Sony | DSC-T2 | Sony DSC-T2 Instrukcja obsługi

VKLIK!
Spis treści
Podstawowe
operacje
Używanie funkcji
nagrywania
Cyfrowy aparat fotograficzny
Używanie funkcji
oglądania
Podręcznik aparatu
Cyber-shot
Indywidualizowanie
nastawień
DSC-T2
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy dokładnie przeczytać ten podręcznik,
jak również „Instrukcja obsługi” i „Cybershot – przewodnik dla zaawansowanych”
oraz zachować je do wykorzystania w
przyszłości.
Oglądanie obrazów
na odbiorniku TV
Używanie komputera
Drukowanie zdjęć
Rozwiązywanie
problemów
Inne
Indeks
© 2007 Sony Corporation
3-273-225-52(2)
PL
Uwagi o używaniu aparatu
Uwagi o rodzajach kart „Memory
Stick”, które mogą być używane
(brak w zestawie)
„Memory Stick Duo”:
można używać karty
„Memory Stick Duo”
w tym aparacie.
„Memory Stick”:
nie można używać
karty „Memory
Stick” w tym
aparacie.
Nie można używać innych kart
pamięci.
• Szczegółowe informacje o „Memory Stick
Duo”, zobacz str. 123.
Używanie karty pamięci „Memory
Stick Duo” w urządzeniu zgodnym
z „Memory Stick”
Karta „Memory Stick Duo” może być
używana po włożeniu jej w adapter
Memory Stick Duo (brak w zestawie).
Adapter Memory Stick Duo
Uwagi o akumulatorze
• Przed użyciem aparatu po raz pierwszy
należy naładować akumulator (w zestawie).
• Możesz ładować akumulator nawet jeśli nie
jest całkowicie rozładowany. Ponadto, nawet
jeżeli akumulator nie jest całkowicie
naładowany, możesz używać częściowo
naładowanego akumulatora.
• Jeżeli akumulator nie będzie używany przez
długi czas, należy całkowicie go rozładować,
wyjąć z aparatu i przechowywać
w chłodnym, suchym miejscu. Służy to
zachowaniu funkcji akumulatora.
• Szczegółowe informacje o używanym
akumulatorze, zobacz str. 125.
Obiektyw Carl Zeiss
Aparat jest wyposażony w obiektyw
Carl Zeiss, który umożliwia robienie
ostrych zdjęć o doskonałym kontraście.
Obiektyw tego aparatu został
wyprodukowany w systemie kontroli
jakości posiadającym certyfikat Carl
Zeiss, zgodnie ze standardami kontroli
jakości Carl Zeiss w Niemczech.
Uwagi o ekranie LCD i obiektywie
• Do produkcji ekranu LCD użyto bardzo
precyzyjnych technologii, dzięki czemu
ponad 99,99% pikseli jest sprawnych.
Jednakże na ekranie LCD mogą się pojawiać
maleńkie czarne i/lub jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Te punkty
są normalnym rezultatem procesu
produkcyjnego i nie wpływają na nagranie.
Czarne, białe,
czerwone, niebieskie
lub zielone punkty
• Jeżeli ekran LCD zostanie opryskany
kroplami wody lub innych płynów i zamoczy
się, należy natychmiast wytrzeć go miękką
ściereczką. Pozostawienie płynów na
powierzchni ekranu LCD może negatywnie
wpłynąć na jakość i być przyczyną usterki.
• Narażanie ekranu LCD lub obiektywu na
działanie promieni słonecznych przez
dłuższy czas może być przyczyną usterki.
Zachować ostrożność kładąc aparat
w pobliżu okna lub na dworze.
• Nie należy naciskać ekranu LCD. Ekran
może utracić kolor, co może być przyczyną
wadliwego funkcjonowania.
• W niskiej temperaturze może wystąpić
smużenie obrazów na ekranie LCD. Nie jest
to usterka.
• Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu
ani za mocno go nie naciskać.
Obrazy wykorzystane w tym
podręczniku
Obrazy używane jako przykłady w tym
podręczniku to reprodukcje, a nie rzeczywiste
obrazy wykonane tym aparatem.
2
Spis treści
Uwagi o używaniu aparatu ........................................................................2
Funkcje aparatu ........................................................................................7
Przechowywanie – Przechowywanie obrazów w pamięci wewnętrznej ................... 7
Fotografowanie – Automatyczne zarządzanie obrazami .......................................... 8
Oglądanie – Różne sposoby oglądania obrazów ................................................... 8
Udostępnianie – Funkcja znaku udostępniania ...................................................... 9
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć .................................10
Ostrość – Dobre zogniskowanie na obiekcie....................................................... 10
Naświetlenie – Regulowanie intensywności światła .............................................. 12
Kolor – O wpływie oświetlenia ............................................................................ 13
Jakość – O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia” ................................................ 14
Lampa błyskowa – Używanie lampy błyskowej .................................................... 16
Elementy aparatu ....................................................................................17
Wskaźniki na ekranie...............................................................................18
Operacje na panelu dotykowym .............................................................23
Zmiana wyświetlenia na ekranie .............................................................24
Podstawowe operacje
Łatwe fotografowanie..............................................................................26
Nastawianie rozmiaru obrazu/samowyzwalacz/tryb lampy błyskowej/nagrywanie
makro ............................................................................................................... 28
Nastawianie ostrości/tryb pomiaru/ISO/EV .......................................................... 30
Oglądanie zdjęć ......................................................................................35
Wybieranie sposobu odtwarzania obrazów ......................................................... 36
Używanie SCRAPBOOK .................................................................................... 39
Usuwanie obrazów..................................................................................41
Poznawanie różnych funkcji – HOME/Menu ...........................................43
Opcje menu.............................................................................................46
Używanie funkcji nagrywania
Przełączanie trybu fotografowania..........................................................47
Fotografowanie przy użyciu trybów Selekcja sceny ...............................48
Menu fotografowania ..............................................................................51
Tryb NAGR: Wybieranie metody fotografowania ciągłego
EV: Regulowanie intensywności światła
Ostrość: Zmiana metody ogniskowania
Tryb pomiaru: Wybieranie trybu pomiaru
Balans bieli: Regulowanie odcieni koloru
Tryb koloru: Zmiana intensywności obrazu lub dodanie efektów specjalnych
3
Spis treści
Moc błysku: Regulowanie siły błysku lampy błyskowej
Reduk czerw oczu: Redukcja zjawiska czerwonych oczu
Wykrywanie twarzy: Wykrywanie twarzy fotografowanego obiektu
SteadyShot: Wybieranie trybu stabilizatora obrazu
Nastawienia: Wybieranie nastawień fotografowania
Używanie funkcji oglądania
Odtwarzanie obrazów z ekranu HOME......................................... 58
(Lista albumów): Wyświetlanie listy grup obrazów
(Kalendarz): Wyświetlanie obrazów w kalendarzu
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
(Memory Stick): Wyświetlanie obrazów z Memory Stick
Menu podglądu .................................................................................. 61
(Dodaje/Usuwa Ulubione): Dodawanie/Usuwanie Ulubionych
(Dodaje/Usuwa znak udost.): Dodawanie/Usuwanie znaku rezerwacji, aby
umieścić obrazy w Internecie
(Usuwa Ulubione): Usuwanie Ulubionych
(Usuwa znak udostępniania): Usuwanie znaku udostępniania, aby anulować
rezerwację wykonaną w celu umieszczenia obrazów w Internecie
(Retusz): Retuszowanie zdjęć
(Maluj): Malowanie na zdjęciach
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
(Kasuj): Usuwanie obrazów
(Chroń): Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
(Widok albumu): Powrót do ekranu Albumu
(Druk): Drukowanie obrazów na drukarce
(Obróć): Obracanie zdjęcia
(Import): Importowanie obrazów
(Eksport): Eksportowanie obrazów
(Wybierz katalog): Wybieranie katalogu do przeglądania zdjęć
(Nastawienia głośności): Regulacja głośności
(Tło): Zmiana tła
Malowanie lub stemplowanie zdjęć (Maluj) ................................. 73
Indywidualizowanie nastawień
Indywidualizowanie funkcji zarządzania pamięcią i nastawień ..... 75
Zarządzanie pamięcią ................................................................. 76
4
Spis treści
Narzędzie pamięci — Narzędzie Memory Stick................................76
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Mass Storage
Narzędzie pamięci — Narzędzie pamięci wew.................................78
Format
Nastaw............................................................................................79
Główne nastawienia — Główne nastawienia 1 .................................79
Brzęczyk
Info funkcji
Inicjalizuj
Kalibrowanie
Główne nastawienia — Główne nastawienia 2 .................................81
Połączenie USB
COMPONENT
Wyjście wideo
Nastawienia nagryw — Nastawienia nagrywania 1 ..........................83
Wspomaganie AF
Linia siatki
Tryb AF
Zoom cyfrowy
Nastawienia nagryw — Nastawienia nagrywania 2 ..........................85
Autom. orient.
Auto podgląd
Poziom uśmiechu
Nastawienie zegara...........................................................................86
Language Setting..............................................................................87
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV .....................................................88
Oglądanie obrazów po podłączeniu aparatu do TV uniwersalnym kablem
połączeniowym (brak w zestawie) ....................................................................... 88
Oglądanie obrazów po podłączeniu aparatu do TV wysokiej rozdzielczości........... 90
Używanie komputera
Przyjemność korzystania z komputera Windows....................................92
Instalowanie programu (w zestawie) .......................................................95
Informacje o „Picture Motion Browser” (w zestawie)..............................97
Podłączanie do komputerów ..................................................................98
Używanie „Music Transfer” (w zestawie) ..............................................101
Przeglądanie podręcznika „Cyber-shot – przewodnik dla
zaawansowanych” ................................................................................102
5
Spis treści
Drukowanie zdjęć
Jak drukować zdjęcia ........................................................................... 103
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu drukarki zgodnej
z PictBridge .......................................................................................... 104
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów .................................................................. 107
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty ................................................. 118
Inne
Używanie aparatu za granicą — Źródła zasilania ................................. 122
Informacje o „Memory Stick Duo” ........................................................ 123
O akumulatorze..................................................................................... 125
O ładowarce akumulatora..................................................................... 126
Informacje o „Cyber-shot Station” ....................................................... 127
Indeks
Indeks ................................................................................................... 129
6
Funkcje aparatu
Przecho- Przechowywanie obrazów w pamięci wewnętrznej
wywanie
Aparat posiada pamięć wewnętrzną o pojemności około 4 GB i może przechować
znaczną ilość obrazów. Możesz przenieść obrazy z komputerów i odtworzyć je w każdej
chwili w aparacie.
Niech obrazy zapisane na komputerze wędrują razem z tobą!
• Użyj dostarczonego oprogramowania „Picture Motion Browser”. Szczegółowe
informacje znajdziesz w „Picture Motion Browser Guide”.
• Nawet jeśli karta „Memory Stick Duo” znajduje się w aparacie, obrazy nie będą
zapisywane na karcie „Memory Stick Duo” dopóki pamięć wewnętrzna nie będzie
pełna. Aby zapisać obrazy na karcie „Memory Stick Duo”, skopiuj (wyeksportuj)
obrazy znajdujące się w pamięci wewnętrznej do „Memory Stick Duo” (str. 71).
7
Funkcje aparatu
Fotogra- Automatyczne zarządzanie obrazami
fowanie
Aparat automatycznie klasyfikuje obrazy, umieszczając je w albumach zależnie od
interwału i częstotliwości nagrywania.
Możesz szukać obrazów albumami dla własnej wygody.
<Przykład>
Pierwszy album
Drugi album
Trzeci album
Ilość zdjęć
Czas (Data)
Oglądanie
Różne sposoby oglądania obrazów
Ulubione
Możesz wybrać z albumu zdjęcia, które lubisz i zapisać je jako swoje ulubione (str. 61).
Teczka podręczna
Gdy naciśniesz przycisk SCRAPBOOK, obrazy znajdujące się w pamięci wewnętrznej
będą odtwarzane razem z tłem. Można także zmieniać tło, uprzyjemniając sobie
odtwarzanie (str. 40).
Przycisk SCRAPBOOK
8
Funkcje aparatu
Udostępnia- Funkcja znaku udostępniania
nie
Aparat posiada wbudowaną aplikację „PMB Portable”. Zapisując obrazy
przechowywane w aparacie jako znaki udostępniania, możesz z łatwością umieścić je
w Internecie, używając komputera.
Gdy połączysz aparat i komputer kablem USB, „PMB Portable” uruchomi się
automatycznie.
Przesyłanie
Aby zapisać obrazy jako znaki udostępniania,
zobacz str. 62.
9
Podstawowe techniki uzyskiwania
lepszych zdjęć
Ostrość Naświet- Kolor
lenie
Jakość Lampa
błyskowa
W tej części omówione są podstawy,
pozwalające na używanie aparatu
z przyjemnością. Wyjaśniono tutaj
korzystanie z różnych funkcji aparatu,
takich jak ekran HOME (str. 43) lub różne
menu (str. 45).
Ostrość Dobre zogniskowanie na obiekcie
Gdy spust migawki zostaje wciśnięty do połowy, aparat nastawia ostrość automatycznie
(Autofokus). Należy wcisnąć spust migawki tylko do połowy.
Nie wciskaj od
razu spustu do
końca.
Wcisnąć spust
migawki do
połowy.
Wskaźnik blokady
AE/AF
miga , zapala się/
słychać sygnał
Wcisnąć
całkowicie spust
migawki.
Gdy ogniskowanie jest trudne t [Ostrość] (str. 31)
Jeżeli obraz jest niewyraźny nawet po zogniskowaniu, przyczyną mogą być drgania
aparatu. t Zobacz poniżej „Jak uniknąć rozmazania”.
10
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jak uniknąć rozmazania
W trakcie wykonywania zdjęcia aparat poruszył się przypadkowo. Są to tzw.
„Drgania aparatu”. Natomiast jeżeli obiekt poruszył się w trakcie wykonywania
zdjęcia, jest to tzw. „rozmazanie obiektu”.
Drgania aparatu
Przyczyna
Poruszyły się ręce lub ciało gdy fotografujący
trzymał aparat i nacisnął spust migawki, cały
ekran jest rozmazany.
Co można zrobić, aby zredukować
rozmazanie
• Użyj statywu lub umieść aparat na płaskiej,
stabilnej powierzchni, aby utrzymywać go
nieruchomo.
• Zrób zdjęcie przy użyciu samowyzwalacza z
dwusekundowym opóźnieniem i po
naciśnięciu spustu migawki przyciśnij do ciała
ramiona, aby unieruchomić aparat.
Rozmazanie obiektu
Przyczyna
Aparat jest nieruchomy, ale obiekt poruszył się
podczas naświetlania, przez co po naciśnięciu
spustu migawki obraz obiektu jest rozmazany.
Co można zrobić, aby zredukować
rozmazanie
• Wybierz tryb
(Duża czułość) w Selekcji
sceny.
• Wybierz większą czułość ISO, aby czas
otwarcia migawki był krótszy i naciśnij spust
migawki zanim obiekt się poruszy.
Uwagi
• Funkcja stabilizatora obrazu jest włączona w domyślnych ustawieniach fabrycznych, przez co
drgania aparatu zostają zredukowane automatycznie. Nie jest to jednak efektywne w wypadku
rozmazania obiektu.
• Ponadto drgania aparatu i rozmazanie obiektu często występują przy słabym oświetleniu lub
przy długim czasie otwarcia migawki, na przykład w trybie
(Zmierzch) lub
(Portretzmierzch). W takim wypadku należy pamiętać o powyższych wskazówkach podczas
fotografowania.
11
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
NaświetRegulowanie intensywności światła
lenie
Można tworzyć różne zdjęcia, regulując naświetlenie i czułość ISO. Naświetlenie to
ilość światła uzyskanego przez aparat w momencie zwolnienia migawki.
Naświetlenie:
Czas otwarcia migawki = Ilość czasu, w którym
aparat otrzymuje
światło
Przysłona = Wielkość otworu, przez który
przechodzi światło
Czułość ISO (zalecany wskaźnik
ekspozycji)
= Czułość nagrywania
Prześwietlenie
= za dużo światła
Obraz rozbielony
Prawidłowe naświetlenie
Naświetlenie jest automatycznie
nastawiane na właściwą wartość
w trybie automatycznej regulacji.
Można jednak nastawić je ręcznie,
korzystając z poniższych funkcji.
Regulacja EV:
Umożliwia regulację ekspozycji
zmierzonej przez aparat (str. 25, 34).
Niedoświetlenie
= za mało światła
Obraz ciemny
12
Tryb pomiaru:
Umożliwia wybranie innej części
fotografowanego obiektu, dla której
wykonywany jest pomiar ekspozycji
(str. 33).
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Regulacja czułości ISO (zalecanego wskaźnika ekspozycji)
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, zawierającego czujnik obrazu
odbierający światło. Nawet przy tym samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie od
czułości ISO.
Regulowanie czułości ISO, zobacz str. 34.
Duża czułość ISO
Nagrywa jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu, skracając czas
otwarcia migawki, aby zredukować rozmazanie.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.
Mała czułość ISO
Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być
ciemniejsze.
Kolor
O wpływie oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu mają wpływ warunki oświetlenia.
Przykład: Kolor zdjęcia zależy od źródła światła
Pogoda/
oświetlenie
Światło dzienne
Pochmurnie
Światło
jarzeniowe
Światło żarowe
Charakterystyka
światła
Białe
(standardowe)
Sinawe
Zabarwione na
zielono
Czerwonawe
Tonacja kolorów jest regulowana automatycznie, w trybie automatycznej regulacji.
Można jednak wyregulować tonację kolorów ręcznie za pomocą [Duża czułość]
(str. 53).
13
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jakość O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia”
Cyfrowy obraz powstaje jako zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą ilość pikseli, obraz staje się duży, wykorzystuje więcej pamięci i jest
wyświetlany ze wszystkimi szczegółami. „Rozmiar obrazu” jest ukazany za pomocą
liczby pikseli. Nawet jeśli na ekranie aparatu nie widać różnicy, szczegółowość jak
i czas przetwarzania danych różnią się, gdy obraz jest drukowany lub zostaje
wyświetlony na ekranie komputera.
Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
1 Rozmiar zdjęcia: 8M
3264 pikseli × 2448 pikseli = 7 990 272 pikseli
2 Rozmiar zdjęcia: VGA
640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
Piksele
Wybieranie używanego rozmiaru obrazu (str. 15)
Piksel
14
Dużo pikseli
(Dobra jakość
obrazu i duży
rozmiar pliku)
Przykład:
Drukowanie
w rozmiarze
maksymalnie A3
Mało pikseli
(Gorsza jakość
obrazu, ale mały
rozmiar pliku)
Przykład: Zdjęcie
dołączone do poczty
e-mail
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Rozmiar obrazu
Sposób wykorzystania
8M
(3264×2448)
Dla druków maks A3
3:2*1
(3264×2176)
Nagrywa w formacie 3:2
5M
(2592×1944)
Dla druków maks A4
3M
(2048×1536)
Dla druków maks 10×15 cm
lub 13×18 cm
VGA
(640×480)
Nagrywa w małym
rozmiarze załącznika e-mail
*2
16:9
(1920×1080)
Liczba zdjęć
Wydruk
Mniej
Wysoka
jakość
Więcej
W zarysach
Nagrywa w formacie HDTV
*1 Obrazy są nagrywane w formacie 3:2, odpowiadającym papierowi do wydruku zdjęć lub
pocztówkom, itp.
*2 Brzegi obrazu z obu stron mogą zostać obcięte podczas druku (str. 115).
Rozmiar obrazu filmu
Klatki/sekundę
Sposób wykorzystania
640(Wys.jakość)
(640×480)
Około 30
Nagrywa film wys. jakości do
wyświetlenia na TV
640(Standard)
(640×480)
Około 17
Nagr. film jakości standard do
wyświetlenia na TV
Około 8
Nagrywa w małym rozmiarze załącznika
email
320 (320×240)
• Im większy rozmiar obrazu, tym wyższa jakość obrazu.
• Im więcej klatek na sekundę, tym bardziej płynne jest odtwarzanie.
15
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Lampa
Używanie lampy błyskowej
błyskowa
Gdy używana jest lampa błyskowa, oczy fotografowanego obiektu mogą wyglądać
czerwone lub mogą się pojawić niewyraźne, okrągłe białe plamy. Zjawiska te mogą
zostać zredukowane przez podjęcie poniższych kroków.
„Zjawisko czerwonych oczu”
Źrenice są rozszerzone w ciemnym otoczeniu. Światło lampy błyskowej odbija się
w naczyniach krwionośnych dna oka (siatkówki), powodując zjawisko „czerwonych
oczu”.
Aparat
Oko
Siatkówka
Jak można zredukować „Zjawisko czerwonych oczu”?
• Ustaw [Reduk czerw oczu] na [Włącz] (str. 56).
• Wybierz tryb
(Duża czułość) * w Selekcji sceny (str. 48). (Lampa błyskowa wyłączy się
automatycznie.)
• Gdy oczy fotografowanej osoby wyjdą czerwone, popraw obraz używając [Retusz] w menu
podglądu (str. 64) lub za pomocą dostarczonego programu „Picture Motion Browser”.
„Białe okrągłe plamy”
Powodem są cząsteczki (kurz, pyłki kwiatów, itp.) unoszące się w powietrzu w pobliżu
obiektywu. Gdy zostaną uwydatnione światłem lampy błyskowej, pojawią się jako
białe, okrągłe plamki.
Aparat
Obiekt
Cząsteczki (kurz, pyłki kwiatowe,
itp.) znajdujące się w powietrzu
Jak można zredukować „Białe okrągłe plamy”?
• Oświetl pokój i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.
• Wybierz tryb
(Duża czułość)* w Selekcji sceny. (Lampa błyskowa wyłączy się automatycznie.)
* Nawet po wybraniu trybu
(Duża czułość) w Selekcji sceny, czas otwarcia migawki może być
dłuższy przy słabym oświetleniu lub w ciemnym miejscu. W takim wypadku użyj statywu lub po
naciśnięciu spustu migawki przyciśnij do ciała ręce trzymające aparat.
16
Elementy aparatu
Szczegółowe informacje na stronach,
których numery podano w nawiasach.
Spód
A Lampka POWER
B Przycisk POWER
C Spust migawki (27)
D Lampa błyskowa (29)
E Mikrofon
A Głośnik
F Obiektyw
B Przycisk
G Lampka samowyzwalacza (28)/
Lampka zdjęcia z uśmiechem (50)/
Wspomaganie AF (83)
C Przycisk SCRAPBOOK (39)
H Osłona obiektywu
(Odtwarzanie) (35)
D Ekran LCD/Panel dotykowy (23, 24)
E Zaczep paska na dłoń
F Przycisk T/W (Zoom) (28)
G Oprawka statywu
• Jeżeli statyw posiada śruby dłuższe niż
5,5 mm, stabilne przykręcenie aparatu
nie jest możliwe. Dokręcenie śrub może
uszkodzić aparat.
H Osłona akumulatora/„Memory Stick
Duo”
I Dźwignia wyjmowania akumulatora
J Otwór karty „Memory Stick Duo”
K Lampka aktywności
L Złącze uniwersalne
Stosowane w następujących sytuacjach:
• Łączenie aparatu i komputera za pomocą
połączenia USB.
• Podłączanie do gniazd wejścia audio/
wideo na odbiorniku TV.
• Podłączanie aparatu do drukarki zgodnej
ze standardem PictBridge.
M Otwór do wkładania akumulatora
17
Wskaźniki na ekranie
Dotknij [DISP] na ekranie, aby przejść
do ekranu wyboru wyświetlenia (str. 24).
Szczegółowe informacje na stronach,
których numery podano w nawiasach.
Podczas fotografowania
Używanie ekranu
Możesz zmienić nastawienia
dotknięciem następujących pozycji: 1,
2, 3.
• Dotknięcie ikony wyświetli informacje
o dotkniętej pozycji. Aby ukryć te
informacje, dotknij [?] (str. 23).
A
Wyświetlenie
HOME
Wskaźnik
Wyświetla ekran HOME.
Nastawienia rozmiaru
obrazu (15)
Nastawienia
samowyzwalacza (28)
Nastawienia trybu
fotografowania (47)
Nastawienia trybu
fotografowania (Selekcja
sceny) (48)
• Dotknij
w nastawieniach trybu
fotografowania, aby
wybrać tryb Selekcji
sceny.
Podczas nagrywania filmów
MENU
Wyświetla ekran MENU.
B
Wyświetlenie
Wskaźnik
BACK
Powrót do poprzedniego
ekranu.
Anuluje ogniskowanie na
obiekcie wybranym
dotykiem.
Nastawienia trybu lampy
błyskowej (29)
Nastawienia
ogniskowania makro/
z bliska (30)
DISP
18
Zmienia wyświetlenie na
ekranie.
Wskaźniki na ekranie
C
Wyświetlenie
Wskaźnik
Wyświetlenie
Wskaźnik
Ostrzeżenie o wibracji
0.5m 1.0m
3.0m 7.0m
Nastawienia trybu AF/
zapamiętania ostrości
(31, 32)
• Wskazuje, że wibracje
mogą uniemożliwić
wykonanie ostrego
zdjęcia ze względu na
niedostateczne
oświetlenie. Nawet po
ukazaniu się ostrzeżenia
o wibracji można nadal
robić zdjęcia. Zaleca się
jednak włączenie funkcji
stabilizatora obrazu,
użycie lampy błyskowej
dla poprawy oświetlenia,
użycie statywu lub innych
sposobów stabilizacji
aparatu (str. 11).
Nastawienia trybu
pomiaru (33)
Nastawienia liczby ISO
(34)
+2.0EV
Nastawienia wartości
ekspozycji (34)
Wskaźniki na wyświetlaczu
Wskaźniki na wyświetlaczu od 4 do 6
pokazują bieżące nastawienia.
D
Wyświetlenie
E
Wyświetlenie
Wskaźnik
Wskaźnik
C:32:00
Samodiagnostyka (118)
Wskaźnik pozostałej
mocy akumulatora
96
Zdjęcie z uśmiechem
(liczba zdjęć)
Liczba zdjęć, które
można zarejestrować
00:25:05
Dostępny czas
nagrywania (godz:min:s)
Wskaźnik skali zbliżenia
(28, 84)
Samowyzwalacz (28)
Redukcja czerwonych
oczu (56)
Moc błysku (55)
Ładowanie lampy
błyskowej
SteadyShot (57)
• Wyświetlane, gdy spust
migawki jest wciśnięty do
połowy przy domyślnych
nastawieniach.
Nośnik danych
(Pamięć wewnętrzna,
„Memory Stick Duo”)
Tryb rejestracji (51)
Wykrywanie twarzy (56)
Wskażnik dotykowy AF
(26)
Balans bieli (53)
Tryb koloru (54)
Katalog do zapisu (76)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
Wspomaganie AF (83)
19
Wskaźniki na ekranie
Wyświetlenie
Wskaźnik
Ramka pola AF (31)
F
Wyświetlenie
Wskaźnik
z
Blokada AE/AF (27)
Wolna migawka NR
• Gdy w słabym
oświetleniu czas otwarcia
migawki przekracza
określoną wartość,
funkcja NR (redukcja
zakłóceń) wolnej migawki
włącza się automatycznie,
aby zredukować
zakłócenia na obrazie.
Ostrzeżenie o bliskim
wyczerpaniu
akumulatora (118)
Histogram (24)
Tryb lampy błyskowej
(29)
• Gdy [Konfiguracja
wyświetlenia] jest
nastawiona na [Tylko
obraz], wyświetlone są
bieżące nastawienia.
Ogniskowanie makro/
z bliska (30)
• Gdy [Konfiguracja
wyświetlenia] jest
nastawiona na [Tylko
obraz], wyświetlone są
bieżące nastawienia.
20
125
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
ISO400
Liczba ISO (34)
+2.0EV
Wartość ekspozycji (34)
Gotowy
NAGR.
Stan gotowości filmu/
Nagrywanie filmu
0:12
Czas nagrywania (min:s)
Wskaźniki na ekranie
Podczas odtwarzania zdjęć
B
Wyświetlenie
Wskaźnik
Nastawia głośność (35)
/
Zoom odtwarzania (36)
Włącza/wyłącza v/V/b/B
N
Odtwarzanie
x
Zatrzymanie
Wyświetla poprzedni/
następny obraz.
DISP
Podczas odtwarzania filmów
Zmienia wyświetlenie na
ekranie.
Wskaźniki na ekranie
Wskaźniki na ekranie od 3 do 5
pokazują bieżące nastawienia.
C
Wyświetlenie
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałej
mocy akumulatora
Ulubione
Znak udostępniania
Znacznik wyboru
Ochrona (68)
Używanie ekranu
Możesz zmienić nastawienia
dotknięciem następujących pozycji: 1,
2.
Zoom odtwarzania (36)
C:32:00
Samodiagnostyka (118)
A
Wyświetlenie
Wskaźnik
HOME
Wyświetla ekran HOME.
Zmienia na tryb indeksu.
Odtwarza prezentację
zdjęć.
Kasuje obraz.
MENU
Wyświetla ekran MENU.
Wybiera katalog do
odtwarzania.
Wraca do ekranu jednego
obrazu z ekranu indeksu.
21
Wskaźniki na ekranie
D
Wyświetlenie
8/8
E
Wskaźnik
Wyświetlenie
Wskaźnik
Nośniki źródła
odtwarzania
(pamięć wewnętrzna,
„Memory Stick Duo”)
Ostrzeżenie o bliskim
wyczerpaniu
akumulatora (118)
125
Czas otwarcia migawki
Katalog odtwarzania (72)
F3.5
Liczba przysłony
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
ISO400
Liczba ISO (34)
+2.0EV
Wartość ekspozycji (34)
Tryb pomiaru (33)
Numer obrazu/Ilość
obrazów zapisanych w
wybranym katalogu
Lampa błyskowa
Balans bieli (53)
Zmiana katalogu (72)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
N
Odtwarzanie (35)
Pasek odtwarzania
Katalog do zapisu (76)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
0:00:12
Licznik
DSC00123
Numer pliku
(pamięć wewnętrzna)
Połączenie PictBridge
(106)
101-0012
Numer katalogu/pliku
(72)
(„Memory Stick Duo”)
2007 1 1
9:30 AM
Data/godzina nagrania
wyświetlonego zdjęcia
• Nie odłączaj kabla USB
gdy ta ikona jest
wyświetlana.
Rozmiar obrazu (15)
Histogram (24)
Połączenie PictBridge
(104)
22
• Pojawia się
, gdy
wyłączone jest
wyświetlenie histogramu.
Operacje na panelu dotykowym
Ten ekran LCD wyświetla także przyciski służące do operowania aparatem (panel
dotykowy).
Panel dotykowy
1 Opuść osłonę obiektywu, aby włączyć zasilanie.
Przyciski pojawią się na ekranie.
2 Naciskaj lekko palcami przyciski na ekranie.
O przyciskach panelu dotykowego
• Gdy na ekranie nie ma opcji wymagającej nastawienia, dotknąć v/V, aby zmienić
stronę.
• Można wrócić do poprzedniego wyświetlenia naciskając [BACK].
• Dotknięcie [?] wyświetli informacje o dotkniętej pozycji. Aby ukryć te informacje,
ponownie dotknij [?].
[?]
• Aby wykonywać operacje na panelu dotykowym, naciskać go lekko palcem lub
dostarczonym pisakiem.
• Nie należy naciskać panelu dotykowego ostro zakończonym przedmiotem innym niż
dostarczony pisak.
• Nie naciskać ekranu LCD bardziej niż to konieczne.
• Gdy podczas nagrywania palec dotyka prawego, górnego rogu ekranu, ikony znikają
na chwilę. Zdjęcie palca z ekranu spowoduje pojawienie się ikon z powrotem.
23
Zmiana wyświetlenia na ekranie
Dotknij [DISP] na ekranie, aby przejść
do ekranu wyboru wyświetlenia.
• W trybie indeksu można nastawić liczbę
wyświetlanych obrazów.
• Nastawienia inne niż [Jasność LCD] mogą
zostać wykonane oddzielnie dla
fotografowania i dla odtwarzania.
[Konfiguracja wyświetlenia]
To nastawienie decyduje o wyświetlaniu
ikon na ekranie.
Norma
Prosty
DISP
Tylko obraz
• [DISP] pojawi się na ekranie tylko
podczas nagrywania.
• Podczas odtwarzania dotknij prawej lub
lewej strony ekranu, aby wyświetlić
następny/poprzedni obraz, a środek
naciśnij, aby wyświetlić informacje.
24
Zmiana wyświetlenia na ekranie
[Jasność LCD]
Nastawia jasność ekranu LCD.
• Gdy przeglądasz obrazy w jasnym
oświetleniu zewnętrznym, a opcja [Jasność
LCD] jest nastawiona na [Norma], nastaw ją
na [Jasny].
Moc akumulatora może jednak ulec
szybszemu zużyciu w takich warunkach.
[Wyświetl histogr]
Nastawienie decydujące o wyświetleniu
histogramu na ekranie.
A
B
Ciemne
Jasne
Histogram jest wykresem jasności
zdjęcia. Wykres oznacza jasne zdjęcie
gdy przesunięty jest na prawo, a ciemne
zdjęcie, gdy przesunięty jest na lewo.
• Histogram pojawia się też, gdy odtwarzany
jest pojedynczy obraz, ale nie można
regulować ekspozycji.
• Histogram nie pojawi się w następujących
sytuacjach:
Podczas nagrywania
– Gdy wyświetlone jest menu.
– Podczas nagrywania filmów
Podczas odtwarzania
– Gdy wyświetlone jest menu.
– W trybie indeksu.
– Gdy używany jest zoom odtwarzania.
– Gdy zdjęcia są obracane.
– Podczas odtwarzania filmów.
– Gdy przeglądasz za pomocą Lista
albumów.
– Gdy przeglądasz za pomocą listy
Ulubione.
– Gdy przeglądasz za pomocą listy Znak
udostępniania.
– Gdy przeglądasz za pomocą Kalendarz.
– Gdy przeglądasz za pomocą teczki
podręcznej.
• Duża różnica między histogramem
wyświetlanym podczas nagrywania
i odtwarzania może wystąpić, gdy:
– Błyska lampa błyskowa.
– Czas otwarcia migawki jest długi lub
krótki.
• Histogram może nie być dostępny dla zdjęć
zrobionych innymi aparatami.
A Ilość pikseli
B Jasność
25
Podstawowe operacje
Łatwe fotografowanie
Poniższe kroki pokażą ci, jak nagrywać obrazy przy użyciu podstawowych funkcji
aparatu.
Spust migawki
Panel dotykowy
Przycisk T/W (Zoom)
1 Otwórz osłonę obiektywu.
2 Aby aparat był nieruchomy, trzymaj łokcie przy sobie.
Umieść obiekt na
środku ramki
nastawiania ostrości,
lub dotknij punktu
ogniskowania.
z Można dotknąć ekranu, aby wybrać punkt ogniskowania.
Dotknięcie obiektu na panelu dotykowym wyświetli ramkę,
a następnie wciśnięcie spustu migawki do połowy spowoduje
ogniskowanie na ramce. Jeżeli twarz znajduje się w ramce, poza
ostrością jasność i odcień także zostaną automatycznie
zoptymalizowane.
• Jeżeli w dotkniętym miejscu aparat wykryje twarz, zostanie
wyświetlona ikona
, a jeżeli będzie to inny obiekt niż twarz,
zostanie wyświetlona ikona . Dotknij
, aby anulować tę
funkcję.
• Nie można używać tej funkcji, gdy używany jest tryb zoomu
cyfrowego lub ogniskowania z bliska.
• Tej funkcji można użyć tylko w trybie
(Auto regulacja) lub
w trybie
(Miękkie ujęcie).
• Jeżeli dotkniesz punktu poza dostępnym zakresem wybierania ostrości, dostępny zakres
ostrości zostanie wyświetlony.
26
Łatwe fotografowanie
3 Wykonać zdjęcie, naciskając spust migawki.
1Nacisnąć do połowy spust migawki i przytrzymać aby zogniskować.
Wskaźnik z (Blokada AE/AF) (zielony) miga, słychać sygnał dźwiękowy, wskaźnik przestaje
migać i pozostaje zapalony.
2Wcisnąć całkowicie spust migawki.
Nagrywanie filmów
Dotknij [HOME], po czym dotknij
(Nagrywanie) t
(Tryb filmu) (str. 43).
Można też dotknąć ikony nastawiania trybu fotografowania, po czym dotknąć
(Tryb
filmu).
Podstawowe operacje
Wskaźnik blokady AE/AF
Ikona nastawiania trybu fotografowania
Gdy fotografowany jest obiekt trudny do zogniskowania
• Najmniejsza odległość fotografowania wynosi w przybliżeniu 50 cm. Jeżeli obiekt znajduje się
bliżej niż odległość fotografowania, zrób zdjęcie w trybie zbliżenia (Makro) lub w trybie
ogniskowania z bliska (str. 30).
• Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF
zacznie migać powoli i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Zniknie również ramka pola AF.
Należy jeszcze raz skomponować ujęcie i zogniskować ponownie.
Ogniskowanie może być trudne w następujących sytuacjach:
–
–
–
–
–
–
Jest ciemno i obiekt jest oddalony.
Kontrast między obiektem i tłem jest słaby.
Obiekt jest widoczny przez szybę.
Obiekt szybko się porusza.
Występuje odbite światło lub lśniące powierzchnie.
Obiekt jest oświetlony od tyłu lub występuje migające światło.
27
Łatwe fotografowanie
T/W Używanie zoomu
Naciśnij T, aby wykonać powiększenie, naciśnij W, aby wrócić do stanu wyjściowego.
• Gdy skala zoomu przekracza 3×, aparat używa funkcji zoomu cyfrowego.
Szczegółowe informacje o nastawieniach i o jakości obrazu zoom cyfrowy, zobacz str. 84.
• Podczas nagrywania filmu aparat wykonuje powoli zoom.
• Gdy działa funkcja wykrywania twarzy, nie można używać funkcji zoomu cyfrowego.
• Gdy używany jest zoom cyfrowy, nie można ogniskować dotknięciem ekranu.
Nastawianie rozmiaru obrazu/samowyzwalacz/tryb lampy
błyskowej/nagrywanie makro
1 Zmienianie rozmiaru obrazu
2 Używanie samowyzwalacza
3 Wybieranie trybu lampy błyskowej dla zdjęć
4 Fotografowanie w zbliżeniu
Zmienianie rozmiaru obrazu
Dotknij na ekranie ikony nastawiania rozmiaru obrazu. Dotknij żądanej opcji,
a następnie [BACK].
Szczegółowe informacje o rozmiarach obrazu, zobacz str. 14.
Ikona nastawienia rozmiaru obrazu
Używanie samowyzwalacza
Dotknij na ekranie ikony nastawienia samowyzwalacza. Dotknij żądanej opcji,
a następnie [BACK].
Ikona nastawienia samowyzwalacza
Samowyzw wyłączony (
): Bez użycia samowyzwalacza
Samowyzw 10sek (
): 10-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza
Samowyzw 2sek ( ): 2-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza
28
Łatwe fotografowanie
Gdy naciśniesz spust migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać i słychać sygnał
dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki.
Lampka samowyzwalacza
.
• Użyj samowyzwalacza z 2-sekundowym opóźnieniem, aby uniknąć rozmazania obrazu. Migawka
zostanie zwolniona 2 sekundy po naciśnięciu spustu migawki, co redukuje drgania aparatu gdy
naciskany jest spust migawki.
Lampa błyskowa (Wybieranie trybu lampy błyskowej dla zdjęć)
Dotknij na ekranie ikony nastawienia trybu lampy błyskowej. Dotknij żądanej opcji,
a następnie [BACK].
Podstawowe operacje
Aby anulować, dotknij
Ikona nastawienia trybu lampy błyskowej
Lampa błysk auto (
): Błyska jeżeli jest niewystarczające światło lub obiekt jest oświetlony od
tyłu (nastawienie domyślne)
Lampa błysk włączona ( )
Synch wolna (Błysk wymuszony włączony) (
): W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki
wydłuża się, aby wyraźnie sfotografować tło, które jest poza zasięgiem lampy błyskowej.
Lampa błysk wyłączona ( )
• Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk reguluje moc błysku.
• Gdy ładuje się lampa błyskowa, wyświetlane jest
.
29
Łatwe fotografowanie
Makro/Ogniskowanie z bliska (Fotografowanie w zbliżeniu)
Dotknij na ekranie ikony nastawienia trybu makro/ogniskowania z bliska. Dotknij
żądanej opcji, a następnie [BACK].
Ikona nastawienia trybu makro/ogniskowania z bliska
Makro wyłączone (
)
Makro włączone ( ): Strona W: Około 8 cm lub dalej, Strona T: Około 25 cm lub dalej
Ognisk. z bliska możliwe (
): Blokada strony W: Około 1 do 20 cm
Makro
• Zalecane jest ustawienie zoomu w skrajnym położeniu po stronie W.
• Zakres ogniskowania zwęża się i może być tak, że część obiektu nie będzie zogniskowana.
• Prędkość autofokusa obniża się.
Ogniskowanie z bliska
• Używaj tego trybu, aby fotografować nawet z krótszej odległości niż przy fotografowaniu
(Makro włączone).
• Zoom optyczny jest zablokowany po stronie W i nie może być używany.
• Nie można robić zdjęć w trybie serii lub w trybie stopniowania ekspozycji (str. 51).
• Nie można używać funkcji wykrywania twarzy podczas fotografowania w trybie ogniskowania
z bliska.
• Ten tryb zostanie anulowany gdy wyłączysz zasilanie lub przełączysz tryb na inny.
Nastawianie ostrości/tryb pomiaru/ISO/EV
Ikony ogniskowania, trybu pomiaru, ISO i EV pojawią się tylko, gdy tryb
fotografowania jest nastawiony na
(Autoprogram).
1 Zmiana metody ogniskowania
2 Wybieranie trybu pomiaru
3 Wybieranie światłoczułości
4 Regulowanie intensywności światła
30
Łatwe fotografowanie
Ostrość: Zmiana metody ogniskowania
Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie autofokusa trudno jest osiągnąć
prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.
• Gdy tryb fotografowania jest nastawiony na
(Multi AF)
, w [MENU] pojawi się [Ostrość].
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we
wszystkich zakresach ramki pola AF.
• Tryb ten jest przydatny, gdy obiekt nie znajduje się
w środku ramki.
Wskaźnik ramki pola AF
(Centr AF)
(Tylko dla zdjęcia)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku
ramki pola AF.
Podstawowe operacje
Ramka pola AF
(Tylko dla zdjęcia)
• Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na
wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
Ramka pola AF
Wskaźnik ramki pola AF
(Punktowy AF)
(Elastyczny punktowy AF)
(Tylko dla zdjęcia)
Przesuwając ramkę pola AF na dowolne miejsce na
ekranie, można ogniskować na bardzo małych obiektach
lub na wąskim wycinku przestrzeni.
• Aby nastawić elastyczny punktowy AF, zobacz str. 32.
• Jest to użyteczne, gdy do fotografowania używany jest
statyw i gdy obiekt znajduje się poza polem centralnym.
• Gdy fotografujesz obiekt w ruchu, utrzymuj aparat
nieruchomo, aby obiekt nie wychodził poza ramkę pola AF.
Ramka pola AF
Wskaźnik ramki pola AF
31
Łatwe fotografowanie
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
Ogniskuje na obiekcie używając wcześniej nastawioną
odległość od obiektu. (Wstępne nastawianie ostrości)
• Użyj „wstępnie nastawionej ostrości”, gdy trudne jest
uzyskanie należytej ostrości przy automatycznym
ogniskowaniu, na przykład gdy fotografujesz obiekt przez
sieć lub szybę.
(nieograniczona
odległość)
• AF oznacza Autofokus.
• Weź pod uwagę margines błędu odległości w nastawieniu „wstępnie nastawionej ostrości”. Jeżeli
wykonasz zoom po stronie T lub gdy skierujesz obiektyw w górę lub w dół, błąd ulegnie
zwiększeniu.
• Gdy używany jest zoom cyfrowy lub wspomaganie AF, ramka pola AF zostanie wyłączona i będzie
wyświetlona linią przerywaną. W takiej sytuacji aparat ustawi ostrość na obiektach na środku
ekranu.
Jak używać [Punktowy AF]
1 Ustaw ikonę nastawiania trybu fotografowania na
dotknij [BACK].
2 Dotknij ikony nastawiania trybu ostrości t
(Autoprogram), po czym
(Punktowy AF).
3 Dotknij [BACK], aby wyłączyć menu.
4 Dotknij miejsce żądanego zogniskowania ujęcia.
• Jeżeli dotkniesz punktu poza dostępnym zakresem wybierania ostrości, dostępny zakres ostrości
zostanie wyświetlony.
32
Łatwe fotografowanie
Tryb pomiaru: Wybieranie trybu pomiaru
Wybiera tryb pomiaru, określający tę część obiektu, na której dokonany zostanie
pomiar wyznaczający ekspozycję.
• Gdy tryb fotografowania jest nastawiony na
, w [MENU] pojawi się [Tryb pomiaru].
Dzieli na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego
z nich. Aparat wyznacza zrównoważone parametry
ekspozycji (pomiar wielopunktowy).
(Centralny)
Mierzy centralną część obrazu i wyznacza ekspozycję
w oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar
centralnie ważony).
(Punktowy)
(Tylko dla zdjęcia)
Mierzy tylko część obiektu (pomiar punktowy).
• Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od
tyłu, lub gdy jest silny kontrast pomiędzy tłem i obiektem.
Celownik pomiaru
punktowego
Zostaje ustawiony na obiekcie.
Podstawowe operacje
(Wielopunktowy)
• Szczegółowe informacje o ekspozycji, zobacz str. 12.
• Gdy używany jest pomiar punktowy lub centralnie ważony, zalecane jest nastawienie [Ostrość] na
[Centr AF], aby zogniskować na mierzonej pozycji (str. 31).
33
Łatwe fotografowanie
ISO: Wybieranie światłoczułości
Mała czułość ISO
Duża czułość ISO
Nastawia czułość ISO.
(Auto)
Możesz zredukować rozmazanie obrazu w ciemnym
otoczeniu lub rozmazanie szybko poruszających się
obiektów za pomocą zwiększenia czułości ISO (wybierz
wyższą liczbę). Jednak może to spowodować większą
ilość zakłóceń na obrazach, ponieważ zwiększy się
czułość ISO. Wybierz liczbę czułości ISO zgodnie z
warunkami fotografowania.
• Szczegółowe informacje o czułości ISO, zobacz str. 13.
• Przy nastawieniu na serię lub stopniowanie ekspozycji, można wybrać tylko [ISO AUTO], od [ISO
80] do [ISO 400].
• Podczas fotografowania w jasnych warunkach aparat automatycznie wzmacnia kolorystykę, aby
obrazy nie wydawały się blade (z wyjątkiem gdy [ISO] jest nastawione na [ISO 80]).
EV: Regulowanie intensywności światła
Ręcznie nastawia ekspozycję.
• Gdy tryb fotografowania jest nastawiony na
W stronę –
,
lub
, w [MENU] pojawi się [EV].
W stronę +
–2.0EV
W stronę –: Przyciemnia obraz.
0EV
Ekspozycja jest automatycznie określana przez aparat.
+2.0EV
W stronę +: Rozjaśnia obraz.
• Szczegółowe informacje o ekspozycji, zobacz str. 12.
• Wartość kompensacji może być nastawiana w przyrostach o 1/3EV.
• Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu, lub gdy używasz
lampy błyskowej, korekcja naświetlenia może nie być skuteczna.
34
Oglądanie zdjęć
W następujących krokach wyjaśniono, jak oglądać obrazy przechowywane w pamięci
wewnętrznej.
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk SCRAPBOOK
/
(Zoom odtwarzania)
Aby oglądać obrazy na karcie „Memory Stick Duo”, dotknij
(Oglądanie obrazów) na ekranie HOME (str. 60).
(Memory Stick) w
Oglądanie pojedynczego obrazu
1 Naciśnij przycisk
Podstawowe operacje
Przycisk
(Odtwarzanie).
• Jeżeli naciśniesz
(Odtwarzanie), gdy aparat jest wyłączony, włączy się on automatycznie
i nastawi na tryb odtwarzania. Aby przełączyć na tryb fotografowania, naciśnij ponownie
(Odtwarzanie).
2 Dotknij
(poprzednie)/
(następne), aby wybrać zdjęcie.
Film:
Dotknij B, aby odtworzyć film.
Przewijanie do tyłu/do przodu: m/M (Dotknij B lub x, aby wrócić do
normalnego odtwarzania.)
Regulacja głośności: Dotknij
, po czym nastaw głośność za pomocą / .
Dotknij ponownie
. Zniknie pasek regulacji głośności.
Stop: Dotknij x.
• Filmy o rozmiarze [320] są wyświetlone w mniejszym rozmiarze.
35
Oglądanie zdjęć
Podgląd powiększonego obrazu (zoom odtwarzania)
Dotknij wyświetlanego zdjęcia, aby powiększyć odpowiadający dotknięciu fragment.
Dotknij , aby oddalić obraz.
v/V/b/B: Reguluje pozycję.
BACK: Anuluje zoom odtwarzania.
: Włącza/wyłącza v/V/b/B.
• Aby zapisać powiększone obrazy, zobacz [Przycin] (str. 64).
Można także powiększyć obraz przyciskiem T/W (Zoom).
Pokazuje wyświetlany fragment całego obrazu
Wybieranie sposobu odtwarzania obrazów
Obrazy przechowywane w aparacie są dzielone na grupy według zdarzeń i odtwarzane
jako albumy. Możesz zmienić sposób odtwarzania obrazów w albumie, aby łatwiej je
było szukać.
Lista albumów
Pojedynczy obraz
Indeks
Kalendarz
• Możesz przejść od ekranu „Lista albumów” do listy Ulubionych lub listy znaków udostępniania.
• Nazwy albumom możesz nadawać korzystając z programu „Picture Motion Browser”.
Szczegółowe informacje znajdziesz w pozycji „Picture Motion Browser Guide”.
36
Oglądanie zdjęć
Oglądanie ekranu indeksu
Gdy podczas oglądania obrazu na ekranie pojedynczego obrazu dotkniesz
(Indeks), obraz będzie wyświetlany według poszczególnych albumów w trybie
indeksu.
Dotknij / , aby wyświetlić poprzednią/następną stronę. Aby wrócić do ekranu
jednego obrazu, dotknij miniaturki obrazu.
(Indeks)
• Dotknięciem [DISP] w trybie indeksu można nastawić liczbę obrazów wyświetlanych na ekranie
indeksu.
• Można przełączyć wyświetlenie z ekranu indeksu na listę Kalendarz lub listę Albumów.
Podstawowe operacje
DISP
Oglądanie za pomocą Lista albumów
Dotknij
(Lista albumów) na ekranie indeksu, aby oglądać obrazy według listy
albumów.
Przejdź do następnego/poprzedniego miesiąca za pomocą / , a do następnego/
poprzedniego albumu za pomocą / .
Dotknij albumu, aby wrócić do ekranu indeksu.
Lista
albumów
Nazwa albumu
Album/
Ulubione/
Znak udostępniania
Dotknij następujących ikon, aby przełączyć wyświetlane grupy obrazów.
Lista
(Ulubione)
Możesz oglądać obrazy zapisane jako Ulubione.
37
Oglądanie zdjęć
Lista
(Znak udostępniania)
Możesz przesyłać do komputera obrazy zapisane jako znaki udostępniania.
Szczegółowe informacje o wykonaniu nastawień, zobacz strony 61 i 62.
• Możesz także obejrzeć listy albumów wybierając [Lista albumów] w
ekranie HOME.
(Oglądanie obrazów) na
Oglądanie za pomocą Kalendarza
Dotknij
(Kalendarz) na ekranie indeksów, aby oglądać obrazy według kalendarza.
Przejdź do następnego/poprzedniego roku za pomocą b/B, a do następnego/
poprzedniego miesiąca za pomocą v/V.
Dotknij miniaturki obrazu, aby wrócić do ekranu indeksu w albumie, który zawiera
dotknięty obraz.
Kalendarz
• Możesz także obejrzeć kalendarz wybierając [Kalendarz] w
HOME.
38
(Oglądanie obrazów) na ekranie
Oglądanie zdjęć
Używanie SCRAPBOOK
Gdy album zostaje utworzony w aparacie, teczka podręczna z obrazami z albumu
rozmieszczonymi na tle zostaje też automatycznie utworzona. Teczki podręczne
utworzone tym aparatem mogą być oglądane tylko na tym aparacie.
• Obrazy zapisane na „Memory Stick Duo” nie mogą być oglądane w postaci teczki podręcznej.
Podstawowe operacje
Przycisk
SCRAPBOOK
1 Naciśnij przycisk SCRAPBOOK.
Wyświetlona zostaje lista teczek podręcznych.
• Nawet gdy zasilanie aparatu jest wyłączone, włączy się po naciśnięciu przycisku
SCRAPBOOK i obrazy zostaną odtworzone w trybie teczki podręcznej.
v/V: Przejście do przodu/do tyłu listy albumów.
/ : Przejście do następnego/poprzedniego miesiąca.
2 Dotknij v/V, po czym dotknij albumu, który chcesz odtworzyć.
• Nazwa i data albumu będą wyświetlone na okładce (pierwszej stronie) teczki podręcznej.
• Tło teczki podręcznej możesz zmienić na ekranie MENU, gdy wybierzesz okładkę.
• Obraz okładki nie ukaże się na ekranie pojedynczego obrazu, nawet gdy go dotkniesz.
39
Oglądanie zdjęć
3 Dotknij b/B, aby przewrócić stronę.
Data
Nazwa albumu
BACK: Powrót do listy teczek
podręcznych.
b/B: Przejście do poprzedniej lub
następnej strony.
: Automatyczne przewracanie
strony. Dotknij obrazu, aby zatrzymać
przewracanie stron.
• Aparat automatycznie określi pozycję wyświetlanego obrazu.
• Dotknij obrazu, aby obejrzeć go na ekranie pojedynczego obrazu.
Aby zmienić tło
1 Dotknij [MENU].
2 Dotknij [Tło] t [Tło].
Wyświetlony zostanie ekran zmiany motywu tła.
3 Dotknij / , aby przewrócić stronę i dotknij żądanego tła.
40
Usuwanie obrazów
Przycisk
(Odtwarzanie)
(Odtwarzanie).
2 Wyświetl obraz, który chcesz skasować, po czym dotknij
(Kasuj).
Podstawowe operacje
1 Naciśnij przycisk
3 Dotknij [OK].
Kasowanie obrazów z ekranu MENU
1 Dotknij [MENU] gdy wyświetlenie jest w trybie pojedynczego obrazu lub w trybie
indeksu.
2 Dotknij
(Kasuj).
3 Dotknij, aby wybrać żądaną metodę kasowania spośród
obrazów) lub
(Cały album).
(Ten obraz),
(Wiele
Gdy wybierzesz [Ten obraz]
Możesz skasować wybrany obraz.
Dotknij [OK].
41
Usuwanie obrazów
Gdy wybierzesz [Wiele obrazów]
Możesz wybrać i skasować jednocześnie wiele obrazów.
1 Dotknij środka obrazu, aby umieścić zaznaczenie na obrazie, który chcesz skasować.
Znak
jest zaznaczony w polu wyboru na obrazie.
Aby anulować kasowanie, dotknij obrazu ponownie, aby usunąć zaznaczenie.
Pojedynczy obraz
Wyświetlenie indeksu
• Dotknięcie
wyświetli ekran indeksu. Dotknij miniaturek obrazów na tym ekranie, aby
umieścić zaznaczenie na obrazach, które chcesz skasować.
• Dotknięcie
na ekranie indeksu spowoduje powrót do trybu pojedynczego obrazu.
2 Dotknij
, i następnie dotknij [OK].
Gdy wybierzesz [Cały album] lub [Wszyst. w tym katalogu]
Możesz skasować wszystkie obrazy w wybranym albumie lub katalogu.
Dotknij [OK].
42
Poznawanie różnych funkcji – HOME/
Menu
Używanie ekranu HOME
Ekran HOME zapewnia dostęp do wszystkich funkcji aparatu i może zostać
przywołany bez względu na nastawiony tryb (nagrywanie/oglądanie).
1 Dotknij [HOME], aby wyświetlić ekran HOME.
Kategoria
2 Dotknij kategorii, którą chcesz nastawić.
Podstawowe operacje
Opcja
3 Dotknij opcji w kategorii, którą chcesz nastawić.
• Nie można wyświetlić ekranu HOME, gdy wykonane jest połączenie PictBridge lub połączenie
USB.
• Aparat zostanie nastawiony na tryb fotografowania przez wciśnięcie spustu migawki do połowy.
• Dotknij [×] lub [BACK], aby wrócić do poprzedniego ekranu.
43
Poznawanie różnych funkcji – HOME/Menu
Opcje ekranu HOME
Dotknięcie [HOME] spowoduje wyświetlenie następujących opcji. Szczegółowe
informacje o opcjach zostaną wyświetlone w opisach na ekranie.
Kategorie
Opcje
Nagrywanie
Auto regulacja (str. 47)
Selekcja sceny (str. 47)
Autoprogram (str. 47)
Tryb filmu (str. 47)
Oglądanie obrazów
Lista albumów (str. 58)
Kalendarz (str. 58)
Slajdy (str. 58)
Memory Stick (str. 60)
Drukowanie, Inne
Druk (str. 104)
Narzędzie muzyczne (str. 101)
Pobierz muzykę
Zarządzanie
pamięcią
Nastaw.
Formatuj muzykę
Narzędzie pamięci
Narzędzie Memory Stick (str. 76)
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Mass Storage
Narzędzie pamięci wew (str. 78)
Format
Główne nastawienia
Główne nastawienia 1 (str. 79)
Brzęczyk
Info funkcji
Inicjalizuj
Kalibrowanie
Główne nastawienia 2 (str. 81)
Połączenie USB
COMPONENT
Wyjście wideo
Nastawienia nagryw
Nastawienia nagrywania 1 (str. 83)
Wspomaganie AF
Linia siatki
Tryb AF
Zoom cyfrowy
Nastawienia nagrywania 2 (str. 85)
Autom. orient.
Auto podgląd
Poziom uśmiechu
Nastawienie zegara (str. 86)
Language Setting (str. 87)
44
Poznawanie różnych funkcji – HOME/Menu
Używanie opcji menu
1 Dotknij [MENU], aby wyświetlić ekran MENU.
• Różne opcje będą widoczne, zależnie od wybranego trybu.
2 Dotknij żądanej opcji menu.
• Jeżeli żądana opcja jest ukryta, dotykaj v/V, aż opcja ta pojawi się na ekranie.
Podstawowe operacje
Dotknij [?], aby ukryć
informacje o funkcjach
podczas nagrywania
(str. 23).
3 Dotknij żądanej opcji nastawienia.
• Gdy w informacji o funkcjach wyświetlone jest
potwierdzić.
podczas odtwarzania, dotknij
, aby
4 Dotknij [BACK], aby wyłączyć menu.
45
Opcje menu
Pozycje menu dostępne do nastawienia dotykiem [MENU] są różne, zależnie od
nastawienia trybu pracy (fotografowanie/oglądanie).
Na ekranie będą wyświetlone tylko pozycje dostępne do nastawienia.
(
Wybrany tryb:
Auto
regulacja
Selekcja
sceny
Autoprogram
: dostępna)
Tryb filmu
Menu fotografowania (str. 51)
*2
Tryb NAGR
EV*
1
—
—
Ostrość*1
—
—
—
Tryb pomiaru*1
—
—
—
*2
Balans bieli
—
Tryb koloru
—
—
Moc błysku
—
—
Reduk czerw oczu
*2
Wykrywanie twarzy
*2
SteadyShot
—
—
—
—
—
Nastawienia
*1 Te ikony będą wyświetlane na dole ekranu, gdy tryb nagrywania jest nastawiony na
(Autoprogram).
*2 Działanie zależy od wybranego trybu Selekcja sceny (str. 48).
Menu podglądu (str. 61)
(Dodaje/Usuwa Ulubione)
(Dodaje/Usuwa znak udost.)
(Usuwa Ulubione)
(Usuwa znak udostępniania)
(Retusz)
(Slajdy)
(Chroń)
(Druk)
(Import)
(Wybierz katalog)
(Tło)
46
(Maluj)
(Kasuj)
(Widok albumu)
(Obróć)
(Eksport)
(Nastawienia głośności)
Używanie funkcji nagrywania
Przełączanie trybu fotografowania
Można przełączyć tryb fotografowania na ekranie HOME.
Tryby fotografowania:
Dostępne są trzy tryby fotografowania dla zdjęć: Auto regulacja,
Selekcja sceny, Autoprogram; oraz jeden tryb nagrywania dla filmów.
Nastawieniem domyślnym jest Auto regulacja.
Aby przełączyć tryb fotografowania na inny niż Auto regulacja, wykonaj
procedurę opisaną poniżej.
1Dotknij [HOME], aby wyświetlić ekran
HOME.
2Dotknij
(Nagrywanie).
3Dotknij żądanego trybu.
: Auto regulacja
Umożliwia wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją nastawienia.
: Selekcja sceny
Umożliwia wykonywanie zdjęć z zaprogramowanymi nastawieniami, zgodnie
z rodzajem sceny (str. 48).
: Autoprogram
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją naświetlenia (zarówno czas
otwarcia migawki, jak i liczba przysłony). Można także wybrać różne ustawienia za
pomocą menu. (Szczegółowe informacje o dostępnych funkcjach, zobacz str. 46.)
Używanie funkcji nagrywania
• Można także zmienić tryb fotografowania, dotykając
ikony nastawienia trybu fotografowania (str. 18).
: Tryb filmu
Umożliwia nagrywanie filmów z dźwiękiem.
47
Fotografowanie przy użyciu trybów
Selekcja sceny
Tryby Selekcja sceny
Następujące tryby są tak zaprogramowane, aby odpowiadały warunkom otoczenia.
Duża czułość
Umożliwia rejestrowanie
obrazów bez lampy błyskowej
w warunkach słabego
oświetlenia, redukując
rozmazanie.
Zdjęcie z uśmiechem
Gdy aparat wykryje uśmiech,
migawka zostaje zwolniona
automatycznie. Szczegółowe
informacje, zobacz str. 50.
Miękkie ujęcie
Umożliwia wykonanie zdjęć
o miękkim charakterze,
odpowiednim dla portretów,
zdjęć kwiatów itp.
Pejzaż
Ogniskuje tylko na odległych
obiektach, do fotografowania
krajobrazów itp.
Szybka migawka
Umożliwia fotografowanie
poruszających się obiektów
w plenerze lub w innych
jasnych miejscach.
• Czas otwarcia migawki skraca
się, więc obrazy
fotografowane w ciemnych
miejscach stają się
ciemniejsze.
Plaża
W scenach nad brzegiem morza
lub jeziora umożliwia wyraźne
nagranie błękitu wody.
Śnieg
Portret-zmierzch*
Umożliwia wykonanie ostrych
zdjęć osób na ciemnym,
wieczornym tle, bez straty
atmosfery.
W scenach na śniegu lub
w innych miejscach
powodujących, że cały ekran
jest rozbielony, umożliwia
uzyskanie wyraźnych obrazów
i zapobiega rozmyciu kolorów.
Zmierzch*
Umożliwia fotografowanie
odległych nocnych scen, bez
straty atmosfery stwarzanej
przez ciemne otoczenie.
Fajerwerki*
Umożliwia fotografowanie
fajerwerków w całej ich
okazałości.
* Podczas fotografowania obrazów w trybach
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch) lub
(Fajerwerki), czas otwarcia migawki wydłuża się, a obrazy mają tendencję do rozmazania. Aby
zapobiec rozmazaniu, zalecane jest użycie statywu.
48
Fotografowanie przy użyciu trybów Selekcja sceny
Funkcje, które można używać w opcji Selekcja sceny
Dla właściwego sfotografowania obrazu zależnie od scenerii, aparat określa kombinację
funkcji. Niektóre funkcje nie są dostępne, zależnie od trybu Selekcja sceny.
(
Ogniskowanie
makro/
z bliska
: można samemu wybrać żądane nastawienie)
Seria/
Lampa Wykrywanie
Stopniobłyskowa
twarzy
wanie
EV
Balans
bieli
Reduk
czerw
oczu
—
—
*
—
/—
—
—
—
—
—
—
—
—
/—
—
/—
—/—
—
—
—/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—/—
—
—
—
—
—
—
Używanie funkcji nagrywania
/—
SteadyShot
* Nie można wybrać [Lampa błyskowa] w [Balans bieli].
49
Fotografowanie przy użyciu trybów Selekcja sceny
Fotografowanie w trybie zdjęcia z uśmiechem
1 Wciśnij spust migawki do końca.
Wyświetlana jest ikona [ ], wskazując że jest to ekran uchwycenia uśmiechu. Gdy
aparat wykryje uśmiech, spust migawki zostaje zwolniony automatycznie. Lampka
zdjęcia z uśmiechem zapali się po nagraniu (str. 17).
2 Ponowne wciśnięcie spust migawki spowoduje wyjście z ekranu uchwycenia
uśmiechu.
• Można wykonać maksymalnie sześć zdjęć. Nagrywanie kończy się automatycznie gdy zapełnia się
nośnik zapisu/pamięć wewnętrzna, lub gdy osiągnięta została liczba sześciu zdjęć.
• Jeżeli uśmiech nie zostaje wykryty, nastaw [Poziom uśmiechu] (str. 85).
• Uśmiech nie może zostać wykryty, dopóki nie zostanie wykryta twarz.
• W niektórych warunkach otoczenia twarze nie mogą być wykryte i spust migawki może nie
działać.
• Po wciśnięciu spust migawki do końca, uśmiech może zostać wykryty tylko dla jednej osoby
wyświetlonej w ramce wykrywania twarzy.
• Jeżeli aparat wykryje kilka twarzy, priorytet ma twarz dotknięta przed wciśnięciem spust migawki
do połowy. Jeżeli żadna twarz nie zostaje dotknięta, aparat wybierze główny obiekt, aby określić,
która twarz otrzymuje priorytet.
• Obraz może być nieostry, jeżeli odległość między aparatem a obiektem ulegnie zmianie po
wciśnięciu spust migawki do końca. Odpowiednia ekspozycja może nie zostać osiągnięta, jeżeli
zmieni się jasność otoczenia.
• Zależnie od sytuacji, w jakiej zdjęcie jest wykonywane, aparat może stwierdzić uśmiech na twarzy
i aktywować migawkę, nawet jeśli na twarzy nie ma uśmiechu.
z Wskazówki dla lepszego uchwycenia uśmiechów
1 Nie chować oczu za grzywką.
2 Twarz powinna znajdować się na wprost aparatu i w miarę możliwości na tym
samym poziomie. Oczy są łatwiejsze do wykrycia, gdy są zmrużone.
3 Uśmiechnąć się wyraźnie, otwierając usta. Uśmiech jest łatwiejszy do wykrycia,
gdy widoczne są zęby.
50
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
Dostępne tryby są pokazane poniżej. Szczegółowe informacje o używaniu menu,
zobacz str. 45.
Można wybrać tryb wyświetlany w białym kolorze.
Dostępny
Niedostępny
Tryb fotografowania (Auto regulacja/Selekcja sceny/Autoprogram)
Nastawienia fabryczne są oznaczone
Tryb filmu
.
Wybiera fotografowanie ciągłe lub nie po naciśnięciu spustu migawki.
(Normalny)
(Seria)
Nie fotografuje w sposób ciągły.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki nagrywa
do 100 obrazów w sposób ciągły.
• Lampa błyskowa jest nastawiona na
wyłączona).
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
Używanie funkcji nagrywania
Tryb NAGR: Wybieranie metody fotografowania ciągłego
(Lampa błysk
Nagrywa serię trzech zdjęć z automatycznym
przesunięciem wartości ekspozycji (stopniowanie
ekspozycji).
Im większa wartość kroku stopniowania, tym większe
przesunięcie wartości ekspozycji.
• Gdy nie można określić prawidłowej ekspozycji, należy
fotografować w trybie stopniowania ekspozycji, zmieniając
wartość ekspozycji. Następnie można wybrać obraz
o najlepszym naświetleniu.
• Nie można fotografować w trybie stopniowania ekspozycji,
gdy tryb fotografowania jest nastawiony na
(Auto
regulacja).
• Lampa błyskowa jest nastawiona na
(Lampa błysk
wyłączona).
51
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
Informacje o trybie serii
• Podczas nagrywania przy użyciu samowyzwalacza, nagrana zostaje seria maksimum pięciu
obrazów.
• Interwał nagrywania wynosi około 0,51 sekundy. Interwał nagrywania może być dłuższy, zależnie
od nastawienia rozmiaru obrazu.
• Gdy moc akumulatora jest mała lub gdy pamięć wewnętrzna lub karta „Memory Stick Duo” jest
pełna, seria zatrzymuje się.
• Fotografowanie w trybie Seria może nie być możliwe, zależnie od trybu Selekcja sceny (str. 49).
Informacje o trybie stopniowania ekspozycji
• Ogniskowa i balans bieli zostają nastawione dla pierwszego obrazu i nastawienia te są użyte także
dla innych obrazów.
• Gdy ręcznie nastawiasz ekspozycję (str. 34), zmiana ekspozycji następuje na podstawie
nastawionej jasności.
• Interwał nagrywania wynosi około 0,51 sekundy.
• Jeżeli obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, fotografowanie przy wybranej wartości stopnia
stopniowania może nie być możliwe.
• Fotografowanie w trybie stopniowania ekspozycji może nie być możliwe, zależnie od trybu
Selekcja sceny (str. 49).
EV: Regulowanie intensywności światła
Ręcznie nastawia ekspozycję. To menu jest takie samo jak pozycja, którą nastawiasz
dotknięciem ikony nastawienia EV w trybie
. Patrz str. 34.
Ostrość: Zmiana metody ogniskowania
Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie autofokusa trudno jest osiągnąć
prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu. To menu jest takie samo jak pozycja,
którą nastawiasz dotknięciem ikony nastawienia ostrości w trybie
. Patrz str. 31.
Tryb pomiaru: Wybieranie trybu pomiaru
Wybiera tryb pomiaru światła, określający tę część obiektu, na której dokonany
zostanie pomiar wyznaczający ekspozycję. To menu jest takie samo jak pozycja, którą
nastawiasz dotknięciem ikony nastawienia trybu pomiaru w trybie
. Patrz str. 33.
52
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
Balans bieli: Regulowanie odcieni koloru
Reguluje odcienie koloru zależnie od warunków oświetlenia. Użyj tej funkcji, gdy
kolory na obrazie wyglądają nienaturalnie.
(Auto)
Automatycznie reguluje balans bieli.
Korekcja dla pleneru w pogodny dzień, widoków
w późne popołudnie, scen nocnych, neonów, fajerwerków
itp.
(Pochmurnie)
Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu.
(Światło świetlówki 1)/
(Światło świetlówki 2)/
(Światło świetlówki 3)
Światło świetlówki 1: Korekcja dla białego światła
jarzeniowego.
Światło świetlówki 2: Korekcja dla naturalnie białego
światła jarzeniowego.
Światło świetlówki 3: Korekcja dla białego światła
jarzeniowego typu dziennego.
n (Żarowe)
Używanie funkcji nagrywania
(Światło dzienne)
Korekcja dla oświetlenia lampą żarową lub mocnego
oświetlenia, na przykład w studiu fotograficznym.
53
Menu fotografowania
(Lampa błyskowa)
(Tylko dla zdjęcia)
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
Korekcja dla lampy błyskowej.
• Opcja ta jest niedostępna podczas nagrywania filmów.
• Szczegółowe informacje na temat balansu bieli, zobacz str. 13.
• Jeżeli występuje migotanie światła jarzeniowego, funkcja balansu bieli może nie działać właściwie,
nawet po wybraniu [Światło świetlówki 1], [Światło świetlówki 2] lub [Światło świetlówki 3].
• Z wyjątkiem trybu [Lampa błyskowa], [Balans bieli] jest nastawiony na [Auto], gdy robisz zdjęcia
przy użyciu lampy błyskowej.
• Niektóre funkcje nie są dostępne, zależnie od trybu Selekcja sceny (str. 49).
Tryb koloru: Zmiana intensywności obrazu lub dodanie efektów
specjalnych
Można zmienić jasność obrazu, towarzyszącą efektom.
54
(Norma)
Nastawia standardowy kolor dla obrazu.
(Intensywny)
Nastawia obraz na jasne i nasycone kolory.
(Naturalny)
Nastawia obraz na stonowane kolory.
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
(Sepia)
Nastawia obraz na kolor sepii.
(Czarno-białe)
Nastawia obraz na czarno-biały.
Moc błysku: Regulowanie siły błysku lampy błyskowej
Reguluje moc błysku lampy błyskowej.
(–)
W stronę –: Zmniejsza moc błysku.
(Norma)
(+)
Używanie funkcji nagrywania
• Podczas nagrywania filmów można wybrać tylko [Norma], [Sepia] lub [Czarno-białe].
W stronę +: Zwiększa moc błysku.
• Aby zmienić tryb lampy błyskowej, zobacz str. 29.
55
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
Reduk czerw oczu: Redukcja zjawiska czerwonych oczu
Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyska dwa lub
więcej razy, aby zredukować zjawisko
czerwonych oczu, występujące gdy używana
jest lampa błyskowa.
(Auto)
Gdy działa funkcja wykrywania twarzy, lampa błyska
automatycznie, aby zredukować zjawisko czerwonych oczu.
(Włącz)
Lampa zawsze błyska, aby zredukować zjawisko
czerwonych oczu.
(Wyłącz)
Nie stosuje redukcji czerwonych oczu.
• Aby uniknąć rozmazania obrazu, trzymaj aparat nieruchomo, aż do chwili zwolnienia spustu
migawki. Następuje to zwykle po sekundzie od naciśnięcia spustu migawki. Nie pozwól także
obiektowi na poruszenie się w tym czasie.
• Redukcja czerwonych oczu może nie przynieść pożądanych efektów. Zależy to od indywidualnych
różnic i warunków, na przykład od odległości fotografowanej osoby lub od tego, czy nie patrzyła
na przedbłysk. W takim wypadku można skorygować czerwone oczy, używając [Retusz] w menu
oglądania po wykonaniu zdjęcia (str. 65).
• Jeżeli funkcja wykrywania twarzy nie jest używana, Reduk czerw oczu nie działa nawet, jeśli
wybrano [Auto].
• To nastawienie może nie być dostępne, zależnie od trybu Selekcja sceny (str. 49).
Wykrywanie twarzy: Wykrywanie twarzy fotografowanego obiektu
Umożliwia wybór pomiędzy ciągłym użyciem funkcji wykrywania twarzy, lub tylko
wtedy, gdy dotknięty zostanie panel dotykowy.
(Dalej)
Wykrywa twarze fotografowanych osób i automatycznie
nastawia ostrość, błysk, ekspozycję, balans bieli
i redukcję czerwonych oczu.
Znak wykrywania twarzy
Ramka priorytetu twarzy
Ramka wykrywania twarzy
Dotknięcie twarzy zmieni ramkę wykrywania twarzy na
ramkę priorytetu twarzy.
Jeżeli dotknięty fragment obiektu nie jest twarzą,
zogniskowany zostanie obszar w pobliżu dotkniętego
fragmentu.
(Po dotknięciu)
56
Dotknij ekranu, a jeśli twarz zostanie wykryta, działanie
jest takie samo, jak w wypadku [Dalej].
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
SteadyShot: Wybieranie trybu stabilizatora obrazu
Wybiera tryb zapobiegania rozmazaniu.
(Nagryw)
Włącza funkcję zapobiegania rozmazaniu, gdy przycisk
migawki zostaje wciśnięty do połowy.
(Dalej)
Zawsze włącza funkcję zapobiegania rozmazaniu. Można
ustabilizować obraz nawet przybliżając oddalony obiekt.
• Zużycie mocy akumulatora jest szybsze niż w trybie
[Nagryw].
(Wyłącz)
Używanie funkcji nagrywania
• Gdy funkcja wykrywania twarzy jest aktywna
– Nie można używać wspomagania AF.
– Nie można używać funkcji zoomu cyfrowego.
• W trybie
(Miękkie ujęcie), nastawieniem domyślnym jest [Dalej].
• W trybie
(Zdjęcie z uśmiechem), funkcja wykrywania twarzy jest stale aktywna.
• Maksymalnie 8 twarzy może zostać wykryte. Kiedy jednak obrazy są nagrywane przy użyciu
(Miękkie ujęcie), aparat może wykryć maksymalnie 4 twarze.
• Jeżeli aparat wykryje więcej niż jeden fotografowany obiekt, aparat dokona wyboru głównego
obiektu i nastawi ostrość zgodnie z priorytetem.
• Ramka, w której ostrość jest nastawiana, zmieni się na zieloną przez wciśnięcie spustu migawki do
połowy. Ostrość zostanie nastawiona na wszystkie obiekty znajdujące się w takiej samej odległości
jak obiekt, na który ostrość została nastawiona, nawet jeżeli ramki nie zmienią koloru na zielony.
• Wykrywanie twarzy może się nie udać, zależnie od warunków.
• Jeżeli tryb fotografowania jest inny niż tryb
(Auto regulacja),
(Zdjęcie z uśmiechem)
i tryb
(Miękkie ujęcie), funkcja wykrywania twarzy będzie zawsze wyłączona.
Nie używa trybu stabilizatora obrazu.
• W trybie autoregulacji opcja [SteadyShot] zostanie nastawiona na
(Nagryw).
(Dalej) lub
(Wyłącz). Nastawieniem domyślnym jest
• Dla filmów można nastawić tylko
(Dalej).
• Funkcja zapobiegania rozmazaniu może nie działać właściwie w następujących przypadkach.
– Gdy drgania aparatu są zbyt duże
– Gdy czas otwarcia migawki jest długi, na przykład podczas fotografowania scen nocnych
Nastawienia: Wybieranie nastawień fotografowania
Wybiera nastawienia dla funkcji fotografowania. Opcje tego menu są takie same, jak
w
(Nastawienia nagryw) w
(Nastaw.) na ekranie HOME. Patrz str. 44.
57
Używanie funkcji oglądania
Odtwarzanie obrazów z ekranu
HOME
Można używać różnych sposobów odtwarzania obrazów.
1 Dotknij [HOME].
2 Dotknij
(Oglądanie obrazów).
3 Dotknij żądanej metody podglądu.
(Lista albumów): Wyświetlanie listy grup obrazów
Segreguje na liście obrazy przechowywane w pamięci wewnętrznej.
Obrazy są segregowane według albumów, ulubionych lub znaków udostępniania.
(Kalendarz): Wyświetlanie obrazów w kalendarzu
Segreguje według daty obrazy przechowywane w pamięci wewnętrznej i wyświetla
miniaturki obrazów w kalendarzu.
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
1 Dotknij [Slajdy] na ekranie HOME.
2 Dotknij [Start], aby zacząć odtwarzanie.
• Nie można oglądać obrazów na karcie „Memory Stick Duo” jako prezentacji zdjęć.
Aby wyregulować głośność muzyki
Dotknij panelu, aby wyświetlić ekran regulacji głośności, po czym nastaw głośność za
pomocą / .
Możesz także nastawić, używając (Nastawienia głośności) na ekranie MENU, zanim
zacznie się odtwarzanie.
• Dotknij [×], aby wyłączyć ekran regulacji głośności.
Aby zakończyć prezentację zdjęć
Dotknij panelu, po czym dotknij [Wyjdź].
58
Odtwarzanie obrazów z ekranu HOME
Aby zmienić konfigurację
Można zmienić nastawienia prezentacji zdjęć.
1 Dotknij [MENU] t
(Slajdy) t
(Slajdy).
2 Dotknij żądanej opcji menu.
3 Dotknij żądanej opcji nastawienia, po czym dotknij [Start].
• Możesz zmienić nastawienia dotknięciem
Można nastawić następujące opcje.
Nastawienia fabryczne są oznaczone
na ekranie regulacji głośności.
.
Zdjęcie
Album/Ulubione/Znak
udostępniania
Odtwarza obrazy w wybranym Albumie, w Ulubionych
lub według Znaku udostępniania.
Wszystkie
Odtwarza kolejno wszystkie obrazy w Albumie,
w Ulubionych lub według Znaku udostępniania.
Prosty
Prosta prezentacja zdjęć, odpowiednia dla szerokiego
zakresu scen.
Nostalgia
Nastrojowa prezentacja zdjęć, oddająca atmosferę scen
filmowych.
Stylowy
Stylowa prezentacja zdjęć, o umiarkowanym tempie.
Aktywny
Szybka prezentacja zdjęć, odpowiednia dla
dynamicznych scen.
Norma
Podstawowa prezentacja zdjęć, zmieniająca zdjęcia
z ustalonym z góry interwałem.
Używanie funkcji oglądania
Efekty
• Gdy wybrano [Prosty], [Nostalgia], [Stylowy] lub [Aktywny], wyświetlane będą tylko zdjęcia.
• Gdy wybrana jest opcja [Norma], [Muzyka] jest nastawiona na stałe na [Wyłącz]. Tym niemniej
dźwięk filmów jest słyszalny.
Muzyka
Zaprogramowana muzyka różni się, zależnie od wybranego efektu. Odtwarzana muzyka
jest domyślnie nastawiona, zgodnie z efektem, jaki wybierzesz. Możesz wykonać własne
nastawienie muzyki z żądanym efektem.
Music1
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Prosty].
Music2
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Nostalgia].
Music3
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Stylowy].
Music4
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Aktywny].
Wyłącz
Nastawienie dla prezentacji zdjęć [Norma]. Muzyka nie
jest dostępna.
59
Odtwarzanie obrazów z ekranu HOME
Interwał
3s
5s
Nastawia interwał wyświetlania obrazów podczas
prezentacji zdjęć w [Norma].
10 s
30 s
1 min
Auto
Interwał jest tak nastawiony, aby odpowiadał wybranej
opcji [Efekty].
Nastawienie jest stałe, na [Auto], gdy w opcji [Efekty] nie
został wybrany [Norma].
Powtórz
Włącz
Odtwarza zdjęcia w pętli.
Wyłącz
Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja kończy się.
z Aby dodać/zmienić pliki muzyczne
Do aparatu można przenosić pliki muzyczne z płyt CD lub pliki MP3, aby odtwarzać je podczas
prezentacji zdjęć. Muzykę można przenieść, korzystając z opcji [Narzędzie muzyczne] znajdującej
się w
(Drukowanie, Inne) na ekranie HOME oraz oprogramowania „Music Transfer”
(w zestawie), zainstalowanego na komputerze. Szczegółowe informacje, zobacz str. 101.
• W aparacie można nagrać do czterech utworów muzycznych (cztery zaprogramowane utwory
(Music1 – Music4) można zastąpić przeniesionymi utworami).
• Maksymalna długość każdego pliku muzycznego do odtwarzania w aparacie wynosi około 3 minuty.
• Jeżeli nie można odtworzyć pliku muzycznego ze względu na uszkodzenie lub inne usterki pliku,
wykonać [Formatuj muzykę] (str. 101) i ponownie dokonać transferu muzyki.
(Memory Stick): Wyświetlanie obrazów z Memory Stick
Wyświetla obrazy zapisane na „Memory Stick Duo”, na ekranie pojedynczego obrazu
lub na ekranie indeksu.
Podczas odtwarzania obrazów na ekranie HOME, obrazy będą najpierw wyświetlone
na ekranie indeksu.
Pojedynczy obraz
Wyświetlenie indeksu
• Dotknięciem [DISP] w trybie indeksu można nastawić liczbę obrazów wyświetlanych
na ekranie indeksu.
• Aby wrócić do ekranu jednego obrazu, dotknij miniaturki obrazu.
60
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
W tej części opisano opcje menu dostępne po dotknięciu [MENU] w trybie
odtwarzania. Szczegółowe informacje o używaniu menu, zobacz str. 45.
Można wybrać tryb wyświetlany w białym kolorze.
Dostępny Niedostępny
Tryb oglądania (Album/Ulubione/Znak udostępniania/SCRAPBOOK/Memory Stick)
(Dodaje/Usuwa Ulubione): Dodawanie/Usuwanie
Ulubionych
Wybierz swoje ulubione obrazy i dodaj/usuń z grup jako ulubione.
Dodawanie lub usuwanie obrazu wybranego jako ulubiony.
Wybieranie wielu obrazów i dodawanie lub usuwanie ich
jako ulubionych.
(Cały album)
Wybieranie wszystkich obrazów w albumie i dodawanie lub
usuwanie ich jako ulubionych.
1 Dotknij [MENU] gdy wyświetlasz zdjęcie na ekranie pojedynczego obrazu lub na
ekranie indeksu.
2 Dotknij
(Dodaje/Usuwa Ulubione).
Używanie funkcji oglądania
(Ten obraz)
(Wiele obrazów)
3 Dotknij
(Ten obraz).
Wyświetlony zostaje ekran, aby wybrać gdzie dodany będzie ten obraz jako ulubiony.
4 Dotknij katalogu grupy, do której chcesz dodać obraz jako ulubiony.
5 Dotknij
i [OK].
Aby dodać wiele obrazów jednocześnie jako ulubione
3 Dotknij
(Wiele obrazów).
Wyświetlony zostaje ekran, aby wybrać gdzie dodane będą te obrazy jako ulubione.
4 Dotknij katalogu grupy, do której chcesz dodać obrazy jako ulubione.
Na ekranie pojedynczego obrazu:
5 Wyświetl żądany obraz za pomocą /
, aby dodać jako ulubiony i dotknij środka tego
obrazu.
Na wybranym zdjęciu zostanie wyświetlone oznaczenie
.
6 Kontynuuj wyświetlanie żądanych obrazów za pomocą
dotknij środka każdego obrazu.
7 Dotknij
/
, aby dodać jako ulubione i
i [OK].
61
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
Na ekranie indeksu:
5 Dotknij miniaturki obrazu, który chcesz dodać jako ulubiony.
Na wybranym zdjęciu zostanie wyświetlone oznaczenie
.
6 Powtórz krok 5, jeżeli chcesz dodać jeszcze inne obrazy jako ulubione.
7 Dotknij
i [OK].
Aby dodać jednocześnie wszystkie obrazy w albumie jako ulubione
1 Gdy obraz jest wyświetlany na ekranie indeksu, dotknij [MENU].
2 Dotknij
(Dodaje/Usuwa Ulubione).
3 Dotknij
(Cały album).
Aby usunąć Ulubione
Dotknij obrazu, który chcesz usunąć z Ulubionych i wykonaj takie same kroki jak w
„Aby dodać wiele obrazów jednocześnie jako ulubione”.
zniknie.
(Dodaje/Usuwa znak udost.): Dodawanie/Usuwanie
znaku rezerwacji, aby umieścić obrazy w Internecie
Możesz dodać/usunąć znak rezerwacji, aby umieścić obrazy w Internecie (Znak
udostępniania).
(Ten obraz)
Znak rezerwacji, aby umieścić wybrany obraz
w Internecie zostanie dodany/usunięty.
(Wiele obrazów)
Znak rezerwacji, aby jednocześnie umieścić wiele
wybranych obrazów w Internecie zostanie dodany/usunięty.
(Cały album)
Znak rezerwacji, aby jednocześnie umieścić wszystkie
obrazy z albumu w Internecie zostanie dodany/usunięty.
1 Dotknij [MENU] gdy wyświetlasz zdjęcie na ekranie pojedynczego obrazu lub na
ekranie indeksu.
2 Dotknij
(Dodaje/Usuwa znak udost.).
3 Dotknij
(Ten obraz).
Wyświetlony zostaje ekran, aby wybrać gdzie dodany będzie ten obraz jako znak
udostępniania.
4 Dotknij katalogu grupy, do której chcesz dodać obraz jako znak udostępniania.
5 Dotknij
62
i [OK].
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
Dodawanie znaku rezerwacji, aby umieścić jednocześnie wiele obrazów
w Internecie
3 Dotknij
(Wiele obrazów).
Wyświetlony zostaje ekran, aby wybrać gdzie dodane będą te obrazy jako znak udostępniania.
4 Dotknij katalogu grupy, do której chcesz dodać obrazy jako znak udostępniania.
Na ekranie pojedynczego obrazu:
5 Wyświetl żądany obraz za pomocą
/
, aby dodać jako znak udostępniania i dotknij
środka tego obrazu.
Na wybranym zdjęciu zostanie wyświetlone oznaczenie
.
6 Kontynuuj wyświetlanie żądanych obrazów za pomocą
udostępniania i dotknij środka każdego obrazu.
7 Dotknij
/
, aby dodać je jako znak
i [OK].
Na ekranie indeksu:
5 Dotknij miniaturki obrazu, który chcesz dodać jako znak udostępniania.
Na wybranym zdjęciu zostanie wyświetlone oznaczenie
.
7 Dotknij
i [OK].
Aby dodać jednocześnie wszystkie obrazy w albumie jako znak
udostępniania
1 Gdy obraz jest wyświetlany na ekranie indeksu, dotknij [MENU].
2 Dotknij
3 Dotknij
(Dodaje/Usuwa znak udost.).
(Cały album).
Aby usunąć Znak udostępniania
Używanie funkcji oglądania
6 Powtórz krok 5, jeżeli chcesz dodać jeszcze inne obrazy jako znak udostępniania.
Dotknij obrazu, z którego chcesz usunąć znak udostępniania i wykonaj takie same
kroki jak w „Dodawanie znaku rezerwacji, aby umieścić jednocześnie wiele obrazów
w Internecie”.
zniknie.
(Usuwa Ulubione): Usuwanie Ulubionych
Możesz usunąć obrazy zapisane jako ulubione z listy ulubionych.
(Ten obraz)
Usuń wybrany obraz z listy ulubionych.
(Wiele obrazów)
Wybierz wiele obrazów i usuń je z listy ulubionych.
(Wszystko
w Ulubionych)
Usuń wszystkie obrazy z wybranej listy ulubionych.
63
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
(Usuwa znak udostępniania): Usuwanie znaku
udostępniania, aby anulować rezerwację wykonaną w
celu umieszczenia obrazów w Internecie
Możesz anulować rezerwację, aby umieścić obrazy w Internecie (Znak udostępniania).
(Ten obraz)
Usuń znak udostępniania z wybranego obrazu.
(Wiele obrazów)
Wybierz wiele obrazów i usuń znak udostępniania.
(Wszystko w znaku
udost.)
Usuń znak udostępniania ze wszystkich obrazów
z wybranej listy znaków udostępniania.
(Retusz): Retuszowanie zdjęć
Dodaje efekty lub wykonuje retusz nagranego obrazu i nagrywa go jako nowy plik.
Oryginalny obraz pozostaje nienaruszony.
Aby retuszować zdjęcia
1 Wybierz obrazy, które chcesz retuszować, wyświetlając je w trybie jednego obrazu lub
w trybie indeksu.
2 Dotknij [MENU].
3 Dotknij
(Retusz), po czym dotknij żądanego trybu.
4 Retuszuj obrazy postępując według poniższych instrukcji dla każdego trybu retuszu.
• Dotknięcie
na ekranie retuszowania umożliwia sprawdzenie efektów, które są aktualnie
nastawione (z wyjątkiem
(Przycin) i
(Korekcja czerwonych oczu)).
• Obrazów nie można retuszować, gdy aparat jest podłączony do odbiornika TV.
(Przycin)
Nagrywa zbliżenie odtwarzanego obrazu.
1 Dotknij obrazu lub naciśnij przycisk T/W (Zoom), aby
powiększyć zakres przycinania.
2 Nastaw punkt za pomocą v/V/b/B, po czym dotknij
.
3 Wybierz rozmiar obrazu za pomocą b/B, po czym dotknij
.
4 Dotknij [Zapisz].
• Jakość przyciętych obrazów może ulec pogorszeniu.
• Rozmiar obrazu, który można przycinać różni się, zależnie od
obrazu.
64
Menu podglądu
(Korekcja
czerwonych oczu)
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
Koryguje zjawisko czerwonych oczu, spowodowane przez
lampę błyskową.
Po zakończeniu korekcji czerwonych oczu, dotknij [Zapisz].
• Skorygowanie zjawiska czerwonych oczu może nie być
możliwe, zależnie od zdjęcia.
(Miękkie
ogniskowanie)
Rozmywa otoczenie wokół wybranego punktu, aby wydobyć
obiekt.
(Częściowy kolor)
Otacza wybrany fragment monochromatycznym tłem, aby
wydobyć obiekt.
Używanie funkcji oglądania
1 Dotknij środkowy fragment obrazu, który chcesz
wyretuszować, po czym dotknij
.
2 Dopasuj żądany zakres retuszowania za pomocą b/B, po
czym dotknij
.
3 Wybierz poziom retuszowania za pomocą b/B, po czym
dotknij
.
4 Dotknij [Zapisz].
1 Dotknij środkowy fragment obrazu, który chcesz
wyretuszować, po czym dotknij
.
2 Dopasuj żądany zakres retuszowania za pomocą b/B, po
czym dotknij
.
3 Dotknij [Zapisz].
65
Menu podglądu
(Efekt rybiego oka)
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
Stosuje efekt rybiego oka wokół wybranego fragmentu.
1 Dotknij środkowy fragment obrazu, który chcesz
wyretuszować, po czym dotknij
.
2 Wybierz poziom retuszowania za pomocą b/B, po czym
dotknij
.
3 Dotknij [Zapisz].
(Filtr do efektu
rozbłysku)
Dodaje efekt rozbłysku do źródeł światła.
1 Nastaw żądaną długość, do której zastosowane ma być
retuszowanie za pomocą b/B, po czym dotknij
.
2 Wybierz poziom retuszowania za pomocą b/B, po czym
dotknij
.
3 Dotknij [Zapisz].
(Promieniste
rozmazanie)
Określa centralny fragment służący zobrazowaniu ruchu na
zdjęciu.
1 Dotknij środkowy fragment obrazu, który chcesz
wyretuszować, po czym dotknij
.
2 Dopasuj żądany zakres retuszowania za pomocą b/B, po
czym dotknij
.
3 Dotknij [Zapisz].
66
Menu podglądu
(Retro)
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
Zmiękcza obraz przez obniżenie ostrości i zmniejszenie
otaczającego światła, aby zdjęcie sprawiało wrażenie
wykonanego starym typem aparatu.
1 Dopasuj żądany zakres retuszowania za pomocą b/B, po
czym dotknij
.
2 Wybierz poziom retuszowania za pomocą b/B, po czym
dotknij
.
3 Dotknij [Zapisz].
(Maluj): Malowanie na zdjęciach
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
Dotknąć [MENU] t
Patrz str. 58.
(Slajdy) t
(Slajdy).
Odtwarzanie prezentacji zdjęć z ekranu indeksu
Dotknij
zdjęć.
(Slajdy), po czym dotknij obrazu, od którego chcesz zacząć prezentację
Używanie funkcji oglądania
Dodaje znaki lub grafikę do zdjęć i zapisuje je jako nowe zdjęcia.
Patrz str. 73.
(Kasuj): Usuwanie obrazów
Wybiera i kasuje obrazy na ekranie pojedynczego obrazu lub na ekranie indeksu,
zobacz str. 41.
(Ten obraz)
Kasuje aktualnie wybrany obraz.
(Wiele obrazów)
Wybiera i kasuje wiele obrazów jednocześnie.
(Cały album)
Kasuje wszystkie obrazy w wybranym albumie.
(Wszyst. w tym
katalogu)
Kasuje wszystkie obrazy w wybranym katalogu na „Memory
Stick Duo”.
67
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
(Chroń): Zapobieganie przypadkowemu
skasowaniu
Chroni obrazy przed przypadkowym skasowaniem.
Na chronionym obrazie pojawi się wskaźnik
(Chroń).
(Ten obraz)
Chroni/usuwa ochronę aktualnie wybranego obrazu.
(Wiele obrazów)
Wybiera i chroni/usuwa ochronę wielu obrazów
jednocześnie.
(Wybiera wszyst.w
Albumie)
Chroni wszystkie obrazy w wybranym albumie.
(Usuwa wszystko z
Albumu)
Zdejmuje ochronę ze wszystkich obrazów w wybranym
albumie.
Aby ochronić obraz
1 Wyświetl obraz, który ma być chroniony.
2 Dotknij [MENU] aby wyświetlić menu.
3 Wyświetl
4 Dotknij
(Chroń), dotykając v/V, po czym dotknij wyświetlonej ikony.
(Ten obraz).
Aby wybrać i chronić obrazy
1 Dotknij [MENU] w trybie pojedynczego obrazu lub w trybie indeksu.
2 Wyświetl
3 Dotknij
(Chroń), dotykając v/V, po czym dotknij wyświetlonej ikony.
(Wiele obrazów).
W trybie pojedynczego zdjęcia:
4 Użyj / , aby wyświetlić obraz, który ma być chroniony, po czym dotknij środka tego
obrazu.
Na wybranym obrazie pojawi się oznaczenie .
5 Dotknij / , aby wyświetlić inne obrazy, które mają być chronione, po czym dotknij
środka każdego obrazu.
6 Dotknij
68
t [OK].
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
W trybie indeksu:
4 Dotknij miniaturki obrazu, który chcesz chronić.
Na wybranym obrazie pojawi się oznaczenie
.
5 Aby ochronić inne obrazy, powtórz krok 4.
6 Dotknij
• Dotknięcie
t [OK].
na ekranie indeksu spowoduje powrót do ekranu jednego obrazu.
Aby wybrać wszystkie obrazy w albumie
1 Dotknij [MENU] w trybie indeksu.
2 Wyświetl
(Chroń), dotykając b/B, po czym dotknij wyświetlonej ikony.
3 Dotknij
(Wybiera wszyst.w Albumie).
Wszystkie obrazy w wybranym albumie zostają ochronione.
• Nie można nastawić ochrony, gdy w albumie jest ponad 100 plików. W takim wypadku nastaw
ochronę z [Wiele obrazów].
Wybierz obraz, którego ochronę chcesz usunąć i zdejmij ochronę wykonując tę samą
procedurę jak podczas włączania ochrony.
Wskaźnik
(Chroń) zniknie.
• Dotknij
(Usuwa wszystko z Albumu), aby zdjąć ochronę ze wszystkich obrazów w albumie.
• Pamiętaj, że formatowanie kasuje wszystkie dane zapisane w pamięci wewnętrznej lub na
„Memory Stick Duo”, nawet jeśli obrazy są chronione i obrazów tych nie można odzyskać.
• Proces ochrony obrazu może potrwać dłuższą chwilę.
(Widok albumu): Powrót do ekranu Albumu
Używanie funkcji oglądania
Aby anulować ochronę
Powrót z ekranu Ulubionych lub z ekranu Znaków udostępniania do ekranu Albumów.
69
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
(Druk): Drukowanie obrazów na drukarce
Drukowanie zdjęć wykonanych aparatem.
Patrz str. 104.
(Ten obraz)
Możesz wydrukować wybrane zdjęcie.
(Wiele obrazów)
Możesz wybrać i wydrukować wiele obrazów.
(Cały album)
Możesz drukować wszystkie obrazy w aktualnie wybranym
Albumie.
(Obróć): Obracanie zdjęcia
Obraca zdjęcie.
1 Wyświetl obraz, który ma być obrócony.
2 Dotknij [MENU] aby wyświetlić menu.
3 Wyświetl
4 Dotknij
5 Dotknij [
(Obróć), dotykając v/V, po czym dotknij wyświetlonej ikony.
(Obróć).
], aby obrócić obraz.
6 Dotknij [OK].
• Nie można obracać chronionych zdjęć, ani filmów.
• Może nie być możliwe obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami.
• Gdy obrazy są wyświetlone na komputerze, w zależności od oprogramowania, obrót może nie
zostać zachowany.
70
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
(Import): Importowanie obrazów
Możesz kopiować obrazy (importować) z „Memory Stick Duo” do pamięci
wewnętrznej.
(Ten obraz)
Możesz skopiować wybrany obraz z „Memory Stick Duo” do
pamięci wewnętrznej.
(Wszyst. w tym
katalogu)
Możesz skopiować wszystkie obrazy w katalogu z „Memory
Stick Duo” do pamięci wewnętrznej.
• Zaimportowane zostaną zdjęcia, które można odtwarzać w aparacie.
• Za każdym razem gdy importujesz obrazy, utworzony zostanie nowy album
oznaczony datą importu.
• Obrazy większe niż [8M] nie mogą być odtwarzane w aparacie, nawet po wykonaniu
importu.
• Użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Kopiowanie obrazów przy użyciu
(Eksport): Eksportowanie obrazów
Możesz kopiować obrazy (eksportować) z pamięci wewnętrznej do „Memory Stick
Duo”.
(Ten obraz)
Możesz skopiować wybrany obraz z pamięci wewnętrznej do
„Memory Stick Duo”.
(Cały album)
Możesz skopiować wszystkie obrazy w Albumie z pamięci
wewnętrznej do „Memory Stick Duo”.
(Wszystko
w Ulubionych)
Możesz skopiować wszystkie obrazy w Ulubionych z pamięci
wewnętrznej do „Memory Stick Duo”.
(Wszystko w znaku
udost.)
Możesz skopiować wszystkie obrazy w Znaku udostępniania
z pamięci wewnętrznej do „Memory Stick Duo”.
Używanie funkcji oglądania
znacznie rozładowanego akumulatora może spowodować niepowodzenie w transferze
danych lub uszkodzenie danych, ze względu na wyczerpanie akumulatora.
• Obrazy nagrane innym aparatem mogą nie zostać odtworzone.
• Za każdym razem gdy eksportujesz obrazy, utworzony zostanie nowy katalog.
• Użyj „Memory Stick Duo” o wystarczającej pojemności.
• Użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Kopiowanie obrazów przy użyciu
znacznie rozładowanego akumulatora może spowodować niepowodzenie w transferze
danych lub uszkodzenie danych, ze względu na wyczerpanie akumulatora.
• Dane w pamięci wewnętrznej nie będą skasowane po wykonaniu transferu danych.
71
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 45
(Wybierz katalog): Wybieranie katalogu do
przeglądania zdjęć
Wybiera katalog zawierający obraz, który chcesz odtworzyć.
1 Wybierz żądany katalog za pomocą v/V.
2 Dotknij [OK].
Aby anulować wybieranie katalogu
Dotknij [Wyjdź] lub [BACK] w kroku 2.
z Informacje o katalogach
Aparat zapisuje obrazy we wskazanym katalogu karty „Memory Stick Duo”. Można zmienić
katalog lub utworzyć nowy.
• Aby utworzyć nowy katalog t [Utwórz katalog REC] (str. 76).
• Aby zmienić katalog do zapisu obrazów t [Zmień katalog REC] (str. 77).
• Gdy na karcie „Memory Stick Duo” utworzone zostają liczne katalogi i gdy pierwszy lub ostatni
obraz w katalogu jest wyświetlany, pojawiają się następujące wskaźniki.
: Przechodzi do poprzedniego katalogu
: Przechodzi do następnego katalogu
: Przechodzi do poprzednich lub następnych katalogów
(Nastawienia głośności): Regulacja głośności
Nastawia głośność.
Patrz str. 35.
(Tło): Zmiana tła
Można zmienić tło teczki podręcznej.
Patrz str. 40.
72
Malowanie lub stemplowanie zdjęć (Maluj)
Można malować zdjęcia lub nanosić na nie stemple i zapisywać je oddzielnie. Używać
pisaka (w zestawie) do tej operacji.
• Nie można malować w następującej sytuacji.
– Podczas odtwarzania filmów
– Podczas oglądania nagranych obrazów na ekranie TV
– Podczas odtwarzania obrazów z „Memory Stick Duo”
– Podczas odtwarzania obrazów z Ulubionych lub Znaku udostępniania
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
2 Dotknij [MENU] t
(Maluj) t
(Maluj).
A Przycisk
B Przycisk
(ramka)
(pisak)
C Przycisk
(gumka)
D Przycisk
(stempel)
E Przycisk wybierania grubości
Używanie funkcji oglądania
Aby wyświetlić malowanie
F Przycisk wybierania koloru
G Przycisk
(zapisz)
H Przycisk
(powrót)
I Przycisk
J Przycisk
(kasuj wszystko)
(wyjdź)
Aby malować znaki lub grafikę
1 Dotknij
.
2 Wybierz grubość linii.
Dotknij przycisku wyboru grubości, żądaną grubość, a następnie [BACK].
3 Maluj znaki lub grafikę.
73
Malowanie lub stemplowanie zdjęć (Maluj)
Aby stemplować
1 Dotknij
.
2 Wybierz stempel.
Dotknij przycisku wyboru stempla, żądany stempel, a następnie [BACK].
3 Nanieś stempel na obraz.
Aby dodać ramkę
1 Dotknij
.
2 Wybierz ramkę.
Wybierz żądaną ramkę za pomocą b/B, po czym dotknij
.
Dotknij [BACK], aby wrócić do ekranu malowania.
Aby zmienić kolor linii
Dotknij przycisku wyboru koloru, żądany kolor, a następnie [BACK].
Aby zrobić poprawki
Dotknij
, po czym potrzyj pisakiem fragment, który ma być skasowany. Ewentualnie
dotknij
, aby wrócić do poprzedniego stanu (ponowne naciśnięcie
spowoduje
powrót do ostatniego stanu).
• Można wybrać grubość gumki w ten sam sposób, jak pisaka, używając przycisku wyboru grubości.
Wybrana grubość zostaje zastosowana zarówno do linii, jak i do gumki.
Kasowanie całego malowania
1 Dotknij
.
Pojawi się „Kasuj wszyst”.
2 Dotknij [OK].
Całe malowanie zniknie z obrazu.
Dotknij [Anuluj], aby anulować operację.
Aby zapisać malowanie
1 Dotknij
.
2 Dotknij rozmiaru obrazu, który ma być zapisany, po czym dotknij [OK].
Pomalowany obraz zostaje nagrany w albumie jako najnowszy plik.
Dotknij [Anuluj], aby anulować operację.
• Możesz wybrać rozmiar obrazu, który ma być zapisany spomiędzy [VGA] lub [3M].
Aby wyjść z trybu malowania
1 Dotknij .
Pojawi się „Wyjdź”.
2 Dotknij [OK].
Dotknij [Anuluj], aby anulować operację.
74
Indywidualizowanie nastawień
Indywidualizowanie funkcji
zarządzania pamięcią i nastawień
Możesz zmienić domyślne nastawienia za pomocą
(Nastaw.) na ekranie HOME.
(Zarządzanie pamięcią) lub
1 Dotknij [HOME], aby wyświetlić ekran HOME.
HOME
2 Dotknij
(Zarządzanie pamięcią) lub
(Nastaw.).
Dotknij v/V, aby wyświetlić inne opcje nastawień.
4 Dotknij tej opcji nastawień, którą chcesz zmienić, po czym dotknij żądanej
wartości, aby ją nastawić.
Indywidualizowanie nastawień
3 Dotknij żądanej opcji nastawienia.
Aby anulować zmianę nastawienia
Jeżeli jest to pokazane jako opcja na ekranie, dotknij [Anuluj].
Jeżeli nie, dotknij [BACK] lub [×].
• Ustawienia są zachowane także po wyłączeniu zasilania.
75
Zarządzanie
pamięcią
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 75
Narzędzie pamięci — Narzędzie Memory
Stick
Opcja ta pojawia się tylko wtedy, gdy karta „Memory Stick Duo” znajduje się
w aparacie.
Format
Formatuje kartę „Memory Stick Duo”. Dostępna w handlu karta „Memory Stick Duo”
jest już sformatowana i może być od razu używana.
• Formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”, także obrazy
chronione.
1 Dotknij [Format].
Pojawi się komunikat „Wszyskie dane na Memory Stick zostaną skasowane”.
2 Dotknij [OK].
Zaczyna się formatowanie.
Aby anulować formatowanie
Dotknij [Anuluj] lub [BACK] w kroku 2.
Utwórz katalog REC
Tworzy katalog na karcie „Memory Stick Duo” do zapisu obrazów.
1 Dotknij [Utwórz katalog REC].
Pokazuje się napis „Katalog REC tworzony”.
2 Dotknij [OK].
Zostaje stworzony nowy katalog o numerze o jeden wyższym niż najwyższy i katalog ten
staje się bieżącym katalogiem do zapisu.
Aby anulować tworzenie katalogu
Dotknij [Anuluj] lub [BACK] w kroku 2.
• Jeśli nowy katalog nie zostanie utworzony, zdjęcia zostaną zapisane w katalogu „101MSDCF”.
• Można utworzyć katalogi aż do „999MSDCF”.
• Nie można skasować katalogu za pomocą aparatu. Do skasowania katalogu należy użyć
komputera itp.
• Obrazy będą nagrywane w nowo utworzonym katalogu, dopóki inny katalog nie zostanie
utworzony lub dopóki nie wybierzesz innego katalogu do nagrywania.
76
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 75
• W jednym katalogu można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność katalogu zostanie
przekroczona, automatycznie tworzony jest nowy katalog.
• Szczegółowe informacje, zobacz „Miejsca zapisu plików obrazów i nazwy plików” (str. 100).
Zmień katalog REC
Zmienia katalog aktualnie używany do zapisu obrazów.
1 Dotknij [Zmień katalog REC].
Pojawi się ekran wyboru katalogu.
2 Dotknij [OK].
Aby anulować zmianę katalogu zapisu
Dotknij [Wyjdź] lub [BACK] w kroku 2.
Mass Storage
Gdy połączysz aparat i komputer, połączenie z nośnikiem pamięci masowej Mass
Storage będzie nastawione na „Memory Stick Duo”.
– Przesyłanie obrazów z „Memory Stick Duo” do komputerów
– Kopiowanie obrazów z komputerów na „Memory Stick Duo”
1 Dotknij [Mass Storage].
Pojawi się komunikat „Podłącz do komputera”.
2 Podłącz aparat do komputera.
Indywidualizowanie nastawień
• Nie można wybrać katalogu „100MSDCF” jako katalogu do zapisu.
• Nie można przenieść nagranych obrazów do innego katalogu.
Aby połączyć aparat i komputer kablem USB, zobacz str. 98.
77
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 75
Narzędzie pamięci — Narzędzie pamięci wew
Opcja ta nie pojawia się, gdy karta „Memory Stick Duo” znajduje się w aparacie.
Format
Formatuje pamięć wewnętrzną.
• Pamiętaj, że formatowanie nieodwołalnie kasuje wszystkie dane w pamięci wewnętrznej, włącznie
nawet z chronionymi obrazami.
1 Dotknij [Format].
Pojawi się komunikat „Wszystkie dane z pamięci wewnętrznej zostaną skasowane”.
2 Dotknij [OK].
Zaczyna się formatowanie.
Aby anulować formatowanie
Dotknij [Anuluj] lub [BACK] w kroku 2.
• Gdy sformatujesz pamięć wewnętrzną, wbudowana aplikacja „PMB Portable”
zostanie skasowana razem z obrazami. Jeżeli przypadkowo skasujesz aplikację „PMB
Portable”, zainstaluj ją ponownie z „Picture Motion Browser” (w zestawie).
Szczegółowe informacje o sposobie używania, zobacz „Picture Motion Browser
Guide”.
78
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 75
Główne nastawienia — Główne nastawienia 1
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Brzęczyk
Wybiera sygnał dźwiękowy słyszalny w czasie pracy aparatu.
Migawka
Dźwięk migawki rozlega się po naciśnięciu spustu migawki.
Włącz
Włącza brzęczyk/dźwięk migawki gdy używasz panelu
dotykowego/naciskasz spust migawki.
Wyłącz
Brzęczyk/dźwięk migawki wyłączone.
Info funkcji
Gdy używasz aparatu, wyświetlane są informacje o funkcjach.
Wyświetla informacje funkcji.
Wyłącz
Nie wyświetla informacji funkcji.
Wyświetlenie tych informacji można włączać lub wyłączać
przy użyciu wykonanego powyżej nastawienia.
• Informacje o funkcjach wyświetlane dotknięciem [?] nie mogą być włączane ani wyłączane przy
użyciu wykonanego powyżej nastawienia. Dotknij ponownie [?], aby ukryć informacje
wyświetlone dotknięciem [?] (str. 23).
Indywidualizowanie nastawień
Włącz
Inicjalizuj
Sprowadza nastawienia do konfiguracji fabrycznej. Pomimo wykonania tej funkcji
obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej zostaną zachowane.
1 Dotknij [Inicjalizuj].
Pojawi się komunikat „Zerowanie wszystkich ustawień”.
2 Dotknij [OK].
Nastawienia zostają sprowadzone do nastawień fabrycznych.
Aby anulować Inicjalizację
Dotknij [Anuluj] lub [BACK] w kroku 2.
• Pamiętaj, aby nie wyłączać aparatu podczas inicjalizacji.
79
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 75
Kalibrowanie
Umożliwia wykonanie kalibrowania gdy przyciski panelu dotykowego nie reagują w
odpowiednich, dotykanych punktach.
Za pomocą pisaka dotknąć znak × wyświetlany na ekranie.
Aby zatrzymać proces kalibracji w trakcie wykonywania, dotknąć [Anuluj]. Nie ma to
wpływu na regulacje wykonane do tego momentu.
Znak × porusza się na ekranie.
Jeżeli prawidłowy punkt nie zostanie naciśnięty, kalibracja nie zostanie wykonana.
Nacisnąć ponownie znak ×.
80
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 75
Główne nastawienia — Główne nastawienia 2
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Połączenie USB
Wybiera tryb USB używany przy podłączeniu aparatu do komputera lub drukarki
zgodnej z PictBridge za pomocą kabla USB (Tylko gdy używasz pamięci wewnętrznej).
Podłącza aparat do drukarki zgodnej z PictBridge
(str. 104). Po podłączeniu aparatu do komputera kreator
kopiowania zostaje uruchomiony automatycznie i obrazy
znajdujące się w pamięci wewnętrznej aparatu zostają
skopiowane na komputer. (w systemach Windows XP/
Vista)
Mass Storage
Ustanawia połączenie przy użyciu pamięci masowej
pomiędzy aparatem i komputerem lub innym
urządzeniem USB (str. 99).
Auto
Aparat automatycznie rozpoznaje i nawiązuje połączenie
z komputerem lub drukarką zgodną z PictBridge (str. 99
i 104).
• Jeżeli nie możesz podłączyć aparatu do drukarki zgodnej
z PictBridge za pomocą nastawienia [Auto], wybierz
[PictBridge].
• Jeżeli nie możesz podłączyć aparatu do komputera lub do
urządzenia USB za pomocą nastawienia [Auto], wybierz
[Mass Storage].
COMPONENT
Indywidualizowanie nastawień
PictBridge
Wybiera typ sygnału wyjścia wideo z SD i HD(1080i), zgodnie z podłączonym
odbiornikiem TV (str. 90).
HD(1080i)
Wybierz tę opcję, aby podłączyć aparat do telewizora
wysokiej rozdzielczości, zgodnego ze standardem 1080i.
SD
Wybierz tę opcję, aby podłączyć aparat do telewizora nie
obsługującego sygnału HD(1080i).
81
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 75
Wyjście wideo
Nastawia wyjście sygnału wideo zgodnie z systemem TV kolorowej używanym przez
podłączony sprzęt wideo. Systemy TV kolorowej różnią się zależnie od kraju i regionu.
Jeżeli chcesz oglądać obrazy na ekranie TV, sprawdź na stronie (str. 91) system
kolorystyczny TV w kraju lub regionie użytkowania.
82
NTSC
Nastawia wyjście sygnału wideo na tryb NTSC (np. dla
USA, Japonii).
PAL
Nastawia wyjście sygnału wideo na tryb PAL (np. dla
Europy).
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 75
Nastawienia nagryw — Nastawienia
nagrywania 1
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Wspomaganie AF
Wspomaganie AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić ogniskowanie.
Wspomaganie AF emituje czerwone światło w momencie wciśnięcia spustu migawki do
połowy, aż do momentu nastawienia ostrości, co ułatwia ogniskowanie. W tym czasie
pokazuje się wskaźnik
.
Auto
Używa wspomagania AF.
Wyłącz
Nie używa wspomagania AF.
Indywidualizowanie nastawień
• Jeśli światło wspomagania AF nie dosięgnie fotografowanego obiektu lub jest on mało
kontrastowy, ostrość nie zostanie nastawiona. (Zalecana jest maksymalna odległość około 2,7 m
(zoom: W)/2,5 m (zoom: T).)
• Ostrość zostaje ustawiona jeżeli światło wspomagania AF dociera do obiektu, nawet jeśli nie jest
to jego środek.
• Nie można używać wspomagania AF gdy:
– Nastawiony jest tryb zapamiętania ostrości (str. 31).
– W trybie Selekcji sceny wybrany jest tryb
(Zdjęcie z uśmiechem), tryb (Zmierzch), tryb
(Pejzaż) lub tryb
(Fajerwerki).
– Funkcja wykrywania twarzy jest aktywna.
• Gdy używane jest wspomaganie AF, normalna ramka pola AF zostanie wyłączona i nowa ramka
pola AF będzie wyświetlona linią przerywaną. AF priorytetowo traktuje obiekty znajdujące się
w pobliżu środka ramki.
• Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Chociaż nie ma zagrożenia zdrowia, jednak nie
należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.
Linia siatki
Używając linii siatki jako punktów odniesienia, można z łatwością umieścić obiekt w
pozycji poziomej/pionowej.
Włącz
Wyświetla linie siatki.
Wyłącz
Nie wyświetla linii siatki.
• Linie siatki nie zostają nagrane.
83
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 75
Tryb AF
Wybiera tryb pracy autofokusa.
Pojedynczy
Automatycznie reguluje ostrość, gdy spust migawki
zostanie wciśnięty do połowy i przytrzymany. Tryb ten
jest przydatny do fotografowania obiektów
nieruchomych.
Monitor
Automatycznie reguluje ostrość, zanim spust migawki
zostanie wciśnięty do połowy i przytrzymany. Tryb ten
skraca czas potrzebny do nastawienia ostrości.
• Zużycie mocy akumulatora jest szybsze niż w trybie
[Pojedynczy].
• Gdy funkcja wykrywania twarzy jest aktywna, tryb AF jest wyłączony.
Zoom cyfrowy
Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz używając zoomu optycznego
(maksymalnie 3×). Gdy przekroczona jest skala zoomu, aparat stosuje inteligentny
zoom lub precyzyjny zoom cyfrowy.
Inteligentny
(Inteligentny zoom)
(
)
Powiększa obraz cyfrowo w zakresie nie powodującym
zniekształcenia obrazu, zależnie od rozmiaru obrazu. Nie
jest dostępny, gdy rozmiar obrazu jest nastawiony na
[8M] lub [3:2].
• Maksymalna skala zbliżenia dla inteligentnego zoomu jest
pokazana w poniższej tabeli.
Precyzyjny
(Precyzyjny zoom
cyfrowy)
(
)
Powiększa obrazy wszystkich rozmiarów maksymalnie
6×, ale jakość obrazu ulega pogorszeniu.
Wyłącz
Nie używa zoomu cyfrowego.
Rozmiar obrazu i maksymalna skala zbliżenia przy użyciu inteligentnego zoomu
Rozmiar
Makskymalna skala
zbliżenia
5M
Około 3,8×
3M
Około 4,8×
VGA
Około 15×
16:9
Około 5,1×
• Gdy działa funkcja wykrywania twarzy, nie można używać zoomu cyfrowego.
84
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 75
Nastawienia nagryw — Nastawienia nagrywania 2
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Autom. orient.
Gdy aparat zostanie obrócony, aby wykonać portret (w pozycji pionowej), aparat
zarejestruje zmianę pozycji i wyświetli obraz w pozycji portretu.
Włącz
Rejestruje obraz z zachowaniem prawidłowej orientacji.
Wyłącz
Automatyczna orientacja wyłączona.
• Po lewej i prawej stronie pionowo zorientowanego obrazu wyświetlone będą czarne pasy.
• W zależności od kąta ustawienia aparatu podczas fotografowania, orientacja obrazu może nie
zostać prawidłowo zarejestrowana. Gdy obraz nie jest nagrany w prawidłowej orientacji, można
obrócić obraz, używając procedury opisanej na str. 70.
Auto podgląd
Włącz
Automatyczny podgląd jest używany.
Wyłącz
Automatyczny podgląd nie jest używany.
• Gdy wciśniesz spust migawki do połowy, wyświetlenie nagranego obrazu zniknie i możesz
natychmiast zrobić następne zdjęcie.
Poziom uśmiechu
Nastawia poziom wykrywania uśmiechu, gdy w Selekcji sceny wybrano tryb
z uśmiechem) (str. 50).
Wysoki
Indywidualizowanie nastawień
Wyświetla na ekranie zarejestrowany obraz przez około dwie sekundy natychmiast po
wykonaniu zdjęcia.
(Zdjęcie
Nastawienie na [Wysoki] ułatwia wykrycie uśmiechu.
Średni
Niski
• Uśmiech trudno wykryć w następujących warunkach.
– Gdy twarz jest zbyt ciemna lub zbyt jasna, a ekspozycja nie jest prawidłowa
– Gdy twarz jest daleko od aparatu
– Gdy fotografowana osoba nosi okulary przeciwsłoneczne lub okulary w grubej oprawce
– Gdy włosy, kapelusz lub inne przedmioty zakrywają oczy
– Gdy fotografowana osoba nie jest skierowana do przodu
85
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 75
Nastawienie zegara
Nastawienie zegara
Nastawia datę i godzinę.
1 Wybierz
(Nastawienie zegara) z
(Nastaw.) na ekranie HOME.
2 Dotknij [Nastawienie zegara].
3 Dotknij żądanego formatu wyświetlenia daty, po czym dotknij
Pojawi się ekran nastawień zegara.
.
4 Dotknij każdej z pozycji, po czym nastaw jej wartość numeryczną, dotykając v/V.
5 Dotknij [OK].
Aby anulować nastawienie zegara
Dotknij [Anuluj] lub [BACK] w kroku 5.
86
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 75
Language Setting
Language Setting
Wybiera język używany dla opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
Indywidualizowanie nastawień
87
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
Możesz oglądać obrazy na ekranie TV po podłączeniu aparatu do odbiornika TV.
Połączenie różni się, zależnie od rodzaju odbiornika TV, do którego aparat jest
podłączony.
• Ikony i inne wskaźniki nie pojawią się na ekranie TV.
Oglądanie obrazów po podłączeniu aparatu do TV
uniwersalnym kablem połączeniowym (brak w zestawie)
Przed podłączeniem aparatu do odbiornika TV, wyłącz zarówno aparat, jak i odbiornik
TV.
1 Podłącz aparat do odbiornika TV uniwersalnym kablem połączeniowym
(brak w zestawie).
VIDEO AUDIO
Żółty
1 Do złączy wejścia audio/wideo
Czarny
Przycisk
Uniwersalnym kablem
połączeniowym
(brak w zestawie)
(Odtwarzanie)
2 Do uniwersalnego złącza
• Nastaw przełącznik na uniwersalnym kablu połączeniowym na „TV”.
• Jeżeli odbiornik TV posiada gniazda wejścia stereofonicznego, podłącz wtyczkę audio (czarną)
uniwersalnego kabla połączeniowego do lewego gniazda audio (białe).
2 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
• Zobacz także w instrukcji obsługi dostarczonej razem z odbiornikiem TV.
88
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie odbiornika TV.
Dotknij
/
, aby wybrać żądany obraz.
• Gdy aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie wyjścia sygnału wideo na
zgodny z systemem odbiornika TV (str. 82).
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
89
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
Oglądanie obrazów po podłączeniu aparatu do TV wysokiej
rozdzielczości
Można oglądać obraz nagrany aparatem, podłączając aparat do odbiornika TV
wysokiej rozdzielczości (HD)* kablem adaptera wyjściowego HD (brak w zestawie).
Przed podłączeniem aparatu do odbiornika TV, wyłącz zarówno aparat, jak i odbiornik
TV.
* Zdjęcia wykonane w rozdzielczości [VGA] nie mogą być odtwarzane jako obraz wysokiej jakości.
• Możesz także skorzystać z oglądania obrazów o wysokiej jakości za pomocą Cyber-shot Station
CSS-HD1 (brak w zestawie)/CSS-HD2 (brak w zestawie).
1 Podłącz aparat do TV wysokiej rozdzielczości (HD) za pomocą kabla
adaptera wyjściowego HD (brak w zestawie).
1 Do złączy wejścia audio/wideo
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Przycisk
Zielony/Niebieski/
Czerwony
(Odtwarzanie)
Biały/Czerwony
Kabel adaptera
wyjściowego HD
(brak w zestawie)
2 Do uniwersalnego
złącza
2 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
• Zobacz także w instrukcji obsługi dostarczonej razem z odbiornikiem TV.
90
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie odbiornika TV.
Dotknij
/
, aby wybrać żądany obraz.
• Nastaw [COMPONENT], na [HD(1080i)] w [Główne nastawienia 2], wybierając
(Nastaw.) na
ekranie HOME (str. 81).
• Gdy aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie wyjścia sygnału wideo na
zgodny z systemem odbiornika TV (str. 82).
• Nie można oglądać filmów w formacie sygnału HD. Ustawić [COMPONENT] na [SD].
• Teczka podręczna jest wyświetlona w zmniejszonym rozmiarze.
O standardzie „PhotoTV HD”
Ten aparat jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Podłączając urządzenia Sony zgodne z PhotoTV HD-za pomocą kabla adaptera
wyjściowego HD (brak w zestawie) można wygodnie oglądać całą masę nowych zdjęć w
zapierającej dech w piersi pełnej jakości HD.
PhotoTV HD pozwala na wierne, podobne do zdjęcia odwzorowanie subtelności faktur
i kolorów.
• Konieczne jest też wykonanie nastawień na odbiorniku TV. Szczegółowe informacje,
zobacz instrukcja obsługi odbiornika TV.
O systemach kolorystycznych TV
System NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia, Kanada,
Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, USA, Wenezuela, Wyspy Bahama,
itd.
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia,
Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, itd.
System PAL-M
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
Do oglądania obrazów na ekranie TV potrzebny jest odbiornik TV z gniazdem wejścia
wideo oraz uniwersalny kabel połączeniowy. System kolorystyczny odbiornika TV musi
odpowiadać systemowi cyfrowego aparatu fotograficznego. Sprawdzić na poniższym
wykazie system TV kolorowej kraju lub regionu, w którym aparat jest używany.
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina, itd.
91
Używanie komputera
Przyjemność korzystania
z komputera Windows
Ilustracje ekranów używane w tej części są oparte na
angielskiej wersji oprogramowania.
• W przypadku Windows Vista niektóre nazwy i operacje
mogą się różnić od opisanych poniżej.
Najpierw zainstalowanie programu (w zestawie) (str. 95)
• Instalowanie następującego oprogramowania:
– „Picture Motion Browser”
– „Music Transfer”
Podłączanie do komputera (str. 98)
• Gdy połączysz aparat i komputer za pośrednictwem kabla
USB, automatycznie zostanie uruchomiony program „PMB
Portable” i będzie można w prosty sposób przesyłać do
Internetu obrazy ze znakiem udostępniania.
• Korzystanie z obrazów na różne sposoby, przy użyciu
„Picture Motion Browser” i „Music Transfer”:
– Oglądanie obrazów zapisanych na komputerze
– Przesyłanie obrazów z aparatu do komputerów
– Przesyłanie obrazów z komputerów do aparatu
– Przesyłanie obrazów do Internetu
– Edytowanie zdjęć
– Wyświetlanie lokalizacji wykonania zdjęć na internetowych
mapach
– Tworzenie płyty z wykonanymi obrazami (wymaga
nagrywarki CD lub DVD)
– Drukowanie lub zapisywanie zdjęć ze wstawioną datą
– Dodawanie/zmiana muzyki do prezentacji zdjęć (używanie
„Music Transfer”)
Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na
często zadawane pytania znajdują się na internetowej
stronie pomocy dla Klientów Sony.
http://www.sony.net/
92
Przyjemność korzystania z komputera Windows
Zalecane środowisko
komputera
Następujące środowisko jest zalecane
dla komputera podłączonego do
aparatu.
Zalecane środowisko dla „Picture
Motion Browser”, „PMB Portable”
i „Music Transfer”
OS (zainstalowany fabrycznie):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2/Windows
Vista*
Procesor (CPU)/Pamięć: Pentium III
800 MHz lub szybszy, 256 MB pamięci
RAM lub więcej (Windows 2000/
Windows XP), 1 GB pamięci RAM lub
więcej (Windows Vista)
Dysk twardy: Wymagane miejsce na dysku
do instalacji—w przybliżeniu 300 MB
Monitor: Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768
punktów lub powyżej
* Wersje 64-bitowe i Starter (Edition) nie są
obsługiwane.
Uwagi o podłączeniu aparatu do
komputera
Uwagi o stronach
internetowych
zaprogramowanych
fabrycznie w „Picture
Motion Browser” i „PMB
Portable”
W programach „Picture Motion
Browser” i „PMB Portable” znajdują się
fabrycznie zaprogramowane adresy
URL kilku stron internetowych.
Używając za pomocą „Picture Motion
Browser” lub „PMB Portable” usługi
przesyłania obrazów itp. (dalej
określanej usługą) dostarczanej przez
strony internetowe (włącznie ze
stronami zaprogramowanymi), wyraź
zgodę na następujące warunki.
• Zależnie od strony internetowej, może być
wymagana procedura rejestracyjna lub za
używanie usługi mogą być wymagane opłaty.
Używanie komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania we
wszystkich zalecanych środowiskach
wymienionych powyżej.
• Jeżeli do komputera podłączysz kilka
urządzeń USB jednocześnie, niektóre z nich,
w tym aparat, mogą nie działać. Będzie to
zależało od rodzaju podłączonych urządzeń
USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
w przypadku użycia koncentratora USB.
• Podłączenie aparatu do komputera przy
użyciu interfejsu USB kompatybilnego z HiSpeed USB (zgodnego z USB 2.0) umożliwia
zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie
danych, ponieważ aparat jest kompatybilny
z Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0).
• Możliwe są trzy tryby połączenia USB przy
podłączeniu do komputera, tryb [Auto]
(nastawienie fabryczne), [Mass Storage]
i tryb [PictBridge]. Jako przykładowe, w tym
rozdziale opisano tryby [Auto] i [Mass
Storage]. Szczegółowe informacje
o [PictBridge], zobacz str. 81.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu
z trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem
a aparatem może nie zostać jednocześnie
przywrócona.
93
Przyjemność korzystania z komputera Windows
• Używając usługi, postępuj według zasad i
warunków umowy ustanowionych przez
stronę internetową.
• Z powodów określonych przez operatora
strony internetowej itp. może dojść do
zakończenia usługi bądź jej zmiany.
Uwzględniając takie sytuacje, Sony nie
będzie ponosiła odpowiedzialności za
jakiekolwiek problemy między klientami i
stroną trzecią lub straty poniesione przez
klientów w wyniku używania tej usługi.
• Aby wejść na stronę internetową, zostaniesz
przekierowany przez serwer utrzymywany
przez Sony (dalej nazywany serwerem
Sony). Z powodu prac konserwacyjnych na
serwerze może się zdarzyć, że dostęp do
strony internetowej nie będzie możliwy.
• W wypadku zakończenia pracy serwera
Sony, informacja o tym będzie z
wyprzedzeniem umieszczona na stronach
internetowych Sony, itp.
• Adres URL, na który serwer Sony dokonał
przekierowania, i tym podobne dane mogą
zostać zapisane w celu ulepszenia przyszłych
produktów i usług firmy Sony.
W takim przypadku nie są rejestrowane dane
osobowe.
94
Instalowanie programu (w zestawie)
Można zainstalować program
(w zestawie), wykonując poniższą
procedurę.
• Zaloguj się jako Administrator.
1 Włącz komputer i włoż CD-ROM
(w zestawie) do napędu CD-ROM.
Pojawi się okno menu instalatora.
• Gdy nie pojawi się okno menu
instalatora, podwójnie kliknij
(My
Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• W przypadku Windows Vista może się
pojawić ekran AutoPlay. Wybierz „Run
Install.exe.” i postępuj zgodnie
z instrukcjami, które pojawiają się na
ekranie, aby kontynuować instalację.
2 Kliknij [Install].
3 Wybierz żądany język po czym
kliknij [Next].
Pojawia się okno [Location Settings].
Area], po czym kliknij [Next].
Gdy pojawi się [Welcome to the
InstallShield Wizard for Sony Picture
Utility] (Witaj w Kreatorze
InstallShield dla narzędzia
Sony Picture), kliknij [Next] (Dalej).
Pojawia się okno „License
Agreement” (Umowa Licencyjna).
Uważnie przeczytaj umowę. Jeżeli
akceptujesz warunki umowy
licencyjnej, kliknij przycisk opcji
obok [I accept the terms of the
license agreement] (Akceptuję
warunki umowy licencyjnej) po czym
kliknij [Next].
5 Postępuj według instrukcji na
ekranie aby zakończyć instalację.
• Gdy pojawi się komunikat
potwierdzający zrestartowanie
komputera, należy komputer
zrestartować, postępując według
instrukcji na ekranie.
• Program DirectX może zostać
zainstalowany, zależnie od środowiska
systemu operacyjnego komputera.
6 Po zakończeniu instalacji wyjmij
CD-ROM.
• Instalowanie następującego
oprogramowania:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Używanie komputera
Pojawia się okno „Choose Setup
Language” (Wybór języka instalacji).
4 Wybierz [Region] i [Country/
Po zainstalowaniu oprogramowania na
pulpicie zostanie utworzona ikona
skrótu do internetowej strony rejestracji
klientów.
95
Instalowanie programu (w zestawie)
Po rejestracji na stronie internetowej
można otrzymywać bezpieczne i
użyteczne informacje i pomoc.
http://www.sony.net/registration/di
Po zainstalowaniu oprogramowania, na
pulpicie zostaną utworzone ikony
skrótów dla „Picture Motion Browser”,
„Picture Motion Browser Guide”,
„Music Transfer”.
• Podwójnie kliknij, aby
uruchomić „Picture
Motion Browser”.
• Podwójnie kliknij, aby
uruchomić „Picture
Motion Browser Guide”.
• Podwójnie kliknij, aby
uruchomić „Music
Transfer”.
96
Informacje o „Picture Motion Browser”
(w zestawie)
Zdjęcia i filmy wykonane aparatem
mogą być wykorzystane lepiej niż dotąd
dzięki zaletom tego programu.
W tej części opisano w skrócie „Picture
Motion Browser”.
Przegląd programu
„Picture Motion Browser”
Oprogramowanie „Picture Motion
Browser” umożliwia:
• Importowanie obrazów wykonanych
aparatem i wyświetlenie ich na komputerze.
• Uporządkowanie obrazów na komputerze
na bazie kalendarza, według daty zdjęcia
w celu ich obejrzenia.
• Edytowanie obrazów.
• Przesyłanie obrazów z komputerów do
aparatu.
• Retuszowanie (korekcja czerwonych oczu
itp.), druk i wysyłanie zdjęć w postaci
załączników do poczty e-mail, zmianę daty
wykonania zdjęcia i inne.
• Drukowanie lub zapisywanie zdjęć ze
wstawioną datą.
• Tworzenie płyt z danymi przy użyciu
nagrywarki CD lub DVD.
• Szczegółowe informacje, zobacz „Picture
Motion Browser Guide”.
Uruchamianie programu „Picture
Motion Browser”
Podwójnie kliknąć ikonę
(Picture
Motion Browser) na pulpicie.
Lub z menu Start: Kliknąć [Start] (Start)
t [All Programs] (Wszystkie
programy) (w Windows 2000,
[Programs] (Programy)) t
[Sony Picture Utility] (Narzędzie Sony
Picture) t [Picture Motion Browser].
• Przy pierwszym uruchomieniu programu
„Picture Motion Browser” pojawi się na
ekranie komunikat potwierdzenia narzędzia
informacyjnego. Wybrać [Start]. Ta funkcja
informuje o nowościach, na przykład o
aktualizacjach oprogramowania. Można
zmienić to nastawienie później.
Zamykanie programu „Picture
Motion Browser”
Kliknij przycisk
rogu ekranu.
w górnym, prawym
Używanie komputera
Aby uzyskać dostęp do „Picture Motion
Browser Guide”
• Podwójnie kliknij ikonę „Picture
Motion Browser Guide” na pulpicie.
• Z menu Start kliknij [Start] (Start) t
[All Programs] (Wszystkie programy)
(w Windows 2000, [Programs]
(Programy)) t [Sony Picture Utility]
(Narzędzie Sony Picture) t [Help]
(Pomoc) t [Picture Motion Browser
Guide] (Przewodnik po Picture Motion
Browser).
Uruchamianie
i wychodzenie z „Picture
Motion Browser”
97
Podłączanie do komputerów
Przygotowanie aparatu i
komputera
1 Podłącz adapter USB dla
uniwersalnego złącza
(w zestawie) do kabla USB
(w zestawie).
Adapter USB dla
uniwersalnego złącza
Kabel USB
2 Włóż do aparatu dostatecznie
naładowany akumulator.
• Gdy kopiujesz obrazy na komputer
używając akumulatora o małej mocy,
kopiowanie może się nie udać lub dane
obrazu mogą zostać uszkodzone, jeśli
akumulator za szybko się wyładuje.
Zalecane jest użycie zasilacza sieciowego
(brak w zestawie) oraz kabla USB, AV,
DC IN dla uniwersalnego złącza (brak w
zestawie), lub „Cyber-shot Station”
(brak w zestawie).
98
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), po czym włącz
komputer.
Przycisk
(Odtwarzanie)
Podłączanie do komputerów
Podłączanie aparatu do
komputera
Aby skasować połączenie
USB
Wykonaj kroki od 1 do 4 z procedury
poniżej, przed podjęciem następujących
działań:
2 Do uniwersalnego
złącza
• Odłączany jest kabel USB.
• Wyjmowana jest karta „Memory Stick Duo”.
• Wkładana jest do aparatu karta „Memory
Stick Duo” po skopiowaniu zdjęć z pamięci
wewnętrznej.
• Wyłączany jest aparat.
1 Podwójnie kliknij
w tacy zadań.
1 Do złącza USB
Podwójnie kliknij tutaj
Kabel USB
2 Kliknij
(USB Mass Storage Device)
t [Stop].
3 Potwierdź urządzenie w oknie
potwierdzenia po czym kliknij [OK].
Gdy połączysz aparat i komputer
kablem USB, „PMB Portable” uruchomi
się automatycznie.
• Krok 4 jest niepotrzebny w przypadku
Windows XP/Vista.
Używanie komputera
• Szczegółowe informacje o używaniu „PMB
Portable”, zobacz Pomoc zawartą w „PMB
Portable”.
• Gdy przesyłasz obrazy przez Internet,
włączając ten produkt, pamiętaj że – zależnie
od dostawcy usług internetowych – pamięć
podręczna może pozostać na używanym
komputerze.
4 Kliknij [OK].
Urządzenie jest odłączone.
99
Podłączanie do komputerów
Miejsca zapisu plików
obrazów i nazwy plików
Pliki obrazów wykonanych aparatem są
pogrupowane w katalogi na karcie
„Memory Stick Duo” lub w pamięci
wewnętrznej.
Przykład: układ katalogów pod
Windows XP
C Ten katalog może się nie ukazać na
ekranie, zależy to od ustawienia
systemu Windows. Katalog DBFILES
zawiera dane, na przykład informacje
używane do wyświetlenia albumu.
Jeżeli skasujesz lub wykonasz edycję
tych danych, wyświetlenie albumu nie
będzie prawidłowo działać. W żadnym
wypadku nie kasuj, ani nie edytuj
danych znajdujących się w katalogu
DBFILES.
D Katalog używany w „PMB Portable”.
• Nie jest możliwy zapis do katalogu
„100MSDCF”. Obrazy w tym katalogu są
dostępne jedynie do oglądania.
• Pliki z obrazami nazywane są następująco:
– Pliki zdjęciowe: DSC0ssss.JPG
– Pliki filmowe: MOV0ssss.MPG
– Pliki indeksu, które są nagrane podczas
nagrywania filmów: MOV0ssss.THM
ssss oznacza dowolną liczbę między
0001 a 9999. Część zawierająca numer
w nazwie pliku filmowego, nagranego
w trybie filmu oraz odpowiadającego mu
pliku indeksu jest taka sama.
• Więcej informacji o katalogach, zobacz
str. 72 i 76.
• Obraz może stać się niedostępny do
obejrzenia na aparacie, jeżeli zmienisz
miejsce katalogu.
A Katalog zawierający dane obrazów
zarejestrowanych aparatem, który nie
posiada funkcji tworzenia katalogów
B Katalog zawierający dane obrazów
zarejestrowanych tym aparatem
Jeżeli nie utworzysz żadnych katalogów,
będzie tylko katalog „101MSDCF”.
100
Używanie „Music Transfer” (w zestawie)
Można zmienić fabrycznie
zaprogramowane pliki muzyczne na
żądane pliki muzyczne, używając
programu „Music Transfer”,
znajdującego się na CD-ROM
(w zestawie). Można także w dowolnym
czasie kasować lub dodawać pliki.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami
na ekranie, aby dodać/zmienić
pliki muzyczne.
• Aby przywrócić w aparacie fabrycznie
Dodawanie/zmiana muzyki
za pomocą „Music
Transfer”
Formaty muzyczne dostępne dla
transferu za pomocą „Music Transfer” są
podane poniżej:
• Pliki MP3 zapisane na twardym dysku
komputera
• Muzyka na płytach CD
• Zaprogramowana muzyka zapisana w tym
aparacie
1 Dotknij [HOME], aby wyświetlić
zaprogramowaną muzykę:
1 Wykonaj [Formatuj muzykę] w kroku 3.
2 Wykonaj [Restore defaults] (Przywróć
domyślne) na „Music Transfer”.
Wszystkie pliki muzyczne powrócą do
fabrycznie zaprogramowanej muzyki, a
[Muzyka] w menu [Slajdy] zostanie
nastawione na [Wyłącz].
• Można sprowadzić pliki muzyczne do
fabrycznie zaprogramowanych przy użyciu
[Inicjalizuj] (str. 79), jednak wtedy inne
nastawienia też zostaną sprowadzone do
oryginalnych nastawień.
• Szczegółowe informacje o używaniu „Music
Transfer”, zobacz pomoc on-line w „Music
Transfer”.
ekran HOME.
2 Dotknij
3 Dotknij [Pobierz muzykę].
Pojawi się komunikat „Podłącz do
komputera”.
4 Wykonaj połączenie USB aparatu
Używanie komputera
(Drukowanie, Inne)
i dotknij [Narzędzie muzyczne].
i komputera.
5 Uruchom „Music Transfer”.
101
Przeglądanie podręcznika „Cyber-shot –
przewodnik dla zaawansowanych”
Podczas instalacji „Podręcznik aparatu
Cyber-shot”, „Cyber-shot – przewodnik
dla zaawansowanych” zostanie również
zainstalowany. „Cyber-shot –
przewodnik dla zaawansowanych”
zawiera dalsze informacje o używaniu
aparatu i opcjonalnych akcesoriów.
Przeglądanie w systemie
Windows
Zacznij od ikony skrótu na pulpicie.
102
Drukowanie zdjęć
Jak drukować zdjęcia
Gdy drukowane są zdjęcia wykonane w trybie
[16:9], oba boki mogą być obcięte, należy więc
sprawdzić przed przystąpieniem do druku
(str. 115).
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
(str. 104)
Można drukować zdjęcia podłączając aparat bezpośrednio do
drukarki zgodnej z PictBridge.
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej z kartą
„Memory Stick”
Można drukować zdjęcia drukarką zgodną z kartą „Memory
Stick”.
Szczegółowe informacje zobacz w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z drukarką.
Drukowanie przy użyciu komputera
Można skopiować zdjęcia na komputer za pomocą
dostarczonego w zestawie oprogramowania „Picture Motion
Browser”, a następnie je wydrukować.
Na zdjęciu można umieścić datę i je wydrukować.
Możesz zanieść kartę „Memory Stick Duo”, zawierającą
obrazy nagrane aparatem, do punktu usługowego
drukującego zdjęcia. Funkcja nastawienia DPOF nie jest
dostępna w tym aparacie.
Drukowanie zdjęć
Drukowanie w punkcie usługowym
103
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy
użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
Możesz drukować obrazy nagrane przy
użyciu tego aparatu nawet jeżeli nie
masz komputera, podłączając aparat
bezpośrednio do drukarki zgodnej
z PictBridge.
• „PictBridge” jest oparty na standardzie
CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Nie można wydrukować filmów.
• Jeżeli wskaźnik
miga na ekranie aparatu
(sygnalizacja błędu), sprawdź podłączoną
drukarkę.
Etap 1: Przygotowanie
aparatu
Etap 2: Podłączenie
aparatu do drukarki
1 Podłącz adapter USB dla
uniwersalnego złącza do kabla
USB i podłącz aparat do drukarki.
2 Do uniwersalnego
złącza
Adapter USB dla
uniwersalnego
złącza
Przygotować aparat do podłączenia do
drukarki kablem USB. Jeżeli [Połączenie
USB] jest nastawiona na [Auto], aparat
automatycznie rozpozna niektóre
drukarki, gdy zostaną podłączone.
W takim przypadku pomiń Etap 1.
• Zalecane jest użycie w pełni naładowanego
akumulatora, aby uniknąć ryzyka wyłączenia
się zasilania w trakcie druku.
1 Dotknij [HOME], aby wyświetlić
ekran HOME.
2 Dotknij
[
(Nastaw.) i dotknij
Główne nastawienia].
3 Dotknij [Główne nastawienia 2] i
dotknij [Połączenie USB].
4 Dotknij [PictBridge].
Tryb USB jest skonfigurowany.
104
Kabel USB
1 Do złącza
USB
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
2 Włącz aparat i drukarkę.
Po wykonaniu połączenia
pojawi się wskaźnik
.
Gdy wybierzesz [Wiele obrazów]
Możesz wydrukować wiele wybranych
zdjęć.
1 Dotknij zdjęcia, które chcesz
wydrukować.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
oznaczenie .
2 Dotknij
.
3 Dotknij [OK].
Etap 4: Wydruk
Wyświetlony zostanie ekran
pojedynczego obrazu.
1 Dotknij żądanej opcji
Etap 3: Wybieranie zdjęć do
wydrukowania
nastawienia, aby wykonać
nastawienia druku.
1 Dotknij [MENU], aby wyświetlić
ekran MENU.
[Ilość]
2 Dotknij v/V, aby wyświetlić
(Druk) i dotknij
(Druk).
Na ekranie pojawi się menu druku.
obrazów].
Gdy wybierzesz [Ten obraz]
Możesz wydrukować wybrane zdjęcie.
Przejdź do etapu 4.
Wybierz żądaną ilość kopii
drukowanego zdjęcia. Zdjęcie będzie
drukowane jako pojedyncze zdjęcie.
Gdy opcja [Układ] nie jest
nastawiona na [1-zdj/Bez ramki] lub
[1-zdj./Ramka]:
Wybierz ilość zdjęć, które będą
wydrukowane jako zdjęcie
indeksowe. Jeżeli na etapie 3
wybrana została opcja [Ten obraz],
wybierz liczbę kopii tego samego
zdjęcia, które będą wydrukowane
obok siebie na arkuszu, jako obraz
indeksu.
Drukowanie zdjęć
3 Dotknij [Ten obraz] lub [Wiele
Gdy opcja [Układ] jest nastawiona
na [1-zdj/Bez ramki] lub [1-zdj./
Ramka]:
• Wyznaczona liczba zdjęć może nie
zmieścić się na jednym arkuszu, zależy to
od ilości zdjęć.
105
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
[Układ]
Wybiera liczbę zdjęć, które będą
wydrukowane obok siebie na jednym
arkuszu.
[Rozmiar]
Wybierz rozmiar arkusza.
[Data]
Wybierz [Dzień&Godz] lub [Data]
aby wstawić na zdjęciach datę i
godzinę.
• Jeśli wybrane zostanie [Data], data
zostanie wstawiona w wybranym
formacie (str. 86). Funkcja ta
w niektórych drukarkach może nie być
dostępna.
2 Dotknij [OK].
Zdjęcie zostaje wydrukowane.
• Nie odłączaj kabla USB gdy wskaźnik
(Łączy PictBridge) znajduje się na
ekranie.
Wskaźnik
Aby wydrukować następne zdjęcia
Wybierz [Wiele obrazów], po czym
powtórz ten proces od etapu 3.
Etap 5: Zakończenie druku
Upewnij się, że ekran powrócił do etapu
2 i odłącz od aparatu kabel USB.
106
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem lub akcesoriami, spróbuj poniższych rozwiązań.
1 Sprawdzić pozycje na stronach od 108 do 117.
Jeżeli na ekranie pojawi się kod, na przykład „C/E:ss:ss”, zobacz str. 118.
2 Wyjąć akumulator, poczekać przez około minutę, włożyć ponownie
akumulator i włączyć zasilanie.
3 Zinicjalizować nastawienia (str. 79).
4 Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym
serwisem Sony.
Podczas naprawy aparatów posiadających pamięć wewnętrzną lub funkcję plików
muzycznych, minimalna ilość danych w aparacie może zostać sprawdzona w razie
konieczności, aby zweryfikować i usunąć symptomy usterki. Sony nie wykona kopii, ani
nie zapisze żadnych z tych danych.
Kliknąć na jedną z następujących pozycji, aby przejść do strony z opisem objawów i
przyczyn lub odpowiedniej czynności korygującej.
Akumulator i zasilanie
Pamięć wewnętrzna
114
Robienie zdjęć/Nagrywanie filmów
108
„Memory Stick Duo”
115
Oglądanie zdjęć
111
Wydruk
115
Kasowanie/Edycja zdjęć
112
Drukarka zgodna ze standardem
PictBridge
116
Komputery
113
Panel dotykowy
117
Znak udostępniania
114
Inne
117
Rozwiązywanie problemów
108
107
Rozwiązywanie problemów
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Włóż akumulator prawidłowo, naciskając dźwignię wyjmowania akumulatora.
Nie można włączyć aparatu.
• Po włożeniu akumulatora do aparatu, do rozpoczęcia zasilania aparatu może upłynąć
trochę czasu.
• Włóż akumulator prawidłowo.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Akumulator jest martwy (str. 125). Wymień na nowy.
• Stosować zalecany akumulator.
Zasilanie nagle wyłącza się.
• Jeśli zasilanie jest włączone i w ciągu około 3 minut nie zostanie wykonana żadna
czynność, aby zapobiec zużyciu akumulatora aparat automatycznie wyłącza się.
Ponownie włączyć aparat.
• Akumulator jest martwy (str. 125). Wymień na nowy.
Wskaźnik pozostałej mocy akumulatora jest nieprawidłowy.
• Zjawisko to występuje gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo
niskiej temperaturze.
• Powstała rozbieżność pomiędzy wskaźnikiem pozostałej mocy akumulatora, a
aktualnie pozostałą mocą akumulatora. Rozładuj całkowicie akumulator jeden raz, po
czym naładuj go, aby skorygować wskazanie.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Akumulator jest martwy (str. 125). Wymień na nowy.
Nie można naładować akumulatora.
• Nie można naładować akumulatora używając zasilacza sieciowego (brak w zestawie).
Użyj ładowarki do ładowania akumulatora.
Robienie zdjęć/Nagrywanie filmów
Nie można nagrywać obrazów.
• Sprawdź wolną pojemność pamięci wewnętrznej. Jeżeli jest pełna, wykonać jedną
z następujących czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (str. 41).
– Usuń obraz z pamięci wewnętrznej po skopiowaniu go do „Memory Stick Duo”.
• Nie można nagrywać obrazów gdy lampa błyskowa się ładuje.
• Gdy robisz zdjęcie, na ekranie HOME nastaw tryb pracy na inny niż
.
• Gdy nagrywasz filmy, na ekranie HOME nastaw tryb pracy na
.
108
Rozwiązywanie problemów
Obiektu nie widać na ekranie.
• Aparat jest nastawiony na tryb odtwarzania. Naciśnij
, aby nastawić tryb
nagrywania (str. 35).
Funkcja stabilizatora obrazu nie działa.
• Funkcja stabilizatora obrazu nie działa, gdy na wyświetleniu widoczna jest ikona
.
• Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo podczas fotografowania scen
nocnych.
• Nagraj po wciśnięciu spustu migawki do połowy. Nie wciskaj go nagle do samego
końca.
Nagrywanie zdjęcia długo trwa.
• Została włączona funkcja wolnej migawki NR (str. 20). Nie jest to usterka.
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Fotografować w trybie
(Makro włączone). Pamiętaj, aby
obiektyw był od fotografowanego obiektu dalej, niż wynosi najkrótsza odległość
fotografowania, około 8 cm (W)/25 cm (T) (str. 30). Można też nastawić aparat na tryb
(Ognisk. z bliska możliwe) i fotografować ogniskując na obiekcie w odległości od 1
do 20 cm po stronie W (str. 30).
• Podczas fotografowania w trybie selekcji sceny wybrany został tryb (Zmierzch), tryb
(Pejzaż) lub tryb
(Fajerwerki).
• Wybrana jest funkcja wstępnego nastawiania ostrości. Wybrać tryb autofokusa (str. 31).
• Zobacz „Jak używać [Punktowy AF]” na str. 32.
Zoom nie działa.
• Nie można użyć zoomu optycznego, gdy wybrany został tryb
(Ognisk. z bliska
możliwe).
• Nie można użyć inteligentnego zoomu, gdy rozmiar obrazu jest nastawiony na [8M] lub
[3:2].
• Nie można używać zoomu cyfrowego, gdy działa funkcja wykrywania twarzy.
Lampa błyskowa nie działa.
lub tryb
(Fajerwerki) (str. 49).
(Ognisk. z bliska możliwe).
– Fotografowanie w trybie
– Nagrywane są filmy.
• Nastaw lampę błyskową na
wybrany został tryb
(Lampa błysk włączona), gdy w trybie selekcji sceny
(Pejzaż), tryb
(Plaża) lub tryb
(Śnieg) (str. 29).
Rozwiązywanie problemów
• Lampa błyskowa jest nastawiona na
(Lampa błysk wyłączona) (str. 29).
• Lampa błyskowa nie może być używana gdy:
– [Tryb NAGR] jest nastawiony na [Seria] lub na stopniowanie ekspozycji (str. 51).
– W trybie selekcji sceny wybrany został tryb
(Duża czułość), tryb (Zmierzch)
109
Rozwiązywanie problemów
Na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej pojawiają się
niewyraźne, białe, okrągłe plamy.
• Cząsteczki (kurz, pyłki kwiatowe, itp.) znajdujące się w powietrzu odbiły światło lampy
błyskowej i są widoczne na zdjęciu. Nie jest to usterka (str. 16).
Funkcja fotografowania w zbliżeniu (Makro/Ogniskowanie z bliska) nie działa.
• W trybie selekcji sceny wybrany został tryb
(Zmierzch), tryb
(Pejzaż) lub tryb
(Fajerwerki) (str. 49).
• Tryb
(Ognisk. z bliska możliwe) nie jest aktywny gdy w trybie selekcji sceny
wybrany został tryb
(Zdjęcie z uśmiechem).
Data i godzina nie są wyświetlane na ekranie LCD.
• Data i czas nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one wyświetlone tylko
podczas odtwarzania.
Nie można nanieść dat na zdjęcia.
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia (str. 115). Używając
programu „Picture Motion Browser”, można drukować lub zapisywać zdjęcia ze
wstawioną datą.
Po wciśnięciu do połowy spustu migawki i przytrzymaniu go, wartość F i czas
otwarcia migawki migają.
• Niewłaściwe parametry naświetlenia. Skorygować naświetlenie (str. 34).
Ekran jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.
• Wyreguluj jasność podświetlenia (str. 24).
Zdjęcie jest za ciemne.
• Zdjęcie robione jest pod światło. Wybrać tryb pomiaru (str. 33) lub wyregulować
naświetlenie (str. 34).
Zdjęcie jest za jasne.
• Wyregulować naświetlenie (str. 34).
Kolory na obrazie nie są prawidłowe.
• Ustaw [Tryb koloru] na [Norma] (str. 54).
110
Rozwiązywanie problemów
Podczas fotografowania bardzo jasnych obiektów pojawiają się pionowe
smugi.
• Występuje rozproszenie światła w obiektywie i na obrazie pojawiają się białe, czarne,
czerwone, purpurowe lub inne smugi. Nie oznacza to uszkodzenia.
Obraz na ekranie, oglądany w ciemnym miejscu, wykazuje zakłócenia.
• W warunkach słabego oświetlenia aparat zwiększa czytelność obrazu tymczasowo go
rozjaśniając. Nie ma to wpływu na zapisane zdjęcie.
Na zdjęciach oczy są czerwone.
• Nastawić [Reduk czerw oczu] na [Auto] lub [Włącz] (str. 56).
• Sfotografować obiekt w odległości bliższej niż zakres lampy błyskowej, używając lampy
błyskowej.
• Zwiększyć oświetlenie pomieszczenia i wykonać zdjęcie.
• Wyretuszować zdjęcie, używając [Korekcja czerwonych oczu] (str. 65).
Na ekranie pojawiają się i zostają punkty.
• Nie jest to usterka. Te punkty nie zostają nagrane (str. 2).
Nie można robić zdjęć jedno po drugim.
• Pamięć wewnętrzna lub karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Usunąć niepotrzebne
obrazy (str. 41).
• Mała moc akumulatora. Włożyć naładowany akumulator.
Oglądanie zdjęć
Nie można odtwarzać obrazów.
• Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie) lub przycisk SCRAPBOOK (str. 35).
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze.
• Sony nie gwarantuje odtwarzania plików obrazów na aparacie, jeżeli te pliki zostały
przetworzone przy użyciu komputera, lub nagrane innym aparatem.
(Memory Stick)
w
(Oglądanie obrazów) w HOME.
• Obrazy z „Memory Stick Duo” nie mogą być odtwarzane z teczką podręczną.
Pojawia się błąd i nie można wyświetlić obrazów w albumie.
• Komunikat błędu pojawia się, gdy w danych aparatu wystąpiło uszkodzenie. Użyj
„Picture Motion Browser” (w zestawie), aby przesłać na komputer obrazy, których nie
można odtworzyć na aparacie. Po imporcie danych z powrotem do aparatu, obraz
będzie można odtworzyć na aparacie.
Rozwiązywanie problemów
• Aparat jest w trybie USB. Skasować połączenie USB (str. 99).
• Podczas odtwarzania obrazów z „Memory Stick Duo”, nastaw
111
Rozwiązywanie problemów
Data i czas nie są wyświetlane.
• [Konfiguracja wyświetlenia] jest ustawione na [Prosty] lub [Tylko obraz]. Dotknąć
[DISP], aby nastawić [Konfiguracja wyświetlenia] na [Norma] (str. 24).
Zaraz po rozpoczęciu odtwarzania obraz jest nieostry.
• Może to wystąpić ze względu na przetwarzanie obrazu. Nie jest to usterka.
Ikony nie są wyświetlone.
• Gdy palec dotyka prawego, górnego rogu ekranu, ikony znikają na chwilę. Zdjęcie
palca z ekranu spowoduje pojawienie się ikon z powrotem.
• [Konfiguracja wyświetlenia] jest nastawiona na [Tylko obraz]. Nastaw na [Norma] lub
[Prosty].
Muzyka do prezentacji zdjęć (podkład muzyczny) nie jest odtwarzana.
• Użyj programu „Music Transfer”, aby wykonać import muzyki do aparatu (str. 101).
Po lewej i prawej stronie obrazu są czarne pasy.
• [Autom. orient.] jest ustawiony na [Włącz] (str. 85).
Obraz nie pojawia się na ekranie odbiornika TV.
• Sprawdź [Wyjście wideo], aby zobaczyć, czy sygnał wyjścia wideo aparatu jest
nastawiony na system kolorystyczny odbiornika TV (str. 82).
• Sprawdzić, czy połączenie jest prawidłowe (str. 88).
• Jeżeli złącze USB kabla USB jest podłączone do innego urządzenia, odłącz je (str. 99).
• Próbujesz odtwarzać filmy z użyciem wyjścia HD(1080i). Nagrane filmy nie mogą być
odtwarzane z jakością obrazu o wysokiej rozdzielczości. Ustaw [COMPONENT] na
[SD] (str. 81).
Kasowanie/Edycja zdjęć
Nie można usunąć obrazu.
• Anulować ochronę (str. 68).
Nie można malować/retuszować.
• Nie można malować ani retuszować następujących obrazów.
– Filmy
– Podczas oglądania obrazów na odbiorniku TV podłączonym do aparatu
– Obrazy na „Memory Stick Duo”
– Obrazy w Ulubionych lub Znaku udostępniania
112
Rozwiązywanie problemów
Komputery
Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest zgodny z aparatem.
• Sprawdź w „Zalecane środowisko komputera” na str. 93.
Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznawana przez komputer
wyposażony w otwór „Memory Stick”.
• Sprawdzić, czy komputer i czytnik karty Memory Stick obsługują „Memory Stick PRO
Duo”. Użytkownicy komputerów i czytników karty Memory Stick wykonanych przez
producentów innych niż Sony, powinni skontaktować się z tymi producentami.
• Jeżeli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłącz aparat do
komputera (str. 99). Komputer rozpoznaje kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Włączyć aparat.
• Gdy akumulator jest częściowo rozładowany, włóż naładowany akumulator lub użyj
zasilacza sieciowego (brak w zestawie) (str. 98).
• Ustawić [Połączenie USB] na [Mass Storage] (str. 81).
• Użyć kabla USB (w zestawie) (str. 99).
• Odłączyć kabel USB od komputera i od aparatu, po czym podłączyć go starannie
z powrotem.
• Odłączyć wszystko poza aparatem, klawiaturą i myszą od złączy USB komputera.
• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator USB lub inne
urządzenie (str. 99).
• Gdy przesyłasz obrazy z „Memory Stick Duo” na komputery, wybierz
(Narzędzie
pamięci) t [Narzędzie Memory Stick] t [Mass Storage] w HOME.
Nie można kopiować obrazów.
• Podłączyć aparat do komputera, prawidłowo wykonując połączenie USB (str. 99).
• Postępować zgodnie z właściwą dla systemu operacyjnego procedurą kopiowania.
• Gdy fotografowanie odbywało się przy użyciu karty „Memory Stick Duo”
sformatowanej na komputerze, kopiowanie obrazów na komputer może nie być
możliwe. Fotografuj używając karty „Memory Stick Duo” sformatowanej w tym
aparacie (str. 76).
• Wykonać połączenie USB po włączeniu komputera (str. 99).
Nie można wyświetlać obrazów na komputerze.
• Jeżeli używasz „Picture Motion Browser”, zobacz „Picture Motion Browser Guide”
(str. 97).
• Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.
Rozwiązywanie problemów
Po wykonaniu połączenia USB „Picture Motion Browser” nie uruchamia się
automatycznie.
113
Rozwiązywanie problemów
Nie wiesz, jak używać programu „Picture Motion Browser”.
• Zobacz „Picture Motion Browser Guide” (str. 97).
Podczas odtwarzania filmu na komputerze, obraz i dźwięk są przerywane
zakłóceniami.
• Film odtwarzany jest bezpośrednio z pamięci wewnętrznej lub z karty „Memory Stick
Duo”. Skopiować film na dysk twardy komputera i odtworzyć film z dysku twardego
(str. 98).
Nie można wydrukować zdjęcia.
• Zobaczyć w instrukcji obsługi drukarki.
Zdjęć skopiowanych na komputer nie można odtworzyć w aparacie.
• Skopiuj je do katalogu rozpoznawanego przez aparat, na przykład do „101MSDCF” w
„Memory Stick Duo” (str. 100).
• Obraz został skopiowany z komputera do pamięci wewnętrznej aparatu przy użyciu
połączenia Mass Storage, w związku z czym nie istnieje obraz albumu. Używaj
programu „Picture Motion Browser” (w zestawie), aby kopiować obrazy do aparatu.
Znak udostępniania
Nie można przesłać do Internetu.
• Sprawdź, czy aparat jest podłączony do komputera kablem USB (str. 98).
• Gdy sformatujesz pamięć wewnętrzną, wbudowana aplikacja „PMB Portable” zostanie
także skasowana. Użyj „Picture Motion Browser” (w zestawie) i zainstaluj ponownie
„PMB Portable”.
Pamięć wewnętrzna
Nie można skopiować na kartę „Memory Stick Duo” danych zapisanych
w pamięci wewnętrznej.
• Karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Skopiuj na kartę „Memory Stick Duo”
o wystarczającej wolnej pojemności.
114
Rozwiązywanie problemów
„Memory Stick Duo”
Nie można włożyć karty „Memory Stick Duo”.
• Włóż kartę w prawidłowym kierunku.
Karta „Memory Stick Duo” została przypadkowo sformatowana.
• Formatowanie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”. Nie można ich
przywrócić.
Nie można zapisać obrazów.
• Obrazy wykonane aparatem zostają zapisane w pamięci wewnętrznej. Jeżeli pamięć
wewnętrzna posiada dostatecznie dużo miejsca w pamięci, obraz nie zostanie nagrany
na kartę „Memory Stick Duo”, nawet jeśli zostanie włożona do aparatu. Obrazy
zostaną nagrane na „Memory Stick Duo”, gdy pamięć wewnętrzna będzie pełna.
Wydruk
Zobacz „Drukarka zgodna ze standardem PictBridge”, razem z poniższymi pozycjami.
Na drukowanych obrazach obcięte są krawędzie.
• Zależnie od drukarki, wszystkie krawędzie obrazu mogą zostać obcięte. Boczna
krawędź zdjęcia może zostać obcięta, szczególnie gdy drukujesz zdjęcie wykonane przy
nastawieniu rozmiaru obrazu na [16:9].
• Jeżeli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, anuluj nastawienia przycinania
lub druku bez obramowania. Należy skonsultować się z producentem i dowiedzieć, czy
drukarka posiada te funkcje, czy nie.
• Gdy obrazy są drukowane w punkcie usługowym, należy zapytać, czy obrazy mogą być
wydrukowane bez obciętych krawędzi.
Nie można wydrukować zdjęć z datą.
• Używając programu „Picture Motion Browser”, można drukować zdjęcia ze wstawioną
datą.
zarejestrowane aparatem zawierają informacje o dacie nagrania, można drukować
obrazy z naniesioną datą, jeżeli drukarka lub oprogramowanie mogą rozpoznać
informacje Exif. W sprawie zgodności z informacjami Exif należy skonsultować się z
producentem drukarki lub oprogramowania.
• Jeżeli drukujesz zdjęcia w punkcie usługowym, poproś o wstawienie na nich daty.
Rozwiązywanie problemów
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania dat na obrazy. Ponieważ jednak obrazy
115
Rozwiązywanie problemów
Drukarka zgodna ze standardem PictBridge
Nie można nawiązać połączenia.
• Aparat nie może zostać podłączony bezpośrednio do drukarki, która nie jest zgodna ze
standardem PictBridge. Należy zasięgnąć informacji u producenta czy drukarka jest
zgodna z PictBridge, czy nie.
• Sprawdzić, czy drukarka jest włączona i czy może być podłączona do aparatu.
• Ustawić [Połączenie USB] na [PictBridge] (str. 81).
• Odłączyć i podłączyć kabel USB ponownie. Jeśli drukarka sygnalizuje błąd,
szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji dołączonej do drukarki.
Nie można drukować zdjęć.
• Sprawdzić, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone kablem USB.
• Włączyć drukarkę. Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.
• Gdy wybrane zostanie [Wyjdź] podczas druku, zdjęcia mogą się nie wydrukować.
Odłączyć i podłączyć kabel USB ponownie. Jeżeli nadal nie można drukować zdjęć,
należy odłączyć kabel USB, wyłączyć drukarkę, włączyć ją ponownie i potem podłączyć
ponownie kabel USB.
• Filmów nie można wydrukować.
• Zdjęcia wykonane aparatami innymi niż ten lub zdjęcia zmodyfikowane na
komputerze mogą się nie wydrukować.
Drukowanie zostało przerwane.
• Zanim zniknął znak
(Łączy PictBridge), kabel USB został odłączony.
Nie można wstawić daty ani wydrukować zdjęć w trybie indeksu.
• Drukarka nie obsługuje tych funkcji. Należy skonsultować się z producentem i
dowiedzieć, czy drukarka posiada te funkcje, czy nie.
• W zależności od drukarki, umieszczanie daty w trybie indeksu może nie być możliwe.
Skonsultować się z producentem drukarki.
Na miejscu daty na zdjęciu wydrukowane jest „---- -- --”.
• Obraz nie posiada danych nagrywania, więc nie można nanieść na nim daty. Nastawić
[Data] na [Wyłącz] i wydrukować zdjęcie ponownie (str. 105).
Nie można wybrać rozmiaru wydruku.
• Skonsultować się z producentem drukarki i dowiedzieć, czy żądany rozmiar jest na
drukarce dostępny.
116
Rozwiązywanie problemów
Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.
• Gdy po podłączeniu drukarki do aparatu użyjesz papieru innego rozmiaru, odłącz i
podłącz ponownie kabel USB.
• Nastawienie wydruku na aparacie jest inne niż na drukarce. Zmienić nastawienie
aparatu (str. 105) lub drukarki.
Po anulowaniu druku nie można operować aparatem.
• Należy chwilę poczekać, drukarka jest w trakcie wykonywania procedury anulującej.
Zależnie od rodzaju drukarki, może to chwilę potrwać.
Panel dotykowy
Nie można prawidłowo lub w pełni operować przyciskami panelu dotykowego.
• Przeprowadzić [Kalibrowanie] (str. 80).
W działaniu pisaka występuje reakcja w nieodpowiednich punktach.
• Przeprowadzić [Kalibrowanie] (str. 80).
Inne
Nie można zresetować numeru pliku.
• Numer pliku nie zresetuje się, nawet jeśli zmienisz nośnik służący do nagrywania. Aby
zresetować, wykonaj aparatem [Format] (str. 76, 78), po czym wykonaj [Inicjalizuj]
(str. 79). Jednak wszystkie dane zostaną skasowane i wszystkie nastawienia, włącznie z
datą i godziną, zostaną anulowane.
Obiektyw zachodzi mgłą.
• Wilgoć się skondensowała. Wyłączyć aparat i pozostawić na około godzinę, zanim
zacznie być używany ponownie.
Gdy aparat jest używany przez długi czas, rozgrzewa się.
Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawiania zegara.
• Nastaw ponownie datę i godzinę (str. 86).
Chcemy zmienić datę lub czas.
• Nastaw ponownie datę i godzinę (str. 86).
Rozwiązywanie problemów
• Nie jest to usterka.
117
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Wyświetlenie
samodiagnostyki
Jeżeli pojawi się kod zaczynający się od
litery alfabetu, działa funkcja
samodiagnostyki aparatu. Ostatnie dwie
cyfry (oznaczone jako ss) będą różne
w zależności od stanu aparatu.
Jeżeli problemu nie można usunąć
nawet po kilkakrotnym wykonaniu
działań korygujących, aparat może
wymagać naprawy. Należy skontaktować
się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym,
autoryzowanym serwisem Sony.
C:32:ss
• W aparacie wystąpił problem
sprzętowy. Wyłączyć i ponownie
włączyć zasilanie.
C:13:ss
• Aparat nie może odczytać lub
zapisać danych na kartę „Memory
Stick Duo”. Należy spróbować kilka
razy wyłączyć i ponownie włączyć
aparat, lub wyjąć i włożyć „Memory
Stick Duo”.
• W pamięci wewnętrznej wystąpił
błąd formatu lub włożona została
niesformatowana karta „Memory
Stick Duo”. Sformatuj pamięć
wewnętrzną lub kartę „Memory
Stick Duo” (str. 76, 78).
• Włożonej karty „Memory Stick
Duo” nie można używać w tym
aparacie, lub dane są uszkodzone.
Włożyć nową kartę „Memory Stick
Duo”.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Nastąpiła awaria aparatu.
Inicjalizować aparat (str. 79), po
czym ponownie włączyć zasilanie.
118
Komunikaty
Jeżeli pojawią się następujące
komunikaty, należy postępować zgodnie
z instrukcjami.
• Mała moc akumulatora.
Niezwłocznie naładować akumulator.
W zależności od warunków używania
lub rodzaju akumulatora, wskaźnik
może migać nawet jeśli pozostało
jeszcze 5 do 10 minut pracy.
Można używać tylko z odpowiednim
akumulatorem
• Włożony akumulator nie jest
akumulatorem NP-BD1/NP-FD1.
Błąd systemu
• Wyłączyć i włączyć z powrotem
zasilanie.
Błąd danych Albumu
Album jest uszkodzony. Napraw za
pomocą "Picture Motion Browser".
• Przesyłaj obrazy do komputera przy
użyciu „Picture Motion Browser”.
Nie można odtworzyć obrazu na
aparacie. Możesz przesyłać/
zapisywać obrazy używając „Picture
Motion Browser”.
Błąd pamięci wewnętrznej
• Wyłączyć i włączyć z powrotem
zasilanie.
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Włóż Memory Stick
Możliwy tylko odczyt
• Włożyć prawidłowo kartę „Memory
• Aparat nie może nagrywać ani
Stick Duo”.
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie może być używana w tym
aparacie (str. 123).
• Karta „Memory Stick Duo” jest
uszkodzona.
• Złącze karty „Memory Stick Duo”
jest zanieczyszczone.
usuwać obrazów na tej karcie
„Memory Stick Duo”.
Błąd rodzaju Memory Stick
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie może być używana w tym
aparacie (str. 123).
Brak dost. do Memory Stick
Odmowa dostępu
• Używana jest karta „Memory Stick
Duo” z funkcją kontroli dostępu.
Błąd formatowania karty Memory
Stick
Błąd formatowania pamięci
wewnętrznej
• Sformatuj ponownie nośnik
(str. 76, 78).
Blokad karty Memory Stick
• Używana jest karta „Memory Stick
Duo” posiadająca przełącznik
blokady zapisu, który nastawiony jest
na pozycję LOCK. Nastawić
przełącznik na pozycję nagrywania.
• Usuń niepotrzebne obrazy lub pliki
(str. 41).
• W pamięci wewnętrznej aparatu nie
zostały nagrane żadne obrazy, które
mogłyby zostać odtworzone.
• W tym katalogu nie zostały zapisane
żadne obrazy, które mogłyby zostać
odtworzone.
• Wybrany album nie zawiera pliku,
który można odtworzyć w prezentacji
zdjęć z muzyką.
Błąd katalogu
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje już katalog o tych samych
trzech pierwszych cyfrach (na
przykład: 123MSDCF i
123ABCDE). Wybrać inny katalog
lub stworzyć nowy katalog
(str. 76, 77).
Więcej kat niemożliwe
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje już katalog o nazwie
zaczynającej się od „999”. Nie można
w takim razie utworzyć kolejnych
katalogów.
Błąd pliku
• Wystąpił błąd podczas odtwarzania
obrazu.
• Gdy plik obrazu został poddany
obróbce na komputerze, lub gdy
został wykonany aparatem innego
modelu, nie gwarantuje się
odtworzenia tym aparatem.
Rozwiązywanie problemów
Brak miejsca w pamięci wewnętrznej
Brak miejsca w Memory Stick
Brak obrazów
119
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Kat. tylko do odczytu
• Wybrany został katalog, który nie
może być nastawiony na aparacie
jako katalog nagrywania. Wybierz
inny katalog (str. 77).
Plik chroniony
• Usunąć ochronę (str. 68).
Zoom wyłączony
• Optyczny zoom nie może być
używany w trybie ogniskowania z
bliska.
Wybrano maksymalną liczbę
obrazów
• Można wybrać maksymalnie 100
obrazów. Usuń zaznaczenie.
Za duży rozmiar obrazu
• Odtwarzany jest obraz o rozmiarze,
który nie może zostać odtworzony na
tym aparacie.
Za słaby akumulator
• Gdy kopiujesz obrazy (import/
eksport), użyj całkowicie
naładowanego akumulatora.
Operacja niemożliwa
• Próbowano odtworzyć plik
niezgodny z tym aparatem.
• Wybrana została funkcja, która nie
jest dostępna dla filmów.
• Dotknięty został panel, gdy używany
był tryb zoomu cyfrowego lub
ogniskowania z bliska. Gdy używane
są te tryby, nie można ogniskować
dotknięciem ekranu.
(Wskaźnik ostrzeżenia
o wibracji)
• Z powodu niewystarczającej ilości
światła może wystąpić wibracja
aparatu. Użyć lampy błyskowej,
włączyć funkcję zapobiegania
rozmazaniu lub zamontować aparat
na statywie, aby go unieruchomić.
Makro niemożliwe
• Funkcja makro jest niedostępna przy
tych nastawieniach (str. 30, 49).
Nie można zmienić ustawień lampy
błyskowej
• Lampa błyskowa jest niedostępna
przy tych nastawieniach (str. 29, 49).
120
Drukarka pracuje
Błąd papieru
Brak papieru
Błąd tuszu
Mało tuszu
Brak tuszu
• Sprawdzić drukarkę.
Błąd drukarki
• Sprawdzić drukarkę.
• Sprawdzić, czy przeznaczone do
druku zdjęcie nie jest uszkodzone.
• Transmisja danych do drukarki może
nie być jeszcze zakończona. Nie
odłączać kabla USB.
Przetwarzanie…
• Drukarka wykonuje procedurę
anulowania polecenia druku. Druk
nie jest możliwy zanim ta procedura
nie zostanie ukończona. Procedura
może zająć trochę czasu, zależy to od
drukarki.
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Błąd muzyki
• Skasować plik muzyczny lub
wymienić go na normalny plik
muzyczny.
• Wykonać [Formatuj muzykę], po
czym pobrać nowe pliki muzyczne.
Błąd formatowania pliku
muzycznego
• Wykonać [Formatuj muzykę].
Operacja niemożliwa
Wyjście HD (1080i) aktywne…
• Próbujesz odtwarzać filmy.
• Próbujesz użyć funkcji [Retusz].
Wyjście TV aktywne…
• Aparat odtwarza zdjęcia w trybie
prezentacji zdjęć.
Nie ma czerwonych oczu
• Skorygowanie zjawiska czerwonych
oczu może nie być możliwe, zależnie
od zdjęcia.
Rozwiązywanie problemów
121
Inne
Używanie aparatu za granicą —
Źródła zasilania
Aparatu, ładowarki akumulatora (w zestawie) i zasilacza sieciowego AC-LS5K (brak
w zestawie) można używać w dowolnym kraju lub regionie, w którym napięcie zasilania
wynosi od 100 V do 240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz.
• Nie należy używać turystycznych transformatorów elektronicznych, może to
spowodować awarię.
122
Informacje o „Memory Stick Duo”
Karta „Memory Stick Duo” jest małym,
przenośnym, chipowym nośnikiem
danych. Rodzaje kart „Memory Stick
Duo”, które mogą być używane w tym
aparacie są podane w tabeli poniżej.
Jednakże nie gwarantuje się
poprawnego działania wszystkich funkcji
kart „Memory Stick Duo”.
Rodzaj „Memory Stick Duo”
Nagrywanie/
Odtwarzanie
Memory Stick Duo
(bez MagicGate)
a*2
Memory Stick Duo
(z MagicGate)
a*1
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1*4
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*1*3*4
*1 „Memory Stick Duo”, „MagicGate Memory
Stick Duo” i „Memory Stick PRO Duo”
posiadają fukcje MagicGate. MagicGate jest
technologią ochrony praw autorskich
wykorzystującą szyfrowanie. Nagrywanie/
odtwarzanie danych wymagające funkcji
MagicGate nie może być wykonywane tym
aparatem.
2
* Szybki przesył danych przy użyciu interfejsu
równoległego nie jest obsługiwany.
*3 Ten aparat nie obsługuje 8-bitowego,
równoległego transferu danych. Aparat
wykonuje taki sam 4-bitowy, równoległy
transfer danych jak karta „Memory Stick
PRO Duo”.
4
* Mogą być nagrywane filmy o rozmiarze
[640(Wys.jakość)].
Inne
• Ten product jest zgodny z „Memory Stick
Micro” („M2”). „M2” jest skrótem od
„Memory Stick Micro”.
• Nie gwarantuje się działania w tym aparacie
karty „Memory Stick Duo” sformatowanej
na komputerze.
• Prędkość odczytu/zapisu danych jest różna
w zależności od kombinacji użytej karty
„Memory Stick Duo” i urządzenia.
• Nie wyjmować karty „Memory Stick Duo”
w czasie odczytu lub zapisu danych.
• W następujących przypadkach dane mogą
zostać uszkodzone:
– Jeżeli karta „Memory Stick Duo” zostanie
wyjęta lub aparat zostanie wyłączony
podczas odczytu lub zapisu
– Jeżeli karta „Memory Stick Duo” zostanie
narażona na działanie elektryczności
statycznej lub zakłóceń elektrycznych
• Zalecane jest archiwizowanie ważnych
danych.
• Pisząc na miejscu przeznaczonym na notatki
nie należy mocno naciskać.
• Nie należy naklejać etykiety na kartę
„Memory Stick Duo”, ani na adapter
Memory Stick Duo.
• Nosząc lub przechowując kartę „Memory
Stick Duo”, umieścić ją w załączonej osłonie.
• Nie dotykać złącza karty „Memory Stick
Duo” palcami lub metalowymi
przedmiotami.
• Karty „Memory Stick Duo” nie uderzać,
zginać, ani nie upuszczać.
• Nie demontować ani nie przerabiać karty
„Memory Stick Duo”.
• Nie narażać karty „Memory Stick Duo” na
działanie wody.
• Kartę „Memory Stick Duo” należy chronić
przed dostępem małych dzieci. Mogą ją
połknąć przez przypadek.
• Do otworu „Memory Stick Duo” nie wolno
wkładać niczego innego, oprócz karty
„Memory Stick Duo”. Może to bowiem być
przyczyną usterki.
• Nie należy używać ani przechowywać karty
„Memory Stick Duo” w następujących
warunkach:
– Miejsca o wysokiej temperaturze, na
przykład w zaparkowanym na słońcu
samochodzie
– Miejsca wystawione na bezpośrednie
działanie światła słonecznego
– Miejsca wilgotne lub miejsca, w których
obecne są substancje powodujące korozję
123
Informacje o „Memory Stick Duo”
Uwagi o używaniu adaptera
Memory Stick Duo (brak
w zestawie)
• Aby użyć karty „Memory Stick Duo”
w urządzeniu zgodnym z „Memory Stick”,
należy pamiętać o włożeniu „Memory Stick
Duo” do adaptera Memory Stick Duo. Jeśli
karta „Memory Stick Duo” zostanie włożona
do urządzenia zgodnego z kartą „Memory
Stick” bez adaptera Memory Stick Duo,
wyjęcie jej może nie być możliwe.
• Wkładając kartę „Memory Stick Duo” do
adaptera Memory Stick Duo należy uważać,
aby karta „Memory Stick Duo” była
skierowana we właściwym kierunku,
następnie należy włożyć ją całkowicie do
środka. Włożenie w nieprawidłowy sposób
spowoduje usterkę.
• Używając karty „Memory Stick Duo”
włożonej do adaptera Memory Stick Duo
w urządzeniu zgodnym z „Memory Stick”
należy pamiętać, aby adapter Memory Stick
Duo został włożony skierowany we
właściwym kierunku. Niewłaściwe użycie
grozi uszkodzeniem sprzętu.
• Nie należy wkładać adaptera Memory Stick
Duo do urządzenia zgodnego z kartą
„Memory Stick” bez karty „Memory Stick
Duo”. Grozi to jego uszkodzeniem.
Uwagi o użyciu „Memory Stick
PRO Duo” (brak w zestawie)
Poprawne działanie kart „Memory Stick PRO
Duo” o pojemności maksymalnie 8 GB w tym
aparacie zostało potwierdzone.
Uwagi o użyciu „Memory Stick
Micro” (brak w zestawie)
• Aby używać karty „Memory Stick Micro”
w tym aparacie, należy kartę „Memory Stick
Micro” umieścić w adapterze „M2” tak
dużym, jak rozmiar Duo. Jeżeli karta
„Memory Stick Micro” zostanie włożona do
aparatu bez adaptera „M2” tak dużego, jak
rozmiar Duo, wyjęcie jej z aparatu może nie
być możliwe.
• Kartę „Memory Stick Micro” należy chronić
przed dostępem małych dzieci. Mogą ją
połknąć przez przypadek.
124
O akumulatorze
O ładowaniu akumulatora
O żywotności akumulatora
Zalecane jest ładowanie akumulatora
w temperaturze od 10°C do 30°C. Akumulator
może nie zostać w pełni naładowany
w temperaturze poza wymienionym zakresem.
• Żywotność akumulatora jest ograniczona.
Pojemność akumulatora stopniowo maleje
z czasem i poprzez częste używanie. Jeżeli
czas pracy akumulatora pomiędzy
ładowaniami stanie się znacznie krótszy,
prawdopodobnie nadszedł czas, aby
wymienić go na nowy.
• Żywotność akumulatora różni się zależnie
od warunków przechowywania i warunków
pracy, a także środowiska, w jakim
akumulator jest używany.
Efektywne wykorzystywanie
akumulatora
• Pojemność akumulatora maleje w niskich
temperaturach. Dlatego w zimnych
miejscach akumulator będzie działał krócej.
Aby wydłużyć czas działania akumulatora
należy:
– Nosić akumulator w kieszeni blisko ciała,
aby go ogrzać i wkładać do aparatu
bezpośrednio przed rozpoczęciem
nagrywania.
• Akumulator szybciej się rozładuje przy
częstym używaniu lampy błyskowej i zoomu.
• Zalecane jest posiadanie zapasowych
akumulatorów, które wystarczą na czas
fotografowania dwa lub trzy razy dłuższy od
przewidywanego i wykonywanie zdjęć
próbnych.
• Nie narażać akumulatora na działanie wody.
Akumulator nie jest wodoodporny.
• Nie zostawiać akumulatora w gorących
miejscach, takich jak w rozgrzanym
samochodzie lub na słońcu.
Kompatybilny akumulator
• Akumulator NP-BD1 (w zestawie) może być
używany tylko w modelach Cyber-shot
kompatybilnych z akumulatorem typu D.
Nie może on być używany w modelach
Cyber-shot kompatybilnych z typem T i
z innymi typami akumulatorów.
• Jeżeli używany jest akumulator NP-FD1
(brak w zestawie), wyświetlenie minut (
60 min) pojawia się po wyświetleniu
wskaźnika pozostałego czasu akumulatora.
Jak przechowywać akumulator
• Całkowicie rozładuj akumulator i
przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu.
Aby utrzymać funkcję pracy akumulatora
podczas przechowywania, co najmniej raz
w roku całkowicie go naładuj, po czym
całkowicie rozładuj w aparacie.
• Aby rozładować akumulator, pozostaw
aparat w trybie odtwarzania prezentacji
zdjęć (str. 58), aż wyłączy się zasilanie.
• Aby zapobiec osadzaniu się zanieczyszczeń
na złączu, wystąpieniu zwarcia itp, należy
używać dostarczonego futerału akumulatora
podczas przenoszenia i przechowywania.
Inne
125
O ładowarce akumulatora
O ładowarce akumulatora
• W ładowarce (w zestawie) mogą być
ładowane tylko akumulatory typu D, typu T,
typu R i typu E (inne nie mogą być
ładowane). Akumulatory inne niż tutaj
podane mogą przeciekać, ulec przegrzaniu
lub wybuchnąć przy próbie ładowania,
powodując ryzyko porażenia prądem i
oparzeń.
• Akumulatory kompatybilne z tym aparatem
to akumulatory typu D. Akumulator
dostarczony w zestawie to NP-BD1 (typ D).
• Naładowany akumulator należy wyjąć
z ładowarki. Gdy naładowany akumulator
będzie pozostawiony w ładowarce, okres
żywotności akumulatora może ulec
skróceniu.
• Jeżeli dioda CHARGE miga, wyjmij
ładowany akumulator i włóż go prawidłowo.
Jeżeli dioda CHARGE miga ponownie,
akumulator może być niesprawny lub
włożony został akumulator inny niż
określonego rodzaju. Sprawdź, czy
akumulator jest podanego rodzaju.
Jeżeli włożony akumulator jest
akumulatorem prawidłowego rodzaju,
wyjmij go i włóż inny lub nowy akumulator,
aby sprawdzić czy ładowark a pracuje bez
zarzutu. Jeżeli ładowarka akumulatora
pracuje prawidłowo, prawdopodobnie
akumulator jest uszkodzony.
126
Informacje o „Cyber-shot Station”
Informacje o „Cyber-shot Station”
Następujące stacje dokujące Cyber-shot Station (brak w zestawie) są zgodne z aparatem.
– CSS-HD1 (z pilotem)
– CSS-PC1
– CSS-HD2 (z pilotem)
Używanie Cyber-shot Station (brak w zestawie) pozwala na szybsze ładowanie niż przy użyciu
dostarczonej ładowarki oraz na łatwe połączenie z odbiornikiem TV lub z komputerem.
Szczegółowe informacje, zobacz instrukcja obsługi dostarczona razem z Cyber-shot Station.
Umieszczenie aparatu w stacji CSS-HD1/CSS-PC1
Przed umieszczeniem aparatu w stacji CSS-HD1 lub CSS-PC1, należy założyć płytę adaptera
dostarczoną razem z aparatem.
1 Nastaw przełącznik MODEL SELECT na A.
2 Umieść płytę adaptera na Cyber-shot Station.
3 Umieszczenie aparatu w Cyber-shot Station.
Umieszczenie aparatu w stacji CSS-HD2
Inne
Przed umieszczeniem aparatu w stacji CSS-HD2, należy założyć płytę adaptera dostarczoną razem z
CSS-HD2. Szczegółowe informacje o zakładaniu adaptera stacji, zobacz w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z CSS-HD2.
127
Informacje o „Cyber-shot Station”
Operowanie Cyber-shot Station za pomocą pilota
Gdy pilot dostarczony razem z CSS-HD1 lub CSS-HD2 jest używany do obsługi aparatu, dostępne
są następujące operacje.
• Szczegółowe informacje o przyciskach, które nie zostały tutaj opisane, zobacz instrukcja obsługi
dostarczona razem z Cyber-shot Station.
*
*
2
1
2
1
3
*
3
*
1 Przycisk MENU: Wyświetla ekran nastawiania prezentacji zdjęć (str. 58).
• Ekran nastawiania prezentacji zdjęć jest inny podczas operacji pilota, ale opcje nastawień są takie
same.
2 Przycisk v: Zmienia wyświetlenie na ekranie.
3 Przycisk b/B: Wyświetla poprzedni/następny obraz.
* Ten przycisk jest nieczynny.
128
Indeks
Indeks
A
E
I
Adapter wielofunkcyjny ....98
Efekt rybiego oka .............. 66
Import ..................................71
Akumulator.......................125
Ekran
Info funkcji..........................79
Auto podgląd ......................85
Inicjalizuj .............................79
Autofokus............................10
Podświetlenie Ekranu
LCD.............................. 24
Autom. orient. ....................85
Wskaźniki .................... 18
Inteligentny zoom ..............84
Automatyczne zarządzanie
obrazami.........................8
Zmiana
wyświetlenia ................ 24
Intensywny ..........................54
Ekran indeksu .................... 37
B
Ekran LCD ......................... 24
Balans bieli ..........................53
Eksport................................ 71
Brzęczyk ..............................79
Elastyczny punktowy
AF................................. 31
C
Elementy aparatu .............. 17
Celownik pomiaru
punktowego .................33
Centr AF .............................31
Chroń ...................................68
COMPONENT...................81
Czarno-białe........................55
Czas otwarcia migawki ......12
Częściowy kolor..................65
EV........................................ 34
DirectX ................................95
DISP.....................................24
Dodaje/Usuwa Ulubione...61
Dodaje/Usuwa znak
udost. ............................62
Druk .............................70, 103
ISO ...........................12, 13, 34
J
Jakość obrazu......................14
JPG.....................................100
K
Kabel USB ....................98, 99
F
Kalendarz ......................38, 58
Filtr do efektu
rozbłysku...................... 66
Kalibrowanie.......................80
Kasuj ..............................41, 67
Format........................... 76, 78
Format ....................76, 78
Formatuj muzykę .............101
Katalog ................................72
Fotografowanie .................. 47
Tworzenie .....................76
Filmy............................. 27
Wybieranie ...................72
Zdjęcie ......................... 26
D
Data..............................86, 106
Instalacja .............................95
Zmiana .........................77
Kolor ..............................13, 74
G
Komputer ............................92
Głośność.............................. 35
Oprogramowanie ........95
Główne nastawienia 1 ....... 79
Windows.......................92
Główne nastawienia 2 ....... 81
Zalecane
środowisko ...................93
H
Drukowanie
bezpośrednie..............104
HD(1080i)........................... 81
Drukowanie, Inne ..............44
HOME ................................ 43
Histogram ........................... 25
Komputer Windows ...........92
Zalecane
środowisko ...................93
Indeks
Korekcja czerwonych
oczu...............................65
129
Indeks
L
N
P
Lampa błysk włączona.......29
PAL ..................................... 82
Lampa błysk wyłączona.....29
Narzędzie Memory
Stick ............................. 76
Lampa błyskowa.................29
Narzędzie muzyczne........ 101
Panel dotykowy ..................23
Lampa błyskowa (Balans
Bieli) .............................54
Narzędzie pamięci wew..... 78
PictBridge ................... 81, 104
Nastaw................................. 79
Picture Motion Browser ....97
Lampa błyskowa
(Fotografowanie) ........16
Nastawienia ........................ 57
Piksel ................................... 14
Nastawienia głośności ....... 72
Language Setting................87
Pisak..................................... 73
Nastawienia
nagrywania 1 ............... 83
Płyta adaptera................... 127
Lista albumów ...............37, 58
Nastawienia
nagrywania 2 ............... 85
Pochmurnie.........................53
Ł
Nastawienie zegara............ 86
Ładowarka
akumulatora...............126
Naświetlenie ....................... 12
Drukarka ................... 104
Naturalny............................ 54
Komputer..................... 99
Linia siatki...........................83
M
Makro ..................................30
Odbiornik TV.............. 88
Pojedynczy .......................... 84
NTSC................................... 82
Połączenie USB..................81
O
Memory Stick .....................60
Obróć .................................. 70
„Memory Stick Duo”.......123
Odbiornik TV .................... 88
Menu
Oglądanie obrazów............ 44
Fotografowanie.......47, 51
Oglądanie zdjęć.................. 35
Oglądanie.....................61
Ogniskowanie z bliska....... 30
Opcje ............................46
Opcje ekranu HOME ....... 44
Menu fotografowania ........51
Oprogramowanie
......................... 95, 97, 101
Miejsce zapisu
plików .........................100
Miękkie ogniskowanie.......65
Moc bysku ...........................55
Monitor................................84
MPG ..................................100
Multi AF..............................31
Music Transfer (Transfer
muzyki).......................101
Muzyka ................................59
130
Podłączenie
Niedoświetlenie ................. 12
Mass Storage..................77, 81
Miejsca zapisu plików
obrazów i nazwy
plików .........................100
Pobierz muzykę ................101
Nazwa pliku...................... 100
Maluj....................................67
Menu podglądu...................61
Pamięć wewnętrzna ............. 7
Ostrość ..................... 10, 27, 31
Pomiar centralnie
ważony .........................33
Pomiar punktowy ............... 33
Pomiar wielopunktowy...... 33
Poziom uśmiechu ............... 85
Precyzyjny zoom
cyfrowy.........................84
Promieniste rozmazanie ....66
Prześwietlenie..................... 12
Przewijanie do tyłu/do
przodu .......................... 35
Przycin ................................. 64
Przysłona .............................12
Punktowy AF......................31
Indeks
R
Tryb koloru......................... 54
W
Ramka pola AF ..................31
Tryb lampy błyskowej ....... 29
Wciskanie do połowy .........10
Reduk czerw oczu ..............56
Tryb Miękkie ujęcie........... 48
Widok albumu ....................69
Regulacja EV ......................34
Tryb NAGR ....................... 51
Wolna migawka NR...........20
Retro ....................................67
Tryb Pejzaż ......................... 48
Retusz ..................................64
Tryb Plaża ........................... 48
Wskaźnik blokady
AE/AF..........................27
Rozmazanie.........................11
Tryb pomiaru...................... 33
Rozmiar obrazu ............14, 28
Tryb portret o
-zmierzch...................... 48
Rozwiązywanie
problemów .................107
S
Samowyzwalacz ..................28
Tryb Szybka migawka ....... 48
Wskaźniki ostrzegawcze i
komunikaty ................118
Tryb Zmierzch.................... 48
Wspomaganie AF...............83
SCRAPBOOK....................39
SD.........................................81
Ulubione ......................... 8, 61
Selekcja sceny .....................48
Usuwa Ulubione ................ 63
Sepia.....................................55
Usuwa znak
udostępniania .............. 64
Slajdy..............................58, 67
SteadyShot ..........................57
Stopniowanie ekspozycji ...52
Usuwanie obrazów ............ 41
Utwórz katalog REC......... 76
Używanie aparatu za
granicą........................ 122
Ś
Wstępne nastawianie
ostrości .........................32
Wybierz katalog..................72
Wyjście wideo .....................82
Wykrywanie twarzy............56
Wyświetlenie
samodiagnostyki........118
Z
Zarządzanie pamięcią ........76
Zdjęcie z uśmiechem..........50
Synch wolna ........................29
System operacyjny..............93
Wskaźniki ............................18
Tryb Śnieg........................... 48
U
Seria .....................................51
Wskaźnik ramki pola
AF .................................31
V
VGA .................................... 15
Złącze uniwersalne
..........................17, 88, 104
Zmień katalog REC...........77
Światło dzienne...................53
Znak udostępniania ...........62
Światło świetlówki
1, 2, 3 .............................53
Zoom .............................28, 36
Zoom cyfrowy.....................84
Zoom odtwarzania .............36
T
Zoom optyczny .............28, 84
Teczka podręczna.................8
Ż
Transformator
elektroniczny .............122
Żarowe.................................53
Tryb AF ...............................84
Tryb Automatycznej
regulacji ........................26
Indeks
Tło ..................................40, 72
Tryb Autoprogram.............47
Tryb dużej czułości .............48
Tryb Fajerwerki ..................48
Tryb filmu............................47
131
Uwagi dotyczące licencji
Oprogramowanie „C Library”, „Expat”
i „zlib” jest dostarczone razem
z aparatem. Oprogramowanie to jest
dostarczane na podstawie umowy
licencyjnej z właścicielami praw
autorskich. Poniższe informacje
zamieszczone zostają zgodnie z
wymaganiami właścicieli praw
autorskich do tego oprogramowania.
Należy zapoznać się z następującymi
informacjami.
Przeczytaj „license1.pdf” w katalogu
„License” na płycie CD-ROM. Znajdują
się tam licencje (w języku angielskim)
oprogramowania „C Library”, „Expat”
i „zlib”.
Dotyczy oprogramowania
wykorzystującego GNU GPL/LGPL
Kamera zawiera oprogramowanie
objęte licencją GNU General Public
License (określaną dalej jako „GPL”)
lub licencją GNU Lesser General Public
License (określaną dalej jako „LGPL”).
Użytkownik ma prawo wykorzystania,
modyfikowania i udostępniania kodu
źródłowego tych programów, na
warunkach określonych przez
dostarczone GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w sieci www.
Można go pobrać pod poniższym
adresem URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Oczekujemy, że użytkownik nie będzie
kontaktował się z nami w sprawie
zawartości kodu źródłowego.
Przeczytaj „license2.pdf” w katalogu
„License” na płycie CD-ROM. Znajdują
się tam licencje (w języku angielskim)
oprogramowania „GPL” i „LGPL”.
Do wyświetlenia pliku PDF potrzebny
jest Adobe Reader. Jeżeli program ten
nie jest jeszcze zainstalowany na
komputerze, można go pobrać ze strony
internetowej Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
132
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
znajdują się na naszej witrynie pomocy
technicznej.
Download PDF

advertising