Sony | BDP-S590 | Sony BDP-S590 BDP-S590 Wi-Fi® & 3D Blu-ray Disc™ Player Instrukcja obsługi

4-410-140-31(1) (PL)
Blu-ray Disc™/
Odtwarzacz DVD
Instrukcje obsługi
Wprowadzenie
Odtwarzanie
Internet
Nastawienia i regulacje
Informacje dodatkowe
BDP-S490/S590
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, należy chronić urządzenie przed
deszczem lub wilgocią.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie
otwierać obudowy. Naprawy zlecać tylko
wykwalifikowanym serwisantom.
Wymiany kabla zasilającego może dokonać
tylko specjalistyczny warsztat serwisowy.
Baterie i urządzenia z zainstalowanymi bateriami
należy chronić przed nadmiernym ogrzaniem
od słońca, ognia itp.
OSTRZEŻENIE
Używanie przyrządów optycznych razem z tym
urządzeniem zwiększa zagrożenie dla wzroku.
Ponieważ promień lasera wykorzystywany
w odtwarzaczu Blu-ray Disc/DVD jest szkodliwy
dla wzroku, nie należy podejmować prób
zdjęcia obudowy.
Naprawy zlecać tylko wykwalifikowanym
serwisantom.
Ta etykieta znajduje się na osłonie ochronnej
lasera wewnątrz obudowy.
Klienci z krajów europejskich
Informacja dla klientów z Wielkiej Brytanii
oraz Irlandii
Dla bezpieczeństwa oraz wygody użytkownika
do sprzętu załączony został kabel zasilający
zgodny ze standardem BS1363.
W przypadku potrzeby wymiany załączonej
wtyczki należy użyć wtyczki o tym samym
napięciu znamionowym, z certyfikacją ASTA
lub BSI i zgodnej ze standardem BS1632
(np. ze znakiem
lub
).
Jeśli załączona wtyczka ma zdejmowaną osłonę,
należy założyć ją po wymianie wtyczki. Nie należy
używać wtyczki bez osłony. W przypadku
zagubienia osłony wtyczki należy skontaktować
się z najbliższą stacją serwisową Sony.
Usuwanie zużytego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych
krajów europejskich
z odrębnymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany
do odpadów domowych. Należy go przekazać
do odpowiedniego punktu, który zajmuje się
zbieraniem oraz recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie
produktu. Recykling materiałów służy
zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, należy się skontaktować z lokalnymi
władzami, firmą świadczącą usługi oczyszczania
lub sklepem, w którym produkt ten został
kupiony.
Klienci z Australii/Nowej Zelandii
Powyższy symbol dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów europejskich
z odrębnymi systemami zbierania odpadów.
Urządzenie zostało zaliczone do klasy 1 urządzeń
wykorzystujących laser (CLASS 1 LASER).
Oznaczenie takiego urządzenia znajduje się
z tyłu na zewnątrz obudowy.
2
Usuwanie zużytych baterii
(dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych
krajów europejskich
z odrębnymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii lub opakowaniu oznacza,
że bateria dostarczona z tym produktem nie
powinna być zaliczana do odpadów domowych.
Na niektórych bateriach symbol ten może być
używany razem z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
dodaje się, gdy bateria lub akumulator zawiera
więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Prawidłowe usunięcie baterii zapobiegnie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego,
których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie baterii. Recykling materiałów służy
zachowaniu surowców naturalnych.
W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub
spójności danych wymaga stałego podłączenia
do wewnętrznej baterii, wymianę baterii należy
zlecić wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia
baterii, wyeksploatowany produkt należy
przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
W przypadku pozostałych baterii należy
zapoznać się z odpowiednim podrozdziałem
dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii
z produktu. Baterię należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje
się recyklingiem zużytych baterii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje
o recyklingu tego produktu lub baterii, należy
się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Klienci z krajów europejskich
Producentem tego produktu jest firma
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej, uprawnionym do dokonywania
i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach serwisowych
lub gwarancyjnych.
Zalecenia dla bezpieczeństwa
• Urządzenie musi być zasilane napięciem
przemiennym 220 V-240 V, 50/60 Hz. Prosimy
o sprawdzenie, czy napięcie zasilania jest
identyczne z napięciem w lokalnej sieci.
• Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
prądem, nie stawiać na urządzeniu
przedmiotów wypełnionych płynami,
np. wazonów.
• Urządzenie należy zainstalować w taki sposób,
aby w razie problemów można było
natychmiast wyłączyć kabel zasilający
z gniazdka sieciowego.
Zalecenia dla
bezpieczeństwa
Urządzenie zostało przebadane i uznane
za spełniające wymagania sformułowane
w Dyrektywie EMC, jeśli używany kabel
połączeniowy jest krótszy niż 3 metry.
Instalacja
• Aby zapobiec przegrzewaniu się
odtwarzacza, należy zapewnić wokół
właściwą cyrkulację powietrza.
• Nie stawiać odtwarzacza na miękkich
powierzchniach, które mogłyby zasłonić
otwory wentylacyjne, takich jak kapy.
• Nie instalować odtwarzacza w ograniczonej
powierzchni, na przykład na półce
z książkami lub w podobnym miejscu.
• Nie stawiać odtwarzacza blisko źródeł
ciepła ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie promieniowanie słoneczne,
nadmierne zapylenie lub wstrząsy.
• Nie używać odtwarzacza na wolnym
powietrzu, w pojazdach, na statkach ani
na innych jednostkach pływających.
• Jeśli odtwarzacz zostanie bezpośrednio
przeniesiony z zimnego do ciepłego miejsca
albo umieszczony w bardzo wilgotnym
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pomieszczeniu, na soczewkach w jego
wnętrzu może się skroplić para wodna.
W takim przypadku odtwarzacz może nie
działać właściwie. Należy wówczas wyjąć
płytę i pozostawić włączony odtwarzacz
na mniej więcej pół godziny, aż do
odparowania wilgoci.
Nie instalować urządzenia w przechyle.
Może ono pracować tylko w pozycji
poziomej.
Nie kłaść przed odtwarzaczem metalowych
przedmiotów. Może to ograniczyć odbiór
fal radiowych.
Nie kłaść odtwarzacza w pomieszczeniu,
w którym znajduje się sprzęt medyczny.
Może to doprowadzić do wadliwego
działania tego sprzętu.
Jeśli korzystasz z rozrusznika serca lub
innego urządzenia medycznego, skonsultuj
się ze swoim lekarzem lub z producentem
tego urządzenia, zanim skorzystasz
z bezprzewodowej funkcji LAN.
Odtwarzać powinien zostać zainstalowany
i działać w odległości min. 20 cm od ciała
człowieka (wykluczając części ciała, takie
jak: dłonie, nadgarstki, stopy, kostki).
Nie kłaść na odtwarzaczu ciężkich lub
niestabilnych przedmiotów.
Nie wkładać do szuflady na płytę
przedmiotów innych niż płyty. Grozi to
uszkodzeniem odtwarzacza i włożonego
przedmiotu.
Przed przenoszeniem odtwarzacza należy
wyjąć wszystkie płyty. W przeciwnym razie
mogą one ulec uszkodzeniu.
Przed przenoszeniem odtwarzacza należy
odłączyć od niego kabel zasilający
i wszystkie inne kable.
Źródła zasilania
• Odtwarzacz pozostaje pod napięciem
zawsze, gdy jest podłączony do gniazdka
sieciowego, nawet po wyłączeniu.
• Jeśli odtwarzacz nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy go wyłączyć z gniazdka
sieciowego. W celu wyłączenia kabla
zasilającego chwycić za wtyczkę, nigdy
nie należy ciągnąć za sam kabel.
4
• Aby uniknąć uszkodzenia kabla
zasilającego, należy przestrzegać poniższych
zasad. Nie używać uszkodzonego kabla
zasilającego. Grozi to porażeniem prądem
lub pożarem.
– Nie ściskać kabla zasilającego między
odtwarzaczem a ścianą, półką itp.
– Nie kłaść na kablu zasilającym ciężkich
przedmiotów; nie napinać samego kabla.
Regulacja głośności
Nie zwiększać głośności w czasie słuchania
bardzo cichego fragmentu albo fragmentu bez
dźwięku. W przeciwnym razie odtworzenie
sygnału o maksymalnej głośności może
spowodować uszkodzenie słuchu i głośników.
Czyszczenie
Obudowę, panel i regulatory należy czyścić
miękką ściereczką. Nie używać wszelkiego
rodzaju włókien ściernych ani proszków
do szorowania, a także rozpuszczalników,
takich jak alkohol czy benzyna.
Płyty czyszczące; środki do czyszczenia
płyt/soczewek
Nie należy używać płyt czyszczących lub
środków do czyszczenia płyt bądź soczewek
(w tym środków w płynie lub sprayu).
Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
Wymiana części
W przypadku naprawy odtwarzacza,
naprawiane części mogą być gromadzone
w celu ponownego wykorzystania lub
recyklingu.
Podłączanie do gniazda HDMI OUT
Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad.
Niewłaściwe postępowanie grozi
uszkodzeniem gniazda HDMI OUT i złącza.
• Sprawdź kształty gniazda HDMI OUT z tyłu
odtwarzacza i wtyku HDMI i starannie je
dopasuj. Upewnij się, że wtyk nie jest
odwrócony ani przekrzywiony.
• Przed przenoszeniem odtwarzacza należy
odłączyć kabel HDMI.
• Podłączając lub odłączając kabel HDMI,
nie należy przekrzywiać wtyku HDMI. Nie
przekręcać złącza HDMI ani nie wciskać go
w gniazdo HDMI OUT przy użyciu siły.
Oglądanie obrazów 3D
Oglądanie obrazów 3D może wywoływać
różne dolegliwości, w tym przemęczenie
wzroku, zmęczenie lub nudności. Firma Sony
zaleca regularne przerwy podczas oglądania
obrazów wideo 3D. Ich długość oraz
częstotliwość zależy od potrzeb użytkownika.
Użytkownik musi samodzielnie dokonać
wyboru. W przypadku odczuwania innych
dolegliwości należy przerwać oglądanie
obrazów wideo 3D aż do ich ustąpienia.
W razie potrzeby należy skonsultować się
z lekarzem. Należy również zapoznać się
z (i) instrukcją obsługi i/lub ostrzeżeniami
dotyczącymi innych wykorzystywanych
urządzeń lub zawartością płyty Blu-ray
załączonej do produktu oraz (ii) stroną
internetową* w celu uzyskania najnowszych
informacji. Wzrok małych dzieci (szczególnie
do szóstego roku życia) cały czas się rozwija.
Należy skonsultować z lekarzem (np. pediatrą
lub okulistą), czy dziecko może oglądać
obrazy 3D.
Osoby dorosłe powinny dopilnować, aby
dzieci przestrzegały powyższych zaleceń.
WAŻNA INFORMACJA
Ostrzeżenie: Odtwarzacz może przez
nieograniczony czas utrzymywać na
ekranie telewizora nieruchomy obraz
wideo albo obraz menu ekranowego.
Wyświetlanie przez dłuższy czas
takiego nieruchomego obrazu grozi
nieodwracalnym uszkodzeniem ekranu
telewizora. Na takie uszkodzenia podatne
są telewizory plazmowe i projekcyjne.
W przypadku pytań lub problemów
związanych z odtwarzaczem prosimy
skontaktować się z najbliższym sprzedawcą
firmy Sony.
Ochrona przed kopiowaniem
Nagrania na płytach Blu-ray Disc™ i DVD
są chronione zaawansowanymi systemami
ochrony przed kopiowaniem. Systemy te,
zwane AACS (Advanced Access Content
System) i CSS (Content Scramble System),
mogą wprowadzać pewne ograniczenia
możliwości odtwarzania, reprodukcji sygnału
analogowego itp. Działanie tego produktu
i nałożone ograniczenia mogą zależeć od daty
zakupu, ponieważ organ zarządzający AACS
może przyjąć lub zmienić zasady ograniczeń
po dacie zakupu.
O instrukcji
Zdjęcie na okładce przedstawia model
BDP-S590.
* Klienci z krajów europejskich
http://www.sony-europe.com/myproduct/
Klienci z Australii/Nowej Zelandii
http://www.sony-asia.com/support/
5
Prawa autorskie i znaki towarowe
• „AVCHD” i logo „AVCHD 3D/
Progressive” są znakami towarowymi
Panasonic Corporation i Sony Corporation.
• Java jest znakiem towarowym Oracle i/lub
jego podmiotów powiązanych.
•
, „XMB” oraz „xross media bar” są
znakami towarowymi Sony Corporation
i Sony Computer Entertainment Inc.
• W urządzeniu zastosowano technologię
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI®). HDMI, logo HDMI oraz
High-Definition Multimedia Interface są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi HDMI Licensing LLC
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• Logo Blu-ray Disc™, Blu-Ray™, BLu-Ray
3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ są
znakami towarowymi Blu-ray Disc
Association.
• Logo „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-R”, „DVD VIDEO” oraz „CD” są
znakami towarowymi.
• „x.v.Colour” i logo „x.v.Colour” są znakami
towarowymi Sony Corporation.
• „BRAVIA” jest znakiem towarowym
Sony Corporation.
• „PhotoTV HD” i logo „PhotoTV HD” są
znakami towarowymi Sony Corporation.
• Technologia kodowania dźwięku MPEG
Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji
Fraunhofer IIS i Thomson.
• Windows Media jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Niniejszy produkt zawiera technologię
chronioną prawami własności intelektualnej
firmy Microsoft. Zabrania się
wykorzystywania lub rozpowszechniania
tej technologii poza tym produktem bez
odpowiedniej(-ich) licencji firmy Microsoft.
W celu ochrony swojej własności
intelektualnej, w tym treści chronionych
prawami autorskimi, posiadacze treści
wykorzystują technologię dostępu do treści
Microsoft PlayReady™. To urządzenie
wykorzystuje technologię PlayReady
podczas dostępu do treści chronionych
technologiami PlayReady i/lub WMDRM.
6
Jeśli urządzenie nie będzie prawidłowo
narzucało ograniczeń w wykorzystaniu
treści, posiadacze treści mogą zażądać od
firmy Microsoft zablokowania w urządzeniu
funkcji wykorzystania treści chronionych
przez technologię PlayReady. Zablokowanie
nie powinno wpływać na treści nieobjęte
ochroną ani na treści chronione innymi
technologiami. Posiadacze treści mogą
wymagać od użytkownika aktualizowania
technologii PlayReady w celu dostępu
do ich treści. Odmowa aktualizacji przez
użytkownika uniemożliwi dostęp do treści,
które wymagają aktualizacji.
• Technologia rozpoznawania muzyki
i nagrań wideo oraz powiązane dane są
dostarczane przez Gracenote®. Gracenote to
standard branżowy w dziedzinie technologii
rozpoznawania muzyki i dostarczania
powiązanych treści. Abu uzyskać
szczegółowe informacje, odwiedź stronę
www.gracenote.com.
Płyty CD, DVD, Blu-ray oraz dane
powiązane z muzyką i nagraniami wideo
pochodzące z Gracenote, Inc., copyright
© 2000 do chwili obecnej Gracenote.
Oprogramowanie Gracenote, copyright
© 2000 do chwili obecnej Gracenote.
Do produktu lub usługi odnosi się jeden lub
więcej patentów należących do Gracenote.
Niepełna lista patentów firmy Gracenote jest
dostępna w witrynie Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo oraz
logotyp Gracenote oraz logo Powered by
Gracenote są zarejestrowanymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi
Gracenote w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® oraz
Wi-Fi Alliance® są zastrzeżonymi znakami
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
oraz Wi-Fi Protected Setup™ są znakami
Wi-Fi Alliance.
• Logo Wi-Fi CERTIFIED jest znakiem
certyfikacji Wi-Fi Alliance.
• Znak Wi-Fi Protected Setup jest znakiem
Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, logo DLNA oraz DLNA
CERTIFIED™ są znakami towarowymi,
znakami usługowymi lub znakami
certyfikacji Digital Living Network Alliance.
• Przeglądarka Opera® jest produktem firmy
Opera Software ASA. Copyright 1995-2010
Opera Software ASA. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
• Wszystkie pozostałe znaki towarowe
są własnością prawowitych właścicieli.
• Nazwy innych systemów i produktów
są na ogół znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi
odpowiednich producentów.
Symbole ™ i ® nie są zaznaczane
w instrukcji.
Użytkownik wyraża zgodę na to, że Dane
Gracenote, Oprogramowanie Gracenote oraz
Serwery Gracenote będą służyć wyłącznie
do niekomercyjnego użytku prywatnego.
Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie
cedował, kopiował, przekazywał ani
transmitował Oprogramowania Gracenote
ani jakichkolwiek innych Danych Gracenote
żadnemu podmiotowi trzeciemu.
UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ,
ŻE NIE BĘDZIE UŻYWAŁ ANI
WYKORZYSTYWAŁ DANYCH
GRACENOTE, OPROGRAMOWANIA
GRACENOTE ANI SERWERÓW
GRACENOTE W SPOSÓB INNY
NIŻ WYRAŹNIE DOZWOLONY
W NINIEJSZEJ UMOWIE.
,ciąg dalszy na stronie 9.
Umowa licencyjna użytkownika końcowego
firmy Gracenote®
Wersja 20061005
Ta aplikacja lub urządzenie zawierają
oprogramowanie firmy Gracenote, Inc.
z siedzibą w Emeryville, Kalifornia
(„Gracenote”). Oprogramowanie
udostępniane przez firmę Gracenote
(„Oprogramowanie Gracenote”) umożliwia
identyfikację płyt i plików muzycznych przez
aplikację, uzyskiwanie informacji związanych
z muzyką, takich jak: nazwa, imię i nazwisko/
nazwa wykonawcy, numer ścieżki i tytuł
utworu („Dane Gracenote”) z serwerów
online („Serwery Gracenote”), jak również
wykonanie innych funkcji. Dane Gracenote
mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie
z przeznaczeniem funkcji urządzenia lub
aplikacji przewidzianych dla użytkownika
końcowego.
7
Spis treści
OSTRZEŻENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Zalecenia dla bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Wprowadzenie
Opis elementów i przycisków sterujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 1: Dostarczane wyposażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Podłączanie odtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 3: Podłączanie do sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 4: Łatwa konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
14
15
17
18
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie przez sieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dostępne opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
21
23
Internet
Przeglądanie stron sieci Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Nastawienia i regulacje
Korzystanie z ekranów ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Aktualizacja sieciowa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Nastawienia wideo] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Nastawienia audio] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Nastawienia oglądania płyt BD/DVD] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Nastawienia kontroli rodziców] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Nastawienia muzyczne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Nastawienia systemu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Nastawienia sieciowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Łatwa konfiguracja] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Resetowanie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
27
29
30
30
31
31
32
33
33
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
8
Użytkownik wyraża zgodę na to, aby
niewyłączne licencje udzielone na
użytkowanie Danych Gracenote,
Oprogramowania Gracenote i Serwerów
Gracenote wygasły w przypadku naruszenia
tych ograniczeń. W przypadku wygaśnięcia
licencji użytkownik zobowiązuje się do
całkowitego zaprzestania używania Danych
Gracenote, Oprogramowania Gracenote
i Serwerów Gracenote. Firmy Gracenote
zastrzega sobie wszelkie prawa do Danych
Gracenote, Oprogramowania Gracenote
i Serwerów Gracenote, w tym także wszelkich
praw własności. W żadnym wypadku firma
Gracenote nie będzie zobowiązana do
dokonania jakichkolwiek płatności na rzecz
użytkownika z tytułu udostępnianych przez
niego informacji. Użytkownik wyraża zgodę
na to, aby firma Gracenote miała możliwość
dochodzenia swoich praw w ramach Umowy
zawartej z użytkownikiem, bezpośrednio
w swoim imieniu.
Gracenote używa unikatowego identyfikatora
do śledzenia zapytań na potrzeby statystyczne.
Losowo przydzielany identyfikator
numeryczny ma umożliwić firmie Gracenote
zliczanie zapytań bez pozyskiwania informacji
o tożsamości użytkowników. Więcej
informacji na ten temat można uzyskać
na stronie internetowej dotyczącej zasad
prywatności dla usług firmy Gracenote.
danych lub kategorii rozszerzonych lub
dodatkowych, które firma Gracenote będzie
udostępniać w przyszłości, jak również ma
prawo do zaprzestania świadczenia usług
w dowolnym momencie.
FIRMA GRACENOTE UCHYLA WSZELKIE
GWARANCJE, UDZIELONE WYRAŹNIE
LUB W SPOSÓB DOROZUMIANY, W TYM
RÓWNIEŻ, ALE NIE WYŁĄCZNIE,
GWARANCJE DOMNIEMANE CO
DO WARTOŚCI HANDLOWEJ,
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO
CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZANIA
PRAW. FIRMA GRACENOTE NIE
GWARANTUJE ŻADNYCH
REZULTATÓW UZYSKANYCH
W WYNIKU UŻYTKOWANIA
OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB
SERWERÓW GRACENOTE. W ŻADNYM
WYPADKU FIRMA GRACENOTE NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA JAKIEJKOLWIEK SZKODY
PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE ANI ZA
UTRATĘ ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW
Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU.
© Gracenote 2006
Oprogramowanie Gracenote oraz każdy
element Danych Gracenote są licencjonowane
„tak jak są” („AS IS”). Gracenote nie składa
żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych
gwarancji, wyraźnie lub w sposób
dorozumiany, dotyczących dokładności
danych Gracenote pochodzących z Serwerów
Gracenote. Firma Gracenote zastrzega sobie
prawo do usuwania danych z Serwerów
Gracenote lub zmiany kategorii danych
z powodów uznanych przez firmę Gracenote
za wystarczające. Firma nie gwarantuje,
że Serwery Gracenote będą wolne od błędów
ani że działanie Oprogramowania Gracenote
lub Serwerów Gracenote będzie niezakłócone.
Firma Gracenote nie jest zobligowana do
udostępniania użytkownikowi żadnych
9
Wprowadzenie
Opis elementów i przycisków sterujących
Płyta czołowa
z
Na przycisku N znajduje się wypukłość. Wypukłości ułatwiają obsługę odtwarzacza.
A [/1 (włączanie/gotowość)
Włącza odtwarzacz lub przełącza
go w tryb czuwania.
B Szuflada na płytę
C Wyświetlacz na płycie czołowej
D Z (otwieranie/zamykanie)
E N (odtwarzanie)
F x (zatrzymywanie)
G
Gniazdo (USB)
Służy do podłączenia
urządzenia USB.
H Czujnik zdalnego sterowania
10
Blokowanie szuflady na płytę
(blokada rodzicielska)
Można zablokować szufladę na płytę,
aby uniknąć jej przypadkowego
otwarcia.
Aby zablokować lub odblokować
szufladę, na co najmniej 10 sekund
naciśnij przycisk N na włączonym
odtwarzaczu.
Tył obudowy
E Gniazdo HDMI OUT
B Gniazdo DIGITAL OUT (COAXIAL)
F Gniazda LINE OUT (R-AUDIO-L)
C
G Gniazdo DIGITAL OUT (OPTICAL)
Gniazdo (USB)
Wprowadzenie
A Gniazdo LINE OUT (VIDEO)
D Złącze LAN (100)
11
A Z (otwieranie/zamykanie)
Otwiera i zamyka szufladę na płytę.
Pilot
Dostępne funkcje pilota zależą od płyty
i stanu odtwarzania.
-TV- t (wybór wejścia
w telewizorze)
Służy do przełączania między
sygnałem z telewizora i z innego
źródła.
-TV- [/1 (włączanie telewizora/
gotowość)
Włącza telewizor lub przełącza go
w tryb czuwania.
AUDIO
[/1 (włączanie/gotowość)
Włącza odtwarzacz lub przełącza go
w tryb czuwania.
SUBTITLE
B Przyciski numeryczne (0-9)
Służą do wprowadzania numeru
tytułu/rozdziału itp.
2 (głośność) +/–
Służy do regulacji głośności
w telewizorze.
AUDIO (str. 30)
Służy do wybierania języka utworu
z płyty BD-ROM/DVD VIDEO
zawierającej utwory w różnych
językach.
Służy do wybierania utworu
z płyty CD.
DISPLAY
SEN
z
Na przyciskach 5, AUDIO, 2 +, i N
znajdują się wypukłości. Wypukłości
ułatwiają obsługę odtwarzacza.
SUBTITLE (str. 30)
Służy do wybierania języka napisów
z płyty BD-ROM/DVD VIDEO
zawierającej napisy w różnych
językach.
(wyciszenie)
Tymczasowo wyłącza dźwięk.
C Kolorowe przyciski (czerwony/
zielony/żółty/niebieski)
Klawisze skrótu używane
z funkcjami interaktywnymi.
D TOP MENU
Otwiera lub zamyka główne menu
płyty BD lub DVD.
12
POP UP/MENU
Otwiera lub zamyka menu
podręczne (pop up menu) płyty
BD-ROM lub menu płyty DVD.
OPTIONS (str. 23)
Wyświetla na ekranie dostępne
opcje.
RETURN
Umożliwia powrót do poprzedniego
ekranu.
z
Odtwarzanie w zwolnionym tempie lub
po klatce nie jest możliwe w przypadku
płyty Blu-ray 3D.
N (odtwarzanie)
Rozpoczyna lub wznawia
odtwarzanie.
DISPLAY (str. 20)
Wyświetla na ekranie informacje
o odtwarzaniu oraz przeglądaniu
stron internetowych.
Środkowy przycisk (ENTER)
Potwierdza wybór elementu.
x (zatrzymywanie)
Zatrzymuje odtwarzanie i powoduje
zapamiętanie punktu zatrzymania
(punktu wznowienia).
Punktem zatrzymania tytułu/
utworu jest ostatnio odtwarzane
miejsce lub ostatnie zdjęcie
w folderze.
E ./> (poprzedni/następny)
Służą do przechodzenia do
poprzedniego/następnego
rozdziału, utworu lub pliku.
SEN (str. 21)
Zapewnia dostęp do serwisu
internetowego „Sony Entertainment
Network™”.
</M/m/,
Przemieszczają wyróżnienie,
aby wybrać wyświetloną opcję.
Wprowadzenie
HOME
Wyświetla menu początkowe
odtwarzacza.
Wyświetla tapetę po naciśnięciu
przy wskazanej ikonie kategorii
w menu początkowym.
• Naciskając je na krótko w trybie
pauzy, można wyświetlać
kolejne klatki.
X (pauza)
Włącza pauzę w odtwarzaniu lub
wznawia odtwarzanie.
m/M (szybkie przewijanie do
tyłu/do przodu)
• Podczas odtwarzania pozwalają
na przewijanie nagrania w przód/
w tył. Naciskanie przycisku
podczas odtwarzania filmu
powoduje zmiany prędkości
wyszukiwania.
• Naciskając jeden z tych przycisków
na ponad sekundę w trybie pauzy,
można włączyć odtwarzanie
w zwolnionym tempie.
13
Ekran menu początkowego
Menu początkowe pojawia się po
naciśnięciu przycisku HOME.
Przyciskami </, wybierz żądaną
kategorię. Przyciskiem M/m wskaż
żądaną pozycję i naciśnij przycisk
ENTER.
Pozycja
Kategoria
[Konfiguracja]: Zmiana ustawień
odtwarzacza.
[Zdjęcia]: Wyświetlanie fotografii.
[Muzyka]: Odtwarzanie muzyki.
[Wideo]: Odtwarzanie filmów.
[Sieć]: Wyświetlanie opcji
sieciowych.
Krok 1: Dostarczane
wyposażenie
Prosimy o sprawdzenie, czy zestaw
zawiera następujące elementy:
• Kabel audio/wideo (wtyczka cinche x3)
(1 szt.)
(tylko dla modelu przeznaczonego na
rynek australijski)
• Pilot zdalnego sterowania (1 szt.)
• Baterie R6 (AA) (2 szt.)
14
Krok 2: Podłączanie odtwarzacza
Kabel zasilający należy podłączyć dopiero po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
Podłączanie do telewizora
Kabel High Speed HDMI
(wyposażenie dodatkowe)
Wprowadzenie
W zależności od konfiguracji gniazd wejściowych telewizora, należy wybrać właściwy
sposób podłączenia.
Przy podłączaniu należy dopasować kolor wtyku do odpowiedniego gniazda.
Wysoka
jakość
Kabel audio/wideo*
Standardowa
jakość
* Zobacz „Krok 1: Dostarczane wyposażenie” (str. 14).
b
Nie podłączać odtwarzacza za pośrednictwem magnetowidu. Sygnały wideo przechodzące przez
magnetowid mogą być modyfikowane przez system ochrony przed kopiowaniem, co spowoduje
zniekształcenia obrazu na telewizorze.
15
Podłączanie wzmacniacza (amplitunera) wielokanałowego
W zależności od konfiguracji gniazd wejściowych wzmacniacza (amplitunera)
wielokanałowego, należy wybrać właściwy sposób podłączenia. W przypadku
wyboru opcji A lub B, należy wybrać odpowiednie ustawienia z ekranu ustawień
[Nastawienia audio] (str. 29).
Kabel High Speed HDMI (wyposażenie dodatkowe)
Kabel High Speed HDMI
(wyposażenie dodatkowe)
t Wybierz ustawienie parametru
[Nastawienie BD Audio MIX] (str. 29).
Koncentryczny kabel cyfrowy
(wyposażenie dodatkowe)
lub
Cyfrowy kabel optyczny
(wyposażenie dodatkowe)
t Wybierz ustawienie parametru [Dolby Digital*2/DTS*3] (str. 29).
Kabel audio/wideo*1
16
*1
*2
*3
Krok 3: Podłączanie do sieci
Jeśli nie zamierzasz podłączać
odtwarzacza do sieci, przejdź do
„Krok 4: Łatwa konfiguracja” (str. 18).
Konfig. bezprzewodowego USB
(tylko dla modelu BDP-S490)
Wyłącz odtwarzacz, a następnie podłącz
Adapter USB bezprzewodowej sieci
LAN (według stanu na grudzień 2011 r.
dostępny jest tylko model UWA-BR100)
do gniazda USB z tyłu odtwarzacza.
b
• Model Adapter USB bezprzewodowej sieci
LAN może nie być dostępny w niektórych
krajach/regionach.
• Czułość odbioru zależy od warunków
otoczenia. W razie potrzeby należy
skorzystać z przedłużacza dołączonego do
adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN.
Wprowadzenie
Zobacz „Krok 1: Dostarczane
wyposażenie” (str. 14).
Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic i symbol
podwójnego D są znakami towarowymi
Dolby Laboratories.
Wyprodukowano na licencji na
wykorzystanie patentów USA o numerach:
5 956 674, 5 974 380, 6 226 616, 6 487 535,
7 212 872, 7 333 929, 7 392 195, 7 272 567
oraz innych wydanych i wnioskowanych
patentów USA i innych krajów. DTS-HD
i jego symbol są zastrzeżonymi znakami
towarowymi, a DTS-HD Master Audio jest
znakiem towarowym DTS, Inc. Produkt
zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adapter USB bezprzewodowej sieci LAN
Kabel LAN
(wyposażenie dodatkowe)
Konfiguracja przewodowa
Użyj kabla LAN do podłączenia się
do złącza LAN (100) w odtwarzaczu.
Router sieci
bezprzewodowej
Modem ADSL/
Internet
Modem kablowy
Kabel LAN
(wyposażenie dodatkowe)
Internet
Modem ADSL/
Modem kablowy
Router
szerokopasmowy
z
Zaleca się użycie ekranowanego kabla LAN,
prostego lub krosowanego.
17
Konfiguracja sieci
bezprzewodowej
(tylko dla modelu BDP-S590)
Użyj sieci bezprzewodowej wbudowanej
w odtwarzacz.
2
Podłącz odtwarzacz do sieci.
do sieci
3
Naciśnij [/1, aby włączyć odtwarzacz.
4
Włącz telewizor i wybierz w nim
właściwe wejście. Na ekranie
telewizora pojawi się sygnał
z odtwarzacza.
5
Wykonaj procedurę prostej konfiguracji
[Łatwa konfiguracja wstępna].
Kabel LAN
(wyposażenie dodatkowe)
Router sieci Modem ADSL/
Internet
bezprzewo- Modem kablowy
dowej
Krok 4: Łatwa konfiguracja
Wykonuj polecenia z ekranu
i wybierz najważniejsze ustawienia,
korzystając z przycisków
</M/m/, i ENTER na pilocie.
Przy pierwszym uruchomieniu
Zaczekaj krótką chwilę na włączenie
się odtwarzacza i rozpoczęcie Łatwej
konfiguracji [Łatwa konfiguracja
wstępna].
</M/m/,
1
Włóż do pilota dwie baterie R6 (AA),
dopasowując bieguny 3 i # do
oznaczeń wewnątrz komory na baterie.
ENTER
b
Gdy prosta konfiguracja [Łatwa konfiguracja
wstępna] dobiegnie końca, wybierz proste
ustawienia sieciowe [Łatwe ustawienia
sieciowe], aby skorzystać z funkcji sieciowych
odtwarzacza.
18
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty
Użycie funkcji BONUSVIEW/
BD-LIVE
Informacje o płytach do odtwarzania
znajdują się w rozdziale na str. 39.
Na niektórych płytach BD-ROM
oznaczonych logo „BD-LIVE”* zapisane
są dodatkowe treści oraz inne dane,
które można pobrać.
1
*
1
Podłącz pamięć USB do gniazda USB
w odtwarzaczu (str. 10).
Jako lokalnego nośnika użyj pamięci
USB o pojemności 1 GB lub
większej.
Naciśnij przycisk Z i umieść płytę
w szufladzie na płyty.
2
Odtwarzanie
2
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak,
aby na ekranie pojawił się sygnał
z odtwarzacza.
Przygotuj urządzenie do korzystania
z funkcji BD-LIVE (tylko BD-LIVE)
• Podłącz odtwarzacz do sieci
(str. 17).
• Zmień ustawienie [Połączenie
Internetowe BD] na [Pozwól]
(str. 30).
Odtwarzaną stroną do dołu
3
Naciśnij przycisk Z, aby zamknąć
szufladę na płyty.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Jeżeli odtwarzanie nie rozpocznie
się automatycznie, wybierz
opcję
w kategorii
[Wideo],
[Muzyka] lub
[Zdjęcia]
i naciśnij przycisk ENTER.
3
Włóż płytę BD-ROM z materiałami
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Metoda obsługi różni się
w zależności od płyty. Zapoznaj
się z instrukcją obsługi dołączoną
do płyty.
z
Aby usunąć dane z pamięci USB, wybierz
opcję [Skasuj dane BD] w opcji
[Wideo]
i naciśnij przycisk ENTER. Wszystkie dane
z folderu buda zostaną usunięte.
19
Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D
Przykład: podczas odtwarzania płyty
BD-ROM
Możesz korzystać z płyt Płyta Blu-ray 3D
z logo „Blu-ray 3D”*.
*
1
Przygotuj urządzenie do odtwarzania
płyt Płyta Blu-ray 3D.
• Podłącz odtwarzacz do urządzenia
z obsługą funkcji 3D przy użyciu
kabla High Speed HDMI.
• Wybierz ustawienia [Nast. wyjścia
3D] oraz [Nast. rozmiaru ekranu
TV dla 3D] z menu [Nastawienia
wideo] (str. 27).
2
Włóż płytę Płyta Blu-ray 3D.
Metoda obsługi różni się
w zależności od płyty. Zapoznaj
się z instrukcją obsługi dołączoną
do płyty.
z
Zapoznaj się też z instrukcją obsługi
dołączoną do telewizora i podłączonego
urządzenia.
Wyświetlanie informacji
o odtwarzaniu
Informacje dotyczące odtwarzania itp.
można wyświetlić, naciskając przycisk
DISPLAY.
Wyświetlane informacje różnią się
w zależności od typu płyty lub statusu
odtwarzacza.
A Rozdzielczość wyjścia/częstotliwość
wideo
B Numer lub nazwa
C Aktualnie wybrane ujęcie
D Aktualnie wybrane ustawienie audio
E Dostępne funkcje (
ujęcie,
audio,
napisy)
F Informacje o odtwarzaniu
Obejmują tryb odtwarzania,
pasek stanu odtwarzania, typ płyty,
koder-dekoder wideo, szybkość
transmisji, typ odtwarzania, czas
odtwarzania i czas całkowity.
G Numer rozdziału
Odtwarzanie
z urządzenia USB
Dla „Odtwarzane pliki” zobacz str. 40.
1
Podłącz urządzenie USB do gniazda USB
w odtwarzaczu (str. 10).
Przed podłączaniem urządzenia
USB należy się zapoznać z jego
instrukcją obsługi.
20
2
Wybierz opcję
[Wideo],
[Muzyka] lub [Zdjęcia]
menu początkowego, korzystając
z przycisków </,.
3
Wybierz opcję
[Urządzenie USB]
za pomocą przycisku M/m i naciśnij
przycisk ENTER.
Korzystanie z Sony
Entertainment Network
Sony Entertainment Network służy
jako brama dostarczająca wybrane
treści internetowe i różne materiały
dostępne na żądanie bezpośrednio
do odtwarzacza.
z
• Odtworzenie części zawartości internetowej
wymaga wcześniejszej rejestracji
z komputera.
• Niektóre materiały internetowe mogą
być niedostępne w poszczególnych
regionach/krajach.
1
2
3
A Elementy sterowania
Wybieraj funkcje odtwarzania za
pomocą przycisków </M/m/,
lub ENTER.
Odtwarzanie
Odtwarzanie przez sieć
w zależności od dostawcy treści
internetowych.
Aby wyświetlić ponownie, naciśnij
przycisk DISPLAY.
B Pasek stanu odtwarzania
Pasek stanu, kursor wskazujący
aktualną pozycję, czas odtwarzania,
czas trwania pliku wideo
C Stan sieci
wskazuje moc sygnału
połączenia bezprzewodowego.
wskazuje połączenie
przewodowe.
D Szybkość transmisji w sieci
E Nazwa następnego pliku z filmem
F Nazwa obecnie wybranego pliku
z filmem
Podłącz odtwarzacz do sieci (str. 17).
Naciśnij przycisk SEN na pilocie.
Wybierz treści internetowe
i różnorodne materiały na żądanie
za pomocą przycisków </M/m/,
i naciśnij przycisk ENTER.
Odtwarzanie plików w sieci
domowej (DLNA)
Produkt zgodny z DLNA umożliwia
odtwarzanie za pośrednictwem sieci
filmów/utworów muzycznych/zdjęć
znajdujących się w innych produktach
zgodnych z DLNA.
Panel sterowania strumieniem wideo
Panel sterowania wyświetlany jest po
rozpoczęciu odtwarzania pliku wideo.
Wyświetlane elementy mogą się różnić
21
1
Przygotuj urządzenie do użycia funkcji
DLNA.
• Podłącz odtwarzacz do sieci
(str. 17).
• Przygotuj inne potrzebne
produkty zgodne z DLNA.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi
dołączoną do produktu.
Odtwarzanie pliku zapisanego
na serwerze DLNA przy użyciu tej
jednostki (odtwarzacza DLNA)
Sterowanie jednostką przy użyciu
kontrolera DLNA. Zapoznaj się
z instrukcją obsługi dołączoną do
kontrolera DLNA.
Odtwarzanie jednakowej muzyki
w różnych pomieszczeniach
(PARTY STREAMING)
Pliki muzyczne z tego odtwarzacza
(gospodarza PARTY) można
równocześnie odtwarzać w innych
pomieszczeniach przy użyciu
produktów Sony (gościa PARTY)
zgodnych z DLNA i funkcją PARTY
STREAMING.
Serwer
Odtwarzacz
1
• Podłącz odtwarzacz do sieci
(str. 17).
• Podłącz do sieci produkty zgodne
z funkcją PARTY STREAMING.
Wybierz ikonę serwera DLNA,
klikając
[Wideo],
[Muzyka] lub
[Zdjęcia], a następnie wybierz plik,
który chcesz odtworzyć.
Odtwarzanie pliku zapisanego na serwerze
DLNA przy użyciu innego produktu
(renderer)
Kiedy odtwarzacz jest używany do
odtwarzania plików z serwera DLNA,
do sterowania odtwarzaniem można
używać urządzenia sterującego DLNA
(telefonu itp.).
Przygotuj odtwarzacz do użycia funkcji
PARTY STREAMING.
Aby użyć tego odtwarzacza jako
gospodarza PARTY
Wybierz utwór w opcji
[Muzyka],
a następnie z menu opcji wybierz
polecenie [Zacznij PARTY]. Funkcja
PARTY zostanie uruchomiona.
Aby użyć tego odtwarzacza jako gość PARTY
Wybierz opcję
[PARTY] w opcji
[Muzyka], a następnie wybierz ikonę
gościa PARTY.
b
Serwer
Renderer
Kontroler
22
Oferta i dostępność produktów obsługujących
funkcję PARTY STREAMING zależy
od obszaru.
x
Dostępne opcje
Różne ustawienia i operacje odtwarzania
są dostępne po naciśnięciu przycisku
OPTIONS. Dostępne elementy różnią
się w zależności od sytuacji.
x
x
Opcje wspólne
x
[Powtórz nast.]: Wybieranie trybu
x
[Menu 3D]:
odtwarzania wielokrotnego.
x
Tylko
x
x
x
x
x
[Wideo]
[Nast. wyjścia 3D]: Włączanie lub
x
x
x
x
wyłączanie automatycznego
przesyłania obrazu 3D.
[A/V SYNC]: Synchronizowanie
obrazu z dźwiękiem przez opóźnienie
przesyłania dźwięku w stosunku do
obrazu (0 do 120 milisekund).
[Nastawienia wideo]:
– [Tryb jakości obrazu]: Wybranie
ustawień obrazu w zależności od
warunków oświetlenia.
– [BNR]: Redukcja mozaikowych
zakłóceń pojawiających się na
obrazie.
– [MNR]: Redukcja drobnych
zakłóceń wokół krawędzi obrazu.
[Pauza]: Wstrzymanie odtwarzania.
[Top menu]: Wyświetlenie menu
głównego płyty BD lub DVD.
Wyświetlenie menu podręcznego
płyty BD-ROM lub menu płyty DVD.
[Szukanie tytułu]: Wyszukiwanie
tytułu na płycie BD-ROM/DVD
VIDEO i rozpoczęcie odtwarzania
od początku.
[Szukanie rozdziału]: Wyszukanie
rozdziału i rozpoczęcie odtwarzania
od początku.
[Audio]: Wybór języka utworu, jeśli
na płycie BD-ROM/DVD VIDEO
zapisano utwory w wielu językach.
Wybór utworów na płycie CD.
[Napisy]: Wybór języka napisów, jeśli
na płycie BD-ROM/DVD VIDEO
zapisano napisy w wielu językach.
[Ujęcie]: Przełączenie na inne ujęcie,
jeśli na płytach BD-ROM/DVD
VIDEO zapisano różne ujęcia.
[Redukcja zakłóceń treści IP]:
Dostosowanie jakości obrazów treści
internetowych.
[Wyszukiwanie wideo]: Wyświetlenie
informacji o płycie BD-ROM/DVDROM przy użyciu systemu Gracenote.
Wyszukiwanie informacji
powiązanych za pomocą haseł
kluczowych Gracenote przez wybór
opcji [Obsada] lub [Pokrewny].
Wyświetlanie listy tytułów przez
wybór opcji [Historia odtwarzania]
lub [Historia wyszukiwania].
Tylko
x
x
Odtwarzanie
x
– [Symulowane 3D]: Regulacja
symulacji efektu 3D.
– [Regulacja głębi 3D]: Regulacja
głębi obrazu 3D.
– [Odtwarzanie 2D]: Ustawienie
odtwarzania obrazu 2D.
[Odtwórz]/[Zatrzymaj]: Rozpoczęcie
lub zatrzymanie odtwarzania.
[Odtwórz od początku]: Odtworzenie
elementu od początku.
x
[Menu]/[Menu podręczne]:
[Muzyka]
[Dodaj BGM do slajd.]: Rejestruje
pliki muzyczne na pamięci USB jako
muzykę tła do pokazu slajdów (BGM).
[Zacznij PARTY]: Uruchomienie
funkcji PARTY z wykorzystaniem
wybranego źródła. Przy niektórych
źródłach element ten może nie być
widoczny.
23
x
[Wyjdź z PARTY]: Wyjście z PARTY,
w którym uczestniczy odtwarzacz.
Funkcja PARTY STREAMING będzie
nadal działać między pozostałymi
uczestniczącymi urządzeniami.
[Zamknij PARTY]: Zamyka funkcję
PARTY, w której uczestniczy zestaw.
Funkcja PARTY STREAMING nie
będzie dalej działać między
pozostałymi uczestniczącymi
urządzeniami.
x
[Wyszukiwanie muzyki]:
x
wyświetlenie informacji o płycie
muzycznej (CD-DA) przy użyciu
technologii Gracenote.
Wyszukiwanie informacji
powiązanych za pomocą haseł
kluczowych Gracenote przez
wybór opcji [Utwór], [Wykonawca]
lub [Pokrewny]. Wyświetlanie listy
tytułów przez wybór opcji [Historia
odtwarzania] lub [Historia
wyszukiwania].
[Zdjęcia]
x
[Prędkość pokazu slajdów]: Zmiana
x
szybkości pokazu slajdów.
[Efekt pok. slajdów]: Ustawienie
efektu pokazu slajdów.
x
[Pokaz slajdów BGM]:
x
x
24
– [Wyłącz]: Wyłączenie funkcji.
– [Moja muzyka z USB]: Ustawienie
plików muzycznych
zarejestrowanych w opcji [Dodaj
BGM do slajd.].
– [Odtw. z płyty muz.]: Ustawia
ścieżki na płycie CD-DA.
[Zmiana wyświetlania]: Przełączanie
między opcjami [Widok tabeli] oraz
[Widok listy].
[Pokaz slajdów]: Odtworzenie
pokazu slajdów.
x
[Obróć w lewo]: Obrót zdjęcia w lewo
x
[Obróć w prawo]: Obrót zdjęcia
o 90 stopni.
w prawo o 90 stopni.
Powrót do poprzedniej strony
Internet
Przeglądanie stron
sieci Web
Można podłączyć urządzenie do
Internetu i przeglądać strony www.
1
Przygotuj urządzenie do użycia
przeglądarki internetowej.
2
Wybierz opcję menu początkowego
[Sieć], korzystając z przycisków
</,.
3
Wybierz
(Przeglądarka internet.),
korzystając z przycisków M/m i naciśnij
przycisk ENTER.
z
Przeglądarka nie obsługuje wszystkich funkcji
stron internetowych. Niektóre strony
internetowe mogą nie być poprawnie
wyświetlane.
Wprowadzanie adresu URL
Wybierz opcję menu [Adres URL].
Wprowadź adres URL przy użyciu
klawiatury programowej, a następnie
wybierz [Enter].
Wybieranie domyślnej strony głównej
Podczas wyświetlania danej strony
wybierz z menu opcję [Ustaw stronę
główną].
Zamykanie przeglądarki internetowej
Naciśnij przycisk HOME.
Ekran przeglądarki internetowej
W celu sprawdzenia informacji o stronie
www można nacisnąć przycisk
DISPLAY.
Wyświetlane informacje zależą od
witryny www i stanu strony.
Internet
Podłącz odtwarzacz do sieci
(str. 17).
Wybierz opcję menu [Poprzednia
strona]. Jeśli po wybraniu opcji
[Poprzednia strona] strona się nie
pojawi, wybierz opcję menu [Lista
okien] i stronę z listy, do której chcesz
wrócić.
A Tytuł strony
B Adres strony
C Kursor
Poruszaj się, używając przycisków
</M/m/,. Umieść kursor
kursor na linku, który chcesz
wyświetlić, a następnie naciśnij
ENTER. Wyświetlona zostanie
odpowiednia witryna.
D Ikona SSL
Pojawia się, gdy witryna jest
szyfrowana.
E Wskaźnik siły sygnału (tylko
połączenie przez sieć
bezprzewodową)
25
F Pasek postępu/Ikona ładowania
Pojawia się podczas wczytywania
strony lub pobierania/przesyłania
pliku.
G Pole wejściowe tekstu
Aby otworzyć klawiaturę
programową, naciśnij przycisk
ENTER i wybierz opcję menu
[Wpisz].
x
x
x
H Pasek przewijania
Korzystaj z przycisków
</M/m/, do przewijania
strony w lewo, w górę, w dół
i w prawo.
x
x
x
Dostępne opcje
x
Różne ustawienia i funkcje są dostępne
po naciśnięciu przycisku OPTIONS.
Dostępne elementy różnią się
w zależności od sytuacji.
x [Konfigur. przegląd.]: Wyświetla
ustawienia przeglądarki internetowej.
– [Zoom]: Powiększa lub zmniejsza
wyświetlane treści.
– [Konfigur. Javascript]: Włącza
lub wyłącza funkcję JavaScript.
– [Konfigur. ciasteczek]: Określa,
czy będą akceptowane „ciasteczka”.
– [Wyśw. alarmu SSL]: Włącza lub
wyłącza protokół SSL.
x [Wpisz]: Wyświetla klawiaturę
programową służącą do
wprowadzania znaków podczas
przeglądania witryny.
x [Przerwa]: Przemieszcza kursor
do następnego wiersza w polu
wprowadzania tekstu.
x [Usuń]: Kasuje znak z lewej strony
kursora podczas wprowadzania
tekstu.
26
x
x
x
x
[Lista okien]: Wyświetla listę
wszystkich ostatnio otwieranych
witryn.
Umożliwia powrót do poprzednio
wyświetlanej witryny przez
wybór okna.
[Lista zakładek]: Wyświetla listę
zakładek.
[Adres URL]: Umożliwia wpisanie
adresu URL, gdy wyświetlana jest
klawiatura programowa.
[Poprzednia strona]/[Następna
strona]: Powoduje przejście do
poprzedniej/następnej strony.
[Anuluj ładowanie]: Zatrzymuje
wczytywanie strony.
[Załaduj ponownie]: Powoduje
ponowne wczytanie tej samej strony.
[Dodaj do zakładek]: Dodaje obecnie
wyświetlaną witrynę do listy zakładek.
[Ustaw stronę główną]: Ustawia
obecnie wyświetlaną witrynę jako
domyślną stronę główną.
[Otw. w nowym oknie]: Otwiera link
w nowym oknie.
[Kodowanie znaków]: Określa
kodowanie znaków.
[Wyświetl certyfikat]: Wyświetla
certyfikaty serwerów przesłane
ze stron zgodnych z SSL.
Nastawienia i regulacje
Korzystanie z ekranów
ustawień
Wybierz opcję
[Konfiguracja] menu
początkowego, jeśli konieczna jest
zmiana ustawień odtwarzacza.
Ustawienia domyślne są podkreślone.
1
Za pomocą przycisków M/m wskaż
ikonę grupy ustawień, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
[Aktualizacja
sieciowa]
Wybierz [OK], aby zaktualizować
oprogramowanie odtwarzacza
przez sieć.
z
• Zaleca się wykonywanie aktualizacji przez
sieć mniej więcej raz na 2 miesiące.
• Informacje na temat funkcji aktualizacji
znajdują się w następującej witrynie:
x [Nast. wyjścia 3D]
[Auto]: Normalnie wybieraj to
ustawienie.
[Wyłącz]: Wybierz to ustawienie,
aby całą zawartość wyświetlać w 2D.
x [Nast. rozmiaru ekranu TV dla 3D]
Służy do ustawienia rozmiaru ekranu
telewizora obsługującego funkcję 3D.
x [Rodzaj TV]
[16:9]: Wstawienie to należy wybrać przy
podłączaniu do zestawu telewizora
panoramicznego lub telewizora
obsługującego tryb szerokoekranowy.
[4:3]: Wstawienie to należy
wybrać w przypadku telewizora
o proporcjach 4:3 bez funkcji trybu
szerokoekranowego.
Nastawienia i regulacje
2
Wybierz opcję menu początkowego
[Konfiguracja], korzystając
z przycisków </,.
[Nastawienia wideo]
x [Format ekranu]
[Pełny]: Wstawienie to należy wybrać
w przypadku telewizora z funkcją
trybu szerokoekranowego. Powoduje
wyświetlenie obrazu 4:3 z użyciem
proporcji 16:9 nawet na telewizorze
panoramicznym.
[Normalny]: Zmienia rozmiar obrazu
w celu dopasowania do ekranu,
z zachowaniem oryginalnych
proporcji ekranu.
Klienci z krajów europejskich
http://support.sony-europe.com/
Klienci z Australii/Nowej Zelandii
http://www.sony-asia.com/support/
27
x [Format obrazu DVD]
x [Wyjście BD-ROM 24p]
[Letter Box]: Wyświetla obraz
panoramiczny z czarnymi pasami
na górze i dole.
[Auto]: Przesyłanie sygnałów
wideo 1920 x 1080p/24 Hz tylko po
podłączeniu telewizora zgodnego ze
standardem 1080/24p za pomocą
gniazda HDMI OUT.
[Włącz]: Włączenie funkcji.
[Wyłącz]: Należy wybrać tę opcję, jeśli
telewizor jest niezgodny z sygnałami
wideo 1080/24p.
[Pan & Scan:]: Wyświetla obraz o pełnej
wysokości na całym ekranie z obciętymi
krawędziami.
x [Tryb konwersji kinowej]
[Auto]: Normalnie wybieraj to
ustawienie. Odtwarzacz automatycznie
wykrywa, czy oglądany jest materiał
wideo lub filmowy oraz przełącza na
odpowiednią metodę konwersji.
[Wideo]: Zawsze wybierana jest metoda
konwersji odpowiednia dla materiału
wideo, niezależnie od typu materiału.
x [Format wyjścia wideo]
[HDMI]: Normalnie wybieraj [Auto].
Wybierz opcję [Oryginalna
rozdzielczość], aby wyświetlić obraz
w rozdzielczości zapisanej na płycie.
Jeżeli rozdzielczość jest niższa niż SD,
nastąpi przeskalowanie do
rozdzielczości SD.
[Wideo]: Automatyczne ustawienie
najniższej rozdzielczości.
28
x [Wyjście DVD-ROM 24p]
[Auto]: Przesyłanie sygnałów wideo
1920 × 1080p/24 Hz tylko po
podłączeniu telewizora zgodnego ze
standardem 1080/24p za pomocą
gniazda HDMI OUT.
[Wyłącz]: Należy wybrać tę opcję, jeśli
telewizor jest niezgodny z sygnałami
wideo 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatycznie wykrywa typ
podłączonego telewizora i przełącza na
zgodne ustawienie kolorów.
[YCbCr (4:2:2)]: Przesyłanie sygnałów
wideo YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Przesyłanie sygnałów
wideo YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Przesyłanie sygnałów wideo
RGB.
x [Wyjście HDMI w Deep Colour]
[Auto]: Normalnie wybieraj to
ustawienie.
[16 bitów]/[12 bitów]/[10 bitów]:
Po podłączeniu do telewizora zgodnego
z funkcją Deep Colour wysyłane są
sygnały wideo 16 bitów/12 bitów/
10 bitów.
[Wyłącz]: Wybierz to ustawienie, jeżeli
obraz jest niestabilny lub kolory są
nienaturalne.
x [Tryb pauzy]
x [Dolby Digital / DTS]
[Auto]: Normalnie wybieraj to
ustawienie. Obraz przedstawiający
dynamiczną scenę nie ulega rozmyciu.
[Ramka]: Wyświetlanie statycznego
obrazu o wysokiej rozdzielczości.
[Downmix PCM]: Przekształcanie
reprodukowanego sygnału do formatu
Linear PCM. Wybierz to ustawienie, jeśli
podłączane urządzenie audio nie zawiera
wbudowanego dekodera Dolby Digital
lub DTS.
[Strumień bitowy]: Wybierz to
ustawienie, jeśli podłączane urządzenie
audio zawiera wbudowany dekoder
Dolby Digital lub DTS.
[Nastawienia audio]
x [DTS Neo:6]
[Auto]: Normalnie wybieraj to
ustawienie. Przesyłanie sygnałów audio
zgodnych ze statusem połączonego
urządzenia HDMI.
[PCM]: Przesyła sygnały PCM z gniazda
HDMI OUT.
[Cinema]/[Muzyka]: Przesyłanie
symulacji dźwięku wielokanałowego
ze źródeł 2-kanałowych przez gniazdo
HDMI OUT, zgodnie z możliwościami
podłączonego urządzenia, za pomocą
trybu DTS Neo:6 Cinema lub DTS Neo:6
Muzyka.
[Wyłącz]: Przesyłanie przez gniazdo
HDMI OUT dźwięku z oryginalną liczbą
kanałów.
x [Tryb wyjścia DSD]
[Włącz]: Przesyła sygnały DSD z gniazda
HDMI OUT podczas odtwarzania płyty
Super Audio CD. Gdy wybrana została
opcja [Włącz], z innych gniazd nie jest
przesyłany żaden sygnał.
[Wyłącz]: Przesyła sygnały PCM
z gniazda HDMI OUT podczas
odtwarzania płyty Super Audio CD.
x [Nastawienie BD Audio MIX]
[Włącz]: Odtwarzanie dźwięku
uzyskanego przez zmiksowanie
dźwięków interaktywnego
i dodatkowego jako dźwięku
podstawowego.
[Wyłącz]: Odtwarzanie tylko dźwięku
podstawowego. Wybierz tę opcję,
aby sygnały dźwiękowe w jakości HD
były przesyłane do wzmacniacza
(amplitunera) wielokanałowego.
Nastawienia i regulacje
x [Audio (HDMI)]
x [Audio DRC]
[Auto]: Odtwarzanie zgodnie z zakresem
dynamicznym określonym przez płytę
(tylko płyty BD-ROM). Inne płyty są
odtwarzane na poziomie [Włącz].
[Włącz]: Odtwarzanie przy
standardowym poziomie kompresji.
[Wyłącz]: Brak kompresji. Większy
dynamizm dźwięku.
x [Downmix]
[Surround]: Przesyłanie sygnałów audio
z efektami przestrzennymi. Wybierz to
ustawienie, gdy podłączone urządzenie
audio obsługuje sygnały Dolby Surround
(Pro Logic) lub DTS Neo:6.
[Stereo]: Przesyłanie sygnałów audio bez
efektów przestrzennych. Wybierz to
ustawienie, gdy podłączone urządzenie
audio nie obsługuje sygnałów Dolby
Surround (Pro Logic) lub DTS Neo:6.
29
[Nastawienia
oglądania płyt BD/DVD]
[Kontrola Rodziców]
x [Hasło]
x [Język menu płyt BD/DVD]
Określa domyślny język menu dla płyt
BD-ROM i DVD VIDEO.
Wybierz opcję [Wybierz kod języka]
i wpisz kod swojego języka, korzystając
z sekcji „Lista kodów języków” (str. 42).
x [Język audio]
Określa domyślny język utworu dla płyt
BD-ROM i DVD VIDEO.
Po wybraniu opcji [Oryginalny] zostanie
wybrany język ustawiony jako pierwszy
na płycie.
Wybierz opcję [Wybierz kod języka]
i wpisz kod swojego języka, korzystając
z sekcji „Lista kodów języków” (str. 42).
x [Język napisów]
Określa domyślny język napisów dla płyt
BD-ROM i DVD VIDEO.
Wybierz opcję [Wybierz kod języka]
i wpisz kod swojego języka, korzystając
z sekcji „Lista kodów języków” (str. 42).
x [Kod regionalny Kontroli Rodziców]
Odtwarzanie niektórych płyt BD-ROM,
DVD VIDEO lub filmów z Internetu
może być ograniczone, w zależności od
obszaru geograficznego. Umożliwia to
blokowanie scen lub zastępowanie ich
innymi scenami. Postępuj według
instrukcji wyświetlanych na ekranie
i wprowadź czterocyfrowe hasło.
x [Płyty BD — Kontrola Rodziców]/
[DVD Kontrola Rodziców] /
[Internet. wideo — kontrola rodz.]
[BD]: Odtwarzanie warstwy BD.
[DVD/CD]: Odtwarzanie warstwy DVD
lub CD.
Ustawienie funkcji Kontrola rodziców
umożliwia blokowanie scen lub
zastępowanie ich innymi scenami.
Postępuj według instrukcji
wyświetlanych na ekranie i wprowadź
czterocyfrowe hasło.
x [Połączenie Internetowe BD]
x [Internet. wideo bez klasyfikacji]
[Pozwól]: Normalnie wybieraj to
ustawienie.
[Nie pozwól]: Uniemożliwia nawiązanie
połączenia internetowego.
[Pozwól]: Umożliwia odtwarzanie
internetowych filmów wideo bez
klasyfikacji.
[Zablokuj]: Blokuje odtwarzanie
internetowych filmów wideo bez
klasyfikacji.
x [Warstwa odtw. płyty hybryd. BD]
30
Umożliwia ustawienie lub zmianę hasła
dla funkcji Kontrola rodziców. Hasło
umożliwia ustawienie ograniczenia
odtwarzania płyt BD-ROM, DVD
VIDEO lub internetowych filmów
wideo. W razie potrzeby można określić
różne poziomy ograniczenia dla płyt
BD-ROM, DVD VIDEO i filmów
z Internetu.
[Nastawienia
muzyczne]
x [Warstwa odtw. Super Audio CD]
[Super Audio CD]: Odtwarzanie
warstwy Super Audio CD.
[CD]: Odtwarzanie warstwy płyty CD.
x [Kanały odtw. Super Audio CD]
[DSD 2ch]: Odtwarzanie obszaru
2-kanałowego.
[DSD Multi]: Odtwarzanie obszaru
wielokanałowego.
[Włącz]: Automatyczne wyłączanie
odtwarzacza i urządzeń zgodnych
z HDMI po przełączeniu podłączonego
telewizora w tryb czuwania
(BRAVIA Sync).
[Wyłącz]: Wyłączenie funkcji.
x [Tryb szybkiego startu]
[Włącz]: Odtwarzacz uruchamia
się szybciej.
[Wyłącz]: Mniejsze zużycie energii
w trybie czuwania.
x [Automatyczny tryb gotowości]
[Włącz]: Automatyczny powrót
do trybu gotowości, gdy przez ponad
30 minut nie zostanie naciśnięty
żaden przycisk.
[Wyłącz]: Wyłączenie funkcji.
x [Automatyczne wyświetlenie]
x [Język menu ekranowego]
Ustawia język menu ekranowego
odtwarzacza.
x [Ściemniacz]
[Jasny]: Duża jasność.
[Ciemny]: Mała jasność.
[Wyłącz]: Wyłączanie podświetlenia
w czasie odtwarzania. Mała jasność
w innych przypadkach.
x [Sterowanie przez HDMI]
[Włącz]: Dostępne są następujące
funkcje BRAVIA Sync:
– Odtwarzanie jednym przyciskiem
– Wyłączenie zasilania systemu
– Synchronizacja wersji językowej
[Wyłącz]: Wyłączenie funkcji.
z
Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi
telewizora lub używanego urządzenia.
Nastawienia i regulacje
[Nastawienia
systemu]
x [HDMI: Sprzęż. z wył. TV]
[Włącz]: automatyczne wyświetlanie
informacji na ekranie podczas zmiany
wyświetlanych tytułów, trybów obrazu,
sygnałów audio itp.
[Wyłącz]: Wyświetlanie informacji tylko
po naciśnięciu przycisku DISPLAY.
x [Wygaszacz ekranu]
[Włącz]: Włączenie funkcji wygaszacza
ekranu. Pozostawienie na ponad
10 minut odtwarzacza wyświetlającego
menu ekranowe powoduje wyświetlenie
obrazu wygaszacza ekranu.
[Wyłącz]: Wyłączenie funkcji.
x [Informacja o aktualizacji oprogr.]
[Włącz]: Ustawia odtwarzacz
na informowanie o nowszej wersji
oprogramowania (str. 27).
[Wyłącz]: Wyłączenie funkcji.
31
x [Nastawienia Gracenote]
[Auto]: Automatyczne pobieranie
informacji o płycie po zatrzymaniu
odtwarzania. Aby umożliwić pobieranie,
należy podłączyć urządzenie do sieci.
[Ręczna]: Pobieranie informacji o płycie
po wybraniu opcji [Wyszukiwanie
wideo] lub [Wyszukiwanie muzyki].
x [Informacje o systemie]
Wyświetla wersję oprogramowania
i adres MAC odtwarzacza.
x [Informacje dotyczące licencji
oprogramowania]
Wyświetla informacje o licencji
na oprogramowanie.
[Nastawienia
sieciowe]
x [Nastawienia dla Internetu]
Najpierw należy podłączyć odtwarzacz
do sieci komputerowej. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się
w rozdziale „Krok 3: Podłączanie do
sieci” (str. 17).
[Konfiguracja przewodowa]: Tę opcję
należy wybrać po podłączeniu routera
szerokopasmowego za pomocą kabla
sieci LAN.
Tylko [Konfiguracja bezprzew. (wbud.)]
(BDP-S590): To ustawienie należy
wybrać, gdy do łączenia się z siecią
bezprzewodową służy sieć
bezprzewodowa wbudowana
w ten odtwarzacz.
Tylko [Konfig. bezprzewodowego USB]
(BDP-S490): Opcję należy wybrać po
podłączeniu urządzenia do sieci
32
bezprzewodowej za pomocą adaptera
USB bezprzewodowej sieci LAN.
[Zobacz status sieci]: Wyświetla bieżący
stan sieci.
z
Więcej informacji można znaleźć na
następującej stronie internetowej w części
zawierającej często zadawane pytania:
Klienci z krajów europejskich
http://support.sony-europe.com/
x [Diagnostyka łączności sieciowej]
Można uruchomić diagnostykę sieci
w celu sprawdzenia, czy połączenie
sieciowe jest prawidłowo wykonane.
x [Ustawienia serwera połączenia]
Włączanie lub wyłączanie wyświetlania
podłączonego serwera.
x [Ustawienia funkcji Renderer]
[Autom. przydzielenie dostępu]:
Określanie, czy możliwy będzie
automatyczny dostęp z nowo
rozpoznanego zgodnego kontrolera
DLNA.
[Renderer — nazwa]: Wyświetlanie
nazwy odtwarzacza pojawiającej się
na innych produktach DLNA w sieci.
x [Renderer — kontrola dostępu]
Wyświetlanie listy kontrolerów DLNA
i określanie, czy poszczególne
urządzenia mają dostęp do tego
odtwarzacza.
x [PARTY Auto Start]
[Włącz]: Rozpoczynanie PARTY lub
przyłączanie się do trwającego PARTY
na żądanie produktu sieciowego
zgodnego z funkcją PARTY
STREAMING.
[Wyłącz]: Wyłączenie funkcji.
x [Rejestracja urządzenia Media
Remote]
Zarejestrowanie urządzenia „Media
Remote”.
[Resetowanie]
x [Zresetuj do nastawień fabrycznych]
Wyświetlenie listy zarejestrowanych
urządzeń „Media Remote”.
Ustawienia odtwarzacza można
przywrócić do domyślnych wartości
fabrycznych, wybierając grupę ustawień.
Zostaną zresetowane wszystkie
ustawienia w danej grupie.
x [Zdalne uruchamianie]
x [Inicjalizuj informacje osobiste]
x [Zarejestrowane urządzenia Media
Remote]
b
Ta funkcja nie działa z adapterem USB sieci
bezprzewodowej (tylko model BDP-S490).
Umożliwia usunięcie informacji
osobistych zapisanych w odtwarzaczu.
Nastawienia i regulacje
[Włącz]: Włącza lub wyłącza
odtwarzacz, korzystając z urządzeń
„Media Remote” podczas połączenia
z siecią.
[Wyłącz]: Wyłączenie funkcji.
[Łatwa konfiguracja]
x [Łatwa konfiguracja wstępna]
Wybierz opcję [Łatwa konfiguracja
wstępna], aby określić podstawowe
ustawienia. Wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
x [Łatwe ustawienia sieciowe]
Wybierz opcję [Łatwe ustawienia
sieciowe], aby określić ustawienia
sieciowe. Wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
33
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie
problemów
Jeśli podczas użytkowania odtwarzacza
wystąpią opisane poniżej problemy,
przed przekazaniem urządzenia do
serwisu należy skorzystać z poniższych
informacji dotyczących usuwania
usterek. Jeśli nie można usunąć
problemu, należy skontaktować się
z najbliższym przedstawicielem
firmy Sony.
Obraz
Brak obrazu lub niewłaściwa
reprodukcja obrazu.
, Upewnij się, że wszystkie kable
połączeniowe są prawidłowo
podłączone (str. 15).
, Wybierz w telewizorze właściwe
wejście, tak aby wyświetlić sygnał
z odtwarzacza.
, Wybierz najmniejszą możliwą
rozdzielczość reprodukowanego
obrazu. W tym celu na co najmniej
10 sekund naciśnij na odtwarzaczu
przycisk x.
, Dla połączeń HDMI spróbuj wykonać
następujące czynności: 1Wyłącz
odtwarzacz i włącz go ponownie.
2Wyłącz podłączone urządzenie
i włącz je ponownie. 3Odłącz
i ponownie podłącz kabel HDMI.
, Gniazdo HDMI OUT jest podłączone
do urządzenia DVI niezgodnego
z technologią ochrony przed
kopiowaniem.
34
, W przypadku połączeń HDMI
sprawdź ustawienie parametru
[Format wyjścia wideo] w grupie
[Nastawienia wideo] (str. 28).
, Jeśli reprodukowane są także sygnały
analogowe, ustaw [Wyjście BD-ROM
24p] lub [Wyjście DVD-ROM 24p]
na [Wyłącz] w grupie [Nastawienia
wideo] (str. 28).
, W przypadku płyt BD-ROM sprawdź
ustawienie [Wyjście BD-ROM 24p]
lub [Wyjście DVD-ROM 24p]
w grupie [Nastawienia wideo] (str. 28).
Kiedy do połączenia jest wykorzystane
gniazdo HDMI OUT, automatycznie zmienia
się język wyświetlania informacji
na ekranie.
, Kiedy dla parametru [Sterowanie
przez HDMI] wybrane jest ustawienie
[Włącz] (str. 31), język wyświetlania
zmienia się automatycznie w
przypadku zmiany ustawień języka w
podłączonym telewizorze itp.
Dźwięk
Brak dźwięku lub niewłaściwa
reprodukcja dźwięku.
, Upewnij się, że wszystkie kable
połączeniowe są prawidłowo
podłączone (str. 15).
, We wzmacniaczu (amplitunerze)
wielokanałowym wybierz wejście
umożliwiające reprodukcję sygnałów
audio z odtwarzacza.
, Jeśli sygnał dźwiękowy nie jest
odtwarzany przez gniazdo DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI
OUT, sprawdź ustawienia dźwięku
(str. 29).
, Dla połączeń HDMI spróbuj wykonać
następujące czynności: 1Wyłącz
Dźwięk HD Audio (Dolby Digital Plus,
Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio i DTS-HD Master Audio) nie jest
reprodukowany w postaci strumienia
bitowego.
, Zmień ustawienie [Nastawienie BD
Audio MIX] na [Wyłącz] w menu
[Nastawienia audio] (str. 29).
, Sprawdź, czy podłączony wzmacniacz
(amplituner) wielokanałowy obsługuje
poszczególne formaty HD Audio.
Brak reprodukcji interaktywnego audio.
, Zmień ustawienie [Nastawienie BD
Audio MIX] na [Włącz] w menu
[Nastawienia audio] (str. 29).
Płyta
, Płyta została włożona spodem do góry.
Włóż płytę do szuflady odtwarzaną
stroną w dół.
, Format płyty nie jest obsługiwany
przez ten odtwarzacz (str. 39).
, W odtwarzaczu nie można odtwarzać
płyt, które nie zostały właściwie
sfinalizowane.
, Kod regionu na płycie BD lub DVD nie
jest zgodny z kodem na odtwarzaczu.
Urządzenie USB
Odtwarzacz nie rozpoznaje podłączonego
urządzenia USB.
, Upewnij się, że urządzenie USB jest
starannie podłączone do gniazda USB.
, Sprawdź, czy urządzenie USB lub kabel
nie są uszkodzone.
, Sprawdź, czy urządzenie USB jest
włączone.
, Jeśli urządzenie USB jest podłączone
przez koncentrator USB, podłącz je
bezpośrednio do odtwarzacza.
Informacje dodatkowe
odtwarzacz i włącz go ponownie.
2Wyłącz podłączone urządzenie
i włącz je ponownie. 3Odłącz
i ponownie podłącz kabel HDMI.
, W przypadku połączeń HDMI,
jeśli odtwarzacz jest połączony
z telewizorem przez wzmacniacz
(amplituner) wielokanałowy, spróbuj
podłączyć kabel HDMI bezpośrednio
do telewizora. Zapoznaj się także
z instrukcją obsługi wzmacniacza
(amplitunera) wielokanałowego.
, Gniazdo HDMI OUT jest podłączone
do urządzenia DVI (gniazda DVI
nie obsługują sygnału audio).
, Urządzenie podłączone do gniazda
HDMI OUT nie obsługuje dźwięku
w formacie reprodukowanym przez
odtwarzacz. Sprawdź nastawienia
audio (str. 29).
Sony Entertainment Network
Niska jakość obrazu i dźwięku/utrata
szczegółów w pewnych materiałach,
zwłaszcza przy zwiększonej szybkości
odtwarzania i w ciemnych scenach.
, Poprawę jakości obrazu i dźwięku
może zapewnić zmiana szybkości
łącza. Zalecana szybkość łącza wynosi
co najmniej 2,5 Mb/s dla filmów
o standardowej rozdzielczości
(10 Mb/s dla filmów o wysokiej
rozdzielczości).
Obraz jest mały.
Nie można odtworzyć płyty.
, Płyta jest brudna lub przekrzywiona.
, Naciśnij przycisk M, aby powiększyć
obraz.
35
Połączenie sieciowe
Nie można podłączyć odtwarzacza do sieci.
, Sprawdź połączenie sieciowe (str. 17)
i nastawienia sieciowe (str. 32).
Po wybraniu ustawień w trybie [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] nie jest możliwe
podłączenie komputera do Internetu.
, Ustawienia sieci bezprzewodowej
routera mogą ulec automatycznej
zmianie, jeżeli funkcja WiFi Protected
Setup zostanie użyta przed
dostosowaniem ustawień routera.
W takim przypadku należy
odpowiednio zmienić ustawienia sieci
bezprzewodowej w komputerze.
Nie można podłączyć odtwarzacza do
routera bezprzewodowej sieci LAN.
, Sprawdź, czy router bezprzewodowej
sieci LAN jest włączony.
, W zależności od środowiska pracy
(materiału, z którego są wykonane
ściany, warunków odbioru fal
radiowych i obecności przeszkód
między odtwarzaczem a routerem sieci
bezprzewodowej), zasięg łączności
może się zmniejszyć. Zmniejsz
odległość między odtwarzaczem
a routerem bezprzewodowej
sieci LAN.
, Łączność może być przerywana przez
urządzenia wykorzystujące pasmo
częstotliwości 2,4 GHz, takie jak
kuchenki mikrofalowe, urządzenia
Bluetooth czy cyfrowe urządzenia
bezprzewodowe. Umieść odtwarzacz
w większej odległości od takich
urządzeń lub je wyłącz.
36
Żądany router sieci bezprzewodowej nie jest
pokazywany na liście sieci bezprzewodowej.
, Naciśnij przycisk RETURN, aby
powrócić do poprzedniego ekranu,
i ponów próbę konfiguracji sieci
bezprzewodowej. Jeśli żądany router
bezprzewodowy nadal nie zostanie
wykryty, naciśnij przycisk RETURN,
aby wybrać opcję [Ręczna rejestracja].
Przy włączaniu odtwarzacza na ekranie
pojawia się komunikat [Znaleziono w sieci
nową wersję oprogramowania. Wykonaj
aktualizację w "Aktualizacji sieciowej].
, Aktualizowanie oprogramowania
odtwarzacza do nowszej wersji
opisano w podrozdziale [Aktualizacja
sieciowa] (str. 27).
Nie można włączyć funkcji PARTY
STREAMING.
, Sprawdź, czy parametr [PARTY Auto
Start] w menu [Nastawienia sieciowe]
jest ustawiony na [Włącz] (str. 32).
Sterowanie przez HDMI
(BRAVIA Sync)
Nie działa funkcja [Sterowanie przez HDMI]
(BRAVIA Sync).
, Sprawdź, czy parametr [Sterowanie
przez HDMI] jest ustawiony na
[Włącz] (str. 31).
, Po zmianie połączenia HDMI wyłącz
odtwarzacz i włącz go ponownie.
Nie działa funkcja System Power-Off
(BRAVIA Sync).
, Sprawdź, czy parametry [Sterowanie
przez HDMI] i [HDMI: Sprzęż. z wył.
TV] są ustawione na [Włącz] (str. 31).
Inne
Odtwarzanie nie rozpoczyna się
od początku materiału.
, Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz
opcję [Odtwórz od początku].
Odtwarzanie nie jest wznawiane od punktu
zatrzymania podczas ostatniego
odtwarzania.
, Punkt wznawiania może zostać
usunięty z pamięci w przypadku:
– otwarcia szuflady na płyty.
– odłączenia urządzenia USB.
– odtworzenia innych materiałów.
– wyłączenia odtwarzacza.
Informacje dodatkowe
, W przypadku wystąpienia przerwy
w zasilaniu, zmień ustawienie
parametru [Sterowanie przez HDMI]
na [Wyłącz], a następnie ustaw
parametr [Sterowanie przez HDMI]
na [Włącz] (str. 31).
, Zapoznaj się z instrukcją obsługi
urządzenia i sprawdź, czy:
– podłączone urządzenie pozwala na
użycie funkcji [Sterowanie przez
HDMI].
– ustawienia funkcji [Sterowanie
przez HDMI] wybrane
w podłączonym urządzeniu
są właściwe.
, W przypadku podłączania
odtwarzacza do telewizora przez
wzmacniacz (amplituner)
wielokanałowy:
– jeśli wzmacniacz (amplituner)
wielokanałowy nie jest zgodny
z funkcją [Sterowanie przez
HDMI], sterowanie telewizorem
z odtwarzacza może się okazać
niemożliwe.
– po zmianie połączenia HDMI,
odłączeniu i ponownym
podłączeniu kabla zasilającego
lub po przerwie w zasilaniu należy
spróbować wykonać następujące
czynności: 1Wybierz we
wzmacniaczu (amplitunerze)
wielokanałowym właściwe wejście,
tak aby na ekranie telewizora
pojawił się sygnał z odtwarzacza.
2Zmień ustawienie parametru
[Sterowanie przez HDMI] na
[Wyłącz], a następnie ustaw
parametr [Sterowanie przez HDMI]
na [Włącz] (str. 31). Zapoznaj się
z instrukcją obsługi wzmacniacza
(amplitunera) wielokanałowego.
Szuflada na płytę nie otwiera się,
a na wyświetlaczu panelu przedniego
pojawia się komunikat „LOCK” lub „D ON”.
, Gdy wyświetla się komunikat „LOCK”,
odtwarzacz jest zablokowany.
Aby wyłączyć funkcję blokady
rodzicielskiej, naciśnij przycisk N
na odtwarzaczu i przytrzymaj go,
aż na wyświetlaczu na płycie czołowej
pojawi się napis „UNLCK” (str. 10).
, Gdy wyświetla się komunikat „D ON”,
skontaktuj się z lokalną autoryzowaną
stacją serwisową Sony lub dostawcą
Sony.
37
Szuflada na płyty nie otwiera się i nie
można wyjąć płyty nawet po naciśnięciu
przycisku Z.
, Wykonaj poniższą procedurę:
1Wyłącz odtwarzacz i odłącz kabel
zasilający. 2Z powrotem podłącz
kabel zasilający, trzymając wciśnięty
przycisk Z na odtwarzaczu.
3Trzymaj wciśnięty przycisk Z
na odtwarzaczu aż do otwarcia
szuflady na płytę. 4Wyjmij płytę.
5Gdy na wyświetlaczu na płycie
czołowej pojawi się napis „OPEN”,
na co najmniej 10 sekund naciśnij
przycisk [/1 na odtwarzaczu,
tak aby odtwarzacz się wyłączył.
Na wyświetlaczu na płycie czołowej widać
napis „Exxxx” lub „TEMP”.
, Jeśli wyświetlany jest komunikat
„Exxxx”, skontaktuj się z lokalną
autoryzowaną stacją serwisową Sony
lub dostawcą Sony i podaj kod błędu.
, Jeśli wyświetlany jest komunikat
„TEMP”, aby zapobiec przegrzewaniu
się odtwarzacza, zadbaj o właściwą
cyrkulację powietrza. Przez krótki czas
wyświetlany będzie komunikat
„TEMP”.
Odtwarzacz nie reaguje na naciskanie
żadnego przycisku.
, W odtwarzaczu skropliła się para
wodna (str. 3).
, Przez co najmniej 10 sekund
przytrzymaj naciśnięty przycisk [/1
na odtwarzaczu, aby go wyłączyć.
Jeśli odtwarzacz nadal nie reaguje na
naciskanie jakichkolwiek przycisków,
odłącz i z powrotem podłącz kabel
zasilający.
38
Dane techniczne
System
Laser: Laser półprzewodnikowy
Wejścia i wyjścia
Nazwa gniazda:
Typ gniazda/poziom wyjściowy/
impedancja obciążenia)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Cinch/2 V wart. skut./10 kiloomów
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optyczne gniazdo wyjściowe/-18 dBm
(długość fali 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Cinch/0.5 Vp-p/75 omów
HDMI OUT:
19-stykowe standardowe złącze HDMI
LINE OUT VIDEO:
Cinch/1.0 Vp-p/75 omów
LAN (100):
Złącze 100BASE-TX
USB:
Gniazdo USB typu A (tylko do
podłączenia pamięci USB, czytnika
kart pamięci, cyfrowego aparatu
fotograficznego i cyfrowej kamery
wideo)
Sieć bezprzewodowa (tylko model
BDP-S590)
Standard sieci bezprzewodowej LAN:
IEEE 802.11 b/g/n
Pasmo częstotliwości:
Pasmo 2,4 GHz: kanały 1-13
Modulacja:
Modem DS-SS i modem OFDM
Parametry ogólne
Wymagania dotyczące zasilania:
Napięcie przemienne 220 do 240 V,
50/60 Hz
Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz 3.
Pobór mocy:
BDP-S490: 15 W
BDP-S590: 16 W
Wymiary (w przybliżeniu):
430 mm × 199 mm × 42 mm
(szer./gł./wys.)
razem z wystającymi elementami
Waga (w przybliżeniu): 1,5 kg
Zakres temperatur przy pracy:
5ºC do 35ºC
Zakres wilgotności przy pracy:
25% do 80%
Dostarczane wyposażenie
Zapoznaj się z rozdziałem str. 14.
Konstrukcja i dane techniczne mogą
ulec zmianie bez uprzedzenia.
Płyty do odtwarzania
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Muz. CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
*2
*3
Ponieważ specyfikacja Blu-ray Disc jest
nowa i ulega zmianom, niektóre typy
i wersje płyt mogą nie być odtwarzane.
Wyjściowy sygnał audio zależy od źródła
dźwięku, użytego gniazda wyjściowego
i wybranych nastawień audio.
Płyty BD-RE: wersja 2.1
Płyty BD-R: wersja 1.1, 1.2, 1.3, w tym typ
pigmentu organicznego BD-R (typ LTH)
Nie można odtwarzać nagranych
w komputerze płyt BD-R, na których
można dokonać kolejnych nagrań.
Nie będą odtwarzane płyty CD i DVD,
które nie zostały odpowiednio
sfinalizowane. Dalszych informacji należy
szukać w instrukcji obsługi urządzenia
nagrywającego.
• płyt BD z kasetą
• płyt BDXL
• płyt DVD-RAM
• płyt HD DVD
• płyt DVD Audio
• płyt PHOTO CD
• dodatkowych ścieżek z danymi na
płytach CD-Extra
• płyt Super VCD
• strony z materiałami audio na płytach
typu DualDisc.
Uwaga dotycząca płyt
Urządzenie jest przystosowane
do odtwarzania płyt zgodnych ze
standardem płyty kompaktowej (CD).
Płyty DualDisc i niektóre płyty
muzyczne kodowane z wykorzystaniem
technologii ochrony przed kopiowaniem
nie są zgodne ze standardem płyty
kompaktowej (CD) i dlatego urządzenie
może nie odtwarzać takich płyt.
Uwaga dotycząca sposobu odtwarzania
płyt BD i DVD
Informacje dodatkowe
Blu-ray
Disc*1
Następujących płyt nie można odtwarzać:
Niektóre funkcje odtwarzania płyt BD
i DVD mogą być celowo ustawione
przez producentów oprogramowania.
Ponieważ urządzenie odtwarza płyty
BD i DVD zgodnie z zamysłem
producentów, użycie pewnych funkcji
odtwarzania może się okazać
niemożliwe.
Uwaga dotycząca dwuwarstwowych
płyt BD/DVD
W momencie przełączenia warstw może
wystąpić krótka przerwa w obrazie
i dźwięku.
39
Kod regionu (tylko płyty BD-ROM/DVD
VIDEO)
Z tyłu odtwarzacza jest nadrukowany
kod regionu. Urządzenie będzie
odtwarzało tylko płyty BD-ROM/DVD
VIDEO oznaczone identycznym kodem
regionu lub symbolem ALL .
Kod regionu
Zdjęcia
Format pliku
Rozszerzenia
JPEG
„.jpg”, „.jpeg”
PNG
„.png*7”
GIF
„.gif*7”
MPO
„.mpo*8”
*1
*2
*3
Odtwarzane pliki
*4
Wideo
Format pliku
Rozszerzenia
*5
MPEG-1 Wideo/PS*1*2 „.mpg”, „.mpeg”,
MPEG-2 Wideo/PS,
„.m2ts”, „.mts”
TS*1*3
MPEG-4 AVC*1*2
WMV9*1*2
AVCHD
*2*4
Xvid
„.mkv”, „.mp4”,
„.m4v”, „.m2ts”,
„.mts”
„.wmv”, „.asf”
*5
*6
*7
*8
Odtwarzacz nie odtworzy szyfrowanych
plików (DRM).
Odtwarzacz nie odtworzy pliku w tym
formacie z serwera DLNA.
Odtwarzacz może odtwarzać z serwera
DLNA tylko filmy o standardowej
rozdzielczości.
Odtwarzacz odtwarza płyty w formacie
AVCHD w wersji 2.0.
Urządzenie odtwarza pliki w formacie
AVCHD, nagrane cyfrową kamerą wideo
itp. Nie będą odtwarzane płyty w formacie
AVCHD, które nie zostały odpowiednio
sfinalizowane.
Odtwarzacz nie odtwarza plików
kodowanych w formacie Lossless.
Odtwarzacz nie odtwarza animowanych
plików PNG lub GIF.
W przypadku plików MPO innych niż
3D wyświetlany jest główny obraz lub
pierwszy obraz.
„.avi”
b
Muzyka
Format pliku
Rozszerzenia
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3”
AAC/HE-AAC*1*2*6
„.m4a”
WMA9 Standard*1*2*6 „.wma”
LPCM
40
„.wav”
• Niektórych plików nie można odtworzyć
ze względu na format, kodowanie, stan
nagrania lub stan serwera DLNA.
• Niektóre pliki edytowane na komputerze
PC mogą nie zostać odtworzone.
• Obowiązują następujące ograniczenia
plików i folderów rozpoznawanych
na płytach BD, DVD, CD
i w urządzeniach USB:
– foldery do 9. warstwy, w tym folder
główny
– do 500 plików/folderów w pojedynczej
warstwie
Informacja o zabezpieczeniach
sieci bezprzewodowych LAN
Łączność w bezprzewodowej sieci LAN
jest oparta na falach radiowych, dlatego
sygnał bezprzewodowy może być
przejmowany. Dla ochrony łączności
bezprzewodowej odtwarzacz pozwala
na wykorzystanie różnych zabezpieczeń.
Ustawienia zabezpieczeń należy
skonfigurować zgodnie ze środowiskiem
sieciowym.
Brak zabezpieczeń
Choć wprowadzenie ustawień jest łatwe,
każdy może przechwycić komunikację
bezprzewodową lub wtargnąć do sieci
bezprzewodowej, nawet bez użycia
wyrafinowanych narzędzi. Należy wziąć
pod uwagę ryzyko nieuprawnionego
dostępu lub przechwycenia danych.
WEP
Technologia WEP zapewnia ochronę
przesyłanych danych i zapobiega
przechwytywaniu danych
i wykorzystaniu sieci przez osoby trzecie.
WEP jest historyczną technologią
pozwalającą na podłączanie starszych
urządzeń, które nie obsługują
technologii TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
Technologia zabezpieczeń TKIP została
stworzona w celu wyeliminowania
niedostatków technologii WEP.
Zapewnia wyższy niż WEP poziom
bezpieczeństwa.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES to zaawansowana technologia
zabezpieczeń różniąca się od technologii
WEP i TKIP.
AES zapewnia wyższy poziom
bezpieczeństwa niż WEP i TKIP.
Uwagi o płytach
Informacje dodatkowe
• Obowiązują następujące ograniczenia
rozpoznawania plików i folderów
z serwera DLNA:
– foldery do 19. warstwy
– do 999 plików/folderów w pojedynczej
warstwie
• Odtwarzacz może nie współpracować
z pewnymi urządzeniami USB.
• Odtwarzacz może rozpoznawać urządzenia
pamięci masowej (MSC — Mass Storage
Class), takie jak pamięć flash lub twardy
dysk, urządzenia klasy SICD (Still Image
Capture Device) i klawiaturę zawierającą
101 klawiszy.
• Aby uniknąć uszkodzenia danych lub awarii
pamięci USB albo urządzeń, przed ich
wkładaniem i wyjmowaniem należy
wyłączać odtwarzacz.
• Odtwarzacz może nie odtwarzać płynnie
plików z filmami o dużej szybkości
transmisji bitów, z płyt CD z danymi. Zaleca
się odtwarzanie takich plików z płyt DVD
z danymi lub DATA BD.
• Aby nie zabrudzić
płyty, należy
trzymać ją
za krawędź.
Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
Kurz, odciski palców i rysy na płycie
mogą być przyczyną niewłaściwego
działania.
• Nie należy narażać płyt na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych ani źródeł ciepła,
na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych. Nie należy też
pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu, gdzie temperatura może
znacznie wzrosnąć.
41
• Po zakończeniu odtwarzania
płytę należy przechowywać
w przeznaczonym do tego celu
opakowaniu.
• Czyścić płytę
ściereczką czyszczącą.
Wycierać płytę od
środka na zewnątrz.
• Nie używać
rozpuszczalników,
takich jak benzyna czy rozcieńczalnik,
dostępnych w handlu środków
czyszczących do płyt/obiektywów
ani antystatycznego aerozolu
przeznaczonego do winylowych
płyt długogrających.
• W przypadku drukowania etykiety
płyty, przed rozpoczęciem
odtwarzania należy zaczekać
na jej wyschnięcie.
• Nie używać następujących płyt:
– płyt do czyszczenia soczewek
– płyt o niestandardowych kształtach
(serca, gwiazdy itp.)
– na których znajdują się naklejki
lub etykiety
– z przyklejoną taśmą celofanową
lub nalepką.
• Nie próbować na nowo pokrywać
odtwarzanej strony płyty w celu
usunięcia z niej rys.
Kody telewizorów, którymi
można sterować
Trzymając wciśnięty przycisk -TV- [/1,
przyciskami numerycznymi wprowadź
kod producenta telewizora.
Jeśli jest podany więcej niż jeden numer
kodowy, należy po kolei wypróbowywać
numery aż do odnalezienia właściwego.
42
Producent
Kod
Sony
01 (domyślny)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Lista kodów języków
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale [Nastawienia
oglądania płyt BD/DVD] (str. 30).
Pisownia języków jest zgodna z normą
ISO 639: 1988 (E/F).
Kod
Język
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Język
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
1299
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
Moldavian
Malay
1300
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
1403
1417
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1436
1481
1507
1509
1512
1514
1539
1543
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Kod
Język
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Ukrainian
Uzbek
Wolapik
Xhosa
Chinese
Nie określono
1564
1581
1613
1665
1697
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Kontrola Rodziców/
kod regionalny
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale [Kod regionalny
Kontroli Rodziców] (str. 30).
Kod
Obszar
2044
2046
2070
2092
2424
2174
2149
2219
2238
2276
2304
2363
2109
2390
2428
2489
2086
2528
2184
Argentyna
Austria
Brazylia
Chiny
Filipiny
Francja
Hiszpania
Hongkong
Indonezja
Japonia
Korea
Malezja
Niemcy
Nowa Zelandia
Polska
Rosja
Szwajcaria
Tajlandia
Wielka
Brytania
2047
2057
2090
2115
2165
2200
2376
2248
2239
2093
2333
2362
2379
2427
2436
2501
2499
2543
2254
Australia
Belgia
Chile
Dania
Finlandia
Grecja
Holandia
Indie
Irlandia
Kolumbia
Luksemburg
Meksyk
Norwegia
Pakistan
Portugalia
Singapur
Szwecja
Tajwan
Włochy
Informacje dodatkowe
Kod
43
Oprogramowanie odtwarzacza może być w przyszłości aktualizowane. Informacje
na temat wszelkich dostępnych aktualizacji oraz najnowsze instrukcje obsługi są
dostępne na stronie:
Klienci z krajów europejskich
http://support.sony-europe.com/
Klienci z Australii/Nowej Zelandii
http://www.sony-asia.com/support/
z
W celu uzyskania przydatnych wskazówek, porad i informacji na temat
produktów i usług Sony odwiedź: www.sony-europe.com/myproduct/
4-410-140-31(1) (PL)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising