Sony | SEL50M28 | Sony SEL50M28 Makroobiektyw 50 mm F2,8 Inne

4-535-696-11(1) (PL)
Wymienny obiektyw
Środki ostrożności przed użyciem
Polski
Punkt „Środki ostrożności przed użyciem” zawiera
informacje, z którymi należy się zapoznać przed
rozpoczęciem korzystania z obiektywu, np. środki
ostrożności typowe dla obiektywów. Sposób korzystania
z poszczególnych obiektywów jest opisany w punkcie
„Instrukcja obsługi” w osobnym arkuszu. Przed
użyciem obiektywu należy zapoznać się z obydwoma
dokumentami.
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia
na działanie deszczu ani wilgoci.
Nie patrzeć na słońce bezpośrednio przez obiektyw.
Grozi to uszkodzeniem lub utratą wzroku.
Przechowuj obiektyw pamięci w miejscach niedostępnych
dla małych dzieci.
Istnieje niebezpieczeństwo wypadku lub obrażeń ciała.
Uwagi dla klientów w Europie
©2016 Sony Corporation
Pozbycie się zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i pozostałych krajów europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Właściwa utylizacja
urządzenia ułatwia zapobieganie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego. Recykling materiałów pomaga chronić surowce
naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego produktu należy
skontaktować się z miejscową jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym kupiono ten produkt.
Informacja dla klientów zamieszkałych
w krajach stosujących dyrektywy UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia
Kwestie zgodności produktu z wymaganiami UE:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
(ciąg dalszy na drugiej stronie)
(ciąg dalszy z pierwszej strony)
Uwagi dotyczące używania





Nie należy narażać obiektywu na światło słoneczne lub inne
źródło jasnego światła. Nieprawidłowe działanie aparatu
i obiektywu lub pożar mogą być skutkami skupienia światła.
Jeśli okoliczności wymagają, aby zostawić obiektyw na słońcu,
należy pamiętać o założeniu przykrywki.
Należy zachować ostrożność, aby podczas zakładania
obiektywu/telekonwertera nie narazić go na wstrząsy
mechaniczne.
Należy przechowywać obiektyw/telekonwerter zawsze
z założoną przykrywką.
Aby nie dopuścić do powstania pleśni, nie przechowywać
obiektywu przez dłuższy okres w bardzo wilgotnych
miejscach.
Nie wolno dotykać styków obiektywu. Jeśli brud lub
inne zanieczyszczenia dostaną się na styki obiektywu,
mogą zakłócać lub blokować wysyłanie i odbieranie
sygnałów między obiektywem a aparatem, prowadząc
do nieprawidłowego działania.
Skraplanie
Po przeniesieniu obiektywu bezpośrednio z zimnego
do ciepłego miejsca może wystąpić zjawisko skraplania.
Aby temu zapobiec, należy umieścić obiektyw w torebce
foliowej lub zabezpieczyć go w podobny sposób. Obiektyw
można wyjąć, gdy temperatura powietrza w torebce zrówna
się z temperaturą otoczenia.
Czyszczenie obiektywu



Nie należy dotykać powierzchni obiektywu.
Jeśli obiektyw się zabrudzi, należy usunąć kurz za pomocą
dmuchawy i wytrzeć obiektyw miękką i czystą ściereczką
(zaleca się użycie ściereczki czyszczącej).
Nie należy używać żadnych rozpuszczalników organicznych,
takich jak rozcieńczalnik lub benzyna, do czyszczenia
obiektywu lub stożka aparatu.
Download PDF

advertising