Sony | DSLR-A900 | Sony DSLR-A900 DSLR-A900 Sam korpus (bez obiektywu) Instrukcja obsługi (RMT-DSLR1)

4-117-562-PL (1)
Pilot
Instrukcja obsługi
RMT-DSLR1
© 2010 Sony Corporation
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego produktu prosimy
o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prosimy
ponadto o pozostawienie instrukcji do wykorzystania
w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie
wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
Dla klientów w Europie
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być
zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów
pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy
się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
został kupiony.
Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów (dotyczy
krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)

Ten symbol na baterii, akumulatorze lub
opakowaniu oznacza, że produkt nie
powinien być zaliczany do odpadów
domowych.
Na pewnych bateriach lub akumulatorach symbol ten może
być używany razem z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy
bateria lub akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci
lub 0,004% ołowiu.
Prawidłowe usunięcie baterii lub akumulatora zapobiegnie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie baterii lub
akumulatora. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu
surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub spójności
danych wymaga stałego podłączenia do wewnętrznej
baterii lub akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora
należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi serwisu.
Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii lub
akumulatora, wyeksploatowany produkt należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy
się zapoznać z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym
bezpiecznego usuwania baterii lub akumulatora z produktu.
Baterię lub akumulator należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem
zużytych baterii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu
tego produktu, baterii lub akumulatorów, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
został kupiony.
< Uwaga dla klientów z krajów,
w których obowiązują dyrektywy UE >
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej
upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny
zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
Uwagi eksploatacyjne
Charakterystyka
Uwaga o baterii
RMT-DSLR1 to pilot przeznaczony do użytku
z lustrzankami cyfrowymi Sony (zwanymi dalej
„aparatem”), które są wyposażone w czujnik zdalnego
sterowania.
Pilot umożliwia sterowanie aparatem.
 Używając pilota, można wykonywać zdjęcia i wyświetlać
je na telewizorze.*
Fotografowanie
Wyświetlanie obrazu
Powiększanie lub zmniejszanie wyświetlanego obrazu
(pokazu slajdów) pozwala w prosty sposób
 Przycisk
rozpocząć pokaz slajdów na telewizorze.*
 Kiedy aparat jest podłączony do drukarki z PictBridge,
można w prosty sposób drukować obrazy wyświetlane
na telewizorze – wystarczy nacisnąć przycisk PRINT na
pilocie.**.
 Żywotność baterii zależy od ich daty produkcji. Baterie
wyprodukowane dawno mogą działać krócej, nawet jeśli
są nowe. Zaleca się przygotowanie zapasowych baterii.
Wydajność baterii maleje wraz z temperaturą. Aby
przywrócić normalną wydajność baterii, należy pozwolić
jej osiągnąć normalną temperaturę pokojową.
Temperatura w środowisku pracy
 Szybkie zmiany temperatury mogą wywołać kondensację
wilgoci wewnątrz urządzenia. Jeśli urządzenie ma być
bezpośrednio przeniesione z zimnego do ciepłego
miejsca, należy je włożyć do szczelnej torebki foliowej
i usunąć z tej torebki jak najwięcej powietrza. Urządzenie
można wyjąć z torebki, gdy temperatura powietrza
wokół torebki będzie mogła stopniowo wzrosnąć.
Inne ostrzeżenia
 Urządzenie nie jest wodoodporne. W razie jego kontaktu
z wodą należy wytrzeć je do sucha miękką ściereczką
i jak najszybciej dostarczyć do najbliższej autoryzowanej
stacji serwisowej Sony.
 Nigdy nie próbować rozbierać urządzenia. Aby
naprawić urządzenie, należy je dostarczyć do najbliższej
autoryzowanej stacji serwisowej Sony.
 Do czyszczenia urządzenia można użyć czystej, suchej
ściereczki. Chronić urządzenie przed kontaktem
z alkoholem lub innymi chemikaliami.
 Nigdy nie zostawiać urządzenia w miejscach narażonych
na skrajne temperatury, takich jak schowek na
rękawiczki w samochodzie, ani w miejscach wilgotnych.
 Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami. Grozi to
porażeniem prądem.
Zgodność
 Informacji o zgodności tego urządzenia z lustrzanką
cyfrową należy szukać pod następującym adresem:
http://www.sony.net
* Te funkcje działają tylko po podłączeniu aparatu do
telewizora.
**Ta funkcja działa tylko wówczas, gdy aparat jest
podłączony do telewizora HD przewodem HDMI.

10
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
9
Wykaz elementów
1 Przycisk 2 SEC (zwalniania migawki po 2 sekundach)
2 Przycisk SHUTTER
(histogramu)
3 Przycisk
4 Przycisk DISP
(indeksu)
5 Przycisk
(obrotu)
6 Przycisk
(odtwarzania)
7 Przycisk
8 Przycisk MENU
9 Przycisk PRINT
10Nadajnik
(pokazu slajdów)
11Przycisk
12Przyciski / (zwiększania / zmniejszania skali)
13Przycisk (kasowania)
14//// (wybierak wielofunkcyjny)
Uwagi
Z wyjątkiem przycisków 2 SEC i SHUTTER, wszystkie
przyciski na pilocie działają po podłączeniu aparatu do
telewizora.

Przygotowanie do
pracy

 Przed użyciem pilota należy wyjąć wkładkę izolacyjną
.
 Aby sterować aparatem, kieruj pilot w stronę czujnika
zdalnego sterowania z przodu aparatu.

Wymiana baterii
w pilocie


1 Wciskając występ , wsuń paznokieć
w szczelinę i wyciągnij oprawkę baterii.
2 Wyjmij starą baterię i włóż nową tak, aby
strona + znajdowała się u góry.
3 Z powrotem wsuń oprawkę baterii do
wnętrza pilota, tak aby rozległ się trzask.


OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe obchodzenie się z baterią grozi wybuchem.
Nie ładować, nie rozbierać ani nie palić baterii.
 Kiedy bateria litowa jest bliska wyczerpania, może
się zmniejszyć zasięg pilota albo pilot będzie działał
niewłaściwie. W takim przypadku należy wymienić
baterię na baterię litową Sony CR2025.
Użycie innej baterii stwarza ryzyko pożaru lub wybuchu.
Zdjęcia
Sprawdź, czy fotografowany obiekt jest ostry,
i naciśnij przycisk SHUTTER lub 2 SEC.
Przycisk SHUTTER
Naciśnięcie tego przycisku powoduje natychmiastowe
wyzwolenie migawki.
Przycisk 2 SEC
Naciśnięcie tego przycisku wyzwala migawkę z mniej
więcej dwusekundowym opóźnieniem.
 Informacji o ustawieniach należy szukać w instrukcji
obsługi aparatu.
 Pozostałych przycisków używa się po podłączeniu
aparatu do telewizora.
Użycie pilota do sterowania
wyświetlaniem, gdy aparat
jest podłączony do telewizora
Podłączenie aparatu do telewizora przewodem wideo lub
HDMI i włączenie trybu odtwarzania umożliwia użycie
pilota do sterowania wyświetlaniem. Większość przycisków
na pilocie pełni takie same funkcje jak przyciski na
aparacie.
 Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.
 Przycisków SHUTTER, 2 SEC i PRINT używa się
podczas wykonywania zdjęć lub gdy aparat jest
podłączony do drukarki z PictBridge.
Pokaz slajdów
Przycisk
(pokazu slajdów) na pilocie pozwala w prosty
sposób rozpocząć / zatrzymać pokaz slajdów. Podczas
pokazu slajdów pilot pozwala na użycie następujących
funkcji:
wyświetlanie poprzedniego / następnego obrazu
przyciskami  / .
Wstrzymywanie / wznawianie pokazu slajdów
przyciskiem .
Drukowanie
Kiedy aparat jest podłączony do telewizora HD przewodem
HDMI, można w prosty sposób drukować obrazy
wyświetlane na telewizorze.
1 Podłącz aparat do telewizora.
2 Podłącz aparat do drukarki zgodnej
z PictBridge.
3 Wyświetl obraz, z którego chcesz wykonać
odbitkę.
4 Naciśnij przycisk PRINT na pilocie.
 Informacji o drukowaniu należy szukać w instrukcji
obsługi aparatu.
Dane techniczne
Bateria
Bateria litowa 3V (CR2025)
Wymiary
Około 41,5 × 94,5 × 13,5 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga
Około 27 g (bez baterii)
Temperatura w środowisku pracy
0 ˚C do 40 ˚C
Temperatura w warunkach przechowywania
-20 ˚C do +60 ˚C
Dostarczane wyposażenie
Pilot RMT-DSLR1 (1 szt.)
(z zainstalowaną baterią litową 3V
(CR2025))
Zestaw drukowanej dokumentacji
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
jest znakiem handlowym Sony Corporation.
Download PDF

advertising