Sony | BDP-S370 | Sony BDP-S370 Instrukcja obsługi

C:\4169142111S370S373CEK\00COV-BDPS370CEK\010COV.fm
master page=Right
010COV.book Page 1 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
4-169-142-PL(1)
Oprogramowanie tego odtwarzacza może być aktualizowane w przyszłoœci. Informacje
o ewentualnych aktualizacjach będzie można znaleŸć pod adresem
http://support.sony-europe.com/
z
Wskazówki i informacje dotyczące produktów i usług Sony można znaleŸć pod
adresem www.sony-europe.com/myproduct/
Instrukcja obsługi
Odtwarzacz Blu-ray Disc™ / DVD
BDP-S370/S373
Printed in Czech Republic (EU)
4-169-142-PL(1)
© 2010 Sony Corporation
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\020WAR.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 2 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
OSTRZE¯ENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
Aby uniknąć porażenia prądem,
nie otwierać obudowy. Naprawy
powierzać tylko
wykwalifikowanym osobom.
Wymiany przewodu zasilającego
może dokonać tylko
specjalistyczny warsztat
serwisowy.
Baterie i urządzenia
z zainstalowanymi bateriami
należy chronić przed nadmiernym
ciepłem pochodzącym od słońca,
ognia itp.
OSTRZEŻENIE
Użycie przyrządów optycznych
w parze z tym urządzeniem
zwiększa zagrożenie dla wzroku.
Promień lasera wykorzystywany
w odtwarzaczu Blu-ray Disc /
DVD jest szkodliwy dla wzroku
i dlatego nie należy próbować
zdjąć obudowy.
Naprawy powierzać tylko
wykwalifikowanym osobom.
Ta etykieta znajduje się na osłonie
ochronnej lasera wewnątrz
obudowy.
Urządzenie zostało zaliczone do
klasy 1 urządzeń
wykorzystujących laser. Etykieta
wyróżniająca takie urządzenia
znajduje się na osłonie lasera
wewnątrz obudowy.
Usuwanie zużytego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych
krajów europejskich
z wydzielonymi
systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie powinien być zaliczany do
odpadów domowych. Należy go
przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie
potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego,
których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie produktu.
Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców
naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje
o recyklingu tego produktu, należy
się skontaktować z władzami
lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został
kupiony.
Usuwanie zużytych
baterii i akumulatorów
(dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych
krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że
produkt nie powinien być
zaliczany do odpadów domowych.
Na pewnych bateriach lub
akumulatorach symbol ten może
być używany razem z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne
rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje
się, gdy bateria lub akumulator
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci
lub 0,004% ołowiu.
Prawidłowe usunięcie baterii lub
akumulatora zapobiegnie
potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego,
których przyczyną mogłoby być
niewłaściwe usuwanie baterii lub
akumulatora. Recykling
materiałów pomaga w zachowaniu
surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze
względów bezpieczeństwa,
sprawności działania lub spójności
danych wymaga stałego
podłączenia do wewnętrznej
baterii lub akumulatora, wymianę
baterii lub akumulatora należy
zlecić wykwalifikowanemu
technikowi serwisu.
Dla zapewnienia prawidłowego
przetworzenia baterii lub
akumulatora, wyeksploatowany
produkt należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii /
akumulatorów należy się zapoznać
z odpowiednim podrozdziałem
dotyczącym bezpiecznego
usuwania baterii lub akumulatora
z produktu. Baterię lub akumulator
należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
recyklingiem zużytych baterii.
2
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\020WAR.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 3 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu,
baterii lub akumulatorów, należy
się skontaktować z władzami
lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został
kupiony.
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonia. Przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej
upoważnionym do dokonania
i potwierdzenia oceny zgodności
z wymaganiami zasadniczymi jest
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których
adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, albo z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
Zalecenia eksploatacyjne
• Urządzenie musi być zasilane
napięciem przemiennym 220 –
240 V, 50/60 Hz. Prosimy
o sprawdzenie, czy napięcie
zasilania jest identyczne
z napięciem w lokalnej sieci.
• Aby uniknąć ryzyka pożaru lub
porażenia prądem, nie stawiać na
urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
• Urządzenie należy zainstalować
w taki sposób, aby w razie
problemów można było
natychmiast wyłączyć wtyczkę
z gniazdka sieciowego.
Uwagi o p³ytach
• Aby utrzymać płytę w czystości, chwytać ją za brzeg. Nie
dotykać jej powierzchni.
Kurz, odciski palców i rysy na
płycie mogą być przyczyną
niewłaściwego działania.
• Nie wystawiać płyt na
bezpośrednie promieniowanie
słoneczne ani na działanie
ciepła, na przykład
z dmuchawy. Nie zostawiać
płyt w samochodzie
zaparkowanym w słońcu,
ponieważ temperatura
w samochodzie może znacznie
wzrosnąć.
• Po odtworzeniu włożyć płytę
do pudełka.
• Czyścić płytę ściereczką
czyszczącą. Wycierać płytę od
środka na zewnątrz.
• Nie używać
rozpuszczalników, takich jak
benzyna czy rozcieńczalnik,
dostępnych w handlu środków
czyszczących do płyt /
obiektywów ani
antystatycznego aerozolu
przeznaczonego do
winylowych płyt
długogrających.
• W przypadku drukowania
etykiety płyty, przed
odtwarzaniem należy
zaczekać na wyschnięcie
etykiety.
• Nie używać następujących
płyt:
– płyt do czyszczenia
soczewek,
– płyt o niestandardowych
kształtach (serca, gwiazdy
itp.),
– na których znajdują się
naklejki lub etykiety,
– z przyklejoną taśmą
celofanową lub nalepką.
• Nie próbować na nowo
pokrywać odtwarzanej strony
płyty w celu usunięcia z niej
rys.
Zalecenia
eksploatacyjne
Urządzenie zostało przebadane
i uznane za spełniające
wymagania sformułowane
w Dyrektywie EMC, jeśli
używany przewód połączeniowy
jest krótszy niż 3 metry.
Instalacja
• Aby zapobiec przegrzewaniu
się odtwarzacza, należy
zapewnić wokół właściwą
cyrkulację powietrza.
• Nie stawiać odtwarzacza na
miękkich powierzchniach,
które mogłyby zasłonić
otwory wentylacyjne, takich
jak kapy.
• Nie instalować odtwarzacza
we wszelkiego rodzaju
niszach, na przykład na regale.
• Nie stawiać odtwarzacza
blisko źródeł ciepła ani
w miejscach narażonych na
bezpośrednie promieniowanie
słoneczne, nadmierne
zapylenie lub wstrząsy.
• Nie używać odtwarzacza na
wolnym powietrzu,
w pojazdach, na statkach ani
na innych jednostkach
pływających.
• Jeśli odtwarzacz zostanie
bezpośrednio przeniesiony
z zimnego do ciepłego miejsca
albo umieszczony w bardzo
wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewkach w jego wnętrzu
może się skroplić para wodna.
W takim przypadku
odtwarzacz może nie działać
właściwie. Należy wówczas
wyjąć płytę i pozostawić
włączony odtwarzacz na mniej
więcej pół godziny, aż do
odparowania wilgoci.
• Nie instalować urządzenia
w przechyle. Może ono
pracować tylko w pozycji
poziomej.
• Nie kłaść na odtwarzaczu
ciężkich lub niestabilnych
przedmiotów.
3
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\020WAR.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 4 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
• Nie wkładać do szuflady na
płytę przedmiotów innych niż
płyty. Grozi to uszkodzeniem
odtwarzacza i włożonego
przedmiotu.
• Przed przenoszeniem
i transportowaniem
odtwarzacza należy z niego
wyjąć płytę. W przeciwnym
razie płyta może ulec
uszkodzeniu.
• Przed przenoszeniem
odtwarzacza należy odłączyć
od niego przewód zasilający
i wszystkie inne przewody.
ród³a zasilania
• Odtwarzacz pozostaje pod
napięciem zawsze, gdy jest
podłączony do gniazdka
sieciowego, nawet po
wyłączeniu.
• Jeśli odtwarzacz nie będzie
używany przez dłuższy czas,
należy go wyłączyć
z gniazdka sieciowego.
W celu wyłączenia przewodu
chwycić za wtyczkę; nigdy nie
ciągnąć za sam przewód.
• Aby uniknąć uszkodzenia
przewodu zasilającego, należy
przestrzegać poniższych
zasad. Nie używać
uszkodzonego przewodu
zasilającego. Grozi to
porażeniem prądem lub
pożarem.
– Nie ściskać przewodu
zasilającego między
odtwarzaczem a ścianą,
półką itp.
– Nie kłaść na przewodzie
zasilającym ciężkich
przedmiotów; nie napinać
przewodu.
Czyszczenie
Obudowę, panel i regulatory
należy czyścić miękką
ściereczką. Nie używać
wszelkiego rodzaju ściereczek
ani proszków do szorowania,
a także rozpuszczalników,
takich jak spirytus czy benzyna.
P³yty czyszcz¹ce; œrodki do
czyszczenia p³yt /
soczewek
Nie używać dostępnych
w handlu płyt czyszczących ani
środków do czyszczenia płyt /
soczewek (w płynie lub
w aerozolu). Grożą one
uszkodzeniem urządzenia.
Wymiana czêœci
W przypadku naprawy
odtwarzacza, naprawiane części
mogą być gromadzone w celu
ponownego wykorzystania lub
recyklingu.
Uwagi o pod³¹czaniu do
gniazda HDMI OUT
Prosimy o przestrzeganie
poniższych zasad. Niewłaściwe
postępowanie grozi
uszkodzeniem gniazda HDMI
OUT i złącza.
• Sprawdź kształty gniazda
HDMI OUT z tyłu
odtwarzacza i wtyku HDMI
i starannie je dopasuj. Upewnij
się, że wtyk nie jest
odwrócony ani
przekrzywiony.
• Przed przenoszeniem
odtwarzacza należy odłączyć
przewód HDMI.
• Przy podłączaniu i odłączaniu
nie przekręcać złącza HDMI.
s
WA¯NA INFORMACJA
Ostrzeżenie: odtwarzacz
może przez nieograniczony
czas utrzymywać na ekranie
telewizora nieruchomy obraz
wideo albo obraz menu
ekranowego. Wyświetlanie
przez dłuższy czas takiego
nieruchomego obrazu grozi
nieodwracalnym
uszkodzeniem ekranu
telewizora. Podatne na takie
uszkodzenia są telewizory
plazmowe i projekcyjne.
W przypadku pytań lub
problemów związanych
z odtwarzaczem prosimy
o skontaktowanie się
z najbliższą autoryzowaną stacją
serwisową Sony.
Regulacja g³oœnoœci
Nie zwiększać głośności
w czasie słuchania bardzo
cichego fragmentu albo
fragmentu bez dźwięku.
W przeciwnym razie
odtworzenie sygnału
o maksymalnej głośności może
spowodować uszkodzenie
słuchu i głośników.
4
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\010COVTOC.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 5 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Spis treœci
OSTRZEŻENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Zalecenia eksploatacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wykaz elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Po³¹czenia i ustawienia
Krok 1: przygotowanie odtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Krok 2: podłączanie odtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Krok 3: prosta konfiguracja (Easy Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Podłączanie do sieci komputerowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Odtwarzanie przez sieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dostępne opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ustawienia i regulacje
Korzystanie z ekranów ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Network Update (aktualizacja przez sieć) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Screen Settings (ustawienia ekranu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Audio Settings (ustawienia dŸwięku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
BD/DVD Viewing Settings (ustawienia oglądania BD / DVD) . . . . . . . . . . . . . 22
Parental Control Settings (ustawienia blokady rodzicielskiej) . . . . . . . . . . . . 22
Music Settings (ustawienia muzyki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
System Settings (ustawienia systemu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Network Settings (ustawienia sieciowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Easy Setup (prosta konfiguracja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Resetting (zerowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\030PAR.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 6 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Wykaz elementów
P³yta czo³owa
z
Na przycisku N znajduje się wypukłość. Wypukłości ułatwiają obsługę odtwarzacza bez użycia wzroku.
A Szuflada na płytę
F x (zatrzymywanie)
B WskaŸnik zasilania
G N (odtwarzanie)
Pali się na biało, gdy odtwarzacz jest
włączony.
C Czujnik zdalnego sterowania
D Wyœwietlacz na płycie czołowej
N, X: Pali się w czasie odtwarzania lub
w trybie pauzy.
: Pali się po włączeniu trybu
odtwarzania wielokrotnego.
: Pali się podczas reprodukcji sygnału
wideo 720p / 1080i / 1080p.
E Gniazdo
(USB)
Służy do podłączenia urządzenia USB.
H Z (otwieranie / zamykanie)
I [/1 (włączanie / czuwanie)
Włącza odtwarzacz lub przełącza go
w tryb czuwania.
Blokowanie szuflady na p³ytê (ochrona
przed dzieæmi)
Można zablokować szufladę na płytę, aby
uniemożliwić jej przypadkowe otwarcie.
Kiedy odtwarzacz jest włączony, na co
najmniej 10 sekund naciśnij na nim przycisk
N. Szuflada na płytę zostanie zablokowana
lub odblokowana.
Ty³ obudowy
6
A Gniazda LINE OUT (R-AUDIO-L)
E Otwory wentylacyjne
B Gniazdo LINE OUT (VIDEO)
F Gniazdo
C Gniazdo DIGITAL OUT
(COAXIAL)
G Gniazdo HDMI OUT
D Gniazdo DIGITAL OUT
(OPTICAL)
(USB)
H Gniazda COMPONENT VIDEO
OUT (Y, PB, PR)
I Złącze LAN (100)
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\030PAR.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 7 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Pilot
Dostępne funkcje pilota zależą od płyty
i stanu odtwarzania.
A Z (otwieranie / zamykanie)
Otwiera i zamyka szufladę na płytę.
-TV- t (wybór wejœcia (TV))
Służy do przełączania między sygnałem
z tunera telewizora i z innego źródła.
-TV- [/1 (włączanie / czuwanie
(TV))
Włącza telewizor lub przełącza go w tryb
czuwania.
[/1 (włączanie / czuwanie)
Włącza odtwarzacz lub przełącza go
w tryb czuwania.
B Przyciski numeryczne (0 – 9)
Służą do wprowadzania numeru tytułu /
rozdziału itp.
2 (głoœnoœć) +/–
Służy do regulacji głośności
w telewizorze.
THEATRE (strona 30)
Powoduje automatyczny wybór
optymalnego trybu wyświetlania filmu.
Przycisk THEATRE działa tylko po
podłączeniu wzmacniacza (amplitunera)
wielokanałowego Sony z trybem Theatre
lub telewizora Sony z trybem Theatre.
AUDIO (strona 22)
Służy do wybierania ścieżki dźwiękowej
z płyty BD-ROM / DVD VIDEO
zawierającej ścieżki dźwiękowe
w różnych językach.
Służy do wybierania ścieżki dźwiękowej
z płyty CD.
SUBTITLE (strona 22)
z
Na przyciskach 5, AUDIO, 2 + i N znajduje się
wypukłość. Wypukłości ułatwiają obsługę
odtwarzacza bez użycia wzroku.
Służy do wybierania języka napisów
z płyty BD-ROM / DVD VIDEO
zawierającej napisy w różnych językach.
(ulubione) (strona 16)
Służy do wyświetlania materiałów
z Internetu dodanych do listy
ulubionych. Można zapisać 18
ulubionych materiałów z Internetu.
C Kolorowe przyciski (czerwony /
zielony / żółty / niebieski)
Klawisze skrótu używane z funkcjami
interaktywnymi.
7
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\030PAR.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 8 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
D TOP MENU
X (pauza)
Otwiera lub zamyka menu „top menu”
płyty BD lub DVD.
Włącza pauzę w odtwarzaniu lub
wznawia odtwarzanie.
POP UP/MENU
x (zatrzymywanie)
Otwiera lub zamyka menu podręczne
(pop up menu) płyty BD-ROM lub menu
płyty DVD.
Zatrzymuje odtwarzanie i powoduje
zapamiętanie punktu zatrzymania.
Punktem zatrzymania tytułu / utworu jest
ostatnio odtwarzane miejsce lub ostatnie
zdjęcie w folderze ze zdjęciami.
OPTIONS (strona 16)
Wyświetla na ekranie menu opcji.
HOME
Wyświetla główne menu odtwarzacza.
Po naciśnięciu przy wskazanej ikonie
kategorii w głównym menu wyświetla
tapetę.
F
(podœwietlenie) (tylko
BDP-S373)
Włącza podświetlenie przycisków 4
i 5 (z wyjątkiem </M/m/,
i ENTER) i ułatwia obsługę
w ciemności.
RETURN
Umożliwia powrót do poprzedniego
ekranu.
</M/m/,
Przemieszczają wyróżnienie.
Œrodkowy przycisk (ENTER)
Potwierdza wybór wariantu.
E ./> (poprzedni / następny)
Służą do przechodzenia do poprzedniego
/ następnego rozdziału, utworu lub pliku.
Ekran g³ównego menu
Główne menu pojawia się po naciśnięciu
przycisku HOME. Przyciskami </,
wybierz żądaną kategorię. Przyciskiem M lub
m wskaż żądany wariant i naciśnij przycisk
ENTER.
Wariant
Kategoria
/
(powtórka / przejœcie
w przód)
Powodują powtórkę fragmentu sceny
trwającego 10 sekund / przejście do
przodu o 15 sekund.
m/M (wyszukiwanie w tył /
w przód)
• Podczas odtwarzania pozwalają na
„przewijanie” nagrania w przód / w tył.
Naciskanie przycisku podczas
odtwarzania filmu powoduje zmiany
prędkości wyszukiwania.
• Naciskając jeden z tych przycisków na
ponad sekundę w trybie pauzy, można
włączyć odtwarzanie w zwolnionym
tempie.
• Naciskając je na krótko w trybie pauzy,
można wyświetlać kolejne klatki.
(Setup): zmienianie ustawień
odtwarzacza.
(Photo): wyświetlanie fotografii.
(Music): odtwarzanie muzyki.
(Video): odtwarzanie filmów.
(Network): wyświetlanie wariantów
związanych z siecią.
N (odtwarzanie)
Rozpoczyna lub wznawia odtwarzanie.
DISPLAY (strona 15)
Wyświetla na ekranie informacje
o odtwarzaniu.
8
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\040BAS.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 9 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Krok 1: przygotowanie
odtwarzacza
Po³¹czenia i ustawienia
Sprawdzanie dostarczonego
wyposa¿enia
Prosimy o sprawdzenie, czy zestaw zawiera
następujące elementy:
• Pilot (1 szt.)
• Baterie R6 (2 szt.)
Przygotowanie pilota
Włóż dwie baterie R6, dopasowując bieguny
3 i # do oznaczeń wewnątrz komory na
baterie.
Połączenia
i ustawienia
9
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\040BAS.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 10 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Krok 2: pod³¹czanie odtwarzacza
Przewód zasilający należy podłączyć dopiero po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
Pod³¹czanie telewizora
W zależności od konfiguracji gniazd wejściowych telewizora, należy wybrać właściwy sposób
podłączenia. Podłączając, dopasuj kolor wtyku do odpowiedniego gniazda.
Przewód HDMI
(wyposażenie dodatkowe)
Wysoka
jakoœć
Przewód audio/wideo
(wyposażenie dodatkowe)
Komponentowy przewód wideo
(wyposażenie dodatkowe)
Przewód audio/wideo
(wyposażenie dodatkowe)
Standardowa jakoœć
b
10
Nie podłączać odtwarzacza za pośrednictwem magnetowidu. Sygnały wideo przechodzące przez
magnetowid mogą być modyfikowane przez system ochrony przed kopiowaniem, co spowoduje
zniekształcenia obrazu na telewizorze.
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\040BAS.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 11 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Pod³¹czanie wzmacniacza (amplitunera) wielokana³owego
W zależności od konfiguracji gniazd wejściowych wzmacniacza (amplitunera) wielokanałowego, należy wybrać właściwy sposób podłączenia. W przypadku wyboru wariantu A lub B,
należy wybrać odpowiednie ustawienia z ekranu ustawień „Audio Settings” (strona 21).
Po³¹czenia i ustawienia
Przewód HDMI (wyposażenie dodatkowe)
Przewód HDMI
(wyposażenie dodatkowe)
t Wybierz ustawienie parametru „BD Audio MIX Setting” (strona 21).
Koncentryczny przewód cyfrowy
(wyposażenie dodatkowe)
lub
Optyczny przewód cyfrowy
(wyposażenie dodatkowe)
t Wybierz ustawienia parametrów „Dolby Digital (Coaxial /
Optical)*1” (strona 21) i „DTS (Coaxial / Optical)*2” (strona 21).
Przewód audio/wideo
(wyposażenie dodatkowe)
*1
*2
11
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\040BAS.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 12 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Krok 3: prosta
konfiguracja (Easy
Setup)
4
Wykonaj procedurê prostej
konfiguracji (Easy Setup).
Wykonuj polecenia z ekranu
i przyciskami </M/m/, oraz ENTER
na pilocie wybierz najważniejsze
ustawienia.
Przy pierwszym uruchomieniu
Zaczekaj krótką chwilę na włączenie się
odtwarzacza i rozpoczęcie prostej
konfiguracji.
1
</M/m/,
ENTER
W³¹cz odtwarzacz do sieci.
do sieci
2
3
Naciœnij przycisk [/1, aby w³¹czyæ
odtwarzacz.
W³¹cz telewizor i wybierz w nim
w³aœciwe wejœcie, tak aby na ekranie
pojawi³ siê sygna³ z odtwarzacza.
12
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\040BAS.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 13 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Pod³¹czanie do sieci
komputerowej
Wybieranie ustawieñ sieciowych
Wybierz kolejno warianty „Network
Settings”, „Internet Settings” i „USB
Wireless Setup” (strona 24). Wybierz
ustawienia, wykonując polecenia z ekranu.
Konfiguracja przewodowa
Po³¹czenia i ustawienia
Podłącz kabel sieci komputerowej do złącza
LAN (100) odtwarzacza.
Przewód LAN
(wyposażenie dodatkowe)
Router
szerokopasmowy
Modem ADSL /
Modem kablowy
Internet
Wybieranie ustawieñ sieciowych
Wybierz kolejno warianty „Network
Settings”, „Internet Settings” i „Wired
Setup” (strona 24). Wybierz ustawienia,
wykonując polecenia z ekranu.
Konfiguracja bezprzewodowa
Wyłącz odtwarzacz i podłącz kartę USB sieci
bezprzewodowej do gniazda USB z przodu
lub z tyłu odtwarzacza (według stanu na
styczeń 2010 r. dostępny jest tylko model
UWA-BR100).
b
Dostępność karty USB sieci bezprzewodowej
zależy od kraju i regionu.
Karta USB sieci
bezprzewodowej
Przewód LAN
(wyposażenie dodatkowe)
Router sieci
bezprzewodowej
Modem ADSL / Internet
Modem kablowy
13
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\050PLY.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 14 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Odtwarzanie p³yty
Informacje o płytach, które można
odtwarzać, podano w punkcie „Płyty, które
można odtwarzać” (strona 29).
1
2
Wybierz w telewizorze w³aœciwe
wejœcie, tak aby na ekranie pojawi³
siê sygna³ z odtwarzacza.
Naciœnij przycisk Z i w³ó¿ p³ytê do
szuflady na p³ytê.
Odtwarzaną stroną do dołu
3
Naciœnij przycisk Z, aby zamkn¹æ
szufladê na p³ytê.
W głównym menu pojawi się ikona
i rozpocznie się odtwarzanie.
Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się
automatycznie, wybierz ikonę
z kategorii
(Video),
(Music) lub
(Photo) i naciśnij przycisk ENTER.
Odtwarzanie
U¿ycie funkcji BONUSVIEW /
BD-LIVE
Niektóre płyty BD-ROM z logo
„BD-LIVE”* zawierają dodatki i inne
materiały do pobrania.
*
1
2
Pod³¹cz pamiêæ USB do gniazda USB
z ty³u odtwarzacza (strona 6).
Jako lokalnego nośnika użyj pamięci
USB o pojemności 1 GB lub większej.
Przygotuj urz¹dzenie do u¿ycia funkcji
BONUSVIEW/BD-LIVE.
• Podłącz odtwarzacz do sieci
komputerowej (strona 13).
• Zmień ustawienie parametru „BD
Internet Connection” na „Allow”
(strona 22).
14
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\050PLY.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 15 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
3
W³ó¿ p³ytê BD-ROM z materia³ami
BONUSVIEW / BD-LIVE.
Sposób postępowania zależy od płyty.
Zapoznaj się z opisem dostarczonym
z płytą.
Można odtwarzać filmy i muzykę oraz
wyświetlać pliki z fotografiami
z podłączonego urządzenia USB.
Informacje o współpracujących urządzeniach
USB podano w punkcie „Odtwarzane pliki”
(strona 29).
1
Wyœwietlanie informacji
o odtwarzaniu
Pod³¹cz urz¹dzenie USB do gniazda
USB odtwarzacza.
Odtwarzanie
z
Aby skasować dane z pamięci USB, wybierz
wariant „Erase BD Data” z kategorii
(Video)
i naciśnij przycisk ENTER. Skasowane zostaną
wszystkie dane z folderu buda/budb.
Odtwarzanie
z urz¹dzenia USB
Przed podłączaniem urządzenia USB
należy się zapoznać z jego instrukcją
obsługi.
W celu sprawdzenia informacji
o odtwarzaniu itp. można nacisnąć przycisk
DISPLAY.
Wyświetlane informacje zależą od rodzaju
płyty i stanu odtwarzacza.
Przykład: podczas odtwarzania płyty
BD-ROM
Urządzenie USB
2
3
Przyciskami </, wybierz
z g³ównego menu ikonê
(Video),
(Music) lub
(Photo).
Przyciskiem M lub m wska¿ wariant
(USB Device) i naciœnij przycisk
ENTER.
A Obecnie wybrany kąt
B Numer lub nazwa tytułu
C Obecnie wybrane ustawienie dźwięku
D Dostępne funkcje (
kąt /
dźwięk /
napisy)
E Informacje dotyczące odtwarzania
Wyświetlanie trybu odtwarzania,
paska stanu odtwarzania, rodzaju
płyty, kodeka wideo, przepływności
i rodzaju odtwarzania wielokrotnego.
F Numer rozdziału
G Rozdzielczość wyjściowa /
Częstotliwość sygnału wideo
15
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\050PLY.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 16 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Odtwarzanie przez sieæ
Transmisja strumieniowa
(BRAVIA Internet Video)
Umożliwia odtwarzanie wybranych
materiałów z Internetu i różnych rodzajów
rozrywki na żądanie bezpośrednio
z odtwarzacza.
1
2
3
Przygotuj odtwarzacz do u¿ycia funkcji
BRAVIA Internet Video.
Podłącz odtwarzacz do sieci
komputerowej (strona 13).
Przyciskami </, wybierz
z g³ównego menu ikonê
(Video),
(Music) lub
(Photo).
Przyciskami M/m wska¿ ikonê serwisu
internetowego i naciœnij przycisk
ENTER.
Jeśli lista materiałów w Internecie nie
została pobrana, pojawia się ikona braku
informacji o materiałach.
Dostêpne opcje
Różne ustawienia i funkcje odtwarzania są
dostępne po naciśnięciu przycisku
OPTIONS. Dostępne warianty zależą od
sytuacji.
Opcje wspólne
Wariant
Opis
Playback
History
Wyświetlanie tytułu
w historii odtwarzania płyty
BD-ROM / DVD-ROM /
muzycznej płyty CD opartej
na technologii Gracenote.
Repeat
Setting
Wybieranie trybu
odtwarzania wielokrotnego.
Favourites List Wyświetlanie listy
ulubionych.
Play/Stop
Play from start Odtwarzanie elementu od
początku.
Information
Display
Wyświetlanie informacji
o płycie BD-ROM /
DVD-ROM / muzycznej
płycie CD z użyciem
technologii Gracenote.
Add to
Favourites
Dodawanie materiału
z Internetu do listy
ulubionych.
Remove from
Favourites
Usuwanie materiału
z Internetu z listy
ulubionych.
U¿ycie panelu sterowania
Panel sterowania pojawia się po rozpoczęciu
odtwarzania pliku z filmem. Wyświetlane
warianty zależą od serwisu internetowego.
Aby ponownie wyświetlić panel, naciśnij
przycisk DISPLAY.
Rozpoczynanie lub
zatrzymywanie
odtwarzania.
A Ikona przycisku sterującego
Wybieraj funkcje odtwarzania
przyciskami </M/m/, i ENTER.
B Pasek stanu odtwarzania
Pasek stanu, kursor wskazujący
obecną pozycję, czas odtwarzania,
czas trwania filmu w pliku
C Nazwa następnego pliku z filmem
D Nazwa i ocena obecnie wybranego
pliku z filmem
16
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\050PLY.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 17 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Tylko
(Video)
Tylko
(Photo)
Opis
Wariant
Opis
AV SYNC
Synchronizowanie obrazu
z dźwiękiem przez
opóźnienie reprodukcji
dźwięku w stosunku do
reprodukcji obrazu (0 do
120 milisekund).
Slideshow
Speed
Zmienianie szybkości
pokazu slajdów.
Slideshow
Wyświetlanie pokazu
slajdów.
Rotate Left
Obracanie zdjęcia o 90°
przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
Rotate Right
Obracanie zdjęcia o 90°
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Video Settings • Picture Quality Mode:
Dostosowywanie ustawień
obrazu do różnych
warunków oświetlenia.
• FNR: Osłabianie losowych
szumów pojawiających się
w obrazie.
• BNR: Osłabianie
mozaikowatych zakłóceń
blokowych w obrazie.
• MNR: Osłabianie
niewielkich zakłóceń
pojawiających się na
krawędziach obrazów.
Play/Pause
Rozpoczynanie lub
wstrzymywanie
odtwarzania.
Top Menu
Wyświetlanie menu „top
menu” płyty BD lub DVD.
Menu/Popup
Menu
Wyświetlanie menu
podręcznego (pop up menu)
płyty BD-ROM lub menu
płyty DVD.
Title Search
Wyszukiwanie tytułu na
płycie BD-ROM / DVD
VIDEO i rozpoczynanie
odtwarzania od jego
początku.
Chapter
Search
Wyszukiwanie rozdziału
i rozpoczynanie
odtwarzania od jego
początku.
Angle
Przełączanie kąta
wyświetlania, gdy płyta
BD-ROM / DVD VIDEO
zawiera scenę nagraną pod
różnymi kątami.
Odtwarzanie
Wariant
17
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\060ADJ.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 18 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Korzystanie z ekranów
ustawieñ
Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany ustawień
odtwarzacza, wybierz z głównego menu
kategorię
(Setup).
Ustawienia standardowe wyróżniono
podkreśleniem.
1
2
Przyciskami </, wybierz
z g³ównego menu ikonê
(Setup).
Przyciskami M/m wska¿ ikonê grupy
ustawieñ. Naciœnij przycisk ENTER.
Ikona
Opis
Network Update (strona
19)
Aktualizacja oprogramowania
odtwarzacza.
Screen Settings (strona 19)
Dostosowywanie ustawień
obrazu do rodzaju użytych
gniazd połączeniowych.
Ustawienia
i regulacje
Audio Settings (strona 21)
Dostosowywanie ustawień
dźwięku do rodzaju użytych
gniazd połączeniowych.
BD/DVD Viewing Settings
(strona 22)
Szczegółowe ustawienia
odtwarzania z płyty BD/DVD.
Parental Control Settings
(strona 22)
Szczegółowe ustawienia funkcji
blokady rodzicielskiej.
Music Settings (strona 23)
Szczegółowe ustawienia
odtwarzania z płyty Super
Audio CD.
System Settings (strona
23)
Ustawienia dotyczące
odtwarzacza.
Network Settings (strona
24)
Szczegółowe ustawienia
dotyczące Internetu i sieci.
18
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\060ADJ.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 19 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Ikona
Opis
Easy Setup (strona 24)
Ponowne wykonanie procedury
prostej konfiguracji w celu
wyboru podstawowych
ustawień odtwarzacza.
Resetting (strona 24)
Przywracanie fabrycznych
ustawień odtwarzacza.
Network Update
Wybierz ikonę „OK”, aby zaktualizować
oprogramowanie odtwarzacza przez sieć
komputerową.
z
• Zaleca się wykonywanie aktualizacji przez sieć
mniej więcej raz na 2 miesiące.
• Informacje o funkcjach aktualizacji można
znaleźć pod następującym adresem:
http://support.sony-europe.com/
TV Type
16:9
Ten wariant należy wybrać
w przypadku podłączania
telewizora panoramicznego
lub telewizora z trybem
panoramicznym.
4:3
Ten wariant należy wybrać
w przypadku podłączania
telewizora 4:3 bez trybu
panoramicznego.
Ustawienia i regulacje
Screen Settings
Screen Format
Original
Wybierz to ustawienie
w przypadku podłączania
telewizora z trybem
panoramicznym. Obraz 4:3
będzie wyświetlany
w formacie 16:9 nawet na
telewizorze
panoramicznym.
Fixed Aspect
Ratio
Zmienianie wielkości
obrazu tak, aby
maksymalnie wypełnić
ekran bez zmiany
współczynnika kształtu
oryginalnego obrazu.
19
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\060ADJ.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 20 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Pan & Scan
Wyświetlanie obrazu
panoramicznego z czarnymi
pasami u góry i u dołu.
Wyświetlanie obrazu
w całości wypełniającego
ekran, z uciętymi brzegami.
BD/DVD-ROM 1080/24p Output
Auto
Sygnał wideo 1920 × 1080p/
24 Hz jest reprodukowany
tylko wówczas, gdy do
gniazda HDMI OUT podłączony jest telewizor zgodny
z formatem 1080/24p.
Off
Wybierz to ustawienie, gdy
telewizor nie obsługuje
sygnału wideo 1080/24p.
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto
Automatyczne
rozpoznawanie typu
podłączonego telewizora
i wybór odpowiedniego
ustawienia koloru.
YCbCr (4:2:2)
Reprodukcja sygnału wideo
YCbCr 4:2:2.
YCbCr (4:4:4)
Reprodukcja sygnału wideo
YCbCr 4:4:4.
RGB
Reprodukcja sygnału wideo
RGB.
Cinema Conversion Mode
Auto
Video
Normalnie wybieraj to ustawienie. Odtwarzacz będzie
automatycznie rozpoznawał
rodzaj sygnału (filmowy lub
wideo) i poddawał go
odpowiedniej konwersji.
Niezależnie od rodzaju
materiału stosowana będzie
konwersja właściwa dla
materiałów wideo.
Output Video Format
HDMI
Normalnie wybieraj
ustawienie „Auto”.
Wybierz ustawienie
„Original Resolution”, aby
reprodukować obraz
w takiej rozdzielczości,
w jakiej jest on nagrany
na płycie. Obraz o rozdzielczości niższej niż SD będzie
interpolowany do
rozdzielczości SD.
Component
Video
Wybieranie rozdzielczości
dopasowanej do telewizora.
Video
Automatycznie wybieranie
najniższej rozdzielczości.
HDMI Deep Colour Output
Auto
Normalnie wybieraj to
ustawienie.
12bit
Reprodukcja 12- /
10-bitowego sygnału wideo,
gdy podłączony telewizor
jest zgodny z technologią
Deep Colour.
10bit
Off
Wybierz to ustawienie, gdy
obraz jest niestabilny lub
gdy kolory wydają się
nienaturalne.
Pause Mode
Auto
Normalnie wybieraj to
ustawienie. Obraz
przedstawiający
dynamiczną scenę nie ulega
rozmyciu.
Frame
Wyświetlanie statycznego
obrazu o dużej
rozdzielczości.
z
• Jeśli do podłączania używane jest zarówno
gniazdo HDMI OUT, jak i inne gniazda wyjścia
wideo, wybierz wariant „Component Video”.
• Jeśli przy ustawieniu „HDMI” lub „Component
Video” nie pojawia się obraz, należy wybrać inne
ustawienie rozdzielczości.
20
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\060ADJ.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 21 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Audio Settings
DTS (Coaxial / Optical)
Downmix
PCM
Przekształcanie
reprodukowanego sygnału
do formatu Linear PCM.
Wybierz to ustawienie, jeśli
podłączane urządzenie audio
nie zawiera dekodera DTS.
DTS
Wybierz to ustawienie, jeśli
podłączane urządzenie audio
jest wyposażone w dekoder
DTS.
Audio (HDMI)
Auto
PCM
Normalnie wybieraj to
ustawienie. Sygnały audio są
reprodukowane
odpowiednio do stanu
podłączonego urządzenia
HDMI.
Reprodukcja przez gniazdo
HDMI OUT sygnału PCM.
On
Off
Reprodukcja przez gniazdo
HDMI OUT sygnału DSD
podczas odtwarzania płyty
Super Audio CD. Przy
wybranym ustawieniu „On”,
w czasie odtwarzania płyty
Super Audio CD nie są
reprodukowane sygnały
analogowe.
Reprodukcja przez gniazdo
HDMI OUT sygnału PCM
podczas odtwarzania płyty
Super Audio CD.
Auto
Odtwarzanie z dynamiką
określoną przez płytę (tylko
BD-ROM). Inne płyty są
odtwarzane na poziomie
„Standard”.
Standard
Odtwarzanie przy
standardowym poziomie
kompresji.
Wide Range
Brak kompresji. Większy
dynamizm dźwięku.
Downmix
Surround
Reprodukcja sygnałów
audio z efektami
przestrzennymi. Wybierz to
ustawienie, gdy podłączone
urządzenie audio obsługuje
sygnały Dolby Surround
(Pro Logic) lub DTS Neo 6.
Stereo
Reprodukcja sygnałów
audio bez efektów
przestrzennych. Wybierz to
ustawienie, gdy podłączone
urządzenie audio nie
obsługuje sygnałów Dolby
Surround (Pro Logic) lub
DTS Neo 6.
BD Audio MIX Setting
On
Off
Reprodukcja głównego
dźwięku zawierającego
zmiksowany dźwięk
interaktywny i dźwięk
pomocniczy.
Reprodukcja tylko
głównego dźwięku. Wybierz
do ustawienie, aby kierować
do wzmacniacza
(amplitunera)
wielokanałowego sygnał
dźwiękowy HD.
Ustawienia i regulacje
DSD Output Mode
Audio DRC
Dolby Digital (Coaxial / Optical)
Downmix
PCM
Przekształcanie
reprodukowanego sygnału
do formatu Linear PCM.
Wybierz to ustawienie, jeśli
podłączane urządzenie audio
nie zawiera dekodera Dolby
Digital.
Dolby Digital
Wybierz to ustawienie, jeśli
podłączane urządzenie audio
jest wyposażone w dekoder
Dolby Digital.
21
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\060ADJ.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 22 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
BD/DVD Viewing
Settings
Parental Control
Settings
BD/DVD Menu
Password
Określa domyślny język menu dla płyt
BD-ROM i DVD VIDEO.
Po wybraniu ustawienia „Select Language
Code” pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka zgodnie
z opisem z podrozdziału „Lista kodów
języków” (strona 33).
Umożliwia wprowadzanie lub zmienianie
hasła dla funkcji blokady rodzicielskiej.
Hasło umożliwia wprowadzenie ograniczeń
przy odtwarzaniu płyt BD-ROM lub DVD
VIDEO oraz filmów z Internetu. W razie
potrzeby można zróżnicować poziomy ograniczeń dla płyt BD-ROM i DVD VIDEO.
Audio
Parental Control Area Code
Określa domyślny język ścieżki dźwiękowej
dla płyt BD-ROM lub DVD VIDEO.
Po wybraniu ustawienia „Original”
wybierany jest język, któremu nadano
priorytet na płycie.
Po wybraniu ustawienia „Select Language
Code” pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka zgodnie
z opisem z podrozdziału „Lista kodów
języków” (strona 33).
Odtwarzanie pewnych płyt BD-ROM i DVD
VIDEO oraz filmów z Internetu można
ograniczyć ze względu na region
geograficzny. Pewne sceny mogą być
blokowane lub zastępowane innymi scenami.
Wykonuj polecenia z ekranu i wprowadź
czterocyfrowe hasło.
Subtitle
Określa domyślny język napisów dla płyt
BD-ROM lub DVD VIDEO.
Po wybraniu ustawienia „Select Language
Code” pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka zgodnie
z opisem z podrozdziału „Lista kodów
języków” (strona 33).
BD Hybrid Disc Playback Layer
BD
Odtwarzanie warstwy BD.
DVD/CD
Odtwarzanie warstwy DVD
lub CD.
BD Internet Connection
Allow
Normalnie wybieraj to
ustawienie.
Do not allow
Połączenia z Internetem
będą niedozwolone.
BD Parental Control
Odtwarzanie pewnych płyt BD-ROM można
ograniczyć ze względu na wiek widza. Pewne
sceny mogą być blokowane lub zastępowane
innymi scenami. Wykonuj polecenia
z ekranu i wprowadź czterocyfrowe hasło.
DVD Parental Control
Odtwarzanie pewnych płyt DVD VIDEO
można ograniczyć ze względu na wiek widza.
Pewne sceny mogą być blokowane lub
zastępowane innymi scenami. Wykonuj
polecenia z ekranu i wprowadź
czterocyfrowe hasło.
Internet Video Parental Control
Odtwarzanie pewnych filmów z Internetu
można ograniczyć ze względu na wiek widza.
Pewne sceny mogą być blokowane lub
zastępowane innymi scenami. Wykonuj
polecenia z ekranu i wprowadź
czterocyfrowe hasło.
Internet Video Unrated
Allow
Możliwość odtwarzania
niesklasyfikowanych
filmów z Internetu.
Block
Blokowanie odtwarzania
niesklasyfikowanych
filmów z Internetu.
22
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\060ADJ.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 23 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Music Settings
Auto Display
On
Automatyczne wyświetlanie
informacji na ekranie przy
zmianie oglądanego tytułu,
trybu obrazu, sygnału audio
itp.
Off
Wyświetlanie informacji
tylko po naciśnięciu
przycisku DISPLAY.
Super Audio CD Playback Layer
Super Audio
CD
Odtwarzanie warstwy Super
Audio CD.
CD
Odtwarzanie warstwy CD.
Super Audio CD Playback Channels
DSD 2ch
Screen Saver
On
Włącza wygaszacz ekranu.
Pozostawienie na ponad 10
minut odtwarzacza
wyświetlającego menu
ekranowe powoduje
wyświetlenie obrazu
wygaszacza ekranu.
Off
Funkcja wyłączona.
Odtwarzanie strefy
wielokanałowej.
System Settings
Software Update Notification
OSD
Określa język, w jakim pojawiają informacje
na ekranie.
On
Odtwarzacz będzie
informować o dostępności
nowszej wersji
oprogramowania (strona
19).
Off
Funkcja wyłączona.
Dimmer
Bright
Duża jasność.
Dark
Mała jasność.
Off
Wyłączanie podświetlenia
w czasie odtwarzania. Mała
jasność w innych
przypadkach.
Gracenote Settings
Auto
Automatyczne pobieranie
informacji o płycie po
zatrzymaniu odtwarzania
płyty. Aby umożliwić
pobieranie, należy
podłączyć urządzenie do
sieci.
Manual
Pobieranie informacji
o płycie po wybraniu
z menu opcji wariantu
„Playback History” lub
„Information Display”.
Control for HDMI
On
Dostępność funkcji „Control
for HDMI” (strona 30).
Off
Funkcja wyłączona.
Quick Start Mode
On
Odtwarzacz uruchamia się
w krótszym czasie.
Off
Mniejsze zużycie energii
w trybie czuwania.
Auto Standby
On
Off
Włącza funkcję „Auto
Standby”. Jeśli przez ponad
30 minut nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk na
odtwarzaczu i pilocie, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania.
Ustawienia i regulacje
DSD Multi
Odtwarzanie strefy
dwukanałowej.
DivX(R) VOD
Szczegółowe informacje można znaleźć na
następującej witrynie www:
vod.divx.com
System Information
Wyświetla wersję oprogramowania i adres
MAC odtwarzacza.
Funkcja wyłączona.
23
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\060ADJ.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 24 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Network Settings
Internet Settings
Najpierw należy podłączyć odtwarzacz do
sieci komputerowej. Szczegóły – patrz
podrozdział „Podłączanie do sieci
komputerowej” (strona 13).
View Network Wyświetlanie aktualnego
Status
stanu sieci.
Wired Setup
Wybierz to ustawienie
w przypadku
bezpośredniego
podłączania router
szerokopasmowego.
USB Wireless Wybierz to ustawienie, jeśli
Setup
używasz karty USB sieci
bezprzewodowej.
Aby uzyskać więcej
informacji, należy zapoznać
się z sekcją często
zadawanych pytań
w witrynie
http://support.sonyeurope.com/
Easy Setup
Ponowne wykonanie procedury prostej
konfiguracji w celu wyboru podstawowych
ustawień odtwarzacza. Wykonuj polecenia
z ekranu.
Resetting
Reset to Factory Default Settings
Można wybrać grupę ustawień odtwarzacza
i przywrócić jej ustawienia fabryczne.
Przywrócone zostaną standardowe
ustawienia wszystkich parametrów
z wybranej grupy.
Initialize Personal Information
Można skasować informacje o charakterze
prywatnym zapisane w odtwarzaczu.
Network Connection Diagnostics
Można uruchomić diagnostykę sieci w celu
sprawdzenia, czy połączenie sieciowe jest
prawidłowo wykonane.
BD Remote Device Registration
Rejestracja urządzenia „BD Remote”.
Registered BD Remote Devices
Wyświetlanie listy zarejestrowanych
urządzeń „BD Remote”.
24
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\070ADD.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 25 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Rozwi¹zywanie
problemów
Jeśli w czasie eksploatacji odtwarzacza
wystąpi jeden z opisanych tu problemów, to
przed dostarczeniem urządzenia do serwisu
należy spróbować samodzielnie rozwiązać
problem, korzystając z podanych tu
wskazówek. Jeśli problem nie daje się
rozwiązać, prosimy o kontakt z najbliższą
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Brak obrazu lub niew³aœciwa reprodukcja
obrazu.
Informacje
dodatkowe
, Upewnij się, że wszystkie przewody
połączeniowe są prawidłowo podłączone
(strona 10).
, Wybierz w telewizorze właściwe wejście,
tak aby wyświetlić sygnał z odtwarzacza.
, Wybierz najmniejszą możliwą
rozdzielczość reprodukowanego obrazu.
W tym celu na co najmniej 10 sekund
naciśnij na odtwarzaczu przycisk x.
, W przypadku połączeń HDMI, spróbuj
wykonać następujące czynności: 1Wyłącz
odtwarzacz i włącz go na nowo. 2Wyłącz
podłączone urządzenie i włącz je na nowo.
3Odłącz i ponownie podłącz przewód
HDMI.
, Gniazdo HDMI OUT jest podłączone do
urządzenia DVI niezgodnego z technologią
ochrony przed kopiowaniem.
, W przypadku połączeń HDMI, sprawdź
ustawienie parametru „Output Video
Format” w grupie „Screen Settings” (strona
20).
, Jeśli reprodukowane są także sygnały
analogowe, zmień na „Off” ustawienie
parametru „BD/DVD-ROM 1080/24p
Output” w grupie „Screen Settings” (strona
20).
, W przypadku płyt BD-ROM sprawdź
ustawienie parametru „BD/DVD-ROM
1080/24p Output” w grupie „Screen
Settings” (strona 20).
Informacje dodatkowe
Obraz
25
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\070ADD.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 26 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Kiedy do po³¹czenia jest wykorzystane
gniazdo HDMI OUT, automatycznie
zmienia siê jêzyk wyœwietlania informacji
na ekranie.
, Kiedy dla parametru „Control for HDMI”
wybrane jest ustawienie „On” (strona 23),
język wyświetlania zmienia się
automatycznie w przypadku zmiany
ustawień języka w podłączonym
telewizorze itp.
DŸwiêk
Brak dŸwiêku lub niew³aœciwa reprodukcja
dŸwiêku.
, Upewnij się, że wszystkie przewody
połączeniowe są prawidłowo podłączone
(strona 10).
, We wzmacniaczu (amplitunerze)
wielokanałowym wybierz wejście
umożliwiające reprodukcję sygnału audio
z odtwarzacza.
, Jeśli sygnał dźwiękowy nie jest odtwarzany
przez gniazdo DIGITAL OUT (OPTICAL /
COAXIAL) / HDMI OUT, sprawdź
ustawienia dźwięku (strona 21).
, W przypadku połączeń HDMI, spróbuj
wykonać następujące czynności: 1Wyłącz
odtwarzacz i włącz go na nowo. 2Wyłącz
podłączone urządzenie i włącz je na nowo.
3Odłącz i ponownie podłącz przewód
HDMI.
, W przypadku połączeń HDMI, jeśli
odtwarzacz jest połączony z telewizorem
przez wzmacniacz (amplituner)
wielokanałowy, spróbuj podłączyć kabel
HDMI bezpośrednio do telewizora.
Zapoznaj się także z instrukcją obsługi
wzmacniacza (amplitunera)
wielokanałowego.
, Gniazdo HDMI OUT jest podłączone do
urządzenia DVI (gniazda DVI nie
obsługują sygnału fonii).
, Urządzenie podłączone do gniazda HDMI
OUT nie obsługuje dźwięku w formacie
reprodukowanym przez odtwarzacz.
Sprawdź ustawienia dźwięku (strona 21).
DŸwiêk HD Audio (Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio i DTS-HD Master Audio) nie jest
reprodukowany w postaci strumienia
bitów.
, Zmień ustawienie parametru „BD Audio
MIX Setting” z menu „Audio Settings” na
„Off” (strona 21).
, Sprawdź, czy podłączony wzmacniacz
(amplituner) wielokanałowy obsługuje
poszczególne formaty HD Audio.
Brak reprodukcji dŸwiêku interaktywnego.
, Zmień ustawienie parametru „BD Audio
MIX Setting” z menu „Audio Settings” na
„On” (strona 21).
Noœnik
Nie mo¿na odtworzyæ p³yty.
, Płyta jest brudna lub przekrzywiona.
, Płyta została włożona spodem do góry.
Włóż płytę do szuflady tak, aby odtwarzana
strona znajdowała się u dołu.
, Format płyty nie jest obsługiwany przez ten
odtwarzacz (strona 29).
, W odtwarzaczu nie można odtwarzać płyt,
które nie zostały właściwie sfinalizowane.
, Kod regionu na płycie BD lub DVD nie jest
zgodny z kodem na odtwarzaczu.
Urz¹dzenie USB
Odtwarzacz nie rozpoznaje pod³¹czonego
urz¹dzenia USB.
, Upewnij się, że urządzenie USB jest
starannie podłączone do gniazda USB.
, Sprawdź, czy urządzenie USB lub przewód
nie są uszkodzone.
, Sprawdź, czy urządzenie USB jest
włączone.
, Jeśli urządzenie USB jest podłączone przez
koncentrator USB, podłącz je bezpośrednio
do odtwarzacza.
26
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\070ADD.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 27 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
BRAVIA Internet Video
Niska jakoœæ obrazu i dŸwiêku / utrata
szczegó³ów w pewnych materia³ach,
zw³aszcza przy zwiêkszonej szybkoœci
odtwarzania i w ciemnych scenach.
Obraz ma ma³e wymiary.
, Naciśnij przycisk M, aby powiększyć obraz.
Po³¹czenie z sieci¹
Nie mo¿na pod³¹czyæ odtwarzacza do sieci
komputerowej.
, Sprawdź sposób podłączenia do sieci
(strona 13) i ustawienia sieci (strona 24).
Przy w³¹czaniu odtwarzacza na ekranie
pojawia siê komunikat „A new software
version has been found on the network.
Perform update under "Network
Update."”.
, Aktualizowanie oprogramowania
odtwarzacza do nowszej wersji opisano
w podrozdziale „Network Update” (strona
19).
BRAVIA Sync („Control for
HDMI”)
Nie dzia³a funkcja „Control for HDMI”
(BRAVIA Sync).
, Sprawdź, czy parametr „Control for
HDMI” jest ustawiony na „On” (strona 23).
, Po zmianie połączenia HDMI wyłącz
odtwarzacz i włącz go na nowo.
, W przypadku wystąpienia przerwy
w zasilaniu, zmień ustawienie parametru
„Control for HDMI” na „Off”, a następnie
ustaw parametr „Control for HDMI” na
„On” (strona 23).
Informacje dodatkowe
, Niska jakość obrazu i dźwięku może być
zależna od serwisu internetowego.
, Poprawę jakości obrazu i dźwięku może
zapewnić zmiana szybkości łącza. Zalecana
szybkość łącza wynosi co najmniej
2,5 Mb/s dla filmów o standardowej
rozdzielczości (10 Mb/s dla filmów
o wysokiej rozdzielczości).
, Niektóre filmy nie zawierają dźwięku.
, Zapoznaj się z instrukcją obsługi
urządzenia i sprawdź, czy:
– podłączone urządzenie pozwala na
użycie funkcji „Control for HDMI”,
– ustawienia funkcji „Control for HDMI”
wybrane w podłączonym urządzeniu są
właściwe.
, W przypadku podłączania odtwarzacza do
telewizora przez wzmacniacz (amplituner)
wielokanałowy:
– jeśli wzmacniacz (amplituner)
wielokanałowy nie jest zgodny z funkcją
„Control for HDMI”, sterowanie
telewizorem z odtwarzacza może się
okazać niemożliwe.
– po zmianie połączenia HDMI,
odłączeniu i ponownym podłączeniu
przewodu zasilającego lub oraz po
przerwie w zasilaniu należy spróbować
wykonać następujące czynności:
1Wybierz we wzmacniaczu
(amplitunerze) wielokanałowym
właściwe wejście, tak aby na ekranie
pojawił się sygnał z odtwarzacza.
2Zmień ustawienie parametru „Control
for HDMI” na „Off”, a następnie ustaw
parametr „Control for HDMI” na „On”
(strona 23). Zapoznaj się z instrukcją
obsługi wzmacniacza (amplitunera)
wielokanałowego.
Inne
Odtwarzanie nie rozpoczyna siê od
pocz¹tku materia³u.
, Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz
wariant „Play from start”.
Odtwarzanie nie rozpoczyna siê od
miejsca, w którym ostatnio zosta³o
zatrzymane.
, W przypadku niektórych płyt, miejsce
wznowienia może zostać usunięte
z pamięci:
– po otwarciu szuflady na płytę,
– po odłączaniu urządzenia USB,
– po odtworzeniu innego materiału,
– po wyłączeniu odtwarzacza.
27
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\070ADD.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 28 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Szuflada na p³ytê nie otwiera siê, a na
wyœwietlaczu na p³ycie czo³owej widaæ
komunikat „LOCKED” lub „TLK ON”.
, Kiedy widać komunikat „LOCKED”,
odtwarzacz jest zablokowany. Aby
wyłączyć funkcję ochrony przed dziećmi,
naciśnij przycisk N na odtwarzaczu
i trzymaj go dotąd, aż na wyświetlaczu na
płycie czołowej pojawi się napis
„UNLOCK” (strona 6).
, Kiedy widać komunikat „TLK ON”,
skontaktuj się z lokalną autoryzowaną
stacją serwisową Sony.
Pomimo naciœniêcia przycisku Z nie
otwiera siê szuflada na p³ytê i nie mo¿na
wyj¹æ p³yty.
, Wykonaj następujące czynności: 1Wyłącz
odtwarzacz i odłącz przewód zasilający.
2Z powrotem podłącz przewód zasilający,
trzymając wciśnięty przycisk Z na
odtwarzaczu. 3Trzymaj wciśnięty
przycisk Z na odtwarzaczu aż do otwarcia
szuflady na płytę. 4Wyjmij płytę. 5Kiedy
na wyświetlaczu na płycie czołowej pojawi
się napis „WAIT”, na co najmniej 10
sekund naciśnij przycisk [/1 na
odtwarzaczu, tak aby odtwarzacz wyłączył
się.
Na wyœwietlaczu na p³ycie czo³owej widaæ
napis „Exxxxx” lub „FAN ERR”.
, Jeśli wyświetlany jest napis „Exxxxx”,
skontaktuj się z lokalną autoryzowaną
stacją serwisową Sony i podaj kod błędu.
, Jeśli wyświetlany jest napis „FAN ERR”:
1Sprawdź, czy nie są zasłonięte otwory
wentylacyjne z tyłu odtwarzacza. 2Aby
zapobiec przegrzewaniu się odtwarzacza,
zadbaj o właściwą cyrkulację powietrza.
Odtwarzacz nie reaguje na naciskanie
¿adnego przycisku.
, W odtwarzaczu skropliła się para wodna
(strona 3).
, Na co najmniej 10 sekund naciśnij przycisk
[/1 na odtwarzaczu, tak aby zgasły
wskaźniki na płycie czołowej.
Jeśli odtwarzacz nadal nie reaguje na
naciskanie jakichkolwiek przycisków,
odłącz i z powrotem podłącz przewód
zasilający.
Dane techniczne
System
Laser: Laser półprzewodnikowy
Wejœcia i wyjœcia
(Nazwa gniazda:
Typ gniazda / poziom wyjściowy /
impedancja obciążenia)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Cinch / 2 V wart. skut. / 10 kiloomów
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optyczne gniazdo wyjściowe / -18 dBm
(długość fali 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Cinch / 0,5 Vp-p / 75 omów
HDMI OUT:
19-stykowe standardowe złącze HDMI
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB, PR):
Cinch / Y: 1,0 Vp-p /
PB, PR: 0,7 Vp-p / 75 omów
LINE OUT VIDEO:
Cinch / 1,0 Vp-p / 75 omów
LAN (100):
Złącze 100BASE-TX
USB:
Gniazdo USB typu A (tylko do podłączenia
pamięci USB, czytnika kart pamięci,
cyfrowego aparatu fotograficznego
i cyfrowej kamery wideo)
Dane ogólne
Zasilanie:
Napięcie przemienne 220 – 240 V, 50/
60 Hz
Pobór mocy:
22 W
Wymiary (w przybliżeniu):
430 × 219 × 36 mm
(szer. × wys. × gł.) razem z wystającymi
elementami
Waga (w przybliżeniu):
2,0 kg
Zakres temperatur przy pracy:
5 do 35 °C
Zakres wilgotnoœci przy pracy:
25 do 80%
Dostarczane wyposa¿enie
Patrz strona 9.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie.
28
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\070ADD.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 29 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
P³yty, które mo¿na odtwarzaæ
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
*1
*3
Ponieważ specyfikacja Blu-ray Disc jest nowa
i ulega zmianom, niektóre typy i wersje płyt
mogą nie być odtwarzane.
Wyjściowy sygnał audio zależy od źródła
dźwięku, użytego gniazda wyjściowego
i wybranych ustawień dźwięku.
BD-RE: wersja 2.1
BD-R: wersja 1.1, 1.2, 1.3, w tym płyty BD-R
oparte na pigmencie organicznym (typu LTH).
Nie można odtwarzać nagranych w komputerze
płyt BD-R, na których można dokonać
kolejnych nagrań.
Nie będą odtwarzane płyty CD i DVD, które nie
zostały odpowiednio sfinalizowane. Dalszych
informacji należy szukać w instrukcji obsługi
urządzenia nagrywającego.
P³yty, których nie mo¿na odtworzyæ
•
•
•
•
•
•
•
•
BD z kasetką
DVD-RAM
DVD HD
DVD Audio
PHOTO CD
Sekcja danych płyt CD-Extra
VCD / Super VCD
Strona z materiałem audio płyt DualDisc
Uwaga dotycz¹ca p³yt
Urządzenie jest przystosowane do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyty kompaktowej (CD). Płyty DualDisc
i niektóre płyty muzyczne kodowane
z wykorzystaniem technologii ochrony przed
kopiowaniem nie są zgodne ze standardem
płyty kompaktowej (CD) i dlatego
urządzenie może nie odtwarzać takich płyt.
Uwaga dotycz¹ca sposobu odtwarzania
p³yt BD i DVD
Niektóre funkcje odtwarzania płyt BD i DVD
mogą być celowo zablokowane przez
producentów nagrania. Ponieważ urządzenie
Uwaga o dwuwarstwowych p³ytach BD /
DVD
W momencie przełączenia warstw może wystąpić krótka przerwa w obrazie i dźwięku.
Kod regionu (tylko BD-ROM / DVD VIDEO)
Z tyłu odtwarzacza jest nadrukowany kod
regionu. Urządzenie będzie odtwarzało tylko
płyty BD-ROM / DVD-ROM oznaczone
identycznym kodem regionu lub symbolem
ALL
.
Kod regionu
Odtwarzane pliki
Informacje dodatkowe
*2
CD-DA (muzyczna płyta CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
odtwarza płyty BD i DVD zgodnie
z zamysłem producentów, użycie pewnych
funkcji odtwarzania może się okazać
niemożliwe.
Film
Format pliku
Rozszerzenia
MPEG-1 Video/PS*1 „.mpg,” „.mpeg,”
MPEG-2 Video/PS, „.m2ts,” „.mts”
TS*1
DivX*2
MPEG-4 AVC
„.avi,” „.divx”
*1
„.mkv,” „.mp4,”
„.m4v,” „.m2ts,”
„.mts”
WMV9*1
„.wmv,” „.asf”
*3
AVCHD
Muzyka
Format pliku
Rozszerzenia
MP3 (MPEG-1 Audio „.mp3”
Layer III)
AAC*1*4
Standard WMA9
LPCM
„.m4a”
*1*4
„.wma”
„.wav”
Fotografie
Format pliku
Rozszerzenia
JPEG
„.jpg,” „.jpeg”
*1
Odtwarzacz nie odtworzy szyfrowanych plików
(DRM).
29
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\070ADD.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 30 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
*2
*3
*4
Informacja o filmach DivX: DivX® to format
filmów cyfrowych opracowany przez DivX Inc.
Ten produkt posiada oficjalny certyfikat DivX®
Certified. Więcej informacji oraz narzędzia
programowe przekształcające pliki do formatu
DivX można znaleźć pod adresem
www.divx.com.
Informacja o filmach DivX na żądanie (VOD):
aby odtwarzać materiały DivX na żądanie
(VOD) w tym urządzeniu z certyfikatem DivX
Certified®, trzeba zarejestrować odtwarzacz.
W celu wygenerowania kodu rejestracyjnego
należy odszukać sekcję DivX VOD w menu
ustawień urządzenia. Następnie, aby dokończyć
rejestrację i dowiedzieć się więcej o plikach
DivX VOD, należy wejść na stronę
vod.divx.com i wprowadzić wygenerowany
kod.
Urządzenie odtwarza pliki w formacie AVCHD,
które zostały nagrane przez cyfrową kamerę
wideo itp. Nie będą odtwarzane płyty
w formacie AVCHD, które nie zostały
odpowiednio sfinalizowane.
Odtwarzacz nie odtworzy plików kodowanych
w formacie Lossless.
b
• Niektórych plików nie można odtworzyć ze
względu na format, kodowanie i stan nagrania.
• Nie gwarantuje się możliwości odtworzenia
pewnych plików przetworzonych w komputerze.
• Obowiązują następujące ograniczenia plików
i folderów rozpoznawanych na płytach BD,
DVD, CD i w urządzeniach USB:
– do 5. poziomu w hierarchii katalogów,
– do 500 plików w jednym drzewie.
• Odtwarzacz może nie współpracować z pewnymi
urządzeniami USB.
• Odtwarzacz może rozpoznawać urządzenia
pamięci masowej (MSC – Mass Storage Class)
(takie jak pamięć flash lub twardy dysk), które są
zgodne z systemem FAT i niepodzielone na
partycje, urządzenia klasy SICD (Still Image
Capture Device ) i klawiaturę zawierającą 101
klawiszy (tylko przednie gniazdo USB).
• Aby uniknąć uszkodzenia danych lub awarii
pamięci USB albo urządzeń, przed ich
wkładaniem i wyjmowaniem należy wyłączyć
odtwarzacz.
• Odtwarzacz może nie pozwalać na płynne
odtwarzanie plików z filmami o dużej
przepływności z płyt DATA CD. Zaleca się
odtwarzanie takich plików z płyt DATA DVD.
Informacja o funkcjach
BRAVIA Theatre Sync (dotyczy
tylko po³¹czeñ HDMI)
Jeśli podłączane urządzenia Sony są zgodne
z funkcją „Control for HDMI” i podłączone
przewodem HDMI (wyposażenie
dodatkowe), można używać następujących
funkcji ułatwiających obsługę:
• Rozpoczynanie odtwarzania jednym
przyciskiem
Naciśnięcie jednego z poniższych
przycisków spowoduje włączenie
podłączonego telewizora i wybranie w nim
wejścia sygnału z odtwarzacza.
– [/1
– HOME: automatycznie pojawia się
główne menu (strona 8, 14, 18).
– N: automatycznie rozpoczyna się
odtwarzanie.
• Wyłączanie zestawu
Po wyłączeniu telewizora przyciskiem TV- [/1 lub wyłącznikiem na pilocie od
telewizora automatycznie wyłączy się także
odtwarzacz i urządzenia zgodne z funkcją
sterowania przez HDMI.
• Theatre
Po naciśnięciu przycisku THEATRE
w odtwarzaczu wybierany jest optymalny
tryb wyświetlania filmu. Kiedy do
podłączenia wzmacniacza (amplitunera)
wielokanałowego Sony używany jest
przewód HDMI, automatycznie przełącza
się także wyjście głośnikowe. Kiedy do
podłączenia telewizora z trybem Theatre
używany jest przewód HDMI, telewizor
przełącza się w tryb Theatre. Ponownie
naciśnij przycisk, aby przywrócić
poprzednie ustawienia.
• Śledzenie języka
Po zmianie języka menu ekranowego
telewizora, wyłączenie i włączenie
odtwarzacza spowoduje zmianę języka
menu ekranowego odtwarzacza na taki sam
język.
Przed u¿yciem funkcji BRAVIA Sync
Zmień ustawienie parametru „Control for
HDMI” z menu „System Settings” na „On”
(strona 23).
Informacji o ustawieniach telewizora
i innych podłączonych urządzeń należy
szukać w ich instrukcjach obsługi.
30
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\070ADD.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 31 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
z
• Jeśli podłączony przewodem HDMI telewizor
Sony jest zgodny z funkcją Easy Setting systemu
„Control for HDMI”, zmiana na „On” ustawienia
parametru „Control for HDMI” w telewizorze
spowoduje automatyczną zmianę na „On”
ustawienia parametru „Control for HDMI”
w odtwarzaczu. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
telewizora.
• Jeśli podłączony przewodem HDMI telewizor
Sony jest zgodny z funkcjami BRAVIA Sync,
a parametr „Control for HDMI” jest ustawiony na
„On”, do sterowania podstawowymi funkcjami
odtwarzacza można używać pilota od telewizora.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.
b
Informacja o zabezpieczeniach
sieci bezprzewodowych
Ze względu na to, że łączność w sieci
bezprzewodowej jest oparta na falach
radiowych, sygnał bezprzewodowy może być
podsłuchiwany. Dla ochrony łączności
bezprzewodowej odtwarzacz pozwala na
wykorzystanie różnych zabezpieczeń.
Należy prawidłowo skonfigurować
zabezpieczenia, zgodnie ze środowiskiem
sieciowym.
Brak zabezpieczeñ
Łatwość wybierania ustawień wiąże się
z możliwością przechwycenia przesyłanych
danych bez użycia żadnych zaawansowanych
narzędzi, jak również z możliwością wykorzystania sieci przez osoby nieuprawnione.
Należy wziąć pod uwagę ryzyko nieuprawnionego dostępu lub przechwycenia danych.
WEP
Technologia WEP zapewnia ochronę
przesyłanych danych i zapobiega
przechwytywaniu danych i wykorzystaniu
sieci przez osoby trzecie. WEP jest
historyczną technologią, pozwalającą na
podłączanie starszych urządzeń, które nie
obsługują technologii TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
Technologia zabezpieczeń TKIP została
stworzona w celu wyeliminowania
niedostatków technologii WEP. Zapewnia
wyższy niż WEP poziom bezpieczeństwa.
Prawa autorskie i znaki
handlowe
• W urządzeniu wykorzystano technologię ochrony
praw autorskich, która podlega ochronie
patentowej USA i z którą wiążą się inne prawa
własności intelektualnej.
Wykorzystanie tej technologii musi się odbywać
za zgodą firmy Macrovision i musi być
ograniczone do użytku domowego lub do innych
zastosowań z ograniczoną widownią, chyba że
Macrovision wyrazi odmienną zgodę.
Zabrania się odtwarzania kodu źródłowego
i dekompilacji.
• „AVCHD” i logo „AVCHD” są znakami
handlowymi Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
• Java i wszystkie znaki handlowe i logo oparte na
Java są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi
znakami handlowymi Sun Microsystems Inc.
•
, „XMB” i „xross media bar” są znakami
handlowymi Sony Corporation i Sony Computer
Entertainment Inc.
• W urządzeniu zastosowano technologię HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI i High-Definition
Multimedia Interface są znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi HDMI
Licensing LLC.
• „Blu-ray Disc” jest znakiem handlowym.
• Logo „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVD-RW”,
„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” i „CD” są
znakami handlowymi.
• „BD-LIVE”, logo „BD-LIVE”
i „BONUSVIEW” są znakami handlowymi
Blu-ray Disc Association.
• „x.v.Colour” i logo „x.v.Colour” są znakami
handlowymi Sony Corporation.
• „BRAVIA” jest znakiem handlowym Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD” i logo „PhotoTV HD” są znakami
handlowymi Sony Corporation.
• Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3
i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
• DivX®, DivX Certified® i odnośne logo są
zastrzeżonymi znakami handlowymi DivX Inc.
i zostały wykorzystane na podstawie licencji.
Informacje dodatkowe
Dostępność funkcji „Control for HDMI” zależy od
połączonego urządzenia. Zapoznaj się z instrukcją
obsługi urządzenia.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES to zaawansowana technologia
zabezpieczeń, różniąca się od technologii
WEP i TKIP.
Zapewnia poziom bezpieczeństwa wyższy
niż WEP i TKIP.
31
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\070ADD.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 32 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
• Technologia rozpoznawania muzyki i filmów
i odnośne dane dostarcza firma Gracenote®.
Gracenote jest standardem branżowym
w technologii rozpoznawania muzyki
i dostarczania odnośnych materiałów. Więcej
informacji można znaleźć pod adresem
www.gracenote.com.
Dane o płytach CD, DVD, Blu-ray Disc, muzyce
i filmach od Gracenote Inc., copyright © 2000 do
chwili obecnej Gracenote. Gracenote Software,
copyright © 2000 do chwili obecnej Gracenote.
Niniejszy produkt i usługa opiera się na co
najmniej jednym patencie będącym w posiadaniu
Gracenote. Witryna www Gracenote zawiera listę
(niepełną) stosownych patentów Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo
i logotyp Gracenote oraz logo „Powered by
Gracenote” są zastrzeżonymi znakami
handlowymi lub znakami handlowymi Gracenote
w Stanach Zjednoczonych i / lub w innych
krajach.
• Nazwy innych systemów i produktów są na ogół
są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi
znakami handlowymi odpowiednich
producentów. W instrukcji nie są zamieszczane
symbole ™ i ®.
Numery kodowe telewizorów
Jeśli jest podany więcej niż jeden numer
kodowy, należy po kolei wypróbowywać
numery aż do odnalezienia właściwego.
Producent
Numer kodowy
Sony
01 (standardowy)
Grundig*1
11
Hitachi
24
ITT*1
15, 16
JVC*1
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia*1
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips*2
06, 07, 08, 72
Saba*1
12, 13, 74
Samsung*3
22, 23, 71
Sanyo*1
25
29
Sharp
*1
Telefunken
36
Thomson*1
43, 75
Toshiba
38
*1
*2
*3
Tylko BDP-S373
Model BDP-S370 pozwala tylko na wybór
kodów 06, 08 i 72.
Model BDP-S370 pozwala tylko na wybór kodu
71.
32
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\070ADD.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 33 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Lista kodów jêzyków
Szczegóły – patrz podrozdział „BD/DVD Viewing Settings” (strona 22).
Kod
Język
Informacje dodatkowe
Blokada rodzicielska / Kod regionu
Szczegóły – patrz punkt „Parental Control Area Code” (strona 22).
Numer, obszar (kod)
2044, Argentyna (ar)
2047, Australia (au)
2046, Austria (at)
2057, Belgia (be)
2070, Brazylia (br)
2090, Chile (cl)
2092, Chiny (cn)
2093, Kolumbia (co)
2115, Dania (dk)
2165, Finlandia (fi)
2174, Francja (fr)
2109, Niemcy (de)
2200, Grecja (gr)
2219, Hongkong (hk)
2248, Indie (in)
2238, Indonezja (id)
2239, Irlandia (ie)
2254, Włochy (it)
2276, Japonia (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Luksemburg (lu)
2363, Malezja (my)
2362, Meksyk (mx)
2376, Holandia (nl)
2390, Nowa Zelandia (nz)
2379, Norwegia (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filipiny (ph)
2428, Polska (pl)
2436, Portugalia (pt)
2489, Rosja (ru)
2501, Singapur (sg)
2149, Hiszpania (es)
2499, Szwecja (se)
2086, Szwajcaria (ch)
2543, Tajwan (tw)
2528, Tajlandia (th)
2184, Wielka Brytania (gb)
33
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\010COVIX.fm
master page=left
specdef20091006
010COV.book Page 34 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
Skorowidz
Terminy w cudzysłowach
pojawiają się na ekranach.
Symbole
(ulubione) 7
A
Adres MAC 23
Aktualizacja 19
AUDIO 7
„Audio Settings” 21
„Auto Standby” 23
B
Baterie 9
„BD/DVD Viewing
Settings” 22
BD-LIVE 14
BD-R 29
BD-RE 29
Blokada rodzicielska 22
Blu-ray Disc 29
BONUSVIEW 14
BRAVIA Internet
Video 16
BRAVIA Sync 27, 30
C
CD 29
„Control for HDMI” 23,
27, 30
D
Deep Colour 20
„Dimmer” 23
DISPLAY 8
Dolby Digital 21
„DSD Output Mode” 21
DTS 21
DVD 29
E
„Easy Setup” 12, 24
G
Q
„Gracenote Settings” 23
„Quick Start Mode” 23
H
R
HDMI 20, 21
HOME 8, 18
Informacje o odtwarzaniu
15
„Resetting” 24
Rozpoczynanie
odtwarzania jednym
przyciskiem 30
Rozwiązywanie
problemów 25
K
S
I
Kod regionu 29
Kolorowe przyciski 7
M
Materiały z Internetu 7, 16
Menu główne 18
„Music Settings” 23
N
„Network Settings” 24
„Network Update” 19
O
Ochrona przed dziećmi 6,
28
Oprogramowanie
Aktualizacja 19, 23
OPTIONS 8
„OSD” 23
P
„Parental Control
Settings” 22
Pilot 7, 9
Płyty, które można
odtwarzać 29
Podłączanie
Sieć komputerowa 13
Telewizor 10
Wzmacniacz
(amplituner)
wielokanałowy
11
POP UP/MENU 8
Prosta konfiguracja 12, 24
„Screen Settings” 19
„Setup” 18
Strumień danych 26
SUBTITLE 7
„System Settings” 23
Œ
Śledzenie języka 30
T
THEATRE 7, 30
TOP MENU 8
„TV Type” 19
U
USB 15
W
WEP 31
WPA2-PSK (AES) 31
WPA2-PSK (TKIP) 31
WPA-PSK (AES) 31
WPA-PSK (TKIP) 31
Wyłączanie zasilania
systemu 30
Wznawianie od miejsca
zatrzymania 8, 27
Z
Zerowanie odtwarzacza 24
34
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
C:\4169142111S370S373CEK\01GBS370S373CEK\010COVIX.fm
master page=right
specdef20091006
010COV.book Page 35 Tuesday, January 12, 2010 4:59 PM
35
BDP-S370/S373
4-169-142-PL(1)
Download PDF

advertising