Sony | NEX-7 | Sony NEX-7 Instrukcja obsługi

NEX-7
Opisano tutaj nowe funkcje oferowane przez tę zaktualizowaną wersję
oprogramowania sprzętowego i ich działanie.
Szczegółowe informacje można znaleźć w pozycjach „Instrukcja obsługi”
i „Podręcznik α” znajdujących się na dostarczonej płycie CD-ROM.
© 2012 Sony Corporation
4-455-902-51(1)
Oferowane funkcje
Aktualizacja oprogramowania systemowego zapewnia następujące nowe funkcje.
Oferowane nowe funkcje
Funkcje
Przycisk MOVIE
Określa, czy ma być wykorzystywany przycisk MOVIE.
(Bracket: Seryjne: 1,0 EV)
Powoduje wykonanie trzech zdjęć, z których każde ma
inny poziom jasności.
(Bracket: Seryjne: 2,0 EV)
(Bracket: Seryjne: 3,0 EV)
2PL
Przycisk MOVIE
Określa, czy ma być wykorzystywany przycisk MOVIE.
1 MENU t [Ustawienia] t [Przycisk MOVIE] t wybrane ustawienie.
WŁ.
Włącza przycisk MOVIE.
WYŁ.
Wyłącza przycisk MOVIE.
3PL
Bracket: Seryjne
Wykonywanie 3 zdjęć przy automatycznym przesunięciu ekspozycji od
podstawowej do ciemniejszej, a następnie do jaśniejszej. W tym celu należy nacisnąć
i przytrzymać spust migawki do momentu zakończenia operacji rejestrowania
w trybie bracketingu.
Po zarejestrowaniu można wybrać optymalne zdjęcie.
1
(Tryb pracy) na pokrętle regulacyjnym t [Bracket: Seryjne].
Albo MENU t [Aparat] t [Tryb pracy] t [Bracket: Seryjne].
2 Option t wybrany tryb.
Aby anulować bracketing, wystarczy nacisnąć
[Pojedyncze zdjęcie].
(Bracket:
Seryjne: 0,3 EV)
(Tryb pracy) i zaznaczyć
Zdjęcia są wykonywane zgodnie z ustawioną wartością
odchylenia (kroku) od ekspozycji podstawowej.
(Bracket:
Seryjne: 0,7 EV)
(Bracket:
Seryjne: 1,0 EV)
(Bracket:
Seryjne: 2,0 EV)
(Bracket:
Seryjne: 3,0 EV)
Uwagi
• Z funkcji [Bracket: Seryjne] nie można korzystać w następujących trybach i sytuacjach:
– [Inteligentna auto]
– [Wybór sceny]
– [Korekcja drgań]
– [Rozległa panorama]
– [Rozległa panorama 3D]
– [Zdj. z uśmiechem]
– [Auto HDR]
• Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.
• W trybie [Ekspozycji ręcznej] przesunięcie ekspozycji realizowane jest przez zmianę czasu
otwarcia migawki.
• W przypadku regulacji ekspozycji jej zmiana następuje w oparciu o skompensowaną wartość.
4PL
Download PDF

advertising