Sony | NEX-5N | Sony NEX-5N NEX-5N Sam korpus (bez obiektywu) Instrukcja obsługi

4-288-917-12(1)
NEX-5N
Aparat cyfrowy z
wymiennymi obiektywami
Przygotowanie aparatu
Opanowanie
podstawowych operacji
Instrukcja obsługi
mocowaniem E
Korzystanie z funkcji
nagrywania
Korzystanie z funkcji
odtwarzania
Sprawdzanie dostępnych
funkcji
Importowanie obrazów do
komputera
Pozostałe informacje
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul.
Ogrodowa 58.
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
są na naszej internetowej stronie Obsługi
Klienta.
Wydrukowano przy użyciu tuszu na bazie
oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych
związków organicznych.
©2011 Sony Corporation
Printed in Thailand
NEX-5N
Polski
Ostrzeżenie
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie
wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
-ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU
I PORAŻENIA PRĄDEM, POSTĘPUJ
ZGODNIE Z TYMI INSTRUKCJAMI
Jeżeli kształt wtyczki nie pasuje do gniazda elektrycznego, użyj adaptera wtyczki
(tzw. przejściówki) o właściwej dla gniazda elektrycznego konfiguracji.
OSTRZEŻENIE
[ Akumulator
PL
2
Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatorem może doprowadzić do jego
wybuchu, pożaru lub nawet poparzenia chemicznego. Należy przestrzegać
następujących uwag.
• Akumulatora nie należy demontować.
• Nie należy zgniatać ani narażać akumulatora na zderzenia lub działanie sił takich,
jak uderzanie, upuszczanie lub nadepnięcie.
• Nie należy doprowadzać do zwarcia ani do zetknięcia obiektów metalowych ze
stykami akumulatora.
• Akumulatora nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur powyżej
60 °C spowodowanych bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub
pozostawieniem w nasłonecznionym samochodzie.
• Akumulatora nie należy podpalać ani wrzucać do ognia.
• Nie należy używać uszkodzonych lub przeciekających akumulatorów litowojonowych.
• Należy upewnić się, że akumulator jest ładowany przy użyciu oryginalnej
ładowarki firmy Sony lub urządzenia umożliwiającego jego naładowanie.
• Akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
• Należy chronić akumulator przed wilgocią i zamoczeniem.
• Akumulator należy wymienić tylko na akumulator tego samego lub zbliżonego
typu, zgodnie z zaleceniami firmy Sony.
• Zużytych akumulatorów należy pozbyć się szybko, tak jak opisano w instrukcji.
[ Ładowarka akumulatora
Nawet jeśli lampka CHARGE nie świeci się, ładowarka nie jest odłączona od źródła
prądu zmiennego dopóki jest podłączona do gniazdka sieciowego.
Jeżeli wystąpią problemy z ładowarką podczas jej używania, należy natychmiast
wyłączyć zasilanie, odłączając wtyczkę od gniazdka sieciowego.
Jeżeli przewód zasilający jest dostarczony, jest on przeznaczony wyłącznie do użycia
z tym aparatem i nie może być używany razem z innym sprzętem elektrycznym.
Uwaga dla klientów w Europie
[ Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach
bezpieczeństwa produktu i Normy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Aby uzyskać informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy
zapoznać się z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o usługach i
gwarancji.
Niniejszy produkt został przetestowany i uznany za spełniający wymagania
dyrektywy EMC dotyczące korzystania z kabli połączeniowych o długości poniżej
3 metrów.
[ Uwaga
Na obraz i dźwięk z urządzenia może wpływać pole elektromagnetyczne o
określonej częstotliwości.
[ Uwaga
Jeśli ładunki elektrostatyczne lub pola elektromagnetyczne spowodują przerwanie
przesyłania danych, należy uruchomić ponownie aplikację lub odłączyć, a następnie
ponownie podłączyć kabel komunikacyjny (USB itp.).
PL
3
[ Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się
go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
[ Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie
może być traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu
(Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się
z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
PL
4
Spis treści
Przygotowanie aparatu
Sprawdzenie dostarczonych elementów ............................7
Elementy aparatu ................................................................8
Ładowanie akumulatora ....................................................13
Wkładanie naładowanego akumulatora ............................15
Zakładanie/zdejmowanie obiektywu .................................17
Wkładanie karty pamięci (oddzielnie w sprzedaży) ..........19
Mocowanie lampy błyskowej ............................................21
Włączanie aparatu i ustawianie daty .................................23
Opanowanie podstawowych operacji
Fotografowanie .................................................................25
Nagrywanie filmów ...........................................................27
Odtwarzanie obrazów .......................................................28
Usuwanie obrazów ...........................................................30
Obsługa aparatu ...............................................................31
Korzystanie z funkcji pomocy w aparacie ........................35
Korzystanie z funkcji nagrywania
Ustawianie funkcji z użyciem Kreatywności
fotograficznej ....................................................................
Regulacja jasności zdjęć (Kompensacja ekspozycji)........
Korzystanie z samowyzwalacza .......................................
Zdjęcia seryjne..................................................................
Zmiana wyświetlanych informacji (DISP) ..........................
Fotografowanie w różnych trybach pracy ........................
Wybór trybu błysku...........................................................
Wybór rozmiaru obrazów/Ustawienie nagrywania ...........
36
39
39
40
41
42
46
47
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Powiększanie odtwarzanego obrazu (Powiększ) .............. 51
Wyświetlanie listy obrazów ............................................... 52
Oglądanie obrazów na telewizorze ................................... 53
PL
5
Sprawdzanie dostępnych funkcji
Lista menu ........................................................................ 54
Funkcje dostępne w poszczególnych trybach
rejestrowania obrazów ..................................................... 63
Dostępne tryby błysku...................................................... 64
Importowanie obrazów do komputera
Instalowanie oprogramowania ......................................... 65
Możliwości dostarczonego oprogramowania .................. 67
Tworzenie płyty z filmami ................................................. 69
Pozostałe informacje
Sprawdzanie liczby możliwych do zarejestrowania
zdjęć .................................................................................
Wykaz symboli wyświetlanych na monitorze LCD ...........
Więcej informacji o aparacie (Podręcznik α) ....................
Rozwiązywanie problemów..............................................
Środki ostrożności............................................................
Dane techniczne...............................................................
Indeks ...............................................................................
72
75
79
80
85
91
96
Niniejsza instrukcja dotyczy kilku modeli dostarczanych z różnymi
obiektywami.
Nazwa modelu zależy od dostarczonego obiektywu. Dostępne modele zależą
od kraju lub regionu.
Nazwa modelu
Obiektyw
NEX-5N
Brak
NEX-5ND
E18 – 55 mm i E16 mm
PL
NEX-5NK
E18 – 55 mm
6
NEX-5NY
E55 – 210 mm i E18 – 55 mm
Przygotowanie aparatu
Sprawdzenie dostarczonych elementów
Najpierw należy sprawdzić nazwę modelu posiadanego aparatu
(strona 6). Dołączone akcesoria zależą od modelu.
Liczba w nawiasie oznacza ilość sztuk.
x Wspólne akcesoria
• Aparat (1)
• Ładowarka akumulatora
BC-VW1 (1)
Przygotowanie aparatu
• Płyta CD-ROM (1)
– Oprogramowanie użytkowe
aparatu α
– Podręcznik α
• Instrukcja obsługi (niniejsza
instrukcja) (1)
x NEX-5N
• Przewód zasilający (1)
(niedołączany w przypadku
USA i Kanady)
• Akumulator NP-FW50 (1)
• Kabel USB (1)
• Pasek na ramię (1)
• Dekiel na korpus (1)
(zamocowany do aparatu)
x NEX-5ND
• Obiektyw jednoogniskowy
E16 mm (1)/Przednia pokrywka
obiektywu (1)/Tylna pokrywka
obiektywu (1)
• Obiektyw o zmiennej
ogniskowej E18 – 55 mm (1)/
Przednia pokrywka obiektywu
(1) (zamocowane do aparatu)/
Osłona przeciwodblaskowa (1)
x NEX-5NK
• Obiektyw o zmiennej
ogniskowej E18 – 55 mm (1)/
Przednia pokrywka obiektywu
(1) (zamocowane do aparatu)/
Osłona przeciwodblaskowa (1)
x NEX-5NY
• Lampa błyskowa HVL-F7S (1)/
Futerał lampy błyskowej (1)
• Obiektyw o zmiennej
ogniskowej E18 – 55 mm (1)/
Przednia pokrywka obiektywu
(1) (zamocowane do aparatu)/
Osłona przeciwodblaskowa (1)
• Obiektyw o zmiennej ogniskowej
E55 – 210 mm (1)/Przednia
pokrywka obiektywu (1)/Tylna
pokrywka obiektywu (1)/Osłona
przeciwodblaskowa (1)
PL
7
Elementy aparatu
Szczegółowe informacje na stronach podanych w nawiasie.
Przygotowanie aparatu
Po odłączeniu obiektywu
A Przełącznik ON/OFF
(Zasilanie) (23)
B Spust migawki (26)
C Czujnik zdalnego sterowania
D Wspomaganie AF/Lampka
samowyzwalacza/Lampka
funkcji Zdjęcie z uśmiechem
E Głośnik
F Mikrofon 1)
G Złącze akcesoriów 2 2) (21)
H Obiektyw (17)
I Przycisk zwalniania obiektywu
(18)
J Mocowanie obiektywu
K Przetwornik obrazu 3)
L Styki obiektywu 3)
1)
2)
3)
PL
8
Nie zasłaniać tego elementu
podczas nagrywania filmów.
Można zamocować także
akcesoria przeznaczone do złącze
akcesoriów.
Nie dotykać bezpośrednio tego
elementu.
A Gniazdo
(USB)
B Zaczep paska na ramię
Wskazane jest przymocowanie
paska na ramię, aby nie upuścić
aparatu.
Przygotowanie aparatu
C Gniazdo HDMI (53)
D Czujnik światła
E Monitor LCD/panel dotykowy
(32)
Możliwość pochylenia monitora
LCD aparatu pozwala na
fotografowanie z różnych
pozycji.
F Przycisk
(Odtwarzanie)
(28)
G Przycisk MOVIE (film) (27)
H Pokrętło regulacyjne (31)
I Przyciski programowalne (32)
PL
9
x Lampa błyskowa
HVL-F7S
Przygotowanie aparatu
A Pokrywa wnęki akumulatora i
karty pamięci (15, 19)
B Gniazdo statywu
• Używać statywu ze śrubą nie
dłuższą niż 5,5 mm. Na
statywach ze śrubami
dłuższymi niż 5,5 mm nie
można stabilnie zamocować
aparatu, co grozi jego
uszkodzeniem.
C Znacznik pozycji
przetwornika obrazu
D Lampka aktywności (20)
E Wnęka akumulatora (15)
F Gniazdo karty pamięci (19)
G Pokrywa płytki połączeniowej
W przypadku korzystania z
zasilacza sieciowego AC-PW20
(oddzielnie w sprzedaży)
PL
10
A Śruba
B Lampa błyskowa*
C Złącze*
* Nie dotykać bezpośrednio tego
elementu.
W przypadku zabrudzenia
przetrzeć miękką, czystą
ściereczką.
x Obiektyw
Dane techniczne obiektywów
można znaleźć na stronie 93.
E16 mm F2.8 (w zestawie z
modelem NEX-5ND)
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS
(w zestawie z modelem
NEX-5ND/5NK/5NY)
Przygotowanie aparatu
A Znacznik konwertera*
B Pierścień ustawiania ostrości
C Styki obiektywu**
D Znacznik mocowania
obiektywu
* Konwerter sprzedawany jest
oddzielnie.
** Nie dotykać bezpośrednio tego
elementu.
A Znacznik osłony
przeciwodblaskowej
B Pierścień ustawiania ostrości
C Pierścień zoomu
D Skala ogniskowej
E Znacznik ogniskowej
F Styki obiektywu*
G Znacznik mocowania
obiektywu
* Nie dotykać bezpośrednio tego
elementu.
PL
11
E55 – 210 mm F4.5-6.3 OSS
(w zestawie z modelem
NEX-5NY)
Przygotowanie aparatu
A
B
C
D
E
F
Pierścień ustawiania ostrości
Pierścień zoomu
Skala ogniskowej
Znacznik ogniskowej
Styki obiektywu*
Znacznik mocowania
obiektywu
* Nie dotykać bezpośrednio tego
elementu.
PL
12
Ładowanie akumulatora
Przed pierwszym użyciem aparatu należy naładować akumulator
NP-FW50 „InfoLITHIUM” (w zestawie).
Akumulator „InfoLITHIUM” można ładować, nawet jeśli nie został
całkowicie rozładowany. Można go także używać, jeśli nie został w pełni
naładowany.
1
Włożyć akumulator do
ładowarki.
2
Podłączyć ładowarkę do
gniazda elektrycznego.
Orientacyjny czas
ładowania
Przygotowanie aparatu
• Wsunąć akumulator do oporu, co
jest sygnalizowane
charakterystycznym kliknięciem.
W przypadku USA i Kanady
Wtyk
250 minut
• Czas potrzebny do naładowania
całkowicie rozładowanego
akumulatora w temperaturze 25 °C.
• Po zakończeniu ładowania lampka
CHARGE gaśnie.
Lampka CHARGE
W przypadku krajów/
regionów innych niż USA i
Kanada
Lampka CHARGE
Przewód zasilający
PL
13
Uwagi
Przygotowanie aparatu
• Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora i warunków
ładowania.
• Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze zewnętrznej
pomiędzy 10 °C a 30 °C. Ładowanie w temperaturze spoza tego zakresu
może być mniej skuteczne.
• Podłączyć ładowarkę do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego.
• W przypadku ładowania akumulatora po raz pierwszy lub po dłuższym
okresie nieużywania, dioda CHARGE może szybko migać. W takich
przypadkach akumulator należy wyjąć z ładowarki i zamocować go
ponownie, po czym rozpocząć jego ładowanie.
• Nie wolno podejmować prób ponownego ładowania akumulatora zaraz po
jego naładowaniu lub w przypadku, gdy akumulator nie był używany po
naładowaniu. W przeciwnym razie wydajność akumulatora może ulec
pogorszeniu.
z Korzystanie z aparatu za granicą — źródło zasilania
Aparatu, ładowarki akumulatora i zasilacza sieciowego AC-PW20
(oddzielnie w sprzedaży) można używać w dowolnym kraju lub regionie,
gdzie napięcie zasilające prądu zmiennego w sieci ma wartość z przedziału
od 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Transformator elektroniczny jest zbędny, a jego użycie może spowodować
awarię.
PL
14
Wkładanie naładowanego akumulatora
Przesunąć dźwignię
otwierania pokrywy i
otworzyć pokrywę.
2
Mocno wsunąć akumulator
do oporu, naciskając końcem
akumulatora dźwignię
blokady.
Przygotowanie aparatu
1
Dźwignia blokady
3
Zamknąć pokrywę.
x Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora
Sprawdzić poziom w oparciu o poniższe wskaźniki i liczby wyrażone w
procentach wyświetlone na monitorze LCD.
Poziom
naładowania
akumulatora Wysoki
„Wyczerpany
akumulator.”
Niski
Nie można
zarejestrować
więcej
obrazów.
PL
15
Uwaga
• W niektórych wypadkach wyświetlany poziom może nie być prawidłowy.
z Co to jest akumulator „InfoLITHIUM”?
Akumulator „InfoLITHIUM” to akumulator litowo-jonowy, wyposażony
w funkcje wymiany informacji dotyczących warunków pracy z aparatem.
W przypadku akumulatora „InfoLITHIUM” czas pozostały do jego
rozładowania jest wyświetlany w procentach i zależy on od warunków
pracy aparatu.
Przygotowanie aparatu
x Wyjmowanie akumulatora
Wyłączyć aparat, upewnić się, że
lampka dostępu nie jest podświetlona,
przesunąć dźwignię blokady w
kierunku wskazywanym strzałką i
wyjąć akumulator. Uważać, aby nie
upuścić akumulatora.
Dźwignia blokady
PL
16
Zakładanie/zdejmowanie obiektywu
Przed podłączeniem lub odłączeniem obiektywu, przełącznik zasilania
aparatu należy ustawić w pozycji OFF.
1
Jeżeli założony jest dekiel lub
osłona transportowa, należy
je ściągnąć z aparatu lub
obiektywu.
2
Przygotowanie aparatu
• Wymianę obiektywu należy
przeprowadzić szybko, unikając
zakurzonych miejsc, aby do
wnętrza aparatu nie przedostał się
kurz lub inne zanieczyszczenia.
Zamocować obiektyw po
uprzednim wyrównaniu
białych znaczników
indeksowych na obiektywie i
na aparacie.
• Trzymać aparat przednią stroną
skierowaną w dół, aby do
wnętrza aparatu nie przedostał
się kurz.
Białe znaczniki indeksowe
3
Docisnąwszy lekko obiektyw
do aparatu, obrócić go
zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż do pozycji
blokady, co sygnalizowane
jest charakterystycznym
kliknięciem.
• Obiektyw należy nakładać prosto.
Uwagi
• Zakładając obiektyw, uważać, aby nie nacisnąć przycisku zwalniania obiektywu.
• Nie zakładać obiektywu na siłę.
• W przypadku obiektywu z mocowaniem A (oddzielnie w sprzedaży) wymagany
jest adapter obiektywu (oddzielnie w sprzedaży). Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z adapterem obiektywu.
PL
17
x Zdejmowanie obiektywu
1
Nacisnąć do oporu przycisk
zwalniania obiektywu i
wykręcić obiektyw, obracając
go w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
Przygotowanie aparatu
Przycisk zwalniania obiektywu
Uwagi
• Pyłki kurzu lub inne zanieczyszczenia przylegające do powierzchni
przetwornika obrazu (odpowiednika błony filmowej), które przedostały się
do wnętrza aparatu podczas wymiany obiektywu, mogą być widoczne na
zdjęciu w pewnych warunkach fotografowania w postaci ciemnych punktów.
Funkcja usuwania kurzu, zapobiegająca osiadaniu kurzu na przetworniku
obrazu, polega na włączeniu lekkich wibracji w aparacie po wyłączeniu
urządzenia. Obiektyw należy jednak zakładać lub zdejmować możliwie
szybko, unikając zakurzonych miejsc.
• Nie pozostawiać aparatu bez założonego obiektywu.
• Jeżeli potrzebny jest dekiel korpusu aparatu lub tylna pokrywka obiektywu,
należy zakupić pozycje: ALC-B1EM (dekiel korpusu aparatu) lub
ALC-R1EM (Tylna pokrywka obiektywu) (oddzielnie w sprzedaży).
PL
18
Wkładanie karty pamięci (oddzielnie w
sprzedaży)
Otworzyć pokrywę.
2
Włożyć kartę pamięci.
Przygotowanie aparatu
1
• Zgodnie z rysunkiem wsunąć
kartę do oporu, co jest
sygnalizowane
charakterystycznym kliknięciem.
Sprawdzić kierunek ściętego
narożnika.
3
Zamknąć pokrywę.
x Karty pamięci, których można używać
W opisywanym aparacie mogą być stosowane poniższe typy kart
pamięci. Nie można jednak zagwarantować prawidłowego działania
wszystkich typów kart pamięci.
Dostępne karty pamięci
„Memory Stick PRO
Duo”
Zdjęcie
Film
(Mark2)
Określenie w
tym podręczniku
„Memory Stick
PRO Duo”
„Memory Stick PRO-HG
Duo”
Karta pamięci SD
(klasy 4 lub wyższej) Kart SD
Karta pamięci SDHC
(klasy 4 lub wyższej)
Karta pamięci SDXC
(klasy 4 lub wyższej)
Nie można stosować kart MultiMediaCard.
PL
19
Uwaga
• Obrazów zarejestrowanych na karcie pamięci SDXC nie można importować
ani odtwarzać na komputerach lub urządzeniach AV niezgodnych z
systemem exFAT. Przed podłączeniem aparatu do urządzenia należy
upewnić się, że jest ono zgodne z systemem exFAT. W przypadku
podłączenia aparatu do niezgodnego urządzenia może pojawić się monit o
sformatowanie karty. W żadnym wypadku nie wolno formatować karty w
odpowiedzi na ten monit, gdyż w przeciwnym razie zostaną usunięte
wszystkie dane z karty. (exFAT to system plików wykorzystywany na
kartach pamięci SDXC.)
Przygotowanie aparatu
x Wyjmowanie karty pamięci
Otworzyć pokrywę, upewnić się, że
lampka aktywności nie jest
podświetlona, i nacisnąć kartę pamięci.
Lampka aktywności
Uwaga
• Gdy podświetlona jest lampka aktywności, nie wyjmować karty pamięci i
akumulatora, ani nie wyłączać zasilania. Dane mogą ulec uszkodzeniu.
PL
20
Mocowanie lampy błyskowej
Jeżeli w trakcie fotografowania ma być używana lampa błyskowa, należy
ją zamocować (w zestawie).
Podniesienie lampy błyskowej włącza ją, a opuszczenie - wyłącza.
Przed podłączeniem lub odłączeniem lampy błyskowej należy ustawić
przełącznik zasilania aparatu w pozycji OFF.
Lampę należy podłączyć do
złącza akcesoriów 2 aparatu.
2
Unieruchomić lampę dokręceniem śruby.
3
Aby uzyskać błysk, należy
najpierw podnieść lampę.
Przygotowanie aparatu
1
• Ustawienie domyślne to [Auto
błysk]. Informacje dotyczące
zmiany tego ustawienia znajdują
się na stronie 46.
• Jeżeli lampa nie będzie
wykorzystywana, należy ją
opuścić.
Uwagi
• Lampa jest zasilana z aparatu. W trakcie ładowania lampy na monitorze
LCD miga wskaźnik
. Gdy wspomniany symbol miga, nie można nacisnąć
spustu migawki.
• Lampę należy wetknąć do oporu do złącza osprzętu aparatu i unieruchomić,
dokręcając śrubę. Upewnić się, że lampa błyskowa jest dobrze
przymocowana do aparatu.
PL
21
z Przenoszenie lampy błyskowej
Wygodnie jest przypiąć futerał lampy do
paska na ramię.
Nieużywaną lampę błyskową należy
przechowywać w futerale zabezpieczającym
przed uszkodzeniem.
Przygotowanie aparatu
PL
22
Włączanie aparatu i ustawianie daty
Po pierwszym włączeniu aparatu pojawi się ekran ustawiania daty i godziny.
1
Ustawić przełącznik zasilania
w pozycji ON w celu
włączenia aparatu.
2
Nacisnąć środkową sekcję
pokrętła regulacyjnego. Albo
dotknąć OK na ekranie.
3
Wybrać region naciskając
prawą bądź lewą sekcję
pokrętła regulacyjnego, po
czym nacisnąć sekcję
środkową.
4
Naciskając lewą lub prawą
sekcję pokrętła regulacyjnego,
wybrać odpowiednie pole, po
czym naciskając górną lub
dolną sekcję albo obracając
pokrętłem regulacyjnym,
ustawić wartość numeryczną.
Zmiana czasu: Włączanie lub
wyłączanie automatycznej zmiany
czasu na letni lub zimowy.
Format daty: Wybór formatu
wyświetlania daty.
• Północ to 12:00 AM, a południe 12:00 PM.
Przygotowanie aparatu
Pojawi się ekran ustawiania daty i
godziny.
• Aby wyłączyć aparat, ustawić
przełącznik zasilania w pozycji
OFF.
PL
23
5
Powtarzając czynność opisaną w punkcie 4 ustawić
pozostałe pozycje, a następnie nacisnąć środkową sekcję
pokrętła regulacyjnego albo dotknąć OK na ekranie.
Uwagi
Przygotowanie aparatu
• Dotykowo nie można ustawiać daty, godziny, ani obszaru.
• W opisywanym aparacie nie ma możliwości nakładania daty na zdjęcia.
Korzystając z programu „PMB” z płyty CD-ROM (w zestawie), można
zapisywać i drukować zdjęcia z datą. Więcej informacji zawiera
„PMB Help” (strona 67).
x Zmiana ustawienia daty i godziny/Sprawdzanie
aktualnego ustawienia zegara
Wybrać MENU t [Ustawienia] t [Ust.daty/czasu] (strona 31, 60).
x Pamiętanie ustawienia daty i godziny
Wbudowany akumulator opisywanego aparatu umożliwia pamiętanie
daty, godziny i innych ustawień niezależnie od tego, czy zasilanie jest
włączone lub nie, albo akumulator włożony lub nie. Szczegółowe
informacje na stronie 87.
PL
24
Opanowanie podstawowych operacji
Fotografowanie
W trybie
(Inteligentna auto) w aparacie przeprowadzana jest
analiza obiektu, która umożliwia fotografowanie z optymalnymi
ustawieniami.
1
Ustawić przełącznik zasilania w pozycji ON w celu
włączenia aparatu.
2
Skierować aparat na obiekt.
Opanowanie podstawowych operacji
3
Po rozpoznaniu ujęcia przez aparat
na monitorze LCD pojawi się
symbol rozpoznanego ujęcia i
pomoc. (Scena nocna),
(Scena nocna-statyw),
(Nocny portret),
(Pod
światło),
(Portret pod światło),
(Portret),
(Krajobraz),
(Makro),
(Reflektor),
(Słabe oświetl.) lub
(Dziecko).
Symbol rozpoznanego ujęcia i
pomoc
W przypadku obiektywu o
zmiennej ogniskowej należy
obrócić pierścień zoomu, a
dopiero potem przystąpić do
robienia zdjęcia.
• Zoom optyczny jest niedostępny
w przypadku obiektywu
jednoogniskowego.
Pierścień
zoomu
PL
25
4
Nacisnąć spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
Po potwierdzeniu ostrości
rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
zostanie podświetlony wskaźnik
z.
Opanowanie podstawowych operacji
Wskaźnik ostrości
5
PL
26
Nacisnąć spust migawki do oporu, aby wykonać zdjęcie.
Nagrywanie filmów
1
Ustawić przełącznik zasilania w pozycji ON w celu
włączenia aparatu.
2
Skierować aparat na obiekt.
3
Nacisnąć przycisk MOVIE,
aby rozpocząć nagrywanie.
Opanowanie podstawowych operacji
• Ostrość i jasność regulowane są
automatycznie.
• Naciśnięcie spustu migawki do
połowy w trakcie nagrywania
pozwala szybciej ustawić ostrość.
Przycisk MOVIE
4
Ponowne naciśnięcie przycisku MOVIE kończy operację
nagrywania.
Uwagi
• Podczas nagrywania filmu mogą być również rejestrowane dźwięki
towarzyszące pracy aparatu oraz odgłosy mechanizmu obiektywu.
Nagrywanie dźwięku można wyłączyć wybierając kolejno: MENU t
[Ustawienia] t [Nagr. dźwięku filmu] t [WYŁ.] (strona 60).
• Czas ciągłego nagrywania filmu zależy od temperatury otoczenia i od stanu
aparatu.
• W przypadku ciągłego nagrywania przez dłuższy czas aparat może się
nagrzewać. Jest to normalne. Może się również pojawić komunikat „Aparat
przegrzany. Pozwól mu ostygnąć.”. W takich przypadkach należy aparat
wyłączyć i zaczekać, aż będzie ponownie gotowy do rejestrowania obrazów.
PL
27
Odtwarzanie obrazów
1
Nacisnąć przycisk
(Odtwarzanie).
Na monitorze LCD jest
wyświetlane ostatnio
zarejestrowane zdjęcie.
Przycisk
(Odtwarzanie)
Opanowanie podstawowych operacji
x Wybór obrazu
Obrócić pokrętłem regulacyjnym. Lub przewinąć ekran w lewo lub w
prawo.
x Odtwarzanie filmów
1
Wybrać MENU t
[Odtwarzanie] t [Tryb
oglądania] t [Widok
katalogu (MP4)] lub [Widok
AVCHD].
• Aby wrócić do wyświetlania
zdjęć, wystarczy wybrać [Widok
katalogu (Zdjęcia)].
2
PL
28
Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać odpowiedni
film, po czym nacisnąć sekcję środkową albo dotknąć
wybranego filmu.
Obsługa pokrętła
regulacyjnego
Obsługa panelu
dotykowego
Pauza/wznowienie
Nacisnąć środkową sekcję.
Dotknąć X/N.
Przewijanie do przodu
Nacisnąć prawą sekcję lub
obrócić zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Dotknąć M.
Przewijanie do tyłu
Nacisnąć lewą sekcję lub
obrócić przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
Dotknąć m.
Odtwarzanie w
zwolnionym tempie do
przodu
W trybie pauzy obrócić zgodnie W trybie pauzy
z ruchem wskazówek zegara.
dotknąć
.
Odtwarzanie w
zwolnionym tempie do
tyłu*
W trybie pauzy obrócić
W trybie pauzy
przeciwnie do ruchu wskazówek dotknąć
.
zegara.
Regulacja poziomu
głośności
Nacisnąć dolną sekcję t górna/ –
dolna sekcja.
Opanowanie podstawowych operacji
Podczas odtwarzania
filmów
* Film będzie odtwarzany klatka po klatce.
PL
29
Usuwanie obrazów
Można usunąć aktualnie wyświetlany obraz.
Opanowanie podstawowych operacji
1
Wyświetlić odpowiedni obraz
i nacisnąć
(Kasuj), albo
dotknąć
na ekranie.
2
Nacisnąć środkową sekcję
pokrętła regulacyjnego, albo
dotknąć OK na ekranie.
• Aby przerwać operację,
wystarczy wybrać
.
OK
z Usuwanie grupy obrazów
Wybrać kolejno MENU t [Odtwarzanie] t [Kasuj], aby zaznaczyć i
usunąć jednocześnie kilka obrazów.
PL
30
Obsługa aparatu
Pokrętło regulacyjne, przyciski programowalne oraz panel dotykowy
służą do uruchamiania różnych funkcji aparatu.
x Pokrętło regulacyjne
Opanowanie podstawowych operacji
W przypadku fotografowania do pokrętła regulacyjnego przypisane są
funkcje DISP (Wyświetlane dane),
(Kompens.eksp.) i
(Tryb
pracy). Podczas odtwarzania do pokrętła regulacyjnego przypisane są
funkcje DISP (Wyświetlane dane) i
(Indeks obrazów).
Obracanie pokrętłem regulacyjnym lub naciskanie jego górnej/dolnej/
prawej/lewej sekcji zgodnie z informacją wyświetlaną na ekranie
pozwala wybierać ustawiane parametry. Zatwierdzenie wyboru odbywa
się przez naciśnięcie środkowej sekcji pokrętła regulacyjnego.
Strzałka oznacza, że pokrętło
regulacyjne można obrócić.
Po wyświetleniu odpowiednich
opcji na ekranie można je
przeglądać obracając pokrętłem
regulacyjnym lub naciskając jego
górną/dolną/lewą/prawą sekcję.
Naciśnięcie sekcji środkowej
zatwierdza wybór.
PL
31
x Przyciski programowalne
Przyciski programowalne pełnią różne funkcje w zależności od
kontekstu ich użycia.
Na ekranie wyświetlane są role (funkcje) przypisane poszczególnym
przyciskom programowalnym.
W celu użycia funkcji podanej w górnym prawym rogu ekranu należy
nacisnąć przycisk programowalny A. W celu użycia funkcji podanej w
dolnym prawym rogu ekranu należy nacisnąć przycisk programowalny
B. W celu użycia funkcji podanej w środku należy nacisnąć środkową
sekcję pokrętła regulacyjnego (przycisk programowalny C).
W niniejszej instrukcji przyciski programowalne są identyfikowane za
pomocą ikony lub funkcji wyświetlanej na ekranie.
Opanowanie podstawowych operacji
A
C
B
W takim przypadku przycisk
programowalny A działa jak
przycisk MENU (Menu), a
przycisk programowalny B jak
przycisk ? (Wskaz. dot. fot.).
Przycisk programowalny C
działa jak przycisk MODE
(Tryb fotograf.).
x Panel dotykowy
Aparat można obsługiwać w sposób intuicyjny dotykając ekranu lub
przesuwając po nim palcem. Aby zaznaczyć jakiś element na ekranie,
wystarczy go dotknąć. Przesunięcie palcem po ekranie pozwala
przewinąć podawane informacje i wyświetlić ukryte elementy.
Aby zaznaczyć jakiś element, wystarczy
go dotknąć.
Przesuwanie palcem po ekranie przewija
wyświetlane informacje. Wyświetlane na
ekranie elementy zostaną zastąpione
elementami wcześniej niewidocznymi.
PL
32
x Obsługa
Wybierać elementy i wprowadzać ustawienia można na dwa sposoby: za
pomocą pokrętła regulacyjnego lub dotykając ekranu i przesuwając po
nim palcem (panel dotykowy).
Działanie
Pokrętło regulacyjne
Panel dotykowy
Obrócić pokrętło regulacyjne Dotknąć wybranego
lub nacisnąć jego górną/
elementu.
dolną/lewą/prawą sekcję, a
następnie zatwierdzić wybór
naciśnięciem sekcji
środkowej.
Wyświetlanie
ukrytego
elementu
Obracać pokrętłem
regulacyjnym lub naciskać
jego górną/dolną/lewą/prawą
sekcję, aż dany element
pojawi się na ekranie.
Przesuwać palcem w górę
lub w dół po ekranie do
momentu pojawienia się
danego elementu.
Ustawianie
wartości lub
regulacja
poziomu
rozmycia
Obrócić pokrętło.
Przesunąć wskaźnik palcem.
Wyświetlenie
następnego lub
poprzedniego
zdjęcia
Obrócić lub nacisnąć lewą/
prawą sekcję pokrętła.
Przesunąć palcem po
ekranie odtwarzania w lewo
lub w prawo.
Opanowanie podstawowych operacji
Wybór
elementu
PL
33
Uwagi
• Większość operacji można wykonywać zarówno przy użyciu pokrętła
regulacyjnego jak i panelu dotykowego. Są jednak pewne operacje, które
można realizować tylko za pomocą jednego lub drugiego.
• Należy unikać:
– Korzystania z ostro zakończonego przedmiotu, typu ołówek, długopis, czy
paznokieć.
– Chwytania aparatu trzymając palec na ekranie.
• Panel dotykowy może nie reagować, gdy będzie obsługiwany w
rękawiczkach.
Opanowanie podstawowych operacji
PL
34
Korzystanie z funkcji pomocy w aparacie
W aparacie dostępne są różne „Informacje pomocnicze” objaśniające
działanie poszczególnych funkcji oraz „Wskazówki dotyczące
fotografowania” z poradami, jak lepiej robić zdjęcia. Korzystanie z tych
informacji pomocniczych pozwala lepiej wykorzystać możliwości aparatu.
x Informacje pomocnicze
Informacje pomocnicze są wyświetlane w aparacie w celu objaśnienia
wybranej funkcji, w przypadku zmiany ustawienia itp.
Informacje pomocnicze można ukryć wybierając kolejno: MENU t
[Ustawienia] t [Ekran Pomocy] t [WYŁ.].
x Wskazówki dotyczące fotografowania
Opanowanie podstawowych operacji
Aparat wyświetla wskazówki dotyczące fotografowania w zależności od
wybranego trybu fotografowania.
1 Po wyświetleniu ? w prawym dolnym rogu ekranu należy nacisnąć
przycisk w prawym dolnym rogu (strona 32). Albo dotknąć ? na ekranie.
Automatycznie pojawi się lista wskazówek dotyczących
fotografowania bieżącego obiektu.
?
2 Właściwą wskazówkę można wybrać naciskając z górnej lub dolnej
sekcji pokrętła regulacyjnego, a wybór zatwierdza się naciśnięciem
sekcji środkowej.
• Pozycję można zmienić naciskając prawą bądź lewą sekcję pokrętła
regulacyjnego.
• Obracając pokrętłem regulacyjnym, przewinąć tekst w górę i w dół.
z Dostęp do wszystkich wskazówek dotyczących
fotografowania
Istnieje możliwość przeglądania wszystkich dostępnych w aparacie
wskazówek dotyczących fotografowania z poziomu menu.
1MENU t [Aparat] t [Wskaz. dot. fotograf.].
2Wyszukać odpowiednie wskazówki dotyczące fotografowania.
Dostęp do wskazówki można uzyskać z poziomu opcji [Spis treści].
PL
35
Korzystanie z funkcji nagrywania
Ustawianie funkcji z użyciem Kreatywności
fotograficznej
Aparat można obsługiwać w sposób intuicyjny dzięki funkcji
Kreatywność fotograf., ponieważ ekran jest lepiej zaprojektowany pod
kątem operacji intuicyjnych, niż zwykły ekran. Rejestrowanie obrazów
obiektu jest prostsze i łatwiej uzyskać kreatywne ujęcia.
1
Wybrać MENU t [Tryb
fotograf.] t
(Inteligentna
auto).
2
Nacisnąć środkową sekcję
pokrętła regulacyjnego, albo
dotknąć
(Kreatywność
fotograf.) na ekranie.
Pojawi się ekran Kreatywność
fotograf.
3
Naciskając prawą/lewą sekcję pokrętła regulacyjnego,
wybrać parametr do regulacji, albo dotknąć wybranego
elementu na ekranie.
(Nieo. tło): Regulacja rozmycia tła.
(Jasność): Regulacja jasności.
(Kolor): Regulacja kolorystyki.
(Jaskrawość): Regulacja intensywności.
(Efekt wizualny): Wybór właściwego filtra efektowego podczas
fotografowania.
4
PL
36
Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać właściwe ustawienie.
Albo wybrać właściwe ustawienie dotykając wskaźnika lub
elementu na ekranie.
• Aby połączyć różne funkcje, należy wykonać czynności opisane w
punktach 2 – 4.
Uwaga
• Funkcja Kreatywność fotograf. jest dostępna tylko w przypadku obiektywu
z mocowaniem E.
x Łatwe uzyskiwanie nieostrego tła (Sterowanie
rozmyciem tła)
1
Wybrać
2
Uzyskać odpowiedni poziom
rozmycia obracając
pokrętłem regulacyjnym.
Albo przesunąć wskaźnik na
ekranie.
(Nieo. tło) (strona 36).
Korzystanie z funkcji nagrywania
: Ostrzenie
: Rozmywanie
• Aby przywrócić pierwotny stan,
wystarczy wybrać AUTO.
• Istnieje możliwość nagrywania
filmu z uwzględnieniem efektu
rozmycia.
Uwaga
• Przy pewnych odległościach od obiektu i w przypadku niektórych
obiektywów efekt rozmycia może być niezauważalny.
z Aby uzyskać lepszy efekt funkcji Nieo. tło, należy:
• Przesunąć się bliżej obiektu.
• Zwiększyć odległość między obiektem a tłem.
PL
37
x Efekt wizualny
1
Wybrać
2
Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać właściwy
efekt.
Albo przewinąć ekran w górę lub w dół, aby wybrać
właściwy efekt.
(Efekt wizualny) (strona36).
(WYŁ.): Funkcja Efekt wizualny nie jest używana.
(Aparat zabawka): Tworzenie wrażenia zdjęcia z aparatu
zabawki z ciemniejszymi narożnikami i wyrazistymi barwami.
(Posteryzacja: kolor): Tworzenie wysokiego kontrastu i
abstrakcyjnego wyglądu dzięki silnemu uwydatnieniu kolorów
podstawowych.
(Posteryzacja: cz-b): Tworzenie wysokiego kontrastu i
abstrakcyjnego wyglądu w trybie biało-czarnym.
(Kolor pop): Tworzenie żywych barw dzięki uwydatnieniu
odcieni kolorów.
(Zdjęcie retro): Tworzenie wrażenia starego zdjęcia dzięki
zastosowaniu odcieni sepii i przygaszonego kontrastu.
(Kolor częściowy): Tworzenie obrazu z
zachowanym określonym kolorem i pozostałymi barwami
przekształconymi w czerń i biel.
(High-key: Miękki): Tworzenie obrazu o wskazanej atmosferze:
jaskrawy, przezroczysty, eteryczny, delikatny, miękki.
(Czarno-biały duży kontrast): Tworzenie obrazu o wysokim
kontraście w trybie biało-czarnym.
• Można użyć więcej efektów wizualnych. Wybrać MENU t
[Jasność/ Kolor] t [Efekt wizualny].
PL
38
Regulacja jasności zdjęć (Kompensacja
ekspozycji)
Istnieje możliwość regulacji ekspozycji co 1/3 EV w zakresie –3,0 EV do
+3,0 EV.
Nacisnąć
(Kompens.eksp.) na pokrętle
regulacyjnym.
2
Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać odpowiednią
wartość, po czym nacisnąć sekcję środkową, albo wybrać
właściwą wartość przesuwając wskaźnik na ekranie.
Korzystanie z funkcji nagrywania
1
Gdy zdjęcie jest zbyt jasne, należy przesunąć ustawienie
[Kompens.eksp.] w kierunku –.
Gdy zdjęcie jest zbyt ciemne, należy przesunąć ustawienie
[Kompens.eksp.] w kierunku +.
Korzystanie z samowyzwalacza
1
Nacisnąć
(Tryb pracy)
na pokrętle regulacyjnym.
2
Obrócić pokrętłem regulacyjnym i wybrać
(Samowyzw),
albo przewinąć ekran w górę lub w dół, aby przesunąć
(Samowyzw) na środek.
PL
39
3
Nacisnąć Option, po czym obracając pokrętłem
regulacyjnym, wybrać odpowiedni tryb, i nacisnąć sekcję
środkową, albo dotknąć na ekranie Option t właściwego
trybu.
(Samowyzwalacz: 10 s): Ustawianie 10-sekundowego
opóźnienia samowyzwalacza. Tryb zalecany, gdy osoba
fotografująca chce znaleźć się na zdjęciu.
Po naciśnięciu spustu migawki zacznie migać lampka
samowyzwalacza, a przed zadziałaniem migawki będzie słychać
sygnał dźwiękowy.
(Samowyzwalacz: 2 s): Ustawianie 2-sekundowego opóźnienia
samowyzwalacza. Można zapobiec rozmyciu spowodowanym
poruszeniem aparatu w momencie naciskania spustu migawki.
• Aby anulować ustawienie timera, wystarczy nacisnąć ponownie
(Tryb pracy).
z Zdjęcia seryjne z użyciem samowyzwalacza
Wybrać
(Samowyzw. (ser.)) w pozycji
(Tryb pracy). Po
upływie dziesięciu sekund aparat rozpocznie rejestrowanie zdjęć
seryjnych.
Zdjęcia seryjne
Po naciśnięciu spustu migawki aż do momentu jego zwolnienia aparat
wykonuje zdjęcia seryjne.
PL
40
1
Nacisnąć
(Tryb pracy)
na pokrętle regulacyjnym.
2
Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać
(Seria
zdjęć), po czym nacisnąć sekcję środkową, albo
przewinąć ekran w górę lub w dół, aby przesunąć
(Seria zdjęć) na środek, po czym dotknąć tej opcji.
z Zdjęcia seryjne wykonywane z większą
częstotliwością
Aby uzyskać więcej zdjęć seryjnych (maks. 10 zdjęć na sekundę),
wystarczy wybrać opcję
(Zd.ser.pier.cz.) w pozycji
(Tryb
pracy). Ustawienia ostrości i ekspozycji dla pierwszego zdjęcia są
wykorzystywane przy wykonywaniu kolejnych zdjęć.
Zmiana wyświetlanych informacji (DISP)
Nacisnąć DISP (Wyświetlane
dane) na pokrętle
regulacyjnym.
2
Naciskając kilkakrotnie DISP, wybrać właściwy tryb.
Podczas fotografowania lub filmowania
Wyświetl. graf.: Wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące
fotografowania lub filmowania. Czas otwarcia migawki i wartość
przysłony przedstawiane są w postaci graficznej, za wyjątkiem
przypadku gdy [Tryb fotograf.] jest ustawiony na [Rozległa
panorama] lub [Rozległa panorama 3D].
Wyśw. wszystk. inf.: Podawane są informacje dotyczące zapisu.
Wyśw. duże litery: Podawane są tylko ważniejsze informacje
większą czcionką.
Brak informacji: Informacje dotyczące zapisu nie są wyświetlane.
Histogram: Graficzna prezentacja rozkładu luminancji.
Wizjer: Na ekranie wyświetlane są tylko informacje dotyczące
fotografowania lub filmowania (bez obrazu). Z opcji tej należy
korzystać w przypadku rejestrowania obrazu przy użyciu wizjera
(oddzielnie w sprzedaży).
Podczas odtwarzania
Wyśw. inn. inf.: Podawane są informacje dotyczące zapisu.
Histogram: Oprócz informacji dotyczących zapisu, w postaci
graficznej wyświetlany jest rozkład luminancji.
Brak informacji: Informacje dotyczące zapisu nie są wyświetlane.
Korzystanie z funkcji nagrywania
1
PL
41
Fotografowanie w różnych trybach pracy
1
Wybrać MENU t [Tryb
fotograf.].
2
Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać odpowiedni
tryb, po czym nacisnąć sekcję środkową.
Albo przewinąć ekran w górę lub w dół, aby przesunąć
wybrany tryb na środek, a następnie dotknąć go.
(Inteligentna auto): W aparacie przeprowadzana jest ocena
obiektu i wprowadzane są optymalne ustawienia.
SCN (Wybór sceny): Zdjęcia są wykonywane przy zadanych
wcześniej ustawieniach dobranych do obiektu lub warunków.
(Korekcja drgań): Redukcja drgań aparatu podczas robienia
zdjęć w pomieszczeniu przy słabym oświetleniu lub fotografowania
w trybie teleobiektywu.
(Rozległa panorama): Fotografowanie w trybie panoramicznym.
(Rozległa panorama 3D): Wykonywanie panoramicznych zdjęć
3D do odtwarzania na ekranie telewizora zgodnego z funkcją 3D.
M (Ekspozycji ręcznej): Możliwa regulacja przysłony oraz czasu
otwarcia migawki.
S (Priorytet migawki): Możliwa regulacja czasu otwarcia migawki w
celu utrwalenia ruchu obiektu.
A (Priorytet przysłony): Możliwa regulacja głębi ostrości lub
rozmycie tła.
P (Program Auto): Automatyczne fotografowanie z doborem
niestandardowych ustawień za wyjątkiem ekspozycji (przysłony i
czasu otwarcia migawki).
x Wybór sceny
1
PL
42
Wybrać SCN (Wybór sceny) (strona 42).
2
Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać odpowiedni
tryb, po czym nacisnąć sekcję środkową, albo przewinąć
ekran w górę lub w dół, aby przesunąć wybrany tryb na
środek, a następnie dotknąć go.
Korzystanie z funkcji nagrywania
(Portret): Rozmycie tła i wyostrzenie fotografowanego obiektu.
Delikatne uwydatnienie odcieni skóry.
(Krajobraz): Do różnorodnych zdjęć krajobrazów z
zachowaniem ostrości obrazu i żywych kolorów.
(Makro): Do zdjęć obiektów w zbliżeniu, na przykład kwiatów,
owadów, potraw bądź niewielkich przedmiotów.
(Sporty): Poruszający się obiekt jest fotografowany z krótkim
czasem otwarcia migawki, aby wyglądał jakby był nieruchomy.
Aparat wykonuje zdjęcia w sposób ciągły, aż do momentu
zwolnienia spustu migawki.
(Zachód słońca): Zapewnia pięknie oddaną czerwień na
zdjęciach zachodzącego słońca.
(Nocny portret): Do robienia zdjęć portretowych nocą.
Zamocować lampę błyskową i włączyć ją.
(Scena nocna): Do ujęć nocnych z zachowaniem atmosfery
ciemności otoczenia.
(Z ręki o zmierzchu): Do ujęć nocnych bez użycia statywu przy
mniejszym poziomie szumu i rozmyć. Wykonywana jest seria zdjęć,
które są później poddawane obróbce w celu ograniczenia rozmycia
obrazu, widocznych poruszeń i szumów.
x Korekcja drgań
Funkcja ta jest przydatna przy robieniu zdjęć w pomieszczeniu bez
użycia lampy błyskowej, gdy istotne jest zmniejszenie rozmycia obrazu
obiektu.
1
Wybrać
2
Zrobić zdjęcie, naciskając spust migawki.
(Korekcja drgań) (strona 42).
Aparat łączy w jedno zdjęcie sześć zdjęć zrobionych przy wysokiej
czułości, aby zredukować wpływ drgań aparatu i równocześnie
wyeliminować szum.
PL
43
x Rozległa panorama/Rozległa panorama 3D
W trakcie przesuwania aparatu wykonywanych jest kilka zdjęć, które
następnie są składane w jedno zdjęcie panoramiczne.
1
Wybrać
(Rozległa panorama) lub
panorama 3D) (strona 42).
2
Aparat należy skierować na
krawędź obiektu, po czym
nacisnąć do oporu spust
migawki.
(Rozległa
Ten fragment nie zostanie utrwalony.
3
Wykadrować do końca obraz
w aparacie korzystając z
paska pomocniczego
wyświetlanego na monitorze
LCD.
Pasek pomocniczy
Uwaga
• Ciągłe klikanie migawki, aż do momentu zakończenia fotografowania,
sygnalizuje, że aparat przez cały czas robi zdjęcia w trakcie rejestrowania
obrazu w trybie [Rozległa panorama].
z Odtwarzanie zdjęć panoramicznych z przewijaniem
PL
44
Zdjęcia panoramiczne można obejrzeć w całości przewijając je od
początku do końca. W tym celu w trakcie wyświetlania zdjęcia
panoramicznego należy nacisnąć środkową sekcję pokrętła regulacyjnego.
Ponowne naciśnięcie wstrzymuje tę operację. Odtwarzanie można
rozpocząć lub wstrzymać dotknięciem N/X na ekranie.
• Zdjęcia panoramiczne można odtwarzać z
poziomu dołączonego oprogramowania
„PMB” (strona 67).
• Mogą wystąpić problemy z prawidłowym
wyświetlaniem lub przewijaniem zdjęć
panoramicznych zarejestrowanych innymi
Wskazuje wyświetlany
aparatami.
fragment całego zdjęcia
panoramicznego.
x Priorytet migawki
Ruch poruszającego się obiektu można zobrazować na różne sposoby
zmieniając czas otwarcia migawki. Można na przykład próbować
uchwycić moment ruchu ustawiając krótki czas otwarcia migawki, albo
uzyskać ślad obiektu na zdjęciu ustawiając długi czas otwarcia migawki.
1
Wybrać S (Priorytet migawki) (strona 42).
2
Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać odpowiednią
wartość, po czym nacisnąć sekcję środkową, albo
dotknąć / na ekranie w celu wybrania właściwej
wartości.
z Czas otwarcia migawki
Korzystanie z funkcji nagrywania
Przy zastosowaniu krótszego czasu otwarcia
migawki poruszające się obiekty (biegnąca
osoba, samochody, czy kropelki wody
morskiej w powietrzu) wyglądają, jakby był
nieruchome.
Przy zastosowaniu dłuższego czasu otwarcia
migawki można uchwycić obraz ze śladem
poruszającego się obiektu, który nadaje
zdjęciu bardziej naturalny i dynamiczny
charakter.
x Priorytet przysłony
Istnieje możliwość regulacji głębi ostrości lub rozmycia tła.
1
Wybrać A (Priorytet przysłony) (strona 42).
2
Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać odpowiednią
wartość, po czym nacisnąć sekcję środkową.
Albo dotknąć
/
na ekranie w celu wybrania
właściwej wartości.
• Istnieje możliwość nagrywania filmu z uwzględnieniem preselekcji
przysłony.
PL
45
Wybór trybu błysku
1
Zamocować lampę błyskową i podnieść ją (strona 21).
2
Wybrać MENU t [Aparat] t
[Tryb błysku].
3
Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać odpowiedni
tryb, po czym nacisnąć sekcję środkową, albo przewinąć
ekran w górę lub w dół, aby przesunąć wybrany tryb na
środek, a następnie dotknąć go.
(Lampa błys. wył.): Błysk nie jest wyzwalany nawet po
podniesieniu lampy błyskowej.
(Auto błysk): Błyska, gdy jest ciemno lub w przypadku
fotografowania pod światło.
(Bł.wypełniający): Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu
migawki.
(Synch.dł.czas.): Błyska przy każdorazowym wyzwoleniu
migawki. Fotografowanie w trybie synchronizacji z długimi czasami
otwarcia migawki umożliwia uchwycenie wyraźnego obrazu
zarówno obiektu, jak i tła.
(Bł. zamykający): Błyska tuż przed zakończeniem ekspozycji
przy każdorazowym wyzwoleniu migawki. Można uchwycić obraz ze
śladem poruszającego się obiektu, który nadaje zdjęciu bardziej
naturalny charakter.
• Dostępne opcje trybu lampy błyskowej zależą od trybu
fotografowania (strona 64).
Uwaga
• Nie można wybrać funkcji [Bł.wypełniający] w trybie [Inteligentna auto].
PL
46
Zasięg błysku
Zasięg wbudowanej lampy błyskowej zależy od czułości ISO i wartości
przysłony.
F2.8
F3.5
F5.6
ISO100
1 – 2,5 m
1–2m
1 – 1,25 m
ISO3200
5,6 – 14 m
4,5 – 11,2 m
2,8 – 7 m
Wybór rozmiaru obrazów/Ustawienie
nagrywania
1
Nacisnąć MENU, albo
dotknąć MENU na ekranie.
2
Wybrać [Rozm. Obrazu] t [Rozm. Obrazu].
W przypadku nagrywania filmów wybrać [Rozm. Obrazu]
t [Ustawienie nagrywania].
3
Wybrać właściwy tryb.
Korzystanie z funkcji nagrywania
Rozmiar obrazu decyduje o rozmiarze pliku obrazu zapisywanego
podczas rejestrowania obrazu.
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie widocznych
na zdjęciu wydrukowanym na papierze dużego formatu. Im mniejszy
rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można zarejestrować.
W przypadku filmów, im większa szybkość transmisji, tym wyższa jest
jakość obrazu.
PL
47
Zdjęcie
[Format obrazu]: 3:2
Wskazówki praktyczne
L: 16M
4912 × 3264 pikseli Odbitki maksymalnie w formacie
A3+
M: 8,4M
3568 × 2368 pikseli Odbitki maksymalnie w formacie
A4
S: 4,0M
2448 × 1624 pikseli Odbitki maksymalnie w formacie
L/2L
[Format obrazu]: 16:9
Wskazówki praktyczne
M: 7,1M
4912 × 2760 pikseli Do odtwarzania na telewizorach
wysokiej rozdzielczości
3568 × 2000 pikseli
S: 3,4M
2448 × 1376 pikseli
L: 14M
Panorama 3D
(16:9)
Rejestrowanie obrazów w rozmiarze
dostosowanym do telewizora wysokiej
rozdzielczości.
W poziomie: 1920 × 1080
(Standardowy)
Fotografowanie w standardowym formacie.
W poziomie: 4912 × 1080
(Szeroki)
Fotografowanie w formacie panoramicznym.
W poziomie: 7152 × 1080
Panorama
Rozmiar obrazu zależy od kierunku fotografowania (strona 56).
PL
48
(Standardowy)
Fotografowanie w standardowym formacie.
W pionie: 3872 × 2160
W poziomie: 8192 × 1856
(Szeroki)
Fotografowanie w formacie panoramicznym.
W pionie: 5536 × 2160
W poziomie: 12416 × 1856
Film
[Format pliku]:
Średnia
[AVCHD 60i/60p] lub szybkość
[AVCHD 50i/50p]
transmisji
Zapis
Nagrywanie filmów w formacie
1920 × 1080 (60i/50i) w wysokiej
jakości obrazu.
17 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie
1920 × 1080 (60i/50i) w
standardowej jakości obrazu.
28 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie
1920 × 1080 (60p/50p) w najwyższej
jakości obrazu.
24 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie
1920 × 1080 (24p/25p) w wysokiej
jakości obrazu. Ten tryb zapewnia
atmosferę podobną do atmosfery w
kinie.
17 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie
1920 × 1080 (24p/25p) w
standardowej jakości obrazu. Ten
tryb zapewnia atmosferę podobną
do atmosfery w kinie.
Średnia
szybkość
transmisji
Zapis
1440×1080
12M
12 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie
1440 × 1080.
VGA 3M
3 Mb/s
Nagrywanie filmów w formacie VGA.
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
60p 28M(PS)*
50p 28M(PS)**
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
[Format pliku]: MP4
Korzystanie z funkcji nagrywania
24 Mb/s
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
* Urządzenie zgodne z zapisem 1080 60i
** Urządzenie zgodne z zapisem 1080 50i
Uwagi
• W przypadku drukowania zdjęć zarejestrowanych w formacie 16:9 i zdjęć
panoramicznych mogą zostać ucięte obie krawędzie.
• W celu utworzenia płyty, filmy zarejestrowane przy ustawieniu [60p
28M(PS)/50p 28M(PS)] w pozycji [Ustawienie nagrywania] są konwertowane
przez program „PMB”. Taka operacja konwersji może być czasochłonna.
Dodatkowo nie można utworzyć płyty w oryginalnej jakości obrazu.
PL
49
• W celu utworzenia płyty AVCHD, filmy zarejestrowane przy ustawieniu
[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] w pozycji
[Ustawienie nagrywania] są konwertowane przez program „PMB”. Taka
operacja konwersji może być czasochłonna. Dodatkowo nie można
utworzyć płyty w oryginalnej jakości obrazu. Aby zachować pierwotną
jakość obrazu, filmy należy przechowywać na płycie Blu-ray Disc.
• Do oglądania filmów 60p/50p lub 24p/25p na ekranie telewizora niezbędny
jest odbiornik telewizyjny zgodny z systemem 60p/50p i 24p/25p. W
przypadku niezgodnego odbiornika telewizyjnego, filmy będą wyświetlane
na ekranie telewizora po ich uprzedniej konwersji do formatu 60i/50i.
PL
50
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Powiększanie odtwarzanego obrazu
(Powiększ)
1
Nacisnąć przycisk
(Odtwarzanie), aby przełączyć
tryb odtwarzania.
Przycisk
(Odtwarzanie)
Wyświetlić zdjęcie, które ma
być powiększone, a
następnie nacisnąć
(Powiększ) (środkową
sekcję pokrętła
regulacyjnego), albo dotknąć
na ekranie.
3
Obracając pokrętłem regulacyjnym, ustawić odpowiednią
skalę, albo dotknąć lub na ekranie.
4
Wybrać fragment, który ma być powiększony, naciskając
górną/dolną/prawą/lewą sekcję pokrętła regulacyjnego,
albo przewinąć obraz w celu wybrania fragmentu do
powiększenia.
Korzystanie z funkcji odtwarzania
2
• Po dotknięciu obrazu zostanie on powiększony, a dotknięty punkt
obrazu znajdzie się w środku ekranu.
• Aby anulować tę operację, wystarczy wybrać
.
PL
51
Wyświetlanie listy obrazów
1
Nacisnąć przycisk
(Odtwarzanie), aby przełączyć
tryb odtwarzania.
Przycisk
2
(Odtwarzanie)
Nacisnąć
(Indeks
obrazów) na pokrętle
regulacyjnym.
Na jednym ekranie zostanie
wyświetlonych sześć obrazów.
3
Obracając pokrętłem regulacyjnym, wybrać obraz, albo
przewinąć ekran w lewo lub w prawo w celu wybrania
obrazu.
• Obrazy można szybko przeglądać przewijając ekran w górę lub w
dół.
• Aby wrócić do trybu odtwarzania pojedynczego obrazu, wystarczy
zaznaczyć wybrany obraz, po czym nacisnąć środkową sekcję.
Albo dotknąć właściwego obrazu.
z Wyświetlanie wybranego folderu
Aby wybrać dany folder, wystarczy
zaznaczyć pasek z lewej strony ekranu
indeksu, a następnie skorzystać z
górnej/dolnej sekcji pokrętła
regulacyjnego. Folder można wybrać
dotknięciem paska. Naciśnięcie
środka paska zmienia tryb widoku.
PL
52
Oglądanie obrazów na telewizorze
Do wyświetlania na ekranie telewizora obrazów zarejestrowanych
aparatem potrzebny jest kabel HDMI (oddzielnie w sprzedaży) oraz
odbiornik telewizyjny HD wyposażony w gniazdo HDMI.
1
Podłączyć aparat do
telewizora za pośrednictwem
kabla HDMI (oddzielnie w
sprzedaży).
Do gniazda HDMI
Kabel HDMI
Do gniazda
HDMI
Korzystanie z funkcji odtwarzania
Uwaga
• Na jednym końcu kabel ma mini-wtyk HDMI (do podłączenia do aparatu),
a na drugim wtyk do podłączenia do posiadanego telewizora.
z Oglądanie obrazów 3D na telewizorze 3D
Istnieje możliwość oglądania obrazów 3D zarejestrowanych opisywanym
aparatem na telewizorze 3D po podłączeniu aparatu do telewizora za
pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży).
Wybrać MENU t [Odtwarzanie] t [Oglądanie 3D].
• Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej
do odbiornika telewizyjnego.
z Używanie aparatu za granicą
Aby na ekranie telewizora można było oglądać filmy zarejestrowane
opisywanym aparatem, aparat i telewizor muszą korzystać z tego samego
systemu telewizji kolorowej.
PL
53
Sprawdzanie dostêpnych funkcji
Lista menu
Po naciśnięciu przycisku MENU na ekranie pojawi się sześć pozycji
menu: [Tryb fotograf.], [Aparat], [Rozm. Obrazu], [Jasność/Kolor],
[Odtwarzanie] i [Ustawienia].
Każda z tych pozycji umożliwia ustawianie różnych funkcji. Elementy,
których nie można ustawić w danym kontekście, są wyświetlone w
kolorze szarym.
x Tryb fotograf.
Umożliwia wybór trybu fotografowania, na przykład tryb ekspozycji,
panoramiczny, wybór sceny.
PL
54
Inteligentna auto
W aparacie przeprowadzana jest ocena obiektu i
wprowadzane są optymalne ustawienia.
Wybór sceny
Zdjęcia są wykonywane przy zadanych wcześniej
ustawieniach dobranych do obiektu lub
warunków.
(Portret/Krajobraz/Makro/Sporty/Zachód słońca/
Nocny portret/Scena nocna/Z ręki o zmierzchu)
Korekcja drgań
Redukcja drgań aparatu podczas robienia zdjęć w
pomieszczeniu przy słabym oświetleniu lub
fotografowania w trybie teleobiektywu.
Rozległa panorama
Fotografowanie w trybie panoramicznym.
Rozległa panorama 3D
Wykonywanie panoramicznych zdjęć 3D do
odtwarzania na ekranie telewizora zgodnego z
funkcją 3D.
Ekspozycji ręcznej
Możliwa regulacja przysłony oraz czasu otwarcia
migawki.
Priorytet migawki
Możliwa regulacja czasu otwarcia migawki w celu
utrwalenia ruchu obiektu.
Priorytet przysłony
Możliwa regulacja głębi ostrości lub rozmycie tła.
Program Auto
Automatyczne fotografowanie z możliwością
regulacji ustawień innych niż ekspozycja (czasu
otwarcia migawki i przysłony).
x Aparat
Ustawianie funkcji fotografowania typu zdjęcia seryjne, samowyzwalacz,
czy lampa błyskowa.
Wybór trybu pracy typu zdjęcia seryjne,
samowyzwalacz, czy bracketing.
(Pojedyncze zdjęcie /Seria zdjęć/Zd.ser.pier.cz./
Samowyzw/Samowyzw. (ser.)/ Bracket: Seryjne/Pilot)
Tryb błysku
Wybór sposobu wyzwalania błysku.
(Lampa błys. wył./Auto błysk/Bł.wypełniający/
Synch.dł.czas./Bł. zamykający)
Wybór AF/MF
Wybór automatycznego lub ręcznego trybu
ustawiania ostrości.
(Autofokus/Ostrość DMF/Ostrość ręczna)
Obszar autofokusa
Wybór obszaru ostrości.
(Wielopunktowy/Centralny/Elast. punktowy)
Tryb autofokusa
Wybór metody automatycznego ustawiania
ostrości.
(Poj. autofokus/Ciąg. autofokus)
Śledzenie obiektu
Utrzymywanie ostrości na śledzonym obiekcie.
(WŁ./WYŁ.)
Dokł. zoom cyfr.
Ustawianie zoomu cyfrowego.
Wykrywanie twarzy
Automatyczne rozpoznawanie twarzy osób i
dobór do nich odpowiednich ustawień ostrości i
ekspozycji.
(Wł. (rejestr. twarzy)/WŁ./WYŁ.)
Rejestracja twarzy
Rejestracja lub zmiana priorytetowej osoby przy
ustawianiu ostrości.
(Nowa rejestracja/Zmiana kolejności/Kasuj/Usuń
wszyst)
Zdj. z uśmiechem
Po każdorazowym wykryciu uśmiechu w aparacie
zostaje automatycznie wyzwolona migawka.
(WŁ./WYŁ.)
Efekt gładkiej skóry
Uzyskiwanie gładkiej skóry w przypadku
fotografowania z użyciem funkcji Wykrywanie
twarzy.
(WŁ./WYŁ.)
Sprawdzanie dostępnych funkcji
Tryb pracy
PL
55
Wskaz. dot. fotograf.
Dostęp do wszystkich wskazówek dotyczących
fotografowania.
Wyśw. LCD (DISP)
Zmiana informacji wyświetlanych na ekranie
fotografowania na monitorze LCD.
(Wyświetl. graf./Wyśw. wszystk. inf./Wyśw. duże
litery/Brak informacji/Histogram/Wizjer)
Wyśw. wizjera (DISP)
Zmiana informacji wyświetlanych na ekranie
fotografowania w wizjerze.
(Wyśw. inf. pod./Histogram)
Przycisk DISP (monitor) Wybór trybu wyświetlania na monitorze LCD po
naciśnięciu przycisku DISP.
x Rozm. Obrazu
Umożliwia ustawianie rozmiaru obrazu, formatu obrazu itp.
Zdjęcie
Rozm. Obrazu
Wybór rozmiaru obrazu.
(3:2: L: 16M/ M: 8,4M/ S: 4,0M
16:9: L: 14M/ M:7,1M/ S: 3,4M)
Format obrazu
Wybór formatu obrazu.
(3:2/16:9)
Jakość
Wybór formatu kompresji.
(RAW/RAW & JPEG/Wysoka/Standard)
Panorama 3D
Rozm. Obrazu
Wybór rozmiaru panoramicznych zdjęć 3D.
(16:9/Standardowy/Szeroki)
Kierunek panoramy
Wybór kierunku kadrowania podczas robienia
panoramicznych zdjęć 3D.
(W prawo/W lewo)
Panorama
Rozm. Obrazu
Wybór rozmiaru obrazu.
(Standardowy/Szeroki)
Kierunek panoramy
Wybór kierunku kadrowania podczas robienia
zdjęć panoramicznych.
(W prawo/W lewo/W górę/W dół)
Film
Format pliku
PL
56
Wybór AVCHD 60i/60p, AVCHD 50i/50p lub
MP4.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p/MP4)
Ustawienie nagrywania
Wybór rozmiaru obrazu, szybkości klatek i jakości
obrazu w przypadku filmów.
(AVCHD 60i/60p/AVCHD 50i/50p: 60i/50i 24M
(FX)/60i/50i 17M (FH)/60p/50p 28M (PS)/24p/25p
24M (FX)/24p/25p 17M (FH))
(MP4: 1440×1080 12M/VGA 3M)
x Jasność/Kolor
Umożliwia wprowadzanie ustawień jasności, np. tryb pomiaru, oraz
ustawień kolorów, np. balans bieli.
Do kompensacji jasności całego obrazu.
(–3,0 EV do +3,0 EV)
ISO
Ustawianie czułości ISO.
(ISO AUTO/100 - 25600)
Balans bieli
Dostosowanie kolorystyki do warunków
oświetlenia.
(Aut.bal.bieli/Światło dzienne/W cieniu/
Pochmurnie/Żarówka/ Świetl.: Ciepła biała/
Świetl.: Zimna biała/Świetl.: Dzien. biała/Świetl.:
Świat. dzien./Lampa błysk./Tmp. kol./Filtr/
Niestandard./Nastaw.własne)
Tryb pomiaru
Wybór sposobu pomiaru jasności.
(Wielopunktowy/Centralny/Punktowy)
Korekcja błysku
Regulacja mocy błysku lampy.
(–2,0 EV do +2,0 EV)
DRO/Auto HDR
Automatyczna korekta jasności lub kontrastu.
(WYŁ./Opt. D-Range/Auto HDR)
Efekt wizualny
Fotografowanie z wybranymi efektami w celu
oddania niezwykłej atmosfery.
(WYŁ./Aparat zabawka/Kolor pop/Posteryzacja/
Zdjęcie retro/High-key: Miękki/Kolor częściowy/
Czarno-biały duży kontrast/Miękka ostrość/
Malowidło HDR/Cz-b o bogatej grad./Miniatura)
Strefa twórcza
Wybór metody przetwarzania obrazu.
(Standard/Intensywny/Portret/Krajobraz/Zachód
słońca/Czerń i biel)
Sprawdzanie dostępnych funkcji
Kompens.eksp.
PL
57
x Odtwarzanie
Umożliwia ustawianie funkcji odtwarzania.
Kasuj
Usuwanie obrazów.
(Wiele obrazów/Wszyst. w kat./Wszyst. pliki
widoku AVCHD)
Pokaz zdjęć
Automatyczne odtwarzanie obrazów.
(Powtórz/Interwał/Typ obrazu)
Tryb oglądania
Ustalanie sposobu grupowania odtwarzanych
obrazów.
(Widok katalogu (Zdjęcia)/Widok katalogu
(MP4)/Widok AVCHD)
Indeks obrazów
Wybór liczby obrazów wyświetlanych na ekranie
indeksu.
(6 obrazów/12 obrazów)
Obróć
Obracanie zdjęć.
Chroń
Ochrona lub anulowanie ochrony obrazów.
(Wiele obrazów/Anuluj wszystkie zdjęcia/Anuluj
wszystkie filmy (MP4)/Anuluj wsz. pliki
Wid.AVCHD)
Oglądanie 3D
Funkcja wykorzystywana po podłączeniu do
telewizora zgodnego z funkcją 3D pozwalająca
oglądać obrazy 3D.
Powiększ
Powiększanie obrazu.
Nastaw. głośności
Ustawianie poziomu głośności filmów.
Określ wydruk
Wybór zdjęć do wydruku lub wprowadzanie
ustawień drukowania.
(Ustaw.DPOF/Nadruk daty)
Wyświetlane dane
Zmiana informacji wyświetlanych na ekranie
odtwarzania.
(Wyśw. inn. inf./Histogram/Brak informacji)
x Ustawienia
Umożliwia wprowadzanie bardziej szczegółowych ustawień
fotografowania lub zmianę ustawień aparatu.
Nastawienia nagryw
Wspomaganie AF
PL
58
Ustawianie wspomagania AF przy
automatycznym ustawianiu ostrości w słabo
oświetlonych miejscach.
(Automatyczne/WYŁ.)
Przed zrobieniem zdjęcia z użyciem lampy
błyskowej uruchamiany jest błysk wstępny
eliminujący efekt czerwonych oczu.
(WŁ./WYŁ.)
Ustaw. FINDER/LCD
Ustawianie sposobu przełączania pomiędzy
wizjerem elektronicznym (oddzielnie w
sprzedaży) a monitorem LCD.
(Automatyczne/Ręczny)
Wyśw. podgląd na
żywo
Wybór, czy wartość kompensacji ekspozycji i inne
parametry mają być wyświetlane na ekranie.
(Efekt ustawień Wł./Efekt ustawień Wył.)
Auto podgląd
Ustawianie czasu wyświetlania zdjęcia po jego
wykonaniu.
(10 s/5 s/2 s/WYŁ.)
Linia siatki
Włączanie linii siatki pomocnych przy
komponowaniu kadru.
(Siatka 3x3/Siatka kwadratowa/Siatka
przek+kwad./WYŁ.)
Poziom zarysu
Uwydatnienie określonym kolorem zarysu
obszarów z ustawioną ostrością.
(Wysoki/Średni/Niski/WYŁ.)
Kolor zarysu
Ustawianie koloru wykorzystywanego w
przypadku funkcji uwydatniania zarysu.
(Biały/Czerwony/Żółty)
Wspomaganie MF
Wyświetlanie powiększonego obrazu w
przypadku ręcznego ustawiania ostrości.
(WŁ./WYŁ.)
Czas wsp. MF
Ustawianie czasu, przez który obraz będzie
wyświetlany w powiększeniu.
(Bez ograniczeń/5 s/2 s)
Przestrzeń barw
Zmiana zakresu odtwarzanych barw.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Ustawianie kompensacji drgań aparatu.
(WŁ./WYŁ.)
Wyzw.bez obiek.
Ustawianie, czy w przypadku braku obiektywu
migawka ma być wyzwalana, czy nie.
(Aktywne/Nieaktywne)
Eye-Start AF
Ustawianie, czy podczas korzystania z wizjera
elektronicznego (oddzielnie w sprzedaży) ma być
używany autofokus, czy też nie.
(WŁ./WYŁ.)
Sprawdzanie dostępnych funkcji
Red.czerw.oczu
PL
59
Pierw. kurtyna migawki
Ustawianie, czy ma być wykorzystywana funkcja
elektronicznej przedniej kurtyny migawki.
(WŁ./WYŁ.)
Red.sz.dł.naśw.
Ustawianie obróbki obrazu z redukcją szumów
przy fotografowaniu z długim czasem ekspozycji.
(WŁ./WYŁ.)
Red.sz.wys.ISO
Ustawianie obróbki obrazu z redukcją szumów
przy fotografowaniu z wysoką czułością ISO.
(Normalna/Niska)
Komp.
ob.:Winietowanie
Kompensacja ciemniejszych narożników ekranu.
(Automatyczne/WYŁ.)
Komp. ob.: Aber. chro.
Redukcja odchylenia koloru w narożnikach
ekranu.
(Automatyczne/WYŁ.)
Komp. ob.: Zniekształc. Kompensacja zniekształceń na ekranie.
(Automatyczne/WYŁ.)
Nagr. dźwięku filmu
Ustawianie dźwięku przy nagrywaniu filmów.
(WŁ./WYŁ.)
Reduk. szumu wiatru
Wyciszanie szumu wiatru podczas nagrywania
filmów.
(WŁ./WYŁ.)
Regulacja AF
Precyzyjna regulacja pozycji z autofokusem w
przypadku korzystania z adaptera obiektywu
LA-EA2 (oddzielnie w sprzedaży).
(Ustawienie regulacji AF/Wartość reg./Kasuj)
Główne nastawienia
Start menu
Wybór pierwszego wyświetlonego menu z menu
głównego lub ekranu ostatniego menu.
(Główne/Poprzednie)
Ustawienia przyc.
Własne
Przypisywanie funkcji różnorodnym przyciskom.
(Ustaw. praw. przyc./Ustaw. przyc. pr. B/Ustaw.
przyc. pr. C/Niestandard.)
Obsługa dotykowa
Ustawianie, czy aparat będzie obsługiwany za
pomocą panelu dotykowego, czy też nie.
(WŁ./WYŁ.)
Brzęczyk
Wybór sygnału dźwiękowego generowanego
podczas obsługi aparatu.
(WŁ./WYŁ.)
Język
PL
60
Wybór języka używanego na ekranie.
Ust.daty/czasu
Ustawianie daty i godziny.
Nastawia region
Wybór regionu, w którym aparat będzie używany.
Włączanie i wyłączanie ekranu pomocy.
(WŁ./WYŁ.)
Oszcz.energii
Ustawianie czasu, po którym aparat przełączany
jest do trybu oszczędzania energii.
(30 min./5 min./1 min./20 s/10 s)
Jasność LCD
Ustawianie jasności monitora LCD.
(Automatyczne/Ręczny/Słonecz. dzień)
Jasność wizjera
Ustawianie jasności wizjera elektronicznego
(oddzielnie w sprzedaży).
(Automatyczne/Ręczny)
Kolor wyświetl.
Wybór koloru monitora LCD.
(Czarny/Biały/Niebieski/Różowy)
Szeroki obraz
Wybór metody wyświetlania szerokich obrazów.
(Pełny ekran/Normalna)
Wyświetl.odtw.
Wybór sposobu wyświetlania obrazów w pionie.
(Autom.obrót/Ręczny obrót)
Rozdzielczość HDMI
Nastawia rozdzielczość wyjścia do HDMI TV.
(Automatyczne/1080p/1080i)
STER.PRZEZ HDMI
Włączanie lub wyłączanie obsługi aparatu z
poziomu pilota telewizora zgodnego z funkcją
„BRAVIA” Sync. (WŁ./WYŁ.)
Połączenie USB
Wybór sposobu realizacji połączenia USB.
(Automatyczne/Pam. masowa/MTP)
Czyszczenie
Możliwość oczyszczenia przetwornika obrazu.
Wersja
Wyświetlanie wersji aparatu i obiektywu.
Tryb demonstracyjny
Określanie, czy pokaz z filmami ma być
wyświetlany, czy nie. (WŁ./WYŁ.)
Nast.domyślne
Przywracanie w aparacie ustawień fabrycznych.
Sprawdzanie dostępnych funkcji
Ekran Pomocy
Karta pamięci — narzędzie
Formatuj
Formatowanie karty pamięci.
Numer pliku
Wybór sposobu przydzielania zdjęciom numerów
plików. (Seryjny/Wyzeruj)
Nazwa katalogu
Wybór formatu nazwy folderu.
(Forma standard/Forma daty)
Wybierz kat. fotograf.
Wybór folderu zapisu.
Nowy katalog
Tworzenie nowego folderu.
Odz. bazę dan. obr.
Naprawa pliku bazy danych obrazów w przypadku
stwierdzenia niezgodności.
PL
61
Wyś. miej. na karcie
Wyświetlanie pozostałego czasu nagrywania
filmów oraz liczby zdjęć, jakie można zapisać na
karcie pamięci.
Ustawienia Eye-Fi*
Ustaw. przesyłania
Włączanie funkcji przesyłania danych aparatu w
przypadku użycia karty Eye-Fi.
(WŁ./WYŁ.)
* Pojawia się po włożeniu do aparatu karty Eye-Fi (oddzielnie w sprzedaży).
Na pokładzie samolotu nie wolno korzystać z karty Eye-Fi włożonej do
aparatu. Jeżeli w aparacie znajduje się karta Eye-Fi, funkcję [Ustaw.
przesyłania] należy ustawić na [WYŁ.].
Z kart Eye-Fi można korzystać wyłącznie w krajach/regionach, gdzie
zostały zakupione. Kart Eye-Fi należy używać zgodnie z ustawodawstwem
krajów/regionów, gdzie zostały zakupione.
PL
62
Funkcje dostępne w poszczególnych trybach
rejestrowania obrazów
Dostępne funkcje zależą od wybranego trybu rejestrowania.
W poniższej tabeli dostępne funkcje zaznaczono symbolem .
– oznacza, że dana funkcja jest niedostępna.
Niedostępne funkcje są wyświetlane na ekranie w kolorze szarym.
Tryb fotograf.
(Inteligentna
auto)
Kompens.eksp. Samowyzw
Seria zdjęć
Wykrywanie
twarzy
–
Efekt
wizualny
–
(Rozległa
panorama)
–
–
–
–
(Rozległa
panorama 3D)
–
–
–
–
(Korekcja
drgań)
–
–
SCN (Wybór
sceny)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Sprawdzanie dostępnych funkcji
–
P (Program Auto)
A (Priorytet
przysłony)
S (Priorytet
migawki)
M (Ekspozycji
ręcznej)
–
Uwaga
• Dostępność funkcji może być również ograniczona innymi warunkami
oprócz trybu rejestrowania obrazów.
PL
63
Dostępne tryby błysku
Dostępne tryby błysku zależą od trybu rejestrowania obrazów i
wybranych funkcji.
W poniższej tabeli dostępne funkcje zaznaczono symbolem .
– oznacza, że dana funkcja jest niedostępna.
Niedostępne tryby błysku są wyświetlane na ekranie w kolorze szarym.
Tryb fotograf.
Lampa błys. wył. Auto błysk
(Inteligentna
auto)
Bł.wypełniający Synch.dł.czas. Bł. zamykający
–
–
–
(Rozległa
panorama)
–
–
–
–
(Rozległa
panorama 3D)
–
–
–
–
(Korekcja
drgań)
–
–
–
–
SCN (Wybór
sceny)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
P (Program Auto)
–
–
A (Priorytet przysłony)
–
–
S (Priorytet migawki)
–
–
M (Ekspozycji ręcznej)
–
–
–
Uwagi
PL
64
• Tryby błysku mogą być również ograniczone innymi warunkami oprócz
trybu rejestrowania obrazów.
• Nawet w przypadku wyboru działającego trybu błysku, lampa błyskowa nie
będzie uruchamiana dopóki nie zostanie podniesiona.
• Opcję [Auto błysk] można wybrać tylko wówczas, gdy [Tryb fotograf.] jest
ustawiony na [Inteligentna auto] lub w pewnych trybach [Wybór sceny].
Importowanie obrazów do komputera
Instalowanie oprogramowania
Do obróbki zdjęć zarejestrowanych przy użyciu opisywanego aparatu
można wykorzystać poniższe dołączone oprogramowanie:
• „Sony Image Data Suite”
• „PMB” (Picture Motion Browser) (tylko Windows)
Uwagi
• Zalogować się jako administrator.
• Jeżeli na komputerze jest już zainstalowany program „PMB” i jego wersja
jest wcześniejsza od wersji programu „PMB” na płycie CD-ROM (w
zestawie), należy również zainstalować program „PMB” z płyty CD-ROM
(w zestawie).
x Windows
Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania zdjęć
za pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca
konfiguracja komputera.
System operacyjny Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
(zainstalowany
Windows 7 SP1
fabrycznie)
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz lub szybszy
(Do odtwarzania/edycji filmów HD: Intel Core Duo
1,66 GHz lub szybszy, Intel Core 2 Duo 1,66 GHz lub
szybszy, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz lub szybszy (HD
FX/HD FH), albo Intel Core 2 Duo 2,40 GHz lub
szybszy (HD PS))
Pamięć: 512 MB lub więcej (Do odtwarzania/edycji
filmów HD: 1 GB lub więcej)
Dysk twardy: Miejsce na dysku wymagane do instalacji
— około 500 MB
Monitor: Rozdzielczość ekranu — 1024 × 768 punktów
lub więcej
„Image Data
Converter”
Procesor/pamięć: Pentium 4 lub szybszy/1 GB lub
więcej
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej
Importowanie obrazów do komputera
„PMB”
* Wersje 64-bitowe i wersja Starter (Edition) nie są obsługiwane. Do
korzystania z funkcji tworzenia płyt wymagany jest program Windows Image
Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 lub nowszy.
** Wersja Starter (Edition) nie jest obsługiwana.
PL
65
1
Włączyć komputer i włożyć
płytę CD-ROM (w zestawie)
do napędu CD-ROM.
Pojawi się ekran menu instalacji.
2
Kliknąć [Zainstaluj].
3
Po zakończeniu instalacji wyjąć płytę CD-ROM.
• Upewnić się, że zaznaczone są pozycje „Sony Image Data Suite” i
„PMB”, i dalej postępować według instrukcji na ekranie.
• Po pojawieniu się stosownego monitu na ekranie w trakcie tej
procedury, podłączyć aparat do komputera.
• Gdy pojawi się monit o ponowne uruchomienie, należy ponownie
uruchomić komputer, postępując według instrukcji na ekranie.
• W zależności od konfiguracji komputera może zostać
zainstalowany zestaw funkcji DirectX.
Oprogramowanie zostanie zainstalowane, a na pulpicie pojawią się
ikony skrótów.
x Macintosh
Do korzystania z dostarczonego oprogramowania i importowania zdjęć
za pośrednictwem połączenia USB zalecana jest następująca
konfiguracja komputera.
System operacyjny Połączenie USB: Mac OS X (v10.3 do v10.6)
(zainstalowany
„Image Data Converter”: Mac OS X v10.5/
fabrycznie)
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
„Image Data
Converter”
PL
66
Procesor: procesory Intel, na przykład Intel Core Solo/
Core Duo/Core 2 Duo
Pamięć: zalecane 1 GB lub więcej.
Monitor: 1024 × 768 punktów lub więcej
1
Włączyć komputer z systemem Macintosh i włożyć płytę
CD-ROM (w zestawie) do napędu CD-ROM.
2
Kliknąć podwójnie ikonę napędu CD-ROM.
3
Skopiować plik [IDS_INST.pkg] z folderu [MAC] na ikonę
dysku twardego.
4
Podwójnie kliknąć plik [IDS_INST.pkg] w folderze
docelowym operacji kopiowania.
• Postępować według instrukcji na ekranie, aby przeprowadzić
instalację.
Możliwości dostarczonego oprogramowania
x „PMB”
Program „PMB” pozwala:
• Importować zdjęcia wykonane aparatem i wyświetlać je na
komputerze.
• Porządkować zdjęcia na komputerze na podstawie kalendarza, według
daty zdjęcia, aby móc je przeglądać.
• Drukować lub zapisywać zdjęcia z datą.
Importowanie obrazów do komputera
Szczegółowe informacje na temat programu „PMB” można znaleźć w
pozycji „PMB Help”.
Aby uruchomić Help, wystarczy po zainstalowaniu kliknąć ikonę
(PMB Help) wyświetlaną na pulpicie, albo z poziomu menu Start
kliknąć: [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Informacje pomocnicze do oprogramowania „PMB” (tylko w wersji
angielskiej):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Uwaga
• Program „PMB” nie jest zgodny z komputerami Macintosh.
x „Sony Image Data Suite”
Program „Sony Image Data Suite” umożliwia edycję obrazów nagranych
w trybie RAW z korektą różnych parametrów, na przykład krzywej
tonalnej, czy ostrości.
Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlania i porównywania obrazów
RAW/JPEG zarejestrowanych opisywanym aparatem.
Szczegółowe informacje na temat programu „Image Data Converter”
można znaleźć w pozycji Help.
PL
67
Informacje pomocnicze do oprogramowania „Sony Image Data Suite”
(tylko w wersji angielskiej):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
PL
68
Tworzenie płyty z filmami
Istnieje możliwość utworzenia płyty z filmów AVCHD View
zarejestrowanych opisywanym aparatem.
Płytę taką można odtwarzać na różnych urządzeniach w zależności od
rodzaju płyty.
Należy wybrać metodę, która jest zgodna z posiadanym odtwarzaczem płyt.
Opisano tutaj dwa sposoby tworzenia płyty z filmami: tworzenie płyty z
poziomu komputera przy użyciu oprogramowania „PMB” lub tworzenie płyty
przy użyciu innych urządzeń niż komputer, na przykład rejestratora DVD.
Odtwarzacz
Rodzaj
płyty
Funkcja
Płyty Blu-ray Disc umożliwiają
nagrywanie dłuższych filmów w
wysokiej rozdzielczości (HD) w
porównaniu z płytami DVD.
Urządzenia do
odtwarzania płyt w
formacie AVCHD
(Odtwarzacz płyt Sony
Blu-ray Disc, konsola
PlayStation®3 itp.)
Filmy w wysokiej rozdzielczości
obrazu (HD) można nagrywać na
nośnikach DVD, na przykład na
płytach DVD-R, i wówczas tworzona
jest płyta z obrazem w wysokiej
rozdzielczości (HD).
Płyty z obrazem w wysokiej rozdzielczości
(HD) nie można odtwarzać na zwykłych
odtwarzaczach DVD.
Zwykłe urządzenia do
odtwarzania płyt DVD
(Odtwarzacz DVD,
komputer z możliwością
odtwarzania płyt DVD
itp.)
Filmy w standardowej rozdzielczości
obrazu (STD) uzyskane w wyniku
konwersji filmów w wysokiej
rozdzielczości obrazu (HD) można
nagrywać na nośnikach DVD, na
przykład na płytach DVD-R, i
wówczas tworzona jest płyta z obrazem
w standardowej rozdzielczości (STD).
Importowanie obrazów do komputera
Urządzenia do odtwarzania
płyt Blu-ray Disc
(Odtwarzacz płyt
Blu-ray Disc, konsola
PlayStation®3 itp.)
x Tworzenie płyty przy użyciu komputera
Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PMB” można
zaimportować do komputera filmy AVCHD View i utworzyć z nich płytę
w formacie AVCHD z obrazem w standardowej rozdzielczości (STD).
Szczegółowe informacje na temat metody tworzenia płyty przy użyciu
programu „PMB” można znaleźć w pozycji „PMB – pomoc”.
PL
69
Uwagi
• Aby móc tworzyć płyty Blu-ray Disc, konieczne jest zainstalowanie dodatku
[BD Add-on Software] z poziomu ekranu instalacyjnego programu „PMB”.
• W niektórych krajach lub regionach konsole PlayStation®3 mogą być
niedostępne.
• W celu utworzenia płyty, filmy zarejestrowane przy ustawieniu [60p
28M(PS)/50p 28M(PS)] w pozycji [Ustawienie nagrywania] są
konwertowane przez program „PMB”. Taka operacja konwersji może być
czasochłonna. Dodatkowo nie można utworzyć płyty w oryginalnej jakości
obrazu.
• W celu utworzenia płyty AVCHD, filmy zarejestrowane przy ustawieniu
[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] w pozycji
[Ustawienie nagrywania] są konwertowane przez program „PMB”. Taka
operacja konwersji może być czasochłonna. Dodatkowo nie można
utworzyć płyty w oryginalnej jakości obrazu. Aby zachować pierwotną
jakość obrazu, filmy należy przechowywać na płycie Blu-ray Disc.
• „Filmy AVCHD View” to filmy zarejestrowane w trybie [AVCHD 60i/60p]
lub [AVCHD 50i/50p] ustawionym w pozycji [Format pliku].
x Tworzenie płyty z poziomu innego urządzenia niż
komputer
Płytę można utworzyć z poziomu nagrywarki Blu-ray Disc i rejestratora
DVD.
Rodzaj płyty, jaką można utworzyć, zależy od używanego urządzenia.
Urządzenie
Rodzaj płyty
Nagrywarka Blu-ray Disc:
Tworzenie płyty Blu-ray Disc
lub DVD z obrazem w
standardowej rozdzielczości
(STD)
Rejestrator DVD inny niż
DVDirect Express:
Tworzenie płyty AVCHD
lub DVD z obrazem w
standardowej rozdzielczości
(STD)
PL
70
Nagrywarka HDD itp.:
Tworzenie płyty DVD z
obrazem w standardowej
rozdzielczości (STD)
Uwagi
• Szczegółowe informacje na temat tworzenia płyty można znaleźć w
instrukcji obsługi używanego urządzenia.
• W przypadku tworzenia płyty przy użyciu urządzenia DVDirect marki Sony
(rejestratora DVD) należy skorzystać z gniazda karty pamięci rejestratora
DVD lub podłączyć rejestrator DVD do gniazda USB, aby umożliwić
przesyłanie danych.
• Korzystając z urządzenia DVDirect marki Sony (rejestratora DVD), należy
upewnić się, czy w urządzeniu zainstalowano najnowszą wersję
oprogramowania sprzętowego.
Importowanie obrazów do komputera
PL
71
Pozosta³e informacje
Sprawdzanie liczby możliwych do
zarejestrowania zdjęć
Po włożeniu do aparatu karty
pamięci i ustawieniu przełącznika
zasilania w pozycji ON na monitorze
LCD zostanie wyświetlona liczba
możliwych do zarejestrowania zdjęć
(jeżeli zdjęcia będą wykonywane z
zachowaniem bieżących ustawień).
Uwagi
• Migająca w kolorze żółtym wartość „0” (liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć) sygnalizuje, że karta pamięci jest zapełniona.
Wymienić kartę pamięci na inną lub skasować obrazy znajdujące się na
aktualnej karcie pamięci (strona 30).
• Migający w kolorze żółtym napis „NO CARD” (liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć) sygnalizuje, że nie włożono karty pamięci. Włożyć
kartę pamięci.
x Liczba zdjęć i czas nagrywania filmów, jakie można
zarejestrować na karcie pamięci
Zdjęcia
W tabeli podano przybliżoną liczbę zdjęć, jakie można zapisać na karcie
pamięci sformatowanej z poziomu opisywanego aparatu. Wartości
ustalono w oparciu o testy przeprowadzone na standardowych kartach
pamięci marki Sony. Wartości te mogą się różnić w zależności od
warunków fotografowania.
Rozmiar obrazu: L 16M
Format obrazu: 3:2*
(Jednostki: obrazy)
Pojemność
Jakość
72
4GB
8GB
16GB
32GB
Standard
410
820
1650
3300
6700
Wysoka
290
590
1150
2400
4800
80
155
320
640
1250
105
215
440
880
1750
RAW & JPEG
PL
2GB
RAW
* W przypadku ustawienia opcji [Format obrazu] w pozycji [16:9] można
zarejestrować więcej zdjęć niż podano w powyższej tabeli (oprócz formatu
[RAW]).
Filmy
W poniższej tabeli podano orientacyjne dostępne czasy nagrywania. Są
to łączne czasy dla wszystkich plików filmowych. Jedno nagranie w
zapisie ciągłym może trwać maksymalnie około 29 minut. Maksymalny
rozmiar pliku filmowego MP4 wynosi około 2 GB.
(g (godzina), m (minuta))
Pojemność
Ustawienie
nagrywania
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 g 30 m
3g
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1g
2g
4g5m
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 g 15 m
2 g 30 m
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 g 30 m
3g
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1g
2g
4g5m
20 m
40 m
1 g 20 m
2 g 45 m
5 g 30 m
1 g 10 m
2 g 25 m
4 g 55 m
10 g
20 g
1440×1080 12M
VGA 3M
Pozostałe informacje
Uwaga
• Czas nagrywania filmów zmienia się, ponieważ w kamerze zastosowano
funkcję VBR (Variable Bit Rate), która automatycznie dostosowuje jakość
obrazu do rejestrowanego ujęcia.
W przypadku nagrywania szybko poruszającego się obiektu, obraz jest
wyraźniejszy, ale czas nagrywania ulega skróceniu z uwagi na wykorzystanie
dużej ilości pamięci.
Czas nagrywania zależy również od warunków nagrywania, rejestrowanego
obiektu i od ustawienia jakości/rozmiaru obrazu.
PL
73
x Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć w
przypadku korzystania z akumulatora
Orientacyjna liczba zdjęć, jakie można zarejestrować aparatem z w pełni
naładowanym akumulatorem (w zestawie), wynosi 430.
W pewnych warunkach eksploatacji rzeczywiste wartości mogą być
niższe.
• Liczba zdjęć jest obliczana przy korzystaniu z w pełni naładowanego
akumulatora i przy poniższych warunkach:
– W temperaturze otoczenia 25 °C.
– Przy ustawieniu [Wysoka] w pozycji [Jakość].
– Przy ustawieniu [Poj. autofokus] w pozycji [Tryb autofokusa].
– Zdjęcia są wykonywane co 30 sekund.
– Co drugie zdjęcie wykonywane jest z lampą błyskową (HVL-F7S).
– Co dziesiąte zdjęcie aparat jest wyłączany i włączany.
– Korzystając z akumulatora przez godzinę po tym, jak zgaśnie dioda
CHARGE.
– Korzystając z karty „Memory Stick PRO Duo” marki Sony (oddzielnie w
sprzedaży).
• Metoda pomiaru jest zgodna ze standardem stowarzyszenia CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
PL
74
Wykaz symboli wyświetlanych na monitorze
LCD
Wyświetlane na ekranie symbole sygnalizują stan, w jakim znajduje się aparat.
Wyświetlane na ekranie informacje można zmieniać przy użyciu
pokrętła regulacyjnego DISP (Wyświetlane dane).
Gotowy do fotografowania
A
Wskaźnik
Znaczenie
Tryb fotograf.
PASM
Wybór sceny
Ekran graficzny
Rozpoznawanie
ujęcia
Nagrywanie filmów
Pozostałe informacje
Format obrazu
zdjęć
16M 14M 8.4M Rozmiar obrazu
7.1M 4M 3.4M
Odtwarzanie
RAW RAW+J
FINE STD
Jakość obrazu
zdjęć
100
Liczba
możliwych do
zarejestrowania
zdjęć
PL
75
Wskaźnik
Znaczenie
60i/50i
Tryb nagrywania
filmów
60i/50i
Wskaźnik
Błąd podłączenia
wizjera
elektronicznego
(oddzielnie w
sprzedaży)
60p/50p
24p/25p
Ostrzeżenie
przed
przegrzaniem
wizjera
elektronicznego
(oddzielnie w
sprzedaży)
24p/25p
Karta pamięci/
Przekazywanie
danych
123Min
100%
Ostrzeżenie
przed
przegrzaniem
Dostępny czas
nagrywania
filmów
Plik bazy danych
przepełniony/
Błąd pliku bazy
danych
Stan
naładowania
akumulatora
Tryb
wyświetlania
Ładowanie
lampy błyskowej
Wspomaganie
AF
Znaczenie
101-0012
Live view
Numer
odtwarzanego
folderu – pliku
Chroń
Nagrywanie
filmów bez
dźwięku
Obsługa
dotykowa
wyłączona
SteadyShot/
Ostrzeżenie
SteadyShot
PL
76
Zamówienie
odbitek
B
Wskaźnik
Znaczenie
Przyciski
programowalne
C
Wskaźnik
Wskaźnik
Znaczenie
Znaczenie
Efekt wizualny
Tryb błysku/
Redukcja efektu
czerwonych oczu
Tryb pracy
Wskaźnik
czułości
wykrywania
uśmiechu
Tryb ostrości
Korekcja błysku
±0.0
Tryb pomiaru
D
Wskaźnik
Znaczenie
Tryb pola
ostrości
z
Stan ustawienia
ostrości
Śledzenie
obiektu
1/125
Czas otwarcia
migawki
Wykrywanie
twarzy
F3.5
Wartość przysłony
Efekt gład. skóry
Pomiar ręczny
±0.0
Kompensacja
ekspozycji
Pozostałe informacje
±0.0
Balans bieli
AWB
ISO400
Czułość ISO
Blokada AE
7500K
Wskaźnik czasu
otwarcia migawki
A7 G7
DRO/Auto
HDR
Strefa twórcza
Wskaźnik
przysłony
NAGR. 0:12
Czas nagrywania
filmu (m:s)
PL
77
Wskaźnik
Znaczenie
2011-1-1
9:30AM
Data/godzina
zarejestrowania
zdjęcia
12/12
Numer zdjęcia/
liczba zdjęć w
danym trybie
oglądania
Pojawia się, gdy
funkcja HDR nie
zadziałała w
przypadku danego
zdjęcia.
Pojawia się, gdy
funkcja Efekt
wizualny nie
zadziałała w
przypadku danego
obrazu.
Histogram
PL
78
Więcej informacji o aparacie (Podręcznik α)
„Podręcznik α” ze szczegółowymi objaśnieniami obsługi aparatu
znajduje się na płycie CD-ROM (w zestawie). Można w nim znaleźć
dogłębne wskazówki dotyczące wielu funkcji aparatu.
x W przypadku użytkowników systemu Windows
1
Włączyć komputer i włożyć płytę CD-ROM (w zestawie) do
napędu CD-ROM.
2
Kliknąć [Podręcznik].
3
Kliknąć [Zainstaluj].
4
Uruchomić „Podręcznik α” z poziomu skrótu na pulpicie.
x W przypadku użytkowników systemu Macintosh
Włączyć komputer i włożyć płytę CD-ROM (w zestawie) do
napędu CD-ROM.
2
Zaznaczyć folder [Podręcznik] i skopiować do komputera
plik „Podręcznik.pdf” znajdujący się w folderze [PL].
3
Po skopiowaniu kliknąć dwukrotnie „Podręcznik.pdf”.
Pozostałe informacje
1
PL
79
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych
rozwiązań.
1 Wykonać czynności kontrolne opisane na
stronach od 80 do 84. Należy również sięgnąć do
pozycji „Podręcznik α” (PDF).
2 Wyjąć akumulator, odczekać około minuty, włożyć
akumulator ponownie, po czym włączyć aparat.
3 Zresetować ustawienia (strona 61).
4 Należy skontaktować się ze sprzedawcą
produktów Sony lub autoryzowanym serwisem
Sony.
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Wkładając akumulator, należy nacisnąć dźwignię blokady brzegiem
akumulatora (strona 15).
• Można używać tylko akumulatora NP-FW50. Upewnić się, że
posiadany akumulator to model NP-FW50.
Nieprawidłowy odczyt wskaźnika stopnia naładowania
akumulatora lub zbyt szybkie wyczerpywanie się akumulatora
przy wskazaniu wystarczającego poziomu.
• Sytuacja taka może wystąpić, gdy aparat jest używany w miejscu o
bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator
(strona 13).
• Akumulator jest zużyty. Wymienić go na nowy.
Nie można włączyć aparatu.
PL
80
• Włożyć prawidłowo akumulator (strona 15).
• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator (strona 13).
• Akumulator jest zużyty. Wymienić go na nowy.
Zasilanie nagle się wyłącza.
• W przypadku zbyt wysokiej temperatury aparatu lub akumulatora
wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy i następuje automatyczne
wyłączenie aparatu w celu jego ochrony.
• Po pewnym okresie bezczynności aparat przełącza się do trybu
oszczędzania energii. Aby anulować funkcję oszczędzania energii,
należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do połowy
spust migawki.
Podczas ładowania akumulatora miga dioda CHARGE.
• Można używać tylko akumulatora NP-FW50. Upewnić się, że
posiadany akumulator to model NP-FW50.
• W przypadku ładowania akumulatora, który nie był używany przez
długi czas, dioda CHARGE może migać.
• Lampka CHARGE może migać na dwa sposoby: szybko (co
0,15 sekundy) lub wolno (co 1,5 sekundy). W przypadku szybkiego
migania, akumulator należy wyjąć, po czym jeszcze raz dobrze włożyć ten
sam akumulator. Ponowne szybkie miganie diody CHARGE
sygnalizuje, że akumulator jest niesprawny. Powolne miganie sygnalizuje
zawieszenie operacji ładowania, ponieważ temperatura zewnętrzna
znalazła się poza dopuszczalnym zakresem temperatur pracy
akumulatora. Operacja ładowania zostanie wznowiona, a dioda
CHARGE zapalona, gdy temperatura zewnętrzna powróci do
dopuszczalnego zakresu. Ładować akumulator w odpowiedniej
temperaturze pomiędzy 10 °C a 30 °C.
Pozostałe informacje
Rejestrowanie zdjęć i filmów
Po włączeniu zasilania na monitorze LCD nie są wyświetlane
żadne informacje.
• Po pewnym okresie bezczynności aparat przełącza się do trybu
oszczędzania energii. Aby anulować funkcję oszczędzania energii,
należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do połowy
spust migawki.
Nie można wyzwolić migawki.
• Używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik blokady zapisu,
który jest ustawiony w pozycji LOCK. Ustawić przełącznik w pozycji
zapisu.
• Sprawdzić wolne miejsce na karcie pamięci.
• Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
• Obiektyw nie jest prawidłowo założony. Założyć prawidłowo obiektyw
(strona 17).
PL
81
Nagrywanie długo trwa.
• Włączona jest funkcja redukcji szumów. Nie świadczy to o usterce.
• Zdjecia sa wykonywane w trybie RAW. Z uwagi na duży rozmiar pliku
danych RAW fotografowanie w trybie RAW może być czasochłonne.
• Funkcja Auto HDR przeprowadza obróbkę obrazu.
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Sprawdzić minimalną odległość ogniskową
obiektywu.
• Zdjęcia są wykonywane w trybie ręcznego ustawiania ostrości. Ustawić
[Wybór AF/MF] na [Autofokus].
• Światło zastane jest niewystarczające.
• Obiekt może wymagać specjalnego ustawienia ostrości. Użyć funkcji
[Elast. punktowy] lub ręcznego ustawiania ostrości.
Lampa błyskowa nie działa.
• Podnieść lampę błyskową (strona 21).
• Lampa błyskowa nie jest prawidłowo zamocowana. Ponownie
zamocować lampę błyskową (strona 21).
• Z lampy błyskowej nie można korzystać w następujących trybach
fotografowania:
–
–
–
–
–
–
[Bracket: Seryjne]
[Rozległa panorama]
[Rozległa panorama 3D]
[Scena nocna] i [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny]
[Korekcja drgań]
Nagrywanie filmów
Na zdjęciach wykonanych z użyciem lampy błyskowej pojawiają
się białe, okrągłe punkciki.
• Cząsteczki zawieszone w powietrzu (kurz, pyłki itp.) odbiły światło lampy
błyskowej i zostały utrwalone na zdjęciu. Nie świadczy to o usterce.
Lampa błyskowa ładuje się zbyt długo.
• Lampa została uruchomiona kilka razy pod rząd w krótkim okresie
czasu. Gdy lampa wykona kilka błysków pod rząd, proces ładowania
może trwać dłużej niż zwykle, aby uniknąć przegrzania lampy.
Zdjęcie zrobione z lampą błyskową jest zbyt ciemne.
PL
82
• Jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem lampy błyskowej (odległością,
na którą może dotrzeć błysk), zdjęcie będzie ciemne, ponieważ światło
lampy nie dotarło do obiektu. Zmiana czułości ISO powoduje
równocześnie zmianę zasięgu błysku (strona 47).
Data i godzina są rejestrowane nieprawidłowo.
• Ustawić prawidłową datę i godzinę (strona 23).
• Obszar zaznaczony przy użyciu funkcji [Nastawia region] różni się od
faktycznego obszaru. Ustawić właściwy obszar wybierając kolejno:
MENU t [Ustawienia] t [Nastawia region].
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy wartość przysłony i/lub
czas otwarcia migawki migają.
• Z uwagi na fakt, że obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, znajduje się
on poza dostępnym zakresem aparatu. Ponownie wyregulować
nastawę.
Zdjęcie jest białawe (zaświetlenie).
Na obrazie pojawia się rozmycie światła (duchy).
• Zdjęcie zostało wykonane przy intensywnym źródle światła i do
obiektywu dotarła nadmierna ilość światła. Korzystając z obiektywu o
zmiennej ogniskowej, należy zakładać osłonę przeciwodblaskową na
obiektyw.
Na rogach zdjęcie jest zbyt ciemne.
Pozostałe informacje
• Jeżeli został użyty filtr lub osłona, zdjąć je i wykonać zdjęcie ponownie.
W przypadku nieodpowiedniej grubości filtra i nieprawidłowego
założenia osłony, filtr lub osłona mogą być częściowo widoczne na
zdjęciu. Właściwości optyczne niektórych obiektywów mogą
powodować, że brzegi zdjęcia wychodzą za ciemne (niedostateczna
ilość światła). Zjawisko to można skompensować przy użyciu funkcji
[Komp. ob.:Winietowanie].
Oczy fotografowanych osób mają kolor czerwony.
• Włączyć funkcję Red.czerw.oczu.
• Podejść bliżej obiektu i fotografować go w zasięgu błysku (strona 47),
używając lampy błyskowej.
Na monitorze LCD pojawiają się punkciki, które nie znikają.
• Nie świadczy to o usterce. Punkty te nie będą rejestrowane (strona 85).
PL
83
Obraz jest rozmyty.
• Zdjęcie zostało wykonane w ciemnym miejscu bez lampy błyskowej i w
efekcie jest poruszone. Wskazane jest korzystanie ze statywu lub lampy
błyskowej (strona 21). Funkcje [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór
sceny] (strona 42) oraz [Korekcja drgań] (strona 43) również
skutecznie zmniejszają rozmycie obrazu.
Na monitorze LCD miga wartość ekspozycji.
• Obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny dla zakresu pomiarowego
aparatu.
Przeglądanie obrazów
Obrazów nie można odtworzyć.
• Nazwa folderu/pliku została zmieniona z poziomu komputera.
• Nie można zagwarantować prawidłowego odtworzenia pliku zdjęcia z
poziomu opisywanego aparatu, jeżeli zostało ono poddane obróbce na
komputerze lub wykonane przy użyciu innego modelu aparatu.
• Aparat jest w trybie USB. Usunąć połączenie USB.
PL
84
Środki ostrożności
Funkcje dostępne w
opisywanym aparacie
• Posiadany aparat jest zgodny z
zapisem 1080 60i lub 1080 50i.
W celu sprawdzenia, czy
posiadany aparat jest urządzeniem
zgodnym z zapisem 1080 60i bądź z
zapisem 1080 50i, należy
skontrolować następujące
oznaczenia na spodzie aparatu.
Monitor LCD i obiektyw
• Przy produkcji monitora LCD
korzystano z wysoce precyzyjnej
technologii, dzięki której liczba
sprawnych pikseli wynosi ponad
99,99 %. Na monitorze LCD
mogą się jednak stale pojawiać
bardzo małe czarne i/lub jasne
punkty (białe, czerwone,
niebieskie lub zielone). Punkty
te są normalnym zjawiskiem w
procesie produkcyjnym i nie
mają żadnego wpływu na obrazy.
Pozostałe informacje
aparat zgodny z zapisem 1080 60i: 60i
aparat zgodny z zapisem 1080 50i: 50i
• Opisywany aparat pozwala
nagrywać filmy w trybie 1080
60p/50p. W odróżnienie do
tradycyjnych filmów
nagrywanych w systemie
skanowania z przeplotem, filmy
1080 60p/50p są nagrywane w
systemie skanowania
progresywnego. System
skanowania progresywnego
zapewnia większą rozdzielczość
i umożliwia uzyskanie
płynniejszego i bardziej
realistycznego obrazu
rejestrowanych filmów.
• Podczas oglądania obrazów 3D
zarejestrowanych opisywanym
aparatem na monitorach
zgodnych z funkcją 3D mogą
wystąpić objawy dyskomfortu,
np.: zmęczenie oczu, nudności
lub uczucie zmęczenia. W
trakcie oglądania obrazów 3D
wskazane są regularne przerwy.
Potrzeba robienia przerw i ich
częstotliwość zależą od
indywidualnych predyspozycji,
należy więc ustalić własną
normę postępowania. W
przypadku wystąpienia objawów
chorobowych należy przerwać
oglądanie obrazów 3D i w razie
potrzeby zasięgnąć porady
lekarza. Należy również sięgnąć
do instrukcji obsługi
podłączonego urządzenia lub
wykorzystywanego z aparatem
oprogramowania. Wzrok
dziecka jest bardzo wrażliwy
(zwłaszcza w przypadku dzieci
poniżej szóstego roku życia).
Przed zezwoleniem na oglądanie
obrazów 3D należy zasięgnąć
porady specjalisty, np. pediatry
lub okulisty. Należy upewnić się,
że dzieci stosują powyższe
środki ostrożności.
Czarne, białe,
czerwone,
niebieskie i
zielone punkty
PL
85
• Nie należy trzymać aparatu za
monitor LCD.
• W tylnej części monitora LCD
przymocowany jest magnes.
Pomiędzy monitor LCD a
korpus aparatu nie wolno
wkładać żadnych przedmiotów
podatnych na działanie pól
magnetycznych, na przykład
dyskietek lub kart kredytowych.
Magnes
• W niskich temperaturach na
monitorze LCD może wystąpić
smużenie obrazu. Nie świadczy
to o usterce. Po włączeniu
aparatu w niskiej temperaturze
monitor LCD może być
chwilowo ciemny.
• Nie naciskać monitora LCD.
Monitor może się odbarwić, co
spowoduje awarię.
• Nie wystawiać aparatu na
bezpośrednie działanie światła
słonecznego. Jeżeli promienie
słoneczne skupią się na
pobliskim obiekcie, może dojść
do pożaru. Jeżeli nie ma
możliwości osłonięcia aparatu
przed bezpośrednim słońcem,
należy założyć przednią
pokrywkę obiektywu.
PL
86
Korzystanie z obiektywów i
akcesoriów
Wskazane jest korzystanie z
obiektywów/akcesoriów marki
Sony, ponieważ dostosowane są
one do parametrów opisywanego
aparatu. Korzystanie z produktów
innych producentów grozi
obniżeniem wydajności aparatu
lub jego awarią.
Złącze akcesoriów 2
Przed podłączeniem osprzętu,
typu lampa błyskowa, do złącza
akcesoriów 2 lub odłączeniem
osprzętu od złącza akcesoriów 2
należy ustawić przełącznik
zasilania aparatu w pozycji OFF.
Osprzęt należy wetknąć do oporu
do złącza akcesoriów 2 i
unieruchomić, dokręcając śrubę.
Upewnić się, że osprzęt jest
dobrze przymocowany do
aparatu.
Nie używać/przechowywać
aparatu w następujących
miejscach
• W miejscu, gdzie panują
wysokie temperatury, albo niska
lub wysoka wilgotność.
W miejscach typu zaparkowany
na słońcu samochód, korpus
aparatu może ulec deformacji,
co grozi awarią.
• W bezpośrednim słońcu lub w
pobliżu grzejnika
korpus aparatu może ulec
odbarwieniu lub deformacji, co
grozi awarią.
• W miejscu narażonym na
drgania
• W pobliżu silnego pola
magnetycznego
• W miejscach piaszczystych lub
zapylonych uważać, aby piasek
lub kurz nie dostały się do
aparatu. Grozi to uszkodzeniem
aparatu, w niektórych
przypadkach trwałym.
Uchwyt
Uchwyt pokryty jest specjalnym
materiałem. Może on ulec
przebarwieniu przy pocieraniu
tkaniną w ciemnym kolorze,
skórą itp.
Przechowywanie
Pamiętać o założeniu przedniej
pokrywki obiektywu, gdy aparat
nie jest używany.
Temperatura aparatu
Posiadany aparat i akumulator
mogą się nagrzewać w trakcie
eksploatacji i nie świadczy to o
usterce.
Temperatury robocze
Kondensacja wilgoci
Jeżeli aparat zostanie
przeniesiony bezpośrednio z
zimnego do ciepłego miejsca,
może dojść do kondensacji
wilgoci wewnątrz lub na zewnątrz
aparatu. Wspomniana
kondensacja wilgoci może
spowodować awarię aparatu.
W przypadku przenoszenia
aparatu z zimnego do ciepłego
miejsca należy włożyć go do
szczelnie zamkniętej plastikowej
torby i pozostawić w niej na około
godzinę, aby przystosował się do
warunków panujących w nowym
miejscu.
W przypadku kondensacji
wilgoci
Wyłączyć aparat i odczekać około
godzinę, aż wilgoć odparuje. W
przypadku fotografowania
zawilgoconym obiektywem nie
ma możliwości uzyskania ostrych
obrazów.
Wbudowany akumulator
Wbudowany akumulator
opisywanego aparatu umożliwia
pamiętanie daty, godziny i innych
ustawień niezależnie od tego, czy
zasilanie jest włączone lub nie,
albo akumulator włożony lub nie.
Wspomniany akumulator jest
stale ładowany, dopóki aparat jest
używany. Jeżeli jednak okresy
pracy aparatu będą stosunkowo
krótkie, akumulator będzie się
stopniowo rozładowywał. Jeżeli
aparat w ogóle nie będzie
używany przez okres około trzech
miesięcy, akumulator rozładuje
się całkowicie. W takim
przypadku przed przystąpieniem
do eksploatacji aparatu należy
naładować akumulator. Nawet
jeśli wspomniany akumulator nie
jest naładowany, aparat może być
nadal używany. Nie można będzie
Pozostałe informacje
Posiadany aparat jest
przeznaczony do pracy w
przedziale temperatur od 0 °C do
40 °C. Nie jest wskazane
fotografowanie w miejscach,
gdzie panują skrajnie niskie lub
wysokie temperatury spoza
podanego zakresu.
Zapobieganie kondensacji
wilgoci
PL
87
jedynie rejestrować daty i
godziny. Jeżeli przy
każdorazowym ładowaniu
akumulatora aparat przywraca
ustawienia domyślne, wbudowany
akumulator może być zużyty.
Należy skontaktować się ze
sprzedawcą produktów Sony lub
autoryzowanym serwisem Sony.
Metoda ładowania
wbudowanego akumulatora
Włożyć naładowany akumulator
do aparatu lub podłączyć aparat
do gniazda elektrycznego za
pośrednictwem zasilacza
sieciowego (oddzielnie w
sprzedaży) i zostawić aparat na
24 godziny lub dłużej z
wyłączonym zasilaniem.
Karty pamięci - informacje
Na karcie pamięci, ani na jej
adapterze nie wolno umieszczać
naklejek itp. Może to
spowodować usterkę.
Nagrywanie/odtwarzanie
• W przypadku pierwszego użycia
karty pamięci w opisywanym
aparacie, wskazane jest
sformatowanie karty z poziomu
aparatu w celu zapewnienia jej
stabilnego działania w trakcie
fotografowania lub filmowania.
Należy pamiętać, że
formatowanie trwale usuwa
wszystkie dane zapisane na
karcie pamięci i jest to operacja
nieodwracalna. Cenne dane
należy zapisać na komputerze
itp.
PL
88
• W przypadku wielokrotnego
nagrywania i usuwania obrazów,
na karcie pamięci może dojść do
fragmentacji danych. Mogą
wystąpić problemy z
zapisywaniem lub nagrywaniem
filmów. W takim przypadku
należy zapisać obrazy w
komputerze lub na innym
nośniku pamięci, a następnie
sformatować kartę pamięci.
• Nie ma możliwości uzyskania
odszkodowania za utracone
nagrania, nawet jeśli problemy z
zapisem lub odczytem
spowodowane są
nieprawidłowym działaniem
aparatu, karty pamięci itp.
• Aby uniknąć ryzyka utraty
danych, należy pamiętać o
kopiowaniu danych (wykonaniu
kopii zapasowej) na inny nośnik.
• Przed przystąpieniem do
rejestrowania wydarzeń
niepowtarzalnych należy
wykonać zapis próbny, aby
upewnić się, że aparat działa
prawidłowo.
• Opisywany aparat nie jest
pyłoszczelny, wodoszczelny, ani
odporny na zachlapanie.
• Nie wolno kierować aparatu w
stronę słońca lub innego jasnego
źródła światła. Może bowiem
dojść do uszkodzenia aparatu.
• Nie patrzeć na słońce, ani ostre
światło przez zdjęty obiektyw.
Grozi to nieodwracalnym
uszkodzeniem wzroku. Może
również dojść do uszkodzenia
obiektywu.
Zdjęcia w formacie RAW
Do oglądania zdjęć w formacie
RAW zarejestrowanych
opisywanym aparatem niezbędne
jest oprogramowanie „Image
Data Converter” z płyty
CD-ROM (w zestawie). Jeżeli
rejestrowane obrazy nie będą
modyfikowane, wskazane jest
fotografowanie w formacie JPEG.
Uwagi dotyczące
odtwarzania filmów na
innych urządzeniach
• Do zapisu w formacie AVCHD
opisywany aparat używa kodeka
MPEG-4 AVC/H.264 High
Profile. Do odtwarzania filmów
w formacie AVCHD
zarejestrowanych opisywanym
aparatem nie nadają się
poniższe urządzenia.
– Inne urządzenia zgodne z
formatem AVCHD, które nie
są zgodne z profilem
kompresji High Profile
– Urządzenia niezgodne z
formatem AVCHD
• Dodatkowo do zapisu w
formacie MP4 opisywany aparat
używa kodeka MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile. Z tego
względu filmów w formacie MP4
zarejestrowanych opisywanym
aparatem nie można odtwarzać
na innych urządzeniach niż te,
które obsługują kodeka
MPEG-4 AVC/H.264.
Pozostałe informacje
• Nie używać aparatu w pobliżu
miejsc, gdzie występują silne
fale radiowe lub
promieniowanie. W takich
warunkach mogą wystąpić
problemy z prawidłowym
nagrywaniem lub
odtwarzaniem.
• Używanie aparatu w miejscach
piaszczystych lub zapylonych
grozi jego awarią.
• W przypadku wystąpienia
kondensacji, przed użyciem
aparatu należy najpierw usunąć
skroploną parę wodną
(strona 87).
• Nie potrząsać, ani nie uderzać
aparatem. Grozi to nie tylko
nieprawidłowym działaniem i
uniemożliwieniem rejestrowania
zdjęć, ale może być również
przyczyną trwałego uszkodzenia
karty pamięci, albo uszkodzenia
lub całkowitej utraty danych
zdjęciowych.
• Powierzchnię lampy błyskowej
czyścić miękką szmatką. Ciepło
błysku może powodować
przypalanie przylegającego do
powierzchni kurzu i odymienie
lampy.
• Chronić aparat i załączone
akcesoria przed dostępem
dzieci. Karta pamięci może
zostać połknięta. Jeżeli zdarzy
się taka sytuacja, natychmiast
zasięgnąć porady lekarza.
PL
89
• Płyty nagrane w jakości obrazu
HD (wysokiej rozdzielczości)
można odtwarzać tylko na
urządzeniach zgodnych z
formatem AVCHD. Zwykłe
odtwarzacze lub nagrywarki
DVD nie mają możliwości
odtwarzania płyt z obrazem w
jakości HD, ponieważ nie są one
zgodne z formatem AVCHD. W
przypadku zwykłych
odtwarzaczy lub nagrywarek
DVD mogą również wystąpić
problemy z wysunięciem płyty z
obrazem w jakości HD.
• Filmy 1080 60p/50p można
odtwarzać tylko na zgodnych
urządzeniach.
Ostrzeżenie dotyczące
praw autorskich
Programy telewizyjne, filmy,
taśmy wideo i inne materiały
mogą być chronione prawami
autorskimi. Nieuprawniona
rejestracja takich materiałów
może stanowić naruszenie
przepisów dotyczących ochrony
praw autorskich.
Zdjęcia wykorzystane w tej
instrukcji obsługi
Przykładowe zdjęcia znajdujące
się w tej instrukcji są
reprodukcjami, a nie faktycznymi
zdjęciami wykonanymi za pomocą
tego aparatu.
PL
90
Uwaga dotycząca
parametrów i danych
technicznych podawanych
w niniejszej instrukcji
Parametry i dane techniczne
zostały ustalone w następujących
warunkach, za wyjątkiem tych
miejsc w niniejszej instrukcji,
gdzie podano inaczej: w
temperaturze otoczenia 25 ºC i
korzystając z akumulatora, który
ładowano przez godzinę po tym,
jak zgasła dioda CHARGE.
Dane techniczne
Aparat
[System]
Typ aparatu: Aparat cyfrowy z
wymiennymi obiektywami
Obiektyw: Obiektyw z
mocowaniem E
[Przetwornik obrazu]
Przetwornik obrazu: Przetwornik
obrazu CMOS o rozmiarach
23,5 × 15,6 mm (format APS-C)
Łączna liczba pikseli przetwornika
obrazu: ok. 16 700 000 pikseli
Efektywna liczba pikseli aparatu:
ok. 16 100 000 pikseli
[Funkcja usuwania kurzu]
System: Ochronna powłoka
antystatyczna na filtrze
dolnoprzepustowym i
ultradźwiękowy mechanizm
wibracyjny
[System autofokusa]
[Kontrola ekspozycji]
Metoda pomiaru: 1 200-segmentowy
pomiar za pomocą przetwornika
obrazu
Zakres pomiaru: EV0 do EV20
(przy ekwiwalencie ISO 100 i
obiektywie F2,8)
Czułość ISO (Zalecany wskaźnik
ekspozycji): Auto, ISO 100 do
25600
Kompensacja ekspozycji: ±3,0 EV
(co 1/3 EV)
Typ: Elektronicznie sterowana
migawka szczelinowa o
przebiegu pionowym
Zakres czasów otwarcia:
1/4000 sekundy do 30 sekund,
BULB, (co 1/3 EV)
Synchronizacja z błyskiem:
1/160 sekundy
[Nośniki zapisu]
„Memory Stick PRO Duo”,
karta SD
[Monitor LCD]
Panel LCD: 7,5 cm TFT (typu 3,0)
Całkowita liczba punktów: 921 600
(640 × 3 (RGB) × 480) punktów
[Gniazda wejść/wyjść]
USB: miniB
HDMI: Gniazdo mini HDMI typu C
[Zasilanie]
Zastosowany akumulator:
Akumulator NP-FW50
[Pozostałe]
Pozostałe informacje
System: System detekcji kontrastu
Zakres czułości: EV0 do EV20
(przy ekwiwalencie ISO 100 i
obiektywie F2,8)
[Migawka]
Exif Print: Zgodny
PRINT Image Matching III: Zgodny
Wymiary (zgodnie ze standardem
CIPA):
ok. 110,8 × 58,8 × 38,2 mm
(szer./wys./głęb.)
Ciężar (zgodnie ze standardem
CIPA):
ok. 269 g
(z akumulatorem i kartą
„Memory Stick PRO Duo”)
ok. 210 g
(sam aparat)
Temperatura robocza: 0 °C do 40 °C
PL
91
Format pliku:
Zdjęcie: zgodny z JPEG (DCF
wer. 2.0, Exif wer. 2.3, MPF
Baseline), zgodny z DPOF
Zdjęcia 3D: Zgodne z formatem
MPO (rozszerzony MPF (obraz
różnicowy))
Film (Widok AVCHD):
Format AVCHD (1080 60p lub
1080 50p, oryginalny format)
Obraz: MPEG-4 AVC/H.264
Dźwięk: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
• Wyprodukowano na licencji
firmy Dolby Laboratories.
Film (Widok MP4):
Format MP4
Obraz: MPEG-4 AVC/H.264
Dźwięk: MPEG-4 AAC-LC
2-kanałowy
Komunikacja USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
Lampa błyskowa HVL-F7S
Liczba przewodnia lampy
błyskowej: GN 7 (w metrach
przy ISO 100)
Czas ładowania: ok. 4 sekund
Kąt rozsyłu błysku: Odpowiadający
obiektywowi 16 mm (ogniskowa
podana na obiektywie)
Korekcja błysku: ±2,0 EV
(co 1/3 EV)
Wymiary (zgodnie ze standardem
CIPA):
ok. 35,9 × 23,8 × 42,7 mm
(szer./wys./głęb.)
Masa: ok. 20,4 g
Ładowarka BC-VW1
PL
92
Znamionowe parametry wejściowe:
100 V – 240 V prądu zmiennego,
50 Hz/60 Hz, 4,2 W
Znamionowe parametry wyjściowe:
8,4 V prądu stałego, 0,28 A
Zakres temperatur roboczych:
0 °C do 40 °C
Temperatura przechowywania:
–20 °C do +60 °C
Maksymalne wymiary:
ok. 63 × 95 × 32 mm
(szer./wys./głęb.)
Masa: ok. 85 g
Akumulator NP-FW50
Zastosowany akumulator:
Akumulator litowo-jonowy
Napięcie maksymalne:
Prąd stały 8,4 V
Napięcie nominalne:
Prąd stały 7,2 V
Maksymalne napięcie ładowania:
Prąd stały 8,4 V
Maksymalny prąd ładowania: 1,02 A
Pojemność: Typowa 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Minimalna 7,3 Wh (1 020 mAh)
Maksymalne wymiary:
ok. 31,8 × 18,5 × 45 mm
(szer./wys./głęb.)
Masa: ok. 57 g
Obiektyw
Obiektyw
Obiektyw o
Obiektyw
zmiennej
jednoogniskowy
ogniskowej
E16 mm
E18 – 55 mm
Aparat
NEX-5ND
NEX-5ND/5NK/
5NY
E55 – 210 mm
Obiektyw o
zmiennej
ogniskowej
NEX-5NY
24
27 - 82,5
82,5 - 315
Grupy-elementy
obiektywu
5-5
9-11
9-13
Kąt widzenia
obiektywu1)
83°
76° - 29°
28,2° - 7,8°
Minimalna
odległość
ostrzenia2) (m)
0,24
0,25
1,0
Maksymalne
powiększenie (×)
0,078
0,3
0,225
Minimalny f-stop
f/22
f/22 - f/32
f/22 - f/32
49
49
49
62,0 × 22,5
62,0 × 60,0
63,8 × 108
67
194
345
Ok. 4 kroki
Ok. 4 kroki
Średnica filtra (mm)
Wymiary (maks.
średnica ×
wysokość) (mm)
Masa (g)
Efekt
kompensacji3)
1)
2)
3)
4)
–
4)
Pozostałe informacje
Odpowiednik
ogniskowej w
aparacie
małoobrazkowym
(35 mm)1) (mm)
Wartości odpowiadające ogniskowej i kątowi widzenia aparatu
małoobrazkowego (35 mm) oparto na aparatach cyfrowych wyposażonych
w przetwornik obrazu formatu APS-C.
Minimalna odległość z ostrością to najmniejsza odległość od przetwornika
obrazu do obiektu.
Czas naświetlania (różny w zależności od warunków otoczenia).
Funkcja optycznej kompensacji drgań jest niedostępna.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
PL
93
Ogniskowa
Kąt obrazu w opisywanym aparacie
jest mniejszy niż w aparatach
małoobrazkowych (35 mm). Można
znaleźć orientacyjny odpowiednik
ogniskowej aparatu
małoobrazkowego i fotografować
przy takim samym kącie obrazu,
zwiększając ogniskową obiektywu o
połowę.
Na przykład, stosując obiektyw
50 mm, można uzyskać orientacyjny
odpowiednik obiektywu 75 mm
aparatu małoobrazkowego.
Zgodność danych obrazu
• Opisywany aparat jest zgodny ze
specyfikacją DCF (Design rule for
Camera File system),
uniwersalnym standardem
ustalonym przez organizację
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Nie można zagwarantować
możliwości odtwarzania w innych
urządzeniach zdjęć
zarejestrowanych opisywanym
aparatem, ani możliwości
odtwarzania w opisywanym
aparacie zdjęć zarejestrowanych
lub poddanych obróbce w innym
urządzeniu.
Znaki towarowe
•
PL
94
jest znakiem towarowym Sony
Corporation.
• „Memory Stick”,
, „Memory
Stick PRO”,
,
„Memory Stick Duo”,
, „Memory
Stick PRO Duo”,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory
Stick Micro”, „MagicGate” i
są znakami
towarowymi Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM” jest znakiem
towarowym Sony Corporation.
• „PhotoTV HD” jest znakiem
towarowym Sony Corporation.
• DVDirect jest znakiem
towarowym Sony Corporation.
• Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ są
znakami towarowymi Blu-ray Disc
Association.
• „AVCHD” i logotyp „AVCHD”
są znakami towarowymi Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• Dolby i symbol podwójnej litery D
są znakami towarowymi Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows i Windows
Vista są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami
towarowymi Microsoft
Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
• HDMI, logo HDMI i HighDefinition Multimedia Interface są
znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi jest znakami
towarowymi HDMI Licensing
LLC.
• Macintosh i Mac OS są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi Apple Inc.
• PowerPC jest znakiem towarowym
IBM Corporation w Stanach
Zjednoczonych.
• Intel i Intel Core i Pentium są
znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami
towarowymi Intel Corporation.
• Logo SDXC jest znakiem
towarowym SD-3C, LLC.
• Eye-Fi jest znakiem towarowym
Eye-Fi Inc.
• MultiMediaCard jest znakiem
towarowym MultiMediaCard
Association.
• „ ” i „PlayStation” są
zastrzeżonymi znakami
towarowymi Sony Computer
Entertainment Inc.
• Adobe jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem
towarowym Adobe Systems
Incorporated w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych
krajach.
• Dodatkowo, używane w instrukcji
nazwy systemów i produktów są
ogólnie znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami
towarowymi ich twórców lub
producentów. W niniejszej
instrukcji symbole ™ i ® nie
zawsze są używane.
Pozostałe informacje
• Możliwości konsoli PlayStation 3
można zwiększyć, pobierając
aplikację na konsolę PlayStation 3
ze sklepu PlayStation Store (tam,
gdzie jest dostępny.)
• Aplikacja do PlayStation 3 wymaga
konta PlayStation Network i
pobrania programu. Dostępne w
obszarach, gdzie dostępny jest
serwis PlayStation Store.
PL
95
Indeks
A
ISO.............................................. 57
Akumulatora.............................. 13
Auto podgląd ............................. 59
J
B
Balans bieli ................................. 57
Bł.wypełniający .......................... 46
Brzęczyk ..................................... 60
Jakość .........................................
Jasność LCD..............................
Jasność wizjera ..........................
Język ...........................................
56
61
61
60
K
C
Chroń .......................................... 58
Czas ładowania .......................... 13
Czas wsp. MF ............................. 59
Czyszczenie ................................ 61
D
Dane techniczne ........................ 91
Dokł. zoom cyfr. ........................ 55
DRO/Auto HDR....................... 57
DVD............................................ 70
E
Efekt gładkiej skóry .................. 55
Efekt wizualny ..................... 38, 57
Ekran Pomocy ........................... 61
Ekspozycji ręcznej ..................... 42
Eye-Start AF .............................. 59
F
Film ............................................. 27
Format obrazu ........................... 56
Format pliku............................... 56
Formatuj ..................................... 61
Fotografowanie.......................... 25
I
PL
96
Indeks obrazów.......................... 52
Informacje pomocnicze............. 35
Instalacja..................................... 65
Inteligentna auto ....................... 42
Karta pamięci ............................
Kasuj...........................................
Kierunek panoramy..................
Kolor wyświetl...........................
Kolor zarysu ..............................
Kompensacja ekspozycji ..........
Komputer...................................
Komp. ob.: Aber. chro..............
Komp. ob.: Winietowanie ........
Komp. ob.: Zniekształc. ...........
Kondensacja wilgoci .................
Korekcja błysku ........................
Korekcja drgań..........................
Krajobraz ...................................
Kreatywność fotograf. ..............
19
30
56
61
59
39
65
60
60
60
87
57
43
43
36
L
Lampa błyskowa ....................... 21
Linia siatki ................................. 59
M
Makro ......................................... 43
Menu........................................... 54
N
Nagr. dźwięku filmu..................
Nastawia region.........................
Nastaw. głośności ......................
Nast.domyślne ...........................
Nazwa katalogu .........................
Nocny portret ............................
60
60
58
61
61
43
Nowy katalog ............................. 61
Numer pliku ............................... 61
O
Obiektyw .................................... 17
Obróć .......................................... 58
Obsługa dotykowa..................... 60
Obszar autofokusa..................... 55
Odtwarzanie ............................... 28
Odtwarzanie na telewizorze ..... 53
Odtwarzanie z przewijaniem.... 44
Odz. bazę dan. obr..................... 61
Oglądanie 3D ............................. 53
Określ wydruk ........................... 58
Oprogramowanie....................... 65
Oszcz.energii .............................. 61
P
R
Reduk. szumu wiatru ................ 60
Red.czerw.oczu .......................... 59
Red.sz.dł.naśw............................ 60
Red.sz.wys.ISO .......................... 60
Regulacja AF ............................. 60
Rejestracja twarzy ..................... 55
44
44
61
47
S
Samowyzw .................................
Samowyzw. (ser.) ......................
Scena nocna ...............................
Seria zdjęć ..................................
Sony Image Data Suite.............
Sporty .........................................
Start menu..................................
SteadyShot .................................
Sterowanie rozmyciem tła........
STER.PRZEZ HDMI..............
Strefa twórcza............................
Symbole......................................
System Macintosh .....................
System Windows .......................
Szeroki obraz.............................
39
40
43
40
67
43
60
59
37
61
57
75
66
65
61
Ś
Śledzenie obiektu...................... 55
T
Tryb autofokusa ........................
Tryb błysku ................................
Tryb demonstracyjny................
Tryb fotograf. ............................
Tryb oglądania ..........................
Tryb pomiaru.............................
Tryb pracy..................................
Tworzenie płyty z filmami........
55
46
61
42
58
57
55
69
Pozostałe informacje
Panorama.................................... 44
Pierw. kurtyna migawki ............ 60
PMB ............................................ 67
Podręcznik.................................. 79
Pokaz zdjęć................................. 58
Pokrętło regulacyjne ................. 31
Połączenie USB ......................... 61
Portret ......................................... 43
Powiększ ..................................... 51
Poziom zarysu ............................ 59
Priorytet migawki ...................... 45
Priorytet przysłony .................... 45
Program Auto ............................ 42
Przestrzeń barw ......................... 59
Przycisk DISP (monitor) .......... 56
Przyciski programowalne ......... 32
Rozległa panorama...................
Rozległa panorama 3D.............
Rozdzielczość HDMI ...............
Rozm. Obrazu ...........................
U
Ustawianie zegara.....................
Ustawienia .................................
Ustawienia Eye-Fi ....................
Ustawienia przyc. Własne ........
Ustawienie nagrywania ............
Ustaw. FINDER/LCD .............
23
58
62
60
57
59
PL
97
Ustaw. przesyłania..................... 62
Ust.daty/czasu ............................ 60
W
Wersja ......................................... 61
Wskazówki dotyczące
fotografowania ...................... 35
Wskaz. dot. fotograf. ................. 56
Wspomaganie AF...................... 58
Wspomaganie MF ..................... 59
Wybierz kat. fotograf. ............... 61
Wybór AF/MF ........................... 55
Wybór sceny............................... 42
Wykrywanie twarzy................... 55
Wyświetlane dane...................... 41
Wyświetl.odtw............................ 61
Wyśw. LCD (DISP) .................. 56
Wyśw. podgląd na żywo............ 59
Wyśw. wizjera (DISP)............... 56
Wyś. miej. na karcie .................. 62
Wyzw. bez obiek. ....................... 59
Z
Z ręki o zmierzchu..................... 43
Zachód słońca ............................ 43
Zdj. z uśmiechem....................... 55
Zd.ser.pier.cz.............................. 41
Zoom przy odtwarzaniu............ 51
PL
98
Download PDF

advertising