Sony | DSC-T70 | Sony DSC-T70 Instrukcja obsługi

VKLIK!
Spis treści
Podstawowe
operacje
Używanie funkcji
fotografowania
Cyfrowy aparat fotograficzny
Używanie funkcji
podglądu
Podręcznik aparatu Cybershot
Indywidualizowanie
nastawień
DSC-T70/T75/T200
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy dokładnie przeczytać ten podręcznik,
jak również „Instrukcja obsługi” i „Cybershot – przewodnik dla zaawansowanych”
oraz zachować je do wykorzystania
w przyszłości.
Oglądanie obrazów
na odbiorniku TV
Używanie komputera
Drukowanie zdjęć
Rozwiązywanie
problemów
Inne
Indeks
© 2007 Sony Corporation
3-219-481-52(1)
PL
Uwagi o korzystaniu z aparatu
Uwagi o rodzajach kart „Memory
Stick”, które mogą być używane
(brak w zestawie)
„Memory Stick Duo”:
można używać karty
„Memory Stick Duo” w
tym aparacie.
„Memory Stick”:
nie można używać
karty „Memory
Stick” w tym
aparacie.
Nie można używać innych kart
pamięci.
• Szczegółowe informacje o „Memory Stick
Duo”, zobacz str. 123.
Obiektyw Carl Zeiss
Aparat jest wyposażony w obiektyw
Carl Zeiss, który umożliwia robienie
ostrych zdjęć o doskonałym kontraście.
Obiektyw tego aparatu został
wyprodukowany pod kontrolą systemu
zapewnienia jakości zatwierdzonego
przez Carl Zeiss zgodnie ze standardami
jakości Carl Zeiss w Niemczech.
Uwagi o ekranie LCD i obiektywie
• Do produkcji ekranu LCD użyto bardzo
precyzyjnych technologii, dzięki czemu
ponad 99,99% pikseli jest sprawnych.
Jednakże na ekranie LCD mogą się stale
pojawiać maleńkie czarne i/lub jasne punkty
(białe, czerwone, niebieskie lub zielone).
Występowanie tych punktów jest
normalnym efektem procesu produkcyjnego
i w żaden sposób nie wpływa na nagranie.
Używanie karty pamięci „Memory
Stick Duo” w urządzeniu zgodnym
z „Memory Stick”
Karta „Memory Stick Duo” może być
używana po włożeniu jej w adapter
Memory Stick Duo (brak w zestawie).
Adapter Memory Stick Duo
Uwagi o akumulatorze
• Przed użyciem aparatu po raz pierwszy
należy naładować akumulator (w zestawie).
• Akumulator może być ładowany nawet jeśli
nie został zupełnie rozładowany. Ponadto,
nawet jeśli akumulator nie jest w pełni
naładowany, jego częściowe zasoby energii
mogą być wykorzystane tak jak są.
• Jeżeli akumulator nie będzie używany przez
długi czas, należy całkowicie go rozładować,
wyjąć z aparatu i przechowywać w
chłodnym, suchym miejscu. Służy to
zachowaniu funkcji akumulatora.
• Szczegółowe informacje o używanym
akumulatorze, zobacz str. 125.
2
Czarne, białe,
czerwone, niebieskie
lub zielone punkty
• Jeżeli ekran LCD zostanie opryskany
kroplami wody lub innych płynów i zamoczy
się, należy natychmiast wytrzeć go miękką
ściereczką. Pozostawienie płynów na
powierzchni ekranu LCD może negatywnie
wpłynąć na jakość i być przyczyną usterki.
• Narażanie ekranu LCD lub obiektywu na
działanie promieni słonecznych przez
dłuższy czas może być przyczyną usterki.
Zachować ostrożność kładąc aparat w
pobliżu okna lub na dworze.
• Nie należy naciskać ekranu LCD. Ekran
może utracić kolor, co może być przyczyną
wadliwego funkcjonowania.
• W niskiej temperaturze może wystąpić
smużenie obrazów na ekranie LCD. Nie jest
to usterka.
• Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu
ani za mocno go nie naciskać.
Uwagi o korzystaniu z aparatu
Zdjęcia wykorzystane w tym
podręczniku
Zdjęcia używane jako przykłady w tym
podręczniku są reprodukcjami, a nie
faktycznymi zdjęciami wykonanymi za
pomocą tego właśnie aparatu.
O ilustracjach
Ilustracje użyte w tym podręczniku dotyczą
DSC-T200, chyba że stwierdzono inaczej.
3
Spis treści
Uwagi o korzystaniu z aparatu ................................................................. 2
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć ................................... 8
Ostrość – Dobre zogniskowanie na obiekcie ......................................................... 8
Naświetlenie – Regulowanie intensywności światła .............................................. 10
Kolor – O wpływie oświetlenia............................................................................. 11
Jakość – O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia”................................................. 12
Lampa błyskowa – Używanie lampy błyskowej .................................................... 14
Elementy aparatu.................................................................................... 15
Wskaźniki na ekranie .............................................................................. 17
Operacje na panelu dotykowym ............................................................. 22
Zmiana wyświetlenia na ekranie ............................................................. 23
Używanie pamięci wewnętrznej.............................................................. 25
Podstawowe operacje
Łatwe fotografowanie (Tryb Automatycznej regulacji) ............................ 26
Nastawianie rozmiaru obrazu/samowyzwalacz/tryb lampy błyskowej/nagrywanie
makro................................................................................................................ 28
Nastawianie ostrości/tryb pomiaru/ISO/EV .......................................................... 30
Oglądanie zdjęć ...................................................................................... 35
Usuwanie obrazów ................................................................................. 37
Poznawanie różnych funkcji – HOME/Menu ........................................... 39
Opcje menu ............................................................................................ 42
Używanie funkcji fotografowania
Przełączanie trybu fotografowania ......................................................... 43
Fotografowanie przy użyciu Selekcji sceny ............................................ 44
Menu fotografowania .............................................................................. 47
Tryb NAGR: Wybieranie metody fotografowania ciągłego
EV: Regulowanie intensywności światła
Ostrość: Zmiana metody ogniskowania
Tryb pomiaru: Wybieranie trybu pomiaru
Balans bieli: Regulowanie odcieni koloru
Tryb koloru: Zmiana intensywności obrazu lub dodanie efektów specjalnych
Moc błysku: Regulowanie siły błysku lampy błyskowej
Reduk czerw oczu: Redukcja zjawiska czerwonych oczu
Wykrywanie twarzy: Wykrywanie twarzy fotografowanego obiektu
SteadyShot: Wybieranie trybu stabilizatora obrazu
Nastawienia: Wybieranie nastawień fotografowania
4
Spis treści
Używanie funkcji podglądu
Odtwarzanie obrazów z ekranu HOME .........................................54
(Pojedynczy obraz): Odtwarzanie pojedynczego obrazu
(Indeks obrazów): Odtwarzanie listy obrazów
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
Menu podglądu ...................................................................................57
(Retusz): Retuszowanie zdjęć
(Maluj): Malowanie na zdjęciach
(Wiele zmian wielkości): Zmiana rozmiaru obrazu zgodnie z planowanym
użyciem
(Wyśw zoomu szer): Wyświetlanie zdjęć w formacie 16:9
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
(Kasuj): Usuwanie obrazów
(Chroń): Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
: Dodawanie ikony polecenia wydruku
(Druk): Drukowanie obrazów na drukarce
(Obróć): Obracanie zdjęcia
(Wybierz katalog): Wybieranie katalogu do przeglądania zdjęć
(Nastawienia głośności): Regulacja głośności
Malowanie lub stemplowanie zdjęć (Maluj)..................................65
Indywidualizowanie nastawień
Indywidualizowanie funkcji zarządzania pamięcią i nastawień .....67
Zarządzanie pamięcią .................................................................68
Narzędzie pamięci — Narzędzie Memory Stick ...............................68
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kopiuj
Narzędzie pamięci — Narzędzie pamięci wew.................................70
Format
Nastaw. ...........................................................................................71
Główne nastawienia — Główne nastawienia 1 .................................71
Brzęczyk
Info funkcji
Inicjalizuj
Kalibrowanie
Osłona
Główne nastawienia — Główne nastawienia 2 .................................73
Połączenie USB
COMPONENT
Wyjście wideo
TYP TV
5
Spis treści
Nastawienia nagryw — Nastawienia nagrywania 1 .......................... 75
Wspomaganie AF
Linia siatki
Tryb AF
Zoom cyfrowy
Nastawienia nagryw — Nastawienia nagrywania 2 .......................... 78
Autom. orient.
Auto podgląd
Poziom uśmiechu
Nastawienie zegara .......................................................................... 79
Language Setting ............................................................................. 80
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV .................................................... 81
Oglądanie obrazów po podłączeniu aparatu do TV dostarczonym uniwersalnym
kablem połączeniowym ...................................................................................... 81
Oglądanie obrazu po podłączeniu aparatu do TV wysokiej rozdzielczości.............. 83
Używanie komputera
Przyjemność korzystania z komputera Windows ................................... 85
Instalowanie programu (w zestawie) ....................................................... 87
Informacje o „Picture Motion Browser” (w zestawie).............................. 89
Kopiowanie obrazów do komputera przy użyciu „Picture Motion
Browser” ............................................................................................ 90
Kopiowanie obrazów do komputera bez użycia „Picture Motion
Browser” ............................................................................................ 94
Oglądanie na aparacie plików obrazów zapisanych na komputerze przez
skopiowanie ich na kartę „Memory Stick Duo” ...................................... 96
Używanie „Music Transfer” (w zestawie)................................................. 97
Używanie komputera Macintosh ............................................................ 98
Przeglądanie podręcznika „Cyber-shot – przewodnik dla
zaawansowanych” ................................................................................ 100
Drukowanie zdjęć
Jak drukować zdjęcia ........................................................................... 101
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu drukarki zgodnej z
PictBridge ............................................................................................. 102
Drukowanie w punkcie usługowym ...................................................... 105
6
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów...................................................................107
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty.................................................. 118
Inne
Korzystanie z aparatu za granicą — Źródła zasilania ........................... 122
Informacje o „Memory Stick Duo” ........................................................ 123
O akumulatorze..................................................................................... 125
O ładowarce akumulatora ..................................................................... 126
O Cyber-shot Station ............................................................................ 127
Indeks
Indeks.................................................................................................... 129
7
Podstawowe techniki uzyskiwania
lepszych zdjęć
Ostrość Naświet-Kolor
lenie
Jakość Lampa
błyskoW tej części omówione są podstawy,
wa
pozwalające na używanie aparatu
z przyjemnością. Wyjaśniono tutaj
korzystanie z różnych funkcji aparatu,
takich jak ekran HOME (str. 39), menu
(str. 41) i tak dalej.
Ostrość Dobre zogniskowanie na obiekcie
Gdy spust migawki zostaje wciśnięty do połowy, aparat nastawia ostrość automatycznie
(Autofokus). Należy wcisnąć spust migawki tylko do połowy.
Wcisnąć nagle
całkowicie spust
migawki.
Wcisnąć spust
migawki do
połowy.
Wskaźnik blokady
AE/AF
miga , zapala się/
słychać sygnał
Wcisnąć
całkowicie spust
migawki.
Aby sfotografować obraz trudny do zogniskowania t [Ostrość] (str. 31)
Jeżeli obraz jest niewyraźny nawet po zogniskowaniu, przyczyną mogą być drgania
aparatu. t Zobacz „Jak uniknąć rozmazania” (poniżej).
8
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jak uniknąć rozmazania
W trakcie wykonywania zdjęcia aparat poruszył się przypadkowo. Są to tzw.
„Drgania aparatu”. Z drugiej strony, jeżeli obiekt poruszył się w trakcie wykonywania
zdjęcia, jest to tzw. „rozmazanie obiektu”.
Drgania aparatu
Przyczyna
Poruszyły się ręce lub ciało gdy fotografujący
trzymał aparat i nacisnął spust, cały ekran jest
rozmazany.
Co można zrobić, aby zredukować
rozmazanie
• Użyj statywu lub umieść aparat na płaskiej,
stabilnej powierzchni, aby utrzymywać go
nieruchomo.
• Zrób zdjęcie przy użyciu samowyzwalacza z
dwusekundowym opóźnieniem i po
naciśnięciu spustu przyciśnij do ciała rękę
trzymającą aparat, aby go unieruchomić.
Rozmazanie obiektu
Przyczyna
Aparat jest nieruchomy, ale obiekt poruszył się
podczas naświetlania, przez co po naciśnięciu
spustu obraz obiektu jest rozmazany.
Co można zrobić, aby zredukować
rozmazanie
• Wybierz tryb
(Duża czułość) w Selekcji
sceny.
• Wybierz większą czułość ISO, aby czas
otwarcia migawki był krótszy i naciśnij spust
zanim obiekt się poruszy.
Uwagi
• Funkcja stabilizatora obrazu jest włączona w domyślnych ustawieniach fabrycznych, przez co
drgania aparatu zostają zredukowane automatycznie. Nie jest to jednak efektywne w wypadku
rozmazania obiektu.
• Ponadto drgania aparatu i rozmazanie obiektu często występują przy słabym oświetleniu lub
przy długim czasie otwarcia migawki, na przykład w trybie
(Zmierzch) lub
(Portretzmierzch). W takim wypadku należy pamiętać o powyższych wskazówkach podczas
fotografowania.
9
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Naświet- Regulowanie intensywności światła
lenie
Można tworzyć różne zdjęcia, regulując naświetlenie i czułość ISO. Naświetlenie to
ilość światła uzyskanego przez aparat w momencie zwolnienia migawki.
Naświetlenie:
Czas otwarcia migawki = Ilość czasu, w którym
aparat otrzymuje światło
Przysłona =Wielkość otworu, przez który
przechodzi światło
Czułości ISO (zalecany wskaźnik
ekspozycji)
= Czułość nagrywania
Prześwietlenie
= za dużo światła
Obraz rozbielony
Prawidłowe naświetlenie
Naświetlenie jest automatycznie
nastawiane na właściwą wartość
w trybie automatycznej regulacji.
Można jednak nastawić je ręcznie,
korzystając z poniższych funkcji.
Regulacja EV:
Umożliwia regulację ekspozycji
zmierzonej przez aparat (str. 24, 34).
Niedoświetlenie
= za mało światła
Obraz ciemny
10
Tryb pomiaru:
Umożliwia wybranie innej części
fotografowanego obiektu, dla której
wykonywany jest pomiar ekspozycji
(str. 33).
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Regulacja czułości ISO (zalecanego wskaźnika ekspozycji)
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, zawierającego czujnik obrazu
odbierający światło. Nawet przy tym samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie od
czułości ISO.
Regulowanie czułości ISO, zobacz str. 34.
Duża czułość ISO
Zarejestrowany obraz jest jasny, nawet gdy fotografowanie odbywa
się w ciemnym miejscu, a rozmazanie jest redukowane krótkim
czasem otwarcia migawki.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.
Mała czułość ISO
Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być
ciemniejsze.
Kolor
O wpływie oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu mają wpływ warunki oświetlenia.
Przykład: Kolor zdjęcia zależy od źródła światła
Pogoda/
oświetlenie
Światło dzienne
Pochmurnie
Światło
jarzeniowe
Światło żarowe
Charakterystyka
światła
Białe
(standardowe)
Sinawe
Zabarwione
na zielono
Czerwonawe
Tonacja kolorów jest regulowana automatycznie, w trybie automatycznej regulacji.
Można jednak wyregulować tonację kolorów ręcznie za pomocą [Balans bieli] (str. 49).
11
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jakość O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia”
Cyfrowy obraz powstaje jako zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą ilość pikseli, zdjęcie staje się duże, wykorzystuje więcej pamięci, a
wyświetlony obraz jest bardzo szczegółowy. „Rozmiar obrazu” jest ukazany za pomocą
liczby pikseli. Nawet jeśli na ekranie aparatu nie widać różnicy, szczegółowość jak i czas
przetwarzania danych różnią się, gdy obraz jest drukowany lub zostaje wyświetlony na
ekranie komputera.
Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
1 Rozmiar zdjęcia: 8M
3264 pikseli × 2448 pikseli = 7 990 272 pikseli
2 Rozmiar zdjęcia: VGA
640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
Piksele
Wybieranie używanego rozmiaru obrazu (str. 13)
Piksel
Dużo pikseli
(Dobra jakość
obrazu i duży
rozmiar pliku)
Mało pikseli
(Gorsza jakość
obrazu, ale mały
rozmiar pliku)
12
Przykład:
Drukowanie
w rozmiarze
maksymalnie A3
Przykład: Zdjęcie
dołączone do poczty
e-mail
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Rozmiar obrazu
Wskazówki
Liczba zdjęć
8M
(3264×2448)
Dla druków maks A3
3:2*1
(3264×2176)
Nagrywa w formacie 3:2
5M
(2592×1944)
Dla druków maks A4
3M
(2048×1536)
Dla druków maks 10×15 cm
lub 13×18 cm
VGA
(640×480)
Nagrywa w małym
rozmiarze załącznika e-mail
Wydruk
Mniej
Wysoka
jakość
Więcej
W zarysach
*2
16:9
(1920×1080)
Nagrywa w formacie HDTV
*1 Obrazy są nagrywane w formacie 3:2, odpowiadającym papierowi do wydruku zdjęć lub
pocztówkom, itp.
*2 Brzegi obrazu z obu stron mogą zostać obcięte podczas druku (str. 115).
Rozmiar obrazu filmu
Klatki/sekundę
Sposób wykorzystania
640(Wys.jakość)
(640×480)
Około 30
Nagrywa film wys. jakości na TV
640(Standard)
(640×480)
Około 17
Nagr. film jakości standard do
wyświetlenia na TV
Około 8
Nagrywa w małym rozmiarze załącznika
email
320 (320×240)
• Im większy rozmiar obrazu, tym wyższa jakość obrazu.
• Im więcej klatek na sekundę aparat odtwarza, tym bardziej płynne jest odtwarzanie.
13
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Lampa Używanie lampy błyskowej
błyskowa
Gdy używana jest lampa błyskowa, oczy fotografowanego obiektu mogą wyglądać
czerwone lub mogą się pojawić niewyraźne, okrągłe białe plamy. Zjawiska te mogą
zostać zredukowane przez podjęcie poniższych kroków.
„Zjawisko czerwonych oczu”
Spowodowane jest odbijaniem się światła lampy błyskowej w naczyniach krwionośnych
siatkówki w oczach fotografowanej osoby, ponieważ źrenice szeroko się otwierają
w ciemnym otoczeniu.
Aparat
Oko
Siatkówka
Jak można zredukować „Zjawisko czerwonych oczu”?
• Ustaw [Reduk czerw oczu] na [Włącz] (str. 52).
• Wybierz tryb
(Duża czułość)* w Selekcji sceny (str. 44). (Lampa błyskowa wyłączy się
automatycznie.)
• Gdy oczy fotografowanej osoby wyjdą czerwone, popraw obraz używając [Retusz] w menu
podglądu (str. 57) lub za pomocą dostarczonego programu „Picture Motion Browser”.
„Białe okrągłe plamy”
Powodem są cząsteczki (kurz, pyłki kwiatów, itp.) znajdujące się w powietrzu, które
znajdując się blisko obiektywu mogą zostać uwydatnione przez lampę błyskową.
Aparat
Obiekt
Cząsteczki (kurz,
pyłki kwiatowe,
itp.) znajdujące
się w powietrzu
Jak można zredukować „Białe okrągłe plamy”?
• Oświetl pokój i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.
• Wybierz tryb
(Duża czułość)* w Selekcji sceny. (Lampa błyskowa wyłączy się automatycznie.)
* Nawet po wybraniu trybu
(Duża czułość) w Selekcji sceny, czas otwarcia migawki może być
dłuższy przy słabym oświetleniu lub w ciemnym miejscu. W takim wypadku użyj statywu lub po
naciśnięciu spustu przyciśnij do ciała rękę trzymającą aparat.
14
Elementy aparatu
DSC-T200
Szczegółowe informacje na stronach,
których numery podano w nawiasach.
Spód
A Dźwignia zoom (W/T) (28)
B Spust migawki (27)
C Mikrofon
D Przycisk
(Odtwarzanie) (35)
A Ekran LCD/Panel dotykowy (22, 23)
E Przycisk POWER/Lampka POWER
B Zaczep paska na nadgarstek/Uchwyt
F Lampa błyskowa (29)
C Głośnik
G Obiektyw
D Otwór do wkładania akumulatora
H Wspomaganie AF (75)/Lampka
samowyzwalacza (29)/Lampka
zdjęcia z uśmiechem (46)
E Wielozłącze
Stosowane w następujących
sytuacjach:
I Osłona obiektywu
• Łączenie aparatu i komputera za pomocą
połączenia USB.
• Podłączanie do gniazd wejścia audio/
wideo na odbiorniku TV.
• Podłączanie aparatu do drukarki zgodnej
ze standardem PictBridge.
F Lampka aktywności
G Otwór karty „Memory Stick Duo”
H Dźwignia wyjmowania akumulatora
I Osłona akumulatora/„Memory Stick
Duo”
J Oprawka statywu
• Stosować statyw ze śrubą krótszą niż
5,5 mm. Nie jest możliwe bezpieczne
zamocowanie aparatu na statywach
mających śruby dłuższe niż 5,5 mm, grozi
to także uszkodzeniem aparatu.
15
Elementy aparatu
DSC-T70/T75
Szczegółowe informacje na stronach,
których numery podano w nawiasach.
Spód
A Przycisk POWER/Lampka POWER
B Dźwignia zoom (W/T) (28)
C Spust migawki (27)
D Przycisk
(Odtwarzanie) (35)
A Głośnik
E Lampa błyskowa (29)
B Ekran LCD/Panel dotykowy (22, 23)
F Mikrofon
C Zaczep paska na nadgarstek/Uchwyt
G Obiektyw
D Otwór do wkładania akumulatora
H Wspomaganie AF (75)/Lampka
samowyzwalacza (29)/Lampka
zdjęcia z uśmiechem (46)
E Wielozłącze
Stosowane w następujących
sytuacjach:
I Osłona obiektywu
• Łączenie aparatu i komputera za pomocą
połączenia USB.
• Podłączanie do gniazd wejścia audio/
wideo na odbiorniku TV.
• Podłączanie aparatu do drukarki zgodnej
ze standardem PictBridge.
F Lampka aktywności
G Otwór karty „Memory Stick Duo”
H Dźwignia wyjmowania akumulatora
I Osłona akumulatora/„Memory Stick
Duo”
J Oprawka statywu
• Stosować statyw ze śrubą krótszą niż
5,5 mm. Nie jest możliwe bezpieczne
zamocowanie aparatu na statywach
mających śruby dłuższe niż 5,5 mm, grozi
to także uszkodzeniem aparatu.
16
Wskaźniki na ekranie
Dotknij [DISP] na ekranie, aby przejść
do ekranu wyboru wyświetlenia (str. 23).
Szczegółowe informacje na stronach,
których numery podano w nawiasach.
Podczas fotografowania
Używanie ekranu
Możesz zmienić nastawienia
dotknięciem następujących pozycji: 1,
2, 3.
• Dotknięcie ikony wyświetli informacje
o dotkniętej pozycji. Aby ukryć te
informacje, dotknij [?] (str. 22).
A
Wyświetlenie
HOME
Wskaźnik
Wyświetla ekran HOME.
Nastawienia rozmiaru
obrazu (13)
Nastawienia
samowyzwalacza (29)
Nastawienia trybu
fotografowania (43)
Nastawienia trybu
fotografowania (Selekcja
sceny) (44)
• Dotknij
w
nastawieniach trybu
fotografowania, aby
wybrać tryb Selekcji
sceny.
Podczas nagrywania filmów
MENU
Wyświetla ekran MENU.
B
Wyświetlenie
Wskaźnik
BACK
Powrót do poprzedniego
ekranu.
Anuluje ogniskowanie na
obiekcie wybranym
dotykiem.
Nastawienia trybu lampy
błyskowej (29)
Nastawienia
ogniskowania makro/
z bliska (30)
DISP
Zmienia wyświetlenie na
ekranie.
17
Wskaźniki na ekranie
C
Wyświetlenie
Wskaźnik
Katalog do zapisu (68)
0.5m 1.0m
3.0m 7.0m
Nastawienia trybu AF/
zapamiętania ostrości (31,
32)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
• [0,5m] jest dostępne tylko
w DSC-T70/T75.
Wspomaganie AF (75)
Nastawienia trybu
pomiaru światła (33)
• Wskazuje, że wibracje
mogą uniemożliwić
wykonanie ostrego
zdjęcia ze względu na
niedostateczne
oświetlenie. Nawet po
ukazaniu się ostrzeżenia o
wibracjach można nadal
robić zdjęcia. Zaleca się
jednak włączenie funkcji
stabilizatora obrazu,
użycie lampy błyskowej
dla poprawy oświetlenia,
użycie statywu lub innych
sposobów stabilizacji
aparatu (str. 9).
Ostrzeżenie o wibracji
Nastawienia liczby ISO
(34)
0EV
Nastawienia wartości
ekspozycji (34)
Wskaźniki na wyświetlaczu
Wskaźniki na wyświetlaczu od 4 do 7
pokazują bieżące nastawienia.
D
Wyświetlenie
[
]5
Wskaźnik
Samowyzwalacz (29)
Wskaźnik pozostałej
mocy akumulatora
96
Zdjęcia z uśmiechem
(liczba zdjęć)
Liczba zdjęć, które
można zarejestrować
00:00:00
Dostępny czas
nagrywania (godz:min:s)
Wskaźnik skali zbliżenia
(28, 76)
Redukcja czerwonych
oczu (52)
/
C:32:00
Wyświetlenie
Moc błysku (51)
Ładowanie lampy
błyskowej
Tryb rejestracji (47)
Samodiagnostyka (118)
Wykrywanie twarzy (52)
E
Wskaźnik
SteadyShot (53)
• Wyświetlane, gdy spust
jest wciśnięty do połowy
przy domyślnych
nastawieniach.
Nośniki nagrywania
(„Memory Stick Duo”,
pamięć wewnętrzna)
18
Wskaźnik
Wyświetlenie
Wskażnik dotykowy AF
(26)
Osłona (72)
Balans bieli (49)
Tryb koloru (50)
Wskaźniki na ekranie
F
Wyświetlenie
G
Wskaźnik
Wyświetlenie
Wskaźnik
Ramka pola AF (31)
z
Blokada AE/AF (27)
Wolna migawka NR
• Gdy w słabym
oświetleniu czas otwarcia
migawki przekracza
określoną wartość,
funkcja NR (redukcja
szumu) wolnej migawki
włącza się automatycznie,
aby zredukować szum na
obrazie.
Ostrzeżenie o bliskim
wyczerpaniu
akumulatora (118)
Histogram (24)
125
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
ISO400
Liczba ISO (34)
+2.0EV
Wartość ekspozycji (34)
Ogniskowanie makro/z
bliska (30)
• Gdy [Konfiguracja
wyświetlenia] jest
nastawiona na [Tylko
obraz], wyświetlone są
bieżące nastawienia.
Tryb lampy błyskowej
(29)
• Gdy [Konfiguracja
wyświetlenia] jest
nastawiona na [Tylko
obraz], wyświetlone są
bieżące nastawienia.
Gotowy
NAGR.
Stan gotowości filmu/
Nagrywanie filmu
0:12
Czas nagrywania (min:s)
19
Wskaźniki na ekranie
Podczas odtwarzania zdjęć
A
Wyświetlenie
Wskaźnik
HOME
Wyświetla ekran HOME.
Zmienia na tryb indeksu.
Odtwarza prezentację
zdjęć.
Kasuje obraz.
MENU
Wyświetla ekran MENU.
Wybiera katalog do
odtwarzania.
Wraca do ekranu jednego
obrazu z ekranu indeksu.
Podczas odtwarzania filmów
B
Wyświetlenie
Wskaźnik
BACK
Powrót do poprzedniego
ekranu.
Nastawia głośność (35).
x
Stop
N
/
Odtwarzanie
Zoom odtwarzania (36)
Włącza/wyłącza v/V/b/B.
20
Wyświetla poprzedni/
następny obraz.
Używanie ekranu
mM
Możesz zmienić nastawienia
dotknięciem następujących pozycji: 1,
2.
Przewijanie do przodu/do
tyłu
DISP
Zmienia wyświetlenie na
ekranie.
Wskaźniki na ekranie
Wskaźniki na wyświetlaczu
Wyświetlenie
Wskaźniki na wyświetlaczu od 3 do 5
pokazują bieżące nastawienia.
Katalog do zapisu (68)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
C
Wyświetlenie
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałej
mocy akumulatora
E
Wyświetlenie
Rozmiar obrazu (13)
C:32:00
Znacznik wyboru
125
Czas otwarcia migawki
Ikona polecenia wydruku
(DPOF) (105)
F3.5
Liczba przysłony
ISO400
Liczba ISO (34)
Ochrona (61)
+2.0EV
Wartość ekspozycji (34)
Zoom odtwarzania (36)
Tryb pomiaru (33)
Samodiagnostyka (118)
Lampa błyskowa
Balans bieli (49)
Wskaźnik
Połączenie PictBridge
(103)
N
Nośniki źródła
odtwarzania („Memory
Stick Duo”, pamięć
wewnętrzna)
0:00:00
Licznik
101-0012
Numer katalogu/pliku
(64)
Katalog odtwarzania (64)
2007 1 1
9:30 AM
Data/godzina nagrania
wyświetlonego zdjęcia
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
8/8 12/12
Wskaźnik
Ostrzeżenie o bliskim
wyczerpaniu
akumulatora (118)
D
Wyświetlenie
Wskaźnik
Numer obrazu/Ilość
obrazów zapisanych
w wybranym katalogu
Odtwarzanie (35)
Pasek odtwarzania
Histogram (24)
• Pojawia się
, gdy
wyłączone jest
wyświetlenie histogramu.
Połączenie PictBridge
(104)
• Nie należy odłączać kabla
wielozłącza, gdy ikona
jest wyświetlana.
Zmiana katalogu (64)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
21
Operacje na panelu dotykowym
Ten ekran LCD wyświetla także przyciski służące do operowania aparatem (panel
dotykowy).
Panel dotykowy
1 Naciśnij przycisk POWER lub przesuń osłonę obiektywu do dołu.
2 Naciskać lekko palcami przyciski na ekranie.
O przyciskach panelu dotykowego
• Gdy na ekranie nie ma opcji wymagającej nastawienia, dotknąć v/V, aby zmienić
stronę.
• Można wrócić do poprzedniej wyświetlenia naciskając [BACK].
• Dotknięcie [?] wyświetli informacje o dotkniętej pozycji. Aby ukryć te informacje,
ponownie dotknij [?].
?
• Aby wykonywać operacje na panelu dotykowym, naciskać go lekko palcem lub
dostarczonym pisakiem.
• Nie należy naciskać panelu dotykowego ostro zakończonym obiektem innym niż
dostarczony pisak.
• Nie naciskać ekranu LCD bardziej niż to konieczne.
• Gdy palec dotyka prawego, górnego rogu ekranu, ikony znikają na chwilę. Zdjęcie
palca z ekranu spowoduje pojawienie się ikon z powrotem.
22
Zmiana wyświetlenia na ekranie
Dotknij [DISP] na ekranie, aby przejść
do ekranu wyboru wyświetlenia.
• Nastawienia inne niż [Jasność LCD] mogą
zostać wykonane oddzielnie dla
fotografowania i dla odtwarzania.
• W trybie indeksu można nastawić liczbę
wyświetlanych obrazów.
[Konfiguracja wyświetlenia]
Nastawienie decydujące o wyświetleniu
ikon na ekranie.
Norma
Prosty
DISP
Tylko obraz
• [Tylko obraz] jest nastawieniem
odpowiednim dla fotografowania lub
odtwarzania w formacie 16:9.
• Podczas odtwarzania dotknij prawej lub
lewej strony ekranu, aby wyświetlić
następny/poprzedni obraz, a środek
naciśnij, aby wyświetlić informacje.
23
Zmiana wyświetlenia na ekranie
[Jasność LCD]
Nastawia jasność podświetlenia.
• Gdy przeglądasz obrazy w jasnym
oświetleniu zewnętrznym, a opcja [Jasność
LCD] jest nastawiona na [Norma], nastaw ją
na [Jasny].
Moc akumulatora może jednak ulec
szybszemu zużyciu w takich warunkach.
[Wyświetl histogr]
Nastawienie decydujące o wyświetleniu
histogramu na ekranie.
A
B
Ciemne
Jasne
Histogram jest wykresem jasności
zdjęcia. Wykres oznacza jasne zdjęcie
gdy przesunięty jest na prawo, a ciemne
zdjęcie, gdy przesunięty jest na lewo.
A Ilość pikseli
B Jasność
24
• Histogram pojawia się też, gdy odtwarzany
jest pojedynczy obraz, ale nie można
regulować ekspozycji.
• Histogram nie pojawi się w następujących
sytuacjach:
Podczas nagrywania
– Gdy wyświetlone jest menu.
– Podczas nagrywania filmów
Podczas odtwarzania
– Gdy wyświetlone jest menu.
– W trybie indeksu
– Gdy używany jest zoom odtwarzania.
– Gdy zdjęcia są obracane.
– Podczas odtwarzania filmów
• Może wystąpić duża różnica między
histogramem wyświetlanym podczas
nagrywania i podczas odtwarzania gdy:
– Błyska lampa błyskowa.
– Czas otwarcia migawki jest długi lub
krótki.
• Histogram może nie być dostępny dla zdjęć
zrobionych innymi aparatami.
Używanie pamięci wewnętrznej
Aparat posiada w przybliżeniu 31 MB pamięci wewnętrznej. Tego nośnika pamięci nie
można wyjąć. Nawet bez karty „Memory Stick Duo” w aparacie można nagrywać
obrazy, używając pamięci wewnętrznej.
• Filmy o rozmiarze obrazu nastawionym na [640(Wys.jakość)] nie mogą być nagrywane przy użyciu
pamięci wewnętrznej.
Gdy włożona jest karta „Memory Stick
Duo”
[Nagrywanie]: Obrazy są nagrywane na kartę
„Memory Stick Duo”.
[Odtwarzanie]: Obrazy z karty „Memory Stick Duo”
są odtwarzane.
[Menu, nastawienia, itp.]: Różne funkcje mogą być
wykonane na obrazach na karcie „Memory Stick
Duo”.
B
B
Pamięć
wewnętrzna
Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest
włożona
[Nagrywanie]: Obrazy zostają nagrane przy użyciu
pamięci wewnętrznej.
[Odtwarzanie]: Obrazy zapisane w pamięci
wewnętrznej są odtwarzane.
[Menu, nastawienia, itp.]: Różne funkcje mogą być
wykonane na obrazach w pamięci wewnętrznej.
O danych obrazu zapisanych w pamięci wewnętrznej
Zalecane jest kopiowanie danych (wykonanie kopii zapasowych) bez błędów za
pomocą jednej z następujących metod.
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) do karty „Memory Stick
Duo”
Przygotuj „Memory Stick Duo” o wystarczającej pojemności i wykonaj procedurę
wyjaśnioną w [Kopiuj] (str. 69).
Aby skopiować dane (wykonać kopie zapasowe) do twardego dysku
komputera
Wykonać procedurę ze stron od 90 do 95, nie wkładając karty „Memory Stick Duo” do
aparatu.
• Nie jest możliwe skopiowanie danych obrazu zapisanych na karcie „Memory Stick Duo” do
pamięci wewnętrznej.
• Podłączając aparat do komputera kablem wielozłącza, można skopiować na komputer dane
zapisane w pamięci wewnętrznej. Nie jest jednak możliwe skopiowanie danych z komputera do
pamięci wewnętrznej.
25
Podstawowe operacje
Łatwe fotografowanie (Tryb
Automatycznej regulacji)
Poniżej podana jest procedura służąca rozpoczęciu rejestracji obrazów przy użyciu
podstawowych funkcji.
Spust migawki
Dźwignia zoom (W/T)
Panel dotykowy
1 Otwórz osłonę obiektywu.
2 Aby aparat był nieruchomy, trzymaj łokcie przy sobie.
Umieść obiekt na
środku ramki
nastawiania ostrości,
lub dotknij punktu
ogniskowania.
z Można dotknąć ekranu, aby wybrać punkt ogniskowania.
Dotknięcie obiektu na panelu dotykowym wyświetli ramkę,
a następnie wciśnięcie spustu do połowy spowoduje
ogniskowanie na ramce. Jeżeli twarz znajduje się w ramce,
poza ostrością jasność i odcień także zostaną automatycznie
zoptymalizowane.
• Jeżeli w dotkniętym miejscu aparat wykryje twarz,
zostanie wyświetlona ikona
, a jeżeli będzie to inny
obiekt niż twarz, zostanie wyświetlona ikona
.
• Nie można używać tej funkcji, gdy używany jest tryb
zoomu cyfrowego lub ogniskowania z bliska.
• Można także użyć tej funkcji w trybie
(Miękkie ujęcie).
• Jeżeli dotkniesz punktu poza dostępnym zakresem wybierania ostrości, dostępny zakres
ostrości zostanie wyświetlony.
26
Łatwe fotografowanie (Tryb Automatycznej regulacji)
3 Wykonać zdjęcie, naciskając spust migawki.
1 Nacisnąć do połowy spust migawki i przytrzymać aby zogniskować.
Wskaźnik z (Blokada AE/AF) (zielony) miga, słychać sygnał dźwiękowy, wskaźnik przestaje
migać i pozostaje zapalony.
2 Wcisnąć całkowicie spust migawki.
Nagrywanie filmów
Podstawowe operacje
Wskaźnik blokady AE/AF
Dotknij [HOME], po czym dotknij
(Nagrywanie) t [
Tryb filmu] (str. 39).
Można też dotknąć ikony nastawiania trybu fotografowania, po czym dotknąć
(Tryb
filmu).
Ikona nastawienia trybu fotografowania
Gdy fotografowany jest obiekt trudny do zogniskowania
• Najkrótsza odległość fotografowania wynosi około 50 cm (po stronie W), 80 cm (po stronie T)
(DSC-T200)/około 50 cm (DSC-T70/T75). Jeżeli obiekt znajduje się bliżej niż najmniejsza
odległość fotografowania, zrób zdjęcie w trybie zbliżenia (Makro) lub w trybie ogniskowania z
bliska (str. 30).
• Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF
zacznie migać powoli i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Zniknie również ramka pola AF.
Należy jeszcze raz skomponować ujęcie i zogniskować ponownie.
Obiekty trudne do zogniskowania to:
–
–
–
–
–
–
–
Daleko od aparatu i ciemne
O słabym kontraście między obiektem i tłem.
Widziane przez szybę
Szybko się poruszające
Odbijające światło lub połyskliwe
Migające
Znajdujące się pod światło
27
Łatwe fotografowanie (Tryb Automatycznej regulacji)
W/T Używanie zoomu
Przesuń dźwignię zoomu (W/T) na stronę T, aby powiększyć i przesuń na stronę W, aby
wrócić.
• Gdy skala zoomu przekracza 5× (DSC-T200)/3× (DSC-T70/T75), aparat używa funkcji zoomu
cyfrowego.
Szczegółowe informacje o nastawieniach [Zoom cyfrowy] i o jakości obrazu, zobacz str. 76.
• Podczas nagrywania filmu aparat wykonuje powoli zoom.
• Gdy działa funkcja wykrywania twarzy, nie można używać funkcji zoomu cyfrowego.
• Gdy używany jest zoom cyfrowy, nie można ogniskować dotknięciem ekranu.
Nastawianie rozmiaru obrazu/samowyzwalacz/tryb lampy
błyskowej/nagrywanie makro
A
B
C
D
Zmiana rozmiaru obrazu
Używanie samowyzwalacza
Wybieranie trybu lampy błyskowej dla zdjęć
Fotografowanie w zbliżeniu
Aby zmienić rozmíar obrazu
Dotknij na ekranie ikony nastawiania rozmiaru obrazu. Dotknij żądanej opcji, a
następnie [BACK].
Szczegółowe informacje o rozmiarach obrazu, zobacz str. 12.
Ikona nastawienia rozmiaru obrazu
28
Łatwe fotografowanie (Tryb Automatycznej regulacji)
Używanie samowyzwalacza
Dotknij na ekranie ikony nastawienia samowyzwalacza. Dotknij żądanej opcji, a
następnie [BACK].
Ikona nastawienia samowyzwalacza
Nacisnąć spust migawki, lampka samowyzwalacza zaczyna migać i słychać sygnał
dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki.
Lampka samowyzwalacza
Aby anulować, dotknij
Podstawowe operacje
Samowyzw wyłączony (
): Bez użycia samowyzwalacza
Samowyzw 10sek ( ): 10-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza
Samowyzw 2sek ( ): 2-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza
.
• Użyj samowyzwalacza z 2-sekundowym opóźnieniem, aby uniknąć rozmazania spowodowanego
drganiami aparatu podczas naciskania spustu.
Lampa błyskowa (Wybieranie trybu lampy błyskowej dla zdjęć)
Dotknij na ekranie ikony nastawienia trybu lampy błyskowej. Dotknij żądanej opcji, a
następnie [BACK].
Ikona nastawienia trybu lampy błyskowej
Lampa błysk auto (
): Błyska jeśli jest niewystarczające światło lub pod światło
(nastawienie fabryczne)
Lampa błysk włączona ( )
Synch wolna (Błysk wymuszony włączony) (
): W ciemnych miejscach czas otwarcia
migawki wydłuża się, aby wyraźnie sfotografować tło, które jest poza zasięgiem lampy
błyskowej.
Lampa błysk wyłączona (
)
• Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk służy do ustalenia mocy błysku.
• Gdy ładuje się lampa błyskowa, wyświetlane jest
.
29
Łatwe fotografowanie (Tryb Automatycznej regulacji)
Makro/Ogniskowanie z bliska (Fotografowanie w zbliżeniu)
Dotknij na ekranie ikony nastawienia trybu makro/ogniskowania z bliska. Dotknij
żądanej opcji, a następnie [BACK].
Ikona nastawienia trybu makro/ogniskowania z bliska
Makro wyłączone (
)
Makro włączone ( ): po stronie W
DSC-T200: Około 8 cm lub dalej
DSC-T70/T75: Około 8 cm lub dalej
Strona T
DSC-T200: Około 80 cm lub dalej
DSC-T70/T75: Około 25 cm lub dalej
Ognisk. z bliska możliwe (
): Blokada strony W: Około 1 do 20 cm
Makro
• Zalecane jest ustawienie zoomu w skrajnym położeniu po stronie W.
• Zakres ogniskowania zwęża się i może tak być, że część obiektu będzie poza polem ogniskowania.
• Prędkość autofokusa obniża się.
Ogniskowanie z bliska
• Używaj tego trybu, aby fotografować nawet z krótszej odległości niż przy fotografowaniu
(Makro włączone).
• Zoom optyczny jest zablokowany po stronie W i nie może być używany.
• Nie można robić zdjęć w trybie serii lub w trybie stopniowania ekspozycji (str. 47).
• Nie można używać funkcji wykrywania twarzy podczas fotografowania w trybie ogniskowania
z bliska.
• Ten tryb zostanie anulowany gdy wyłączysz zasilanie lub przełączysz tryb na inny.
Nastawianie ostrości/tryb pomiaru/ISO/EV
Ikony ogniskowania, trybu pomiaru, ISO i EV pojawią się tylko, gdy tryb
fotografowania jest nastawiony na
.
A
B
C
D
30
Zmiana metody ogniskowania
Wybieranie trybu pomiaru
Wybieranie światłoczułości
Regulowanie intensywności światła
Łatwe fotografowanie (Tryb Automatycznej regulacji)
Ostrość: Zmiana metody ogniskowania
Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie autofokusa trudno jest osiągnąć
prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.
• Gdy tryb fotografowania jest nastawiony na
(Multi AF)
, w [MENU] pojawi się [Ostrość].
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we
wszystkich zakresach ramki pola AF.
• Tryb ten jest przydatny, gdy obiekt nie znajduje się
w środku ramki.
Wskaźnik ramki pola
AF
(Centr AF)
(Tylko dla zdjęcia)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku
ramki pola AF.
Podstawowe operacje
Ramka pola AF
(Tylko dla zdjęcia)
• Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na
wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
Ramka pola AF
Wskaźnik ramki pola
AF
(Punktowy AF)
(Elastyczny punktowy AF)
(Tylko dla zdjęcia)
Przesuwając ramkę pola AF na dowolne miejsce na
ekranie, można ogniskować na bardzo małych obiektach
lub na wąskim wycinku przestrzeni.
• Aby nastawić elastyczny punktowy AF, zobacz str. 32.
• Jest to użyteczne, gdy do fotografowania używany jest
statyw i gdy obiekt znajduje się poza polem centralnym.
• Gdy fotografujesz obiekt w ruchu, utrzymuj aparat
nieruchomo, aby obiekt nie wychodził poza ramkę pola AF.
Ramka pola AF
Wskaźnik ramki pola
AF
31
Łatwe fotografowanie (Tryb Automatycznej regulacji)
0.5 m (Tylko DSC-T70/
T75)
Ogniskuje na obiekcie używając wcześniej nastawioną
odległość od obiektu. (Wstępne nastawianie ostrości)
1.0 m
• Fotografując obiekt przez sieć lub szybę, trudno jest
uzyskać prawidlowe ogniskowanie w trybie autofokusa.
W takich wypadkach wygodne jest użycie trybu wstępnego
nastawiania ostrości.
3.0 m
7.0 m
(nieograniczona
odległość)
• AF oznacza Autofokus.
• Informacje dotyczące nastawiania odległości we „Wstępnym nastawianiu ostrości” są przybliżone.
Jeżeli wykonasz zoom po stronie T lub gdy skierujesz obiektyw w górę lub w dół, błąd ulegnie
zwiększeniu.
• Gdy używany jest zoom cyfrowy lub wspomaganie AF, normalna ramka pola AF zostanie
wyłączona i nowa ramka pola AF będzie wyświetlona linią przerywaną. W takiej sytuacji AF
w pierwszej kolejności ustawia ostrość na obiektach wokół środka ramki.
Jak używać [Punktowy AF]
A Ustaw ikonę nastawiania trybu fotografowania na
dotknij [BACK].
B Dotknij ikony trybu nastawiania ostrości t
(Autoprogram), po czym
(Punktowy AF).
C Dotknij [BACK], aby wyłączyć menu.
D Dotknij miejsce żądanego zogniskowania ujęcia.
• Jeżeli dotkniesz punktu poza dostępnym zakresem wybierania ostrości, dostępny zakres ostrości
zostanie wyświetlony.
32
Łatwe fotografowanie (Tryb Automatycznej regulacji)
Tryb pomiaru: Wybieranie trybu pomiaru
Wybiera tryb pomiaru, określający tę część obiektu, na której dokonany zostanie
pomiar wyznaczający ekspozycję.
• Gdy tryb fotografowania jest nastawiony na
, w [MENU] pojawi się [Tryb pomiaru].
Dzieli na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego
z nich. Aparat wyznacza zrównoważone parametry
ekspozycji (pomiar wielopunktowy).
(Centralny)
Mierzy centralną część obrazu i wyznacza ekspozycję
w oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar
centralnie ważony).
(Punktowy)
(Tylko dla zdjęcia)
Mierzy tylko część obiektu (pomiar punktowy).
• Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od
tyłu, lub gdy jest silny kontrast pomiędzy tłem i obiektem.
Celownik pomiaru
punktowego
Zostaje ustawiony na
obiekcie
Podstawowe operacje
(Wielopunktowy)
• Szczegółowe informacje o ekspozycji, zobacz str. 10.
• Gdy używany jest pomiar punktowy lub centralnie ważony, zalecane jest nastawienie [Ostrość] na
(Centr AF), aby zogniskować na mierzonej pozycji (str. 31).
33
Łatwe fotografowanie (Tryb Automatycznej regulacji)
ISO: Wybieranie światłoczułości
Mała czułość ISO
Duża czułość ISO
Nastawia czułość ISO.
(Auto)
Gdy zdjęcie jest robione w ciemnym miejscu, lub
fotografowany jest poruszający się obiekt, zwiększenie
czułości ISO (wyższa liczba) może zredukować
rozmazanie. Pamiętaj, że im wyższa czułość ISO, tym
większa ilość szumów. Nastaw czułość ISO zgodnie
z warunkami fotografowania.
• Szczegółowe informacje o czułości ISO, zobacz str. 11.
• Przy nastawieniu na serię lub stopniowanie ekspozycji, można wybrać tylko [ISO AUTO], od [ISO
80] do [ISO 400].
• Podczas fotografowania w jaśniejszych warunkach, aparat automatycznie zwiększa reprodukcję
tonów, co pomaga w zapobieganiu rozbielenia zdjęć (z wyjątkiem gdy [ISO] jest nastawione na
[80]).
EV: Regulowanie intensywności światła
Ręcznie nastawia ekspozycję.
• Gdy tryb fotografowania jest nastawiony na
W stronę –
,
lub
, w menu [MENU] pojawi się [EV].
W stronę +
–2.0EV
W stronę –: Przyciemnia obraz.
0EV
Ekspozycja jest automatycznie określana przez aparat.
+2.0EV
W stronę +: Rozjaśnia obraz.
• Szczegółowe informacje o ekspozycji, zobacz str. 10.
• Wartość kompensacji może być nastawiana w przyrostach o 1/3EV.
• Jeśli obiekt jest fotografowany w wyjątkowo jasnym lub ciemnym otoczeniu, lub przy użyciu
lampy błyskowej, korekcja naświetlenia może być nieskuteczna.
34
Oglądanie zdjęć
Przycisk
(Odtwarzanie)
(Odtwarzanie).
• Jeżeli naciśniesz
(Odtwarzanie), gdy aparat jest wyłączony, włączy się on automatycznie i
nastawi na tryb odtwarzania. Aby przełączyć na tryb fotografowania, naciśnij ponownie
(Odtwarzanie).
2 Dotknij
(poprzednie)/
Podstawowe operacje
1 Naciśnij przycisk
(następne), aby wybrać zdjęcie.
Film:
Dotknij B, aby odtworzyć film.
Przewijanie do przodu/do tyłu: m/M (Dotknij B lub x, aby wrócić do
normalnego odtwarzania.)
Regulacja głośności: Dotknij
, po czym nastaw głośność za pomocą / .
Dotknij ponownie
. Zniknie pasek regulacji głośności.
Stop: Dotknij x.
• Filmy o rozmiarze [320] są wyświetlone w mniejszym rozmiarze.
35
Oglądanie zdjęć
Podgląd powiększonego obrazu (zoom odtwarzania)
Dotknij wyświetlanego zdjęcia, aby powiększyć odpowiadający dotknięciu fragment.
Dotknij , aby oddalić obraz.
v/V/b/B: Reguluje pozycję.
BACK: Anuluje zoom odtwarzania.
: Włącza/wyłącza v/V/b/B.
• Aby zapisać powiększone obrazy: [Przycin] (str. 58)
Można także powiększyć obraz dźwignią zoomu (W/T).
Pokazuje wyświetlany fragment całego obrazu
Oglądanie ekranu indeksu
Dotknij
(Indeks), aby wyświetlić ekran indeksu.
Dotknij / , aby wyświetlić poprzednią/następną stronę. Aby wrócić do ekranu
jednego obrazu, dotknij miniaturki obrazu.
(Indeks)
Jeżeli na używanej karcie „Memory Stick Duo” jest dużo katalogów, dotknij
(Wybierz katalog) i wybierz żądany katalog na ekranie wyboru katalogu.
• Można także wejść na ekran indeksu wybierając [
Indeks obrazów] w
(Oglądanie obrazów) na ekranie HOME.
• Dotknięciem [DISP] w trybie indeksu można nastawić liczbę obrazów wyświetlanych
na ekranie indeksu.
36
Usuwanie obrazów
Przycisk
(Odtwarzanie)
Podstawowe operacje
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
2 Wybierz obraz, który chcesz skasować, po czym dotknij
.
3 Dotknij [OK].
Kasowanie obrazów z ekranu MENU
1 Dotknij [MENU] gdy wyświetlenie jest w trybie pojedynczego obrazu lub w trybie
indeksu.
2 Dotknij
.
3 Dotknij, aby wybrać żądaną metodę kasowania spomiędzy
obrazów), lub
(Wszyst. w tym katalogu).
(Ten obraz),
(Wiele
Gdy wybierzesz [Ten obraz]
Kasuje wybrany obraz.
Dotknij [OK].
37
Usuwanie obrazów
Gdy wybierzesz [Wiele obrazów]
Wybiera i kasuje wiele obrazów jednocześnie.
1 Dotknij środka obrazu, aby umieścić zaznaczenie na obrazie, który chcesz skasować.
Znak
jest zaznaczony w polu wyboru na obrazie.
Aby anulować kasowanie, dotknij obrazu ponownie, aby usunąć zaznaczenie.
Pojedynczy obraz
Wyświetlenie indeksu
• Dotknięcie
wyświetli ekran indeksu. Dotknij miniaturek obrazów na tym ekranie, aby
umieścić zaznaczenie na obrazach, które chcesz skasować.
• Dotknięcie
na ekranie indeksu spowoduje powrót do trybu jednego obrazu.
2 Dotknij [t], po czym dotknij [OK].
Gdy wybierzesz [Wszyst. w tym katalogu]
Kasuje wszystkie obrazy w wybranym katalogu.
Dotknij [OK].
38
Poznawanie różnych funkcji
– HOME/Menu
Używanie ekranu HOME
Ekran HOME zapewnia dostęp do wszystkich funkcji aparatu.
Można korzystać z tego ekranu bez względu na to, czy aparat jest w trybie nagrywania,
czy odtwarzania.
1 Dotknij [HOME], aby wyświetlić ekran HOME.
Kategoria
HOME
Podstawowe operacje
Opcja
2 Dotknij kategorii, którą chcesz nastawić.
3 Dotknij opcji w kategorii, którą chcesz nastawić.
• Nie można wyświetlić ekranu HOME, gdy wykonane jest połączenie PictBridge lub połączenie
USB.
• Aparat zostanie nastawiony na tryb fotografowania przez wciśnięcie spustu do połowy.
• Dotknij [×] lub [BACK], aby wrócić do poprzedniego ekranu.
39
Poznawanie różnych funkcji – HOME/Menu
Opcje ekranu HOME
Dotknięcie [HOME] spowoduje wyświetlenie następujących opcji. Szczegółowe
informacje o opcjach zostaną wyświetlone w opisach na ekranie.
Kategoria
Opcje
Nagrywanie
Auto regulacja (str. 43)
Selekcja sceny (str. 43)
Autoprogram (str. 43)
Tryb filmu (str. 43)
Oglądanie obrazów
Pojedynczy obraz (str. 54)
Indeks obrazów (str. 54)
Slajdy (str. 54)
Drukowanie, Inne
Druk (str. 102)
Narzędzie muzyczne (str. 97)
Pobierz muzykę
Zarządzanie
pamięcią
Nastaw.
Formatuj muzykę
Narzędzie pamięci
Narzędzie Memory Stick (str. 68)
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kopiuj
Narzędzie pamięci wew (str. 70)
Format
Główne nastawienia
Główne nastawienia 1 (str. 71)
Brzęczyk
Info funkcji
Inicjalizuj
Kalibrowanie
Osłona
Główne nastawienia 2 (str. 73)
Połączenie USB
COMPONENT
Wyjście wideo
TYP TV
Nastawienia nagryw
Nastawienia nagrywania 1 (str. 75)
Wspomaganie AF
Linia siatki
Tryb AF
Zoom cyfrowy
Nastawienia nagrywania 2 (str. 78)
Autom. orient.
Auto podgląd
Poziom uśmiechu
Nastawienie zegara (str. 79)
Language Setting (str. 80)
40
Poznawanie różnych funkcji – HOME/Menu
Używanie opcji menu
1 Dotknij [MENU] aby wyświetlić menu.
Dotknij [?], aby
ukryć te informacje
(str. 22).
• Różne opcje będą widoczne, zależnie od wybranego trybu.
2 Dotknij żądanej opcji menu.
Podstawowe operacje
MENU
• Jeżeli żądana opcja jest ukryta, dotykaj v/V, aż opcja ta pojawi się na ekranie.
3 Dotknij żądanej opcji nastawienia.
4 Dotknij [BACK], aby wyłączyć menu.
41
Opcje menu
Dostępne opcje menu są różne, zależnie od nastawienia trybu pracy (fotografowanie/
podgląd) i trybu fotografowania.
Na ekranie wyświetlone są tylko dostępne opcje.
(
Wybrany tryb:
Auto
regulacja
Selekcja
sceny
Autoprogram
: dostępna)
Tryb filmu
Menu fotografowania (str. 43)
*2
Tryb NAGR
EV*
1
Ostrość*1
—
—
—
Tryb pomiaru*1
—
—
—
*2
Balans bieli
—
Tryb koloru
—
—
Moc błysku
—
—
Reduk czerw oczu
*2
Wykrywanie twarzy
*2
SteadyShot
—
Nastawienia
*1 Można także zmienić to nastawienie w [Autoprogram] (str. 30).
*2 Działanie zależy od wybranego trybu Selekcja sceny (str. 44).
Menu podglądu (str. 57)
(Retusz)
(Maluj)
(Wiele zmian wielkości)
(Wyśw zoomu szer)
(Slajdy)
(Kasuj)
(Chroń)
42
—
—
(Druk)
(Obróć)
(Wybierz katalog)
(Nastawienia głośności)
—
—
—
—
Używanie funkcji fotografowania
Przełączanie trybu fotografowania
Można przełączyć tryb fotografowania na ekranie HOME.
Tryby fotografowania:
Dostępne są trzy tryby fotografowania dla zdjęć: Auto regulacja,
Selekcja sceny, Autoprogram; oraz jeden tryb nagrywania dla filmów.
Nastawieniem domyślnym jest Auto regulacja.
Aby przełączyć tryb fotografowania na inny niż Auto regulacja, wykonaj
procedurę opisaną poniżej.
1Dotknij [HOME], aby wyświetlić ekran
HOME.
2Dotknij
(Nagrywanie).
3Dotknij żądanego trybu.
: Auto regulacja
Umożliwia wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją nastawienia.
: Selekcja sceny
Umożliwia wykonywanie zdjęć z zaprogramowanymi nastawieniami, zgodnie
z rodzajem sceny (str. 44).
: Autoprogram
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją naświetlenia (zarówno czas
otwarcia migawki, jak i liczba przysłony). Można także wybrać różne ustawienia za
pomocą menu. (Szczegółowe informacje o dostępnych funkcjach, zobacz str. 42.)
Używanie funkcji fotografowania
• Można także zmienić tryb fotografowania, dotykając
ikony nastawienia trybu fotografowania (str. 17).
: Tryb filmu
Umożliwia nagrywanie filmów z dźwiękiem.
43
Fotografowanie przy użyciu
Selekcji sceny
Tryby Selekcja sceny
Następujące tryby są z góry skonfigurowane aby odpowiadać warunkom otoczenia.
Duża czułość
Umożliwia rejestrowanie
obrazów bez lampy błyskowej
w warunkach słabego
oświetlenia, redukując
rozmazanie.
Zdjęcie z uśmiechem
Gdy aparat wykryje uśmiech,
spust zostaje zwolniony
automatycznie. Szczegółowe
informacje, zobacz str. 46.
Miękkie ujęcie
Umożliwia wykonywanie
portretów osób, zdjęć kwiatów
o bardziej subtelnej atmosferze.
Portret-zmierzch*
Nadaje się do wykonywania
portretów w słabo oświetlonych
miejscach. Umożliwia
wykonanie ostrych zdjęć osób
w słabo oświetlonych
miejscach, bez straty atmosfery
stwarzanej przez ciemne
otoczenie.
Zmierzch*
Umożliwia fotografowanie
odległych nocnych scen, bez
straty atmosfery stwarzanej
przez ciemne otoczenie.
Pejzaż
Ogniskuje tylko na odległych
obiektach, do fotografowania
krajobrazów itp.
Szybka migawka
Umożliwia uchwycenie szybko
poruszających się obiektów w
plenerze lub w innych jasnych
miejscach.
• Czas otwarcia migawki skraca
się, więc obrazy
fotografowane w ciemnych
miejscach stają się
ciemniejsze.
Plaża
Gdy fotografowane są sceny
nad brzegiem morza lub jeziora,
błękit wody zostaje wyraźnie
zarejestrowany.
Śnieg
Fotografując sceny na śniegu
lub w innych miejscach
powodujących, że cały ekran
jest rozbielony, należy użyć tego
trybu, który zapobiega
rozmyciu kolorów i pozwala na
uzyskanie wyraźnych obrazów.
Fajerwerki*
Umożliwia fotografowanie
fajerwerków w całej ich
okazałości.
* Podczas fotografowania obrazów w trybach
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch) lub
(Fajerwerki), czas otwarcia migawki wydłuża się, a obrazy mają tendencję do rozmazania. Aby
zapobiec rozmazaniu, zalecane jest użycie statywu.
44
Fotografowanie przy użyciu Selekcji
sceny
Funkcje, które można używać w opcji Selekcja sceny
Dla właściwego sfotografowania obrazu zależnie od scenerii, aparat określa kombinację
funkcji. Niektóre funkcje nie są dostępne, zależnie od trybu Selekcja sceny.
(
Ogniskowanie
makro/
z bliska
: można samemu wybrać żądane nastawienie)
Seria/
Lampa Wykrywanie
Stopniobłyskowa
twarzy
wanie
EV
Balans
bieli
Reduk
czerw
oczu
—
—
*
—
/—
—
—
—
—
—
—
—
—
/—
—
/—
—/—
—
—
—/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—/—
—
—
—
—
* [Lampa błyskowa] balansu bieli nie może zostać wybrana.
—
—
Używanie funkcji fotografowania
/—
SteadyShot
45
Fotografowanie przy użyciu Selekcji
sceny
Fotografowanie w trybie zdjęcia z uśmiechem
A Wciśnij spust do końca.
Wyświetlana jest ikona [ ], wskazując że jest to ekran uchwycenia uśmiechu. Gdy
aparat wykryje uśmiech, spust zostaje zwolniony automatycznie, aby zrobić zdjęcie.
Lampka zdjęcia z uśmiechem zapali się podczas fotografowania (str. 15, 16).
B Ponowne wciśnięcie spustu spowoduje wyjście z ekranu uchwycenia uśmiechu.
• Można wykonać maksymalnie 6 zdjęć. Fotografowanie kończy się automatycznie gdy zapełnia się
nośnik zapisu/pamięć wewnętrzna, lub gdy osiągnięta została liczba 6 zdjęć.
• Jeżeli uśmiech nie zostaje wykryty, nastaw [Poziom uśmiechu] (str. 78).
• Uśmiech nie może zostać wykryty, dopóki nie zostanie wykryta twarz.
• W niektórych warunkach fotografowania nie jest możliwe wykrycie twarzy i spust nie zostanie
zwolniony.
• Po wciśnięciu spustu do końca, uśmiech może zostać wykryty tylko dla jednej osoby wyświetlonej
w ramce wykrywania twarzy.
• Jeżeli aparat wykryje kilka twarzy, priorytet ma twarz dotknięta przed wciśnięciem spustu do
połowy. Jeżeli żadna twarz nie zostaje dotknięta, aparat wybierze główny obiekt, aby określić,
która twarz otrzymuje priorytet.
• Obraz może być nieostry, jeżeli odległość między aparatem a obiektem ulegnie zmianie po
wciśnięciu spustu do końca. Odpowiednia ekspozycja może nie zostać osiągnięta, jeżeli zmieni się
jasność otoczenia.
• Spust może zostać zwolniony w niewłaściwym momencie.
z Wskazówki dla lepszego uchwycenia uśmiechów
A Nie chować oczu za grzywką.
B Twarz powinna znajdować się na wprost aparatu i w miarę możliwości na tym samym
poziomie. Prawdopodobieństwo wykrycia jest wyższe gdy oczy są zmrużone.
C Uśmiechnąć się wyraźnie, otwierając usta. Uśmiech jest łatwiejszy do wykrycia, gdy widoczne
są zęby.
46
Menu
fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 41
Dostępne tryby są pokazane poniżej. Szczegółowe informacje o używaniu menu,
zobacz str. 41.
Można wybrać tryb wyświetlany w białym kolorze.
Dostępny
Niedostępny
Tryb fotografowania (Auto regulacja/Selekcja sceny/ Tryb filmu
Autoprogram)
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Wybiera fotografowanie ciągłe lub nie po naciśnięciu spustu migawki.
(Normalny)
(Seria)
Nie fotografuje w sposób ciągły.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu nagrywa do 100
obrazów w sposób ciągły.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
wyłączona).
BRK ±0,3EV
BRK ±0,7EV
BRK ±1,0EV
(Lampa błysk
Używanie funkcji fotografowania
Tryb NAGR: Wybieranie metody fotografowania ciągłego
Nagrywa serię trzech zdjęć z automatycznym
przesunięciem wartości ekspozycji (stopniowanie
ekspozycji).
Im większa wartość kroku stopniowania, tym większe
przesunięcie wartości ekspozycji.
• Gdy nie można określić prawidłowej ekspozycji, należy
fotografować w trybie stopniowania ekspozycji, zmieniając
wartość ekspozycji. Następnie można wybrać obraz
o najlepszym naświetleniu.
• Nie można fotografować w trybie stopniowania ekspozycji,
gdy tryb fotografowania jest nastawiony na
(Auto
regulacja).
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
(Lampa błysk
wyłączona).
47
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 41
Informacje o trybie serii
• Podczas nagrywania przy użyciu samowyzwalacza, nagrana zostaje seria maksimum pięciu
obrazów.
• Interwał nagrywania wynosi około 0,46 sekundy (DSC-T200)/około 0,51 sekundy (DSC-T70/T75).
Interwał nagrywania może być dłuższy, zależnie od nastawienia rozmiaru obrazu.
• Gdy moc akumulatora jest mała lub gdy pamięć wewnętrzna lub karta „Memory Stick Duo” jest
pełna, seria zatrzymuje się.
• Fotografowanie w trybie Seria może nie być możliwe, zależnie od trybu Selekcja sceny (str. 45).
Informacje o trybie stopniowania ekspozycji
• Ogniskowa i balans bieli zostają nastawione dla pierwszego obrazu i nastawienia te są użyte także
dla innych obrazów.
• Gdy naświetlenie jest nastawione ręcznie (str. 34), zmiana naświetlenia następuje na bazie
nastawionej wartości.
• Interwał nagrywania wynosi około 0,46 sekundy (DSC-T200)/około 0,51 sekundy (DSC-T70/T75).
• Jeżeli obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, fotografowanie przy wybranej wartości stopnia
stopniowania może nie być możliwe.
• Fotografowanie w trybie stopniowania ekspozycji może nie być możliwe, zależnie od trybu
Selekcja sceny (str. 45).
EV: Regulowanie intensywności światła
Ręcznie nastawia ekspozycję. To menu jest takie samo jak menu, które pojawia się po
dotknięciu ikony nastawienia EV w trybie
. Patrz str. 34.
Ostrość: Zmiana metody ogniskowania
Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie autofokusa trudno jest osiągnąć
prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu. To menu jest takie samo jak menu, które
pojawia się po dotknięciu ikony nastawienia ostrości w trybie
. Patrz str. 31.
Tryb pomiaru: Wybieranie trybu pomiaru
Wybiera tryb pomiaru, określający tę część obiektu, na której dokonany zostanie
pomiar wyznaczający ekspozycję. To menu jest takie samo jak menu, które pojawia się
po dotknięciu ikony nastawienia trybu pomiaru w trybie
. Patrz str. 33.
48
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 41
Balans bieli: Regulowanie odcieni koloru
Reguluje odcienie koloru zależnie od warunków oświetlenia, gdy – na przykład –
kolory obrazu są dziwne.
(Auto)
Automatycznie reguluje balans bieli.
Korekcja dla pleneru w pogodny dzień, widoków
w późne popołudnie, scen nocnych, neonów, fajerwerków
itp.
(Pochmurnie)
Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu.
(Światło świetlówki 1)/
(Światło świetlówki 2)/
(Światło świetlówki 3)
Światło świetlówki 1: Korekcja dla białego światła
jarzeniowego.
Światło świetlówki 2: Korekcja dla naturalnie białego
światła jarzeniowego.
Światło świetlówki 3: Korekcja dla białego światła
jarzeniowego typu dziennego.
n (Żarowe)
Używanie funkcji fotografowania
(Światło dzienne)
Korekcja dla oświetlenia lampą żarową lub mocnego
oświetlenia, na przykład w studiu fotograficznym.
49
Menu fotografowania
(Lampa błyskowa)
(Tylko dla zdjęcia)
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 41
Korekcja dla lampy błyskowej.
• Opcja ta jest niedostępna podczas nagrywania filmów.
• Szczegółowe informacje na temat balansu bieli, zobacz str. 11.
• Jeżeli występuje migotanie światła jarzeniowego, funkcja balansu bieli może nie działać właściwie,
nawet po wybraniu [Światło świetlówki 1], [Światło świetlówki 2], [Światło świetlówki 3].
• Z wyjątkiem trybów [Lampa błyskowa], [Balans bieli] jest podczas błysku lampy nastawiony na
[Auto].
• Niektóre funkcje nie są dostępne, zależnie od trybu Selekcja sceny (str. 45).
Tryb koloru: Zmiana intensywności obrazu lub dodanie efektów
specjalnych
Można zmienić intensywność obrazu, towarzyszącą efektom.
50
(Norma)
Nastawia normalny odcień koloru dla obrazu.
(Intensywny)
Nastawia obraz na jasne i nasycone kolory.
(Naturalny)
Nastawia obraz na stonowane kolory.
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 41
(Sepia)
Nastawia obraz na kolor sepii.
(Czarno-białe)
Nastawia obraz na kolor monochromatyczny.
Moc błysku: Regulowanie siły błysku lampy błyskowej
Reguluje moc błysku lampy błyskowej.
(–)
W stronę –: Zmniejsza moc błysku.
(Norma)
(+)
W stronę +: Zwiększa moc błysku.
Używanie funkcji fotografowania
• Podczas nagrywania filmów można wybrać tylko [Norma], [Sepia] lub [Czarno-białe].
• Aby zmienić tryb lampy błyskowej, zobacz str. 29.
51
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 41
Reduk czerw oczu: Redukcja zjawiska czerwonych oczu
Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyska dwa lub
więcej razy, aby zredukować zjawisko
czerwonych oczu, występujące gdy używana
jest lampa błyskowa.
(Auto)
Gdy działa funkcja wykrywania twarzy, lampa błyska
automatycznie, aby zredukować zjawisko czerwonych oczu.
(Włącz)
Lampa zawsze błyska, aby zredukować zjawisko czerwonych
oczu.
(Wyłącz)
Nie stosuje redukcji czerwonych oczu.
• Ponieważ kliknięcie migawki następuje około sekundę później, należy trzymać aparat tak, aby nie
powodować wstrząsów. Fotografowana osoba również nie powinna się poruszać.
• Redukcja efektu czerwonych oczu może nie dać zadowalających efektów, zależy to od cech
osobniczych, odległości od lampy, czy osoba fotografowana dostrzega miganie lampy i innych
okoliczności. W takim wypadku można skorygować zjawisko czerwonych oczu, używając [Retusz]
w menu podglądu po wykonaniu zdjęcia (str. 59).
• Jeżeli funkcja wykrywania twarzy nie jest używana, Reduk czerw oczu nie działa nawet, jeśli wybrano
[Auto].
• To nastawienie może nie być dostępne, zależnie od trybu Selekcja sceny (str. 45).
Wykrywanie twarzy: Wykrywanie twarzy fotografowanego obiektu
Umożliwia wybór pomiędzy ciągłym użyciem funkcji wykrywania twarzy, lub tylko
wtedy, gdy dotknięty zostanie panel dotykowy.
(Dalej)
Wykrycie twarzy spowoduje także dostosowanie ostrości,
błysku, ekspozycji, balansu bieli i przedbłysku dla redukcji
czerwonych oczu.
Znak wykrywania twarzy
Ramka priorytetu twarzy
Ramka wykrywania
twarzy
Dotknięcie twarzy zmieni ramkę wykrywania twarzy na ramkę
priorytetu twarzy.
Jeżeli dotknięty fragment obiektu nie jest twarzą, zogniskowany
zostanie obszar w pobliżu dotkniętego fragmentu.
(Po dotknięciu)
52
Dotknij ekranu, a jeśli twarz zostanie wykryta, działanie jest
takie samo, jak w wypadku [Dalej].
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 41
SteadyShot: Wybieranie trybu stabilizatora obrazu
Wybiera tryb zapobiegania rozmazaniu.
(Nagryw)
Włącza funkcję zapobiegania rozmazaniu, gdy przycisk
migawki zostaje wciśnięty do połowy.
(Dalej)
Zawsze włącza funkcję zapobiegania rozmazaniu. Można
ustabilizować obraz nawet przybliżając oddalony obiekt.
• Zużycie mocy akumulatora jest szybsze niż w trybie
[Nagryw].
(Wyłącz)
Używanie funkcji fotografowania
• Gdy funkcja wykrywania twarzy jest aktywna
– Nie można używać wspomagania AF.
– Nie można używać funkcji zoomu cyfrowego.
• W trybie
(Miękkie ujęcie), nastawieniem domyślnym jest [Dalej].
• W trybie
(Zdjęcie z uśmiechem), funkcja wykrywania twarzy jest stale aktywna.
• Aparat może wykryć nawet 8 twarzy w kadrze. Jednak w trybie
(Miękkie ujęcie), aparat może
wykryć tylko 4 twarze w kadrze.
• Jeżeli aparat wykryje więcej niż jeden fotografowany obiekt, aparat dokona wyboru głównego
obiektu i nastawi ostrość zgodnie z priorytetem.
• Ramka, na której ostrość jest nastawiana, zmieni się na zieloną przez wciśnięcie spustu do połowy.
Nawet jeśli ramka nie zrobi się zielona, ostrość zostanie nastawiona na wszystkie obiekty, jeżeli
odległość obiektu, na którym jest nastawiana ostrość będzie taka sama jak innych obiektów.
• Wykrywanie twarzy może się nie udać, zależnie od warunków, w których ta funkcja jest używana.
• Jeżeli tryb fotografowania jest inny niż tryb
(Auto regulacja),
(Zdjęcie z uśmiechem) i
tryb
(Miękkie ujęcie), funkcja wykrywania twarzy będzie zawsze wyłączona.
Nie używa trybu stabilizatora obrazu.
• W trybie autoregulacji opcja [SteadyShot] zostanie nastawiona na [Nagryw].
• Dla filmów opcje są ograniczone do [Dalej] i [Wyłącz].
Nastawieniem domyślnym jest [Dalej].
• Funkcja zapobiegania rozmazaniu może nie działać właściwie w następujących przypadkach.
– Gdy drgania aparatu są zbyt duże
– Gdy czas otwarcia migawki jest długi, na przykład podczas fotografowania scen nocnych
Nastawienia: Wybieranie nastawień fotografowania
Wybiera nastawienia dla funkcji fotografowania. Opcje tego menu są takie same, jak
w[
Nastawienia nagryw] w
(Nastaw.) na ekranie HOME. Patrz str. 40.
53
Używanie funkcji podglądu
Odtwarzanie obrazów z ekranu HOME
Można używać różnych sposobów odtwarzania obrazów.
1 Dotknij [HOME].
2 Dotknij
(Oglądanie obrazów).
3 Dotknij żądanej metody podglądu.
(Pojedynczy obraz): Odtwarzanie pojedynczego obrazu
Wyświetla ostatni sfotografowany obraz.
Takie samo działanie jak naciśnięcie przycisku
(Odtwarzanie) (str. 35).
(Indeks obrazów): Odtwarzanie listy obrazów
Wyświetla listę obrazów w wybranym katalogu.
Takie samo działanie jak dotknięcie
(Indeks) (str. 36).
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
1 Dotknij [
Slajdy] na ekranie HOME.
2 Dotknij [Start], aby zacząć odtwarzanie.
Aby wyregulować głośność muzyki
Dotknij panelu, aby wyświetlić ekran regulacji głośności, po czym nastaw głośność za
pomocą / .
Możesz także nastawić, używając (Nastawienia głośności) na ekranie MENU, zanim
zacznie się odtwarzanie.
• Dotknij [×], aby wyłączyć ekran regulacji głośności.
Aby zakończyć prezentację zdjęć
Dotknij panelu, po czym dotknij [Wyjdź].
54
Odtwarzanie obrazów z ekranu HOME
Aby zmienić konfigurację
Można zmienić nastawienia prezentacji zdjęć.
1 Dotknij [MENU] t
(Slajdy) t
(Slajdy).
2 Dotknij żądanej opcji menu.
3 Dotknij żądanej opcji nastawienia, po czym dotknij [Start].
• Możesz zmienić nastawienia dotknięciem
Można nastawić następujące opcje.
Nastawienia fabryczne są oznaczone
na ekranie regulacji głośności.
.
Zdjęcie
Dostępne tylko, gdy karta „Memory Stick Duo” (brak w zestawie) znajduje się w aparacie.
Katalog
Odtwarza wszystkie obrazy w wybranym katalogu.
Wszystkie
Odtwarza kolejno wszystkie obrazy na karcie „Memory
Stick Duo”.
Prosty
Prosta prezentacja zdjęć, odpowiednia dla szerokiego
zakresu scen.
Nostalgia
Nastrojowa prezentacja zdjęć, oddająca atmosferę scen
filmowych.
Stylowy
Stylowa prezentacja zdjęć, o umiarkowanym tempie.
Aktywny
Szybka prezentacja zdjęć, odpowiednia dla
dynamicznych scen.
Norma
Podstawowa prezentacja zdjęć, zmieniająca zdjęcia
z ustalonym z góry interwałem.
Używanie funkcji podglądu
Efekty
• Gdy wybrano [Prosty], [Nostalgia], [Stylowy] lub [Aktywny], wyświetlane będą tylko zdjęcia.
• Podczas prezentacji zdjęć w trybie [Norma], muzyka nie jest odtwarzana (nastawiona na
[Wyłącz]). Dźwięk filmów będzie słyszalny.
55
Odtwarzanie obrazów z ekranu HOME
Muzyka
Zaprogramowana muzyka różni się, zależnie od wybranego efektu.
Można zmienić kombinację podkładu muzycznego i efektu.
Music1
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Prosty].
Music2
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Nostalgia].
Music3
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Stylowy].
Music4
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Aktywny].
Wyłącz
Nastawienie dla prezentacji zdjęć [Norma]. Muzyka nie
jest dostępna.
Interwał
3s
5s
Nastawia interwał wyświetlania obrazów podczas
prezentacji zdjęć w trybie [Norma].
10 s
30 s
1 min
Auto
Interwał jest tak nastawiony, aby odpowiadał wybranej
opcji [Efekty].
Nastawienie jest stałe, na [Auto], gdy w opcji [Efekty] nie
został wybrany tryb [Norma].
Powtórz
Włącz
Odtwarza zdjęcia w pętli.
Wyłącz
Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja kończy się.
z Aby dodać/zmienić pliki muzyczne
Do aparatu można przenosić pliki muzyczne z płyt CD lub pliki MP3, aby odtwarzać je podczas
prezentacji zdjęć. Muzykę można przenieść, korzystając z opcji [
Narzędzie muzyczne]
znajdującej się w
(Drukowanie, Inne) na ekranie HOME oraz oprogramowania „Music
Transfer” (w zestawie), zainstalowanego na komputerze. Szczegółowe informacje, zobacz str. 97 i 99.
• W aparacie można nagrać do czterech utworów muzycznych (cztery zaprogramowane utwory
(Music1 – Music4) można zastąpić przeniesionymi utworami).
• Maksymalna długość każdego pliku muzycznego do odtwarzania w aparacie wynosi około
3 minuty.
• Jeżeli nie można odtworzyć pliku muzycznego ze względu na uszkodzenie lub inne usterki pliku,
wykonać [Formatuj muzykę] (str. 97) i ponownie dokonać transferu muzyki.
56
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 41
W tej części opisano opcje menu dostępne po dotknięciu [MENU] w trybie
odtwarzania. Szczegółowe informacje o używaniu menu, zobacz str. 41.
(Retusz): Retuszowanie zdjęć
Umożliwia modyfikację zdjęcia lub zastosowanie w nim efektów specjalnych.
Oryginalny obraz pozostaje nienaruszony.
Aby retuszować zdjęcia
1 Wybierz obrazy, które chcesz retuszować, korzystając z ekranu jednego obrazu lub
z ekranu indeksu.
2 Dotknij [MENU].
3 Dotknij
(Retusz), po czym dotknij żądanego trybu.
4 Retuszuj obrazy postępując zgodnie z instrukcjami.
(Miękkie
ogniskowanie)
Rozmywa otoczenie wokół wybranego punktu, aby wydobyć
obiekt.
1 Dotknij środkowy fragment obrazu, który chcesz
wyretuszować, po czym dotknij [t].
2 Dopasuj żądany zakres retuszowania za pomocą b/B, po
czym dotknij [t].
3 Wybierz poziom retuszowania za pomocą b/B, po czym
dotknij [t].
4 Dotknij [Zapisz].
(Częściowy kolor)
Używanie funkcji podglądu
• Dotknięcie
na ekranie retuszowania umożliwia sprawdzenie efektów, które są aktualnie
nastawione (z wyjątkiem [Przycin] i [Korekcja czerwonych oczu]).
• Obrazów nie można retuszować, gdy aparat jest podłączony do odbiornika TV.
Otacza wybrany fragment monochromatycznym tłem, aby
wydobyć obiekt.
1 Dotknij środkowy fragment obrazu, który chcesz
wyretuszować, po czym dotknij [t].
2 Dopasuj żądany zakres retuszowania za pomocą b/B, po
czym dotknij [t].
3 Dotknij [Zapisz].
57
Menu podglądu
(Efekt rybiego oka)
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 41
Stosuje efekt rybiego oka wokół wybranego fragmentu.
1 Dotknij środkowy fragment obrazu, który chcesz
wyretuszować, po czym dotknij [t].
2 Wybierz poziom retuszowania za pomocą b/B, po czym
dotknij [t].
3 Dotknij [Zapisz].
(Filtr do efektu
rozbłysku)
Dodaje efekt rozbłysku do źródeł światła.
1 Nastaw żądaną długość, do której zastosowane ma być
retuszowanie za pomocą b/B, po czym dotknij [t].
2 Wybierz poziom retuszowania za pomocą b/B, po czym
dotknij [t].
3 Dotknij [Zapisz].
(Przycin)
Nagrywa zbliżenie odtwarzanego obrazu.
1 Dotknij obrazu lub przesuń dźwignię W/T, aby
powiększyć zakres przycinania.
2 Nastaw punkt za pomocą v/V/b/B, po czym dotknij [t].
3 Wybierz rozmiar obrazu za pomocą b/B, po czym dotknij
[t].
4 Dotknij [Zapisz].
• Jakość przyciętych obrazów może ulec pogorszeniu.
• Rozmiar obrazu, który można przycinać różni się, zależnie od
obrazu.
58
Menu podglądu
(Korekcja
czerwonych oczu)
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 41
Koryguje zjawisko czerwonych oczu, spowodowane przez
lampę błyskową.
Po zakończeniu korekcji czerwonych oczu, dotknij [Zapisz].
• Skorygowanie zjawiska czerwonych oczu może nie być
możliwe, zależnie od zdjęcia.
(Promieniste
rozmazanie)
Określa centralny fragment służący zobrazowaniu ruchu na
zdjęciu.
(Retro)
Zmiękcza obraz przez obniżenie ostrości i zmniejszenie
otaczającego światła, aby zdjęcie sprawiało wrażenie
wykonanego starym typem aparatu.
Używanie funkcji podglądu
1 Dotknij środkowy fragment obrazu, który chcesz
wyretuszować, po czym dotknij [t].
2 Dopasuj żądany zakres retuszowania za pomocą b/B, po
czym dotknij [t].
3 Dotknij [Zapisz].
1 Dopasuj żądany zakres retuszowania za pomocą b/B, po
czym dotknij [t].
2 Wybierz poziom retuszowania za pomocą b/B, po czym
dotknij [t].
3 Dotknij [Zapisz].
(Maluj): Malowanie na zdjęciach
Dodaje znaki lub grafikę do zdjęć i zapisuje je jako nowe zdjęcia.
Patrz str. 65.
59
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 41
(Wiele zmian wielkości): Zmiana rozmiaru obrazu zgodnie
z planowanym użyciem
Można zmienić format i rozmiar wykonanych zdjęć.
Można dokonać konwersji zdjęć na format 16:9 w celu ich oglądania w wysokiej
rozdzielczości, a także na rozmiar VGA do wykorzystania w blogu lub jako załącznik
poczty elektronicznej.
HDTV (
)
Blog / E-mail (
4:3/3:2 na 16:9
)
16:9 na 4:3/3:2
1 Wyświetl żądany obraz, aby go zmienić.
2 Dotknij [MENU], po czym dotknij
3 Dotknij żądanego rozmiaru obrazu (
(Wiele zmian wielkości).
(HDTV) lub
(Blog / E-mail)).
4 Wybierz fragment, który chcesz przyciąć, po czym dotknij [t]. ([Przycin] t str. 58)
5 Dotknij [Zapisz].
Obraz o zmienionym rozmiarze zostaje zapisany jako najnowszy obraz w katalogu REC.
• Szczegółowe informacje o rozmiarach obrazu, zobacz str. 12.
• Nie można zmieniać rozmiaru filmów.
• Nie można zmieniać rozmiaru obrazów z VGA na
(HDTV).
• Powiększenie rozmiaru i przycięcie obrazu może obniżyć jakość obrazu.
(Wyśw zoomu szer): Wyświetlanie zdjęć w formacie 16:9
Zdjęcia w formacie 4:3 i 3:2 są odtwarzane w formacie 16:9.
Dotknij [MENU] t
(Wyśw zoomu szer) t
(Wyśw zoomu szer).
• Wyłączenie zasilania lub przełączenie na tryb fotografowania anuluje to nastawienie.
60
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 41
• Jedynymi obrazami, które mogą być wyświetlane w trybie zoomu szerokiego, są obrazy w formacie
4:3 i 3:2. Filmy, obrazy w formacie 16:9 i portrety nie mogą być powiększane.
• Dotknięcie środka panelu dotykowego powoduje przejście do ekranu wyjścia z szerokiego zoomu.
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
Dotknij [MENU] t
(Slajdy) t
(Slajdy).
Jest to opcja o takiej samej funkcji, jak [
Slajdy] na ekranie HOME.
Patrz str. 54.
Odtwarzanie prezentacji zdjęć z ekranu indeksu
Dotknij
, po czym dotknij obrazu, od którego chcesz zacząć prezentację zdjęć.
(Kasuj): Usuwanie obrazów
(Ten obraz)
Kasuje aktualnie wybrany obraz.
(Wiele obrazów)
Wybiera i kasuje wiele obrazów jednocześnie.
(Wszyst. w tym katalogu)
Kasuje wszystkie obrazy w wybranym katalogu.
(Chroń): Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
Chroni obrazy przed przypadkowym skasowaniem.
Na chronionym obrazie pojawi się wskaźnik
(Chroń).
(Ten obraz)
Chroni/usuwa ochronę aktualnie wybranego obrazu.
(Wiele obrazów)
Wybiera i chroni/usuwa ochronę wielu obrazów
jednocześnie.
(Wybiera zawartość
katalogu)
Chroni wszystkie obrazy w wybranym katalogu.
(Kasuje zawartość
katalogu)
Usuwa ochronę wszystkich obrazów w wybranym
katalogu.
Używanie funkcji podglądu
Wybiera i kasuje obrazy na ekranie jednego obrazu lub na ekranie indeksu.
Patrz str. 37.
Aby ochronić obraz
1 Wyświetl obraz, który ma być chroniony.
2 Dotknij [MENU] aby wyświetlić menu.
3 Wyświetl
(Chroń), dotykając v/V, po czym dotknij wyświetlonej ikony.
61
Menu podglądu
4 Dotknij
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 41
(Ten obraz).
Aby wybrać i chronić obrazy
1 Dotknij [MENU] w trybie pojedynczego obrazu lub w trybie indeksu.
2 Wyświetl
3 Dotknij
(Chroń), dotykając v/V, po czym dotknij wyświetlonej ikony.
(Wiele obrazów).
W trybie pojedynczego zdjęcia:
4 Użyj / , aby wyświetlić obraz, który ma być chroniony, po czym dotknij środka tego
obrazu.
Na wybranym obrazie pojawi się oznaczenie .
5 Dotknij / , aby wyświetlić inne obrazy, które mają być chronione, po czym dotknij
środka każdego obrazu.
6 Dotknij [t] t [OK].
W trybie indeksu:
4 Dotknij miniaturki obrazu, który chcesz chronić.
Na wybranym obrazie pojawi się oznaczenie
.
5 Aby ochronić inne obrazy, powtórz krok 3.
6 Dotknij [t] t [OK].
• Dotknięcie
na ekranie indeksu spowoduje powrót do ekranu jednego obrazu.
Aby wybrać wszystkie obrazy w katalogu
1 Dotknij [MENU] w trybie indeksu.
2 Wyświetl
(Chroń), dotykając v/V, po czym dotknij wyświetlonej ikony.
3 Dotknij
(Wybiera zawartość katalogu).
Wszystkie obrazy w wybranym katalogu zostają ochronione.
• Nie można nastawić ochrony, gdy w katalogu jest ponad 100 plików. W takim wypadku nastaw
ochronę z
(Wiele obrazów).
Aby anulować ochronę
Wybierz obraz, którego ochronę chcesz usunąć i zdejmij ochronę wykonując tę samą
procedurę jak podczas włączania ochrony.
Wskaźnik
(Chroń) zniknie.
• Dotknij
(Kasuje zawartość katalogu), aby zdjąć ochronę ze wszystkich obrazów w katalogu.
• Pamiętaj, że formatowanie kasuje wszystkie dane zapisane na nośniku, nawet jeśli obrazy są
chronione i obrazów tych nie można odzyskać.
• Proces ochrony obrazu może potrwać dłuższą chwilę.
62
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 41
: Dodawanie ikony polecenia wydruku
Dodaje znak
Patrz str. 105.
(Znacznik druku) do zdjęć, które chcesz wydrukować.
(Ten obraz)
Dołącza/usuwa oznaczenia wydruku DPOF do (ze) zdjęcia,
które jest aktualnie wybrane.
(Wiele obrazów)
Wybiera zdjęcia i dołącza/usuwa oznaczenia wydruku DPOF
do (ze) zdjęć.
(Wybiera zawartość
katalogu)
Dołącza oznaczenia wydruku DPOF do wszystkich zdjęć
w wybranym katalogu.
(Kasuje zawartość
katalogu)
Kasuje oznaczenia wydruku DPOF ze wszystkich zdjęć
w wybranym katalogu.
(Druk): Drukowanie obrazów na drukarce
(Obróć): Obracanie zdjęcia
Obraca zdjęcie.
Używanie funkcji podglądu
Drukuje nagrane obrazy.
Patrz str. 102.
1 Wyświetl obraz, który ma być obrócony.
2 Dotknij [MENU] aby wyświetlić menu.
3 Wyświetl
4 Dotknij
5 Dotknij [
(Obróć), dotykając v/V, po czym dotknij wyświetlonej ikony.
(Obróć).
], aby obrócić obraz.
6 Dotknij [OK].
• Nie można obracać chronionych zdjęć, ani filmów.
• Może nie być możliwe obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami.
• Gdy obrazy są wyświetlone na komputerze, w zależności od oprogramowania, obrót może nie
zostać zachowany.
63
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 41
(Wybierz katalog): Wybieranie katalogu do przeglądania zdjęć
Wybiera katalog zawierający żądane zdjęcie do odtworzenia, gdy używany jest aparat
z kartą „Memory Stick Duo”.
1 Wybierz żądany katalog za pomocą v/V.
2 Dotknij [OK].
Aby anulować wybieranie katalogu
Dotknij [Wyjdź] lub [BACK] w kroku 2.
z O katalogach
Aparat zapisuje obrazy we wskazanym katalogu karty „Memory Stick Duo”. Można zmienić
katalog lub utworzyć nowy.
• Aby utworzyć nowy katalog t [Utwórz katalog REC] (str. 68).
• Aby zmienić katalog do zapisu obrazów t [Zmień katalog REC] (str. 69).
• Gdy na karcie „Memory Stick Duo” utworzone zostają liczne katalogi i gdy pierwszy lub ostatni
obraz w katalogu jest wyświetlany, pojawiają się następujące wskaźniki.
: Przechodzi do poprzedniego katalogu.
: Przechodzi do następnego katalogu.
: Przechodzi do poprzednich lub następnych katalogów.
(Nastawienia głośności): Regulacja głośności
Nastawia głośność.
Patrz str. 35.
64
Malowanie lub
stemplowanie zdjęć (Maluj)
Można malować zdjęcia lub nanosić na nie stemple i zapisywać je oddzielnie. Używać
pisaka (w zestawie) do tej operacji.
• Nie można malować ani stemplować filmów.
• Podczas oglądania nagranych obrazów na ekranie TV, nie moźna ich malować.
Aby wyświetlić malowanie
(Odtwarzanie).
2 Dotknij [MENU] t
(Maluj) t
(Maluj).
A Przycisk
B Przycisk
(zapisz)
(pisak)
C Przycisk
(gumka)
D Przycisk
(stempel)
E Przycisk wybierania grubości
F Przycisk wybierania koloru
G Przycisk
(wyjdź)
H Przycisk
(ramka)
I Przycisk
(powrót)
J Przycisk
(kasuj wszystko)
Używanie funkcji podglądu
1 Naciśnij przycisk
Aby malować znaki lub grafikę
1 Dotknij
.
2 Wybierz grubość linii.
Dotknij przycisku wyboru grubości, żądaną grubość, a następnie [BACK].
3 Maluj znaki lub grafikę.
Aby stemplować
1 Dotknij
.
2 Wybierz stempel.
Dotknij przycisku wyboru stempla, żądany stempel, a następnie [BACK].
3 Nanieś stempel na obraz.
65
Malowanie lub stemplowanie zdjęć (Maluj)
Aby dodać ramkę
1 Dotknij
.
2 Wybierz ramkę.
Wybierz żądaną ramkę za pomocą b/B, po czym dotknij [OK].
Dotknij [BACK], aby wrócić do ekranu malowania.
Aby zmienić kolor linii
Dotknij przycisku wyboru koloru, żądany kolor, a następnie [BACK].
Aby zrobić poprawki
Dotknij
, po czym potrzyj pisakiem fragment, który ma być skasowany. Ewentualnie
dotknij
, aby wrócić do poprzedniego stanu (ponowne naciśnięcie
spowoduje
powrót do ostatniego stanu).
• Można wybrać grubość gumki w ten sam sposób, jak pisaka, używając przycisku wyboru grubości.
Wybrana grubość zostaje zastosowana zarówno do linii, jak i do gumki.
Kasowanie całego malowania
1 Dotknij
.
Pojawi się „Kasuj wszyst”.
2 Dotknij [OK].
Całe malowanie zniknie z obrazu.
Dotknij [Anuluj], aby anulować operację.
Aby zapisać malowanie
1 Dotknij
.
2 Dotknij rozmiaru obrazu, który ma być zapisany, po czym dotknij [OK].
Malowany obraz będzie nagrany w katalogu nagrywania jako najnowszy plik.
Dotknij [Anuluj], aby anulować operację.
• Możesz wybrać rozmiar obrazu, który ma być zapisany spomiędzy [VGA] lub [3M].
Aby wyjść z trybu malowania
1 Dotknij .
Pojawi się „Wyjdź”.
2 Dotknij [OK].
Dotknij [Anuluj], aby anulować operację.
66
Indywidualizowanie nastawień
Indywidualizowanie funkcji
zarządzania pamięcią i nastawień
Możesz zmienić domyślne nastawienia za pomocą
(Nastaw.) na ekranie HOME.
(Zarządzanie pamięcią) lub
1 Dotknij [HOME], aby wyświetlić ekran HOME.
HOME
2 Dotknij
(Zarządzanie pamięcią) lub
(Nastaw.).
Dotknij v/V, aby wyświetlić inne opcje nastawień.
4 Dotknij tej opcji nastawień, którą chcesz zmienić, po czym dotknij żądanej
wartości, aby ją nastawić.
Indywidualizowanie nastawień
3 Dotknij żądanej opcji nastawienia.
Aby anulować zmianę nastawienia
Jeżeli jest to jedna z opcji nastawień, dotknij [Anuluj].
Jeżeli nie, dotknij [BACK] lub [×].
• Ustawienia są zachowane także po wyłączeniu zasilania.
67
Zarządzanie
pamięcią
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 67
Narzędzie pamięci — Narzędzie Memory
Stick
Opcja ta pojawia się tylko wtedy, gdy karta „Memory Stick Duo” znajduje się
w aparacie.
Format
Formatuje kartę „Memory Stick Duo”. Dostępna w handlu karta „Memory Stick Duo”
jest już sformatowana i może być od razu używana.
• Formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”, także obrazy
chronione.
1 Dotknij [Format].
Pokazuje się napis „Wszyskie dane na Memory Stick zostaną skasowane”.
2 Dotknij [OK].
Formatowanie jest zakończone.
Aby anulować formatowanie
Dotknij [Anuluj] lub [BACK] w kroku 2.
Utwórz katalog REC
Tworzy katalog na karcie „Memory Stick Duo” do zapisu obrazów.
1 Dotknij [Utwórz katalog REC].
Pokazuje się napis „Katalog REC tworzony”.
2 Dotknij [OK].
Zostaje stworzony nowy katalog o numerze o jeden wyższym niż najwyższy i katalog ten
staje się bieżącym katalogiem do zapisu.
Aby anulować tworzenie katalogu
Dotknij [Anuluj] lub [BACK] w kroku 2.
• Jeśli nowy katalog nie zostanie utworzony, zdjęcia zostaną zapisane w katalogu „101MSDCF”.
• Można utworzyć katalogi aż do „999MSDCF”.
• Nie można skasować katalogu za pomocą aparatu. Do skasowania katalogu należy użyć
komputera itp.
68
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 67
• Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym katalogu, aż inny katalog nie zostanie utworzony
lub wybrany.
• W jednym katalogu można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność katalogu zostanie
przekroczona, automatycznie tworzony jest nowy katalog.
• Szczegółowe informacje, zobacz „Miejsca zapisu plików obrazów i nazwy plików” (str. 92).
Zmień katalog REC
Zmienia katalog aktualnie używany do zapisu obrazów.
1 Dotknij [Zmień katalog REC].
Pojawi się ekran wyboru katalogu.
Liczba plik
Utworzony
128
OK
Wyjdź
2 Dotknij [OK].
Aby anulować zmianę katalogu zapisu
• Nie można wybrać katalogu „100MSDCF” jako katalogu do zapisu.
• Zapisanych obrazów nie można przenieść do innego katalogu.
Kopiuj
Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę „Memory Stick Duo”.
1 Włóż kartę „Memory Stick Duo” o wystarczającej pojemności.
2 Dotknij [Kopiuj].
Pokazuje się napis „Wszystkie dane z pamięci wewnętrznej zostaną skopiowane”.
Indywidualizowanie nastawień
Dotknij [Wyjdź] lub [BACK] w kroku 2.
3 Dotknij [OK].
Zaczyna się kopiowanie.
Aby anulować kopiowanie
Dotknij [Anuluj] lub [BACK] w kroku 3.
• Użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Jeżeli kopiowanie plików zdjęciowych będzie
wykonywane przy użyciu akumulatora o niskim stopniu naładowania, akumulator może się
całkowicie rozładować, powodując błąd kopiowania lub nawet uszkodzenie danych.
• Nie można kopiować pojedynczych obrazów.
• Oryginalne obrazy zostają zachowane w pamięci wewnętrznej nawet po ich skopiowaniu. Aby
skasować zawartość pamięci wewnętrznej, należy wyjąć kartę „Memory Stick Duo” po
skopiowaniu, po czym wykonać polecenie [Format] w [Narzędzie pamięci wew] (str. 70).
69
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 67
• Podczas kopiowania danych z pamięci wewnętrznej na kartę „Memory Stick Duo”, w karcie
„Memory Stick Duo” zostanie utworzony nowy katalog. Nie można wybrać określonego katalogu
na karcie „Memory Stick Duo” jako katalogu docelowego dla kopiowanych danych.
• Gdy dane są kopiowane, ikona
(Polecenie wydruku) nie zostanie skopiowana.
Narzędzie pamięci — Narzędzie pamięci wew
Opcja ta nie pojawia się, gdy karta „Memory Stick Duo” znajduje się w aparacie.
Format
Formatuje pamięć wewnętrzną.
• Należy wziąć pod uwagę, że formatowanie bezpowrotnie kasuje wszystkie dane w pamięci
wewnętrznej, włącznie z chronionymi obrazami.
1 Dotknij [Format].
Pokazuje się napis „Wszystkie dane z pamięci wewnętrznej zostaną skasowane”.
2 Dotknij [OK].
Formatowanie jest zakończone.
Aby anulować formatowanie
Dotknij [Anuluj] lub [BACK] w kroku 2.
70
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 67
Główne nastawienia — Główne nastawienia 1
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Brzęczyk
Wybiera sygnał dźwiękowy słyszalny w czasie pracy aparatu.
Migawka
Dźwięk migawki rozlega się po naciśnięciu spustu
migawki.
Włącz
Włącza brzęczyk/dźwięk migawki gdy używasz panelu
dotykowego/naciskasz spust.
Wyłącz
Sygnał dźwiękowy/dźwięk migawki wyłączone.
Info funkcji
Gdy używasz aparatu, wyświetlane są opisy funkcji.
Wyświetla informacje funkcji.
Wyłącz
Nie wyświetla informacje funkcji.
Wyświetlenie tych informacji można włączać lub
wyłączać przy użyciu powyższego nastawienia.
• Informacji wyświetlanych dotknięciem [?] nie można włączać ani wyłączać przy użyciu
powyższego nastawienia. Aby wyłączyć te informacje, ponownie dotknij [?] (str. 22).
Indywidualizowanie nastawień
Włącz
Inicjalizuj
Sprowadza nastawienia do konfiguracji fabrycznej. Pomimo wykonania tej funkcji
obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej zostaną zachowane.
1 Dotknij [Inicjalizuj].
Pokazuje się napis „Zerowanie wszystkich ustawień”.
2 Dotknij [OK].
Nastawienia zostają sprowadzone do nastawień fabrycznych.
Aby anulować resetowanie
Dotknij [Anuluj] lub [BACK] w kroku 2.
• Należy pamiętać, aby nie wyłączyć zasilania gdy odbywa się resetowanie.
71
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 67
Kalibrowanie
Umożliwia wykonanie kalibrowania gdy przyciski panelu dotykowego nie reagują
w odpowiednich, dotykanych punktach.
Za pomocą pisaka dotknąć znak × wyświetlany na ekranie.
Aby zatrzymać proces kalibracji w trakcie wykonywania, dotknąć [Anuluj]. Nie ma to
wpływu na regulacje wykonane do tego momentu.
Znak × porusza się na ekranie.
Jeżeli prawidłowy punkt nie zostanie naciśnięty, kalibracja nie zostanie wykonana.
Nacisnąć ponownie znak ×.
Osłona
Zmienia funkcje niektórych przycisków, aby operować aparatem zainstalowanym
w Marine Pack (obudowa podwodna).
Włącz (
Wyłącz
)
Zmienia funkcje przycisków.
Nie zmienia żadnych funkcji.
Przy nastawieniu [Włącz], przyciski będą działać następująco.
– Nie można nastawiać ostrości przez dotknięcie ekranu.
– Gdy wybrany jest tryb [Punktowy AF], ostrość zostanie nastawiona na centralnej
części kadru.
– Podczas odtwarzania nie można wykonywać zoomu odtwarzania.
– Przesunięcie dźwigni zoomu (W/T) podczas odtwarzania, spowoduje przejście ekranu
odtwarzania do przodu lub do tyłu.
– Wyświetlenie ekranu będzie zawsze w trybie [Norma].
– Niektóre funkcje nie działają. (Ich ikony nie są wyświetlone.)
• Szczegółowe informacje, zobacz instrukcję dostarczoną z Marine Pack (obudowa podwodna).
72
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 67
Główne nastawienia — Główne nastawienia 2
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Połączenie USB
Wybiera tryb USB używany przy podłączeniu aparatu do komputera lub do drukarki
zgodnej z PictBridge, przy użyciu kabla wielozłącza.
Podłącza aparat do drukarki zgodnej z PictBridge
(str. 102). Po podłączeniu aparatu do komputera kreator
kopiowania zostaje uruchomiony automatycznie i obrazy
znajdujące się w katalogu zapisu aparatu zostają
skopiowane na komputer. (w systemach Windows XP/
Vista, Mac OS X)
Mass Storage
Ustanawia połączenie przy użyciu pamięci masowej
pomiędzy aparatem i komputerem lub innym
urządzeniem USB (str. 90).
Auto
Aparat automatycznie rozpoznaje i nawiązuje połączenie
z komputerem lub drukarką zgodną z PictBridge (str. 90 i
102).
• Jeżeli aparat i drukarka zgodna z PictBridge nie łączą się
przy nastawieniu na [Auto], należy zmienić nastawienie na
[PictBridge].
• Jeżeli aparat i komputer lub inne urządzenie USB nie łączą
się przy nastawieniu na [Auto], należy zmienić nastawienie
na [Mass Storage].
COMPONENT
Indywidualizowanie nastawień
PictBridge
Wybiera typ sygnału wyjścia wideo z SD i HD(1080i), zgodnie z podłączonym
odbiornikiem TV (str. 81).
HD(1080i)
Wybiera tę opcję, aby podłączyć aparat do telewizora
wysokiej rozdzielczości, zgodnego ze standardem 1080i.
SD
Wybiera tę opcję, aby podłączyć aparat do telewizora nie
obsługującego sygnału HD(1080i).
73
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 67
Wyjście wideo
Nastawia wyjście sygnału wideo zgodnie z systemem TV kolorowej używanym przez
podłączony sprzęt wideo. Różne kraje i regiony używają różnych systemów TV
kolorowej. Jeżeli chcesz oglądać zdjęcia na ekranie TV, sprawdź na str. 84 system
kolorystyczny TV w kraju lub regionie, w którym aparat jest używany.
NTSC
Nastawia wyjście sygnału wideo na tryb NTSC (np. dla
USA, Japonii).
PAL
Nastawia wyjście sygnału wideo na tryb PAL (np. dla
Europy).
TYP TV
Nastawia format ekranu telewizora, który będzie używany do odtwarzania.
16:9
Wybiera tę opcję, aby odtwarzać zdjęcia na
panoramicznym ekranie telewizora.
Obraz 16:9
4:3
Wybiera tę opcję, aby odtwarzać zdjęcia na ekranie
telewizora w formacie 4:3.
Obraz 16:9
74
Obraz 4:3
Obraz 4:3
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 67
Nastawienia nagryw — Nastawienia
nagrywania 1
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Wspomaganie AF
Wspomaganie AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić ogniskowanie.
Wspomaganie AF emituje czerwone światło w momencie wciśnięcia spustu migawki do
połowy, aż do momentu nastawienia ostrości, co ułatwia ogniskowanie. W tym czasie
pokazuje się wskaźnik
.
Auto
Używa wspomagania AF.
Wyłącz
Nie używa wspomagania AF.
Indywidualizowanie nastawień
• Jeśli światło wspomagania AF nie dosięgnie fotografowanego obiektu lub jest on mało
kontrastowy, ostrość nie zostanie nastawiona.
(Zalecana odległość
DSC-T200: maks. około 2,5 m (zoom: W)/maks. około 2,0 m (zoom: T)
DSC-T70/T75: maks. około 2,7 m (zoom: W)/maks. około 2,5 m (zoom: T))
• Ostrość zostaje ustawiona jeżeli światło wspomagania AF dociera do obiektu, nawet jeśli nie jest
to jego środek.
• Nie można używać wspomagania AF gdy:
– Gdy nastawiony jest tryb zapamiętania ostrości (str. 31).
– Gdy w trybie selekcji sceny wybrany został tryb
(Zdjęcie z uśmiechem), tryb (Zmierzch),
tryb
(Pejzaż) lub tryb
(Fajerwerki).
– Gdy funkcja wykrywania twarzy jest aktywna.
– Gdy [Osłona] jest nastawiony na [Włącz].
• Gdy używane jest wspomaganie AF, normalna ramka pola AF zostanie wyłączona i nowa ramka
pola AF będzie wyświetlona linią przerywaną. AF priorytetowo traktuje obiekty znajdujące się
w pobliżu środka ramki.
• Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Emitowane światło nie stanowi żadnego
zagrożenia, jednak nie należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.
75
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 67
Linia siatki
Używając linii siatki jako punktów odniesienia, można z łatwością umieścić obiekt
w pozycji poziomej/pionowej.
Włącz
Wyświetla linie siatki.
Wyłącz
Nie wyświetla linii siatki.
• Linie siatki nie zostają nagrane.
Tryb AF
Wybiera tryb pracy autofokusa.
Pojedynczy
Automatycznie reguluje ostrość gdy spust migawki zostanie
wciśnięty do połowy i przytrzymany. Tryb ten jest przydatny do
fotografowania obiektów nieruchomych.
Monitor
Automatycznie reguluje ostrość zanim spust migawki zostanie
wciśnięty do połowy i przytrzymany. Tryb ten skraca czas
potrzebny do nastawienia ostrości.
• Zużycie mocy akumulatora jest szybsze niż w trybie [Pojedynczy].
• Gdy funkcja wykrywania twarzy jest aktywna, tryb AF jest wyłączony.
Zoom cyfrowy
Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz za pomocą zoomu cyfrowego
(DSC-T200: maks. 5×/DSC-T70/T75: maks. 3×). Gdy przekroczona jest skala zoomu,
aparat stosuje inteligentny zoom lub precyzyjny zoom cyfrowy.
76
Inteligentny
(Inteligentny
zoom)
(
)
Powiększa obraz cyfrowo w zakresie nie powodującym
zniekształcenia obrazu, zależnie od rozmiaru obrazu. Nie jest
dostępny, gdy rozmiar obrazu jest nastawiony na [8M] lub [3:2].
Precyzyjny
(Precyzyjny zoom
cyfrowy)
(
)
Powiększa wszystkie rozmiary obrazu maksymalnie
10× (DSC-T200)/6× (DSC-T70/T75), ale jakość obrazu ulega
pogorszeniu.
Wyłącz
Nie używa zoomu cyfrowego.
• Maksymalna skala zbliżenia dla inteligentnego zoomu jest
pokazana w poniższej tabeli.
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 67
Rozmiar obrazu i maksymalna skala zbliżenia przy użyciu inteligentnego zoomu
Makskymalna skala zbliżenia
Rozmiar
DSC-T200
DSC-T70/T75
Około 6,3×
Około 3,8×
3M
Około 8×
Około 4,8×
VGA
Około 25×
Około 15×
16:9
Około 8,5×
Około 5,1×
5M
• Gdy działa funkcja wykrywania twarzy, nie można używać zoomu cyfrowego.
Indywidualizowanie nastawień
77
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 67
Nastawienia nagryw — Nastawienia
nagrywania 2
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Autom. orient.
Gdy aparat zostanie obrócony, aby wykonać portret, aparat zarejestruje zmianę pozycji
i wyświetli obraz w pozycji portretu.
Włącz
Rejestruje obraz z zachowaniem prawidłowej orientacji.
Wyłącz
Automatyczna orientacja wyłączona.
• W zależności od kąta ustawienia aparatu podczas fotografowania, orientacja obrazu może nie
zostać prawidłowo zarejestrowana. Gdy orientacja obrazu nie jest prawidłowa, można obrócić
obraz, używając procedury opisanej na str. 63.
Auto podgląd
Wyświetla na ekranie zarejestrowany obraz przez około dwie sekundy natychmiast po
wykonaniu zdjęcia.
Włącz
Automatyczny podgląd jest używany.
Wyłącz
Automatyczny podgląd nie jest używany.
• Gdy spust migawki zostanie w tym czasie wciśnięty do połowy, wyświetlenie zarejestrowanego
obrazu zniknie i można natychmiast zrobić następne zdjęcie.
Poziom uśmiechu
Nastawia poziom wykrywania uśmiechu, gdy w selekcji sceny wybrano [Zdjęcie
z uśmiechem] (str. 44).
Wysoki
Nastawienie na [Wysoki] ułatwia wykrycie uśmiechu.
Średni
Niski
• Trudno jest wykryć uśmiech w następujących warunkach.
– Gdy twarz jest zbyt ciemna lub zbyt jasna
– Gdy twarz jest daleko od aparatu i jest zbyt mała
– Gdy fotografowana osoba nosi okulary przeciwsłoneczne lub okulary w grubej oprawce
– Gdy włosy, kapelusz lub inne przedmioty zakrywają oczy
– Gdy fotografowana osoba nie jest skierowana do przodu
78
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 67
Nastawienie zegara
Nastawienie zegara
Nastawia datę i godzinę.
1 Wybierz
(Nastawienie zegara) z
(Nastaw.) na ekranie HOME.
2 Dotknij [Nastawienie zegara].
3 Dotknij żądanego formatu wyświetlenia daty, po czym dotknij [t].
Pojawi się ekran nastawień zegara.
4 Dotknij każdej z pozycji, po czym nastaw jej wartość numeryczną, dotykając v/V.
5 Dotknij [OK].
Dotknij [Anuluj] lub [BACK] w kroku 5.
Indywidualizowanie nastawień
Aby anulować nastawienie zegara
79
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 67
Language Setting
Language Setting
Wybiera język używany do wyświetlenia opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
80
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
Można oglądać obrazy na ekranie TV po podłączeniu aparatu do odbiornika TV.
Połączenie różni się, zależnie od rodzaju odbiornika TV, do którego aparat jest
podłączony.
Zobacz „TYP TV” (str. 74).
• Ikony i inne wskaźniki nie pojawią się na ekranie TV.
Oglądanie obrazów po podłączeniu aparatu do TV
dostarczonym uniwersalnym kablem połączeniowym
Przed podłączeniem aparatu do odbiornika TV należy wyłączyć zarówno aparat, jak
i TV.
1 Podłącz aparat do odbiornika TV.
VIDEO AUDIO
Czarny
Przycisk
(Odtwarzanie)
Kabel wielozłącza
(w zestawie)
2 Do wielozłącza
• Jeżeli odbiornik TV posiada gniazda wejścia stereofonicznego, podłącz wtyczkę audio (czarną)
uniwersalnego kabla połączeniowego do lewego gniazda audio (białe).
2 Włącz odbiornik TV i przełącz wejście.
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
Żółty
1 Do złączy wejścia
audio/wideo
• Szczegółowych informacji szukać w instrukcji załączonej do telewizora.
81
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Obrazy zarejestrowane aparatem pojawią się na ekranie TV.
Dotknij
/
, aby wybrać żądany obraz.
• Gdy aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie wyjścia sygnału wideo na
zgodny z systemem odbiornika TV (str. 74).
82
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
Oglądanie obrazu po podłączeniu aparatu do TV wysokiej
rozdzielczości
Można oglądać obraz nagrany aparatem, podłączając aparat do odbiornika TV
wysokiej rozdzielczości (HD)* kablem adaptera wyjściowego HD (tylko DSC-T75).
Przed podłączeniem aparatu do odbiornika TV należy wyłączyć zarówno aparat, jak
i TV.
* Zdjęcia wykonane w rozdzielczości [VGA] nie mogą być odtwarzane jako obraz wysokiej jakości.
• W trybie [Wyśw zoomu szer] zdjęcia formatu 4:3 lub 3:2 mogą być wyświetlane w formacie 16:9
(str. 60).
• W trybie [Wiele zmian wielkości] można dokonać konwersji na format 16:9, aby oglądać obraz
w wysokiej rozdzielczości (str. 60).
1 Podłącz aparat do TV wysokiej rozdzielczości (HD) za pomocą kabla
adaptera wyjściowego HD (Tylko DSC-T75).
AUDIO
1 Do złączy wejścia
audio/wideo
Przycisk
Zielony/Niebieski/
Czerwony
(Odtwarzanie)
Biały/Czerwony
Kabel adaptera
wyjściowego HD
(Tylko DSC-T75)
2 Do wielozłącza
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
COMPONENT
VIDEO IN
83
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
2 Włącz odbiornik TV i przełącz wejście.
• Szczegółowych informacji szukać w instrukcji załączonej do telewizora.
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Obrazy zarejestrowane aparatem pojawią się na ekranie TV.
Dotknij
/
, aby wybrać żądany obraz.
• Nastaw [COMPONENT], na [HD(1080i)] w [Główne nastawienia 2], wybierając
(Nastaw.) na
ekranie HOME (str. 73).
• Gdy aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie wyjścia sygnału wideo na
zgodny z systemem odbiornika TV (str. 74).
• Nie można oglądać filmów w formacie sygnału HD.
O systemach kolorystycznych TV
Do oglądania obrazów na ekranie TV potrzebny jest odbiornik TV z gniazdem wejścia
wideo oraz kabel wielozłącza. System kolorystyczny telewizora musi być zgodny
z systemem aparatu. Sprawdzić na poniższym wykazie system TV kolorowej kraju lub
regionu, w którym aparat jest używany.
System NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia, Kanada,
Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, USA, Wenezuela, Wyspy Bahama,
itd.
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia,
Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,
itd.
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina, itd.
84
Używanie komputera
Przyjemność korzystania z
komputera Windows
Szczegółowe informacje o używaniu komputera
Macintosh, zobacz „Używanie komputera Macintosh”
(str. 98).
Ilustracje ekranów używane w tej części są oparte na
angielskiej wersji oprogramowania.
• W przypadku Windows Vista niektóre nazwy i
operacje mogą się różnić od opisanych
poniżej.
Najpierw zainstalowanie programu (w zestawie) (str. 87)
• Instalowanie następującego oprogramowania:
– „Picture Motion Browser”
– „Music Transfer”
Kopiowanie obrazów do komputera (str. 90)
• Kopiowanie obrazów do komputera przy użyciu „Picture
Motion Browser”.
• Korzystanie z obrazów na różne sposoby, przy użyciu
Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na
często zadawane pytania znajdują się na internetowej
stronie pomocy dla Klientów Sony.
http://www.sony.net/
Używanie komputera
„Picture Motion Browser” i „Music Transfer”:
– Oglądanie obrazów zapisanych na komputerze
– Edytowanie zdjęć
– Wyświetlanie lokalizacji wykonania zdjęć na internetowych
mapach
– Tworzenie płyty z wykonanymi obrazami (wymaga
nagrywarki CD lub DVD)
– Drukowanie lub zapisywanie zdjęć ze wstawioną datą
– Dodawanie/zmiana muzyki do prezentacji zdjęć (używanie
„Music Transfer”)
85
Przyjemność korzystania z komputera Windows
Zalecane środowisko
komputera
Następujące środowisko jest zalecane
dla komputera podłączonego do
aparatu.
Zalecane środowisko do
kopiowania obrazów
OS (zainstalowany fabrycznie):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2/Windows
Vista*
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
w środowisku zaktualizowanego systemu
operacyjnego wymienionego powyżej
oraz w środowisku wielosystemowym.
Złącze USB: Standardowe
Zalecane środowisko dla „Picture
Motion Browser” i „Music
Transfer”
OS (zainstalowany fabrycznie):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2/Windows
Vista*
Procesor (CPU)/Pamięć: Pentium III
500 MHz lub szybszy, 256 MB RAM lub
więcej (Zalecane: Pentium III 800 MHz
lub szybszy, 512 MB RAM lub więcej)
Dysk twardy: Wymagane miejsce na dysku
do instalacji—w przybliżeniu 200 MB
Monitor: Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768
punktów lub powyżej
Kolor: High Color (kolor 16-bitowy)
lub powyżej
* Wersje 64-bitowe i Starter (Edition) nie są
obsługiwane.
86
Uwagi o podłączeniu aparatu do
komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania we
wszystkich zalecanych środowiskach
wymienionych powyżej.
• Jeżeli do komputera podłączysz kilka
urządzeń USB jednocześnie, niektóre z nich,
w tym aparat, mogą nie działać. Będzie to
zależało od rodzaju podłączonych urządzeń
USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
w przypadku użycia koncentratora USB.
• Podłączenie aparatu do komputera przy
użyciu interfejsu USB kompatybilnego z HiSpeed USB (zgodnego z USB 2.0) umożliwia
zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie
danych, ponieważ aparat jest kompatybilny z
Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0).
• Możliwe są trzy tryby połączenia USB przy
podłączeniu do komputera, tryb [Auto]
(nastawienie fabryczne), [Mass Storage] i
tryb [PictBridge]. Jako przykładowe, w tym
rozdziale opisano tryby [Auto] i [Mass
Storage]. Szczegółowe informacje o
[PictBridge], zobacz str. 73.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z
trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem a
aparatem może nie zostać jednocześnie
przywrócona.
Instalowanie programu (w zestawie)
Można zainstalować program (w
zestawie), wykonując poniższą
procedurę.
• Zaloguj się jako Administrator.
1 Włączyć komputer i włóż CDROM (w zestawie) do napędu CDROM.
Pojawi się okno menu instalatora.
• Gdy nie pojawi się okno menu
instalatora, podwójnie kliknij
(My
Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• W przypadku Windows Vista może się
pojawić ekran AutoPlay. Wybierz „Run
Install.exe.” i postępuj zgodnie
z instrukcjami, które pojawiają się na
ekranie, aby kontynuować instalację.
2 Kliknij [Install].
3 Wybierz żądany język po czym
kliknij [Next].
Pojawia się okno [Location Settings].
Area], po czym kliknij [Next].
Gdy pojawi się [Welcome to the
InstallShield Wizard for Sony Picture
Utility] (Witaj w Kreatorze
InstalShield dla narzędzia
SonyPicture).
kliknij [Next].
Pojawi się okno „License
Agreement” (Umowa Licencyjna).
Uważnie przeczytać umowę. Jeżeli
akceptujesz warunki umowy
licencyjnej, kliknij przycisk opcji
obok [I accept the terms of the
license agreement] (Akceptuję
warunki umowy licencyjnej) po czym
kliknij [Next].
5 Postępuj według instrukcji na
ekranie aby zakończyć instalację.
• Gdy pojawi się komunikat
potwierdzający zrestartowanie
komputera, należy komputer
zrestartować, postępując według
instrukcji na ekranie.
• Program DirectX może zostać
zainstalowany, zależnie od środowiska
systemu operacyjnego komputera.
6 Po zakończeniu instalacji wyjmij
CD-ROM.
• Instalowanie następującego
oprogramowania:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Używanie komputera
Pojawia się okno „Choose Setup
Language” (Wybór języka instalacji).
4 Wybierz [Region] i [Country/
Po zainstalowaniu oprogramowania na
pulpicie zostanie utworzona ikona
skrótu do internetowej strony rejestracji
klientów.
87
Instalowanie programu (w zestawie)
Po rejestracji na stronie internetowej
można otrzymywać bezpieczne i
użyteczne informacje i pomoc.
http://www.sony.net/registration/di
Po zainstalowaniu oprogramowania, na pulpicie zostaną utworzone ikony skrótów dla
„Picture Motion Browser”, „Picture Motion Browser Guide”, „Music Transfer”.
• Podwójnie kliknij, aby uruchomić „Picture Motion Browser”.
• Podwójnie kliknij, aby uruchomić „Picture Motion Browser Guide”.
• Podwójnie kliknij, aby uruchomić „Music Transfer”.
88
Informacje o „Picture Motion Browser”
(w zestawie)
Zdjęcia i filmy wykonane aparatem
mogą być wykorzystane lepiej niż dotąd
dzięki zaletom tego programu.
W tej części opisano w skrócie „Picture
Motion Browser”.
Przegląd programu
„Picture Motion Browser”
Oprogramowanie „Picture Motion
Browser” umożliwia:
• Importowanie obrazów wykonanych
aparatem i wyświetlenie ich na komputerze.
• Uporządkowanie obrazów na komputerze
na bazie kalendarza, według daty zdjęcia
w celu ich obejrzenia.
• Retuszowanie (korekcja czerwonych oczu
itp.), druk i wysyłanie zdjęć w postaci
załączników do poczty e-mail, zmiana daty
wykonania zdjęcia i inne.
• Drukowanie lub zapisywanie zdjęć ze
wstawioną datą.
• Tworzenie płyt z danymi przy użyciu
nagrywarki CD lub DVD.
• Szczegółowe informacje, zobacz „Picture
Motion Browser Guide”.
Uruchamianie programu „Picture
Motion Browser”
Podwójnie kliknąć ikonę
(Picture
Motion Browser) na pulpicie.
Lub z menu Start: Kliknąć [Start] t
[All Programs] (w Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser].
• Przy pierwszym uruchomieniu programu
„Picture Motion Browser” pojawi się na
ekranie komunikat potwierdzenia narzędzia
informacyjnego. Wybierz [Start]. Ta funkcja
informuje o nowościach, na przykład
o aktualizacjach oprogramowania. Można
zmienić to nastawienie później.
Zamykanie programu „Picture
Motion Browser”
Kliknij przycisk
rogu ekranu.
w górnym, prawym
Używanie komputera
Aby uzyskać dostęp do „Picture Motion
Browser Guide” z menu Start, kliknij
[Start] t [All Programs] (w Windows
2000, [Programs]) t [Sony Picture
Utility] t [Help] t [Picture Motion
Browser Guide].
Uruchamianie
i wychodzenie z „Picture
Motion Browser”
89
Kopiowanie obrazów do komputera przy
użyciu „Picture Motion Browser”
Przygotowanie aparatu
i komputera
Podłączanie aparatu do
komputera
1 Włóż do aparatu kartę „Memory
Stick Duo” z nagranymi obrazami.
• Podczas kopiowania obrazów z pamięci
wewnętrznej, krok ten nie jest potrzebny.
2 Włóż do aparatu dostatecznie
2 Do wielozłącza
naładowany akumulator lub
podłącz aparat do gniazdka
sieciowego za pomocą zasilacza
sieciowego (brak w zestawie).
1 Do złącza USB
• Gdy zdjęcia są kopiowane na komputer
przy użyciu akumulatora o niskim
stopniu naładowania, akumulator może
się całkowicie rozładować, powodując
błąd kopiowania lub nawet uszkodzenie
danych.
Kabel
wielozłącza
„Łączy do Mass Storage…” pojawi się
na ekranie aparatu.
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), po czym włącz
komputer.
Przycisk
(Odtwarzanie)
Wskaźniki aktywności*
Jeśli połączenie USB zostaje nawiązane
po raz pierwszy, komputer
automatycznie uruchomi program
rozpoznający aparat. Należy chwilę
zaczekać.
*
90
pojawi się na ekranie podczas
nawiązywania łączności.
Nie używaj komputera gdy ten wskaźnik jest
wyświetlany. Gdy wskaźnik zmieni się na
, możesz znowu zacząć używać
komputera.
Kopiowanie obrazów do komputera przy użyciu „Picture Motion Browser”
• Jeżeli „Łączy do Mass Storage…” nie pojawi
się, nastaw [Połączenie USB] na [Mass
Storage] (str. 73).
Kopiowanie obrazów na
komputer
2 Wykonaj import obrazów.
Aby zacząć import obrazów, kliknij
przycisk [Import].
1 Podłącz aparat do komputera jak
opisano w „Connecting the
camera and your computer”
(Podłączanie aparatu do
komputera).
Po nawiązaniu połączenia USB,
ekran [Import Media Files]
programu „Picture Motion Browser”
pojawi się automatycznie.
Obrazy są domyślnie importowane
do katalogu stworzonego w „My
Pictures”, którego nazwą jest data
importu.
• Szczegółowe informacje o „Picture
Motion Browser”, zobacz „Picture
Motion Browser Guide”.
Oglądanie zdjęć na
komputerze
Gdy import jest zakończony, zostaje
uruchomiony „Picture Motion
Browser”. Wyświetlone są miniaturki
importowanych obrazów.
Używanie komputera
• Jeżeli używasz gniazda karty Memory
Stick, zobacz str. 94.
• W Windows XP/Vista, jeżeli pojawi się
kreator AutoPlay, należy go zamknąć.
• Katalog „My Pictures” jest wybrany jako
katalog domyślny w „Viewed folders”.
91
Kopiowanie obrazów do komputera przy użyciu „Picture Motion Browser”
Uporządkowanie obrazów na
komputerze na bazie kalendarza,
według daty zdjęcia w celu ich
obejrzenia.
Szczegółowe informacje, zobacz „Picture
Motion Browser Guide”.
Miejsca zapisu plików
obrazów i nazwy plików
Pliki obrazów wykonanych aparatem są
pogrupowane w katalogi na karcie
„Memory Stick Duo” lub w pamięci
wewnętrznej.
Przykład: układ katalogów pod
Windows XP
Przykład: Ekran wyświetlenia miesięcy
Aby skasować połączenie
USB
Wykonaj kroki od 1 do 4 z procedury
poniżej, przed podjęciem następujących
działań:
• Odłączany jest uniwersalny kabel połącza.
• Wyjmowana jest karta „Memory Stick Duo”.
• Wkładana jest do aparatu karta „Memory
Stick Duo” po skopiowaniu zdjęć z pamięci
wewnętrznej.
• Wyłączany jest aparat.
1 Podwójnie kliknij
w tacy zadań.
Podwójnie kliknij tutaj
2 Kliknij
(USB Mass Storage Device)
t [Stop].
3 Potwierdź urządzenie w oknie
potwierdzenia po czym kliknij [OK].
4 Kliknij [OK].
Urządzenie jest odłączone.
• Krok 4 jest niepotrzebny w przypadku
Windows XP/Vista.
92
A Katalog zawierający dane obrazów
zarejestrowanych aparatem, który nie
posiada funkcji tworzenia katalogów
B Katalog zawierający dane obrazów
zarejestrowanych tym aparatem
Jeżeli żaden nowy katalog nie został
utworzony, są następujące katalogi:
– „Memory Stick Duo”: Tylko
„101MSDCF”
– Pamięć wewnętrzna: Tylko
„101_SONY”
• Nie jest możliwy zapis do katalogu
„100MSDCF”. Obrazy w tym katalogu są
dostępne jedynie do oglądania.
• Nie jest możliwy zapis do katalogu „MISC”.
Kopiowanie obrazów do komputera przy użyciu „Picture Motion Browser”
• Pliki z obrazami nazywane są następująco:
– Pliki zdjęciowe: DSC0ssss.JPG
– Pliki filmowe: MOV0ssss.MPG
– Pliki indeksu, które są nagrane podczas
nagrywania filmów: MOV0ssss.THM
ssss oznacza dowolną liczbę między
0001 a 9999. Część zawierająca numer
w nazwie pliku filmowego, nagranego
w trybie filmu oraz odpowiadającego mu
pliku indeksu jest taka sama.
• Więcej informacji o katalogach, zobacz
str. 64 i 68.
Używanie komputera
93
Kopiowanie obrazów do komputera bez
użycia „Picture Motion Browser”
Kopiowanie obrazów do komputera bez
użycia „Picture Motion Browser” można
wykonać następująco.
Komputer z otworem do karty
Memory Stick
Wyjąć kartę „Memory Stick Duo”
z aparatu i włożyć ją do adaptera
Memory Stick Duo. Włożyć adapter
Memory Stick Duo do komputera i
skopiować obrazy.
• Nawet gdy używanym systemem jest
Windows 95/98/98 Second Edition/NT/Me,
można kopiować obrazy wkładając
„Memory Stick Duo” do otworu dla
Memory Stick na komputerze.
• Jeżeli karta „Memory Stick PRO Duo” nie
zostaje rozpoznana, zobacz str. 112.
Komputer bez otworu do karty
Memory Stick
Wykonaj połączenie USB i postępuj
zgodnie z podanymi krokami, aby
skopiować obrazy na komputer.
• Wyświetlenia na ekranie używane w tym
rozdziale są przykładami kopiowania
obrazów z „Memory Stick Duo”.
• Aparat nie jest kompatybilny z wersjami
Windows 95/98/98 SecondEdition/NT/Me
systemu operacyjnego Windows.
Jeżeli używasz komputera bez gniazda karty
Memory Stick, do skopiowania obrazów
z karty „Memory Stick Duo” na komputer,
użyj dostępnego w handlu czytnika karty
Memory Stick.
• Aby skopiować obrazy z pamięci
wewnętrznej na komputer, skopiuj je
najpierw na kartę „Memory Stick Duo”,
a następnie na komputer.
94
Kopiowanie obrazów na
komputer
– Windows XP/Vista
W tej części opisano przykład
kopiowania obrazów do „My
Documents” (Dla Windows Vista:
„Documents”).
1 Przygotuj aparat i komputer.
Wykonaj tę samą procedurę, jak
opisana w „Przygotowanie aparatu
i komputera” na str. 90.
2 Podłącz aparat do komputera
kablem wielozłącza.
Wykonaj tę samą procedurę, jak
opisana w „Podłączanie aparatu do
komputera” na str. 90.
• Jeżeli program „Picture Motion
Browser” jest już zainstalowany, wtedy
[Import Media Files] (Importuj pliki
nośnika) zostanie rozpoczęty przez
„Picture Motion Browser”, ale wybierz
[Cancel], aby zakończyć.
Kopiowanie obrazów do komputera bez użycia „Picture Motion Browser”
3 Kliknij [Open folder to view files]
(Otwórz katalog, aby zobaczyć
pliki) t [OK] (Tylko dla Windows
XP), gdy ekran kreatora pojawi
się na pulpicie automatycznie.
6 Podwójnie kliknij [My Documents]
(Dla Windows Vista:
„Documents”). Następnie kliknij
prawym przyciskiem myszy
w okno „My Documents”, aby
wyświetlić menu i kliknij [Paste].
1
1
2
2
• Gdy ekran kreatora nie pojawi się
automatycznie, wykonaj procedurę: t
„Dla Windows 2000” na str. 95.
4 Podwójnie kliknij [DCIM].
5 Podwójnie kliknij katalog,
• Gdy w docelowym katalogu istnieje już
obraz o tej samej nazwie pliku, pojawi się
komunikat powierdzenia zastąpienia
starego pliku nowym. Gdy stary plik
zostaje zastąpiony nowym, oryginalne
dane są kasowane. Aby skopiować plik
obrazu do komputera bez zastępowania,
zmień nazwę pliku i wtedy go skopiuj.
Pamiętaj jednak, że jeśli zmienisz nazwę
pliku (str. 96), odtworzenie tego obrazu
na aparacie może nie być możliwe.
Dla Windows 2000
Podwójnie kliknij [My Computer] t
[Removable Disk] po podłączeniu
aparatu do komputera. Następnie
wykonaj czynności od kroku 4.
Używanie komputera
w którym zapisane są pliki
obrazów przeznaczonych do
skopiowania. Następnie kliknij
prawym przyciskiem myszy plik
obrazu, aby wyświetlić menu i
kliknij [Copy].
Pliki obrazów zostaną skopiowane do
„My Documents” (Dla Windows
Vista: „Documents”).
1
2
• Informacje o docelowym miejscu plików
obrazów, zobacz str. 92.
95
Oglądanie na aparacie plików obrazów zapisanych na
komputerze przez skopiowanie ich na kartę „Memory Stick Duo”
W tej części opisany jest proces
używania oprogramowania na
przykładzie komputera Windows.
Gdy plik obrazu po skopiowaniu na
komputer został usunięty z karty
„Memory Stick Duo”, można go
ponownie obejrzeć w aparacie kopiując
plik obrazu z komputera na kartę
„Memory Stick Duo”.
• Pomiń krok 1, jeżeli nazwa pliku nastawiona
na aparacie nie została zmieniona.
• W zależności od rozmiaru, odtwarzanie
niektórych zdjęć może nie być możliwe.
• Sony nie gwarantuje odtwarzania plików
obrazów na aparacie, jeżeli te pliki zostały
przetworzone przy użyciu komputera, lub
nagrane innym aparatem.
• Jeżeli nie ma katalogów na karcie „Memory
Stick Duo”, najpierw utwórz katalog (str. 68)
za pomocą aparatu, następnie skopiuj pliki
obrazów.
1 Prawym przyciskiem myszy
kliknij plik obrazu i kliknąć
[Rename]. Zmień nazwę pliku na
„DSC0ssss”.
Zamiast ssss wpisać liczbę od
0001 do 9999.
1
2
• Jeżeli pojawi się komunikat
potwierdzenia zastąpienia starego pliku
nowym, wprowadź inny numer.
• W zależności od konfiguracji komputera,
może być wyświetlone także
rozszerzenie. Rozszerzeniem dla zdjęć
jest JPG, a dla filmów – MPG. Nie
zmienij rozszerzenia.
96
2 Skopiować plik obrazu do
katalogu na karcie „Memory
Stick Duo” w następujący
sposób.
1Prawym przyciskiem myszy kliknąć
plik obrazu po czym kliknij [Copy].
2Podwójnie kliknąć [Removable Disk]
lub [Sony MemoryStick] w [My
Computer].
3Prawym przyciskiem myszy kliknąć
katalog [sssMSDCF] w katalogu
[DCIM], po czym kliknąć [Paste].
• sss oznacza jakąkolwiek liczbę
z zakresu 100 do 999.
Używanie „Music Transfer” (w zestawie)
Można zmienić fabrycznie
zaprogramowane pliki muzyczne na
żądane pliki muzyczne, używając
programu „Music Transfer”,
znajdującego się na CD-ROM
(w zestawie). Można także w dowolnym
czasie kasować lub dodawać pliki.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami
na ekranie, aby dodać/zmienić
pliki muzyczne.
• Aby przywrócić w aparacie fabrycznie
Dodawanie/zmiana muzyki
za pomocą „Music
Transfer”
Formaty muzyczne dostępne dla
transferu za pomocą „Music Transfer” są
podane poniżej:
• Pliki MP3 zapisane na twardym dysku
komputera
• Muzyka na płytach CD
• Zaprogramowana muzyka zapisana w tym
aparacie
1 Dotknij [HOME], aby wyświetlić
zaprogramowaną muzykę:
1 Wykonaj [Formatuj muzykę] w kroku 3.
2 Wykonaj [Restore defaults] na „Music
Transfer”.
Wszystkie pliki muzyczne powrócą do
fabrycznie zaprogramowanej muzyki,
a [Muzyka] w menu [Slajdy] zostanie
nastawione na [Wyłącz].
• Można sprowadzić pliki muzyczne do
fabrycznie zaprogramowanych przy użyciu
[Inicjalizuj] (str. 71), jednak wtedy inne
nastawienia też zostaną sprowadzone do
oryginalnych nastawień.
• Szczegółowe informacje o używaniu „Music
Transfer”, zobacz pomoc on-line w „Music
Transfer”.
ekran HOME.
2 Dotknij
3 Dotknij [Pobierz muzykę].
Pojawi się komunikat „Podłącz do
komputera”.
Używanie komputera
(Drukowanie, Inne), po
czym dotknij [
Narzędzie
muzyczne].
4 Wykonaj połączenie USB aparatu
i komputera.
5 Uruchom „Music Transfer”.
97
Używanie komputera Macintosh
Można skopiować obrazy na komputer
Macintosh.
• „Picture Motion Browser” nie współpracuje
z komputerami Macintosh.
Zalecane środowisko
komputera
Następujące środowisko jest zalecane
dla komputera podłączonego do
aparatu.
Zalecane środowisko do
kopiowania obrazów
OS (zainstalowany fabrycznie): Mac OS
9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 do v10.4)
Złącze USB: Standardowe
Zalecane środowisko dla „Music
Transfer”
OS (zainstalowany fabrycznie): Mac OS
X (v10.3 do v10.4)
Procesor (CPU): Komputery iMac, eMac,
iBook, PowerBook, serie Power Mac
G3/G4/G5, Mac mini
Pamięć: 64 MB lub więcej (zalecane
128 MB lub więcej.)
Dysk twardy: Wymagane miejsce na dysku
do instalacji—w przybliżeniu 250 MB
• Podłączenie aparatu do komputera przy
użyciu interfejsu USB kompatybilnego z HiSpeed USB (zgodnego z USB 2.0) umożliwia
zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie
danych, ponieważ aparat jest kompatybilny
z Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0).
• Możliwe są trzy tryby połączenia USB przy
podłączeniu do komputera, tryb [Auto]
(nastawienie fabryczne), [Mass Storage]
i tryb [PictBridge]. Jako przykładowe, w tym
rozdziale opisano tryby [Auto] i [Mass
Storage]. Szczegółowe informacje
o [PictBridge], zobacz str. 73.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu
z trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem
a aparatem może nie zostać jednocześnie
przywrócona.
Kopiowanie i oglądanie
obrazów na komputerze
1 Przygotuj aparat i komputer
Macintosh.
Wykonaj tę samą procedurę, jak
opisana w „Przygotowanie aparatu
i komputera” na str. 90.
2 Podłączyć aparat do komputera
kablem wielozłącza.
Uwagi o podłączeniu aparatu do
komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania we
wszystkich zalecanych środowiskach
wymienionych powyżej.
• Jeżeli do komputera podłączysz kilka
urządzeń USB jednocześnie, niektóre z nich,
w tym aparat, mogą nie działać. Będzie to
zależało od rodzaju podłączonych urządzeń
USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
w przypadku użycia koncentratora USB.
98
Wykonaj tę samą procedurę, jak
opisana w „Podłączanie aparatu do
komputera” na str. 90.
Używanie komputera Macintosh
3 Skopiuj pliki obrazów na
komputer Macintosh.
1Podwójnie kliknij noworozpoznaną
ikonę t [DCIM] t katalog,
w którym skopiowane obrazy
zostaną zapisane.
2Przeciągnij pliki obrazów na ikonę
dysku twardego i upuść.
Pliki obrazu są kopiowane na dysk
twardy.
• Informacje o miejscu zapisu plików
obrazów i o nazwach plików, zobacz
str. 92.
4 Oglądanie obrazów na
komputerze.
Podwójnie kliknij ikonę dysku
twardego t żądany plik obrazu
w katalogu, który zawiera
skopiowane pliki, aby otworzyć dany
plik obrazu.
Dodawanie/zmiana muzyki
za pomocą „Music
Transfer”
Można zmienić fabrycznie
zaprogramowane pliki muzyczne na
żądane pliki muzyczne. Można także
w dowolnym czasie kasować lub
dodawać pliki.
Formaty muzyczne dostępne dla
transferu za pomocą „Music Transfer” są
podane poniżej:
• Pliki MP3 zapisane na twardym dysku
komputera
• Muzyka na płytach CD
• Zaprogramowana muzyka, zapisana
w pamięci aparatu
Aby zainstalować „Music Transfer”
• Przed zainstalowaniem „Music Transfer”
należy zamknąć wszystkie uruchomione
programy.
• Dla instalacji konieczne jest zalogowanie się
jako Administrator.
1 Włącz Macintosh i włóż CD-ROM
(w zestawie) do napędu CD-ROM.
Przeciągnij i upuść ikonę napędu lub
ikonę „Memory Stick Duo” na ikonę
„Trash” (Kosz), zanim wykonasz
procedury podane poniżej, by aparat
został odłączony od komputera.
• Odłączany jest uniwersalny kabel połącza.
• Wyjmowana jest karta „Memory Stick Duo”.
• Wkładana jest do aparatu karta „Memory
Stick Duo” po skopiowaniu zdjęć z pamięci
wewnętrznej.
• Wyłączany jest aparat.
2 Podwójnie kliknij
(SONYPICTUTIL).
3 Podwójnie kliknij plik
[MusicTransfer.pkg] w katalogu [Mac].
Rozpocznie się instalacja programu.
Aby dodać/zmienić pliki muzyczne
Zobacz „Dodawanie/zmiana muzyki za
pomocą „Music Transfer”” na str. 97.
Używanie komputera
Aby skasować połączenie
USB
Pomoc techniczna
Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na często
zadawane pytania znajdują się na
internetowej stronie pomocy dla
Klientów Sony.
http://www.sony.net/
99
Przeglądanie podręcznika „Cyber-shot –
przewodnik dla zaawansowanych”
Podczas instalacji „Podręcznik aparatu
Cyber-shot”, „Cyber-shot – przewodnik
dla zaawansowanych” zostanie również
zainstalowany. „Cyber-shot –
przewodnik dla zaawansowanych”
zawiera dalsze informacje o używaniu
aparatu i opcjonalnych akcesoriów.
Przeglądanie w systemie
Windows
Zacznij od ikony skrótu na pulpicie.
Przeglądanie w systemie
Macintosh
1 Skopiuj katalog [stepupguide]
z katalogu [stepupguide] na
komputer.
2 Wybierz [stepupguide] t
[language] t [PL], po czym
skopiuj i nadpisz wszystkie pliki z
katalogu [PL] do katalogu [img]
w katalogu [stepupguide], który
został skopiowany na komputer w
kroku 1.
3 Po zakończeniu kopiowania
podwójnie kliknij
„stepupguide.hqx” w katalogu
[stepupguide], aby go
zdekompresować, po czym
podwójnie kliknij wygenerowany
plik „stepupguide”.
• Jeżeli narzędzie do dekompresji pliku
HQX nie jest zainstalowane, zainstaluj
program Stuffit Expander.
100
Drukowanie zdjęć
Jak drukować zdjęcia
Gdy drukowane są zdjęcia wykonane w trybie
[16:9], oba boki mogą być obcięte, należy więc
sprawdzić przed przystąpieniem do druku
(str. 115).
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge (str. 102)
Można drukować zdjęcia podłączając aparat bezpośrednio do
drukarki zgodnej z PictBridge.
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej z kartą „Memory Stick”
Można drukować zdjęcia drukarką zgodną z kartą „Memory
Stick”.
Szczegółowe informacje zobacz w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z drukarką.
Drukowanie przy użyciu komputera
Można skopiować zdjęcia na komputer za pomocą
dostarczonego w zestawie oprogramowania „Picture Motion
Browser”, a następnie je wydrukować.
Na zdjęciu można umieścić datę i je wydrukować.
Można zanieść kartę „Memory Stick Duo”, zawierającą
zdjęcia wykonane tym aparatem, do punktu usługowego
drukującego zdjęcia. Można z wyprzedzeniem nałożyć ikonę
(Polecenie wydruku) na obrazach, które mają być
drukowane.
Drukowanie zdjęć
Drukowanie w punkcie usługowym (str. 105)
101
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu
drukarki zgodnej z PictBridge
Nawet nie posiadając komputera można
drukować zdjęcia wykonane tym
aparatem, podłączając go bezpośrednio
do drukarki zgodnej z PictBridge.
Etap 2: Podłączenie
aparatu do drukarki
1 Podłączyć aparat do drukarki.
• „PictBridge” jest oparty na standardzie
CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Nie można wydrukować filmów.
• Jeżeli wskaźnik
miga na ekranie aparatu
(sygnalizacja błędu), sprawdź podłączoną
drukarkę.
2 Do
wielozłącza
Etap 1: Przygotowanie
aparatu
Przygotuj aparat do podłączenia do
drukarki kablem wielozłącza. Gdy
aparat zostaje podłączony do drukarki,
która zostaje rozpoznana gdy
[Połączenie USB] jest nastawione na
[Auto], etap 1 jest niepotrzebny.
• Zalecane jest użycie w pełni naładowanego
akumulatora, aby uniknąć ryzyka wyłączenia
się zasilania w trakcie druku.
1 Dotknij [HOME], aby wyświetlić
ekran HOME.
2 Dotknij
[
(Nastaw.) i dotknij
Główne nastawienia].
3 Dotknij [Główne nastawienia 2]
i dotknij [Połączenie USB].
4 Dotknąć [PictBridge].
Tryb USB jest skonfigurowany.
102
1 Do złącza
USB
Kabel wielozłącza
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
2 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie) i włącz aparat
i drukarkę.
Po wykonaniu połączenia
pojawi się wskaźnik
.
Gdy wybierzesz [Wiele obrazów]
Możesz wydrukować wiele wybranych
zdjęć.
1 Dotknij zdjęcia, które chcesz
wydrukować.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
oznaczenie
.
2 Dotknij [t].
3 Dotknij [OK].
Etap 4: Wydruk
Aparat jest nastawiony na tryb
odtwarzania.
1 Dotknij żądanej opcji
nastawienia, aby wykonać
nastawienia druku.
Etap 3: Wybieranie zdjęć do
wydrukowania
1 Dotknij [MENU], aby wyświetlić
menu.
2 Dotknij v/V, aby wyświetlić
(Druk) i dotknij
(Druk).
Na ekranie pojawi się menu druku.
obrazów].
Gdy wybierzesz [Ten obraz]
Możesz wydrukować wybrane zdjęcie.
Przejdź do etapu 4.
Gdy opcja [Układ] jest nastawiona
na [1-zdj/Bez ramki] lub [1-zdj./
Ramka]:
Wybierz żądaną ilość kopii
drukowanego zdjęcia. Zdjęcie będzie
drukowane jako pojedyncze zdjęcie.
Gdy opcja [Układ] nie jest
nastawiona na [1-zdj/Bez ramki] lub
[1-zdj./Ramka]:
Wybierz ilość zdjęć, które będą
wydrukowane jako zdjęcie
indeksowe. Jeżeli na etapie 3
wybrana została opcja [Ten obraz],
wybierz liczbę kopii tego samego
zdjęcia, które będą wydrukowane
obok siebie na arkuszu, jako obraz
indeksu.
Drukowanie zdjęć
3 Dotknij [Ten obraz] lub [Wiele
[Ilość]
• Wyznaczona liczba zdjęć może nie
zmieścić się na jednym arkuszu, zależy to
od ilości zdjęć.
103
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
[Układ]
Wybierz liczbę zdjęć, które będą
wydrukowane obok siebie na jednym
arkuszu.
[Rozmiar]
Wybierz rozmiar arkusza.
[Data]
Wybiera [Dzień&Godz] lub [Data]
aby wstawić na zdjęciach datę
i godzinę.
• Jeśli wybrane zostanie [Data], data
zostanie wstawiona w wybranym
formacie (str. 79). Funkcja ta
w niektórych drukarkach może nie być
dostępna.
2 Dotknij [OK].
Zdjęcie zostaje wydrukowane.
• Nie odłączać kabla wielozłącza gdy
wskaźnik
(Połączenie PictBridge)
znajduje się na ekranie.
Wskaźnik
Aby wydrukować następne zdjęcia
Wybierz [Wiele obrazów], po czym
powtórz ten proces od etapu 3.
Etap 5: Zakończenie druku
Upewnij się, że ekran powrócił do etapu
2 i odłącz od aparatu uniwersalny kabel
połączeniowy.
104
Drukowanie w punkcie usługowym
Można zanieść kartę „Memory Stick
Duo”, zawierającą zdjęcia wykonane
tym aparatem, do punktu usługowego
drukującego zdjęcia. Jeżeli punkt
usługowy drukuje zdjęcia
z wykorzystaniem funkcji DPOF, można
oznaczyć zdjęcia ikoną
(Polecenie
wydruku) przed udaniem się tam, aby
nie wybierać zdjęć ponownie podczas
druku w punkcie usługowym.
Oznaczanie wybranego
zdjęcia
Przycisk
(Odtwarzanie)
• W punkcie usługowym nie można drukować
bezpośrednio z aparatu zdjęć zapisanych
w pamięci wewnętrznej. Należy skopiować
zdjęcia na kartę „Memory Stick Duo”, po
czym zanieśc kartę „Memory Stick Duo” do
punktu usługowego.
Co to jest DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) jest
to funkcja, która umożliwia oznaczenie
ikoną
(Polecenie wydruku) zdjęć
na karcie „Memory Stick Duo”, które
mają być potem wydrukowane.
• Można także drukować zdjęcia z ikoną
(Polecenie wydruku) używając drukarki
zgodnej ze standardem DPOF (Digital Print
Order Format), lub używając drukarki
zgodnej z PictBridge.
• Nie można oznaczać filmów ikonami
wydruku.
Gdy zanosimy „Memory Stick
Duo” do punktu usługowego
(Odtwarzanie).
2 Wyświetl zdjęcie przeznaczone
do druku.
3 Dotknij [MENU] aby wyświetlić
menu.
4 Dotknij [DPOF] i dotknij
(Ten
obraz).
Znak
(Znacznik druku) zostaje
dołączony do zdjęcia.
Drukowanie zdjęć
• Należy skonsultować się z punktem
usługowym drukującym zdjęcia, aby
sprawdzić akceptowany przez sklep rodzaj
karty „Memory Stick Duo”.
• Jeżeli punkt usługowy nie przyjmuje kart
„Memory Stick Duo”, należy skopiować
zdjęcia na inny nośnik, np. na CD-R i zanieść
do sklepu.
• Należy pamiętać, aby wziąć ze sobą adapter
Memory Stick Duo.
• Przed skorzystaniem z usług sklepu należy
zrobić na płycie zapasowe kopie zdjęć.
• Nie można nastawić ilości kopii.
• W sprawie nałożenia dat na zdjęcia należy
skonsultować się z punktem usługowym
drukującym zdjęcia.
1 Naciśnij przycisk
Aby usunąć ten znak
Powtórz kroki 3 i 4.
105
Drukowanie w punkcie usługowym
Aby anulować wybór
Wybieranie i oznaczanie
zdjęć
Aby anulować, dotknij [Wyjdź] w kroku
5.
Aby usunąć ten znak
1 Dotknij [MENU] gdy wyświetlasz
Dotknij zdjęć, z których chcesz usunąć
te znaki.
zdjęcia w trybie pojedynczego
obrazu lub w trybie indeksu.
Aby oznaczyć wszystkie zdjęcia
w katalogu
2 Dotknij [DPOF] i dotknij
1 Dotknij [MENU], gdy wyświetlasz
obrazy w trybie indeksu.
(Wiele obrazów).
2 Dotknij [DPOF] t
(Wybiera
zawartość katalogu).
Znak
pojawi się na wszystkich
zdjęciach w wybranym katalogu.
3 Dotknij zdjęcia, aby je oznaczyć.
Na wybranym zdjęciu pojawi się znak
Pojedynczy obraz
Wyświetlenie indeksu
4 Dotknij [t].
5 Dotknij [OK].
Na ekranie pojawi się znak
.
• Dotknięcie
na ekranie indeksu
spowoduje powrót do trybu pojedynczego
obrazu.
106
.
• Nie można dołączyć znacznika druku, gdy
w katalogu jest ponad 100 plików.
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych rozwiązań.
1 Sprawdzić pozycje na stronach od 108 do 117.
Jeżeli na ekranie pojawi się kod, na przykład „C/E:ss:ss”, zobacz str. 118.
2 Wyjąć akumulator i włożyć go ponownie po upływie około jednej
minuty, po czym włączyć zasilanie.
3 Zinicjalizować nastawienia (str. 71).
4 Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym
serwisem Sony.
Należy pamiętać, że oddanie aparatu do naprawy jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na sprawdzenie zawartości pamięci wewnętrznej i plików muzycznych aparatu.
Kliknąć na jedną z następujących pozycji, aby przejść do strony z opisem objawów
i przyczyn lub odpowiedniej czynności korygującej.
108
Pamięć wewnętrzna
114
Robienie zdjęć/Nagrywanie
filmów
108
Wydruk
114
Oglądanie zdjęć
111
Drukarka zgodna ze standardem
PictBridge
115
Usuwanie obrazów
112
Panel dotykowy
116
Komputery
112
Inne
117
„Memory Stick Duo”
114
Rozwiązywanie problemów
Akumulator i zasilanie
107
Rozwiązywanie problemów
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Włóż akumulator prawidłowo, naciskając i przytrzymując otwartą dźwignię wysuwania
akumulatora.
Nie można włączyć aparatu.
• Po włożeniu akumulatora do aparatu, do rozpoczęcia zasilania aparatu może upłynąć
trochę czasu.
• Włóż akumulator prawidłowo.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Akumulator jest martwy (str. 125). Wymienić na nowy.
• Stosować zalecany akumulator.
Zasilanie nagle wyłącza się.
• Jeśli zasilanie jest włączone i w ciągu około 3 minut nie zostanie wykonana żadna
czynność, aby zapobiec zużyciu akumulatora aparat automatycznie wyłącza się.
Ponownie włączyć aparat.
• Akumulator jest martwy (str. 125). Wymienić na nowy.
Wskazanie zużycia akumulatora jest nieprawidłowe.
• Zjawisko to występuje gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo
niskiej temperaturze.
• Wyświetlana pozostała moc akumulatora różni się od aktualnej. Całkowicie
rozładować akumulator i następnie naładować, aby skorygować wyświetlenie.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Akumulator jest martwy (str. 125). Wymienić na nowy.
Akumulator nie może być ładowany, gdy znajduje się wewnątrz aparatu.
• Użyj ładowarki do ładowania akumulatora.
Robienie zdjęć/Nagrywanie filmów
Nie można nagrywać obrazów.
• Sprawdzić wolną pojemność pamięci wewnętrznej lub karty „Memory Stick Duo”.
Jeżeli karta jest pełna, wykonać jedną z następujących czynności:
– Usunąć niepotrzebne obrazy (str. 37).
– Zmienić kartę „Memory Stick Duo”.
• Nie można zrobić zdjęcia gdy lampa błyskowa się ładuje.
• Gdy robisz zdjęcie, nastaw inny tryb pracy niż
.
• Gdy nagrywasz filmy, nastaw tryb pracy na
.
108
Rozwiązywanie problemów
• Podczas nagrywania filmów rozmiar obrazu jest ustawiony na [640(Wys.jakość)].
Wykonać jedną z następujących czynności:
– Ustawić rozmiar obrazu inny niż [640(Wys.jakość)].
– Włożyć kartę „Memory Stick PRO Duo.”
Obiektu nie widać na ekranie.
• Aparat jest nastawiony na tryb odtwarzania. Naciśnij
, aby nastawić tryb
nagrywania (str. 35).
Funkcja stabilizatora obrazu nie działa.
• Funkcja stabilizatora obrazu nie działa, gdy na wyświetleniu widoczna jest ikona
.
• Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo podczas fotografowania scen
nocnych.
• Fotografuj po naciśnięciu najpierw spustu migawki do połowy; nie naciskaj go od razu
do końca.
Nagrywanie zdjęcia długo trwa.
• Została włączona funkcja wolnej migawki NR (str. 19). Nie jest to usterka.
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Fotografować w trybie nagrywania
(Makro włączone).
Pamiętaj, aby obiektyw był od fotografowanego obiektu dalej, niż wynosi najkrótsza
odległość fotografowania, około 8 cm (W)/80 cm (T) (DSC-T200), 8 cm (W)/25 cm (T)
(DSC-T70/T75) (str. 30). Można też nastawić tryb
(Ognisk. z bliska możliwe)
i fotografować w odległości od 1 do 20 cm po stronie W (str. 30).
• Podczas robienia zdjęć w selekcji sceny wybrany został tryb
(Zmierzch),
tryb
(Pejzaż) lub tryb
(Fajerwerki).
• Wybrana jest funkcja wstępnego nastawiania ostrości. Wybrać tryb autofokusa (str. 31).
• Zobacz „Jak używać [Punktowy AF]” na str. 32.
Zoom nie działa.
Lampa błyskowa nie działa.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
(Lampa błysk wyłączona) (str. 29).
• Lampa błyskowa nie może być używana gdy:
– [Tryb NAGR] jest nastawiony na [Seria] lub na stopniowanie ekspozycji (str. 47).
– W trybie selekcji sceny wybrany został tryb
(Duża czułość), tryb (Zmierzch)
lub tryb
(Fajerwerki) (str. 45).
(Ognisk. z bliska możliwe).
– Fotografowanie w trybie
Rozwiązywanie problemów
• Optyczny zoom nie może być używany w trybie
(Ognisk. z bliska możliwe).
• Nie można używać inteligentnego zoomu, gdy:
– rozmiar obrazu jest nastawiony na [8M], [3:2].
• Gdy działa funkcja wykrywania twarzy, nie można używać zoomu cyfrowego.
109
Rozwiązywanie problemów
– Nagrywane są filmy.
• Nastaw lampę błyskową na
został tryb
(Pejzaż), tryb
(Lampa błysk włączona), gdy w selekcji sceny wybrany
(Plaża) lub tryb
(Śnieg) (str. 29).
Na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej pojawiają się
niewyraźne, białe, okrągłe plamy.
• Cząsteczki (kurz, pyłki kwiatowe, itp.) znajdujące się w powietrzu odbiły światło lampy
błyskowej i są widoczne na zdjęciu. Nie jest to usterka (str. 14).
Funkcja fotografowania w zbliżeniu (Makro) nie działa.
• Podczas fotografowania w selekcji sceny wybrany został tryb
(Zmierzch),
tryb
(Pejzaż) lub tryb
(Fajerwerki) (str. 45).
• Fotografowanie w trybie
(Ognisk. z bliska możliwe) nie jest aktywne, gdy w
selekcji sceny wybrany został tryb
(Zdjęcie z uśmiechem).
• Fotografowanie w zbliżeniu (fotografowanie makro) nie jest aktywne, gdy wybrano
tryb
(Ognisk. z bliska możliwe).
Data i godzina nie są wyświetlane na ekranie LCD.
• Data i czas nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one wyświetlone tylko
podczas odtwarzania.
Nie można nanieść dat na Zdjęcia.
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia (str. 115). Używając
programu „Picture Motion Browser”, można drukować lub zapisywać zdjęcia ze
wstawioną datą.
Po wciśnięciu do połowy spustu migawki i przytrzymaniu go, wartość F i czas
otwarcia migawki migają.
• Niewłaściwe parametry naświetlenia. Skorygować naświetlenie (str. 34).
Ekran jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.
• Wyreguluj jasność podświetlenia (str. 23).
Zdjęcie jest za ciemne.
• Zdjęcie robione jest pod światło. Wybrać tryb pomiaru (str. 33) lub wyregulować
naświetlenie (str. 34).
Zdjęcie jest za jasne.
• Wyregulować naświetlenie (str. 34).
110
Rozwiązywanie problemów
Kolory na obrazie nie są prawidłowe.
• Ustawić [Tryb koloru] na [Norma] (str. 50).
Podczas fotografowania bardzo jasnych obiektów pojawiają się pionowe
smugi.
• Występuje rozproszenie światła w obiektywie i na obrazie pojawiają się białe, czarne,
czerwone, purpurowe lub inne smugi. Nie oznacza to uszkodzenia.
Obraz na ekranie, oglądany w ciemnym miejscu, wykazuje zakłócenia.
• W warunkach słabego oświetlenia aparat zwiększa czytelność obrazu tymczasowo go
rozjaśniając. Nie ma to wpływu na zapisane zdjęcie.
Na zdjęciach oczy są czerwone.
• Nastawić [Reduk czerw oczu] na [Auto] lub [Włącz] (str. 52).
• Sfotografować obiekt w odległości bliższej niż zakres lampy błyskowej, używając lampy
błyskowej.
• Zwiększyć oświetlenie pomieszczenia i wykonać zdjęcie.
• Wyretuszować zdjęcie, używając [Korekcja czerwonych oczu] (str. 59).
Na ekranie pojawiają się i zostają punkty.
• Nie jest to usterka. Te punkty nie zostają nagrane (str. 2).
Nie można robić zdjęć jedno po drugim.
• Pamięć wewnętrzna lub karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Usuń niepotrzebne
obrazy (str. 37).
• Mała moc akumulatora. Włożyć naładowany akumulator.
Oglądanie zdjęć
Aparat nie może odtwarzać obrazów.
aparatem innego modelu, nie gwarantuje się odtworzenia tym aparatem.
• Aparat jest w trybie USB. Skasować połączenie USB (str. 92).
Data i czas nie są wyświetlane.
• [Konfiguracja wyświetlenia] jest ustawione na [Prosty] lub [Tylko obraz]. Dotknąć
[DISP], aby nastawić [Konfiguracja wyświetlenia] na [Norma] (str. 23).
Rozwiązywanie problemów
• Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie) (str. 35).
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze (str. 96).
• Gdy plik obrazu został poddany obróbce na komputerze, lub gdy został wykonany
111
Rozwiązywanie problemów
Zaraz po rozpoczęciu odtwarzania obraz jest nieostry.
• Zaraz po rozpoczęciu odtwarzania obraz może wyglądać nieostry ze względu na
trwającą obróbkę obrazu. Nie jest to usterka.
Ikony nie są wyświetlone.
• Gdy palec dotyka prawego, górnego rogu ekranu, ikony znikają na chwilę.
Zdjęcie palca z ekranu spowoduje pojawienie się ikon z powrotem.
• [Konfiguracja wyświetlenia] jest nastawiona na [Tylko obraz]. Nastaw na [Norma] lub
[Prosty].
Muzyka do prezentacji zdjęć (podkład muzyczny) nie jest odtwarzana.
• Użyj programu „Music Transfer”, aby wykonać import muzyki do aparatu (str. 97).
Obraz nie pojawia się na ekranie odbiornika TV.
• Sprawdzić [Wyjście wideo], aby zobaczyć, czy sygnał wyjścia wideo aparatu jest
nastawiony na system kolorystyczny odbiornika TV (str. 74).
• Sprawdzić, czy połączenie jest prawidłowe (str. 81).
• Jeżeli złącze USB uniwersalnego kabla połączeniowego jest podłączone do innego
urządzenia, odłącz je (str. 92).
• Próbujesz odtwarzać filmy z użyciem wyjścia HD(1080i). Nagrane filmy nie mogą być
odtwarzane z jakością obrazu o wysokiej rozdzielczości. Ustawić [COMPONENT] na
[SD] (str. 73).
Usuwanie obrazów
Aparat nie kasuje zdjęć.
• Anulować ochronę (str. 61).
Komputery
Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest zgodny z aparatem.
• Sprawdź „Zalecane środowisko komputera” na stronie 86 dla systemu Windows i na
str. 98 dla systemu Macintosh.
Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznawana przez komputer
wyposażony w otwór „Memory Stick”.
• Sprawdzić, czy komputer i czytnik karty Memory Stick obsługują „Memory Stick PRO
Duo”. Użytkownicy komputerów i czytników karty Memory Stick wykonanych przez
producentów innych niż Sony, powinni skontaktować się z tymi producentami.
• Jeżeli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłącz aparat do
komputera (str. 90 i 98). Komputer rozpoznaje kartę „Memory Stick PRO Duo”.
112
Rozwiązywanie problemów
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Włączyć aparat.
• Gdy akumulator jest częściowo rozładowany, włóż naładowany akumulator lub użyj
zasilacza sieciowego (brak w zestawie) (str. 90).
• Ustawić [Połączenie USB] na [Mass Storage] (str. 73).
• Użyć kabla wielozłącza (w zestawie) (str. 90).
• Odłączyć kabel wielozłącza od komputera i aparatu i podłączyć go z powrotem,
solidnie.
• Odłączyć wszystko poza aparatem, klawiaturą i myszą od złączy USB komputera.
• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator USB lub inne
urządzenie (str. 90).
Nie można kopiować obrazów.
• Podłączyć aparat do komputera, prawidłowo wykonując połączenie USB (str. 90).
• Wykonać procedurę kopiowania przeznaczoną dla danego systemu operacyjnego
(str. 91 i 98).
• Gdy fotografowanie odbywało się przy użyciu karty „Memory Stick Duo”
sformatowanej na komputerze, kopiowanie obrazów na komputer może nie być
możliwe. Fotografuj używając karty „Memory Stick Duo” sformatowanej w tym
aparacie (str. 68).
Po wykonaniu połączenia USB „Picture Motion Browser” nie uruchamia się
automatycznie.
• Wykonać połączenie USB po włączeniu komputera (str. 90).
Nie można wyświetlać obrazów na komputerze.
• Jeżeli używasz „Picture Motion Browser”, zobacz „Picture Motion Browser Guide”
(str. 89).
• Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.
Nie wiesz, jak używać programu „Picture Motion Browser”.
• Zobacz „Picture Motion Browser Guide” (str. 89).
• Film odtwarzany jest bezpośrednio z pamięci wewnętrznej lub z karty „Memory Stick
Duo”. Skopiować film na dysk twardy komputera i odtworzyć film z dysku twardego
(str. 90).
Nie można wydrukować zdjęcia.
• Zobaczyć w instrukcji obsługi drukarki.
Rozwiązywanie problemów
Podczas odtwarzania filmu na komputerze, obraz i dźwięk są przerywane
zakłóceniami.
113
Rozwiązywanie problemów
Zdjęć skopiowanych na komputer nie można odtworzyć w aparacie.
• Skopiować je do katalogu rozpoznawanego przez aparat, na przykład „101MSDCF”
(str. 92).
• Wykonaj właściwe procedury (str. 96).
„Memory Stick Duo”
Nie można włożyć karty „Memory Stick Duo”.
• Włóż kartę w prawidłowym kierunku.
Karta „Memory Stick Duo” została przypadkowo sformatowana.
• Formatowanie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”. Nie można ich
przywrócić.
Pamięć wewnętrzna
Nie można odtwarzać ani nagrywać obrazów, używając pamięci wewnętrznej.
• W aparacie znajduje się karta „Memory Stick Duo”. Należy ją wyjąć.
Nie można skopiować na kartę „Memory Stick Duo” danych zapisanych
w pamięci wewnętrznej.
• Karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Skopiuj na kartę „Memory Stick Duo”
o wystarczającej pojemności.
Nie można skopiować do pamięci wewnętrznej danych zapisanych na karcie
„Memory Stick Duo” lub w komputerze.
• Dane na karcie „Memory Stick Duo” lub w komputerze nie mogą być kopiowane do
pamięci wewnętrznej.
Wydruk
Zobacz też „Drukarka zgodna ze standardem PictBridge” (dalej), razem z poniższymi
pozycjami.
114
Rozwiązywanie problemów
Na drukowanych obrazach obcięte są krawędzie.
• Zależnie od drukarki, lewa, prawa, górna i dolna krawędź obrazu może zostać obcięta.
Boczna krawędź zdjęcia może zostać obcięta, szczególnie gdy drukujesz zdjęcie
wykonane przy nastawieniu rozmiaru obrazu na [16:9].
• Jeżeli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, anuluj nastawienia przycinania
lub druku bez obramowania. Należy skonsultować się z producentem i dowiedzieć, czy
drukarka posiada te funkcje, czy nie.
• Gdy obrazy są drukowane w punkcie usługowym, należy zapytać, czy obrazy mogą być
wydrukowane bez obciętych krawędzi.
Nie można wydrukować zdjęć z datą.
• Używając programu „Picture Motion Browser”, można drukować zdjęcia ze wstawioną
datą.
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania dat na obrazy. Ponieważ jednak obrazy
zarejestrowane aparatem zawierają informacje o dacie nagrania, można drukować
obrazy z naniesioną datą, jeżeli drukarka lub oprogramowanie mogą rozpoznać
informacje Exif. W sprawie zgodności z informacjami Exif należy skonsultować się
z producentem drukarki lub oprogramowania.
• Drukując zdjęcia w punkcie usługowym, można poprosić o wstawienie na nich daty.
Drukarka zgodna ze standardem PictBridge
Nie można nawiązać połączenia.
• Aparat nie może zostać podłączony bezpośrednio do drukarki, która nie jest zgodna ze
PictBridge. Należy zasięgnąć informacji u producenta czy drukarka jest zgodna z
PictBridge, czy nie.
• Sprawdzić, czy drukarka jest włączona i czy może być podłączona do aparatu.
• Ustawić [Połączenie USB] na [PictBridge] (str. 73).
• Odłączyć kabel wielozłącza i podłączyć go ponownie. Jeśli drukarka sygnalizuje błąd,
szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji dołączonej do drukarki.
Nie można drukować zdjęć.
• Sprawdzić, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone za pomocą kabla
wielozłącza.
Odłączyć kabel wielozłącza i podłączyć go ponownie. Jeżeli nadal nie można drukować
zdjęć, odłączyć kabel wielozłącza, wyłączyć drukarkę i włączyć ją z powrotem, po czym
podłączyć kabel wielozłącza ponownie.
• Filmów nie można wydrukować.
• Zdjęcia wykonane aparatami innymi niż ten lub zdjęcia zmodyfikowane na
komputerze mogą się nie wydrukować.
Rozwiązywanie problemów
• Włączyć drukarkę. Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.
• Gdy wybrane zostanie [Wyjdź] podczas druku, zdjęcia mogą się nie wydrukować.
115
Rozwiązywanie problemów
Drukowanie zostało przerwane.
• Sprawdź, czy zanim zniknął znak
(PictBridge łączy), został odłączony kabel
wielozłącza.
Nie można wstawić daty ani wydrukować zdjęć w trybie indeksu.
• Drukarka nie obsługuje tych funkcji. Należy skonsultować się z producentem
i dowiedzieć, czy drukarka posiada te funkcje, czy nie.
• W zależności od drukarki, umieszczanie daty w trybie indeksu może nie być możliwe.
Skonsultować się z producentem drukarki.
Na miejscu daty na zdjęciu wydrukowane jest „---- -- --”.
• Na zdjęciach, które nie mają danych o czasie rejestracji, nie można nanosić daty.
Nastawić [Data] na [Wyłącz] i wydrukować zdjęcie ponownie (str. 103).
Nie można wybrać rozmiaru wydruku.
• Skonsultować się z producentem drukarki i dowiedzieć, czy żądany rozmiar jest na
drukarce dostępny.
Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.
• Odłączyć kabel wielozłącza i podłączyć ponownie za każdym razem, gdy nastąpiła
zmiana rozmiaru papieru po podłączeniu drukarki do aparatu.
• Nastawienie wydruku na aparacie jest inne niż na drukarce. Zmienić nastawienie
aparatu (str. 103) lub drukarki.
Po anulowaniu druku nie można operować aparatem.
• Należy chwilę poczekać, drukarka jest w trakcie wykonywania procedury anulującej.
Zależnie od rodzaju drukarki, może to chwilę potrwać.
Panel dotykowy
Nie można prawidłowo lub w pełni operować przyciskami panelu dotykowego.
• Przeprowadzić [Kalibrowanie] (str. 72).
• [Osłona] jest ustawiony na [Włącz] (str. 72).
W działaniu pisaka występuje reakcja w nieodpowiednich punktach.
• Przeprowadzić [Kalibrowanie] (str. 72).
116
Rozwiązywanie problemów
Inne
Nie można zresetować numeru pliku.
• Nawet po zmianie nośnika nagrywania, nie można zresetować numeru pliku
w aparacie. Aby zresetować, wykonaj aparatem [Format] (str. 68, 70), po czym wykonaj
inicjalizację nastawień (str. 71). Jednak wszystkie dane zostaną skasowane i wszystkie
nastawienia, włącznie z datą i godziną, zostaną anulowane.
Obiektyw zachodzi mgłą.
• Wilgoć się skondensowała. Wyłączyć aparat i pozostawić na około godzinę, zanim
zacznie być używany ponownie.
Gdy aparat jest używany przez długi czas, rozgrzewa się.
• Nie jest to usterka.
Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawiania zegara.
• Nastaw ponownie datę i godzinę (str. 79).
Chcemy zmienić datę lub czas.
• Nastaw ponownie datę i godzinę (str. 79).
Rozwiązywanie problemów
117
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Wyświetlenie
samodiagnostyki
Jeśli pojawi się kod zaczynający się od
litery, jest to wyświetlenie
samodiagnostyki aparatu. Ostatnie dwie
cyfry (oznaczone jako ss) będą różne
w zależności od stanu aparatu.
Jeżeli problemu nie można usunąć
pomimo kilkakrotnego wykonania
poniższych działań, aparat może
wymagać naprawy. Należy skontaktować
się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym,
autoryzowanym serwisem Sony.
C:32:ss
• Problem sprzętowy. Wyłączyć
i ponownie włączyć zasilanie.
Komunikaty
Jeżeli pojawią się następujące
komunikaty, należy postępować zgodnie
z instrukcjami.
• Mała moc akumulatora.
Niezwłocznie naładować akumulator.
Zależnie od warunków używania lub
typu akumulatora, wskaźnik może
migać, nawet jeśli pozostało jeszcze
energii akumulatora na 5 do 10
minut pracy.
Można używać tylko z odpowiednim
akumulatorem
• Włożony akumulator nie jest
akumulatorem NP-BD1/NP-FD1.
C:13:ss
• Aparat nie może odczytać lub
zapisać danych na kartę „Memory
Stick Duo”. Należy spróbować kilka
razy wyłączyć i ponownie włączyć
aparat, lub wyjąć i włożyć „Memory
Stick Duo”.
• W pamięci wewnętrznej wystąpił
błąd formatu lub włożona została
niesformatowana karta „Memory
Stick Duo”. Sformatuj pamięć
wewnętrzną lub kartę „Memory
Stick Duo” (str. 68, 70).
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie może być użyta w tym aparacie
lub dane są uszkodzone. Włożyć
nową kartę „Memory Stick Duo”.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Nastąpiła awaria aparatu.
Inicjalizować aparat (str. 71), po
czym ponownie włączyć zasilanie.
118
Błąd systemu
• Wyłączyć i włączyć z powrotem
zasilanie.
Błąd pamięci wewnętrznej
• Wyłączyć i włączyć z powrotem
zasilanie.
Włóż Memory Stick
• Włożyć prawidłowo kartę „Memory
Stick Duo”.
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie może być użyta w tym aparacie
(str. 123).
• Karta „Memory Stick Duo” jest
uszkodzona.
• Złącze karty „Memory Stick Duo”
jest zanieczyszczone.
Błąd rodzaju Memory Stick
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie może być użyta w tym aparacie
(str. 123).
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Brak dost. do Memory Stick
Odmowa dostępu
• Używana jest karta „Memory Stick
Duo” z funkcją kontroli dostępu.
Błąd formatowania karty Memory
Stick
Błąd formatowania pamięci
wewnętrznej
• Sformatuj ponownie nośnik (str. 68,
70).
Blokad karty Memory Stick
Błąd katalogu
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje już katalog o tych samych
trzech pierwszych cyfrach (na
przykład: 123MSDCF i
123ABCDE). Wybierz inny katalog,
lub utwórz nowy katalog (str. 68, 69).
Więcej kat niemożliwe
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje już katalog o nazwie
zaczynającej się od „999”. Nie można
w takim razie utworzyć kolejnych
katalogów.
• Używana jest karta „Memory Stick
Duo” posiadająca przełącznik
blokady zapisu, który nastawiony jest
na pozycję LOCK. Nastawić
przełącznik na pozycję nagrywania.
Błąd pliku
• Wystąpił błąd podczas odtwarzania
obrazu.
• Gdy plik obrazu został poddany
Brak miejsca w pamięci wewnętrznej
Brak miejsca w Memory Stick
• Usuń niepotrzebne obrazy lub pliki
obróbce na komputerze, lub gdy
został wykonany aparatem innego
modelu, nie gwarantuje się
odtworzenia tym aparatem.
(str. 37).
Kat. tylko do odczytu
Możliwy tylko odczyt
• Aparat nie może rejestrować ani
kasować obrazów na tej karcie
„Memory Stick Duo”.
Brak obrazów
• W pamięci wewnętrznej aparatu nie
może zostać nastawiony jako katalog
zapisu w aparacie. Wybierz inny
katalog (str. 69).
Plik chroniony
• Usunąć ochronę (str. 61).
Za duży rozmiar obrazu
• Odtwarzany jest obraz o rozmiarze,
który nie może zostać odtworzony
w tym aparacie.
Rozwiązywanie problemów
zostały zapisane żadne obrazy, które
mogą zostać odtworzone.
• W tym katalogu nie zostały zapisane
żadne obrazy, które mogą zostać
odtworzone.
• Wybrany katalog nie zawiera pliku,
który może być odtwarzany podczas
prezentacji zdjęć z muzyką.
• Wybrany został katalog, który nie
119
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Operacja niemożliwa
• Próbowano odtworzyć plik
niezgodny z tym aparatem.
• Wybrana została funkcja, która nie
jest dostępna dla filmów.
[Ognisk. z bliska możliwe].
Ewentualnie próbujesz użyć
[Inteligentny] w trybie [Zoom
cyfrowy], gdy rozmiar obrazu jest
nastawiony na [8M] lub [3:2]
(str. 76).
• Dotknięty został panel, gdy używany
był tryb zoomu cyfrowego lub
ogniskowania z bliska. Gdy używane
są te tryby, nie można ogniskować
dotknięciem ekranu.
• Próbujesz zmienić rozmiar obrazu
VGA na rozmiar
(HDTV), za
pomocą funkcji wielu zmian
wielkości.
(Wskaźnik ostrzeżenia o
wibracji)
• Z powodu niewystarczającej ilości
światła może wystąpić wibracja
aparatu. Użyć lampy błyskowej,
włączyć funkcję zapobiegania
rozmazaniu lub zamontować aparat
na statywie, aby go unieruchomić.
640(Wys.jakość) niedostępna
• Filmy o rozmiarze 640(Wys.jakość)
mogą zostać nagrane tylko przy
użyciu karty „Memory Stick PRO
Duo”. Włożyć kartę „Memory Stick
PRO Duo” lub nastawić rozmiar na
inny niż [640(Wys.jakość)].
Wybrano maksymalnąliczbé
obrazów
• Można wybrać maksymalnie
100 obrazów. Usuń zaznaczenie.
Za słaby akumulator
• Gdy kopiujesz obraz zapisany
w pamięci wewnętrznej na kartę
„Memory Stick Duo”, użyj
całkowicie naładowanego
akumulatora.
Drukarka pracuje
Błąd papieru
Brak papieru
Błąd tuszu
Low ink
Brak tuszu
• Sprawdzić drukarkę.
Błąd drukarki
• Sprawdzić drukarkę.
• Sprawdzić, czy przeznaczone do
druku zdjęcie nie jest uszkodzone.
Makro niemożliwe
• Funkcja makro jest niedostępna przy
tych nastawieniach (str. 30, 45).
Nie można zmienić ustawień lampy
błyskowej
• Lampa błyskowa jest niedostępna
przy tych nastawieniach (str. 29, 45).
Zoom wyłączony
• [Zoom cyfrowy] jest nastawiony na
[Wyłącz], gdy fotografujesz w trybie
120
• Transmisja danych do drukarki może
nie być jeszcze zakończona. Nie
odłączać kabla wielozłącza.
Przetwarzanie…
• Drukarka wykonuje procedurę
anulowania polecenia druku. Druk
nie jest możliwy zanim ta procedura
nie zostanie ukończona. Procedura
może zająć trochę czasu, zależy to od
drukarki.
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Błąd muzyki
• Skasować plik muzyczny lub
wymienić go na normalny plik
muzyczny.
• Wykonać [Formatuj muzykę], po
czym pobrać nowe pliki muzyczne.
Błąd formatowania pliku
muzycznego
• Wykonać [Formatuj muzykę].
Operacja niemożliwa
Wyjście HD(1080i) aktywne…
• Próbujesz odtwarzać filmy.
• Próbujesz użyć funkcji [Retusz].
Wyjście TV aktywne…
• Aparat odtwarza zdjęcia w trybie
prezentacji zdjęć.
Nie ma czerwonych oczu
• Skorygowanie zjawiska czerwonych
oczu może nie być możliwe, zależnie
od zdjęcia.
Rozwiązywanie problemów
121
Inne
Korzystanie z aparatu za granicą —
Źródła zasilania
Aparatu, ładowarki akumulatora (w zestawie) i zasilacza sieciowego AC-LS5K
(brak w zestawie) można używać w dowolnym kraju lub regionie, w którym napięcie
zasilania wynosi od 100 V do 240 V, 50/60 Hz.
• Nie należy używać turystycznych transformatorów elektronicznych, może to
spowodować awarię.
122
Informacje o „Memory Stick Duo”
Karta „Memory Stick Duo” jest małym,
przenośnym, chipowym nośnikiem
danych. Typy kart „Memory Stick Duo”,
które można stosować w tym aparacie,
są podane w poniższej tabeli. Jednakże
nie gwarantuje się poprawnego działania
wszystkich funkcji kart „Memory Stick
Duo”.
Rodzaj „Memory Stick”
Nagrywanie/
Odtwarzanie
Memory Stick Duo
(bez MagicGate)
a*2
Memory Stick Duo
(z MagicGate)
a*1
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1*4
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*1*3*4
*1 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory
Stick Duo” i „Memory Stick PRO Duo”
posiadają fukcje MagicGate. MagicGate jest
technologią ochrony praw autorskich
wykorzystującą szyfrowanie. Zapis/
odtwarzanie danych wymagające funkcji
MagicGate nie może zostać wykonane w
tym aparacie.
2
* Szybki przesył danych przy użyciu interfejsu
równoległego nie jest obsługiwany.
*3 Ten aparat nie obsługuje 8-bitowego,
równoległego transferu danych. Aparat
wykonuje taki sam 4-bitowy, równoległy
transfer danych jak karta Memory Stick
PRO Duo.
4
* Mogą być nagrywane filmy o rozmiarze
[640(Wys.jakość)].
Inne
• Ten product jest zgodny z „Memory Stick
Micro” („M2”). „M2” jest skrótem od
„Memory Stick Micro”.
• Nie gwarantuje się działania w tym aparacie
kart „Memory Stick Duo” sformatowanych
na komputerze.
• Prędkość odczytu/zapisu danych jest różna
w zależności od kombinacji użytej karty
„Memory Stick Duo” i urządzenia.
• Nie wyjmować karty „Memory Stick Duo”
w czasie odczytu lub zapisu danych.
• W następujących przypadkach dane mogą
zostać uszkodzone:
– Jeżeli karta „Memory Stick Duo” zostanie
wyjęta lub aparat zostanie wyłączony
podczas odczytu lub zapisu
– Jeżeli karta „Memory Stick Duo” zostanie
narażona na działanie elektryczności
statycznej lub zakłóceń elektrycznych
• Zalecane jest archiwizowanie ważnych
danych.
• Pisząc na miejscu przeznaczonym na notatki
nie należy mocno naciskać.
• Nie należy naklejać etykiety na kartę
„Memory Stick Duo”, ani na adapter
Memory Stick Duo.
• Nosząc i przechowując kartę „Memory Stick
Duo”, umieścić ją w załączonej osłonie.
• Nie dotykać złącza karty „Memory Stick
Duo” palcami lub metalowymi
przedmiotami.
• Karty „Memory Stick Duo” nie uderzać,
zginać, ani nie upuszczać.
• Nie demontować ani nie przerabiać karty
„Memory Stick Duo”.
• Nie narażać karty „Memory Stick Duo” na
działanie wody.
• Kartę „Memory Stick Duo” należy chronić
przed dostępem małych dzieci. Mogą ją
połknąć przez przypadek.
• Do gniazda „Memory Stick Duo” nie wolno
wkładać niczego innego, oprócz karty
„Memory Stick Duo”. Może to bowiem być
przyczyną usterki.
• Nie należy używać ani przechowywać karty
„Memory Stick Duo” w następujących
warunkach:
– Miejsca o wysokiej temperaturze, na
przykład w zaparkowanym na słońcu
samochodzie
– Miejsca wystawione na bezpośrednie
działanie światła słonecznego
– Miejsca wilgotne lub miejsca, w których
obecne są substancje powodujące korozję
123
Informacje o „Memory Stick Duo”
Uwagi o używaniu adaptera
Memory Stick Duo (brak w
zestawie)
• Aby użyć karty „Memory Stick Duo”
w urządzeniu zgodnym z „Memory Stick”,
należy pamiętać o włożeniu „Memory Stick
Duo” do adaptera Memory Stick Duo. Jeśli
karta „Memory Stick Duo” zostanie włożona
do urządzenia zgodnego z kartą „Memory
Stick” bez adaptera Memory Stick Duo,
wyjęcie jej może nie być możliwe.
• Wkładając kartę „Memory Stick Duo” do
adaptera Memory Stick Duo należy uważać,
aby karta „Memory Stick Duo” była
skierowana we właściwym kierunku,
następnie należy włożyć ją całkowicie do
środka. Włożenie w nieprawidłowy sposób
spowoduje usterkę.
• Używając karty „Memory Stick Duo”
włożonej do adaptera Memory Stick Duo
w urządzeniu zgodnym z „Memory Stick”
należy pamiętać, aby adapter Memory Stick
Duo został włożony skierowany we
właściwym kierunku. Niewłaściwe użycie
grozi uszkodzeniem sprzętu.
• Nie należy wkładać adaptera Memory Stick
Duo do urządzenia zgodnego z kartą
„Memory Stick” bez karty „Memory Stick
Duo”. Grozi to jego uszkodzeniem.
Uwagi o użyciu „Memory Stick
PRO Duo” (brak w zestawie)
Poprawne działanie kart „Memory Stick PRO
Duo” o pojemności do 8 GB w tym aparacie
zostało potwierdzone.
Uwagi o użyciu „Memory Stick
Micro” (brak w zestawie)
• Aby używać karty „Memory Stick Micro”
w tym aparacie, należy ją umieścić w
adapterze „M2” tak dużym, jak rozmiar
Duo. Jeżeli karta „Memory Stick Micro”
zostanie włożona do aparatu bez adaptera
„M2” tak dużego, jak rozmiar Duo, wyjęcie
jej z aparatu może nie być możliwe.
• Kartę „Memory Stick Micro” należy chronić
przed dostępem małych dzieci. Mogą ją
połknąć przez przypadek.
124
O akumulatorze
O ładowaniu akumulatora
O żywotności akumulatora
Zalecane jest ładowanie akumulatora
w temperaturze od 10°C do 30°C. Ładowanie
w temperaturze poza wymienionym zakresem
może być nieskuteczne.
• Żywotność akumulatora jest ograniczona.
Pojemność akumulatora stopniowo maleje
wraz z jego użyciem i z czasem. Jeśli czas
pracy akumulatora stanie się znacznie
krótszy, prawdopodobną przyczyną jest jego
wyeksploatowanie. Należy kupić nowy
akumulator.
• Żywotność akumulatora różni się zależnie
od warunków przechowywania i warunków
pracy, a także środowiska, w jakim
akumulator jest używany.
Efektywne wykorzystywanie
akumulatora
• Pojemność akumulatora maleje w niskich
temperaturach. Dlatego w zimnych
miejscach akumulator będzie działał krócej.
Aby wydłużyć czas działania akumulatora
należy:
– Nosić akumulator w kieszeni blisko ciała,
aby go ogrzać i wkładać do aparatu
bezpośrednio przed rozpoczęciem
fotografowania.
• Akumulator szybciej się rozładuje przy
częstym używaniu lampy błyskowej i zoomu.
• Zalecane jest posiadanie zapasowych
akumulatorów, które wystarczą na czas
fotografowania dwa lub trzy razy dłuższy od
przewidywanego i wykonywanie zdjęć
próbnych.
• Nie narażać akumulatora na działanie wody.
Akumulator nie jest wodoodporny.
• Nie zostawiać akumulatora w gorących
miejscach, takich jak w rozgrzanym
samochodzie lub na słońcu.
Kompatybilny akumulator
• Akumulator NP-BD1 (w zestawie) może być
używany tylko w modelach Cyber-shot
kompatybilnych z akumulatorem typu D.
Nie może on być używany w modelach
Cyber-shot kompatybilnych z typem T
i z innymi typami akumulatorów.
• Jeżeli używany jest akumulator NP-FD1
(brak w zestawie), wyświetlenie minut (
60 min) pojawia się po wyświetleniu
wskaźnika pozostałego czasu akumulatora.
Jak przechowywać akumulator
Inne
• Jeżeli akumulator nie będzie używany przez
długi czas, należy naładować go w pełni
i całkowicie rozładować w aparacie raz do
roku i przechowywać w suchym, chłodnym
miejscu. Aby utrzymać funkcję pracy
akumulatora, należy raz w roku naładować
go i rozładować.
• Aby rozładować akumulator, należy
pozostawić aparat w trybie odtwarzania
prezentacji zdjęć (str. 54), aż wyłączy się
zasilanie.
• Aby zapobiec osadzaniu się zanieczyszczeń
na złączu, wystąpieniu zwarcia itp, należy
używać dostarczonego futerału akumulatora
podczas przenoszenia i przechowywania.
125
O ładowarce akumulatora
O ładowarce akumulatora
• W ładowarce mogą być ładowane tylko
akumulatory typu D, typu T, typu R i typu E
(inne nie mogą być ładowane) (w zestawie).
Akumulatory inne niż tutaj podane mogą
przeciekać, ulec przegrzaniu lub wybuchnąć
przy próbie ładowania, powodując ryzyko
porażenia prądem i oparzeń.
• Akumulatory kompatybilne z tym aparatem
to akumulatory typu D. Akumulator
dostarczony w zestawie to NP-BD1 (typ D).
• Naładowany akumulator należy wyjąć
z ładowarki. Gdy naładowany akumulator
będzie pozostawiony w ładowarce, okres
żywotności akumulatora może ulec
skróceniu.
• Jeżeli dioda CHARGE miga, wyjmij
ładowany akumulator i włóż go prawidłowo.
Jeżeli dioda CHARGE miga ponownie,
akumulator może być niesprawny lub
włożony został akumulator inny niż
określonego rodzaju. Sprawdź, czy
akumulator jest podanego rodzaju.
Jeżeli włożony akumulator jest
akumulatorem prawidłowego rodzaju,
wyjmij go i włóż inny lub nowy akumulator,
aby sprawdzić czy ładowark a pracuje bez
zarzutu. Jeżeli ładowarka akumulatora
pracuje prawidłowo, prawdopodobnie
akumulator jest uszkodzony.
126
O Cyber-shot Station
O Cyber-shot Station
Następujące stacje dokujące Cyber-shot Station (brak w zestawie) są zgodne z aparatem.
– CSS-HD1 (z pilotem)
– CSS-PC1
– CSS-HD2 (z pilotem) (Tylko DSC-T70/T75)
Używanie Cyber-shot Station (brak w zestawie) pozwala na szybsze ładowanie niż przy użyciu
dostarczonej ładowarki oraz na łatwe połączenie z odbiornikiem TV lub z komputerem.
Szczegółowe informacje, zobacz instrukcja obsługi dostarczona razem z Cyber-shot Station.
Umieszczenie aparatu w stacji CSS-HD1/CSS-PC1
Przed umieszczeniem aparatu w stacji CSS-HD1 lub CSS-PC1, należy założyć płytę adaptera
dostarczoną razem z aparatem.
1 Nastaw przełącznik MODEL SELECT na A.
2 Umieść płytę adaptera na Cyber-shot Station.
3 Umieszczenie aparatu w Cyber-shot Station.
Umieszczenie aparatu w stacji CSS-HD2
Inne
Przed umieszczeniem aparatu w stacji CSS-HD2 (Tylko DSC-T70/T75), należy założyć płytę
adaptera dostarczoną razem z CSS-HD2. Szczegółowe informacje o zakładaniu adaptera stacji,
zobacz w instrukcji obsługi dostarczonej razem z CSS-HD2.
127
O Cyber-shot Station
Operowanie Cyber-shot Station za pomocą pilota
Gdy pilot dostarczony razem z CSS-HD1 lub CSS-HD2 (Tylko DSC-T70/T75) jest używany do
obsługi aparatu, dostępne są następujące operacje.
• Szczegółowe informacje o przyciskach, które nie zostały tutaj opisane, zobacz instrukcja obsługi
dostarczona razem z Cyber-shot Station.
*
*
2
1
2
1
4
*
3
*
3
4
1 Przycisk MENU: Wyświetla ekran nastawiania prezentacji zdjęć (str. 54).
• Ekran nastawiania prezentacji zdjęć jest inny podczas operacji pilota, ale opcje nastawień są takie
same.
2 Przycisk v : Zmienia wyświetlenie na ekranie.
3 Przycisk b/B : Wyświetla poprzedni/następny obraz.
4 Przycisk V : Odtwarza obraz jako wyświetlenie Szerokiego Zoomu (str. 60).
* Ten przycisk jest nieczynny.
128
Indeks
Indeks
Numeryczne
Wskaźniki .................... 17
K
16:9 .......................................74
Zmiana wyświetlenia.. 23
4:3 .........................................74
Ekran indeksu .................... 36
Kabel
wielozłącza .....81, 90, 102
Ekran LCD ......................... 23
Kalibrowanie.......................72
Elastyczny punktowy
AF................................. 31
Kasuj ...............................37, 61
Elementy aparatu .............. 15
Katalog ................................64
EV........................................ 34
Tworzenie .....................68
A
Akumulator.......................125
Auto podgląd ......................78
Autofokus..............................8
Wybieranie ...................64
Autom. orient. ....................78
F
B
Filtr do efektu rozbłysku... 58
Balans bieli ..........................49
Brzęczyk ..............................71
Zmiana .........................69
Format........................... 68, 70
Kopiowanie
obrazów ..................90, 98
Filmy............................. 27
Macintosh.....................98
Zdjęcie ......................... 26
Oglądanie w aparacie
plików obrazów
wcześniej zapisanych na
komputerze ..................96
G
Chroń ...................................61
Głośność.............................. 35
COMPONENT...................73
Główne nastawienia 1 ....... 71
Czarno-białe........................51
Główne nastawienia 2 ....... 73
Częściowy kolor..................57
Komputer ............................85
Fotografowanie .................. 43
Centr AF .............................31
Czas otwarcia migawki ......10
Kolor ..............................11, 66
Formatuj muzykę ............... 97
C
Celownik pomiaru
punktowego .................33
Format ....................68, 70
H
Oprogramowanie ........87
Windows.......................85
Zalecane
środowisko .............86, 98
Komputer Macintosh .........98
HD(1080i)........................... 73
Zalecane środowisko ..98
D
Histogram ........................... 24
Komputer Windows ...........85
Data..............................79, 104
HOME .............. 39, 43, 54, 67
Zalecane
środowisko ...................86
DirectX ................................87
DISP.....................................23
DPOF...........................63, 105
Druk ............................ 63, 101
Drukowanie
bezpośrednie..............102
I
Ikona polecenia
wydruku ..................... 105
Indeks obrazów .................. 54
Info funkcji ......................... 71
Inicjalizuj............................. 71
Drukowanie, Inne ..............40
Inteligentny zoom .............. 76
Instalacja ............................. 87
Intensywny.......................... 50
E
ISO........................... 10, 11, 34
Efekt rybiego oka ...............58
Ekran
Podświetlenie Ekranu
LCD ..............................23
J
Jakość obrazu ..................... 12
Kopiuj ..................................69
Korekcja czerwonych
oczu...............................59
L
Lampa błysk włączona.......29
Lampa błysk wyłączona.....29
Lampa błyskowa.................29
Indeks
Drukowanie w punkcie
usługowym .................105
Kopiowanie zdjęć na
komputer................90, 94
Lampa błyskowa
(Balans bieli) ...............49
Lampa błyskowa
(Fotografowanie) ........14
JPG ...................................... 93
129
Indeks
Language Setting................80
Linia siatki...........................76
Nastawienia
nagrywania 2 ............... 78
Pomiar centralnie
ważony .........................33
Nastawienie zegara............ 79
Pomiar punktowy ............... 33
Ł
Naświetlenie ....................... 10
Pomiar wielopunktowy...... 33
Ładowarka
akumulatora...............126
Naturalny............................ 50
Poziom uśmiechu ............... 78
Nazwa pliku........................ 92
Niedoświetlenie ................. 10
Precyzyjny zoom
cyfrowy.........................76
Norma ................................. 50
Promieniste rozmazanie ....59
NTSC....................................74
Prześwietlenie..................... 10
M
Makro ..................................30
Przewijanie do przodu/do
tyłu................................ 35
Maluj..............................59, 65
Mass Storage.......................73
O
„Memory Stick Duo”.......123
Obróć .................................. 63
Menu
Odbiornik TV .................... 81
Fotografowanie......43, 47
Oglądanie obrazów............ 40
Oglądanie.....................57
Oglądanie zdjęć.................. 35
Opcje ............................42
Ogniskowanie z bliska....... 30
Menu fotografowania ........47
Opcje ekranu HOME ....... 40
Menu podglądu...................57
Oprogramowanie.... 87, 89, 97
Miejsca zapisu plików
obrazów i nazwy
plików ...........................92
Osłona ................................. 72
Miejsce zapisu plików ........92
P
Miękkie ogniskowanie.......57
Moc błysku..........................51
Monitor................................76
MPG ....................................93
Multi AF..............................31
Music Transfer (Transfer
muzyki)....................97, 99
Muzyka ................................56
N
Nagrywanie .........................40
Narzędzie Memory Stick...68
Narzędzie muzyczne ..........97
Narzędzie pamięci wew .....70
Nastaw. ..........................40, 71
Nastawienia.........................53
Nastawienia głośności ........64
Nastawienia
nagrywania 1................75
130
Ostrość ....................... 8, 27, 31
Przycin ................................. 58
Przysłona .............................10
Punktowy AF......................31
R
Ramka pola AF..................31
Reduk czerw oczu .............. 52
Regulacja EV......................34
Retro....................................59
Retusz ..................................57
Rozmazanie .......................... 9
PAL ......................................74
Pamięć wewnętrzna ........... 25
Panel dotykowy.................. 22
Rozmiar obrazu............12, 28
Rozszerzenie....................... 96
Rozwiązywanie
problemów................. 107
PictBridge ................... 73, 102
Picture Motion
Browser ................. 89, 94
Piksel ................................... 12
Pisak .................................... 65
Płyta adaptera .................. 127
Pobierz muzykę.................. 97
Pochmurnie ........................ 49
Podłączenie
Drukarka ................... 102
Komputer .................... 90
Odbiornik TV ....... 81, 83
Pojedynczy.......................... 76
Pojedynczy obraz............... 54
Połączenie USB ................. 73
S
Samowyzwalacz ..................29
SD ........................................ 73
Selekcja sceny ..................... 44
Sepia ....................................51
Seria ..................................... 47
Slajdy ............................. 54, 61
SteadyShot .......................... 53
Stopniowanie ekspozycji ... 48
Synch wolna ........................ 29
System operacyjny .......86, 98
Szybka migawka ................. 44
Indeks
Ś
Światło dzienne...................49
Światło
jarzeniowe 1, 2, 3 .........49
T
Transformator
elektroniczny .............122
Tryb AF ...............................76
Tryb Automatycznej
regulacji ........................26
Tryb autoprogramu ............43
Tryb dużej czułości .............44
Tryb Fajerwerki ..................44
Tryb filmu............................43
Tryb koloru .........................50
Tryb lampy
błyskowej......................29
Tryb Miękkie ujęcie ...........44
Tryb NAGR ........................47
Wielozłącze
............ 15, 16, 81, 90, 102
Wolna migawka NR .......... 19
Wskaźnik blokady
AE/AF ......................... 27
Wskaźnik ramki pola AF .. 31
Wskaźniki ........................... 17
Wskaźniki ostrzegawcze i
komunikaty................ 118
Wspomaganie AF .............. 75
Wstępne nastawianie
ostrości ......................... 32
Wybierz katalog ................. 64
Wyjście wideo..................... 74
Wykrywanie twarzy ........... 52
Wyśw zoomu szer............... 60
Wyświetlenie
samodiagnostyki ....... 118
Z
Tryb Pejzaż..........................44
Zarządzanie
pamięcią................. 40, 68
Tryb Plaża ...........................44
Zdjęcie z uśmiechem ......... 46
Tryb pomiaru ......................33
Zmień katalog REC .......... 69
Tryb Portret o zmierzchu ..44
Zoom ............................. 28, 36
Tryb Śnieg ...........................44
Zoom cyfrowy .................... 76
Tryb Zmierzch ....................44
Zoom odtwarzania............. 36
TYP TV ...............................74
Zoom optyczny ............ 28, 76
U
Ż
Usuwanie obrazów .............37
Żarowe ................................ 49
Utwórz katalog REC .........68
Używanie aparatu za
granicą
.....................................122
VGA ....................................13
Indeks
V
W
Wciskanie do połowy ...........8
Wiele zmian wielkości........60
131
Indeks
Uwagi dotyczące licencji
Oprogramowanie „C Library”, „Expat”
i „zlib” jest dostarczone razem
z aparatem. Oprogramowanie to jest
dostarczane na podstawie umowy
licencyjnej z właścicielami praw
autorskich. Poniższe informacje
zamieszczone zostają zgodnie
z wymaganiami właścicieli praw
autorskich do tego oprogramowania.
Należy zapoznać się z następującymi
informacjami.
Przeczytaj „license1.pdf” w katalogu
„License” na płycie CD-ROM. Znajdują
się tam licencje (w języku angielskim)
oprogramowania „C Library”, „Expat”
i „zlib”.
Dotyczy oprogramowania
wykorzystującego GNU GPL/LGPL
Kamera zawiera oprogramowanie
objęte licencją GNU General Public
License (określaną dalej jako „GPL”)
lub licencją GNU Lesser General Public
License (określaną dalej jako „LGPL”).
Użytkownik ma prawo wykorzystania,
modyfikowania i udostępniania kodu
źródłowego tych programów, na
warunkach określonych przez
dostarczone GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w sieci www.
Można go pobrać pod poniższym
adresem URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Oczekujemy, że użytkownik nie będzie
kontaktował się z nami w sprawie
zawartości kodu źródłowego.
Przeczytaj „license2.pdf” w katalogu
„License” na płycie CD-ROM. Znajdują
się tam licencje (w języku angielskim)
oprogramowania „GPL” i „LGPL”.
Do wyświetlenia pliku PDF potrzebny
jest Adobe Reader. Jeżeli program ten
nie jest jeszcze zainstalowany na
komputerze, można go pobrać ze strony
internetowej Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
132
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
znajdują się na naszej witrynie pomocy technicznej.
Download PDF

advertising