Sony | DSC-S730 | Sony DSC-S730 Instrukcja obsługi

VKLIKNIJ!
Spis treści
Podstawowe
operacje
Korzystanie z menu
Cyfrowy aparat fotograficzny
Podręcznik aparatu Cybershot
Korzystanie z ekranu
ustawień
DSC-S730
Oglądanie zdjęć na
ekranie telewizora
Przed rozpoczęciem używania urządzenia
zapoznaj się z niniejszym podręcznikiem oraz
„Instrukcją obsługi” i pozycją „Cyber-shot przewodnik dla zaawansowanych”, a
następnie zachowaj je do późniejszego użytku.
Współpraca aparatu z
komputerem
Drukowanie zdjęć
Rozwiązywanie
problemów
Inne informacje
Indeks
© 2007 Sony Corporation
3-281-191-51(1)
PL
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
Uwagi dotyczące typów kart
„Memory Stick” (brak w zestawie),
które można używać
„Memory Stick Duo”
Z aparatem można używać kart
„Memory Stick Duo”.
„Memory Stick”
Z aparatem nie można używać kart
„Memory Stick”.
Innych kart pamięci nie można
używać.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat ustawienia „Memory Stick Duo”,
zobacz str. 96.
Używanie karty „Memory Stick
Duo” w urządzeniach
wyposażonych w gniazdo
„Memory Stick”
Karty pamięci „Memory Stick Duo”
można używać, wkładając ją do adaptera
Memory Stick Duo (brak w zestawie).
Adapter Memory Stick Duo
2
Uwagi dotyczące ekranu LCD i
obiektywu
• Ekran LCD został wyprodukowany przy
użyciu bardzo precyzyjnych technologii,
dzięki czemu udało się uzyskać ponad
99,99% sprawnych pikseli. Mimo to na
ekranie LCD mogą pojawiać się małe czarne
i/lub jasne punkty (białe, czerwone,
niebieskie lub zielone). Punkty te są
typowym efektem procesu produkcji i nie
mają wpływu na nagrania.
Czarne, białe,
czerwone, niebieskie
lub zielone punkty
• Narażenie ekranu LCD lub obiektywu na
długotrwałe bezpośrednie działanie
promieni słonecznych może spowodować ich
uszkodzenie. Ustawiając aparat w pobliżu
okna lub na wolnym powietrzu, należy
zachować ostrożność.
• Nie należy naciskać ekranu LCD. Może to
spowodować odbarwienie i usterkę ekranu.
• W zimnych miejscach na zdjęciach na
ekranie LCD mogą być widoczne smugi. Nie
jest to usterka.
• Aparat został wyposażony w potężny zoom
optyczny. Należy uważać, aby nie uderzyć
obiektywu i aby nie naciskać go zbyt mocno.
Zdjęcia zamieszczone w
niniejszym Podręczniku
Przykładowe obrazy zamieszczone w
niniejszym Podręczniku są kopiami, a nie
zdjęciami faktycznie wykonanymi przy użyciu
tego aparatu.
Spis treści
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ...................................................2
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć ....................................6
Fokus – Prawidłowe ustawienie ostrości na obiekcie ........................................ 6
Naświetlenie – Regulacja intensywności światła............................................... 8
Kolor – O wpływie oświetlenia........................................................................... 9
Jakość – O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze obrazu”...........................................10
Lampa błysk – Używanie lampy błyskowej ......................................................11
Elementy aparatu .................................................................................... 12
Wskaźniki na wyświetlaczu ..................................................................... 14
Zmiana trybu wyświetlania...................................................................... 18
Korzystanie z pamięci wewnętrznej ........................................................20
Podstawowe operacje
Używanie pokrętła trybu pracy................................................................21
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji) .............................22
Fotografowanie (preselekcja sceny) ........................................................26
Wyświetlanie/usuwanie obrazów ............................................................29
Korzystanie z menu
Korzystanie z opcji menu .................................................................31
Opcje menu .........................................................................................32
Menu fotografowania ..............................................................................33
COLOR (Tryb koloru): Zmienianie intensywności lub dodawanie specjalnych
efektów do obrazu
(EV): Regulacja intensywności światła
9 (Fokus): Zmiana metody ustawiania ostrości
(Tryb pomiaru): Wybieranie trybu pomiaru światła
WB (Balans bieli): Regulowanie odcieni kolorów
ISO: Wybieranie światłoczułości
Mode (Tryb NAGR): Wybieranie sposobu fotografowania ciągłego
(Moc błysku): Regulowanie mocy błysku lampy
(Wyrazistość): Regulowanie wyrazistości obrazu
(Nastawienia): Zmienianie opcji ustawień
3
Spis treści
Menu podglądu....................................................................................... 42
(Katalog): Wybieranie katalogu do przeglądania obrazów
- (Chroń): Ochrona obrazów przed przypadkowym skasowaniem
DPOF: Dodawanie oznaczenia zdjęcia do wydrukowania
(Drukuj): Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki
(Slajdy): Odtwarzanie serii zdjęć
(Zmień rozm): Zmienianie rozmiaru zarejestrowanego obrazu
(Obróć): Obracanie zdjęć
(Nastawienia): Zmienianie opcji ustawień
Przycin: Zapisywanie powiększonego obrazu
Korzystanie z ekranu ustawień
Korzystanie z dostępnych ustawień .............................................. 49
Aparat................................................................................................ 50
Zoom cyfrowy
Info funkcji
Reduk czerw oczu
Auto podgląd
Narzędzie pamięci wew..................................................................... 52
Format
Narzędzie Memory Stick................................................................... 53
Format
Utwórz katalog REC
1
Nastaw1 ............................................................................................. 56
Brzęczyk
Język
2
Zmień katalog REC
Kopiuj
Inicjalizuj
Nastaw2 ............................................................................................. 57
Połącz USB
Wyjście wideo
Nastaw zegar
Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora
Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora ................................................... 59
4
Spis treści
Współpraca aparatu z komputerem
Komputer z systemem operacyjnym Windows .......................................61
Instalacja oprogramowania (w zestawie).................................................63
Informacje o programie „Picture Motion Browser” (w zestawie) .............65
Kopiowanie obrazów do komputera przy użyciu programu „Picture Motion
Browser”..................................................................................................66
Kopiowanie obrazów do komputera bez programu „Picture Motion
Browser”..................................................................................................70
Oglądanie za pomocą aparatu plików obrazów zapisanych na komputerze
„Memory Stick Duo” ...............................................................................72
Komputer Macintosh...............................................................................73
Wyświetlanie podręcznika „Cyber-shot - przewodnik dla
zaawansowanych”...................................................................................75
Drukowanie zdjęć
Jak wydrukować zdjęcia ......................................................................... 76
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge ...........................................................................77
Drukowanie w punkcie usługowym.........................................................81
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów.....................................................................83
Komunikaty ostrzegawcze ......................................................................93
Inne informacje
Używanie aparatu za granicą — źródła energii.......................................95
Informacje o karcie „Memory Stick Duo”................................................96
Informacje o bateriach i akumulatorach..................................................98
Indeks
Indeks....................................................................................................100
5
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Fokus
Naświetlenie
Kolor
Jakość
Lampa
błysk
W tej części omówione są podstawowe
informacje dotyczące używania aparatu.
Wyjaśniono korzystanie z różnych
funkcji aparatu, takich jak pokrętło
trybu pracy (str. 21) i menu (str. 31).
Fokus
Prawidłowe ustawienie ostrości na obiekcie
Gdy spust migawki zostaje naciśnięty do połowy, aparat ustawia automatycznie ostrość
(autofokus). Należy pamiętać, aby nacisnąć spust migawki tylko do połowy.
Nie należy od razu
w pełni naciskać
spustu migawki.
Naciśnij spust
migawki do
połowy.
Wskaźnik blokady
AE/AF
miganie , zapala
się/wydaje dźwięk
Następnie
naciśnij spust
migawki do
końca.
Jeśli ustawienie ostrości jest trudne, t zobacz [Fokus] (str. 35)
Jeżeli zdjęcie jest rozmazane nawet wówczas, gdy ostrość została ustawiona, przyczyną
mogą być drgania aparatu. t Zobacz„Jak uniknąć rozmazania” poniżej.
6
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jak uniknąć rozmazania
Aparat został przypadkowo poruszony podczas robienia zdjęcia. Jest to
„potrząśnięcie aparatu”. W innym przypadku, jeśli fotografowany obiekt
poruszył się podczas robienia zdjęcia, jest to nazywane „rozmyciem obiektu”.
Potrząśnięcie aparatu
Przyczyna
Obraz jest rozmyty po potrząśnięciu
aparatu podczas naciskania spustu
migawki.
Zmniejszanie rozmycia
• Można umieścić aparat na statywie lub
płaskiej powierzchni, aby zapewnić jego
stabilność.
• Można robić zdjęcie używając
samowyzwalacza ustawionego na
2-sekundowe opóźnienie, trzymając
ramiona przyciśnięte do boków po
naciśnięciu spustu migawki.
Rozmycie obiektu
Przyczyna
Fotografowany obiekt jest rozmyty, jeśli
poruszy się po naciśnięciu spustu migawki,
nawet gdy aparat jest trzymany stabilnie.
Zmniejszanie rozmycia
• Wybierz
(tryb Duża czułość) w menu
Selekcja sceny.
• Wybierz większą czułość ISO, aby
zwiększyć szybkość migawki, a następnie
naciśnij spust migawki przed
poruszeniem się obiektu.
Uwagi
Efekty potrząśnięcia aparatu i rozmycia obiektu występują często przy słabym oświetleniu
lub przy niskiej szybkości migawki, takiej jak w
(tryb Zmierzch) lub
(tryb Portretzmierzch). W tym przypadku należy uwzględnić powyższe wskazówki.
7
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Naświet- Regulacja intensywności światła
lenie
Zdjęcia można wykonywać, korzystając z funkcji regulacji ekspozycji i czułości ISO.
Ekspozycja to ilość światła docierającego do aparatu w trakcie zwolnienia migawki.
Czas otwarcia migawki = Okres, w trakcie
którego światło dociera
Ekspozycja:
do aparatu
Przysłona = Wielkość otworu, przez który
przechodzi światło
Czułość ISO (zalecany indeks ekspozycji)
= czułość nagrywania
Prześwietlenie
= za dużo światła
Obraz zbyt jasny
Ekspozycja jest automatycznie
ustawiana na właściwą wartość w trybie
automatycznej regulacji. Można jednak
regulować ją ręcznie, korzystając z
poniższych funkcji.
Prawidłowa ekspozycja
Regulacja EV:
Umożliwia regulację ekspozycji
zmierzonej przez aparat (str. 34).
Niedoświetlenie
= za mało światła
Zdjęcie ciemne
Tryb pomiaru:
Umożliwia wybranie innej części
fotografowanego obiektu, dla której
wykonywany jest pomiar ekspozycji
(str. 37).
Regulacja czułości ISO (zalecany indeks ekspozycji)
Czułość ISO jest współczynnikiem szybkości dla nośnika nagrywania zawierającego
czujnik obrazu odbierający światło. Nawet przy tej samej ekspozycji zdjęcia różnią się,
zależnie od czułości ISO.
Aby uzyskać informacje na temat regulowania czułości ISO, zobacz str. 39.
Duża czułość ISO
Zapisywanie jasnego obrazu nawet w ciemnych miejscach przy
zwiększeniu szybkości migawki w celu zmniejszenia rozmycia.
Jednak na zdjęciu mogą być widoczne szumy.
8
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Mała czułość ISO
Zarejestrowany obraz jest bardziej „wygładzony”.
Jednak zdjęcie może być zaciemnione, jeżeli ekspozycja jest
niewystarczająca.
Kolor
O wpływie oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu, mają wpływ warunki oświetlenia.
Przykład: Kolor zdjęcia zależy od źródła światła
Pogoda/
oświetlenie
Światło dzien.
Pochmurnie
Jarzeniowe
Żarowe
Charakterystyka
światła
Białe
(standardowe)
Sinawe
Zielonkawe
Czerwonawe
Odcień kolorów jest regulowany automatycznie w trybie automatycznej regulacji.
Jednak odcień kolorów można regulować ręcznie za pomocą [Balans bieli] (str. 38).
9
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jakość O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze obrazu”
Cyfrowy obraz to zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą liczbę pikseli, zdjęcie staje się duże, wykorzystuje więcej pamięci, a
wyświetlony obraz jest bardzo szczegółowy. „Rozmiar obrazu” jest wyrażany za
pomocą liczby pikseli. Nawet jeżeli na wyświetlaczu aparatu nie widać różnicy,
szczegółowość i czas przetwarzania danych różnią się, co można zaobserwować, gdy
zdjęcie zostanie wydrukowane lub wyświetlone na ekranie komputera.
Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
1 Rozmiar obrazu: 7M
3072
3072 piksele × 2304 piksele = 7 077 888 pikseli
640
2304
480
Piksele
2 Rozmiar obrazu: VGA (E-Mail)
640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
Wybieranie rozmiaru obrazów (str. 25)
Piksel
Dużo pikseli
(wysoka jakość
zdjęcia i duży
rozmiar pliku)
Mało pikseli (gorsza
jakość zdjęcia, ale
mały rozmiar pliku)
10
Przykład:
Drukowanie w
maksymalnym
formacie A3
Przykład: Zdjęcie
dołączone do poczty
e-mail
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Lampa Używanie lampy błyskowej
błysk
Podczas używania lampy błyskowej oczy fotografowanej osoby mogą wyjść czerwone
na zdjęciu lub mogą się na nim pojawić białe punkty. Zjawisko to można zmniejszyć,
wykonując poniższe czynności.
„Efekt czerwonych oczu”
Źrenice rozszerzają się w ciemnych miejscach. Światło lampy błyskowej jest odbijane w
naczyniach krwionośnych z tyłu oka (siatkówka), powodując powstawanie efektu
„czerwonych oczu”.
Aparat
Oko
Siatkówka
Jak zmniejszyć efekt „czerwonych oczu”?
• Wybierz dla opcji [Reduk czerw oczu] ustawienie [Włącz] (str. 51).
• Wybierz
(tryb Duża czułość)* w menu Selekcja sceny (str. 27). (Lampa błyskowa zostanie
automatycznie wyłączona).
• Gdy oczy fotografowanej osoby będą czerwone, można poprawić obraz w dołączonym
oprogramowaniu „Picture Motion Browser”.
„Białe punkty”
Jest to spowodowane przez drobiny kurzu, pyłu itp. znajdujące się w pobliżu
obiektywu. Uwidocznione przez lampę błyskową aparatu pojawiają się w postaci
białych punktów.
Aparat
Obiekt
Cząstki (kurz, pył itp.)
w powietrzu
Jak zmniejszyć efekt „białych punktów”?
• Włącz w pomieszczeniu silniejsze oświetlenie i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.
• Wybierz
(tryb Duża czułość)* w menu Selekcja sceny. (Lampa błyskowa zostanie
automatycznie wyłączona).
* Nawet po wybraniu
(tryb Duża czułość) w menu Selekcja sceny szybkość migawki może być
mniejsza przy niskim oświetleniu lub w ciemnym miejscu. W tym przypadku należy użyć statywu
lub trzymać ramiona przyciśnięte do boków podczas naciskania spustu migawki.
11
Elementy aparatu
Szczegółowe informacje o obsłudze
można znaleźć na stronach, których
numery podano w nawiasach.
1
5
6
1
4
5
2
6
7
2
7
3
8
3
4
9
Dół
8
A Spust migawki (22)
B Lampka samowyzwalacza (24)
C Mikrofon
9
0
qa
qs
D Obiektyw
E Przycisk POWER
qd
F Lampa POWER
G Lampa błyskowa (23)
qf
H Brzęczyk
I Gniazdo
(bok)
(USB) · A/V OUT
A Fotografowanie: Przycisk Zoom
(W/T) (23)
Podgląd: Przycisk / (Zoom przy
odtwarzaniu)/Przycisk
(Indeks)
(29, 30)
B Ekran LCD (18)
C Przycisk
(odtwarzania) (29)
D Zaczep na pasek
E Pokrętło trybu pracy (21)
F Przycisk MENU (31)
• Naciśnij dłużej przycisk MENU, aby
wyświetlić ekran
(Nastawienia).
G Przycisk sterowania
Menu wyświetlone: v/V/b/B/z (31)
Menu wyłączone: DISP/ / /
(18, 23–24)
H Robienie zdjęć: przycisk
(rozmiar
obrazu) (25)
Do wyświetlania: przycisk
(usuwanie) (29)
12
Elementy aparatu
I Osłona przewodu zasilacza
sieciowego
W przypadku używania zasilacza
sieciowego AC-LS5K (brak w
zestawie)
1
2
3
5
4
• Należy uważać, aby nie przytrzasnąć
przewodu przy zamykaniu osłony.
• Nie ma możliwości ładowania
akumulatorów NiMH za pośrednictwem
zasilacza sieciowego AC-LS5K. Do
ładowania akumulatorów NiMH służy
ładowarka.
J Lampka dostępu
K Gwint statywu
• Należy używać statywu ze śrubami
krótszymi niż 5,5 mm. W przeciwnym
razie odpowiednie zamocowanie aparatu
nie jest możliwe i może dojść do jego
uszkodzenia.
L Pokrywa komory baterii/karty
pamięci „Memory Stick Duo”
M Gniazdo „Memory Stick Duo”
N Gniazdo akumulatorów
13
Wskaźniki na wyświetlaczu
Po każdym naciśnięciu v (DISP)
przycisku sterowania zmienia się
wyświetlacz (str. 18).
Szczegółowe informacje o obsłudze
można znaleźć na stronach, których
numery podano w nawiasach.
A
Wyświetlacz
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałego
czasu pracy
akumulatorów
z
Wskaźnik blokady AE/
AF (22)
Podczas fotografowania
Tryb rejestracji (22, 40)
Balans bieli (38)
WB
GOTOWY
NAGRYW
Oczekiwanie/Nagrywanie
filmu
Pokrętło trybu pracy
(Preselekcja sceny) (26)
Pokrętło trybu pracy
(Autoprogram) (21)
Tryb aparatu
Podczas nagrywania filmów
SL
Tryb lampy błyskowej
(23)
Ładowanie lampy
błyskowej
1.6
Skalowanie zoomu
(23, 50)
Redukcja czerwonych
oczu (51)
Wyrazistość (41)
Tryb pomiaru światła (37)
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Tryb koloru (33)
B
Wyświetlacz
Wskaźnik
Makro (24)
Wskaźnik ramki pola AF
(35)
1.0 m
14
Ustawiona odległość
ostrości (35)
Wskaźniki na wyświetlaczu
C
Wyświetlacz
7M
3:2
3M
VGA 16:9
5M
101
Wskaźnik
Wyświetlacz
Wskaźnik
+
Celownik pomiaru
punktowego (37)
Rozmiar obrazu (25)
Ramka pola AF (35)
Folder zapisu (53)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
E
Wyświetlacz
Pozostała pojemność
wolnej pamięci
wewnętrznej
Pozostała pojemność
„Memory Stick”
Histogram (18)
125
Czas otwarcia migawki
Liczba przysłony
+2.0EV
Wartość ekspozycji (34)
0:12
[00:00:40]
Czas nagrywania
[maksymalny czas
nagrywania]
F2.8
12
Pozostała liczba zdjęć,
które można
zarejestrować
(niewyświetla
ne na ekranie
na
poprzedniej
stronie)
Samowyzwalacz (24)
Liczba ISO (39)
Wskaźnik
Menu (31)
D
Wyświetlacz
Wskaźnik
Ostrzeżenie o wibracji
• Wskazuje na możliwość
poruszenia aparatu i
wykonanie rozmazanego
zdjęcia z powodu
niedostatecznego
oświetlenia. Wyświetlenie
ostrzeżenia o drganiach
nie wpływa na możliwość
wykonania zdjęcia.
Zaleca się jednak użycie
lampy błyskowej dla
poprawienia oświetlenia,
jak również statywu lub
innego środka do
stabilizacji aparatu
(str. 7).
E
Ostrzeżenie o stanie
rozładowania
akumulatorów (93)
15
Wskaźniki na wyświetlaczu
Podczas wyświetlania zdjęć
A
Wyświetlacz
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałego
czasu pracy
akumulatorów
Tryb rejestracji (22)
7M
3:2
3M
VGA 16:9
5M
Rozmiar obrazu (25)
Tryb wyświetlania
Ochrona (43)
-
Podczas odtwarzania filmów
Oznaczenie zdjęcia do
wydrukowania (DPOF)
(81)
Zmiana folderu (42)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
1.3
N
Skalowanie zoomu (29)
Odtwarzanie (29)
B
Wyświetlacz
Wskaźnik
101-0012
Numer katalogu/pliku
(42)
Pasek odtwarzania
16
Wskaźniki na wyświetlaczu
C
Wyświetlacz
E
Wskaźnik
Wyświetlacz
PictBridge podłączanie
(78)
101
101
Histogram (18)
•
Folder zapisu (53)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
Folder odtwarzania (42)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
Wskaźnik
2008 1 1
9:30 AM
DPOF
POP/
NAST
— pojawia się przy
wyłączeniu wyświetlania
histogramu.
Data/godzina rejestracji
wyświetlonego zdjęcia
Menu (31)
Wybieranie zdjęć
Pozostała pojemność
wolnej pamięci
wewnętrznej
Pozostała pojemność
„Memory Stick”
8/8 12/12
Numer zdjęcia/liczba
zdjęć zapisanych w
wybranym folderze
00:00:12
Licznik
D
Wyświetlacz
Wskaźnik
PictBridge podłączanie
(79)
• Jeżeli ikona jest
wyświetlona, nie należy
odłączać specjalnego
kabla USB.
+2.0EV
Wartość ekspozycji (34)
Liczba ISO (39)
Tryb pomiaru światła (37)
Lampa błysk
WB
Balans bieli (38)
500
Czas otwarcia migawki
F2.8
Liczba przysłony
17
Zmiana trybu wyświetlania
Przycisk v (DISP)
(wyświetlanych
informacji)
Po każdym naciśnięciu v (DISP)
przycisku sterowania wyświetlacz
zmienia się w następujący sposób:
Wskaźniki włączone
Wskaźniki włączone*
• Przy wyświetlaniu obrazów w jasnym
oświetleniu należy dostosować jasność
podświetlenia ekranu LCD. W takim
przypadku jednak akumulator może szybciej
się rozładowywać.
• Histogram nie jest wyświetlany w
następujących przypadkach:
Podczas robienia zdjęć
– Gdy jest wyświetlane menu.
– Podczas nagrywania filmów.
Podczas odtwarzania
– Gdy jest wyświetlane menu.
– W trybie indeksu.
– Podczas używania przybliżania w trybie
odtwarzania.
– Podczas obracania zdjęć.
– Podczas odtwarzania filmów.
• Znaczna różnica między histogramem
wyświetlanym dla robienia zdjęć i
odtwarzania może wystąpić, gdy:
– błyska lampa błyskowa,
– szybkość migawki jest zbyt mała lub zbyt
duża,
• histogram może nie być wyświetlany dla
zdjęć wykonanych przy użyciu innych
aparatów.
z Regulacja EV (wartość ekspozycji) przez
wyświetlenie histogramu
Histogram włączony*
Podczas
odtwarzania
wyświetlane są
informacje obrazu.
Wyświetlanie
histogramu
(str. 18)
Wskaźniki wyłączone*
* Jasność podświetlania ekranu LCD
18
A
B
Ciemny Jasny
Histogram to wykres przedstawiający
jasność obrazu. Naciskaj v (DISP) na
przycisku sterowania, aby wyświetlić
histogram na ekranie. Im większe są
wartości pokazywane po prawej stronie
histogramu, tym obraz jest jaśniejszy. Im
większe są wartości pokazywane po
lewej stronie histogramu, tym obraz jest
ciemniejszy.
A Liczba pikseli
B Jasność
Zmiana trybu wyświetlania
• Histogram jest także wyświetlany podczas
odtwarzania pojedynczego obrazu, ale nie
można wtedy dostosować ekspozycji.
19
Korzystanie z pamięci wewnętrznej
Aparat jest wyposażony w pamięć wewnętrzną o pojemności około 22 MB. Tej pamięci
nie można usunąć. Jeżeli w aparacie nie ma karty „Memory Stick Duo”, obrazy mogą
być zapisywane w pamięci wewnętrznej.
Gdy karta „Memory Stick Duo” jest
włożona
[Nagrywanie]: Obrazy są zapisywane na karcie
„Memory Stick Duo”.
[Odtwarzanie]: Obrazy są wyświetlane z karty
„Memory Stick Duo”.
[Menu, Nastawienia itp.]: Na obrazach z karty
„Memory Stick Duo” można wykonywać różne
operacje.
B
B
Pamięć
wewnętrzna
Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest
włożona
[Nagrywanie]: Obrazy są zapisywane w pamięci
wewnętrznej.
[Odtwarzanie]: Wyświetlane są obrazy zapisane w
pamięci wewnętrznej.
[Menu, Nastawienia itp.]: Na obrazach w pamięci
wewnętrznej można wykonywać różne operacje.
Informacje o przechowywaniu danych obrazów w pamięci
wewnętrznej
Zalecane jest kopiowanie (wykonywanie kopii zapasowej) danych bez błędu przy
użyciu jednej z następujących metod.
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na kartę „Memory Stick
Duo”
Przygotuj kartę „Memory Stick Duo” o wystarczającej pamięci, a następnie wykonaj
procedurę opisaną w rozdziale [Kopiuj] (str. 55).
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na dysk twardy
komputera
Należy wykonać procedurę opisaną na stronach 66, 67 lub 70, 71 nie wkładając karty
„Memory Stick Duo” do aparatu.
• Danych z karty „Memory Stick Duo” nie można skopiować do pamięci wewnętrznej.
• Dane zapisane w pamięci wewnętrznej można skopiować do komputera, łącząc aparat i komputer
za pomocą specjalnego kabla USB. Jednak nie można skopiować danych z komputera do pamięci
wewnętrznej aparatu.
20
Podstawowe operacje
Używanie pokrętła trybu pracy
Pokrętło trybu pracy należy ustawić na żądaną funkcję.
Pokrętło trybu pracy
:
Tryb Auto regulacja
Umożliwia łatwe fotografowanie z automatyczną regulacją ustawień.
t str. 22
:
Podstawowe operacje
Tryby fotografowania
Tryb Autoprogram
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji (zarówno
czas otwarcia migawki jak i liczba przysłony). Można także wybrać różne
ustawienia za pomocą menu.
(Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych funkcji, zobacz
t str. 32)
:
Tryb nagrywania filmu
Umożliwia nagrywanie filmów. t str. 22
: Tryb selekcji sceny
Umożliwia fotografowanie ze wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami
dla poszczególnych scen. t str. 26
Opis funkcji
Gdy dla opcji [Info funkcji] wybrano ustawienie [Włącz] wyświetlane są opisy funkcji
podczas używania aparatu.
Ustawienie domyślne to [Włącz]. Wybierz ustawienie [Wyłącz], jeśli nie chcesz, aby
wyświetlane były opisy funkcji (str. 51).
21
Proste fotografowanie (tryb
automatycznej regulacji)
Przycisk makro
Spust migawki
Przycisk DISP
Przycisk
lampy
błyskowej
Przycisk Zoom
Pokrętło trybu pracy
Przycisk samowyzwalacza
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk
(rozmiar obrazu)
Przycisk sterowania
1 Tryb pracy należy wybrać pokrętłem trybu pracy.
Zdjęcie (tryb automatycznej regulacji): Wybierz
Film: Wybierz
.
.
2 Należy pewnie chwycić aparat, trzymając łokcie przy sobie.
Fotografowany obiekt
powinien znaleźć się w
ramce ustawiania ostrości.
3 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
Zdjęcie:
1Naciśnij spust migawki do połowy i przytrzymaj go w tej pozycji, aby ustawić
ostrość.
Wskaźnik z (blokada AE/AF) (zielony) miga, słychać sygnał dźwiękowy, wskaźnik przestaje
migać i nadal świeci.
Wskaźnik blokady AE/AF
22
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)
2Naciśnij spust migawki do końca.
Rozlegnie się dźwięk migawki.
Film:
Naciśnij spust migawki do końca.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie spust migawki do końca.
W przypadku fotografowania obiektu, na którym trudno ustawić ostrość
Ustawienie ostrości może być trudne w następujących sytuacjach:
–
–
–
–
–
–
Ciemne miejsce przy odległym obiekcie.
Słaby kontrast między obiektem a tłem.
Obiekt znajduje się za szybą.
Obiekt porusza się szybko.
Występuje światło odbite lub lśniące powierzchnie.
Obiekt jest podświetlony lub występuje migoczące światło.
Podstawowe operacje
• Najmniejsza odległość fotografowania wynosi ok. 50 cm (od przedniej powierzchni obiektywu).
Jeśli obiekt znajduje się bliżej niż odległość fotografowania, zdjęcia należy robić w trybie zbliżenia
(Makro) (str. 24).
• Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF
zmieni się na migający powoli i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Ponadto znika ramka
pola AF. Zmień ujęcie i ustaw ponownie ostrość.
W/T Używanie przybliżenia
Naciśnij przycisk T, aby przybliżyć, a przycisk W aby cofnąć przybliżenie.
• Gdy zoom jest większy niż 3×, używana jest funkcja zoomu cyfrowego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawień opcji [Zoom cyfrowy] i jakości obrazu,
zobacz str. 50.
• Podczas filmowania zmiana ustawienia zoomu jest niemożliwa.
Lampa błyskowa (wybieranie trybu lampy błyskowej przy wykonywaniu
zdjęć)
Naciśnij kilkakrotnie część B ( ) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany wymagany
tryb.
(Bez wskaźnika): automatyczna lampa błyskowa
Jest wyzwalana w przypadku małej ilości światła (ustawienie domyślne)
: Włączenie błysku wymuszonego
SL : Wolna synchronizacja (błysk wymuszony włączony)
W ciemnym miejscu czas otwarcia migawki jest długi, co pozwala na uzyskanie wyraźnego
zdjęcia tła, które nie jest oświetlone przez lampę błyskową.
: Wyłączenie błysku wymuszonego
• Lampa błyskowa błyska dwukrotnie. Pierwsze błyśnięcie służy do dostosowania ilości światła.
23
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)
• Podczas ładowania lampy błyskowej wyświetlany jest wskaźnik
.
Makro (zbliżenie przy fotografowaniu)
Naciśnij kilkakrotnie część b (
wymagany tryb.
) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany
(Bez wskaźnika): Makro wyłączone
: Makro włączone (strona W: ok. 5 cm lub dalej, strona T: ok. 35 cm lub dalej od przedniej
powierzchni obiektywu)
• Zalecane jest ustawienie zoomu w skrajnym położeniu po stronie W.
• Zakres ostrości zmniejsza się, dlatego część obiektu może być nieostra.
• Szybkość automatycznego ustawiania ostrości zmniejsza się przy robieniu zdjęć w trybie makro.
Korzystanie z samowyzwalacza
Naciśnij kilkakrotnie część V (
wymagany tryb.
) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany
(Bez wskaźnika): Samowyzwalacz nie jest używany
: Ustawienie 10-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza
: Ustawienie 2-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza
Po naciśnięciu spustu migawki zacznie migać lampka samowyzwalacza, a przed
zadziałaniem migawki będzie słychać sygnał dźwiękowy.
Lampka
samowyzwalacza
Aby anulować, naciśnij ponownie część V (
).
• Użyj 2-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza, aby zapobiec rozmyciu obrazu. Migawka jest
wyzwalana 2 sekundy po naciśnięciu spustu, co zmniejsza drgania aparatu występujące podczas
naciskania spustu migawki.
24
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)
Aby zmienić rozmiar zdjęcia
Naciśnij przycisk
(Rozmiar obrazu), a następnie naciśnij przycisk v/V, aby wybrać
rozmiar.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiaru obrazu, zobacz str. 10.
Ustawienia domyślne są oznaczone symbolem .
*2)
Wskazówki
7M (3072×2304)
Wydruk maks A3/11×17"
3:2*1 (3072×2048)
Zachowuje proporcje 3:2
5M (2592×1944)
Wydruk maks A4/8×10"
3M (2048×1536)
Wydruk maks 13×18cm/5×7"
VGA (640×480)
Do poczty e-mail
16:9*2 (1920×1080)
Wyświetlane na 16:9 HDTV
Liczba zdjęć
Drukowanie
Mniej
Wysoka jakość
Więcej
Niska jakość
Podstawowe operacje
*1)
Rozmiar obrazu
Obrazy są rejestrowane w proporcjach 3:2, takich samych jak papier fotograficzny, pocztówki itd.
Brzegi zdjęcia mogą zostać obcięte przy drukowaniu (str. 90).
25
Fotografowanie (preselekcja sceny)
Spust migawki
Pokrętło trybu pracy
1 Wybierz żądany tryb preselekcji sceny (
,
,
,
,
,
,
).
• Szczegółowe informacje na temat trybów pracy znajdują się na następnej stronie.
2 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
Aby anulować funkcję preselekcji sceny
Ustaw pokrętło trybu pracy w położenie inne niż tryb preselekcji sceny (str. 21).
26
Fotografowanie (preselekcja sceny)
Tryby preselekcji sceny
W aparacie zostały wstępnie ustawione następujące tryby pasujące do warunków scen.
Duża czułość
Umożliwia fotografowanie przy
słabym oświetleniu bez lampy
błyskowej, z redukcją
rozmazania.
Portret-zmierzch*
Umożliwia robienie ostrych
zdjęć osób na nocnym tle bez
tracenia ciemnej atmosfery.
Zmierzch*
Miękkie ujęcie
Pozwala na fotografowanie
jaśniejszych i cieplejszych
odcieni kolorów skóry w celu
uzyskania ładniejszych zdjęć.
Dodatkowo efekt zmiękczonej
ostrości tworzy niepowtarzalną
atmosferę na portretach ludzi,
zdjęciach kwiatów itd.
Pejzaż
Ustawia ostrość tylko na
odległych obiektach w celu
fotografowania pejzaży itp.
Plaża
Podczas fotografowania scen na
brzegu morza lub jeziora
wiernie utrwalany jest błękit
wody.
Podstawowe operacje
Pozwala na fotografowanie
nocą z dużej odległości bez
utraty mrocznej atmosfery
otoczenia.
Śnieg
Podczas wykonywania
fotografii w śnieżnej scenerii
lub w innych miejscach, gdzie
cały ekran wydaje się biały,
należy użyć tego trybu, aby
uniknąć wyblakłych kolorów i
utrwalić wyraźne zdjęcia.
* Podczas robienia zdjęć w trybie
(Portret-zmierzch) lub
(Zmierzch) zmniejsza się szybkość
migawki i często występuje rozmycie, dlatego zaleca się używanie statywu.
27
Fotografowanie (preselekcja sceny)
Funkcje, które można wybrać w menu Preselekcja sceny
Aparat określa zestaw funkcji, które umożliwiają prawidłowe wykonanie zdjęcia w
sposób odpowiedni do warunków sceny. W przypadków pewnych trybów preselekcji
sceny niektóre funkcje są niedostępne. Po naciśnięciu przycisku w celu wybrania
funkcji, których nie można łączyć z trybem preselekcji sceny, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy.
( : można wybrać żądane ustawienie)
Makro
Lampa błysk
Balans bieli
Seria
*
—
—
/
SL
—
—
—
—
—
—
/
—
/
—
* Nie można wybrać opcji [Lampa błysk] dla ustawienia [Balans bieli].
28
Wyświetlanie/usuwanie obrazów
Przycisk v/V/b/B
Przycisk
(Indeks)/
(Zoom przy odtwarzaniu)
Przycisk
(Zoom przy
odtwarzaniu)
Przycisk MENU
Przycisk z
(usuwanie)
Przycisk
(odtwarzanie)
1 Naciśnij przycisk
(odtwarzanie).
• Naciśnięcie przycisku
(odtwarzanie) przy wyłączonym aparacie powoduje jego
uruchomienie oraz włączenie trybu odtwarzania. Aby przełączyć w tryb robienia zdjęć,
ponownie naciśnij przycisk
(odtwarzanie).
Podstawowe operacje
Przycisk
Przycisk sterowania
2 Wybierz obraz za pomocą części b/B przycisku sterowania.
Film:
Naciśnij przycisk z, aby odtworzyć film. (Naciśnij ponownie przycisk z, aby
zatrzymać odtwarzanie.)
Naciskaj przycisk B, aby przewijać do przodu lub naciskaj przycisk b, aby przewijać
do tyłu. (Naciśnij przycisk z, aby przywrócić normalne odtwarzanie.)
• Podczas odtwarzania filmu za pomocą aparatu nie słychać dźwięku. Aby włączyć dźwięk,
aparat należy podłączyć do zewnętrznego wyjścia telewizora, głośnika lub podobnego
urządzenia.
Aby usunąć obrazy
1 Wyświetl obraz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk
(usuwanie).
2 Wybierz [Kasuj] przyciskiem v i naciśnij z.
Aby anulować usuwanie
Wybierz opcję [Wyjdź], a następnie naciśnij przycisk z.
Aby wyświetlić powiększony obraz (zoom przy odtwarzaniu)
Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij przycisk .
Aby cofnąć zoom, naciśnij przycisk .
Ustaw odpowiedni fragment: v/V/b/B.
Aby anulować przybliżenie odtwarzania, naciśnij przycisk z.
• Aby zachować powiększone obrazy, zapoznaj się z rozdziałem [Przycin] (str. 48).
29
Wyświetlanie/usuwanie obrazów
Wyświetlanie ekranu indeksu
Naciśnij przycisk
(indeks) i wybierz obraz za pomocą przycisków v/V/b/B. Aby
wyświetlić następny (poprzedni) ekran indeksu, naciśnij przycisk b/B.
Aby wrócić do ekranu pojedynczego obrazu, naciśnij przycisk z.
Aby usunąć obrazy w trybie indeksu
1 Przy wyświetlonym ekranie indeksu naciśnij przycisk
(Kasuj) i za pomocą części v/V
przycisku sterowania wybierz opcję [Wybierz], a następnie naciśnij przycisk z.
2 Za pomocą przycisków v/V/b/B wybierz obraz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij
przycisk z, aby wyświetlić wskaźnik
(usuwanie) na wybranym obrazie.
Zielona ramka wyboru
Aby anulować wybór
Wybierz obraz wybrany wcześniej do usunięcia, a następnie naciśnij
przycisk z, aby usunąć wskaźnik
z obrazu.
3 Naciśnij przycisk
(usuwanie).
4 Za pomocą przycisku B wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
• Aby usunąć wszystkie obrazy z folderu, za pomocą przycisków v/V w kroku 1 wybierz opcję
[Wszyst. w tym katalogu] zamiast opcji [Wybierz], a następnie naciśnij przycisk z.
30
Korzystanie z menu
Korzystanie z opcji menu
Przycisk v/V/b/B
Przycisk MENU
Pokrętło trybu pracy
Przycisk z
Przycisk sterowania
Przycisk
(odtwarzanie)
Odtwarzanie: Naciśnij przycisk
(odtwarzanie).
• W zależności od pozycji pokrętła trybu pracy oraz trybu rejestracji/wyświetlania, dostępne są
różne opcje menu.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
Korzystanie z menu
1 Nagrywanie: Włącz aparat, a następnie ustaw pokrętło trybu pracy.
3 Wybierz żądaną opcję menu za
pomocą części b/B przycisku
sterowania.
• Jeżeli żądana opcja nie jest widoczna, należy
naciskać przycisk b/B, aż opcja pojawi się na
wyświetlaczu.
• Po wyborze opcji w trybie wyświetlania należy
nacisnąć przycisk z.
4 Wybierz ustawienie za pomocą przycisku v/V.
• Wybrane ustawienie zostanie powiększone i ustawione.
5 Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć menu.
• Jeżeli opcja nie jest wyświetlona, na brzegu miejsca, w którym zwykle pojawiają się opcje menu,
pojawi się znak v/V. Aby wyświetlić opcję, która nie jest wyświetlona, należy wybrać ten znak
przyciskiem sterowania.
• Nie można ustawić opcji, której nie da się wybrać.
31
Opcje menu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
Menu fotografowania (str. 33)
Dostępność opcji menu zależy od ustawień trybu (fotografowanie/wyświetlanie) i
pozycji pokrętła trybu pracy w trybie fotografowania. Na wyświetlaczu pojawiają się
tylko dostępne opcje.
( : dostępna)
Pozycja pokrętła trybu pracy:
COLOR (Tryb koloru)
Scena
—
—
—
—
—
—
(EV)
9 (Fokus)
(Tryb pomiaru)
WB (Balans bieli)
—
ISO
—
*1
—
*1
Mode (Tryb NAGR)
(Moc błysku)
(Wyrazistość)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(Nastawienia)
Menu podglądu (str. 42)
(Katalog)
DPOF
(Slajdy)
(Obróć)
Przycin*2
*1)
- (Chroń)
(Drukuj)
(Zmień rozm)
(Nastawienia)
Operacja jest ograniczona trybem preselekcji sceny (str. 28).
tylko przy odtwarzaniu z przybliżeniem
*2) Dostępne
Dostępne ustawienia trybu pracy w niniejszej instrukcji „Podręcznik aparatu Cybershot” są przedstawione w następujący sposób.
Tryb możliwy do wybrania jest wyświetlony na biało.
Niedostępny
32
Dostępny
Menu
fotografowania
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
COLOR (Tryb koloru): Zmienianie intensywności lub dodawanie
specjalnych efektów do obrazu
Możliwa jest zmiana jasności zdjęcia w połączeniu z efektami.
Ustawia czarno-biały kolor zdjęć.
Sepia (SEPIA)
Ustawia kolor sepii dla zdjęć.
Naturalny (NATURAL)
Ustawia stonowane kolory dla zdjęć.
Nasycony (RICH)
Ustawia jasne kolory dla zdjęć.
Normalny
Ustawia typowe kolory dla zdjęć.
Korzystanie z menu
Czarno-białe (B & W)
• Podczas filmowania można wybrać jedynie opcje [Normalny], [Czarno-białe] lub [Sepia].
33
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
(EV): Regulacja intensywności światła
Ręcznie wyreguluj ekspozycję.
W stronę –
W stronę +
+2.0EV
W stronę +: rozjaśnia zdjęcie.
0EV
Ekspozycja jest automatycznie określana przez aparat.
–2.0EV
W stronę –: przyciemnia zdjęcie.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekspozycji, zobacz str. 8.
• Wartość kompensacji może być ustawiana w przyrostach o 1/3 EV.
• W przypadku fotografowania obiektu w bardzo ciemnym lub bardzo jasnym otoczeniu albo przy
użyciu lampy błyskowej ustawienie ekspozycji może nie działać.
34
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
9 (Fokus): Zmiana metody ustawiania ostrości
Można zmienić metodę ustawiania ostrości. Menu można użyć po napotkaniu trudności
z ustawieniem ostrości w trybie automatycznym.
(nieograniczona
odległość)
Ustawienie ostrości na obiekcie za pomocą uprzednio
ustawionej odległości od obiektu (ustawienie ostrości).
7.0 m
• Użyj „ustawienia ostrości”, gdy automatyczne ustawienie
ostrości nie daje oczekiwanych wyników, na przykład
podczas robienia zdjęcia przez siatkę lub okno.
3.0 m
1.0 m
Centr AF
(
)
Automatyczne ustawienie ostrości na obiekcie
znajdującym się w ramce wizjera.
• Po użyciu z funkcją blokady automatycznego ustawiania
ostrości, można uzyskać wymagany obraz.
Korzystanie z menu
0.5 m
Ramka pola AF
Wskaźnik ramki pola AF
Multi AF
(Wielopunktowe AF)
(
)
Automatyczne ustawienie ostrości na obiekcie we
wszystkich zakresach ramki wizjera.
• Tryb ten jest przydatny, gdy obiekt nie znajduje się w
środku ramki.
Ramka pola AF
Wskaźnik ramki pola AF
• AF oznacza (Auto Focus; automatyczne ustawianie ostrości).
• Podczas „ustawiania ostrości” należy zapewnić zakres błędu. Skierowanie obiektywu w górę lub w
dół zwiększy błąd.
• Podczas używania przybliżenia cyfrowego przy automatycznym ustawianiu ostrości priorytetowo
traktowane są obiekty w pobliżu lub wewnątrz ramki. W tym przypadku miga wskaźnik
lub
, a ramka pola AF nie jest wyświetlana.
35
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
z Jeśli obiekt nie jest ostry
Podczas robienia zdjęcia obiektu na krawędzi ramki (lub ekranu) albo podczas używania opcji
[Centr AF] aparat może nie ustawić ostrości na obiekcie znajdującym się na krawędzi ramki.
W tym przypadku wykonaj poniższe czynności:
1 Zmień ujęcie, aby obiekt znajdował się w środku ramki pola AF i naciśnij do połowy spust
migawki w celu ustawienia ostrości na obiekcie (blokada AF).
Wskaźnik blokady AE/AF
Ramka pola AF
Procedurę można powtarzać do momentu pełnego naciśnięcia spustu migawki.
2 Gdy wskaźnik blokady AE/AF przestanie migać i będzie wyświetlany, przywróć
wymagane ujęcie i całkowicie naciśnij spust migawki.
36
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
(Tryb pomiaru): Wybieranie trybu pomiaru światła
Wybiera tryb pomiaru światła i określa część obiektu, dla której dokonany zostanie
pomiar wyznaczający ekspozycję.
Punktowy (Pomiar
punktowy)
( )
(tylko dla zdjęć)
Pomiar zostaje wykonany tylko dla części obiektu.
• Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu
lub istnieje silny kontrast pomiędzy tłem a obiektem.
Centralny (Pomiar
centralny) (
)
Wykonuje pomiar środka obrazu i określa ekspozycję na
podstawie jasności znajdującego się tam obiektu.
Wielopunkt (Pomiar
wielopunktowy)
Dzieli zdjęcie na wiele obszarów i dokonuje pomiarów
każdego z nich. Aparat określa wyważone parametry
ekspozycji.
Korzystanie z menu
Celownik pomiaru
punktowego
Zostaje ustawiony na
obiekcie
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekspozycji, zobacz str. 8.
• Przy używaniu pomiaru punktowego lub centralnego, zalecane jest przełączenie opcji [Fokus] na
ustawienie [Centr AF] w celu ustawienia ostrości na pozycji pomiaru (str. 35).
37
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
WB (Balans bieli): Regulowanie odcieni kolorów
Reguluje odcienie kolorów na podstawie warunków oświetlenia. Użyj tej funkcji jeśli
kolory zdjęcia nie są naturalne.
Lampa błysk ( WB )
Korekcja dla lampy błyskowej.
• Ta opcja jest niedostępna podczas filmowania.
Żarowe (n)
Jarzeniowe (
Pochmurnie (
38
Dostosowanie do miejsc z oświetleniem żarowym i
silnym oświetleniem, takim jak w studio fotograficznym.
)
Korekcja dla światła jarzeniowego.
)
Dostosowanie do zachmurzonego nieba lub
zacienionego miejsca.
Menu fotografowania
Światło dzien. (
Auto
)
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
Dostosowanie do warunków zewnętrznych w pogodny
dzień, przy zachodzie słońca, do scen nocnych,
oświetlenia neonów lub sztucznych ogni.
Automatycznie reguluje balans bieli.
ISO: Wybieranie światłoczułości
Mała czułość ISO
Korzystanie z menu
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat balansu bieli, zobacz str. 9.
• Jeżeli światło jarzeniowe mruga, korekcja balansu bieli może nie działać prawidłowo, nawet po
wybraniu opcji [Jarzeniowe] ( ).
• Z wyjątkiem trybów [Lampa błysk] ( WB ), opcja [Balans bieli] jest ustawiona na [Auto] podczas
błysku lampy błyskowej.
• Niektóre opcje nie są dostępne zależnie od trybu preselekcji sceny (str. 28).
Duża czułość ISO
Służy do wybierania czułości ISO.
1250
800
400
200
Rozmycie obrazu w ciemnych pomieszczeniach i
rozmycie obiektów można zmniejszyć przez zwiększenie
czułości ISO (wybranie większego numeru). Wraz ze
wzrostem czułości ISO zwiększa się jednak ilość zakłóceń
na zdjęciu. Wybierz wartość czułości ISO na podstawie
warunków otoczenia.
100
Auto
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat czułości ISO, zobacz str. 8.
• [ISO] jest ustawione na [Auto] w trybie preselekcji sceny.
39
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
Mode (Tryb NAGR): Wybieranie sposobu fotografowania ciągłego
Wybiera, czy po naciśnięciu spustu migawki aparat będzie fotografować ciągle, czy też nie.
Seria (
)
Zapisuje maksymalną liczbę zdjęć seryjnych (zapoznaj
się z poniższą tabelą) po naciśnięciu i przytrzymaniu
spustu migawki.
• Gdy zniknie napis „Nagrywanie”, można wykonać
następne zdjęcie.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
wymuszonego).
Normalny
(wyłączenie błysku
Nie umożliwia fotografowania ciągłego.
Informacje o trybie [Seria]
• Podczas nagrywania z samowyzwalaczem można zapisać serię maksymalnie pięciu zdjęć.
• Okres rejestrowania wynosi w przybliżeniu 1,2 sekund.
• Gdy akumulator jest prawie rozładowany lub brakuje miejsca w pamięci wewnętrznej albo na
karcie „Memory Stick Duo”, fotografowanie ciągłe jest niemożliwe.
• Zależnie od trybu preselekcji sceny fotografowanie w trybie Serii może nie być możliwe (str. 28).
Maksymalna liczba zdjęć w trybie ciągłym
(jednostki: zdjęcia)
Rozmiar
40
Maksymalna liczba zdjęć
seryjnych
7M
3
3:2
3
5M
4
3M
6
VGA
64
16:9
10
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
(Moc błysku): Regulowanie mocy błysku lampy
Reguluje moc błysku lampy.
+ ( +)
W stronę +: Zwiększa moc błysku.
Normalny
– ( –)
W stronę –: zmniejsza moc błysku.
• Aby zmienić tryb lampy błyskowej, zobacz str. 23.
• Jeśli obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, ustawienie to może nie mieć wpływu.
W stronę –
Korzystanie z menu
(Wyrazistość): Regulowanie wyrazistości obrazu
W stronę +
Reguluje wyrazistość zdjęcia.
+(
)
W stronę +: Wyostrza zdjęcie.
Normalny
–(
)
W stronę –: wygładza zdjęcie.
(Nastawienia): Zmienianie opcji ustawień
Zobacz sekcja str. 49.
41
Menu podglądu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
(Katalog): Wybieranie katalogu do przeglądania obrazów
Wybiera folder zawierający zdjęcie do odtworzenia przy użyciu aparatu z kartą
„Memory Stick Duo”.
OK
Opis procedury znajduje się poniżej.
Anuluj
Anuluje wybór.
1 Wybierz żądany folder za pomocą części b/B przycisku sterowania.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
z W folderach
Aparat zapisuje zdjęcia we wskazanym folderze karty „Memory Stick Duo”. Folder można zmienić
lub utworzyć nowy.
• Aby utworzyć nowy folder t zobacz [Utwórz katalog REC] (str. 53)
• Aby zmienić folder zapisywania obrazów t zobacz [Zmień katalog REC] (str. 54)
• Gdy na karcie „Memory Stick Duo” utworzonych jest wiele folderów, podczas wyświetlania
pierwszego lub ostatniego zdjęcia w folderze pojawiają się następujące wskaźniki.
: Przechodzi do poprzedniego folderu.
: Przechodzi do następnego folderu.
: Przechodzi do poprzedniego lub następnego folderu.
42
Menu podglądu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
- (Chroń): Ochrona obrazów przed przypadkowym skasowaniem
Chroni zdjęcia przed przypadkowym skasowaniem. Wskaźnik - jest wyświetlany na
chronionym zdjęciu.
Chroń (-)
Opis procedury znajduje się poniżej.
Wyjdź
Wyjście z funkcji ochrony.
Aby zabezpieczyć zdjęcia w trybie pojedynczego zdjęcia
1 Wyświetl zdjęcie, które ma zostać zabezpieczone.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
-
Korzystanie z menu
3 Wybierz opcję [Chroń] za pomocą części b/B przycisku sterowania, a następnie naciśnij
przycisk z.
Zdjęcie zostaje zabezpieczone i pojawia się na nim wskaźnik - (chronione).
4 Aby zabezpieczyć następne zdjęcia, wybierz zdjęcie za pomocą przycisku b/B, a
następnie naciśnij przycisk z.
Aby zabezpieczyć zdjęcia w trybie indeksu
1 Naciśnij
(indeks), aby wyświetlić ekran indeksu.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
3 Wybierz opcję [Chroń] za pomocą części b/B przycisku sterowania, a następnie naciśnij
przycisk z.
4 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [Wybierz], a następnie naciśnij przycisk z.
5 Wybierz zdjęcie przeznaczone do ochrony za pomocą przycisku v/V/b/B, a następnie
naciśnij przycisk z.
Na wybranym zdjęciu pojawi się zielony wskaźnik -.
- (zielony)
6 Powtórzyć czynności z punktu 5, aby zabezpieczyć pozostałe zdjęcia.
7 Naciśnij przycisk MENU.
43
Menu podglądu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
8 Za pomocą przycisku B wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
Wskaźnik - stanie się biały. Wybrane zdjęcia są chronione.
• Aby zabezpieczyć wszystkie zdjęcia w folderze, wybierz [Wszyst. w tym katalogu] w kroku 4 i
naciśnij przycisk z. Za pomocą przycisku B wybierz opcję [Włącz], a następnie naciśnij przycisk
z.
Aby anulować ochronę
W trybie pojedynczego zdjęcia
Naciśnij przycisk z w kroku 3 lub 4 w części „Aby zabezpieczyć zdjęcia w trybie
pojedynczego zdjęcia”.
W trybie indeksu
1 Wybierz zdjęcie, którego ochrona ma być usunięta w kroku 5 z „Aby zabezpieczyć
zdjęcia w trybie indeksu”.
2 Naciśnij przycisk z, aby wskaźnik - zrobił się szary.
3 Powtórz powyższą czynność dla wszystkich zdjęć, dla których ma zostać usunięta ochrona.
4 Naciśnij przycisk MENU, wybierz pozycję [OK] przy użyciu przycisku B, a następnie
naciśnij przycisk z.
Aby anulować ochronę wszystkich zdjęć w folderze
Wybierz [Wszyst. w tym katalogu] w kroku 4 w części „Aby zabezpieczyć zdjęcia w
trybie indeksu” i naciśnij przycisk z. Za pomocą przycisku B wybierz opcję [Wyłącz], a
następnie naciśnij przycisk z.
• Należy pamiętać, że formatowanie pamięci wewnętrznej lub karty „Memory Stick Duo” usuwa
wszystkie zapisane na tych nośnikach dane, nawet jeśli zdjęcia są chronione; zdjęć tych nie będzie
można odzyskać.
• Proces zabezpieczania zdjęcia może potrwać dłuższą chwilę.
DPOF: Dodawanie oznaczenia zdjęcia do wydrukowania
Dodaje oznaczenie
(str. 81).
(polecenie wydruku) do zdjęć, które mają zostać wydrukowane
(Drukuj): Drukowanie zdjęć przy użyciu drukarki
Drukowanie zdjęć zrobionych aparatem.
Zobacz sekcja str. 77.
44
Menu podglądu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
(Slajdy): Odtwarzanie serii zdjęć
Odtwarza po kolei zarejestrowane zdjęcia (prezentacja).
Interwał
3 sek
Określa interwał podczas prezentacji zdjęć.
5 sek
10 sek
30 sek
1 min
Włącz
Odtwarza zdjęcia w pętli.
Wyłącz
Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja się kończy.
Zdjęcie
Korzystanie z menu
Powtórz
Można wybrać przy korzystaniu z karty pamięci „Memory Stick Duo” (brak w zestawie).
Katalog
Odtwarza wszystkie zdjęcia z wybranego folderu.
Wszyst.
Odtwarza po kolei wszystkie zdjęcia z karty „Memory
Stick Duo”.
Start
Opis procedury znajduje się poniżej.
Anuluj
Anulowanie prezentacji zdjęć.
1 Wybierz [Interwał], [Powtórz] i [Zdjęcie] za pomocą części v/V/b/B przycisku
sterowania.
2 Za pomocą przycisków V/B wybierz opcję [Start], a następnie naciśnij przycisk z.
Rozpocznie się prezentacja zdjęć.
Aby zakończyć prezentację zdjęć, naciśnij przycisk z w celu przerwania prezentacji. Za
pomocą przycisku V wybierz opcję [Wyjdź], a następnie naciśnij przycisk z.
• W czasie przerwy w prezentacji zdjęć można wyświetlić poprzednie/następne zdjęcie za pomocą
przycisku b/B.
45
Menu podglądu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
(Zmień rozm): Zmienianie rozmiaru zarejestrowanego obrazu
Duży rozmiar
Mały rozmiar
Rozmiar zarejestrowanego zdjęcia można zmienić (Zmień rozm) i zapisać je w postaci
nowego pliku. Po zmianie rozmiaru oryginał pozostaje nienaruszony.
7M
5M
Szczegółowe wskazówki dotyczące wyboru rozmiarów
obrazu można znaleźć na str. 25.
3M
VGA
Anuluj
Anuluje zmianę rozmiaru.
1 Wyświetl zdjęcie, którego rozmiar ma być zmieniony.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
3 Wybierz opcję [Zmień rozm] za pomocą części b/B przycisku sterowania, a następnie
naciśnij przycisk z.
4 Wybierz żądany rozmiar obrazu za pomocą przycisku v/V, a następnie naciśnij przycisk
z.
Zdjęcie o zmienionym rozmiarze jest najnowszym plikiem w wybranym do zapisu
folderze.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawienia rozmiaru zdjęcia, zobacz str. 10.
• Nie jest możliwa zmiana rozmiaru filmów.
• Przy zmianie rozmiaru z mniejszego na większy jakość zdjęcia ulega pogorszeniu.
• Nie można zmienić rozmiaru zdjęcia do rozmiaru 3:2 lub 16:9.
• Po zmianie rozmiaru zdjęcia 3:2 lub 16:9 na górze i na dole zdjęcia pojawi się czarny pasek.
46
Menu podglądu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
(Obróć): Obracanie zdjęć
Obraca zdjęcie.
Obraca zdjęcie. Opis procedury znajduje się poniżej.
OK
Zatwierdza wykonany obrót. Opis procedury znajduje się
poniżej.
Anuluj
Anuluje obracanie.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
3 Wybierz opcję [Obróć] za pomocą części b/B przycisku sterowania, a następnie naciśnij
przycisk z.
4 Wybierz [
b/B.
] za pomocą przycisku v, a następnie obróć zdjęcie, używając przycisku
Korzystanie z menu
1 Wyświetl zdjęcie, które ma być obrócone.
5 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
• Nie jest możliwe obracanie chronionych zdjęć lub filmów.
• Obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami może nie być możliwe.
• W zależności od oprogramowania podczas wyświetlania zdjęć na komputerze obrót może nie
zostać zachowany.
(Nastawienia): Zmienianie opcji ustawień
Zobacz sekcja str. 49.
47
Menu podglądu
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 31
Przycin: Zapisywanie powiększonego obrazu
Zapisuje powiększony obraz (str. 29) w nowym pliku.
Przycin
Opis procedury znajduje się poniżej.
Powrót
Anuluje przycinanie.
1 Naciśnij przycisk MENU podczas odtwarzania w przybliżeniu, aby wyświetlić menu.
2 Wybierz opcję [Przycin] za pomocą części B przycisku sterowania, a następnie naciśnij
przycisk z.
3 Wybierz żądany rozmiar obrazu za pomocą przycisków v/V, a następnie naciśnij przycisk
z.
Obraz zostanie zapisany, po czym zostanie wyświetlony oryginalny obraz.
• Przycięty obraz zostanie zapisany jako najnowszy plik w wybranym folderze nagrywania, a
oryginalny obraz zostanie zachowany.
• Jakość przyciętych obrazów może się pogorszyć.
• Nie można przyciąć obrazu do współczynnika proporcji 3:2 ani 16:9.
48
Korzystanie z ekranu ustawień
Korzystanie z dostępnych ustawień
Za pomocą ekranu ustawień można zmienić ustawienia fabryczne.
Przycisk v/V/b/B
Pokrętło trybu pracy
Przycisk MENU
Przycisk z
Przycisk sterowania
1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
2 Po naciśnięciu B na przycisku sterowania przejdź do ustawienia
3 Naciśnij v/V/b/B na przycisku sterowania, aby wybrać opcję do ustawienia.
• Kolor ramki wybranej opcji zmienia się na żółty.
4 Naciśnij z, aby zatwierdzić ustawienie.
Korzystanie z ekranu ustawień
(Nastawienia), a następnie ponownie naciśnij B.
Aby wyłączyć ekran
(Nastawienia), naciśnij przycisk MENU.
Aby powrócić do menu z ekranu ustawień
(Nastawienia), naciśnij kilkakrotnie b na
przycisku sterowania.
• Naciśnij do połowy spust migawki, aby zamknąć ekran
fotografowania.
(Nastawienia) i powrócić do trybu
Gdy menu nie jest wyświetlane
Naciśnij dłużej przycisk MENU, aby wyświetlić ekran
Aby anulować ustawienie
(Nastawienia).
(Nastawienia)
Wybierz [Anuluj], jeśli polecenie to jest dostępne, a następnie naciśnij z na przycisku
sterowania. Jeśli polecenie to się nie pojawiło, wybierz ponownie poprzednie
ustawienie.
• To ustawienie jest zachowywane także po wyłączeniu zasilania.
49
Aparat
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 49
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Zoom cyfrowy
Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz, używając zoomu optycznego
(maksymalnie do 3×). Gdy zoom jest większy niż 3×, używany jest inteligentny zoom
lub precyzyjny zoom cyfrowy.
Inteligentny
(inteligentny zoom)
(
)
Powiększa obraz cyfrowo prawie bez zniekształceń. Nie
jest dostępny, gdy rozmiar obrazu jest ustawiony na [7M]
lub [3:2].
• Całkowita skala zbliżenia inteligentnego zoomu jest
pokazana w tabeli poniżej.
Precyzyjny
(precyzyjny zoom
cyfrowy) (
)
Powiększa wszystkie rozmiary obrazów nawet o 6×, ale
jakość obrazu pogarsza się, gdy używa się zoomu
optycznego większego niż 3×.
Wyłącz
Nie używa zoomu cyfrowego.
Rozmiar obrazu i całkowity zoom przy użyciu trybu Inteligentny zoom (w tym zoomu
optycznego 3×)
Rozmiar
Całkowity zoom
5M
Około 3,6×
3M
Około 4,5×
VGA
Około 14×
16:9
Około 4,8×
• Po naciśnięciu przycisku zoom zostanie wyświetlony wskaźnik skali zbliżenia w następującej
postaci.
Po stronie W tej kreski znajduje się zakres zoomu
optycznego, po stronie T — zakres zoomu cyfrowego
Wskaźnik zbliżenia
• Całkowity zoom inteligentny lub precyzyjny zoom zawiera zoom optyczny.
• Podczas korzystania z zoomu cyfrowego ramka pola AF nie jest wyświetlana. Miga wskaźnik
lub
, a funkcja AF działa z priorytetem dla obiektów znajdujących się w pobliżu środka ramki.
• Podczas korzystania z zoomu inteligentnego obraz na wyświetlaczu może być nieostry. Nie ma to
jednak wpływu na zapisywane zdjęcie.
50
Aparat
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 49
Info funkcji
Podczas używania aparatu wyświetlane są opisy funkcji.
Włącz
Przewodnik po funkcjach jest wyświetlany.
Wyłącz
Przewodnik po funkcjach nie jest wyświetlany.
Reduk czerw oczu
Lampa błyskowa zaświeci co najmniej dwa
razy przed wykonaniem zdjęcia, aby
zmniejszyć efekt czerwonych oczu przy jej
używaniu.
)
Wyłącz
Redukuje efekt czerwonych oczu.
Nie używa opcji Reduk czerw oczu.
• Aby zapobiec rozmyciu zdjęć, trzymaj aparat w tej samej pozycji do momentu zwolnienia
migawki. Zazwyczaj trwa to sekundę po naciśnięciu spustu. W tym czasie fotografowany obiekt
nie może się poruszyć.
• Redukcja efektu czerwonych oczu może nie przynieść żądanych wyników. Zależy ona od
poszczególnych czynników i warunków, takich jak odległość od obiektu czy uniknięcie spojrzenia
na wstępny błysk lampy.
Auto podgląd
Korzystanie z ekranu ustawień
Włącz (
Wyświetla zarejestrowany obraz przez około dwie sekundy natychmiast po wykonaniu
zdjęcia.
Włącz
Automatyczny podgląd jest używany.
Wyłącz
Automatyczny podgląd nie jest używany.
• Gdy spust migawki zostanie naciśnięty do połowy, zniknie wyświetlany zarejestrowany obraz i
można natychmiast zrobić następne zdjęcie.
51
Narzędzie
pamięci wew
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 49
Opcja ta nie pojawia się, gdy w aparacie znajduje się karta „Memory Stick Duo”.
Format
Formatuje pamięć wewnętrzną.
• Należy pamiętać, że formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane w pamięci wewnętrznej,
w tym także zdjęcia chronione.
1 Wybierz [OK] za pomocą v na przycisku sterowania, a następnie naciśnij z.
Pojawi się komunikat „Dane pamięci wewn będą skasowane Gotowe?”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Formatowanie jest zakończone.
Aby anulować formatowanie
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 1 lub 2, a następnie naciśnij przycisk z.
52
Narzędzie
Memory Stick
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 49
Opcja ta pojawia się tylko wtedy, gdy w aparacie znajduje się karta „Memory Stick
Duo”.
Format
Formatuje kartę „Memory Stick Duo”. Dostępne w sprzedaży karty „Memory Stick
Duo” są już sformatowane i można ich natychmiast używać.
• Formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”, w tym także
zdjęcia chronione.
1 Wybierz [OK] za pomocą v na przycisku sterowania, a następnie naciśnij z.
Pojawi się komunikat „Dane Memory Stick będą skasowane Gotowe?”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Formatowanie jest zakończone.
Aby anulować formatowanie
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 1 lub 2, a następnie naciśnij przycisk z.
Tworzy folder na karcie „Memory Stick Duo” do zapisu zdjęć.
1 Wybierz [OK] za pomocą v na przycisku sterowania, a następnie naciśnij z.
Pojawi się ekran tworzenia folderu.
Korzystanie z ekranu ustawień
Utwórz katalog REC
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Zostaje utworzony nowy folder o numerze o jeden wyższym niż najwyższy i folder ten
staje się bieżącym folderem zapisu.
Anulowanie tworzenia folderu
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 1 lub 2, a następnie naciśnij przycisk z.
• Jeśli nowy folder nie zostanie utworzony, zdjęcia będą zapisywane w folderze „101MSDCF”.
• Można utworzyć foldery aż do „999MSDCF”.
• Zdjęcia są zapisywane w nowym folderze do momentu utworzenia lub wybrania innego folderu
zapisu.
• Nie można skasować folderu za pomocą aparatu. Do skasowania folderu należy użyć komputera
lub innego urządzenia.
• W jednym folderze można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność folderu zostanie
przekroczona, automatycznie jest tworzony nowy folder.
• Szczegółowe informacje, zobacz „Miejsca zapisywania plików obrazów i nazwy plików” (str. 68).
53
Narzędzie Memory Stick
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 49
Zmień katalog REC
Zmienia folder aktualnie używany do zapisu obrazów.
1 Wybierz [OK] za pomocą v na przycisku sterowania, a następnie naciśnij z.
Pojawi się ekran wyboru folderu.
2 Wybierz żądany folder za pomocą b/B, potwierdź, wybierając [OK] za pomocą v, a
następnie naciśnij z.
Anulowanie zmiany folderu zapisu
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 1 lub 2, a następnie naciśnij przycisk z.
• Folderu „100MSDCF” nie można wybrać jako folderu zapisu.
• Zapisanych obrazów nie można przenieść do innego folderu.
54
Narzędzie Memory Stick
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 49
Kopiuj
Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę „Memory Stick Duo”.
1 Włóż kartę „Memory Stick Duo” o odpowiedniej ilości wolnego miejsca.
2 Wybierz [OK] za pomocą v na przycisku sterowania, a następnie naciśnij z.
Pojawi się komunikat „Dane pamięci wewn będą skopiowane Gotowe?”.
3 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Rozpocznie się kopiowanie.
Aby anulować kopiowanie
• Korzystaj z akumulatorów o wystarczającym poziomie naładowania. Próba skopiowania plików
obrazów przy użyciu prawie wyczerpanych akumulatorów może spowodować ich całkowite
wyczerpanie, powodując przerwanie kopiowania lub uszkodzenie danych.
• Nie można wybrać obrazów do skopiowania.
• Oryginalne obrazy są zachowywane w pamięci wewnętrznej nawet po ich skopiowaniu. Aby
usunąć zawartość pamięci wewnętrznej, należy wyjąć kartę „Memory Stick Duo” po skopiowaniu,
a następnie wykonać polecenie [Format] w menu [Narzędzie pamięci wew] (str. 52).
• Na karcie „Memory Stick Duo” zostanie utworzony nowy folder, do którego zostaną skopiowane
wszystkie dane. Nie można wybrać docelowego folderu kopiowania obrazów.
• Symbol
(polecenie wydruku) oznacza obrazy, których nie można skopiować.
Korzystanie z ekranu ustawień
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 lub 3, a następnie naciśnij przycisk z.
55
1
Nastaw1
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 49
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Brzęczyk
Wybiera sygnał dźwiękowy słyszalny w czasie pracy aparatu.
Migawka
Po naciśnięciu spustu migawki rozlega się dźwięk
migawki.
Włącz
Po naciśnięciu przycisku sterowania lub spustu migawki
rozlega się sygnał dźwiękowy lub dźwięk migawki.
Wyłącz
Wyłączony sygnał dźwiękowy lub dźwięk migawki.
Język
Wybranie języka używanego do wyświetlania opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
Inicjalizuj
Przywraca fabryczną konfigurację ustawień.
Obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej są zachowywane nawet po wykonaniu tej
funkcji.
1 Wybierz [OK] za pomocą v na przycisku sterowania, a następnie naciśnij z.
Pojawi się komunikat „Inicjal wszystkie nastaw Gotowe?”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij z.
Przywracane są domyślne ustawienia.
Aby anulować inicjalizację
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 1 lub 2, a następnie naciśnij przycisk z.
• Podczas inicjalizacji nie wolno wyłączać aparatu.
56
Nastaw2
2
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 49
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Połącz USB
Wybiera tryb USB używany przy podłączeniu aparatu do komputera lub drukarki
zgodnej ze standardem PictBridge za pomocą specjalnego kabla USB.
PictBridge
Podłącza aparat do drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge (str. 77).
PTP
Jeśli wybrano tryb [PTP] (Picture Transfer Protocol), po
podłączeniu aparatu do komputera obrazy w wybranym
w aparacie folderze zapisu są kopiowane na komputer
(zgodne z systemami Windows XP i Mac OS X).
Pamięć mas.
Ustanawia połączenie pamięci masowej między
aparatem a komputerem lub innym urządzeniem USB
(str. 66).
Ustawia wyjście sygnału wideo na sygnał telewizyjnego kodowania kolorów
podłączonego sprzętu wideo. Systemy telewizji kolorowej różnią się w zależności od
kraju i regionu.
Aby wyświetlić zdjęcia na ekranie telewizora, sprawdź system telewizji kolorowej
używany w kraju lub regionie (str. 60).
NTSC
Ustawia wyjście sygnału wideo na tryb NTSC (np. USA,
Japonia).
PAL
Ustawia wyjście sygnału wideo na tryb PAL (np.
Europa).
Korzystanie z ekranu ustawień
Wyjście wideo
57
Nastaw2
Szczegółowe informacje
o tej operacji 1 str. 49
Nastaw zegar
Ustawia datę i godzinę.
1 Wybierz opcję [Nastaw zegar] na ekranie
2
(Nastaw2).
2 Wybierz [OK] za pomocą v na przycisku sterowania, a następnie naciśnij z.
3 Za pomocą przycisków v/V wybierz format wyświetlania daty, a następnie naciśnij
przycisk z.
4 Za pomocą przycisków b/B wybierz poszczególne opcje, za pomocą przycisków v/V
ustaw wartość liczbową, a następnie naciśnij przycisk z.
5 Za pomocą przycisku B wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
Aby anulować ustawienie zegara
Wybierz opcję [Anuluj], a następnie naciśnij przycisk z.
58
Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora
Oglądanie zdjęć na ekranie
telewizora
Wykonane zdjęcia można obejrzeć na ekranie telewizora.
Połączenie różni się w zależności od typu telewizora, do którego podłączony jest aparat.
Zdjęcia można wyświetlić na telewizorze, podłączając aparat
za pomocą specjalnego kabla A/V (w zestawie)
Przed podłączeniem aparatu do telewizora należy wyłączyć oba urządzenia.
1 Podłącz aparat do telewizora za pomocą specjalnego kabla A/V
(w zestawie).
1 Do gniazd wejściowych audio/wideo
WIDEO
Przycisk sterowania
Specjalny kabel A/V
2 Do gniazda
A/V OUT
Czarny
(USB) ·
Przycisk
(odtwarzania)
• Jeżeli odbiornik TV jest wyposażony w stereofoniczne gniazda wejściowe, wtyczkę audio (czarna)
specjalnego kabla A/V należy podłączyć do lewego gniazda audio.
2 Włącz telewizor i ustaw źródło sygnału.
Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora
Żółty
AUDIO
• Zapoznaj się także z instrukcją obsługi dostarczoną z telewizorem.
3 Naciśnij przycisk
(odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się na telewizorze.
Naciskając część b/B przycisku sterowania, wybierz zdjęcie.
59
Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora
• Jeśli aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie rodzaju sygnału wideo na
wyjściu na zgodny z danym odbiornikiem TV (str. 57).
O telewizyjnych systemach kodowania kolorów
Aby można było obejrzeć zdjęcia na ekranie odbiornika TV, potrzebny jest odbiornik z
gniazdem wejściowym wideo oraz specjalny kabel A/V. W odbiorniku TV i aparacie
musi być używany taki sam system kodowania kolorów. Zamieszczone poniżej wykazy
pozwalają sprawdzić, jaki telewizyjny system kodowania kolorów jest stosowany w
kraju lub regionie, w którym jest używany aparat.
System NTSC
Wyspy Bahama, Boliwia, Kanada, Ameryka Środkowa, Chile, Kolumbia, Ekwador,
Jamajka, Japonia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, Filipiny, Stany
Zjednoczone, Wenezuela i in.
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia,
Hongkong, Węgry, Włochy, Kuwejt, Malezja, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska,
Portugalia, Singapur, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Wielka
Brytania i in.
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina i in.
60
Współpraca aparatu z komputerem
Komputer z systemem operacyjnym
Windows
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy aparatu z
komputerem Macintosh znajdują się w sekcji „Komputer
Macintosh” (str. 73).
Obrazy ekranów użyte w tej sekcji pochodzą z wersji
angielskiej.
• W systemie Windows Vista niektóre nazwy opcji i
czynności mogą się różnić od opisanych
poniżej.
Instalacja oprogramowania (w zestawie) (str. 63)
• Instalacja oprogramowania przebiega w następujący
sposób:
– „Picture Motion Browser”
Kopiowanie obrazów do komputera (str. 66)
• Kopiowanie obrazów do komputera przy użyciu programu
„Picture Motion Browser”
• Korzystanie ze zdjęć przy użyciu programu „Picture Motion
Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania znajdują się w witrynie
internetowej firmy Sony poświęconej obsłudze klienta.
http://www.sony.net/
Współpraca aparatu z komputerem
Browser”:
– Oglądanie obrazów zapisanych na komputerze
– Edytowanie obrazów
– Wyświetlanie lokalizacji zdjęć na mapie w trybie online
– Tworzenie płyt ze zdjęciami (wymagana nagrywarka płyt
CD lub DVD)
– Drukowanie i zapisywanie zdjęć z datą
61
Komputer z systemem operacyjnym Windows
Zalecana konfiguracja
komputera
Poniżej przedstawiono zalecaną
konfigurację komputera
współpracującego z aparatem.
Konfiguracja zalecana do
kopiowania obrazów
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP* SP2/
Windows Vista*
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
opisywanych funkcji na komputerach, w
których zainstalowano uaktualnienie
jednego z wymienionych powyżej
systemów, a także w środowiskach
wielosystemowych.
Gniazdo USB: standardowe
Konfiguracja zalecana do
używania programu „Picture
Motion Browser”
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP* SP2/
Windows Vista*
Procesor/pamięć: Pentium III 500 MHz
lub szybszy, co najmniej 256 MB
pamięci RAM (zalecane: Pentium III
800 MHz lub szybszy i co najmniej
512 MB pamięci RAM)
Dysk twardy: ilość miejsca wymagana do
zainstalowania oprogramowania —
około 200 MB
Ekran: Rozdzielczość: co najmniej
1 024 × 768 pikseli
Kolory: Co najmniej High Color
(16-bitowe kolory)
* Wydania 64-bitowe i Starter nie są
obsługiwane.
62
Uwagi dotyczące podłączania
aparatu do komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
poszczególnych funkcji w każdej z
powyższych zalecanych konfiguracji.
• Jeżeli do komputera zostanie podłączonych
kilka urządzeń USB, niektóre z nich, w tym
aparat, mogą nie działać w zależności od
rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w
przypadku zastosowania koncentratora
USB.
• Podłączenie aparatu za pomocą interfejsu
USB zgodnego z Hi-Speed USB (zgodny z
USB 2.0) umożliwia zaawansowane
przesyłanie danych (szybka transmisja),
ponieważ aparat jest zgodny z Hi-Speed
USB (zgodny z USB 2.0).
• Dostępne są dwa tryby połączenia USB:
[Pamięć mas.] (ustawienie standardowe)
oraz [PTP]. W tej sekcji w charakterze
przykładu opisano tryb [Pamięć mas.]. Aby
uzyskać szczegółowe informacje na temat
trybu [PTP], zobacz str. 57.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z
trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem a
aparatem może nie zostać wznowiona.
Instalacja oprogramowania (w zestawie)
Oprogramowanie (w zestawie) można
zainstalować zgodnie z poniższą
procedurą.
• Zaloguj się jako administrator.
1 Włącz komputer i włóż płytę
CD-ROM (w zestawie) do napędu
CD-ROM.
Zostanie wyświetlony ekran menu
instalacji.
4 Wybierz ustawienia dla opcji
[Region] i [Country/Area], a
następnie kliknij przycisk [Next].
Po wyświetleniu ekranu [Welcome to
the InstallShield Wizard for
SonyPicture Utility]
kliknij przycisk [Next].
Pojawi się ekran „License
Agreement”. Uważnie przeczytaj
umowę. Kliknij przycisk radiowy
obok pozycji [I accept the terms of
the license agreement], jeśli
akceptujesz warunki umowy, a
następnie kliknij przycisk [Next].
5 Zakończ instalację, postępując
zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Gdy pojawi się komunikat z prośbą o
ponowne uruchomienie komputera,
uruchom ponownie komputer,
postępując według wyświetlanych
instrukcji.
• W zależności od konfiguracji systemu
komputera może zostać zainstalowane
oprogramowanie DirectX.
2 Kliknij przycisk [Install].
Pojawi się ekran „Choose Setup
Language”.
3 Wybierz odpowiedni język, a
następnie kliknij przycisk [Next].
Pojawi się ekran [Location Settings].
6 Po zakończeniu instalacji wyjmij
płytę CD-ROM z napędu.
Współpraca aparatu z komputerem
• Jeśli ekran ten nie zostanie wyświetlony,
kliknij dwukrotnie ikonę
(My
Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• W systemie Windows Vista może zostać
wyświetlony ekran automatycznego
odtwarzania. Wybierz polecenie „Run
Install.exe.” i wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie, aby
kontynuować instalację.
63
Instalacja oprogramowania (w zestawie)
Po zainstalowaniu oprogramowania na
pulpicie zostaną utworzone ikony
skrótów programu „Picture Motion
Browser” i podręcznika „Picture Motion
Browser Guide”.
• Kliknij dwukrotnie, aby
uruchomić program
„Picture Motion
Browser”.
• Kliknij dwukrotnie, aby
uruchomić podręcznik
„Picture Motion Browser
Guide”.
64
Informacje o programie „Picture Motion
Browser” (w zestawie)
Dostarczone oprogramowanie zwiększa
funkcjonalność aparatu i zapewnia
liczne możliwości wykorzystania
gotowych zdjęć i filmów.
W tej sekcji opisano program „Picture
Motion Browser”.
Omówienie programu
„Picture Motion Browser”
Program „Picture Motion Browser”
umożliwia:
• importowanie obrazów wykonanych
aparatem i wyświetlanie ich na komputerze;
• wyświetlanie obrazów w widoku kalendarza
po posortowaniu ich według daty utworzenia
pliku;
• retuszowanie (redukcja czerwonych oczu
itp.), drukowanie i wysyłanie zdjęć w postaci
załączników do wiadomości e-mail,
zmienianie daty itd.;
• drukowanie i zapisywanie zdjęć z datą;
• tworzenie nowych płyt z danymi przy użyciu
nagrywarki płyt CD lub DVD.
• Szczegółowe informacje znajdują się w
podręczniku „Guía de Picture Motion
Browser”.
Uruchamianie programu „Picture
Motion Browser”
Kliknij dwukrotnie ikonę
(Picture
Motion Browser) na pulpicie.
Możesz również w menu Start kliknąć
kolejno polecenia [Start] t [All
Programs] (w systemie Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser].
• Przy pierwszym uruchomieniu programu
„Picture Motion Browser” na ekranie
zostanie wyświetlony komunikat
potwierdzenia narzędzia informacji. Wybierz
opcję [Start]. Funkcja ta zapewnia
informacje o nowościach, np. aktualizacjach
oprogramowania. Można zmienić to
ustawienie później.
Zamykanie programu „Picture
Motion Browser”
Kliknij przycisk
rogu ekranu.
w prawym górnym
Współpraca aparatu z komputerem
Aby otworzyć podręcznik „Guía de
Picture Motion Browser”:
• Kliknij dwukrotnie ikonę „Picture
Motion Browser Guide” na pulpicie.
• W menu Start kliknij kolejno
[Start] t [All Programs] (w systemie
Windows 2000 [Programs]) t
[Sony Picture Utility] t [Help] t
[Picture Motion Browser Guide].
Uruchamianie i zamykanie
programu „Picture Motion
Browser”
65
Kopiowanie obrazów do komputera przy
użyciu programu „Picture Motion Browser”
Przygotowanie aparatu i
komputera
1 Włóż do aparatu kartę „Memory
Podłączanie aparatu do
komputera
1 Do gniazda
(USB) · A/V OUT
Stick Duo” zawierającą obrazy.
• Jeśli kopiowane będą obrazy z pamięci
wewnętrznej aparatu, ten krok należy
pominąć.
2 Włóż do aparatu naładowany
akumulator lub podłącz aparat do
gniazda sieciowego za pomocą
zasilacza sieciowego (brak w
zestawie).
• Jeśli aparat będzie zasilany z prawie
wyczerpanych akumulatorów,
kopiowanie obrazów do komputera
może zakończyć się niepowodzeniem lub
dane mogą zostać uszkodzone, gdy
akumulatory rozładują się zbyt szybko.
3 Naciśnij przycisk
(odtwarzanie), a następnie
włącz komputer.
Specjalny kabel USB
2 Do gniazda USB
„Tryb USB Pamięć mas.” — taki
komunikat pojawi się na wyświetlaczu
aparatu.
Wskaźniki
aktywności*
Przycisk
(odtwarzanie)
66
Jeśli połączenie USB jest nawiązywane
po raz pierwszy, komputer
automatycznie uruchomi program
rozpoznający aparat. Należy wówczas
chwilę zaczekać.
* W trakcie wymiany danych wskaźniki
aktywności mają kolor czerwony. Dopóki
kolor tych wskaźników nie zmieni się na
biały, nie należy wykonywać żadnych
czynności na komputerze.
Kopiowanie obrazów do komputera przy użyciu programu „Picture Motion
Browser”
• Jeżeli komunikat „Tryb USB Pamięć mas.”
nie zostanie wyświetlony, dla opcji [Połącz
USB] należy wybrać ustawienie [Pamięć
mas.] (str. 57).
Kopiowanie obrazów do
komputera
1 Podłącz aparat do komputera
zgodnie z opisem w rozdziale
„Podłączanie aparatu do
komputera”.
Po podłączeniu do portu USB
wyświetlany jest automatycznie
ekran [Import Media Files] programu
„Picture Motion Browser”.
Standardowo obrazy są importowane
do folderu utworzonego w lokalizacji
„My Pictures”, którego nazwą jest
data importowania.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat programu „Picture Motion
Browser”, zapoznaj się z podręcznikiem
„Guía de Picture Motion Browser”.
Oglądanie obrazów na
komputerze
Po zakończeniu importu uruchamiany
jest program „Picture Motion Browser”.
Na ekranie pojawią się miniatury
zaimportowanych obrazów.
• W przypadku używania gniazda kart
Memory Stick, zobacz str. 70.
• Jeśli w systemie operacyjnym Windows
XP/Windows Vista pojawi się okno
kreatora automatycznego odtwarzania,
należy je zamknąć.
Wyświetlanie obrazów w widoku
kalendarza po posortowaniu ich według
daty utworzenia pliku.
Szczegółowe informacje znajdują się w
podręczniku „Guía de Picture Motion
Browser”.
2 Zaimportuj obrazy.
Aby rozpocząć importowanie
obrazów, kliknij przycisk [Import].
Współpraca aparatu z komputerem
• Folder „My Pictures” jest domyślnym
folderem w grupie „Viewed folders”.
Przykład: obrazy posortowane
według miesięcy
67
Kopiowanie obrazów do komputera przy użyciu programu „Picture Motion
Browser”
Aby usunąć połączenie
USB
Wykonaj czynności opisane w
poniższych punktach od 1 do 4 przed:
• odłączeniem kabla USB,
• wyjęciem karty „Memory Stick Duo”,
• włożeniem karty „Memory Stick Duo” do
aparatu po skopiowaniu obrazów z pamięci
wewnętrznej,
• wyłączeniem aparatu.
1 Kliknij dwukrotnie ikonę
zadań.
Miejsca zapisywania plików
obrazów i nazwy plików
Pliki obrazów utworzone za pomocą
aparatu są pogrupowane w folderach na
karcie „Memory Stick Duo” lub w
pamięci wewnętrznej.
Przykład: drzewo folderów w
systemie Windows XP
na pasku
Kliknij dwukrotnie w tym miejscu
2 Kliknij przycisk
(USB Mass Storage
Device) t [Stop].
3 Wskaż właściwe urządzenie w oknie
potwierdzenia, a następnie kliknij
przycisk [OK].
4 Kliknij przycisk [OK].
Urządzenie zostanie odłączone.
• Punkt 4 nie dotyczy komputerów z
systemem Windows XP/Windows Vista.
A Folder zawierający dane obrazów
zapisane przy użyciu aparatu, który nie
ma funkcji tworzenia własnych
folderów
B Folder zawierający dane obrazów
zapisane przy użyciu aparatu
Jeśli nie zostaną utworzone żadne nowe
foldery, dostępne będą następujące
foldery:
– „Memory Stick Duo”: tylko
„101MSDCF”
– Pamięć wewnętrzna: tylko „101_SONY ”
• W folderze „100MSDCF” nie można
zapisywać żadnych obrazów. Obrazy
znajdujące się w tym folderze można tylko
wyświetlać.
• W folderze „MISC” nie można zapisywać/
odtwarzać żadnych obrazów.
68
Kopiowanie obrazów do komputera przy użyciu programu „Picture Motion
Browser”
• Pliki obrazów mają następujące nazwy :
– Pliki zdjęć : DSC0ssss.JPG
– Pliki filmów: MOV0ssss.AVI
– Pliki obrazów indeksu zapisywane podczas
nagrywania filmów: MOV0ssss.THM
ssss oznacza dowolną liczbę z zakresu
od 0001 do 9999. Część numeryczna nazwy
pliku filmu zapisanego w trybie filmu oraz
odpowiadającego mu pliku indeksu jest taka
sama.
• Aby uzyskać więcej informacji o folderach,
zobacz str. 42 i 53.
Współpraca aparatu z komputerem
69
Kopiowanie obrazów do komputera bez
programu „Picture Motion Browser”
Obrazy można skopiować do komputera
bez użycia programu „Picture Motion
Browser” w opisany poniżej sposób.
Komputer z gniazdem kart
pamięci Memory Stick
Wyjmij kartę „Memory Stick Duo” z
aparatu i włóż ją do adaptera Memory
Stick Duo. Umieść adapter Memory
Stick Duo w odpowiednim gnieździe
komputera i skopiuj obrazy.
• Nawet w przypadku korzystania z systemu
Windows 95/98/98 SecondEdition/NT/Me
można skopiować zdjęcia, wkładając kartę
pamięci „Memory Stick Duo” do gniazda
kart Memory Stick w komputerze.
• Jeśli karta „Memory Stick PRO Duo” nie
zostanie rozpoznana, zobacz str. 88.
Komputer bez gniazda kart
pamięci Memory Stick
70
Kopiowanie obrazów do
komputera—system
Windows XP/Vista
W tej sekcji przedstawiono przykładową
procedurę kopiowania obrazów do
folderu „My Documents” (folder
„Documents” w systemie Windows
Vista).
1 Przygotuj aparat i komputer.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Przygotowanie aparatu i
komputera” na stronie 66.
2 Podłącz aparat do komputera za
pomocą specjalnego kabla USB.
Podłącz aparat do portu USB i wykonaj
poniższe czynności, aby skopiować
obrazy.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Podłączanie aparatu do komputera”
na stronie 66.
• Ekrany przedstawione w tej sekcji stanowią
przykłady ekranów wyświetlanych podczas
kopiowania obrazów z karty „Memory Stick
Duo”.
• Aparat nie jest zgodny z wersjami Windows
95/98/98 SecondEdition/NT/Me systemu
operacyjnego Windows.
W przypadku korzystania z komputera,
który nie jest wyposażony w gniazdo kart
Memory Stick, w celu skopiowania zdjęć z
karty pamięci „Memory Stick Duo” do
komputera należy użyć dostępnego w
sprzedaży urządzenia Memory Stick Reader/
Writer.
• W celu skopiowania do komputera zdjęć z
pamięci wewnętrznej najpierw należy
skopiować zdjęcia na kartę pamięci
„Memory Stick Duo”, a następnie do
komputera.
• Jeśli program „Picture Motion Browser”
jest zainstalowany, zostanie
automatycznie uruchomione polecenie
[Import Media Files] programu „Picture
Motion Browser”. Wybierz opcję
[Cancel], aby zakończyć.
Kopiowanie obrazów do komputera bez programu „Picture Motion
Browser”
3 Kliknij polecenie [Open folder to
view files] t [OK] (tylko system
Windows XP) po pojawieniu się
ekranu kreatora na pulpicie.
• Aby uzyskać informacje o miejscu
zapisywania plików obrazów, zobacz
str. 68.
6 Kliknij dwukrotnie folder [My
Documents] (folder „Documents”
w systemie Windows Vista).
Następnie kliknij prawym
przyciskiem w oknie „My
Documents”, aby wyświetlić
menu podręczne i wybierz
polecenie [Paste].
1
2
1
• Jeśli ekran kreatora nie zostanie
automatycznie wyświetlony, wykonaj
procedurę: t z sekcji „System Windows
2000”, zobacz str. 71.
4 Kliknij dwukrotnie przycisk
[DCIM].
którym zostały zapisane pliki
obrazów przeznaczone do
skopiowania. Następnie kliknij
prawym przyciskiem myszy plik
obrazu, aby wyświetlić menu
podręczne, i wybierz polecenie
[Copy].
1
2
Pliki obrazów zostaną skopiowane do
folderu „My Documents” (folder
„Documents” w systemie Windows
Vista).
• Jeśli w folderze docelowym już istnieje
obraz o tej samej nazwie pliku, pojawi się
komunikat z prośbą o potwierdzenie
zamiaru zastąpienia starego pliku
nowym. Zastąpienie istniejącego pliku
nowym spowoduje usunięcie starego
pliku. Aby skopiować plik obrazu do
komputera bez zastępowania już
istniejącego obrazu, należy zmienić
nazwę pliku, a następnie go skopiować.
Jeśli jednak nazwa pliku zostanie
zmieniona (str. 72), nie będzie już można
wyświetlić danego obrazu w aparacie.
Współpraca aparatu z komputerem
5 Kliknij dwukrotnie folder, w
2
System Windows 2000
Kliknij dwukrotnie ikonę [My
Computer] t [Removable Disk] po
podłączeniu aparatu do komputera.
Następnie wykonaj czynności od punktu
4.
71
Oglądanie za pomocą aparatu plików obrazów
zapisanych na komputerze „Memory Stick Duo”
Przedstawione poniżej instrukcje mają
charakter przykładowy i dotyczą
komputera z systemem operacyjnym
Windows.
Gdy plik obrazu po skopiowaniu do
komputera został usunięty z karty
„Memory Stick Duo”, można go
ponownie obejrzeć w aparacie, kopiując
odpowiedni plik obrazu z komputera na
kartę „Memory Stick Duo”.
• Punkt 1 można pominąć, jeśli nazwa pliku
ustawiona przez aparat nie została
zmieniona.
• Wyświetlenie niektórych obrazów nie jest
możliwe w zależności od rozmiaru pliku.
• Firma Sony nie gwarantuje możliwości
wyświetlenia obrazów na aparacie po ich
zmianie przy użyciu komputera lub
utworzonych za pomocą innego aparatu.
• Jeśli na karcie „Memory Stick Duo” nie ma
folderów, utwórz najpierw folder (str. 53) za
pomocą aparatu, a następnie skopiuj pliki
obrazów.
1 Kliknij prawym przyciskiem
myszy plik obrazu, a następnie
kliknij polecenie [Rename]. Zmień
nazwę pliku na „DSC0ssss”.
Zamiast ssss wprowadź liczbę z
zakresu od 0001 do 9999.
1
2
• Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z
prośbą o potwierdzenie zamiaru
zastąpienia starego pliku nowym, należy
wprowadzić inną liczbę.
72
• W zależności od ustawień komputera
może być także wyświetlane
rozszerzenie. Rozszerzeniem dla zdjęć
jest JPG, a dla filmów — AVI.
Rozszerzenia nie należy zmieniać.
2 Skopiuj plik obrazu do folderu na
karcie „Memory Stick Duo”,
wykonując kolejno poniższe
czynności.
1Kliknij prawym przyciskiem myszy
plik obrazu, a następnie kliknij
polecenie [Copy].
2Kliknij dwukrotnie ikonę
[Removable Disk] lub [Sony
MemoryStick] w oknie [My
Computer].
3Kliknij prawym przyciskiem myszy
folder [sssMSDCF] w folderze
[DCIM], a następnie kliknij
polecenie [Paste].
• sss oznacza dowolną liczbę z
zakresu od 100 do 999.
Komputer Macintosh
Obrazy można skopiować do komputera
Macintosh.
• Program „Picture Motion Browser” nie jest
zgodny z komputerami Macintosh.
Zalecana konfiguracja
komputera
Poniżej przedstawiono zalecaną
konfigurację komputera
współpracującego z aparatem.
Konfiguracja zalecana do
kopiowania obrazów
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS
X (wersje 10.1 do 10.4)
Gniazdo USB: standardowe
Uwagi o podłączaniu aparatu do
komputera
1 Przygotuj aparat i komputer
Macintosh.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Przygotowanie aparatu i
komputera” na stronie 66.
2 Podłącz specjalny kabel USB.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Podłączanie aparatu do komputera”
na stronie 66.
3 Skopiuj pliki obrazów do
komputera Macintosh.
1Kliknij dwukrotnie nowo
rozpoznaną ikonę t [DCIM] t
folder, w którym znajdują się obrazy
do skopiowania.
2Przeciągnij pliki obrazów na ikonę
dysku twardego.
Pliki obrazów zostaną skopiowane na
dysk twardy.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat miejsca zapisywania obrazów i
nazw plików, zobacz str. 68.
4 Obejrzyj obrazy na komputerze.
Kliknij dwukrotnie ikonę dysku
twardego t żądany plik obrazu w
folderze, który zawiera skopiowane
pliki, aby otworzyć dany plik obrazu.
Współpraca aparatu z komputerem
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
poszczególnych funkcji w każdej z
powyższych zalecanych konfiguracji.
• Jeżeli do komputera zostanie podłączonych
kilka urządzeń USB, niektóre z nich, w tym
aparat, mogą nie działać w zależności od
rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w
przypadku zastosowania koncentratora
USB.
• Podłączenie aparatu za pomocą interfejsu
USB zgodnego z Hi-Speed USB (zgodny z
USB 2.0) umożliwia zaawansowane
przesyłanie danych (szybka transmisja),
ponieważ aparat jest zgodny z Hi-Speed
USB (zgodny z USB 2.0).
• Dostępne są dwa tryby połączenia USB:
[Pamięć mas.] (ustawienie standardowe)
oraz [PTP]. W tej sekcji w charakterze
przykładu opisano tryb [Pamięć mas.]. Aby
uzyskać szczegółowe informacje na temat
trybu [PTP], zobacz str. 57.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z
trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem a
aparatem może nie zostać wznowiona.
Kopiowanie obrazów do
komputera i oglądanie ich
na monitorze
73
Komputer Macintosh
Aby usunąć połączenie
USB
Przed wykonaniem poniższych
czynności przeciągnij ikonę napędu lub
ikonę karty „Memory Stick Duo” i
upuść ją nad ikoną „Trash”. W
przeciwnym wypadku aparat zostanie
odłączony od komputera.
• Odłączenie specjalnego kabla USB
• Wyjęcie karty „Memory Stick Duo”
• Włożenie karty „Memory Stick Duo” do
aparatu po skopiowaniu obrazów z pamięci
wewnętrznej
• Wyłączenie aparatu
Pomoc techniczna
Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania
znajdują się w witrynie internetowej
firmy Sony poświęconej obsłudze
klienta .
http://www.sony.net/
74
Wyświetlanie podręcznika „Cyber-shot przewodnik dla zaawansowanych”
Podczas instalacji „Podręcznik aparatu
Cyber-shot” instalowany jest także
podręcznik „Cyber-shot - przewodnik
dla zaawansowanych”. Podręcznik
„Cyber-shot - przewodnik dla
zaawansowanych” zawiera dodatkowe
informacje na temat używania aparatu i
dodatkowych akcesoriów.
Wyświetlanie w systemie
Windows
Uruchom za pomocą ikony skrótu na
pulpicie.
Wyświetlanie na
komputerze Macintosh
1 Skopiuj folder [stepupguide] w
folderze [stepupguide] na
komputerze.
2 Wybierz folder [stepupguide],
[language], a następnie folder
[PL] zapisany na płycie CD-ROM
(w zestawie) i skopiuj wszystkie
pliki z folderu [PL], a następnie
zastąp nimi pliki w folderze [img]
zapisane w folderze
[stepupguide], który został
skopiowany w punkcie 1.
3 Po skopiowaniu kliknij
• Jeśli narzędzie dekompresji plików HQX
nie jest zainstalowane, zainstaluj
program Stuffit Expander.
Współpraca aparatu z komputerem
dwukrotnie plik
„stepupguide.hqx” w folderze
[stepupguide], aby go
zdekompresować, a następnie
kliknij dwukrotnie utworzony plik
„stepupguide”.
75
Drukowanie zdjęć
Jak wydrukować zdjęcia
W przypadku zdjęć wykonanych w trybie
[16:9] na wydruku mogą zostać obcięte
krawędzie, dlatego przed rozpoczęciem
drukowania należy się upewnić, że
sytuacja taka nie będzie miała
miejsca (str. 90).
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge (str. 77)
Zdjęcia można wydrukować, podłączając aparat
bezpośrednio do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge.
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki z gniazdem kart pamięci
„Memory Stick”
Zdjęcia można wydrukować za pomocą drukarki z gniazdem
kart pamięci „Memory Stick”.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi drukarki.
Drukowanie przy użyciu komputera
Zdjęcia można skopiować do komputera przy użyciu
oprogramowania „Picture Motion Browser” znajdującego się
w zestawie, a następnie wydrukować.
Można drukować zdjęcia z datą, zobacz (str. 65).
Drukowanie w punkcie usługowym (str. 81)
Kartę pamięci „Memory Stick Duo” zawierającą wykonane
zdjęcia można zanieść do punktu usługowego, który je
wydrukuje. Wcześniej na zdjęcia, które mają zostać
wydrukowane, można nanieść oznaczenie
(polecenie
wydruku).
76
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu
drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
Zdjęcia można wydrukować nawet w
przypadku braku dostępu do komputera
— wystarczy podłączyć aparat
bezpośrednio do drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge.
Krok 1: Przygotowanie
aparatu
Aparat należy przygotować do
podłączenia do drukarki za pomocą
specjalnego kabla USB.
Przycisk indeksu
• Technologia „PictBridge” jest oparta na
standardzie CIPA. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
W trybie pojedynczego zdjęcia
Przycisk MENU
Przycisk
sterowania
Na arkuszu papieru można wydrukować
pojedyncze zdjęcie.
• Zalecane jest użycie odpowiednio
naładowanych akumulatorów lub zasilacza
sieciowego (brak w zestawie), aby
wyeliminować ryzyko nagłego zaniku
zasilania w trakcie drukowania.
W trybie indeksu
Na arkuszu papieru można wydrukować
kilka pomniejszonych zdjęć. Istnieje
możliwość wydrukowania zestawu tych
samych zdjęć (1) albo różnych zdjęć
(2).
1
2
1 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
2 Naciśnij część B przycisku
sterowania, aby wybrać opcję
(Nastawienia).
opcję
(Nastaw2), a następnie
wybierz opcję [Połącz USB] za
pomocą przycisków v/V/B.
2
• Funkcja drukowania indeksu jest
obsługiwana tylko przez część drukarek.
• Liczba zdjęć, które można wydrukować w
postaci arkusza indeksu, jest zależna od
drukarki.
• Nie można drukować filmów.
• Jeżeli na ekranie aparatu przez około pięć
sekund miga wskaźnik
(sygnalizacja
błędu), należy sprawdzić podłączoną
drukarkę.
Drukowanie zdjęć
3 Za pomocą przycisku V wybierz
77
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge
4 Za pomocą przycisków B/v
wybierz opcję [PictBridge], a
następnie naciśnij przycisk z.
Tryb USB został skonfigurowany.
Krok 2: Podłączanie
aparatu do drukarki
1 Podłącz aparat do drukarki.
1 Do gniazda
(USB) ·
A/V OUT
Specjalny
kabel USB
2 Włącz aparat i drukarkę.
Po nawiązaniu połączenia
pojawi się wskaźnik
.
Jeśli aktywny jest tryb wyświetlania, na
wyświetlaczu pojawi się zdjęcie i menu
drukowania.
Krok 3: Drukowanie
Po zakończeniu etapu 2 wyświetlane jest
menu druku — bez względu na wybrane
ustawienie pokrętła trybu pracy.
1 Wybierz metodę drukowania za
pomocą części v/V przycisku
sterowania, a następnie naciśnij
przycisk z.
[Wszyst. w tym katalogu]
2 Do gniazda USB
Drukowane są wszystkie zdjęcia z
danego folderu.
[Zdj DPOF]
Drukowane są wszystkie zdjęcia z
oznaczeniem
(Polecenie
wydruku) (str. 81), niezależnie od
tego, które zdjęcie jest wyświetlane.
78
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge
[Wybierz]
Drukowane są wszystkie wybrane
zdjęcia.
1Za pomocą przycisków b/B wybierz
zdjęcie, które chcesz wydrukować, a
następnie naciśnij przycisk z.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
oznaczenie .
• Aby wybrać inne zdjęcia, należy
powtórzyć tę procedurę.
2Za pomocą przycisku V wybierz
opcję [Drukuj], a następnie naciśnij
przycisk z.
[To zdjęcie]
Drukowane jest wyświetlane zdjęcie.
• Jeśli zostanie wybrana opcja [To zdjęcie],
a w kroku 2 dla opcji [Indeks] zostanie
wybrane ustawienie [Włącz], można
będzie wydrukować wiele kopii tego
samego zdjęcia na pojedynczym arkuszu
indeksu.
2 Za pomocą przycisków v/V/b/B
• W przypadku wybrania ustawienia
[Data] data będzie wstawiana w
wybranym formacie, zobacz (str. 58). W
niektórych drukarkach funkcja ta może
nie być dostępna.
[Ilość]
Gdy dla opcji [Indeks] wybrano
ustawienie [Wyłącz]:
Wybierz żądaną liczbę kopii
drukowanego zdjęcia. Drukowane
będą pojedyncze zdjęcia.
Gdy dla opcji [Indeks] wybrano
ustawienie [Włącz]:
Wybierz liczbę zestawów zdjęć, które
mają zostać wydrukowane na
arkuszu indeksu. Jeżeli w kroku 1
została wybrana opcja [To zdjęcie],
określ liczbę kopii tego samego
zdjęcia, które mają zostać
wydrukowane obok siebie na
arkuszu indeksu.
• W przypadku wybrania zbyt dużej liczby
zdjęć część z nich nie zmieści się na
zadrukowywanym arkuszu.
wybierz ustawienia drukowania .
3 Za pomocą przycisków V/B
wybierz pozycję [OK], a następnie
naciśnij przycisk z.
[Indeks]
• Nie należy odłączać kabla USB, gdy
wskaźnik
(połączenie PictBridge)
jest wyświetlany na ekranie.
Wybierz ustawienie [Włącz], aby
wydrukować arkusz indeksu.
[Rozmiar]
Wybierz rozmiar papieru.
Wskaźnik
Drukowanie zdjęć
Zdjęcie zostanie wydrukowane.
[Data]
Wybierz ustawienie [Dz.i godz.] lub
[Data], aby nanieść na zdjęcia datę i
godzinę.
79
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge
Aby wydrukować inne zdjęcia
[Wybierz]
Po wykonaniu czynności opisanych w
kroku 3 wybierz opcję [Wybierz] i wskaż
żądane zdjęcie za pomocą przycisków
v/V. Następnie powtórz opisaną powyżej
procedurę, zaczynając od kroku 1.
Drukowane są wszystkie wybrane
zdjęcia.
Za pomocą przycisków v/V/b/B
wybierz zdjęcie, które chcesz
wydrukować, a następnie naciśnij
przycisk z, aby wyświetlić oznaczenie
. (Aby wybrać inne zdjęcia, należy
powtórzyć tę procedurę.) Następnie
należy nacisnąć przycisk MENU.
Aby wydrukować zdjęcia z ekranu
indeksu
Wykonaj czynności opisane w sekcjach
„Krok 1: Przygotowanie aparatu”
(str. 77) i „Krok 2: Podłączanie aparatu
do drukarki” (str. 78), a następnie
kontynuuj, postępując w przedstawiony
poniżej sposób.
Po podłączeniu aparatu do drukarki na
wyświetlaczu pojawia się menu
drukowania. Wybierz opcję [Anuluj],
aby zamknąć menu drukowania i
kontynuować.
1 Naciśnij przycisk
(Indeks).
Pojawi się ekran indeksu.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
3 Za pomocą przycisku B wybierz opcję
(Drukuj), a następnie naciśnij
przycisk z.
4 Za pomocą przycisków v/V wybierz
żądaną metodę drukowania, a
następnie naciśnij przycisk z.
80
[Zdj DPOF]
Drukowane są wszystkie zdjęcia z
oznaczeniem
(polecenie wydruku),
niezależnie od tego, które zdjęcie jest
wyświetlane.
[Wszyst. w tym katalogu]
Drukowane są wszystkie zdjęcia z
danego folderu.
5 Wykonaj czynności opisane w krokach
2 i 3 w części „Krok 3: Drukowanie”
(str. 78).
Drukowanie w punkcie usługowym
Kartę pamięci „Memory Stick Duo”
zawierającą wykonane zdjęcia można
zanieść do punktu usługowego, który je
wydrukuje. Jeżeli punkt usługowy
dysponuje urządzeniami rozpoznającymi
znaczniki w formacie DPOF, przed
oddaniem karty pamięci na zdjęcia
można nanieść oznaczenie
(polecenie wydruku).
• W punkcie usługowym nie można
wydrukować zdjęć zapisanych w pamięci
wewnętrznej aparatu. Zdjęcia należy
skopiować na kartę „Memory Stick Duo”, a
następnie zanieść kartę „Memory Stick
Duo” do punktu usługowego.
Co to jest DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) to
funkcja umożliwiająca oznaczenie ikoną
(polecenie wydruku) zdjęć z karty
„Memory Stick Duo”, które mają zostać
wydrukowane później.
• Zdjęcia z oznaczeniem
(polecenie
wydruku) można także wydrukować przy
użyciu drukarki zgodnej ze standardem
DPOF (Digital Print Order Format) lub
standardem PictBridge.
• Nie można nanosić oznaczeń na filmy.
Uwagi dotyczące drukowania
zdjęć z karty „Memory Stick Duo”
w punkcie usługowym
Przycisk MENU
Przycisk
sterowania
1 Wyświetl zdjęcie, które chcesz
wydrukować.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
3 Za pomocą przycisków b/B
wybierz opcję [DPOF], a
następnie naciśnij przycisk z.
Na zdjęcie zostanie naniesione
oznaczenie
(polecenie
wydruku).
4 Aby oznaczyć inne zdjęcia,
Drukowanie zdjęć
• Przed oddaniem zdjęć do wydrukowania
należy upewnić się, że dany punkt usługowy
przyjmuje zdjęcia zapisane na kartach
„Memory Stick Duo”.
• Jeżeli punkt usługowy nie przyjmuje kart
„Memory Stick Duo”, należy skopiować
zdjęcia na inny nośnik, np. na płytę CD-R.
• Należy pamiętać, aby wziąć ze sobą adapter
kart Memory Stick Duo.
• Przed oddaniem nośnika danych do punktu
usługowego należy utworzyć kopię zapasową
zdjęć na płycie.
• Za pomocą aparatu nie można określić
liczby odbitek.
• W celu nałożenia dat na zdjęcia należy
skonsultować się z punktem usługowym.
Nanoszenie oznaczeń w
trybie pojedynczego
zdjęcia
wyświetl żądane zdjęcie za
pomocą przycisków b/B, a
następnie naciśnij przycisk z.
81
Drukowanie w punkcie usługowym
Aby usunąć oznaczenie w trybie
pojedynczego zdjęcia
7 Naciśnij przycisk MENU.
Naciśnij przycisk z w kroku 3 lub 4.
Nanoszenie oznaczeń w
trybie indeksu
1 Wyświetl ekran indeksu (str. 30).
2 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
3 Za pomocą przycisków b/B
wybierz opcję [DPOF], a
następnie naciśnij przycisk z.
4 Za pomocą przycisków v/V
wybierz opcję [Wybierz], a
następnie naciśnij przycisk z.
• Jeśli wybrano opcję [Wszyst. w tym
katalogu], nie można dodać oznaczenia
.
5 Za pomocą przycisków v/V/b/B
wybierz zdjęcie, które chcesz
oznaczyć, a następnie naciśnij
przycisk z.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
zielone oznaczenie
.
(zielony)
6 Powtarzaj krok 5, aby oznaczyć
inne zdjęcia .
82
8 Za pomocą przycisku B wybierz
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk z.
Kolor oznaczenia
biały.
zmieni się na
Aby anulować, wybierz opcję [Anuluj] w
kroku 4 lub opcję [Wyjdź] w kroku 8, a
następnie naciśnij przycisk z.
Aby usunąć oznaczenie w trybie
indeksu
W kroku 5 wybierz zdjęcia, z których ma
zostać usunięte oznaczenie, a następnie
naciśnij przycisk z.
Aby usunąć wszystkie oznaczenia
w danym folderze
W kroku 4 wybierz opcję [Wszyst. w tym
katalogu], a następnie naciśnij przycisk
z. Wybierz opcję [Wyłącz], a następnie
naciśnij przycisk z.
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem należy zastosować się do zamieszczonych poniżej
wskazówek.
1 Wykonaj czynności kontrolne opisane na stronach od 84 do 92.
2 Wyjmij akumulatory, odczekaj około minuty, włóż je ponownie, a
następnie włącz aparat.
3 Przywróć ustawienia fabryczne (str. 56).
4 Skontaktuj się z punktem sprzedaży produktów firmy Sony lub z
lokalnym autoryzowanym serwisem firmy Sony.
Należy pamiętać, że wysłanie aparatu do naprawy oznacza wyrażenie zgody na
możliwość sprawdzenia zawartości pamięci wewnętrznej.
Kliknij wybraną pozycję, aby przejść do strony zawierającej opisy objawów i przyczyn
lub odpowiednich środków zaradczych.
84
„Memory Stick Duo”
89
Fotografowanie/filmowanie
85
Pamięć wewnętrzna
89
Oglądanie obrazów
87
Drukowanie
90
Usuwanie/edycja obrazów
88
Drukarka zgodna ze standardem
PictBridge
90
Komputery
88
Inne informacje
92
Rozwiązywanie problemów
Akumulatory i zasilanie
83
Rozwiązywanie problemów
Akumulatory i zasilanie
Wskaźnik pozostałego czasu pracy akumulatorów pokazuje błędne informacje
lub akumulatory szybko się rozładowują, mimo iż wskazywany jest wysoki
poziom ich naładowania .
• Sytuacja taka może wystąpić, gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub
bardzo niskiej temperaturze.
• W przypadku korzystania z baterii alkalicznych/Oxy Nickel Primary (brak w zestawie),
wartość pozostałego czasu pracy pokazywana przez aparat może różnić się od wartości
rzeczywistej.
• Rozładowały się akumulatory. Włóż nowe baterie lub w pełni naładowane
akumulatory NiMH (brak w zestawie).
• W przypadku korzystania z akumulatorów NiMH bieguny akumulatorów lub styki na
osłonie akumulatorów są zanieczyszczone, przez co akumulatory nie są ładowane we
właściwy sposób. Wyczyść je za pomocą wacika (str. 98).
• W przypadku korzystania z akumulatorów NiMH wartość pozostałego czasu pracy
akumulatorów pokazywana przez aparat różni się od wartości rzeczywistej, ponieważ
mógł wystąpić tzw. „efekt pamięci” (str. 98). Rozładuj całkowicie akumulatory i naładuj
je ponownie, aby skorygować wyświetlaną wartość czasową.
• Baterie zużyły się. Wymień je na nowe.
Akumulatory szybko się rozładowują.
• Aparat jest używany w miejscu o bardzo niskiej temperaturze.
• Baterie zużyły się. Wymień je na nowe.
• Wykorzystywane akumulatory NiMH należy odpowiednio naładować.
Otwarcie pokrywy baterii/karty „Memory Stick Duo” powoduje automatyczne
wyłączenie zasilania aparatu.
• Nie jest to usterka. Przed otwarciem pokrywy baterii/karty „Memory Stick Duo”
należy wyłączyć zasilanie aparatu.
Nie można włączyć aparatu.
• Włóż prawidłowo akumulatory.
• Poprawnie podłącz zasilacz sieciowy (brak w zestawie).
• Rozładowały się akumulatory. Włóż nowe baterie lub w pełni naładowane
akumulatory NiMH.
• Baterie zużyły się. Wymień je na nowe.
Aparat nagle się wyłącza .
• Jeśli zasilanie jest włączone i przez około trzy minuty nie została wykonana żadna
czynność, aparat automatycznie się wyłącza, aby zapobiec rozładowaniu
akumulatorów. Włącz ponownie aparat.
• Rozładowały się akumulatory. Włóż nowe baterie lub w pełni naładowane
akumulatory NiMH.
84
Rozwiązywanie problemów
Fotografowanie/filmowanie
Nie można zapisać zdjęć.
• Sprawdź ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej lub na karcie „Memory Stick
Duo”. Jeżeli pamięć jest pełna, wykonaj jedną z następujących czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (str. 29).
– Wymień kartę „Memory Stick Duo”.
• Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
• Podczas robienia zdjęcia ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji innej niż
.
• Aby nagrać film, ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
.
Obiektu nie widać na wyświetlaczu.
• W aparacie uaktywniono tryb wyświetlania. Naciśnij przycisk
(odtwarzania), aby
przełączyć na tryb rejestracji (str. 29).
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Fotografuj w trybie
(makro). Odległość między obiektywem
a fotografowanym obiektem powinna być większa niż najkrótsza odległość dla
fotografowania, tj. ok. 5 cm (obiektyw szerokokątny)/35 cm (teleobiektyw) od
przedniej powierzchni obiektywu (str. 24).
• W trybie selekcji sceny wybrano opcję
(tryb Zmierzch) lub
(tryb Pejzaż).
• Wybrano funkcję ustawienia ostrości. Wybierz tryb automatycznego ustawiania
ostrości (str. 35).
• Zapoznaj się z rozdziałem „Jeśli obiekt nie jest ostry” na stronie 36.
Zoom nie działa .
• Inteligentny zoom nie jest dostępny, gdy rozmiar obrazu jest ustawiony na [7M] lub
[3:2].
• Zoomu cyfrowego nie można używać podczas nagrywania filmów.
• Podczas filmowania zmiana ustawienia zoomu jest niemożliwa.
Lampa błyskowa nie działa .
lub
(tryb Zmierzch) (str. 28).
– Nagrywanie filmów.
• Wybierz dla lampy błyskowej ustawienie
trybie selekcji sceny wybrano opcję
Śnieg) (str. 23).
(włączenie błysku wymuszonego), gdy w
(tryb Pejzaż),
(tryb Plaża) lub
(tryb
Rozwiązywanie problemów
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
(Wyłączenie błysku wymuszonego) (str. 23).
• Lampy błyskowej nie można użyć w następujących sytuacjach:
– Dla opcji [Tryb NAGR] wybrano ustawienie [Seria] (str. 40).
– Podczas robienia zdjęć w trybie selekcji sceny wybrano opcję
(tryb Duża czułość)
85
Rozwiązywanie problemów
Na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej pojawiają się rozmyte
plamy.
• Światło lampy błyskowej zostało odbite przez cząstki (kurz, pył itp.) znajdujące się w
powietrzu i są one widoczne na zdjęciu. Nie jest to usterka (str. 11).
Funkcja zbliżenia podczas fotografowania (Makro) nie działa .
• Podczas robienia zdjęć w trybie selekcji sceny wybrano opcję
(tryb Zmierzch) lub
(tryb Pejzaż) (str. 28).
Data i godzina nie są wyświetlane.
• Informacje o dacie i godzinie nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one
wyświetlane tylko podczas odtwarzania.
Nie można dodać do obrazów informacji o dacie.
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia (str. 90).
Za pomocą programu „Picture Motion Browser” można wydrukować lub zapisać
zdjęcia z datą (str. 65).
Po wciśnięciu do połowy i przytrzymaniu spustu migawki miga wartość F i czas
otwarcia migawki.
• Niewłaściwe parametry ekspozycji. Skoryguj ekspozycję (str. 34).
Ekran jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.
• Wyreguluj jasność podświetlenia ekranu LCD (str. 18).
Obraz jest zbyt ciemny.
• Zdjęcie robione jest pod światło. Wybierz tryb pomiaru światła (str. 37) lub wyreguluj
ekspozycję (str. 34).
Obraz jest zbyt jasny.
• Wyreguluj ekspozycję (str. 34).
Kolory obrazu nie są prawidłowe.
• Wybierz dla opcji [Tryb koloru] ustawienie [Normalny] (str. 33).
Podczas fotografowania bardzo jasnych obiektów pojawiają się pionowe
smugi.
• Występuje zjawisko rozproszenia światła w obiektywie i na zdjęciu pojawiają się białe,
czarne, czerwone, fioletowe smugi lub smugi w innym kolorze. Nie oznacza ono
uszkodzenia aparatu.
86
Rozwiązywanie problemów
Na obrazie oglądanym w ciemnym miejscu widać zakłócenia .
• Przy słabym oświetleniu aparat zwiększa czytelność obrazu, tymczasowo go
rozjaśniając. Nie ma to wpływu na zapisywany obraz.
Na zdjęciach widać efekt czerwonych oczu.
• Wybierz dla opcji [Reduk czerw oczu] w menu
(Nastawienia) ustawienie [Włącz]
(str. 51).
• Zrób zdjęcie używając lampy błyskowej z odległości mniejszej niż wynosi zasięg jej
błysku.
• Włącz w pomieszczeniu silniejsze oświetlenie i zrób zdjęcie.
Na wyświetlaczu pojawiają się kolorowe punkty.
• Nie jest to usterka. Punkty te nie będą widoczne na zapisanym obrazie (str. 2).
Nie można robić zdjęć seryjnych.
• Pamięć wewnętrzna aparatu lub karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Usuń
niepotrzebne obrazy (str. 29).
• Słaby akumulator. Włóż nowe baterie lub w pełni naładowane akumulatory NiMH
(brak w zestawie).
Oglądanie obrazów
Nie można wyświetlić obrazów.
• Naciśnij przycisk
(odtwarzanie) (str. 29).
• Nazwa folderu/pliku została zmieniona na komputerze (str. 72).
• Firma Sony nie gwarantuje możliwości wyświetlenia obrazów na aparacie po ich
zmianie przy użyciu komputera lub utworzonych za pomocą innego aparatu.
• Aparat pracuje w trybie USB. Usuń połączenie USB (str. 68).
Data i godzina nie są wyświetlane.
• Wyłączone są wskaźniki wyświetlacza. Wyświetl wskaźniki wyświetlacza, naciskając
Bezpośrednio po rozpoczęciu odtwarzania obraz jest nieostry.
• Może to być spowodowane przetwarzaniem obrazu. Nie jest to usterka.
Brak obrazu na ekranie telewizora.
• Sprawdź ustawienie wybrane dla opcji [Wyjście wideo]. Sygnał na wyjściu wideo
aparatu musi być zgodny z systemem kodowania kolorów obsługiwanym przez
odbiornik TV (str. 57).
• Sprawdź poprawność połączenia (str. 59).
Rozwiązywanie problemów
część v (DISP) na przycisku sterowania (str. 18).
87
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie/edycja obrazów
Nie można usunąć obrazu.
• Anuluj ochronę (str. 44).
Nie działa funkcja zmiany rozmiaru.
• Nie można zmieniać rozmiaru filmów.
Komputery
Nie jest znana zgodność systemu operacyjnego z aparatem.
• Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w sekcji „Zalecana konfiguracja
komputera” na stronie 62 (w przypadku systemu Windows) i na str. 73 (w przypadku
komputera Macintosh).
Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznawana przez komputer
wyposażony w gniazdo kart pamięci „Memory Stick”.
• Sprawdź, czy komputer i urządzenie Memory Stick Reader/Writer obsługują karty
pamięci „Memory Stick PRO Duo”. Użytkownicy komputerów i urządzeń Memory
Stick Reader/Writer niewyprodukowanych przez firmę Sony powinni skontaktować się
z producentem danego urządzenia.
• Jeśli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłącz aparat do
komputera (strony 66 i 73). Komputer rozpozna kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Włącz aparat.
• Gdy akumulator jest prawie rozładowany, włóż nowe baterie lub naładowane
akumulatory NiMH (brak w zestawie) lub użyj zasilacza sieciowego (brak w zestawie).
(Nastawienia) ustawienie [Pamięć mas.]
(str. 57).
• Użyj specjalnego kabla USB (w zestawie) (str. 66).
• Odłącz kabel USB od komputera i aparatu, a następnie starannie podłącz go
ponownie.
• Odłącz od gniazd USB komputera wszystkie urządzenia z wyjątkiem aparatu,
klawiatury i myszy.
• Podłącz aparat bezpośrednio do komputera. Nie używaj do tego celu koncentratora
USB ani innych urządzeń (str. 66).
• Wybierz dla opcji [Połącz USB] w menu
Nie można skopiować obrazów.
• Podłącz prawidłowo aparat do komputera, nawiązując połączenie USB (str. 66).
• Skopiuj zdjęcia, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi używanego systemu
operacyjnego komputera (strony 62 i 73).
• Skopiowanie obrazów do komputera może być niemożliwe w przypadku użycia karty
„Memory Stick Duo” sformatowanej przez komputer. Używaj karty „Memory Stick
Duo” sformatowanej przez aparat (str. 53).
88
Rozwiązywanie problemów
Po ustanowieniu połączenia USB program „Picture Motion Browser” nie
uruchamia się automatycznie.
• Podłącz kabel USB po włączeniu komputera (str. 66).
Nie można wyświetlić obrazów na komputerze.
• Jeśli używasz programu „Picture Motion Browser”, zapoznaj się z podręcznikiem
„Guía de Picture Motion Browser” (str. 65).
• Skontaktuj się z producentem komputera lub oprogramowania.
Podczas odtwarzania filmu na komputerze pojawiają się zakłócenia obrazu i
dźwięku.
• Film jest odtwarzany bezpośrednio z pamięci wewnętrznej aparatu lub z karty
„Memory Stick Duo”. Przed odtworzeniem filmu skopiuj go na dysk twardy
komputera (str. 66).
Nie można wydrukować obrazu.
• Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji obsługi drukarki.
Nie można wyświetlić w aparacie obrazów skopiowanych do komputera .
• Skopiuj zdjęcia do folderu rozpoznawanego przez aparat, na przykład „101MSDCF”
(str. 68).
• Postępuj zgodnie z instrukcjami (str. 72).
„Memory Stick Duo”
Nie można włożyć karty „Memory Stick Duo”.
• Włóż kartę w prawidłowy sposób.
Karta „Memory Stick Duo” została przypadkowo sformatowana.
• W wyniku formatowania bezpowrotnie usuwane są wszystkie dane znajdujące się na
Pamięć wewnętrzna
Nie można odtwarzać lub zapisywać obrazów, korzystając z pamięci
wewnętrznej aparatu.
• W aparacie znajduje się karta „Memory Stick Duo”. Wyjmij ją.
Rozwiązywanie problemów
karcie „Memory Stick Duo”. Tych danych nie można odzyskać.
89
Rozwiązywanie problemów
Nie można skopiować na kartę „Memory Stick Duo” danych zapisanych w
pamięci wewnętrznej aparatu.
• Karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Skopiuj obraz na kartę pamięci „Memory Stick
Duo” z wystarczającą ilością miejsca.
Nie można skopiować do pamięci wewnętrznej aparatu danych zapisanych na
karcie „Memory Stick Duo” lub na komputerze.
• Funkcja jest niedostępna.
Drukowanie
Zapoznaj się z rozdziałem „Drukarka zgodna ze standardem PictBridge” oraz z
poniższymi wskazówkami.
Zdjęcia są drukowane z obciętymi krawędziami.
• W zależności od drukarki wszystkie krawędzie zdjęcia mogą być przycięte. Krawędź
zdjęcia może zostać obcięta zwłaszcza podczas drukowania zdjęcia o rozmiarze
ustawionym na [16:9].
• Jeśli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, anuluj ustawienia przycinania lub
drukowania bez obramowania. Aby dowiedzieć się, czy drukarka obsługuje te funkcje,
skontaktuj się z jej producentem.
• W przypadku drukowania zdjęć w punkcie usługowym upewnij się, że krawędzie
obrazu nie zostaną obcięte.
Nie można drukować zdjęć ze wstawioną datą.
• Nie można drukować zdjęć z datą wstawioną za pomocą programu „Picture Motion
Browser” (str. 65).
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Ponieważ jednak
zdjęcia wykonane aparatem zawierają informacje o dacie zarejestrowania, istnieje
możliwość wydrukowania zdjęć z nałożoną datą, o ile tylko drukarka lub
oprogramowanie rozpoznaje informacje w formacie Exif. Aby uzyskać informacje na
temat zgodności z informacjami w formacie Exif, należy skonsultować się z
producentem drukarki lub oprogramowania.
• W przypadku korzystania z usług punktu fotograficznego, poproś o nałożenie dat na
zdjęcia.
Drukarka zgodna ze standardem PictBridge
Nie można nawiązać połączenia .
• Nie można podłączyć aparatu bezpośrednio do drukarki, która nie jest zgodna ze
standardem PictBridge. Aby dowiedzieć się, czy drukarka jest zgodna ze standardem
PictBridge, skontaktuj się z jej producentem.
• Sprawdź, czy drukarka jest włączona i czy można podłączyć ją do aparatu.
• Wybierz dla opcji [Połącz USB] w menu
(Nastawienia) ustawienie [PictBridge]
(str. 57).
90
Rozwiązywanie problemów
• Odłącz i podłącz ponownie kabel USB. Jeśli drukarka sygnalizuje błąd, poszukaj
odpowiednich wskazówek w jej instrukcji obsługi.
Nie można drukować zdjęć.
• Sprawdź, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone specjalnym kablem USB.
• Włącz drukarkę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
drukarki.
• Jeśli podczas drukowania zostanie wybrana opcja [Wyjdź], wydrukowanie zdjęć może
się nie powieść. Odłącz i podłącz ponownie kabel USB. Jeżeli nadal nie można
wydrukować zdjęć, odłącz kabel USB i wyłącz drukarkę, a następnie włącz drukarkę i
ponownie podłącz kabel USB.
• Nie jest możliwe drukowanie kadrów z nagranych filmów.
• Zdjęcia wykonane innym aparatem lub zmodyfikowane za pomocą komputera mogą
nie zostać wydrukowane.
Drukowanie zostało anulowane.
• Kabel USB został odłączony przed zniknięciem ikony
(połączenie PictBridge).
Nie można wstawić daty ani wydrukować zdjęć w trybie indeksu.
• Prawdopodobnie drukarka nie obsługuje tych funkcji. Aby dowiedzieć się, czy
drukarka obsługuje te funkcje, skontaktuj się z jej producentem.
• Niektóre drukarki nie obsługują opcji wstawiania daty w trybie indeksu. Skontaktuj się
z producentem drukarki.
Zamiast daty na zdjęciu drukowana jest informacja „---- -- --”.
• Obraz nie zawiera danych zapisu, więc nie można ich wstawić. Wybierz dla opcji [Data]
ustawienie [Wyłącz] i wydrukuj zdjęcie ponownie (str. 79).
Nie można wybrać rozmiaru papieru.
• Dowiedz się, czy dany rozmiar jest obsługiwany przez drukarkę, kontaktując się z jej
producentem.
• Jeśli używany jest papier o innym rozmiarze, po podłączeniu drukarki do aparatu
odłącz, a następnie ponownie podłącz specjalny kabel USB.
• Ustawienia drukowania w aparacie i drukarce się różnią. Zmień odpowiednie
ustawienie w aparacie (str. 79) lub drukarce.
Po anulowaniu drukowania nie można korzystać z aparatu.
• Zaczekaj chwilę. Nadal trwa procedura anulowania zadania drukarki. W przypadku
niektórych drukarek może to trochę potrwać.
Rozwiązywanie problemów
Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.
91
Rozwiązywanie problemów
Inne informacje
Nie można zresetować numeru pliku.
• Po zastąpieniu nośnika zapisu nie można zainicjalizować numerów plików za pomocą
aparatu. Aby zainicjalizować numery plików, sformatuj kartę pamięci „Memory Stick
Duo” (str. 52 i 53) lub pamięć wewnętrzną, a następnie zainicjalizuj ustawienia usunąć
(str. 56). Dane zapisane na karcie pamięci „Memory Stick Duo” lub w pamięci
wewnętrznej zostaną jednak usunięte, a wszystkie ustawienia, w tym data, zostaną
zainicjalizowane.
Aparat nie działa po wysunięciu obiektywu.
• Nie próbuj wepchnąć obiektywu, który został zablokowany.
• Zainstaluj nowe baterie lub w pełni naładowane akumulatory NiMH, a następnie
ponownie włącz zasilanie aparatu.
Obiektyw pokrywa się parą.
• Doszło do skroplenia wilgoci. Wyłącz aparat i nie używaj go przez około godzinę.
Obiektyw nie porusza się po wyłączeniu aparatu.
• Rozładowały się akumulatory. Włóż nowe baterie lub w pełni naładowane akumulatory
NiMH.
Aparat nagrzewa się, gdy jest używany przez dłuższy czas.
• Nie jest to usterka.
Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawień zegara .
• Ustaw ponownie datę i godzinę (str. 58).
Chcesz zmienić datę lub godzinę.
• Ustaw ponownie datę i godzinę (str. 58).
92
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty
W przypadku pojawienia się na
wyświetlaczu któregoś z poniższych
komunikatów należy postępować
zgodnie z zamieszczonymi tu
instrukcjami.
E
• Słaby akumulator. Włóż nowe
baterie lub w pełni naładowane
akumulatory NiMH (brak w
zestawie). W zależności od
warunków użytkowania oraz rodzaju
akumulatorów wskaźnik może migać
nawet jeśli pozostało jeszcze od 5 do
10 minut pracy.
Blokad karty Memory Stick
• Używana karta „Memory Stick Duo”
jest wyposażona w przełącznik
blokady zapisu, który ustawiono w
położeniu LOCK. Ustaw przełącznik
w położeniu umożliwiającym zapis.
Brak miejsca w pamięci wewnętrznej
Brak miejsca w Memory Stick
• Usuń zbędne obrazy lub pliki
(str. 29).
Możliwy tylko odczyt
• Aparat nie może zapisywać obrazów
na tej karcie „Memory Stick Duo”
ani ich usuwać.
Błąd systemu
• Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
Brak pliku
• W pamięci wewnętrznej aparatu nie
Błąd pamięci wewnętrznej
zapisano żadnych obrazów, które
można odtworzyć.
• Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
Brak plików w tym katalogu
Włóż Memory Stick
• Włóż prawidłowo kartę „Memory
Stick Duo”.
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie jest obsługiwana przez aparat
(str. 96).
• Karta „Memory Stick Duo” jest
uszkodzona.
• Styki karty „Memory Stick Duo” są
zabrudzone.
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie jest obsługiwana przez aparat
(str. 96).
obrazów, które można odtworzyć.
• Podczas kopiowania zdjęć z
komputera zastosowano
nieprawidłową procedurę (str. 72).
Błąd katalogu
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje już folder o nazwie
rozpoczynającej się taką samą liczbą
trzycyfrową (na przykład
123MSDCF i 123ABCDE). Wybierz
inny folder lub utwórz nowy (strony
53 i 54).
Więcej kat niemożliwe
Błąd formatowania
• Sformatuj ponownie nośnik (str. 52 i
53).
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje folder o nazwie
rozpoczynającej się od liczby „999”.
W takiej sytuacji nie można utworzyć
nowych folderów.
Rozwiązywanie problemów
Błąd rodzaju Memory Stick
• W tym folderze nie zapisano żadnych
93
Komunikaty ostrzegawcze
Zapis niemożliwy
• Aparat nie może zapisać obrazów w
wybranym folderze. Wybierz inny
folder (str. 54).
Błąd pliku
• W trakcie wyświetlania obrazu
wystąpił błąd.
Podłącz do urządz. PictBridge
• Podjęto próbę wydrukowania zdjęć
przed nawiązaniem połączenia z
drukarką. Podłącz aparat do
drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge.
Brak zdjęcia do druku
• Podjęto próbę użycia funkcji [Zdj
Plik chroniony
• Zwolnij ochronę (str. 43).
Za duży rozmiar zdjęcia
• Nie można wyświetlić obrazu,
ponieważ jego rozmiar jest zbyt duży.
Operacja niemożliwa
• Plik nie jest obsługiwany przez
aparat.
(Wskaźnik ostrzeżenia o
drganiach)
• Z powodu niewystarczającej ilości
światła mogą wystąpić drgania. Użyj
lampy błyskowej lub umieść aparat
na statywie, aby go unieruchomić.
Podłącz drukarkę
DPOF], mimo iż na zdjęcia nie
naniesiono oznaczenia DPOF
(polecenie wydruku).
• Podjęto próbę użycia funkcji
[Wszyst. w tym katalogu], mimo iż
wybrany został folder zawierający
jedynie filmy. Nie można drukować
filmów.
Drukarka pracuje
Błąd papieru
Brak papieru
Błąd tuszu
Mało tuszu
Brak tuszu
• Sprawdź drukarkę.
Błąd drukarki
• Sprawdź drukarkę.
• Sprawdź, czy zdjęcie, które chcesz
wydrukować, nie jest uszkodzone.
• Dla opcji [Połącz USB] wybrano
ustawienie [PictBridge], ale aparat
jest podłączony do drukarki
niezgodnej ze standardem
PictBridge. Sprawdź drukarkę.
• Nie nawiązano połączenia. Odłącz i
podłącz ponownie kabel USB. Jeśli
drukarka sygnalizuje błąd, poszukaj
odpowiednich wskazówek w jej
instrukcji obsługi.
94
• Prawdopodobnie transmisja danych
do drukarki nie została jeszcze
zakończona. Nie odłączaj kabla USB.
Obróbka
• Trwa procedura anulowania
bieżącego zadania drukarki. Do
momentu zakończenia tej operacji
nie można rozpocząć drukowania.
Czas oczekiwania jest uzależniony od
rodzaju używanej drukarki.
Inne informacje
Używanie aparatu za granicą —
źródła energii
Korzystanie z aparatu w połączeniu z zasilaczem sieciowym AC-LS5K (brak w
zestawie) jest możliwe w każdym kraju lub regionie, gdzie charakterystyka prądu
mieści się w następujących granicach: od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.
• Nie używaj transformatora elektronicznego (adapter podróżny), gdyż może to
spowodować awarię.
Inne informacje
95
Informacje o karcie „Memory Stick Duo”
Karta „Memory Stick Duo” jest
miniaturowym, przenośnym nośnikiem
półprzewodnikowym służącym do
zapisywania danych. Rodzaje kart
„Memory Stick Duo” obsługiwanych
przez aparat przedstawiono w poniższej
tabeli. Nie gwarantuje się poprawnego
działania wszystkich funkcji kart
„Memory Stick Duo”.
Rodzaj karty „Memory Stick” Zapis/
odczyt
Memory Stick Duo
(z funkcjami MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(bez funkcji MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*1*3
*1) Karty
„Memory Stick Duo”, „MagicGate
Memory Stick Duo” i „Memory Stick PRO
Duo” zapewniają funkcje MagicGate.
Technologia MagicGate jest technologią
ochrony praw autorskich korzystającą z
szyfrowania. Aparat nie obsługuje zapisu/
odczytu danych z użyciem funkcji
MagicGate.
*2) Aparat nie obsługuje szybkiej transmisji
danych przy użyciu interfejsu
równoległego.
*3)
Aparat nie obsługuje 8-bitowej równoległej
transmisji danych. Obsługuje 4-bitową
równoległą transmisję danych
(odpowiednik transmisji na kartę „Memory
Stick PRO Duo”).
• Produkt ten jest zgodny z kartą pamięci
„Memory Stick Micro” („M2”). „M2” to
skrót od „Memory Stick Micro”.
• Nie gwarantuje się poprawnej współpracy
aparatu z kartami „Memory Stick Duo”
sformatowanymi przy użyciu komputera.
• Prędkość odczytu/zapisu danych jest zależna
od użytej karty „Memory Stick Duo” i
wykorzystanych urządzeń.
96
• Karty „Memory Stick Duo” nie należy
wyjmować w czasie odczytu bądź zapisu
danych.
• W następujących przypadkach może dojść
do uszkodzenia danych:
– jeśli karta „Memory Stick Duo” zostanie
wyjęta lub aparat zostanie wyłączony
podczas odczytu lub zapisu,
– jeśli karta „Memory Stick Duo” zostanie
narażona na działanie elektryczności
statycznej lub zakłóceń elektrycznych.
• Zalecane jest utworzenie kopii zapasowej
ważnych danych na dysku twardym
komputera.
• Flamastra nie należy dociskać zbyt mocno
do etykiety informacyjnej.
• Nie należy naklejać etykiet bezpośrednio na
kartę „Memory Stick Duo” ani na adapter
Memory Stick Duo.
• Przed przeniesieniem karty „Memory Stick
Duo” w inne miejsce, a także gdy nie będzie
ona używana przez dłuższy czas, należy ją
umieścić w dostarczonym etui.
• Nie należy dotykać styków karty „Memory
Stick Duo” palcami ani metalowymi
przedmiotami.
• Kartę „Memory Stick Duo” należy chronić
przed urazami mechanicznymi i upadkiem.
Zabronione jest jej zginanie.
• Nie należy otwierać karty „Memory Stick
Duo” ani dokonywać jej przeróbek.
• Nie należy narażać karty „Memory Stick
Duo” na kontakt z wodą.
• Nie należy zostawiać karty „Memory Stick
Duo” w miejscu dostępnym dla małych
dzieci. Dzieci mogą przez przypadek
połknąć kartę.
• Do gniazda Memory Stick Duo nie wolno
wkładać innych nośników niż karta
„Memory Stick Duo”. Może to spowodować
awarię.
• Karty „Memory Stick Duo” nie należy
używać ani przechowywać w następujących
warunkach:
– miejsca o wysokiej temperaturze, na
przykład w samochodzie zaparkowanym w
słonecznym miejscu;
– miejsca narażone na bezpośrednie
działanie światła słonecznego;
– miejsca wilgotne lub miejsca, w których
obecne są substancje żrące.
Informacje o karcie „Memory Stick Duo”
Uwagi dotyczące korzystania z
adaptera Memory Stick Duo (brak
w zestawie)
• Nie należy zostawiać karty „Memory Stick
Micro” w miejscu dostępnym dla małych
dzieci. Dzieci mogą przez przypadek
połknąć kartę.
• Aby można było używać karty „Memory
Stick Duo” w urządzeniu wyposażonym w
gniazdo „Memory Stick”, kartę „Memory
Stick Duo” należy włożyć do adaptera
Memory Stick Duo. W przypadku włożenia
karty „Memory Stick Duo” do urządzenia
zgodnego z kartami „Memory Stick” bez
użycia adaptera Memory Stick Duo wyjęcie
karty może nie być możliwe.
• Przy wkładaniu karty „Memory Stick Duo”
do adaptera Memory Stick Duo należy się
upewnić, że karta „Memory Stick Duo” jest
zwrócona we właściwą stronę. Następnie
należy ją wsunąć w adapter do oporu. Jeśli
karta zostanie włożona w nieprawidłowy
sposób, może ulec uszkodzeniu.
• Przed umieszczeniem karty „Memory Stick
Duo” w gnieździe adaptera Memory Stick
Duo urządzenia zgodnego z kartami
„Memory Stick” należy się upewnić, że
adapter Memory Stick Duo jest zwrócony
we właściwą stronę. Niewłaściwe użycie
grozi uszkodzeniem urządzenia.
• Adaptera Memory Stick Duo nie należy
wkładać do urządzenia zgodnego z kartami
„Memory Stick” bez uprzedniego włożenia
karty „Memory Stick Duo”. Grozi to
uszkodzeniem urządzenia.
Uwagi dotyczące korzystania z
karty „Memory Stick PRO Duo”
(brak w zestawie)
Karty „Memory Stick PRO Duo” o
pojemności do 8 GB są prawidłowo
obsługiwane przez aparat.
Uwagi dotyczące korzystania z
karty „Memory Stick Micro” (brak
w zestawie)
Inne informacje
• Aby używać karty „Memory Stick Micro” z
aparatem, należy włożyć kartę „Memory
Stick Micro” do adaptera „M2” o rozmiarze
kart Duo. Jeśli karta „Memory Stick Micro”
zostanie umieszczona w aparacie bez użycia
adaptera „M2” o rozmiarze Duo, jej wyjęcie
może okazać się niemożliwe.
97
Informacje o bateriach i akumulatorach
Dozwolone i niedozwolone typy
akumulatorów i baterii
Typ akumulatora lub
baterii
A
B
C
Baterie alkaliczne
LR6 (rozmiar AA)*
a
a
—
Akumulatory NiMH
HR 15/51:HR6
(rozmiar AA)*
—
a
a
Baterie Oxy Nickel
Primary ZR6
(rozmiar AA)*
—
a
—
Baterie litowe
—
—
—
Baterie manganowe
—
—
—
Baterie niklowokadmowe
—
—
—
A: w zestawie
B : obsługiwane
C : możliwość ładowania
* Przed użyciem akumulatorów lub baterii
określonego typu należy zapoznać się z
poniższym ostrzeżeniem.
W przypadku użycia nieobsługiwanych
akumulatorów lub baterii nie można
zagwarantować poprawnego działania
aparatu, ponieważ mogą wówczas
występować spadki napięcia lub inne
problemy wynikające z zastosowania
ogniw niewłaściwego typu.
Informacje o bateriach
alkalicznych (w zestawie)/Oxy
Nickel Primary (brak w zestawie)
• Baterii alkalicznych/Oxy Nickel Primary nie
można ładować.
• Baterie alkaliczne/Oxy Nickel Primary mają
mniejszą pojemność niż akumulatory NiMH.
Dlatego zasilanie może się wyłączyć, nawet
jeśli wskaźnik pozostałego czasu pracy
pokazuje stosunkowo wysoki poziom
naładowania baterii.
98
• Trwałość dostępnych na rynku baterii jest
różna. Jest ona uzależniona od producenta i
rodzaju baterii. W niektórych przypadkach
zakupione baterie umożliwiają korzystanie z
aparatu tylko przez bardzo krótki czas.
Dzieje się tak zwłaszcza w niskich
temperaturach, w związku z czym zrobienie
zdjęcia w temperaturze poniżej 5°C jest
często niemożliwe.
• Nie należy używać baterii starych w
połączeniu z nowymi.
• Wskaźnik pozostałego czasu pracy może nie
pokazywać poprawnych informacji, gdy
używane są baterie alkaliczne/Oxy Nickel
Primary.
• Ze względu na właściwości baterii
alkalicznych/Oxy Nickel Primary, czas pracy
aparatu w trybie wykonywania zdjęć różni
się znacząco od czasu pracy w trybie
przeglądania gotowych zdjęć. Dlatego po
zmianie ustawienia pokrętła trybu pracy
aparat może się nagle wyłączyć z
wysuniętym obiektywem. W takim wypadku
należy wymienić baterie na nowe. Używanie
akumulatorów NiMH umożliwia dłuższe
wykonywanie zdjęć.
Informacje o akumulatorach NiMH
(brak w zestawie)
• Nie należy zrywać zewnętrznych uszczelnień
ani narażać akumulatorów na uszkodzenie.
Zabronione jest używanie akumulatorów, z
których usunięto uszczelnienie — częściowo
lub całkowicie — lub akumulatorów, które
zostały w jakikolwiek sposób rozdzielone.
Może to być przyczyną wycieków elektrolitu,
a także rozsadzenia lub przegrzania
akumulatora, co z kolei może powodować
oparzenia i inne rodzaje obrażeń.
Uszkodzona może zostać także ładowarka.
• Akumulatorów NiMH nie należy przenosić
lub przechowywać razem z przedmiotami
wykonanymi z metalu. W przeciwnym razie
może dojść do zwarcia biegunów + i – przez
metalowe przedmioty i, w rezultacie, do
silnego nagrzania się akumulatorów, a nawet
pożaru.
• Jeśli bieguny akumulatorów NiMH są
zabrudzone, ładowanie może nie przebiegać
prawidłowo. Należy je przetrzeć — na
przykład suchą ścierką.
Informacje o bateriach i akumulatorach
• Przy pierwszym ładowaniu, a także w
sytuacji gdy nie były one używane przez
dłuższy czas, akumulatory niklowowodorkowe mogą nie naładować się w pełni.
Jest to typowa przypadłość tego typu
akumulatorów. Nie oznacza ona usterki.
Problem można rozwiązać przez kilkakrotne
całkowite rozładowanie, a następnie
ponowne naładowanie akumulatorów.
• Jeśli akumulatory NiMH zostaną
naładowane, zanim zdążą się całkowicie
rozładować, ostrzeżenie o niskim poziomie
naładowania może zostać wyświetlone
wcześniej niż zazwyczaj. Jest to tzw. „efekt
pamięci”*. Problem ten można rozwiązać,
ładując akumulatory dopiero po całkowitym
wyczerpaniu ich energii.
* „Efekt pamięci” — sytuacja, w której
pojemność akumulatora zostaje
tymczasowo obniżona.
• Aby całkowicie rozładować akumulatory,
należy uaktywnić tryb prezentacji zdjęć
(str. 45) i poczekać, aż aparat się wyłączy.
• Nie należy używać akumulatorów starych w
połączeniu z nowymi.
• Nie należy narażać akumulatorów na
kontakt z wodą. Nie są one wodoodporne.
Inne informacje
99
Indeks
Indeks
A
E
Akumulator ........................98
Ekran
Katalog ................................ 42
Tworzenie..................... 53
Podświetlenie ekranu
LCD ............................. 18
Wybieranie................... 42
Auto podgląd ......................51
Autofokus..............................6
Wskaźnik ..................... 14
Kolor ...................................... 9
AVI.......................................69
Zmiana trybu
wyświetlania ................ 18
Komputer ............................ 61
Aparat..................................50
B
Balans bieli..........................38
Blokada AF...................22, 36
Brzęczyk ..............................56
Błysk wymuszony wyłączony
.......................................23
Błysk wymuszony włączony
.......................................23
Zmienianie................... 54
Ekran indeksu .................... 30
Kopiowanie obrazów
................................. 66, 73
Ekran LCD......................... 18
Macintosh ....................73
Ekspozycja............................ 8
Oglądanie za pomocą
aparatu plików obrazów
zapisanych na
komputerze..................72
Elementy aparatu .............. 12
EV ....................................... 34
Oprogramowanie ........ 63
F
Windows ......................61
Fokus ......................... 6, 23, 35
Zalecana konfiguracja
................................. 62, 73
Format........................... 52, 53
C
Komputer Macintosh .........73
Celownik pomiaru
punktowego .................37
Centr AF .............................35
G
Gniazdo USB·A/V OUT
...................................... 12
Chroń...................................43
Komputer z systemem
Windows ......................61
Czarno-białe........................33
H
Czas otwarcia migawki ........8
Histogram ........................... 18
D
I
Data .....................................58
Info funkcji ......................... 51
Kopiowanie obrazów do
komputera....................66
DirectX................................63
Inicjalizuj ............................ 56
Kopiuj ..................................55
DISP .................................... 18
Instalacja............................. 63
DPOF ..................................81
Inteligentny zoom.............. 50
L
Drukowanie bezpośrednie
.......................................77
ISO .................................. 8, 39
Lampa błyskowa (balans
bieli) .............................38
Drukowanie w punkcie
usługowym ...................81
J
Lampa błyskowa (robienie
zdjęć) ............................ 11
Drukowanie w trybie
indeksu .........................77
Drukowanie w trybie
pojedynczego zdjęcia
.......................................77
Drukuj .................................76
100
Zalecana konfiguracja
....................................... 73
Zalecana konfiguracja
....................................... 62
Komunikaty ostrzegawcze
....................................... 93
Jakość zdjęcia ..................... 10
Jarzeniowe .......................... 38
Język.................................... 56
JPG...................................... 69
M
Makro ..................................24
„Memory Stick Duo” .........96
Menu....................................31
K
Tryb indeksu ................77
Kasuj ................................... 29
Tryb pojedynczego
zdjęcia...........................77
Format ................... 52, 53
Nagryw .........................33
Opcje ............................ 32
Podgląd.........................42
Indeks
Menu fotografowania.........33
P
Specjalny kabel USB ...66, 78
Menu podglądu ...................42
PAL...................................... 57
Synch wolna ........................23
Miejsca zapisywania plików
obrazów i nazwy plików
.......................................68
Pamięć mas. ........................ 57
System operacyjny ........62, 73
Miejsce zapisywania plików
.......................................68
PC ........................................ 61
Moc błysku ..........................41
Picture Motion Browser .... 65
Mode ....................................40
Piksel ................................... 10
Multi AF ..............................35
Pochmurnie......................... 38
Tryb automatycznej regulacji
.......................................22
Pokrętło trybu pracy .......... 21
Tryb dużej czułości .............27
Pomiar centralny ................ 37
Tryb koloru..........................33
Pomiar punktowy ............... 37
Film ...............................22
Tryb lampy błyskowej ........23
Pomiar wielopunktowy...... 37
Zdjęcie..........................22
Tryb Miękkie ujęcie............27
Połącz USB ......................... 57
Narzędzie Memory Stick ...53
Tryb NAGR ........................40
Narzędzie pamięci wew .....52
Precyzyjny zoom cyfrowy
...................................... 50
Tryb nagrywania filmu .......21
Nastaw zegara .....................58
Preselekcja sceny ............... 26
Nastaw1 ...............................56
Prezentacja slajdów ........... 45
Nastaw2 ...............................57
Prześwietlenie....................... 8
Nastawienia ............. 41, 47, 49
Przewijanie do tyłu/do
przodu .......................... 29
N
Nagryw
Aparat...........................50
Narzędzie Memory Stick
.......................................53
Pamięć wewnętrzna ........... 20
PictBridge ...................... 57, 77
Przycinanie ......................... 48
Przysłona............................... 8
Ś
Światło dzien. ......................39
T
Tryb Pejzaż ..........................27
Tryb Plaża............................27
Tryb pomiaru ......................37
Tryb Portret-zmierzch ........27
Tryb programu
automatycznego ..........21
Tryb Śnieg............................27
Tryb Zmierzch ....................27
Narzędzie pamięci wew
.......................................52
PTP ...................................... 57
Nastaw1 ........................56
R
Nastaw2 ........................57
Ramka pola AF.................. 36
Nasycony .............................33
Reduk czerw oczu .............. 51
Naturalny.............................33
Regulacja EV................ 18, 34
Nazwa pliku.........................68
Rozmazanie .......................... 7
Niedoświetlenie ....................8
Rozmiar obrazu............ 10, 25
NTSC ...................................57
Rozszerzenie....................... 72
V
O
Rozwiązywanie problemów
...................................... 83
VGA.....................................25
U
Ustawienie ostrości ............35
Utwórz katalog REC..........53
Używanie aparatu za granicą
.......................................95
W
Odbiornik TV .....................59
S
Odtwarzanie........................29
Samowyzw .......................... 24
Oprogramowanie..........63, 65
Sepia .................................... 33
Oznaczenie zdjęcia do
wydrukowania .............81
Seria ..................................... 40
Wskaźnik blokady AE/AF
.................................22, 36
Specjalny kabel A/V .......... 59
Wybierz katalog ..................42
Wciskanie do połowy ...........6
Indeks
Obróć ...................................47
Trzymanie aparatu..............22
Wskaźnik .............................14
101
Indeks
Wyjście wideo .....................57
Wyrazistość..........................41
Z
Zasilacz sieciowy ................13
Zmień katalog REC. ..........54
Zmień rozm.........................46
Zoom ...................................23
Zoom cyfrowy.....................50
Zoom optyczny.............23, 50
Zoom przy odtwarzaniu ....29
Ł
Łączy
Drukarka......................78
Komputer .....................66
Odbiornik TV..............59
Ż
Żarowe.................................38
102
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są
na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.
Download PDF

advertising