Sony | HDR-AS50 | Sony HDR-AS50 HDR-AS50: kamera Action Cam Przewodnik

4-586-865-11(1) (PL)
Polski
Informacje dla właściciela sprzętu
Zapisz poniżej numer modelu i numer seryjny (znajdujące się na
produkcie). Podawaj te numery, gdy kontaktujesz się z punktem
sprzedaży produktów Sony w sprawie tego urządzenia.
Nr modelu
Nr seryjny
Cyfrowa kamera wideo HD
Instrukcja obsługi
Uwagi dotyczące eksploatacji
Funkcja Wi-Fi/Bluetooth
• Korzystaj z kamery zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Z funkcji Wi-Fi/Bluetooth kamery nie można korzystać pod wodą.
Temperatury użytkowania
Kamera jest przeznaczona do użytkowania w temperaturze od -10°C
do 40°C. Niewskazane jest nagrywanie w miejscach tak zimnych lub
gorących, że panuje w nich temperatura wykraczająca poza podany
zakres.
Uwagi dotyczące długotrwałego nagrywania
• Korpus kamery i akumulator mogą nagrzewać się w trakcie
użytkowania — jest to normalne zjawisko.
• Unikaj sytuacji, w których korzystasz z kamery przez dłuższy czas,
trzymając ją w ręku lub dotykając jej powierzchni odsłoniętą częścią
ciała. Zaleca się stosowanie dostarczonych w zestawie uchwytów
samoprzylepnych lub obudowy wodoodpornej albo opcjonalnych
akcesoriów montażowych.
• W wysokiej temperaturze otoczenia kamera rozgrzewa się szybciej.
• Aby temperatura we wnętrzu kamery spadła do bezpiecznego
poziomu, przerwij korzystanie z niej na co najmniej 10 minut.
• Wzrost temperatury we wnętrzu kamery może spowodować
pogorszenie jakości obrazu. Wskazane jest, aby kontynuować
rejestrowanie obrazów dopiero wtedy, gdy kamera ostygnie
i temperatura w jej wnętrzu spadnie.
Informacje dotyczące ochrony przed przegrzaniem
HDR-AS50
W zależności od temperatury kamery i baterii może nastąpić
automatyczne wyłączenie funkcji nagrywania filmów lub całego
urządzenia, by nie doszło do jego przegrzania. Przed wyłączeniem
funkcji nagrywania filmów lub kamery na wyświetlaczu pojawi się
symbol . W takiej sytuacji wyłącz zasilanie i poczekaj na ostygnięcie
kamery i akumulatora. Jeśli włączysz zasilanie, zanim kamera
i akumulator wystarczająco ostygną, może nastąpić ponowne
wyłączenie urządzenia lub brak możliwości filmowania.
Odporność na działanie kurzu i wody
Kamera jest odporna na kurz i wodę (można korzystać z niej w sposób
ciągły pod wodą przez 30 minut na głębokości do 60 m). Uwagi
dotyczące korzystania z obudowy wodoodpornej można znaleźć
w Przewodniku online.
Informacje o opcjonalnych akcesoriach
W niektórych krajach/regionach oryginalne akcesoria firmy Sony mogą
nie być dostępne.
Bezpieczne korzystanie z urządzeń w bezprzewodowej
sieci LAN
• Aby uniknąć włamań ze strony hakerów, dostępu do danych
przez nieupoważnione osoby i innych zagrożeń, upewnij się,
że bezprzewodowa sieć LAN jest zawsze bezpieczna.
• Bardzo ważne jest skonfigurowanie zabezpieczeń bezprzewodowej
sieci LAN.
• Firma Sony Corporation nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty
powstałe z powodu użycia niewłaściwych środków bezpieczeństwa
lub okoliczności, które można było przewidzieć.
Uwaga dotycząca funkcji sieci bezprzewodowej
Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty
wywołane zniszczeniami lub kradzieżą w wyniku nieupoważnionego
dostępu do materiałów wczytanych do kamery lub nieupoważnionego
korzystania z nich.
Dane techniczne
Format sygnału:
© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
HDTV
system kolorów NTSC, standardy EIA
system kolorów PAL, standardy CCIR
Wymagane zasilanie: Akumulator 3,6 V (NP-BX1)
USB 5,0 V
 Ciąg dalszy na odwrocie
Akumulator NP-BX1:
Maksymalne napięcie ładowania: 4,2 V
(prąd stały)
Maksymalne natężenie ładowania: 1,89 A
Ładowanie przez USB: prąd stały 5,0 V, 500 mA/800 mA
Zakres temperatur użytkowania:
od -10°C do 40°C
Zakres temperatur przechowywania:
od -20°C do 60°C
Wymiary (w przybliżeniu):
24,2 × 47,0 × 83,0 mm (szer. × wys. × głęb.,
wraz z częściami wystającymi, bez dostarczonej
w zestawie obudowy wodoodpornej)
Waga:
około 58 g (sam korpus)
Masa całkowita podczas użytkowania:
około 83 g (z akumulatorem, ale bez
dostarczonej w zestawie obudowy
wodoodpornej)
• Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia w wyniku wprowadzania dalszych udoskonaleń.
Informacja o znakach towarowych
• XAVC S i
są zastrzeżonymi znakami towarowymi Sony Corporation.
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
• Memory Stick i symbol
towarowymi Sony Corporation.
• Mac jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
• Android i Google Play są znakami towarowymi Google Inc.
• iPhone jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym
Apple Inc.
• Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP są zastrzeżonymi znakami
towarowymi Wi-Fi Alliance.
• Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych
lub innych krajach.
• Logo microSDXC jest znakiem towarowym SD-3C, LLC.
• Znak i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG,
Inc, a użycie tych znaków przez Sony Corporation jest objęte licencją. Pozostałe
znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
• QR Code jest zarejestrowanym znakiem towarowym DENSO WAVE
INCORPORATED.
Ponadto nazwy systemów i produktów zamieszczone w niniejszej
instrukcji są na ogół znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi ich twórców lub producentów. Jednak znaki ™ lub 
mogą nie być w niej stosowane.
Odnośnie zastosowanego oprogramowania licencji GNU
GPL/LGPL
Kamera zawiera oprogramowanie, do którego przysługuje licencja
GNU General Public License (zwana dalej „GPL”) lub GNU Lesser
General Public License (zwana dalej „LGPL”).
Niniejszym informujemy, że masz prawo uzyskiwać dostęp,
modyfikować i rozpowszechniać kod źródłowy tych programów na
warunkach licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest zamieszczony w Internecie. Można go pobrać na
poniższej stronie:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Prosimy o niekontaktowanie się z nami w sprawie zawartości tego kodu
źródłowego.
Kopie licencji (w języku angielskim) są zapisane w pamięci wewnętrznej
kamery.
Nawiąż połączenie pamięci masowej między kamerą a komputerem,
a następnie odczytaj pliki zawarte w folderze „LICENSE” na dysku
„PMHOME”.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem:
1) Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
2) Nie stawiaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami,
np. wazonów.
Nie narażaj akumulatora na działanie silnych źródeł ciepła, np. światła
słonecznego, ognia itp.
OSTRZEŻENIE
Akumulator
Nieostrożne i nieprawidłowe użytkowanie akumulatora może
doprowadzić do wybuchu, pożaru lub poparzenia substancjami
chemicznymi. Dlatego należy przestrzegać następujących środków
ostrożności:
• Nie rozkładaj akumulatora na części.
• Nie zgniataj akumulatora ani nie narażaj go na wstrząsy lub działanie dużej siły,
na przykład wskutek uderzenia młotkiem, upuszczenia na twarde podłoże lub
nadepnięcia.
• Nie zwieraj styków akumulatora i uważaj, aby nie dotykały ich metalowe
przedmioty.
• Nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatur powyżej 60°C, np. wskutek
bezpośredniego działania promieni słonecznych czy pozostawienia
w samochodzie zaparkowanym na słońcu.
• Nie podpalaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia.
• Nie wykonuj żadnych czynności na uszkodzonych lub cieknących akumulatorach
litowych.
• Do ładowania akumulatora stosuj wyłącznie oryginalną ładowarkę Sony lub
inne właściwe urządzenie ładujące.
• Trzymaj akumulator poza zasięgiem małych dzieci.
• Dbaj, aby akumulator zawsze był suchy.
• Wymieniaj akumulator wyłącznie na taki sam lub inny zalecany przez Sony.
• Niepotrzebny akumulator należy bezzwłocznie wyrzucić w sposób opisany
w instrukcjach.
Zasilacz sieciowy AC (sprzedawany osobno)
Aby skorzystać z zasilacza sieciowego AC (sprzedawanego osobno),
podłącz go do najbliższego gniazdka ściennego (zasilania). Jeśli
kamera podłączona do prądu za pomocą zasilacza sieciowego
wykazuje jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu, natychmiast
odłącz zasilacz od gniazdka.
Klienci z Europy
Uwaga dla klientów zamieszkałych w krajach stosujących
dyrektywy UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonia
Zgodność produktu z normami UE: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Uwaga
Jeśli statyczne ładunki elektryczne lub pole elektromagnetyczne
spowodują przerwanie (niepowodzenie) trwającego przesyłu danych,
uruchom ponownie aplikację lub odłącz, a następnie podłącz ponownie
przewód komunikacyjny (USB itd.).
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Więcej informacji można
znaleźć pod adresem:
http://www.compliance.sony.de/
Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne
z ograniczeniami określonymi w przepisach EMC (zgodności
elektromagnetycznej) dotyczącymi używania przewodów
połączeniowych o długości poniżej 3 m.
Pole elektromagnetyczne powstające przy określonych
częstotliwościach może wpływać na obraz i dźwięk rejestrowane
przez kamerę.
Usuwanie zużytych baterii/akumulatorów oraz
niesprawnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z odrębnymi systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/akumulatorze lub
naich opakowaniach oznacza, że produktu ani baterii/
akumulatora nie można traktować jako odpadu
komunalnego. Na pewnych bateriach/akumulatorach
symbol ten może być używany razem z symbolem
chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria/
akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami i bateriami/
akumulatorami, można zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów
pomaga chronić surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo,
poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora, wymianę zużytej baterii lub
zużytego akumulatora należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym
serwisantom. Aby mieć pewność, że baterie/akumulatory oraz sprzęt
elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie zagospodarowane,
po zakończeniu ich eksploatacji należy dostarczyć te produkty do
odpowiedniego punktu zbiórki. W przypadku pozostałych baterii/
akumulatorów należy zapoznać się z odpowiednim podrozdziałem
dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii/akumulatora z produktu.
Baterię/akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu,
który zajmuje się recyklingiem zużytych baterii/akumulatorów. W celu
uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu produktu
i baterii/akumulatora należy się skontaktować z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub sklepem, w którym kupiono
produkt lub baterię/akumulator.
Download PDF