Sony | NEX-7 | Sony NEX-7 Instrukcja obsługi

Aparat cyfrowy z
wymiennymi obiektywami
Części i elementy sterujące
Regulacja w systemie
trzech tarcz
Instrukcja obsługi
Obsługa
mocowaniem E
NEX-7
Programowanie przycisków
użytkownika
Przycisk AF/MF/przycisk
AEL
Pozostałe informacje
Spis treœci
W niniejszej instrukcji [Obsługa] opisano podstawową obsługę aparatu i
niektóre bardziej zaawansowane operacje z użyciem głównych funkcji.
Informacje na temat ustawień aparatu można znaleźć w instrukcji
[Czynności podstawowe], a szczegółowy opis funkcji i obsługi - w
instrukcji [Podręcznik] na płycie CD-ROM (w zestawie).
Czynnoœci podstawowe
Obsługa
Podręcznik
(Niniejsza instrukcja)
Częœci i elementy sterujące
Nagrywanie......................................................................... 5
Odtwarzanie ....................................................................... 7
Ustawienia .......................................................................... 8
Regulacja w systemie trzech tarcz
Regulacja w systemie trzech tarcz ................................... 10
Funkcje tarcz regulacyjnych............................................. 12
Dostępne tryby ustawień.................................................. 13
Programowanie przycisków użytkownika
Przypisywanie funkcji do przycisków użytkownika .......... 23
Funkcje, które można przypisywać .................................. 24
PL
2
Przycisk AF/MF/przycisk AEL
Przełączanie trybu ustawiania ostrości przyciskiem
AF/MF ............................................................................... 28
Blokada AE przyciskiem AEL............................................ 29
Pozostałe informacje
Lista menu ........................................................................
Unikalne funkcje rejestrowania obrazu .............................
Podręcznik α.............................................................................
Ograniczenia funkcji .........................................................
Liczba możliwych do zarejestrowania obrazów ...............
Wykaz symboli wyświetlanych na ekranie ........................
Rozwiązywanie problemów ..............................................
Dane techniczne ...............................................................
Indeks ...............................................................................
31
40
43
44
47
50
54
55
58
PL
3
Częœci i elementy sterujące
Opisano tutaj wszystkie główne części aparatu
oraz elementy sterujące i przyciski używane do
nagrywania, odtwarzania i zmiany ustawień.
Nagrywanie
Przycisk nawigacyjny
Wybór parametrów, które będą obsługiwane
w ramach regulacji w systemie trzech tarcz.
Tarcza regulacyjna R
Ustawianie opcji wyświetlanych w górnym prawym rogu
ekranu.
Części i elementy sterujące
Tarcza regulacyjna L
Ustawianie opcji wyświetlanych w górnym lewym rogu
ekranu.
Przycisk migawki
Do robienia zdjęć.
Naciśnięcie tego przycisku do
połowy pozwala ustawić ostrość
na obiekcie.
Pierœcień zoomu
Przybliżanie lub oddalanie
obiektu (gdy używany jest
obiektyw o zmiennej ogniskowej).
Przełącznik ON/OFF
(Zasilanie)
Włączenie aparatu w pozycji
ON, wyłączenie w pozycji OFF.
PL
5
Przycisk (Wysuwanie lampy błyskowej)*
Do wysuwania lampy błyskowej.
Nacisnąć ten przycisk, gdy lampa błyskowa będzie
używana. Jeżeli lampa błyskowa jest niepotrzebna,
należy ją schować dociskając ku dołowi. (strona 45)
Przycisk MOVIE
Nagrywanie filmów.
Ponowne naciśnięcie tego
przycisku zatrzymuje operację
nagrywania (strona 42).
Przycisk AF/MF/przycisk AEL
W pozycji AF/MF naciśnięcie tego
przycisku powoduje przełączenie
trybu ustawiania ostrości między
trybem automatycznym i
ręcznym (strona 28).
W pozycji AEL, naciśnięcie i
przytrzymanie tego przycisku
powoduje zablokowanie AE
(strona 29).
Przycisk
Wybór trybu pracy.
Przycisk DISP
Przełączanie wyświetlanych
informacji.
Pokrętło regulacyjne
Ustawianie opcji wyświetlanych
w prawej części ekranu. Obrócić
pokrętłem regulacyjnym.
Przycisk
Kompensacja ekspozycji.
* Należy zachować ostrożność, gdyż lampa błyskowa wysuwa się gwałtownie
po naciśnięciu przycisku. Jeżeli lampa błyskowa jest niepotrzebna, należy
ją schować dociskając ku dołowi. Należy zachować ostrożność, aby nie
przyciąć palca w momencie dociskania lampy błyskowej.
PL
6
Odtwarzanie
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przełączanie pomiędzy trybem
rejestrowania obrazu a trybem
odtwarzania.
Przycisk DISP
Przełączanie
wyświetlanych informacji.
Pokrętło regulacyjne
Wybór obrazu.
Przycisk
Wyświetlanie indeksu
obrazów.
Przycisk
(Powiększ)
Powiększanie obrazu na
ekranie naciśnięciem tego
przycisku, gdy na środku z
prawej strony ekranu
widoczny jest symbol .
Obracanie pokrętłem
regulacyjnym zmienia skalę.
Części i elementy sterujące
Przycisk
(Kasuj)
Usuwanie obrazu, gdy w
dolnym lewym rogu ekranu
widoczny jest symbol .
PL
7
Ustawienia
Przycisk nawigacyjny
Wybór parametrów, które będą
obsługiwane w ramach regulacji
w systemie trzech tarcz.
Tarcza regulacyjna L
Ustawianie opcji
wyświetlanych w górnym
lewym rogu ekranu.
Tarcza regulacyjna R
Ustawianie opcji
wyświetlanych w górnym
prawym rogu ekranu.
Przycisk
programowalny A
Uruchamianie funkcji
wyświetlanej w górnym
prawym rogu ekranu.
Przycisk
programowalny C
Uruchamianie funkcji
wyświetlanej na
środku z prawej
strony ekranu.
PL
8
Pokrętło regulacyjne
Ustawianie opcji
wyświetlanych w prawej
części ekranu. Obrócić
pokrętłem regulacyjnym.
Przycisk programowalny B
Uruchamianie funkcji
wyświetlanej w dolnym
prawym rogu ekranu.
Regulacja w systemie
trzech tarcz
Regulacja w systemie trzech tarcz umożliwia
zmianę różnych ustawień fotografowania w
sposób szybki i intuicyjny, przy użyciu 3 tarcz i
przycisku nawigacyjnego
Regulacja w systemie trzech tarcz
Regulacja w systemie trzech tarcz umożliwia zmianę lub wprowadzanie
różnych parametrów równocześnie na jednym ekranie.
Mimo że funkcje te można ustawić z poziomu ekranu menu, regulacja w
systemie trzech tarcz umożliwia ustawienie tych funkcji w sposób
interaktywny na tym samym ekranie.
Przycisk nawigacyjny
Parametry ustawiane przez obrót
pokrętła regulacyjnego
Parametry ustawiane przez obrót tarczy
regulacyjnej R
Parametry ustawiane przez obrót tarczy
regulacyjnej L
1
Nacisnąć środkową sekcję
pokrętła regulacyjnego i
obracając nim wybrać tryb
fotografowania spośród opcji
P, A, S lub M.
Gdy w pozycji [Ustaw. przyc. pr. C]
ustawiona jest opcja [Niestandard.],
tryb fotografowania można wybrać
za pomocą MENU t [Tryb
fotograf.].
PL
10
2
Korzystając z przycisku nawigacyjnego wybrać właściwe
ustawienia.
3
Każde ustawienie można zmienić obracając tarczami
regulacyjnymi L/R i pokrętłem regulacyjnym.
z Przycisk nawigacyjny
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie opcji w
następującej kolejności.
Ustawienia ostrości
r
Ust. balansu bieli
r
Ustaw. D-Range
r
Ust. strefy twórczej
Regulacja w systemie trzech tarcz
Ustawienia ekspozycji
r
Właściwą grupę ustawień można wybrać
uruchamiając kolejno MENU t
[Ustawienia] t [Ustawienia funkcji].
Oprócz ustawień prezentowanych z lewej
strony, można również wybrać ustawienia
z poziomu [Ust. ef. wizualnych] i
[Ustawienia własne] (strona 12).
Opcja Ustawienia ekspozycji jest
włączona na stałe i nie można jej zmienić.
Zapobieganie nieprawidłowej obsłudze tarcz
Istnieje możliwość zablokowania tarcz regulacyjnych L/R i pokrętła
regulacyjnego.
1
Przytrzymać wciśnięty przycisk nawigacyjny.
Aby odblokować je, należy ponownie przytrzymać wciśnięty
przycisk nawigacyjny.
Wybierając kolejno MENU t [Ustawienia] t [Blokada pokręteł]
można zablokować tylko pokrętło regulacyjne lub nie blokować
żadnego z nich.
PL
11
Funkcje tarcz regulacyjnych
Tarcze regulacyjne i pokrętło regulacyjne mają różne zadania w
zależności od aktywnej „grupy ustawień”.
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Dostępne tryby
ustawień” (strony 13 do 21).
Tarcza
regulacyjna L
Ustawienia
ekspozycji
Tarcza
regulacyjna R
Czas otwarcia
Przysłona/
migawki/
Kompensacja
Przysłona/
ekspozycji
Przesunięcie linii
programowej
Pokrętło
regulacyjne
ISO
Ustawienia ostrości Pole ostrości
(Tryb AF)
Pozycja punktu
elastycznego
(prawo/lewo)
Pozycja punktu
elastycznego
(góra/dół)
Ustawienia ostrości Pozycja
(Tryb MF)
powiększenia
(góra/dół)
Pozycja
powiększenia
(prawo/lewo)
Pozycja
powiększenia
(góra/dół)
Ust. balansu bieli
Tryb/
Temperatura
barwowa
Temperatura
barwowa (B-A)
Temperatura
barwowa (G-M)
Ustaw. D-Range
Poziom DRO/
Poziom HDR
Kompensacja
ekspozycji
Tryb
Ust. strefy twórczej Tryb
Opcja
Opcja
Ust. ef. wizualnych Tryb
Opcja
–
Ustawienia własne
Tryb Ustawienia Tryb Ustawienia Tryb Ustawienia
własne 1
własne 2
własne 3
• Opcja Ustawienia ekspozycji jest włączona na stałe i nie można jej zmienić.
• Opcji [Ust. ef. wizualnych] i [Ustawienia własne] nie można wybrać w
ustawieniu domyślnym. Różne ustawienia można zmieniać wybierając
kolejno: MENU t [Ustawienia] t [Ustawienia funkcji].
PL
12
Dostępne tryby ustawień
Opisano tutaj opcje, jakie można konfigurować w poszczególnych
trybach ustawień.
wskazuje na ustawienie domyślne.
Ustawienia ekspozycji
Tarcza
regulacyjna L
Tarcza
regulacyjna R
Pokrętło
regulacyjne
Ekspozycji ręcznej
Czas otwarcia
migawki
Przysłona
ISO
Priorytet migawki
Czas otwarcia
migawki
Kompensacja
ekspozycji
ISO
Priorytet przysłony
Przysłona
Kompensacja
ekspozycji
ISO
Program Auto
Przesunięcie
linii
programowej
Kompensacja
ekspozycji
ISO
Regulacja w systemie trzech tarcz
Tryb fotografowania
• Kompensację ekspozycji można ustawić obracając tarczą regulacyjną R przy
wybranej funkcji [Korekcja drgań], [Rozległa panorama] lub [Rozległa
panorama 3D].
Ustawienia ostroœci (Tryb AF)
Ustawianie opcji [Obszar
autofokusa].
W pozycji [Elast. punktowy],
przesuwanie obszaru w prawo lub
w lewo.
W pozycji [Elast. punktowy], obrót
przesuwa obszar w górę lub w dół,
a naciśnięcie sekcji góra/dół/
prawo/lewo pozwala dokładnie
wyregulować ten obszar.
PL
13
Tarcza regulacyjna L
(Wielopunktowy) Aparat używa 25 obszarów AF i ustawia ostrość
automatycznie.
• W przypadku włączonej funkcji Wykrywanie
twarzy, AF ma ustawiony priorytet dla twarzy.
(Centralny)
Aparat używa wyłącznie obszaru AF
znajdującego się w strefie środkowej.
(Elast. punktowy) Przesuwanie pola ostrości w celu ustawiania
ostrości w przypadku niewielkiego obiektu lub
wąskiego obszaru. Naciśnięcie przycisku
programowalnego B powoduje powrót pola
ostrości do strefy środkowej.
Ustawienia ostroœci (Tryb MF)
Istnieje możliwość ustawienia pozycji powiększonego fragmentu
przy ręcznym ustawianiu ostrości.
Przesuwanie pozycji powiększonego
fragmentu w górę lub w dół.
Przesuwanie pozycji powiększonego
fragmentu w prawo lub w lewo.
Przesuwanie pozycji powiększonego
fragmentu w górę lub w dół.
Naciśnięcie sekcji góra/dół/prawo/
lewo pozwala dokładnie
wyregulować tę pozycję.
Skalę można regulować za pomocą przycisków programowalnych B
lub C.
PL
14
Ust. balansu bieli
Ustawianie trybu.
Regulacja kolorystyki w kierunku
B (koloru niebieskiego) i A (koloru
bursztynowego).
Regulacja kolorystyki w kierunku
w kierunku G (zieleni) i M
(magenty).
AWB (Aut.bal.bieli)
Regulacja w systemie trzech tarcz
Tarcza regulacyjna L
Aparat automatycznie wykrywa źródło światła i
dobiera temperaturę barwową.
(Światło dzienne) Po wybraniu opcji dopasowania do określonego
źródła światła, temperatura barwowa będzie
(W cieniu)
dobierana do źródła światła (zdefiniowany
balans bieli).
(Pochmurnie)
(Żarówka)
(Świetl.: Ciepła
biała)
(Świetl.: Zimna
biała)
(Świetl.: Dzien.
biała)
(Świetl.: Świat.
dzien.)
(Lampa błysk.)
(Tmp. kol./Filtr)
Dostosowanie temperatury barwowej do źródła
światła. Można uzyskać efekt filtrów
fotograficznych CC (kompensacja kolorów).
Aby wybrać temperaturę barwową, należy
nacisnąć przycisk programowalny B, a następnie
obrócić tarczę regulacyjną L.
(Niestandard.)
Zastosowanie ustawienia balansu bieli
wprowadzonego w pozycji [Nastaw.własne].
PL
15
z Ustawianie niestandardowego balansu bieli.
Wybór opcji [Niestandard.] tarczą regulacyjną L i naciśnięcie przycisku
programowalnego B spowoduje wyświetlenie ekranu [Nastaw.własne].
Trzymać aparat w taki sposób, aby biały obszar całkowicie wypełnił
znajdujący się w środku obszar AF, a następnie nacisnąć spust migawki.
Skalibrowane wartości są pamiętane i można z nich skorzystać później.
Ustaw. D-Range
Ustawianie optymalnego poziomu.
Ustawianie wartości kompensacji
ekspozycji (od –5,0 EV do +5,0 EV)
Ustawianie trybu.
Ten rysunek przedstawia histogram
sprzed zastosowania funkcji
Optymalizator D-Range lub Auto HDR, a
nie histogram dla obrazu, który zostanie
faktycznie zarejestrowany.
Pokrętło regulacyjne
(WYŁ.)
(Opt. DRange)
(Auto HDR)
PL
16
Funkcja [DRO/Auto HDR] jest nieaktywna.
Dzięki podziałowi obrazu na małe obszary
aparat analizuje kontrast światła i cienia między
obiektem i tłem, tworząc obraz o optymalnej
jasności i gradacji.
Wykonywane są 3 zdjęcia przy różnych
ekspozycjach, po czym nakładany jest jasny
obszar niedoświetlonego zdjęcia i ciemny obszar
prześwietlonego zdjęcia, dzięki czemu powstaje
obraz z bogatą gradacją. Rejestrowane jest 1
zdjęcie z właściwą ekspozycją i 1 zdjęcie
nakładane.
Tarcza regulacyjna L
Gdy używany jest Optymalizator D-Range,
przeprowadzana jest optymalizacja gradacji
zarejestrowanego zdjęcia w poszczególnych
obszarach obrazu. Należy wybrać optymalny
poziom pomiędzy ustawieniem Lv1 (słaba) a
ustawieniem Lv5 (mocna). Przy ustawieniu
[AUTO] regulacja przeprowadzana jest
automatycznie.
AUTO, 1,0 EV –
6,0 EV (Auto HDR)
Gdy używana jest funkcja Auto HDR,
ustawianie różnicy ekspozycji w oparciu o
kontrast obiektu. Należy wybrać optymalny
poziom pomiędzy ustawieniem 1,0 EV (słaba) a
ustawieniem 6,0 EV (mocna). Przy ustawieniu
[AUTO] regulacja przeprowadzana jest
automatycznie.
Regulacja w systemie trzech tarcz
AUTO, Lv1 – Lv5
(Opt. D-Range)
z Efektywne korzystanie z opcji Ustaw. D-Range
Łącząc ręczne ustawienia DRO/Auto HDR (różnicę ekspozycji/poziom
DRO) i kompensację ekspozycji, można kontrolować zakres kontrastu
odtwarzanych światłocieni (gradacji).
Za pomocą funkcji DRO można ustawić poziom DRO, który pozwala
prawidłowo oddać obszary cienia, a ustawienie ujemnej wartości
kompensacji ekspozycji pozwala prawidłowo oddać obszary oświetlone.
Duża ujemna wartość kompensacji i duży poziom DRO mogą być
przyczyną szumu. Wskazane jest, aby najpierw sprawdzić rezultat przez
powiększenie odtwarzanego obrazu itp.
Za pomocą funkcji Auto HDR można ustawić różnicę ekspozycji, która
pozwala regulować cały zakres odtwarzania, i przesuwać ten zakres w
stronę światła (ujemna kompensacja) lub w stronę cienia (dodatnia
kompensacja) wraz z kompensacją ekspozycji.
PL
17
Ust. strefy twórczej
Ustawianie trybu.
Regulacja kontrastu, nasycenia
lub ostrości.
Wybór kontrastu, nasycenia lub
ostrości.
Tarcza regulacyjna L
PL
18
(Standard)
Do rejestrowania różnych ujęć z bogatą gradacją
i pięknymi barwami.
(Intensywny)
Nasycenie i kontrast zostają uwydatnione w celu
uzyskania pięknych zdjęć barwnych scen i
obiektów, typu kwiaty, wiosenna zieleń, błękit
nieba lub widok oceanu.
(Neutralny)
Nasycenie i ostrość zostają zmniejszone, aby
fotografować stonowane obrazy. Odpowiedni
również do robienia zdjęć obrazów, które mają
być zmieniane komputerowo.
(Czysty)
Do fotografowania przejrzystych obrazów w
jasnych miejscach, odpowiedni do uchwycenia
promieni.
(Głęboki)
Do fotografowania obrazów o głębokich i
wyrazistych kolorach, dla uchwycenia mocnego
charakteru obiektu.
(Pastelowy)
Do fotografowania obrazów o jasnych i prostych
kolorach, dla uchwycenia orzeźwiająco lekkiego
otoczenia.
(Portret)
Do oddania na zdjęciu delikatnej tonacji koloru
skóry. Idealnie nadaje się do robienia zdjęć
portretowych.
(Krajobraz)
Nasycenie, kontrast i ostrość zostają
uwydatnione, aby uzyskać jasne i wyraziste
zdjęcie oddające piękno scenerii. Odległe
krajobrazy są również lepiej widoczne.
(Zachód
słońca)
(Scena
nocna)
Do utrwalania pięknej czerwieni zachodzącego
słońca.
Zmniejszony kontrast dla fotografowania
obrazów nocą, które będą bliższe rzeczywistemu
widokowi.
(Jesien.liście) Do utrwalania obrazów jesieni, z podkreśleniem
żywej czerwieni i żółtej barwy kolorowych liści.
(Czerń i biel)
Do uzyskiwania zdjęć czarno-białych.
(Sepia)
Do fotografowania obrazów w sepii.
Pokrętło regulacyjne
Wybór wyższej wartości powoduje mocniejsze
podkreślenie różnicy między światłem i cieniem,
co ma wpływ na zdjęcie.
(Nasycenie)
Wybór wyższej wartości pozwala uzyskać
żywsze kolory. W przypadku niższej wartości
kolory na zdjęciu są przygaszone i blade.
(Ostrość)
Regulacja w systemie trzech tarcz
(Kontrast)
Wybór wyższej wartości powoduje uwydatnienie
konturów, a wybór niższej wartości ich
złagodzenie.
Ust. ef. wizualnych
Ustawianie trybu.
Ustawianie opcji.
PL
19
Tarcza regulacyjna L
(WYŁ.)
Funkcja Efekt wizualny nie będzie używana.
(Aparat zabawka) Uzyskiwanie wrażenia zdjęcia z aparatu zabawki
z ciemniejszymi narożnikami i wyrazistymi
barwami.
Kolorystykę można ustawić za pomocą tarczy
regulacyjnej R.
(Kolor pop)
Uzyskiwanie żywych barw dzięki uwydatnieniu
odcieni kolorów.
(Posteryzacja)
Tworzenie obrazu o silnym kontraście i
abstrakcyjnym wyglądzie dzięki mocnemu
uwydatnieniu kolorów podstawowych albo
zastosowaniu trybu czarno-białego.
Kolory podstawowe albo w tryb czarno-biały
można wybrać za pomocą tarczy regulacyjnej R.
(Zdjęcie retro)
Uzyskiwanie wrażenia starego zdjęcia dzięki
zastosowaniu odcieni sepii i przygaszonego
kontrastu.
(High-key: Miękki) Uzyskiwanie obrazu o określonej atmosferze:
jaskrawy, przezroczysty, eteryczny, delikatny,
miękki.
(Kolor
częściowy)
Tworzenie obrazu z zachowanym określonym
kolorem i pozostałymi barwami
przekształconymi w czerń i biel.
Kolor można wybrać za pomocą tarczy
regulacyjnej R.
(Cz.-b. duży
kontrast)
Tworzenie obrazu o silnym kontraście w trybie
czarno-białym.
(Miękka ostrość) Tworzenie obrazu z efektem wypełnienia
miękkim światłem.
Intensywność efektu można ustawić za pomocą
tarczy regulacyjnej R.
PL
20
(Malowidło HDR) Tworzenie wrażenia pracy malarskiej poprzez
uwydatnienie kolorów i szczegółów.
Migawka w aparacie jest wyzwalana 3 razy.
Intensywność efektu można ustawić za pomocą
tarczy regulacyjnej R.
(Cz-b o bogatej Tworzenie obrazu w trybie czarno-białym z
grad.)
bogatą gradacją i wiernym oddaniem
szczegółów. Migawka w aparacie jest wyzwalana
3 razy.
(Miniatura)
Tworzenie obrazu z żywym uwydatnieniem
obiektu i znaczącym rozmyciem tła. Ten efekt
często występuje na ujęciach miniaturowych
modeli.
Obszar z ostrością można wybrać za pomocą
tarczy regulacyjnej R. W pozostałych obszarach
ostrość ulega w znacznym stopniu zmniejszeniu.
Regulacja w systemie trzech tarcz
Ustawienia własne
Wybór opcji [Ustawienia własne] pozwala przypisać inną funkcję do
każdego z pokręteł sterujących L/R i do pokrętła regulacyjnego.
Wybrać kolejno: MENU t [Ustawienia] t jedną z opcji [Ustawienia
funkcji 1 do 4] t [Ustawienia własne]. Następnie należy wybrać jedną z
opcji [Ustawienia własne 1 do 3] i funkcję, która ma być przypisana i
wywoływana podczas robienia zdjęć.
Zmiana trybu funkcji przypisanej w
pozycji [Ustawienia własne 1].
Ustawienie domyślne to [Balans
bieli].
Zmiana trybu funkcji przypisanej w
pozycji [Ustawienia własne 2].
Ustawienie domyślne to [DRO/
Auto HDR].
Zmiana trybu funkcji przypisanej w
pozycji [Ustawienia własne 3].
Ustawienie domyślne to [Strefa
twórcza].
Po przypisaniu funkcji [Strefa twórcza] lub [Balans bieli] w pozycji
[Ustawienia własne 3] dokładną regulację można przeprowadzić za
pomocą przycisku programowalnego B.
PL
21
Programowanie
przycisków użytkownika
Istnieje możliwość przypisania często używanych
funkcji do jednego z 4 przycisków. Jest to
wygodne, ponieważ wystarczy nacisnąć dany
przycisk, aby wywołać funkcję.
Przypisywanie funkcji do przycisków
użytkownika
Często używane funkcje można
przypisać do prawego przycisku
pokrętła regulacyjnego, przycisku
programowalnego C, przycisku
programowalnego B i przycisku AF/
MF.
Przycisk AF/MF
MENU
Programowanie przycisków użytkownika
Przycisk
programowalny C
Przycisk programowalny B
Prawy przycisk
1
Wybrać MENU.
2
Wybrać [Ustawienia] t [Ustawienia przyc. Własne].
3
Wybór funkcji do przypisania.
4
Nacisnąć przycisk, aby wywołać przypisaną do niego
funkcję.
PL
23
Funkcje, które można przypisywać
Poniżej podano funkcje, które można przypisać do poszczególnych
przycisków.
wskazuje na ustawienie domyślne.
Przycisk AF/MF
Sterow.AF/MF
Wspomaganie MF
Ustawienia ostrości
Ustaw. praw. przyc.
PL
24
Tryb fotograf.
Balans bieli
Wybór AF/MF
Tryb pomiaru
Tryb autofokusa
DRO/Auto HDR
Obszar autofokusa
Efekt wizualny
Dokł. zoom cyfr.
Strefa twórcza
Wykrywanie twarzy
Tryb błysku
Zdj. z uśmiechem
Korekcja błysku
Efekt gładkiej skóry
Wspomaganie MF
Jakość
Ustawienia ostrości
ISO
Nieustawiono
Ustaw. przyc. pr. B
Tryb fotograf.
Balans bieli
Wybór AF/MF
Tryb pomiaru
Tryb autofokusa
DRO/Auto HDR
Obszar autofokusa
Efekt wizualny
Dokł. zoom cyfr.
Strefa twórcza
Wykrywanie twarzy
Tryb błysku
Zdj. z uśmiechem
Korekcja błysku
Efekt gładkiej skóry
Wspomaganie MF
Jakość
Ustawienia ostrości
ISO
Nieustawiono
Programowanie przycisków użytkownika
Ustaw. przyc. pr. C
Tryb fotograf.
Niestandard.
Opcja [Niestandard.] w pozycji [Ustaw. przyc. pr. C]
Opcję tę można skonfigurować po ustawieniu w pozycji [Ustaw. przyc.
pr. C] opcji [Niestandard.].
Po wybraniu CUSTOM przyciskiem programowalnym C (środkowa
sekcja pokrętła regulacyjnego) wybrane opcje zostaną wyświetlone w
dolnej części ekranu.
Wybrać właściwą opcję naciskając prawą lub lewą sekcję pokrętła
regulacyjnego.
Opcje własne (Niestandard. 1 do 5)
PL
25
Wybór AF/MF
Tryb autofokusa
Obszar autofokusa
Wykrywanie twarzy
Zdj. z uśmiechem
Efekt gładkiej skóry
Jakość
ISO (ustawienie domyślne w pozycji [Niestandard. 1])
Balans bieli (ustawienie domyślne w pozycji [Niestandard. 2])
Tryb pomiaru
DRO/Auto HDR (ustawienie domyślne w pozycji [Niestandard. 3])
Efekt wizualny
Strefa twórcza
Tryb błysku
Nieustawiono (ustawienie domyślne w pozycji [Niestandard. 4/5])
PL
26
Przycisk AF/MF/przycisk
AEL
Przyciskiem AF/MF można na chwilę przełączyć
tryb ustawiania ostrości z automatycznego na
ręczny lub odwrotnie. Przyciskiem AEL można
zablokować automatyczną ekspozycję.
Przełączanie trybu ustawiania ostroœci
przyciskiem AF/MF
Tryb ostrzenia zmienia się z automatycznego lub bezpośredniego
ręcznego na ręczny bądź też z ręcznego na automatyczny.
1
Dźwignię przełącznika AF/
MF/AEL ustawić w pozycji
AF/MF.
Przycisk będzie działać jak
przycisk AF/MF.
2
Nacisnąć przycisk AF/MF.
Zmiana trybu ustawiania ostrości obowiązuje dopóki przycisk ten
jest wciśnięty (ustawienie domyślne).
Wybierając kolejno MENU t [Ustawienia] t [Sterow.AF/MF],
można również tak skonfigurować działanie tego przycisku, aby
zmieniony tryb ustawiania ostrości obowiązywał dalej po zdjęciu
palca z przycisku.
z Przydatne funkcje w trybie ręcznego ustawiania ostrości
Wybierając kolejno MENU t [Ustawienia] można wybrać następujące
opcje.
Wspomaganie MF
Powiększanie obrazu w celu ułatwienia ręcznego ustawiania ostrości.
Obraz można powiększyć 5,9 razu lub 11,7 razu. Można również z tego
korzystać w trakcie używania funkcji bezpośredniego ostrzenia ręcznego.
Poziom zarysu/Kolor zarysu
Uwydatnienie określonym kolorem zarysu obszarów z ustawioną
ostrością, ułatwiając potwierdzanie ostrości.
PL
28
Blokada AE przyciskiem AEL
1
Dźwignię przełącznika AF/
MF/AEL ustawić w pozycji
AEL.
Przycisk będzie działać jak
przycisk AEL (blokada AE).
2
Ustawić ostrość w punkcie, dla którego ma być ustawiona
ekspozycja.
3
Nacisnąć przycisk AEL.
4
Trzymając wciśnięty przycisk AEL, ustawić ostrość na
wybranym obiekcie i zrobić zdjęcie.
Ekspozycja zostanie zablokowana, a przycisk
podświetlony.
(blokada AE)
Przycisk AF/MF/przycisk AEL
Wybierając kolejno MENU t [Ustawienia] t [AEL], blokada AE
będzie obowiązywać do ponownego naciśnięcia przycisku AEL.
PL
29
Pozostałe informacje
Można tutaj znaleźć wszystkie dostępne opcje
(Menu), pewne unikalne funkcje, informacje
wyświetlane na ekranie, dane techniczne i tym
podobne informacje.
Lista menu
Z poziomu menu można wybierać i uruchamiać różnorodne funkcje.
Po naciśnięciu przycisku MENU na ekranie pojawi się 6 elementów
menu: [Tryb fotograf.], [Aparat], [Rozm. Obrazu], [Jasność/Kolor],
[Odtwarzanie] i [Ustawienia].
Każda z tych pozycji umożliwia ustawianie różnych funkcji. Elementy,
których nie można ustawić w danym kontekście, są wyświetlone w
kolorze szarym.
Tryb fotograf.
Pozostałe informacje
Umożliwia wybór trybu fotografowania, na przykład tryb ekspozycji,
panoramiczny, Wybór sceny.
Inteligentna auto/Ekspozycji ręcznej/Priorytet migawki/Priorytet przysłony/
Program Auto
Wybór sceny
Portret/Krajobraz/Makro/Sporty/Zachód słońca/
Nocny portret/Scena nocna/Z ręki o zmierzchu
Korekcja drgań
Informacje na str. 41.
Rozległa panorama
Informacje na str. 40.
Rozległa panorama 3D
Informacje na str. 40.
PL
31
Aparat
Ustawianie funkcji fotografowania typu zdjęcia seryjne, fotografowanie
z użyciem pilota, samowyzwalacz, czy lampa błyskowa.
Tryb pracy
Pojedyncze zdjęcie/Seria zdjęć/Zd.ser.pier.cz./
Samowyzw/Samowyzw. (ser.)/Bracket: Seryjne/
Pilot
Tryb błysku
Lampa błys. wył./Auto błysk/Bł.wypełniający/
Synch.dł.czas./Bł. zamykający/Bezprzewodowy
Wybór AF/MF
Autofokus/Ostrość DMF/Ostrość ręczna
Obszar autofokusa
Wielopunktowy/Centralny/Elast. punktowy
Tryb autofokusa
Poj. autofokus/Ciąg. autofokus
Śledzenie obiektu
WŁ./WYŁ.
Dokł. zoom cyfr.
Maks. 10 razy
Wykrywanie twarzy
Wł. (rejestr. twarzy)/WŁ./WYŁ.
Rejestracja twarzy
Nowa rejestracja/Zmiana kolejności/Kasuj/Usuń
wszyst
Zdj. z uśmiechem
WŁ./WYŁ.
Efekt gładkiej skóry
WŁ./WYŁ.
Wyśw. LCD (DISP)
Wyświetl. graf./Wyśw. wszystk. inf./Wyśw. duże
litery/Brak informacji/Priorytet Live View/
Poziom/Histogram/Wizjer
Wyśw. wizjera (DISP)
Wyśw. inf. pod./Poziom/Histogram
Przycisk DISP (monitor) Wyświetl. graf./Wyśw. wszystk. inf./Wyśw. duże
litery/Brak informacji/Priorytet Live View/
Poziom/Histogram/Wizjer
PL
32
Rozm. Obrazu
Umożliwia ustawianie rozmiaru obrazu, formatu obrazu itp.
Zdjęcie
Rozm. Obrazu
3:2: L: 24M/M: 12M/S: 6.0M
16:9: L: 20M/M: 10M/S: 5.1M
Format obrazu
3:2/16:9
Jakość
RAW/RAW & JPEG/Wysoka/Standard
Panorama 3D
Rozm. Obrazu
16:9/Standardowy/Szeroki
Kierunek panoramy
W prawo/W lewo
Rozm. Obrazu
Standardowy/Szeroki
Kierunek panoramy
W prawo/W lewo/W górę/W dół
Pozostałe informacje
Panorama
Film
Format pliku
AVCHD1)/MP4
Ustawienie nagrywania
AVCHD: 24M (FX)2)/17M (FH)2)/28M (PS)3)/
24M (FX)4)/17M (FH)4)
MP4: 1440×1080 12M/VGA 3M
Wartości podane dla sygnału z przeplotem lub sygnału progresywnego zależą
od kraju lub regionu.
1)
60i/60p lub 50i/50p
2) 60i lub 50i
3) 60p lub 50p
4) 24p lub 25p
PL
33
Jasnoœć/Kolor
Umożliwia wprowadzanie ustawień jasności, np. tryb pomiaru, oraz
ustawień kolorów, np. balans bieli.
PL
34
Kompens.eksp.
–5,0 EV do +5,0 EV
ISO
ISO AUTO/100 - 16000
Balans bieli
Aut.bal.bieli/Światło dzienne/W cieniu/
Pochmurnie/Żarówka/ Świetl.: Ciepła biała/
Świetl.: Zimna biała/Świetl.: Dzien. biała/Świetl.:
Świat. dzien./Lampa błysk./Tmp. kol./Filtr/
Niestandard./Nastaw.własne
Tryb pomiaru
Wielopunktowy/Centralny/Punktowy
Korekcja błysku
–3,0 EV do +3,0 EV
DRO/Auto HDR
WYŁ./Opt. D-Range/Auto HDR
Efekt wizualny
WYŁ./Aparat zabawka/Kolor pop/Posteryzacja/
Zdjęcie retro/High-key: Miękki/Kolor częściowy/
Cz.-b. duży kontrast/Miękka ostrość/Malowidło
HDR/Cz-b o bogatej grad./Miniatura
Strefa twórcza
Standard/Intensywny/Neutralny/Czysty/Głęboki/
Pastelowy/Portret/Krajobraz/Zachód słońca/
Scena nocna/Jesien.liście/Czerń i biel/Sepia
Odtwarzanie
Umożliwia ustawianie funkcji odtwarzania.
Kasuj
Wiele obrazów/Wszyst. w kat./Wszyst. pliki
widoku AVCHD
Pokaz zdjęć
Powtórz/Interwał/Typ obrazu
Tryb oglądania
Widok katalogu (Zdjęcia)/Widok katalogu
(MP4)/Widok AVCHD
6 obrazów/12 obrazów
Obróć
W lewo
Chroń
Wiele obrazów/Anuluj wszystkie zdjęcia/Anuluj
wszystkie filmy (MP4)/Anuluj wsz. pliki
Wid.AVCHD
Oglądanie 3D
Odtwarzanie 3D na ekranie telewizora 3D
Powiększ
Pozostałe informacje
Indeks obrazów
Powiększanie odtwarzanego obrazu
Nastaw. głośności
0 do 7
Określ wydruk
Ustaw.DPOF/Nadruk daty
Wyświetlane dane
Wyśw. inn. inf./Histogram/Brak informacji
PL
35
Ustawienia
Umożliwia wprowadzanie bardziej szczegółowych ustawień
fotografowania lub zmianę ustawień aparatu.
Nastawienia nagryw
PL
36
AEL
Ustawianie sposobu działania przycisku AEL.
(Blokuj/Przełącz)
Sterow.AF/MF
Ustawianie sposobu działania przycisku AM/FM.
(Blokuj/Przełącz)
Blokada pokręteł
Ustawianie blokady tarcz regulacyjnych i pokrętła
regulacyjnego.
(Wszystkie/Pokrętło regulacyjne/WYŁ.)
Wspomaganie AF
Ustawianie wspomagania AF przy
automatycznym ustawianiu ostrości w słabo
oświetlonych miejscach.
(Automatyczne/WYŁ.)
Red.czerw.oczu
Przed zrobieniem zdjęcia z użyciem lampy
błyskowej uruchamiany jest błysk wstępny
eliminujący efekt czerwonych oczu.
(WŁ./WYŁ.)
Ustaw. FINDER/LCD
Ustawianie sposobu przełączania pomiędzy
wizjerem a monitorem LCD.
(Automatyczne/Wizjer/Monitor LCD)
Wyśw. podgląd na
żywo
Wybór, czy wartość kompensacji ekspozycji i inne
parametry mają być wyświetlane na ekranie.
(Efekt ustawień Wł./Efekt ustawień Wył.)
Auto podgląd
Ustawianie czasu wyświetlania zdjęcia po jego
wykonaniu.
(10 s/5 s/2 s/WYŁ.)
Linia siatki
Włączanie linii siatki pomocnych przy
komponowaniu kadru.
(Siatka 3x3/Siatka kwadratowa/Siatka
przek+kwad./WYŁ.)
Uwydatnienie określonym kolorem zarysu
obszarów z ustawioną ostrością.
(Wysoki/Średni/Niski/WYŁ.)
Kolor zarysu
Ustawianie koloru wykorzystywanego w
przypadku funkcji uwydatniania zarysu.
(Biały/Czerwony/Żółty)
Wspomaganie MF
Wyświetlanie powiększonego obrazu w
przypadku ręcznego ustawiania ostrości.
(WŁ./WYŁ.)
Czas wsp. MF
Ustawianie czasu, przez który obraz będzie
wyświetlany w powiększeniu.
(Bez ograniczeń/5 s/2 s)
Przestrzeń barw
Zmiana zakresu odtwarzanych barw.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Ustawianie kompensacji drgań aparatu.
(WŁ./WYŁ.)
Wyzw.bez obiek.
Ustawianie, czy w przypadku braku obiektywu
migawka ma być wyzwalana, czy nie.
(Aktywne/Nieaktywne)
Eye-Start AF
Ustawianie, czy w trakcie patrzenia przez wizjer,
gdy wykorzystywany jest adapter obiektywu
LA-EA2 (oddzielnie w sprzedaży), ma być
używany autofokus, czy też nie.
(WŁ./WYŁ.)
Pierw. kurtyna migawki
Ustawianie, czy ma być wykorzystywana funkcja
elektronicznej przedniej kurtyny migawki.
(WŁ./WYŁ.)
Red.sz.dł.naśw.
Ustawianie obróbki obrazu z redukcją szumów
przy fotografowaniu z długim czasem ekspozycji.
(WŁ./WYŁ.)
Red.sz.wys.ISO
Ustawianie obróbki obrazu z redukcją szumów
przy fotografowaniu z wysoką czułością ISO.
(Wysoka/Normalna/Niska)
Komp.
ob.:Winietowanie
Kompensacja ciemniejszych narożników ekranu.
(Automatyczne/WYŁ.)
Komp. ob.: Aber. chro.
Redukcja odchylenia koloru w narożnikach ekranu.
(Automatyczne/WYŁ.)
Pozostałe informacje
Poziom zarysu
Komp. ob.: Zniekształc. Kompensacja zniekształceń ekranu.
(Automatyczne/WYŁ.)
Nagr. dźwięku filmu
Ustawianie dźwięku przy nagrywaniu filmów.
(WŁ./WYŁ.)
PL
37
Reduk. szumu wiatru
Wyciszanie szumu wiatru podczas nagrywania
filmów.
(WŁ./WYŁ.)
Regulacja AF
Precyzyjna regulacja pozycji z autofokusem w
przypadku korzystania z adaptera obiektywu
LA-EA2 (oddzielnie w sprzedaży).
(Ustawienie regulacji AF/Wartość reg./Kasuj)
Główne nastawienia
Start menu
Wybór pierwszego wyświetlonego menu z menu
głównego lub ekranu ostatniego menu.
(Główne/Poprzednie)
Ustawienia funkcji
Ustawianie funkcji wywoływanych w trybie
regulacji w systemie trzech tarcz.
(Ustawienia funkcji 1 do 4/Ustawienia własne 1 do
3/Uruch. ustawień funkcji)
Ustawienia przyc.
Własne
Przypisywanie funkcji różnorodnym przyciskom.
(Przycisk AF/MF/Ustaw. praw. przyc./Ustaw.
przyc. pr. B/Ustaw. przyc. pr. C/Niestandard.)
Brzęczyk
Wybór sygnału dźwiękowego generowanego
podczas obsługi aparatu.
(WŁ./WYŁ.)
Język
PL
38
Wybór języka używanego na ekranie.
Ust.daty/czasu
Ustawianie daty i godziny.
Nastawia region
Wybór regionu, w którym aparat będzie używany.
Ekran Pomocy
Włączanie i wyłączanie ekranu pomocy.
(WŁ./WYŁ.)
Oszcz.energii
Ustawianie czasu, po którym aparat przełączany
jest do trybu oszczędzania energii.
(30 min./5 min./1 min./20 s/10 s)
Jasność LCD
Ustawianie jasności monitora LCD.
(Automatyczne/Ręczny/Słonecz. dzień)
Jasność wizjera
Ustawienie jasności wizjera.
(Automatyczne/Ręczny)
Kolor wyświetl.
Wybór koloru monitora LCD.
(Czarny/Biały)
Szeroki obraz
Wybór metody wyświetlania szerokich obrazów.
(Pełny ekran/Normalna)
Wyświetl.odtw.
Wybór sposobu wyświetlania obrazów w pionie.
(Autom.obrót/Ręczny obrót)
Rozdzielczość HDMI
Ustawianie rozdzielczości w przypadku
podłączenia do telewizora HDMI.
(Automatyczne/1080p/1080i)
STER.PRZEZ HDMI
Włączanie lub wyłączanie obsługi aparatu z poziomu
pilota telewizora zgodnego z funkcją „BRAVIA” Sync.
(WŁ./WYŁ.)
Połączenie USB
Wybór sposobu realizacji połączenia USB.
(Automatyczne/Pam. masowa/MTP)
Czyszczenie
Możliwość oczyszczenia przetwornika obrazu.
Wersja
Wyświetlanie wersji aparatu i obiektywu.
Tryb demonstracyjny
Określanie, czy pokaz z filmami ma być
wyświetlany, czy nie.
(WŁ./WYŁ.)
Nast.domyślne
Przywracanie w aparacie ustawień fabrycznych.
Karta pamięci — narzędzie
Formatowanie karty pamięci.
Numer pliku
Wybór sposobu przydzielania zdjęciom numerów
plików.
(Seryjny/Wyzeruj)
Nazwa katalogu
Wybór formatu nazwy folderu.
(Forma standard/Forma daty)
Wybierz kat. fotograf.
Wybór folderu zapisu.
Nowy katalog
Tworzenie nowego folderu.
Odz. bazę dan. obr.
Naprawa pliku bazy danych obrazów w przypadku
stwierdzenia niezgodności.
Wyś. miej. na karcie
Wyświetlanie pozostałego czasu nagrywania
filmów oraz liczby zdjęć, jakie można zapisać na
karcie pamięci.
Pozostałe informacje
Formatuj
Ustawienia Eye-Fi*
Ustaw. przesyłania
Włączanie funkcji przesyłania danych aparatu w
przypadku użycia karty Eye-Fi.
(WŁ./WYŁ.)
* Pojawia się po włożeniu do aparatu karty Eye-Fi (oddzielnie w sprzedaży).
Na pokładzie samolotu nie wolno korzystać z karty Eye-Fi włożonej do
aparatu. Jeżeli w aparacie znajduje się karta Eye-Fi, funkcję [Ustaw.
przesyłania] należy ustawić na [WYŁ.].
Z kart Eye-Fi można korzystać wyłącznie w krajach/regionach, gdzie
zostały zakupione. Kart Eye-Fi należy używać zgodnie z ustawodawstwem
krajów/regionów, gdzie zostały zakupione.
PL
39
Unikalne funkcje rejestrowania obrazu
Opisano tutaj unikalne funkcje uzyskane dzięki pełnemu wykorzystaniu
techniki obrazowania Sony.
Rozległa panorama/Rozległa panorama 3D
W trakcie panoramowania aparatem w poziomie lub w pionie,
wykonywanych jest kilka zdjęć, które następnie są składane w zdjęcie
panoramiczne. Tryb rozległej panoramy umożliwia utrwalanie szerokich
ujęć panoramicznych bez jakichkolwiek przerw i nieciągłości; ujęć, które
nie mieszczą się w całości na ekranie.
W trybie rozległej panoramy 3D, z zastosowaniem techniki rozległej
panoramy, wykonywane są oddzielne zdjęcia, jedno z obrazem
widzianym przez lewe oko, a drugie z obrazem widzianym przez prawe
oko, które następnie są łączone, tak że wyglądają jak obraz 3D.
1
Wybrać MENU t [Tryb fotograf.] t [Rozległa panorama]
lub [Rozległa panorama 3D].
2
Wykonać zdjęcie obiektu
korzystając z paska
pomocniczego
wyświetlanego na monitorze
LCD.
Szary obszar z lewej strony ekranu
nie jest rejestrowany.
PL
40
Pasek pomocniczy
z Wskazówki dotyczące wykonywania zdjęć
panoramicznych
Aparat należy obracać po łuku ze stałą szybkością w kierunku zgodnym ze
wskazaniem na monitorze LCD. [Rozległa panorama] lepiej działa w
przypadku obiektów nieruchomych niż poruszających się.
W pionie
W poziomie
Jak najmniejszy promień
Korekcja drgań
Pozostałe informacje
W aparacie w 1 zdjęcie łączonych jest 6 zdjęć zrobionych przy krótkim
czasie otwarcia migawki, aby zredukować wpływ drgań aparatu, jak
również wyeliminować szum. Oddzielnie traktując osobę (obiekt) na
pierwszym planie oraz tło, można zmniejszyć zarówno drgania aparatu,
jak i rozmycie obiektu. Unikanie korzystania z lampy błyskowej
zapobiega prześwietleniu zdjęć.
1
Wybrać MENU t [Tryb fotograf.] t [Korekcja drgań].
PL
41
z Różnica między funkcjami [Korekcja drgań] i
[Z ręki o zmierzchu]
Podobnie jak przy użyciu funkcji [Korekcja drgań], tak i w przypadku
funkcji [Z ręki o zmierzchu] w trybie [Wybór sceny], w aparacie w 1
zdjęcie łączonych jest 6 ujęć.
Funkcja [Z ręki o zmierzchu] jest przeznaczona do zdjęć w ciemności, na
przykład do ujęć nocnych. Gdy robi się ciemno i rośnie
prawdopodobieństwo wystąpienia drgań aparatu, automatycznie
zwiększana jest czułość i zdjęcia są wykonywane przy czasie otwarcia
migawki, który pozwala zredukować wpływ drgań aparatu.
Funkcja [Korekcja drgań] jest przeznaczona do zdjęć przy słabym
oświetleniu, na przykład do zdjęć w pomieszczeniach. W aparacie
automatycznie zwiększana jest czułość i obiekt jest fotografowany przy
krótkim czasie otwarcia migawki, aby zmniejszyć rozmycie spowodowane
ruchem obiektu.
Ręczne nagrywanie filmów
W trybie P, A, S lub M, ekspozycję można regulować nawet podczas
nagrywania filmów. Zmniejszając ostrość tła, regulując jasność itp.,
można uzyskać ciekawszy efekt.
1
Nacisnąć przycisk MOVIE.
2
Dobrać ekspozycję za pomocą tarcz regulacyjnych L/R i
pokrętła regulacyjnego.
Parametry, jakie można regulować zależą od trybu fotografowania
(strona 13).
Uwaga
• Rejestrowane będą również odgłosy mechanizmu obiektywu i dźwięki
towarzyszące pracy aparatu.
PL
42
Podręcznik α
Szczegółowe instrukcje dotyczące wielu funkcji w aparacie można
znaleźć w pozycji „Podręcznik α” znajdującej się na płycie CD-ROM
(w zestawie).
W przypadku użytkowników systemu Windows
1
Włączyć komputer i włożyć płytę CD-ROM (w zestawie) do
napędu CD-ROM.
2
Kliknąć [Podręcznik].
3
Kliknąć [Zainstaluj].
4
Uruchomić „Podręcznik α” z poziomu skrótu na pulpicie.
Pozostałe informacje
W przypadku użytkowników systemu Macintosh
1
Włączyć komputer i włożyć płytę CD-ROM (w zestawie) do
napędu CD-ROM.
2
Zaznaczyć folder [Podręcznik] i skopiować do komputera
plik „Podręcznik.pdf” znajdujący się w folderze [PL].
3
Po skopiowaniu kliknąć dwukrotnie „Podręcznik.pdf”.
PL
43
Ograniczenia funkcji
Funkcje dostępne w poszczególnych trybach
rejestrowania obrazów
Dostępne funkcje zależą od wybranego trybu rejestrowania.
W poniższej tabeli dostępne funkcje zaznaczono symbolem .
– oznacza, że dana funkcja jest niedostępna.
Niedostępne funkcje są wyświetlane na ekranie w kolorze szarym.
Tryb fotograf.
(Inteligentna
auto)
Kompens.eksp. Samowyzw
Seria zdjęć
–
–
–
–
–
–
(Rozległa
panorama 3D)
–
–
–
–
(Korekcja
drgań)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
P (Program Auto)
A (Priorytet
przysłony)
S (Priorytet
migawki)
M (Ekspozycji
ręcznej)
PL
Efekt
wizualny
(Rozległa
panorama)
SCN (Wybór
sceny)
44
Wykrywanie
twarzy
–
–
–
–
–
–
–
Uwaga
• Dostępność funkcji może być również ograniczona innymi warunkami
oprócz trybu rejestrowania obrazów.
Dostępne tryby błysku
Dostępne tryby błysku zależą od trybu rejestrowania obrazów i
wybranych funkcji.
W poniższej tabeli dostępne funkcje zaznaczono symbolem .
– oznacza, że dana funkcja jest niedostępna.
Niedostępne tryby błysku są wyświetlane na ekranie w kolorze szarym.
Tryb fotograf.
Lampa
błys. wył.
Auto błysk Bł.wypełni
ający
(Inteligentna
auto)
Synch.dł.c Bł.
Bezprzew
zas.
zamykający odowy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(Rozległa
panorama 3D)
–
–
–
–
–
(Korekcja
drgań)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SCN (Wybór
sceny)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
P (Program Auto)
–
–
A (Priorytet przysłony)
–
–
S (Priorytet
migawki)
–
–
M (Ekspozycji
ręcznej)
–
–
Pozostałe informacje
(Rozległa
panorama)
PL
45
Uwagi
• Tryby błysku mogą być również ograniczone innymi warunkami oprócz
trybu rejestrowania obrazów.
• Nawet w przypadku wyboru działającego trybu błysku, lampa błyskowa nie
będzie uruchamiana dopóki nie zostanie podniesiona.
• Nie można używać bezprzewodowej lampy błyskowej razem z wbudowaną
lampą błyskową. Należy używać lampy błyskowej z bezprzewodowym
sterowaniem natężeniem światła (oddzielnie w sprzedaży) lub
bezprzewodowej lampy błyskowej (oddzielnie w sprzedaży).
PL
46
Liczba możliwych do zarejestrowania
obrazów
Po włożeniu do aparatu karty
pamięci i ustawieniu przełącznika
zasilania w pozycji ON na monitorze
LCD zostanie wyświetlona liczba
możliwych do zarejestrowania zdjęć
(jeżeli zdjęcia będą wykonywane z
zachowaniem bieżących ustawień).
Uwaga
• Migająca w kolorze żółtym wartość „0” (liczba możliwych do zarejestrowania
zdjęć) sygnalizuje, że karta pamięci jest zapełniona. Wymienić kartę pamięci
na inną lub usunąć obrazy z używanej karty pamięci.
Liczba zdjęć i czas nagrywania filmów, jakie
można zarejestrować na karcie pamięci
Pozostałe informacje
Zdjęcia
W tabeli podano przybliżoną liczbę zdjęć, jakie można zapisać na karcie
pamięci sformatowanej z poziomu opisywanego aparatu. Wartości
ustalono w oparciu o testy przeprowadzone na standardowych kartach
pamięci marki Sony. Wartości te mogą się różnić w zależności od
warunków fotografowania.
Rozmiar obrazu: L 24M
Format obrazu: 3:2*
(Jednostki: obrazy)
Pojemnoœć
Jakoœć
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
Standard
335
680
1350
2750
5500
Wysoka
205
410
830
1650
3300
RAW & JPEG
54
105
220
440
880
RAW
74
145
300
600
1200
* W przypadku ustawienia opcji [Format obrazu] w pozycji [16:9] można
zarejestrować więcej zdjęć niż podano w powyższej tabeli (oprócz formatu
[RAW]).
PL
47
Filmy
W poniższej tabeli podano orientacyjne dostępne czasy nagrywania. Są
to łączne czasy dla wszystkich plików filmowych. Jedno nagranie w
zapisie ciągłym może trwać maksymalnie około 29 minut. Maksymalny
rozmiar pliku filmowego MP4 wynosi około 2 GB.
(g (godzina), m (minuta))
Pojemnoœć
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 g 30 m
3g
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1g
2g
4g5m
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 g 15 m
2 g 30 m
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 g 30 m
3g
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1g
2g
4g5m
20 m
40 m
1 g 20 m
2 g 45 m
5 g 30 m
1 g 10 m
2 g 25 m
4 g 55 m
10 g
20 g 5 m
Ustawienie
nagrywania
1440×1080 12M
VGA 3M
Uwaga
• Czas nagrywania filmów zmienia się, ponieważ w kamerze zastosowano
funkcję VBR (Variable Bit Rate), która automatycznie dostosowuje jakość
obrazu do rejestrowanego ujęcia. W przypadku nagrywania szybko
poruszającego się obiektu, obraz jest wyraźniejszy, ale czas nagrywania
ulega skróceniu z uwagi na wykorzystanie dużej ilości pamięci. Czas
nagrywania zależy również od warunków nagrywania, rejestrowanego
obiektu i od ustawienia jakości/rozmiaru obrazu.
PL
48
Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć w
przypadku korzystania z akumulatora
W przypadku zasilania aparatu w pełni naładowanym akumulatorem
(w zestawie) przybliżona liczba zdjęć możliwych do zapisania jest
następująca.
W pewnych warunkach eksploatacji rzeczywiste wartości mogą być
niższe.
Tryb monitora LCD
Około 430 zdjęć
Tryb wizjera
Około 350 zdjęć
Pozostałe informacje
• Liczba zdjęć została oszacowana przy w pełni naładowanym akumulatorze w
poniższych warunkach:
– W temperaturze otoczenia 25 °C.
– Przy ustawieniu [Wysoka] w pozycji [Jakość].
– Przy ustawieniu [Poj. autofokus] w pozycji [Tryb autofokusa].
– Zdjęcia są wykonywane co 30 sekund.
– Co drugie zdjęcie wykonywane jest z lampą błyskową.
– Zasilanie jest wyłączane i ponownie włączane co 10 zdjęć.
– Korzystając z akumulatora ładowanego przez godzinę po tym, jak zgaśnie
dioda CHARGE.
– Korzystając z karty „Memory Stick PRO Duo” marki Sony (oddzielnie w
sprzedaży).
• Metoda pomiaru jest zgodna ze standardem stowarzyszenia CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
PL
49
Wykaz symboli wyœwietlanych na ekranie
Wyświetlane na ekranie symbole sygnalizują stan, w jakim znajduje się
aparat.
Wyświetlane na ekranie informacje można zmieniać przy użyciu
pokrętła regulacyjnego DISP (Wyświetlane dane).
Gotowy do fotografowania
A
WskaŸnik
Znaczenie
Tryb fotograf.
PASM
Wybór sceny
Rozpoznawanie
ujęcia
Nagrywanie filmów
Format obrazu
zdjęć
Odtwarzanie
PL
50
24M 20M 12M
10M 6M 5.1M
Rozmiar obrazu
RAW RAW+J
FINE STD
Jakość obrazu
zdjęć
100
Liczba
możliwych do
zarejestrowania
zdjęć
WskaŸnik
Znaczenie
60i/50i
60i/50i
60p/50p
24p/25p
24p/25p
Tryb nagrywania
filmów
100%
Znaczenie
Plik bazy danych
przepełniony/
Błąd pliku bazy
danych
Blokada
pokręteł
Karta pamięci/
Przekazywanie
danych
123Min
WskaŸnik
Tryb
wyświetlania
101-0012
Dostępny czas
nagrywania
filmów
Chroń
Zamówienie
odbitek
Stan
naładowania
akumulatora
B
WskaŸnik
Wspomaganie
AF
Przyciski
programowalne
(MENU/Tryb
fotografowania/
Kasuj/Powiększ)
Live view
Nagrywanie
filmów bez
dźwięku
SteadyShot/
Ostrzeżenie
SteadyShot
Tarcze
regulacyjne L/R
Znaczenie
Pozostałe informacje
Ładowanie
lampy błyskowej
Numer
odtwarzanego
folderu – pliku
C
WskaŸnik
Znaczenie
Tryb błysku /
Redukcja efektu
czerwonych oczu
Tryb pracy
Ostrzeżenie
przed
przegrzaniem
Tryb ostrości
PL
51
WskaŸnik
Znaczenie
WskaŸnik
Korekcja błysku
±0.0
Wskaźnik
czułości
wykrywania
uśmiechu
Tryb pomiaru
Tryb pola
ostrości
Śledzenie
obiektu
D
Wykrywanie
twarzy
WskaŸnik
Znaczenie
Efekt gładkiej
skóry
z
Stan ustawienia
ostrości
1/125
Czas otwarcia
migawki
F3.5
Wartość przysłony
Balans bieli
AWB
Znaczenie
7500K
A7 G7
±0.0
Pomiar ręczny
±0.0
Kompensacja
ekspozycji
DRO/Auto
HDR
Strefa twórcza
ISO400
Czułość ISO
Blokada AE
Wskaźnik czasu
otwarcia migawki
Wskaźnik
przysłony
NAGR. 0:12
Czas nagrywania
filmu (m:s)
2011-1-1
9:30AM
Data/godzina
zarejestrowania
zdjęcia
12/12
Numer zdjęcia/
liczba zdjęć w
danym trybie
oglądania
Efekt wizualny
PL
52
WskaŸnik
Znaczenie
Pojawia się, gdy
funkcja HDR nie
zadziałała w
przypadku danego
zdjęcia.
Pojawia się, gdy
Efekt wizualny nie
zadziałał w
przypadku danego
zdjęcia.
Histogram
Pozostałe informacje
PL
53
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych
rozwiązań.
1 Sprawdzić poszczególne punkty w rozdziale
„Rozwiązywanie problemów” w pozycji
„Podręcznik α” (PDF) znajdującej się na płycie
CD-ROM (w zestawie).
2 Wyjąć akumulator, odczekać około 1 minuty,
włożyć ponownie akumulator, po czym włączyć
powtórnie zasilanie.
3 Zresetować ustawienia (strona 39).
4 Należy skontaktować się ze sprzedawcą
produktów Sony lub autoryzowanym serwisem
Sony.
PL
54
Dane techniczne
Aparat
[System]
Typ aparatu: Aparat cyfrowy z
wymiennymi obiektywami
Obiektyw: Obiektyw
mocowaniem E
[Przetwornik obrazu]
Przetwornik obrazu: Przetwornik
obrazu CMOS o rozmiarach
23,5 × 15,6 mm (format APS-C)
Łączna liczba pikseli przetwornika
obrazu: ok. 24 700 000 pikseli
Efektywna liczba pikseli aparatu:
ok. 24 300 000 pikseli
[Migawka]
Typ: Elektronicznie sterowana
migawka szczelinowa o
przebiegu pionowym
Zakres czasów otwarcia:
Zdjęcia: 1/4 000 sekundy do
30 sekund (co 1/3), tryb BULB
Filmy: 1/4 000 sekundy do 1/4
sekundy, do 1/60 w trybie
AUTO (co 1/3).
Synchronizacja z błyskiem:
1/160 sekundy
[Noœniki zapisu]
„Memory Stick PRO Duo”,
karta SD
[Wizjer elektroniczny]
System: Ochronna powłoka
antystatyczna na filtrze
optycznym i ultradźwiękowy
mechanizm wibracyjny
Typ: Wizjer elektroniczny
(elektroluminescencja organiczna)
Rozmiar ekranu: 1,3 cm (typu 0,5)
Całkowita liczba punktów:
2 359 296 punktów
Pole widzenia: ok. 100%
Powiększenie: 1,09 × z obiektywem
50 mm przy nieskończoności,
–1 m–1 (dioptrii)
Odległość widzenia: ok. 23 mm od
muszli ocznej, 21 mm od ramy
muszli ocznej przy –1 m–1
Korekcja dioptryczna: –4,0 m–1 do
+1,0 m–1 (dioptrii)
[System autofokusa]
System: System detekcji kontrastu
Zakres czułości: EV0 do EV20
(przy ekwiwalencie ISO 100 i
obiektywie F2,8)
[Kontrola ekspozycji]
Metoda pomiaru: 1 200-segmentowy
pomiar za pomocą przetwornika
obrazu
Zakres pomiaru: EV0 do EV20
(przy ekwiwalencie ISO 100 i
obiektywie F2,8)
Czułość ISO (Zalecany wskaźnik
ekspozycji):
Zdjęcia: AUTO, ISO 100 do
16000
Filmy: AUTO, odpowiednik
ISO 100 do 3200
Kompensacja ekspozycji: ±5,0 EV
(co 1/3 EV)
Pozostałe informacje
[Funkcja usuwania kurzu]
[Monitor LCD]
Panel LCD: 7,5 cm TFT (typu 3,0)
Całkowita liczba punktów: 921 600
(640 ×3 (RGB) × 480) punktów
[Gniazda wejœć/wyjœć]
USB: miniB
HDMI: Gniazdo mini HDMI typu C
[Zasilanie]
Zastosowany akumulator:
Akumulator NP-FW50
PL
55
[Pozostałe]
Exif Print: Zgodny
PRINT Image Matching III: Zgodny
Wymiary (zgodnie ze standardem
CIPA):
ok. 119,9 mm × 66,9 mm ×
42,6 mm
(szer./wys./głęb.)
Masa (zgodnie ze standardem
CIPA):
ok. 350 g
(z akumulatorem i kartą
„Memory Stick PRO Duo”)
ok. 291 g
(sam aparat)
Temperatura robocza: 0°C do 40°C
Format pliku:
Zdjęcie: zgodny z JPEG (DCF
wer. 2.0, Exif wer. 2.3, MPF
Baseline), zgodny z DPOF
Zdjęcia 3D: Zgodne z formatem
MPO (rozszerzony MPF (obraz
różnicowy))
Film (Format AVCHD):
zgodny z formatem AVCHD
wer. 2.0
Obraz: MPEG-4 AVC/H.264
Dźwięk: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
• Wyprodukowano na licencji
firmy Dolby Laboratories.
Film (Format MP4):
Obraz: MPEG-4 AVC/H.264
Dźwięk: MPEG-4 AAC-LC
2-kanałowy
Komunikacja USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Lampa błyskowa]
Liczba przewodnia lampy
błyskowej: GN 6 (w metrach
przy ISO 100)
Czas ładowania: ok. 4 sekund(y)
PL
56
Kąt rozsyłu błysku: Odpowiadający
obiektywowi 18 mm (ogniskowa
podana na obiektywie)
Korekcja błysku: ±3,0 EV
(co 1/3 EV)
Zakres błysku (m):
ISO
F2,8
F3,5
F5,6
100
1 - 2,1
1 - 1,7
1 - 1,1
200
1-3
1 - 2,4
1 - 1,5
400 1,4 - 4,3 1,1 - 3,4 1 - 2,1
800
2 - 6,1 1,6 - 4,8
1-3
Ładowarka BC-VW1
Znamionowe parametry wejściowe:
100 V – 240 V prądu zmiennego,
50 Hz/60 Hz, 4,2 W
Znamionowe parametry wyjściowe:
8,4 V prądu stałego, 0,28 A
Zakres temperatur roboczych:
0°C do 40°C
Temperatura przechowywania:
–20°C do +60°C
Maksymalne wymiary:
ok. 63 × 95 × 32 mm
(szer./wys./głęb.)
Masa: ok. 85 g
Akumulator NP-FW50
Zastosowany akumulator:
Akumulator litowo-jonowy
Napięcie maksymalne:
Prąd stały 8,4 V
Napięcie nominalne:
Prąd stały 7,2 V
Maksymalne napięcie ładowania:
Prąd stały 8,4 V
Maksymalny prąd ładowania: 1,02 A
Pojemność: Typowa 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Minimalna 7,3 Wh (1 020 mAh)
Maksymalne wymiary:
ok. 31,8 × 18,5 × 45 mm
(szer./wys./głęb.)
Masa: ok. 57 g
Obiektyw (tylko model
NEX-7K)
Obiektyw o zmiennej ogniskowej
E18 – 55 mm
Odpowiednik ogniskowej w
aparacie małoobrazkowym1):
27 - 82,5 mm
Grupy-elementy obiektywu: 9-11
Kąt widzenia obiektywu1): 76° - 29°
Minimalna odległość ostrzenia2):
0,25 m
Maksymalne powiększenie: 0,3×
Minimalny f-stop: f/22 - f/32
Średnica filtra: 49 mm
Wymiary (maks. średnica ×
wysokość): ok. 62,0 × 60,0 mm
Masa: ok. 194 g
Efekt kompensacji3): ok. 4 kroki
1)
3)
Konstrukcja i dane techniczne
mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Kąt obrazu w opisywanym aparacie
jest mniejszy niż w aparatach
małoobrazkowych (35 mm). Można
znaleźć orientacyjny odpowiednik
ogniskowej aparatu
małoobrazkowego i fotografować
przy takim samym kącie obrazu,
zwiększając ogniskową obiektywu o
połowę.
Na przykład, stosując obiektyw 50
mm, można uzyskać orientacyjny
odpowiednik obiektywu 75 mm
aparatu małoobrazkowego.
Zgodnoœć danych obrazu
• Opisywany aparat jest zgodny ze
specyfikacją DCF (Design rule for
Camera File system),
uniwersalnym standardem
ustalonym przez organizację
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Nie można zagwarantować
możliwości odtwarzania w innych
urządzeniach zdjęć
zarejestrowanych opisywanym
aparatem, ani możliwości
odtwarzania w opisywanym
aparacie zdjęć zarejestrowanych
lub poddanych obróbce w innym
urządzeniu.
Pozostałe informacje
2)
Wartości odpowiadające
ogniskowej i kątowi widzenia
aparatu małoobrazkowego
(35 mm) oparto na aparatach
cyfrowych wyposażonych w
przetwornik obrazu formatu
APS-C.
Minimalna odległość z ostrością
to najmniejsza odległość od
przetwornika obrazu do obiektu.
Czas naświetlania (różny w
zależności od warunków
otoczenia).
Ogniskowa
PL
57
Indeks
A
J
AEL ............................................ 36
Auto podgląd ............................. 36
Jakość .........................................
Jasność LCD..............................
Jasność wizjera ..........................
Język ...........................................
B
Balans bieli ........................... 15, 34
Blokada AE ......................... 29, 36
Blokada pokręteł ....................... 36
Brzęczyk ..................................... 38
C
Chroń .......................................... 35
Czas wsp. MF ............................. 37
Czyszczenie ................................ 39
D
Dane techniczne ........................ 55
Dokł. zoom cyfr. ........................ 32
DRO/Auto HDR....................... 34
E
Efekt gładkiej skóry .................. 32
Efekt wizualny ..................... 19, 34
Ekran Pomocy ........................... 38
Ekspozycji ręcznej ............... 13, 31
Eye-Start AF .............................. 37
F
Film ......................................... 6, 42
Format obrazu ........................... 33
Format pliku............................... 33
Formatuj ..................................... 39
I
Indeks obrazów............................ 7
Informacje wyświetlane na
ekranie............................ 6, 7, 50
Inteligentna auto ....................... 31
ISO .............................................. 34
PL
58
33
38
38
38
K
Kasuj....................................... 7, 35
Kierunek panoramy.................. 33
Kolor wyświetl........................... 38
Kolor zarysu ........................ 28, 37
Komp. ob.: Aber. chro.............. 37
Komp. ob.: Winietowanie ........ 37
Komp. ob.: Zniekształc. ........... 37
Kompensacja ekspozycji .... 13, 34
Korekcja błysku ........................ 34
Korekcja drgań.......................... 41
L
Lampa błyskowa ................... 6, 45
Liczba możliwych do
zarejestrowania obrazów ..... 47
Linia siatki ................................. 36
M
Menu........................................... 31
N
Nagr. dźwięku filmu..................
Nast.domyślne ...........................
Nastaw. głośności ......................
Nastawia region.........................
Nazwa katalogu .........................
Nowy katalog.............................
Numer pliku...............................
37
39
35
38
39
39
39
O
Obróć.......................................... 35
Obszar autofokusa .............. 13, 32
Odtwarzanie ................................ 7
Odz. bazę dan. obr..................... 39
Śledzenie obiektu ...................... 32
Określ wydruk ........................... 35
Oszcz.energii .............................. 38
Sterow.AF/MF .................... 28, 36
Strefa twórcza...................... 18, 34
Symbole...................................... 50
Szeroki obraz............................. 38
P
T
Panorama.................................... 40
Pierw. kurtyna migawki ............ 37
Połączenie USB ......................... 39
Podręcznik.................................. 43
Pokaz zdjęć................................. 35
Pokrętło regulacyjne ........... 6, 7, 8
Powiększ ................................. 7, 35
Poziom zarysu ...................... 28, 37
Priorytet migawki ................ 13, 31
Priorytet przysłony .............. 13, 31
Program Auto ...................... 13, 31
Programowanie przycisków
użytkownika........................... 23
Przestrzeń barw ......................... 37
Przycisk DISP (monitor) .......... 32
Przycisk programowalny............. 8
Tryb autofokusa ........................
Tryb błysku ................................
Tryb demonstracyjny................
Tryb oglądania ..........................
Tryb pomiaru.............................
Tryb pracy..................................
Ręczne nagrywanie filmów ...... 42
Red.czerw.oczu .......................... 36
Red.sz.dł.naśw............................ 37
Red.sz.wys.ISO .......................... 37
Reduk. szumu wiatru ................ 38
Regulacja AF ............................. 38
Regulacja w systemie trzech
tarcz ........................................ 10
Rejestracja twarzy ..................... 32
Rozdzielczość HDMI ................ 39
Rozległa panorama ................... 40
Rozległa panorama 3D ............. 40
Rozm. Obrazu............................ 33
S
Start menu .................................. 38
SteadyShot.................................. 37
STER.PRZEZ HDMI .............. 39
U
Ust.daty/czasu............................
Ustaw. D-Range........................
Ustaw. FINDER/LCD .............
Ustaw. przesyłania ....................
Ustawienia .................................
Ustawienia Eye-Fi ....................
Ustawienia funkcji ....................
Ustawienia ostrości
(Tryb AF)..............................
Ustawienia ostrości
(Tryb MF) .............................
Ustawienia przyc. Własne ........
Ustawienia własne ....................
Ustawienie nagrywania ............
38
16
36
39
36
39
38
Pozostałe informacje
R
32
32
39
35
34
32
13
14
23
21
33
W
Wersja......................................... 39
Wspomaganie AF ..................... 36
Wspomaganie MF............... 28, 37
Wybierz kat. fotograf................ 39
Wybór AF/MF........................... 32
Wybór sceny .............................. 31
Wykrywanie twarzy .................. 32
Wyś. miej. na karcie.................. 39
Wyśw. LCD (DISP).................. 32
Wyśw. podgląd na żywo ........... 36
Wyśw. wizjera (DISP) .............. 32
Wyświetl.odtw. .......................... 38
PL
59
Wyzw. bez obiek. ....................... 37
Z
Z ręki o zmierzchu..................... 42
Zapis.............................................. 5
Zasilanie ....................................... 5
Zdj. z uśmiechem....................... 32
Zoom............................................. 5
Zoom przy odtwarzaniu.............. 7
PL
60
Pozostałe informacje
PL
61
PL
62
Pozostałe informacje
PL
63
NEX-7
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
są na naszej internetowej stronie Obsługi
Klienta.
Wydrukowano przy użyciu tuszu na bazie
oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych
związków organicznych.
©2011 Sony Corporation
4-408-690-13(1)
Printed in Thailand
Download PDF

advertising