Sony | HDR-AS20 | Sony HDR-AS20 AS20: kamera Action Cam z technologią Wi-Fi® Instrukcja obsługi

4-542-974-11(1) (PL)
Spis treści
Cyfrowa kamera wideo HD
Podręcznik
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
PL
© 2014 Sony Corporation
HDR-AS20
Jak posługiwać się podręcznikiem
Klikając przycisk po prawej stronie, przechodzisz do odpowiedniej strony.
Jest to wygodne, gdy szukasz funkcji, którą chcesz obejrzeć.
4-542-974-11(1) (PL)
Podręcznik
Spis treści
Spis treści
Cyfrowa kamera wideo HD
Tematyczne wyszukiwanie informacji.
Wyszukiwanie
ustawień
Wyszukiwanie informacji na liście
opcji Ustawień.
Indeks
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie informacji
według operacji.
Wyszukiwanie informacji według
słów kluczowych.
Symbole i oznaczenia używane w tym podręczniku
Wygląd
wyświetlacza
Wyszukiwanie
ustawień
Tryb nagrywania
t
Kamera umożliwia konfigurację rozdzielczości obrazu i liczby klatek na sekundę
nagrywanych filmów.
Aby zmienić ustawienie, wybierz [SETUP].
1 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
2 Gdy widoczny jest komunikat [VIDEO] (tryb nagrywania), naciśnij
przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać tryb nagrywania, a następnie naciśnij
01 ENTER.Ustawianie miesiąca.
przycisk
Najwyższa rozdzielczość
00
GMT+0
1920×1080
30p/25p
Ustawianie minut.
Wysoka rozdzielczość
1280×720
30p/25p
Ustawianie regionu, w którym jest używana kamera.
(Regiony są określane przez różnicę czasu w stosunku
do czasu uniwersalnego (GMT)).
Uwagi
• Kiedy dla funkcji rejestracji danych GPS wybrano ustawienie [ON], w trybie nagrywania kamera
automatycznie nastawia datę, godzinę i region.
30p/25p
Indeks
Liczba klatek
Liczba klatek
Na wyświetlaczu Nagrywany obraz
Rozdzielczość na sekundę
na sekundę
przetwarzania obrazu odtwarzania
01
Ustawianie dnia.
Najwyższa rozdzielczość/
płynny obraz nagrywany
1920×1080
60p/50p
60p/50p
z liczbą klatek
na sekundę
2×
00
Ustawianie
godzin.
Ustawienie domyślne jest zaznaczone
symbolem .
Oznacza przestrogi i ograniczenia związane
z prawidłowym działaniem kamery.
zKonfigurowanie regionu
Zegar można przestawić na miejscowy czas odwiedzanego kraju, wybierając odpowiedni
region. Regiony są wyznaczane na podstawie różnicy czasu w stosunku do czasu
uniwersalnego (GMT). Patrz także „Strefa czasowa” (str. 76).
z Oznacza informacje, które warto znać.
2PL
Uwagi odnośnie do korzystania
z kamery
Temperatura kamery
Informacje o wyświetlanym języku
Komunikaty na panelu wyświetlacza są tylko
w języku angielskim. Inne języki nie
są dostępne.
Przy pewnych temperaturach kamery
i akumulatora funkcja nagrywania filmów może
nie działać lub kamera może się automatycznie
wyłączyć. Zanim kamera zostanie wyłączona lub
przestanie działać funkcja nagrywania filmów,
na panelu wyświetlacza pojawi się komunikat.
Akumulator
• Zanim użyjesz akumulatora po raz pierwszy,
naładuj go.
• Akumulator można ładować także wtedy, gdy
nie jest całkowicie rozładowany. Nawet jeśli
akumulator nie jest całkowicie naładowany,
można go używać.
• Więcej informacji o akumulatorach znajdziesz
w rozdziale str. 63.
Wyszukiwanie
operacji
Panel wyświetlacza i obiektyw
Wyszukiwanie
ustawień
• Długotrwałe wystawienie panelu wyświetlacza
lub obiektywu na działanie bezpośredniego
światła słonecznego może być przyczyną
usterek. Warto o tym pamiętać, kładąc
kamerę przy oknie lub gdziekolwiek
na wolnym powietrzu.
• Nie należy naciskać na panel wyświetlacza.
Może to spowodować usterkę.
Zgodność danych obrazu
Indeks
• Zanim rozpoczniesz nagrywanie, wykonaj
próbne nagranie, aby się upewnić, że kamera
działa poprawnie.
• Żeby odtwarzać obrazy, podłącz kamerę
do innego urządzenia za pomocą przewodu
micro HDMI (do kupienia osobno).
• Kamera nie jest pyłoszczelna ani wodoszczelna.
Zanim zaczniesz używać kamery, przeczytaj
rozdział „Środki ostrożności” (str. 65).
• Chroń kamerę przed kontaktem z wodą. Jeśli
do kamery dostanie się woda, urządzenie może
się zepsuć. Czasami kamery nie da się wtedy
naprawić.
• Nie kieruj obiektywu kamery na słońce
ani inne mocne źródło światła. Może to
spowodować nieprawidłowe działanie.
• Nie włączaj kamery w pobliżu źródeł
silnych fal radiowych lub promieniowania.
Mogą one zakłócać prawidłowe nagrywanie
i odtwarzanie obrazu.
• W miejscach silnie zapiaszczonych lub
zapylonych kamera może działać
nieprawidłowo.
• Jeśli wskutek kondensacji powierzchniowej
na kamerze pojawią się krople wody, zetrzyj je,
zanim włączysz kamerę (str. 66).
• Nie potrząsaj kamerą ani w nią nie uderzaj.
Może to spowodować nieprawidłowe działanie
i uniemożliwić nagrywanie obrazu. Grozi
to też zniszczeniem karty pamięci i utratą
danych obrazu.
• Podłączając kamerę do innego urządzenia
za pomocą przewodu, należy uważać, aby
prawidłowo włożyć wtyczkę. Wpychanie
wtyczki na siłę do gniazda spowoduje jego
uszkodzenie i może skutkować wadliwym
działaniem kamery.
• Nie ma gwarancji, że kamera będzie odtwarzała
filmy zarejestrowane, edytowane lub
zmontowane na innych urządzeniach.
• Przełączanie trybów NTSC/PAL powoduje
zmianę ustawień dostępnych w trybie
nagrywania. Ustawienia dostępne dla trybów
[NTSC] i [PAL] są zamieszczone w niniejszym
podręczniku.
Ochrona przed przegrzaniem
Spis treści
Uwagi odnośnie do nagrywania/
odtwarzania i podłączania
Kamera może się rozgrzać wskutek ciągłej pracy,
ale nie jest to usterka.
• Kamera obsługuje „format MP4” jako format
pliku filmu. Nie ma jednak gwarancji, że obrazy
nagrane za pomocą tej kamery będą odtwarzane
w innych urządzeniach obsługujących
format MP4.
• Kamera spełnia wymagania uniwersalnego
standardu DCF (Design rule for Camera File
system) przyjętego przez JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Prawa własności intelektualnej
Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i inne
materiały wizualne mogą być chronione prawem
autorskim. Nagrywanie takich materiałów bez
upoważnienia może stanowić naruszenie prawa
własności intelektualnej.
3PL
Ciąg dalszy r
Brak odszkodowania za uszkodzone
treści lub niedokonanie nagrania
Jeśli usterka kamery lub karty pamięci uniemożliwi
zarejestrowanie albo reprodukcję obrazu lub
dźwięku, firma Sony nie zapewnia
odszkodowania za brak nagrania lub
uszkodzenie materiału.
Ilustracje i obrazy w podręczniku
W trakcie korzystania z funkcji sieci
bezprzewodowej należy włączyć odpowiednie
zabezpieczenia. Firma Sony nie udziela żadnej
gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności
za żadne szkody, które mogą być wynikiem
niewystarczających zabezpieczeń lub
użycia funkcji sieci bezprzewodowej.
Obiektyw ZEISS
Spis treści
• Wykorzystane w podręczniku przykładowe
obrazy nie są rzeczywistymi obrazami
zarejestrowanymi przy użyciu kamery.
• W tym podręczniku każda karta pamięci, karta
pamięci „Memory Stick Micro” lub microSD jest
nazywana „kartą pamięci”.
• Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
Bezpieczeństwo w czasie używania
produktów podłączonych do
bezprzewodowej sieci LAN
Kamera jest wyposażona w obiektyw ZEISS,
który odwzorowuje ostre obrazy ze znakomitym
kontrastem. Obiektyw kamery jest produkowany
z wykorzystaniem systemu zapewnienia jakości
atestowanego przez niemiecką firmę Carl Zeiss
zgodnie ze standardami jakości firmy Carl Zeiss.
Odtwarzanie w innych urządzeniach
Wyszukiwanie
operacji
• Kamera jest zgodna z formatem MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile na poziomie jakości obrazu
HD (wysoka rozdzielczość). W związku z tym
obrazów nagranych w kamerze z jakością obrazu
HD (wysoka rozdzielczość) nie można
odtwarzać za pomocą urządzeń, które nie są
zgodne ze standardem MPEG-4 AVC/H.264.
• Filmy nagrane przy użyciu tej kamery mogą nie
być poprawnie odtwarzane przez urządzenia
inne niż ta kamera. Z kolei w kamerze nie
zawsze można odtworzyć filmy nagrane
za pomocą innych urządzeń.
Wyszukiwanie
ustawień
Funkcja łączności bezprzewodowej
Indeks
• Funkcja łączności bezprzewodowej kamery
została zweryfikowana pod kątem zgodności
ze specyfikacją Wi-Fi opracowaną przez
stowarzyszenie Wi-Fi Alliance (WFA).
• Na pewnych terytoriach dostęp do
bezprzewodowej sieci LAN może nie działać
lub działać pod warunkiem uiszczenia osobnej
opłaty za usługę albo komunikacja może być
przejściowo blokowana lub zakłócana.
Szczegółowych informacji udziela administrator
lub operator bezprzewodowej sieci LAN.
• Firma Sony nie udziela żadnej gwarancji
dotyczącej działania usługi sieciowej. Firma
Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za szkody, które mogą być wynikiem
korzystania z usługi sieciowej, nawet
w przypadku roszczeń zgłaszanych przez
inną stronę.
• Firma Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody, które mogą być
wynikiem nieautoryzowanego dostępu do
kamery lub jej użycia, ani za wykorzystanie
materiałów zarejestrowanych w kamerze
w przypadku jej utraty lub kradzieży.
4PL
Wygodne korzystanie z kamery
Akcesoria poszerzają możliwości
Uchwyt na kierownicę i wodoszczelna kasetka
Spis treści
Wyszukiwanie
operacji
Uchwyt na nadgarstek i wodoszczelna kasetka
Wyszukiwanie
ustawień
Uchwyt ręczny z ekranem LCD
Indeks
5PL
Spis treści
Korzystanie z kamery
Spis treści
Jak posługiwać się podręcznikiem ······································2
Uwagi odnośnie do korzystania z kamery ························3
Wygodne korzystanie z kamery············································5
Wyszukiwanie operacji·····························································9
Wyszukiwanie ustawień ······················································· 10
Wykaz części ············································································· 12
Wyszukiwanie
operacji
Czynności wstępne
Wyszukiwanie
ustawień
Kontrola zawartości opakowania······································ 13
Wkładanie akumulatora························································ 14
Wkładanie karty pamięci ······················································ 17
Tryb nagrywania······································································ 19
Stabilizator obrazu SteadyShot ········································· 20
Odwrócenie··············································································· 21
Scena ··························································································· 22
Rejestrowanie zdjęć seryjnych ··········································· 23
Tryb samolotowy ···································································· 24
Auto Power Off (Automatyczne wyłączanie) ················ 25
Brzęczyk······················································································ 26
Ustawianie daty i godziny···················································· 27
Ustawianie czasu letniego ··················································· 28
Zasilanie USB ············································································ 29
Przełączanie trybów NTSC/PAL·········································· 30
Resetowanie ustawień ·························································· 31
Format························································································· 32
Użycie akcesoriów ·································································· 33
Indeks
6PL
Filmowanie
Filmowanie················································································ 39
Oglądanie
Oglądanie obrazów na telewizorze·································· 41
Spis treści
Łączność bezprzewodowa (Wi-Fi)
Wyszukiwanie
operacji
Przygotowanie do podłączania smartfona···················· 43
Podłączanie smartfona ························································· 44
Podłączanie pilota Live-View·············································· 47
Pilot Wi-Fi ··················································································· 49
Kopiowanie ··············································································· 50
Wyszukiwanie
ustawień
Komputer
Funkcje przydatne podczas podłączania
kamery do komputera··························································· 51
Przygotowanie komputera·················································· 52
Uruchamianie aplikacji „PlayMemories Home”············ 54
Indeks
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów················································ 55
Komunikaty i wskaźniki ostrzegawcze ···························· 59
7PL
Inne
Czas działania ··········································································· 61
Akumulator ··············································································· 63
Korzystanie z kamery za granicą········································ 64
Środki ostrożności··································································· 65
Dane techniczne······································································ 67
Spis treści
Indeks
Indeks ·························································································· 70
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
8PL
Wyszukiwanie operacji
Tryb nagrywania ······································································· 19
Usuwanie obrazów
Możesz usunąć każdy plik obrazu za pomocą
komputera podłączonego do kamery.
Zmienianie daty,
godziny i regionu
Ustawianie daty i godziny ················································· 27
Inicjowanie ustawień
Resetowanie ustawień ························································· 31
Wyświetlanie obrazu
Wyświetlanie obrazów na telewizorze ····················· 41
Sterowanie za pomocą
smartfona lub tabletu
Pilot Wi-Fi ······················································································· 49
Wyszukiwanie
ustawień
Zmienianie wielkości
pliku
Wyszukiwanie
operacji
Filmowanie ··················································································· 39
Spis treści
Filmowanie
i fotografowanie
Kopiowanie··················································································· 50
Kopiowanie obrazów
ze smartfona do kamery
Podłączanie pilota Live-View··········································· 47
Przesyłanie obrazów
do usługi sieciowej
Podłączanie smartfona ························································ 44
Indeks
Obsługa za pomocą
pilota Live-View
9PL
Wyszukiwanie ustawień
Opcje ustawień
Klikając dowolną opcję, przechodzisz do odpowiedniej strony.
Opcje
Ekran
Ustawienie domyślne
VIDEO
HQ (1920×1080/30p)
Stabilizator obrazu SteadyShot
STEDY
ON
Odwrócenie
FLIP
OFF
Scena
SCENE
NORML
Rejestrowanie zdjęć seryjnych
LAPSE
5s
Pilot Wi-Fi
Wi-Fi
ON
Kopiowanie*
SHARE
—
Tryb samolotowy
PLANE
OFF
Auto Power Off
(Automatyczne wyłączanie)
A.OFF
60 s
Brzęczyk
BEEP
ON
Spis treści
Tryb nagrywania
2014/1/1 00:00 GMT+0
DST
OFF
Zasilanie USB
USBPw
ON
Przełączanie trybów NTSC/PAL
V.SYS
NTSC
Resetowanie ustawień
RESET
—
Format
FORMT
—
* Możesz zmienić tryb za pomocą smartfona, kiedy kamera działa w trybie obsługi pilota Wi-Fi.
Uwagi
Wyszukiwanie
ustawień
DATE
Ustawianie czasu letniego
Wyszukiwanie
operacji
Ustawianie daty i godziny
• Komunikaty na panelu wyświetlacza są tylko w języku angielskim. Inne języki nie są dostępne.
Indeks
Ustawianie opcji
Do ustawiania opcji służą 3 poniższe przyciski kamery.
NEXT*: Przejście do następnego menu
PREV*: Przejście do poprzedniego menu
ENTER: Wejście do menu
* Do zmieniania menu służą przyciski NEXT i PREV.
W opisach w tym podręczniku jest używany przycisk NEXT.
Jeśli może być użyty tylko przycisk PREV, jest on opisany
jako przycisk PREV.
Przycisk
REC/ENTER
Przycisk PREV
Przycisk NEXT
10PL
Ciąg dalszy r
1 Naciśnij przycisk NEXT lub PREV, aby włączyć zasilanie.
Jeśli chcesz wyłączyć zasilanie, wybierz [PwOFF] i naciśnij przycisk ENTER.
2 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić opcję ustawień, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Aby powrócić do menu [SETUP], wybierz opcję [BACK] i naciśnij przycisk ENTER.
Spis treści
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
11PL
Wykaz części
A Lampka REC/dostępu
B Przycisk REC (film/zdjęcie)
Przycisk ENTER (wybór opcji z menu)
C Przełącznik b REC HOLD*1
D Panel wyświetlacza
E Głośnik
Spis treści
F Przycisk PREV
G Przycisk NEXT
H Mikrofony
I Obiektyw
J Osłona złącza
K Gniazdo m (Mic)*2
M Lampka CHG (ładowanie)
N Gniazdo HDMI OUT
O Gniazdo Multi/Micro USB*4
P Osłona akumulatora/karty pamięci
Q Gniazdo karty pamięci
S Gniazdo akumulatora
Indeks
*1 Służy do zapobiegania przypadkowemu
działaniu. Żeby zablokować przycisk REC,
przesuń w kierunku b. Aby zwolnić blokadę,
przesuń przełącznik w przeciwną stronę.
*2 Jeśli jest podłączony zewnętrzny mikrofon
(do kupienia osobno), nie można nagrywać
dźwięku poprzez wbudowany mikrofon.
*3 Służy do podłączania akcesoriów.
*4 Obsługuje urządzenia zgodne ze
standardem Micro USB.
Wyszukiwanie
ustawień
R Dźwignia wysuwania akumulatora
Wyszukiwanie
operacji
L Złącze rozszerzenia*3
12PL
Kontrola zawartości opakowania
Upewnij się, że opakowanie zawiera wszystkie
elementy zestawu.
Liczba w nawiasach oznacza, ile sztuk
danego elementu jest w zestawie.
• Kamera (1)
• Przewód Micro USB (1)
Spis treści
• Akumulator (NP-BX1) (1)
• Wodoszczelna kasetka (SPK-AS2) (1)
Zaokrąglony uchwyt samoprzylepny (1)
Wyszukiwanie
ustawień
Płaski uchwyt samoprzylepny (1)
Wyszukiwanie
operacji
• Uchwyt samoprzylepny (VCT-AM1)
Obejma (1)
Indeks
• Podręcznik (ten podręcznik)
Znajduje się w pamięci wewnętrznej
kamery.
• Komplet wydrukowanej dokumentacji
13PL
Wkładanie akumulatora
1 Przesuń osłonę akumulatora/karty pamięci
zgodnie z kierunkiem strzałki, a następnie
otwórz osłonę.
2 Włóż akumulator.
Spis treści
Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo ułożony,
a następnie wsuń go, dociskając do dźwigni
wysuwania akumulatora. Wsuwaj akumulator,
aż zostanie zablokowany przez dźwignię.
3 Zamknij osłonę.
Wyszukiwanie
ustawień
Wybierz [A.OFF] na ekranie [SETUP] i ustaw działanie funkcji automatycznego wyłączenia
zasilania. Domyślnym ustawieniem jest [60 s]. W razie potrzeby można zmienić to
ustawienie.
Szczegółowe informacje zawiera rozdział „Auto Power Off (Automatyczne wyłączanie)”
(str. 25).
Wyszukiwanie
operacji
z Włączanie funkcji automatycznego wyłączenia zasilania
Indeks
14PL
Ciąg dalszy r
Ładowanie akumulatora
1 Wyłącz zasilanie kamery.
Dopóki kamera jest włączona, nie można
jej ładować.
2 Podłącz kamerę do włączonego komputera
za pomocą przewodu Micro USB
(otrzymanego w zestawie).
Lampka CHG
(ładowanie)
Zaświeci się lampka CHG (ładowanie).
Spis treści
Przewód
Micro USB
(otrzymany
w zestawie)
Wkładaj do oporu
Ładowanie jest zakończone, gdy zgaśnie lampka CHG (ładowanie) (pełne naładowanie)
(str. 63).
Uwagi
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
• W kamerze można używać tylko akumulatora typu X.
• Podczas ładowania akumulatora kamera musi być wyłączona.
• Podłączając kamerę do komputera, nie przykładaj do niej siły. Grozi to uszkodzeniem kamery
i komputera.
• Podłączenie kamery do notebooka, który nie jest podłączony do gniazdka sieciowego, może spowodować
szybkie wyczerpanie akumulatora notebooka. Nie pozostawiaj kamery podłączonej do komputera
na długi czas.
• Jeśli kamera zostanie podłączona do komputera zmontowanego na indywidualne zamówienie lub we
własnym zakresie, urządzenia mogą się nie połączyć, a akumulator — nie ładować. Zależnie od typu
urządzenia USB, ładowanie może nie działać poprawnie.
• Nie jest gwarantowane działanie z każdym komputerem.
• Jeśli kamera nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją ładować co 6 do 12 miesięcy, aby utrzymać
sprawność akumulatora.
Wyszukiwanie
operacji
3 Gdy ładowanie dobiegnie końca, rozłącz połączenie USB między kamerą
a komputerem (str. 53).
zŁadowanie akumulatora z gniazdka sieciowego
(ściennego)
Za pomocą ładowarki USB AC-UD20 (do kupienia osobno) można ładować akumulator
z gniazdka sieciowego (ściennego).
Do podłączania ładowarki służy przewód Micro-USB (w zestawie)
15PL
Ciąg dalszy r
z Jak długo trwa ładowanie kamery?
Czas ładowania
Akumulator
Z komputera
Z ładowarki AC-UD20* (do kupienia osobno)
NP-BX1 (w zestawie)
Około 245 min
Około 175 min
Spis treści
• Czas potrzebny do naładowania całkowicie wyczerpanego akumulatora w temperaturze 25°C.
W pewnych sytuacjach lub warunkach ładowanie może trwać dłużej.
* Szybkie ładowanie umożliwia ładowarka USB AC-UD20 (do kupienia osobno). Do podłączania
ładowarki służy przewód Micro USB (w zestawie).
zKontrola stanu naładowania akumulatora
Wskaźnik stanu naładowania jest widoczny u góry z prawej strony panelu wyświetlacza.
Niski
poziom
• W pewnych sytuacjach odczyt wskaźnika naładowania może być nieprawidłowy.
• Prawidłowy odczyt wskaźnika naładowania jest wyświetlany po upływie około jednej minuty
od włączenia kamery.
Wyszukiwanie
operacji
Wysoki
poziom
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
16PL
Wkładanie karty pamięci
1 Przesuń osłonę akumulatora/karty pamięci
zgodnie z kierunkiem strzałki, a następnie
otwórz osłonę.
2 Wsuwaj kartę pamięci, aż się zatrzaśnie.
• Kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat [WAIT],
poczekaj na jego zniknięcie.
• Zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie karty pamięci,
w przeciwnym razie kamera jej nie rozpozna.
A
Strona
B
zadrukowana
Strona złącza
„Memory Stick Micro
(Mark2)” media
3 Zamknij osłonę.
Wyszukiwanie
operacji
Karta microSD
Spis treści
Karta microSD: wsuwanie w kierunku A.
karta pamięci „Memory Stick Micro (M2)”:
wsuwanie w kierunku B.
Wyszukiwanie
ustawień
z Wysuwanie karty pamięci
Otwórz osłonę i lekko popchnij kartę pamięci.
Typ kart pamięci
Klasa prędkości SD
Określenie w tym podręczniku
„Memory Stick Micro
(Mark2)” media
—
„Memory Stick Micro” media
Indeks
z Jakiego typu karty pamięci rozpoznaje kamera?
Karta pamięci microSD
Karta pamięci microSDHC
Klasa 4 lub wyższa
Karta microSD
Karta pamięci microSDXC
• Nie jest gwarantowane działanie z każdą kartą pamięci.
17PL
Ciąg dalszy r
Uwagi
Spis treści
Wyszukiwanie
operacji
• Aby karta pamięci działała stabilnie, wskazane jest jej sformatowanie, zanim zostanie po raz pierwszy
użyta w kamerze (str. 32).
Formatowanie powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich danych z karty pamięci.
• Zanim sformatujesz kartę pamięci, zapisz ważne dane z tej karty na innym nośniku, np. na komputerze.
• Włożenie karty pamięci do gniazda złą stroną może spowodować uszkodzenie karty, gniazda lub
zapisu obrazu.
• Nie wkładaj do gniazda karty pamięci niczego poza kartą pamięci o pasujących wymiarach.
W przeciwnym razie może dojść do awarii.
• Podczas wkładania lub wyjmowania karty pamięci należy uważać, aby nie wyskoczyła i nie upadła.
• Działanie kamery jest gwarantowane w temperaturze od –10°C do 40°C. Gwarantowana temperatura
działania karty pamięci może być jednak inna.
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi otrzymana wraz z kartą pamięci.
• Obrazów nagranych na kartę pamięci microSDXC nie można przesłać do komputera lub urządzenia
AV niezgodnego z systemem exFAT* ani odtwarzać w takich urządzeniach (dotyczy połączenia przez
złącze USB). Przed podłączeniem należy się upewnić, że urządzenie jest zgodne z systemem exFAT.
W przypadku podłączenia kamery do urządzenia niezgodnego z systemem exFAT może się pojawić
monit o sformatowanie karty pamięci. Nie należy wówczas formatować karty pamięci, gdyż spowoduje
to skasowanie wszystkich zapisanych na niej danych.
* exFAT to system plików wykorzystywany na kartach pamięci microSDXC.
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
18PL
Tryb nagrywania
Wygląd
wyświetlacza
t
Kamera umożliwia konfigurację rozdzielczości obrazu i liczby klatek na sekundę
nagrywanych filmów.
Aby zmienić ustawienie, wybierz [SETUP].
Na wyświetlaczu Nagrywany obraz
Spis treści
1 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
2 Gdy widoczny jest komunikat [VIDEO] (tryb nagrywania), naciśnij
przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać tryb nagrywania, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Liczba klatek
Liczba klatek
Rozdzielczość na sekundę
na sekundę
przetwarzania obrazu odtwarzania
1920×1080
60p/50p
Najwyższa rozdzielczość
1920×1080
30p/25p
60p/50p
Wyszukiwanie
operacji
Najwyższa rozdzielczość/
płynny obraz nagrywany
z liczbą klatek
na sekundę 2×
30p/25p
1280×720
30p/25p
Obraz w zwolnionym
tempie nagrywany z liczbą
klatek na sekundę 2×
1280×720
60p
30p
1280×720
120p
Standardowa
rozdzielczość
640×480
30p/25p
Indeks
Obraz w bardzo
zwolnionym tempie
nagrywany z liczbą klatek
na sekundę 4×
Wyszukiwanie
ustawień
Wysoka rozdzielczość
30p/25p
Powrót do menu [VIDEO].
Uwagi
• Czas ciągłego nagrywania filmu to około 13 godzin.
W trybie [SLOW] wynosi on około 6,5 godziny.
W trybie [SSLOW] wynosi on około 3 godzin.
• Jeśli zostanie wybrana opcja [SSLOW], funkcja Stabilizator obrazu SteadyShot nie będzie działała
także przy wybranej opcji [ON] ustawienia Stabilizator obrazu SteadyShot.
• W następujących sytuacjach w trakcie filmowania nie jest nagrywany dźwięk:
– Jest ustawiony tryb [SSLOW] (720 120p), [SLOW] (720 60p).
• Gdy jako tryb nagrywania jest ustawiona opcja [VGA], kąt widzenia jest węższy niż w innych trybach nagrywania.
• Liczba klatek na sekundę zmienia się w zależności od ustawienia NTSC/PAL (str. 30).
• Jeśli ustawienie NTSC/PAL ma wartość [PAL], liczba klatek na sekundę nie jest wyświetlana.
19PL
Stabilizator obrazu
SteadyShot
Wygląd
wyświetlacza
t
Na czas filmowania można włączyć funkcję stabilizacji, która przeciwdziała drganiom kamery.
Aby zmienić ustawienie, wybierz [SETUP].
1 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Spis treści
2 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [STEDY] (Stabilizator obrazu
SteadyShot), a następnie naciśnij przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Funkcja Stabilizator obrazu SteadyShot nie jest aktywna. (Kąt pola: 170°)
Wyszukiwanie
operacji
Funkcja Stabilizator obrazu SteadyShot jest aktywna. (Kąt pola: 120°)
Powrót do menu [STEDY].
• Domyślna wartość ustawienia kąta pola to 120°. Aby uzyskać szerszy kąt pola, ustaw dla opcji [STEDY]
wartość [OFF].
• Jeśli jako tryb nagrywania ustawiono opcję [SSLOW], stabilizator obrazu SteadyShot nie będzie działał.
• Stabilizator obrazu SteadyShot nie działa, gdy kamera działa w trybie robienia zdjęć.
Wyszukiwanie
ustawień
Uwagi
Indeks
20PL
Odwrócenie
Wygląd
wyświetlacza
t
Kamera umożliwia nagrywanie odwróconego obrazu. Funkcja ta jest przydatna, gdy kamera
jest przymocowana odwrotnie.
Aby zmienić ustawienie, wybierz [SETUP].
1 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Spis treści
2 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [FLIP] (odwrócenie), a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Obraz jest odwrócony w pionie; kanały audio są zamienione.
Wyszukiwanie
operacji
Obraz nie jest odwrócony.
Powrót do menu [FLIP].
Kiedy funkcja odwracania obrazu (Flip) jest włączona ([ON]), po zmianie trybu
rejestrowania widoczna jest informacja o ustawieniu [FLIP].
Jeśli kamera jest używana w normalnym położeniu, obraz jest rejestrowany do góry nogami.
Wyszukiwanie
ustawień
zFunkcja odwracania obrazu
Indeks
21PL
Scena
Wygląd
wyświetlacza
t
Kamera umożliwia dostosowanie jakości obrazu do rodzaju nagrywanej sceny.
Aby zmienić ustawienie, wybierz [SETUP].
1 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Spis treści
2 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SCENE] (Scena), a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zapis obrazu w standardowej jakości.
Powrót do menu [SCENE].
Wyszukiwanie
operacji
Zapis obrazu o jakości dostosowanej do zdjęć podwodnych.
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
22PL
Rejestrowanie zdjęć
seryjnych
Wygląd
wyświetlacza
t
Kamera może wykonywać zdjęcia w wybranych odstępach czasu.
Aby zmienić ustawienie, wybierz [SETUP].
1 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Spis treści
2 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [LAPSE] (Seria), a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zdjęcia są robione w 10-sekundowych odstępach.
Wyszukiwanie
operacji
Zdjęcia są robione w 5-sekundowych odstępach.
Zdjęcia są robione w 30-sekundowych odstępach.
Wyszukiwanie
ustawień
Zdjęcia są robione w 60-sekundowych odstępach.
Powrót do menu [LAPSE].
Indeks
Uwagi
• Pierwsze zdjęcie jest robione od razu po rozpoczęciu nagrywania, bez oczekiwania na upływ ustawionego
odstępu czasu. Drugie i następne zdjęcia są robione w ustawionych odstępach.
• Jeśli robienie zdjęć w ustawionych odstępach nie jest możliwe, nagrywanie zostanie opóźnione.
• Maksymalna liczba plików, jakie można nagrać, wynosi 40 000 łącznie z plikami filmów (MP4).
23PL
Tryb samolotowy
Wygląd
wyświetlacza
t
Przebywając na pokładzie samolotu lub w innej strefie chronionej, można wyłączyć w kamerze
wszystkie funkcje bezprzewodowe, takie jak łączność Wi-Fi itp. Po zmianie ustawienia trybu
samolotowego na [ON] na wyświetlaczu pojawi się symbol samolotu.
1 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Spis treści
2 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [PLANE] (Tryb samolotowy),
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Wybierz to ustawienie, gdy wsiadasz do samolotu.
Wyszukiwanie
operacji
Wybierz to ustawienie w przypadku normalnego użytkowania.
Powrót do menu [PLANE].
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
24PL
Auto Power Off
(Automatyczne
wyłączanie)
Wygląd
wyświetlacza
t
Ustawienie funkcji automatycznego wyłączenia zasilania można zmienić.
Aby zmienić ustawienie, wybierz [SETUP].
Spis treści
1 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
2 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [A.OFF] (automatyczne
wyłączenie zasilania), a następnie naciśnij przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Wyłączenie zasilania po około 60 sekundach.
Powrót do menu [A.OFF].
Wyszukiwanie
ustawień
Zasilanie nie jest wyłączane automatycznie.
Wyszukiwanie
operacji
Wyłączenie zasilania po około 10 sekundach.
Uwagi
Indeks
• Ta funkcja nie działa w poniższych sytuacjach.
– Nagrywanie danych na nośniku
– Nagrywanie filmów lub nagrywanie w trybie zdjęć seryjnych
– Odtwarzanie filmu lub pokazu slajdów
– Działające połączenie Wi-Fi, podłączenie pilota Wi-Fi lub przekazywanie obrazu do smartfona
– Nawiązywanie połączenia HDMI
– Czerpanie energii z podłączonego urządzenia USB
– Podłączenie do urządzenia pamięci masowej
• W poniższych przypadkach czas, który upływa do momentu wyłączenia, jest wydłużany, nawet jeśli dla
funkcji automatycznego wyłączenia zasilania wybrano opcję [10 s] lub [60 s]:
– Zmienianie ustawień w menu [SETUP]
– Odtwarzanie zdjęć
– Gdy jest wybrana opcja [ON] ustawienia [Wi-Fi] i wyświetlona ikona Wi-Fi.
25PL
Brzęczyk
Wygląd
wyświetlacza
t
Można włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) dźwiękowe potwierdzanie wykonania
poszczególnych operacji.
Aby zmienić ustawienie, wybierz [SETUP].
1 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Spis treści
2 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [BEEP] (Brzęczyk), a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Dźwiękowa sygnalizacja użycia wszystkich funkcji.
Powrót do menu [BEEP].
Wyszukiwanie
ustawień
Całkowite wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej.
Wyszukiwanie
operacji
Dźwiękowa sygnalizacja tylko dla poniższych funkcji:
• włączenie zasilania,
• rozpoczęcie nagrywania,
• zatrzymanie nagrywania,
• naciśnięcie spustu migawki,
• wybór niedostępnej funkcji lub wystąpienie błędu.
Indeks
26PL
Ustawianie daty
i godziny
Wygląd
wyświetlacza
t
Kamera umożliwia ustawienie roku, miesiąca, dnia oraz regionu.
Aby zmienić ustawienie, wybierz [SETUP].
1 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Spis treści
2 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [DATE] (data i godzina),
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk NEXT, aby ustawić wymaganą datę, godzinę i region,
a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić.
Godzina 00:00 oznacza północ, 12:00 to południe.
Ustawienie
domyślne
2014
Ustawianie roku.
01
Ustawianie dnia.
00
Ustawianie godzin.
00
Ustawianie minut.
GMT+0
Indeks
Ustawianie miesiąca.
Wyszukiwanie
ustawień
01
Wyszukiwanie
operacji
Na wyświetlaczu
Ustawianie regionu, w którym jest używana kamera.
(Regiony są określane przez różnicę czasu w stosunku
do czasu uniwersalnego (GMT)).
zKonfigurowanie regionu
Zegar można przestawić na miejscowy czas odwiedzanego kraju, wybierając odpowiedni
region. Regiony są wyznaczane na podstawie różnicy czasu w stosunku do czasu
uniwersalnego (GMT). Patrz także „Strefa czasowa” (str. 64).
27PL
Ustawianie czasu
letniego
Wygląd
wyświetlacza
t
Zegar kamery można przestawić na czas letni.
Aby zmienić ustawienie, wybierz [SETUP].
1 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Spis treści
2 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [DST] (Czas letni), a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Czas zimowy
Wyszukiwanie
operacji
Czas letni
Powrót do menu [DST].
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
28PL
Zasilanie USB
Wygląd
wyświetlacza
t
Gdy kamera zostanie podłączona do komputera lub urządzenia USB przez przewód Micro USB
(w zestawie), można ją ustawić tak, aby czerpała energię z tego urządzenia.
Aby zmienić ustawienie, wybierz [SETUP].
1 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Spis treści
2 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [USBPw] (zasilanie USB),
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Kamera czerpie energię z podłączonego urządzenia poprzez przewód Micro USB.
Wyszukiwanie
operacji
Kamera nie czerpie energii z podłączonego urządzenia poprzez przewód Micro USB.
Powrót do menu [USBPw].
Wyszukiwanie
ustawień
Uwagi
• Jeśli zmienisz ustawienie w czasie, gdy jest podłączony przewód Micro USB, odłącz przewód, a następnie
podłącz go ponownie.
• Jeśli prąd na wyjściu urządzenia USB jest mniejszy niż 1,5 A, zasilanie może nie działać poprawnie.
zZasilanie z gniazdka sieciowego (ściennego)
Indeks
Użyj ładowarki USB AC-UD20 (do kupienia osobno). Do podłączania ładowarki służy
przewód Micro USB (w zestawie).
29PL
Przełączanie trybów
NTSC/PAL
Wygląd
wyświetlacza
t
Można dostosować ustawienie trybu NTSC/PAL do systemu telewizji obowiązującego w kraju
lub regionie, w którym jest używana kamera.
Aby zmienić ustawienie, wybierz [SETUP].
Spis treści
1 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
2 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [V.SYS] (System wideo),
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Aby zrezygnować z przełączenia NTSC/PAL, naciśnij przycisk NEXT, zmieniając wyświetlone
wskazanie [OK] na [CANCL]. Następnie naciśnij przycisk ENTER.
Ustawienie dostosowane do systemu telewizji NTSC.
Powrót do menu [V.SYS].
Wyszukiwanie
ustawień
Ustawienie dostosowane do systemu telewizji PAL.
Wyszukiwanie
operacji
4 Naciśnij przycisk NEXT. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis [OK], naciśnij
przycisk ENTER.
Uwagi
Indeks
• Jeśli wybierzesz [PAL], kamera będzie się zachowywała w następujący sposób:
– Ustawienia [SLOW] i [SSLOW] są niedostępne.
– Liczba klatek na sekundę nie jest wyświetlana w trybie filmu.
– Liczba klatek na sekundę nie jest wyświetlana na ekranie ustawień trybu nagrywania.
• Po zmianie ustawienia NTSC/PAL kamera automatycznie uruchomi się ponownie.
• Nie jest możliwe użycie nośników zapisu sformatowanych lub nagranych w trybie NTSC do nagrywania
lub odtwarzania w trybie PAL i na odwrót. Jeśli po zmianie ustawienia NTSC/PAL na wyświetlaczu
pojawi się ekran [FORMT], należy użyć innego nośnika zapisu lub przejść do ekranu potwierdzenia
i wybrać opcję [OK], aby sformatować obecny nośnik (str. 32).
30PL
Resetowanie
ustawień
Wygląd
wyświetlacza
t
Ustawienia można zresetować do wartości domyślnych.
Użycie funkcji [RESET] nie powoduje usunięcia obrazów.
1 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Spis treści
2 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [RESET] (resetowanie),
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk ENTER, aby został wyświetlony komunikat [SURE?].
Gdy zostanie wyświetlony napis [OK], ponownie naciśnij przycisk ENTER.
Wyszukiwanie
operacji
Gdy ustawienia zostaną zresetowane, kamera automatycznie uruchomi się ponownie.
Resetowanie można anulować, naciskając przycisk NEXT, aby wybrać [CANCL], w czasie,
gdy jest wyświetlony napis [SURE?] lub [OK], a następnie naciskając przycisk ENTER.
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
31PL
Format
Wygląd
wyświetlacza
t
Proces formatowania polega na usunięciu wszystkich obrazów z karty pamięci
i przywróceniu jej początkowego stanu.
Aby zmienić ustawienie, wybierz [SETUP].
1 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Spis treści
2 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [FORMT] (formatowanie),
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk ENTER, aby został wyświetlony komunikat [SURE?].
Gdy zostanie wyświetlony napis [OK], ponownie naciśnij przycisk ENTER.
Uwagi
Wyszukiwanie
ustawień
• Przed rozpoczęciem formatowania należy zapisać ważne obrazy.
• W trakcie formatowania nie wolno wykonywać poniższych operacji.
– Naciskanie przycisków.
– Wysuwanie karty pamięci.
– Podłączanie/odłączanie przewodu.
– Wkładanie/wyjmowanie akumulatora.
Wyszukiwanie
operacji
Formatowanie zostanie rozpoczęte i trwa, dopóki nie zostanie wyświetlony
komunikat [DONE].
Formatowanie można anulować, naciskając przycisk NEXT, aby wybrać [CANCL], w czasie,
gdy jest wyświetlony napis [SURE?] lub [OK], a następnie naciskając przycisk ENTER.
Indeks
32PL
Użycie akcesoriów
Najnowsze informacje na temat akcesoriów można znaleźć na stronie internetowej kamery.
Wodoszczelna kasetka (SPK-AS2)
Wodoszczelna kasetka umożliwia filmowanie w czasie deszczu lub na plaży, jeśli włoży się do
niej kamerę.
Dźwignia HOLD
Spis treści
Korpus kasetki
Przycisk REC
Przycisk NEXT
Przycisk PREV
Osłona kasetki
Otwór na wkręt
statywu
Wyszukiwanie
operacji
Otwór do
mocowania
linki
Blokada sprzączki
Sprzączka
Sposób mocowania
Wyszukiwanie
ustawień
1 Przesuń blokadę sprzączki w kierunku 1
i przytrzymaj ją, a następnie przytrzymując
elementy zakreślone na ilustracji, wychyl
sprzączkę w kierunku 2.
2 Otwórz osłonę kasetki.
Indeks
Linka osłony
kasetki
3 Włóż kamerę do korpusu kasetki.
• Zwolnij przełącznik bREC HOLD w kamerze.
33PL
Ciąg dalszy r
4 Wprowadź występ na obudowie w nacięcie
na pokrywie obudowy.
Spis treści
5 Zahacz sprzączkę o zaczep w dolnej części osłony
kasetki 1, a następnie zamknij sprzączkę,
przesuwając ją w kierunku 2 na tyle, aby
się zatrzasnęła.
• Zamknij zatrzask tak, aby blokada zatrzasku wróciła
do pierwotnego położenia.
Wodoszczelność
Indeks
• Gdy dźwignia HOLD jest ustawiona w pozycji blokady, nie działa
przycisk REC. Przycisku można użyć dopiero, gdy zostanie zwolniona
blokada.
• Obrazy nagrywane pod wodą za pomocą kamery włożonej
do wodoszczelnej kasetki mogą być nieco mniej wyraźne od tych,
które są nagrywane w normalny sposób. Nie oznacza to
nieprawidłowego działania.
• Kąt obrazu nagrywanego pod wodą za pomocą kamery włożonej
do wodoszczelnej kasetki może być nieco węższy ze względu
na obiektyw.
• Gdy kamera znajduje się w wodoszczelnej kasetce, można nagrywać
dźwięk, ale jest on cichszy.
• Przewlecz odpowiednią linkę przez otwór do mocowania
w wodoszczelnej kasetce, a następnie przymocuj linkę
do przedmiotu, którego zamierzasz używać wraz z kamerą.
Wyszukiwanie
ustawień
Uwagi
Wyszukiwanie
operacji
• Kamera zachowuje wodoszczelność do głębokości 5 m przez 30 minut. *
*Z włożoną kamerą.
• Działanie wodoszczelnej kasetki zostało sprawdzone zgodnie ze standardami obowiązującymi
w naszej firmie.
• Nie narażaj wodoszczelnej kasetki na działanie wody pod ciśnieniem, na przykład wody z kranu.
• Nie używaj wodoszczelnej kasetki w gorących źródłach.
• Korzystaj z wodoszczelnej kasetki w zalecanej temperaturze wody: od 0°C do 40°C.
• Wodoszczelna kasetka może utracić właściwości wodoszczelne wskutek silnego uderzenia,
spowodowanego na przykład upadkiem. W takim przypadku zaleca się kontrolę wodoszczelnej kasetki
w autoryzowanym centrum serwisowym (usługa płatna).
• Jeśli kamera ma być używana na głębokości większej niż 5 m lub przy uprawianiu sportów wodnych,
należy użyć wodoszczelnej kasetki (SPK-AS1) (do kupienia osobno).
34PL
Ciąg dalszy r
Uwagi odnośnie do korzystania
Spis treści
• Nie wrzucaj wodoszczelnej kasetki do wody.
• Unikaj używania wodoszczelnej kasetki w następujących warunkach:
– w miejscach, gdzie jest bardzo gorąco lub wilgotno;
– w wodzie o temperaturze ponad 40°C;
– w temperaturze poniżej –10°C.
W tych warunkach może wystąpić kondensacja wilgoci lub przeciek wody i spowodować
uszkodzenie kamery.
• Nie pozostawiaj wodoszczelnej kasetki na dłuższy czas w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym, bardzo
ciepłym i wilgotnym. Jeśli pozostawienie wodoszczelnej kasetki w miejscu bezpośrednio
nasłonecznionym jest konieczne, przykryj ją czymkolwiek, np. ręcznikiem.
• Jeśli kamera się przegrzeje, może się automatycznie wyłączyć lub przestać nagrywać. Aby przywrócić
poprawne działanie kamery, pozostaw ją na chwilę w chłodnym miejscu, aby ostygła.
• Jeśli wodoszczelna kasetka zostanie zabrudzona olejkiem do opalania, dokładnie ją opłucz w letniej
wodzie. Pozostawienie olejku do opalania na korpusie wodoszczelnej kasetki może spowodować
odbarwienie lub uszkodzenie jej powierzchni (np. popękanie).
Przeciek wody
Wyszukiwanie
operacji
Jeśli do wodoszczelnej kasetki przecieknie woda, natychmiast przerwij jej kontakt z wodą.
• Jeśli kamera się zamoczyła, niezwłocznie zanieś ją do najbliższego dealera Sony. Koszty naprawy ponosi
w takim przypadku klient.
• W mało prawdopodobnym przypadku uszkodzenia urządzeń (kamera, akumulator itp.) i nagranych
materiałów znajdujących się wodoszczelnej kasetce wskutek jej nieszczelności Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności finansowej.
Pierścień okrągły
Przegląd pierścienia okrągłego
Indeks
• Dokładnie sprawdź, czy na pierścieniu okrągłym nie ma brudu, piasku, włosów, pyłu, soli, nitek itp.
Jeśli są, przetrzyj go miękką szmatką.
• Delikatnie przejedź czubkiem palca po obwodzie pierścienia okrągłego, aby sprawdzić, czy nie ma
na nim niewidocznego brudu.
• Uważaj, aby w trakcie wycierania pierścienia okrągłego nie pozostawić na nim żadnych włókien
ze szmatki.
• Obejrzyj pierścień okrągły, aby sprawdzić, czy nie jest popękany, skrzywiony, zniekształcony,
rozwarstwiony, porysowany, zapiaszczony itp. Jeśli tak, pierścień okrągły musi zostać wymieniony.
• W ten sam sposób skontroluj stykającą się z pierścieniem okrągłym powierzchnię korpusu kasetki.
Wyszukiwanie
ustawień
Wodoszczelna kasetka zawiera pierścień okrągły jako uszczelnienie przed wodą.
Pierścień okrągły musi być odpowiednio serwisowany. Nieserwisowanie pierścienia okrągłego według
instrukcji grozi tym, że do wodoszczelnej kasetki przedostanie się woda i kasetka utonie.
Kontrolowanie szczelności
Zanim do wodoszczelnej kasetki zostanie włożona kamera, należy zawsze zamknąć kasetkę
i zanurzyć ją w wodzie, a następnie sprawdzić, czy nie przeciekła do niej woda.
Trwałość pierścienia okrągłego
Trwałość pierścienia okrągłego zależy od częstotliwości i warunków korzystania z wodoszczelnej kasetki.
Generalnie wynosi około jednego roku.
35PL
Ciąg dalszy r
Serwisowanie
Spis treści
• Gdy zestaw był używany w miejscu, gdzie występuje bryza morska, dokładnie przemyj to urządzenie,
z zapiętą sprzączką, w słodkiej wodzie, aby usunąć z niego sól i piasek, a następnie przetrzyj suchą
miękką szmatką. Wskazane jest zanurzenie wodoszczelnej kasetki w słodkiej wodzie na około 30 minut.
Pozostawienie na niej soli może spowodować uszkodzenie lub rdzewienie metalowych elementów,
a w konsekwencji przeciek wody.
• Jeśli wodoszczelna kasetka zostanie zabrudzona olejkiem do opalania, dokładnie ją opłucz
w letniej wodzie.
• Przetrzyj wnętrze wodoszczelnej kasetki suchą miękką szmatką. Nie myj go wodą.
Wodoszczelna kasetka musi być poddawana tym czynnościom serwisowym za każdym razem,
gdy zostanie użyta.
Nie używaj do czyszczenia żadnych rozpuszczalników, jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalnik, ponieważ
mogłyby one uszkodzić powłokę powierzchni wodoszczelnej kasetki.
Przechowywanie wodoszczelnej kasetki
Wyszukiwanie
operacji
• Pierścień okrągły najdłużej zachowuje dobry stan, gdy wodoszczelna kasetka jest przechowywana
w chłodnym i przewiewnym miejscu. Nie zapinaj sprzączki.
• Na pierścieniu okrągłym nie powinien osadzać się kurz.
• Nie przechowuj wodoszczelnej kasetki w zimnym, bardzo gorącym lub wilgotnym miejscu czy też wraz
z naftalenem lub kamforą, ponieważ mogłoby to spowodować jej uszkodzenie.
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
36PL
Ciąg dalszy r
Uchwyt samoprzylepny (VCT-AM1)
Uchwyt samoprzylepny służy do mocowania wodoszczelnej kasetki do przedmiotu, którego
zamierzasz używać. Uchwyt samoprzylepny to ogólny termin określający obejmę oraz elementy:
Płaski uchwyt samoprzylepny i Zaokrąglony uchwyt samoprzylepny. Zanim kamera zostanie
przymocowana, włóż ją do wodoszczelnej kasetki.
Obejma
Wkręt
statywu
Płaski uchwyt
samoprzylepny
Zaokrąglony uchwyt
samoprzylepny
Bolec ustalający
Spis treści
Wyszukiwanie
operacji
Sposób mocowania
1 Ustaw znajdujący się w spodzie wodoszczelnej
kasetki otwór na wkręt statywu w jednej linii
z otworem na wkręt statywu w obejmie,
a następnie mocno dokręć wkręt statywu.
• Sprawdź, czy zestaw jest dobrze zmontowany.
Wyszukiwanie
ustawień
2 Przymocuj obejmę (z wodoszczelną kasetką,
do której została przymocowana w kroku 1)
do płaskiego lub zaokrąglonego uchwytu
samoprzylepnego, wsuwając ją na tyle, aby
się zatrzasnęła.
Indeks
3 W temperaturze pokojowej (co najmniej 20°C) dokładnie usuń kurz, wilgoć
i tłuszcz z powierzchni, do której ma zostać przymocowany uchwyt
samoprzylepny.
4 Zerwij znajdujący się z tyłu uchwytu papier i przyklej Uchwyt samoprzylepny
w wymaganym miejscu.
• Klej osiąga maksymalną moc po upływie 24 godzin od momentu przymocowania uchwytu
samoprzylepnego w wymaganym miejscu.
zWpinanie do obejmy i wypinanie z niej
Naciśnij i przytrzymaj część zaznaczoną na ilustracji
okręgiem, a następnie przesuń w kierunku
przeciwnym niż w kroku 2.
37PL
Ciąg dalszy r
Uwagi
Spis treści
• Płaski uchwyt samoprzylepny ani Zaokrąglony uchwyt samoprzylepny nie może być użyty ponownie,
gdy zostanie oderwany od powierzchni, do której został przyklejony.
• Aby odkleić uchwyt, należy go odrywać powoli. Odrywanie uchwytu na siłę może spowodować
uszkodzenie powierzchni, do której przyklejony jest uchwyt.
• Zanim uchwyt zostanie przyklejony do danej powierzchni, obejrzyj ją. Jeśli jest brudna, zakurzona,
wilgotna lub zatłuszczona, klej może nie wiązać dobrze i uchwyt może się odkleić przy lekkim uderzeniu.
• Należy wybrać odpowiedni Uchwyt samoprzylepny (płaski lub zaokrąglony) stosownie do powierzchni,
na której ma się znaleźć kamera. Jeśli uchwyt nie pasuje do danej powierzchni, może się odkleić przy
lekkim uderzeniu.
• Przewlecz odpowiednią linkę przez otwór do mocowania w wodoszczelnej kasetce, a następnie
przymocuj linkę do przedmiotu, którego zamierzasz używać wraz z kamerą.
• Zanim użyjesz kamery, upewnij się, że otwór wkrętu w obejmie nie jest poluzowany, a płaski
lub zaokrąglony uchwyt samoprzylepny mocno trzyma się powierzchni.
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
38PL
Filmowanie
Na wyświetlaczu
Informacje o przełączniku b REC HOLD
Przełącznik b REC HOLD służy do zapobiegania przypadkowemu działaniu. Blokada jest
włączona, jeśli przełącznik b REC HOLD jest przesunięty w kierunku b. Aby zwolnić blokadę,
należy przesunąć go w kierunku przeciwnym do b.
Zanim rozpoczniesz nagrywanie, zwolnij blokadę.
Jeśli kamera zostanie zablokowana w czasie nagrywania, stan nagrywania zostanie utrzymany*.
Jeśli kamera zostanie zablokowana po zakończeniu nagrywania, stan zatrzymania zostanie utrzymany*.
Aby zmienić ustawienie, należy zwolnić blokadę.
Spis treści
•
•
•
*
Przycisk REC
Lampka REC/dostępu
Wyszukiwanie
operacji
Przełącznik b REC HOLD
Tryb filmowy
2 Aby rozpocząć filmowanie, naciśnij przycisk REC.
3 Aby zatrzymać filmowanie, naciśnij ponownie przycisk REC.
Tryb fotograficzny
Wyszukiwanie
ustawień
1 Włącz zasilanie, po czym naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić tryb [MOVIE].
1 Włącz zasilanie, po czym naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić tryb [PHOTO].
Indeks
2 Aby rozpocząć filmowanie, naciśnij przycisk REC.
Tryb nagrywania zdjęć seryjnych
Po rozpoczęciu nagrywania kamera wykonuje zdjęcia w stałych odstępach czasu, aż do
zatrzymania nagrywania.
1 Włącz zasilanie, po czym naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić tryb [INTVL].
2 Aby rozpocząć filmowanie, naciśnij przycisk REC.
3 Aby zatrzymać filmowanie, naciśnij ponownie przycisk REC.
Uwagi
• Jeśli tryb filmowania został zmieniony, po włączeniu kamery następnym razem zostanie wznowiony
ten sam tryb, który był ustawiony w momencie wyłączenia kamery.
39PL
Ciąg dalszy r
zUwagi odnośnie do długotrwałego nagrywania
• Długotrwałe nagrywanie powoduje wzrost temperatury kamery. Jeśli jej temperatura osiągnie
pewien poziom, filmowanie zostanie automatycznie zatrzymane.
Aby temperatura we wnętrzu kamery spadła do akceptowalnego poziomu, należy pozostawić
ją na 10 minut lub dłużej.
• W wysokiej temperaturze otoczenia kamera rozgrzewa się szybciej.
• Wzrost temperatury we wnętrzu kamery może spowodować pogorszenie jakości obrazu.
Wskazane jest, aby kontynuować filmowanie dopiero wtedy, gdy kamera ostygnie i temperatura
w jej wnętrzu spadnie.
• Powierzchnia kamery może być ciepła. Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
Spis treści
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
40PL
Oglądanie obrazów
na telewizorze
Na wyświetlaczu
Podłącz kamerę do telewizora z gniazdem HDMI za pomocą przewodu Micro HDMI
(do kupienia osobno).
Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach obsługi do telewizora.
1 Wyłącz kamerę i telewizor.
Wyszukiwanie
operacji
Gniazdo HDMI
Spis treści
2 Otwórz osłonę złącza i podłącz kamerę do telewizora za pomocą przewodu
Micro HDMI (do kupienia osobno).
1 Do gniazda HDMI
Przewód Micro HDMI (do kupienia osobno)
2 Do gniazda HDMI OUT
3 Jako źródło sygnału telewizora ustaw [HDMI input].
5 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [PLAY], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
6 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [MP4] lub [PHOTO], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Wyszukiwanie
ustawień
4 Naciśnij przycisk NEXT na kamerze, aby ją włączyć.
Wybierz [MP4], jeśli chcesz odtwarzać filmy, lub [PHOTO], jeśli chcesz oglądać zdjęcia.
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk ENTER .
Indeks
Uwagi
• Gniazdo HDMI przewodu Micro HDMI (do kupienia osobno) należy podłączyć do gniazda
HDMI OUT kamery.
• Nie należy łączyć złącza wyjściowego kamery ze złączem wyjściowym innego urządzenia.
Może to skutkować błędnym działaniem.
• Niektóre urządzenia mogą działać nieprawidłowo. Może wtedy nie być obrazu lub dźwięku.
• Na przewodzie Micro HDMI (do kupienia osobno) powinno znajdować się logo HDMI.
• Zaleca się stosowanie autoryzowanego przewodu HDMI z logo HDMI lub przewodu HDMI firmy Sony.
41PL
Ciąg dalszy r
z Sterowanie odtwarzaniem materiału
Spis treści
• Oglądanie poprzedniego/następnego obrazu. Naciśnij przycisk
PREV/NEXT.
• Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu (tylko filmy): Naciśnij
i przytrzymaj przycisk PREV/NEXT.
• Wstrzymanie (tylko filmy): Naciśnij równocześnie przyciski PREV
i NEXT.
Przycisk PREV
Jeśli w trakcie wstrzymania naciśniesz i przytrzymasz przycisk PREV
Przycisk NEXT
lub NEXT, może zostać wykonane odtwarzanie do przodu lub do tyłu
ze zwolnieniem.
• Regulacja głośności (tylko filmy): Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przyciski PREV i NEXT.
• Uruchamianie pokazu slajdów (tylko zdjęcia): Naciśnij równocześnie przyciski PREV i NEXT.
• Zakończenie odtwarzania: Naciśnij przycisk ENTER.
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
42PL
Przygotowanie do podłączania
smartfona
Instalowanie aplikacji „PlayMemories Mobile”
na smartfonie
Wyszukiwanie
ustawień
iOS
W sklepie App Store wyszukaj aplikację „PlayMemories Mobile”, a następnie zainstaluj ją.
Wyszukiwanie
operacji
System operacyjny Android
W sklepie Google Play wyszukaj aplikację „PlayMemories Mobile”, a następnie zainstaluj ją.
Spis treści
Zainstaluj na smartfonie aplikację „PlayMemories Mobile”. Jeśli aplikacja
„PlayMemories Mobile” jest już zainstalowana na smartfonie, zaktualizuj ją
do najnowszej wersji.
Najnowsze informacje o funkcjach aplikacji „PlayMemories Mobile” znajdują się
na wymienionych poniżej stronach internetowych.
http://www.sony.net/pmm/
Indeks
Uwagi
• Nie ma gwarancji, że opisana funkcja Wi-Fi będzie działać na wszystkich smartfonach i tabletach.
Przygotowanie identyfikatora i hasła
• Przygotuj naklejkę z instrukcji obsługi kamery, na której znajdują się identyfikator i hasło.
zJeśli hasło zostanie utracone
1
2
3
Podłącz kamerę do komputera za pomocą przewodu Micro USB (w zestawie).
Włącz zasilanie.
Wyświetl plik [Computer] t [PMHOME] t [INFO] t [WIFI_INF.TXT] na komputerze,
po czym sprawdź identyfikator i hasło.
43PL
Podłączanie
smartfona
Wygląd
wyświetlacza
Przed podłączeniem smartfona wykonaj czynności przygotowujące (str. 43).
1 Wybierz w kamerze kolejno [SETUP] t [Wi-Fi] t [ON] (str. 49).
2 Upewnij się, że kamera działa w trybie filmowania (str. 39).
Spis treści
MOVIE: Tryb filmowy
PHOTO: Tryb fotograficzny
INTVL: Tryb nagrywania zdjęć seryjnych
Android
1 Uruchom „PlayMemories Mobile”.
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
ustawień
2 Wybierz identyfikator SSID podany na etykiecie
przyklejonej do instrukcji obsługi.
Indeks
3 Wprowadź hasło wydrukowane na etykiecie
przyklejonej do instrukcji obsługi
(tylko za pierwszym razem).
44PL
Ciąg dalszy r
iPhone/iPad
1 Wybierz w smartfonie opcję [Settings], następnie
wybierz element [Wi-Fi] oraz identyfikator
SSID kamery.
Spis treści
2 Wprowadź hasło wydrukowane na etykiecie
przyklejonej do instrukcji obsługi
(tylko za pierwszym razem).
Wyszukiwanie
operacji
3 Potwierdź połączenie z identyfikatorem SSID
podanym na etykiecie przyklejonej do instrukcji
obsługi.
Wyszukiwanie
ustawień
4 Wróć do ekranu głównego, a następnie uruchom
aplikację „PlayMemories Mobile”.
Indeks
45PL
Ciąg dalszy r
Przykładowy ekran smartfona
Funkcja pilota Wi-Fi
• Sprawdzenie pola widzenia
przed rozpoczęciem
nagrywania i w jego trakcie
• Monitorowanie obrazu
w czasie nagrywania
Spis treści
Różne ustawienia
• [SHARE]
• [VMODE]
• [STEDY]
Uruchamianie/zatrzymywanie
nagrywania
Ustawienia trybu filmowania
•
[MOVIE]
•
[PHOTO]/[INTVL]
Uwagi
Wyszukiwanie
operacji
• W tym samym czasie nie można podłączyć jednego smartfonu do dwóch lub więcej kamer.
• W zależności od poziomu lokalnych zakłóceń i możliwości technicznych smartfonu obraz widoczny
w podglądzie na żywo może nie być wyświetlany płynnie.
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
46PL
Podłączanie pilota Live-View
Pilot Live-View (RM-LVR1) (sprzedawany osobno) umożliwia sterowanie różnymi funkcjami
kamery, takimi jak sprawdzenie kąta pola czy rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania, gdy
kamera znajduje się poza zasięgiem użytkownika. Jednym pilotem Live-View można obsługiwać
kilka kamer jednocześnie.
Uwagi
Spis treści
• Zanim zaczniesz korzystać z pilota Live-View, zaktualizuj oprogramowanie układowe do najnowszej
wersji. Więcej informacji znajduje się na podanych poniżej stronach internetowych.
www.sony.net/SonyInfo/Support/
Podłączanie pilota Live-View do kamery
1 Włącz zasilanie pilota Live-View.
Szczegółowe informacje na temat obsługi można znaleźć w instrukcji obsługi pilota
Live-View.
3 Wybierz w ustawieniach pilota Live-View identyfikator SSID kamery.
4 Gdy na wyświetlaczu kamery pojawi się napis [ACPT?], naciśnij na kamerze
przycisk ENTER.
Jednym pilotem Live-View można obsługiwać do pięciu kamer jednocześnie. To przydatna
funkcja podczas nagrywania jednej sceny z wielu ujęć.
Wyszukiwanie
ustawień
Podłączanie pilota Live-View do co najmniej
dwóch kamer
Wyszukiwanie
operacji
2 Wybierz w kamerze kolejno [SETUP] t [Wi-Fi] t [ON] (str. 49).
Indeks
1 Włącz zasilanie pilota Live-View.
Szczegółowe informacje na temat obsługi można znaleźć w instrukcji obsługi
pilota Live-View.
2 Wybierz opcję [SETUP] t [Wi-Fi] t [MULTI] i wybierz ustawienie na kamerze.
Wybierz ustawienie [NEW], gdy podłączasz kamerę do pilota Live-View pierwszy raz,
przy każdym kolejnym połączeniu wybieraj opcję [CRRNT] (str. 49).
47PL
Ciąg dalszy r
3 Gdy na wyświetlaczu kamery pojawi się napis [AWAIT], weź pilot Live-View
i zarejestruj kamerę.
Po pomyślnym połączeniu na wyświetlaczu kamery pojawi się komunikat [DONE].
Podłączając kolejne kamery, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w punktach 2. i 3.
Uwagi
• Obrazów nagranych kamerą nie można kopiować do pilota Live-View.
• Do połączenia pilota Live-View z kilkoma kamerami wykorzystuje się metodę szyfrowania WPS.
Jeśli niedaleko kamer znajduje się inne urządzenie korzystające z metody WPS, rejestrowanie kamer
może zakończyć się niepowodzeniem. Jeśli rejestracja się nie powiedzie, wykonaj ja ponownie,
postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami.
Spis treści
zSzybkie wyświetlanie menu [Wi-Fi]
Gdy kamera działa w trybie filmowania, naciśnij jednocześnie
przyciski PREV i NEXT. To przydatna funkcja podczas pracy
z kilkoma kamerami.
Przycisk NEXT
Przegląd i edycję na jednym ekranie obrazów nagranych wieloma kamerami jednocześnie
można wykonać za pomocą programu „PlayMemories Home”.
Uwagi
Wyszukiwanie
ustawień
zOglądanie zdjęć nagranych z kilku kamer
Wyszukiwanie
operacji
Przycisk PREV
Indeks
• Kamerę należy łączyć za pośrednictwem sieci Wi-Fi wyłącznie ze smartfonem lub pilotem Live-View.
Podłączanie do innych punktów dostępu Wi-Fi jest niewskazane. Podłączenie kamery do innych
punktów dostępu Wi-Fi może spowodować nieautoryzowany dostęp do danych zapisanych w kamerze
i ich przechwycenie przez osoby trzecie.
48PL
Pilot Wi-Fi
Wygląd
wyświetlacza
t
Aby sterować kamerą za pomocą pilota Live-View lub smartfona, wystarczy podłączyć je
do jednej sieci Wi-Fi.
1 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Spis treści
2 Naciśnij przycisk NEXT, aby wyświetlić menu [Wi-Fi] (Wi-Fi), a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
3 Naciśnij przycisk NEXT, aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Obsługa kamery za pomocą pilota Live-View lub smartfona jest włączona.
Obsługa wielu kamer za pomocą pilota Live-View lub smartfona.
NEW
Wybierz tę opcję w czasie pierwszego podłączania kamery
do pilota Live-View.
CRRNT Wybierz tę opcję, jeśli kamera i pilot Live-View były łączone już wcześniej.
4 Przejdź do opcji [MOVIE], [PHOTO] lub [INTVL].
5 Podłącz kamerę do pilota Live-View lub smartfonu za pośrednictwem
sieci Wi-Fi.
Wyszukiwanie
ustawień
Powrót do menu [Wi-Fi].
Wyszukiwanie
operacji
Obsługa kamery za pomocą pilota Live-View lub smartfona jest wyłączona.
Indeks
Szczegółowe informacje na temat podłączania pilota Live-View znajdziesz na str. 47,
a na temat podłączania smartfona — na str. 44.
6 Teraz możesz obsługiwać kamerę za pomocą pilota Live-View lub smartfona.
Uwagi
• Kamera sterowana za pomocą pilota Live-View lub smartfona może pobierać więcej prądu
z akumulatora.
• Przy pierwszym podłączeniu kamery do pilota Live-View napis [CRRNT] w menu [MULTI]
nie jest widoczny na wyświetlaczu kamery.
49PL
Wygląd
wyświetlacza
g
/
g
/
g
Kopiowanie
Używając smartfona, można kopiować zdjęcia i filmy zarejestrowane kamerą.
1 Włącz kamerę, a następnie naciśnij przycisk NEXT i wybierz tryb zdjęć.
Spis treści
MOVIE: Tryb filmowy
PHOTO: Tryb fotograficzny
INTVL: Tryb nagrywania zdjęć seryjnych
2 Uruchom aplikację „PlayMemories Mobile” na smartfonie i nawiąż połączenie
z siecią Wi-Fi.
Szczegółowe informacje na temat ustawień smartfona można znaleźć w rozdziale
„Podłączanie smartfona” na str. 44.
4 Wybierz obrazy, które chcesz skopiować.
Uwagi
Wyszukiwanie
ustawień
• Przed użyciem funkcji pilota Wi-Fi należy zaktualizować oprogramowanie „PlayMemories Mobile”
do najnowszej wersji.
• Kopiowanie obrazów do smartfona jest możliwe, gdy kamera pracuje w trybie zdjęć (tryb filmu/tryb
fotografii/tryb nagrywania zdjęć seryjnych).
• Tryb można zmienić tylko w trybie gotowości do zdjęć.
Wyszukiwanie
operacji
3 Na ekranie aplikacji „PlayMemories Mobile” w smartfonie zmień tryb pracy
kamery na tryb kopiowania.
Indeks
50PL
Funkcje przydatne podczas
podłączania kamery do komputera
Aplikacja „PlayMemories Home” umożliwia zaimportowanie filmów i zdjęć do komputera
w celu ich dowolnego wykorzystania.
Aplikacja jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem URL.
www.sony.net/pm/
Odtwarzanie
Spis treści
Importowanie
obrazów
Edycja
Wyświetlanie
filmów z danymi
geolokalizacyjnymi.
Szczegółowe informacje o wymaganiach sprzętowych oprogramowania można znaleźć
pod następującym adresem:
www.sony.net/pcenv/
Wyszukiwanie
ustawień
Wymagania sprzętowe
Wyszukiwanie
operacji
• Kamerę należy podłączyć do komputera za pomocą przewodu Micro USB (w zestawie).
• Dostępne funkcje programu „PlayMemories Home” mogą różnić się w systemach (Windows i Mac).
• Szczegółowe informacje o innych aplikacjach można znaleźć pod następującymi adresami:
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Indeks
Obsługa programu „PlayMemories Home”
Szczegółowe informacje są dostępne w pomocy programu „PlayMemories Home”.
51PL
Przygotowanie komputera
Instalowanie aplikacji „PlayMemories Home”
1 Włącz komputer.
• Zaloguj się jako administrator.
• Przed instalacją oprogramowania zamknij wszystkie uruchomione programy.
2 Pobierz oprogramowanie, otwierając w przeglądarce poniższy adres URL.
Spis treści
www.sony.net/pm/
Zostanie wyświetlony kreator autoodtwarzania.
3 Postępując zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie komputera,
przeprowadź instalację.
Wyszukiwanie
ustawień
2 Do gniazda Multi/ 1 Do gniazda USB
• Jeśli aplikacja „PlayMemories Home” jest już
Micro USB
zainstalowana na komputerze, podłącz kamerę do
komputera i zarejestruj ją w aplikacji „PlayMemories
Home”. Na komputerze będą wtedy dostępne różne
funkcje służące do obsługi tej kamery.
• Jeśli na komputerze jest zainstalowana aplikacja „PMB (Picture Motion Browser)”, aplikacja
„PlayMemories Home” ją zastąpi.
• Szczegółowe informacje na temat aplikacji „PlayMemories Home” można uzyskać, wybierając w niej
opcję
(Poradnik do aplikacji “PlayMemories Home”) lub odwiedzając stronę pomocy technicznej
aplikacji PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/).
• Po podłączeniu kamery do komputera z zainstalowanym programem „PlayMemories Home”
można odtwarzać nagrane filmy na ekranie komputera.
Wyszukiwanie
operacji
Z chwilą zakończenia instalacji aplikacja
„PlayMemories Home” zostanie uruchomiona.
Indeks
52PL
Ciąg dalszy r
Rozłączanie połączenia USB
Windows7/Windows8
1 Kliknij ikonę
w zasobniku systemowym.
2 Kliknij ikonę odłączania w polu Dostosuj.
3 Kliknij urządzenie, aby je usunąć.
Ikona odłączania
Spis treści
Windows Vista
Wykonaj czynności opisane w krokach od 1 do 3, a następnie:
• Odłącz przewód Micro USB (otrzymany w zestawie).
• Wyłącz kamerę.
1 Kliknij dwukrotnie ikonę odłączania na pasku zadań.
2 Kliknij
(urządzenie pamięci masowej USB) t [Stop].
Uwagi
Wyszukiwanie
ustawień
• Nie formatuj karty pamięci kamery przy użyciu komputera. Mogłoby to uniemożliwić poprawne
działanie kamery.
• W celu uzyskania dostępu z kamery do komputera użyj aplikacji „PlayMemories Home”. Nie modyfikuj
bezpośrednio plików lub folderów w kamerze z komputera. Mogłoby to spowodować uszkodzenie plików
obrazu lub uniemożliwić ich odtwarzanie.
• Nie można zagwarantować poprawności działania, jeśli operacje na danych zapisanych na karcie pamięci
kamery są wykonywane z komputera.
• W celu importowania długich filmów lub zmodyfikowanych obrazów z kamery do komputera należy
użyć aplikacji „PlayMemories Home”. Przy użyciu innej aplikacji obrazy mogłyby być importowane
niepoprawnie.
• Na komputerze Mac po odłączeniu kamery od komputera należy przeciągnąć ikonę napędu i upuścić
ją na ikonie „Kosz”.
Wyszukiwanie
operacji
3 Sprawdź, czy w oknie potwierdzenia jest wyświetlone poprawne urządzenie,
a następnie kliknij [OK].
Indeks
53PL
Uruchamianie aplikacji
„PlayMemories Home”
1 Kliknij dwukrotnie ikonę „PlayMemories Home”
na ekranie komputera.
Aplikacja „PlayMemories Home” zostanie uruchomiona.
Spis treści
2 Instrukcję obsługi programu „PlayMemories Home”
można znaleźć w samym programie.
• W zamian za zarejestrowanie produktu Sony zapewnia rozszerzoną pomoc techniczną.
• Jeśli masz komputer Mac, użyj aplikacji „Product registration software”
(rejestracja oprogramowania produktu) na komputery Mac.
Wyszukiwanie
operacji
z Produkt warto zarejestrować.
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
54PL
Rozwiązywanie problemów
W razie wystąpienia problemów z kamerą warto wypróbować rozwiązania opisane poniżej.
1 Przejrzyj punkty opisane na stronach od 56 do 60.
2 Wyłącz i włącz zasilanie.
Spis treści
3 Zwróć się do punktu sprzedaży produktów firmy Sony lub
najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego Sony.
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
55PL
Ciąg dalszy r
Akumulator i zasilanie
Nie można włączyć kamery.
• Włóż naładowany akumulator.
• Upewnij się, że akumulator jest poprawnie włożony (str. 14).
Zasilanie nagle się wyłącza.
Spis treści
• Przy pewnych temperaturach kamery i akumulatora zasilanie kamery może zostać automatycznie
prewencyjnie wyłączone. W takim przypadku, zanim zasilanie zostanie wyłączone, na panelu
wyświetlacza jest wyświetlany komunikat.
• Jeśli kamera nie jest przez pewien czas używana, chociaż jest włączone zasilanie, wyłączy
się automatycznie, aby nie zużywać akumulatora. Włącz kamerę.
• Jeśli jako ustawienie funkcji automatycznego wyłączenia zasilania została wybrana opcja [OFF],
zasilanie nie będzie automatycznie wyłączane.
Czas pracy akumulatora jest krótki.
Indeks
• Wyłącz kamerę i wykonaj połączenie USB.
• Odłącz przewód Micro USB (w zestawie), a następnie podłącz go.
• Użyj przewodu Micro USB (otrzymanego w zestawie).
• Akumulator należy ładować w temperaturze od 10°C do 30°C.
• Włącz komputer i podłącz do niego kamerę.
• Wyprowadź komputer ze stanu uśpienia lub hibernacji.
• Podłącz kamerę bezpośrednio do komputera przy użyciu przewodu Micro USB
(otrzymanego w zestawie).
• Podłącz kamerę do komputera działającego pod kontrolą systemu operacyjnego, który jest
obsługiwany przez kamerę.
Wyszukiwanie
ustawień
Nie można naładować kamery.
Wyszukiwanie
operacji
• Używasz kamery w miejscu, gdzie panuje bardzo wysoka lub niska temperatura, lub akumulator
jest niewystarczająco naładowany. Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
• Jeśli kamera nie była przez dłuższy czas używana, można zwiększyć jej wydajność, kilkakrotnie
ją ładując i rozładowując.
• Gdy użyteczny czas pracy akumulatora stanie się o połowę krótszy niż typowy mimo pełnego
naładowania akumulatora, należy wymienić akumulator. Skontaktuj się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
Wskazanie wskaźnika stanu naładowania jest błędne.
• To zjawisko występuje, gdy kamera jest używana w miejscu, gdzie panuje bardzo wysoka lub
niska temperatura.
• Nastąpiła rozbieżność między wskaźnikiem stanu naładowania a rzeczywistym stanem naładowania
akumulatora. Rozładuj całkowicie akumulator, a następnie go naładuj, aby skorygować wskazanie.
• Ponownie całkowicie naładuj akumulator. Jeśli problem nadal występuje, akumulator jest zużyty.
Wymień akumulator na nowy.
Karta pamięci
Nie można wykonywać operacji na karcie pamięci.
• Jeśli używasz karty pamięci sformatowanej w komputerze, sformatuj ją w kamerze (str. 32).
56PL
Ciąg dalszy r
Wykonywanie obrazów
Nie można nagrywać obrazów.
• Sprawdź, ile wolnego miejsca zostało na karcie pamięci.
Nie można wstawiać dat na obrazach.
• Kamera nie ma funkcji nakładania daty na obrazach.
Spis treści
Oglądanie obrazów
Nie można odtwarzać obrazów.
• Nazwa folderu/pliku została zmieniona na komputerze.
• Podłącz przewód Micro HDMI (do kupienia osobno).
Na ekranie telewizora nie pojawia się obraz.
Komputery
Komputer nie rozpoznaje kamery.
Wyszukiwanie
ustawień
• Jeśli stan naładowania akumulatora jest niski, naładuj kamerę.
• Włącz kamerę i podłącz do komputera.
• Użyj przewodu Micro USB (w zestawie).
• Odłącz przewód Micro USB (otrzymany w zestawie) od komputera i kamery, a następnie podłącz
go tak samo.
• Odłącz od złączy USB komputera wszystkie podłączone do nich urządzenia poza kamerą, klawiaturą
i myszą.
• Podłącz kamerę bezpośrednio do komputera bez użycia koncentratora USB lub innego urządzenia.
Wyszukiwanie
operacji
• Sprawdź, czy połączenie jest poprawne (str. 41).
Nie można importować obrazów.
• Połącz kamerę i komputer, wykonując poprawne połączenie USB (str. 52).
Indeks
Nie można zainstalować aplikacji „PlayMemories Home”.
• Dowiedz się, jakie są wymagania dotyczące środowiska komputerowego lub procedury instalowania
aplikacji „PlayMemories Home”.
Aplikacja „PlayMemories Home” nie działa poprawnie.
• Zamknij aplikację „PlayMemories Home” i uruchom ponownie komputer.
Nie można odtwarzać obrazów na komputerze.
• Zwróć się do producenta komputera lub oprogramowania.
57PL
Ciąg dalszy r
Wi-Fi
Przesyłanie obrazu trwa zbyt długo.
• Pasmo 2,4 GHz jest używane przez kuchenki mikrofalowe i urządzenia z interfejsem Bluetooth i mogą
one zakłócać komunikację. Jeśli w pobliżu znajdują się takie urządzenia, odsuń od nich kamerę lub
wyłącz je.
Inne
Spis treści
Obiektyw zaparował.
• Wystąpiła powierzchniowa kondensacja wilgoci. Wyłącz kamerę i poczekaj około godziny,
aby wilgoć wyparowała.
Kamera się rozgrzewa, gdy jest długo używana.
• Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
• Ustaw ponownie datę i godzinę (str. 27).
Wyszukiwanie
operacji
Data lub godzina jest niepoprawna.
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
58PL
Komunikaty i wskaźniki
ostrzegawcze
W przypadku wystąpienia poniższych komunikatów należy postąpić zgodnie z instrukcjami.
• Poziom naładowania akumulatora jest niski. Niezwłocznie naładuj akumulator.
Spis treści
ERROR
• Wyłącz i włącz zasilanie.
HEAT
NoIMG
• Karta pamięci nie zawiera obrazów, które można odtworzyć.
Wyszukiwanie
operacji
• Kamera jest zanadto rozgrzana. Zasilanie może zostać automatycznie wyłączone lub funkcja
nagrywania obrazów może przestać działać. Pozostaw kamerę w chłodnym miejscu, aby ostygła.
• Jeśli nagrywasz obrazy przez długi czas, kamera się rozgrzewa. W takim przypadku przerwij
nagrywanie obrazów.
LowPw
BATT
• Stan naładowania akumulatora jest niewystarczający do działania.
• Prąd dostarczany przez akumulator przekracza maksymalny prąd rozładowania (powyżej którego nie
ma pewności, że kamera będzie działała poprawnie, gdy zostanie podłączony zewnętrzny mikrofon
itp.).
• W momencie włączenia zasilania kamery wykryto inny akumulator.
• Wykryto pogorszenie stanu akumulatora.
Wyszukiwanie
ustawień
• Akumulator się wyczerpuje.
Indeks
FULL
• Na karcie pamięci pozostało zbyt mało wolnego miejsca, aby nagrywać.
MAX
• Osiągnięto maksymalną liczbę plików, jakie można nagrać.
MEDIA
• Karta pamięci nie jest poprawnie włożona.
• Karta pamięci jest uszkodzona.
• Format karty pamięci jest niezgodny z tą kamerą.
NoCRD
• Karta pamięci nie jest włożona.
59PL
Ciąg dalszy r
NoDSP
• Uruchomiono odtwarzanie, a kamera nie jest podłączona do telewizora.
PLANE
• Jeśli dla trybu samolotowego wybrano ustawienie [ON], nie można korzystać z sieci Wi-Fi (str. 24).
Spis treści
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
60PL
Czas działania
Szacowany czas działania poszczególnych
akumulatorów podczas nagrywania i odtwarzania
Czas nagrywania
Orientacyjny dostępny czas w przypadku używania w pełni naładowanego akumulatora.
(Jednostki: minuty)
Czas przy ciągłym nagrywaniu
HQ
VGA
130 (150)
170 (210)
Czas przy typowym nagrywaniu
HQ
VGA
65 (90)
85 (125)
Czas odtwarzania
Orientacyjny dostępny czas w przypadku używania w pełni naładowanego akumulatora.
Orientacyjny czas działania podczas odtwarzania obrazów na telewizorze podłączonym
za pomocą przewodu Micro HDMI (do kupienia osobno).
Wyszukiwanie
operacji
• Pomiar czasu wykonano podczas używania kamery w temperaturze 25°C. Zalecana temperatura pracy
kamery wynosi od 10°C do 30°C.
• W przypadku używania kamery w niższych temperaturach czasy nagrywania i odtwarzania będą krótsze.
• Czasy nagrywania i odtwarzania mogą również ulec skróceniu w pewnych innych niekorzystnych
warunkach otoczenia.
• W nawiasach podano czasy nagrywania, gdy dla funkcji pilota Wi-Fi wybrano ustawienie [OFF].
Wyszukiwanie
ustawień
(Jednostki: minuty)
Akumulator
Jakość obrazu
NP-BX1 (w zestawie)
Spis treści
Akumulator
Jakość obrazu
NP-BX1 (w zestawie)
Czas odtwarzania
HQ
VGA
205
210
Szacowany czas nagrywania filmów
MP4AVC, 2 kanały, wartości średnie
Indeks
(Jednostki: minuty)
Tryb
nagrywania
PS
HQ
SSLOW
SLOW
STD
VGA
8 GB
16 GB
35
60
40
80
160
295
80
125
80
165
325
600
32 GB
160
250
165
330
650
1 205
• Przy ustawieniu SLOW/SSLOW podana wartość oznacza czas nagrywania zdjęć w zwolnionym tempie
i różni się od czasu odtwarzania.
• W przypadku korzystania z karty pamięci firmy Sony.
61PL
Ciąg dalszy r
Uwagi
• Czas działania może się różnić w zależności od warunków nagrywania, obiektów i trybu nagrywania
(str. 19).
• Czas ciągłego nagrywania filmu to około 13 godzin.
W trybie [SLOW] wynosi on około 6,5 godziny.
W trybie [SSLOW] wynosi on około 3 godzin.
Szacowany limit liczby nagrywanych zdjęć
8 GB
2M (Nagrywanie zdjęć
seryjnych) (16:9)
12M (Zdjęcia)
10 500
1 300
Spis treści
(jednostka: obraz)
16 GB
32 GB
21 000
40 000
2 650
5 300
Wyszukiwanie
operacji
• W przypadku korzystania z karty pamięci firmy Sony.
• Podany limit liczby nagrywanych zdjęć dla karty pamięci dotyczy maksymalnej wielkości obrazu
w kamerze. Rzeczywisty limit liczby nagrywanych zdjęć jest wyświetlany na ekranie LCD w czasie
fotografowania.
• Limit liczby nagrywanych zdjęć na karcie pamięci może się różnić w zależności od warunków
fotografowania.
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
62PL
Akumulator
Ładowanie akumulatora
Spis treści
• Zanim użyjesz kamery po raz pierwszy, naładuj akumulator.
• Zalecamy ładowanie akumulatora przy temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C, dopóki nie zgaśnie
lampka CHG (ładowanie). Poza tym zakresem temperatur ładowanie akumulatora może nie działać
poprawnie.
• Lampka CHG (ładowanie) może migać w następujących sytuacjach:
– Akumulator nie jest poprawnie włożony.
– Akumulator jest uszkodzony.
– Chwilowe przerwanie ładowania z powodu przekroczenia dozwolonej temperatury zewnętrznej.
• Gdy temperatura akumulatora jest niska, odłącz akumulator i umieść go w ciepłym miejscu.
• Gdy temperatura akumulatora jest wysoka, odłącz akumulator i umieść go w chłodnym miejscu.
Efektywne korzystanie z akumulatora
Indeks
• Jeśli akumulator wyczerpuje się szybko, mimo że wskaźnik nadal pokazuje wysoki stan naładowania,
ponownie naładuj akumulator do pełna. Wskaźnik stanu naładowania będzie wtedy wyświetlany
poprawnie. Może on jednak być wyświetlany niepoprawnie w następujących sytuacjach:
– Kamera jest długo używana w wysokiej temperaturze.
– Kamera została pozostawiona z całkowicie naładowanym akumulatorem.
– Akumulator jest mocno wyeksploatowany.
Wyszukiwanie
ustawień
Informacje o stanie naładowania akumulatora
Wyszukiwanie
operacji
• Wydajność akumulatora spada przy niskiej temperaturze powietrza (poniżej 10°C). W zimnych
miejscach czas pracy akumulatora może być zatem krótszy. Zalecamy następujący sposób na to,
aby akumulator dłużej działał: trzymaj akumulator w kieszeni blisko ciała, aby utrzymywać go w cieple,
i włóż do kamery na krótko przed rozpoczęciem filmowania.
• Akumulator szybko się rozładowuje, jeśli często są używane funkcje odtwarzania, przewijania
do przodu oraz przewijania do tyłu.
• Za każdym razem, gdy nie używasz już kamery do odtwarzania ani nagrywania, wyłączaj ją.
Akumulator wyczerpuje się, gdy funkcja nagrywania znajduje się w stanie gotowości.
• Zalecamy posiadanie pod ręką zapasowych akumulatorów na dwu- lub trzykrotność spodziewanego
czasu nagrywania oraz wykonanie próbnych nagrań przed faktycznymi.
• Zabrudzenie styków akumulatora może uniemożliwić włączenie kamery lub poprawne ładowanie
akumulatora. W takim przypadku należy delikatnie zetrzeć kurz miękką szmatką, aby wyczyścić
akumulator.
• Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody. Akumulator nie jest wodoodporny.
Zasady przechowywania akumulatora
• Akumulator należy przechowywać w suchym chłodnym miejscu, rozładowując go wcześniej do końca.
Aby przechowywany akumulator zachował sprawność, należy go raz na rok całkowicie naładować,
a następnie całkowicie rozładować w kamerze.
• Aby zapobiec zabrudzeniu styków, zwarciu itp. w trakcie przechowywania lub przenoszenia, należy
osłaniać metalowe materiały plastikowym woreczkiem.
Uwagi dotyczące trwałości akumulatora
• Trwałość akumulatora jest ograniczona. Pojemność akumulatora zmniejsza się wraz z upływem czasu
i trwającym używaniem. Znaczny spadek czasu pracy między kolejnymi ładowaniami będzie sygnałem,
że należy wymienić akumulator.
• Trwałość akumulatora zależy od sposobu używania go.
63PL
Korzystanie z kamery za granicą
Uwagi dotyczące systemów przesyłania kolorów w telewizorze
Do oglądania obrazów nagranych kamerą na telewizorze jest potrzebny telewizor (lub monitor)
z gniazdem HDMI i przewód Micro HDMI (do kupienia osobno).
Przed nagrywaniem należy dostosować ustawienie [V.SYS] do systemu telewizji obowiązującego
w kraju lub regionie, w którym mają być odtwarzane nagrania. Listę krajów i regionów,
w których używany jest system [NTSC] / [PAL], zamieszczono poniżej.
Spis treści
Kraje i regiony, w których wyświetlanie obrazów jest możliwe,
gdy dla ustawienia [V.SYS] wybrano opcję [NTSC]
Barbados, Bermudy, Birma, Boliwia, Chile, Dominika, Ekwador, Filipiny, Guam, Gwatemala,
Gujana, Haiti, Honduras, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea Płd., Kostaryka, Kuba, Meksyk,
Mikronezja, Nikaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Saint Lucia, Salwador, Samoa,
Stany Zjednoczone, Surinam, Tajwan, Trynidad i Tobago, Wenezuela itp.
Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania,
Finlandia, Francja, Grecja, Gujana Francuska, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indonezja,
Irak, Iran, Kuwejt, Malezja, Monako, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Paragwaj, Polska,
Portugalia, Rosja, Rumunia, Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Turcja, Ukraina,
Urugwaj, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy itd.
Ustawienia regionu
Strefy
czasowe
Ustawienie obszaru
GMT
Lizbona, Londyn
+10:00
Melbourne, Sydney
+01:00
Berlin, Paryż
+11:00
Wyspy Salomona
+02:00
Helsinki, Kair, Stambuł
+12:00
+03:00
Nairobi
Fidżi, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
+03:30
Teheran
-11:00
Samoa
+04:00
Abu Zabi, Baku, Moskwa
-10:00
Hawaje
+04:30
Kabul
-9:00
Alaska
+05:00
Karaczi, Islamabad
-8:00
Los Angeles, Tijuana
+05:30
Kalkuta, Nowe Delhi
-7:00
Denver, Arizona
+06:00
Ałmaty, Dhaka
-6:00
Chicago, Meksyk
+06:30
Rangun
-5:00
Nowy Jork, Bogota
Santiago
+07:00
Bangkok, Dżakarta
-4:00
+08:00
Hongkong, Singapur, Pekin
-3:30
St.John’s
+09:00
Seul, Tokio
-3:00
Brasília Montevideo
+09:30
Adelaide, Darwin
-2:00
Fernando de Noronha
-1:00
Azory, Wyspy Zielonego
Przylądka
Indeks
Strefy
czasowe
Wyszukiwanie
ustawień
Strefa czasowa
Wyszukiwanie
operacji
Kraje i regiony, w których wyświetlanie obrazów jest możliwe,
gdy dla ustawienia [V.SYS] wybrano opcję [PAL]
64PL
Środki ostrożności
Nie używaj ani nie przechowuj kamery w następujących miejscach:
Spis treści
• W miejscach, gdzie jest bardzo gorąco, zimno lub wilgotno
W miejscach takich, jak zaparkowany samochód poddawany działaniu promieni słonecznych, ponieważ
mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie kamery wskutek odkształcenia jej korpusu.
• W miejscu bezpośrednio nasłonecznionym lub w pobliżu grzejnika.
Korpus kamery mógłby się odbarwić lub odkształcić, a to mogłoby spowodować nieprawidłowe
działanie.
• W miejscu poddawanym silnym wibracjom
• W pobliżu silnych pól magnetycznych
• W miejscach, gdzie występuje dużo piasku lub kurzu
Uważaj, aby piasek lub kurz nie dostał się do wnętrza kamery. Mogłoby to spowodować usterkę kamery,
czasami nienaprawialną.
Noszenie kamery
Dbanie o obiektyw i jego przechowywanie
Czyszczenie
Indeks
Kamerę należy czyścić z zewnątrz miękką ściereczką lekko zwilżoną wodą, a następnie wycierać
do sucha inną ściereczką. Do czyszczenia nie wolno używać następujących środków, ponieważ mogłyby
one uszkodzić lakier lub obudowę.
– Preparaty chemiczne takie, jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol, jednorazowe ściereczki,
środek odstraszający owady, środek owadobójczy, krem przeciwsłoneczny itp.
– Nie dotykaj kamery, mając na dłoni którąkolwiek z powyższych substancji.
– Nie trzymaj kamery przez dłuższy czas w styczności z gumą lub winylem.
Wyszukiwanie
ustawień
• W sytuacjach wymienionych poniżej wytrzyj powierzchnię obiektywu do czysta miękką ściereczką:
– Na powierzchni obiektywu widać odciski palców.
– Kamera jest używana w miejscu gorącym lub wilgotnym.
– Obiektyw jest narażony na działanie zasolonego powietrza, na przykład od morza.
• Przechowuj w przewiewnym miejscu o jak najmniejszej ilości brudu i kurzu.
• Aby zapobiec powstawaniu pleśni, okresowo czyść obiektyw w sposób opisany powyżej.
Wyszukiwanie
operacji
Nie siadaj, mając kamerę w tylnej kieszeni spodni lub spódnicy, ponieważ mogłoby to spowodować
usterkę lub uszkodzenie kamery.
Temperatura użytkowania
Kamera jest przeznaczona do użytkowania w temperaturze od -10°C do 40°C. Niewskazane jest nagrywanie
w miejscach skrajnie zimnych lub gorących, o temperaturze poza tym zakresem.
65PL
Ciąg dalszy r
Kondensacja wilgoci
Jeśli kamera zostanie przeniesiona bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia, na jej powierzchni
wewnętrznej lub zewnętrznej może wystąpić kondensacja wilgoci. Kondensacja wilgoci może skutkować
nieprawidłowym działaniem kamery.
Jeśli wystąpi kondensacja wilgoci
Wyłącz kamerę i poczekaj około godziny, aby wilgoć wyparowała.
Uwaga odnośnie do kondensacji wilgoci
Spis treści
Kondensacja powierzchniowa wilgoci może wystąpić, gdy kamera została przeniesiona z miejsca zimnego
do ciepłego (lub odwrotnie) albo jest używana w miejscu o dużej wilgotności. Oto kilka przykładów:
– Przyniesienie kamery ze stoku narciarskiego do ogrzewanego miejsca.
– Wyniesienie kamery z klimatyzowanego samochodu lub pomieszczenia do gorącego otoczenia
na zewnątrz.
– Używanie kamery po ulewie lub przelotnych opadach.
– Używanie kamery w gorącym i wilgotnym miejscu.
Zapobieganie kondensacji wilgoci
Uwagi odnośnie do opcjonalnych akcesoriów
• W niektórych krajach/regionach oryginalne akcesoria firmy Sony mogą nie być dostępne.
Wyszukiwanie
operacji
Przynosząc kamerę z chłodnego miejsca w ciepłe, włóż ją do plastikowego woreczka i szczelnie go zamknij.
Wyjmij kamerę z woreczka, gdy temperatura wewnątrz niego zrówna się z temperaturą otoczenia
(po około 1 godzinie).
Uwaga odnośnie do wyrzucania/oddawania karty pamięci
Wyszukiwanie
ustawień
Pomimo usunięcia danych z karty pamięci lub sformatowania jej w kamerze lub komputerze, dane mogą
wcale nie zostać z niej całkowicie usunięte. Gdy dajesz komuś kartę pamięci, wskazane jest, aby całkowicie
usunąć z niej dane przy użyciu uruchamianego na komputerze programu do usuwania danych.
Także wówczas, gdy wyrzucasz kartę pamięci, warto zniszczyć mechanicznie korpus karty pamięci.
Indeks
66PL
Dane techniczne
Kamera
[System]
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
ustawień
Wymagane zasilanie:
Akumulator: 3,6 V (NP-BX1 (w zestawie))
Gniazdo Multi/Micro USB: 5,0 V
Ładowanie USB (gniazdo Multi/Micro USB):
DC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Czas ładowania:
Z komputera
NP-BX1 (w zestawie): około 245 min
Z ładowarki AC-UD20 (do kupienia osobno)
NP-BX1 (w zestawie): około 175 min
Pobór mocy: 1,8 W (dla filmu o rozmiarze
[1920×1080/30p])
Zakres temperatur użytkowania: –10°C do 40°C
Zakres temperatur przechowywania:
–20°C do 60°C
Wymiary: około 24,5 mm × 47,0 mm × 82,0 mm
(szerokość/wysokość/głębokość,
bez wystających elementów)
Waga: około 58 g (sama kamera)
Waga (podczas nagrywania):
około 83 g (z akumulatorem NP-BX1
w zestawie)
Mikrofon: stereofoniczny
Głośnik: monofoniczny
Akumulator:
NP-BX1 (w zestawie)
Maksymalne napięcie wyjściowe: prąd stały
4,2 V
Napięcie wyjściowe: 3,6 V prądu stałego
Pojemność: 4,5 Wh (1240 mAh)
Typ: Li-ion
Spis treści
[Bezprzewodowa sieć LAN]
Zgodność: IEEE 802.11 b/g/n
Częstotliwość: 2,4 GHz
Obsługiwane protokoły zabezpieczeń: WPA-PSK/
WPA2-PSK
Indeks
Sygnał wideo
Kolorowy NTSC, standardy EIA
Specyfikacja HDTV 1080/60i, 1080/60p
Kolorowy PAL, standardy CCIR
Specyfikacja HDTV 1080/50i, 1080/50p
Urządzenie do pozyskiwania obrazu:
7,77 mm (typu 1/2,3)
Matryca CMOS Exmor R
Aktywne piksele (16:9):
Tryb nagrywania zdjęć seryjnych:
Wartość równoważna 2 000 000 pikseli
Tryb fotograficzny: Wartość równoważna
11 900 000 pikseli
Brutto: około 16 800 000 pikseli
Efektywnie (film, 16:9):
około 11 900 000 pikseli
Efektywnie (zdjęcie, 16:9): około 11 900 000 pikseli
Obiektyw: Obiektyw ZEISS Tessar
F2.8
f = 2,5 mm
W przeliczeniu na taśmę 35 mm
Do filmów: 15,3 mm (16:9)*
Sterowanie ekspozycją: automatyczna ekspozycja
Format pliku:
Zdjęcia: zgodne z JPEG (DCF wer. 2.0,
Exif wer. 2.3, MPF Baseline)
Filmy: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)
Dźwięk: MPEG AAC
Nośnik zapisu:
Nośnik „Memory Stick Micro” (Mark 2)
Karta microSD (klasy 4 lub wyższej)
Minimalne wymagane oświetlenie: 6 lx (luksów)
* Jako ustawienie Stabilizator obrazu SteadyShot
wybrana opcja [OFF]
[Zasilanie, ogólne]
[Złącza wejściowe/wyjściowe]
Gniazdo HDMI OUT: złącze Micro HDMI
Gniazdo Multi/Micro USB*: micro-B/
USB2.0 Hi-Speed (pamięć masowa)
* Obsługuje urządzenia zgodne ze standardem
Micro USB.
• Gniazdo USB pełni funkcję gniazda
wyjściowego.
(Dotyczy klientów z Europy)
67PL
Ciąg dalszy r
[Akcesoria]
Wyszukiwanie
operacji
Wyszukiwanie
ustawień
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
Spis treści
Wodoszczelna kasetka (SPK-AS2)
Wymiary: około 35,5 mm × 62,0 mm × 96,0 mm
(szerokość/wysokość/głębokość, bez
wystających elementów)
Waga: około 55 g
Wytrzymałość na ciśnienie: możliwość
wykonywania zdjęć pod wodą na głębokości 5 m
nieprzerwanie przez 30 minut. *
*Z włożoną kamerą.
Uchwyt samoprzylepny (VCT-AM1)
Obejma
Wymiary: około 43,5 mm × 14,0 mm × 58,5 mm
(szerokość/wysokość/głębokość, bez
wystających elementów)
Waga: około 15 g
Płaski uchwyt samoprzylepny
Wymiary: około 50,0 mm × 12,5 mm × 58,5 mm
(szerokość/wysokość/głębokość, bez
wystających elementów)
Waga: około 14 g
Zaokrąglony uchwyt samoprzylepny
Wymiary: około 50,0 mm × 16,0 mm × 58,5 mm
(szerokość/wysokość/głębokość, bez
wystających elementów)
Waga: około 16 g
Indeks
68PL
Znaki towarowe
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
Kamera zawiera oprogramowanie rozpowszechniane na licencji GNU General Public License (zwanej dalej
„GPL”) lub GNU Lesser General Public License (zwanej dalej „LGPL”).
Niniejszym informujemy, że masz prawo uzyskiwać dostęp, modyfikować i rozpowszechniać kod źródłowy
tych programów na warunkach licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest zamieszczony w Internecie. Można go pobrać spod poniższego adresu URL. Pobierając
kod źródłowy, jako model kamery należy wybrać HDR-AS20.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Oczekujemy, że nie będziesz się z nami kontaktować w sprawie zawartości tego kodu źródłowego.
Kopie licencji (w języku angielskim) są zapisane w pamięci wewnętrznej kamery.
Nawiąż połączenie pamięci masowej między kamerą a komputerem, a następnie odczytaj pliki zawarte
w folderze „LICENSE” na dysku „PMHOME”.
Wyszukiwanie
operacji
Uwagi dotyczące zastosowanego oprogramowania na licencji
GNU GPL/LGPL
Spis treści
• Znaki „Memory Stick” i
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Sony Corporation.
• Nazwy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Znaki Microsoft, Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Znak Mac jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Inc w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
• Znaki Intel, Intel Core i Pentium są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Intel Corporation albo jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Nazwa Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Logo microSDXC jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC.
• Nazwy iPhone i iPad są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanej w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
• Znak iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Inc.
• Znaki Android i Google Play są znakami towarowymi Google Inc.
• Nazwa Wi-Fi, logo Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP są zastrzeżonymi znakami towarowymi
Wi-Fi Alliance.
Ponadto nazwy systemów i produktów zamieszczone w niniejszym podręczniku są, na ogół, znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich twórców lub producentów. Nie w każdym
z takich przypadków towarzyszy im w podręczniku symbol ™ lub ®.
69PL
Indeks
A
M
A.OFF ............................................................................................ 25
MOVIE ......................................................................................... 39
Akumulator................................................................................ 63
Automatyczne wyłączenie zasilania ............................ 25
O
Odwrócenie ............................................................................... 21
B
Oglądanie
Filmy ...................................................................................... 41
Brzęczyk ....................................................................................... 26
Zdjęcie ................................................................................... 41
C
P
Czas działania podczas nagrywania filmów ........... 61
PHOTO ........................................................................................ 39
Spis treści
BEEP............................................................................................... 26
Pilot Live-View ........................................................................ 47
Pilot Wi-Fi .................................................................................. 49
DATE ............................................................................................. 27
PLANE .......................................................................................... 24
DST ................................................................................................. 28
PLAY.............................................................................................. 41
Przełączenie trybów NTSC/PAL .................................. 30
F
Przełącznik REC HOLD .................................................... 39
Filmowanie
Przycisk ENTER (wejście do menu) ........................... 10
Przycisk NEXT ........................................................................ 10
Zdjęcie ................................................................................... 39
Przycisk PREV ......................................................................... 10
FLIP ................................................................................................ 21
Przycisk REC............................................................................. 39
Format ........................................................................................... 32
FORMT ........................................................................................ 32
G
R
Rejestrowanie zdjęć seryjnych........................................ 23
RESET ........................................................................................... 31
Resetowanie ustawień.......................................................... 31
Gniazdo Multi/Micro USB ............................................... 52
Rozwiązywanie problemów ............................................. 55
I
S
INTVL ........................................................................................... 39
Scena .............................................................................................. 22
K
Indeks
Gniazdo HDMI OUT .......................................................... 41
Wyszukiwanie
ustawień
Filmy ...................................................................................... 39
Wyszukiwanie
operacji
D
SCENE .......................................................................................... 22
Smartfon ................................................................................ 43, 44
Komunikaty ostrzegawcze ................................................ 59
Stabilizator obrazu SteadyShot ...................................... 20
Kopiowanie ................................................................................ 50
STEDY .......................................................................................... 20
L
T
Lampka CHG (ładowanie) ............................................... 15
Tryb nagrywania..................................................................... 19
Lampka REC/dostępu.......................................................... 39
Tryb nagrywania zdjęć seryjnych ................................. 39
LAPSE ........................................................................................... 23
Tryb samolotowy.................................................................... 24
Limit liczby nagrywanych zdjęć .................................... 62
Ł
Ładowanie ................................................................................... 15
70PL
Ciąg dalszy r
U
USB ................................................................................................. 15
USBPw .......................................................................................... 29
Ustawianie czasu letniego ................................................. 28
Ustawianie daty i godziny ................................................. 27
Ustawienia .................................................................................. 10
V
V.SYS ............................................................................................. 30
Spis treści
VIDEO .......................................................................................... 19
W
Wi-Fi .............................................................................................. 44
Wykaz części ............................................................................. 12
Zasilanie USB ............................................................................ 29
Wyszukiwanie
operacji
Z
Wyszukiwanie
ustawień
Indeks
71PL
Download PDF

advertising