Sony | DSC-RX1RM2 | Sony DSC-RX1RM2 RX1R II: profesjonalny aparat kompaktowy z pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu (35 mm) Instrukcja obsługi

4-579-868-21(1)
Cyfrowy aparat fotograficzny
Instrukcja obsługi
„Przewodnik pomocniczy”
(podręcznik internetowy)
„Przewodnik pomocniczy” zawiera
szereg szczegółowych opisów wielu
funkcji aparatu.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1550/h_zz/
DSC-RX1RM2
Polski
Więcej informacji
o aparacie („Przewodnik
pomocniczy”)
„Przewodnik pomocniczy” to
instrukcja internetowa.
Instrukcję „Przewodnik
pomocniczy” można czytać
w komputerze lub na
smartfonie. Zawiera ona szereg
szczegółowych opisów wielu
funkcji aparatu.
Adres URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/
1550/h_zz/
Ostrzeżenie
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
WAŻNE INSTRUKCJE
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
-ZACHOWAJ TE
INSTRUKCJE
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ABY ZMNIEJSZYĆ
RYZYKO POŻARU I
PORAŻENIA PRĄDEM,
POSTĘPUJ ZGODNIE Z
TYMI INSTRUKCJAMI
OSTRZEŻENIE
Akumulator
Nieprawidłowe obchodzenie się
z akumulatorem może doprowadzić do
jego wybuchu, pożaru lub nawet
poparzenia chemicznego. Należy
przestrzegać następujących uwag.
• Akumulatora nie należy demontować.
• Nie należy zgniatać ani narażać
akumulatora na zderzenia lub
działanie sił takich, jak uderzanie,
upuszczanie lub nadepnięcie.
• Nie należy doprowadzać do zwarcia
ani do zetknięcia obiektów
metalowych ze stykami akumulatora.
PL
2
• Akumulatora nie należy wystawiać na
działanie wysokich temperatur
powyżej 60°C spowodowanych
bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych lub pozostawieniem
w nasłonecznionym samochodzie.
• Akumulatora nie należy podpalać ani
wrzucać do ognia.
• Nie należy używać uszkodzonych lub
przeciekających akumulatorów
litowo-jonowych.
• Należy upewnić się, że akumulator
jest ładowany przy użyciu oryginalnej
ładowarki firmy Sony lub urządzenia
umożliwiającego jego naładowanie.
• Akumulator należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci.
• Należy chronić akumulator przed
wilgocią i zamoczeniem.
• Akumulator należy wymienić tylko na
akumulator tego samego lub
zbliżonego typu, zgodnie
z zaleceniami firmy Sony.
• Zużytych akumulatorów należy
pozbyć się szybko, tak jak opisano
w instrukcji.
Zasilacz sieciowy
Aby skorzystać z zasilacza sieciowego,
należy podłączyć go do pobliskiego
gniazda sieciowego. Jeśli wystąpią
jakiekolwiek problemy podczas
korzystania z zasilacza sieciowego,
natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazda
zasilania.
Uwaga dla klientów
w Europie
Uwaga dla klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonia
Wprowadzenie produktu na terenie RP:
Sony Europe Ltd., The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey KT13
0XW, Wielka Brytania
Informacje o zgodności produktu z
wymaganiami UE: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy
Niniejszym Sony Corporation
oświadcza, że opisywane urządzenie jest
zgodne z zasadniczymi wymaganiami
oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/
WE. Szczegółowe informacje znaleźć
można pod następującym adresem
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Uwaga
Jeśli ładunki elektrostatyczne lub pola
elektromagnetyczne spowodują
przerwanie przesyłania danych, należy
uruchomić ponownie aplikację lub
odłączyć, a następnie ponownie
podłączyć kabel komunikacyjny
(USB itp.).
PL
3
Urządzenie przetestowano
i stwierdzono jego zgodność z limitami
określonymi w przepisach dotyczących
zgodności elektromagnetycznej
dotyczących wykorzystania przewodów
połączeniowych krótszych niż 3 metry.
Na obraz i dźwięk z urządzenia może
wpływać pole elektromagnetyczne
o określonej częstotliwości.
Pozbywanie się zużytych baterii i
zużytego sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach europejskich
mających własne systemy zbiórki)
Ten symbol
umieszczony na
produkcie, baterii lub
na jej opakowaniu
oznacza, że ten ani
produkt ani bateria
nie mogą być ona
traktowane jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów
baterii może być stosowany w
kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej
niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
produktami i zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne.
PL
4
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego
punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii, prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji
obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego punktu
zbiórki.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt lub
bateria.
Dotyczy klientów, którzy
zakupili aparat w
Japonii w sklepie
obsługującym turystów
Uwaga
Niektóre symbole certyfikatów
wspieranych przez aparat norm można
znaleźć na ekranie aparatu.
Wybierz MENU t
(Ustawienia)
t [Logo certyfikatu].
Jeśli wyświetlanie nie jest możliwe z
powodu problemów takich jak awaria
aparatu, należy skontaktować się ze
sprzedawcą firmy Sony lub miejscową
autoryzowaną placówką serwisową
firmy Sony.
Więcej informacji na temat funkcji Wi-Fi i funkcji z jednym dotknięciem
NFC zawiera dołączony dokument „Wi-Fi Connection/One-touch (NFC)
Guide” lub „Przewodnik pomocniczy”.
Ustawienie języka
W razie potrzeby, przed przystąpieniem do korzystania z aparatu
można zmienić język napisów na ekranie (str. 40).
PL
5
Przed rozpoczęciem użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
aparatu
Język wyświetlany na ekranie
Możesz wybrać język wyświetlany na
ekranie przy użyciu menu.
Procedura fotografowania
Aparat zapewnia dwa tryby podglądu:
tryb monitora z wykorzystaniem
monitora oraz tryb wizjera
z wykorzystaniem wizjera.
Funkcje wbudowane w aparat
Aparat obsługuje filmy w formacie 1080
60p lub 50p. W przeciwieństwie do
standardowych trybów zapisu
używanych do tej pory, które
wykorzystują przeplot, opisywany
aparat rejestruje obraz metodą
progresywną. Powoduje to zwiększenie
rozdzielczości i zapewnia wyraźniejszy,
bardziej realistyczny obraz.
Tworzenie pliku bazy danych
obrazów
Po włożeniu do aparatu karty pamięci,
która nie zawiera pliku bazy danych
obrazów, i włączeniu zasilania, aparat
automatycznie tworzy plik bazy danych
obrazów wykorzystując część
pojemności karty pamięci.
Procedura może zająć dużo czasu
i w tym czasie nie można używać
aparatu, dopóki proces ten nie zostanie
zakończony. Jeżeli wystąpi błąd pliku
bazy danych, należy wyeksportować
wszystkie obrazy do komputera przy
użyciu programu PlayMemories
Home™ i sformatować kartę pamięci
przy użyciu aparatu.
PL
6
Uwagi dotyczące nagrywania/
odtwarzania
• W celu zapewnienia stabilnej pracy
karty pamięci, wskazane jest jej
sformatowanie z poziomu aparatu
przed jej pierwszym użyciem w danym
aparacie.
Formatowanie karty pamięci
powoduje usunięcie wszystkich
danych zarejestrowanych na karcie
pamięci bez możliwości ich
przywrócenia. Przed przystąpieniem
do formatowania należy skopiować
dane na komputer lub inne
urządzenie.
• W przypadku wielokrotnego
nagrywania i usuwania obrazów
w dłuższym okresie czasu, pliki na
karcie pamięci mogą ulec fragmentacji
i może nastąpić wstrzymanie operacji
nagrywania filmu przed jej
zakończeniem. W takim przypadku
należy skopiować dane na komputer
lub inne urządzenie, po czym wykonać
polecenie [Formatuj].
• Przed przystąpieniem do
wykonywania zdjęć/nagrywania
należy wykonać zapis próbny, aby
upewnić się, że aparat działa
prawidłowo.
• Aparat nie jest odporny na pyły, na
ochlapanie, ani nie jest wodoszczelny.
Uwagi dotyczące użytkowania aparatu
Zalecenie dotyczące kopii
zapasowej karty pamięci
Brak odszkodowania za
uszkodzoną zawartość lub brak
nagrania
Firma Sony nie udziela gwarancji
w przypadku braku możliwości zapisu,
utraty lub uszkodzenia
zarejestrowanych obrazów albo danych
audio wynikających z usterki aparatu
lub nośnika danych itp. Wskazane jest
tworzenie kopii zapasowych ważnych
danych.
Obiektyw ZEISS
Aparat jest wyposażony w obiektyw
ZEISS, który umożliwia robienie
ostrych zdjęć o doskonałym kontraście.
Obiektyw tego aparatu został
wyprodukowany w systemie kontroli
jakości posiadającym certyfikat ZEISS,
zgodnie ze standardami kontroli jakości
firmy ZEISS w Niemczech.
• Monitor i wizjer elektroniczny zostały
wykonane przy użyciu wyjątkowo
precyzyjnej technologii, dzięki której
efektywnie wykorzystywanych może
być ponad 99,99% pikseli. Na
monitorze i na wizjerze
elektronicznym mogą się jednak stale
pojawiać małe czarne i/lub jasne
punkciki (białe, czerwone, niebieskie
lub zielone). Występowanie
wspomnianych punktów jest
normalnym zjawiskiem wynikającym
z procesu produkcyjnego. Nie mają
one żadnego wpływu na rejestrowane
obrazy.
• Aparatu nie wolno trzymać za
monitor lub wizjer.
• Należy uważać, aby nie przytrzasnąć
sobie palca przy chowaniu wizjera.
• Woda, kurz lub piasek na zespole
wizjera może być przyczyną
nieprawidłowego działania.
• Nie wystawiać aparatu na długotrwałe
działanie promieni słonecznych ani
nie wykonywać przez dłuższy czas
zdjęć pod słońce. Może to
spowodować uszkodzenie
mechanizmu wewnętrznego.
• Nie używać aparatu w obszarach
występowania silnych fal radiowych
lub promieniowania. Funkcje
nagrywania i odtwarzania mogą
działać nieprawidłowo.
PL
7
Przed rozpoczęciem użytkowania
Wyłączenie aparatu, wyjęcie
akumulatora lub karty pamięci, albo
odłączenie przewodu USB przy
migającym wskaźniku dostępu może
spowodować uszkodzenie danych na
karcie pamięci. Aby nie doszło do utraty
danych, zawsze należy pamiętać o ich
skopiowaniu na inne urządzenie
(utworzeniu kopii zapasowej).
Uwagi dotyczące monitora,
wizjera elektronicznego,
obiektywu i przetwornika
obrazu
Uwagi dotyczące użytkowania aparatu
• Do korpusu aparatu oraz do tylnej
części monitora przymocowano
magnesy. Pomiędzy monitor a korpus
aparatu nie wolno wkładać żadnych
przedmiotów podatnych na działanie
pól magnetycznych, na przykład
dyskietek lub kart kredytowych.
Magnesy
Magnesy
• W niskich temperaturach na ekranie
może wystąpić efekt smużenia. Nie
świadczy to o usterce. Gdy aparat
zostanie włączony w niskiej
temperaturze, ekran może przez jakiś
czas być ciemny. Gdy aparat rozgrzeje
się, ekran zacznie działać normalnie.
• Zapisany obraz może się różnić od
obrazu widocznego na ekranie przed
wykonaniem zdjęcia.
Uwagi dotyczące korzystania
z akcesoriów
Wskazane jest korzystanie z akcesoriów
marki Sony, ponieważ dostosowane są
one do parametrów opisywanego
aparatu. Użytkowanie opisywanego
aparatu z produktami pochodzącymi od
innych producentów może mieć wpływ
na jego parametry, grozić wypadkiem
lub być przyczyną nieprawidłowego
działania. Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za wspomniane
wypadki lub nieprawidłowe działanie.
PL
8
Uwagi dotyczące stopki
multiinterfejsowej
• Przed przystąpieniem do podłączenia
osprzętu, na przykład zewnętrznej
lampy błyskowej, do stopki
multiinterfejsowej lub odłączeniem go
od niej, należy najpierw ustawić
przełącznik zasilania w pozycji OFF.
Mocując osprzęt, należy do oporu
dokręcić śruby i sprawdzić, czy
osprzęt jest dobrze zamocowany na
aparacie.
• Nie używać zewnętrznej lampy
błyskowej ze stykiem wysokiego
napięcia do synchronizacji błysku lub
o odwrotnej polaryzacji. Grozi to
awarią.
Uwagi dotyczące wykonywania
zdjęć z wizjerem
Aparat jest wyposażony w wizjer OEL
o wysokiej rozdzielczości i dużym
kontraście. Wizjer ten zapewnia szeroki
kąt widzenia oraz ogranicza zmęczenie
oczu. Aparat zaprojektowano tak, aby
zapewnić dużą widoczność wizjera,
poprzez odpowiednie zrównoważenie
różnych elementów.
• Obraz może być nieco zniekształcony
w narożnikach wizjera. Nie świadczy
to o usterce. Gdy zależy nam na pełnej
kompozycji z wszelkimi szczegółami,
można również skorzystać z monitora.
• Jeśli przesuniesz aparat, patrząc przez
wizjer lub poruszysz oczami, obraz na
wizjerze może być zniekształcony lub
barwy obrazu mogą się zmienić. Jest
to cecha charakterystyczna obiektywu
lub wyświetlacza i nie świadczy
o usterce. Gdy wykonujesz zdjęcie,
zalecamy, abyś patrzył na środkowy
obszar wizjera.
Uwagi dotyczące użytkowania aparatu
Uwagi dotyczące ciągłego
zapisu wykonywanego przez
dłuższy czas
• Zależnie od temperatury aparatu
i akumulatora, nagrywanie filmów
może być niemożliwe lub zasilanie
może wyłączyć się automatycznie
w celu ochrony aparatu.
Na ekranie pojawi się komunikat
informujący o wyłączeniu aparatu lub
braku możliwości nagrywania filmów.
W takim przypadku należy pozostawić
zasilanie wyłączone i poczekać, aż
aparat i akumulator ostygną. Jeśli
włączysz zasilanie, nie pozwalając na
obniżenie temperatury aparatu i
akumulatora, może się ono ponownie
samo wyłączyć, lub nagrywanie
filmów będzie niemożliwe.
• Przy wysokiej temperaturze otoczenia
temperatura aparatu szybko wzrasta.
• Przy wysokiej temperaturze aparatu
jakość zdjęć może się pogorszyć.
Zaleca się, aby poczekać
z wykonywaniem zdjęć, aż
temperatura aparatu spadnie.
• Powierzchnia aparatu może się
rozgrzać. Nie świadczy to o usterce.
Uwagi dotyczące importowania
filmów XAVC S i filmów AVCHD
do komputera
W przypadku importowania filmów
XAVC S lub filmów AVCHD do
komputera należy korzystać
z oprogramowania PlayMemories
Home pobranego z następującej
witryny:
http://www.sony.net/pm/
Uwagi dotyczące odtwarzania
filmów na innych urządzeniach
• Mogą wystąpić problemy
z prawidłowym odtwarzaniem filmów
zarejestrowanych opisywanym
aparatem na innych urządzeniach.
Mogą również wystąpić problemy
z prawidłowym odtwarzaniem filmów
zarejestrowanych na innych
urządzeniach z poziomu opisywanego
aparatu.
• Płyty utworzone z filmów AVCHD
zarejestrowanych opisywanym
aparatem można odtwarzać tylko na
urządzeniach zgodnych z formatem
AVCHD. Zwykłe odtwarzacze lub
nagrywarki DVD nie mają możliwości
odtwarzania płyt utworzonych
z filmów AVCHD, ponieważ nie są
one zgodne z formatem AVCHD.
Poza tym, odtwarzacze lub nagrywarki
DVD mogą nie wysuwać płyt HD
nagranych w formacie AVCHD.
• Filmy zapisane w formacie 1080 60p/
1080 50p można odtwarzać tylko na
urządzeniach obsługujących format
1080 60p/1080 50p.
• Filmy zarejestrowane w formacie
XAVC S można odtwarzać wyłącznie
na urządzeniach obsługujących format
XAVC S.
PL
9
Przed rozpoczęciem użytkowania
• Podczas rejestrowania obrazów z
wykorzystaniem wizjera użytkownik
może objawy zmęczenia oczu,
zmęczenia ogólnego, choroby
lokomocyjnej lub nudności. W
przypadku rejestrowania obrazów z
wykorzystaniem wizjera wskazane są
regularne przerwy.
Wymagana długość przerw i ich
częstotliwość zależą od cech
indywidualnych. Każdy powinien
dobierać je według własnego uznania.
W przypadku uczucia dyskomfortu
należy zaprzestać korzystania z wizjera
do momentu poprawy samopoczucia i
zasięgnąć porady lekarza.
Uwagi dotyczące użytkowania aparatu
Ostrzeżenie dotyczące praw
autorskich
• Programy telewizyjne, filmy, taśmy
wideo i inne materiały mogą być
chronione prawami autorskimi.
Nieuprawniona rejestracja takich
materiałów może stanowić naruszenie
przepisów dotyczących ochrony praw
autorskich.
• Aby uniknąć nielegalnego korzystania
z danych [Info. o pr. autorskich], pola
[Ustaw nazwę fotogr.] i [Ustaw pr.
autorskie] należy pozostawić puste
w przypadku pożyczania lub
przekazywania aparatu innej osobie.
• Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za problemy lub
szkody spowodowane
nieautoryzowanym użyciem danych
[Info. o pr. autorskich].
Rysunki zawarte w niniejszej
instrukcji
Zdjęcia używane jako przykłady
w niniejszej instrukcji to reprodukcje,
a nie rzeczywiste obrazy wykonane
opisywanym aparatem.
Specyfikacje danych opisane
w niniejszej instrukcji
Dane dotyczące wydajności
i specyfikacji są ustalone zgodnie
z poniższymi warunkami, o ile nie
podano inaczej w niniejszej instrukcji:
przy typowej temperaturze otoczenia
równej 25°C i z użyciem akumulatora,
który został całkowicie naładowany aż
do chwili, gdy lampka ładowania zgasła.
Tymczasowe wyłączanie
funkcji sieci bezprzewodowych
(Wi-Fi i NFC, itp.)
Gdy wsiadasz do samolotu, itp. możesz
tymczasowo wyłączyć wszystkie funkcje
sieci bezprzewodowych.
PL
10
Wybierz przycisk MENU t
(Sieć
bezprzew.) t [Tryb samolotowy] t
[WŁ.].
Jeśli ustawisz [Tryb samolotowy] na
[WŁ.], na ekranie będzie widoczny
odpowiedni symbol
(samolot).
Uwagi dotyczące
bezprzewodowych sieci LAN
Jeśli aparat zostanie zagubiony lub
skradziony, firma Sony nie ponosi
odpowiedzialności za straty wynikające
z nieautoryzowanego dostępu lub
wykorzystania punktu dostępowego
zarejestrowanego na aparacie.
Uwagi dotyczące
bezpieczeństwa podczas
korzystania
z bezprzewodowych
produktów LAN
• Aby uchronić się przed działaniami
hakerów, niepożądanym dostępem
stron trzecich i zminimalizować
możliwości ataku, zawsze należy
upewnić się, że wykorzystywana
jest bezpieczna sieć
bezprzewodowa LAN.
• Przed przystąpieniem do
korzystania z sieci bezprzewodowej
LAN ważne jest, aby
skonfigurować ustawienia
zabezpieczeń.
• W przypadku problemów
związanych z bezpieczeństwem
wynikających z braku środków
bezpieczeństwa lub z okoliczności
nie do uniknięcia podczas
korzystania z bezprzewodowej sieci
LAN, Sony nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek
straty lub szkody.
Przed rozpoczęciem użytkowania
Sprawdzenie dostarczonych
elementów
Liczba w nawiasach oznacza liczbę sztuk.
• Aparat (1)
• Zasilacz sieciowy (1)
• Osłona na obiektyw (1)
• Ładowarka akumulatora (1)
• Przewód zasilający (1) (w
zestawie w przypadku
niektórych krajów/regionów)
• Akumulator NP-BX1 (1)
• Przewód micro USB (1)
Przed rozpoczęciem użytkowania
W różnych krajach/regionach
świata mogą występować różnice
w kształcie zasilacza sieciowego.
• Nakładka na stopkę (1)
(założona na aparat)
• Nakładka na okular (1)
Informacje dotyczące mocowania
nakładki na okular do aparatu
podano na stronie 18.
• Ściereczka czyszcząca (1)
• Instrukcja obsługi (1)
(niniejsza instrukcja)
• Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide (1)
W tym przewodniku objaśniono
funkcje, które wymagają
połączenia Wi-Fi.
• Pasek na ramię (1)
Informacje dotyczące mocowania
paska na ramię do aparatu podane
są na stronie 14.
PL
11
Elementy aparatu
Strony w nawiasach opisują szczegółowo działanie poszczególnych
części.
Widok z przodu
A Wspomaganie AF/Lampka
samowyzwalacza
B Znacznik osłony
przeciwodblaskowej
C Obiektyw
D Liczba przysłony/Indeks
przełączania makro
PL
12
E Pierścień przysłony
F Pierścień przełączania makro
G Pokrętło trybu ogniskowej
H Pierścień ostrości
Elementy aparatu
Widok z tyłu
B Przycisk
(Odtwarzanie)
C Pokrętło regulacji (24)
D Przycisk MOVIE
E Pokrętło sterowania (24)
F Antena Wi-Fi (wbudowana)
G Przełącznik FINDER
(Wysuwanie wizjera) (17)
H Czujnik światła
I Monitor (20)
• Monitor można ustawić pod
kątem zapewniającym dobrą
widoczność i rejestrować
obrazy z dowolnej pozycji.
• Niektóre rodzaje używanych
statywów mogą
uniemożliwiać ustawienie
właściwego kąta monitora.
W takim przypadku należy
odkręcić śrubę statywu, aby
móc wyregulować kąt
monitora.
J Fotografowanie:
Przycisk AEL
Wyświetlanie: Przycisk
(Powiększenie)
K Fotografowanie:
Przycisk Fn (25)
Wyświetlanie: Przycisk
(Indeks obrazów)
L Przycisk MENU (27)
M Fotografowanie:
Przycisk C2 (Własne 2)
Wyświetlanie:
Przycisk (Usuwanie)
PL
13
Przed rozpoczęciem użytkowania
A Czujnik oka
Elementy aparatu
Widok z góry/Widok z boku
A Spust migawki
B Pokrętło kompensacji
ekspozycji
C Przycisk C1 (Własne 1)
D Zaczepy paska na ramię
• Przymocuj oba końce paska
do aparatu.
PL
14
E
(znak N)
• Znak ten wskazuje punkt
styku służący do łączenia
aparatu ze smartfonem
z obsługą NFC.
Informacje dotyczące znaku
(znaku N) na smartfonie
można znaleźć w instrukcji
obsługi posiadanego
smartfona.
Elementy aparatu
• NFC (Near Field
Communication - komunikacja
bliskiego zasięgu) to
międzynarodowy standard
komunikacji bezprzewodowej
krótkiego zasięgu.
F Przełącznik ON/OFF
(Zasilanie) (40)
H Pokrętło trybu
I Stopka multiinterfejsowa*2
• Po wysunięciu wizjera mogą
wystąpić problemy
z zamocowaniem pewnych
akcesoriów. W takim
przypadku z aparatu należy
korzystać po uprzednim
wsunięciu wizjera.
• Niektórych akcesoriów może
nie udać się wsunąć do końca
i mogą one wystawać poza
stopkę multiinterfejsową.
Jeśli jednak przyłącze
akcesoriów sięga do
przedniego końca stopki, to
połączenie jest prawidłowe.
J Suwak regulacji dioptrażu
(17)
• Ustawienie suwaka regulacji
dioptrażu należy dostosować
do swojego wzroku w taki
sposób, aby obraz w wizjerze
był wyraźnie widoczny.
• Gdy podłączony jest
mikrofon zewnętrzny, jest on
włączany automatycznie. Jeśli
mikrofon zewnętrzny nie
posiada własnego zasilania,
jest on zasilany przez aparat.
O Lampka ładowania (32)
P Złącze USB Multi/Micro*2
• Przeznaczone do urządzeń
zgodnych z micro USB.
*1 Nie zasłaniać tego elementu
podczas nagrywania filmów.
Może to spowodować szumy lub
zmniejszyć głośność filmu.
*2 Szczegółowe informacje dotyczące
akcesoriów zgodnych ze stopką
multiinterfejsową oraz złączem
USB Multi/Micro można znaleźć
w witrynie Sony lub uzyskać
w punkcie sprzedaży wyrobów
Sony, albo w miejscowym
autoryzowanym punkcie
serwisowym produktów Sony.
Możesz również używać
akcesoriów, które są zgodne ze
stopką do akcesoriów.
Nie można zagwarantować
prawidłowego działania
w przypadku osprzętu innych
producentów.
K Wizjer (17)
L
Znacznik położenia
przetwornika obrazu
M Gniazdo micro HDMI
*3 Po podłączeniu zewnętrznego
mikrofonu nie można podłączyć
przewodów do gniazda micro
HDMI i do złącza USB Multi/Micro.
PL
15
Przed rozpoczęciem użytkowania
G Wbudowany mikrofon*1
N Gniazdo m (Mikrofon)*3
Elementy aparatu
Widok od dołu
A Dźwignia blokady
akumulatora
B Gniazdo akumulatora (31)
C Gniazdo karty pamięci (37)
D Wskaźnik dostępu
E Otwór gniazda statywu
• Użyj statywu z wkrętem o
długości mniejszej niż
5,5 mm. W przeciwnym
wypadku aparat nie daje się
pewnie umocować i może
ulec uszkodzeniu.
F Głośnik
G Pokrywa wnęki akumulatora
i karty pamięci (31, 37)
PL
16
Korzystanie z wizjera
1 Przesuń przełącznik FINDER
(Wysuwanie wizjera), aby
wysunąć wizjer.
Przed rozpoczęciem użytkowania
2 Przesuwać suwak regulacji
Przełącznik FINDER
(Wysuwanie wizjera)
Suwak regulacji dioptrażu
dioptrażu aż do uzyskania
wyraźnego obrazu
w wizjerze.
Chowanie wizjera
Naciśnij ku dołowi górną część wizjera.
Uwagi
• Należy uważać, aby nie naciskać na wysunięty wizjer.
• Przy chowaniu wizjera należy naciskać go powoli, aby nie doszło do
zakleszczenia okularu podczas tej operacji.
• Nie nosić aparatu trzymając go za wizjer.
PL
17
Korzystanie z wizjera
Przełączanie pomiędzy wizjerem a monitorem
Sposób wyświetlania informacji w wizjerze i na monitorze zależy od
stanu wizjera oraz od ustawienia [FINDER/MONITOR].
Ustawienie
[FINDER/
MONITOR]
Automatyczne
Wizjer (Ręczny) Monitor (Ręczny)
Gdy wizjer jest
schowany
Gdy patrzymy
w wizjer
Gdy nie spoglądamy
w wizjer
Korzystanie z zewnętrznego wizjera elektronicznego
(sprzedawany oddzielnie)
Opisywany aparat jest zgodny z zewnętrznym wizjerem
elektronicznym FDA-EV1MK (sprzedawany oddzielnie). Po
zamocowaniu na aparacie zewnętrznego wizjera elektronicznego, nie
można korzystać z wizjera wewnętrznego.
Uwagi
• W przypadku korzystania z zewnętrznego wizjera elektronicznego, można
zmienić ustawienia w pozycji [Jasność wizjera], ale nie w pozycji [Temp. barw.
wizjera].
Mocowanie nakładki na okular (w zestawie)
Nakładka na okular osłania przestrzeń między wizjerem a okiem
przed dostępem światła. Założenie nakładki na okular poprawia
widoczność obrazu w wizjerze.
1 Przesuń przełącznik FINDER (Wysuwanie wizjera), aby
wysunąć wizjer (str. 17).
PL
18
Korzystanie z wizjera
2 Upewnij się, że koniec śruby
nakładki na okular nie
wystaje poza oprawę.
• Jeżeli śruba wystaje poza oprawę,
poluzuj ją.
Koniec śruby
Przed rozpoczęciem użytkowania
3 Trzymając okular między
palcami, nałóż nakładkę na
okular.
• Nasuń nakładkę na okular do
momentu aż wskoczy na swoje
miejsce.
4 Dokręć śrubę w celu
unieruchomienia nakładki na
okular.
Zdejmowanie nakładki na okular
Poluzuj śrubę nakładki na okular i ściągnij nakładkę na okular.
Uwagi
• Przy zamocowanej nakładce na okular nie można schować wizjera.
• Wizjera z zamocowaną nakładką na okular nie wolno naciskać ku dołowi.
Można bowiem uszkodzić aparat lub nakładkę na okular.
• W razie trudności z obsługą suwaka regulacji dioptrażu (str. 17) przy
zamocowanej nakładce na okular, przed przystąpieniem do obsługi suwaka
regulacji dioptrażu należy ściągnąć nakładkę na okular.
• Przy zamocowanej nakładce na okular nie można zamocować niektórych
akcesoriów.
PL
19
Lista ikon na monitorze
Domyślnym ustawieniem monitora jest [Wyśw. wsz. info.].
Zmiana ustawienia [Przycisk DISP] i naciśnięcie DISP na pokrętle
sterowania powoduje przełączenie stanu ekranu do trybu wizjera.
Możesz również wyświetlić histogram, naciskając DISP. Wyświetlane
informacje i ich rozmieszczenie przedstawione poniżej podano
jedynie w sposób orientacyjny i mogą one odbiegać od faktycznego
wyglądu ekranu.
Tryb monitora
W przypadku odtwarzania
Ekran informacji podstawowych
Tryb wizjera
Tryb auto lub tryb Wybór sceny
Tryb P/A/S/M/Rozległa panorama
PL
20
Ekran histogramu
Lista ikon na monitorze
A
Ekran
Ekran
Wskazanie
Tryb fotografowania
P P* A
SM
Wskazanie
120p 60p
Szybkość klatek
60i 30p 24p filmów
100p 50p
50i 25p
Rozmiar klatki
filmów
Numer rejestru
Ikony rozpoznania
sceny
Ostrzeżenie
naładowania
akumulatora
Zasilanie USB (35)
Ładowanie lampy
błyskowej
NO CARD
Karta pamięci (37)/
Przesyłanie
Efekt ustawień WYŁ
Wspomaganie AF
NFC jest włączone
Tryb samolotowy
Pozostała liczba zdjęć
do zapisu
Brak nagrania audio
w filmach
Proporcje zdjęć
Redukcja szumu
wiatru
42M 38M
36M 28M
18M 16M
15M 12M
11M 9.4M
8.9M 7.1M
Rozmiar obrazu zdjęć
SteadyShot wył./wł.,
Ostrzeżenie
o drganiach aparatu
RAW
RAW+J
Jakość zdjęć
100
Ostrzeżenie przed
przegrzaniem
Plik bazy danych
zapełniony/błąd pliku
bazy danych
Inteligentny zoom/
wyraźny zoom
obrazu/zoom cyfrowy
X.FINE
FINE STD
PL
21
Przed rozpoczęciem użytkowania
Stan naładowania
akumulatora (34)
Lista ikon na monitorze
Ekran
Wskazanie
Ekran
100-0003
Folder - numer pliku
-
Ochrona
XAVC S HD Tryb nagrywania
AVCHD
filmów
MP4
DPOF
Wykrywanie twarzy/
Zdjęcie z uśmiechem
Tryb pomiaru
AWB
Ustawienie DPOF
Automatyczne
kadrowanie obiektu
NAGR. podw. wideo
7500K A5
G5
Balans bieli
(automatyczny,
fabryczny,
niestandardowy,
temperatura barw,
filtr kolorów)
Optymalizacja DRange/Auto HDR
Zdalne sterow. PC
Efekt LPF/
Powiadomienie
o przełączeniu funkcji
Efekt LPF
Jasne monitorow.
Informacje o prawach
autorskich do zapisu
B
Ekran
Wskazanie
Obszar
automatycznej
ostrości
Tryb oglądania
Strefa twórcza/
Kontrast, Nasycenie,
Ostrość
Wskazanie
Tryb pracy
+3 +3 +3
Efekt wizualny
Tryb lampy
błyskowej/Redukcja
czerwonych oczu
±0.0
Korekcja błysku
Tryb ostrości
PL
22
Lista ikon na monitorze
Ekran
Wskazanie
Ekran
Wskazanie
Poziomica cyfrowa
Wskaźnik czułości
wykrywania uśmiechu
Poziom dźwięku
Optymalizacja DRange/Auto HDR/
Sygnalizacja zdjęcia
w trybie Auto HDR
Informacje o prawach
autorskich
C
Ekran
Wskazanie
z AF z
Informacja dotycząca
podążaniem funkcji AF z
podążaniem
Wskaźnik
bracketingu
2015-1-1
10:37PM
Data zapisu
3/7
Numer pliku/liczba
zdjęć w trybie
oglądania
Przed rozpoczęciem użytkowania
Wyróżnianie
obszarów z ostrością
Błąd funkcji Efekt
wizualny
Obszar pomiaru
punktowego
Zoom cyfrowy
Tryb makro
Kompensacja
ekspozycji/pomiar
ręczny
STBY
Gotowość do
nagrywania filmu
REC 0:12
Czas nagrywania
filmu (m:s)
z
Ostrość
1/250
Szybkość migawki
F3.5
Wartość przysłony
ISO400
ISO AUTO
Czułość ISO
Blokada AE
Wskaźnik szybkości
migawki
Wskaźnik przysłony
Histogram
PL
23
Lista funkcji
Obsługa aparatu
Korzystanie z pokrętła sterowania
• Możesz przekręcić pokrętło sterowania lub nacisnąć górną/dolną/
lewą/prawą część pokrętła, aby przesunąć ramkę wyboru. Naciśnij
z na środku pokrętła sterowania, aby ustawić wybrany element.
W niniejszej instrukcji naciśnięcie górnej/dolnej/lewej/prawej części
pokrętła sterowania oznaczane jest symbolem v/V/b/B.
• Funkcja przełączania trybu wyświetlania (DISP) jest przypisana do
części v pokrętła sterowania.
• Możesz przypisać odpowiednią funkcję do przycisków V/b/B/z i do
obrotu pokrętłem sterowania w trybie fotografowania.
• Gdy obracasz pokrętłem sterowania albo naciskasz b/B na pokrętle
sterowania w trybie odtwarzania, możesz wyświetlić poprzednie lub
następne zdjęcie.
Korzystanie z pokrętła regulacji
Pokrętło regulacji
Poprzez obrót pokrętła regulacji można zmieniać ustawienia
wymagane w poszczególnych trybach fotografowania
z natychmiastowym skutkiem.
PL
24
Wybór funkcji wykorzystującej
przycisk Fn (Funkcja)
Do przycisku Fn (Funkcja) można przypisać często używane funkcje,
które można później wywołać w trakcie rejestrowania obrazów. Do
przycisku Fn (Funkcja) można przypisać maksymalnie 12 często
używanych funkcji.
1 Naciśnij DISP na pokrętle sterowania, aby ustawić tryb
Lista funkcji
ekranu na inny niż [Wizjer].
2 Naciśnij przycisk Fn.
3 Wybierz odpowiednią pozycję przy pomocy v/V/b/B
na pokrętle sterowania.
4 Obracając pokrętłem
sterowania wybierz
odpowiednie ustawienie,
a następnie naciśnij z na
pokrętle sterowania.
• Niektóre wartości ustawień można
dokładnie wyregulować obracając
pokrętłem regulacji.
PL
25
Wybór funkcji wykorzystującej przycisk Fn (Funkcja)
Zmiana poszczególnych ustawień
na oddzielnym ekranie
W kroku 3 wybierz pozycję ustawienia
i naciśnij z na pokrętle sterowania, aby
oddzielny ekran ustawień dla tej pozycji.
Dokonaj ustawień zgodnie ze
wskazówkami na ekranie.
PL
26
Wskazówki na ekranie
Funkcje, które można wybrać
przy pomocy przycisku MENU
Można ustawić podstawowe funkcje całego aparatu lub uruchomić
funkcje takie jak wykonywanie zdjęć, wyświetlanie i inne.
1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran menu.
2 Wybierz odpowiednią pozycję
Lista funkcji
ustawienia za pomocą v/V/b/
B na pokrętle sterowania lub
obracając nim, a następnie
naciśnij z na środku pokrętła
sterowania.
• Wybierz ikonę u góry ekranu i naciśnij
b/B na pokrętle sterowania, aby
przejść do następnej pozycji MENU.
3 Wybrać wartość nastawy, po czym zatwierdzić ją
naciśnięciem z.
Wyświetlanie menu kafelkowego
Pozwala określić, czy ma być zawsze
wyświetlany pierwszy ekran menu po
naciśnięciu przycisku MENU.
Przycisk MENU t
(Ustawienia)
t [Menu kafelkowe] t [WŁ.]
Menu kafelkowe
PL
27
Korzystanie z przewodnika
w aparacie
Możesz użyć [Prz. Własne(Nagr.)], aby przypisać przewodnik
w aparacie do danego przycisku.
Przewodnik w aparacie wyświetla wyjaśnienia dotyczące wybranej
funkcji lub ustawienia menu.
Przycisk MENU t
(Ustawienia niestandard.) t
[Prz. Własne(Nagr.)] t Wybierz odpowiedni przycisk
z przypisaną daną funkcją. t [Przewodnik w apar.]
Naciśnij przycisk MENU i użyj pokrętła sterowania, aby wybrać pozycję
MENU, której opis chcesz przeczytać, a następnie naciśnij przycisk, do
którego przypisany jest [Przewodnik w apar.].
PL
28
Przygotowanie aparatu
Ładowanie akumulatora
Przed pierwszym użyciem aparatu, akumulator należy naładować.
Naładowany akumulator będzie się stopniowo rozładowywał, nawet
jeśli nie jest używany. Przed przystąpieniem do robienia zdjęć
akumulator należy naładować, aby nie stracić okazji zarejestrowania
ciekawego ujęcia.
Ładowanie akumulatora przy użyciu ładowarki
1 Włóż akumulator do
ładowarki.
Przygotowanie aparatu
• Otwórz ładowarkę przesuwając jej
górną pokrywę, a następnie wsuń
akumulator do oporu aż wskoczy na
swoje miejsce, wyrównując znaczniki
V na akumulatorze i ładowarce.
Znaczniki V
2 Przesuń górną pokrywę ładowarki, aby ją zamknąć.
PL
29
Ładowanie akumulatora
3 Podłącz ładowarkę do
Lampka CHARGE
zasilacza sieciowego (w
zestawie) za pośrednictwem
przewodu micro USB (w
zestawie), a zasilacz
sieciowy do gniazda
elektrycznego. Akumulator
można również naładować
przy użyciu komputera,
podłączając ładowarkę do
gniazda USB w komputerze
podłączonym do źródła
zasilania.
• W momencie rozpoczęcia ładowania lampka CHARGE zostanie
podświetlona na pomarańczowo.
• Po zakończeniu ładowania lampka CHARGE gaśnie.
• Jeżeli lampka CHARGE zapali się, po czym od razu zgaśnie,
akumulator jest w pełni naładowany.
• W przypadku ładowania akumulatora przy użyciu zasilacza sieciowego
w niektórych krajach/regionach, przewód zasilający należy podłączyć do
zasilacza sieciowego, a zasilacz sieciowy do gniazda elektrycznego.
Uwagi
• Jeżeli lampka CHARGE nie świeci, należy sprawdzić, czy akumulator jest
dobrze zamocowany w ładowarce, a następnie odłączyć i ponownie podłączyć
przewód micro USB.
• Podłącz ładowarkę bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator USB
itp.
PL
30
Ładowanie akumulatora
Ładowanie akumulatora przy użyciu aparatu
1 Ustaw przełącznik ON/OFF
(Zasilanie) w położenie OFF.
2 Przesuń dźwignię, aby
otworzyć pokrywę.
Przygotowanie aparatu
3 Wsuń do końca akumulator,
Dźwignia blokady
używając końca akumulatora
do naciśnięcia dźwigni
blokady.
4 Zamknij pokrywę.
PL
31
Ładowanie akumulatora
5 Podłącz aparat do zasilacza sieciowego (w zestawie)
za pośrednictwem przewodu micro USB (w zestawie),
a zasilacz do gniazda elektrycznego.
Lampka ładowania zostanie
podświetlona na pomarańczowo
i rozpocznie się ładowanie.
• Wyłącz aparat podczas ładowania
akumulatora.
• Jeżeli lampka ładowania zapali się,
po czym od razu zgaśnie,
akumulator jest w pełni
naładowany.
• Gdy lampka ładowania miga,
a ładowanie nie zakończyło się,
wyjmij i włóż z powrotem
akumulator.
• W przypadku niektórych krajów/
regionów, przewód zasilający
należy podłączyć do zasilacza
sieciowego, a zasilacz sieciowy do
gniazda elektrycznego.
PL
32
Lampka ładowania
Świeci: Ładowanie
Wyłączona: Ładowanie
zakończone
Miga:
Błąd ładowania lub ładowanie
chwilowo przerwane, ponieważ
temperatura aparatu nie mieści
się w odpowiednim zakresie
Ładowanie akumulatora
Czas ładowania (pełne naładowanie)
Czas ładowania wynosi około 155 min. przy użyciu zasilacza
sieciowego (w zestawie) z ładowarką (w zestawie) oraz około
150 min. przy użyciu zasilacza sieciowego z aparatem.
Uwagi
• Powyższy czas ładowania odpowiada ładowaniu całkowicie rozładowanego
akumulatora w temperaturze 25°C. W pewnych warunkach i okolicznościach
ładowanie może trwać dłużej.
PL
33
Przygotowanie aparatu
Uwagi
• Migająca lampka ładowania na aparacie, gdy zasilacz sieciowy jest podłączony
do gniazda elektrycznego, sygnalizuje chwilowe wstrzymanie operacji
ładowania z uwagi na temperaturę poza zalecanym zakresem. Gdy
temperatura wróci do właściwego przedziału, ładowanie zostanie wznowione.
Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze od 10°C do 30°C.
• Podłącz zasilacz sieciowy (w zestawie) do najbliższego gniazda elektrycznego.
W razie wystąpienia problemów w trakcie korzystania z zasilacza sieciowego,
należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego, aby odłączyć
urządzenie od źródła zasilania.
• Gdy aparat jest używany po raz pierwszy lub gdy używany akumulator nie był
wykorzystywany przez dłuższy czas, lampka ładowania/lampka CHARGE
może szybko migać podczas pierwszego ładowania akumulatora. W takim
przypadku należy wyjąć akumulator z aparatu i włożyć go ponownie do
naładowania.
• Nie ładować ciągle lub wielokrotnie akumulatora bez jego użycia, jeśli jest już
całkowicie lub prawie naładowany. Może to spowodować pogorszenie jego
działania.
• Po zakończeniu ładowania należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda
elektrycznego.
• Należy stosować tylko oryginalne akumulatory, przewód micro USB (w
zestawie) oraz zasilacz sieciowy (w zestawie) firmy Sony.
Ładowanie akumulatora
Ładowanie za pośrednictwem komputera
Akumulator można ładować, podłączając aparat do komputera przy
użyciu przewodu micro USB. Podłącz wyłączony aparat do
komputera.
Uwagi
• Jeżeli aparat jest podłączony do laptopa, który nie jest podłączony do źródła
zasilania, wówczas poziom naładowania akumulatora laptopa będzie ulegał
stopniowemu zmniejszeniu. Nie należy ładować akumulatora bardzo długo.
• Po zestawieniu połączenia USB między komputerem a aparatem nie wolno
wyłączać/włączać lub restartować komputera, ani wychodzić z trybu uśpienia.
Aparat może spowodować usterkę. Przed włączeniem/wyłączeniem,
ponownym uruchomieniem komputera lub wybudzeniem komputera
z hibernacji należy rozłączyć aparat i komputer.
• Ładowanie przy pomocy komputera składanego/modyfikowanego we
własnym zakresie nie jest objęte gwarancją.
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Na ekranie wyświetlany jest wskaźnik naładowania akumulatora.
Wysoki stan
Niski stan
Uwagi
• W niektórych okolicznościach wskazanie naładowania akumulatora może nie
być prawidłowe.
PL
34
Ładowanie akumulatora
Zasilanie z gniazda elektrycznego
Można korzystać z aparatu podłączonego do gniazda elektrycznego
za pośrednictwem zasilacza sieciowego (w zestawie).
1 Włóż akumulator do aparatu (str. 31).
2 Podłącz aparat do gniazda elektrycznego za
pośrednictwem przewodu micro USB (w zestawie)
i zasilacza sieciowego (w zestawie).
PL
35
Przygotowanie aparatu
Uwagi
• Aparat nie uruchomi się przy rozładowanym akumulatorze. Do aparatu
należy włożyć akumulator naładowany w dostatecznym stopniu.
• W przypadku korzystania z aparatu zasilanego z gniazda elektrycznego,
należy upewnić się, że na monitorze wyświetlana jest ikona (
).
• Gdy urządzenie jest zasilane z gniazda elektrycznego, nie należy odłączać
akumulatora. Wyjęcie akumulatora spowoduje wyłączenie aparatu.
• Nie wolno odłączać akumulatora przy podświetlonym wskaźniku dostępu
(str. 16). Dane zapisane na karcie pamięci mogą ulec uszkodzeniu.
• Przy włączonym zasilaniu, akumulator nie będzie ładowany nawet po
podłączeniu aparatu do zasilacza sieciowego.
• W pewnych warunkach podczas korzystania z zasilacza sieciowego, energia
może być dodatkowo pobierana z akumulatora.
• W przypadku zasilania przez USB, temperatura wewnątrz aparatu może
wzrosnąć powodując skrócenie czasu ciągłego nagrywania.
• W przypadku korzystania z ładowarki telefonu komórkowego, przed użyciem
należy sprawdzić, czy jest w pełni naładowana. Należy również kontrolować
stan naładowania ładowarki telefonu komórkowego w trakcie eksploatacji.
Ładowanie akumulatora
Wyjmowanie akumulatora
Wyłącz aparat. Przesuń dźwignię
blokady po sprawdzeniu, że wskaźnik
dostępu (str. 16) nie świeci się, i wyjmij
akumulator.
Uważaj, aby nie upuścić akumulatora.
PL
36
Dźwignia blokady
Wkładanie karty pamięci
(sprzedawana oddzielnie)
1 Przesuń dźwignię, aby
otworzyć pokrywę.
Przygotowanie aparatu
2 Włożyć kartę pamięci.
• Ustawiając ścięty narożnik tak, jak
pokazano na rysunku, wsunąć kartę
pamięci do oporu, aż wskoczy na
swoje miejsce.
Upewnij się, że ścięty
narożnik jest właściwie
skierowany.
3 Zamknij pokrywę.
Wyjmowanie karty pamięci
Upewnij się, że wskaźnik dostępu (str. 16) nie świeci się, a następnie
wciśnij raz kartę pamięci.
PL
37
Wkładanie karty pamięci (sprzedawana oddzielnie)
Formatowanie karty pamięci
W przypadku pierwszego użycia karty pamięci w aparacie wskazane
jest sformatowanie (zainicjowanie) karty z poziomu aparatu w celu
zapewnienia jej stabilnego działania.
• Formatowanie trwale usuwa wszystkie dane zapisane na karcie
pamięci i jest to operacja nieodwracalna. Cenne dane należy zapisać
na komputerze itp.
• W celu przeprowadzenia formatowania wybierz przycisk MENU t
(Ustawienia) t [Formatuj].
Karty pamięci, jakie można wykorzystywać
w aparacie
W aparacie możesz stosować następujące typy kart pamięci. Jednakże
nie można zagwarantować poprawnego działania w przypadku
wszystkich typów kart pamięci.
Karta pamięci
Memory Stick PRO Duo
Do zdjęć
Do filmów
MP4
AVCHD
(tylko
model
Mark2)
(tylko
model
Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
Karta pamięci SD
Karta pamięci microSD
(tylko
model
Mark2)
(tylko
model
Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
Karta pamięci microSDHC
Karta pamięci microSDXC
*1 4 klasa szybkości karty SD:
UHS:
lub szybsza
PL
38
—
—
Karta pamięci SDHC
Karta pamięci SDXC
XAVC S
—
—
*2
—
*2
lub szybsza, albo 1 klasa szybkości
Wkładanie karty pamięci (sprzedawana oddzielnie)
*2 Karty pamięci spełniające wszystkie z poniższych warunków:
– Pojemność 64 GB lub większa
– 10 klasa szybkości karty SD:
albo 1 klasa szybkości UHS:
lub szybsza
PL
39
Przygotowanie aparatu
Uwagi
• Nie możemy zagwarantować, że wszystkie karty pamięci będą działać
prawidłowo. W przypadku kart pamięci produkowanych przez innych
producentów niż Sony, należy zasięgnąć porady producenta danego wyrobu.
• Stosując Memory Stick Micro lub karty pamięci microSD z opisywanym
aparatem, należy korzystać z odpowiedniego adaptera.
• Obrazów zarejestrowanych na karcie pamięci SDXC nie można importować
ani odtwarzać na komputerach lub urządzeniach audio-wideo niezgodnych
z systemem exFAT*. Przed podłączeniem aparatu do urządzenia należy
upewnić się, że jest ono zgodne z systemem exFAT. W przypadku podłączenia
aparatu do niezgodnego urządzenia może pojawić się monit o sformatowanie
karty.
Nie wolno formatować karty w odpowiedzi na to zapytanie, gdyż
w przeciwnym razie zostaną usunięte wszystkie dane z karty.
*exFAT to system plików wykorzystywany na kartach pamięci SDXC.
Ustawianie języka i zegara
Po włączeniu aparatu po raz pierwszy lub po inicjalizacji funkcji,
pojawi się ekran ustawiania języka, daty i godziny.
1 Ustaw przełącznik ON/OFF
(Zasilanie) w pozycji ON,
aby włączyć aparat.
Pojawi się ekran umożliwiający
ustawienie języka obsługi monitora.
• Aby wyłączyć aparat, ustaw
przełącznik ON/OFF (Zasilanie)
w pozycji OFF.
2 Wybierz odpowiedni język,
po czym naciśnij z na
pokrętle sterowania.
Pojawi się ekran ustawienia daty
i godziny.
3 Sprawdź, czy wybrano [Enter] na ekranie, po czym
naciśnij z.
4 Wybierz odpowiednią lokalizację geograficzną,
a następnie naciśnij z.
5 Naciśnij v/V na pokrętle sterowania lub wybierz
pozycję ustawienia obracając pokrętłem sterowania,
a następnie naciśnij z.
PL
40
Ustawianie języka i zegara
6 Naciśnij v/V/b/B lub wybierz pozycję ustawienia
obracając pokrętłem sterowania, a następnie naciśnij
z.
7 Powtórz czynności opisane w punktach 5 i 6, aby
ustawić inne opcje, po czym wybierz [Enter] i naciśnij
z na pokrętle sterowania.
Anulowanie ustawienia daty i godziny
Przygotowanie aparatu
Naciśnij przycisk MENU.
Sprawdzanie lub ponowne ustawienie daty/
godziny i regionu
Ekran ustawienia daty i godziny pojawia się automatycznie tylko
wtedy, gdy zasilanie jest włączone po raz pierwszy lub gdy
wewnętrzny akumulator zapasowy wyładował się. Aby ponownie
ustawić datę i godzinę, użyj menu.
Przycisk MENU t
(Ustawienia) t [Ust.daty/
czasu] lub [Nastawia region]
Przycisk MENU
Zachowanie ustawienia daty i godziny
Aparat posiada wewnętrzny akumulator, podtrzymujący datę, czas
i inne ustawienia, niezależnie od tego, czy zasilanie jest włączone czy
wyłączone lub czy akumulator jest włożony, czy też nie.
PL
41
Korzystanie z komputera
Wywoływanie obrazów RAW
(Image Data Converter)
Oprogramowanie Image Data Converter pozwala wykonać
następujące czynności:
• Możesz wyświetlać i edytować zdjęcia zapisane w formacie RAW po
wprowadzeniu różnych poprawek, np. zmianie krzywej tonalnej lub
ostrości.
• Możesz zmienić ustawienia zdjęć, takie jak balans bieli, ekspozycja
czy też [Strefa twórcza], itp.
• Możesz zapisać obrazy wyświetlane i modyfikowane na
komputerze.
Możesz albo zapisać obraz w formacie RAW, albo w ogólnym
formacie plików.
• Możesz wyświetlić i porównać obrazy RAW oraz obrazy JPEG
wykonane przy użyciu tego aparatu.
• Obrazy możesz ocenić w skali 1-5.
• Możesz nadać obrazom barwne etykiety.
Instalacja Image Data Converter
Korzystając z przeglądarki internetowej na komputerze,
przejdź pod poniższy adres internetowy, po czym
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie, aby pobrać oprogramowanie Image Data
Converter.
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Wymagane jest połączenie z Internetem.
• Szczegółowe informacje na temat obsługi można znaleźć na stronie
pomocy oprogramowania Image Data Converter (tylko w języku
angielskim):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Szczegóły można również sprawdzić z poziomu menu „Pomoc” na
pasku menu oprogramowania Image Data Converter.
PL
42
Importowanie obrazów do
komputera i korzystanie z nich
(PlayMemories Home)
Oprogramowanie PlayMemories Home pozwala na importowanie
zdjęć i filmów do komputera i ich wykorzystanie. Oprogramowanie
PlayMemories Home jest niezbędne w przypadku importowania
filmów XAVC S lub filmów AVCHD do komputera.
Odtwarzanie
zaimportowanych
obrazów
Korzystanie z komputera
Import zdjęć z aparatu
W systemie Windows dostępne są również
następujące funkcje:
Oglądanie
zdjęć
w widoku
kalendarza
Tworzenie
płyty
z filmami
Udostępnianie zdjęć
na PlayMemories
Online™
Przesyłanie
zdjęć do
serwisów
internetowych
• Aplikacje Image Data Converter, Remote Camera Control itp.
można pobrać wykonując poniższą procedurę:
Podłącz aparat do komputera t uruchom PlayMemories Home t
kliknij [Powiadomienia].
Uwagi
• Do korzystania z PlayMemories Online lub innych serwisów internetowych
niezbędne jest połączenie internetowe. PlayMemories Online lub inne serwisy
internetowe mogą nie być dostępne w niektórych krajach lub regionach.
• Oprogramowanie Mac można znaleźć pod adresem URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
PL
43
Importowanie obrazów do komputera i korzystanie z nich (PlayMemories Home)
• Jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program PMB (Picture Motion
Browser), dostarczany z modelami oferowanymi przed 2011 r., zostanie on
podczas instalacji zastąpiony przez PlayMemories Home. Należy używać
oprogramowania PlayMemories Home, które zastąpiło PMB.
• W celu utworzenia płyty AVCHD, filmy zapisane przy ustawieniu [60p
28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] lub [24p 24M(FX)]/
[25p 24M(FX)] w pozycji [
Ust. nagrywania] są konwertowane przez
program PlayMemories Home. Konwersja taka może być czasochłonna. Poza
tym nie można utworzyć płyty z wyjściową jakością obrazu. Jeżeli zależy nam
na zachowaniu pierwotnej jakości obrazu, filmy należy zapisywać na płycie
Blu-ray.
Instalacja PlayMemories Home
Korzystając z przeglądarki internetowej na komputerze,
przejdź pod poniższy adres internetowy, po czym
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie, aby pobrać oprogramowanie PlayMemories
Home.
http://www.sony.net/pm/
• Wymagane jest połączenie z Internetem.
• Szczegółowe informacje na temat obsługi można znaleźć na stronie
pomocy oprogramowania PlayMemories Home (tylko w języku
angielskim):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Dodawanie funkcji do programu PlayMemories Home
Po podłączeniu aparatu do
komputera, do programu
PlayMemories Home można dodać
nowe funkcje. Wskazane jest
podłączenie aparatu do komputera,
nawet jeśli program PlayMemories
Home został już zainstalowany na
komputerze.
PL
44
Do gniazda
USB
komputera
Złącze USB
Multi/Micro
Sterowanie aparatem z poziomu
komputera (Remote Camera
Control)
Podłącz aparat do komputera. Program Remote Camera Control
pozwala:
• Skonfiguruj aparat lub wykonaj zdjęcie z poziomu komputera.
• Zapisz zdjęcie bezpośrednio na komputerze.
• Wykonaj zdjęcia z odstępem czasowym.
Przed użyciem należy ustawić następujące opcje: Przycisk MENU t
(Ustawienia) t [Połączenie USB] t [Zdalne sterow. PC]
Korzystając z przeglądarki internetowej na komputerze,
przejdź pod poniższy adres internetowy, po czym
postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie, aby pobrać oprogramowanie Remote Camera
Control.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Wymagane jest połączenie z Internetem.
• Szczegółowe informacje na temat obsługi zawiera Pomoc.
PL
45
Korzystanie z komputera
Instalacja Remote Camera Control
Pozostałe informacje
Znaki towarowe
• Memory Stick i
są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi Sony
Corporation.
• XAVC S i
są
zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Sony
Corporation.
• „AVCHD Progressive” i logotyp
„AVCHD Progressive” są znakami
towarowymi Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• Windows jest zastrzeżonym
znakiem towarowym Microsoft
Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych
krajach.
• Mac jest zastrzeżonym znakiem
towarowym Apple Inc. w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach.
• Logo SDXC jest znakiem
towarowym firmy SD-3C, LLC.
• Facebook oraz logo „f” to znaki
towarowe lub zastrzeżone znaki
towarowe Facebook, Inc.
• YouTube oraz logo YouTube to
znaki towarowe lub zastrzeżone
znaki towarowe Google Inc.
• Dodatkowo, używane w instrukcji
nazwy systemów i produktów są
ogólnie znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami
towarowymi ich twórców lub
producentów. Jednakże w niniejszej
instrukcji symbole ™ lub mogły
zostać czasami pominięte.
®
PL
46
Pozostałe informacje
47
PL
Dodatkowe informacje o tym produkcie
i odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania znajdują się na naszej witrynie
pomocy technicznej.
©2015 Sony Corporation
Printed in Japan
Download PDF

advertising