Sony | DSLR-A550L | Sony DSLR-A550L DSLR-A550 Korpus ze zmiennoogniskowym obiektywem standardowym Instrukcja obsługi

Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w co
najmniej 70% z makulatury, przy użyciu tuszu na
bazie oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych
związków organicznych.
Ostrzeżenie
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
WAŻNE INSTRUKCJE
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
-ZACHOWAJ TE
INSTRUKCJE
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ABY ZMNIEJSZYĆ
RYZYKO POŻARU
I PORAŻENIA
PRĄDEM, POSTĘPUJ
ZGODNIE Z TYMI
INSTRUKCJAMI
Jeżeli kształt wtyczki nie pasuje do
gniazda elektrycznego, użyj adaptera
wtyczki (tzw. przejściówki) o właściwej
dla gniazda elektrycznego konfiguracji.
2
OSTRZEŻENIE
Akumulator
Nieprawidłowe obchodzenie się z
akumulatorem może doprowadzić do
jego wybuchu, pożaru lub nawet
poparzenia chemicznego. Należy
przestrzegać następujących uwag.
• Akumulatora nie należy demontować.
• Nie należy zgniatać ani narażać
akumulatora na zderzenia lub
działanie sił takich, jak uderzanie,
upuszczanie lub nadepnięcie.
• Nie należy doprowadzać do zwarcia
ani do zetknięcia obiektów
metalowych ze stykami akumulatora.
• Akumulatora nie należy wystawiać na
działanie wysokich temperatur
powyżej 60°C spowodowanych
bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych lub pozostawieniem w
nasłonecznionym samochodzie.
• Akumulatora nie należy podpalać ani
wrzucać do ognia.
• Nie należy używać uszkodzonych lub
przeciekających akumulatorów
litowo-jonowych.
• Należy upewnić się, że akumulator
jest ładowany przy użyciu oryginalnej
ładowarki firmy Sony lub urządzenia
umożliwiającego jego naładowanie.
• Akumulator należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
• Należy chronić akumulator przed
wilgocią i zamoczeniem.
• Akumulator należy wymienić tylko na
akumulator tego samego lub zbliżonego
typu, zgodnie z zaleceniami firmy Sony.
• Zużytych akumulatorów należy
pozbyć się szybko, tak jak opisano w
instrukcji.
Uwaga dla klientów
w Europie
Uwaga dla klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest
firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem
w sprawach bezpieczeństwa
produktu i Normy kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) jest firma
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Aby uzyskać informacje na temat
dowolnych usług lub gwarancji, należy
zapoznać się z adresami podanymi
w oddzielnych dokumentach o usługach
i gwarancji.
Niniejszy produkt został przetestowany
i uznany za spełniający wymagania
dyrektywy EMC dotyczące korzystania
z kabli połączeniowych o długości
poniżej 3 metrów.
Uwaga
Na obraz i dźwięk z urządzenia może
wpływać pole elektromagnetyczne
o określonej częstotliwości.
Uwaga
Jeśli ładunki elektrostatyczne lub
pola elektromagnetyczne spowodują
przerwanie przesyłania danych, należy
uruchomić ponownie aplikację lub
odłączyć, a następnie ponownie
podłączyć kabel komunikacyjny
(USB itp.).
Ładowarka akumulatora
Nawet jeśli lampka CHARGE nie
świeci się, ładowarka nie jest odłączona
od źródła prądu zmiennego dopóki jest
podłączona do gniazdka sieciowego.
Jeżeli wystąpią problemy z ładowarką
podczas jej używania, należy
natychmiast wyłączyć zasilanie,
odłączając wtyczkę od gniazdka
sieciowego.
3
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się
z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub
ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
4
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria
nie może być traktowana jako
odpad komunalny.
Symbol ten, dla pewnych baterii może
być stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są
dodawane, jeśli bateria zawiera więcej
niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana,
należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii, prosimy
o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji
obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
5
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
Procedura wykonywania zdjęć
• Ten aparat udostępnia dwa tryby
wykonywania zdjęć: tryb Live View,
w którym jest używany monitor LCD,
oraz tryb wizjera, w którym jest
używany wizjer (OVF).
• Pomiędzy obrazami nagranymi
w trybie Live View i trybie wizjera
mogą występować różnice zależne
od użytej metody pomiaru i trybu
ekspozycji, np. w ekspozycji, balansie
bieli lub optymalizerze D range.
• W trybie Live View lub ręcznej
kontroli ostrości zarejestrowane
zdjęcie może różnić się od zdjęcia
wyświetlanego na monitorze LCD.
użyć funkcji „Mapow. pikseli”
(str. 173).
Czarne, białe,
czerwone,
niebieskie i
zielone punkty
Aby uniknąć ryzyka utraty danych,
należy pamiętać o kopiowaniu danych
(wykonaniu kopii zapasowej) na inny
nośnik.
• Nie należy trzymać aparatu za
monitor LCD.
• Nie wystawiać aparatu na
bezpośrednie działanie światła
słonecznego. Jeżeli promienie
słoneczne skupią się na pobliskim
obiekcie, może dojść do pożaru. Jeżeli
konieczne będzie zostawienie aparatu
na bezpośrednim słońcu, należy
założyć pokrywkę na obiektyw.
• W niskich temperaturach na
monitorze LCD może wystąpić
smużenie obrazu. Nie jest to usterka.
Po włączeniu aparatu w niskiej
temperaturze monitor LCD może być
chwilowo ciemny. Monitor zacznie
działać prawidłowo po rozgrzaniu
mechanizmu aparatu.
• Nie naciskać monitora LCD.
Monitor może się odbarwić,
co spowoduje awarię.
Uwagi dotyczące monitora LCD
i obiektywu
Ostrzeżenie dotyczące praw
autorskich
• Do produkcji monitora LCD użyto
bardzo precyzyjnych technologii,
dzięki czemu posiada on ponad
99,99% sprawnych pikseli. Na
monitorze LCD mogą się jednak stale
pojawiać bardzo małe czarne i/lub
jasne punkty (białe, czerwone,
niebieskie lub zielone). Punkty te są
normalnym zjawiskiem w procesie
produkcyjnym i nie mają żadnego
wpływu na obrazy.
Aby zmniejszyć wpływ wspomnianego
zjawiska w trybie Live View, można
Programy telewizyjne, filmy, taśmy
wideo i inne materiały mogą być
chronione prawami autorskimi.
Nieuprawniona rejestracja takich
materiałów może stanowić naruszenie
przepisów dotyczących ochrony praw
autorskich.
Odszkodowania za treść
nagrania nie udziela się
Nie ma możliwości uzyskania
odszkodowania za utraconą treść
nagrania, jeśli nagrywanie lub
odtwarzanie będą niemożliwe na
przykład ze względu na uszkodzenie
aparatu lub karty pamięci.
Zalecenie wykonywania kopii
zapasowych
6
Zdjęcia wykorzystane w tej
instrukcji obsługi
Przykładowe zdjęcia znajdujące się
w tej instrukcji są reprodukcjami, a nie
faktycznymi zdjęciami wykonanymi
za pomocą tego aparatu.
Uwaga dotycząca parametrów i
danych technicznych
podawanych w niniejszej
Instrukcji obsługi
Parametry i dane techniczne zostały
ustalone w następujących warunkach, za
wyjątkiem tych miejsc w niniejszej
Instrukcji obsługi, gdzie podano inaczej:
w zwykłej temperaturze otoczenia 25°C
i przy w pełni naładowanym
akumulatorze.
7
Spis treści
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ........................ 6
Przygotowanie Sprawdzenie dołączonych akcesoriów ........................ 12
Przygotowanie akumulatora ........................................ 13
aparatu
Zakładanie obiektywu .................................................. 18
Wkładanie karty pamięci .............................................. 20
Przygotowanie aparatu ................................................. 23
Korzystanie z dołączonych akcesoriów ...................... 25
Sprawdzanie liczby zdjęć możliwych do zapisania .... 28
Czyszczenie .................................................................... 31
Przed
pierwszym
użyciem
Elementy aparatu i wskaźniki ekranowe .................... 34
Przód .......................................................................... 34
Tył .............................................................................. 35
Widok z góry ............................................................ 37
Boki/spód .................................................................. 38
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania
(DISP) .............................................................. 39
Monitor LCD ........................................................... 40
Wybieranie funkcji/ustawienia .................................... 42
Wybór funkcji za pomocą przycisku Fn (Funkcja).....43
Funkcje wybierane za pomocą przycisku Fn
(Funkcja) .......................................................... 44
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU .... 44
Wykonywanie
zdjęć
Wykonywanie zdjęcia bez drgań aparatu ................... 46
Poprawna postawa ................................................... 46
Korzystanie z funkcji SteadyShot .......................... 48
Korzystanie ze statywu ............................................ 48
/
Fotografowanie z użyciem ustawień
automatycznych......................................................... 49
Korzystanie z funkcji Wykrywanie twarzy ............ 51
Fotografowanie z użyciem ustawienia
odpowiedniego dla obiektu (Wybór sceny) .......... 53
Wykonywanie zdjęć portretowych ................... 54
Wykonywanie zdjęć krajobrazu ....................... 55
Wykonywanie zdjęć małych obiektów ............ 56
Wykonywanie zdjęć poruszających się obiektów
............................................................................ 57
Wykonywanie zdjęć zachodów słońca ............ 58
Wykonywanie zdjęć nocnych widoków .......... 59
8
Wykonywanie zdjęcia w sposób wybrany przez
użytkownika (Tryb ekspozycji) ............................... 60
Fotografowanie z użyciem autoprogramu ........ 62
Fotografowanie z regulacją rozmycia tła
(Priorytet przysłony) ...................................... 63
Fotografowanie poruszającego się obiektu
z użyciem różnych sposobów reprezentacji
(Priorytet czasu otwarcia migawki) .............. 66
Fotografowanie z użyciem ekspozycji
regulowanej ręcznie (Ekspozycja ręczna) .... 69
Fotografowanie smug z użyciem długiej
ekspozycji (BULB) ......................................... 71
Fotografowanie przy użyciu wizjera (OVF) .............. 73
Przełączanie w celu użycia wizjera ......................... 73
Ustawianie ostrości wizjera (Regulacja dioptrii) .... 74
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania
(DISP) ............................................................... 75
Monitor LCD (Ekran graficzny) ............................ 76
Monitor LCD (Ekran standardowy) ..................... 78
Wizjer ........................................................................ 80
Wybór metody ustawiania ostrości ............................. 81
Używanie
Używanie automatycznego ustawiania ostrości ... 81
funkcji
Fotografowanie z kompozycją wybraną
fotografowania
przez fotografującego (Blokada ostrości)..... 83
Wybieranie trybu nastawiania ostrości
odpowiadającego ruchowi przedmiotu
(Tryb autofokusa) ........................................... 84
Wybór pola ostrości (Obszar AF) ......................... 85
Ręczne ustawianie ostrości ..................................... 86
Sprawdzanie ostrości przez powiększenie obrazu
(Ręczna kontrola ostrości) ............................ 87
Przybliżanie w pojedynczym kroku ............................ 90
Używanie lampy błyskowej .......................................... 91
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową
............................................................................ 94
Ustawianie jasności obrazu (Ekspozycja,
Korekcja błysku, Pomiar) ....................................... 95
Fotografowanie przy ustalonej jasności (Blokada
AE) ................................................................... 95
Używanie kompensacji jasności dla całego
obrazu (Kompensacja ekspozycji) ................ 96
9
Ustawianie natężenia błysku (Korekcja błysku)
............................................................................ 98
Wybór trybu regulacji błysku w celu ustawienia
odpowiedniego natężenia
błysku (Regulacja błysku) .............................. 99
Wybór metody pomiaru jasności obiektu (Pomiar
światła) ........................................................... 100
Automatyczna kompensacja jasności i kontrastu (DRange) ..................................................................... 102
Korekcja jasności obrazu (Optymalizator D-Range)
.......................................................................... 102
Automatyczna kompensacja z bogatą gradacją
(Auto High Dynamic Range) ...................... 103
Obróbka obrazu .......................................................... 105
Wybór żądanej obróbki obrazu (Strefa twórcza)
.......................................................................... 105
Zmiana zakresu odtwarzanych kolorów (Przestrzeń
barw) ............................................................... 106
Ustawienie ISO ........................................................... 107
Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli) ................. 108
Ustawianie balansu bieli zgodnie z określonym
źródłem światła (Automatyczny/Zdefiniowany
balans bieli) ................................................... 108
Ustawianie temperatury barwowej i efektu filtra
(Temperatura barwowa/Filtr kolorowy) .... 109
Zapisywanie tonacji kolorów (Własny balans bieli)
.......................................................................... 110
Wybór trybu pracy ......................................... 112
Wykonywanie zdjęć pojedynczych ...................... 112
Seryjne wykonywanie zdjęć .................................. 112
Używanie samowyzwalacza .................................. 113
Fotografowanie obrazów z przesunięciem
ekspozycji (Bracketing ekspozycji) ............ 114
Fotografowanie z przesunięciem balansu bieli
(Bracketing balansu bieli) ............................ 116
Fotografowanie z użyciem pilota bezprzewodowego
.......................................................................... 116
Rejestrowanie uśmiechniętych twarzy (Zdjęcie z
uśmiechem) ............................................................. 117
10
Korzystanie z
funkcji
przeglądania
Odtwarzanie obrazów ................................................. 119
Sprawdzanie informacji o nagranych obrazach ....... 124
Ochrona obrazów (Chroń) ......................................... 126
Kasowanie obrazów (Kasuj) ...................................... 127
Przeglądanie obrazów na ekranie telewizora .......... 129
Zmiana
ustawień
Ustawianie rozmiaru i jakości obrazu ....................... 133
Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci ..... 136
Zmiana ustawienia funkcji redukcji szumów ........... 138
Zmiana funkcji przycisku AEL ................................. 140
Zmiana innych ustawień ............................................. 141
Ustawianie monitora LCD ......................................... 142
Sprawdzanie wersji aparatu ....................................... 144
Resetowanie ustawień do wartości domyślnych ...... 145
Oglądanie
zdjęć na
komputerze
Korzystanie z komputera ........................................... 147
Korzystanie z oprogramowania ................................. 155
Drukowanie
zdjęć
Określanie DPOF ....................................................... 160
Drukowanie obrazów po podłączeniu aparatu do
drukarki zgodnej z PictBridge .............................. 162
Inne
Dane techniczne .......................................................... 164
Rozwiązywanie problemów ....................................... 169
Komunikaty ostrzegawcze ......................................... 179
Środki ostrożności ....................................................... 182
Indeks ......................................................................................... 185
11
Przygotowanie aparatu
Sprawdzenie dołączonych
akcesoriów
Liczba w nawiasie oznacza liczbę sztuk.
• Ładowarka BC-VM10 (1)/
przewód zasilający (1)
• Akumulator NP-FM500H (1)
• Kabel USB (1)
• Pasek na ramię (1)
• Pokrywka okularu (1)
• Pokrywka na obiektyw (1)
(mocowana do aparatu)
• Muszla oczna (1)
(mocowana do aparatu)
12
• Dysk CD-ROM
(oprogramowanie
do aparatu α) (1)
• Instrukcja obsługi
(niniejsza instrukcja) (1)
Przygotowanie akumulatora
Przed pierwszym użyciem aparatu należy naładować akumulator NPFM500H „InfoLITHIUM” (w zestawie).
Akumulator „InfoLITHIUM” można ładować, nawet jeśli nie został
całkowicie rozładowany.
Można go także używać, jeśli nie został w pełni naładowany.
1 Włożyć akumulator do
ładowarki.
Wsunąć akumulator, aż do usłyszenia
odgłosu zatrzaśnięcia.
2 Podłączyć przewód
zasilający.
Świeci: Ładowanie
Nie świeci: Zakończone zwykłe
ładowanie
Po upływie godziny od zgaśnięcia
kontrolki: Zakończone pełne
ładowanie
Kontrolka CHARGE
Do gniazda
wtykowego
Informacje o czasie ładowania
• Czas potrzebny do naładowania całkowicie rozładowanego
akumulatora (w zestawie) w temperaturze 25°C podano poniżej.
Pełne naładowanie
Zwykłe
naładowanie
Ok. 235 min.
Ok. 175 min.
• Czas ładowania zmienia się w zależności od stopnia rozładowania
akumulatora i warunków ładowania.
13
Przygotowanie aparatu
Ładowanie akumulatora
• Zalecamy ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia
wynoszącej od 10 do 30°C. Efektywne naładowanie akumulatora
poza tym zakresem temperatur może okazać się niemożliwe.
Uwagi
• Podłączyć ładowarkę do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego.
• Po zakończeniu ładowania wyjąć przewód zasilający z gniazdka i wyjąć
akumulator z ładowarki. Jeśli naładowany akumulator będzie zostawiony
w ładowarce, okres jego żywotności może ulec skróceniu.
• Za pomocą ładowarki (w zestawie) nie należy ładować akumulatorów innych
niż „InfoLITHIUM” z serii M. Akumulatory inne niż podanego typu mogą
przy próbie ładowania przeciekać, ulec przegrzaniu lub wybuchnąć,
powodując ryzyko porażenia prądem i oparzeń.
• Jeśli miga kontrolka CHARGE, może to wskazywać na błąd akumulatora lub
obecność w ładowarce akumulatora innego niż podanego typu. Sprawdzić czy
akumulator jest wymienionego wcześniej typu. Jeżeli akumulator jest
podanego wcześniej typu, należy wyjąć akumulator, wymienić go na nowy lub
inny i sprawdzić czy ładowarka działa prawidłowo. Jeżeli ładowarka działa
prawidłowo, mógł wystąpić błąd akumulatora.
• Jeżeli ładowarka akumulatora jest zabrudzona, ładowanie może nie
przebiegać prawidłowo. Wyczyścić ładowarkę suchą szmatką.
Korzystanie z aparatu za granicą — źródła zasilania
Aparatu, ładowarki i zasilacza sieciowego AC-PW10AM (oddzielnie
w sprzedaży) można używać w każdym kraju i regionie, w którym
napięcie zasilające prądu zmiennego w sieci ma wartość z przedziału
od 100 V do 240 V, 50/60 Hz.
Uwaga
• Nie używać transformatorów elektronicznych (przetworników turystycznych),
ponieważ może to spowodować awarię.
14
Wkładanie naładowanego akumulatora
1 Otworzyć klapkę
Przygotowanie aparatu
akumulatora, przesuwając
przycisk otwierania klapki
akumulatora.
2 Mocno wsunąć akumulator
do samego końca,
naciskając końcem
akumulatora dźwignię
blokady.
Dźwignia blokady
3 Zamknąć klapkę
akumulatora.
Wyjmowanie akumulatora
Wyłączyć aparat i przesunąć dźwignię
blokady w kierunku wskazywanym
przez strzałkę. Uważać, aby nie
upuścić akumulatora.
Dźwignia blokady
15
Zdejmowanie klapki akumulatora
Klapkę akumulatora można zdjąć w
celu zamocowania pionowego
uchwytu VG-B50AM (oddzielnie w
sprzedaży).
Aby zdjąć klapkę, należy nacisnąć
dźwignię w kierunku wskazywanym
przez strzałkę i wysunąć klapkę.
Aby założyć klapkę, należy włożyć jej
zawias w otwór, odciągnąć dźwignię
i wsunąć klapkę.
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Sprawdzić poziom w oparciu o poniższe wskaźniki i liczby wyrażone
w procentach wyświetlone na monitorze LCD.
Poziom
naładowania
akumulatora Wysoki
„Wyczerpany
akumulator”
Nie można
Niski wykonywać
więcej zdjęć.
Co to jest akumulator „InfoLITHIUM”?
Akumulator „InfoLITHIUM” to akumulator litowo-jonowy, który
jest wyposażony w funkcje wymiany z aparatem informacji
dotyczących warunków pracy. Podczas korzystania z akumulatora
„InfoLITHIUM” czas pozostały do rozładowania akumulatora jest
wyświetlany w procentach odpowiednio do warunków pracy aparatu.
Uwagi
• W niektórych wypadkach wyświetlany poziom może nie być prawidłowy.
• Nie narażać akumulatora na działanie wody. Akumulator nie jest
wodoodporny.
• Nie zostawiać akumulatora w bardzo gorących miejscach, na przykład
w samochodzie lub na słońcu.
16
Dostępne akumulatory
Używać tylko akumulatora NP-FM500H. Nie można używać
akumulatorów NP-FM55H, NP-FM50 i NP-FM30.
Żywotność akumulatora
• Żywotność akumulatora jest ograniczona. Pojemność akumulatora
stopniowo maleje wraz z jego zużyciem i z czasem. Jeśli czas pracy
akumulatora znacznie się skróci, prawdopodobną przyczyną jest
jego wyeksploatowanie. Należy zakupić nowy akumulator.
• Żywotność akumulatora różni się w zależności od warunków
przechowywania i warunków, w jakich akumulator jest używany.
Jak przechowywać akumulator
Jeśli akumulator nie będzie używany przez długi czas, należy raz
w roku maksymalnie go naładować i całkowicie rozładować, a potem
przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, co pozwoli na
zwiększenie jego żywotności.
17
Przygotowanie aparatu
Efektywne korzystanie z akumulatora
• Pojemność akumulatora zmniejsza się w niskich temperaturach. W
związku z tym w niskich temperaturach akumulator będzie działał
krócej i zmniejszeniu ulegnie szybkość zdjęć seryjnych. Wskazane
jest włożenie akumulatora do kieszeni blisko ciała, aby go ogrzać, i
włożenie do aparatu bezpośrednio przed rozpoczęciem
fotografowania.
• Częste korzystanie z lampy błyskowej, wykonywanie zdjęć
seryjnych lub wielokrotne włączanie i wyłączanie aparatu
przyspiesza rozładowanie akumulatora.
• Czas pracy w trybie Live View jest krótszy niż w trybie wizjera. W
przypadku stwierdzenia szybkiego wyczerpywania się akumulatora,
należy przełączyć się do trybu wizjera. W ten sposób akumulator
wystarczy na dłużej.
Zakładanie obiektywu
1 Zdjąć pokrywkę na obiektyw
z korpusu aparatu i osłonę
transportową z tylnej części
obiektywu.
• Czynność wymiany obiektywu
należy przeprowadzać możliwie
szybko, unikając zakurzonych
miejsc, aby do wnętrza aparatu nie
przedostał się kurz lub inne
zanieczyszczenia.
Pokrywka na
obiektyw
Osłona transportowa
2 Założyć obiektyw,
ustawiając równo
pomarańczowe znaki
indeksu na obiektywie i na
aparacie.
Pomarańczowe znaki indeksu
3 Przekręcić obiektyw zgodnie
z ruchem wskazówek
zegara, aż do usłyszenia
zatrzaśnięcia
w zablokowanej pozycji.
• Obiektyw należy nakładać prosto.
Uwagi
• Zakładając obiektyw nie naciskać przycisku zdejmowania obiektywu.
• Nie zakładać obiektywu z użyciem siły.
18
Zdejmowanie obiektywu
1 Nacisnąć do końca przycisk
Przycisk zdejmowania obiektywu
2 Założyć osłonę transportową
na obiektyw, a pokrywkę na
obiektyw przymocować do
korpusu aparatu.
• Przed założeniem oczyścić je z
kurzu.
• W zestawie z obiektywem DT 18 –
55 mm F3,5 – 5,6 SAM nie ma tylnej
pokrywki obiektywu. Gdy obiektyw
będzie przechowywany oddzielnie
po wykręceniu z aparatu, należy
zakupić tylną pokrywkę obiektywu
ALC-R55.
Uwagi dotyczące zmiany obiektywu
Jeśli podczas zmiany obiektywu do wnętrza aparatu dostaną się kurz
lub inne zanieczyszczenia i opadną na powierzchnię czujnika obrazu
(części, która pełni rolę błony filmowej), mogą być one widoczne na
zdjęciu w zależności od warunków fotografowania.
Aparat posiada funkcję zabezpieczenia przed kurzem, zapobiegającą
osiadaniu kurzu na czujniku obrazu. Czynność mocowania/zmiany
obiektywu należy jednak wykonywać możliwie szybko i z dala od
źródeł zanieczyszczeń.
Jeśli na czujniku obrazu znajdą się kurz i zanieczyszczenia
Oczyścić czujnik obrazu przy użyciu opcji [Czyszczenie] w menu
Ustawienia (str. 32).
19
Przygotowanie aparatu
zdejmowania obiektywu i
przekręcić obiektyw
odwrotnie do ruchu
wskazówek zegara, aż się
zatrzyma.
Wkładanie karty pamięci
Z opisywanym aparatem można używać wyłącznie kart pamięci
„Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, SD i
SDHC. Nie można używać kart MultiMediaCard.
W niniejszej Instrukcji obsługi zarówno karta „Memory Stick PRO
Duo” jak i karta „Memory Stick PRO-HG Duo” określana jest
mianem „Memory Stick PRO Duo”, a karta SD i karta SDHC
określana jest mianem „karta pamięci SD”.
1 Otworzyć klapkę karty
pamięci.
2 Włożyć kartę pamięci
„Memory Stick PRO Duo” lub
SD.
Strona skierowana w górę
(karta pamięci SD)
Styki
• Zgodnie z rysunkiem wsunąć kartę
do oporu, co jest sygnalizowane
charakterystycznym kliknięciem.
Strona skierowana w górę
(„Memory Stick PRO Duo”)
Styki
3 Przełącznikiem karty
pamięci wybrać używany typ
karty pamięci.
4 Zamknąć klapkę karty pamięci.
20
Wyjmowanie karty pamięci
Upewnić się, że lampka aktywności
nie jest podświetlona, a następnie
otworzyć klapkę karty pamięci i
docisnąć kartę.
Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci
• Chronić kartę przed urazami mechanicznymi i upuszczeniem. Nie
wolno jej wyginać.
• Nie używać i nie przechowywać karty w następujących warunkach:
– miejsca o wysokiej temperaturze, np. samochód zaparkowany na
słońcu;
– miejsca wystawione na bezpośrednie działanie światła
słonecznego;
– miejsca wilgotne lub takie, w których obecne są substancje
powodujące korozję.
• Bezpośrednio po używaniu przez dłuższy czas karta pamięci może
być gorąca. Obchodzić się z nią z zachowaniem ostrożności.
• Gdy świeci się lampka aktywności, nie wyjmować karty pamięci
i akumulatora ani nie wyłączać aparatu. Dane mogą zostać
uszkodzone.
• Dane mogą ulec uszkodzeniu, jeśli karta pamięci zostanie
umieszczona w pobliżu silnie namagnesowanych przedmiotów albo
będzie używana w warunkach mogących sprzyjać pojawianiu się
wyładowań elektrostatycznych lub zakłóceń elektrycznych.
• Zalecamy tworzenie zapasowych kopii ważnych danych, np. na
dysku twardym komputera.
• Przenosić i przechowywać kartę pamięci w załączonym etui.
• Nie narażać karty na działanie wody.
• Nie dotykać złącza karty pamięci palcami ani metalowymi
przedmiotami.
21
Przygotowanie aparatu
Lampka aktywności
• Ustawiony w pozycji „LOCK” przełącznik ochrony karty przed
zapisem uniemożliwia wykonywanie operacji rejestrowania lub
usuwania zdjęć.
• W przypadku opisywanego aparatu zostało potwierdzone
prawidłowe działanie w nim kart „Memory Stick PRO Duo” o
pojemności do 16 GB i kart pamięci SD o pojemności do 32 GB.
• Nie można zagwarantować działania w opisywanym aparacie kart
pamięci sformatowanych z poziomu komputera. Karty pamięci
należy formatować z poziomu aparatu.
• Szybkości odczytu/zapisu zależą od użytej karty i stosowanego
urządzenia.
• Pisząc w miejscu przeznaczonym na notatki nie należy mocno naciskać.
• Na kartach nie wolno umieszczać naklejek.
• Nie rozbierać karty na części, ani nie dokonywać jej przeróbek.
• Nie pozostawiać karty pamięci w zasięgu małych dzieci. Mogą ją
przez przypadek połknąć.
Informacje dotyczące kart „Memory Stick” stosowanych w
opisywanym aparacie
W poniższej tabeli wymieniono typy kart „Memory Stick”, które
można stosować w opisywanym aparacie. Nie można jednak
zagwarantować prawidłowego działania wszystkich funkcji kart
„Memory Stick PRO Duo”.
„Memory Stick PRO Duo”*
„Memory Stick PRO-HG
Duo”*
„Memory Stick Duo”
Można stosować w aparacie
Nie można stosować w
aparacie
„Memory Stick” i „Memory Nie można stosować w
Stick PRO”
aparacie
* Zaopatrzona w funkcję MagicGate. MagicGate to technologia ochrony praw
autorskich wykorzystująca technikę szyfrowania. W opisywanym aparacie nie
można nagrywać/odtwarzać danych wymagających funkcji MagicGate.
* Obsługuje szybki transfer danych przy użyciu interfejsu równoległego.
22
Przygotowanie aparatu
Ustawianie daty
1 Ustawić przełącznik
zasilania w pozycji ON
w celu włączenia aparatu.
• Aby wyłączyć aparat, ustawić
przełącznik w pozycji OFF.
2 Sprawdzić, czy na monitorze
LCD jest wybrana pozycja
[OK], a następnie nacisnąć
środek kontrolera.
3 Do wyboru pozycji służą
przyciski b/B, a do
ustawiania wartości
numerycznych — przyciski
v/V.
• Przy zmianie kolejności sekwencji
[RRRR/MM/DD] wybrać najpierw
pozycję [RRRR/MM/DD] za
pomocą przycisków b/B, a
następnie zmienić jej wartość za
pomocą przycisków v/V.
4 Powtarzać krok 3, aby ustawić pozostałe pozycje,
a następnie nacisnąć środek kontrolera.
23
Przygotowanie aparatu
Po pierwszym włączeniu aparatu pojawi się ekran Ustawianie daty/
czasu.
5 Sprawdzić, czy jest wybrana pozycja [OK], a następnie
nacisnąć środek kontrolera.
Anulowanie wprowadzonego ustawienia daty/czasu
Nacisnąć przycisk MENU.
Ponowne ustawianie daty i godziny
Przycisk MENU t
24
1 t [Ust.daty/czasu]
Korzystanie z dołączonych
akcesoriów
Zakładanie paska na ramię
Przymocować oba końce
paska na ramię do aparatu.
• Do paska można także przymocować
pokrywkę okularu (str. 26).
Pokrywka
okularu
25
Przygotowanie aparatu
W tej części opisano sposób użycia paska na ramię, pokrywki okularu
i muszli ocznej. Pozostałe akcesoria omówiono na podanych niżej
stronach.
• Akumulator (str. 13)
• Ładowarka, przewód zasilający (str. 13)
• Kabel USB (str. 148 i 162)
• Dysk CD-ROM (str. 156)
Korzystanie z pokrywki okularu i muszli ocznej
Można zapobiec przedostawaniu się światła przez wizjer i zakłócaniu
ekspozycji. Pokrywkę okularu należy założyć w przypadku zwalniania
migawki bez korzystania z wizjera w trybie wizjera, np. podczas
fotografowania z użyciem samowyzwalacza.
1 Przechylić monitor LCD ku
dołowi.
2 Ostrożnie wysunąć muszlę
oczną, naciskając po obu
stronach.
• Podłożyć palce pod muszlę oczną i
wysunąć ją w górę.
• W przypadku mocowania na
aparacie lupy FDA-M1AM
(oddzielnie w sprzedaży), celownika
kątowego FDA-A1AM (oddzielnie
w sprzedaży) lub okularu
powiększającego FDA-ME1AM
(oddzielnie w sprzedaży) należy
najpierw zdjąć muszlę oczną w
sposób przedstawiony na ilustracji.
3 Wsunąć pokrywkę okularu
na wizjer.
26
Uwaga
• Zależnie od sytuacji mogą zadziałać czujniki muszli ocznej umieszczone pod
wizjerem, powodując zmianę ostrości lub miganie monitora LCD. W takich
przypadkach należy wyłączyć zarówno opcję [Eye-Start AF] (str. 73), jak i
[Auto.wył.z wiz.] (str. 143).
Przygotowanie aparatu
27
Sprawdzanie liczby zdjęć
możliwych do zapisania
Po włożeniu do aparatu karty pamięci
i ustawieniu przełącznika zasilania
w pozycji ON na monitorze LCD
zostanie wyświetlona liczba zdjęć,
które można zapisać (jeśli zdjęcia
będą wykonywane z zachowaniem
bieżących ustawień).
Uwagi
• Migająca w kolorze żółtym wartość „0” (liczba możliwych do zarejestrowania
zdjęć) sygnalizuje, że karta pamięci jest zapełniona. Wymienić kartę pamięci
na inną lub skasować zdjęcia znajdujące się na aktualnej karcie pamięci
(str. 127).
• Migający w kolorze żółtym napis „NO CARD” (liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć) sygnalizuje, że nie włożono karty pamięci. Włożyć
kartę pamięci.
Liczba zdjęć, które można zapisać na karcie pamięci
W tabeli podano przybliżoną liczbę zdjęć, które można zapisać na
karcie pamięci sformatowanej w tym aparacie. Wartości ustalono w
oparciu o testy przeprowadzone na standardowych kartach pamięci
marki Sony. Wartości te mogą się różnić w zależności od warunków
fotografowania.
Rozmiar obrazu: L 14M (DSLR-A550)/L 12M (DSLR-A500)
Format obrazu: 3:2*
„Memory Stick PRO Duo”
DSLR-A550
(Jednostki: zdjęcia)
Pojemność
Rozmiar
Standard
1GB
2GB
4GB
8GB
213
451
893
1796
3642
Wysoka
151
319
633
1273
2582
RAW & JPEG
43
92
184
370
752
RAW
61
131
260
523
1062
28
16GB
DSLR-A500
Pojemność
Rozmiar
Standard
(Jednostki: zdjęcia)
2GB
4GB
8GB
242
512
1015
2039
4136
Wysoka
174
368
730
1467
2975
RAW & JPEG
49
105
210
423
860
RAW
70
149
296
596
1210
Karta pamięci SD
DSLR-A550
Pojemność
Rozmiar
Standard
16GB
(Jednostki: zdjęcia)
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
222
442
890
1793
3642
Wysoka
157
313
631
1271
2582
RAW & JPEG
45
90
183
370
752
RAW
64
128
259
522
1062
DSLR-A500
Pojemność
Rozmiar
Standard
(Jednostki: zdjęcia)
1GB
2GB
4GB
8GB
252
502
1011
2036
16GB
4136
Wysoka
181
361
727
1465
2975
RAW & JPEG
51
103
209
423
860
RAW
73
146
295
595
1210
* Jeśli dla opcji [Format obrazu] jest wybrane ustawienie [16:9], można
zarejestrować więcej zdjęć niż podano w powyższej tabeli. Jeśli jednak jest dla
niej wybrane ustawienie [RAW], liczba zdjęć jest identyczna jak dla formatu
obrazu [3:2].
29
Przygotowanie aparatu
1GB
Liczba zdjęć, które można zapisać przy
korzystaniu z akumulatora
W przypadku zasilania aparatu w pełni naładowanym akumulatorem
(w zestawie) przybliżona liczba zdjęć możliwych do zapisania jest
następująca.
Faktyczne wartości mogą być niższe od podanych w zależności od
warunków eksploatacji.
DSLR-A550
DSLR-A500
Tryb Live View
Ok. 480 zdjęć
Ok. 520 zdjęć
Tryb wizjera
Ok. 950 zdjęć
Ok. 1000 zdjęć
• Liczba zdjęć jest obliczana przy założeniu pełnego naładowania
akumulatora i występowania poniższych warunków:
– temperatura otoczenia wynosząca 25°C,
– dla opcji [Jakość] jest wybrane ustawienie [Wysoka],
– przy funkcji [Tryb autofokusa] ustawionej na
(Autom.
autofokus),
– zdjęcia są wykonywane co 30 sekund,
– co drugie zdjęcie jest wykonywane z użyciem lampy błyskowej,
– co dziesiąte zdjęcie aparat jest wyłączany i włączany.
• Metoda pomiaru jest zgodna ze standardem stowarzyszenia CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
30
Czyszczenie
Czyszczenie aparatu
Czyszczenie obiektywu
• Nie używać środka czyszczącego zawierającego rozpuszczalniki
organiczne, takie jak rozcieńczalnik lub benzyna.
• Do czyszczenia powierzchni obiektywu z kurzu należy używać
dostępnej w handlu dmuchawki. Jeśli kurz przylega do powierzchni,
zetrzeć go miękką ściereczką lub chusteczką higieniczną lekko
zwilżoną płynem do czyszczenia obiektywu. Wycierać spiralnie, od
środka ku brzegom. Nie rozpylać środka do czyszczenia obiektywu
bezpośrednio na powierzchnię obiektywu.
31
Przygotowanie aparatu
• Nie dotykać wewnętrznych części aparatu, takich jak złącza
obiektywu lub lustro. Ze względu na fakt, że kurz na lustrze lub w
jego sąsiedztwie może mieć wpływ na system autofokusa, kurz
należy usuwać za pomocą dostępnej w handlu dmuchawki*.
Szczegółowe informacje na temat czyszczenia czujnika obrazu
znajdują się na następnej stronie.
* Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu. Można w ten
sposób spowodować usterkę.
• Powierzchnię aparatu czyścić miękką, lekko zwilżoną w wodzie
szmatką, po czym wytrzeć suchą szmatką. Nie używać niżej
wymienionych środków, ponieważ mogą uszkodzić wykończenie lub
obudowę:
– Środki chemiczne takie jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol,
ściereczki jednorazowe, środki odstraszające owady, środki
przeciwsłoneczne, środki owadobójcze itp.
– Nie dotykać aparatu mając jakikolwiek z w/w środków na rękach.
– Nie pozostawiać aparatu w długotrwałej styczności z gumą lub
winylem.
Czyszczenie czujnika obrazu
Jeśli do aparatu dostaną się kurz i zanieczyszczenia oraz opadną na
czujnik obrazu (część, która pełni rolę błony filmowej), mogą się
one pojawić na fotografowanym obrazie, zależnie od warunków
fotografowania. Jeżeli na czujniku obrazu jest kurz, należy użyć
powszechnie dostępnej dmuchawki i wyczyścić czujnik obrazu,
postępując według poniższych kroków. Kurz można łatwo usunąć,
używając tylko dmuchawki i funkcji zapobiegającej osiadaniu kurzu.
Uwagi
• Czyszczenie może być wykonywane tylko wtedy, gdy poziom mocy
akumulatora wynosi co najmniej
(pozostały trzy paski akumulatora).
Niska moc akumulatora podczas czyszczenia może spowodować uszkodzenie
migawki. Czyszczenie powinno być wykonane szybko. Zalecane jest również
korzystanie z zasilacza sieciowego AC-PW10AM (oddzielnie w sprzedaży).
• Nie używać sprężonego powietrza w aerozolu, ponieważ można w ten sposób
wprowadzić kropelki wody do wnętrza korpusu aparatu.
1 Sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany
(str. 16).
2 Nacisnąć przycisk MENU, a
następnie wybrać pozycję
3 korzystając z przycisków
b/B kontrolera.
Przycisk MENU
3 Wybrać opcję [Czyszczenie],
używając przycisku v/V, po
czym nacisnąć środkową
część kontrolera.
Pojawi się komunikat „Po czyszczeniu
wyłącz aparat. Kontynuować?”.
32
4 Wybrać [OK], używając przycisku v, i nacisnąć
środkową część kontrolera.
Czujnik obrazu będzie przez chwilę drgać, po czym lustro z przodu
podniesie się.
Przygotowanie aparatu
5 Zdjąć obiektyw (str. 19).
6 Za pomocą dmuchawki
wyczyścić czujnik obrazu i
powierzchnię wokół niego.
• Nie dotykać czujnika obrazu
końcem dmuchawki. Szybko
zakończyć czyszczenie.
• Trzymać aparat przednią stroną
skierowaną w dół, aby zapobiec
ponownemu osadzeniu się kurzu
w aparacie.
• Podczas czyszczenia przetwornika
obrazu, końcówki dmuchawki nie
należy wsuwać do otworu poniżej
mocowania obiektywu.
7 Założyć obiektyw i wyłączyć aparat.
Uwaga
• Jeśli podczas czyszczenia akumulator będzie bliski rozładowania, aparat wyda
sygnał dźwiękowy. Należy natychmiast zakończyć czyszczenie i wyłączyć
aparat.
33
Przed pierwszym użyciem
Elementy aparatu i wskaźniki
ekranowe
Szczegółowe informacje na stronach w nawiasach.
Przód
A Spust migawki (49)
B Przełącznik zasilania (23)
C Pokrętło regulacyjne (64)
D Lampka samowyzwalacza
(113)
E Czujnik zdalnego sterowania
F Złącza obiektywu*
G Lustro*
H Mocowanie obiektywu
I Wbudowana lampa
błyskowa* (91)
J Pokrętło trybu pracy
(49 – 72)
34
K Przycisk
(podnoszenia
lampy błyskowej) (91)
L Przycisk zdejmowania
obiektywu (19)
M Przełącznik trybu ostrości
(81, 86)
* Nie dotykać bezpośrednio
tych części.
Tył
Przed pierwszym użyciem
A Pokrętło regulacji dioptrii
(74)
B Wizjer* (73)
C Czujniki muszli ocznej (73,
143)
D Przycisk MENU (44)
E Przycisk DISP (Wyświetl)
(39, 75, 119)
G Czujnik światła (142)
H Przycisk
F Monitor LCD (40, 119, 124)
(119)
• Kąt ustawienia monitora
LCD można regulować w
zależności od bieżących
warunków wykonywania
zdjęć.
I Przycisk
(Odtwarzanie)
(Usuwanie) (127)
J Przycisk
(inteligentny
teleobiektyw) (90)
35
K Fotografowanie: Przycisk
(Ekspozycja) (96)
Podgląd: Przycisk
(Pomniejszanie) (120)/
przycisk
(Indeks zdjęć)
(121)
L Fotografowanie: Przycisk
AEL (blokady AE) (70, 95)
Podgląd/tryb ręcznej kontroli
ostrości: Przycisk
(Powiększanie) (87, 120)
M Fotografowanie: Przycisk Fn
(Funkcja) (43, 44)
Podgląd: Przycisk
(Obracanie obrazu) (120)
N Lampka aktywności (21)
O Kontroler (v/V/b/B) (42)
P Kontroler (Enter) (42)/
przycisk AF (85)
* Nie dotykać bezpośrednio
tych części.
36
Widok z góry
Przed pierwszym użyciem
A Stopka akcesoriów (94)
B Przełącznik LIVE VIEW/
OVF (73, 90)
C Przycisk MF CHECK LV
(Ręczna kontrola ostrości
Live View) (87)
D
Oznaczenie pozycji
czujnika obrazu (83)
E Przycisk ISO (107)
F Przycisk
(Tryb pracy)
(112)
G Przycisk D-RANGE (Zakres
dynamiczny) (102)
37
Boki/spód
A Gniazdo HDMI (129)
B Gniazdo
(USB) (148,
162)
C Gniazdo REMOTE
• Przy podłączaniu do aparatu
pilota RM-S1AM/RML1AM (oddzielnie w
sprzedaży) włożyć wtyk
pilota do gniazda REMOTE,
wyrównując znacznik
umieszczony na wtyku ze
znacznikiem na gnieździe
REMOTE.
D Zaczep paska na ramię (25)
E Gniazdo DC IN
• Aby podłączyć do aparatu
zasilacz AC-PW10AM
(oddzielnie w sprzedaży),
należy wyłączyć aparat, a
następnie włożyć wtyk
zasilacza do gniazda DC IN w
aparacie.
F Przełącznik karty pamięci
G Gniazdo karty pamięci SD
(20)
38
H Gniazdo karty „Memory
Stick PRO Duo” (20)
I Klapka karty pamięci
J Klapka akumulatora (15)
K Uchwyt statywu
• Używać statywu ze śrubą
krótszą niż 5,5 mm. Stabilne
zamocowanie aparatu nie
będzie możliwe na statywach
ze śrubami dłuższymi niż
5,5 mm, grozi to także
uszkodzeniem aparatu.
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania
(DISP)
Po każdorazowym naciśnięciu
przycisku DISP ekran w trybie Live
View zmienia się w następujący
sposób. Opis wskaźników
wyświetlanych w trybie wizjera jest
umieszczony na stronie 76.
Informacje o
nagrywaniu
włączone
Włączony
histogram
Przed pierwszym użyciem
Ekran graficzny
Przycisk DISP
Informacje o
nagrywaniu
wyłączone
Histogram (str. 97)
39
Monitor LCD
Ekran graficzny w sposób graficzny prezentuje czas otwarcia migawki
oraz wartość przysłony i w sposób czytelny przedstawia zasadę
działania ekspozycji.
Ekran graficzny
A
Wyświetlane informacje o
nagrywaniu
B
Wskaźnik Objaśnienie
Wskaźnik Objaśnienie
P A S M Pokrętło trybu pracy
(49 – 72)
Obszar pomiaru
punktowego (100)
Obszar AF (85)
Jakość obrazu (134)
Ostrzeżenie przed
przegrzaniem (181)
Rozmiar obrazu (133)/
Format obrazu (134)
Karta pamięci (20)
100
Pozostała liczba zdjęć,
które można nagrać (28)
100% Poziom naładowania
akumulatora (16)
Wskaźnik czasu
otwarcia migawki (66)
Wskaźnik przysłony
(63)
MF CHECK LV
Ręczna kontrola
ostrości (87)
C
Wskaźnik Objaśnienie
z
Ostrość (82)
1/125
Czas otwarcia migawki
(66)
F3.5
Przysłona (63)
Skala EV (70, 115)
40
Wskaźnik Objaśnienie
Blokada AE (95)
Ostrzeżenie o
drganiach aparatu (47)
Skala SteadyShot (48)
D
Wskaźnik Objaśnienie
AWB
7500K G9
Balans bieli
(automatyczny,
zdefiniowany, własny,
temperatura barwowa,
filtr kolorowy) (108)
Optymalizator DRange (102)/Auto
HDR (103)
Strefa twórcza (105)
Przed pierwszym użyciem
Tryb pracy (112)
•
tylko w przypadku
aparatu DSLR-A550.
Wskaźnik Objaśnienie
Tryb błysku (91)/
redukcja efektu
czerwonych oczu (93)
Tryb ostrości (84)
Obszar AF (85)
Wykrywanie twarzy
(51)
Zdjęcie z uśmiechem
(117)
Wskaźnik Czułość
wykrywania uśmiechu
(117)
E
Wskaźnik Objaśnienie
Czułość ISO (107)
Pomiar (100)
+2.0
Korekcja błysku (98)
41
Wybieranie funkcji/ustawienia
Jednemu z przycisków, na przykład przyciskowi Fn (Funkcja) lub
przyciskowi MENU, można przypisać funkcję wykonywania zdjęć lub
odtwarzania.
W momencie rozpoczęcia dowolnej
operacji u dołu ekranu wyświetlany
jest przewodnik obsługi funkcji
kontrolera.
: naciskać przyciski v/V/b/B
na kontrolerze w celu przemieszczania
kursora.
z: nacisnąć środkowy przycisk w celu
zatwierdzenia wyboru.
W niniejszej Instrukcji obsługi czynność wybierania za pomocą
kontrolera funkcji z wyświetlanej na ekranie listy opisano w
następujący sposób (procedurę objaśniono z użyciem domyślnych
symboli):
Przykład: Przycisk Fn t AWB (Balans bieli) t Wybór
właściwego ustawienia
Lista przewodnika po operacjach
Przewodnik po operacjach wskazuje również operacje niezwiązane
z kontrolerem. Oznaczenia ikon podano poniżej.
Przycisk MENU
Powrót za pomocą przycisku MENU
Przycisk Fn
Przycisk
(Kasuj)
Przycisk
(Powiększania)
Przycisk
(Pomniejszania)
Przycisk
(Odtwarzanie)
Pokrętło regulacyjne
42
Wybór funkcji za pomocą przycisku Fn (Funkcja)
Ten przycisk służy do konfigurowania lub wykonywania funkcji
często używanych podczas fotografowania.
1 Nacisnąć przycisk Fn.
Przed pierwszym użyciem
2 Za pomocą przycisków v/V/
b/B kontrolera wybrać
właściwe polecenie, po czym
nacisnąć środek z, aby je
wykonać.
Wyświetlony zostanie ekran
konfiguracji.
3 Zgodnie z przewodnikiem
po operacjach wybrać
i zatwierdzić żądaną funkcję.
• Szczegółowe informacje o
ustawianiu poszczególnych pozycji
znajdują się na odpowiedniej
stronie.
Przewodnik po operacjach
Konfigurowanie aparatu bezpośrednio z poziomu ekranu
informacji o nagrywaniu
W punkcie 2 obrócić pokrętłem
regulacyjnym bez naciskania środka
z. Aparat można konfigurować
bezpośrednio z poziomu ekranu
informacji o nagrywaniu.
43
Funkcje wybierane za pomocą przycisku Fn
(Funkcja)
Tryb pracy (112)
Tryb błysku (91)
Tryb autofokusa (84)
Obszar AF (85)
Wykrywanie twarzy (51)
Zdjęcie z uśmiechem (117)
Czułość ISO (107)
Pomiar światła (100)
Korekcja błysku (98)
Balans bieli (108)
DRO/Auto HDR (102)
Strefa twórcza (105)
Funkcje wybierane za pomocą przycisku MENU
Umożliwia konfigurowanie podstawowych ustawień aparatu jako
całości, albo wykonywanie takich funkcji jak fotografowanie,
odtwarzanie, czy też innych operacji.
Menu nagrywania
Rozmiar obrazu (133)
Format obrazu (134)
Jakość (134)
1 Reg.błysku (99)
Wspomaganie AF (93)
SteadyShot (48)
Przestrzeń barw (106)
Menu ustawień własnych
Eye-Start AF (73)
Przycisk AEL (95)
Red.czerw.oczu (93)
1
Auto podgląd (142)
Auto.wył.z wiz. (143)
Linia siatki (143)
44
Red.sz.dł.naśw. (138)
Red.sz.wys.ISO (138)
2
Menu odtwarzania
Kasuj (127)
Formatuj (137)
Pokaz zdjęć (122)
1
Chroń (126)
Określ wydruk (160)
Wyświetl.odtw. (119)
Menu ustawień
3
Numer pliku (136)
Nazwa katalogu (136)
Wybierz kat. (137)
2 Nowy katalog (137)
Połączenie USB (148, 162)
Sygnały audio (141)
Przed pierwszym użyciem
Jasność LCD (142)
Ust.daty/czasu (23)
Oszcz. ener. (LV) (141)
1 Oszcz. ener.(OVF) (141)
STER.PRZEZ HDMI (131)
Język (141)
Ekran Pomocy (141)
Czyszczenie (32)
Mapow. pikseli (173)
Wersja (144)
Nast.domyślne (145)
45
Wykonywanie zdjęć
Wykonywanie zdjęcia bez drgań
aparatu
Termin „drgania aparatu” odnosi się do niezamierzonych poruszeń
aparatu podczas naciskania spustu migawki, w wyniku czego
uzyskany obraz jest rozmyty.
Aby zredukować drgania aparatu, należy postępować zgodnie
z poniższymi instrukcjami.
Poprawna postawa
Ustabilizuj górną część ciała i przyjmij pozycję, która
pozwoli zapobiec poruszeniom aparatu.
W trybie Live View
W trybie wizjera
Punkt 1
Jedną ręką trzymaj uchwyt aparatu, a drugą ręką obsługuj obiektyw.
46
Punkt 2
Przyjmij stabilną pozycję w lekkim rozkroku, ze stopami oddalonymi
od siebie na szerokość ramion.
Punkt 3
Lekko przyciągnij łokcie do ciała.
Podczas fotografowania w pozycji klęczącej ustabilizuj górną część
ciała, umieszczając łokieć na kolanie.
Wskaźnik ostrzeżenia o drganiach aparatu
Wskaźnik
(Ostrzeżenie
o drganiach aparatu)
Uwaga
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) jest wyświetlany tylko w tych
trybach, w których czas otwarcia migawki jest ustawiany automatycznie.
Wskaźnik ten nie jest wyświetlany w trybach M/S.
47
Wykonywanie zdjęć
W przypadku wystąpienia drgań
aparatu miga wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu). W
takim przypadku należy skorzystać ze
statywu lub lampy błyskowej.
Korzystanie z funkcji SteadyShot
Domyślnie funkcja SteadyShot jest ustawiona na [WŁ.].
Wskaźnik skali SteadyShot
Wskaźnik
(Skala SteadyShot)
przedstawia stan drgań aparatu.
Poczekaj, aż skala stanie się niska, a
następnie rozpocznij wykonywanie
zdjęcia.
Wskaźnik
(Skala SteadyShot)
Aby anulować ustawienie SteadyShot
Przycisk MENU t
1 t [SteadyShot] t [WYŁ.]
Uwaga
• Funkcja SteadyShot może nie działać optymalnie bezpośrednio po włączeniu
zasilania lub gdy spust migawki został od razu naciśnięty do końca, bez
zatrzymania się w połowie ruchu.
Korzystanie ze statywu
W poniższych przypadkach zalecane jest zamocowanie aparatu na
statywie.
• Fotografowanie bez lampy błyskowej w ciemności.
• Fotografowanie przy czasie otwarcia migawki, który jest
zazwyczaj używany podczas fotografowania nocą.
• Fotografowanie blisko znajdującego się obiektu
(np. wykonywanie zdjęć makro).
• Fotografowanie przy użyciu obiektywu teleskopowego.
Uwaga
• W przypadku fotografowania z użyciem statywu należy wyłączać funkcję
SteadyShot ze względu na pewne prawdopodobieństwo nieprawidłowego
działania funkcji SteadyShot.
48
/ Fotografowanie z użyciem
ustawień automatycznych
1 Ustawić pokrętło trybu pracy
na tryb
błys. wył.).
lub
(Lampa
lub
2 Ustawić monitor LCD pod kątem, zapewniającym
dobrą widoczność, a następnie przytrzymać
nieruchomo aparat.
3 Umieścić obiekt w ramce
obszaru AF.
• Jeżeli miga wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu),
należy podczas fotografowania
trzymać aparat nieruchomo lub
skorzystać ze statywu.
Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach
aparatu)
Obszar AF
49
Wykonywanie zdjęć
Tryb „AUTO” umożliwia łatwe fotografowanie dowolnych obiektów
w każdych warunkach, ponieważ aparat przeprowadza ocenę sytuacji
i koryguje ustawienia.
Podczas wykonywania zdjęcia w miejscu, w którym użycie lampy
błyskowej jest niedozwolone, należy wybrać opcję .
Po obróceniu pokrętła trybu pracy, na ekranie wyświetlane jest
objaśnienie wybranego trybu oraz informacja o metodach
fotografowania (Ekran Pomocy). Ekran pomocy (str. 141) można
usunąć.
4 Jeśli jest używany obiektyw
zoom, przekręć pierścień
zoomowania, a potem
zdecyduj, czy ma zostać
wykonane zdjęcie.
Pierścień
zoomowania
5 Naciśnij spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
Gdy ustawienie ostrości zostanie
potwierdzone, zapali się wskaźnik
ostrości z lub
(Wskaźnik ostrości)
(str. 82).
• Funkcja SteadyShot działa
skuteczniej po odczekaniu, aż odczyt
wskaźnika
(Skala SteadyShot)
ustabilizuje się na niskim poziomie.
Wskaźnik ostrości
Wskaźnik
(Skala SteadyShot)
6 Naciśnij do końca spust
migawki, aby wykonać
zdjęcie.
Uwaga
• Ze względu na fakt, że aparat włącza automatyczną funkcję ustawiania, wiele
funkcji będzie niedostępnych, na przykład kompensacja ekspozycji, czy
ustawianie czułości ISO. Aby mieć możliwość regulacji różnych parametrów,
należy pokrętło trybu pracy ustawić w pozycji P i dopiero wówczas wykonać
zdjęcie obiektu.
50
Korzystanie z funkcji Wykrywanie twarzy
Aparat wykrywa twarze, ustawia ostrość i ekspozycję, przeprowadza
obróbkę obrazu i dobiera ustawienia lampy błyskowej. Domyślnie
funkcja Wykrywanie twarzy jest ustawiona na [WŁ.].
Ramka Wykrywanie twarzy
Wyłączanie funkcji Wykrywanie twarzy
Przycisk Fn t
(Wykrywanie twarzy) t [WYŁ.]
Technika fotografowania
• Kadr należy skomponować w taki sposób, aby ramka Wykrywanie
twarzy pokryła się z obszarem AF.
51
Wykonywanie zdjęć
W trakcie przeprowadzanej procedury
wykrywania twarzy w aparacie
pojawia się biała ramka Wykrywanie
twarzy. Gdy aparat może uruchomić
autofokus, ramki Wykrywanie twarzy
zmieniają kolor na pomarańczowy. Po
naciśnięciu spustu migawki do połowy
Ramki Wykrywanie twarzy
(białe)
ramki Wykrywanie twarzy zmieniają
kolor na zielony.
Ramki Wykrywanie twarzy
• Jeżeli twarz znajduje się poza
(pomarańczowe)
obszarem AF dostępnym po
naciśnięciu spustu migawki do
połowy, obszar AF wykorzystywany
przy ustawianiu ostrości zmienia
kolor na zielony.
• W przypadku wykrycia kilku twarzy
przez aparat, automatycznie
dokonywany jest wybór
priorytetowej twarzy i pojedyncza
ramka Wykrywanie twarzy zmienia
kolor na pomarańczowy.
Uwagi
• Funkcji Wykrywanie twarzy nie można używać w trybie wizjera lub w
połączeniu z funkcją ręcznej kontroli ostrości.
• Można wykryć maksymalnie osiem twarzy.
• Przy pewnych warunkach fotografowania aparat może nie wykryć żadnej
twarzy lub też wykryć inny obiekt.
52
Fotografowanie z użyciem
ustawienia odpowiedniego dla
obiektu (Wybór sceny)
Wybór odpowiedniego trybu w zależności od fotografowanego
obiektu lub warunków fotografowania pozwala wykonać zdjęcie z
najbardziej optymalnym ustawieniem dla danego obiektu.
Po obróceniu pokrętła trybu pracy, na ekranie wyświetlane jest
objaśnienie wybranego trybu oraz informacja o metodach
fotografowania (Ekran Pomocy).
53
Wykonywanie zdjęć
Uwagi
• Ze względu na fakt, że aparat automatycznie ocenia ustawienia, wiele funkcji
będzie niedostępnych, na przykład kompensacja ekspozycji, czy ustawianie
czułości ISO.
• W każdym trybie Wybór sceny lampa błyskowa ustawiana jest na
(Auto
błysk) lub
(Lampa błys. wył.). Ustawienia te można zmienić (str. 91).
Wykonywanie zdjęć portretowych
Ten tryb umożliwia:
z Rozmycie tła i wyostrzenie
fotografowanego obiektu.
z Delikatne uwydatnienie
odcieni skóry.
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Portret).
Techniki fotografowania
• Aby tło było bardziej niewyraźne, ustaw długą ogniskową
obiektywu.
• Istnieje możliwość wykonywania bardziej sugestywnych zdjęć
przez ustawianie ostrości na oku, które jest bliżej obiektywu.
• W przypadku fotografowania obiektu oświetlonego od tyłu należy
używać osłony przeciwodblaskowej na obiektyw (oddzielnie w
sprzedaży).
• Użyj funkcji redukcji efektu czerwonych oczu, jeśli oczy osoby na
zdjęciu stają się czerwone od lampy błyskowej (str. 93).
54
Wykonywanie zdjęć krajobrazu
Ten tryb umożliwia:
z Wykonywanie ostrych zdjęć
rozległego krajobrazu w
żywych kolorach.
(Krajobraz).
Technika fotografowania
• Aby zaakcentować otwartość scenerii, ustaw obiektyw na
szeroki kąt.
55
Wykonywanie zdjęć
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
Wykonywanie zdjęć małych obiektów
Ten tryb umożliwia:
z Wykonywanie zdjęć
obiektów z bliska, na
przykład kwiatów, owadów,
naczyń bądź innych
niewielkich przedmiotów.
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Makro).
Techniki fotografowania
• Zbliż się do obiektu i wykonaj zdjęcie, umieszczając obiektyw
w minimalnej odległości od niego.
• Większe zbliżenia obiektów można uzyskać przy użyciu obiektywu
makro (oddzielnie w sprzedaży).
• W przypadku fotografowania obiektu z odległości do 1 m ustawić
tryb błysku (Lampa błys. wył.).
• Podczas fotografowania w trybie makro skuteczność funkcji
SteadyShot spada. Lepsze wyniki można uzyskać używając statywu.
56
Wykonywanie zdjęć poruszających się obiektów
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie
poruszających się obiektów
w plenerze lub w jasno
oświetlonych miejscach.
Wykonywanie zdjęć
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
(Sporty).
Techniki fotografowania
• Aparat fotografuje obraz w sposób ciągły, podczas gdy spust
migawki jest naciśnięty.
• Naciśnij do połowy i przytrzymaj spust migawki, a następnie
poczekaj do właściwego momentu.
57
Wykonywanie zdjęć zachodów słońca
Ten tryb umożliwia:
z Piękne oddanie na zdjęciu
czerwieni zachodzącego
słońca.
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
słońca).
(Zachód
Technika fotografowania
• Używany do wykonywania zdjęć akcentujących czerwony kolor
w porównaniu do innych trybów. Odpowiedni w przypadku
fotografowania pięknej czerwieni zachodzącego słońca.
58
Wykonywanie zdjęć nocnych widoków
Ten tryb umożliwia:
z Robienie zdjęć portretowych
nocą.
z Fotografowanie odległej
scenerii nocnej bez utraty
mrocznej atmosfery
otoczenia.
(Nocny port./
W przypadku ujęć nocnych bez osób (str. 91) ustawić tryb błysku
(Lampa błys. wył.).
Techniki fotografowania
• Należy zwrócić uwagę, aby obiekt był nieruchomy, co zapobiegnie
rozmazaniu obrazu.
• Czas otwarcia migawki jest dłuższy, dlatego zalecane jest
użycie statywu.
Uwaga
• W przypadku fotografowania w całkowitej ciemności nie zawsze udaje się
uzyskać dobre zdjęcie.
59
Wykonywanie zdjęć
Ustawić pokrętło trybu pracy w pozycji
wid.).
Wykonywanie zdjęcia w sposób
wybrany przez użytkownika
(Tryb ekspozycji)
W przypadku lustrzanki cyfrowej można regulować prędkość
migawki (czas otwarcia migawki) i przysłonę (zakres ostrego obrazu:
głębię ostrości), aby móc w pełni cieszyć się różnorodnymi
możliwościami fotograficznymi.
Regulując czas otwarcia migawki i przysłonę, nie tylko tworzy się
efekty fotograficzne ruchu oraz ostrości, ale także określa się jasność
obrazu przez sterowanie wielkością ekspozycji (ilość światła
pochłanianego przez aparat), która jest najważniejszym czynnikiem
podczas fotografowania.
Zmiana jasności obrazu przez regulację wielkości ekspozycji
Wielkość
ekspozycji
Niska
Wysoka
Jeśli jest stosowana większa prędkość migawki, migawka w aparacie
jest otwierana na krótszy czas. Oznacza to, że aparat ma mniej czasu
na absorbowanie światła, co skutkuje uzyskaniem ciemniejszego
obrazu. Aby wykonać jaśniejsze zdjęcie, można w pewnym stopniu
otworzyć przysłonę (otwór, przez który wpada światło) w celu
regulacji ilości światła absorbowanego przez aparat w danym
momencie.
Jasność obrazu regulowana przez czas otwarcia migawki i przysłonę
to tzw. „ekspozycja”.
W tej sekcji pokazano, jak można regulować ekspozycję i cieszyć się
różnorodnymi reprezentacjami fotograficznymi, wykorzystując ruch,
ostrość oraz światło.
60
Po obróceniu pokrętła trybu pracy, na ekranie wyświetlane jest
objaśnienie wybranego trybu oraz informacja o metodach
fotografowania (Ekran Pomocy). Ekran pomocy (str. 141) można
usunąć.
Wykonywanie zdjęć
61
Fotografowanie z użyciem autoprogramu
Ten tryb umożliwia:
z Korzystanie z automatycznej
ekspozycji przy
zachowywaniu
niestandardowych ustawień
czułości ISO, strefy
twórczej, optymalizatora DRange itp.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na P.
2 Określ odpowiednie ustawienia funkcji wykonywania
zdjęć (str. od 81 do 116).
• Aby użyć lampy błyskowej, naciśnij przycisk
.
3 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
62
Fotografowanie z regulacją rozmycia tła (Priorytet
przysłony)
Wykonywanie zdjęć
Ten tryb umożliwia:
z Uzyskanie ostrego obrazu
obiektu oraz rozmycie
wszystkiego przed i za
obiektem.
Otwarcie przysłony
powoduje zmniejszenie
zakresu ostrego obrazu.
(Głębia ostrości zmniejszy
się.)
z Fotografowanie z
uwzględnieniem głębi ujęcia.
Przymknięcie przysłony
powoduje zwiększenie
zakresu ostrego obrazu.
(Głębia ostrości zwiększy
się.)
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na A.
63
2 Pokrętłem regulacyjnym
wybrać wartość przysłony
(wartość F).
• Mniejsza wartość F: pierwszy plan
i tło obiektu są rozmazane.
Większa wartość F: Zarówno obiekt,
jak i pierwszy plan oraz tło są ostre.
• W wizjerze nie można sprawdzić
stopnia rozmycia obrazu. Sprawdź
zarejestrowany obraz i reguluj
wartość przysłony.
Przysłona (wartość F)
3 Ustawić ostrość i zrobić
zdjęcie obiektu.
Czas otwarcia migawki jest
regulowany automatycznie w celu
uzyskania prawidłowej ekspozycji.
• Jeśli ocena dokonana przez aparat
będzie wskazywała na to, że przy
użyciu wybranej wartości przysłony
nie uzyskano prawidłowej
ekspozycji, czas otwarcia migawki
będzie migać. W takich przypadkach
trzeba ponownie nastawić wartość
przysłony.
Czas otwarcia migawki
Techniki fotografowania
• Czas otwarcia migawki może się zwiększyć w zależności od wartości
przysłony. Jeśli czas otwarcia migawki jest dłuższy, użyj statywu.
• Aby uzyskać większe rozmycie tła, należy używać teleobiektywu lub
obiektywu o mniejszej wartości przysłony (jasny obiektyw).
64
Uwaga
• W przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy nacisnąć
przycisk . Zasięg lampy błyskowej zależy od wartości przysłony. Jeśli zdjęcie
jest wykonywane z użyciem lampy błyskowej, sprawdź zakres lampy błyskowej
(str. 93).
Wykonywanie zdjęć
65
Fotografowanie poruszającego się obiektu
z użyciem różnych sposobów reprezentacji
(Priorytet czasu otwarcia migawki)
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie
poruszającego się obiektu w
danym momencie. Użyj
krótszego czasu otwarcia
migawki, aby wykonać
wyraźne zdjęcie szybko
poruszającego się obiektu.
z Śledzenie ruchu obiektu w
celu oddania jego dynamiki i
przebiegu. Użyj krótszego
czasu otwarcia migawki,
aby wykonać zdjęcie
poruszającego się
obiektu ze śladami po
nim w postaci smug.
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na S.
66
2 Wybierz czas otwarcia
migawki za pomocą pokrętła
regulacyjnego.
3 Ustawić ostrość i zrobić
zdjęcie obiektu.
Przysłona jest regulowana
automatycznie w celu uzyskania
prawidłowej ekspozycji.
• Jeśli ocena dokonana przez aparat
będzie wskazywała na to, że przy
użyciu wybranego czasu otwarcia
migawki nie uzyskano prawidłowej
ekspozycji, wartość przysłony będzie
migać. W takich przypadkach należy
ponownie nastawić czas otwarcia
migawki.
Przysłona (wartość F)
Techniki fotografowania
• Jeśli czas otwarcia migawki jest dłuższy, użyj statywu.
• Podczas fotografowania halowych dyscyplin sportu wybierz
większą czułość ISO.
Uwagi
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie
priorytetu czasu otwarcia migawki.
• Im większa czułość ISO, tym wyrazistszy szum.
67
Wykonywanie zdjęć
Czas otwarcia migawki
• Przy czasie otwarcia migawki równym jednej sekundzie lub dłuższym, po
wykonaniu zdjęcia zostanie przeprowadzona redukcja szumów
(Red.sz.dł.naśw.). Podczas tej redukcji nie można wykonywać kolejnych zdjęć.
• W przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy nacisnąć
przycisk . Podczas korzystania z lampy błyskowej i przy przymkniętej
przysłonie (większej wartość F) w wyniku wydłużenia czasu otwarcia migawki,
światło lampy błyskowej nie dotrze do odległych obiektów.
68
Fotografowanie z użyciem ekspozycji
regulowanej ręcznie (Ekspozycja ręczna)
Ten tryb umożliwia:
z Fotografowanie przy
wybranym ustawieniu
ekspozycji przez
dostosowanie zarówno
czasu otwarcia migawki, jak
i przysłony.
Wykonywanie zdjęć
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na M.
2 Obróć pokrętło regulacyjne,
aby ustawić czas otwarcia
migawki, a podczas
naciskania przycisku
obróć pokrętło regulacyjne,
aby ustawić wartość
przysłony.
Przycisk
Przysłona (wartość F)
Czas otwarcia migawki
69
3 Po ustawieniu ekspozycji
wykonać zdjęcie.
• Na skali EV sprawdzić wartość
ekspozycji.
W stronę +: obraz staje się
jaśniejszy.
W stronę –: obraz staje się
ciemniejszy.
Strzałka b B pojawi się, jeżeli
ustawiona ekspozycja wykracza
poza zakres skali EV. Strzałka
zacznie migać, gdy różnica będzie
wzrastać.
Wartość standardowa
Uwagi
• Wskaźnik
(Ostrzeżenie o drganiach aparatu) nie pojawia się w trybie
ekspozycji ręcznej.
• Jeśli pokrętło regulacyjne jest ustawione na M, ustawienie ISO [AUTO] jest
ustawione na [200]. W trybie M ustawienie ISO [AUTO] nie jest dostępne.
Czułość ISO należy dobrać zgodnie z potrzebą (str. 107).
• W przypadku fotografowania z użyciem lampy błyskowej należy nacisnąć
przycisk . Zasięg lampy błyskowej zależy od wartości przysłony. Jeśli zdjęcie
jest wykonywane z użyciem lampy błyskowej, sprawdź zakres lampy błyskowej
(str. 93).
Przesunięcie ręczne
Można zmienić kombinację czasu otwarcia migawki i wartości
przysłony bez zmiany ustawionego poziomu ekspozycji.
Przekręć pokrętło regulacyjne
podczas naciskania przycisku AEL,
aby wybrać kombinację czasu
otwarcia migawki i wartości przysłony.
Przycisk AEL
70
Fotografowanie smug z użyciem długiej
ekspozycji (BULB)
Ten tryb umożliwia:
z Uzyskiwanie na zdjęciu
smug światła, na przykład
sztucznych ogni.
z Uzyskiwanie na zdjęciu
smug gwiazd.
Wykonywanie zdjęć
1 Ustawić pokrętło trybu pracy na M.
2 Przekręć pokrętło
regulacyjne w lewo,
aż zostanie wyświetlone
[BULB].
BULB
3 Podczas naciskania
przycisku
obróć pokrętło
regulacyjne, aby dostosować
wartość przysłony
(wartość F).
Przycisk
71
4 Naciśnij spust migawki do połowy, aby dopasować
ostrość.
5 Nacisnąć i przytrzymać spust migawki przez cały czas
wykonywania zdjęcia.
Dopóki spust migawki jest naciskany, migawka pozostaje otwarta.
Techniki fotografowania
• Użyj statywu.
• W przypadku fotografowania sztucznych ogni itp. ustaw ostrość
na nieskończoność w ręcznym trybie ustawiania ostrości.
• Używać pilota bezprzewodowego (oddzielnie w sprzedaży)
(str. 116). Naciśnięcie przycisku SHUTTER na pilocie
bezprzewodowym włącza tryb fotografowania BULB, a ponowne
jego naciśnięcie wyłącza tryb fotografowania BULB. Nie trzeba
przytrzymywać wciśniętego przycisku SHUTTER na pilocie
bezprzewodowym.
• Jeśli używany pilot wyposażony jest w funkcję blokady spustu
migawki (oddzielnie w sprzedaży), korzystając z pilota można
pozostawić otwartą migawkę.
Uwagi
• W przypadku korzystania ze statywu funkcję SteadyShot należy wyłączyć
(str. 48).
• Im dłuższy czas ekspozycji, tym wyrazistszy jest szum na obrazie.
• Po wykonaniu zdjęcia przeprowadzana jest procedura redukcji szumów
(Red.sz.dł.naśw.), której czas trwania wynosi tyle samo co czas otwarcia
migawki. Podczas tej redukcji nie można wykonywać kolejnych zdjęć.
• Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem lub funkcji Auto HDR, czasu
otwarcia migawki nie można ustawić na [BULB].
• W przypadku korzystania z funkcji Zdjęcie z uśmiechem lub funkcji Auto
HDR przy ustawieniu czasu otwarcia migawki na [BULB], czas otwarcia
migawki zostanie chwilowo ustawiony na 30 sekund.
72
Fotografowanie przy użyciu
wizjera (OVF)
Podczas wykonywania zdjęć można wybrać użycie monitora LCD
(Live View) lub wizjera (OVF).
Przełączanie w celu użycia wizjera
Ustaw przełącznik LIVE VIEW/
OVF w pozycji „OVF ”.
Wyświetlacz wizjera
Wykonywanie zdjęć
Stan ekranu zostanie zmieniony
w następujący sposób:
Wyświetlacz monitora LCD
Patrząc przez wizjer, ostrość jest automatycznie ustawiana na obiekt
znajdujący się w obszarze AF (funkcja Eye-Start AF).
Aby wyłączyć funkcję Eye-Start AF
Przycisk MENU t
1 t [Eye-Start AF] t [WYŁ.]
• Po zamocowaniu na aparacie lupy FDA-M1AM (oddzielnie w
sprzedaży), celownika kątowego FDA-A1AM (oddzielnie w
sprzedaży) lub okularu powiększającego FDA-ME1AM (oddzielnie
w sprzedaży) zalecane jest ustawienie opcji [Eye-Start AF] na
[WYŁ.], ponieważ mogą zadziałać czujniki muszli ocznej znajdujące
się pod wizjerem.
Uwaga
• W wizjerze, od obszaru ostrości w kierunku na zewnątrz, może rozciągać się
cienka linia. Nie jest to usterka.
73
Ustawianie ostrości wizjera (Regulacja dioptrii)
Dopasować ustawienie
pokrętła regulacji dioptrii do
swojego wzroku w taki
sposób, aby ekran w wizjerze
był wyraźnie widoczny.
• Skierowanie aparatu w stronę światła
umożliwi łatwą regulację dioptrii.
• Gdy wskaźniki nie są wyraźne nawet po
przeprowadzonej regulacji dioptrii,
wskazane jest skorzystanie z przystawki
do regulacji dioptrii (oddzielnie w
sprzedaży).
Trudności z obracaniem pokrętła regulacji dioptrii
Włożyć palce pod muszlę oczną i
zsunąć ją, przesuwając ku górze, a
następnie wyregulować dioptrie.
74
Przełączanie wyświetlanych danych nagrywania
(DISP)
Naciśnięcie przycisku DISP przełącza
między ekranem graficznym a
ekranem standardowym.
Gdy aparat zostanie obrócony
w pozycję poziomą, wyświetlacz
zostanie automatycznie obrócony
i dostosowany do pozycji aparatu.
Wykonywanie zdjęć
Ekran graficzny
(Ustawienie
domyślne)
Przycisk DISP
Ekran
standardowy
Bez
wyświetlenia
75
Monitor LCD (Ekran graficzny)
Ekran graficzny w sposób graficzny prezentuje czas otwarcia migawki
oraz wartość przysłony i w sposób czytelny przedstawia zasadę
działania ekspozycji. W trybie AUTO i Wybór sceny wyświetlane są
tylko te parametry, które można ustawiać. Szczegółowe informacje na
stronach w nawiasach.
A
B
Wskaźnik Objaśnienie
Wskaźnik Objaśnienie
P A S M Pokrętło trybu pracy
(49 – 72)
Wskaźnik czasu
otwarcia migawki (66)
Wskaźnik przysłony
(63)
Jakość obrazu (134)
Wskaźnik kompensacji
ekspozycji (96)
100
Rozmiar obrazu (133)/
Format obrazu (134)
C
Karta pamięci (20)
Wskaźnik Objaśnienie
Pozostała liczba zdjęć,
które można nagrać
(28)
100% Poziom naładowania
akumulatora (16)
Tryb błysku (91)/
redukcja efektu
czerwonych oczu (93)
Tryb pracy (112)
•
tylko w przypadku
aparatu DSLR-A550.
Tryb ostrości (84)
Czułość ISO (107)
76
Wskaźnik Objaśnienie
Optymalizator DRange (102)/Auto
HDR (103)
D
Wskaźnik Objaśnienie
Czas otwarcia migawki
(66)
F4
Przysłona (63)
+1.0
Kompensacja
ekspozycji (96)
Wykonywanie zdjęć
1/250
Blokada AE (95)
SteadyShot (48)
77
Monitor LCD (Ekran standardowy)
Szczegółowe informacje na stronach podanych w nawiasie.
W trybie AUTO lub Wybór sceny
A
W trybie P/A/S/M
Wskaźnik Objaśnienie
Tryb pracy (112)
•
tylko w przypadku
aparatu DSLR-A550.
Wskaźnik Objaśnienie
P A S M Pokrętło trybu pracy
(49 – 72)
Tryb ostrości (84)
Jakość obrazu (134)
Obszar AF (85)
AWB
Rozmiar obrazu (133)/
Format obrazu (134)
Karta pamięci (20)
100
Pozostała liczba zdjęć,
które można nagrać
(28)
100% Poziom naładowania
akumulatora (16)
B
Wskaźnik Objaśnienie
Tryb błysku (91)/
redukcja efektu
czerwonych oczu (93)
7500K G9
Balans bieli
(automatyczny,
zdefiniowany, własny,
temperatura barwowa,
filtr kolorowy) (108)
Optymalizator DRange (102)/Auto
HDR (103)
Strefa twórcza (105)
Tryb pomiaru światła
(100)
Kompensacja
ekspozycji (96)
Korekcja błysku (98)
Skala EV (70, 115)
78
Wskaźnik Objaśnienie
Czułość ISO (107)
C
Wskaźnik Objaśnienie
1/125
Czas otwarcia migawki
(66)
F2.8
Przysłona (63)
+1.0
Ekspozycja (96)
Blokada AE (95)
SteadyShot (48)
Wykonywanie zdjęć
79
Wizjer
A
Wskaźnik Objaśnienie
Wskaźnik Objaśnienie
Obszar AF (85)
Obszar pomiaru
punktowego (100)
Obszar fotografowania
dla formatu obrazu 16:9
(134)
B
Wskaźnik Objaśnienie
Korekcja błysku (98)
Ładowanie lampy (91)
WL
Bezprzewodowa lampa
błyskowa (94)
Synchronizacja
z krótkimi czasami
naświetlania*
Ręczne ustawianie
ostrości (86)
z
Ostrość
125
Czas otwarcia migawki
(66)
5.6
Przysłona (63)
Skala EV (70, 115)
Blokada AE (95)
80
0
Ostrzeżenie „Nie
można robić zdjęć”
(112)
Ostrzeżenie o
drganiach aparatu (47)
Skala SteadyShot (48)
Format obrazu 16:9
(134)
* W przypadku korzystania z lampy
błyskowej HVL-F58AM/HVLF42AM (oddzielnie w sprzedaży)
można fotografować z użyciem
funkcji synchronizacji z krótkimi
czasami naświetlania przy
dowolnym czasie otwarcia migawki.
Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z lampą błyskową.
Używanie funkcji fotografowania
Wybór metody ustawiania ostrości
Istnieją dwie metody ustawiania ostrości: automatyczna i ręczna.
W zależności od obiektywu, w inny sposób realizuje się przełączanie
między automatycznym i ręcznym ustawianiem ostrości.
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości w aparacie
w pozycji AF.
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości w aparacie
w pozycji MF.
Wykorzystywany Przełączenie do
przełącznik
autofokusa
Obiektyw
wyposażony w
przełącznik trybu
ostrości
Obiektyw
(Przełącznik
trybu ostrości w
aparacie
powinien być
zawsze
ustawiony w
pozycji AF.)
Aparat
Obiektyw nie
jest wyposażony
w przełącznik
trybu ostrości
Używanie automatycznego ustawiania ostrości
1 Ustawić przełącznik trybu
ostrości w aparacie w
pozycji AF.
2 Gdy obiektyw wyposażony
jest w przełącznik trybu
ostrości, należy ustawić go
w pozycji AF.
81
Używanie funkcji fotografowania
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości na
obiektywie w
pozycji AF.
Przełączenie do
ręcznego
ustawiania
ostrości
Ustawić
przełącznik trybu
ostrości na
obiektywie w
pozycji MF.
Rodzaj
obiektywu
3 Naciśnij spust migawki do
połowy, aby sprawdzić
ostrość, i zrób zdjęcie.
• Po potwierdzeniu ostrości wskaźnik
ostrości zmienia się na z lub
(poniżej).
• Obszar AF z potwierdzoną ostrością
zmienia kolor na zielony.
Obszar AF
Wskaźnik ostrości
Technika fotografowania
• W celu wybrania obszaru AF wykorzystywanego do ustawiania
ostrości należy skonfigurować opcję [Obszar AF] (str. 85).
Wskaźnik ostrości
Wskaźnik ostrości Stan
z świeci
Ostrość zablokowana. Gotowy do wykonywania zdjęć.
świeci
Ostrość potwierdzona. Ognisko przesuwa się, podążając
za poruszającym się obiektem. Gotowy do wykonywania
zdjęć.
świeci
Trwa ustawianie ostrości. Nie można zwolnić migawki.
z miga
Nie można ustawić ostrości. Migawka jest zablokowana.
Obiekty wymagające specjalnego ustawiania ostrości
Używając funkcji automatycznego ustawiania ostrości, trudno jest
ustawić ostrość na niżej wymienionych obiektach. W takim wypadku
należy fotografować z blokadą ostrości (str. 83) lub ręcznie ustawić
ostrość (str. 86).
• Obiekt o małym kontraście, na przykład błękitne niebo lub biała
ściana.
• Dwa obiekty w różnej odległości, zachodzące na siebie w obszarze AF.
• Obiekt składający się z powtarzającego się wzoru, na przykład
fasada budynku.
• Obiekt bardzo jasny lub błyszczący, na przykład słońce, karoseria
samochodu lub powierzchnia wody.
• Światło zastane jest niewystarczające.
82
Dokładny pomiar odległości od obiektu
Symbol
na górze aparatu
wskazuje miejsce umieszczenia
czujnika obrazu*. Podczas dokładnego
pomiaru odległości między aparatem a
obiektem należy kierować się pozycją
tej linii poziomej.
* Czujnik obrazu stanowi tę część
aparatu, która działa jak film.
Uwaga
• Jeżeli obiekt jest bliżej niż minimalna odległość fotografowania dla
założonego obiektywu, nie można potwierdzić ostrości. Należy się upewnić,
że odległość pomiędzy obiektem i aparatem jest wystarczająca.
Używanie funkcji fotografowania
Fotografowanie z kompozycją wybraną
przez fotografującego (Blokada ostrości)
1 Umieścić obiekt w obszarze
AF i nacisnąć spust migawki
do połowy.
Ostrość i ekspozycja zostaną
ustawione na stałe.
2 Trzymać spust migawki
wciśnięty do połowy
i umieścić obiekt
z powrotem w początkowej
pozycji, aby ponownie
skomponować ujęcie.
3 Wcisnąć spust migawki do końca, aby wykonać
zdjęcie.
83
Wybieranie trybu nastawiania ostrości
odpowiadającego ruchowi przedmiotu
(Tryb autofokusa)
Przycisk Fn t
(Tryb autofokusa) t Wybór
właściwego ustawienia
(Pojed.
autofokus)
Aparat ustawia ostrość, która zostaje zablokowana,
dopóki spust migawki jest wciśnięty do połowy.
(Autom.
autofokus)
[Tryb autofokusa] można przełączać między trybem
Pojedynczy autofokus i Ciągły autofokus zgodnie z
ruchem obiektu.
Jeśli obiekt jest nieruchomy, po naciśnięciu i
przytrzymaniu przycisku ostrość zostanie zablokowana.
Jeśli obiekt jest w ruchu, aparat będzie kontynuować
ustawianie ostrości.
(Ciągły
autofokus)
Aparat kontynuuje ustawianie ostrości, gdy spust
migawki jest wciśnięty do połowy i przytrzymywany.
• Sygnał dźwiękowy nie włączy się, jeżeli obiekt jest
wyostrzony.
• Nie można używać blokady ostrości.
Techniki fotografowania
• Jeżeli obiekt nie porusza się, należy używać trybu
(Pojed.
autofokus).
• Jeżeli obiekt porusza się, należy używać trybu
(Ciągły
autofokus).
Uwagi
• Tryb
(Autom. autofokus) jest wybierany po ustawieniu trybu ekspozycji
AUTO lub jednego z poniższych trybów Wybór sceny:
(Portret),
(Krajobraz),
(Zachód słońca) lub
(Nocny port./wid.).
Tryb
(Pojed. autofokus) jest wybierany po ustawieniu trybu ekspozycji
(Makro) w trybie Wybór sceny.
Tryb
(Ciągły autofokus) jest wybierany po ustawieniu trybu ekspozycji
(Sporty) w trybie Wybór sceny.
• Gdy wykorzystywana jest funkcja Zdjęcie z uśmiechem, aktywny jest tryb
(Ciągły autofokus).
84
Wybór pola ostrości (Obszar AF)
Wybierz żądany obszar AF, tak aby
odpowiadał warunkom
fotografowania lub preferencjom.
Obszar AF z potwierdzoną ostrością
zmienia kolor na zielony, a pozostałe
obszary AF znikają.
• W trybie wizjera obszar AF
wykorzystywany do ustawiania
ostrości zostanie na chwilę
podświetlony.
(Obszar AF) t Wybór właściwego
(Szeroki)
Aparat ustala, który z dziewięciu obszarów AF jest
wykorzystywany do ustawiania ostrości.
(Punktowy)
Aparat używa wyłącznie obszaru AF znajdującego się w
strefie środkowej.
(Lokalny)
Używając kontrolera, wybrać jeden z dziewięciu
obszarów, dla którego ma być ustawiana ostrość. Aby
wybrać obszar AF znajdujący się w środku, wystarczy
nacisnąć przycisk AF.
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, trybu Wybór sceny lub trybu Zdjęcie z
uśmiechem, opcja [Obszar AF] jest na stałe ustawiona na
(Szeroki) i nie
można wybrać innych ustawień.
• Obszar AF może nie zostać podświetlony, gdy wykonywane są zdjęcia seryjne
lub gdy spust migawki został wciśnięty do końca bez zatrzymania.
85
Używanie funkcji fotografowania
Przycisk Fn t
ustawienia
Obszar AF
Ręczne ustawianie ostrości
Gdy występują problemy z ustawieniem ostrości w trybie
automatycznego ustawiania ostrości, można ręcznie ustawić ostrość.
1 Ustawić przełącznik trybu
ostrości na obiektywie w
pozycji MF.
2 Gdy obiektyw nie jest
wyposażony w przełącznik
trybu ostrości, przełącznik
trybu ostrości w aparacie
należy ustawić w pozycji MF.
3 Obrócić pierścień
nastawiania ostrości
obiektywu, aby uzyskać
ostry obraz.
Pierścień
nastawiania ostrości
Uwagi
• W przypadku obiektu, który może zostać wyostrzony w trybie
automatycznego ustawiania ostrości, wskaźnik z zaświeci się w wizjerze
w momencie, gdy ostrość zostanie potwierdzona. Gdy używane jest szerokie
pole AF, używane jest pole środkowe, a gdy używany jest obszar lokalnego
AF, zostaje użyty obszar wybrany za pomocą kontrolera.
• Pierścień ustawiania ostrości może nie obracać się płynnie, gdy
wykorzystywany jest telekonwerter (oddzielnie w sprzedaży).
• Mogą wystąpić problemy z uzyskaniem prawidłowej ostrości w wizjerze, jeżeli
w trybie wizjera nie została właściwie przeprowadzona regulacja dioptrii
(str. 74).
86
Sprawdzanie ostrości przez powiększenie obrazu
(Ręczna kontrola ostrości)
Przed zrobieniem zdjęcia z użyciem przetwornika obrazu
wykorzystywanego do nagrywania, istnieje możliwość sprawdzenia
ostrości przez powiększenie obrazu.
1 Nacisnąć przycisk MF
Przycisk MF CHECK LV
CHECK LV.
Używanie funkcji fotografowania
Lustro przesuwa się w górę i obraz jest
wyświetlany na monitorze LCD w
pełnym polu widzenia.
• Gdy rozpoczyna się ręczna kontrola
ostrości, wskazania czasu otwarcia
migawki i ekspozycji pozostają
niezmienione. Przed wykonaniem
zdjęcia i ustawieniem ekspozycji
aparat ponownie mierzy oświetlenie.
• Wyświetlany obraz ma odpowiednią
jasność bez względu na ustaloną
wartość ekspozycji. Kompensacja
ekspozycji nie jest widoczna na
wyświetlanym obrazie, ale znajduje
odzwierciedlenie na
zarejestrowanym zdjęciu.
87
2 Nacisnąć przycisk
, aby
powiększyć zdjęcie i,
korzystając z przycisków v/
V/b/B kontrolera, wybrać
fragment, który ma być
powiększony.
Przycisk
• Za każdym razem, gdy zostanie
naciśnięty przycisk , skala
powiększenia zmieni się
w następujący sposób: Pełny ekran
t około ×7 t około ×14
3 Sprawdzić i wyregulować ostrość.
• Ostrość można regulować ręcznie w trybie ręcznej kontroli ostrości.
• Naciśnięcie przycisku AF w trybie autofokusa włącza autofokus.
Lustro przesuwa się w dół w trybie autofokusa i następuje przerwa w
wyświetlaniu.
• Po ustawieniu opcji [Obszar AF] na (Lokalny) autofokus można
również włączyć przy użyciu kontrolera.
4 Nacisnąć spust migawki do oporu, aby wykonać
zdjęcie.
• Zdjęcia można rejestrować, gdy skalowanie zoomu ma wartość ok. ×7
lub ×14, lecz nagrane zdjęcie jest przeznaczone do wyświetlania w
trybie pełnoekranowym.
• Po zrobieniu zdjęcia funkcja ręcznej kontroli ostrości zostanie
wyłączona.
Techniki fotografowania
• Naciśnięcie przycisku MF CHECK LV, gdy aparat znajduje się w
trybie blokady AE, pozwala sprawdzić wersję zdjęcia, które
odzwierciedla skompensowaną ekspozycję. W przypadku
rozpoczęcia fotografowania od tego punktu, aparat rozpocznie
ekspozycję od stanu blokady AE.
88
• Linie pomocnicze siatki można usunąć (str. 143).
Uwagi
• Aparat nie ustawia ostrości obiektu, gdy spust migawki zostanie wciśnięty do
połowy.
• Nie można korzystać z funkcji Wykrywanie twarzy i Zdjęcie z uśmiechem.
• W trybie ręcznej kontroli ostrości zdjęcie nie jest widoczne w wizjerze.
• Wyświetlany symbol
sygnalizuje, że temperatura aparatu wzrasta. W
przypadku zamiaru kontynuowania ręcznej kontroli ostrości, z aparatu nie
będzie można korzystać, dopóki jego temperatura nie obniży się (str. 181).
• W przypadku korzystania z funkcji ręcznej kontroli ostrości wskazane jest
zamocowanie pokrywki okularu (str. 26).
• W przypadku wykonywania zdjęć seryjnych lub korzystania z funkcji
bracketingu ekspozycji w trybie ręcznej kontroli ostrości, autofokus jest
ustawiany przy pierwszym zdjęciu.
Używanie funkcji fotografowania
89
Przybliżanie w pojedynczym kroku
Istnieje możliwość przybliżenia środkowej części obrazu za pomocą
funkcji inteligentnego teleobiektywu (Powiększenie cyfrowe)
i zarejestrowanie zdjęcia.
1 Ustaw przełącznik LIVE
VIEW/OVF w pozycji „LIVE
VIEW ”.
2 Nacisnąć przycisk
.
Przycisk
• Za każdym razem, gdy zostanie
naciśnięty przycisk , skala
powiększenia zmieni się
w następujący sposób:
około ×1,4 t około ×2 t
wyłączony
Rozmiar obrazu dobierany jest automatycznie w następujący sposób,
bez względu na wybrany rozmiar obrazu.
Skala powiększenia
Rozmiar obrazu
Około ×1,4
M
Około ×2
S
Uwagi
• Funkcja inteligentnego telekonwertera nie jest dostępna, gdy dostępna jest
funkcja ręcznej kontroli ostrości, funkcja Zdjęcie z uśmiechem jest ustawiona
na [WŁ.], albo gdy parametr [Jakość] jest ustawiony na
(RAW) lub
(RAW & JPEG).
• Gdy funkcja inteligentnego telekonwertera jest dostępna (w trybie
autofokusa), opcja [Obszar AF] ma ustawioną wartość
(Punktowy).
• Jeśli funkcja inteligentnego teleobiektywu jest dostępna, opcja [Pomiar
światła] ma ustawioną wartość
(Wielopunktowy).
90
Używanie lampy błyskowej
Używając lampę błyskową w ciemnym miejscu, można zrobić jasne
zdjęcia obiektów i zabezpieczyć się przed poruszeniem aparatu.
Fotografując pod słońce, można użyć lampy błyskowej do
rozświetlenia obiektu znajdującego się w cieniu.
1 Przycisk Fn t
(Tryb błysku) t Wybór właściwego
ustawienia
2 Nacisnąć przycisk
.
Przycisk
3 Po naładowaniu lampy
błyskowej zrobić zdjęcie
obiektu.
Migający wskaźnik z: Lampa
błyskowa jest ładowana. Gdy
wskaźnik miga, nie można zwolnić
migawki.
Podświetlony wskaźnik z: Lampa
błyskowa jest naładowana i gotowa do
błysku.
• Po naciśnięciu spustu migawki do
połowy przy słabym oświetleniu w
trybie autofokusa, lampa błyskowa
może zostać uruchomiona, aby
ułatwić ustawianie ostrości na
obiekcie (Wspomaganie AF).
• Wskaźnik z nie jest wyświetlany w
trybie ekranu graficznego.
Wskaźnik z (Ładowanie
lampy błyskowej)
91
Używanie funkcji fotografowania
Lampa błyskowa otworzy się.
• W trybie AUTO lub Wybór sceny
lampa błyskowa otworzy się
automatycznie, jeżeli oświetlenie
jest niewystarczające lub obiekt jest
oświetlony z tyłu. Wbudowana
lampa błyskowa nie otworzy się
nawet po naciśnięciu przycisku .
(Lampa błys. wył.) Błysk nie jest wyzwalany nawet po podniesieniu
wbudowanej lampy błyskowej.
(Auto błysk)
(Bł.wypełniający)
Błyska, gdy jest ciemno lub pod światło.
Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
(Synch. dł.czas)
Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
Fotografowanie w trybie synchronizacji z długimi
czasami otwarcia migawki umożliwia uchwycenie
wyraźnego obrazu zarówno obiektu, jak i tła dzięki
zastosowaniu dłuższego czasu otwarcia migawki.
(Bł. zamykający)
Błyska tuż przed zakończeniem ekspozycji przy
każdorazowym wyzwoleniu migawki.
(Bezprzewodowy)
Uruchamiana jest zewnętrzna lampa błyskowa
(oddzielnie w sprzedaży) niepodłączona do aparatu
(fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową).
Techniki fotografowania
• Osłona przeciwodblaskowa na obiektyw (oddzielnie w sprzedaży)
może zasłaniać światło lampy błyskowej. Gdy używana jest lampa
błyskowa, należy zdjąć z obiektywu osłonę przeciwodblaskową.
• Gdy używana jest lampa błyskowa, obiekt należy fotografować z
odległości co najmniej 1 m.
• Fotografując w pomieszczeniu lub w nocy, można użyć trybu
synchronizacji z długimi czasami otwarcia migawki, aby uzyskać
jaśniejszy obraz osób i tła.
• Błysk zamykający pozwala uzyskać naturalne zdjęcie śladu
poruszającego się obiektu, np. jadącego roweru lub idącej osoby.
Uwagi
• Nie trzymać aparatu za lampę błyskową.
• Warunki fotografowania, jakie muszą być spełnione, aby na zdjęciu nie
pojawiały się cienie, zależą od obiektywu.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO lub trybu Wybór sceny nie można
wybrać funkcji
(Synch. dł.czas),
(Bł. zamykający) i (Bezprzewodowy).
92
Zakres błysku
Zasięg wbudowanej lampy błyskowej zależy od czułości ISO i
wartości przysłony. Informacje na ten temat zawiera poniższa tabela.
Przysłona
F2.8
F4.0
F5.6
Ustawienie 200
ISO
400
1–6m
1 – 4,3 m
1–3m
1,4 – 8,6 m
1–6m
1 – 4,3 m
2 – 12 m
1,4 – 8,6 m
1–6m
800
Wyłączanie wspomagania AF
Przycisk MENU t
1 t [Wspomaganie AF] t [WYŁ.]
Aby użyć funkcji redukcji czerwonych oczu
Funkcja redukcji czerwonych oczu redukuje zjawisko czerwonych
oczu przez wyzwolenie kilku słabych błysków wstępnych przed
zrobieniem zdjęcia z użyciem lampy błyskowej.
Przycisk MENU t
1 t [Red.czerw.oczu] t [WŁ.]
93
Używanie funkcji fotografowania
Wspomaganie AF
• Wspomaganie AF nie działa, gdy [Tryb autofokusa] jest ustawiony
na
(Ciągły autofokus) lub gdy obiekt jest w ruchu w trybie
(Autom. autofokus). (Zostanie podświetlony wskaźnik
lub .)
• Wspomaganie AF może nie być włączane dla obiektywów
o ogniskowych 300 mm i dłuższych.
• Jeżeli podłączona jest zewnętrzna lampa błyskowa (oddzielnie w
sprzedaży), wykorzystywane będzie wspomaganie AF zewnętrznej
lampy błyskowej.
• Wspomaganie AF nie działa przy opcji [Zdjęcie z uśmiechem]
ustawionej na [WŁ.].
Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową
W przypadku lampy błyskowej z funkcją bezprzewodowego
fotografowania (oddzielnie w sprzedaży) można robić zdjęcia z lampą
błyskową bez przewodu, nawet gdy lampa nie jest podłączona do
aparatu. Zmieniając ustawienie lampy błyskowej, można zwiększać
wrażenie przestrzenności, uwypuklając kontrast jasnych i ciemnych
fragmentów obiektu.
Faktyczne wskazówki dotyczące fotografowania można znaleźć
w instrukcji obsługi lampy błyskowej.
1 Przymocować zewnętrzną lampę błyskową do stopki
akcesoriów i włączyć zarówno aparat, jak i lampę
błyskową.
2 Przycisk Fn t
(Tryb błysku) t
(Bezprzewodowy)
3 Zdjąć bezprzewodową lampę błyskową z stopki
akcesoriów i podnieść wbudowaną lampę błyskową.
• Aby wyzwolić błysk próbny, naciśnij przycisk AEL.
Uwagi
• Aparat nie może przeprowadzić kontroli współczynnika światła lampy
bezprzewodowej.
• Po zakończeniu fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową wyłączyć
tryb bezprzewodowej lampy błyskowej. Jeżeli wbudowana lampa błyskowa
jest używana, gdy tryb bezprzewodowej lampy błyskowej pozostaje włączony,
spowoduje to niewłaściwe oświetlenie lampą.
• W przypadku gdy inny fotograf używa w pobliżu bezprzewodowej lampy
błyskowej i światło jego wbudowanej lampy powoduje błysk lampy
użytkownika, należy zmienić kanał zewnętrznej lampy błyskowej. Informacje o
zmianie kanału zewnętrznej lampy błyskowej – patrz instrukcja obsługi lampy.
Konfiguracja przycisku AEL
Jeżeli używana jest bezprzewodowa lampa błyskowa, wskazane jest
ustawienie opcji [Przycisk AEL] na [Blokada AEL] w menu
Ustawień własnych (str. 140).
94
Ustawianie jasności obrazu
(Ekspozycja, Korekcja błysku,
Pomiar)
Fotografowanie przy ustalonej jasności (Blokada AE)
Punkt, w którym blokowana
jest ekspozycja.
1 Przycisk Fn t
(Pomiar światła) t
(Punktowy)
2 Ustawić ostrość na element, na którym
ma być zablokowana ekspozycja.
Ekspozycja jest ustawiana po nastawieniu ostrości.
95
Używanie funkcji fotografowania
Przy fotografowaniu w pełnym słońcu lub przez okno ekspozycja
może zostać wybrana nieprawidłowo z powodu dużej różnicy
w oświetleniu obiektu i tła. W takich przypadkach należy dokonać
pomiaru oświetlenia w miejscu, gdzie obiekt jest wystarczająco jasny
i zablokować ekspozycję przed zrobieniem zdjęcia. Aby zmniejszyć
jasność obiektu należy skierować aparat na fragment, który jest
jaśniejszy niż obiekt i użyć pomiaru światła do zablokowania
ekspozycji dla całego obrazu. Aby zwiększyć jasność obiektu należy
skierować aparat na fragment, który jest ciemniejszy niż obiekt i użyć
pomiaru światła do zablokowania ekspozycji dla całego obrazu.
W tej części opisano sposób fotografowania rozjaśnionego obiektu
przy użyciu trybu (Punktowy).
3 Nacisnąć przycisk AEL, aby
zablokować ekspozycję.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
(symbol blokady AE).
Przycisk AEL
4 Naciskając przycisk AEL, ustawić ostrość na obiekt
i zrobić jego zdjęcie.
• Jeżeli dalsze fotografowanie ma się odbywać przy tej samej wartości
ekspozycji, należy po zrobieniu zdjęcia nacisnąć i przytrzymać
przycisk AEL. Nastawienie zostanie anulowane po zwolnieniu
przycisku.
Używanie kompensacji jasności dla całego
obrazu (Kompensacja ekspozycji)
W trybach ekspozycji innych niż M ekspozycja jest dobierana
automatycznie (Ekspozycja automatyczna).
Na podstawie ekspozycji ustalonej automatycznie można dokonać
kompensacji ekspozycji, przesuwając ją zgodnie z preferencjami
w kierunku symbolu + lub –. Cały obraz można rozjaśnić, przesuwając
ekspozycję w kierunku symbolu +. Cały obraz można przyciemnić,
przesuwając ekspozycję w kierunku symbolu –.
Skorygować
w kierunku –
96
Ekspozycja
podstawowa
Skorygować
w kierunku +
1 Nacisnąć przycisk
.
Przycisk
• Ekran kompensacji ekspozycji
zostanie wyświetlony w trybie
wizjera.
2 Ustawić ekspozycję
za pomocą pokrętła
regulacyjnego.
W stronę + (powyżej): rozjaśnia obraz.
W stronę – (poniżej): przyciemnia
obraz.
Ekspozycja standardowa
Techniki fotografowania
• Ustawić poziom kompensacji przez sprawdzenie zapisanego zdjęcia.
• Za pomocą funkcji bracketingu można wykonać wiele zdjęć
z ekspozycją przesuniętą w kierunku strony + lub – (str. 114).
Uwaga
• Tej opcji nie można ustawić, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na AUTO lub
Wybór sceny.
Aby wykonać zdjęcie, kontrolując ekran za pomocą histogramu
Liczba pikseli
Histogram to sposób prezentacji
rozkładu luminancji informujący o
tym, ile pikseli o określonej jasności
znajduje się na danym zdjęciu. Aby
wyświetlić histogram, należy nacisnąć
przycisk DISP (str. 39 i 119).
Ciemny
Jasny
97
Używanie funkcji fotografowania
3 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
Kompensacja ekspozycji odpowiednio
zmieni histogram. Na rysunku po
prawej stronie podano przykład.
Fotografowanie z kompensacją
ekspozycji przesuniętą w stronę
wartości dodatnich powoduje
rozjaśnienie całego obrazu i
przesunięcie całego histogramu
w stronę jaśniejszą (prawą). Jeśli
kompensacja ekspozycji jest
stosowana po stronie ujemnej,
histogram przesunie się na drugą
stronę.
Oba końce histogramu pokazują
elementy najjaśniejsze lub
najciemniejsze. Ich przywrócenie
będzie możliwe w późniejszym czasie
na komputerze. Należy dostosować
ekspozycję i ponownie zrobić zdjęcie.
Uwagi
• Histogram wyświetlany w trybie Live View nie wskazuje ostatecznie
zapisanego zdjęcia. Prezentuje on jedynie stan obrazu, którego podgląd jest
aktualnie wyświetlany na monitorze LCD. Wygląd histogramu zależy od
ustawień przysłony itp.
• Wygląd histogramu może się także różnić między momentem wykonywania
zdjęcia a rejestrowaniem w następujących sytuacjach:
– Podczas korzystania z lampy błyskowej.
– W przypadku, gdy obiekt ma niską intensywność, na przykład w nocy.
Ustawianie natężenia błysku (Korekcja błysku)
Podczas fotografowania z lampą błyskową można wyregulować samo
natężenie błysku, bez zmiany kompensacji ekspozycji. Możliwa jest
tylko zmiana ekspozycji głównego obiektu, który znajduje się
w zasięgu błysku.
98
Przycisk Fn t
(Korekcja błysku) t Wybór
właściwego ustawienia
W stronę +: zwiększa natężenie błysku.
W stronę –: zmniejsza natężenie błysku.
Uwagi
• Tej opcji nie można ustawić, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na AUTO lub
Wybór sceny.
• Jeżeli poziom natężenia błysku uległ zmianie, po podniesieniu lampy
błyskowej w wizjerze pojawi się symbol . Po zmianie należy pamiętać o
zresetowaniu wartości.
• Z uwagi na ograniczony strumień światła, efekt mocniejszego błysku może nie
być zauważalny, jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej.
Jeżeli obiekt jest bardzo blisko, efekt słabszego błysku również może nie być
zauważalny.
Wybór trybu regulacji błysku w celu ustawienia
odpowiedniego natężenia błysku (Regulacja błysku)
Przycisk MENU t
1 t [Reg.błysku] t Wybór
właściwego ustawienia
Błysk ADI
W tej metodzie natężenie błysku jest regulowane
z uwzględnieniem informacji o nastawionej ostrości
i danych o pomiarze światła uzyskanych na podstawie
przedbłysku. Ta metoda pozwala na dokładną korektę
błysku z praktycznie pomijalnym efektem odbicia od
obiektu.
Przedbłysk TTL
W tej metodzie natężenie błysku jest regulowane tylko
z uwzględnieniem danych o pomiarze światła
uzyskanych na podstawie przedbłysku. Ta metoda jest
wrażliwa na odbicia od obiektu.
ADI: Advanced Distance Integration (Zaawansowany pomiar światła
błysku)
TTL: Through the lens (Przez obiektyw)
99
Używanie funkcji fotografowania
Kompensacja ekspozycji i korekcja błysku
Kompensacja ekspozycji zmienia czas otwarcia migawki, przysłonę i czułość
ISO (gdy wybrane jest [AUTO]), aby dokonać kompensacji. Jeśli używana jest
lampa błyskowa, natężenie błysku również ulega zmianie.
Korekta błysku powoduje tylko zmianę natężenia błysku.
• Przy wybranej metodzie [Błysk ADI] używanie obiektywu
wyposażonego w koder odległości może zapewnić dokładniejszą
korektę natężenia błysku dzięki dokładniejszym informacjom
o nastawionej odległości.
Uwagi
• W przypadku gdy nie można ustalić odległości między obiektem a zewnętrzną
lampą błyskową (oddzielnie w sprzedaży) (fotografowanie z użyciem
bezprzewodowej, zewnętrznej lampy błyskowej (oddzielnie w sprzedaży),
fotografowanie z użyciem oddzielnej lampy błyskowej uruchamianej za
pośrednictwem kabla, fotografowanie z użyciem dwupalnikowej lampy
błyskową do zdjęć makro itp.), aparat automatycznie wybierze tryb
Przedbłysku TTL.
• W następujących przypadkach należy wybrać tryb [Przedbłysk TTL],
ponieważ nie jest możliwe przeprowadzenie przez aparat korekcji błysku przy
użyciu metody Błysk ADI.
– Do lampy błyskowej HVL-F36AM jest przymocowana nasadka
rozpraszająca.
– Do fotografowania z lampą błyskową jest używany dyfuzor.
– Używany jest filtr wpływający na ekspozycję, taki jak filtr ND.
– Używana jest nasadkowa soczewka makro.
• Metoda Błysk ADI jest dostępna tylko w połączeniu z obiektywem
wyposażonym w koder odległości. Aby określić, czy obiektyw jest wyposażony
w koder odległości, należy zapoznać się z instrukcją załączoną do obiektywu.
Wybór metody pomiaru jasności obiektu (Pomiar
światła)
Przycisk Fn t
ustawienia
(Wielopunktowy)
(Centraln.
ważony)
(Punktowy)
100
(Pomiar światła) t Wybór właściwego
W tym trybie obszar całkowity jest dzielony na wiele
podobszarów, a odpowiednia ekspozycja dla całego
ekranu jest obliczana na podstawie pomiaru oświetlenia
w każdym z tych podobszarów.
Podkreślając środkowy obszar ekranu, tryb ten mierzy
przeciętną jasność całego ekranu.
W tym trybie pomiar światła wykonywany jest tylko w
kołowej strefie pomiaru punktowego w środku obszaru.
Techniki fotografowania
• Przy wykonywaniu typowych zdjęć należy używać trybu
(Wielopunktowy).
• Gdy w obszarze AF znajduje się silnie kontrastowy obiekt, należy
zmierzyć oświetlenie fotografowanego obiektu przy optymalnej
ekspozycji, używając funkcji pomiaru punktowego, i skorzystać z
funkcji fotografowania z blokadą AE (str. 95).
Uwaga
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO lub trybu Wybór sceny, opcja [Pomiar
światła] jest na stałe ustawiona na
(Wielopunktowy) i nie można wybrać
innych trybów.
Używanie funkcji fotografowania
101
Automatyczna kompensacja
jasności i kontrastu (D-Range)
Przycisk D-RANGE t Wybór
właściwego ustawienia
(WYŁ.)
Przycisk D-RANGE
Funkcje DRO/Auto HDR nie będą używane.
(DRO)
Przez podział obrazu na małe obszary aparat analizuje
kontrast świateł i cieni między obiektem i tłem, tworząc
obraz o optymalnej jasności i gradacji.
(Auto HDR)
Wykonywane są dwa zdjęcia przy różnych ekspozycjach,
po czym nakładany jest jasny obszar niedoświetlonego
zdjęcia i ciemny obszar prześwietlonego zdjęcia, dzięki
czemu powstaje obraz z bogatą gradacją.
Korekcja jasności obrazu (Optymalizator D-Range)
1 Przycisk D-RANGE t
(DRO)
2 Wybrać optymalny poziom, używając przycisków b/B
na kontrolerze.
Automatyczna korekta jasności.
(Automatyczne)
(Poziom)*
Przeprowadzana jest optymalizacja zarejestrowanego
zdjęcia w każdym obszarze obrazu. Należy wybrać
optymalny poziom pomiędzy ustawieniem Lv1 (mała) a
ustawieniem Lv5 (duża).
* Wyświetlana wartość Lv_ ze wskaźnikiem
parametru.
102
to aktualnie wybrany skok
Uwagi
• Po ustawieniu programu
(Zachód słońca) lub
(Nocny port./wid.) w
trybie Wybór sceny, ustawienie to ma zawsze wartość
(WYŁ.). W
przypadku dowolnego innego programu trybu Wybór sceny ustawienie to ma
zawsze wartość
(Automatyczne).
• Podczas fotografowania z funkcją optymalizatora D-Range na zdjęciu mogą
być widoczne szumy. Po sprawdzeniu zarejestrowanego zdjęcia należy wybrać
właściwy poziom, szczególnie gdy efekt ma być wzmocniony.
Automatyczna kompensacja z bogatą gradacją
(Auto High Dynamic Range)
1 Przycisk D-RANGE t
(Auto HDR)
na kontrolerze.
(Różn. ekspoz. Automatyczna korekta różnicy ekspozycji.
aut.)
(Exposure
Ustawianie różnicy ekspozycji w oparciu o kontrast
Difference Level)* obiektu. Należy wybrać optymalny poziom pomiędzy
ustawieniem 1.0Ev (mała) a ustawieniem 3.0Ev (duża).
* Wyświetlana wartość _Ev ze wskaźnikiem
parametru.
to aktualnie wybrany skok
Technika fotografowania
• Ze względu na fakt, że migawka jest wyzwalana dwukrotnie przy
każdym zdjęciu, należy przestrzegać następujących zasad:
– Używać tej funkcji, gdy obiekt nie porusza się i nie miga.
– Nie zmieniać kompozycji ujęcia.
– Podczas fotografowania osób wskazane jest korzystanie z trybu
Live View.
103
Używanie funkcji fotografowania
2 Wybrać optymalny poziom, używając przycisków b/B
Uwagi
• Gdy tryb ekspozycji ustawiono na AUTO lub Wybór sceny, nie można wybrać
funkcji [Auto HDR].
• Nie można przystąpić do robienia kolejnego zdjęcia, dopóki proces
przechwytywania obrazu poprzedniego zdjęcia nie dobiegnie końca.
• W trybie Zdjęcie z uśmiechem nie można wybrać funkcji [Auto HDR]. W
przypadku włączenia funkcji Zdjęcie z uśmiechem przy wybranej opcji [Auto
HDR], aparat będzie tymczasowo korzystał z ustawienia DRO.
• Przy pewnej różnicy w luminancji obiektu i w niektórych warunkach
fotografowania można nie uzyskać pożądanego efektu.
• Gdy używana jest lampa błyskowa, funkcja ta ma niewielki wpływ.
• Zdjęcie zarejestrowane z użyciem tej funkcji jest ograniczone do jednego
nałożonego obrazu.
• Z funkcji tej nie można korzystać w przypadku zdjęć w formacie RAW.
• Przy słabym kontraście danego ujęcia albo w przypadku drgań aparatu lub
rozmycia obiektu, uzyskane zdjęcia HDR mogą być gorszej jakości. W takich
przypadkach na zarejestrowanych zdjęciach pojawia się symbol
sygnalizujący wspomnianą sytuację. W razie potrzeby należy ponownie
wykonać zdjęcie, zwracając uwagę na kontrast lub rozmycie.
104
Obróbka obrazu
Wybór żądanej obróbki obrazu (Strefa twórcza)
1 Przycisk Fn t
(Strefa twórcza) t Wybór
właściwego ustawienia
2 Gdy zachodzi potrzeba zmiany parametrów
(Kontrast), (Nasycenie) lub
(Ostrość), najpierw
należy wybrać właściwy parametr korzystając z
przycisków b/B, a następnie zmienić jego ustawienie
korzystając z przycisków v/V.
(Intensywny)
Do fotografowania różnych scenerii z bogatą gradacją
i w pięknych kolorach.
Nasycenie i kontrast zostają podkreślone dla uchwycenia
pięknych obrazów kolorowych scen i obiektów, takich
jak kwiaty, wiosenna zieleń, błękit nieba lub widok
oceanu.
(Portret)
Do fotografowania stonowanego koloru skóry, idealnie
nadaje się do robienia zdjęć portretowych.
(Krajobraz)
Nasycenie, kontrast i ostrość zostają podkreślone,
aby uchwycić intensywną i rześką scenerię. Dalekie
krajobrazy są również lepiej widoczne.
(Zachód
słońca)
(Czarno-
Do fotografowania pięknej czerwieni
zachodzącego słońca.
Do fotografowania obrazów czarno-białych.
biały)
Parametry (Kontrast), (Nasycenie) i
(Ostrość) można
regulować dla każdego stylu Strefy twórczej.
(Kontrast)
Im wyższa wartość zostanie wybrana, tym bardziej
zostanie zaakcentowana różnica między obszarami
świateł i cieni, co będzie miało wpływ na zdjęcie.
(Nasycenie)
Wybór wyższej wartości pozwala uzyskać żywsze kolory.
W przypadku niższej wartości kolory na zdjęciu są
przygaszone i blade.
105
Używanie funkcji fotografowania
(Standard)
(Ostrość)
Służy do regulacji wyostrzania. Wybór wyższej wartości
powoduje uwydatnienie konturów, a wybór niższej
wartości ich złagodzenie.
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO lub trybu Wybór sceny, opcja [Strefa
twórcza] jest na stałe ustawiona na
(Standard) i nie można wybrać innych
ustawień.
• Jeśli wybrane jest ustawienie
(Czarno-biały), nie można regulować
nasycenia.
Zmiana zakresu odtwarzanych kolorów (Przestrzeń
barw)
Przestrzenią barw jest nazywany sposób przedstawiania kolorów za
pomocą kombinacji liczb lub zakres „odtwarzanych kolorów”.
Przestrzeń barw można zmieniać zależnie od potrzeb.
Przycisk MENU t
1 t [Przestrzeń barw] t Wybór
właściwego ustawienia
sRGB
To standardowa przestrzeń barw aparatu cyfrowego.
Przy zwykłym fotografowaniu, gdy zdjęcia mają być
drukowane bez modyfikacji, należy używać przestrzeni
sRGB.
Adobe RGB
Ma duży zakres odtwarzanych kolorów. Przestrzeń barw
Adobe RGB dobrze się sprawdza przy obiektach z
dużymi partiami żywej zieleni lub czerwieni.
• Nazwa pliku obrazu zaczyna się od „_DSC”.
Uwagi
• Przestrzeń Adobe RGB jest przeznaczona dla aplikacji lub drukarek
obsługujących zarządzanie kolorami i opcje DCF2.0 przestrzeni barw. Kolory
mogą nie być wiernie odtwarzane na wydrukach zdjęć uzyskanych przy użyciu
aplikacji lub drukarek, które nie obsługują wspomnianych funkcji.
• Wyświetlanie obrazów zapisanych w przestrzeni Adobe RGB w aparacie lub
na urządzeniach, które nie są zgodne z przestrzenią Adobe RGB, powoduje,
że obrazy mają niskie nasycenie.
106
Ustawienie ISO
Czułość na światło jest wyrażana przez liczbę ISO (zalecany wskaźnik
ekspozycji). Im większa liczba, tym większa czułość.
1 Nacisnąć przycisk ISO,
Przycisk ISO
aby wyświetlić ekran ISO.
2 Wybrać żądaną wartość za pomocą przycisków v/V
• Im większa liczba, tym wyższy poziom szumów.
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO lub trybu Wybór sceny, czułość ISO
jest na stałe ustawiona na AUTO i nie można wybrać innych liczb ISO.
• Po ustawieniu trybu ekspozycji P/A/S i czułości ISO [AUTO], ustawienie ISO
jest automatycznie dobierane z przedziału ISO 200 i ISO 1600.
• Ustawienie [AUTO] nie jest dostępne w trybie ekspozycji M. Po zmianie
trybu nagrywania na M przy ustawieniu [AUTO] czułość jest ustawiana na
[200]. Czułość ISO należy ustawić odpowiednio do warunków fotografowania.
107
Używanie funkcji fotografowania
kontrolera.
Regulacja tonacji kolorów
(Balans bieli)
Tonacja kolorów zmienia się w zależności od charakterystyki źródła
światła. W poniższej tabeli pokazano, w jaki sposób tonacja kolorów
zmienia się przy różnych źródłach światła w porównaniu z obiektem,
który jest biały w świetle słonecznym.
Pogoda/
oświetlenie
Charakterystyka światła
Światło
dzienne
Pochmurnie
Świetlówki
Żarówki
Białe
Sinawe
O zielonym
odcieniu
Czerwonawe
Balans bieli służy do ustawienia tonacji kolorów w taki sposób, jak
widzi ją człowiek. Tej funkcji należy używać, gdy tonacja kolorów jest
różna od oczekiwanej lub kiedy ma być zmieniona w celu zmiany
wyrazu zdjęcia.
Uwagi
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO lub trybu Wybór sceny, opcja [Balans
bieli] jest na stałe ustawiona na AWB (Autom.bal.bieli) i nie można wybrać
innych trybów.
• Jeżeli jedynym źródłem światła jest lampa rtęciowa lub sodowa, uzyskanie
przez aparat prawidłowego balansu bieli nie jest możliwe z powodu
charakterystyki źródła światła. W takich przypadkach należy użyć lampy
błyskowej.
Ustawianie balansu bieli zgodnie z określonym
źródłem światła (Automatyczny/Zdefiniowany
balans bieli)
Przycisk Fn t AWB (Balans bieli) t Wybór właściwego
ustawienia
• Jeżeli nie wybrano funkcji [AWB], tonację kolorów można
precyzyjnie ustawić, używając przycisków b/B na kontrolerze.
Zmiana ustawienia w kierunku + powoduje, że zdjęcie będzie
108
czerwonawe, a zmiana w kierunku – powoduje, że zdjęcie będzie
sinawe.
AWB
(Autom.bal.bieli)
Aparat automatycznie wykrywa źródło światła i ustawia
tonację kolorów.
(Światło
dzienne)
Jeżeli zostanie wybrana opcja dopasowania do
określonego źródła światła, tonacja kolorów jest
dostosowywana do źródła światła (zdefiniowany balans
bieli).
(W cieniu)
(Pochmurnie)
(Żarówka)
(Świetlówki)
(Lampa błysk.)
Techniki fotografowania
Ustawianie temperatury barwowej i efektu filtra
(Temperatura barwowa/Filtr kolorowy)
Przycisk Fn t AWB (Balans bieli) t [5500K]
(Temp.barwowa) lub [0] (Filtr kolorowy)
• Aby ustawić temperaturę barwową, wybierz wartość, używając
przycisków b/B.
• Aby ustawić filtr kolorowy, wybierz kierunek kompensacji,
używając przycisków b/B.
Uwaga
• Ponieważ mierniki koloru są przeznaczone dla aparatów na filmy, wartości
różnią się dla świetlówek/lamp sodowych/lamp rtęciowych. Zalecane jest
ustawienie własnego balansu bieli i wykonanie zdjęcia próbnego.
109
Używanie funkcji fotografowania
• Jeżeli nie można uzyskać żądanego koloru przy wybranej opcji,
należy użyć funkcji bracketingu balansu bieli (str. 116).
• Po wybraniu opcji [5500K] (Temp.barwowa) lub [0] (Filtr
kolorowy) można ustawić żądaną wartość (poniżej).
• Po wybraniu opcji
(Własne) można zapisać ustawienie (str. 110).
5500K*1
(Temp.barwowa)
Ustawianie balansu bieli za pomocą temperatury
barwowej. Im liczba jest większa, tym obraz jest bardziej
czerwony i im liczba jest mniejsza, tym obraz jest
bardziej siny.
0*2 (Filtr kolorowy) Pozwala uzyskać efekt fotograficznych filtrów CC (Color
Compensation).
Wykorzystując ustawioną temperaturę barwową jako
standard, barwę można skorygować w kierunku G
(Green) lub M (Magenta).
*1 Wartością jest aktualnie wybrana wartość temperatury barwowej.
*2 Wartością jest aktualnie wybrana wartość filtru kolorowego.
Zapisywanie tonacji kolorów (Własny balans bieli)
Dla scenerii, w której światło zastane pochodzi z różnych źródeł,
zalecane jest użycie własnego balansu bieli, aby dokładnie odtworzyć
biel.
1 Przycisk Fn t AWB (Balans bieli) t
(Własne)
2 Korzystając z przycisków b/B na kontrolerze, wybrać
pozycję [
SET], a następnie nacisnąć środek
kontrolera.
3 Trzymać aparat w taki sposób, aby biały obszar
całkowicie wypełnił znajdujący się w środku obszar
AF, a następnie nacisnąć spust migawki.
Migawka kliknie i zostaną wyświetlone skalibrowane wartości
(Temperatura barwowa i Filtr kolorowy).
4 Nacisnąć środek kontrolera.
Na monitorze ponownie zostaną wyświetlone informacje dotyczące
zapisywania, a zapamiętany własny balans bieli zostanie zachowany.
• Własne ustawienie balansu bieli zarejestrowane podczas tej operacji
będzie obowiązywać, aż do momentu zapisania nowego ustawienia.
110
Uwaga
• Komunikat „Błąd własnego balansu bieli” wskazuje, że wartość przekracza
oczekiwany zakres. (Kiedy lampa błyskowa jest używana wobec blisko
znajdującego się obiektu lub gdy w polu znajduje się obiekt o żywych
kolorach.) Jeśli ta wartość zostanie zarejestrowana, przy wyświetleniu
informacji o nagrywaniu na monitorze LCD wskaźnik
zmieni kolor na
żółty. Można wykonać zdjęcie, ale zalecane jest ponowne nastawienie balansu
bieli, aby uzyskać bardziej prawidłową wartość balansu bieli.
Przywoływanie własnego balansu bieli
Przycisk Fn t AWB (Balans bieli) t
(Własne)
111
Używanie funkcji fotografowania
Uwaga
• Jeżeli podczas wciśnięcia spustu migawki używana jest lampa błyskowa,
własny balans bieli zostanie zarejestrowany z uwzględnieniem błysku lampy.
Podczas późniejszego fotografowania należy używać lampy błyskowej.
Wybór trybu pracy
Opisywany aparat obsługuje siedem trybów pracy, między innymi
tryb zaawansowanych zdjęć pojedynczych i tryb zaawansowanych
zdjęć seryjnych. Należy z nich korzystać zgodnie z potrzebami.
Wykonywanie zdjęć pojedynczych
Jest to normalny tryb fotografowania.
Przycisk
t
(Zdj.pojedyncze)
Uwaga
• Po ustawieniu trybu ekspozycji
robić pojedynczych zdjęć.
(Sporty) w trybie Wybór sceny nie można
Seryjne wykonywanie zdjęć
Aparat zapisuje zdjęcia seryjnie z następującą szybkością*.
Tryb Live View
Maksymalnie 4 zdjęć na
sekundę
Maksymalnie 3 zdjęć na
sekundę
Tryb wizjera
Maksymalnie 5 zdjęć na
sekundę
Maksymalnie 3 zdjęć na
sekundę
* Warunki pomiarów. Szybkość wykonywania zdjęć seryjnych jest
mniejsza w zależności od warunków.
1 Przycisk
t
(Zdj.seryjne) t Wybór
odpowiedniej szybkości
2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
• Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki nagrywanie jest
kontynuowane.
112
Maksymalna liczba zdjęć, które można wykonać
w sposób ciągły
Dopuszczalna liczba zdjęć wykonywanych seryjnie posiada górną
granicę.
DSLR-A550
DSLR-A500
Wysoka
32 zdjęć
12 zdjęć
Standard
116 zdjęć
58 zdjęć
RAW & JPEG
7 zdjęć
3 zdjęć
RAW
14 zdjęć
6 zdjęć
Przycisk
t
(Zdj.ser.pierw.czas.)
Uwagi
• Nie można wykonywać zdjęć seryjnych, gdy w wizjerze miga wskaźnik „0”.
Należy odczekać, aż wskaźnik zniknie.
• Zdjęć seryjnych nie można wykonywać w innych trybach Wybór sceny niż
(Sporty).
• Gdy funkcja [Wykrywanie twarzy] jest ustawiona na [WŁ.], szybkość
wykonywania zdjęć seryjnych może być mniejsza.
Używanie samowyzwalacza
Użycie 10-sekundowego samowyzwalacza jest wygodne,
gdy fotografujący ma być na zdjęciu, a wyzwalacz 2-sekundowy
pomaga zredukować drgania aparatu.
1 Przycisk
t
(Samowyzwalacz) t Wybór
właściwego ustawienia
• Liczba wyświetlana po symbolu
liczbę sekund.
oznacza aktualnie wybraną
113
Używanie funkcji fotografowania
Zdjęcia seryjne wykonywane przy wyższych szybkościach
(tylko aparat DSLR-A550)
Aparat rejestruje zdjęcia w sposób ciągły z maksymalną szybkością
siedmiu zdjęć na sekundę. Ekspozycja i ostrość są ustawiane podczas
wykonywania pierwszego zdjęcia.
2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
• Uaktywnienie samowyzwalacza jest sygnalizowane dźwiękiem i
lampką samowyzwalacza. Na krótko przed wykonaniem zdjęcia
częstotliwość migania lampki i sygnału dźwiękowego wzrasta.
Aby anulować samowyzwalacz
Nacisnąć przycisk
.
Uwaga
• W przypadku wykonywania zdjęć przy użyciu wizjera należy używać pokrywki
okularu (str. 26).
Fotografowanie obrazów z przesunięciem
ekspozycji (Bracketing ekspozycji)
Ekspozycja
podstawowa
Kierunek –
Kierunek +
Fotografowanie z bracketingiem umożliwia wykonanie kilku zdjęć,
każde z innym poziomem ekspozycji. Wystarczy określić odchylenie
od ekspozycji podstawowej (skok parametru) i aparat wykona trzy
zdjęcia, automatycznie przesuwając ekspozycję. Nacisnąć i
przytrzymać spust migawki do momentu zakończenia operacji
fotografowania.
Gdy uruchamiana jest lampa błyskowa, można skorzystać z funkcji
bracketingu błysku, która zmienia natężenie błysku. Wymagane jest
naciśnięcie spustu migawki przy każdym zdjęciu.
1 Przycisk
t
(Bracket: Seryjne) t Wybór
odpowiedniego kroku dla bracketingu
114
2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
Ekspozycja bazowa jest nastawiona dla pierwszej klatki bracketingu.
Uwagi
• Jeżeli pokrętło trybu pracy jest ustawione na M, ekspozycja jest zmieniana
przez zmianę czasu otwarcia migawki.
• Po ustawieniu ekspozycji jest ona zmieniana na podstawie skompensowanej
wartości.
• Bracketingu nie można używać, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na AUTO
lub Wybór sceny.
Skala EV dla bracketingu
Monitor LCD (tryb
Live View)
Monitor LCD (tryb
wizjera/ekran
standardowy)
Pokazany w górnym
rzędzie.
Pokazany w dolnym
rzędzie.
Wizjer
* Światło zastane: Każde światło oprócz światła lampy błyskowej,
które oświetla scenerię przez dłuższy czas, na przykład światło
naturalne, światło żarówki lub świetlówki.
• W przypadku bracketingu, na skali EV wyświetlana jest ta sama
liczba indeksów, co liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć.
Jednakże podczas fotografowania z bracketingiem błysku indeksy
nie są wyświetlane w wizjerze.
• W momencie rozpoczęcia fotografowania z użyciem bracketingu
indeksy wskazujące już zarejestrowane zdjęcia zaczynają kolejno
znikać.
115
Używanie funkcji fotografowania
Bracketing światła
Bracketing błysku
zastanego*
Skoki 0,7, trzy klatki
Korekcja błysku –1,0
Skoki 0,3, trzy klatki
Kompensacja ekspozycji 0
Fotografowanie z przesunięciem balansu bieli
(Bracketing balansu bieli)
Na podstawie wybranego balansu bieli i temperatury barwowej/filtra
kolorowego rejestrowane są trzy zdjęcia przy przesuniętym balansie
bieli.
1 Przycisk
t
(Brack.bal.bieli) t Wybór
właściwego ustawienia
• Wybór ustawienia Lo powoduje przesunięcie balansu bieli o 10
miredów*, a wybór ustawienia Hi powoduje przesunięcie o 20
miredów.
2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu.
* Mired: jednostka wskazująca jakość konwersji koloru w filtrach
równoważących temperaturę barwową.
Fotografowanie z użyciem pilota bezprzewodowego
Istnieje możliwość fotografowania z wykorzystaniem przycisków
SHUTTER i 2SEC (wyzwolenie migawki z dwusekundowym
opóźnieniem) na pilocie bezprzewodowym pilocie RMT-DSLR1
(oddzielnie w sprzedaży). Należy również zapoznać się z instrukcją
obsługi pilota bezprzewodowego.
1 Przycisk
t
(Pilot)
2 Należy ustawić ostrość obiektu, skierować nadajnik
pilota bezprzewodowego w stronę czujnika zdalnego
sterowania i wykonać zdjęcie.
Uwaga
• W przypadku wykonywania zdjęć przy użyciu wizjera należy używać pokrywki
okularu (str. 26).
116
Rejestrowanie uśmiechniętych
twarzy (Zdjęcie z uśmiechem)
Po wykryciu uśmiechu przez aparat, migawka zostanie wyzwolona
automatycznie.
1 Przycisk Fn t
(Zdjęcie z uśmiechem) t [WŁ.] t
Wybór właściwego trybu Czułość wykrywania
uśmiechu
• Po włączeniu funkcji Zdjęcie z uśmiechem na monitorze LCD pojawi
się wskaźnik Czułość wykrywania uśmiechu.
2 Poczekać na wykrycie
Aparat wykrywa uśmiech i sprawdza
ostrość. Gdy poziom uśmiechu
przekroczy punkt b na wskaźniku,
aparat rejestruje zdjęcia
automatycznie.
• Wokół twarzy wykrytych przez
aparat pojawią się pomarańczowe
ramki Wykrywanie twarzy. Ramki
Wykrywanie twarzy zmieniają kolor
na zielony, gdy znajdujące się w nich
obiekty staną się ostre.
• Poziom uśmiechu twarzy otoczonej
podwójną ramką Wykrywanie
twarzy pokazywany jest na
wskaźniku Czułość wykrywania
uśmiechu.
Ramka Wykrywanie
twarzy
Wskaźnik Czułość wykrywania
uśmiechu
3 Zakończyć wykonywanie zdjęć - przycisk Fn t
(Zdjęcie z uśmiechem) t [WYŁ.]
117
Używanie funkcji fotografowania
uśmiechu.
Czułość wykrywania uśmiechu
Czułość funkcji Zdjęcie z uśmiechem służącej do wykrywania
uśmiechów można zmieniać, korzystając z trzech opcji:
(Lekki
uśmiech),
(Normalny uśmiech) i
(Szeroki uśmiech).
Techniki fotografowania
• Aby ustawić ostrość uśmiechu, należy nałożyć ramkę Wykrywanie
twarzy na obszar AF.
• Nie zakrywać oczu grzywką itp. Oczy powinny być zwężone.
• Twarzy nie zasłaniać kapeluszem, maską, okularami
przeciwsłonecznymi itp.
• Twarz powinna być zwrócona przodem w stronę aparatu i
utrzymywana w poziomie.
• Uśmiech powinien być wyraźny, a usta otwarte. Uśmiech łatwiej
wykryć, gdy widoczne są zęby.
• W przypadku naciśnięcia spustu migawki przy włączonej funkcji
Zdjęcie z uśmiechem, aparat wykona zdjęcie, po czym wróci do
trybu Zdjęcie z uśmiechem.
Uwagi
• Funkcja Zdjęcie z uśmiechem działa tylko wówczas, gdy aparat jest ustawiony
na autofokus w trybie Live View. Nie działa w następujących przypadkach: w
trybie wizjera, podczas ręcznego ustawiania ostrości, ręcznej kontroli ostrości
oraz w trybie inteligentnego telekonwertera.
• Automatycznie ustawiany jest tryb pracy
(Zdj.pojedyncze).
• Wspomaganie AF nie działa w trybie Zdjęcie z uśmiechem.
• Jeżeli aparat nie wykrywa uśmiechu, należy zmienić ustawienie opcji Czułość
wykrywania uśmiechu.
• W pewnych warunkach fotografowania uśmiechy mogą nie być wykrywane.
118
Korzystanie z funkcji przeglądania
Odtwarzanie obrazów
Na monitorze LCD jest wyświetlany ostatnio nagrany obraz.
1 Nacisnąć przycisk
.
Przycisk
2 Wybrać obraz, używając przycisków b/B
na kontrolerze.
Aby powrócić do trybu nagrywania
Należy ponownie nacisnąć przycisk .
Z danymi nagrania
Wyświetlanie
histogramu
Bez danych
nagrania
Aby wybrać orientację przy odtwarzaniu obrazu nagranego
w pozycji portretowej
Przycisk MENU t
1 t [Wyświetl.odtw.] t Wybór
właściwego ustawienia
Uwaga
• Kiedy obraz jest odtwarzany w telewizorze lub komputerze, zostanie
on wyświetlony w pozycji portretu, nawet jeśli wybrano [Ręczny obrót].
119
Korzystanie z funkcji przeglądania
Aby przełączać wyświetlanie danych nagrania
Nacisnąć przycisk DISP.
Za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty przycisk DISP ekran
zmieni się, jak następuje:
Obracanie obrazu
1 Wyświetlić obraz, który ma
być obrócony, po czym
nacisnąć przycisk
.
Przycisk
2 Nacisnąć środek kontrolera.
Obraz zostanie obrócony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara. Aby wykonać kolejny obrót, należy powtórzyć krok 2.
• Po obróceniu obrazu będzie on odtwarzany w obróconej pozycji,
nawet jeśli zostanie wyłączone zasilanie.
Aby powrócić do normalnego ekranu odtwarzania
Nacisnąć przycisk .
Uwaga
• Po skopiowaniu obróconych obrazów do komputera można je prawidłowo
wyświetlić, używając programu „PMB” znajdującego się na dysku CD-ROM
(w zestawie). W zależności od użytego oprogramowania, automatyczne
obrócenie obrazów może być niemożliwe.
Powiększanie obrazów
Obraz można powiększyć, aby go dokładniej obejrzeć. Jest to
wygodny sposób sprawdzenia ostrości nagranego obrazu.
1 Wyświetlić obraz, który ma
być powiększony, a
następnie nacisnąć przycisk
.
Przycisk
120
2 Powiększyć lub pomniejszyć
obraz, używając przycisku
lub przycisku .
• Obracanie pokrętła regulacyjnego
powoduje przełączanie obrazów
przy zachowaniu powiększenia.
Po zrobieniu kilku zdjęć w tej samej
kompozycji można porównać
warunki ustawienia ostrości.
Przycisk
3 Wybrać fragment, który ma być powiększony,
używając przycisków v/V/b/B kontrolera.
Zakres skalowania
Zakres skalowania jest następujący:
Rozmiar obrazu
Zakres skalowania
DSLR-A550
DSLR-A500
L
Około ×1,1 – ×14
Około ×1,1 – ×13,4
M
Około ×1,1 – ×11
Około ×1,1 – ×10,1
S
Około ×1,1 – ×7,2
Około ×1,1 – ×6,7
Przełączanie do wyświetlania listy obrazów
1 Nacisnąć przycisk
.
Przycisk
Ekran zostanie przełączony do ekranu
indeksu zdjęć.
121
Korzystanie z funkcji przeglądania
Aby anulować odtwarzanie powiększone
Należy nacisnąć przycisk , aby przywrócony został normalny
rozmiar obrazu.
2 Naciskać przycisk DISP, aby
wybrać żądany format
ekranu.
• Ekran będzie się zmieniał
w następującej kolejności: 9 zdjęć t
4 zdjęcia
Przycisk DISP
Aby powrócić do pojedynczego obrazu
Po wybraniu żądanego obrazu należy nacisnąć przycisk
środek kontrolera.
Aby wybrać katalog
1 Wybrać pasek katalogów, używając
przycisków b/B na kontrolerze, a
następnie nacisnąć jego środek.
2 Wybrać żądany folder, używając
przycisków v/V, a następnie
nacisnąć środek kontrolera.
lub
Pasek katalogów
Automatyczne odtwarzanie obrazów (Pokaz zdjęć)
Przycisk MENU t
1 t [Pokaz zdjęć] t [OK]
Odtwarza kolejno nagrane obrazy (Pokaz zdjęć). Pokaz zdjęć
zatrzymuje się automatycznie po odtworzeniu wszystkich zdjęć.
• Poprzedni/następny obraz można wyświetlić, naciskając przycisk b/B
na kontrolerze.
Aby zatrzymać pokaz zdjęć
Nacisnąć środek kontrolera. Ponowne naciśnięcie rozpocznie
ponowny pokaz zdjęć.
Aby zakończyć pokaz zdjęć w czasie jego trwania
Nacisnąć przycisk MENU.
122
Aby ustawić odstęp czasu między obrazami w trybie
pokazu zdjęć
Przycisk MENU t
1 t [Pokaz zdjęć] t [Interwał]
t Wybór odpowiedniej liczby sekund
Odtwarzanie wielokrotne
Przycisk MENU t
t [WŁ.]
1 t [Pokaz zdjęć] t [Powtórz]
Korzystanie z funkcji przeglądania
123
Sprawdzanie informacji
o nagranych obrazach
Po każdym naciśnięciu przycisku DISP wyświetlane informacje
zmieniają się (str. 119).
Wyświetlanie informacji podstawowych
Wskaźnik Objaśnienie
Karta pamięci (20)
100-0003 Numer katalogu - pliku
(152)
-
Chroń (126)
DPOF3
Nastawienie DPOF
(160)
Jakość obrazu (134)
Rozmiar obrazu (133)/
Format obrazu (134)
Ostrzeżenie o niskim
poziom naładowania
akumulatora (16)
1/125
Czas otwarcia migawki
(66)
F3.5
Przysłona (63)
ISO200
Czułość ISO (107)
124
Wskaźnik Objaśnienie
2009 1 1 Data nagrania
10:37AM
3/7
Numer pliku/całkowita
liczba obrazów
Sygnalizacja zdjęcia w
trybie Auto HDR (103)
Wyświetlanie histogramu
A
Wskaźnik Objaśnienie
–0.3
Kompensacja
ekspozycji (96)
–0.3
Korekcja błysku (98)
Wskaźnik Objaśnienie
Karta pamięci (20)
100-0003 Numer katalogu - pliku
(152)
Chroń (126)
DPOF3
Nastawienie DPOF (160)
Tryb pomiaru światła
(100)
35mm
Jakość obrazu (134)
Rozmiar obrazu (133)/
Format obrazu (134)
Ostrzeżenie o niskim
poziom naładowania
akumulatora (16)
Strefa twórcza (105)
AWB +1 Balans bieli (auto,
5500K M1 zdefiniowany,
temperatura barwowa,
filtr kolorowy, własny)
(108)
Optymalizator DRange (102)/Auto
HDR/Sygnalizacja
zdjęcia w trybie Auto
HDR (103)
B
Wskaźnik Objaśnienie
Histogram* (97)
P A S M Pokrętło trybu pracy
(49 – 72)
1/125
Czas otwarcia migawki
(66)
F3.5
Przysłona (63)
ISO200
Czułość ISO (107)
Długość ogniskowej
(167)
2009 1 1 Data nagrania
10:37AM
3/7
Numer pliku/całkowita
liczba obrazów
* Występujące na zdjęciu obszary o
wysokiej lub niskiej tonacji będą
migały na ekranie histogramu
(ostrzeżenie o granicy luminancji).
125
Korzystanie z funkcji przeglądania
-
Ochrona obrazów (Chroń)
Istnieje możliwość włączenia ochrony obrazów przed przypadkowym
skasowaniem.
Ochrona wybranych obrazów/anulowanie ochrony
wybranych obrazów
1 Przycisk MENU t
1 t [Chroń] t
[Oznacz.obrazy]
2 Wybrać obraz, który ma
być chroniony, używając
przycisków b/B na
kontrolerze, a następnie
nacisnąć środek kontrolera.
-
Na wybranym obrazie pojawi się
symbol -.
• Aby anulować wybór, należy
ponownie nacisnąć środek
przycisku.
3 Aby zabezpieczyć inne obrazy, powtórzyć krok 2.
4 Nacisnąć przycisk MENU.
5 Wybrać opcję [OK], używając przycisku v, i nacisnąć
środkową część kontrolera.
126
Kasowanie obrazów (Kasuj)
Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Przed usunięciem upewnić
się, czy na pewno dane zdjęcie nie jest potrzebne.
Uwaga
• Nie można skasować obrazów chronionych.
Kasowanie obrazu aktualnie wyświetlanego
1 Wyświetlić obraz, który ma
być skasowany i nacisnąć
przycisk .
Przycisk
2 Wybrać opcję [Kasuj], używając przycisku v,
i nacisnąć środkową część kontrolera.
1 Przycisk MENU t
1 t [Kasuj] t [Oznacz.obrazy]
2 Zaznaczyć obrazy, które
mają być skasowane,
używając kontrolera,
a następnie nacisnąć
środek kontrolera.
Na wybranym obrazie pojawi się
symbol .
Całkowita liczba
3 Aby skasować inne obrazy, powtórzyć krok 2.
4 Nacisnąć przycisk MENU.
127
Korzystanie z funkcji przeglądania
Kasowanie zaznaczonych obrazów
5 Wybrać opcję [Kasuj], używając przycisku v,
i nacisnąć środkową część kontrolera.
Kasowanie wszystkich obrazów w danym katalogu
1 Nacisnąć przycisk
.
2 Wybrać pasek katalogów,
używając przycisku b
na kontrolerze.
Pasek katalogów
3 Nacisnąć środek kontrolera, a następnie, używając
przycisków v/V, wybrać folder, który ma być usunięty.
4 Nacisnąć przycisk
.
5 Wybrać opcję [Kasuj], używając przycisku v,
i nacisnąć środkową część kontrolera.
Kasowanie wszystkich obrazów naraz
Przycisk MENU t
t [Kasuj]
1 t [Kasuj] t [Wszystkie obr.]
Uwaga
• Skasowanie wszystkich obrazów przez wybranie opcji [Wszystkie obr.] może
zająć dużo czasu. Zalecane jest skasowanie obrazów na komputerze lub
sformatowanie karty pamięci przy użyciu aparatu.
128
Przeglądanie obrazów na ekranie
telewizora
Do wyświetlania na ekranie telewizora zdjęć zarejestrowanych przy
użyciu aparatu potrzebny jest kabel HDMI (oddzielnie w sprzedaży)
oraz odbiornik telewizyjny HD wyposażony w gniazdo HDMI.
1 Przed podłączeniem aparatu
do telewizora należy
wyłączyć aparat i telewizor.
1 Do gniazda
HDMI
Kabel HDMI
(oddzielnie w
sprzedaży)
2 Do gniazda
HDMI
Korzystanie z funkcji przeglądania
2 Włączyć telewizor i sygnał wejściowy.
• Zobacz również instrukcję obsługi telewizora.
3 Włączyć aparat.
Zdjęcia wykonane aparatem pojawią
się na ekranie telewizora.
Żądany obraz można wybrać,
używając przycisków b/B na
kontrolerze.
• Monitor LCD w aparacie pozostanie
wyłączony.
Kontroler
Uwagi
• Używać kabla HDMI z logo HDMI.
129
• Użyć mini-złącza HDMI na jednym końcu (dla aparatu) i złącza
odpowiedniego do podłączenia do danego telewizora na drugim końcu.
• W przypadku podłączeniu aparatu do telewizora marki Sony zgodnego z
systemem VIDEO-A za pośrednictwem kabla HDMI, telewizor
automatycznie dobierze odpowiednią jakość obrazu do oglądania zdjęć.
Więcej szczegółów w instrukcji obsługi telewizora kompatybilnego z
systemem VIDEO-A firmy Sony.
• Niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo.
• Nie podłączać złącza wyjściowego urządzenia do złącza HDMI na aparacie.
Może to spowodować usterkę.
Standard „PhotoTV HD”
Ten aparat jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Po podłączeniu urządzeń marki Sony zgodnych z systemem PhotoTV
HD za pośrednictwem kabla HDMI można wejść w nowy świat
fotografii w zdumiewającej jakości Full HD.
„PhotoTV HD” umożliwia bardzo szczegółowe, fotograficzne
przedstawianie subtelnych faktur i kolorów.
Aby używać aparatu za granicą
Aparat automatycznie wykrywa system kodowania kolorów
stosowany w podłączonym urządzeniu wideo.
Systemy kolorów w telewizji
Do oglądania obrazów na ekranie telewizora potrzebny jest telewizor
z gniazdem wejścia wideo i kabel wideo. System kolorów telewizora
musi być zgodny z systemem aparatu. Sprawdzić na poniższym
wykazie system kolorów TV kraju lub regionu, w którym aparat jest
używany.
System NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia,
Kanada, Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, USA, Wenezuela,
Wyspy Bahama itd.
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania,
Holandia, Hongkong, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia,
Polska, Portugalia, Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Węgry,
Wielka Brytania, Włochy itd.
130
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina itd.
Korzystanie z funkcji „BRAVIA” Sync
Po podłączeniu aparatu za pośrednictwem kabla HDMI do
odbiornika telewizyjnego obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync
aparat można będzie obsługiwać z poziomu pilota telewizora.
1 Podłączyć telewizor obsługujący funkcję „BRAVIA”
Sync do aparatu (str. 129).
2 Nacisnąć przycisk LINK MENU na pilocie telewizora.
3 Obsługiwać urządzenie przyciskiem sterującym na
pilocie telewizora.
Polecenia funkcji Link Menu
Pokaz zdjęć
Automatyczne odtwarzanie zdjęć (str. 122).
Odtwarzanie
pojedynczych
zdjęć
Powrót do ekranu pojedynczego zdjęcia.
Indeks obrazów
Przełączanie do ekranu indeksu.
Kasuj
Wybór trybu usuwania zdjęć pojedynczo lub wszystkich
jednocześnie (str. 127).
Uwagi
• Zestaw dostępnych operacji jest ograniczony, gdy aparat jest podłączony do
telewizora za pośrednictwem kabla HDMI.
131
Korzystanie z funkcji przeglądania
Wejście zostanie przełączone automatycznie, a na ekranie telewizora
pojawi się zdjęcie wykonane aparatem.
• Operacje te są dostępne tylko w przypadku telewizorów obsługujących
funkcję „BRAVIA” Sync. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji
obsługi dołączonej do odbiornika telewizyjnego.
• Jeżeli aparat podłączony za pośrednictwem kabla HDMI do odbiornika
telewizyjnego innego producenta reaguje nieprawidłowo na polecenia z pilota
telewizora, należy w pozycji [STER.PRZEZ HDMI] w menu
Ustawień
wprowadzić wartość [WYŁ.].
132
Zmiana ustawień
Ustawianie rozmiaru i jakości
obrazu
Rozmiar obrazu
Przycisk MENU t
1 t [Rozmiar obrazu] t Wybór
właściwego rozmiaru
[Format obrazu]: [3:2]
DSLR-A550
L:14M
4592 × 3056 pikseli
M:7.4M
3344 × 2224 pikseli
S:3.5M
2288 × 1520 pikseli
DSLR-A500
L:12M
4272 × 2848 pikseli
M:6.4M
3104 × 2072 pikseli
S:3.0M
2128 × 1416 pikseli
Zmiana ustawień
[Format obrazu]: [16:9]
DSLR-A550
L:12M
4592 × 2576 pikseli
M:6.3M
3344 × 1872 pikseli
S:2.9M
2288 × 1280 pikseli
DSLR-A500
L:10M
4272 × 2400 pikseli
M:5.4M
3104 × 1744 pikseli
S:2.5M
2128 × 1192 pikseli
Uwaga
• W przypadku wyboru zdjęcia w formacie RAW z ustawieniem [Jakość],
rozmiar zdjęcia RAW odpowiada ustawieniu L. Ten rozmiar nie jest
wyświetlany na monitorze LCD.
133
Format obrazu
Przycisk MENU t
właściwego formatu
1 t [Format obrazu] t Wybór
3:2
Format zwykły.
16:9
Format HDTV.
Jakość
Przycisk MENU t
1 t [Jakość] t Wybór
właściwego ustawienia
(RAW)
(RAW &
JPEG)
(Wysoka)
(Standard)
Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie
kompresji RAW)
W tym formacie nie jest wykonywane żadne
przetwarzanie cyfrowe zdjęć. Format ten wybiera się,
aby dokonać obróbki obrazów na komputerze w celach
profesjonalnych.
• Rozmiar obrazu jest ustawiony na maksymalny.
Rozmiar obrazu nie jest wyświetlany na monitorze
LCD.
Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie
kompresji RAW) + JPEG
Obraz RAW i obraz JPEG są tworzone w tym samym
czasie. Jest to wygodne, gdy potrzebne są dwa pliki
obrazu, JPEG do oglądania, a RAW do edycji.
• Jakość obrazu jest ustawiona na wartość [Wysoka],
a jego rozmiar jest ustawiony na wartość [L].
Format pliku: JPEG
Obraz zostaje skompresowany do formatu JPEG
podczas nagrywania. Ze względu na fakt, że
współczynnik kompresji w przypadku jakości
(Standard) jest wyższy niż w przypadku jakości
(Wysoka), rozmiar pliku w jakości
jest mniejszy niż
w jakości
. Dzięki temu na jednej karcie pamięci
można nagrać większą liczbę plików, ale jakość obrazu
będzie gorsza.
Uwaga
• Szczegółowe informacje o liczbie zdjęć, które można zrobić po zmianie jakości
obrazu, można znaleźć na str. 28.
134
Obrazy RAW
Do otwarcia obrazu RAW nagranego tym aparatem potrzebny jest program
„Image Data Converter SR” znajdujący się na dysku CD-ROM (w zestawie).
Za pomocą tego programu można otworzyć obraz RAW i poddać go konwersji
do zwykłego formatu, takiego jak JPEG lub TIFF, a balans bieli, nasycenie
kolorów, kontrast itp. można wyregulować.
• Zdjęcia RAW nie można wydrukować przy użyciu drukarki obsługującej
system DPOF (druk), ani drukarki zgodnej z systemem PictBridge.
• Funkcji [Auto HDR] nie można ustawić w przypadku zdjęć w formacie RAW.
Zmiana ustawień
135
Ustawianie metody nagrywania na
kartę pamięci
Wybór metody przydzielania obrazom numerów
plików
Przycisk MENU t
2 t [Numer pliku] t Wybór
właściwego ustawienia
Seryjny
Aparat przydziela plikom kolejne numery. Numeracja
plików zostaje wyzerowana dopiero po osiągnięciu liczby
„9999”.
Wyzeruj
W następujących przypadkach aparat zeruje numerację
plików i zaczyna przydzielanie numerów począwszy od
„0001”. Jeśli w katalogu nagrania jest jakiś plik,
przydzielany jest numer o jeden większy od aktualnie
najwyższego przypisanego numeru.
– Po zmianie formatu katalogu.
– Po skasowaniu wszystkich obrazów w katalogu.
– Po zmianie karty pamięci.
– Po sformatowaniu karty pamięci.
Wybór formatu nazwy katalogu
Zarejestrowane zdjęcia są zapisywane w automatycznie tworzonych
katalogach w katalogu DCIM na karcie pamięci.
Przycisk MENU t
2 t [Nazwa katalogu] t Wybór
właściwego ustawienia
Forma standard
Format nazwy katalogu jest następujący: numer katalogu
+ MSDCF.
Przykład: 100MSDCF
Forma daty
Format nazwy katalogu jest następujący: numer katalogu
+ R (ostatnia cyfra)/MM/DD.
Przykład: 10090405 (Nazwa katalogu: 100, data: 04/05/
2009)
136
Tworzenie nowego katalogu
Na karcie pamięci można utworzyć katalog do nagrywania obrazów.
Zostaje utworzony nowy katalog o numerze o jeden wyższym niż
najwyższy aktualnie używany numer i staje się on aktualnym
katalogiem do nagrywania.
Przycisk MENU t
2 t [Nowy katalog]
Wybór katalogu do nagrywania obrazów
Kiedy wybrany jest katalog w formie standardowej i gdy są co
najmniej dwa katalogi, można wybrać katalog do nagrywania
obrazów.
Przycisk MENU t
2 t [Wybierz kat.] t Wybór
właściwego katalogu
Uwaga
• Nie można wybrać katalogu przy wybranym ustawieniu [Forma daty].
Należy pamiętać, że formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie
dane zapisane na karcie pamięci, łącznie z obrazami chronionymi.
Przycisk MENU t
1 t [Formatuj] t [OK]
Uwagi
• Podczas formatowania świeci się lampka aktywności. Nie wyjmować karty
pamięci, gdy lampka się świeci.
• Kartę pamięci należy formatować w aparacie. Jeżeli karta pamięci zostanie
sformatowana na komputerze, jej użycie w aparacie może być niemożliwe,
w zależności od wybranego rodzaju formatu.
• Formatowanie może potrwać kilka minut, zależnie od używanej karty pamięci.
137
Zmiana ustawień
Formatowanie karty pamięci
Zmiana ustawienia funkcji
redukcji szumów
Wyłączanie funkcji redukcji szumów przy
fotografowaniu z długim czasem ekspozycji
Po ustawieniu sekundowego lub dłuższego czasu otwarcia migawki
(fotografowanie z długim czasem ekspozycji) funkcja redukcji
szumów jest włączana na taki sam czas, przez który była otwarta
migawka.
Ma to zredukować ziarnisty szum występujący zwykle przy długim
naświetleniu. Gdy trwa proces redukcji szumów, wyświetlany jest
komunikat i nie można wykonać kolejnego zdjęcia. Gdy ważniejsza
jest jakość obrazu, należy wybrać ustawienie [WŁ.]. Gdy ważniejsze
jest szybkie wykorzystanie okazji do wykonania zdjęcia, należy
wybrać wartość [WYŁ.].
Przycisk MENU t
2 t [Red.sz.dł.naśw.] t [WYŁ.]
Uwagi
• Redukcja szumów nie jest przeprowadzana podczas zdjęć seryjnych lub zdjęć
w trybie bracketingu ciągłego, nawet przy ustawieniu [WŁ.].
• Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO lub trybu Wybór sceny nie można
wyłączyć redukcji szumów.
Ustawianie redukcji szumów przy ustawionych
wysokich czułościach ISO
Podczas robienia zdjęć z czułością ISO ustawioną na wartość 1600 lub
wyższą aparat redukuje szumy, które stają się bardziej widoczne przy
wyższej czułości aparatu.
Gdy ważniejsza jest jakość obrazu, należy wybrać ustawienie
[Wysoka]. Gdy ważniejsze jest szybkie wykorzystanie okazji do
wykonania zdjęcia, należy wybrać wartość [Normalna].
Przycisk MENU t
[Normalna]
138
2 t [Red.sz.wys.ISO] t
Uwaga
• W przypadku zdjęć seryjnych lub zdjęć w trybie bracketingu ciągłego,
automatycznie wybierana jest opcja [Normalna], nawet przy ustawieniu
[Wysoka].
Zmiana ustawień
139
Zmiana funkcji przycisku AEL
Zmiana działania przycisku AEL
Funkcję przycisku AEL można wybrać spośród następujących
dwóch funkcji:
– Utrzymując wartość zablokowanej ekspozycji, przez naciśnięcie
przycisku AEL podczas jego przytrzymywania ([Blokada AEL]).
– Utrzymując wartość zablokowanej ekspozycji, przez naciśnięcie
przycisku AEL do momentu ponownego naciśnięcia przycisku
([Przełącz.AEL]).
Przycisk MENU t
1 t [Przycisk AEL] t Wybór
właściwego ustawienia
Uwagi
• Kiedy wartość ekspozycji jest zablokowana, na monitorze LCD i w wizjerze
pojawi się . Należy zachować ostrożność, aby nie zresetować tego
ustawienia.
• Funkcje „Blokuj” i „Przełącz” mają wpływ na przesunięcie ręczne (str. 70) w
trybie ręcznej ekspozycji.
140
Zmiana innych ustawień
Włączanie i wyłączanie dźwięku
Włącza dźwięk generowany przy potwierdzeniu nastawienia ostrości,
podczas odliczania samowyzwalacza itd.
Przycisk MENU t
2 t [Sygnały audio] t Wybór
właściwego ustawienia
Usuwanie Ekranu pomocy
Istnieje możliwość wyłączenia Ekranu pomocy wyświetlanego
podczas obsługi aparatu. Jest to przydatne, gdy następna operacja ma
być wykonana szybko.
Przycisk MENU t
1 t [Ekran Pomocy] t [WYŁ.]
Nastawianie czasu, po którym aparat przechodzi
do trybu oszczędzania energii
Przycisk MENU t
1 t [Oszcz. ener. (LV)] lub [Oszcz.
ener.(OVF)] t Wybór odpowiedniego czasu
Uwaga
• Bez względu na to ustawienie, aparat przełączy się w tryb oszczędzania energii
po 30 minutach, jeżeli jest podłączony do telewizora lub ustawiony jest tryb
pracy (Pilot).
Wybór języka
Przycisk MENU t
1t[
Język] t Wybór języka
141
Zmiana ustawień
Istnieje możliwość ustawienia różnych przedziałów czasowych, po
których aparat przełącza się do trybu oszczędzania energii
(Oszcz.energii), dla trybu Live View (LV) i dla trybu wizjera (OVF).
Naciśnięcie spustu migawki do połowy przywraca tryb robienia zdjęć.
Ustawianie monitora LCD
Ręczne ustawianie jasności monitora LCD
Jasności monitora LCD jest dobierana automatycznie za pomocą
czujnika światła (str. 35) w zależności od warunków oświetlenia
zewnętrznego.
Jasność monitora LCD można regulować ręcznie.
Przycisk MENU t
1 t [Jasność LCD] t [Ręczny]
t Wybór właściwego ustawienia
Uwagi
• W przypadku ustawienia [Automatyczne] nie wolno zakrywać czujnika
światła, np. ręką.
• W przypadku korzystania z aparatu podłączonego do zasilacza sieciowego
AC-PW10AM (oddzielnie w sprzedaży), jasność monitora LCD jest zawsze
ustawiona na maksymalnym poziomie, nawet przy wybranym ustawieniu
[Automatyczne].
Ustawianie czasu wyświetlania obrazu po jego
wykonaniu (Auto podgląd)
Nagrany obraz można sprawdzić bezpośrednio po jego nagraniu na
monitorze LCD. Można zmienić długość wyświetlenia.
Przycisk MENU t
1 t [Auto podgląd] t Wybór
właściwego ustawienia
Uwaga
• W autopodglądzie obraz nie będzie wyświetlany w układzie pionowym, nawet
jeśli opcja [Wyświetl.odtw.] jest ustawiona na [Autom.obrót] (str. 119).
142
Korzystanie z wizjera przy włączonym monitorze
LCD
Jeśli przełącznik LIVE VIEW/OVF ma ustawioną wartość „OVF”,
spojrzenie w wizjer powoduje wyłączenie monitora LCD.
Zgodnie z ustawieniem domyślnym, spoglądanie przez wizjer
powoduje wylaczenie monitora LCD, aby zapobiec rozładowaniu się
akumulatora.
Aby korzystać z wizjera przy włączonym monitorze LCD, należy
wybrać ustawienie [WYŁ.].
Przycisk MENU t
1 t [Auto.wył.z wiz.] t [WYŁ.]
Włączanie i wyłączanie linii siatki
Istnieje możliwość wyboru, czy linie siatki mają być wyświetlane w
trybie ręcznej kontroli ostrości, czy też nie (str. 87).
Przycisk MENU t
1 t [Linia siatki] t Wybór
właściwego ustawienia
Zmiana ustawień
143
Sprawdzanie wersji aparatu
Wyświetlanie wersji
Opcja ta pozwala wyświetlić wersję aparatu. Wersję należy sprawdzić,
gdy pojawi się aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
Przycisk MENU t
3 t [Wersja]
Uwaga
• Aktualizację można przeprowadzić tylko wówczas, gdy poziom naładowania
akumulatora wynosi co najmniej
(trzy kreski na symbolu akumulatora).
Należy używać naładowanego akumulatora, albo korzystać z zasilacza
sieciowego AC-PW10AM (oddzielnie w sprzedaży).
144
Resetowanie ustawień do wartości
domyślnych
Można zresetować główne funkcje aparatu.
Przycisk MENU t
3 t [Nast.domyślne] t [OK]
Zostaną zresetowane następujące opcje.
Opcje
Resetowane do
Kompensacja ekspozycji (96)
±0.0
Wyświetlanie informacji o nagrywaniu (75) Ekran graficzny
Wyświetlanie odtwarzania (119)
Ekran pojedynczego zdjęcia (z danymi
nagrywania)
Tryb pracy (112)
Zdj.pojedyncze
Tryb błysku (91)
Bł.wypełniający (w zależności,
czy wbudowana lampa błyskowa
jest otwarta, czy zamknięta)
Tryb autofokusa (84)
AF-A
Obszar AF (85)
Szeroki
WŁ.
Zdjęcie z uśmiechem (117)
WYŁ.
ISO (107)
AUTO
Pomiar światła (100)
Wielopunktowy
Korekcja błysku (98)
±0.0
Balans bieli (108)
AWB (Automatyczny balans bieli)
Temp.barwowa/Filtr kolorowy (109)
5500K, Filtr kolorowy 0
Własny balans bieli (110)
5500K
DRO/Auto HDR (102)
DRO Automatyczne
Strefa twórcza (105)
Standard
Menu nagrywania
Opcje
Resetowane do
Rozmiar obrazu (133)
L:14M (DSLR-A550)/
L:12M (DSLR-A500)
Format obrazu (134)
3:2
Jakość (134)
Wysoka
145
Zmiana ustawień
Wykrywanie twarzy (51)
Opcje
Resetowane do
Reg.błysku (99)
Błysk ADI
Wspomaganie AF (93)
Automatyczne
SteadyShot (48)
WŁ.
Przestrzeń barw (106)
sRGB
Red.sz.dł.naśw. (138)
WŁ.
Red.sz.wys.ISO (138)
Normalna
Menu ustawień własnych
Opcje
Resetowane do
Eye-Start AF (73)
WŁ.
Przycisk AEL (140)
Blokada AEL
Red.czerw.oczu (93)
WYŁ.
Auto podgląd (142)
2s
Auto.wył.z wiz. (143)
WŁ.
Linia siatki (143)
WŁ.
Menu odtwarzania
Opcje
Resetowane do
Określ wydruk – Nadruk daty (161)
WYŁ.
Pokaz zdjęć – Interwał (122)
3s
Pokaz zdjęć – Powtórz (122)
WYŁ.
Wyświetl.odtw. (119)
Autom.obrót
Menu ustawień
Opcje
Resetowane do
Jasność LCD (142)
Automatyczne
Oszcz. ener. (LV) (141)
20 s
Oszcz. ener.(OVF) (141)
10 s
STER.PRZEZ HDMI (131)
WŁ.
Ekran Pomocy (141)
WŁ.
Numer pliku (136)
Seryjny
Nazwa katalogu (136)
Forma standard
Połączenie USB (148, 162)
Pamięć masowa
Sygnały audio (141)
WŁ.
146
Oglądanie zdjęć na komputerze
Korzystanie z komputera
W tej części opisano sposób kopiowania zdjęć z karty pamięci do
komputera podłączonego za pośrednictwem kabla USB.
Zalecane środowisko komputera
Aby kopiować obrazy, dla komputera połączonego z aparatem
zalecane jest następujące środowisko:
x Windows
System operacyjny (zainstalowany fabrycznie): Microsoft Windows
XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w środowisku
zaktualizowanego systemu operacyjnego opisanego powyżej oraz
w środowisku wielosystemowym.
*1 Wersje 64-bitowe i wersja Starter (Edition) nie są obsługiwane.
*2 Wersja Starter (Edition) nie jest obsługiwana.
Gniazdo USB: w standardzie.
Uwagi dotyczące podłączania aparatu do komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania we wszystkich zalecanych
środowiskach wymienionych powyżej.
• Jeśli do jednego komputera są jednocześnie podłączone dwa lub więcej
urządzenia USB, niektóre z nich, w tym aparat, mogą nie działać w zależności
od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w przypadku użycia koncentratora
USB lub przedłużacza.
• Podłączenie aparatu przy użyciu interfejsu USB zgodnego z Hi-Speed USB
(zgodny z USB 2.0) pozwala na zaawansowany transfer (transfer z dużą
szybkością), ponieważ ten aparat jest kompatybilny z Hi-Speed USB (zgodny
z USB 2.0).
• Kiedy komputer wznawia działanie po wyjściu z trybu zawieszenia lub
uśpienia, komunikacja między aparatem a komputerem może nie zostać
wznowiona.
147
Oglądanie zdjęć na komputerze
x Macintosh
System operacyjny (zainstalowany fabrycznie): Mac OS X v10.3/Mac
OS X v10.4/Mac OS X v10.5
Gniazdo USB: w standardzie.
Etap 1: Podłączanie aparatu do komputera
1 Włożyć kartę pamięci z nagranymi obrazami do
aparatu.
2 Przełącznikiem karty pamięci wybrać typ karty
pamięci, z której mają być skopiowane zdjęcia.
3 Włożyć do aparatu naładowany akumulator lub
podłączyć aparat do gniazda elektrycznego za
pośrednictwem zasilacza sieciowego (oddzielnie w
sprzedaży).
• Kopiowanie zdjęć do komputera przy niedostatecznym poziomie
naładowania akumulatora może zakończyć się niepowodzeniem, a
dane mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli akumulator za wcześnie się
rozładuje.
4 Włączyć aparat i komputer.
5 Sprawdzić, czy w przypadku opcji [Połączenie USB] w
pozycji
2 wybrano ustawienie [Pamięć masowa].
6 Podłączyć aparat do
1 Do gniazda USB
komputera.
Na pulpicie może zostać wyświetlony
kreator AutoPlay.
Kabel USB
2 Do gniazda
USB
148
Etap 2: Kopiowanie zdjęć do komputera
W przypadku systemu Windows
W tej części przedstawiono przykład kopiowania obrazów do folderu
„Documents” (w systemie Windows XP: „My Documents”).
Dołączone oprogramowanie „PMB” umożliwia łatwe kopiowanie
zdjęć (str. 155).
1 Gdy na pulpicie samoczynnie
pojawi się ekran kreatora,
kliknąć opcję [Open folder to
view files] (w systemie
Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]).
• Jeśli ekran kreatora się nie pojawia,
kliknąć [Computer] (w systemie
Windows XP: [My Computer]) t
[Removable Disk].
2 Kliknąć dwukrotnie [DCIM].
Oglądanie zdjęć na komputerze
3 Dwukrotnie kliknąć katalog,
w którym zapisane są pliki
obrazów przeznaczonych do
skopiowania.
Następnie kliknąć prawym
przyciskiem myszy plik
zdjęcia, aby wyświetlić
menu, po czym kliknąć
[Copy].
• Informacje o miejscu docelowym
plików zdjęć można znaleźć na
stronie 152.
149
4 Dwukrotnie kliknąć katalog
[Documents]. Następnie
kliknąć prawym przyciskiem
myszy okno „Documents”,
aby wyświetlić menu i
kliknąć opcję [Paste].
Pliki obrazów zostaną skopiowane do
katalogu „Documents”.
• Jeśli w docelowym katalogu istnieje
już obraz o tej samej nazwie pliku,
pojawi się komunikat
potwierdzający zastąpienie starego
pliku nowym. Kiedy stary plik
zostaje zastąpiony nowym,
oryginalne dane pliku zostają
skasowane. Aby skopiować plik
obrazu do komputera bez
nadpisywania poprzedniego pliku,
należy zmienić nazwę pliku, po czym
skopiować plik obrazu. Jeśli jednak
nazwa pliku zostanie zmieniona,
odtworzenie zdjęcia w aparacie
może nie być możliwe (str. 152).
W przypadku systemu Macintosh
1 Kliknąć dwukrotnie nowo rozpoznaną ikonę t [DCIM]
t folder, w którym są zapisane zdjęcia do
skopiowania.
2 Przeciągnąć pliki obrazów na ikonę dysku twardego
i puścić.
Pliki obrazu są kopiowane na dysk twardy.
150
Oglądanie zdjęć na komputerze
W przypadku systemu Windows
1 Kliknąć [Start] t [Documents] (w przypadku Windows XP: [My
Documents]).
• Do oglądania zdjęć w formacie RAW niezbędne jest dołączone
oprogramowanie „Image Data Converter SR” (str. 158).
2 Kliknąć
dwukrotnie wybrany plik zdjęcia.
Zdjęcie zostanie wyświetlone.
W przypadku systemu Macintosh
Kolejno kliknąć dwukrotnie ikonę dysku twardego t pożądany plik
zdjęcia, aby go otworzyć.
Usuwanie połączenia USB
W następujących przypadkach należy wykonać opisaną dalej
procedurę w przypadku systemu Windows lub Macintosh:
• odłączenie kabla USB,
• wyjęcie karty pamięci,
• wyłączenie aparatu.
x W przypadku systemu Macintosh
Przeciągnąć i upuścić ikonę napędu lub ikonę karty
pamięci do ikony „Kosz”.
Aparat został odłączony od komputera.
151
Oglądanie zdjęć na komputerze
x W przypadku systemu Windows
Dwukrotnie kliknąć
na pasku zadań, następnie kliknąć
(USB
Mass Storage Device) t [Stop]. Potwierdzić urządzenie w oknie
potwierdzenia i kliknąć [OK].
Urządzenie zostało odłączone.
Miejsca zapisu plików obrazów i nazwy plików
Pliki obrazów nagranych za pomocą aparatu są pogrupowane na
karcie pamięci w katalogi.
Przykład: układ katalogów w systemie Windows Vista
AFoldery zawierające dane zdjęć
zarejestrowanych tym aparatem.
(Pierwsze trzy cyfry oznaczają numer
katalogu.)
BMożna utworzyć katalog o nazwie w
formie daty (str. 136).
• Nie można zapisywać żadnych zdjęć
w folderze „MISC” ani odtwarzać ich z
niego.
• Nazewnictwo plików zdjęć jest
następujące. ssss (numer pliku)
oznacza dowolną liczbę z zakresu od 0001
do 9999. Część numeryczna w nazwie
pliku danych RAW i w nazwie
odpowiadającego mu pliku JPEG jest taka
sama.
– Pliki JPEG: DSC0ssss.JPG
– Pliki JPEG (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– Plik danych RAW (inny niż Adobe
RGB): DSC0ssss.ARW
– Plik danych RAW (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• W zależności od komputera rozszerzenie
może nie być wyświetlane.
Kopiowanie obrazów zapisanych na komputerze na
kartę pamięci i oglądanie obrazów
Powyższe czynności zostały opisane w tej części na przykładzie
komputera z systemem Windows. Krok 1 nie jest potrzebny, gdy
nazwa pliku nie została zmieniona.
152
Dołączone oprogramowanie „PMB” umożliwia łatwe kopiowanie
zdjęć (str. 155).
1 Prawym przyciskiem myszy
kliknąć plik obrazu i kliknąć
opcję [Rename]. Zmienić
nazwę pliku na
„DSC0ssss”.
• Wprowadzić dla ssss numer
z zakresu od 0001 do 9999.
• Jeżeli pojawi się komunikat
potwierdzający zastąpienie starego
pliku nowym, podać inny numer.
• W zależności od konfiguracji
komputera może być wyświetlone
także rozszerzenie. Rozszerzenie dla
obrazów to JPG. Nie zmieniać
rozszerzenia.
2 Skopiować plik obrazu do
katalogu na karcie pamięci
w następujący sposób:
Oglądanie zdjęć na komputerze
1 Prawym przyciskiem myszy kliknąć
plik obrazu i kliknąć opcję [Copy].
2 Dwukrotnie kliknąć opcję
[Removable Disk] w oknie
[Computer] (W systemie Windows
XP: [My Computer]).
3 Prawym przyciskiem myszy kliknąć
na katalogu [sssMSDCF]
w katalogu [DCIM], po czym
kliknąć opcję [Paste].
• sss oznacza dowolną liczbę z
zakresu od 100 do 999.
153
Uwagi
• W zależności od rozmiaru, odtwarzanie niektórych obrazów może nie być
możliwe.
• Nie gwarantuje się odtworzenia pliku obrazu na tym aparacie, jeśli został on
poddany obróbce na komputerze lub wykonany innym modelem aparatu.
• Kiedy nie ma żadnego katalogu, najpierw należy utworzyć go przy pomocy
aparatu (str. 137), a dopiero potem skopiować plik obrazu.
154
Korzystanie z oprogramowania
Załączone jest następujące oprogramowanie umożliwiające
wykorzystywanie nagranych aparatem obrazów:
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR”
„Image Data Lightbox SR”
• Sony Picture Utility
„PMB” (Picture Motion Browser)
Uwaga
• „PMB” jest niezgodny z komputerami Macintosh.
Zalecane środowisko komputera
x Windows
Zalecane środowisko do korzystania z „Image Data Converter SR
Ver.3”/„Image Data Lightbox SR”
System operacyjny (zainstalowany fabrycznie): Microsoft Windows
XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2
*1 Wersje 64-bitowe i wersja Starter (Edition) nie są obsługiwane.
*2 Wersja Starter (Edition) nie jest obsługiwana.
Procesor CPU/Pamięć: Pentium 4 lub szybszy, RAM 1 GB lub więcej
jest zalecane.
Monitor: 1024 × 768 lub więcej punktów
155
Oglądanie zdjęć na komputerze
Zalecane środowisko do korzystania z „PMB”
System operacyjny (zainstalowany fabrycznie): Microsoft Windows
XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2
*1 Wersje 64-bitowe i wersja Starter (Edition) nie są obsługiwane.
Do tworzenia płyt potrzebny jest program Windows Image
Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 lub nowszy. Do pobrania
instalatora IMAPI wymagane jest połączenie z Internetem.
*2 Wersja Starter (Edition) nie jest obsługiwana.
Procesor CPU/Pamięć: Pentium III 500 MHz lub szybszy, 256 MB
RAM lub więcej (Zalecane: Pentium III 800 MHz lub szybszy i 512
MB RAM lub więcej)
Dysk twardy: wolne miejsce na dysku wymagane do instalacji — co
najmniej 500 MB
Monitor: 1024 × 768 lub więcej punktów
x Macintosh
Zalecane środowisko do korzystania z „Image Data Converter SR
Ver.3”/„Image Data Lightbox SR”
System operacyjny (zainstalowany fabrycznie): Mac OS X v10.4/Mac
OS X v10.5
Procesor CPU: seria Power PC G4/G5 (zalecany 1,0 GHz lub
szybszy)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo lub szybszy
Pamięć: zalecany 1 GB lub więcej.
Monitor: 1024 × 768 lub więcej punktów
Instalowanie oprogramowania
x Windows
• Zalogować się jako Administrator.
1 Włączyć komputer i włożyć
CD-ROM (w zestawie) do
napędu CD-ROM.
Pojawi się okno menu instalatora.
• Jeśli okno się nie pojawi, dwukrotnie
kliknąć [Computer] (w systemie
Windows XP: [My Computer]) t
(SONYPICTUTIL) t
[Install.exe].
• W systemie Windows Vista może się
pojawić ekran AutoPlay. Wybrać
„Run Install.exe” i postępować
według instrukcji pojawiających się
na, ekranie aby zakończyć instalację.
2 Kliknąć opcję [Zainstaluj].
• Sprawdzić, czy są wybrane pozycje „Sony Image Data Suite” i „Sony
Picture Utility” oraz postępować według instrukcji na ekranie.
156
3 Po zakończeniu instalacji wyjąć CD-ROM.
Zostaną zainstalowane poniższe aplikacje, a ich ikony skrótów pojawią
się na pulpicie.
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR”
„Image Data Lightbox SR”
• Sony Picture Utility
„PMB”
„PMB Guide”
x Macintosh
• Zalogować się jako Administrator.
1 Włączyć komputer Macintosh i włożyć dysk CD-ROM
(w zestawie) do napędu CD-ROM.
2 Dwukrotnie kliknąć ikonę CD-ROM.
3 Skopiować plik [IDS_INST.pkg] w katalogu [MAC] na
ikonę dysku twardego.
którego ma zostać skopiowany.
• Postępować według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację.
Uwaga
• Gdy pojawi się monit o potwierdzenie ponownego uruchomienia komputera,
należy ponownie uruchomić komputer, postępując według instrukcji na
ekranie.
157
Oglądanie zdjęć na komputerze
4 Dwukrotnie kliknąć plik [IDS_INST.pkg] w katalogu, do
Korzystanie z „Image Data Converter SR”
Uwaga
• Przy zapisywaniu zdjęcia jako danych RAW zostaje ono nagrane w formacie
ARW2.1.
Dzięki „Image Data Converter SR” można:
• Edytować zdjęcia zapisane w formacie RAW z różnymi korekcjami,
takimi jak krzywa tonalna czy ostrość.
• Korygować zdjęcia, korzystając m.in. z balansu bieli, ekspozycji i
strefy twórczej.
• Zapisywać zdjęcia wyświetlane i edytowane na komputerze. Można
je zapisać w formacie RAW lub w zwykłym formacie pliku.
• Szczegółowe informacje na temat programu „Image Data Converter
SR” można znaleźć w Help.
Aby uruchomić Help, należy kliknąć kolejno: [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Converter SR Ver.3].
Korzystanie z „Image Data Lightbox SR”
Dzięki „Image Data Lightbox SR” możliwe jest:
• Wyświetlanie i porównywanie obrazów RAW/JPEG zapisanych za
pomocą tego aparatu.
• Ocenianie obrazów w skali do pięciu.
• Ustawiać kolorowe etykiety itp.
• Wyświetlać zdjęcie za pomocą programu „Image Data Converter
SR” i korygować je.
• Szczegółowe informacje na temat programu „Image Data Lightbox
SR” można znaleźć w Help.
Aby uruchomić Help z poziomu menu Start, należy kliknąć kolejno:
[Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t
[Image Data Lightbox SR].
158
Korzystanie z „PMB”
Uwaga
• „PMB” jest niezgodny z komputerami Macintosh.
Dzięki „PMB” można:
• Importować obrazy wykonane
aparatem i wyświetlać je na
komputerze.
• Porządkować obrazy na komputerze
na podstawie kalendarza, według
daty zdjęcia, aby móc je przeglądać.
• Retuszować (Redukcja efektu
czerwonych oczu itp.), drukować
i wysyłać obrazy jako załączniki
e-mail, zmieniać datę wykonania
zdjęcia i inne dane.
• Drukować lub zapisywać zdjęcia z datą.
• Tworzyć dyski z danymi, korzystając z nagrywarki CD lub DVD.
• Szczegółowe informacje na temat „PMB” można znaleźć w „PMB
Guide”.
Uwaga
• Przy pierwszym uruchomieniu „PMB” na ekranie pojawia się komunikat
potwierdzenia z Narzędziem wyświetlającym informacje. Wybrać [Start].
Funkcja ta informuje użytkownika o nowościach, takich jak aktualizacje
programu. Później można zmienić to ustawienie.
159
Oglądanie zdjęć na komputerze
Aby uruchomić „PMB Guide”, kliknąć dwukrotnie skrót
(PMB
Guide) na pulpicie. Uruchamiając z menu Start, kliknąć kolejno:
[Start] t [All Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help] t
[PMB Guide].
Drukowanie zdjęć
Określanie DPOF
Za pomocą aparatu można przed drukowaniem obrazów w punkcie
usługowym lub na własnej drukarce określić, które i ile obrazów ma
być drukowanych. Wykonać poniższą procedurę.
Określenia DPOF pozostają z obrazami po wydrukowaniu.
Zalecane jest ich usunięcie po zakończeniu drukowania.
Określanie/usuwanie DPOF dla wybranych obrazów
1 Przycisk MENU t
1 t [Określ wydruk] t
[Ustaw.DPOF] t [Oznacz.obrazy] t [OK]
2 Wybrać obraz, używając przycisków b/B
na kontrolerze.
3 Liczbę arkuszy wybrać środkową częścią kontrolera.
• Aby usunąć DPOF, ustawić liczbę na „0”.
4 Nacisnąć przycisk MENU.
5 Wybrać [OK], używając przycisku v na kontrolerze,
a następnie nacisnąć środek kontrolera.
Uwagi
• Nie można określać DPOF dla plików RAW.
• Można podać dowolną liczbę, maksymalnie 9.
160
Nadruk daty na obrazach
Podczas drukowania na obrazach można umieścić datę. Pozycja daty
(wewnątrz lub na zewnątrz obrazu, rozmiar czcionki itp.) zależy od
drukarki.
Przycisk MENU t
daty] t [WŁ.]
1 t [Określ wydruk] t [Nadruk
Uwaga
• W niektórych drukarkach funkcja ta może nie być dostępna.
Drukowanie zdjęć
161
Drukowanie obrazów po
podłączeniu aparatu do drukarki
zgodnej z PictBridge
Nawet nie posiadając komputera,
można drukować wykonane tym
aparatem zdjęcia, podłączając go
bezpośrednio do drukarki zgodnej z
PictBridge. „PictBridge” jest oparty
na standardzie CIPA. (CIPA: Camera
& Imaging Products Association)
Uwaga
• Nie można drukować obrazów RAW.
Etap 1: Podłączanie aparatu do drukarki
Uwaga
• Zalecane jest używanie zasilacza sieciowego (oddzielnie w sprzedaży), aby w
trakcie drukowania nie dopuścić do odcięcia zasilania.
1 Przycisk MENU t
2 t [Połączenie USB] t [PTP]
2 Wyłączyć aparat i przełącznikiem karty pamięci
wybrać typ karty pamięci, z której mają być
drukowane zdjęcia.
3 Podłączyć aparat do
drukarki.
1 Do
gniazda
USB
Kabel USB
2 Do
gniazda USB
162
4 Włączyć aparat i drukarkę.
Wyświetlony zostanie ekran używany do wybierania obrazów do
wydrukowania.
Etap 2: Drukowanie
1 Wybrać obraz do wydrukowania, używając przycisku
b/B na kontrolerze, a następnie nacisnąć środek
kontrolera.
• Aby anulować, ponownie nacisnąć środek przycisku.
2 W menu wybrać [OK], a następnie nacisnąć środek
kontrolera.
Obraz zostanie wydrukowany.
• Po wyświetleniu ekranu wskazującego, że drukowanie jest
zakończone nacisnąć środek kontrolera.
3 Powtórzyć czynności opisane w punkcie 1 i 2, aby
wydrukować inne zdjęcia.
Drukowanie zdjęć
Aby anulować drukowanie
Naciśnięcie środka kontrolera podczas drukowania anuluje
drukowanie. Odłączyć kabel USB lub wyłączyć aparat. Aby
ponownie rozpocząć drukowanie, należy wykonać powyższą
procedurę (etapy 1 i 2).
163
Inne
Dane techniczne
[Funkcja zapobiegająca
osiadaniu kurzu]
System
Aparat
[System]
Typ aparatu
Jednoobiektywowa
lustrzanka cyfrowa
(DSLR) z wbudowaną
lampą błyskową i
wymiennymi
obiektywami
Obiektyw
Wszystkie obiektywy α
[Czujnik obrazu]
Format obrazu
DSLR-A550
Przetwornik obrazu
CMOS 23,4×15,6 mm
(format APS-C)
DSLR-A500
Przetwornik obrazu
CMOS 23,5×15,6 mm
(format APS-C)
Łączna liczba pikseli przetwornika
obrazu
DSLR-A550
Około 14 600 000 pikseli
DSLR-A500
Około 12 900 000 pikseli
Efektywna liczba pikseli aparatu
DSLR-A550
Około 14 200 000 pikseli
DSLR-A500
Około 12 300 000 pikseli
[SteadyShot]
System
164
Mechanizm przesuwania
przetwornika obrazu
Ochronna powłoka
antystatyczna na filtrze
dolnoprzepustowym i
mechanizm przesuwania
przetwornika obrazu
[System AF]
System
System TTL z detekcją
fazy, czujniki liniowe
CCD (9 punktów, 8 linii
z centralnym czujnikiem
krzyżowym)
Zakres czułości
Od 0 do 18 EV (przy
konwersji ISO 100)
Wspomaganie AF
W przybliżeniu od 1 do 5 m
[Ręczna kontrola ostrości]
Format obrazu
Przetwornik obrazu do
fotografowania
Pole widzenia
100%
[Live View]
Typ
Mechanizm pochylania
pentagonalnego układu
luster
Format obrazu
Dedykowany przetwornik
obrazu do Live View
Metoda pomiaru
1200-strefowe pomiary
szacunkowe
Zakres pomiaru
Od 1 do 17 EV
(wielopunktowy,
centralnie ważony,
punktowy) (przy
konwersji ISO 100 z
użyciem obiektywu F1,4)
Pole widzenia
90%
[Wizjer]
Typ
Optyczny, niewymienny
z układem luster typu
penta-Dach
Pole widzenia
95%
Powiększenie
0,80 × z obiektywem
50 mm przy
nieskończoności, –1 m–1
(dioptrii)
Odległość widzenia
Około 19 mm od muszli
ocznej, 15 mm od ramy
muszli ocznej przy –1 m–1
Korekcja dioptryczna
Od –2,5 do +1,0 m–1
[Kontrola ekspozycji]
Element pomiarowy
SPC
Metoda pomiaru
40-segmentowy,
dedykowany przetwornik
obrazu o wzorze plastra
miodu do Live View w
trybie Live View
Czułość ISO (Zalecany wskaźnik
ekspozycji)
AUTO, ISO 200 do 12800
[Migawka]
Typ
Elektronicznie sterowana
migawka szczelinowa o
przebiegu pionowym
Zakres czasów otwarcie
Od 1/4000 sekundy
do 30 sekund, dostępny
czas B,
(z krokiem co 1/3 EV)
Synchronizacja z błyskiem
1/160 sekundy
[Wbudowana lampa błyskowa]
Liczba przewodnia
GN 12 (w metrach przy
ISO 100)
Czas ładowania
Około 4 sekund
Szerokość kątowa błysku
Odpowiadająca
obiektywowi 18 mm
(ogniskowa wskazywana
przez obiektyw)
Korekcja błysku
±2,0 EV
(z krokiem co 1/3 EV)
[Nośniki danych]
Karta pamięci „Memory
Stick PRO Duo”,
„Memory Stick PROHG Duo”, SD, SDHC
[Monitor LCD]
Panel LCD
7,5 cm (typ 3.0) typu TFT
Całkowita liczba punktów
DSLR-A550
921 600 (640 ×3 (RGB) ×
480) punktów
165
Inne
Zakres pomiaru
Od 2 do 20 EV (od 4 do 20
EV przy pomiarze
punktowym), (przy
konwersji ISO 100 z
użyciem obiektywu F1,4)
Od 1 do 17 EV w trybie
Live View (we wszystkich
trybach pomiaru, przy
konwersji ISO 100 z
użyciem obiektywu F1,4)
Kompensacja ekspozycji
±2,0 EV
(z krokiem co 1/3 EV)
DSLR-A500
230 400 (960 × 240)
punktów
[Gniazda wejść/wyjść]
USB
miniB
HDMI
Gniazdo mini HDMI
typ C
[Zasilanie, dane ogólne]
Używany akumulator
Akumulator NPFM500H
[Inne]
PictBridge Zgodny
Exif Print
Zgodny
PRINT Image Matching III
Zgodny
Wymiary
Około 137 × 104 ×
84 mm
(szer./wys./głęb., bez
występów)
Waga
DSLR-A550
Około 599 g (bez
akumulatorów, karty
pamięci i akcesoriów
korpusu)
DSLR-A500
Około 597 g (bez
akumulatorów, karty
pamięci i akcesoriów
korpusu)
Temperatura pracy
0 do 40°C
Format pliku
Zgodny z JPEG (DCF
wer. 2.0, Exif wer. 2.21,
MPF Baseline), zgodny z
DPOF
Komunikacja USB
Hi-Speed USB (zgodny z
USB 2.0)
166
Ładowarka BC-VM10
Znamionowe parametry wejściowe
100 V – 240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz,
9W
Wartość znamionowa mocy
wyjściowej
Prąd stały 8,4 V, 0,75 A
Temperatura pracy
0 do 40°C
Temperatura przechowywania
–20 do +60°C
Maksymalne wymiary
Około 70 × 25 × 95 mm
(szer./wys./głęb.)
Waga
Około 90 g
Akumulator NP-FM500H
Używany akumulator
Akumulator litowojonowy
Napięcie maksymalne
Prąd stały 8,4 V
Napięcie nominalne
Prąd stały 7,2 V
Maksymalny prąd ładowania
2,0 A
Maksymalne napięcie ładowania
Prąd stały 8,4 V
Pojemność
Typowa 11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimalna
11,5 Wh (1 600 mAh)
Maksymalne wymiary
Około 38,2 × 20,5 ×
55,6 mm (szer./wys./
głęb.)
Waga
Około 78 g
Konstrukcja i dane techniczne
mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Długość ogniskowej
Kąt obrazu w tym aparacie jest
mniejszy niż w aparatach na film
35 mm. Można znaleźć przybliżony
ekwiwalent długości ogniskowej
odpowiadający aparatom na filmy
35 mm i fotografować z takim
samym kątem obrazu, zwiększając
długość ogniskowej obiektywu
o połowę.
Na przykład, stosując obiektyw
50 mm można uzyskać przybliżony
ekwiwalent obiektywu 75 mm
używanego w aparacie formatu
35 mm.
Znaki towarowe
•
jest znakiem towarowym
Sony Corporation.
167
Inne
Zgodność danych obrazu
• Niniejszy aparat jest zgodny ze
specyfikacją DCF (Design rule
for Camera File system),
uniwersalnym standardem
wyznaczonym przez organizację
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Nie gwarantuje się możliwości
odtworzenia w innych
urządzeniach obrazów
zarejestrowanych tym aparatem
ani możliwości odtworzenia
w tym aparacie obrazów
zarejestrowanych lub
przetworzonych w innym
urządzeniu.
• „Memory Stick”,
, „Memory
Stick PRO”,
,
„Memory Stick Duo”,
, „Memory
Stick PRO Duo”,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory
Stick Micro”, „MagicGate”
i
są znakami
towarowymi Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM” jest znakiem
towarowym Sony Corporation.
• „PhotoTV HD” jest znakiem
towarowym Sony Corporation.
• Microsoft, Windows i Windows
Vista są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami
towarowymi Microsoft
Corporation w USA i/lub
w innych krajach.
• HDMI, logo HDMI i HighDefinition Multimedia Interface
są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami
towarowymi HDMI Licensing
LLC.
• Macintosh i Mac OS są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi Apple Inc.
• PowerPC jest znakiem
towarowym IBM Corporation w
USA.
• Logo SDHC jest znakiem
towarowym.
• MultiMediaCard jest znakiem
towarowym MultiMediaCard
Association.
• Intel, Intel Core, MMX
i Pentium są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi Intel
Corporation.
• Adobe jest zastrzeżonym
znakiem towarowym lub
znakiem towarowym Adobe
Systems Incorporated w USA i/
lub w innych krajach.
• Oprócz powyższych, używane
w instrukcji nazwy systemów
i produktów są zazwyczaj
znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami
towarowymi ich twórców lub
producentów. W niniejszej
instrukcji symbole ™ i ® nie są
jednak zawsze używane.
168
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych
rozwiązań. Sprawdzić pozycje wymienione na stronach od 169 do 178.
Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym serwisem
Sony.
1
Spróbować następujących sposobów.
2
Wyjąć akumulator, włożyć go ponownie po około minucie i
włączyć aparat.
3
Zresetować ustawienia (str. 145).
4
Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym
serwisem Sony.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Wkładając akumulator, należy nacisnąć dźwignię blokady brzegiem
akumulatora (str. 15).
• Sprawdzić nazwę modelu akumulatora (str. 12 i 17).
Nieprawidłowy odczyt wskaźnika stopnia naładowania
akumulatora lub szybkie wyczerpywanie się akumulatora przy
wskazaniu wystarczającego poziomu.
Nie można włączyć aparatu.
• Włożyć prawidłowo akumulator (str. 15).
169
Inne
• Do takiego zjawiska dochodzi, gdy aparat jest używany w miejscu o
bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze (str. 182).
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator
(str. 13).
• Akumulator nie działa (str. 17). Wymienić na nowy.
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator
(str. 13).
• Akumulator nie działa (str. 17). Wymienić na nowy.
Zasilanie nagle się wyłącza.
• Jeśli przez pewien czas na aparacie nie zostaje wykonana żadna
operacja, aparat przechodzi w tryb oszczędzania energii i prawie
zupełnie się wyłącza. Aby anulować funkcję oszczędzania energii,
należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do połowy
spust migawki (str. 141).
Podczas ładowania akumulatora CHARGE dioda miga.
• Wyjąć akumulator i włożyć go ponownie prawidłowo.
• Ładować akumulator w odpowiedniej temperaturze pomiędzy 10 a
30°C.
Wykonywanie zdjęć
Po włączeniu zasilania w trybie wizjera na monitorze LCD nie
są wyświetlane żadne informacje.
• Jeśli przez pewien czas na aparacie nie zostaje wykonana żadna
operacja, aparat przechodzi w tryb oszczędzania energii i prawie
zupełnie się wyłącza. Aby anulować funkcję oszczędzania energii,
należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do połowy
spust migawki (str. 141).
Obraz w wizjerze nie jest wyraźny.
• Prawidłowo nastawić skalę dioptrii, używając pokrętła regulacji
dioptrii (str. 74).
Brak zdjęć w wizjerze.
• Dla opcji LIVE VIEW/OVF ustawiono wartość „LIVE VIEW”.
Ustaw wartość „OVF” (str. 73).
Ekran wizjera jest ciemny.
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator
(str. 13).
170
Nie można wyzwolić migawki.
• Używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik blokady
zapisu, który jest ustawiony w pozycji LOCK. Nastawić przełącznik
na pozycję zapisu.
• Nieprawidłowa pozycja przełącznika karty pamięci. Ustawić go w
odpowiedniej pozycji (str. 20).
• Sprawdzić wolne miejsce na karcie pamięci (str. 28).
• Nie można nagrywać obrazów podczas ładowania wbudowanej lampy
błyskowej (str. 91).
• Nie można wyzwolić migawki, gdy obiekt jest nieostry.
• Obiektyw nie jest prawidłowo założony. Założyć prawidłowo
obiektyw (str. 18).
• Gdy dołączony do aparatu jest teleskop astronomiczny itp., ustawić
tryb ekspozycji na M i fotografować.
• Obiekt, może wymagać specjalnego ustawienia ostrości (str. 82). Użyć
blokady ogniskowej lub funkcji ręcznego ustawiania ostrości (str. 83 i
86).
Nagrywanie długo trwa.
• Włączona jest funkcja redukcji szumów (str. 138). Nie jest to usterka.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie RAW (str. 134). Ponieważ plik
danych RAW jest duży, fotografowanie w trybie RAW może
trwać dłużej.
• Funkcja Auto HDR przeprowadza obróbkę obrazu (str. 102).
Obraz jest nieostry.
Nie działa Eye-Start AF.
• Ustawić [Eye-Start AF] na [WŁ.] (str. 73).
• Wcisnąć spust migawki do połowy.
171
Inne
• Obiekt jest zbyt blisko. Sprawdzić minimalną odległość ogniskowej
obiektywu.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie ręcznego ustawiania ostrości.
Ustawić przełącznik trybu ostrości w pozycji AF (autofokus) (str. 81).
• Gdy obiektyw wyposażony jest w przełącznik trybu ostrości, należy
ustawić go w pozycji AF.
• Światło zastane jest niewystarczające.
Lampa błyskowa nie działa.
• Tryb błysku jest nastawiony na [Auto błysk]. Aby upewnić się,
że lampa na pewno zadziała, należy nastawić tryb błysku na
[Bł.wypełniający] (str. 91).
Lampa błyskowa ładuje się zbyt długo.
• Lampa błyskała kilka razy pod rząd przez krótki okres. Jeśli lampa
wykona kilka błysków pod rząd przez krótki okres, proces ładowania
może trwać dłużej niż zwykle, aby uniknąć przegrzania aparatu.
Zdjęcie zrobione z lampą błyskową jest zbyt ciemne.
• Jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem błysku (odległością, którą
może objąć błysk), zdjęcie będzie ciemne, ponieważ światło lampy nie
dotarło do obiektu. Jeśli zmieniono czułość ISO, jednocześnie zmienił
się zakres błysku (str. 93).
Data i czas są nieprawidłowo zapisane.
• Wprowadzić prawidłową datę i godzinę (str. 23).
Wartość przysłony i/lub czas otwarcia migawki migają, gdy
spust migawki zostanie wciśnięty do połowy.
• Ponieważ obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, znajduje się on poza
dostępnym zakresem. Ponownie wyregulować nastawienie.
Obraz jest zbyt jasny (zaświetlenie).
Na obrazie pojawia się rozmycie światła (duchy).
• Zdjęcie zostało wykonane przy silnym źródle światła i do obiektywu
dostała się nadmierna ilość światła. Założyć osłonę
przeciwodblaskową na obiektyw (oddzielnie w sprzedaży).
Zdjęcie jest zbyt ciemne w rogach.
• Jeżeli został użyty filtr lub osłona, zdjąć je i wykonać zdjęcie
ponownie. W zależności od grubości filtra i nieprawidłowego
założenia osłony, filtr lub osłona mogą się częściowo pojawić na
obrazie. Właściwości optyczne niektórych obiektywów mogą
powodować, że brzegi obrazu wydają się zbyt ciemne (niedostateczne
światło).
172
Oczy na zdjęciach są czerwone.
• Włączyć funkcję redukcji efektu czerwonych oczu (str. 93).
• Podejść blisko obiektu i sfotografować obiekt w zasięgu błysku,
używając lampy błyskowej (str. 93).
Na monitorze LCD pojawiają się i pozostają punkty.
• Nie jest to usterka. Te punkty nie zostają nagrane (str. 6).
• Wpływ tych efektów można ograniczyć, stosując funkcję „Mapow.
pikseli”.
1 Ustaw przełącznik LIVE VIEW/OVF w pozycji „LIVE VIEW”.
2 Założyć pokrywkę obiektywu.
3 Przycisk MENU t
3 t [Mapow. pikseli] t [OK]
Obraz jest rozmazany.
• Zdjęcie zostało wykonane w ciemnym miejscu bez lampy błyskowej,
co spowodowało drgania aparatu. Wskazane jest korzystanie ze
statywu lub lampy błyskowej (str. 48 i 91).
Skala EV b B miga na monitorze LCD lub w wizjerze.
• Obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny dla zakresu pomiaru aparatu.
Kolor obrazu zarejestrowanego w trybie Live View jest dziwny.
• Przed wykonaniem zdjęcia w trybie Live View należy uważnie
sprawdzić obraz wyświetlany na monitorze LCD. Bezpośrednio
po przełączeniu do trybu Live View aparat może nie być w stanie
rozpoznać wszystkich kolorów obrazu. W takich przypadkach
uzyskany efekt może być inny od oczekiwanego.
Inne
Przeglądanie obrazów
Nie można odtworzyć zdjęć w aparacie.
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze (str. 152).
• Nie gwarantuje się odtworzenia pliku obrazu na tym aparacie, jeśli
został on poddany obróbce na komputerze lub wykonany innym
modelem aparatu.
• Aparat jest w trybie USB. Usunąć połączenie USB (str. 151).
173
Kasowanie/Edycja zdjęć
Aparat nie kasuje zdjęć.
• Anulować zabezpieczenie (str. 126).
Zdjęcie zostało przypadkowo skasowane.
• Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Zalecane jest chronienie
zdjęć, które nie mają być skasowane (str. 126).
Nie można umieścić oznaczenia DPOF.
• Nie można umieścić znacznika DPOF na zdjęciach RAW.
Komputery
Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest
kompatybilny z aparatem.
• Sprawdź „Zalecane środowisko komputera” (str. 147 i 155).
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Sprawdzić, czy aparat jest włączony.
• Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, włożyć inny,
naładowany akumulator (str. 13) lub skorzystać z zasilacza sieciowego
(oddzielnie w sprzedaży).
• Użyć kabla USB (w zestawie) (str. 148).
• Odłączyć kabel USB i ponownie dobrze go podłączyć.
• Ustawić [Połączenie USB] na [Pamięć masowa] (str. 148).
• Odłączyć z gniazd USB komputera wszystkie urządzenia oprócz
aparatu, klawiatury i myszki.
• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, bez użycia
koncentratora USB lub innego urządzenia (str. 147).
Nie można skopiować zdjęć.
• Dokonać połączenia USB, prawidłowo podłączając aparat do
komputera (str. 148).
• Postępować zgodnie z procedurą kopiowania przeznaczoną dla
danego systemu operacyjnego komputera (str. 149).
• Jeśli obrazy są fotografowane z kartą pamięci sformatowaną na
komputerze, kopiowanie obrazów na komputer może być niemożliwe.
174
Należy wykonywać zdjęcia przy użyciu karty pamięci sformatowanej
w aparacie (str. 137).
Nie można odtworzyć obrazu na komputerze.
• Jeśli używane jest oprogramowanie „PMB”, patrz „PMB Guide”.
• Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.
„PMB” nie uruchamia się automatycznie po wykonaniu
połączenia USB.
• Wykonać połączenie USB po włączeniu komputera (str. 148).
Karta pamięci
Nie można włożyć karty pamięci.
• Nieprawidłowy kierunek wkładania karty pamięci. Włożyć kartę we
właściwym kierunku (str. 20).
Nie można nagrywać na kartę pamięci.
• Karta pamięci jest pełna. Skasować niepotrzebne obrazy (str. 127).
• Włożona karta jest niezdatna do użycia (str. 21).
Karta pamięci została przypadkowo sformatowana.
• Podczas formatowania wszystkie dane na karcie pamięci zostają
skasowane. Nie można ich odtworzyć.
Karty „Memory Stick PRO Duo” nie są rozpoznawane przez
komputer wyposażony w gniazdo „Memory Stick”.
Drukowanie
Oprócz poniższych pozycji zobacz także „Drukarka zgodna z
PictBridge” (dalej).
175
Inne
• Jeżeli karty „Memory Stick PRO Duo” nie są obsługiwane przez
gniazdo „Memory Stick” komputera, podłączyć aparat do komputera
(str. 148). Komputer rozpozna kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Kolor obrazu jest dziwny.
• Kiedy obrazy nagrane w trybie Adobe RGB drukowane są przy
użyciu drukarki sRGB niekompatybilnej z Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), obrazy zostaną wydrukowane z mniejszą intensywnością
(str. 106).
Obrazy są drukowane z odciętymi brzegami.
• W zależności od drukarki, lewy, prawy, górny lub dolny brzeg obrazu
może zostać odcięty. Szczególnie w przypadku druku zdjęcia
wykonanego w formacie obrazu [16:9] może zostać obcięta boczna
krawędź zdjęcia.
• Drukując obrazy na własnej drukarce, wyłączyć w ustawieniach
funkcje przycinania brzegów i druku bez ramek. Skontaktować się z
producentem, aby sprawdzić czy drukarka posiada te funkcje.
• Drukując zdjęcia w punkcie usługowym, poprosić o wydrukowanie
obrazów bez odcinania brzegów.
Nie można drukować obrazów z datą.
• Używając „PMB”, można drukować obrazy z datą (str. 159).
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na obrazy. Ponieważ
jednak zdjęcia wykonywane tym aparatem zawierają informację o
dacie nagrania, można wydrukować obrazy z nałożoną datą, jeśli
drukarka lub oprogramowanie rozpoznaje informacje Exif. Aby
uzyskać informacje o kompatybilności z informacjami Exif,
skontaktować się z producentem drukarki lub oprogramowania.
• Drukując zdjęcia w punkcie usługowym, można poprosić o
wydrukowanie zdjęć z datą.
Drukarka zgodna z PictBridge
Aby uzyskać szczegółowe informacje, sprawdzić instrukcje obsługi
dołączone do drukarki lub skonsultować się z producentem drukarki.
Nie można nawiązać połączenia.
• Aparat nie może zostać podłączony bezpośrednio do drukarki, która
nie jest zgodna ze standardem PictBridge. Należy dowiedzieć się u
producenta drukarki czy drukarka jest zgodna z PictBridge.
• Ustawić [Połączenie USB] na [PTP] (str. 162).
176
• Odłączyć i ponownie podłączyć kabel USB. Jeśli drukarka wskazuje
błąd, szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji dołączonej
do drukarki.
Nie można drukować zdjęć.
• Sprawdzić, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone kablem
USB.
• Nie można drukować obrazów RAW.
• Zdjęcia wykonane aparatami innymi niż ten lub zdjęcia
zmodyfikowane na komputerze mogą nie zostać wydrukowane.
Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.
• Odłączyć kabel USB i podłączyć go ponownie za każdym razem,
gdy po podłączeniu drukarki do aparatu zostanie zmieniony
rozmiar papieru.
Po anulowaniu druku nie można obsługiwać aparatu.
• Należy chwilę poczekać, ponieważ drukarka jest w trakcie
wykonywania procedury anulującej. Proces ten może trwać
dość długo, w zależności od rodzaju drukarki.
Inne
Obiektyw zachodzi mgłą.
• Nastąpiło skroplenie wilgoci. Wyłączyć aparat i zostawić go na około
godzinę przed ponownym użyciem (str. 182).
Po włączeniu aparatu pojawia się komunikat „Ustawić datę i
czas?”.
177
Inne
• Aparat nie był używany przez pewien czas z prawie rozładowanym
akumulatorem lub bez akumulatora. Naładować akumulator i
ponownie ustawić datę (str. 23 i 183). Jeżeli nastawiona data zostaje
utracona za każdym razem, gdy ładowany jest akumulator,
skontaktować się ze sprzedawcą Sony lub z autoryzowaną stacją
serwisu Sony.
Liczba obrazów, które można nagrać, nie zmniejsza się lub
zmniejsza po dwa na raz.
• Jest to spowodowane tym, że gdy zdjęcia są wykonywane w formacie
JPEG, współczynnik kompresji i rozmiar obrazu po kompresji różnią
się w zależności od obrazu (str. 134).
Ustawienie zostało zresetowane bez wykonania czynności
resetowania.
• Akumulator został wyjęty, gdy przełącznik zasilania był ustawiony na
ON. Wyjmując akumulator, należy upewnić się, że aparat jest
wyłączony, a dioda aktywności nie jest podświetlona (str. 15 i 36).
Aparat nie działa prawidłowo.
• Wyłączyć aparat. Wyjąć akumulator i włożyć go ponownie. Jeżeli
używany jest zasilacz sieciowy (oddzielnie w sprzedaży), odłączyć
przewód zasilający. Jeżeli aparat jest nagrzany, przed wykonaniem tej
czynności powinien ostygnąć. Jeśli aparat nie działa po wykonaniu
tych zaleceń, skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
Miga pięć słupków skali SteadyShot.
• Funkcja SteadyShot nie działa. Można kontynuować fotografowanie,
ale funkcja SteadyShot nie będzie działać. Wyłączyć aparat i włączyć
go ponownie. Jeżeli skala SteadyShot dalej miga, należy skontaktować
się ze sprzedawcą Sony lub z autoryzowanym serwisem Sony.
Symbol „--E-” jest wyświetlony na ekranie.
• Wyjąć kartę pamięci i włożyć ją ponownie. Jeśli ta procedura nie
wyłączy wyświetlanej informacji, sformatować kartę pamięci.
178
Komunikaty
ostrzegawcze
Jeżeli pojawią się poniższe
komunikaty, należy postępować
zgodnie z poniższymi
instrukcjami.
Niewłaściwy akumulator. Użyj
prawidłowego modelu.
• Używany jest niewłaściwy
akumulator (str. 17).
Ustawić datę i czas?
• Nastawić datę i czas. Jeżeli nie
korzysta się z aparatu przez
dłuższy czas, należy
doładować wewnętrzny
akumulator (str. 23 i 183).
Brak dostatecznej energii.
• Próbowano wykonać
[Czyszczenie], gdy poziom
naładowania akumulatora był
zbyt niski. Naładować
akumulator lub użyć zasilacza
sieciowego (oddzielnie w
sprzedaży).
Błąd karty
• Włożona jest niezgodna karta
pamięci lub formatowanie nie
powiodło się.
Włóż ponownie kartę
“Memory Stick”.
Włóż ponownie kartę SD.
• Włożonej karty pamięci nie
można używać w tym
aparacie.
• Karta pamięci jest
uszkodzona.
• Złącze karty pamięci jest
zabrudzone.
Blokada karty SD.
• Używana karta pamięci
wyposażona jest w przełącznik
blokady zapisu, który jest
ustawiony w pozycji LOCK.
Nastawić przełącznik
na pozycję zapisu.
• Karta pamięci została
sformatowana z poziomu
komputera i format pliku został
179
Inne
Nie można użyć karty
“Memory Stick”.
Formatować?
Nie można użyć karty SD.
Formatować?
zmodyfikowany.
Wybrać [OK] i sformatować
kartę pamięci. Można
ponownie korzystać z tej karty
pamięci, ale wszystkie
zapisane na niej wcześniej
dane zostają skasowane.
Zakończenie formatowania
może potrwać dość długo.
Jeżeli komunikat nadal się
pojawia, wymienić kartę
pamięci.
Ta karta “Memory Stick” nie
jest obsługiwania.
• Używać karty „Memory
Stick” znajdującej się w
zestawie z aparatem (str. 21).
Zapisywanie danych na tej
karcie “Memory Stick” i
odtwarzanie z niej danych
może nie być możliwe.
• Jeżeli karta nie jest zgodna ze
standardem „Memory Stick”,
nie jest wskazane korzystanie
z niej. Zasięgnąć porady
producenta karty.
Nie włożono karty “Memory
Stick”. Migawka zablokowana.
Nie włożono karty SD.
Migawka zablokowana.
• Nie włożono karty pamięci.
Włożyć kartę pamięci.
Przetwarza...
• Kiedy redukcja szumów
powstałych przy długim czasie
naświetlania będzie
wykonywana przez taką samą
ilość czasu, przez jaką była
otwarta migawka. Podczas
tej redukcji nie można
wykonywać więcej zdjęć.
Nie można wyświetlić.
• Obrazy nagrane innymi
aparatami lub obrazy
zmodyfikowane na
180
komputerze mogą nie zostać
wyświetlone.
Obiektyw nie jest założony.
Migawka zablokowana.
• Obiektyw nie jest założony
prawidłowo lub w ogóle nie
jest założony.
• Podłączając aparat do
teleskopu astronomicznego
lub podobnego urządzenia,
ustawić tryb ekspozycji na M.
Brak obrazów
• Brak obrazów na
karcie pamięci.
Obraz chroniony.
• Próbowano skasować
chronione obrazy.
Nie można drukować.
• Próbowano oznaczyć znakiem
DPOF obrazy RAW.
Inicjalizuje połącz. USB.
• Zostało nawiązane połączenie
USB. Nie odłączać kabla
USB.
Sprawdź podłączone
urządzenie.
• Nie można nawiązać
połączenia PictBridge.
Odłączyć kabel USB i
podłączyć go ponownie.
Aparat przegrzany. Pozwól
mu ostygnąć.
• Aparat jest nagrzany,
ponieważ zdjęcia były
wykonywane bez przerwy.
Wyłączyć zasilanie. Ochłodzić
aparat i poczekać, aż będzie
znowu gotowy do pracy.
określenia, o które zdjęcia
chodzi.
Więcej kat niemożliwe
• Na karcie pamięci występuje
katalog z nazwą zaczynającą
się od „999”. W takim
wypadku nie można utworzyć
więcej katalogów.
Druk anulowany.
• W trybie ręcznej kontroli
ostrości temperatura aparatu
wzrasta. Nie można dalej
korzystać z aparatu, dopóki
jego temperatura nie obniży
się .
Błąd aparatu
Błąd systemu.
• Wyłączyć zasilanie, wyjąć
akumulator i włożyć go
ponownie. Jeżeli komunikat
pojawia się często,
skontaktować się ze
sprzedawcą Sony lub z
autoryzowanym serwisem
Sony.
• Drukowanie zostało
anulowane. Odłączyć kabel
USB lub wyłączyć aparat.
Nie można oznaczyć.
• Próbowano oznaczyć obrazy
RAW na ekranie PictBridge.
Błąd drukarki
• Sprawdzić drukarkę.
• Sprawdzić czy obraz, który ma
być wydrukowany, nie zawiera
błędów.
Drukarka pracuje
• Sprawdzić drukarkę.
Inne
Nie można powiększyć.
Nie można obrócić obrazu.
• Obrazy nagrane na innych
aparatach mogą nie być
powiększane lub obracane.
Brak zmienionych obrazów
• Próbowano zabezpieczyć
zdjęcia lub wprowadzić
ustawienia DPOF bez
181
Środki
ostrożności
Nie używać/
przechowywać aparatu
w następujących
miejscach.
• W miejscach bardzo gorących,
suchych lub wilgotnych
W miejscach typu zaparkowany
na słońcu samochód, korpus
aparatu może ulec deformacji, co
grozi awarią.
• Na bezpośrednim słońcu lub
w pobliżu grzejnika
Korpus aparatu może ulec
odbarwieniu lub deformacji, co
grozi awarią.
• W miejscu narażonym na drgania
• W pobliżu silnego pola
magnetycznego
• W miejscach piaszczystych lub
zapylonych
Uważać, aby do aparatu nie
dostały się piasek lub kurz. Może
to spowodować awarię,
w niektórych przypadkach
nieusuwalną.
Przechowywanie
Pamiętać o zakładaniu pokrywki
obiektywu lub pokrywki gniazda
obiektywu, gdy aparat nie jest
używany. Przed założeniem
pokrywki obiektywu na aparat,
całkowicie usunąć z niej kurz. W
przypadku zakupu obiektywu
182
DT 18 – 55 mm F3,5 – 5,6 SAM
należy zakupić również tylną
pokrywkę obiektywu ALC-R55.
Temperatura pracy
Posiadany aparat jest
przeznaczony do pracy w
przedziale temperatur od 0°C do
40°C. Nie zaleca się
fotografowania w skrajnie zimnych
lub gorących miejscach,
w temperaturze wykraczającej
poza podany zakres.
Skraplanie wilgoci
Jeżeli aparat zostanie przeniesiony
bezpośrednio z zimnego do
ciepłego miejsca, wilgoć może się
skroplić wewnątrz lub na zewnątrz
aparatu. Skroplenie wilgoci może
spowodować awarię aparatu.
Jak zapobiegać skraplaniu się
wilgoci
Przenosząc aparat z zimnego do
ciepłego miejsca, włożyć go do
szczelnie zamkniętej plastikowej
torby i tak pozostawić aparat na
około godzinę, aby przystosował
się do nowego miejsca.
Jeśli nastąpi skroplenie wilgoci
Wyłączyć aparat i poczekać około
godzinę, aż wilgoć odparuje. W
przypadku wykonywania zdjęcia z
zawilgoconym obiektywem nie ma
możliwości uzyskania ostrych
obrazów.
Wbudowany akumulator
Aparat posiada wbudowany
akumulator, zachowujący datę,
godzinę i inne ustawienia,
niezależnie od tego, czy zasilanie
jest włączone.
Akumulator ten jest stale
ładowany, jeśli tylko aparat jest
używany. Jeśli jednak aparat jest
używany tylko przez krótkie
okresy, akumulator stopniowo się
rozładowuje, a jeśli aparat w ogóle
nie będzie używany przez około 3
miesięcy, akumulator rozładuje się
do końca. W takim przypadku
przed użyciem aparatu należy
naładować akumulator.
Nawet jeśli akumulator nie jest
naładowany, aparat może być
nadal używany, niemożliwe będzie
jedynie nagrywanie daty i godziny.
Jeżeli przy każdorazowym
ładowaniu akumulatora aparat
przywraca ustawienia domyślne,
wbudowany akumulator może być
zużyty. Skonsultować się ze
sprzedawcą Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
• Przed przystąpieniem do
rejestrowania wydarzeń
niepowtarzalnych należy
wykonać zapis próbny, aby
upewnić się, że aparat działa
prawidłowo.
• Ten aparat nie jest ani odporny
na kurz, ani odporny na
zachlapanie, ani wodoodporny.
• Nie patrzeć na słońce ani na
ostre światło przez zdjęty
obiektyw lub wizjer. Grozi to
nieodwracalnym uszkodzeniem
wzroku. Może to również
spowodować awarię aparatu.
• Nie używać aparatu w pobliżu
miejsc występowania silnych fal
radiowych lub promieniowania.
Prawidłowe nagrywanie lub
odtwarzanie mogą być w takiej
sytuacji niemożliwe.
• Używanie aparatu w miejscach
piaszczystych lub zapylonych
może spowodować awarię.
• W razie pojawienia się
skroplonej wilgoci należy ją
usunąć przed użyciem aparatu
(str. 182).
• Nie potrząsać ani nie uderzać
aparatem. Może to spowodować
nie tylko nieprawidłowe
działanie i uniemożliwić
rejestrowanie obrazów, ale
również być przyczyną
nienaprawialnych uszkodzeń
karty pamięci lub spowodować
uszkodzenie lub utratę danych
zdjęciowych.
183
Inne
Metoda ładowania
wbudowanego akumulatora
Włożyć naładowany akumulator
do aparatu lub podłączyć aparat do
gniazda elektrycznego za
pośrednictwem zasilacza
sieciowego (oddzielnie w
sprzedaży) i zostawić aparat na 24
godziny lub dłużej z wyłączonym
zasilaniem.
Uwagi dotyczące
nagrywania/odtwarzania
• Czyścić lampę błyskową przed
użyciem. Ciepło błysku może
powodować, że kurz na
powierzchni lampy ulegnie
przebarwieniu lub przylgnie do
powierzchni lampy, skutkując
niewystarczającą emisją światła.
• Chronić aparat i załączone
akcesoria przed dostępem dzieci.
Karta pamięci może zostać
połknięta. Jeżeli zdarzy się taka
sytuacja, natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
184
Indeks
Indeks
Cyfry
40-segmentowy matrycowy
pomiar światła.................... 165
Czas otwarcia migawki ...... 60, 66
Czujniki muszli ocznej..... 73, 143
Czułość ISO ............................ 107
Czyszczenie............................... 32
A
Adobe RGB ........................... 106
Akumulator........................ 13, 15
Auto błysk ................................ 91
Auto HDR.............................. 103
Auto podgląd ......................... 142
Autofokus................................. 81
Autoprogram ........................... 62
Auto.wył.z wiz........................ 143
B
Balans bieli ............................. 108
Bezprzewodowa lampa
błyskowa ............................... 94
Blokada AE.............................. 95
Blokada ostrości ...................... 83
Błysk wypełniający .................. 91
Bracketing .............................. 114
Bracketing balansu bieli ....... 116
Bracketing błysku .................. 114
Bracketing seryjny ................. 114
D
Dane techniczne..................... 164
Długość ogniskowej ............... 167
Drukuj ............................. 160, 162
E
Ekran pomocy ........................ 141
Ekspozycja ................................ 60
Ekspozycja ręczna.................... 69
Eye-Start AF ............................ 73
F
Filtr kolorowy......................... 109
Format obrazu........................ 134
Formatuj ................................. 137
Fotografowanie ........................ 49
Fotografowanie BULB ........... 71
Funkcja SteadyShot................. 48
Funkcja zapobiegająca osiadaniu
kurzu ..................................... 32
G
Centralnie ważony ................. 100
Chroń ...................................... 126
Ciągły AF.................................. 84
Głębia ostrości.......................... 60
Gniazdo DC IN ........................ 38
185
Indeks
C
H
M
Histogram..................................97
Image Data Converter SR ....158
Image Data Lightbox SR ......158
Indeks obrazów ......................121
Inteligentny teleobiektyw........90
Makro........................................ 56
Mapow. pikseli ....................... 173
„Memory Stick Duo” .............. 20
„Memory Stick PRO Duo” .... 20
Menu ......................................... 44
Monitor LCD ............. 40, 75, 124
Muszla oczna ............................ 26
J
N
Jakość.......................................134
Jakość obrazu..........................134
Jasność LCD ...........................142
Język ........................................141
JPEG........................................134
Naciskanie do połowy ............. 50
Nadruk daty ........................... 161
Nasycenie................................ 105
Nazwa katalogu ..................... 136
Nocny port./wid. ...................... 59
Nowy katalog ......................... 137
Numer pliku ........................... 136
I
K
Karta pamięci SD .....................20
Kasuj ........................................127
Kompensacja ekspozycji..........96
Kontrast...................................105
Kontroler...................................42
Korekcja błysku........................98
Krajobraz...................................55
L
Lampa błys. wył. .................49, 91
Liczba zdjęć możliwych do
zapisania ..........................28, 30
Live View ..............................6, 73
Ł
Ładowanie akumulatora..........13
186
O
Obiektyw .................................. 18
Obróć ...................................... 120
Obszar AF ................................ 85
Oglądanie zdjęć na ekranie
telewizora ........................... 129
Optymalizator D-Range ....... 102
Ostrość .............................. 81, 105
Oszcz.energii .......................... 141
OVF .......................................... 73
P
Pasek na ramię ......................... 25
PictBridge ............................... 162
Pilot ......................................... 116
Pilot bezprzewodowy ............ 116
PMB ........................................ 159
Pojedynczy AF ......................... 84
Pokaz zdjęć ............................. 122
Pokrywka okularu ................... 26
Połączenie USB ..................... 148
Pomiar światła........................ 100
Portret ....................................... 54
Powiększenie ............................ 90
Powiększone zdjęcie.............. 120
Priorytet czasu otwarcia
migawki................................. 66
Priorytet przysłony .................. 63
Przeglądanie obrazów ........... 119
Przełącznik karty pamięci....... 20
Przestrzeń barw...................... 106
Przesunięcie ręczne ................. 70
Przycisk AEL ......................... 140
Przycisk Fn ............................... 42
Przysłona............................. 60, 63
Punktowy ................................ 100
Regulacja dioptrii .................... 74
Ręczna kontrola ostrości......... 87
Ręczne ustawianie ostrości ..... 86
Rozmiar obrazu...................... 133
S
Samowyzwalacz...................... 113
Seryjne wykonywanie zdjęć...112
Skala EV ..................... 70, 96, 115
Skraplanie wilgoci.................. 182
Sporty ........................................ 57
STER.PRZEZ HDMI........... 131
Strefa twórcza......................... 105
Sygnały audio ......................... 141
Synchronizacja z krótkimi
czasami naświetlania ........... 80
Synch. dł.czas............................ 91
Synch.dł.czas............................. 91
Ś
Światło zastane ....................... 115
T
RAW ............................... 134, 158
Redukcja drgań aparatu ......... 46
Redukcja szumów.................. 138
Redukcja szumów powstałych
przy długim czasie
naświetlania........................ 138
Redukcja szumów powstałych
przy wysokiej czułości
ISO ...................................... 138
Red.czerw.oczu ........................ 93
Regulacja błysku...................... 99
Temperatura barwowa .......... 109
Tryb autofokusa ....................... 84
Tryb błysku............................... 91
Tryb ekspozycji ........................ 60
Tryb ostrości ............................. 84
Tryb pracy............................... 112
U
Ustawianie daty/czasu ............. 23
Ustawianie zegara.................... 23
187
Indeks
R
Ustawienia DPOF ..................160
W
Wersja ......................................144
Wielkość ekspozycji .................60
Wielosegmentowy ..................100
Wizjer...................................73, 80
Własny balans bieli.................110
Wskaźnik ostrości.....................82
Wspomaganie AF.....................93
Współczynnik kompresji .......134
Wybierz katalog......................137
Wybór sceny..............................53
Wykrywanie twarzy..................51
Wyświetlanie odtwarzania ....119
Wyzeruj ...................................145
Z
Zachód słońca ...........................58
Zdefiniowany balans bieli .....108
Zdjęcie z uśmiechem..............117
188
Download PDF