Sony | NEX-C3 | Sony NEX-C3 Instrukcja obsługi

4-275-483-13(1)
NEX-C3
Aparat cyfrowy z
wymiennymi obiektywami
Przygotowanie aparatu
Opanowanie
podstawowych operacji
Instrukcja obsługi
mocowaniem E
Korzystanie z funkcji
nagrywania
Korzystanie z funkcji
odtwarzania
Sprawdzanie dostępnych
funkcji
Importowanie obrazów do
komputera
Pozostałe informacje
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul.
Ogrodowa 58.
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
są na naszej internetowej stronie Obsługi
Klienta.
Wydrukowano przy użyciu tuszu na bazie
oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych
związków organicznych.
©2011 Sony Corporation
Printed in Thailand
NEX-C3
Polski
Ostrzeżenie
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie
wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
-ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU
I PORAŻENIA PRĄDEM, POSTĘPUJ
ZGODNIE Z TYMI INSTRUKCJAMI
Jeżeli kształt wtyczki nie pasuje do gniazda elektrycznego, użyj adaptera wtyczki
(tzw. przejściówki) o właściwej dla gniazda elektrycznego konfiguracji.
OSTRZEŻENIE
[ Akumulator
Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatorem może doprowadzić do jego
wybuchu, pożaru lub nawet poparzenia chemicznego. Należy przestrzegać
następujących uwag.
PL
2
• Akumulatora nie należy demontować.
• Nie należy zgniatać ani narażać akumulatora na zderzenia lub działanie sił takich,
jak uderzanie, upuszczanie lub nadepnięcie.
• Nie należy doprowadzać do zwarcia ani do zetknięcia obiektów metalowych ze
stykami akumulatora.
• Akumulatora nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur powyżej
60 °C spowodowanych bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub
pozostawieniem w nasłonecznionym samochodzie.
• Akumulatora nie należy podpalać ani wrzucać do ognia.
• Nie należy używać uszkodzonych lub przeciekających akumulatorów litowojonowych.
• Należy upewnić się, że akumulator jest ładowany przy użyciu oryginalnej
ładowarki firmy Sony lub urządzenia umożliwiającego jego naładowanie.
• Akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
• Należy chronić akumulator przed wilgocią i zamoczeniem.
• Akumulator należy wymienić tylko na akumulator tego samego lub zbliżonego
typu, zgodnie z zaleceniami firmy Sony.
• Zużytych akumulatorów należy pozbyć się szybko, tak jak opisano w instrukcji.
[ Ładowarka akumulatora
Nawet jeśli lampka CHARGE nie świeci się, ładowarka nie jest odłączona od źródła
prądu zmiennego dopóki jest podłączona do gniazdka sieciowego.
Jeżeli wystąpią problemy z ładowarką podczas jej używania, należy natychmiast
wyłączyć zasilanie, odłączając wtyczkę od gniazdka sieciowego.
Znajdującego się w zestawie przewodu zasilającego można używać wyłącznie z
opisywaną ładowarką. Nie można go używać z innymi urządzeniami.
Uwaga dla klientów w Europie
[ Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach
bezpieczeństwa produktu i Normy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Aby uzyskać informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy
zapoznać się z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o usługach i
gwarancji.
Niniejszy produkt został przetestowany i uznany za spełniający wymagania
dyrektywy EMC dotyczące korzystania z kabli połączeniowych o długości poniżej 3
metrów.
[ Uwaga
Na obraz i dźwięk z urządzenia może wpływać pole elektromagnetyczne o
określonej częstotliwości.
[ Uwaga
Jeśli ładunki elektrostatyczne lub pola elektromagnetyczne spowodują przerwanie
przesyłania danych, należy uruchomić ponownie aplikację lub odłączyć, a następnie
ponownie podłączyć kabel komunikacyjny (USB itp.).
PL
3
[ Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się
go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
[ Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie
może być traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu
(Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się
z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
PL
4
Spis treści
Przygotowanie aparatu
Sprawdzenie dołączonych akcesoriów ..............................7
Elementy aparatu ................................................................8
Przygotowanie akumulatora .............................................12
Zakładanie/zdejmowanie obiektywu .................................15
Wkładanie karty pamięci (oddzielnie w sprzedaży) ..........17
Mocowanie lampy błyskowej ............................................18
Włączanie aparatu i ustawianie daty .................................20
Opanowanie podstawowych operacji
Fotografowanie .................................................................22
Nagrywanie filmów ...........................................................23
Odtwarzanie obrazów .......................................................24
Usuwanie obrazów ...........................................................25
Korzystanie z pokrętła regulacyjnego i przycisków
programowalnych .............................................................27
Korzystanie z funkcji pomocy w aparacie ........................29
Korzystanie z funkcji nagrywania
Ustawianie funkcji z użyciem Kreatywności fotograf........
Regulacja jasności zdjęć (Kompensacja ekspozycji)........
Zmiana wyświetlanych informacji (DISP) ..........................
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach pracy ............
Wybór trybu błysku...........................................................
Korzystanie z samowyzwalacza .......................................
Zdjęcia seryjne..................................................................
Wybór rozmiaru obrazu ....................................................
30
34
34
35
40
41
41
43
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Powiększanie odtwarzanego obrazu (Powiększ) .............. 45
Wyświetlanie listy obrazów ............................................... 46
Oglądanie obrazów na telewizorze ................................... 47
PL
5
Sprawdzanie dostępnych funkcji
Lista menu ........................................................................ 48
Funkcje dostępne w poszczególnych trybach
rejestrowania obrazów ..................................................... 56
Dostępne tryby błysku...................................................... 57
Importowanie obrazów do komputera
Instalowanie oprogramowania ......................................... 58
Możliwości dostarczonego oprogramowania .................. 60
Pozostałe informacje
Sprawdzanie liczby możliwych do zarejestrowania
zdjęć .................................................................................
Wykaz symboli wyświetlanych na monitorze LCD ...........
Więcej informacji o aparacie (Podręcznik α) ....................
Rozwiązywanie problemów..............................................
Środki ostrożności............................................................
Dane techniczne...............................................................
Indeks ...............................................................................
62
65
68
69
74
79
84
Niniejsza instrukcja dotyczy kilku modeli dostarczanych z różnymi
obiektywami.
Nazwa modelu zależy od dostarczonego obiektywu. Dostępne modele zależą
od kraju lub regionu.
PL
6
Nazwa modelu
Obiektyw
NEX-C3A
E16 mm
NEX-C3D
E18 – 55 mm i E16 mm
NEX-C3K
E18 – 55 mm
NEX-C3Y
E55 – 210 mm i E18 – 55 mm
Przygotowanie aparatu
Sprawdzenie dołączonych akcesoriów
Najpierw należy sprawdzić nazwę modelu posiadanego aparatu
(strona 6). Dołączone akcesoria zależą od modelu.
Liczba w nawiasie oznacza ilość sztuk.
x Wspólne akcesoria
• Ładowarka akumulatora
BC-VW1 (1)
– Podręcznik α
• Instrukcja obsługi (niniejsza
instrukcja) (1)
x NEX-C3A
• Akumulator NP-FW50 (1)
Przygotowanie aparatu
• Przewód zasilający (1)
(niedołączany w przypadku
USA i Kanady)
• Obiektyw jednoogniskowy
E16 mm (1)/Pokrywka obiektywu
(1) (zamocowane do aparatu)
x NEX-C3D
• Obiektyw jednoogniskowy
E16 mm (1)/Przednia pokrywka
obiektywu (1)/Tylna pokrywka
obiektywu (1)
• Obiektyw o zmiennej
ogniskowej E18 – 55 mm (1)/
Przednia pokrywka obiektywu
(1) (zamocowane do aparatu)/
Osłona przeciwodblaskowa (1)
• Kabel USB (1)
x NEX-C3K
• Pasek na ramię (1)
• Obiektyw o zmiennej
ogniskowej E18 – 55 mm (1)/
Przednia pokrywka obiektywu
(1) (zamocowane do aparatu)/
Osłona przeciwodblaskowa (1)
x NEX-C3Y
• Lampa błyskowa HVL-F7S (1)/
Futerał lampy błyskowej (1)
• Płyta CD-ROM (1)
– Oprogramowanie użytkowe
aparatu α
• Obiektyw o zmiennej
ogniskowej E18 – 55 mm (1)/
Przednia pokrywka obiektywu
(1) (zamocowane do aparatu)/
Osłona przeciwodblaskowa (1)
• Obiektyw o zmiennej
ogniskowej E55 – 210 mm (1)/
Przednia pokrywka obiektywu
(1)/Tylna pokrywka obiektywu
(1)/Osłona przeciwodblaskowa
(1)
PL
7
Elementy aparatu
Przygotowanie aparatu
Szczegółowe informacje na stronach podanych w nawiasie.
A Przycisk
(Odtwarzanie)
(24)
B Spust migawki (23)
C Przełącznik ON/OFF
(Zasilanie) (20)
D Wspomaganie AF/Lampka
samowyzwalacza/Lampka
funkcji Zdjęcie z uśmiechem
E Głośnik
F Mikrofon*
G Złącze akcesoriów (18)
H Obiektyw (15)
Po odłączeniu obiektywu
I Przycisk zwalniania obiektywu
(16)
J Mocowanie obiektywu
K Przetwornik obrazu**
L Styk obiektywu**
* Nie zasłaniać tego elementu
podczas nagrywania filmów.
** Nie dotykać bezpośrednio tego
elementu.
PL
8
A Gniazdo
(USB)
B Zaczep paska na ramię
Wskazane jest przymocowanie
paska na ramię, aby nie upuścić
aparatu.
Przygotowanie aparatu
C Gniazdo HDMI (47)
D Czujnik światła
E Monitor LCD
Możliwość pochylenia monitora
LCD aparatu pozwala na
fotografowanie z różnych
pozycji.
F Przycisk MOVIE (film) (23)
G Pokrętło regulacyjne (27)
H Przyciski programowalne (28)
PL
9
x Lampa błyskowa
Przygotowanie aparatu
A Znacznik pozycji
przetwornika obrazu
B Pokrywa akumulatora (13)
C Pokrywa karty pamięci (17)
D Gniazdo statywu
• Używać statywu ze śrubą
krótszą niż 5,5 mm. Na
statywach ze śrubami
dłuższymi niż 5,5 mm nie
można stabilnie zamocować
aparatu, co grozi jego
uszkodzeniem.
E Wnęka akumulatora (13)
F Pokrywa płytki połączeniowej
Do podłączenia zasilacza
sieciowego AC-PW20
(oddzielnie w sprzedaży)
G Lampka aktywności (18)
H Gniazdo karty pamięci (17)
PL
10
A Śruba
B Lampa błyskowa*
C Złącze*
* Nie dotykać bezpośrednio tego
elementu.
W przypadku zabrudzenia
przetrzeć miękką, czystą
ściereczką.
x Obiektyw
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS
(w zestawie z modelem
NEX-C3D/C3K/C3Y)
A Znacznik konwertera*
B Pierścień ustawiania ostrości
C Styki obiektywu**
D Znacznik mocowania
obiektywu
* Konwerter sprzedawany jest
oddzielnie.
** Nie dotykać bezpośrednio tego
elementu.
Przygotowanie aparatu
E55 – 210 mm F4.5-6.3 OSS
(w zestawie z modelem
NEX-C3Y)
A Znacznik osłony
przeciwodblaskowej
B Pierścień ustawiania ostrości
C Pierścień zoomu
D Skala ogniskowej
E Znacznik ogniskowej
F Styki obiektywu*
G Znacznik mocowania
obiektywu
* Nie dotykać bezpośrednio tego
elementu.
E16 mm F2.8 (w zestawie z
modelem NEX-C3A/C3D)
A Pierścień ustawiania ostrości
B Pierścień zoomu
C Skala ogniskowej
D Znacznik ogniskowej
E Styki obiektywu*
F Znacznik mocowania
obiektywu
* Nie dotykać bezpośrednio tego
elementu.
PL
11
Przygotowanie akumulatora
Przed pierwszym użyciem aparatu należy naładować akumulator
NP-FW50 „InfoLITHIUM” (w zestawie).
x Ładowanie akumulatora
Akumulator „InfoLITHIUM” można ładować, nawet jeśli nie został
całkowicie rozładowany. Można go także używać, jeśli nie został w pełni
naładowany.
Przygotowanie aparatu
akumulator do
1 Włożyć
ładowarki.
• Wsunąć akumulator do oporu, co
jest sygnalizowane
charakterystycznym kliknięciem.
ładowarkę do
2 Podłączyć
gniazda elektrycznego.
W przypadku USA i Kanady
Wtyk
• Po zakończeniu ładowania lampka
CHARGE gaśnie.
• Czas potrzebny do naładowania
całkowicie rozładowanego
akumulatora w temperaturze 25 °C
wynosi około 250 minut.
Lampka CHARGE
W przypadku krajów/
regionów innych niż USA i
Kanada
Lampka CHARGE
Przewód zasilający
PL
12
Uwagi
Przygotowanie aparatu
• Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora i warunków
ładowania.
• Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze zewnętrznej
pomiędzy 10 °C a 30 °C. Efektywne naładowanie akumulatora poza tym
zakresem temperatur może okazać się niemożliwe.
• Podłączyć ładowarkę do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego.
• W przypadku ładowania akumulatora po raz pierwszy lub po dłuższym
okresie nieużywania, dioda CHARGE może szybko migać. W takich
przypadkach akumulator należy wyjąć z ładowarki i zamocować go
ponownie, po czym rozpocząć jego ładowanie.
• Nie wolno podejmować prób ponownego ładowania akumulatora zaraz po
jego naładowaniu lub w przypadku, gdy akumulator nie był używany po
naładowaniu. W przeciwnym razie wydajność akumulatora może ulec
pogorszeniu.
z Korzystanie z aparatu za granicą — źródło zasilania
Aparatu, ładowarki akumulatora i zasilacza sieciowego AC-PW20
(oddzielnie w sprzedaży) można używać w dowolnym kraju lub regionie,
gdzie napięcie zasilające prądu zmiennego w sieci ma wartość z przedziału
od 100 V do 240 V prądu zmiennego, 50 Hz/60 Hz.
Transformator elektroniczny jest zbędny, a jego użycie może spowodować
awarię.
x Wkładanie naładowanego akumulatora
dźwignię
1 Przesunąć
otwierania pokrywy i
otworzyć pokrywę.
PL
13
wsunąć akumulator
2 Mocno
do oporu, naciskając końcem
Dźwignia blokady
akumulatora dźwignię
blokady.
Przygotowanie aparatu
3 Zamknąć pokrywę.
x Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Sprawdzić poziom w oparciu o poniższe wskaźniki i liczby wyrażone w
procentach wyświetlone na monitorze LCD.
Poziom
naładowania
akumulatora
„Wyczerpany
akumulator.”
Wysoki
Niski
Nie można
zarejestrować
więcej
obrazów.
Uwaga
• W niektórych wypadkach wyświetlany poziom może nie być prawidłowy.
z Co to jest akumulator „InfoLITHIUM”?
PL
14
Akumulator „InfoLITHIUM” to akumulator litowo-jonowy, wyposażony
w funkcje wymiany informacji dotyczących warunków pracy z aparatem.
W przypadku akumulatora „InfoLITHIUM” czas pozostały do jego
rozładowania jest wyświetlany w procentach i zależy on od warunków
pracy aparatu.
x Wyjmowanie akumulatora
Po sprawdzeniu, że lampka dostępu nie
świeci, wyłączyć aparat i przesunąć
dźwignię blokady w kierunku
wskazywanym strzałką. Uważać, aby
nie upuścić akumulatora.
Dźwignia blokady
Przygotowanie aparatu
Zakładanie/zdejmowanie obiektywu
Aparat jest dostarczany z założonym obiektywem.
W przypadku zakładania innych obiektywów należy zapoznać się z
poniższymi punktami.
Przed podłączeniem lub odłączeniem obiektywu, przełącznik zasilania
aparatu należy ustawić w pozycji OFF.
założony jest dekiel lub
1 Jeżeli
osłona transportowa, należy
je ściągnąć z aparatu lub
obiektywu.
• Wymianę obiektywu należy
przeprowadzić szybko, unikając
zakurzonych miejsc, aby do
wnętrza aparatu nie przedostał
się kurz lub inne
zanieczyszczenia.
obiektyw po
2 Zamocować
uprzednim wyrównaniu
białych znaczników
indeksowych na obiektywie i
na aparacie.
• Trzymać aparat przednią stroną
skierowaną w dół, aby do
wnętrza aparatu nie przedostał
się kurz.
Białe znaczniki indeksowe
PL
15
lekko obiektyw
3 Docisnąwszy
do aparatu, obrócić go
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż do pozycji
blokady, co sygnalizowane
jest charakterystycznym
kliknięciem.
• Obiektyw należy nakładać prosto.
Przygotowanie aparatu
Uwagi
• Zakładając obiektyw, uważać, aby nie nacisnąć przycisku zwalniania obiektywu.
• Nie zakładać obiektywu na siłę.
• W przypadku obiektywu z mocowaniem A (oddzielnie w sprzedaży) wymagany
jest adapter obiektywu (oddzielnie w sprzedaży). Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z adapterem obiektywu.
x Zdejmowanie obiektywu
do oporu przycisk
1 Nacisnąć
zwalniania obiektywu i
wykręcić obiektyw, obracając
go w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
Przycisk zwalniania obiektywu
Uwagi
PL
16
• Pyłki kurzu lub inne zanieczyszczenia przylegające do powierzchni
przetwornika obrazu (odpowiednika błony filmowej), które przedostały się do
wnętrza aparatu podczas wymiany obiektywu, mogą być widoczne na zdjęciu w
pewnych warunkach fotografowania. Funkcja usuwania kurzu, zapobiegająca
osiadaniu kurzu na przetworniku obrazu, polega na włączeniu lekkich wibracji
w aparacie po wyłączeniu urządzenia. Obiektyw należy jednak zakładać lub
zdejmować możliwie szybko, unikając zakurzonych miejsc.
• Nie pozostawiać aparatu bez założonego obiektywu.
• Jeżeli potrzebny jest dekiel korpusu aparatu i tylna pokrywka obiektywu,
należy zakupić pozycje: ALC-B1EM (dekiel korpusu aparatu) lub
ALC-R1EM (tylna pokrywka obiektywu) (oddzielnie w sprzedaży).
Wkładanie karty pamięci (oddzielnie w
sprzedaży)
1 Otworzyć pokrywę.
Przygotowanie aparatu
kartę pamięci.
2 Włożyć
• Zgodnie z rysunkiem wsunąć
kartę do oporu, co jest
sygnalizowane
charakterystycznym kliknięciem.
Sprawdzić kierunek ściętego
narożnika.
3 Zamknąć pokrywę.
x Karty pamięci, których można używać
W opisywanym aparacie można używać poniższych kart pamięci:
„Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, SD, SDHC
i SDXC. Nie można używać kart MultiMediaCard.
W przypadku nagrywania filmów wskazane jest korzystanie z poniższych
kart pamięci. W niniejszej instrukcji zarówno karty „Memory Stick PRO
Duo” jak i „Memory Stick PRO-HG Duo” określane są mianem kart
„Memory Stick PRO Duo”, a karty pamięci SD, SDHC i SDXC
określane są mianem „kart SD”.
•
(Mark2) („Memory Stick PRO Duo” (Mark2))
•
(„Memory Stick PRO-HG Duo”)
• SD, SDHC, SDXC (Klasy 4 lub wyższej)
PL
17
Uwaga
• Obrazów zarejestrowanych na karcie pamięci SDXC nie można importować
ani odtwarzać na komputerach lub urządzeniach AV niezgodnych z
systemem exFAT. Przed podłączeniem aparatu do urządzenia należy
upewnić się, że jest ono zgodne z systemem exFAT. W przypadku
podłączenia aparatu do niezgodnego urządzenia może pojawić się monit o
sformatowanie karty. W żadnym wypadku nie wolno formatować karty w
odpowiedzi na ten monit, gdyż w przeciwnym razie zostaną usunięte
wszystkie dane z karty. (exFAT to system plików wykorzystywany na
kartach pamięci SDXC.)
Przygotowanie aparatu
x Wyjmowanie karty pamięci
Otworzyć pokrywę, upewnić się, że
lampka aktywności nie jest
podświetlona, i raz nacisnąć kartę
pamięci.
Lampka aktywności
Uwagi
• Gdy podświetlona jest lampka aktywności, nie wyjmować karty pamięci i
akumulatora, ani nie wyłączać zasilania. Dane mogą ulec uszkodzeniu.
• Przed podłączeniem lub odłączeniem lampy błyskowej należy ustawić
przełącznik zasilania aparatu w pozycji OFF.
Mocowanie lampy błyskowej
Jeżeli w trakcie fotografowania ma być używana lampa błyskowa, należy
ją zamocować (w zestawie).
Podniesienie lampy błyskowej włącza ją, a opuszczenie - wyłącza.
Przed podłączeniem lub odłączeniem lampy błyskowej należy ustawić
przełącznik zasilania aparatu w pozycji OFF.
PL
18
należy podłączyć do
1 Lampę
złącza akcesoriów aparatu.
Przygotowanie aparatu
2 Unieruchomić lampę dokręceniem śruby.
uzyskać błysk, należy
3 Aby
najpierw podnieść lampę.
• Ustawienie domyślne to [Auto
błysk]. Informacje dotyczące
zmiany tego ustawienia znajdują
się na stronie 40.
• Jeżeli lampa nie będzie
wykorzystywana, należy ją
opuścić.
Uwagi
• Lampa jest zasilana z aparatu. W trakcie ładowania lampy na monitorze
LCD miga wskaźnik
. Gdy wspomniany symbol miga, nie można nacisnąć
spustu migawki.
• Lampę należy wetknąć do oporu do inteligentnego gniazda osprzętu aparatu
i unieruchomić, dokręcając śrubę. Upewnić się, że lampa błyskowa jest
dobrze przymocowana do aparatu.
z Przenoszenie lampy błyskowej
Wygodnie jest przypiąć futerał lampy do
paska na ramię.
Nieużywaną lampę błyskową należy
przechowywać w futerale zabezpieczającym
przed uszkodzeniem.
PL
19
Włączanie aparatu i ustawianie daty
Po pierwszym włączeniu aparatu pojawi się ekran ustawiania daty i
godziny.
przełącznik zasilania
1 Ustawić
w pozycji ON w celu
włączenia aparatu.
Przygotowanie aparatu
Pojawi się ekran ustawiania daty i
godziny.
• Aby wyłączyć aparat, ustawić
przełącznik zasilania w pozycji
OFF.
celu zatwierdzenia
2W
nacisnąć środkową sekcję
pokrętła regulacyjnego [OK].
region naciskając
3 Wybrać
prawą bądź lewą sekcję
pokrętła regulacyjnego, po
czym nacisnąć sekcję
środkową.
PL
20
lewą lub prawą
4 Naciskając
sekcję pokrętła
regulacyjnego, wybrać
odpowiednie pole, po czym
naciskając górną lub dolną
sekcję albo obracając
pokrętłem regulacyjnym,
ustawić wartość numeryczną.
Przygotowanie aparatu
Zmiana czasu: Włączanie lub
wyłączanie automatycznej zmiany
czasu na letni lub zimowy.
Format daty: Wybór formatu
wyświetlania daty.
• Północ to 12:00 AM, a południe 12:00 PM.
czynność opisaną w punkcie 4 ustawić
5 Powtarzając
pozostałe pozycje, a następnie nacisnąć środkową sekcję
pokrętła regulacyjnego.
Uwaga
• W opisywanym aparacie nie ma możliwości nakładania daty na zdjęcia.
Korzystając z programu „PMB” z płyty CD-ROM (w zestawie), można
zapisywać i drukować zdjęcia z datą. Więcej informacji zawiera „PMB –
pomoc” (strona 60).
x Zmiana ustawienia daty i godziny/Sprawdzanie
aktualnego ustawienia zegara
Nacisnąć [Menu], po czym wybrać kolejno: [Ustawienia] t
[Ust.daty/czasu] (strona 27, 54).
x Pamiętanie ustawienia daty i godziny
Wbudowany akumulator opisywanego aparatu umożliwia pamiętanie
daty, godziny i innych ustawień niezależnie od tego, czy zasilanie jest
włączone lub nie, albo akumulator włożony lub nie. Szczegółowe
informacje na stronie 76.
PL
21
Opanowanie podstawowych operacji
Fotografowanie
W trybie
(Inteligentna auto) w aparacie przeprowadzana jest
analiza obiektu, która umożliwia fotografowanie z optymalnymi
ustawieniami.
przełącznik zasilania w pozycji ON w celu
1 Ustawić
włączenia aparatu.
aparat na obiekt.
2 Skierować
Po rozpoznaniu ujęcia przez aparat
Opanowanie podstawowych operacji
na monitorze LCD pojawi się
symbol rozpoznanego ujęcia i
pomoc. (Nocny widok),
(Noc.wid.-statyw),
(Nocny
portret), (Pod światło),
(Portret pod światło),
(Portret),
(Krajobraz) lub
(Makro).
Symbol rozpoznanego
ujęcia i pomoc
przypadku obiektywu o
3W
zmiennej ogniskowej należy
obrócić pierścień zoomu, a
dopiero potem przystąpić do
robienia zdjęcia.
Pierścień
zoomu
PL
22
spust migawki do
4 Nacisnąć
połowy, aby ustawić ostrość.
Po potwierdzeniu ostrości
rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zostanie podświetlony wskaźnik
z.
Opanowanie podstawowych operacji
Wskaźnik ostrości
5 Nacisnąć spust migawki do oporu, aby wykonać zdjęcie.
Nagrywanie filmów
przełącznik zasilania w pozycji ON w celu
1 Ustawić
włączenia aparatu.
2 Skierować aparat na obiekt.
przycisk MOVIE,
3 Nacisnąć
aby rozpocząć nagrywanie.
Ostrość i jasność regulowane są
automatycznie.
Naciśnięcie spustu migawki do
połowy w trakcie nagrywania
pozwala szybciej ustawić ostrość.
Przycisk MOVIE
naciśnięcie przycisku MOVIE kończy operację
4 Ponowne
nagrywania.
PL
23
Uwagi
• Podczas nagrywania filmu mogą być również rejestrowane dźwięki
towarzyszące pracy aparatu oraz odgłosy mechanizmu obiektywu.
Nagrywanie dźwięku można wyłączyć wybierając kolejno: [Menu] t
[Ustawienia] t [Nagr. dźwięku filmu] t [WYŁ.] (strona 27, 53).
• Czas ciągłego nagrywania filmu zależy od temperatury otoczenia i od stanu
aparatu.
• W przypadku wzrostu temperatury aparatu, na przykład w trybie ciągłego
filmowania, może pojawić się komunikat „Aparat przegrzany. Pozwól mu
ostygnąć.”. W takich przypadkach należy aparat wyłączyć i zaczekać, aż
będzie ponownie gotowy do rejestrowania obrazów.
Opanowanie podstawowych operacji
Odtwarzanie obrazów
przycisk
1 Nacisnąć
(odtwarzanie).
Na monitorze LCD jest
wyświetlane ostatnio
zarejestrowane zdjęcie.
Przycisk
x Wybór obrazu
Obrócić pokrętłem regulacyjnym.
x Odtwarzanie filmów
trybie odtwarzania
1W
nacisnąć
(Indeks obrazów)
na pokrętle regulacyjnym.
Zostanie wyświetlonych sześć
obrazów.
PL
24
(odtwarzanie)
kilkakrotnie lewą
2 Nacisnąć
sekcję pokrętła
regulacyjnego, aby wybrać
(film), po czym nacisnąć
sekcję środkową.
Aby wrócić do wyświetlania zdjęć,
wystarczy wybrać
(zdjęcie)
(strona 46).
pokrętłem regulacyjnym, wybrać odpowiedni
3 Obracając
film, po czym nacisnąć sekcję środkową.
Obsługa pokrętła regulacyjnego
Wstrzymanie/wznowienie
odtwarzania
Nacisnąć środkową sekcję.
Przewijanie do przodu
Nacisnąć prawą sekcję lub obrócić zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
Przewijanie do tyłu
Nacisnąć lewą sekcję lub obrócić
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Regulacja poziomu głośności
Nacisnąć dolną sekcję t górna/dolna
sekcja.
Opanowanie podstawowych operacji
Podczas odtwarzania filmów
Usuwanie obrazów
Można usunąć aktualnie wyświetlany obraz.
odpowiedni obraz
1 Wyświetlić
i nacisnąć [Kasuj].
[Kasuj]
PL
25
celu zatwierdzenia
2W
nacisnąć środkową sekcję
pokrętła regulacyjnego [OK].
Aby przerwać operację, wystarczy
nacisnąć [Anuluj].
[Anuluj]
[OK]
Opanowanie podstawowych operacji
z Usuwanie grupy obrazów
Wybrać kolejno [Menu] t [Odtwarzanie] t [Kasuj], aby zaznaczyć i
usunąć jednocześnie kilka wybranych obrazów.
PL
26
Korzystanie z pokrętła regulacyjnego i
przycisków programowalnych
Pokrętło regulacyjne i przyciski programowalne służą do uruchamiania
różnych funkcji aparatu.
x Pokrętło regulacyjne
Opanowanie podstawowych operacji
Podczas fotografowania do pokrętła regulacyjnego przypisane są funkcje
DISP (Wyświetlane dane) i
(Kompens.eksp.). Podczas odtwarzania
do pokrętła regulacyjnego przypisane są funkcje DISP (Wyświetlane
dane) i
(Indeks obrazów).
Obracanie pokrętłem regulacyjnym lub naciskanie jego prawej/lewej/
górnej/dolnej sekcji zgodnie z informacją wyświetlaną na ekranie
pozwala wybierać ustawiane parametry. Zatwierdzenie wyboru odbywa
się przez naciśnięcie środkowej sekcji pokrętła regulacyjnego.
Strzałka oznacza, że pokrętło
regulacyjne można obrócić.
Po wyświetleniu odpowiednich
opcji na ekranie można je
przeglądać obracając pokrętłem
regulacyjnym lub naciskając jego
górną/dolną/lewą/prawą sekcję.
Naciśnięcie sekcji środkowej
zatwierdza wybór.
PL
27
x Przyciski programowalne
Przyciski programowalne pełnią różne funkcje w zależności od
kontekstu ich użycia.
Na ekranie wyświetlane są role (funkcje) przypisane poszczególnym
przyciskom programowalnym.
W celu użycia funkcji podanej w górnym prawym rogu ekranu należy
nacisnąć przycisk programowalny A. W celu użycia funkcji podanej w
dolnym prawym rogu ekranu należy nacisnąć przycisk programowalny
B. W celu użycia funkcji podanej w środku należy nacisnąć środkową
sekcję pokrętła regulacyjnego (przycisk programowalny C).
W niniejszej instrukcji przyciski programowalne są identyfikowane za
pomocą ikony lub funkcji wyświetlanej na ekranie.
Opanowanie podstawowych operacji
A
C
B
PL
28
W takim przypadku przycisk
programowalny A działa jak
przycisk [Menu], a przycisk
programowalny B jak
przycisk [Wskaz. dot. fot.].
Przycisk programowalny C
działa jak przycisk [Tryb
fotograf.].
Korzystanie z funkcji pomocy w aparacie
W aparacie dostępne są różne „Informacje pomocnicze” objaśniające
działanie poszczególnych funkcji oraz „Wskazówki dotyczące
fotografowania” z poradami, jak lepiej robić zdjęcia. Korzystanie z tych
informacji pomocniczych pozwala lepiej wykorzystać możliwości aparatu.
x Informacje pomocnicze
Informacje pomocnicze są wyświetlane w aparacie w celu objaśnienia
wybranej funkcji, w przypadku zmiany ustawienia itp.
Informacje pomocnicze można ukryć wybierając kolejno: [Menu] t
[Ustawienia] t [Ekran Pomocy] t [WYŁ.].
Opanowanie podstawowych operacji
x Wskazówki dotyczące fotografowania
Aparat wyświetla wskazówki dotyczące fotografowania w zależności od
wybranego trybu fotografowania.
1 Po wyświetleniu [Wskaz. dot. fot.] w prawym dolnym rogu ekranu
należy nacisnąć przycisk w prawym dolnym rogu (strona 28).
Automatycznie pojawi się wskazówka dotycząca fotografowania dla
bieżącego obiektu.
[Wskaz. dot. fot.]
2 Nacisnąć lewą lub prawą sekcję pokrętła regulacyjnego i wyszukać
odpowiednią wskazówkę dotyczącą fotografowania.
• Obracając pokrętłem regulacyjnym, przewinąć tekst w górę i w dół.
z Dostęp do wszystkich wskazówek dotyczących
fotografowania
Istnieje możliwość przeglądania wszystkich dostępnych w aparacie
wskazówek dotyczących fotografowania z poziomu menu.
1[Menu] t [Aparat] t [Wskaz. dot. fotograf.].
2Wyszukać odpowiednie wskazówki dotyczące fotografowania.
Dostęp do wskazówki można uzyskać z poziomu opcji [Spis treści].
PL
29
Korzystanie z funkcji nagrywania
Ustawianie funkcji z użyciem Kreatywności
fotograf.
Aparat można obsługiwać w sposób intuicyjny dzięki funkcji
Kreatywność fotograf., ponieważ ekran jest lepiej zaprojektowany pod
kątem operacji intuicyjnych, niż zwykły ekran. Rejestrowanie obrazów
obiektu jest prostsze i łatwiej uzyskać kreatywne ujęcia.
[Menu], po czym
1 Nacisnąć
wybrać kolejno: [Tryb
fotograf.] t
auto).
(Inteligentna
[Menu]
środkową sekcję
2 Nacisnąć
pokrętła regulacyjnego.
Pojawi się ekran Kreatywność
fotograf.
Pokrętło regulacyjne
pokrętłem regulacyjnym, wybrać parametr do
3 Obracając
regulacji, a następnie nacisnąć środkową sekcję pokrętła
regulacyjnego.
(Nieo. tło): Regulacja rozmycia tła.
(Efekt wizualny): Wybór właściwego filtra efektowego podczas
fotografowania.
(Efekt gładkiej skóry): Regulacja poziomu Efektu gładkiej
skóry.
(Samowyzw/Zdj. seryjne): Ustawianie 10-sekundowego
opóźnienia samowyzwalacza/Wykonywanie szybkich zdjęć
seryjnych.
(Jaskrawość): Regulacja intensywności.
(Kolor): Regulacja kolorystyki.
(Jasność): Regulacja jasności.
PL
30
pokrętłem regulacyjnym, wybrać właściwe
4 Obracając
ustawienie, a następnie nacisnąć środkową sekcję
pokrętła regulacyjnego.
Ekran zmieni się w ekran Kreatywność fotograf.
Aby połączyć różne funkcje, należy wykonać czynności opisane w
punktach 2 – 4.
Uwaga
• Funkcja Kreatywność fotograf. jest dostępna tylko w przypadku obiektywu
z mocowaniem E.
z Odtwarzanie w trybie Kreatywność fotograf
Korzystanie z funkcji nagrywania
Naciśnięcie przycisku
w trybie Kreatywność fotograf. uruchamia tryb
odtwarzania Kreatywność fotograf. Naciśnięcie [Wstecz] przywraca tryb
rejestrowania obrazów przy tym samym ustawieniu.
x Łatwe uzyskiwanie nieostrego tła (Sterowanie
rozmyciem tła)
1 Wybrać
(Nieo. tło) (strona 30).
odpowiedni poziom
2 Uzyskać
rozmycia obracając
pokrętłem regulacyjnym.
: Obrót zgodnie z ruchem
wskazówek zegara poprawia
ostrość
: Obrót przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara zwiększa
rozmycie.
Aby przywrócić pierwotny stan,
wystarczy nacisnąć przycisk
[Anuluj].
• Istnieje możliwość nagrywania
filmu z uwzględnieniem efektu
rozmycia.
PL
31
Uwaga
• Przy pewnych odległościach od obiektu i w przypadku niektórych
obiektywów efekt rozmycia może być niezauważalny.
z Aby uzyskać lepszy efekt funkcji Nieo. tło, należy:
• Przesunąć się bliżej obiektu.
• Zwiększyć odległość między obiektem a tłem.
PL
32
x Efekt wizualny
1 Wybrać
(Efekt wizualny) (strona 30).
pokrętłem regulacyjnym, wybrać właściwy
2 Obracając
efekt, a następnie nacisnąć środkową sekcję pokrętła
regulacyjnego.
Korzystanie z funkcji nagrywania
(Posteryzacja (kolor)): Tworzenie wysokiego kontrastu i
abstrakcyjnego wyglądu dzięki silnemu uwydatnieniu kolorów
podstawowych.
(Posteryzacja (cz-b)): Tworzenie wysokiego kontrastu i
abstrakcyjnego wyglądu w trybie biało-czarnym.
(Kolor pop): Tworzenie żywych barw dzięki uwydatnieniu
odcieni kolorów.
(Zdjęcie retro): Tworzenie wrażenia starego zdjęcia dzięki
zastosowaniu odcieni sepii i przygaszonego kontrastu.
(Kolor częściowy): Tworzenie obrazu z
zachowanym określonym kolorem i pozostałymi barwami
przekształconymi w czerń i biel.
(High-key): Tworzenie obrazu o wskazanej atmosferze:
jaskrawy, przezroczysty, eteryczny, delikatny, miękki.
(Czarno-biały duży kontrast): Tworzenie obrazu o wysokim
kontraście w trybie biało-czarnym.
(Aparat zabawka): Tworzenie wrażenia zdjęcia z aparatu
zabawki z ciemniejszymi narożnikami i wyrazistymi barwami.
PL
33
Regulacja jasności zdjęć (Kompensacja
ekspozycji)
Istnieje możliwość regulacji ekspozycji co 1/3 EV w zakresie –2,0 EV do +2,0 EV.
1 Nacisnąć
(Kompens.eksp.) na pokrętle
regulacyjnym.
pokrętłem regulacyjnym, wybrać odpowiednią
2 Obracając
wartość, po czym nacisnąć sekcję środkową.
Gdy zdjęcie jest zbyt jasne, należy przesunąć ustawienie
[Kompens.eksp.] w kierunku –.
Gdy zdjęcie jest zbyt ciemne, należy przesunąć ustawienie
[Kompens.eksp.] w kierunku +.
Zmiana wyświetlanych informacji (DISP)
DISP (Wyświetlane
1 Nacisnąć
dane) na pokrętle
regulacyjnym.
2 Naciskając kilkakrotnie DISP, wybrać właściwy tryb.
PL
34
Podczas fotografowania lub filmowania
Wyśw. inf. pod.: Wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące
fotografowania lub filmowania. Czas otwarcia migawki i wartość
przysłony przedstawiane są w postaci graficznej, za wyjątkiem
przypadku gdy [Tryb fotograf.] jest ustawiony na [Inteligentna auto]
lub [Rozległa panorama].
Wyśw. inn. inf.: Podawane są informacje dotyczące zapisu.
Brak informacji: Informacje dotyczące zapisu nie są wyświetlane.
Podczas odtwarzania
Wyśw. inn. inf.: Podawane są informacje dotyczące zapisu.
Histogram: Oprócz informacji dotyczących zapisu, w postaci
graficznej wyświetlany jest rozkład luminancji.
Brak informacji: Informacje dotyczące zapisu nie są wyświetlane.
Rejestrowanie obrazów w różnych trybach
pracy
1 Nacisnąć [Menu].
[Menu]
regulacyjnym wybrać [Tryb fotograf.] t
2 Pokrętłem
odpowiedni tryb, po czym nacisnąć sekcję środkową.
Korzystanie z funkcji nagrywania
(Inteligentna auto): W aparacie przeprowadzana jest ocena
obiektu i wprowadzane są optymalne ustawienia.
SCN (Wybór sceny): Zdjęcia są wykonywane przy zadanych
wcześniej ustawieniach dobranych do obiektu lub warunków.
(Efekt wizualny): Fotografowanie z wybranymi efektami w celu
oddania niezwykłej atmosfery.
(Korekcja drgań): Redukcja drgań aparatu podczas robienia
zdjęć w pomieszczeniu przy słabym oświetleniu lub fotografowania
w trybie teleobiektywu.
(Rozległa panorama): Fotografowanie w trybie panoramicznym.
(Rozległa panorama 3D): Wykonywanie panoramicznych zdjęć
3D do odtwarzania na ekranie telewizora zgodnego z funkcją 3D.
M (Ekspozycji ręcznej): Możliwa regulacja przysłony oraz czasu
otwarcia migawki.
S (Priorytet migawki): Możliwa regulacja czasu otwarcia migawki w
celu utrwalenia ruchu obiektu.
A (Priorytet przysłony): Możliwa regulacja głębi ostrości lub
rozmycie tła.
P (Program Auto): Automatyczne fotografowanie z doborem
niestandardowych ustawień za wyjątkiem ekspozycji (przysłony i
czasu otwarcia migawki).
PL
35
x Wybór sceny
1 Wybrać SCN (Wybór sceny) (strona 35).
pokrętłem regulacyjnym, wybrać odpowiedni
2 Obracając
tryb, po czym nacisnąć sekcję środkową.
(Portret): Rozmycie tła i wyostrzenie fotografowanego obiektu.
Delikatne uwydatnienie odcieni skóry.
(Krajobraz): Do zdjęć krajobrazu z zachowaniem ostrości obrazu
i żywych kolorów w całym zakresie.
(Makro): Do zdjęć obiektów w zbliżeniu, na przykład kwiatów,
owadów, potraw bądź niewielkich przedmiotów.
(Sporty): Poruszający się obiekt jest fotografowany z krótkim
czasem otwarcia migawki, aby wyglądał jakby był nieruchomy.
Aparat wykonuje zdjęcia w sposób ciągły, aż do momentu
zwolnienia spustu migawki.
(Zachód słońca): Zapewnia pięknie oddaną czerwień na
zdjęciach zachodzącego słońca.
(Nocny portret): Do robienia zdjęć portretowych nocą.
Zamocować lampę błyskową i włączyć ją.
(Nocny widok): Do ujęć nocnych z zachowaniem atmosfery
ciemności otoczenia.
(Z ręki o zmierzchu): Do ujęć nocnych bez użycia statywu przy
mniejszym poziomie szumu i rozmyć. Wykonywana jest seria zdjęć,
które są później poddawane obróbce w celu ograniczenia rozmycia
obrazu, widocznych poruszeń i szumów.
x Korekcja drgań
Funkcja ta jest przydatna przy robieniu zdjęć w pomieszczeniu bez
użycia lampy błyskowej, gdy istotne jest zmniejszenie rozmycia obrazu
obiektu.
1 Wybrać
(Korekcja drgań) (strona 35).
zdjęcie, naciskając spust migawki.
2 Zrobić
Aparat łączy w jedno zdjęcie sześć zdjęć zrobionych przy wysokiej
czułości, aby zredukować wpływ drgań aparatu i równocześnie
wyeliminować szum.
PL
36
x Rozległa panorama/Rozległa panorama 3D
W trakcie przesuwania aparatu wykonywanych jest kilka zdjęć, które
następnie są składane w jedno zdjęcie panoramiczne.
(Rozległa panorama) lub
1 Wybrać
panorama 3D) (strona 35).
(Rozległa
należy skierować na
2 Aparat
krawędź obiektu, po czym
nacisnąć do oporu spust
migawki.
Korzystanie z funkcji nagrywania
Ten fragment nie zostanie
utrwalony.
do końca obraz
3 Wykadrować
w aparacie korzystając z
paska pomocniczego
wyświetlanego na monitorze
LCD.
Pasek pomocniczy
Uwaga
• Ciągłe klikanie migawki, aż do momentu zakończenia fotografowania,
sygnalizuje, że aparat przez cały czas robi zdjęcia w trakcie rejestrowania
obrazu w trybie [Rozległa panorama].
PL
37
z Odtwarzanie zdjęć panoramicznych z przewijaniem
Zdjęcia panoramiczne można obejrzeć w całości przewijając je od
początku do końca. W tym celu w trakcie wyświetlania zdjęcia
panoramicznego należy nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego.
Ponowne naciśnięcie wstrzymuje tę operację.
Wskazuje wyświetlany
fragment całego zdjęcia
panoramicznego.
• Zdjęcia panoramiczne można odtwarzać z
poziomu dołączonego oprogramowania
„PMB”. (strona 60).
• Mogą wystąpić problemy z prawidłowym
wyświetlaniem lub przewijaniem zdjęć
panoramicznych zarejestrowanych innymi
aparatami.
x Priorytet migawki
Ruch poruszającego się obiektu można zobrazować na różne sposoby
zmieniając czas otwarcia migawki. Można na przykład próbować
uchwycić moment ruchu ustawiając krótki czas otwarcia migawki, albo
uzyskać ślad obiektu na zdjęciu ustawiając długi czas otwarcia migawki.
1 Wybrać S (Priorytet migawki) (strona 35).
pokrętłem regulacyjnym, wybrać odpowiednią
2 Obracając
wartość, po czym nacisnąć sekcję środkową.
PL
38
z Czas otwarcia migawki
Przy zastosowaniu krótszego czasu otwarcia
migawki poruszające się obiekty (biegnąca
osoba, samochody, czy kropelki wody
morskiej w powietrzu) wyglądają, jakby był
nieruchome.
Przy zastosowaniu dłuższego czasu otwarcia
migawki można uchwycić obraz ze śladem
poruszającego się obiektu, który nadaje
zdjęciu bardziej naturalny i dynamiczny
charakter.
Korzystanie z funkcji nagrywania
x Priorytet przysłony
Istnieje możliwość regulacji głębi ostrości lub rozmycia tła.
1 Wybrać A (Priorytet przysłony) (strona 35).
pokrętłem regulacyjnym, wybrać odpowiednią
2 Obracając
wartość, po czym nacisnąć sekcję środkową.
• Istnieje możliwość nagrywania filmu z uwzględnieniem preselekcji
przysłony.
PL
39
Wybór trybu błysku
1 Zamocować lampę błyskową i podnieść ją (strona 18).
2 Nacisnąć [Menu].
[Menu]
regulacyjnym wybrać [Aparat] t [Tryb błysku],
3 Pokrętłem
po czym nacisnąć sekcję środkową.
pokrętłem regulacyjnym, wybrać odpowiedni
4 Obracając
tryb, po czym nacisnąć sekcję środkową.
(Lampa błys. wył.): Błysk nie jest wyzwalany nawet po
podniesieniu lampy błyskowej.
(Auto błysk): Błyska, gdy jest ciemno lub w przypadku
fotografowania pod światło.
(Bł.wypełniający): Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu migawki.
(Synch.dł.czas.): Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu
migawki. Fotografowanie w trybie synchronizacji z długimi czasami
otwarcia migawki umożliwia uchwycenie wyraźnego obrazu
zarówno obiektu, jak i tła.
(Bł. zamykający): Błyska tuż przed zakończeniem ekspozycji
przy każdorazowym wyzwoleniu migawki. Można uchwycić obraz ze
śladem poruszającego się obiektu, który nadaje zdjęciu bardziej
naturalny charakter.
• Dostępne opcje trybu lampy błyskowej zależą od trybu
fotografowania (strona 57).
Zasięg błysku
Zasięg wbudowanej lampy błyskowej zależy od czułości ISO i wartości
przysłony.
PL
40
F2.8
F3.5
F5.6
ISO200
1 – 3,5 m
1 – 2,8 m
1 – 1,8 m
ISO1600
2,8 – 10 m
2,3 – 8 m
1,4 – 5 m
Korzystanie z samowyzwalacza
1 Nacisnąć [Menu].
[Menu]
regulacyjnym wybrać [Aparat] t [Tryb pracy]
2 Pokrętłem
t [Samowyzw].
[Opcja], po czym obracając pokrętłem
3 Nacisnąć
regulacyjnym, wybrać odpowiedni tryb, i nacisnąć sekcję
Korzystanie z funkcji nagrywania
środkową.
(Samowyzwalacz: 10 s): Ustawianie 10-sekundowego
opóźnienia samowyzwalacza. Tryb zalecany, gdy osoba
fotografująca chce znaleźć się na zdjęciu.
Po naciśnięciu spustu migawki zacznie migać lampka
samowyzwalacza, a przed zadziałaniem migawki będzie słychać
sygnał dźwiękowy.
(Samowyzwalacz: 2 s): Ustawianie 2-sekundowego opóźnienia
samowyzwalacza. Można zapobiec rozmyciu spowodowanym
poruszeniem aparatu w momencie naciskania spustu migawki.
• Aby anulować samowyzwalacz, wystarczy w pozycji [Tryb pracy]
ustawić opcję [Zdj.pojedyncze].
Zdjęcia seryjne
Po naciśnięciu spustu migawki aż do momentu jego zwolnienia aparat
wykonuje zdjęcia seryjne.
1 Nacisnąć [Menu].
[Menu]
PL
41
regulacyjnym wybrać [Aparat] t [Tryb pracy]
2 Pokrętłem
t [Zdj. seryjne], po czym nacisnąć sekcję środkową.
z Zdjęcia seryjne wykonywane z większą
częstotliwością
Aby uzyskać więcej zdjęć seryjnych (maks. 5,5 zdjęcia na sekundę),
wystarczy wybrać opcję
(Zdj.ser.pier.czas.) w pozycji Tryb pracy.
Ustawienia ostrości i ekspozycji dla pierwszego zdjęcia są wykorzystywane
przy wykonywaniu kolejnych zdjęć.
PL
42
Wybór rozmiaru obrazu
Rozmiar obrazu decyduje o rozmiarze pliku obrazu zapisywanego
podczas rejestrowania obrazu.
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie widocznych
na zdjęciu wydrukowanym na papierze dużego formatu. Im mniejszy
rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można zarejestrować.
W przypadku filmów, im większy rozmiar obrazu, tym wyższa jest jakość
obrazu.
1 Nacisnąć [Menu].
Korzystanie z funkcji nagrywania
[Menu]
regulacyjnym wybrać [Rozm. Obrazu] t
2 Pokrętłem
[Rozm. Obrazu], po czym nacisnąć sekcję środkową.
pokrętłem regulacyjnym, wybrać odpowiedni
3 Obracając
tryb, po czym nacisnąć sekcję środkową.
Zdjęcie
Gdy [Format obrazu] wynosi 3:2
Wskazówki praktyczne
(L: 16M)
4912 × 3264 pikseli W przypadku odbitek
maksymalnie w formacie A3+
(M: 8,4M)
3568 × 2368 pikseli W przypadku odbitek
maksymalnie w formacie A4
(S: 4,0M)
2448 × 1624 pikseli W przypadku odbitek
maksymalnie w formacie L/2L
Gdy [Format obrazu] wynosi 16:9
(L: 14M)
Wskazówki praktyczne
4912 × 2760 pikseli Do odtwarzania na telewizorach
wysokiej rozdzielczości
(M: 7,1M) 3568 × 2000 pikseli
(S: 3,4M)
2448 × 1376 pikseli
PL
43
Rozległa panorama 3D
(16:9)
Rejestrowanie obrazów w rozmiarze
dostosowanym do telewizora wysokiej
rozdzielczości.
W poziomie: 1920 × 1080
(Standardowy)
Fotografowanie w standardowym formacie.
W poziomie: 4912 × 1080
(Szeroki)
Fotografowanie w formacie panoramicznym.
W poziomie: 7152 × 1080
Panorama
Rozmiar obrazu zależy od kierunku fotografowania (strona 50).
(Standardowy)
Fotografowanie w standardowym formacie.
W pionie: 3872 × 2160
W poziomie: 8192 × 1856
(Szeroki)
Fotografowanie w formacie panoramicznym.
W pionie: 5536 × 2160
W poziomie: 12416 × 1856
Film
Rozmiar obrazu
Średnia
szybkość
transmisji
Wskazówki praktyczne
1280 × 720
(Wysoka)
9 Mb/s
1280 × 720
(Standard)
6 Mb/s
Zapis z wysoką jakością obrazu do
oglądania na telewizorze wysokiej
rozdzielczości.
VGA (640 × 480) 3 Mb/s
Zapis w rozmiarze przeznaczonym do
nagrań przekazywanych do Internetu.
Uwaga
• W przypadku drukowania zdjęć zarejestrowanych w formacie 16:9 i zdjęć
panoramicznych mogą zostać ucięte obie krawędzie.
PL
44
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Powiększanie odtwarzanego obrazu
(Powiększ)
przycisk
1 Nacisnąć
(Odtwarzanie), aby przełączyć
tryb odtwarzania.
Przycisk
(Odtwarzanie)
zdjęcie, które ma
2 Wyświetlić
być powiększone, a
następnie nacisnąć
[Powiększ] (środkową sekcję
pokrętła regulacyjnego).
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Pokrętło regulacyjne
pokrętłem regulacyjnym, ustawić odpowiednią
3 Obracając
skalę.
fragment, który ma być powiększony, naciskając
4 Wybrać
górną/dolną/prawą/lewą sekcję pokrętła regulacyjnego.
• Aby anulować tę operację, wystarczy nacisnąć [Wyjdź].
PL
45
Wyświetlanie listy obrazów
przycisk
1 Nacisnąć
(Odtwarzanie), aby przełączyć
tryb odtwarzania.
Przycisk
(Odtwarzanie)
(Indeks
2 Nacisnąć
obrazów) na pokrętle
regulacyjnym.
Na jednym ekranie zostanie
wyświetlonych sześć obrazów.
pokrętłem regulacyjnym, wybrać obraz.
3 Obracając
• Aby wrócić do trybu odtwarzania pojedynczego obrazu, wystarczy
zaznaczyć wybrany obraz, po czym nacisnąć środkową sekcję.
z Przełączanie pomiędzy zdjęciem a filmem
Na ekranie indeksu można łatwo
przełączać rodzaj obrazu.
Naciskając kilkakrotnie lewą sekcję
pokrętła regulacyjnego wybrać
(film), po czym
(zdjęcie) lub
nacisnąć sekcję środkową.
Na tym samym ekranie indeksu nie
można wyświetlać zdjęcia i filmu.
PL
46
Oglądanie obrazów na telewizorze
Do wyświetlania na ekranie telewizora obrazów zarejestrowanych
aparatem potrzebny jest kabel HDMI (oddzielnie w sprzedaży) oraz
odbiornik telewizyjny HD wyposażony w gniazdo HDMI.
aparat do
1 Podłączyć
telewizora za pośrednictwem
kabla HDMI (oddzielnie w
sprzedaży).
Do gniazda HDMI
Kabel HDMI
Do gniazda
HDMI
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Uwaga
• Na jednym końcu kabel ma mini-wtyk HDMI (do podłączenia do aparatu),
a na drugim wtyk do podłączenia do posiadanego telewizora.
z Oglądanie obrazów 3D na telewizorze 3D
Istnieje możliwość oglądania obrazów 3D zarejestrowanych opisywanym
aparatem na telewizorze 3D po podłączeniu aparatu do telewizora za
pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży).
Wybrać kolejno: [Menu] t [Odtwarzanie] t [Oglądanie 3D].
• Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej
do odbiornika telewizyjnego.
PL
47
Sprawdzanie dostêpnych funkcji
Lista menu
Po naciśnięciu przycisku [Menu] na ekranie pojawi się sześć pozycji
menu: [Tryb fotograf.], [Aparat], [Rozm. Obrazu], [Jasność/Kolor],
[Odtwarzanie] i [Ustawienia].
Każda z tych pozycji umożliwia ustawianie różnych funkcji. Elementy,
których nie można ustawić w danym kontekście, są wyświetlone w
kolorze szarym.
x Tryb fotograf.
Umożliwia wybór trybu fotografowania, na przykład tryb ekspozycji,
panoramiczny, Wybór sceny.
PL
48
Inteligentna auto
W aparacie przeprowadzana jest ocena obiektu i
wprowadzane są optymalne ustawienia.
Wybór sceny
Zdjęcia są wykonywane przy zadanych wcześniej
ustawieniach dobranych do obiektu lub
warunków.
(Portret/Krajobraz/Makro/Sporty/Zachód słońca/
Nocny portret/Nocny widok/Z ręki o zmierzchu)
Efekt wizualny
Fotografowanie z wybranymi efektami w celu
oddania niezwykłej atmosfery.
(Posteryzacja (kolor)/Posteryzacja (cz-b)/Kolor
pop/Zdjęcie retro/Kolor częściowy/High-key/
Czarno-biały duży kontrast/Aparat zabawka)
Korekcja drgań
Redukcja drgań aparatu podczas robienia zdjęć w
pomieszczeniu przy słabym oświetleniu lub
fotografowania w trybie teleobiektywu.
Rozległa panorama
Fotografowanie w trybie panoramicznym.
Rozległa panorama 3D
Wykonywanie panoramicznych zdjęć 3D do
odtwarzania na ekranie telewizora zgodnego z
funkcją 3D.
Ekspozycji ręcznej
Możliwa regulacja przysłony oraz czasu otwarcia
migawki.
Priorytet migawki
Możliwa regulacja czasu otwarcia migawki w celu
utrwalenia ruchu obiektu.
Priorytet przysłony
Możliwa regulacja głębi ostrości lub rozmycie tła.
Program Auto
Automatyczne fotografowanie z doborem
niestandardowych ustawień za wyjątkiem
ekspozycji (czasu otwarcia migawki i przysłony).
x Aparat
Ustawianie funkcji fotografowania typu zdjęcia seryjne, samowyzwalacz,
czy lampa błyskowa.
Wybór trybu pracy typu zdjęcia seryjne,
samowyzwalacz, czy bracketing.
(Zdj.pojedyncze/Zdj. seryjne/Zdj.ser.pier.czas./
Samowyzw/Samowyzw. (ser.)/ Bracket: Seryjne)
Tryb błysku
Wybór sposobu wyzwalania błysku.
(Lampa błys. wył./Auto błysk/Bł.wypełniający/
Synch.dł.czas./Bł. zamykający)
Wybór AF/MF
Wybór automatycznego lub ręcznego trybu
ustawiania ostrości.
(Autofokus/Ostrość DMF/Ostrość ręczna)
Obszar autofokusa
Wybór obszaru ostrości.
(Wielopunktowy/Centralny/Elast. punktowy)
Tryb autofokusa
Wybór metody automatycznego ustawiania
ostrości.
(Poj. autofokus/Ciąg. autofokus)
Dokładny zoom cyfr.
Ustawianie zoomu cyfrowego.
Wykrywanie twarzy
Automatyczne rozpoznawanie twarzy osób i
dobór do nich odpowiednich ustawień ostrości i
ekspozycji.
(WYŁ./Automatyczne/Pr. dziecka/Pr. dorosłego)
Zdjęcie z uśmiechem
Po każdorazowym wykryciu uśmiechu w aparacie
zostaje automatycznie wyzwolona migawka.
(WŁ./WYŁ.)
Wykryw. uśmiechu
Ustawianie czułości wykrywania uśmiechów za
pomocą funkcji Zdjęcie z uśmiechem.
(Szeroki uśmiec./Normal. uśmiec/Lekki uśmiech)
Sprawdzanie dostępnych funkcji
Tryb pracy
PL
49
Efekt gładkiej skóry
Ustawianie poziomu Efektu gładkiej skóry.
(Wysoki/Średni/Niski/WYŁ.)
Wskaz. dot. fotograf.
Dostęp do wszystkich wskazówek dotyczących
fotografowania.
Wyświetlane dane
Zmiana informacji wyświetlanych na ekranie
fotografowania.
(Wyśw. inf. pod./Wyśw. inn. inf./Brak informacji)
x Rozm. Obrazu
Umożliwia ustawianie rozmiaru obrazu, formatu obrazu itp.
Zdjęcie
Rozm. Obrazu
Wybór rozmiaru obrazu.
(3:2: L: 16M/ M: 8,4M/ S: 4,0M
16:9: L: 14M/ M: 7,1M/ S: 3,4M)
Format obrazu
Wybór formatu obrazu.
(3:2/16:9)
Jakość
Wybór formatu kompresji.
(RAW/RAW & JPEG/Wysoka/Standard)
Panorama 3D
Rozm. Obrazu
Wybór rozmiaru panoramicznych zdjęć 3D.
(16:9/Standardowy/Szeroki)
Kierunek panoramy
Wybór kierunku kadrowania podczas robienia
panoramicznych zdjęć 3D.
(W prawo/W lewo)
Panorama
Rozm. Obrazu
Wybór rozmiaru obrazu.
(Standardowy/Szeroki)
Kierunek panoramy
Wybór kierunku kadrowania podczas robienia
zdjęć panoramicznych.
(W prawo/W lewo/W górę/W dół)
Film
Rozm. Obrazu
PL
50
Wybór rozmiaru obrazu.
(1280 × 720 (Wys.)/1280 × 720 (Std.)/VGA)
x Jasność/Kolor
Umożliwia wprowadzanie ustawień jasności, np. tryb pomiaru, oraz
ustawień kolorów, np. balans bieli.
Do kompensacji jasności całego obrazu.
(–2,0 EV do +2,0 EV)
ISO
Ustawianie czułości ISO.
(ISO AUTO/200 - 12800)
Balans bieli
Dostosowanie kolorystyki do warunków
oświetlenia.
(Aut.bal.bieli/Światło dzienne/W cieniu/
Pochmurnie/Żarówka/ Świetlówki/Lampa błysk./
Tmp. kol./Filtr/Niestandard./Nastaw.własne)
Tryb pomiaru
Wybór sposobu pomiaru jasności.
(Wielopunktowy/Centralny/Punktowy)
Korekcja błysku
Regulacja mocy błysku lampy.
(–2,0 EV do +2,0 EV)
DRO/Auto HDR
Automatyczna korekta jasności lub kontrastu.
(WYŁ./Opt. D-Range/Auto HDR)
Strefa twórcza
Wybór metody przetwarzania obrazu.
(Standard/Intensywny/Portret/Krajobraz/Zachód
słońca/Czerń i biel)
Sprawdzanie dostępnych funkcji
Kompens.eksp.
x Odtwarzanie
Umożliwia ustawianie funkcji odtwarzania.
Kasuj
Usuwanie obrazów.
(Wiele obrazów/Wszyst. w kat./Wszyst. z dnia)
Pokaz zdjęć
Automatyczne odtwarzanie obrazów.
(Tryb fotografowania: Powtórz/Interwał/Typ
obrazu)
(Tryb filmowania: Powtórz)
Wybierz zdjęcie/film
Wybór zdjęcia lub filmu do odtworzenia.
(Zdjęcie/Film)
Indeks obrazów
Wybór liczby obrazów wyświetlanych na ekranie
indeksu.
(6 obrazów/12 obrazów)
Wybierz katalog
Wybór folderu ze zdjęciami do odtwarzania.
Wybierz datę
Wybór daty filmów do odtwarzania.
Obróć
Obracanie zdjęć.
PL
51
Chroń
Ochrona lub anulowanie ochrony obrazów.
(Wiele obrazów/Anuluj wsz. zdj./Anuluj wsz.
filmy)
Oglądanie 3D
Funkcja wykorzystywana po podłączeniu do
telewizora zgodnego z funkcją 3D pozwalająca
oglądać obrazy 3D.
Powiększ
Powiększanie obrazu.
Nastaw. głośności
Ustawianie poziomu głośności filmów.
Określ wydruk
Wybór zdjęć do wydruku lub wprowadzanie
ustawień drukowania.
(Ustaw.DPOF/Nadruk daty)
Wyświetlane dane
Zmiana informacji wyświetlanych na ekranie
odtwarzania.
(Wyśw. inn. inf./Histogram/Brak informacji)
x Ustawienia
Umożliwia wprowadzanie bardziej szczegółowych ustawień
fotografowania lub zmianę ustawień aparatu.
Nastawienia nagryw
PL
52
Wspomaganie AF
Ustawianie Wspomagania AF przy
automatycznym ustawianiu ostrości w słabo
oświetlonych miejscach.
(Automatyczne/WYŁ.)
Red.czerw.oczu
Przed zrobieniem zdjęcia z użyciem lampy
błyskowej uruchamiany jest błysk wstępny
eliminujący efekt czerwonych oczu.
(WŁ./WYŁ.)
Auto podgląd
Ustawianie czasu wyświetlania zdjęcia po jego
wykonaniu.
(10 s/5 s/2 s/WYŁ.)
Linia siatki
Włączanie linii siatki pomocnych przy
komponowaniu kadru.
(WŁ./WYŁ.)
Poziom zarysu
Uwydatnienie określonym kolorem zarysu
obszarów z ustawioną ostrością.
(Wysoki/Średni/Niski/WYŁ.)
Kolor zarysu
Ustawianie koloru wykorzystywanego w
przypadku funkcji uwydatniania zarysu.
(Biały/czerwony/żółty)
Histogram
Wyświetlanie histogramu rozkładu luminancji.
(WŁ./WYŁ.)
Wspomaganie MF
Wyświetlanie powiększonego obrazu w
przypadku ręcznego ustawiania ostrości.
(Bez ograniczeń/5 s/2 s/WYŁ.)
Przestrzeń barw
Zmiana zakresu odtwarzanych barw.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Ustawianie kompensacji drgań aparatu.
(WŁ./WYŁ.)
Wyzw.bez obiek.
Ustawianie, czy w przypadku braku obiektywu
migawka ma być wyzwalana, czy nie.
(Aktywne/Nieaktywne)
Red.sz.dł.naśw.
Ustawianie obróbki obrazu z redukcją szumów
przy fotografowaniu z długim czasem ekspozycji.
(WŁ./WYŁ.)
Red.sz.wys.ISO
Ustawianie obróbki obrazu z redukcją szumów
przy fotografowaniu z wysoką czułością ISO.
(Automatyczne/Słaba)
Nagr. dźwięku filmu
Ustawianie dźwięku przy nagrywaniu filmów.
(WŁ./WYŁ.)
Sprawdzanie dostępnych funkcji
Ustawienia przyc. Własne
Ustaw. lewego przyc.
Przypisywanie funkcji lewemu przyciskowi
pokrętła regulacyjnego.
(Tryb fotograf./Wskaz. dot. fot./Tryb pracy/
Wybór AF/MF/Tryb autofokusa/Obszar
autofokusa/Dokładny zoom cyfr./ISO/Balans
bieli/Tryb pomiaru/DRO/Auto HDR/Strefa
twórcza/Tryb błysku/Korekcja błysku/
Wspomaganie MF/Nieustawiono)
Ustaw. praw. przyc.
Przypisywanie funkcji prawemu przyciskowi
pokrętła regulacyjnego.
(Tryb fotograf./Wskaz. dot. fot./Tryb pracy/
Wybór AF/MF/Tryb autofokusa/Obszar
autofokusa/Dokładny zoom cyfr./ISO/Balans
bieli/Tryb pomiaru/DRO/Auto HDR/Strefa
twórcza/Tryb błysku/Korekcja błysku/
Wspomaganie MF/Nieustawiono)
PL
53
Ustaw. przyc. pr. B
Przypisywanie funkcji przyciskowi
programowalnemu B.
(Tryb fotograf./Wskaz. dot. fot./Tryb pracy/
Wybór AF/MF/Tryb autofokusa/Dokładny zoom
cyfr./ISO/Balans bieli/Tryb pomiaru/DRO/Auto
HDR/Strefa twórcza/Tryb błysku/Korekcja
błysku/Wspomaganie MF)
Ustaw. przyc. pr. C
Przypisywanie funkcji przyciskowi
programowalnemu C.
(Tryb fotograf./Własne)
Własne
Ustawianie funkcji niestandardowych przycisku
programowalnego C.
(Tryb pracy/Wybór AF/MF/Tryb autofokusa/
Obszar autofokusa/ISO/Balans bieli/Tryb
pomiaru/DRO/Auto HDR/Strefa twórcza/Tryb
błysku/Nieustawiono)
Główne nastawienia
PL
54
Start menu
Wybór pierwszego wyświetlonego menu z menu
głównego lub ekranu ostatniego menu.
(Główne/Poprzednie)
Brzęczyk
Wybór sygnału dźwiękowego generowanego
podczas obsługi aparatu.
(Dźwięk AF/Głośno/Cicho/WYŁ.)
Język:
Wybór języka używanego na ekranie.
Ust.daty/czasu
Ustawianie daty i godziny.
Nastawia region
Wybór regionu, w którym aparat będzie używany.
Ekran Pomocy
Włączanie i wyłączanie ekranu pomocy.
(WŁ./WYŁ.)
Oszcz.energii
Ustawianie czasu, po którym aparat przełączany
jest do trybu oszczędzania energii.
(30 min./10 min./5 min./1 min.)
Jasność LCD
Ustawianie jasności monitora LCD.
(Automatyczne/Ręczny/Słonecz. dzień)
Kolor wyświetl.
Wybór koloru monitora LCD.
(Czarny/Biały/Niebieski/Różowy)
Szeroki obraz
Wybór metody wyświetlania szerokich obrazów.
(Pełny ekran/Normalna)
Wyświetl.odtw.
Wybór sposobu wyświetlania obrazów w pionie.
(Autom.obrót/Ręczny obrót)
STER.PRZEZ HDMI
Włączanie lub wyłączanie obsługi aparatu z
poziomu pilota telewizora zgodnego z interfejsem
HDMI.
(WŁ./WYŁ.)
Połączenie USB
Wybór sposobu realizacji połączenia USB.
(Pam. masowa/PTP)
Czyszczenie
Możliwość oczyszczenia przetwornika obrazu.
Wersja
Wyświetlanie wersji aparatu i obiektywu.
Tryb demonstracyjny
Określanie, czy pokaz z filmami ma być
wyświetlany, czy nie.
(WŁ./WYŁ.)
Nast.domyślne
Przywracanie w aparacie ustawień fabrycznych.
Karta pamięci — narzędzie
Formatowanie karty pamięci.
Numer pliku
Wybór sposobu przydzielania obrazom numerów
plików.
(Seryjny/Wyzeruj)
Nazwa katalogu
Wybór formatu nazwy folderu.
(Forma standard/Forma daty)
Wybierz kat. fotograf.
Wybór folderu zapisu.
Nowy katalog
Tworzenie nowego folderu.
Odz. bazę dan. obr.
Naprawa pliku bazy danych obrazów, gdy chodzi
o filmy, w przypadku stwierdzenia niezgodności.
Wyś. miej. na karcie
Wyświetlanie pozostałego czasu nagrywania
filmów oraz liczby zdjęć, jakie można zapisać na
karcie pamięci.
Sprawdzanie dostępnych funkcji
Formatuj
Ustawienia Eye-Fi*
Ustaw. przesyłania
Włączanie funkcji przesyłania danych aparatu w
przypadku użycia karty Eye-Fi.
(WŁ./WYŁ.)
* Pojawia się po włożeniu do aparatu karty Eye-Fi (oddzielnie w sprzedaży).
Na pokładzie samolotu nie wolno korzystać z karty Eye-Fi włożonej do
aparatu. Jeżeli w aparacie znajduje się karta Eye-Fi, funkcję [Ustaw.
przesyłania] należy ustawić na [WYŁ.].
Z kart Eye-Fi można korzystać wyłącznie w krajach/regionach, gdzie
zostały zakupione. Kart Eye-Fi należy używać zgodnie z ustawodawstwem
krajów/regionów, gdzie zostały zakupione.
PL
55
Funkcje dostępne w poszczególnych trybach
rejestrowania obrazów
Dostępne funkcje zależą od wybranego trybu rejestrowania.
W poniższej tabeli dostępne funkcje zaznaczono symbolem .
– oznacza, że dana funkcja jest niedostępna.
Niedostępne funkcje są wyświetlane na ekranie w kolorze szarym.
Tryb fotograf.
Inteligentna auto
Kompens.eksp. Samowyzw
Zdj. seryjne
Wykrywanie
twarzy
Zdjęcie z
uśmiechem
–
Rozległa panorama
–
–
–
–
Rozległa panorama
3D
–
–
–
–
Korekcja drgań
Wybór sceny
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Efekt wizualny
Program Auto
Priorytet przysłony
Priorytet migawki
Ekspozycji ręcznej
–
Uwaga
• Dostępność funkcji może być również ograniczona innymi warunkami
oprócz trybu rejestrowania obrazów.
PL
56
Dostępne tryby błysku
Tryby błysku zależą od trybu rejestrowania obrazów i wybranych funkcji.
W poniższej tabeli dostępne funkcje zaznaczono symbolem .
– oznacza, że dana funkcja jest niedostępna.
Niedostępne tryby błysku są wyświetlane na ekranie w kolorze szarym.
Tryb fotograf.
WYŁ.
Auto błysk
Inteligentna auto
Rozległa panorama
Rozległa panorama
3D
Korekcja drgań
Bł.wypełniający Synch.dł.czas. Bł. zamykający
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Wybór sceny
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Program Auto
–
–
Priorytet przysłony
–
–
Priorytet migawki
–
–
Ekspozycji ręcznej
–
–
Efekt wizualny
Sprawdzanie dostępnych funkcji
–
–
–
–
–
Uwagi
• Tryby błysku mogą być również ograniczone innymi warunkami oprócz
trybu rejestrowania obrazów.
• Nawet w przypadku wyboru działającego trybu błysku, lampa błyskowa nie
będzie uruchamiana dopóki nie zostanie podniesiona.
• Opcję [Auto błysk] można wybrać tylko wówczas, gdy [Tryb fotograf.] jest
ustawiony na [Inteligentna auto], [Efekt wizualny] lub w pewnych trybach
[Wybór sceny].
PL
57
Importowanie obrazów do komputera
Instalowanie oprogramowania
Do obróbki zdjęć zarejestrowanych przy użyciu opisywanego aparatu
można wykorzystać poniższe dołączone oprogramowanie:
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR”
„Image Data Lightbox SR”
• „PMB” (Picture Motion Browser) (tylko Windows)
Uwagi
• Zalogować się jako administrator.
• Jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program „PMB” i jego wersja
jest niższa od wersji programu „PMB” na płycie CD-ROM (w zestawie),
należy również zainstalować program „PMB” z płyty CD-ROM (w
zestawie).
x Windows
Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania zdjęć
za pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca
konfiguracja komputera.
System operacyjny Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
(zainstalowany
fabrycznie)
„PMB”
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz lub szybszy
(Do odtwarzania/edycji filmów: Intel Core Duo
1,66 GHz lub szybszy/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz lub
szybszy)
Pamięć: 512 MB lub więcej (Do odtwarzania/edycji
filmów w wysokiej rozdzielczości: 1 GB lub więcej)
Dysk twardy: Miejsce na dysku wymagane do instalacji
— około 500 MB
Monitor: Rozdzielczość ekranu — 1024 × 768 punktów
lub więcej
„Image Data
Procesor/pamięć: Pentium 4 lub szybszy/1 GB lub
Converter SR
więcej
Ver.3”/„Image Data Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej
Lightbox SR”
PL
58
*1 Wersje 64-bitowe i wersja Starter (Edition) nie są obsługiwane.
*2 Wersja Starter (Edition) nie jest obsługiwana.
komputer i włożyć
1 Włączyć
płytę CD-ROM (w zestawie)
do napędu CD-ROM.
Pojawi się ekran menu instalacji.
[Zainstaluj].
2 Kliknąć
• Upewnić się, że zaznaczone są pozycje „Sony Image Data Suite” i
„PMB”, i dalej postępować według instrukcji na ekranie.
• Po pojawieniu się stosownego monitu na ekranie w trakcie tej
procedury, podłączyć aparat do komputera.
• Gdy pojawi się monit o ponowne uruchomienie, należy ponownie
uruchomić komputer, postępując według instrukcji na ekranie.
• W zależności od konfiguracji komputera może zostać
zainstalowany zestaw funkcji DirectX.
zakończeniu instalacji wyjąć płytę CD-ROM.
3 Po
Oprogramowanie zostanie zainstalowane, a na pulpicie pojawią się
ikony skrótów.
Importowanie obrazów do komputera
x Macintosh
Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania zdjęć
za pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca
konfiguracja komputera.
System operacyjny Połączenie USB: Mac OS X (v10.3 do v10.6)
(zainstalowany
„Image Data Converter SR Ver.3”/„Image Data
fabrycznie)
Lightbox SR”: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
„Image Data
Converter SR
Ver.3”/„Image Data
Lightbox SR”
Procesor: seria Power PC G4/G5 (zalecany 1,0 GHz
lub szybszy)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo lub
szybszy
Pamięć:zalecany: 1 GB lub więcej.
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej
PL
59
komputer z systemem Macintosh i włożyć płytę
1 Włączyć
CD-ROM (w zestawie) do napędu CD-ROM.
2 Kliknąć podwójnie ikonę napędu CD-ROM.
plik [IDS_INST.pkg] z folderu [MAC] na ikonę
3 Skopiować
dysku twardego.
kliknąć plik [IDS_INST.pkg] w folderze
4 Podwójnie
docelowym operacji kopiowania.
• Postępować według instrukcji na ekranie, aby przeprowadzić
instalację.
Możliwości dostarczonego oprogramowania
x „PMB”
Program „PMB” pozwala:
• Importować zdjęcia wykonane aparatem i wyświetlać je na
komputerze.
• Porządkować zdjęcia na komputerze na podstawie kalendarza, według
daty zdjęcia, aby móc je przeglądać.
• Drukować lub zapisywać zdjęcia z datą.
Szczegółowe informacje na temat programu „PMB” można znaleźć w
pozycji „PMB – pomoc”.
Aby uruchomić Help, wystarczy po zainstalowaniu kliknąć ikonę
(PMB – pomoc) wyświetlaną na pulpicie. Albo z poziomu menu Start
kliknąć: [Start] t [Wszystkie programy] t [PMB] t [PMB – pomoc].
Informacje pomocnicze do oprogramowania „PMB” (tylko w wersji
angielskiej):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Uwaga
• Program „PMB” nie jest zgodny z komputerami Macintosh.
PL
60
x „Image Data Converter SR”/„Image Data Lightbox
SR”
Program „Image Data Converter SR” umożliwia edycję obrazów
nagranych w trybie RAW z różnymi poprawkami, na przykład krzywej
tonalnej, czy ostrości.
Program „Image Data Lightbox SR” pozwala wyświetlać i porównywać
obrazy RAW/JPEG zarejestrowane opisywanym aparatem.
Szczegółowe informacje na temat programów „Image Data Converter
SR” i „Image Data Lightbox SR” zawiera Help.
Aby uruchomić Help, wystarczy kliknąć [Start] t [Wszystkie programy]
t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR
wer.3] lub [Image Data Lightbox SR].
Informacje pomocnicze do oprogramowania „Sony Image Data Suite”
(tylko w wersji angielskiej):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Importowanie obrazów do komputera
PL
61
Pozosta³e informacje
Sprawdzanie liczby możliwych do
zarejestrowania zdjęć
Po włożeniu do aparatu karty
pamięci i ustawieniu przełącznika
zasilania w pozycji ON na monitorze
LCD zostanie wyświetlona liczba
możliwych do zarejestrowania zdjęć
(jeżeli zdjęcia będą wykonywane z
zachowaniem bieżących ustawień).
Uwagi
• Migająca w kolorze żółtym wartość „0” (liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć) sygnalizuje, że karta pamięci jest zapełniona.
Wymienić kartę pamięci na inną lub skasować obrazy znajdujące się na
aktualnej karcie pamięci (strona 25).
• Migający w kolorze żółtym napis „NO CARD” (liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć) sygnalizuje, że nie włożono karty pamięci. Włożyć
kartę pamięci.
x Liczba zdjęć i czas nagrywania filmów, jakie można
zarejestrować na karcie pamięci
Zdjęcia
W tabeli podano przybliżoną liczbę zdjęć, jakie można zapisać na karcie
pamięci sformatowanej z poziomu opisywanego aparatu. Wartości
ustalono w oparciu o testy przeprowadzone na standardowych kartach
pamięci marki Sony. Wartości te mogą się różnić w zależności od
warunków fotografowania.
Rozmiar obrazu: L 16M
Format obrazu: 3:2*
(Jednostki: obrazy)
Pojemność
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Standard
386
781
1587
3239
6406
Wysoka
270
548
1116
2279
4510
RAW & JPEG
74
154
319
657
1304
RAW
106
220
452
928
1840
Jakość
PL
62
* W przypadku ustawienia opcji [Format obrazu] w pozycji [16:9] można
zarejestrować więcej zdjęć niż podano w powyższej tabeli (oprócz formatu
[RAW]).
Filmy
W poniższej tabeli podano orientacyjne dostępne czasy nagrywania. Są
to łączne czasy dla wszystkich plików filmowych. Jedno nagranie w
zapisie ciągłym może trwać maksymalnie około 29 minut. Maksymalny
rozmiar pliku filmowego wynosi około 2 GB.
(h (godzina), m (minuta), s (sekunda))
Pojemność
2 GB
4 GB
1280 × 720
(Wysoka)
26 m
(20 m)
53 m
(41 m)
1 h 48 m
3 h 37 m
7 h 16 m
(1 h 23 m) (2 h 46 m) (5 h 34 m)
1280 × 720
(Standardowa)
40 m
(26 m)
1 h 20 m
(53 m)
2 h 42 m
5 h 26 m 10 h 54 m
(1 h 48 m) (3 h 37 m) (7 h 16 m)
Rozmiar obrazu
8 GB
16 GB
32 GB
Liczba w ( ) to minimalny czas nagrywania.
Uwaga
Pozostałe informacje
• Czas nagrywania filmów zmienia się, ponieważ w kamerze zastosowano
funkcję VBR (Variable Bit Rate), która automatycznie dostosowuje jakość
obrazu do rejestrowanego ujęcia.
W przypadku nagrywania szybko poruszającego się obiektu, obraz jest
wyraźniejszy, ale czas nagrywania ulega skróceniu z uwagi na wykorzystanie
dużej ilości pamięci.
Czas nagrywania zależy również od warunków nagrywania, rejestrowanego
obiektu i od ustawienia jakości/rozmiaru obrazu.
PL
63
x Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć w
przypadku korzystania z akumulatora
Orientacyjna liczba zdjęć, jakie można zarejestrować aparatem z w pełni
naładowanym akumulatorem (w zestawie), wynosi 400.
W pewnych warunkach eksploatacji rzeczywiste wartości mogą być
niższe.
• Liczba zdjęć jest obliczana przy korzystaniu z w pełni naładowanego
akumulatora i przy poniższych warunkach:
– W temperaturze otoczenia 25 °C.
– ustawienia opcji [Jakość] na [Wysoka].
– ustawienia opcji [Tryb autofokusa] na [Poj. autofokus].
– Zdjęcia są wykonywane co 30 sekund.
– Co drugie zdjęcie wykonywane jest z lampą błyskową (HVL-F7S).
– Co dziesiąte zdjęcie aparat jest wyłączany i włączany.
– Korzystając z akumulatora przez godzinę po tym, jak zgaśnie dioda
CHARGE.
– Korzystając z karty „Memory Stick PRO Duo” marki Sony (oddzielnie w
sprzedaży).
• Metoda pomiaru jest zgodna ze standardem stowarzyszenia CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
PL
64
Wykaz symboli wyświetlanych na monitorze
LCD
Wyświetlane na ekranie symbole sygnalizują stan, w jakim znajduje się aparat.
Wyświetlane na ekranie informacje można zmieniać przy użyciu
pokrętła regulacyjnego DISP (Wyświetlane dane).
Fotografowanie
A
Wskaźnik
Znaczenie
Tryb
P A S M fotografowania
Wybór sceny
Efekt wizualny
Ekran graficzny
Nagrywanie filmów
RAW
RAW+J
FINE STD
Jakość obrazu zdjęć
100
Liczba możliwych
do zarejestrowania
zdjęć
Pozostałe informacje
Odtwarzanie
Rozmiar obrazu/
Format obrazu
zdjęć
Rozmiar obrazu
filmów
PL
65
Wskaźnik
Znaczenie
Karta pamięci/
Przekazywanie
danych
B
Wskaźnik
Znaczenie
Menu
Przyciski
programowalne
Tryb fotograf.
Wskaz. dot.
fot.
123 Min
100%
Dostępny czas
nagrywania filmów
Stan naładowania
akumulatora
C
Wskaźnik
Znaczenie
Tryb błysku/
Red.czerw.oczu
Symbole
rozpoznanego
ujęcia
Tryb pracy
Ładowanie lampy
błyskowej
Wspomaganie AF
Tryb ostrości
Nagrywanie filmów
bez dźwięku
Ostrzeżenie o
drganiach aparatu
±0.0
Korekcja błysku
Ostrzeżenie przed
przegrzaniem
Tryb pomiaru
Plik bazy danych
przepełniony/Błąd
pliku bazy danych
Tryb pola ostrości
Wykrywanie twarzy
Histogram
Efekt gładkiej skóry
101-0012
Numer
odtwarzanego
folderu – pliku
Chroń
PL
66
1
Zlecenie wydruku i
liczba odbitek
ISO
Wskaźnik
Znaczenie
AWB
Balans bieli
Wskaźnik
Wskaźnik przysłony
NAGR. 0:12
Czas nagrywania
filmu (m:s)
2011-1-1
9:30AM
Data/godzina
zarejestrowania
zdjęcia
12/12
Numer zdjęcia/
liczba zdjęć
zapisanych danego
dnia lub w
wybranym folderze
7500K
G9
Strefa twórcza
DRO/Auto HDR
Wskaźnik czułości
wykrywania
uśmiechu
Znaczenie
SteadyShot
Pojawia się, gdy
funkcja HDR nie
zadziałała w
przypadku danego
zdjęcia.
D
Znaczenie
z
Stan ustawienia
ostrości
1/125
Czas otwarcia
migawki
F3.5
Wartość przysłony
±0.0
±0.0
Pozostałe informacje
Wskaźnik
Pomiar ręczny
Kompensacja
ekspozycji
Wskaźnik czasu
otwarcia migawki
PL
67
Więcej informacji o aparacie (Podręcznik α)
„Podręcznik α” ze szczegółowymi objaśnieniami obsługi aparatu
znajduje się na płycie CD-ROM (w zestawie). Można w nim znaleźć
dogłębne wskazówki dotyczące wielu funkcji aparatu.
x W przypadku użytkowników systemu Windows
komputer i włożyć płytę CD-ROM (w zestawie) do
1 Włączyć
napędu CD-ROM.
2 Kliknąć [Podręcznik].
3 Kliknąć [Zainstaluj].
4 Uruchomić „Podręcznik α” z poziomu skrótu na pulpicie.
x W przypadku użytkowników systemu Macintosh
komputer i włożyć płytę CD-ROM (w zestawie) do
1 Włączyć
napędu CD-ROM.
folder [Podręcznik] i skopiować do komputera
2 Zaznaczyć
plik „Podręcznik.pdf” znajdujący się w folderze [PL].
3 Po skopiowaniu kliknąć dwukrotnie „Podręcznik.pdf”.
PL
68
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych
rozwiązań.
1 Wykonać czynności kontrolne opisane na
stronach od 69 do 73. Należy również sięgnąć do
pozycji „Podręcznik α” (PDF).
2 Wyjąć akumulator, odczekać około minuty, włożyć
akumulator ponownie, po czym włączyć aparat.
3 Zresetować ustawienia (strona 55).
4 Należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów
Sony lub autoryzowanym serwisem Sony.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
Pozostałe informacje
• Wkładając akumulator, należy nacisnąć dźwignię blokady brzegiem
akumulatora (strona 13).
• Można używać tylko akumulatora NP-FW50. Upewnić się, że
posiadany akumulator to model NP-FW50.
Nieprawidłowy odczyt wskaźnika stopnia naładowania
akumulatora lub zbyt szybkie wyczerpywanie się akumulatora
przy wskazaniu wystarczającego poziomu.
• Sytuacja taka może wystąpić, gdy aparat jest używany w miejscu o
bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator
(strona 12).
• Akumulator jest zużyty. Wymienić go na nowy.
Nie można włączyć aparatu.
• Włożyć prawidłowo akumulator (strona 13).
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator
(strona 12).
• Akumulator jest zużyty. Wymienić go na nowy.
PL
69
Zasilanie nagle się wyłącza.
• W przypadku zbyt wysokiej temperatury aparatu lub akumulatora
wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy i następuje automatyczne
wyłączenie aparatu z uwagi na jego ochronę.
• Po pewnym okresie bezczynności aparat przełącza się do trybu
oszczędzania energii. Aby anulować funkcję oszczędzania energii,
należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do połowy
spust migawki.
Podczas ładowania akumulatora miga dioda CHARGE.
• Można używać tylko akumulatora NP-FW50. Upewnić się, że
posiadany akumulator to model NP-FW50.
• W przypadku ładowania akumulatora, który nie był używany przez
długi czas, dioda CHARGE może migać.
• Lampka CHARGE może migać na dwa sposoby: szybko (co
0,15 sekundy) lub wolno (co 1,5 sekundy). W przypadku szybkiego
migania, akumulator należy wyjąć, po czym jeszcze raz dobrze włożyć
ten sam akumulator. Ponowne szybkie miganie diody CHARGE
sygnalizuje, że akumulator jest niesprawny. Powolne miganie
sygnalizuje zawieszenie operacji ładowania, ponieważ temperatura
zewnętrzna znalazła się poza dopuszczalnym zakresem temperatur
pracy akumulatora. Operacja ładowania zostanie wznowiona, a dioda
CHARGE zapalona, gdy temperatura zewnętrzna powróci do
dopuszczalnego zakresu. Ładować akumulator w odpowiedniej
temperaturze pomiędzy 10 °C a 30 °C.
Rejestrowanie zdjęć i filmów
Po włączeniu zasilania na monitorze LCD nie są wyświetlane
żadne informacje.
• Po pewnym okresie bezczynności aparat przełącza się do trybu
oszczędzania energii. Aby anulować funkcję oszczędzania energii,
należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do połowy
spust migawki.
Nie można wyzwolić migawki.
PL
70
• Używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik blokady zapisu,
który jest ustawiony w pozycji LOCK. Ustawić przełącznik w pozycji
zapisu.
• Sprawdzić wolne miejsce na karcie pamięci.
• Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
• Obiektyw nie jest prawidłowo założony. Założyć prawidłowo obiektyw
(strona 15).
Nagrywanie długo trwa.
• Włączona jest funkcja redukcji szumów. Nie świadczy to o usterce.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie RAW. Z uwagi na duży rozmiar pliku
danych RAW fotografowanie w trybie RAW może być czasochłonne.
• Funkcja Auto HDR przeprowadza obróbkę obrazu.
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Sprawdzić minimalną odległość ogniskową
obiektywu.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie ręcznego ustawiania ostrości. Ustawić
[Wybór AF/MF] na [Autofokus].
• Światło zastane jest niewystarczające.
• Obiekt może wymagać specjalnego ustawienia ostrości. Użyć funkcji
[Elast. punktowy] lub ręcznego ustawiania ostrości.
Lampa błyskowa nie działa.
• Podnieść lampę błyskową (strona 18).
• Lampa błyskowa nie jest prawidłowo zamocowana. Ponownie
zamocować lampę błyskową (strona 18).
• Z lampy błyskowej nie można korzystać w następujących trybach
fotografowania:
–
–
–
–
–
–
[Bracket: Seryjne]
[Rozległa panorama]
[Rozległa panorama 3D]
[Nocny widok] i [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
[Korekcja drgań]
Nagrywanie filmów
Pozostałe informacje
Na zdjęciach wykonanych z użyciem lampy błyskowej pojawiają
się białe, okrągłe punkciki.
• Cząsteczki zawieszone w powietrzu (kurz, pyłki itp.) odbiły światło lampy
błyskowej i zostały utrwalone na zdjęciu. Nie świadczy to o usterce.
Lampa błyskowa ładuje się zbyt długo.
• Lampa została uruchomiona kilka razy pod rząd w krótkim okresie
czasu. Gdy lampa wykona kilka błysków pod rząd, proces ładowania
może trwać dłużej niż zwykle, aby uniknąć przegrzania lampy.
Zdjęcie zrobione z lampą błyskową jest zbyt ciemne.
• Jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej (odległością,
na którą może dotrzeć błysk), zdjęcie będzie ciemne, ponieważ światło
lampy nie dotarło do obiektu. Zmiana czułości ISO powoduje
równocześnie zmianę zasięgu błysku (strona 40).
PL
71
Data i godzina są rejestrowane nieprawidłowo.
• Ustawić prawidłową datę i godzinę (strona 20).
• Obszar zaznaczony przy użyciu funkcji [Nastawia region] różni się od
faktycznego obszaru. Ustawić właściwy obszar wybierając kolejno:
[Menu] t [Ustawienia] t [Nastawia region].
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy wartość przysłony i/lub
czas otwarcia migawki migają.
• Z uwagi na fakt, że obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, znajduje się
on poza dostępnym zakresem aparatu. Ponownie wyregulować
nastawę.
Zdjęcie jest białawe (zaświetlenie).
Na obrazie pojawia się rozmycie światła (duchy).
• Zdjęcie zostało wykonane przy intensywnym źródle światła i do
obiektywu dotarła nadmierna ilość światła. Korzystając z obiektywu o
zmiennej ogniskowej, należy zakładać osłonę przeciwodblaskową na
obiektyw.
Na rogach zdjęcie jest zbyt ciemne.
• Jeżeli został użyty filtr lub osłona, zdjąć je i wykonać zdjęcie ponownie.
W przypadku nieodpowiedniej grubości filtra i nieprawidłowego
założenia osłony, filtr lub osłona mogą być częściowo widoczne na
zdjęciu. Właściwości optyczne niektórych obiektywów mogą
powodować, że brzegi zdjęcia wychodzą za ciemne (niedostateczna
ilość światła).
Oczy fotografowanych osób mają kolor czerwony.
• Włączyć funkcję Red.czerw.oczu.
• Podejść bliżej obiektu i fotografować go w zasięgu błysku (strona 40),
używając lampy błyskowej.
Na monitorze LCD pojawiają się punkciki, które nie znikają.
• Nie świadczy to o usterce. Punkty te nie będą rejestrowane (strona 74).
Obraz jest rozmyty.
PL
72
• Zdjęcie zostało wykonane w ciemnym miejscu bez lampy błyskowej i w
efekcie jest poruszone. Wskazane jest korzystanie ze statywu lub lampy
błyskowej (strona 18). Funkcje [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór
sceny] (strona 36) oraz [Korekcja drgań] (strona 36) również
skutecznie zmniejszają rozmycie obrazu.
Na monitorze LCD miga wartość ekspozycji.
• Obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny dla zakresu pomiarowego
aparatu.
Przeglądanie obrazów
Obrazów nie można odtworzyć.
• Nazwa folderu/pliku została zmieniona z poziomu komputera.
• Nie można zagwarantować prawidłowego odtworzenia pliku zdjęcia z
poziomu opisywanego aparatu, jeżeli zostało ono poddane obróbce na
komputerze lub wykonane przy użyciu innego modelu aparatu.
• Aparat jest w trybie USB. Usunąć połączenie USB.
Pozostałe informacje
PL
73
Środki ostrożności
Funkcje dostępne w
opisywanym aparacie
Podczas oglądania obrazów 3D
zarejestrowanych opisywanym
aparatem na monitorach
zgodnych z funkcją 3D mogą
wystąpić objawy dyskomfortu,
np.: zmęczenie oczu, nudności lub
uczucie zmęczenia. W trakcie
oglądania obrazów 3D wskazane
są regularne przerwy. Potrzeba
robienia przerw i ich częstotliwość
zależą od indywidualnych
predyspozycji, należy więc ustalić
własną normę postępowania. W
przypadku wystąpienia objawów
chorobowych należy przerwać
oglądanie obrazów 3D i w razie
potrzeby zasięgnąć porady
lekarza. Należy również sięgnąć
do instrukcji obsługi
podłączonego urządzenia lub
wykorzystywanego z aparatem
oprogramowania. Wzrok dziecka
jest bardzo wrażliwy (zwłaszcza w
przypadku dzieci poniżej szóstego
roku życia). Przed zezwoleniem
na oglądanie obrazów 3D należy
zasięgnąć porady specjalisty, np.
pediatry lub okulisty. Należy
upewnić się, że dzieci stosują
powyższe środki ostrożności.
Monitor LCD i obiektyw
• Przy produkcji monitora LCD
korzystano z wysoce precyzyjnej
technologii, dzięki której liczba
sprawnych pikseli wynosi ponad
99,99 %. Na monitorze LCD
mogą się jednak stale pojawiać
bardzo małe czarne i/lub jasne
punkty (białe, czerwone,
niebieskie lub zielone). Punkty
te są normalnym zjawiskiem w
procesie produkcyjnym i nie
mają żadnego wpływu na
obrazy.
Czarne, białe,
czerwone,
niebieskie i
zielone punkty
• Nie należy trzymać aparatu za
monitor LCD.
• W tylnej części monitora LCD
przymocowany jest magnes.
Pomiędzy monitor LCD a
korpus aparatu nie wolno
wkładać żadnych przedmiotów
podatnych na działanie pól
magnetycznych, na przykład
dyskietek lub kart kredytowych.
Magnes
PL
74
• W niskich temperaturach na
monitorze LCD może wystąpić
smużenie obrazu. Nie świadczy
to o usterce. Po włączeniu
aparatu w niskiej temperaturze
monitor LCD może być
chwilowo ciemny.
• Nie naciskać monitora LCD.
Monitor może się odbarwić, co
spowoduje awarię.
• Nie wystawiać aparatu na
bezpośrednie działanie światła
słonecznego. Jeżeli promienie
słoneczne skupią się na
pobliskim obiekcie, może dojść
do pożaru. Jeżeli nie ma
możliwości osłonięcia aparatu
przed bezpośrednim słońcem,
należy założyć przednią
pokrywkę obiektywu.
Korzystanie z obiektywów i
akcesoriów
Złącze akcesoriów
Przed podłączeniem osprzętu, typu
lampa błyskowa, do złącza
akcesoriów lub odłączeniem
osprzętu od złącza akcesoriów
należy ustawić przełącznik
zasilania aparatu w pozycji OFF.
Osprzęt należy wetknąć do oporu
do złącza akcesoriów i
unieruchomić, dokręcając śrubę.
Upewnić się, że osprzęt jest dobrze
przymocowany do aparatu.
• W miejscu, gdzie panują
wysokie temperatury, albo niska
lub wysoka wilgotność
W miejscach typu zaparkowany
na słońcu samochód, korpus
aparatu może ulec deformacji,
co grozi awarią.
• W bezpośrednim słońcu lub w
pobliżu grzejnika
Korpus aparatu może ulec
odbarwieniu lub deformacji, co
grozi awarią.
• W miejscu narażonym na
drgania
• W pobliżu silnego pola
magnetycznego
• W miejscach piaszczystych lub
zapylonych
Uważać, aby piasek lub kurz nie
dostały się do aparatu. Grozi to
uszkodzeniem aparatu, w
niektórych przypadkach
trwałym.
Uchwyt
Pozostałe informacje
Wskazane jest korzystanie z
obiektywów/akcesoriów marki
Sony, ponieważ dostosowane są
one do parametrów opisywanego
aparatu. Korzystanie z produktów
innych producentów grozi
obniżeniem wydajności aparatu
lub jego awarią.
Nie używać/przechowywać
aparatu w następujących
miejscach
Uchwyt pokryty jest specjalnym
materiałem. Może on ulec
przebarwieniu przy pocieraniu
tkaniną w ciemnym kolorze,
skórą itp.
Przechowywanie
Pamiętać o założeniu przedniej
pokrywki obiektywu, gdy aparat
nie jest używany.
Temperatura aparatu
W przypadku długotrwałego
korzystania z aparatu, aparat lub
akumulator mogą się nagrzewać.
Nie świadczy to o usterce.
PL
75
Temperatury robocze
Wbudowany akumulator
Posiadany aparat jest
przeznaczony do pracy w
przedziale temperatur od 0°C do
40°C. Nie jest wskazane
fotografowanie w miejscach,
gdzie panują skrajnie niskie lub
wysokie temperatury spoza
podanego zakresu.
Wbudowany akumulator
opisywanego aparatu umożliwia
pamiętanie daty, godziny i innych
ustawień niezależnie od tego, czy
zasilanie jest włączone lub nie,
albo akumulator włożony lub nie.
Wspomniany akumulator jest
stale ładowany, dopóki aparat jest
używany. Jeżeli jednak okresy
pracy aparatu będą stosunkowo
krótkie, akumulator będzie się
stopniowo rozładowywał. Jeżeli
aparat w ogóle nie będzie
używany przez okres około trzech
miesięcy, akumulator rozładuje
się całkowicie. W takim
przypadku przed przystąpieniem
do eksploatacji aparatu należy
naładować akumulator. Nawet
jeśli wspomniany akumulator nie
jest naładowany, aparat może być
nadal używany. Nie można będzie
jedynie rejestrować daty i
godziny. Jeżeli przy
każdorazowym ładowaniu
akumulatora aparat przywraca
ustawienia domyślne, wbudowany
akumulator może być zużyty.
Należy skontaktować się ze
sprzedawcą produktów Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
Kondensacja wilgoci
Jeżeli aparat zostanie
przeniesiony bezpośrednio z
zimnego do ciepłego miejsca,
może dojść do kondensacji
wilgoci wewnątrz lub na zewnątrz
aparatu. Wspomniana
kondensacja wilgoci może
spowodować awarię aparatu.
Zapobieganie kondensacji
wilgoci
W przypadku przenoszenia
aparatu z zimnego do ciepłego
miejsca należy włożyć go do
szczelnie zamkniętej plastikowej
torby i pozostawić w niej na około
godzinę, aby przystosował się do
warunków panujących w nowym
miejscu.
W przypadku kondensacji
wilgoci
Wyłączyć aparat i odczekać około
godzinę, aż wilgoć odparuje. W
przypadku fotografowania
zawilgoconym obiektywem nie
ma możliwości uzyskania ostrych
obrazów.
PL
76
Metoda ładowania
wbudowanego akumulatora
Włożyć naładowany akumulator
do aparatu lub podłączyć aparat
do gniazda elektrycznego za
pośrednictwem zasilacza
sieciowego (oddzielnie w
sprzedaży) i zostawić aparat na 24
godziny lub dłużej z wyłączonym
zasilaniem.
Karty pamięci - informacje
Na karcie pamięci, ani na jej
adapterze nie wolno umieszczać
naklejek itp. Może to
spowodować usterkę.
Nagrywanie/odtwarzanie
Pozostałe informacje
• W przypadku pierwszego użycia
karty pamięci w opisywanym
aparacie, wskazane jest
sformatowanie karty z poziomu
aparatu w celu zapewnienia jej
stabilnego działania w trakcie
fotografowania lub filmowania.
Należy pamiętać, że
formatowanie trwale usuwa
wszystkie dane zapisane na
karcie pamięci i nie jest to
operacja nieodwracalna. Cenne
dane należy zapisać na
komputerze itp.
• W przypadku wielokrotnego
nagrywania i usuwania obrazów,
na karcie pamięci może dojść do
fragmentacji danych. Mogą
wystąpić problemy z
zapisywaniem lub nagrywaniem
filmów. W takim przypadku
należy zapisać obrazy w
komputerze lub na innym
nośniku pamięci, a następnie
sformatować kartę pamięci.
• Nie ma możliwości uzyskania
odszkodowania za utracone
nagrania, nawet jeśli problemy z
zapisem lub odczytem
spowodowane są
nieprawidłowym działaniem
aparatu, karty pamięci itp.
• Aby uniknąć ryzyka utraty
danych, należy pamiętać o
kopiowaniu danych (wykonaniu
kopii zapasowej) na inny nośnik.
• Przed przystąpieniem do
rejestrowania wydarzeń
niepowtarzalnych należy
wykonać zapis próbny, aby
upewnić się, że aparat działa
prawidłowo.
• Opisywany aparat nie jest
pyłoszczelny, wodoszczelny, ani
odporny na zachlapanie.
• Nie wolno kierować aparatu w
stronę słońca lub innego jasnego
źródła światła. Może bowiem
dojść do uszkodzenia aparatu.
• Nie patrzeć na słońce, ani ostre
światło przez zdjęty obiektyw.
Grozi to nieodwracalnym
uszkodzeniem wzroku. Może
również dojść do uszkodzenia
obiektywu.
• Nie używać aparatu w pobliżu
miejsc, gdzie występują silne
fale radiowe lub
promieniowanie. W takich
warunkach mogą wystąpić
problemy z prawidłowym
nagrywaniem lub
odtwarzaniem.
• Używanie aparatu w miejscach
piaszczystych lub zapylonych
grozi jego awarią.
• W przypadku wystąpienia
kondensacji, przed użyciem
aparatu należy najpierw usunąć
skroploną parę wodną
(strona 76).
PL
77
• Nie potrząsać, ani nie uderzać
aparatem. Grozi to nie tylko
nieprawidłowym działaniem i
uniemożliwieniem rejestrowania
zdjęć, ale może być również
przyczyną trwałego uszkodzenia
karty pamięci, albo uszkodzenia
lub całkowitej utraty danych
zdjęciowych.
• Przed użyciem oczyścić lampę
błyskową. Ciepło błysku może
spowodować przebarwienie
kurzu i jego przyleganie do
powierzchni lampy, co w efekcie
może prowadzić do
niewystarczającej emisji światła.
• Chronić aparat i załączone
akcesoria przed dostępem
dzieci. Karta pamięci może
zostać połknięta. Jeżeli zdarzy
się taka sytuacja, natychmiast
zasięgnąć porady lekarza.
Ostrzeżenie dotyczące
praw autorskich
Zdjęcia w formacie RAW
Parametry i dane techniczne
zostały ustalone w następujących
warunkach, za wyjątkiem tych
miejsc w niniejszej instrukcji,
gdzie podano inaczej: w
temperaturze otoczenia 25°C i
korzystając z akumulatora, który
ładowano przez godzinę po tym,
jak zgasła dioda CHARGE.
Do oglądania zdjęć w formacie
RAW zarejestrowanych
opisywanym aparatem niezbędne
jest oprogramowanie „Image
Data Converter SR” z płyty CDROM (w zestawie). Jeżeli
rejestrowane obrazy nie będą
modyfikowane, wskazane jest
fotografowanie w formacie JPEG.
PL
78
Programy telewizyjne, filmy,
taśmy wideo i inne materiały
mogą być chronione prawami
autorskimi. Nieuprawniona
rejestracja takich materiałów
może stanowić naruszenie
przepisów dotyczących ochrony
praw autorskich.
Zdjęcia wykorzystane w tej
instrukcji obsługi
Przykładowe zdjęcia znajdujące
się w tej instrukcji są
reprodukcjami, a nie faktycznymi
zdjęciami wykonanymi
za pomocą tego aparatu.
Uwaga dotycząca
parametrów i danych
technicznych podawanych
w niniejszej instrukcji
Dane techniczne
Aparat
[System]
Typ aparatu: Aparat cyfrowy z
wymiennymi obiektywami
Obiektyw: Obiektyw
z mocowaniem E
[Przetwornik obrazu]
Przetwornik obrazu: Przetwornik
obrazu CMOS o rozmiarach
23,5 × 15,6 mm (format APS-C)
Łączna liczba pikseli przetwornika
obrazu: ok. 16 500 000 pikseli
Efektywna liczba pikseli aparatu:
ok. 16 200 000 pikseli
[Funkcja usuwania kurzu]
System: Ochronna powłoka
antystatyczna na filtrze
dolnoprzepustowym i
elektromagnetyczny mechanizm
wibracyjny
[Migawka]
Typ: Elektronicznie sterowana
migawka szczelinowa o
przebiegu pionowym
Zakres czasów otwarcia: 1/4000
sekundy do 30 sekund, BULB,
(co 1/3 EV)
Synchronizacja z błyskiem:
1/160 sekundy
[Nośniki zapisu]
„Memory Stick PRO Duo”,
kart SD
[Monitor LCD]
Panel LCD: 7,5 cm TFT (typu 3.0)
Całkowita liczba punktów:
921 600 (640 ×3 (RGB) × 480)
punktów
[Gniazda wejść/wyjść]
USB: miniB
HDMI: Gniazdo mini HDMI typu C
[Zasilanie]
System: System detekcji kontrastu
Zakres czułości: 0 EV do 20 EV
(przy konwersji ISO 100 z
obiektywem F2,8)
Zastosowany akumulator:
Akumulator NP-FW50
[Kontrola ekspozycji]
Metoda pomiaru: 49-segmentowy
pomiar za pomocą przetwornika
obrazu
Zakres pomiaru: 0 EV do 20 EV
(przy konwersji ISO 100 z
obiektywem F2,8)
Czułość ISO (Zalecany wskaźnik
ekspozycji): Auto, ISO 200 do
12800
Kompensacja ekspozycji: ±2,0 EV
(co 1/3 EV)
Pozostałe informacje
[System autofokusa]
[Pozostałe]
Exif Print: Zgodny
PRINT Image Matching III: Zgodny
Wymiary (zgodnie ze standardem
CIPA):
ok. 109,6 × 60,0 × 33,0 mm
(szer./wys./głęb.)
Ciężar (zgodnie ze standardem
CIPA):
ok. 283 g
(z akumulatorem i kartą
„Memory Stick PRO Duo”)
ok. 225 g
(sam aparat)
Temperatura robocza: 0 °C do 40 °C
PL
79
Format pliku:
Zdjęcie: zgodny z JPEG (DCF
wer. 2.0, Exif wer. 2.3, MPF
Baseline), zgodny z DPOF
Zdjęcia 3D: Zgodne z formatem
MPO (rozszerzony MPF (obraz
różnicowy))
Film (MP-4):
Obraz: MPEG-4 Visual
Dźwięk: 2-kanałowy MPEG-4
AAC-LC
Komunikacja USB: Hi-Speed USB
(zgodna z USB 2.0)
Lampa błyskowa HVL-F7S
Liczba przewodnia lampy
błyskowej: GN 7 (w metrach
przy ISO 100)
Czas ładowania: ok. 4 sekund
Kąt rozsyłu błysku: Odpowiadający
obiektywowi 16 mm (ogniskowa
podana na obiektywie)
Korekcja błysku: ±2,0 EV
(co 1/3 EV)
Wymiary (zgodnie ze standardem
CIPA):
ok. 35,9 × 23,8 × 42,7 mm
(szer./wys./głęb.)
Masa: ok. 20,4 g
PL
80
Obiektyw
Obiektyw
Obiektyw o
Obiektyw
zmiennej
jednoogniskowy
ogniskowej
E16 mm
E18 – 55 mm
Aparat
NEX-C3A/C3D
Obiektyw o
zmiennej
ogniskowej
E55 – 210 mm
NEX-C3D/C3K/
NEX-C3Y
C3Y
24
27 - 82,5
82,5 - 315
Grupy-elementy
obiektywu
5-5
9-11
9-13
Kąt widzenia
obiektywu*1
83°
76° - 29°
28,2° - 7,8°
Minimalna odległość
ostrzenia*2
(m)
0,24
0,25
1,0
Maksymalne
powiększenie (×)
0,078
0,3
0,225
Minimalny f-stop
f/22
f/22 - f/32
f/22 - f/32
49
49
49
62,0 × 22,5
62,0 × 60,0
63,8 × 108
Średnica filtra (mm)
Wymiary (maks.
średnica × wysokość)
(mm)
Masa (g)
Efekt kompensacji*3
67
194
345
– *4
Ok. 4 kroki
Ok. 4 kroki
Pozostałe informacje
Odpowiednik
ogniskowej w aparacie
małoobrazkowym
(35 mm) *1 (mm)
*1 Wartości odpowiadające ogniskowej i kątowi widzenia aparatu
małoobrazkowego (35 mm) oparto na aparatach cyfrowych wyposażonych
w przetwornik obrazu formatu APS-C.
*2 Minimalna odległość z ostrością to najmniejsza odległość od przetwornika
obrazu do obiektu.
*3 Czas naświetlania (różny w zależności od warunków otoczenia)
*4 Funkcja optycznej kompensacji drgań jest niedostępna.
PL
81
Ładowarka BC-VW1
Ogniskowa
Znamionowe parametry wejściowe:
100 V – 240 V prądu zmiennego,
50 Hz/60 Hz, 4,2 W
Znamionowe parametry wyjściowe:
8,4 V prądu stałego, 0,28 A
Zakres temperatur roboczych:
0 °C do 40 °C
Temperatura przechowywania:
–20 °C do +60 °C
Maksymalne wymiary:
ok. 63 × 95 × 32 mm
(szer./wys./głęb.)
Masa: ok. 85 g
Kąt obrazu w opisywanym aparacie
jest mniejszy niż w aparatach
małoobrazkowych (35 mm). Można
znaleźć orientacyjny odpowiednik
ogniskowej aparatu
małoobrazkowego i fotografować
przy takim samym kącie obrazu,
zwiększając ogniskową obiektywu o
połowę.
Na przykład, stosując obiektyw
50 mm, można uzyskać orientacyjny
odpowiednik obiektywu 75 mm
aparatu małoobrazkowego.
Akumulator NP-FW50
Zgodność danych obrazu
Zastosowany akumulator:
Akumulator litowo-jonowy
Napięcie maksymalne: Prąd stały
8,4 V
Napięcie nominalne: Prąd stały
7,2 V
Maksymalne napięcie ładowania:
Prąd stały 8,4 V
Maksymalny prąd ładowania: 1,02 A
Pojemność: Typowa 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Minimalna 7,3 Wh (1 020 mAh)
Maksymalne wymiary:
ok. 31,8 × 18,5 × 45 mm
(szer./wys./głęb.)
Masa: ok. 57 g
• Opisywany aparat jest zgodny ze
specyfikacją DCF (Design rule for
Camera File system),
uniwersalnym standardem
ustalonym przez organizację
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Nie można zagwarantować
możliwości odtwarzania w innych
urządzeniach zdjęć
zarejestrowanych opisywanym
aparatem, ani możliwości
odtwarzania w opisywanym
aparacie zdjęć zarejestrowanych
lub poddanych obróbce w innym
urządzeniu.
Konstrukcja i dane techniczne
mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
PL
82
Znaki towarowe
•
• MultiMediaCard jest znakiem
towarowym MultiMediaCard
Association.
• Adobe jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem
towarowym Adobe Systems
Incorporated w USA i/lub w
innych krajach.
• Dodatkowo, używane w instrukcji
nazwy systemów i produktów są
ogólnie znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami
towarowymi ich twórców lub
producentów. W niniejszej
instrukcji symbole ™ i ® nie
zawsze są używane.
Pozostałe informacje
jest znakiem towarowym Sony
Corporation.
• „Memory Stick”,
, „Memory
Stick PRO”,
,
„Memory Stick Duo”,
, „Memory
Stick PRO Duo”,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory
Stick Micro”, „MagicGate” i
są znakami
towarowymi Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM” jest znakiem
towarowym Sony Corporation.
• „PhotoTV HD” jest znakiem
towarowym Sony Corporation.
• Microsoft, Windows i Windows
Vista są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami
towarowymi Microsoft
Corporation w USA i/lub w innych
krajach.
• HDMI, logo HDMI i HighDefinition Multimedia Interface są
znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami
towarowymi HDMI Licensing
LLC.
• Macintosh i Mac OS są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi Apple Inc.
• PowerPC jest znakiem towarowym
IBM Corporation w USA.
• Intel, Intel Core i Pentium są
znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami
towarowymi Intel Corporation.
• Logo SDXC jest znakiem
towarowym SD-3C, LLC.
• Eye-Fi jest znakiem towarowym
Eye-Fi Inc.
PL
83
Indeks
A
J
Akumulator................................ 12
Auto podgląd ............................. 52
Jakość ......................................... 50
Jasność LCD.............................. 54
Język ........................................... 54
B
Balans bieli ................................. 51
Bł.wypełniający .......................... 40
Brzęczyk ..................................... 54
Dane techniczne ........................ 79
Dokładny zoom cyfr.................. 49
DRO/Auto HDR....................... 51
Karta pamięci ............................
Kasuj...........................................
Kierunek panoramy..................
Kolor wyświetl...........................
Kolor zarysu ..............................
Kompensacja ekspozycji ..........
Kondensacja wilgoci .................
Korekcja błysku ........................
Korekcja drgań..........................
Krajobraz ...................................
Kreatywność fotograf. ..............
E
L
C
Chroń .......................................... 52
Czyszczenie ................................ 55
D
Efekt gład. skóry........................ 50
Efekt wizualny ........................... 33
Ekran Pomocy ........................... 54
Ekspozycji ręcznej ..................... 35
F
Film ............................................. 23
Format obrazu ........................... 50
Formatuj ..................................... 55
Fotografowanie.......................... 22
H
Histogram ................................... 53
I
PL
84
K
Image Data Converter SR........ 61
Image Data Lightbox SR.......... 61
Indeks obrazów.......................... 46
Informacje pomocnicze............. 29
Instalacja..................................... 58
Inteligentna auto ....................... 35
ISO .............................................. 51
17
25
50
54
52
34
76
51
36
36
30
Lampa błyskowa ....................... 18
Linia siatki ................................. 52
Ł
Ładowanie akumulatora .......... 12
M
Makro ......................................... 36
Menu........................................... 48
N
Nagr. dźwięku filmu..................
Nastawia region.........................
Nastaw. głośności ......................
Nast.domyślne ...........................
Nazwa katalogu .........................
Nocny portret ............................
Nocny widok..............................
Nowy katalog.............................
Numer pliku...............................
53
54
52
55
55
36
36
55
55
O
Obiektyw .................................... 15
Obróć .......................................... 51
Obszar autofokusa..................... 49
Odtwarzanie ............................... 24
Odtwarzanie na telewizorze ..... 47
Odtwarzanie z przewijaniem.... 38
Odz. bazę dan. obr..................... 55
Oglądanie 3D ............................. 47
Określ wydruk ........................... 52
Oprogramowanie....................... 58
Oszcz.energii .............................. 54
P
R
Red.czerw.oczu .......................... 52
Red.sz.dł.naśw............................ 53
Red.sz.wys.ISO .......................... 53
Rozległa panorama ................... 37
Rozległa panorama 3D ............. 37
Rozm. Obrazu............................ 43
S
Samowyzw .................................. 41
Sporty.......................................... 36
Start menu .................................. 54
SteadyShot.................................. 53
31
55
51
65
59
58
54
T
Tryb autofokusa ........................
Tryb błysku ................................
Tryb demonstracyjny................
Tryb fotograf. ............................
Tryb pomiaru.............................
Tryb pracy..................................
49
40
55
35
51
49
U
Ustawianie zegara.....................
Ustawienia .................................
Ustawienia Eye-Fi ....................
Ustaw. lewego przyc. ................
Ustaw. praw. przyc....................
Ustaw. przesyłania ....................
Ustaw. przyc. pr. B....................
Ustaw. przyc. pr. C....................
Ust.daty/czasu............................
20
52
55
53
53
55
54
54
54
Pozostałe informacje
Panorama.................................... 37
PMB ............................................ 60
Podręcznik.................................. 68
Pokaz zdjęć................................. 51
Pokrętło regulacyjne ................. 27
Połączenie USB ......................... 55
Portret ......................................... 36
Powiększ ..................................... 45
Poziom zarysu ............................ 52
Priorytet migawki ...................... 38
Priorytet przysłony .................... 39
Program Auto ............................ 35
Przestrzeń barw ......................... 53
Przyciski programowalne ......... 28
Sterowanie rozmyciem tła........
STER.PRZEZ HDMI..............
Strefa twórcza............................
Symbole......................................
System Macintosh .....................
System Windows .......................
Szeroki obraz.............................
W
Wersja.........................................
Własne........................................
Wskazówki dotyczące
fotografowania......................
Wskaz. dot. fotograf. ................
Wspomaganie AF .....................
Wspomaganie MF.....................
Wybierz datę..............................
Wybierz katalog ........................
Wybierz kat. fotograf................
Wybierz zdjęcie/film .................
Wybór AF/MF...........................
Wybór sceny ..............................
Wykrywanie twarzy ..................
55
54
29
50
52
53
51
51
55
51
49
36
49
PL
85
Wykryw. uśmiechu .................... 49
Wyświetlane dane................ 34, 50
Wyświetl.odtw............................ 54
Wyś. miej. na karcie .................. 55
Wyzw.bez obiek. ........................ 53
Z
Z ręki o zmierzchu..................... 36
Zachód słońca ............................ 36
Zdjęcie z uśmiechem ................. 49
Zdj. seryjne................................. 41
Zdj.ser.pier.czas. ........................ 42
Zoom przy odtwarzaniu............ 45
PL
86
Download PDF