować wartości dla wszystkich obiektywów przy
użyciu funkcji [Kasuj].
• Przeprowadzenie precyzyjnej regulacji AF dla obiektywów innych
producentów może mieć wpływ na wartości poprawek dla obiektywów firm
Sony, Minolta i Konica Minolta. Nie należy korzystać z tej funkcji w
przypadku obiektywów innych producentów.
• Nie można indywidualnie przeprowadzić precyzyjnej regulacji AF dla
obiektywów Sony, Minolta i Konica Minolta o tych samych parametrach.
Ustawianie ostroœci
3 Nacisnąć spust migawki, aby zrobić zdjęcie obiektu.
Uwagi
• W poniższych sytuacjach mogą wystąpić problemy ze śledzeniem:
– Obiekt zbyt szybko się porusza.
– Obiekt jest zbyt mały albo zbyt duży.
– Słaby kontrast między obiektem a tłem.
– Fotografowany obiekt jest słabo oświetlony.
– Zmienia się oświetlenie zewnętrzne.
• Z funkcji Śledzenie obiektu nie można korzystać przy ustawionym trybie
ekspozycji Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D, AE z priorytetem
zdjęć seryjnych lub [Z ręki o zmierzchu] w trybie Wybór sceny, jak również
podczas korzystania z zoomu cyfrowego lub funkcji ręcznego nastawiania
ostrości.
• Aparat przestaje śledzić obiekt, gdy ten znajdzie się poza ekranem.
W przypadku œledzenia twarzy
Gdy twarz zniknie z ekranu w trakcie śledzenia, po czym ponownie
pojawi się na ekranie, wówczas w aparacie zostanie wznowione
ustawianie ostrości dla tej twarzy.
• Uruchomienie funkcji Zdjęcie z uśmiechem podczas operacji
śledzenia twarzy, spowoduje, że dana twarz stanie się obiektem
docelowym dla funkcji wykrywania uśmiechu.
Ręczne ustawianie ostroœci
Gdy występują problemy z ustawieniem ostrości w trybie
automatycznego ustawiania ostrości, można ręcznie ustawić ostrość.
1 Ustawić przełącznik trybu
ostroœci na obiektywie w
pozycji MF.
130
Ustawianie ostroœci
2 Gdy obiektyw nie jest
wyposażony w przełącznik
trybu ostroœci, pokrętło trybu
ostroœci w aparacie należy
ustawić w pozycji MF.
nastawiania ostroœci
obiektywu, aby uzyskać
ostry obraz.
Pierścień
nastawiania
ostrości
Uwagi
• W przypadku szerokiego pola AF do ostrzenia wykorzystywany jest obszar
środkowy, w przypadku strefowego pola AF wykorzystywany jest typowy
obszar wybranego pola, natomiast w przypadku lokalnego pola AF
wykorzystywany jest obszar wybrany przyciskiem wielofunkcyjnym.
• W przypadku korzystania z telekonwertera (oddzielnie w sprzedaży) itp. mogą
wystąpić problemy z płynnym obracaniem pierścienia nastawiania ostrości.
• Mogą wystąpić problemy z uzyskaniem prawidłowej ostrości w wizjerze, jeżeli
w trybie wizjera nie została właściwie przeprowadzona regulacja dioptrii
(strona 36).
• Aby pracować w trybie ręcznym, pokrętło trybu ostrości należy koniecznie
ustawić w pozycji MF. Nie wolno obracać pierścieniem nastawiania ostrości
bez ustawienia trybu MF. Obrócenie pierścienia nastawiania ostrości na siłę
bez przełączenia do trybu MF grozi uszkodzeniem pierścienia (za wyjątkiem
obiektywów wyposażonych w funkcję bezpośredniego ostrzenia ręcznego).
131
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
3 Obrócić pierœcień
Ustawianie ostroœci
Zarys
W trybie ręcznego nastawiania ostrości istnieje możliwość
uwydatnienia określonym kolorem zarysu obszarów z nastawioną
ostrością. Funkcja ta pozwala w łatwy sposób sprawdzić nastawienie
ostrości.
Przycisk MENU t
2 t [Poziom zarysu] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwagi
• Z uwagi na fakt, że aparat dokonuje oceny ostrości obszarów, poziom zarysu
zależy od obiektu, warunków fotografowania lub używanego obiektywu.
• Zarys obszarów z nastawioną ostrością nie jest uwydatniany, gdy aparat jest
podłączony za pośrednictwem kabla HDMI.
Ustawianie koloru uwydatniania zarysu
W trybie ręcznego nastawiania ostrości istnieje możliwość ustawienia
koloru wykorzystywanego przez funkcję uwydatniania zarysu.
Przycisk MENU t
2 t [Kolor zarysu] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwaga
• Nie można ustawić tej opcji, gdy w pozycji [Poziom zarysu] ustawiono opcję
[WYŁ.].
Powiększenie
Przed zrobieniem zdjęcia istnieje możliwość sprawdzenia ostrości na
powiększonym obrazie.
1 Przycisk MENU t
[Powiększenie]
132
3 t [Przycisk Zoom cyfrowy] t
Ustawianie ostroœci
2 Nacisnąć przycisk
Powiększenie.
3 Nacisnąć ponownie przycisk
Powiększenie, aby
powiększyć zdjęcie i,
korzystając z sekcji v/V/b/B
przycisku wielofunkcyjnego,
wybrać fragment, który ma
być powiększony.
• Każdorazowe naciśnięcie przycisku
Powiększenie powoduje zmianę
skali powiększenia w następujący
sposób: Pełny ekran t Około ×5,9
t Około ×11,7
4 Sprawdzić i wyregulować ostroœć.
• Aby uzyskać ostry obraz w trybie ręcznego ustawiania ostrości, należy
obracać pierścieniem ustawiania ostrości.
• Po naciśnięciu środkowej części selektora wielofunkcyjnego,
powiększony obszar powraca do pozycji centralnej.
• W momencie naciśnięcia spustu migawki do połowy funkcja
Powiększenie jest anulowana.
5 Nacisnąć spust migawki do oporu, aby wykonać
zdjęcie.
• Zdjęcia można rejestrować, gdy obraz jest powiększony, lecz nagrane
zdjęcie jest przeznaczone do wyświetlania w trybie pełnoekranowym.
• Po zrobieniu zdjęcia funkcja Powiększenie zostanie wyłączona.
133
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Przycisk Powiększenie
Ustawianie ostroœci
Bezpoœrednie ostrzenie ręczne
Po ustawieniu ostrości przy użyciu autofokusa można precyzyjnie
wyregulować ostrość (Bezpośrednie ostrzenie ręczne). Tę funkcję
można przypisać pozycji „A” pokrętła trybu ostrości.
Pozwala ona szybko ustawić ostrość na obiekcie zamiast używać
ręcznego ustawiania ostrości od początku. Jest to wygodne, na
przykład podczas fotografowania w trybie makro.
1 Przycisk MENU t
3 t [Nastaw.AF-A] t [Ostroœć
DMF]
2 Ustawić pokrętło trybu ostroœci w pozycji „A”.
3 Wcisnąć spust migawki do połowy, aby zablokować
ostroœć.
4 Przekręcić pierœcień nastawiania ostroœci, aby
dokładnie nastawić ostroœć, trzymając wciœnięty do
połowy spust migawki.
Uwaga
• Funkcja bezpośredniego ostrzenia ręcznego w opisywanym aparacie jest
niedostępna po zamocowaniu obiektywu SAM/SSM.
Funkcja bezpoœredniego ostrzenia ręcznego w obiektywie
Gdy obiektyw wyposażony jest w funkcję bezpośredniego ostrzenia
ręcznego (np. DT 16-50mm F2.8 SSM) i przy ustawionym trybie
ostrości [Pojed. autofokus] lub [Autom. autofokus], pierścieniem
nastawiania ostrości można precyzyjnie regulować ostrość już po jej
zablokowaniu.
134
Ustawianie ostroœci
Sterowanie AF/MF
Można przełączać między trybem automatycznego i ręcznego
ustawiania ostrości bez zmieniania pozycji (sterowanie AF/MF).
Nacisnąć przycisk AF/MF.
Przycisk AF/MF
• Wybrany tryb można zachować bez naciskania i przytrzymywania
przycisku AF/MF za pomocą opcji [Przycisk AF/MF] w Menu
ustawień własnych
(strona 188).
Uwaga
• Z tej funkcji nie można korzystać przy obiektywie DT 18-55mm F3.5-5.6.
135
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
W trybie automatycznego ustawiania
ostrości: Tryb ostrości zostanie
chwilowo zmieniony na tryb ręcznego
ustawiania ostrości. Nacisnąć i
przytrzymać przycisk AF/MF, aby
ustawić ostrość, obracając pierścień Pierścień nastawiania ostrości
nastawiania ostrości.
W trybie ręcznego ustawiania ostrości:
Tryb ostrości zostanie chwilowo
zmieniony na tryb automatycznego
ustawiania ostrości, a ostrość zostanie
zablokowana.
Wykrywanie twarzy
Wykrywanie twarzy
Aparat wykrywa twarze, ustawia ostrość i ekspozycję, przeprowadza
obróbkę obrazu i dobiera ustawienia lampy błyskowej.
Przycisk Fn t (Wykrywanie twarzy) t Wybór
żądanego ustawienia
WYŁ.
Wyłączenie Wykrywania twarzy.
Wł. (rejestr.
twarzy)
Włączenie funkcji Wykrywanie twarzy i ustawienie
priorytetu dla twarzy zarejestrowanych poleceniem
[Rejestracja twarzy] (strona 137).
WŁ.
Włączenie Wykrywania twarzy ale bez priorytetu
rozpoznanych twarzy.
Ramka Wykrywanie twarzy
W trakcie przeprowadzanej procedury
wykrywania twarzy w aparacie
pojawia się szara ramka Wykrywanie
twarzy. Gdy aparat może uruchomić
autofokusa, ramki Wykrywanie
twarzy zmieniają kolor na biały. Po
naciśnięciu spustu migawki do połowy
ramki Wykrywanie twarzy zmieniają
kolor na zielony.
• Jeżeli twarz znajduje się poza
obszarem AF dostępnym po
naciśnięciu spustu migawki do
połowy, obszar AF wykorzystywany
przy ustawianiu ostrości zmienia
kolor na zielony.
• W przypadku wykrycia kilku twarzy
przez aparat, automatycznie
dokonywany jest wybór
priorytetowej twarzy i pojedyncza
ramka Wykrywanie twarzy zmienia
kolor na biały. Wokół twarzy
zarejestrowanej przy użyciu funkcji
[Rejestracja twarzy] pojawia się
ramka w kolorze magenta.
136
Ramki Wykrywanie
twarzy (szare)
Ramki Wykrywanie
twarzy (białe)
Wykrywanie twarzy
Technika fotografowania
• Kadr należy skomponować w taki sposób, aby ramka Wykrywanie
twarzy pokryła się z obszarem AF.
Rejestracja twarzy
Aparat wykrywa twarze z wcześniej zarejestrowanymi informacjami.
1 Przycisk MENU t
5 t [Rejestracja twarzy] t
[Nowa rejestracja]
2 Wyrównać ramkę pomocniczą względem twarzy,
która ma być zarejestrowana, i nacisnąć spust
migawki.
3 Wybrać [Enter] za pomocą v na przycisku
wielofunkcyjnym i nacisnąć œrodek przycisku
wielofunkcyjnego.
• Maksymalnie można zarejestrować 8 twarzy fotografowanych
obiektów.
• Twarz należy fotografować od przodu w dobrze oświetlonym miejscu.
Twarz zasłonięta kapeluszem, maską, okularami przeciwsłonecznymi
itp. może nie zostać prawidłowo zarejestrowana.
137
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Uwagi
• W przypadku trybu ekspozycji Rozległa Panorama, Rozległa Panorama 3D
lub AE z priorytetem zdjęć seryjnych nie można korzystać z funkcji
Wykrywanie twarzy.
• Można wykryć maksymalnie 8 twarzy.
• Przy pewnych warunkach fotografowania aparat może nie wykryć żadnej
twarzy lub też wykryć inny obiekt.
• Podczas fotografowania w trybie [Zdj. z uśmiechem] funkcja [Wykrywanie
twarzy] jest chwilowo ustawiana na [Wł. (rejestr. twarzy)] nawet przy
wcześniejszym ustawieniu na [WYŁ.].
Wykrywanie twarzy
Zmiana priorytetu wczeœniej zarejestrowanych twarzy
W przypadku zarejestrowania kilku twarzy ustalany jest ich priorytet.
Istnieje możliwość zmiany tego priorytetu.
Przycisk MENU t
5 t [Rejestracja twarzy] t
[Zmiana kolejnoœci] t Wybór twarzy do zmiany
priorytetu i jego poziomu
Usuwanie zarejestrowanej twarzy
Zarejestrowaną twarz można usunąć.
Przycisk MENU t
5 t [Rejestracja twarzy] t
[Kasuj] t Wybór twarzy do usunięcia
• Polecenie [Usuń wszyst] umożliwia jednoczesne usunięcie
wszystkich zarejestrowanych twarzy.
• Nawet wybór polecenia [Kasuj] nie spowoduje usunięcia informacji
o zarejestrowanych twarzach z aparatu. Aby usunąć również te dane
z aparatu, należy wybrać polecenie [Usuń wszyst].
Zdj. z uœmiechem
Po wykryciu uśmiechu przez aparat, migawka zostanie wyzwolona
automatycznie.
1 Przycisk Fn t
(Zdj. z uœmiechem) t [WŁ.] t
Wybór właœciwego trybu Czułoœć wykrywania
uœmiechu
Czułość funkcji Zdjęcie z uśmiechem służącej do wykrywania
uśmiechów można zmieniać, korzystając z 3 opcji:
(Lekki uśmiech),
(Normal. uśmiec) i
(Szeroki uśmiec.).
• Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik Czułość wykrywania uśmiechu.
138
Wykrywanie twarzy
2 Poczekać na wykrycie
uœmiechu.
Ramka Wykrywanie
twarzy
Wskaźnik Czułość
wykrywania uśmiechu
3 Zakończyć wykonywanie zdjęć - przycisk Fn t
(Zdj. z uœmiechem) t [WYŁ.]
Techniki fotografowania
• Aby ustawić ostrość uśmiechu, należy nałożyć ramkę Wykrywanie
twarzy na obszar AF.
• Nie zakrywać oczu grzywką itp. Oczy powinny być zwężone.
• Twarzy nie zasłaniać kapeluszem, maską, okularami
przeciwsłonecznymi itp.
• Twarz powinna być zwrócona przodem w stronę aparatu i
utrzymywana w poziomie.
• Uśmiech powinien być wyraźny, a usta otwarte. Uśmiech łatwiej
wykryć, gdy widoczne są zęby.
• W przypadku naciśnięcia spustu migawki przy włączonej funkcji
Zdjęcie z uśmiechem, aparat wykona zdjęcie, po czym wróci do
trybu Zdjęcie z uśmiechem.
139
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Aparat wykrywa uśmiech i sprawdza
ostrość. Gdy poziom uśmiechu
przekroczy punkt b na wskaźniku,
aparat rejestruje zdjęcia
automatycznie.
• Wokół docelowych twarzy
wykrytych przez aparat pojawią się
pomarańczowe ramki Wykrywanie
twarzy. Ramki Wykrywanie twarzy
zmieniają kolor na zielony, gdy
znajdujące się w nich obiekty staną
się ostre.
Wykrywanie twarzy
Uwagi
• Z funkcji Śledzenie obiektu nie można korzystać przy ustawionym trybie
ekspozycji Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D, AE z priorytetem
zdjęć seryjnych, Film lub [Z ręki o zmierzchu] w trybie Wybór sceny, jak
również w trybie ręcznego nastawiania ostrości.
• Automatycznie ustawiany jest tryb pracy [Pojedyncze zdjęcie] lub [Pilot].
• Wspomaganie AF nie działa w trybie Zdjęcie z uśmiechem.
• Jeżeli aparat nie wykrywa uśmiechu, należy zmienić ustawienie opcji Czułość
wykrywania uśmiechu.
• W pewnych warunkach fotografowania uśmiechy mogą nie być wykrywane.
• Uruchomienie funkcji Zdjęcie z uśmiechem podczas operacji śledzenia twarzy,
spowoduje, że dana twarz stanie się obiektem docelowym dla funkcji
wykrywania uśmiechu (strona 129).
140
Regulowanie jasnoœci obrazu
Blokada AE
1 Przycisk Fn t
(Tryb pomiaru) t
(Punktowy)
2 Ustawić ostroœć na element, na którym
ma być zablokowana ekspozycja.
3 Nacisnąć przycisk AEL, aby
Przycisk AEL
zablokować ekspozycję.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
(symbol blokady AE).
• Na skali EV podawana jest również
wartość ekspozycji w oparciu o
ekspozycję zablokowaną w miejscu
pomiaru.
141
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
W przypadku fotografowania pod słońce lub przez okno, gdy
ekspozycja może zostać wybrana nieprawidłowo, należy skorzystać ze
światłomierza w miejscu, gdzie obiekt jest wystarczająco jasny, i przed
zrobieniem zdjęcia zablokować ekspozycję. Aby zmniejszyć jasność
obiektu należy skierować aparat na fragment, który jest jaśniejszy niż
obiekt i użyć pomiaru światła do zablokowania ekspozycji dla całego
obrazu. Aby zwiększyć jasność obiektu należy skierować aparat na
fragment, który jest ciemniejszy niż obiekt i użyć pomiaru światła do
zablokowania ekspozycji dla całego obrazu.
W tej części opisano sposób fotografowania rozjaśnionego obiektu
przy użyciu trybu (Punktowy).
Regulowanie jasnoœci obrazu
4 Naciskając przycisk AEL, ustawić ostroœć na obiekt
i zrobić jego zdjęcie.
• Jeżeli dalsze fotografowanie ma się odbywać przy tej samej wartości
ekspozycji, należy po zrobieniu zdjęcia nacisnąć i przytrzymać
przycisk AEL. Nastawienie zostanie anulowane po zwolnieniu
przycisku.
Tryb pomiaru
Przycisk Fn t
ustawienia
(Tryb pomiaru) t Wybór właœciwego
(Wielopunktowy) W tym trybie obszar całkowity jest dzielony na wiele
podobszarów, a odpowiednia ekspozycja dla całego
ekranu jest obliczana na podstawie pomiaru oświetlenia
w każdym z tych podobszarów.
(Centraln.
ważony)
(Punktowy)
Podkreślając środkowy obszar ekranu, tryb ten mierzy
przeciętną jasność całego ekranu.
W tym trybie pomiar światła wykonywany jest tylko w
kołowej strefie pomiaru punktowego w środku obszaru.
Techniki fotografowania
• W przypadku zwykłych zdjęć należy korzystać z trybu pomiaru
[Wielopunktowy].
• Gdy w obszarze AF znajduje się silnie kontrastowy obiekt, należy
zmierzyć oświetlenie fotografowanego obiektu przy optymalnej
ekspozycji, używając funkcji pomiaru punktowego, i skorzystać z
funkcji fotografowania z blokadą AE (strona 141).
Uwaga
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+ lub Wybór sceny lub w
przypadku korzystania z zoomu cyfrowego, opcja [Tryb pomiaru] jest na stałe
ustawiona na [Wielopunktowy] i nie można wybrać innych trybów.
142
Regulowanie jasnoœci obrazu
Korekcja błysku
Podczas fotografowania z lampą błyskową można wyregulować samo
natężenie błysku, bez zmiany kompensacji ekspozycji. Możliwa jest
tylko zmiana ekspozycji głównego obiektu, który znajduje się
w zasięgu błysku.
W stronę +: zwiększa natężenie błysku.
W stronę –: zmniejsza natężenie błysku.
Uwagi
• Tej opcji nie można ustawić, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na AUTO,
AUTO+, Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D lub Wybór sceny.
• Z uwagi na ograniczony strumień światła, efekt mocniejszego błysku może nie
być zauważalny, jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej.
Jeżeli obiekt jest bardzo blisko, efekt słabszego błysku również może nie być
zauważalny.
Kompensacja ekspozycji i korekcja błysku
Kompensacja ekspozycji zmienia czas otwarcia migawki, przysłonę i czułość
ISO (gdy wybrane jest [AUTO]), aby dokonać kompensacji.
Korekcja błysku zmienia jedynie ilość światła emitowanego podczas błysku.
Reg.błysku
Przycisk MENU t
2 t [Reg.błysku] t Wybór
właœciwego ustawienia
Błysk ADI
W tej metodzie natężenie błysku jest regulowane
z uwzględnieniem informacji o nastawionej ostrości
i danych o pomiarze światła uzyskanych na podstawie
przedbłysku. Ta metoda pozwala na dokładną korektę
błysku z praktycznie pomijalnym efektem odbicia od
obiektu.
Przedbłysk TTL
W tej metodzie natężenie błysku jest regulowane tylko
z uwzględnieniem danych o pomiarze światła
uzyskanych na podstawie przedbłysku. Ta metoda jest
wrażliwa na odbicia od obiektu.
143
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Przycisk Fn t
(Korekcja błysku) t Wybór
właœciwego ustawienia
Regulowanie jasnoœci obrazu
Błysk ręczny
Ustawianie ilości światła błysku za pomocą opcji
[Współcz.mocy] i uruchamianie błysku o określonym
natężeniu bez względu na jasność obiektu.
ADI: Advanced Distance Integration (Zaawansowany pomiar światła
błysku)
TTL: Through the lens (Przez obiektyw)
• Przy wybranej metodzie [Błysk ADI] używanie obiektywu
wyposażonego w koder odległości może zapewnić dokładniejszą
korektę natężenia błysku dzięki dokładniejszym informacjom
o nastawionej odległości.
Uwagi
• W przypadku gdy nie można ustalić odległości między obiektem a zewnętrzną
lampą błyskową (oddzielnie w sprzedaży) (fotografowanie z bezprzewodową
lampą błyskową przy użyciu zewnętrznej lampy błyskowej (oddzielnie w
sprzedaży), fotografowanie z lampą błyskową umieszczoną poza aparatem
przy użyciu kabla, fotografowanie z lampą makro itp.), w aparacie zostanie
automatycznie wybrany tryb przedbłysku TTL.
• W następujących przypadkach należy wybrać tryb [Przedbłysk TTL],
ponieważ nie jest możliwe przeprowadzenie przez aparat korekcji błysku przy
użyciu metody ADI flash.
– Do lampy błyskowej HVL-F36AM jest przymocowana nasadka
rozpraszająca.
– Do fotografowania z lampą błyskową jest używany dyfuzor.
– Używany jest filtr wpływający na ekspozycję, taki jak filtr ND.
– Używana jest nasadkowa soczewka makro.
• Metoda ADI flash jest dostępna tylko w połączeniu z obiektywem
wyposażonym w koder odległości. Aby określić, czy obiektyw jest wyposażony
w koder odległości, należy zapoznać się z instrukcją załączoną do obiektywu.
• Tej opcji nie można ustawić, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na Rozległa
panorama, Rozległa panorama 3D lub [Scena nocna]/[Z ręki o zmierzchu] w
trybie Wybór sceny.
Ręczne regulowanie iloœci œwiatła wbudowanej lampy
błyskowej
Ustawienie [Błysk ręczny] w pozycji [Reg.błysku] daje możliwość
ręcznej regulacji ilości światła wbudowanej lampy błyskowej.
Przycisk MENU t
2 t [Współcz.mocy] t Wybór
właœciwego ustawienia
144
Lampa błyskowa
Nacisnąć przycisk Fn, wybrać właœciwy tryb błysku,
nacisnąć przycisk i przystąpić do robienia zdjęć
(strona 49).
Uwagi
• Nie trzymać aparatu za lampę błyskową.
• Warunki fotografowania, jakie muszą być spełnione, aby na zdjęciu nie
pojawiały się cienie, zależą od obiektywu.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+ lub Wybór sceny nie można
wybrać funkcji [Bł. zamykający] i [Bezprzewodowy] oraz nie można korzystać
z trybu synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji P, A, S, M, AE z priorytetem zdjęć seryjnych,
nie można wybrać ustawienia [Lampa błys. wył.] lub [Auto błysk]. Jeżeli
lampa błyskowa nie będzie używana, należy ją opuścić.
• W przypadku korzystania z lampy błyskowej i mikrofonu stereo lub
podobnego urządzenia zamocowanego do stopki akcesoriów z automatyczną
blokadą, lampa błyskowa może nie wysunąć się na odpowiednią wysokość i w
narożnikach zarejestrowanych zdjęć mogą pojawić się cienie. Zdjąć
urządzenie zamocowane do stopki akcesoriów z automatyczną blokadą.
145
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Techniki fotografowania
• Osłona przeciwodblaskowa na obiektyw może zasłaniać światło
lampy błyskowej. Gdy używana jest lampa błyskowa, należy zdjąć z
obiektywu osłonę przeciwodblaskową.
• Gdy używana jest lampa błyskowa, obiekt należy fotografować z
odległości co najmniej 1 m.
• Fotografując w pomieszczeniu lub w nocy, można użyć trybu
synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki, aby uzyskać
jaśniejszy obraz osób i tła.
• Błysk zamykający pozwala uzyskać naturalne zdjęcie śladu
poruszającego się obiektu, np. jadącego roweru lub idącej osoby.
• W przypadku korzystania z lampy błyskowej HVL-F58AM/HVLF43AM (oddzielnie w sprzedaży) można fotografować z użyciem
funkcji synchronizacji z krótkimi czasami naświetlania przy
dowolnym czasie otwarcia migawki. Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z lampą błyskową.
Lampa błyskowa
Bezprzewodowa lampa błyskowa
W przypadku lampy błyskowej z funkcją bezprzewodowego
fotografowania (oddzielnie w sprzedaży) można robić zdjęcia z lampą
błyskową bez przewodu, nawet gdy lampa nie jest podłączona do
aparatu. Zmieniając ustawienie lampy błyskowej, można zwiększać
wrażenie przestrzenności, uwypuklając kontrast jasnych i ciemnych
fragmentów obiektu.
Faktyczne wskazówki dotyczące fotografowania można znaleźć
w instrukcji obsługi lampy błyskowej.
1 Przymocować bezprzewodową lampę błyskową do
stopki akcesoriów z automatyczną blokadą i włączyć
zarówno aparat, jak i lampę błyskową.
2 Przycisk Fn t
(Tryb błysku) t
(Bezprzewodowy)
3 Zdjąć bezprzewodową lampę błyskową ze stopki
akcesoriów z automatyczną blokadą i podnieœć
wbudowaną lampę błyskową.
• Aby wyzwolić błysk próbny, naciśnij przycisk AEL.
Uwagi
• Po zakończeniu fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową wyłączyć
tryb bezprzewodowej lampy błyskowej. Jeżeli wbudowana lampa błyskowa
jest używana, gdy tryb bezprzewodowej lampy błyskowej pozostaje włączony,
spowoduje to niewłaściwe oświetlenie lampą.
• Gdy w pobliżu znajduje się inny fotograf używający bezprzewodowej lampy
błyskowej, należy zmienić kanał zewnętrznej lampy błyskowej, aby zapobiec
wyzwalaniu zewnętrznej lampy pod wpływem lampy drugiego fotografa.
146
Lampa błyskowa
Konfiguracja przycisku AEL
Jeżeli używana jest bezprzewodowa lampa błyskowa, wskazane jest
ustawienie opcji [Funkcja przyc. AEL] na [Blokada AEL] w menu
Ustawień własnych (strona 188).
Synchronizacja z długimi czasami otwarcia
migawki
Tryb synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki pozwala
uzyskać wyraźny obraz obiektu pierwszoplanowego i tła. Jest to
przydatne podczas robienia zdjęć portretowych w nocy na ciemnym
tle.
Wykonać zdjęcie przy
wciœniętym przycisku SLOW
SYNC.
Na ekranie pojawi się podświetlony
wskaźnik
sygnalizujący blokadę
ekspozycji.
Przycisk SLOW SYNC
Uwagi
• Tryb synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki będzie niedostępny z
poziomu przycisku SLOW SYNC po ustawieniu pokrętła trybu w pozycji S lub
M.
• Tryb synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki będzie niedostępny z
poziomu przycisku SLOW SYNC po wybraniu innej funkcji niż AEL w
pozycji [Funkcja przyc. AEL]. Po wybraniu funkcji AEL w pozycji [Przycisk
ISO] lub [Przycisk AF/MF], tryb synchronizacji z długimi czasami otwarcia
migawki będzie dostępny z poziomu przycisku ISO lub AF/MF.
147
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Bezprzewodowa lampa błyskowa z regulacją natężenia œwiatła
Istnieje możliwość korzystania z bezprzewodowej lampy błyskowej z
regulacją natężenia światła w połączeniu z funkcją kilku błysków.
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z lampą błyskową (HVL-F58AM, HVL-F43AM).
Lampa błyskowa
Korzystanie z lampy błyskowej wyposażonej w
kabel synchronizacyjny
Otworzyć osłonę gniazda
(synchronizacja błysku) i
podłączyć kabel.
Gniazdo
(synchronizacja błysku)
• Gniazdo synchronizacyjne może być stosowane z lampami
błyskowymi posiadającymi kabel o dowolnej (ujemnej lub
dodatniej) polaryzacji środkowego styku.
Uwagi
• Wybrać tryb ręcznej ekspozycji i ustawić czas otwarcia migawki na
1/250 sekundy. Jeśli czas otwarcia migawki zalecany na lampie błyskowej jest
dłuższy, użyć zalecanego lub dłuższego czasu otwarcia.
• Jeżeli nie można sprawdzić kompozycji ujęcia w warunkach słabego
oświetlenia, należy zmienić ustawienie [Wyśw. podgląd na żywo], aby obraz
był zawsze wyświetlany przy odpowiednim poziomie jasności (strona 94).
• Używać lampy błyskowej o napięciu synchronizacji błysku wynoszącym
maksymalnie 400 V.
• Przed podłączeniem kabla synchronizacyjnego do gniazda (synchronizacji
błysku), należy wyłączyć zasilanie podłączonej lampy. Jeśli zasilanie jest
włączone, lampa może błysnąć podczas podłączania kabla.
• Błysk zawsze będzie pełny. Nie można stosować korekcji błysku (strona 143).
• Nie zaleca się użycia automatycznego balansu bieli. Należy użyć własnego
balansu bieli, aby uzyskać dokładniejszy balans.
• Po podłączeniu kabla do gniazda (synchronizacji błysku) wskaźnik lampy
błyskowej nie jest wyświetlany.
148
Ustawienie ISO
Czułość na światło jest wyrażona liczbą ISO (Zalecany wskaźnik
ekspozycji). Im większa liczba, tym większa czułość.
1 Nacisnąć przycisk ISO, aby
Przycisk ISO
2 Wybrać właœciwe ustawienie korzystając z sekcji v/V
na przycisku wielofunkcyjnym.
• Im większa liczba, tym wyższy poziom szumów.
• Aby wybrać opcję [Wieloklatk. red. szumów.], należy wyświetlić
ekran konfiguracji korzystając z sekcji B, po czym wybrać
odpowiednią wartość korzystając z sekcji v/V.
• Liczba ta jest zwiększana o 1/3 przyrostu, gdy używane jest tylne
pokrętło regulacyjne, i o 1 wielkość przyrostu, gdy używane jest
przednie pokrętło regulacyjne.
Uwagi
• Dostępny zakres jasności obiektu (zakres dynamiczny) jest nieco węższy w
przypadku obszarów z czułością ISO poniżej 100.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+, Rozległa panorama,
Rozległa panorama 3D lub Wybór sceny, czułość ISO jest na stałe ustawiona
na [AUTO] i nie można wybrać innych liczb ISO.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji P/A/S i czułości ISO [AUTO], ustawienie ISO
jest automatycznie dobierane z przedziału ISO 100 i ISO 1600.
• Ustawienie [AUTO] nie jest dostępne w trybie ekspozycji M. Po zmianie
trybu nagrywania na M przy ustawieniu [AUTO] czułość jest ustawiana na
[100]. Czułość ISO należy ustawić odpowiednio do warunków fotografowania.
149
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
wyœwietlić ekran ISO.
Ustawienie ISO
Zmiana automatycznej regulacji zakresu w trybie [AUTO]
Po wybraniu trybu [AUTO] należy nacisnąć B, wybrać [ISO AUTO
maksimum] lub [ISO AUTO minimum], a następnie wybrać właściwy
zakres.
Wieloklatkowa redukcja szumów
Aparat automatycznie wykonuje szereg zdjęć seryjnych, nakłada je,
redukuje szumy i rejestruje 1 zdjęcie. W trybie wieloklatkowej
redukcji szumów można wybierać większe liczby ISO niż maksymalna
czułość ISO.
Rejestrowane jest 1 zdjęcie wynikowe.
Uwagi
• Z funkcji tej nie można korzystać przy ustawieniu opcji [Jakość] na [RAW]
lub [RAW & JPEG].
• Nie można korzystać z lampy błyskowej, optymalizatora D-Range i z funkcji
[Auto HDR].
150
Automatyczna kompensacja
jasnoœci i kontrastu (D-Range)
Przycisk Fn t
ustawienia
(Opt. DRange)
(Auto HDR)
Funkcje DRO/Auto HDR nie będą używane.
Przez podział obrazu na małe obszary aparat analizuje
kontrast świateł i cieni między obiektem i tłem, tworząc
obraz o optymalnej jasności i gradacji.
Wykonywane są 3 zdjęcia przy różnych ekspozycjach, po
czym na prawidłowo doświetlone zdjęcie nakładany jest
jasny obszar niedoświetlonego zdjęcia i ciemny obszar
prześwietlonego zdjęcia, dzięki czemu powstaje obraz z
bogatą gradacją.
Rejestrowane są 2 zdjęcia: zdjęcie z właściwą ekspozycją
i zdjęcie uzyskane w wyniku nałożenia obrazów.
Opt. D-Range
1 Przycisk Fn t
(DRO/Auto HDR) t
(Opt. D-
Range)
2 Wybrać optymalny poziom, używając sekcji b/B na
przycisku wielofunkcyjnym.
Automatyczna korekta jasności.
(Automatyczne)
(Poziom)*
Przeprowadzana jest optymalizacja zarejestrowanego
zdjęcia w każdym obszarze obrazu. Należy wybrać
optymalny poziom pomiędzy ustawieniem Lv1 (mała) a
ustawieniem Lv5 (duża).
* Wyświetlana wartość Lv_ ze wskaźnikiem
parametru.
to aktualnie wybrany skok
151
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
(WYŁ.)
(DRO/Auto HDR) t Wybór żądanego
Automatyczna kompensacja jasnoœci i kontrastu (D-Range)
Uwagi
• Przy trybie ekspozycji Rozległa panorama, Rozległa panorama 3D lub w
przypadku korzystania z opcji [Wieloklatk. red. szumów.] lub [Efekt wizualny]
na stałe ustawiona jest opcja [WYŁ.].
• Po ustawieniu programu [Zachód słońca], [Scena nocna], [Nocny portret] lub
[Z ręki o zmierzchu] w trybie Wybór sceny, ustawienie to ma zawsze wartość
[WYŁ.]. W przypadku dowolnego innego programu trybu Wybór sceny
ustawienie to ma zawsze wartość [Automatyczne].
• Podczas fotografowania z funkcją optymalizatora D-Range na zdjęciu mogą
być widoczne szumy. Po sprawdzeniu zarejestrowanego zdjęcia należy wybrać
właściwy poziom, szczególnie gdy efekt ma być wzmocniony.
Auto HDR
1 Przycisk Fn t
(DRO/Auto HDR) t
(Auto HDR)
2 Wybrać optymalny poziom, używając sekcji b/B na
przycisku wielofunkcyjnym.
(Auto HDR:
Różnica ekspoz.
aut.)
Automatyczna korekta różnicy ekspozycji.
(Exposure
Ustawianie różnicy ekspozycji w oparciu o kontrast
Difference Level)* obiektu. Należy wybrać optymalny poziom pomiędzy
ustawieniem 1.0Ev (mała) a ustawieniem 6.0Ev (duża).
Przykład: Po wybraniu ustawienia 2.0Ev nałożone
zostaną 3 zdjęcia: zdjęcie z ekspozycją –1.0Ev, zdjęcie z
właściwą ekspozycją i zdjęcie z ekspozycją +1.0Ev.
* Wyświetlana wartość _Ev ze wskaźnikiem
parametru.
to aktualnie wybrany skok
Technika fotografowania
• Ze względu na fakt, że migawka jest wyzwalana 3-krotnie przy
1 zdjęciu, należy przestrzegać następujących zasad:
– Używać tej funkcji, gdy obiekt nie porusza się i nie miga.
– Nie zmieniać kompozycji ujęcia.
152
Automatyczna kompensacja jasnoœci i kontrastu (D-Range)
153
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Uwagi
• Z funkcji tej nie można korzystać w przypadku zdjęć w formacie RAW.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+, Rozległa panorama,
Rozległa panorama 3D, AE z priorytetem zdjęć seryjnych lub Wybór sceny,
albo po wybraniu opcji [Wieloklatk. red. szumów.] nie można wybrać
ustawienia [Auto HDR].
• Nie można przystąpić do robienia kolejnego zdjęcia, dopóki proces
przechwytywania obrazu poprzedniego zdjęcia nie dobiegnie końca.
• Przy pewnej różnicy w luminancji obiektu i w niektórych warunkach
fotografowania można nie uzyskać pożądanego efektu.
• Gdy używana jest lampa błyskowa, funkcja ta ma niewielki wpływ.
• Przy słabym kontraście danego ujęcia albo w przypadku drgań aparatu lub
rozmycia obiektu, uzyskane zdjęcia HDR mogą być gorszej jakości. W
przypadku wykrycia problemu przez aparat na zarejestrowanym zdjęciu
pojawi się symbol
sygnalizujący wspomnianą sytuację. W razie potrzeby
należy ponownie wykonać zdjęcie, zwracając uwagę na kontrast lub rozmycie.
Ustawianie obróbki obrazu
Efekt wizualny
W celu uzyskania lepszej i bardziej artystycznej ekspresji wystarczy
wybrać właściwy filtr efektowy.
Przycisk Fn t
ustawienia
(Efekt wizualny) t Wybór żądanego
• Po wybraniu trybu z opcją precyzyjnej regulacji, należy wybrać
właściwe ustawienie korzystając z sekcji b/B.
(WYŁ.)
(Aparat
zabawka)
(Kolor pop)
(Posteryzacja)
Funkcja Efekt wizualny nie będzie używana.
Uzyskiwanie wrażenia zdjęcia z aparatu zabawki z
ciemniejszymi narożnikami i wyrazistymi barwami. Za
pomocą b/B można wybrać tonację kolorów.
Uzyskiwanie żywych barw dzięki uwydatnieniu odcieni
kolorów.
Tworzenie obrazu o silnym kontraście i abstrakcyjnym
wyglądzie dzięki mocnemu uwydatnieniu kolorów
podstawowych albo zastosowaniu trybu czarno-białego.
Kolory podstawowe albo tryb czarno-biały można
wybrać za pomocą b/B.
(Zdjęcie retro) Uzyskiwanie wrażenia starego zdjęcia dzięki
zastosowaniu odcieni sepii i przygaszonego kontrastu.
(High-key:
Miękki)
Uzyskiwanie obrazu o określonej atmosferze: jaskrawy,
przezroczysty, eteryczny, delikatny, miękki.
Tworzenie obrazu z zachowanym 1 określonym kolorem
(Kolor częœciowy) i pozostałymi barwami przekształconymi w czerń i biel.
Kolor można wybrać za pomocą b/B.
(Cz.-b. duży
kontrast)
Tworzenie obrazu o silnym kontraście w trybie czarnobiałym.
(Miękka
ostroœć)
Tworzenie obrazu z efektem wypełnienia miękkim
światłem. Intensywność tego efektu można ustawić za
pomocą b/B.
(Malowidło
HDR)
Tworzenie wrażenia pracy malarskiej poprzez
uwydatnienie kolorów i szczegółów. Migawka w aparacie
jest wyzwalana 3 razy. Za pomocą b/B można wybrać
intensywność efektu.
154
Ustawianie obróbki obrazu
(Cz-b o
bogatej grad.)
(Miniatura)
Tworzenie obrazu w trybie czarno-białym z bogatą
gradacją i wiernym oddaniem szczegółów. Migawka w
aparacie jest wyzwalana 3 razy.
Uwagi
• W przypadku korzystania z zoomu cyfrowego, efekty [Aparat zabawka] i
[Miniatura] są niedostępne.
• W przypadku niektórych obiektów, po wybraniu opcji [Kolor częściowy]
wybrana kolorystyka obrazów może nie zostać zachowana.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+, Rozległa panorama,
Rozległa panorama 3D, AE z priorytetem zdjęć seryjnych lub przy ustawieniu
[RAW] lub [RAW & JPEG] w pozycji [Jakość] nie można korzystać z Efektu
wizualnego.
• Po wybraniu stylu [Malowidło HDR], [Miniatura], [Cz-b o bogatej grad.] lub
[Miękka ostrość] nie można sprawdzić efektu przed zrobieniem zdjęcia. Nie
można także ustawić trybu pracy.
• Przy słabym kontraście danego ujęcia albo w przypadku znacznych drgań
aparatu lub rozmycia obiektu w przypadku stylu [Malowidło HDR] lub [Cz-b
o bogatej grad.], uzyskane zdjęcia HDR mogą być gorszej jakości. Gdy aparat
wykryje takie warunki, na zarejestrowanych zdjęciach pojawi się symbol
sygnalizujący wspomnianą sytuację. W razie potrzeby należy ponownie
wykonać zdjęcie, zmieniając kompozycję ujęcia lub zwracając uwagę na
rozmycie.
Strefa twórcza
Można wybrać odpowiedni styl, który będzie wykorzystywany w
trakcie obróbki obrazu, oraz regulować kontrast, nasycenie i ostrość
poszczególnych Stref twórczych.
Można rejestrować i przywoływać ustawienia Strefy twórczej dla
poszczególnych ramek stylu.
Można również regulować ekspozycję (czas otwarcia migawki i
przysłonę), w odróżnieniu do trybu Wybór sceny, w którym
ekspozycja jest dobierana w aparacie.
155
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Tworzenie obrazu z żywym uwydatnieniem obiektu i
znaczącym rozmyciem tła. Ten efekt często występuje na
ujęciach miniaturowych modeli. Obszar z ostrością
można wybrać za pomocą b/B. W pozostałych obszarach
ostrość ulega w znacznym stopniu zmniejszeniu.
Ustawianie obróbki obrazu
1 Przycisk Fn t
(Strefa twórcza) t Wybór ramki
stylu do zmiany ustawienia
2 Przesunąć kursor w prawo za pomocą B na przycisku
wielofunkcyjnym, następnie wybrać styl za pomocą
v/V.
3 Gdy zachodzi potrzeba zmiany parametrów
(Kontrast), (Nasycenie) lub
(Ostroœć), najpierw
należy wybrać właœciwy parametr korzystając z
przycisków b/B, a następnie zmienić jego ustawienie
korzystając z przycisków v/V.
156
(Standard)
Do fotografowania różnych scenerii z bogatą gradacją
i w pięknych kolorach.
(Intensywny)
Nasycenie i kontrast zostają podkreślone dla uchwycenia
pięknych obrazów kolorowych scen i obiektów, takich
jak kwiaty, wiosenna zieleń, błękit nieba lub widok
oceanu.
(Neutralny)
Nasycenie i ostrość zostają zmniejszone, aby
fotografować stonowane obrazy. Odpowiedni również
do robienia zdjęć obrazów, które mają być zmieniane
komputerowo.
(Czysty)
Do fotografowania przejrzystych obrazów w jasnych
miejscach, odpowiedni do uchwycenia promieni.
(Głęboki)
Do fotografowania obrazów o głębokich i wyrazistych
kolorach, dla uchwycenia mocnego charakteru obiektu.
(Pastelowy)
Do fotografowania obrazów o jasnych i prostych
kolorach, dla uchwycenia orzeźwiająco lekkiego
otoczenia.
(Portret)
Do fotografowania stonowanego koloru skóry, idealnie
nadaje się do robienia zdjęć portretowych.
(Krajobraz)
Nasycenie, kontrast i ostrość zostają podkreślone,
aby uchwycić intensywną i rześką scenerię. Dalekie
krajobrazy są również lepiej widoczne.
Ustawianie obróbki obrazu
(Zachód
słońca)
Do fotografowania pięknej czerwieni
zachodzącego słońca.
(Scena
nocna)
Zmniejszony kontrast dla fotografowania obrazów nocą,
które będą bliższe rzeczywistemu widokowi.
(Jesien.liœcie) Do fotografowania scen jesiennych, z intensywnym
podkreśleniem czerwieni i żółci kolorowych liści.
Do fotografowania obrazów czarno-białych.
Do fotografowania obrazów w sepii.
Parametry (Kontrast), (Nasycenie) i
(Ostrość) można
regulować w przypadku każdej pozycji ramki stylu.
(Kontrast)
Im wyższa wartość zostanie wybrana, tym bardziej
zostanie zaakcentowana różnica między obszarami
świateł i cieni, co będzie miało wpływ na zdjęcie.
(Nasycenie)
Wybór wyższej wartości pozwala uzyskać żywsze kolory.
W przypadku niższej wartości kolory na zdjęciu są
przygaszone i blade.
(Ostroœć)
Służy do regulacji wyostrzania. Wybór wyższej wartości
powoduje uwydatnienie konturów, a wybór niższej
wartości ich złagodzenie.
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+ lub Wybór sceny, albo w
trybie Efekt wizualny, opcja [Strefa twórcza] jest na stałe ustawiona na
[Standard] i nie można wybrać innych ustawień.
• Wybór ustawienia [Czerń i biel] lub [Sepia] uniemożliwia regulację nasycenia.
157
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
(Czerń i biel)
(Sepia)
Regulacja tonacji kolorów
(Balans bieli)
Tonacja kolorów zmienia się w zależności od charakterystyki źródła
światła. W poniższej tabeli pokazano, w jaki sposób tonacja kolorów
zmienia się przy różnych źródłach światła w porównaniu z obiektem,
który jest biały w świetle słonecznym.
Pogoda/
oœwietlenie
Charakterystyka
œwiatła
Światło
dzienne
Pochmurnie
Świetlówki
Żarówki
Białe
Sinawe
O zielonym
odcieniu
Czerwonawe
Tej funkcji należy używać, gdy tonacja kolorów jest różna od
oczekiwanej lub kiedy ma być zmieniona w celu zmiany wyrazu
zdjęcia.
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+ lub Wybór sceny, opcja
[Balans bieli] jest na stałe ustawiona na [Aut.bal.bieli] i nie można wybrać
innych trybów.
• Jeżeli jedynym źródłem światła jest lampa rtęciowa lub sodowa, uzyskanie
przez aparat prawidłowego balansu bieli nie jest możliwe z powodu
charakterystyki źródła światła. W takich przypadkach należy użyć
lampy błyskowej.
Przycisk WB t Wybór
właœciwego ustawienia
• Po wybraniu ustawienia innego niż
[Tmp. kol./Filtr] i naciśnięciu B na
przycisku wielofunkcyjnym, w celu
wyświetlenia ekranu precyzyjnej
regulacji, można w razie potrzeby
zmienić tonację kolorów za pomocą
v/V/b/B.
158
Przycisk WB
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli)
AWB
(Aut.bal.bieli)
Aparat automatycznie wykrywa źródło światła i ustawia
tonację kolorów.
(Œwiatło
dzienne)
Po wybraniu opcji dopasowania do określonego źródła
światła, tonacja kolorów będzie dobierana do źródła
światła (zdefiniowany balans bieli).
(W cieniu)
(Pochmurnie)
(Œwietl.:
Ciepła biała)
(Œwietl.:
Zimna biała)
(Œwietl.:
Dzien. biała)
(Œwietl.:
Œwiat. dzien.)
(Lampa błysk.)
Techniki fotografowania
• Jeżeli nie można uzyskać żądanego koloru przy wybranej opcji,
należy użyć funkcji bracketingu balansu bieli (strona 167).
• Po wybraniu opcji [Tmp. kol./Filtr] można ustawić żądaną wartość
(strona 160).
• Po wybraniu opcji [Niestandard.] można zapisać własne ustawienie
(strona 161).
Ekran precyzyjnej regulacji koloru.
Można przeprowadzić precyzyjną
regulację łącząc temperaturę barwową
z filtrem kolorowym.
159
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
(Żarówka)
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli)
Temp.barw.
Precyzyjna regulacja koloru w kierunku barwy B
(niebieskiej) za pomocą b, a w kierunku barwy A
(bursztynowej) za pomocą B.
Filtr kolorowy
Precyzyjna regulacja koloru w kierunku barwy G
(zielonej) za pomocą v, a w kierunku barwy M
(magenta) za pomocą V.
Temp.barw./Filtr kolorowy
1 Przycisk WB t
(Tmp.
Przycisk WB
kol./Filtr) t B
2 Ustawić temperaturę barwową za pomocą sekcji v/V
na przycisku wielofunkcyjnym.
3 Nacisnąć B, aby wyœwietlić ekran precyzyjnej
regulacji, i przeprowadzić kompensację koloru
zgodnie z własnymi preferencjami za pomocą
v/V/b/B.
Uwaga
• Ponieważ mierniki koloru są przeznaczona dla aparatów na filmy, wartości
różnią się dla świetlówek/lamp sodowych/lamp rtęciowych. Zalecane jest
ustawienie własnego balansu bieli lub wykonanie zdjęcia próbnego.
160
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli)
Własny balans bieli
Dla scenerii, w której światło zastane pochodzi z różnych źródeł,
zalecane jest użycie własnego balansu bieli, aby dokładnie odtworzyć
biel. Można zapisać 3 ustawienia.
SET] t
Nacisnąć œrodkową sekcję
przycisku wielofunkcyjnego
Przycisk WB
2 Trzymać aparat w taki sposób, aby biały obszar
całkowicie wypełnił znajdujący się w œrodku obszar
AF, a następnie nacisnąć spust migawki.
Migawka kliknie i zostaną wyświetlone skalibrowane wartości
(temperatura barwowa i filtr kolorowy).
3 Wybrać numer w rejestrze za pomocą b/B na
przycisku wielofunkcyjnym, a następnie nacisnąć
œrodkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
Na monitorze ponownie zostaną wyświetlone informacje dotyczące
zapisywania, a zapamiętany własny balans bieli zostanie zachowany.
• Własne ustawienie balansu bieli zarejestrowane podczas tej operacji
będzie obowiązywać aż do zapisania nowego ustawienia.
Uwaga
• Komunikat „Błąd własnego balansu bieli” wskazuje, że wartość wykracza
poza przewidywany zakres. (Kiedy lampa błyskowa jest używana wobec blisko
znajdującego się obiektu lub gdy w polu znajduje się obiekt o żywych
kolorach.) Jeśli ta wartość zostanie zarejestrowana, przy wyświetleniu
informacji o nagrywaniu wskaźnik
zmieni kolor na żółty. Można w tym
momencie wykonać zdjęcie, ale wskazane jest ponowne ustawienie balansu
bieli, aby uzyskać jego dokładniejszą wartość.
161
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
1 Przycisk WB t [
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli)
Przywoływanie ustawienia niestandardowego balansu bieli
Przycisk WB t Wybór właœciwego numeru w rejestrze
• Nacisnąć B na przycisku wielofunkcyjnym, aby wyświetlić ekran
precyzyjnej regulacji, i przeprowadzić kompensację koloru zgodnie
z własnymi upodobaniami.
Uwaga
• Jeżeli podczas wciśnięcia spustu migawki używana jest lampa błyskowa,
własny balans bieli zostanie zarejestrowany z uwzględnieniem błysku lampy.
Podczas późniejszego fotografowania należy używać lampy błyskowej.
162
Przybliżanie w pojedynczym
kroku
Istnieje możliwość przybliżenia środkowej części obrazu za pomocą
funkcji inteligentnego teleobiektywu (Powiększenie cyfrowe)
i zarejestrowanie zdjęcia.
.
• Za każdym razem, gdy zostanie
naciśnięty przycisk
, skala
powiększenia zmieni się
w następujący sposób: Około ×1,4 t
Około ×2 t wyłączony
Przycisk
Rozmiar obrazu dobierany jest automatycznie w następujący sposób,
bez względu na wybrany rozmiar obrazu.
Skala powiększenia
Rozmiar obrazu
Około ×1,4
M
Około ×2
S
Uwagi
• Zoom cyfrowy jest niedostępny.
– Po ustawieniu trybu ekspozycji Rozległa panorama lub Rozległa panorama
3D.
– Gdy w przypadku opcji [Przycisk Zoom cyfrowy] wybrano ustawienie
[Powiększenie].
– W pozycji [Jakość] ustawiono opcję [RAW] lub [RAW & JPEG].
– Funkcja Zdjęcie z uśmiechem jest ustawiona na [On].
• Przy dostępnym zoomie cyfrowym (w trybie autofokusa) opcja [Obszar AF]
jest ustawiona na [Punktowy].
• Przy dostępnym zoomie cyfrowym opcja [Tryb pomiaru] jest ustawiona na
[Wielopunktowy].
• Z zoomu cyfrowego nie można korzystać w przypadku filmów.
163
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Nacisnąć przycisk
Wybór trybu pracy
Wykonywanie zdjęć pojedynczych
Jest to normalny tryb fotografowania.
Przycisk
(Tryb pracy) t
(Pojedyncze zdjęcie)
Przycisk
Uwaga
• Po ustawieniu trybu ekspozycji [Sporty] w Wyborze sceny nie można robić
pojedynczych zdjęć.
Seria zdjęć
Aparat rejestruje zdjęcia seryjnie.
1 Przycisk
(Tryb pracy)
t
(Seria zdjęć) t Wybór
właœciwej szybkoœci
Przycisk
2 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
• Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki nagrywanie jest
kontynuowane.
Technika fotografowania
• Aby uruchomić szybsze zdjęcia seryjne, należy ustawić tryb
ekspozycji AE z priorytetem zdjęć seryjnych (strony 48, 106).
164
Wybór trybu pracy
Uwagi
• Po wybraniu opcji
zostanie wyświetlony obraz zarejestrowany pomiędzy
klatkami.
• Zdjęć seryjnych nie można wykonywać w innych trybach Wybór sceny niż
[Sporty].
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Samowyzw
Użycie 10-sekundowego samowyzwalacza jest wygodne,
gdy fotografujący ma być na zdjęciu, a wyzwalacz 2-sekundowy
pomaga zredukować drgania aparatu.
1 Przycisk
Przycisk
(Tryb pracy)
t
(Samowyzw) t Wybór
właœciwego ustawienia
• Liczba wyświetlana po symbolu
oznacza aktualnie wybraną
liczbę sekund.
2 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
• Uaktywnienie samowyzwalacza jest sygnalizowane dźwiękiem
i lampką samowyzwalacza. Na krótko przed wykonaniem zdjęcia
częstotliwość migania lampki i sygnału dźwiękowego wzrasta.
Aby anulować samowyzwalacz
Nacisnąć przycisk
(Tryb pracy).
Bracket: Seryjne/Bracket pojedynczy
Ekspozycja
podstawowa
Kierunek –
Kierunek +
165
Wybór trybu pracy
Fotografowanie z bracketingiem umożliwia wykonanie kilku zdjęć,
każde z innym poziomem ekspozycji. Wystarczy określić odchylenie
od ekspozycji podstawowej (skok parametru) i aparat wykona 3 do
5 zdjęć automatycznie przesuwając poziom ekspozycji.
1 Przycisk
(Tryb pracy)
t
(Bracket: Seryjne)
lub
(Bracket
pojedynczy) t Wybór
właœciwego skoku
bracketingu i odpowiedniej
liczby zdjęć
Przycisk
2 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
Ekspozycja bazowa jest nastawiona dla pierwszej klatki bracketingu.
• Przy wybranej opcji [Bracket: Seryjne] nacisnąć i przytrzymać spust
migawki do momentu zakończenia operacji rejestrowania zdjęć.
• Przy wybranej opcji [Bracket pojedynczy] naciskać spust migawki
przy każdym zdjęciu.
Uwagi
• Jeżeli pokrętło trybu pracy jest ustawione na M, ekspozycja jest zmieniana
przez zmianą czasu otwarcia migawki.
• Po ustawieniu ekspozycji jest ona zmieniana na podstawie skompensowanej
wartości.
• Z bracketingu nie można korzystać, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na
AUTO, AUTO+, AE z priorytetem zdjęć seryjnych, Rozległa panorama,
Rozległa panorama 3D lub Wybór sceny.
• Gdy uruchamiana jest lampa błyskowa, można skorzystać z funkcji
bracketingu błysku, która zmienia natężenie błysku. Wymagane jest
naciśnięcie spustu migawki przy każdym zdjęciu nawet przy wybranej opcji
[Bracket: Seryjne].
166
Wybór trybu pracy
Skala EV dla bracketingu
Bracketing światła
Bracketing błysku
zastanego*
3 ujęcia z krokiem 0,7
3 ujęcia z krokiem 0,3
Korekcja błysku -1,0
Kompensacja ekspozycji 0
Monitor LCD (Gdy
funkcja [Przycisk
DISP (monitor)] jest
Pokazany w górnym
ustawiona na
rzędzie.
[Wizjer])
Pokazany w dolnym
rzędzie.
* Światło zastane: Każde światło oprócz światła lampy błyskowej,
które oświetla scenerię przez dłuższy czas, na przykład światło
naturalne, światło żarówki lub świetlówki.
• W przypadku bracketingu, na skali EV wyświetlana jest ta sama
liczba indeksów, co liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć.
• W momencie rozpoczęcia fotografowania z użyciem bracketingu
indeksy wskazujące już zarejestrowane zdjęcia zaczynają kolejno
znikać.
Brack.bal.bieli
W oparciu o wybrany balans bieli i temperaturę barwową/filtr
kolorowy rejestrowane są 3 zdjęcia z przesunięciem balansu bieli.
1 Przycisk
(Tryb pracy)
t
(Brack.bal.bieli) t
Wybór właœciwego
ustawienia
Przycisk
• Wybór ustawienia Lo powoduje
przesunięcie balansu bieli o 10 MK–1*,
a wybór ustawienia Hi powoduje
przesunięcie o 20 MK–1.
167
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
Wizjer
Wybór trybu pracy
2 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
* MK–1: jednostka wskazująca jakość konwersji koloru w filtrach
równoważących temperaturę barwową (taka sama jak tradycyjna jednostka
„mired”).
Bracket DRO
Rejestrowane są 3 zdjęcia przy przesuniętej wartości Bracket DRO.
1 Przycisk
(Tryb pracy)
t
(Bracket DRO) t
Wybór właœciwego
ustawienia
Przycisk
• W przypadku opcji Lo zdjęcie
będzie rejestrowane przy
wartościach DRO Lv1, Lv2 i Lv3, a
w przypadku opcji Hi - przy
wartościach DRO Lv1, Lv3 i Lv5.
2 Ustawić ostroœć i zrobić zdjęcie obiektu.
Pilot
Istnieje możliwość fotografowania z wykorzystaniem przycisków
SHUTTER i 2SEC (wyzwolenie migawki z 2-sekundowym
opóźnieniem) na pilocie bezprzewodowym RMT-DSLR1 (oddzielnie
w sprzedaży). Informacje na ten temat można znaleźć również w
instrukcji obsługi pilota bezprzewodowego.
168
Wybór trybu pracy
1 Przycisk
t
(Tryb pracy)
Przycisk
(Pilot)
pilota bezprzewodowego w stronę czujnika zdalnego
sterowania i wykonać zdjęcie.
Uwaga
• Z pilota bezprzewodowego RMT-DSLR1 (oddzielnie w sprzedaży) nie można
korzystać przy nagrywaniu filmów.
169
Rejestrowanie obrazów (Obsługa zaawansowana)
2 Ustawić ostroœć na obiekcie, skierować nadajnik
Odtwarzanie (Obsługa zaawansowana)
Odtwarzanie
Ekran wyœwietlany w trybie
odtwarzania
Przełączanie ekranu podczas odtwarzania
Za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty przycisk DISP ekran
zmieni się, jak następuje:
Z danymi nagrania
Histogram
Bez danych nagrania
Wykaz symboli na ekranie z histogramem
A
Wyœwietlenie
Wyœwietlenie
WskaŸnik
Karta pamięci (27, 240)
WskaŸnik
24M 12M Rozmiar zdjęć (55)
6.0M 20M
10M 5.1M
Tryb oglądania (172)
100-0003 Numer folderu - pliku
(205)
Format zdjęć (183)
Rozległa panorama 3D
(47, 104)
170
Jakość obrazu zdjęć
(183)
Ekran wyœwietlany w trybie odtwarzania
Wyœwietlenie
WskaŸnik
-
Ochrona (175)
DPOF
Ustawiono DPOF (211)
Wyœwietlenie
Strefa twórcza (155)
Ostrzeżenie o niskim
poziom naładowania
akumulatora (28)
Efekt wizualny (154)
Poziom naładowania
akumulatora (28)
Ostrzeżenie przed
przegrzaniem (15)
B
Wyœwietlenie
Balans bieli (auto,
zdefiniowany,
temperatura barwowa,
filtr kolorowy, własny)
5500K A1 (158)
M1
AWB
Optymalizator DRange (151)/Auto
HDR/Sygnalizacja
zdjęcia w trybie Auto
HDR (152)
WskaŸnik
Histogram* (92)
Tryb ekspozycji (44)
PAS
M
1/125
Czas otwarcia migawki
(111)
F3.5
Przysłona (108)
ISO200
Czułość ISO (149)
–0.3
Kompensacja
ekspozycji (51)
–0.3
Korekcja błysku (143)
2011-1-1
10:37AM
Data nagrania
3/7
Numer pliku/liczba
obrazów w danym
trybie oglądania
* Występujące na zdjęciu obszary o
wysokiej lub niskiej tonacji będą
migały na ekranie histogramu
(ostrzeżenie o granicy luminancji).
Tryb pomiaru światła
(142)
35mm
Długość ogniskowej
171
Odtwarzanie (Obsługa zaawansowana)
Plik bazy danych
przepełniony (229)/
Błąd pliku bazy danych
(229)
WskaŸnik
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Obracanie obrazu
1 Wyœwietlić obraz, który ma
być obrócony, po czym
nacisnąć przycisk
.
Przycisk
2 Nacisnąć œrodek przycisku wielofunkcyjnego.
Obraz zostanie obrócony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Aby wykonać kolejny obrót, należy powtórzyć krok 2.
• Po obróceniu zdjęcia będzie ono odtwarzane w obróconej pozycji
nawet po wyłączeniu zasilania.
Aby powrócić do normalnego ekranu odtwarzania
Należy ponownie nacisnąć przycisk
.
Uwagi
• Filmów nie można obracać.
• Po skopiowaniu obróconych obrazów do komputera można je prawidłowo
wyświetlić, używając programu „PMB” znajdującego się na dysku CD-ROM
(w zestawie). W zależności od użytego oprogramowania, automatyczne
obrócenie obrazów może być niemożliwe.
Tryb oglądania
Wybór rodzaju obrazów do odtwarzania.
Przycisk MENU t
1 t [Tryb oglądania] t Wybór
właœciwego ustawienia
Widok katalogu
(Zdjęcia)
Wyświetlanie zdjęć w folderze.
Widok katalogu
(MP4)
Wyświetlanie filmów (MP4) w folderze.
Widok AVCHD
Wyświetlanie filmów AVCHD View.
172
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Pokaz zdjęć
Przycisk MENU t
1 t [Pokaz zdjęć] t [Enter]
Odtwarzanie po kolei zarejestrowanych zdjęć (Pokaz zdjęć). Pokaz
zdjęć zatrzymuje się automatycznie po odtworzeniu wszystkich zdjęć.
• Poprzedni/następny obraz można wyświetlić, naciskając b/B na
przycisku wielofunkcyjnym.
• Nie można wstrzymać pokazu slajdów.
Aby ustawić odstęp czasu między obrazami w trybie
pokazu zdjęć
Przycisk MENU t
1 t [Pokaz zdjęć] t [Interwał]
t Wybór odpowiedniej liczby sekund
Odtwarzanie wielokrotne
Przycisk MENU t
t [WŁ.]
1 t [Pokaz zdjęć] t [Powtórz]
Odtwarzanie obrazów trójwymiarowych
Po podłączeniu aparatu do odbiornika telewizyjnego zgodnego z
funkcją 3D za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży)
można odtwarzać obrazy 3D zarejestrowane w trybie Rozległa
panorama 3D. Szczegółowe informacje na temat obrazów
trójwymiarowych można znaleźć na stronie 238. Informacje na ten
temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
Przycisk MENU t
1 t [Pokaz zdjęć] t [Typ
obrazu] t [Wyœw. tylko 3D]
173
Odtwarzanie (Obsługa zaawansowana)
Aby zakończyć pokaz zdjęć w czasie jego trwania
Nacisnąć środek przycisku wielofunkcyjnego.
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Wyœwietl.odtw.
Istnieje możliwość ustawienia orientacji przy odtwarzaniu zdjęć
zarejestrowanych w układzie pionowym.
Przycisk MENU t
2 t [Wyœwietl.odtw.] t Wybór
właœciwego ustawienia
Przewijanie zdjęć panoramicznych
Zaznaczyć zdjęcie panoramiczne, a następnie nacisnąć
œrodkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
• Ponowne naciśnięcie tego przycisku wstrzymuje odtwarzanie.
Zdjęcie panoramiczne można przewijać za pomocą v/V/b/B
podczas pauzy.
Uwaga
• Funkcja przewijania nie jest dostępna w przypadku zdjęć zarejestrowanych
przy opcji [Pan. 3D: rozm. obr.] ustawionej na [16:9].
174
Ochrona obrazów (Chroń)
Istnieje możliwość włączenia ochrony obrazów przed przypadkowym
skasowaniem.
1 Przycisk MENU t
1 t [Chroń] t [Wiele
obrazów]
2 Zaznaczyć obraz do
W polu wyboru pojawi się znak .
• Aby anulować wybór, jeszcze raz
nacisnąć środek przycisku.
3 Aby zabezpieczyć inne obrazy, powtórzyć krok 2.
• Wszystkie obrazy w danym folderze można zaznaczyć wybierając
pasek z lewej strony ekranu z indeksem obrazów.
4 Nacisnąć przycisk MENU.
5 Zaznaczyć [OK] za pomocą v, a następnie nacisnąć
œrodkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
Anulowanie ochrony wszystkich zdjęć lub filmów
Istnieje możliwość anulowania ochrony wszystkich zdjęć lub filmów
wyświetlanych aktualnie w tym samym trybie oglądania.
Przycisk MENU t
1 t [Chroń] t [Anuluj wszystkie
zdjęcia], [Anuluj wszystkie filmy (MP4)] lub [Anuluj wsz.
pliki Wid.AVCHD]
175
Odtwarzanie (Obsługa zaawansowana)
ochrony, używając sekcji
b/B na przycisku
wielofunkcyjnym, a
następnie nacisnąć jego
œrodkową sekcję.
Kasowanie obrazów (Kasuj)
Istnieje możliwość usunięcia tylko zbędnych obrazów lub też
wszystkich obrazów.
Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Przed usunięciem upewnić
się, czy na pewno dane zdjęcie nie jest potrzebne.
Uwaga
• Nie można skasować obrazów chronionych.
Wyœwietlanie wybranego folderu
Przyciskiem wielofunkcyjnym zaznaczyć pasek z lewej strony ekranu
indeksu obrazów, a następnie wybrać właściwy folder korzystając z v/V.
Usuwanie (Wiele obrazów)
1 Przycisk MENU t
1 t [Kasuj] t [Wiele obrazów]
2 Zaznaczyć obrazy do
usunięcia używając
przycisku wielofunkcyjnego,
a następnie nacisnąć jego
œrodkową sekcję.
W polu wyboru pojawi się znak .
• Aby anulować wybór, jeszcze raz
nacisnąć środek przycisku.
Całkowita liczba
3 Aby skasować inne obrazy, powtórzyć krok 2.
• Wszystkie obrazy w danym folderze można zaznaczyć wybierając
pasek z lewej strony ekranu z indeksem obrazów.
4 Nacisnąć przycisk MENU.
5 Zaznaczyć [OK] za pomocą v, a następnie nacisnąć
œrodkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
176
Kasowanie obrazów (Kasuj)
Usuwanie wszystkich zdjęć lub filmów w tym
samym trybie oglądania
Istnieje możliwość usunięcia wszystkich zdjęć lub filmów
wyświetlanych aktualnie w tym samym trybie oglądania.
1 Przycisk MENU t
1 t [Kasuj] t [Wszyst. w kat.]
lub [Wszyst. pliki widoku AVCHD]
Odtwarzanie (Obsługa zaawansowana)
2 Wybrać [Kasuj] za pomocą v na przycisku
wielofunkcyjnym, a następnie nacisnąć œrodkową
sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
177
Informacje o odtwarzaniu na
ekranie telewizora
Do odtwarzania obrazów można przystąpić po
podłączeniu aparatu do telewizora za poœrednictwem
kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży) (strona 59).
Uwagi
• Używać kabla HDMI z logo HDMI.
• Użyć mini-złącza HDMI na jednym końcu (dla aparatu) i złącza
odpowiedniego do podłączenia do danego telewizora na drugim końcu.
• Gdy obrazy są wyświetlane nieprawidłowo, należy ustawić [Rozdzielczość
HDMI] w menu Ustawienia
na [1080p] lub [1080i], zgodnie z posiadanym
odbiornikiem telewizyjnym.
• Niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo.
• Nie podłączać złącza wyjściowego urządzenia do złącza HDMI na aparacie.
Może to spowodować usterkę.
Standard „PhotoTV HD”
Ten aparat jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Po podłączeniu urządzeń marki Sony zgodnych z systemem PhotoTV
HD za pośrednictwem kabla HDMI można wejść w nowy świat
fotografii w zdumiewającej jakości Full HD.
System „PhotoTV HD” umożliwia fotograficzne odtworzenie
subtelnych faktur i kolorów z uwzględnieniem wszystkich szczegółów.
Oglądanie 3D
Po podłączeniu aparatu do odbiornika telewizyjnego zgodnego z
funkcją 3D, za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży)
można automatycznie odtwarzać obrazy 3D zarejestrowane w trybie
Rozległa panorama 3D. Szczegółowe informacje na temat obrazów
trójwymiarowych można znaleźć na stronie 238. Informacje na ten
temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
Przycisk MENU t
178
1 t [Oglądanie 3D]
Informacje o odtwarzaniu na ekranie telewizora
Korzystanie z funkcji „BRAVIA” Sync
Po podłączeniu aparatu za pośrednictwem kabla HDMI do
odbiornika telewizyjnego obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync
aparat można będzie obsługiwać z poziomu pilota telewizora.
1 Podłączyć telewizor obsługujący funkcję „BRAVIA”
Sync do aparatu (strona 59).
Wejście zostanie przełączone automatycznie, a na ekranie telewizora
pojawi się zdjęcie wykonane aparatem.
3 Operacje wykonywać z użyciem przycisków na pilocie
telewizora.
SYNC MENU - opcje
Pokaz zdjęć
Automatyczne odtwarzanie zdjęć (strona 173).
Odtwarzanie
pojedynczych
zdjęć
Powrót do ekranu pojedynczego zdjęcia.
Indeks obrazów
Przełączanie do ekranu indeksu.
Oglądanie 3D
Odtwarzanie obrazów trójwymiarowych po podłączeniu
aparatu do odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją
3D.
Tryb oglądania
Do przełączania trybu oglądania.
Kasuj
Usuwanie obrazów.
Uwagi
• Zestaw dostępnych operacji jest ograniczony, gdy aparat jest podłączony do
telewizora za pośrednictwem kabla HDMI.
• Operacje te są dostępne tylko w przypadku telewizorów obsługujących
funkcję „BRAVIA” Sync. Operacje SYNC MENU zależą od podłączonego
telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
• Jeżeli aparat podłączony za pośrednictwem kabla HDMI do odbiornika
telewizyjnego innego producenta reaguje nieprawidłowo na polecenia z pilota
telewizora, należy w pozycji [STER.PRZEZ HDMI] w menu ustawień
wprowadzić [WYŁ.].
179
Odtwarzanie (Obsługa zaawansowana)
2 Nacisnąć przycisk SYNC MENU na pilocie telewizora.
Konfiguracja aparatu (Obsługa zaawansowana)
Konfiguracja aparatu
Ustawienie GPS (tylko model
SLT-A77V)
Po uzyskaniu przez aparat danych o położeniu za pośrednictwem
wewnętrznej funkcji GPS informacje te są rejestrowane na zdjęciach
lub filmach nagranych w danym miejscu.
Zarejestrowane w danym miejscu obrazy można zaimportować do
komputera wraz z danymi o położeniu, korzystając z dostarczonego
oprogramowania „PMB”, aby następnie móc je przeglądać z pomocą
mapy, na której zaznaczono miejsce wykonania nagrania. Szczegóły
zawiera „PMB – pomoc”.
Przycisk MENU t
WYŁ. GPS] t [WŁ.]
1 t [Ustawienia GPS] t [WŁ./
Wskaźnik zmienia się wraz ze zmianą siły odbieranego sygnału GPS.
WskaŸniki
GPS
Stan odbioru sygnału GPS
Brak
wskaźnika
Dla opcji [WŁ./WYŁ. GPS] jest wybrane ustawienie [WYŁ.],
Aparat nie może zapisywać danych o położeniu. Z aparatu
należy korzystać na otwartej przestrzeni.
Trwa obliczanie danych o położeniu. Należy poczekać, aż
będzie można zapisywać dane o położeniu.
Bieżące dane o położeniu można zapisywać.
Występuje problem z funkcją GPS. Wyłączyć aparat i włączyć
go ponownie.
Odbieranie sygnału GPS
• W pomieszczeniach lub w sąsiedztwie wysokich budynków
prawidłowe przeprowadzenie triangulacji jest niemożliwe.
Po wyniesieniu aparatu na otwartą przestrzeń należy go powtórnie
włączyć.
• Uzyskanie danych o położeniu może zajmować od kilku dziesiątych
sekundy do kilku minut. Czas pozycjonowania można skrócić
korzystając z danych pomocniczych systemu GPS.
180
Ustawienie GPS (tylko model SLT-A77V)
Dane pomocnicze GPS
Czas uzyskiwania danych o położeniu przez system GPS można
skrócić przez pobranie danych pomocniczych GPS.
Jeżeli aparat jest podłączony do komputera z zainstalowanym
oprogramowaniem „PMB”, dane pomocnicze GPS mogą zostać
zaktualizowane automatycznie.
Sprawdzanie stanu danych pomocniczych GPS
Przycisk MENU t
dan. asysty GPS]
1 t [Ustawienia GPS] t [Użyj
Uwagi
• Do aktualizacji danych wymagany jest komputer podłączony do Internetu.
• Jeżeli termin ważności danych pomocniczych wygasł, wówczas nie można
skrócić czasu oczekiwania na gotowość do zapisu danych o położeniu.
Wskazane jest regularne aktualizowanie danych pomocniczych. Dane
pomocnicze tracą ważność po upływie mniej więcej 30 dni.
• Jeżeli nie przeprowadzono procedury [Ust.daty/czasu] lub ustawiona godzina
różni się znacząco, wówczas nie można skrócić czasu oczekiwania na
uzyskanie danych o położeniu z systemu GPS.
• Usługa danych pomocniczych może nie działać z różnych powodów.
181
Konfiguracja aparatu (Obsługa zaawansowana)
Uwagi
• Zaraz po włączeniu aparatu uzyskanie danych o położeniu może zajmować od
kilku dziesiątych sekundy do kilku minut. W przypadku rejestrowania
obrazów bez pobrania informacji o położeniu, informacje te nie będą
zapisywane. Aby zarejestrować prawidłowe dane, należy odczekać, aż aparat
zacznie odbierać sygnały radiowe z satelitów GPS.
• W trakcie startu i lądowania samolotu aparat powinien być wyłączony zgodnie
z instrukcją personelu pokładowego.
• Z systemu GPS należy korzystać zgodnie z przepisami obowiązującymi w
danym miejscu lub w danej sytuacji.
• Szczegółowe informacje na temat funkcji GPS można znaleźć na stronie 236.
Ustawienie GPS (tylko model SLT-A77V)
Aktualizowanie danych pomocniczych GPS przez włożenie
karty pamięci do komputera
Z poziomu oprogramowania (PMB Launcher) uruchomić program
[Narzędzie obsługi GPS], w komputerze wybrać dysk odpowiadający
karcie pamięci, po czym przeprowadzić aktualizację danych
pomocniczych GPS. Zaktualizowaną kartę pamięci włożyć do
aparatu.
Aut. akt. godz. GPS
Aparat umożliwia aktualizację ustawienia godziny na zegarze dzięki
funkcji GPS, która pobiera informacje o godzinie w trakcie
uruchamiania. Aktualizacja godziny przeprowadzana jest przy
wyłączonym zasilaniu.
Przycisk MENU t
1 t [Ustawienia GPS] t [Aut.
akt. godz. GPS] t [WŁ.]
Uwagi
• [Aut. akt. godz. GPS] działa nieprawidłowo przy funkcji [WŁ./WYŁ. GPS]
ustawionej na [WYŁ.].
• Przed jej użyciem należy uruchomić polecenie [Ust.daty/czasu].
• Mogą występować kilkusekundowe niezgodności.
• W niektórych rejonach może nie działać prawidłowo.
182
Ustawianie formatu i jakoœci
obrazu
Format obrazu
3:2
Format zwykły.
16:9
Format HDTV.
Uwaga
• Tej opcji nie można wybrać po ustawieniu trybu ekspozycji Rozległa
panorama lub Rozległa panorama 3D.
Jakoœć
Przycisk MENU t
1 t [Jakoœć] t Wybór
właœciwego ustawienia
(RAW)
(RAW &
JPEG)
(Bardzo
wysoka)
(Wysoka)
(Standard)
Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie
kompresji RAW)
W tym formacie nie jest wykonywane żadne
przetwarzanie cyfrowe zdjęć. Format ten wybiera się,
aby dokonać obróbki obrazów na komputerze w celach
profesjonalnych.
• Rozmiar obrazu jest ustawiony na maksymalny.
Rozmiar obrazu nie jest wyświetlany na wyświetlaczu.
Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie
kompresji RAW) + JPEG
Obraz RAW i obraz JPEG są tworzone w tym samym
czasie. Jest to wygodne, gdy potrzebne są 2 pliki obrazu:
plik JPEG do oglądania i plik RAW do edycji.
• Jakość obrazu jest ustawiona na wartość [Wysoka],
a jego rozmiar jest ustawiony na wartość [L].
Format pliku: JPEG
Obraz zostaje skompresowany do formatu JPEG
podczas nagrywania. Współczynnik kompresji rośnie, a
rozmiar pliku zmniejsza się w poniższej kolejności:
[Bardzo wysoka], [Wysoka] i [Standard].
183
Konfiguracja aparatu (Obsługa zaawansowana)
Przycisk MENU t
1 t [Format obrazu] t Wybór
właœciwego formatu
Ustawianie formatu i jakoœci obrazu
Uwaga
• Tej opcji nie można wybrać po ustawieniu trybu ekspozycji Rozległa
panorama lub Rozległa panorama 3D.
Obrazy RAW
Do otwarcia obrazu RAW nagranego tym aparatem potrzebny jest program
„Image Data Converter” znajdujący się na dysku CD-ROM (w zestawie). Za
pomocą tego programu można otworzyć obraz RAW i poddać go konwersji do
zwykłego formatu, takiego jak JPEG lub TIFF, a balans bieli, nasycenie
kolorów, kontrast itp. można wyregulować.
• Obrazu w formacie RAW nie można drukować przy użyciu drukarki
obsługującej system druku DPOF.
• Funkcji [Auto HDR] lub [Efekt wizualny] nie można ustawić w przypadku
zdjęć w formacie RAW.
184
Ustawianie pozostałych funkcji
aparatu
Red.sz.dł.naœw.
Przycisk MENU t
2 t [Red.sz.dł.naœw.] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwagi
• Przy ustawionym trybie ekspozycji Rozległa panorama, Rozległa panorama
3D, AE z priorytetem zaawansowanych zdjęć seryjnych lub w trybie zdjęć
seryjnych, bracketingu seryjnego, [Sporty] lub [Z ręki o zmierzchu] w
Wyborze sceny, albo przy czułości ISO ustawionej na [Wieloklatk. red.
szumów.], redukcja szumów nie jest przeprowadzana, nawet gdy funkcja ta
jest ustawiona na [WŁ.].
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+ lub Wybór sceny nie można
wyłączyć redukcji szumów.
Red.sz.wys.ISO
Aparat redukuje szumy, które stają się bardziej widoczne przy
wyższych czułościach aparatu. W trakcie obróbki może być
wyświetlany komunikat i nie można rejestrować obrazów.
Zwykle korzysta się z ustawienia [Normalna]. Aby przeprowadzić
redukcję szumów, należy ustawić opcję [Wysoka]. Gdy ważniejsze jest
szybkie wykorzystanie okazji do wykonania zdjęcia, należy wybrać
wartość [Niska].
185
Konfiguracja aparatu (Obsługa zaawansowana)
Przy czasie otwarcia migawki 1 sekunda lub dłuższym
(fotografowanie z długim czasem ekspozycji), funkcja redukcji
szumów jest włączona przez taki sam czas, co czas otwarcia migawki.
Ma to zredukować ziarnisty szum występujący zwykle przy długim
naświetleniu. Gdy trwa proces redukcji szumów, wyświetlany jest
komunikat i nie można wykonać kolejnego zdjęcia. Gdy ważniejsza
jest jakość obrazu, należy wybrać ustawienie [WŁ.]. Gdy ważniejsze
jest szybkie wykorzystanie okazji do wykonania zdjęcia, należy
wybrać wartość [WYŁ.].
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Przycisk MENU t
2 t [Red.sz.wys.ISO] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+, Rozległa panorama,
Rozległa panorama 3D lub Wybór sceny, opcji tej nie można ustawić.
• Redukcja szumów nie jest przeprowadzana w przypadku zdjęć w formacie
RAW.
Przestrzeń barw
Sposób przedstawiania kolorów za pomocą kombinacji liczb lub
zakres odtwarzanych barw określany jest mianem „przestrzeni barw”.
Przestrzeń barw można zmieniać zależnie od potrzeb.
Przycisk MENU t
2 t [Przestrzeń barw] t Wybór
właœciwego ustawienia
sRGB
To standardowa przestrzeń barw aparatu cyfrowego.
Przy zwykłym fotografowaniu, gdy zdjęcia mają być
drukowane bez modyfikacji, należy używać przestrzeni
sRGB.
AdobeRGB
Ma duży zakres odtwarzanych kolorów. Przestrzeń barw
Adobe RGB dobrze się sprawdza przy obiektach z
dużymi partiami żywej zieleni lub czerwieni.
• Nazwa pliku obrazu zaczyna się od „_DSC”.
Uwagi
• Przestrzeń Adobe RGB jest przeznaczona dla aplikacji lub drukarek
obsługujących zarządzanie kolorami i opcje DCF2.0 przestrzeni barw. Kolory
mogą nie być wiernie odtwarzane na wydrukach zdjęć uzyskanych przy użyciu
aplikacji lub drukarek, które nie obsługują wspomnianych funkcji.
• Wyświetlanie obrazów zapisanych w przestrzeni Adobe RGB w aparacie lub
na urządzeniach, które nie są zgodne z przestrzenią Adobe RGB, powoduje,
że obrazy mają niskie nasycenie.
186
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Wyzw.bez obiek.
Istnieje możliwość wyzwalania migawki bez podłączonego obiektywu.
Opcję tę należy wybrać w przypadku podłączenia aparatu do
teleskopu astronomicznego itp.
1 t [Wyzw.bez obiek.] t
Uwaga
• Nie można przeprowadzać prawidłowych pomiarów w przypadku obiektywów
bez styku elektrycznego, na przykład obiektywów teleskopu astronomicznego.
W takich przypadkach ekspozycję należy ustawiać ręcznie, dobierając ją w
oparciu o zarejestrowany obraz.
Linia siatki
Linia siatki to element pomocniczy przy komponowaniu ujęcia.
Można włączać/wyłączać linię siatki i wybierać jej rodzaj.
Wyświetlany jest również dostępny zakres nagrania filmu.
Przycisk MENU t
2 t [Linia siatki] t Wybór
właœciwego ustawienia
Auto podgląd
Nagrany obraz można sprawdzić bezpośrednio po jego nagraniu na
wyświetlaczu. Można zmienić długość wyświetlenia.
Przycisk MENU t
2 t [Auto podgląd] t Wybór
właœciwego ustawienia
Uwaga
• W autopodglądzie obraz nie będzie wyświetlany w układzie pionowym, nawet
jeśli opcja [Wyświetl.odtw.] jest ustawiona na [Autom.obrót] (strona 174).
187
Konfiguracja aparatu (Obsługa zaawansowana)
Przycisk MENU t
[Aktywne]
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Funkcja przyc. AEL
Można wybrać jedną z 2 funkcji przycisku AEL (strona 142):
– Utrzymując wartość zablokowanej ekspozycji, przez naciśnięcie
przycisku AEL podczas jego przytrzymywania ([Blokada AEL]).
– Utrzymując wartość zablokowanej ekspozycji, przez naciśnięcie
przycisku AEL do momentu ponownego naciśnięcia przycisku
([Przełącz.AEL]).
Po wybraniu opcji [ Blokada AEL] lub [ Przeł.AEL] ekspozycja
jest blokowana w trybie pomiaru punktowego.
Przycisk MENU t
3 t [Funkcja przyc. AEL] t
Wybór właœciwego ustawienia
Uwagi
• Przy zablokowanej wartości ekspozycji na monitorze LCD i w wizjerze
widoczny jest symbol . Należy zachować ostrożność, aby nie zresetować
tego ustawienia.
• Przy wybranym ustawieniu [Przełącz.AEL] należy pamiętać, aby ponownie
nacisnąć przycisk AEL i zwolnić blokadę.
Przypisywanie dodatkowej funkcji do przycisku AEL
Oprócz funkcji AEL do przycisku AEL można przypisać jedną z
poniższych funkcji:
Kompens.eksp./Tryb pracy/Tryb błysku/Obszar AF/Wykrywanie
twarzy/Zdj. z uśmiechem/ISO/Tryb pomiaru/Korekcja błysku/Balans
bieli/DRO/Auto HDR/Strefa twórcza/Efekt wizualny/Rozm. Obrazu/
Jakość/Blok. regulacji AF/MF/Zm. regulacji AF/MF/Śledzenie
obiektu/Blokada AF/Podgląd przysłony/Podgląd zdjęcia/Zoom
cyfrowy/Powiększenie/Pamięć MR
Przycisk ISO, Przycisk AF/MF
Do przycisku ISO lub przycisku AF/MF można przypisać inną
funkcję. Dostępne funkcje są takie same jak [Funkcja przyc. AEL]
(strona 188).
Przycisk MENU t
3 t [Przycisk ISO] lub [Przycisk
AF/MF] t Wybór właœciwego ustawienia
188
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Przycisk Podgląd
Przed zrobieniem zdjęcia istnieje możliwość sprawdzenia rozmycia tła
obiektu.
Przycisk MENU t
3 t [Przycisk Podgląd] t Wybór
właœciwego ustawienia
Przysłona zostanie zwężona zgodnie z wybraną wartością
przysłony i można sprawdzić rozmycie. Znajduje to
również odzwierciedlenie w wartości czasu otwarcia
migawki.
Podgląd przysłony Przysłona zostanie zwężona zgodnie z wybraną wartością
przysłony i można sprawdzić rozmycie.
Elektroniczna przednia kurtyna migawki
Funkcja elektronicznej przedniej kurtyny migawki skraca opóźnienie
między kolejnymi wyzwoleniami migawki.
Przycisk MENU t
5 t [Pierw. kurtyna migawki] t
Wybór właœciwego ustawienia
Uwagi
• Fotografując przy krótkich czasach otwarcia migawki z użyciem obiektywu o
dużej średnicy, przy pewnych obiektach lub w pewnych warunkach
fotografowania, w obszarze rozmycia może pojawić się podwójny obraz. W
takich przypadkach opcję tę należy ustawić na [WYŁ.].
• W przypadku korzystania z obiektywu Konica Minolta opcję tę należy ustawić
na [WYŁ.]. Przy ustawieniu [WŁ.] nie zostanie ustawiona prawidłowa
ekspozycja, albo jasność obrazu będzie nierównomierna.
Jasnoœć LCD
Jasności monitora LCD jest dobierana automatycznie za pomocą
czujnika światła (strona 20) w zależności od warunków oświetlenia
zewnętrznego.
Jasność monitora LCD można regulować ręcznie.
Przycisk MENU t
1 t [Jasnoœć LCD] t Wybór
właœciwego ustawienia
189
Konfiguracja aparatu (Obsługa zaawansowana)
Podgląd zdjęcia
Ustawianie pozostałych funkcji aparatu
Uwagi
• W przypadku ustawienia [Automatyczne] nie wolno zakrywać czujnika
światła, np. ręką.
• W przypadku korzystania z aparatu podłączonego do zasilacza AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży), jasność monitora LCD jest zawsze ustawiona na
wartość maksymalną, nawet przy wybranym ustawieniu [Automatyczne].
Jasnoœć wizjera
Jasność wizjera jest dostosowywana automatycznie do warunków
oświetlenia obiektu.
Jasność wizjera można ustawić ręcznie.
Przycisk MENU t
1 t [Jasnoœć wizjera] t
[Ręczny] t Wybór właœciwego ustawienia
Uwaga
• W przypadku korzystania z aparatu podłączonego do zasilacza AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży), jasność wizjera jest zawsze ustawiona na wartość
maksymalną, nawet przy wybranym ustawieniu [Automatyczne].
Oszcz.energii
Można zmienić czas, po którym aparat będzie przełączany do trybu
oszczędzania energii (Oszcz.energii). Naciśnięcie spustu migawki
do połowy przywraca tryb robienia zdjęć.
Przycisk MENU t
właœciwego czasu
1 t [Oszcz.energii] t Wybór
Uwaga
• Aparat podłączony do telewizora lub z ustawionym trybem pracy [Pilot] nie
będzie przełączany w tryb oszczędzania energii.
Ustaw. FINDER/LCD
Istnieje możliwość wyłączenia opcji automatycznego przełączania
pomiędzy monitorem LCD a wizjerem i włączenia opcji przełączania
tylko za pomocą przycisku FINDER/LCD.
Przycisk MENU t
[Ręczny]
190
1 t [Ustaw. FINDER/LCD] t
Kompensacja obiektywu
Komp. ob.: Winietowanie obrzeża
Kompensacja ciemniejszych narożników ekranu spowodowanych
pewnymi cechami obiektywu. Funkcja ta jest domyślnie ustawiona na
[Automatyczne].
Przycisk MENU t
5 t [Komp. ob.:Winietowanie] t
Wybór właœciwego ustawienia
Komp. ob.: Aberracja chromatyczna
Redukcja odchylenia barw w narożnikach ekranu spowodowanego
pewnymi cechami obiektywu. Funkcja ta jest domyślnie ustawiona na
[Automatyczne].
Przycisk MENU t
5 t [Komp. ob.: Aber. chro.] t
Wybór właœciwego ustawienia
Komp. ob.: Zniekształc.
Kompensacja zniekształceń na ekranie spowodowanych pewnymi
cechami obiektywu. Funkcja ta jest domyślnie ustawiona na [WYŁ.].
Przycisk MENU t
5 t [Komp. ob.: Zniekształc.] t
Wybór właœciwego ustawienia
191
Konfiguracja aparatu (Obsługa zaawansowana)
Istnieje możliwość automatycznej kompensacji następujących
zjawisk: zmniejszenie ilości światła na krawędziach, aberracja
chromatyczna i zniekształcenia (tylko w przypadku obiektywów
zgodnych z kompensacją automatyczną). Więcej informacji na temat
obiektywów zgodnych z kompensacją automatyczną można znaleźć w
witrynie Sony danego regionu albo uzyskać w punkcie sprzedaży
wyrobów Sony lub w miejscowym autoryzowanym punkcie
serwisowym produktów Sony.
Ustawianie metody nagrywania
na kartę pamięci
Formatuj
Należy pamiętać, że formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie
dane zapisane na karcie pamięci, łącznie z obrazami chronionymi.
Przycisk MENU t
1 t [Formatuj] t [Enter]
Uwagi
• Podczas formatowania świeci się lampka aktywności. Nie wyjmować karty
pamięci, gdy lampka się świeci.
• Kartę pamięci należy formatować w aparacie. Jeżeli karta pamięci zostanie
sformatowana na komputerze, jej użycie w aparacie może być niemożliwe, w
zależności od wybranego rodzaju formatu.
• Formatowanie może potrwać kilka minut, zależnie od używanej karty pamięci.
• Gdy pozostały czas pracy akumulatora wynosi 1 procent lub mniej, wówczas
nie można formatować kart pamięci.
Numer pliku
Przycisk MENU t
1 t [Numer pliku] t Wybór
właœciwego ustawienia
Seryjny
Aparat przydziela plikom kolejne numery. Numeracja
plików zostaje wyzerowana dopiero po osiągnięciu liczby
„9999”.
Wyzeruj
W następujących przypadkach aparat zeruje numerację
plików i zaczyna przydzielanie numerów począwszy od
„0001”. Jeśli w katalogu nagrania jest jakiś plik,
przydzielany jest numer o jeden większy od aktualnie
najwyższego przypisanego numeru.
– Po zmianie formatu katalogu.
– Po skasowaniu wszystkich obrazów w katalogu.
– Po zmianie karty pamięci.
– Po sformatowaniu karty pamięci.
192
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci
Nazwa katalogu
Zarejestrowane zdjęcia są zapisywane w automatycznie tworzonych
folderach w folderze DCIM na karcie pamięci.
Przycisk MENU t
1 t [Nazwa katalogu] t Wybór
właœciwego ustawienia
Format nazwy katalogu jest następujący: numer katalogu
+ MSDCF.
Przykład: 100MSDCF
Forma daty
Format nazwy katalogu jest następujący: numer katalogu
+ R (ostatnia cyfra)/MM/DD.
Przykład: 10010405 (Nazwa katalogu: 100,
data: 2011/04/05)
Uwaga
• Katalog z filmami MP4 ma zawsze format „numer katalogu + ANV01”.
Wybierz kat. NAGR.
W przypadku wybrania katalogu w formie standardowej, gdy
występują jeszcze co najmniej 2 inne katalogi, można wybrać katalog
nagrywania, w którym będą zapisywane obrazy.
Przycisk MENU t
1 t [Wybierz kat. NAGR.] t
Wybór właœciwego katalogu
Uwaga
• Nie można wybrać katalogu przy wybranym ustawieniu [Forma daty].
Nowy katalog
Na karcie pamięci można utworzyć katalog do nagrywania obrazów.
Zostaje utworzony nowy katalog o numerze o jeden wyższym niż
najwyższy aktualnie używany numer i staje się on aktualnym
katalogiem do nagrywania. Katalog zdjęć i katalog filmów MP4
tworzone są równocześnie.
Przycisk MENU t
1 t [Nowy katalog]
193
Konfiguracja aparatu (Obsługa zaawansowana)
Forma standard
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci
Uwagi
• Po włożeniu do aparatu karty pamięci używanej w innym sprzęcie, w
momencie przystąpienia do rejestrowania obrazów może automatycznie
zostać utworzony nowy folder.
• W jednym folderze można zapisać do 4 000 obrazów. Po przekroczeniu
pojemności folderu automatycznie tworzony jest nowy folder.
Odz. bazę dan. obr.
Jeżeli w pliku bazy danych obrazów zostaną stwierdzone
niezgodności spowodowane obróbką obrazów na komputerach itp.,
obrazy na karcie pamięci nie będą odtwarzane w tej postaci. W takiej
sytuacji w aparacie przeprowadzana jest procedura naprawy tego
pliku.
Przycisk MENU t
[Enter]
1 t [Odz. bazę dan. obr.] t
Uwaga
• Należy używać naładowanego akumulatora. Niski poziom naładowania
akumulatora w trakcie procedury naprawy grozi uszkodzeniem danych.
Ustaw. przesyłania
Włączanie lub wyłączanie funkcji przesyłania danych w przypadku
użycia karty Eye-Fi (dostępnej w sprzedaży). Opcja ta pojawia się po
włożeniu do aparatu karty Eye-Fi.
Przycisk MENU t
2 t [Ustaw. przesyłania] t
Wybór właœciwego ustawienia
WskaŸniki sygnalizujące stan połączenia
Oczekiwanie. Nie zostaną wysłane żadne obrazy.
Oczekiwanie na przekaz.
Trwa łączenie.
Trwa przekazywanie.
Błąd.
194
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci
195
Konfiguracja aparatu (Obsługa zaawansowana)
Uwagi
• Przed przystąpieniem do korzystania z karty Eye-Fi należy skonfigurować
punkt dostępowy sieci LAN oraz miejsce nadania. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do karty Eye-Fi.
• Karty Eye-Fi są sprzedawane w USA, Kanadzie, Japonii i niektórych krajach
UE (stan na marzec 2011 r.).
• Więcej informacji można uzyskać po skontaktowaniu się bezpośrednio z jej
producentem lub sprzedawcą.
• Z kart Eye-Fi można korzystać wyłącznie w krajach/regionach, gdzie zostały
zakupione. Kart Eye-Fi należy używać zgodnie z ustawodawstwem krajów/
regionów, gdzie zostały zakupione.
• Karty Eye-Fi zaopatrzone są w funkcję bezprzewodowej sieci LAN. Kart EyeFi nie wolno wkładać do aparatu w miejscach, gdzie jest to zabronione, na
przykład na pokładzie samolotu. Jeżeli w aparacie znajduje się karta Eye-Fi,
funkcję [Ustaw. przesyłania] należy ustawić na [WYŁ.]. Po ustawieniu funkcji
[Ustaw. przesyłania] na [WYŁ.] na ekranie wyświetlany będzie symbol
.
• W przypadku użycia nowej karty Eye-Fi po raz pierwszy, przed jej
sformatowaniem należy skopiować do komputera znajdujący się na karcie plik
instalacyjny menedżera karty Eye-Fi.
• Z karty Eye-Fi można korzystać po aktualizacji oprogramowania sprzętowego
do najnowszej wersji. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja dołączona do
karty Eye-Fi.
• W trakcie przekazywania obrazów nie działa funkcja oszczędzania energii
aparatu.
• W przypadku wyświetlenia symbolu
(błąd) należy wyjąć kartę pamięci,
po czym włożyć ją powtórnie, albo wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie.
Ponowne pojawienie się symbolu
może świadczyć o uszkodzeniu karty
Eye-Fi.
• Na łączność w ramach sieci Wi-Fi mogą mieć wpływ inne urządzenia
komunikacyjne. Przy słabej sile sygnału należy przybliżyć się do punktu
dostępowego sieci Wi-Fi.
• Szczegółowe informacje na temat typów plików, które można przekazywać,
można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do karty Eye-Fi.
• W przypadku przekazywania obrazu zarejestrowanego z opcją [WŁ./WYŁ.
GPS] ustawioną na [WŁ.], dane o miejscu zarejestrowania obrazu mogą zostać
udostępnione stronie trzeciej. Aby się przed tym zabezpieczyć, należy opcję
[WŁ./WYŁ. GPS] ustawić na [WYŁ.] (strona 180) (tylko model SLT-A77V).
• Opisywany produkt nie obsługuje trybu „Endless Memory Mode” kart EyeFi. Należy upewnić się, że wkładane do opisywanego wyrobu karty Eye-Fi
mają wyłączony tryb „Endless Memory Mode”.
Zapisywanie własnych ustawień
W pamięci można zapisać 3 kombinacje najczęściej używanych
trybów i ustawień. Zapisane ustawienia można przywołać za pomocą
pokrętła trybu pracy.
1 Nastawić aparat w ustawieniu, które ma być zapisane.
2 Przycisk MENU t
3 t [Pamięć MR]
3 Za pomocą b/B na przycisku wielofunkcyjnym wybrać
numer, pod którym mają być zapisane ustawienia, a
następnie nacisnąć œrodkową sekcję przycisku
wielofunkcyjnego.
Zarejestrowane ustawienia można zmienić.
Opcje, które można zapisać
Tryb ekspozycji, przysłona, czas otwarcia migawki, tryb pracy, czułość
ISO, balans bieli, kompensacja ekspozycji, tryb pomiaru, DRO/Auto
HDR, Strefa twórcza, tryb błysku, korekcja błysku, Wykrywanie
twarzy, Czułość wykrywania uśmiechu, śledzenie obiektu, Efekt
wizualny, pozycja lokalnego obszaru AF i wszystkie opcje Menu
fotografowania
(strony od 64 do 65)
Przywoływanie zapisanych ustawień
Obrócić pokrętło trybu do pozycji MR i wybrać numer, który ma być
przywołany. Gdy zachodzi potrzeba wybrania innego numeru,
wystarczy nacisnąć przycisk Fn, a następnie wybrać właściwy numer.
Zmiana zapisanych ustawień
Po przywołaniu ustawienia, zmienić je w aparacie na ustawienie,
które ma być zapisane, a następnie zapisać to ustawienie pod tym
samym numerem.
196
Zapisywanie własnych ustawień
Uwagi
• Nie można zapisać ustawień trybów Przesunięcie programu ani Przesunięcie
ręczne.
• Bieżące ustawienie nie będzie odpowiadać położeniu pokręteł na aparacie.
Należy korzystać z informacji wyświetlanych na monitorze LCD podczas
wykonywania zdjęć.
Konfiguracja aparatu (Obsługa zaawansowana)
197
Resetowanie ustawień do
wartoœci domyœlnych
Można zresetować główne funkcje aparatu.
Przycisk MENU t
3 t [Inicjalizuj] t Wybór
właœciwego ustawienia t [OK]
Zostaną zresetowane następujące opcje.
Funkcje rejestrowania obrazów (Nast.domyœlne/Reset.tr.nagr.)
Opcje
Resetowane do
Kompensacja ekspozycji (51)
±0.0
Tryb pracy (53, 164)
Pojedyncze zdjęcie
Tryb błysku (49, 145)
Bł.wypełniający (w zależności,
czy wbudowana lampa błyskowa
jest otwarta, czy zamknięta)
Obszar AF (127)
Szeroki
Śledzenie obiektu (129)
WŁ.
Wykrywanie twarzy (136)
Wł. (rejestr. twarzy)
Zdj. z uśmiechem (138)
WYŁ.
ISO (149)
AUTO
Tryb pomiaru (142)
Wielopunktowy
Korekcja błysku (143)
±0.0
Balans bieli (158)
AWB (Automatyczny balans bieli)
Temp.barw./Filtr kolorowy (160)
5500K, Filtr kolorowy 0
Własny balans bieli (161)
5500K
DRO/Auto HDR (151)
Optymalizator D-Range: Automat.
Strefa twórcza (155)
1/Standard
Efekt wizualny (154)
WYŁ.
Wybór sceny (46, 101)
Portret
Film (118)
P
Menu Fotografowanie (Nast.domyœlne/Reset.tr.nagr.)
Opcje
Resetowane do
Rozm. Obrazu (55)
L:24M
Format obrazu (183)
3:2
198
Resetowanie ustawień do wartoœci domyœlnych
Opcje
Resetowane do
Jakość (183)
Wysoka
Panorama: Rozmiar (56)
Standardowy
Panorama: Kierunek (106)
W prawo
Pan. 3D: rozm. obr. (56)
Standardowy
W prawo
Red.sz.dł.naśw. (185)
WŁ.
Red.sz.wys.ISO (185)
Normalna
Reg.błysku (143)
Błysk ADI
Współcz.mocy (144)
1/1
Wspomaganie AF (128)
Automatyczne
Przestrzeń barw (186)
sRGB
SteadyShot (98)
WŁ.
Krok ekspozycji (65)
0,3 EV
Nastaw.AF-A (134)
Autofokus-auto
Nast.priorytetu (65)
Autofokus
AF ze spustem (65)
WŁ.
Menu Filmowanie (Nast.domyœlne/Reset.tr.nagr.)
Opcje
Resetowane do
Format pliku (120)
AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p
Ustawienie nagrywania (121)
60i 17M(FH), 50i 17M(FH)
Nagrywanie dźwięku (122)
WŁ.
Reduk. szumu wiatru (122)
WYŁ.
SteadyShot (98)
WŁ.
Menu Niestandard. (Nast.domyœlne/Resetuj Własne)
Opcje
Resetowane do
Eye-Start AF (90)
WYŁ.
Ustaw. FINDER/LCD (190)
Automatyczne
Red.czerw.oczu (66)
WYŁ.
Wyzw.bez obiek. (187)
Nieaktywne
Seria zdjęć Auto+ (100)
Automatyczne
Pojd. zdj. Auto+ (100)
Automatyczne
199
Konfiguracja aparatu (Obsługa zaawansowana)
Pan. 3D: kierunek (106)
Resetowanie ustawień do wartoœci domyœlnych
Opcje
Resetowane do
Linia siatki (187)
WYŁ.
Auto podgląd (187)
WYŁ.
Przycisk DISP (monitor) (91)
Wyśw. wszystk. inf./Brak informacji/
Poziom/Histogram
Przycisk DISP (wizjer) (91)
Brak informacji/Poziom/Histogram
Poziom zarysu (132)
WYŁ.
Kolor zarysu (132)
Biały
Wyśw. podgląd na żywo (94)
Efekt ustawień Wł.
Funkcja przyc. AEL (188)
Blokada AEL
Przycisk ISO (188)
ISO
Przycisk AF/MF (188)
Blok. regulacji AF/MF
Przycisk Podgląd (189)
Podgląd zdjęcia
Przycisk blok. ostrości (68)
Blokada fokusa
Przycisk Zoom cyfrowy (132, 163)
Zoom cyfrowy
Nast.pokr.ster. (68)
Cz.m.
Komp.eksp.pokr. (52)
WYŁ.
Nast.komp.eksp. (68)
Tylko zastane
Kolejn.bracket (69)
0t–t+
Prędkość AF (69)
Duża
Komp. ob.:Winietowanie (191)
Automatyczne
Komp. ob.: Aber. chro. (191)
Automatyczne
Komp. ob.: Zniekształc. (191)
WYŁ.
Pierw. kurtyna migawki (189)
WŁ.
P.
Menu Odtwarzanie (Nast.domyœlne)
Opcje
Resetowane do
Tryb oglądania (172)
Widok katalogu (Zdjęcia)
Pokaz zdjęć – Interwał (173)
3s
Pokaz zdjęć – Powtórz (173)
WYŁ.
Określ wydruk – Nadruk daty (211)
WYŁ.
Nastaw. głośności (70)
2
Wyświetl.odtw. (174)
Autom.obrót
200
Resetowanie ustawień do wartoœci domyœlnych
Menu Karta pamięci — narzędzie (Nast.domyœlne)
Opcje
Resetowane do
Numer pliku (192)
Seryjny
Nazwa katalogu (193)
Forma standard
Menu Ustawienia (Nast.domyœlne)
Resetowane do
Start menu (71)
Główne
Jasność LCD (189)
Automatyczne
Jasność wizjera (190)
Automatyczne
Ustawienia GPS – WŁ./WYŁ. GPS
(180) (tylko model SLT-A77V)
WYŁ.
Konfiguracja aparatu (Obsługa zaawansowana)
Opcje
Ustawienia GPS – Aut. akt. godz. GPS –
(182) (tylko model SLT-A77V)
Oszcz.energii (190)
1 min.
Rozdzielczość HDMI (178)
Automatyczne
STER.PRZEZ HDMI (179)
WŁ.
Ustaw. przesyłania (194)
WŁ.
Połączenie USB (203)
Automatyczne
Sygnały audio (71)
WŁ.
Pomoc pokrętła trybu (72)
WYŁ.
Tryb demonstracyjny (72)
WYŁ.
Potw.kasowania (72)
„Anuluj” pierw.
Regulacja AF (128)
WYŁ.
Pozostałe (Nast.domyœlne)
Opcje
Resetowane do
Wyświetlane informacje o nagrywaniu Wyśw. wszystk. inf.
(monitor LCD) (54)
Wyświetlane informacje o nagrywaniu Poziom
(wizjer) (54)
Wyświetlanie odtwarzania (170)
Ekran pojedynczego zdjęcia (z danymi
nagrywania)
201
Sprawdzanie wersji aparatu
Opcja ta pozwala wyświetlić wersję aparatu. Wersję należy sprawdzić,
gdy pojawi się aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Przycisk MENU t
3 t [Wersja]
Uwaga
• Aktualizację można przeprowadzić tylko wówczas, gdy poziom naładowania
akumulatora wynosi co najmniej
(3 kreski na symbolu akumulatora).
Wskazane jest korzystanie z naładowanego akumulatora, albo z zasilacza
sieciowego AC-PW10AM (oddzielnie w sprzedaży).
202
Komputer (Obsługa zaawansowana)
Komputer
Podłączanie aparatu do
komputera
Ustawianie połączenia USB
Wybór metody zestawiania połączenia USB, gdy aparat jest
podłączony do komputera lub urządzenia USB za pośrednictwem
kabla USB.
Przycisk MENU t
2 t [Połączenie USB] t Wybór
właœciwego ustawienia
Automatyczne ustanowienie połączenia pamięci
masowej lub MTP zgodnie z podłączonym komputerem
lub innymi urządzeniami USB. Komputery z systemem
Windows 7 są podłączane w trybie MTP, co umożliwia
korzystanie z unikalnych funkcji tego systemu.
MTP
Ustanowienie połączenia MTP między aparatem a
komputerem lub innymi urządzeniami USB. Komputery
z systemem Windows 7 są podłączane w trybie MTP, co
umożliwia korzystanie z unikalnych funkcji tego
systemu. W przypadku innych komputerów (z systemem
Windows Vista/XP, Mac OS X) pojawia się Kreator
autoodtwarzania i zdjęcia z folderu zapisu w aparacie są
importowane do komputera.
Pam. masowa
Ustanowienie połączenia pamięci masowej między
aparatem a komputerem lub innymi urządzeniami USB.
Tryb standardowy.
Uwagi
• Przy opcji tej ustawionej na [Automatyczne] nawiązanie połączenia może być
operacją czasochłonną.
• Jeżeli funkcja Device Stage* nie jest wyświetlana w przypadku systemu
Windows 7, należy tę opcję ustawić na [Automatyczne].
* Device Stage to ekran menu służący do zarządzania podłączonymi
urządzeniami, na przykład aparatem (funkcja systemu Windows 7).
203
Komputer (Obsługa zaawansowana)
Automatyczne
Podłączanie aparatu do komputera
Podłączanie do komputera
1 Włożyć do aparatu naładowany akumulator lub
podłączyć aparat do gniazda elektrycznego za
poœrednictwem zasilacza sieciowego AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży).
2 Włączyć aparat i komputer.
3 Sprawdzić, czy w przypadku opcji [Połączenie USB] w
pozycji
2 wybrano ustawienie [Pam. masowa].
4 Podłączyć aparat do
1 Do gniazda USB komputera
komputera.
• W przypadku nawiązywania
połączenia USB po raz pierwszy
komputer automatycznie uruchomi
program do rozpoznawania aparatu.
Należy chwilę zaczekać.
Kabel USB
(w zestawie)
2 Do gniazda USB
Importowanie obrazów do komputera (Windows)
Program „PMB” umożliwia łatwe importowanie obrazów.
Szczegółowe informacje na temat funkcji programu „PMB” można
znaleźć w pozycji „PMB – pomoc”.
204
Podłączanie aparatu do komputera
Importowanie obrazów do komputera bez korzystania z
programu „PMB”
Gdy po zestawieniu połączenia USB pomiędzy aparatem a
komputerem pojawi się Kreator autoodtwarzania, należy kliknąć
[Otwórz folder, aby wyświetlić pliki] t [OK] t [DCIM] lub
[MP_ROOT] t skopiować wybrane obrazy do komputera.
Nazwa pliku
Typ pliku
Folder DCIM
Plik JPEG
DSC0ssss.JPG
Plik JPEG (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
Plik RAW
DSC0ssss.ARW
Plik RAW (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
Folder
MP_ROOT
Nazwa pliku
Plik MP4 (1440 × 1080 12M) MAH0ssss.MP4
Plik MP4 (VGA 3M)
MAQ0ssss.MP4
• ssss (numer pliku) oznacza dowolną liczbę z zakresu od 0001 do
9999.
• Przy ustawieniu [RAW & JPEG] w pozycji [Jakość] część
numeryczna w nazwie pliku danych RAW i w nazwie
odpowiadającego mu pliku JPEG jest taka sama.
Uwagi
• Do operacji typu importowanie filmów AVCHD View do komputera, należy
używać programu „PMB”.
• Do importowania do komputera filmów z danymi GPS o położeniu używać
programu „PMB” (tylko model SLT-A77V).
• Manipulowanie filmami AVCHD View lub folderami z poziomu komputera
przy podłączonym do niego aparacie grozi uszkodzeniem obrazów lub
problemami z ich odtworzeniem. Z poziomu komputera nie wolno kopiować
filmów AVCHD View na karcie pamięci, ani ich usuwać. Firma Sony nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje tego typu operacji
wykonywanych z poziomu komputera.
205
Komputer (Obsługa zaawansowana)
Folder
Podłączanie aparatu do komputera
Importowanie obrazów do komputera
(Macintosh)
1 Najpierw podłączyć aparat do komputera Macintosh.
Kliknąć dwukrotnie nowo rozpoznaną ikonę na
pulpicie t folder, w którym znajdują się obrazy do
zaimportowania.
2 Przeciągnąć pliki obrazów na ikonę dysku twardego i
puœcić.
Pliki obrazu są kopiowane na dysk twardy.
3 Kliknąć dwukrotnie ikonę dysku twardego t
właœciwy plik obrazu w folderze zawierającym
skopiowane pliki.
Zdjęcie zostanie wyświetlone.
Uwaga
• Do importowania lub obsługi filmów w formacie AVCHD View używać
programu „iMovie” dołączonego do komputera Macintosh.
Usuwanie połączenia USB
Przed przystąpieniem do poniższych czynności należy wykonać
procedury od punktu 1 do 3:
• odłączenie kabla USB,
• wyjęcie karty pamięci,
• wyłączenie aparatu.
206
Podłączanie aparatu do komputera
1 Kliknąć dwukrotnie ikonę
Windows Vista
rozłączenia na pasku zadań.
Windows XP
Ikona rozłączenia
2 Kliknąć
(Urządzenie pamięci masowej USB) t
[Zatrzymaj].
kliknąć [OK].
Uwaga
• W przypadku komputera Macintosh należy wcześniej przeciągnąć ikonę karty
pamięci lub ikonę dysku i upuścić ją na ikonę „Kosz”, a aparat zostanie
odłączony od komputera.
207
Komputer (Obsługa zaawansowana)
3 Potwierdzić urządzenie w oknie potwierdzenia i
Tworzenie płyty z filmami
Istnieje możliwość utworzenia płyty z filmów AVCHD View
zarejestrowanych opisywanym aparatem.
• W celu utworzenia płyty AVCHD, filmy zarejestrowane przy
ustawieniu [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)/50i
24M(FX)] lub [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] w pozycji [Ustawienie
nagrywania] są konwertowane przez program „PMB”. Taka
operacja konwersji może być czasochłonna. Dodatkowo nie można
utworzyć płyty w oryginalnej jakości obrazu. Aby zachować
pierwotną jakość obrazu, filmy należy przechowywać na płycie Bluray (strona 209).
Tworzenie płyty w formacie AVCHD
Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PMB”, z filmów
AVCHD View zaimportowanych do komputera można utworzyć
płytę z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) w formacie
AVCHD.
1 Z poziomu programu „PMB” wybrać filmy w formacie
AVCHD View, które mają być zapisane.
2 Kliknąć
(Utwórz dyski) i wybrać polecenie [Utwórz
dyski AVCHD (HD)].
Pojawi się ekran tworzenia płyty.
• Szczegółowe informacje w pozycji „PMB – pomoc”.
Uwagi
• Wcześniej należy zainstalować oprogramowanie „PMB”.
• Na płycie w formacie AVCHD nie można nagrywać zdjęć ani plików
filmowych w formacie MP4.
• Tworzenie płyty może być operacją czasochłonną.
208
Tworzenie płyty z filmami
Odtwarzanie płyty w formacie AVCHD na komputerze
Płyty w formacie AVCHD można odtwarzać za pomocą programu
„Player for AVCHD” instalowanego wraz z oprogramowaniem „PMB”.
Aby uruchomić ten program, wystarczy kliknąć kolejno: [Start] t
[Wszystkie programy] t [PMB] t [PMB Launcher] t [Widok] t
[Player for AVCHD].
Szczegółowe informacje dotyczące obsługi można znaleźć w Pomocy
programu „Player for AVCHD”.
Uwaga
• Przy pewnych konfiguracjach komputera mogą wystąpić problemy z płynnym
odtwarzaniem filmów.
Uwaga
• Filmy zarejestrowane przy ustawieniu [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] po
zapisaniu na płycie Blu-ray za pomocą programu "PMB" można odtwarzać
tylko, korzystając z urządzeń obsługujących format AVCHD Ver 2.0.
Tworzenie płyty z obrazem w standardowej
rozdzielczoœci (STD)
Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PMB”, z filmów
AVCHD View zaimportowanych do komputera można utworzyć
płytę z obrazem w standardowej rozdzielczości (STD).
209
Komputer (Obsługa zaawansowana)
Tworzenie płyty Blu-ray
Istnieje możliwość utworzenia płyty Blu-ray z filmów AVCHD View
zaimportowanych wcześniej do komputera. Posiadany komputer musi
obsługiwać funkcję tworzenia płyt Blu-ray.
Do tworzenia płyt Blu-ray można używać nośników BD-R
(jednokrotnego zapisu) i BD-RE (wielokrotnego zapisu). Bez
względu na użyty nośnik, do płyty nie można niczego dodać po jej
utworzeniu.
Na ekranie instalacyjnym oprogramowania „PMB” kliknąć
[Dodatkowe oprogramowanie BD] i przeprowadzić instalację wtyczki
zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
Instalacja wtyczki [Dodatkowe oprogramowanie BD] wymaga
połączenia komputera z Internetem.
Szczegóły zawiera „PMB – pomoc”.
Tworzenie płyty z filmami
1 Z poziomu programu „PMB” wybrać filmy w formacie
AVCHD View, które mają być zapisane.
2 Kliknąć
(Utwórz dyski) i wybrać polecenie [Utwórz
dyski DVD-Video (STD)].
Pojawi się ekran tworzenia płyty.
• Szczegółowe informacje w pozycji „PMB – pomoc”.
Uwagi
• Wcześniej należy zainstalować oprogramowanie „PMB”.
• Na płycie nie można nagrywać plików filmowych w formacie MP4.
• Tworzenie takiej płyty zajmuje więcej czasu, ponieważ dodatkowo ma miejsce
konwersja filmów AVCHD View do filmów w standardowej rozdzielczości
obrazu (STD).
• W przypadku tworzenia płyty DVD-Video (STD) po raz pierwszy wymagane
jest połączenie z Internetem.
Płyty współpracujące z programem „PMB”
W programie „PMB” można używać płyt 12-centymetrowych.
Informacje na temat płyt Blu-ray znajdują się na stronie 209.
Rodzaj płyty
Cechy charakterystyczne
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Z możliwością jednokrotnego
zapisu
DVD-RW/DVD+RW
Z możliwością wielokrotnego
zapisu
• Należy dbać o to, aby w konsoli PlayStation®3 zawsze była
zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania systemowego
PlayStation®3.
• Konsole PlayStation®3 mogą być niedostępne w niektórych krajach
lub regionach.
210
Drukowanie (Obsługa zaawansowana)
Drukowanie
Okreœlanie DPOF
Przed zleceniem wykonania odbitek w punkcie usługowym lub
wydrukowania ich na drukarce, z poziomu aparatu można ustalić,
które zdjęcia mają być drukowane. Wykonać poniższą procedurę.
Określenia DPOF pozostają z obrazami po wydrukowaniu.
Zalecane jest ich usunięcie po zakończeniu drukowania.
1 Przycisk MENU t
1 t [Okreœl wydruk] t
[Ustaw.DPOF] t [Wiele obrazów]
wielofunkcyjnym.
3 Wprowadzić znak
naciskając œrodkową sekcję
przycisku wielofunkcyjnego.
• Aby usunąć wybór dla DPOF, wystarczy ponownie zaznaczyć zdjęcie,
a następnie nacisnąć środkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
4 Nacisnąć przycisk MENU.
5 Zaznaczyć [OK] za pomocą v, a następnie nacisnąć
œrodkową sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
Uwagi
• Nie można określać DPOF dla plików RAW.
• Nie można podać liczby zdjęć do wydruku.
Nadruk daty
Podczas drukowania na obrazach można umieścić datę. Pozycja daty
(wewnątrz lub na zewnątrz obrazu, rozmiar czcionki itp.) zależy od
drukarki.
Przycisk MENU t
daty] t [WŁ.]
1 t [Okreœl wydruk] t [Nadruk
Uwaga
• W niektórych drukarkach funkcja może nie być dostępna.
211
Drukowanie (Obsługa zaawansowana)
2 Zaznaczyć zdjęcie za pomocą b/B na przycisku
Czyszczenie (Obsługa zaawansowana)
Czyszczenie
Czyszczenie aparatu i obiektywu
Czyszczenie aparatu
• Nie dotykać wewnętrznych części aparatu, takich jak złącza
obiektywu lub lustro. Ze względu na fakt, że kurz na lustrze lub w
jego sąsiedztwie może mieć wpływ na jakość zdjęć lub parametry
aparatu, kurz należy usuwać za pomocą dostępnej w handlu
dmuchawki*. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia czujnika
obrazu znajdują się na następnej stronie.
* Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu. Można w ten
sposób spowodować usterkę.
• Powierzchnię aparatu czyścić miękką, lekko zwilżoną w wodzie
szmatką, po czym wytrzeć suchą szmatką. Nie używać niżej
wymienionych środków, ponieważ mogą uszkodzić wykończenie lub
obudowę:
– Środki chemiczne takie jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol,
ściereczki jednorazowe, środki odstraszające owady, środki
przeciwsłoneczne, środki owadobójcze itp.
– Nie dotykać aparatu mając jakikolwiek z w/w środków na rękach.
– Nie pozostawiać aparatu w długotrwałej styczności z gumą lub
winylem.
Czyszczenie obiektywu
• Nie używać środka czyszczącego zawierającego rozpuszczalniki
organiczne, takie jak rozcieńczalnik lub benzyna.
• Do czyszczenia powierzchni obiektywu z kurzu należy używać
dostępnej w handlu dmuchawki. Jeśli kurz przylega do powierzchni,
zetrzeć go miękką ściereczką lub chusteczką higieniczną lekko
zwilżoną płynem do czyszczenia obiektywu. Wycierać spiralnie, od
środka ku brzegom. Nie rozpylać środka do czyszczenia obiektywu
bezpośrednio na powierzchnię obiektywu.
212
Czyszczenie czujnika obrazu
Drobiny kurzu lub zanieczyszczeń przylegające do przetwornika
obrazu (odpowiednika błony filmowej), które dostały się do wnętrza
aparatu, mogą być w pewnych warunkach widoczne na zdjęciu. Kurz z
przetwornika obrazu można usunąć w następujący sposób.
Automatyczne czyszczenie przetwornika obrazu
z wykorzystaniem trybu czyszczenia w aparacie
1 Sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany
(strona 28).
2 Nacisnąć przycisk MENU, a
Przycisk MENU
następnie wybrać pozycję
2 korzystając z sekcji b/B
przycisku wielofunkcyjnego.
213
Czyszczenie (Obsługa zaawansowana)
Uwagi
• Do przeprowadzenia operacji czyszczenia wymagany jest co najmniej 50%
poziom naładowania akumulatora.
• Jeśli podczas czyszczenia akumulator będzie bliski rozładowania, aparat wyda
sygnał dźwiękowy. Należy natychmiast zakończyć czyszczenie i wyłączyć
aparat. Zalecane jest korzystanie z zasilacza sieciowego AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży).
• Czyszczenie powinno być wykonane szybko.
• Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu, ponieważ można w ten sposób
wprowadzić kropelki wody do wnętrza korpusu aparatu.
Czyszczenie czujnika obrazu
3 Zaznaczyć [Czyszczenie] za
pomocą v/V, a następnie
nacisnąć œrodkową sekcję
przycisku wielofunkcyjnego.
4 Zaznaczyć [Enter] za pomocą v i nacisnąć œrodkową
sekcję przycisku wielofunkcyjnego.
Drgania, w jakie na chwilę wprawiany jest przetwornik obrazu,
powodują usunięcie pyłków kurzu z przetwornika.
5 Wyłączyć aparat.
Czyszczenie przetwornika obrazu z użyciem
dmuchawki
Jeżeli sam tryb czyszczenia nie wystarcza, przetwornik obrazu należy
oczyścić w następujący sposób, używając dmuchawki.
1 Należy przeprowadzić operację czyszczenia opisaną
w punktach od 1 do 4 procedury „Automatyczne
czyszczenie przetwornika obrazu z wykorzystaniem
trybu czyszczenia w aparacie”.
2 Zdjąć obiektyw (strona 31).
214
Czyszczenie czujnika obrazu
3 Palcem nacisnąć dŸwignię
blokady lustra w miejscu
znaku V, aby unieœć lustro.
• Uważać, aby nie dotknąć
powierzchni lustra.
Dźwignia blokady lustra
Czyszczenie (Obsługa zaawansowana)
4 Za pomocą dmuchawki
wyczyœcić czujnik obrazu i
powierzchnię wokół niego.
• Nie dotykać przetwornika obrazu
końcówką dmuchawki, ani nie
wkładać jej do wnętrza aparatu
poniżej poziomu mocowania
obiektywu.
• Trzymać aparat przednią stroną
skierowaną w dół, aby zapobiec
ponownemu osadzeniu się kurzu w
aparacie. Szybko zakończyć
czyszczenie.
• Dmuchawką należy również
oczyścić tylną stronę lustra.
215
Czyszczenie czujnika obrazu
5 Po przeprowadzonym
czyszczeniu upuœcić lustro
dociskając je palcem, aż
wskoczy na swoje miejsce.
• Palcem przesunąć ramkę lustra ku
dołowi. Uważać, aby nie dotknąć
powierzchni lustra.
• Przesuwać lustro ku dołowi do
momentu, aż wskoczy na swoje
miejsce.
6 Zamocować obiektyw i wyłączyć aparat.
• Przed założeniem obiektywu sprawdzić, czy lustro jest dobrze
zablokowane.
Uwagi
• Po zakończeniu czyszczenia, a przed zamocowaniem obiektywu sprawdzić, czy
lustro jest dobrze zablokowane. W przeciwnym razie można porysować
obiektyw albo w inny sposób go uszkodzić. Ponadto, jeżeli lustro nie będzie
dobrze zablokowane, podczas robienia zdjęć nie będzie działał autofokus.
• Nie można robić zdjęć przy uniesionym lustrze.
216
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Rozwi¹zywanie problemów/Pozosta³e informacje
W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych
rozwiązań. Wykonać czynności kontrolne opisane na stronach od
217 do 227. Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym
serwisem Sony.
1
Spróbować następujących sposobów.
2
Wyjąć akumulator, po około 1 minucie włożyć go ponownie i
włączyć zasilanie.
3
Zresetować ustawienia (strona 198).
4
Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym
serwisem Sony.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Wkładając akumulator, należy nacisnąć dźwignię blokady brzegiem
akumulatora (strona 27).
• Można używać tylko akumulatora NP-FM500H. Upewnić się, że
posiadany akumulator to model NP-FM500H.
Nieprawidłowy odczyt wskaŸnika stopnia naładowania
akumulatora lub szybkie wyczerpywanie się akumulatora przy
wskazaniu wystarczającego poziomu. Nie można włączyć
aparatu.
• Do takiego zjawiska dochodzi, gdy aparat jest używany w miejscu o
bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze (strona 231).
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator
(strona 25).
• Akumulator jest zużyty (strona 243). Wymienić na nowy.
• Włożyć prawidłowo akumulator (strona 27).
217
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Zasilanie nagle się wyłącza.
• Jeśli przez pewien czas na aparacie nie zostaje wykonana żadna
operacja, aparat przechodzi do trybu oszczędzania energii i prawie
zupełnie się wyłącza. Aby anulować funkcję oszczędzania energii,
należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do połowy
spust migawki (strona 190).
Podczas ładowania akumulatora CHARGE dioda miga.
• Można używać tylko akumulatora NP-FM500H. Upewnić się, że
posiadany akumulator to model NP-FM500H.
• W przypadku ładowania akumulatora, który nie był używany przez
długi czas, dioda CHARGE może migać.
• Dioda CHARGE może migać na 2 sposoby: szybko (co 0,15 sekundy)
lub wolno (co 1,5 sekundy). W przypadku szybkiego migania,
akumulator należy wyjąć, po czym włożyć go dobrze jeszcze raz.
Ponowne szybkie miganie diody CHARGE sygnalizuje, że
akumulator jest niesprawny. Powolne miganie sygnalizuje zawieszenie
operacji ładowania, ponieważ temperatura zewnętrzna znalazła się
poza dopuszczalnym zakresem temperatur pracy akumulatora.
Operacja ładowania zostanie wznowiona, a dioda CHARGE
zapalona, gdy temperatura zewnętrzna powróci do dopuszczalnego
zakresu.
Akumulator należy ładować w odpowiedniej temperaturze w
przedziale między 10 °C a 30 °C.
Wykonywanie zdjęć
Po włączeniu zasilania w trybie wizjera na monitorze LCD nie
są wyœwietlane żadne informacje.
• Jeśli przez pewien czas na aparacie nie zostaje wykonana żadna
operacja, aparat przechodzi do trybu oszczędzania energii i prawie
zupełnie się wyłącza. Aby anulować funkcję oszczędzania energii,
należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do połowy
spust migawki (strona 190).
Obraz w wizjerze nie jest wyraŸny.
• Prawidłowo nastawić skalę dioptrii, używając pokrętła regulacji
dioptrii (strona 36).
218
Rozwiązywanie problemów
• Dla opcji [Ustaw. FINDER/LCD] jest wybrane ustawienie [Ręczny],
Nacisnąć przycisk FINDER/LCD (strona 190).
• Przysunąć oko trochę bliżej do wizjera.
Nie można wyzwolić migawki.
• Używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik blokady
zapisu, który jest ustawiony w pozycji LOCK. Nastawić przełącznik na
pozycję zapisu.
• Sprawdzić wolne miejsce na karcie pamięci.
• Nie można rejestrować obrazów podczas ładowania wbudowanej
lampy błyskowej (strony 49, 145).
• W trybie autofokusa nie można wyzwolić migawki, gdy obiekt jest
nieostry.
• Obiektyw nie jest prawidłowo założony. Założyć prawidłowo
obiektyw (strona 30).
• W przypadku podłączenia aparatu do innego urządzenia, np. do
teleskopu astronomicznego, należy w pozycji [Wyzw.bez obiek.]
ustawić opcję [Aktywne] (strona 187).
• Obiekt, może wymagać specjalnego ustawienia ostrości (strona 125).
Użyć blokady ogniskowej lub funkcji ręcznego ustawiania ostrości
(strony 126, 130).
Nagrywanie długo trwa.
• Włączona jest funkcja redukcji szumów (strona 185). Nie jest to
usterka.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie RAW (strona 183). Ponieważ plik
danych RAW jest duży, fotografowanie w trybie RAW może trwać
dłużej.
• Funkcja Auto HDR przeprowadza obróbkę obrazu (strona 151).
Ten sam obraz jest rejestrowany kilkakrotnie.
• Tryb pracy ustawiono na [Seria zdjęć] lub [Bracket: Seryjne]. Ustawić
go na [Pojedyncze zdjęcie] (strony 53, 164).
• Tryb ekspozycji ustawiono na AE z priorytetem zdjęć seryjnych
(strony 48, 106).
• Tryb ekspozycji ustawiono na [AUTO+], a opcję [Pojd. zdj. Auto+]
na [WYŁ.] (strona 100).
219
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Brak zdjęć w wizjerze.
Rozwiązywanie problemów
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Sprawdzić minimalną odległość ogniskowej
obiektywu.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
Ustawić pokrętło trybu ostrzenia w pozycji innej niż MF (strona 123).
• Gdy obiektyw wyposażony jest w przełącznik trybu ostrości, należy
ustawić go w pozycji AF.
• Światło zastane jest niewystarczające.
Nie działa Eye-Start AF.
• Ustawić [Eye-Start AF] na [WŁ.] (strona 90).
• Wcisnąć spust migawki do połowy.
Lampa błyskowa nie działa.
• Ustawiono tryb błysku [Auto błysk]. Aby mieć pewność, że lampa
błyskowa na pewno będzie uruchamiana, należy ustawić tryb błysku
[Bł.wypełniający] (strony 49, 145).
Lampa błyskowa ładuje się zbyt długo.
• Lampa błyskała kilka razy pod rząd przez krótki okres. Jeśli lampa
wykona kilka błysków pod rząd przez krótki okres, proces ładowania
może trwać dłużej niż zwykle, aby uniknąć przegrzania aparatu.
Zdjęcie zrobione z lampą błyskową jest zbyt ciemne.
• Jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem błysku (odległości, którą
może objąć błysk), zdjęcie będzie ciemne, ponieważ światło lampy nie
dotarło do obiektu. Zmiana czułości ISO powoduje równocześnie
zmianę zasięgu błysku. Sprawdzić zasięg błysku w rozdziale „Dane
techniczne”.
Data i czas są nieprawidłowo zapisane.
• Wprowadzić prawidłową datę i godzinę (strona 33).
• Obszar zaznaczony przy użyciu funkcji [Nastawia region] różni się od
faktycznego obszaru. Należy ponownie skonfigurować ustawienie
[Nastawia region] (strona 33).
220
Rozwiązywanie problemów
• Ponieważ obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, znajduje się on poza
dostępnym zakresem. Ponownie wyregulować nastawienie.
Obraz jest zbyt jasny (zaœwietlenie).
Na obrazie pojawia się rozmycie œwiatła (duchy).
• Zdjęcie zostało wykonane przy silnym źródle światła i do obiektywu
dostała się nadmierna ilość światła. Założyć osłonę przeciwodblaskową
obiektywu.
Zdjęcie jest zbyt ciemne w rogach.
• Jeżeli został użyty filtr lub osłona, zdjąć je i wykonać zdjęcie
ponownie. W zależności od grubości filtra i nieprawidłowego
założenia osłony, filtr lub osłona mogą się częściowo pojawić na
obrazie. Właściwości optyczne niektórych obiektywów mogą
powodować, że brzegi obrazu wydają się zbyt ciemne (niedostateczne
światło). Zjawisko to można skompensować przy użyciu funkcji
[Komp. ob.:Winietowanie] (strona 191).
Oczy na zdjęciach są czerwone.
• Włączyć funkcję redukcji efektu czerwonych oczu (strona 66).
• Podejść bliżej obiektu i fotografować go w zasięgu błysku z użyciem
lampy błyskowej. Sprawdzić zasięg błysku w rozdziale „Dane
techniczne”.
Na monitorze LCD pojawiają się i pozostają punkty.
• Nie jest to usterka. Punkty te nie będą widoczne na zarejestrowanym
zdjęciu (strona 14).
Obraz jest rozmazany.
• Zdjęcie zostało wykonane w ciemnym miejscu bez lampy błyskowej,
co spowodowało drgania aparatu. Wskazane jest korzystanie ze
statywu lub lampy błyskowej (strony 49, 99, 145).
Skala EV b B miga na monitorze LCD lub w wizjerze.
• Obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny dla zakresu pomiaru aparatu.
221
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Wartoœć przysłony i/lub czas otwarcia migawki migają, gdy
spust migawki zostanie wciœnięty do połowy.
Rozwiązywanie problemów
Przeglądanie obrazów
Nie można odtworzyć zdjęć w aparacie.
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona z poziomu komputera
(strona 203).
• Nie gwarantuje się odtworzenia pliku obrazu na tym aparacie, jeśli
został on poddany obróbce na komputerze lub wykonany innym
modelem aparatu.
• Do odtwarzania przechowywanych na komputerze obrazów z
opisywanego aparatu używać programu „PMB”.
• Aparat jest w trybie USB. Usunąć połączenie USB (strona 206).
Usuwanie obrazów
Aparat nie kasuje zdjęć.
• Anulować ochronę (strona 175).
Zdjęcie zostało przypadkowo skasowane.
• Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Zalecane jest chronienie
zdjęć, które nie mają być skasowane (strona 175).
GPS (tylko model SLT-A77V)
Aparat nie odbiera sygnału GPS.
• Ustawić [WŁ./WYŁ. GPS] na [WŁ.] (strona 180).
• Aparat może nie odbierać sygnałów radiowych z satelitów GPS z
uwagi na przeszkody.
• Aby prawidłowo przeprowadzić triangulację pozycji, należy przenieść
aparat na otwartą przestrzeń i powtórnie go włączyć.
Błąd nadmiarowy w danych o położeniu.
• Margines błędu może wynosić nawet kilkaset metrów w zależności od
otaczających budynków, słabych sygnałów GPS itp.
222
Rozwiązywanie problemów
• Nie przeprowadzono procedury [Ust.daty/czasu] lub ustawiona
godzina znacząco się różni. Ustawić prawidłowo datę i godzinę
(strona 33).
• Minął termin ważności danych pomocniczych. Przeprowadzić
aktualizację danych pomocniczych GPS (strona 181).
• Z uwagi na fakt, że pozycje satelitów GPS zmieniają się nieustannie, w
niektórych miejscach i o pewnym czasie ustalenie pozycji aparatu
może trwać dłużej, albo odbiornik w ogóle nie będzie w stanie ustalić
położenia.
• „GPS” to system określania położenia geograficznego w oparciu o
triangulację sygnałów radiowych z satelitów GPS. Należy unikać
miejsc, gdzie sygnały radiowe mogą być blokowane lub odbijane, na
przykład miejsc zacienionych, otoczonych budynkami lub drzewami.
Dane o położeniu nie zostały zarejestrowane.
• Do importowania do komputera filmów z danymi GPS o położeniu
używać programu „PMB”.
Komputery
Nie wiadomo czy system operacyjny komputera jest
kompatybilny z aparatem.
• Sprawdzić „Współpraca z komputerem” (strona 74).
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Sprawdzić, czy aparat jest włączony.
• Przy niskim poziomie naładowania akumulatora włożyć inny,
naładowany akumulator (strona 25) lub skorzystać z zasilacza
sieciowego (oddzielnie w sprzedaży).
• Użyć kabla USB (w zestawie) (strona 204).
• Odłączyć kabel USB i ponownie dobrze go podłączyć.
• Odłączyć z gniazd USB komputera wszystkie urządzenia oprócz
aparatu, klawiatury i myszki.
• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator
USB lub inne urządzenia (strona 204).
223
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Operacja triangulacji zajmuje pewien czas mimo pobrania
danych pomocniczych GPS.
Rozwiązywanie problemów
Nie można skopiować zdjęć.
• Zestawić połączenie USB, prawidłowo podłączając aparat do
komputera (strona 204).
• Postępować zgodnie z procedurą kopiowania przeznaczoną dla
danego systemu operacyjnego komputera (strona 204).
• Jeśli obrazy są fotografowane z kartą pamięci sformatowaną na
komputerze, kopiowanie obrazów na komputer może być niemożliwe.
Rejestrować zdjęcia na karcie pamięci sformatowanej z poziomu
aparatu (strona 192).
Nie można odtworzyć obrazu na komputerze.
• W przypadku korzystania z oprogramowania „PMB” należy sięgnąć
do pozycji „PMB – pomoc”.
• Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.
„PMB” nie uruchamia się automatycznie po wykonaniu
połączenia USB.
• Podłączyć kabel USB dopiero po włączeniu komputera (strona 204).
Karta pamięci
Nie można włożyć karty pamięci.
• Nieprawidłowy kierunek wkładania karty pamięci. Włożyć kartę we
właściwym kierunku (strona 27).
Nie można nagrywać na kartę pamięci.
• Karta pamięci jest pełna. Usunąć zbędne obrazy (strony 42, 176).
• Włożono niezdatną do użycia kartę (strony 29, 240).
Karta pamięci została przypadkowo sformatowana.
• Formatowanie usuwa wszystkie dane z karty pamięci. Nie można ich
odtworzyć.
224
Rozwiązywanie problemów
Nie można drukować zdjęć.
• Nie można drukować obrazów RAW. Aby wydrukować zdjęcia w
formacie RAW, najpierw należy przeprowadzić ich konwersję do
formatu JPEG przy użyciu programu „Image Data Converter” z
dołączonej płyty CD-ROM.
Kolor obrazu jest dziwny.
• Gdy zdjęcia zarejestrowane w trybie Adobe RGB drukowane są przy
użyciu drukarki sRGB niezgodnej z Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21),
zostaną one wydrukowane z mniejszą intensywnością barw
(strona 186).
Obrazy są drukowane z odciętymi brzegami.
• W zależności od drukarki, lewy, prawy, górny lub dolny brzeg obrazu
może zostać odcięty. Szczególnie w przypadku druku obrazu
wykonanego z formatem obrazu ustawionym na [16:9], może zostać
odcięty boczny brzeg zdjęcia.
• Drukując obrazy na własnej drukarce, wyłączyć w ustawieniach
funkcje przycinania brzegów i druku bez ramek. Skontaktować się z
producentem, aby sprawdzić czy drukarka posiada te funkcje.
• Drukując zdjęcia w punkcie usługowym poprosić o wydrukowanie
obrazów bez odcinania brzegów.
Nie można drukować obrazów z datą.
• Program „PMB” pozwala drukować zdjęcia z datą (strona 78).
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na obrazy. Ponieważ
jednak zdjęcia wykonywane tym aparatem zawierają informację o
dacie nagrania, można wydrukować obrazy z nałożoną datą, jeśli
drukarka lub oprogramowanie rozpoznaje informacje Exif. Aby
uzyskać informacje o kompatybilności z informacjami Exif,
skontaktować się z producentem drukarki lub oprogramowania.
• Drukując zdjęcia w punkcie usługowym można poprosić o
wydrukowanie zdjęć z datą.
225
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Drukowanie
Rozwiązywanie problemów
Inne
Obiektyw zachodzi mgłą.
• Nastąpiło skroplenie wilgoci. Wyłączyć aparat i nie używać go przez
około 1 godzinę (strona 231).
Po włączeniu aparatu pojawia się komunikat „Ustaw obszar/
datę/czas.”.
• Aparat nie był używany przez pewien czas z prawie rozładowanym
akumulatorem lub bez akumulatora. Naładować akumulator i
ponownie ustawić datę (strona 33, 232). Jeżeli nastawiona data zostaje
utracona za każdym razem, gdy ładowany jest akumulator,
skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub z autoryzowaną stacją
serwisu Sony.
Liczba możliwych do zarejestrowania obrazów nie zmniejsza
się lub zmniejsza po 2 na raz.
• Jest to spowodowane tym, że gdy zdjęcia są wykonywane w formacie
JPEG, współczynnik kompresji i rozmiar obrazu po kompresji różnią
się w zależności od obrazu (strona 183).
Ustawienie zostało zresetowane bez wykonania czynnoœci
resetowania.
• Akumulator został wyjęty, gdy przełącznik zasilania był ustawiony na
ON. Wyjmując akumulator, należy upewnić się, że aparat jest
wyłączony, a dioda aktywności nie świeci (strona 22, 27).
Aparat nie działa prawidłowo.
• Wyłączyć aparat. Wyjąć akumulator i włożyć go ponownie. Jeżeli
aparat jest ciepły, przed wykonaniem powyższej procedury należy
wyjąć akumulator i odczekać, aż ostygnie.
• Jeżeli używany jest zasilacz sieciowy (oddzielnie w sprzedaży),
odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego. Następnie ponownie
podłączyć wtyk zasilania i włączyć aparat. Jeśli aparat nie działa po
wykonaniu tych zaleceń, skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
226
Rozwiązywanie problemów
.
• Funkcja SteadyShot nie działa. Można kontynuować fotografowanie,
ale funkcja SteadyShot nie będzie działać. Wyłączyć aparat i włączyć
go ponownie. Jeżeli skala SteadyShot nadal jest wyświetlana, należy
skontaktować się ze sprzedawcą produktów Sony lub z
autoryzowanym serwisem Sony.
Symbol „--E-” jest wyœwietlony na ekranie.
• Wyjąć kartę pamięci i włożyć ją ponownie. Jeśli ta procedura nie
wyłączy wyświetlanej informacji, sformatować kartę pamięci.
227
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Na ekranie widoczny jest symbol
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Komunikaty
ostrzegawcze
Jeżeli komunikat nadal się
pojawia, wymienić kartę
pamięci.
Błąd karty pamięci
Jeżeli pojawią się poniższe
komunikaty, należy postępować
zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
Ustaw obszar/datę/czas.
• Ustawić region, datę i godzinę.
Jeżeli aparat nie był używany
przez dłuższy czas, należy
naładować wewnętrzny
akumulator (strony 33, 232).
Brak dostatecznej energii.
• Próbowano wykonać
[Czyszczenie] przy niskim
poziomie naładowania
akumulatora. Naładować
akumulator lub użyć zasilacza
sieciowego (oddzielnie w
sprzedaży).
Nie można użyć karty
pamięci. Sformatować kartę?
• Karta pamięci została
sformatowana z poziomu
komputera i format pliku został
zmodyfikowany.
Wybrać [Enter] i sformatować
kartę pamięci. Można
ponownie korzystać z tej karty
pamięci, ale wszystkie
zapisane na niej wcześniej
dane zostają skasowane.
Zakończenie formatowania
może potrwać dość długo.
228
• Włożona jest niezgodna karta
pamięci lub formatowanie nie
powiodło się.
Włóż ponownie kartę
pamięci.
• Włożonej karty pamięci nie
można używać w tym
aparacie.
• Karta pamięci jest
uszkodzona.
• Złącze karty pamięci jest
zabrudzone.
Karta pamięci zablokowana.
• Używana karta pamięci
wyposażona jest w przełącznik
blokady zapisu, który jest
ustawiony w pozycji LOCK.
Nastawić przełącznik na
pozycję zapisu.
Przetwarza...
• W przypadku redukcji
szumów występujących przy
długim czasie ekspozycji lub
redukcji szumów
występujących przy wysokiej
czułości ISO, która trwa tyle
czasu, ile wyniósł czas
otwarcia migawki. Podczas tej
redukcji nie można
wykonywać więcej zdjęć.
Komunikaty ostrzegawcze
• Obrazy nagrane innymi
aparatami lub obrazy
zmodyfikowane na
komputerze mogą nie zostać
wyświetlone.
SprawdŸ założony obiektyw.
Jeœli obiektyw nie jest
zgodny, można zezw. Na jego
użycie w niestand. menu.
• Obiektyw nie jest założony
prawidłowo lub w ogóle nie
jest założony.
• W przypadku podłączenia
aparatu do teleskopu
astronomicznego lub
podobnego urządzenia, należy
w pozycji [Wyzw.bez obiek.]
ustawić opcję [Aktywne].
Nie można drukować.
• Próbowano oznaczyć znakiem
DPOF obrazy RAW.
Aparat przegrzany. Pozwól
mu ostygnąć.
• Aparat jest nagrzany,
ponieważ zdjęcia były
wykonywane bez przerwy.
Wyłączyć zasilanie. Ochłodzić
aparat i poczekać, aż będzie
znowu gotowy do pracy.
• Temperatura wewnątrz
aparatu wzrosła do
niedopuszczalnego poziomu z
uwagi na długotrwałe
nagrywanie. Przerwać
nagrywanie.
Nagrywanie niedostępne w
tym formacie filmu.
• Ustawić [Format pliku] na
[MP4].
• Liczba obrazów przekracza
wartość, przy której w
aparacie możliwe jest jeszcze
zarządzanie datami w pliku
bazy danych.
• Nie można zarejestrować
pliku bazy danych. Należy
zaimportować wszystkie
obrazy do komputera przy
użyciu programu „PMB” i
odzyskać kartę pamięci.
Błąd aparatu
Błąd systemu
• Wyłączyć zasilanie, wyjąć
akumulator i włożyć go
ponownie. Jeżeli komunikat
pojawia się często,
skontaktować się ze
sprzedawcą Sony lub z
autoryzowanym serwisem
Sony.
229
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Nie można wyœwietlić.
Komunikaty ostrzegawcze
Błąd bazy danych obrazu.
Odzyskać?
• Nie można nagrywać ani
odtwarzać filmów AVCHD
View ze względu na
uszkodzenie pliku bazy
danych obrazów. Postępować
zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
odzyskać dane.
Nie można powiększyć.
Nie można obrócić obrazu.
• Mogą wystąpić problemy z
powiększaniem lub
obracaniem zdjęć
zarejestrowanych innymi
aparatami.
Więcej kat niemożliwe.
• Na karcie pamięci występuje
katalog z nazwą zaczynającą
się od „999”. W takim
wypadku nie można utworzyć
więcej katalogów.
230
Nie używać/
przechowywać aparatu
w następujących
miejscach.
• W miejscach bardzo gorących,
suchych lub wilgotnych
W miejscach, typu zaparkowany
na słońcu samochód, korpus
aparatu może ulec deformacji, co
grozi awarią.
• W bezpośrednim słońcu lub w
pobliżu grzejnika
Korpus aparatu może ulec
odbarwieniu lub deformacji, co
grozi awarią.
• W miejscu narażonym na drgania
• W pobliżu silnego pola
magnetycznego
• W miejscach piaszczystych lub
zapylonych
Uważać, aby do aparatu nie
dostały się piasek lub kurz. Może
to spowodować awarię, w
niektórych przypadkach
nieusuwalną.
• W miejscach wilgotnych
Na obiektywie może pojawić się
pleśń.
Przechowywanie
Pamiętać o założeniu przedniej
pokrywki obiektywu lub dekla
na korpus, gdy aparat nie będzie
używany. Przed założeniem
pokrywki obiektywu na aparat,
całkowicie usunąć z niej kurz.
Temperatura pracy
Posiadany aparat jest
przeznaczony do pracy w
przedziale temperatur od 0 °C do
40 °C. Nie jest wskazane
fotografowanie w miejscach, gdzie
panują skrajnie niskie lub wysokie
temperatury spoza podanego
zakresu.
Skraplanie wilgoci
Jeżeli aparat zostanie przeniesiony
bezpośrednio z zimnego do
ciepłego miejsca, wilgoć może się
skroplić wewnątrz lub na zewnątrz
aparatu. Skroplenie wilgoci może
spowodować awarię aparatu.
Jak zapobiegać skraplaniu się
wilgoci
W przypadku przenoszenia
aparatu z zimnego do ciepłego
miejsca, należy włożyć go do
szczelnie zamkniętej plastikowej
torby i pozostawić w niej na około
1 godzinę, aby przystosował się do
warunków panujących w nowym
miejscu.
231
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Œrodki
ostrożnoœci
Œrodki ostrożnoœci
Jeœli nastąpi skroplenie wilgoci
Wyłączyć aparat i poczekać około
godzinę, aż wilgoć odparuje. W
przypadku wykonywania zdjęcia z
zawilgoconym obiektywem nie ma
możliwości uzyskania ostrych
obrazów.
Wbudowany akumulator
Wbudowany akumulator
opisywanego aparatu umożliwia
pamiętanie daty, godziny i innych
ustawień niezależnie od tego, czy
zasilanie jest włączone lub nie,
albo akumulator naładowany lub
nie.
Akumulator ten jest stale
ładowany, jeśli tylko aparat jest
używany. Jeśli jednak aparat
jest używany tylko przez krótkie
okresy, akumulator stopniowo się
rozładowuje, a jeśli aparat w ogóle
nie będzie używany przez około
3 miesięcy, akumulator rozładuje
się do końca. W takim przypadku
przed użyciem aparatu należy
naładować akumulator.
Nawet jeśli akumulator nie jest
naładowany, aparat może być
nadal używany, niemożliwe będzie
jedynie nagrywanie daty i godziny.
Jeżeli przy każdorazowym
ładowaniu akumulatora aparat
przywraca ustawienia domyślne,
wbudowany akumulator może być
zużyty. Skonsultować się ze
sprzedawcą Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
232
Metoda ładowania
wbudowanego akumulatora
Włożyć naładowany akumulator
do aparatu lub podłączyć aparat do
gniazda elektrycznego za
pośrednictwem zasilacza
sieciowego (oddzielnie w
sprzedaży) i zostawić aparat na
24 godziny lub dłużej z
wyłączonym zasilaniem.
Korzystanie z obiektywów
i akcesoriów
Zalecane jest korzystanie z
obiektywów/akcesoriów* marki
Sony, ponieważ dostosowane są
one do parametrów opisywanego
aparatu. Korzystanie z produktów
innych producentów grozi
obniżeniem wydajności aparatu
lub jego awarią.
* Z uwzględnieniem wyrobów
marki Konica Minolta.
Karty pamięci - informacje
Na karcie pamięci, ani na jej
adapterze nie wolno umieszczać
naklejek itp. Może to spowodować
usterkę.
Nagrywanie/odtwarzanie
• W przypadku pierwszego użycia
karty pamięci w opisywanym
aparacie, wskazane jest
sformatowanie karty z poziomu
aparatu w celu zapewnienia jej
stabilnego działania w trakcie
fotografowania lub filmowania.
Należy pamiętać, że
formatowanie trwale usuwa
Œrodki ostrożnoœci
• Nie używać aparatu w pobliżu
miejsc występowania silnych fal
radiowych lub promieniowania.
Prawidłowe nagrywanie lub
odtwarzanie mogą być w takiej
sytuacji niemożliwe.
• Używanie aparatu w miejscach
piaszczystych lub zapylonych
może spowodować awarię.
• W razie wystąpienia kondensacji,
skroploną parę wodną należy
usunąć przed przystąpieniem do
eksploatacji aparatu
(strona 232).
• Nie potrząsać ani nie uderzać
aparatem. Może to spowodować
nie tylko nieprawidłowe
działanie i uniemożliwić
rejestrowanie obrazów, ale
również być przyczyną
nienaprawialnych uszkodzeń
karty pamięci lub spowodować
uszkodzenie lub utratę danych
zdjęciowych.
• Przed użyciem powierzchnię
lampy błyskowej należy oczyścić
miękką szmatką lub czymś
podobnym. Ciepło błysku może
powodować przypalanie
przylegającego do powierzchni
kurzu i odymienie lampy.
• Chronić aparat i załączone
akcesoria przed dostępem dzieci.
Karta pamięci może zostać
połknięta. Jeżeli zdarzy się taka
sytuacja, natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
233
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
wszystkie dane zapisane na
karcie pamięci i jest to operacja
nieodwracalna. Cenne dane
należy zapisać na komputerze
itp.
• W przypadku wielokrotnego
nagrywania i usuwania obrazów,
na karcie pamięci może dojść do
fragmentacji danych. Mogą
wystąpić problemy z
zapisywaniem lub nagrywaniem
filmów. W takim przypadku
należy zapisać obrazy w
komputerze lub na innym
nośniku pamięci, a następnie
sformatować kartę pamięci
(strona 192).
• Przed przystąpieniem do
rejestrowania wydarzeń
niepowtarzalnych należy
wykonać zapis próbny, aby
upewnić się, że aparat działa
prawidłowo.
• Niniejszy aparat jest odporny na
kurz i wilgoć, ale nie jest
wodoszczelny ani zabezpieczony
przed ochlapaniem. Korzystając
z aparatu na deszczu należy
uważać, aby aparat lub obiektyw
się nie zamoczył. Jeśli aparat się
ubrudzi, wyczyścić go po użyciu.
Jeśli na aparacie pozostanie
woda, piasek, kurz, sól itp.,
aparat może nie działać
prawidłowo.
• Nie patrzeć na słońce ani na
ostre światło przez zdjęty
obiektyw lub wizjer. Grozi to
nieodwracalnym uszkodzeniem
wzroku. Może to również
spowodować awarię aparatu.
Używanie
aparatu za
granicą —
Ÿródła zasilania
Aparatu, ładowarki i zasilacza
sieciowego AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży) można
używać w każdym kraju i regionie,
w którym napięcie zasilające prądu
zmiennego w sieci ma wartość z
przedziału od 100 V do 240 V, 50/
60 Hz.
Uwaga
• Nie używać transformatorów
elektronicznych (przetworników
turystycznych), ponieważ może
to spowodować awarię.
Systemy kolorów w
telewizji
Aby można było oglądać zdjęcia
na ekranie telewizora, aparat i
telewizor muszą korzystać z tego
samego systemu telewizji
kolorowej.
System NTSC (1080 60i)
Ameryka Środkowa, Boliwia,
Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka,
Japonia, Kanada, Kolumbia,
Korea, Meksyk, Peru, Surinam,
Tajwan, USA, Wenezuela, Wyspy
Bahama itd.
234
System PAL (1080 50i)
Australia, Austria, Belgia, Chiny,
Chorwacja, Czechy, Dania,
Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Indonezja, Kuwejt,
Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa
Zelandia, Polska, Portugalia,
Rumunia, Singapur, Słowacja,
Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia,
Turcja, Węgry, Wielka Brytania,
Wietnam, Włochy itd.
System PAL-M (1080 50i)
Brazylia
System PAL-N (1080 50i)
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM (1080 50i)
Bułgaria, Francja, Grecja, Gujana,
Irak, Iran, Monako, Rosja,
Ukraina itd.
Format AVCHD to cyfrowy
format wideo wysokiej
rozdzielczości wykorzystywany do
rejestrowania sygnału wysokiej
rozdzielczości (HD), zarówno w
przypadku specyfikacji 1080i*1, jak
i specyfikacji 720p*2, z użyciem
efektywnej technologii kompresji i
kodowania danych. Do kompresji
danych wideo wykorzystywany jest
format MPEG-4 AVC/H.264, a do
kompresji danych audio - system
Dolby Digital lub Linear PCM.
Format MPEG-4 AVC/H.264
zapewnia większą efektywność
kompresji w porównaniu z
tradycyjnym formatem kompresji
obrazu. Format MPEG-4 AVC/
H.264 umożliwia nagrywanie
sygnałów wideo wysokiej
rozdzielczości, które zostały
zarejestrowane kamerami
cyfrowymi na 8-centymetrowych
płytach DVD, dysku twardym,
pamięci flash, karcie pamięci itd.
Nagrywanie i odtwarzanie
z poziomu aparatu
W oparciu o format AVCHD
posiadany aparat rejestruje obraz
w wysokiej rozdzielczości (HD)
zgodnie z poniższą specyfikacją.
Sygnał wideo*3:
urządzenie zgodne z
zapisem 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/60i, 1920 × 1080/60p,
1920 × 1080/24p
urządzenie zgodne z
zapisem 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 ×
1080/50i, 1920 × 1080/50p,
1920 × 1080/25p
Sygnał audio: Dolby Digital 2ch
Nośniki zapisu: Karta pamięci
*1 Specyfikacja 1080i
Specyfikacja wysokiej
rozdzielczości z wykorzystaniem
1 080 efektywnych linii
skanowania i systemu przeplotu.
*2 Specyfikacja 720p
Specyfikacja wysokiej
rozdzielczości z wykorzystaniem
720 efektywnych linii skanowania i
systemu progresywnego.
*3 Danych zarejestrowanych w
formacie AVCHD innym niż
wymienione powyżej nie można
odtwarzać z poziomu opisywanego
aparatu.
235
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Format AVCHD
GPS (tylko
model SLTA77V)
Ten system pozwala wskazać
dokładne położenie na ziemi.
Satelity GPS znajdują się na
6 orbitach na wysokości 20 000 km
nad ziemią. W skład systemu GPS
wchodzą co najmniej 24 satelity
GPS. Do odbiornika GPS
docierają sygnały radiowe z
satelitów. Sygnały te są
wykorzystywane do obliczania
aktualnej pozycji odbiornika na
podstawie danych orbitalnych
(almanach) i czasu propagacji
sygnałów itp.
Ustalanie pozycji określane jest
mianem „triangulacji”. Odbiornik
GPS może ustalić szerokość i
długość geograficzną danego
miejsca w oparciu o sygnały z co
najmniej 3 satelitów.
• Z uwagi na fakt, że pozycje
satelitów GPS zmieniają się
nieustannie, w niektórych
miejscach i o pewnym czasie
ustalenie pozycji aparatu może
trwać dłużej, albo odbiornik w
ogóle nie będzie w stanie ustalić
położenia.
• „GPS” to system określania
położenia geograficznego w
oparciu o triangulację sygnałów
radiowych z satelitów GPS.
Należy unikać miejsc, gdzie
sygnały radiowe mogą być
236
blokowane lub odbijane, na
przykład miejsc zacienionych,
otoczonych budynkami lub
drzewami.
• Aparatu należy używać na
otwartej przestrzeni. Danych o
położeniu nie można
zarejestrować w poniższych
miejscach lub sytuacjach, w
których sygnały radiowe z
satelitów GPS nie docierają do
aparatu.
– W tunelach, pomieszczeniach
lub w cieniu budynków.
– Pomiędzy wysokimi
budynkami albo w wąskich
uliczkach otoczonych
budynkami.
– Pod ziemią, w miejscach gęsto
zadrzewionych, pod mostem
zwodzonym lub w miejscach,
gdzie wytwarzane są pola
elektromagnetyczne, na
przykład w pobliżu przewodów
wysokiego napięcia.
– W pobliżu urządzeń
wytwarzających sygnały
radiowe w tym samym paśmie
częstotliwości co aparat: W
sąsiedztwie telefonów
komórkowych lub innych
urządzeń pracujących w paśmie
1,5 GHz.
Informacje dotyczące błędów
triangulacji
• Przemieszczanie się po włączeniu
aparatu powoduje wydłużenie
czasu do rozpoczęcia triangulacji
w porównaniu z sytuacją, gdy
pozostajemy z aparatem w tym
samym miejscu.
GPS (tylko model SLT-A77V)
Informacje o
ograniczeniach
dotyczących korzystania z
systemu GPS w samolocie
W trakcie startu i lądowania
samolotu aparat powinien być
wyłączony zgodnie z instrukcją
personelu pokładowego.
Pozostałe ograniczenia
Z systemu GPS należy korzystać
zgodnie z przepisami
obowiązującymi w danym miejscu
lub w danej sytuacji.
Informacje dotyczące
układu współrzędnych
geograficznych
Wykorzystywany jest układ
współrzędnych geograficznych
„WGS-84”.
237
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
• Błąd spowodowany położeniem
satelitów GPS
Aparat przeprowadza
automatycznie triangulację
bieżącej pozycji, gdy odbiera
sygnały radiowe z co najmniej
3 satelitów GPS. Błąd
triangulacji dopuszczalny przez
satelity GPS wynosi około 30 m.
W pewnych warunkach
terenowych błąd triangulacji
może ulec zwiększeniu. W takim
przypadku bieżące położenie
może odbiegać od pozycji
wskazywanej na mapie przez
system GPS. Obecnie satelity
GPS są kontrolowane przez
Departament Obrony Stanów
Zjednoczonych i stopień
dokładności może zostać celowo
zmieniony.
• Błąd podczas procedury
triangulacji
Podczas triangulacji aparat
pobiera informacje o pozycji
mniej więcej co 15 sekund. Dane
o położeniu są rejestrowane na
obrazie z opóźnieniem w
stosunku do ich uzyskania,
dlatego rzeczywiste miejsce
rejestracji obrazu może nieco
odbiegać od lokalizacji na mapie
określonej przez system GPS.
Nagrania
trójwymiarowe
Uwagi dotyczące
nagrywania
• [Rozległa panorama 3D] nie
sprawdza się w przypadku, gdy
fotografowane są:
– Obiekty poruszające się.
– Obiekty znajdujące się zbyt
blisko aparatu.
– Obiekty o powtarzalnym
wzorze, np. płytki, bądź też
obiekty charakteryzujące się
niewielkim kontrastem, typu
niebo, piaszczysta plaża, czy
trawnik.
• Rejestrowanie w trybie
[Rozległa panorama 3D] może
zostać przerwane w
następujących sytuacjach:
– Przy zbyt szybkim lub zbyt
wolnym obracaniu lub
pochylaniu aparatu.
– Przy zbyt dużych drganiach
aparatu.
• Jeżeli nie uda się objąć ruchem
aparatu całego obiektu w
zadanym czasie, na
skomponowanym zdjęciu pojawi
się obszar w kolorze czarnym. W
takim przypadku należy szybko
przesunąć aparat, aby
zarejestrować cały obraz
panoramiczny.
• Z uwagi na fakt, że kilka
obrazów jest sklejanych razem,
przejście w miejscu sklejenia
dwóch obrazów może nie być
płynne.
238
• Przy słabym oświetleniu obrazy
mogą być rozmyte.
• Przy migoczącym oświetleniu,
np. w świetle lampy jarzeniowej,
mogą wystąpić problemy z
prawidłowym nagrywaniem
obrazów.
• Gdy w całym zakresie kąta ujęcia
panoramicznego 3D oraz kąta, w
przypadku którego za pomocą
blokady AE/AF ustawiono na
stałe ostrość i ekspozycję,
występują duże różnice w
jasności, kolorystyce i ostrości,
może nie udać się utrwalić
takiego zdjęcia. W takim
przypadku należy zmienić kąt
blokady i ponowić wykonanie
zdjęcia.
• Dostępny jest tylko poziomy
kierunek fotografowania.
• Szczegółowe informacje na
temat procedury rejestrowania
obrazów trójwymiarowych
można znaleźć na stronie 47.
Uwaga dotycząca
odtwarzania obrazów
trójwymiarowych
W przypadku odtwarzania
obrazów trójwymiarowych na
monitorze LCD aparatu lub na
ekranie telewizora niezgodnego z
funkcją 3D, obrazy będą
odtwarzane bez efektu
trójwymiarowości.
Nagrania trójwymiarowe
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Uwagi dotyczące plików z
obrazami 3D
• W celu utworzenia obrazu
trójwymiarowego łączony jest
plik JPEG i MPO. W przypadku
usunięcia jednego z tych plików z
komputera, obrazy 3D nie będą
prawidłowo odtwarzane.
• Szczegółowe informacje na temat
procedury wyświetlania obrazów
trójwymiarowych można znaleźć
na stronach 173 i 178.
239
Karta pamięci
Uwagi dotyczące
korzystania z kart
pamięci
• Chronić kartę przed urazami
mechanicznymi i upuszczeniem.
Nie wolno jej wyginać.
• Nie używać i nie przechowywać
karty w następujących
warunkach:
– miejsca o wysokiej
temperaturze, np. samochód
zaparkowany na słońcu;
– miejsca wystawione na
bezpośrednie działanie światła
słonecznego;
– miejsca wilgotne lub takie, w
których obecne są substancje
powodujące korozję.
• Bezpośrednio po używaniu przez
dłuższy czas karta pamięci może
być gorąca. Obchodzić się z nią z
zachowaniem ostrożności.
• Gdy świeci się lampka
aktywności, nie wyjmować karty
pamięci i akumulatora ani nie
wyłączać aparatu. Dane mogą
zostać uszkodzone.
• Dane mogą ulec uszkodzeniu,
jeśli karta pamięci zostanie
umieszczona w pobliżu silnie
namagnesowanych przedmiotów
albo będzie używana w
warunkach mogących sprzyjać
pojawianiu się wyładowań
elektrostatycznych lub zakłóceń
elektrycznych.
240
• Zalecamy tworzenie zapasowych
kopii ważnych danych, np. na
dysku twardym komputera.
• Przenosić i przechowywać kartę
pamięci w załączonym etui.
• Nie narażać karty na działanie
wody.
• Nie dotykać złącza karty pamięci
palcami ani metalowymi
przedmiotami.
• Ustawiony w pozycji „LOCK”
przełącznik ochrony karty przed
zapisem uniemożliwia
wykonywanie operacji
rejestrowania lub usuwania
zdjęć.
• Nie można zagwarantować
działania w opisywanym aparacie
kart pamięci sformatowanych z
poziomu komputera. Karty
pamięci należy formatować z
poziomu aparatu.
• Szybkości odczytu/zapisu zależą
od użytej karty i stosowanego
urządzenia.
• Pisząc w miejscu przeznaczonym
na notatki nie należy mocno
naciskać.
• Na kartach nie wolno umieszczać
naklejek.
• Nie rozbierać karty na części, ani
nie dokonywać jej przeróbek.
• Nie pozostawiać karty pamięci w
zasięgu małych dzieci. Mogą ją
przez przypadek połknąć.
Karta pamięci
Poniżej podano typy kart
„Memory Stick”, które można
stosować w opisywanym aparacie.
Nie można jednak zagwarantować
prawidłowego działania wszystkich
funkcji kart „Memory Stick PRO
Duo”.
„Memory Stick PRO Duo” *1*2*3
„Memory Stick PRO-HG
Duo” *1*2
Można stosować w aparacie
„Memory Stick Duo”
Nie można stosować w aparacie
„Memory Stick” i „Memory
Stick PRO”
Nie można stosować w aparacie
*1 Zaopatrzona w funkcją
MagicGate. MagicGate to
technologia ochrony praw
autorskich wykorzystująca
technikę szyfrowania. W
opisywanym aparacie nie
można nagrywać/odtwarzać
danych wymagających funkcji
MagicGate.
*2 Obsługuje szybki transfer
danych przy użyciu interfejsu
równoległego.
*3 Do nagrywania filmów na
kartach „Memory Stick PRO
Duo” należy używać wyłącznie
kart z oznaczeniem Mark2.
Uwagi dotyczące
korzystania z karty
„Memory Stick Micro”
(oddzielnie w sprzedaży)
• Opisywany produkt jest zgodny z
kartami „Memory Stick Micro”
(„M2”). „M2” to skrót od
„Memory Stick Micro”.
• Chcąc użyć w tym aparacie karty
„Memory Stick Micro” należy
pamiętać o włożeniu karty
„Memory Stick Micro” do
adaptera „M2” odpowiadającego
rozmiarem karcie Duo. W
przypadku włożenia karty
„Memory Stick Micro” do
aparatu bez adaptera „M2”
odpowiadającego rozmiarem
karcie Duo, wyjęcie jej z aparatu
może być niemożliwe.
• Nie zostawiać karty „Memory
Stick Micro” w zasięgu małych
dzieci. Mogą ją przez przypadek
połknąć.
241
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Informacje dotyczące
kart „Memory Stick”
stosowanych w
opisywanym aparacie
Ładowanie
akumulatora/
Ładowarka
• Czas ładowania zmienia się w
zależności od stopnia
rozładowania akumulatora i
warunków ładowania.
• Zalecane jest ładowanie
akumulatora w temperaturze
otoczenia od 10 °C do 30 °C.
Ładowanie w temperaturze
wykraczającej poza ten zakres
może być nieskuteczne.
• Podłączyć ładowarkę do
znajdującego się w pobliżu
gniazda elektrycznego.
• Nie wolno podejmować prób
ponownego ładowania
akumulatora zaraz po jego
naładowaniu lub w przypadku,
gdy akumulator nie był używany
po naładowaniu. W przeciwnym
razie wydajność akumulatora
może ulec pogorszeniu.
• Za pomocą ładowarki (w
zestawie) nie należy ładować
akumulatorów innych niż
„InfoLITHIUM” z serii M.
Akumulatory inne niż podanego
typu mogą przy próbie
ładowania przeciekać, ulec
przegrzaniu lub wybuchnąć,
powodując ryzyko porażenia
prądem i oparzeń.
• Jeśli miga kontrolka CHARGE,
może to wskazywać na błąd
akumulatora lub obecność w
242
ładowarce akumulatora innego
niż podanego typu. Sprawdzić
czy akumulator jest
wymienionego wcześniej typu.
Jeżeli akumulator jest zgodny z
podanym typem, należy go
wyjąć, wymienić na nowy lub
inny i sprawdzić, czy ładowarka
działa prawidłowo. Jeżeli
ładowarka działa prawidłowo,
mógł wystąpić błąd akumulatora.
• Jeżeli ładowarka akumulatora
jest zabrudzona, ładowanie może
nie przebiegać prawidłowo.
Wyczyścić ładowarkę suchą
szmatką.
Uwagi dotyczące
korzystania z
akumulatora
• Używać tylko akumulatora NPFM500H. Nie można używać
akumulatorów NP-FM55H, NPFM50 i NP-FM30.
• W niektórych wypadkach
wyświetlany poziom może nie
być prawidłowy.
• Nie narażać akumulatora na
działanie wody. Akumulator nie
jest wodoodporny.
• Nie zostawiać akumulatora w
bardzo gorących miejscach, na
przykład w samochodzie lub na
słońcu.
Ładowanie akumulatora/Ładowarka
Jak przechowywać
akumulator
• Pojemność akumulatora
zmniejsza się w niskich
temperaturach. W związku z tym
w niskich temperaturach
akumulator będzie działał krócej
i zmniejszeniu ulegnie szybkość
zdjęć seryjnych. Wskazane jest
włożenie akumulatora do
kieszeni blisko ciała, aby go
ogrzać, i włożenie do aparatu
bezpośrednio przed
rozpoczęciem fotografowania.
• Częste korzystanie z lampy
błyskowej, wykonywanie zdjęć
seryjnych, wielokrotne włączanie
i wyłączanie aparatu oraz
rozjaśnianie monitora LCD
przyspiesza rozładowanie
akumulatora.
Jeżeli akumulator nie będzie
używany przez długi czas, należy
raz w roku naładować go i
całkowicie rozładować, po czym
przechowywać w suchym,
chłodnym miejscu, aby wydłużyć
okres jego eksploatacji.
Żywotnoœć akumulatora
• Żywotność akumulatora jest
ograniczona. Pojemność
akumulatora stopniowo maleje
wraz z jego zużyciem i z czasem.
Jeśli czas pracy akumulatora
znacznie się skróci,
prawdopodobną przyczyną jest
jego wyeksploatowanie. Należy
zakupić nowy akumulator.
• Żywotność akumulatora różni
się w zależności od warunków
przechowywania i warunków, w
jakich akumulator jest używany.
243
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Efektywne korzystanie z
akumulatora
Licencja
Uwagi dotyczące licencji
W zestawie z aparatem
dostarczane jest oprogramowanie:
„C Library”, „zlib” i „libjpeg”.
Wspomniane programy
dostarczane są w oparciu o umowy
licencyjne zawarte z właścicielami
praw autorskich do nich. Na
wniosek właścicieli praw
autorskich do tych aplikacji
użytkowych mamy obowiązek
podania poniższych informacji.
Prosimy o zapoznanie się z
poniższym tekstem.
Należy zapoznać się z plikiem
„license3.pdf” znajdującym się w
folderze „License” na płycie CDROM. Znajdują się w nim licencje
(w wersji angielskiej) programów
„C Library”, „zlib” i „libjpeg”.
UŻYTKOWNIK
OPISYWANEGO MODELU
OTRZYMUJE LICENCJĘ W
RAMACH LICENCJI NA
PORTFOLIO PATENTOWE
AVC DO OSOBISTEGO I
NIEKOMERCYJNEGO
(i) KODOWANIA
MATERIAŁÓW WIDEO
ZGODNIE ZE STANDARDEM
AVC („MATERIAŁY WIDEO
AVC”)
I/LUB
(ii) DEKODOWANIA
MATERIAŁÓW WIDEO AVC,
KTÓRE ZOSTAŁY
244
ZAKODOWANE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI OSOBISTEJ I
NIEKOMERCYJNEJ I/LUB
UZYSKANE OD DOSTAWCY
MATERIAŁÓW WIDEO
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ
NA DOSTARCZANIE
MATERIAŁÓW WIDEO AVC.
GDY CHODZI O
JAKIEGOKOLWIEK INNE
ZASTOSOWANIA, ŻADNA
LICENCJA NIE JEST
UDZIELANA, ANI NIE
NALEŻY TAKOWEJ
DOMNIEMYWAĆ.
DODATKOWE INFORMACJE
MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE
MPEG LA, LLC.
INFORMACJE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Oprogramowanie
udostępniane w ramach
licencji GNU GPL/LGPL
Do aparatu dołączono
oprogramowanie, które
udostępniane jest w ramach
poniższej Powszechnej Licencji
Publicznej GNU (dalej zwanej
„GPL”) lub Pomniejszej
Powszechnej Licencji Publicznej
GNU (dalej zwanej „LGPL”).
Informuje ona, że użytkownik ma
prawo do wglądu, modyfikowania i
przekazywania dalej kodu
źródłowego tych programów
użytkowych na warunkach
dostarczonej licencji GPL/LGPL.
Licencja
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Kod źródłowy jest dostępny w
Internecie. Można go pobrać z
poniższego adresu URL.
http://www.sony.net/Products/
Linux/
Prosimy nie kontaktować się z
nami w sprawie zawartości kodu
źródłowego.
Należy zapoznać się z plikiem
„license2.pdf” znajdującym się w
folderze „License” na płycie CDROM. Znajdują się w nim licencje
(w wersji angielskiej)
oprogramowania „GPL” i
„LGPL”.
Do oglądania plików PDF
potrzebny jest program Adobe
Reader. Jeżeli nie jest on
zainstalowany na posiadanym
komputerze, można go pobrać ze
strony internetowej firmy Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
245
Sprawdzanie liczby możliwych do
zarejestrowania zdjęć/czasu
nagrywania
Po włożeniu do aparatu karty pamięci
i ustawieniu przełącznika zasilania w
pozycji ON na wyświetlaczu zostanie
wyświetlona liczba zdjęć, które można
zapisać (jeśli zdjęcia będą
wykonywane z zachowaniem
bieżących ustawień).
Uwagi
• Migająca w kolorze żółtym wartość „0” (liczba możliwych do zarejestrowania
zdjęć) sygnalizuje, że karta pamięci jest zapełniona. Wymienić kartę pamięci
na inną lub skasować obrazy znajdujące się na aktualnie używanej karcie
pamięci (strony 42, 176).
• Migający w kolorze żółtym napis „NO CARD” (liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć) sygnalizuje, że nie włożono karty pamięci. Włożyć
kartę pamięci.
Liczba zdjęć, które można zapisać na karcie
pamięci
W tabeli podano przybliżoną liczbę zdjęć, które można zapisać na
karcie pamięci sformatowanej w tym aparacie. Wartości ustalono w
oparciu o testy przeprowadzone na standardowych kartach pamięci
marki Sony. Wartości te zmieniają się w zależności od warunków i
typu użytej karty pamięci.
246
Sprawdzanie liczby możliwych do zarejestrowania zdjęć/czasu nagrywania
Pojemnoœć
Rozmiar
Standard
(Jednostki: Obrazy)
2GB
4GB
8GB
16GB
335
680
1350
2750
32 GB
5500
Wysoka
205
410
830
1650
3300
RAW & JPEG
54
105
220
440
880
RAW
74
145
300
600
1200
* Przy opcji [Format obrazu] ustawionej na [16:9] można zarejestrować więcej
zdjęć niż podano w powyższej tabeli (za wyjątkiem formatu [RAW]).
Liczba zdjęć, które można zapisać przy
korzystaniu z akumulatora
W przypadku zasilania aparatu w pełni naładowanym akumulatorem
(w zestawie) przybliżona liczba zdjęć możliwych do zapisania jest
następująca.
Faktyczne wartości mogą być niższe niż tu podane, w zależności od
warunków eksploatacji.
SLT-A77
SLT-A77V
Tryb monitora LCD
Około 530 zdjęć
Około 530 zdjęć
Tryb wizjera
Około 470 zdjęć
Około 470 zdjęć
• Liczba zdjęć jest obliczana przy założeniu pełnego naładowania
akumulatora i występowania poniższych warunków:
– W temperaturze otoczenia 25 °C.
– Korzystając z akumulatora przez godzinę po tym, jak zgaśnie
dioda CHARGE.
– Korzystając z karty „Memory Stick PRO Duo” marki Sony
(oddzielnie w sprzedaży).
– dla opcji [Jakość] jest wybrane ustawienie [Wysoka],
– dla opcji [Tryb autofokusa] jest wybrane ustawienie [Autom.
autofokus].
– Zdjęcia są wykonywane co 30 sekund.
– Co 2 zdjęcie wykonywane jest z lampą błyskową.
– Co 10 zdjęcie aparat jest wyłączany i włączany.
247
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Rozm. Obrazu: L 24M
Format obrazu: 3:2*
„Memory Stick PRO Duo”
Sprawdzanie liczby możliwych do zarejestrowania zdjęć/czasu nagrywania
– [Przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [WŁ./WYŁ. GPS] (tylko model
SLT-A77V).
• Metoda pomiaru jest zgodna ze standardem stowarzyszenia CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Dostępny czas nagrywania filmu
W poniższej tabeli podano orientacyjne łączne czasy nagrywania na
karcie pamięci sformatowanej z poziomu opisywanego aparatu.
„Memory Stick PRO Duo”
(g (godzina), m (minuta))
Pojemnoœć
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
10 m
20 m
40 m
1 g 30 m
3g
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 m
30 m
1g
2g
4g5m
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 g 15 m
2 g 30 m
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 g 30 m
3g
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1g
2g
4g5m
20 m
40 m
1 g 20 m
2 g 45 m
5 g 30 m
1 g 10 m
2 g 25 m
4 g 55 m
10 g
20 g 5 m
Ustawienie
nagrywania
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
1440×1080 12M
VGA 3M
Uwagi
• Dostępny czas nagrywania filmów zmienia się, ponieważ aparat wyposażono w
funkcję VBR (Variable Bit Rate), która automatycznie dostosowuje jakość
obrazu do rejestrowanego ujęcia. W przypadku nagrywania szybko
poruszającego się obiektu, obraz jest wyraźniejszy, ale dostępny czas
nagrywania ulega skróceniu z uwagi na wykorzystanie dużej ilości pamięci.
Dostępny czas nagrywania zależy również od warunków nagrywania,
rejestrowanego obiektu i od ustawienia jakości/rozmiaru obrazu.
248
Sprawdzanie liczby możliwych do zarejestrowania zdjęć/czasu nagrywania
Uwagi dotyczące nagrywania filmów w trybie
ciągłym
• Nagrywanie filmów wysokiej jakości lub wykonywanie zdjęć seryjnych z
wykorzystaniem przetwornika obrazu formatu APS-C wymaga dużej ilości
energii. Z tego względu dalsze nagrywanie spowoduje wzrost temperatury
wewnątrz aparatu, zwłaszcza temperatury przetwornika obrazu. W takich
przypadkach następuje automatyczne wyłączenie aparatu, ponieważ wysoka
temperatura ma niekorzystny wpływ na jakość rejestrowanych obrazów i na
wewnętrzny mechanizm aparatu.
• Poniżej podano dostępny czas dla nagrywania filmów w przypadku
rozpoczęcia nagrywania po chwilowej przerwie w pracy aparatu, w czasie
której zasilanie było wyłączone. (Poniższe wartości reprezentują czas ciągłego
rejestrowania od momentu rozpoczęcia nagrywania do momentu jego
zakończenia przez aparat.)
Temperatura
otoczenia
Ciągły czas nagrywania
filmów
20 °C
około 29 minut
30 °C
około 29 minut
40 °C
około 13 minut
• Długość dostępnego czasu dla nagrywania filmów zmienia się z temperaturą i
zależy od stanu aparatu przed przystąpieniem do nagrywania. Częsta zmiana
kompozycji obrazu lub wykonywanie zdjęć po włączeniu zasilania powoduje
wzrost temperatury wewnątrz aparatu i skrócenie dostępnego czasu dla
nagrywania filmów w stosunku do wartości podanych w powyższej tabeli.
• W przypadku przerwania operacji nagrywania z powodu wysokiej
temperatury, aparat należy odstawić na kilka minut po uprzednim wyłączeniu
zasilania. Do nagrywania można przystąpić, gdy temperatura wewnątrz
aparatu spadnie.
249
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
• Podane wartości to nie jest czas ciągłego nagrywania.
• Czas nagrywania zależy od warunków filmowania i użytej karty pamięci.
• Gdy pojawi się wskaźnik
, należy przerwać nagrywanie filmu. Temperatura
wewnątrz aparatu wzrosła do niedopuszczalnego poziomu.
• Szczegółowe informacje na temat odtwarzania filmów można znaleźć na
stronie 41.
Sprawdzanie liczby możliwych do zarejestrowania zdjęć/czasu nagrywania
• Czas nagrywania można wydłużyć przestrzegając poniższych zaleceń:
– Chronić aparat przed bezpośrednim operowaniem promieni słonecznych.
– Wyłączać aparat, gdy nie jest używany.
– W miarę możliwości używać statywu i nie włączać funkcji SteadyShot.
• Maksymalny rozmiar pliku filmowego wynosi około 2 GB. W momencie
osiągnięcia rozmiaru pliku 2 GB zapis przerywany jest automatycznie w
przypadku ustawienia [MP4] w pozycji [Format pliku], bądź automatycznie
tworzony jest nowy plik filmowy w przypadku ustawienia [AVCHD 60i/60p]/
[AVCHD 50i/50p] w pozycji [Format pliku].
• Maksymalny czas nagrywania w trybie ciągłym wynosi 29 minut.
250
Aparat
[System]
Typ aparatu
Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywami
Obiektyw
Obiektyw z mocowaniem A
[Czujnik obrazu]
Format obrazu
23,5 mm × 15,6 mm (format APS-C), przetwornik
obrazu CMOS
Łączna liczba pikseli przetwornika obrazu
Około 24 700 000 pikseli
Efektywna liczba pikseli aparatu
Około 24 300 000 pikseli
[SteadyShot]
W przypadku zdjęć
System: Mechanizm przesuwania przetwornika
obrazu
Efekt: Zmiana czasu otwarcia migawki o mniej
więcej 2,5 EV do 4,5 EV (zależy od warunków
fotografowania i zamocowanego obiektywu)
W przypadku filmów
System: Elektroniczny
[Funkcja zapobiegająca osiadaniu kurzu]
System
Ochronna powłoka antystatyczna na filtrze
dolnoprzepustowym i mechanizm przesuwania
przetwornika obrazu
[System autofokusa]
System
System TTL z detekcją fazy, 19 punktów
(11 punktami krzyżowymi)
Zakres czułości
–1 EV do 18 EV (przy ekwiwalencie ISO 100)
Wspomaganie AF
W przybliżeniu od 1 m do 7 m
[Wizjer elektroniczny]
Typ
Wizjer elektroniczny (elektroluminescencja
organiczna)
Rozmiar ekranu
1,3 cm (typ 0,5)
Całkowita liczba punktów 2 359 296 punktów
251
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Dane techniczne
Dane techniczne
Pole widzenia
100%
Powiększenie
1,09 × z obiektywem 50 mm przy nieskończoności,
–1 m–1 (dioptrii)
Odległość widzenia
Około 27 mm od muszli ocznej, 22 mm od ramy
muszli ocznej przy –1 m–1
Korekcja dioptryczna
–4,0 m–1 do +3,0 m–1 (dioptrii)
[Monitor LCD]
Panel LCD
7,5 cm (typ 3,0) typu TFT
Całkowita liczba punktów 921 600 (640 × 3 (RGB) × 480) punktów
[Kontrola ekspozycji]
Element pomiarowy
Matryca CMOS typu „Exmor”
Metoda pomiaru
1 200-strefowy pomiar szacunkowy
Zakres pomiaru
Od –2 EV do +17 EV w trybach: wielopunktowym,
centralnie ważonym, punktowym (przy
ekwiwalencie ISO 100 z użyciem obiektywu F1,4)
Czułość ISO (Zalecany wskaźnik ekspozycji)
Zdjęcia: AUTO, ISO od 50 do 16 000 (co 1 EV)
Filmy: AUTO, ISO od 100 do 1 600 (co 1 EV)
Kompensacja ekspozycji
±5,0 EV (z przełączanym skokiem 1/3 lub 1/2 EV)
[Migawka]
Typ
Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa o
przebiegu pionowym
Zakres czasów otwarcia
Zdjęcia: Od 1/8 000 sekundy do 30 sekund, opcja
bulb
Filmy: Od 1/8 000 sekundy do 1/4 sekundy (co 1/3),
do 1/60 w trybie AUTO
Synchronizacja błysku
1/250 sekundy
[Wbudowana lampa błyskowa]
Liczba przewodnia
GN 12 (w metrach dla ISO 100)
Czas ładowania
Około 3 sekund
Szerokość kątowa błysku
Odpowiadająca obiektywowi 16 mm (ogniskowa
podana na obiektywie)
Korekcja błysku
±3,0 EV (z przełączanym skokiem 1/3 lub 1/2 EV)
252
Dane techniczne
Ustawienie ISO
Przysłona F2.8
100 1 m – 4,2 m
F4.0
F5.6
1m–3m
1 m – 2,1 m
200 1,4 m – 6 m
1,4 m – 4,2 m 1,4 m – 3 m
400 2 m – 8,4 m
2m–6m
2 m – 4,2 m
800 2,8 m – 12 m 2,8 m – 8,4 m 2,8 m – 6 m
[Zdjęcia seryjne]
Szybkość zdjęć seryjnych
AE z priorytetem zdjęć seryjnych: Maksymalnie
12 zdjęcia na sekundę/
: Maksymalnie 8 zdjęć
na sekundę/
: Maksymalnie 3 zdjęć na sekundę
• Warunki pomiarów. Szybkość wykonywania
zdjęć seryjnych jest mniejsza w zależności od
warunków.
Maksymalna liczba zdjęć seryjnych
W trybie AE z priorytetem zdjęć seryjnych
Bardzo wysoka: 13 zdj./Wysoka: 17 zdj./Standard:
17 zdj./RAW & JPEG: 11 zdj./RAW: 13 zdj.
W trybie zdjęć seryjnych
Bardzo wysoka: 13 zdj./Wysoka: 18 zdj./Standard:
18 zdj./RAW & JPEG: 11 zdj./RAW: 13 zdj.
[Powiększanie podczas odtwarzania]
Zakres skalowania
Rozmiar obrazu: L: Około ×1,0 – ×13,6/
M: Około ×1,0 – ×9,9/S: Około ×1,0 – ×6,8
[Format nagrywania]
Format pliku
Zgodny z JPEG (DCF wer. 2.0, Exif wer. 2.3, MPF
Baseline), zgodny z DPOF
Zdjęcia 3D
Zgodne z formatem MPO (rozszerzony MPF
(obraz różnicowy))
Film (format AVCHD)
Zgodny z AVCHD wer. 2.0
Obraz: MPEG-4 AVC/H.264
Dźwięk: Dolby Digital 2ch, z funkcją Dolby Digital
Stereo Creator
• Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Film (format MP4)
Obraz: MPEG-4 AVC/H.264
Dźwięk: MPEG-4 AAC-LC 2ch
253
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Zakres błysku
Dane techniczne
[Noœniki danych]
Karta „Memory Stick PRO Duo”, karta SD
[Złącza wejœcia/wyjœcia]
USB
miniB, Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI
Gniazdo mini HDMI
Gniazdo mikrofonu
stereo, 3,5 mm typu minijack
Gniazdo REMOTE
[Zasilanie, dane ogólne]
Używany akumulator
Akumulator NP-FM500H
[Inne]
Mikrofon
Stereofoniczny
Głośnik
Monofoniczny
Exif Print
Zgodny
PRINT Image Matching III Zgodny
Wymiary
Około 142,6 mm × 104,0 mm × 80,9 mm
(szer./wys./głęb., bez występów)
Waga
Około 732 g (z akumulatorem i kartą „Memory
Stick PRO Duo”)
Około 653 g (sam korpus)
Temperatura pracy
od 0 °C do 40 °C
Zgodnoœć danych obrazu
• Niniejszy aparat jest zgodny ze specyfikacją DCF (Design rule for
Camera File system), uniwersalnym standardem wyznaczonym przez
organizację JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Nie gwarantuje się możliwości odtworzenia w innych urządzeniach
obrazów zarejestrowanych tym aparatem ani możliwości odtworzenia w
tym aparacie obrazów zarejestrowanych lub przetworzonych w innym
urządzeniu.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
254
Dane techniczne
BC-VM10A Ładowarka akumulatora
Znamionowe parametry wejściowe
100 V - 240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz, 9 W
Znamionowe parametry wyjściowe
Prąd stały 8,4 V, 0,75 A
Zakres temperatur roboczych
od 0 °C do 40 °C
Zakres temperatur przechowywania
od –20 °C do +60 °C
Maksymalne wymiary
Około 70 mm × 25 mm × 95 mm (szer./wys./głęb.)
Waga
Około 90 g
Akumulator NP-FM500H
Używany akumulator
Akumulator litowo-jonowy
Napięcie maksymalne
Prąd stały 8,4 V
Napięcie znamionowe
Prąd stały 7,2 V
Maksymalne napięcie ładowania
Prąd stały 8,4 V
Maksymalny prąd ładowania
2,0 A
Pojemność
Typowa
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimalna
11,5 Wh (1 600 mAh)
Maksymalne wymiary
Około 38,2 mm × 20,5 mm × 55,6 mm
(szer./wys./głęb.)
Waga
Około 78 g
255
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
Ładowarka/Akumulator
Dane techniczne
Obiektyw
DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL1855)
DT 16-50mm
F2.8 SSM
(SAL1650)
DT 18-135mm
F3.5-5.6 SAM
(SAL18135)
27–82,5
24–75
27–202,5
7–8
13–16
11–14
76°-29°
83°-32°
76°-12°
Minimalna
odległoœć z
ostroœcią** (m)
0,25
0,3
0,45
Maksymalne
powiększenie (X)
0,34
0,2
0,25
Minimalny f-stop
f/22-36
f/22
f/22-36
55
72
62
Wymiary (maks.
œrednica ×
wysokoœć)
(orient., mm))
69,5×69
81×88
76×86
Waga (orient., g)
210
577
398
Nazwa (nazwa
modelu)
Odpowiednik
ogniskowej w
aparacie
małoobrazkowym*
(mm)
Grupy-elementy
obiektywu
Kąt widzenia
obiektywu*
Œrednica filtra (mm)
* Wartości odpowiadające ogniskowej i kątowi widzenia aparatu
małoobrazkowego (35 mm) oparto na aparacie cyfrowym z wymiennymi
obiektywami wyposażonym w przetwornik obrazu formatu APS-C.
** Minimalna odległość z ostrością to najmniejsza odległość od przetwornika
obrazu do obiektu.
• Ten obiektyw został wyposażony w koder odległości. Koder odległości
umożliwia precyzyjniejszy pomiar (ADI) przy użyciu lampy błyskowej do
ADI.
• W zależności od mechanizmu obiektywu, ogniskowa może zmieniać się wraz
ze zmianą odległości fotografowania. Ogniskowa ustalana jest przy założeniu,
że obiektyw ma ustawioną ostrość na nieskończoność.
256
Dane techniczne
Długoœć ogniskowej
Kąt obrazu w opisywanym aparacie jest mniejszy niż w aparatach
małoobrazkowych (35 mm). Można znaleźć orientacyjny odpowiednik
ogniskowej aparatu małoobrazkowego i fotografować przy takim samym
kącie obrazu, zwiększając ogniskową obiektywu o połowę.
Na przykład, stosując obiektyw 50 mm, można uzyskać orientacyjny
odpowiednik obiektywu 75 mm aparatu małoobrazkowego.
257
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
• Pozycja nieskończoności uwzględnia pewne regulacje mające na celu
kompensację przesunięcia ostrości wraz ze zmianą temperatury. Aby zrobić
zdjęcie obiektu przy odległości ustawionej na nieskończoność w trybie MF,
należy skorzystać z wizjera i ustawić ostrość.
Dane techniczne
Znaki towarowe
•
jest znakiem towarowym
Sony Corporation.
• „Memory Stick”,
, „Memory
Stick PRO”,
,
„Memory Stick Duo”,
, „Memory
Stick PRO Duo”,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory
Stick Micro”, „MagicGate” i
są znakami
towarowymi Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM” jest znakiem
towarowym Sony Corporation.
• „PhotoTV HD” jest znakiem
towarowym Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” i logotyp
„AVCHD Progressive” są
znakami towarowymi Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ są
znakami towarowymi Blu-ray
Disc Association.
• Dolby oraz symbol podwójnej
litery D są znakami towarowymi
Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, DirectX i
Windows Vista są zastrzeżonymi
znakami towarowymi lub
znakami towarowymi Microsoft
Corporation w USA i/lub w
innych krajach.
• HDMI, logo HDMI i HighDefinition Multimedia Interface
są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami
towarowymi HDMI Licensing
LLC.
258
• Macintosh i Mac OS są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi Apple Inc.
• PowerPC jest znakiem
towarowym IBM Corporation w
USA.
• Intel, Intel Core, MMX
i Pentium są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi Intel
Corporation.
• Logo SDXC jest znakiem
towarowym SD-3C, LLC.
• Eye-Fi jest znakiem towarowym
Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard jest znakiem
towarowym MultiMediaCard
Association.
• „ ” i „PlayStation” są
zastrzeżonymi znakami
towarowymi Sony Computer
Entertainment Inc.
• Adobe jest zastrzeżonym
znakiem towarowym lub
znakiem towarowym Adobe
Systems Incorporated w USA
i/lub w innych krajach.
• Oprócz powyższych, używane w
instrukcji nazwy systemów i
produktów są zazwyczaj znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi ich
twórców lub producentów. W
niniejszej instrukcji symbole ™ i
® nie zawsze są używane.
Dane techniczne
Rozwiązywanie problemów/Pozostałe informacje (Obsługa zaawansowana)
• Możliwości konsoli PlayStation 3
można zwiększyć, pobierając
aplikację na konsolę PlayStation 3
ze sklepu PlayStation Store (tam,
gdzie jest dostępny).
• Do pobrania aplikacji na konsolę
PlayStation 3 wymagane jest
posiadanie konta PlayStation
Network. Dostępne tam, gdzie
dostępny jest sklep PlayStation
Store.
259
Indeks
Indeks
Cyfry
3D...............................47, 106, 238
Bracketing seryjny................. 165
„BRAVIA” Sync................... 179
A
C
Adobe RGB............................186
AF ze spustem ..........................65
Akumulator.................25, 27, 242
Auto błysk .........................49, 145
Auto HDR ..............................152
Auto podgląd ..........................187
Autofokus ...............................123
AUTO+ .............................45, 100
Aut. akt. godz. GPS ...............182
AVCHD ....................80, 121, 235
Centraln. ważony ................... 142
Chroń ...................................... 175
Cyfrowy wskaźnik
wypoziomowania................. 93
Czas otwarcia migawki.......... 111
Czujnik muszli ocznej.............. 20
Czułość ISO............................ 149
Czyszczenie ............................ 213
B
Balans bieli..............................158
Bezpośrednie ostrzenie
ręczne...................................134
Bezprzewodowa lampa
błyskowa..............................146
Blokada AE ............................141
Blokada ostrości .....................126
Bł. zamykający ..................49, 145
Bł.wypełniający.................49, 145
Bracket DRO..........................168
Bracketing ...............................165
Bracketing balansu bieli ........167
Bracketing błysku...................165
Bracketing pojedynczy ..........165
260
D
Dane pomocnicze GPS ......... 181
Dane techniczne .................... 251
Długość ogniskowej............... 257
Drukuj..................................... 211
E
Efekt wizualny ....................... 154
Ekspozycji ręcznej ................. 112
Eye-Fi...................................... 194
Eye-Start AF ............................ 66
F
Filtr kolorowy ........................ 160
Format obrazu ....................... 183
Format pliku filmowego ....... 120
Formatuj ................................. 192
Indeks
Gniazdo DC-IN ....................... 22
GPS ................................. 180, 236
Komp. ob.: Aberracja
chromatyczna ..................... 191
Komp. ob.: Winietowanie
obrzeża................................ 191
Komp. ob.: Zniekształc. ........ 191
Komp.eksp.pokr................. 52, 68
Kontrast .................................. 155
Korekcja błysku ..................... 143
Korekcja dioptryczna .............. 36
Krajobraz .......................... 46, 101
H
L
Histogram ................................. 92
Lampa błys. wył................ 49, 145
Liczba zdjęć możliwych do
zapisania ..................... 246, 247
Linia siatki .............................. 187
Fotografowanie ........................ 38
Fotografowanie BULB ......... 114
Funkcja przyc. AEL .............. 188
Funkcja SteadyShot................. 98
Funkcja zapobiegająca osiadaniu
kurzu ................................... 213
G
I
Image Data Converter ............ 77
Indeks obrazów........................ 58
Inteligentny teleobiektyw ..... 163
J
Jakość ...................................... 183
Jakość obrazu ......................... 183
Jasność LCD .......................... 189
Język.......................................... 72
JPEG ....................................... 183
K
Ładowanie akumulatora ......... 25
M
Makro ................................ 46, 101
Menu ......................................... 64
Monitor LCD ............. 83, 94, 170
Muszla oczna ............................ 90
N
Naciskanie do połowy ............. 39
Nadruk daty............................ 211
Nagrywanie dźwięku filmu ... 122
Nagrywanie filmów.......... 40, 117
Nastawia region........................ 35
Nastaw.AF-A ......................... 134
261
Indeks
Karta pamięci ................... 27, 240
Kasuj ................................. 42, 176
Kolejn.bracket.......................... 69
Kompensacja ekspozycji ......... 51
Komputer ................................. 74
Ł
Indeks
Nast.komp.eksp. .......................68
Nast.pokr.ster. ..........................68
Nast.priorytetu..........................65
Nasycenie ................................155
Nazwa katalogu ......................193
Nocny portret....................46, 101
Nowy katalog ..........................193
Numer pliku ............................192
O
Obiektyw ...................................30
Obróć .......................................172
Obszar AF ...............................127
Odz. bazę dan. obr. ................194
Oglądanie zdjęć na ekranie
telewizora ......................59, 178
Oprogramowanie .....................76
Opt. D-Range .........................151
Ostrość.............................123, 155
Oszcz.energii ...........................190
P
Pamięć MR..............................196
Panel wyświetlacza ...................97
Pasek na ramię..........................22
Pilot ....................................22, 168
Pilot bezprzewodowy .............168
PMB ...........................................78
PMB Launcher .........................77
Podgląd ....................................110
Pojd. zdj. Auto+......................100
Pokaz zdjęć..............................173
262
Połączenie USB ..................... 203
Portret ............................... 46, 101
Potw.kasowania ....................... 72
Powiększenie.......................... 132
Powiększone zdjęcie................ 57
Prędkość AF............................. 69
Priorytet migawki .................. 111
Priorytet przysłony ................ 108
Program Auto ........................ 107
Przednie pokrętło
regulacyjne ........................... 57
Przeglądanie obrazów ..... 41, 172
Przestrzeń barw ..................... 186
Przycisk AEL ......................... 185
Przycisk AF/MF..................... 188
Przycisk blok.ostrości.............. 68
Przycisk Fn ......................... 60, 62
Przycisk Podgląd.................... 189
Przycisk wielofunkcyjny ......... 60
Przysłona ................................ 108
Przywołanie pamięci ............. 196
Punktowy................................ 142
R
RAW ....................................... 183
Redukcja drgań aparatu ......... 98
Reduk. szumu wiatru ............ 122
Red. czerw. oczu ...................... 66
Red.sz.dł.naśw........................ 185
Red.sz.wys.ISO ...................... 185
Regulacja AF ......................... 128
Reg. błysku ............................. 143
Indeks
Rejestracja twarzy ................. 137
Ręczne ustawianie ostrości... 130
Rozdzielczość HDMI ............ 178
Rozległa panorama.... 47, 56, 104
Rozmiar obrazu ....................... 55
Tryb błysku................. 49, 87, 145
Tryb oglądania ....................... 172
Tryb pomiaru.......................... 142
Tryb pracy......................... 53, 164
Tworzenie płyty................ 80, 208
Tylne pokrętło regulacyjne..... 57
S
Samowyzw .............................. 165
Scena nocna...................... 46, 101
Seria zdjęć Auto+ .................. 100
Seryjne wykonywanie
zdjęć .................................... 164
Skala EV ......................... 113, 167
Skraplanie wilgoci.................. 231
Sporty ................................ 46, 101
Sterowanie AF/MF................ 135
STER.PRZEZ HDMI .......... 179
Strefa twórcza ........................ 155
Sygnały audio ........................... 71
Synchronizacja z krótkimi
czasami naświetlania ......... 145
Synchronizacja z wolną
migawką.............................. 147
Œ
Śledzenie obiektu .................. 129
Światło zastane....................... 167
Temp. barw............................. 160
Tryb AE z priorytetem
zaawansowanych zdjęć
seryjnych....................... 48, 106
Ustawianie daty/czasu ............. 33
Ustawianie zegara.................... 33
Ustawienie nagrywania ......... 121
Ustaw.DPOF .......................... 211
W
Wersja ..................................... 202
Wieloklatkowa redukcja
szumów ............................... 150
Wielosegmentowy.................. 142
Wizjer ...................................... 190
Własny balans bieli ................ 161
Wskaźnik ostrości .................. 125
Wspomaganie AF .................. 128
Współczynnik kompresji....... 183
Współcz.mocy......................... 144
Wybierz kat. NAGR.............. 193
Wybór sceny ..................... 46, 101
Wykrywanie twarzy ............... 136
Wyświetl. odtw ....................... 174
Wyśw. podgląd na żywo .......... 94
Wyzeruj ................................... 198
Wyzw. bez obiek. ................... 187
263
Indeks
T
U
Indeks
Z
Z ręki o zmierzchu ...........46, 101
Zachód słońca ...................46, 101
Zdefiniowany balans bieli .....159
Zdjęcie z uśmiechem..............138
264
Indeks
265
266
Download PDF

advertising