Sony | DSC-W300 | Sony DSC-W300 Instrukcja obsługi

VKLIKNIJ!
Spis treści
Podstawowe
operacje
Używanie funkcji
fotografowania
Cyfrowy aparat fotograficzny
Używanie funkcji
oglądania
Podręcznik aparatu
Cyber-shot
Dostosowywanie
ustawień
DSC-W300
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy
dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik oraz
zapoznać się z dokumentami: „Instrukcja
obsługi” i „Cyber-shot - przewodnik dla
zaawansowanych”, po czym zachować je do
wykorzystania w przyszłości.
Oglądanie zdjęć na
ekranie odbiornika
TV
Współpraca aparatu
z komputerem
Drukowanie zdjęć
Rozwiązywanie
problemów
Inne informacje
Indeks
© 2008 Sony Corporation
3-300-512-51(1)
PL
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
Uwagi dotyczące obsługiwanych
typów kart „Memory Stick” (brak
w zestawie)
„Memory Stick Duo”
Aparat obsługuje karty
„Memory Stick Duo”.
„Memory Stick”
Aparat nie
obsługuje kart
„Memory Stick”.
Innych kart pamięci nie można
używać.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat karty „Memory Stick Duo”, zobacz
strona 141.
Używanie karty „Memory Stick
Duo” w urządzeniach
wyposażonych w gniazdo
„Memory Stick”
Kartę „Memory Stick Duo” należy
włożyć do adaptera Memory Stick Duo
(brak w zestawie).
Adapter Memory
Stick Duo
Uwagi dotyczące akumulatorów
• Akumulator (w zestawie) należy naładować
przed pierwszym użyciem aparatu.
• Akumulator można naładować, nawet jeśli
nie jest całkowicie rozładowany. Ponadto,
akumulatora można używać, nawet jeśli nie
jest całkowicie naładowany, wykorzystując
jego aktualny poziom naładowania.
• Jeśli użytkownik nie zamierza korzystać z
akumulatora przez dłuższy czas, powinien
rozładować go i wyjąć z aparatu, a następnie
przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Dzięki temu akumulator będzie działał
prawidłowo przez dłuższy czas.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat akumulatora, zobacz strona 143.
2
Obiektyw Carl Zeiss
Aparat jest wyposażony w obiektyw
firmy Carl Zeiss, umożliwiający robienie
ostrych zdjęć o doskonałym kontraście.
Obiektyw tego aparatu został
wyprodukowany zgodnie z systemem
zapewnienia jakości zatwierdzonym
certyfikatem przez firmę Carl Zeiss i
standardami jakości firmy Carl Zeiss w
Niemczech.
Uwagi dotyczące ekranu LCD i
obiektywu
• Ekran LCD został wyprodukowany przy
użyciu bardzo precyzyjnych technologii,
dzięki czemu udało się uzyskać ponad
99,99% sprawnych pikseli. Jednak na
ekranie LCD mogą być widoczne niewielkie
czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone,
niebieskie lub zielone). Punkty te powstają
w procesie produkcji i nie wpływają na
nagrywanie.
Czarne, białe,
czerwone, niebieskie
lub zielone punkty
• Narażenie ekranu LCD lub obiektywu na
długotrwałe bezpośrednie działanie
promieni słonecznych może spowodować ich
uszkodzenie. Ustawiając aparat w pobliżu
okna lub na wolnym powietrzu, należy
zachować ostrożność.
• Nie należy naciskać ekranu LCD. Może to
spowodować odbarwienie i usterkę ekranu.
• W zimnych miejscach na zdjęciach na
ekranie LCD mogą być widoczne smugi. Nie
jest to usterka.
• Należy uważać, aby nie uderzyć ruchomego
obiektywu i aby nie naciskać go zbyt mocno.
Zdjęcia zamieszczone w
niniejszym podręczniku
Przykładowe zdjęcia zamieszczone w
niniejszym podręczniku są kopiami, a nie
zdjęciami faktycznie wykonanymi przy użyciu
tego aparatu.
Spis treści
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ...................................................2
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć ...................................7
Ostrość – Prawidłowe ustawienie ostrości na obiekcie .......................................... 7
Ekspozycja – Regulacja intensywności światła ...................................................... 9
Kolor – O wpływie oświetlenia ............................................................................ 10
Jakość – O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze obrazu” ................................................ 11
Lampa błyskowa – Używanie lampy błyskowej .................................................... 13
Elementy aparatu ....................................................................................14
Wskaźniki na wyświetlaczu .....................................................................16
Zmiana trybu wyświetlania ekranu ..........................................................20
Korzystanie z pamięci wewnętrznej ........................................................22
Podstawowe operacje
Używanie pokrętła trybu pracy ...............................................................23
Fotografowanie/nagrywanie filmów (tryb Auto regulacja) .......................24
Fotografowanie (Wybór sceny) ...............................................................28
Ręczna regulacja naświetlenia podczas fotografowania ........................34
Oglądanie obrazów .................................................................................36
Oglądanie zdjęć w postaci pokazu slajdów ............................................38
Usuwanie obrazów..................................................................................43
Poznawanie różnych funkcji — HOME/Menu .........................................45
Opcje menu.............................................................................................48
Używanie funkcji fotografowania
Menu fotografowania ..............................................................................50
Wybór sceny: Włączanie trybu wyboru sceny
Rozm. Obrazu: Wybieranie rozmiaru obrazów
Lampa błyskowa: Ustawienie lampy błyskowej
Wykrywanie twarzy: Wykrywanie twarzy obiektu
Wykrywanie uśmiechu: Ustawienie funkcji wykrywania uśmiechu
Czułość wykryw. uśmiechu: Ustawienie czułości wykrywania uśmiechu
Tryb NAGR: Wybieranie sposobu fotografowania ciągłego
Rozpoznanie sceny: Określenie rodzaju fotografowanej sceny i zrobienie zdjęcia
EV: Regulacja intensywności światła
ISO: Wybieranie światłoczułości
Tryb pomiaru: Wybór trybu pomiaru światła
Ostrość: Zmiana sposobu ustawiania ostrości
Balans bieli: Regulowanie odcieni kolorów
3
Spis treści
Podwodny balans bieli: Regulowanie odcieni kolorów w trybie zdjęć podwodnych
Moc błysku: Regulowanie mocy błysku lampy
Reduk czerw oczu: Ustawienie funkcji redukcji czerwonych oczu
DRO: Optymalizacja jasności i kontrastu
Redukcja szumu: Regulowanie redukcji szumu
Tryb koloru: Zmiana intensywności barw obrazu i dodawanie efektów
specjalnych
Filtr barwny: Ustawienie funkcji filtru barwnego
Nasycenie koloru: Regulowanie nasycenia koloru
Kontrast: Regulowanie kontrastu
Ostrość: Regulowanie ostrości
SteadyShot: Wybór trybu stabilizatora obrazu
(Nastawienia nagryw): Wybór ustawień fotografowania
Używanie funkcji oglądania
Wybór trybu oglądania ........................................................................... 69
(Widok daty): Wyświetlanie według dat
(Widok katalogu): Wyświetlanie według katalogów
(Ulubione): Wyświetlanie zdjęć zarejestrowanych jako Ulubione
Menu podglądu....................................................................................... 70
(Kasuj): Usuwanie obrazów
(Tryb oglądania): Zmiana trybów oglądania
(Lista dat): Wybieranie daty do wyświetlania zdjęć w trybie Widok daty
(Filtrowanie przez twarze): Wyświetlanie zdjęć filtrowanych według
określonych warunków
(Dodaje/Usuwa Ulubione): Dodawanie/usuwanie zdjęć zarejestrowanych
jako Ulubione
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
(Retusz): Retuszowanie zdjęć
(Wiele zmian wielkości): Zmiana rozmiaru obrazu w zależności od
zastosowania zdjęcia
(Chroń): Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
: Dodawanie oznaczenia obrazu do wydrukowania
(Druk): Drukowanie obrazów przy użyciu drukarki
(Obróć): Obracanie zdjęć
(Wybierz katalog): Wybieranie folderu do przeglądania obrazów
Dostosowywanie ustawień
Przystosowanie funkcji Zarządzanie zasobami pamięci i Ustawienia
................................................................................................................ 82
4
Spis treści
Zarządzanie pamięcią.......................................................................84
Narzędzie pamięci — Narzędzie Memory Stick................................84
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kopiuj
Narzędzie pamięci — Narzędzie pamięci wew.................................87
Format
Nastaw. ............................................................................................88
Główne nastawienia — Główne nastawienia 1 .................................88
Brzęczyk
Info funkcji
Inicjalizuj
Tryb demo uśmiech
Główne nastawienia — Główne nastawienia 2 .................................90
Połączenie USB
COMPONENT
Wyjście wideo
Wyśw zoomu szer
Nastawienia nagryw — Nastawienia nagrywania 1 ..........................92
Wspomaganie AF
Linia siatki
Tryb AF
Zoom cyfrowy
Teleobiektyw
Nastawienia nagryw — Nastawienia nagrywania 2 ..........................95
Autom. orient.
Auto podgląd
Nastawienie zegara...........................................................................96
Language Setting..............................................................................97
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV..............................................98
Współpraca aparatu z komputerem
Komputer z systemem operacyjnym Windows.....................................102
Instalacja oprogramowania (w zestawie) ..............................................104
Program „Picture Motion Browser” (w zestawie) ..................................106
Kopiowanie obrazów do komputera za pomocą programu „Picture Motion
Browser” ...............................................................................................107
Kopiowanie obrazów do komputera bez użycia programu „Picture Motion
Browser” ...............................................................................................111
Oglądanie za pomocą aparatu plików obrazów zapisanych na komputerze
i skopiowanych na kartę „Memory Stick Duo” .....................................113
5
Spis treści
Korzystanie z programu „Music Transfer” (w zestawie) ....................... 114
Komputer Macintosh ............................................................................ 115
Podgląd „Cyber-shot - przewodnik dla zaawansowanych” ................. 117
Drukowanie zdjęć
Jak wydrukować zdjęcia....................................................................... 118
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge ......................................................................... 119
Drukowanie w punkcie usługowym ...................................................... 122
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów .................................................................. 124
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu .................................... 136
Inne informacje
Używanie aparatu za granicą — źródła zasilania ................................. 140
Karta „Memory Stick Duo” ................................................................... 141
Informacje o akumulatorze ................................................................... 143
Informacje o ładowarce ........................................................................ 144
Włącz Cyber-shot Station..................................................................... 145
Indeks
Indeks ................................................................................................... 146
6
Podstawowe techniki uzyskiwania
lepszych zdjęć
Ostrość
Ekspozycja Kolor
Jakość
Lampa
błyskowa
W tej części zamieszczono podstawowe
informacje dotyczące używania aparatu.
Wyjaśniono sposób korzystania z rożnych
funkcji aparatu, takich jak pokrętło trybu
pracy (strona 23), ekran HOME
(strona 45), menu (strona 47).
Ostrość Prawidłowe ustawienie ostrości na obiekcie
Gdy spust migawki zostaje naciśnięty do połowy, aparat ustawia automatycznie ostrość
(autofokus). Należy pamiętać, aby nacisnąć spust migawki tylko do połowy.
Nie wciskaj do końca
spustu migawki.
Naciśnij spust
migawki do połowy.
Wskaźnik blokady
AE/AF
miga , świeci/
wydaje dźwięk
Następnie naciśnij
spust migawki do
końca.
W przypadku trudności z ustawieniem ostrości t [Ostrość] (strona 59)
Jeżeli zdjęcie jest rozmazane nawet wówczas, gdy ostrość została ustawiona, przyczyną
mogą być drgania aparatu. t Zobacz „Jak uniknąć rozmazania” poniżej.
7
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jak uniknąć rozmazania
Podczas robienia zdjęcia aparat został przypadkowo poruszony. Takie zjawisko
nazywa się „poruszeniem aparatu”. Jeśli natomiast podczas robienia zdjęcia poruszył
się fotografowany obiekt, zjawisko takie nazywa się „rozmazaniem obiektu”.
Poruszenie aparatu
Przyczyna
W chwili naciskania spustu migawki
trzymanego aparatu dłonie lub inna część ciała
fotografującego poruszyła nim tak, że obraz na
całym ekranie jest rozmazany.
Co zrobić, aby zmniejszyć stopień
rozmazania
• Używaj statywu lub ustaw aparat na płaskiej
powierzchni, aby był nieruchomy.
• Zrób zdjęcie, ustawiając 2-sekundowe
opóźnienie samowyzwalacza i ustaw stabilnie
aparat, po naciśnięciu spustu migawki
przytrzymując ręce pewnie przy sobie.
Rozmazanie obiektu
Przyczyna
Nawet jeśli aparat jest nieruchomy, obiekt
porusza się w trackie ekspozycji i dlatego po
naciśnięciu spustu migawki wygląda na
rozmazany.
Co zrobić, aby zmniejszyć stopień
rozmazania
• W menu Wybór sceny wybierz tryb
(Duża
czułość) lub
(Bardzo wysoka czułość).
• Wybierz wyższą czułość ISO, aby skrócić czas
otwarcia migawki i naciśnij spust migawki
zanim obiekt poruszy się.
Uwagi
• Funkcja stabilizatora obrazu stanowi domyślne ustawienie fabryczne, dlatego poruszenie
aparatu jest automatycznie redukowane. Nie jest to jednak skuteczne w przypadku rozmazania
obiektu.
• Poza tym drganie aparatu oraz rozmazanie obiektu to częste skutki robienia zdjęć przy słabym
oświetleniu lub długim czasie otwarcia migawki, tak jak w przypadku trybu
(Zmierzch) lub
(Portret-zmierzch). W takim przypadku zrób zdjęcie, mając na uwadze powyższe uwagi.
8
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Ekspozycja Regulacja intensywności światła
Korzystając z funkcji regulacji ekspozycji i czułości ISO, można robić różne zdjęcia.
Ekspozycja to ilość światła docierającego do aparatu w trakcie zwolnienia migawki.
Ekspozycja:
Czas otwarcia migawki = Okres, w trakcie
którego światło dociera
do aparatu
Przysłona = Wielkość otworu, przez który
przechodzi światło
Czułość ISO (zalecany wskaźnik
ekspozycji)
= czułość nagrywania
Prześwietlenie
= za dużo światła
Obraz zbyt jasny
Prawidłowa ekspozycja
Niedoświetlenie
= za mało światła
Zdjęcie zbyt ciemne
Ekspozycja jest automatycznie
ustawiana na właściwą wartość w trybie
Auto regulacja. Można jednak
regulować ją ręcznie, korzystając z
poniższych funkcji.
Ręczna regulacja naświetlenia:
Umożliwia ręczne regulowanie czasu
otwarcia migawki i przysłony
(strona 34).
Regulacja EV:
Umożliwia regulację ekspozycji
zmierzonej przez aparat (strona 56).
Tryb pomiaru:
Umożliwia wybranie innej części
fotografowanego obiektu, dla której
wykonywany jest pomiar ekspozycji
(strona 58).
9
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Regulowanie czułości ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji)
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, uwzględniająca czujnik obrazu
odbierający światło. Nawet przy tej samej ekspozycji zdjęcia różnią się, zależnie od
czułości ISO.
Regulowanie ISO czułości, zobacz strona 57.
Duża czułość ISO
Rejestrowane zdjęcie jest jasne nawet w ciemnym miejscu, a
jednocześnie czas otwarcia migawki zostaje skrócony w celu
zmniejszenia rozmazania.
Jednak na zdjęciu mogą być widoczne szumy.
Mała czułość ISO
Zarejestrowany obraz jest bardziej wygładzony.
Jednak zdjęcie może być zaciemnione, jeżeli ekspozycja jest
niewystarczająca.
Kolor
O wpływie oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu, mają wpływ warunki oświetlenia.
Przykład: Kolor zdjęcia zależy od źródła światła
Pogoda/
oświetlenie
Światło dzienne
Pochmurnie
Jarzeniowe
Żarowe
Charakterystyka
światła
Białe
(standardowe)
Sinawe
O zielonym
odcieniu
Czerwonawe
Odcień kolorów jest regulowany automatycznie w trybie automatycznej regulacji.
Jednak odcień kolorów można regulować ręcznie za pomocą [Balans bieli] (strona 61).
10
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jakość O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze obrazu”
Cyfrowy obraz to zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą liczbę pikseli, zdjęcie staje się duże, zajmuje więcej pamięci, a
wyświetlone zdjęcie jest bardzo szczegółowe. „Rozmiar obrazu” jest wyrażany za
pomocą liczby pikseli. Nawet jeżeli na wyświetlaczu aparatu nie widać różnicy,
szczegółowość i czas przetwarzania danych różnią się, co można zaobserwować, gdy
zdjęcie zostanie wydrukowane lub wyświetlone na ekranie komputera.
Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
1 Rozmiar obrazu: 13M
4224 pikseli × 3168 pikseli = 13 381 632 pikseli
2 Rozmiar obrazu: VGA
640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
Piksele
Wybieranie rozmiaru obrazów (strona 12)
Piksel
Dużo pikseli
(wysoka jakość
zdjęcia i duży
rozmiar pliku)
Mało pikseli (gorsza
jakość zdjęcia, ale
mały rozmiar pliku)
Przykład:
Drukowanie w
maksymalnym
formacie A3+
Przykład: Zdjęcie
dołączone do poczty
e-mail
11
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Rozm. Obrazu
Sposób wykorzystania
Liczba zdjęć
13M
(4224×3168)
Dla druków maks A3+
3:2 (12M)*1
(4224×2816)
Nagrywa w formacie 3:2
8M
(3264×2448)
Dla druków maks A3
5M
(2592×1944)
Dla druków maks A4
3M
(2048×1536)
Dla druków maks 10×15 cm
lub 13×18 cm
VGA
(640×480)
Nagrywa w małym rozmiarze
załącznika e-mail
16:9 (10M)*2
(4224×2376)
Do oglądania na HDTV i
drukowania maks A3
16:9 (2M)*2
(1920×1080)
Do oglądania na
telewizorach HDTV
Drukowanie
Mniej
Wysoka jakość
Więcej
Niska jakość
Mniej
Wysoka jakość
Więcej
Niska jakość
*1) Zdjęcia są zapisywane w proporcjach 3:2, takich samych jak papier fotograficzny, pocztówki itd.
*2) Brzegi zdjęcia mogą zostać obcięte przy drukowaniu (strona 132).
Rozmiar obrazu w filmie
Klatki/sekundę
Sposób wykorzystania
640(Wys.jakość)
(640×480)
Około 30
Nagrywa film wys. Jakości do
wyświetlenia na TV
640(Standard)
(640×480)
Około 17
Nagr. film jakości standard do
wyświetlenia na TV
320 (320×240)
Około 8
Nagrywa w małym rozmiarze załącznika
email
• Nagrywa w małym rozmiarze załącznika email.
• Im większa liczba ramek w ciągu sekundy, tym bardziej płynne odtwarzanie.
12
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Lampa
Używanie lampy błyskowej
błyskowa
W przypadku użycia lampy błyskowej na zdjęciach może być widoczny efekt
czerwonych oczu lub niewyraźne białe plamki. Aby zredukować te zjawiska, należy
wykonać poniższe czynności.
„Efekt czerwonych oczu”
W ciemności źrenice rozszerzają się. Światło lampy błyskowej odbija się od naczyń
krwionośnych z tyłu oka (siatkówka), co powoduje powstanie efektu „czerwonych
oczu”.
Aparat
Oko
Siatkówka
Sposob redukcji „efektu czerwonych oczu”
• Dla trybu [Reduk czerw oczu] wybierz ustawienie [Włącz] (strona 64).
• W menu Wybór sceny (strona 29) wybierz tryb
(Duża czułość)* lub
(Bardzo wysoka
czułość)*. (Lampa błyskowa wyłącza się automatycznie.)
• Jeśli na zdjęciach widać efekt czerwonych oczu, można je poprawić, korzystając z funkcji [Retusz]
w menu podglądu (strona 73) lub z dołączonego do zestawu oprogramowania „Picture Motion
Browser”.
„Białe okrągłe plamy”
Efekt ten wywołują drobne cząsteczki (kurz, pyłki itp.) przelatujące w pobliżu
obiektywu. Jeśli zostaną uwydatnione przez lampę błyskową aparatu, wyglądają jak
białe okrągłe plamy.
Aparat
Obiekt
Cząsteczki
(kurz, pyłki itp.)
w powietrzu
Sposob redukcji „białych okrągłych plam”
• Włącz w pomieszczeniu silniejsze oświetlenie i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.
• W menu Wybór sceny wybierz tryb
(Duża czułość)* lub
(Bardzo wysoka czułość)*.
(Lampa błyskowa wyłącza się automatycznie.)
* Mimo wybrania trybu
(Duża czułość) lub
(Bardzo wysoka czułość) w menu Wybór sceny,
przy słabym oświetleniu lub w ciemnych miejscach czas otwarcia migawki może być dłuższy. W
takim przypadku należy użyć statywu lub po naciśnięciu spustu migawki pewnie przytrzymać ręce
przy sobie.
13
Elementy aparatu
Szczegółowe informacje o obsłudze
można znaleźć na stronach, których
numery podano w nawiasach.
Spód
A Przycisk POWER
B Spust migawki (24)
C Lampa POWER
D Lampa błyskowa (26)
E Mikrofon
F Obiektyw
G Głośnik
H Celownik
I Lampka samowyzwalacza (27)/
Lampka zdjęcia z uśmiechem (32)/
Wspomaganie AF (92)
A Lampka blokady AE/AF (zielona)
B Lampka ładowania lampy błyskowej/
Lampka zapisu (pomarańczowa)
C Wizjer
D Ekran LCD (20)
E Przycisk MENU (47)
F Przycisk
(Odtwarzanie) (36)
G Fotografowanie: Przycisk W/T
(Zoom) (25)
Podgląd: Przycisk / (Zoom przy
odtwarzaniu) (37)/Przycisk
(Indeks) (37)
H Zaczep paska na rękę
I Pokrętło trybu pracy (23)
J Przycisk HOME (45)
14
Elementy aparatu
K Przycisk sterowania
Menu włączone: v/V/b/B/z (47)
Menu wyłączone: DISP/ / /
(20, 26, 27)
Jeżeli pokrętło trybu pracy jest
ustawione w położeniu :
Fotogr. z priorytetem/Przysłona (34)
L Przycisk
(Slajdy) (38)
M Gwint statywu
• Należy używać statywu ze śrubą krotszą
niż 5,5 mm. W przeciwnym razie nie jest
możliwe bezpieczne zamocowanie
aparatu na statywie i może dojść do
uszkodzenia aparatu.
N Złącze wielofunkcyjne
Stosowane w następujących
sytuacjach:
• Łączenie aparatu i komputera za
pomocą połączenia USB.
• Podłączanie do gniazd wejściowych
audio/wideo w odbiorniku TV.
• Podłączanie aparatu do drukarki zgodnej
ze standardem PictBridge.
O Pokrywa komory akumulatora/karty
pamięci „Memory Stick Duo”
P Otwór na akumulator
Q Gniazdo „Memory Stick Duo”
R Lampka dostępu
S Dźwignia wysuwania akumulatora
15
Wskaźniki na wyświetlaczu
Po każdym naciśnięciu przycisku
sterowania v (DISP) zmienia się wygląd
wyświetlacza (strona 20).
Szczegółowe informacje o obsłudze
można znaleźć na stronach, których
numery podano w nawiasach.
Podczas fotografowania
Wyświetlacz
Wskaźnik
Pokrętło trybu pracy/
Menu (Wybór sceny)
(28)
Pokrętło trybu pracy (23)
Balans bieli (61, 63)
Tryb Seria/Bracketing
(54)
Tryb pomiaru (58)
Wykrywanie twarzy (52)/
Wykrywanie uśmiechu
(53)
• W trybie Łatwe fotografowanie liczba
wyświetlanych wskaźników jest ograniczona.
Podczas nagrywania filmów
SteadyShot (68)
• Domyślnie, jeśli spust
migawki zostanie
naciśnięty do połowy,
wyświetli się jeden ze
wskaźników, w zależności
od ustawienia opcji
SteadyShot.
DRO (64)
Redukcja szumu (65)
Ostrzeżenie o drganiach
A
Wyświetlacz
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałego
czasu pracy akumulatora
Ostrzeżenie o stanie
rozładowania
akumulatora (136)
Rozmiar obrazu (50)
16
• Wskazuje na możliwość
poruszenia aparatu i
wykonanie rozmazanego
zdjęcia z powodu
niedostatecznego
oświetlenia. Wyświetlenie
ostrzeżenia o drganiach
nie wpływa na możliwość
wykonania zdjęcia.
Zaleca się jednak
włączenie funkcji
stabilizacji obrazu, użycie
lampy błyskowej dla
poprawienia oświetlenia,
statywu lub innego
środka do stabilizacji
aparatu (strona 8).
Wskaźniki na wyświetlaczu
Wyświetlacz
Wskaźnik
Wyświetlacz
Wskaźnik
Wskaźnik czułości
wykrywania uśmiechu/
Liczba obrazów (32)
+2.0EV
Wartość ekspozycji (56)
0:12
Czas rejestracji
(minuty : sekundy)
Wskaźnik ramki pola AF
(59)
1.0m
Skalowanie zoomu (25,
Wartość trybu
półautomatycznego (60)
Makro (26)
93)
C
Tryb koloru (65)
Wyświetlacz
Wskaźnik
Folder zapisu (84)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
Filtr barwny (66)
Kontrast (67)
96
Ostrość (67)
Nośnik zapisywanych
danych
(„Memory Stick Duo”,
Pamięć wewnętrzna)
Nasycenie koloru (67)
B
Wyświetlacz
Wskaźnik
Tryb ręcznej regulacji
naświetlenia (34)
z RETURN
z SET
Liczba zdjęć, jakie można
nagrać
00:25:05
Info funkcji ręcznej
regulacji naświetlenia
(34)
Czas nagrywania
(godziny : minuty :
sekundy)
Rozpoznanie sceny (55)
z
Blokada AE/AF (24)
Wspomaganie AF (92)
NAGR.
Gotowy
Nagrywanie filmu/Tryb
oczekiwania
Redukcja czerwonych
oczu (64)
ISO400
Liczba ISO (57)
Tryb lampy błyskowej
(26)
Wolna migawka NR
• Funkcja wolnej migawki
NR (redukcja szumu)
włącza się automatycznie,
aby zredukować
zakłócenia na obrazie,
jeśli w warunkach słabego
oświetlenia czas otwarcia
migawki jest mniejszy od
określonej wartości.
125
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
Ładowanie lampy
błyskowej
Teleobiektyw (94)
D
Wyświetlacz
Wskaźnik
Samowyzwalacz (27)
C:32:00
Kody funkcji
autodiagnostyki (136)
17
Wskaźniki na wyświetlaczu
Wyświetlacz
Wskaźnik
Zapełnienie bazy danych
(139)
A
Wyświetlacz
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałego
czasu pracy akumulatora
Celownik pomiaru
punktowego (58)
Ostrzeżenie o stanie
rozładowania
akumulatora (136)
Ramka pola AF (59)
Rozmiar obrazu (50)
Połączenie PictBridge
Histogram (20)
(120)
Tryb oglądania (69)
Podczas wyświetlania zdjęć
Filtrowanie przez twarze
(71)
Ulubione (69)
Ochrona (79)
Oznaczenie zdjęcia do
wydrukowania (DPOF)
(122)
Skalowanie zoomu (37)
GŁOŚ
Podczas odtwarzania filmów
Głośność (36)
Połączenie PictBridge
(121)
• Nie należy odłączać kabla
od złącza
wielofunkcyjnego, gdy
wyświetlany jest ten
wskaźnik.
B
Wyświetlacz
N
Wskaźnik
Odtwarzanie (36)
Pasek odtwarzania
18
0:00:12
Licznik
101-0012
Numer folderu/pliku (81)
2008 1 1
9:30 AM
Data/godzina rejestracji
wyświetlonego zdjęcia
Wskaźniki na wyświetlaczu
Wyświetlacz
Wskaźnik
z STOP
z PLAY
Opis funkcji odtwarzania
obrazu
BACK/
NEXT
Wybieranie zdjęć
V VOLUME
Regulacja głośności
Histogram (20)
• Wskaźnik
pojawia się,
gdy opcja wyświetlania
histogramu jest
wyłączona.
C
Wyświetlacz
Wskaźnik
Folder odtwarzania (81)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
8/8 12/12
Numer zdjęcia/liczba
zdjęć zapisanych w
wybranym folderze
Nośnik do odtwarzania
(„Memory Stick Duo”,
Pamięć wewnętrzna)
Zmiana folderu zapisu
(81)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
Tryb pomiaru (58)
Lampa błysk
Balans bieli (61)
ISO400
Liczba ISO (57)
C:32:00
Kody funkcji
autodiagnostyki (136)
+2.0EV
Wartość ekspozycji (56)
500
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
19
Zmiana trybu wyświetlania ekranu
Przycisk v (DISP)
(zmiana
wyświetlania
ekranu)
Po każdym naciśnięciu przycisku
sterowania v (DISP) wygląd
wyświetlacza zmienia się w następujący
sposób:
Wskaźniki włączone
Wskaźniki włączone*
Histogram włączony* Podczas
odtwarzania
wyświetlane są
informacje o
obrazie.
Wyświetlanie
histogramu
Wskaźniki wyłączone*
Ekran LCD wyłączony
* Zwiększenie jasności podświetlenia ekranu
LCD.
20
• Podczas przeglądania obrazów przy silnym
oświetleniu zewnętrznym zwiększ jasność
podświetlenia ekranu LCD.
W takich warunkach może jednak nastąpić
szybszy spadek mocy akumulatora.
• Histogram nie jest wyświetlany w
następujących sytuacjach:
W trakcie fotografowania
– Podczas wyświetlania menu.
– Podczas nagrywania filmów.
W trakcie odtwarzania
– Podczas wyświetlania menu.
– W trybie indeksu.
– Podczas korzystania z funkcji zoomu przy
odtwarzaniu.
– Podczas obracania zdjęć.
– Podczas odtwarzania filmów.
– Podczas wyświetlania listy Ulubionych.
– Podczas wyświetlania listy dat.
• Podczas wyświetlania zdjęć nie można
wyłączyć ekranu LCD.
• Duża różnica między histogramem
wyświetlanym podczas fotografowania i
podczas podglądu może wystąpić, gdy:
– Błyska lampa błyskowa.
– Czas otwarcia migawki jest długi lub
krótki.
• Histogram może nie być dostępny dla zdjęć
zrobionych innymi aparatami.
• Po wyłączeniu ekranu LCD zoom cyfrowy
nie działa. Po wybraniu ustawienia (tryb
lampy błyskowej)/ (samowyzwalacz)/
(makro) zdjęcie jest wyświetlane przez
około dwie sekundy.
• W przypadku wyłączenia aparatu i
ponownego włączenia przy wyłączonym
ekranie LCD wskaźniki są wyświetlane.
Zmiana trybu wyświetlania ekranu
z Ustawienie EV (wartości ekspozycji) przez
wyświetlenie histogramu
A
B
Ciemny Jasny
Histogram jest wykresem jasności
zdjęcia. Naciskaj przycisk sterowania v
(DISP), aby wyświetlić histogram na
ekranie. Wykres w prawej części
oznacza jasne zdjęcie, w lewej —
ciemne.
A Liczba pikseli
B Jasność
• Histogram jest też wyświetlany podczas
odtwarzania pojedynczego obrazu, lecz nie
można wówczas wyregulować ekspozycji.
21
Korzystanie z pamięci wewnętrznej
Aparat jest wyposażony w pamięć wewnętrzną o pojemności około 15 MB. Tej pamięci
nie można usunąć. Jeżeli w aparacie nie ma karty „Memory Stick Duo”, obrazy mogą
być zapisywane w pamięci wewnętrznej.
• Filmy o rozmiarze ustawionym na [640(Wys.jakość)] nie mogą być nagrywane przy użyciu pamięci
wewnętrznej.
Gdy karta „Memory Stick Duo” jest
włożona
[Nagrywanie]: Obrazy są zapisywane na karcie
„Memory Stick Duo”.
[Odtwarzanie]: Obrazy są wyświetlane z karty
„Memory Stick Duo”.
[Menu, ustawienia itp.]: Na obrazach z karty
„Memory Stick Duo” można wykonywać różne
operacje.
B
B
Pamięć
wewnętrzna
Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest
włożona
[Nagrywanie]: Obrazy są zapisywane w pamięci
wewnętrznej.
[Odtwarzanie]: Obrazy są wyświetlane z pamięci
wewnętrznej.
[Menu, ustawienia itp.]: Na obrazach w pamięci
wewnętrznej można wykonywać różne operacje.
Informacje o przechowywaniu danych obrazów w pamięci
wewnętrznej
Zalecane jest kopiowanie (wykonywanie kopii zapasowej) danych bez błędu przy
użyciu jednej z następujących metod.
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na kartę „Memory Stick
Duo”
Należy przygotować kartę „Memory Stick Duo” z wystarczającą ilością wolnego
miejsca, a następnie wykonać czynności opisane w sekcji [Kopiuj] (strona 85).
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na dysk twardy
komputera
Czynności opisane na stronach 107, 108 lub 111, 112 należy wykonać po wyjęciu karty
„Memory Stick Duo” z aparatu.
• Danych z karty „Memory Stick Duo” nie można kopiować do pamięci wewnętrznej.
• Dane zapisane w pamięci wewnętrznej można skopiować do komputera, łącząc aparat i komputer
uniwersalnym kablem połączeniowym. Jednak nie można skopiować danych z komputera do
pamięci wewnętrznej aparatu.
22
Podstawowe operacje
Używanie pokrętła trybu pracy
Pokrętło trybu pracy należy ustawić na żądaną funkcję.
Pokrętło trybu pracy
Podstawowe operacje
:
Tryb Auto regulacja
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ustawień.
t strona 24
:
Tryb Łatwe fotografowanie
Umożliwia robienie zdjęć przy użyciu minimalnej liczby niezbędnych
funkcji, z dobrze widocznymi wskaźnikami. t strona 25
:
Tryb Autoprogram*
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji
(zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba przysłony).
:
Tryb Fotografowanie z ręczną regulacją naświetlenia*
Umożliwia fotografowanie po ręcznym ustawieniu ekspozycji
(zarówno czasu otwarcia migawki, jak i wartości przysłony).
t strona 34
:
Tryb filmu
Umożliwia rejestrowanie filmów z dźwiękiem. t strona 24
/
/
/
/SCN: Tryb Wybór sceny
Umożliwia fotografowanie ze wstępnie zaprogramowanymi
ustawieniami dla poszczególnych scen.
Po ustawieniu pokrętła wyboru trybu w położeniu SCN można
wybrać z menu następujące opcje:
,
,
, ,
, , ,
t strona 28
.
* Można także wybrać różne ustawienia za pomocą menu (aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat dostępnych funkcji t strona 48).
23
Fotografowanie/nagrywanie filmów (tryb
Auto regulacja)
Spust migawki
Przycisk makro
Przycisk DISP
Przycisk lampy
błyskowej
Przycisk Zoom
Pokrętło trybu
pracy
Przycisk MENU
Przycisk samowyzwalacza
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk sterowania
1 Wybierz wymaganą funkcję za pomocą pokrętła trybu pracy.
Podczas fotografowania (tryb Auto regulacja): Wybierz
Podczas nagrywania filmów: Wybierz
.
.
2 Przytrzymaj aparat, przyciskając łokcie do ciała w celu poprawy stabilności.
Fotografowany
obiekt powinien
znaleźć się w ramce
ustawiania ostrości.
3 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
Podczas fotografowania:
1 Naciśnij spust migawki do połowy i przytrzymaj go w tej pozycji, aby ustawić
ostrość.
Wskaźnik z (blokada AE/AF) (zielony) miga, słychać sygnał dźwiękowy, wskaźnik
przestaje migać i nadal świeci.
Wskaźnik blokady AE/AF
2 Naciśnij spust migawki do końca.
24
Fotografowanie/nagrywanie filmów (tryb Auto regulacja)
Podczas nagrywania filmów:
Naciśnij spust migawki do końca.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie spust migawki do końca.
W przypadku fotografowania obiektu, na którym trudno ustawić ostrość
Prawidłowe ustawienie ostrości może być trudne w wymienionych poniżej sytuacjach:
–
–
–
–
–
–
Jest ciemno i obiekt znajduje się w dużej odległości.
Słaby kontrast między obiektem a tłem.
Obiekt znajduje się za szybą.
Obiekt szybko się porusza.
Występuje światło odbite lub połyskujące powierzchnie.
Obiekt jest podświetlony lub znajduje się przy nim migające światło.
Podstawowe operacje
• Najmniejsza odległość między aparatem a fotografowanym obiektem to około 5 cm (W)/34 cm
(T) (od obiektywu).
• Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF
zmieni się na migający powoli i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Znika również ramka
pola AF. Zmień ujęcie i ustaw ponownie ostrość.
Fotografowanie w trybie Łatwe fotografowanie
Ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
.
Rozmiar czcionki zostaje zwiększony i wskaźniki są lepiej widoczne.
Ponieważ aparat automatycznie wybiera optymalne ustawienia, można zmienić tylko
następujące ustawienia: Rozm. Obrazu (Duży/Mały) (strona 51), Lampa błyskowa
(Auto/Wyłącz) (strona 51) i Samowyzw (10 s/Wyłącz) (strona 27).
• Podświetlenie włącza się automatycznie, a aparat zużywa więcej energii z baterii.
W/T Korzystanie z zoomu
Naciśnij przycisk T, aby zwiększyć wielkość obrazu lub W, aby go zmniejszyć.
• Gdy zoom jest większy niż 3×, używana jest funkcja zoomu cyfrowego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawień opcji [Zoom cyfrowy] i jakości obrazu,
zobacz strona 93.
• Nie można zmieniać skali zbliżenia podczas nagrywania filmu.
25
Fotografowanie/nagrywanie filmów (tryb Auto regulacja)
Lampa błyskowa (wybieranie trybu lampy błyskowej przy wykonywaniu
zdjęć)
Naciśnij kilkakrotnie część B ( ) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany wymagany
tryb.
(Bez wskaźnika): Lampa błysk auto
Miga przy słabym świetle lub oświetleniu obiektu z tyłu (ustawienie domyślne).
: Zawsze włączona
: Synchronizacja wolna (Zawsze włączona)
W ciemnym miejscu czas otwarcia migawki jest długi, co pozwala na uzyskanie wyraźnego
zdjęcia tła, które nie jest oświetlone przez lampę błyskową.
: Błysk wymuszony wyłączony
• Lampa błyskowa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk dostosowuje oświetlenie.
• Podczas ładowania lampy błyskowej wyświetlany jest wskaźnik
.
Makro (zbliżenie przy fotografowaniu)
Naciśnij kilkakrotnie część b (
wymagany tryb.
) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany
(Bez wskaźnika): Auto
Aparat automatycznie ustawia ostrość dla odległych obiektów i zbliżeń.
Tryb ten jest odpowiedni w większości sytuacji.
: Makro
Przy ustawianiu ostrości aparat traktuje priorytetowo obiekty znajdujące się w pobliżu.
Tryb ten należy włączyć przy fotografowaniu bliskich obiektów.
• Jeśli jest włączona funkcja Makro, prędkość autofokusu jest mniejsza podczas fotografowania obiektów
znajdujących się w dużej odległości.
• Zalecane jest ustawienie zoomu w skrajnym położeniu po stronie W.
26
Fotografowanie/nagrywanie filmów (tryb Auto regulacja)
Korzystanie z samowyzwalacza
Naciśnij kilkakrotnie część V (
wymagany tryb.
) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany
Po naciśnięciu spustu migawki zacznie migać lampka samowyzwalacza, a przed
zadziałaniem migawki będzie słychać sygnał dźwiękowy.
Lampka samowyzwalacza
Aby anulować, naciśnij ponownie część V (
Podstawowe operacje
(Bez wskaźnika): Samowyzwalacz nie jest używany
: Ustawienie 10-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza
: Ustawienie 2-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza
) przycisku sterowania.
• 2-sekundowe opóźnienie samowyzwalacza pozwala uniknąć rozmazania obrazu.
Migawka jest otwierana po 2 sekundach od naciśnięcia spustu, co ogranicza wstrząsy
aparatu powstające podczas naciskania spustu.
• W trybie Łatwe fotografowanie można wybrać tylko ustawienia
(10 s) i
(Wyłącz).
27
Fotografowanie (Wybór sceny)
Przycisk MENU
Spust migawki
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk sterowania
Pokrętło trybu pracy
Za pomocą pokrętła trybu pracy wybrać tryb (
SCN)
1 Wybierz wymagany tryb za pomocą funkcji Wybór sceny (
/
/
/ /
/
/
/
/
SCN) przy użyciu pokrętła trybu pracy.
2 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
Wybierz tryb (
/
/
/ /
/ / /
) w SCN
1 Wybierz ustawienie SCN za pomocą pokrętła trybu pracy.
2 Naciśnij przycisk MENU i za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania
wybierz jedną z opcji:
/
/
/
/
/
/
/
(strona 50).
3 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
• Szczegółowe informacje na temat poszczególnych trybów pracy znajdują się na następnej stronie.
Aby anulować funkcję wyboru sceny
Ustaw pokrętło trybu w dowolnym położeniu innym niż Wybór sceny.
28
Fotografowanie (Wybór sceny)
Tryby wyboru sceny
W aparacie zostały wstępnie zdefiniowane następujące tryby pasujące do warunków
scen.
Tryby wybrane za pomocą pokrętła trybu pracy
Podstawowe operacje
Duża czułość
Umożliwia fotografowanie przy słabym oświetleniu bez lampy błyskowej, z redukcją rozmazania.
Bardzo wysoka czułość
Umożliwia wykonywanie jasnych zdjęć w ciemnych miejscach bez lampy błyskowej, gdy istnieje
ryzyko poruszenia, nawet jeśli włączono tryb
(Duża czułość). Rozmiar obrazu jest ustawiany na
wartość [3M].
Bardzo szybka seria
Umożliwia wykonanie maksymalnie 5 zdjęć na sekundę. Okres rejestrowania wynosi w przybliżeniu
ok. 0,2 sekundy.
Rozmiar obrazu jest ustawiany na wartość [3M].
Zdjęcie z uśmiechem
Po wykryciu uśmiechu przez aparat migawka jest otwierana automatycznie. Szczegółowe
informacje, zobacz strona 32.
Tryby wybrane z ekranu menu
Miękkie ujęcie
Pozwala na wykonywanie zdjęć ludzi, kwiatów itd. z efektem miękkości.
29
Fotografowanie (Wybór sceny)
Pejzaż
Ustawia ostrość tylko na odległych obiektach w celu fotografowania pejzaży itp.
Portret-zmierzch*
Pozwala na wykonywanie wyraźnych zdjęć ludzi w nocy na ciemnym tle bez rezygnacji z dobrego
widoku otoczenia.
Zmierzch*
Pozwala na fotografowanie nocą z dużej odległości bez utraty mrocznej atmosfery otoczenia.
Plaża
Umożliwia fotografowanie scen na brzegu morza lub jeziora i wierne utrwalenie błękitu wody.
Śnieg
Umożliwia robienie wyraźnych zdjęć i pozwala uniknąć widoku wyblakłych kolorów w śnieżnej
scenerii lub w innych miejscach, gdzie cały ekran wydaje się biały.
Fajerwerki*
Umożliwia robienie zdjęć fajerwerków.
30
Fotografowanie (Wybór sceny)
Podwodne
Przy korzystaniu z obudowy wodoodpornej umożliwia robienie zdjęć podwodnych w naturalnych
barwach.
Funkcje, które można łączyć z trybem wyboru sceny
Aparat określa zestaw funkcji, które umożliwiają prawidłowe wykonanie zdjęcia w
sposób odpowiedni do warunków sceny. W zależności od trybów wyboru sceny
niektóre funkcje są niedostępne.
( : można wybrać żądane ustawienie)
Czułość
Seria/
Lampa Wykrywanie Wykrywanie
wykryw. StopnioMakro
błyskowa twarzy
uśmiechu
uśmiechu wanie
—
/
—
—
—
—
—
*1
—
—
—
—
*1
—
—
*1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
/
—
—
—
—
—
—
—
—
—
/
—
*2
—
/
—
Reduk
czerw Samowyzw
oczu
—
—
*3
Balans
bieli
Podstawowe operacje
* Podczas robienia zdjęć w trybie
(Portret-zmierzch),
(Zmierzch) lub
(Fajerwerki) działa
funkcja wolnej migawki i często następuje rozmazanie obrazu, dlatego zaleca się użycie statywu.
—
—
—
—
*4
—
*1) [Lampa
błyskowa] dla opcji [Balans bieli] nie jest dostępna.
*2) Podczas fotografowania przy użyciu samowyzwalacza zostaje zapisana seria maksimum pięciu
zdjęć.
*3) [Wyłącz] dla opcji [Wykrywanie twarzy] nie jest dostępna.
*4) Zamiast opcji [Balans bieli] można użyć opcji [Podwodny balans bieli].
31
Fotografowanie (Wybór sceny)
Fotografowanie w trybie Zdjęcie z uśmiechem
Po wykryciu uśmiechu przez aparat migawka jest otwierana automatycznie.
1 Wybierz tryb
(Zdjęcie z uśmiechem) za pomocą pokrętła trybu pracy.
2 Wciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość, celując aparatem w obiekt,
który ma być fotografowany.
3 Naciśnij spust migawki do końca.
Tryb Zdjęcie z uśmiechem zostanie uaktywniony.
Wskaźnik funkcji wykrywania uśmiechu/liczba zdjęć
Ramka funkcji wykrywania uśmiechu (pomarańczowa)
Wskaźnik czułości wykrywania uśmiechu
Określa aktualną głębokość uśmiechu.
Gdy głębokość uśmiechu osiągnie ustawioną czułość wykrywania uśmiechu (określoną
strzałką b), aparat automatycznie uruchamia migawkę i robi maksymalnie sześć zdjęć.
Po zrobieniu zdjęcia zapala się lampka Zdjęcie z uśmiechem (strona 14).
4 Ponownie naciśnij spust migawki do końca, aby wyjść z trybu Zdjęcie z uśmiechem.
• Po uaktywnieniu trybu Zdjęcie z uśmiechem miga lampka zapisu (pomarańczowa).
• Fotografowanie z użyciem funkcji Zdjęcie z uśmiechem kończy się automatycznie po zapełnieniu
karty pamięci „Memory Stick Duo” lub pamięci wewnętrznej oraz po zapisaniu sześciu zdjęć.
• Za pomocą opcji [Wykrywanie uśmiechu] można wybrać obiekt, który będzie traktowany
priorytetowo przy wykrywaniu uśmiechu (strona 53).
• Jeśli uśmiech nie jest wykrywany, należy za pomocą opcji [Czułość wykryw. uśmiechu] ustawić
odpowiednią czułość (strona 53).
• Aparat może automatycznie robić zdjęcie, gdy dowolna osoba znajdująca się w ramce wykrywania
uśmiechu (pomarańczowej) uśmiechnie się po naciśnięciu spustu migawki do końca.
• Zdjęcie może być nieostre, jeśli odległość między aparatem a obiektem zmieni się po naciśnięciu
spustu migawki do końca. W przypadku zmiany jasności otoczenia odpowiednia ekspozycja może
nie zostać osiągnięta.
• Twarze mogą nie być prawidłowo wykrywane w następujących przypadkach:
– Jest zbyt ciemno lub zbyt jasno.
– Twarze są częściowo zakryte okularami, maskami, czapkami itp.
– Obiekty nie są skierowane twarzą w stronę aparatu.
• W pewnych warunkach funkcja wykrywania uśmiechu może nie działać.
• Nie można używać zoomu cyfrowego.
• Po uaktywnieniu trybu Zdjęcie z uśmiechem nie można zmienić współczynnika zoomu.
32
Fotografowanie (Wybór sceny)
z Porady dotyczące lepszego wykrywania uśmiechów
Podstawowe operacje
1 Nie zasłaniaj oczu grzywką.
2 Spróbuj skierować twarz w stronę aparatu i trzymać głowę prosto. Skuteczność wykrywania
jest większa, gdy oczy są przymrużone.
3 Uśmiechnij się szeroko, otwierając usta. Uśmiech jest łatwiej wykrywany, gdy zęby są
widoczne.
33
Ręczna regulacja naświetlenia podczas
fotografowania
Spust migawki
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk sterowania
Pokrętło trybu pracy
1 Za pomocą pokrętła trybu pracy wybierz opcję M i naciśnij z na przycisku
sterowania.
• Wskaźnik [SET] w lewym dolnym rogu ekranu zmienia się w [RETURN], a w aparacie jest
ustawiany tryb ręcznej regulacji naświetlenia.
2 Naświetlenie reguluje się ręcznie za pomocą przycisku sterowania.
b/B: Przysłona (liczba F)
v/V: Czas otwarcia migawki
Liczba przysłony
RETURN
Czas otwarcia migawki
• Wybierz jedną z poniższych liczb przysłony.
– Gdy zoom jest ustawiony w skrajnym położeniu po stronie W, można wybrać przysłonę
F2,8, F5,6 lub F8,0 (za pomocą filtra wewnętrznego ND).
– Gdy zoom jest ustawiony w skrajnym położeniu po stronie T, można wybrać przysłonę F5,5,
F11 lub F16 (za pomocą filtra wewnętrznego ND).
• Można ustawić czas otwarcia migawki od 30 do 1/1 000 sekund.
Różnica między ustawieniami i właściwą wartością naświetlenia określoną przez aparat jest
wyświetlana na ekranie jako wartość EV (strona 56). 0EV wskazuje wartość określoną przez
aparat jako najbardziej odpowiednią.
3 Fotografowanie przy użyciu spustu migawki.
34
Ręczna regulacja naświetlenia podczas fotografowania
Podstawowe operacje
• Aby wybrać tryb lampy błyskowej, fotografować w trybie Makro lub z samowyzwalaczem albo
zmienić tryb wyświetlania ekranu, naciśnij przycisk z w celu anulowania trybu Fotografowanie z
ręczną regulacją naświetlenia (wskaźnik [RETURN] wyświetlany na ekranie zmienia się w
[SET]).
• Lampa błyskowa jest ustawiona na (Lampa błysk włączona) lub
(Lampa błysk wyłączona).
• Czasy otwarcia migawki wynoszące co najmniej jedną sekundę są oznaczone symbolem [”], na
przykład [1”].
• Po ustawieniu dłuższego czasu otwarcia migawki zaleca się stosowanie statywu. Dzięki temu unika
się skutków ewentualnych drgań.
• Jeśli czas otwarcia migawki spadnie poniżej określonej wartości, zostanie automatycznie włączona
funkcja Wolna migawka NR, która aytomatycznie ogranicza zniekształcenia obrazu. W dolnej
częście ekranu zostanie wyświetlony symbol
.
• Wybranie długich czasów otwarcia migawki powoduje wydłużenie czasu przetwarzania danych.
35
Oglądanie obrazów
Przycisk
(Indeks)/
(Zoom przy odtwarzaniu)
Przycisk
(Zoom przy
odtwar zaniu)
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk MENU
Przycisk HOME
Przycisk sterowania
Przycisk
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie)
(Odtwarzanie).
• Naciśnięcie przycisku
(Odtwarzanie), gdy aparat jest wyłączony, spowoduje jego
automatyczne włączenie i uaktywnienie trybu odtwarzania. Aby przełączyć na tryb
fotografowania, naciśnij ponownie przycisk
(Odtwarzanie).
2 Wybierz obraz za pomocą części b/B przycisku sterowania.
Film:
Naciśnij przycisk z, aby odtworzyć film (naciśnij ponownie przycisk z, aby
zatrzymać odtwarzanie).
Naciśnij przycisk B, aby przewinąć do przodu lub b, aby przewinąć do tyłu
(naciśnij przycisk z, aby przywrócić normalne odtwarzanie).
Naciśnij przycisk V, aby wyświetlić ekran kontroli głośności, a następnie naciśnij
b/B, aby dostosować głośność.
• Filmy o rozmiarze obrazu [320] są wyświetlane w mniejszym rozmiarze.
• W niektórych przypadkach zdjęcia zrobione wcześniejszymi modelami aparatów
Sony nie są wyświetlane.
Naciśnij przycisk HOME, wybierz opcję [
Widok katalogu] z menu
(Oglądanie obrazów), a następnie wyświetl obrazy.
36
Oglądanie obrazów
/
Aby wyświetlić powiększony obraz (zoom przy odtwarzaniu)
Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij przycisk . Aby cofnąć zoom, naciśnij przycisk
.
Ustaw odpowiedni fragment za pomocą przycisków v/V/b/B.
Aby anulować funkcję zoomu przy odtwarzaniu, naciśnij przycisk z.
• Aby zapisać powiększone obrazy, patrz [Przycin] (strona 74).
Wyświetlanie ekranu indeksu
Naciśnij przycisk
(Indeks), aby wyświetlić ekran indeksu podczas wyświetlania
zdjęć.
Wybierz obraz za pomocą przycisków v/V/b/B.
Aby powrócić do ekranu pojedynczego obrazu, naciśnij przycisk z.
Podstawowe operacje
Pokazuje wyświetlany fragment całego obrazu.
W tym przypadku powiększony jest środkowy
fragment.
• Przy ustawieniu domyślnym obrazy są wyświetlane w trybie Widok daty (przy
korzystaniu z karty „Memory Stick Duo”) lub trybie Widok katalogu (przy
korzystaniu z pamięci wewnętrznej).
Tryb oglądania można zmienić, wybierając opcję
(Oglądanie obrazów) na ekranie
HOME, jeśli używa się karty „Memory Stick Duo” (strona 69).
• Po każdym naciśnięciu przycisku
(Indeks) zwiększa się liczba zdjęć na ekranie
indeksu.
• W przypadku korzystania z karty „Memory Stick Duo”, po wybraniu paska za
pomocą przycisku b można wybrać datę/katalog za pomocą przycisków v/V.
Pasek
37
Oglądanie zdjęć w postaci pokazu
slajdów
Zdjęcia są wyświetlane kolejno, z podkładem muzycznym i efektami.
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk sterowania
Przycisk
(Odtwarzanie)
1 Naciśnij przycisk
Przycisk
(Slajdy)
(Slajdy).
Wyświetli się ekran konfiguracji.
2 Ponownie naciśnij przycisk
(Slajdy).
Rozpocznie się pokaz slajdów.
• W trybie pokazu slajdów nie można odtwarzać filmów.
• Ustawienia inne niż [Zdjęcie] i [Filtr] zostają zachowane do momentu ich kolejnej
zmiany.
• W niektórych przypadkach nie można używać funkcji [Filtr] do zdjęć zrobionych
wcześniejszymi modelami aparatów Sony.
Aby zakończyć pokaz slajdów
Naciśnij przycisk
(Slajdy).
• Nie można wstrzymać pokazu slajdów.
Aby wyregulować głośność muzyki
Naciśnij przycisk V, aby wyświetlić ekran kontroli głośności, a następnie ustaw
głośność, naciskając przycisk b/B.
38
Oglądanie zdjęć w postaci pokazu slajdów
Aby zmienić konfigurację
Na ekranie konfiguracji w punkcie 1 wybierz poszczególne opcje za pomocą
przycisków v/V, a następnie naciśnij przycisk z.
Poniżej przedstawiono opcje, dla których można określić ustawienia.
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Zdjęcie
Wartość ustawienia jest ustalona na [Katalog], jeśli karta „Memory Stick Duo” (brak w
zestawie) nie jest włożona.
Odtwarza kolejno wszystkie obrazy.
Katalog
Odtwarza obrazy z wybranego katalogu, wybranego dnia
lub z katalogu Ulubione.
Ta data
Ulubione 1-6
• Opcje [Katalog] i [Ta data] można wybrać tylko przy
korzystaniu z odpowiedniego trybu oglądania.
Filtr
Podstawowe operacje
Wszystkie
Wartość ustawienia jest ustalona na [Wyłącz], jeśli karta „Memory Stick Duo” (brak w
zestawie) nie jest włożona.
Wyłącz
Obrazy nie są filtrowane.
Wszyscy ludzie
Wyświetla obrazy po zastosowaniu filtrowania według
wybranego warunku.
Dzieci
Niemowlęta
Uśmiechy
• W niektórych przypadkach obrazy mogą być błędnie
wyświetlane lub ukrywane.
• W niektórych przypadkach nie można stosować filtrowania
do zdjęć zrobionych wcześniejszymi modelami aparatów
Sony.
39
Oglądanie zdjęć w postaci pokazu slajdów
Efekty
Prosty
Prosty pokaz slajdów ze zmianą zdjęć w określonych
odstępach czasu
• Odstęp czasu można zmienić. Efekt ten umożliwia
oglądanie zdjęć z wybraną szybkością.
40
Podstawowy
Podstawowy pokaz slajdów dostosowany do szerokiego
zakresu scen
Nostalgia
Nastrojowy pokaz slajdów odtwarzający atmosferę sceny
filmowej
Stylowy
Stylowy pokaz slajdów przebiegający w średnim tempie
Aktywny
Pokaz slajdów w szybkim tempie dostosowany do
aktywnych scen
Twarz1: Podstawowy
Pokaz slajdów w średnim tempie, z takimi efektami, jak
zbliżenia twarzy i wyświetlanie wielu zdjęć obok siebie.
Dostosowany do różnych scen, z optymalnym
wyświetlaniem zdjęć zawierających twarze
Twarz 2: Nostalgia
Wolniejszy, bardziej zabarwiony emocjonalnie pokaz
slajdów z takimi efektami, jak zbliżenia twarzy i
wyświetlanie wielu zdjęć obok siebie, pozwalającymi na
optymalne wyświetlanie zdjęć zawierających twarze.
Twarz 3: Stylowy
Żywszy pokaz slajdów w szybkim tempie, z takimi
efektami, jak zbliżenia twarzy i wyświetlanie wielu zdjęć
obok siebie, pozwalającymi na optymalne wyświetlanie
zdjęć zawierających twarze.
Oglądanie zdjęć w postaci pokazu slajdów
Muzyka
Odtwarzana muzyka jest określana domyślnie, odpowiednio do wybranego efektu. Można
dobrać muzykę do efektu. Można również wybierać spośród różnych dostępnych
podkładów muzycznych (BGM).
Ustawienie domyślne pokazu slajdów w trybie [Prosty]
Music2
Ustawienie domyślne pokazu slajdów w trybie
[Podstawowy]
Music3
Ustawienie domyślne pokazu slajdów w trybie
[Nostalgia]
Music4
Ustawienie domyślne pokazu slajdów w trybie [Stylowy]
Music5
Ustawienie domyślne pokazu slajdów w trybie
[Aktywny]
Music6
Ustawienie domyślne pokazu slajdów w trybie [Twarz1:
Podstawowy]
Music7
Ustawienie domyślne pokazu slajdów w trybie [Twarz 2:
Nostalgia]
Music8
Ustawienie domyślne pokazu slajdów w trybie [Twarz 3:
Stylowy]
Wyłącz
Bez podkładu muzycznego.
Powrót
Powrót do ekranu konfiguracji.
Podstawowe operacje
Music1
41
Oglądanie zdjęć w postaci pokazu slajdów
Inne nast.
Interwał
Wartość ustawienia jest ustalona na [Auto], gdy dla opcji [Efekty] nie zostanie wybrane
ustawienie [Prosty].
1s
3s
Ustawienie odstępu wyświetlania zdjęć dla pokazu
slajdów w trybie [Prosty].
5s
10 s
Auto
Odstęp jest ustawiony tak, aby odpowiadać wybranej
opcji [Efekty].
Powtórz
Włącz
Odtwarza zdjęcia w pętli.
Wyłącz
Po odtworzeniu wszystkich zdjęć pokaz slajdów się
kończy.
z Aby dodać/zmienić pliki muzyczne
Do aparatu można przenosić pliki muzyczne z płyt CD lub pliki MP3 w celu ich odtwarzania w
trakcie pokazu slajdów. Muzykę można przenosić, korzystając z opcji [ Narzędzie muzyczne]
znajdującej się w menu
(Slajdy) na ekranie HOME oraz oprogramowania „Music Transfer” (w
zestawie) zainstalowanego na komputerze. Szczegółowe informacje, zobacz strony 114 i 116.
• W aparacie można zapisać maksymalnie osiem utworów muzycznych (osiem zaprogramowanych
utworów (Music1 - Music8) można zastąpić przeniesionymi utworami).
• Maksymalna długość każdego pliku muzycznego do odtwarzania w aparacie wynosi około
5 minut.
• Jeśli nie można odtworzyć pliku muzycznego z powodu uszkodzenia lub innej wady pliku, należy
wykonać procedurę [Formatuj muzykę] (strona 114) i przenieść ponownie muzykę.
42
Usuwanie obrazów
Przycisk
(Indeks)
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk MENU
1 Naciśnij przycisk
Przycisk sterowania
(Odtwarzanie).
2 Podczas wyświetlania w trybie pojedynczego obrazu lub indeksu naciśnij
Podstawowe operacje
Przycisk
(Odtwarzanie)
przycisk MENU.
3 Wybierz opcję
[Kasuj] za pomocą części v/V przycisku sterowania.
4 Za pomocą przycisków b/B wybierz żądaną metodę usuwania spośród
opcji [Ten obraz], [Wiele obrazów] i [Wszyst obr w zakresie dat]/[Wszyst. w
tym katalogu], a następnie naciśnij przycisk z.
• Wyświetlane opcje różnią się w zależności od wybranego trybu oglądania (strona 69).
43
Usuwanie obrazów
Po wybraniu ustawienia [Ten obraz]
Można skasować wybrany obraz.
Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Po wybraniu ustawienia [Wiele obrazów]
Można wybrać i skasować kilka obrazów jednocześnie.
1 Wybierz obraz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk z.
W polu wyboru obrazu zostanie wyświetlony znak zaznaczenia .
Pojedynczy obraz
Wyświetl. Indeksu
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
• Aby usunąć wszystkie obrazy z danego dnia/katalogu, wybierz opcję [Wiele obrazów]
na ekranie indeksu, wybierz pasek za pomocą przycisku b i zaznacz (
wyboru.
) pole
Po wybraniu ustawienia [Wszyst obr w zakresie dat]/[Wszyst. w tym
katalogu]
Można usunąć wszystkie obrazy z wybranego dnia/katalogu.
Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
44
Poznawanie różnych funkcji — HOME/
Menu
Korzystanie z ekranu HOME
Na ekranie HOME wyświetlane są wszystkie funkcje aparatu; można go wyświetlić
niezależnie od ustawionego trybu (fotografowanie/podgląd).
Przycisk sterowania
Przycisk HOME
1 Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić ekran HOME.
Podstawowe operacje
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Kategoria
Opcja
Opis
2 Wybierz kategorię za pomocą części b/B przycisku sterowania.
3 Wybierz opcję za pomocą części v/V, a następnie naciśnij z.
• Nie można wyświetlić ekranu HOME podczas trwającego połączenia PictBridge lub
połączenia USB.
• Tryb fotografowania lub podglądu włączany jest po ponownym naciśnięciu przycisku
HOME.
45
Poznawanie różnych funkcji — HOME/Menu
Opcje HOME
Po naciśnięciu przycisku HOME wyświetlane są następujące opcje. Na wyświetlaczu
pojawiają się tylko dostępne opcje. W pasku przewodnika u dołu ekranu są
wyświetlane informacje o poszczególnych opcjach.
Kategorie
Nagrywanie*
Oglądanie obrazów
Opcje
Nagrywanie (strona 23)
Widok daty (strona 69)
Widok katalogu (strona 69)
Ulubione (strona 69)
Slajdy
Slajdy (strona 38)
Narzędzie muzyczne (strona 114)
Pobierz muzykę
Druk
Zarządzanie
pamięcią
Formatuj muzykę
Druk (strona 119)
Narzędzie pamięci
Narzędzie Memory Stick (strona 84)
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kopiuj
Narzędzie pamięci wew (strona 87)
Format
Nastaw.
Główne nastawienia
Główne nastawienia 1 (strona 88)
Brzęczyk
Info funkcji
Inicjalizuj
Tryb demo uśmiech
Główne nastawienia 2 (strona 90)
Połączenie USB
COMPONENT
Wyjście wideo
Wyśw zoomu szer
Nastawienia nagryw
Nastawienia nagrywania 1 (strona 92)
Wspomaganie AF
Linia siatki
Tryb AF
Zoom cyfrowy
Teleobiektyw
Nastawienia nagrywania 2 (strona 95)
Autom. orient.
Auto podgląd
Nastawienie zegara (strona 96)
Language Setting (strona 97)
* Obowiązuje tryb fotografowania wybrany za pomocą pokrętła trybu pracy.
46
Poznawanie różnych funkcji — HOME/Menu
Korzystanie z opcji menu
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk sterowania
1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
Podstawowe operacje
Przycisk MENU
Info funkcji
Ustawienie [Info funkcji] na [Wyłącz] powoduje
wyłączenie przewodnika po funkcjach (strona 88).
• Menu będzie wyświetlane tylko w trybie fotografowania i odtwarzania.
• W zależności od wybranego trybu widoczne będą różne opcje.
2 Wybierz żądaną opcję menu za pomocą części v/V przycisku sterowania.
• Jeżeli żądana opcja nie jest widoczna, naciskaj część v/V aż opcja pojawi się na wyświetlaczu.
3 Wybierz ustawienie za pomocą b/B.
• Jeżeli żądane ustawienie jest ukryte, naciskaj część b/B, aż pojawi się ono na wyświetlaczu.
• Wybierz opcję w trybie odtwarzania i naciśnij przycisk z.
4 Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć menu.
47
Opcje menu
Dostępne opcje menu różnią się w zależności od ustawionego trybu (fotografowanie/
pogląd) i pozycji pokrętła trybu pracy w trybie fotografowania. Na wyświetlaczu
pojawiają się tylko dostępne opcje.
( : dostępna)
Pozycja pokrętła trybu pracy:
Scena
Menu fotografowania (strona 50)
Wybór sceny
—
—
Rozm. Obrazu
Lampa błyskowa
—
*2
—
1
*1
—
Wykrywanie twarzy
—
—
—
—
—
*2
—
Wykrywanie uśmiechu
—
—
—
—
*2
—
Czułość wykryw. uśmiechu
—
—
—
—
*2
—
*2
—
Tryb NAGR
—
Rozpoznanie sceny
—
EV
—
—
—
—
—
—
ISO
—
—
*2
Tryb pomiaru
—
—
*2
Ostrość
—
—
*2
Balans bieli
—
—
*2
Podwodny balans bieli
—
—
Moc błysku
—
—
Reduk czerw oczu
—
*2
—
—
—
—
*2
—
—
—
DRO
—
—
—
—
Redukcja szumu
—
—
—
—
Tryb koloru
—
—
*2
Filtr barwny
—
—
*2
—
Nasycenie koloru
—
—
*2
—
Kontrast
—
—
*2
—
Ostrość
—
—
SteadyShot
—
—
(Nastawienia nagryw)
—
—
*1) Liczba opcji do wyboru jest ograniczona w porównaniu z innymi trybami
(strona 25).
*2) Operacja jest ograniczona wybranym trybem wyboru sceny (strona 31).
48
—
*2
*
—
Opcje menu
Menu podglądu (strona 70)
(Kasuj)
(Lista dat)
(Tryb oglądania)
(Filtrowanie przez twarze)
(Dodaje/Usuwa Ulubione)
(Slajdy)
(Retusz)
(Wiele zmian wielkości)
(Chroń)
(Obróć)
Podstawowe operacje
(Druk)
(Wybierz katalog)
49
Używanie funkcji fotografowania
Menu fotografowania
Poniżej znajduje się opis funkcji wykorzystujących przycisk MENU w trybie
fotografowania.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z menu, zobacz strona 47.
Tryb, jaki można wybrać, podświetlany jest na biało.
Niedostępny
Tryby wybrane z ekranu menu po ustawieniu
pokrętła trybu pracy w położeniu SCN
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Wybór sceny: Włączanie trybu wyboru sceny
Umożliwia wybranie z menu trybu wyboru sceny.
Można robić zdjęcia, korzystając z dokonanych wcześniej ustawień dopasowanych do
różnych warunków scen (strona 28).
Rozm. Obrazu: Wybieranie rozmiaru obrazów
Szczegółowe informacje, zobacz strona 11.
Zdjęcia
Wybór rozmiaru obrazu dla zdjęć.
• Jeśli w trybie wyboru sceny włączono funkcję
(Bardzo wysoka czułość) lub
szybka seria), stałym ustawieniem funkcji [Rozm. Obrazu] jest [3M].
50
(Bardzo
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Tryb Łatwe fotografowanie
Wybór rozmiaru zdjęć dla trybu Łatwe fotografowanie.
Duży
Fotografowanie w rozmiarze [13M].
Mały
Fotografowanie w rozmiarze [3M].
Filmy
(Wys.jakość)
Wybór rozmiaru obrazu dla nagrywania filmów.
(Standard)
Wybór ustawienia lampy błyskowej dla trybu Łatwe fotografowanie.
Auto
Lampa błyskowa działa przy słabym świetle lub
oświetleniu obiektu z tyłu.
Wyłącz
Lampa błyskowa nie jest używana.
Używanie funkcji fotografowania
Lampa błyskowa: Ustawienie lampy błyskowej
51
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Wykrywanie twarzy: Wykrywanie twarzy obiektu
Umożliwia włączenie funkcji wykrywania twarzy i wybór obiektu traktowanego
priorytetowo przy ustawianiu ostrości po jej włączeniu.
Wykrywa twarze obiektów i automatycznie ustawia ostrość, lampę błyskową,
naświetlenie, balans bieli i funkcję redukcji czerwonych oczu.
(Wyłącz)
Funkcja wykrywania twarzy nie jest używana.
(Auto)
Umożliwia wybór twarzy, na której ma być
automatycznie ustawiana ostrość.
Oznaczenie funkcji wykrywania
twarzy
Ramka funkcji wykrywania
twarzy (pomarańczowa)
Ramka funkcji wykrywania
twarzy (biała)
(Priorytet dziecka)
Priorytet ostrości na twarzach dzieci.
(Priorytet dorosłego)
Priorytet ostrości na twarzach dorosłych.
• Funkcja wykrywania twarzy nie działa przy korzystaniu z zoomu cyfrowego.
• Po wybraniu z menu Wybór sceny trybu
(Miękkie ujęcie) funkcja wykrywania twarzy zostaje
włączona.
• Po wybraniu z menu Wybór sceny trybu
(Miękkie ujęcie) ustawieniem domyślnym funkcji
[Wykrywanie twarzy] jest [Auto].
• Po wybraniu trybu Łatwe fotografowanie funkcja [Wykrywanie twarzy] ma ustawienie [Auto],
jednak ramki wykrywania twarzy nie są wyświetlane.
• W jednym kadrze aparat może wykryć maksymalnie 8 twarzy. Jednakże, po wybraniu z menu
Wybór sceny trybu
(Miękkie ujęcie) wykrywane są maksymalnie twarze 4 obiektów.
• Kiedy aparat wykryje więcej niż jeden obiekt, mechanizm aparatu oceni, który z obecnych
obiektów jest głównym i ustawi ostrość według pierwszeństwa. Ramka wykrywania twarzy
obiektu głównego zmienia kolor na pomarańczowy.
• Ramka ustawiania ostrości zmieni kolor na zielony po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
• Twarze mogą nie być prawidłowo wykrywane w następujących przypadkach:
– Jest zbyt ciemno lub zbyt jasno.
– Twarze są częściowo zakryte okularami, maskami, czapkami itp.
– Obiekty nie są skierowane twarzą w stronę aparatu.
• W pewnych warunkach twarze osób dorosłych i dzieci mogą nie być prawidłowo rozpoznawane.
52
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Wykrywanie uśmiechu: Ustawienie funkcji wykrywania uśmiechu
Umożliwia wybór obiektu traktowanego priorytetowo dla funkcji Zdjęcie z
uśmiechem. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji Zdjęcie z
uśmiechem, zobacz strona 32.
Automatyczne wykrywanie i fotografowanie
uśmiechniętych twarzy.
(Priorytet dziecka)
Wykrywanie i fotografowanie twarzy, z priorytetowym
traktowaniem twarzy dzieci.
(Priorytet dorosłego)
Wykrywanie i fotografowanie twarzy, z priorytetowym
traktowaniem twarzy dorosłych.
• W pewnych warunkach funkcja wykrywania uśmiechu może nie działać.
Czułość wykryw. uśmiechu: Ustawienie czułości wykrywania uśmiechu
Umożliwia określenie czułości wykrywania uśmiechu za pomocą funkcji Zdjęcie z
uśmiechem. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji Zdjęcie z
uśmiechem, zobacz strona 32.
(Niski)
Wykrywanie głębokiego uśmiechu.
(Średni)
Wykrywanie normalnego uśmiechu.
(Wysoki)
Wykrywanie nawet delikatnego uśmiechu.
Używanie funkcji fotografowania
(Auto)
• W pewnych warunkach funkcja wykrywania uśmiechu może nie działać.
53
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Tryb NAGR: Wybieranie sposobu fotografowania ciągłego
Wybiera, czy po naciśnięciu spustu migawki aparat będzie fotografować ciągle, czy też nie.
(Normalny)
(Seria)
Nie umożliwia fotografowania ciągłego.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki rejestruje
100 zdjęć w sposób ciągły.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
wyłączony).
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(Błysk wymuszony
Rejestruje serię trzech zdjęć z automatycznym
przesunięciem wartości ekspozycji (stopniowanie
ekspozycji).
Im większa wartość kroku stopniowania, tym większe
przesunięcie wartości ekspozycji.
• Gdy nie można określić prawidłowej ekspozycji, należy
fotografować w trybie stopniowania ekspozycji, zmieniając
wartość ekspozycji. Później można wybrać zdjęcie o
najlepszej ekspozycji.
• Jeżeli pokrętło trybu pracy jest ustawione w położeniu
,
wówczas tryb stopniowania ekspozycji jest niedostępny.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
(Błysk wymuszony
wyłączony).
Informacje o trybie serii
• Podczas fotografowania przy użyciu samowyzwalacza zostaje zapisana seria maksimum pięciu
zdjęć.
• Jeśli w trybie zdjęć seryjnych pokrętło trybu pracy znajduje się w pozycji , nie można wybrać
czasu otwarcia migawki wynoszącego 1/3 sekundy i więcej.
• Nagrywanie następuje co około 0,5 sekundy. Interwał rejestrowania może być dłuższy w
zależności od ustawienia rozmiaru obrazu.
• Gdy akumulator jest prawie rozładowany lub pamięć wewnętrzna bądź karta „Memory Stick
Duo” są zapełnione, seryjne zapisywanie zdjęć zostaje przerwane.
• Ostrość, balans bieli i ekspozycja zostają ustawione dla pierwszego zdjęcia i ustawienia te są
używane także dla następnych zdjęć w serii.
Informacje o stopniowaniu ekspozycji
• Ostrość i balans bieli zostają ustawione dla pierwszego zdjęcia i ustawienia te są używane także
dla następnych zdjęć w serii.
54
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
• Jeśli w trybie zdjęć seryjnych pokrętło trybu pracy znajduje się w pozycji , nie można wybrać
czasu otwarcia migawki wynoszącego 1/3 sekundy i więcej.
• Jeśli ekspozycja jest ustawiona ręcznie (strona 56), będzie przesuwana na podstawie ustawionej
jasności.
• Interwał nagrywania jest taki sam, jak w trybie Seria. Interwał nagrywania może być dłuższy, w
zależności od warunków sceny.
• Jeżeli obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, fotografowanie przy wybranej wartości stopniowania
może nie być możliwe.
Rozpoznanie sceny: Określenie rodzaju fotografowanej sceny i zrobienie
zdjęcia
(Wyłącz)
Funkcja Rozpoznanie sceny nie jest używana.
(Auto)
Aparat wykrywa warunki, takie jak oświetlenie z tyłu lub
scena nocna, a następnie robi zdjęcie z optymalnymi
ustawieniami.
Jeśli aparat nie rozpozna sceny, robi zdjęcie tak, jakby
dla funkcji Rozpoznanie sceny wybrane było ustawienie
[Wyłącz].
Wskaźnik aktualnego ustawienia
Wskaźnik funkcji Rozpoznanie
sceny
(Zaawansowany)
Używanie funkcji fotografowania
Aparat automatycznie wykrywa warunki fotografowania, takie jak oświetlenie z tyłu
lub scena nocna, a następnie robi zdjęcie.
Aparat robi jedno zdjęcie bez korzystania z funkcji
Rozpoznanie sceny, a następnie kolejne, z użyciem tej
funkcji. Obok wskaźnika funkcji Rozpoznanie sceny
wyświetlany jest symbol
(łącznie dwa zdjęcia).
Jeśli aparat nie rozpozna sceny, robi tylko jedno zdjęcie.
W tym przypadku zdjęcie jest robione tak, jakby dla
funkcji Rozpoznanie sceny wybrane było ustawienie
[Wyłącz].
Rozpoznawane sceny
Aparat rozpoznaje sceny wymienione poniżej. Po zidentyfikowaniu optymalnej sceny
wyświetla odpowiedni wskaźnik.
Po naciśnięciu spustu migawki do połowy, gdy wyświetlany jest dany wskaźnik, kolor
wskaźnika zmienia się na zielony i rozpoznana scena zostaje potwierdzona.
55
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Zmierzch
Portret-zmierzch
Zmierzch-ze statywem
Oświetlenie z tyłu
Portret-oświetlenie z tyłu
• Funkcja Rozpoznanie sceny nie działa w następujących sytuacjach:
– W trybie serii zdjęć
– Przy korzystaniu z zoomu cyfrowego
• Lampa błyskowa może być ustawiona na
(Lampa błysk auto) lub
(Błysk wymuszony
wyłączony).
• Jeśli funkcja wykrywania twarzy jest wyłączona [Wyłącz], a dla funkcji [Rozpoznanie sceny]
wybrano ustawienie [Auto] lub [Zaawansowany], ustawienie funkcji [Wykrywanie twarzy]
zmienia się na [Auto].
• Jeśli funkcja wykrywania twarzy jest wyłączona [Wyłącz], nie będą wykrywane sceny
(Portretzmierzch) i
(Portret-oświetlenie z tyłu).
• Scena
(Zmierzch-ze statywem) może nie być wykrywana, jeśli na aparat są przenoszone
drgania, pomimo korzystania ze statywu.
• Efektem rozpoznania sceny jako
(Zmierzch-ze statywem) może być długi czas otwarcia
migawki. Podczas robienia zdjęcia aparat musi być nieruchomy.
• Wskaźnik aktualnego ustawienia i wskaźnik funkcji Rozpoznanie sceny są wyświetlane
niezależnie od ustawień wyświetlania na ekranie (strona 20).
• W pewnych sytuacjach sceny takie mogą nie być rozpoznawane.
EV: Regulacja intensywności światła
Umożliwia ręczną regulację ekspozycji.
W stronę –
W stronę +
–2.0EV
W stronę –: przyciemnia zdjęcie.
0EV
Ekspozycja jest automatycznie określana przez aparat.
+2.0EV
W stronę +: Rozjaśnia zdjęcie.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekspozycji, zobacz strona 9.
• Szczegółowe informacje na temat regulowania naświetlenia w trybie Fotografowanie z ręczną
regulacją naświetlenia znajdują się na stronie 34.
• Wartość kompensacji może być ustawiana w przyrostach o 1/3 EV.
• Jeśli fotografowany obiekt znajduje się w miejscu bardzo jasnym lub bardzo ciemnym, lub jeśli
używana jest lampa błyskowa, regulacja ekspozycji może nie być skuteczna.
56
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
ISO: Wybieranie światłoczułości
Wybiera czułość ISO.
Mała czułość ISO
Można zmniejszyć stopień rozmazania w ciemnych
obszarach lub dla przesuwających się obiektów,
zwiększając czułość ISO (wybierając większą wartość).
Jednak przy zwiększaniu wartości czułości ISO zdjęcia
mogą mieć więcej zakłóceń. Należy wybrać wartość
czułości ISO odpowiednio do warunków, w jakich
wykonywane jest zdjęcie.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat czułości ISO, zobacz strona 9.
• Jeśli w trybie Wybór sceny zostanie włączona funkcja
(Bardzo wysoka czułość), zostanie
ustawiona maksymalna czułość, wynosząca 6400.
• W trybie Wybór sceny
(Bardzo szybka seria) można wybrać jedynie opcje [ISO AUTO], [ISO
400] i [ISO 800].
• W trybie serii zdjęć oraz w trybie stopniowania ekspozycji (bracketing) można wybrać jedynie
opcje [ISO AUTO] i od [ISO 80] do [ISO 400].
• Podczas fotografowania w jaśniejszym otoczeniu odtwarzanie odcieni zostaje automatycznie
wzmocnione przez aparat, co zapobiega powstawaniu zbyt jasnych zdjęć (z wyjątkiem sytuacji, gdy
opcja [ISO] jest ustawiona na wartość [ISO 80]).
Używanie funkcji fotografowania
(Auto)
Duża czułość ISO
57
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Tryb pomiaru: Wybór trybu pomiaru światła
Wybiera tryb pomiaru światła i określa część obiektu, dla której dokonany zostanie
pomiar wyznaczający ekspozycję.
(Wielopunktowy)
Dzieli zdjęcie na wiele obszarów i dokonuje pomiarów
każdego z nich. Aparat określa wyważone parametry
ekspozycji (pomiar wielopunktowy).
(Centralny)
Mierzy centralną część zdjęcia i wyznacza ekspozycję w
oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar
centralnie ważony).
(Punktowy)
(tylko dla zdjęć)
Pomiar zostaje wykonany tylko dla części obiektu
(pomiar punktowy).
• Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu
lub istnieje silny kontrast pomiędzy tłem a obiektem.
Celownik pomiaru
punktowego
Zostaje ustawiony na obiekcie
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekspozycji, zobacz strona 9.
• W przypadku korzystania z pomiaru punktowego lub centralnie ważonego zalecane jest
ustawienie funkcji [Ostrość] na [Centr AF], aby ustawić ostrość na mierzonej pozycji (strona 59).
• Tryb pomiaru można wybrać tylko wówczas, gdy dla funkcji [Wykrywanie twarzy] jest wybrane
ustawienie [Wyłącz].
58
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Ostrość: Zmiana sposobu ustawiania ostrości
Sposób ustawiania ostrości można zmieniać. Tego menu należy użyć, jeśli w trybie
autofokusa trudno jest osiągnąć prawidłowe ustawienie ostrości.
(Multi AF)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we
wszystkich zakresach ramki pola AF.
• Tryb ten jest przydatny, gdy obiekt nie znajduje się w
środku ramki.
Wskaźnik ramki pola AF
(Centr AF)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku
ramki pola.
• Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala
skomponować zdjęcie w dowolny sposób.
Ramka pola AF
Używanie funkcji fotografowania
Ramka pola AF
(tylko dla zdjęć)
Wskaźnik ramki pola AF
(Punktowy AF)
Automatycznie ustawia ostrość na bardzo małym
obiekcie lub na małej przestrzeni.
• Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala
skomponować zdjęcie w dowolny sposób. Należy pewnie
trzymać aparat, tak aby wyrównanie fotografowanego
obiektu i ramki pola AF było prawidłowe.
Ramka pola AF
Wskaźnik ramki pola AF
59
Menu fotografowania
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(nieograniczona
odległość)
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Automatycznie i szybko ustawia ostrość na wcześniej
ustawioną odległość (tryb półautomatyczny).
• Ostrość jest ustawiana na obiekcie we wszystkich zakresach
ramki pola AF w trybie półautomatycznym.
• Tryb ten jest przydatny przy wielokrotnym fotografowaniu
obiektu z tej samej odległości.
• Trybu „półautomatycznego” można używać, jeśli trudne
jest automatyczne ustawienie ostrego obrazu, na przykład
podczas fotografowania obiektu przez siatkę lub okno.
• AF oznacza autofokus.
• Po włączeniu zoomu cyfrowego lub wspomagania AF ramka pola AF zostaje wyłączona i
wyświetlana jest ramka zaznaczona linią przerywaną. W takim przypadku aparat ustawia ostrość
na obiekty znajdujące się na środku ekranu.
• Sposób ustawiania ostrości można zmienić tylko wówczas, gdy dla funkcji [Wykrywanie twarzy]
jest wybrane ustawienie [Wyłącz].
• Podczas filmowania można wybrać jedynie opcję [Multi AF] lub [ ].
• Półautomatyczne ustawianie ostrości jest obarczone pewnym błędem, który powiększa się po
ustawieniu zoomu po stronie T bądź odchyleniu obiektywu do góry lub do dołu.
z Jeśli obraz jest nieostry
Podczas fotografowania, gdy obiekt znajduje się przy krawędzi ramki (lub ekranu) albo podczas
korzystania z funkcji [Centr AF] lub [Punktowy AF], obiekt znajdujący się przy krawędzi może być
nieostry.
W takich przypadkach należy wykonać czynności opisane poniżej:
1 Zmień ujęcie tak, aby obiekt znajdował się w środku ramki pola AF i naciśnij do połowy
spust migawki, aby ustawić ostrość na obiekcie (blokada AF).
Ramka pola AF
Wskaźnik blokady AE/AF
Do momentu naciśnięcia spustu migawki do końca można powtarzać procedurę dowolną
liczbę razy.
2 Gdy wskaźnik blokady AE/AF przestanie migać i pozostanie włączony, powróć do
wymaganego ujęcia i naciśnij do końca spust migawki.
60
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Balans bieli: Regulowanie odcieni kolorów
Reguluje barwę światła zależnie od panujących warunków oświetlenia. Funkcji tej
należy użyć, kiedy kolor wydaje się nienaturalny.
(Auto)
Automatycznie reguluje balans bieli.
Korekcja przy warunkach na zewnątrz przy
bezchmurnym niebie, przed zachodem słońca, w nocy, w
obecności neonów lub fajerwerków.
(Pochmurnie)
Korekcja przy zachmurzonym niebie lub w miejscach
zacienionych.
(Światło świetlówki 1)/
(Światło świetlówki 2)/
(Światło świetlówki 3)
[Światło świetlówki 1]: Korekcja przy białym świetle
świetlówki.
[Światło świetlówki 2]: Korekcja przy naturalnym białym
świetle świetlówki.
[Światło świetlówki 3]: Korekcja przy białym świetle
świetlówki w dzień.
n (Żarowe)
Używanie funkcji fotografowania
(Światło dzienne)
Korekcja w miejscach oświetlonych lampami żarowymi
lub mocno oświetlonych, np. studiów fotograficznych.
61
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
(Lampa błyskowa)
Korekcja przy świetle lampy błyskowej.
(Jednym dotk.)
Służy do regulowania balansu bieli w zależności od
źródła światła. Biały kolor zapamiętany w trybie
[Nast.jedn.dotk.] staje się podstawowym białym
kolorem. Tego trybu należy używać, jeśli nie można
prawidłowo ustawić koloru w trybie [Auto] lub innych.
(Nast.jedn.dotk.)
Zapisuje podstawowy biały kolor, który będzie używany
w trybie [Jednym dotk.].
• Tej opcji nie można wybrać podczas ładowania lampy
błyskowej.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat balansu bieli, zobacz strona 10.
• Jeżeli światło świetlówki miga, korekcja balansu bieli może nie działać prawidłowo, nawet po
wybraniu opcji [Światło świetlówki 1], [Światło świetlówki 2] lub [Światło świetlówki 3].
• Podczas fotografowania z lampą błyskową w trybie innym niż [Lampa błyskowa] lub [Jednym
dotk.] opcja [Balans bieli] ma ustawienie [Auto].
• Po wybraniu z menu Wybór sceny trybu
(Podwodne) można zamiast opcji [Balans bieli] użyć
opcji [Podwodny balans bieli].
• Opcji [Lampa błyskowa] nie można wybrać podczas filmowania.
Aby zapisać podstawowy biały kolor w trybie [Nast.jedn.dotk.]
Zapisuje podstawowy biały kolor, który będzie używany w trybie [Jednym dotk.]. Po
wybraniu opcji [Jednym dotk.] należy wykonać czynności opisane poniżej.
1 Przy takim samym oświetleniu, przy jakim będzie fotografowany obiekt, wykadruj biały
obiekt, np. kawałek papieru, tak aby wypełnił cały ekran.
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Wybierz opcję [Balans bieli] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a następnie
wybierz opcję [Nast.jedn.dotk.] za pomocą przycisków b/B i naciśnij przycisk z.
4 Ekran przez chwilę będzie mieć kolor czarny. Jeśli ustawiono balans bieli i zapisano
ustawienia w pamięci, ekran nagrywania zostanie wyświetlony ponownie.
• Jeśli podczas fotografowania będzie migać wskaźnik
, oznacza to, że balansu bieli nie
ustawiono lub nie można go ustawić. Użyj funkcji automatycznego ustawiania balansu bieli.
• Gdy jest włączona funkcja [Nast.jedn.dotk.], nie wolno poruszać aparatem.
• Jeśli dla trybu lampy błyskowej ustawiono opcję (Zawsze włączona) lub
(Synch.z dł.czas.),
ustawiany jest balans bieli, taki jak w przypadku, gdy jest włączana lampa błyskowa.
• Jeśli dla funkcji [Filtr barwny] zostanie wybrane ustawienie inne niż [Wyłącz], zapamiętanie
białego koloru jest niemożliwe, nawet jeśli fotografowany obiekt jest biały.
62
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Podwodny balans bieli: Regulowanie odcieni kolorów w trybie zdjęć
podwodnych
Umożliwia regulowanie odcieni kolorów w trybie
(Auto)
(Podwodne) (strona 31).
Aparat automatycznie reguluje odcienie kolorów przy
zdjęciach podwodnych, aby wyglądały naturalnie.
Reguluje odcienie kolorów w warunkach podwodnych z
dominacją koloru niebieskiego.
(Podwodny 2)
Reguluje odcienie kolorów w warunkach podwodnych z
dominacją koloru zielonego.
(Lampa błyskowa)
Reguluje odcienie kolorów przy zdjęciach podwodnych z
użyciem lampy błyskowej.
• W zależności od koloru wody, prawidłowa regulacja może nie być możliwa, bez względu na
wybrane ustawienie ([Podwodny 1] lub [Podwodny 2]).
• Podczas fotografowania z lampą błyskową w trybie innym niż [Lampa błyskowa] opcja
[Podwodny balans bieli] ma ustawienie [Auto].
Moc błysku: Regulowanie mocy błysku lampy
Używanie funkcji fotografowania
(Podwodny 1)
Reguluje moc błysku lampy.
(–)
W stronę –: zmniejsza moc błysku.
(Norma)
(+)
W stronę +: zwiększa moc błysku.
• Aby zmienić tryb lampy błyskowej, zobacz strona 26.
• Jeśli obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, ustawienie może nie przynieść żadnego skutku.
63
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Reduk czerw oczu: Ustawienie funkcji redukcji czerwonych oczu
Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyskowa
aparatu błyska dwa lub więcej razy, aby
zredukować związany z jej użyciem efekt
czerwonych oczu.
(Auto)
Przy włączonej funkcji Wykrywanie twarzy lampa
błyskowa automatycznie błyska kilkakrotnie w celu
zredukowania efektu czerwonych oczu.
(Włącz)
Lampa zawsze błyska, aby zredukować efekt czerwonych
oczu.
(Wyłącz)
Nie używa opcji Redukcja efektu czerwonych oczu.
• Aby uniknąć rozmazania zdjęć, należy pewnie trzymać aparat do czasu otwarcia migawki.
Zazwyczaj następuje to po upływie sekundy od naciśnięcia spustu. W tym czasie fotografowany
obiekt nie powinien się poruszyć.
• Funkcja redukcji czerwonych oczu może nie przynieść oczekiwanych skutków. Zależy to od cech
indywidualnych oraz warunków, takich jak odległość do obiektu lub tego, czy obiekt dostrzega
błysk lampy. W takim przypadku efekt czerwonych oczu można skorygować po zakończeniu
fotografowania za pomocą funkcji [Retusz] w menu podglądu (strona 74).
• Jeżeli funkcja wykrywania twarzy nie jest używana, redukcja efektu czerwonych oczu nie działa,
nawet po wybraniu ustawienia [Auto].
DRO: Optymalizacja jasności i kontrastu
Aparat przeprowadza analizę fotografowanej sceny i poprawia jakość obrazu przez
automatyczną korekcję.
(Wyłącz)
(DRO standard)
(DRO plus)
Brak korekcji.
Aparat automatycznie koryguje jasność i kontrast całej
sceny.
Aparat automatycznie koryguje jasność i kontrast obrazu
fragmentami.
• DRO to skrót od „Dynamic Range Optimizer” (Optymalizacja zakresu dynamiki), określający
funkcję automatycznej optymalizacji różnicy między jasnymi i ciemnymi fragmentami obrazu.
• W zależności od warunków fotografowania, uzyskanie efektów korekcji może nie być możliwe.
• Po włączeniu opcji [DRO plus]:
– Przetwarzanie obrazu trwa przez pewien czas.
– Można wybrać jedynie opcje [ISO AUTO] i od [ISO 80] do [ISO 400].
– Po wybraniu trybu Seria/Bracketing opcja [DRO plus] zostaje zastąpiona opcją [DRO
standard].
64
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Redukcja szumu: Regulowanie redukcji szumu
Regulowanie czystości/równowagi szumów rejestrowanych obrazów.
(–)
W stronę –: zmniejszenie intensywności redukcji szumu.
To ustawienie umożliwia uzyskanie czystszych obrazów.
(Norma)
(+)
W stronę +: zwiększenie intensywności redukcji szumu.
To ustawienie umożliwia wyeliminowanie zniekształceń.
Możliwa jest zmiana jasności zdjęcia w połączeniu z efektami.
(Norma)
Ustawia kolor standardowy dla zdjęć.
(Intensywny)
Ustawia jasne i głębokie kolory dla zdjęć.
(Rzeczywisty)
Umożliwia ustawienie na zdjęciu kolorów zbliżonych do
rzeczywistych.
Używanie funkcji fotografowania
Tryb koloru: Zmiana intensywności barw obrazu i dodawanie efektów
specjalnych
65
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
(Sepia)
Ustawia kolor sepii dla zdjęć.
(Czarno-białe)
Ustawia opcję robienia zdjęć czarno-białych.
• Podczas filmowania można wybrać jedynie opcje [Norma], [Sepia] lub [Czarno-białe].
Filtr barwny: Ustawienie funkcji filtru barwnego
Do zdjęć można dodawać efekty kolorowe, tak jakby używało się filtru barwnego.
66
(Wyłącz)
Filtr barwny nie jest używany.
(Czerwony)
Wyróżnienie czerwonych odcieni zachodu słońca itp.
(Zielony)
Wyróżnienie zielonych odcieni delikatnych, świeżych
liści itp.
(Niebieski)
Wyróżnienie niebieskich odcieni nieba oraz morza itp.
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
(Ciepły)
Cieplejsze odcienie na portretach oraz krajobrazach itp.
(Zimny)
Stosowane odcienie są zimniejsze na portretach,
krajobrazach itp.
Regulowanie jasności (Nasycenie koloru) wykonywanych zdjęć.
(–)
W stronę –: kolory przytłumione.
(Norma)
(+)
W stronę +: jasne kolory.
Używanie funkcji fotografowania
Nasycenie koloru: Regulowanie nasycenia koloru
Kontrast: Regulowanie kontrastu
Regulowanie kontrastu obrazu.
(–)
W stronę –: zmniejszenie kontrastu.
(Norma)
(+)
W stronę +: zwiększenie kontrastu.
Ostrość: Regulowanie ostrości
Regulowanie ostrości obrazu.
(–)
W stronę –: zdjęcie jest delikatniejsze.
(Norma)
(+)
W stronę +: zdjęcie jest ostrzejsze.
67
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
SteadyShot: Wybór trybu stabilizatora obrazu
Wybiera tryb stabilizatora obrazu.
(Nagryw)
Włącza funkcję stabilizatora obrazu, gdy spust migawki
zostanie naciśnięty do połowy.
(Ciągły)
Zawsze włącza funkcję stabilizatora obrazu. Obraz
można ustabilizować nawet w trakcie przybliżania
oddalonego obiektu.
• Zużycie akumulatora jest szybsze niż w trybie [Nagryw].
(Wyłącz)
Stabilizator obrazu nie jest używany.
• W trybie Auto regulacja lub Łatwe fotografowanie opcja [SteadyShot] ma ustawienie [Nagryw].
• W przypadku filmów można wybrać tylko opcje [Ciągły] lub [Wyłącz].
Ustawieniem domyślnym jest [Ciągły].
• Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo w następujących sytuacjach:
– Gdy drgania aparatu są zbyt duże.
– Gdy czas otwarcia migawki jest długi, na przykład podczas fotografowania scen nocnych.
(Nastawienia nagryw): Wybór ustawień fotografowania
Wybiera ustawienia funkcji fotografowania. W tym menu dostępne są te same opcje, co
w obszarze [
Nastawienia nagryw] na ekranie HOME. Zobacz strony 46, 92.
68
Używanie funkcji oglądania
Wybór trybu oglądania
Przy korzystaniu z karty „Memory Stick Duo” można wybrać sposób wyświetlania
zdjęć (Tryb oglądania) na ekranie HOME.
Przy korzystaniu z pamięci wewnętrznej zdjęcia są wyświetlane tylko w trybie Widok
katalogu.
1 Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić ekran HOME.
2 Wybierz
(Oglądanie obrazów) za pomocą części b/B przycisku sterowania.
3 Za pomocą przycisków v/V wybierz odpowiedni tryb oglądania i naciśnij przycisk z.
(Widok daty): Wyświetlanie według dat
(Widok katalogu): Wyświetlanie według katalogów
Zdjęcia są wyświetlane według katalogów utworzonych za pomocą funkcji [Utwórz
katalog REC] narzędzia [Narzędzie pamięci]. Jeśli nowy katalog nie został utworzony,
wszystkie zdjęcia znajdują się w katalogu „101MSDCF”. Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat tego katalogu, zobacz strony 81, 84.
Używanie funkcji oglądania
Zdjęcia przechowywane na karcie „Memory Stick Duo” zostają pogrupowane według
dat zrobienia i są wyświetlane w ten sposób.
Ustawienie domyślne to [Widok daty].
(Ulubione): Wyświetlanie zdjęć zarejestrowanych jako Ulubione
Ta funkcja umożliwia wyświetlanie zdjęć zarejestrowanych jako Ulubione (strona 71).
Wyświetlanie zdjęć z
Liczba zdjęć
najnowszą datą
zarejestrowanych jako
Ulubione
1 Wybierz grupę Ulubione, z której zdjęcia chcesz wyświetlić za pomocą części v/V/b/B
przycisku sterowania, a następnie naciśnij przycisk z.
Wyświetlone zostaną wszystkie zdjęcia z wybranej grupy Ulubione.
2 Naciśnij przycisk z po wybraniu zdjęcia, które chcesz wyświetlić w trybie pojedynczego
obrazu.
69
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Sekcja zawiera opis opcji menu dostępnych po naciśnięciu przycisku MENU w trybie
odtwarzania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z menu,
zobacz strona 47.
Tryb odtwarzania, który można wybrać, podświetlany jest na biało.
Dostępne
Niedostępny
Tryb oglądania (Widok daty/Widok katalogu/Ulubione)
Pamięć
wewnętrzna
(Kasuj): Usuwanie obrazów
Wybieranie i usuwanie obrazów na ekranie pojedynczego obrazu lub ekranie indeksu,
zobacz strona 43.
(Ten obraz)
Usuwa zaznaczony obraz.
• Ta opcja jest wyświetlana tylko w trybie pojedynczego obrazu.
(Wiele obrazów)
(Wszyst obr w
zakresie dat)
(Wszyst. w tym
katalogu)
Wybiera i usuwa wiele obrazów.
Usuwa wszystkie obrazy z danego dnia/katalogu.
• Wyświetlane komunikaty różnią się w zależności od wybranego
trybu oglądania.
(Tryb oglądania): Zmiana trybów oglądania
Umożliwia wybór trybu oglądania. Ta opcja działa tak samo, jak opcja
obrazów) na ekranie HOME.
Zobacz strona 69.
(Oglądanie
(Lista dat): Wybieranie daty do wyświetlania zdjęć w trybie Widok
daty
Ta funkcja umożliwia wybór daty do wyświetlania zdjęć w trybie Widok daty.
1 Podczas wyświetlania w trybie pojedynczego obrazu lub indeksu naciśnij przycisk
MENU.
70
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
2 Wybierz opcję [Lista dat] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a następnie
naciśnij przycisk z.
Wyświetlona zostanie lista dat (kalendarz).
3 Wybierz odpowiednią datę za pomocą przycisków v/V/b/B, a następnie naciśnij przycisk
z.
(Filtrowanie przez twarze): Wyświetlanie zdjęć filtrowanych według
określonych warunków
(Wyłącz)
(Wszyscy ludzie)
(Dzieci)
Obrazy nie są filtrowane.
Obrazy są filtrowane według określonych warunków, a
następnie wyświetlane.
(Niemowlęta)
(Uśmiechy)
• Obrazy mogą nie być wyświetlane prawidłowo, nawet jeśli są filtrowane na podstawie określonych
warunków.
• W niektórych przypadkach nie można stosować filtrowania do zdjęć zrobionych wcześniejszymi
modelami aparatów Sony.
Używanie funkcji oglądania
Ta funkcja umożliwia filtrowanie zdjęć w celu ich wyświetlenia.
(Dodaje/Usuwa Ulubione): Dodawanie/usuwanie zdjęć
zarejestrowanych jako Ulubione
Funkcja ta umożliwia dodawanie zdjęć do grupy Ulubione lub usuwanie ich z tej grupy.
(Ten obraz)
Dodanie wybranego zdjęcia do grupy Ulubione lub
usunięcie go z tej grupy.
• Ta opcja jest wyświetlana tylko w trybie pojedynczego obrazu.
(Wiele obrazów)
(Dodaje wszyst w
zakr dat)
Wybranie wielu zdjęć, które mają zostać dodane do grupy
Ulubione lub usunięcie ich z tej grupy.
Dodanie wszystkich zdjęć w wybranym zakresie dat do
grupy Ulubione.
• Ta opcja jest wyświetlana podczas wyświetlania listy w trybie
Widok daty.
71
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
(Usuwa wszyst w
zakr dat)
Usunięcie wszystkich zdjęć z wybranego zakresu dat/listy
Ulubionych.
(Usuwa wszyst z
Ulubionych)
• Wyświetlane komunikaty różnią się w zależności od wybranego
trybu oglądania.
• Ta opcja jest wyświetlana tylko w trybie indeksu.
Aby dodać zdjęcie do grupy Ulubione
1 Podczas wyświetlania zdjęć w trybie pojedynczego obrazu wybierz zdjęcie, które chcesz
dodać do grupy Ulubione.
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Wybierz opcję [Dodaje/Usuwa Ulubione] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a
następnie wybierz opcję [Ten obraz] za pomocą przycisków b/B i naciśnij przycisk z.
4 Za pomocą przycisków v/V/b/B wybierz grupę Ulubione, do której chcesz dodać zdjęcie,
a następnie naciśnij przycisk z.
5 Naciśnij przycisk MENU.
6 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Aby wybrać wiele zdjęć i dodać je do grupy Ulubione
1 Podczas wyświetlania zdjęć w trybie pojedynczego obrazu lub indeksu naciśnij przycisk
MENU.
2 Wybierz opcję [Dodaje/Usuwa Ulubione] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a
następnie wybierz opcję [Wiele obrazów] za pomocą przycisków b/B i naciśnij przycisk
z.
3 Za pomocą przycisków v/V/b/B wybierz grupę Ulubione, do której chcesz dodać zdjęcia,
a następnie naciśnij przycisk z.
W trybie pojedynczego obrazu:
4 Za pomocą przycisków b/B wyświetl zdjęcie, które chcesz dodać, a następnie naciśnij
przycisk z.
Wybrane zdjęcie zostanie oznaczone znakiem
.
5 Naciśnij przycisk b/B, aby wyświetlić pozostałe zdjęcia, które mają być dodane, a
następnie naciśnij przycisk z.
6 Naciśnij przycisk MENU.
7 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
W trybie indeksu:
4 Za pomocą przycisków v/V/b/B wybierz zdjęcie, które chcesz dodać, a następnie naciśnij
przycisk z.
Wybrane zdjęcie zostanie oznaczone znakiem
.
5 Aby dodać inne zdjęcia, ponownie wykonaj czynności opisane w punkcie 4.
Aby wybrać wszystkie zdjęcia zrobione określonego dnia, wybierz pasek za pomocą
przycisku b, a następnie naciśnij przycisk z.
6 Naciśnij przycisk MENU.
72
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
7 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Aby dodać wszystkie zdjęcia z określonego dnia
1 Podczas wyświetlania zdjęć w trybie indeksu naciśnij przycisk MENU.
2 Wybierz opcję [Dodaje/Usuwa Ulubione] za pomocą części v/V przycisku sterowania.
3 Wybierz opcję [Dodaje wszyst w zakr dat] za pomocą przycisków b/B, a następnie
naciśnij przycisk z.
4 Za pomocą przycisków v/V/b/B wybierz grupę Ulubione, do której chcesz dodać zdjęcia,
a następnie naciśnij przycisk z.
5 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Aby usunąć zdjęcie z grupy Ulubione
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
Ta opcja działa tak samo, jak naciśnięcie przycisku
Zobacz strona 38.
(Slajdy).
(Retusz): Retuszowanie zdjęć
Dodaje efekty lub koryguje zapisane zdjęcie i zapisuje jako nowy plik. Oryginalne
zdjęcie zostaje zachowane.
Używanie funkcji oglądania
Wybierz zdjęcie, które chcesz usunąć, wykonując procedurę opisaną w punkcie „Aby
wybrać wiele zdjęć i dodać je do grupy Ulubione”.
Znak
zniknie.
• Wybierz opcję [Usuwa wszyst w zakr dat]/[Usuwa wszyst z Ulubionych], aby usunąć
wszystkie zdjęcia z wybranego dnia lub grupy Ulubione.
Retuszowanie zdjęć
1 Wybierz obrazy, które mają być retuszowane, w trybie pojedynczego obrazu.
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Wybierz opcję [Retusz] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a następnie za
pomocą przycisków b/B wybierz tryb i naciśnij przycisk z.
4 Zdjęcia można retuszować, wykonując podane poniżej instrukcje odpowiednie dla
każdego z trybów.
73
Menu podglądu
(Przycin)
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Do zdjęcia zostanie zastosowana funkcja zoomu przy
odtwarzaniu i zdjęcie zostanie przycięte.
1 Naciśnij przycisk W/T, aby wybrać zakres przycinania.
2 Wybierz punkt za pomocą przycisków v/V/b/B i naciśnij
przycisk MENU.
3 Wybierz opcję [Rozm. Obrazu] za pomocą przycisków
v/V, a następnie naciśnij przycisk z.
Za pomocą przycisków v/V wybierz rozmiar obrazu,
który ma zostać zapisany, i ponownie naciśnij przycisk z.
4 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
• Rozmiar przycinanego obrazu może się różnić w zależności od
obrazu.
• Jakość przyciętych obrazów może ulec pogorszeniu.
(Korekcja
czerwonych oczu)
Usuwa efekt czerwonych oczu spowodowany przez lampę
błyskową.
Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
• Zależnie od obrazu, korekcja efektu czerwonych oczu może nie
być możliwa.
74
Menu podglądu
(Maskowanie
nieostrości)
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Wyostrza obraz w wybranej klatce.
1 Ustaw ramkę na wybranym zdjęciu do retuszowania za
pomocą przycisków v/V/b/B i naciśnij przycisk MENU.
2 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
(Miękkie
ogniskowanie)
Rozmazuje zarys wybranego fragmentu w celu podkreślenia
obiektu.
1 Ustaw punkt centralny na wybranym zdjęciu do
retuszowania za pomocą przycisków v/V/b/B i naciśnij
przycisk MENU.
2 Wybierz opcję [Poziom] za pomocą przycisków v/V, a
następnie naciśnij przycisk z.
Wybierz poziom retuszowania za pomocą przycisków v/
V i ponownie naciśnij przycisk z.
3 Ustaw retuszowany obszar za pomocą przycisku W/T.
4 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
Używanie funkcji oglądania
• W przypadku niektórych zdjęć korekcja może nie być
wystarczająca lub jakość zdjęcia może być pogorszona.
75
Menu podglądu
(Częściowy kolor)
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Monochromatyczne otoczenie wybranego punktu.
1 Ustaw punkt centralny na wybranym zdjęciu do
retuszowania za pomocą przycisków v/V/b/B i naciśnij
przycisk MENU.
2 Ustaw retuszowany obszar za pomocą przycisku W/T.
3 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
(Efekt rybiego oka)
Zastosowanie efektu rybiego oka wokół wybranego punktu.
1 Ustaw punkt centralny na wybranym zdjęciu do
retuszowania za pomocą przycisków v/V/b/B i naciśnij
przycisk MENU.
2 Wybierz opcję [Poziom] za pomocą przycisków v/V, a
następnie naciśnij przycisk z.
Wybierz poziom retuszowania za pomocą przycisków v/
V i ponownie naciśnij przycisk z.
3 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
(Filtr do efektu
rozbłysku)
Dodanie efektu rozbłysku w jasnych punktach obrazu.
1 Wybierz opcję [Poziom] za pomocą przycisków v/V, a
następnie naciśnij przycisk z.
Wybierz poziom retuszowania za pomocą przycisków v/
V i ponownie naciśnij przycisk z.
2 Ustaw retuszowany odcinek za pomocą przycisku W/T.
3 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
76
Menu podglądu
(Promieniste
rozmazanie)
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
Wybór punktu centralnego efektu ruchu na zdjęciu.
1 Ustaw punkt centralny na wybranym zdjęciu do
retuszowania za pomocą przycisków v/V/b/B i naciśnij
przycisk MENU.
2 Ustaw retuszowany obszar za pomocą przycisku W/T.
3 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
(Retro)
Zdjęcie zostaje wygładzone przez zmniejszenie ostrości i
przyciemnienie, wskutek czego wygląda jakby zostało
zrobione aparatem starego typu.
(Uśmiechy)
Używanie funkcji oglądania
1 Wybierz opcję [Poziom] za pomocą przycisków v/V, a
następnie naciśnij przycisk z.
Wybierz poziom retuszowania za pomocą przycisków
v/V i ponownie naciśnij przycisk z.
2 Ustaw retuszowany obszar za pomocą przycisku W/T.
3 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
Ta funkcja umożliwia uzyskanie efektu uśmiechu osoby na
zdjęciu. Gdy aparat wykryje twarz, którą można retuszować,
umieszcza wokół niej ramkę.
1 Wybierz opcję [Poziom] za pomocą przycisków v/V, a
następnie naciśnij przycisk z.
Wybierz poziom retuszowania za pomocą przycisków v/
V i ponownie naciśnij przycisk z.
2 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
• W przypadku niektórych zdjęć retuszowanie może nie być
możliwe.
77
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
(Wiele zmian wielkości): Zmiana rozmiaru obrazu w zależności od
zastosowania zdjęcia
Istnieje możliwość zmiany proporcji i rozmiaru zdjęć, a następnie zapisania ich w
nowych plikach.
Proporcje zdjęć można zmienić na 16:9 w celu ich wyświetlania z wysoką
rozdzielczością (HD). Zmiana rozmiaru obrazu na VGA umożliwia umieszczanie zdjęć
w blogach oraz dołączanie do wiadomości e-mail.
HDTV (
)
Blog / E-mail (
Zmienia proporcje obrazu z 4:3/3:2 na 16:9 i zapisuje w
rozmiarze 2M.
)
Zmienia proporcje obrazu z 16:9/3:2 na 4:3 i zapisuje w
rozmiarze VGA.
1 Wybierz obrazy, które mają być retuszowane, w trybie pojedynczego obrazu.
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Wybierz opcję [Wiele zmian wielkości] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a
następnie za pomocą przycisków b/B wybierz rozmiar obrazu i naciśnij przycisk z.
4 Za pomocą przycisku W/T powiększ fragment do przycięcia.
5 Wybierz punkt za pomocą przycisków v/V/b/B i naciśnij przycisk MENU.
6 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiaru obrazu, zobacz strona 11.
• Nie można zmieniać rozmiaru filmów.
• Nie można zmieniać rozmiaru z VGA na [HDTV].
• Powiększenie i wielokrotna zmiana rozmiaru zdjęcia może spowodować pogorszenie jego jakości.
78
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
(Chroń): Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
Chroni obrazy przed przypadkowym skasowaniem. Na chronionym obrazie pojawia się
wskaźnik
(Chroń).
(Ten obraz)
Chroni/odblokowuje wybrany obraz.
• Ta opcja jest wyświetlana tylko w trybie pojedynczego obrazu.
(Wiele obrazów)
Wybiera i chroni/odblokowuje wiele obrazów.
Ochrona obrazu
1 Wybierz obrazy, które mają być chronione w trybie pojedynczego obrazu.
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Wybierz opcję [Chroń] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a następnie wybierz
opcję [Ten obraz] za pomocą przycisków b/B i naciśnij przycisk z.
1 Podczas wyświetlania zdjęć w trybie pojedynczego obrazu lub indeksu naciśnij przycisk
MENU.
2 Wybierz opcję [Chroń] za pomocą przycisków v/V, następnie wybierz opcję [Wiele
obrazów] za pomocą przycisków b/B i naciśnij przycisk z.
Używanie funkcji oglądania
Wybór i ochrona obrazów
W trybie pojedynczego obrazu:
3 Wybierz obraz, który ma być chroniony, za pomocą przycisków b/B i naciśnij przycisk z.
Wybrany obraz zostanie oznaczony znakiem .
4 Naciśnij przycisk b/B, aby wyświetlić pozostałe obrazy, które mają być chronione, a
następnie naciśnij przycisk z.
5 Naciśnij przycisk MENU.
6 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
W trybie indeksu:
3 Za pomocą przycisku v/V/b/B wybierz obraz, który ma być chroniony, a następnie
naciśnij przycisk z.
Wybrany obraz zostanie oznaczony znakiem
.
4 Aby chronić inne zdjęcia, ponownie wykonaj czynności opisane w punkcie 3.
Aby wybrać wszystkie zdjęcia zrobione określonego dnia/zapisane w określonym
folderze/należące do Ulubionych, wybierz pasek za pomocą przycisku b, a następnie
naciśnij przycisk z.
5 Naciśnij przycisk MENU.
79
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
6 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
• Należy pamiętać, że formatowanie usuwa wszystkie dane zapisane na nośnikach, nawet jeśli
obrazy są chronione - obrazów tych nie będzie można odzyskać.
• Proces zabezpieczania obrazu może potrwać dłuższą chwilę.
Anulowanie ochrony
Wybierz obraz, którego ochronę chcesz anulować i odblokuj go, wykonując procedurę
opisaną w punkcie „Wybór i ochrona obrazów”.
Wskaźnik
(Chroń) zniknie.
: Dodawanie oznaczenia obrazu do wydrukowania
Dodaje oznaczenie obrazu do wydrukowania (
Zobacz strona 122.
) do wybranego obrazu.
(Ten obraz)
Aktualnie wybrany obraz zostaje oznaczony znakiem
DPOF. Usuwa znak DPOF, jeśli wybrany obraz ma
oznaczenie DPOF.
(Wiele obrazów)
Wybiera obrazy i dodaje do nich oznaczenia DPOF. Kasuje
oznaczenia DPOF już dodane.
(Druk): Drukowanie obrazów przy użyciu drukarki
Drukowanie zdjęć za pomocą aparatu.
Zobacz strona 119.
(Obróć): Obracanie zdjęć
Obraca zdjęcie.
1 Wyświetl obraz, który ma być obrócony.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
3 Wybierz opcję [Obróć] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a następnie naciśnij
przycisk z.
4 Wybierz [
], a następnie obróć obraz, używając przycisku b/B.
5 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk z.
• Nie jest możliwe obracanie chronionych zdjęć ani filmów.
• Obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami może nie być możliwe.
• W zależności od oprogramowania, podczas wyświetlania zdjęć na komputerze obrót może nie
zostać zachowany.
80
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 47
(Wybierz katalog): Wybieranie folderu do przeglądania obrazów
Wybiera katalog zawierający obraz do wyświetlenia.
1 Wybierz żądany folder za pomocą części b/B przycisku sterowania.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Anulowanie wyboru katalogu
Wybierz opcję [Wyjdź] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
Używanie funkcji oglądania
z W katalogach
Aparat zapisuje obrazy we wskazanym folderze karty „Memory Stick Duo”. Folder można zmienić
lub utworzyć nowy.
• Aby utworzyć nowy folder t [Utwórz katalog REC] (strona 84)
• Aby zmienić folder zapisywania obrazów t [Zmień katalog REC] (strona 85)
• Gdy na karcie „Memory Stick Duo” utworzonych jest wiele folderów, podczas wyświetlania
pierwszego lub ostatniego obrazu w folderze pojawiają się następujące wskaźniki.
: Przechodzi do poprzedniego folderu
: Przechodzi do następnego folderu
: Przechodzi do poprzedniego lub następnego folderu
81
Dostosowywanie ustawień
Przystosowanie funkcji Zarządzanie
zasobami pamięci i Ustawienia
Za pomocą funkcji
(Zarządzanie pamięcią) lub
można zmienić ustawienia domyślne.
(Nastaw.) na ekranie HOME
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk HOME
Przycisk sterowania
1 Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić ekran HOME.
2 Wybierz funkcję
(Zarządzanie pamięcią) lub
części b/B przycisku sterowania.
(Nastaw.) za pomocą
3 Wybierz opcję za pomocą części v/V, a następnie naciśnij z.
4 Za pomocą przycisków v/V wybierz odpowiednie ustawienie i naciśnij
przycisk z.
• Ekran HOME jest wyświetlany po naciśnięciu przycisku b.
82
Przystosowanie funkcji Zarządzanie zasobami pamięci i Ustawienia
5 Za pomocą przycisków v/V wybierz ustawienie i naciśnij przycisk z.
Aby anulować zmianę ustawień
Wybierz opcję [Anuluj], jeśli zostanie wyświetlona na ekranie, a następnie naciśnij
przycisk z.
Jeśli nie, naciśnij przycisk b.
• To ustawienie jest zachowywane także po wyłączeniu zasilania.
• Tryb fotografowania lub podglądu włączany jest po ponownym naciśnięciu przycisku HOME.
Dostosowywanie ustawień
83
Zarządzanie
pamięcią
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 82
Narzędzie pamięci — Narzędzie Memory Stick
Opcja ta pojawia się tylko wtedy, gdy w aparacie jest włożona karta „Memory Stick
Duo”.
Format
Formatuje kartę „Memory Stick Duo”. Dostępne w sprzedaży karty „Memory Stick
Duo” są już sformatowane i można ich natychmiast używać.
• Formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”, w tym także
zdjęcia chronione.
1 Wybierz opcję [Format] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a następnie naciśnij
przycisk z.
Pojawi się komunikat „Wszyskie dane na Memory Stick zostaną skasowane”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Rozpoczyna się formatowanie.
Aby anulować formatowanie
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
Utwórz katalog REC
Tworzy folder do zapisu obrazów na karcie „Memory Stick Duo”.
1 Wybierz opcję [Utwórz katalog REC] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a
następnie naciśnij przycisk z.
Pojawi się ekran tworzenia folderu.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Zostaje utworzony nowy folder o numerze o jeden wyższym niż najwyższy i folder ten
staje się bieżącym folderem zapisu.
Anulowanie tworzenia folderu
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
• Jeśli nowy folder nie zostanie utworzony, zdjęcia będą zapisywane w folderze „101MSDCF”.
• Można utworzyć foldery aż do „999MSDCF”.
• Nie można skasować folderu za pomocą aparatu. Do skasowania folderu należy użyć komputera
lub innego urządzenia.
84
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 82
• Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym katalogu do czasu utworzenia nowego lub
wybrania innego katalogu.
• W jednym folderze można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność folderu zostanie
przekroczona, automatycznie jest tworzony nowy folder.
• Szczegółowe informacje, zobacz „Miejsca zapisywania plików obrazów i nazwy plików”
(strona 109).
Zmień katalog REC
Zmienia folder aktualnie używany do zapisu obrazów.
1 Wybierz opcję [Zmień katalog REC] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a
następnie naciśnij przycisk z.
Pojawi się ekran wyboru folderu.
Anulowanie zmiany folderu zapisu
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
• Folderu „100MSDCF” nie można wybrać jako folderu zapisu.
• Zapisanych obrazów nie można przenieść do innego katalogu.
Kopiuj
Dostosowywanie ustawień
2 Wybierz żądany folder za pomocą przycisków b/B, potwierdź, wybierając [OK] za
pomocą przycisku v, a następnie naciśnij przycisk z.
Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę „Memory Stick Duo”.
1 Włóż kartę „Memory Stick Duo” z wystarczającą ilością wolnego miejsca.
2 Wybierz opcję [Kopiuj] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a następnie naciśnij
przycisk z.
Pojawi się komunikat „Wszystkie dane z pamięci wewnętrznej zostaną skopiowane”.
3 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Rozpocznie się kopiowanie.
Anulowanie kopiowania
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 3 i naciśnij przycisk z.
• Użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Próba skopiowania plików obrazów przy użyciu
prawie wyczerpanego akumulatora może spowodować jego całkowite wyczerpanie, co pociągnie
za sobą przerwanie kopiowania lub uszkodzenie danych.
• Nie można wybrać obrazów do skopiowania.
85
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 82
• Oryginalne obrazy są zachowywane w pamięci wewnętrznej nawet po ich skopiowaniu. Aby
usunąć zawartość pamięci wewnętrznej, należy wyjąć kartę „Memory Stick Duo” po skopiowaniu
danych, a następnie sformatować pamięć wewnętrzną (polecenie [Format] w menu [Narzędzie
pamięci wew]) (strona 87).
• Na karcie „Memory Stick Duo” tworzony jest nowy katalog i wszystkie dane zostaną do niego
skopiowane. Nie można wybrać konkretnego katalogu i skopiować do niego zdjęć.
• Oznaczenia
(polecenie wydruku) na zdjęciach nie zostaną skopiowane.
86
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 82
Narzędzie pamięci — Narzędzie pamięci wew
Opcja ta nie pojawia się, gdy w aparacie jest włożona karta „Memory Stick Duo”.
Format
Formatuje pamięć wewnętrzną.
• Należy pamiętać, że formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane w pamięci wewnętrznej,
w tym także zdjęcia chronione.
1 Wybierz opcję [Format] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a następnie naciśnij
przycisk z.
Pojawi się komunikat „Wszystkie dane z pamięci wewnętrznej zostaną skasowane”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Rozpoczyna się formatowanie.
Aby anulować formatowanie
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
Dostosowywanie ustawień
87
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 82
Główne nastawienia — Główne nastawienia 1
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Brzęczyk
Wybiera sygnał dźwiękowy słyszalny w czasie pracy aparatu.
Migawka
Po naciśnięciu spustu migawki rozlega się dźwięk
migawki.
Włącz
Po naciśnięciu przycisku sterowania/spustu migawki
rozlega się sygnał dźwiękowy/dźwięk migawki.
Wyłącz
Wyłączony sygnał dźwiękowy lub dźwięk migawki.
Info funkcji
Podczas korzystania z aparatu włącza się przewodnik po funkcjach.
Włącz
Przewodnik po funkcjach jest wyświetlany.
Wyłącz
Przewodnik po funkcjach nie jest wyświetlany.
Inicjalizuj
Przywraca fabryczną konfigurację ustawień. Nawet po wykonaniu tego polecenia
obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej zostaną zachowane.
1 Wybierz opcję [Inicjalizuj] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a następnie
naciśnij przycisk z.
Pojawi się komunikat „Zerowanie wszystkich ustawień”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v, a następnie naciśnij przycisk z.
Przywracane są domyślne ustawienia.
Anulowanie inicjalizacji
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
• Podczas inicjalizacji zasilanie aparatu powinno być wyłączone.
88
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 82
Tryb demo uśmiech
Umożliwia wyświetlenie demonstracji trybu Zdjęcie z uśmiechem.
Włącz
Demonstracja jest wyświetlana przy korzystaniu z trybu
Zdjęcie z uśmiechem.
Wyłącz
Demonstracja nie jest wyświetlana.
1 Wybierz tryb
(Zdjęcie z uśmiechem) za pomocą pokrętła trybu pracy (strona 29).
2 Skieruj aparat na obiekt i naciśnij spust migawki do końca.
Rozpocznie się demonstracja.
• Jeśli aparat nie jest używany przez około 15 sekund, demonstracja rozpoczyna się automatycznie
nawet bez naciśnięcia spustu migawki.
• Po rozpoczęciu demonstracji można ją chwilowo wyłączyć przez naciśnięcie spustu migawki do
końca.
• Chociaż migawka jest otwierana po wykryciu uśmiechu, zdjęcie nie zostaje zrobione.
• Aby zdjęcie w trybie Zdjęcie z uśmiechem zostało zrobione, należy wybrać ustawienie [Wyłącz].
Dostosowywanie ustawień
89
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 82
Główne nastawienia — Główne nastawienia 2
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Połączenie USB
Wybiera tryb USB używany przy podłączeniu aparatu do komputera lub drukarki
zgodnej ze standardem PictBridge za pomocą uniwersalnego kabla połączeniowego.
Auto
Aparat automatycznie rozpoznaje i konfiguruje
połączenie z komputerem lub drukarką zgodną ze
standardem PictBridge (strony 107, 119).
• Jeśli nie można podłączyć aparatu do drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge przy użyciu opcji [Auto], wybierz
opcję [PictBridge].
• Jeśli nie można podłączyć aparatu do komputera lub
urządzenia USB za pomocą opcji [Auto], wybierz opcję
[Mass Storage].
PictBridge
Podłącza aparat do drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge (strona 119).
PTP/MTP
Po połączeniu aparatu z komputerem automatycznie
uruchamiany jest kreator kopiowania, a obrazy
znajdujące się w folderze zapisu w aparacie zostają
skopiowane do komputera (z systemem Windows Vista/
XP, Mac OS X).
Mass Storage
Ustanawia połączenie pamięci masowej między
aparatem a komputerem lub innym urządzeniem USB
(strona 107).
COMPONENT
Wybiera typ wyjściowego sygnału wideo spośród opcji SD i HD(1080i), w zależności od
podłączonego odbiornika TV (strona 98).
90
HD(1080i)
Wybierz tę opcję w celu podłączenia aparatu do
telewizora High Definition zgodnego ze standardem
1080i.
SD
Wybierz tę opcję w celu podłączenia aparatu do
odbiornika TV, który nie jest zgodny ze standardem
HD(1080i).
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 82
Wyjście wideo
Ustawia wyjście sygnału wideo na sygnał telewizyjnego kodowania kolorów
podłączonego sprzętu wideo. Systemy kodowania kolorów telewizora różnią się w
zależności od kraju i regionu.
Aby oglądać obrazy na ekranie telewizora, sprawdź system kodowania kolorów dla
danego kraju lub regionu (strona 100).
NTSC
Ustawia wyjście sygnału wideo na tryb NTSC (np. USA,
Japonia).
PAL
Ustawia wyjście sygnału wideo na tryb PAL (np.
Europa).
Wyśw zoomu szer
Podczas wyświetlania na ekranie telewizora typu HD zdjęcia o proporcjach obrazu 4:3 i
3:2 są wyświetlane w proporcjach 16:9. Zdjęcia takie są lekko przycięte u góry i dołu.
Zdjęcia są wyświetlane w proporcjach 16:9.
Wyłącz
Funkcja Wyśw zoomu szer nie jest używana.
• W trybie Wyśw zoomu szer można wyświetlać tylko zdjęcia o proporcjach 4:3 i 3:2. Nie można
stosować tej funkcji do filmów, zdjęć o proporcjach 16:9 i portretów.
• Zdjęcia wyświetlane na ekranie LCD aparatu nie zmieniają się.
Dostosowywanie ustawień
Włącz
91
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 82
Nastawienia nagryw — Nastawienia nagrywania 1
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Wspomaganie AF
Wspomaganie AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić ogniskowanie.
Wspomaganie AF emituje czerwone światło od momentu naciśnięcia spustu migawki
do połowy aż do momentu ustawienia ostrości. W tym czasie widoczny jest wskaźnik
.
Auto
Używa wspomagania AF.
Wyłącz
Nie używa wspomagania AF.
• Jeśli światło wspomagania AF nie dociera do fotografowanego obiektu lub jest on mało
kontrastowy, ostrość nie jest ustawiona. (zaleca się utrzymanie odległości nie większej niż ok.
3,0 m (zoom: obiektyw szerokokątny, W)/2,0 m (zoom: teleobiektyw, T).)
• Ostrość jest ustawiana, gdy światło wspomagania AF dociera do obiektu, nawet jeśli nie jest to
środek obiektu.
• Nie można używać wspomagania AF, jeśli:
– Wybrany jest tryb półautomatyczny (strona 60).
– W menu Wybór sceny wybrany jest tryb
(Pejzaż), (Zmierzch) lub
(Fajerwerki).
– Nagrywane są filmy.
• Przy korzystaniu ze światła wspomagania AF normalna ramka pola AF jest nieaktywna i
wyświetlana jest nowa ramka pola AF zaznaczona linią przerywaną. Autofokus priorytetowo
traktuje obiekty znajdujące się blisko środka ramki.
• Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Emitowane światło nie stanowi żadnego
zagrożenia dla zdrowia, jednak nie należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.
Linia siatki
Dzięki odniesieniu do linii siatki można łatwo ustawić obiekt w położeniu poziomym
lub pionowym.
Włącz
Wyświetla linie siatki.
Wyłącz
Nie wyświetla linii siatki.
• Linie siatki nie są zapisywane.
92
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 82
Tryb AF
Wybiera tryb pracy autofokusa.
Pojedynczy
Automatycznie reguluje ostrość, gdy spust migawki
zostanie naciśnięty do połowy i przytrzymany. Ten tryb
jest przydatny do fotografowania obiektów
nieruchomych.
Monitor
Automatycznie reguluje ostrość, zanim spust migawki
zostanie naciśnięty do połowy i przytrzymany. Ten tryb
skraca czas potrzebny do ustawienia ostrości.
• Zużycie akumulatora jest szybsze niż w trybie
[Pojedynczy].
• Ustawienie trybu AF jest nieprawidłowe, jeśli w trybie Wybór sceny zostanie wybrana funkcja
(Fajerwerki).
• Jeśli zostanie włączona funkcja Wykrywanie twarzy lub Wykrywanie uśmiechu, tryb AF działa w
taki sposób, jakby wybrano opcję [Monitor].
• W trybie półautomatycznym tryb AF działa tak, jakby wybrano opcję [Pojedynczy].
Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz, używając zoomu optycznego
(maksymalnie 3×). Gdy zoom jest większy niż 3×, używany jest inteligentny zoom lub
precyzyjny zoom cyfrowy.
Inteligentny
(Inteligentny zoom)
(
)
Powiększa obraz cyfrowo w zakresie, w jakim nie będzie
on zniekształcony, w zależności od rozmiaru obrazu. Ta
funkcja nie jest dostępna, jeśli ustawiono rozmiar obrazu
[13M], [3:2 (12M)] lub [16:9 (10M)].
• Całkowita skala inteligentnego zoomu jest pokazana w
tabeli poniżej.
Precyzyjny
(Precyzyjny zoom
cyfrowy)
(
)
Powiększa zdjęcia każdego rozmiaru o całkowitą skalę
zoomu wynoszącą około 6×, łącznie z zoomem
optycznym 3×. Jednakże, jakość zdjęcia pogarsza się w
przypadku przekroczenia skali zoomu optycznego.
Wyłącz
Nie używa zoomu cyfrowego.
Dostosowywanie ustawień
Zoom cyfrowy
93
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 82
Rozmiar obrazu i całkowity zoom przy użyciu trybu Inteligentny zoom (łącznie z zoomem
optycznym 3×)
Rozmiar
Całkowity zoom
8M
Około 3,9×
5M
Około 4,9×
3M
Około 6,2×
VGA
Około 19×
16:9 (2M)
Około 6,6×
• Jeśli w trybie Wybór sceny zostanie wybrana opcja
(Bardzo wysoka czułość) lub
szybka seria), zoom inteligentny nie działa.
• Nie można używać zoomu cyfrowego, jeśli:
– W menu Wybór sceny wybrany jest tryb
(Zdjęcie z uśmiechem).
– Ekran LCD jest wyłączony.
– Nagrywane są filmy.
(Bardzo
Teleobiektyw
Umożliwia uzyskanie właściwej ostrości po zamocowaniu teleobiektywu (brak w
zestawie). Załóż przejściówkę (brak w zestawie), a następnie załóż teleobiektyw.
Tele (
Szerok (
Wyłącz
)
Umożliwia założenie teleobiektywu.
)
Umożliwia założenie teleobiektywu do zdjęć
szerokokątnych.
Nie można założyć teleobiektywu.
• W przypadku użycia lampy błyskowej światło lampy może zostać zasłonięte, co spowoduje
powstanie cieni.
• Podczas fotografowania sprawdź kompozycję sceny na ekranie LCD.
• Tryb Makro ma ustawienie
(Auto).
• Zasięg działania zoomu jest ograniczony.
• Zasięg działania funkcji ustawiania ostrości jest ograniczony.
• Wspomaganie AF nie emituje światła.
• Nie można wybrać trybu półautomatycznego.
• W przypadku fotografowania z użyciem teleobiektywu (brak w zestawie) aparat może także
ustawiać ostrość na bliskie obiekty w trybie
(Pejzaż) i
(Zmierzch).
• W przypadku fotografowania z użyciem teleobiektywu (brak w zestawie) efekt w trybie
(Fajerwerki) może nie być optymalny.
• Informacje zawiera również dołączona do teleobiektywu instrukcja obsługi.
94
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 82
Nastawienia nagryw — Nastawienia nagrywania 2
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Autom. orient.
Po obróceniu aparatu w celu zrobienia portretu (do położenia pionowego) aparat
zapamiętuje taką zmianę pozycji i wyświetla zdjęcie w położeniu pionowym.
Włącz
Zdjęcie zostaje zapisane we właściwej orientacji.
Wyłącz
Funkcja automatycznej orientacji nie jest używana.
• Z lewej i prawej strony zdjęć o orientacji pionowej wyświetlane są czarne paski.
• Przy nieodpowiednim kącie nachylenia aparatu podczas robienia zdjęcia jego orientacja może nie
zostać zapisana prawidłowo. Jeśli zdjęcie nie zostanie zapisane z prawidłową orientacją, można je
obrócić, wykonując procedurę opisaną na stronie 80.
• Po wybraniu z menu Wybór sceny trybu
(Podwodne) nie można używać funkcji [Autom.
orient.].
Wyświetla zarejestrowany obraz przez około dwie sekundy natychmiast po wykonaniu
zdjęcia.
Włącz
Funkcja Auto podgląd jest włączona.
Wyłącz
Automatyczny podgląd nie jest używany.
• Gdy spust migawki zostanie w tym czasie naciśnięty do połowy, zniknie wyświetlany
zarejestrowany obraz i można natychmiast zrobić następne zdjęcie.
• Funkcji Auto podgląd nie można używać w następujących sytuacjach:
– W menu Wybór sceny wybrany jest tryb
(Bardzo wysoka czułość).
– W trybie serii zdjęć/stopniowania.
– Jeśli w trybie [Rozpoznanie sceny] wybrano opcję [Auto] lub [Zaawansowany].
Dostosowywanie ustawień
Auto podgląd
95
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 82
Nastawienie zegara
Nastawienie zegara
Ustawia datę i godzinę.
1 Wybierz opcję [
Nastawienie zegara] z menu
(Nastaw.) na ekranie HOME.
2 Naciśnij część z przycisku sterowania.
3 Za pomocą przycisków v/V wybierz format wyświetlania daty i naciśnij przycisk z.
4 Za pomocą przycisków b/B wybierz poszczególne opcje, za pomocą przycisków v/V
ustaw wartość liczbową, a następnie naciśnij przycisk z.
5 Wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
• Północ jest oznaczona jako 12:00 AM, a południe jako 12:00 PM.
Aby anulować ustawienie zegara
Wybierz opcję [Anuluj] w punkcie 5 i naciśnij przycisk z.
96
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 82
Language Setting
Language Setting
Wybiera język używany do wyświetlenia opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
Dostosowywanie ustawień
97
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
Oglądanie zdjęć na ekranie
odbiornika TV
Obrazy można oglądać na ekranie odbiornika TV. W tym celu aparat należy podłączyć
do odbiornika TV.
Połączenie różni się w zależności od typu odbiornika TV, do którego podłączony jest
aparat.
Oglądanie zdjęć przez podłączenie aparatu do odbiornika TV
za pomocą kabla znajdującego się w zestawie lub złącza
wielofunkcyjnego
Przed podłączeniem aparatu do odbiornika TV należy wyłączyć oba urządzenia.
1 Podłącz aparat do odbiornika TV za pomocą uniwersalnego kabla
połączeniowego (w zestawie).
1 Do gniazd
wejściowych
audio/wideo
VIDEO AUDIO
Żółty
Czarny
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk sterowania
2 Do złącza
wielofunkcyjnego
• Jeżeli odbiornik TV jest wyposażony w stereofoniczne gniazda wejściowe, wtyczkę audio
(czarna) uniwersalnego kabla połączeniowego należy podłączyć do lewego gniazda audio.
2 Włącz odbiornik TV i ustaw źródło sygnału.
• Informacji na ten temat należy również szukać w instrukcji obsługi odbiornika TV.
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się na ekranie odbiornika TV.
Naciskając część b/B przycisku sterowania, wybierz zdjęcie.
98
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
• Jeśli aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie rodzaju sygnału wideo na
wyjściu na zgodny z danym odbiornikiem TV (strona 91).
Oglądanie zdjęć przez podłączenie aparatu do odbiornika
HDTV
Zarejestrowane w aparacie obrazy wysokiej jakości* można oglądać, podłączając
aparat do odbiornika TV o rozdzielczości HD (High Definition) za pomocą kabel
adaptera wyjściowego HD (brak w zestawie).
Przed podłączeniem aparatu do odbiornika TV należy wyłączyć oba urządzenia.
* Zdjęcia wykonane w rozmiarze [VGA] nie mogą być odtwarzane w formacie HD.
• W trybie [Wyśw zoomu szer] zdjęcia o proporcjach 4:3 lub 3:2 można wyświetlać w proporcjach
16:9 (strona 91).
• W trybie [Wiele zmian wielkości] można zmienić proporcje na 16:9 w celu wyświetlania z wysoką
rozdzielczością (strona 78).
1 Podłącz aparat do odbiornika TV o rozdzielczości HD (High Definition) za
pomocą kabel adaptera wyjściowego HD (brak w zestawie).
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Zielony/Niebieski/
Czerwony
Kabel adaptera
wyjściowego HD
(brak w zestawie)
Przycisk
(Odtwarzanie)
Biały/
Czerwony
Przycisk sterowania
2 Do złącza
wielofunkcyjnego Przycisk HOME
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
1 Do gniazd wejściowych
audio/wideo
99
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
2 Włącz odbiornik TV i ustaw źródło sygnału.
• Informacji na ten temat należy również szukać w instrukcji obsługi odbiornika TV.
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się na ekranie odbiornika TV.
Naciskając część b/B przycisku sterowania, wybierz zdjęcie.
• W opcji [COMPONENT] ustaw dla pozycji [HD(1080i)] wartość [Główne nastawienia 2],
wybierając
(Nastaw.) na ekranie HOME (strona 90).
• Jeśli aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie rodzaju sygnału wideo na
wyjściu na zgodny z danym odbiornikiem TV (strona 91).
• Nie można odtwarzać filmów za pomocą sygnału wyjściowego [HD(1080i)]. Przy oglądaniu
filmów dla trybu [COMPONENT] wybierz ustawienie [SD] (strona 90).
Informacje dotyczące standardu „PhotoTV HD”
Ten aparat jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”.
Po jego podłączeniu do urządzeń firmy Sony zgodnych ze standardem PhotoTV HD za
pomocą kabel adaptera wyjściowego HD (brak w zestawie) można doznać całkowicie
nowych wrażeń, oglądając zdjęcia z niesamowitą jakością Full HD.
Standard PhotoTV HD umożliwia odtwarzanie subtelnych tekstur i kolorów z
fotograficzną jakością i wysokim poziomem szczegółów.
• Odpowiednie ustawienia należy także wybrać w odbiorniku TV. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi odbiornika TV.
O telewizyjnych systemach kodowania kolorów
Aby można było obejrzeć zdjęcia na ekranie odbiornika TV, potrzebny jest odbiornik z
gniazdem wejściowym wideo oraz uniwersalny kabel połączeniowy. Odbiornik TV i
cyfrowy aparat fotograficzny muszą korzystać z takiego samego systemu kodowania
kolorów. Zamieszczone poniżej wykazy pozwalają sprawdzić, jaki telewizyjny system
kodowania kolorów jest stosowany w kraju lub regionie, w którym jest używany aparat.
System NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia, Kanada,
Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Stany Zjednoczone, Surinam, Tajwan, Wenezuela,
Wyspy Bahama i in.
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia,
Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i
in.
100
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina i in.
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
101
Współpraca aparatu z komputerem
Komputer z systemem operacyjnym
Windows
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy aparatu z
komputerem Macintosh znajdują się w sekcji „Komputer
Macintosh” (strona 115).
W tej części przedstawione zostały przykładowe ekrany z
angielskiej wersji oprogramowania.
Instalacja oprogramowania (w zestawie) (strona 104)
• Instalacja oprogramowania:
– „Picture Motion Browser”
– „Music Transfer”
Kopiowanie obrazów do komputera (strona 107)
• Kopiowanie obrazów do komputera za pomocą programu
„Picture Motion Browser”.
• Przetwarzanie obrazów za pomocą programów „Picture
Motion Browser” oraz „Music Transfer”:
– Oglądanie obrazów zapisanych na komputerze
– Edytowanie obrazów
– Wyświetlanie lokalizacji wykonanych zdjęć na mapie w
Internecie
– Tworzenie płyty z wykonanymi zdjęciami (wymaga
nagrywarki CD lub DVD)
– Drukowanie lub zapisywanie zdjęć z datą
– Dodawanie/zmiana pliku muzycznego używanego
podczas pokazu slajdów („Music Transfer”)
Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania znajdują się w witrynie
internetowej firmy Sony poświęconej obsłudze klienta.
http://www.sony.net/
102
Komputer z systemem operacyjnym Windows
Zalecana konfiguracja
komputera
Poniżej przedstawiono zalecaną
konfigurację komputera
współpracującego z aparatem.
Konfiguracja zalecana do
kopiowania obrazów
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP* SP2,
Windows Vista*
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
opisywanych funkcji na komputerach, w
których zainstalowano uaktualnienie
jednego z wymienionych powyżej
systemów, a także w środowiskach
wielosystemowych.
Gniazdo USB: standardowe
Konfiguracja zalecana do
korzystania z programów „Picture
Motion Browser” i „Music
Transfer”
Procesor: Intel Pentium III 500 MHz lub
szybszy (zalecany: Intel Pentium III
800 MHz lub szybszy)
Pamięć: co najmniej 256 MB (zalecane: co
najmniej 512 MB)
Dysk twardy: Ilość miejsca wymagana do
zainstalowania — około 400 MB
Monitor: Rozdzielczość ekranu: co
najmniej 1 024 × 768
* Wydania 64-bitowe i Starter (Edition) nie są
obsługiwane.
• Wyposażenie komputera musi także
spełniać wymagania sprzętowe systemu
operacyjnego.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
poszczególnych funkcji w każdej z
powyższych zalecanych konfiguracji.
• Jeżeli do komputera zostaną podłączone co
najmniej dwa urządzenia USB, niektóre z
nich, w tym aparat, mogą nie działać. Jest to
uzależnione od rodzaju podłączonych
urządzeń USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w
przypadku zastosowania koncentratora
USB.
• Ponieważ aparat korzystający z połączenia
USB jest przystosowany do współpracy z
interfejsem Hi-Speed USB (magistrala USB
2.0), podłączenie go do komputera przy
użyciu interfejsu Hi-Speed USB (magistrala
USB 2.0) pozwala na zaawansowane (bardzo
szybkie) przesyłanie danych.
• Dostępne są cztery tryby połączenia USB:
[Auto] (ustawienie domyślne), [Mass
Storage], [PictBridge] i [PTP/MTP]. W tej
sekcji w charakterze przykładów opisano
tryby [Auto] i [Mass Storage]. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o trybach
[PictBridge] i [PTP/MTP], zobacz strona 90.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z
trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem a
aparatem może nie zostać wznowiona.
Współpraca aparatu z komputerem
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP* SP2,
Windows Vista*
Uwagi o podłączaniu aparatu do
komputera
103
Instalacja oprogramowania (w zestawie)
Oprogramowanie (w zestawie) można
zainstalować zgodnie z poniższą
procedurą.
• Zaloguj się jako Administrator.
1 Włącz komputer i włóż płytę CDROM (w zestawie) do napędu CDROM.
Zostanie wyświetlony ekran menu
instalacji.
4 Wyświetli się ekran „License
Agreement”.
Uważnie przeczytaj umowę. Po
zaakceptowaniu warunków umowy
kliknij przycisk radiowy obok
komunikatu [I accept the terms of
the license agreement], a następnie
kliknij przycisk [Next].
5 Zakończ instalację, postępując
zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Jeśli ekran ten nie zostanie wyświetlony,
kliknij dwukrotnie ikonę [Computer] (w
systemie Windows XP/2000 ikonę [My
Computer]) t
(SONYPICTUTIL).
• Może zostać wyświetlony ekran
Autoodtwarzanie. Kliknij opcję „Run
Install.exe.” i postępuj zgodnie ze
wskazówkami wyświetlanymi na ekranie,
aby rozpocząć instalację.
2 Kliknij przycisk [Install].
Wyświetli się ekran „Choose Setup
Language”.
3 Wybierz odpowiedni język, a
następnie kliknij przycisk [Next].
104
• Gdy pojawi się komunikat z prośbą o
ponowne uruchomienie komputera,
uruchom ponownie komputer,
postępując według wyświetlanych
instrukcji.
• Instalacja zestawu funkcji DirectX zależy
od konfiguracji systemu komputera.
6 Po zakończeniu instalacji wyjmij
płytę CD-ROM z napędu.
• Instalacja oprogramowania:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Instalacja oprogramowania (w zestawie)
Po zainstalowaniu oprogramowania na
pulpicie tworzone są ikony skrótów do
programów „Picture Motion Browser”,
„PMB Guide” i „Music Transfer”.
Kliknij dwukrotnie, aby
uruchomić program
„Picture Motion Browser”.
Kliknij dwukrotnie, aby
uruchomić program „PMB
Guide”.
Kliknij dwukrotnie, aby
uruchomić program „Music
Transfer”.
Współpraca aparatu z komputerem
105
Program „Picture Motion Browser”
(w zestawie)
Dostarczone oprogramowanie zwiększa
funkcjonalność aparatu i zapewnia
liczne możliwości wykorzystania
gotowych zdjęć i filmów.
W tej sekcji przedstawiono podstawowe
informacje o programie „Picture Motion
Browser”.
„Picture Motion Browser” przegląd
Program „Picture Motion Browser”
umożliwia:
• Importowanie obrazów wykonanych
aparatem i wyświetlanie ich na komputerze.
• Wyświetlanie obrazów w widoku kalendarza
po posortowaniu ich według daty utworzenia
pliku.
• Pliki obrazów zapisane na komputerze
można oglądać za pomocą aparatu po ich
skopiowaniu na kartę „Memory Stick Duo”.
• Retuszowanie (np. używanie funkcji
korekcji czerwonych oczu i innych),
drukowanie i wysyłanie zdjęć w postaci
załączników do wiadomości e-mail,
zmienianie daty itp.
• Drukowanie lub zapisywanie zdjęć z datą.
• Tworzenie dysków z danymi przy użyciu
nagrywarki CD lub DVD.
• Umieszczanie zdjęć na stronach
internetowych.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje,
zobacz „PMB Guide”.
Uruchamianie programu
„PMB Guide”
Kliknij dwukrotnie ikonę
(PMB
Guide) na pulpicie.
Aby uzyskać dostęp do przewodnika
„PMB Guide” z menu Start, kliknij
kolejno opcje [Start] t [All Programs]
(w systemie Windows 2000, [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Help] t
[PMB Guide].
106
Uruchamianie i zamykanie
programu „Picture Motion
Browser”
Uruchamianie programu „Picture
Motion Browser”
Kliknij dwukrotnie ikonę
(Picture
Motion Browser) na pulpicie.
Możesz także wybrać kolejno opcje z
menu Start: [Start] t [All Programs]
(w systemie Windows 2000, [Programs])
t [Sony Picture Utility] t [PMB Picture Motion Browser].
• Przy pierwszym uruchomieniu programu
„Picture Motion Browser”, na ekranie
pojawi się potwierdzenie narzędzia
informacyjnego. Wybierz opcję [Start]. Ta
funkcja podaje wiadomości, na przykład o
aktualizacjach oprogramowania. To
ustawienie można zmienić później.
Zamykanie programu „Picture
Motion Browser”
Kliknij przycisk
rogu ekranu.
w prawym górnym
Kopiowanie obrazów do komputera za
pomocą programu „Picture Motion Browser”
Przygotowanie aparatu i
komputera
Podłączanie aparatu do
komputera
1 Włóż do aparatu kartę „Memory
Stick Duo” zawierającą obrazy.
• Jeśli kopiowane będą obrazy z pamięci
wewnętrznej aparatu, ten krok można
pominąć.
2 Włóż do aparatu naładowany
akumulator lub podłącz aparat do
gniazda sieciowego za pomocą
zasilacza sieciowego (brak w
zestawie) i uniwersalnego kabla
połączeniowego USB/AV/DC IN
(brak w zestawie).
• Jeśli aparat będzie zasilany z prawie
wyczerpanego akumulatora, kopiowanie
obrazów do komputera może zakończyć
się niepowodzeniem lub dane mogą
zostać uszkodzone, gdy akumulator
rozładuje się zbyt szybko.
2 Do złącza
wielofunkcyjnego
1 Do gniazda USB
Uniwersalny
kabel-połączeniowy
Na wyświetlaczu aparatu pojawi się
komunikat „Łączy...”.
przycisk
(Odtwarzanie).
Wskaźniki
aktywności*
Jeśli połączenie USB jest nawiązywane
po raz pierwszy, komputer automatycznie
uruchomi program rozpoznający aparat.
Należy wówczas chwilę zaczekać.
Przycisk
(Odtwarzanie)
* Podczas sesji łączności na ekranie
wyświetlany jest symbol
.
Nie używaj komputera, gdy wyświetlany jest
wskaźnik. Gdy wskaźnik zmieni stan na
, można zacząć korzystać z
komputera.
Współpraca aparatu z komputerem
3 Włącz komputer i naciśnij
• Jeśli komunikat „Mass Storage” nie zostanie
wyświetlony, dla opcji [Połączenie USB]
należy wybrać ustawienie [Mass Storage]
(strona 90).
107
Kopiowanie obrazów do komputera za pomocą programu „Picture Motion
Browser”
Kopiowanie obrazów do
komputera
1 Podłącz aparat do komputera w
sposób opisany w punkcie
„Podłączanie aparatu do
komputera”.
Po połączeniu urządzeń za pomocą
łącza USB automatycznie
wyświetlony zostanie ekran [Import
Media Files] programu „Picture
Motion Browser”.
Standardowo obrazy są importowane
do folderu utworzonego w lokalizacji
„Pictures” (w systemie Windows XP/
2000, „My Pictures”), którego nazwę
stanowi data importowania.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat programu „Picture Motion
Browser”, zobacz „PMB Guide”.
Oglądanie obrazów na
komputerze
Po zakończeniu importowania zostanie
uruchomiony program „Picture Motion
Browser”. Na ekranie pojawią się
miniatury zaimportowanych obrazów.
• Informacje na temat korzystania z
gniazda karty pamięci Memory Stick
znajdują się na stronie 111.
• Jeśli wyświetlone zostanie okno Kreator
autoodtwarzania, zamknij je.
2 Zaimportuj obrazy.
• Katalog „Pictures” (w systemie Windows
XP/2000, „My Pictures”) jest ustawiony
domyślnie w grupie „Viewed folders”.
Wyświetlanie obrazów w widoku
kalendarza po posortowaniu ich według
daty utworzenia pliku.
Aby uzyskać szczegółowe informacje,
zobacz „PMB Guide”.
Aby rozpocząć importowanie
obrazów, kliknij przycisk [Import].
Przykład: Obrazy posortowane
według miesięcy
108
Kopiowanie obrazów do komputera za pomocą programu „Picture Motion
Browser”
Aby usunąć połączenie
USB
Wykonaj czynności opisane w punktach
od 1 do 4 poniżej przed:
• Odłączeniem uniwersalnego kabla
połączeniowego.
• Wyjęciem karty „Memory Stick Duo”.
• Włożeniem karty „Memory Stick Duo” do
aparatu po skopiowaniu obrazów z pamięci
wewnętrznej.
• Wyłączeniem aparatu.
Miejsca zapisywania plików
obrazów i nazwy plików
Pliki obrazów utworzone za pomocą
aparatu są pogrupowane w katalogach
na karcie „Memory Stick Duo” lub w
pamięci wewnętrznej.
Przykład: wyświetlanie folderów w
systemie Windows Vista
1 Kliknij dwukrotnie ikonę rozłączenia
na pasku zadań.
Windows Vista
Kliknij dwukrotnie w tym miejscu
Windows XP/Windows 2000
Kliknij dwukrotnie w tym miejscu
2 Kliknij przycisk
(USB Mass Storage
Device) t [Stop].
4 Kliknij przycisk [OK].
Urządzenie zostanie odłączone.
• Krok 4 nie dotyczy komputerów z
systemem Windows Vista/XP.
A Folder zawierający dane obrazów
zapisane przy użyciu aparatu, który nie
ma funkcji tworzenia własnych
folderów.
B Folder zawierający dane obrazów
zapisane przy użyciu tego aparatu.
Jeśli nie zostaną utworzone żadne nowe
foldery, dostępne będą następujące
foldery:
Współpraca aparatu z komputerem
3 Wskaż właściwe urządzenie w oknie
potwierdzenia, a następnie kliknij
przycisk [OK].
– „Memory Stick Duo”: tylko
„101MSDCF”
– Pamięć wewnętrzna: tylko „101_SONY”
109
Kopiowanie obrazów do komputera za pomocą programu „Picture Motion
Browser”
• W folderze „100MSDCF” nie można
zapisywać żadnych obrazów. Obrazy
znajdujące się w tym katalogu można
jedynie wyświetlać.
• W katalogu „MISC” nie można zapisywać/
odtwarzać żadnych obrazów.
• Sposób tworzenia nazw plików obrazów:
– Pliki zdjęć: DSC0ssss.JPG
– Pliki filmów: MOV0ssss.MPG
– Pliki obrazów indeksu zapisywane podczas
nagrywania filmów: MOV0ssss.THM
ssss oznacza dowolną liczbę z zakresu
od 0001 do 9999. Część numeryczna nazwy
pliku filmu zapisanego w trybie filmu oraz
odpowiadającego mu pliku indeksu jest taka
sama.
• Aby uzyskać więcej informacji o folderach,
zobacz strony 81 i 84.
110
Kopiowanie obrazów do komputera bez
użycia programu „Picture Motion Browser”
Obrazy można skopiować do komputera
bez użycia programu „Picture Motion
Browser”; w tym celu należy wykonać
poniższe czynności.
Komputer z gniazdem kart
Memory Stick:
Wyjmij kartę „Memory Stick Duo” z
aparatu i umieść ją w adapterze Memory
Stick Duo. Umieść adapter Memory
Stick Duo w odpowiednim gnieździe
komputera i skopiuj obrazy.
• Obrazy można kopiować poprzez włożenie
karty „Memory Stick Duo” do gniazda
Memory Stick komputera nawet w systemie
Windows 95/98/98 Second Edition/NT/Me.
• Jeśli karta „Memory Stick PRO Duo” nie
zostanie rozpoznana, zobacz strona 130.
Komputer bez gniazda kart
Memory Stick:
Aby kopiować zdjęcia, nawiąż
połączenie USB i wykonaj poniższe
czynności.
W tej sekcji przedstawiono przykładową
procedurę kopiowania obrazów do
katalogu „Documents” (system
Windows XP: „My Documents”).
1 Przygotuj aparat i komputer.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Przygotowanie aparatu i
komputera” na stronie 107.
2 Podłącz aparat do komputera za
pomocą uniwersalnego kabla
połączeniowego.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Podłączanie aparatu do komputera”
na stronie 107.
• Jeśli program „Picture Motion Browser”
jest już zainstalowany, wówczas za
pomocą programu „Picture Motion
Browser” uruchamiana jest opcja
[Import Media Files], jednak należy
nacisnąć przycisk [Cancel], aby
zakończyć pracę.
Współpraca aparatu z komputerem
• Ekrany przedstawione w tej sekcji stanowią
przykłady ekranów wyświetlanych podczas
kopiowania obrazów z karty „Memory Stick
Duo”.
• Aparat nie jest zgodny z systemem
operacyjnym Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me Windows. W celu
skopiowania zdjęć do komputera z karty
„Memory Stick Duo” należy użyć
dostępnego w handlu czytnika kart Memory
Stick.
W celu skopiowania do komputera zdjęć z
pamięci wewnętrznej najpierw należy
skopiować zdjęcia na kartę pamięci
„Memory Stick Duo”, a następnie z karty do
komputera.
Kopiowanie obrazów do
komputera
— Windows Vista/XP
111
Kopiowanie obrazów do komputera bez użycia programu „Picture Motion
Browser”
3 Gdy ekran kreatora pojawi się
automatycznie na pulpicie, kliknij
kolejno opcje [Open folder to
view files] (w systemie Windows
XP: [Open folder to view files] t
[OK]).
• Aby uzyskać informacje o miejscu
zapisywania plików obrazów, zobacz
strona 109.
6 Kliknij folder [Documents] (w
systemie Windows XP: [My
Documents]). Następnie kliknij
prawym przyciskiem myszy okno
„Documents”, aby wyświetlić
menu, i wybierz polecenie
[Paste].
1
• Jeśli ekran kreatora nie pojawi się
automatycznie na pulpicie, należy
wykonać następującą procedurę: t
„System Windows 2000”.
4 Kliknij dwukrotnie przycisk
[DCIM].
5 Kliknij dwukrotnie folder, w
którym zostały zapisane pliki
obrazów przeznaczone do
skopiowania. Następnie kliknij
prawym przyciskiem myszy plik
obrazu, aby wyświetlić menu
podręczne, i wybierz polecenie
[Copy].
2
Pliki obrazów zostaną skopiowane
do folderu [Documents] (w systemie
Windows XP: [My Documents]).
• Jeśli w folderze docelowym już istnieje
obraz o tej samej nazwie pliku, pojawi się
komunikat z prośbą o potwierdzenie
zamiaru zastąpienia starego pliku
nowym. Zastąpienie istniejącego pliku
nowym spowoduje usunięcie starego
pliku. Aby skopiować plik obrazu do
komputera bez zastępowania nim już
istniejącego obrazu, należy zmienić
nazwę pliku, a następnie skopiować go
do komputera. Jeśli jednak nazwa pliku
zostanie zmieniona (strona 113), nie
będzie już można wyświetlić danego
obrazu w aparacie.
System Windows 2000
1
2
112
Po podłączeniu aparatu do komputera
dwukrotnie kliknij opcję [My
Computer] t [Removable Disk].
Następnie wykonaj procedurę
począwszy od kroku 4.
Oglądanie za pomocą aparatu plików obrazów zapisanych na
komputerze i skopiowanych na kartę „Memory Stick Duo”
Przedstawione poniżej instrukcje mają
charakter przykładowy i dotyczą
komputera z systemem operacyjnym
Windows.
Jeśli plik obrazu po skopiowaniu do
komputera został usunięty z karty
„Memory Stick Duo”, można go
ponownie obejrzeć w aparacie,
eksportując (kopiując) odpowiedni plik
obrazu do aparatu za pomocą programu
„Picture Motion Browser”.
Aby wyeksportować zdjęcia do
aparatu bez używania programu
„Picture Motion Browser”
• Wyświetlanie zdjęć o określonych
rozmiarach może być niemożliwe.
• Firma Sony nie gwarantuje, że pliki obrazów
będą odtwarzane za pomocą tego aparatu,
jeśli zostały przetworzone na komputerze
lub zapisane za pośrednictwem innego
aparatu.
1 Kliknij prawym przyciskiem myszy plik
obrazu, a następnie kliknij polecenie
[Rename].
1 Podłącz aparat do komputera i
uruchom program „Picture
Motion Browser” (strony 106,
107).
2 W oknie głównym wybierz zdjęcia
do wyeksportowania.
polecenie [Open with External
Program] t [Image Export Tool].
4 Następnie wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie, aby
wyeksportować pliki obrazów na
kartę „Memory Stick Duo”.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat programu „Picture Motion
Browser”, zobacz „PMB Guide”.
2 Zmień nazwę pliku na
„DSC0ssss”. Zamiast ssss
wprowadź liczbę z zakresu od 0001 do
9999.
• Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z
prośbą o potwierdzenie zamiaru
zastąpienia starego pliku nowym, należy
wprowadzić inną liczbę.
• W zależności od ustawień komputera
może być także wyświetlane
rozszerzenie. Rozszerzeniem dla zdjęć
jest JPG, a dla filmów — MPG.
Rozszerzenia nie należy zmieniać.
3 Kliknij prawym przyciskiem myszy plik
obrazu, a następnie kliknij polecenie
[Copy].
4 Kliknij dwukrotnie napęd [Removable
Disk] lub [Sony MemoryStick] w
folderze [Computer] (w systemie
Windows XP [My Computer]).
5 Prawym przyciskiem myszy kliknij
katalog [sssMSDCF] w katalogu
[DCIM], a następnie kliknij polecenie
[Paste].
• sss oznacza dowolną liczbę z zakresu
od 100 do 999.
• Jeśli na karcie „Memory Stick Duo” nie ma
żadnego katalogu, najpierw należy utworzyć
folder za pomocą aparatu (strona 84), a
następnie skopiować pliki obrazów.
Współpraca aparatu z komputerem
3 Z menu [Manipulate] wybierz
• Zdjęć skopiowanych za pomocą poniższej
procedury nie można wyświetlać w trybach
Widok daty i Filtrowanie przez twarze ani
rejestrować jako Ulubione. Należy je
wyświetlać w trybie Widok katalogu
(strona 69).
• Jeśli nazwa pliku ustawiona w aparacie nie
została zmieniona, pomiń punkty 1 i 2.
113
Korzystanie z programu „Music Transfer”
(w zestawie)
Zaprogramowane fabrycznie pliki
muzyczne można zamienić na żądane
pliki muzyczne przy użyciu programu
„Music Transfer” znajdującego się na
płycie CD-ROM (w zestawie). Można
również usuwać lub dodawać te pliki w
dowolnym momencie.
Dodawanie/zmienianie
muzyki przy użyciu
programu „Music Transfer”
Formaty plików muzycznych, które
można przenosić przy użyciu programu
„Music Transfer”, wymieniono poniżej:
• Pliki MP3 zapisane na dysku twardym
komputera
• Muzyka na płytach CD
• Zaprogramowane pliki muzyczne zapisane w
tym aparacie
1 Naciśnij przycisk HOME, aby
wyświetlić ekran HOME.
2 Wybierz opcję
(Slajdy) za
pomocą części b/B przycisku
sterowania, wybierz opcję [
Narzędzie muzyczne] za pomocą
części v/V i naciśnij przycisk z.
3 Za pomocą przycisków v/V
wybierz opcję [Pobierz muzykę] i
naciśnij przycisk z.
Pojawi się komunikat „Podłącz do
komputera”.
4 Podłącz aparat do komputera za
pomocą kabla USB.
114
5 Uruchom program „Music
Transfer”.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane
na ekranie, aby dodać/zmienić
pliki muzyczne.
• Aby przywrócić zaprogramowane
fabrycznie pliki muzyczne w aparacie:
1 Wykonaj funkcję [Formatuj muzykę] w
kroku 3.
2 Wykonaj polecenie [Restore defaults]
w „Music Transfer”.
Zostaną przywrócone wszystkie
zaprogramowane fabrycznie pliki
muzyczne, a opcja [Muzyka] w menu
[Slajdy] zostanie wyłączona [Wyłącz].
• Zaprogramowane fabrycznie pliki muzyczne
można przywrócić przy użyciu funkcji
[Inicjalizuj] (strona 88), ale jednocześnie
zostaną wyzerowane inne ustawienia.
• Szczegółowe informacje na temat
korzystania z programu „Music Transfer”
można znaleźć w pomocy ekranowej
programu „Music Transfer”.
Komputer Macintosh
Obrazy można skopiować do komputera
Macintosh.
• Program „Picture Motion Browser” nie jest
zgodny z komputerami Macintosh.
Zalecana konfiguracja
komputera
Poniżej przedstawiono zalecaną
konfigurację komputera
współpracującego z aparatem.
Konfiguracja zalecana do
kopiowania obrazów
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS
X (v 10.1 do 10.5)
Gniazdo USB: standardowe
Konfiguracja zalecana do
korzystania z programu „Music
Transfer”
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Mac OS X (v 10.3 do 10.5)
Procesor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4/G5
series, Mac mini
Dysk twardy: Ilość miejsca wymagana do
zainstalowania — około 250 MB
Uwagi o podłączaniu aparatu do
komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
poszczególnych funkcji w każdej z
powyższych zalecanych konfiguracji.
• Jeżeli do komputera zostaną podłączone co
najmniej dwa urządzenia USB, niektóre z
nich, w tym aparat, mogą nie działać. Jest to
uzależnione od rodzaju podłączonych
urządzeń USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w
przypadku zastosowania koncentratora
USB.
Kopiowanie obrazów do
komputera i oglądanie ich
na monitorze
1 Przygotuj aparat i komputer
Macintosh.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Przygotowanie aparatu i
komputera” na stronie 107.
2 Podłącz aparat do komputera za
pomocą uniwersalnego kabla
połączeniowego.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Podłączanie aparatu do komputera”
na stronie 107.
3 Skopiuj pliki obrazów do
komputera Macintosh.
Współpraca aparatu z komputerem
Pamięć: co najmniej 64 MB (zalecane co
najmniej 128 MB)
• Ponieważ aparat korzystający z połączenia
USB jest przystosowany do współpracy z
interfejsem Hi-Speed USB (magistrala USB
2.0), podłączenie go do komputera przy
użyciu interfejsu Hi-Speed USB (magistrala
USB 2.0) pozwala na zaawansowane (bardzo
szybkie) przesyłanie danych.
• Dostępne są cztery tryby połączenia USB:
[Auto] (ustawienie domyślne), [Mass
Storage], [PictBridge] i [PTP/MTP]. W tej
sekcji w charakterze przykładów opisano
tryby [Auto] i [Mass Storage]. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o trybach
[PictBridge] i [PTP/MTP], zobacz strona 90.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z
trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem a
aparatem może nie zostać wznowiona.
1Kliknij dwukrotnie nowo
rozpoznaną ikonę t [DCIM] t
katalog, w którym znajdują się
obrazy do skopiowania.
115
Komputer Macintosh
2Przeciągnij pliki obrazów na ikonę
dysku twardego.
Pliki obrazów zostaną skopiowane
na dysk twardy.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat miejsca zapisywania obrazów i
nazw plików, zobacz strona 109.
4 Obejrzyj obrazy na komputerze.
Kliknij dwukrotnie ikonę dysku
twardego t żądany plik obrazu w
folderze, który zawiera skopiowane
pliki, aby otworzyć dany plik obrazu.
Aby usunąć połączenie
USB
Przed wykonaniem czynności
wymienionych poniżej lub jeżeli aparat
jest odłączony od komputera,
przeciągnij i upuść ikonę napędu lub
ikonę karty „Memory Stick Duo” na
ikonę „Kosz”.
• Odłączenie uniwersalnego kabla
połączeniowego.
• Wyjęcie karty „Memory Stick Duo”.
• Włożenie karty „Memory Stick Duo” do
aparatu po skopiowaniu obrazów z pamięci
wewnętrznej.
• Wyłączenie aparatu.
Dodawanie/zmienianie
muzyki przy użyciu
programu „Music Transfer”
Zaprogramowane fabrycznie pliki
muzyczne można zamienić na
wymagane pliki muzyczne. Można
również usuwać lub dodawać te pliki w
dowolnym momencie.
Formaty plików muzycznych, które
można przenosić przy użyciu programu
„Music Transfer”, wymieniono poniżej:
116
• Pliki MP3 zapisane na dysku twardym
komputera
• Muzyka na płytach CD
• Zaprogramowane pliki muzyczne zapisane w
tym aparacie
Aby zainstalować program „Music
Transfer”
• Przed zainstalowaniem programu „Music
Transfer” zamknij wszystkie pozostałe
aplikacje.
• Aby zainstalować program, należy
zalogować się jako administrator.
1 Włącz komputer Macintosh i włóż płytę
CD-ROM (w zestawie) do napędu CDROM.
2 Kliknij dwukrotnie przycisk
(SONYPICTUTIL).
3 Kliknij dwukrotnie plik
[MusicTransfer.pkg] w katalogu
[MAC].
Rozpocznie się instalacja
oprogramowania.
Aby dodać/zmienić pliki muzyczne
Zobacz „Dodawanie/zmienianie muzyki
przy użyciu programu „Music
Transfer”” na stronie 114.
Pomoc techniczna
Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania
znajdują się w witrynie internetowej
firmy Sony poświęconej obsłudze
klienta.
http://www.sony.net/
Podgląd „Cyber-shot - przewodnik dla
zaawansowanych”
Wraz z podręcznikiem „Podręcznik
aparatu Cyber-shot”, jest również
instalowany podręcznik „Cyber-shot przewodnik dla zaawansowanych”.
Podręcznik „Cyber-shot - przewodnik
dla zaawansowanych” zawiera
szczegółowe informacje o sposobie
użycia aparatu i akcesoriów
opcjonalnych.
Wyświetlanie w systemie
Windows
3 Po zakończeniu kopiowania
kliknij dwukrotnie plik
„stepupguide.hqx” w katalogu
[stepupguide], aby go
rozpakować, a następnie kliknij
dwukrotnie wygenerowany plik
„stepupguide”.
• Jeśli na komputerze nie jest dostępne
narzędzie do rozpakowywania plików
HQX należy zainstalować program
Stuffit Expander.
Kliknij dwukrotnie ikonę
(Step-up
Guide) na pulpicie.
Aby uzyskać dostęp do podręcznika
„Step-up Guide” z menu Start, kliknij
kolejno polecenia [Start] t [All
Programs] (w systemie Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Step-up Guide].
Wyświetlanie w systemie
Macintosh
1 Skopiuj katalog [stepupguide] do
2 Wybierz opcje [stepupguide],
[language], a następnie katalog
[PL] zapisany na płycie CD-ROM
(w zestawie) i skopiuj wszystkie
pliki z katalogu [PL] do folderu
[img] w katalogu [stepupguide]
skopiowanym do komputera w
kroku 1 (zastąp pliki znajdujące
się w katalogu [img] plikami z
katalogu [PL]).
Współpraca aparatu z komputerem
katalogu [stepupguide] w
komputerze.
117
Drukowanie zdjęć
Jak wydrukować zdjęcia
W przypadku zdjęć wykonanych w trybie [16:9] na
wydruku mogą zostać obcięte krawędzie, dlatego
przed rozpoczęciem drukowania należy się
upewnić, że sytuacja taka nie będzie
miała miejsca (strona 132).
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge (strona 119)
Zdjęcia można wydrukować, podłączając aparat
bezpośrednio do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge.
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki z gniazdem kart pamięci
„Memory Stick”
Zdjęcia można wydrukować za pomocą drukarki z gniazdem
kart pamięci „Memory Stick”.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi drukarki.
Drukowanie przy użyciu komputera
Zdjęcia można skopiować do komputera przy użyciu
oprogramowania „Picture Motion Browser” znajdującego się
w zestawie, a następnie wydrukować.
Do zdjęcia można wstawić datę, a następnie je wydrukować
(strona 106).
Drukowanie w punkcie usługowym (strona 122)
Kartę pamięci „Memory Stick Duo” zawierającą wykonane
zdjęcia można zanieść do punktu usługowego, który je
wydrukuje. Wcześniej na zdjęcia, które mają zostać
wydrukowane, można nanieść oznaczenie
(polecenie
wydruku).
118
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu
drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
Zdjęcia można wydrukować nawet w
przypadku braku dostępu do komputera
— wystarczy podłączyć aparat
bezpośrednio do drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge.
• Standard „PictBridge” jest oparty na
standardzie CIPA (CIPA: Camera &
Imaging Products Association).
• Nie można drukować filmów.
• Jeżeli na ekranie aparatu miga wskaźnik
(sygnalizacja błędu), należy sprawdzić
podłączoną drukarkę.
Etap 1: Przygotowanie
aparatu
Aparat należy przygotować do
podłączenia do drukarki za pomocą
uniwersalnego kabla połączeniowego.
Jeśli opcja [Połączenie USB] jest
ustawiona na wartość [Auto], po
podłączeniu aparat automatycznie
rozpozna niektóre drukarki. Jeśli tak się
stało, pomiń etap 1.
Przycisk
MENU
Przycisk
sterowania
Przycisk
HOME
• Zalecane jest użycie w pełni naładowanego
akumulatora, aby wyeliminować ryzyko
nagłego zaniku zasilania w trakcie
drukowania.
1 Naciśnij przycisk HOME, aby
wyświetlić ekran HOME.
(Nastaw.) za
pomocą części b/B przycisku
sterowania, a następnie wybierz
opcję [
Główne nastawienia] za
pomocą przycisków v/V i naciśnij
przycisk z.
Drukowanie zdjęć
2 Wybierz opcję
3 Za pomocą przycisków v/V
wybierz opcję [Główne
nastawienia 2], a następnie
wybierz [Połączenie USB] i
naciśnij przycisk z.
119
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge
4 Za pomocą przycisków v/V
wybierz opcję [PictBridge] i
naciśnij przycisk z.
Tryb USB został skonfigurowany.
2 Włącz drukarkę. Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć
aparat.
Po nawiązaniu połączenia
pojawi się wskaźnik
.
Etap 2: Podłączanie
aparatu do drukarki
1 Podłącz aparat do drukarki.
3 Naciśnij przycisk MENU, wybierz
opcję [Druk] za pomocą części v/
V przycisku sterowania, a
następnie naciśnij przycisk z.
2 Do złącza wielofunkcyjnego
Jeśli aktywny jest tryb wyświetlania,
na wyświetlaczu pojawi się zdjęcie i
menu drukowania.
1 Do
gniazda
USB
Uniwersalny kabelpołączeniowy
Etap 3: Wybieranie obrazów
do drukowania
Wybierz opcję [Ten obraz] lub [Wiele
obrazów] za pomocą przycisków v/
V i naciśnij przycisk z.
Po wybraniu ustawienia [Ten obraz]
Można wydrukować wybrany obraz.
Przejdź do etapu 4.
120
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge
Po wybraniu ustawienia [Wiele
obrazów]
Można wydrukować kilka wybranych
obrazów.
[Rozmiar]
1 Za pomocą przycisków v/V/b/B
wybierz zdjęcie, które chcesz
wydrukować, a następnie naciśnij
przycisk z.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
znacznik
.
Wybór ustawienia [Dzień&Godz]
lub [Data] w celu naniesienia daty i
godziny na zdjęcia.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
3 Wybierz [OK] przyciskiem v, a
następnie naciśnij przycisk z.
• Aby wydrukować wszystkie obrazy z danego
dnia/katalogu/z Ulubionych, wybierz opcję
[Wiele obrazów] na ekranie indeksu,
wybierz pasek za pomocą przycisku b i
zaznacz ( ) pole wyboru.
Etap 4: Drukowanie
1 Wybierz ustawienia drukowania
Wybór rozmiaru papieru.
[Data]
• W przypadku wybrania ustawienia
[Data] zostanie wstawiona data zgodnie
z ustawieniami wybranymi przez
użytkownika (strona 96).
W niektórych drukarkach ta funkcja
może nie być dostępna.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v, a
następnie naciśnij przycisk z.
Zdjęcie zostanie wydrukowane.
• Nie należy odłączać uniwersalnego kabla
połączeniowego, gdy wskaźnik
(Połączenie PictBridge) jest wyświetlany
na ekranie.
Wskaźnik
za pomocą przycisków v/V/b/B.
Wybierz żądaną liczbę kopii
określonego zdjęcia do
wydrukowania.
• W przypadku wybrania zbyt dużej liczby
zdjęć część z nich nie zmieści się na
zadrukowywanym arkuszu.
Etap 5: Zakończenie
drukowania
Upewnij się, że ekran powrócił do
etapu 2 i odłącz uniwersalny kabel
połączeniowy od aparatu.
Drukowanie zdjęć
[Ilość]
[Układ]
Wybór liczby zdjęć do wydruku na
jednym arkuszu jedno obok
drugiego.
121
Drukowanie w punkcie usługowym
Kartę pamięci „Memory Stick Duo”
zawierającą wykonane zdjęcia można
zanieść do punktu usługowego, który je
wydrukuje. Jeżeli punkt usługowy
dysponuje urządzeniami
rozpoznającymi znaczniki w formacie
DPOF, przed oddaniem karty pamięci
na zdjęcia można nanieść oznaczenie
(polecenie wydruku).
Oznaczanie wybranego
obrazu
Przycisk
MENU
• W punkcie usługowym nie można
wydrukować zdjęć zapisanych w pamięci
wewnętrznej aparatu. Zdjęcia należy
skopiować na kartę „Memory Stick Duo”, a
następnie zanieść kartę „Memory Stick
Duo” do punktu usługowego.
Przycisk
sterowania
Przycisk
(Odtwarzanie)
Co to jest DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) to
funkcja umożliwiająca oznaczenie ikoną
(polecenie wydruku) zdjęć z karty
„Memory Stick Duo”, które mają zostać
wydrukowane.
• Zdjęcia z oznaczeniem
(polecenie
wydruku) można także wydrukować przy
użyciu drukarki zgodnej ze standardem
DPOF (Digital Print Order Format) lub
standardem PictBridge.
• Nie można nanosić oznaczeń na filmy.
• Oznaczenie
(polecenie wydruku)
można nanieść na 999 zdjęć.
Uwagi dotyczące drukowania
zdjęć z karty „Memory Stick Duo”
w punkcie usługowym
• Przed oddaniem zdjęć do wydrukowania
należy się upewnić, że dany punkt usługowy
przyjmuje zdjęcia na kartach „Memory Stick
Duo”.
• Jeżeli punkt usługowy nie przyjmuje kart
„Memory Stick Duo”, należy skopiować
zdjęcia na inny nośnik, np. na płytę CD-R.
• Należy pamiętać, aby wziąć ze sobą adapter
Memory Stick Duo.
• Przed oddaniem nośnika danych do punktu
usługowego należy utworzyć (kopię
zapasową) zdjęć na płycie.
• Za pomocą aparatu nie można określić
liczby odbitek.
• W celu nałożenia dat na zdjęcia należy
skonsultować się z punktem usługowym.
122
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
2 Zaznacz zdjęcie, które chcesz
wydrukować.
3 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
4 Wybierz opcję [DPOF] za pomocą
części v/V przycisku sterowania,
a następnie wybierz opcję [Ten
obraz] za pomocą przycisków b/
B i naciśnij przycisk z.
Na zdjęcie zostanie naniesione
oznaczenie
(polecenie
wydruku).
DPOF
Drukowanie w punkcie usługowym
Aby usunąć oznaczenie
Wybierz zdjęcia, z których ma zostać
usunięte oznaczenie, a następnie
powtórz kroki 3 i 4.
Wybieranie i oznaczanie
obrazów
5 Wybierz [OK] przyciskiem v, a
następnie naciśnij przycisk z.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
oznaczenie
.
Pojedynczy obraz
1 Podczas wyświetlania zdjęć w
trybie pojedynczego obrazu lub
indeksu naciśnij przycisk MENU.
Wyświetl. Indeksu
2 Wybierz opcję [DPOF] za pomocą
części v/V przycisku sterowania,
a następnie wybierz opcję [Wiele
obrazów] za pomocą przycisków
b/B i naciśnij przycisk z.
3 Wybierz obraz, który chcesz
oznaczyć i naciśnij przycisk z.
Wybrany obraz zostanie oznaczony
symbolem .
Pojedynczy obraz
Aby anulować wybór
Wybierz opcję [Wyjdź] w kroku 5, a
następnie naciśnij przycisk z.
Aby usunąć oznaczenie
Wybierz zdjęcia, z których mają zostać
usunięte oznaczenia, a następnie w
kroku 3 naciśnij przycisk z.
Wyświetl. Indeksu
Aby zaznaczyć wszystkie obrazy z
danego dnia/katalogu/z Ulubionych,
wybierz opcję [Wiele obrazów] na
ekranie indeksu, wybierz pasek za
pomocą przycisku b i zaznacz ( ) pole
wyboru.
Drukowanie zdjęć
Aby oznaczyć wszystkie zdjęcia z
określonego dnia/katalogu/grupy
Ulubione
4 Naciśnij przycisk MENU.
123
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem należy zastosować się do zamieszczonych poniżej
wskazówek.
1 Wykonaj czynności kontrolne opisane na stronach od 125 do 135.
Jeżeli na wyświetlaczu pojawił się kod, na przykład „C/E:ss:ss”, zobacz
strona 136.
2 Wyjmij akumulator, odczekaj około jedną minutę, włóż akumulator
ponownie, a następnie włącz zasilanie.
3 Przywróć ustawienia fabryczne (strona 88).
4 Skontaktuj się z punktem sprzedaży produktów firmy Sony lub z
lokalnym autoryzowanym serwisem firmy Sony.
Należy pamiętać, że wysyłanie aparatu do naprawy jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na sprawdzenie zawartości pamięci wewnętrznej i plików muzycznych.
Kliknij wybraną pozycję, aby przejść do strony zawierającej opisy objawów i przyczyn
lub odpowiednich środków zaradczych.
124
Akumulator i zasilanie
125
„Memory Stick Duo”
132
Fotografowanie/filmowanie
125
Pamięć wewnętrzna
132
Oglądanie obrazów
129
Drukowanie
132
Kasowanie
130
Drukarka zgodna ze standardem
PictBridge
133
Komputery
130
Inne informacje
134
Rozwiązywanie problemów
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Włóż akumulator poprawnie, tak aby nacisnąć dźwignię wysuwania akumulatora.
Nie można włączyć aparatu.
• Po włożeniu akumulatora do aparatu włączenie zasilania może potrwać kilka minut.
• Włóż prawidłowo akumulator.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Akumulator jest zużyty (strona 143). Wymień go na nowy.
• Użyj zalecanego akumulatora.
Aparat nagle się wyłącza.
• Jeśli zasilanie jest włączone i przez około trzy minuty nie została wykonana żadna
czynność, aparat automatycznie się wyłącza, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
Włącz ponownie aparat.
• Akumulator jest zużyty (strona 143). Wymień go na nowy.
Wskaźnik pozostałego czasu pracy pokazuje błędne informacje.
• Sytuacja taka może wystąpić, gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub
bardzo niskiej temperaturze.
• Pomiędzy wartościami wskaźnika pozostałego czasu pracy a rzeczywistym pozostałym
czasem pracy akumulatora wystąpiły rozbieżności. Aby poprawić wskazania, należy
całkowicie rozładować akumulator, a następnie go naładować.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Akumulator jest zużyty (strona 143). Wymień go na nowy.
Nie można naładować akumulatora.
• Nie można naładować akumulatora przy użyciu zasilacza sieciowego (brak w zestawie).
Do ładowania akumulatora należy używać ładowarki (w zestawie).
Fotografowanie/filmowanie
• Sprawdź ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej lub na karcie „Memory Stick
Duo”. Jeżeli pamięć jest pełna, wykonaj jedną z następujących czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (strona 43).
– Wymień kartę „Memory Stick Duo”.
• Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
• Podczas fotografowania ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu innym niż
• Aby nagrać film, ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
.
.
Rozwiązywanie problemów
Nie można zapisywać zdjęć.
125
Rozwiązywanie problemów
• Podczas nagrywania filmów rozmiar obrazu jest ustawiany na wartość
[640(Wys.jakość)]. Wykonaj jedną z następujących czynności:
– Ustaw rozmiar obrazu na inny niż [640(Wys.jakość)].
– Włóż kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Nie można robić zdjęć w trybie Zdjęcie z uśmiechem.
• Naciśnij spust migawki do końca.
• Zdjęcie zostaje zrobione tylko po wykryciu uśmiechu (strona 32).
• Opcja [Tryb demo uśmiech] jest ustawiona na wartość [Włącz]. Dla trybu [Tryb demo
uśmiech] wybierz ustawienie [Wyłącz] (strona 89).
Obiektu nie widać na ekranie.
• W aparacie włączono tryb odtwarzania. Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby
przejść do trybu nagrywania (strona 36).
Funkcja stabilizatora obrazu nie działa.
• Funkcja stabilizatora obrazu nie działa, gdy na wyświetlaczu widoczna jest ikona
• Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo podczas fotografowania
.
scen nocnych.
• Fotografuj po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Nie naciskaj go od razu do
końca.
• Upewnij się, czy ustawienie [Teleobiektyw] jest prawidłowe (strona 94).
Rejestracja obrazu trwa zbyt długo.
• Aktywna jest funkcja wolnej migawki NR (strona 17). Nie jest to usterka.
• Opcja [DRO] ma ustawienie [DRO plus] (strona 64). Nie jest to usterka.
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Podczas robienia zdjęć obiektyw aparatu musi znajdować się
od obiektu w odległości większej niż najmniejsza odległość między aparatem a
fotografowanym obiektem wynosząca około 5 cm (W)/34 cm (T) od przedniej części
obiektywu (strona 25).
• Podczas robienia zdjęć w trybie wyboru sceny wybrano tryb
(Pejzaż), (Zmierzch)
lub
(Fajerwerki).
• Wybrano tryb półautomatyczny. Wybierz tryb pracy autofokusa (strona 59).
• Upewnij się, czy ustawienie [Teleobiektyw] jest prawidłowe (strona 94).
• Zapoznaj się z sekcją „Jeśli obraz jest nieostry” na stronie 60.
Zoom nie działa.
• Przy niektórych rozmiarach obrazu nie można używać inteligentnego zoomu
(strona 93).
• Jeśli w trybie Wybór sceny zostanie wybrana opcja
(Bardzo wysoka czułość) lub
(Bardzo szybka seria), zoom inteligentny nie działa.
126
Rozwiązywanie problemów
• Nie można używać zoomu cyfrowego podczas nagrywania filmów.
• Nie można zmienić skali zoomu, jeśli:
– Tryb Zdjęcie z uśmiechem został uaktywniony (strona 32).
– Nagrywane są filmy.
• Upewnij się, czy ustawienie [Teleobiektyw] jest prawidłowe (strona 94).
Lampa błyskowa nie działa.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
(Błysk wymuszony wyłączony) (strona 26).
• Lampy błyskowej nie można użyć w następujących sytuacjach:
– [Tryb NAGR] jest ustawiony na [Seria] lub Stopniowanie ekspozycji (strona 54).
– W menu Wybór sceny (strona 31) wybrany jest tryb
(Duża czułość),
(Bardzo
wysoka czułość),
(Bardzo szybka seria),
(Zmierzch) lub
(Fajerwerki).
– Podczas nagrywania filmów.
• Jeśli w trybie Wybór sceny (strona 26) pokrętło trybu pracy ustawiono w pozycji
jeśli wybrano tryb
(Pejzaż),
błyskowej należy wybrać opcję
(Plaża),
(Śnieg) albo
(Zawsze włączona).
lub
(Podwodne), dla lampy
Na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej pojawiają się białe
okrągłe plamy.
• Światło lampy błyskowej zostało odbite przez cząsteczki (kurz, pyłki itp.) znajdujące
się w powietrzu i jest to widoczne na zdjęciu. Nie jest to usterka (strona 13).
Funkcja zbliżenia (makro) podczas fotografowania nie działa.
• W menu Wybór sceny wybrano tryb
(Pejzaż),
(Zmierzch) lub
(Fajerwerki)
(strona 31).
Nie można wyłączyć trybu Makro.
• Nie ma funkcji wyłączenia trybu Makro. W trybie
(Auto) fotografowanie z
użyciem teleobiektywu jest możliwe nawet przy włączonym trybie Makro.
Data i godzina nie są wyświetlane na ekranie LCD.
• Informacje o dacie i godzinie nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one
wyświetlane tylko podczas odtwarzania.
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia (strona 133). Przy
użyciu programu „Picture Motion Browser” można drukować lub zapisywać zdjęcia z
datą (strona 106).
Po wciśnięciu do połowy i przytrzymaniu spustu migawki miga wartość F i czas
otwarcia migawki.
• Niewłaściwe parametry ekspozycji. Skoryguj ekspozycję (strona 56).
Rozwiązywanie problemów
Nie można umieścić daty na zdjęciu.
127
Rozwiązywanie problemów
Ekran jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.
• Wyreguluj jasność podświetlenia ekranu LCD (strona 20).
Obraz jest zbyt ciemny.
• Zdjęcie robione jest pod światło. Wybierz tryb pomiaru światła (strona 58) lub
wyreguluj ekspozycję (strona 56).
Obraz jest zbyt jasny.
• Wyreguluj ekspozycję (strona 56).
Kolory obrazu nie są prawidłowe.
• Dla trybu [Tryb koloru] wybierz ustawienie [Norma] (strona 65).
• Dla trybu [Filtr barwny] wybierz ustawienie [Wyłącz] (strona 66).
Podczas fotografowania bardzo jasnych obiektów pojawiają się pionowe
smugi.
• W przypadku wystąpienia tego zjawiska na obrazie widoczne są białe, czarne,
czerwone, purpurowe i inne smugi. Nie oznacza to uszkodzenia aparatu.
Podczas fotografowania jasnego obiektu cały obraz ma odcień zbliżony do
czerwonego.
• To zjawisko nosi nazwę rozmazania. Może wystąpić w trybie
lub
(Miękkie
ujęcie) itp., jeśli ustawiono krótki czas otwarcia migawki lub jeśli wartość F jest mała.
Nie ma to wpływu na zapisywany obraz.
Na obrazie oglądanym w ciemnym miejscu widać zakłócenia.
• Przy słabym oświetleniu aparat zwiększa czytelność obrazu, tymczasowo go
rozjaśniając. Nie ma to wpływu na zapisywany obraz.
Na zdjęciach widać efekt czerwonych oczu.
• Dla trybu [Reduk czerw oczu] wybierz ustawienie [Włącz] (strona 64).
• Zrób zdjęcie, używając lampy błyskowej, z odległości mniejszej niż wynosi zasięg jej
błysku.
• Włącz w pomieszczeniu silniejsze oświetlenie i zrób zdjęcie.
• Wyretuszuj zdjęcie przy użyciu opcji [Korekcja czerwonych oczu] (strona 74).
Na wyświetlaczu pojawiają się kolorowe punkty.
• Nie jest to usterka. Punkty te nie będą widoczne na zapisanym obrazie (strona 2).
128
Rozwiązywanie problemów
Obraz widziany w wizjerze nie odpowiada rzeczywistemu obszarowi zdjęcia,
który można zapisać.
• Jest to spowodowane zjawiskiem paralaksy występującym, gdy obiekt znajduje się
blisko. W takim przypadku sprawdź obszar zdjęcia na ekranie LCD.
• Zdjęć nie można potwierdzić w wizjerze podczas korzystania z zoomu cyfrowego.
Nie można robić zdjęć seryjnych.
• Pamięć wewnętrzna aparatu lub karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Usuń
niepotrzebne obrazy (strona 43).
• Słaby akumulator. Włóż naładowany akumulator.
To samo zdjęcie jest robione kilkakrotnie.
• Opcja [Tryb NAGR] jest ustawiona na wartość [Seria] lub opcja [Rozpoznanie sceny]
ma ustawienie [Zaawansowany] (strony 54, 55).
Oglądanie obrazów
Odtwarzanie obrazów nie jest możliwe.
• Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie) (strona 36).
• Nazwa folderu/pliku została zmieniona na komputerze (strona 113).
• Firma Sony nie gwarantuje, że pliki obrazów będą odtwarzane za pomocą tego
aparatu, jeśli zostały przetworzone na komputerze lub zapisane za pośrednictwem
innego aparatu.
• Aparat pracuje w trybie USB. Usuń połączenie USB (strona 109).
• Odtwarzanie jest niemożliwe, gdy tryb Zdjęcie z uśmiechem jest uaktywniony. Wyjdź z
trybu Zdjęcie z uśmiechem, naciskając spust migawki do końca.
• Jest to spowodowane skopiowaniem zdjęć z komputera na kartę „Memory Stick Duo”
bez korzystania z programu „Picture Motion Browser” (strona 113). Zdjęcia takie
należy wyświetlać w trybie Widok katalogu (strona 69).
• W niektórych przypadkach nie można wyświetlać z karty „Memory Stick Duo” zdjęć
zrobionych wcześniejszymi modelami aparatów Sony. Zdjęcia takie należy wyświetlać
w trybie Widok katalogu (strona 69).
• Wskaźniki zostały wyłączone. Wyświetl wskaźniki, naciskając część v (DISP)
przycisku sterowania (strona 20).
Bezpośrednio po rozpoczęciu odtwarzania obraz jest nieostry.
• Przyczyną może być przetwarzanie obrazu. Nie jest to usterka.
Z lewej i prawej strony ekranu występują czarne paski.
• Opcja [Autom. orient.] jest ustawiona na wartość [Włącz] (strona 95).
Rozwiązywanie problemów
Data i godzina nie są wyświetlane.
129
Rozwiązywanie problemów
Nie słychać muzyki podczas pokazu slajdów.
• Przenieś pliki muzyczne do aparatu, używając narzędzia „Music Transfer”
(strona 114).
• Sprawdź poprawność ustawienia głośności i ustawienia pokazu slajdów (strona 38).
Brak obrazu na ekranie odbiornika TV.
• Sprawdź ustawienie wybrane dla opcji [Wyjście wideo]. Sygnał na wyjściu wideo
aparatu musi być zgodny z systemem kodowania kolorów obsługiwanym przez
odbiornik TV (strona 91).
• Sprawdź poprawność połączenia (strona 98).
• Jeżeli złącze USB uniwersalnego kabla połączeniowego jest podłączone do innego
urządzenia, odłącz je (strona 109).
• Próbujesz odtwarzać filmy przy aktywnym wyjściu HD(1080i). Filmów nie można
wyświetlać przy ustawionej jakości obrazów HD. Dla trybu [COMPONENT] wybierz
ustawienie [SD] (strona 90).
Kasowanie
Nie można skasować obrazu.
• Anuluj ochronę (strona 79).
Komputery
Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest zgodny z aparatem.
• Sprawdź „Zalecana konfiguracja komputera” na stronie 103 w przypadku systemu
Windows i na strona 115 w przypadku komputera Macintosh.
Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznawana przez komputer
wyposażony w gniazdo kart pamięci „Memory Stick”.
• Sprawdź, czy komputer i urządzenie Memory Stick Reader/Writer obsługują karty
pamięci „Memory Stick PRO Duo”. Użytkownicy komputerów i urządzeń Memory
Stick Reader/Writer niewyprodukowanych przez firmę Sony powinni skontaktować się
z producentem posiadanego urządzenia.
• Jeśli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłącz aparat do
komputera (strony 107, 115). Komputer rozpozna kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Włącz aparat.
• Gdy akumulator jest prawie rozładowany, włóż naładowany akumulator lub użyj
zasilacza sieciowego (brak w zestawie) (strona 107).
• Dla trybu [Połączenie USB] wybierz ustawienie [Mass Storage] (strona 90).
• Użyj uniwersalnego kabla połączeniowego (w zestawie) (strona 107).
130
Rozwiązywanie problemów
• Odłącz uniwersalny kabel połączeniowy od komputera i aparatu, a następnie starannie
podłącz go ponownie.
• Odłącz od gniazd USB komputera wszystkie urządzenia z wyjątkiem aparatu,
klawiatury i myszy.
• Podłącz aparat bezpośrednio do komputera. Nie używaj do tego celu koncentratora
USB ani innych urządzeń (strona 107).
Nie można skopiować obrazów.
• Podłącz prawidłowo aparat do komputera, nawiązując połączenie USB (strona 107).
• Skopiuj zdjęcia, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi używanego systemu
operacyjnego komputera (strony 111 i 115).
• Skopiowanie obrazów do komputera może być niemożliwe w przypadku użycia karty
„Memory Stick Duo” sformatowanej przez komputer. Używaj karty „Memory Stick
Duo” sformatowanej przez aparat (strona 84).
Po ustanowieniu połączenia USB program „Picture Motion Browser” nie
uruchamia się automatycznie.
• Podłącz kabel USB po włączeniu komputera (strona 107).
Nie można odtwarzać obrazów na komputerze.
• W przypadku korzystania z programu „Picture Motion Browser” zapoznaj się z
przewodnikiem „PMB Guide” (strona 106).
• Skontaktuj się z producentem komputera lub oprogramowania.
Nie wiadomo, jak korzystać z programu „Picture Motion Browser”.
• Zapoznaj się z sekcją „PMB Guide” (strona 106).
Podczas odtwarzania filmu na komputerze pojawiają się zakłócenia obrazu i
dźwięku.
• Film jest odtwarzany bezpośrednio z pamięci wewnętrznej aparatu lub z karty
„Memory Stick Duo”. Przed odtworzeniem filmu skopiuj go na dysk twardy
komputera (strona 107).
• Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji obsługi drukarki.
Nie można wyświetlić w aparacie obrazów skopiowanych do komputera.
• Skopiuj zdjęcia do folderu rozpoznawanego przez aparat, na przykład „101MSDCF”
(strona 109).
• Postępuj zgodnie z właściwymi procedurami (strona 113).
• Po skopiowaniu zdjęć do komputera bez korzystania z programu „Picture Motion
Browser” nie można ich wyświetlić w trybie Widok daty. Zdjęcia takie należy
wyświetlać w trybie Widok katalogu.
Rozwiązywanie problemów
Nie można wydrukować obrazu.
131
Rozwiązywanie problemów
„Memory Stick Duo”
Nie można włożyć karty „Memory Stick Duo”.
• Włóż kartę w prawidłowy sposób.
Karta „Memory Stick Duo” została przypadkowo sformatowana.
• W wyniku formatowania bezpowrotnie usuwane są wszystkie dane znajdujące się na
karcie „Memory Stick Duo”. Ich przywrócenie nie jest możliwe.
Pamięć wewnętrzna
Nie można odtwarzać lub zapisywać obrazów, korzystając z pamięci
wewnętrznej aparatu.
• W aparacie znajduje się karta „Memory Stick Duo”. Wyjmij ją.
Nie można skopiować na kartę „Memory Stick Duo” danych zapisanych w
pamięci wewnętrznej aparatu.
• Karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Skopiuj obraz na kartę pamięci „Memory Stick
Duo” o wystarczającej ilości wolnego miejsca.
Nie można skopiować do pamięci wewnętrznej aparatu danych zapisanych na
karcie „Memory Stick Duo” lub na komputerze.
• Ta funkcja nie jest dostępna.
Drukowanie
Zobacz „PictBridge drukarka zgodna ze standardem” i zapoznaj się z poniższymi
wskazówkami.
Zdjęcia są drukowane z obciętymi krawędziami.
• W zależności od drukarki wszystkie krawędzie zdjęcia mogą zostać odcięte. Krawędź
zdjęcia może zostać obcięta zwłaszcza podczas drukowania zdjęcia o rozmiarze
ustawionym na [16:9].
• Jeśli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, spróbuj anulować ustawienia
przycinania lub drukowania bez obramowania. Aby dowiedzieć się, czy drukarka
obsługuje te funkcje, skontaktuj się z jej producentem.
• W przypadku drukowania zdjęć w punkcie usługowym upewnij się, że krawędzie
obrazu nie zostaną obcięte.
132
Rozwiązywanie problemów
Nie można drukować zdjęć ze wstawioną datą.
• Zdjęcia ze wstawioną datą można drukować przy użyciu programu „Picture Motion
Browser” (strona 106).
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Ponieważ jednak
zdjęcia wykonane aparatem zawierają informacje o dacie zarejestrowania, istnieje
możliwość wydrukowania zdjęć z nałożoną datą, o ile tylko drukarka lub
oprogramowanie rozpoznaje informacje w formacie Exif. Aby uzyskać informacje na
temat zgodności z informacjami w formacie Exif, należy skonsultować się z
producentem drukarki lub oprogramowania.
• Jeśli korzystasz z usług punktu, który wydrukuje zdjęcia, zamów tam nałożenie dat na
zdjęcia.
Drukarka zgodna ze standardem PictBridge
Nie można nawiązać połączenia.
• Nie można podłączyć aparatu bezpośrednio do drukarki, która nie jest zgodna ze
standardem PictBridge. Aby dowiedzieć się, czy drukarka jest zgodna ze standardem
PictBridge, skontaktuj się z jej producentem.
• Sprawdź, czy drukarka jest włączona i czy można podłączyć ją do aparatu.
• Dla trybu [Połączenie USB] wybierz ustawienie [PictBridge] (strona 90).
• Odłącz i podłącz ponownie uniwersalny kabel połączeniowy. Jeśli drukarka sygnalizuje
błąd, poszukaj odpowiednich wskazówek w jej instrukcji obsługi.
Nie można drukować zdjęć.
• Sprawdź, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone uniwersalnym kablem
połączeniowym.
• Włącz drukarkę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
drukarki.
• Jeśli podczas drukowania zostanie wybrana opcja [Wyjdź], wydrukowanie zdjęć może
Drukowanie zostało anulowane.
• Sprawdź, czy uniwersalny kabel połączeniowy nie został odłączony przed zniknięciem
ikony
(Połączenie PictBridge).
Rozwiązywanie problemów
się nie powieść. Odłącz i podłącz ponownie uniwersalny kabel połączeniowy. Jeżeli
nadal nie można wydrukować zdjęć, odłącz uniwersalny kabel połączeniowy i wyłącz
drukarkę, a następnie włącz drukarkę i podłącz ponownie uniwersalny kabel
połączeniowy.
• Nie jest możliwe drukowanie kadrów z nagranych filmów.
• Zdjęcia wykonane innym aparatem lub zmodyfikowane za pomocą komputera mogą
nie zostać wydrukowane.
133
Rozwiązywanie problemów
Nie można wstawić daty ani wydrukować zdjęć w trybie indeksu.
• Prawdopodobnie drukarka nie obsługuje tych funkcji. Aby dowiedzieć się, czy
drukarka obsługuje te funkcje, skontaktuj się z jej producentem.
• Niektóre drukarki nie obsługują opcji wstawiania daty w trybie indeksu. Skontaktuj się
z producentem drukarki.
Zamiast daty na zdjęciu drukowana jest informacja „---- -- --”.
• Obraz nie zawiera daty zapisu, dlatego nie można jej wstawić. Ustaw opcję [Data] na
[Wyłącz] (strona 121).
Nie można wybrać rozmiaru papieru.
• Dowiedz się, czy dany rozmiar jest obsługiwany przez drukarkę, kontaktując się z jej
producentem.
Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.
• Jeśli po połączeniu drukarki z aparatem ma zostać użyty papier w innym rozmiarze,
odłącz i ponownie podłącz uniwersalny kabel połączeniowy.
• Ustawienia drukowania w aparacie i drukarce się różnią. Zmień odpowiednie
ustawienie w aparacie (strona 121) lub drukarce.
Po anulowaniu drukowania nie można korzystać z aparatu.
• Zaczekaj chwilę. Nadal trwa procedura anulowania zadania drukarki. W przypadku
niektórych drukarek może to trochę potrwać.
Inne informacje
Nie można ponownie ustawić numeru pliku.
• W przypadku zmiany nośnika służącego do zapisywania danych, nie można rozpocząć
numeracji plików w aparacie. Aby rozpocząć numerowanie plików, wykonaj operację
[Format] (strony 84, 87), a następnie operację [Inicjalizuj] (strona 88). Skasowane
jednak zostaną dane na karcie „Memory Stick Duo” lub w pamięci wewnętrznej i
wszystkie ustawienia, w tym data, przywrocone zostaną do początkowych.
Aparat nie działa przy wysuniętym obiektywie.
• Nie należy próbować wciskać obiektywu, który przestał być ruchomy.
• Włóż naładowany akumulator i włącz ponownie aparat.
• Akumulatora/karty pamięci „Memory Stick Duo” nie należy nigdy wyjmować, gdy
świeci lampka dostępu. Może to spowodować uszkodzenie danych zapisanych na
karcie pamięci „Memory Stick Duo”/w pamięci wewnętrznej.
Obiektyw pokrywa się parą.
• Doszło do skroplenia wilgoci. Wyłącz aparat i nie używaj go przez około godzinę.
134
Rozwiązywanie problemów
Obiektyw nie porusza się po wyłączeniu aparatu.
• Akumulator jest rozładowany. Wymień go na naładowany.
Aparat nagrzewa się, gdy jest używany przez dłuższy czas.
• Nie jest to usterka.
Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawień zegara.
• Ustaw ponownie datę i godzinę (strona 96).
• Wewnętrzny akumulator podtrzymujący rozładował się. Włóż naładowany akumulator
i odłóż aparat na co najmniej 24 godziny z wyłączonym zasilaniem.
Chcesz zmienić datę lub godzinę.
• Ustaw ponownie datę i godzinę (strona 96).
Rozwiązywanie problemów
135
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
aparatu
Kody funkcji
autodiagnostyki
Jeśli wyświetlony zostanie kod
rozpoczynający się od litery, działa
funkcja autodiagnostyki aparatu.
Ostatnie dwie cyfry (oznaczone tutaj
symbolami ss) są zawsze różne.
Informują one o rodzaju wykrytego
problemu.
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać
nawet po kilkakrotnym wykonaniu
przedstawionych poniżej czynności,
konieczne może być oddanie aparatu do
naprawy. W takiej sytuacji należy
skontaktować się z punktem sprzedaży
produktów firmy Sony lub z lokalnym
autoryzowanym serwisem firmy Sony.
C:32:ss
• Problem z podzespołem aparatu.
Wyłącz i włącz zasilanie.
C:13:ss
• Aparat nie może odczytać danych z
karty „Memory Stick Duo” ani
zapisać na niej nowych danych.
Spróbuj kilkakrotnie wyłączyć i
włączyć ponownie aparat lub wyjąć i
włożyć kartę „Memory Stick Duo”.
• Wystąpił błąd formatowania pamięci
wewnętrznej aparatu lub wykryto
niesformatowaną kartę „Memory
Stick Duo”. Sformatuj pamięć
wewnętrzną lub kartę „Memory
Stick Duo” (strony 84, 87).
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie jest obsługiwana przez aparat lub
zawiera uszkodzone dane. Włóż
nową kartę „Memory Stick Duo”.
136
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Usterka aparatu. Przywróć
ustawienia fabryczne aparatu
(strona 88) i włącz ponownie jego
zasilanie.
Komunikaty
W przypadku pojawienia się na
wyświetlaczu któregoś z poniższych
komunikatów należy postępować
zgodnie z zamieszczonymi tu
instrukcjami.
• Słaby akumulator. Niezwłocznie
naładuj akumulator. W zależności od
warunków użytkowania oraz rodzaju
akumulatora wskaźnik może migać,
nawet jeśli pozostało jeszcze od 5 do
10 minut pracy.
Można używać tylko z odpowiednim
akumulatorem
• Włożono inny akumulator niż NP-
BG1 (w zestawie) lub NP-FG1 (brak
w zestawie).
Błąd systemu
• Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
Błąd pamięci wewnętrznej
• Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu
Włóż Memory Stick
• Włóż prawidłowo kartę „Memory
Stick Duo”.
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie jest obsługiwana przez aparat
(strona 141).
• Karta „Memory Stick Duo” jest
uszkodzona.
• Styki karty „Memory Stick Duo” są
zabrudzone.
Błąd rodzaju Memory Stick
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie jest obsługiwana przez aparat
(strona 141).
Brak dost. do Memory Stick
Odmowa dostępu
• Używana karta „Memory Stick Duo”
ma włączony przełącznik kontroli
dostępu.
Błąd formatowania karty Memory
Stick
Błąd formatowania pamięci
wewnętrznej
• Ponownie sformatuj nośnik
(strony 84, 87).
Blokada karty Memory Stick
Możliwy tylko odczyt
• Aparat nie może zapisywać obrazów
na tej karcie „Memory Stick Duo”,
ani ich usuwać.
Brak obrazów
• W pamięci wewnętrznej nie zapisano
żadnych obrazów, które można
odtworzyć.
• Na karcie pamięci „Memory Stick
Duo” nie zapisano żadnych obrazów,
które można odtworzyć.
• Wybrany katalog nie zawiera pliku,
który można odtworzyć jako pokaz
slajdów.
Błąd katalogu
• Na karcie pamięci „Memory Stick
Duo” istnieje już katalog, którego
nazwa rozpoczyna się od takich
samych trzech cyfr (na przykład
123MSDCF i 123ABCDE). Wybierz
inny katalog lub utwórz nowy
katalog (strony 84, 85).
Więcej kat niemożliwe
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje katalog o nazwie
rozpoczynającej się od liczby „999”.
W takiej sytuacji nie można utworzyć
nowych folderów.
• Używana karta „Memory Stick Duo”
Brak miejsca w pamięci
wewnętrznej
Brak miejsca w Memory Stick
Błąd pliku
• W trakcie wyświetlania obrazu
wystąpił błąd. Firma Sony nie
gwarantuje, że pliki obrazów będą
odtwarzane za pomocą tego aparatu,
jeśli zostały przetworzone na
komputerze lub zapisane za
pośrednictwem innego aparatu.
• Usuń zbędne obrazy lub pliki
(strona 43).
Kat. tylko do odczytu
• Wybrano katalog, który nie może
być katalogiem zapisu w aparacie.
Wybierz inny folder (strona 85).
Rozwiązywanie problemów
jest wyposażona w przełącznik
blokady zapisu, który ustawiono w
położeniu LOCK. Ustaw przełącznik
w położeniu umożliwiającym zapis.
137
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu
Plik chroniony
• Zwolnij ochronę (strona 79).
Wybrano maksymalną liczbę
obrazów
• W trybie [Wiele obrazów]
Za duży rozmiar obrazu
• Nie można wyświetlić obrazu,
ponieważ jego rozmiar jest zbyt
duży.
(Wskaźnik ostrzeżenia o
drganiach)
• Z powodu niewystarczającej ilości
światła mogą wystąpić drgania. Użyj
lampy błyskowej, włącz stabilizator
obrazu lub umieść aparat na
statywie, aby go unieruchomić.
maksymalnie można wybrać 100
plików.
• Po wybraniu wszystkich plików
obrazów z danego dnia/katalogu/
grupy Ulubione maksymalna liczba
wynosi 999.
• Do grupy Ulubione można dodać
maksymalnie 999 plików obrazów, a
znaczniki
(polecenie wydruku)
można dodać do maksymalnie 999
plików. Anuluj wybór.
Za słaby akumulator
• Podczas kopiowania obrazu
640(Wys.jakość) niedostępna
• Filmy o rozmiarze 640(Wys.jakość)
można nagrywać wyłącznie przy
użyciu karty „Memory Stick PRO
Duo”. Włóż kartę „Memory Stick
PRO Duo” lub ustaw rozmiar obrazu
na inny niż [640(Wys.jakość)].
Makro niemożliwe
• Opcja makro nie jest dostępna przy
bieżących ustawieniach (strona 31).
Nie można zmienić ustawień lampy
błyskowej
• Lampa błyskowa nie jest dostępna
przy bieżących ustawieniach
(strona 31).
zapisanego w pamięci wewnętrznej
na kartę „Memory Stick Duo” należy
korzystać z akumulatora w pełni
naładowanego.
Drukarka pracuje
Błąd papieru
Brak papieru
Błąd tuszu
Mało tuszu
Brak tuszu
• Sprawdź drukarkę.
Błąd drukarki
• Sprawdź drukarkę.
• Sprawdź, czy zdjęcie, które chcesz
wydrukować, nie jest uszkodzone.
• Prawdopodobnie transmisja danych
do drukarki nie została jeszcze
zakończona. Nie należy odłączać
uniwersalnego kabla
połączeniowego.
138
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu
Przetwarzanie···
• Trwa procedura anulowania
bieżącego zadania drukarki. Do
momentu zakończenia tej operacji
nie można rozpocząć drukowania.
Czas oczekiwania jest uzależniony od
rodzaju używanej drukarki.
• Po wybraniu wszystkich plików
obrazów z danego dnia/katalogu/
grupy Ulubione może trwać dość
długo.
Operacja niemożliwa
w czasie wyjścia HD(1080i)
• Niektóre funkcje nie działają, gdy
aparat jest podłączony do odbiornika
TV o rozdzielczości HD.
Nie można wykryć twarzy
• W przypadku niektórych zdjęć
retuszowanie może nie być możliwe.
Wyłącz i włącz zasilanie
Błąd muzyki
• Usterka obiektywu.
• Usuń plik muzyczny lub zastąp go
zwykłym plikiem muzycznym.
• Wybierz funkcję [Formatuj muzykę],
a następnie pobierz nowy plik
muzyczny.
Błąd formatowania pliku
muzycznego
• Wykonaj polecenie [Formatuj
muzykę].
Operacja niemożliwa
dla plików z filmami
• Wybrano funkcję niedostępną dla
filmów.
Operacja niemożliwa dla
nieobsługiwanych plików
Samowyzwalacz nie działa
• Przy tych ustawieniach
samowyzwalacz nie jest dostępny
(strona 31).
Odzyskaj dane
Odzyskuje dane
• Informacje o datach lub inne dane są
odzyskiwane w przypadku usunięcia
obrazów na komputerze.
• Liczba obrazów przekracza
maksymalną liczbę, przy której
możliwe jest zarządzanie datami za
pomocą aparatu (poniżej 20 000).
Usuń obrazy w trybie Widok daty.
• Przetwarzanie i inne funkcje
Operacja niemożliwa gdy
używane połączenie PictBridge
• Niektóre funkcje nie działają, gdy
aparat jest podłączony do drukarki
zgodnej ze standardem PictBridge.
Rozwiązywanie problemów
edycyjne aparatu nie działają w
przypadku plików obrazów
przetworzonych na komputerze lub
zapisanych za pośrednictwem innego
aparatu.
139
Inne informacje
Używanie aparatu za granicą —
źródła zasilania
Aparatu, ładowarki akumulatorów (w zestawie) i zasilacza sieciowego AC-LS5K (brak
w zestawie) można używać w dowolnym kraju lub regionie, w którym napięcie zasilania
wynosi od 100 V do 240 V przy 50/60 Hz.
• Nie należy używać transformatorów elektronicznych (konwerterów
podróżnych), ponieważ mogą one powodować awarie.
140
Karta „Memory Stick Duo”
Karta „Memory Stick Duo” jest
miniaturowym, przenośnym nośnikiem
półprzewodnikowym służącym do
zapisywania danych. Rodzaje kart
„Memory Stick Duo” obsługiwanych
przez aparat przedstawiono w poniższej
tabeli. Nie gwarantuje się jednak
poprawnego działania wszystkich
funkcji kart „Memory Stick Duo”.
Rodzaj karty „Memory Stick” Zapis/
odczyt
Memory Stick Duo
(bez funkcji MagicGate)
a*1
Memory Stick Duo
(z funkcją MagicGate)
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*2*3
Memory Stick PRO-HG
Duo
a*2*3*4
• Aparat obsługuje karty „Memory Stick
Micro” („M2”). „M2” jest skróconą nazwą
produktu „Memory Stick Micro”.
• Nie gwarantuje się poprawnej współpracy
aparatu z kartami „Memory Stick Duo”
sformatowanymi przy użyciu komputera.
Inne informacje
*1) Aparat nie obsługuje szybkiego przesyłania
danych przy użyciu interfejsu
równoległego.
*2) Karty „Memory Stick Duo”, „MagicGate
Memory Stick Duo” i „Memory Stick PRO
Duo” są wyposażone w funkcję MagicGate.
MagicGate jest technologią ochrony praw
autorskich wykorzystującą algorytmy
szyfrowania. Aparat nie obsługuje zapisu/
odczytu danych z użyciem funkcji
MagicGate.
*3) Można zapisywać filmy o jakości
[640(Wys.jakość)].
*4) Aparat nie jest zgodny ze standardem 8bitowowego równoległego przesyłania
danych. Obsługuje standard 4-bitowego
równoległego przesyłania danych
odpowiedni dla karty „Memory Stick PRO
Duo”.
• Prędkość odczytu/zapisu danych jest zależna
od użytej karty „Memory Stick Duo” i
wykorzystanych urządzeń.
• Karty „Memory Stick Duo” nie należy
wyjmować w czasie odczytu bądź zapisu
danych.
• W następujących przypadkach może dojść
do uszkodzenia danych:
– Jeśli karta „Memory Stick Duo” zostanie
wyjęta lub aparat zostanie wyłączony
podczas odczytu lub zapisu.
– Jeśli karta „Memory Stick Duo” zostanie
narażona na działanie elektryczności
statycznej lub zakłóceń elektrycznych.
• Zaleca się wykonywanie kopii zapasowych
ważnych danych na dysku twardym
komputera.
• Flamastra nie należy dociskać zbyt mocno
do etykiety informacyjnej.
• Nie należy naklejać etykiet bezpośrednio na
kartę „Memory Stick Duo” ani na adapter
Memory Stick Duo.
• Przed przeniesieniem karty „Memory Stick
Duo” w inne miejsce, a także gdy nie będzie
ona używana przez dłuższy czas, należy ją
umieścić w dostarczonym etui.
• Nie należy dotykać styków karty „Memory
Stick Duo” palcami ani metalowymi
przedmiotami.
• Zginanie karty „Memory Stick Duo” jest
zabronione.
• Nie należy otwierać karty „Memory Stick
Duo” ani dokonywać jej przeróbek.
• Nie należy narażać karty „Memory Stick
Duo” na kontakt z wodą.
• Nie należy zostawiać karty „Memory Stick
Duo” w miejscu dostępnym dla małych
dzieci. Dzieci mogą przez przypadek
połknąć kartę.
• Do gniazda Memory Stick Duo nie należy
wkładać przedmiotów innych niż karty
„Memory Stick Duo”. W przeciwnym razie
może dojść do usterki.
• Karty „Memory Stick Duo” nie należy
używać ani przechowywać w następujących
warunkach:
– miejsca o wysokiej temperaturze, na
przykład w samochodzie zaparkowanym w
słonecznym miejscu;
– miejsca narażone na bezpośrednie
działanie światła słonecznego;
– miejsca wilgotne lub miejsca, w których
obecne są substancje żrące.
141
Karta „Memory Stick Duo”
Uwagi dotyczące korzystania z
adaptera Memory Stick Duo (brak
w zestawie)
• Aby można było używać karty „Memory
Stick Duo” w urządzeniu wyposażonym w
gniazdo „Memory Stick”, kartę „Memory
Stick Duo” należy włożyć do adaptera
Memory Stick Duo. Po włożeniu karty
„Memory Stick Duo” do urządzenia
wyposażonego w gniazdo „Memory Stick”
bez adaptera Memory Stick Duo wyjęcie jej
z urządzenia może okazać się niemożliwe.
• Przy wkładaniu karty „Memory Stick Duo”
do adaptera Memory Stick Duo należy się
upewnić, że karta „Memory Stick Duo” jest
zwrócona we właściwą stronę. Następnie
należy ją wsunąć w adapter do oporu.
• Przed umieszczeniem w urządzeniu
wyposażonym w gniazdo „Memory Stick”
adaptera Memory Stick Duo zawierającego
kartę „Memory Stick Duo” należy się
upewnić, że adapter Memory Stick Duo jest
zwrócony we właściwą stronę. Niewłaściwe
użycie grozi uszkodzeniem urządzenia.
• Do urządzenia z gniazdem „Memory Stick”
nie należy wkładać adaptera Memory Stick
Duo niezawierającego karty „Memory Stick
Duo”. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
Uwagi dotyczące korzystania z
karty „Memory Stick PRO Duo”
(brak w zestawie)
Karty „Memory Stick PRO Duo” o
pojemności do 16 GB są prawidłowo
obsługiwane przez aparat.
Uwagi dotyczące korzystania z
karty „Memory Stick Micro” (brak
w zestawie)
• Aby można było używać w aparacie karty
„Memory Stick Micro”, należy włożyć kartę
„Memory Stick Micro” do adaptera „M2” o
podwójnym rozmiarze. Jeśli karta „Memory
Stick Micro” zostanie umieszczona w
aparacie bez użycia adaptera „M2” o
podwójnym rozmiarze, jej wyjęcie z aparatu
może okazać się niemożliwe.
• Nie należy zostawiać karty „Memory Stick
Micro” w miejscu dostępnym dla małych
dzieci. Dzieci mogą przez przypadek
połknąć kartę.
142
Informacje o akumulatorze
Informacje o ładowaniu
akumulatora
Zalecamy ładowanie akumulatora w
temperaturze otoczenia wynoszącej od 10°C
do 30°C. W temperaturach spoza tego zakresu
akumulator może nie naładować się
całkowicie.
Wydajne użytkowanie
akumulatora
• Wydajność akumulatora zmniejsza się w
niskich temperaturach. Dlatego w niskich
temperaturach czas pracy akumulatora jest
krótszy. Aby zapewnić dłuższe użytkowanie
akumulatora, zalecane jest wykonanie
poniższej czynności:
– Akumulator należy przechowywać w
kieszeni blisko ciała, aby go nagrzać, i
wkładać go do aparatu bezpośrednio
przed rozpoczęciem filmowania.
• Akumulator zostanie szybko wyczerpany,
jeśli często używana jest lampa błyskowa lub
funkcja zoom.
• Zalecane jest zaopatrzenie się w zapasowe
akumulatory, które wystarczą na czas pracy
dwa lub trzy razy dłuższy od
przewidywanego, dzięki czemu przed
zrobieniem zdjęcia będzie można wykonać
zdjęcia próbne.
• Nie należy narażać akumulatora na kontakt
z wodą. Nie jest on wodoodporny.
• Akumulatora nie należy pozostawiać w
miejscach bardzo gorących, jak na przykład
w samochodzie lub wystawionego na
bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
• Aby zapobiec zaplamieniu styków, zwarciu
itd., należy trzymać akumulator w
dostarczonym futerale podczas przenoszenia
i przechowywania.
Informacje na temat trwałości
akumulatorów
• Trwałość akumulatorów jest ograniczona. Z
biegiem czasu i na skutek użytkowania
pojemność akumulatora maleje. Jeśli
nastąpiło znacznie skrócenie okresu między
ładowaniami, prawdopodobnie należy
wymienić akumulator na nowy.
• Trwałość akumulatorów jest różna, w
zależności od sposobu ich przechowywania i
warunków pracy oraz otoczenia, w jakim są
używane.
Zgodne akumulatory
• Akumulator NP-BG1 (w zestawie) można
stosować tylko w modelach aparatów Cybershot zgodnych z typem G.
• Przy korzystaniu z akumulatora NP-FG1
(brak w zestawie) obok wskaźnika
pozostałego czasu pracy akumulatora
wyświetlany jest czas w minutach (
60
min).
Sposób przechowywania
akumulatora
Inne informacje
• Przed rozpoczęciem przechowywania
akumulator należy całkowicie rozładować i
przechowywać w chłodnym i suchym
miejscu. Aby akumulator działał
prawidłowo, w okresie przechowywania
należy go całkowicie naładować, a następnie
całkowicie rozładować w aparacie co
najmniej raz w roku.
• Aby rozładować akumulator, należy
pozostawić aparat w trybie pokazu slajdów
(strona 38) aż do wyłączenia zasilania.
143
Informacje o ładowarce
Informacje o ładowarce
• W ładowarce (w zestawie) nie należy
ładować akumulatorów innego typu niż NPBG lub NP-FG. Z akumulatorów innego
rodzaju niż wymieniony może wyciekać
elektrolit, mogą się przegrzewać lub
wybuchnąć podczas próby ich ładowania,
stanowiąc niebezpieczeństwo obrażeń ciała
związane z porażeniem prądem i
oparzeniami.
• Naładowany akumulator należy wyjąć z
ładowarki. W przypadku pozostawienia
akumulatora w ładowarce czas jego
trwałości może zostać skrócony.
• Gdy lampka CHARGE zacznie migać,
należy wyjąć akumulator z ładowarki i
wsunąć go do aparatu, tak aby zatrzasnął się
we właściwym położeniu. Jeśli lampka
CHARGE znowu zacznie migać, może to
oznaczać uszkodzenie akumulatora lub
włożenie do ładowarki akumulatora
niewłaściwego typu. Należy wówczas
sprawdzić, czy jest to właściwy typ
akumulatora. Jeśli tak, należy wyjąć go,
zastąpić nowym lub innym i sprawdzić, czy
ładowarka działa właściwie. Jeśli ładowarka
działa prawidłowo, mogło dojść do
uszkodzenia akumulatorów.
144
Włącz Cyber-shot Station
Informacje dotyczące stacji Cyber-shot Station
Z tym aparatem współpracuje stacja Cyber-shot Station CSS-HD2 (brak w zestawie).
Urządzenie Cyber-shot Station (brak w zestawie) umożliwia szybsze ładowanie niż ładowarka (w
zestawie) i łatwe podłączenie aparatu do telewizora.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi stacji Cyber-shot Station.
Inne informacje
145
Indeks
Indeks
A
E
J
Akumulator ......................143
Efekt rybiego oka .............. 76
Jakość zdjęcia ..................... 11
Auto podgląd......................95
Ekran
Jednym dotk. ..................... 62
Autofokus ........................7, 59
Autom. orient. ...................95
B
Balans bieli..........................61
Blokada AF.........................60
Błysk wymuszony wyłączony
.......................................26
Podświetlenie ekranu
LCD ............................. 20
JPG ....................................110
Wskaźnik ..................... 16
K
Zmiana trybu
wyświetlania ................ 20
Kasuj ..............................43, 70
Ekran indeksu .................... 37
Ekran LCD......................... 20
Ekspozycja............................ 9
Tworzenie ....................84
Wybór...........................81
BRK.....................................54
Elementy aparatu .............. 14
Brzęczyk ..............................88
EV ....................................... 56
C
F
Celownik pomiaru
punktowego .................58
Filtr barwny ........................ 66
Komputer.......................... 102
Filtr do efektu rozbłysku
...................................... 76
Kopiowanie obrazów
..............................107, 115
Filtrowanie przez twarze
...................................... 71
Macintosh ..................115
Centr AF .............................59
Chroń...................................79
COMPONENT ..................90
Czarno-białe........................66
Czas otwarcia migawki ........9
Częściowy kolor .................76
Czułość wykryw. uśmiechu
.......................................53
D
Data .....................................96
Format........................... 84, 87
Formatuj muzykę............. 114
Zmiana .........................85
Kody funkcji
autodiagnostyki.........136
Kolor....................................10
Oglądanie za pomocą
aparatu plików obrazów
zapisanych na
komputerze................113
G
Oprogramowanie...... 104
Głośność ............................. 36
Windows ....................102
Główne nastawienia 1 ....... 88
Zalecana konfiguracja
............................. 103, 115
Główne nastawienia 2 ....... 90
DirectX..............................104
H
DISP ....................................20
HD(1080i)........................... 90
Dodaje/Usuwa Ulubione
.......................................71
Histogram ..................... 20, 21
HOME ................................ 45
DPOF ..........................80, 122
Komputer Macintosh.......115
Zalecana konfiguracja
..................................... 115
Komputer z systemem
Windows ....................102
Zalecana konfiguracja
..................................... 103
DRO ....................................64
I
Kontrast............................... 67
Druk.............................80, 118
Info funkcji ......................... 88
Drukowanie bezpośrednie
.....................................119
Inicjalizuj ............................ 88
Kopiowanie obrazów do
komputera ................. 107
Drukowanie w punkcie
usługowym .................122
Inteligentny zoom.............. 93
Instaluj .............................. 104
Intensywny ......................... 65
ISO ............................ 9, 10, 57
146
Format.................... 84, 87
Katalog
Kopiuj ..................................85
Korekcja czerwonych oczu
....................................... 74
Indeks
L
Narzędzie pamięci wew..... 87
Lampa błyskowa
(Balans bieli)................62
Nast.jedn.dotk. .................. 62
Pomiar centralnie ważony
.......................................58
Nastaw. ............................... 88
Pomiar punktowy ...............58
Language Setting ................97
Nastawienia nagryw 1........ 92
Pomiar wielopunktowy......58
Linia siatki...........................92
Nastawienia nagryw 2........ 95
Lista dat ...............................70
Nastawienie zegara ............ 96
Precyzyjny Zoom cyfrowy
.......................................93
Nasycenie koloru ............... 67
Ł
Nazwa pliku ...................... 109
Ładowarka ........................144
Niedoświetlenie.................... 9
Łatwe fotografowanie, tryb
.......................................25
NTSC................................... 91
M
Makro ..................................26
Maskowanie nieostrości.....75
Mass Storage .......................90
„Memory Stick Duo” .......141
Menu
Promieniste rozmazanie ....77
Prześwietlenie .......................9
Przycin .................................74
Przysłona ...............................9
PTP.......................................90
O
Punktowy AF......................59
Obróć................................... 80
R
Odbiornik TV..................... 98
Oglądanie obrazów............ 36
Oprogramowanie ............. 106
Oprogramowanie
.................... 104, 106, 114
Ramka pola AF ..................59
Reduk czerw oczu ..............64
Redukcja szumu .................65
Regulacja EV................21, 56
Opcje.............................48
Ostrość ................. 7, 25, 59, 67
Retro ....................................77
Podgląd.........................70
Oznaczenie zdjęcia do
wydrukowania..... 80, 122
Retusz ..................................73
Miejsca zapisywania plików
obrazów i nazwy plików
.....................................109
P
Rozm. Obrazu...............11, 50
PAL ..................................... 91
Rozmazanie...........................8
Miejsce zapisywania plików
.....................................109
Pamięć wewnętrzna ........... 22
Rozpoznanie sceny.............55
PictBridge ................... 90, 119
Rozszerzenie .....................113
Moc błysku ..........................63
Picture Motion Browser
.................................... 106
Rozwiązywanie problemów
.....................................124
Monitor................................93
Piksel ................................... 11
Rzeczywisty.........................65
MPG...................................110
Pobierz muzykę................ 114
MTP .....................................90
Pochmurnie......................... 61
S
Multi AF ..............................59
Podłączanie
Samowyzwalacz ..................27
Menu podglądu...................70
Miękkie ogniskowanie .......75
Music Transfer ..........114, 116
Ręczna regulacja
naświetlenia, tryb ........34
SD.........................................90
Komputer .................. 107
Sepia.....................................66
Odbiornik TV ............. 98
Seria .....................................54
Podwodne ........................... 31
Slajdy .............................38, 73
Podwodny balans bieli
...................................... 63
SteadyShot ..........................68
zdjęcie ...........................24
Narzędzie Memory Stick
.......................................84
Pojedynczy .......................... 93
Pokrętło trybu pracy.......... 23
Synchronizacja z wolną
migawką .......................26
Połączenie USB.................. 90
System operacyjny....103, 115
N
Nagryw
film ................................24
Narzędzie muzyczne.........114
Indeks
Drukarka ................... 120
Stopniowanie ekspoz .........54
147
Indeks
Ś
Światło dzienne...................61
Używanie aparatu za granicą
.................................... 140
Światło świetlówki 1, 2, 3...61
V
T
VGA.................................... 12
Teleobiektyw ......................94
W
Tryb AF...............................93
Tryb Auto regulaca............24
Tryb Autoprogram.............23
Tryb Bardzo szybka seria
.......................................29
Tryb Bardzo wysoka czułość
.......................................29
Tryb demo uśmiech............89
Tryb Duża czułość..............29
Tryb Fajerwerki..................30
Tryb koloru .........................65
Tryb Lampa błyskowa
.................................26, 51
Tryb Miękkie ujęcie ...........29
Tryb NAGR........................54
Tryb oglądania..............69, 70
Tryb Pejzaż .........................30
Tryb Plaża ...........................30
Wciskanie do połowy .......... 7
Widok daty ......................... 69
Widok katalogu.................. 69
Wiele zmian wielkości....... 78
Wolna migawka NR .......... 17
Wskaźnik ............................ 16
Wskaźnik blokady AE/AF
................................ 24, 60
Wskaźniki ostrzegawcze i
komunikaty aparatu
.................................... 136
Wspomaganie AF .............. 92
Wybierz katalog................. 81
Wybór sceny................. 28, 50
Wyjście wideo .................... 91
Wykrywanie twarzy ........... 52
Wykrywanie uśmiechu ...... 53
Wyśw zoomu szer .............. 91
Tryb pomiaru......................58
Tryb Portret-zmierzch .......30
Z
Tryb półautomatyczny.......60
Zarządzanie pamięcią ....... 84
Tryb Śnieg ...........................30
Zawsze włączona ............... 26
Tryb Zdjęcie z uśmiechem
.................................29, 32
Złącze wielofunkcyjne
....................... 98, 107, 120
Tryb Zmierzch....................30
Zmień katalog REC .......... 85
Trzymanie aparatu .............24
Zoom................................... 25
U
Ulubione..............................69
Zoom optyczny ............ 25, 93
Zoom przy odtwarzaniu.... 37
Uniwersalny kabelpołączeniowy
..............................107, 120
Ż
Usuwanie obrazów.............43
Żarowe ................................ 61
Uśmiechy.............................77
Utwórz katalog REC .........84
148
Zoom cyfrowy .................... 93
Uwagi dotyczące licencji
W pamięci aparatu są zainstalowane
programy „C Library”, „Expat” i „zlib”.
Oprogramowanie jest przez nas
udostępniane na podstawie umów
licencyjnych zawartych z właścicielami
praw autorskich. Zgodnie z życzeniem
właścicieli praw autorskich do tych
aplikacji, mamy obowiązek przekazać
użytkownikom poniższe informacje.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi
sekcjami.
Należy zapoznać się z treścią pliku
„license1.pdf”, który znajduje się w
folderze „License” na dysku CD-ROM.
Na tym dysku znajdują się licencje (w
języku angielskim) oprogramowania „C
Library”, „Expat” i „zlib”.
Do wyświetlenia pliku PDF niezbędny
jest program Adobe Reader. Jeśli nie
jest on zainstalowany na komputerze,
można go pobrać ze strony internetowej
firmy Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Informacje o oprogramowaniu
GNU GPL/LGPL
W pamięci aparatu jest zainstalowane
oprogramowanie objęte poniższą
licencją GNU General Public License
(zwaną dalej „GPL”) lub GNU Lesser
General Public License (zwaną dalej
„LGPL”).
Niniejszym zawiadamia się, że
użytkownik ma prawo dostępu do kodu
źródłowego takich programów oraz jego
modyfikacji i redystrybucji, na
warunkach określonych w dołączonej
licencji GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w sieci
Web. Można go pobrać, korzystając z
następującego adresu URL:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosimy o niekontaktowanie się z nami
w sprawach treści kodu źródłowego.
Należy zapoznać się z treścią pliku
„license2.pdf”, który znajduje się w
folderze „License” na dysku CD-ROM.
Na tym dysku znajdują się licencje (w
języku angielskim) oprogramowania
„GPL” i „LGPL”.
149
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
znajdują się na naszej witrynie pomocy technicznej.
Download PDF

advertising