Sony DSC-H3 Instrukcja obsługi

Add to my manuals
128 Pages

advertisement

Sony DSC-H3  Instrukcja obsługi | Manualzz
VKLIKNIJ!
Spis treści
Podstawowe
operacje
Używanie funkcji
fotografowania
Cyfrowy aparat fotograficzny
Używanie funkcji
oglądania
Podręcznik aparatu Cybershot
Dostosowywanie
ustawień
DSC-H3
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy
dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik
oraz zapoznać się z dokumentami:
„Instrukcja obsługi” i „Cyber-shot przewodnik dla zaawansowanych”, po
czym zachować je do wykorzystania w
przyszłości.
Oglądanie zdjęć na
ekranie odbiornika
TV
Współpraca aparatu
z komputerem
Drukowanie zdjęć
Rozwiązywanie
problemów
Inne informacje
Indeks
© 2007 Sony Corporation
3-268-882-51(2)
PL
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
Uwagi dotyczące obsługiwanych
typów kart „Memory Stick” (brak
w zestawie)
„Memory Stick Duo”
Karta „Memory Stick
Duo” jest obsługiwana
przez ten aparat.
„Memory Stick”
Karta „Memory
Stick” nie jest
obsługiwana przez
ten aparat.
Innych kart pamięci nie można
używać.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat karty „Memory Stick Duo”, zobacz
strona 120.
Używanie karty „Memory Stick
Duo” w urządzeniach
wyposażonych w gniazdo
„Memory Stick”
Kartę „Memory Stick Duo” należy
włożyć do adaptera Memory Stick Duo
(brak w zestawie).
• Jeśli użytkownik nie zamierza korzystać z
akumulatora przez dłuższy czas, powinien
rozładować go i wyjąć z aparatu, a następnie
przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Dzięki temu akumulator będzie działał
prawidłowo przez dłuższy czas.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat akumulatora, zobacz strona 122.
Obiektyw Carl Zeiss
Aparat jest wyposażony w obiektyw
firmy Carl Zeiss, umożliwiający robienie
ostrych zdjęć o doskonałym kontraście.
Obiektyw tego aparatu został
wyprodukowany zgodnie z systemem
zapewnienia jakości zatwierdzonym
certyfikatem przez firmę Carl Zeiss i
standardami jakości firmy Carl Zeiss w
Niemczech.
Uwagi dotyczące ekranu LCD i
obiektywu
• Ekran LCD został wyprodukowany przy
użyciu bardzo precyzyjnych technologii,
dzięki czemu udało się uzyskać ponad
99,99% sprawnych pikseli. Jednak na
ekranie LCD mogą być widoczne niewielkie
czarne i/lub jasne kropki (białe, czerwone,
niebieskie lub zielone). Kropki te powstają
w procesie produkcji i nie wpływają na
nagrywanie.
Adapter Memory Stick Duo
Uwagi dotyczące akumulatorów
• Akumulator (w zestawie) należy naładować
przed pierwszym użyciem aparatu.
• Akumulator można naładować, nawet jeśli
nie jest całkowicie rozładowany. Ponadto,
akumulatora można używać, nawet jeśli nie
jest całkowicie naładowany, wykorzystując
jego aktualny poziom naładowania.
2
Czarne, białe,
czerwone, niebieskie
lub zielone punkty
• Narażenie ekranu LCD lub obiektywu na
długotrwałe bezpośrednie działanie
promieni słonecznych może spowodować ich
uszkodzenie. Ustawiając aparat w pobliżu
okna lub na wolnym powietrzu, należy
zachować ostrożność.
• Nie należy naciskać ekranu LCD. Może to
spowodować odbarwienie i usterkę ekranu.
• W zimnych miejscach na zdjęciach na
ekranie LCD mogą być widoczne smugi. Nie
jest to usterka.
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
• Należy uważać, aby nie uderzyć ruchomego
obiektywu i aby nie naciskać go zbyt mocno.
Zdjęcia zamieszczone w
niniejszym podręczniku
Przykładowe zdjęcia zamieszczone w
niniejszym podręczniku są kopiami, a nie
zdjęciami faktycznie wykonanymi przy użyciu
tego aparatu.
3
Spis treści
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ................................................... 2
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć................................... 8
Ostrość – Prawidłowe ustawienie ostrości na obiekcie .................................... 8
Ekspozycja – Regulacja intensywności światła ............................................... 10
Kolor – O wpływie oświetlenia ......................................................................... 11
Jakość – O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze obrazu”.......................................... 12
Lampa błysk – Używanie lampy błyskowej ..................................................... 14
Elementy aparatu .................................................................................... 15
Wskaźniki na wyświetlaczu..................................................................... 19
Zmiana trybu wyświetlania ..................................................................... 23
Korzystanie z pamięci wewnętrznej........................................................ 24
Podstawowe operacje
Używanie pokrętła trybu pracy ............................................................... 25
Proste fotografowanie (tryb Auto regulacja) ........................................... 26
Fotografowanie (Selekcja sceny) ............................................................ 30
Fotografowanie z ręczną regulacją naświetlenia .................................... 33
Oglądanie obrazów................................................................................. 35
Usuwanie obrazów ................................................................................. 37
Poznawanie różnych funkcji — HOME/Menu......................................... 39
Opcje menu ............................................................................................ 42
Używanie funkcji fotografowania
Menu fotografowania.............................................................................. 43
Selekcja sceny: Wybór trybu selekcji sceny
Rozm. Obrazu: Wybieranie rozmiaru obrazów
Wykrywanie twarzy: Wykrywanie twarzy obiektu
Tryb NAGR: Wybieranie sposobu fotografowania ciągłego
Tryb koloru: Zmiana intensywności barw obrazu i dodawanie efektów
specjalnych
ISO: Wybieranie światłoczułości
EV: Regulacja intensywności światła
Tryb pomiaru: Wybór trybu pomiaru światła
Fokus: Zmiana sposobu ustawiania ostrości
Balans bieli: Regulowanie odcieni kolorów
Moc błysku: Regulowanie mocy błysku lampy
Reduk czerw oczu: Redukcja efektu czerwonych oczu
Kontrast: Ustawianie kontrastu
4
Spis treści
Wyrazistość: Ustawianie wyrazistości
SteadyShot: Wybór trybu stabilizatora obrazu
SETUP: Wybór ustawień fotografowania
Używanie funkcji oglądania
Odtwarzanie obrazów z ekranu HOME .........................................55
(Pojedynczy obraz): Wyświetlanie pojedynczego obrazu
(Wyświetl. Indeksu): Odtwarzanie listy obrazów
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
Menu podglądu ...................................................................................58
(Kasuj): Usuwanie obrazów
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
(Retusz): Retuszowanie zdjęć
(Chroń): Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
: Dodawanie oznaczenia obrazu do wydrukowania
(Druk): Drukowanie obrazów przy użyciu drukarki
(Obróć): Obracanie zdjęć
(Wybierz katalog): Wybieranie folderu do przeglądania obrazów
Dostosowywanie ustawień
Przystosowanie funkcji Zarządzanie zasobami pamięci i Ustawienia
................................................................................................................64
Zarządzanie pamięcią .................................................................66
Narzędzie pamięci — Narzędzie Memory Stick................................66
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kopiuj
Narzędzie pamięci — Narzędzie pamięci wew.................................69
Format
Nastaw............................................................................................70
Główne nastawienia — Główne nastawienia 1 .................................70
Brzęczyk
Info funkcji
Inicjalizuj
Główne nastawienia — Główne nastawienia 2 .................................71
Połączenie USB
COMPONENT
Wyjście wideo
5
Spis treści
Nastawienie nagryw. — Nastawienia nagrywania 1......................... 73
Wspomaganie AF
Linia siatki
Tryb AF
Zoom cyfrowy
Teleobiektyw
Nastawienie nagryw. — Nastawienia nagrywania 2......................... 76
Auto podgląd
Nastawienie zegara .......................................................................... 77
Language Setting ............................................................................. 78
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV ............................................. 79
Współpraca aparatu z komputerem
Komputer z systemem operacyjnym Windows ...................................... 82
Instalacja oprogramowania (w zestawie) ................................................ 84
Program „Picture Motion Browser” (w zestawie).................................... 86
Kopiowanie obrazów do komputera za pomocą programu „Picture Motion
Browser” ................................................................................................. 87
Kopiowanie obrazów do komputera bez użycia programu „Picture Motion
Browser” ................................................................................................. 91
Oglądanie za pomocą aparatu plików obrazów zapisanych na komputerze
i skopiowanych na kartę „Memory Stick Duo” ....................................... 93
Korzystanie z programu „Music Transfer” (w zestawie) ......................... 94
Komputer Macintosh .............................................................................. 95
Podgląd „Cyber-shot - przewodnik dla zaawansowanych” ................... 97
Drukowanie zdjęć
Jak wydrukować zdjęcia......................................................................... 98
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge ........................................................................... 99
Drukowanie w punkcie usługowym ...................................................... 102
6
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów...................................................................104
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu ....................................115
Inne informacje
Używanie aparatu za granicą — źródła zasilania ..................................119
Karta „Memory Stick Duo”....................................................................120
Informacje o akumulatorze....................................................................122
Informacje o ładowarce.........................................................................123
Indeks
Indeks....................................................................................................124
7
Podstawowe techniki uzyskiwania
lepszych zdjęć
Fokus
Ekspozycja Kolor
Jakość
Lampa
błysk
W tej części zamieszczono podstawowe
informacje dotyczące używania aparatu.
Wyjaśniono sposób korzystania z różnych
funkcji aparatu, takich jak pokrętło trybu
pracy (strona 25), ekran HOME
(strona 39), menu (strona 41).
Ostrość Prawidłowe ustawienie ostrości na obiekcie
Gdy spust migawki zostaje naciśnięty do połowy, aparat ustawia automatycznie ostrość
(autofokus). Należy pamiętać, aby nacisnąć spust migawki tylko do połowy.
Nie wciskaj do
końca spustu
migawki.
Naciśnij spust
migawki do
połowy.
Wskaźnik blokady
AE/AF
miga , świeci/
wydaje dźwięk
Następnie
naciśnij spust
migawki do
końca.
W przypadku trudności z ustawieniem ostrości t [Fokus] (strona 49)
Jeżeli zdjęcie jest rozmazane nawet wówczas, gdy ostrość została ustawiona, przyczyną
mogą być drgania aparatu. t Zobacz „Jak uniknąć rozmazania” poniżej.
8
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jak uniknąć rozmazania
Podczas robienia zdjęcia aparat został przypadkowo poruszony. Takie zjawisko
nazywa się „poruszeniem aparatu”. Jeśli natomiast podczas robienia zdjęcia poruszył
się fotografowany obiekt, zjawisko takie nazywa się „rozmazaniem obiektu”.
Poruszenie aparatu
Przyczyna
W chwili naciskania spustu migawki
trzymanego aparatu dłonie lub inna część ciała
fotografującego poruszyła nim tak, że obraz na
całym ekranie jest rozmazany.
Co zrobić, aby zmniejszyć stopień
rozmazania
• Używaj statywu lub ustaw aparat na płaskiej
powierzchni, aby był nieruchomy.
• Zrób zdjęcie, ustawiając 2-sekundowe
opóźnienie samowyzwalacza i ustaw stabilnie
aparat, po naciśnięciu spustu migawki
przytrzymując ręce pewnie przy sobie.
Rozmazanie obiektu
Przyczyna
Nawet jeśli aparat jest nieruchomy, obiekt
porusza się w trackie ekspozycji i dlatego po
naciśnięciu spustu migawki wygląda na
rozmazany.
Co zrobić, aby zmniejszyć stopień
rozmazania
• W menu Selekcja sceny wybierz opcję
(tryb Duża czułość).
• Wybierz wyższą czułość ISO, aby skrócić czas
otwarcia migawki i naciśnij spust migawki
zanim obiekt poruszy się.
Uwagi
• Funkcja stabilizatora obrazu stanowi domyślne ustawienie fabryczne, dlatego poruszenie
aparatu jest automatycznie redukowane. Nie jest to jednak skuteczne w przypadku rozmazania
obiektu.
• Poza tym drganie aparatu oraz rozmazanie obiektu to częste skutki robienia zdjęć przy słabym
oświetleniu lub długim czasie otwarcia migawki, tak jak w przypadku trybu
(tryb Zmierzch)
lub
(tryb Portret-zmierzch). W takim przypadku zrób zdjęcie, mając na uwadze powyższe
uwagi.
9
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Ekspozycja Regulacja intensywności światła
Korzystając z funkcji regulacji ekspozycji i czułości ISO, można robić różne zdjęcia.
Ekspozycja to ilość światła docierającego do aparatu w trakcie zwolnienia migawki.
Ekspozycja:
Czas otwarcia migawki = Okres, w trakcie
którego światło dociera
do aparatu
Przysłona = Wielkość otworu, przez który
przechodzi światło
Czułość ISO (zalecany wskaźnik
ekspozycji)
= Czułość rejestracji
Prześwietlenie
= za dużo światła
Obraz zbyt jasny
Ekspozycja jest automatycznie
ustawiana na właściwą wartość w trybie
automatycznej regulacji. Można jednak
regulować ją ręcznie, korzystając z
poniższych funkcji.
Prawidłowa ekspozycja
Ręczna regulacja naświetlenia:
Umożliwia ręczne ustawienie czasu
otwarcia migawki i liczby przysłony
(strona 33).
Niedoświetlenie
= za mało światła
Zdjęcie zbyt ciemne
Regulacja EV:
Umożliwia regulację ekspozycji
zmierzonej przez aparat (strony 23, 48).
Tryb pomiaru:
Umożliwia wybranie innej części
fotografowanego obiektu, dla której
wykonywany jest pomiar ekspozycji
(strona 48).
10
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Regulacja czułości ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji)
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, uwzględniająca czujnik obrazu
odbierający światło. Nawet przy tej samej ekspozycji zdjęcia różnią się, zależnie od
czułości ISO.
Regulowanie czułości ISO, zobacz strona 47.
Duża czułość ISO
Rejestrowane zdjęcie jest jasne nawet w ciemnym miejscu, a
jednocześnie czas otwarcia migawki zostaje skrócony w celu
zmniejszenia rozmazania.
Jednak na zdjęciu mogą być widoczne szumy.
Mała czułość ISO
Zarejestrowany obraz jest bardziej „wygładzony”.
Jednak zdjęcie może być zaciemnione, jeżeli ekspozycja jest
niewystarczająca.
Kolor
O wpływie oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu, mają wpływ warunki oświetlenia.
Przykład: Kolor zdjęcia zależy od źródła światła
Pogoda/
oświetlenie
Światło dzien.
Pochmurnie
Jarzeniowe
Żarowe
Charakterystyka
światła
Białe
(standardowe)
Sinawe
O zielonym
odcieniu
Czerwonawe
Odcień kolorów jest regulowany automatycznie w trybie automatycznej regulacji.
Jednak odcień kolorów można regulować ręcznie za pomocą [Balans bieli] (strona 51).
11
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jakość O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze obrazu”
Cyfrowy obraz to zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą liczbę pikseli, zdjęcie staje się duże, zajmuje więcej pamięci, a
wyświetlone zdjęcie jest bardzo szczegółowe. „Rozmiar obrazu” jest wyrażany za
pomocą liczby pikseli. Nawet jeżeli na wyświetlaczu aparatu nie widać różnicy,
szczegółowość i czas przetwarzania danych różnią się, co można zaobserwować, gdy
zdjęcie zostanie wydrukowane lub wyświetlone na ekranie komputera.
Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
1 Rozmiar obrazu: 8M
3264 piksele × 2448 pikseli = 7 990 272 piksele
2 Rozmiar obrazu: VGA
640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
Piksele
Wybieranie rozmiaru obrazów (strona 13)
Piksel
Dużo pikseli
(wysoka jakość
zdjęcia i duży
rozmiar pliku)
Mało pikseli (gorsza
jakość zdjęcia, ale
mały rozmiar pliku)
12
Przykład:
Drukowanie w
maksymalnym
formacie A3
Przykład: Zdjęcie
dołączone do poczty
e-mail
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Rozmiar obrazu
Sposób wykorzystania
Liczba zdjęć
8M
(3264×2448)
Dla druków maks A3
3:2*1
(3264×2176)
Nagrywa w formacie 3:2
5M
(2592×1944)
Dla druków maks A4
3M
(2048×1536)
Dla druków maks 10×15 cm
lub 13×18 cm
VGA
(640×480)
Nagrywa w małym rozmiarze
załącznika e-mail
16:9*2
(1920×1080)
Nagrywa w formacie HDTV
Drukowanie
Mniej
Wysoka
jakość
Więcej
Niska jakość
*1) Zdjęcia są zapisywane w proporcjach 3:2, takich samych jak papier fotograficzny, pocztówki itd.
*2) Brzegi zdjęcia mogą zostać obcięte przy drukowaniu (strona 111).
Rozmiar obrazu w filmie
Klatki/sekundę
Sposób wykorzystania
640(Wys.jakość)
(640×480)
Około 30
Nagrywa film wys. Jakości do
wyświetlenia na TV
640(Standard)
(640×480)
Około 17
Nagr. film jakości standard do
wyświetlenia na TV
320 (320×240)
Około 8
Nagrywa w małym rozmiarze załącznika
email
• Im większy rozmiar obrazu, tym wyższa jego jakość.
• Im większa liczba ramek w ciągu sekundy, tym bardziej płynne odtwarzanie.
13
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Lampa
błysk
Używanie lampy błyskowej
W przypadku użycia lampy błyskowej na zdjęciach może być widać efekt czerwonych
oczu lub niewyraźne białe plamki. Aby zredukować te zjawiska, należy wykonać
poniższe czynności.
„Efekt czerwonych oczu”
W ciemności źrenice rozszerzają się. Światło lampy błyskowej odbija się od naczyń
krwionośnych z tyłu oka (siatkówka), co powoduje powstanie efektu „czerwonych
oczu”.
Aparat
Oko
Siatkówka
Sposób redukcji „efektu czerwonych oczu”
• Dla trybu [Reduk czerw oczu] wybierz ustawienie [Włącz] (strona 52).
• W menu Selekcja sceny wybierz opcję
(tryb Duża czułość)* (strona 31). (Lampa błyskowa
wyłącza się automatycznie).
• Jeśli na zdjęciach widać efekt czerwonych oczu, można je poprawić, korzystając z funkcji [Retusz]
w menu podglądu (strona 58) lub z dołączonego do zestawu oprogramowania „Picture Motion
Browser”.
„Białe okrągłe plamy”
Efekt ten wywołują drobne cząsteczki (kurz, pyłki itp.) przelatujące w pobliżu
obiektywu. Jeśli zostaną uwydatnione przez lampę błyskową aparatu, wyglądają jak
białe okrągłe plamy.
Aparat
Obiekt
Cząsteczki
(kurz, pyłki itp.)
w powietrzu
Sposób redukcji „białych okrągłych plam”
• Włącz w pomieszczeniu silniejsze oświetlenie i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.
• W menu Selekcja sceny wybierz opcję
(tryb Duża czułość)*. (Lampa błyskowa wyłącza się
automatycznie).
* Mimo wybrania opcji
(tryb Duża czułość) w menu Selekcja sceny przy słabym oświetleniu lub
w ciemnych miejscach czas otwarcia migawki może być dłuższy. W takim przypadku należy użyć
statywu lub po naciśnięciu spustu migawki pewnie przytrzymać ręce przy sobie.
14
Elementy aparatu
Szczegółowe informacje o obsłudze
można znaleźć na stronach, których
numery podano w nawiasach.
1
6
2
6
3
4
7
8
9
5
2
3
4
0
7
5
8
qd qs qa
9
A Przycisk POWER
B Lampa POWER
C Pokrętło trybu pracy (25)
qjqh
D Spust migawki (26)
qg qf
E Mikrofon
H Zaczep paska na ramię
A Fotografowanie: Przycisk W/T
(Zoom) (27)
Podgląd: Przycisk / (Zoom przy
odtwarzaniu)/Przycisk
(Indeks)
(35, 36)
I Obiektyw
B Przycisk
F Lampa błyskowa (28)
G Wspomaganie AF (73)/Lampka
samowyzwalacza (29)
(Odtwarzanie) (35)
C Ekran LCD (23)
D Przycisk MENU (41)
E Przycisk HOME (39)
F Zaczep paska na ramię
G Pokrywa gniazda
15
Elementy aparatu
H Złącze wielofunkcyjne
Stosowane w następujących
sytuacjach:
• Łączenie aparatu i komputera za
pomocą połączenia USB.
• Podłączanie do gniazd wejściowych
audio/wideo w odbiorniku TV.
• Podłączanie aparatu do drukarki zgodnej
ze standardem PictBridge.
I Gniazdo DC IN
Użycie zasilacza sieciowego AC-LS5K
(brak w zestawie)
1 Do gniazda
DC IN
Oznaczenie v
2 Do gniazda
sieciowego
• Nie można ładować akumulatora
poprzez podłączenie aparatu do zasilacza
sieciowego AC-LS5K. Aby naładować
akumulator, należy użyć ładowarki
(w zestawie).
J Przycisk sterowania
Menu wyświetlone: v/V/b/B/z (41)
Menu wyłączone: DISP/ / / (23,
28)
Pokrętło trybu pracy ustawione w
pozycji M:
Czas otwarcia migawki/Przysłona
(33)
K Głośnik (spód)
L Pokrywa komory akumulatora/karty
pamięci „Memory Stick Duo” (spód)
16
M Gwint statywu (spód)
• Należy używać statywu ze śrubą krótszą
niż 5,5 mm. W przeciwnym razie nie jest
możliwe bezpieczne zamocowanie
aparatu na statywie i może dojść do
uszkodzenia aparatu.
N Otwór na akumulatora
O Dźwignia wysuwania akumulatora
P Gniazdo „Memory Stick Duo”
Q Lampka dostępu
Elementy aparatu
Osłona obiektywu/Przejściówka
Zakładanie osłony obiektywu
Jeśli zdjęcie robione jest przy jasnym
oświetleniu, na przykład na zewnątrz, zaleca
się, aby używać osłony obiektywu w celu
ograniczenia pogorszenia jakości zdjęcia przez
zbędne światło.
1 Po wyłączeniu zasilania zamocuj
przejściówkę.
A Osłona obiektywu
B Przejściówka
2 Załóż osłonę obiektywu w
przedstawiony sposób i przekręć ją w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aż do zatrzaśnięcia.
• Po przykręceniu osłony obiektywu można
założyć nasadkę obiektywu.
• W przypadku korzystania z osłony
obiektywu należy pamiętać, że:
– Światło wspomagania AF może być
zasłonięte.
– Światło lampy błyskowej może być
zasłonięte i w przypadku użycia
wbudowanej lampy błyskowej mogą
powstać cienie.
17
Elementy aparatu
Przechowywanie osłony
obiektywu
Osłonę obiektywu można zamocować
odwrotnie, aby można było ją
przechowywać razem z aparatem.
Załóż osłonę obiektywu w
przedstawiony sposób i przekręć ją w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, aż do zatrzaśnięcia.
Zakładanie teleobiektywu (brak w
zestawie)
Aby poprawić możliwości robienia zdjęć
szerokokątnych lub zdjęć odległych
obiektów w przybliżeniu, należy założyć
teleobiektyw.
1 Załóż przejściówkę.
2 Załóż teleobiektyw.
• W przypadku robienia zdjęć z założonym
teleobiektywem należy przejść do ustawień
w menu [Teleobiektyw] (strona 75).
• Informacje zawiera również dołączona do
teleobiektywu instrukcja obsługi.
18
Wskaźniki na wyświetlaczu
Za każdym naciśnięciem przycisku
sterowania v (DISP) zmienia się wygląd
wyświetlacza (strona 23).
Szczegółowe informacje o obsłudze
można znaleźć na stronach, których
numery podano w nawiasach.
Podczas fotografowania
Wyświetlacz
Wskaźnik
P M
Pokrętło trybu pracy (25)
Balans bieli (51)
Tryb nagrywania (45)
BRK
±1.0
Tryb pomiaru (48)
Wykrywanie twarzy (44)
SteadyShot (54)
• Domyślnie, jeśli spust
migawki zostanie
naciśnięty do połowy,
wyświetli się jeden ze
wskaźników, w zależności
od ustawienia opcji
SteadyShot.
RETURN
Podczas nagrywania filmów
Wskaźnik
• Wskazuje na możliwość
poruszenia aparatu i
wykonanie rozmazanego
zdjęcia z powodu
niedostatecznego
oświetlenia. Wyświetlenie
ostrzeżenia o drganiach
nie wpływa na możliwość
wykonania zdjęcia.
Zaleca się jednak
włączenie funkcji
stabilizacji obrazu, użycie
lampy błyskowej dla
poprawienia oświetlenia,
statywu lub innego
środka do stabilizacji
aparatu (strona 9).
Wskaźnik pozostałego
czasu pracy akumulatora
Skalowanie zoomu (27,
74)
Ostrzeżenie o stanie
rozładowania
akumulatora (115)
Tryb koloru (46)
A
Wyświetlacz
Ostrzeżenie o wibracji
Rozmiar obrazu (43)
Kontrast (53)
Wyrazistość (53)
Pokrętło trybu pracy/
Menu (Selekcja sceny)
(30)
19
Wskaźniki na wyświetlaczu
B
Wyświetlacz
C
Wskaźnik
Wyświetlacz
Tryb ręcznej regulacji
naświetlenia (33)
z RETURN
z SET
Opis funkcji ręcznej
regulacji naświetlenia
(33)
1.0m
Odległość wstępnie
ustawionej ostrości (49)
z
Blokada AE/AF (26)
Gotowy
NAGR.
Tryb oczekiwania/
Nagrywanie filmu
ISO400
Liczba ISO (48)
Wskaźnik
Nośnik zapisywanych
danych
(„Memory Stick Duo”,
Pamięć wewnętrzna)
Folder zapisu (66)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
96
Liczba zdjęć, jakie można
nagrać
00:25:05
Czas nagrywania
(godziny : minuty :
sekundy)
Wolna migawka NR
• Funkcja wolnej migawki
NR (redukcja szumu)
włącza się automatycznie,
aby zredukować
zakłócenia na obrazie,
jeśli w warunkach słabego
oświetlenia czas otwarcia
migawki jest mniejszy od
określonej wartości.
Wspomaganie AF (73)
125
Czas otwarcia migawki
Teleobiektyw (75)
F3.5
Liczba przysłony
+2.0EV
Wartość ekspozycji (48)
0:12
Czas rejestracji
(minuty: sekundy)
Wskaźnik ramki pola AF
Redukcja czerwonych
oczu (52)
Tryb lampy błyskowej
(28)
Ładowanie lampy
błyskowej
D
Wyświetlacz
Wskaźnik
C:32:00
Kody funkcji
autodiagnostyki (115)
(49)
Samowyzwalacz (29)
Makro (28)
Celownik pomiaru
punktowego (48)
Ramka pola AF (49)
Histogram (23)
20
Wskaźniki na wyświetlaczu
Podczas wyświetlania zdjęć
A
Wyświetlacz
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałego
czasu pracy akumulatora
Rozmiar obrazu (43)
Ochrona (61)
GŁOŚ
Głośność (35)
Oznaczenie zdjęcia do
wydrukowania (DPOF)
Podczas odtwarzania filmów
(102)
Połączenie PictBridge
(100)
Skalowanie zoomu (35)
Połączenie PictBridge
(101)
• Nie należy odłączać kabla
od złącza
wielofunkcyjnego, gdy
wyświetlana jest ta ikona.
B
Wyświetlacz
Wskaźnik
N
Odtwarzanie (35)
Pasek odtwarzania
0:00:12
Licznik
101-0012
Numer folderu/pliku (63)
2007 1 1
9:30 AM
Data/godzina rejestracji
wyświetlonego zdjęcia
z STOP
z PLAY
Opis funkcji odtwarzania
obrazu
BACK/
NEXT
Wybieranie zdjęć
V VOLUME
Regulacja głośności
Histogram (23)
• Wskaźnik
pojawia się,
gdy opcja wyświetlania
histogramu jest
wyłączona.
21
Wskaźniki na wyświetlaczu
C
Wyświetlacz
Wskaźnik
Nośnik do odtwarzania
(„Memory Stick Duo”,
Pamięć wewnętrzna)
Folder odtwarzania (63)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
8/8 12/12
Numer zdjęcia/liczba
zdjęć zapisanych w
wybranym folderze
Zmiana folderu zapisu
(63)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
Tryb pomiaru (48)
Lampa błyskowa
Balans bieli (51)
22
C:32:00
Kody funkcji
autodiagnostyki (115)
ISO400
Liczba ISO (47)
+2.0EV
Wartość ekspozycji (48)
500
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
Zmiana trybu wyświetlania
Przycisk v (DISP)
(zmiana
wyświetlania ekranu)
Po każdym naciśnięciu przycisku
sterowania v (DISP) wygląd
wyświetlacza zmienia się w następujący
sposób:
Wskaźniki włączone
Wskaźniki włączone*
• Podczas przeglądania obrazów przy silnym
oświetleniu zewnętrznym zwiększjasność
podświetlenia ekranu LCD.
W takich warunkach może jednak nastąpić
szybszy spadek mocy akumulatora.
• Histogram nie jest wyświetlany w
następujących sytuacjach:
W trakcie fotografowania
– Podczas wyświetlania menu.
– Podczas nagrywania filmów.
W trakcie odtwarzania
– Podczas wyświetlania menu.
– W trybie indeksu.
– Podczas korzystania z funkcji zoomu przy
odtwarzaniu.
– Podczas obracania zdjęć.
– Podczas odtwarzania filmów.
• Duża różnica między histogramem
wyświetlanym podczas fotografowania i
podczas podglądu może wystąpić, gdy:
– Błyska lampa błyskowa.
– Czas otwarcia migawki jest długi lub
krótki.
• Histogram może nie być dostępny dla zdjęć
zrobionych innymi aparatami.
z Ustawienie EV (wartości ekspozycji) przez
wyświetlenie histogramu
A
Histogram włączony*
Podczas
odtwarzania
wyświetlane są
informacje o
obrazie.
Wyświetlanie
histogramu
Wskaźniki wyłączone* (strona 23)
B
Ciemny Jasny
Histogram jest wykresem jasności
zdjęcia. Naciskaj przycisk sterowania
v (DISP), aby wyświetlić histogram na
ekranie. Wykres w prawej części
oznacza jasne zdjęcie, w lewej —
ciemne.
A Liczba pikseli
B Jasność
* Zwiększenie jasności podświetlenia ekranu
LCD.
• Histogram jest też wyświetlany podczas
odtwarzania pojedynczego obrazu, lecz nie
można wówczas wyregulować ekspozycji.
23
Korzystanie z pamięci wewnętrznej
Aparat jest wyposażony w pamięć wewnętrzną o pojemności około 31 MB. Tej pamięci
nie można usunąć. Jeżeli w aparacie nie ma karty „Memory Stick Duo”, obrazy mogą
być zapisywane w pamięci wewnętrznej.
• Filmy o rozmiarze ustawionym na [640(Wys.jakość)] nie mogą być nagrywane przy użyciu pamięci
wewnętrznej.
Gdy karta „Memory Stick Duo” jest
włożona
[Nagrywanie]: Obrazy są zapisywane na karcie
„Memory Stick Duo”.
[Odtwarzanie]: Obrazy są wyświetlane z karty
„Memory Stick Duo”.
[Menu, ustawienia itp.]: Na obrazach z karty
„Memory Stick Duo” można wykonywać różne
operacje.
B
B
Pamięć
wewnętrzna
Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest
włożona
[Nagrywanie]: Obrazy są zapisywane w pamięci
wewnętrznej.
[Odtwarzanie]: Obrazy są wyświetlane z pamięci
wewnętrznej.
[Menu, ustawienia itp.]: Na obrazach w pamięci
wewnętrznej można wykonywać różne operacje.
Informacje o przechowywaniu danych obrazów w pamięci
wewnętrznej
Zalecane jest kopiowanie (wykonywanie kopii zapasowej) danych bez błędu przy
użyciu jednej z następujących metod.
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na kartę „Memory Stick
Duo”
Należy przygotować kartę „Memory Stick Duo” z wystarczającą ilością wolnego
miejsca, a następnie wykonać czynności opisane w sekcji [Kopiuj] (strona 68).
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na dysk twardy
komputera
Czynności opisane na stronach 87, 88 lub 91, 92 należy wykonać po wyjęciu karty
„Memory Stick Duo” z aparatu.
• Danych z karty „Memory Stick Duo” nie można kopiować do pamięci wewnętrznej.
• Dane zapisane w pamięci wewnętrznej można skopiować do komputera, łącząc aparat i komputer
uniwersalnym kablem połączeniowym. Jednak nie można skopiować danych z komputera do
pamięci wewnętrznej aparatu.
24
Podstawowe operacje
Używanie pokrętła trybu pracy
Pokrętło trybu pracy należy ustawić na żądaną funkcję.
Pokrętło trybu pracy
Tryb Auto regulacja
Podstawowe operacje
:
Umożliwia łatwe fotografowanie z automatyczną regulacją ustawień.
t strona 26
P :
Tryb Autoprogram*
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji
(zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba przysłony).
M:
Tryb Fotografowanie z ręczną regulacją naświetlenia*
Umożliwia fotografowanie z ręczną regulacją naświetlenia (zarówno
czas otwarcia migawki, jak i liczba przysłony). t strona 33
:
Tryb nagrywania filmów
Umożliwia rejestrowanie filmów z dźwiękiem. t strona 26
/
/
/
/
/SCN: Tryb Selekcja sceny
Umożliwia fotografowanie ze wstępnie zaprogramowanymi
ustawieniami dla poszczególnych scen.
Po ustawieniu pokrętła wyboru trybu w położeniu SCN w menu
można wybrać jedną z opcji: ,
, , . t strona 30
* Można także wybrać różne ustawienia za pomocą menu. (Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat dostępnych funkcji t strona 42)
25
Proste fotografowanie (tryb Auto
regulacja)
Pokrętło trybu
pracy
Spust migawki
Przycisk makro
Przycisk DISP
Przycisk lampy
błyskowej
Przycisk Zoom
Przycisk MENU
Przycisk HOME
Przycisk samowyzwalacza
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk sterowania
1 Wybierz wymaganą funkcję za pomocą pokrętła trybu pracy.
Podczas fotografowania (tryb Auto regulacja): Wybierz
Podczas nagrywania filmów: Wybierz
.
.
2 Przytrzymaj aparat, przyciskając łokcie do ciała w celu poprawy stabilności.
Fotografowany obiekt
powinien znaleźć się w
ramce ustawiania
ostrości.
3 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
Podczas fotografowania:
1Naciśnij spust migawki do połowy i przytrzymaj go w tej pozycji, aby ustawić
ostrość.
Wskaźnik z (blokada AE/AF) (zielony) miga, słychać sygnał dźwiękowy, wskaźnik przestaje
migać i nadal świeci.
26
Proste fotografowanie (tryb Auto regulacja)
2Naciśnij spust migawki do końca.
Wskaźnik blokady AE/AF
Naciśnij spust migawki do końca.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie spust migawki do końca.
W przypadku fotografowania obiektu, na którym trudno ustawić ostrość
• Najmniejsza odległość między aparatem a fotografowanym obiektem to ok. 50 cm (W)/90 cm (T).
Jeśli obiekt znajduje się bliżej niż odległość fotografowania, zdjęcia należy wykonywać w trybie
zbliżenia (Makro) (strona 28).
• Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF
zmieni się na migający powoli i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Znika również ramka
pola AF. Zmień ujęcie i ustaw ponownie ostrość.
Podstawowe operacje
Podczas nagrywania filmów:
Prawidłowe ustawienie ostrości może być trudne w wymienionych poniżej sytuacjach:
–
–
–
–
–
–
Jest ciemno i obiekt znajduje się w dużej odległości.
Słaby kontrast między obiektem a tłem.
Obiekt znajduje się za szybą.
Obiekt szybko się porusza.
Występuje światło odbite lub połyskujące powierzchnie.
Obiekt jest podświetlony lub znajduje się przy nim migające światło.
W/T Korzystanie z obiektywu o zmiennej ogniskowej
Naciśnij przycisk T, aby zwiększyć wielkość obrazu lub W, aby go zmniejszyć.
Lekkie naciśnięcie przycisku umożliwia przybliżanie/oddalanie powoli, a wciśnięcie do
końca — szybkie.
• Gdy zoom jest większy niż 10×, używana jest funkcja zoomu cyfrowego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawień opcji [Zoom cyfrowy] i jakości obrazu,
zobacz strona 74.
• Nie można zmieniać skali zbliżenia podczas nagrywania filmu.
27
Proste fotografowanie (tryb Auto regulacja)
Lampa błyskowa (wybieranie trybu lampy błyskowej przy wykonywaniu
zdjęć)
Naciśnij kilkakrotnie część B ( ) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany wymagany
tryb.
(Bez wskaźnika): Lampa błysk auto
Miga przy słabym świetle lub oświetleniu obiektu z tyłu (ustawienie domyślne).
: Błysk wymuszony włączony
: Synchronizacja wolna (włączenie błysku wymuszonego)
W ciemnym miejscu czas otwarcia migawki jest długi, co pozwala na uzyskanie wyraźnego
zdjęcia tła, które nie jest oświetlone przez lampę błyskową.
: Błysk wymuszony wyłączony
• W przypadku użycia lampy błyskowej lampa otwiera się automatycznie i błyska. Po użyciu lampę
należy zamknąć ręcznie.
• Lampa błyskowa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk dostosowuje oświetlenie.
• Podczas ładowania lampy błyskowej wyświetlany jest wskaźnik
.
Makro (zbliżenie przy fotografowaniu)
Naciśnij kilkakrotnie część b (
wymagany tryb.
) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany
(Bez wskaźnika): Makro wyłączone
: Makro włączone (strona W: ok. 2 cm lub dalej, strona T: ok. 90 cm lub dalej)
• Zalecane jest ustawienie zoomu w skrajnym położeniu po stronie W.
• Zakres ostrości zmniejsza się, dlatego nie cały obiekt może być ostry.
• Szybkość autofokusa ulega zmniejszeniu podczas fotografowania w trybie Makro.
28
Proste fotografowanie (tryb Auto regulacja)
Korzystanie z samowyzwalacza
Naciśnij kilkakrotnie część V (
wymagany tryb.
) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany
Po naciśnięciu spustu migawki zacznie migać lampka samowyzwalacza, a przed
zadziałaniem migawki będzie słychać sygnał dźwiękowy.
Lampka
samowyzwalacza
Podstawowe operacje
(Bez wskaźnika): Samowyzwalacz nie jest używany
: Ustawienie 10-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza
: Ustawienie 2-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza
Aby anulować, naciśnij ponownie część V ( ) przycisku sterowania.
• 2-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza pozwala uniknąć rozmazania obrazu.
Migawka jest otwierana po 2 sekundach od naciśnięcia spustu, co ogranicza wstrząsy
aparatu powstające podczas naciskania spustu.
29
Fotografowanie (Selekcja sceny)
Przycisk MENU
Spust migawki
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk sterowania
Pokrętło trybu pracy
Za pomocą pokrętła trybu pracy wybrać tryb (
)
1 Wybierz wymagany tryb selekcji sceny (
/
/
/
/
/
/
/
) przy użyciu
pokrętła trybu pracy.
2 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
Wybór trybu ( /
/ / ) dla ustawienia SCN
1 Za pomocą pokrętła trybu wybierz ustawienie SCN.
2 Naciśnij przycisk MENU i za pomocą części b/B przycisku sterowania
wybierz jedną z opcji
/
/
/
(strona 41).
3 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
• Szczegółowe informacje na temat poszczególnych trybów pracy znajdują się na następnej
stronie.
Aby anulować funkcję selekcji sceny
Ustaw pokrętło trybu w dowolnym położeniu innym niż Selekcja sceny.
30
/
Fotografowanie (Selekcja sceny)
Tryby selekcji sceny
W aparacie zostały wstępnie zdefiniowane następujące tryby pasujące do warunków
scen.
Tryby wybrane za pomocą pokrętła
trybu pracy
Duża czułość
Zmierzch*
Pozwala na fotografowanie
nocą z dużej odległości bez
utraty mrocznej atmosfery
otoczenia.
Plaża
Umożliwia fotografowanie scen
na brzegu morza lub jeziora i
wierne utrwalenie błękitu
wody.
Miękkie ujęcie
Pozwala na wykonywanie zdjęć
ludzi, kwiatów itd. z efektem
miękkości.
Zaawansowane fot.
sport.
Właściwe ustawienie dla
fotografowania scen, na
których obiekty szybko się
poruszają, np. uprawianie
sportu.
• Po naciśnięciu spustu
migawki do połowy ruch
obiektu jest przewidywany i
możliwe jest ustawienie
ostrości.
Śnieg
Podstawowe operacje
Umożliwia fotografowanie przy
słabym oświetleniu bez lampy
błyskowej, z redukcją
rozmazania.
Tryby wybrane z ekranu menu
Umożliwia robienie wyraźnych
zdjęć i pozwala uniknąć widoku
wyblakłych kolorów w śnieżnej
scenerii lub w innych miejscach,
gdzie cały ekran wydaje się
biały.
Fajerwerki*
Umożliwia robienie zdjęć
fajerwerków.
• W przypadku robienia zdjęć z
założonym teleobiektywem
(brak w zestawie) zdjęcia
fajerwerków mogą mieć
obniżoną jakość.
Portret-zmierzch*
Pozwala na wykonywanie
wyraźnych zdjęć ludzi w nocy
na ciemnym tle bez rezygnacji z
dobrego widoku otoczenia.
Pejzaż
Ustawia ostrość tylko na
odległych obiektach w celu
fotografowania pejzaży itp.
* Podczas robienia zdjęć w trybie
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch) lub
(Fajerwerki) działa
funkcja wolnej migawki i często następuje rozmazanie obrazu, dlatego zaleca się użycie statywu.
31
Fotografowanie (Selekcja sceny)
Funkcje, które można łączyć z trybem selekcji sceny
Aparat określa zestaw funkcji, które umożliwiają prawidłowe wykonanie zdjęcia w
sposób odpowiedni do warunków sceny. W zależności od trybów selekcji sceny
niektóre funkcje są niedostępne.
( : można wybrać żądane ustawienie)
Makro
—
—
Lampa błysk
—
/
Wykrywanie
twarzy
—
Seria/
Stopniowanie
—
—
—
—
—
—
—
—
/
/
—
—
—
—
—
EV
Balans bieli
Reduk czerw
oczu
*
—
—
—
—
—
—
SteadyShot
Samowyzwalacz
—
* [Lampa błysk] dla opcji [Balans bieli] nie jest dostępna.
32
—
—
—
—
—
—
Fotografowanie z ręczną regulacją
naświetlenia
Spust migawki
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk sterowania
1 Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu M i naciśnij część z przycisku
sterowania.
• Opcja [SET] u dołu po lewej stronie ekranu zmienia się na [RETURN] i włączany jest tryb
ręcznej regulacji naświetlenia.
Podstawowe operacje
Pokrętło trybu pracy
2 Naświetlenie można ustawić ręcznie za pomocą przycisku sterowania.
b/B: Przysłona (wartość F)
v/V: Czas otwarcia migawki
Liczba przysłony
RETURN
Czas otwarcia migawki
• Liczbę przysłony można wybrać w następujący sposób:
– Po ustawieniu zoomu w skrajnym położeniu po stronie W można wybrać jedną z
następujących wartości przysłony: F3,5 lub F8,0.
– Po ustawieniu zoomu w skrajnym położeniu po stronie T można wybrać jedną z
następujących wartości przysłony: F4,4 lub F10.
• Czas otwarcia migawki może wynosić od 30 sekund do 1/2 000 sekundy.
• Różnica pomiędzy ustawieniami i prawidłowym naświetleniem w ocenie aparatu wyświetlana
jest na ekranie jako wartość EV (strona 48). Wartość 0EV oznacza, że wartość została uznana
za najbardziej odpowiednią dla aparatu.
3 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
33
Fotografowanie z ręczną regulacją naświetlenia
• Aby wybrać tryb lampy błyskowej, zrobić zdjęcie w trybie Makro/samowyzwalacza lub zmienić
tryb wyświetlania ekranu, należy nacisnąć przycisk z i anulować tryb fotografowania z ręczną
regulacją naświetlenia (na ekranie symbol [RETURN] zmienia się w [SET]).
• Lampa błyskowa może być ustawiona na (Lampa błysk włączona) lub
(Lampa błysk
wyłączona).
• Jeśli czas otwarcia migawki jest krótszy niż jedna sekunda, będzie on oznaczany symbolem [”], na
przykład [1”].
• Jeśli czas otwarcia migawki będzie dłuższy, zaleca się korzystanie ze statywu, aby zapobiec
skutkom drgań.
• Jeśli czas otwarcia migawki będzie dłuższy od określonej wartości, funkcja wolnej migawki NR
włącza się automatycznie, aby zredukować zakłócenia na obrazie, a na ekranie wyświetla się
symbol [NR].
• Po wybraniu funkcji wolnej migawki trzeba odczekać chwilę do zakończenia przetwarzania
danych.
34
Oglądanie obrazów
Przycisk
(Zoom
przy odtwarzaniu)/
(Indeks)
Przycisk
(Zoom przy
odtwarzaniu)
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk MENU
Przycisk z
Przycisk HOME
Przycisk sterowania
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
• Naciśnięcie przycisku
(Odtwarzanie), gdy aparat jest wyłączony, spowoduje jego
automatyczne włączenie i uaktywnienie trybu odtwarzania. Aby przełączyć na tryb
fotografowania, naciśnij ponownie przycisk
(Odtwarzanie).
Podstawowe operacje
Przycisk v/V/b/B
2 Wybierz obraz za pomocą części b/B przycisku sterowania.
Film:
Naciśnij przycisk z, aby odtworzyć film. (Naciśnij ponownie przycisk z, aby
zatrzymać odtwarzanie.)
Naciśnij przycisk B, aby przewinąć do przodu lub b, aby przewinąć do tyłu. (Naciśnij
przycisk z, aby przywrócić normalne odtwarzanie.)
Naciśnij przycisk V, aby wyświetlić ekran kontroli głośności, a następnie naciśnij
b/B, aby dostosować głośność.
• Filmy o rozmiarze obrazu [320] są wyświetlane w mniejszym rozmiarze.
/
Aby wyświetlić powiększony obraz (zoom przy odtwarzaniu)
Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij przycisk .
Aby cofnąć zoom, naciśnij przycisk .
Ustaw odpowiedni fragment za pomocą przycisków v/V/b/B.
Aby anulować funkcję zoomu przy odtwarzaniu, naciśnij przycisk z.
• Aby zapisać powiększone obrazy, patrz [Przycin] (strona 60).
35
Oglądanie obrazów
Wyświetlanie ekranu indeksu
Naciśnij przycisk
(Indeks), aby wyświetlić ekran indeksu podczas wyświetlania
zdjęć.
Wybierz obraz za pomocą przycisków v/V/b/B.
Aby powrócić do ekranu pojedynczego obrazu, naciśnij z.
• Dostęp do ekranu indeksu można także uzyskać, wybierając [
Wyświetl. Indeksu] z
(Oglądanie obrazów) na ekranie HOME.
• Za każdym naciśnięciem przycisku
(Indeks) zwiększa się liczba zdjęć na ekranie
indeksu.
• W przypadku korzystania z karty „Memory Stick Duo”, na której zapisano kilka
katalogów, za pomocą przycisku b wybierz pasek wyboru katalogu, a następnie
wybierz żądany katalog, naciskając przycisk v/V.
Pasek wyboru katalogów
36
Usuwanie obrazów
Przycisk
(Indeks)
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk MENU
Przycisk sterowania
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
2 Podczas wyświetlania w trybie pojedynczego obrazu lub indeksu naciśnij
Podstawowe operacje
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
przycisk MENU.
3 Wybierz opcję
[Kasuj] za pomocą części v przycisku sterowania.
4 Za pomocą przycisków b/B wybierz żądaną metodę usuwania spośród
opcji [Ten obraz], [Wiele obrazów] czy [Wszyst. w tym katalogu] i naciśnij
ponownie przycisk z.
37
Usuwanie obrazów
Po wybraniu ustawienia [Ten obraz]
Można skasować wybrany obraz.
Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Po wybraniu ustawienia [Wiele obrazów]
Można wybrać i skasować kilka obrazów jednocześnie.
1 Wybierz obraz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk z.
W polu wyboru obrazu zostanie wyświetlony znak zaznaczenia .
Pojedynczy obraz
Ekran indeksu
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Po wybraniu ustawienia [Wszyst. w tym katalogu]
Można skasować wszystkie obrazy w wybranym katalogu.
Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
• Wszystkie obrazy w katalogu można również skasować po wybraniu opcji [Wiele
obrazów] na ekranie indeksu. Za pomocą przycisku b wybierz pasek wyboru
katalogów i oznacz katalog symbolem
.
38
Poznawanie różnych funkcji — HOME/
Menu
Korzystanie z ekranu HOME
Na ekranie HOME wyświetlane są wszystkie funkcje aparatu; można go wyświetlić
niezależnie od ustawionego trybu (fotografowanie/podgląd).
Przycisk sterowania
Przycisk HOME
Podstawowe operacje
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
1 Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić ekran HOME.
Kategoria
Opcja
Opis
2 Wybierz kategorię za pomocą części b/B przycisku sterowania.
3 Wybierz opcję za pomocą części v/V, a następnie naciśnij z.
• Nie można wyświetlić ekranu HOME podczas trwającego połączenia PictBridge lub
połączenia USB.
• Tryb fotografowania lub podglądu włączany jest po ponownym naciśnięciu przycisku
HOME.
39
Poznawanie różnych funkcji — HOME/Menu
Opcje HOME
Po naciśnięciu przycisku HOME wyświetlane są następujące opcje. Wyświetlane na
ekranie opisy funkcji zawierają szczegółowe informacje na ich temat.
Kategorie
Opcje
Nagrywanie*
Nagrywanie (strona 25)
Oglądanie obrazów
Pojedynczy obraz (strona 55)
Wyświetl. Indeksu (strona 55)
Slajdy (strona 55)
Drukowanie, Inne
Druk (strona 99)
Narzędzie muzyczne (strona 94)
Pobierz muzykę
Zarządzanie
pamięcią
Formatuj muzykę
Narzędzie pamięci
Narzędzie Memory Stick (strona 66)
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kopiuj
Narzędzie pamięci wew (strona 69)
Format
Nastaw.
Główne nastawienia
Główne nastawienia 1 (strona 70)
Brzęczyk
Info funkcji
Inicjalizuj
Główne nastawienia 2 (strona 71)
Połączenie USB
COMPONENT
Wyjście wideo
Nastawienie nagryw.
Nastawienia nagrywania 1 (strona 73)
Wspomaganie AF
Linia siatki
Tryb AF
Zoom cyfrowy
Teleobiektyw
Nastawienia nagrywania 2 (strona 76)
Auto podgląd
Nastawienie zegara (strona 77)
Language Setting (strona 78)
* Obowiązuje tryb fotografowania wybrany za pomocą pokrętła trybu pracy.
40
Poznawanie różnych funkcji — HOME/Menu
Korzystanie z opcji menu
Przycisk sterowania
Przycisk MENU
1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
Podstawowe operacje
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Info funkcji
Ustawienie [Info funkcji] na [Wyłącz] powoduje
wyłączenie przewodnika po funkcjach (strona 70).
• Menu będzie wyświetlane tylko w trybie fotografowania i odtwarzania.
• W zależności od wybranego trybu widoczne będą różne opcje.
2 Wybierz żądaną opcję menu za pomocą części v/V przycisku sterowania.
• Jeżeli żądana opcja nie jest widoczna, naciskaj część v/V aż opcja pojawi się na wyświetlaczu.
3 Wybierz ustawienie za pomocą b/B.
• Jeżeli żądane ustawienie jest ukryte, naciskaj część b/B, aż pojawi się ono na wyświetlaczu.
• Wybierz opcję w trybie odtwarzania i naciśnij przycisk z.
4 Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć menu.
41
Opcje menu
Dostępne opcje menu różnią się w zależności od ustawionego trybu (fotografowanie/
pogląd) i pozycji pokrętła trybu pracy w trybie fotografowania. Na wyświetlaczu
pojawiają się tylko dostępne opcje.
( : dostępna)
Pozycja pokrętła trybu pracy:
P
M
—
—
—
—
Scena
Menu fotografowania (strona 43)
Selekcja sceny
—
*
—
Rozm. Obrazu
Wykrywanie twarzy
Tryb NAGR
Tryb koloru
—
ISO
—
*
—
*
—
—
—
EV
Tryb pomiaru
—
—
Fokus
—
—
Balans bieli
—
*
Moc błysku
—
—
—
*
—
Reduk czerw oczu
Kontrast
—
—
—
Wyrazistość
—
—
—
SteadyShot
—
SETUP
* Operacja jest ograniczona wybranym trybem selekcji sceny (strona 31).
Menu podglądu (strona 58)
(Kasuj)
(Retusz)
(Slajdy)
(Chroń)
(Druk)
(Obróć)
42
—
—
(Wybierz katalog)
Używanie funkcji fotografowania
Menu fotografowania
Poniżej znajduje się opis funkcji wykorzystujących przycisk MENU w trybie
fotografowania.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z menu, zobacz strona 41.
Tryb, jaki można wybrać, podświetlany jest na biało.
Niedostępny
Tryby wybrane z ekranu menu po ustawieniu
pokrętła trybu pracy w położeniu SCN
.
Selekcja sceny: Wybór trybu selekcji sceny
Umożliwia wybór z menu trybu selekcji sceny.
Można robić zdjęcia, korzystając z dokonanych wcześniej ustawień dopasowanych do
różnych warunków scen (strona 30).
Rozm. Obrazu: Wybieranie rozmiaru obrazów
Używanie funkcji fotografowania
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
Zdjęcia
Wybór rozmiaru obrazu dla zdjęć. Szczegółowe
informacje, zobacz strony 12, 13.
Filmy
(Wys.jakość)
(Standard)
Wybór rozmiaru obrazu dla nagrywania filmów.
Szczegółowe informacje, zobacz strona 13.
43
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
Wykrywanie twarzy: Wykrywanie twarzy obiektu
Wybierz, czy chcesz korzystać z funkcji wykrywania twarzy.
(Włącz)
Wykrywa twarze obiektów i automatycznie ustawia
ostrość, lampę błyskową, naświetlenie, balans bieli i
funkcję redukcji czerwonych oczu.
Oznaczenie funkcji wykrywania
twarzy
Ramka funkcji wykrywania
twarzy
(Wyłącz)
Funkcja wykrywania twarzy nie jest używana.
• Po ustawieniu opcji [Wykrywanie twarzy] na wartość [Włącz]:
– Nie można używać wspomagania AF.
– Nie można używać zoomu cyfrowego.
• Tylko w trybie [Miękkie ujęcie], ustawienie domyślne to [Włącz].
• W jednym kadrze aparat może wykryć maksymalnie 8 twarzy. Podczas
fotografowania w trybie [Miękkie ujęcie] możliwe jest wykrycie maksymalnie 2
twarzy.
• Kiedy aparat wykryje więcej niż jeden obiekt, mechanizm aparatu oceni, który z
obecnych obiektów jest głównym i ustawi ostrość według pierwszeństwa.
• Ramka ustawiania ostrości zmieni kolor na zielony po naciśnięciu spustu migawki do
połowy. Wyostrzane są również wszystkie obiekty znajdujące się w jednakowej
odległości od tego, dla którego ustawiana jest ostrość, nawet jeśli ramki nie zmienią
koloru na zielony.
• W pewnych warunkach funkcja wykrywania twarzy może nie działać.
44
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
Tryb NAGR: Wybieranie sposobu fotografowania ciągłego
Wybiera, czy po naciśnięciu spustu migawki aparat będzie fotografować ciągle, czy też nie.
(Normalny)
(Seria)
Nie umożliwia fotografowania ciągłego.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki rejestruje
100 zdjęć w sposób ciągły.
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(Błysk wymuszony
Rejestruje serię trzech zdjęć z automatycznym
przesunięciem wartości ekspozycji (stopniowanie
ekspozycji).
Im większa wartość kroku stopniowania, tym większe
przesunięcie wartości ekspozycji.
• Gdy nie można określić prawidłowej ekspozycji, należy
fotografować w trybie stopniowania ekspozycji, zmieniając
wartość ekspozycji. Później można wybrać zdjęcie o
najlepszej ekspozycji.
Używanie funkcji fotografowania
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
wyłączony).
• Jeżeli pokrętło trybu pracy jest ustawione w położeniu
,
wówczas tryb stopniowania ekspozycji jest niedostępny.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
(Błysk wymuszony
wyłączony).
Informacje o trybie serii
• Podczas fotografowania przy użyciu samowyzwalacza zostaje zapisana seria maksimum pięciu
zdjęć.
• Podczas fotografowania po ustawieniu pokrętła trybu pracy w położeniu M czas otwarcia migawki
nie może wynosić 1/3 sekund lub więcej.
• Nagrywanie następuje co około 0,51 sekund. Interwał rejestrowania może być dłuższy w
zależności od ustawienia rozmiaru obrazu.
• Gdy akumulator jest prawie rozładowany lub pamięć wewnętrzna bądź karta „Memory Stick
Duo” są zapełnione, seryjne zapisywanie zdjęć zostaje przerwane.
Informacje o stopniowaniu ekspozycji
• Ostrość i balans bieli zostają ustawione dla pierwszego zdjęcia i ustawienia te są używane także
dla następnych zdjęć w serii.
• Podczas fotografowania po ustawieniu pokrętła trybu pracy w położeniu M czas otwarcia migawki
nie może wynosić 1/3 sekund lub więcej.
45
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
• Jeśli ekspozycja jest ustawiona ręcznie (strona 48), będzie przesuwana na podstawie ustawionej
jasności.
• Nagrywanie następuje co około 0,51 sekund.
• Jeżeli obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, fotografowanie przy wybranej wartości stopniowania
może nie być możliwe.
Tryb koloru: Zmiana intensywności barw obrazu i dodawanie efektów
specjalnych
Możliwa jest zmiana jasności zdjęcia w połączeniu z efektami.
46
(Normalny)
Ustawia kolor standardowy dla zdjęć.
(Intensywny)
Ustawia jasne i głębokie kolory dla zdjęć.
(Naturalny)
Nastawia obraz na spokojne kolory.
(Sepia)
Ustawia kolor sepii dla zdjęć.
Menu fotografowania
(Czarno-białe)
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
Ustawia opcję robienia zdjęć czarno-białych.
• Podczas filmowania można wybrać jedynie opcje [Normalny], [Sepia] lub [Czarno-białe].
ISO: Wybieranie światłoczułości
Duża czułość ISO
Wybiera czułość ISO.
(Auto)
Można zmniejszyć stopień rozmazania w ciemnych
obszarach lub dla przesuwających się obiektów,
zwiększając czułość ISO (wybierając większą wartość).
Jednak przy zwiększaniu wartości czułości ISO zdjęcia
mogą mieć więcej zakłóceń. Należy wybrać wartość
czułości ISO odpowiednio do warunków, w jakich
wykonywane jest zdjęcie.
Używanie funkcji fotografowania
Mała czułość ISO
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat czułości ISO, zobacz strona 10.
• Jeśli wybrano opcję Seria lub Stopniowanie naświetlenia, dostępne wartości to [ISO AUTO] oraz
zakres od [ISO 100] do [ISO 400].
• Podczas fotografowania w jaśniejszym otoczeniu odtwarzanie odcieni zostaje automatycznie
wzmocnione przez aparat, co zapobiega powstawaniu zbyt jasnych zdjęć (z wyjątkiem sytuacji, gdy
opcja [ISO] jest ustawiona na wartość [ISO 100].).
47
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
EV: Regulacja intensywności światła
Umożliwia ręczną regulację ekspozycji.
W stronę –
W stronę +
–2.0EV
W stronę –: Przyciemnia zdjęcie.
0EV
Ekspozycja jest automatycznie określana przez aparat.
+2.0EV
W stronę +: Rozjaśnia zdjęcie.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekspozycji, zobacz strona 10.
• Wartość kompensacji może być ustawiana w przyrostach o 1/3 EV.
• Jeśli fotografowany obiekt znajduje się w miejscu bardzo jasnym lub bardzo ciemnym, lub jeśli
używana jest lampa błyskowa, regulacja ekspozycji może nie być skuteczna.
Tryb pomiaru: Wybór trybu pomiaru światła
Wybiera tryb pomiaru światła i określa część obiektu, dla której dokonany zostanie
pomiar wyznaczający ekspozycję.
(Wielopunkt)
Dzieli zdjęcie na wiele obszarów i dokonuje pomiarów
każdego z nich. Aparat określa wyważone parametry
ekspozycji (pomiar wielopunktowy).
(Centralny)
Mierzy centralną część zdjęcia i wyznacza ekspozycję w
oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar
centralnie ważony).
(Punktowy)
(tylko dla zdjęć)
Pomiar zostaje wykonany tylko dla części obiektu
(pomiar punktowy).
• Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu
lub istnieje silny kontrast pomiędzy tłem a obiektem.
Celownik pomiaru
punktowego
Zostaje ustawiony na obiekcie
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekspozycji, zobacz strona 10.
• W przypadku korzystania z pomiaru punktowego lub centralnie ważonego zalecane jest
ustawienie funkcji [Fokus] na [Centr AF], aby ustawić ostrość na mierzonej pozycji (strona 49).
48
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
Fokus: Zmiana sposobu ustawiania ostrości
Sposób ustawiania ostrości można zmieniać. Tego menu należy użyć, jeśli w trybie
autofokusa trudno jest osiągnąć prawidłowe ustawienie ostrości.
(Multi AF)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we
wszystkich zakresach ramki pola AF.
• Tryb ten jest przydatny, gdy obiekt nie znajduje się w
środku ramki.
Wskaźnik ramki pola AF
(Centr AF)
(tylko dla zdjęć)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku
ramki pola.
• Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala
skomponować zdjęcie w dowolny sposób.
Ramka pola AF
Używanie funkcji fotografowania
Ramka pola AF
(tylko dla zdjęć)
Wskaźnik ramki pola AF
(Punktowy AF)
(tylko dla zdjęć)
Automatycznie ustawia ostrość na bardzo małym
obiekcie lub na małej przestrzeni.
• Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala
skomponować zdjęcie w dowolny sposób. Należy pewnie
trzymać aparat, tak aby wyrównanie fotografowanego
obiektu i ramki pola AF było prawidłowe.
Ramka pola AF
Wskaźnik ramki pola AF
49
Menu fotografowania
0.5 m
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
Ustawia ostrość na obiekcie, używając wcześniej
ustawionej odległości od obiektu. (Wstępne ustawienie
ostrości)
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(nieograniczona
odległość)
• Opcji „wstępnego ustawiania ostrości” można używać, jeśli
trudne jest automatyczne ustawienie ostrego obrazu, na
przykład podczas fotografowania obiektu przez siatkę lub
okno.
• AF oznacza autofokus.
• Dla „wstępnego ustawiania ostrości” możliwy jest błąd ustawienia odległości. Ustawienie zoomu
w położeniu po stronie T lub skierowanie obiektywu do góry albo w dół zwiększy błąd.
• Po włączeniu zoomu cyfrowego lub wspomagania AF ramka pola AF zostaje wyłączona i
wyświetlana jest ramka zaznaczona linią przerywaną. W takim przypadku aparat ustawia ostrość
na obiekty znajdujące się na środku ekranu.
z Jeśli obraz jest nieostry
Podczas fotografowania, gdy obiekt znajduje się przy krawędzi ramki (lub ekranu) albo podczas
korzystania z funkcji [Centr AF] lub [Punktowy AF], obiekt znajdujący się przy krawędzi może być
nieostry.
P
96
W takich przypadkach należy wykonać czynności opisane poniżej:
1 Zmień ujęcie tak, aby obiekt znajdował się w środku ramki pola AF i naciśnij do połowy
spust migawki, aby ustawić ostrość na obiekcie (blokada AF).
Ramka pola AF
Wskaźnik blokady AE/AF
Do momentu naciśnięcia spustu migawki do końca można powtarzać procedurę dowolną
liczbę razy.
2 Gdy wskaźnik blokady AE/AF przestanie migać i pozostanie włączony, powróć do
całkowicie ustawionego ujęcia i naciśnij do końca spust migawki.
50
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
Balans bieli: Regulowanie odcieni kolorów
Reguluje barwę światła zależnie od panujących warunków oświetlenia. Funkcji tej
należy użyć, kiedy kolor wydaje się nienaturalny.
(Auto)
Automatycznie reguluje balans bieli.
Korekcja dla warunków na zewnątrz przy bezchmurnym
niebie, przed zachodem słońca, w nocy, w obecności
neonów lub fajerwerków.
(Pochmurnie)
Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu.
(Światło świetlówki 1)/
(Światło świetlówki 2)/
(Światło świetlówki 3)
[Światło świetlówki 1]: Korekcja dla białego światła
świetlówki.
[Światło świetlówki 2]: Korekcja dla naturalnego białego
światła świetlówki.
[Światło świetlówki 3]: Korekcja dla białego światła
świetlówki w dzień.
n (Żarowe)
Używanie funkcji fotografowania
(Światło dzien.)
Korekcja dla miejsc oświetlonych lampami żarowymi
lub mocno oświetlonych, np. studiów fotograficznych.
51
Menu fotografowania
(Lampa błysk)
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
Korekcja dla lampy błyskowej.
• Ta opcja jest niedostępna podczas filmowania.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat balansu bieli, zobacz strona 11.
• Jeżeli światło świetlówki miga, korekcja balansu bieli może nie działać prawidłowo, nawet po
wybraniu opcji [Światło świetlówki 1], [Światło świetlówki 2], [Światło świetlówki 3].
• Z wyjątkiem trybu [Lampa błysk] podczas błysku lampy błyskowej opcja [Balans bieli] jest
ustawiona na wartość [Auto].
Moc błysku: Regulowanie mocy błysku lampy
Reguluje moc błysku lampy.
+2.0EV
W stronę +: Zwiększa moc błysku.
0EV
Moc błysku lampy automatycznie wybierana przez
aparat.
-2.0EV
W stronę –: Zmniejsza moc błysku.
• Wartość mocy błysku może być ustawiana w przyrostach o 1/3 EV.
• Wartość nie jest wyświetlana na ekranie. Wyświetlany jest natomiast symbol
lub
.
• Aby zmienić tryb lampy błyskowej, zobacz strona 28.
• Jeśli obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, ustawienie może nie przynieść żadnego skutku.
Reduk czerw oczu: Redukcja efektu czerwonych oczu
Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyskowa
aparatu błyska dwa lub więcej razy, aby
zredukować związany z jej użyciem efekt
czerwonych oczu.
52
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
(Auto)
Redukuje efekt czerwonych oczu, jeżeli to konieczne,
tylko przy użyciu funkcji wykrywania twarzy.
(Włącz)
Lampa zawsze błyska, aby zredukować efekt czerwonych
oczu.
(Wyłącz)
Nie używa opcji Redukcja efektu czerwonych oczu.
Kontrast: Ustawianie kontrastu
Ustawia kontrast zdjęcia.
(–)
W stronę –: Zmniejsza kontrast.
(Normalny)
(+)
W stronę +: Zwiększa kontrast.
(DRO)
Automatycznie ustawia kontrast zdjęcia.
Używanie funkcji fotografowania
• Aby uniknąć rozmazania zdjęć, należy pewnie trzymać aparat do czasu otwarcia migawki.
Zazwyczaj następuje to po upływie sekundy od naciśnięcia spustu. W tym czasie fotografowany
obiekt nie powinien się poruszyć.
• Funkcja redukcji czerwonych oczu może nie przynieść oczekiwanych skutków. Zależy to od cech
indywidualnych oraz warunków, takich jak odległość do obiektu lub tego, czy obiekt dostrzega
błysk lampy. W takim przypadku efekt czerwonych oczu można skorygować po zakończeniu
fotografowania za pomocą funkcji [Retusz] w menu podglądu (strona 60).
• Jeżeli funkcja wykrywania twarzy nie jest używana, redukcja efektu czerwonych oczu nie będzie
działać, nawet po wybraniu [Auto].
• Jeśli w czasie korzystania z lampy błyskowej wartość [Tryb
pomiaru] jest ustawiona na [Centralny] lub [Punktowy],
automatyczna regulacja kontrastu nie będzie możliwa.
Wyrazistość: Ustawianie wyrazistości
Ustawia wyrazistość zdjęcia.
(–)
W stronę –: Wygładza zdjęcie.
(Normalny)
(+)
W stronę +: Sprawia, że zdjęcie jest bardziej wyraziste.
53
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
SteadyShot: Wybór trybu stabilizatora obrazu
Wybiera tryb stabilizatora obrazu.
(Nagryw)
Włącza funkcję stabilizatora obrazu, gdy spust migawki
zostanie naciśnięty do połowy.
(Dalej)
Zawsze włącza funkcję stabilizatora obrazu. Obraz
można ustabilizować, nawet przybliżając oddalony
obiekt.
• Zużycie akumulatora jest szybsze niż w trybie [Nagryw].
(Wyłącz)
Stabilizator obrazu nie jest używany.
• W trybie automatycznej regulacji opcja [SteadyShot] zostanie ustawiona na wartość [Nagryw].
• W przypadku filmów można wybrać tylko opcje [Dalej] lub [Wyłącz].
Ustawieniem domyślnym jest [Dalej].
• Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo w następujących sytuacjach:
– Gdy drgania aparatu są zbyt duże.
– Gdy czas otwarcia migawki jest długi, na przykład podczas fotografowania scen nocnych.
SETUP: Wybór ustawień fotografowania
Wybiera ustawienia funkcji fotografowania. W tym menu dostępne są te same opcje, co
w obszarze [
Nastawienie nagryw.] na ekranie HOME. Zobacz strona 40.
54
Używanie funkcji oglądania
Odtwarzanie obrazów z ekranu
HOME
Można wybrać sposób wyświetlania obrazów.
Przycisk HOME
1 Naciśnij przycisk HOME.
2 Wybierz
(Oglądanie obrazów) za pomocą części b/B przycisku sterowania.
3 Wybierz żądaną metodę podglądu za pomocą przycisków v/V.
(Pojedynczy obraz): Wyświetlanie pojedynczego obrazu
(Wyświetl. Indeksu): Odtwarzanie listy obrazów
Odtwarza listę zdjęć z wybranego katalogu. Działa w ten sam sposób, co funkcja
(Indeks) (strona 36).
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
1 Wybierz [
Slajdy] na ekranie HOME.
Używanie funkcji oglądania
Wyświetla ostatnio zrobione zdjęcie. Działa w ten sam sposób, co funkcja
(Odtwarzanie) (strona 35).
2 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [Start] i naciśnij przycisk z, aby rozpocząć
odtwarzanie.
Aby wstrzymać prezentację
Naciśnij przycisk z.
Aby wznowić, wybierz [Dalej] za pomocą przycisków v/V, a następnie naciśnij przycisk
z.
• Prezentacja zdjęć zostanie wznowiona od miejsca, w którym została wstrzymana, ale muzyka jest
odtwarzana ponownie od początku.
55
Odtwarzanie obrazów z ekranu HOME
Aby wyświetlić poprzedni/następny obraz
Naciśnij przycisk b/B, gdy prezentacja będzie w trybie pauzy.
Aby wyregulować głośność muzyki
Naciśnij przycisk V, aby wyświetlić ekran kontroli głośności, a następnie ustaw
głośność, naciskając przycisk b/B.
Aby zakończyć prezentację
Wybierz opcję [Wyjdź] za pomocą przycisków v/V, gdy prezentacja będzie w trybie
pauzy, a następnie naciśnij przycisk z.
Aby zmienić konfigurację
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Zdjęcie
Opcja dostępna tylko w przypadku użycia karty „Memory Stick Duo” (brak w zestawie)
Katalog
Odtwarza wszystkie obrazy z wybranego folderu.
Wszystkie
Odtwarza wszystkie obrazy z karty „Memory Stick
Duo”.
Efekty
Prosty
Prosta prezentacja zdjęć dostosowana do szerokiego
zakresu scen
Nostalgia
Nastrojowa prezentacja zdjęć odtwarzająca atmosferę
sceny filmowej
Stylowy
Stylowa prezentacja zdjęć przebiegająca w średnim
tempie
Aktywny
Prezentacja zdjęć w szybkim tempie dostosowana do
aktywnych scen
Normalny
Podstawowa prezentacja zdjęć w określonych odstępach
czasu
• W przypadku wybrania ustawienia [Prosty], [Nostalgia], [Stylowy] lub [Aktywny] wyświetlane są
tylko zdjęcia.
• Po wybraniu ustawienia [Normalny] opcja [Muzyka] jest ustawiona na wartość [Wyłącz]. Można
jednak usłyszeć dźwięki filmów.
56
Odtwarzanie obrazów z ekranu HOME
Muzyka
Odtwarzana muzyka jest określana domyślnie, odpowiednio do wybranego efektu. Można
dobrać muzykę do efektu.
Music 1
Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie
[Prosty]
Music 2
Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie
[Nostalgia]
Music 3
Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie
[Stylowy]
Music 4
Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie
[Aktywny]
Wyłącz
Ustawienie dla prezentacji zdjęć w trybie [Normalny].
Muzyka niedostępna
3 sek
5 sek
Ustawienie odstępu wyświetlania dla prezentacji zdjęć w
trybie [Normalny].
10 sek
30 sek
1 min
Auto
Odstęp jest ustawiony tak, aby odpowiadać wybranej
opcji [Efekty].
Wartość ustawienia jest ustalona na [Auto], gdy dla opcji
[Efekty] nie zostanie wybrane ustawienie [Normalny].
Używanie funkcji oglądania
Interwał
Powtórz
Włącz
Odtwarza zdjęcia w pętli.
Wyłącz
Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja się kończy.
z Aby dodać/zmienić pliki muzyczne
Do aparatu można przenosić pliki muzyczne z płyt CD lub pliki MP3 w celu ich odtwarzania w
trakcie prezentacji zdjęć. Muzykę można przenosić, korzystając z opcji [
Narzędzie muzyczne]
znajdującej się w menu
(Drukowanie, Inne) na ekranie HOME oraz oprogramowania „Music
Transfer” (w zestawie) zainstalowanego na komputerze. Szczegółowe informacje, zobacz strony 94,
96.
• W aparacie można zapisać maksymalnie cztery utwory muzyczne (cztery zaprogramowane utwory
(Music 1-4) można zastąpić przeniesionymi utworami).
• Maksymalna długość każdego pliku muzycznego do odtwarzania w aparacie wynosi około
3 minut.
• Jeśli nie można odtworzyć pliku muzycznego z powodu uszkodzenia lub innej wady pliku, należy
wykonać procedurę [Formatuj muzykę] (strona 94) i przenieść ponownie muzykę.
57
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
Sekcja zawiera opis opcji menu dostępnych po naciśnięciu przycisku MENU w trybie
odtwarzania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z menu,
zobacz strona 41.
(Kasuj): Usuwanie obrazów
Wybieranie i usuwanie obrazów na ekranie pojedynczego obrazu lub ekranie indeksu,
zobacz strona 37.
(Ten obraz)
Usuwa zaznaczony obraz.
(Wiele obrazów)
Wybiera i usuwa wiele obrazów.
(Wszyst. w tym
katalogu)
Usuwa wszystkie obrazy z danego folderu.
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
Funkcja tej opcji jest taka sama, jak w przypadku opcji [
Zobacz strona 55.
Slajdy] na ekranie HOME.
(Retusz): Retuszowanie zdjęć
Dodaje efekty lub koryguje zapisane zdjęcie i zapisuje jako nowy plik. Oryginalne
zdjęcie zostaje zachowane.
Retuszowanie zdjęć
1 Wybierz obrazy, które mają być retuszowane w trybie pojedynczego obrazu lub trybie
indeksu.
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Wybierz opcję [Retusz] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a następnie za
pomocą przycisków b/B wybierz tryb i naciśnij przycisk z.
4 Zdjęcia można retuszować, wykonując podane poniżej instrukcje odpowiednie dla
każdego z trybów.
• Zdjęć nie można retuszować, jeśli aparat jest podłączony do telewizora o rozdzielczości High
Definition.
58
Menu podglądu
(Miękkie
ogniskowanie)
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
Rozmazuje zarys wybranego fragmentu w celu podkreślenia
obiektu.
(Częściowy kolor)
Monochromatyczne otoczenie wybranego punktu.
1 Wybierz centralny punkt wybranego zdjęcia do
retuszowania za pomocą przycisków v/V/b/B i naciśnij
przycisk MENU.
2 Ustaw retuszowany obszar za pomocą przycisku W/T.
3 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij
przycisk z.
(Efekt rybiego oka)
Używanie funkcji oglądania
1 Wybierz centralny punkt wybranego zdjęcia do
retuszowania za pomocą przycisków v/V/b/B i naciśnij
przycisk MENU.
2 Wybierz opcję [Poziom] przyciskiem v, a następnie
naciśnij przycisk z.
Za pomocą przycisków v/V wybierz poziom
retuszowania i ponownie naciśnij przycisk z.
3 Ustaw retuszowany obszar za pomocą przycisku W/T.
4 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
Zastosowanie efektu rybiego oka wokół wybranego punktu.
1 Wybierz centralny punkt wybranego zdjęcia do
retuszowania za pomocą przycisków v/V/b/B i naciśnij
przycisk MENU.
2 Wybierz opcję [Poziom] przyciskiem v, a następnie
naciśnij przycisk z.
Za pomocą przycisków v/V wybierz poziom
retuszowania i ponownie naciśnij przycisk z.
3 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
59
Menu podglądu
(Filtr do efektu
rozbłysku)
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
Dodanie efektu rozbłysku w jasnych punktach obrazu.
1 Wybierz opcję [Poziom] przyciskiem v, a następnie
naciśnij przycisk z.
Za pomocą przycisków v/V wybierz poziom
retuszowania i ponownie naciśnij przycisk z.
2 Ustaw długość retuszowanego obrazu za pomocą
przycisku W/T.
3 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
(Przycin)
Nagrywanie obrazu w trybie zoomu przy odtwarzaniu.
1 Naciśnij przycisk W/T, aby wybrać zakres przycinania.
2 Wybierz punkt za pomocą przycisków v/V/b/B i naciśnij
przycisk MENU.
3 Wybierz opcję [Rozm. Obrazu] przyciskiem v, a
następnie naciśnij przycisk z.
Za pomocą przycisków v/V wybierz rozmiar
zapisywanego obrazu i ponownie naciśnij przycisk z.
4 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
• Rozmiar przycinanego obrazu może się różnić w zależności od
obrazu.
• Jakość przyciętych obrazów może ulec pogorszeniu.
(Korekcja
czerwonych oczu)
Usuwa efekt czerwonych oczu spowodowany przez lampę
błyskową.
Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
• Zależnie od obrazu, korekcja efektu czerwonych oczu może nie
być możliwa.
60
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
(Chroń): Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
Chroni obrazy przed przypadkowym skasowaniem. Na chronionym obrazie pojawia się
wskaźnik
.
(Ten obraz)
Chroni/odblokowuje wybrany obraz.
(Wiele obrazów)
Wybiera i chroni/odblokowuje wiele obrazów.
Ochrona obrazu
1 Wybierz obrazy, które mają być chronione w trybie pojedynczego obrazu lub trybie
indeksu.
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Wybierz opcję [Chroń] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a następnie wybierz
opcję [Ten obraz] za pomocą przycisków b/B i naciśnij przycisk z.
1 W trybie pojedynczego obrazu lub trybie indeksu naciśnij przycisk MENU.
2 Wybierz opcję [Chroń] za pomocą przycisków v/V, następnie wybierz opcję [Wiele
obrazów] za pomocą przycisków b/B i naciśnij przycisk z.
Używanie funkcji oglądania
Wybór i ochrona obrazów
W trybie pojedynczego obrazu:
3 Wybierz obraz, który ma być chroniony, za pomocą przycisków b/B i naciśnij przycisk z.
Wybrany obraz zostanie oznaczony znakiem .
4 Naciśnij przycisk b/B, aby wyświetlić pozostałe obrazy, które mają być chronione, a
następnie naciśnij przycisk z.
5 Naciśnij przycisk MENU.
6 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
W trybie indeksu:
3 Za pomocą przycisku v/V/b/B wybierz obraz, który ma być chroniony, a następnie
naciśnij przycisk z.
Wybrany obraz zostanie oznaczony znakiem
.
4 Aby wybrać inne obrazy, powtórz krok 3.
5 Aby wybrać wszystkie obrazy w folderze, wybierz pasek wyboru folderu za pomocą
przycisku b, a następnie naciśnij przycisk z.
Wybrany katalog zostanie oznaczony znakiem
.
6 Naciśnij przycisk MENU.
61
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
7 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Anulowanie ochrony
Wybierz obraz, którego ochronę chcesz anulować i odblokuj go, wykonując tę samą
procedurę, co w przypadku włączania ochrony.
Wskaźnik
(Chroń) zniknie.
• Należy pamiętać, że formatowanie usuwa wszystkie dane zapisane na nośnikach,
nawet jeśli obrazy są chronione - obrazów tych nie będzie można odzyskać.
• Proces zabezpieczania obrazu może potrwać dłuższą chwilę.
: Dodawanie oznaczenia obrazu do wydrukowania
Dodaje oznaczenie obrazu do wydrukowania (
Zobacz strona 102.
) do wybranego obrazu.
(Ten obraz)
Dodaje oznaczenie DPOF do wybieranego obrazu. Usuwa
znak DPOF, jeśli wybrany obraz ma oznaczenie DPOF.
(Wiele obrazów)
Wybiera obrazy i dodaje do nich oznaczenia DPOF. Kasuje
oznaczenia DPOF już dodane.
(Druk): Drukowanie obrazów przy użyciu drukarki
Drukowanie zdjęć za pomocą aparatu.
Zobacz strona 99.
(Obróć): Obracanie zdjęć
Obraca zdjęcie.
1 Wyświetl obraz, który ma być obrócony.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
3 Wybierz opcję [Obróć] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a następnie naciśnij
przycisk z.
4 Wybierz [
], a następnie obróć obraz, używając przycisku b/B.
5 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk z.
• Nie jest możliwe obracanie chronionych zdjęć ani filmów.
• Obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami może nie być możliwe.
• W zależności od oprogramowania, podczas wyświetlania zdjęć na komputerze obrót może nie
zostać zachowany.
62
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 41
(Wybierz katalog): Wybieranie folderu do przeglądania obrazów
Wybiera katalog zawierający obraz do odtworzenia przy użyciu aparatu z kartą
„Memory Stick Duo”.
1 Wybierz żądany folder za pomocą części b/B przycisku sterowania.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Anulowanie wyboru katalogu
Wybierz opcję [Wyjdź] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
Używanie funkcji oglądania
z W katalogach
Aparat zapisuje obrazy we wskazanym folderze karty „Memory Stick Duo”. Folder można zmienić
lub utworzyć nowy.
• Aby utworzyć nowy folder t [Utwórz katalog REC] (strona 66)
• Aby zmienić folder zapisywania obrazów t [Zmień katalog REC] (strona 67)
• Gdy na karcie „Memory Stick Duo” utworzonych jest wiele folderów, podczas wyświetlania
pierwszego lub ostatniego obrazu w folderze pojawiają się następujące wskaźniki.
: Przechodzi do poprzedniego folderu
: Przechodzi do następnego folderu
: Przechodzi do poprzedniego lub następnego folderu
63
Dostosowywanie ustawień
Przystosowanie funkcji Zarządzanie
zasobami pamięci i Ustawienia
Za pomocą funkcji
(Zarządzanie pamięcią) lub
można zmienić ustawienia domyślne.
(Nastaw.) na ekranie HOME
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk HOME
Przycisk sterowania
1 Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić ekran HOME.
2 Wybierz funkcję
(Zarządzanie pamięcią) lub
części b/B przycisku sterowania.
(Nastaw.) za pomocą
3 Wybierz opcję za pomocą części v/V, a następnie naciśnij z.
4 Wybierz żądaną opcję za pomocą przycisków v/V.
• Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania
(Nastaw.).
5 Naciśnij przycisk B i wybierz żądane ustawienie za pomocą przycisków v/V,
a następnie naciśnij przycisk z.
64
Przystosowanie funkcji Zarządzanie zasobami pamięci i Ustawienia
6 Za pomocą przycisków v/V wybierz ustawienie i naciśnij przycisk z.
Aby anulować zmianę ustawień
Wybierz opcję [Anuluj], jeśli zostanie wyświetlona na ekranie, a następnie naciśnij
przycisk z.
Jeśli nie, naciśnij przycisk b.
• To ustawienie jest zachowywane także po wyłączeniu zasilania.
• Tryb fotografowania lub przeglądania włączany jest po ponownym naciśnięciu przycisku HOME.
Dostosowywanie ustawień
65
Zarządzanie
pamięcią
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 64
Narzędzie pamięci — Narzędzie Memory
Stick
Opcja ta pojawia się tylko wtedy, gdy w aparacie jest włożona karta „Memory Stick
Duo”.
Format
Formatuje kartę „Memory Stick Duo”. Dostępne w sprzedaży karty „Memory Stick
Duo” są już sformatowane i można ich natychmiast używać.
• Formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”, w tym także
zdjęcia chronione.
1 Wybierz opcję [Format] za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania, a następnie
naciśnij przycisk z.
Pojawi się komunikat „Dane Memory Stick będą skasowane”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Rozpoczyna się formatowanie.
Aby anulować formatowanie
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
Utwórz katalog REC
Tworzy folder do zapisu obrazów na karcie „Memory Stick Duo”.
1 Wybierz opcję [Utwórz katalog REC] za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania, a
następnie naciśnij przycisk z.
Pojawi się ekran tworzenia folderu.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Zostaje utworzony nowy folder o numerze o jeden wyższym niż najwyższy i folder ten
staje się bieżącym folderem zapisu.
Anulowanie tworzenia folderu
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
• Jeśli nowy folder nie zostanie utworzony, zdjęcia będą zapisywane w folderze „101MSDCF”.
• Można utworzyć foldery aż do „999MSDCF”.
66
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 64
• Nie można skasować folderu za pomocą aparatu. Do skasowania folderu należy użyć komputera
lub innego urządzenia.
• Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym katalogu do czasu utworzenia nowego lub
wybrania innego katalogu.
• W jednym folderze można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność folderu zostanie
przekroczona, automatycznie jest tworzony nowy folder.
• Szczegółowe informacje, zobacz „Miejsca zapisywania plików obrazów i nazwy plików”
(strona 89).
Zmień katalog REC
Zmienia folder aktualnie używany do zapisu obrazów.
1 Wybierz opcję [Zmień katalog REC] za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania, a
następnie naciśnij przycisk z.
Pojawi się ekran wyboru folderu.
Anulowanie zmiany folderu zapisu
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
• Folderu „100MSDCF” nie można wybrać jako folderu zapisu.
• Zapisanych obrazów nie można przenieść do innego katalogu.
Dostosowywanie ustawień
2 Wybierz żądany folder za pomocą przycisków b/B, potwierdź, wybierając [OK] za
pomocą przycisku v, a następnie naciśnij przycisk z.
67
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 64
Kopiuj
Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę „Memory Stick Duo”.
1 Włóż kartę „Memory Stick Duo” z wystarczającą ilością wolnego miejsca.
2 Wybierz opcję [Kopiuj] za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania, a następnie
naciśnij przycisk z.
Pojawi się komunikat „Dane pamięci wewn będą skopiowane”.
3 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Rozpocznie się kopiowanie.
Anulowanie kopiowania
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 3 i naciśnij przycisk z.
• Użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Próba skopiowania plików obrazów przy użyciu
prawie wyczerpanego akumulatora może spowodować jego całkowite wyczerpanie, co pociągnie
za sobą przerwanie kopiowania lub uszkodzenie danych.
• Nie można wybrać obrazów do skopiowania.
• Oryginalne obrazy są zachowywane w pamięci wewnętrznej nawet po ich skopiowaniu. Aby
usunąć zawartość pamięci wewnętrznej, należy wyjąć kartę „Memory Stick Duo” po skopiowaniu
danych, a następnie sformatować pamięć wewnętrzną (polecenie [Format] w menu [Narzędzie
pamięci wew]) (strona 69).
• Na karcie „Memory Stick Duo” tworzony jest nowy katalog i wszystkie dane zostaną do niego
skopiowane. Nie można wybrać konkretnego katalogu i skopiować do niego zdjęć.
• Oznaczenia
(polecenie wydruku) na zdjęciach nie zostaną skopiowane.
68
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 64
Narzędzie pamięci — Narzędzie pamięci wew
Opcja ta nie pojawia się, gdy w aparacie jest włożona karta „Memory Stick Duo”.
Format
Formatuje pamięć wewnętrzną.
• Należy pamiętać, że formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane w pamięci wewnętrznej,
w tym także zdjęcia chronione.
1 Wybierz opcję [Format] za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania, a następnie
naciśnij przycisk z.
Pojawi się komunikat „Dane pamięci wewn. Będą skasowane”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Rozpoczyna się formatowanie.
Aby anulować formatowanie
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
Dostosowywanie ustawień
69
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 64
Główne nastawienia — Główne nastawienia 1
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Brzęczyk
Wybiera sygnał dźwiękowy słyszalny w czasie pracy aparatu.
Migawka
Po naciśnięciu spustu migawki rozlega się dźwięk
migawki.
Włącz
Po naciśnięciu przycisku sterowania/spustu migawki
rozlega się sygnał dźwiękowy/dźwięk migawki.
Wyłącz
Wyłączony sygnał dźwiękowy lub dźwięk migawki.
Info funkcji
Podczas korzystania z aparatu włącza się przewodnik po funkcjach.
Włącz
Przewodnik po funkcjach jest wyświetlany.
Wyłącz
Przewodnik po funkcjach nie jest wyświetlany.
Inicjalizuj
Przywraca fabryczną konfigurację ustawień. Nawet po wykonaniu tego polecenia
obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej zostaną zachowane.
1 Wybierz opcję [Inicjalizuj] za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania, a następnie
naciśnij przycisk z.
Pojawi się komunikat „Inicjal wszystkie nastaw”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Przywracane są domyślne ustawienia.
Anulowanie inicjalizacji
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
• Podczas inicjalizacji zasilanie aparatu powinno być wyłączone.
70
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 64
Główne nastawienia — Główne nastawienia 2
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Połączenie USB
Wybiera tryb USB używany przy podłączeniu aparatu do komputera lub drukarki
zgodnej ze standardem PictBridge za pomocą uniwersalnego kabla połączeniowego.
Podłącza aparat do drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge (strona 99). Po połączeniu aparatu z
komputerem automatycznie uruchamiany jest kreator
kopiowania, a obrazy znajdujące się w folderze zapisu w
aparacie zostają skopiowane do komputera. (dla
systemów operacyjnych Windows XP/Vista, Mac OS X)
Mass Storage
Ustanawia połączenie pamięci masowej między
aparatem a komputerem lub innym urządzeniem USB
(strona 87).
Auto
Aparat automatycznie rozpoznaje i konfiguruje
połączenie z komputerem lub drukarką zgodną ze
standardem PictBridge (strony 87 i 99).
• Jeśli nie można podłączyć aparatu do drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge przy użyciu opcji [Auto], wybierz
opcję [PictBridge].
• Jeśli nie można podłączyć aparatu do komputera lub
urządzenia USB za pomocą opcji [Auto], wybierz opcję
[Mass Storage].
COMPONENT
Dostosowywanie ustawień
PictBridge
Wybiera typ wyjściowego sygnału wideo spośród opcji SD i HD(1080i), w zależności od
podłączonego odbiornika TV zobacz strona 79.
HD(1080i)
Wybierz tę opcję w celu podłączenia aparatu do
telewizora High Definition zgodnego ze standardem
1080i.
SD
Wybierz tę opcję w celu podłączenia aparatu do
odbiornika TV, który nie jest zgodny ze standardem
HD(1080i).
71
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 64
Wyjście wideo
Ustawia wyjście sygnału wideo na sygnał telewizyjnego kodowania kolorów
podłączonego sprzętu wideo. Systemy kodowania kolorów telewizora różnią się w
zależności od kraju i regionu.
Aby oglądać obrazy na ekranie telewizora, sprawdź system kodowania kolorów dla
danego kraju lub regionu (strona 81).
72
NTSC
Ustawia wyjście sygnału wideo na tryb NTSC (np. USA,
Japonia).
PAL
Ustawia wyjście sygnału wideo na tryb PAL (np.
Europa).
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 64
Nastawienie nagryw. — Nastawienia
nagrywania 1
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Wspomaganie AF
Wspomaganie AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić ogniskowanie.
Wspomaganie AF emituje czerwone światło od momentu naciśnięcia spustu migawki
do połowy aż do momentu ustawienia ostrości. W tym czasie widoczny jest wskaźnik
.
Auto
Używa wspomagania AF.
Wyłącz
Nie używa wspomagania AF.
Dostosowywanie ustawień
• Jeśli światło wspomagania AF nie dociera do fotografowanego obiektu lub jest on mało
kontrastowy, ostrość nie jest ustawiona. (Zaleca się utrzymanie odległości nie większej niż ok.
3,0 m (zoom: obiektyw szerokokątny, W)/2,9 m (zoom: teleobiektyw, T)).
• Ostrość jest ustawiana, gdy światło wspomagania AF dociera do obiektu, nawet jeśli nie jest to
środek obiektu.
• Nie można używać wspomagania AF, jeśli:
– Wybrana jest opcja wstępnego ustawiania ostrości (strona 49).
– W trybie selekcji sceny wybrany jest tryb
(Zaawansowane fot. sport.),
(Pejzaż),
(Zmierzch) lub
(Fajerwerki).
– Opcja [Wykrywanie twarzy] jest ustawiona na wartość [Włącz].
– Opcja [Teleobiektyw] jest ustawiona na wartość [Tele], [Szerok] lub [Zbliżenie].
• Przy korzystaniu ze światła wspomagania AF normalna ramka pola AF jest nieaktywna i
wyświetlana jest nowa ramka pola AF zaznaczona linią przerywaną. Autofokus priorytetowo
traktuje obiekty znajdujące się blisko środka ramki.
• Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Emitowane światło nie stanowi żadnego
zagrożenia dla zdrowia, jednak nie należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.
73
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 64
Linia siatki
Dzięki odniesieniu do linii siatki można łatwo ustawić obiekt w położeniu poziomym
lub pionowym.
Włącz
Wyświetla linie siatki.
Wyłącz
Nie wyświetla linii siatki.
• Linie siatki nie są zapisywane.
Tryb AF
Wybiera tryb pracy autofokusa.
Pojedynczy
Automatycznie reguluje ostrość, gdy spust migawki
zostanie naciśnięty do połowy i przytrzymany. Ten tryb
jest przydatny do fotografowania obiektów
nieruchomych.
Monitor
Automatycznie reguluje ostrość, zanim spust migawki
zostanie naciśnięty do połowy i przytrzymany. Ten tryb
skraca czas potrzebny do ustawienia ostrości.
• Zużycie akumulatora jest szybsze niż w trybie
[Pojedynczy].
• Nie można używać wspomagania AF, jeśli:
– Opcja [Wykrywanie twarzy] jest ustawiona na wartość [Włącz].
– W trybie selekcji sceny wybrany jest tryb
(Zaawansowane fot. sport.).
Zoom cyfrowy
Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz, używając zoomu optycznego
(maksymalnie do 10×). Gdy zoom jest większy niż 10×, używany jest inteligentny zoom
lub precyzyjny zoom cyfrowy.
Inteligentny
(Inteligentny zoom)
(
)
Powiększa obraz cyfrowo w zakresie, w jakim nie będzie
on zniekształcony, w zależności od rozmiaru obrazu.
Funkcja nie jest dostępna, jeśli rozmiar obrazu ustawiony
jest na [8M] lub [3:2].
• Maksymalna skala zbliżenia dla inteligentnego zoomu jest
pokazana w tabeli poniżej.
74
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 64
Precyzyjny
(Precyzyjny zoom
cyfrowy)
(
)
Powiększa obrazy wszystkich rozmiarów maksymalnie
do 20×, ale jakość obrazu ulega pogorszeniu.
Wyłącz
Nie używa zoomu cyfrowego.
Rozmiar obrazu i maksymalny zoom przy użyciu trybu Smart zoom
Rozmiar
Maksymalny zoom
5M
Około 12×
3M
Około 15×
VGA
Około 51×
16:9
Około 17×
• Nie można używać zoomu cyfrowego, jeśli:
– Opcja [Wykrywanie twarzy] jest ustawiona na wartość [Włącz].
– W trybie selekcji sceny wybrany jest tryb
(Zaawansowane fot. sport.).
Umożliwia uzyskanie właściwej ostrości po zamocowaniu teleobiektywu (brak w
zestawie). Załóż przejściówkę (w zestawie), a następnie załóż teleobiektyw.
Zbliżenie (
Tele (
Szerok (
Wyłącz
)
)
Umożliwia założenie teleobiektywu do zbliżeń.
Umożliwia założenie teleobiektywu.
)
Umożliwia założenie teleobiektywu do zdjęć
szerokokątnych.
Dostosowywanie ustawień
Teleobiektyw
Nie można założyć teleobiektywu.
• W przypadku użycia lampy błyskowej światło lampy może zostać zasłonięte, co spowoduje
powstanie cieni.
• Zasięg działania zoomu jest ograniczony.
• Zasięg działania funkcji ustawiania ostrości jest ograniczony.
• Informacje zawiera również dołączona do teleobiektywu instrukcja obsługi.
75
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 64
Nastawienie nagryw. — Nastawienia
nagrywania 2
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Auto podgląd
Wyświetla zarejestrowany obraz przez około dwie sekundy natychmiast po wykonaniu
zdjęcia.
Włącz
Funkcja Auto podgląd jest włączona.
Wyłącz
Automatyczny podgląd nie jest używany.
• Gdy spust migawki zostanie w tym czasie naciśnięty do połowy, zniknie wyświetlany
zarejestrowany obraz i można natychmiast zrobić następne zdjęcie.
76
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 64
Nastawienie zegara
Nastawienie zegara
Ustawia datę i godzinę.
1 Wybierz opcję [
Nastawienie zegara] z menu
(Nastaw.) na ekranie HOME.
2 Za pomocą przycisków części v/V przycisku sterowania wybierz format wyświetlania
daty i naciśnij przycisk z.
3 Za pomocą przycisków b/B wybierz poszczególne opcje, za pomocą przycisków v/V
ustaw wartość liczbową, a następnie naciśnij przycisk z.
4 Wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 4 i naciśnij przycisk z.
Dostosowywanie ustawień
Aby anulować ustawienie zegara
77
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 64
Language Setting
Language Setting
Wybiera język używany do wyświetlenia opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
78
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
Oglądanie zdjęć na ekranie
odbiornika TV
Obrazy można oglądać na ekranie odbiornika TV. W tym celu aparat należy podłączyć
do odbiornika TV.
Połączenie różni się w zależności od typu odbiornika TV, do którego podłączony jest
aparat.
Oglądanie zdjęć przez podłączenie aparatu do odbiornika TV
za pomocą kabla znajdującego się w zestawie lub złącza
wielofunkcyjnego
Przed podłączeniem aparatu do odbiornika TV należy wyłączyć oba urządzenia.
1 Podłącz aparat do odbiornika TV za pomocą uniwersalnego kabla
połączeniowego (w zestawie).
1 Do gniazd wejściowych
audio/wideo
VIDEO AUDIO
Czarny
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk sterowania
2 Do złącza wielofunkcyjnego
• Jeżeli odbiornik TV jest wyposażony w stereofoniczne gniazda wejściowe, wtyczkę audio (czarna)
uniwersalnego kabla połączeniowego należy podłączyć do lewego gniazda audio.
2 Włącz odbiornik TV i ustaw źródło sygnału.
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
Żółty
• Informacji na ten temat należy również szukać w instrukcji obsługi odbiornika TV.
79
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się na ekranie odbiornika TV.
Naciskając część b/B przycisku sterowania, wybierz zdjęcie.
• Jeśli aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie rodzaju sygnału wideo
na wyjściu na zgodny z danym odbiornikiem TV (strona 72).
Oglądanie zdjęć przez podłączenie aparatu do odbiornika
HDTV
Zarejestrowane w aparacie obrazy wysokiej jakości* można oglądać, podłączając
aparat do odbiornika TV o rozdzielczości HD (High Definition) za pomocą kabla
komponentowego (brak w zestawie).
Przed podłączeniem aparatu do odbiornika TV należy wyłączyć oba urządzenia.
* Zdjęcia wykonane w rozmiarze [VGA] nie mogą być odtwarzane w formacie HD.
1 Podłącz aparat do odbiornika TV o rozdzielczości HD (High Definition) za
pomocą kabla Kabel adaptera wyjściowego HD (brak w zestawie).
1 Do gniazd wejściowych
audio/wideo
COMPONENT
VIDEO IN
Zielony/
Niebieski/
Czerwony
Kabel adaptera
wyjściowego HD
(brak w zestawie)
80
AUDIO
Biały/Czerwony
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk HOME
Przycisk sterowania
2 Do złącza wielofunkcyjnego
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
2 Włącz odbiornik TV i ustaw źródło sygnału.
• Informacji na ten temat należy również szukać w instrukcji obsługi odbiornika TV.
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się na ekranie odbiornika TV.
Naciskając część b/B przycisku sterowania, wybierz zdjęcie.
• W opcji [Główne nastawienia 2] ustaw dla pozycji [COMPONENT] wartość [HD(1080i)],
wybierając
(Nastaw.) na ekranie HOME (strona 71).
• Jeśli aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie rodzaju sygnału wideo
na wyjściu na zgodny z danym odbiornikiem TV (strona 72).
• Nie można odtwarzać filmów za pomocą sygnału wyjściowego [HD(1080i)].
O telewizyjnych systemach kodowania kolorów
Aby można było obejrzeć zdjęcia na ekranie odbiornika TV, potrzebny jest odbiornik z
gniazdem wejściowym wideo oraz uniwersalny kabel połączeniowy. Odbiornik TV i
cyfrowy aparat fotograficzny muszą korzystać z takiego samego systemu kodowania
kolorów. Zamieszczone poniżej wykazy pozwalają sprawdzić, jaki telewizyjny system
kodowania kolorów jest stosowany w kraju lub regionie, w którym jest używany aparat.
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia, Kanada,
Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Stany Zjednoczone, Surinam, Tajwan, Wenezuela,
Wyspy Bahama i in.
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia,
Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i
in.
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
System NTSC
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina i in.
81
Współpraca aparatu z komputerem
Komputer z systemem operacyjnym
Windows
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy aparatu z
komputerem Macintosh znajdują się w sekcji „Komputer
Macintosh” (strona 95).
W tej części przedstawione zostały przykładowe ekrany z
angielskiej wersji oprogramowania.
• W systemie Windows Vista niektóre nazwy i
czynności mogą być inne niż opisane
poniżej.
Instalacja oprogramowania (w zestawie) (strona 84)
• Instalacja oprogramowania:
– „Picture Motion Browser”
– „Music Transfer”
Kopiowanie obrazów do komputera (strona 87)
• Kopiowanie obrazów do komputera za pomocą programu
„Picture Motion Browser”.
• Przetwarzanie obrazów za pomocą programów „Picture
Motion Browser” oraz „Music Transfer”:
– Oglądanie obrazów zapisanych na komputerze
– Edytowanie obrazów
– Wyświetlanie lokalizacji wykonanych zdjęć na mapie w
Internecie
– Tworzenie płyty z wykonanymi zdjęciami (wymaga
nagrywarki CD lub DVD)
– Drukowanie lub zapisywanie zdjęć z datą
– Dodawanie/zmiana pliku muzycznego używanego
podczas prezentacji („Music Transfer”)
Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania znajdują się w witrynie
internetowej firmy Sony poświęconej obsłudze klienta.
http://www.sony.net/
82
Komputer z systemem operacyjnym Windows
Zalecana konfiguracja
komputera
Poniżej przedstawiono zalecaną
konfigurację komputera
współpracującego z aparatem.
Konfiguracja zalecana do
kopiowania obrazów
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP* SP2/
Windows Vista*
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
opisywanych funkcji na komputerach, w
których zainstalowano uaktualnienie
jednego z wymienionych powyżej
systemów, a także w środowiskach
wielosystemowych.
Gniazdo USB: standardowe
Konfiguracja zalecana do
korzystania z programów „Picture
Motion Browser” i „Music
Transfer”
Procesor/pamięć: Pentium III 500 MHz
lub szybszy, co najmniej 256 MB
pamięci RAM (zalecane: Pentium III
800 MHz lub szybszy oraz co najmniej
512 MB pamięci RAM)
Dysk twardy: Ilość miejsca wymagana do
zainstalowania — około 200 MB
Wyświetlacz: Rozdzielczość ekranu: 1 024
× 768 pikseli lub więcej
Głębia kolorów: co najmniej High
Color (kolor 16-bitowy)
* Wydania 64-bitowe i Starter Edition nie są
obsługiwane.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
poszczególnych funkcji w każdej z
powyższych zalecanych konfiguracji.
• Jeżeli do komputera zostanie podłączonych
kilka urządzeń USB, niektóre z nich, w tym
aparat, mogą nie działać. Jest to uzależnione
od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w
przypadku zastosowania koncentratora
USB.
• Ponieważ aparat jest przystosowany do
współpracy z interfejsem Hi-Speed USB
(magistrala USB 2.0), podłączenie go do
komputera przy użyciu interfejsu Hi-Speed
USB (magistrala USB 2.0) pozwala na
zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie
danych.
• Dostępne są trzy tryby połączenia USB:
[Auto] (ustawienie domyślne), [Mass
Storage] i [PictBridge]. W tej sekcji w
charakterze przykładów opisano tryby
[Auto] i [Mass Storage]. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat trybu
połączenia [PictBridge], zobacz strona 71.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z
trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem a
aparatem może nie zostać wznowiona.
Współpraca aparatu z komputerem
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP* SP2/
Windows Vista*
Uwagi o podłączaniu aparatu do
komputera
83
Instalacja oprogramowania (w zestawie)
Oprogramowanie (w zestawie) można
zainstalować zgodnie z poniższą
procedurą.
• Zaloguj się jako Administrator.
1 Włącz komputer i włóż płytę
CD-ROM (w zestawie) do napędu
CD-ROM.
Zostanie wyświetlony ekran menu
instalacji.
4 Wybierz odpowiedni region
[Region] i kraj [Country/Area], a
następnie kliknij przycisk [Next].
Po wyświetleniu komunikatu
[Welcome to the InstallShield
Wizard for SonyPicture Utility]
kliknij przycisk [Next].
Wyświetli się ekran „License
Agreement”. Uważnie przeczytaj
umowę. Po zaakceptowaniu
warunków umowy kliknij przycisk
radiowy obok komunikatu [I accept
the terms of the license agreement], a
następnie kliknij przycisk [Next].
5 Zakończ instalację, postępując
• Jeśli ekran ten nie zostanie wyświetlony,
kliknij dwukrotnie ikonę
(My
Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• W systemie Windows Vista może zostać
wyświetlony ekran Autoodwarzanie.
Kliknij opcję „Run Install.exe.” i
postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie, aby
rozpocząć instalację.
2 Kliknij przycisk [Install].
Wyświetli się ekran „Choose Setup
Language”.
3 Wybierz odpowiedni język, a
zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Gdy pojawi się komunikat z prośbą o
ponowne uruchomienie komputera,
uruchom ponownie komputer,
postępując według wyświetlanych
instrukcji.
• Instalacja zestawu funkcji DirectX zależy
od konfiguracji systemu komputera.
6 Po zakończeniu instalacji wyjmij
płytę CD-ROM z napędu.
• Instalacja oprogramowania:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
następnie kliknij przycisk [Next].
Wyświetli się ekran [Location
Settings].
Po zainstalowaniu oprogramowania na
pulpicie zostanie utworzona ikona
skrótu do internetowej witryny
rejestracji klientów.
Po zarejestrowaniu się na witrynie
można korzystać z bezpiecznej i
użytecznej pomocy dla klientów.
http://www.sony.net/registration/di
84
Instalacja oprogramowania (w zestawie)
Po zainstalowaniu oprogramowania na pulpicie tworzone są ikony skrótów do
programów „Picture Motion Browser”, „Picture Motion Browser Guide”, „Music
Transfer”.
• Kliknij dwukrotnie, aby uruchomić program „Picture Motion Browser”.
• Kliknij dwukrotnie, aby uruchomić program „Picture Motion Browser
Guide”.
• Kliknij dwukrotnie, aby uruchomić program „Music Transfer”.
Współpraca aparatu z komputerem
85
Program „Picture Motion Browser”
(w zestawie)
Dostarczone oprogramowanie zwiększa
funkcjonalność aparatu i zapewnia
liczne możliwości wykorzystania
gotowych zdjęć i filmów.
W tej sekcji przedstawiono podstawowe
informacje o programie „Picture Motion
Browser”.
„Picture Motion Browser” przegląd
Program „Picture Motion Browser”
umożliwia:
• Importowanie obrazów wykonanych
aparatem i wyświetlanie ich na komputerze.
• Wyświetlanie obrazów w widoku kalendarza
po posortowaniu ich według daty utworzenia
pliku.
• Retuszowanie (np. używanie funkcji
korekcji czerwonych oczu i innych),
drukowanie i wysyłanie zdjęć w postaci
załączników do wiadomości e-mail,
zmienianie daty itp.
• Drukowanie lub zapisywanie zdjęć ze
wstawioną datą.
• Tworzenie dysków z danymi przy użyciu
nagrywarki CD lub DVD.
• Szczegółowe informacje można znaleźć w
dokumencie „Picture Motion Browser
Guide”.
Aby uzyskać dostęp do programu
„Picture Motion Browser Guide” z
menu Start, kliknij kolejno opcje [Start]
t [All Programs] (w systemie Windows
2000, [Programs]) t [Sony Picture
Utility] t [Help] t [Picture Motion
Browser Guide].
86
Uruchamianie i zamykanie
programu „Picture Motion
Browser”
Uruchamianie programu „Picture
Motion Browser”
Kliknij dwukrotnie ikonę
(Picture
Motion Browser) na pulpicie.
Lub z menu Start: kliknij kolejno opcje
[Start] t [All Programs] (system
Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Picture Motion
Browser].
• Przy pierwszym uruchomieniu programu
„Picture Motion Browser”, na ekranie
pojawi się potwierdzenie narzędzia
informacyjnego. Wybierz opcję [Start] Ta
funkcja podaje wiadomości, na przykład o
aktualizacjach oprogramowania. To
ustawienie można zmienić później.
Zamykanie programu „Picture
Motion Browser”
Kliknij przycisk
rogu ekranu.
w prawym górnym
Kopiowanie obrazów do komputera za
pomocą programu „Picture Motion Browser”
Przygotowanie aparatu i
komputera
Podłączanie aparatu do
komputera
2 Do złącza
wielofunkcyjnego
1 Włóż do aparatu kartę „Memory
Stick Duo” zawierającą obrazy.
• Jeśli kopiowane będą obrazy z pamięci
wewnętrznej aparatu, ten krok można
pominąć.
2 Włóż do aparatu naładowany
akumulator lub podłącz aparat do
gniazda sieciowego za pomocą
zasilacza sieciowego (brak w
zestawie).
• Jeśli aparat będzie zasilany z prawie
wyczerpanego akumulatora, kopiowanie
obrazów do komputera może zakończyć
się niepowodzeniem lub dane mogą
zostać uszkodzone, gdy akumulator
rozładuje się zbyt szybko.
1 Do gniazda
USB
Uniwersalny
kabel
połączeniowy
Na wyświetlaczu aparatu pojawi się
komunikat „Łączy do Mass Storage...”.
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), a następnie
uruchom komputer.
(Odtwarzanie)
Wskaźniki
aktywności*
Jeśli połączenie USB jest nawiązywane
po raz pierwszy, komputer
automatycznie uruchomi program
rozpoznający aparat. Należy wówczas
chwilę zaczekać.
* Podczas sesji łączności na ekranie
wyświetlany jest symbol
.
Nie używaj komputera, gdy wyświetlany jest
wskaźnik. Gdy wskaźnik zmieni stan na
, można zacząć korzystać z
komputera.
Współpraca aparatu z komputerem
Przycisk
87
Kopiowanie obrazów do komputera za pomocą programu „Picture Motion
Browser”
• Jeśli komunikat „Łączy do Mass Storage...”
nie zostanie wyświetlony, dla opcji
[Połączenie USB] należy wybrać ustawienie
[Mass Storage] (strona 71).
2 Zaimportuj obrazy.
Aby rozpocząć importowanie
obrazów, kliknij przycisk [Import].
Kopiowanie obrazów do
komputera
1 Podłącz aparat do komputera w
sposób opisany w punkcie
„Podłączanie aparatu do
komputera”.
Po połączeniu urządzeń za pomocą
łącza USB automatycznie
wyświetlony zostanie ekran [Import
Media Files] programu „Picture
Motion Browser”.
Standardowo obrazy są importowane
do folderu utworzonego w lokalizacji
„My Pictures”, którego nazwę
stanowi data importowania.
• Szczegółowe informacje na temat
programu „Picture Motion Browser”
zawiera „Picture Motion Browser
Guide”.
Oglądanie obrazów na
komputerze
Po zakończeniu importowania zostanie
uruchomiony program „Picture Motion
Browser”. Na ekranie pojawią się
miniatury zaimportowanych obrazów.
• W przypadku korzystania z gniazda kart
pamięci Memory Stick najpierw
zapoznaj się ze stosownymi informacjami
— strona 91.
• Jeśli w systemie operacyjnym Windows
XP/Vista pojawi się okno AutoPlay
Wizard, należy je zamknąć.
• Katalog „My Pictures” jest ustawiony
domyślnie w grupie „Viewed folders”.
Wyświetlanie obrazów w widoku
kalendarza po posortowaniu ich według
daty utworzenia pliku.
Aby uzyskać szczegółowe informacje,
zobacz „Picture Motion Browser
Guide”.
88
Kopiowanie obrazów do komputera za pomocą programu „Picture Motion
Browser”
Miejsca zapisywania plików
obrazów i nazwy plików
Pliki obrazów utworzone za pomocą
aparatu są pogrupowane w katalogach
na karcie „Memory Stick Duo” lub w
pamięci wewnętrznej.
Przykład: Obrazy posortowane
według miesięcy
Przykład: drzewo folderów w
systemie Windows XP
Aby usunąć połączenie
USB
Czynności od 1 do 4 opisanej poniżej
procedury należy wykonać przed:
• Odłączeniem uniwersalnego kabla
połączeniowego.
• Wyjęciem karty „Memory Stick Duo”.
• Włożeniem karty „Memory Stick Duo” do
aparatu po skopiowaniu obrazów z pamięci
wewnętrznej.
• Wyłączeniem aparatu.
1 Kliknij dwukrotnie ikonę
zadań.
na pasku
2 Kliknij przycisk
(USB Mass Storage
Device) t [Stop].
3 Wskaż właściwe urządzenie w oknie
potwierdzenia, a następnie kliknij
przycisk [OK].
4 Kliknij przycisk [OK].
Urządzenie zostanie odłączone.
• Krok 4 nie dotyczy komputerów z
systemem Windows XP/Vista.
B Katalog zawierający dane obrazów
zapisane przy użyciu tego aparatu
Jeśli nie zostaną utworzone żadne nowe
foldery, dostępne będą następujące
foldery:
– „Memory Stick Duo”: Tylko
„101MSDCF”
– Pamięć wewnętrzna: Tylko
„101_SONY”
• W folderze „100MSDCF” nie można
zapisywać żadnych obrazów. Obrazy
znajdujące się w tym katalogu można
jedynie wyświetlać.
• W katalogu „MISC” nie można zapisywać/
odtwarzać żadnych obrazów.
Współpraca aparatu z komputerem
Kliknij dwukrotnie w tym miejscu
A Folder zawierający dane obrazów
zapisane przy użyciu aparatu, który nie
ma funkcji tworzenia własnych
folderów
89
Kopiowanie obrazów do komputera za pomocą programu „Picture Motion
Browser”
• Sposób tworzenia nazw plików obrazów:
– Pliki zdjęć: DSC0ssss.JPG
– Pliki filmów: MOV0ssss.MPG
– Pliki obrazów indeksu zapisywane podczas
nagrywania filmów: MOV0ssss.THM
• ssss oznacza dowolną liczbę z zakresu
od 0001 do 9999. Część numeryczna nazwy
pliku filmu zapisanego w trybie filmu oraz
odpowiadającego mu pliku indeksu jest taka
sama.
• Aby uzyskać więcej informacji o folderach,
zobacz strony 63 i 66.
90
Kopiowanie obrazów do komputera bez
użycia programu „Picture Motion Browser”
Obrazy można skopiować do komputera
bez użycia programu „Picture Motion
Browser”; w tym celu należy wykonać
poniższe czynności.
Komputer z gniazdem kart
pamięci Memory Stick
Wyjmij kartę „Memory Stick Duo” z
aparatu i umieść ją w adapterze Memory
Stick Duo. Umieść adapter Memory
Stick Duo w odpowiednim gnieździe
komputera i skopiuj obrazy.
• Nawet w przypadku korzystania z systemu
Windows 95/98/98 SecondEdition/NT/Me
można skopiować zdjęcia, wkładając kartę
pamięci „Memory Stick Duo” go gniazda
karty Memory Stick w komputerze.
• Jeśli karta „Memory Stick PRO Duo” nie
zostanie rozpoznana, zobacz strona 109.
Komputer bez gniazda kart
pamięci Memory Stick
Połącz urządzenia przez łącze USB i aby
skopiować obrazy, wykonaj poniższe
czynności.
W tej sekcji przedstawiono przykładową
procedurę kopiowania obrazów do
katalogu „My Documents” (system
Windows Vista: „Documents”).
1 Przygotuj aparat i komputer.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Przygotowanie aparatu i
komputera” na stronie 87.
2 Podłącz aparat do komputera za
pomocą uniwersalnego kabla
połączeniowego.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Podłączanie aparatu do komputera”
na stronie 87.
• Jeśli program „Picture Motion Browser”
jest już zainstalowany, wówczas za
pomocą programu „Picture Motion
Browser” uruchamiana jest opcja
[Import Media Files], jednak należy
nacisnąć przycisk [Cancel], aby
zakończyć pracę.
Współpraca aparatu z komputerem
• Ekrany przedstawione w tej sekcji stanowią
przykłady ekranów wyświetlanych podczas
kopiowania obrazów z karty „Memory Stick
Duo”.
• Aparat nie jest przystosowany do
współpracy z wersjami Windows 95/98/98
SecondEdition/NT/Me systemu
operacyjnego Windows.
W przypadku korzystania z komputera,
który nie jest wyposażony w gniazdo kart
Memory Stick, w celu skopiowania zdjęć z
karty pamięci Memory Stick do komputera
należy użyć urządzenia „Memory Stick
Duo”.
• W celu skopiowania do komputera zdjęć z
pamięci wewnętrznej najpierw należy
skopiować zdjęcia na kartę pamięci
„Memory Stick Duo”, a następnie do
komputera.
Kopiowanie obrazów do
komputera
— system Windows XP/
Vista
91
Kopiowanie obrazów do komputera bez użycia programu „Picture Motion
Browser”
3 Gdy ekran kreatora pojawi się
automatycznie na pulpicie, kliknij
kolejno opcje [Open folder to
view files] t [OK] (tylko system
Windows XP).
• Aby uzyskać informacje o miejscu
zapisywania plików obrazów, zobacz
strona 89.
6 Kliknij dwukrotnie katalog [My
Documents] (Windows Vista:
„Documents”). Następnie kliknij
prawym przyciskiem myszy okno
„My Documents”, aby wyświetlić
menu, i wybierz polecenie
[Paste].
1
1
2
• Jeśli ekran kreatora nie pojawi się
automatycznie na pulpicie, należy
wykonać następującą procedurę: t
„Windows 2000”, strona 92.
4 Kliknij dwukrotnie przycisk
[DCIM].
5 Kliknij dwukrotnie folder, w
którym zostały zapisane pliki
obrazów przeznaczone do
skopiowania. Następnie kliknij
prawym przyciskiem myszy plik
obrazu, aby wyświetlić menu
podręczne, i wybierz polecenie
[Copy].
2
Pliki obrazów zostaną skopiowane
do katalogu „My Documents”
(Windows Vista: „Documents”).
• Jeśli w folderze docelowym już istnieje
obraz o tej samej nazwie pliku, pojawi się
komunikat z prośbą o potwierdzenie
zamiaru zastąpienia starego pliku
nowym. Zastąpienie istniejącego pliku
nowym spowoduje usunięcie starego
pliku. Aby skopiować plik obrazu do
komputera bez zastępowania nim już
istniejącego obrazu, należy zmienić
nazwę pliku, a następnie skopiować go
do komputera. Jeśli jednak nazwa pliku
zostanie zmieniona (strona 93), nie
będzie już można wyświetlić danego
obrazu w aparacie.
Windows 2000
1
2
92
Po podłączeniu aparatu do komputera
dwukrotnie kliknij opcję [My
Computer] t [Removable Disk].
Następnie wykonaj procedurę
począwszy od kroku 4.
Oglądanie za pomocą aparatu plików obrazów zapisanych
na komputerze i skopiowanych na kartę „Memory Stick Duo”
Przedstawione poniżej instrukcje mają
charakter przykładowy i dotyczą
komputera z systemem operacyjnym
Windows.
Gdy plik obrazu po skopiowaniu do
komputera został usunięty z karty
„Memory Stick Duo”, można go
ponownie obejrzeć w aparacie, kopiując
odpowiedni plik obrazu z komputera na
kartę „Memory Stick Duo”.
• Krok 1 można pominąć, jeśli nazwa pliku
nadana przez aparat nie została zmieniona.
• Odtwarzanie niektórych obrazów nie jest
możliwe. Jest to zależne od rozmiaru pliku.
• Firma Sony nie gwarantuje, że pliki obrazów
będą odtwarzane za pomocą tego aparatu,
jeśli zostały przetworzone na komputerze
lub zapisane za pośrednictwem innego
aparatu.
• Jeśli na karcie „Memory Stick Duo” nie ma
żadnego katalogu, najpierw należy utworzyć
folder za pomocą aparatu (strona 66), a
następnie skopiować pliki obrazów.
• W zależności od ustawień komputera
może być także wyświetlane
rozszerzenie. Rozszerzeniem dla zdjęć
jest JPG, a dla filmów — MPG.
Rozszerzenia nie należy zmieniać.
2 Skopiuj plik obrazu do folderu na
karcie „Memory Stick Duo”,
wykonując kolejno poniższe
czynności.
1Kliknij prawym przyciskiem myszy
plik obrazu, a następnie kliknij
polecenie [Copy].
2Kliknij przycisk [Removable Disk]
lub [Sony MemoryStick] w katalogu
[My Computer].
3Prawym przyciskiem myszy kliknij
katalog [sssMSDCF] w katalogu
[DCIM], a następnie kliknij
polecenie [Paste].
• sss oznacza dowolną liczbę z
zakresu od 100 do 999.
1 Kliknij prawym przyciskiem
myszy plik obrazu, a następnie
kliknij polecenie [Rename]. Zmień
nazwę pliku na „DSC0ssss”.
1
2
• Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z
prośbą o potwierdzenie zamiaru
zastąpienia starego pliku nowym, należy
wprowadzić inną liczbę.
Współpraca aparatu z komputerem
Zamiast ssss wprowadź liczbę z
zakresu od 0001 do 9999.
93
Korzystanie z programu „Music Transfer”
(w zestawie)
Zaprogramowane fabrycznie pliki
muzyczne można zamienić na żądane
pliki muzyczne przy użyciu programu
„Music Transfer” znajdującego się na
płycie CD-ROM (w zestawie). Można
również usuwać lub dodawać te pliki w
dowolnym momencie.
Dodawanie/zmienianie
muzyki przy użyciu
programu „Music Transfer”
Formaty plików muzycznych, które
można przenosić przy użyciu programu
„Music Transfer”, wymieniono poniżej:
• Pliki MP3 zapisane na dysku twardym
komputera
• Muzyka na płytach CD
• Zaprogramowane pliki muzyczne zapisane w
tym aparacie
1 Naciśnij przycisk HOME, aby
wyświetlić ekran HOME.
2 Wybierz opcję
(Drukowanie,
Inne) za pomocą części b/B
przycisku sterowania, wybierz
opcję [
Narzędzie muzyczne]
za pomocą części v/V i naciśnij
przycisk z.
3 Wybierz opcję [Pobierz muzykę]
za pomocą części v/V/b/B
przycisku sterowania i naciśnij z.
Zostanie wyświetlony komunikat
„Podłącz do komputera”.
4 Podłącz aparat do komputera za
pomocą kabla USB.
94
5 Uruchom narzędzie „Music
Transfer”.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane
na ekranie, aby dodać/zmienić
pliki muzyczne.
• Aby przywrócić zaprogramowane
fabrycznie pliki muzyczne w aparacie:
1 Wykonaj funkcję [Formatuj muzykę] w
kroku 3.
2 Wykonaj polecenie [Restore defaults]
w programie „Music Transfer”.
Zostaną przywrócone wszystkie
zaprogramowane fabrycznie pliki
muzyczne, a opcja [Muzyka] w menu
[Slajdy] zostanie wyłączona [Wyłącz].
• Zaprogramowane fabrycznie pliki muzyczne
można przywrócić przy użyciu funkcji
[Inicjalizuj] (strona 70), ale jednocześnie
zostaną wyzerowane inne ustawienia.
• Szczegółowe informacje na temat
korzystania z programu „Music Transfer”
można znaleźć w pomocy ekranowej
programu „Music Transfer”.
Komputer Macintosh
Obrazy można skopiować do komputera
Macintosh.
• Program „Picture Motion Browser” nie jest
zgodny z komputerami Macintosh.
Zalecana konfiguracja
komputera
Poniżej przedstawiono zalecaną
konfigurację komputera
współpracującego z aparatem.
Konfiguracja zalecana do
kopiowania obrazów
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS
X (v 10.1 do 10.4)
Gniazdo USB: standardowe
Konfiguracja zalecana do
korzystania z programu „Music
Transfer”
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Mac OS X (v 10.3 do 10.4)
Procesor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4/G5
series, Mac mini
Dysk twardy: Ilość miejsca wymagana do
zainstalowania — około 250 MB
Uwagi o podłączaniu aparatu do
komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
poszczególnych funkcji w każdej z
powyższych zalecanych konfiguracji.
• Jeżeli do komputera zostanie podłączonych
kilka urządzeń USB, niektóre z nich, w tym
aparat, mogą nie działać. Jest to uzależnione
od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w
przypadku zastosowania koncentratora
USB.
Kopiowanie obrazów do
komputera i oglądanie ich
na monitorze
1 Przygotuj aparat i komputer
Macintosh.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Przygotowanie aparatu i
komputera” na stronie 87.
2 Podłącz aparat do komputera za
pomocą uniwersalnego kabla
połączeniowego.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Podłączanie aparatu do komputera”
na stronie 87.
3 Skopiuj pliki obrazów do
komputera Macintosh.
1Kliknij dwukrotnie nowo
rozpoznaną ikonę t [DCIM] t
katalog, w którym znajdują się
obrazy do skopiowania.
Współpraca aparatu z komputerem
Pamięć: co najmniej 64 MB (zalecane co
najmniej 128 MB)
• Ponieważ aparat korzystający z połączenia
USB jest przystosowany do współpracy z
interfejsem Hi-Speed USB (magistrala USB
2.0), podłączenie go do komputera przy
użyciu interfejsu Hi-Speed USB (magistrala
USB 2.0) pozwala na zaawansowane (bardzo
szybkie) przesyłanie danych.
• Dostępne są trzy tryby połączenia USB:
[Auto] (ustawienie domyślne), [Mass
Storage] i [PictBridge]. W tej sekcji w
charakterze przykładów opisano tryby
[Auto] i [Mass Storage]. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat trybu
połączenia [PictBridge], zobacz strona 71.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z
trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem a
aparatem może nie zostać wznowiona.
95
Komputer Macintosh
2Przeciągnij pliki obrazów na ikonę
dysku twardego.
Pliki obrazów zostaną skopiowane
na dysk twardy.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat miejsca zapisywania obrazów i
nazw plików, zobacz strona 89.
4 Obejrzyj obrazy na komputerze.
Kliknij dwukrotnie ikonę dysku
twardego t żądany plik obrazu w
folderze, który zawiera skopiowane
pliki, aby otworzyć dany plik obrazu.
Aby usunąć połączenie
USB
Przed wykonaniem czynności
wymienionych poniżej lub jeżeli aparat
jest odłączony od komputera,
przeciągnij i upuść ikonę napędu lub
ikonę karty „Memory Stick Duo” na
ikonę „Kosz”.
• Odłączenie uniwersalnego kabla
połączeniowego.
• Wyjęcie karty „Memory Stick Duo”.
• Włożenie karty „Memory Stick Duo” do
aparatu po skopiowaniu obrazów z pamięci
wewnętrznej.
• Wyłączenie aparatu.
Dodawanie/zmienianie
muzyki przy użyciu
programu „Music Transfer”
Zaprogramowane fabrycznie pliki
muzyczne można zamienić na
wymagane pliki muzyczne. Można
również usuwać lub dodawać te pliki w
dowolnym momencie.
Formaty plików muzycznych, które
można przenosić przy użyciu programu
„Music Transfer”, wymieniono poniżej:
96
• Pliki MP3 zapisane na dysku twardym
komputera
• Muzyka na płytach CD
• Zaprogramowane pliki muzyczne zapisane w
tym aparacie
Aby zainstalować program „Music
Transfer”
• Przed zainstalowaniem programu „Music
Transfer” zamknij wszystkie pozostałe
aplikacje.
• Aby zainstalować program, należy
zalogować się jako administrator.
1 Włącz komputer Macintosh i włóż płytę
CD-ROM (w zestawie) do napędu CDROM.
2 Kliknij dwukrotnie przycisk
(SONYPICTUTIL).
3 Kliknij dwukrotnie plik
[MusicTransfer.pkg] w katalogu
[MAC].
Rozpocznie się instalacja
oprogramowania.
Aby dodać/zmienić pliki muzyczne
Zobacz „Dodawanie/zmienianie muzyki
przy użyciu programu „Music
Transfer”” na stronie 94.
Pomoc techniczna
Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania
znajdują się w witrynie internetowej
firmy Sony poświęconej obsłudze
klienta.
http://www.sony.net/
Podgląd „Cyber-shot - przewodnik dla
zaawansowanych”
W przypadku instalacji programu
„Podręcznik aparatu Cyber-shot”
instalowany jest również program
„Cyber-shot - przewodnik dla
zaawansowanych”. „Cyber-shot przewodnik dla zaawansowanych”
zawiera informacje o sposobie użycia
aparatu i akcesoriów opcjonalnych.
Oglądanie w systemie
Windows
Uruchom program za pomocą ikony
skrótu na pulpicie komputera.
Oglądanie w systemie
Macintosh
1 Skopiuj katalog [stepupguide] do
katalogu [stepupguide] w
komputerze.
2 Wybierz opcje [stepupguide],
[language], a następnie katalog
[PL] zapisany na płycie CD-ROM
(w zestawie) i skopiuj wszystkie
pliki do katalogu [PL]; następnie
zastąp tymi plikami plik w
katalogu [img] [stepupguide],
który został skopiowany do
komputera w kroku 1.
3 Po zakończeniu kopiowania
• Jeśli na komputerze nie jest dostępne
narzędzie do rozpakowywania plików
HQX, należy zainstalować program
Stuffit Expander.
Współpraca aparatu z komputerem
kliknij dwukrotnie plik
„stepupguide.hqx” w katalogu
[stepupguide], aby go
rozpakować, a następnie kliknij
dwukrotnie wygenerowany plik
„stepupguide”.
97
Drukowanie zdjęć
Jak wydrukować zdjęcia
W przypadku zdjęć wykonanych w trybie
[16:9] na wydruku mogą zostać obcięte
krawędzie, dlatego przed rozpoczęciem
drukowania należy się upewnić, że
sytuacja taka nie będzie miała
miejsca (strona 111).
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge (strona 99)
Zdjęcia można wydrukować, podłączając aparat
bezpośrednio do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge.
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki z gniazdem kart pamięci
„Memory Stick”
Zdjęcia można wydrukować za pomocą drukarki z gniazdem
kart pamięci „Memory Stick”.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi drukarki.
Drukowanie przy użyciu komputera
Zdjęcia można skopiować do komputera przy użyciu
oprogramowania „Picture Motion Browser” znajdującego się
w zestawie, a następnie wydrukować.
Do zdjęcia można wstawić datę, a następnie je wydrukować
(strona 86).
Drukowanie w punkcie usługowym (strona 102)
Kartę pamięci „Memory Stick Duo” zawierającą wykonane
zdjęcia można zanieść do punktu usługowego, który je
wydrukuje. Wcześniej na zdjęcia, które mają zostać
wydrukowane, można nanieść oznaczenie
(polecenie
wydruku).
98
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu
drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
Zdjęcia można wydrukować nawet w
przypadku braku dostępu do komputera
— wystarczy podłączyć aparat
bezpośrednio do drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge.
• Standard „PictBridge” jest oparty na
standardzie CIPA. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
• Nie można drukować filmów.
• Jeżeli na ekranie aparatu miga wskaźnik
(sygnalizacja błędu), należy sprawdzić
podłączoną drukarkę.
Etap 1: Przygotowanie
aparatu
Aparat należy przygotować do
podłączenia do drukarki za pomocą
uniwersalnego kabla połączeniowego.
Jeśli opcja [Połączenie USB] jest
ustawiona na wartość [Auto], po
podłączeniu aparat automatycznie
rozpozna niektóre drukarki. Jeśli tak się
stało, pomiń krok 1.
Przycisk
MENU
Przycisk
sterowania
Przycisk
HOME
• Zalecane jest użycie w pełni naładowanego
akumulatora, aby wyeliminować ryzyko
nagłego zaniku zasilania w trakcie
drukowania.
1 Naciśnij przycisk HOME, aby
wyświetlić ekran HOME.
(Nastaw.) za
pomocą części b/B przycisku
sterowania, a następnie wybierz
opcję [
Główne nastawienia] za
pomocą przycisków v/V i naciśnij
przycisk z.
Drukowanie zdjęć
2 Wybierz opcję
3 Za pomocą przycisków v/V/b/B
wybierz opcję [Główne
nastawienia 2], a następnie
wybierz opcję [Połączenie USB] i
naciśnij przycisk z.
99
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge
4 Za pomocą przycisków v/V
Po nawiązaniu połączenia
pojawi się wskaźnik
.
wybierz opcję [PictBridge] i
naciśnij przycisk z.
Tryb USB został skonfigurowany.
Etap 2: Podłączanie
aparatu do drukarki
Jeśli aktywny jest tryb wyświetlania, na
wyświetlaczu pojawi się zdjęcie i menu
drukowania.
1 Podłącz aparat do drukarki.
Etap 3: Wybieranie obrazów
do drukowania
Wybierz opcję [Ten obraz] lub
[Wiele obrazów] za pomocą
przycisków v/V i naciśnij
przycisk z.
2 Do złącza wielofunkcyjnego
Po wybraniu ustawienia [Ten
obraz]
Można wydrukować wybrany obraz.
Przejdź do etapu 4.
Po wybraniu ustawienia [Wiele
obrazów]
1 Do gniazda
USB
Uniwersalny kabel
połączeniowy
Można wydrukować kilka wybranych
obrazów.
1Wybierz obraz do druku za pomocą
przycisków b/B i naciśnij przycisk z.
pojawia się na
Wskaźnik
wybranym obrazie.
2Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
2 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie) i włącz aparat oraz
drukarkę.
100
3Wybierz [OK] przyciskiem v, a
następnie naciśnij przycisk z.
• Wszystkie obrazy w folderze można
drukować, wybierając [Wiele obrazów]
na ekranie indeksu i wybierając pasek
wyboru folderu za pomocą przycisku b,
a następnie umieszczając znak
na
folderze.
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge
Etap 4: Drukowanie
1 Wybierz ustawienia drukowania
• W przypadku wybrania ustawienia
[Data], data zostanie wstawiona w
wybranej przez siebie kolejności
(strona 77). W niektórych drukarkach
funkcja ta może nie być dostępna.
za pomocą przycisków v/V/b/B.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i
naciśnij przycisk z.
Zdjęcie zostanie wydrukowane.
[Ilość]
Gdy dla opcji [Układ] wybrano
ustawienie [1-zdj/Bez ramki] lub
[1-zdj./Ramka]:
• Nie należy odłączać uniwersalnego kabla
połączeniowego, gdy wskaźnik
(Połączenie PictBridge) jest wyświetlany
na ekranie.
Wskaźnik
Wybierz żądaną liczbę kopii
drukowanego zdjęcia. Drukowane
będą pojedyncze zdjęcia.
Gdy dla opcji [Układ] nie wybrano
ustawienia [1-zdj/Bez ramki] lub [1zdj./Ramka]:
Aby wydrukować inne zdjęcia
Wybierz liczbę zestawów zdjęć, które
mają zostać wydrukowane na
arkuszu indeksu. Jeżeli w kroku 1
została wybrana opcja [Ten obraz],
określ liczbę kopii tego samego
zdjęcia, które mają zostać
wydrukowane obok siebie na
arkuszu indeksu.
Wybierz opcję [Wiele obrazów], a
następnie powtórz procedurę od etapu
3.
• W przypadku wybrania zbyt dużej liczby
zdjęć część z nich nie zmieści się na
zadrukowywanym arkuszu.
Upewnij się, że ekran powrócił do etapu
2 i odłącz uniwersalny kabel
połączeniowy od aparatu.
Wybór liczby zdjęć do wydruku na
jednym arkuszu jedno obok
drugiego.
Drukowanie zdjęć
[Układ]
Etap 5: Zakończenie
drukowania
[Rozmiar]
Wybierz rozmiar papieru.
[Data]
Wybierz ustawienie [Dzień&Godz]
lub [Data], aby nanieść na zdjęcia
datę i godzinę.
101
Drukowanie w punkcie usługowym
Kartę pamięci „Memory Stick Duo”
zawierającą wykonane zdjęcia można
zanieść do punktu usługowego, który je
wydrukuje. Jeżeli punkt usługowy
dysponuje urządzeniami
rozpoznającymi znaczniki w formacie
DPOF, przed oddaniem karty pamięci
na zdjęcia można nanieść oznaczenie
(polecenie wydruku).
Oznaczanie wybranego
obrazu
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk
MENU
• W punkcie usługowym nie można
wydrukować zdjęć zapisanych w pamięci
wewnętrznej aparatu. Zdjęcia należy
skopiować na kartę „Memory Stick Duo”, a
następnie zanieść kartę „Memory Stick
Duo” do punktu usługowego.
Przycisk
sterowania
Co to jest DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) to
funkcja umożliwiająca oznaczenie ikoną
(polecenie wydruku) zdjęć z karty
„Memory Stick Duo”, które mają zostać
wydrukowane.
• Zdjęcia z oznaczeniem
(polecenie
wydruku) można także wydrukować przy
użyciu drukarki zgodnej ze standardem
DPOF (Digital Print Order Format) lub
standardem PictBridge.
• Nie można nanosić oznaczeń na filmy.
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
2 Zaznacz zdjęcie, które chcesz
wydrukować.
3 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
Uwagi dotyczące drukowania
zdjęć z karty „Memory Stick Duo”
w punkcie usługowym
• Przed oddaniem zdjęć do wydrukowania
należy się upewnić, że dany punkt usługowy
przyjmuje zdjęcia na kartach „Memory Stick
Duo”.
• Jeżeli punkt usługowy nie przyjmuje kart
„Memory Stick Duo”, należy skopiować
zdjęcia na inny nośnik, np. na płytę CD-R.
• Należy pamiętać, aby wziąć ze sobą adapter
Memory Stick Duo.
• Przed oddaniem nośnika danych do punktu
usługowego należy utworzyć kopię
zapasową zdjęć na płycie.
• Za pomocą aparatu nie można określić
liczby odbitek.
• W celu nałożenia dat na zdjęcia należy
skonsultować się z punktem usługowym.
102
4 Wybierz opcję [DPOF] za pomocą
części v/V przycisku sterowania,
a następnie wybierz opcję [Ten
obraz] za pomocą przycisków b/
B i naciśnij przycisk z.
Na zdjęcie zostanie naniesione
oznaczenie
(polecenie
wydruku).
Drukowanie w punkcie usługowym
Aby usunąć oznaczenie
Wybierz zdjęcia, z których ma zostać
usunięte oznaczenie, a następnie w
kroku 3 naciśnij przycisk z.
Wybieranie i oznaczanie
obrazów
5 Wybierz [OK] przyciskiem v, a
następnie naciśnij przycisk z.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
oznaczenie
.
Pojedynczy obraz
1 Podczas wyświetlania na ekranie
pojedynczego obrazu lub indeksu
naciśnij przycisk MENU.
Ekran indeksu
2 Wybierz opcję [DPOF] za pomocą
części v/V przycisku sterowania,
a następnie wybierz opcję [Wiele
obrazów] za pomocą przycisków
b/B i naciśnij przycisk z.
3 Wybierz obraz, który chcesz
oznaczyć i naciśnij przycisk z.
Wybrany obraz zostanie oznaczony
symbolem .
Pojedynczy obraz
Aby anulować wybór
Wybierz opcję [Wyjdź] w kroku 5, a
następnie naciśnij przycisk z.
Aby usunąć oznaczenie
Wybierz zdjęcia, z których mają zostać
usunięte oznaczenia, a następnie w
kroku 3 naciśnij przycisk z.
Ekran indeksu
W kroku 3 przesuń ramkę na pasek
wyboru folderu za pomocą przycisku b,
a następnie naciśnij przycisk z w trybie
indeksu.
Na wybranych zdjęciach i folderach
.
pojawi się oznaczenie
Drukowanie zdjęć
Aby wydrukować wszystkie
zdjęcia z danego folderu
4 Naciśnij przycisk MENU.
103
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem należy zastosować się do zamieszczonych poniżej
wskazówek.
1 Wykonaj czynności kontrolne opisane na stronach od 105 do 114.
Jeżeli na wyświetlaczu pojawił się kod, na przykład „C/E:ss:ss”, zobacz
strona 115.
2 Wyjmij akumulator, odczekaj około jedną minutę, włóż akumulator
ponownie, a następnie włącz zasilanie.
3 Przywróć ustawienia fabryczne (strona 70).
4 Skontaktuj się z punktem sprzedaży produktów firmy Sony lub z
lokalnym autoryzowanym serwisem firmy Sony.
Należy pamiętać, że wysyłanie aparatu do naprawy jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na sprawdzenie zawartości pamięci wewnętrznej i plików muzycznych.
Kliknij wybraną pozycję, aby przejść do strony zawierającej opisy objawów i przyczyn
lub odpowiednich środków zaradczych.
104
Akumulator i zasilanie
105
„Memory Stick Duo”
111
Fotografowanie/filmowanie
105
Pamięć wewnętrzna
111
Oglądanie obrazów
108
Drukowanie
111
Kasowanie
109
Drukarka zgodna ze standardem
PictBridge
112
Komputery
109
Inne informacje
113
Rozwiązywanie problemów
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Włóż akumulator poprawnie tak, aby nacisnąć dźwignię wysuwania akumulatora.
Nie można włączyć aparatu.
• Po włożeniu akumulatora do aparatu włączenie zasilania może potrwać kilka minut.
• Włóż prawidłowo akumulator.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Akumulator jest rozładowany (strona 122). Wymień go na nowy.
• Użyj zalecanego akumulatora.
Aparat nagle się wyłącza.
• Jeśli zasilanie jest włączone i przez około trzy minuty nie została wykonana żadna
czynność, aparat automatycznie się wyłącza, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
Włącz ponownie aparat.
• Akumulator jest rozładowany (strona 122). Wymień go na nowy.
Wskaźnik pozostałego czasu pracy pokazuje błędne informacje.
• Sytuacja taka może wystąpić, gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub
bardzo niskiej temperaturze.
• Pomiędzy wartościami wskaźnika pozostałego czasu pracy a rzeczywistym pozostałym
czasem pracy akumulatora wystąpiły rozbieżności. Aby poprawić wskazania, należy
całkowicie rozładować akumulator, a następnie go naładować.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Akumulator jest rozładowany (strona 122). Wymień go na nowy.
Nie można naładować akumulatora.
• Nie można naładować akumulatora przy użyciu zasilacza sieciowego (brak w zestawie).
Fotografowanie/filmowanie
• Sprawdź ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej lub na karcie „Memory Stick
Duo”. Jeżeli pamięć jest pełna, wykonaj jedną z następujących czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (strona 37).
– Wymień kartę „Memory Stick Duo”.
• Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
• Podczas fotografowania ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu innym niż
• Aby nagrać film, ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
.
.
Rozwiązywanie problemów
Nie można zapisywać zdjęć.
105
Rozwiązywanie problemów
• Podczas nagrywania filmów rozmiar obrazu jest ustawiany na wartość
[640(Wys.jakość)]. Wykonaj jedną z następujących czynności:
– Ustaw rozmiar obrazu na inny niż [640(Wys.jakość)].
– Włóż kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Obiektu nie widać na ekranie.
• W aparacie włączono tryb odtwarzania. Naciśnij przycisk
, aby zmienić na tryb
nagrywania (strona 35).
Funkcja stabilizatora obrazu nie działa.
• Funkcja stabilizatora obrazu nie działa, gdy na wyświetlaczu widoczna jest ikona
• Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo podczas fotografowania
.
scen nocnych.
• Fotografuj po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Nie naciskaj go od razu do
końca.
Rejestracja obrazu trwa zbyt długo.
• Aktywna jest funkcja wolnej migawki NR (strona 20). Nie jest to usterka.
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Fotografuj w trybie rejestracji
(Makro). Odległość między
obiektywem a fotografowanym obiektem powinna być większa niż najkrótsza
odległość dla fotografowania, tj. około 2 cm (W)/90 cm (T), (strona 28).
• Podczas robienia zdjęć w trybie selekcji sceny wybrano tryb (Zmierzch),
(Pejzaż)
lub
(Fajerwerki).
• Jeśli w trybie selekcji sceny wybrany został tryb
(Zaawansowane fot. sport.) i
obiekt jest zbyt blisko, ustawienie ostrości może być trudne.
• Wybrano funkcję wstępnego ustawienia ostrości. Wybierz tryb pracy autofokusa
(strona 49).
• Upewnij się, czy ustawienie [Teleobiektyw] jest prawidłowe (strona 75).
• Zapoznaj się z sekcją „Jeśli obraz jest nieostry” na stronie 50.
Zoom nie działa.
• Jeśli rozmiar obrazu ustawiony jest na wartość [8M] lub [3:2], nie można użyć funkcji
zoomu inteligentnego.
• Nie można używać zoomu cyfrowego, jeśli:
– Opcja [Wykrywanie twarzy] jest ustawiona na wartość [Włącz].
– W trybie selekcji sceny wybrany jest tryb
(Zaawansowane fot. sport.).
– Nagrywany jest film.
• Nie można zmieniać skali zbliżenia podczas nagrywania filmu.
• Upewnij się, czy ustawienie [Teleobiektyw] jest prawidłowe (strona 75).
106
Rozwiązywanie problemów
Lampa błyskowa nie działa.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
(Błysk wymuszony wyłączony) (strona 28).
• Lampy błyskowej nie można użyć w następujących sytuacjach:
– [Tryb NAGR] jest ustawiony na [Seria] lub Stopniowanie ekspozycji (strona 45).
– W trybie selekcji sceny wybrany jest tryb
(Duża czułość),
(Zaawansowane fot.
sport.),
(Zmierzch) lub
(Fajerwerki) (strona 32).
– Nagrywanie filmów.
• Dla lampy błyskowej ustaw opcję
(włączenie błysku wymuszonego), jeśli pokrętło
wyboru trybu pracy ustawione jest na M lub jeśli w trybie selekcji sceny wybrany został
tryb
(Pejzaż),
(Plaża) lub
(Śnieg) (strona 28).
Na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej pojawiają się białe
okrągłe plamy.
• Światło lampy błyskowej zostało odbite przez cząsteczki (kurz, pyłki itp.) znajdujące
się w powietrzu i jest to widoczne na zdjęciu. Nie jest to usterka (strona 14).
Funkcja zbliżenia (makro) podczas fotografowania nie działa.
• W trybie selekcji sceny wybrany jest tryb
(Zmierzch) lub
(Zaawansowane fot. sport.),
(Fajerwerki) (strona 32).
(Pejzaż),
Data i godzina nie są wyświetlane na ekranie LCD.
• Informacje o dacie i godzinie nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one
wyświetlane tylko podczas odtwarzania.
Nie można umieścić daty na zdjęciu.
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia (strona 112). Przy
użyciu programu „Picture Motion Browser” można drukować lub zapisywać zdjęcia z
datą (strona 86).
Po wciśnięciu do połowy i przytrzymaniu spustu migawki miga wartość F i czas
otwarcia migawki.
• Niewłaściwe parametry ekspozycji. Skoryguj ekspozycję (strona 48).
• Wyreguluj jasność podświetlenia ekranu LCD (strona 23).
Obraz jest zbyt ciemny.
• Zdjęcie robione jest pod światło. Wybierz tryb pomiaru światła (strona 48) lub
wyreguluj ekspozycję (strona 48).
Rozwiązywanie problemów
Ekran jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.
107
Rozwiązywanie problemów
Obraz jest zbyt jasny.
• Wyreguluj ekspozycję (strona 48).
Kolory obrazu nie są prawidłowe.
• Dla trybu [Tryb koloru] wybierz ustawienie [Normalny] (strona 46).
Podczas fotografowania bardzo jasnych obiektów pojawiają się pionowe
smugi.
• W przypadku wystąpienia tego zjawiska na obrazie widoczne są białe, czarne,
czerwone, purpurowe i inne smugi. Nie oznacza ono uszkodzenia aparatu.
Na obrazie oglądanym w ciemnym miejscu widać zakłócenia.
• Przy słabym oświetleniu aparat zwiększa czytelność obrazu, tymczasowo go
rozjaśniając. Nie ma to wpływu na zapisywany obraz.
Na zdjęciach widać efekt czerwonych oczu.
• Dla trybu [Reduk czerw oczu] wybierz ustawienie [Włącz] (strona 52).
• Zrób zdjęcie, używając lampy błyskowej, z odległości mniejszej niż wynosi zasięg jej
błysku.
• Włącz w pomieszczeniu silniejsze oświetlenie i zrób zdjęcie.
• Wyretuszuj zdjęcie przy użyciu opcji [Korekcja czerwonych oczu] (strona 60).
Na wyświetlaczu pojawiają się kolorowe punkty.
• Nie jest to usterka. Punkty te nie będą widoczne na zapisanym obrazie (strona 2).
Nie można robić zdjęć seryjnych.
• Pamięć wewnętrzna aparatu lub karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Usuń
niepotrzebne obrazy (strona 37).
• Słaby akumulator. Włóż naładowany akumulator.
Oglądanie obrazów
Odtwarzanie obrazów nie jest możliwe.
• Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie) (strona 35).
• Nazwa folderu/pliku została zmieniona na komputerze (strona 93).
• Firma Sony nie gwarantuje, że pliki obrazów będą odtwarzane za pomocą tego
aparatu, jeśli zostały przetworzone na komputerze lub zapisane za pośrednictwem
innego aparatu.
• Aparat pracuje w trybie USB. Usuń połączenie USB (strona 89).
108
Rozwiązywanie problemów
Data i godzina nie są wyświetlane.
• Wskaźniki zostaną wyłączone. Wyświetl wskaźniki, naciskając część v (DISP)
przycisku sterowania (strona 23).
Bezpośrednio po rozpoczęciu odtwarzania obraz jest nieostry.
• Przyczyną może być przetwarzanie obrazu. Nie jest to usterka.
Nie słychać muzyki podczas prezentacji.
• Przenieś pliki muzyczne do aparatu, używając narzędzia „Music Transfer” (strona 94).
Brak obrazu na ekranie odbiornika TV.
• Sprawdź ustawienie wybrane dla opcji [Wyjście wideo]. Sygnał na wyjściu wideo
aparatu musi być zgodny z systemem kodowania kolorów obsługiwanym przez
odbiornik TV (strona 72).
• Sprawdź poprawność połączenia (strona 79).
• Jeżeli złącze USB uniwersalnego kabla połączeniowego jest podłączone do innego
urządzenia, odłącz je (strona 89).
• Próbujesz odtwarzać filmy przy aktywnym wyjściu HD(1080i). Filmów nie można
wyświetlać przy ustawionej jakości obrazów HD. Dla opcji [COMPONENT] wybierz
ustawienie [SD] (strona 71).
Kasowanie
Nie można skasować obrazu.
• Anuluj ochronę (strona 61).
Komputery
Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest zgodny z aparatem.
• Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w sekcji „Zalecana konfiguracja
komputera” na stronie 83 (w przypadku systemu Windows) i na strona 95
(w przypadku komputera Macintosh).
• Sprawdź, czy komputer i urządzenie Memory Stick Reader/Writer obsługują karty
pamięci „Memory Stick PRO Duo”. Użytkownicy komputerów i urządzeń Memory
Stick Reader/Writer niewyprodukowanych przez firmę Sony powinni skontaktować się
z producentem posiadanego urządzenia.
• Jeśli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłącz aparat do
komputera (strony 87 i 95). Komputer rozpozna kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Rozwiązywanie problemów
Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznawana przez komputer
wyposażony w gniazdo kart pamięci „Memory Stick”.
109
Rozwiązywanie problemów
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Włącz aparat.
• Gdy akumulator jest prawie rozładowany, włóż naładowany akumulator lub użyj
zasilacza sieciowego (brak w zestawie) (strona 87).
• Dla trybu [Połączenie USB] wybierz ustawienie [Mass Storage] (strona 71).
• Użyj uniwersalnego kabla połączeniowego (w zestawie) (strona 87).
• Odłącz uniwersalny kabel połączeniowy od komputera i aparatu, a następnie starannie
podłącz go ponownie.
• Odłącz od gniazd USB komputera wszystkie urządzenia z wyjątkiem aparatu,
klawiatury i myszy.
• Podłącz aparat bezpośrednio do komputera. Nie używaj do tego celu koncentratora
USB ani innych urządzeń (strona 87).
Nie można skopiować obrazów.
• Podłącz prawidłowo aparat do komputera, nawiązując połączenie USB (strona 87).
• Skopiuj zdjęcia, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi używanego systemu
operacyjnego komputera (strony 91 i 95).
• Skopiowanie obrazów do komputera może być niemożliwe w przypadku użycia karty
„Memory Stick Duo” sformatowanej przez komputer. Używaj karty „Memory Stick
Duo” sformatowanej przez aparat (strona 66).
Po ustanowieniu połączenia USB program „Picture Motion Browser” nie
uruchamia się automatycznie.
• Podłącz kabel USB po włączeniu komputera (strona 87).
Nie można odtwarzać obrazów na komputerze.
• W przypadku korzystania z programu „Picture Motion Browser” zapoznaj się z
informacjami zamieszczonymi w dokumencie „Picture Motion Browser Guide”
(strona 86).
• Skontaktuj się z producentem komputera lub oprogramowania.
Nie wiadomo, jak korzystać z programu „Picture Motion Browser”.
• Zapoznaj się z sekcją „Picture Motion Browser Guide” (strona 86).
Podczas odtwarzania filmu na komputerze pojawiają się zakłócenia obrazu i
dźwięku.
• Film jest odtwarzany bezpośrednio z pamięci wewnętrznej aparatu lub z karty
„Memory Stick Duo”. Przed odtworzeniem filmu skopiuj go na dysk twardy
komputera (strona 87).
Nie można wydrukować obrazu.
• Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji obsługi drukarki.
110
Rozwiązywanie problemów
Nie można wyświetlić w aparacie obrazów skopiowanych do komputera.
• Skopiuj zdjęcia do folderu rozpoznawanego przez aparat, na przykład „101MSDCF”
(strona 89).
• Postępuj zgodnie z właściwymi procedurami (strona 93).
„Memory Stick Duo”
Nie można włożyć karty „Memory Stick Duo”.
• Włóż kartę w prawidłowy sposób.
Karta „Memory Stick Duo” została przypadkowo sformatowana.
• W wyniku formatowania bezpowrotnie usuwane są wszystkie dane znajdujące się na
karcie „Memory Stick Duo”. Ich przywrócenie nie jest możliwe.
Pamięć wewnętrzna
Nie można odtwarzać lub zapisywać obrazów, korzystając z pamięci
wewnętrznej aparatu.
• W aparacie znajduje się karta „Memory Stick Duo”. Wyjmij ją.
Nie można skopiować na kartę „Memory Stick Duo” danych zapisanych w
pamięci wewnętrznej aparatu.
• Karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Skopiuj obraz na kartę pamięci „Memory Stick
Duo” o wystarczającej ilości wolnego miejsca.
Nie można skopiować do pamięci wewnętrznej aparatu danych zapisanych na
karcie „Memory Stick Duo” lub na komputerze.
• Ta funkcja nie jest dostępna.
Drukowanie
Zdjęcia są drukowane z obciętymi krawędziami.
• W zależności od drukarki wszystkie krawędzie zdjęcia mogą zostać odcięte. Krawędź
zdjęcia może zostać obcięta zwłaszcza podczas drukowania zdjęcia o rozmiarze
ustawionym na [16:9].
• Jeśli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, spróbuj anulować ustawienia
przycinania lub drukowania bez obramowania. Aby dowiedzieć się, czy drukarka
obsługuje te funkcje, skontaktuj się z jej producentem.
Rozwiązywanie problemów
Zobacz „Drukarka zgodna ze standardem PictBridge” i zapoznaj się z poniższymi
wskazówkami.
111
Rozwiązywanie problemów
• W przypadku drukowania zdjęć w punkcie usługowym upewnij się, że krawędzie
obrazu nie zostaną obcięte.
Nie można drukować zdjęć ze wstawioną datą.
• Zdjęcia ze wstawioną datą można drukować przy użyciu programu „Picture Motion
Browser” (strona 86).
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Ponieważ jednak
zdjęcia wykonane aparatem zawierają informacje o dacie zarejestrowania, istnieje
możliwość wydrukowania zdjęć z nałożoną datą, o ile tylko drukarka lub
oprogramowanie rozpoznaje informacje w formacie Exif. Aby uzyskać informacje na
temat zgodności z informacjami w formacie Exif, należy skonsultować się z
producentem drukarki lub oprogramowania.
• Jeśli korzystasz z usług punktu, który wydrukuje zdjęcia, zamów tam nałożenie dat na
zdjęcia.
Drukarka zgodna ze standardem PictBridge
Nie można nawiązać połączenia.
• Nie można podłączyć aparatu bezpośrednio do drukarki, która nie jest zgodna ze
standardem PictBridge. Aby dowiedzieć się, czy drukarka jest zgodna ze standardem
PictBridge, skontaktuj się z jej producentem.
• Sprawdź, czy drukarka jest włączona i czy można podłączyć ją do aparatu.
• Dla trybu [Połączenie USB] wybierz ustawienie [PictBridge] (strona 71).
• Odłącz i podłącz ponownie uniwersalny kabel połączeniowy. Jeśli drukarka sygnalizuje
błąd, poszukaj odpowiednich wskazówek w jej instrukcji obsługi.
Nie można drukować zdjęć.
• Sprawdź, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone uniwersalnym kablem
połączeniowym.
• Włącz drukarkę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
drukarki.
• Jeśli podczas drukowania zostanie wybrana opcja [Wyjdź], wydrukowanie zdjęć może
się nie powieść. Odłącz i podłącz ponownie uniwersalny kabel połączeniowy. Jeżeli
nadal nie można wydrukować zdjęć, odłącz uniwersalny kabel połączeniowy i wyłącz
drukarkę, a następnie włącz drukarkę i podłącz ponownie uniwersalny kabel
połączeniowy.
• Nie jest możliwe drukowanie kadrów z nagranych filmów.
• Zdjęcia wykonane innym aparatem lub zmodyfikowane za pomocą komputera mogą
nie zostać wydrukowane.
Drukowanie zostało anulowane.
• Sprawdź, czy uniwersalny kabel połączeniowy został odłączony przed zniknięciem
ikony
112
(Połączenie PictBridge).
Rozwiązywanie problemów
Nie można wstawić daty ani wydrukować zdjęć w trybie indeksu.
• Prawdopodobnie drukarka nie obsługuje tych funkcji. Aby dowiedzieć się, czy
drukarka obsługuje te funkcje, skontaktuj się z jej producentem.
• Niektóre drukarki nie obsługują opcji wstawiania daty w trybie indeksu. Skontaktuj się
z producentem drukarki.
Zamiast daty na zdjęciu drukowana jest informacja „---- -- --”.
• Obraz nie zawiera daty zapisu data, dlatego nie można jej wstawić. Ustaw opcję [Data]
na [Wyłącz] (strona 100).
Nie można wybrać rozmiaru papieru.
• Dowiedz się, czy dany rozmiar jest obsługiwany przez drukarkę, kontaktując się z jej
producentem.
Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.
• Jeśli po połączeniu drukarki z aparatem ma zostać użyty papier w innym rozmiarze,
odłącz i ponownie podłącz uniwersalny kabel połączeniowy.
• Ustawienia drukowania w aparacie i drukarce się różnią. Zmień odpowiednie
ustawienie w aparacie (strona 100) lub drukarce.
Po anulowaniu drukowania nie można korzystać z aparatu.
• Zaczekaj chwilę. Nadal trwa procedura anulowania zadania drukarki. W przypadku
niektórych drukarek może to trochę potrwać.
Inne informacje
Nie można ponownie ustawić numeru pliku.
• W przypadku zmiany nośnika służącego do zapisywania danych, nie można rozpocząć
numeracji plików w aparacie. Aby rozpocząć numerowanie plików, należy
sformatować kartę „Memory Stick Duo” (strona 66, 69) lub pamięć wewnętrzną i na
nowo dokonać ustawień (strona 70). Skasowane jednak zostaną dane na karcie
„Memory Stick Duo” lub w pamięci wewnętrznej i wszystkie ustawienia, w tym data,
przywrócone zostaną do początkowych.
• Nie należy próbować wciskać obiektywu, który przestał być ruchomy.
• Włóż naładowany akumulator i włącz ponownie aparat.
Obiektyw pokrywa się parą.
• Doszło do skroplenia wilgoci. Wyłącz aparat i nie używaj go przez około godzinę.
Rozwiązywanie problemów
Aparat nie działa przy wysuniętym obiektywie.
113
Rozwiązywanie problemów
Obiektyw nie porusza się po wyłączeniu aparatu.
• Akumulator jest rozładowany. Wymień go na naładowany.
Aparat nagrzewa się, gdy jest używany przez dłuższy czas.
• Nie jest to usterka.
Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawień zegara.
• Ustaw ponownie datę i godzinę (strona 77).
Chcesz zmienić datę lub godzinę.
• Ustaw ponownie datę i godzinę (strona 77).
114
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
aparatu
Kody funkcji
autodiagnostyki
Jeśli wyświetlony zostanie kod
rozpoczynający się od litery, działa
funkcja autodiagnostyki aparatu.
Ostatnie dwie cyfry (oznaczone tutaj
symbolami ss) są zawsze różne.
Informują one o rodzaju wykrytego
problemu. Jeśli problemu nie uda się
rozwiązać nawet po kilkakrotnym
wykonaniu przedstawionych poniżej
czynności, konieczne może być oddanie
aparatu do naprawy. W takiej sytuacji
należy skontaktować się z punktem
sprzedaży produktów firmy Sony lub z
lokalnym autoryzowanym serwisem
firmy Sony.
C:32:ss
• Problem z podzespołem aparatu.
Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
C:13:ss
• Aparat nie może odczytać danych z
E:62:ss
E:91:ss
• Usterka aparatu. Przywróć
ustawienia fabryczne
aparatu(strona 70) i włącz ponownie
jego zasilanie.
Komunikaty
W przypadku pojawienia się na
wyświetlaczu któregoś z poniższych
komunikatów należy postępować
zgodnie z zamieszczonymi tu
instrukcjami.
• Słaby akumulator. Niezwłocznie
naładuj akumulator. W zależności od
warunków użytkowania oraz rodzaju
akumulatora wskaźnik może migać,
nawet jeśli pozostało jeszcze od 5 do
10 minut pracy.
Można używać tylko z odpowiednim
akumulatorem
• Włożone źródło zasilania nie jest
akumulatorem NP-BG1.
Błąd systemu
• Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
Błąd pamięci wewnętrznej
• Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
Włóż Memory Stick
• Włóż prawidłowo kartę „Memory
Stick Duo”.
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie jest obsługiwana przez aparat
(strona 120).
Rozwiązywanie problemów
karty „Memory Stick Duo” ani
zapisać na niej nowych danych.
Spróbuj kilkakrotnie wyłączyć i
włączyć ponownie aparat lub wyjąć i
włożyć kartę „Memory Stick Duo”.
• Wystąpił błąd formatowania pamięci
wewnętrznej aparatu lub wykryto
niesformatowaną kartę „Memory
Stick Duo”. Sformatuj pamięć
wewnętrzną lub kartę „Memory
Stick Duo” (strony 66, 69).
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie jest obsługiwana przez aparat lub
zawiera uszkodzone dane. Włóż
nową kartę „Memory Stick Duo”.
E:61:ss
115
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu
• Karta „Memory Stick Duo” jest
uszkodzona.
• Styki karty „Memory Stick Duo” są
zabrudzone.
Błąd rodzaju Memory Stick
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie jest obsługiwana przez aparat
(strona 120).
Brak dost. do Memory Stick,
Odmowa dostępu
• Używana karta „Memory Stick Duo”
ma włączony przełącznik kontroli
dostępu.
Błąd formatowania karty Memory
Stick
Błąd formatowania pamięci
wewnętrznej
• Ponownie sformatuj nośnik
(strony 66, 69).
Blokad karty Memory Stick
• Używana karta „Memory Stick Duo”
jest wyposażona w przełącznik
blokady zapisu, który ustawiono w
położeniu LOCK. Ustaw przełącznik
w położeniu umożliwiającym zapis.
Brak miejsca w pamięci
wewnętrznej
Brak miejsca w Memory Stick
• Usuń zbędne obrazy lub pliki
Brak obrazów
• Nie można odtworzyć obrazów, gdyż
żadnego z nich nie zapisano w
pamięci wewnętrznej aparatu.
• Nie można odtworzyć obrazów, gdyż
żadnego z nich nie zapisano na karcie
„Memory Stick Duo”.
• Wybrany folder nie zawiera pliku,
który można odtwarzać w postaci
prezentacji zdjęć z muzyką.
Błąd katalogu
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje już folder o nazwie
rozpoczynającej się taką samą liczbą
trzycyfrową (na przykład:
123MSDCF i 123ABCDE). Wybierz
inny katalog lub utwórz nowy
(strony 66, 67).
Więcej kat niemożliwe
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje folder o nazwie
rozpoczynającej się od liczby „999”.
W takiej sytuacji nie można utworzyć
nowych folderów.
Błąd pliku
• W trakcie wyświetlania obrazu
wystąpił błąd. Firma Sony nie
gwarantuje, że pliki obrazów będą
odtwarzane za pomocą tego aparatu,
jeśli zostały obrobione na
komputerze lub zapisane za
pośrednictwem innego aparatu.
(strona 37).
Kat. tylko do odczytu
Możliwy tylko odczyt
• Aparat nie może zapisywać obrazów
na tej karcie „Memory Stick Duo”
ani ich usuwać.
• Wybrano katalog, który nie może
być katalogiem zapisu w aparacie.
Wybierz inny folder (strona 67).
Plik chroniony
• Zwolnij ochronę (strona 61).
116
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu
Za duży rozmiar obrazu
• Nie można wyświetlić obrazu,
ponieważ jego rozmiar jest zbyt
duży.
Operacja niemożliwa
• Plik nie jest obsługiwany przez
aparat.
• Wybrano funkcję niedostępną dla
filmów.
(Wskaźnik ostrzeżenia o
drganiach)
Za słaby akumulator
• Podczas kopiowania obrazu
zapisanego w pamięci wewnętrznej
na kartę „Memory Stick Duo” należy
korzystać z akumulatora w pełni
naładowanego.
Drukarka pracuje
Błąd papieru
Brak papieru
Błąd tuszu
Mało tuszu
Brak tuszu
• Sprawdź drukarkę.
• Z powodu niewystarczającej ilości
światła mogą wystąpić drgania. Użyj
lampy błyskowej, włącz stabilizator
obrazu lub umieść aparat na
statywie, aby go unieruchomić.
Błąd drukarki
• Sprawdź drukarkę.
• Sprawdź, czy zdjęcie, które chcesz
wydrukować, nie jest uszkodzone.
640(Wys.jakość) niedostępna
• Filmy o rozmiarze 640(Wys.jakość)
można nagrywać wyłącznie przy
użyciu karty „Memory Stick PRO
Duo”. Włóż kartę „Memory Stick
PRO Duo” lub ustaw rozmiar obrazu
na inny niż [640(Wys.jakość)].
Macro niemożliwe
• Opcja makro nie jest dostępna przy
bieżących ustawieniach (strony 28,
32).
• Opcja lampy błyskowej nie jest
dostępna przy bieżących
ustawieniach (strony 28, 32).
do drukarki nie została jeszcze
zakończona. Nie należy odłączać
uniwersalnego kabla
połączeniowego.
Obróbka
• Trwa procedura anulowania
bieżącego zadania drukarki. Do
momentu zakończenia tej operacji
nie można rozpocząć drukowania.
Czas oczekiwania jest uzależniony od
rodzaju używanej drukarki.
Błąd muzyki
• Usuń plik muzyczny lub zastąp go
zwykłym plikiem muzycznym.
Wybrano maksymalną liczbę
obrazów
• Maksymalnie można zaznaczyć 100
zdjęć. Usuń zaznaczenie.
• Wykonaj polecenie [Formatuj
muzykę], a następnie pobierz nowe
pliki muzyczne.
Rozwiązywanie problemów
Nie można zmienić ustawień lampy
błyskowej
• Prawdopodobnie transmisja danych
117
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu
Błąd formatowania pliku
muzycznego
• Wykonaj polecenie [Formatuj
muzykę].
Operacja niemożliwa
Wyjście HD (1080i) aktywne…
• Próbujesz odtwarzać filmy.
• Próbujesz użyć funkcji [Retusz].
Wyjście TV aktywne...
• Aparat odtwarza obrazy w trybie
prezentacji zdjęć.
Nie ma czerwonych oczu
• Zależnie od obrazu, korekcja efektu
czerwonych oczu może nie być
możliwa.
Wyłącz i włącz zasilanie
• Usterka obiektywu.
Zdejmij pokrywę obiektywu i
wyłącz oraz włącz ponownie
• Zdejmij pokrywę obiektywu i wyłącz
oraz włącz ponownie.
Samowyzwalacz nie działa
• Przy tych ustawieniach
samowyzwalacz nie jest dostępny.
118
Inne informacje
Używanie aparatu za granicą
— źródła zasilania
Aparatu, ładowarki akumulatorów (w zestawie) i zasilacza sieciowego AC-LS5K (brak
w zestawie) można używać w dowolnym kraju lub regionie, w którym napięcie zasilania
wynosi od 100 V do 240 V przy 50/60 Hz.
• Nie należy używać transformatorów elektronicznych (konwerterów
podróżnych), ponieważ mogą one powodować awarie.
Inne informacje
119
Karta „Memory Stick Duo”
Karta „Memory Stick Duo” jest
miniaturowym, przenośnym nośnikiem
półprzewodnikowym służącym do
zapisywania danych. Rodzaje kart
„Memory Stick Duo” obsługiwanych
przez aparat przedstawiono w poniższej
tabeli. Nie gwarantuje się jednak
poprawnego działania wszystkich
funkcji kart „Memory Stick Duo”.
Rodzaj karty „Memory Stick” Zapis/
odczyt
Memory Stick Duo
(bez funkcji MagicGate)
a*2
Memory Stick Duo
(z funkcjami MagicGate)
a*1
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1*4
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*1*3*4
*1) „Memory Stick Duo”, „MagicGate
Memory Stick Duo” i „Memory Stick PRO
Duo” wyposażone są w funkcję MagicGate.
MagicGate jest technologią ochrony praw
autorskich wykorzystującą algorytmy
szyfrowania. Aparat nie obsługuje zapisu/
odczytu danych z użyciem funkcji
MagicGate.
*2) Aparat nie obsługuje szybkiego przesyłu
danych przy użyciu interfejsu
równoległego.
*3) Aparat nie jest zgodny ze standardem 8bitowowego równoległego przesyłu danych.
Obsługuje standard 4-bitowowego
równoległego przesyłu danych odpowiedni
dla karty „Memory Stick PRO Duo”.
*4) Można zapisywać filmy o jakości
[640(Wys.jakość)].
• Aparat obsługuje karty „Memory Stick
Micro” („M2”). „M2” jest skróconą nazwą
produktu „Memory Stick Micro”.
• Nie gwarantuje się poprawnej współpracy
aparatu z kartami „Memory Stick Duo”
sformatowanymi przy użyciu komputera.
120
• Prędkość odczytu/zapisu danych jest zależna
od użytej karty „Memory Stick Duo” i
wykorzystanych urządzeń.
• Karty „Memory Stick Duo” nie należy
wyjmować w czasie odczytu bądź zapisu
danych.
• W następujących przypadkach może dojść
do uszkodzenia danych:
– Jeśli karta „Memory Stick Duo” zostanie
wyjęta lub aparat zostanie wyłączony
podczas odczytu lub zapisu.
– Jeśli karta „Memory Stick Duo” zostanie
narażona na działanie elektryczności
statycznej lub zakłóceń elektrycznych.
• Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych
ważnych danych na dysku twardym
komputera.
• Flamastra nie należy dociskać zbyt mocno
do etykiety informacyjnej.
• Nie należy naklejać etykiet bezpośrednio na
kartę „Memory Stick Duo” ani na adapter
Memory Stick Duo.
• Przed przeniesieniem karty „Memory Stick
Duo” w inne miejsce, a także gdy nie będzie
ona używana przez dłuższy czas, należy ją
umieścić w dostarczonym etui.
• Nie należy dotykać styków karty „Memory
Stick Duo” palcami ani metalowymi
przedmiotami.
• Kartę „Memory Stick Duo” należy chronić
przed uderzeniami mechanicznymi i
upadkiem. Zabronione jest jej zginanie.
• Nie należy otwierać karty „Memory Stick
Duo” ani dokonywać jej przeróbek.
• Nie należy narażać karty „Memory Stick
Duo” na kontakt z wodą.
• Nie należy zostawiać karty „Memory Stick
Duo” w miejscu dostępnym dla małych
dzieci. Dzieci mogą przez przypadek
połknąć kartę.
• Do gniazda Memory Stick Duo nie należy
wkładać przedmiotów innych niż karty
„Memory Stick Duo”. W przeciwnym razie
może dojść do usterki.
Karta „Memory Stick Duo”
• Karty „Memory Stick Duo” nie należy
używać ani przechowywać w następujących
warunkach:
– miejsca o wysokiej temperaturze, na
przykład w samochodzie zaparkowanym w
słonecznym miejscu;
– miejsca narażone na bezpośrednie
działanie światła słonecznego;
– miejsca wilgotne lub miejsca, w których
obecne są substancje żrące.
Uwagi dotyczące korzystania z
adaptera Memory Stick Duo (brak
w zestawie)
• Aby można było używać karty „Memory
Stick Duo” w urządzeniu wyposażonym w
gniazdo „Memory Stick”, kartę „Memory
Stick Duo” należy włożyć do adaptera
Memory Stick Duo. Po włożeniu karty
„Memory Stick Duo” do urządzenia
wyposażonego w gniazdo „Memory Stick”
bez adaptera Memory Stick Duo wyjęcie jej
z urządzenia może okazać się niemożliwe.
• Przy wkładaniu karty „Memory Stick Duo”
do adaptera Memory Stick Duo należy się
upewnić, że karta „Memory Stick Duo” jest
zwrócona we właściwą stronę. Następnie
należy ją wsunąć w adapter do oporu. Jeśli
karta zostanie włożona w nieprawidłowy
sposób, może ulec uszkodzeniu.
• Przed umieszczeniem w urządzeniu
wyposażonym w gniazdo „Memory Stick”
adaptera Memory Stick Duo zawierającego
kartę „Memory Stick Duo” należy się
upewnić, że adapter Memory Stick Duo jest
zwrócony we właściwą stronę. Niewłaściwe
użycie grozi uszkodzeniem urządzenia.
• Do urządzenia z gniazdem „Memory Stick”
nie należy wkładać adaptera Memory Stick
Duo niezawierającego karty „Memory Stick
Duo”. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
Karty „Memory Stick PRO Duo” o
pojemności do 8 GB są prawidłowo
obsługiwane przez aparat.
• Aby można było używać w aparacie karty
„Memory Stick Micro”, należy włożyć kartę
„Memory Stick Micro” do adaptera „M2” o
podwójnym rozmiarze. Jeśli karta „Memory
Stick Micro” zostanie umieszczona w
aparacie bez użycia adaptera „M2” o
podwójnym rozmiarze, jej wyjęcie z aparatu
może okazać się niemożliwe.
• Nie należy zostawiać karty „Memory Stick
Micro” w miejscu dostępnym dla małych
dzieci. Dzieci mogą przez przypadek
połknąć kartę.
Inne informacje
Uwagi dotyczące korzystania z
karty „Memory Stick PRO Duo”
(brak w zestawie)
Uwagi dotyczące korzystania z
karty „Memory Stick Micro” (brak
w zestawie)
121
Informacje o akumulatorze
Informacje o ładowaniu
akumulatora
Zalecamy ładowanie akumulatora w
temperaturze otoczenia wynoszącej od 10 °C
do 30 °C. W temperaturach spoza tego
zakresu akumulator może nie naładować się
całkowicie.
Wydajne użytkowanie
akumulatora
• Wydajność akumulatora zmniejsza się w
niskich temperaturach. Dlatego w niskich
temperaturach czas pracy akumulatora jest
krótszy. Aby zapewnić dłuższe użytkowanie
akumulatora, zalecane jest wykonanie
poniższej czynności:
– Akumulator należy przechowywać w
kieszeni blisko ciała, aby go nagrzać, i
wkładać go do aparatu bezpośrednio
przed rozpoczęciem filmowania.
• Akumulator zostanie szybko wyczerpany,
jeśli często używana jest lampa błyskowa lub
funkcja zoom.
• Zalecane jest zaopatrzenie się w zapasowe
akumulatory, które wystarczą na czas pracy
dwa lub trzy razy dłuższy od
przewidywanego, dzięki czemu przed
zrobieniem zdjęcia będzie można wykonać
zdjęcia próbne.
• Nie należy narażać akumulatora na kontakt
z wodą. Nie jest on wodoodporny.
• Akumulatora nie należy pozostawiać w
miejscach bardzo gorących, jak na przykład
w samochodzie lub wystawionego na
bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
Sposób przechowywania
akumulatora
• Przed rozpoczęciem przechowywania
akumulator należy całkowicie rozładować i
przechowywać w chłodnym i suchym
miejscu. Aby akumulator działał
prawidłowo, w okresie przechowywania
należy go całkowicie naładować, a następnie
całkowicie rozładować w aparacie co
najmniej raz w roku.
• Aby rozładować akumulator, należy
pozostawić aparat w trybie odtwarzania
prezentacji zdjęć (strona 55) aż do
wyłączenia zasilania.
122
• Aby zapobiec zaplamieniu styków, zwarciu
itd., należy trzymać akumulator w
dostarczonym futerale podczas przenoszenia
i przechowywania.
Informacje na temat trwałości
akumulatorów
• Trwałość akumulatorów jest ograniczona. Z
biegiem czasu i na skutek użytkowania
pojemność akumulatora maleje. Jeśli
nastąpiło znacznie skrócenie okresu między
ładowaniami, prawdopodobnie należy
wymienić akumulator na nowy.
• Trwałość akumulatorów jest różna, w
zależności od sposobu ich przechowywania i
warunków pracy oraz otoczenia, w jakim są
używane.
Informacje o ładowarce
Informacje o ładowarce
• W ładowarce dołączonej do aparatu nie
należy ładować akumulatorów innego typu
niż NP-BG. Z akumulatorów innego rodzaju
niż wymieniony może wyciekać elektrolit,
mogą się przegrzewać lub wybuchnąć
podczas próby ich ładowania, stanowiąc
niebezpieczeństwo obrażeń ciała związane z
porażeniem prądem i oparzeniami.
• Naładowany akumulator należy wyjąć z
ładowarki. W przypadku pozostawienia
akumulatora w ładowarce czas jego
trwałości może zostać skrócony.
• Kiedy lampka CHARGE miga, należy wyjąć
ładowany akumulator, a następnie ponownie
włożyć ten sam akumulator do aparatu, aż
do zatrzaśnięcia. Jeśli lampka CHARGE
znowu zacznie migać, może to oznaczać
uszkodzenie akumulatora lub włożenie do
ładowarki akumulatora niewłaściwego typu.
Należy wówczas sprawdzić, czy jest to
właściwy typ akumulatora. Jeśli tak, należy
wyjąć go, zastąpić nowym lub innym i
sprawdzić, czy ładowarka działa właściwie.
Jeśli ładowarka działa prawidłowo, mogło
dojść do uszkodzenia akumulatorów.
Inne informacje
123
Indeks
Indeks
A
E
J
Akumulator ......................122
Efekt rybiego oka .............. 59
Jakość zdjęcia ............... 12, 14
Auto podgląd......................76
Ekran
JPG ......................................90
Autofokus .............................8
Podświetlenie ekranu
LCD ............................. 23
K
B
Wskaźnik ..................... 19
Kasuj ....................................58
Balans bieli..........................51
Zmiana trybu
wyświetlania ................ 23
Blokada AF.........................50
Błysk wymuszony wyłączony
.......................................28
Brzęczyk ..............................70
Ekran indeksu .................... 36
Ekran LCD......................... 23
Ekspozycja.......................... 10
Elementy aparatu .............. 15
C
EV ....................................... 48
Celownik pomiaru
punktowego .................48
F
Centr AF .............................49
Tworzenie ....................66
Wybór...........................63
Zmiana .........................67
Kody funkcji
autodiagnostyki.........115
Kolor....................................11
Komputer............................ 82
Chroń...................................61
Filtr do efektu rozbłysku
...................................... 60
Kopiowanie obrazów
..................................87, 95
COMPONENT ..................71
Fokus.......................... 8, 27, 49
Macintosh ....................95
Czarno-białe........................47
Format........................... 66, 69
Czas otwarcia migawki ......10
Formatuj muzykę............... 94
Oglądanie za pomocą
aparatu plików obrazów
zapisanych na
komputerze..................93
Częściowy kolor .................59
G
Oprogramowanie........ 84
D
Głośność ............................. 35
Data ..............................77, 101
Główne nastawienia 1 ....... 70
DirectX................................84
Główne nastawienia 2 ....... 71
Zalecana konfiguracja
................................. 83, 95
DISP ....................................23
Gniazdo DC IN.................. 16
Komputer Macintosh.........95
DPOF ..........................62, 102
DRO ....................................53
H
Druk...............................62, 98
Histogram ........................... 23
Drukowanie bezpośrednie
.......................................99
HOME ................................ 39
Drukowanie w punkcie
usługowym .................102
I
Info funkcji ......................... 70
Inicjalizuj ............................ 70
Instaluj ................................ 84
Inteligentny zoom.............. 74
Intensywny ......................... 46
ISO .......................... 10, 11, 47
124
Format.................... 66, 69
Katalog ................................ 63
Windows ......................82
Zalecana konfiguracja
....................................... 95
Komputer z systemem
Windows ......................82
Zalecana konfiguracja
....................................... 83
Kontrast............................... 53
Kopiowanie obrazów do
komputera ................... 87
Kopiuj ..................................68
Korekcja czerwonych oczu
....................................... 60
Indeks
L
Nastaw. ............................... 70
Lampa błyskowa
(Balans bieli)................52
Nastawienia nagrywania 1
...................................... 73
Lampa błyskowa
(Nagrywanie) ...............14
Nastawienia nagrywania 2
...................................... 76
Prześwietlenie .....................10
Language Setting ................78
Nastawienie zegara ............ 77
Przysłona .............................10
Linia siatki...........................74
Naturalny ............................ 46
Punktowy AF......................49
Precyzyjny zoom cyfrowy
.......................................75
Przejściówka .......................17
Przycin .................................60
Nazwa pliku ........................ 89
Ł
Niedoświetlenie.................. 10
R
Ładowarka ........................123
NTSC................................... 72
Ramka pola AF ..................49
M
O
Makro ..................................28
Obróć................................... 62
Retusz ..................................58
Mass Storage .......................71
Odbiornik TV..................... 79
Rozmazanie...........................9
„Memory Stick Duo” .......120
Oglądanie obrazów............ 35
Rozmiar obrazu ............12, 43
Menu
Oprogramowanie
.......................... 84, 86, 94
Rozszerzenie .......................93
Nagrywanie ..................43
Opcje.............................42
Podgląd.........................58
Reduk czerw oczu ..............52
Regulacja EV................23, 48
Osłona obiektywu .............. 17
Oznaczenie zdjęcia do
wydrukowania........... 102
Menu podglądu...................58
Rozwiązywanie problemów
.....................................104
S
Samowyzwalacz ..................29
Miejsca zapisywania plików
obrazów i nazwy plików
.......................................89
P
Miejsce zapisywania plików
.......................................89
Pamięć wewnętrzna ........... 24
Miękkie ogniskowanie .......59
Picture Motion Browser.... 86
Moc błysku ..........................52
Piksel ................................... 12
Monitor................................74
Pobierz muzykę.................. 94
MPG.....................................90
Pochmurnie......................... 51
Multi AF ..............................49
Podłączanie
PAL ..................................... 72
PictBridge ..................... 71, 99
Music Transfer ..............94, 96
Drukarka ................... 100
Muzyka ................................57
Komputer .................... 87
Odbiornik TV ............. 79
Selekcja sceny ...............30, 43
Sepia.....................................46
Seria .....................................45
SETUP.................................54
Slajdy .............................55, 58
SteadyShot ..........................54
Stopniowanie ekspoz .........45
Synchronizacja z wolną
migawką .......................28
System operacyjny........83, 95
Ś
Pojedynczy .......................... 74
Światło dzien. .....................51
Nagrywanie .........................43
Pojedynczy obraz ............... 55
Filmy .......................26, 27
Pokrętło trybu pracy.......... 25
Światło świetlówki 1, 2, 3
.......................................51
Zdjęcie..........................26
Połączenie USB.................. 71
Narzędzie Memory Stick
.......................................66
Pomiar centralnie ważony
...................................... 48
Narzędzie muzyczne...........94
Pomiar punktowy............... 48
Narzędzie pamięci wew .....69
Pomiar wielopunktowy ..... 48
Indeks
N
T
Teleobiektyw ................18, 75
Tryb AF ...............................74
125
Indeks
Tryb automatycznej regulacji
.......................................26
Wstępne ustawienie ostrości
...................................... 50
Tryb dużej czułości.............31
Wybierz katalog................. 63
Tryb Fajerwerki..................31
Wyjście wideo .................... 72
Tryb koloru .........................46
Wykrywanie twarzy ........... 44
Tryb lampy błyskowej........28
Wyrazistość......................... 53
Tryb Miękkie ujęcie ...........31
Wyświetl. Indeksu ............. 55
Tryb NAGR........................45
Tryb Pejzaż .........................31
Z
Tryb Plaża ...........................31
Zaawansowane fot. sport.,
tryb ............................... 31
Tryb pomiaru......................48
Tryb Portret-zmierzch .......31
Tryb programu
automatycznego ..........25
Tryb ręcznej regulacji
naświetlenia .................33
Złącze wielofunkcyjne
......................... 79, 87, 100
Zmień katalog REC. ... 66, 67
Zoom................................... 27
Tryb Śnieg ...........................31
Zoom cyfrowy .................... 74
Tryb Zmierzch....................31
Zoom optyczny ............. 27, 74
Trzymanie aparatu .............26
Zoom przy odtwarzaniu.... 35
U
Ż
Uniwersalny kabel
połączeniowy ........87, 100
Żarowe ................................ 51
Usuwanie obrazów.............37
Używanie aparatu za granicą
.....................................119
V
VGA ....................................13
W
Wciskanie do połowy...........8
Włączenie błysku
wymuszonego ..............28
Wolna migawka NR...........20
Wskaźnik.............................19
Wskaźnik blokady AE/AF
.................................26, 50
Wskaźniki ostrzegawcze i
komunikaty aparatu
.....................................115
Wspomaganie AF...............73
126
Zarządzanie pamięcią ....... 66
Uwagi dotyczące umowy
licencyjnej
Wraz z aparatem dostarczane jest
oprogramowanie „C Library” , „Expat”
oraz „zlib”. Oprogramowanie to jest
udostępniane na podstawie umowy
licencyjnej z właścicielami praw
autorskich. Zgodnie z żądaniem
właścicieli praw autorskich niniejszych
aplikacji mamy obowiązek udzielić
pewnych informacji, które zamieszczono
poniżej. Należy zapoznać się z
poniższymi częściami dokumentacji.
Należy przeczytać dokument
„license1.pdf” w katalogu „License” na
płycie CD-ROM. Zamieszczone w nim
są umowy licencyjne (w języku
angielskim) dla oprogramowania
„C Library”, „Expat” i „zlib”.
Do otwarcia pliku PDF wymagany jest
program Adobe Reader. Jeśli nie jest on
zainstalowany na komputerze, można go
pobrać z witryny WWW firmy Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
Oprogramowanie GNU GPL/LGPL
Do aparatu dołączono oprogramowanie,
które spełnia wymogi licencji GNU
General Public License (dalej zwane
„GPL”) lub licencji GNU Lesser
General Public License (dalej zwane
„LGPL”).
Oznacza to, że użytkownik ma prawo do
uzyskiwania dostępu, modyfikowania i
dalszego przekazywania kodu
źródłowego wymienionych programów
zgodnie z warunkami zawartymi w
dołączonych licencjach GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w witrynie
WWW. Można go pobrać pod adresem
URL:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosimy, aby nie kontaktować się z nami
w sprawie treści kodu źródłowego.
Należy przeczytać dokument
„license2.pdf” w katalogu „License” na
płycie CD-ROM. Znajdują się tu umowy
licencyjne (w języku angielskim) dla
oprogramowania „GPL” i „LGPL”.
127
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są
na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Bridge camera 8.1 MP CCD Black
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 10x Digital zoom: 20x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • Built-in microphone Voice recording PictBridge
  • Lithium-Ion (Li-Ion)

Related manuals

Download PDF

advertisement