Sony | DPP-FP95 | Sony DPP-FP95 FP95 Cyfrowa drukarka fotograficzna Instrukcja obsługi

C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\010COV.fm
Master: Right
010COV.book Page 1 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
3-285-420-PL (1)
Na początku
Drukarka
fotograficzna
Przygotowania
Drukowanie bezpoœrednie
DPP-FP85/FP95
Drukowanie z aparatu
zgodnego z PictBridge
Drukowanie z urządzenia
zgodnego z Bluetooth
Drukowanie z komputera
Komunikaty o błędach
Instrukcja obsługi
Rozwiązywanie problemów
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia prosimy o dokładne
zapoznanie się z instrukcją „Przeczytaj w pierwszej kolejności”,
ulotką „Informacja o zestawach do drukowania” i z niniejszą
instrukcją obsługi. Prosimy ponadto o pozostawienie instrukcji do
wykorzystania w przyszłości.
Informacje dodatkowe
Zapis użytkownika
Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie drukarki.
Prosimy o ich zanotowanie we wskazanych miejscach. Dane te
mogą być potrzebne w przypadku kontaktowania się z Sony
w sprawach dotyczących tego produktu.
Model:
Numer seryjny: ________________________
© 2008 Sony Corporation
Przeczytaj dostarczoną instrukcję
„Przeczytaj w pierwszej kolejnoœci” i ulotkę
„Informacja o zestawach do drukowania”.
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
OSTRZE¯ENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
Dla klientów w Europie
Urządzenie zostało przebadane i uznane za zgodne
z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile długość
używanych przewodów połączeniowych nie
przekracza 3 metrów.
UWAGA
Na obraz z drukarki mogą wpływać pola
elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.
Uwaga
Jeśli ładunki statyczne albo pola elektromagnetyczne
spowodują przerwanie transmisji danych, należy na
nowo uruchomić używany program albo odłączyć
i z powrotem podłączyć przewód USB.
Uwaga dla klientów z krajów,
w których obowiązują Dyrektywy
UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej
upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny
zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie
lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie
powinien być zaliczany
do odpadów domowych.
Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu,
który zajmuje się
zbieraniem
i recyklingiem urządzeń
elektrycznych
i elektronicznych.
Prawidłowe usunięcie
produktu zapobiegnie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie
produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu,
należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Kopiowanie, obróbka lub drukowanie materiałów
z płyt CD, audycji telewizyjnych, materiałów
chronionych prawami autorskimi (np. obrazów
i publikacji) i wszelkich innych materiałów innych
niż własne nagrania i utwory jest ograniczone tylko
do użytku prywatnego i domowego. Brak praw
autorskich do takich materiałów lub brak
zezwolenia posiadaczy praw autorskich na
kopiowanie takich materiałów może być przyczyną
naruszenia przepisów o ochronie praw autorskich
i spowodować roszczenia o odszkodowanie ze
strony posiadaczy tych praw.
Wykorzystując w drukarce zdjęcia, należy zwracać
szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów
o ochronie praw autorskich. Wykorzystywanie lub
przetwarzanie wizerunków osób trzecich bez ich
zgody może naruszać prawa tych osób.
Wykonywanie zdjęć na pewnych pokazach,
występach i wystawach może być zabronione.
Zalecenie dotyczące kopii
zapasowych
Aby uniknąć ryzyka utraty danych wskutek
przypadkowego użycia albo awarii drukarki, zaleca
się wykonywanie zapasowych kopii danych.
2
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Znaki handlowe i prawa autorskie
Informacja
SPRZEDAWCA NIE BĘDZIE W ŻADNYM
PRZYPADKU PONOSIĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE
SZKODY BEZPOŚREDNIE, INCYDENTALNE
ANI WTÓRNE DOWOLNEGO RODZAJU, ANI
ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE
Z WADLIWOŚCI DOWOLNEGO PRODUKTU
LUB Z UŻYCIA DOWOLNEGO PRODUKTU.
Sony nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności
za wszelkie przypadkowe lub wtórne szkody lub
straty ani za utratę zawartości nagrania, których
przyczyną może być użytkowanie albo
uszkodzenie drukarki lub karty pamięci.
Uwagi o ekranie LCD
• Obraz wyświetlany na ekranie różni się jakością
i kolorystyką od obrazu na wydruku. Wynika to
z różnic w stosowanych metodach reprodukcji
obrazu i profilach barw. Nie należy go uważać za
wierne odwzorowanie przyszłej odbitki.
• Nie naciskać ekranu LCD. Grozi to
zniekształceniem barw i awarią.
• Długotrwałe wystawianie ekranu LCD na działanie
promieni słonecznych grozi powstaniem
uszkodzeń.
• Produkcja ekranu LCD odbywa się z użyciem
bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu
ponad 99,99% punktów działa normalnie. Mimo to,
na ekranie LCD mogą się na stałe pojawiać
maleńkie czarne i / lub jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Występowanie
tych punktów jest normalnym efektem procesu
produkcyjnego i w żaden sposób nie wpływa na
nagranie.
• W niskiej temperaturze na ekranie LCD może się
utrzymywać ślad po obrazie. Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
• „BRAVIA”, BRAVIA Sync,
, Cyber-shot,
, „Memory Stick”,
,
„Memory Stick Duo”,
,
„MagicGate Memory Stick”, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo”,
,
„Memory Stick Micro”,
,
, „Memory Stick-ROM”,
,
„MagicGate” i
są znakami
handlowymi Sony Corporation.
• HDMI,
i High-Definition Multimedia
Interface są znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX są
zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i / lub w innych krajach.
• Intel i Pentium są zastrzeżonymi znakami
handlowymi lub znakami handlowymi Intel
Corporation.
• CompactFlash jest znakiem handlowym SanDisk
Corporation w Stanach Zjednoczonych.
•
lub xD-Picture Card™ jest znakiem
handlowym FUJIFILM Corporation.
•
jest znakiem handlowym FotoNation Inc.
w Stanach Zjednoczonych.
•
jest zastrzeżonym znakiem
handlowym Ichikawa Soft Laboratory.
Wszystkie pozostałe nazwy firm i produktów mogą
być znakami handlowymi lub zastrzeżonymi
znakami handlowymi odpowiednich firm.
W instrukcji nie są za każdym razem zamieszczane
symbole „™” i „®”.
Urządzenie ma funkcję rozpoznawania twarzy.
Wykorzystano w nim technologię Sony Face
Recognition, opracowaną przez firmę Sony.
Znak słowny i logo Bluetooth są własnością
Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne wykorzystanie
przez Sony Corporation odbywa się na zasadzie
licencji. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe
należą do odpowiednich właścicieli.
Zlib
© 1995- 2002 Jean-loup Gailly i Mark Adler
Produkt wykorzystuje technologię iType™
i zawiera fonty firmy Monotype Imaging Inc.
iType™ jest znakiem handlowym Monotype
Imaging Inc.
•
•
•
•
•
3
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Uwagi dla
u¿ytkowników
Program ©2008 Sony Corporation
Dokumentacja ©2008 Sony Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja
ani opisane w niej oprogramowanie nie mogą być,
zarówno we fragmentach, jak i w całości,
reprodukowane, tłumaczone ani redukowane do
dowolnej postaci możliwej do odczytu maszynowego
bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation.
Instrukcja może zawierać odesłania do dalszych
informacji znajdujących się w dostarczonych
ulotkach „Przeczytaj w pierwszej kolejności”
i „Informacja o zestawach do drukowania”.
Ilustracje i zdjęcia ekranów
w instrukcji
O ile nie zaznaczono inaczej, zamieszczone
w instrukcji ilustracje i zdjęcia ekranów dotyczą
modelu DPP-FP95.
SONY CORPORATION NIE BĘDZIE W ŻADNYM
PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA WSZELKIE SZKODY INCYDENTALNE,
WTÓRNE ANI SZCZEGÓLNE, KTÓRYCH
PODSTAWĄ BYŁBY DELIKT
CYWILNO-PRAWNY, UMOWA I INNE,
ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ,
OPROGRAMOWANIEM LUB INNYMI
INFORMACJAMI TU ZAWARTYMI ALBO Z ICH
WYKORZYSTANIEM.
Uszkodzenie plomby na opakowaniu dysku
CD-ROM oznacza przyjęcie wszystkich warunków
i postanowień niniejszej umowy. W przypadku
niewyrażania zgody na te warunki i postanowienia
prosimy o bezzwłoczny zwrot nieotwieranej koperty
z dyskiem, jak również reszty pakietu, do miejsca
zakupu.
Sony Corporation zastrzega sobie prawo
wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej
instrukcji i w informacjach tu zawartych,
w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.
Opisane tu oprogramowanie może także podlegać
postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla
użytkownika.
Zabrania się modyfikowania oraz kopiowania
wszelkiego rodzaju danych dostarczonych z tym
oprogramowaniem, takich jak przykładowe obrazy,
w celach innych niż własny użytek. Kopiowanie
oprogramowania bez zezwolenia stanowi naruszenie
przepisów o ochronie praw autorskich.
Zwracamy uwagę, że powielanie lub przetwarzanie
bez zezwolenia portretów lub prac chronionych
prawami autorskimi może stanowić naruszenie praw
zastrzeżonych dla posiadaczy tych praw.
4
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Spis treœci
Na pocz¹tku
Wykaz elementów ...........................7
Przygotowania
Sprawdzanie zawartoœci
opakowania ....................................9
Wk³adanie taœmy barwi¹cej .............9
Wk³adanie papieru ........................10
Pod³¹czanie do sieci .....................12
Drukowanie bezpoœrednie
Ekran LCD .....................................13
Widok podgl¹du obrazu ................. 13
Widok indeksu ............................... 14
Drukowanie – podstawy ...............15
Wk³adanie karty pamiêci ................ 15
Drukowanie wybranych obrazów .... 16
Wykonywanie ró¿nych wydruków .18
Automatyczne korygowanie
nieudanego zdjêcia
(AUTO TOUCH-UP) .......................20
Edycja obrazu ...............................21
Powiêkszanie i zmniejszanie
obrazu ........................................... 21
Przemieszczanie obrazu ................. 21
Obracanie obrazu ........................... 21
Korygowanie obrazu ...................... 22
Filtracja obrazu .............................. 22
Korygowanie zaczerwienienia oczu 24
Drukowanie obrazu po edycji ......... 25
Zapisywanie obrazu po edycji ........ 25
Korzystanie z menu
„CreativePrint” ..............................26
Tworzenie albumu z wycinkami ..... 26
Wydruki kalendarzy ....................... 27
Nak³adanie tekstu .......................... 29
Dodawanie ramki ........................... 31
Wydruki z podzia³em na pola ......... 32
Wykonywanie zdjêæ
do dokumentów ............................. 32
Drukowanie zbiorcze (Index Print /
DPOF Print / Print All) ...................33
Wyœwietlanie pokazu slajdów .......34
Wyœwietlanie pokazu slajdów ........ 34
Rezerwacja drukowania .................. 35
Drukowanie ................................... 35
Operacje na plikach ......................35
Kopiowanie obrazów ...................... 35
Kasowanie wybranych obrazów ..... 36
Formatowanie karty „Memory
Stick” ............................................. 37
Zmienianie ustawieñ drukowania ..38
Zmienianie ustawieñ
wyœwietlania / drukarki .................41
Drukowanie z telewizora High
Definition ......................................43
Pod³¹czanie do telewizora .............. 43
Drukowanie ................................... 44
Uwaga o funkcji sterowania przez
HDMI ............................................. 45
Informacja o funkcji BRAVIA
PhotoTV HD .................................. 45
Co to jest „BRAVIA Sync”? ............ 45
Drukowanie z urz¹dzenia
zewnêtrznego ................................46
5
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\010COVTOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Drukowanie z aparatu
PictBridge
Drukowanie z aparatu PictBridge ..47
Drukowanie z urz¹dzenia
zgodnego z Bluetooth
Drukowanie z urz¹dzenia
zgodnego z Bluetooth ...................48
Obs³ugiwane profile Bluetooth .......48
Przygotowania: pod³¹czanie
adaptera DPPA-BT1 .......................48
Drukowanie ....................................49
Przesy³anie obrazu na kartê
pamiêci ..........................................49
Drukowanie z komputera
Drukowanie z komputera ..............51
Instalacja oprogramowania ...........51
Wymagania systemowe ..................51
Instalacja sterownika drukarki ........52
Usuwanie sterownika drukarki ........54
Instalacja programu Picture Motion
Browser ..........................................55
Usuwanie programu Picture
Motion Browser .............................56
Drukowanie zdjêæ z programu
Picture Motion Browser ................56
Rejestracja folderu
do przegl¹dania ..............................60
Zatrzymywanie drukowania .............61
Drukowanie z innych programów ...61
6
Komunikaty o b³êdach
Gdy pojawia siê komunikat
o b³êdzie ..................................62
Rozwi¹zywanie problemów
Gdy wyst¹pi jakiœ problem ............65
Gdy zatnie siê papier ....................77
Czyszczenie ..................................78
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne ..............79
Bezpieczeñstwo ..............................79
Instalacja ........................................79
Czyszczenie ....................................80
Ograniczenia przy kopiowaniu ........80
Karty pamiêci ................................80
Karta „Memory Stick” .....................80
Karta SD Card ................................81
Karta xD-Picture Card ....................82
Karta CompactFlash .......................82
Uwagi dotycz¹ce pos³ugiwania siê
kart¹ pamiêci ..................................82
Dane techniczne ...........................83
Zadrukowywany obszar ..................85
S³owniczek ...................................86
Skorowidz .....................................87
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\030C01.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 7 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Na pocz¹tku
Wykaz elementów
A Przycisk 1 (włączania / trybu
czuwania) / WskaŸnik 1
(czuwania)
B Przycisk MENU
C Przyciski
(widoku indeksu)
(zmniejszania) /
(powiększania)
(.strona 15)
D Ekran LCD
2,5" (DPP-FP85)
3,6" (DPP-FP95)
E Przycisk ENTER
F Przyciski kierunku (g/G/f/F)
G Przycisk AUTO TOUCH-UP
(.strona 20)
H Przycisk / wskaŸnik PRINT
I Przycisk CANCEL
J Gniazdo „Memory Stick PRO”
(Standard/Duo) (.strona 15)
K Gniazdo SD Card / xD-Picture
Card (.strona 15)
L Gniazdo CompactFlash
(.strona 15)
M Pokrywa komory na tacę na
papier
N Komora na tacę na papier
(.strona 11)
O WskaŸnik dostępu
P DŸwignia wyjmowania taœmy
barwiącej (.strona 9)
Q Taœma barwiąca (nie stanowi
wyposażenia) (.strona 9)
R Pokrywa komory na taœmę
barwiącą (.strona 9)
7
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Na początku
Szczegóły można znaleźć na stronach, których
numery podano w nawiasach.
Ilustracje przedstawiają model DPP-FP95.
Rozmieszczenie i nazwy przycisków na
drukarce DPP-FP85 są identyczne, inna jest
natomiast wielkość ekranu LCD.
Płyta czołowa drukarki
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\030C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Lewa strona drukarki
E Złącze HDMI OUT (wyjœciowe)
(.strona 43)
Kiedy drukarka ma być podłączona do
telewizora o wysokiej rozdzielczości, podłącz
przewód HDMI do tego złącza.
F Złącze
USB (.strona 53)
Kiedy drukarka jest używana w trybie PC,
podłącz przewód USB do tego złącza.
G Złącze PictBridge/EXT
INTERFACE (.strona 46 do 48)
Tył drukarki
A Uchwyt
Przenosząc drukarkę, unieś uchwyt jak na
ilustracji.
Przed użyciem drukarki opuść uchwyt do
pierwotnego położenia.
Służy do podłączenia aparatu cyfrowego
zgodnego z PictBridge, urządzenia pamięci
masowej takiego jak pamięć USB czy nośnik
fotografii, adaptera USB Bluetooth
(DPPA-BT1*) lub zewnętrznego urządzenia
USB.
(*Adapter USB Bluetooth DPPA-BT1 nie jest
sprzedawany w pewnych krajach.)
Uwagi
• Przed przenoszeniem drukarki należy
odłączyć albo wyjąć karty pamięci,
urządzenia zewnętrzne, tacę na papier,
zasilacz sieciowy i inne przewody.
W przeciwnym razie może dojść do awarii.
• W przypadku drukarki DPP-FP95 należy
obrócić panel LCD do pierwotnego
położenia.
B Otwory wentylacyjne
C Wyjœcie papieru
D Gniazdo DC IN 24 V
(.strona 12)
Podłącz do tego gniazda dostarczony zasilacz
sieciowy. Następnie podłącz przewód
zasilający do zasilacza i gniazdka sieciowego.
8
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Przygotowania
Sprawdzanie zawartoœci
opakowania
Wk³adanie taœmy
barwi¹cej
Prosimy o sprawdzenie, czy drukarce
towarzyszy wymienione poniżej wyposażenie.
• Taca na papier (1 szt.)
• Zasilacz sieciowy (1 szt.)
• Przewód zasilający*1 (1 szt.)
• Kasetka czyszcząca (1 szt.) / Arkusz
czyszczący (1 szt.)
• CD-ROM (programowy sterownik drukarki
do Windows 1.0 i program Picture Motion
Browser 3.0)
• Instrukcja obsługi (ta broszura) (1 szt.)
• Instrukcja „Przeczytaj w pierwszej
kolejności” (1 szt.)
• Instrukcja „Informacja o zestawach do
drukowania” (1 szt.)
• Gwarancja (tylko w niektórych regionach)
(1 szt.)
• Umowa licencji na oprogramowanie Sony
(1 szt.)
1
Informacja o zestawach do
drukowania Sony (nie
stanowiących wyposażenia)
3
Włóż taœmę barwiącą do komory
w kierunku wskazywanym przez
strzałkę, tak aby wskoczyła ona na
miejsce.
Zamknij pokrywę komory na taœmę
barwiącą.
Wyjmowanie taœmy barwiącej
Unieś niebieską dźwignię wyjmowania
i wysuń zużytą taśmę.
Prosimy o użycie oferowanego oddzielnie
zestawu do drukowania Sony przeznaczonego
do tej drukarki. Więcej informacji podano
w dostarczonej ulotce „Informacja o zestawach
do drukowania”.
9
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Przygotowania
*1 Kształt wtyczki i parametry przewodu zasilającego
zależą od miejsca zakupu drukarki.
2
Otwórz pokrywę komory na taœmę.
W tym celu pociągnij pokrywę.
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 10 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Uwagi
• Nie dotykać taśmy barwiącej i nie przechowywać
jej w zapylonych miejscach. Odciski palców lub
kurz na taśmie barwiącej mogą spowodować
niedokładności na wydruku.
• Nie cofać taśmy barwiącej i nie wykonywać
wydruków przy użyciu cofniętej taśmy.
Uniemożliwi to uzyskanie właściwych wydruków
i grozi awarią. Jeśli taśma barwiąca nie trafia na
swoje miejsce, wyjmij ją i włóż na nowo. Jeśli
problem wynika z nadmiernego luzu taśmy
barwiącej, przytrzymaj wciśniętą szpulę taśmy
i zwiń taśmę w kierunku wskazywanym przez
strzałkę, aby usunąć luz.
Wk³adanie papieru
1
Otwórz pokrywę tacy na papier.
Chwyć za części z boków tacy na papier
(oznaczone strzałkami) i otwórz pokrywę
tacy na papier.
Nie zwijać taœmy
w pokazanych tu
kierunkach.
•
•
•
•
Nie rozbierać taśmy.
Nie wyciągać taśmy z obudowy.
Nie wyjmować barwiącej podczas drukowania.
Unikać umieszczania zestawu do drukowania
w miejscu narażonym na wysoką temperaturę,
dużą wilgotność, nadmierne zapylenie lub
bezpośrednie oświetlenie słoneczne. Należy go
przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu
i zużyć w krótkim czasie od daty produkcji.
Niewłaściwe warunki przechowywania mogą
spowodować pogorszenie się stanu taśmy
barwiącej. Użycie takiej taśmy może wpływać na
jakość wydruków, co nie jest objęte gwarancją
i nie daje prawa do odszkodowania.
10
2
Włóż papier do tacy na papier.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 11 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
3
Zamknij pokrywę tacy na papier.
• Aby uniknąć zacięcia się papieru lub awarii
drukarki, przed drukowaniem przestrzegać
następujących zaleceń:
– Nie pisać nic ani nie drukować na powierzchni
papieru.
– Nie naklejać na papierze żadnych etykiet
samoprzylepnych ani znaczków.
– Dokładając papier do tacy, należy się upewnić,
że liczba arkuszy nie przekracza 20.
4
Otwórz ruchomą osłonę.
– Nie wkładać do tacy różnych rodzajów papieru
do drukowania.
Przygotowania
– Nie drukować ponownie na zadrukowanym
papierze. Dwukrotny wydruk obrazu na tym
samym arkuszu nie zwiększy nasycenia
wydruku.
– Używać tylko papieru przeznaczonego do tej
drukarki.
– Nie używać ponownie papieru, który został
wysunięty bez zadrukowania.
5
Włóż tacę na papier do drukarki.
Uwagi
• Możesz włożyć do 20 arkuszy papieru. Starannie
przekartkuj papier. Następnie włóż papier tak, aby
arkusz ochronny znajdował się u góry. Wyjmij
arkusz ochronny.
• Wkładaj papier tak, aby zadrukowywana
powierzchnia (bez nadruku) znajdowała się u góry.
• Nie dotykać powierzchni przeznaczonej do
zadrukowania. Odciski palców po stronie
przeznaczonej do zadrukowania lub jej
zanieczyszczenie mogą obniżyć jakość druku.
• Nie zginać papieru przed zadrukowaniem i nie
odrywać perforacji.
Przechowywanie papieru
• Jeśli papier ma być przechowywany w tacy na
papier, należy wyjąć tacę z drukarki i zamknąć
ruchomą osłonę na tacy na papier.
• Unikać przechowywania papieru w taki sposób, by
zadrukowane strony przez długi czas stykały się ze
sobą albo miały kontakt z przedmiotami z gumy
albo plastiku, w tym chlorkiem winylu
i substancjami zmiękczającymi. Grozi to zmianami
barw lub pogorszeniem się jakości wydruku.
• Unikać umieszczania papieru w miejscu
narażonym na wysoką temperaturę, dużą
wilgotność, nadmierne zapylenie lub bezpośrednie
oświetlenie słoneczne.
• Częściowo wykorzystany zestaw papieru należy
przechowywać w oryginalnej torebce lub do
podobnym opakowaniu.
11
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Pod³¹czanie do sieci
1
2
Włącz wtyk zasilacza sieciowego do
gniazda DC IN 24 V z tyłu drukarki.
Podłącz jeden koniec przewodu
zasilającego do zasilacza
sieciowego, a drugi koniec do
gniazdka sieciowego.
10 cm
Uwagi
• Drukarki nie należy umieszczać na niestabilnym
podłożu, takim jak chwiejny stolik.
• Wokół drukarki należy pozostawić odpowiednią
ilość miejsca. Podczas drukowania, z tyłu drukarki
kilkakrotnie wysuwa się papier. Za drukarką musi
być co najmniej 10 cm wolnego miejsca.
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo
dostępnego gniazdka sieciowego. W razie
problemów natychmiast odciąć zasilanie,
wyłączając wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Nie zwierać styków na wtyku zasilacza
metalowymi przedmiotami. Grozi to awarią.
• Nie używać zasilacza sieciowego umieszczonego
w ciasnym miejscu, na przykład między ścianą
a meblem.
• Po zakończeniu używania zasilacza sieciowego
należy odłączyć go od gniazda DC IN 24 V
drukarki i wyłączyć z gniazdka sieciowego.
• Drukarka pozostaje pod napięciem zawsze, gdy
jest włączona do gniazdka sieciowego, nawet gdy
sama drukarka jest wyłączona.
Zasilacz
sieciowy
Przewód zasilający
Do gniazdka
sieciowego
Użycie drukarki za granicą
– Ÿródła zasilania
Drukarki i dostarczonego zasilacza sieciowego
można używać w dowolnym kraju lub regionie,
w którym napięcie zasilania (przemienne)
wynosi od 100 do 240 V, 50/60 Hz.
W zależności od gniazdka sieciowego [b]
należy użyć dostępnej w handlu przejściówki
do wtyczki [a].
AC-S2422
Nie używać elektrycznych transformatorów
(podróżnych), gdyż grożą one niewłaściwą
pracą zasilacza.
12
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Drukowanie bezpoœrednie
Ekran LCD
Widok podgl¹du obrazu
On-screen Display: On
Wygląd podglądu obrazu można zmienić za
pomocą parametru „On-screen Display”
w menu Display/Printer setup.
Aby wyświetlić inny obraz, użyj przycisków
g/G.
A WskaŸniki wejœcia / ustawienia
Wyświetlane są wskaźniki wejścia
i informacje o ustawieniach obrazu.
Ikony
Znaczenie
Źródło: „Memory Stick”
Źródło: CompactFlash
Źródło: SD Card
Źródło: xD-Picture Card
Wskaźnik ochrony
On-screen Display: Off
Wskaźnik znacznika wydruku
DPOF
Wskaźnik skojarzonego pliku
(wyświetlany, gdy istnieje
skojarzony plik z filmem lub
miniaturą do wysłania e-mailem.)
Wskazanie wyboru ustawienia
Date Print „On”.
Wskazanie wyboru ustawienia
Date Print (Date/Time) „On”.
Wskazanie wyboru ustawienia
„Pattern 1” (Borders).
Wskazanie wyboru ustawienia
„Pattern 2” (Borders).
On-screen Display: Details
Wskazanie wyboru ustawienia
Pages Per Sheet 4 „On”.
Wskazanie wyboru ustawienia
Pages Per Sheet 9 „On”.
Wskazanie wyboru ustawienia
Pages Per Sheet 16 „On”.
B Liczba wybranych obrazów /
Liczba obrazów ogółem
C Wskazanie taœmy barwiącej
P: format P
C: kasetka czyszcząca
13
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie bezpoœrednie
Źródło: urządzenie zewnętrzne
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 14 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
D Numer obrazu (numer
folderu-pliku)*
(*dotyczy tylko plików zgodnych z DCF.
W przypadku innych formatów plików
wyświetlana będzie tylko część nazwy pliku.)
Widok indeksu: „by date”
Porządkowanie wyświetlanych obrazów
według dat zapisu lub wykonania zdjęcia.
E Wskazówki dotyczące obsługi
F Data wykonania lub zapisu zdjęcia
(*rok / miesiąc / dzień)
G Ustawienie liczby odbitek
H Szczegółowe informacje
Widok indeksu
Przedstawia listę obrazów zapisanych na
wybranym nośniku (Widok indeksu). Sposób
wyświetlania indeksu można zmienić,
wybierając z menu Index View wariant „by
Filename” lub „by date”.
Widok indeksu: „by Filename”
Wyświetlanie obrazów w kolejności nazw
plików.
A Kursor (pomarańczowa ramka)
Do przemieszczania kursora (wyboru) można
używać przycisków g/G/f/F.
B Ustawienie liczby odbitek
C Wskazówki dotyczące obsługi
D Pasek przewijania
Wskazuje pozycję obrazu wśród wszystkich
obrazów.
E Data wykonania zdjęcia (*miesiąc,
dzień i rok)
* Ustawienia fabryczne zależą od miejsca
zakupu drukarki.
Przed rozpoczęciem użytkowania drukarki
zalecamy wybór żądanych ustawień
poszczególnych parametrów. Można
zmienić kolejność wyświetlania elementów
daty (strona 42).
Uwaga
Obrazów nie można porządkować chronologicznie,
gdy ich liczba przekracza 2 000. Są one
porządkowane na podstawie nazw plików.
14
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Przełączanie między widokiem
podglądu obrazu a widokiem
indeksu
Wk³adanie karty pamiêci
Chwyć kartę pamięci („Memory Stick”,
„Memory Stick Duo”, CompactFlash, SD Card
lub xD-Picture Card) ze zdjęciami do
wydrukowania tak, aby strona z miejscem
na opis znajdowała się u góry, po czym
starannie włóż kartę do odpowiedniego
gniazda. Rodzaje kart pamięci, których można
używać w drukarce, podano na stronach 80 do
82.
Drukowanie bezpoœrednie
Zawartość ekranu można przełączać
w następujący sposób:
• Wyœwietlanie widoku indeksu
W trybie widoku podglądu obrazu naciśnij
przycisk
(widoku indeksu) /
(zmniejszania).
Jeśli obraz jest powiększony, naciskaj
przycisk . Obraz zostanie zmniejszony
do pierwotnego rozmiaru, po czym pojawi
się widok indeksu.
• Wyœwietlanie widoku podglądu
obrazu
W trybie widoku indeksu przyciskami g/
G/f/F przemieść kursor na żądany obraz
i naciśnij przycisk ENTER lub
(powiększania). Widok indeksu zmieni
się na widok podglądu obrazu.
• Aby powiększyć obraz
W trybie widoku podglądu obrazu
naciskaj przycisk
(powiększania).
Obraz można powiększyć maksymalnie 5
razy.
Drukowanie – podstawy
WskaŸnik dostępu
Stroną z opisem do góry (od lewej: xD-Picture
Card, SD Card, CompactFlash i „Memory Stick”
(„Memory Stick Duo”))
Wyjmowanie karty pamięci
Powoli wyjmij kartę z gniazda, w kierunku
przeciwnym niż przy wkładaniu.
15
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Uwagi
• Włóż tylko kartę, z której chcesz drukować.
W przypadku włożenia więcej niż jednej karty,
priorytet ma karta włożona jako pierwsza.
• Drukarka współpracuje zarówno z kartami
o standardowej wielkości, jak i małymi. Nie jest
potrzebny adapter na karty „Memory Stick Duo”.
• Gniazdo SD Card / xD-Picture Card automatycznie
rozpoznaje rodzaj włożonej karty.
• Aby użyć karty pamięci, wykonaj czynności ze
strony 80 do 82.
Drukowanie wybranych
obrazów
W tym punkcie opisano, jak wyświetlić obrazy
z karty pamięci lub urządzenia zewnętrznego
na ekranie LCD drukarki i wydrukować
wybrane obrazy (drukowanie bezpośrednie).
Drukowanie z urządzeń zewnętrznych opisano
na stronie 46.
1
Naciœnij przycisk 1 (pracy /
czuwania), aby włączyć drukarkę.
Kolor czuwania na drukarce zmieni się na
żółtozielony. Na ekranie LCD pojawi się
obraz z karty pamięci lub urządzenia
zewnętrznego.
2
3
16
Przyciskami g/G wyœwietl obraz,
który chcesz wydrukować.
Nastaw liczbę odbitek.
Aby wydrukować jedną odbitkę
wyświetlanego obrazu, pomiń tę
procedurę i przejdź do następnej
czynności.
Naciśnij przycisk ENTER, aby wyświetlić
wskazanie liczby odbitek. Następnie
przyciskami f/F nastaw liczbę odbitek
i naciśnij przycisk ENTER.
4
Naciœnij przycisk PRINT.
Kiedy przycisk PRINT ma kolor zielony,
drukarka jest gotowa do drukowania.
Wydrukowane zostaną wszystkie obrazy
z nastawioną liczbą odbitek.
Drukowanie wielu obrazów
Powtórz czynności 2 i 3.
Zmienianie liczby odbitek
Wyświetl obraz, którego liczbę odbitek
chcesz zmienić, po czym naciśnij przycisk
ENTER, aby wyświetlić wskazanie liczby
odbitek. Następnie wybierz żądaną liczbę
przyciskami f/F i naciśnij przycisk
ENTER.
Wybór wartości „0” oznacza rezygnację
z wydruku.
Powiększanie drukowanego
obrazu (drukowanie
z kadrowaniem)
Naciśnij przycisk
(powiększania). Obraz
można wyświetlić w maksymalnie 5-krotnym
powiększeniu.
Naciśnij przycisk PRINT, aby pojawił się
podgląd wydruku. Ponownie naciśnij przycisk
PRINT, aby wydrukować obraz widoczny
w trybie podglądu.
Aby przywrócić pierwotną wielkość, naciśnij
przycisk
(zmniejszania).
Uwagi
• W czasie drukowania nigdy nie wyłączać drukarki
ani nią nie poruszać; może to spowodować
zacięcie się taśmy barwiącej albo papieru.
W przypadku wyłączenia zasilania należy
z powrotem włączyć drukarkę, nie wyjmując tacy
na papier. Po wysunięciu się papieru można
wznowić drukowanie.
• W czasie drukowania nie należy wyjmować tacy
na papier. W przeciwnym razie może dojść do
awarii.
• Podczas drukowania kilkakrotnie wysuwa się
papier. Nie dotykaj ani nie ciągnij wysuwającego
się papieru.
• Jeśli papier zatnie się – patrz strona 77.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Fabrycznie zaprogramowane obrazy
Naciśnięcie przycisku ENTER, gdy nic nie jest
podłączone do drukarki, powoduje
wyświetlenie obrazów z pamięci drukarki.
Fabrycznie zaprogramowane obrazy można
drukować i korygować.
Drukowanie bezpoœrednie
Informacja o wybieraniu wejœcia
Drukarka nie jest wyposażona w przełącznik
wyboru wejścia. Podłączenie do niej karty
pamięci albo urządzenia zewnętrznego
powoduje automatyczne wyświetlenie obrazów
z użytego nośnika. W przypadku podłączenia
kilku kart pamięci lub urządzeń zewnętrznych,
priorytet uzyskuje nośnik podłączony jako
pierwszy.
W przypadku włączania drukarki, do której są
podłączone lub włożone różne nośniki danych,
drukarka rozpoznaje nośniki w następującej
kolejności: „Memory Stick”, CompactFlash,
SD Card, xD-Picture Card i urządzenie
zewnętrzne podłączone do złącza PictBridge/
EXT INTERFACE.
Informacja o trybie demonstracji
Kiedy nie jest włożona żadna karta pamięci
i nie jest podłączone urządzenie zewnętrzne, po
pięciu sekundach drukarka przełącza się w tryb
demonstracji.
Tryb ten wyłączy się po naciśnięciu dowolnego
przycisku, włożeniu karty pamięci lub
podłączeniu urządzenia zewnętrznego.
17
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Wykonywanie ró¿nych wydruków
Obsługa przyciskami na
drukarce
AUTO TOUCH-UP
Naciœnij przycisk MENU.
Retusz AUTO TOUCH-UP
.strona 20
Oprócz automatycznej korekty Auto Fine
Print5, wykonywane są następujące korekty:
• Skin Smoothing (wygładzanie skóry)
• Exposure Correction (korygowanie naœwietlenia) (z użyciem
funkcji rozpoznawania twarzy)
• Focus Correction (korygowanie
ostroœci)
• Red-eye Correction
Retusz AUTO TOUCH-UP jest dostępny
podczas korzystania z menu Edit lub
CreativePrint.
• Przyciskami g/G wskaż żądany
wariant, po czym naciśnij przycisk
ENTER.
• Aby opuścić menu, ponownie
naciśnij przycisk MENU.
1
Edit .strona 21
Można korygować wielkość, położenie, kolorystykę i inne cechy wybranego obrazu.
Wariant
Funkcja
Korygowanie zaczerwienienia
oczu.
Anulowanie skutków ostatniej
operacji edycyjnej.
Wariant
/
Funkcja
Obracanie obrazu.
Automatyczna korekta
naświetlenia, ostrości,
zaczerwienienia oczu i innych
cech obrazu po naciśnięciu
przycisku AUTO TOUCH-UP.
Korygowanie jakości obrazu.
Drukowanie obrazu poddanego
edycji.
Filtracja obrazu.
Opuszczanie menu Edit.
Powiększanie lub zmniejszanie
obrazu.
Przemieszczanie obrazu.
18
Zapisywanie obrazu poddanego
edycji.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
2
CreativePrint .strona 26
Można tworzyć kalendarze, zdjęcia do dokumentów i różne inne odbitki.
3
Scrapbook
Calendar
Superimpose
Frame
Layout Print
ID Photo
Batch Print .strona 33
4
Drukowanie bezpoœrednie
Można wydrukować wiele obrazów
w ramach jednej operacji. Dostępne są
tryby „Index Print” (drukowanie
fotoindeksu), „DPOF Print”
(drukowanie DPOF) i „Print All”
(drukowanie wszystkich zdjęć).
Index Print
Slideshow .strona 34
Obrazy zapisane na karcie pamięci lub w urządzeniu
zewnętrznym można wyświetlić w formie pokazu slajdów.
Można również wyświetlić pokaz slajdów złożony z odbitek
utworzonych za pomocą menu „CreativePrint”.
5
6
Print setup
.strona 38
7
Display/Printer setup
.strona 41
File operation .strona 35
• Kopiowanie obrazów między kartami pamięci
• Kasowanie obrazu
• Formatowanie karty „Memory Stick”
19
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Automatyczne
korygowanie
nieudanego zdjêcia
(AUTO TOUCH-UP)
1
Wybierz obraz, który chcesz
poddać korekcie, i naciœnij przycisk
AUTO TOUCH-UP.
Rozpocznie się korygowanie wybranego
obrazu. Na ekranie zostanie wyświetlony
wynik retuszu. W przypadku rozpoznania
twarzy, podczas korekty zostanie ona
otoczona ramką.
Aby dokładniej sprawdzić efekt
korekty:
Powiększ obraz przyciskiem .
(Wydrukowane zdjęcie będzie miało
normalną wielkość.)
Aby z powrotem wyœwietlić
pierwotny obraz (sprzed korekty)
Naciśnij przycisk AUTO TOUCH-UP.
Aby wyświetlić skorygowany obraz,
ponownie naciśnij przycisk AUTO
TOUCH-UP.
W przypadku nastawienia liczby
odbitek dla wielu obrazów
Skorygowane zostaną wszystkie obrazy
z nastawioną liczbą odbitek. Do
wyświetlenia innych obrazów użyj
przycisków g/G.
Wskazówka
Korekcie jest poddawany tylko drukowany obraz.
Obraz źródłowy nie ulega zmianie.
Uwagi
• Po wykonaniu korekty AUTO TOUCH-UP nie
można zmieniać wyświetlanego fragmentu obrazu,
który powiększony przyciskiem .
• Działanie funkcji automatycznego rozpoznawania
twarzy zależy od zdjęcia. Jeśli po korekcie twarz
ma niewłaściwą jasność, wybierz z menu Edit
wariant „Adjust” i ręcznie skoryguj jasność
(strona 22).
• Nie jest możliwa korekta nieostrości niektórych
zdjęć. W takim przypadku należy wybrać z grupy
Adjust w menu Edit funkcję „Sharpness” i ręcznie
skorygować ostrość (strona 22).
• Osłabianie nieostrości nie usuwa rozmycia
wywołanego drganiami aparatu.
• Nie jest możliwa korekta zaczerwienienia oczu na
niektórych zdjęciach. W takim przypadku należy
ręcznie skorygować zaczerwienienie oczu
(strona 24).
Funkcja automatycznego
korygowania zaczerwienienia
oczu w drukarce jest oparta na
technologii firmy FotoNation
Inc. (USA).
Zastosowana w drukarce funkcja wygładzania
skóry jest oparta na technologii firmy Ichikawa
Soft Laboratory.
Zmienianie liczby odbitek
Naciśnij przycisk ENTER, aby wyświetlić
wskazanie liczby odbitek. Następnie
wybierz żądaną liczbę przyciskami f/F
i naciśnij przycisk ENTER.
2
20
Naciœnij przycisk PRINT.
Rozpocznie się drukowanie wybranych
obrazów.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Obracanie obrazu
Edycja obrazu
Powiêkszanie
i zmniejszanie obrazu
1
1
Pojawi się menu Rotate.
Wyœwietl menu
Edit (strona 18)
i przyciskami g/G wskaż ikonę
(powiększania) lub
(zmniejszania). Naciœnij
przycisk ENTER.
2
Uwaga
Zależnie od wielkości obrazu, jakość powiększonego
obrazu może się pogorszyć.
• Rotate 90 Clockwise: każde naciśnięcie
przycisku ENTER powoduje obrót
obrazu o 90° zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
• Rotate 90 Counterclockwise: każde
naciśnięcie przycisku ENTER
powoduje obrót obrazu o 90°
przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara.
Przemieszczanie obrazu
1
Wyœwietl menu
Edit (strona 18),
przyciskami g/G wskaż ikonę
(przemieszczania) i naciœnij
przycisk ENTER.
Z lewej i z prawej strony obrazu oraz nad
nim i pod nim pojawią się symbole g/G/
f/F i będzie można przemieszczać obraz.
2
Przyciskami f/F wskaż kierunek
obrotu obrazu, po czym naciœnij
przycisk ENTER.
3
Naciœnij przycisk PRINT.
Przemieszczaj obraz przyciskami g/
G/f/F.
3
Naciœnij przycisk ENTER.
4
Naciœnij przycisk PRINT.
Potwierdzi to wybór położenia obrazu.
21
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie bezpoœrednie
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
powiększenie lub zmniejszenie obrazu.
Do powiększania i zmniejszania obrazu
można także używać przycisków
(powiększania) i (zmniejszania):
: do 200%
: do 60%
Wyœwietl menu
Edit (strona 18),
przyciskami g/G wskaż ikonę
(obrotu) i naciœnij przycisk
ENTER.
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Korygowanie obrazu
1
Wyœwietl menu
Edit (strona 18),
przyciskami g/G wskaż ikonę
(korygowania) i naciœnij przycisk
ENTER.
Filtracja obrazu
1
Pojawi się menu Adjust.
2
Wyœwietl menu
Edit (strona 18),
przyciskami g/G wskaż ikonę
(filtracji) i naciœnij przycisk
ENTER.
Pojawi się menu Filter.
Przyciskami f/F wskaż żądane
narzędzie i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran regulacji dla wybranego
narzędzia.
Po wybraniu narzędzia „Brightness”
2
Skoryguj obraz przyciskami g/G,
kontrolując poziom korekty.
Na lewej połowie ekranu będzie widoczny
obraz sprzed korekty, a na prawej połowie
obraz po korekcie.
• Brightness: naciskanie przycisku G
rozjaśnia, a przycisku g ściemnia
obraz.
• Tint: naciskanie przycisku G nadaje
obrazowi zielonkawy odcień,
a przycisku g – czerwonawy.
• Saturation: naciskanie przycisku G
zwiększa, a przycisku g zmniejsza
nasycenie barw w obrazie.
• Sharpness: naciskanie przycisku G
wyostrza, a przycisku g zmiękcza
kontury.
3
Naciœnij przycisk ENTER.
4
Naciœnij przycisk PRINT.
22
Zaczerwienienie zostanie skorygowane.
Przyciskami f/F wskaż filtr, za
pomocą którego chcesz
przetworzyć obraz
• No Filter: obraz nie jest poddawany
filtracji (ustawienie standardowe).
• Single Color: zamiana wszystkich
kolorów oprócz wybranego na odcienie
szarości.
• Painting: nadawanie obrazowi
wyglądu malowanej ilustracji.
Zastosowany w drukarce filtr „Painting” jest
oparty na technologii firmy Ichikawa Soft
Laboratory.
• Cross Filter: dodawanie do obrazu
efektu krzyżyka, podkreślającego
migotanie źródeł światła.
• Partial Color: pozostawianie
w kolorze tylko środkowej części
obrazu; reszta obrazu staje się
czarno-biała.
• Sepia: nadawanie obrazowi wyglądu
starej fotografii z wyblakłymi barwami.
• Monochrome: obraz staje się
czarno-biały.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Wybieranie koloru ze zdjêcia
• Fish-eye: nadawanie obrazowi
wyglądu zdjęcia wykonanego
obiektywem „rybie oko”.
3
4
1 Przyciskami f/F wskaż wariant
„Select a favorite color.”, po czym
naciśnij przycisk ENTER.
Na obrazie pojawi się narzędzie
wybierania koloru.
2 Przyciskami g/G/f/F przemieść
wskaźnik na fragment w żądanym
kolorze i naciśnij przycisk ENTER.
Naciœnij przycisk ENTER.
Zastosowany zostanie wybrany filtr.
Po wybraniu wariantu „Cross Filter”,
„Painting” lub „Single Color” pojawi się
okno ustawień. Przejdź do następnej
czynności.
Wybierz poziom i zakres działania
filtra.
Drukowanie bezpoœrednie
x Cross Filter
1 Przyciskami f/F wskaż wariant
„Level”, naciśnij przycisk ENTER,
skoryguj poziom przyciskami f/F
i naciśnij przycisk ENTER.
Im większy poziom, tym silniejsze
„migotanie” źródeł światła.
2 Przyciskami f/F wskaż wariant
„Length”, naciśnij przycisk ENTER,
przyciskami f/F wyreguluj długość
świecenia i naciśnij przycisk ENTER.
3 Przyciskami g/G wskaż zakres
wybranego koloru.
x Painting
Przyciskami f/F nastaw długość linii
i naciśnij przycisk ENTER.
x Single Color
Wybieranie koloru z palety
Przyciskami g/G wskaż kolor, który
chcesz zachować, po czym naciśnij
przycisk ENTER.
4 Naciśnij przycisk ENTER, aby
potwierdzić wybór koloru i zakresu.
Fragmenty obrazu w kolorach innych
niż wybrany staną się czarno-białe.
5
Naciœnij przycisk PRINT.
Wskazówka
Aby powtórzyć powyższą procedurę, najpierw
wybierz ustawienie „No Filter”.
Fragmenty obrazu w kolorach innych niż
wybrany staną się czarno-białe.
23
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
2 Przemieszczaj ramkę przyciskami g/G/
Korygowanie
zaczerwienienia oczu
f/F.
Ramka będzie się przesuwać
w wybranym kierunku.
3 Naciśnij przycisk ENTER.
Ramka zostanie umieszczona
w wybranym miejscu.
Jeśli funkcja AUTO TOUCH-UP nie pozwala
na skorygowanie zaczerwienienia oczu obiektu
sfotografowanego z użyciem lampy błyskowej,
można to zrobić ręcznie.
x Zmienianie wielkoœci ramki
korekty
Przyciskami g/G wskaż ikonę
(powiększania) lub
(zmniejszania)
i naciśnij przycisk ENTER.
Każde naciśnięcie przycisku ENTER
powoduje powiększenie albo zmniejszenie
ramki.
Do powiększania lub zmniejszania można
też użyć przycisków (powiększania)
lub (zmniejszania) na drukarce.
Uwaga
Wykonanie po korekcie zaczerwienienia oczu takich
operacji jak powiększenie, zmniejszenie, obrót lub
przemieszczenie obrazu może sprawić, że korekta
będzie nieskuteczna. Funkcji korygowania
zaczerwienienia oczu należy używać po
przetworzeniu obrazu za pomocą wymienionych tu
funkcji.
1
Wyœwietl menu
Edit (strona 18),
przyciskami g/G wskaż ikonę
(korygowania zaczerwienienia
oczu) i naciœnij przycisk ENTER.
Na obrazie pojawi się ramka korekty,
która wyznacza strefę osłabiania
zaczerwienienia oczu.
Wskazówka
3
Ramka korekty
5
Naciœnij przycisk ENTER.
Zaczerwienienie zostanie skorygowane.
Pojawi się menu korygowania
zaczerwienienia oczu.
Aby skorygować zaczerwienienie
kolejnych oczu, powtórz czynności 2 do 4.
Przyciskami g/G wskaż ikonę
i naciœnij przycisk ENTER.
Ponownie pojawi się menu Edit.
Skoryguj położenie i wielkoœć ramki
korekty.
6
Korektę zaczerwienienia należy wykonać
osobno dla lewego i dla prawego oka.
Jak zrezygnować ze zmiany ustawienia
Podczas wykonywania czynności 5, zamiast
przycisku ENTER naciśnij przycisk CANCEL.
x Przemieszczanie ramki korekty
1 Przyciskami g/G wskaż ikonę
(przemieszczania) i naciśnij
przycisk ENTER.
24
Przyciskami g/G wskaż ikonę
i naciœnij przycisk ENTER.
Pole korekty zaczerwienienia zostanie
wyświetlone w powiększeniu.
4
2
Ramka korekty powinna być od 2 do 7 razy
większa od oka.
Naciœnij przycisk PRINT.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Drukowanie obrazu po
edycji
1
Naciœnij przycisk PRINT.
2
Nastaw liczbę odbitek.
Pojawi się wskazanie liczby odbitek.
Naciœnij przycisk PRINT.
Obraz przetworzony z użyciem menu Edit
lub CreativePrint jest zapisywany
w nowym pliku. Pojawia się okno
dialogowe służące do określania nowego
numeru (numer folderu – numer pliku).
Wskaż ikonę
(zapisu), po czym
naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się okno dialogowe wyboru
folderu docelowego.
2
Przyciskami g/G wskazuj elementy daty
(dzień miesiąc i rok), a przyciskami f/F
nastawiaj ich wartości. Na zakończenie
naciśnij przycisk ENTER.
• Aby zwiększać liczbę odbitek co 1,
naciskaj przycisk f.
• Aby zmniejszać liczbę odbitek co 1,
naciskaj przycisk F.
• Aby zmienić liczbę odbitek na 1,
naciśnij przycisk F na ponad
2 sekundy.
Zapisywanie obrazu po
edycji
1
Nastaw datę.
Wskaż miejsce, w którym chcesz
zapisać obraz.
Przyciskami f/F wskaż wariant
„Memory Stick”, „CompactFlash”, „SD
Card”, „xD-Picture Card” lub „External
Device” (urządzenie zewnętrzne)
i naciśnij przycisk ENTER.
Wskazówka
Wskazówka
4
Obraz źródłowy nie ulega zmianie.
Naciœnij przycisk ENTER.
Uwagi
• Podczas zapisywania obrazu nie wyłączać
drukarki, nie wyjmować z niej karty pamięci ani
nie odłączać urządzenia zewnętrznego. Grozi to
uszkodzeniem drukarki, karty pamięci, pamięci
USB lub urządzenia zewnętrznego i utratą danych.
• Nie można zapisywać obrazów
zaprogramowanych fabrycznie.
Po wybraniu wariantu „External Device” może
się pojawić okno dialogowe wyboru napędu.
Wybierz napęd zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi na ekranie.
Pojawi się okno dialogowe wprowadzania
daty. Razem z obrazem można zapisać
datę.
25
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie bezpoœrednie
3
3
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Korzystanie z menu
„CreativePrint”
Korzystanie z menu
CreativePrint
Tworzenie albumu
z wycinkami
1
Uwaga
Dostępne szablony zależą od formatu papieru
do drukowania. Przed wybieraniem szablonu
należy się upewnić, że w drukarce znajduje się
odpowiednia taśma barwiąca i papier.
Wówczas można wybrać szablon dla obecnego
formatu.
Wyœwietl menu
CreativePrint
(strona 19), przyciskami g/G/f/F
wskaż ikonę
„Scrapbook”
i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się okno wybierania tematu.
2
Przyciskami g/G/f/F wskaż żądany temat i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się okno wyboru szablonu dla
wybranego tematu.
Aby anulować trwającą operację
Naciśnij przycisk CANCEL. Pojawi się okno
z poprzedniej czynności. Niektórych czynności nie
można cofać.
Usuwanie menu CreativePrint z ekranu
• Naciśnij przycisk MENU i wybierz wariant
„CreativePrint Complete”.
• W trybie widoku podglądu obrazu
przyciskami g/G/f/F wskaż ikonę
i naciśnij przycisk ENTER.
Może się pojawić okno dialogowe zapisu
obrazu (strona 25).
Wskazówka
Podczas korzystania z funkcji menu CreativePrint
można nacisnąć przycisk MENU i zmienić niektóre
ustawienia z menu Print setup.
3
Przyciskami g/G/f/F wskaż żądany
szablon i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się podgląd wybranego szablonu.
4
Wybierz obraz.
Jeśli wybrany szablon zawiera wiele pól
obrazów, powtarzaj poniższą procedurę,
aby wybrać obraz do umieszczenia
w każdym polu.
Pole obrazu
26
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
1 Przyciskami g/G/f/F wskaż żądane
pole. Naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się widok indeksu.
2 Przyciskami g/G/f/F wskaż żądany
obraz, po czym naciśnij przycisk
ENTER.
Pojawi się okno korygowania obrazu.
5
Skoryguj wielkoœć, położenie i inne
cechy obrazu.
Przyciskami g/G wskaż odpowiedni
parametr i naciśnij przycisk ENTER.
Narzędzia do korygowania
6
Przyciskami g/G wskaż ikonę
i naciœnij przycisk ENTER.
Wybrany obraz pojawi się w polu obrazu.
Dodawanie „pieczątki” – patrz podpunkt
„Nakładanie pieczątki” na stronie 31.
7
Naciœnij przycisk PRINT.
Zapisywanie obrazu – patrz strona 25.
Wydruki kalendarzy
1
Pojawi się okno wyboru szablonu
kalendarza.
2
Przyciskami g/G/f/F wskaż
żądany szablon, po czym naciœnij
przycisk ENTER.
Pojawi się podgląd wybranego szablonu.
Pole obrazu
Wariant
/
Pole kalendarza
Funkcja
Powiększanie lub
zmniejszanie obrazu
przyciskami na drukarce
Przemieszczanie obrazu
przyciskami g/G/f/F
i ustalanie pozycji
przyciskiem ENTER.
Każde naciśnięcie
przycisku ENTER
powoduje obrót obrazu
o 90° zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Automatyczne
korygowanie nieudanego
zdjęcia (wykonanego pod
światło, nieostrego lub
z efektem czerwonych
oczu) przez naciśnięcie
przycisku na drukarce
(strona 20).
Wskazówka
3
Kolejność wybierania i wypełniania pól obrazu
i kalendarza jest dowolna.
Wybierz obraz.
Jeśli wybrany szablon zawiera wiele pól
obrazów, wybierz obrazy do umieszczenia
w poszczególnych polach. Wybieranie
obrazów opisano w czynności 4 ze strony
26. Po wybraniu obrazu lub obrazów
pojawia się okno korygowania obrazu.
27
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie bezpoœrednie
Wyœwietl menu
CreativePrint
(strona 19), przyciskami g/G/f/F
wskaż ikonę
„Calendar”
i naciœnij przycisk ENTER.
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
4
5
Skoryguj obraz.
Korygowanie obrazu opisano w czynności
5 ze strony 27. Skorygowany obraz jest
umieszczany w polu obrazu.
Wybierz ustawienia kalendarza.
1 Przyciskami g/G/f/F wskaż pole
kalendarza, po czym naciśnij przycisk
ENTER.
Pojawi się okno ustawień kalendarza.
Element
Date color Wybierz kolor niedzieli
i soboty na kalendarzu.
Naciśnij przycisk G, po
czym przyciskami f/F
wskaż żądany kolor niedzieli i soboty. Następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Modify
Calendar
2 Przyciskami f/F wskaż element,
którego ustawienie chcesz zmienić, po
czym naciśnij przycisk ENTER.
Element
Ustawienia /
Postępowanie
Start Y/M Wybierz miesiąc i rok, od
którego ma się zaczynać
kalendarz. Przyciskami g/
G wskaż miesiąc albo rok,
a przyciskami f/F wybierz
żądaną liczbę. Naciśnij
przycisk ENTER.
Start Day Wybierz dzień, od którego
ma się zaczynać tydzień
(dzień umieszczany z lewej
strony kalendarza).
Przyciskami f/F wskaż
wariant „Sunday”
(niedziela) lub „Monday”
(poniedziałek). Następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Ustawienia /
Postępowanie
Wybrany dzień
w kalendarzu można
wyróżnić pieczątką lub
żądanym kolorem.
Dodawanie pieczątki
(przykład)
1Przyciskami g/G wskaż
ikonę
(pieczątki).
Naciśnij przycisk
ENTER.
Pojawi się okno wyboru
pieczątki.
2Przyciskami g/G/f/F
wskaż żądaną pieczątkę
i naciśnij przycisk
ENTER.
Pojawi się kalendarz.
3Przyciskami g/G/f/F
wskaż datę, która ma być
wyróżniona pieczątką,
i naciśnij przycisk
ENTER.
4Przyciskami f/F wskaż
ikonę
i naciśnij
przycisk ENTER.
28
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Element
Ustawienia /
Postępowanie
Modify
Calendar
(cd.)
Aby zakończyć wprowadzanie zmian w kalendarzu
i powrócić do okna Calendar setting, przyciskami g/
G wskaż ikonę
i naciśnij przycisk ENTER.
W podobny sposób można
też wybrać kolor żądanej
daty („Date color”).
3
Nałóż wykonany odręcznie lub
standardowy napis na obraz tła.
x Nakładanie napisu odręcznego
1 Przyciskami g/G wskaż ikonę
(napisu odręcznego), po czym naciśnij
przycisk ENTER.
6
Naciœnij przycisk PRINT.
Zapisywanie obrazu – patrz strona 25.
Nak³adanie tekstu
Wskazówka
Pojawi się okno wybierania
nakładanego obrazu.
2 Przyciskami g/G/f/F wskaż obraz,
który chcesz nałożyć, po czym naciśnij
przycisk ENTER.
Wybierz przygotowany wcześniej napis
odręczny lub ilustrację.
Pojawi się kursor kadrowania.
Aby nałożyć wykonany odręcznie napis lub ilustrację,
do pisania lub rysowania użyj czarnego flamastra
i białej kartki papieru. Wykonaj aparatem zdjęcie
tekstu lub ilustracji i zapisz je na karcie pamięci.
1
Wyœwietl menu
CreativePrint
(strona 19), przyciskami g/G/f/F
wskaż ikonę
„Superimpose”
i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się okno wyboru obrazu tła.
2
Wybierz obraz tła.
1 Przyciskami g/G/f/F wskaż żądany
3 Aby nie kadrować napisu, naciśnij
przycisk ENTER.
obraz tła, po czym naciśnij przycisk
ENTER.
Pojawi się okno korygowania obrazu.
Korygowanie obrazu opisano
w czynności 5 ze strony 27.
2 Przyciskami g/G wskaż ikonę
, po
czym naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się okno podglądu.
29
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie bezpoœrednie
W polu kalendarza pojawi się kalendarz.
Dodawanie „pieczątki” opisano
w podpunkcie „Nakładanie pieczątki” na
stronie 31.
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Aby skadrować fragment napisu
Przyciskami g/G/f/F wskaż narzędzie
kadrowania
i naciśnij przycisk
ENTER.
Przyciskami g/G/f/F przemieść
kursor do jednego z rogów
kadrowanego fragmentu i naciśnij
przycisk ENTER.
W ten sam sposób wybierz
przeciwległy róg kadrowanego
fragmentu.
x Nakładanie standardowego
napisu
1 Przyciskami g/G wskaż ikonę
(standardowego napisu), po czym
naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się okno wyboru standardowego
napisu.
2 Przyciskami f/F wskaż żądany napis,
Pojawi się okno wyboru koloru.
4 Przyciskami g/G/f/F wskaż żądany
kolor, po czym naciśnij przycisk
ENTER.
Pojawi się okno korygowania
nakładanego obrazu.
Korygowanie obrazu opisano
w czynności 5 ze strony 27.
5 Przyciskami g/G wskaż ikonę
i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się podgląd wybranego obrazu
nałożonego na obraz tła.
30
po czym naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się okno wyboru koloru.
3 Przyciskami g/G/f/F wskaż żądany
kolor, po czym naciśnij przycisk
ENTER.
Pojawi się okno korygowania napisu.
Korygowanie obrazu opisano
w czynności 5 ze strony 27.
4 Przyciskami g/G wskaż ikonę
i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się podgląd napisu nałożonego
na obraz tła.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 31 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
x Nakładanie pieczątki
1 Przyciskami g/G wskaż ikonę
(pieczątki), po czym naciśnij
przycisk ENTER.
Pojawi się okno wybierania pieczątki.
2 Przyciskami g/G/f/F wskaż żądaną
pieczątkę i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się okno korygowania pieczątki.
Korygowanie obrazu opisano
w czynności 5 ze strony 27.
3 Przyciskami g/G wskaż ikonę
i naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się podgląd pieczątki nałożonej
na obraz tła.
Dodawanie ramki
1
Wyœwietl menu
CreativePrint
(strona 19), przyciskami g/G/f/F
wskaż ikonę
„Frame” i naciœnij
przycisk ENTER.
Pojawią się szablony ramek.
4
Drukowanie bezpoœrednie
Dodawanie wielu pieczątek
Powtarzaj czynności 2 do 3
Naciœnij przycisk PRINT.
Zapisywanie obrazu – patrz strona 25.
Nakładanie kilku napisów
odręcznych lub standardowych
(napisu
Przyciskami g/G wskaż ikonę
odręcznego) lub
(standardowego
napisu) i powtórnie wykonaj czynność 3.
2
Przyciskami g/G/f/F wskaż
żądaną ramkę i naciœnij przycisk
ENTER.
Pojawi się widok indeksu.
3
Przyciskami g/G/f/F wskaż
żądany obraz, po czym naciœnij
przycisk ENTER.
Pojawi się okno korygowania obrazu.
Korygowanie obrazu opisano w czynności
5 ze strony 27.
4
Przyciskami g/G wskaż ikonę
i naciœnij przycisk ENTER.
Wybrany obraz pojawi się w wybranej
ramce.
5
Naciœnij przycisk PRINT.
Dodawanie „pieczątki” opisano
w podpunkcie „Nakładanie pieczątki” na
stronie 31.
31
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Wydruki z podzia³em na pola
1
Wyœwietl menu
CreativePrint
(strona 19), przyciskami g/G/f/F
wskaż ikonę
„Layout Print”
i naciœnij przycisk ENTER.
Wykonywanie zdjêæ do
dokumentów
1
Pojawią się szablony wydruków
z podziałem na pola.
2
Pojawi się okno wybierania wysokości
i szerokości fotografii.
Przyciskami g/G/f/F wskaż
żądany szablon i naciœnij przycisk
ENTER.
Wskazówka
Pojawi się podgląd wybranego szablonu.
3
4
5
Wybierz obraz.
Jeśli wybrany szablon zawiera wiele pól
obrazów, wybierz obrazy do umieszczenia
w poszczególnych polach. Wybieranie
obrazów opisano w czynności 4 ze strony
26. Po wybraniu obrazu lub obrazów
pojawia się okno korygowania obrazu.
2
Naciœnij przycisk PRINT.
Maksymalne wymiary wynoszą 7,0 x 9,0 cm
(szerokość x wysokość).
Przyciskami g/G/f/F wskaż
parametr, który chcesz
wyregulować, po czym naciœnij
przycisk ENTER.
• Aby wybrać jednostkę: wybierz pole
tekstowe na lewo od ramki na zdjęcie.
Można wybrać ustawienie „cm” lub „inch”.
Skoryguj obraz.
Korygowanie obrazu opisano w czynności
5 ze strony 27. Skorygowany obraz jest
umieszczany w polu obrazu.
Dodawanie „pieczątki” opisano
w podpunkcie „Nakładanie pieczątki” na
stronie 31.
Wyœwietl menu
CreativePrint
(strona 19), przyciskami g/G/f/F
wskaż wariant „ID Photo” i naciœnij
przycisk ENTER.
• Aby ustawić wysokość: wybierz pole
liczbowe na prawo od ramki na zdjęcie.
3
4
5
• Aby ustawić szerokość: wybierz pole
liczbowe nad ramką na zdjęcie.
Przyciskami f/F wybierz żądaną
wielkoœć lub jednostkę, po czym
naciœnij przycisk ENTER.
Aby okreœlić drugi wymiar, powtórz
czynnoœci 2 i 3.
Przyciskami g/G/f/F wskaż ikonę
i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się okno wybierania obrazu.
32
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
6
Przyciskami g/G/f/F wskaż
żądany obraz, po czym naciœnij
przycisk ENTER.
Pojawi się okno korygowania obrazu.
Można ponadto skorzystać
z następujących korekt:
Korekty
Postępowanie
Korygowanie jakości
obrazu. (strona 22)
Wyświetlanie okna
służącego do korygowania
zaczerwienienia oczu.
(strona 24)
(Index Print / DPOF Print / Print
All)
• Index Print
Można wydrukować podzieloną na pola listę
(indeks) wszystkich obrazów zapisanych na
karcie pamięci lub w urządzeniu
zewnętrznym. Dzięki temu można wygodnie
sprawdzić zawartość wybranego nośnika.
Liczba pól na jednym arkuszu jest
wyznaczana automatycznie. Obrazy są
drukowane we wszystkich polach arkusza.
Drukowanie bezpoœrednie
Przekształcanie obrazu na
obraz czarno-biały.
(strona 22)
Drukowanie zbiorcze
Inne narzędzia do korygowania opisano
w czynności 5 ze strony 27.
7
8
Przyciskami g/G wskaż ikonę
i naciœnij przycisk ENTER.
Naciœnij przycisk PRINT.
Uwaga
Wydruk wykonany z użyciem tej funkcji może się nie
nadawać do wykorzystania w paszporcie lub
dowodzie osobistym. Prosimy o zapoznanie się
z wymaganiami dotyczącymi zdjęć do danego
dokumentu.
• Print All
Można wydrukować wszystkie obrazy
z karty pamięci lub urządzenia
zewnętrznego.
• DPOF Print
Obrazy opatrzone znacznikami wydruku
DPOF (Digital Print Order Format) są
wyróżniane w oknie podglądu obrazu
symbolem ( ). Istnieje możliwość
jednoczesnego wydrukowania wszystkich
takich obrazów. Obrazy są drukowane
w wybranej liczbie odbitek, zgodnie
z kolejnością ich wyświetlania.
Uwagi
• Informacji o wybieraniu obrazów do
wydrukowania należy szukać w instrukcji obsługi
aparatu cyfrowego.
• Nie wszystkie aparaty cyfrowe mają funkcję
DPOF. Drukarka może z kolei nie współpracować
z niektórymi funkcjami aparatu cyfrowego.
33
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
1
Wskaż w menu ikonę
(Batch
Print), po czym naciœnij przycisk
ENTER.
Pojawi się menu Batch Print.
2
Przyciskami f/F wskaż wariant
„Index Print”, „DPOF Print” lub
„Print All”, po czym naciœnij
przycisk ENTER.
Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia.
Wyœwietlanie pokazu
slajdów
Wyœwietlanie pokazu slajdów
1
Uwaga
3
Jeśli wybrany został wariant „DPOF Print”, ale
żadne zdjęcie nie jest oznaczone znacznikiem
DPOF, pojawi się komunikat o błędzie.
Wyœwietl menu, przyciskami g/G
wskaż ikonę
(Slideshow)
i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu Slideshow.
2
Przyciskami g/G wskaż wariant
„Yes” (aby rozpocząć drukowanie)
lub „No” (aby zrezygnować
z drukowania). Naciœnij przycisk
ENTER.
Przyciskami f/F wskaż wariant
„Switch”, po czym naciœnij przycisk
ENTER.
Pojawi się okno wybierania sposobu
zmian obrazów.
Po wybraniu wariantu „Yes” rozpocznie
się drukowanie.
Warianty
Postępowanie
Manual
Do zmieniania obrazów
używaj przycisków g/G.
Auto1
Simple
Obrazy są wyświetlane
pojedynczo, w kolejności
ich wyświetlania w widoku
indeksu.
Auto2
Creative*
Automatyczne
wyświetlanie
w przypadkowej kolejności
obrazów utworzonych za
pomocą menu
„CreativePrint” lub
poddanych filtracji.
*: Ustawienia fabryczne
3
Przyciskami f/F wskaż wariant
„Execute”, po czym naciœnij
przycisk ENTER.
Rozpocznie się pokaz slajdów.
34
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 35 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Rezerwacja drukowania
Naciśnięcie przycisku ENTER w czasie pokazu
slajdów powoduje, że wyświetlany obraz
zostanie zarezerwowany do wydrukowania.
Rezerwacja obrazów do wydrukowania nie jest
możliwa w trybie „Auto2 Creative”.
Zatrzymywanie pokazu slajdów
Naciśnij przycisk CANCEL.
Uwaga
Wyświetlenie niektórych obrazów może następować
z opóźnieniem.
Operacje na plikach
Kopiowanie obrazów
Obrazy z karty pamięci można skopiować na
inną kartę pamięci lub do urządzenia
zewnętrznego podłączonego do złącza
PictBridge/EXT INTERFACE.
1
Pojawi się podgląd wydruku wyświetlanego
obrazu.
Kiedy obraz jest zarezerwowany do
wydrukowania, podgląd wydruku można
sprawdzić przyciskami g/G.
Ponownie naciśnij przycisk PRINT, aby
rozpocząć drukowanie.
Po zakończeniu drukowania zostanie
wznowione wyświetlanie slajdów.
2
Przyciskami f/F wskaż wariant
„Copy all files” lub „Copy selected
files” i naciœnij przycisk ENTER.
• Po wybraniu wariantu „Copy all files”
należy przejść do czynności 5.
• Po wybraniu wariantu „Copy selected
files” pojawia się widok indeksu
zawartości karty pamięci lub urządzenia
zewnętrznego.
3
Przyciskami g/G/f/F wskaż
żądany obraz, po czym naciœnij
przycisk ENTER.
Aby skopiować więcej niż jeden obraz,
powtarzaj tę czynność.
Aby zrezygnować z wyboru
Przyciskami g/G/f/F wskaż obraz,
z którego wyboru chcesz zrezygnować, po
czym naciśnij przycisk ENTER.
4
Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi się okno dialogowe wyboru
miejsca docelowego.
35
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie bezpoœrednie
Pojawi się menu File operation
(strona 19).
Drukowanie
Podczas pokazu slajdów naciœnij
przycisk PRINT.
Wyœwietl menu, przyciskami g/G
wskaż ikonę
(File operation)
i naciœnij przycisk ENTER.
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
5
Przyciskami f/F wskaż wariant
„Memory Stick”, „CompactFlash”,
„SD Card”, „xD-Picture Card” lub
„External Device” (urządzenie
zewnętrzne) i naciœnij przycisk
ENTER.
Wskazówka
Po wybraniu wariantu „External Device” może
się pojawić okno dialogowe wyboru napędu.
Wybierz napęd zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga
6
Nie można skopiować obrazu na kartę pamięci
lub do urządzenia zewnętrznego zawierających
kopiowany obraz.
Kasowanie wybranych
obrazów
Można skasować wybrane obrazy z karty
pamięci.
1
Wyœwietl menu, przyciskami g/G
wskaż ikonę
(File operation)
i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu File operation
(strona 19).
2
Przyciskami f/F wskaż wariant
„Delete Image”, po czym naciœnij
przycisk ENTER.
Pojawi się widok indeksu.
Przyciskami f/F wskaż żądany
folder, po czym naciœnij przycisk
ENTER.
Ikona kosza na œmieci
Wybrane obrazy zostaną skopiowane do
wskazanego folderu.
Wskazówki
• Można wybrać numer folderu docelowego. Jeśli
folder o takim numerze nie istnieje, zostanie
utworzony.
• Aby opuścić menu File operation, naciśnij przycisk
CANCEL.
Uwaga
Podczas kopiowania obrazów nie wyłączać drukarki,
nie wyjmować z niej karty pamięci ani nie odłączać
urządzenia zewnętrznego. Grozi to uszkodzeniem
drukarki, karty pamięci lub urządzenia zewnętrznego
USB i utratą danych.
3
Przyciskami g/G/f/F przemieœć
ikonę kosza na œmieci na obraz,
który chcesz skasować, po czym
naciœnij przycisk ENTER.
Aby skasować więcej niż jeden obraz,
powtarzaj tę czynność.
Aby zrezygnować z wyboru
Przyciskami g/G/f/F wskaż obraz,
z którego wyboru chcesz zrezygnować, po
czym naciśnij przycisk ENTER.
4
36
Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
5
Przyciskami g/G wskaż wariant
„OK”, po czym naciœnij przycisk
ENTER.
Wybrane obrazy zostaną skasowane.
Formatowanie karty „Memory
Stick”
Można sformatować kartę „Memory Stick”.
Wskazówka
Aby opuścić menu File operation, naciśnij przycisk
CANCEL.
1
Uwagi
Pojawi się menu File operation
(strona 19).
2
Przyciskami f/F wskaż wariant
„Memory Stick Format”, po czym
naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia.
3
Przyciskami g/G wskaż wariant
„OK” i naciœnij przycisk ENTER.
Karta „Memory Stick” zostanie
sformatowana.
Uwagi
• Formatowanie powoduje skasowanie wszystkich
obrazów z karty „Memory Stick”.
• Podczas formatowania nie wyłączać drukarki ani
nie wyjmować karty pamięci. Grozi to
uszkodzeniem drukarki lub karty pamięci. Istnieje
też ryzyko utraty danych.
• Nie można formatować kart pamięci innych niż
„Memory Stick”, ani urządzeń zewnętrznych,
takich jak pamięć USB.
37
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie bezpoœrednie
• Podczas kasowania nie wyłączać drukarki ani nie
wyjmować karty pamięci. Grozi to uszkodzeniem
drukarki lub karty pamięci. Istnieje też ryzyko
utraty danych.
• Skasowanych obrazów nie można odzyskać.
• Skasowanie obrazu ze wskazaniem skojarzonego
pliku ( ) spowoduje również skasowanie
skojarzonego z tym obrazem pliku filmowego lub
pliku e-mail.
• Nie można skasować obrazu objętego ochroną,
oznaczonego wskaźnikiem (
), ani obrazu ze
znacznikiem DPOF (
). Do kasowania takich
obrazów trzeba użyć aparatu. Szczegółowych
informacji należy szukać w instrukcji obsługi
aparatu.
Wyœwietl menu, przyciskami g/G
wskaż ikonę
(File operation)
i naciœnij przycisk ENTER.
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Zmienianie ustawieñ
drukowania
1
Wyœwietl menu, przyciskami g/G
wskaż ikonę
(Print setup)
i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu Print setup.
Uwaga
2
Podczas korzystania z menu „CreativePrint”
dostępne są tylko ustawienia z grupy „Color
Setting”. (Ustawienia, których nie można
wybrać albo zmienić, mają szary kolor.)
Przyciskami f/F wskaż żądany
parametr i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się okno wyboru ustawienia
wybranego parametru.
3
Przyciskami f/F wskaż żądane
ustawienie i naciœnij przycisk
ENTER.
Wybrane ustawienie zacznie
obowiązywać.
Wskazówka
Aby opuścić menu Print setup, naciśnij przycisk
MENU.
38
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Wariant
Ustawienia
Opis
Date Print
Date/Time, Date
Drukowanie daty i godziny wykonania zdjęcia, jeśli
zdjęcie jest zgodne ze standardem DCF (wytycznymi
projektowania plików dla kamer i aparatów cyfrowych),
a data i godzina wykonania zdjęcia stanowią część
informacji o zdjęciu. Można wybrać ustawienie „Date”
lub „Date/Time”.
W przypadku obrazów przetworzonych w drukarce
drukowana jest data i godzina wprowadzona przy
zapisywaniu obrazu.
Off*
Drukowanie obrazu bez daty i godziny.
Borders
Uwaga
Przy wybranym ustawieniu „Pattern 2” może dojść do obcięcia
brzegów pewnych obrazów (górnego i dolnego lub lewego
i prawego).
Borderless*
Drukowanie obrazu bez marginesów.
Uwaga
Jeśli drukowany jest standardowy obraz 4:3 zarejestrowany
przez cyfrowy aparat fotograficzny, góra i dół obrazu są
obcinane, a odbitka ma proporcje 3:2.
Pattern 1
AUTO TOUCHUP Setting
Pattern 2
Borderless
Można wybrać poziom poszczególnych korekt wykonywanych po naciśnięciu
przycisku AUTO TOUCH-UP. Do wyboru są ustawienia „Off” (wyłączona),
„Standard”* (standardowa) i „Strong” (silna). (W przypadku korekty „Redeye Correction” dostępne są ustawienia „On”* (włączona) i „Off”
(wyłączona).
• Skin Smoothing (wygładzanie skóry): automatyczne rozpoznawanie
skóry i jej korygowanie w celu nadania jej optymalnego wyglądu.
• Exposure Correction (korygowanie naświetlenia): korygowanie jasności
z wykorzystaniem funkcji rozpoznawania twarzy.
• Focus Correction (korygowanie ostrości): korygowanie ostrości obrazu.
• Red-eye Correction: korygowanie zaczerwienienia oczu spowodowanego
przez lampę błyskową.
*: Ustawienia fabryczne
39
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie bezpoœrednie
Pattern 1/Pattern 2 Drukowanie obrazu z marginesami dookoła. Aby
wydrukować obraz w całości, wybierz ustawienie
„Pattern 1”. Aby uzyskać niemal jednakowe marginesy,
wybierz ustawienie „Pattern 2”.
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Wariant
Ustawienia
Opis
Auto Fine Print5
Photographic* /
Vivid
Automatyczne korygowanie obrazu w taki sposób, aby
nadać wydrukowi naturalny i piękny wygląd. Funkcja ta
jest szczególnie efektywna w przypadku ciemniejszych,
mało kontrastowych obrazów. Obraz jest korygowany
tak, aby naturalnie oddać kolor skóry, żywą zieleń liści
lub błękit nieba.
• Photographic: automatyczne korygowanie obrazu
w taki sposób, aby nadać wydrukowi naturalny
i piękny wygląd. (Zalecane)
• Vivid: automatyczne korygowanie obrazu w taki
sposób, aby był on ostrzejszy i żywszy niż w trybie
Photographic.
Wskazówka
Zdjęcia wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym
zgodnym ze standardem Exif Print (Exif 2.21) są korygowane
tak, aby zapewnić optymalną jakość obrazu.
Uwagi
• Źródłowe dane nie ulegają zmianie.
• Przy drukowaniu w trybie PC, ustawienie parametru Auto
Fine Print5 w sterowniku drukarki ma wyższy priorytet niż
ustawienie w menu. W trybie PictBridge obowiązuje
ustawienie wybrane w menu.
Pages Per Sheet
Color Setting
Off
Drukowanie obrazów bez żadnych korekt.
4-split / 9-split /
16-split
Drukowanie wybranej liczby obrazów na jednym
arkuszu.
Off*
Drukowanie jednego obrazu na arkusz.
Korygowanie kolorystyki i ostrości odbitki. Przyciskami g/G wskaż składową
koloru („R” (czerwoną), „G” (zieloną) lub „B” (niebieską)) albo parametr „S”
(ostrość), po czym przyciskami f/F nastaw żądany poziom. Zakres regulacji
parametrów R, G, B wynosi od +4 do –4, a parametru S od +7 do 0.
R:korekta udziału składowej czerwonej i niebieskiej. Im większy poziom,
tym bardziej czerwony będzie obraz, tak jak po oświetleniu go
czerwonym światłem. Im mniejszy poziom, tym obraz będzie
ciemniejszy i tym wyraźniej będą dominować odcienie jasnoniebieskie.
G:korekta udziału składowej zielonej i purpurowej. Im większy poziom,
tym bardziej zielony będzie obraz, tak jak po oświetleniu go zielonym
światłem. Im mniejszy poziom, tym obraz będzie ciemniejszy i tym
wyraźniej będą dominować odcienie czerwono-purpurowe.
B:korekta udziału składowej niebieskiej i żółtej. Im większy poziom, tym
bardziej niebieskawy będzie obraz, tak jak po oświetleniu go niebieskim
światłem. Im mniejszy poziom, tym obraz będzie ciemniejszy i tym
wyraźniej będą dominować odcienie żółte.
S:Im większa wartość, tym wyraźniejsze będą kontury w obrazie.
(*R: 0 / G:0 / B:0 / S:0)
*: Ustawienia fabryczne
40
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 41 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Zmienianie ustawieñ
wyœwietlania / drukarki
1
Wyœwietl menu, przyciskami g/G
wskaż ikonę
(Display/Printer
setup) i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się menu Display/Printer setup.
Drukowanie bezpoœrednie
2
Przyciskami f/F wskaż żądany
parametr i naciœnij przycisk ENTER.
Pojawi się okno wyboru ustawienia
wybranego parametru (następna strona).
Uwaga
3
Podczas korzystania z menu Edit lub
CreativePrint nie można wybrać ani zmienić
niektórych ustawień. Ustawienia, których nie
można zmienić, mają szary kolor.
Przyciskami f/F wskaż żądane
ustawienie i naciœnij przycisk
ENTER.
Wybrane ustawienie zacznie
obowiązywać.
Wskazówki
• Aby opuścić menu Display/Printer setup, naciśnij
przycisk MENU.
• Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wskaż
wariant „Default Setting”, po czym naciśnij
przycisk ENTER. Wszystkie ustawienia przyjmą
wartości fabryczne.
41
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 42 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Wariant
Ustawienia
Opis
Widok indeksu
by Filename*
Wyświetlanie obrazów na widoku indeksu w kolejności
ich numeracji.
by date
Wyświetlanie obrazów na widoku indeksu w kolejności
dat.
Ascending*
Wyświetlanie obrazów na widoku indeksu w kolejności
ich numeracji, w porządku rosnącym.
Descending
Wyświetlanie obrazów na widoku indeksu w kolejności
ich numeracji, w porządku malejącym.
On
W trybie widoku indeksu obrazy bez miniatury (małego
obrazka używanego jako indeksu) będą wyświetlane
w postaci ikony.
Off*
W trybie widoku indeksu obrazy bez miniatury (małego
obrazka używanego jako indeksu) będą wyświetlane
w pierwotnej postaci.
Listing Order
Icon
Date Display
Order*2
Określanie sposobu wyświetlania daty (rok (Y), Miesiąc i Dzień: • Y/M/D
•M/D/Y • D/M/Y
LCD Backlight
Określanie jasności podświetlenia ekranu LCD:
Bright (duża)* / Dark (mała)
On-screen Display W trybie podglądu obrazu można wybrać następujące ustawienia wyświetlania
informacji:
On* (włączone) / Off (wyłączone) / Details (szczegółowe)
CONTROL FOR
HDMI
On*
Podłączenie drukarki do telewizora zgodnej z systemem
sterowania przez interfejs HDMI umożliwi koordynację
działania różnych funkcji drukarki i telewizora.
Off
Brak możliwości użycia funkcji sterowania przez HDMI.
Printer information Wyświetlanie wersji oprogramowania układowego drukarki i całkowitej
display
liczby odbitek.
Language*2
Dostępne są następujące języki wyświetlania menu i komunikatów: Japanese /
English / French / Spanish / German / Italian / Russian / Simplified Chinese /
Traditional Chinese / Korea / Arabic / Portuguese / Dutch / Persian /
Hungarian / Polish / Czech / Thai / Greek / Turkish / Malay / Swedish /
Norwegian / Danish / Finnish
Default Setting
Przywracanie fabrycznych wartości wszystkich ustawień.
*: Ustawienia fabryczne
*2: Ustawienia fabryczne zależą od miejsca zakupu
drukarki. Przed rozpoczęciem użytkowania drukarki
zalecamy wybór żądanych ustawień poszczególnych
parametrów.
42
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 43 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Do złącza HDMI OUT
Drukowanie
z telewizora High
Definition
Drukarka umożliwia reprodukcję sygnału
HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
Podłączenie drukarki do telewizora z wejściem
HDMI zapewni większą dokładność zdjęć
wyświetlanych na telewizor i umożliwi
drukowanie.
Telewizor HD
Pod³¹czanie do telewizora
Do złącza wejœcia HDMI
1
Przygotuj dostępny w handlu
przewód HDMI.
Uwagi
• Użyj przewodu HDMI o długości
mniejszej niż 3 m.
2
• Użyj przewodu HDMI z logo HDMI.
Połącz złącze HDMI OUT drukarki
ze złączem HDMI telewizora.
Podczas reprodukcji sygnałów na
telewizor wyłącza się ekran LCD
drukarki.
3
Przełącz wejœcie telewizora.
Jeśli drukarka zostanie podłączona do
telewizora z funkcją sterowania przez
HDMI, po jej włączeniu telewizor
automatycznie przełączy się na sygnał
z drukarki i wyświetli odpowiedni obraz.
Jeśli telewizor będzie przełączony w tryb
czuwania, włączy się.
Uwagi
• Nie gwarantuje się współpracy ze wszystkimi
typami telewizorów.
• Kiedy funkcja sterowania przez HDMI jest
wyłączona, wejście telewizora nie będzie się
zmieniać automatycznie. Sposób wybierania
ustawień zależy od używanego telewizora.
Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi
telewizora.
• Kiedy dla parametru „CONTROL FOR HDMI”
wybrane jest ustawienie „Off”, wejście nie będzie
się przełączać automatycznie (strona 42).
43
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie bezpoœrednie
Używając dostępnego w handlu przewodu
HDMI, połącz złącze HDMI OUT (typu A)
drukarki do złącza wejścia HDMI telewizora.
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 44 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
• Jeśli używany telewizor nie obsługuje sterowania
przez HDMI lub jest podłączany do drukarki po
raz pierwszy, wejście nie przełączy się
automatycznie. W takim przypadku należy ręcznie
przełączyć telewizor na sygnał z drukarki.
Procedura przełączania wejścia zależy od typu
telewizora. Szczegółów należy szukać w instrukcji
obsługi telewizora.
• Odłączenie lub podłączenie przewodu HDMI, gdy
drukarka przetwarza obraz, drukuje lub wykonuje
inną czasochłonną operację, może spowodować
przełączenie wyświetlania między ekranem LCD
a telewizorem. Do zakończenia operacji wygląd
ekranu może jednak odbiegać od standardowego.
Przewodu HDMI nie należy podłączać ani
odłączać w czasie kopiowania, kasowania
i wykonywania innych operacji na plikach.
Powoduje to przerwanie trwającej operacji.
Drukowanie
Drukowanie z użyciem
przycisków na drukarce
1
2
Włóż do drukarki kartę pamięci.
Używając przycisków g/G i ENTER
na drukarce, wybierz żądany obraz,
po czym naciœnij przycisk PRINT,
aby rozpocząć drukowanie.
Procedura drukowania jest taka sama jak
przy korzystaniu z samej drukarki. Można
korzystać z menu Edit i CreativePrint.
Uwagi
• Nie gwarantuje się współpracy ze wszystkimi
typami telewizorów.
• W przypadku telewizorów Sony, do sterowania
drukarką można używać tylko pilotów od
telewizorów zgodnych z funkcją BRAVIA Sync
(zgodność z menu Sync).
• Do obsługi drukarki można używać przycisków
%5$4, [Enter] i [Return] na pilocie od telewizora zgodnego z funkcją sterowania przez HDMI.
• Jeśli w telewizorze wyłączona jest funkcja
sterowania przez interfejs HDMI, nie można
sterować drukarką za pomocą pilota od telewizora.
Sposób wybierania ustawień zależy od używanego
telewizora. Szczegółów należy szukać w instrukcji
obsługi telewizora.
• Kiedy parametr „CONTROL FOR HDMI” jest
ustawiony na „Off”, nie można sterować drukarką
za pomocą pilota od telewizora (strona 42).
x Obsługa podstawowych funkcji
drukarki pilotem od telewizora
• Do przemieszczania kursora widocznego
w trybie widoku indeksu lub w menu można
używać przycisków %5$4.
• Kiedy na podglądzie obrazu nie jest widoczny kursor, naciśnij przycisk $ lub przycisk
powiązanego menu, aby wyświetlić na telewizorze pulpit sterowania drukarką. Wskaż
żądany wariant przyciskami %5$4 na
pilocie telewizora, po czym naciśnij przycisk
[Enter].
Uwaga
Podczas korzystania z menu Edit i CreativePrint, przy
brzegach ekranu pojawiają się czarne pasy,
a wyświetlany obraz ma gorszą jakość.
Drukowanie z użyciem pilota od
telewizora
Jeśli telewizor jest zgodny z funkcją sterowania
przez interfejs HDMI, do sterowania drukarką
można używać pilota od telewizora.
Pulpit sterowania wyœwietlany na telewizorze
44
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 45 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
• Aby ukryć pulpit sterowania, wybierz ikonę
w prawym górnym rogu pulpitu lub naciśnij
przycisk CANCEL na drukarce albo na pilocie od
telewizora.
Uwaga
Pilot od telewizora nie pozwala na użycie
następujących funkcji:
• Drukowanie z widoku indeksu,
• Wybieranie wielu obrazów i ich późniejsze
kasowanie lub kopiowanie.
x Drukowanie
1
2
Włóż do drukarki kartę pamięci.
x Wyœwietlanie menu
Naciśnij przycisk $, aby wyświetlić na
telewizorze pulpit sterowania, przyciskami
%5$4 wskaż wariant [Menu], po czym
naciśnij przycisk ENTER.
Można korzystać z menu Edit i CreativePrint.
Uwaga
Podczas korzystania z menu Edit i CreativePrint, przy
brzegach ekranu pojawiają się czarne pasy,
a wyświetlany obraz ma gorszą jakość.
Uwaga o funkcji sterowania
przez HDMI
Uwaga
Działanie powyższych funkcji jest uzależnione od ich
obsługi przez telewizor.
Informacja o funkcji BRAVIA
PhotoTV HD
Drukarka jest zgodna z funkcją „BRAVIA
PhotoTV HD”, zapewniającą wierną
reprodukcję obrazów i kolorystyki. Połączenie
urządzeń zgodnych z funkcją „BRAVIA
PhotoTV HD” pozwala na oglądanie obrazów
w maksymalnej rozdzielczości HD.
Wyświetlane na telewizorze z dużym ekranem
kwiaty, twarze ludzkie, piaski, fale i inne
obrazy odznaczają się niezwykłym realizmem.
Co to jest „BRAVIA Sync”?
„BRAVIA Sync” to nazwa funkcji produktów
Sony wykorzystującej sygnały sterujące HDMI
do synchronizacji działania produktów
wyposażonych w funkcję „BRAVIA Sync”
z urządzeniem sterującym BRAVIA.
Połączenie drukarki z telewizorem z funkcją
„BRAVIA Sync” przy użyciu przewodu HDMI
umożliwi synchronizację działania obu
urządzeń.
Kiedy parametr „CONTROL FOR HDMI” jest
ustawiony na „On”, dostępne są następujące
funkcje drukarki:
• Wyłączanie drukarki razem z telewizorem.
• Po podłączeniu drukarki do telewizora
możliwe jest automatyczne przełączanie
wejścia telewizora na drukarkę przez
włączenie samej drukarki; ten sam efekt
spowoduje podłączenie do telewizora
włączonej drukarki. Jeśli telewizor będzie
przełączony w tryb czuwania, włączy się.
45
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie bezpoœrednie
Wskaż żądany obraz przyciskami
%5 na pilocie od telewizora,
naciœnij przycisk $, aby wyœwietlić
na telewizorze pulpit sterowania, po
czym wybierz ikonę
(drukowania).
• Do sterowania funkcjami drukarki można
używać pilota od telewizora.
• Zmiana języka w telewizorze, do którego
jest podłączona drukarka, umożliwi także
zmianę języka w drukarce.
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 46 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Drukowanie
z urz¹dzenia
zewnêtrznego
Można podłączyć aparat cyfrowy zgodny ze
standardem pamięci masowej, pamięć USB,
nośnik fotografii, ramkę na zdjęcia lub inne
urządzenie zewnętrzne i drukować zdjęcia
wprost z podłączonego urządzenia.
Uwagi
• Nie gwarantuje się możliwości podłączenia
wszystkich rodzajów pamięci masowej.
• Kiedy w drukarce znajduje się karta pamięci, nie
jest możliwy odbiór sygnału z urządzenia podłączonego do złącza PictBridge/EXT INTERFACE
drukarki. Trzeba wyjąć wszystkie karty pamięci.
1
Przygotuj aparat cyfrowy lub inne
urządzenie zewnętrzne do
drukowania na drukarce zgodnej ze
standardem pamięci masowej.
Ustawienia i czynności niezbędne przed
podłączeniem urządzenia zewnętrznego
zależą od modelu urządzenia. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia zewnętrznego.
(W przypadku cyfrowego aparatu fotograficznego Sony Cyber-shot należy zmienić
ustawienie parametru „USB Connect” na
„Normal” lub „Mass Storage”.)
2
3
4
Do złącza PictBridge/EXT
INTERFACE
Urządzenie
zewnętrzne (pamięć
USB itp.)
Uwagi
• W przypadku użycia dostępnego w handlu
przewodu USB, należy wybrać przewód USB typu
A o długości mniejszej niż 3 m.
• Kiedy na urządzeniu zewnętrznym miga wskaźnik
dostępu, nigdy nie wyłączać zasilania drukarki ani
nie odłączać przewodu USB. Grozi to
uszkodzeniem danych w urządzeniu zewnętrznym.
Nie ma możliwości uzyskania odszkodowania
z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych
w wyniku utraty lub uszkodzenia danych.
• Nie można użyć koncentratora USB ani urządzenia
USB z koncentratorem USB.
• Nie można wykorzystać zaszyfrowanych lub
poddanych kompresji danych, do których
uwierzytelnienia potrzebny jest odcisk palca lub
hasło.
Włącz drukarkę do sieci (strona 12).
Naciœnij przycisk 1 (pracy /
czuwania), aby włączyć drukarkę.
Podłącz urządzenie zewnętrzne,
takie jak pamięć USB, do złącza
PictBridge/EXT INTERFACE
drukarki.
Użyj przewodu USB dostarczonego
z aparatem lub urządzeniem
zewnętrznym. Możliwe jest bezpośrednie
drukowanie.
46
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\060C04.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 47 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Drukowanie z aparatu PictBridge
Drukowanie z aparatu
PictBridge
Do drukarki można podłączyć aparat cyfrowy
zgodny z PictBridge i drukować obrazy
bezpośrednio z aparatu.
Przed drukowaniem przez złącze PictBridge/
EXT INTERFACE należy wyjąć z drukarki
wszystkie karty pamięci i odłączyć od niej
komputer i telewizor.
1
Włącz drukarkę do sieci (strona 12).
Naciœnij przycisk 1 (pracy /
czuwania), aby włączyć drukarkę.
Podłącz do złącza PictBridge/EXT
INTERFACE drukarki aparat
cyfrowy zgodny z PictBridge.
Po podłączeniu do drukarki aparatu
cyfrowego zgodnego z PictBridge, na
ekranie LCD drukarki pojawi się
komunikat „PictBridge”.
5
Aparat lub inne
urządzenie zgodne
z PictBridge
Wydrukuj obraz, wybierając
odpowiednie funkcje w aparacie
cyfrowym.
Drukarka obsługuje następujące rodzaje
wydruków:
• Wydruk pojedynczego obrazu
• Wydruk wszystkich obrazów
• Wydruk fotoindeksu
• Wydruk DPOF
Do złącza USB
Uwagi
• Wymiana taśmy barwiącej w czasie, gdy drukarka
jest podłączona do aparatu, może być przyczyną
niewłaściwego wydrukowania obrazu. W takim
przypadku należy odłączyć i z powrotem
podłączyć aparat cyfrowy.
• Podczas drukowania z aparatu cyfrowego
zgodnego z PictBridge obowiązują drukowania
ustawienia wybrane w menu Print setup drukarki.
W przypadku wybrania w aparacie ustawień
drukowania daty lub drukowania z marginesami /
bez marginesów, obowiązywać będą ustawienia
wybrane w aparacie. Jeśli w drukarce zostanie
wybrane ustawienie „Borders”, a w aparacie
ustawienie „Borders”, przy drukowaniu
wykorzystane zostanie ustawienie „Pattern 1”.
• W zależności od używanego aparatu, godzina
może nie być drukowania mimo wyboru
ustawienia „Date/Time” parametru Date Print.
• Informacji o komunikatach o błędach
wyświetlanych przez aparat należy szukać
w instrukcji obsługi aparatu.
• Nie używać koncentratora USB ani aparatu
cyfrowego z koncentratorem USB.
47
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie z aparatu PictBridge
4
Do złącza PictBridge/EXT
INTERFACE
Przygotuj aparat cyfrowy do
drukowania na drukarce zgodnej
z PictBridge.
Ustawienia i czynności niezbędne przed
podłączeniem aparatu zależą od modelu
aparatu cyfrowego. Szczegółowych
informacji należy szukać w instrukcji
obsługi aparatu. (W przypadku cyfrowego
aparatu fotograficznego Sony Cyber-shot
należy zmienić ustawienie parametru
„USB Connect” na „PictBridge”.)
2
3
• Wydruk z marginesami / bez
marginesów
• Nadrukowywanie daty
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\070C05.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 48 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Drukowanie z urz¹dzenia zgodnego z Bluetooth
Drukowanie z urz¹dzenia
zgodnego z Bluetooth
Po podłączeniu do złącza PictBridge/EXT
INTERFACE drukarki adaptera USB
Bluetooth (Sony DPPA-BT1) będzie można
drukować obrazy z telefonów komórkowych,
aparatów cyfrowych i innych urządzeń
z interfejsem Bluetooth.
Uwagi
• Adaptera DPPA-BT1 nie należy używać poza
krajem, w którym został on kupiony. W niektórych
krajach użycie adaptera może naruszać przepisy
dotyczące emisji fal radiowych i podlegać karze.
• Adapter USB Bluetooth Sony DPPA-BT1 nie jest
sprzedawany w pewnych krajach.
Obs³ugiwane profile Bluetooth
Maksymalna liczba obsługiwanych
pikseli
8 000 (poziomo) × 6 000 (pionowo)
(maksymalnie 5 MB)
Przygotowania: pod³¹czanie
adaptera DPPA-BT1
Przed rozpoczęciem przesyłania obrazu lub
drukowania należy wykonać następujące
przygotowania:
1
2
3
Włącz drukarkę do sieci.
Naciœnij przycisk 1 (pracy /
czuwania), aby włączyć drukarkę.
Podłącz adapter Bluetooth do
złącza PictBridge/EXT
INTERFACEdrukarki.
Obsługiwane są następujące profile:
• BIP (Basic Imaging Profile)
• OPP (Object Push Profile)
Informacji o profilach Bluetooth
obsługiwanych przez używane urządzenie
należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia.
Co to jest „profil”?
Profil to zbiór standardów umożliwiających
bezprzewodową łączność Bluetooth. Dostępnych jest kilka profili, dostosowanych do celów
połączenia i używanych produktów. Aby można
było korzystać z łączności Bluetooth, oba urządzenia muszą wykorzystywać ten sam profil.
Pojawi się okno trybu drukowania
Bluetooth.
Formaty plików obsługiwane przez
drukarkę
JPEG: Zgodność z DCF 2.0, zgodność z Exif
2.21, JFIF (Baseline JPEG w formacie
4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
TIFF:
Zgodność z Exif 2.21
BMP: Format Windows (1, 4, 8, 16, 24, 32
bity)
Pewne formaty plików nie są obsługiwane.
48
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\070C05.fm
Master: Right
010COV.book Page 49 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Uwaga
Jeśli do dowolnego gniazda pamięci, złącza
PictBridge/EXT INTERFACE lub złącza USB
drukarki jest podłączone urządzenie takie jak
karta pamięci, aparat, komputer, pamięć USB
lub inne urządzenie zewnętrzne, należy je
odłączyć i dopiero potem podłączyć adapter
Bluetooth.
Drukowanie
Drukuj z telefonu komórkowego
z interfejsem Bluetooth lub z innego
urządzenia zewnętrznego.
Opisu procedury drukowania należy szukać
w instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth.
* Hasło może być określane mianem „pass code” lub
„kod PIN”.
Przesy³anie obrazu na kartê
pamiêci
1
Włóż kartę pamięci do
odpowiedniego gniazda drukarki.
Włóż tylko kartę pamięci, na której chcesz
zapisać przesłany obraz.
Pojawi się okno trybu zapisu Bluetooth.
2
Przeœlij obraz z telefonu
komórkowego z interfejsem
Bluetooth lub z innego urządzenia.
Postępuj w podobny sposób, aby
wydrukować zdjęcie. Szczegółowych
informacji należy szukać w instrukcji
obsługi używanego urządzenia zgodnego
z Bluetooth.
Przesłany obraz jest zapisywany na karcie
pamięci.
49
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie z urządzenia zgodnego z Bluetooth
Aby wybrać drukarkę z urządzenia zgodnego
z Bluetooth, należy wskazać wariant „Sony
DPP-FP85 ##” / „Sony DPP-FP95 ##”. („##”
oznacza dwie ostatnie cyfry wyświetlanego na
ekranie LCD adresu):
Jeœli wymagane jest podanie hasła*
Wprowadź „0000”. Drukarka nie pozwala na
zmianę hasła.
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\070C05.fm
Master: Left
010COV.book Page 50 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Uwagi
• Adaptera DPPA-BT1 nie należy używać poza
krajem, w którym został on kupiony. W niektórych
krajach użycie tego produktu może naruszać
przepisy dotyczące emisji fal radiowych i podlegać
karze.
• Zasięg łączności zależy od obecności przeszkód
(osób, metalu, ścian) między tym produktem
a telefonem komórkowym lub innym urządzeniem.
• Na pogorszenie łączności Bluetooth mogą
wpływać następujące czynniki:
– obecność przeszkód (osób, metalu, ścian)
między tym produktem a telefonem
komórkowym lub innym urządzeniem,
– wykorzystywanie w pobliżu sieci
bezprzewodowej, kuchenki mikrofalowej lub
innego źródła fal elektromagnetycznych.
• Urządzenia Bluetooth i bezprzewodowe sieci LAN
(IEEE802.11b/g) wykorzystują to samo pasmo
częstotliwości. Użycie urządzenia w pobliżu
bezprzewodowej sieci LAN może prowadzić do
zakłóceń fal, a w efekcie do pogorszenia szybkości
transmisji lub problemów z połączeniem. W takim
przypadku należy:
P Ostrzeżenie
• Fale radiowe z urządzenia Bluetooth mogą
niekorzystnie wpływać na działanie urządzeń
elektrycznych i medycznych oraz powodować
błędy w działaniu prowadzące do wypadków. Nie
należy włączać ani używać tego produktu ani
telefonu komórkowego w następujących
miejscach:
– w placówkach medycznych, pociągach,
samolotach, na stacjach paliw i w innych
miejscach, w których mogą występować gazy
palne;
– w pobliżu drzwi automatycznych, alarmów
pożarowych i innych urządzeń sterowanych
automatycznie.
• Minimalna wymagana odległość między tym
produktem a rozrusznikami serca wynosi 22 cm.
Fale radiowe z tego produktu mogą zakłócać
działanie rozruszników serca.
• Nie rozbierać ani nie przerabiać tego produktu.
Grozi to obrażeniami, porażeniem prądem lub
pożarem.
– przy podłączeniu tego produktu do telefonu
komórkowego zachować co najmniej
10-metrowy odstęp od elementu sieci
bezprzewodowej,
•
•
•
•
– wyłączyć sieć bezprzewodową, jeśli produkt ma
być używany w odległości mniejszej niż 10 m
od elementów sieci bezprzewodowej.
Nie gwarantuje się współpracy tego produktu ze
wszystkimi urządzeniami wyposażonymi
w technologię bezprzewodową Bluetooth.
Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
ewentualne ujawnienie informacji wynikłe
z transmisji Bluetooth.
Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
ewentualne przekraczanie dopuszczalnych
poziomów emisji spowodowane przerabianiem
albo używaniem tego produktu w niezalecany
sposób.
Informacji o pomocy dla klientów należy szukać
w instrukcji obsługi drukarki.
50
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\080C06.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 51 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Drukowanie z komputera
Drukowanie
z komputera
Po zainstalowaniu w komputerze
dostarczonego programu i podłączeniu
drukarki można drukować obrazy z komputera.
W tym rozdziale opisano instalację
w komputerze dostarczonego oprogramowania
i drukowanie obrazu za pomocą programu
Picture Motion Browser.
Informacji o obsłudze komputera należy także
szukać w jego dokumentacji.
Instalacja programu jest konieczna tylko przed
pierwszym podłączeniem drukarki do
komputera.
Wymagania systemowe
Aby można było używać dostarczonego
sterownika drukarki i programu Picture Motion
Browser, komputer musi spełniać następujące
wymagania:
System
Fabrycznie zainstalowany
operacyjny Microsoft Windows Vista (*2) /
Windows XP SP2 (*2) / Windows
(*1)
2000 Professional SP4
(*1) Sterownik drukarki nie działa
w systemach Windows 2000
Professional SP2, Windows Me
i starszych.
Sterownik drukarki nie działa na
komputerach Macintosh.
(*2) Program Picture Motion Browser
nie współpracuje z wersjami
64-bitowymi ani wersją starter.
Procesor
Pentium III 500 MHz lub szybszy
(zaleca się Pentium III 800 MHz
lub szybszy.)
Pamięć
RAM:
Co najmniej 256 MB (zaleca się co
najmniej 512 MB)
Miejsce na Co najmniej 400 MB (w pewnych
twardym wersjach Windows może być
dysku:
wymagana większa ilość miejsca.
Do przetwarzania danych o obrazie
potrzebne jest dodatkowe miejsce
na dysku.)
Ustawienia Rozdzielczość ekranu: zasila się co
wyświetla- najmniej 1024 × 768 punktów
nia:
Kolor: co najmniej High Color
(kolor 16-bitowy)
Złącze
Złącze USB
Napęd
Napęd CD-ROM (do instalacji
oprogramowania)
51
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie z komputera
Dostarczony dysk CD-ROM
Dostarczony dysk CD-ROM zawiera
następujące oprogramowanie:
• Sterownik drukarki DPP-FP85/FP95:
zawiera opis wymagań drukarki i umożliwia
drukowanie z komputera.
• Picture Motion Browser: własny program
Sony do obróbki obrazu fotograficznego
i filmowego – przechwytywania,
zarządzania, przetwarzania i drukowania.
Instalacja
oprogramowania
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 52 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Uwagi
• Jeśli do połączenia drukarki z komputerem
używany jest koncentrator albo jeśli do komputera
są podłączone co najmniej dwa urządzenia USB,
w tym inne drukarki, mogą występować problemy.
W takim przypadku należy uprościć połączenie
między komputerem a drukarką.
• Nie jest możliwa obsługa drukarki za
pośrednictwem innego, równocześnie
podłączonego urządzenia USB.
• Podczas wymiany danych i drukowania nie
odłączać ani nie podłączać przewodu USB. Grozi
to niewłaściwym działaniem drukarki.
• Drukarka nie obsługuje trybów gotowości,
uśpienia ani hibernacji, jak również wznawiania
pracy z tych trybów. Podczas drukowania nie
dopuszczać do przełączenia się komputera w jeden
z tych trybów. Grozi to błędami w drukowaniu.
• W razie niepowodzenia wydruku należy odłączyć
i z powrotem podłączyć przewód USB lub
ponownie uruchomić komputer, a następnie
ponowić próbę wydruku.
• Wstrzymanie drukowanego dokumentu
i późniejsze wznowienie jego drukowania może
być przyczyną niewłaściwego wydruku.
• Nie możemy zagwarantować współpracy ze
wszystkimi komputerami osobistymi, nawet jeśli
spełniają one powyższe wymagania.
• Picture Motion Browser wykorzystuje technologię
DirectX i może wymagać instalacji
oprogramowania DirectX.
Oprogramowanie DirectX jest dostępne na dysku
CD-ROM.
• W przypadku instalacji programu Picture Motion
Browser w komputerze, w którym jest już
zainstalowany program Cyber-shot Viewer,
program Cyber-shot Viewer zostanie zastąpiony
programem Picture Motion Browser. Foldery
przeglądania zarejestrowane w programie Cybershot Viewer zostaną automatycznie zarejestrowane
w programie Picture Motion Browser. Program
Picture Motion Browser umożliwia wygodniejsze
wyświetlanie folderów niż program Cyber-shot
Viewer, ponieważ zarejestrowane foldery są
wyświetlane grupami. Dzięki lepszej korekcie
zaczerwienienia oczu i nowej krzywej korekty
tonalnej program Picture Motion Browser daje
także większe możliwości edycyjne. Programu
można też użyć do zapisu danych na zewnętrznej
karcie pamięci.
52
Instalacja sterownika
drukarki
Aby zainstalować sterownik, wykonaj poniższą
procedurę.
Uwagi
• Do czasu zainstalowania sterownika nie należy
podłączać drukarki do komputera.
• W systemie Windows należy się zalogować na
konto użytkownika z uprawnieniami „Computer
administrator”.
• Przed instalowaniem programu należy zakończyć
pracę wszystkich innych programów.
• O ile nie zaznaczono inaczej, okna dialogowe
w tym punkcie pochodzą z systemu Windows
Vista. Procedura instalacji i wyświetlane okna dialogowe zależą od używanego systemu
operacyjnego.
1
Włącz komputer, uruchom system
Windows i włóż dostarczony dysk
CD-ROM do napędu CD-ROM
komputera.
Pojawi się okno instalacji.
Uwagi
• Jeśli okno instalacji nie pojawi się
automatycznie, dwukrotnie kliknij na
programie „Setup.exe” na dysku CD-ROM.
• W systemie Windows Vista może się pojawić okno AutoPlay. W takim przypadku
należy wybrać program „Setup.exe”
i wykonywać polecenia z ekranu. Kiedy
pojawi się okno sprawdzania konta
użytkownika, należy wybrać wariant
„Continue” (Kontynuuj).
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 53 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
2
Kliknij na wariancie „Installing
Printer Driver”.
Pojawi się okno dialogowe „InstallShield
Wizard”.
3
4
Kliknij na wariancie „Next”.
Do złącza USB
Pojawi się okno dialogowe z licencją na
oprogramowanie.
Uważnie przeczytaj umowę i jeœli
zgadzasz się na jej warunki,
zaznacz pole „I accept the terms of
the license agreement” i kliknij na
przycisku „Next”.
Do złącza USB
Komputer z Windows
Uwaga
9
5
7
8
Zaczekaj chwilę i sprawdŸ, czy
w oknie „Printers (Drukarki)” lub
„Printers and Faxes (Drukarki)”
pojawiła się drukarka „Sony
DPP-FP85” lub „Sony DPP-FP95”.
Rozpocznie się instalacja.
Drukowanie z komputera
6
Kliknij na wariancie „Install”.
Użyj przewodu USB typu B o długości
mniejszej niż 3 m.
Kiedy pojawi się komunikat „Sony
DPP-FP95/FP85 printer driver has
been successfully installed.”, kliknij
na przycisku „Finish”.
Naciœnij przycisk 1 (pracy /
czuwania), aby włączyć drukarkę.
Połącz złącza USB drukarki
i komputera, używając przewodu
USB (wyposażenie dodatkowe).
Automatycznie rozpocznie się instalacja
sterownika drukarki.
10 Po zakończeniu instalacji wyjmij
dysk CD-ROM z komputera
i zachowaj go do wykorzystania
w przyszłoœci.
Aby rozpocząć teraz instalację programu
Picture Motion Browser, przejdź do
czynności 2 ze strony 55.
53
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 54 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Uwagi
• W razie niepowodzenia instalacji odłącz drukarkę
od komputera, ponownie uruchom komputer
i wznów instalację od czynności 1.
• Zainstalowana drukarka „Sony DPP-FP85” lub
„Sony DPP-FP95” nie staje się drukarką
domyślną. Odpowiednią drukarkę należy wybrać
w programie.
• Dostarczony dysk CD-ROM jest potrzebny przy
usuwaniu i ponownym instalowaniu sterownika
drukarki. Należy go zachować do wykorzystania
w przyszłości.
• Przed użyciem drukarki należy zapoznać się
z informacjami z pliku Readme (folder Readme na
dysku CD-ROM c folder English c Readme.txt).
Po zainstalowaniu oprogramowania
Na pulpicie Windows pojawi się ikona
oraz
skrót do strony www służącej do rejestracji
drukarki. Po dokonaniu rejestracji można
korzystać z następującej strony www
z informacjami: http://www.sony.net/
registration/di/
4
5
Kliknij na wariancie „Next”.
Pojawi się okno dialogowe z licencją na
oprogramowanie.
Uważnie przeczytaj umowę i jeœli
zgadzasz się na jej warunki,
zaznacz pole „I accept the terms of
the license agreement” i kliknij na
przycisku „Next”.
Pojawi się okno dialogowe potwierdzania
usunięcia oprogramowania.
6
7
Kliknij na wariancie „Yes”.
Pojawi się okno dialogowe potwierdzania
ponownego uruchomienia komputera.
Zaznacz pole „Yes, I want to restart
my computer now (Tak, chcę teraz
ponownie uruchomić komputer)”
i kliknij na przycisku „OK”.
Przy ponownym uruchamianiu komputera
zostaną usunięte odpowiednie pliki, co
zakończy usuwanie instalacji.
Usuwanie sterownika drukarki
Kiedy sterownik drukarki nie będzie już
potrzebny, w celu jego usunięcia wykonaj
następujące czynności:
1
2
Odłącz przewód USB (wyposażenie
dodatkowe) od drukarki
i komputera.
Włóż dostarczony dysk CD-ROM
do napędu CD-ROM komputera.
Pojawi się okno instalacji.
Uwaga
3
Jeśli okno instalacji nie pojawi się
automatycznie, dwukrotnie kliknij na programie
„Setup.exe” na dysku CD-ROM.
Kliknij na wariancie „Installing
Printer Driver”.
Pojawi się okno dialogowe „InstallShield
Wizard”.
54
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 55 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Instalacja programu Picture
Motion Browser
5
Aby zainstalować program Picture Motion
Browser, wykonaj poniższą procedurę.
Uważnie przeczytaj umowę i jeœli
zgadzasz się na jej warunki,
zaznacz pole „I accept the terms of
the license agreement” i kliknij na
przycisku „Next”.
Uwagi
• W systemie Windows należy się zalogować na
konto użytkownika z uprawnieniami „Computer
administrator”.
• Przed instalowaniem programu należy zakończyć
pracę wszystkich innych programów.
• O ile nie zaznaczono inaczej, okna dialogowe
w tym punkcie pochodzą z systemu Windows
Vista. Procedura instalacji i wyświetlane okna
dialogowe zależą od używanego systemu
operacyjnego.
1
Włącz komputer, uruchom system
Windows i włóż dostarczony dysk
CD-ROM do napędu CD-ROM
komputera.
Pojawi się okno dialogowe z informacją
o gotowości do instalacji programu.
6
Jeśli pojawi się propozycja zrestartowania
komputera, postępuj zgodnie
z wyświetlanymi poleceniami i ponownie
uruchom komputer.
Pojawi się okno instalacji.
2
Kliknij na wariancie „Installing
Picture Motion Browser”.
3
Wybierz żądany język instalacji
i kliknij na przycisku „Next”.
Pojawi się okno dialogowe „InstallShield
Wizard”.
4
Kliknij na wariancie „Next”.
Pojawi się okno dialogowe z licencją na
oprogramowanie.
7
Po zakończeniu instalacji wyjmij
dysk CD-ROM z komputera
i zachowaj go do wykorzystania
w przyszłoœci.
Uwagi
• W razie niepowodzenia wznów instalację od
czynności 2.
• Dostarczony dysk CD-ROM jest potrzebny przy
usuwaniu i ponownym instalowaniu programu
Picture Motion Browser. Należy go zachować do
wykorzystania w przyszłości.
55
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie z komputera
Pojawi się okno dialogowe „Choose Setup
Language”.
Aby zainstalować program, kliknij
na przycisku „Install” i wykonuj
polecenia z ekranu.
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 56 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Usuwanie programu Picture
Motion Browser
Kiedy program przestanie być potrzebny,
można go usunąć z twardego dysku komputera
w następujący sposób:
1
Kliknij kolejno na wariantach „Start”
- „Control Panel (Panel
sterowania)”.
Pojawi się ekran Control Panel (Panel
sterowania).
2
3
Otwórz okno „Add or Remove
Programs (Dodaj lub usuń
programy)”.
Wybierz wariant „Sony Picture
Utility” i kliknij na przycisku
„Change/Remove (Zmień / usuń)”.
Rozpocznie się usuwanie programu.
Drukowanie zdjêæ
z programu Picture
Motion Browser
Program Picture Motion Browser pozwala na
drukowanie obrazów z komputera na papierze
10 x 15 (format P).
1
Wyœwietl okno programu Picture
Motion Browser. W tym celu
wykonaj jedną z czynnoœci:
• Dwukrotnie kliknij na ikonie
(Picture Motion Browser) na
pulpicie Windows.
• Kliknij kolejno na wariantach „Start” „All Programs (Wszystkie programy)”
(lub „Programs (Programy)”
w Windows 2000) - „Sony Picture
Utility” - „Picture Motion Browser”.
Przy pierwszym uruchomieniu programu
Picture Motion Browser pojawi się okno
dialogowe rejestracji folderu
przeglądania. Jeśli folder „Pictures
(Obrazy)” zawiera już obrazy, kliknij na
przycisku „Register Now”.
Jeśli obrazy były zapisywane w folderze
innym niż „Pictures (Obrazy)”, kliknij na
przycisku „Register Later”. Zapoznaj się
także z punktem „Rejestracja folderu do
przeglądania” na stronie 60.
Wskazówka
W systemie Windows XP / Windows 2000
folder „Pictures (Obrazy)” nosi nazwę „My
Pictures (Moje obrazy)”.
56
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 57 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Jak wyœwietlić folder „Pictures
(Obrazy)”
• W Windows 2000:
Kliknij na wariantach „My Documents
(Moje dokumenty)” - „Pictures
(Obrazy)” na pulpicie.
• W Windows Vista/XP:
Używając paska zadań, wybierz
warianty „Start” - „Pictures (Obrazy)”.
2
Kliknij na wariancie „Start”.
Pojawi się główne okno programu Picture
Motion Browser.
3
Kliknij na folderze zawierającym
zdjęcia, które chcesz wydrukować.
W poniższym przykładzie wybrany jest
folder „sample”.
4
Wybierz zdjęcia, które chcesz
wydrukować, i kliknij na ikonie
(drukowania).
Pojawi się okno dialogowe drukowania.
5
Z listy rozwijanej „Printer
(Drukarka)” wybierz drukarkę „Sony
DPP-FP85” lub „Sony DPP-FP95”.
Aby wybrać układ wydruku i inne
ustawienia drukowania, przejdŸ do
czynnoœci 6. Aby wykonać wydruk,
przejdŸ do czynnoœci 11.
• Widok „Folders”
Obrazy są grupowane w istniejących
folderach i wyświetlane w postaci
miniatur.
• Widok „Calendar”
Obrazy są grupowane na podstawie dat
wykonania zdjęć i wyświetlane jako
miniatury pod odpowiednimi datami
w kalendarzu. W widoku „Calendar” za
podstawę wyświetlania można przyjąć
rok, miesiąc lub godzinę.
W przykładach w tym podrozdziale
wykorzystano okna z widoku „Folders”.
Warianty Funkcje
Printer
(Drukarka)
Wybieranie używanej drukarki:
„Sony DPP-FP85” lub „Sony
DPP-FP95”.
Paper size
(Rozmiar
papieru)
Aby zmienić wielkość, kliknij
na wariancie „Properties
(Właściwości)”.
Uwaga: papier w formacie L
nie jest oferowany w pewnych
regionach.
Properties
(Właściwości)
Określa format i układ papieru,
jakość obrazu i inne szczegóły.
57
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie z komputera
W głównym oknie można wybrać dwa
sposoby wyświetlania (widoki). Aby
zmienić sposób wyświetlania (widok),
kliknij na zakładce „Folders” lub
„Calendar” w prawej ramce.
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 58 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Warianty Funkcje
Print
Options
(Opcje
drukowania)
6
Aby wybrać układ wydruku i inne
ustawienia drukowania, kliknij na
przycisku „Properties (Właœciwoœci)”.
Pojawi się okno dialogowe „Properties
(Właściwości)” wybranej drukarki.
Sterownik drukarki wykorzystuje
uniwersalny sterownik drukarki (UPD)
firmy Microsoft. Okna dialogowe
zawierają pewne elementy, które nie są
wykorzystywane w drukarce.
7
Warianty
• Zoom the image until the
print area is full*: po
zaznaczeniu tego pola obraz
w całości wypełni miejsce na
wydruk na papierze. Brzeg
zdjęcia może zostać ucięty.
Jeśli pole to nie jest
zaznaczone, drukowany
obraz nie będzie obcinany.
*Opcję tę należy zaznaczyć,
chcąc wykonać wydruk
w trybie Borderless Print.
• Print date taken: po
zaznaczeniu tego pola zdjęcie
jest drukowane razem z datą
wykonania (dotyczy plików
w formacie DCF).
8
Funkcje
Orientation
(Orientacja)
Wybierz orientację
drukowanego obrazu:
• Portrait (Pionowa)
• Landscape (Pozioma)
Page Order
(Kolejność
stron)
Wybierz kolejność
drukowanych stron:
• Front to Back (Od początku
do końca)
• Back to Front (Od końca do
początku)
Pages Per
Sheet (Stron
na arkusz)
Określ liczbę stron (zdjęć)
drukowanych na jednym
arkuszu. Wybierz „1”.
Advanced
(Zaawansowane)
Określa format papieru i inne
ustawienia.
Kliknij na wariancie „Advanced
(Zaawansowane)”.
Pojawi się okno dialogowe „Opcje
zaawansowane: Sony DPP-FP85/FP95”.
Korzystając z zakładki „Layout
(Układ)”, wybierz orientację papieru
i inne ustawienia.
Warianty Funkcje
Paper/
Output
(Papier/
Wyjście)
58
• Paper Size (Rozmiar
papieru): z rozwijanej listy
wybierz format papieru
używanego do drukowania: P
(10 x 15) / L
Uwaga: papier w formacie L
nie jest oferowany
w pewnych regionach.
• Copy Count (Liczba kopii):
określ żądaną liczbę odbitek.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 59 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Warianty Funkcje
Warianty Funkcje
Graphic • ICM Method (Metoda ICM):
Image
drukarka nie obsługuje
Color
ustawień systemu ICM.
ManageZmiana ustawienia „ICM
ment
Disabled (ICM wyłączone)”
(Graficzne na inne nie wpłynie na
Zarządzanie
wydruk. Nie zmieniaj tego
kolorami
ustawienia.
obrazu)
• ICM Intent (Cel ICM):
drukarka nie obsługuje
ustawień systemu ICM. Nie
zmieniaj tego ustawienia.
• Advanced Printing Features
(Zaawansowane funkcje
drukowania): wybierz
ustawienie „Enabled
(Włączona)”, aby włączyć
zaawansowane opcje
wydruku, takie jak „Page
Order (Kolejność stron)”.
W razie problemów ze
zgodnością, wyłącz tę
funkcję.
• Color Printing Mode (Tryb
drukowania w kolorze): aby
drukować w kolorze, wybierz
ustawienie „True Color
(24 b/p)”. Aby drukować
obraz czarno-biały, wybierz
ustawienie „Monochrome
(Monochromatyczny)”.
Printer
Features
(Możliwości
drukarki)
• Borderless Print: aby
drukować odbitki bez
marginesów, wybierz
ustawienie „ON”. Aby
drukować z marginesami,
wybierz ustawienie „OFF”.
Niektóre programy mogą
drukować odbitki
z marginesami nawet przy
wybranym ustawieniu „ON”.
Należy wówczas zmienić
ustawienia tak, aby obraz
w całości wypełniał obszar
przeznaczony do
zadrukowania.
9
Na zakładce „Paper/Quality (Papier/
jakoœć)” wybierz ustawienie koloru
lub Ÿródło papieru.
59
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie z komputera
Document
Options
(Dokument
- opcje)
• Auto Fine Print 5: wybierz
ustawienie „Photo”, „Vivid”
lub „OFF”. Jeśli wybierasz
ustawienie „Photo” lub
„Vivid”, w grupie „ICM
Method (Metoda ICM)”
wybierz ustawienie „ICM
Disabled (ICM wyłączone)”.
W odróżnieniu od
bezpośredniego drukowania
z karty pamięci, nie będą
wykorzystywane dane Exif.
• Auto Touch-Up: wybierz
ustawienie „ON” lub „OFF”.
Jeśli wybierasz ustawienie
„ON”, w grupie „ICM
Method (Metoda ICM)”
wybierz ustawienie „ICM
Disabled (ICM wyłączone)”.
W odróżnieniu od
bezpośredniego drukowania
z karty pamięci, nie będą
wykorzystywane dane Exif.
Szczegóły – patrz strona 20.
• Color Setting: można
skorygować barwy składowe
(R (czerwona), G (zielona), B
(niebieska)) i ostrość.
Szczegóły – patrz strona 40.
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 60 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Warianty
Funkcje
Tray
Selection
(Wybór
zasobnika)
Z listy rozwijanej „Paper
Source (Źródło papieru)”
wybierz wariant „Automatically
Select (Wybór automatyczny)”.
Color
(Kolor)
Aby drukować w kolorze,
wybierz ustawienie „Color
(Kolor)”. Aby wydruki były
czarno-białe, wybierz
ustawienie „Czarno-białe”.
Advanced
Pojawi się okno dialogowe
(Zaawanso- „Opcje zaawansowane: Sony
wane)
DPP-FP85/FP95”. (strona 58)
Szczegóły podano w opisie
czynności 8.
10 Kliknij na wariancie „OK”.
Ponownie pojawi się okno dialogowe
drukowania.
Rejestracja folderu do
przegl¹dania
Program Picture Motion Browser nie pozwala
na bezpośrednie przeglądanie obrazów
zapisanych na twardym dysku komputera.
Konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie
folderu do przeglądania w następujący sposób:
1
Kliknij kolejno na wariantach „File” „Register Viewed Folder” lub kliknij
na ikonie
.
Pojawi się okno dialogowe „Register
Folders to View”.
2
11 Kliknij na wariancie „Print”.
Wskaż folder, który chcesz
zarejestrować, i kliknij na przycisku
„Register”.
Rozpocznie się drukowanie. Szczegółowe
informacje o programie Picture Motion
Browser można znaleźć w pomocy
elektronicznej.
Uwaga
Nie można drukować plików z filmami ani z danymi
RAW.
Wskazówki
• Aby w polu wyświetlania obrazu w głównym
oknie zaznaczyć fotografie tworzące ciągłą grupę,
kliknij na pierwszym obrazie z grupy, a następnie
przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i kliknij na
ostatnim obrazie. Aby wybrać wiele fotografii,
które nie tworzą ciągłej grupy, klikaj na nich
pojedynczo, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl.
• Drukowanie jest także możliwe w trybie podglądu
obrazu.
Uwaga
Nie można zarejestrować całego napędu.
Pojawi się okno dialogowe potwierdzenia
rejestracji.
3
Kliknij na wariancie „Yes”.
4
Kliknij na wariancie „Close”.
Rozpocznie się rejestracja w bazie danych
informacji o obrazach.
Uwagi
• Folder wybrany jako miejsce zapisu
importowanych obrazów zostanie
zarejestrowany automatycznie.
• Nie można anulować rejestracji folderu.
60
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 61 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Zmienianie folderu do przeglądania
Kliknij kolejno na wariantach „Tools” „Settings” - „Viewed folders”.
Wskazówki
• Jeśli w folderze źródłowym znajduje się folder
niższego poziomu, zarejestrowane zostaną także
obrazy z folderu niższego poziomu.
• Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi
się komunikat przypominający o zarejestrowaniu
folderu „Pictures (Obrazy)”.
• Rejestracja dużej liczby obrazów może zająć
nawet kilkadziesiąt minut.
Zatrzymywanie drukowania
1
2
Dwukrotnie kliknij na ikonie drukarki
na pasku zadań i otwórz okno
dialogowe „Drukarki”.
Kliknij na nazwie dokumentu,
którego nie chcesz drukować,
i z menu „Document” wybierz
polecenie „Cancel”.
Pojawi się okno dialogowe potwierdzania
usunięcia.
Kliknij na wariancie „Yes”.
Dokument zostanie usunięty z kolejki
wydruku.
Uwaga
Nie usuwać dokumentu, który jest właśnie
drukowany. Grozi to zacięciem się papieru.
Drukowanie z innych
programów
Do drukowania obrazów na drukarce
DPP-FP85/FP95 można używać innych,
komercyjnych programów użytkowych. Z listy
drukarek w oknie dialogowym drukowania
wybierz „DPP-FP85” lub „DPP-FP95”,
a następnie w oknie dialogowym ustawień
wydruku wybierz format papieru. Informacje
o ustawieniach wydruku podano na stronie 58.
Ustawienie orientacji wydruku
Zależnie od używanego programu, zmiana
orientacji wydruku na poziomą albo pionową
może nie wpływać na sam wydruk.
Ustawienie Borders (Marginesy) /
Borderless (Bez marginesów)
w sterowniku drukarki
Jeśli używany program pozwala na wybór
ustawienia Borders (Marginesy) / Borderless
(Bez marginesów), to zalecamy, aby dla parametru „Borderless Print (Druk bez marginesów)” w grupie „Printer Features (Możliwości
drukarki)” w oknie dialogowym sterownika
„Opcje zaawansowane: Sony DPP-FP85/FP95”
było wybrane ustawienie „ON”.
Ustawienie liczby odbitek
Liczba kopii wybrana w niektórych
programach użytkowych może mieć wyższy
priorytet niż liczba kopii podana w oknie
dialogowym sterownika drukarki.
61
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Drukowanie z komputera
3
Informacja o ustawieniu „Borderless
Print (Druk bez marginesów)” w grupie
„Printer Features (Możliwoœci drukarki)”
W przypadku drukowania z programu innego
niż Picture Motion Browser obraz może być
drukowany z marginesami nawet wówczas,
gdy w grupie dla parametru „Borderless Print
(Druk bez marginesów)” w grupie „Printer
Features (Możliwości drukarki)” w oknie
dialogowym „Opcje zaawansowane: Sony
DPP-FP85/FP95” wybrane jest ustawienie
„ON”.
Po wybraniu druku bez marginesów do programu użytkowego jest przesyłana informacja
o obszarze do zadrukowania. Niektóre
programy mogą jednak we wskazanym
obszarze wydrukować obraz z marginesami.
Aby uzyskać obraz bez marginesów, trzeba
wtedy wykonać jedną z czynności:
• W przypadku wybierania pola wydruku
w programie, należy wybrać ustawienie,
przy którym obraz w całości wypełnia
dostępne pole wydruku ( „Full page photo
print” itp.).
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\090C07.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 62 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Komunikaty o b³êdach
Gdy pojawia siê komunikat o b³êdzie
Gdy wystąpi błąd, na ekranie LCD mogą się pojawiać zamieszczone poniżej komunikaty o błędach.
W celu rozwiązania problemu należy skorzystać z podanych rozwiązań.
Drukarka
Komunikaty o błędach
Znaczenie / Rozwiązanie
Error occurred with printer. Turn it off
and on, then retry. (If this error occurs
often, read the manual.)
c W drukarce wystąpił błąd. Wyłącz przewód zasilający
drukarki z sieci, włącz go na nowo i spróbuj użyć
drukarki. Jeśli komunikat pojawi się na nowo,
skontaktuj się z dealerem lub stacją serwisową Sony.
Karty pamięci i urządzenia zewnętrzne
Komunikaty o błędach
Znaczenie / Rozwiązanie
No Memory Stick.
(Podobne komunikaty dla kart
CompactFlash, SD Card, xD-Picture
Card i urządzenia zewnętrznego.)
c Karta pamięci jest włożona do niewłaściwego gniazda.
Urządzenie zewnętrzne jest podłączone do
niewłaściwego gniazda lub nie jest podłączone. Włóż
kartę pamięci lub podłącz urządzenie zewnętrzne.
(.strona 15, 46)
An incompatible Memory Stick is
inserted.
(Podobne komunikaty dla kart
CompactFlash, SD Card, xD-Picture
Card i urządzenia zewnętrznego. )
c Drukarka nie obsługuje użytej karty pamięci lub
urządzenia zewnętrznego. Użyj karty lub urządzenia
zgodnego z drukarką. (.strona 80 do 82)
No image file.
c Karta pamięci lub urządzenie zewnętrzne nie zawiera
obsługiwanych przez drukarkę plików z obrazami.
Włóż kartę lub podłącz urządzenie z obrazami, które
drukarka może wyświetlić.
No DPOF file
c Karta pamięci lub urządzenie zewnętrzne nie zawierają
pliku ze znacznikiem DPOF. Oznacz obrazy
znacznikiem wydruku (DPOF) w aparacie.
Cannot delete a protected image.
c Aby skasować obraz objęty ochroną, wyłącz ochronę
w aparacie.
Cannot delete a DPOF image.
c Aby skasować obraz ze znacznikiem DPOF, usuń
znacznik (DPOF) w aparacie.
Protected. Cancel protect then try again. c Karta „Memory Stick” jest chroniona przed zapisem.
Wyłącz ochronę przed zapisem.
The Memory Stick is full.
(Podobne komunikaty dla kart
CompactFlash, SD Card, xD-Picture
Card i urządzenia zewnętrznego.)
62
c Brak miejsca na wybranej karcie pamięci lub
w urządzeniu zewnętrznym. Skasuj zbędne obrazy lub
użyj nośnika, na którym pozostaje dostatecznie dużo
miejsca.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\090C07.fm
Master: Right
010COV.book Page 63 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Komunikaty o błędach
Znaczenie / Rozwiązanie
This Memory Stick has problem.
(Podobne komunikaty dla kart
CompactFlash, SD Card, xD-Picture
Card i urządzenia zewnętrznego.)
c Podejrzenie wystąpienia błędu. W przypadku częstego
pojawiania się tych komunikatów, skontroluj stan
karty pamięci w innym urządzeniu.
W przypadku urządzenia zewnętrznego
Urządzenie zewnętrzne może być chronione przed
zapisem. Wyłącz ochronę przed zapisem używanego
urządzenia. Przed zapisem może być chroniona
wewnętrzna pamięć aparatu cyfrowego.
Write error in the Memory Stick.
(Podobne komunikaty dla kart
CompactFlash, SD Card, xD-Picture
Card i urządzenia zewnętrznego.)
Memory Stick Format Error
Image editing will be completed.
Would you like to save the image?
c Włożona karta „Memory Stick” jest objęta ochroną.
Aby zapisywać lub przetwarzać obrazy w drukarce,
wyłącz ochronę za pomocą używanego urządzenia.
Urządzenia zewnętrzne i urządzenia zgodne z PictBridge
Komunikaty o błędach
Znaczenie / Rozwiązanie
Incompatible USB device. Check
device’s USB setting
c Drukarka nie obsługuje podłączonego urządzenia
USB. W urządzeniu są wybrane ustawienia USB
uniemożliwiające jego użycie. Zapoznaj się
z instrukcją obsługi używanego urządzenia USB.
USB hub or device with built-in hub not c Podłącz urządzenie bezpośrednio do drukarki lub użyj
supported.
urządzenia, które nie ma funkcji koncentratora USB.
Write error in the External Device.
c Urządzenie zewnętrzne może być chronione przed
zapisem. Wyłącz ochronę przed zapisem używanego
urządzenia. Przed zapisem może być chroniona
wewnętrzna pamięć aparatu cyfrowego.
Taœma barwiąca
Znaczenie / Rozwiązanie
c W drukarce nie ma taśmy barwiącej. Włóż taśmę
barwiącą do drukarki. (.strona 9)
Jeśli pojawia się komunikat „cleaning cartridge”, włóż
kasetkę czyszczącą. (.strona 78)
End of ink ribbon.
c Wymień taśmę bawiącą na nową. (.strona 9)
End of ink ribbon. Insert P size ink
ribbon and press [PRINT].
Ink ribbon type incorrect. Insert P size
ink ribbon and press [PRINT].
c Włóż taśmę barwiącą i papier właściwe dla
wskazanego formatu. (.strona 9)
63
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Komunikaty o błędach
Komunikaty o błędach
No ink ribbon. Insert P size ink ribbon
and press [PRINT].
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\090C07.fm
Master: Left
010COV.book Page 64 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Papier do drukowania
Komunikaty o błędach
Znaczenie / Rozwiązanie
No paper tray. Insert paper tray
containing P size printer paper and
press [PRINT].
c W drukarce nie ma papieru.
– W drukarce nie ma tacy na papier.
– Do tacy na papier nie został włożony papier.
– Papier skończył się.
W każdym przypadku trzeba włożyć papier do tacy na
papier i włożyć tacę do drukarki. (.strona 10)
No print paper. Set the print paper for
the P Size and press [PRINT].
Cleaning sheet is not placed. Set the
cleaning sheet and press [PRINT].
c W tacy na papier nie ma arkusza czyszczącego. Włóż
do tacy arkusz czyszczący, po czym włóż tacę do
drukarki.
Wrong print paper. Set the print paper
for the P Size and press [PRINT].
c Niedostosowanie formatu papieru do taśmy barwiącej.
Sprawdź wielkość włożonej taśmy barwiącej i włóż
papier o identycznym formacie. (.strona 9, 10)
Paper jam. Remove Print Paper.
c Zaciął się papier. Zapoznaj się z podrozdziałem „Gdy
zatnie się papier” (.strona 77) i wyjmij z drukarki
zacięty papier. Jeśli nie można wyjąć papieru,
skontaktuj się ze stacją serwisową Sony.
64
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\100C08.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 65 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Rozwi¹zywanie problemów
Gdy wyst¹pi jakiœ problem
Jeśli w czasie eksploatacji drukarki wystąpi jakiś problem, należy spróbować go rozwiązać,
posługując się poniższymi wskazówkami.
Jeśli problem będzie nadal występował, prosimy o skontaktowanie się z autoryzowaną stacją
serwisową Sony.
Zasilanie
Objaw
Kontrola
• Czy przewód zasilający jest
Nie można włączyć wskaźnika na
właściwie podłączony?
przycisku 1 (pracy / czuwania)?
Przyczyna / Rozwiązania
c Starannie włącz przewód zasilający do
gniazdka sieciowego. (.strona 12)
Wyœwietlanie obrazów
Kontrola
Przyczyna / Rozwiązania
Brak obrazu na
ekranie LCD.
• Czy karta pamięci została
właściwie włożona lub czy
urządzenie zewnętrzne jest
właściwie podłączone?
c Prawidłowo włóż kartę pamięci lub
podłącz urządzenie zewnętrzne.
(.strona 15, 46)
• Czy karta pamięci lub
urządzenie zewnętrzne
zawierają obrazy zapisane
przez aparat cyfrowy lub
inne urządzenie?
c Włóż kartę pamięci lub podłącz
urządzenie zewnętrzne z nagranymi
obrazami.
c Sprawdź, jakie formaty plików obsługuje
drukarka. (.strona 83)
• Czy plik ma format zgodny
z DCF?
c Jeśli obraz nie jest zgodny z DCF, nie
można go wydrukować, mimo że pojawia
się on na monitorze komputera.
Na ekranie LCD
lub na telewizorze
nie pojawia się
obraz.
• Czy w telewizorze wybrane
jest wejście sygnału
z drukarki?
c Mimo wybrania w telewizorze wejścia
sygnału z drukarki, obraz może nie być
wyświetlany, gdy telewizor jest
podłączony przewodem HDMI.
c Wybierz w telewizorze wejście sygnału
z drukarki albo odłącz przewód HDMI,
aby wyświetlić obraz na ekranie LCD.
W trybie widoku
indeksu nie
pojawiają się
niektóre obrazy
albo obrazy
pojawiają się, ale
nie można ich
wydrukować.
• Czy na ekranie indeksu
pojawiają się miniatury?
c Jeśli obraz jest wyświetlany, ale nie
można go wydrukować, uszkodzony jest
plik służący do drukowania.
c Obrazy niezgodne z DCF (wytycznymi
projektowania systemów plików dla
kamer i aparatów) mogą nie być
drukowane, mimo że pojawiają się na
monitorze komputera.
65
Rozwiązywanie problemów
Objaw
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 66 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Objaw
Kontrola
Przyczyna / Rozwiązania
W trybie widoku
indeksu nie
pojawiają się
niektóre obrazy
albo obrazy
pojawiają się, ale
nie można ich
wydrukować.
• Czy na ekranie indeksu
pojawia się pokazany pod
spodem znak?
c Jeśli pojawia się znak przedstawiony po
lewej, obraz może być plikiem JPEG
utworzonym w komputerze albo nie
zawiera miniatury.
Wskaż znak i naciśnij przycisk ENTER,
aby wyświetlić podgląd obrazu. Jeśli
obraz pojawi się, będzie można go
wydrukować. Jeśli ponownie pojawi się
ten sam znak, obraz ma niewłaściwy
format i nie będzie można wydrukować
go na tej drukarce.
• Czy do utworzenia obrazu
został użyty komputer?
• Czy na ekranie indeksu
pojawia się pokazany pod
spodem znak?
c Jeśli pojawia się znak przedstawiony po
lewej, obraz ma właściwy format, ale nie
można odczytać danych o miniaturze lub
o samym obrazie.
Wskaż znak i naciśnij przycisk ENTER,
aby wyświetlić podgląd obrazu. Jeśli
obraz pojawi się, będzie można go
wydrukować. Jeśli ponownie pojawi się
ten sam znak, nie będzie można
wydrukować obrazu.
• Czy na karcie pamięci lub
w urządzeniu zewnętrznym
jest zapisanych więcej niż
9 999 obrazów?
c Drukarka może obsłużyć (wyświetlić, zapisać, skasować itp.) maksymalnie 9 999
plików z obrazami. Jeśli karta pamięci lub
urządzenie zewnętrzne zawiera więcej niż
9 999 plików, to w celu wyświetlenia
i obsługi pozostałych plików trzeba
wybrać tryb PC lub PictBridge.
• Czy do nadania albo zmiany c Jeśli do nadania albo zmiany nazwy pliku
z obrazem zostanie użyty komputer
nazwy pliku został użyty
komputer?
i nazwa ta zawiera znaki inne niż litery
i cyfry, to drukarka może wyświetlać
niewłaściwą nazwę pliku albo nie
wyświetlać obrazu.
66
• Czy w trybie widoku
indeksu była wybierana
liczba odbitek?
c Po wybraniu obrazów zgodnie z opisem
z punktu „Drukowanie wielu obrazów”
nie można wydrukować obrazu przez
wskazanie go kursorem. Naciśnij przycisk
ENTER, aby wybrać obraz, i wskaż
żądaną liczbę odbitek. (.strona 16)
• Karta pamięci lub
urządzenie zewnętrzne
zawiera więcej niż 9
poziomów folderów.
c Drukarka nie pozwala na wyświetlanie
obrazów z folderów na 9. i dalszych
poziomach hierarchii.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 67 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Objaw
Kontrola
Przyczyna / Rozwiązania
Wyświetlana jest
niewłaściwa
nazwa pliku.
• Czy do zmiany nazwy pliku
z obrazem był używany
komputer?
c Jeśli do nadania albo zmiany nazwy pliku
z obrazem zostanie użyty komputer
i nazwa ta zawiera znaki inne niż litery
i cyfry, to drukarka może wyświetlać
niewłaściwą nazwę pliku. W przypadku
plików tworzonych w komputerze jako
nazwa pliku wyświetlonych zostanie
pierwszych 8 znaków nazwy.
U góry i u dołu
podglądu obrazu
w menu Edit
występują puste
pola.
• Czy podglądany obraz jest
bardzo mocno zwężony
w pionie albo w poziomie?
c Jeśli obraz jest bardzo mocno zwężony
w pionie albo w poziomie, w menu Edit
mogą się pojawiać puste pola.
c Współczynnik kształtu obrazu
z cyfrowego aparatu fotograficznego
wynosi standardowo 3:4. Przetworzenie
lub zapis obrazu przy użyciu urządzenia
innego niż ta drukarka zmienia
współczynnik kształtu, a górne i dolne
brzegi są odcinane i wyświetlane
w czerni.
Rozwiązywanie problemów
67
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 68 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Drukowanie
Objaw
Kontrola
Przyczyna / Rozwiązania
Nie jest podawany • Czy papier jest właściwie
papier.
włożony do tacy na papier?
c Przyczyną problemów może być
niewłaściwie włożony papier.
(.strona 9, 10)
Przestrzegaj następujących zasad:
• Włóż właściwy zestaw papieru i taśmy
barwiącej.
• Prawidłowo ułóż wkładany do tacy
papier.
• Do tacy można włożyć maksymalnie 20
arkuszy papieru. Jeśli jest ich więcej,
wyjmij nadmiarowe arkusze.
• Przed włożeniem papieru do tacy
starannie go przekartkuj.
• Nie wyginaj ani nie składaj papieru
przed drukowaniem. Grozi to
uszkodzeniem drukarki.
• Czy używany papier jest
przeznaczony do drukarki?
c Używaj tylko papieru przeznaczonego do
tej drukarki. Użycie nieodpowiedniego
papieru grozi problemami z drukarką.
(.Informacja o zestawach do
drukowania)
Papier wysuwa się • Czy od papieru została
bez zadrukowania.
oderwana perforacja?
• Czy używany papier jest
przeznaczony do drukarki?
c Używaj tylko papieru przeznaczonego do
tej drukarki. Użycie nieodpowiedniego
papieru grozi problemami z drukarką.
(.Informacja o zestawach do
drukowania)
68
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 69 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Rezultaty drukowania
Objaw
Kontrola
Przyczyna / Rozwiązania
Wydrukowane
obrazy mają niską
jakość.
• Czy wydrukowany został
obraz służący do podglądu?
c Zależnie od typu aparatu cyfrowego, lista
miniatur może zawierać zarówno
właściwe obrazy, jak i obrazy do
podglądu. Jakość wydrukowanego obrazu
do podglądu nie będzie tak dobra jak
właściwego obrazu. Zwracamy uwagę, że
usunięcie obrazu do podglądu może
uszkodzić dane o właściwym obrazie.
• Czy wielkość drukowanego
obrazu (szerokość lub
wysokość) jest mniejsza niż
480 punktów?
c Przy drukowaniu małego obrazu jakość
wydruku jest niska ze względu na małe
wymiary obrazu.
• Czy obraz był powiększany
przy użyciu menu Edit?
c Zależnie od wielkości obrazu, jego
powiększenie może spowodować
pogorszenie jakości obrazu.
• Czy zdjęcie zastało zapisane c Przy zapisie zdjęcia w pliku o formacie
w pliku o formacie RAW?
RAW może także zostać zapisany plik
JPEG o dużym współczynniku kompresji.
Ponieważ drukarka nie obsługuje formatu
RAW, obraz jest drukowany z pliku
JPEG. Plik RAW można wydrukować
z komputera. Szczegółowych informacji
należy szukać w instrukcji obsługi
aparatu.
Co to jest plik RAW?
Plik RAW to zawierający niepoddany
kompresji, nieprzetworzony obraz
fotograficzny z aparatu cyfrowego.
Informacji o tym, czy aparat pozwala na
zapis plików w formacie RAW, należy
szukać w jego instrukcji obsługi.
Rozwiązywanie problemów
69
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 70 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Objaw
Kontrola
Przyczyna / Rozwiązania
Między ekranem
podglądu
a wydrukiem
występują różnice
w jakości
i kolorystyce
obrazu.
—
c Ze względu na różnice w stosowanych
metodach wyświetlania obrazu na ekranie
LCD i profilach barw, wyświetlanego
obrazu nie należy uważać za wierne
odwzorowanie przyszłej odbitki. Jakość
obrazu można poprawić, wybierając:
– Przycisk MENU - Print setup - Color
Setting (.strona 40)
– Przycisk MENU - Edit - Adjust
Wygląd wydruku
zależy od tego, czy
obraz jest
drukowany
bezpośrednio
z podłączonej do
drukarki karty
pamięci lub
urządzenia
zewnętrznego, czy
z komputera.
—
c Przyczyną różnic między wydrukami są
różnice między wewnętrznymi
mechanizmami przetwarzania obrazu
w drukarce a mechanizmami
wykorzystywanymi w programach
komputerowych.
Nie można
drukować daty.
Niepotrzebnie
drukowana jest
data.
• Czy parametr „Date Print”
c Naciśnij przycisk MENU, a następnie
jest ustawiony na „Date” lub
zmień ustawienie parametru „Date Print”
„Date/Time”?
w menu Print setup na „Date” lub „Date/
Time”. (.strona 39)
• Czy obraz jest zgodny
z DCF?
c Funkcja „Date Print” działa tylko
wówczas, gdy obraz jest zgodny ze
standardem DCF.
• Czy parametr „Date Print”
jest ustawiony na „Off”?
c Naciśnij przycisk MENU, a następnie
zmień ustawienie parametru „Date Print”
w menu Print setup na „Off”.
(.strona 39)
• Czy data została nałożona na c Jeśli data została nałożona na zdjęcie, nie
obraz w momencie
można wykonać odbitki bez daty.
wykonywania zdjęcia
aparatem cyfrowym?
Obraz nie
wypełnia całego
obszaru wydruku.
Pozostają
marginesy.
70
• Czy dla parametru „Borders” c Naciśnij przycisk MENU, a następnie
w menu Print setup wybrane
wybierz warianty Print setup – Borders
jest ustawienie „Pattern 1”
i zmień ustawienie parametru
lub „Pattern 2”?
„Borderless”. (.strona 39)
• Czy obraz ma właściwy
współczynnik kształtu?
c Współczynnik kształtu zapisywanego
obrazu zależy od typu używanego aparatu
cyfrowego i dlatego drukowany obraz
może nie wypełniać całego obszaru
wydruku.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 71 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Objaw
Pomimo wybrania
w menu Print
setup ustawienia
„Borderless”,
z boków obrazu
pozostają
marginesy.
Kontrola
Przyczyna / Rozwiązania
—
c Przetworzenie lub zapis obrazu przy
użyciu urządzenia innego niż ta drukarka
powoduje zapis wokół niego białych
marginesów. Marginesów z boków
odbitki nie można wówczas usunąć nawet
przez wybór ustawienia „Borderless”.
(.strona 39)
Nie można
wydrukować
całego obrazu.
• Czy w menu Print setup
wybrane jest ustawienie
„Pattern 1”?
c Aby zadrukować cały obszar, wybierz
z menu Print setup ustawienie „Pattern 1”.
(.strona 39)
Drukowany jest
przekrzywiony
obraz.
• Czy taca na papier jest
właściwie włożona?
c Nie przekrzywiając tacy na papier, wsuń
ją do końca.
—
c Głowica drukarki lub ścieżka przejścia
papieru mogą być brudne. Wyczyść
głowicę i ścieżkę za pomocą dostarczonej
kasetki czyszczącej i arkusza
czyszczącego.
Obraz jest za
jasny, za ciemny,
czerwonawy,
żółtawy lub
zielonkawy.
—
c Skoryguj obraz, naciskając przycisk
MENU i wybierając warianty EditAdjust. (.strona 22)
Korekta
zaczerwienienia
oczu przyciskiem
AUTO
TOUCH-UP jest
nieskuteczna.
—
c Skoryguj zaczerwienienie oczu,
naciskając przycisk MENU i wybierając
warianty Edit- Red-eye Correction.
(.strona 24)
Korekta
zaczerwienienia
oczu przy użyciu
menu „Red-eye
Correction” jest
nieskuteczna.
—
c Zmień wielkość ramki korekty tak, aby
była ona od dwóch do siedmiu razy
większa od oka. (.strona 24)
• Czy po korekcie
zaczerwienienia oczu obraz
był powiększany,
zmniejszany, obracany lub
przemieszczany?
c Korekta zaczerwienienia oczu może nie
działać właściwie, gdy używane są inne
funkcje edycyjne (powiększanie,
zmniejszanie, obracanie i przemieszczanie
obrazu). Najpierw użyj tych funkcji,
a potem skoryguj zaczerwienienie oczu.
71
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Rozwiązywanie problemów
Na drukowanych
obrazach pojawia
się biała linia lub
białe punkty.
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 72 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Ustawienia
Objaw
Kontrola
Przyczyna / Rozwiązania
Ustawienie
parametrów
„Borderless”
i „Pattern 1/2” nie
wpływa na
wydruk.
• Czy jest używane menu
CreativePrint?
c W menu CreativePrint używa się
szablonów i nie można wybierać ustawień
marginesów.
Zapisywanie lub kasowanie obrazu
Objaw
Kontrola
Przyczyna / Rozwiązania
Nie można zapisać • Czy karta pamięci jest objęta c Wyłącz ochronę w aparacie cyfrowym lub
obrazu.
ochroną?
urządzeniu zewnętrznym i ponów próbę
zapisu.
• Czy przełącznik ochrony
c Przestaw przełącznik ochrony przed
karty przed zapisem znajduje
zapisem w położenie umożliwiające zapis.
się w położeniu LOCK?
• Czy karta pamięci jest
pełna?
Nie można
skasować obrazu.
c Skasuj zbędne obrazy (.strona 36) lub
użyj karty pamięci, na której pozostaje
dostatecznie dużo miejsca. Ponownie
zapisz obraz.
• Czy karta pamięci jest objęta c Wyłącz ochronę w aparacie cyfrowym lub
ochroną?
urządzeniu zewnętrznym i ponów próbę
kasowania.
• Czy obraz jest opatrzony
znacznikiem DPOF?
c Usuń znacznik DPOF w cyfrowym
aparacie fotograficznym.
• Czy przełącznik ochrony
c Przestaw przełącznik ochrony przed
karty przed zapisem znajduje
zapisem w położenie umożliwiające zapis.
się w położeniu LOCK?
• Czy używana jest karta
„Memory Stick-ROM”?
Przypadkowo
został skasowany
obraz.
—
c Karty „Memory Stick-ROM” nie można
formatować ani usuwać z niej obrazów.
c Skasowanego obrazu nie można
odzyskać.
• Czy przełącznik ochrony
Nie można
c Przestaw przełącznik ochrony przed
sformatować karty
karty przed zapisem znajduje
zapisem w położenie umożliwiające zapis.
„Memory Stick”.
się w położeniu LOCK?
• Czy używana jest karta
„Memory Stick-ROM”?
Karta „Memory
Stick” została
przypadkowo
sformatowana.
72
—
c Karty „Memory Stick-ROM” nie można
formatować ani usuwać z niej obrazów.
c Formatowanie karty „Memory Stick”
powoduje nieodwracalne usunięcie z niej
danych.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 73 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Inne
Objaw
Kontrola
Przyczyna / Rozwiązania
Kłopoty przy
wkładaniu taśmy
barwiącej.
—
c Jeśli taśma barwiąca nie trafia na swoje
miejsce, wyjmij ją i włóż na nowo. Jeśli
problem wynika z nadmiernego luzu
taśmy barwiącej, zwiń taśmę w kierunku
wskazywanym przez strzałkę, aby usunąć
luz. (.strona 9)
Nie można wyjąć
taśmy barwiącej.
—
c Wyłącz drukarkę wyłącznikiem 1 (pracy
/ czuwania) i włącz ją na nowo. Po
ucichnięciu dźwięku silnika spróbuj wyjąć
taśmę. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się
z lokalną autoryzowaną stacją serwisową
Sony.
Podłączanie aparatu cyfrowego lub innego urządzenia zewnętrznego
Objaw
Kontrola
Przyczyna / Rozwiązania
• Czy aparat cyfrowy jest
Na ekranie LCD
aparatu cyfrowego
właściwie podłączony?
nie pojawia się
• Czy pali się wskaźnik na
znak PictBridge.
przycisku 1 (pracy /
czuwania)?
c Prawidłowo podłącz przewód.
c Włącz drukarkę przyciskiem 1 (pracy /
czuwania).
c Zapoznaj się z instrukcją obsługi aparatu
lub porozum się z jego producentem.
• Czy na ekranie LCD
drukarki widać komunikat
„Connecting”?
c Komunikat ten nie pojawia się po
wyświetleniu menu Edit, CreativePrint
lub innego menu. Opuść menu i ponownie
podłącz przewód.
c Odłącz aparat cyfrowy i podłącz go na
nowo. Można też wyłączyć i ponownie
włączyć drukarkę i aparat.
• Czy interfejs USB aparatu
c Przestaw interfejs USB aparatu w tryb
pracuje w trybie PictBridge?
PictBridge.
Pomimo
podłączania
i odłączania
przewodu USB nic
się nie dzieje.
—
c W drukarce wystąpił wewnętrzny błąd.
Aby go usunąć, wyłącz przewód
zasilający z sieci, włącz go na nowo
i naciśnij przycisk 1 (pracy / czuwania).
73
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Rozwiązywanie problemów
• Czy aparat cyfrowy jest
zgodny z PictBridge?
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 74 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Objaw
Kontrola
Przyczyna / Rozwiązania
—
Drukowanie nie
jest przerywane
pomimo
naciśnięcia
przycisku
CANCEL.
c Drukowanie zostanie przerwane po
dokończeniu bieżącej odbitki.
c Niektóre aparaty cyfrowe nie pozwalają
na przerwanie drukowania z drukarki.
Aby zatrzymać drukowanie, użyj funkcji
aparatu cyfrowego. Szczegółów szukaj
w instrukcji obsługi aparatu.
• Czy wyświetlany jest
c Indeksu nie można wydrukować w trybie
Nie można
wykonać wydruku
komunikat „Could not create
drukowania DPOF. W celu
indeksu.
printing data for some
wydrukowania indeksu użyj bezpośrednio
images”?
karty pamięci lub urządzenia
zewnętrznego (.strona 15, 46).
Podłączanie do komputera
Objaw
Kontrola
Przyczyna / Rozwiązania
Nie można
wyświetlić na
komputerze
obrazów z karty
pamięci włożonej
do drukarki lub
z urządzenia
zewnętrznego.
—
c Drukarka nie ma funkcji wyświetlania na
komputerze obrazów z karty pamięci
znajdującej się w drukarce ani
z podłączonego urządzenia zewnętrznego.
Dostarczony dysk
CD-ROM zginął.
Skąd wziąć nowy?
—
c Programowy sterownik drukarki można
pobrać z witryny internetowej pomocy dla
klientów. Można też skontaktować się ze
sklepem Sony.
Nie można
zainstalować
sterownika
drukarki.
• Czy instalacja została
wykonana prawidłowo?
c Aby zainstalować sterownik, wykonaj
czynności opisane w instrukcji obsługi
(.strona 52). W razie wystąpienia
błędu ponownie uruchom komputer
i powtórz instalację.
• Czy jest uruchomiony inny
program?
c Zakończ pracę wszystkich programów
i ponownie zainstaluj sterownik.
• Czy do instalacji został
użyty właściwy dysk
CD-ROM?
c Dwukrotnie kliknij na ikonie „My
Computer (Mój komputer)”, a następnie,
w otwartym oknie, na ikonie CD-ROM.
Aby zainstalować sterownik, wykonaj
czynności opisane w instrukcji obsługi.
—
74
c Może być zainstalowany niewłaściwy
programowy sterownik USB. Ponownie
zainstaluj sterownik USB, wykonując
czynności opisane w instrukcji obsługi.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 75 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Objaw
Kontrola
Przyczyna / Rozwiązania
Nie można
zainstalować
sterownika
drukarki.
• Czy w systemie działa
program antywirusowy lub
inny program?
c Jeśli w systemie działa program
antywirusowy lub inny program, zakończ
jego pracę, a potem przystąp do instalacji
sterownika.
• Czy użytkownik jest
zalogowany na konto
administratora?
c Aby zainstalować sterownik, trzeba się
zalogować na konto użytkownika
z uprawnieniami administratora
Windows.
Drukarka nie
reaguje na
polecenie
drukowania
z komputera.
—
• Czy używany jest program
Mimo wybrania
ustawienia
inny niż Picture Motion
„Borderless” obraz
Browser?
jest drukowany
z marginesami.
—
c Jeśli używany jest program inny niż
Picture Motion Browser, obraz może być
drukowany z marginesami nawet przy
wybranym druku bez marginesów.
Jeśli używany program umożliwia wybór
druku z marginesami / bez marginesów,
wybierz ustawienia, przy których obraz
w całości wypełnia obszar przeznaczony
do zadrukowania, nawet jeśli część obrazu
nie mieści się w tym obszarze.
c Liczba kopii wybrana w niektórych
programach może mieć wyższy priorytet
niż liczba kopii podana w oknie
dialogowym sterownika drukarki.
75
Rozwiązywanie problemów
Liczba
drukowanych
odbitek różni się
od podanej w polu
„Pages Per Sheet
(Stron na arkusz)”
zakładki „Layout
(Układ)” w oknie
dialogowym
„Właściwości:
Sony DPP-FP85/
FP95”.
c Jeśli na pulpicie Windows nie jest
sygnalizowany żaden problem, sprawdź
stan drukarki na ekranie LCD.
Jeśli drukarka sygnalizuje problem,
wykonaj jedną z poniższych czynności:
1. Wyłącz drukarkę przyciskiem 1 (pracy
/ czuwania).
2. Wyłącz przewód zasilający z sieci,
odczekaj 5 do 10 sekund i ponownie
włącz przewód.
3. Ponownie uruchom komputer.
Jeśli nie rozwiąże to problemu, skontaktuj
się ze stacją serwisową Sony.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 76 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Objaw
Kontrola
Przyczyna / Rozwiązania
Obraz
wydrukowany
z komputera ma
inną kolorystykę
niż ten sam obraz
wydrukowany
z karty pamięci.
—
c Procesy drukowania obrazu z komputera
i z karty pamięci różnią się i dlatego
uzyskiwane kolory mogą nie być
identyczne.
Wyświetlany jest
komunikat „Error
was found while a
document is output
to the USB
device.”.
—
c Odłącz przewód USB i z powrotem go
podłącz.
76
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\100C08.fm
Master: Right
010COV.book Page 77 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Gdy zatnie siê papier
1
Wyłącz i z powrotem włącz
drukarkę.
Zaczekaj na automatyczne wysunięcie się
papieru.
1 (praca / czuwanie)
2
3
Papier do drukowania
Wyjmij z drukarki wysunięty papier.
Wyjmij tacę na papier i taœmę
barwiącą, po czym upewnij się, że
wewnątrz drukarki nie ma zaciętego
papieru.
SprawdŸ, czy
jest zacięty
papier. Jeœli
tak, wyjmij go.
Rozwiązywanie problemów
Uwaga
Jeśli nie można usunąć papieru, skontaktuj się ze
stacją serwisową Sony.
77
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\100C08.fm
Master: Left
010COV.book Page 78 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Czyszczenie
Jeśli na obrazach są drukowane białe linie albo
kropki, to należy wyczyścić wnętrze drukarki
za pomocą dostarczonej kasetki czyszczącej
i dostarczonego arkusza ochronnego.
Przed rozpoczęciem czyszczenia drukarki
należy wyjąć karty pamięci i odłączyć pamięć
USB i przewód USB.
1
2
3
4
Otwórz pokrywkę komory na taœmę
barwiącą i wyjmij taœmę.
Włóż do drukarki dostarczoną
kasetkę czyszczącą i zamknij
pokrywkę komory na taœmę.
5
Włóż do drukarki tacę na papier
i naciœnij przycisk PRINT.
Kasetka czyszcząca i arkusz ochronny
oczyszczą wnętrze drukarki. Po
zakończeniu czyszczenia automatycznie
wysunie się papier.
6
Wyjmij z drukarki kasetkę
czyszczącą i arkusz ochronny.
Wskazówka
Kasetkę czyszczącą należy przechowywać razem
z arkuszem ochronnym, aby móc ich użyć przy
kolejnym czyszczeniu. Dbać, by ich nie zgubić.
Uwagi
• Jeśli udaje się uzyskać właściwą jakość wydruku,
to czyszczenie nie polepszy jakości drukowanego
obrazu.
• Nie kłaść arkusza czyszczącego na papier w tacy.
Grozi to zacięciem się papieru i innymi
problemami.
• Jeśli czyszczenie nie poprawia jakości
drukowanego obrazu, to należy je kilkakrotnie
powtórzyć.
• Nie można czyścić drukarki podłączonej do
komputera lub aparatu PictBridge.
Wyjmij z drukarki tacę na papier.
Jeœli w tacy znajduje się papier,
wyjmij go.
Włóż arkusz ochronny do tacy na
papier. Strona bez nadruku ma się
znajdować u góry.
Arkusz
czyszczący
78
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\110ADD.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 79 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Informacje dodatkowe
Zalecenia
eksploatacyjne
Bezpieczeñstwo
• Uważać, aby nie upuścić na przewód
zasilający ciężkiego przedmiotu ani w inny
sposób nie uszkodzić przewodu. Nigdy nie
używać drukarki z uszkodzonym
przewodem zasilającym.
• Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się jakiś
przedmiot lub płyt, przed dalszą eksploatacją
należy odłączyć drukarkę od źródła zasilania
i zlecić jej sprawdzenie specjaliście.
• Nigdy nie rozbierać drukarki.
• Wyłączając przewód zasilający, chwytać za
wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za sam przewód.
• Jeśli drukarka nie będzie używana przez
dłuższy czas, wyłączyć przewód zasilający
z gniazdka sieciowego.
• Z drukarką należy się obchodzić delikatnie.
• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem,
przed czyszczeniem drukarki
i wykonywaniem czynności serwisowych
należy zawsze wyłączać drukarkę z sieci.
Instalacja
• Używać zasilacza sieciowego dostarczonego
z drukarką. Nie używać żadnych innych
zasilaczy, gdyż grożą one niewłaściwą pracą
zasilanego urządzenia lub awarią.
• Nie używać dostarczonego zasilacza
sieciowego do zasilania innych urządzeń.
• W razie oderwania się lub uszkodzenia
przewodu zasilacza, nie należy ponownie
używać tego przewodu, gdyż jest to
niebezpieczne.
Skraplanie pary wodnej
Jeśli drukarka zostanie bezpośrednio
przeniesiona z zimnego do ciepłego miejsca
albo wstawiona do bardzo ciepłego lub
wilgotnego pomieszczenia, w jej wnętrzu może
się skroplić para wodna. Drukarka może wtedy
nie działać właściwie, a długotrwałe próby jej
użycia grożą awarią. Jeśli nastąpi skroplenie
pary wodnej, wyłącz drukarkę i nie używaj jej
przynajmniej przez godzinę.
Transportowanie
Przed transportowaniem drukarki wyjmij z niej
taśmę barwiącą, tacę na papier i kartę pamięci,
odłącz zasilacz sieciowy i urządzenia
zewnętrzne, po czym włóż drukarkę
i urządzenia peryferyjne do oryginalnego
opakowania, wraz z materiałami
zabezpieczającymi.
Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania
albo zabezpieczeń, zastąp je tak, żeby nie
uszkodzić drukarki w czasie transportu.
Informacje dodatkowe
• Nie instalować drukarki w miejscach
narażonych na:
– wibrację,
– wilgoć,
– nadmierne zapylenie,
– bezpośrednie promieniowanie słoneczne,
– bardzo wysokie lub niskie temperatury.
• Nie używać w pobliżu drukarki innych
urządzeń elektrycznych. Nie będzie ona
prawidłowo działała w polu
elektromagnetycznym.
• Nie kłaść na drukarce ciężkich przedmiotów.
• Pozostawić wokół drukarki tyle miejsca, aby
nie były zasłonięte otwory wentylacyjne.
Zablokowanie tych otworów może
powodować przegrzewanie się urządzenia.
Zasilacz sieciowy
79
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\110ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 80 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Czyszczenie
Obudowę, panel i regulatory należy czyścić
suchą, miękką ściereczką lub miękką
ściereczką lekko zwilżoną roztworem
łagodnego środka do mycia. Nie używać
rozpuszczalników, takich jak spirytus czy
benzyna, gdyż mogą one uszkodzić
wykończenie obudowy.
Ograniczenia przy kopiowaniu
Jeśli drukarka jest używana do kopiowania
dokumentów, szczególną uwagę należy
zwrócić na następujące kwestie:
• Kopiowanie banknotów, monet i papierów
wartościowych jest sprzeczne z prawem.
• Kopiowanie niewypełnionych świadectw,
licencji, paszportów, prywatnych papierów
wartościowych oraz nieużywanych
znaczków pocztowych również jest
niezgodne z prawem.
• Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo,
portrety innych osób i inne materiały mogą
być chronione prawami autorskimi.
Drukowanie takich materiałów bez
zezwolenia może naruszać przepisy
o ochronie praw autorskich.
Karty pamiêci
Karta „Memory Stick”
Rodzaje kart „Memory Stick”,
których można używać
w drukarce
Drukarka współpracuje z następującymi
rodzajami kart „Memory Stick”:*1
Rodzaj karty
„Memory Stick”
Wyœwietlanie /
Drukowanie
Kasowanie
/ Zapisywanie /
Formatowanie
„Memory Stick”*2
(brak zgodnoœci
z „MagicGate”)
OK
OK
„Memory Stick”*2
(zgodnoœć
z „MagicGate”)
OK*5
OK*5
„MagicGate
Memory Stick”*2
OK*5
OK*5
„Memory Stick
PRO-HG”*2
OK*5*6
OK*5*6
„Memory Stick
PRO”*2
OK*5
OK*5
„Memory Stick
Micro”*3(„M2”*4)
OK*5
OK*5
*1
*2
*3
*4
80
Drukarka jest zgodna z systemem plików FAT32.
Przeprowadzone badania wykazały współpracę
drukarki z kartami „Memory Stick” o pojemności
8 GB lub mniejszej wyprodukowanymi przez Sony
Corporation. Nie gwarantuje się jednak działania
wszystkich nośników „Memory Stick”.
Gniazdo drukarki pozwala zarówno na użycie kart
o standardowej wielkości, jak i kart Duo. Można
w nim bez adaptera na karty Memory Stick Duo
używać zarówno kart „Memory Stick” standardowej wielkości, jak i kart „Memory Stick Duo”.
Przed użyciem w drukarce karty „Memory Stick
Micro” zawsze trzeba ją włożyć do adaptera M2.
„M2” jest skrótem nazwy „Memory Stick Micro”.
Określenie „M2” w tym podrozdziale oznacza
kartę „Memory Stick Micro”.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\110ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 81 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
*5
*6
Nie jest możliwy odczyt ani zapis danych objętych
ochroną przed kopiowaniem „MagicGate”.
„MagicGate” to ogólna nazwa opracowanej przez
Sony technologii ochrony przed kopiowaniem,
która wykorzystuje uwierzytelnianie
i szyfrowanie.
Drukarka nie obsługuje 8-bitowej, równoległej
transmisji danych.
Złącze
Przełącznik ochrony przed
zapisem
Uwagi eksploatacyjne
Ochrona
przed
zapisem
LOCK
LOCK
Miejsce na etykietę
• Miejsce na etykietę jest przeznaczone tylko
do naklejenia dostarczonej etykiety.
Dostarczoną etykietę należy nakleić tylko
w przeznaczonym na nią miejscu. Uważać,
aby etykieta nie wystawała poza
przeznaczone na nią miejsce.
Karta SD Card
Gniazdo SD Card drukarki pozwala na użycie
następujących nośników:
• kart SD Card*1,
• kart miniSD, microSD,
(Konieczne jest użycie adaptera.)*2
• kart pamięci SDHC*3,
• kart pamięci zgodnych ze standardem
MMC*4.
Nie gwarantuje się właściwego działania
wszystkich rodzajów kart SD Card ani kart
pamięci zgodnych ze standardem MMC.
*1
*2
Przeprowadzone badania wykazały współpracę
drukarki z kartami SD Card o pojemności 2 GB
lub mniejszej.
Niektóre dostępne w handlu adaptery do kart mają
z tyłu wystające styki. Adaptery tego typu mogą
nie współpracować z drukarką.
Informacje dodatkowe
• Aktualne informacje o kartach „Memory
Stick” obsługiwanych przez drukarkę można
znaleźć na stronach internetowych firmy
Sony dotyczących zgodności z kartami
„Memory Stick”:
http://www.memorystick.com/en/support/
support.html
(Wybierz strefę, w której jest używana
drukarka, po czym na stronie odpowiedniej
strefy wybierz wariant „Digital Printer”.)
• Nie wkładać kilku kart „Memory Stick”
równocześnie. Grozi to problemami
z drukarką.
• Włożenie do drukarki karty „Memory Stick
Micro” bez adaptera M2 może spowodować
trudności z wyjęciem karty.
• Włożenie karty „Memory Stick Micro” do
adaptera M2, a następnie adaptera M2 do
adaptera na karty Memory Stick Duo może
być przyczyną niewłaściwego działania
drukarki.
• Do formatowania kart „Memory Stick” należy używać funkcji formatowania dostępnej
w drukarce albo aparacie cyfrowym.
Sformatowanie karty „Memory Stick” za
pomocą komputera może spowodować
niewłaściwe wyświetlanie obrazów.
• Formatowanie karty „Memory Stick”
powoduje usunięcie z niej wszystkich
danych, w tym objętych ochroną plików
z obrazami. Aby uniknąć przypadkowego
skasowania ważnych danych, przed
formatowaniem należy sprawdzić zawartość
karty „Memory Stick”.
• Po przestawieniu przełącznika ochrony
przed zapisem w położenie LOCK nie
można zapisywać, zmieniać ani kasować
danych.
Zezwolenie na
zapis
Styki
*3
Przeprowadzone badania wykazały współpracę
drukarki z kartami pamięci SDHC o pojemności
8 GB lub mniejszej.
81
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\110ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 82 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
*4
Przeprowadzone badania wykazały współpracę
drukarki z kartami pamięci zgodnymi ze standardem MMC o pojemności 2 GB lub mniejszej.
Uwagi eksploatacyjne
Nie jest możliwy odczyt ani zapis danych objętych
ochroną przed kopiowaniem.
Karta xD-Picture Card
Gniazdo xD-Picture Card drukarki jest przystosowane do współpracy z kartami xD-Picture
Card*5. Niektóre funkcje karty pamięci nie są
obsługiwane i nie gwarantuje się właściwego
działania wszystkich kart xD-Picture Card.
*5
Przeprowadzone badania wykazały współpracę
drukarki z kartami xD-Picture Card o pojemności
2 GB lub mniejszej.
Karta CompactFlash
Gniazdo CompactFlash drukarki pozwala na
użycie następujących nośników:
• CompactFlash Storage Card (typu I / typu II)
i kart CompactFlash Storage Card zgodnych
z CF+Card (typu I / typu II)*6*7,
• pamięci Micro Drive,
• pamięci COMPACT VAULT.
Zastosowanie dostępnego w handlu adaptera na
karty CompactFlash pozwoli ponadto na użycie
kart Smart Media*8
Nie gwarantuje się właściwego działania
wszystkich rodzajów kart CompactFlash.
*6
*7
*8
Używana karta CompactFlash musi być
przystosowana do zasilania napięciem 3,3 V lub
3,3 V / 5 V. Nie można używać modeli zasilanych
wyłącznie napięciem 3 V lub 5 V. Do gniazda
drukarki nie wkładać kart CompactFlash innych
typów. Grozi to uszkodzeniem drukarki.
Przeprowadzone badania wykazały współpracę
drukarki z kartami CompactFlash o pojemności
8 GB lub mniejszej.
W przypadku użycia dostępnego w handlu
adaptera na karty CompactFlash należy zapoznać
się z jego instrukcją obsługi oraz sposobem
instalacji karty i adaptera. Użycie adaptera
CompactFlash może spowodować niewłaściwe
działanie kart chronionych przed zapisem.
82
Uwagi dotycz¹ce
pos³ugiwania siê kart¹
pamiêci
• Wkładając kartę, należy zwrócić uwagę na
jej właściwe ułożenie i wybór właściwego
gniazda.
• Nie wyjmować karty ani nie wyłączać
drukarki, gdy trwa odczyt danych i miga
wskaźnik dostępu.
• Zalecamy wykonywanie zapasowych kopii
ważnych danych.
• Drukarka może nie pozwalać na odtworzenie
danych przetworzonych w komputerze.
• Do przenoszenia i przechowywania karty
używać dostarczonej osłony.
• Nie dotykać styków na karcie rękami ani
metalowymi przedmiotami.
• Nie uderzać ani nie zginać karty; chronić ją
przed upuszczeniem.
• Nie rozbierać ani nie przerabiać karty.
• Chronić kartę przed oddziaływaniem wody.
• Nie używać ani nie przechowywać karty
w następujących miejscach:
– w których panują nieodpowiednie
warunki do użycia karty, na przykład
w gorącym wnętrzu samochodu
zaparkowanego w słońcu,
w bezpośrednim promieniowaniu
słonecznym lub blisko grzejnika;
– wilgotnych lub narażonych na
oddziaływanie substancji żrących;
– narażonych na ładunki elektrostatyczne
lub zakłócenia elektryczne.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\110ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 83 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Dane techniczne
x Drukarka
Pewne formaty plików nie są
obsługiwane.
[DPP-FP95]
Wysokość: Około 67 mm
Szerokość: Około 180 mm
83
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Informacje dodatkowe
System drukowania
Druk termosublimacyjny (3 przejścia:
żółty / purpuroworóżowy /
niebieskozielony)
Rozdzielczoœć
300 dpi (poziomo) × 300 dpi (pionowo)
Gradacja barw
Po 256 poziomów (8 bitów) na kolor żółty
/ purpuroworóżowy / niebieskozielony
Zadrukowywany obszar
1 800 punktów x 1 200 punktów
Formaty wydruku
Format P (10 × 15):
101,6 × 152,4 mm (maksymalnie, bez
marginesów)
Czas drukowania (na arkusz)
Karta pamięci*1*2*3*4: około 45 s
PictBridge*3*5: około 58 s
Z komputera*6: około 45 s
Złącza wejœciowe i wyjœciowe
Złącze HDMI OUT (wyjście)
Złącze typu A,
obsługa sygnałów 1 080i (59,94 Hz) /
1 080i (50 Hz) / 720p (59,94 Hz) / 720p
(50 Hz) / 576p (50 Hz) / 480 p
(59,94 Hz), zgodność z BRAVIA Sync
USB (USB 2.0 High Speed) do
podłączenia komputera
Złącze PictBridge/EXT INTERFACE
Gniazda
Gniazdo „Memory Stick”
Gniazdo SD Card / xD-Picture Card
Gniazdo CompactFlash
Obsługiwane formaty plików z obrazami
JPEG: Zgodność z DCF 2.0, zgodność
z Exif 2.21, JFIF*7
TIFF: Zgodność z Exif 2.21
BMP*8: Format Windows (1, 4, 8, 16, 24,
32 bity)
Maksymalna liczba punktów w obrazie
8 000 (poziomo) × 6 000 (pionowo)
(z wyjątkiem funkcji „Index Print”
i niektórych funkcji „CreativePrint”)
System plików
FAT12 / 16 / 32, sektor o wielkości 2 048
bajtów lub mniejszy
Nazwa pliku z obrazem
Format DCF, 256 znaków, do 8. poziomu
Maksymalna liczba obsługiwanych
plików
9 999 na kartę pamięci lub urządzenie
zewnętrzne
Taœma barwiąca / Papier
Patrz dostarczona ulotka „Informacja
o zestawach do drukowania”.
Ekran LCD
Panel LCD:
DPP-FP85: 6,2 cm (2,5") TFT
DPP-FP95: 9,0 cm (3,6") TFT
Całkowita liczba pikseli:
DPP-FP85: 115 200 (480 × 240)
DPP-FP95: 230 400 (320 RGB × 240)
Zasilanie
Gniazdo DC IN,
24 V
Pobór mocy
Podczas drukowania: 83 W
(maksymalnie)
W trybie czuwania: poniżej 1 W
Temperatura w œrodowisku pracy
5 °C do 35 °C
Wymiary
[DPP-FP85]
Wysokość: Około 65 mm
Około 72 mm (razem
z wystającymi elementami
ekranu LCD)
Szerokość: Około 180 mm
Głębokość: Około 137 mm
(bez uchwytu)
Około 149 mm (z uchwytem)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\110ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 84 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Głębokość: Około 137 mm (bez
uchwytu)
Około 149 mm (z uchwytem)
Głębokość po zainstalowaniu tacy na
papier: około 317 mm
Waga
DPP-FP85: około 1,1 kg
DPP-FP95: około 1,2 kg
(bez tacy na papier, taśmy barwiącej
i zasilacza sieciowego)
Dostarczane wyposażenie
Patrz strona 9 w Instrukcji obsługi” (tej
broszurze)
x Zasilacz sieciowy AC-S2422
Zasilanie
- 100 V do 240 V,
50/60 Hz, 1,5 A do 0,75 A
Znamionowe napięcie wyjœciowe
24 V, 2,2 A
Maksymalnie 3,7 A, 6,5 s
Temperatura w œrodowisku pracy
5 °C do 35 °C
Wymiary
Około 60 × 30,5 × 122 mm
(szer. × wys. × gł., bez wystających
elementów i przewodów)
Waga
Około 305 g
: Szybkość drukowania: czas między naciśnięciem
przycisku PRINT a zakończeniem drukowania.
(Czas drukowania może zależeć od używanego
sprzętu, formatu obrazu, używanej karty pamięci,
ustawień programu i warunków pracy.)
*4: Przy drukowaniu z karty „Memory Stick PRO
Duo” włożonej do gniazda drukarki
*5: Przy drukowaniu z aparatu DSC-W200
podłączonego przewodem USB. Czas od
naciśnięcia przycisku PRINT na ekranie aparatu do
zakończenia drukowania.
*6: Bez czasu przetwarzania i przesyłania danych.
*7
: Baseline JPEG w formacie 4:4:4, 4:2:2 lub 4:2:0
*8: Nie jest możliwe drukowanie z programu Picture
Motion Browser.
*3
Strona główna pomocy dla klientów
Najnowsze informacje z zakresu pomocy dla
klientów można znaleźć pod następującym
adresem:
http://www.sony.net/
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie.
* Maksymalną liczbę odbitek o formacie P, które
może wydrukować drukarka, szacuje się na mniej
więcej 2 000. Aby sprawdzić całkowitą liczbę
odbitek, wybierz z menu „Display/Printer setup”
wariant „Printer information display” (strona 41).
: Ustawienia druku: Borderless, Date Print: Off,
Auto Fine Print5: On (Photographic) (przy
wyświetlaniu na ekranie LCD)
*2: Przy drukowaniu fotografii (z pliku o wielkości
4,37 MB) wykonanej cyfrowym aparatem
fotograficznym Sony o efektywnej rozdzielczości
12 100 000 pikseli lub analogicznej.
*1
84
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\110ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 85 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Zadrukowywany obszar
Format P
152,4 mm (1 800 punktów)
95,5 mm
(1 128
punktów)
101,6 mm
(1 200
punktów)
146,3 mm (1 728 punktów)
Pole wydruku z marginesami
Pole wydruku bez marginesów
Perforacja
Ilustracje dotyczą przypadku drukowania obrazu o współczynniku kształtu 2:3.
Wielkość zadrukowywanego obszaru zależy od wybranego ustawienia marginesów.
Informacje dodatkowe
85
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\110ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 86 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
S³owniczek
DCF (wytyczne projektowania
systemów plików dla kamer i aparatów)
Standard opracowany przez JEITA
(Japońskie Stowarzyszenie Przemysłu
Elektronicznego i Informatycznego) w celu
zapewnienia przenośności i zgodności
plików z różnych cyfrowych aparatów
fotograficznych, kamer i urządzeń
współpracujących. Nie gwarantuje się
jednak pełnej wymienności i przenośności.
DPOF (format zlecenia wydruku
cyfrowego)
Format służący do zapisu informacji
potrzebnych laboratorium albo domowej
drukarce do automatycznego wykonywania
odbitek ze zdjęć wykonanych cyfrowym
aparatem fotograficznym. Drukarka
obsługuje dane DPOF i może automatycznie
wykonać żądaną liczbę odbitek z obrazów
opatrzonych znacznikiem DPOF.
Exif 2.21 (Exif Print)
Exif Print (wymienny format pliku
z obrazem dla cyfrowych aparatów
fotograficznych) jest ogólnoświatowym
standardem drukowania cyfrowych zdjęć.
Cyfrowe aparaty fotograficzne zgodne z tym
standardem zapisują dane dotyczące
warunków wykonania każdego zdjęcia.
Drukarka wykorzystuje później te dane do
zapewnienia maksymalnie wiernego
odwzorowania pierwotnego obrazu na
odbitce*1.
*1
86
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
Interfejs HDMI służy do przesyłania
cyfrowych sygnałów wideo / audio jednym
przewodem, bez kompresji ani
przekształcania. Umożliwia uzyskanie
wysokiej jakości reprodukowanego obrazu
i dźwięku.
Uwaga: drukarka nie pozwala na
reprodukcję dźwięku.
„Memory Stick” / CompactFlash / SD
Card / xD-Picture Card
Miniaturowy, lekki, wymienny nośnik
danych. Szczegóły podano na stronach 80 do
82.
PictBridge
Standard stworzony przez Camera &
Imaging Products Association
(Stowarzyszenie Producentów Kamer,
Aparatów i Urządzeń do Przetwarzania
Obrazu) pozwalający na podłączenie aparatu
cyfrowego zgodnego z PictBridge
bezpośrednio do drukarki, bez użycia
komputera.
Miniatury
Małe obrazy przedstawiające oryginalny
obraz zawarte w plikach z obrazami
zapisywanymi przez aparat cyfrowy.
Drukarka wykorzystuje miniatury przy
wyświetlaniu widoku indeksu.
Kiedy jest włączona funkcja „Auto Fine
Print5”, a zdjęcie (w pliku JPEG) zostało
wykonane aparatem cyfrowym zgodnym z Exif
Print (Exif 2.21), obraz jest automatycznie
korygowany w celu zapewnienia najlepszej
jakości obrazu i drukowany.
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\010COVIX.fm
Master: Right
010COV.book Page 87 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
Skorowidz
A
Album z wycinkami 26
Aparat PictBridge 47, 48
Auto Fine Print5 40, 59
AUTO TOUCH-UP 20, 39,
59
Automatyczne korygowanie
nieudanego zdjęcia 20
Automatyczny retusz 20, 39,
59
B
Borders/Borderless 39, 59
Brightness 22
C
Calendar 27
Color Setting 40
CompactFlash (karta)
Rodzaje 82
Uwagi eksploatacyjne 82
CONTROL FOR HDMI 42
CreativePrint 26
Cross Filter 22
Czyszczenie 78
D
E
Edycja obrazu 21
Ekran LCD 7, 13
Elementy 7
F
File operation 35
Filter 22
Fish-eye 23
Format 37
Frame 31
I
Icon 42
ID photo 32
Index Print 33
Instalacja
Program Picture Motion
Browser 55
Sterownik drukarki 52
K
Kadrowanie 16
Kasowanie obrazu 36
Komunikaty 62
Kopiowanie obrazu 35
Korygowanie obrazu 20, 22
L
Language 42
Layout print 32, 40
LCD backlight 42
Liczba odbitek 14, 16, 25
Listing Order 42
M
Memory Stick
Format 37
Memory Stick (karta)
Rodzaje 80
Uwagi eksploatacyjne 81
Monochrome 22
N
Nakładanie 29
Nastawianie liczby
odbitek 16
H
O
Handwritten message 29
HDMI 43
Obracanie obrazu 21
On-screen Display 13, 42
Orientation 58
87
Informacje dodatkowe
Dane techniczne 83
Date Display Order 42
Date Print 39
DC IN 24 V 12
DCF (wytyczne
projektowania systemów
plików dla kamer
i aparatów) 39
Default Setting 42
Display/Printer setup 41
Dodawanie filtra 22
Dodawanie ramki 31
Dostarczane wyposażenie 9
DPOF 13, 33
Drukowanie
Album z wycinkami 26
Calendar 27
ID photo 32
Layout print 32
Nałożony obraz 29
Obraz po edycji 25
Obraz w ramce 31
Obraz z karty pamięci 16
Powiększony obraz 16
Z aparatu PictBridge 47,
48
Z telewizora HD 43
Z urządzenia Bluetooth 48
Z innych programów 61
Z komputera 51
Z programu Picture
Motion Browser 56
Z urządzenia
zewnętrznego 46
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
C:\3285420121DPPFP8595IM_GB\010COVIX.fm
Master: Left
010COV.book Page 88 Monday, April 28, 2008 1:18 PM
P
S
W
Painting 22
Pamięć USB 46
Partial Color 22
PictBridge/EXT
INTERFACE 46, 47, 48
Picture Motion Browser 56
Płyta czołowa 7
Podgląd 13
Podgląd obrazu 13
Podłączanie
Aparat cyfrowy 47, 48
Sieć energetyczna 12
Telewizor HD 43
Urządzenie Bluetooth 48
Urządzenie zewnętrzne
46, 48
Powiększanie /
zmniejszanie 15, 21
Print All 33
Print setup 38
Printer information
display 42
Przełączanie trybu
wyświetlania 15
Przemieszczanie obrazu 21
Saturation 22
SD (karta)
Rodzaje 81
Uwagi eksploatacyjne 82
Sepia 22
Sharpness 22
Single Color 22
Slideshow 34
Stamp 31
Standard format message 30
Widok indeksu
by date 14, 42
by Filename 14, 42
Wkładanie karty pamięci 15
Wkładanie papieru 10
Wkładanie taśmy
barwiącej 9
Wskazanie ochrony 13
Wskazanie skojarzonego
pliku 13
Wskaźniki na ekranie 13
Wskaźniki wejścia 13
Wyjmowanie karty
pamięci 15
Wyłącznik pracy /
czuwania 16, 46, 47, 48, 53
Wymagania systemowe 51
Wyszukiwanie obrazów 35
Wyświetlanie danych
o obrazie 13
T
Tint 22
Tył 8
U
Uchwyt 8
Urządzenie Bluetooth 48
Urządzenie pamięci
masowej 46
Urządzenie zewnętrzne 46,
48
Usuwanie
Program Picture Motion
Browser 56
Sterownik drukarki 54
R
Red-eye correction 20, 24
Rejestracja folderu do
przeglądania 60
Rozwiązywanie
problemów 65
Różne rodzaje wydruków 18
Sony Corporation
88
X
xD-Picture Card (karta)
Rodzaje 82
Uwagi eksploatacyjne 82
Z
Zacięty papier 77
Zadrukowywany obszar 85
Zapisywanie obrazu 25
Zasilanie z sieci 12
Zatrzymywanie
drukowania 61
Zmienianie wielkości
i położenia 27
Zwiększanie / zmniejszanie
obrazu 15, 21
Printed in Czech Republic (EU)
PL
DPP-FP85/FP95 3-285-420-PL (1)
Download PDF

advertising