Sony | DEV-50V | Sony DEV-50V DEV50: lornetka cyfrowa Full HD 3D z funkcją nagrywania Instrukcja obsługi

Kliknij
Spis treści
Instrukcja obsługi cyfrowej
lornetki z zapisem obrazu
DEV-30/50/50V
Listy menu
Indeks
 2013 Sony Corporation
4-464-706-32(1)
PL
Ważne informacje
Korzystanie z opisywanego produktu


Wizjer
słonecznych grozi nieprawidłowym działaniem
urządzenia.
Nie wolno kierować obiektywu kamery
bezpośrednio w stronę słońca. W przeciwnym
razie opisywany produkt może działać
nieprawidłowo. Słońce można filmować
wyłącznie w warunkach słabego oświetlenia, na
przykład o zmierzchu.
Spis treści
Nie wolno chwytać opisywanego produktu
za poniższe podzespoły. Nie należy również
chwytać opisywanego produktu za pokrywę
akumulatora/karty pamięci lub za pokrywy
gniazd.
Ustawienie języka


Opisywanego produktu nie wolno stawiać na
wizjerze.
Nagrywanie

Opisywany produkt jest pyłoszczelny i
zabezpieczony przed deszczem. Informacje w
rozdziale „Informacje na temat pyłoszczelności
i zabezpieczenia przed deszczem opisywanego
produktu” (str. 6).

Elementy menu, wizjer i obiektyw




PL
Indeks

Wyszarzony element menu jest niedostępny
w danych warunkach nagrywania lub
odtwarzania.
Wizjer został wykonany z wykorzystaniem
bardzo precyzyjnej technologii, dzięki której
udział sprawnie działających pikseli wynosi
ponad 99,99 %. Na wizjerze mogą być jednak
stale widoczne małe czarne lub jasne punkty
(białe, czerwone, niebieskie lub zielone).
Punkty te są normalnym efektem procesu
produkcyjnego i nie mają żadnego wpływu na
jakość nagrywanego obrazu.
Długotrwała ekspozycja wizjera lub obiektywu
na bezpośrednie operowanie promieni
Aby zapewnić stabilną pracę karty pamięci,
wskazane jest jej sformatowanie przed
pierwszym użyciem z poziomu opisywanego
produktu (str. 66). Formatowanie karty pamięci
spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych
na niej danych, których nie będzie można
odzyskać. Ważne dane należy zapisać, na
przykład na komputerze.
Przed rozpoczęciem nagrywania należy
sprawdzić działanie funkcji nagrywania, aby
mieć pewność, że obraz i dźwięk zostaną
prawidłowo zarejestrowane.
Nie jest przewidziana żadna rekompensata
za wadliwe nagrania, nawet jeśli przyczyną
problemów z nagrywaniem lub odtwarzaniem
jest uszkodzenie opisywanego produktu, karty
pamięci itp.
W różnych krajach i regionach świata
stosowane są odmienne systemy kodowania
kolorów w sygnale telewizyjnym. Aby móc
oglądać nagrania na ekranie telewizora, przed
przystąpieniem do nagrywania należy w pozycji
[Wybór 60i/50i] ustawić opcję właściwą dla
danego kraju lub regionu (str. 16).
Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i
inne materiały mogą być chronione prawami
autorskimi. Nagrywanie takich materiałów bez
upoważnienia może stanowić naruszenie praw
autorskich.
Listy menu


Do ilustracji procedur obsługi wykorzystano
zrzuty ekranu w danym języku. Przed
przystąpieniem do korzystania z opisywanego
produktu należy w razie potrzeby zmienić język
napisów na ekranie (str. 18).


Opisywany produkt należy użytkować zgodnie z
miejscowymi przepisami.
Informacje o typach kart pamięci, które można
stosować w opisywanym produkcie, znajdują się
na stronie 19.
Uwagi dotyczące akumulatora/zasilacza
sieciowego


W przypadku innych urządzeń mogą
wystąpić problemy z odtwarzaniem obrazów
zarejestrowanych opisywanym produktem.
Dodatkowo, w przypadku opisywanego
produktu mogą wystąpić problemy z
odtwarzaniem obrazów zarejestrowanych z
poziomu innych urządzeń.
Uwaga dotycząca temperatury lornetki/
akumulatora

Płyty DVD nagrane w wysokiej
rozdzielczości

Gdy opisywany produkt jest
podłączony do komputera lub osprzętu


Aby zapobiec utracie danych obrazu, należy
regularnie zapisywać wszystkie nagrane obrazy
na nośnikach zewnętrznych. Informacje
dotyczące zapisywania obrazów na komputerze
można znaleźć na stronie 39, a na urządzeniach
zewnętrznych - na stronie 44.
Rodzaj płyt lub nośników, na których można
zapisywać obrazy, zależy od wybranego
Tryb NAGR] w chwili
ustawienia [
rejestrowania obrazów. Filmy zarejestrowane
] ([50p Jakość
])
w trybie [60p Jakość
] można zapisywać na
lub [Najwyż. jakość
zewnętrznych urządzeniach pamięciowych lub
na płytach Blu-ray (str. 41, 46).
Nie wolno formatować karty pamięci
opisywanego produktu z poziomu komputera.
W przeciwnym razie opisywany produkt może
nie działać prawidłowo.
Przed podłączeniem opisywanego produktu
do innego urządzenia za pomocą przewodów
komunikacyjnych należy upewnić się, że wtyk
przewodu został prawidłowo włożony. Próba
włożenia wtyku na siłę do gniazda grozi jego
uszkodzeniem i może skutkować nieprawidłową
pracą opisywanego produktu.
Jeżeli nie można odtwarzać lub
nagrywać obrazów, należy użyć funkcji
[Format]

PL
W przypadku długotrwałego używania
opisywanego produktu (częste nagrywanie/
usuwanie danych) dane na karcie pamięci
mogą ulec fragmentacji. Nie można wówczas
nagrywać ani zapisywać obrazów. W takim
przypadku obrazy najpierw należy zapisać
na nośniku zewnętrznym, a następnie
przeprowadzić operację [Format] (str. 66).
Indeks

W przypadku bardzo wysokiej lub bardzo
niskiej temperatury opisywanego produktu
lub akumulatora mogą wystąpić problemy
z nagrywaniem lub odtwarzaniem z uwagi
na uruchamiane w takiej sytuacji funkcje
zabezpieczające opisywanego produktu. W
takim przypadku na ekranie (str. 80) pojawi się
wskaźnik.
Listy menu
Płyty DVD z zarejestrowanym obrazem w
wysokiej rozdzielczości można odtwarzać za
pomocą urządzeń zgodnych ze standardem
AVCHD. Płyt z zarejestrowanym obrazem w
wysokiej rozdzielczości nie można odtwarzać
z poziomu odtwarzaczy/nagrywarek DVD,
ponieważ nie są one zgodne z formatem
AVCHD. Po włożeniu płyty nagranej w
formacie AVCHD (z obrazem w wysokiej
rozdzielczości) do odtwarzacza/nagrywarki
DVD, mogą wystąpić problemy z jej
wysunięciem.
Zapisuj wszystkie nagrane dane obrazu

Spis treści

Uwagi dotyczące odtwarzania
Akumulator lub zasilacz sieciowy można
odłączyć dopiero po wyłączeniu opisywanego
produktu.
Zasilacz sieciowy należy odłączać od
opisywanego produktu, trzymając zarówno
za opisywany produkt, jak i za wtyk napięcia
stałego.


Zalecamy stosowanie oryginalnego osprzętu
Sony.
W niektórych krajach lub regionach oryginalne
akcesoria Sony mogą być niedostępne.
Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji,
ilustracji i informacji wyświetlanych na
ekranie


Uwagi dotyczące eksploatacji
Przykładowe zrzuty ekranów w niniejszej
instrukcji mają charakter poglądowy i zostały
uzyskane za pomocą aparatu cyfrowego.
Z tego względu ich wygląd może odbiegać
od rzeczywistych obrazów i wskaźników
wyświetlanych na ekranie opisywanego
produktu. Rysunki opisywanego produktu i
wskaźników na jego ekranie zostały celowo
powiększone lub uproszczone, aby ułatwić
zrozumienie.
W niniejszej instrukcji płyta DVD z nagranym
obrazem w wysokiej rozdzielczości określana
jest mianem płyty z zapisem AVCHD.
Konstrukcja oraz dane techniczne opisywanego
produktu i akcesoriów mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.


Oglądanie obrazów wideo 3D

W trakcie oglądania obrazów wideo 3D
niektóre osoby mogą odczuwać dyskomfort
(zmęczenie oczu, ogólne zmęczenie lub
nudności).
Sony zaleca robienie regularnych przerw
w oglądaniu obrazów wideo 3D. Długość i
częstotliwość niezbędnych przerw zależy od
predyspozycji danej osoby. Należy więc samemu
dojść do optymalnego rozwiązania.
W przypadku odczuwalnego dyskomfortu
należy przerwać oglądanie obrazów wideo
3D do momentu ustąpienia objawów. W razie
potrzeby zasięgnąć porady lekarza.
Należy również zapoznać się z instrukcjami
obsługi innych urządzeń lub nośników
używanych z opisywanym produktem.

W trakcie korzystania z opisywanego produktu
należy uważać na to, co dzieje się dookoła. Nie
wolno używać opisywanego produktu idąc.
Może bowiem dojść do wypadku lub urazu.
Nie wolno wykonywać poniższych czynności.
W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia karty pamięci, mogą wystąpić
problemy z odtworzeniem nagrania, nagranie
może zostać utracone albo mogą wystąpić inne
nieprawidłowości.
 wyjmować karty pamięci, gdy świeci lub miga
lampka dostępu (str. 19)
 odłączać akumulatora lub zasilacza
sieciowego od opisywanego produktu,
ani dopuszczać do wstrząsów lub drgań
mechanicznych, gdy świecą lub migają lampki
(Film)/ (Zdjęcie) (str. 23) lub lampka
dostępu (str. 19)
Używając paska na szyję, nie wolno nosić
zawieszonego na szyi produktu z tyłu na
plecach. Może bowiem dojść do urazu. Chronić
opisywany produkt przed uderzeniem.
Listy menu

Spis treści
Wzrok u małych dzieci (zwłaszcza poniżej
szóstego roku życia) jest jeszcze w trakcie
rozwoju. Przed zezwoleniem małym dzieciom
na oglądanie obrazów wideo 3D należy
zasięgnąć porady lekarza (pediatry lub
okulisty).
Dorośli powinni sprawować nadzór nad małymi
dziećmi, aby przestrzegane były powyższe
zalecenia.
Uwagi dotyczące wyposażenia
dodatkowego
Instrukcje dołączone do
opisywanego produktu
Indeks
PL
W przypadku opisywanego produktu
opracowano dwie instrukcje: „Instrukcja
obsługi” i „Instrukcja obsługi cyfrowej
lornetki z zapisem obrazu (PDF)”.
„Instrukcja obsługi” zawiera opis
podstawowych operacji, a „Instrukcja
obsługi cyfrowej lornetki z zapisem obrazu
(PDF)” - szczegółowe objaśnienia funkcji.
Instrukcja obsługi
Spis treści
Niniejsza instrukcja zawiera informacje
dotyczące podstawowej obsługi
opisywanego produktu, tj. nagrywania i
odtwarzania.
Instrukcja obsługi cyfrowej lornetki z
zapisem obrazu (PDF)
W tej instrukcji można znaleźć
objaśnienia różnych operacji, na przykład
sposobu korzystania z menu ustawień,
czy zapisywania obrazów na innych
urządzeniach.
Listy menu
Indeks
PL
Informacje na temat
pyłoszczelności
i zabezpieczenia
przed deszczem
opisywanego
produktu
Silne wstrząsy, na przykład w wyniku
upadku, mogą spowodować pogorszenie
pyłoszczelności i zabezpieczenia przed
deszczem opisywanego produktu. W
kwestii naprawy (usługa odpłatna)
wskazany jest kontakt z punktem
sprzedaży produktów marki Sony lub
miejscowym autoryzowanym punktem
serwisowym Sony.
 Opisywany produkt należy użytkować
w sposób właściwy, przestrzegając
poniższych zaleceń, gdyż uszkodzenia
wynikłe z nieprawidłowej obsługi,
niezgodnego z przeznaczeniem
użytkowania lub braku właściwej
konserwacji opisywanego produktu nie
są objęte gwarancją.

Opisywany produkt nie jest wodoszczelny
i nie należy używać go pod wodą.
Opisywanego produktu nie wolno w
żadnym wypadku zanurzać w wodzie.
Listy menu
Nie używać opisywanego produktu
pod wodą.
Spis treści
Potwierdzono (w naszych testach
wydajności), że urządzenie zasadnicze
jest pyłoszczelne i zabezpieczone przed
deszczem zgodnie z wymogami normy
IEC60529 IP54. Przelotny deszcz lub wzbity
na chwilę pył nie mają wpływu na pracę
opisywanego produktu.
 Pyłoszczelność (IP5x): obudowa
zabezpiecza przed szkodliwym
poziomem przenikania pyłu. Obudowa
nie jest jednak całkowicie pyłoszczelna i
nie daje gwarancji ochrony w przypadku
silnego zapylenia.
 Zabezpieczenie przed deszczem (IPx4):
obudowa, która zabezpiecza przed
szkodliwym wpływem bryzgów wody z
różnych kierunków. Opisywany produkt
nie chroni przed wodą pod ciśnieniem,
na przykład z prysznica lub kranu.
 Po podłączeniu dodatkowego osprzętu,
zasilacza sieciowego lub przewodów,
pyłoszczelność i zabezpieczenie przed
deszczem opisywanego produktu mogą
ulec pogorszeniu. Należy uważać, aby pył
lub woda nie przedostały się do wnętrza
opisywanego produktu.
 Produkt należy chronić przed kontaktem
z gorącą wodą lub z wodą o dużej
zawartości minerałów.
Należy starannie zamknąć pokrywę
akumulatora/karty pamięci i pokrywy
gniazd.
PL
Indeks
Przez otwartą pokrywę woda łatwiej
przeniknie do wnętrza opisywanego
produktu. W przypadku obsługi
opisywanego produktu w deszczu lub
mokrymi rękoma, nie należy otwierać
pokrywy akumulatora/karty pamięci lub
pokryw gniazd. W przeciwnym razie
można spowodować usterkę.
Informacje o użytkowaniu i
konserwacji
Spis treści
Piasek, włosy lub inne zabrudzenia
uwięzione pod uszczelką pokrywy
akumulatora/karty pamięci lub pokryw
gniazd mogą ułatwić przedostanie się
wody do wnętrza opisywanego produktu.
Miejsca te należy przetrzeć miękką,
niestrzępiącą się szmatką.
 Zarysowania na uszczelce lub
jej deformacja, albo pogorszenie
właściwości uszczelnienia mogą
powodować przedostawanie się wody
do wnętrza opisywanego produktu. W
przypadku zarysowania, deformacji lub
pogorszenia właściwości uszczelnienia,
należy zasięgnąć porady u sprzedawcy
produktów Sony lub w miejscowym
autoryzowanym punkcie serwisowym
Sony.
 Otwory odpływowe na spodzie
opisywanego produktu są przeznaczone
do odprowadzania wody lub piasku,
które przedostały się przez szczelinę
pokrętła IPD ADJ lub wizjera.

Listy menu
Indeks
Otwory odpływowe

Piasek, który dostał się do wnętrza
opisywanego produktu i zablokuje
pewne podzespoły, można usunąć za
pomocą dmuchawki itp. Po dokładnym
oczyszczeniu należy spróbować kilka
razy uruchomić dany element.
PL
Spis treści
Spis treści
Ważne informacje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Oglądanie obrazów wideo 3D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Uwagi dotyczące eksploatacji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instrukcje dołączone do opisywanego produktu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Informacje na temat pyłoszczelności i zabezpieczenia przed deszczem opisywanego
produktu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Informacje o użytkowaniu i konserwacji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Czynności wstępne
Etap 1: Sprawdzenie dostarczonych elementów zestawu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mocowanie lub podłączanie dostarczonych elementów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etap 2: Ładowanie akumulatora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etap 3: Włączanie zasilania oraz konfigurowanie opisywanego produktu.. . . . . . . . . . .
Zmiana ustawień języka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etap 4: Wkładanie karty pamięci.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
13
15
18
19
Korzystanie z opisywanego produktu w trybie lornetki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagrywanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagrywanie filmów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografowanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie z poziomu opisywanego produktu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie obrazów na ekranie odbiornika TV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfiguracje połączeń.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsługa „BRAVIA” Sync. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
23
23
25
26
28
28
30
Listy menu
Lornetka/Nagrywanie/Odtwarzanie
Funkcje zaawansowane
PL
31
31
31
32
33
35
35
36
36
37
Indeks
Przydatne funkcje przy nagrywaniu filmów i zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatyczne rejestrowanie obrazów lepszej jakości (Inteligentna
automatyka).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór trybu nagrywania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejestrowanie informacji o położeniu (GPS) (DEV-50V).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ręczna zmiana ustawień obrazu pokrętłem MANUAL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edycja z poziomu opisywanego produktu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usuwanie obrazów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrona nagranych filmów i zdjęć (Ochrona).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dzielenie filmu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
39
39
39
40
40
40
42
43
Spis treści
Odtwarzanie obrazów na komputerze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Możliwości oprogramowania „PlayMemories Home” (system Windows).. . . .
Oprogramowanie dla komputerów Mac.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przygotowanie komputera (system Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprawdzanie komputera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalacja oprogramowania „PlayMemories Home” na komputerze.. . . . . . . . . .
Uruchamianie oprogramowania „PlayMemories Home”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pobieranie oprogramowania dedykowanego dla opisywanego produktu.. . . . . . . . . .
Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego
urządzenia
Listy menu
Wybór metody zapisywania obrazów na urządzeniu zewnętrznym.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Urządzenia, na których można odtwarzać utworzoną płytę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Zapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Zapisywanie wybranych filmów i zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Odtwarzanie obrazów z zewnętrznego urządzenia pamięciowego z poziomu
opisywanego produktu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tworzenie płyty w formacie standardowej rozdzielczości za pomocą
nagrywarki itp... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Dostosowywanie ustawień opisywanego produktu
Korzystanie z menu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Listy menu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tryb fotografowania (Opcje wyboru trybu rejestrowania obrazów).. . . . . . . . . . . . . . .
Aparat/Mikrofon (Opcje rejestracji niestandardowej).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jakość/rozm.obrazu (Opcje ustawień jakości i rozmiaru obrazu).. . . . . . . . . . . . . . . . .
Edycja/Kopiuj (Opcje edycji).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfiguracja (Inne opcje konfiguracyjne).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
52
56
56
64
66
66
Rozwiązywanie problemów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje diagnostyczne/wskaźniki ostrzegawcze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . .
Przewidywany czas pracy dla poszczególnych akumulatorów.. . . . . . . . . . . . . . . .
Przewidywany czas nagrywania filmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przewidywana liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PL
74
80
84
84
85
85
Indeks
Dodatkowe informacje
86
87
88
88
88
90
91
92
Spis treści
Korzystanie z opisywanego produktu za granicą.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oglądanie nagranych filmów na ekranie telewizora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja i środki ostrożności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje o formacie AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje o systemie GPS (DEV-50V).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje dotyczące karty pamięci.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje o akumulatorze „InfoLITHIUM”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje o obsłudze opisywanego produktu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podręczny skorowidz
Wskaźniki na ekranie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Części i elementy sterujące.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Indeks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Listy menu
Indeks
PL
10
Czynności wstępne
Etap 1: Sprawdzenie
dostarczonych
elementów zestawu
Pasek na szyję (1)
Cyfrowa lornetka z zapisem obrazu (1)
„Instrukcja obsługi” (1)
Zasilacz sieciowy (1)
Spis treści
Numery w nawiasach ( ) oznaczają ilość
dostarczonych elementów.
CD-ROM „Manuals for Digital Recording Binoculars” (1)
 „Instrukcja
obsługi cyfrowej lornetki z
zapisem obrazu (PDF)”
 Uwagi
Oprogramowanie „PlayMemories Home”
oraz „Przewodnik pomocniczy PlayMemories
Home” można pobrać z witryny internetowej
firmy Sony (str. 40).

Przewód zasilający (1)
Tylko w przypadku DEV-50/50V
Osłona wizjera (1)
Przewód HDMI (1)
Listy menu
Etui (1)
Duży okular (2)
Przewód mikro USB (1)
Akumulator NP-FV70 (1)
Indeks
Osłona obiektywu (1)
PL
11
Mocowanie dużego okularu
(DEV-50/50V)
Mocowanie lub podłączanie
dostarczonych elementów
Mocowanie paska na szyję
Aby nie upuścić opisywanego produktu,
do lornetki należy przymocować pasek
na szyję, postępując zgodnie z poniższą
procedurą.
Jeden koniec paska na szyję należy wsunąć
w mocowanie paska na lornetce. Następnie
unieruchomić pasek na szyję wkładając ten
koniec paska w zapięcie.
Spis treści
Jeżeli przy jasnym oświetleniu obraz w
wizjerze jest słabo widoczny, należy użyć
dużego okulara.
Wpasować duży okular w rowek okulara w
wizjerze.
Mocowanie osłony wizjera
(DEV-50/50V)
Listy menu
Gdy opisywany produkt nie będzie
używany, należy go przechowywać z
zamocowaną osłoną wizjera.
Mocowanie osłony obiektywu
Gdy opisywany produkt nie będzie
używany, należy go przechowywać z
zamocowaną osłoną obiektywu.
Gdy nie jest używana, osłonę wizjera
można zawiesić na pasku na szyję.
Indeks
PL
12
Etap 2: Ładowanie
akumulatora
Akumulator „InfoLITHIUM” (serii V)
można ładować.
Spis treści
 Uwagi
W opisywanym produkcie nie wolno stosować
akumulatorów „InfoLITHIUM” innych niż
NP-FV70/FV100.
 Aby naładować akumulator, należy wyłączyć
opisywany produkt naciśnięciem przycisku
POWER.

Wyrównać akumulator z rowkami.
1
Nacisnąć przycisk pokrywy
akumulatora/karty pamięci ()
i wysunąć pokrywę w kierunku
strzałki (), a następnie
otworzyć pokrywę ().
3
Dźwignia zwolnienia akumulatora
Zamknąć pokrywę
akumulatora/karty pamięci.
Listy menu
2
4
Wyrównać akumulator
z rowkami we wnęce
akumulatora, naciskając
równocześnie dźwignię
zwolnienia akumulatora (),
po czym wsunąć akumulator do
oporu, co sygnalizowane jest
charakterystycznym kliknięciem
().
Dosunąć pokrywę do oporu, aby nie
było szczeliny.
Podłączyć zasilacz sieciowy
i przewód zasilający do
opisywanego produktu i do
gniazda elektrycznego.
Indeks
PL
13
Lampka CHG (ładowanie)
Otworzyć i obrócić pokrywę.

Wskazówki
Informacje o czasie nagrywania i odtwarzania
podano na stronie 84.
Po włączeniu opisywanego produktu
orientacyjny stan naładowania akumulatora
(przewidywany czas nagrywania i odtwarzania)
można ocenić na podstawie wskaźnika poziomu
naładowania w górnym prawym rogu ekranu.



Gniazdo DC IN
Do gniazda Wtyk napięcia stałego
elektrycznego
Korzystanie z gniazda elektrycznego
jako źródła zasilania
Przewód
zasilający
Zostanie podświetlona lampka
CHG (ładowanie) i rozpocznie
się ładowanie. Po całkowitym
naładowaniu akumulatora lampka
CHG (ładowanie) zgaśnie.
Listy menu
Wykonać te same podłączenia, jak w części
„Etap 2: Ładowanie akumulatora” (str. 13).
Jeżeli urządzenie jest zasilane z gniazda
elektrycznego, akumulator nie będzie
ulegał rozładowaniu, nawet jeśli pozostanie
podłączony.
Zasilacz sieciowy
5
Spis treści
Czasy ładowania podane w powyższej tabeli
zmierzono podczas ładowania opisywanego
produktu w temperaturze 25 C. Wskazane jest
ładowanie akumulatora w zakresie temperatur
od 10 C do 30 C.
Odłączanie akumulatora
Wyłączyć opisywany produkt
naciśnięciem przycisku POWER.
Otworzyć pokrywę akumulatora/karty
pamięci (str. 13).
Przesunąć dźwignię zwolnienia
akumulatora i wyjąć akumulator.
Po naładowaniu akumulatora
należy odłączyć zasilacz
sieciowy od gniazda DC IN
opisywanego produktu.
Czas ładowania
Akumulator
NP-FV70
NP-FV100
Indeks
Orientacyjny czas (w minutach) wymagany
do całkowitego naładowania kompletnie
rozładowanego akumulatora.
Czas ładowania
195
390
Dźwignia zwolnienia akumulatora
PL
14
Ładowanie akumulatora za granicą
Akumulator można ładować przy użyciu
zasilacza sieciowego (w zestawie) w
dowolnym kraju/regionie, w którym
zmienne napięcie zasilające w sieci mieści się
w zakresie od 100 V do 240 V, a częstotliwość
wynosi 50 Hz/60 Hz.
 Uwagi
Nie wolno włączać zasilania przy podłączonym
przewodzie mikro USB.
 Nie wolno podłączać przewodu mikro USB do
momentu zakończenia poniższej procedury.
 Jeżeli z opisywanego produktu korzysta kilka
osób, korekcję dioptryczną i regulację rozstawu
należy przeprowadzać przy każdorazowej
zmianie użytkownika.

 Uwagi
Nie wolno stosować elektronicznego
przekładnika napięcia.

Uwagi dotyczące akumulatora


Przed wyjęciem akumulatora lub odłączeniem
zasilacza sieciowego należy wyłączyć opisywany
(Film)/
produkt i upewnić się, że lampki
(Zdjęcie) (str. 23) i lampka dostępu (str. 19) są
wyłączone.
W następujących sytuacjach lampka CHG
(ładowanie) miga podczas ładowania
akumulatora:
 Akumulator nie został zainstalowany
prawidłowo.
 Akumulator jest uszkodzony.
 Temperatura akumulatora jest zbyt niska.
Akumulator należy wyjąć z opisywanego
produktu i umieścić w ciepłym miejscu.
 Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka.
Akumulator należy wyjąć z opisywanego
produktu i umieścić w chłodnym miejscu.
1
Nacisnąć przycisk POWER.
Listy menu
Używając pokrętła regulacji
dioptrii przeprowadzić korekcję
dioptryczną w celu uzyskania
wyrazistego obrazu w każdym
okularze.

Zasilacz sieciowy należy podłączyć do
znajdującego się w pobliżu gniazda
elektrycznego. Gdy wystąpią jakiekolwiek
nieprawidłowości w pracy opisywanego
produktu, należy natychmiast odłączyć zasilacz
sieciowy od gniazda elektrycznego.
Nie wolno używać zasilacza sieciowego w
ograniczonej przestrzeni, na przykład wsuwając
go pomiędzy meble a ścianę.
Nie wolno zwierać metalowymi przedmiotami
wtyku napięcia stałego zasilacza sieciowego ani
styków akumulatora. Grozi to awarią.
Czujnik oka
Indeks

Opisywany produkt zostanie włączony.
2
Uwagi dotyczące zasilacza sieciowego

Spis treści
Etap 3: Włączanie
zasilania oraz
konfigurowanie
opisywanego
produktu

PL
15
Korekcję dioptryczną należy
przeprowadzać dla każdego oka
oddzielnie.

Używając pokrętła IPD ADJ,
dopasować do oczu szerokość
między lewym i prawym
wizjerem.

należy naciskać przyciski /  do
momentu pojawienia się tej opcji.
5


4
Zaznaczyć opcję [60i (NTSC)]
lub [50i (PAL)] odpowiadającą
systemowi telewizji kolorowej
w danym kraju lub regionie, a
następnie wybrać
.
Szerokość należy regulować w taki sposób,
aby lewy i prawy obraz nachodziły na
siebie.
Należy sprawdzić, czy obraz w wizjerze nie
jest podwójny.
Po przekroczeniu zakresu regulacji wizjera
rozlegnie się charakterystyczne kliknięcie.
Wizjera nie można już bardziej przesunąć.
Po wybraniu ustawienia 60i/50i
opisywany produkt zostanie ponownie
uruchomiony w celu aktualizacji
systemu.

Ustawić język, region, czas letni,
format daty i godziny oraz datę i
godzinę korzystając z przycisku
wielofunkcyjnego, zatwierdzając
każdorazowo poszczególne
ustawienia.
Szczegółowe informacje na temat systemu
telewizji kolorowej w danym kraju lub
regionie można znaleźć na stronie 87.
6
Przesuwając przycisk wielofunkcyjny w
kierunku ///, zaznaczyć właściwy
element, a następnie zatwierdzić wybór
naciśnięciem środkowej sekcji przycisku.
Upewnić się, że linia pozioma nachodzi
na linie pionowe.
PL
16
Indeks
Wyregulować względne
położenie w pionie prawego i
lewego wizjera.
Korzystanie z przycisku
wielofunkcyjnego

Listy menu

Aby ponownie ustawić datę i godzinę,
wystarczy wybrać kolejno:
(MENU)  [Konfiguracja] 
[ Ustawienia zegara]  [Ustaw. daty
i czasu]  [Data i czas]. Jeżeli opcja
[Data i czas] nie jest widoczna na ekranie,
Spis treści
3
Po zakończeniu konfiguracji
poszczególnych ustawień należy
wybrać [Dalej].
Zbliżenie oczu do wizjera spowoduje
reakcję czujnika oka i wyświetlenie ekranu
wizjera.
Obraz w lewym
wizjerze
Obraz w prawym
wizjerze
Wybrać [Uruchom].
Spis treści
7
autoryzowanym punktem serwisowym
firmy Sony.
Obraz widziany obojgiem oczu
Jeżeli linia pozioma i linie pionowe nie
nachodzą na siebie, należy regulować
położenie obrazu w prawym wizjerze
/
do momentu,
za pomocą
aż linie będą zachodzić na siebie, po
.
czym wybrać

8
W przypadku wyboru opcji [Później]
pojawi się ekran trybu nagrywania.
Przy kolejnym włączeniu opisywanego
produktu pojawi się ekran [Autoreg.
obiektyw3D].
Wyregulować obiektyw 3D.
Jeżeli widoczny jest poniższy obraz,
urządzenie działa prawidłowo.
Skierować opisywany produkt w stronę
obiektu, aby wyświetlić go na ekranie.

Wyświetlić obiekt, w przypadku którego
poziom na skali znajduje się powyżej
.
znaku , a następnie wybrać

Nie należy zmieniać obiektu do momentu
zakończenia regulacji.
Jeżeli widoczny jest poniższy obraz,
nawet po przeprowadzonej regulacji
wizjera, należy zaprzestać korzystania z
opisywanego produktu.
Linia pozioma i linie pionowe nie nachodzą na
siebie.
Skala
Nieprawidłowe obrazy mogą
świadczyć o uszkodzeniu opisywanego
produktu. Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem sprzedaży
produktów firmy Sony lub miejscowym
Rodzaje obiektów do wyświetlenia
na ekranie w przypadku procedury
[Autoreg.obiektyw3D]
Wskazywana na skali wartość zależy od
obiektu wyświetlanego na ekranie.
PL
17
Indeks
 Uwagi
Jeżeli procedura [Autoreg.obiektyw3D] nie
powiedzie się, należy wybrać opcję [Ponownie].

Linia pozioma jest mocno przekrzywiona.
Listy menu


Obiekty z wyświetlaną wyższą wartością
na skali:
Zmiana ustawień języka
obiekty w dobrze oświetlonych
miejscach, na przykład na dworze
 Obiekty znajdujące się w odległości powyżej
20 m od opisywanego produktu
 Obiekty o zróżnicowanej kolorystyce i
różnorodnych kształtach
Spis treści
Istnieje możliwość zmiany języka
informacji i komunikatów wyświetlanych
na ekranie.
(MENU) 
Wybrać kolejno
[Konfiguracja]  [ Ustawienia
ogólne]  [Language Setting]  właściwy
.
język 
 Odległe
Obiekty z wyświetlaną niższą wartością na
skali i problemami z regulacją:
 Obiekty
Listy menu
w przypadku ujęć nocnych i w słabo
oświetlonych miejscach
 Obiekty znajdujące się w odległości do 20 m
od opisywanego produktu
 Obiekty o słabo zróżnicowanych wzorach i
kształtach
 Obiekty z powtarzającymi się wzorami, na
przykład rzędy okien w budynku
 Obiekty poruszające się
 Uwagi
Data i godzina nie są wyświetlane podczas
nagrywania, lecz są automatycznie rejestrowane
na karcie pamięci i mogą zostać wyświetlone
podczas odtwarzania. Aby wyświetlić datę
i godzinę, należy wybrać kolejno:
Ustaw.
(MENU)  [Konfiguracja]  [
odtwarzania]  [Kod danych]  [Data/
.
Czas] 

Indeks
Wyłączanie zasilania
Nacisnąć przycisk POWER.
PL
18
Etap 4: Wkładanie
karty pamięci
1
 „Memory Stick
PRO Duo”
(Mark2)
 „Memory Stick
PRO-HG Duo”
 „Memory Stick
Określana w tej
instrukcji jako
„Memory Stick XCHG Duo”
 Karta pamięci SD
 Karta pamięci
Określana w tej
instrukcji jako karta
SD
Wymagana karta
4 klasy szybkości SD
lub szybsza.
XC-HG Duo”
SDHC
 Karta pamięci
SDXC

Należy zwrócić uwagę na położenie
ściętego narożnika.
Lampka dostępu
Nie można zapewnić prawidłowego
współdziałania z wszystkimi kartami pamięci.
Sprawdzono, że opisywany produkt prawidłowo
współpracuje z kartami „Memory Stick PRO
Duo” o pojemności do 32 GB, z kartami
„Memory Stick XC-HG Duo” o pojemności do
64 GB i z kartami SD o pojemności do 64 GB.
2
Jeżeli pojawi się ekran
[Przygotowywuję plik bazy danych
obrazu. Proszę czekać.], należy
odczekać, aż zniknie.
Listy menu

Określana w tej
instrukcji jako
„Memory Stick PRO
Duo”
Spis treści
Otworzyć pokrywę akumulatora/
karty pamięci (str. 13) i wsunąć
kartę pamięci do oporu w taki
sposób, aby ścięty narożnik był
skierowany zgodnie z rysunkiem.
Typy kart pamięci, których można
używać w opisywanym produkcie
Zamknąć pokrywę akumulatora/
karty pamięci (str. 13).
 Uwagi
 Filmów zarejestrowanych na kartach pamięci
„Memory Stick XC-HG Duo” i SDXC nie
można importować ani odtwarzać z poziomu
komputerów lub urządzeń audio-wideo,
które nie obsługują systemu plików exFAT*,
po podłączeniu opisywanego produktu do
wspomnianych urządzeń za pośrednictwem
przewodu USB. Wcześniej należy sprawdzić,
czy podłączane urządzenie obsługuje system
exFAT. W przypadku pojawienia się ekranu
operacji formatowania po podłączeniu sprzętu,
który nie obsługuje systemu exFAT, nie wolno
przeprowadzać formatowania. W przeciwnym
razie wszystkie dane zostaną utracone.
* exFAT to system plików używany w
przypadku kart pamięci „Memory Stick XC-HG
Duo” i SDXC.
 Uwagi
Po wyświetleniu komunikatu [Nie udało się
utworzyć nowego pliku bazy danych obrazu.
Prawdopodobnie nie ma wystarczającej
ilości wolnego miejsca.] kartę pamięci należy
sformatować (str. 66).
 Sprawdzić kierunek wkładania karty pamięci.
Włożenie karty pamięci na siłę niewłaściwą
stroną grozi uszkodzeniem karty, gniazda karty
pamięci i/lub znajdujących się na niej danych.
 W trakcie nagrywania nie wolno otwierać
pokrywy akumulatora/karty pamięci.
 Podczas wkładania i wyjmowania karty pamięci
należy zachować ostrożność, aby karta nie
wyskoczyła z gniazda i nie upadła.

Indeks
PL
19

Spis treści
Nie wolno wyjmować karty pamięci, gdy świeci
lampka dostępu. W przeciwnym razie filmy
i/lub zdjęcia mogą zostać zarejestrowane na
karcie pamięci w sposób nieprawidłowy.
Wysuwanie karty pamięci
Otworzyć pokrywę akumulatora/karty
pamięci i lekko nacisnąć kartę pamięci.
Listy menu
Indeks
PL
20
Lornetka/Nagrywanie/Odtwarzanie
Korzystanie z
opisywanego produktu
w trybie lornetki


Spis treści
1
Nacisnąć przycisk POWER.
Obrazy można powiększać za pomocą
dźwigni regulacji zbliżenia.
Opisywany produkt automatycznie
ustawia ostrość dzięki funkcji autofokusa
(ustawienie domyślne).
Wskazówki
SteadyShot] jest domyślnie
Funkcja [
ustawiona na [Aktywny].


Korzystanie z zoomu
Powiększenie lornetki (orientacyjne)
Sprawdzić, czy pasuje ustawienie
dioptrii, szerokości i względnej
pozycji w pionie prawego i
lewego wizjera (str. 15).
DEV-30
DEV-50/50V
Nagrywanie
filmów (tryb
2D)*1
0,8  do
15 *2
0,8  do
10 *3
0,8  do
25 *2
0,8  do
12 *3
Nagrywanie
filmów (tryb
3D)*1
0,5  do
6
0,5  do
6
Rejestrowanie
zdjęć
0,5  do
15 *4
0,5  do
25 *4
Listy menu
2
Dostępne powiększenia są następujące.
Opisywany produkt zostanie włączony.
W zależności od stanu opisywanego
produktu w momencie jego włączenia
może pojawić się jakiś ekran ustawień.
Do użytkowania opisywanego
produktu można przystąpić dopiero po
zakończeniu wszelkich niezbędnych
regulacji.
Wartość zoomu (orientacyjna)
3
Opisywany produkt należy
trzymać oburącz kierując go w
stronę obiektu.
DEV-30
DEV-50/50V
20 *
13 *3
33 *2
16 *3
Nagrywanie
filmów (tryb
3D)
12 
12 
Rejestrowanie
zdjęć
33 *4
55 *4
*1 Opcja [
2
SteadyShot] ma inne ustawienie niż
[Aktywny].
*2 Opcja [Zoom cyfrowy] jest ustawiona na
[Włącz] (Jakość obrazu ulega pogorszeniu przy
korzystaniu z dużego powiększenia.)
*3 Opcja [Zoom cyfrowy] ustawiona na [Wyłącz].
PL
21
Indeks
Nagrywanie
filmów (tryb
2D)
Ręczne ustawianie ostrości
*4 Jakość obrazu ulega pogorszeniu przy
korzystaniu z dużego powiększenia.
Wybrać kolejno


(MENU) 
Ręczne
nastawy]  [Ostrość] za pomocą
przycisku wielofunkcyjnego.
Wybrać [Ręczny], a następnie zaznaczyć
kilkakrotnie
(bliski obiekt) /
(odległy obiekt), aby wyregulować
ostrość.
Spis treści
[Aparat/Mikrofon]  [
Wskazówki
Powiększenie lornetki określa ile razy obiekt
obserwowany w lornetce jest większy od
obiektu oglądanego nieuzbrojonym okiem.
Wartość zoomu to stosunek ogniskowych
w przypadku ich wartości minimalnej i
maksymalnej.

Wskazówki
Aby ostrość była ustawiana automatycznie,
należy wybrać [Auto].


Przełączanie trybu wyświetlania wizjera
między 2D i 3D
Szersze ujęcie
(Obiektyw
szerokokątny)
Listy menu
Do przełączania trybu wyświetlania wizjera
między 2D i 3D służy przycisk FINDER
2D/3D.
Domyślnie, obrazy w wizjerze są
wyświetlane w trybie 3D.
Zbliżenie
(Teleobiektyw)
Delikatne przesuwanie dźwigni regulacji
zbliżenia zapewnia powolną zmianę zoomu.
Zoom zmienia się szybciej, gdy dźwignia
zostanie przesunięta dalej.
 Uwagi
Zarejestrowany obraz nie zmienia się nawet po
naciśnięciu przycisku FINDER 2D/3D.

Wskazówki
W trybie wyświetlania 3D obraz z lewego
obiektywu jest wyświetlany w lewym wizjerze,
a obraz z prawego obiektywu - w prawym
wizjerze. W trybie wyświetlania 2D obraz z
lewego obiektywu jest wyświetlany zarówno w
lewym jak i w prawym wizjerze.


PL
22
Indeks
 Uwagi
 Palec należy przez cały czas trzymać na dźwigni
regulacji zbliżenia. Zdjęcie palca z dźwigni
regulacji zbliżenia i zwolnienie jej może
spowodować zarejestrowanie również dźwięku
pracy dźwigni.
Nagrywanie
Korzystanie z opisywanego produktu w
warunkach słabego oświetlenia (Silne
wzmocnienie)
Można uzyskać jasny obraz obiektu nawet
w słabo oświetlonych miejscach przez
zwiększenie wzmocnienia.
Wybrać kolejno:
Mikrofon]  [
Nacisnąć przycisk POWER.
Opisywany produkt zostanie włączony.
(MENU)  [Aparat/
Ręczne nastawy]  [Silne
wzmocnienie]  [Włącz].
Nagrywanie filmów
 Uwagi
 W przypadku korzystania z funkcji [Silne
wzmocnienie] jakość obrazu ulega pogorszeniu.
Ponadto, kolor obrazu stanie się jasny.
 Upewnić się, że lampka
jest podświetlona.
Wskazówki
Wskazane jest ręczne ustawianie ostrości.


Spis treści
Domyślnie obrazy w wizjerze są
wyświetlane w trybie 3D (str. 22), lecz filmy
są nagrywane w trybie 2D.
(Film)
Przycisk MODE
Listy menu
Jeżeli świeci lampka
(Zdjęcie),
należy nacisnąć MODE, aby włączyć
(Film).
lampkę
(Film): w przypadku nagrywania
filmu
(Zdjęcie): w przypadku fotografowania
Indeks
PL
23


[OCZEK.]  [NAGRYWANIE]
Nagrywanie można rozpocząć dopiero
po upływie kilku sekund od włączenia
opisywanego produktu. W tym czasie nie
można używać opisywanego produktu.
Następujące elementy sygnalizują
kontynuowanie operacji zapisu na karcie
pamięci po zakończeniu nagrywania. W tym
czasie opisywany produkt należy chronić przed
wstrząsami mechanicznymi lub drganiami i
nie wolno odłączać akumulatora bądź zasilacza
sieciowego.
 Podświetlona lub migająca lampka dostępu
(str. 19)
 Migająca ikona nośnika w prawym górnym
rogu ekranu
Wskazówki
Informacje o dostępnym czasie nagrywania
filmów można znaleźć na stronie 85.
Maksymalny czas nagrywania, orientacyjną
ilość dostępnej pamięci itp. można sprawdzić,
(MENU) 
wybierając kolejno:
Ustawienia nośnika] 
[Konfiguracja]  [
[Informacja o nośniku].
Spis treści
 Nacisnąć START/STOP, aby
rozpocząć nagrywanie.



Listy menu
Podczas nagrywania lampka
nagrywania jest podświetlona na
czerwono.
Aby przerwać nagrywanie, należy
ponownie nacisnąć przycisk START/
STOP.
Przełączanie trybu nagrywania między
2D i 3D
Istnieje możliwość wyboru zapisu w trybie
2D lub 3D.
Aby zmienić tryb pomiędzy 2D i
3D wystarczy wybrać kolejno:
(MENU)  [Jakość/rozm.obrazu] 
[Wybór trybu 2D/3D].
Ponowne wyświetlenie informacji na
ekranie
Wskazówki
Zmiana ustawienia [Wybór trybu 2D/3D]
powoduje, że tryb odtwarzania filmów z
poziomu opisywanego produktu i filmów
wysyłanych z gniazda HDMI OUT będzie
automatycznie przełączany pomiędzy 2D i 3D.


Zalecana odległość od obiektu i
poziom zoomu
 Uwagi
Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmu
wynosi:
 2D: około 13 godzin
 3D: około 6 godzin 30 minut

Odległość, przy której można uzyskać
dobre filmy 3D, zależy od poziomu zoomu.
PL
24
Indeks
Należy skorzystać z przycisku
wielofunkcyjnego. Ustawienia można
zmienić z poziomu menu [Ustaw.
wyświetlania] (str. 63).
Przycisk MODE
Zalecana odległość nagrywania (orientacyjna) Zoom
2 m do (9 m)
Spis treści
6 m do (16 m)
24 m do (30 m)

Obiekt, który znajduje się w większej
odległości niż zalecana odległość
nagrywania, utraci głębię 3D.
(Film): w przypadku nagrywania filmu
(Zdjęcie): w przypadku fotografowania
 Uwagi
 Obiektu, który znajduje się w mniejszej
odległości niż zalecana odległość nagrywania,
nie należy rejestrować w trybie 3D, ponieważ
oglądanie takiego filmu będzie męczące. Obiekt
taki należy rejestrować w trybie 2D.
 W przypadku nagrywania filmów 3D,
maksymalne powiększenie, jakie można ustawić
w lornetce, wynosi około 6 . Jeżeli chcemy
oglądać lub rejestrować obiekt w większym
powiększeniu, wówczas w pozycji [Wybór trybu
2D/3D] należy ustawić opcję [2D].
 Nacisnąć lekko przycisk PHOTO,
aby ustawić ostrość, po czym
nacisnąć go do oporu.
Na karcie pamięci automatycznie
rejestrowane są informacje o dacie,
godzinie, warunkach nagrywania i
współrzędnych (DEV-50V). Nie są one
wyświetlane podczas nagrywania. Można
jednak sprawdzić je przy użyciu funkcji
[Kod danych] podczas odtwarzania
(str. 67).
Zniknięcie wskaźnika
zarejestrowanie zdjęcia.
Fotografowanie
 Uwaga
Nie można rejestrować zdjęć, kiedy w pozycji
[Wybór trybu 2D/3D] wybrano ustawienie
(MENU) 
[3D]. Wybrać kolejno:
[Jakość/rozm.obrazu]  [Wybór trybu
2D/3D]  [2D].
 W trybie 3D nie można robić zdjęć.
Wskazówki
Informacje dotyczące maksymalnej liczby
zdjęć, jakie można zarejestrować, znajdują na
stronie 85.


PL
25
Indeks
Ekran zostanie przełączony do trybu
rejestrowania zdjęć.
Tryb rejestrowania obrazu można
również przełączyć wybierając
[MODE] na ekranie wizjera.
sygnalizuje

 Nacisnąć MODE, aby podświetlić
lampkę (Zdjęcie).
Listy menu
Miga  Świeci
Kod danych podczas nagrywania

Aby zmienić rozmiar obrazu, wystarczy wybrać
(MENU)  [Jakość/rozm.
kolejno:
Rozm. obrazu]  wybrane
obrazu]  [
.
ustawienie 
Nie można rejestrować zdjęć, gdy wyświetlany
.
jest wskaźnik
Istnieje możliwość odtwarzania obrazów
zarejestrowanych opisywanym produktem.
Wskazówki
Jeżeli obrazy mają być odtwarzane w trybie 3D,
w pozycji [Wybór trybu 2D/3D] należy ustawić
opcję [3D].


1
Spis treści

Odtwarzanie z
poziomu opisywanego
produktu
Nacisnąć przycisk POWER.
2
Opisywany produkt zostanie
włączony.
Nacisnąć przycisk
(Podgląd
obrazów).
Listy menu
3
Po kilku sekundach pojawi się ekran
indeksu wydarzeń.
Za pomocą przycisku
wielofunkcyjnego zaznaczyć
obraz do wyświetlenia, po czym
nacisnąć jego środkową sekcję.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Indeks
 Do ekranu MENU
PL
26

/
Odtwarzanie pokazu
slajdów
Głośność
Kasuj
Kontekst


FILM/FOTO],
z poziomu ekranu [
filmy i zdjęcia będą odtwarzane
razem w kolejności dat i godzin ich
zarejestrowania.
W opisywanym produkcie obrazy są
organizowane w formie grup zwanych
wydarzeniami w oparciu o datę i godzinę
oraz informacje, jak często obrazy są
rejestrowane.


Zatrzymanie
Poprzedni/Następny
obraz
PL
27
Indeks
Pauza/Odtwarzanie
Listy menu


/
Wskazówki
Po zakończeniu odtwarzania ostatniego z
wybranych obrazów, ponownie zostanie
wyświetlony ekran INDEX.
Aby odtwarzać filmy w zwolnionym tempie,
/
.
wystarczy w trybie pauzy wybrać
Naciskanie przycisku Enter po zaznaczeniu
/
w trakcie odtwarzania zwiększa
tempo odtwarzania ok. 5 razy  ok. 10 razy 
ok. 30 razy  ok. 60 razy.
Podczas nagrywania automatycznie
rejestrowane są informacje o dacie i godzinie
nagrania oraz warunkach rejestrowania obrazu.
Informacje te nie są wyświetlane podczas
nagrywania, można je jednak wyświetlić w
trakcie odtwarzania, wybierając kolejno:
Ustaw.
(MENU)  [Konfiguracja]  [
odtwarzania]  [Kod danych]  wybrane
.
ustawienie 
Aby odtworzyć pokaz slajdów, wystarczy
ZDJĘCIE] przyciskiem zmiany
wybrać [
rodzaju obrazów na ekranie indeksu wydarzeń.
Aby powtórzyć Pokaz slajdów, należy wybrać
 [Ust. pok. slajd.].
kolejno:


Operacje dostępne na ekranie
odtwarzania
/
W przypadku niektórych odtwarzanych
obrazów pewne przyciski mogą nie być
wyświetlane.
 Uwagi
Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem
obrazów z poziomu innych urządzeń niż
opisywany produkt.
* W przypadku rozpoczęcia odtwarzania

Szybkie przewijanie do
przodu/do tyłu
Spis treści
poprzedni obraz/
następny
poprzednie wydarzenie/
obraz
następne wydarzenie
 Zmiana trybu nagrywania film/
zdjęcie
 Nazwa wydarzenia
 Łączny czas filmów/łączna liczba
zdjęć w wydarzeniu
 Przycisk zmiany rodzaju obrazów
(tylko w trybie 2D) (
FILM,
ZDJĘCIE,
FILM/FOTO*)
 Film
 Zdjęcie
Odtwarzanie obrazów
na ekranie odbiornika
TV
3
Konfiguracje połączeń, rodzaj obrazu
(3D lub 2D) i jakość obrazu (wysoka lub
standardowa rozdzielczość) wyświetlanego
na ekranie telewizora zależą od typu
podłączonego telewizora oraz używanych
gniazd.
Konfiguracje połączeń
Gniazda wyjściowe opisywanego
produktu
Gniazdo HDMI
OUT
Podłączanie do telewizora 3D
Złącze USB
Multi/Micro
Filmy nagrane w trybie 3D będą
odtwarzane w 3D. Upewnić się, że w
pozycji [Wybór trybu 2D/3D] ustawiono
opcję [3D].
Regulacja głębi filmów 3D po
podłączeniu opisywanego produktu
do telewizora 3D za pośrednictwem
przewodu HDMI (w zestawie)
1
Przełączyć wejście w
telewizorze na odbiór sygnału z
podłączonego gniazda.
Podczas odtwarzania filmów 3D można
regulować głębię obrazu.
W wizjerze wyświetlane są tylko przyciski
operacyjne. W trakcie przeprowadzanej
regulacji głębi należy kontrolować obrazy
wyświetlane na ekranie telewizora.
Na ekranie odtwarzania filmu 3D
 [Regulacja głębi
wybrać kolejno:
3D].
Odtwarzanie filmu zostanie przerwane
i pojawi się ostrzeżenie o uruchomionej
procedurze [Regulacja głębi 3D].
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi
telewizora.
Podłączyć opisywany produkt do
telewizora.

Jako źródła zasilania należy używać
zasilacza sieciowego wchodzącego w skład
zestawu (str. 14).
PL
28
Indeks
2
Listy menu
Przewód HDMI (w
zestawie)

Spis treści
Odtworzyć film lub wyświetlić
zdjęcie z poziomu opisywanego
produktu (str. 26).
Wybrać [Dalej], aby wyświetlić ekran
regulacji w pionie.
/
Korzystając z przycisków
przeprowadzić regulację w pionie 
[Dalej].
Podłączanie kamery do telewizora 16:9
(panoramicznego) lub 4:3 niezgodnego
ze standardem HD
Spis treści
Filmy będą odtwarzane w standardowej
rozdzielczości.
Przewód AV (oddzielnie w
sprzedaży)
(Żółty)
(Biały)
(Czerwony)
Pojawi się ekran regulacji w poziomie.
/
Korzystając z przycisków
przeprowadzić regulację w poziomie 
.
Podłączanie za pośrednictwem
przewodu HDMI

Filmy będą odtwarzane w wysokiej
rozdzielczości.


Przewód HDMI
(w zestawie)


PL
29
Zależnie od posiadanego telewizora, w pozycji
[Typ TV] wybrać ustawienie [16:9] lub [4:3]
(str. 68).
Indeks
Ustawianie proporcji obrazu zgodnie z
podłączonym telewizorem (16:9/4:3)
Listy menu

Podłączanie kamery do telewizora HD
Wskazane jest używanie atestowanego
przewodu z logo HDMI lub przewodu HDMI
marki Sony.
Na jednym końcu (od strony opisywanego
produktu) przewód powinien być zaopatrzony
we wtyk mikro HDMI, a na drugim końcu
— we wtyk pasujący do gniazda telewizora.
Obrazy chronione prawami autorskimi nie będą
przesyłane z gniazda HDMI OUT opisywanego
produktu.
W tej konfiguracji niektóre odbiorniki TV
mogą nie działać prawidłowo (np. brak dźwięku
lub obrazu).
Nie należy łączyć gniazda HDMI OUT
opisywanego produktu z gniazdem HDMI OUT
urządzenia zewnętrznego, gdyż urządzenia
mogą działać nieprawidłowo.
W przypadku telewizora
monofonicznego (wyposażonego tylko
w jedno wejściowe gniazdo audio)
Podłączanie do telewizora za
pośrednictwem magnetowidu

Podłączyć opisywany produkt do gniazda
wejściowego LINE IN magnetowidu, używając
przewodu AV (oddzielnie w sprzedaży).
Ustawić przełącznik wyboru sygnału
wejściowego magnetowidu w pozycji LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 itd.).
 Uwagi
Gdy do przesyłania filmów wykorzystywany
jest przewód AV (oddzielnie w sprzedaży),
filmy będą odtwarzane w standardowej
rozdzielczości.



Wskazówki
Wyłączenie telewizora spowoduje jednoczesne
wyłączenie opisywanego produktu.


PL
30
Indeks
 Uwagi
Części poleceń nie można wywołać z poziomu
pilota telewizora.
 Aby zmienić ustawienia opisywanego produktu,
(MENU) 
wystarczy wybrać kolejno:
[Konfiguracja]  [ Połączenia]  [STER.
PRZEZ HDMI]  [Włącz] (ustawienie
.
domyślne) 
 Należy również odpowiednio zmienić
ustawienia posiadanego telewizora. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi telewizora.
 W różnych modelach BRAVIA funkcja
„BRAVIA” Sync może działać inaczej.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują
się w instrukcji obsługi posiadanego telewizora.

Wskazówki
Gdy opisywany produkt jest podłączony do
odbiornika TV za pośrednictwem kilku typów
przewodów do przesyłania obrazów, wówczas
priorytet ma wyjście HDMI.
Interfejs HDMI (High Definition Multimedia
Interface) umożliwia wysyłanie zarówno
sygnałów wideo, jak i sygnałów audio. Gniazdo
wyjściowe HDMI OUT zapewnia bardzo dobrą
jakość obrazu i umożliwia przesyłanie dźwięku
cyfrowego.

Listy menu
Istnieje możliwość obsługi opisywanego
produktu z poziomu pilota telewizora.
W tym celu należy podłączyć opisywany
produkt do telewizora obsługującego
funkcję „BRAVIA” Sync (dotyczy
odbiorników wprowadzonych na rynek w
2008 roku lub później) za pośrednictwem
przewodu HDMI.
Dostęp do menu opisywanego produktu
można uzyskać po naciśnięciu przycisku
SYNC MENU na pilocie posiadanego
telewizora. Korzystając z przycisków
góra/dół/lewo/prawo/enter pilota
telewizora, można wyświetlać różne
ekrany opisywanego produktu, np. Indeks
wydarzeń, odtwarzać wybrane filmy lub
wyświetlać wybrane zdjęcia.
Podłączyć żółty wtyk przewodu AV (oddzielnie
w sprzedaży) do wejściowego gniazda wideo,
a wtyk biały (lewy kanał) lub czerwony (prawy
kanał) – do wejściowego gniazda audio
telewizora lub magnetowidu.
Spis treści

Obsługa „BRAVIA” Sync
Funkcje zaawansowane
Przydatne funkcje przy
nagrywaniu filmów i
zdjęć

 Uwagi
W pewnych warunkach nagrywania opisywany
produkt może nie wykryć właściwej sceny lub
odpowiedniego obiektu.

Automatyczne
rejestrowanie obrazów
lepszej jakości
(Inteligentna automatyka)
Wybór trybu nagrywania
Istnieje możliwość zmiany trybu
nagrywania, który decyduje o jakości
] jest ustawieniem
filmu ([Standard
domyślnym). Czas nagrywania na karcie
pamięci zależy od trybu nagrywania.
Nie można zmienić trybu nagrywania w
trakcie nagrywania filmów 3D.
W przypadku ustawienia funkcji
Inteligentna automatyka na [Włącz]
([Wyłącz] jest ustawieniem domyślnym),
istnieje możliwość rejestrowania obrazu
przy najwłaściwszym ustawieniu dzięki
automatycznemu wykrywaniu ujęcia.
 Wybrać odpowiedni tryb
nagrywania.
.
Dostępne tryby nagrywania zależą od
Szybkość
wybranego ustawienia [
klatek] (str. 64).
Wykrywanie twarzy
(Portret), (Dziecko)
, jeżeli filmu zarejestrowanego w
wybranym trybie nagrywania nie można
zapisać na danym nośniku.
 Wybrać
Wykrywanie drgań kamery
(W ruchu), (Statyw)
PL
31
.
Indeks
* Na ikonie nośnika pojawi się symbol
Wykrywanie ujęcia
 (Pod światło),
(Pejzaż),
(Nocne ujęcie), (Reflektor), (Słabe
oświetlenie), (Makro)
Wykrywanie dźwięków
,
(Autored.szum wiatru)
Listy menu
(MENU)  [Jakość/
 Wybrać
rozm.obrazu]  [
Tryb NAGR].
w prawym dolnym
 Wybrać
rogu ekranu nagrywania filmów
lub zdjęć.
 Wybrać [Włącz] 

Spis treści
Dostępne elementy menu w trybie
filmowania ( ) i w trybie fotografowania
( ) różnią się od siebie.
Aby anulować funkcję Inteligentna
automatyka, wystarczy wybrać
[Wyłącz].
 [Standard
Tryby nagrywania i nośniki danych

3D
PS*
W trakcie nagrywania filmów i zdjęć
opisywany produkt będzie rejestrować
informacje o lokalizacji (ustawienie
domyślne).
FH/
FX HQ/
LP
Stan triangulacji GPS
Nośniki zewnętrzne
(pamięciowe
urządzenia USB)
Szukanie
satelitów
Płyty Blu-ray
—
—
—
Liczba kresek
zmienia się
* Opcję [PS] można wybrać tylko wówczas, gdy w
Szybkość klatek] ustawiono opcję
pozycji [
[60p] ([50p]) (str. 64).
Wskazówki
Opisywany produkt pozwala rejestrować obrazy
w następujących formatach zapisu. Format
zapisu zależy od ustawienia [Wybór 60i/50i].
Po ustawieniu opcji [Wybór 60i/50i] na [60i
(NTSC)]
 3D: 1920  1080/60i
 PS: 1920  1080/60p
 FX lub FH: 1920  1080/60i
 HQ lub LP: 1440  1080/60i
Po ustawieniu opcji [Wybór 60i/50i] na [50i
(PAL)]
 3D: 1920  1080/50i
 PS: 1920  1080/50p
 FX lub FH: 1920  1080/50i
 HQ lub LP: 1440  1080/50i
Można wybrać następujący tryb zapisu.
 [3D] (MVC HD 28M (3D))
 [60p Jakość
] ([50p Jakość
]) (AVC
HD 28M (PS))
 [Najwyż. jakość
] (AVC HD 24M (FX))
 [Wysoka jakość
] (AVC HD 17M (FH))
Listy menu
Płyty z zapisem
AVCHD
Spis treści
Rejestrowanie informacji o
położeniu (GPS) (DEV-50V)
Tryb nagrywania
Rodzaje nośników
] (AVC HD 9M (HQ))
] (AVC HD 5M (LP))
czas
„M” np. w opcji „24M” oznacza „Mbps”.
 [Dłuższy
Rodzaje nośników, na których można
zapisywać obrazy, zależą od wybranego
trybu nagrywania.
Szczegółowe informacje na temat operacji
zapisu z wykorzystaniem urządzeń
zewnętrznych można znaleźć na stronie 44.


Wskaźniki
triangulacji
Nie można
przeprowadzić
triangulacji
Nie można
zarejestrować
pozycji
 Uwagi
Zanim opisywany produkt rozpocznie
procedurę triangulacji może upłynąć pewien
czas.
 Jeżeli przeprowadzenie triangulacji jest
dalej niemożliwe, być może problem uda się
rozwiązać stosując się do poniższych sugestii.
 Przejść do miejsca zapewniającego łatwiejszy
odbiór sygnałów radiowych (str. 89).

PL
32
Indeks

Triangulacja
Przycisk MANUAL

Pokrętło MANUAL
Spis treści
Wskazówki
W poniższych sytuacjach aktualne położenie
opisywanego produktu może różnić się od
rzeczywistej lokalizacji. Margines błędu może
wynosić nawet kilkaset metrów.
 Opisywany produkt odbiera sygnały GPS
odbite od otaczających budynków.
 Sygnał GPS jest zbyt słaby.
Aby wyświetlić zarejestrowane informacje o
lokalizacji, wystarczy uruchomić kolejno:
(MENU)  [Konfiguracja] 
Ustaw. odtwarzania]  [Kod danych] 
[
[Współrzędne].


 Nacisnąć MANUAL, aby w
opisywanym produkcie została
przeprowadzona regulacja głębi
obrazu 3D.
Ustawianie priorytetu odbioru
informacji GPS
Naciskanie przycisku MANUAL
powoduje naprzemienne włączanie i
wyłączanie regulacji głębi 3D.
Skorzystać z funkcji [Informacje o GPS]
(str. 70).
Uruchomić kolejno:
(MENU) 
[Konfiguracja]  [ Ustawienia
ogólne]  [Nastawienia GPS] 
[Wyłącz].
Listy menu
 Obracając pokrętłem MANUAL,
wyregulować głębię 3D
kontrolując równocześnie obraz
na ekranie.
Jeżeli pozycje nie mają być
rejestrowane
Parametry, które można regulować
pokrętłem MANUAL
Ręczna zmiana ustawień
obrazu pokrętłem
MANUAL
Nagrywanie filmów

Do pokrętła MANUAL można przypisać
1 często używany element menu.
Poniższy opis dotyczy regulacji głębi 3D za
pomocą pokrętła MANUAL, do którego
przypisano funkcję [Regulacja głębi 3D].
Funkcja [Regulacja głębi 3D] umożliwia
regulację trójwymiarowości obrazu na
ekranie podczas nagrywania.




[Regulacja głębi 3D]
[Ostrość] ... str. 57
[Ekspozycja] ... str. 57
[Przestawienie AE] ... str. 58
[Zmiana balansu bieli] ... str. 58
Rejestrowanie zdjęć





PL
33
[Ostrość] ... str. 57
[Ekspozycja] ... str. 57
[Przesłona] ... str. 58
[Szybkość migawki] ... str. 58
[Przestawienie AE] ... str. 58
[Zmiana balansu bieli] ... str. 58
Indeks

Przypisywanie elementu menu do
pokrętła MANUAL


Obracając pokrętłem MANUAL, wybrać
parametr, który ma być przypisany.
Nacisnąć przycisk MANUAL.

Wskazówki
W przypadku parametrów innych niż
[Regulacja głębi 3D], naciskanie przycisku
MANUAL powoduje naprzemienne włączanie
trybu automatycznego i ręcznego.
Do pokrętła MANUAL można również
przypisywać elementy menu wybierając kolejno:
(MENU)  [Aparat/Mikrofon] 
Ustawienia aparatu]  [Ustawianie
[
pokrętła].
Nawet przy szerszym otwarciu przesłony
(mniejsza wartość F-stop) niż F3,4 po ustawieniu
dźwigni zbliżenia w pozycji W (szeroki kąt),
opcji PRZESŁONA zostanie przywrócone
ustawienie F3,4 przy przesuwaniu dźwigni
zbliżenia w stronę pozycji T (teleobiektyw).
Listy menu
 Uwagi
Ustawienia ręczne zostaną zachowane nawet
po zmianie elementu przypisanego do pokrętła
MANUAL. Jeżeli jednak parametr [Ekspozycja]
zostanie ustawiony po ręcznym ustawieniu
parametru [Przestawienie AE], ustawienia
parametru [Ekspozycja] zastąpią ustawienia
[Przestawienie AE].
 Ustawienie jednego z parametrów [Ekspozycja],
[Przesłona] lub [Szybkość migawki] anuluje
ustawienie pozostałych 2 parametrów.
 Wybór opcji [ZERUJ] w punkcie  spowoduje
przywrócenie wartości domyślnych wszystkim
parametrom ustawionym ręcznie.

Spis treści
Nacisnąć i przytrzymać przez kilka
sekund przycisk MANUAL.
Pojawi się ekran [Ustawianie pokrętła].
Regulacja przesłony powoduje zmianę zakresu
ostrości przed i za obiektem, względem którego
ustawiono ostrość. Przy szerszym otwarciu
przesłony (mniejsza wartość F-stop) zakres
ostrości ulega zawężeniu, a przy zawężaniu
przesłony (większa wartość F-stop) zakres
ostrości ulega poszerzeniu. W zależności
od rejestrowanych ujęć (str. 58), opcji
PRZESŁONA można przypisać preferowaną
wartość.
W przypadku rejestrowania obrazów w świetle
lampy fluorescencyjnej, sodowej lub rtęciowej,
mogą pojawiać się poziome pasy, zmiany barw
lub może występować migotanie. W takim
przypadku należy dostosować czas otwarcia
migawki do częstotliwości napięcia zasilającego
w danym regionie (str. 58).
Informacje (str. 67) wyświetlane na ekranie
zależą od ustawień nagrywania opisywanego
produktu. Wyświetlanym ustawieniom mogą
towarzyszyć poniższe ikony.

: Automatycznie

: Ekspozycja ustawiana ręcznie.



Indeks

PL
34
Edycja z poziomu
opisywanego
produktu
Usuwanie obrazów
Można zwolnić miejsce na karcie pamięci,
usuwając z niej filmy i zdjęcia.
 Uwagi
Nie ma możliwości przywrócenia usuniętych
obrazów. Ważne filmy i zdjęcia należy wcześniej
zapisać.
 Podczas usuwania obrazów nie wolno od
opisywanego produktu odłączać akumulatora
lub zasilacza sieciowego. Może bowiem dojść do
uszkodzenia karty pamięci.
 W trakcie usuwania obrazów nie wolno
wyciągać karty pamięci.
 Nie można usuwać chronionych filmów i
zdjęć. Przed przystąpieniem do usuwania
wspomnianych filmów i zdjęć należy anulować
ich ochronę (str. 36).
Spis treści
 Aby zaznaczyć i usunąć filmy,
wystarczy wybrać kolejno: [Wiele
FILM]/
obrazów]  [
[
ZDJĘCIE]/[
FILM/FOTO]*.

* W trybie 3D można usuwać tylko filmy
3D.
 Zaznaczyć filmy i zdjęcia do
usunięcia, a następnie wybrać
.
Wskazówki
Obrazy można usuwać korzystając z ikony
na ekranie odtwarzania.
Aby usunąć wszystkie nagrane obrazy z karty
pamięci i zwolnić całe dostępne miejsce, kartę
pamięci należy sformatować (str. 66).
Obrazy o zmniejszonych rozmiarach,
umożliwiające wyświetlenie wielu obrazów
jednocześnie na ekranie indeksu, określane są
mianem „miniatur”.





Nacisnąć PHOTO przy zaznaczonej
wybranej miniaturze, aby można było
sprawdzić obraz. Do poprzedniego ekranu
.
można wrócić wybierając
 Wybrać

.
Jednoczesne usuwanie wszystkich
filmów/zdjęć w ramach wydarzenia
W punkcie 2 wybrać [Wsz. w
Wydarzeniu].
PL
35
Indeks
 Wybrać kolejno
(MENU)  [Edycja/Kopiuj] 
[Kasuj] za pomocą przycisku
wielofunkcyjnego.
Listy menu
Na wybranych obrazach zostanie
wyświetlony symbol .
 Wybrać

.
Anulowanie ochrony filmów i zdjęć
Ochrona nagranych filmów i zdjęć
(Ochrona)
Zaznaczyć film lub zdjęcie oznaczone w
punkcie 3 symbolem .
Symbol zniknie.
Zabezpieczenie filmów i zdjęć pozwala
uniknąć ich przypadkowego usunięcia.
Spis treści
Korzystając z przycisków
/
,
wybrać odpowiednie wydarzenie, a
.
następnie wybrać

.
Wybrać
Jednoczesne zabezpieczanie
wszystkich filmów/zdjęć w ramach
wydarzenia
 Wybrać kolejno
(MENU)  [Edycja/Kopiuj] 
[Chroń] za pomocą przycisku
wielofunkcyjnego.
W punkcie 2 wybrać [Ust. wsz. w
Wydarz.].
Korzystając z przycisków
/
,
wybrać odpowiednie wydarzenie, a
.
następnie wybrać

.
Wybrać
* W trybie 3D można zabezpieczyć tylko
filmy 3D.
 Zaznaczyć filmy i zdjęcia do
zabezpieczenia, a następnie
wybrać
.
Listy menu
 Aby zaznaczyć i zabezpieczyć
filmy, wystarczy wybrać kolejno:
FILM]/
[Wiele obrazów]  [
ZDJĘCIE]/[
FILM/FOTO]*.
[
Anulowanie ochrony wydarzenia
W punkcie 2 powyżej wybrać [Usuń wsz. w
Wydarz.], zaznaczyć wybrane filmy/zdjęcia,


a następnie wybrać
.
Na wybranych obrazach zostanie
wyświetlony symbol .
Dzielenie filmu

 Za pomocą przycisku
wielofunkcyjnego wybrać
kolejno  [Podziel] na ekranie
odtwarzania filmu.
Nacisnąć PHOTO przy zaznaczonej
wybranej miniaturze, aby można było
sprawdzić obraz. Do poprzedniego ekranu
.
można wrócić wybierając
PL
36
Indeks
Film można podzielić w celu usunięcia
zbędnych fragmentów.
 Wybrać

, aby odtworzyć filmy.
Przechwytywanie zdjęć z kadrów
filmu
Odtwarzanie filmu zostanie
wstrzymane.
Istnieje możliwość przechwytywania
obrazów z klatek filmów zarejestrowanych
opisywanym produktem.
/
,
 Korzystając z
precyzyjnie ustalić położenie
punktu podziału.
 Za pomocą przycisku
wielofunkcyjnego wybrać kolejno
 [Przechwyć zdjęcie] na
ekranie odtwarzania filmu.

 W momencie pojawienia
się kadru, który ma być
przechwycony jako zdjęcie,
.
wybrać
.
 Uwagi
Nie ma możliwości scalenia podzielonych
filmów.
 Nie można dzielić chronionych filmów. Przed
podjęciem próby podzielenia filmu należy
anulować jego ochronę (str. 36).
 Podczas dzielenia filmu nie wolno od
opisywanego produktu odłączać akumulatora
lub zasilacza sieciowego. Może bowiem dojść do
uszkodzenia karty pamięci.
 W trakcie dzielenia filmów nie wolno wyciągać
karty pamięci.
 Może wystąpić nieznaczna różnica między
,a
punktem, w którym wybrano
rzeczywistym punktem podziału, ponieważ
w opisywanym produkcie punkty podziału
są ustalane w odstępach mniej więcej
półsekundowych.
, aby odtworzyć filmy.
Listy menu
 Wybrać
Powrót na początek wybranego filmu
 Wybrać
Spis treści
 W punkcie, w którym film ma
zostać podzielony na ujęcia,
.
wybrać
Z poziomu opisywanego produktu możliwa
jest tylko prosta edycja. Do bardziej
zaawansowanych operacji edycyjnych
wymagane jest zainstalowanie oprogramowania
„PlayMemories Home”.
Odtwarzanie filmu zostanie
wstrzymane.

/
,
 Korzystając z
precyzyjnie ustawić położenie
punktu przechwycenia.
Indeks
Powrót na początek wybranego filmu
PL
37
 Wybrać
.
Spis treści
Rozmiar obrazu zdjęć przechwyconych
z kadrów filmu przy użyciu
opisywanego produktu wynosi [2,1 M]
(16:9).
Data i godzina rejestracji
przechwyconych zdjęć
Data i godzina nagrania przechwyconych
zdjęć jest taka sama, jak data i godzina
nagrania filmów.
 Jeżeli film, z którego kadrów są
przechwytywane zdjęcia, nie zawiera
kodu danych, data i godzina nagrania
zdjęcia będą odpowiadać dacie i godzinie
przechwycenia zdjęcia z filmu.

Listy menu
Indeks
PL
38
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
Odtwarzanie obrazów na komputerze
Oprogramowanie „PlayMemories Home” pozwala zaimportować filmy i zdjęcia do
komputera, aby móc z nich korzystać na różne sposoby.
Importowanie
obrazów z
opisywanego
produktu
Wyświetlanie
obrazów w
kalendarzu
Udostępnianie
obrazów w witrynie
„PlayMemories Online”
Oprogramowanie „PlayMemories Home” można pobrać z poniższego adresu
internetowego.
www.sony.net/pm
Listy menu
Tworzenie płyty z
filmem
Przekazywanie
obrazów do serwisów
internetowych
Spis treści
Możliwości oprogramowania „PlayMemories Home” (system Windows)
 Uwagi
Do instalacji programu „PlayMemories Home” wymagane jest połączenie z Internetem.
 Do korzystania z serwisu „PlayMemories Online” i innych serwisów online wymagane jest połączenie z
Internetem. W niektórych krajach lub regionach serwisy te mogą być niedostępne.

Oprogramowanie dla komputerów Mac
PL
39
Indeks
Oprogramowanie „PlayMemories Home” nie jest obsługiwane przez komputery Mac. Do
importowania obrazów z opisywanego produktu do komputera Mac i odtwarzania ich należy
używać odpowiedniego oprogramowania na posiadanym komputerze Mac. Szczegóły można
znaleźć pod poniższym adresem internetowym.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Przygotowanie
komputera (system
Windows)
Sprawdzanie komputera
System operacyjny*1
 Z poziomu przeglądarki
internetowej na komputerze
otworzyć poniższą witrynę
pobierania, po czym kliknąć
[Zainstaluj]  [Uruchom].
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1/Windows 8
Procesor*4
Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy, albo
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy (w
przypadku obróbki filmów FX, FH lub 3D
wymagany Intel Core 2 Duo 2,26 GHz lub
szybszy, a w przypadku obróbki filmów PS Intel Core 2 Duo 2,40 GHz lub szybszy.)
Spis treści
Instalacja oprogramowania
„PlayMemories Home” na
komputerze
www.sony.net/pm
 Zainstalować oprogramowanie
zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.

Dysk twardy
Wolne miejsce na dysku wymagane do
instalacji: Około 500 MB
Monitor
Minimum 1 024 × 768 pikseli
Gdy na ekranie pojawi się monit o
podłączenie opisywanego produktu
do komputera, opisywany produkt
należy podłączyć do komputera za
pośrednictwem przewodu mikro USB
(w zestawie).
Listy menu
Pamięć
Windows XP: 512 MB lub więcej (zalecane
1 GB lub więcej)
Windows Vista/Windows 7/Windows 8: 1 GB
lub więcej
*1Wymagana jest standardowa instalacja. Nie
można zagwarantować działania w przypadku
zmodernizowanego systemu operacyjnego ani
w środowisku wielosystemowym.
*2Nie są obsługiwane wersje 64-bitowe i wersja
Starter (Edition). Aby móc korzystać z funkcji
tworzenia płyty itp. potrzebna jest usługa
Windows Image Mastering API (IMAPI) w
wersji 2.0 lub nowszej.
*3Wersja Starter (Edition) nie jest obsługiwana.
*4Zalecany jest szybszy procesor.
Przewód mikro USB (w zestawie)

Uwagi dotyczące instalacji

PL
40
Jeżeli oprogramowanie „PlayMemories Home”
jest już zainstalowane na komputerze, wystarczy
podłączyć opisywany produkt do komputera.
Będą wówczas dostępne funkcje, których można
używać z opisywanym produktem.
Indeks
 Uwagi
Nie można zagwarantować prawidłowej
współpracy z wszystkimi komputerami.

Po zakończeniu instalacji zostanie
uruchomiony program „PlayMemories
Home”.


Odłączanie opisywanego produktu od
komputera
Opisywany produkt automatycznie dzieli plik
obrazu przekraczający 2 GB i zapisuje go w
formie oddzielnych plików. Wszystkie pliki
obrazu mogą być wyświetlane jako oddzielne
pliki na komputerze, jednak będą one właściwie
obsługiwane przez funkcję importowania oraz
funkcję odtwarzania w opisywanym produkcie,
jak również przez program „PlayMemories
Home”.
Spis treści
Jeżeli na komputerze zainstalowany jest
program „PMB (Picture Motion Browser)”,
zostanie on zastąpiony przez program
„PlayMemories Home”. W takim przypadku
z poziomu oprogramowania „PlayMemories
Home” nie można korzystać z pewnych funkcji,
które były dostępne w programie „PMB”.
Tworzenie płyty Blu-ray
Kliknąć ikonę
w prawym dolnym
rogu pulpitu komputera  [Safely
remove USB Mass Storage Device].
Wybrać
 [Tak] na ekranie
wizjera.
Odłączyć przewód mikro USB.
Posiadany komputer musi obsługiwać
funkcję tworzenia płyt Blu-ray.
 Do tworzenia płyt Blu-ray dostępne
są nośniki BD-R (bez możliwości
ponownego zapisu) oraz BD-RE (z
możliwością ponownego zapisu). W
przypadku obu rodzajów płyt po ich
utworzeniu nie można dodawać żadnych
materiałów.
 Do odtwarzania płyty Blu-ray z filmem
zarejestrowanym w trybie 3D lub w
] ([50p
jakości obrazu [60p Jakość
]) potrzebne jest urządzenie
Jakość
zgodne ze standardem AVCHD wer. 2.0.

W przypadku korzystania z systemu
operacyjnego Windows 7 lub Windows 8,
należy kliknąć , a następnie .
 Uwagi
Chcąc uzyskać dostęp do nagrań w opisywanym
produkcie z poziomu komputera, należy
skorzystać z oprogramowania „PlayMemories
Home”. Nie można zagwarantować
prawidłowego działania w przypadku obsługi
danych przy użyciu innego oprogramowania
niż program „PlayMemories Home” lub
bezpośredniego manipulowania plikami i
folderami z poziomu komputera.
 W przypadku pewnych konfiguracji wybranych
Tryb NAGR], obrazów nie
w pozycji [
można nagrywać na niektórych płytach. Filmy
] ([50p
zarejestrowane w trybie [60p Jakość
]) lub [Najwyż. jakość
] można
Jakość
zapisywać wyłącznie na płycie Blu-ray.

Listy menu
Istnieje możliwość utworzenia płyty Blu-ray
z wcześniej zaimportowanym do komputera
filmem w wysokiej rozdzielczości (HD).
Do utworzenia płyty Blu-ray wymagane jest
zainstalowane oprogramowanie „BD Addon Software”.
http://support.d-imaging.sony.co.jp/
BDUW/
Indeks
PL
41
Uruchamianie
oprogramowania
„PlayMemories Home”


2
W przypadku korzystania z systemu
Windows 8 należy wybrać ikonę
„PlayMemories Home” z poziomu ekranu
startowego.
W przypadku korzystania z systemu
Windows 8 należy wybrać [Przewodnik
pomocniczy PlayMemories Home]
z poziomu menu pomocy programu
„PlayMemories Home”.
Jeżeli wspomniana ikona nie jest
wyświetlana na ekranie komputera,
należy kliknąć kolejno: [Start]  [All
Programs]  [PlayMemories Home] 
wybrany element.
Indeks

Listy menu
Klikając dwukrotnie ikonę
skrótu „Przewodnik pomocniczy
PlayMemories Home” na
ekranie komputera, można
uzyskać informacje o sposobie
korzystania z programu
„PlayMemories Home”.

Szczegółowe informacje na temat
oprogramowania „PlayMemories
Home” można uzyskać wybierając
(„Przewodnik pomocniczy
PlayMemories Home”) z poziomu tego
oprogramowania lub odwiedzając stronę
pomocy technicznej oprogramowania
PlayMemories Home (http://www.sony.
co.jp/pmh-se/).
Spis treści
1
Kliknąć dwukrotnie ikonę skrótu
„PlayMemories Home” na ekranie
komputera.
PL
42
Spis treści
Pobieranie
oprogramowania
dedykowanego
dla opisywanego
produktu
Oprogramowanie dedykowane dla
opisywanego produktu można zainstalować
z poziomu witryny o następującym adresie.
W przypadku systemu Windows.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
W przypadku systemu Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
 Uwagi

Oprogramowanie, które może być
wykorzystywane z opisywanym
produktem, zależy od danego kraju lub
regionu.
Listy menu
Indeks
PL
43
Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia
Wybór metody zapisywania obrazów na
urządzeniu zewnętrznym
Filmy
Urządzenia zewnętrzne
Zewnętrzne urządzenie
pamięciowe
/
Zapisywanie obrazów w
wysokiej rozdzielczości na
zewnętrznym urządzeniu
pamięciowym.
Nagrywarka z twardym
dyskiem itp.
Zapisywanie obrazów w
standardowej rozdzielczości
na płycie DVD.
Przewód
połączeniowy
Strona
Przejściówka USB
(oddzielnie w
sprzedaży)
46
Przewód AV
(oddzielnie w
sprzedaży)
49
Listy menu
 Uwagi
Płyty z nagraniami AVCHD można odtwarzać wyłącznie na urządzeniach zgodnych z formatem AVCHD.
 Płyt z nagraniami w wysokiej rozdzielczości nie należy używać w odtwarzaczach/nagrywarkach DVD. W
przypadku odtwarzaczy lub nagrywarek DVD mogą wystąpić problemy z wysunięciem płyty, ponieważ
odtwarzacze lub nagrywarki DVD nie są zgodne z formatem AVCHD.

Spis treści
Filmy można zapisywać na urządzeniu zewnętrznym. Metodę dobiera się w zależności od
urządzenia.
Rodzaje nośników, na których są zapisywane obrazy
Informacje na stronie 32.
Urządzenia, na których można odtwarzać utworzoną płytę
Płyta Blu-ray
Urządzenia odtwarzające płyty Blu-ray, na przykład odtwarzacz płyt Blu-ray marki Sony lub
konsola PlayStation3.
Urządzenia odtwarzające nagrania w formacie AVCHD, na przykład odtwarzacz płyt Blu-ray
marki Sony lub konsola PlayStation3.
Płyta DVD z obrazem w standardowej rozdzielczości
Zwykłe urządzenia odtwarzające płyty DVD, na przykład odtwarzacz DVD.
PL
44
Indeks
Płyta DVD z obrazem w wysokiej rozdzielczości
 Uwagi
Należy zadbać o to, aby posiadana konsola PlayStation3 zawsze korzystała z najnowszej wersji
oprogramowania systemowego PlayStation3.
 W niektórych krajach lub regionach konsole PlayStation3 mogą być niedostępne.

Spis treści
Listy menu
Indeks
PL
45
Zapisywanie obrazów
na zewnętrznym
urządzeniu
pamięciowym
 urządzenia
Filmy i zdjęcia można zapisywać na
zewnętrznym urządzeniu pamięciowym
(urządzeniach pamięciowych USB), np.
na zewnętrznym dysku twardym. Obrazy
można również odtwarzać z poziomu
opisywanego produktu lub innego
urządzenia odtwarzającego.
 Uwagi
Mogą wystąpić problemy z obsługą
zewnętrznych urządzeń pamięciowych z
funkcją kodowania.
 W przypadku opisywanego produktu do
dyspozycji jest system plików FAT. Jeżeli
nośnik zapisu zewnętrznego urządzenia
pamięciowego został sformatowany
przykładowo dla systemu plików NTFS, przed
użyciem zewnętrzne urządzenie pamięciowe
należy sformatować z poziomu opisywanego
produktu. Po podłączeniu zewnętrznego
urządzenia pamięciowego do opisywanego
produktu pojawi się ekran formatowania. Przed
przystąpieniem do operacji formatowania
z poziomu opisywanego produktu należy
sprawdzić, czy przypadkiem na zewnętrznym
urządzeniu pamięciowym nie zostały wcześniej
zapisane ważne dane.
 Nie można zagwarantować poprawnego
działania z wszystkimi urządzeniami
spełniającymi wymagania.
 Szczegółowe informacje na temat dostępnych
zewnętrznych urządzeń pamięciowych można
znaleźć w witrynie wsparcia technicznego firmy
Sony w danym kraju lub regionie.

Wskazówki
Filmy 3D można zapisywać na zewnętrznym
urządzeniu pamięciowym w bieżącej postaci.
Obrazy zapisane na zewnętrznym urządzeniu
pamięciowym można importować do
komputera przy użyciu oprogramowania
„PlayMemories Home”.


Funkcje dostępne po zapisaniu
obrazów na zewnętrznym urządzeniu
pamięciowym
Listy menu
 Uwagi
Do tej operacji wymagana jest przejściówka
USB VMC-UAM2 (oddzielnie w sprzedaży).
 Opisywany produkt powinien być podłączony
do gniazda elektrycznego za pośrednictwem
dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 14).
 Informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi dołączonej do zewnętrznego
urządzenia pamięciowego.


Spis treści
pamięciowe podłączone za
pośrednictwem koncentratora USB
 urządzenia pamięciowe z wbudowanym
koncentratorem USB
 czytnik kart
1
obrazów z poziomu opisywanego
produktu (str. 48)
 importowanie obrazów do programu
„PlayMemories Home” (str. 42)
Urządzenia, które nie mogą być
wykorzystywane jako zewnętrzne
urządzenia pamięciowe
Następujące urządzenia nie mogą
być wykorzystywane jako zewnętrzne
urządzenia pamięciowe:
 urządzenia
pamięciowe o pojemności
przekraczającej 2 TB
 zwykły napęd płyt, np. napęd CD lub DVD
PL
46
Indeks
Podłączyć zasilacz sieciowy i
przewód zasilający do gniazda
DC IN opisywanego produktu i
do gniazda elektrycznego
(str. 14).
 odtwarzanie
zdjęcia przechowywane na karcie
pamięci w opisywanym produkcie.
3
Podłączanie zewnętrznego urządzenia
pamięciowego
Jeżeli zewnętrzne urządzenie
pamięciowe zaopatrzone jest
w przewód zasilający, należy
podłączyć go do gniazda
elektrycznego.

Podłączyć opisywany produkt
do zewnętrznego urządzenia
pamięciowego za pośrednictwem
przejściówki USB (oddzielnie w
sprzedaży).
Ta operacja jest dostępna tylko w
przypadku nowo zarejestrowanych
obrazów.
Spis treści
2
Obrazy zapisane na zewnętrznym
urządzeniu pamięciowym zostaną
wyświetlone na ekranie. Po podłączeniu
zewnętrznego urządzenia pamięciowego,
między innymi na ekranie indeksu pojawi
się ikona USB.
Listy menu
Przewodu USB nie wolno odłączać,
gdy na ekranie wyświetlany jest
komunikat [Przygotowywuję plik bazy
danych obrazu. Proszę czekać.]. Po
wyświetleniu informacji [Napr. danych
obrazu] na ekranie opisywanego
.
produktu należy wybrać
Można konfigurować ustawienia menu
zewnętrznego urządzenia pamięciowego,
na przykład dotyczące usuwania obrazów.
Z poziomu ekranu indeksu wybrać kolejno:
(MENU)  [Edycja/Kopiuj].
Przejściówka USB
VMC-UAM2 (oddzielnie w
sprzedaży)
Odłączanie zewnętrznego urządzenia
pamięciowego
4
Wybrać [Kopiuj.] na ekranie
opisywanego produktu.
 Uwagi
Poniżej podano liczbę ujęć, jakie można zapisać
na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym.
Nawet jeśli na zewnętrznym urządzeniu
pamięciowym jest wolne miejsce, nie można
tam zapisać ujęć w liczbie przekraczającej
poniższe wartości.

Na zewnętrznym urządzeniu
pamięciowym można teraz zapisać
niearchiwizowane jeszcze filmy i
PL
47
Indeks
Wybrać
, gdy opisywany produkt
znajduje się w trybie oczekiwania
na odtwarzanie (wyświetlany jest
indeks zewnętrznego urządzenia
pamięciowego).
Odłączyć przejściówkę USB.
Maks. 3 999 (łącznie w trybie 2D i 3D)
Maks. 40 000
Liczba ujęć może być mniejsza w zależności od
konfiguracji opisywanego produktu i rodzaju
rejestrowanych obrazów.
 Zdjęcia:
Zapisywanie wybranych filmów i
zdjęć
Pojawi się .
Spis treści
 W przypadku wyboru opcji [Wiele
obrazów] należy zaznaczyć
obraz, który ma być zapisany, a
następnie wybrać
.
 Filmy:
Istnieje możliwość zapisania wybranych
obrazów z opisywanego produktu na
zewnętrznym urządzeniu pamięciowym.
 Podłączyć opisywany produkt
do zewnętrznego urządzenia
pamięciowego i wybrać
[Odtwarzaj bez kopiowania.].



na
 Wybrać
ekranie opisywanego produktu.
(MENU)  [Edycja/
 Wybrać
Kopiuj]  [Kopiuj].
 Postępując zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie wizjera, wybrać metody
wyboru obrazu oraz rodzaj
obrazu.

Listy menu
Zostanie wyświetlony indeks
zewnętrznego urządzenia
pamięciowego.
Nacisnąć PHOTO przy zaznaczonej
wybranej miniaturze, aby sprawdzić obraz.
Do poprzedniego ekranu można wrócić
.
wybierając
W przypadku wyboru opcji [Wsz. w
Wydarzeniu] wydarzenie do skopiowania
/
. Nie
można wybrać używając
można zaznaczyć kilku wydarzeń.
Odtwarzanie obrazów z
zewnętrznego urządzenia
pamięciowego z poziomu
opisywanego produktu
 Podłączyć opisywany produkt
do zewnętrznego urządzenia
pamięciowego i wybrać
[Odtwarzaj bez kopiowania.].
Zostanie wyświetlony indeks
zewnętrznego urządzenia
pamięciowego.
PL
48
Indeks
Nie można kopiować obrazów z
zewnętrznego urządzenia pamięciowego
na kartę pamięci opisywanego produktu.
 Wybrać obraz do obejrzenia i
odtworzyć go (str. 26).


Obrazy można również oglądać na ekranie
odbiornika telewizyjnego podłączonego do
opisywanego produktu (str. 28).
Filmy w wysokiej rozdzielczości można
odtwarzać z poziomu komputera przy
użyciu programu „PlayMemories Home”.
Uruchomić program „PlayMemories
Home” i, korzystając z menu [Settings],
wybrać napęd odpowiadający
podłączonemu zewnętrznemu urządzeniu
pamięciowemu.
Po podłączeniu opisywanego produktu
do nagrywarki płyt lub innego urządzenia
nagrywającego za pośrednictwem
przewodu AV (oddzielnie w sprzedaży),
obrazy odtwarzane z poziomu opisywanego
produktu można kopiować na płytę lub
kasetę wideo.
Dodatkowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi dostarczonej z
podłączonym urządzeniem.
 Uwagi
Filmy 3D są konwertowane do obrazu w formacie
2D o standardowej rozdzielczości obrazu.
 Opisywany produkt powinien być podłączony
do gniazda elektrycznego za pośrednictwem
dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 14).
 Filmy w wysokiej rozdzielczości będą
kopiowane w standardowej rozdzielczości.
Ręczne wykonywanie operacji [Kopia
bezpośrednia]
Spis treści
Tworzenie płyty w
formacie standardowej
rozdzielczości za
pomocą nagrywarki
itp.

Listy menu
Gdy opisywany produkt jest podłączony do
zewnętrznego urządzenia pamięciowego,
można ręcznie wykonać operację [Kopia
bezpośrednia].
Wybrać kolejno
(MENU) [Edycja/Kopiuj]  [Kopia
bezpośrednia] na ekranie Indeks
wydarzeń zewnętrznego urządzenia
pamięciowego.
Wybrać [Skopiuj zdjęcia, które nie
zostały skopiowane.].

.
Wybrać
Wejście
 Uwagi
 Jeżeli opisywany produkt nie rozpoznaje
zewnętrznego urządzenia pamięciowego, należy
spróbować wykonać poniższe czynności:
 Ponownie podłączyć przejściówkę USB do
opisywanego produktu.
 Jeżeli zewnętrzne urządzenie pamięciowe
zaopatrzone jest w przewód zasilający, należy
podłączyć go do gniazda elektrycznego.
VIDEO
(Biały)
AUDIO
(Czerwony)
PL
49
Kierunek przepływu sygnału
Indeks
(Żółty)
1

2

Jeżeli urządzenie nagrywające jest
wyposażone w przełącznik wyboru
sygnału wejściowego, należy ustawić go w
odpowiedniej pozycji.

Podłączyć opisywany produkt
do urządzenia nagrywającego
(nagrywarki płyt itp.) za
pośrednictwem przewodu AV
(oddzielnie w sprzedaży).

3

Podłączyć opisywany produkt do gniazd
wejściowych urządzenia nagrywającego.

4
Listy menu
Uruchomić odtwarzanie z
poziomu opisywanego produktu
i nagrywanie z poziomu
urządzenia nagrywającego.
Aby skopiować datę/godzinę, ustawienia
kamery lub współrzędne (DEV-50V),
(MENU) 
wystarczy wybrać kolejno:
Ustaw. odtwarzania] 
[Konfiguracja]  [
[Kod danych]  wybrane ustawienie 
.
W przypadku urządzeń obrazujących (np.
odbiorników TV) z ekranem o proporcjach
(MENU) 
4:3 należy wybrać kolejno:
[Konfiguracja]  [ Połączenia]  [Typ
.
TV]  [4:3] 
W przypadku podłączania urządzenia
monofonicznego, do wejścia wideo urządzenia
należy podłączyć żółty wtyk przewodu
AV (oddzielnie w sprzedaży), a do wejścia
audio – wtyk biały (kanał lewy) lub czerwony
(kanał prawy).
Spis treści
Włożyć nośnik zapisu do
urządzenia nagrywającego.
Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera instrukcja obsługi dostarczona z
urządzeniem nagrywającym.
Po zakończeniu kopiowania
zatrzymać urządzenie
nagrywające, a potem opisywany
produkt.
Indeks
 Uwagi
Ze względu na fakt, że kopiowanie odbywa
się za pośrednictwem analogowej transmisji
danych, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.
 Obrazów nie można przesyłać do nagrywarek
podłączonych za pośrednictwem przewodu
HDMI.

PL
50
Dostosowywanie ustawień opisywanego produktu
Korzystanie z menu
W opisywanym produkcie jest 6 kategorii
menu, a w każdym z nich znajdują się
różnorodne opcje.
 Uwagi
kończy konfigurowanie ustawień
Wybór
menu lub umożliwia powrót do poprzedniego
ekranu menu.

Szybkie odnajdywanie opcji menu
Aparat/Mikrofon
Menu [Aparat/Mikrofon] i [Konfiguracja]
zawierają podkategorie. Wystarczy wybrać
ikonę podkategorii, a na ekranie zostanie
wyświetlona lista menu w wybranej
podkategorii.
Jakość/rozm.obrazu
Funkcja Odtwarzania
Edycja/Kopiuj
Konfiguracja
1
Wybrać
Spis treści
Tryb fotografowania
(MENU).
Ikony podkategorii
2
Wyszarzone opcje menu lub ustawienia są
niedostępne.
Przy próbie wyboru wyszarzonej
opcji menu, w opisywanym produkcie
wyświetlana jest informacja o przyczynie,
która uniemożliwia jej wybór, lub
instrukcje, w jakiej sytuacji daną opcję
menu można ustawić.
Wybrać kategorię.
3
Listy menu
Gdy nie można wybrać danej opcji
menu
Wybrać odpowiednią opcję
menu.
Indeks
PL
51
Listy menu
Dostępne elementy menu w trybie filmowania (
od siebie.
) i w trybie fotografowania ( ) różnią się
Film
Zdjęcie
Nagrywanie filmów.
Fotografowanie.
23
25
Dostosowanie kolorystyki do rejestrowanego
otoczenia.
Regulacja jasności filmów i zdjęć.
Ręczne ustawianie ostrości.
Regulacja przesłony.
Regulacja czasu otwarcia migawki.
Regulacja ekspozycji w oparciu o wyniki pomiaru
automatycznej ekspozycji.
Ręczna regulacja balansu bieli.
Nagrywanie obrazów o jasnych barwach przy
słabym oświetleniu.
Rejestrowanie jasnych obrazów w słabo
oświetlonych miejscach przez zwiększenie
wzmocnienia.
56
Spis treści
Tryb fotografowania
Aparat/Mikrofon
Ręczne nastawy
Balans bieli
Ekspozycja
Ostrość
Przesłona
Szybkość migawki
Przestawienie AE
Zmiana balansu bieli
Low Lux
Ustawienia aparatu
Autoreg.obiektyw3D
Wybór sceny
Samowyzw.
Tele makro
SteadyShot
Zoom cyfrowy
Auto Pod światło
Ustawianie pokrętła
Twarz
Wykrywanie twarzy
Automatyczna optymalizacja jakości obrazu
twarzy.
PL
52
59
59
59
60
60
61
61
61
61
34
62
Indeks
SteadyShot
Automatyczne korygowanie pionowej pozycji
filmu rejestrowanego przez prawy i lewy obiektyw
przy nagrywaniu filmów 3D, zapewniające wygodę
oglądania i obraz bez rozmyć.
Dobór odpowiednich parametrów nagrywania
w zależności od rodzaju ujęcia, np. filmowanie w
nocy lub na plaży.
Ustawianie samowyzwalacza, gdy opisywany
produkt znajduje się w trybie rejestrowania zdjęć.
Rejestrowanie ostrego obrazu obiektu na tle
rozmytego tła.
Ustawianie funkcji SteadyShot podczas
nagrywania filmów.
Ustawianie funkcji SteadyShot podczas robienia
zdjęć.
Ustawianie zoomu cyfrowego.
Automatyczna regulacja ekspozycji w przypadku
filmowania obiektów pod światło.
Przypisywanie funkcji do pokrętła MANUAL.
58
59
Listy menu
Silne wzmocnienie
57
57
58
58
58
Mikrofon
Głos z bliska
Poz. odn. mikrofonu
Asysta nagrywania
Mój przycisk
Linia siatki
Ustaw. wyświetlania
Przypisywanie funkcji Moim przyciskom.
Wyświetlanie ramki pozwalającej ustawić obiekt w
kadrze dokładnie w poziomie lub w pionie.
Ustawianie czasu wyświetlania ikon i wskaźników
w wizjerze.
62
62
63
Spis treści
Autored.szum wiatru
Wykrywanie twarzy osób i rejestrowanie
wyraźnych głosów skojarzonych z tymi osobami.
Rozpoznawanie warunków nagrywania i
wyciszanie szumu wiatru.
Ustawianie poziomu odniesienia dla mikrofonu.
63
63
63
Jakość/rozm.obrazu
Tryb NAGR
x.v.Color
Rozm. obrazu
65
65
Odtwarzanie filmów lub zdjęć.
26
Usuwanie filmów lub zdjęć.
Zabezpieczanie filmów lub zdjęć przed
przypadkowym usunięciem.
Kopiowanie filmów lub zdjęć na zewnętrzne
urządzenia pamięciowe.
Kopiowanie wszystkich filmów i zdjęć, które
nie były jeszcze zapisywane na zewnętrznym
urządzeniu pamięciowym.
35
36
Wyświetlanie informacji o karcie pamięci, np.
ilości wolnego miejsca.
Usuwanie wszystkich danych z karty pamięci.
Naprawianie pliku bazy danych obrazu na karcie
pamięci.
66
64
65
Listy menu
Szybkość klatek
Wybór trybu 2D/3D
31
Ustawianie trybu nagrywania filmów. W
przypadku nagrywania szybko poruszających
się obiektów zalecany jest tryb wysokiej jakości
obrazu.
Ustawianie szybkości klatek nagrywania filmów.
Przełączanie pomiędzy trybem 2D i 3D
nagrywania filmów.
Rejestrowanie obrazu przy szerszej gamie kolorów.
Ustawianie rozmiaru zdjęcia.
Funkcja Odtwarzania
Edycja/Kopiuj
Kasuj
Chroń
Kopiuj
Kopia bezpośrednia
48
49
Indeks
Konfiguracja
Ustawienia nośnika
Informacja o nośniku
Format
Napr. danych obrazu
PL
53
66
78, 81
Nastaw. głośności
Połączenia
Typ TV
Ustawienia HDMI 3D
Rozdzielczość HDMI
STER. PRZEZ HDMI
Ustawienia USB LUN
Ustawienia ogólne
Jasność wizjera
Regulacja wizjera
Informacje o GPS*
Nastawienia GPS*
Lampka NAGRYW.
Brzęczyk
Stan akumulatorów
Oszczędz. energii
Inicjalizuj
Wyświetlanie szczegółowych danych zapisu
podczas odtwarzania.
Regulacja głośności odtwarzanego dźwięku oraz
głośności dźwięku w słuchawkach do kontroli
zapisu podczas operacji nagrywania.
67
Dostosowanie proporcji obrazu do podłączonego
odbiornika TV.
Wybór formatu wyjściowego prawego i lewego
obrazu w przypadku podłączenia opisywanego
produktu do telewizora 3D za pośrednictwem
przewodu HDMI (w zestawie).
Wybór rozdzielczości wyjściowej obrazu, jeżeli
opisywany produkt jest podłączony do telewizora
za pośrednictwem przewodu HDMI (w zestawie).
Ustawianie sterowania opisywanym produktem z
poziomu pilota telewizora, gdy opisywany produkt
jest podłączony do telewizora obsługującego
funkcję „BRAVIA” Sync za pośrednictwem
przewodu HDMI (w zestawie).
Podłączanie opisywanego produktu do
zewnętrznego urządzenia za pośrednictwem
gniazda USB.
Poprawianie zgodności połączenia USB przez
ograniczenie pewnych funkcji USB.
Regulacja jasności wizjera.
Regulacja względnego położenia w pionie prawego
i lewego wizjera.
Wyświetlanie informacji o lokalizacji.
Ustawianie funkcji GPS.
Ustawianie, czy lampka nagrywania ma być
podświetlona, czy też nie.
Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej
opisywanego produktu.
Ustawianie języka wyświetlacza.
Przełączanie trybu 1080/60i (system NTSC) i
trybu 1080/50i (system PAL).
Wyświetlanie stanu naładowania akumulatora.
Ustawianie automatycznego wyłączania.
Przywracanie ustawień domyślnych.
PL
54
27, 68
68
68
69
69
69
69
69
69
70
70
71
71
71
71
71
71
72
Indeks
Language Setting
Wybór 60i/50i
67
Listy menu
Połączenie USB
Ustawianie sposobu numeracji plików.
Spis treści
Numer pliku
Ustaw. odtwarzania
Kod danych
Ustawienia zegara
Ustaw. daty i czasu
Auto nast. zegara*
Auto nast. regionu*
72
72
73
Spis treści
Ustawienia regionu
Ustawianie opcji [Format daty i czasu], [Czas letni]
lub [Data i czas].
Uwzględnianie różnicy czasu bez zatrzymywania
zegara.
Automatyczne korygowanie ustawienia godziny w
oparciu o dane o pozycji uzyskane z systemu GPS.
Automatyczna kompensacja różnicy czasu w
oparciu o dane o pozycji uzyskane z systemu GPS.
73
* DEV-50V
Listy menu
Indeks
PL
55
Tryb fotografowania
Aparat/Mikrofon
(Opcje rejestracji
niestandardowej)
Informacje na temat obsługi w rozdziale
„Korzystanie z menu” (str. 51).
Informacje na temat obsługi w rozdziale
„Korzystanie z menu” (str. 51).
Ustawienia domyślne są oznaczone .
Film
Balans bieli
Pozwala nagrywać filmy.
Spis treści
(Opcje wyboru trybu
rejestrowania obrazów)
Balans kolorów można dostosować do
warunków nagrywania.
Zdjęcie
Pozwala rejestrować zdjęcia.

(Auto)
Automatyczna regulacja balansu bieli.
Listy menu
(Na zewnątrz)
Balans bieli jest odpowiednio
dostosowywany do poniższych warunków
nagrywania:
 W plenerze
 Sceneria nocna, neony i pokazy ogni
sztucznych
 Wschody i zachody słońca
 Przy oświetleniu lampami jarzeniowymi
emitującymi światło dzienne
(Wewnątrz)
PL
56
Indeks
Balans bieli jest odpowiednio
dostosowywany do poniższych warunków
nagrywania:
 W pomieszczeniach
 Na scenie, gdzie warunki oświetlenia
szybko się zmieniają
 Przy oświetleniu lampami wideo,
sodowymi lub lampami emitującymi
światło o barwie przypominającej
światło żarowe
(Jednym dotk.)
 Auto
Automatyczna regulacja ekspozycji.
Ręczny
Ręczna regulacja ekspozycji.
Przy ustawieniu [Ręczny] w pozycji
[Ekspozycja] do regulacji jasności służą
/
.
przyciski
Spis treści
Balans bieli zostanie dostosowany do
oświetlenia otoczenia.
Wybrać [
].
Skierować kamerę na biały przedmiot,
np. kartkę papieru, oświetlony tak samo
jak obiekt, który ma zostać sfilmowany,
w taki sposób, aby wypełnił kadr.
Wybrać [
].
Wskazówki
Można także regulować ręcznie pokrętłem
MANUAL (str. 33).

 Uwagi
 Przy oświetleniu jarzeniówkami emitującymi
światło białe lub o zimnym odcieniu w
przypadku opcji [Balans bieli] należy wybrać
ustawienie [Auto] lub dostosować kolor w
obszarze [Jednym dotk.].
 Po wybraniu opcji [Jednym dotk.] należy dalej
kadrować białe obiekty.
 Po wybraniu ustawienia [Balans bieli] w trybie
[Wybór sceny] wybierana jest funkcja [Auto].

Ostrość
Wskazówki
W przypadku wymiany akumulatora
przy ustawieniu [Auto] lub przeniesienia
opisywanego produktu na zewnątrz po pracy
w pomieszczeniu (lub odwrotnie), opisywany
produkt należy na ok. 10 sekund skierować na
znajdujący się w pobliżu biały przedmiot w celu
lepszej regulacji balansu kolorów.
Przy zmianie oświetlenia w wyniku
przyniesienia opisywanego produktu z
pleneru do pomieszczenia (lub odwrotnie)
po uprzednim ustawieniu balansu bieli przez
funkcję [Jednym dotk.] należy powtórzyć
procedurę [Jednym dotk.], aby ponownie
wyregulować balans bieli.



Listy menu
Istnieje możliwość ręcznej regulacji
ostrości. Funkcję tę można wybrać z
zamiarem ustawienia ostrości konkretnego
obiektu.
 Auto
Automatyczne ustawianie ostrości.
Ręczny
Ręczne ustawianie ostrości.
Przy ustawieniu [Ręczny] w pozycji
[Ostrość] do ustawiania ostrości służą
(bliski obiekt) /
przyciski
(odległy obiekt).

Jasność obrazu można ustawić ręcznie.
Jasność wymaga regulacji, gdy obiekt jest
zbyt jasny lub zbyt ciemny.
Wskazówki
Wskaźnik pojawia się, gdy nie można ustawić
ostrości obiektów znajdujących się bliżej, a
wskaźnik - gdy nie można ustawić ostrości
obiektów znajdujących się dalej.


PL
57
Indeks
 Uwagi
Po ustawieniu opcji [Ostrość] na [Ręczny]
pojawi się .
Ekspozycja


 Auto
Automatyczna regulacja czasu otwarcia
migawki.
Ręczny
Ręczna regulacja czasu otwarcia migawki.
Wskazówki
Można także regulować ręcznie pokrętłem
MANUAL (str. 33).


Przestawienie AE
 Wyłącz
Automatyczna regulacja ekspozycji.
Włącz (Dobrana liczba i EV)
Istnieje możliwość rejestrowania obrazów
w trybie priorytetu przesłony. Zmiana
PRZESŁONY pozwala uzyskać ostry obiekt
na rozmytym tle lub ostrość całego obrazu.
Listy menu
Istnieje możliwość regulacji ekspozycji w
oparciu o wyniki pomiaru automatycznej
ekspozycji.
Przesłona
Ręczna regulacja ekspozycji.
pozwala rejestrować jaśniejszy
Wybór
- obraz ciemniejszy.
obraz, a wybór
Wskazówki
Po ustawieniu opcji [Ekspozycja] na [Auto]
będzie można ustawić jaśniejszy lub ciemniejszy
poziom ekspozycji automatycznej.
Można także regulować ręcznie pokrętłem
MANUAL (str. 33).

 Auto

PRZESŁONA regulowana automatycznie.
Ręczny
PRZESŁONA regulowana ręcznie.

Wskazówki
Można także regulować ręcznie pokrętłem
MANUAL (str. 33).


Spis treści

na obrazie. Przy dłuższym czasie
otwarcia migawki, będzie widoczny ślad
poruszającego się obiektu.
Łatwiej uzyskać ostry obraz obiektu,
przesuwając dźwignię regulacji zbliżenia w
stronę położenia T (teleobiektyw) w celu
ustawienia ostrości, a następnie w stronę
położenia W (obiektyw szerokokątny) w celu
ustawienia zbliżenia. Podczas filmowania
obiektu z bliska należy przesunąć dźwignię
regulacji zbliżenia w stronę położenia W
(obiektyw szerokokątny), a następnie ustawić
ostrość.
W następujących przypadkach na ekranie
przez kilka sekund wyświetlane są informacje
dotyczące ogniskowej (odległości od obiektu,
względem którego ustawiono ostrość; przydatne
w warunkach słabego oświetlenia i w razie
problemów z ustawieniem ostrości).
 Po zmianie trybu ustawiania ostrości z
automatycznego na ręczny
 W przypadku ręcznego ustawienia ostrości
Można także regulować ręcznie pokrętłem
MANUAL (str. 33).
Zmiana balansu bieli
 Wyłącz
Istnieje możliwość rejestrowania obrazów
w trybie priorytetu czasu otwarcia migawki.
W przypadku szybko poruszającego się
obiektu przy krótszym czasie otwarcia
migawki, obiekt ten jest jakby zamrożony
Automatyczna regulacja balansu bieli.
Włącz (
i dobrana liczba)
Ręczna regulacja balansu bieli.
PL
58
Indeks
Istnieje możliwość ręcznej regulacji balansu
bieli.
Szybkość migawki
Wskazówki
Balans bieli należy regulować przyciskiem
, gdy rejestrowane obrazy są niebieskawe,
, gdy rejestrowane obrazy
lub przyciskiem
są czerwonawe.
Można także regulować ręcznie pokrętłem
MANUAL (str. 33).


Automatyczne korygowanie pionowej
pozycji obrazu rejestrowanego przez prawy
i lewy obiektyw przy nagrywaniu filmów
3D i wyświetlanie filmów 3D w wizjerze,
gwarantujące wygodę oglądania i obraz bez
rozmyć.
Skierować opisywany produkt w stronę
obiektu, który zapewnia na skali wyższą
wartość niż wskazuje znak  na ekranie, a
(str. 17).
następnie wybrać
Low Lux
Istnieje możliwość nagrywania obrazów
z jasnymi kolorami, nawet przy słabym
oświetleniu.
 Wyłącz
 Uwagi
Z funkcji [Autoreg.obiektyw3D] należy
korzystać w następujących przypadkach:
 jeżeli filmy 3D odbiegają od oczekiwań;
 jeżeli przez jakiś czas obiektywy 3D nie były
regulowane;
 po tym jak opisywany produkt doznał silnego
mechanicznego wstrząsu;
 gdy opisywany produkt pracuje w bardzo
niskich lub bardzo wysokich temperaturach.
 Po wykonaniu procedury [Autoreg.
obiektyw3D] następuje przełączenie trybu
wyświetlania w wizjerze na 3D.
Funkcja Słabe oświetlenie nie będzie
wykorzystywana.

Włącz ( )
Silne wzmocnienie
Zwiększając wzmocnienie, można
rejestrować jasne obrazy w słabo
oświetlonych miejscach.
 Wyłącz
Listy menu
Funkcja Słabe oświetlenie będzie
wykorzystywana.
Wskazówka
Po wyświetleniu informacji [Regulacja nie
powiodła się.] w trakcie oddalania należy
wybrać polecenie [Ponownie].


Funkcja Silne wzmocnienie nie będzie
wykorzystywana.
Włącz (
Spis treści

Autoreg.obiektyw3D
)
Funkcja Silne wzmocnienie będzie
wykorzystywana.
Poniższe zaprogramowane tryby
nagrywania umożliwiają skuteczne
nagrywanie obrazów w różnych sytuacjach.

(Auto)
Automatyczna regulacja jakości obrazu.
PL
59
Indeks
 Uwagi
 W przypadku korzystania z funkcji [Silne
wzmocnienie] jakość obrazu ulega pogorszeniu.
Ponadto, kolor obrazu stanie się jasny.
 Po wyłączeniu i ponownym włączeniu
opisywanego produktu w pozycji [Silne
wzmocnienie] automatycznie przywracane jest
ustawienie [Wyłącz] (ustawienie domyślne).
 Wartość wzmocnienia jest wyświetlana
na ekranie jako [---], gdy w pozycji [Silne
wzmocnienie] ustawiono opcję [Włącz] i w
trakcie odtwarzania wyświetlany jest kod danych.
Wybór sceny
(Śnieg)**
(Nocny widok)*
* Ustawianie ostrości tylko odległych obiektów.
** Bez ustawiania ostrości bliskich obiektów.
Spis treści
Pozwala uzyskać jasne
obrazy białego pejzażu.
Pozwala zachować atmosferę
zmroku w przypadku
odległych obiektów przy
ujęciach rejestrowanych
wieczorem z użyciem
statywu (oddzielnie w
sprzedaży).
 Uwagi
Wybór trybu [Wybór sceny] anuluje ustawienia
parametrów [Balans bieli], [Przesłona] i
[Szybkość migawki].

(Ws.i zach.słońca)*
Pozwala uzyskać atmosferę
wschodu lub zachodu
słońca.
Samowyzw.
(Fajerwerki)*
Aby rozpocząć odliczanie, należy nacisnąć
PHOTO. Zdjęcie zostanie zarejestrowane
po upływie ok. 10 sekund.
Pozwala filmować
widowiskowe pokazy
sztucznych ogni.
 Wyłącz
(Pejzaż)*
Włącz ( )
Uruchomienie nagrywania z użyciem
samowyzwalacza. Po zrobieniu zdjęcia
ustawienie zostanie anulowane. Aby anulować
.
nagrywanie, wystarczy wybrać
Listy menu
Anulowanie samowyzwalacza.
Pozwala uzyskać wyraziste
odległe obiekty. Ustawienie
to zapobiega również
ustawianiu ostrości przez
opisywany produkt na
szybie lub siatce znajdującej
się między opisywanym
produktem a obiektem.
 Uwagi
Po zmianie ustawienia [Wybór trybu 2D/3D],
przywracane jest domyślne ustawienie funkcji
Samowyzw.].
[
(Portret)

Pozwala wyeksponować
obiekty znajdujące się na
pierwszym planie, np. osoby
i kwiaty, przez uzyskanie
lekko rozmytego tła.
Tele makro
Pozwala uniknąć
nadmiernego rozjaśnienia
twarzy osób oświetlonych
silnym światłem.
 Wyłącz
Anuluje funkcję Tele makro. (Funkcja
Tele makro zostanie również anulowana w
momencie przesunięcia dźwigni regulacji
zbliżenia w stronę W.)
(Plaża)**
Pozwala uchwycić żywy
błękit oceanu lub jeziora.
PL
60
Indeks
Funkcja ta jest przydatna podczas
filmowania małych obiektów, np. kwiatów
lub owadów. Umożliwia rozmycie tła i
uzyskanie wyraźniejszego obrazu obiektu.
(Reflektor)**
 Uwagi
SteadyShot]
Po zmianie ustawienia funkcji [
odpowiednio zmienia się również pole
obrazowania.
Włącz ( )

SteadyShot
Spis treści
Wskaźnik zbliżenia (str. 21) zostaje
automatycznie przesunięty w górę w stronę
T (teleobiektyw) co pozwala na filmowanie
obiektów w zbliżeniu z odległości nawet
około 38 cm.
Istnieje możliwość kompensacji drgań
kamery.
Korzystanie ze statywu (oddzielnie w
SteadyShot]
sprzedaży) przy opcji [
ustawionej na [Wyłącz] ( ) pozwala na
uzyskanie bardziej naturalnego obrazu.
 Uwagi
Po zmianie ustawienia [Wybór trybu 2D/3D],
przywracane jest domyślne ustawienie funkcji
[Tele makro].
 W przypadku filmowania odległego obiektu
ustawianie ostrości może okazać się trudne i
czasochłonne.
 W razie problemów z automatycznym
ustawieniem ostrości należy ustawić ją ręcznie
([Ostrość], str. 57).

 Włącz
Funkcja SteadyShot będzie wykorzystywana.
Wyłącz (
)
Zoom cyfrowy
Listy menu
Funkcja SteadyShot nie będzie
wykorzystywana.
Można zmienić maksymalny poziom
zbliżenia.
Należy jednak pamiętać, że jakość obrazu
ulega pogorszeniu, gdy wykorzystywany
jest zoom cyfrowy.
SteadyShot
Istnieje możliwość kompensacji drgań
kamery.
Korzystanie ze statywu (oddzielnie w
SteadyShot]
sprzedaży) przy opcji [
ustawionej na [Wyłącz] ( ) pozwala na
uzyskanie bardziej naturalnego obrazu.
 Włącz
Używany jest zoom cyfrowy.
Wyłącz
Zoom cyfrowy nie będzie używany.
 Aktywny
Zapewnia mocniejszy efekt SteadyShot.

Auto Pod światło
)
Funkcja SteadyShot nie będzie
wykorzystywana.
PL
61
Opisywany produkt wyposażony jest w
funkcję automatycznej regulacji ekspozycji
w przypadku filmowania obiektów pod
światło.
Indeks

Zapewnia efekt SteadyShot przy ujęciach
szerokokątnych i stosunkowo stabilnych
warunkach nagrywania.
Wyłącz (
Wskazówki
Ustawienie to można zmienić tylko w trybie 2D.
[Zoom cyfrowy] jest na stałe ustawiony na
[Włącz] podczas rejestrowania zdjęć.

Standardowy

Wyłącz
Bez regulacji ekspozycji w przypadku
filmowania obiektów pod światło.
Ustawianie pokrętła
Głos z bliska
Do pokrętła MANUAL można przypisać
parametr, który ma być ustawiony.
Szczegółowe informacje na stronie 33.
Opisywany produkt wykrywa twarz osoby i
rejestruje wyraźne nagranie jej głosu.
Włącz
Wykrywanie twarzy
Wyraźne nagrywanie ludzkich głosów.
 Wyłącz (
)
Wierne rejestrowanie dźwięków otoczenia.
Gdy istotne jest uzyskanie wyraźnych
dźwięków bez jakichkolwiek zakłóceń, na
przykład w trakcie nagrywania koncertu
muzycznego, wówczas opcję [Głos z bliska]
należy ustawić na [Wyłącz].
Auto
Wykrywanie twarzy bez rozróżniania, czy są
to twarze osób dorosłych, czy dzieci.
)
Listy menu
W opisywanym produkcie można ustawić
automatyczne wykrywanie twarzy.
Automatyczne ustawienie ostrości/koloru/
ekspozycji dla twarzy danego obiektu.
Priorytet dziecka (
Spis treści
Automatyczna regulacja ekspozycji w
przypadku filmowania obiektów pod światło.
 Uwagi
Funkcji [Głos z bliska] nie można uruchomić,
gdy do opisywanego produktu podłączono
zewnętrzny mikrofon.
Pierwszeństwo mają twarze dzieci.

Priorytet dorosłego ( )
Pierwszeństwo mają twarze osób dorosłych.
 Wyłącz (
Wskazówki
W celu uzyskania większej skuteczności
wykrywania twarzy, obiekty należy
fotografować w następujących warunkach:
 Miejsce powinno być wystarczająco jasne
 Obiekty nie powinny mieć okularów, czapek
ani masek
 Twarze obiektów powinny być zwrócone w
stronę opisywanego produktu

 Włącz
)
Autored.szum wiatru
Twarze nie będą wykrywane.
Wyłącz (
)
Szum wiatru nie będzie wyciszany.
 Włącz
Wyciszanie szumu wiatru.
PL
62
Indeks
Opisywany produkt pozwala nagrywać
filmy przy wyciszonym szumie wiatru
zarejestrowanym przez wbudowany
mikrofon. Funkcja ta automatycznie wycina
z dolnego zakresu szum wiatru w zależności
od jego poziomu.
 Uwagi
 Ramka nie będzie wyświetlana wokół twarzy
wykrytych przez opisywany produkt.
 W niektórych warunkach nagrywania, jak
również przy pewnych obiektach i ustawieniach
opisywanego produktu twarze mogą nie być
wykrywane.
 Funkcja [Wykrywanie twarzy] może nie
działać prawidłowo w niektórych warunkach
nagrywania. W takim wypadku opcja
[Wykrywanie twarzy] powinna mieć ustawienie
[Wyłącz].
Wybrać jeden z Moich przycisków, do
którego ma być przypisana dana opcja
menu.
Poz. odn. mikrofonu
(Poziom odniesienia
mikrofonu)
Wybrać
Istnieje możliwość ustawienia poziomu
czułości mikrofonu rejestrującego dźwięk.
Spis treści
 Uwagi
Po ustawieniu funkcji [Autored.szum wiatru]
na [Wyłącz], funkcja [Inteligentna automatyka]
zostaje ustawiona na [Wyłącz].
 Funkcja [Autored.szum wiatru] nie działa
po podłączeniu zewnętrznego mikrofonu do
opisywanego produktu.

.
Linia siatki
Istnieje możliwość wyświetlenia linii siatki
i sprawdzenia, czy obiekt jest ustawiony w
poziomie lub w pionie.
Linie siatki nie są nagrywane.
 Normalna
Nagrywanie różnych dźwięków otoczenia i
dostosowywanie ich poziomu.
Niski ( )
Linia siatki nie jest wyświetlana.
Włącz
Linia siatki jest wyświetlana.
Listy menu
 Wyłącz
Wierne rejestrowanie dźwięków otoczenia.
Gdy zależy nam na zarejestrowaniu
mocnego i pełnego ekspresji dźwięku w sali
koncertowej lub podobnym miejscu, należy
wybrać ustawienie [Niski]. (To ustawienie nie
nadaje się do rejestrowania rozmów.)
Mój przycisk
Istnieje możliwość przypisania często
używanych podczas nagrywania funkcji do
jednego z Moich przycisków.
Otworzyć menu [Mój przycisk]. Za
pomocą
/
wybrać opcję menu,
która ma być przypisana do Mojego
przycisku, po czym wybrać przycisk, do
którego ma być przypisana dana opcja
menu.
 Uwagi
Linii siatki nie można wyświetlić podczas
nagrywania filmów.

Wskazówki
Umieszczenie obiektu w punkcie przecięcia
linii siatki pozwala uzyskać zrównoważoną
kompozycję.


Istnieje możliwość ustawienia ikon i
wskaźników czasu trwania wyświetlanych
w wizjerze w trakcie nagrywania.
PL
63
Indeks
Ustaw. wyświetlania
Jakość/rozm.
obrazu (Opcje ustawień
jakości i rozmiaru obrazu)
 Auto
Wyświetlanie przez około 3 sekundy.
Wyświetlanie ciągłe.
Tryb NAGR
Wskazówki
Ikony i wskaźniki są wyświetlane w
następujących przypadkach.
 Po włączeniu opisywanego produktu.
 W przypadku korzystania z przycisku
wielofunkcyjnego.
 Po przełączeniu opisywanego produktu do
trybu nagrywania filmów, rejestrowania zdjęć
lub odtwarzania.


Spis treści
Informacje na temat obsługi w rozdziale
„Korzystanie z menu” (str. 51).
Ustawienia domyślne są oznaczone .
Włącz
Informacje na stronie 31.
Szybkość klatek
W przypadku typowych nagrań zalecany
Szybkość
jest tryb [60i] ([50i]). Opcję [
klatek] należy ustawić przed ustawieniem
Tryb NAGR] (str. 31).
opcji [
 60i (50i)
60p (50p)
To ustawienie pozwala rejestrować
filmy o dwa razy większym rozmiarze
pliku niż w przypadku trybu 60i (50i) z
zachowaniem wyrazistych obrazów. Do
odtwarzania filmów zarejestrowanych
przy tym ustawieniu na ekranie telewizora
wymagany jest odbiornik telewizyjny
umożliwiający odtwarzanie filmów w
formacie 60p (50p). Jeżeli posiadany
telewizor nie ma możliwości odtwarzania
filmów w formacie 60p (50p), dany film
będzie odtwarzany jak film w formacie
60i (50i).
 Uwagi
Nośniki, na których można zapisywać obrazy,
zależą od ustawionego podczas zapisu trybu
nagrywania. Szczegółowe informacje na
stronie 32.
Listy menu
W przypadku zwykłego nagrywania
zalecana jest właśnie ta szybkość klatek.

PL
64
Indeks
Wskazówki
Szybkość klatek to liczba obrazów
aktualizowanych w ustalonym okresie czasu.


Wybór trybu 2D/3D
Rozm. obrazu
Istnieje możliwość wyboru rozmiaru
wykonywanych zdjęć.

 2D
L (20,4M)
Dobra jakość zapisywanych zdjęć w formacie
16:9 (panoramicznym) (6 016 × 3 384).
Nagrywanie/odtwarzanie filmów 2D.
3D
Spis treści
Istnieje możliwość przełączania trybu pracy
opisywanego produktu między trybem 2D
i 3D.
L (15,3M)
Nagrywanie/odtwarzanie filmów 3D.
Dobra jakość zapisywanych zdjęć (4 512 ×
3 384).
 Uwagi
W przypadku nagrywania filmów 3D w
lornetce można ustawić maksymalnie około
6-krotne powiększenie. Jeżeli zachodzi potrzeba
obejrzenia lub zarejestrowania obiektu w
większym powiększeniu, wówczas opcję [Wybór
trybu 2D/3D] należy ustawić na [2D].
 W trybie 3D nie można rejestrować ani
wyświetlać zdjęć.
M (10,0M)

Możliwość zapisania większej liczby zdjęć w
stosunkowo dobrej jakości w formacie 16:9
(panoramicznym) (4 224 × 2 376).
M (5,0M)
S (2,1M)
x.v.Color
Możliwość zapisania maksymalnej liczby
zdjęć w formacie 16:9 (panoramicznym)
(1 920 × 1 080).
Istnieje możliwość przechwycenia szerszego
zakresu kolorów. Dzięki temu wspaniałe
kolory kwiatów i turkusowy kolor morza
będą wierniej odtwarzane. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi telewizora.
Listy menu
Możliwość zapisania większej liczby zdjęć w
stosunkowo dobrej jakości (2 592 × 1 944).
S (VGA)
Umożliwia zapisanie maksymalnej liczby
zdjęć (640 × 480).
 Uwagi
Informacje o maksymalnej liczbie zdjęć, jakie
można zapisać, znajdują się na stronie 85.
 Włącz

Nagrywanie w trybie x.v.Color.
Wyłącz
Obrazy są rejestrowane przy zwykłym
zakresie kolorów.
Indeks
 Uwagi
W przypadku odtwarzania filmu nagranego
z użyciem tej funkcji (ustawienie [Włącz])
na ekranie odbiornika TV niezgodnego z
funkcją x.v.Color kolory mogą być odtwarzane
nieprawidłowo.

PL
65
Konfiguracja
Edycja/Kopiuj
(Inne opcje konfiguracyjne)
Informacje na temat obsługi w rozdziale
„Korzystanie z menu” (str. 51).
Informacje na temat obsługi w rozdziale
„Korzystanie z menu” (str. 51).
Ustawienia domyślne są oznaczone .
Kasuj
Informacja o nośniku
Informacje na stronie 35.
Istnieje możliwość sprawdzenia pozostałego
czasu nagrywania w każdym trybie
nagrywania dla filmów oraz orientacyjnej
ilości wolnego i zajętego miejsca na karcie
pamięci.
Chroń
Informacje na stronie 36.
Kopiuj
Spis treści
(Opcje edycji)
Wyłączanie wyświetlanej informacji
Informacje na stronie 48.
Wybrać
Kopia bezpośrednia
.
 Uwagi
Ze względu na obszar zarządzania plikami
wykorzystana ilość miejsca nie jest nigdy równa
0 %, nawet po użyciu funkcji [Format] (str. 66).

Informacje na stronie 49.
Formatowanie polega na usunięciu
wszystkich filmów i zdjęć w celu
odzyskania wolnego miejsca dostępnego
dla operacji nagrywania.

.
Wybrać
 Uwagi
Opisywany produkt powinien być podłączony
do gniazda elektrycznego za pośrednictwem
dostarczonego zasilacza sieciowego (str. 14).
 Aby uniknąć utraty ważnych obrazów, należy je
zapisać przed sformatowaniem karty pamięci.
 Usunięte zostaną również zabezpieczone filmy
i zdjęcia.
 Gdy wyświetlany jest komunikat
[Wykonywanie...] nie wolno uruchamiać
przycisków na opisywanym produkcie, odłączać
zasilacza sieciowego, ani wyjmować karty
pamięci z opisywanego produktu. (W trakcie
formatowania karty pamięci lampka dostępu
jest podświetlona lub miga.)
Listy menu
Format

Indeks
PL
66
Data/Czas
Napr. danych obrazu
Informacje na stronie 78, 81.
Spis treści
Numer pliku
Istnieje możliwość wyboru sposobu
przypisywania zdjęciom numerów plików.
 Data
 Godzina
 Seria
Zdjęciom są przypisywane kolejne numery
plików.
Numer pliku zwiększa się po każdorazowym
zarejestrowaniu zdjęcia.
Nawet po zmianie karty pamięci kolejność
numeracji plików nie ulega zmianie.
Dane kamery
Film
Resetuj
Zdjęcie
Listy menu
Pliki są numerowane kolejno począwszy od
najwyższego numeru pliku na nośniku zapisu.
Po zmianie karty pamięci pliki są
numerowane od początku. Każda karta
pamięci ma własną numerację.
Kod danych
Podczas odtwarzania opisywany produkt
wyświetla informacje (Data/Czas, Dane
kamery, Współrzędne*) zarejestrowane
automatycznie w trakcie nagrywania.
Kod danych nie jest wyświetlany.
Data/Czas
Wyświetlana jest data i godzina.
Dane kamery
Wyświetlane są ustawienia kamery.
Współrzędne*
Wyświetlane są współrzędne.
* DEV-50V
PL
67
Indeks
 Wyłączona funkcja SteadyShot
 Balans bieli
 Szybkość migawki
 Przesłona (Wartość przesłony)
 Wzmocnienie
 Jasność
 Lampa błyskowa
 Wartość kompensacji ekspozycji
 Wyłącz
Współrzędne (DEV-50V)
4:3
Filmy i zdjęcia
nagrane w trybie 16:9
(panoramicznym)
 Szerokość geograficzna
 Długość geograficzna
Wskazówki
Po podłączeniu opisywanego produktu do
telewizora na jego ekranie wyświetlany jest kod
danych.
W zależności od stanu karty pamięci mogą
pojawiać się kreski [--:--:--].
Filmy i zdjęcia
nagrane w
trybie 4:3
Spis treści
Tę opcję należy wybrać, gdy filmy i zdjęcia
będą wyświetlane na ekranie zwykłego
telewizora 4:3. Poniżej pokazano w jaki
sposób są odtwarzane nagrane filmy i zdjęcia.



 Uwagi
Stosunek krawędzi poziomej do krawędzi
pionowej obrazu w przypadku filmów wynosi
16:9.

Nastaw. głośności
W przypadku podłączenia opisywanego
produktu do telewizora 3D za
pośrednictwem przewodu HDMI (w
zestawie), należy wybrać format wyjściowy
prawego i lewego obrazu.
Typ TV
W przypadku niektórych odbiorników
telewizyjnych podczas odtwarzania
filmów i zdjęć konieczna jest zamiana
sygnału na sygnał obsługiwany przez
podłączony telewizor. Nagrane filmy i
zdjęcia są odtwarzane zgodnie z poniższymi
ilustracjami.
 Auto
Zwykłe ustawienie (automatycznie
wysyłane są obrazy zgodne z posiadanym
odbiornikiem telewizyjnym).
Frame Packing
Prawe i lewe obrazy będą wyświetlane w
wysokiej rozdzielczości, tak jak zostały
zarejestrowane.
 16:9
Side-by-Side
Po zmniejszeniu o połowę wysokiej
rozdzielczości prawego i lewego obrazu
zostaną one wyświetlone obok siebie.
Filmy i zdjęcia
nagrane w
trybie 4:3
PL
68
Indeks
Tę opcję należy wybrać, gdy filmy będą
wyświetlane na ekranie telewizora 16:9
(panoramicznego). Poniżej pokazano w jaki
sposób są odtwarzane nagrane filmy i zdjęcia.
Filmy i zdjęcia
nagrane w trybie 16:9
(panoramicznym)
Listy menu
Ustawienia HDMI 3D
Głośność odtwarzanego dźwięku można
/
.
regulować wybierając
Rozdzielczość HDMI
 Włącz
Wyłącz
Opisywanego produktu nie można
obsługiwać z poziomu pilota telewizora.
Spis treści
Opisywany produkt można obsługiwać z
poziomu pilota telewizora.
Wybór rozdzielczości wyjściowej obrazu,
jeżeli opisywany produkt jest podłączony
do telewizora za pośrednictwem przewodu
HDMI (w zestawie).
 Auto
Zwykłe ustawienie (automatycznie
wysyłany jest sygnał zgodny z posiadanym
odbiornikiem telewizyjnym).
Połączenie USB
Z opcji tej należy korzystać, gdy połączenie
USB nie zostanie nawiązane nawet po
podłączeniu opisywanego produktu do
urządzenia za pośrednictwem przewodu
mikro USB (w zestawie).
1080p
Wysyłany będzie sygnał wideo 1080p.
1080i
Wysyłany będzie sygnał wideo 1080i.
720p
Ustawienia USB LUN
Wysyłany będzie sygnał wideo 720p.
Wysyłany będzie sygnał 480p (576p).
480i (576i)
 Wiele
Wysyłany będzie sygnał 480i (576i).
Listy menu
Poprawianie zgodności z urządzeniami
zewnętrznymi przez ograniczenie funkcji
połączenia USB.
480p (576p)
To ustawienie jest zalecane przy zwykłych
operacjach.
 Uwagi
 Jeżeli opcję [
Szybkość klatek] ustawiono na
[60p] ([50p]), a opcję [Rozdzielczość HDMI]
ustawiono na [720p] lub [480p] ([576p]),
wówczas podczas nagrywania nie można
wysyłać sygnałów HDMI.
Jeden
Z tego ustawienia należy korzystać tylko
wówczas, gdy występują problemy z
nawiązaniem połączenia z urządzeniem
zewnętrznym.
STER. PRZEZ HDMI
(Sterowanie przez
HDMI)
Jasność wizjera
Do dyspozycji jest pięć poziomów regulacji
jasności podświetlenia wizjera.
Regulacja wizjera
Regulacja względnego położenia w pionie
prawego i lewego wizjera, umożliwiająca
wygodne oglądanie obrazów 3D.
PL
69
Indeks
W przypadku podłączenia opisywanego
produktu do telewizora zgodnego z
funkcją „BRAVIA” Sync za pośrednictwem
przewodu HDMI (w zestawie), filmy z
opisywanego produktu można odtwarzać
kierując pilot telewizora w stronę
odbiornika TV (str. 30).
Gdy linie te zachodzą na siebie, należy za
/
przesunąć
pomocą przycisków
linię poziomą w taki sposób, aby zachodziła
na linie pionowe, po czym zatwierdzić
(str. 16).
ustawienie przyciskiem
W zależności od stanu opisywanego
produktu automatycznie może pojawić się
okno dialogowe regulacji wizjera.
Sposób sprawdzania informacji o
procesie triangulacji
Stan
Brak sygnału, ale dostępne
są informacje o orbicie
satelity.
Uzyskano 33 % informacji
/ (szary)
o orbicie satelity.
/ (brązowy) Uzyskano 66 % informacji
o orbicie satelity.
Uzyskano 99 % informacji
/
(brunatnożółty) o orbicie satelity.
/ (zielony) Proces triangulacji dobiegł
końca i sygnał z danego
satelity jest aktualnie
wykorzystywany.
/
Gdy nie można przeprowadzić
triangulacji bieżącej pozycji
Opisywany produkt uruchamiany jest w
trybie priorytetu triangulacji. Z uwagi
na fakt, że przy wyszukiwaniu satelitów
w opisywanym produkcie mogą zostać
wyłączone pozostałe funkcje, uzyskanie
informacji GPS może stać się zadaniem
priorytetowym.
Wybrać [Uaktualnij], aby ręcznie odebrać
informacje o lokalizacji.
Informacje o GPS
(DEV-50V)
Opisywany produkt ma możliwość
wyświetlania informacji o lokalizacji.
Listy menu
 Uwagi
Z funkcji [Regulacja wizjera] należy korzystać w
następujących przypadkach:
 w przypadku uczucia dyskomfortu podczas
oglądania obrazów w trybie 3D;
 gdy zmieni się użytkownik opisywanego
produktu;
 po tym jak opisywany produkt doznał silnego
fizycznego wstrząsu;
 gdy opisywany produkt pracuje w bardzo
niskich lub bardzo wysokich temperaturach.
 Gdy linie pionowe i poziome nie zachodzą
na siebie, albo linia pozioma jest mocno
przekrzywiona, należy zaprzestać korzystania
z opisywanego produktu i skontaktować się ze
sprzedawcą produktów Sony lub miejscowym
autoryzowanym punktem serwisowym Sony.

(czarny)
Spis treści
Kolor wskaźnika
satelitów/triangulacji
Zamykanie ekranu z informacją o
procesie triangulacji
Ikony satelitów
Wybrać
.
Istnieje możliwość wyboru, czy opisywany
produkt ma odbierać sygnały GPS, czy też
nie (str. 32).
Wskaźnik Informacje o lokalizacji
procesu
triangulacji
 Włącz
Sygnały GPS będą odbierane.
PL
70
Indeks
Nastawienia GPS
(DEV-50V)
Wybór 60i/50i
Wyłącz
Sygnały GPS nie będą odbierane.
Lampka NAGRYW.
(Lampka nagrywania)
 Uwagi
Nie można nagrywać ani odtwarzać przy
ustawieniu 50i (60i), gdy karta pamięci została
sformatowana lub nagrana przy ustawieniu
60i (50i). Należy użyć innej karty pamięci
lub przeprowadzić operację [Format], jeżeli
po przełączeniu ustawienia [Wybór 60i/50i]
zostanie wyświetlony komunikat [Z tego
urządzenia został nagrany film o innym
formacie sygnału wideo. Nagrywanie filmu
wyłączone.].
Spis treści
Należy wybrać ustawienia zgodne
z systemem telewizji kolorowej
obowiązującym w krajach lub regionach
użytkowania opisywanego produktu.
Wybrać opcję 60i w przypadku systemu
telewizji kolorowej NTSC lub opcję 50i
w przypadku systemu telewizji kolorowej
PAL.
 Uwagi
 Informacje o położeniu nie zostaną
zarejestrowane do momentu pomyślnego
zakończenia procedury triangulacji po
przełączeniu opcji [Nastawienia GPS] na
[Włącz].

Istnieje możliwość skonfigurowania
ustawień w taki sposób, aby lampka
nagrywania w tylnej części opisywanego
produktu nie włączała się.
 Włącz
Wyłącz
Lampka nagrywania kamery nie jest
podświetlona.
Listy menu
Lampka nagrywania kamery jest
podświetlona.
Stan akumulatorów
Istnieje możliwość sprawdzenia
orientacyjnego poziomu naładowania
akumulatora (orientacyjnego czasu
nagrywania i odtwarzania).
Brzęczyk
Włącz
Sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia/
zakończenia nagrywania lub obsługi
przycisków.
Oszczędz. energii
Opisywany produkt można ustawić w taki
sposób, aby wyłączał się automatycznie po
około 5 minutach bezczynności.
 Wyłącz
Anulowanie sygnalizacji dźwiękowej.
Opisywany produkt będzie wyłączać się
automatycznie.
Istnieje możliwość wyboru języka
informacji wyświetlanych na ekranie.
 Wyłącz
Opisywany produkt nie będzie wyłączać się
automatycznie.
PL
71
Indeks
Włącz
Language Setting
 Uwagi
Po podłączeniu opisywanego produktu do
gniazda elektrycznego nie będzie on wyłączać
się automatycznie.
Ustawienia regionu

Inicjalizuj
Przywrócone zostaną ustawienia domyślne
wszystkich opcji.
Nawet w przypadku użycia tej funkcji,
wszystkie filmy i zdjęcia zostaną
zachowane.
Spis treści
Różnicę czasu można skorygować bez
zatrzymywania zegara. W przypadku
korzystania z opisywanego produktu w
innych strefach czasowych należy wybrać
strefę lokalną. Informacje na temat różnic
czasu na świecie można znaleźć na stronie
87.
DEV-30/50
 Lokaliz.początk.
Opcję tę należy wybrać, gdy opisywany
produkt będzie używany w miejscu
zamieszkania.
Ustaw. daty i czasu
 Format daty i czasu
Destynacja (
Można wybrać jeden z 4 formatów daty i
godziny.
)
Opcję tę należy wybrać, gdy opisywany
produkt będzie używany w innym miejscu.
Wskazówki
W przypadku częstych wyjazdów w pewne
miejsce i korzystania tam z opisywanego
produktu, warto miejsce to ustawić jako
[Destynacja].
/
w dolnym
Korzystając z przycisków
lewym rogu ekranu, ustawić czas letni.

Można zmienić to ustawienie bez
zatrzymywania zegara. Ustawić wartość
[Włącz], aby przesunąć czas do przodu o
1 godzinę.


 Wyłącz
Czas letni nie zostanie ustawiony.
Listy menu
 Czas letni
DEV-50V
Istnieje możliwość ustawienia regionu.
Włącz
Zostanie ustawiony czas letni.
Wskazówki
Po ustawieniu opcji [Auto nast. regionu] na
[Włącz] ustawienie regionu (data i godzina)
zostanie automatycznie skorygowane w oparciu
o informacje o lokalizacji uzyskane z systemu
GPS.
/
w dolnym
Korzystając z przycisków
lewym rogu ekranu, ustawić czas letni.


Istnieje możliwość ustawienia daty i
godziny. Za pomocą / zaznaczyć
wybraną pozycję, a za pomocą / ustawić
odpowiednią wartość.

PL
72
Indeks
 Data i czas
Auto nast. regionu
(Automatyczne
ustawianie strefy)
(DEV-50V)
Godzina w opisywanym produkcie może
być korygowana automatycznie w oparciu o
dane z systemu GPS.
Różnica czasu może być kompensowana
automatycznie w opisywanym produkcie
w oparciu o dane o lokalizacji uzyskane z
systemu GPS.
 Włącz
Godzina będzie korygowana automatycznie.
Spis treści
Auto nast. zegara
(Automatyczne
ustawienie zegara)
(DEV-50V)
 Włącz
Różnica czasu będzie kompensowana
automatycznie.
Wyłącz
Godzina w kamerze nie będzie korygowana
automatycznie w oparciu o dane z systemu
GPS.
Wyłącz
Różnica czasu nie będzie kompensowana
automatycznie.
 Uwagi
Przed przystąpieniem do eksploatacji
opisywanego produktu należy w nim ustawić
datę i godzinę (str. 15).
 Nawet mimo włączonej funkcji [Auto nast.
regionu] może występować kilkusekundowe
odchylenie.
 W przypadku niektórych krajów lub regionów
automatyczna kompensacja różnicy czasu
może nie działać prawidłowo. W takim sytuacji
funkcję [Auto nast. regionu] należy ustawić na
[Wyłącz].

Listy menu
 Uwagi
Przed przystąpieniem do eksploatacji
opisywanego produktu należy w nim ustawić
datę i godzinę (str. 15).
 Nawet mimo włączonej funkcji [Auto nast.
zegara] może występować kilkusekundowe
odchylenie.
 Gdy opisywany produkt odbiera sygnały
GPS przy włączonym zasilaniu, funkcja ta
automatycznie skoryguje ustawienie zegara
po udanej triangulacji. Po skorygowaniu
ustawienia zegara zostanie ono skorygowane po
raz kolejny dopiero przy ponownym włączeniu
opisywanego produktu.
 W przypadku niektórych krajów lub regionów
automatyczne korygowanie ustawienia zegara
w oparciu o system GPS może nie działać
prawidłowo. W takiej sytuacji funkcję [Auto
nast. zegara] należy ustawić na [Wyłącz].

Indeks
PL
73
Dodatkowe informacje
Rozwiązywanie
problemów


Obsługa ogólna
 Sprawdzić listę (str. 74 do 83) i
skontrolować opisywany produkt.
Nie można włączyć zasilania kamery.


 Odłączyć źródło zasilania, po czym
po upływie 1 minuty podłączyć
je ponownie i włączyć opisywany
produkt.

Ustawienia menu zostały automatycznie
zmienione.








Obsługa ogólna..............................................str. 74
Akumulatory/źródła zasilania......................str. 75
Wizjer..............................................................str. 76
Karta pamięci.................................................str. 76
Nagrywanie.....................................................str. 76
Odtwarzanie...................................................str. 78
Odtwarzanie obrazów zapisanych na karcie
pamięci z poziomu innych urządzeń..........str. 78
Edycja filmów/zdjęć z poziomu opisywanego
produktu..........................................................str. 78
Odtwarzanie na ekranie telewizora.............str. 78
PL
74
Przy włączonej funkcji Inteligentna
automatyka niektóre ustawienia menu
związane z jakością obrazu i jakością dźwięku
mogą być modyfikowane automatycznie.
Po zmianie trybu rejestrowania zdjęć na inny
tryb przywracane są ustawienia domyślne
następujących opcji menu.
[
Samowyzw.]
 [Tele makro]
 [Balans bieli]
 [Przesłona]
 [Szybkość migawki]
 [Low Lux]
 [Wybór sceny]
 [Auto Pod światło]
Indeks

Opisywany produkt jest gotowy do
rejestrowania obrazów po upływie kilku
sekund od włączenia. Nie świadczy to o
usterce.
Odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda
elektrycznego lub odłączyć akumulator, a
następnie podłączyć ponownie po upływie
około 1 minuty.
Listy menu

 Jeżeli nie uda się rozwiązać
problemu, należy skontaktować się
z punktem sprzedaży produktów
marki Sony lub miejscowym
autoryzowanym punktem
serwisowym Sony.

Podłączyć naładowany akumulator do
opisywanego produktu (str. 13).
Wyjęto wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazda
elektrycznego. Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego (str. 13).
Po włączeniu zasilania opisywany produkt
nie działa.
 Wybrać
(MENU) 
[Konfiguracja]  [ Ustawienia
ogólne]  [Inicjalizuj].
Wybór polecenia [Inicjalizuj]
spowoduje wyzerowanie wszystkich
ustawień, z nastawą zegara włącznie.

Spis treści
Jeżeli podczas użytkowania opisywanego
produktu wystąpią jakiekolwiek problemy,
należy postępować zgodnie z poniższymi
zaleceniami.
Kopiowanie/podłączanie do innych urządzeń
..........................................................................str. 79
Podłączanie do komputera...........................str. 79
Akumulatory/źródła zasilania
Opisywany produkt nagrzewa się.

Kamera niespodziewanie się wyłącza.

Przy wstrząsach z opisywanego produktu
dochodzą terkotliwe odgłosy.


Jeżeli żadnych odgłosów nie słychać przy
włączaniu opisywanego produktu lub gdy
opisywany produkt znajduje się w trybie
rejestrowania filmów/zdjęć, wówczas
odgłosy te są wytwarzane przez wewnętrzny
mechanizm obiektywu. Nie świadczy to o
usterce.
W trakcie ładowania akumulatora nie
świeci lampka CHG (ładowanie).



Tryb Inteligentna automatyka zostaje
anulowany.


Podczas ładowania akumulatora miga
lampka CHG (ładowanie).


Przy zbyt wysokiej lub zbyt niskiej
temperaturze akumulatora mogą wystąpić
problemy z jego naładowaniem (str. 91).
Podłączyć prawidłowo akumulator do
opisywanego produktu (str. 13). Jeżeli nie
uda się usunąć problemu, należy odłączyć
zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego i
skontaktować się ze sprzedawcą produktów
marki Sony. Akumulator może być
uszkodzony.
Wskazanie czasu pozostałego do
wyczerpania akumulatora nie jest
właściwe.



PL
75
Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt
wysoka. Nie świadczy to o usterce.
Akumulator nie został wystarczająco
naładowany. Ponownie naładować całkowicie
akumulator. Jeżeli to nie rozwiąże problemu,
wymienić akumulator na nowy (str. 92).
W pewnych warunkach wskazanie czasu
pozostałego do wyczerpania akumulatora
może być nieprawidłowe.
Indeks

Funkcja [Silne wzmocnienie] zostaje
anulowana po zmianie poniższych ustawień:
 Inteligentna automatyka
 [Low Lux]
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu
opisywanego produktu, w pozycji [Silne
wzmocnienie] automatycznie przywracane jest
ustawienie [Wyłącz] (ustawienie domyślne).
Wyłączyć opisywany produkt naciśnięciem
przycisku POWER.
Podłączyć prawidłowo akumulator do
opisywanego produktu (str. 13).
Prawidłowo podłączyć przewód zasilający do
gniazda elektrycznego.
Ładowanie akumulatora zostało zakończone
(str. 13).
Listy menu
Tryb Inteligentna automatyka zostaje
anulowany po zmianie poniższych ustawień:
 [Balans bieli]
 [Ekspozycja]
 [Ostrość]
 [Przesłona]
 [Szybkość migawki]
 [Przestawienie AE]
 [Zmiana balansu bieli]
 [Low Lux]
 [Silne wzmocnienie]
 [Wybór sceny]
 [Autored.szum wiatru]
 [Tele makro]
[
SteadyShot]
[
SteadyShot]
 [Auto Pod światło]
 [Wykrywanie twarzy]
Funkcja [Silne wzmocnienie] zostaje
anulowana.

Użyć zasilacza sieciowego.
Naładować akumulator (str. 13).
Spis treści
Podczas pracy opisywany produkt może się
nagrzewać. Nie świadczy to o usterce.
Karta pamięci
Akumulator szybko się rozładowuje.

Nie można wykonywać operacji z użyciem
karty pamięci.

Wizjer
Nie można usunąć obrazów zapisanych na
karcie pamięci.
Opcje menu są wyszarzone.



Nie można wybrać wyszarzonych opcji w
bieżącym trybie nagrywania/odtwarzania.
Zaznaczyć wyszarzoną opcję i sprawdzić
powód, dlaczego nie można jej wybrać.
Niektórych funkcji nie można uruchomić
jednocześnie.




Przeprowadzić korekcję dioptryczną używając
prawego i lewego pokrętła regulacji dioptrii,
aby uzyskać wyraźny obraz (str. 15).
Dopasować do oczu odległość między lewym i
prawym wizjerem (str. 16).
Skorzystać z funkcji [Regulacja wizjera]
(str. 69).
Nagrywanie
Informacje na ten temat można również
znaleźć w części „Karta pamięci” (str. 76).
Obrazy nie są nagrywane mimo
naciskania przycisku START/STOP lub
PHOTO.
Oglądanie filmów 3D powoduje uczucie
dyskomfortu.


Plik jest uszkodzony.
Dany format pliku nie jest obsługiwany przez
opisywany produkt (str. 90).
Listy menu

Jednocześnie można usunąć maksymalnie
100 obrazów na ekranie indeksu.
Nie można usunąć zabezpieczonych obrazów.
Nazwa pliku danych nie jest prawidłowo
podawana lub miga.
Obraz w wizjerze jest niewyraźny.

Jeżeli używana karta pamięci została
sformatowana na komputerze, należy
ją ponownie sformatować z poziomu
opisywanego produktu (str. 66).
Spis treści

Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt
wysoka. Nie świadczy to o usterce.
Akumulator nie został wystarczająco
naładowany. Ponownie naładować całkowicie
akumulator. Jeżeli to nie rozwiąże problemu,
wymienić akumulator na nowy (str. 92).




PL
76
Wyświetlany jest ekran odtwarzania. Nacisnąć
MODE, aby podświetlić lampkę
(Film) lub
(Zdjęcie) (str. 23).
Trwa nagrywanie właśnie zarejestrowanego
obrazu na karcie pamięci. W tym czasie nie
można nagrywać nowych obrazów.
Karta pamięci jest pełna. Usunąć zbędne
obrazy (str. 35).
Całkowita liczba ujęć filmowych lub zdjęć
przekracza dostępną pojemność opisywanego
produktu (str. 85). Usunąć zbędne obrazy
(str. 35).
Indeks
Skorzystać z funkcji [Autoreg.obiektyw3D]
(str. 59).
Przełączyć tryb wyświetlania w wizjerze do
2D naciśnięciem przycisku FINDER 2D/3D
(str. 22).
Nie można nagrywać zdjęć.



Funkcja SteadyShot nie działa.

Lampka dostępu świeci lub miga nawet
po zatrzymaniu nagrywania.

Trwa zapisywanie właśnie zarejestrowanego
ujęcia na karcie pamięci.

Pole obrazowania wygląda inaczej.


Obiekty bardzo szybko poruszające się w
kadrze są zniekształcone.

W pewnych warunkach czas dostępny dla
operacji nagrywania może być krótszy. Może
tak się dziać na przykład podczas nagrywania
szybko poruszającego się obiektu itp. (str. 85).
Opisywany produkt przestaje działać.

Nagrywanie może zostać przerwane, jeżeli
opisywany produkt będzie narażony na
wstrząsy.
Jest to określane mianem zjawiska płaszczyzny
ostrości. Nie świadczy to o usterce. Ze
względu na sposób odczytu sygnałów przez
przetwornik obrazu (czujnik CMOS) obiekty,
które bardzo szybko przemieszczają się przed
obiektywem, mogą w pewnych warunkach
nagrywania ulegać zniekształceniom.
Na obrazie pojawiają się poziome pasy.

Zjawisko to występuje w przypadku
nagrywania obrazów w świetle lampy
fluorescencyjnej, sodowej lub rtęciowej. Nie
świadczy to o usterce.
Dźwięk nie jest prawidłowo rejestrowany.

W opisywanym produkcie może występować
niewielkie opóźnienie między momentem
naciśnięcia przycisku START/STOP a chwilą
rozpoczęcia/zatrzymania nagrywanego filmu.
Nie świadczy to o usterce.
PL
77
W przypadku odłączenia zewnętrznego
mikrofonu itp. podczas nagrywania filmów
dźwięk może nie zostać prawidłowo nagrany.
Indeks
Między naciśnięciem przycisku
START/STOP a faktycznym momentem
rozpoczęcia lub zatrzymania nagrania
występuje różnica czasu.

Ustawić opcję [
SteadyShot] na [Aktywny]
lub [Standardowy] (str. 61), a opcję
[
SteadyShot] na [Włącz] (str. 61).
Nawet przy funkcji [
SteadyShot]
ustawionej na [Aktywny] lub [Standardowy]
i funkcji [
SteadyShot] ustawionej na
[Włącz], opisywany produkt może nie być w
stanie wyeliminować nadmiernych drgań.
Efekt może być niewidoczny przy dużym
powiększeniu.
Listy menu
Wygląd pola obrazowania zależy od stanu
opisywanego produktu. Nie świadczy to o
usterce.
Faktyczny czas nagrywania filmów
jest krótszy niż przewidywany czas
nagrywania na karcie pamięci.

W pozycji [Ostrość] ustawić opcję [Auto]
(str. 57).
Warunki nagrywania nie są odpowiednie
dla funkcji automatycznej regulacji ostrości.
Ustawić ostrość ręcznie (str. 57).
Spis treści

Nie działa automatyczna regulacja
ostrości.
W trakcie nagrywania filmu nie można
rejestrować zdjęć. Nacisnąć przycisk MODE,
aby przejść do trybu fotografowania (str. 25).
Przy opcji [Wybór trybu 2D/3D] ustawionej
na [3D] nie można rejestrować zdjęć. Najpierw
zmienić ustawienie [Wybór trybu 2D/3D] na
[2D] (str. 65), a następnie przejść do trybu
fotografowania.

Podłączyć mikrofon ponownie w taki sam
sposób, jak był podłączony w momencie
rozpoczęcia nagrywania filmów.
Brak dźwięku lub bardzo cichy dźwięk
podczas odtwarzania.

Obrazów nie można odtworzyć.


Mogą pojawić się problemy z odtwarzaniem
obrazów nagranych na innych urządzeniach.
Nie świadczy to o usterce.
Filmów zarejestrowanych w trybie 2D nie
można odtwarzać przy ustawieniu w pozycji
[Wybór trybu 2D/3D] opcji [3D].
Odtwarzanie obrazów zapisanych
na karcie pamięci z poziomu
innych urządzeń
Nie można odtworzyć obrazów lub karta
pamięci nie jest rozpoznawana.
Nie można odtwarzać zdjęć.

Zdjęć nie można odtworzyć, jeżeli z poziomu
komputera zmodyfikowano pliki lub foldery,
bądź edytowano dane. (W takim przypadku
nazwa pliku miga.) Nie świadczy to o usterce.
Nie można wyświetlać zdjęć, kiedy w pozycji
[Wybór trybu 2D/3D] wybrano ustawienie
[3D]. Aby móc wyświetlić zdjęcia, należy
wybrać [2D] (str. 65).
Na miniaturze widoczny jest symbol


Urządzenie odtwarzające nie obsługuje
odtwarzania kart pamięci (str. 3).
Edycja filmów/zdjęć z poziomu
opisywanego produktu
Nie można edytować.

.
Może on się pojawić w przypadku zdjęć, które
zostały nagrane na innych urządzeniach, były
edytowane na komputerze itp.
Zasilacz sieciowy lub akumulator został
odłączony, gdy miga wskaźnik karty pamięci w
prawym górnym rogu ekranu lub zanim zgasła
lampka dostępu po operacji nagrywania. Może
to spowodować uszkodzenie danych obrazu.
W takim wypadku jest wyświetlany symbol
.
Edycja nie jest możliwa ze względu na stan
obrazu.
Nie można podzielić filmu.


Film jest zbyt krótki, aby można go było
podzielić.
Nie można podzielić zabezpieczonego filmu.
Odtwarzanie na ekranie telewizora
Podłączony telewizor nie odtwarza obrazu
ani dźwięku.
.

Plik bazy danych obrazu może być
uszkodzony. Sprawdzić plik bazy danych
wybierając kolejno:
(MENU) 
[Konfiguracja]  [
Ustawienia
nośnika]  [Napr. danych obrazu]. Jeżeli
symbol jest nadal wyświetlany, należy usunąć
obraz z symbolem
(str. 35).
PL
78
Z gniazda HDMI OUT nie będą wysyłane
obrazy, jeżeli zawierają one nagrany sygnał
ochrony praw autorskich.
Indeks
Na miniaturze widoczny jest symbol


Listy menu

Zwiększyć głośność (str. 27).
W przypadku nagrywania dźwięku z opcją
[Poz. odn. mikrofonu] (str. 63) ustawioną
na [Niski] nagrany dźwięk może być słabo
słyszalny.
Spis treści

Odtwarzanie
Podłączanie do komputera

Nie można zainstalować programu
„PlayMemories Home”.
Istnieje możliwość wyświetlania
zarejestrowanych obrazów na całej
powierzchni ekranu (wyświetlanie
pełnopikselowe). Jednak w przypadku
odtwarzania obrazów na ekranie telewizora,
który nie jest zgodny z wyświetlaniem
pełnoekranowym, górna, dolna, prawa i lewa
krawędź obrazu może zostać nieznacznie
ucięta.

Program „PlayMemories Home” nie działa
poprawnie.

Obraz wyświetlany na ekranie telewizora
w formacie 4:3 jest zniekształcony.

Zakończyć pracę programu „PlayMemories
Home” i uruchomić ponownie komputer.
Opisywany produkt nie jest
rozpoznawany przez komputer.


Tak się dzieje w przypadku wyświetlania
zarejestrowanego obrazu na ekranie
odbiornika TV 4:3. Nie świadczy to o usterce.
Odłączyć urządzenia podłączone do gniazda
USB komputera, za wyjątkiem klawiatury,
myszy i opisywanego produktu.
Odłączyć przewód mikro USB od komputera i
opisywanego produktu, uruchomić ponownie
komputer, a następnie ponownie połączyć
komputer i opisywany produkt w prawidłowej
kolejności.
Listy menu
Tak się dzieje w przypadku wyświetlania
zarejestrowanego obrazu na ekranie
odbiornika TV 4:3. Skonfigurować
prawidłowo ustawienie opcji [Typ TV]
(str. 68) i rozpocząć odtwarzanie obrazu.
U góry i u dołu ekranu telewizora 4:3
widoczne są czarne pasy.

Zapoznać się z procedurą instalacji i sprawdzić
konfigurację komputera wymaganą do
instalacji programu „PlayMemories Home”.
Spis treści
Górna, dolna, prawa i lewa krawędź
obrazów jest nieznacznie ucięta na
ekranie podłączonego telewizora.
Kopiowanie/podłączanie do innych
urządzeń
Obrazy nie są prawidłowo kopiowane.

Indeks

Nie można kopiować obrazów za
pośrednictwem przewodu HDMI.
Przewód AV (oddzielnie w sprzedaży) nie
został prawidłowo podłączony. Włożyć wtyk
przewodu do gniazda wejściowego drugiego
urządzenia (str. 49).
PL
79
Informacje
diagnostyczne/
wskaźniki
ostrzegawcze
 (Ostrzeżenie związane ze stanem
naładowania akumulatora)


Akumulator jest prawie zużyty.
W zależności od warunków pracy lub stanu
akumulatora wskaźnik  może zacząć migać,
gdy pozostanie nawet około 20 minut pracy.
Spis treści
Pojawienie się wskaźników na ekranie
wymaga przeprowadzenia poniższych
kontroli.
Jeżeli problem nie ustępuje mimo
kilkakrotnych prób jego usunięcia, należy
skontaktować się z punktem sprzedaży
produktów marki Sony lub miejscowym
autoryzowanym punktem serwisowym
Sony. W takim przypadku należy podać
pełny numer kodu błędu rozpoczynającego
się literą C lub E.
(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący
temperatury akumulatora)

Temperatura akumulatora jest wysoka.
Wymienić akumulator lub umieścić go w
chłodnym miejscu.
(Wskaźnik ostrzegawczy o
przerwaniu wysyłania sygnału HDMI z
powodu przegrzania)

C:04:
 Używany akumulator nie jest akumulatorem
typu „InfoLITHIUM” (serii V). Należy używać
akumulatora typu „InfoLITHIUM” (serii V)
(str. 91).
 Podłączyć prawidłowo wtyk napięcia stałego
zasilacza sieciowego do gniazda DC IN
opisywanego produktu (str. 13).
Listy menu
C: (lub E:) : (Informacje
diagnostyczne)
Z uwagi na wzrost temperatury opisywanego
produktu do poziomu, przy którym
przerywane jest wysyłanie sygnału HDMI,
obraz nie będzie wyświetlany na podłączonym
monitorze itp. Odstawić opisywany produkt,
aż ostygnie. Można jednak kontynuować
nagrywanie na opisywanym produkcie.
(Wskaźnik ostrzegawczy związany z
kartą pamięci)
Wolne miganie
 Kończy się miejsce dostępne dla nagrywania
obrazów. Informacje o typach kart pamięci,
które można stosować w opisywanym
produkcie, można znaleźć na stronie 19.
Szybkie miganie
 Brak wystarczającej ilości wolnego miejsca dla
nagrywania obrazów. Po zapisaniu obrazów
na innych nośnikach (str. 44) należy usunąć
zbędne obrazy lub sformatować kartę pamięci
(str. 66).
 Plik bazy danych obrazu może być
uszkodzony. Sprawdzić plik bazy danych
wybierając kolejno:
(MENU) 
[Konfiguracja]  [
Ustawienia
nośnika]  [Napr. danych obrazu].
C:13: / C:32:
Odłączyć źródło zasilania. Podłączyć
ponownie opisywany produkt do źródła
zasilania i uruchomić go jeszcze raz.

E::
Wykonać czynności począwszy od punktu 
na stronie 74.

PL
80
Indeks
C:06:
Temperatura akumulatora jest wysoka.
Wymienić akumulator lub umieścić go w
chłodnym miejscu.

(Wskaźnik ostrzegawczy związany z
formatowaniem karty pamięci)

Karta pamięci jest uszkodzona.
Karta pamięci nie została prawidłowo
sformatowana (str. 66).


(Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący
niezgodną kartę pamięci)



Opis komunikatów ostrzegawczych
Karta pamięci jest chroniona przed zapisem.
Dostęp do karty pamięci został ograniczony z
poziomu innego urządzenia.
Jeżeli na ekranie wyświetlane są
komunikaty, należy postępować zgodnie z
podanymi instrukcjami.
Karta pamięci
Plik bazy danych obrazu może być
uszkodzony. Sprawdzić plik bazy danych
wybierając kolejno:
(MENU) 
[Konfiguracja]  [
Ustawienia
nośnika]  [Napr. danych obrazu].
Błąd danych.


(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący
formatowania zewnętrznego urządzenia
pamięciowego)



Zewnętrzne urządzenie pamięciowe jest
uszkodzone.
Zewnętrzne urządzenie pamięciowe nie jest
prawidłowo sformatowane.
W pliku bazy danych obrazu wykryto
niezgodności. Chcesz naprawić plik bazy
danych obrazu?
W pliku bazy danych obrazu wykryto
niezgodności. Nie można nagrywać lub
odtwarzać filmów HD. Naprawić plik?

Występują poruszenia obrazu, ponieważ
opisywany produkt nie jest trzymany stabilnie.
Podczas rejestrowania obrazu należy trzymać
opisywany produkt oburącz. Wskaźnik
ostrzegawczy sygnalizujący drgania kamery
mimo wszystko nie zniknie.
PL
81
Nie można nagrywać ani odtwarzać filmów
z powodu braku informacji do zarządzania
filmami. Po wybraniu
zostaną
utworzone nowe informacje do zarządzania i
będzie można nagrywać lub odtwarzać filmy.
Indeks
(Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący
drgania kamery)

Wystąpił błąd podczas odczytu lub zapisu
danych na karcie pamięci opisywanego
produktu.
Może się to zdarzyć, gdy opisywany produkt
jest narażony na wstrząsy.
Mogą pojawić się problemy z odtwarzaniem
filmów nagranych na innych urządzeniach.
Listy menu
(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący
zewnętrznego urządzenia pamięciowego)

Wskazówki
Pojawieniu się na ekranie pewnych wskaźników
ostrzegawczych może towarzyszyć melodia.

Włożono niezgodną kartę pamięci (str. 19).
 (Wskaźnik ostrzegawczy
sygnalizujący zabezpieczenie karty
pamięci przez zapisem)

Karta pamięci jest pełna.
Nie można zapisywać zdjęć w trakcie operacji
przetwarzania danych. Odczekać chwilę i
ponowić nagrywanie.
Spis treści

(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący
zapisu zdjęć)

Nie można odzyskać danych.
Z uwagi na uszkodzenie bazy danych
filmów w wysokiej rozdzielczości występują
niezgodności między informacjami w bazie
danych a informacjami w pliku. Wybierając
, utworzyć kopię zapasową filmów
w wysokiej rozdzielczości i naprawić plik
bazy danych. Kopie zapasowe filmów nie
są widoczne w opisywanym produkcie. Po
podłączeniu opisywanego produktu do
komputera i przeprowadzonej naprawie bazy
danych istnieje możliwość zaimportowania
do komputera zapasowych kopii filmów
w wysokiej rozdzielczości przy użyciu
zainstalowanego na komputerze programu
„PlayMemories Home”. Nie można jednak
zagwarantować, że wszystkie filmy uda się
zaimportować do komputera.

Zapisanie danych na nośniku opisywanego
produktu nie powiodło się. Podjęto próbę
ich odzyskania, lecz zakończyła się ona
niepowodzeniem.

Kilkakrotnie wyjąć i ponownie włożyć kartę
pamięci. Jeżeli po tej operacji wskaźnik dalej
miga, karta pamięci może być uszkodzona.
Spróbować użyć innej karty pamięci.
Włóż ponownie kartę pamięci.
Nie można rozpoznać karty pamięci.
Proszę sformatować i użyć ponownie.

Operacje nagrywania i kasowania były
wykonywane wielokrotnie lub używana
karta pamięci została sformatowana z
poziomu innego urządzenia. Wykonać kopię
zapasową danych na innym urządzeniu (np.
na komputerze), po czym sformatować kartę
pamięci z poziomu opisywanego produktu
(str. 66).
Rozmiar włożonej karty pamięci jest
niewystarczający do skopiowania filmu lub
filmów. Użyć zalecanej karty pamięci (str. 19).

Nie można utworzyć folderów o numerze
większym niż 999MSDCF. Nie można tworzyć
folderów ani usuwać utworzonych folderów z
poziomu opisywanego produktu.
Sformatować kartę pamięci (str. 66). Należy
zwrócić uwagę, że sformatowanie karty
pamięci spowoduje usunięcie wszystkich
zarejestrowanych filmów i zdjęć.
Dla tej karty pamięci nagrywanie
i odtwarzanie filmów może być
niemożliwe.
Używać karty pamięci zalecanej w przypadku
opisywanego produktu (str. 19).
Dla tej karty pamięci prawidłowe
nagrywanie i odtwarzanie zdjęć może być
niemożliwe.
W przypadku nieprawidłowego przebiegu
operacji zapisu opisywany produkt
automatycznie podejmuje próbę odzyskania
danych.

PL
82
Używać karty pamięci zalecanej w przypadku
opisywanego produktu (str. 19).
Indeks

Odzyskiwanie danych.

Listy menu


Sformatować kartę pamięci (str. 66). Należy
zwrócić uwagę, że sformatowanie karty
pamięci spowoduje usunięcie wszystkich
zarejestrowanych filmów i zdjęć.
Osiągnięto maksymalną liczbę
folderów ze zdjęciami. Nie można robić
zdjęć.
Przepełnienie buforu. Zapis na nośnik nie
został zakończony na czas.

Spis treści
W pliku bazy danych wykryto
niezgodności. Wykonać kopię zapasową i
odzyskać dane.
Po odzyskaniu danych zaimportuj je
używając dołączonego oprogramowania
PC
Nie wyjmuj karty pamięci podczas zapisu.
Dane mogą być uszkodzone.
Włożyć ponownie kartę pamięci i postępować
zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na
ekranie.
Spis treści

Nośnik zewnętrzny nie obsługuje tych
funkcji.


Listy menu

Sprawdzić plik bazy danych wybierając
kolejno:
(MENU)  [Konfiguracja] 
[
Ustawienia nośnika]  [Napr. danych
obrazu].
Jeżeli komunikat ten nadal się pojawia, należy
ponownie podłączyć zewnętrzne urządzenie
pamięciowe, po czym je sformatować.
Należy zwrócić uwagę, że sformatowanie
zewnętrznego urządzenia pamięciowego
spowoduje usunięcie wszystkich danych z tego
urządzenia.
Jeżeli nie można sformatować zewnętrznego
urządzenia pamięciowego, może być ono
niezgodne z opisywanym produktem lub
uszkodzone. Wymienić je na nowe.
Inne
Wybrano już maksymalną liczbę obrazów.

Maksymalnie można wybrać 100 obrazów
jednocześnie przy operacjach:
 Usuwanie filmów i zdjęć
 Zabezpieczanie filmów i zdjęć lub anulowanie
ochrony
 Kopiowanie filmów i zdjęć
Indeks
PL
83
Czas nagrywania
filmów/liczba
możliwych do
zarejestrowania zdjęć
* W niniejszej instrukcji „monitorowanie”
oznacza obserwowanie lub oglądanie obiektu
bez rejestrowania obrazu.
Orientacyjny czas pracy przy całkowicie
naładowanym akumulatorze.
Czas nagrywania
(jednostka: minuta)
Orientacyjny czas pracy przy całkowicie
naładowanym akumulatorze.
Akumulator
NP-FV70
NP-FV100
2D
(jednostka: minuta)
Akumulator
NP-FV70
NP-FV100
Czas nagrywania
ciągłego
185
375

Typowy czas
nagrywania
95
195


(jednostka: minuta)
NP-FV70
NP-FV100
Czas nagrywania
ciągłego
150
305
Typowy czas
nagrywania
80
160


Czas monitorowania*
Orientacyjny czas pracy przy całkowicie
naładowanym akumulatorze.

2D
2D
315
625
3D
270
535
Każdy z czasów pracy w trybie 2D został
Tryb NAGR]
zmierzony przy opcji [
].
ustawionej na [Standard
Typowy czas nagrywania to czas przy
wielokrotnym rozpoczynaniu/przerywaniu
nagrywania, przełączaniu lampki MODE i
korzystaniu z zoomu.
Pomiary czasów zostały przeprowadzone
podczas pracy opisywanego produktu w
temperaturze 25 C. Zalecana temperatura
wynosi od 10 C do 30 C.
W niskich temperaturach czas nagrywania,
monitorowania i odtwarzania będzie krótszy.
W pewnych warunkach użytkowania
opisywanego produktu czas nagrywania i
odtwarzania może być krótszy.
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
(str. 97) informuje o przewidywanym czasie
nagrywania i odtwarzania.
Listy menu
3D
Akumulator
Spis treści
Czas odtwarzania
Przewidywany czas pracy dla
poszczególnych akumulatorów
(jednostka: minuta)
Akumulator
NP-FV70
NP-FV100
Czas ciągłego monitorowania
210
415
Indeks
3D
(jednostka: minuta)
Akumulator
NP-FV70
NP-FV100
Czas ciągłego monitorowania
190
385
PL
84
Przewidywany czas nagrywania
filmów
Przewidywana liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć
Karta pamięci
(jednostka: minuta)
32 GB
150
(150)
150
(150)
180
(180)
245
(245)
440
(330)
64 GB
305
(305)
305
(305)
360
(360)
495
(495)
880
(665)
380
(310)
770
(630)
1545
(1260)
16 GB
32 GB
64 GB



Wszystkie liczby uzyskano dla karty pamięci
marki Sony.
 Uwagi
Dostępny czas nagrywania oraz dostępny
czas monitorowania zależą od warunków
nagrywania, obiektu i ustawienia opcji
Tryb NAGR] oraz [
Szybkość klatek]
[
(str. 64).
 Liczba w ( ) to minimalny czas nagrywania.



Wskazówki
Poniżej w formie isty podano szybkość
transmisji, liczbę rejestrowanych pikseli oraz
współczynnik kształtu obrazu (film + dźwięk
itp.) dla poszczególnych trybów nagrywania
filmów.
 Film 3D:
maks. 28 Mb/s 1 920  1 080 pikseli/16:9
 Film 2D:
PS: maks. 28 Mb/s 1 920  1 080 pikseli/16:9
FX: maks. 24 Mb/s 1 920  1 080 pikseli/16:9
FH: ok. 17 Mb/s (średnio), 1 920 
1 080 pikseli/16:9



PL
85
Indeks
Wskazówki
Można zarejestrować maksymalnie 3 999 ujęć
filmów 2D i 3D łącznie.
Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmu
wynosi:
 2D: około 13 godzin
 3D: około 6 godzin 30 minut
W opisywanym produkcie zastosowano
format VBR (Variable Bit Rate). Służy on do
automatycznego dostosowywania jakości
obrazu do nagrywanego ujęcia. Wspomniana
technologia zmienia nieco czasy nagrywania na
nośniku. Filmy zawierające szybko zmieniające
się i złożone obrazy są nagrywane z większą
szybkością transmisji, co powoduje skrócenie
całkowitego czasu nagrywania.
Wszystkie liczby uzyskano dla karty pamięci
marki Sony.
Liczbę możliwych do zarejestrowania
zdjęć na karcie pamięci podano zarówno
przy maksymalnym rozmiarze obrazu w
przypadku opisywanego produktu, jak i przy
domyślnym rozmiarze obrazu. Rzeczywista
liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć jest
wyświetlana na ekranie podczas nagrywania
(str. 97).
Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć
na karcie pamięci zależy od warunków
nagrywania.
 Uwagi
Unikatowa matryca przetwornika obrazu
ClearVid marki Sony oraz system obróbki
obrazu BIONZ firmy Sony umożliwiają
uzyskanie rozdzielczości zdjęć odpowiadających
opisanym rozmiarom.


20,4 M
1850
3800
7500
Listy menu

16 GB
75
(75)
75
(75)
90
(90)
120
(120)
215
(165)
Spis treści
Karta pamięci
HQ: ok. 9 Mb/s (średnio), 1 440 
1 080 pikseli/16:9
LP: ok. 5 Mb/s (średnio), 1 440 
1 080 pikseli/16:9
Liczba rejestrowanych pikseli i proporcje
obrazu w przypadku zdjęć.
 Tryb rejestrowania zdjęć:
6 016  3 384 punktów/16:9
4 512  3 384 punktów/4:3
4 224  2 376 punktów/16:9
2 592  1 944 punktów/4:3
1 920  1 080 punktów/16:9
640  480 punktów/4:3
 Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmu:
1 920  1 080 punktów/16:9
Zasilanie
Dostarczony z opisywanym produktem
zasilacz sieciowy umożliwia korzystanie z
opisywanego produktu w dowolnym kraju
lub regionie, w którym napięcie zasilające
w sieci ma wartość z zakresu od 100 V
do 240 V (prąd zmienny), a częstotliwość
wynosi 50 Hz/60 Hz.
Spis treści

Korzystanie z
opisywanego
produktu za granicą
Oglądanie filmów 3D
Wyświetlanie filmów w wysokiej
rozdzielczości
PL
86
Indeks
W krajach lub regionach, w których jest
obsługiwany sygnał 1080/60i (1080/50i),
można wyświetlać filmy w takiej samej
wysokiej rozdzielczości, w jakiej zostały
nagrane. Potrzebny jest do tego telewizor
(lub monitor) zgodny z systemem NTSC
(lub PAL), obsługujący sygnał 1080/60i
(1080/50i), z wejściowymi gniazdami
HDMI. Wymagane jest połączenie za
pośrednictwem przewodu HDMI (w
zestawie).
Listy menu
W krajach lub regionach, w których
obsługiwany jest sygnał 1080/60i
(1080/50i), można wyświetlać filmy 3D
w takiej postaci, w jakiej zostały nagrane,
po podłączeniu opisywanego produktu
do telewizora (lub monitora) zgodnego z
trybem 3D za pośrednictwem przewodu
HDMI (w zestawie).
Wyświetlanie filmów w standardowej
rozdzielczości
Ustawianie czasu lokalnego
Oglądanie nagranych filmów na
ekranie telewizora
Spis treści
W przypadku korzystania z opisywanego
produktu za granicą można łatwo ustawić
na zegarze czas lokalny, podając różnicę
(MENU) 
czasu. Wybrać kolejno:
[Konfiguracja]  [ Ustawienia
zegara]  [Ustaw. daty i czasu] 
(MENU) 
[Czas letni] i
[Konfiguracja]  [ Ustawienia
zegara]  [Ustawienia regionu] (str. 72).
Do wyświetlania filmów w standardowej
rozdzielczości potrzebny jest telewizor z
systemem NTSC (lub PAL) z gniazdami
wejściowymi AUDIO/VIDEO. Wymagane
jest połączenie za pośrednictwem przewodu
AV (oddzielnie w sprzedaży).
DEV-50V
Gdy opcje [Auto nast. zegara] i [Auto
nast. regionu] są ustawione na [Włącz], na
zegarze jest automatycznie ustawiany czas
lokalny w oparciu o funkcję GPS (str. 73).
Aby móc oglądać nagrane filmy na
ekranie telewizora, przed przystąpieniem
do nagrywania należy wybrać właściwe
ustawienie [Wybór 60i/50i] dotyczące
systemu telewizji kolorowej stosowanego
w danym kraju lub regionie, gdzie będzie
używany opisywany produkt.
Kraje/regiony, gdzie wymagane jest
ustawienie opcji [Wybór 60i/50i] na [60i
(NTSC)]
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile,
Ekwador, Filipiny, Gujana, Jamajka,
Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea, Meksyk,
Peru, Stany Zjednoczone, Surinam, Tajwan,
Wenezuela, Wyspy Bahama itd.
Kraje/regiony, gdzie wymagane jest
ustawienie opcji [Wybór 60i/50i] na [50i
(PAL)]
Argentyna, Australia, Austria, Belgia,
Bułgaria, Brazylia, Chiny, Czechy, Dania,
Finlandia, Francja, Gujana, Hiszpania,
Holandia, Hongkong, Iran, Irak, Kuwejt,
Malezja, Monako, Niemcy, Nowa Zelandia,
Norwegia, Paragwaj, Polska, Portugalia,
Rosja, Singapur, Słowacja, Szwajcaria,
Szwecja, Tajlandia, Ukraina, Urugwaj,
Węgry, Wielka Brytania, Włochy itd.
Różnica czasu na świecie
Lizbona/Londyn
Berlin/Paryż
Helsinki/Kair/Istambuł
Nairobi
Teheran
Moskwa/Abu Zabi/Baku
Kabul
Karaczi/Islamabad
Kalkuta/Nowe Delhi
Ałmaty/Dakka
Jangon
Bangkok/Dżakarta
Hongkong/Singapur/Pekin
Tokio/Seul
Adelaide/Darwin
Melbourne/Sydney
Wyspy Salomona
Fidżi/Wellington
Wyspa Midway
Hawaje
Alaska
Indeks
PL
87
Ustawienie obszaru
Listy menu
Różnice między
strefami czasowymi
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
+12:00
–11:00
–10:00
–09:00
Konserwacja i środki
ostrożności
Informacje o formacie AVCHD
Ustawienie obszaru
Co to jest format AVCHD?
Los Angeles/Tijuana
Denver/Arizona
Chicago/Meksyk
Nowy Jork/Bogota
Santiago
St. John’s
Brasilia/Montevideo
Fernando de Noronha
Azory/Wyspa Cape Verde
Listy menu
AVCHD to format stosowany w kamerach
cyfrowych wysokiej rozdzielczości do
nagrywania sygnału wysokiej rozdzielczości
z wykorzystaniem wydajnej technologii
kompresyjnego kodowania danych. Format
MPEG-4 AVC/H.264 służy do kompresji
danych wideo, a system Dolby Digital lub
system modulacji liniowej PCM służy do
kompresji danych audio.
Format MPEG-4 AVC/H.264 zapewnia
większą efektywność kompresji w
porównaniu z tradycyjnym formatem
kompresji obrazu.
Format MPEG-4 MVC/H.264 służy do
kompresji danych wideo 3D w formacie
AVCHD wer. 2.0 dla nagrywania w trybie
3D i 60p/50p.
 Z uwagi na fakt, że w przypadku
formatu AVCHD wykorzystywana jest
technologia kodowania kompresyjnego,
w miejscach, w których obraz, kąt
widzenia lub jasność zmieniają się
gwałtownie, mogą występować
zakłócenia. Nie świadczy to jednak o
usterce.
Spis treści
Różnice między
strefami czasowymi
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Informacje o systemie GPS (DEV50V)
PL
88
Indeks
System GPS (Global Positioning
System) ustala położenie geograficzne,
wykorzystując dokładne dane z
amerykańskich satelitów. Ten system
pozwala wskazać dokładne położenie
na ziemi. Satelity GPS znajdują się na
6 orbitach na wysokości 20 000 km nad
ziemią. W skład systemu GPS wchodzą co
najmniej 24 satelity GPS. Do odbiornika


W przypadku przekazywania do Internetu
lub udostępnienia w Internecie obrazów
zarejestrowanych przy ustawieniu
[Nastawienia GPS] w pozycji [Włącz], można
w niezamierzony sposób udostępnić innym
osobom informacje o swojej lokalizacji. Aby
uniknąć takiej sytuacji, w pozycji [Nastawienia
GPS] należy ustawić opcję [Wyłącz] (str. 70).
Uwagi dotyczące błędów triangulacji



Przesunięcie się w inne miejsce po ustawieniu
przełącznika w pozycji ON spowoduje
wydłużenie czasu potrzebnego opisywanemu
produktowi do rozpoczęcia triangulacji, w
stosunku do czasu potrzebnego przy pozostaniu
w tym samym miejscu.
Błąd spowodowany pozycją satelitów GPS.
Opisywany produkt automatycznie wykonuje
triangulację bieżącego miejsca, gdy odbiera
sygnały radiowe z co najmniej 3 satelitów GPS.
Dozwolona tolerancja błędu triangulacji w
przypadku satelitów GPS wynosi około 10 m.
W pewnych warunkach terenowych błąd
triangulacji może ulec zwiększeniu. W takim
przypadku bieżące położenie może odbiegać
od pozycji uzyskanej w oparciu o informacje
GPS. Satelity GPS są kontrolowane przez
Departament Obrony Stanów Zjednoczonych
i stopień dokładności może zostać celowo
zmieniony.
Błąd podczas triangulacji
Podczas wykonywania triangulacji opisywany
produkt regularnie odbiera dane o pozycji.
Dane o położeniu są rejestrowane na obrazie
z opóźnieniem w stosunku do ich uzyskania,
dlatego rzeczywiste miejsce rejestracji obrazu
może nieco odbiegać od lokalizacji na mapie
określonej przez system GPS.
Informacje o ograniczeniach
dotyczących korzystania z systemu GPS

PL
89
Z systemu GPS należy korzystać zgodnie z
przepisami obowiązującymi w danym kraju lub
regionie i w określonej sytuacji.
Indeks
Ze względu na stale zmieniające się położenie
satelitów GPS, określenie lokalizacji może
potrwać dłużej lub odbiornik może nie być
w stanie określić lokalizacji w zależności od
lokalizacji i godziny korzystania z opisywanego
produktu.
„GPS” to system określania położenia
geograficznego w oparciu o triangulację
sygnałów radiowych z satelitów GPS. Należy
unikać korzystania z opisywanej funkcji w
miejscach, gdzie sygnały radiowe są blokowane
lub odbijane, na przykład w zacienionych
miejscach otoczonych budynkami lub drzewami
itp. Z opisywanej funkcji należy korzystać na
otwartej przestrzeni.
Zarejestrowanie informacji o lokalizacji może
być niemożliwe, jeżeli opisywany produkt
nie odbierze sygnałów z satelitów GPS w
poniższych sytuacjach lub miejscach:
 W tunelach, pomieszczeniach lub w cieniu
budynków.
 Pomiędzy wysokimi budynkami albo w
wąskich uliczkach otoczonych budynkami.
 Pod ziemią, w miejscach gęsto
zadrzewionych, pod mostem zwodzonym
lub w miejscach, gdzie wytwarzane są pola
elektromagnetyczne, na przykład w pobliżu
przewodów wysokiego napięcia.
 W sąsiedztwie urządzeń wytwarzających
sygnały radiowe w tym samym paśmie
częstotliwości co opisywany produkt: w
sąsiedztwie telefonów komórkowych lub
innych urządzeń pracujących w paśmie
1,5 GHz.
Listy menu


Spis treści
GPS docierają sygnały radiowe z satelitów.
Sygnały te są wykorzystywane do obliczania
aktualnej pozycji odbiornika na podstawie
danych orbitalnych (almanach) i czasu
propagacji sygnałów itp.
Ustalanie położenia określane jest mianem
„triangulacji”. Odbiornik GPS może
określić szerokość i długość geograficzną
danego miejsca w oparciu o sygnały
odbierane z co najmniej 3 satelitów.
Uwagi dotyczące układu
współrzędnych geograficznych


Informacje dotyczące karty
pamięci










W opisywanym produkcie można używać tylko
kart „Memory Stick PRO Duo” (w rozmiarze
połowy standardowej karty „Memory Stick”)
lub kart SD w standardowym rozmiarze.
Informacje na temat adaptera karty
pamięci

W przypadku korzystania z adaptera karty
pamięci, należy zwrócić uwagę na właściwy
kierunek wkładania karty do adaptera i
adaptera do urządzenia. Nieprawidłowe użycie
grozi awarią.
Informacje dotyczące zgodności
danych obrazu



PL
90
Pliki danych obrazu nagrane na karcie pamięci
z poziomu opisywanego produktu są zgodne
z uniwersalnym standardem „Design rule for
Camera File system” wprowadzonym przez
stowarzyszenie JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
Jeżeli nie można korzystać z kart pamięci, które
były wcześniej używane w innym urządzeniu,
należy je sformatować z poziomu opisywanego
produktu (str. 66). Należy pamiętać, że
formatowanie powoduje wykasowanie
wszystkich informacji zapisanych na karcie
pamięci.
Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem
obrazów z poziomu opisywanego produktu:
 W przypadku odtwarzania danych obrazów
modyfikowanych na komputerze
Indeks

Informacje na temat kart pamięci,
których można używać
Listy menu

Nie można zagwarantować zgodności karty
pamięci sformatowanej z poziomu komputera
(z systemem operacyjnym Windows lub Mac) z
opisywanym produktem.
Szybkości zapisu/odczytu danych mogą się
różnić w zależności od używanej kombinacji
karty pamięci i urządzenia zgodnego z daną
kartą pamięci.
Do uszkodzenia danych lub ich utraty może
dojść w następujących przypadkach (bez prawa
do odszkodowania):
 W przypadku wyjęcia karty pamięci lub
wyłączenia opisywanego produktu podczas
odczytu lub zapisu plików obrazów na
karcie pamięci (gdy świeci lub miga lampka
dostępu)
 Jeżeli karta pamięci będzie używana w
pobliżu magnesów lub pól magnetycznych
Wskazane jest tworzenie kopii zapasowych
ważnych danych na dysku twardym komputera.
Do kart pamięci ani do ich adapterów nie wolno
przyklejać etykiet ani innego rodzaju naklejek.
W przeciwnym razie można spowodować
usterkę.
Styków nie wolno dotykać. Należy je
chronić przed zetknięciem z metalowymi
przedmiotami.
Karty pamięci nie wolno wyginać. Należy
chronić ją przed oddziaływaniem dużych sił i
uważać, aby jej nie upuścić.
Karty pamięci nie wolno rozbierać na części ani
przerabiać.
Chronić kartę pamięci przed wilgocią.
Chronić kartę pamięci przed małymi dziećmi.
Istnieje ryzyko połknięcia jej przez dziecko.
Do gniazda karty pamięci nie wolno wkładać
niczego innego poza kartą pamięci o zgodnym
rozmiarze. W przeciwnym razie można
spowodować usterkę.
Spis treści
Wykorzystywany jest układ współrzędnych
geograficznych „WGS-84”.
Kart pamięci nie należy używać ani
przechowywać w następujących lokalizacjach:
 W miejscach narażonych na działanie
wysokich temperatur, np. w samochodzie
zaparkowanym latem w nasłonecznionym
miejscu
 W miejscach narażonych na bezpośrednie
operowanie promieni słonecznych
 W miejscach, gdzie panuje bardzo duża
wilgotność lub gdzie występują gazy
powodujące korozję
W
przypadku odtwarzania danych obrazów
nagranych przy użyciu innych urządzeń

Typy kart „Memory Stick”
„Memory Stick Duo”
(z technologią MagicGate)
„Memory Stick PRO Duo”
(Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
Duo”
„Memory Stick XC-HG Duo”






Efektywna eksploatacja akumulatora
Opisywany produkt nie obsługuje 8-bitowej
równoległej transmisji danych. Przesyłanie
danych w opisywanym produkcie odbywa się
na zasadach 4-bitowej równoległej transmisji
danych zgodnej z rodzajem transmisji w
przypadku kart „Memory Stick PRO Duo”.
Opisywany produkt nie ma możliwości
nagrywania ani odtwarzania danych
wykorzystujących technologię „MagicGate”.
„MagicGate” to technologia ochrony praw
autorskich, która umożliwia nagrywanie i
przesyłanie materiału w postaci zaszyfrowanej.


Informacje o akumulatorze
„InfoLITHIUM”

W temperaturze otoczenia 10C lub poniżej
wydajność akumulatora spada, a czas jego pracy
ulega skróceniu. W takim wypadku należy
wykonać jedną z poniższych czynności, aby
wydłużyć czas używania akumulatora.
 Akumulator należy przechowywać w kieszeni
blisko ciała, aby go ogrzać, i instalować go w
opisywanym produkcie bezpośrednio przed
rozpoczęciem filmowania.
 Należy używać akumulatora o dużej
pojemności (NP-FV100).
Warto mieć przygotowane zapasowe
akumulatory umożliwiające pracę w czasie
2- lub 3-krotnie dłuższym od przewidywanego.
Przed przystąpieniem do właściwego
nagrywania dobrze jest wykonać nagrania
próbne.
Chronić akumulator przed dostępem wody.
Akumulator nie jest odporny na działanie wody.
Informacje o wskaźniku czasu
pozostałego do wyczerpania
akumulatora
Co to jest akumulator „InfoLITHIUM”?
„InfoLITHIUM” to akumulator litowojonowy z funkcjami wymiany informacji o
warunkach pracy. Informacje te wymieniane są
pomiędzy opisywanym produktem a zasilaczem
sieciowym/ładowarką (oddzielnie w sprzedaży).

PL
91
Jeżeli akumulator jest bliski rozładowania,
mimo że wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora sygnalizuje co innego, należy
ponownie naładować akumulator do końca.
Pozostały czas pracy akumulatora będzie
wskazywany prawidłowo. Należy jednak
pamiętać, że czasami może nie być możliwe
Indeks
Do zasilania opisywanego produktu
można używać wyłącznie akumulatorów
„InfoLITHIUM” serii V NP-FV70/FV100.
Akumulatory „InfoLITHIUM” serii V są
.
oznaczone symbolem

Przed przystąpieniem do eksploatacji
opisywanego produktu należy naładować
akumulator.
Zalecane jest ładowanie akumulatora przy
temperaturze otoczenia w zakresie od
10 C do 30 C aż do wyłączenia lampki
CHG (ładowanie). Ładowanie akumulatora
w temperaturze spoza tego zakresu jest
nieefektywne.
Listy menu

Ładowanie akumulatora
Nagrywanie/
Odtwarzanie
—
Spis treści
Informacje dotyczące kart „Memory
Stick”
Akumulator „InfoLITHIUM” oblicza zużycie
energii w oparciu o warunki pracy opisywanego
produktu i wyświetla w minutach czas pozostały
do wyczerpania akumulatora.
Informacje o obsłudze
opisywanego produktu
Informacje o użytkowaniu i konserwacji

Przechowywanie akumulatora

Informacje o okresie eksploatacji
akumulatora



PL
92
Indeks

Z biegiem czasu pojemność akumulatora maleje
wraz z liczbą cykli ładowania i rozładowania.
Znaczne skrócenie czasu pracy pomiędzy
kolejnymi operacjami ładowania sygnalizuje
potrzebę wymiany akumulatora.
Długość okresu eksploatacji akumulatora zależy
od sposobu jego przechowywania, warunków
pracy i otoczenia.
Listy menu

Jeżeli akumulator nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy przynajmniej raz do roku
całkowicie go naładować i użyć w opisywanym
produkcie, aby zachować jego sprawność.
W celu przechowywania, akumulator należy
wyjąć z opisywanego produktu i umieścić go w
suchym, chłodnym miejscu.
Aby całkowicie rozładować akumulator w
opisywanym produkcie, wystarczy wybrać
(MENU)  [Konfiguracja] 
kolejno
[ Ustawienia ogólne]  [Oszczędz.
energii]  [Wyłącz] i pozostawić opisywany
produkt w trybie gotowości do nagrywania do
momentu wyłączenia zasilania (str. 71).
Opisywanego produktu i jego akcesoriów
nie należy używać ani przechowywać w
następujących lokalizacjach:
 W miejscach narażonych na nadmiernie
wysoką lub niską temperaturę lub w
miejscach wilgotnych. Nie należy pozostawiać
ich w miejscach narażonych na działanie
temperatur przekraczających 60 C, np.
w miejscach bezpośredniego operowania
promieni słonecznych, w pobliżu nawiewu
gorącego powietrza lub w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu. Mogą one ulec uszkodzeniu lub
odkształceniu.
 W miejscach, gdzie występują silne pola
magnetyczne lub drgania mechaniczne.
Opisywany produkt może ulec uszkodzeniu.
 W sąsiedztwie silnych fal radiowych lub
promieniowania. W takich warunkach
opisywany produkt może nieprawidłowo
rejestrować obrazy.
 W pobliżu odbiorników AM i sprzętu wideo.
Mogą pojawić się zakłócenia.
 Na piaszczystej plaży ani w innych zapylonych
miejscach. Przedostanie się do opisywanego
produktu piasku lub pyłu może się przyczynić
do jego nieprawidłowego działania. Niektóre
uszkodzenia tego typu mogą być trwałe.
 W pobliżu okien lub na otwartej przestrzeni,
gdzie wizjer lub obiektyw mogą być narażone
na bezpośrednie operowanie promieni
słonecznych. Może to doprowadzić do
uszkodzenia ekranu.
Do zasilania kamery prądem stałym lub
zmiennym należy używać akcesoriów
zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Chronić opisywany produkt przed wilgocią,
np. przed deszczem lub wodą morską.
Zamoczenie opisywanego produktu grozi jego
uszkodzeniem. Niektóre uszkodzenia tego typu
mogą być trwałe.
Spis treści

przywrócenie prawidłowego wskazania
poziomu naładowania akumulatora, jeżeli
będzie on przez dłuższy czas używany w
wysokiej temperaturze, zostanie pozostawiony
w stanie maksymalnego naładowania lub będzie
często używany. Wskazanie czasu pozostałego
do wyczerpania akumulatora należy traktować
wyłącznie jako orientacyjne.
W zależności od warunków zewnętrznych
i temperatury otoczenia wskaźnik 
sygnalizujący niski poziom naładowania
akumulatora może migać, nawet jeśli do
całkowitego rozładowania akumulatora
pozostało jeszcze około 20 minut.







Jeżeli opisywany produkt zostanie przeniesiony
bezpośrednio z miejsca zimnego do ciepłego, w
jego wnętrzu może dojść do kondensacji pary
wodnej. Grozi to nieprawidłowym działaniem
opisywanego produktu.
 W przypadku wystąpienia kondensacji pary
wodnej
Opisywany produkt należy odłożyć i nie
włączać go przez około 1 godzinę.
 Uwaga dotycząca kondensacji pary wodnej
Wilgoć może ulec kondensacji, jeżeli opisywany
produkt zostanie przeniesiony z miejsca
zimnego do ciepłego (lub odwrotnie), jak
również w następujących przypadkach, gdy
opisywany produkt jest używany w wilgotnym
miejscu:
 Po przeniesieniu opisywanego produktu
ze stoku narciarskiego do ogrzewanego
pomieszczenia.
 Po przeniesieniu opisywanego produktu w
upalny dzień z klimatyzowanego pojazdu lub
pomieszczenia na zewnątrz.
 Gdy opisywany produkt będzie używany po
burzy lub po deszczu.
 Gdy opisywany produkt będzie używana w
ciepłym i wilgotnym miejscu.
 Zapobieganie kondensacji wilgoci
Przenosząc opisywany produkt z miejsca
zimnego do ciepłego, należy włożyć go do
plastikowej torby, a torbę szczelnie zamknąć.
Kamerę można wyjąć z torby, gdy temperatura
w torbie osiągnie temperaturę otoczenia
(nastąpi to po około 1 godzinie).
Jeżeli opisywany produkt nie będzie
używany przez dłuższy czas

Obchodzenie się z obudową
Aby zachować optymalny stan opisywanego
produktu przez dłuższy czas, należy mniej
więcej raz w miesiącu włączyć go i uruchomić
z jego poziomu nagrywanie i odtwarzanie
obrazów.
Akumulator należy przechowywać po
uprzednim całkowitym rozładowaniu.


PL
93
Jeżeli obudowa opisywanego produktu ulegnie
zabrudzeniu, należy ją oczyścić miękką
ściereczką zwilżoną wodą, a następnie wytrzeć
suchą, miękką szmatką.
Aby nie uszkodzić obudowy, należy unikać:
 Używania substancji chemicznych, np.
rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu, ściereczek
nasączonych substancjami chemicznymi,
środków odstraszających owady, środków
owadobójczych i filtrów przeciwsłonecznych
Indeks

Listy menu

Kondensacja wilgoci
Spis treści

Jeżeli do wnętrza obudowy opisywanego
produktu dostanie się jakiś przedmiot lub płyn,
należy zaprzestać użytkowania opisywanego
produktu, odłączyć go od źródła zasilania
i zlecić jego przegląd w punkcie sprzedaży
wyrobów marki Sony.
Z kamerą należy obchodzić się ostrożnie. Nie
wolno jej demontować ani przerabiać. Należy
chronić ją przed wstrząsami mechanicznymi
i uderzeniami. Uważać, aby jej nie upuścić
lub przypadkowo nie nadepnąć. Szczególnie
ostrożnie należy obchodzić się z obiektywem.
Gdy opisywany produkt nie jest używany,
należy wyłączyć zasilanie.
Nie należy używać opisywanego produktu
owiniętego na przykład ręcznikiem. Grozi to
jego przegrzaniem.
Odłączając przewód zasilający, należy ciągnąć
za wtyk, a nie za przewód.
Chronić przewód zasilający przed
uszkodzeniem. Unikać przykładowo
umieszczania na nim ciężkich przedmiotów.
Nie wolno używać zdeformowanego lub
uszkodzonego akumulatora.
Metalowe styki należy utrzymywać w czystości.
W razie wycieku elektrolitu należy:
 Zasięgnąć porady miejscowego
autoryzowanego punktu serwisowego firmy
Sony.
 Zmyć ciecz ze skóry w miejscu kontaktu.
 Jeżeli ciecz przedostanie się do oczu, przemyć
je dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
 Obsługi
Nawet jeśli zamontowany fabrycznie akumulator
nie jest naładowany, nie będzie to miało żadnego
wpływu na działanie opisywanego produktu, o ile
nie będzie rejestrowana data nagrania.
Sposób ładowania zamontowanego
fabrycznie akumulatora
Informacje o konserwacji i
przechowywaniu obiektywu



Spis treści
opisywanego produktu rękoma
zabrudzonymi powyższymi substancjami
 Narażania obudowy na długotrwały kontakt
z przedmiotami wykonanymi z gumy lub
winylu
Opisywany produkt należy podłączyć do gniazda
elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego
zasilacza sieciowego i pozostawić go w stanie
wyłączonym na co najmniej 24 godziny.
Listy menu
Powierzchnię obiektywu należy przetrzeć
miękką szmatką w następujących sytuacjach:
 Gdy na powierzchni obiektywu widoczne są
odciski palców
 W miejscach gorących i wilgotnych
 Gdy obiektyw jest narażony na działanie soli
zawartej w powietrzu, np. nad morzem
Obiektyw należy przechowywać w
dobrze wentylowanym, czystym miejscu,
zabezpieczonym przed dostępem kurzu.
Aby zapobiec tworzeniu się pleśni, należy co
pewien czas przeczyścić obiektyw w sposób
opisany powyżej.
Obchodzenie się z dostarczonymi
elementami
Przed włożeniem opisywanego produktu do etui
należy go starannie wytrzeć do sucha. Nie wolno
go wkładać, gdy jest wilgotny. Zamoczone etui i
pasek na szyję należy przed użyciem wysuszyć.
Ładowanie zamontowanego fabrycznie
akumulatora
Indeks
Opisywany produkt jest wyposażony w
montowany fabrycznie akumulator, który
zapewnia pamiętanie daty, godziny i innych
ustawień, nawet po wyłączeniu opisywanego
produktu. Zamontowany fabrycznie akumulator
jest ładowany, zawsze gdy opisywany produkt
jest podłączony do gniazda elektrycznego
za pośrednictwem zasilacza sieciowego lub
gdy podłączony jest akumulator. Całkowite
rozładowanie akumulatora nastąpi po upływie
około 3 miesięcy nieużywania opisywanego
produktu. Do użytkowania opisywanego
produktu należy przystąpić po naładowaniu
zamontowanego fabrycznie akumulatora.
PL
94
Znaki towarowe











Wszystkie inne nazwy produktów przytoczone
w niniejszej instrukcji mogą być znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi odpowiednich firm. Ponadto
znaki  i  nie zawsze pojawiają się w niniejszej
instrukcji.
Uwagi odnośnie licencji
OPISYWANY PRODUKT OBJĘTY JEST
LICENCJĄ W RAMACH LICENCJI DLA
PORTFOLIO PATENTOWEGO DLA
FORMATU AVC DO UŻYTKU OSOBISTEGO
KLIENTA LUB INNYCH ZASTOSOWAŃ
NIEZAROBKOWYCH, UPRAWNIAJĄCĄ DO
(i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO
ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („AVC
VIDEO”) I/LUB
(ii) DEKODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO
AVC, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE
PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI OSOBISTEJ I/LUB
UZYSKANE OD DOSTAWCY MATERIAŁÓW
WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA
DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW WIDEO
AVC. GDY CHODZI O JAKIEGOKOLWIEK
INNE ZASTOSOWANIA, ŻADNA LICENCJA
NIE JEST UDZIELANA, ANI NIE NALEŻY
TAKOWEJ DOMNIEMYWAĆ.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA
UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, LLC.
INFORMACJE - <HTTP://WWW.MPEGLA.
COM>
Oprogramowanie opisywanego produktu
dostarczane jest w oparciu o umowy licencyjne
zawarte z właścicielami praw autorskich do
nich. Na wniosek właścicieli praw autorskich
do tych aplikacji użytkowych mamy obowiązek
poinformowania o ich treści.
PL
95
Indeks


Listy menu


Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy
SD-3C, LLC.
Facebook oraz logotyp „f ” są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Facebook, Inc.
YouTube oraz logotyp YouTube są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Google Inc.
Spis treści


„AVCHD 3D/Progressive” i logotyp „AVCHD
3D/Progressive” są znakami towarowymi firm
Sony Corporation i Panasonic Corporation.
„Memory Stick”, „
”, „Memory Stick Duo”,
„
”, „Memory Stick PRO Duo”,
„
”, „Memory Stick PROHG Duo”, „
”, „Memory
Stick XC-HG Duo”, „
”,
„MagicGate”, „
”, „MagicGate
Memory Stick” i „MagicGate Memory Stick
Duo” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
„InfoLITHIUM” jest znakiem towarowym Sony
Corporation.
„x.v.Color”/ „x.v.Colour” jest znakiem
towarowym firmy Sony Corporation.
„BIONZ” jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
Blu-ray Disc i Blu-ray są znakami
towarowymi firmy Blu-ray Disc Association.
Dolby i symbol double-D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
Pojęcia HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface oraz logo HDMI są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy HDMI Licensing
LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
są zastrzeżonymi znakami towarowymi
lub znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
Mac i Mac OS są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Intel, Intel Core i Pentium są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Intel Corporation i jej
oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
„ ” i „PlayStation” są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Computer
Entertainment Inc.
Adobe, logo Adobe i Adobe Acrobat są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
Z treścią wspomnianych licencji (w wersji
angielskiej) można się zapoznać po otwarciu pliku
w folderze [LICENSE] na płycie CD-ROM.
Spis treści
Oprogramowanie na licencji GNU
GPL/LGPL
Listy menu
Opisywany produkt zawiera oprogramowanie,
którego dotyczy poniższa licencja GNU General
Public License (nazywana dalej „GPL”) lub GNU
Lesser General Public License (nazywana dalej
„LGPL”).
Informuje ona, że użytkownik ma prawo do
wglądu, modyfikowania i przekazywania dalej
kodu źródłowego tych programów użytkowych na
warunkach dostarczonej licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w Internecie.
Można go pobrać z poniższego adresu URL.
Podczas pobierania kodu źródłowego jako model
opisywanego produktu należy wybrać DEV-50.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosimy nie kontaktować się z nami w sprawie
zawartości kodu źródłowego.
Z treścią wspomnianych licencji (w wersji
angielskiej) można się zapoznać po otwarciu pliku
w folderze [LICENSE] na płycie CD-ROM.
Indeks
PL
96
Podręczny skorowidz
Wskaźniki na ekranie
Wskaźnik
Na środku
Z lewej
Z prawej
Opis

Ostrzeżenie (80)
Z prawej
Wskaźnik
U dołu
Opis
Szybkość klatek (60p
(50p)/60i (50i)) i tryb
nagrywania (PS/FX/FH/
HQ/LP) (31)
Wskaźnik stanu
naładowania
akumulatora
(przewidywany
czas nagrywania i
odtwarzania)
60i
Z lewej
Wskaźnik
Opis
Przycisk MENU (51)
Nagrywanie przy użyciu
samowyzwalacza (60)
Stan triangulacji GPS
(32)
60min
20,4 M
Ręczne ustawianie
ostrości (57)

Wybór sceny (59)

Balans bieli (56)
0:00:00
Wyłączanie funkcji
SteadyShot (61)
00min
Zmiana balansu bieli (58)
Tele makro (60)
9999
Destynacja (72)

Inteligentna automatyka
(31)
100/112
Wskaźnik
Opis
[OCZEK.]/
Stan nagrywania (24)
[NAGRYWANIE]
Ustawianie pokazu
slajdów
PL
97
Orientacyjny pozostały
czas nagrywania
Orientacyjna liczba
możliwych do
zarejestrowania zdjęć i
rozmiar zdjęcia
Folder odtwarzania
Numer aktualnie
odtwarzanego filmu lub
zdjęcia/Liczba wszystkich
zarejestrowanych filmów
lub zdjęć
Nagrywanie lub
odtwarzanie w trybie 2D
Nagrywanie lub
odtwarzanie w trybie 3D
Indeks
Na środku
Rozmiar zdjęcia (65)
Nośnik zapisu/
odtwarzania/edycji (19)
Podłączono zewnętrzne
urządzenie pamięciowe
(47)
Licznik (godzina:minuta:
sekunda)
Listy menu
Wykrywanie twarzy (62)
Spis treści
Tryb odtwarzania (26)

Części i elementy
sterujące
U dołu
Wskaźnik
Opis
Przycisk Podgląd
obrazów (26)
Przycisk MODE (Tryb
fotografowania) (25)
Niski poziom Poz. odn.
mikrofonu (63)
Wyłączanie funkcji Głos
z bliska (62)
Wyłączanie funkcji
Autored.szum wiatru
(62)
Low Lux (59)
Liczby w ( ) to numery odnośnych stron.
Spis treści
Silne wzmocnienie (59)
Ekspozycja (57)
EV
Przestawienie AE (58)
Szybkość migawki (58)
Inteligentna automatyka
(31)
Przycisk pokazu slajdów
101-0005

Przycisk MODE (23)
Przycisk POWER (15)
Nazwa pliku danych (26)
Obraz zabezpieczony
(36)
Regulacja głębi 3D (33)
Stopka akcesoriów
Wbudowany mikrofon
Obiektyw
Pokrętło IPD ADJ (16)
Tryb automatyczny (34)
Ekspozycja ustawiana
ręcznie. (34)


Listy menu
Przesłona (58)
Przycisk
(Podgląd obrazów) (26)
Przycisk FINDER 2D/3D (wyświetlanie)
(22)
Wygląd wskaźników i ich położenie są
orientacyjne i mogą odbiegać od stanu
faktycznego.
W przypadku niektórych modeli pewne
wskaźniki mogą nie występować.
Przycisk START/STOP (24)
Przycisk wielofunkcyjny (16)
Gniazdo HDMI OUT (28)
(mikrofon) (PLUG IN POWER)
Gniazdo  (słuchawkowe)
PL
98
Indeks
Gniazdo
Spis treści
Lampka nagrywania kamery (71)
Podczas nagrywania lampka nagrywania
kamery jest podświetlona na czerwono.
Lampka ta miga, gdy kończy się dostępna ilość
pamięci na karcie pamięci lub gdy akumulator
jest rozładowany.
Lampka
(Film) (23)
(Zdjęcie) (25)
Czujnik oka
Wizjer
Przycisk START/STOP (24)
Przycisk PHOTO (25)
Dźwignia regulacji zbliżenia (21)
Złącze USB Multi/Micro (28)
Lampka
Listy menu
Gniazdo statywu
Statyw (oddzielnie w sprzedaży) należy
zamocować w gnieździe statywu przy użyciu
śruby statywu (oddzielnie w sprzedaży:
długość śruby statywu musi być mniejsza niż
5,5 mm).
W przypadku niektórych statywów mogą
wystąpić problemy z zamocowaniem
opisywanego produktu we właściwym
kierunku.
Lampka CHG (ładowanie) (14)
Pokrywa akumulatora/karty pamięci (13)
Przycisk pokrywy akumulatora/karty
pamięci (13)
Głośnik
Lampka dostępu do karty pamięci (19)
Gdy lampka jest podświetlona lub miga,
opisywany produkt odczytuje/zapisuje dane.
Gniazdo karty pamięci (19)
Akumulator (13)
Gniazdo DC IN (13)
Dźwignia zwolnienia akumulatora (14)
Otwory odpływowe (7)
Pokrętło MANUAL (33)
Przycisk MANUAL (33)
Pokrętła regulacji dioptrii (15)
Mocowanie paska (12)
PL
99
Indeks
Do obsługi urządzeń zgodnych ze standardem
Micro USB.
Indeks
Symbole
A
B
Balans bieli...................................56
Brzęczyk........................................71
C
Chroń............................................36
Czas letni......................................72
Czas nagrywania filmów/liczba
możliwych do zarejestrowania
zdjęć...............................................84
Czas nagrywania i
odtwarzania..................................84
Dane kamery................................67
Data i godzina..............................18
E
Edycja/Kopiuj...............................66
Ekspozycja....................................57
Elementy zestawu........................11
G
Głos z bliska.................................62
Głośność.................................27, 68
Gniazdo elektryczne....................13
H
HQ.................................................31
I
Indeks wydarzeń..........................26
Informacja o nośniku..................66
Informacje diagnostyczne/
wskaźniki ostrzegawcze..............80
Informacje o GPS........................70
Inicjalizuj......................................72
Inteligentna automatyka.............31
J
Jakość/rozmiar obrazu................64
Jasność wizjera.............................69
Jednym dotknięciem...................57
K
Karta pamięci...............................19
Kasuj..............................................35
Kod danych.........18, 27, 33, 50, 67
Komputer......................................40
Komputer Mac.............................39
Komunikaty ostrzegawcze..........81
Kondensacja wilgoci...................93
Konfiguracja.................................66
Konserwacja.................................88
Kopia bezpośrednia.....................49
Kopiuj............................................48
PL
100
Ł
Ładowanie akumulatora.............13
Ładowanie akumulatora za
granicą.....................................15, 86
M
„Memory Stick”.....................19, 90
„Memory Stick PRO Duo”.........19
„Memory Stick PRO-HG
Duo”..............................................19
„Memory Stick XC-HG Duo”....19
Menu.............................................52
Miniatura................................35, 36
Mój przycisk.................................63
MPEG-4 AVC/H.264..................88
N
Na zewnątrz..................................56
Nagrywanie..................................23
Nagrywarka płyt..........................49
Naprawa danych obrazu.............78
Nastawianie zegara......................16
Nastawienia GPS.........................70
Nocny widok................................60
Nośnik zewnętrzny......................46
Numer pliku.................................67
O
Odtwarzanie.................................26
Odtwarzanie płyty AVCHD.......44
Ostrość..........................................57
Oszczędzanie energii...................71
P
Pejzaż.............................................60
PlayMemories Home..... 11, 39, 40
Plaża..............................................60
Indeks
D
L
Lampka NAGRYWANIA...........71
Language Setting...................18, 71
Linia siatki....................................63
Lornetka........................................21
Low Lux........................................59
LP...................................................31
Listy menu
Akumulator..................................13
Akumulator „InfoLITHIUM”....91
Aparat/Mikrofon.........................56
Automatyczna redukcja szumu
wiatru............................................62
Automatyczna regulacja
obiektywu.....................................59
Automatyczne nastawianie
regionu..........................................73
Automatyczne nastawianie
zegara............................................73
Automatyczny tryb Pod
światło...........................................61
F
Fajerwerki.....................................60
FH..................................................31
Filmy.......................................23, 27
Format...........................................66
Format AVCHD...........................88
Frame Packing.............................68
Funkcja Odtwarzania..................26
FX..................................................31
Spis treści
1080i..............................................69
1080p.............................................69
480i................................................69
480p...............................................69
576i................................................69
576p...............................................69
720p...............................................69
R
S
Ś
Śnieg..............................................60
Środki ostrożności.......................88
W
W pełni naładowany...................13
Wewnątrz......................................56
Windows.......................................40
Włączanie zasilania.....................15
Wschód i zachód słońca.............60
Wskaźniki na ekranie.................97
Współrzędne................................67
Wybór 60i/50i..............................71
Wybór sceny.................................59
Wybór trybu 2D/3D....................65
Wykrywanie twarzy....................62
X
x.v.Color........................................65
Z
Za granicą.....................................86
Zainstaluj......................................40
Zapisywanie obrazów na
zewnętrznym nośniku................46
Zdjęcia...........................................25
Zmiana balansu bieli...................58
Zoom cyfrowy..............................61
T
Tele makro....................................60
Telewizor.......................................28
Triangulacja..................................32
PL
101
Indeks
Samowyzwalacz...........................60
Side-by-Side.................................68
Silne wzmocnienie......................59
Stan akumulatorów.....................71
Statyw............................................99
SteadyShot (Film)........................61
SteadyShot (Zdjęcie)...................61
STEROWANIE PRZEZ
HDMI............................................69
Szybkość klatek............................64
Szybkość migawki.......................58
U
Uruchamianie programu
PlayMemories Home..................42
Ustawianie daty i godziny...........72
Ustawianie daty i godziny...........16
Ustawianie pokrętła.....................33
Ustawienia HDMI 3D.................68
Ustawienia regionu......................72
Ustawienia USB LUN..................69
Ustawienia wyświetlania.............63
Listy menu
Reflektor.......................................60
Regulacja głębi 3D.................28, 33
Regulacja wizjera.........................69
Rozdzielczość HDMI..................69
Rozmiar obrazu...........................65
Rozwiązywanie problemów.......74
Tryb fotografowania....................56
Tryb nagrywania..........................31
Tworzenie płyty...........................49
Typ TV..........................................68
Spis treści
Podziel...........................................36
Pokrętło MANUAL.....................33
Połączenia.....................................28
Połączenie USB............................69
Portret...........................................60
Poziom odniesienia
mikrofonu.....................................63
Przesłona......................................58
Przestawienie AE.........................58
Przewodnik pomocniczy
PlayMemories Home............11, 42
Przewód AV.................................29
Przewód mikro USB....................40
Przycisk wielofunkcyjny.............16
PS...................................................31
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
są na naszej internetowej stronie Obsługi
Klienta.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising