Sony | HDR-AZ1 | Sony HDR-AZ1 Kamera Action Cam Mini z Wi-Fi® i obudową wodoodporną Instrukcja obsługi

4-547-917-11(1) (PL)
Mocowanie paska do pilota Live-View
Wprowadzenie
Ładowanie akumulatora kamery
Cyfrowa kamera wideo HD/
pilot Live-View
1
Umieść pilota na podkładce i przeciągnij pasek przez otwór oraz
podkładkę, jak pokazano na rysunku , a następnie zapnij pasek,
jak pokazano na rysunku .
3
Naciśnij klawisz UP/DOWN na pilocie, aby wybrać żądane
ustawienie, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER
w celu zatwierdzenia.
Szczegółowe informacje na temat ustawień można znaleźć
w Przewodniku pomocniczym online.
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Otwórz pokrywę.
 Przesuń dźwignię blokady w położenie OPEN.
 Otwórz pokrywę od strony .
Opcje ustawień
Zakończ bieżące połączenie Wi-Fi
Disconnect (Rozłączanie)
i wróć do ekranu wyboru sieci Wi-Fi
Oglądaj i usuwaj nagrania za
Tryb odtwarzania
pomocą pilota
Przełączanie między filmami/
Shooting Mode
zdjęciami/zdjęciami seryjnymi
(Tryb filmowania)
Ustawienia jakości obrazu
Instrukcja obsługi
Przewodnik pomocniczy (instrukcja online)
Informacje zawarte w instrukcji obsługi dotyczą kamery
HDR-AZ1 i dołączonego do niej pilota Live-View RM-LVR2V.
Przewodnik pomocniczy to dokument online.
Możesz przeczytać Przewodnik pomocniczy, korzystając
z komputera lub smartfona.
SteadyShot
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Z poniższej witryny można pobrać oprogramowanie komputerowe
do edycji filmów „Action Cam Movie Creator”, działające tylko z tym
urządzeniem.
http://www.sony.net/actioncam/support/
Pod podanym adresem URL można też dowiedzieć się, jak korzystać
z kamery i oprogramowania.
2
Włóż akumulator.
Wyrównaj symbol  na
akumulatorze z analogicznym
symbolem na kamerze
Umieść akumulator na pasku
do wyjmowania akumulatora
i włóż go do środka
Włóż akumulator, wyrównując
symbol  na akumulatorze
z analogicznym symbolem na
kamerze oraz ustawiając jego
zadrukowaną stronę w sposób
przedstawiony na rysunku
HDR-AZ1/RM-LVR2V
Zamknij szczelnie pokrywę i przesuń dźwignię blokady
w położenie LOCK. Upewnij się, że żółty symbol na dźwigni
blokady jest niewidoczny, a pokrywę szczelnie zamknięto.
Sprawdź dokładnie, czy pasek do wyjmowania akumulatora
nie został przycięty pokrywą lub nie wystaje spod niej. Jeśli pod
pokrywę dostaną się jakieś zanieczyszczenia, np. ziarenka piasku,
uszczelka może zostać uszkodzona, a w konsekwencji do wnętrza
kamery będzie przedostawać się woda.
Polski
Dane urządzenia
Numery modelu i seryjny są umieszczone z boku urządzenia. Numer
seryjny należy wpisać w miejscu pokazanym poniżej. Posługuj się tymi
numerami przy wszystkich kontaktach z punktem sprzedaży produktów
Sony dotyczących tego urządzenia.
Aby zamknąć pokrywę, wykonaj działania podane w punkcie 1
w odwrotnej kolejności. Aby wyjąć akumulator, pociągnij za
pasek do wyjmowania akumulatora. Wyjęcie akumulatora
będzie niemożliwe, jeśli pasek znajduje się w całości pod nim.
Może to dodatkowo powodować przeciekanie wody do wnętrza.
Nr modelu: RM-LVR2V
Nr seryjny:
Środki ostrożności
3
4
2
Naciśnij przycisk ON/OFF.
Podłącz kamerę do włączonego komputera za pomocą
przewodu mikro USB (w zestawie).
Świeci na pomarańczowo podczas ładowania
 Uwagi
• Ikony widoczne na ekranach ustawień mogą się różnić w zależności od trybu
nagrywania podłączonej kamery.
• Aby powrócić do ekranu opcji ustawień z ekranu wyboru ustawień, wybierz .
• Po pierwszym włączeniu pilota wyświetli się ekran z ustawieniami
daty i godziny.
• Ponownie naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie), aby wyłączyć pilota.
3
Ustaw datę i godzinę.
• Naciśnij klawisz UP/DOWN, aby wybrać żądaną opcję, a następnie
naciśnij przycisk REC/ENTER.
• Naciśnij klawisz UP/DOWN, aby wybrać żądane ustawienie,
a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER w celu zatwierdzenia.
Podłącz wymagane akcesoria.
Szczegółowe informacje na temat dołączonych
akcesoriów są dostępne na stronie internetowej:
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
1
2
Karta microSD,
microSDHC lub
microSDXC
Nośnik Memory
Stick Micro™
(Mark 2)
Sprawdzanie ustawień kamery
Strona z nadrukiem
Strona ze złączami
Włóż prawidłowo kartę pamięci, upewniając się, że jest zwrócona
odpowiednią stroną we właściwym kierunku.
* W przypadku nagrywania filmów w formacie XAVC S należy korzystać
z karty pamięci SDXC o klasie szybkości większej niż 10.
 Uwagi
• Nie jest gwarantowane działanie z każdą kartą pamięci.
• Upewnij się, że karta pamięci jest wsunięta w odpowiednim kierunku.
Włożenie karty pamięci do gniazda na siłę złą stroną może spowodować
uszkodzenie karty, gniazda lub zapisanych na niej obrazów.
• Sformatuj kartę pamięci przed użyciem.
• Aby wyjąć kartę pamięci, delikatnie popchnij kartę pamięci do środka.
• Przed użyciem kamery upewnij się, że osłona złącza (USB), pokrywa karty
pamięci i pokrywa akumulatora są szczelnie zamknięte i pod żadną z nich nie
dostały się zanieczyszczenia. W przeciwnym razie mogłoby to spowodować
przeciekanie wody.
Ładowanie pilota Live-View
1
2
Sprawdź, czy zasilanie pilota jest wyłączone.
Podłącz pilota do włączonego komputera za pomocą
przewodu mikro USB (w zestawie).
Na pilocie zapali się pomarańczowa lampka CHG (Ładowanie)
i rozpocznie się ładowanie.
Lampka CHG (Ładowanie) zgaśnie po naładowaniu urządzenia.
 Uwagi
• Pilota można ładować także wtedy, gdy nie jest całkowicie rozładowany.
Nawet jeśli pilot nie jest całkowicie naładowany, także można go używać.
• Gdy zasilanie jest włączone, pilot jest zasilany, ale nie jest ładowany.
1
2
Włącz kamerę.
Sprawdź, czy symbol [Wi-Fi] wyświetla się na panelu
wyświetlacza kamery.
• Jeśli symbol [Wi-Fi] się nie wyświetla lub w jego miejscu widoczny
jest symbol , naciskaj przycisk Wi-Fi do momentu pojawienia się
symbolu [Wi-Fi].
Pojedyncze połączenie
W instrukcji obsługi w witrynie
internetowej można znaleźć więcej
informacji na temat korzystania z opcji
Multi connection (Połączenie multi)
Live connection (Połączenie na żywo).
i http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Łączenie pilota Live-View z kamerą
przez Wi-Fi
1
2
Włączanie kamery i pilota.
Aby zacząć nagrywanie, naciśnij przycisk REC na kamerze
lub pilocie.
Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk REC
na kamerze lub pilocie.
 Uwagi
• Nie ma gwarancji, że materiały nagrane na innych urządzeniach można będzie
odtworzyć na tej kamerze.
• Za pomocą kamery nie można odtwarzać obrazów. Do tego celu niezbędny
jest smartfon lub tablet umożliwiający uruchamianie specjalnej aplikacji
PlayMemories Mobile.
• Kamera nie odtwarza dźwięku.
• W czasie intensywnego nagrywania temperatura kamery może wzrosnąć
do poziomu, przy którym nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane.
Sterowanie ze smartfona
Kamerą można również sterować za pomocą smartfona
i dołączonego pilota.
Instalowanie w smartfonie aplikacji
PlayMemories Mobile™
System Android
Wyszukaj w serwisie Google Play aplikację PlayMemories Mobile,
a następnie ją zainstaluj.
• W przypadku korzystania z funkcji obsługiwanych w ramach jednego
zetknięcia urządzeń (NFC) wymagany jest system Android w wersji 4.0
lub nowszej.
System iOS
Wyszukaj w serwisie App Store aplikację PlayMemories Mobile,
a następnie ją zainstaluj.
Na ekranie LCD pilota pojawi się ekran wyboru sieci Wi-FI.
Za pomocą przycisków UP/DOWN wybierz identyfikator
SSID kamery, którą chcesz podłączyć, a następnie naciśnij
przycisk REC/ENTER, aby potwierdzić to ustawienie.
• Kamera i pilot oczekują na certyfikację Wi-Fi. Po wyemitowaniu
długiego sygnału dźwiękowego przez kamerę naciśnij i przytrzymaj
umieszczony na niej przycisk Wi-Fi. Usłyszysz krótszy sygnał,
co oznacza, że urządzenie zostało podłączone prawidłowo.
• Na wyświetlaczu LCD pilota pojawi się ekran z podglądem na żywo
i włączy się niebieska lampka REC/Wi-Fi. Kamera i pilot są teraz
połączone przez Wi-Fi.
Ustawienia
Naciskając przycisk MENU na pilocie, możesz także zmienić ustawienia
kamery, o ile oba urządzenia są połączone przez sieć Wi-Fi.
1
2
Po zwolnieniu przełącznika REC HOLD kamery przejdź do punktu 2.
• Lampka REC/Wi-Fi na pilocie zmieni kolor z czerwonego
na niebieski.
• Data i godzina zostały ustawione. Naciśnij przycisk DISP, aby
sprawdzić ustawienia daty i godziny, jak pokazano poniżej.
Wkładanie karty pamięci
Przesuń przełącznik REC HOLD kamery i zwolnij go.
• Lampka REC/Wi-Fi na pilocie zmieni kolor z niebieskiego
na czerwony.
3
Kamera (1)
Pilot Live-View RM-LVR2V (1)
Przewód Micro USB (1)
Akumulator (NP-BY1) (1 szt.)
Obudowa wodoodporna (SPK-AZ1) (1 szt.)
Obejma (1 szt.)
Płaski uchwyt samoprzylepny (1 szt.)
Zaokrąglony uchwyt samoprzylepny (1 szt.)
Łącznik statywu (1)
Komplet dokumentacji drukowanej
Pilot Live-View
 Przycisk MENU
 Przycisk DISP
 Antena GPS
 Przycisk REC/ENTER
 Lampa REC/Wi-Fi
 Ekran LCD
 Przycisk DOWN
 Przycisk UP
 Lampka CHG (Ładowanie)
 Przycisk RESET
 Gniazdo Multi/Micro USB
 Dźwignia blokady
 Osłona złącza (USB)
 Przycisk ON/OFF
 Uchwyt na pasek
Ustawienia pilota
Nagrywanie
© 2014 Sony Corporation
Przewód mikro USB
Kontroler IR-remote
Przełączanie NTSC/PAL
Automatyczne wyłączanie
Sygnał
Formatowanie
Rotacja ekranu
Jasność monitora
Ustawienia daty i czasu
Przywróć ustawienia
Wersja
Tryb połączenia
Ustawienia GPS
Tryb samolotowy
Resetuj ustawienia sieci
Upewnij się, że osłona złączy pilota jest zamknięta.
Sprawdź, czy zasilanie kamery jest WYŁĄCZONE.
Aby wyłączyć kamerę, naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj go,
aż zgaśnie lampka POWER.
Kamera
 Lampka POWER (Zasilanie)/
lampka CHG (Ładowanie)
 Przełącznik REC HOLD
 Przycisk REC (film/fotografia)
 Lampka REC/lampka LIVE
 Obiektyw
 Mikrofony
 Otwór do mocowania
łącznika statywu
 (symbol N)
NFC: Near Field
Communication (komunikacja
bliskiego zasięgu)
 Głośnik
 Odbiornik podczerwieni
 Panel wyświetlacza
 Przycisk ON/OFF
 Przycisk Wi-Fi
 Osłona złącza (USB)
 Gniazdo USB multi/mikro
Obsługuje urządzenia ze
złączem mikro USB.
 Przycisk RESET
 Gniazdo karty pamięci
 Pokrywa karty pamięci
 Lampka REC/Access
 Dźwignia blokady pokrywy
akumulatora
 Pasek do wyjmowania
akumulatora
 Komora akumulatora
 Pokrywa akumulatora
 Etykieta z identyfikatorem SSID
Ustawienia podłączonych
urządzeń
 Uwagi
• Nieodpowiednie przymocowanie paska może spowodować skaleczenie.
• Antena GPS jest umieszczona w przedniej części pilota. Ustawienie pilota
do góry nogami może wydłużyć lub uniemożliwić pozycjonowanie.
• Umieszczając pilota na prawym nadgarstku, należy uruchomić opcję rotacji
ekranu.
• Jeśli korzystasz z pilota przymocowanego do ręki, zawsze odpowiednio
przyczep dołączoną podkładkę i pasek.
• Podczas rozpinania paska zachowaj ostrożność, aby pilot nie upadł.
• Szczelnie zamknij osłonę złączy, aby żółty symbol pod dźwignią
blokady był niewidoczny. Jeśli pod osłonę złączy dostanie się
ciało obce, takie jak piasek, może dojść do uszkodzenia uszczelki,
a w konsekwencji do przedostania się wody do pilota.
Numery modelu i seryjny są umieszczone na spodzie urządzenia.
Numer seryjny należy wpisać w miejscu pokazanym poniżej. Posługuj
się tymi numerami przy wszystkich kontaktach z punktem sprzedaży
produktów Sony dotyczących tego urządzenia.
Czas ciągłego filmowania
Automatyczny wyłącznik
czasowy
Obrót
Widok
Czas
Ustawienia kodu czasowego/
bitu użytkownika
1
Dane urządzenia
Elementy i przyciski sterujące
Widok
Ustawienia kolorów
Format zapisu filmów
Obrót
Widok
Ciągłe filmowanie
Ustawienia ciągłego
filmowania
Wyłącz pilota Live-View
Nr modelu HDR-AZ1
Nr seryjny:
Kontrola zawartości opakowania
Ustawienia filmowania
Ustawienia zdjęć
• W przypadku nagrywania filmów w formacie XAVC S należy korzystać
z karty pamięci SDXC o klasie szybkości większej niż 10.
Oznaczenie znajduje się na spodzie obudowy urządzenia.
Aby je sprawdzić, odepnij pasek.
• Długość paska można regulować, zmieniając położenie
elementu  i .
• Zapinając pasek pilota na ręce, należy upewnić się, że ekran LCD
znajduje się w pozycji równoległej do ręki, a przycisk REC/ENTER jest
skierowany w stronę palców. Pasek należy przełożyć przez element
, jak pokazano poniżej po lewej stronie. Po zapięciu elementu 
należy przesunąć element , aby zakryć końcówkę elementu .
Obrót
Naciśnij przycisk MENU na pilocie.
• W przypadku korzystania z systemu iOS funkcje obsługiwane
w ramach jednego zetknięcia urządzeń (NFC) są niedostępne.
 Uwagi
• Jeśli aplikacja PlayMemories Mobile jest już zainstalowana w smartfonie,
zaktualizuj ją do najnowszej wersji.
• Nie ma gwarancji, że funkcje Wi-Fi opisane w tej instrukcji obsługi będą działać
na wszystkich smartfonach i tabletach.
• W kolejnych wersjach aplikacji metody obsługi i wyświetlane ekrany mogą
zostać zmienione bez powiadomienia.
• Dodatkowe informacje na temat aplikacji PlayMemories Mobile można znaleźć
pod adresem
http://www.sony.net/pmm/
Nawiązywanie połączenia
Android
 Włącz kamerę.
 Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie.
 Wybierz identyfikator SSID w formie wydrukowanej na naklejce z tyłu
pokrywy baterii.
 Wpisz hasło podane na tej samej naklejce (jest to niezbędne tylko za
pierwszym razem).



Wyświetli się menu ustawień.
Naciśnij klawisz UP/DOWN na pilocie, aby wybrać żądane
ustawienie, a następnie naciśnij przycisk REC/ENTER w celu
zatwierdzenia.
System Android (z obsługą NFC)
Zetknij symbol (symbol N) umieszczony na smartfonie z symbolem
(symbol N) na kamerze.
Po uruchomieniu aplikacji PlayMemories Mobile ustawienia
umożliwiające nawiązanie połączenia Wi-Fi wprowadzane są
automatycznie.
iPhone
 Włącz kamerę.
 Otwórz w smartfonie ekran [Settings].
 Wybierz w smartfonie opcję [Wi-Fi].
 Wybierz identyfikator SSID w formie wydrukowanej na naklejce z tyłu
pokrywy baterii.
 Wpisz hasło podane na tej samej naklejce (jest to niezbędne tylko za
pierwszym razem).
 Upewnij się, że na ekranie smartfona wyświetlany jest identyfikator
SSID kamery.
 Wróć do ekranu głównego i uruchom aplikację PlayMemories Mobile.




Sprawdzanie danych bez naklejki
Jeśli naklejka została oderwana lub jej treść jest nieczytelna, możesz
przypomnieć sobie identyfikator użytkownika i hasło, wykonując
poniższą procedurę.
 Włóż do kamery naładowany akumulator.
 Podłącz kamerę do komputera za pomocą przewodu mikro USB
(w zestawie).
 Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć zasilanie.
 Wybierz na komputerze kolejno opcje [Computer]  [PMHOME] 
[INFO]  [WIFI_INF.TXT], a następnie odczytaj identyfikator i hasło.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem:
1) Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
2) Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami,
np. wazonów.
Nie wystawiaj baterii na działanie silnych źródeł ciepła, np. światła
słonecznego, ognia itp.
PRZESTROGA
Dotyczy modelu HDR-AZ1
Akumulator
Nieostrożne i nieprawidłowe użytkowanie akumulatora może
doprowadzić do wybuchu, pożaru lub poparzenia chemicznego.
Dlatego należy przestrzegać następujących środków ostrożności:
• Nie rozkładaj akumulatora na części.
• Nie zgniataj akumulatora ani nie narażaj go na wstrząsy lub działanie
dużej siły, na przykład wskutek uderzenia młotkiem, upuszczenia
na twarde podłoże lub nadepnięcia.
• Nie zwieraj styków akumulatora i uważaj, aby nie dotykały ich
metalowe przedmioty.
• Nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatur powyżej 60°C,
np. wskutek bezpośredniego działania promieni słonecznych czy
pozostawienia w samochodzie zaparkowanym na słońcu.
• Nie podpalaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia.
• Nie wykonuj żadnych czynności na uszkodzonych lub cieknących
akumulatorach litowych.
• Do ładowania akumulatora stosuj wyłącznie oryginalną ładowarkę
Sony lub inne właściwe urządzenie ładujące.
• Trzymaj akumulator poza zasięgiem małych dzieci.
• Dbaj, aby akumulator zawsze był suchy.
• Wymieniaj akumulator wyłącznie na taki sam lub inny zalecany
przez Sony.
• Niepotrzebny akumulator bezzwłocznie wyrzuć w sposób opisany
w instrukcjach.
Dotyczy modelu RM-LVR2V
Przestrzegaj zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby uniknąć
kontaktu z gorącymi powierzchniami, pożaru i eksplozji.
* Produkt jest wyposażony we wbudowany akumulator litowo-jonowy.
• Urządzenie należy ładować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi
ładowania.
• Nie umieszczaj produktu blisko ognia i nie wkładaj go do kuchenki
mikrofalowej.
• Nie zostawiaj urządzenia w samochodzie przy wysokich
temperaturach.
• Nie przechowuj i nie używaj produktu w gorących i wilgotnych
miejscach, takich jak sauna.
• Nie rozmontowuj, nie zgniataj i nie przekłuwaj produktu.
• Nie narażaj produktu na nadmierne uderzenia, na przykład wskutek
upadku z dużej wysokości.
• Nie wystawiaj produktu na działanie temperatur powyżej 60°C.
• Pamiętaj, aby produkt był zawsze suchy.
Odpowiednio utylizuj produkt.
Urządzenie należy ładować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi
ładowania, które znajdują się w instrukcji obsługi.
Zasilacz sieciowy
Podłącz zasilacz sieciowy do najbliższego gniazdka ściennego
(zasilania). Jeśli kamera podłączona do prądu za pomocą zasilacza
sieciowego wykazuje jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu,
natychmiast odłącz zasilacz od gniazdka.
Ładowarka akumulatora
Usuwanie zużytych baterii/akumulatorów oraz
niesprawnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z odrębnymi systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze lub
na ich opakowaniach oznacza, że produktu ani baterii/
akumulatora nie można traktować jako odpadu
komunalnego. Na pewnych bateriach/akumulatorach
symbol ten może być używany razem z symbolem
chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria/
akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami i bateriami/
akumulatorami, można zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów
pomaga chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo,
poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę zużytej baterii lub
zużytego akumulatora należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym
serwisantom. Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory oraz sprzęt
elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie zagospodarowane,
po zakończeniu ich eksploatacji należy dostarczyć te produkty do
odpowiedniego punktu zbiórki. W przypadku pozostałych baterii/
akumulatorów należy zapoznać się z odpowiednim podrozdziałem
dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii/akumulatora z produktu.
Baterię/akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu
produktu i baterii/akumulatora należy się skontaktować z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub sklepem, w którym kupiono
produkt lub baterię/akumulator.
Uwagi dotyczące eksploatacji
[Kamera i pilot Live-View]
Funkcja Wi-Fi
• Korzystaj z kamery i pilota zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Z funkcji Wi-Fi kamery i pilota nie można korzystać pod wodą.
Bezpieczne korzystanie z urządzeń w bezprzewodowej sieci LAN
• Aby uniknąć włamań ze strony hakerów, dostępu do danych przez
nieupoważnione osoby i innych zagrożeń, należy upewnić się,
że bezprzewodowa sieć LAN jest zawsze bezpieczna.
• Bardzo ważne jest skonfigurowanie zabezpieczeń bezprzewodowej
sieci LAN.
• Firma Sony Corporation nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty
powstałe z powodu użycia niewłaściwych środków bezpieczeństwa
lub okoliczności, które można było przewidzieć.
Uwaga dotycząca funkcji sieci bezprzewodowej
Nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek
straty wywołane zniszczeniami lub kradzieżą w wyniku
nieupoważnionego dostępu do materiałów wczytanych do kamery
lub nieupoważnionego korzystania z nich.
[Kamera]
Uwagi dotyczące długotrwałego nagrywania
• Korpus kamery i akumulator mogą nagrzewać się w trakcie
użytkowania — jest to zwykłe zjawisko.
• Unikaj sytuacji, w których korzystasz z kamery przez dłuższy czas,
trzymając ją w ręku lub dotykając jej powierzchni odsłoniętą częścią
ciała. Zaleca się stosowanie dostarczonych w zestawie uchwytów
samoprzylepnych lub obudowy wodoodpornej albo opcjonalnych
akcesoriów montażowych.
• W wysokiej temperaturze otoczenia kamera rozgrzewa się szybciej.
• Aby temperatura we wnętrzu kamery spadła do bezpiecznego
poziomu, należy przerwać korzystanie z niej na co najmniej 10 minut.
• Wzrost temperatury we wnętrzu kamery może spowodować
pogorszenie jakości obrazu. Wskazane jest, aby kontynuować
rejestrowanie obrazów dopiero wtedy, gdy kamera ostygnie
i temperatura w jej wnętrzu spadnie.
Informacje dotyczące ochrony przed przegrzaniem
Przy pewnych temperaturach kamery i akumulatora funkcja nagrywania
filmów może nie działać lub kamera może zostać automatycznie
prewencyjnie wyłączona. Zanim kamera się wyłączy lub funkcja
nagrywania filmów przestanie działać, na ekranie pilota pojawi się
odpowiedni komunikat. W takiej sytuacji wyłącz zasilanie i poczekaj
na ostygnięcie kamery i akumulatora. Jeśli włączysz zasilanie, zanim
kamera i akumulator wystarczająco ostygną, może się ono znowu
wyłączyć lub filmowanie będzie niemożliwe.
Odporność na działanie kurzu i wody
• Kamera jest odporna na kurz i wodę (można korzystać z niej
w sposób ciągły pod wodą przez 30 minut na głębokości do 5 m).
Uwagi dotyczące korzystania z obudowy wodoodpornej można
znaleźć w instrukcji obsługi w witrynie internetowej.
Uwaga dotycząca opcjonalnych akcesoriów
W niektórych krajach/regionach oryginalne akcesoria firmy Sony
mogą nie być dostępne.
[Pilot Live-View]
Zakres temperatur przy pracy
Pilot jest przeznaczony do użytkowania w temperaturze od -10°C
do +40°C. Niewskazane jest korzystanie z urządzenia w miejscach
ekstremalnie zimnych lub gorących, gdzie panuje temperatura poza
tym zakresem.
Nawet wyłączona kamera otrzymuje zasilanie z sieci elektrycznej
(gniazdka ściennego), do której jest podłączony zasilacz sieciowy.
Informacje o wodoszczelnych właściwościach pilota
Uwaga dla klientów zamieszkałych w krajach stosujących
dyrektywy UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia
Zgodność produktu z normami UE: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Więcej informacji można
znaleźć pod adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Uwaga
Jeśli statyczne ładunki elektryczne lub pole elektromagnetyczne
spowodują przerwanie (niepowodzenie) trwającego przesyłu danych,
uruchom ponownie aplikację lub odłącz, a następnie ponownie
podłącz przewód komunikacyjny (USB itd.).
Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne
z ograniczeniami określonymi w przepisach EMC (zgodności
elektromagnetycznej) dotyczącymi używania przewodów
połączeniowych o długości poniżej 3 m.
Pole elektromagnetyczne powstające przy określonych
częstotliwościach może wpływać na obraz i dźwięk rejestrowane
przez aparat.
– W tunelach, wewnątrz lub w cieniu budynków.
– Między wysokimi budynkami lub w wąskich uliczkach otoczonych budynkami.
– Pod ziemią, w otoczeniu gęstych drzew, pod wiaduktami oraz w miejscach,
gdzie wytwarzane jest pole magnetyczne, jak w pobliżu kabli wysokiego
napięcia.
– W pobliżu urządzeń emitujących fale radiowe o tej samej częstotliwości
co pilot: np. telefonów komórkowych emitujących fale o częstotliwości
1,5 GHz.
• Antena GPS jest umieszczona w przedniej części pilota. Ustawienie
pilota do góry nogami może wydłużyć lub uniemożliwić
pozycjonowanie.
• W przypadku udostępnienia w Internecie zdjęć zrobionych z włączoną
funkcją GPS lokalizacja może być widoczna dla innych użytkowników.
Aby temu zapobiec, należy wyłączyć funkcję GPS pilota przed
rozpoczęciem robienia zdjęć.
Zniekształcenia geometrii
• Triangulacja może zajmować więcej czasu, gdy zmienisz lokalizację
bezpośrednio po włączeniu pilota.
• Błąd satelity GPS
Pilot określa pozycję po odebraniu sygnału GPS z co najmniej trzech
satelitów.
Błąd triangulacji dopuszczany przez satelity GPS to około 10 m.
W niektórych otoczeniach stopień błędu może być wyższy. W takich
przypadkach lokalizacja podana na mapie GPS może być niezgodna
z rzeczywistą lokalizacją. Obecnie satelity GPS pozostają pod kontrolą
Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych i stopień dokładności
pozycjonowania może być zmieniany celowo.
• Błąd triangulacji
Podczas triangulacji pilot pobiera informacje o lokalizacji w pewnych
odstępach czasu. Z uwagi na niewielki upływ czasu od momentu
określenia lokalizacji do chwili jej zapisu rzeczywista lokalizacja
nagrania może nieznacznie różnić się od lokalizacji na mapie GPS.
Ograniczenia funkcji GPS
• Korzystaj z funkcji GPS pilota zgodnie z przepisami obowiązującymi
w danym kraju/regionie.
Utylizacja
Przed wyrzuceniem pilota wyjmij akumulator.
Wyjmij akumulator
Wbudowany akumulator nadaje się do recyklingu.
Zanim wyrzucisz pilota, wyjmij wbudowany akumulator i zanieś go
do sprzedawcy.
Zakres temperatur przy pracy
Kamera jest przeznaczona do użytkowania w temperaturze od -5°C
do +40°C. Niewskazane jest korzystanie z urządzenia w miejscach
ekstremalnie zimnych lub gorących, gdzie panuje temperatura poza
tym zakresem.
Nawet gdy lampka CHARGE na ładowarce akumulatora jest zgaszona,
nie oznacza to odłączenia od niej zasilania. Jeśli wystąpią jakieś
problemy z eksploatacją ładowarki, odłącz ją od gniazdka ściennego,
aby odciąć zasilanie.
Klienci z Europy
Korzystanie z usługi GPS
• Antena GPS nie jest wbudowana w kamerę, ale umieszczona
w przedniej części pilota.
• W związku ze zmienną lokalizacją satelitów GPS określenie lokalizacji
może być utrudnione lub niemożliwe, zależnie od ustawień czasu
i lokalizacji kamery.
• GPS to system określający lokalizację na podstawie otrzymanych
sygnałów satelitarnych. Unikaj używania funkcji GPS pilota
w miejscach, gdzie sygnały radiowe są blokowane lub odbijane,
takich jak zacienione przestrzenie między budynkami lub drzewami
itp. Używaj pilota pod otwartym niebem.
• Zapis informacji o lokalizacji nagrania może być utrudniony
w miejscach i sytuacjach opisanych poniżej, w których odbiór
sygnałów satelitarnych przez pilota może ulec zakłóceniu.
Pilot jest wodoszczelny. Uszkodzenia powstałe na skutek
niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej konserwacji
nie są objęte niniejszą ograniczoną gwarancją.
• Nie poddawaj pilota działaniu wody pod ciśnieniem, na przykład
strumienia z kranu.
• Nie korzystaj z urządzenia w gorących źródłach.
• Pilot jest przeznaczony do użytkowania w temperaturze od 0°C
do +40°C.
Uwagi dotyczące korzystania z pilota w wodzie/blisko wody
• Upewnij się, że pod osłoną złączy nie ma piasku, włosów, kurzu itp.
Nawet niewielka ilość zanieczyszczeń może spowodować
przedostanie się wody do pilota.
• Upewnij się, że uszczelka i jej matowe powierzchnie nie zostały
zarysowane. Nawet niewielkie zarysowania mogą spowodować
przedostanie się wody do pilota. Jeśli uszczelka lub jej matowe
powierzchnie są zarysowane, skontaktuj się ze sprzedawcą lub
z autoryzowanym punktem serwisowym Sony.
• Jeśli uszczelka lub jej matowe powierzchnie zostały zanieczyszczone
piaskiem lub brudem, wyczyść je miękką ściereczką, która nie
pozostawia włókien.
• Nie otwieraj osłony złączy, gdy masz mokre lub zapiaszczone ręce,
ani w pobliżu wody. Może to spowodować przedostanie się piasku
lub wody do środka. Przed otwarciem osłony złączy wykonaj
procedurę opisaną w sekcji „Czyszczenie pilota po korzystaniu
z niego pod wodą/blisko wody”.
• Otwórz osłonę złączy, gdy pilot jest zupełnie suchy.
• Zawsze upewniaj się, że osłona złączy jest szczelnie zamknięta.
Uwagi dotyczące korzystania z pilota w wodzie/blisko wody
• Nie poddawaj pilota wstrząsom ani uderzeniom, nie skacz do wody
z urządzeniem.
• Nie otwieraj i nie zamykaj osłony złączy, gdy znajdujesz się pod
wodą/w pobliżu wody.
• Pilot nie unosi się na wodzie. Aby zapobiec utraceniu pilota w wodzie,
korzystaj z paska dostarczonego w zestawie.
Uwagi
Podczas wyjmowania akumulatora zwróć uwagę na następujące
kwestie:
• Ze względu na ryzyko połknięcia śrub i innych małych elementów trzymaj
je poza zasięgiem małych dzieci.
• Uważaj, aby nie skaleczyć się w palce.
Ważne informacje
Nie wykręcaj śrub, chyba że chcesz wyrzucić pilota.
W przypadku nieuzasadnionego rozkręcenia urządzenia możemy
odmówić wykonania usługi gwarancyjnej lub wymiany części.
1
2
3
4
5
Ponownie naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć pilota.
Odłącz wszystkie podłączone kable.
Odkręć śruby za pomocą śrubokrętu firmy Phillips (4 śruby).
Zdejmij osłonę.
Wysuń haczyk na zewnątrz i wyjmij akumulator.
Dane techniczne
Kamera
Format sygnału:
HDTV
Wymagane zasilanie: Akumulator: 3,7 V (NP-BY1)
Gniazdo USB multi/mikro: 5 V
Ładowanie przez USB: 5 V, 500 mA (prąd stały)
Akumulator NP-BY1: Maksymalne napięcie ładowania:
4,2 V prądu stałego
Maksymalny prąd ładowania: 975 mA
Odporność na zachlapania:
równa IPX4 (na podstawie standardu
testowego Sony)
Zakres temperatur użytkowania:
od-5° do +40°C
Zakres temperatur przechowywania:
od -20 do +60°C
Wymiary (w przybliżeniu):
24,2 × 36 × 74 mm (szer. × wys. × głęb.,
bez części wystających i dostarczonej
w zestawie obudowy wodoodpornej)
Masa:
około 48 g (sam korpus)
Masa całkowita podczas użytkowania:
Około 63 g (z akumulatorem, ale bez
dostarczonej w zestawie obudowy
wodoodpornej)
Pilot Live-View
Wymagane zasilanie: Akumulator: 3,6 V (bateria wewnętrzna)
Gniazdo USB multi/mikro: 5,0 V
Ładowanie przez USB: prąd stały 5,0 V, 500 mA/800 mA
Akumulator:
Maksymalne napięcie ładowania:
4,2 V prądu stałego
Maksymalny prąd ładowania: 1,89 A
Wodoszczelność:
Głębokość 3 m, nieprzerwanie 30 min pod wodą
(wodoszczelność nie jest gwarantowana
w każdych warunkach)
Zakres temperatur użytkowania:
od-10° do +40°C
Zakres temperatur przechowywania:
od -20° do +60°C
Wymiary (w przybliżeniu):
72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(szer./wys./głęb., bez wystających elementów)
Masa:
około 67 g (sam korpus)
Waga całkowita (podczas użytkowania):
Około 98 g
(wraz z paskiem i podstawką)
• Konstrukcja oraz dane techniczne kamery, pilota i akcesoriów mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.
• Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Przewodniku
pomocniczym (online).
Informacja o znakach towarowych
• Memory Stick i symbol
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
• Mac jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
• iOS jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc.
• Android i Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.
• iPhone jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Apple Inc.
• Wi-Fi, logo Wi-Fi oraz Wi-Fi PROTECTED SET-UP są zastrzeżonymi znakami
towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
• Symbol N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy NFC Forum Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych lub innych krajach.
• Logo microSDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C LLC.
Ponadto nazwy systemów i produktów zamieszczone w niniejszej
instrukcji są na ogół znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi ich twórców lub producentów. Jednak znaki ™ i  mogą
nie być w niej stosowane.
Download PDF

advertising