Sony | DSC-W210 | Sony DSC-W210 W210 Cyfrowy aparat kompaktowy Instrukcja obsługi

Spis treści
Podstawowe
operacje
Używanie funkcji
nagrywania
Używanie funkcji
oglądania
Indywidualizowanie
nastawień
Oglądanie obrazów
na odbiorniku TV
Używanie komputera
Drukowanie zdjęć
Rozwiązywanie
problemów
Inne
Podręcznik aparatu Cyber-shot
Indeks
DSC-W210/W215/W220
© 2009 Sony Corporation
4-123-771-51(1)
PL
Uwagi o używaniu aparatu
Uwagi o rodzajach kart „Memory
Stick”, których możesz używać
(sprzedawane oddzielnie)
„Memory Stick Duo”:
Można używać karty
„Memory Stick Duo” w
tym aparacie.
„Memory Stick”:
Nie można używać
karty „Memory
Stick” w tym
aparacie.
Nie można używać innych kart
pamięci.
• Szczegółowe informacje o „Memory Stick
Duo”, zobacz str. 126.
Obiektyw Carl Zeiss
Aparat jest wyposażony w obiektyw
Carl Zeiss, który umożliwia robienie
ostrych zdjęć o doskonałym kontraście.
Obiektyw tego aparatu został
wyprodukowany w systemie kontroli
jakości posiadającym certyfikat Carl
Zeiss, zgodnie ze standardami kontroli
jakości firmy Carl Zeiss w Niemczech.
Uwagi o ekranie LCD i obiektywie
• Do produkcji ekranu LCD użyto bardzo
precyzyjnych technologii, dzięki czemu
ponad 99,99% pikseli jest sprawnych.
Jednakże na ekranie LCD mogą się pojawiać
maleńkie czarne i/lub jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Te punkty
są normalnym rezultatem procesu
produkcyjnego i nie wpływają na nagranie.
Używanie karty pamięci „Memory
Stick Duo” w urządzeniu zgodnym
z „Memory Stick”
Karta „Memory Stick Duo” może być
używana po włożeniu jej w adapter
„Memory Stick Duo” (sprzedawany
oddzielnie).
Adapter „Memory
Stick Duo”
Uwagi o akumulatorze
• Przed użyciem aparatu po raz pierwszy
należy naładować akumulator (w zestawie).
• Możesz ładować akumulator nawet jeśli nie
jest całkowicie rozładowany. Ponadto, nawet
jeżeli akumulator nie jest całkowicie
naładowany, możesz używać częściowo
naładowanego akumulatora.
• Jeżeli akumulator nie będzie używany przez
długi czas, należy całkowicie go rozładować,
wyjąć z aparatu i przechowywać w
chłodnym, suchym miejscu. Służy to
zachowaniu funkcji akumulatora.
• Szczegółowe informacje o używanym
akumulatorze, zobacz str. 128.
2
Czarne, białe,
czerwone, niebieskie
lub zielone punkty
• Narażanie ekranu LCD lub obiektywu na
działanie promieni słonecznych przez
dłuższy czas może być przyczyną usterki.
Zachować ostrożność, kładąc aparat w
pobliżu okna lub na dworze.
• Nie należy naciskać ekranu LCD. Ekran
może utracić kolor, co może być przyczyną
wadliwego funkcjonowania.
• W niskiej temperaturze może wystąpić
smużenie obrazów na ekranie LCD. Nie jest
to usterka.
• Należy uważać, aby nie uderzyć ruchomego
obiektywu, ani za mocno go nie naciskać.
Obrazy wykorzystane w tym
podręczniku
Obrazy używane jako przykłady w tym
podręczniku to reprodukcje, a nie rzeczywiste
obrazy wykonane tym aparatem.
O ilustracjach
Ilustracje użyte w tej instrukcji obsługi dotyczą
DSC-W220, chyba że stwierdzono inaczej.
Spis treści
Uwagi o używaniu aparatu ........................................................................2
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć ...................................7
Ostrość – Dobre zogniskowanie na obiekcie......................................................... 7
Naświetlenie – Regulowanie intensywności światła ................................................ 9
Kolor – O wpływie oświetlenia ............................................................................ 10
Jakość – O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia” ................................................ 11
Błysk – Używanie lampy błyskowej ..................................................................... 13
Elementy aparatu ....................................................................................14
Wskaźniki na ekranie...............................................................................16
Zmiana wyświetlenia na ekranie .............................................................20
Używanie pamięci wewnętrznej ..............................................................21
Podstawowe operacje
Używanie pokrętła trybu pracy ...............................................................22
Fotografowanie (Tryb Automatycznej regulacji) ......................................23
Wykonywanie zdjęć (Wybór sceny).........................................................27
Oglądanie zdjęć ......................................................................................32
Usuwanie obrazów..................................................................................34
Poznawanie różnych funkcji – HOME/Menu ...........................................36
Opcje menu.............................................................................................39
3
Spis treści
Używanie funkcji nagrywania
Menu fotografowania.............................................................................. 41
Wybór sceny: Wybieranie wyboru sceny
Rozm. Obrazu: Wybieranie rozmiaru obrazu
Błysk: Nastawienie lampy błyskowej
Wykrywanie twarzy: Wykrywanie twarzy fotografowanego obiektu
Wykrywanie uśmiechu: Nastawianie funkcji wykrywania uśmiechu
Czułość wykryw. uśmiechu: Nastawianie czułości wykrywania uśmiechu
Tryb NAGR: Wybieranie metody fotografowania ciągłego
Rozpoznanie sceny: Określenie parametrów fotografowanej sceny i wykonanie
zdjęcia
EV: Regulowanie intensywności światła
ISO: Wybieranie światłoczułości
Tryb pomiaru: Wybieranie trybu pomiaru
Ostrość: Zmiana metody ogniskowania
Balans bieli: Regulowanie odcieni koloru
Podwodny balans bieli: Regulowanie tonacji barwnej w trybie podwodnym
Moc błysku: Regulowanie siły błysku lampy błyskowej
Reduk czerw oczu: Nastawianie funkcji redukcji czerwonych oczu
DRO: Optymalizacja jasności i kontrastu
Tryb koloru: Zmiana intensywności obrazu lub dodanie efektów specjalnych
SteadyShot: Wybieranie trybu stabilizatora obrazu (tylko DSC-W220)
(Nastawienia nagryw): Wybieranie nastawień fotografowania
Używanie funkcji oglądania
Menu podglądu....................................................................................... 57
(Kasuj): Usuwanie obrazów
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
(Retusz): Retuszowanie zdjęć
(Wiele zmian wielkości): Zmiana rozmiaru obrazu zgodnie z planowanym
użyciem
(Chroń): Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
: Dodawanie ikony polecenia wydruku
(Druk): Drukowanie obrazów na drukarce
(Obróć): Obracanie zdjęcia
(Wybierz katalog): Wybieranie katalogu do przeglądania zdjęć
4
Spis treści
Indywidualizowanie nastawień
Indywidualizowanie funkcji zarządzania pamięcią i nastawień ...............68
Zarządzanie pamięcią .......................................................................70
Narzędzie pamięci — Narzędzie Memory Stick................................70
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kopiuj
Narzędzie pamięci — Narzędzie pamięci wew.................................73
Format
Nastaw..............................................................................................74
Główne nastawienia — Główne nastawienia 1 .................................74
Brzęczyk
Info funkcji
Inicjalizuj
Tryb demo uśmiech
Główne nastawienia — Główne nastawienia 2 .................................76
Połączenie USB
COMPONENT
Wyjście wideo
Wyśw zoomu szer
Nastawienia nagryw — Nastawienia nagrywania 1 ..........................78
Wspomaganie AF
Linia siatki
Tryb AF
Zoom cyfrowy
Teleobiektyw
Nastawienia nagryw — Nastawienia nagrywania 2 ..........................81
Autom. orient. (tylko DSC-W220)
Auto podgląd
Nastawienie zegara...........................................................................82
Language Setting..............................................................................83
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV .....................................................84
5
Spis treści
Używanie komputera
Przyjemność korzystania z komputera Windows ................................... 88
Instalowanie oprogramowania (w zestawie) ........................................... 90
Informacje o „PMB (Picture Motion Browser)” (w zestawie)................... 91
Kopiowanie obrazów do komputera przy użyciu „PMB”........................ 92
Kopiowanie obrazów do komputera bez użycia „PMB”......................... 96
Oglądanie na aparacie plików obrazów zapisanych na komputerze
przez skopiowanie ich na kartę „Memory Stick Duo” ............................ 98
Używanie „Music Transfer” (w zestawie) ................................................ 99
Używanie komputera Macintosh .......................................................... 100
Przeglądanie podręcznika „Cyber-shot – przewodnik dla
zaawansowanych” ................................................................................ 102
Drukowanie zdjęć
Jak drukować zdjęcia ........................................................................... 103
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu drukarki zgodnej z
PictBridge ............................................................................................. 104
Drukowanie w punkcie usługowym ...................................................... 107
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów .................................................................. 109
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty ................................................. 121
Inne
Używanie aparatu za granicą — Źródła zasilania ................................. 125
Informacje o „Memory Stick Duo” ........................................................ 126
O akumulatorze..................................................................................... 128
O ładowarce akumulatora..................................................................... 129
Indeks
Indeks ................................................................................................... 130
6
Podstawowe techniki uzyskiwania
lepszych zdjęć
Ostrość
Naświetlenie
Kolor
Jakość
Lampa
błyskowa
W tej części omówione są podstawy,
pozwalające na używanie aparatu z
przyjemnością. Wyjaśniono tutaj
korzystanie z różnych funkcji aparatu,
takich jak pokrętło trybu pracy (str. 22),
ekran HOME (str. 36) lub różne menu
(str. 38).
Ostrość Dobre zogniskowanie na obiekcie
Gdy spust migawki zostaje wciśnięty do połowy, aparat nastawia ostrość automatycznie
(Autofokus). Należy wcisnąć spust migawki tylko do połowy.
Nie wciskaj od razu
spustu do końca.
Wciśnij spust
migawki do połowy.
Wskaźnik blokady
AE/AF miga
, zapala się/
słychać sygnał
Wciśnij całkowicie
spust migawki.
Gdy ogniskowanie jest trudne t [Ostrość] (str. 50)
Jeżeli obraz jest niewyraźny nawet po zogniskowaniu, przyczyną mogą być drgania
aparatu. t Zobacz poniżej „Jak uniknąć rozmazania”.
7
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jak uniknąć rozmazania
W trakcie wykonywania zdjęcia aparat poruszył się przypadkowo. Są to tzw.
„Drgania aparatu”. Natomiast jeżeli obiekt poruszył się w trakcie wykonywania
zdjęcia, jest to tzw. „rozmazanie obiektu”.
Drgania aparatu
Przyczyna
Poruszyły się ręce lub ciało gdy fotografujący
trzymał aparat i nacisnął spust migawki, cały
ekran jest rozmazany.
Co można zrobić, aby zredukować
rozmazanie
• Użyj statywu lub umieść aparat na płaskiej
powierzchni, aby utrzymywać go
nieruchomo.
• Zrób zdjęcie przy użyciu samowyzwalacza z
dwusekundowym opóźnieniem i po
naciśnięciu spustu migawki przyciśnij do
ciała ramiona, aby unieruchomić aparat.
Rozmazanie obiektu
Przyczyna
Aparat jest nieruchomy, ale obiekt poruszył się
podczas naświetlania, przez co po naciśnięciu
spustu migawki obraz obiektu jest rozmazany.
Co można zrobić, aby zredukować
rozmazanie
• Wybierz tryb
(Duża czułość) w menu
Wybór sceny.
• Wybierz większą czułość ISO, aby czas
otwarcia migawki był krótszy i naciśnij spust
migawki zanim obiekt się poruszy.
Uwaga
Drgania aparatu i rozmazanie obiektu często występują przy słabym oświetleniu lub przy
długim czasie otwarcia migawki, na przykład w trybie (Zmierzch) lub
(Portret-zmierzch).
W takim wypadku należy pamiętać o powyższych wskazówkach podczas fotografowania.
8
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Naświe- Regulowanie intensywności światła
tlenie
Można tworzyć różne zdjęcia, regulując naświetlenie i czułość ISO. Naświetlenie to
ilość światła uzyskanego przez aparat w momencie zwolnienia migawki.
Naświetlenie:
Czas otwarcia migawki = Ilość czasu, w którym
aparat otrzymuje
światło
Przysłona = Wielkość otworu, przez który
przechodzi światło
Czułość ISO (zalecany wskaźnik
ekspozycji)
= Czułość nagrywania
Prześwietlenie
= za dużo światła
Obraz rozbielony
Prawidłowe naświetlenie
Naświetlenie jest automatycznie
nastawiane na właściwą wartość w
trybie automatycznej regulacji. Można
jednak nastawić je ręcznie, korzystając
z poniższych funkcji.
Regulacja EV:
Umożliwia regulację ekspozycji
zmierzonej przez aparat (str. 47).
Niedoświetlenie
= za mało światła
Obraz ciemny
Tryb pomiaru:
Umożliwia wybranie innej części
fotografowanego obiektu, dla której
wykonywany jest pomiar ekspozycji
(str. 49).
9
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Regulacja czułości ISO (zalecanego wskaźnika ekspozycji)
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, zawierającego czujnik obrazu
odbierający światło. Nawet przy tym samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie od
czułości ISO.
Regulowanie czułości ISO, zobacz str. 48.
Duża czułość ISO
Nagrywa jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu, skracając czas
otwarcia migawki, aby zredukować rozmazanie.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.
Mała czułość ISO
Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być
ciemniejsze.
Kolor
O wpływie oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu mają wpływ warunki oświetlenia.
Przykład: Kolor zdjęcia zależy od źródła światła
Pogoda/
oświetlenie
Światło dzienne
Pochmurnie
Światło
jarzeniowe
Światło żarowe
Charakterystyka
światła
Białe
(standardowe)
Sinawe
Zabarwione na
zielono
Czerwonawe
Tonacja kolorów jest regulowana automatycznie, w trybie automatycznej regulacji.
Można jednak wyregulować tonację kolorów ręcznie za pomocą funkcji [Balans bieli]
(str. 52).
10
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jakość O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze zdjęcia”
Cyfrowy obraz powstaje jako zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą ilość pikseli, obraz staje się duży, wykorzystuje więcej pamięci i jest
wyświetlany ze wszystkimi szczegółami. „Rozmiar obrazu” jest ukazany za pomocą
liczby pikseli. Nawet jeśli na ekranie aparatu nie widać różnicy, szczegółowość jak i
czas przetwarzania danych różnią się, gdy obraz jest drukowany lub zostaje
wyświetlony na ekranie komputera.
Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
1 Rozmiar zdjęcia: 12M
4000 pikseli × 3000 pikseli = 12 000 000 pikseli
2 Rozmiar zdjęcia: VGA
640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
Piksele
Wybieranie używanego rozmiaru obrazu (str. 12)
Piksel
Dużo pikseli
(Dobra jakość
obrazu i duży
rozmiar pliku)
Przykład:
Drukowanie nawet
w rozmiarze A3+
Mało pikseli
(Gorsza jakość
obrazu, ale mały
rozmiar pliku)
Przykład: Zdjęcie
dołączone do poczty
e-mail
11
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Rozmiar obrazu
Sposób wykorzystania
Liczba zdjęć
12M
(4000×3000)
Dla druków maksymalnie
A3+
3:2(11M)*1
(4000×2672)
Nagrywa w formacie 3:2
8M
(3264×2448)
Dla druków maksymalnie A3
5M
(2592×1944)
Dla druków maksymalnie A4
3M
(2048×1536)
Dla druków maksymalnie
10×15 cm lub 13×18 cm
VGA
(640×480)
Nagrywa w małym rozmiarze
załącznika e-mail
16:9(9M)*2
(4000×2248)
Do oglądania na ekranach
telewizorów HDTV i
drukowania maksymalnie A4
16:9(2M)*2
(1920×1080)
Do oglądania na ekranach
telewizorów HDTV
Mniej
Wydruk
Wysoka
jakość
Więcej
W zarysach
Mniej
Wysoka
jakość
Więcej
W zarysach
*1) Obrazy są nagrywane w formacie 3:2, odpowiadającym papierowi do wydruku zdjęć lub
pocztówkom, itp.
*2) Brzegi obrazu z obu stron mogą zostać obcięte podczas druku (str. 117).
Rozmiar obrazu filmu
Klatki/sekundę
Sposób wykorzystania
640(Wys.jakość)
(640×480)
Około 30
Nagrywa film wysokiej jakości, do
wyświetlenia na ekranie odbiornika TV
640(Standard)
(640×480)
Około 17
Nagrywa film standardowej jakości, do
wyświetlenia na ekranie odbiornika TV
320 (320×240)
Około 8
Nagrywa w małym rozmiarze dla
załącznika e-mail
• Im większy rozmiar obrazu, tym wyższa jakość obrazu.
• Im więcej klatek na sekundę, tym bardziej płynne jest odtwarzanie.
12
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Błysk
Używanie lampy błyskowej
Gdy używana jest lampa błyskowa, oczy fotografowanego obiektu mogą wyglądać
czerwone lub mogą się pojawić niewyraźne, okrągłe białe plamy. Zjawiska te mogą
zostać zredukowane przez podjęcie poniższych kroków.
„Zjawisko czerwonych oczu”
Źrenice są rozszerzone w ciemnym otoczeniu. Światło lampy błyskowej odbija się w
naczyniach krwionośnych dna oka (siatkówki), powodując zjawisko „czerwonych
oczu”.
Aparat
Oko
Siatkówka
Jak można zredukować „Zjawisko czerwonych oczu”?
• Ustaw [Reduk czerw oczu] na [Włącz] (str. 54).
• Wybierz tryb
(Duża czułość)* w Wyborze sceny (str. 28). (Lampa błyskowa wyłączy się
automatycznie.)
• Gdy oczy fotografowanej osoby wyjdą czerwone, popraw obraz używając [Retusz] w menu
podglądu (str. 60) lub za pomocą dostarczonego programu „PMB”.
„Białe okrągłe plamy”
Powodem są cząsteczki (kurz, pyłki kwiatów, itp.) unoszące się w powietrzu w pobliżu
obiektywu. Gdy zostaną uwydatnione światłem lampy błyskowej, pojawią się jako
białe, okrągłe plamki.
Aparat
Obiekt
Cząsteczki
(kurz, pyłki
kwiatowe, itp.)
znajdujące się w
powietrzu
Jak można zredukować „Białe okrągłe plamy”?
• Oświetl pokój i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.
• Wybierz tryb
(Duża czułość)* w Wyborze sceny. (Lampa błyskowa wyłączy się automatycznie.)
* Nawet po wybraniu trybu
(Duża czułość) w Wyborze sceny, czas otwarcia migawki może być
dłuższy przy słabym oświetleniu lub w ciemnym miejscu. W takim wypadku użyj statywu lub po
naciśnięciu spustu migawki przyciśnij ramiona do ciała.
13
Elementy aparatu
Szczegółowe informacje na stronach,
których numery podano w nawiasach.
A Przycisk ON/OFF (POWER)
B Spust migawki (23)
C Lampka ON/OFF (POWER)
D Lampa błyskowa (25)
E Obiektyw
F Głośnik
G Mikrofon
H Lampka samowyzwalacza (26)/
Lampka zdjęcia z uśmiechem (30)/
Wspomaganie AF (78)
A Ekran LCD (20)
B Przycisk
(Odtwarzanie) (32)
C Przycisk MENU (
) (38)
D Fotografowanie: Przycisk W/T
(Zoom) (25)
Podgląd: Przycisk
(Zoom
odtwarzania)/Przycisk
(Indeks)
(32, 33)
E Pokrętło trybu pracy (22)
F Zaczep paska na dłoń
G Przycisk sterowania
Menu wyświetlone: v/V/b/B/z (38)
Menu wyłączone: DISP/ / / (20,
25, 26)
H Przycisk HOME (36)
14
Elementy aparatu
I Złącze uniwersalne (spód)
Stosowane w następujących
sytuacjach:
• Łączenie aparatu i komputera za pomocą
połączenia USB.
• Podłączanie do gniazd wejścia audio/
wideo na odbiorniku TV.
• Podłączanie aparatu do drukarki zgodnej
ze standardem PictBridge.
J Oprawka statywu (spód)
• Użyj statywu o śrubie krótszej niż
5,5 mm. Inaczej stabilne przykręcenie
aparatu nie będzie możliwe i może
nastąpić uszkodzenie aparatu.
K Osłona akumulatora/„Memory Stick
Duo” (spód)
L Otwór do wkładania akumulatora
M Otwór karty „Memory Stick Duo”
N Lampka aktywności
O Dźwignia wyjmowania akumulatora
15
Wskaźniki na ekranie
Za każdym naciśnięciem v (DISP) na
przycisku sterowania, wyświetlenie
zmieni się (str. 20).
Szczegółowe informacje na stronach,
których numery podano w nawiasach.
Podczas fotografowania
Wyświetlenie
Wskaźnik
Pokrętło trybu pracy/
Menu (Wybór sceny)
(27)
• Tryb
(SteadyShot)
jest dostępny tylko dla
DSC-W210/W215.
Pokrętło trybu pracy
(Autoprogram) (22)
Balans bieli (52, 53)
Tryb serii/Tryb
bracketingu (44)
Tryb pomiaru (49)
• W trybie łatwego fotografowania liczba
wskaźników jest ograniczona.
Podczas nagrywania filmów
Wykrywanie twarzy (42)/
Wykrywanie uśmiechu
(43)
SteadyShot (tylko
DSC-W220) (56)
• Przy domyślnym
nastawieniu, gdy spust
migawki zostanie
wciśnięty do połowy,
pojawi się jeden z tych
wskaźników, zależnie od
nastawienia SteadyShot.
DRO (55)
Ostrzeżenie o wibracji
A
Wyświetlenie
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałej
mocy akumulatora
Ostrzeżenie o bliskim
wyczerpaniu
akumulatora (121)
Rozm. Obrazu (41)
16
• Wskazuje, że wibracje
mogą uniemożliwić
wykonanie ostrego
zdjęcia ze względu na
niedostateczne
oświetlenie. Nawet po
ukazaniu się ostrzeżenia o
wibracji można nadal
robić zdjęcia. Zaleca się
jednak włączenie funkcji
stabilizatora obrazu,
użycie lampy błyskowej
dla poprawy oświetlenia,
użycie statywu lub innych
sposobów stabilizacji
aparatu (str. 8).
Wskaźniki na ekranie
Wyświetlenie
Wskaźnik
Wskaźnik czułości
wykrywania uśmiechu/
Liczba zdjęć (30)
C
Wyświetlenie
Katalog do zapisu (70)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
96
00:25:05
B
Dostępny czas
nagrywania
(godziny : minuty :
sekundy)
Rozpoznanie sceny (45)
Wyświetlenie
Wskaźnik
z
Blokada AE/AF (24)
NAGR.
Gotowy
Nagrywanie filmu/Stan
gotowości filmu
ISO400
Liczba ISO (48)
Wspomaganie AF (78)
Reduk czerw oczu (54)
Tryb lampy błyskowej
(25)
Wolna migawka NR
• Gdy w słabym
oświetleniu czas otwarcia
migawki przekracza
określoną wartość,
funkcja NR (redukcja
zakłóceń) wolnej migawki
włącza się automatycznie,
aby zredukować
zakłócenia na obrazie.
125
Liczba zdjęć, które
można zarejestrować
Nośnik danych
(„Memory Stick Duo”,
pamięć wewnętrzna)
Wskaźnik skali zbliżenia
(25, 79)
Tryb koloru (55)
Wskaźnik
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
+2.0EV
Wartość ekspozycji (47)
0:12
Godzina nagrania
(minuty : sekundy)
Ładowanie lampy
błyskowej
Teleobiektyw (80)
D
Wyświetlenie
Wskaźnik
Samowyzwalacz (26)
C:32:00
Samodiagnostyka (121)
Celownik pomiaru
punktowego (49)
Ramka pola AF (50)
Wskaźnik ramki pola AF
(50)
1.0m
Tryb półautomatyczny odległość (51)
Makro (25)
Histogram (20)
17
Wskaźniki na ekranie
Podczas odtwarzania zdjęć
A
Wyświetlenie
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałej
mocy akumulatora
Ostrzeżenie o bliskim
wyczerpaniu
akumulatora (121)
Rozm. Obrazu (41)
Podczas odtwarzania filmów
Chroń (65)
GŁOŚ
Głośność (32)
Ikona polecenia wydruku
(DPOF) (107)
Połączenie PictBridge
(104)
Wskaźnik skali zbliżenia
(32)
Połączenie PictBridge
(106)
• Nie należy odłączać kabla
wielozłącza, gdy ikona
jest wyświetlana.
B
Wyświetlenie
N
Wskaźnik
Odtwarzanie (32)
Pasek odtwarzania
0:00:12
Licznik
101-0012
Numer katalogu/pliku
(67)
18
2009 1 1
9:30 AM
Data/godzina nagrania
wyświetlonego zdjęcia
z STOP
z PLAY
Przewodnik funkcji
odtwarzania obrazu
BACK/
NEXT
Wybieranie obrazów
V VOLUME
Regulacja głośności
Wskaźniki na ekranie
Wyświetlenie
Wskaźnik
Histogram (20)
• Pojawia się
, gdy
wyłączone jest
wyświetlenie histogramu.
C
Wyświetlenie
Wskaźnik
Katalog odtwarzania (67)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
8/8 12/12
Numer obrazu/Ilość
obrazów zapisanych w
wybranym katalogu
Nośnik źródła
odtwarzania
(„Memory Stick Duo”,
pamięć wewnętrzna)
Zmiana katalogu (67)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
Tryb pomiaru (49)
Lampa błyskowa
Balans bieli (52)
C:32:00
Samodiagnostyka (121)
ISO400
Liczba ISO (48)
+2.0EV
Wartość ekspozycji (47)
500
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
19
Zmiana wyświetlenia na ekranie
Przycisk v (DISP)
(Wyświetlenie na
ekranie)
Za każdym naciśnięciem v (DISP) na
przycisku sterowania, wyświetlenie
zmieni się następująco:
Wskaźniki włączone
Wskaźniki włączone*
• Gdy obrazy są oglądane w silnym świetle na
dworze, zwiększyć jasność podświetlenia
LCD.
Moc akumulatora może jednak ulec
szybszemu zużyciu w takich warunkach.
• Histogram nie pojawi się w następujących
sytuacjach:
Podczas nagrywania
– Gdy wyświetlone jest menu.
– Podczas nagrywania filmów.
Podczas odtwarzania
– Gdy wyświetlone jest menu.
– W trybie indeksu.
– Gdy używany jest zoom odtwarzania.
– Gdy zdjęcia są obracane.
– Podczas odtwarzania filmów.
• Duża różnica między histogramem
wyświetlanym podczas nagrywania i
odtwarzania może wystąpić, gdy:
– Błyska lampa błyskowa.
– Czas otwarcia migawki jest długi lub
krótki.
• Histogram może nie być dostępny dla zdjęć
zrobionych innymi aparatami.
z Regulacja EV (Wartość ekspozycji) za
pomocą wyświetlenia histogramu
Histogram włączony*
A
Podczas
odtwarzania
wyświetlone są
informacje o
obrazie.
Wskaźniki wyłączone*
Wyświetlenie
histogramu
B
Ciemne Jasne
Histogram jest wykresem jasności
zdjęcia. Naciśnij kilkakrotnie v (DISP)
na przycisku sterowania, aby wyświetlić
histogram na ekranie. Wykres oznacza
jasne zdjęcie gdy przesunięty jest na
prawo, a ciemne zdjęcie, gdy przesunięty
jest na lewo.
A Ilość pikseli
B Jasność
* Silniejsze podświetlenie LCD.
20
• Histogram pojawia się też, gdy odtwarzany
jest pojedynczy obraz, ale nie można
regulować ekspozycji.
Używanie pamięci wewnętrznej
Aparat posiada w przybliżeniu 15 MB pamięci wewnętrznej. Tego nośnika pamięci nie
można wyjąć. Nawet bez karty „Memory Stick Duo” w aparacie można nagrywać
obrazy, używając pamięci wewnętrznej.
• Filmy o rozmiarze obrazu nastawionym na [640(Wys.jakość)] nie mogą być nagrywane przy użyciu
pamięci wewnętrznej.
Gdy włożona jest karta „Memory Stick
Duo”
[Nagrywanie]: Obrazy są nagrywane na kartę
„Memory Stick Duo”.
[Odtwarzanie]: Obrazy z karty „Memory Stick Duo”
są odtwarzane.
[Menu, nastawienia, itp.]: Różne funkcje mogą być
wykonane na obrazach na karcie „Memory Stick
Duo”.
B
B
Pamięć
wewnętrzna
Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest
włożona
[Nagrywanie]: Obrazy zostają nagrane przy użyciu
pamięci wewnętrznej.
[Odtwarzanie]: Obrazy zapisane w pamięci
wewnętrznej są odtwarzane.
[Menu, nastawienia, itp.]: Różne funkcje mogą być
wykonane na obrazach w pamięci wewnętrznej.
O danych obrazu zapisanych w pamięci wewnętrznej
Zalecane jest kopiowanie danych (wykonanie kopii zapasowych) bez błędów za
pomocą jednej z następujących metod.
Aby skopiować dane (wykonać kopie zapasowe) na kartę „Memory Stick
Duo”
Przygotuj „Memory Stick Duo” o wystarczającej dostępnej pojemności i wykonaj
procedurę wyjaśnioną w [Kopiuj] (str. 71).
Aby skopiować dane (wykonać kopie zapasowe) na twardy dysk
komputera
Wykonaj procedurę opisaną na stronach 92 lub 96, nie wkładając karty „Memory Stick
Duo” do aparatu.
• Nie jest możliwe skopiowanie danych obrazu zapisanych na karcie „Memory Stick Duo” do
pamięci wewnętrznej.
• Podłączając aparat do komputera uniwersalnym kablem połączeniowym, możesz skopiować do
komputera dane znajdujące się w pamięci wewnętrznej. Nie jest jednak możliwe skopiowanie
danych z komputera do pamięci wewnętrznej.
21
Podstawowe operacje
Używanie pokrętła trybu pracy
Należy nastawić pokrętło trybu pracy na żądaną funkcję.
Pokrętło trybu pracy
:
Tryb Auto regulacja
Umożliwia fotografowanie z nastawieniami regulowanymi
automatycznie. t str. 23
:
Tryb łatwego fotografowania
Umożliwia fotografowanie przy użyciu minimalnej ilości koniecznych
funkcji, z użyciem łatwych do zobaczenia wskaźników. t str. 24
:
Tryb Autoprogramu*
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją naświetlenia
(zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba przysłony).
:
Tryb filmu
Umożliwia nagrywanie filmów z dźwiękiem. t str. 23
/
/
/
/
/
/SCN: Tryb Wyboru sceny
Tryb
(SteadyShot) jest dostępny tylko dla DSC-W210/W215.
Umożliwia wykonywanie zdjęć z zaprogramowanymi nastawieniami,
zgodnie z rodzajem sceny.
Można wybrać następujące tryby, gdy pokrętło trybu pracy jest
nastawione na SCN.
, ,
, , ,
(DSC-W220) t str. 27
, , ,
, , ,
(DSC-W210/W215) t str. 27
* Można wybrać różne nastawienia za pomocą menu. (Szczegółowe informacje o dostępnych
funkcjach t str. 39)
22
Fotografowanie (Tryb Automatycznej
regulacji)
Spust migawki
Przycisk makro
Głośnik
Przycisk DISP
Przycisk lampy
błyskowej
Przycisk W/T
(Zoom)
Pokrętło trybu
pracy
Przycisk v/V/b/B
Przycisk sterowania
1 Wybierz żądaną funkcję pokrętła trybu pracy.
Podczas fotografowania (Tryb Automatycznej regulacji): Wybrać
Podczas nagrywania filmów: Wybrać
.
.
Podstawowe operacje
Przycisk MENU
Przycisk samowyzwalacza
Przycisk z
2 Trzymaj aparat nieruchomo, przyciskając łokcie do ciała.
Umieścić
fotografowany obiekt
w centrum ramki
pola ogniskowania.
Nie zakrywaj
głośnika palcem.
23
Fotografowanie (Tryb Automatycznej regulacji)
3 Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.
Podczas fotografowania:
1Naciśnij do połowy spust migawki i przytrzymaj aby zogniskować.
Wskaźnik z (Blokada AE/AF) (zielony) miga, słychać sygnał dźwiękowy, wskaźnik przestaje
migać i pozostaje zapalony.
Wskaźnik blokady AE/AF
2Naciśnij całkowicie spust migawki.
Podczas nagrywania filmów:
Naciśnij całkowicie spust migawki.
Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie wciśnij całkowicie spust migawki.
Gdy fotografowany jest obiekt trudny do zogniskowania
• Najkrótsza odległość fotografowania wynosi około 4 cm (W)/50 cm (T) (od obiektywu).
• Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF
zacznie migać powoli i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Zniknie również ramka pola AF.
Należy jeszcze raz skomponować ujęcie i zogniskować ponownie.
Ogniskowanie może być trudne w następujących sytuacjach:
–
–
–
–
–
–
Jest ciemno i obiekt jest oddalony.
Kontrast między obiektem i tłem jest słaby.
Obiekt jest widoczny przez szybę.
Obiekt szybko się porusza.
Występuje odbite światło lub lśniące powierzchnie.
Obiekt jest oświetlony od tyłu lub występuje migające światło.
Używanie trybu łatwego fotografowania
Nastaw pokrętło trybu pracy na
.
Rozmiar tekstu zwiększa się i wskaźniki są łatwiejsze do zobaczenia. Aparat fotografuje
z optymalnymi nastawieniami, a jedynymi nastawieniami które można zmienić, są
rozmiar obrazu (Duży/Mały) (str. 41), lampa błyskowa (Auto/Wyłącz) (str. 42) i
samowyzwalacz (10 s/wyłącz).
• Moc akumulatora zmniejsza się szybciej, ponieważ automatycznie zwiększa się jasność oświetlenia
tylnego LCD.
24
Fotografowanie (Tryb Automatycznej regulacji)
W/T Używanie zoomu
Naciśnij T, aby wykonać powiększenie, naciśnij W, aby odwołać zoom.
• Gdy skala zoomu przekracza 4×, aparat używa funkcji zoomu cyfrowego.
Szczegółowe informacje o nastawieniach [Zoom cyfrowy] i o jakości obrazu, zobacz str. 79.
• Nie można zmienić skali zoomu podczas nagrywania filmu.
Lampa błyskowa (Wybieranie trybu lampy błyskowej dla zdjęć)
Naciśnij kilkakrotnie B ( ) na przycisku sterowania, aby wybrać żądany tryb.
Podstawowe operacje
(Brak wskaźnika): Błysk automatyczny
Błysk zostaje wyzwolony jeżeli jest niewystarczające światło lub obiekt jest oświetlony od tyłu
(nastawienie domyślne).
: Błysk wymuszony włączony
: Synchronizacja z wolną migawką (Błysk wymuszony włączony)
W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby wyraźnie sfotografować tło, które
jest poza zasięgiem lampy błyskowej.
: Błysk wymuszony wyłączony
• Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk reguluje moc błysku.
• Gdy ładuje się lampa błyskowa, wyświetlane jest
.
Makro (Fotografowanie w zbliżeniu)
Naciśnij kilkakrotnie b (
) na przycisku sterowania, aby wybrać żądany tryb.
(Brak wskaźnika): Auto
Aparat ogniskuje automatycznie, od dalekich obiektów do zbliżeń.
Aparat powinien być normalnie w tym trybie.
: Makro włączone
Aparat ogniskuje z priorytetem obiektów znajdujących się blisko. Włącz tryb makro gdy
fotografujesz obiekty z bliska.
• Szybkość autofokusa zmniejsza się, gdy fotografujesz w trybie makro.
• Zalecane jest ustawienie zoomu w skrajnym położeniu po stronie W.
25
Fotografowanie (Tryb Automatycznej regulacji)
Używanie samowyzwalacza
Naciśnij kilkakrotnie V (
) na przycisku sterowania, aby wybrać żądany tryb.
(Brak wskaźnika): Bez użycia samowyzwalacza
: 10-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza
: 2-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza
Gdy naciśniesz spust migawki, lampka samowyzwalacza zacznie migać i słychać sygnał
dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki.
Lampka samowyzwalacza
Aby anulować, nacisnąć V (
) ponownie.
• Użyj samowyzwalacza z 2-sekundowym opóźnieniem, aby uniknąć rozmazania
obrazu. Migawka zostanie zwolniona 2 sekundy po naciśnięciu spustu migawki, co
redukuje drgania aparatu gdy naciskany jest spust migawki.
• W trybie łatwego fotografowania, możesz wybrać tylko
(10 s) lub
(Wyłącz).
26
Wykonywanie zdjęć (Wybór sceny)
Spust migawki
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk sterowania
Pokrętło trybu pracy
Wybierz tryb pokrętła trybu pracy
1 Wybierz żądany tryb wyboru sceny pokrętłem trybu pracy.
Podstawowe operacje
Przycisk MENU
2 Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.
Wybierz tryb w SCN
1 Wybierz SCN pokrętłem trybu pracy.
2 Naciśnij przycisk MENU i wybierz tryb za pomocą v/V/b/B na przycisku
sterowania (str. 41).
3 Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.
• Szczegółowe informacje o tym trybie, zobacz następna strona.
Aby anulować Wybór sceny
Nastaw pokrętło trybu pracy na cokolwiek innego niż tryb wyboru sceny.
27
Wykonywanie zdjęć (Wybór sceny)
Tryby Wyboru sceny
Następujące tryby są tak zaprogramowane, aby odpowiadały warunkom otoczenia.
Zdjęcie z uśmiechem
Portret-zmierzch*
Gdy aparat wykryje uśmiech,
spust migawki zostaje
zwolniony automatycznie.
Szczegółowe informacje, zobacz
str. 30.
Umożliwia wykonanie ostrych
zdjęć osób na ciemnym,
wieczornym tle, bez straty
atmosfery.
Zmierzch*
Duża czułość
Umożliwia rejestrowanie
obrazów bez lampy błyskowej
w warunkach słabego
oświetlenia, redukując
rozmazanie.
Umożliwia fotografowanie
odległych nocnych scen, bez
straty atmosfery stwarzanej
przez ciemne otoczenie.
Kulinaria
Przełącza na tryb Makro,
pozwalając na fotografowanie
potraw w apetycznych
kolorach.
SteadyShot (tylko
DSC-W210/W215)
Umożliwia wykonanie
wyraźnych zdjęć, redukując
rozmazanie.
Plaża
W scenach nad brzegiem morza
lub jeziora umożliwia wyraźne
nagranie błękitu wody.
Śnieg
Miękkie ujęcie
Umożliwia wykonanie zdjęć o
miękkim charakterze,
odpowiednim dla portretów,
zdjęć kwiatów itp.
Pejzaż
Ogniskuje tylko na odległych
obiektach, do fotografowania
krajobrazów itp.
W scenach na śniegu lub w
innych miejscach
powodujących, że cały ekran
jest rozbielony, umożliwia
uzyskanie wyraźnych obrazów i
zapobiega rozmyciu kolorów.
Fajerwerki*
Umożliwia fotografowanie
fajerwerków w całej ich
okazałości.
Podwodne
Umożliwia wykonywanie zdjęć
podwodnych w naturalnych
kolorach, przy użyciu
wodoszczelnej osłony.
* Podczas fotografowania w trybach
(Portret-zmierzch), (Zmierzch) lub
(Fajerwerki), czas
otwarcia migawki wydłuża się, a obraz często jest rozmazany, dlatego zalecane jest użycie statywu.
28
Wykonywanie zdjęć (Wybór sceny)
Funkcje, które można używać w opcji Wyboru sceny
Dla właściwego sfotografowania obrazu zależnie od scenerii, aparat określa kombinację
funkcji. oznacza dostępną funkcję, a — niedostępną funkcję.
Niektóre funkcje nie są dostępne, zależy to od trybu Wyboru sceny.
Makro
—
Błysk
/
*2
—
—
/
—
—
—
/
/
/
—
—
Wykrywanie
uśmiechu
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Czułość wykryw.
uśmiechu
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Seria/
Stopniowanie
—
Balans bieli
—
Reduk czerw
oczu
—
Samowyzwalacz
—
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Podstawowe operacje
Wykrywanie
twarzy
—
*3
—
—
*1) Nie można wybrać [Błysk] dla [Balans bieli].
*2) Nie można wybrać [Wyłącz] dla [Wykrywanie twarzy].
*3) Można używać [Podwodny balans bieli] zamiast [Balans bieli].
• Tryb
(SteadyShot) jest dostępny tylko dla DSC-W210/W215.
29
Wykonywanie zdjęć (Wybór sceny)
Fotografowanie w trybie zdjęcia z uśmiechem
Gdy aparat wykryje uśmiech, spust migawki zostaje zwolniony automatycznie.
1 Wybierz tryb
(Zdjęcie z uśmiechem) pokrętłem trybu pracy.
2 Skieruj aparat na fotografowany obiekt i wciśnij spust migawki do połowy, aby
nastawić ostrość.
3 Wciśnij całkowicie spust migawki, aby nastawić tryb wykrywania uśmiechu.
Zdjęcie z uśmiechem wchodzi w stan gotowości.
Znak wykrywania uśmiechu/Liczba zdjęć
Ramka wykrywania uśmiechu (Pomarańczowa)
Wskaźnik czułości wykrywania uśmiechu
4 Poczekaj na wykrycie uśmiechu.
Gdy poziom uśmiechu przekroczy punkt b na wskaźniku, aparat automatycznie
wykona nawet sześć zdjęć. Ponownie wciśnij całkowicie spust migawki, aby wyjść z
trybu zdjęcia z uśmiechem.
• Fotografowanie w trybie zdjęcia z uśmiechem zakończy się automatycznie gdy zapełni się
„Memory Stick Duo” lub pamięć wewnętrzna, lub gdy zarejestrowano sześć zdjęć.
• Za pomocą [Wykrywanie uśmiechu] (str. 43) możesz wybrać obiekt, który będzie miał priorytet
wykrywania uśmiechu.
• Jeżeli uśmiech nie zostaje wykryty, nastaw [Czułość wykryw. uśmiechu] (str. 43).
• Aparat może automatycznie zrobić zdjęcie gdy uśmiechnie się osoba wyświetlana w ramce
wykrywania uśmiechu (Pomarańczowa), po całkowitym wciśnięciu spustu migawki.
• Obraz może być nieostry, jeżeli odległość między aparatem a obiektem ulegnie zmianie po
wciśnięciu spustu migawki do końca. Odpowiednia ekspozycja może nie zostać osiągnięta, jeżeli
zmieni się jasność otoczenia.
• Twarze mogą nie zostać prawidłowo wykryte, gdy:
– Jest zbyt ciemno lub zbyt jasno.
– Twarze są częściowo zakryte przez okulary słoneczne, maski, nakrycia głowy itp.
– Obiekty nie patrzą w stronę aparatu.
• Uśmiechy mogą nie zostać prawidłowo wykryte, zależnie od warunków.
• Nie można używać funkcji zoomu cyfrowego.
• Nie można zmienić współczynnika zoomu gdy zdjęcie z uśmiechem jest w stanie gotowości.
30
Wykonywanie zdjęć (Wybór sceny)
z Wskazówki dla lepszego uchwycenia uśmiechów
Podstawowe operacje
1 Nie chować oczu za grzywką.
2 Twarz powinna znajdować się na wprost aparatu i w miarę możliwości na tym samym
poziomie. Prawdopodobieństwo wykrycia jest wyższe gdy oczy są zmrużone.
3 Uśmiechnąć się wyraźnie, otwierając usta. Uśmiech jest łatwiejszy do wykrycia, gdy widoczne
są zęby.
31
Oglądanie zdjęć
Przycisk
Przycisk
(Zoom
odtwarzania)
(Indeks)
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk sterowania
Przycisk MENU
Przycisk HOME
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
• Jeżeli naciśniesz przycisk
(Odtwarzanie), gdy aparat jest wyłączony, włączy się on
automatycznie i nastawi na tryb odtwarzania. Aby przełączyć na tryb fotografowania, naciśnij
ponownie przycisk
(Odtwarzanie).
2 Wybierz zdjęcie za pomocą b/B na przycisku sterowania.
Film:
Naciśnij z, aby odtworzyć film. (Naciśnij z ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie.)
Naciśnij B, aby przewinąć do przodu, b, aby przewinąć do tyłu. (Naciśnij z, aby
wrócić do normalnego odtwarzania.)
Naciśnij V, aby wyświetlić ekran regulacji głośności, po czym naciśnij b/B, aby
wyregulować głośność.
• Filmy o rozmiarze [320] są wyświetlone w mniejszym rozmiarze.
Aby oglądać powiększony obraz (Zoom odtwarzania)
Naciśnij (T), gdy zdjęcie jest wyświetlane.
Aby odwołać zoom, naciśnij W.
Nastaw pozycję za pomocą v/V/b/B.
Aby anulować zoom odtwarzania, naciśnij z.
Pokazuje wyświetlany fragment całego obrazu
W tym wypadku środek jest powiększony.
• Aby zapisać powiększone obrazy, zobacz [Przycin] (str. 61).
32
Oglądanie zdjęć
Aby oglądać ekran indeksu
Naciśnij
(Indeks) gdy jedno zdjęcie jest wyświetlane, aby wyświetlić ekran indeksu.
Wybierz zdjęcie za pomocą v/V/b/B.
Aby powrócić do ekranu pojedynczego zdjęcia, nacisnąć z.
Indeks obrazów] z
(Oglądanie obrazów) na ekranie HOME.
• Za każdym naciśnięciem
(Indeks), zwiększa się liczba zdjęć na ekranie indeksu.
• Gdy używasz karty „Memory Stick Duo” z wieloma katalogami, wybierz pasek
wyboru katalogu za pomocą b, po czym wybierz żądany katalog za pomocą v/V.
Podstawowe operacje
• Możesz także wejść na ekran indeksu wybierając [
Pasek wyboru katalogu
33
Usuwanie obrazów
Przycisk
(Indeks)
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk MENU ( )
Przycisk sterowania
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
2 Naciśnij przycisk MENU (
) gdy wyświetlenie jest w trybie pojedynczego
zdjęcia lub w trybie indeksu.
3 Wybrać
(Kasuj) za pomocą v/V na przycisku sterowania.
4 Za pomocą przycisków b/B wybierz żądaną metodę usuwania spośród [Ten
obraz], [Wiele obrazów] i [Wszyst. w tym katalogu] i naciśnij z.
• Wyświetlana opcja różni się, zależnie od wybranego trybu odtwarzania (tryb pojedynczego
zdjęcia lub tryb indeksu).
34
Usuwanie obrazów
Gdy wybierzesz [Ten obraz]
Możesz skasować wybrany obraz.
Wybrać [OK] za pomocą v, po czym nacisnąć z.
Gdy wybierzesz [Wiele obrazów]
Możesz wybrać i skasować jednocześnie wiele obrazów.
1 Wybierz zdjęcia, które chcesz skasować, po czym naciśnij z.
Znak
jest zaznaczony w polu wyboru na obrazie.
Wyświetlenie indeksu
Podstawowe operacje
Pojedynczy obraz
2 Naciśnij przycisk MENU ( ).
3 Wybrać [OK] za pomocą v, po czym nacisnąć z.
• Możesz także skasować wszystkie zdjęcia w katalogu po wybraniu [Wiele obrazów] na
ekranie indeksu. Wybierz pasek wyboru katalogu za pomocą b i dodaj znak
katalogu.
do
Gdy wybierzesz [Wszyst. w tym katalogu]
Możesz skasować wszystkie zdjęcia w wybranym katalogu.
Wybrać [OK] za pomocą v, po czym nacisnąć z.
35
Poznawanie różnych funkcji – HOME/
Menu
Używanie ekranu HOME
Ekran HOME zapewnia dostęp do wszystkich funkcji aparatu i może zostać
przywołany bez względu na nastawiony tryb (nagrywanie/oglądanie).
Przycisk sterowania
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk HOME
1 Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić ekran HOME.
Kategoria
Opcja
Przewodnik
2 Wybierz kategorię za pomocą b/B na przycisku sterowania.
3 Wybierz opcję za pomocą v/V, po czym naciśnij z.
• Nie można wyświetlić ekranu HOME, gdy wykonane jest połączenie PictBridge lub
połączenie USB.
• Aparat zostanie nastawiony na tryb fotografowania lub oglądania przez ponowne
naciśnięcie przycisku HOME.
36
Poznawanie różnych funkcji – HOME/Menu
Opcje ekranu HOME
Naciśnięcie HOME spowoduje wyświetlenie następujących opcji. Na ekranie
wyświetlone są tylko dostępne opcje. Szczegółowe informacje o opcjach zostaną
wyświetlone w opisach na ekranie.
Kategorie
Opcje
Nagrywanie (str. 22)
Oglądanie obrazów
Pojedynczy obraz
Indeks obrazów
Slajdy
Slajdy (str. 57)
Narzędzie muzyczne (str. 99)
Pobierz muzykę
Druk
Zarządzanie
pamięcią
Formatuj muzykę
Druk (str. 104)
Narzędzie pamięci
Podstawowe operacje
Nagrywanie*1
Narzędzie Memory Stick (str. 70)
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kopiuj
Narzędzie pamięci wew (str. 73)
Format
Nastaw.
Główne nastawienia
Główne nastawienia 1 (str. 74)
Brzęczyk
Info funkcji
Inicjalizuj
Tryb demo uśmiech
Główne nastawienia 2 (str. 76)
Połączenie USB
COMPONENT
Wyjście wideo
Wyśw zoomu szer
Nastawienia nagryw
Nastawienia nagrywania 1 (str. 78)
Wspomaganie AF
Linia siatki
Tryb AF
Zoom cyfrowy
Teleobiektyw
Nastawienia nagrywania 2 (str. 81)
Autom. orient.*2
Auto podgląd
Nastawienie zegara (str. 82)
Language Setting (str. 83)
*1 Zastosowany zostanie tryb fotografowania wybrany pokrętłem trybu pracy.
*2 Tylko DSC-W220.
37
Poznawanie różnych funkcji – HOME/Menu
Używanie opcji menu
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk MENU
Przycisk sterowania
1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
Info funkcji
Nastawienie [Info funkcji] na [Wyłącz]
wyłączy przewodnik funkcji (str. 74).
• Menu będzie wyświetlone tylko w trybie fotografowania i odtwarzania.
• Różne opcje będą widoczne, zależnie od wybranego trybu.
2 Wybierz żądaną opcję menu za pomocą v/V, na przycisku sterowania.
• Jeżeli żądana opcja jest ukryta, wciskaj v/V, aż opcja ta pojawi się na ekranie.
3 Wybierz nastawienie za pomocą b/B.
• Jeżeli żądane nastawienie jest ukryte, wciskaj b/B, aż to nastawienie pojawi się na ekranie.
• Wybierz nastawienie w trybie odtwarzania i naciśnij z.
4 Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć menu.
38
Opcje menu
Dostępne pozycje menu są różne, zależnie od nastawienia trybu pracy (fotografowanie/
podgląd) i pozycji pokrętła trybu pracy w trybie fotografowania. Na ekranie
wyświetlone są tylko dostępne opcje.
( : dostępna)
Pozycja pokrętła trybu pracy:
Scena
Menu fotografowania (str. 41)
—
—
Rozm. Obrazu
Błysk
*2
—
—
*1
*1
—
Wykrywanie twarzy
—
—
—
—
*2
—
—
—
Wykrywanie uśmiechu
—
—
—
*2
Czułość wykryw. uśmiechu
—
—
—
*2
Tryb NAGR
—
Rozpoznanie sceny
—
EV
*2
—
—
—
—
—
Podstawowe operacje
Wybór sceny
—
ISO
—
—
—
Tryb pomiaru
—
—
—
Ostrość
—
—
—
Balans bieli
—
—
Podwodny balans bieli
—
—
Moc błysku
—
—
Reduk czerw oczu
*2
—
—
*2
—
—
—
DRO
—
—
—
Tryb koloru
—
—
—
SteadyShot
(tylko DSC-W220)
—
—
(Nastawienia nagryw)
*2
—
—
—
*1
Opcje do wyboru są ograniczone w porównaniu do innych trybów (str. 24).
*2 Operacje są ograniczone i zależą od trybu wyboru sceny (str. 29).
39
Opcje menu
Menu podglądu (str. 57)
(Kasuj)
(Retusz)
(Slajdy)
(Wiele zmian wielkości)
(Chroń)
(Druk)
(Wybierz katalog)
40
(Obróć)
Używanie funkcji nagrywania
Menu fotografowania
Funkcje w trybie fotografowania z użyciem MENU są opisane poniżej.
Szczegółowe informacje o używaniu menu, zobacz str. 38.
Na ekranie wyświetlone są tylko dostępne opcje.
Nastawienia fabryczne są oznaczone .
Wybór sceny: Wybieranie wyboru sceny
Wybiera w menu wybór sceny.
Możesz fotografować z nastawieniami fabrycznie dostosowanymi do różnych
warunków fotografowania (str. 27).
Rozm. Obrazu: Wybieranie rozmiaru obrazu
Dla zdjęć
Wybiera rozmiar obrazu dla zdjęć.
Używanie funkcji nagrywania
Szczegółowe informacje, zobacz str. 11, 12.
Dla trybu Łatwego fotografowania
Wybiera rozmiar obrazu dla zdjęć wykonywanych w trybie łatwego fotografowania.
Duży
Fotografuje w rozmiarze [12M].
Mały
Fotografuje w rozmiarze [3M].
Dla filmów
640(Wys.jakość)
Wybiera rozmiar obrazu dla nagrywanych filmów.
640(Standard)
41
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
Błysk: Nastawienie lampy błyskowej
Wybiera nastawienie lampy błyskowej w trybie łatwego fotografowania.
Auto
Lampa błyska jeżeli jest niewystarczające światło lub
obiekt jest oświetlony od tyłu.
Wyłącz
Lampa błyskowa nie jest używana.
Wykrywanie twarzy: Wykrywanie twarzy fotografowanego obiektu
Wybiera używanie lub nieużywanie funkcji wykrywania twarzy, również wybiera
priorytetowy obiekt dla nastawiania ostrości gdy ta funkcja jest używana.
Wykrywa twarze fotografowanych osób i automatycznie nastawia ostrość, błysk,
ekspozycję, balans bieli i redukcję czerwonych oczu.
(Wyłącz)
Nie używa funkcji wykrywania twarzy.
(Auto)
Wybiera twarz, na której aparat automatycznie nastawia
ostrość.
Znak wykrywania twarzy
Ramka wykrywania twarzy
(Pomarańczowa)
Ramka wykrywania twarzy
(Biała)
(Priorytet dziecka)
Wykrywa i fotografuje z priorytetem dla twarzy dziecka.
(Priorytet dorosłego)
Wykrywa i fotografuje z priorytetem dla twarzy
dorosłego.
• Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom cyfrowy.
• W trybie
(Miękkie ujęcie) funkcja wykrywania twarzy jest aktywna.
• Gdy tryb wyboru sceny jest nastawiony na tryb
(Miękkie ujęcie), domyślnym nastawieniem
dla [Wykrywanie twarzy] jest [Auto].
• Pomimo, że tryb [Wykrywanie twarzy] jest stały i nastawiony na [Auto], gdy wybrany jest tryb
(Łatwe fotografowanie), ramki wykrywania twarzy nie zostają wyświetlone.
• Maksymalnie 8 twarzy może zostać wykryte. Tym niemniej, najwyżej 4 twarze obiektów mogą
zostać wykryte gdy w trybie Wyboru sceny wybrany został tryb
(Miękkie ujęcie).
42
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
• Jeżeli aparat wykryje więcej niż jeden fotografowany obiekt, aparat dokona wyboru głównego
obiektu i nastawi ostrość zgodnie z priorytetem. Ramka wykrywania twarzy dla głównego obiektu
stanie się pomarańczowa.
• Ramka, w której ostrość jest nastawiana, zmieni się na zieloną przez wciśnięcie spustu migawki do
połowy.
• Twarze mogą nie zostać prawidłowo wykryte, gdy:
– Jest zbyt ciemno lub zbyt jasno.
– Twarze są częściowo zakryte przez okulary słoneczne, maski, nakrycia głowy itp.
– Obiekty nie patrzą w stronę aparatu.
• Zarówno dorośli, jak i dzieci mogą nie zostać prawidłowo rozpoznani, zależnie od warunków.
Wykrywanie uśmiechu: Nastawianie funkcji wykrywania uśmiechu
(Auto)
Automatycznie wykrywa i fotografuje uśmiechnięte
twarze.
(Priorytet dziecka)
Wykrywa i fotografuje z priorytetem dla twarzy dziecka.
(Priorytet dorosłego)
Wykrywa i fotografuje z priorytetem dla twarzy
dorosłego.
• Uśmiechy mogą nie zostać prawidłowo wykryte, zależnie od warunków.
Używanie funkcji nagrywania
Wybiera obiekt priorytetowy dla funkcji zdjęcia z uśmiechem. Szczegółowe informacje
o zdjęciu z uśmiechem, zobacz str. 30.
Czułość wykryw. uśmiechu: Nastawianie czułości wykrywania uśmiechu
Nastawia poziom wykrywania uśmiechu, gdy w menu Wyboru sceny wybrano tryb
(Zdjęcie z uśmiechem) (str. 30).
(Niski)
Wykrywa duży uśmiech.
(Średni)
Wykrywa normalny uśmiech.
(Wysoki)
Wykrywa nawet lekki uśmiech.
• Uśmiechy mogą nie zostać prawidłowo wykryte, zależnie od warunków.
43
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
Tryb NAGR: Wybieranie metody fotografowania ciągłego
Wybiera fotografowanie ciągłe lub nieciągłe po naciśnięciu spustu migawki.
(Normalny)
(Seria)
Nie fotografuje w sposób ciągły.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki nagrywa
100 zdjęć w sposób ciągły.
• Lampa błyskowa jest nastawiona na
wyłączony).
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(Błysk wymuszony
Nagrywa serię trzech zdjęć z automatycznym
przesunięciem wartości ekspozycji (stopniowanie
ekspozycji).
Im większa wartość kroku stopniowania, tym większe
przesunięcie wartości ekspozycji.
• Gdy nie można określić prawidłowej ekspozycji, należy
fotografować w trybie stopniowania ekspozycji, zmieniając
wartość ekspozycji. Następnie można wybrać obraz o
najlepszym naświetleniu.
• Gdy pokrętło trybu pracy jest nastawione na
, tryb
stopniowania ekspozycji nie jest dostępny.
• Lampa błyskowa jest nastawiona na
(Błysk wymuszony
wyłączony).
Informacje o trybie serii
• Podczas nagrywania przy użyciu samowyzwalacza, nagrana zostaje seria maksimum pięciu
obrazów.
• Interwał nagrywania wynosi w przybliżeniu 0,6 sek. Interwał nagrywania może być dłuższy,
zależnie od nastawienia rozmiaru obrazu.
• Gdy moc akumulatora jest mała lub gdy pamięć wewnętrzna lub karta „Memory Stick Duo” jest
pełna, seria zatrzymuje się.
• Ogniskowa, balans bieli i ekspozycja są takie, jak wartości nastawione dla pierwszego zdjęcia.
44
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
Informacje o trybie stopniowania ekspozycji
• Ogniskowa i balans bieli zostają nastawione dla pierwszego obrazu i nastawienia te są użyte także
dla innych obrazów.
• Gdy ręcznie nastawiasz ekspozycję (str. 47), zmiana ekspozycji następuje na podstawie
nastawionej jasności.
• Interwał nagrywania jest taki sam, jak w trybie serii, ale zwalnia zależnie od warunków
fotografowania.
• Jeżeli obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, fotografowanie przy wybranej wartości kroku
stopniowania bracketingu może nie być możliwe.
Rozpoznanie sceny: Określenie parametrów fotografowanej sceny i
wykonanie zdjęcia
(Wyłącz)
Funkcja rozpoznania sceny nie jest używana.
(Auto)
Aparat wykrywa warunki fotografowania, na przykład
oświetlenie od tyłu lub scenę nocną, a następnie
wykonuje zdjęcie z zastosowaniem optymalnych
nastawień.
Jeżeli aparat nie rozpoznaje sceny, wykonuje zdjęcie w
taki sposób, jak przy nastawieniu rozpoznania sceny na
[Wyłącz].
Używanie funkcji nagrywania
Aparat automatycznie wykrywa warunki fotografowania, na przykład oświetlenie od
tyłu lub scenę nocną, a następnie wykonuje zdjęcie.
Znak aktualnego nastawienia
Znak rozpoznania sceny
(Zaawansowany)
Aparat wykonuje jedno zdjęcie bez użycia funkcji
rozpoznania sceny, oraz następne zdjęcie z użyciem
rozpoznania sceny. Obok znaku rozpoznania sceny
wyświetlany jest znak . (W sumie dwa zdjęcia)
Jeżeli aparat nie rozpoznaje sceny, wykona tylko jedno
zdjęcie.
W takim wypadku zdjęcie zostaje wykonane w taki
sposób, jak przy nastawieniu rozpoznania sceny na
[Wyłącz].
45
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
Sceny rozpoznawane przez aparat
Następujące sceny mogą zostać rozpoznane. Aparat identyfikuje optymalną scenę i
wyświetla odpowiedni znak.
Jeżeli spust migawki zostanie wciśnięty do połowy gdy znak jest wyświetlony, kolor
znaku zmienia się na zielony i rozpoznanie sceny zostaje potwierdzone.
Zmierzch
Portret o zmierzchu
Zmierzch z użyciem statywu (tylko DSC-W220)
Oświetlenie tylne
Portret z oświetleniem tylnym
• Rozpoznanie sceny nie działa w następujących sytuacjach:
– Fotografowanie w trybie serii
– Gdy używany jest zoom cyfrowy
• Pomimo, że tryb [Rozpoznanie sceny] jest stały i nastawiony na [Auto] gdy wybrany jest tryb
(Łatwe fotografowanie), znaki bieżącego nastawienia i rozpoznania sceny nie są
wyświetlane.
• Lampa błyskowa jest nastawiona na
(Lampa błyskowa auto) lub
(Błysk wymuszony
wyłączony).
• Gdy funkcja wykrywania twarzy jest nastawiona na [Wyłącz], a [Rozpoznanie sceny] jest
nastawione na [Auto] lub [Zaawansowany], [Wykrywanie twarzy] zostaje zmienione na [Auto].
• Gdy funkcja wykrywania twarzy jest nastawiona na [Wyłącz], nie zostaną wykryte sceny
(Portret-zmierzch) oraz
(Portret z oświetleniem tylnym).
• Sceny
(Zmierzch z użyciem statywu) czasami nie mogą zostać rozpoznane w warunkach, w
których wibracje są przenoszone na aparat pomimo umieszczenia go na statywie (tylko
DSC-W220).
• W niektórych sytuacjach rozpoznanie sceny jako
(Zmierz z użyciem statywu) powoduje
wystąpienie długiego czasu otwarcia migawki. Pamiętaj, aby aparat był nieruchomy podczas
fotografowania (tylko DSC-W220).
• Znak aktualnego nastawienia i znak rozpoznania sceny są wyświetlane bez względu na
nastawienia wyświetleń na ekranie (str. 20).
• W niektórych warunkach te sceny mogą nie zostać rozpoznane.
46
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
EV: Regulowanie intensywności światła
Ręcznie nastawia ekspozycję.
W stronę –
W stronę +
W stronę –: Przyciemnia obraz.
0EV
Ekspozycja jest automatycznie określana przez aparat.
+2.0EV
W stronę +: Rozjaśnia obraz.
• Szczegółowe informacje o ekspozycji, zobacz str. 9.
• Wartość kompensacji może być nastawiana w przyrostach o 1/3EV.
• Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu, lub gdy używasz
lampy błyskowej, korekcja naświetlenia może nie być skuteczna.
Używanie funkcji nagrywania
–2.0EV
47
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
ISO: Wybieranie światłoczułości
Wybiera czułość ISO.
Mała czułość ISO
(Auto)
Duża czułość ISO
Możesz zredukować rozmazanie obrazu w ciemnym
otoczeniu lub rozmazanie szybko poruszających się
obiektów za pomocą zwiększenia czułości ISO (wybierz
wyższą liczbę). Jednak może to spowodować większą
ilość zakłóceń na obrazach, ponieważ zwiększy się
czułość ISO. Wybierz liczbę czułości ISO zgodnie z
warunkami fotografowania.
• Szczegółowe informacje o czułości ISO, zobacz str. 9.
• Przy nastawieniu na serię lub stopniowanie ekspozycji, można wybrać tylko [ISO AUTO] oraz od
[ISO 100] do [ISO 400].
• Podczas fotografowania w jaśniejszych warunkach aparat automatycznie zwiększa reprodukcję
barw i pomaga uniknąć rozbielenia obrazów (z wyjątkiem gdy [ISO] jest nastawione na
[ISO 100]).
48
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
Tryb pomiaru: Wybieranie trybu pomiaru
Wybiera tryb pomiaru, określający tę część obiektu, na której dokonany zostanie
pomiar wyznaczający ekspozycję.
(Wielopunktowy)
Dzieli na wiele obszarów i dokonuje pomiarów każdego z
nich. Aparat wyznacza zrównoważone parametry
ekspozycji (pomiar wielopunktowy).
(Centralny)
Mierzy centralną część obrazu i wyznacza ekspozycję w
oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar
centralnie ważony).
Mierzy tylko część obiektu (pomiar punktowy).
• Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od
tyłu, lub gdy jest silny kontrast pomiędzy tłem i obiektem.
Celownik pomiaru
punktowego
Zostaje ustawiony na obiekcie
• Szczegółowe informacje o ekspozycji, zobacz str. 9.
• Gdy używany jest pomiar punktowy lub centralnie ważony, zalecane jest nastawienie [Ostrość] na
[Centr AF], aby zogniskować na mierzonej pozycji (str. 50).
• Możesz wybrać tryb pomiaru tylko wtedy, gdy opcja [Wykrywanie twarzy] jest nastawiona na
[Wyłącz].
Używanie funkcji nagrywania
(Punktowy)
(tylko dla zdjęcia)
49
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
Ostrość: Zmiana metody ogniskowania
Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie Autofokus trudno jest osiągnąć
prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.
(Multi AF)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we
wszystkich zakresach ramki pola AF.
• Tryb ten jest przydatny, gdy obiekt nie znajduje się w
środku ramki.
Ramka pola AF
(tylko dla zdjęcia)
Wskaźnik ramki pola AF
(Centr AF)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku
ramki pola AF.
• Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na
wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
Ramka pola AF
Wskaźnik ramki pola AF
(Punktowy AF)
Automatycznie ogniskuje na bardzo małych obiektach
lub na wąskim wycinku przestrzeni.
• Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na
wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru. Utrzymuj
aparat nieruchomo, aby obiekt nie wychodził poza ramkę
pola AF.
Ramka pola AF
Wskaźnik ramki pola AF
50
Menu fotografowania
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(nieograniczona
odległość)
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
Automatycznie i szybko nastawia ostrość na obszar
wokół poprzednio nastawionej odległości (Tryb
półautomatyczny).
• W trybie półautomatycznym ustawia ostrość na obiekcie we
wszystkich zakresach ramki pola ogniskowania.
• Ten tryb jest przydatny, gdy wielokrotnie fotografujesz
obiekt z tej samej odległości.
• Użyj opcji „Półautomatyczny”, gdy trudne jest uzyskanie
należytej ostrości przy automatycznym ogniskowaniu, na
przykład gdy fotografujesz obiekt przez sieć lub szybę.
z Jeżeli obiekt jest niezogniskowany
Gdy fotografujesz obiekt znajdujący się na krawędzi pola (lub ekranu), lub gdy używasz [Centr AF]
albo [Punktowy AF], aparat może nie zogniskować na obiekcie, który jest na krawędzi pola.
Używanie funkcji nagrywania
• AF oznacza Autofokus.
• Gdy używany jest zoom cyfrowy lub wspomaganie AF, ramka pola AF zostanie wyłączona i będzie
wyświetlona linią przerywaną. W takiej sytuacji aparat ustawi ostrość na obiektach na środku
ekranu.
• Możesz zmienić metodę nastawiania ostrości tylko gdy opcja [Wykrywanie twarzy] jest nastawiona
na [Wyłącz].
• Podczas nagrywania filmów można wybrać tylko [Multi AF] lub [ ].
• Półautomatyczne nastawienie odległości zawiera pewien margines błędu, który ulega zwiększeniu
gdy zoom jest nastawiony na stronę T, lub gdy obiektyw jest przechylony do góry lub do dołu.
W takich wypadkach należy wykonać następujące operacje:
1 Należy ponownie skomponować zdjęcie tak, aby obiekt znajdował się w środku pola AF i
wcisnąć spust migawki do połowy, aby zogniskować na obiekcie (blokada AF).
Ramka pola AF
Wskaźnik blokady AE/AF
Dopóki spust migawki nie zostanie wciśnięty do końca, można dowolną ilość razy
powtarzać tę procedurę.
51
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
2 Gdy wskaźnik blokady AE/AF przestanie migać i pozostanie zapalony, ostatecznie
skomponować zdjęcie i wcisnąć całkowicie spust migawki.
Balans bieli: Regulowanie odcieni koloru
Reguluje odcienie koloru zależnie od warunków oświetlenia. Użyj tej funkcji, gdy
kolory na obrazie wyglądają nienaturalnie.
(Auto)
52
Automatycznie reguluje balans bieli tak, aby kolory były
naturalne.
(Światło dzienne)
Korekcja dla pleneru w pogodny dzień, widoków o
zachodzie słońca, scen nocnych, obecności neonów lub
fajerwerków.
(Pochmurnie)
Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu.
(Światło świetlówki 1)/
(Światło świetlówki 2)/
(Światło świetlówki 3)
[Światło świetlówki 1]: Korekcja dla białego światła
jarzeniowego.
[Światło świetlówki 2]: Korekcja dla naturalnie białego
światła jarzeniowego.
[Światło świetlówki 3]: Korekcja dla białego światła
jarzeniowego typu dziennego.
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
n (Żarowe)
Korekcja dla oświetlenia lampą żarową lub mocnego
oświetlenia, na przykład w studiu fotograficznym.
(Błysk)
(tylko dla zdjęcia)
Korekcja dla lampy błyskowej.
Używanie funkcji nagrywania
• Szczegółowe informacje na temat balansu bieli, zobacz str. 10.
• Jeżeli występuje migotanie światła jarzeniowego, funkcja balansu bieli może nie działać właściwie,
nawet po wybraniu [Światło świetlówki 1], [Światło świetlówki 2] lub [Światło świetlówki 3].
• Z wyjątkiem trybu [Błysk], [Balans bieli] jest nastawiony na [Auto], gdy robisz zdjęcia przy użyciu
lampy błyskowej.
• Gdy w wyborze sceny wybrany został tryb
(Podwodne), można użyć [Podwodny balans bieli]
zamiast [Balans bieli].
Podwodny balans bieli: Regulowanie tonacji barwnej w trybie
podwodnym
Reguluje tonację barwną w trybie
(Auto)
(Podwodne) (str. 28).
Aparat automatycznie reguluje podwodną tonację
barwną tak, aby kolory były naturalne.
(Podwodny 1)
Dostosowuje do podwodnych warunków, w których
występuje mocny błękit.
(Podwodny 2)
Dostosowuje do podwodnych warunków, w których
występuje mocna zieleń.
(Błysk)
Dostosowuje do używania lampy błyskowej pod wodą.
• Zależnie od koloru wody, wykonanie dobrego nastawienia może czasem być niemożliwe, bez
względu na to, czy wybrano [Podwodny 1] czy [Podwodny 2].
• Podczas fotografowania z lampą błyskową w trybie innym niż [Błysk], [Podwodny balans bieli]
zostanie nastawiony na [Auto].
53
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
Moc błysku: Regulowanie siły błysku lampy błyskowej
Reguluje moc błysku lampy błyskowej.
(–)
Zmniejsza moc błysku.
(Norma)
(+)
Zwiększa moc błysku.
• Aby zmienić tryb lampy błyskowej, zobacz str. 25.
• Jeżeli obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, nastawienie to może nie przynieść rezultatów.
Reduk czerw oczu: Nastawianie funkcji redukcji czerwonych oczu
Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyska dwa lub
więcej razy, aby zredukować zjawisko
czerwonych oczu, występujące gdy używana
jest lampa błyskowa.
(Auto)
Gdy działa funkcja wykrywania twarzy, lampa błyska,
aby automatycznie zredukować zjawisko czerwonych
oczu.
(Włącz)
Lampa zawsze błyska, aby zredukować zjawisko
czerwonych oczu.
(Wyłącz)
Nie stosuje redukcji czerwonych oczu.
• Aby uniknąć rozmazania obrazu, trzymaj aparat nieruchomo, aż do chwili zwolnienia spustu
migawki. Następuje to zwykle po sekundzie od naciśnięcia spustu migawki. Nie pozwól także
obiektowi na poruszenie się w tym czasie.
• Redukcja czerwonych oczu może nie przynieść pożądanych efektów. Zależy to od indywidualnych
różnic i warunków, na przykład od odległości fotografowanej osoby lub od tego, czy nie patrzyła
na przedbłysk. Gdy oczy fotografowanej osoby wyjdą czerwone, popraw obraz używając [Retusz]
w menu podglądu (str. 60) lub za pomocą dostarczonego programu „PMB”.
• Gdy nie jest używana funkcja wykrywania twarzy, lampa nie błyska, aby zredukować zjawisko
czerwonych oczu, nawet gdy wybrana jest opcja [Auto].
54
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
DRO: Optymalizacja jasności i kontrastu
Analizuje fotografowaną scenę i poprawia jakość obrazu metodą automatycznej
korekcji.
(Wyłącz)
(DRO standard)
(DRO plus)
Bez regulacji.
Aparat automatycznie reguluje jasność i kontrast całej
sceny.
Aparat automatycznie reguluje jasność i kontrast obrazu
fragment po fragmencie.
Tryb koloru: Zmiana intensywności obrazu lub dodanie efektów
specjalnych
Można zmienić jasność obrazu towarzyszącą efektom.
(Norma)
(Intensywny)
(tylko dla zdjęcia)
Używanie funkcji nagrywania
• DRO jest akronimem „Dynamic Range Optimizer”, funkcji która automatycznie optymalizuje
zróżnicowanie jasnych i ciemnych fragmentów obrazu.
• W niektórych warunkach fotografowania otrzymanie efektu korekcji może nie być możliwe.
• Gdy nastawiona jest opcja [DRO plus], pamiętaj o poniższych warunkach.
– Przetwarzanie obrazu wymaga czasu.
– Można wybrać tylko spośród [ISO AUTO], oraz od [ISO 100] do [ISO 400].
– Gdy wybrany jest tryb serii/stopniowania ekspozycji, opcja [DRO plus] zostanie anulowana i
zamiast niej będzie nastawiona opcja [DRO standard].
Nastawia standardowy kolor dla obrazu.
Nastawia obraz na jasne i nasycone kolory.
55
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
(Sepia)
Nastawia obraz na kolor sepii.
(Czarno-białe)
Nastawia obraz na czarno-biały.
SteadyShot: Wybieranie trybu stabilizatora obrazu (tylko DSC-W220)
Wybiera tryb zapobiegania rozmazaniu.
(Nagryw)
Włącza funkcję zapobiegania rozmazaniu, gdy spust
migawki zostaje wciśnięty do połowy.
(Ciągły)
Zawsze włącza funkcję zapobiegania rozmazaniu. Można
ustabilizować obraz, nawet przybliżając oddalony obiekt.
• Zużycie mocy akumulatora jest szybsze niż w trybie
[Nagryw].
(Wyłącz)
Nie używa trybu stabilizatora obrazu.
• W trybie autoregulacji, łatwego fotografowania lub w trybie
(Kulinaria), opcja [SteadyShot]
jest nastawiona na [Nagryw].
• Dla filmów można nastawić tylko [Ciągły] lub [Wyłącz]. Nastawieniem domyślnym jest [Ciągły].
• Funkcja zapobiegania rozmazaniu może nie działać właściwie w następujących przypadkach.
– Gdy drgania aparatu są zbyt duże.
– Gdy czas otwarcia migawki jest długi, na przykład podczas fotografowania scen nocnych.
(Nastawienia nagryw): Wybieranie nastawień fotografowania
Wybiera nastawienia dla funkcji fotografowania. Opcje tego menu są takie same, jak w
[
Nastawienia nagryw] na ekranie HOME. Zobacz str. 37, 78.
56
Używanie funkcji oglądania
Menu podglądu
W tej części opisano opcje menu dostępne po naciśnięciu przycisku MENU w trybie
odtwarzania. Szczegółowe informacje o używaniu menu, zobacz str. 38.
(Kasuj): Usuwanie obrazów
Wybiera i kasuje obrazy na ekranie jednego obrazu lub na ekranie indeksu. Patrz
str. 34.
(Ten obraz)
Kasuje aktualnie wybrany obraz.
(Wiele obrazów)
Wybiera i kasuje wiele obrazów jednocześnie.
(Wszyst. w tym
katalogu)
Kasuje wszystkie obrazy w wybranym katalogu.
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
1 Naciśnij przycisk MENU.
2 Wybierz
(Slajdy) za pomocą v/V na przycisku sterowania, po czym naciśnij z.
Pojawi się ekran konfiguracji.
3 Wybrać [OK] i nacisnąć z.
Zacznie się prezentacja zdjęć.
• Nastawienie pozostaje dopóki nie zostanie zmienione.
• Nie można odtwarzać filmów.
Aby zakończyć prezentację zdjęć
Używanie funkcji oglądania
Zdjęcia zostają automatycznie po kolei odtworzone wraz z muzyką i efektami.
Nacisnąć z.
• Nie można robić pauzy w prezentacji zdjęć.
Aby wyregulować głośność muzyki
Naciśnij V, aby wyświetlić ekran regulacji głośności, po czym naciśnij b/B, aby
wyregulować głośność.
57
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
Aby zmienić konfigurację
Na ekranie konfiguracji wybierz każdą opcję za pomocą v/V, po czym naciśnij z.
Można nastawić następujące opcje.
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Zdjęcie
Można wybrać tylko gdy używana jest karta „Memory Stick Duo” (sprzedawana
oddzielnie). To nastawienie jest stałe, na [Katalog], gdy do nagrywania obrazów jest
używana pamięć wewnętrzna.
Wszystkie
Odtwarza kolejno wszystkie zdjęcia z karty „Memory
Stick Duo”.
Katalog
Odtwarza wszystkie zdjęcia w wybranym katalogu.
Efekty
58
Prosty
Prosta prezentacja zdjęć, zmieniająca zdjęcia z ustalonym
z góry interwałem
Podstawowy
Podstawowa prezentacja zdjęć, odpowiednia dla
szerokiego zakresu scen
Nostalgia
Nastrojowa prezentacja zdjęć, oddająca atmosferę scen
filmowych
Stylowy
Stylowa prezentacja zdjęć, o umiarkowanym tempie
Aktywny
Szybka prezentacja zdjęć, odpowiednia dla
dynamicznych scen
Twarz1: Podstawowy
Prezentacja zdjęć o umiarkowanym tempie, odpowiednia
dla różnego rodzaju scen, szczególnie odpowiednia dla
zdjęć, na których występują twarze. Twarze na zdjęciach
są powiększane oraz kilka obrazów zostaje
wyświetlonych jednocześnie.
Twarz 2: Nostalgia
Prezentacja zdjęć w wolnym, nastrojowym tempie,
szczególnie odpowiednia dla zdjęć, na których występują
twarze. Twarze na zdjęciach są powiększane oraz kilka
obrazów zostaje wyświetlonych jednocześnie.
Twarz 3: Stylowy
Prezentacja zdjęć w żywym, szybkim tempie, szczególnie
odpowiednia dla zdjęć, na których występują twarze.
Twarze na zdjęciach są powiększane oraz kilka obrazów
zostaje wyświetlonych jednocześnie.
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
Muzyka
Odtwarzana muzyka jest domyślnie nastawiona, zgodnie z efektem, jaki wybierzesz.
Możesz wykonać własne nastawienie muzyki z żądanym efektem. Można także wybrać z
zestawu różnych podkładów muzycznych (BGM).
Music1
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Prosty]
Music2
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć
[Podstawowy]
Music3
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Nostalgia]
Music4
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Stylowy]
Music5
Nastawienie fabryczne dla prezentacji zdjęć [Aktywny]
Music6
Możesz zmienić fabryczne nastawienia.
Music7
Music8
Podkład muzyczny BGM nie jest używany.
Powrót
Powraca do ekranu konfiguracji.
Używanie funkcji oglądania
Wyłącz
59
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
Interwał
1s
3s
Nastawia interwał wyświetlania obrazów podczas
prezentacji zdjęć w trybie [Prosty].
5s
10 s
Auto
Interwał jest tak nastawiony, aby odpowiadał wybranej
opcji [Efekty].
Nastawienie jest stałe, na [Auto], gdy w opcji [Efekty] nie
został wybrany tryb [Prosty].
Powtórz
Włącz
Odtwarza zdjęcia w pętli.
Wyłącz
Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja kończy się.
z Aby dodać/zmienić pliki muzyczne
Do aparatu można przenosić pliki muzyczne z płyt CD lub pliki MP3, aby odtwarzać je podczas
prezentacji zdjęć. Muzykę można przenieść, korzystając z opcji [ Narzędzie muzyczne]
znajdującej się w
(Slajdy) na ekranie HOME oraz oprogramowania „Music Transfer” (w
zestawie), zainstalowanego na komputerze. Szczegółowe informacje, zobacz str. 99 i 101.
• W aparacie możesz nagrać do ośmiu utworów muzycznych (Osiem zaprogramowanych utworów
(Music 1–8) możesz zastąpić przeniesionymi utworami).
• Maksymalna długość każdego pliku muzycznego do odtwarzania w aparacie wynosi około
5 minut.
• Jeżeli nie można odtworzyć pliku muzycznego ze względu na uszkodzenie lub inne usterki pliku,
wykonać [Formatuj muzykę] (str. 99) i ponownie dokonać transferu muzyki.
(Retusz): Retuszowanie zdjęć
Dodaje efekty lub wykonuje retusz nagranego obrazu i nagrywa go jako nowy plik.
Oryginalny obraz pozostaje nienaruszony.
Aby retuszować zdjęcia
1 Wybierz zdjęcia, które chcesz wyretuszować, wyświetlając je w trybie jednego obrazu.
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Wybierz [Retusz] za pomocą v/V na przycisku sterowania, po czym gdy wybierzesz
żądany tryb za pomocą b/B, naciśnij z.
4 Retuszuj zdjęcia postępując według poniższych instrukcji dla każdego trybu retuszu.
60
Menu podglądu
(Przycin)
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
Wykonane zostanie zbliżenie odtwarzanego obrazu i część
obrazu zostanie przycięta.
1 Naciśnij przycisk W/T aby powiększyć zakres przycinania.
2 Nastaw punkt za pomocą v/V/b/B, po czym naciśnij
przycisk MENU.
3 Wybrać [Rozm. Obrazu] za pomocą v/V, po czym
nacisnąć z.
Wybierz rozmiar zdjęcia do nagrania za pomocą v/V, po
czym naciśnij ponownie z.
4 Wybrać [OK] za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
(Korekcja
czerwonych oczu)
Koryguje zjawisko czerwonych oczu, spowodowane przez
lampę błyskową.
Wybrać [OK] za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
Używanie funkcji oglądania
• Rozmiar obrazu, który można przycinać różni się, zależnie od
obrazu.
• Jakość przyciętych obrazów może ulec pogorszeniu.
• Skorygowanie zjawiska czerwonych oczu może nie być
możliwe, zależnie od zdjęcia.
(Maskowanie
nieostrości)
Wyostrza obraz w wybranej ramce.
1 Nastaw miejsce (ramkę) retuszu na żądanym zdjęciu za
pomocą v/V/b/B, po czym naciśnij przycisk MENU.
2 Wybrać [OK] za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
• Zależnie od zdjęcia, korekcja może nie być wystarczająca lub
jakość zdjęcia może zostać obniżona.
61
Menu podglądu
(Miękkie
ogniskowanie)
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
Rozmywa otoczenie wokół wybranego punktu, aby
podkreślić obiekt.
1 Nastaw punkt centralny retuszu dla żądanego zdjęcia za
pomocą v/V/b/B, po czym naciśnij przycisk MENU.
2 Wybrać [Poziom] za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
Wybierz poziom retuszowania za pomocą v/V i naciśnij
ponownie z.
3 Wyreguluj żądany zakres retuszowania za pomocą W/T.
4 Wybrać [OK] za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
(Częściowy kolor)
Otacza wybrany fragment monochromatycznym tłem, aby
wydobyć obiekt.
1 Nastaw punkt centralny retuszu dla żądanego zdjęcia za
pomocą v/V/b/B, po czym naciśnij przycisk MENU.
2 Wyreguluj żądany zakres retuszowania za pomocą W/T.
3 Wybrać [OK] za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
(Efekt rybiego oka)
Stosuje efekt rybiego oka wokół wybranego fragmentu.
1 Nastaw punkt centralny retuszu dla żądanego zdjęcia za
pomocą v/V/b/B, po czym naciśnij przycisk MENU.
2 Wybrać [Poziom] za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
Wybierz poziom retuszowania za pomocą v/V i naciśnij
ponownie z.
3 Wybrać [OK] za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
62
Menu podglądu
(Filtr do efektu
rozbłysku)
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
Dodaje efekt rozbłysku do źródeł światła.
1 Wybrać [Poziom] za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
Wybierz poziom retuszowania za pomocą v/V i naciśnij
ponownie z.
2 Wyreguluj żądaną długość retuszowania za pomocą W/T.
3 Wybrać [OK] za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
(Promieniste
rozmazanie)
Określa centralny fragment służący zobrazowaniu ruchu na
zdjęciu.
(Retro)
Zmiękcza obraz przez obniżenie ostrości i zmniejszenie
otaczającego światła, aby zdjęcie sprawiało wrażenie
wykonanego starym typem aparatu.
Używanie funkcji oglądania
1 Nastaw punkt centralny retuszu dla żądanego zdjęcia za
pomocą v/V/b/B, po czym naciśnij przycisk MENU.
2 Wyreguluj żądany zakres retuszowania za pomocą W/T.
3 Wybrać [OK] za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
1 Wybrać [Poziom] za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
Wybierz poziom retuszowania za pomocą v/V i naciśnij
ponownie z.
2 Wyreguluj żądany zakres retuszowania za pomocą W/T.
3 Wybrać [OK] za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
63
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
(Uśmiechy)
Nakłada uśmiech na twarz fotografowanej osoby. Gdy aparat
wykryje twarz, którą można wyretuszować, ramka pojawi się
wokół tej twarzy.
1 Wybrać [Poziom] za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
Wybierz poziom retuszowania za pomocą v/V i naciśnij
ponownie z.
2 Wybrać [OK] za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
• W wypadku niektórych zdjęć retusz może nie być możliwy.
(Wiele zmian wielkości): Zmiana rozmiaru obrazu zgodnie z
planowanym użyciem
Można zmienić format i rozmiar wykonanych zdjęć, po czym nagrać je jako nowe pliki.
Można dokonać konwersji zdjęć na format 16:9 w celu ich oglądania w wysokiej
rozdzielczości, a także na rozmiar VGA do wykorzystania w blogu lub jako załącznik
poczty elektronicznej.
HDTV (
)
Blog / E-mail (
Zmienia format z 4:3/3:2 na 16:9 i zapisuje jako rozmiar 2M.
)
Zmienia format z 16:9/3:2 na 4:3 i zapisuje jako rozmiar
VGA.
1 Wybierz zdjęcia, które chcesz wyretuszować, wyświetlając je jako pojedyncze obrazy.
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Wybierz [Wiele zmian wielkości] za pomocą v/V na przycisku sterowania, po czym po
wybraniu żądanego rozmiaru obrazu za pomocą b/B, naciśnij z.
4 Naciśnij W/T, aby powiększyć miejsce, które chcesz przyciąć.
5 Nastaw punkt za pomocą v/V/b/B, po czym naciśnij przycisk MENU.
6 Wybrać [OK] za pomocą v, po czym nacisnąć z.
64
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
• Szczegółowe informacje o rozmiarach obrazu, zobacz str. 11.
• Nie można zmieniać rozmiaru filmów.
• Nie można zmieniać rozmiaru obrazów z VGA na [HDTV].
• Powiększenie rozmiaru i wielokrotne zmiany wielkości mogą obniżyć jakość zdjęcia.
(Chroń): Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
Chroni obrazy przed przypadkowym skasowaniem. Na chronionym zdjęciu pojawi się
wskaźnik
(Chroń).
(Ten obraz)
Chroni/usuwa ochronę aktualnie wybranego obrazu.
(Wiele obrazów)
Wybiera i chroni/usuwa ochronę wielu obrazów
jednocześnie.
Aby ochronić obraz
1 Wybierz zdjęcia, które chcesz chronić, wyświetlając je w trybie jednego obrazu.
3 Wybierz [Chroń] za pomocą v/V na przycisku sterowania, wybierz [Ten obraz] za pomocą
b/B, po czym naciśnij z.
Aby wybrać i chronić obrazy
Używanie funkcji oglądania
2 Naciśnij przycisk MENU.
1 Naciśnij przycisk MENU w trybie pojedynczego obrazu lub w trybie indeksu.
2 Wybierz [Chroń] za pomocą v/V na przycisku sterowania i wybierz [Wiele obrazów] za
pomocą b/B, po czym naciśnij z.
W trybie pojedynczego zdjęcia:
3 Wybierz zdjęcie które chcesz chronić za pomocą b/B, po czym naciśnij z.
Na wybranym obrazie pojawi się oznaczenie .
4 Naciśnij b/B, aby wyświetlić inne zdjęcia, które chcesz chronić, po czym naciśnij z.
5 Naciśnij przycisk MENU.
6 Wybrać [OK] za pomocą v, po czym nacisnąć z.
65
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
W trybie indeksu:
3 Wybrać obraz przeznaczony do ochrony za pomocą v/V/b/B, po czym nacisnąć z.
Na wybranym obrazie pojawi się oznaczenie
.
4 Aby ochronić inne obrazy, powtórz krok 3.
5 Aby wybrać wszystkie zdjęcia w katalogu, wybierz pasek wyboru katalogu za pomocą b,
po czym naciśnij z.
Na wybranym katalogu pojawi się
.
6 Naciśnij przycisk MENU.
7 Wybrać [OK] za pomocą v, po czym nacisnąć z.
• Nie można ochronić wszystkich zdjęć, jeżeli jest więcej niż 999 plików.
• Pamiętaj, że formatowanie kasuje wszystkie dane zapisane na nośniku, nawet jeśli obrazy są
chronione i obrazów tych nie można odzyskać.
• Proces ochrony obrazu może potrwać dłuższą chwilę.
Aby anulować ochronę
Wybierz obraz, którego ochronę chcesz usunąć i zdejmij ochronę wykonując tę samą
procedurę jak podczas włączania ochrony.
Wskaźnik
zniknie.
: Dodawanie ikony polecenia wydruku
Dodaje znacznik druku (
Patrz str. 107.
) do zdjęcia, które chcesz wydrukować.
(Ten obraz)
Na wybranym teraz zdjęciu pojawi się znak DPOF. Usuwa
znak DPOF, jeśli wybrane zdjęcie posiada znak DPOF.
(Wiele obrazów)
Wybiera zdjęcia i dodaje do nich znaki DPOF. Usuwa znaki
DPOF, które są już dodane.
(Druk): Drukowanie obrazów na drukarce
Drukowanie zdjęć wykonanych aparatem.
Patrz str. 104.
66
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 38
(Obróć): Obracanie zdjęcia
Obraca zdjęcie.
1 Wyświetl obraz, który ma być obrócony.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
3 Wybrać [Obróć] za pomocą v/V na przycisku sterowania, po czym nacisnąć z.
4 Wybierz [
], po czym obróć zdjęcie za pomocą b/B.
5 Wybrać [OK] za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
(Wybierz katalog): Wybieranie katalogu do przeglądania zdjęć
Wybiera katalog zawierający zdjęcie, które chcesz odtworzyć, gdy używasz aparatu z
kartą „Memory Stick Duo”.
1 Wybrać żądany katalog za pomocą b/B na przycisku sterowania.
Używanie funkcji oglądania
• Nie można obracać chronionych zdjęć, ani filmów.
• Może nie być możliwe obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami.
• Gdy obrazy są wyświetlone na komputerze, w zależności od oprogramowania, obrót może nie
zostać zachowany.
2 Wybrać [OK] za pomocą v, po czym nacisnąć z.
Aby anulować wybieranie katalogu
Wybrać [Wyjdź] w kroku 2, po czym nacisnąć z.
z Informacje o katalogach
Aparat zapisuje obrazy we wskazanym katalogu karty „Memory Stick Duo”. Można zmienić
katalog lub utworzyć nowy.
• Aby utworzyć nowy katalog t [Utwórz katalog REC] (str. 70).
• Aby zmienić katalog do zapisu obrazów t [Zmień katalog REC] (str. 71)
• Gdy na karcie „Memory Stick Duo” utworzone zostają liczne katalogi i gdy pierwszy lub ostatni
obraz w katalogu jest wyświetlany, pojawiają się następujące wskaźniki.
: Przechodzi do poprzedniego katalogu
: Przechodzi do następnego katalogu
: Przechodzi do poprzednich lub następnych katalogów
67
Indywidualizowanie nastawień
Indywidualizowanie funkcji
zarządzania pamięcią i nastawień
Możesz zmienić domyślne nastawienia za pomocą
(Nastaw.) na ekranie HOME.
(Zarządzanie pamięcią) lub
Przycisk sterowania
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk HOME
1 Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić ekran HOME.
2 Wybierz
(Zarządzanie pamięcią) lub
przycisku sterowania.
(Nastaw.) za pomocą b/B na
3 Wybierz opcję za pomocą v/V, po czym naciśnij z.
4 Wybierz żądane nastawienie za pomocą v/V, po czym naciśnij z.
• Ekran HOME zostaje wyświetlony naciśnięciem b.
68
Indywidualizowanie funkcji zarządzania pamięcią i nastawień
5 Wybierz nastawienie za pomocą v/V, po czym naciśnij z.
Aby anulować zmianę nastawienia
Wybierz [Anuluj], jeżeli jest pokazane jako opcja na ekranie, po czym naciśnij z.
Jeżeli nie, naciśnij b.
• Ustawienia są zachowane także po wyłączeniu zasilania.
• Aparat zostanie nastawiony na tryb fotografowania lub oglądania przez ponowne naciśnięcie
przycisku HOME.
Indywidualizowanie nastawień
69
Zarządzanie
pamięcią
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 68
Narzędzie pamięci — Narzędzie Memory
Stick
Opcja ta pojawia się tylko wtedy, gdy karta „Memory Stick Duo” znajduje się w
aparacie.
Format
Formatuje kartę „Memory Stick Duo”. Dostępna w handlu karta „Memory Stick Duo”
jest już sformatowana i może być od razu używana.
• Pamiętaj, że formatowanie nieodwołalnie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”,
włącznie nawet z chronionymi zdjęciami.
1 Wybrać [Format] za pomocą v/V na przycisku sterowania, po czym nacisnąć z.
Pojawi się komunikat „Wszyskie dane na Memory Stick zostaną skasowane”.
2 Wybrać [OK] za pomocą v, po czym nacisnąć z.
Zaczyna się formatowanie.
Aby anulować formatowanie
Wybrać [Anuluj] w kroku 2, po czym nacisnąć z.
Utwórz katalog REC
Tworzy katalog na karcie „Memory Stick Duo” do zapisu obrazów.
1 Wybrać [Utwórz katalog REC] za pomocą v/V na przycisku sterowania, po czym
nacisnąć z.
Pojawi się ekran tworzenia katalogu.
2 Wybrać [OK] za pomocą v, po czym nacisnąć z.
Zostaje stworzony nowy katalog o numerze o jeden wyższym niż najwyższy i katalog ten
staje się bieżącym katalogiem do zapisu.
70
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 68
Aby anulować tworzenie katalogu
Wybrać [Anuluj] w kroku 2, po czym nacisnąć z.
• Jeśli nowy katalog nie zostanie utworzony, zdjęcia zostaną zapisane w katalogu „101MSDCF”.
• Można utworzyć katalogi aż do „999MSDCF”.
• Nie można skasować katalogu za pomocą aparatu. Do skasowania katalogu należy użyć
komputera itp.
• Obrazy będą nagrywane w nowo utworzonym katalogu, dopóki inny katalog nie zostanie
utworzony lub dopóki nie wybierzesz innego katalogu do nagrywania.
• W jednym katalogu można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność katalogu zostanie
przekroczona, automatycznie tworzony jest nowy katalog.
• Szczegółowe informacje, zobacz „Miejsca zapisu plików obrazów i nazwy plików” (str. 94).
Zmień katalog REC
Zmienia katalog aktualnie używany do zapisu obrazów.
1 Wybrać [Zmień katalog REC] za pomocą v/V na przycisku sterowania, po czym nacisnąć
z.
Pojawi się ekran wyboru katalogu.
Aby anulować zmianę katalogu zapisu
Wybrać [Anuluj] w kroku 2, po czym nacisnąć z.
• Nie można wybrać katalogu „100MSDCF” jako katalogu do zapisu.
• Nie można przenieść nagranych obrazów do innego katalogu.
Indywidualizowanie nastawień
2 Wybrać właściwy katalog za pomocą b/B i [OK] za pomocą v, a następnie nacisnąć z.
Kopiuj
Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę „Memory Stick Duo”.
1 Włóż kartę „Memory Stick Duo” o wystarczającej ilości wolnego miejsca.
2 Wybrać [Kopiuj] za pomocą v/V na przycisku sterowania, po czym nacisnąć z.
Pojawi się komunikat „Wszystkie dane z pamięci wewnętrznej zostaną skopiowane”.
3 Wybrać [OK] za pomocą v, po czym nacisnąć z.
Zaczyna się kopiowanie.
71
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 68
Aby anulować kopiowanie
Wybrać [Anuluj] w kroku 3, po czym nacisnąć z.
• Użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Jeżeli kopiowanie plików zdjęciowych będzie
wykonywane przy użyciu akumulatora o niskim stopniu naładowania, akumulator może się
całkowicie rozładować, powodując błąd kopiowania lub nawet uszkodzenie danych.
• Nie można wybierać obrazów do kopiowania.
• Oryginalne obrazy zostają zachowane w pamięci wewnętrznej nawet po ich skopiowaniu. Aby
skasować zawartość pamięci wewnętrznej, wyjmij kartę „Memory Stick Duo” po kopiowaniu, po
czym sformatuj pamięć wewnętrzną ([Format] używając [Narzędzie pamięci wew]) (str. 73).
• Nowy katalog zostanie utworzony na karcie „Memory Stick Duo” i wszystkie dane będą
kopiowane do tego katalogu. Nie można wybrać określonego katalogu i skopiować do niego
obrazów.
• Znaki
(Znaczniki druku) na zdjęciach nie są kopiowane.
72
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 68
Narzędzie pamięci — Narzędzie pamięci wew
Opcja ta nie pojawia się, gdy karta „Memory Stick Duo” znajduje się w aparacie.
Format
Formatuje pamięć wewnętrzną.
• Pamiętaj, że formatowanie nieodwołalnie kasuje wszystkie dane w pamięci wewnętrznej, włącznie
nawet z chronionymi obrazami.
1 Wybrać [Format] za pomocą v/V na przycisku sterowania, po czym nacisnąć z.
Pojawi się komunikat „Wszystkie dane z pamięci wewnętrznej zostaną skasowane”.
2 Wybrać [OK] za pomocą v, po czym nacisnąć z.
Zaczyna się formatowanie.
Aby anulować formatowanie
Wybrać [Anuluj] w kroku 2, po czym nacisnąć z.
Indywidualizowanie nastawień
73
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 68
Główne nastawienia — Główne nastawienia 1
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Brzęczyk
Wybiera sygnał dźwiękowy słyszalny w czasie pracy aparatu.
Migawka
Dźwięk migawki rozlega się po naciśnięciu spustu
migawki.
Włącz
Włącza brzęczyk/dźwięk migawki gdy naciskasz przycisk
sterowania/spust migawki.
Wyłącz
Brzęczyk/dźwięk migawki wyłączone.
Info funkcji
Gdy używasz aparatu, wyświetlane są informacje o funkcjach.
Włącz
Wyświetla informacje funkcji.
Wyłącz
Nie wyświetla informacji funkcji.
Inicjalizuj
Sprowadza nastawienia do konfiguracji fabrycznej. Pomimo wykonania tej funkcji
obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej zostaną zachowane.
1 Wybrać [Inicjalizuj] za pomocą v/V na przycisku sterowania, po czym nacisnąć z.
Pojawi się komunikat „Zerowanie wszystkich ustawień”.
2 Wybrać [OK] za pomocą v, po czym nacisnąć z.
Nastawienia zostają sprowadzone do nastawień fabrycznych.
Aby anulować inicjalizację
Wybrać [Anuluj] w kroku 2, po czym nacisnąć z.
• Pamiętaj, aby nie wyłączać aparatu podczas inicjalizacji.
74
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 68
Tryb demo uśmiech
Możesz obejrzeć pokaz trybu zdjęcia z uśmiechem.
Włącz
Uruchamia pokaz podczas używania trybu zdjęcia z
uśmiechem.
Wyłącz
Nie uruchamia.
1 Wybierz tryb
(Zdjęcie z uśmiechem) pokrętłem trybu pracy (str. 28).
2 Skieruj aparat na fotografowany obiekt i wciśnij spust migawki do końca.
Zacznie się pokaz.
• Jeżeli nie wykonasz żadnej operacji na aparacie przez około 15 sekund, pokaz zacznie się
automatycznie, nawet jeśli spust migawki nie zostanie naciśnięty.
• Gdy zacznie się pokaz, możesz tymczasowo opuścić tryb pokazu wciskając do końca spust
migawki.
• Chociaż zwolni się spust migawki gdy aparat wykryje uśmiechniętą twarz, zdjęcie nie zostanie
nagrane.
• Aby naprawdę wykonać zdjęcie z uśmiechem, pamiętaj o nastawieniu tej opcji na [Wyłącz].
Indywidualizowanie nastawień
75
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 68
Główne nastawienia — Główne nastawienia 2
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Połączenie USB
Wybiera tryb USB gdy podłączasz aparat uniwersalnym kablem połączeniowym do
komputera lub do drukarki zgodnej z PictBridge.
Auto
Aparat automatycznie rozpoznaje i nawiązuje połączenie
z komputerem lub drukarką zgodną z PictBridge (str. 92 i
104).
• Jeżeli nie możesz podłączyć aparatu do drukarki zgodnej z
PictBridge za pomocą nastawienia [Auto], wybierz
[PictBridge].
• Jeżeli nie możesz podłączyć aparatu do komputera lub do
urządzenia USB za pomocą nastawienia [Auto], wybierz
[Mass Storage].
PictBridge
Podłącza aparat do drukarki zgodnej z PictBridge
(str. 104).
PTP/MTP
Po podłączeniu aparatu do komputera kreator
kopiowania zostaje uruchomiony automatycznie i obrazy
znajdujące się w katalogu zapisu aparatu zostają
skopiowane na komputer. (w systemach Windows Vista/
XP, Mac OS X)
Mass Storage
Ustanawia połączenie przy użyciu pamięci masowej
pomiędzy aparatem i komputerem lub innym
urządzeniem USB (str. 92).
COMPONENT
Wybiera typ sygnału wyjścia wideo z SD i HD(1080i), zgodnie z podłączonym
odbiornikiem TV (str. 84).
76
HD(1080i)
Wybierz tę opcję, aby podłączyć aparat do telewizora
wysokiej rozdzielczości, zgodnego ze standardem 1080i.
SD
Wybierz tę opcję, aby podłączyć aparat do telewizora nie
obsługującego sygnału HD(1080i).
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 68
Wyjście wideo
Nastawia wyjście sygnału wideo zgodnie z systemem TV kolorowej używanym przez
podłączony sprzęt wideo. Systemy TV kolorowej różnią się zależnie od kraju i regionu.
Jeżeli chcesz oglądać obrazy na ekranie TV, sprawdź system kolorystyczny TV w kraju
lub regionie użytkowania (str. 86).
NTSC
Nastawia wyjście sygnału wideo na tryb NTSC (np. dla
USA, Japonii).
PAL
Nastawia wyjście sygnału wideo na tryb PAL (np. dla
Europy).
Wyśw zoomu szer
Podczas odtwarzania na odbiorniku TV wysokiej rozdzielczości, zdjęcia w formacie 4:3 i
3:2 są odtwarzane w formacie 16:9. W takim wypadku góra i dół zdjęcia będą nieco
obcięte.
Odtwarza w formacie 16:9.
Wyłącz
Nie używa wyświetlenia zoomu szerokiego.
• Jedynymi obrazami, które mogą być wyświetlane w trybie zoomu szerokiego, są obrazy w formacie
4:3 i 3:2. Filmy, obrazy w formacie 16:9 i portrety nie mogą być powiększane.
• Obraz wyświetlany na ekranie LCD aparatu nie ulega zmianie.
Indywidualizowanie nastawień
Włącz
77
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 68
Nastawienia nagryw — Nastawienia
nagrywania 1
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Wspomaganie AF
Wspomaganie AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić ogniskowanie.
Wspomaganie AF emituje czerwone światło w momencie wciśnięcia spustu migawki do
połowy, aż do momentu nastawienia ostrości, co ułatwia ogniskowanie. W tym czasie
pokazuje się wskaźnik
.
Auto
Używa wspomagania AF.
Wyłącz
Nie używa wspomagania AF.
• Jeśli światło wspomagania AF nie dosięgnie fotografowanego obiektu lub jest on mało
kontrastowy, ostrość nie zostanie nastawiona.
• Ostrość zostaje ustawiona jeżeli światło wspomagania AF dociera do obiektu, nawet jeśli nie jest
to jego środek.
• Nie można używać wspomagania AF gdy:
– Nastawiony jest tryb półautomatyczny (str. 51).
– W trybie Wyboru sceny wybrany został tryb
(Pejzaż), tryb (Zmierzch) lub tryb
(Fajerwerki).
• Gdy używane jest wspomaganie AF, normalna ramka pola AF zostanie wyłączona i nowa ramka
pola AF będzie wyświetlona linią przerywaną. AF priorytetowo traktuje obiekty znajdujące się w
pobliżu środka ramki.
• Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Chociaż nie ma zagrożenia zdrowia, jednak nie
należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.
Linia siatki
Używając linii siatki jako punktów odniesienia, można z łatwością umieścić obiekt w
pozycji poziomej/pionowej.
Włącz
Wyświetla linie siatki.
Wyłącz
Nie wyświetla linii siatki.
• Linie siatki nie zostają nagrane.
78
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 68
Tryb AF
Wybiera tryb pracy autofokusa.
Pojedynczy
Automatycznie reguluje ostrość, gdy spust migawki
zostanie wciśnięty do połowy i przytrzymany. Tryb ten
jest przydatny do fotografowania obiektów
nieruchomych.
Monitor
Automatycznie reguluje ostrość, zanim spust migawki
zostanie wciśnięty do połowy i przytrzymany. Tryb ten
skraca czas potrzebny do nastawienia ostrości.
• Zużycie mocy akumulatora jest szybsze niż w trybie
[Pojedynczy].
• Gdy funkcja wykrywania twarzy lub funkcja wykrywania uśmiechu jest aktywna, nastawienie
trybu AF jest nieczynne.
• Gdy używany jest tryb półautomatyczny, autofokus działa tak samo, jak w trybie [Pojedynczy].
Zoom cyfrowy
Inteligentny
(Inteligentny zoom)
(
)
Powiększa obraz cyfrowo w zakresie nie powodującym
zniekształcenia obrazu, zależnie od rozmiaru obrazu.
Nie jest dostępny, gdy rozmiar obrazu jest nastawiony na
[12M], [3:2(11M)] lub [16:9(9M)].
• Całkowita skala inteligentnego zoomu jest pokazana w
tabeli poniżej.
Precyzyjny
(Precyzyjny zoom
cyfrowy)
(
)
Powiększa wszystkie rozmiary zdjęć w skali całkowitej
około 8×, włączając zoom optyczny 4×. Weź jednak pod
uwagę, że jakość obrazu pogorszy się, gdy wyjdziesz poza
skalę zoomu optycznego.
Wyłącz
Nie używa zoomu cyfrowego.
Indywidualizowanie nastawień
Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz używając zoomu optycznego
(maksymalnie 4×). Gdy zoom jest większy niż 4×, używany jest inteligentny zoom lub
precyzyjny zoom cyfrowy.
79
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 68
Rozmiar obrazu i całkowita skala zoomu przy użyciu zoomu inteligentnego (Włączając
zoom optyczny 4×)
Rozmiar
Całkowita skala zoomu
8M
Około 4,9×
5M
Około 6,2×
3M
Około 7,8×
VGA
Około 25×
16:9(2M)
Około 8,3×
• Nie można używać cyfrowego zoomu, gdy:
– W trybie selekcji sceny wybrano tryb
(Zdjęcie z uśmiechem).
– Nagrywane są filmy.
Teleobiektyw
Nastawienia dla osiągnięcia odpowiedniej ostrości z założonym teleobiektywem
(sprzedawany oddzielnie). Załóż pierścień pośredni obiektywu (sprzedawany
oddzielnie), po czym przymocuj konwerter.
Tele (
Szerok (
Wyłącz
)
Gdy założony teleobiektyw.
)
Gdy założony obiektyw szerokokątny.
Bez założonego obiektywu.
• Gdy używana jest wbudowana lampa błyskowa, jej światło może być blokowane, powodując
pojawienie się cienia.
• Na obrazach może pojawić się odbicie obrazu obiektywu, ze względu na występowanie odbicia
między tym obiektywem a konwerterem.
• Nastawienie makro jest stałe na [Auto].
• Dostępny obszar zoomu jest ograniczony.
• Dostępny obszar nastawiania ostrości jest ograniczony.
• Wspomaganie AF nie emituje światła.
• Nie można wybrać trybu półautomatycznego.
• Jeżeli fotografujesz z teleobiektywem (sprzedawany oddzielnie), aparat może także nastawiać
ostrość na bliskich obiektach w trybie
(Pejzaż) i w trybie
(Zmierzch).
• Jeżeli fotografujesz z konwerterem (sprzedawany oddzielnie), nagranie obrazów w trybie
(Fajerwerki) z optymalnymi efektami może nie być możliwe.
• Zobacz także w instrukcji obsługi dostarczonej razem z teleobiektywem.
80
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 68
Nastawienia nagryw — Nastawienia
nagrywania 2
Nastawienia fabryczne są oznaczone
.
Autom. orient. (tylko DSC-W220)
Gdy aparat zostanie obrócony, aby wykonać portret (w pozycji pionowej), aparat
zarejestruje zmianę pozycji i wyświetli obraz w pozycji portretu.
Włącz
Rejestruje obraz z zachowaniem prawidłowej orientacji.
Wyłącz
Automatyczna orientacja nie jest używana.
Auto podgląd
Wyświetla na ekranie zarejestrowany obraz przez około dwie sekundy natychmiast po
wykonaniu zdjęcia.
Włącz
Automatyczny podgląd jest używany.
Wyłącz
Automatyczny podgląd nie jest używany.
• Gdy wciśniesz spust migawki do połowy, wyświetlenie nagranego obrazu zniknie i możesz
natychmiast zrobić następne zdjęcie.
• Nie można używać automatycznego podglądu, gdy:
– Używany jest tryb serii/stopniowania ekspozycji
– [Rozpoznanie sceny] jest ustawione na [Auto] lub [Zaawansowany].
Indywidualizowanie nastawień
• Po lewej i prawej stronie pionowo zorientowanych obrazów wyświetlone będą czarne pasy.
• W zależności od kąta ustawienia aparatu podczas fotografowania, orientacja obrazu może nie
zostać prawidłowo zarejestrowana. Gdy obraz nie jest nagrany w prawidłowej orientacji, można
obrócić obraz, używając procedury opisanej na str. 67.
• Nie można używać automatycznej orientacji, gdy wybrany został tryb
(Podwodne) w trybie
wyboru sceny.
81
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 68
Nastawienie zegara
Nastawienie zegara
Nastawia datę i godzinę.
1 Wybierz [
Nastawienie zegara] z
(Nastaw.) na ekranie HOME.
2 Nacisnąć z na przycisku sterowania.
3 Wybrać format wyświetlenia daty za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
4 Wybrać każdą pozycję za pomocą b/B i nastawić żądaną wartość za pomocą v/V, po
czym nacisnąć z.
5 Wybrać [OK] i nacisnąć z.
• Północ jest oznaczona jako 12:00 AM, a południe jako 12:00 PM.
Aby anulować nastawienie zegara
Wybrać [Anuluj] w kroku 5, po czym nacisnąć z.
82
Nastaw.
Szczegółowe informacje o tej
operacji 1 str. 68
Language Setting
Language Setting
Wybiera język używany dla opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
Indywidualizowanie nastawień
83
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
Możesz oglądać obrazy na ekranie TV po podłączeniu aparatu do odbiornika TV.
Połączenie różni się, zależnie od rodzaju odbiornika TV, do którego aparat jest
podłączony.
Oglądanie obrazów po podłączeniu aparatu do TV
dostarczonym uniwersalnym kablem połączeniowym
Przed podłączeniem aparatu do odbiornika TV, wyłącz zarówno aparat, jak i odbiornik
TV.
1 Podłącz aparat do odbiornika TV uniwersalnym kablem połączeniowym (w
zestawie).
1 Do gniazd
wejścia audio/
wideo
VIDEO AUDIO
Żółty
Czerwony
Biały
Przycisk
(Odtwarzanie)
2 Do
uniwersalnego
złącza
Przycisk
sterowania
2 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
• Zobacz także w instrukcji obsługi dostarczonej razem z odbiornikiem TV.
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie odbiornika TV.
Nacisnąć b/B na przycisku sterowania, aby wybrać zdjęcie.
• Gdy aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie wyjścia sygnału wideo na
zgodny z systemem odbiornika TV (str. 77).
• Wyjście audio jest monofoniczne.
84
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
Oglądanie obrazów po podłączeniu aparatu do TV wysokiej
rozdzielczości
Można oglądać obraz wysokiej jakości* nagrany aparatem, podłączając aparat do
odbiornika HD (wysoka rozdzielczość) TV kablem adaptera wyjściowego HD
(sprzedawany oddzielnie).
Przed podłączeniem aparatu do odbiornika TV, wyłącz zarówno aparat, jak i odbiornik
TV.
* Zdjęcia wykonane w rozmiarze obrazu [VGA] nie mogą być odtwarzane w formacie HD.
• W trybie [Wyśw zoomu szer] zdjęcia formatu 4:3 lub 3:2 mogą być wyświetlane w formacie 16:9
(str. 77).
• W trybie [Wiele zmian wielkości] można dokonać konwersji na format 16:9, aby oglądać obraz w
wysokiej rozdzielczości (str. 64).
1 Podłącz aparat do TV wysokiej rozdzielczości (HD) za pomocą kabla
adaptera wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie).
1 Do gniazd wejścia
audio/wideo
Zielony/
Niebieski/
Czerwony
Kabel adaptera
wyjściowego HD
(sprzedawany
oddzielnie)
AUDIO
Biały/
Czerwony
2 Do uniwersalnego
złącza
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk
sterowania
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
COMPONENT
VIDEO IN
Przycisk HOME
85
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
2 Włącz odbiornik TV i nastaw wejście.
• Zobacz także w instrukcji obsługi dostarczonej razem z odbiornikiem TV.
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Obrazy wykonane aparatem pojawią się na ekranie odbiornika TV.
Nacisnąć b/B na przycisku sterowania, aby wybrać zdjęcie.
• Nastaw [COMPONENT], na [HD(1080i)] w [Główne nastawienia 2], wybierając
(Nastaw.) na
ekranie HOME (str. 76).
• Gdy aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie wyjścia sygnału wideo na
zgodny z systemem odbiornika TV (str. 77).
• Nie można oglądać filmów w formacie sygnału [HD(1080i)]. Nastaw [COMPONENT] na [SD]
gdy oglądasz filmy.
• Użyj kabla adaptera wyjściowego HD zgodnego z Type2b.
O „PhotoTV HD”
Ten aparat jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Podłączając urządzenia Sony zgodne z PhotoTV HD przy użyciu kabla adaptera
wyjściowego HD (sprzedawany oddzielnie), można zyskać cały, nowy świat zdjęć w
zapierającej dech jakości Full HD.
PhotoTV HD pozwala na wierne, podobne do zdjęcia odwzorowanie subtelności faktur
i kolorów.
• Konieczne jest też wykonanie nastawień na odbiorniku TV. Szczegółowe informacje,
zobacz instrukcja obsługi odbiornika TV.
O systemach kolorystycznych TV
Do oglądania obrazów na ekranie TV potrzebny jest odbiornik TV z gniazdem wejścia
wideo oraz uniwersalny kabel połączeniowy. System kolorystyczny odbiornika TV musi
odpowiadać systemowi cyfrowego aparatu fotograficznego. Sprawdź na poniższym
wykazie system TV kolorowej kraju lub regionu, w którym aparat jest używany.
System NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia, Kanada,
Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Surinam, Tajwan, USA, Wenezuela, Wyspy Bahama,
itd.
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia,
Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,
itd.
86
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina, itd.
Oglądanie obrazów na odbiorniku TV
87
Używanie komputera
Przyjemność korzystania z
komputera Windows
Szczegółowe informacje o używaniu komputera
Macintosh, zobacz „Używanie komputera Macintosh”
(str. 100).
Ilustracje ekranów używane w tej części są oparte na
angielskiej wersji oprogramowania.
Najpierw zainstalowanie programu (w zestawie) (str. 90)
• Instalowanie następującego oprogramowania:
– „PMB”
– „Music Transfer”
Kopiowanie obrazów do komputera (str. 92)
• Kopiowanie obrazów do komputera przy użyciu „PMB”.
• Korzystanie z obrazów na różne sposoby, przy użyciu
„PMB” i „Music Transfer”:
– Oglądanie obrazów zapisanych na komputerze
– Edytowanie zdjęć
– Wyświetlanie lokalizacji wykonanych zdjęć na
internetowych mapach (wymaga połączenia z Internetem.)
– Tworzenie płyty z wykonanymi obrazami (wymaga
nagrywarki CD lub DVD)
– Drukowanie lub zapisywanie zdjęć ze wstawioną datą
– Przesyłanie obrazów do serwisu medialnego (wymaga
połączenia z Internetem.)
– Dodawanie/zmiana muzyki do prezentacji zdjęć (używanie
„Music Transfer”)
Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na
często zadawane pytania znajdują się na internetowej
stronie pomocy dla Klientów Sony.
http://www.sony.net/
88
Przyjemność korzystania z komputera Windows
Zalecane środowisko
komputera
Następujące środowisko jest zalecane
dla komputera podłączonego do
aparatu.
Zalecane środowisko do
kopiowania obrazów
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Microsoft Windows 2000
Professional SP4/Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP1
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
w środowisku zaktualizowanego systemu
operacyjnego wymienionego powyżej
oraz w środowisku wielosystemowym.
Złącze USB: Standardowe
Zalecane środowisko dla „PMB” i
„Music Transfer”
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Microsoft Windows XP*1
SP3/Windows Vista*2 SP1
Procesor (CPU): Intel Pentium III
500 MHz lub szybszy (Zalecany: Intel
Pentium III 800 MHz lub szybszy)
Dysk twardy: Wymagane miejsce na dysku
do instalacji—w przybliżeniu 500 MB
Monitor: Rozdzielczość ekranu: 1 024 ×
768 punktów lub powyżej
Pamięć wideo: 32 MB lub więcej
(Zalecane: 64 MB lub więcej)
*1 Wersje 64-bitowe nie są obsługiwane.
*2 Starter (Edition) nie jest obsługiwany.
• Środowisko komputera powinno także
odpowiadać wymaganiom pracy systemu
operacyjnego.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania we
wszystkich zalecanych środowiskach
wymienionych powyżej.
• Jeżeli do komputera podłączysz kilka
urządzeń USB jednocześnie, niektóre z nich,
w tym aparat, mogą nie działać. Będzie to
zależało od rodzaju podłączonych urządzeń
USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
w przypadku użycia koncentratora USB.
• Podłączenie aparatu do komputera przy
użyciu interfejsu USB kompatybilnego z HiSpeed USB (zgodnego z USB 2.0) umożliwia
zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie
danych, ponieważ aparat jest kompatybilny z
Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0).
• Do podłączenia komputera dostępne są
cztery tryby połączenia USB, tryb [Auto]
(nastawienie domyślne), [Mass Storage],
[PictBridge] i [PTP/MTP]. Jako
przykładowe, w tym rozdziale opisano tryby
[Auto] i [Mass Storage]. Szczegółowe
informacje o [PictBridge] i [PTP/MTP],
zobacz str. 76.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z
trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem a
aparatem może nie zostać jednocześnie
przywrócona.
Używanie komputera
Pamięć: 256 MB lub więcej (Zalecane:
512 MB lub więcej)
Uwagi o podłączeniu aparatu do
komputera
89
Instalowanie oprogramowania (w
zestawie)
Można zainstalować oprogramowanie
(w zestawie), wykonując poniższą
procedurę.
• Zaloguj się jako Administrator.
1 Włącz komputer i włóż CD-ROM
(w zestawie) do napędu CD-ROM.
Pojawi się okno menu instalatora.
• Jeżeli nie pojawi się, podwójnie kliknij
[Computer] (Komputer) (w Windows
XP, [My Computer] (Mój komputer)) t
(SONYPICTUTIL).
• W przypadku Windows Vista może się
pojawić ekran AutoPlay. Wybierz „Run
Install.exe.” i postępuj zgodnie z
instrukcjami, które pojawiają się na
ekranie, aby kontynuować instalację.
2 Kliknij [Install].
Pojawia się okno „Choose Setup
Language” (Wybór języka instalacji).
3 Wybierz żądany język, po czym
kliknij [Next] (Dalej).
Pojawi się okno „License
Agreement” (Umowa Licencyjna).
4 Przeczytaj uważnie umowę.
Jeżeli akceptujesz warunki
umowy licencyjnej, kliknij
przycisk opcji obok [I accept the
terms of the license agreement]
(Akceptuję warunki umowy
licencyjnej) po czym kliknij [Next]
(Dalej).
90
5 Postępuj według instrukcji na
ekranie aby zakończyć instalację.
• Gdy pojawi się komunikat polecający
zrestartowanie komputera, należy
komputer zrestartować, postępując
według instrukcji na ekranie.
• Program DirectX może zostać
zainstalowany, zależnie od środowiska
systemu operacyjnego komputera.
6 Po zakończeniu instalacji wyjmij
CD-ROM.
• Instalowanie następującego
oprogramowania:
– PMB
– Music Transfer
Po zainstalowaniu oprogramowania, na
pulpicie zostaną utworzone ikony
skrótów dla „PMB”, „PMB Guide”,
„Music Transfer”.
Kliknij dwukrotnie, aby
uruchomić „PMB”.
Kliknij dwukrotnie, aby
uruchomić „PMB
Guide”.
Kliknij dwukrotnie, aby
uruchomić „Music
Transfer”.
Informacje o „PMB (Picture Motion
Browser)” (w zestawie)
Zdjęcia i filmy wykonane aparatem
mogą być wykorzystane lepiej niż dotąd
dzięki zaletom tego programu.
W tej części opisano w skrócie „PMB”.
Szczegółowe informacje, zobacz „PMB
Guide”.
Przegląd programu „PMB”
Oprogramowanie „PMB” umożliwia:
Uruchamianie programu
„PMB Guide”
Kliknij dwukrotnie ikonę
(PMB
Guide) na pulpicie.
Aby wejść do „PMB Guide” z menu
Start, kliknij [Start] (Start) t [All
Programs] (Wszystkie Programy) t
[Sony Picture Utility] (Program
usługowy Sony Picture) t [Help]
(Pomoc) t [PMB Guide].
Uruchamianie programu „PMB”
Kliknij dwukrotnie ikonę
(PMB) na
pulpicie.
Lub z menu Start: Kliknij [Start] (Start)
t [All Programs] (Wszystkie
programy) t [Sony Picture Utility]
(Program usługowy Sony Picture) t
[PMB] (PMB).
• Przy pierwszym uruchomieniu programu
„PMB” pojawi się na ekranie komunikat o
dostępności narzędzia informacyjnego.
Wybierz [Start]. Ta funkcja informuje o
nowościach, na przykład o aktualizacjach
oprogramowania. Można zmienić to
nastawienie później.
Zamykanie programu „PMB”
Kliknij przycisk
rogu ekranu.
w górnym, prawym
Używanie komputera
• Importowanie obrazów wykonanych
aparatem i wyświetlenie ich na komputerze.
• Uporządkowanie obrazów na komputerze
na bazie kalendarza, według daty zdjęcia w
celu ich obejrzenia.
• Kopiowanie obrazów z komputera na
urządzenia nagrywające.
• Retuszowanie (korekcja czerwonych oczu
itp.), druk i wysyłanie zdjęć w postaci
załączników do poczty e-mail, zmianę daty
wykonania zdjęcia i inne.
• Możesz wyświetlać na mapie informacje o
miejscu, w którym zdjęcia były zrobione.
(Wymaga to połączenia z Internetem.)
• Drukowanie lub zapisywanie zdjęć ze
wstawioną datą.
• Możesz tworzyć płyty z danymi przy użyciu
nagrywarki CD lub DVD.
• Możesz przesłać zdjęcie do serwisu
medialnego. (Wymaga to połączenia z
Internetem.)
Uruchamianie i
wychodzenie z „PMB”
91
Kopiowanie obrazów do komputera przy
użyciu „PMB”
Przygotowanie aparatu i
komputera
Podłączanie aparatu do
komputera
1 Włóż do aparatu kartę „Memory
Stick Duo” z nagranymi obrazami.
• Podczas kopiowania obrazów z pamięci
wewnętrznej, krok ten nie jest potrzebny.
2 Do uniwersalnego złącza
2 Włóż do aparatu dostatecznie
naładowany akumulator, lub
podłącz aparat do gniazdka
ściennego za pomocą zasilacza
sieciowego (sprzedawany
oddzielnie) i uniwersalnego kabla
połączeniowego USB / A/V / DC
IN (sprzedawany oddzielnie).
• Użyj kabla USB / A/V / DC IN,
zgodnego z Type2b (sprzedawany
oddzielnie).
• Gdy zdjęcia są kopiowane na komputer
przy użyciu akumulatora o niskim
stopniu naładowania, akumulator może
się całkowicie rozładować, powodując
błąd kopiowania lub nawet uszkodzenie
danych.
1 Do złącza USB
Uniwersalny
kabel
połączeniowy
„Łączy…” pojawi się na ekranie
aparatu.
Wskaźniki
aktywności*
3 Włącz komputer, po czym naciśnij
przycisk
(Odtwarzanie).
Jeśli połączenie USB zostaje nawiązane
po raz pierwszy, komputer
automatycznie uruchomi program
rozpoznający aparat. Należy chwilę
zaczekać.
*
Przycisk
(Odtwarzanie)
pojawi się na ekranie podczas
nawiązywania łączności.
Nie używaj komputera gdy ten wskaźnik jest
wyświetlany. Gdy wskaźnik zmieni się na
, możesz znowu zacząć używać
komputera.
• Jeżeli „Mass Storage” nie pojawi się, nastaw
[Połączenie USB] na [Mass Storage] (str. 76).
92
Kopiowanie obrazów do komputera przy użyciu „PMB”
Kopiowanie obrazów do
komputera
1 Podłącz aparat do komputera jak
opisano w „Podłączanie aparatu
do komputera”.
Po nawiązaniu połączenia USB,
ekran [Import Media Files]
programu „PMB” pojawi się
automatycznie.
• Szczegółowe informacje o „PMB”, zobacz
„PMB Guide”.
Oglądanie zdjęć na
komputerze
Gdy import jest zakończony, zostaje
uruchomiony „PMB”. Wyświetlone są
miniaturki importowanych obrazów.
• Katalog „Pictures” (Obrazy) (w Windows
XP, „My Pictures” (Moje obrazy)) jest
katalogiem domyślnym w „Viewed folders”
(Oglądane katalogi).
Używanie komputera
• Jeżeli używasz gniazda karty „Memory
Stick”, zobacz str. 96.
• Jeżeli pojawi się Kreator AutoPlay,
zamknij go.
Uporządkowanie obrazów na
komputerze na bazie kalendarza,
według daty zdjęcia w celu ich
obejrzenia.
Szczegółowe informacje, zobacz „PMB
Guide”.
2 Wykonaj import obrazów.
Aby zacząć import obrazów, kliknij
przycisk [Import].
Przykład: Ekran wyświetlenia miesięcy
Domyślnie obrazy są importowane
do katalogu utworzonego w
„Pictures” (Obrazy) (w Windows XP,
„My Pictures” (Moje obrazy)),
którego nazwą jest data importu.
93
Kopiowanie obrazów do komputera przy użyciu „PMB”
Aby skasować połączenie
USB
Wykonaj kroki od 1 do 4 z procedury
poniżej, przed podjęciem następujących
działań:
• Odłączany jest uniwersalny kabel
połączeniowy.
• Wyjmowana jest karta „Memory Stick Duo”.
• Wkładana jest do aparatu karta „Memory
Stick Duo” po skopiowaniu zdjęć z pamięci
wewnętrznej.
• Wyłączany jest aparat.
Miejsca zapisu plików
obrazów i nazwy plików
Pliki obrazów wykonanych aparatem są
pogrupowane w katalogi na karcie
„Memory Stick Duo” lub w pamięci
wewnętrznej.
Przykład: układ katalogów pod
Windows Vista
1 Podwójnie kliknij ikonę odłączenia w
zasobniku zadań.
Windows Vista
Podwójnie kliknij tutaj
Windows XP/Windows 2000
Podwójnie kliknij tutaj
2 Kliknij
(USB Mass Storage Device)
(Urządzenie pamięci masowej USB) t
[Stop] (Zatrzymaj).
3 Potwierdź urządzenie w oknie
potwierdzenia po czym kliknij [OK].
4 Kliknij [OK].
Urządzenie jest odłączone.
• Krok 4 jest niepotrzebny w przypadku
Windows Vista/XP.
A Katalog zawierający dane obrazów
zarejestrowanych aparatem, który nie
posiada funkcji tworzenia katalogów.
B Katalog zawierający dane obrazów
zarejestrowanych tym aparatem.
Jeżeli żaden nowy katalog nie został
utworzony, są następujące katalogi:
– „Memory Stick Duo”: Tylko
„101MSDCF”
– Pamięć wewnętrzna: Tylko
„101_SONY”
• Nie jest możliwy zapis do katalogu
„100MSDCF”. Obrazy w tym katalogu są
dostępne jedynie do oglądania.
• Nie jest możliwy zapis do/odtwarzanie z
katalogu „MISC”.
94
Kopiowanie obrazów do komputera przy użyciu „PMB”
• Pliki z obrazami nazywane są następująco:
– Pliki zdjęciowe: DSC0ssss.JPG
– Pliki filmowe: MOV0ssss.MPG
– Pliki indeksu, które są nagrane podczas
nagrywania filmów: MOV0ssss.THM
ssss oznacza dowolną liczbę między
0001 a 9999. Część zawierająca numer
w nazwie pliku filmowego, nagranego w
trybie filmu oraz odpowiadającego mu pliku
indeksu jest taka sama.
• Więcej informacji o katalogach, zobacz str.
67 i 70.
Używanie komputera
95
Kopiowanie obrazów do komputera bez
użycia „PMB”
Kopiowanie obrazów do komputera bez
użycia „PMB” można wykonać
następująco.
Komputer z otworem do karty
„Memory Stick”:
Wyjąć kartę „Memory Stick Duo” z
aparatu i włożyć ją do adaptera
„Memory Stick Duo”. Włożyć adapter
„Memory Stick Duo” do komputera i
skopiować obrazy.
• Nawet gdy używanym systemem jest
Windows 95/98/98 Second Edition/NT/Me,
można kopiować obrazy wkładając
„Memory Stick Duo” do otworu dla
„Memory Stick” na komputerze.
• Jeżeli karta „Memory Stick PRO Duo” nie
zostaje rozpoznana, zobacz str. 115.
Komputer bez otworu do karty
„Memory Stick”:
Wykonaj połączenie USB i postępuj
zgodnie z podanymi etapami, aby
kopiować obrazy.
• Wyświetlenia na ekranie używane w tym
rozdziale są przykładami kopiowania
obrazów z „Memory Stick Duo”.
• Aparat nie jest kompatybilny z wersjami
Windows 95/98/98 Second Edition/NT/Me
systemu operacyjnego Windows.
Jeżeli używasz komputera bez gniazda karty
„Memory Stick”, do skopiowania obrazów z
karty „Memory Stick Duo” na komputer,
użyj dostępnego w handlu czytnika karty
„Memory Stick”.
Aby skopiować obrazy z pamięci
wewnętrznej na komputer, skopiuj je
najpierw na kartę „Memory Stick Duo”, a
następnie na komputer.
96
Kopiowanie obrazów do
komputera
–Windows Vista/XP
W tej części opisano przykład
kopiowania obrazów do „Documents”
(Dokumenty) (Dla Windows XP: „My
Documents” (Moje dokumenty)).
1 Przygotuj aparat i komputer.
Wykonaj tę samą procedurę, jak
opisana w „Przygotowanie aparatu i
komputera” na str. 92.
2 Podłącz aparat do komputera
uniwersalnym kablem
połączeniowym.
Wykonaj tę samą procedurę, jak
opisana w „Podłączanie aparatu do
komputera” na str. 92.
• Jeżeli program „PMB” jest już
zainstalowany, wtedy [Import Media
Files] (Importuj pliki mediów) zostanie
rozpoczęty na „PMB”. Wybierz [Cancel]
(Anuluj), aby zakończyć [Import Media
Files] (Importuj pliki mediów).
Kopiowanie obrazów do komputera bez użycia „PMB”
3 Kliknij [Open folder to view files]
(Otwórz katalog, aby zobaczyć
pliki) (Dla Windows XP: [Open
folder to view files] t [OK]),
ponieważ ekran kreatora pojawi
się na pulpicie automatycznie.
6 Kliknij katalog [Documents]
(Dokumenty) (Dla Windows XP:
[My Documents] (Moje
dokumenty)). Następnie kliknij
prawym przyciskiem myszy w
okno „Documents” (Dokumenty),
aby wyświetlić menu i kliknij
[Paste] (Wklej).
1
2
• Gdy ekran kreatora nie pojawi się
automatycznie, wykonaj procedurę: t
„Dla Windows 2000”.
4 Kliknij dwukrotnie [DCIM].
którym zapisane są pliki obrazów
przeznaczonych do skopiowania.
Następnie kliknij prawym
przyciskiem myszy plik obrazu,
aby wyświetlić menu i kliknij na
nim [Copy] (Kopiuj).
• Gdy w docelowym katalogu istnieje już
obraz o tej samej nazwie pliku, pojawi się
komunikat powierdzenia zastąpienia
starego pliku nowym. Gdy stary plik
zostaje zastąpiony nowym, oryginalne
dane są kasowane. Aby skopiować plik
obrazu do komputera bez zastępowania,
zmień nazwę pliku i wtedy go skopiuj.
Pamiętaj jednak, że jeśli zmienisz nazwę
pliku (str. 98), odtworzenie tego obrazu
na aparacie może nie być możliwe.
Dla Windows 2000
1
Używanie komputera
5 Kliknij dwukrotnie katalog, w
Pliki obrazów zostaną skopiowane do
katalogu [Documents] (Dokumenty)
(Dla Windows XP: [My Documents]
(Moje dokumenty)).
Kliknij dwukrotnie [My Computer]
(Mój komputer) t [Removable Disk]
(Dysk wymienny) po podłączeniu
aparatu do komputera. Następnie
wykonaj czynności od kroku 4.
2
• Informacje o docelowym miejscu plików
obrazów, zobacz str. 94.
97
Oglądanie na aparacie plików obrazów zapisanych na
komputerze przez skopiowanie ich na kartę „Memory Stick Duo”
W tej części opisany jest proces
używania oprogramowania na
przykładzie komputera Windows.
Gdy plik obrazu po skopiowaniu na
komputer został usunięty z karty
„Memory Stick Duo”, można go
ponownie obejrzeć w aparacie kopiując
plik obrazu z komputera na kartę
„Memory Stick Duo”.
• Pomiń krok 1, jeżeli nazwa pliku nastawiona
na aparacie nie została zmieniona.
• Odtworzenie niektórych zdjęć może nie być
możliwe, zależnie od rozmiaru zdjęcia.
• Sony nie gwarantuje odtwarzania plików
obrazów na aparacie, jeżeli te pliki zostały
przetworzone przy użyciu komputera, lub
nagrane innym aparatem.
• Jeżeli nie ma katalogów na karcie „Memory
Stick Duo”, najpierw utwórz katalog (str. 70)
za pomocą aparatu, następnie skopiuj pliki
obrazów.
1 Prawym przyciskiem myszy
kliknij plik obrazu, po czym kliknij
[Rename]. Zmień nazwę pliku na
„DSC0ssss”.
Zamiast ssss wpisać liczbę od
0001 do 9999.
1
2
• Jeżeli pojawi się komunikat
potwierdzenia zastąpienia starego pliku
nowym, wprowadź inny numer.
• W zależności od konfiguracji komputera,
może być wyświetlone także
rozszerzenie. Rozszerzeniem dla zdjęć
jest JPG, a dla filmów – MPG. Nie
zmieniaj rozszerzenia.
98
2 Skopiuj plik obrazu do katalogu
na karcie „Memory Stick Duo” w
następujący sposób.
1Prawym przyciskiem myszy kliknij
plik obrazu po czym kliknij [Copy]
(Kopiuj).
2Kliknij dwukrotnie [Removable
Disk] (Dysk wymienny) lub
[SonyMemoryStick] w [Computer]
(Komputer) (w Windows XP, [My
Computer] (Mój komputer)).
3Prawym przyciskiem myszy kliknij
katalog [sssMSDCF] w katalogu
[DCIM], po czym kliknij [Paste].
• sss oznacza jakąkolwiek liczbę z
zakresu 100 do 999.
Używanie „Music Transfer” (w zestawie)
Można zmienić fabrycznie
zaprogramowane pliki muzyczne na
żądane pliki muzyczne, używając
programu „Music Transfer”,
znajdującego się na CD-ROM (w
zestawie). Można także w dowolnym
czasie kasować lub dodawać pliki.
Dodawanie/zmiana muzyki
za pomocą „Music
Transfer”
Formaty muzyczne dostępne dla
transferu za pomocą „Music Transfer” są
podane poniżej:
• Pliki MP3 zapisane na twardym dysku
komputera
• Muzyka na płytach CD
• Zaprogramowana muzyka, zapisana w
pamięci aparatu
1 Naciśnij przycisk HOME, aby
wyświetlić ekran HOME.
2 Wybierz
3 Wybrać [Pobierz muzykę] za
pomocą v/V, po czym nacisnąć
z.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami
na ekranie, aby dodać/zmienić
pliki muzyczne.
• Aby przywrócić w aparacie fabrycznie
zaprogramowaną muzykę:
1 Wykonaj [Formatuj muzykę] w kroku
3.
2 Wykonaj [Restore defaults] (Przywróć
domyślne) na „Music Transfer”.
Wszystkie pliki muzyczne powrócą do
fabrycznie zaprogramowanej muzyki,
a [Muzyka] w menu [Slajdy] zostanie
nastawione na [Wyłącz].
• Można sprowadzić pliki muzyczne do
fabrycznie zaprogramowanych przy użyciu
[Inicjalizuj] (str. 74), jednak wtedy inne
nastawienia też zostaną sprowadzone do
oryginalnych nastawień.
• Szczegółowe informacje o używaniu „Music
Transfer”, zobacz pomoc on-line w „Music
Transfer”.
Używanie komputera
(Slajdy) za pomocą
b/B na przycisku sterowania,
wybierz [ Narzędzie muzyczne]
za pomocą v/V, po czym naciśnij
z.
5 Uruchom „Music Transfer”.
Pojawi się komunikat „Podłącz do
komputera”.
4 Wykonaj połączenie USB aparatu
i komputera.
99
Używanie komputera Macintosh
Można skopiować obrazy na komputer
Macintosh.
• „PMB” nie współpracuje z komputerami
Macintosh.
Zalecane środowisko
komputera
Następujące środowisko jest zalecane
dla komputera podłączonego do
aparatu.
Zalecane środowisko do
kopiowania obrazów
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS
X (v10.1 do v10.5)
Złącze USB: Standardowe
Zalecane środowisko dla „Music
Transfer”
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Mac OS X (v10.3 do
v10.5)
Pamięć: 64 MB lub więcej (zalecane
128 MB lub więcej)
Dysk twardy: Wymagane miejsce na dysku
do instalacji—w przybliżeniu 50 MB
Uwagi o podłączeniu aparatu do
komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania we
wszystkich zalecanych środowiskach
wymienionych powyżej.
• Jeżeli do komputera podłączysz kilka
urządzeń USB jednocześnie, niektóre z nich,
w tym aparat, mogą nie działać. Będzie to
zależało od rodzaju podłączonych urządzeń
USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
w przypadku użycia koncentratora USB.
• Podłączenie aparatu do komputera przy
użyciu interfejsu USB kompatybilnego z HiSpeed USB (zgodnego z USB 2.0) umożliwia
zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie
danych, ponieważ aparat jest kompatybilny z
Hi-Speed USB (zgodny z USB 2.0).
100
• Do podłączenia komputera dostępne są
cztery tryby połączenia USB, tryb [Auto]
(nastawienie domyślne), [Mass Storage],
[PictBridge] i [PTP/MTP]. Jako
przykładowe, w tym rozdziale opisano tryby
[Auto] i [Mass Storage]. Szczegółowe
informacje o [PictBridge] i [PTP/MTP],
zobacz str. 76.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z
trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem a
aparatem może nie zostać jednocześnie
przywrócona.
Kopiowanie i oglądanie
obrazów na komputerze
1 Przygotuj aparat i komputer
Macintosh.
Wykonaj tę samą procedurę, jak
opisana w „Przygotowanie aparatu i
komputera” na str. 92.
2 Podłącz aparat do komputera
uniwersalnym kablem
połączeniowym.
Wykonaj tę samą procedurę, jak
opisana w „Podłączanie aparatu do
komputera” na str. 92.
3 Skopiuj pliki obrazów na
komputer Macintosh.
1Kliknij dwukrotnie noworozpoznaną
ikonę t [DCIM] t katalog, w
którym zapisane są obrazy które
zostaną skopiowane.
2Przeciągnij pliki obrazów na ikonę
dysku twardego i upuść.
Pliki obrazu są kopiowane na dysk
twardy.
• Informacje o miejscu zapisu plików
obrazów i o nazwach plików, zobacz
str. 94.
Używanie komputera Macintosh
4 Oglądanie obrazów na
komputerze.
Kliknij dwukrotnie ikonę dysku
twardego t żądany plik obrazu w
katalogu, który zawiera skopiowane
pliki, aby otworzyć dany plik obrazu.
Aby skasować połączenie
USB
Przeciągnij i upuść ikonę napędu lub
ikonę „Memory Stick Duo” na ikonę
„Trash” (Kosz), zanim wykonasz
procedury podane poniżej, by aparat
został odłączony od komputera.
• Odłączany jest uniwersalny kabel
połączeniowy.
• Wyjmowana jest karta „Memory Stick Duo”.
• Wkładana jest do aparatu karta „Memory
Stick Duo” po skopiowaniu zdjęć z pamięci
wewnętrznej.
• Wyłączany jest aparat.
Można zmienić fabrycznie
zaprogramowane pliki muzyczne na
żądane pliki muzyczne. Można także w
dowolnym czasie kasować lub dodawać
pliki.
Formaty muzyczne dostępne dla
transferu za pomocą „Music Transfer” są
podane poniżej:
• Przed zainstalowaniem „Music Transfer”
należy zamknąć wszystkie uruchomione
programy.
• Dla instalacji konieczne jest zalogowanie się
jako Administrator.
1 Włącz komputer Macintosh i włóż CDROM (w zestawie) do napędu CDROM.
2 Kliknij dwukrotnie
(SONYPICTUTIL).
3 Kliknij dwukrotnie plik
[MusicTransfer.pkg] w katalogu [MAC].
Rozpocznie się instalacja programu.
Aby dodać/zmienić pliki muzyczne
Zobacz „Dodawanie/zmiana muzyki za
pomocą „Music Transfer”” na str. 99.
Pomoc techniczna
Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na często
zadawane pytania znajdują się na
internetowej stronie pomocy dla
Klientów Sony.
http://www.sony.net/
Używanie komputera
Dodawanie/zmiana muzyki
za pomocą „Music
Transfer”
Aby zainstalować „Music Transfer”
• Pliki MP3 zapisane na twardym dysku
komputera
• Muzyka na płytach CD
• Zaprogramowana muzyka, zapisana w
pamięci aparatu
101
Przeglądanie podręcznika „Cyber-shot –
przewodnik dla zaawansowanych”
Podczas instalacji „Podręcznik aparatu
Cyber-shot”, „Cyber-shot – przewodnik
dla zaawansowanych” zostanie również
zainstalowany. „Cyber-shot –
przewodnik dla zaawansowanych”
zawiera dalsze informacje o używaniu
aparatu i opcjonalnych akcesoriów.
Przeglądanie w systemie
Windows
Kliknij dwukrotnie
(Step-up
Guide) na pulpicie.
Aby wejść do „Step-up Guide” z menu
Start, kliknij [Start] (Start) t [All
Programs] (Wszystkie programy) (w
Windows 2000, [Programs] (Programy))
t [Sony Picture Utility] (Program
usługowy Sony Picture) t [Step-up
Guide] (Przewodnik dla
zaawansowanych).
Przeglądanie w systemie
Macintosh
1 Skopiuj katalog [stepupguide] z
katalogu [stepupguide] na
komputer.
2 Wybierz [stepupguide],
[language], a następnie katalog
[PL] zapisany na CD-ROM (w
zestawie) i skopiuj wszystkie pliki
w katalogu [PL] do katalogu
[img], znajdującego się w
katalogu [stepupguide],
skopiowanym na komputer w
kroku 1. (Zastąpi pliki katalogu
[img] plikami z katalogu [PL].)
3 Po zakończeniu kopiowania
kliknij dwukrotnie
„stepupguide.hqx” w katalogu
[stepupguide], aby go
zdekompresować, po czym kliknij
dwukrotnie wygenerowany plik
„stepupguide”.
• Jeżeli narzędzie do dekompresji pliku
HQX nie jest zainstalowane, zainstaluj
program Stuffit Expander.
102
Drukowanie zdjęć
Jak drukować zdjęcia
Gdy drukowane są zdjęcia wykonane w trybie
[16:9], oba boki mogą być obcięte, należy więc
sprawdzić przed przystąpieniem do druku
(str. 117).
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
(str. 104)
Można drukować zdjęcia podłączając aparat bezpośrednio do
drukarki zgodnej z PictBridge.
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej z kartą „Memory
Stick”
Można drukować zdjęcia drukarką zgodną z kartą „Memory
Stick”.
Szczegółowe informacje zobacz w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z drukarką.
Drukowanie przy użyciu komputera
Można skopiować zdjęcia na komputer za pomocą
dostarczonego w zestawie oprogramowania „PMB”, a
następnie je wydrukować.
Na zdjęciu możesz umieścić datę i je wydrukować (str. 91).
Możesz zanieść kartę „Memory Stick Duo”, zawierającą
obrazy nagrane aparatem, do punktu usługowego
drukującego zdjęcia. Możesz dodać znak
(Znacznik
druku) do zdjęć, które chcesz potem wydrukować.
Drukowanie zdjęć
Drukowanie w punkcie usługowym (str. 107)
103
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy
użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
Możesz drukować obrazy nagrane przy
użyciu tego aparatu nawet jeżeli nie
masz komputera, podłączając aparat
bezpośrednio do drukarki zgodnej z
PictBridge.
1 Naciśnij przycisk HOME, aby
wyświetlić ekran HOME.
2 Wybierz
• „PictBridge” jest oparty na standardzie
CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Nie można wydrukować filmów.
• Jeżeli wskaźnik
miga na ekranie aparatu
(sygnalizacja błędu), sprawdź podłączoną
drukarkę.
Etap 1: Przygotowanie
aparatu
Przygotuj aparat do połączenia z
drukarką za pomocą uniwersalnego
kabla połączeniowego. Jeżeli
[Połączenie USB] jest nastawione na
[Auto], aparat automatycznie rozpozna
niektóre drukarki, gdy zostaną
podłączone. W takim przypadku pomiń
etap 1.
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk
sterowania
Przycisk
HOME
Przycisk
MENU
• Zalecane jest użycie w pełni naładowanego
akumulatora, aby uniknąć ryzyka wyłączenia
się zasilania w trakcie druku.
104
(Nastaw.) za pomocą
b/B na przycisku sterowania i
wybierz [
Główne nastawienia]
za pomocą v/V, po czym naciśnij
z.
3 Wybierz [Główne nastawienia 2]
za pomocą v/V i wybierz
[Połączenie USB], po czym
naciśnij z.
4 Wybrać [PictBridge] za pomocą
v/V, po czym nacisnąć z.
Tryb USB jest skonfigurowany.
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
Etap 2: Podłączenie
aparatu do drukarki
1 Podłącz aparat do drukarki.
2 Do uniwersalnego złącza
1 Do złącza
USB
Uniwersalny kabel
połączeniowy
2 Włącz drukarkę. Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie) i włącz aparat.
[Druk] za pomocą v/V na
przycisku sterowania, po czym
naciśnij z.
Aparat jest nastawiony na tryb
odtwarzania, pojawiają się wtedy na
ekranie obraz i menu druku.
Etap 3: Wybieranie zdjęć do
wydrukowania
Wybierz [Ten obraz] lub [Wiele
obrazów] za pomocą v/V, po czym
naciśnij z.
Gdy wybierzesz [Ten obraz]
Możesz wydrukować wybrane zdjęcie.
Przejdź do etapu 4.
Gdy wybierzesz [Wiele obrazów]
Możesz wydrukować wiele wybranych
zdjęć.
1 Wybrać zdjęcia do druku za pomocą b/
B, po czym nacisnąć z.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
oznaczenie
.
2 Nacisnąć MENU aby wyświetlić menu.
3 Wybrać [OK] za pomocą v, po czym
nacisnąć z.
Drukowanie zdjęć
Po wykonaniu połączenia
pojawi się wskaźnik
.
3 Naciśnij przycisk MENU, wybierz
• Po wybraniu [Wiele obrazów] na ekranie
indeksu, możesz wydrukować wszystkie
zdjęcia w katalogu, wybierając pasek wyboru
katalogu za pomocą b i dołączając do
katalogu znak
.
105
Drukowanie zdjęć bezpośrednio, przy użyciu drukarki zgodnej z PictBridge
Etap 4: Wydruk
2 Wybrać [OK] za pomocą v, po
czym nacisnąć z.
1 Wybierz nastawienia druku za
pomocą v/V/b/B.
Zdjęcie zostaje wydrukowane.
• Nie odłączaj uniwersalnego kabla
połączeniowego gdy wskaźnik
(Połączenie PictBridge) znajduje
się na ekranie.
Wskaźnik
[Ilość]
Wybiera liczbę kopii, które mają być
wydrukowane dla danego zdjęcia.
• Wyznaczona liczba zdjęć może nie
zmieścić się na jednym arkuszu, zależy to
od ilości zdjęć.
Etap 5: Zakończenie druku
[Układ]
Wybiera liczbę zdjęć, które będą
wydrukowane obok siebie na jednym
arkuszu.
[Rozmiar]
Wybiera rozmiar arkusza druku.
[Data]
Wybiera [Dzień&Godz] lub [Data],
aby wstawić datę i godzinę na
zdjęciach.
• Jeśli wybrane zostanie [Data], data
zostanie wstawiona w wybranym
formacie (str. 82). Funkcja ta w
niektórych drukarkach może nie być
dostępna.
106
Upewnij się, że ekran powrócił do
etapu 2 i odłącz od aparatu uniwersalny
kabel połączeniowy.
Drukowanie w punkcie usługowym
Możesz zanieść kartę „Memory Stick
Duo”, zawierającą obrazy nagrane
aparatem, do punktu usługowego
drukującego zdjęcia. Jeżeli punkt
usługowy drukuje zdjęcia z
wykorzystaniem funkcji DPOF, można
oznaczyć zdjęcia ikoną
(Znacznik
druku) przed udaniem się tam, aby nie
wybierać zdjęć ponownie podczas druku
w punkcie usługowym.
Oznaczanie wybranego
zdjęcia
Przycisk
• W punkcie usługowym nie można drukować
bezpośrednio z aparatu zdjęć zapisanych w
pamięci wewnętrznej. Należy skopiować
zdjęcia na kartę „Memory Stick Duo”, po
czym zanieść kartę „Memory Stick Duo” do
punktu usługowego.
Co to jest DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) jest
funkcją pozwalającą na dodanie znaku
(Znacznik druku) do zdjęć na
karcie „Memory Stick Duo”, które
chcesz potem wydrukować.
• Nie można oznaczać filmów ikonami
wydruku.
• Znak
(Znacznik druku) możesz
dołączyć nawet do 999 zdjęć.
Gdy zanosimy „Memory Stick
Duo” do punktu usługowego
Przycisk
sterowania
Przycisk
MENU
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
2 Wybierz zdjęcie, które chcesz
wydrukować.
3 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
4 Wybierz [DPOF] za pomocą v/V
na przycisku sterowania i wybierz
[Ten obraz] za pomocą b/B, po
czym naciśnij z.
Znak
(Znacznik druku) zostaje
dołączony do zdjęcia.
DPOF
Drukowanie zdjęć
• Należy skonsultować się z punktem
usługowym drukującym zdjęcia, aby
sprawdzić akceptowany przez sklep rodzaj
karty „Memory Stick Duo”.
• Jeżeli karta „Memory Stick Duo” nie jest
przyjmowana przez punkt usługowy
drukujący zdjęcia, skopiuj zdjęcia
przeznaczone do druku na inny nośnik, na
przykład CD-R i zanieś do punktu
usługowego.
• Pamiętaj o zabraniu adaptera karty
„Memory Stick Duo”.
• Przed skorzystaniem z usług sklepu należy
zrobić na płycie zapasowe kopie zdjęć.
• Nie można nastawić ilości kopii.
• W sprawie nałożenia dat na zdjęcia należy
skonsultować się z punktem usługowym
drukującym zdjęcia.
(Odtwarzanie)
107
Drukowanie w punkcie usługowym
Aby usunąć ten znak
Wybierz zdjęcia, z których chcesz usunąć
znak, po czym powtórz kroki 3 i 4.
5 Wybrać [OK] za pomocą v, po
czym nacisnąć z.
Na ekranie pojawi się znak
Wybieranie i oznaczanie
zdjęć
.
Pojedynczy obraz
1 Naciśnij przycisk MENU gdy
wyświetlasz zdjęcia w trybie
pojedynczego obrazu lub w trybie
indeksu.
Wyświetlenie indeksu
2 Wybierz [DPOF] za pomocą v/V
na przycisku sterowania, wybierz
[Wiele obrazów] za pomocą b/B,
po czym naciśnij z.
3 Wybierz zdjęcie które chcesz
Aby anulować wybór
oznaczyć za pomocą przycisku
sterowania, po czym naciśnij z.
Wybrać [Wyjdź] w kroku 5, po czym
nacisnąć z.
Na wybranym obrazie pojawi się
znak .
Aby usunąć ten znak
Pojedynczy obraz
Wybierz zdjęcia, z których chcesz usunąć
znaki, po czym naciśnij z w kroku 3.
Aby oznaczyć wszystkie zdjęcia w
katalogu
Wyświetlenie indeksu
4 Naciśnij przycisk MENU.
108
W kroku 3 przesuń ramkę na pasek
wyboru katalogu za pomocą b, po czym
naciśnij z w trybie indeksu.
Na wybranym katalogu i wszystkich
zdjęciach pojawi się znak .
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem, spróbuj poniższych rozwiązań.
1 Sprawdzić pozycje na stronach od 110 do 119.
Jeżeli na ekranie pojawi się kod, na przykład „C/E:ss:ss”, zobacz str. 121.
2 Wyjąć akumulator, poczekać przez około minutę, włożyć ponownie
akumulator i włączyć zasilanie.
3 Zinicjalizować nastawienia (str. 74).
4 Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym
serwisem Sony.
Oddając aparat do naprawy wyrażasz tym samym zgodę na ewentualne sprawdzenie
zawartości pamięci wewnętrznej i plików muzycznych.
Kliknij na jedną z następujących pozycji, aby przejść do strony z opisem objawów i
przyczyn lub odpowiedniej czynności korygującej.
110
„Memory Stick Duo”
117
Robienie zdjęć/Nagrywanie
filmów
111
Pamięć wewnętrzna
117
Oglądanie zdjęć
114
Wydruk
117
Kasowanie
115
Drukarka zgodna ze standardem
PictBridge
118
Komputery
115
Inne
119
Rozwiązywanie problemów
Akumulator i zasilanie
109
Rozwiązywanie problemów
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Włóż akumulator prawidłowo, naciskając dźwignię wyjmowania akumulatora.
Nie można włączyć aparatu.
• Po włożeniu akumulatora do aparatu, do rozpoczęcia zasilania aparatu może upłynąć
trochę czasu.
• Włóż akumulator prawidłowo.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Akumulator jest martwy (str. 128). Wymień na nowy.
• Stosować zalecany akumulator.
Zasilanie nagle wyłącza się.
• Jeśli zasilanie jest włączone i w ciągu około 3 minut nie zostanie wykonana żadna
czynność, aby zapobiec zużyciu akumulatora aparat automatycznie wyłącza się.
Ponownie włączyć aparat.
• Akumulator jest martwy (str. 128). Wymień na nowy.
• Zależnie od temperatury aparatu i akumulatora, zasilanie może wyłączyć się
automatycznie w celu ochrony aparatu. W takim wypadku, przed wyłączeniem aparatu
na ekranie LCD ukaże się komunikat.
Wskaźnik pozostałej mocy jest nieprawidłowy.
• Zjawisko to występuje gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo
niskiej temperaturze.
• Powstała rozbieżność pomiędzy wskaźnikiem pozostałej mocy, a aktualnie pozostałą
energią akumulatora. Rozładuj całkowicie akumulator jeden raz, po czym naładuj go,
aby skorygować wskazanie.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Akumulator jest martwy (str. 128). Wymień na nowy.
Nie można naładować akumulatora.
• Nie można naładować akumulatora używając zasilacza sieciowego (sprzedawany
oddzielnie). Użyj ładowarki do ładowania akumulatora.
Dioda CHARGE miga podczas ładowania akumulatora.
• Wyjmij akumulator i włóż go z powrotem uważając, aby był prawidłowo włożony.
• Temperatura może być nieodpowiednia dla ładowania. Spróbuj ponownie wykonać
ładowanie akumulatora, w zakresie odpowiednich temperatur (10°C do 30°C).
Szczegółowe informacje, zobacz str. 129.
110
Rozwiązywanie problemów
Robienie zdjęć/Nagrywanie filmów
Nie można nagrywać obrazów.
• Sprawdź wolną pojemność pamięci wewnętrznej lub karty „Memory Stick Duo”. Jeżeli
jest pełna, wykonać jedną z następujących czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (str. 34).
– Zmień kartę „Memory Stick Duo”.
• Nie można nagrywać obrazów gdy lampa błyskowa się ładuje.
• Aby robić zdjęcia, nastawić pokrętło trybu pracy na pozycję inną niż
.
• Nastawić pokrętło trybu pracy na
gdy nagrywane są filmy.
• Podczas nagrywania filmów rozmiar obrazu jest ustawiony na [640(Wys.jakość)].
Wykonać jedną z następujących czynności:
– Ustaw rozmiar obrazu inny niż [640(Wys.jakość)].
– Włożyć kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Nie można fotografować w trybie zdjęcia z uśmiechem.
• Wciśnij spust migawki do końca.
• Zdjęcie nie zostanie wykonane dopóki nie wykryty zostanie uśmiech (str. 30).
• [Tryb demo uśmiech] jest ustawiony na [Włącz]. Ustawić [Tryb demo uśmiech] na
[Wyłącz] (str. 75).
Obiektu nie widać na ekranie.
• Aparat jest nastawiony na tryb odtwarzania. Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
zmienić na tryb nagrywania (str. 32).
Funkcja stabilizatora obrazu nie działa.
• Funkcja stabilizatora obrazu nie działa, gdy na wyświetleniu widoczna jest ikona
(tylko DSC-W220).
• Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo podczas fotografowania scen
nocnych.
• Fotografuj po naciśnięciu najpierw spustu migawki do połowy; nie naciskaj go od razu
do końca.
Nagrywanie zdjęcia długo trwa.
• Została włączona funkcja wolnej migawki NR (str. 17). Nie jest to usterka.
• [DRO] jest ustawiony na [DRO plus] (str. 55). Nie jest to usterka.
Rozwiązywanie problemów
• Sprawdź, czy nastawienie [Teleobiektyw] jest prawidłowe (str. 80).
• Nastaw pokrętło trybu pracy na
(SteadyShot) (tylko DSC-W210/W215).
111
Rozwiązywanie problemów
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Wykonując zdjęcie, umieścić obiektyw dalej od obiektu niż
wynosi najkrótsza odległość fotografowania, w przybliżeniu 4 cm (W)/50 cm (T)
(str. 24).
• W trybie Wyboru sceny podczas fotografowania wybrany został tryb
(Zmierzch),
tryb
(Pejzaż) lub tryb
(Fajerwerki).
• Wybrana jest funkcja półautomatyczna. Wybrać tryb autofokusa (str. 50).
• Sprawdź, czy nastawienie [Teleobiektyw] jest prawidłowe (str. 80).
• Zobacz „Jeżeli obiekt jest niezogniskowany” na str. 51.
Zoom nie działa.
• Nie można użyć inteligentnego zoomu, zależnie od rozmiaru zdjęcia (str. 79).
• Nie można używać cyfrowego zoomu podczas nagrywania filmów.
• Nie można zmienić skali zoomu, gdy:
– Funkcja zdjęcia z uśmiechem jest w stanie gotowości (str. 30).
– Nagrywane są filmy.
• Sprawdź, czy nastawienie [Teleobiektyw] jest prawidłowe (str. 80).
Lampa błyskowa nie działa.
• Lampa błyskowa jest nastawiona na
(Błysk wymuszony wyłączony) (str. 25).
• Lampa błyskowa nie może być używana gdy:
– [Tryb NAGR] jest nastawiony na [Seria] lub na stopniowanie ekspozycji (str. 44).
– W trybie Wyboru sceny wybrany został tryb
(Duża czułość), (Zmierzch) lub
tryb
(Fajerwerki) (str. 29).
– Nagrywane są filmy.
• Nastaw lampę błyskową na
został tryb
(Pejzaż), tryb
(Podwodne) (str. 25).
(Błysk wymuszony), gdy w trybie wyboru sceny wybrany
(Kulinaria), tryb
(Plaża), tryb
(Śnieg) lub tryb
Na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej pojawiają się
niewyraźne, białe, okrągłe plamy.
• Cząsteczki (kurz, pyłki kwiatowe, itp.) znajdujące się w powietrzu odbiły światło lampy
błyskowej i są widoczne na zdjęciu. Nie jest to usterka (str. 13).
Funkcja fotografowania w zbliżeniu (Makro) nie działa.
• W trybie Wyboru sceny wybrany został tryb
(Pejzaż),
(Zmierzch) lub tryb
(Fajerwerki) (str. 29).
Nie można wyłączyć fotografowania makro.
• Nie ma funkcji wymuszonego wyłączenia fotografowania makro. W trybie [Auto]
fotografowanie z teleobiektywem jest możliwe nawet w funkcji fotografowania makro.
112
Rozwiązywanie problemów
Data i czas nie są wyświetlone na ekranie LCD.
• Data i czas nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one wyświetlone tylko
podczas odtwarzania.
Nie można umieścić daty na zdjęciu.
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia (str. 118). Używając
programu „PMB”, można drukować lub zapisywać zdjęcia ze wstawioną datą (str. 91).
Po wciśnięciu do połowy spustu migawki i przytrzymaniu go, wartość F i czas
otwarcia migawki migają.
• Niewłaściwe parametry naświetlenia. Skorygować naświetlenie (str. 47).
Ekran jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.
• Wyregulować jasność ekranu LCD (str. 20).
Zdjęcie jest za ciemne.
• Zdjęcie robione jest pod światło. Wybierz [Tryb pomiaru] (str. 49) lub [EV] (str. 47).
Zdjęcie jest za jasne.
• Wyregulować naświetlenie (str. 47).
Kolory na obrazie nie są prawidłowe.
• Ustaw [Tryb koloru] na [Norma] (str. 55).
• Wyreguluj balans bieli (str. 52).
Podczas fotografowania bardzo jasnych obiektów pojawiają się pionowe
smugi.
• Występuje rozproszenie światła w obiektywie i na obrazie pojawiają się białe, czarne,
czerwone, purpurowe lub inne smugi. Nie oznacza to uszkodzenia.
• W warunkach słabego oświetlenia aparat zwiększa czytelność obrazu tymczasowo go
rozjaśniając. Nie ma to wpływu na zapisane zdjęcie.
Rozwiązywanie problemów
Obraz na ekranie, oglądany w ciemnym miejscu, wykazuje zakłócenia.
113
Rozwiązywanie problemów
Na zdjęciach oczy są czerwone.
• Ustaw [Reduk czerw oczu] na [Włącz] (str. 54).
• Sfotografować obiekt w odległości bliższej niż zakres lampy błyskowej, używając lampy
błyskowej.
• Zwiększyć oświetlenie pomieszczenia i wykonać zdjęcie.
• Wyretuszuj obraz, używając [Korekcja czerwonych oczu] lub dostarczonego w zestawie
oprogramowania „PMB” (str. 61, 91).
Na ekranie pojawiają się i zostają punkty.
• Nie jest to usterka. Te punkty nie zostają nagrane (str. 2).
Nie można robić zdjęć jedno po drugim.
• Pamięć wewnętrzna lub karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Usuń niepotrzebne
obrazy (str. 34).
• Mała moc akumulatora. Włożyć naładowany akumulator.
Takie samo zdjęcie zostaje wykonane kilka razy.
• Tryb NAGR] jest nastawiony na [Seria] lub na stopniowanie ekspozycji. Lub, gdy
[Rozpoznanie sceny] jest nastawione na [Zaawansowany] (str. 44, 45).
Oglądanie zdjęć
Nie można odtwarzać obrazów.
• Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie) (str. 32).
• Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze (str. 98).
• Sony nie gwarantuje odtwarzania plików obrazów na aparacie, jeżeli te pliki zostały
przetworzone przy użyciu komputera, lub nagrane innym aparatem.
• Aparat jest w trybie USB. Skasować połączenie USB (str. 94).
• Odtwarzanie jest niemożliwe, jeżeli tryb zdjęcia z uśmiechem jest w stanie gotowości.
Wyjdź ze stanu gotowości, wciskając spust migawki do końca.
Data i czas nie są wyświetlane.
• Wskaźniki na wyświetleniu są wyłączone. Wskaźniki na wyświetleniu pojawią się po
naciśnięciu v (DISP) na przycisku sterowania (str. 20).
Zaraz po rozpoczęciu odtwarzania obraz jest nieostry.
• Może to wystąpić ze względu na przetwarzanie obrazu. Nie jest to usterka.
Po lewej i prawej stronie obrazu są czarne pasy.
• [Autom. orient.] jest ustawiony na [Włącz] (tylko DSC-W220) (str. 81).
114
Rozwiązywanie problemów
Nie słychać muzyki podczas prezentacji zdjęć.
• Przenieś pliki muzyczne do aparatu za pomocą „Music Transfer” (str. 99).
• Sprawdź, czy nastawienia głośności i prezentacji zdjęć są prawidłowe (str. 57).
Nie pokazuje się obraz na ekranie telewizora.
• Sprawdź [Wyjście wideo], aby zobaczyć, czy sygnał wyjścia wideo aparatu jest
nastawiony na system kolorystyczny odbiornika TV (str. 77).
• Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe (str. 84).
• Jeżeli złącze USB uniwersalnego kabla połączeniowego jest podłączone do innego
urządzenia, odłącz je (str. 94).
• Próbujesz odtwarzać filmy z użyciem wyjścia HD(1080i). Filmy nie mogą być
odtwarzane z jakością obrazu o wysokiej rozdzielczości. Ustaw [COMPONENT] na
[SD] (str. 76).
Kasowanie
Nie można usunąć obrazu.
• Anuluj ochronę (str. 66).
Komputery
Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest zgodny z aparatem.
• Sprawdź „Zalecane środowisko komputera” na str. 89 dla systemu Windows i na
str. 100 dla systemu Macintosh.
Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznawana przez komputer
wyposażony w gniazdo „Memory Stick”.
• Sprawdź, czy komputer i czytnik „Memory Stick” obsługują „Memory Stick PRO
Duo”. Użytkownicy komputerów i czytników karty „Memory Stick” wykonanych przez
producentów innych niż Sony, powinni skontaktować się z tymi producentami.
• Jeżeli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłącz aparat do
komputera (str. 92, 100). Komputer rozpoznaje kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Rozwiązywanie problemów
115
Rozwiązywanie problemów
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Włącz aparat.
• Gdy akumulator jest częściowo rozładowany, włóż naładowany akumulator lub użyj
zasilacza sieciowego (sprzedawany oddzielnie) (str. 92).
• Ustaw [Połączenie USB] na [Mass Storage] (str. 76).
• Użyć uniwersalnego kabla połączeniowego (w zestawie) (str. 92).
• Odłączyć uniwersalny kabel połączeniowy od komputera i aparatu i podłączyć go z
powrotem, solidnie.
• Odłączyć wszystko poza aparatem, klawiaturą i myszą od złączy USB komputera.
• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, nie przez koncentrator USB lub inne
urządzenie (str. 92).
Nie można kopiować obrazów.
• Podłączyć aparat do komputera, prawidłowo wykonując połączenie USB (str. 92).
• Wykonać procedurę kopiowania przeznaczoną dla używanego systemu operacyjnego
komputera (str. 96, 100).
• Gdy fotografowanie odbywało się przy użyciu karty „Memory Stick Duo”
sformatowanej na komputerze, kopiowanie obrazów na komputer może nie być
możliwe. Fotografuj, używając karty „Memory Stick Duo” sformatowanej w tym
aparacie (str. 70).
Po wykonaniu połączenia USB, „PMB” nie uruchamia się automatycznie.
• Wykonać połączenie USB po włączeniu komputera (str. 92).
Nie można wyświetlać obrazów na komputerze.
• Jeżeli używasz „PMB”, zobacz „PMB Guide” (str. 91).
• Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania.
Nie wiesz, jak używać programu „PMB”.
• Zobacz „PMB Guide” (str. 91).
Podczas odtwarzania filmu na komputerze, obraz i dźwięk są przerywane
zakłóceniami.
• Film odtwarzany jest bezpośrednio z pamięci wewnętrznej lub z karty „Memory Stick
Duo”. Skopiować film na dysk twardy komputera i odtworzyć film z dysku twardego
(str. 96).
Nie można wydrukować zdjęcia.
• Sprawdź w instrukcji obsługi drukarki.
116
Rozwiązywanie problemów
Zdjęć skopiowanych na komputer nie można odtworzyć w aparacie.
• Skopiować je do katalogu rozpoznawanego przez aparat, na przykład „101MSDCF”
(str. 94).
• Wykonaj właściwe procedury (str. 98).
„Memory Stick Duo”
Nie można włożyć karty „Memory Stick Duo”.
• Włóż kartę w prawidłowym kierunku.
Karta „Memory Stick Duo” została przypadkowo sformatowana.
• Formatowanie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”. Nie można ich
przywrócić.
Pamięć wewnętrzna
Nie można odtwarzać ani nagrywać obrazów, używając pamięci wewnętrznej.
• W aparacie znajduje się karta „Memory Stick Duo”. Należy ją wyjąć.
Nie można skopiować na kartę „Memory Stick Duo” danych zapisanych w
pamięci wewnętrznej.
• Karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Skopiuj zdjęcie na kartę „Memory Stick Duo” o
wystarczającej wolnej pojemności.
Nie można skopiować do pamięci wewnętrznej danych zapisanych na karcie
„Memory Stick Duo” lub w komputerze.
• Ta funkcja nie jest dostępna.
Wydruk
Zobacz „Drukarka zgodna z PictBridge”, razem z poniższymi pozycjami.
• Zależnie od drukarki, wszystkie krawędzie obrazu mogą zostać obcięte. Boczna
krawędź zdjęcia może zostać obcięta, szczególnie gdy drukujesz zdjęcie wykonane przy
nastawieniu rozmiaru obrazu na [16:9].
• Jeżeli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, anuluj nastawienia przycinania
lub druku bez obramowania. Należy skonsultować się z producentem i dowiedzieć, czy
drukarka posiada te funkcje, czy nie.
• Gdy obrazy są drukowane w punkcie usługowym, należy zapytać, czy obrazy mogą być
wydrukowane bez obciętych krawędzi.
Rozwiązywanie problemów
Na drukowanych obrazach obcięte są krawędzie.
117
Rozwiązywanie problemów
Nie można wydrukować zdjęć z datą.
• Używając programu „PMB”, możesz drukować zdjęcia ze wstawioną datą (str. 91).
• Ten aparat nie posiada funkcji nakładania daty na zdjęcia. Ponieważ jednak obrazy
zarejestrowane aparatem zawierają informacje o dacie nagrania, można drukować
obrazy z naniesioną datą, jeżeli drukarka lub oprogramowanie mogą rozpoznać
informacje Exif. W sprawie zgodności z informacjami Exif należy skonsultować się z
producentem drukarki lub oprogramowania.
• Jeżeli drukujesz zdjęcia w punkcie usługowym, poproś o wstawienie na nich daty.
Drukarka zgodna ze standardem PictBridge
Nie można nawiązać połączenia.
• Aparat nie może zostać podłączony bezpośrednio do drukarki, która nie jest zgodna ze
standardem PictBridge. Należy zasięgnąć informacji u producenta czy drukarka jest
zgodna z PictBridge, czy nie.
• Sprawdzić, czy drukarka jest włączona i czy może być podłączona do aparatu.
• Ustaw [Połączenie USB] na [PictBridge] (str. 76).
• Odłączyć uniwersalny kabel połączeniowy i podłączyć go ponownie. Jeśli drukarka
sygnalizuje błąd, szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji dołączonej do
drukarki.
Nie można drukować zdjęć.
• Sprawdzić, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone za pomocą uniwersalnego
kabla połączeniowego.
• Włącz drukarkę. Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.
• Gdy wybrane zostanie [Wyjdź] podczas druku, zdjęcia mogą się nie wydrukować.
Odłączyć uniwersalny kabel połączeniowy i podłączyć go ponownie. Jeżeli nadal nie
można drukować zdjęć, odłączyć uniwersalny kabel połączeniowy, wyłączyć drukarkę i
włączyć ją z powrotem, po czym podłączyć uniwersalny kabel połączeniowy ponownie.
• Filmów nie można wydrukować.
• Zdjęcia wykonane innymi aparatami lub zdjęcia zmodyfikowane na komputerze nie
mogą być wydrukowane.
Drukowanie zostało przerwane.
• Sprawdź, czy zanim zniknął znak
(PictBridge łączy), został odłączony uniwersalny
kabel połączeniowy.
Nie można wstawić daty ani wydrukować zdjęć w trybie indeksu.
• Drukarka nie obsługuje tych funkcji. Należy skonsultować się z producentem i
dowiedzieć, czy drukarka posiada te funkcje, czy nie.
• W zależności od drukarki, umieszczanie daty w trybie indeksu może nie być możliwe.
Skonsultować się z producentem drukarki.
118
Rozwiązywanie problemów
Na miejscu daty na zdjęciu wydrukowane jest „---- -- --”.
• Obraz nie posiada danych nagrywania, więc nie można nanieść na nim daty. Nastawić
[Data] na [Wyłącz] i wydrukować zdjęcie ponownie (str. 106).
Nie można wybrać rozmiaru wydruku.
• Skonsultować się z producentem drukarki i dowiedzieć, czy żądany rozmiar jest na
drukarce dostępny.
Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.
• Gdy po podłączeniu drukarki do aparatu użyjesz papieru innego rozmiaru, odłącz i
podłącz ponownie uniwersalny kabel połączeniowy.
• Nastawienie wydruku na aparacie jest inne niż na drukarce. Zmienić nastawienie
aparatu (str. 106) lub drukarki.
Po anulowaniu druku nie można operować aparatem.
• Należy chwilę poczekać, drukarka jest w trakcie wykonywania procedury anulowania.
Zależnie od rodzaju drukarki może to chwilę potrwać.
Inne
Nie można zresetować numeru pliku.
• Gdy wymienisz nośnik nagrywania, nie możesz inicjalizować numerów plików na
aparacie. Aby inicjalizować numery plików, wykonaj [Format] (str. 70, 73), po czym
wykonaj [Inicjalizuj] (str. 74). Tym niemniej dane na karcie „Memory Stick Duo” lub
w pamięci wewnętrznej zostaną skasowane i wszystkie ustawienia, włącznie z datą,
będą inicjalizowane.
Aparat nie działa z wysuniętym obiektywem.
• Nie używać siły, gdy obiektyw przestał się poruszać.
• Włóż naładowany akumulator, po czym włącz aparat ponownie.
Obiektyw zachodzi mgłą.
zacznie być używany ponownie.
Obiektyw nie porusza się po wyłączeniu aparatu.
• Akumulator jest rozładowany. Wymień na naładowany akumulator.
Gdy aparat jest używany przez długi czas, rozgrzewa się.
• Nie jest to usterka.
Rozwiązywanie problemów
• Wilgoć się skondensowała. Wyłączyć aparat i pozostawić na około godzinę, zanim
119
Rozwiązywanie problemów
Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawiania zegara.
• Nastaw ponownie datę i godzinę (str. 82).
• Wbudowany akumulatorek podtrzymujący jest rozładowany. Włóż naładowany
akumulator i zostaw na co najmniej 24 godziny z wyłączonym zasilaniem.
Chcemy zmienić datę lub godzinę.
• Nastaw ponownie datę i godzinę (str. 82).
120
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Wyświetlenie
samodiagnostyki
Jeżeli pojawi się kod zaczynający się od
litery alfabetu, działa funkcja
samodiagnostyki aparatu. Ostatnie dwie
cyfry (oznaczone jako ss) będą różne
w zależności od stanu aparatu.
Jeżeli problemu nie można usunąć
nawet po kilkakrotnym wykonaniu
działań korygujących, aparat może
wymagać naprawy. Należy skontaktować
się ze sprzedawcą Sony lub lokalnym,
autoryzowanym serwisem Sony.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Wystąpiła usterka aparatu.
Inicjalizować aparat (str. 74), po
czym ponownie włączyć zasilanie.
Komunikaty
Jeżeli pojawią się następujące
komunikaty, należy postępować zgodnie
z instrukcjami.
C:32:ss
• W aparacie wystąpił problem
sprzętowy. Wyłączyć i ponownie
włączyć zasilanie.
C:13:ss
• Aparat nie może odczytać lub
Niezwłocznie naładować akumulator.
W zależności od warunków używania
lub rodzaju akumulatora, wskaźnik
może migać, nawet jeśli pozostało
jeszcze 5 do 10 minut pracy.
Można używać tylko z
odpowiednim akumulatorem
• Włożony akumulator nie jest
akumulatorem NP-BG1 (w
zestawie), ani akumulatorem
NP-FG1 (sprzedawany oddzielnie).
Błąd systemu
• Wyłączyć i włączyć z powrotem
zasilanie.
Aparat jest przegrzany
Poczekaj, aż ostygnie
• Gdy wzrośnie temperatura aparatu,
zasilanie wyłącza się automatycznie.
Zostaw aparat w chłodnym miejscu
dopóki temperatura aparatu nie
obniży się.
Rozwiązywanie problemów
zapisać danych na kartę „Memory
Stick Duo”. Należy spróbować kilka
razy wyłączyć i ponownie włączyć
aparat, lub wyjąć i włożyć „Memory
Stick Duo”.
• W pamięci wewnętrznej wystąpił
błąd formatu lub włożona została
niesformatowana karta „Memory
Stick Duo”. Sformatuj pamięć
wewnętrzną lub kartę „Memory
Stick Duo” (str. 70, 73).
• Włożonej karty „Memory Stick
Duo” nie można używać w tym
aparacie, lub dane są uszkodzone.
Włożyć nową kartę „Memory Stick
Duo”.
• Mała moc akumulatora.
121
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Błąd pamięci wewnętrznej
• Wyłączyć i włączyć z powrotem
zasilanie.
Brak miejsca w pamięci
wewnętrznej
Brak miejsca w Memory Stick
• Usuń niepotrzebne obrazy lub pliki
Włóż Memory Stick
• Włożyć prawidłowo kartę „Memory
Stick Duo”.
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie może być używana w tym
aparacie (str. 126).
• Karta „Memory Stick Duo” jest
uszkodzona.
• Złącze karty „Memory Stick Duo”
jest zanieczyszczone.
Błąd rodzaju Memory Stick
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie może być używana w tym
aparacie (str. 126).
Brak dost. do Memory Stick
Odmowa dostępu
• Używana jest karta „Memory Stick
Duo” z funkcją kontroli dostępu.
Błąd formatowania karty Memory
Stick
Błąd formatowania pamięci
wewnętrznej
(str. 34).
Możliwy tylko odczyt
• Aparat nie może nagrywać ani
usuwać obrazów na tej karcie
„Memory Stick Duo”.
Brak obrazów
• W pamięci wewnętrznej aparatu nie
zostały nagrane żadne obrazy, które
mogłyby zostać odtworzone.
• Na karcie „Memory Stick Duo” nie
zostały zapisane żadne obrazy, które
mogłyby zostać odtworzone.
• Wybrany katalog nie zawiera pliku,
który może zostać odtworzony w
prezentacji zdjęć.
Błąd katalogu
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje już katalog o tych samych
trzech pierwszych cyfrach (na
przykład: 123MSDCF i
123ABCDE). Wybrać inny katalog
lub stworzyć nowy katalog (str. 70,
71).
• Sformatuj ponownie nośnik (str. 70,
73).
Więcej kat niemożliwe
• Na karcie „Memory Stick Duo”
Blokada karty Memory Stick
• Używana jest karta „Memory Stick
Duo” posiadająca przełącznik
blokady zapisu, który nastawiony jest
na pozycję LOCK. Nastawić
przełącznik na pozycję nagrywania.
122
istnieje już katalog o nazwie
zaczynającej się od „999”. Nie można
w takim razie utworzyć kolejnych
katalogów.
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Błąd pliku
• Wystąpił błąd podczas odtwarzania
obrazu. Sony nie gwarantuje
odtwarzania plików obrazów na
aparacie, jeżeli te pliki zostały
przetworzone przy użyciu
komputera, lub nagrane innym
aparatem.
Nie można zmienić ustawień lampy
błyskowej
• Lampa błyskowa jest niedostępna
przy tych nastawieniach (str. 29).
Wybrano maksymalną
liczbę obrazów
• Można wybrać maksymalnie
Kat. tylko do odczytu
• Wybrany został katalog, który nie
może być nastawiony na aparacie
jako katalog nagrywania. Wybierz
inny katalog (str. 71).
100 obrazów. Usuń zaznaczenie.
(Polecenie wydruku)
możesz dodać nawet do 999 plików.
Anuluj wybór.
• Znak
Za słaby akumulator
Plik chroniony
• Usunąć ochronę (str. 66).
Za duży rozmiar obrazu
• Odtwarzany jest obraz o rozmiarze,
który nie może zostać odtworzony na
tym aparacie.
(Wskaźnik ostrzeżenia o wibracji)
• Z powodu niewystarczającej ilości
światła może wystąpić wibracja
aparatu. Użyj lampy błyskowej,
wybierz funkcję stabilizatora obrazu
lub zamontuj aparat na statywie, aby
go unieruchomić.
640(Wys.jakość) niedostępna
• Gdy kopiujesz obraz zapisany w
pamięci wewnętrznej na kartę
„Memory Stick Duo”, użyj
całkowicie naładowanego
akumulatora.
Drukarka pracuje
Błąd papieru
Brak papieru
Błąd tuszu
Mało tuszu
Brak tuszu
• Sprawdzić drukarkę.
Błąd drukarki
• Sprawdzić drukarkę.
• Sprawdzić, czy przeznaczone do
druku zdjęcie nie jest uszkodzone.
• Filmy o rozmiarze 640 (Wysoka
Makro niemożliwe
• Funkcja makro jest niedostępna przy
tych nastawieniach (str. 29).
• Transmisja danych do drukarki może
nie być jeszcze zakończona. Nie
odłączać uniwersalnego kabla
połączeniowego.
Rozwiązywanie problemów
jakość) można nagrywać tylko przy
użyciu karty „Memory Stick PRO
Duo”. Włożyć kartę „Memory Stick
PRO Duo” lub nastawić rozmiar na
inny niż [640(Wys.jakość)].
123
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
Przetwarzanie…
• Drukarka wykonuje procedurę
anulowania polecenia druku. Druk
nie jest możliwy zanim ta procedura
nie zostanie ukończona. Procedura
może zająć trochę czasu, zależy to od
drukarki.
Błąd muzyki
Operacja niemożliwa
w czasie wyjścia HD(1080i)
• Niektóre funkcje są ograniczone, gdy
aparat jest podłączony do odbiornika
TV wysokiej rozdzielczości.
Nie można wykryć twarzy do retuszu
• W wypadku niektórych zdjęć retusz
może nie być możliwy.
• Skasować plik muzyczny lub
wymienić go na normalny plik
muzyczny.
• Wykonać [Formatuj muzykę], po
czym pobrać nowe pliki muzyczne.
Wyłącz i włącz zasilanie
• Usterka obiektywu.
Samowyzwalacz nie działa
Błąd formatowania pliku
muzycznego
• Wykonać [Formatuj muzykę].
Operacja niemożliwa
dla plików z filmami
• Wybrana została funkcja, która nie
jest dostępna dla filmów.
Operacja niemożliwa dla
nieobsługiwanych plików
• Przetwarzanie i inne funkcje edycji
na aparacie nie mogą być wykonane
na plikach obrazów, jeżeli te pliki
zostały przetworzone przy użyciu
komputera, lub były nagrane innym
aparatem.
Operacja niemożliwa gdy
używane połączenie PictBridge
• Niektóre funkcje są ograniczone gdy
aparat jest podłączony do drukarki
zgodnej z PictBridge.
124
• Samowyzwalacz jest niedostępny
przy tych nastawieniach (str. 29).
Inne
Używanie aparatu za granicą —
Źródła zasilania
Aparatu, ładowarki akumulatora (w zestawie) i adaptera AC-LS5K (sprzedawany
oddzielnie) można używać w dowolnym kraju lub regionie, w którym napięcie zasilania
wynosi od 100 V do 240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz.
• Nie należy używać turystycznych transformatorów elektronicznych, może to
spowodować awarię.
Inne
125
Informacje o „Memory Stick Duo”
Karta „Memory Stick Duo” jest małym,
przenośnym, chipowym nośnikiem
danych. Rodzaje kart „Memory Stick
Duo”, które mogą być używane w tym
aparacie są podane w tabeli poniżej.
Jednakże nie gwarantuje się
poprawnego działania wszystkich funkcji
kart „Memory Stick Duo”.
Rodzaj „Memory Stick”
Nagrywanie/
Odtwarzanie
Memory Stick Duo
(bez MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(z MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*2*3*4
*1) Aparat nie jest kompatybilny z szybkim
przesyłem danych przy użyciu interfejsu
równoległego.
2)
* „Memory Stick Duo”, „MagicGate
Memory Stick Duo” i „Memory Stick PRO
Duo” posiadają funkcje MagicGate.
MagicGate jest technologią ochrony praw
autorskich wykorzystującą szyfrowanie.
Nagrywanie/odtwarzanie danych
wymagające funkcji MagicGate nie może
być wykonywane tym aparatem.
*3) Mogą być nagrywane filmy o rozmiarze
[640(Wys.jakość)].
*4) Ten aparat nie jest kompatybilny z
8-bitowym, równoległym transferem
danych. Obsługuje 4-bitowy, równoległy
transfer danych odpowiadający karcie
„Memory Stick PRO Duo”.
• Ten produkt jest kompatybilny z „Memory
Stick Micro” („M2”). „M2” jest skrótem od
„Memory Stick Micro”.
• Nie gwarantuje się działania w tym aparacie
karty „Memory Stick Duo” sformatowanej
na komputerze.
126
• Prędkość odczytu/zapisu danych jest różna w
zależności od kombinacji użytej karty
„Memory Stick Duo” i urządzenia.
• Nie wyjmować karty „Memory Stick Duo” w
czasie odczytu lub zapisu danych.
• W następujących przypadkach dane mogą
zostać uszkodzone:
– Jeżeli karta „Memory Stick Duo” zostanie
wyjęta lub aparat zostanie wyłączony
podczas odczytu lub zapisu.
– Jeżeli karta „Memory Stick Duo” zostanie
narażona na działanie elektryczności
statycznej lub zakłóceń elektrycznych.
• Zalecane jest wykonywanie kopii
zapasowych ważnych danych na twardym
dysku komputera.
• Pisząc na miejscu przeznaczonym na notatki
nie należy mocno naciskać.
• Nie należy naklejać etykiety na kartę
„Memory Stick Duo”, ani na adapter
„Memory Stick Duo”.
• Nosząc lub przechowując kartę „Memory
Stick Duo”, umieścić ją w załączonej osłonie.
• Nie dotykać złącza karty „Memory Stick
Duo” palcami lub metalowymi
przedmiotami.
• Karty „Memory Stick Duo” nie uderzać,
zginać, ani nie upuszczać.
• Nie demontować ani nie przerabiać karty
„Memory Stick Duo”.
• Nie narażać karty „Memory Stick Duo” na
działanie wody.
• Kartę „Memory Stick Duo” należy chronić
przed dostępem małych dzieci. Mogą ją
połknąć przez przypadek.
• Do otworu „Memory Stick Duo” nie wolno
wkładać niczego innego, oprócz karty
„Memory Stick Duo”. Może to być
przyczyną awarii.
• Nie należy używać ani przechowywać karty
„Memory Stick Duo” w następujących
warunkach:
– Miejsca o wysokiej temperaturze, na
przykład w zaparkowanym na słońcu
samochodzie
– Miejsca wystawione na bezpośrednie
działanie światła słonecznego
– Miejsca wilgotne lub miejsca, w których
obecne są substancje powodujące korozję
Informacje o „Memory Stick Duo”
Uwagi o używaniu adaptera
„Memory Stick Duo”
(sprzedawany oddzielnie)
• Aby użyć karty „Memory Stick Duo” w
urządzeniu zgodnym z „Memory Stick”,
należy pamiętać o włożeniu „Memory Stick
Duo” do adaptera „Memory Stick Duo”.
Jeśli karta „Memory Stick Duo” zostanie
włożona do urządzenia zgodnego z kartą
„Memory Stick” bez adaptera „Memory
Stick Duo”, wyjęcie jej może nie być
możliwe.
• Wkładając kartę „Memory Stick Duo” do
adaptera „Memory Stick Duo” należy
uważać, aby karta „Memory Stick Duo” była
skierowana we właściwym kierunku,
następnie należy włożyć ją całkowicie do
środka. Włożenie w nieprawidłowy sposób
spowoduje usterkę.
• Gdy w urządzeniu zgodnym z „Memory
Stick” używana jest karta „Memory Stick
Duo” włożona do adaptera „Memory Stick
Duo”, sprawdzić, czy adapter „Memory Stick
Duo” jest włożony we właściwym kierunku.
Niewłaściwe użycie grozi uszkodzeniem
sprzętu.
• Nie należy wkładać adaptera „Memory Stick
Duo” do urządzenia zgodnego z kartą
„Memory Stick” bez karty „Memory Stick
Duo”. Grozi to jego uszkodzeniem.
Uwagi o użyciu „Memory Stick
Micro” (sprzedawana oddzielnie)
• Aby używać karty „Memory Stick Micro” w
tym aparacie, należy kartę „Memory Stick
Micro” umieścić w adapterze „M2” tak
dużym, jak rozmiar Duo. Jeżeli karta
„Memory Stick Micro” zostanie włożona do
aparatu bez adaptera „M2” tak dużego, jak
rozmiar Duo, wyjęcie jej z aparatu może nie
być możliwe.
• Kartę „Memory Stick Micro” należy chronić
przed dostępem małych dzieci. Mogą ją
połknąć przez przypadek.
Uwaga dotycząca używania
„Memory Stick PRO Duo”
(sprzedawana oddzielnie)
Poprawne działanie w tym aparacie kart
„Memory Stick PRO Duo” o pojemności
maksymalnie 16 GB zostało potwierdzone.
Inne
127
O akumulatorze
O ładowaniu akumulatora
Jak przechowywać akumulator
• Zalecane jest ładowanie akumulatora w
temperaturze od 10°C do 30°C. Akumulator
może nie zostać efektywnie naładowany w
temperaturze poza wymienionym zakresem.
• Całkowicie rozładuj akumulator i
przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu.
Aby utrzymać funkcję pracy akumulatora
podczas przechowywania, co najmniej raz w
roku całkowicie go naładuj, po czym
całkowicie rozładuj w aparacie.
• Aby rozładować akumulator, pozostaw
aparat w trybie odtwarzania prezentacji
zdjęć (str. 57), aż wyłączy się zasilanie.
• Aby zapobiec osadzaniu się zanieczyszczeń
na złączu, wystąpieniu zwarcia itp, należy
używać dostarczonego futerału akumulatora
podczas przenoszenia i przechowywania.
Efektywne wykorzystywanie
akumulatora
• Pojemność akumulatora maleje w niskich
temperaturach. Dlatego w zimnych
miejscach akumulator będzie działał krócej.
Aby wydłużyć czas działania akumulatora
należy:
– Nosić akumulator w kieszeni blisko ciała,
aby go ogrzać i wkładać do aparatu
bezpośrednio przed rozpoczęciem
nagrywania.
• Akumulator szybciej się rozładuje przy
częstym używaniu lampy błyskowej i zoomu.
• Zalecane jest posiadanie zapasowych
akumulatorów, które wystarczą na czas
fotografowania dwa lub trzy razy dłuższy od
przewidywanego i wykonywanie zdjęć
próbnych.
• Nie narażać akumulatora na działanie wody.
Akumulator nie jest wodoodporny.
• Nie zostawiać akumulatora w gorących
miejscach, takich jak w rozgrzanym
samochodzie lub na słońcu.
128
O żywotności akumulatora
• Żywotność akumulatora jest ograniczona.
Pojemność akumulatora stopniowo maleje z
czasem i poprzez częste używanie. Jeżeli czas
pracy akumulatora pomiędzy ładowaniami
stanie się znacznie krótszy, prawdopodobnie
nadszedł czas, aby wymienić go na nowy.
• Żywotność akumulatora różni się zależnie
od warunków przechowywania i warunków
pracy, a także środowiska, w jakim
akumulator jest używany.
Kompatybilny akumulator
• NP-BG1 (w zestawie) może być używany
tylko w modelach Cyber-shot
kompatybilnych z akumulatorem typu G.
• Jeżeli używasz akumulatora NP-FG1
(sprzedawany oddzielnie), za wskaźnikiem
pozostałej energii akumulatora pojawia się
wyświetlenie minut (
60 min).
O ładowarce akumulatora
O ładowarce akumulatora
Inne
• Nie ładuj w ładowarce (w zestawie) innych
akumulatorów niż model NP-BG i model
NP-FG. Akumulatory inne niż tutaj podane
mogą przeciekać, ulec przegrzaniu lub
wybuchnąć przy próbie ładowania,
powodując ryzyko porażenia prądem i
oparzeń.
• Naładowany akumulator należy wyjąć z
ładowarki. Gdy naładowany akumulator
będzie pozostawiony w ładowarce, okres
żywotności akumulatora może ulec
skróceniu.
• Dioda CHARGE dostarczonej w zestawie
ładowarki miga na dwa sposoby:
– Szybko miga: Światło włącza się i wyłącza
z interwałem 0,15 s.
– Wolno miga: Światło włącza się i wyłącza z
interwałem 1,5 s.
• Jeżeli dioda CHARGE miga szybko, wyjmij
akumulator, który jest w trakcie ładowania i
następnie włóż ten sam akumulator z
powrotem do ładowarki na miejsce. Jeżeli
dioda CHARGE ponownie szybko miga,
akumulator może być niesprawny lub
włożony został akumulator inny niż
podanego rodzaju. Sprawdzić, czy
akumulator jest podanego tutaj rodzaju.
Jeżeli włożony akumulator jest
akumulatorem podanego rodzaju, wyjmij go
i włóż nowy lub inny akumulator, aby
sprawdzić czy ładowarka pracuje
prawidłowo. Jeżeli ładowarka akumulatora
działa prawidłowo, mógł nastąpić błąd
akumulatora.
• Gdy dioda CHARGE miga wolno, oznacza
to, że ładowarka przestała chwilowo ładować
i jest w stanie gotowości. Ładowarka
przestaje ładować i automatycznie wchodzi
w stan gotowości, gdy temperatura wykracza
poza zalecaną temperaturę pracy. Gdy
temperatura ponownie mieści się w zakresie
odpowiednich temperatur, ładowarka
podejmuje ładowanie z powrotem, a dioda
CHARGE zaczyna się świecić jak przedtem.
Zalecane jest ładowanie akumulatora w
temperaturze od 10°C do 30°C.
129
Indeks
Indeks
A
E
K
Akumulator ......................128
Efekt rybiego oka .............. 62
Kasuj ..............................34, 57
Auto podgląd......................81
Ekran
Auto regulacja ....................23
Autofokus .............................7
Podświetlenie ekranu
LCD ............................. 20
Autom. orient. ....................81
Wskaźniki .................... 16
Autoprogram ......................22
Zmiana wyświetlenia
...................................... 20
B
Balans bieli..........................52
Blokada AF.........................51
Błysk ..............................25, 42
Ekran indeksu .................... 33
Macintosh ..................100
EV ....................................... 47
Oglądanie na aparacie
plików obrazów
zapisanych na
komputerze..................98
Fajerwerki........................... 28
COMPONENT ..................76
D
Data .............................82, 106
Formatowanie muzyki ...... 99
Zalecane środowisko
...............................89, 100
Fotografowanie
Filmy ............................ 23
Zdjęcie ......................... 23
G
Komputer Macintosh.......100
Komputer Windows...........88
Kopiowanie zdjęć na
komputer ..................... 92
Kopiuj ..................................71
Głośność ............................. 32
Korekcja czerwonych oczu
....................................... 61
Główne nastawienia 1 ........74
Kulinaria .............................28
Główne nastawienia 2 ....... 76
L
DirectX................................90
H
DISP ....................................20
Histogram ........................... 20
Lampa błyskowa (Balans
bieli) .............................53
DPOF ..........................66, 107
HOME ................................ 36
Language Setting................ 83
DRO ....................................55
Druk.............................66, 103
Drukowanie bezpośrednie
.....................................104
Drukowanie w punkcie
usługowym .................107
Duża czułość .......................28
Linia siatki .......................... 78
I
Ikona polecenia wydruku
.............................. 66, 107
Ł
Info funkcji ..........................74
Ładowarka akumulatora
..................................... 129
Inicjalizuj .............................74
Łatwe fotografowanie........ 24
Instalacja............................. 90
Inteligentny zoom.............. 79
Intensywny ......................... 55
ISO ............................ 9, 10, 48
130
Windows ......................88
Format........................... 70, 73
Czas otwarcia migawki ........9
Czułość wykryw. uśmiechu
.......................................43
Oprogramowanie ........ 90
Filtr do efektu rozbłysku
...................................... 63
Czarno-białe........................56
Częściowy kolor .................62
Zmiana .........................71
Komputer............................ 88
Elementy aparatu .............. 14
C
Chroń...................................65
Wybieranie................... 67
Kopiowanie obrazów
...............................92, 100
F
Centr AF .............................50
Tworzenie..................... 70
Ekran LCD......................... 20
Brzęczyk .............................. 74
Celownik pomiaru
punktowego .................49
Format.................... 70, 73
Katalog
Indeks
M
O
R
Makro ..................................25
Obróć................................... 67
Ramka pola AF ..................50
Maskowanie nieostrości.....61
Odbiornik TV..................... 84
Reduk czerw oczu ..............54
Mass Storage .......................76
Oglądanie zdjęć.................. 32
Regulacja EV................20, 47
„Memory Stick Duo” .......126
Oprogramowanie
.......................... 90, 91, 99
Retro ....................................63
Ostrość ....................... 7, 24, 50
Rozm. Obrazu...............11, 41
Menu
Nagryw .........................41
Oglądanie .....................57
Opcje.............................39
Menu podglądu...................57
Miejsca zapisu plików
obrazów i nazwy plików
.......................................94
Retusz ..................................60
Rozmazanie...........................8
P
Rozpoznanie sceny.............45
PAL ..................................... 77
Pamięć wewnętrzna ........... 21
Pejzaż................................... 28
Rozszerzenie .......................98
Rozwiązywanie problemów
.....................................109
PictBridge ................... 76, 104
Miejsce zapisu plików ........94
Piksel ................................... 11
S
Miękkie ogniskowanie .......62
Plaża .................................... 28
Samowyzw...........................26
Miękkie ujęcie.....................28
PMB..................................... 91
Sepia.....................................56
Moc błysku ..........................54
Pobierz muzykę.................. 99
Seria .....................................44
Monitor................................79
Pochmurnie......................... 52
Slajdy ...................................57
MTP .....................................76
Podłączenie
SteadyShot ....................28, 56
Multi AF ..............................50
Drukarka ................... 105
Stopniowanie ekspozycji ...45
Music Transfer (Transfer
muzyki)................ 99, 101
Komputer..................... 92
Synch.z dł.czas. ...................25
Odbiornik TV ............. 84
System operacyjny......89, 100
Muzyka ................................59
Podwodne ........................... 28
Podwodny balans bieli....... 53
Ś
Pojedynczy .......................... 79
Śnieg.....................................28
Pokrętło trybu pracy.......... 22
Światło dzienne...................52
Połączenie USB.................. 76
Światło świetlówki 1...........52
Nastaw. ................................74
Pomiar centralnie ważony
...................................... 49
Światło świetlówki 2...........52
Nastawienia nagrywania 1
.......................................78
Pomiar punktowy............... 49
Nastawienia nagrywania 2
.......................................81
Pomiar wielopunktowy ..... 49
T
Portret-zmierzch ................ 28
Teleobiektyw ......................80
Precyzyjny zoom cyfrowy
...................................... 79
Tryb AF ...............................79
N
Narzędzie Memory Stick ...70
Narzędzie muzyczne...........99
Narzędzie pamięci wew .....73
Nastawienie zegara.............82
Niedoświetlenie ....................9
NTSC ...................................77
Promieniste rozmazanie.... 63
Prześwietlenie....................... 9
Przycin................................. 61
Przysłona............................... 9
Tryb demo uśmiech............75
Tryb koloru .........................55
Tryb NAGR........................44
Indeks
Nazwa pliku.........................94
Światło świetlówki 3...........52
Tryb pomiaru ......................49
Tryb półautomatyczny .......51
PTP ...................................... 76
Punktowy AF ..................... 50
131
Indeks
U
Ż
Uniwersalny kabel
połączeniowy .......92, 105
Żarowe ................................ 53
Usuwanie obrazów.............34
Uśmiechy.............................64
Utwórz katalog REC .........70
Używanie aparatu za granicą
.....................................125
V
VGA ....................................12
W
Wciskanie do połowy...........7
Wiele zmian wielkości .......64
Wolna migawka NR........... 17
Wskaźnik blokady AE/AF
.................................24, 51
Wskaźniki............................ 16
Wskaźniki ostrzegawcze i
komunikaty................121
Wspomaganie AF...............78
Wybierz katalog .................67
Wybór sceny ..................27, 41
Wyjście wideo .....................77
Wykrywanie twarzy ...........42
Wykrywanie uśmiechu.......43
Wyśw zoomu szer...............77
Wyświetlenie
samodiagnostyki........121
Z
Zarządzanie pamięcią ........70
Zdjęcie z uśmiechem....28, 30
Złącze uniwersalne.............15
Zmień katalog REC...........71
Zmierzch .............................28
Zoom ...................................25
Zoom cyfrowy.....................79
Zoom odtwarzania .............32
Zoom optyczny...................79
132
Uwagi dotyczące licencji
Oprogramowanie „C Library”, „Expat”
i „zlib” jest dostarczone razem z
aparatem. Oprogramowanie to jest
dostarczane na podstawie umowy
licencyjnej z właścicielami praw
autorskich. Poniższe informacje
zamieszczone zostają zgodnie z
wymaganiami właścicieli praw
autorskich do tego oprogramowania.
Należy zapoznać się z następującymi
informacjami.
Przeczytaj „license1.pdf” w katalogu
„License” na płycie CD-ROM. Znajdują
się tam licencje (w języku angielskim)
oprogramowania „C Library”, „Expat” i
„zlib”.
Dotyczy oprogramowania
wykorzystującego GNU GPL/LGPL
Kamera zawiera oprogramowanie
objęte licencją GNU General Public
License (określaną dalej jako „GPL”)
lub licencją GNU Lesser General Public
License (określaną dalej jako „LGPL”).
Użytkownik ma prawo wykorzystania,
modyfikowania i udostępniania kodu
źródłowego tych programów, na
warunkach określonych przez
dostarczone GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w sieci www.
Można go pobrać pod poniższym
adresem URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Oczekujemy, że użytkownik nie będzie
kontaktował się z nami w sprawie
zawartości kodu źródłowego.
Przeczytaj „license2.pdf” w katalogu
„License” na płycie CD-ROM. Znajdują
się tam licencje (w języku angielskim)
oprogramowania „GPL” i „LGPL”.
Do wyświetlenia pliku PDF potrzebny
jest Adobe Reader. Jeżeli program ten
nie jest jeszcze zainstalowany na
komputerze, można go pobrać ze strony
internetowej Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
133
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
znajdują się na naszej witrynie pomocy
technicznej.
Download PDF

advertising