Sony | SELP18110G | Sony SELP18110G E PZ 18–110 mm F4 G OSS Instrukcja obsługi

4-590-042-03(1) (PL)


1
2
3
4
5
6
Obiektyw wymienny
Instrukcja obsługi
Polski
10
9
8
Niniejsza instrukcja wyjaśnia, jak używać
obiektywów. Środki ostrożności wspólne dla
wszystkich obiektywów, np. uwagi na temat
eksploatacji, zebrano w osobnym arkuszu
zatytułowanym „Uwagi przed użyciem”.
Przed użyciem obiektywu należy zapoznać się
z obydwoma dokumentami.
7
11
E PZ 18-110mm
F4 G OSS
12
16
17
Mocowanie E
13 14
18 19
21
20
SELP18110G
22
Ten obiektyw został zaprojektowany dla aparatów
Sony α wyposażonych w system mocowania
E-mount. Używanie go z aparatami z systemem
mocowania A-mount jest niemożliwe.
W celu zasięgnięcia dalszych informacji odnośnie do
kompatybilności obiektywu prosimy o odwiedzenie
lokalnej strony firmy Sony albo o kontakt
z dystrybutorem firmy Sony lub miejscowym
przedstawicielem serwisu firmy Sony.
Uwagi dotyczące użytkowania

13
26
25
24
28
15
23
27


–1



©2016 Sony Corporation

–2


Nie należy narażać obiektywu na działanie światła
słonecznego i innych jasnych źródeł światła. Może to
skutkować uszkodzeniem korpusu aparatu i obiektywu
lub powstaniem dymu albo ognia na skutek efektu
skupienia promieni świetlnych. W przypadku gdy
okoliczności wymagają pozostawienia obiektywu
w miejscu narażonym na działanie promieni
słonecznych, należy założyć przykrywkę obiektywu.
Jeżeli zamocowana jest osłona przeciwsłoneczna,
należy zamknąć ruchomą osłonę obiektywu.
W przypadku wykonywania fotografii w kierunku
„pod słońce” należy upewnić się, że słońce nie znajduje
się w zakresie kąta widzenia. W przeciwnym wypadku
promienie słoneczne mogą zostać skupione w ognisku
aparatu, powodując powstanie dymu lub ognia. Słońce
znajdujące się w pobliżu kąta widzenia może również
powodować powstanie dymu lub ognia.
Przenosząc aparat z zamocowanym obiektywem,
należy zawsze trzymać mocno zarówno aparat,
jak i obiektyw.
Ten obiektyw nie jest wodoodporny, choć
zaprojektowano go z myślą o odporności na kurz
i zachlapanie. W przypadku używania go podczas
deszczu należy zabezpieczyć obiektyw przed kroplami
wody.
Dźwigienka zoomu może być zamontowana na
pierścieniu zoomu lub nie.
Podczas przechowywania i przenoszenia urządzenia
uważaj, aby nie upadło. Podczas robienia zdjęć należy
używać stabilnego statywu.
Doświetlenie autofokusu znajdujące się na aparacie
może zostać zasłonięte przez obiektyw. Zaleca się
ustawienie opcji doświetlenia autofokusu na OFF.
Podczas nagrywania filmów dźwięk działającego
zoomu może zostać nagrany w zależności od aparatu
i warunków, w jakich nagrywany jest film. Użycie
zewnętrznego mikrofonu może pomóc zredukować
problem dotyczący nagrywania dźwięku zoomu.
 Identyfikacja elementów
1 Osłona przeciwsłoneczna 2 Przycisk PUSH
(zwolnienie osłony przeciwsłonecznej)
3 Pierścień ostrości 4 Pierścień zoomu
5 Pierścień przesłony 6 Styki obiektywu*
7 Wskaźnik przysłony 8 Wskaźnik ogniskowej
9 Wskaźnik odległości
10 Wskaźnik osłony przeciwsłonecznej
11 Przełącznik IRIS LOCK 12 Przełącznik przysłony
13 Wskaźniki wyboru kierunku obrotu zoomu
14 Przełącznik blokady wyboru kierunku obrotu
zoomu 15 Ruchoma osłona obiektywu
16 Dźwignia ruchomej osłony obiektywu
17 Skala odległości 18 Skala długości ogniskowej
19 Skala przysłony
20 Przełącznik kompensacji wstrząsów
21 Dźwignia POWER ZOOM
22 Wskaźnik mocowania obiektywu
23 Uchwyt do statywu (demontowalny)
24 Przełącznik ZOOM 25 Dźwigienka zoomu
26 Uchwyt podtrzymujący obiektyw
27 Dźwignia zwolnienia uchwytu do statywu
28 Gałka blokady uchwytu do statywu
* Nie należy dotykać styków obiektywu.
 Montaż/demontaż obiektywu
Jak zamontować obiektyw
(Patrz ilustracja –.)
1
2 Ustaw białą kropkę na tubusie
obiektywu w jednej linii z białą kropką
znajdującą się na korpusie aparatu
(wskaźnik mocowania obiektywu),
a następnie wsuń obiektyw
w mocowanie aparatu i obróć zgodnie
z ruchem wskazówek zegara do
momentu jego zatrzaśnięcia.




Z tym obiektywem niemożliwe jest używanie
wbudowanej lampy błyskowej aparatu. Najlepiej
zastosować zewnętrzną lampę błyskową
(sprzedawaną osobno).
Podczas używania lampy błyskowej obiektyw może
częściowo zasłonić światło lampy, powodując
powstanie cienia na dole obrazu.
Winietowanie

Podczas używania obiektywu rogi obrazu mogą być
ciemniejsze niż jego środek. Aby zredukować efekty
tego zjawiska (nazywanego winietowaniem), należy
zwiększyć wartość przysłony o 1 lub 2 kroki.
Przy zakładaniu obiektywu nie należy naciskać
przycisku odblokowywania obiektywu na korpusie.
Nie montować obiektywu pod kątem.
Jak zdemontować obiektyw
(Patrz ilustracja –).
Trzymając przycisk zwolnienia obiektywu
na aparacie, obróć obiektyw przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara do momentu
wyczucia oporu, a następnie wyjmij
obiektyw.
 Używanie statywu
Podczas używania statywu należy go zamocować
w uchwycie do statywu obiektywu, a nie — w punkcie
mocowania statywu w aparacie.
Montaż i demontaż uchwytu do
statywu
Demontaż uchwytu do statywu
(Patrz ilustracja ).
Uchwyt do statywu może zostać zdemontowany
z obiektywu, gdy statyw nie jest używany.
1
Zdemontuj obiektyw z aparatu.

Środki bezpieczeństwa podczas korzystania
z lampy błyskowej

Usuń tylną przykrywkę obiektywu oraz
osłonę korpusu aparatu.
Patrz „ Montaż/demontaż obiektywu” w celu
uzyskania dalszych szczegółów.
2 Obróć gałkę blokady uchwytu do
statywu w lewo, aby ją poluzować .
3 Naciskając dźwignię zwolnienia
uchwytu do statywu , zdemontuj
uchwyt do statywu, wysuwając go
w kierunku strzałki .

Podczas próby demontażu uchwytu do statywu bez
zdemontowania obiektywu uchwyt do statywu może
uderzyć w korpus aparatu lub w inne zamontowane
na nim wyposażenie. Zalecamy zdemontowanie
obiektywu przed demontażem uchwytu do statywu.
(Ciąg dalszy na drugiej stronie)



(2)
Jak otworzyć lub zamknąć migawkę
ruchomej osłony obiektywu
 Ustawianie ekspozycji
Przesuń dźwignię ruchomej osłony obiektywu
w położenie OPEN, żeby otworzyć osłonę
oraz w położenie CLOSE, żeby ją zamknąć.
(Patrz ilustracja –).
Przełącznik IRIS LOCK
Jak zdemontować osłonę obiektywu
Przytrzymaj przycisk PUSH (przycisk zwolnienia
blokady osłony obiektywu) i obróć osłonę obiektywu
w kierunku przeciwnym do jej zakładania.
 Zmiana przybliżenia


Używanie dźwigni POWER ZOOM
1
Ustaw przełącznik ZOOM w położenie
SERVO.
2 Przesuń dźwignię POWER ZOOM w celu
zmiany ogniskowej (ustawienia zoomu).
Przesuń dźwignię POWER ZOOM w stronę
położenia T (teleobiektyw), aby przybliżyć.
Przesuń dźwignię POWER ZOOM w stronę
położenia W (szerokokątny), aby oddalić.
Używanie pierścienia zoomu
1

Ustaw przełącznik ZOOM w pozycji
MANUAL.
2 Obróć pierścień zoomu w celu zmiany
ogniskowej (ustawienia zoomu).
a
Jak zmienić kierunek obrotu pierścienia
zoomu
(Patrz ilustracja -a).
Możesz zmienić kierunek obrotu pierścienia zoomu,
aby oddalać lub przybliżać.
1

Ustaw oznaczenie  przełącznika
blokady wyboru kierunku obrotu
zoomu w jednej linii ze wskaźnikiem
wyboru kierunku obrotu zoomu ()
(), obracając pierścień zoomu
w kierunku W.
2 Przesuń przełącznik blokady wyboru
kierunku obrotu zoomu w kierunku
oznaczonym strzałką.
3 Obróć pierścień zoomu w kierunku T.

a
(Ciąg dalszy tekstu z poprzedniej strony)
4 Ustaw wartość „18” na skali wartości
ogniskowej w jednej linii ze
wskaźnikiem ogniskowej. ()
Montaż uchwytu do statywu
1
Nasuń uchwyt do statywu na
mocowanie obiektywu do momentu
jego zatrzaśnięcia.

kierunku obrotu zoomu do
początkowego położenia, aby go
zablokować.
statywu w prawo, aby go zabezpieczyć.
Ʌ
Ʌ
Ʉ

Upewnij się, że gałka blokująca uchwyt do statywu
jest mocno dokręcona. W przypadku niedokręcenia
gałki blokady uchwytu do statywu obiektyw może
wypaść z uchwytu.
 Montaż osłony obiektywu

(1)
Zaleca się używanie osłony obiektywu w celu
zredukowania zjawiska flary i zapewnienia
maksymalnej jakości obrazu.
Aby zamocować osłonę obiektywu, zdejmij
przykrywkę obiektywu.
Ustaw oznaczenie na osłonie obiektywu
w jednej linii ze wskaźnikiem osłony
obiektywu na korpusie obiektywu,
a następnie wsuń osłonę w mocowanie
obiektywu i obróć zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do momentu jej
zatrzaśnięcia. (Patrz ilustracja –).
Obróć pierścień zoomu do momentu, aż usłyszysz
kliknięcie.
5 Przesuń przełącznik blokady wyboru
2 Obróć gałkę blokady uchwytu do
Ʉ
Gdy wartość na skali wartości ogniskowej „110”
osiągnie wskaźnik ogniskowej (), próba
obrócenia pierścienia zoomu powodować będzie
kliknięcie. Przed dalszym obracaniem pierścienia
upewnij się, że było słychać kliknięcie.
 Nastawianie ostrości
Aby ustawić ostrość w trybie AF/MF
Podczas używania funkcji autofokusu razem
z ręcznym ustawianiem ostrości lub podczas
nagrywania filmów ustaw pierścień ostrości
w położenie .
Jak ustawić ostrość w trybie FULL MF
Jeśli nie chcesz używać funkcji autofokusu, ustaw
pierścień ostrości w położenie , aby ręcznie
ustawiać ostrość.

Skala odległości jest jedynie wartością orientacyjną.

Minimalna wartość ustawienia ostrości jest różna
w trybie AF/MF oraz trybie FULL MF.
W trybie AF/MF: 0,4 m (W) – 0,95 m (T)
W trybie FULL MF: 0,95 m w całym polu
Po przesunięciu pierścienia ostrości z trybu AF/MF 
w tryb FULL MF  ostrość jest dostosowywana do
wartości określonej na skali odległości.

LOCK:
Można zablokować pierścień przysłony
na wartości „A” lub obracać go pomiędzy
wartościami f/4 i f/22.
RELEASE: Można obracać pierścień przysłony
pomiędzy punktem „A” a wartością f/22
na skali apertury.
Po zrównaniu punktu „A” na skali apertury ze
wskaźnikiem apertury aparat przechodzi w tryb
automatycznej przysłony i samodzielnie dostosowuje
ekspozycję. Można wtedy dostosować ilość światła,
ręcznie obracając pierścień przysłony pomiędzy
wartościami f/4 a f/22.
Ręczne ustawianie ilości światła
Obróć pierścień przysłony na wymaganą
wartość ekspozycji (wartość przysłony),
gdy aparat jest w trybie M lub trybie A.
Uwagi
Podczas kręcenia filmów ustaw przełącznik przesłony
na OFF. (Patrz ilustracja -a).
W przypadku zmiany wartości przysłony podczas
kręcenia filmu z przełącznikiem przysłony
ustawionym na ON dźwięk przesuwania pierścienia
przysłony może zostać nagrany.
 Używanie funkcji kompensacji
wstrząsów
Przełącznik kompensacji wstrząsów


ON: Kompensuje drgania aparatu.
OFF: Nie kompensuje drgań aparatu. Zaleca się
używanie statywu podczas robienia zdjęć.
Specyfikacje
Nazwa (nazwa modelu)
Ogniskowa (mm)
E PZ 18-110mm
F4 G OSS
SELP18110G
18–110
Odpowiednik 35 mm
ogniskoweja*¹ (mm)
27–165
Grupy elementów obiektywu
15–18
Kąt widzenia*²
76°-14° 30'
Minimalna wartość
ostrości*³ (m)
0,4–0,95
Maksymalne powiększenie (×)
0,122
Minimalna przysłona
f/22
Średnica filtra (mm)
95
Wymiary
(maksymalna średnica ×
wysokość) (wart. przybl., mm)
110 × 167,5
Masa (wart. przybl., g)
(bez uchwytu do statywu)
1105
Funkcja kompensacji
wstrząsów
Tak
*¹ Jest to odpowiednik ogniskowej dla formatu 35 mm
w przypadku zamontowania na aparacie cyfrowym
o wymiennej optyce wyposażonym w przetwornik
obrazu o rozmiarze APS-C.
*² Kąt widzenia jest podany dla aparatu cyfrowego
o wymiennej optyce wyposażonego w przetwornik
obrazu o rozmiarze APS-C.
*³ Minimalna ostrość to odległość od przetwornika
obrazu do fotografowanego obiektu.
 W zależności od konstrukcji obiektywu zmiana
odległości ostrzenia może powodować zmianę
ogniskowej. Podane wartości ogniskowej dotyczą
obiektywu nastawionego na nieskończoność.
Dostarczone wyposażenie
(Liczby w nawiasach określają liczbę sztuk).
Obiektyw (1), Przykrywka tylna obiektywu (1),
Osłona obiektywu (1), Futerał na obiektyw (1),
Dźwigienka zoomu (1), Przykrywka obiektywu (1),
Komplet dokumentacji w wersji drukowanej
Konstrukcja i specyfikacja mogą zostać zmienione
bez uprzedzenia.
oraz
są znakami towarowymi firmy
Sony Corporation.
Download PDF

advertising