Sony | DSC-QX30 | Sony DSC-QX30 DSC-QX30: aparat w obiektywie Smart-shot z 30-krotnym zoomem optycznym Instrukcja obsługi

4-546-358-12(1) (PL)
PL
DSC-QX30
Cyfrowy aparat fotograficzny
Instrukcja obsługi
©2014 Sony Corporation
DSC-QX30
Korzystanie z paska na rękę (w zestawie)
2
Instrukcja obsługi
PL
Oprogramowanie do zarządzania obrazami PlayMemories Home™
można pobrać ze strony:
http://www.sony.net/pm/
Spis danych właściciela
Numery modelu i seryjny są umieszczone z tyłu urządzenia. Numer
seryjny należy wpisać w miejscu pokazanym poniżej. Posługuj się
tymi numerami przy wszystkich kontaktach z punktem sprzedaży
produktów Sony dotyczących tego urządzenia.
Nr modelu DSC-QX30
Nr seryjny
3
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie
deszczu ani wilgoci.
PRZESTROGA
Akumulator
Nieostrożne i nieprawidłowe użytkowanie akumulatora może
doprowadzić do wybuchu, pożaru lub poparzenia chemicznego.
Dlatego należy przestrzegać następujących środków ostrożności:


4
Nie rozkładaj akumulatora na części.
Nie zgniataj akumulatora ani nie narażaj go na wstrząsy lub działanie dużej
siły, na przykład wskutek uderzenia młotkiem, upuszczenia na twarde
podłoże lub nadepnięcia.









Nie zwieraj styków akumulatora i uważaj, aby nie dotykały ich metalowe
przedmioty.
Nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatur powyżej 60°C,
np. wskutek bezpośredniego działania promieni słonecznych czy
pozostawienia w samochodzie zaparkowanym na słońcu.
Nie podpalaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia.
Nie wykonuj żadnych czynności na uszkodzonych lub cieknących
akumulatorach litowych.
Do ładowania akumulatora stosuj wyłącznie oryginalną ładowarkę Sony
lub inne właściwe urządzenie ładujące.
Trzymaj akumulator poza zasięgiem małych dzieci.
Dbaj, aby akumulator zawsze był suchy.
Wymieniaj akumulator wyłącznie na taki sam lub inny zalecany przez Sony.
Niepotrzebny akumulator bezzwłocznie wyrzucaj w sposób opisany
w instrukcjach.
PL
5
Zasilacz sieciowy
Podłącz zasilacz sieciowy do najbliższego gniazdka ściennego (zasilania).
Jeśli aparat podłączony do prądu za pomocą zasilacza sieciowego wykazuje
jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu, natychmiast odłącz zasilacz
od gniazdka.
Klienci z Europy
Uwaga dla klientów zamieszkałych w krajach stosujących dyrektywy UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia
Zgodność produktu z normami UE: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy
6
PL
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Więcej informacji
można znaleźć pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Uwaga
Jeśli statyczne ładunki elektryczne lub pole elektromagnetyczne
spowodują przerwanie (niepowodzenie) trwającego przesyłu
danych, uruchom ponownie aplikację lub odłącz, a następnie
ponownie podłącz przewód komunikacyjny (USB itd.).
7
Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne
z ograniczeniami określonymi w przepisach EMC (zgodności
elektromagnetycznej) dotyczącymi używania przewodów
połączeniowych o długości poniżej 3 m.
Pole elektromagnetyczne powstające przy określonych częstotliwościach może wpływać na obraz i dźwięk rejestrowane przez aparat.
Usuwanie zużytych baterii/akumulatorów oraz niesprawnego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z odrębnymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze lub
na ich opakowaniach oznacza, że produktu ani baterii/
akumulatora nie można traktować jako odpadu
komunalnego. Na pewnych bateriach/akumulatorach
8
symbol ten może być używany razem z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy
bateria/akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami
i bateriami/akumulatorami, można zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić
surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo,
poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest
stałe podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę zużytej
baterii lub zużytego akumulatora należy zlecać wyłącznie
wykwalifikowanym serwisantom. Aby mieć pewność, że baterie/
akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną
właściwie zagospodarowane, po zakończeniu ich eksploatacji
PL
9
należy dostarczyć te produkty do odpowiedniego punktu zbiórki.
W przypadku pozostałych baterii/akumulatorów należy zapoznać
się z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego
usuwania baterii/akumulatora z produktu. Baterię/akumulator
należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów. W celu uzyskania
szczegółowych informacji na temat recyklingu produktu
i baterii/akumulatora należy się skontaktować z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi
się zagospodarowywaniem odpadów lub sklepem, w którym
kupiono produkt lub baterię/akumulator.
10
Informacje na temat aparatu
PL
Konstrukcja aparatu przewiduje
połączenie ze smartfonem
za pomocą Wi-Fi. Zdjęcia można
wysyłać do smartfonu od razu
po ich zrobieniu.
Sprawdzenie elementów
zestawu





Akumulator NP-BN (1)
Przewód Micro USB (1)
Pasek na rękę (1)
Mocowanie do smartfonu (1)
Instrukcja obsługi (niniejsza
instrukcja obsługi) (1)
Nazwy głównych części
 Przycisk zasilania
 Mikrofon
 Złącza
 Przycisk RESET (Resetowanie)
 Kontrolka zasilania/ładowania/
filmowania
Na zielono: Zasilanie włączone
Na pomarańczowo: Ładowanie
Na czerwono: Nagrywanie filmu
 Suwak regulacji zoomu
 Przycisk spustu migawki
Ciąg dalszy 
11
Informacje na temat aparatu (cd.)
 Panel wyświetlacza
: Wskazuje, że karta pamięci
nie jest włożona
: Wskazuje pozostały
poziom naładowania
akumulatora
: Wskazuje ustawienia Wi-Fi
: Pojedyncze połączenie
(domyślnie)
: Połączenie multi
: Wi-Fi wyłączone
 Przycisk Wi-Fi
 Gniazdo statywu
 Zaczep do paska na rękę
12
Ładowanie akumulatora
PL
Przed użyciem aparatu naładuj
akumulator. W celu ładowania
podłącz aparat do komputera
za pomocą przewodu Micro USB
(w zestawie).


Pokrywa
akumulatora
Podczas ładowania akumulatora
aparat musi być wyłączony.
Jeśli nie masz komputera, użyj
zasilacza AC-UD10 (do kupienia
osobno).
13
Wkładanie karty pamięci
Przed rozpoczęciem robienia zdjęć włóż kartę pamięci microSD
(do kupienia osobno) lub Memory Stick Micro™ (M2) (do kupienia osobno).
Uwaga: Upewnij się, że wkładasz kartę pamięci właściwą stroną
we właściwym kierunku.

Kart pamięci używa się do zapisywania zdjęć o wielkości [20M]
(ustawienie domyślne) i wideo.
Karta
pamięci
Memory
Stick Micro
Karta
pamięci
microSD
Strona
ze złączami
14
Strona
z nadrukiem
Instalowanie aplikacji PlayMemories Mobile™
PL
Przed rozpoczęciem korzystania
z aparatu zainstaluj aplikację
PlayMemories Mobile
na smartfonie. Jeśli aplikacja
PlayMemories Mobile jest już
zainstalowana, zaktualizuj ją
do najnowszej wersji.
Szczegółowe informacje na temat
aplikacji PlayMemories Mobile
znajdziesz w witrynie pomocy
technicznej:
Android
Wyszukaj aplikację PlayMemories
Mobile w Google Play i ją zainstaluj.
iPhone
Wyszukaj aplikację PlayMemories
Mobile w App Store i ją zainstaluj.
http://www.sony.net/pmm/
15
Łączenie aparatu ze smartfonem przez Wi-Fi
Metoda łączenia może być różna
— zależy to od typu smartfonu.
Potwierdź typ smartfonu i połącz
przez Wi-Fi.
Android (bez obsługi NFC)
 Włącz aparat.
 Uruchom aplikację PlayMemories
Mobile na smartfonie.
 Wybierz identyfikator SSID
wydrukowany na etykiecie z tyłu
pokrywy akumulatora aparatu.
16
 Wprowadź hasło wydrukowane
na tej samej etykiecie (tylko
za pierwszym razem).
PL


Android (z obsługą NFC)
Przycisk zasilania


 Zetknij symbol N na smartfonie
z (symbol N) na aparacie.
Przy włączonym zasilaniu:
Dotykaj (przez 1-2 sekundy) bez
poruszania, dopóki PlayMemories
Mobile się nie uruchomi.
Przy wyłączonym zasilaniu: Stykaj
aparat ze smartfonem, dopóki
obiektyw aparatu się nie wysunie.
Ciąg dalszy 
17
Łączenie aparatu ze smartfonem przez Wi-Fi (cd.)
iPhone
 Włącz aparat.
 Na smartfonie wybierz [Settings],
a następnie wybierz [Wi-Fi].
 Wybierz identyfikator SSID
wydrukowany na etykiecie z tyłu
pokrywy akumulatora aparatu.

Przycisk
zasilania
18


 Wprowadź hasło wydrukowane
na tej samej etykiecie (tylko
za pierwszym razem).
 Potwierdź połączenie z SSID
aparatu.
 Wróć do ekranu głównego
i uruchom aplikację
PlayMemories Mobile.


Przyczepianie aparatu do smartfonu
PL
Najpierw przyczep do aparatu
mocowanie do smartfonu
(w zestawie), a następnie
przyczep aparat do smartfonu.
 Przyczep aparat do mocowania.
Włóż aparat w szczelinę
mocowania, zrównaj ze sobą
białe oznaczenia, a następnie
obróć mocowanie, aż kliknie.

Logo Sony (góra)
Mocowanie Biały znak
do smartfonu
Ciąg dalszy 
19
Przyczepianie aparatu do smartfonu (cd.)
 Otwórz zaczepy mocowania.
 Wysuń zaczepy i przyczep aparat
do smartfonu.
 Nie machaj aparatem
z przyczepionym smartfonem,
ponieważ smartfon może się
wysunąć z mocowania.
 Mocując smartfon, upewnij się,
że nie są naciśnięte żadne jego
przyciski.
20


Robienie zdjęć
PL
 Uruchom aplikację PlayMemories
Mobile na smartfonie.
 Rób zdjęcia, naciskając przycisk
spustu migawki na aparacie lub
w aplikacji PlayMemories Mobile.
Zdjęcia o wielkości [2M] są
automatycznie przesyłane
do smartfonu, na którego ekranie
wyświetla się ich podgląd. Zdjęcia
o wielkości [20M] są zapisywane
na karcie pamięci aparatu
(ustawienie domyślne).
Ekran aplikacji
PlayMemories Mobile
 Przełączanie trybów robienia
zdjęć/filmowania
 Przycisk spustu migawki/filmu
 Ustawienia
 Przełączanie między zdjęciami/
filmami
 Zoom
21
Wyłączanie
 Wyłącz aplikację PlayMemories
Mobile, aby powrócić do ekranu
głównego.
 Wyłącz aparat.
 Jeśli wyłączysz aparat, zanim
wyłączysz aplikację PlayMemories
Mobile, wyświetli się komunikat
o błędzie. Nie oznacza to
nieprawidłowego działania.

W kolejnych wersjach aplikacji
wyświetlany ekran może zostać
zmieniony bez powiadomienia.
22
Więcej informacji znajduje się w Przewodniku
PL
Przewodnik to dokument online.
Przewodnik zawiera środki
ostrożności i szczegółowe
informacje na temat ustawień
i obsługi aplikacji
PlayMemories Mobile.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/h_zz/
23
Pytania i odpowiedzi
Dlaczego aparat się nie ładuje?
Wyłącz zasilanie.
Dlaczego kontrolka zasilania miga
na czerwono?
 Karta pamięci nie jest poprawnie
włożona. Włóż kartę pamięci
w prawidłowym kierunku (patrz
„Wkładanie karty pamięci”).
Jak poprawić niewłaściwą datę
lub godzinę?
 Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi
między aparatem i smartfonem
data i godzina aparatu zostaną
automatycznie ustawione na te
w smartfonie.

24
Jak przywrócić ustawienie
domyślne?
 Włącz aparat, a następnie naciśnij
przycisk RESET.
Jak zmienić ustawienia, takie jak
wielkość zdjęcia?
 Zmiany można wprowadzić
na ekranie ustawień aplikacji
PlayMemories Mobile.
Jak wyświetlić liczbę zrobionych
zdjęć lub ustawienia Wi-Fi?
 Szczegółowych informacji na ten
temat poszukaj w rozdziale „Dane
techniczne” tego dokumentu lub
w „Przewodniku (w formacie HTML)”.
PL
Dlaczego aparat sam się nagle
włączył?
 Jeśli smartfon z obsługą NFC
znajdzie się w pobliżu aparatu,
może się on przypadkowo włączyć.
Nie oznacza to nieprawidłowego
działania.
Dlaczego nagrane filmy nie są
przesyłane do smartfonu?
 Filmy są nagrywane na karcie
pamięci, ale nie są automatycznie
przesyłane.
Dlaczego muszę znowu
podać hasło?
 W zależności od modelu
smartfonu, może być konieczne
ponowne podanie hasła, nawet
jeśli było wcześniej ustalone.
W takiej sytuacji wykonaj
jeszcze raz operację łączenia
(patrz „Łączenie aparatu
ze smartfonem przez Wi-Fi”).
25
Dane techniczne
Zasilanie: Akumulator NP-BN, 3,6 V
Pobór mocy (w trybie robienia zdjęć/filmowania): 1,4 W
Maksymalne napięcie ładowania: 4,2 V prądu stałego
Maksymalny prąd ładowania: 0,9 A
Żywotność akumulatora i liczba zdjęć, które można zrobić
Żywotność
akumulatora
Liczba zdjęć
-
Około 200 zdjęć
Filmowanie
Około 25 min
-
Ciągłe filmowanie
Około 45 min
-
Robienie zdjęć


26
Liczba opiera się na standardzie Camera & Imaging Products Association.
Powyższa liczba może być różna — zależy to od typu smartfonu i sposobu
korzystania z niego.
Znaki towarowe






PL
, Cyber-shot™, Memory Stick™,
, Memory Stick Micro,
, PlayMemories Home są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Sony Corporation.
Logo microSDXC jest znakiem towarowym spółki SD-3C, LLC.
Android oraz Google Play są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Google Inc.
Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
Symbol N jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem
towarowym NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Ponadto nazwy systemów i produktów zamieszczone w niniejszym
podręczniku są, na ogół, znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi ich twórców lub producentów. Nie w każdym z takich
przypadków towarzyszy im w podręczniku symbol ™ lub ®.
27
Uwagi o korzystaniu z aparatu
Uwagi o korzystaniu z aparatu
•
•
Przyczepiając mocowanie do smartfonu do aparatu, uważaj,
aby nie przyszczypać palca.
Po przyczepieniu aparatu do smartfonu nie trzymaj za sam
smartfon. Mocowanie może odpaść ze smartfonu. Trzymaj
za korpus aparatu.
Temperatura aparatu
Aparat i akumulator mogą się rozgrzać wskutek ciągłej pracy,
ale nie jest to usterka.
28
Informacje dotyczące ochrony przed przegrzaniem
PL
Przy pewnych temperaturach aparatu i akumulatora funkcja
nagrywania filmów może nie działać lub aparat może zostać
automatycznie prewencyjnie wyłączony.
W takiej sytuacji wyłącz zasilanie i poczekaj, aż aparat i akumulator
ostygną. Jeśli włączysz zasilanie, zanim aparat i akumulator
wystarczająco ostygną, może się ono znowu wyłączyć lub
filmowanie nie będzie możliwe.
29
Informacje o zabezpieczeniach w produktach obsługujących
bezprzewodową sieć LAN
Należy się upewnić, że do komunikacji między urządzeniami
zawsze używa się zabezpieczonej sieci bezprzewodowej.
Zapobiega to przejęciu danych i możliwości sterowania
urządzeniami, nieupoważnionemu dostępowi osób trzecich
i wykorzystaniu innych błędów. W trakcie korzystania z funkcji
sieci bezprzewodowej należy mieć włączone zabezpieczenia. Firma
Sony nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody, które mogą być wynikiem stosowania
niewystarczających zabezpieczeń lub korzystania z funkcji sieci
bezprzewodowej.
30
Używanie i dbałość
PL
Unikaj nieostrożnego obchodzenia się, rozmontowywania,
samodzielnego modyfikowania, uderzania czy narażania
na wstrząsy, na przykład wskutek uderzenia młotkiem,
upuszczenia na twarde podłoże lub nadepnięcia na produkt.
Szczególnie uważaj na obiektyw i soczewki.
Więcej informacji o tym produkcie oraz odpowiedzi na często
zadawane pytania można znaleźć w naszej witrynie pomocy
technicznej.
http://www.sony.net/
31
4-546-358-12(1) (PL)
PL
DSC-QX30
Cyfrowy aparat fotograficzny
Instrukcja obsługi
©2014 Sony Corporation
DSC-QX30
Download PDF