Sony DSC-W200 Instrukcja obsługi

Add to My manuals
131 Pages

advertisement

Sony DSC-W200  Instrukcja obsługi | Manualzz
VKLIKNIJ!
Spis treści
Podstawowe
operacje
Używanie funkcji
fotografowania
Cyfrowy aparat fotograficzny
Używanie funkcji
podglądu
Podręcznik aparatu
Cyber-shot
Dostosowywanie
ustawień
DSC-W200
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy
dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i
„Instrukcja obsługi” oraz „Cyber-shot przewodnik dla zaawansowanych” oraz
zachować je do wykorzystania w przyszłości.
Oglądanie zdjęć na
ekranie odbiornika
TV
Współpraca aparatu
z komputerem
Drukowanie zdjęć
Rozwiązywanie
problemów
Inne informacje
Indeks
© 2007 Sony Corporation
3-208-401-52(1)
PL
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
Typy kart „Memory Stick”
obsługiwanych przez aparat (brak
w zestawie)
Półprzewodnikowym nośnikiem
służącym do zapisywania danych
używanym w tym aparacie jest karta
„Memory Stick Duo”. Istnieją dwa typy
kart „Memory Stick”.
„Memory Stick Duo”: karta
„Memory Stick Duo” jest
obsługiwana przez ten aparat.
• Akumulator można ładować, nawet jeśli nie
jest całkowicie rozładowany. Akumulatora
można również używać, nawet jeśli nie jest
całkowicie naładowany, korzystając z jego
częściowo naładowanej pojemności.
• Jeśli użytkownik nie zamierza korzystać z
akumulatora przez dłuższy czas, powinien
rozładować go i wyjąć z aparatu, a następnie
przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Dzięki temu akumulator będzie działał
prawidłowo przez dłuższy czas.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat akumulatora, zobacz strona 125.
Obiektyw Carl Zeiss
„Memory Stick”: karta „Memory
Stick” nie jest obsługiwana przez
ten aparat.
Innych kart pamięci nie można
używać.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat karty „Memory Stick Duo”, zobacz
strona 123.
Używanie karty „Memory Stick
Duo” w urządzeniach
wyposażonych w gniazdo
„Memory Stick”
Karty „Memory Stick Duo” można
używać, wkładając ją do adaptera
Memory Stick Duo (brak w zestawie).
Adapter Memory Stick Duo
Uwagi dotyczące akumulatorów
• Akumulator (w zestawie) należy naładować
przed pierwszym użyciem aparatu.
2
Aparat jest wyposażony w obiektyw
firmy Carl Zeiss, umożliwiający robienie
ostrych zdjęć o doskonałym kontraście.
Obiektyw tego aparatu został
wyprodukowany zgodnie z systemem
zapewnienia jakości zatwierdzonym
certyfikatem przez firmę Carl Zeiss i
standardami jakości firmy Carl Zeiss w
Niemczech.
Uwagi dotyczące ekranu LCD i
obiektywu
• Ekran LCD został wyprodukowany przy
użyciu bardzo precyzyjnych technologii,
dzięki czemu udało się uzyskać ponad
99,99% sprawnych pikseli. Jednak na
ekranie LCD mogą być stale widoczne
niewielkie czarne i (lub) jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te
powstają w procesie produkcji i nie wpływają
w żaden sposób na zapis obrazu.
Czarne, białe,
czerwone, niebieskie
lub zielone punkty
• Narażenie ekranu LCD lub obiektywu na
długotrwałe bezpośrednie działanie
promieni słonecznych może spowodować ich
uszkodzenie. Ustawiając aparat w pobliżu
okna lub na wolnym powietrzu, należy
zachować ostrożność.
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu
• Nie należy naciskać ekranu LCD. Może to
spowodować odbarwienie i usterkę ekranu.
• W zimnych miejscach na zdjęciach na
ekranie LCD mogą być widoczne smugi. Nie
jest to usterka.
• Należy uważać, aby nie uderzyć ruchomego
obiektywu i aby nie naciskać go zbyt mocno.
Zdjęcia zamieszczone w
niniejszym podręczniku
Przykładowe zdjęcia zamieszczone w
niniejszym podręczniku są kopiami, a nie
zdjęciami faktycznie wykonanymi przy użyciu
tego aparatu.
3
Spis treści
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu ................................................... 2
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć ................................... 8
Ostrość – Prawidłowe ustawienie ostrości na obiekcie........................................... 8
Ekspozycja – Regulacja intensywności światła..................................................... 10
Kolor – O wpływie oświetlenia............................................................................. 11
Jakość – O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze obrazu”................................................. 12
Lampa błysk – Uwagi dotyczące korzystania z lampy błyskowej ........................... 14
Elementy aparatu.................................................................................... 15
Wskaźniki na wyświetlaczu ..................................................................... 17
Zmiana trybu wyświetlania ..................................................................... 21
Korzystanie z pamięci wewnętrznej........................................................ 23
Podstawowe operacje
Używanie pokrętła trybu pracy ............................................................... 24
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)............................. 25
Fotografowanie (Selekcja sceny) ............................................................ 29
Fotografowanie w trybie ręcznej regulacji naświetlenia.......................... 32
Oglądanie obrazów................................................................................. 34
Usuwanie obrazów ................................................................................. 36
Poznawanie różnych funkcji — HOME/Menu ......................................... 38
Opcje menu ............................................................................................ 41
Używanie funkcji fotografowania
Menu fotografowania .............................................................................. 42
Selekcja sceny: Wybieranie trybu selekcji sceny
Rozm. Obrazu: Wybieranie rozmiaru obrazów
Wykrywanie twarzy: Wykrywanie twarzy obiektu
Tryb NAGR: Wybieranie sposobu fotografowania ciągłego
Tryb koloru: Zmiana intensywności barw obrazu i dodawanie efektów specjalnych
ISO: Wybieranie światłoczułości
EV: Regulacja intensywności światła
Tryb pomiaru: Wybór trybu pomiaru światła
Fokus: Zmiana sposobu ustawiania ostrości
Balans bieli: Regulowanie odcieni kolorów
Moc błysku: Regulowanie mocy błysku lampy
Reduk czerw oczu: Redukcja efektu czerwonych oczu
Kontrast: Regulowanie kontrastu
Wyrazistość: Regulowanie wyrazistości
4
Spis treści
SteadyShot: Wybór trybu stabilizatora obrazu
SETUP: Wybór ustawień fotografowania
Używanie funkcji podglądu
Odtwarzanie obrazów z ekranu HOME .........................................54
(Pojedynczy obraz): Wyświetlanie pojedynczego obrazu
(Wyświetl. Indeksu): Odtwarzanie listy obrazów
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
Menu podglądu ...................................................................................57
(Kasuj): Usuwanie obrazów
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
(Retusz): Retuszowanie zdjęć po fotografowaniu
(Chroń): Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
: Dodawanie oznaczenia obrazu do wydrukowania
(Druk): Drukowanie obrazów przy użyciu drukarki
(Obróć): Obracanie zdjęć
(Wybierz katalog): Wybieranie folderu do przeglądania obrazów
Dostosowywanie ustawień
Przystosowanie funkcji Zarządzanie zasobami pamięci i
Ustawienia .............................................................................................63
Zarządzanie pamięcią .................................................................65
Narzędzie pamięci — Narzędzie Memory Stick ...............................65
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kopiuj
Narzędzie pamięci — Narzędzie pamięci wew.................................68
Format
Nastaw. ...........................................................................................69
Główne nastawienia — Główne nastawienia 1 .................................69
Brzęczyk
Info funkcji
Inicjalizuj
Główne nastawienia — Główne nastawienia 2 .................................70
Połączenie USB
COMPONENT
Wyjście wideo
5
Spis treści
Nastawienie nagryw. — Nastawienia nagrywania 1 ......................... 72
Wspomaganie AF
Linia siatki
Tryb AF
Zoom cyfrowy
Teleobiektyw
Nastawienie nagryw. — Nastawienia nagrywania 2 ......................... 75
Autom. orient.
Auto podgląd
Nastawienie zegara .......................................................................... 76
Language Setting ............................................................................. 77
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV ............................................. 78
Współpraca aparatu z komputerem
Komputer z systemem operacyjnym Windows....................................... 81
Instalacja oprogramowania (w zestawie) ................................................ 83
Kopiowanie obrazów do komputera ....................................................... 84
Oglądanie za pomocą aparatu plików obrazów zapisanych na komputerze
(przy użyciu karty „Memory Stick Duo”) ................................................. 91
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)............ 92
Korzystanie z programu „Music Transfer” (w zestawie) .......................... 98
Komputer Macintosh .............................................................................. 99
Drukowanie zdjęć
Jak wydrukować zdjęcia ....................................................................... 101
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge ......................................................................... 102
Drukowanie w punkcie usługowym ...................................................... 105
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów .................................................................. 107
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu .....................................119
6
Spis treści
Inne informacje
Używanie aparatu za granicą — źródła zasilania.................................. 122
Informacje o karcie „Memory Stick” ..................................................... 123
Informacje o akumulatorze ...................................................................125
Informacje o ładowarce .........................................................................126
Indeks
Indeks.................................................................................................... 127
7
Podstawowe techniki uzyskiwania
lepszych zdjęć
Ostrość
Ekspozycja
Kolor
Jakość
Lampa
błysk
W tej części omówione są podstawowe
informacje dotyczące używania aparatu.
Wyjaśnione jest korzystanie z różnych
funkcji aparatu, takich jak pokrętło trybu
pracy (strona 24), ekran HOME
(strona 38), menu (strona 40) itd.
Ostrość Prawidłowe ustawienie ostrości na obiekcie
Gdy spust migawki zostaje naciśnięty do połowy, aparat ustawia automatycznie ostrość
(autofokus). Należy pamiętać, aby nacisnąć spust migawki tylko do połowy.
Naciśnij spust
migawki od razu
do końca.
Naciśnij spust
migawki do
połowy.
Wskaźnik blokady
AE/AF miganie
wskaźnika ,
zapala się, wydaje
dźwięk
Następnie
naciśnij spust
migawki do
końca.
Aby wykonać zdjęcie w sytuacji, gdy trudno ustawić ostrość t [Fokus] (strona 48)
Jeżeli zdjęcie jest rozmazane nawet wówczas, gdy ostrość została ustawiona, przyczyną
mogą być drgania aparatu. t Zobacz „Jak uniknąć rozmazania” (poniżej).
8
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jak uniknąć rozmazania
Aparat został przypadkiem poruszony podczas wykonywania zdjęcia. Zjawisko to
nazywane jest „drganiami aparatu”. Jeśli podczas wykonywania zdjęcia poruszył się
obiekt, używana jest nazwa „rozmycia obiektu”.
Drgania aparatu
Przyczyna
Dłonie lub ciało osoby wykonującej zdjęcie
poruszyło się i został naciśnięty spust migawki,
a rozmazanie widoczne jest na całym ekranie.
Co można zrobić, aby zmniejszyć
rozmazywanie
• Skorzystać ze statywu lub umieścić aparat na
płaskiej, stabilnej powierzchni, aby
pozostawał nieruchomy.
• Wykonać zdjęcie z 2-sekundowym
opóźnieniem samowyzwalacza i
ustabilizować aparat, przyciskając ramię do
ciała po naciśnięciu spustu migawki.
Rozmycie obiektu
Przyczyna
Mimo że aparat jest stabilny, obiekt poruszył
się podczas wykonywania przedstawiającego
go zdjęcia, dlatego wydaje się rozmazany po
naciśnięciu spustu migawki.
Co można zrobić, aby zmniejszyć
rozmazywanie
• W trybie selekcji sceny wybrać opcję
(tryb Duża czułość) lub
(tryb Ekstra
wysoka czułość).
• Wybrać większą czułość ISO w celu skrócenia
czasu otwarcia migawki i nacisnąć spust
migawki zanim obiekt się poruszy.
Uwagi
• Funkcja stabilizatora obrazu jest włączona fabrycznie w celu automatycznej redukcji drgań
aparatu. Jednak nie jest ona pomocna w przypadku zjawiska rozmycia obiektu.
• Ponadto zjawiska drgań aparatu i rozmycia obiektu często występują w warunkach słabego
oświetlenia lub długiego czasu otwarcia migawki, na przykład w trybie Zmierzch lub Portretzmierzch. W takiej sytuacji należy skorzystać z powyższych porad.
9
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Ekspozycja Regulacja intensywności światła
Zdjęcia można wykonywać, korzystając z funkcji regulacji ekspozycji i czułości ISO.
Ekspozycja to ilość światła docierającego do aparatu w trakcie zwolnienia migawki.
Ekspozycja:
Czas otwarcia migawki = Okres, w trakcie
którego światło dociera
do aparatu
Przysłona = Wielkość otworu, przez który
przechodzi światło
Czułość ISO (zalecany wskaźnik
ekspozycji)
= Czułość rejestracji
Prześwietlenie
= za dużo światła
Obraz zbyt jasny
Prawidłowa ekspozycja
Niedoświetlenie
= za mało światła
Zdjęcie ciemne
Ekspozycja jest automatycznie
ustawiana na właściwą wartość w trybie
automatycznej regulacji. Można jednak
regulować ją ręcznie, korzystając z
poniższych funkcji.
Ręczna regulacja naświetlenia:
Umożliwia ręczne dostosowanie czasu
otwarcia migawki i wartości przysłony
(strona 32).
Regulacja EV:
Umożliwia regulację ekspozycji
zmierzonej przez aparat (strony 22, 46).
Tryb pomiaru:
Umożliwia wybranie innej części
fotografowanego obiektu, dla której
wykonywany jest pomiar ekspozycji
(strona 47).
10
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Regulacja czułości ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji)
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, uwzględniająca czujnik obrazu
odbierający światło. Nawet przy tej samej ekspozycji zdjęcia różnią się, zależnie od
czułości ISO.
Regulowanie czułości ISO, zobacz strona 46.
Duża czułość ISO
Zarejestrowany obraz jest jasny, nawet gdy fotografowanie odbywa się w
ciemnym miejscu.
Jednak na zdjęciu mogą być widoczne szumy.
Mała czułość ISO
Zarejestrowany obraz jest bardziej „wygładzony”.
Jednak zdjęcie może być zaciemnione, jeżeli ekspozycja jest
niewystarczająca.
Kolor
O wpływie oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu, mają wpływ warunki oświetlenia.
Przykład: Kolor zdjęcia zależy od źródła światła
Pogoda/
oświetlenie
Charakterystyka
światła
Dzienne
Pochmurnie
Jarzeniowe
Żarowe
Białe
(standardowe)
Sinawe
O zielonym
odcieniu
Czerwonawe
Odcień kolorów jest regulowany automatycznie w trybie automatycznej regulacji.
Jednak odcień kolorów można regulować ręcznie za pomocą [Balans bieli] (strona 50).
11
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Jakość O „jakości zdjęcia” i „rozmiarze obrazu”
Cyfrowy obraz to zbiór małych punktów zwanych pikselami.
Jeżeli zawiera dużą liczbę pikseli, zdjęcie staje się duże, wykorzystuje więcej pamięci, a
wyświetlony obraz jest bardzo szczegółowy. „Rozmiar obrazu” jest wyrażany za pomocą
liczby pikseli. Nawet jeżeli na wyświetlaczu aparatu nie widać różnicy, szczegółowość i
czas przetwarzania danych różnią się, co można zaobserwować, gdy zdjęcie zostanie
wydrukowane lub wyświetlone na ekranie komputera.
Opis związku pikseli z rozmiarem obrazu
1 Rozmiar obrazu: 12M
4000 piksele × 3000 pikseli = 12 000 000 piksele
2 Rozmiar obrazu: VGA
640 pikseli × 480 pikseli = 307 200 pikseli
Piksele
Wybieranie rozmiaru obrazów (strona 13)
Piksel
Dużo pikseli
(wysoka jakość
zdjęcia i duży
rozmiar pliku)
Mało pikseli (gorsza
jakość zdjęcia, ale
mały rozmiar pliku)
12
Przykład:
Drukowanie w
maksymalnym
formacie A3+
Przykład: Zdjęcie
dołączone do poczty
e-mail
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Rozmiar obrazu
Wskazówki
12M
(4000×3000)
Dla druków maks A3+
3:21)
(4000×2672)
Nagrywa w formacie 3:2
8M
(3264×2448)
Dla druków maks A3
5M
(2592×1944)
Dla druków maks A4
3M
(2048×1536)
Dla druków maks 10×15 cm lub
13×18 cm
VGA
(640×480)
Nagrywa w małym rozmiarze
załącznika e-mail
2)
16:9
(1920×1080)
Liczba zdjęć
Drukowanie
Mniej
Wysoka jakość
Więcej
Niska jakość
Nagrywa w formacie HDTV
1) Obrazy są rejestrowane w proporcjach 3:2, takich samych jak papier fotograficzny, pocztówki itd.
2) Brzegi zdjęcia mogą zostać obcięte przy drukowaniu (strona 116).
Rozmiar obrazu w filmie
Klatki/sekundę
Sposób wykorzystania
640(Wys.jakość)
(640×480)
Około 30
Nagrywa film wys. Jakości do
wyświetlenia na TV
640(Standard)
(640×480)
Około 17
Nagr. film jakości standard do
wyświetlenia na TV
320 (320×240)
Około 8
Nagrywa w małym rozmiarze załącznika
email
• Im większy rozmiar obrazu, tym wyższa jego jakość.
• Im więcej jest odtwarzanych klatek na sekundę, tym film jest bardziej płynny.
13
Podstawowe techniki uzyskiwania lepszych zdjęć
Lampa
błysk
Uwagi dotyczące korzystania z lampy błyskowej
Jeśli zostanie użyta lampa błyskowa, oczy obiektu mogą mieć kolor czerwony lub mogą
być w nich widoczne rozmazane, koliste białe plamy. Zjawiska te można ograniczyć,
podejmując poniższe kroki.
„Efekt czerwonych oczu”
Zjawisko to jest powodowane odbiciem światła lampy błyskowej przez czerwone
krwinki siatkówek oczu obiektu, kiedy źrenice oczu są rozszerzone w przypadku
przebywania w słabo oświetlonym środowisku.
Aparat
Oko
Siatkówka
W jaki sposób można zredukować „efekt czerwonych oczu”?
• Ustawić opcję [Reduk czerw oczu] na [Włącz] (strona 51).
• W trybie selekcji sceny wybrać opcję
(tryb Duża czułość)* lub
(Ekstra wysoka czułość)*
(strona 30). (Lampa błyskowa zostanie automatycznie wyłączona).
• Jeśli oczu obiektu będą czerwone, można skorygować obraz za pomocą funkcji [Retusz] z menu
podglądu (strona 57) lub korzystając z oprogramowania „Picture Motion Browser” (w zestawie).
Białe koliste plamy
Zjawisko to spowodowane jest cząsteczkami obecnymi w powietrzu (kurzem, pyłkami
itp.). Jeżeli cząsteczki te znajdą się blisko obiektywu, mogą zostać zaakcentowane
przez błysk lampy.
Aparat
Obiekt
Cząsteczki w
powietrzu
(kurz, pyłki itp.)
W jaki sposób można zredukować efekt „białych kolistych plam”?
• Oświetlić pomieszczenie i wykonać zdjęcie bez użycia lampy błyskowej.
• W trybie selekcji sceny wybrać opcję
(tryb Duża czułość)* lub
(tryb Ekstra wysoka
czułość)*. (Lampa błyskowa zostanie automatycznie wyłączona).
* Mimo wybrania w trybie selekcji sceny opcji
(tryb Duża czułość) lub
(tryb Ekstra wysoka
czułość) czas otwarcia migawki może być dłuższy w warunkach słabego oświetlenia lub w
ciemnym miejscu. W takim przypadku należy użyć statywu lub przycisnąć ramię do ciała po
naciśnięciu spustu migawki.
14
Elementy aparatu
Szczegółowe informacje o obsłudze
można znaleźć na stronach, których
numery podano w nawiasach.
2
3
4
5
6
7
A Przycisk POWER/lampka POWER
B Spust migawki (25)
C Mikrofon
D Lampa błyskowa (27)
E Wspomaganie AF (72)/Lampka
samowyzwalacza (27)
F Celownik
G Obiektyw
A Lampka blokady AE/AF/
samowyzwalacza (zielona) (27)
B Lampka ładowania lampy błyskowej/
Lampka zapisu (pomarańczowa)
C Wizjer
D Ekran LCD (21)
E Przycisk
(Odtwarzanie) (34)
F Przycisk MENU (40)
G Fotografowanie: Przycisk Zoom
(W/T) (26)
Podgląd: Przycisk / (Zoom przy
odtwarzaniu)/Przycisk
(Indeks)
(34, 35)
H Zaczep paska
I Pokrywa komory akumulatora/karty
pamięci „Memory Stick Duo”
J Pokrętło trybu pracy (24)
15
Elementy aparatu
K Przycisk sterowania
Menu wyświetlone: v/V/b/B/z (40)
Menu wyłączone: DISP/ / /
(21, 27)
Jeśli pokrętło trybu pracy znajduje
się w pozycji M: Czas otwarcia
migawki/wartość przysłony (32)
L Przycisk HOME (38)
M Gniazdo „Memory Stick Duo”
N Otwór akumulatora
O Lampka dostępu
P Dźwignia wysuwania akumulatora
Q Złącze wielofunkcyjne (spód)
Stosowane w następujących
sytuacjach:
• Łączenie aparatu i komputera za pomocą
połączenia USB.
• Podłączanie do gniazd wejściowych
audio/wideo w odbiorniku TV.
• Podłączanie aparatu do drukarki zgodnej
ze standardem PictBridge.
R Głośnik (spód)
S Gwint statywu (spód)
• Należy stosować statyw ze śrubą krótszą
niż 5,5 mm. Nie jest możliwe bezpieczne
zamocowanie aparatu na statywie ze
śrubą dłuższą niż 5,5 mm, grozi to
uszkodzeniem aparatu.
16
Wskaźniki na wyświetlaczu
Za każdym naciśnięciem przycisku
v (DISP) zmienia się wygląd
wyświetlacza (strona 21).
Szczegółowe informacje o obsłudze
można znaleźć na stronach, których
numery podano w nawiasach.
Wyświetlacz
Wskaźnik
P M
Tryb pracy aparatu (24)
Balans bieli (50)
Tryb rejestracji (44)
Podczas fotografowania
Tryb pomiaru światła
(47)
Wykrywanie twarzy (43)
SteadyShot (53)
Ostrzeżenie o wibracji
• Wskazuje na możliwość
poruszenia aparatu i
wykonanie rozmazanego
zdjęcia z powodu
niedostatecznego
oświetlenia. Wyświetlenie
ostrzeżenia o drganiach
nie wpływa na możliwość
wykonania zdjęcia.
Zaleca się jednak
włączenie funkcji
stabilizacji obrazu, użycie
lampy błyskowej dla
poprawienia oświetlenia,
statywu lub innego środka
do stabilizacji aparatu
(strona 9).
RETURN
Podczas nagrywania filmów
1.3
A
Wyświetlacz
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałego
czasu pracy akumulatora
E
Ostrzeżenie o stanie
rozładowania
akumulatora (119)
Skalowanie zoomu (26,
73)
Tryb koloru (45)
Kontrast (52)
Ostrość (52)
Rozmiar obrazu (42)
Pokrętło trybu pracy/
MENU (Selekcja sceny)
(29)
17
Wskaźniki na wyświetlaczu
B
Wyświetlacz
C
Wskaźnik
Wyświetlacz
Tryb ręcznej regulacji
naświetlenia (32)
z RETURN
z SET
Przewodnik funkcji trybu
ręcznej regulacji
naświetlenia (32)
1.0m
Odległość nastawionej
ostrości (48)
z
Wskaźnik blokady AE/
AF (25)
Gotowy
NAGR.
Tryb oczekiwania/
Nagrywanie filmu
ISO400
Liczba ISO (46)
Nośnik zapisywanych
danych
Folder zapisu (65)
101
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
96
Pozostała liczba zdjęć,
które można
zarejestrować
00:00:00
Pozostały czas
nagrywania
ON
Wspomaganie AF (72)
Redukcja czerwonych
oczu (51)
Wolna migawka NR
• Funkcja wolnej migawki
NR (redukcja szumu)
włącza się automatycznie,
aby zredukować szum na
obrazie, gdy w warunkach
słabego oświetlenia czas
otwarcia migawki spada
poniżej określonej
wartości.
Wskaźnik
SL
Tryb lampy błyskowej
(27)
Ładowanie lampy
błyskowej
Teleobiektyw (74)
D
125
Czas otwarcia migawki
Wyświetlacz
Wskaźnik
F3.5
Liczba przysłony
C:32:00
+2.0EV
Wartość ekspozycji (46)
Kody funkcji
autodiagnostyki (119)
00:00:12
Czas rejestracji
Samowyzwalacz (27)
Wskaźnik ramki pola AF
(48)
Celownik pomiaru
punktowego (47)
Makro (27)
Ramka pola AF (48)
Histogram (21)
18
Wskaźniki na wyświetlaczu
Podczas wyświetlania zdjęć
A
Wyświetlacz
Wskaźnik
Wskaźnik pozostałego
czasu pracy akumulatora
Rozmiar obrazu (42)
Ochrona (60)
GŁOŚ
Głośność (34)
Oznaczenie zdjęcia do
wydrukowania (DPOF)
Podczas odtwarzania filmów
(105)
Połączenie PictBridge
(103)
1.3
Skalowanie zoomu (34)
Połączenie PictBridge
(104)
• Nie należy odłączać kabla
od złącza
wielofunkcyjnego, gdy
wyświetlana jest ta ikona.
B
Wyświetlacz
Wskaźnik
N
Odtwarzanie (34)
Pasek odtwarzania
00:00:12
Licznik
101-0012
Numer folderu/pliku (62)
2007 1 1
9:30 AM
Data/godzina rejestracji
wyświetlonego zdjęcia
z STOP
z PLAY
Opis funkcji odtwarzania
obrazu
BACK/
NEXT
Wybór zdjęć
V VOLUME
Regulacja głośności
Histogram (21)
• Wskaźnik
pojawia się,
gdy wyłączone jest
wyświetlanie histogramu.
19
Wskaźniki na wyświetlaczu
C
Wyświetlacz
Wskaźnik
Nośnik do odtwarzania
101
Folder odtwarzania (62)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
8/8 12/12
Numer zdjęcia/liczba
zdjęć zapisanych w
wybranym folderze
Zmiana folderu zapisu
(62)
• Nie pojawia się, gdy
używana jest pamięć
wewnętrzna.
Tryb pomiaru światła
(47)
Lampa błyskowa
Balans bieli (50)
20
C:32:00
Kody funkcji
autodiagnostyki (119)
ISO400
Liczba ISO (46)
+2.0EV
Wartość ekspozycji (46)
500
Czas otwarcia migawki
F3.5
Liczba przysłony
Zmiana trybu wyświetlania
Przycisk v (DISP)
(zmiana
wyświetlania ekranu)
Za każdym naciśnięciem przycisku
v (DISP) wygląd wyświetlacza zmienia
się następująco.
Zwiększenie jasności podświetlenia ekranu LCD
Histogram włączony
Podczas
odtwarzania
wyświetlane są
informacje o obrazie.
Wskaźniki wyłączone
Wyświetlanie
histogramu (strona 22)
• Podczas przeglądania obrazów przy silnym
oświetleniu zewnętrznym zwiększ jasność
podświetlenia ekranu LCD.
W takich warunkach może jednak nastąpić
szybszy spadek mocy akumulatora.
• Na wyświetlaczu pojawia się Histogram
włączony t Wskaźniki wyłączone t
Wskaźniki włączone po podłączeniu do
odbiornika TV (strona 78).
• Histogram nie jest wyświetlany w
następujących sytuacjach:
W trakcie fotografowania
– Podczas wyświetlania menu.
– Podczas filmowania
W trakcie odtwarzania
– Podczas wyświetlania menu.
– W trybie indeksu
– Podczas korzystania z funkcji zoomu przy
odtwarzaniu.
– Podczas obracania zdjęć.
– Podczas odtwarzania filmów
• Podczas odtwarzania obrazów nie można
wyłączyć ekranu LCD.
• Duża różnica między histogramem
wyświetlanym podczas fotografowania i
podczas podglądu może wystąpić, gdy:
– Błyska lampa błyskowa.
– Czas otwarcia migawki jest długi lub
krótki.
• Histogram może nie być dostępny dla zdjęć
zrobionych innymi aparatami.
• Zoom cyfrowy nie działa przy wyłączonym
ekranie LCD. Po wybraniu ustawienia
(tryb lampy błyskowej)/
(samowyzwalacz)/
(makro)
zarejestrowany obraz wyświetla się przez
około 2 sekundy.
Wyłączenie ekranu LCD
Wskaźniki włączone
21
Zmiana trybu wyświetlania
z Ustawienie EV (wartości ekspozycji) przez
wyświetlenie histogramu
A
B
Ciemny Jasny
Histogram jest wykresem jasności
zdjęcia. Naciskaj przycisk v (DISP), aby
wyświetlić histogram w obrębie ekranu.
Wykres w prawej części oznacza jasne
zdjęcie, w lewej — ciemne.
A Liczba pikseli
B Jasność
• Histogram jest też wyświetlany podczas
odtwarzania pojedynczego obrazu, lecz nie
można wówczas wyregulować ekspozycji.
22
Korzystanie z pamięci wewnętrznej
Aparat jest wyposażony w pamięć wewnętrzną o pojemności około 31 MB. Tej pamięci
nie można usunąć. Jeżeli w aparacie nie ma karty „Memory Stick Duo”, obrazy mogą
być zapisywane w pamięci wewnętrznej.
• Filmy o rozmiarze ustawionym na [640(Wys.jakość)] nie mogą być nagrywane przy użyciu pamięci
wewnętrznej.
Gdy karta „Memory Stick Duo” jest
włożona
[Nagrywanie]: Obrazy są zapisywane na karcie
„Memory Stick Duo”.
[Odtwarzanie]: Obrazy są wyświetlane z karty
„Memory Stick Duo”.
[Menu, ustawienia itp.]: Na obrazach z karty
„Memory Stick Duo” można wykonywać różne
operacje.
B
B
Pamięć
wewnętrzna
Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest
włożona
[Nagrywanie]: Obrazy są zapisywane w pamięci
wewnętrznej.
[Odtwarzanie]: Obrazy są wyświetlane z pamięci
wewnętrznej.
[Menu, ustawienia itp.]: Na obrazach w pamięci
wewnętrznej można wykonywać różne operacje.
Informacje o przechowywaniu danych obrazów w pamięci
wewnętrznej
Zalecane jest kopiowanie (wykonywanie kopii zapasowej) danych bez błędu przy
użyciu jednej z następujących metod.
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na kartę „Memory Stick
Duo”
Należy przygotować kartę „Memory Stick Duo” o pojemności 64 MB lub większej, a
następnie wykonać kroki opisane w sekcji [Kopiuj] (strona 67).
Aby skopiować dane (wykonać kopię zapasową) na dysk twardy
komputera
Należy wykonać procedurę opisaną na stronach od 84 do 87, nie wkładając karty
„Memory Stick Duo” do aparatu.
• Danych z karty „Memory Stick Duo” nie można kopiować do pamięci wewnętrznej.
• Dane zapisane w pamięci wewnętrznej można skopiować do komputera, łącząc aparat i komputer
uniwersalnym kablem połączeniowym. Jednak nie można skopiować danych z komputera do
pamięci wewnętrznej aparatu.
23
Podstawowe operacje
Używanie pokrętła trybu pracy
Pokrętło trybu pracy należy ustawić na żądaną funkcję.
Pokrętło trybu pracy
:
Tryb automatycznej regulacji
Umożliwia łatwe fotografowanie z automatyczną regulacją ustawień.
t strona 25
P :
Tryb programu automatycznego*
Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją ekspozycji
(zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba przysłony).
M:
Tryb Fotografowanie z ręczną regulacją naświetlenia*
Umożliwia fotografowanie z ręczną regulacją naświetlenia (dotyczy
zarówno czasu otwarcia migawki, jak i wartości przysłony).
t strona 32
:
Tryb nagrywania filmów
Umożliwia rejestrowanie filmów z dźwiękiem. t strona 25
/
/
/ /
/SCN (
): Tryb selekcji sceny
Umożliwia fotografowanie ze wstępnie zaprogramowanymi
ustawieniami dla poszczególnych scen. t strona 29
* Można także wybrać różne ustawienia za pomocą menu. (Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat dostępnych funkcji t strona 41)
24
Proste fotografowanie (tryb
automatycznej regulacji)
Pokrętło trybu
pracy
Spust migawki
Przycisk makro
Przycisk DISP
Wizjer
Przycisk lampy
błyskowej
Przycisk Zoom
Przycisk samowyzwalacza
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk HOME
Przycisk sterowania
1 Wybierz wymaganą funkcję za pomocą pokrętła trybu pracy.
Podczas fotografowania (tryb automatycznej regulacji): Wybierz
Podczas nagrywania filmów: Wybierz
.
.
Podstawowe operacje
Przycisk MENU
2 Chwyć aparat pewnie, trzymając łokieć przy sobie.
Fotografowany obiekt
powinien znaleźć się
w ramce ustawiania
ostrości.
3 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
Podczas fotografowania:
1Naciśnij spust migawki do połowy i przytrzymaj go w tej pozycji, aby ustawić
ostrość.
Wskaźnik z (blokada AE/AF) (zielony) miga, słychać sygnał dźwiękowy, wskaźnik przestaje
migać i nadal świeci.
25
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)
2Naciśnij spust migawki do końca.
Blokada AE/AF
Podczas nagrywania filmów:
Naciśnij spust migawki do końca.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij ponownie spust migawki do końca.
W przypadku fotografowania obiektu, na którym trudno ustawić ostrość
• Najmniejsza odległość między aparatem a fotografowanym obiektem to ok. 50 cm. Jeśli obiekt
znajduje się bliżej niż odległość fotografowania, zdjęcia należy wykonywać w trybie zbliżenia
(Makro) (strona 27).
• Gdy aparat nie może automatycznie ustawić ostrości na obiekcie, wskaźnik blokady AE/AF
zmieni się na migający powoli i nie będzie słychać sygnału dźwiękowego. Znika również ramka
pola AF. Zmień ujęcie i ustaw ponownie ostrość.
Przypadki, w których trudno ustawić ostrość na obiekcie:
–
–
–
–
–
–
–
Obiekty znajdujące się w dużej odległości od aparatu i ciemne
Słaby kontrast między obiektem a tłem.
Obiekty obserwowane przez szkło
Szybko poruszające się obiekty
Światło odbite lub połyskujące
Migające obiekty
Oświetlenie od tyłu
W/T Korzystanie z obiektywu o zmiennej ogniskowej
Naciśnij przycisk T, aby zwiększyć wielkość obrazu lub W, aby go zmniejszyć.
• Gdy zoom jest większy niż 3×, używana jest funkcja zoomu cyfrowego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawień opcji [Zoom cyfrowy] i jakości obrazu,
zobacz strona 73.
• Nie można zmieniać skali zbliżenia podczas nagrywania filmu.
26
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)
Lampa błyskowa (wybieranie trybu lampy błyskowej przy wykonywaniu
zdjęć)
Naciśnij kilkakrotnie część B ( ) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany wymagany
tryb.
Podstawowe operacje
(Bez wskaźnika): Automatyczna lampa błyskowa
Jest wyzwalana w przypadku małej ilości światła lub oświetlenia obiektu z tyłu (ustawienie
domyślne).
: Błysk wymuszony włączony
SL : Synchronizacja wolna (włączenie błysku wymuszonego)
W ciemnym miejscu czas otwarcia migawki jest krótki, co pozwala na uzyskanie wyraźnego
zdjęcia tła, które nie jest oświetlone przez lampę błyskową.
: Błysk wymuszony wyłączony
• Lampa błyskowa błyska dwukrotnie. Pierwszy raz w celu dostosowania ilości światła.
• Podczas ładowania lampy błyskowej wyświetlany jest wskaźnik
.
Makro (zbliżenie przy fotografowaniu)
Naciśnij kilkakrotnie część b (
wymagany tryb.
) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany
(Bez wskaźnika): Tryb makro wyłączony
: Tryb Makro włączony (strona W: ok. 5 cm lub dalej, strona T: ok. 34 cm lub dalej)
Makro
• Zalecane jest ustawienie zoomu w skrajnym położeniu po stronie W.
• Zakres ostrości zmniejsza się, dlatego nie cały obiekt może być ostry.
• Szybkość autofokusa ulega zmniejszeniu podczas fotografowania w trybie Makro.
Korzystanie z samowyzwalacza
Naciśnij kilkakrotnie część V (
wymagany tryb.
) przycisku sterowania, aż zostanie wybrany
(Bez wskaźnika): Samowyzwalacz nie jest używany
: Ustawienie 10-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza
: Ustawienie 2-sekundowego opóźnienia samowyzwalacza
Po naciśnięciu spustu migawki zacznie migać lampka samowyzwalacza, a przed
zadziałaniem migawki będzie słychać sygnał dźwiękowy.
27
Proste fotografowanie (tryb automatycznej regulacji)
Lampka
samowyzwalacza
Aby anulować, naciśnij ponownie część V ( ) przycisku sterowania.
• Stosowanie samowyzwalacza z 2-sekundowym opóźnieniem pozwala uniknąć
rozmazania zdjęcia spowodowanego wstrząsem aparatu będącego wynikiem
naciśnięcia spustu migawki.
28
Fotografowanie (Selekcja sceny)
Przycisk MENU
Spust migawki
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Pokrętło trybu pracy
Wybieranie za pomocą pokrętła trybu pracy
1 Wybierz wymagany tryb selekcji sceny (
/
/
/ /
) przy użyciu
pokrętła trybu pracy.
Podstawowe operacje
Przycisk sterowania
2 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
Wybieranie z ekranu menu
1 Wybierz ustawienie SCN za pomocą pokrętła trybu pracy.
2 Naciśnij przycisk MENU i wybierz opcję
/
/
/
, korzystając z części
b/B przycisku sterowania (strona 40).
3 Zrób zdjęcie, naciskając spust migawki.
• Szczegółowe informacje na temat poszczególnych trybów pracy znajdują się na następnej
stronie.
Aby anulować funkcję selekcji sceny
Ustaw pokrętło trybu pracy w inną pozycję niż selekcja sceny.
29
Fotografowanie (Selekcja sceny)
Tryby selekcji sceny
W aparacie zostały wstępnie zdefiniowane następujące tryby pasujące do warunków
scen.
Tryby wybierane za pomocą
pokrętła trybu pracy
Duża czułość
Umożliwia fotografowanie przy
słabym oświetleniu bez lampy
błyskowej, z redukcją
rozmazania.
Tryby wybierane z ekranu menu
Ekstra wysoka czułość
Umożliwia robienie bardziej
„wygładzonych” zdjęć przy
słabym oświetleniu bez lampy
błyskowej. Rozmiar obrazu jest
ustawiany na wartość [3M].
Plaża
Miękkie ujęcie
Pozwala na wykonywanie zdjęć
ludzi, kwiatów itd. z efektem
miękkości.
Portret-zmierzch*
Odpowiedni do wykonywania
zdjęć portretowych w ciemnych
miejscach. Pozwala na
wykonywanie wyraźnych zdjęć
ludzi w ciemnych miejscach bez
utraty mrocznej atmosfery
otoczenia.
Podczas fotografowania scen na
brzegu morza lub jeziora
wiernie utrwalany jest błękit
wody.
Śnieg
Podczas wykonywania
fotografii w śnieżnej scenerii
lub w innych miejscach, gdzie
cały ekran wydaje się biały,
należy użyć tego trybu, aby
uniknąć wyblakłych kolorów i
utrwalić wyraźne zdjęcia.
Fajerwerki*
Umożliwia fotografowanie
fajerwerków w całej ich krasie.
Zmierzch*
Pozwala na fotografowanie
nocą z dużej odległości bez
utraty mrocznej atmosfery
otoczenia.
Pejzaż
Ustawia ostrość tylko na
odległych obiektach w celu
fotografowania pejzaży itp.
* Podczas wykonywania zdjęć w trybie
(Portret-zmierzch), (Zmierzch) lub
(Fajerwerki)
czas otwarcia migawki jest dłuższy. Zalecane jest użycie statywu w celu uniknięcia rozmazania
zdjęć.
30
Fotografowanie (Selekcja sceny)
Funkcje, które można łączyć z trybem selekcji sceny
Aparat określa zestaw funkcji, które umożliwiają prawidłowe wykonanie zdjęcia w
sposób odpowiedni do warunków sceny. W zależności od trybów selekcji sceny
niektóre funkcje są niedostępne.
( : można wybrać żądane ustawienie)
Makro
Lampa Wykrywanie
Seria/
błysk
twarzy Stopniowanie
EV
Balans
Reduk
SteadyShot
bieli czerw oczu
—
—
—
—
—
—
—
*
—
—
SL **
—
—
/
—
—
—
/
—
/
—
—
—
—
—
*
—
Podstawowe operacje
—
—
—
—
—
—
* Opcja [Lampa błysk] nie jest dostępna.
** Jeśli opcja [Teleobiektyw] nie jest ustawiona na wartość [Wyłącz], lampa błyskowa jest ustawiona
na
(błysk wymuszony wyłączony).
31
Fotografowanie w trybie ręcznej regulacji
naświetlenia
Spust migawki
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk sterowania
Pokrętło trybu pracy
1 Wybierz pozycję M za pomocą pokrętła trybu pracy i naciśnij część z
przycisku sterowania.
• Wartość [SET] w lewym dolnym rogu ekranu zmieni się na wartość [RETURN], a aparat
przejdzie w tryb ręcznej regulacji naświetlenia.
2 Wyreguluj ręcznie naświetlenie, korzystając z przycisku sterowania.
b/B: Przysłona (wartość F)
v/V: Czas otwarcia migawki
Wartość przysłony
RETURN
Czas otwarcia migawki
• Wybierz wartość przysłony, korzystając z poniższych wskazówek.
– Jeśli zoom znajduje się w skrajnym położeniu po stronie W, można wybrać przysłonę o
wartości F2,8, F5,6 lub F8,0.
– Jeśli zoom znajduje się w skrajnym położeniu po stronie T, można wybrać przysłonę o
wartości F5,5, F11 lub F16.
• Dozwolony zakres czasu otwarcia migawki to 30 do 1/1 000 sekundy.
Różnica między wybranymi ustawieniami i właściwym naświetleniem ustalonym przez aparat
wyświetlana jest na ekranie jako wartość EV (strona 46). 0EV oznacza wartość ustaloną przez
aparat jako najbardziej odpowiednią.
32
Fotografowanie w trybie ręcznej regulacji naświetlenia
3 Fotografowanie za pomocą spustu migawki.
Podstawowe operacje
• Lampa błyskowa jest ustawiona na (Lampa błysk włączona) lub
(Lampa błysk wyłączona).
• Czas otwarcia migawki o wartości jednej sekundy lub dłuższy oznaczany jest znakiem [”], np. [1”].
• W przypadku ustawienia dłuższego czasu otwarcia migawki zalecane jest użycie statywu w celu
zapobiegnięcia efektom wibracji.
• Jeśli czas otwarcia migawki wynosi 1/3 sekundy lub mniej, automatycznie uruchamiana jest
funkcja wolnej migawki NR pozwalająca na zredukowanie szumu; w takiej sytuacji na ekranie
wyświetlany jest wskaźnik [NR].
• Jeśli wybrany zostanie dłuższy czas otwarcia migawki, czas wymagany do przetworzenia danych
również ulegnie wydłużeniu.
33
Oglądanie obrazów
Przycisk
(Zoom przy
odtwarzaniu)
Przycisk
(Zoom
przy odtwarzaniu)/
(Indeks)
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk MENU
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk HOME
Przycisk sterowania
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
• Naciśnięcie przycisku
(Odtwarzanie), gdy aparat jest wyłączony, spowoduje jego
automatyczne włączenie i uaktywnienie trybu odtwarzania. Aby przełączyć na tryb
fotografowania, naciśnij ponownie przycisk
(Odtwarzanie).
2 Wybierz obraz za pomocą części b/B przycisku sterowania.
Film:
Naciśnij przycisk z, aby odtworzyć film. (Naciśnij ponownie przycisk z, aby
zatrzymać odtwarzanie).
Naciśnij przycisk B, aby przewinąć do przodu lub b, aby przewinąć do tyłu. (Naciśnij
przycisk z, aby przywrócić normalne odtwarzanie).
Naciśnij przycisk V, aby wyświetlić ekran kontroli głośności, a następnie naciśnij
b/B, aby dostosować głośność.
• Filmy o rozmiarze obrazu [320] są wyświetlane w mniejszym rozmiarze.
/
Aby wyświetlić powiększony obraz (zoom przy odtwarzaniu)
Podczas wyświetlania zdjęcia naciśnij przycisk .
Aby cofnąć zoom, naciśnij przycisk .
Ustaw odpowiedni fragment: v/V/b/B.
Anuluj zoom przy odtwarzaniu: z
• Aby zapisać powiększone obrazy: [Przycin] (strona 59)
34
Oglądanie obrazów
Wyświetlanie ekranu indeksu
Naciśnij przycisk
(Indeks), aby wyświetlić ekran indeksu podczas wyświetlania
zdjęć.
Wybierz obraz za pomocą przycisków v/V/b/B.
Aby powrócić do ekranu pojedynczego obrazu, naciśnij z.
W przypadku korzystania z karty „Memory Stick Duo”, na której zapisano wiele
folderów, wybierz pasek wyboru folderu za pomocą przycisku b , a następnie wybierz
żądany folder, naciskając przycisk v/V.
Wyświetl. Indeksu] z
(Oglądanie obrazów) na ekranie HOME.
• Za każdym naciśnięciem przycisku
(Indeks) zmienia się liczba zdjęć na ekranie
indeksu.
Podstawowe operacje
• Dostęp do ekranu indeksu można także uzyskać, wybierając [
35
Usuwanie obrazów
Przycisk
(Indeks)
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk z
Przycisk MENU
Przycisk v/V/b/B
Przycisk sterowania
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
2 Podczas wyświetlania na ekranie pojedynczego obrazu lub ekranie indeksu
naciśnij przycisk MENU.
3 Wybierz opcję
[Kasuj] za pomocą części v przycisku sterowania.
4 Za pomocą przycisków b/B wybierz żądaną metodę usuwania spośród
opcji [Ten obraz], [Wiele obrazów] czy [Wszyst. w tym katalogu] i naciśnij
ponownie przycisk z.
36
Usuwanie obrazów
Po wybraniu ustawienia [Ten obraz]
Usuwa zaznaczony obraz.
Wybierz [OK] przyciskiem v , a następnie naciśnij przycisk z.
Po wybraniu ustawienia [Wiele obrazów]
Jednoczesne zaznaczenie i usunięcie wielu obrazów.
1 Wybierz obraz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk z.
W polu wyboru obrazu zostanie wyświetlony znak zaznaczenia .
Ekran indeksu
2 Naciśnij przycisk MENU.
Podstawowe operacje
Pojedynczy obraz
3 Wybierz [OK] przyciskiem v , a następnie naciśnij przycisk z.
Po wybraniu ustawienia [Wszyst. w tym katalogu]
Usuwa wszystkie obrazy z danego folderu.
Wybierz [OK] przyciskiem v , a następnie naciśnij przycisk z.
• Po wybraniu opcji [Wiele obrazów] na ekranie indeksu można usunąć wszystkie
obrazy w folderze, wybierając pasek wyboru folderu za pomocą przycisku b, a
następnie umieszczając znacznik
na folderze.
37
Poznawanie różnych funkcji — HOME/
Menu
Korzystanie z ekranu HOME
Ekran HOME jest podstawowym ekranem służącym do uzyskiwania dostępu do
różnych funkcji. Jest on dostępny bez względu na aktywny tryb fotografowania lub
podglądu.
Przycisk sterowania
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk HOME
1 Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić ekran HOME.
Kategoria
Opcja
Opis
2 Wybierz kategorię za pomocą części b/B przycisku sterowania.
3 Wybierz opcję za pomocą części v/V, a następnie naciśnij z.
• Nie można wyświetlić ekranu HOME podczas trwającego połączenia PictBridge lub
połączenia USB.
• Aparat zostaje przełączony w tryb fotografowania po naciśnięciu spustu migawki do
połowy.
38
Poznawanie różnych funkcji — HOME/Menu
Opcje HOME
Po naciśnięciu przycisku HOME wyświetlane są następujące opcje. Wyświetlane na
ekranie opisy funkcji zawierają szczegółowe informacje na ich temat.
Kategoria
Opcje
Nagrywanie*
Nagrywanie (strona 24)
Oglądanie obrazów
Pojedynczy obraz (strona 54)
Slajdy (strona 54)
Drukowanie, Inne
Druk (strona 102)
Narzędzie muzyczne (strona 98)
Pobierz muzykę
Zarządzanie
pamięcią
Formatuj muzykę
Narzędzie pamięci
Podstawowe operacje
Wyświetl. Indeksu (strona 54)
Narzędzie Memory Stick (strona 65)
Format
Utwórz katalog REC
Zmień katalog REC
Kopiuj
Narzędzie pamięci wew (strona 68)
Format
Nastaw.
Główne nastawienia
Główne nastawienia 1 (strona 69)
Brzęczyk
Info funkcji
Inicjalizuj
Główne nastawienia 2 (strona 70)
Połączenie USB
COMPONENT
Wyjście wideo
Nastawienie nagryw.
Nastawienia nagrywania 1 (strona 72)
Wspomaganie AF
Linia siatki
Tryb AF
Zoom cyfrowy
Teleobiektyw
Nastawienia nagrywania 2 (strona 75)
Autom. orient.
Auto podgląd
Nastawienie zegara (strona 76)
Language Setting (strona 77)
*Obowiązuje tryb fotografowania wybrany za pomocą pokrętła trybu pracy.
39
Poznawanie różnych funkcji — HOME/Menu
Korzystanie z opcji menu
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk sterowania
Przycisk MENU
1 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
Info funkcji
Ustawienie [Info funkcji] na [Wyłącz] powoduje
wyłączenie przewodnika po funkcjach (strona 69).
• Menu będzie wyświetlane tylko w trybie fotografowania i odtwarzania.
• W zależności od wybranego trybu widoczne będą różne opcje.
2 Wybierz żądaną opcję menu za pomocą części v/V przycisku sterowania.
• Jeżeli żądana opcja nie jest widoczna, naciskaj część v/V aż opcja pojawi się na wyświetlaczu.
3 Wybierz ustawienie za pomocą b/B.
• Jeżeli żądane ustawienie nie jest widoczne, naciskaj b/B, aż pojawi się ono na wyświetlaczu.
• Po wyborze opcji w trybie odtwarzania naciśnij przycisk z.
4 Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć menu.
40
Opcje menu
Dostępność opcji menu zależy od trybu pracy aparatu.
Menu fotografowania jest dostępne tylko w trybie fotografowania, a menu podglądu
jest dostępne tylko w trybie odtwarzania.
Dostępność opcji menu zależy od pozycji pokrętła trybu pracy. Na wyświetlaczu
pojawiają się tylko dostępne opcje.
( : dostępna)
Pozycja pokrętła trybu pracy:
M
—
—
Scena
Menu fotografowania (strona 42)
Selekcja sceny
—
*
—
*
Rozm. Obrazu
—
Wykrywanie twarzy
—
Tryb NAGR
*
—
*
—
Tryb koloru
—
—
ISO
—
—
Podstawowe operacje
P
—
—
EV
Tryb pomiaru
—
—
Fokus
—
—
Balans bieli
—
*
Moc błysku
—
—
—
*
—
Reduk czerw oczu
Kontrast
—
—
—
Wyrazistość
—
—
—
SteadyShot
—
SETUP
*Operacja jest ograniczona wybranym trybem selekcji sceny (strona 31).
Menu podglądu (strona 57)
(Kasuj)
(Slajdy)
(Retusz)
(Chroń)
(Obróć)
(Wybierz katalog)
(Druk)
41
Używanie funkcji fotografowania
Menu fotografowania
Poniżej znajduje się opis funkcji wykorzystujących przycisk MENU w trybie
fotografowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z menu,
zobacz strona 40.
Nie jest możliwe wybranie trybów wyświetlanych w kolorze szarym.
Niedostępny
Dostępny
Tryby wybierane z ekranu menu w przypadku, kiedy
pokrętło trybu pracy znajduje się w pozycji SCN
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Selekcja sceny: Wybieranie trybu selekcji sceny
Wybiera tryb selekcji sceny z menu.
Zdjęcia można wykonywać przy użyciu ustawień wstępnie dostosowanych do
określonych sytuacji (strona 29).
Rozm. Obrazu: Wybieranie rozmiaru obrazów
Zdjęcia
Wybór rozmiaru obrazu dla zdjęć. Szczegółowe
informacje, zobacz strony 12, 13.
• Rozmiar obrazu jest ustawiony na [3M], jeśli wybrano tryb [Ekstra wysoka czułość].
Filmy
(Wys.jakość)
(Standard)
42
Wybór rozmiaru obrazu dla nagrywania filmów.
Szczegółowe informacje, zobacz strona 13.
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
Wykrywanie twarzy: Wykrywanie twarzy obiektu
Wybierz, czy chcesz korzystać z funkcji wykrywania twarzy.
(Włącz)
Wykrycie twarzy fotografowanej osoby spowoduje także
dostosowanie ostrości, błysku, ekspozycji, balansu bieli
oraz przedbłysku dla funkcji redukcji czerwonych oczu.
Oznaczenie funkcji
wykrywania twarzy
Ramka funkcji
wykrywania twarzy
Funkcja wykrywania twarzy nie jest używana.
• Jeśli opcja [Wykrywanie twarzy] jest ustawiona na [Włącz], funkcja zoomu cyfrowego
nie działa.
• Dostępne tylko w przypadku opcji [Miękkie ujęcie], ustawienie domyślne to [Włącz].
• W jednym kadrze aparat może wykryć maksymalnie 8 twarzy. Jednak w trybie
miękkiego ujęcia zostaną wykryte tylko maksymalnie 2 twarze pozujących obiektów.
• Kiedy wykrytych zostanie więcej obiektów, mechanizm aparatu oceni, który z
obecnych obiektów jest głównym i ustawi ostrość według pierwszeństwa.
• Ramka ustawiania ostrości zmieni kolor na zielony po naciśnięciu spustu migawki do
połowy. Nawet kiedy ramka nie zmieni koloru na zielony i jeżeli odległość obiektu, na
którym została ustawiona ostrość i innych obiektów jest taka sama, wówczas ostrość
zostanie ustawiona dla wszystkich obiektów.
• W pewnych warunkach funkcja wykrywania twarzy może nie przynieść oczekiwanych
rezultatów.
Używanie funkcji fotografowania
(Wyłącz)
43
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
Tryb NAGR: Wybieranie sposobu fotografowania ciągłego
Wybiera, czy po naciśnięciu spustu migawki aparat będzie fotografować ciągle, czy też nie.
(Normalny)
(Seria)
Nie umożliwia fotografowania ciągłego.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki rejestruje
do 100 zdjęć w sposób ciągły.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
wymuszonego).
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
(wyłączenie błysku
Rejestruje serię trzech zdjęć z automatycznym
przesunięciem wartości ekspozycji (stopniowanie
ekspozycji).
Im większa wartość kroku stopniowania, tym większe
przesunięcie wartości ekspozycji.
• Gdy nie można określić prawidłowej ekspozycji, należy
fotografować w trybie stopniowania ekspozycji, zmieniając
wartość ekspozycji. Później można wybrać zdjęcie o
najlepszej ekspozycji.
• Jeżeli pokrętło trybu pracy jest ustawione w położeniu
,
wówczas tryb stopniowania ekspozycji jest niedostępny.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
(wyłączenie błysku
wymuszonego).
Informacje o trybie serii
• Podczas fotografowania przy użyciu samowyzwalacza zostaje zapisana seria maksimum pięciu zdjęć.
• Jeśli podczas nagrywania pokrętło trybu pracy znajduje się w pozycji M, nie można wybrać czasu
otwarcia migawki o wartości 1/3 sekundy lub dłuższego.
• Interwał rejestrowania wynosi w przybliżeniu 0,5 s. Interwał rejestrowania może być dłuższy w
zależności od ustawienia rozmiaru obrazu.
• Gdy akumulator jest prawie rozładowany lub pamięć wewnętrzna bądź karta „Memory Stick
Duo” są zapełnione, seryjne zapisywanie zdjęć zostaje przerwane.
Informacje o stopniowaniu ekspozycji
• Ostrość i balans bieli zostają ustawione dla pierwszego zdjęcia i ustawienia te są używane także dla
następnych zdjęć w serii.
• Jeśli podczas nagrywania pokrętło trybu pracy znajduje się w pozycji M, nie można wybrać czasu
otwarcia migawki o wartości 1/3 sekundy lub dłuższego.
• Gdy ekspozycja jest ustawiona ręcznie (strona 46), będzie przesuwana na podstawie ustawionej
jasności.
• Interwał rejestrowania wynosi w przybliżeniu 0,5 s.
• Jeżeli obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, fotografowanie przy wybranej wartości stopniowania
może nie być możliwe.
44
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
Tryb koloru: Zmiana intensywności barw obrazu i dodawanie efektów
specjalnych
Możliwa jest zmiana jasności zdjęcia w połączeniu z efektami.
(Normalny)
Ustawia jasne i głębokie kolory dla zdjęć.
(Naturalny)
Ustawia stonowane kolory dla zdjęć.
(Sepia)
Ustawia kolor sepii dla zdjęć.
(Czarno-białe)
Ustawia czarno-biały kolor zdjęć.
Używanie funkcji fotografowania
(Intensywny)
• Podczas filmowania można wybrać jedynie opcje [Normalny], [Sepia] lub [Czarno-białe].
45
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
ISO: Wybieranie światłoczułości
Mała czułość ISO
Duża czułość ISO
Wybiera światłoczułość za pomocą jednostek ISO. Im większa liczba, tym wyższa
czułość.
Wybierz większą liczbę, fotografując w ciemnych
miejscach lub szybko poruszający się obiekt, a mniejszą,
aby uzyskać wysoką jakość zdjęcia.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat czułości ISO, zobacz strona 11.
• Wraz ze wzrostem czułości ISO zwiększa się ilość szumów na zdjęciu.
• Opcja [ISO] jest ustawiona na [Auto] w trybie selekcji sceny. Jeśli wybrano tryb [Ekstra wysoka
czułość], czułość jest zwiększania do wartości maksymalnej 6 400.
• Jeśli wybrano opcję Seria lub Stopniowanie naświetlenia, dostępne wartości to [ISO AUTO] oraz
zakres od [ISO 100] do [ISO 400].
• Podczas fotografowania w jaśniejszym otoczeniu odtwarzanie odcieni zostaje automatycznie
wzmocnione przez aparat, co zapobiega powstawaniu zbyt jasnych zdjęć (z wyjątkiem gdy opcja
[ISO] jest ustawiona na [ISO 100]).
EV: Regulacja intensywności światła
Umożliwia ręczną regulację ekspozycji.
W stronę –
W stronę +
-2.0EV
W stronę –: Przyciemnia zdjęcie.
0EV
Ekspozycja jest automatycznie określana przez aparat.
+2.0EV
W stronę +: Rozjaśnia zdjęcie.
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekspozycji, zobacz strona 10.
46
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
• Wartość kompensacji może być ustawiana w przyrostach o 1/3 EV.
• Jeżeli obiekt jest fotografowany w wyjątkowo jasnym lub ciemnym otoczeniu bądź przy użyciu
lampy błyskowej, korekcja ekspozycji może być nieskuteczna.
Tryb pomiaru: Wybór trybu pomiaru światła
Wybiera tryb pomiaru światła i określa część obiektu, dla której dokonany zostanie
pomiar wyznaczający ekspozycję.
Dzieli zdjęcie na wiele obszarów i dokonuje pomiarów
każdego z nich. Aparat określa wyważone parametry
ekspozycji (pomiar wielopunktowy).
(Centralny)
Mierzy centralną część zdjęcia i wyznacza ekspozycję w
oparciu o jasność obiektu w tym miejscu (pomiar
centralnie ważony).
(Punktowy)
(tylko dla zdjęć)
Pomiar zostaje wykonany tylko dla części obiektu
(pomiar punktowy).
• Funkcja ta jest użyteczna, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu
lub istnieje silny kontrast pomiędzy tłem a obiektem.
Celownik pomiaru
punktowego
Zostaje ustawiony na
obiekcie
Używanie funkcji fotografowania
(Wielopunkt)
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekspozycji, zobacz strona 10.
• W przypadku korzystania z pomiaru punktowego lub centralnie ważonego zalecane jest
ustawienie funkcji [Fokus] na [Centr AF], aby ustawić ostrość na mierzonej pozycji (strona 48).
47
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
Fokus: Zmiana sposobu ustawiania ostrości
Sposób ustawiania ostrości można zmieniać. Tego menu należy użyć, jeśli w trybie
autofokusa trudno jest osiągnąć prawidłowe ustawienie ostrości.
(Multi AF)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we
wszystkich zakresach ramki pola AF.
• Tryb ten jest przydatny, gdy obiekt nie znajduje się w
środku ramki.
Ramka pola AF
(tylko dla zdjęć)
Wskaźnik ramki pola AF
(Centr AF)
(tylko dla zdjęć)
Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku
ramki pola.
• Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na
wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
Ramka pola AF
Wskaźnik ramki pola AF
(Punktowy AF)
(tylko dla zdjęć)
Automatycznie ustawia ostrość na bardzo małym
obiekcie lub na małej przestrzeni.
• Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na
wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru. Należy
pewnie trzymać aparat, aby wyrównanie fotografowanego
obiektu i ramki pola AF było prawidłowe.
Ramka pola AF
Wskaźnik ramki pola AF
48
Menu fotografowania
0.5 m
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
Ustawia ostrość na obiekcie, używając wcześniej
ustawionej odległości od obiektu. (Wstępne ustawienie
ostrości)
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(nieograniczona
odległość)
• Fotografując obiekt przez sieć lub szybę, trudno jest
uzyskać prawidłowe ustawienie ostrości w trybie
autofokusa. W takich przypadkach wygodne jest użycie
funkcji [Fokus].
z Jeśli obraz jest nieostry
Podczas fotografowania, gdy obiekt znajduje się przy krawędzi ramki (lub ekranu) albo podczas
korzystania z funkcji [Centr AF] lub [Punktowy AF], obiekt znajdujący się przy krawędzi może być
nieostry.
P
96
Używanie funkcji fotografowania
• AF oznacza autofokus.
• Wartości służące do ustawiania odległości w funkcji „Wstępne ustawienie ostrości” są przybliżone.
Jeśli obiektyw zostanie skierowany do góry lub dołu, błąd zwiększa się.
• Przy korzystaniu z zoomu cyfrowego lub wspomagania AF normalna ramka pola AF jest
nieaktywna i wyświetlana jest nowa ramka pola AF zaznaczona linią przerywaną. W takich
przypadkach autofokus w pierwszej kolejności ustawia ostrość na obiekty znajdujące się wokół
środka ramki.
W takich przypadkach należy wykonać czynności opisane poniżej.
1 Zmień ujęcie tak, aby obiekt znajdował się w środku ramki pola AF i naciśnij do połowy
spust migawki, aby ustawić ostrość na obiekcie (blokada AF).
Ramka pola AF
Wskaźnik blokady AE/AF
Do momentu naciśnięcia spustu migawki do końca można powtarzać procedurę dowolną
liczbę razy.
2 Gdy wskaźnik blokady AE/AF przestanie migać i pozostanie włączony, powróć do
całkowicie ustawionego ujęcia i naciśnij do końca spust migawki.
49
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
Balans bieli: Regulowanie odcieni kolorów
Reguluje barwę światła zależnie od warunków oświetlenia, na przykład gdy kolory na
zdjęciu wyglądają dziwnie.
(Auto)
Korekcja dla warunków na zewnątrz przy bezchmurnym
niebie, przed zachodem słońca, w nocy, w obecności
neonów lub fajerwerków.
(Pochmurnie)
Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu.
(Światło świetlówki 1)/
(Światło świetlówki 2)/
(Światło świetlówki 3)
Światło świetlówki 1: Korekcja dla białego światła
jarzeniowego.
Światło świetlówki 2: Korekcja dla naturalnego białego
światła jarzeniowego.
Światło świetlówki 3: Korekcja dla białego światła
jarzeniowego typu dziennego.
n (Żarowe)
50
Automatycznie reguluje balans bieli.
(Światło dzien.)
Korekcja dla miejsc oświetlonych lampami żarowymi lub
mocno oświetlonych, np. studiów fotograficznych.
Menu fotografowania
(Lampa błysk)
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
Korekcja dla lampy błyskowej.
• Ta opcja jest niedostępna podczas filmowania.
Moc błysku: Regulowanie mocy błysku lampy
Reguluje moc błysku lampy.
(–)
W stronę –: Zmniejsza moc błysku.
(Normalny)
(+)
W stronę +: Zwiększa moc błysku.
• Aby zmienić tryb lampy błyskowej, zobacz strona 27.
Używanie funkcji fotografowania
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat balansu bieli, zobacz strona 11.
• Jeżeli światło jarzeniowe mruga, korekcja balansu bieli może nie działać prawidłowo, nawet po
wybraniu opcji [Światło świetlówki 1], [Światło świetlówki 2], [Światło świetlówki 3].
• Z wyjątkiem trybu [Lampa błysk], opcja [Balans bieli] jest ustawiona na [Auto] podczas błysku
lampy błyskowej.
Reduk czerw oczu: Redukcja efektu czerwonych oczu
Przed zrobieniem zdjęcia lampa błyskowa
aparatu błyska dwa lub więcej razy, aby
zredukować związany z jej użyciem efekt
czerwonych oczu.
(Auto)
Redukuje efekt czerwonych oczu, jeżeli to konieczne,
tylko przy użyciu funkcji wykrywania twarzy.
(Włącz)
Lampa zawsze błyska, aby zredukować efekt czerwonych
oczu.
(Wyłącz)
Nie używa opcji Redukcja efektu czerwonych oczu.
51
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
• Ponieważ kliknięcie migawki następuje około sekundę później, należy trzymać aparat tak, aby nie
powodować wstrząsów. Fotografowana osoba również nie powinna się poruszać.
• Redukcja efektu czerwonych oczu może nie dać zadowalających efektów. Zależy to od cech
osobniczych, odległości od lampy, czy osoba fotografowana dostrzega miganie lampy i innych
okoliczności. W takim przypadku efekt czerwonych oczu można skorygować po zakończeniu
fotografowania za pomocą funkcji [Retusz] w menu podglądu (strona 59).
• Jeżeli funkcja wykrywania twarzy nie jest używana, redukcja efektu czerwonych oczu nie będzie
działać, nawet po wybraniu [Auto].
Kontrast: Regulowanie kontrastu
Reguluje kontrastu obrazu.
(–)
W stronę –: Zmniejsza kontrast.
(Normalny)
(+)
W stronę +: Zwiększa kontrast.
(DRO)
Automatycznie reguluje kontrast obrazu.
• W przypadku korzystania z lampy błyskowej, jeśli [Tryb
pomiaru] jest ustawiony na [Centralny] lub [Punktowy],
kontrast nie zostanie dostosowany automatycznie.
Wyrazistość: Regulowanie wyrazistości
Reguluje wyrazistość obrazu.
(–)
W stronę –: Wygładza obraz.
(Normalny)
(+)
52
W stronę +: Wyostrza obraz.
Menu fotografowania
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
SteadyShot: Wybór trybu stabilizatora obrazu
Wybiera tryb stabilizatora obrazu.
(Nagryw)
Włącza funkcję stabilizatora obrazu, gdy spust migawki
zostanie naciśnięty do połowy.
(Dalej)
Zawsze włącza funkcję stabilizatora obrazu. Obraz
można ustabilizować, nawet przybliżając oddalony
obiekt.
• Zużycie akumulatora jest szybsze niż w trybie [Nagryw].
Stabilizator obrazu nie jest używany.
• W trybie automatycznej regulacji opcja [SteadyShot] zostanie ustawiona na [Nagryw].
• W przypadku filmów dostępne opcje to [Dalej] i [Wyłącz].
Ustawieniem domyślnym jest [Dalej].
• Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo w następujących sytuacjach:
– Gdy drgania aparatu są zbyt duże;
– Gdy czas otwarcia migawki jest długi, na przykład podczas fotografowania scen nocnych.
SETUP: Wybór ustawień fotografowania
Wybierz ustawienia funkcji fotografowania. W tym menu dostępne są te same opcje, co
w obszarze [
Nastawienie nagryw.] na ekranie HOME. Zobacz strona 39.
Używanie funkcji fotografowania
(Wyłącz)
53
Używanie funkcji podglądu
Odtwarzanie obrazów z ekranu
HOME
Można wybrać sposób wyświetlania obrazów.
Przycisk HOME
1 Naciśnij przycisk HOME.
2 Wybierz
(Oglądanie obrazów) za pomocą części b/B przycisku sterowania.
3 Wybierz żądaną metodę podglądu za pomocą przycisków v/V.
(Pojedynczy obraz): Wyświetlanie pojedynczego obrazu
Wyświetla ostatnio zrobione zdjęcie. Takie samo działanie ma naciśnięcie przycisku
(Odtwarzanie) (strona 34).
(Wyświetl. Indeksu): Odtwarzanie listy obrazów
Odtwarza listę zdjęć z wybranego folderu. Takie samo działanie ma naciśnięcie
przycisku
(Indeks) (strona 35).
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
1 Wybierz [
Slajdy] na ekranie HOME.
2 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [Start] i naciśnij przycisk z, aby rozpocząć
odtwarzanie.
Aby wstrzymać prezentację
Naciśnij część z przycisku sterowania.
Aby wznowić, wybierz [Dalej] za pomocą przycisków v/V, a następnie naciśnij przycisk
z.
• Prezentacja zdjęć zostanie wznowiona od miejsca, w którym została wstrzymana, ale muzyka jest
odtwarzana ponownie od początku.
54
Odtwarzanie obrazów z ekranu HOME
Aby wyświetlić poprzedni/następny obraz
Naciśnij przycisk b/B, gdy prezentacja będzie w trybie pauzy.
Aby wyregulować głośność muzyki
Naciśnij przycisk V, aby wyświetlić ekran kontroli głośności, a następnie ustaw
głośność, naciskając przyciski b/B.
Aby zakończyć prezentację
Wybierz opcję [Wyjdź] za pomocą przycisków v/V, gdy prezentacja będzie w trybie
pauzy, a następnie naciśnij przycisk z.
Aby zmienić konfigurację
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Zdjęcie
W przypadku używania karty „Memory Stick Duo” (brak w zestawie)
Odtwarza wszystkie obrazy z wybranego folderu.
Wszystkie
Odtwarza wszystkie obrazy z karty „Memory Stick Duo”.
Efekty
Prosty
Prosta prezentacja zdjęć dostosowana do szerokiego
zakresu scen.
Nostalgia
Nastrojowa prezentacja zdjęć odtwarzająca atmosferę
sceny filmowej.
Stylowy
Stylowa prezentacja zdjęć przebiegająca w średnim
tempie.
Aktywny
Prezentacja zdjęć w szybkim tempie dostosowana do
aktywnych scen.
Normalny
Podstawowa prezentacja zdjęć w określonych odstępach
czasu.
Używanie funkcji podglądu
Katalog
• W przypadku wybrania ustawienia [Prosty], [Nostalgia], [Stylowy] lub [Aktywny] wyświetlane są
tylko zdjęcia.
• Podczas prezentacji zdjęć w trybie [Nostalgia] nie jest odtwarzana muzyka (ustawiona na
[Wyłącz]). Słychać odgłosy filmu.
55
Odtwarzanie obrazów z ekranu HOME
Muzyka
Zaprogramowana muzyka różni się w zależności od wybranego efektu.
Music 1
Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie
[Prosty].
Music 2
Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie
[Nostalgia].
Music 3
Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie
[Stylowy].
Music 4
Ustawienie domyślne dla prezentacji zdjęć w trybie
[Aktywny].
Wyłącz
Ustawienie dla prezentacji zdjęć w trybie [Normalny].
Muzyka niedostępna.
Interwał
3 sek
5 sek
Ustawienie odstępu wyświetlania dla prezentacji zdjęć w
trybie [Normalny].
10 sek
30 sek
1 min
Auto
Odstęp jest ustawiony tak, aby odpowiadać wybranej
opcji [Efekty].
Wartość ustawienia jest ustalona na [Auto], gdy dla opcji
[Efekty] nie zostanie wybrane ustawienie [Normalny].
Powtórz
Włącz
Odtwarza zdjęcia w pętli.
Wyłącz
Po odtworzeniu wszystkich zdjęć prezentacja się kończy.
z Aby dodać/zmienić pliki muzyczne
Do aparatu można przenosić pliki muzyczne z płyt CD lub pliki MP3 w celu ich odtwarzania w
trakcie prezentacji zdjęć. Muzykę można przenosić, korzystając z opcji [
Narzędzie muzyczne]
znajdującej się w menu
(Drukowanie, Inne) na ekranie HOME oraz oprogramowania „Music
Transfer” (w zestawie) zainstalowanego na komputerze. Szczegółowe informacje, zobacz strony 98,
100.
• W aparacie można zapisać maksymalnie cztery utwory muzyczne (cztery zaprogramowane utwory
(Music 1-4) można zastąpić przeniesionymi utworami).
• Maksymalna długość każdego pliku muzycznego do odtwarzania w aparacie wynosi 3 minuty.
• Jeśli nie można odtworzyć pliku muzycznego z powodu uszkodzenia lub innej wady pliku, należy
wykonać czynność [Formatuj muzykę] (strona 98) i przenieść ponownie muzykę.
56
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
Sekcja zawiera opis opcji menu dostępnych po naciśnięciu przycisku MENU w trybie
odtwarzania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z menu,
zobacz strona 40.
(Kasuj): Usuwanie obrazów
Wybieranie i usuwanie obrazów na ekranie pojedynczego obrazu lub ekranie indeksu.
zobacz strona 36
(Ten obraz)
Usuwa zaznaczony obraz.
(Wiele obrazów)
Wybiera i usuwa wiele obrazów.
(Wszyst. w tym
katalogu)
Usuwa wszystkie obrazy z danego folderu.
(Slajdy): Odtwarzanie serii obrazów
Slajdy] na ekranie HOME.
(Retusz): Retuszowanie zdjęć po fotografowaniu
Po retuszu zdjęcie jest zapisywane jako najnowszy plik w wybranym folderze zapisu, a
oryginalne zdjęcie zostaje zachowane.
Retuszowanie zdjęć
1 Wybierz obraz, który chcesz wyretuszować na ekranie pojedynczego obrazu lub ekranie
indeksu.
Używanie funkcji podglądu
Funkcja tej opcji jest taka sama, jak w przypadku opcji [
Zobacz strona 54.
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Wybierz opcję [Retusz] za pomocą przycisków v/V, a następnie po wybraniu
odpowiedniego trybu za pomocą przycisku b/B naciśnij część z.
4 Wyretuszuj obrazy, korzystając z poniższych instrukcji.
• Obrazów nie można retuszować w przypadku podłączenia aparatu do odbiornika TV o
rozdzielczości High Definition.
57
Menu podglądu
(Miękkie
ogniskowanie)
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
Rozmycie otoczenia wokół wybranego punktu w celu
podkreślenia obiektu.
1 Wybierz centralny punkt wybranego zdjęcia do
retuszowania za pomocą przycisków v/V/b/B i naciśnij
przycisk MENU.
2 Wybierz wartość opcji [Poziom] za pomocą przycisków
v/V i naciśnij część z.
Wybierz poziom retuszu za pomocą przycisków v/V, a
następnie naciśnij ponownie część z.
3 Ustaw retuszowany obszar za pomocą przycisku W/T.
4 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
(Częściowy kolor)
Monochromatyczne otoczenie wybranego punktu.
1 Wybierz centralny punkt wybranego zdjęcia do
retuszowania za pomocą przycisków v/V/b/B i naciśnij
przycisk MENU.
2 Ustaw retuszowany obszar za pomocą przycisku W/T.
3 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
(Efekt rybiego oka)
Zastosowanie efektu rybiego oka wokół wybranego punktu.
1 Wybierz centralny punkt wybranego zdjęcia do
retuszowania za pomocą przycisków v/V/b/B i naciśnij
przycisk MENU.
2 Wybierz wartość opcji [Poziom] za pomocą przycisków
v/V i naciśnij część z.
Wybierz poziom retuszu za pomocą przycisków v/V, a
następnie naciśnij ponownie część z.
3 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
58
Menu podglądu
(Filtr do efektu
rozbłysku)
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
Dodanie efektu rozbłysku w jasnych punktach obrazu.
1 Wybierz wartość opcji [Poziom] za pomocą przycisków
v/V i naciśnij część z.
Wybierz poziom retuszu za pomocą przycisków v/V, a
następnie naciśnij ponownie część z.
2 Ustaw długość retuszowanego obszaru za pomocą
przycisku W/T.
3 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
(Przycin)
Nagrywanie obrazu w trybie zoomu przy odtwarzaniu.
(Korekcja
czerwonych oczu)
Używanie funkcji podglądu
1 Naciśnij przycisk W/T, aby wybrać zakres przycinania.
2 Wybierz punkt za pomocą przycisków v/V/b/B i naciśnij
przycisk MENU.
3 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [Rozm.
Obrazu] i naciśnij przycisk z.
Za pomocą przycisków v/V wybierz rozmiar
rejestrowanego obrazu i naciśnij ponownie przycisk z.
4 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
Usuwa efekt czerwonych oczu spowodowany przez lampę
błyskową.
Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij
przycisk z.
• Zależnie od obrazu, korekcja efektu czerwonych oczu
może nie być możliwa.
Po wybraniu ustawienia [Przycin]
• Rozmiar przycinanego obrazu może się różnić w zależności od obrazu.
• Jakość przyciętych obrazów może ulec pogorszeniu.
59
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
(Chroń): Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
Chroni obrazy przed przypadkowym skasowaniem.
(Ten obraz)
Chroni/odblokowuje wybrany obraz.
(Wiele obrazów)
Wybiera i chroni/odblokowuje wiele obrazów.
Ochrona obrazu
1 Wybierz obrazy, które mają być chronione w trybie pojedynczego obrazu lub trybie
indeksu.
2 Naciśnij przycisk MENU.
3 Wybierz opcję [Chroń] za pomocą przycisków v/V, następnie wybierz opcję [Ten obraz]
za pomocą przycisków b/B i naciśnij przycisk z.
Obraz zostaje zabezpieczony i pojawi się na nim wskaźnik
(Chroń).
Wybór i ochrona obrazów
1 W trybie pojedynczego obrazu lub trybie indeksu naciśnij przycisk MENU.
2 Wybierz opcję [Chroń] za pomocą przycisków v/V, następnie wybierz opcję [Wiele
obrazów] za pomocą przycisków b/B i naciśnij przycisk z.
W trybie pojedynczego obrazu:
3 Za pomocą części b/B przycisku sterowania wybierz obraz, który ma być chroniony, a
następnie naciśnij przycisk z.
Wybrany obraz zostanie oznaczony znakiem .
4 Naciśnij przycisk b/B, aby wyświetlić pozostałe obrazy, które mają być chronione, a
następnie naciśnij przycisk z.
5 Naciśnij przycisk MENU.
6 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij przycisk z.
W trybie indeksu:
3 Za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania wybierz obraz, który ma być chroniony,
a następnie naciśnij przycisk z.
Wybrany obraz zostanie oznaczony znakiem .
4 Aby wybrać inne obrazy, powtórz krok 3.
5 Aby wybrać wszystkie obrazy w folderze, wybierz pasek wyboru folderu za pomocą
przycisku b, a następnie naciśnij przycisk z.
Wybrany folder zostanie oznaczony znakiem
.
6 Naciśnij przycisk MENU.
7 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij przycisk z.
Na wybranych obrazach pojawi się wskaźnik
(Chroń).
60
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
Anulowanie ochrony
Wybierz obraz, którego ochronę chcesz anulować i odblokuj go, wykonując tę samą
procedurę, co w przypadku włączania ochrony.
Wskaźnik
(Chroń) zniknie.
• Należy pamiętać, że formatowanie usuwa wszystkie dane zapisane na nośnikach,
nawet jeśli obrazy są chronione – obrazów tych nie będzie można odzyskać.
• Proces zabezpieczania obrazu może potrwać dłuższą chwilę.
: Dodawanie oznaczenia obrazu do wydrukowania
Dodaje oznaczenie
wydrukowane.
Zobacz strona 105.
(polecenie wydruku) do zdjęć, które mają zostać
Dołącza/usuwa oznaczenie do drukowania DPOF dla
wybranego obrazu.
(Wiele obrazów)
Wybiera obrazy i dołącza/usuwa dla nich oznaczenia do
drukowania DPOF.
(Druk): Drukowanie obrazów przy użyciu drukarki
Zobacz sekcja strona 102.
Funkcja tej opcji jest taka sama, jak w przypadku opcji [
Druk] na ekranie HOME.
(Obróć): Obracanie zdjęć
Używanie funkcji podglądu
(Ten obraz)
Obraca zdjęcie.
1 Wyświetl obraz, który ma być obrócony.
2 Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu.
3 Wybierz opcję [Obróć] za pomocą części v/V przycisku sterowania, a następnie naciśnij
przycisk z.
4 Wybierz [
], a następnie obróć obraz, używając przycisku b/B.
5 Za pomocą przycisków v/V wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk z.
• Nie jest możliwe obracanie chronionych zdjęć ani filmów.
• Obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami może nie być możliwe.
• W zależności od oprogramowania, podczas wyświetlania zdjęć na komputerze obrót może nie
zostać zachowany.
61
Menu podglądu
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 40
(Wybierz katalog): Wybieranie folderu do przeglądania obrazów
Wybiera folder zawierający obraz do odtworzenia przy użyciu aparatu z kartą
„Memory Stick Duo”.
1 Wybierz żądany folder za pomocą części b/B przycisku sterowania.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij przycisk z.
Anulowanie wyboru folderu
Wybierz opcję [Wyjdź] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
z W folderze
Aparat zapisuje obrazy we wskazanym folderze karty „Memory Stick Duo”. Folder można zmienić
lub utworzyć nowy.
• Aby utworzyć nowy folder t [Utwórz katalog REC] (strona 65)
• Aby zmienić folder zapisywania obrazów t [Zmień katalog REC] (strona 66)
• Gdy na karcie „Memory Stick Duo” utworzonych jest wiele folderów, podczas wyświetlania
pierwszego lub ostatniego obrazu w folderze pojawiają się następujące wskaźniki.
: Przechodzi do poprzedniego folderu
: Przechodzi do następnego folderu
: Przechodzi do poprzedniego lub następnego folderu
62
Dostosowywanie ustawień
Przystosowanie funkcji Zarządzanie
zasobami pamięci i Ustawienia
Za pomocą funkcji
(Zarządzanie pamięcią) lub
można zmienić ustawienia domyślne.
(Nastaw.) na ekranie HOME
Przycisk sterowania
Przycisk z
Przycisk v/V/b/B
Przycisk HOME
1 Naciśnij przycisk HOME, aby wyświetlić ekran HOME.
2 Wybierz funkcję
(Zarządzanie pamięcią) lub
części b/B przycisku sterowania.
(Nastaw.) za pomocą
z.
Dostosowywanie ustawień
3 Wybierz żądaną opcję za pomocą części v/V, a następnie naciśnij przycisk
4 Naciśnij przycisk B i wybierz żądane ustawienie za pomocą przycisków v/V,
a następnie naciśnij przycisk z.
63
Przystosowanie funkcji Zarządzanie zasobami pamięci i Ustawienia
5 Wybierz żądane ustawienie za pomocą części v/V, a następnie naciśnij z.
Aby anulować zmianę ustawień
Wybierz opcję [Anuluj], jeżeli ta opcja jest dostępna w ustawieniu, a następnie naciśnij
przycisk z.
Jeżeli nie, naciśnij przycisk b na przycisku sterowania.
• To ustawienie jest zachowywane także po wyłączeniu zasilania.
• Aparat zostaje przełączony w tryb fotografowania po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
64
Zarządzanie
pamięcią
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 63
Narzędzie pamięci — Narzędzie Memory
Stick
Opcja ta pojawia się tylko wtedy , gdy w aparacie jest włożona karta „Memory Stick
Duo”.
Format
Formatuje kartę „Memory Stick Duo”. Dostępne w sprzedaży karty „Memory Stick
Duo” są już sformatowane i można ich natychmiast używać.
• Formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane na karcie „Memory Stick Duo”, w tym także
zdjęcia chronione.
1 Wybierz opcję [Format] za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania, a następnie
naciśnij przycisk z.
Pojawi się komunikat „Dane Memory Stick będą skasowane”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij przycisk z.
Formatowanie jest zakończone.
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
Utwórz katalog REC
Tworzy folder do zapisu obrazów na karcie „Memory Stick Duo”.
1 Wybierz opcję [Utwórz katalog REC] za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania, a
następnie naciśnij przycisk z.
Pojawi się ekran tworzenia folderu.
Dostosowywanie ustawień
Anulowanie formatowania
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij przycisk z.
Zostaje utworzony nowy folder o numerze o jeden wyższym niż najwyższy i folder ten
staje się bieżącym folderem zapisu.
Anulowanie tworzenia folderu
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
• Jeśli nowy folder nie zostanie utworzony, zdjęcia będą zapisywane w folderze „101MSDCF”.
• Można utworzyć foldery aż do „999MSDCF”.
65
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 63
• Zdjęcia będą zapisywane w nowo utworzonym folderze aż do utworzenia lub wybrania innego
folderu.
• Nie można skasować folderu za pomocą aparatu. Do skasowania folderu należy użyć komputera
lub innego urządzenia.
• W jednym folderze można zapisać do 4 000 zdjęć. Kiedy pojemność folderu zostanie
przekroczona, automatycznie jest tworzony nowy folder.
• Szczegółowe informacje, zobacz „Miejsca zapisywania plików obrazów i nazwy plików” (strona
89).
Zmień katalog REC
Zmienia folder aktualnie używany do zapisu obrazów.
1 Wybierz opcję [Zmień katalog REC] za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania, a
następnie naciśnij przycisk z.
Pojawi się ekran wyboru folderu.
2 Wybierz żądany folder za pomocą przycisków b/B, potwierdź, wybierając [OK] za
pomocą przycisku v , a następnie naciśnij przycisk z.
Anulowanie zmiany folderu zapisu
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
• Folderu „100MSDCF” nie można wybrać jako folderu zapisu.
• Zapisanych obrazów nie można przenieść do innego folderu.
66
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 63
Kopiuj
Kopiuje wszystkie obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę „Memory Stick Duo”.
1 Włóż kartę „Memory Stick Duo” o pojemności 64 MB lub większej.
2 Wybierz opcję [Kopiuj] za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania, a następnie
naciśnij przycisk z.
Pojawi się komunikat „Dane pamięci wewn będą skopiowane”.
3 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij przycisk z.
Rozpocznie się kopiowanie.
Anulowanie kopiowania
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 3 i naciśnij przycisk z.
Dostosowywanie ustawień
• Użyj całkowicie naładowanego akumulatora. Próba skopiowania plików obrazów przy użyciu
prawie wyczerpanego akumulatora może spowodować jego całkowite wyczerpanie, co pociągnie
za sobą przerwanie kopiowania lub uszkodzenie danych.
• Nie można kopiować pojedynczych obrazów.
• Oryginalne obrazy są zachowywane w pamięci wewnętrznej nawet po ich skopiowaniu. Aby
usunąć zawartość pamięci wewnętrznej, należy wyjąć kartę „Memory Stick Duo” po skopiowaniu
danych, a następnie wykonać polecenie [Format] w menu [Narzędzie pamięci wew] (strona 68).
• Przy kopiowaniu danych znajdujących się w pamięci wewnętrznej na kartę „Memory Stick Duo”,
skopiowane zostaną wszystkie dane. Dla kopiowanych danych nie można wybrać konkretnego
folderu docelowego na karcie „Memory Stick Duo”.
• Nawet po skopiowaniu danych ikona
(polecenie wydruku) nie zostanie skopiowana.
67
Zarządzanie pamięcią
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 63
Narzędzie pamięci — Narzędzie pamięci wew
Opcja ta nie pojawia się, gdy w aparacie jest włożona karta „Memory Stick Duo”.
Format
Formatuje pamięć wewnętrzną.
• Należy pamiętać, że formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane w pamięci wewnętrznej,
w tym także zdjęcia chronione.
1 Wybierz opcję [Format] za pomocą części v/V/b/B przycisku sterowania, a następnie
naciśnij przycisk z.
Pojawi się komunikat „Dane pamięci wewn. Będą skasowane”.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij przycisk z.
Formatowanie jest zakończone.
Anulowanie formatowania
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
68
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 63
Główne nastawienia — Główne nastawienia 1
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Brzęczyk
Wybiera sygnał dźwiękowy słyszalny w czasie pracy aparatu.
Migawka
Po naciśnięciu spustu migawki rozlega się dźwięk
migawki.
Włącz
Po naciśnięciu przycisku sterowania lub spustu migawki
rozlega się sygnał dźwiękowy lub dźwięk migawki.
Wyłącz
Wyłączony sygnał dźwiękowy lub dźwięk migawki.
Info funkcji
Podczas korzystania z aparatu wyświetlane są opisy funkcji.
Przewodnik po funkcjach jest wyświetlany.
Wyłącz
Przewodnik po funkcjach nie jest wyświetlany.
Inicjalizuj
Przywraca fabryczną konfigurację ustawień. Nawet po wykonaniu tego polecenia
obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej zostaną zachowane.
1 Za pomocą przycisków v/V/b/B wybierz opcję [Inicjalizuj] i naciśnij przycisk z.
Pojawi się komunikat „Inicjal wszystkie nastaw”.
Dostosowywanie ustawień
Włącz
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i naciśnij przycisk z.
Przywracane są domyślne ustawienia.
Anulowanie resetowania
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 2 i naciśnij przycisk z.
• Należy pamiętać, aby nie wyłączyć zasilania, gdy odbywa się resetowanie.
69
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 63
Główne nastawienia — Główne nastawienia 2
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Połączenie USB
Wybiera tryb USB używany przy podłączeniu aparatu do komputera lub drukarki
zgodnej ze standardem PictBridge za pomocą uniwersalnego kabla połączeniowego.
PictBridge
Podłącza aparat do drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge (strona 102). Po połączeniu aparatu z
komputerem automatycznie uruchamiany jest kreator
kopiowania, a obrazy znajdujące się w folderze zapisu w
aparacie zostają skopiowane do komputera. (dla
systemów operacyjnych Windows XP, Mac OS X)
Mass Storage
Ustanawia połączenie pamięci masowej między
aparatem a komputerem lub innym urządzeniem USB
(strona 85).
Auto
Aparat automatycznie rozpoznaje i konfiguruje
połączenie z komputerem lub drukarką zgodną ze
standardem PictBridge (strony 85 i 102).
• Jeśli nie można ustanowić połączenia między aparatem a
drukarką zgodną ze standardem PictBridge przy ustawieniu
[Auto], zmień ustawienie na [PictBridge].
• Jeśli nie można ustanowić połączenia między aparatem a
komputerem lub innym urządzeniem USB przy ustawieniu
[Auto], zmień ustawienie na [Mass Storage].
COMPONENT
Wybiera typ wyjściowego sygnału wideo spośród opcji SD i HD(1080i), w zależności od
podłączonego odbiornika TV zobacz strona 78.
70
HD(1080i)
Wybiera tę opcję w celu podłączenia aparatu do
telewizora High Definition zgodnego ze standardem
1080i.
SD
Wybiera tę opcję w celu podłączenia aparatu do
odbiornika TV, który nie jest zgodny ze standardem
HD(1080i).
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 63
Wyjście wideo
Ustawia wyjście sygnału wideo na sygnał telewizyjnego kodowania kolorów
podłączonego sprzętu wideo. W różnych krajach i regionach stosowane są różne
systemy telewizyjnego kodowania kolorów. Aby móc obejrzeć obrazy na ekranie
odbiornika TV, należy sprawdzić, jaki system kodowania kolorów jest stosowany w
kraju lub regionie, w którym jest używany aparat (zobacz strona 80).
NTSC
Ustawia wyjście sygnału wideo na tryb NTSC (np. USA,
Japonia).
PAL
Ustawia wyjście sygnału wideo na tryb PAL (np.
Europa).
Dostosowywanie ustawień
71
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 63
Nastawienie nagryw. — Nastawienia
nagrywania 1
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Wspomaganie AF
Wspomaganie AF doświetla obiekty w ciemnych miejscach, aby ułatwić ogniskowanie.
Wspomaganie AF emituje czerwone światło od momentu naciśnięcia spustu migawki
do połowy aż do momentu ustawienia ostrości. W tym czasie widoczny jest wskaźnik
ON .
Auto
Używa wspomagania AF.
Wyłącz
Nie używa wspomagania AF.
• Jeśli światło wspomagania AF nie dociera do fotografowanego obiektu lub jest on mało
kontrastowy, ostrość nie jest ustawiona. (Zaleca się utrzymanie odległości nie większej niż ok.
2,8 m (zoom: obiektyw szerokokątny, W)/2,2 m (zoom: teleobiektyw, T)).
• Ostrość jest ustawiana, gdy światło wspomagania AF dociera do obiektu, nawet jeśli nie jest to
jego środek.
• Funkcji wspomagania AF nie można użyć w następujących sytuacjach:
– Jeśli ustawiono wartość wstępną funkcji Fokus (strona 48).
– Jeśli w trybie sceny wybrano opcję (tryb Zmierzch), opcję
(tryb Pejzaż) lub opcję
(tryb
Fajerwerki).
– Jeśli opcja [Wykrywanie twarzy] jest ustawiona na [Włącz].
– Jeśli opcja [Teleobiektyw] nie jest ustawiona na [Wyłącz].
• Przy korzystaniu ze światła wspomagania AF normalna ramka pola AF jest nieaktywna i
wyświetlana jest nowa ramka pola AF zaznaczona linią przerywaną. Autofokus priorytetowo
traktuje obiekty znajdujące się blisko środka ramki.
• Wspomaganie AF emituje bardzo jasne światło. Emitowane światło nie stanowi żadnego
zagrożenia, jednak nie należy patrzeć z bliska na emiter wspomagania AF.
72
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 63
Linia siatki
Dzięki odniesieniu do linii siatki można łatwo ustawić obiekt w położeniu poziomym
lub pionowym.
Włącz
Wyświetla linie siatki.
Wyłącz
Nie wyświetla linii siatki.
• Linie siatki nie są zapisywane.
Tryb AF
Wybiera tryb pracy autofokusa.
Automatycznie reguluje ostrość, gdy spust migawki
zostanie naciśnięty do połowy i przytrzymany. Ten tryb
jest przydatny do fotografowania obiektów
nieruchomych.
Monitor
Automatycznie reguluje ostrość, zanim spust migawki
zostanie naciśnięty do połowy i przytrzymany. Ten tryb
skraca czas potrzebny do ustawienia ostrości.
• Zużycie akumulatora jest szybsze niż w trybie [Pojedynczy].
• Tryb AF nie działa, gdy tryb [Wykrywanie twarzy] jest ustawiony na [Włącz].
Zoom cyfrowy
Wybiera tryb zoomu cyfrowego. Aparat powiększa obraz, używając zoomu optycznego
(maksymalnie do 3×). Gdy zoom jest większy niż 3×, używany jest inteligentny zoom
lub precyzyjny zoom cyfrowy.
Inteligentny
(inteligentny zoom)
(
)
Dostosowywanie ustawień
Pojedynczy
Powiększa obraz cyfrowo w zakresie, w jakim nie będzie
on zniekształcony, w zależności od rozmiaru obrazu. Nie
jest dostępny, gdy rozmiar obrazu jest ustawiony na
[12M] lub w formacie [3:2].
• Maksymalna skala zbliżenia dla inteligentnego zoomu jest
pokazana w tabeli poniżej.
Precyzyjny
(Precyzyjny zoom
cyfrowy)
(
)
Powiększa obrazy wszystkich rozmiarów maksymalnie do
6×, ale jakość obrazu ulega pogorszeniu.
Wyłącz
Nie używa zoomu cyfrowego.
73
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 63
Rozmiar obrazu i maksymalny zoom przy użyciu trybu Smart zoom
Rozmiar
Maksymalny zoom
8M
Około 3,7×
5M
Około 4,6×
3M
Około 5,9×
VGA
Około 18×
16:9
Około 6,2×
• Jeśli w trybie sceny wybrano opcję
(tryb Ekstra wysoka czułość), opcja zoomu inteligentnego nie
działa.
• Gdy opcja [Wykrywanie twarzy] jest ustawiona na [Włącz], funkcja zoomu cyfrowego nie jest dostępna.
• Gdy ekran LCD jest wyłączony nie można używać zoomu cyfrowego.
Teleobiektyw
Umożliwia uzyskanie odpowiedniej ostrości w przypadku zastosowania teleobiektywu
(brak w zestawie). Należy dołączyć do aparatu pierścień adaptera (brak w zestawie), a
następnie dołączyć teleobiektyw.
Tele (
Szerok (
Wyłącz
)
Dołącza teleobiektyw.
)
Dołącza teleobiektyw szerokokątny.
Nie dołącza teleobiektywu.
• Jeśli opcja nie jest ustawiona na wartość [Wyłącz], lampa błyskowa jest ustawiona na
(błysk
wymuszony wyłączony).
• Zdjęcie należy wykonywać, korzystając z ekranu LCD, ponieważ wizjer może być zasłonięty.
• Dostępny obszar zoomu jest ograniczony.
• Dostępny obszar ostrości jest ograniczony.
• Szczegółowe informacji na ten temat znajdują się w instrukcji teleobiektywu.
74
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 63
Nastawienie nagryw. — Nastawienia
nagrywania 2
Ustawienia fabryczne są oznaczone symbolem
.
Autom. orient.
Aparat wykrywa obrócenie go do pozycji fotografowania w pionie i wyświetla obraz w
położeniu pionowym.
Włącz
Zapisuje obraz z zachowaniem prawidłowej orientacji.
Wyłącz
Automatyczne ustawienie kierunku obrazu wyłączone.
• W zależności od kąta fotografowania, orientacja zdjęcia może nie być zarejestrowana prawidłowo.
Jeśli orientacja obrazu nie jest poprawna, można go obrócić, stosując procedurę ze strony 61.
Auto podgląd
Włącz
Automatyczny podgląd jest używany.
Wyłącz
Automatyczny podgląd nie jest używany.
• Gdy spust migawki zostanie w tym czasie naciśnięty do połowy, zniknie wyświetlany
zarejestrowany obraz i można natychmiast zrobić następne zdjęcie.
Dostosowywanie ustawień
Wyświetla zarejestrowany obraz przez około dwie sekundy natychmiast po wykonaniu
zdjęcia.
75
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 63
Nastawienie zegara
Nastawienie zegara
Ustawia datę i godzinę.
1 Wybierz opcję [
Nastawienie zegara] z menu
(Nastaw.) na ekranie HOME.
2 Za pomocą przycisków v/V wybierz format wyświetlania daty i naciśnij przycisk z.
3 Za pomocą przycisków b/B wybierz poszczególne opcje, za pomocą przycisków v/V
ustaw wartość liczbową, a następnie naciśnij przycisk z.
4 Wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk z.
Aby anulować ustawienie zegara
Wybierz opcję [Anuluj] w kroku 4 i naciśnij przycisk z.
76
Nastaw.
Szczegółowe informacje o
obsłudze 1 strona 63
Language Setting
Language Setting
Wybiera język używany do wyświetlenia opcji menu, ostrzeżeń i komunikatów.
Dostosowywanie ustawień
77
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
Oglądanie zdjęć na ekranie
odbiornika TV
Wykonane zdjęcia można obejrzeć na ekranie odbiornika TV. W tym celu aparat
należy podłączyć do odbiornika TV.
Połączenie różni się w zależności od typu odbiornika TV, do którego podłączony jest
aparat.
Oglądanie zdjęć przez podłączenie aparatu do odbiornika TV
za pomocą kabla w zestawie lub złącza wielofunkcyjnego
Przed podłączeniem aparatu do odbiornika TV należy wyłączyć oba urządzenia.
1 Podłącz aparat do odbiornika TV.
1 Do gniazd wejściowych
audio/wideo
VIDEO AUDIO
Żółty/Biały/Czerwony
Żółty
Czarny
Przycisk
(Odtwarzanie)
Przycisk sterowania
Uniwersalny kabel
połączeniowy (w zestawie)
2 Do złącza
wielofunkcyjnego
• Aparat należy ułożyć tak, aby ekran był skierowany do góry.
• Jeżeli odbiornik TV jest wyposażony w stereofoniczne gniazda wejściowe, wtyczkę audio (czarna)
uniwersalnego kabla połączeniowego należy podłączyć do lewego gniazda audio.
2 Włącz odbiornik TV i ustaw przełącznik wyboru źródła sygnału TV/Video w
położeniu „Video”.
• Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w instrukcji obsługi odbiornika TV.
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się na ekranie odbiornika TV.
Naciskając część b/B przycisku sterowania, wybierz zdjęcie.
• Jeśli aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie rodzaju sygnału wideo
na wyjściu na zgodny z danym odbiornikiem TV (strona 71).
78
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
Oglądanie zdjęć przez podłączenie aparatu do odbiornika
HDTV
Zarejestrowane w aparacie obrazy można oglądać, podłączając aparat do odbiornika
TV o rozdzielczości HD (High Definition) za pomocą kabla komponentowego (brak w
zestawie).
Przed podłączeniem aparatu do odbiornika TV należy wyłączyć oba urządzenia.
1 Podłącz aparat do odbiornika TV.
1 Do gniazd wejściowych
audio/wideo
COMPONENT
VIDEO IN
Biały/Czerwony
Przycisk
(Odtwarzanie)
Komponentowy
kabel wideo (brak w
zestawie)
Przycisk sterowania
Przycisk HOME
2 Do złącza
wielofunkcyjnego
• Aparat należy ułożyć tak, aby ekran był skierowany do góry.
• Wtyczki obrazu (Zielony/Niebieski/Czerwony) komponentowego kabla wideo (brak w zestawie)
mają takie same kolory, jak odpowiednie gniazda telewizora.
2 Włącz odbiornik TV i ustaw przełącznik wyboru źródła sygnału TV/Video w
położeniu „Video”.
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
Zielony/Niebieski/
Czerwony
AUDIO
• Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w instrukcji obsługi odbiornika TV.
79
Oglądanie zdjęć na ekranie odbiornika TV
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), aby włączyć aparat.
Zdjęcia znajdujące się w pamięci aparatu pojawią się na ekranie odbiornika TV.
Naciskając część b/B przycisku sterowania, wybierz zdjęcie.
• W opcji [Główne nastawienia 2] ustaw dla pozycji [COMPONENT] wartość [HD(1080i)],
wybierając
(Nastaw.) na ekranie HOME (strona 70).
• Jeśli aparat jest używany za granicą, może być konieczne przełączenie rodzaju sygnału wideo
na wyjściu na zgodny z danym odbiornikiem TV (strona 71).
• Nie można odtwarzać filmów za pomocą sygnału wyjściowego HD.
O telewizyjnych systemach kodowania kolorów
Aby można było obejrzeć zdjęcia na ekranie odbiornika TV, potrzebny jest odbiornik z
gniazdem wejściowym wideo oraz uniwersalny kabel połączeniowy. W odbiorniku TV i
aparacie musi być używany taki sam system kodowania kolorów. Zamieszczone poniżej
wykazy pozwalają sprawdzić, jaki telewizyjny system kodowania kolorów jest
stosowany w kraju lub regionie, w którym jest używany aparat.
System NTSC
Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Jamajka, Japonia, Kanada,
Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Stany Zjednoczone, Surinam, Tajwan, Wenezuela,
Wyspy Bahama i in.
System PAL
Australia, Austria, Belgia, Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Kuwejt, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia,
Singapur, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i
in.
System PAL-M
Brazylia
System PAL-N
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj
System SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana, Irak, Iran, Monako, Rosja, Ukraina i in.
80
Współpraca aparatu z komputerem
Komputer z systemem operacyjnym
Windows
Szczegółowe informacje dotyczące współpracy aparatu z
komputerem Macintosh znajdują się w sekcji „Komputer
Macintosh” (strona 99).
Przedstawione poniżej informacje dotyczą angielskiej
wersji oprogramowania.
• W systemie Windows Vista, niektóre nazwy i operacje
mogą się różnić od tych opisanych poniżej.
Instalacja oprogramowania (w zestawie) (strona 83)
Kopiowanie obrazów do komputera (strona 84)
• Oglądanie obrazów na komputerze
• Oglądanie obrazów zapisanych na komputerze
• Oglądanie zdjęć uporządkowanych według daty
• Edytowanie obrazów
• Wyświetlanie lokalizacji wykonanych zdjęć na mapie w
Internecie (W tym celu niezbędne jest połączenie z
Internetem).
• Nagrywanie płyty z wykonanymi zdjęciami (wymaga
nagrywarki CD lub DVD)
• Drukowanie lub zapisywanie zdjęć z datą
• Dodawanie/zmienianie muzyki przy użyciu programu „Music
Transfer”
Współpraca aparatu z komputerem
Korzystanie z obrazów przy użyciu programów „Picture Motion Browser” i
„Music Transfer” (strony 92 i 98)
81
Komputer z systemem operacyjnym Windows
Zalecana konfiguracja
komputera
Poniżej przedstawiono zalecaną
konfigurację komputera
współpracującego z aparatem.
Konfiguracja zalecana do
kopiowania obrazów
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP* lub
Windows Vista*
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
opisywanych funkcji na komputerach, w
których zainstalowano uaktualnienie
jednego z wymienionych powyżej
systemów, a także w środowiskach
wielosystemowych.
Gniazdo USB: Standardowe
Konfiguracja zalecana do
korzystania z programów „Picture
Motion Browser” i „Music
Transfer”
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP* lub
Windows Vista*
Karta dźwiękowa: 16-bitowa
stereofoniczna karta dźwiękowa z
głośnikami
Procesor/pamięć: Pentium III 500 MHz
lub szybszy, co najmniej 128 MB
pamięci RAM (zalecane: Pentium III
800 MHz lub szybszy oraz co najmniej
256 MB pamięci RAM)
Oprogramowanie: DirectX 9.0c lub
nowsze
Dysk twardy: Ilość miejsca wymagana do
zainstalowania oprogramowania – co
najmniej 200 MB
Wyświetlacz: Rozdzielczość ekranu:
1024 × 768 pikseli lub więcej
Głębia kolorów: co najmniej High
Color (kolor 16-bitowy)
82
* Wersje 64-bitowe oraz wersja Starter
(Edition) nie są obsługiwane.
• Oprogramowanie jest zgodne z technologią
DirectX. Może być wymagane
zainstalowanie zestawu funkcji „DirectX”.
Uwagi o podłączaniu aparatu do
komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
poszczególnych funkcji w każdej z
powyższych zalecanych konfiguracji.
• Jeżeli do komputera zostanie podłączonych
kilka urządzeń USB, niektóre z nich, w tym
aparat, mogą nie działać. Jest to uzależnione
od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w
przypadku zastosowania koncentratora
USB.
• Ponieważ aparat jest przystosowany do
współpracy z interfejsem Hi-Speed USB
(magistrala USB 2.0), podłączenie go do
komputera przy użyciu interfejsu Hi-Speed
USB (magistrala USB 2.0) pozwala na
zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie
danych.
• Dostępne są trzy tryby połączenia USB:
[Auto] (ustawienie domyślne), [Mass
Storage] i [PictBridge]. W tej sekcji w
charakterze przykładów opisano tryby
[Auto] i [Mass Storage]. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat trybu
połączenia [PictBridge], zobacz strona 70.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z
trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem a
aparatem może nie zostać wznowiona.
Pomoc techniczna
Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania
znajdują się w witrynie internetowej
firmy Sony poświęconej obsłudze
klienta.
http://www.sony.net/
Instalacja oprogramowania
(w zestawie)
Oprogramowanie (w zestawie) można
zainstalować zgodnie z poniższą
procedurą.
• W przypadku korzystania z systemu
operacyjnego Windows 2000 nie należy
podłączać aparatu do komputera przed
zainstalowaniem oprogramowania.
• Należy zalogować się jako Administrator.
• Podczas instalacji oprogramowania (w
zestawie) sterownik USB zostanie
zainstalowany automatycznie.
1 Włącz komputer i włóż płytę CDROM (w zestawie) do napędu CDROM.
Zostanie wyświetlony ekran menu
instalacji.
4 Wybierz [Region] i [Country/
Area], a następnie kliknij przycisk
[Next].
Gdy pojawi się napis [Welcome to
the InstallShield Wizard for
SonyPicture Utility]
kliknij przycisk [Next].
Zostanie wyświetlony ekran
„License Agreement”. Uważnie
przeczytaj umowę. Jeśli akceptujesz
warunki umowy licencyjnej, kliknij
przycisk radiowy obok opcji [I accept
the terms of the license agreement], a
następnie kliknij przycisk [Next].
5 Zakończ instalację, postępując
zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
2 Kliknij przycisk [Install].
Zostanie wyświetlony ekran „Choose
Setup Language”.
3 Wybierz odpowiedni język, a
następnie kliknij przycisk [Next].
Zostanie wyświetlony ekran
[Location Settings].
6 Po zakończeniu instalacji wyjmij
płytę CD-ROM z napędu.
Po zainstalowaniu oprogramowania na
pulpicie zostanie utworzona ikona
skrótu do internetowej witryny
rejestracji klientów.
Po zarejestrowaniu się na witrynie
można korzystać z bezpiecznej i
użytecznej pomocy dla klientów.
http://www.sony.net/registration/di
Współpraca aparatu z komputerem
• Jeśli ekran ten nie zostanie wyświetlony,
kliknij dwukrotnie ikonę
(My
Computer) t
(SONYPICTUTIL).
• W systemie Windows Vista może zostać
wyświetlone okno kreatora AutoPlay.
Wybierz plik „Run Install.exe” i postępuj
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
w celu kontynuowania instalacji.
• Gdy pojawi się komunikat z prośbą o
ponowne uruchomienie komputera,
uruchom ponownie komputer,
postępując według wyświetlanych
instrukcji.
• Instalacja zestawu funkcji DirectX zależy
od konfiguracji systemu komputera.
83
Kopiowanie obrazów do komputera
Przedstawione poniżej instrukcje mają
charakter przykładowy i dotyczą
komputera z systemem operacyjnym
Windows.
Obrazy można skopiować z aparatu do
komputera w opisany poniżej sposób.
Komputer z gniazdem kart
pamięci Memory Stick
Wyjmij kartę „Memory Stick Duo” z
aparatu i umieść ją w adapterze Memory
Stick Duo. Umieść adapter Memory
Stick Duo w odpowiednim gnieździe
komputera i skopiuj obrazy.
• Nawet w przypadku korzystania z systemu
Windows 95/98/98 Second Edition/NT/Me
można skopiować zdjęcia, wkładając kartę
pamięci „Memory Stick Duo” go gniazda
karty Memory Stick w komputerze.
• Jeśli karta „Memory Stick PRO Duo” nie
zostanie rozpoznana, zobacz strona 113.
Komputer bez gniazda kart
pamięci Memory Stick
Nawiąż połączenie USB i wykonaj
czynności wchodzące w skład etapów 1-4
na stronach od 84 do 88, aby skopiować
obrazy.
• W przypadku korzystania z systemu
operacyjnego Windows 2000 należy
najpierw zainstalować oprogramowanie (w
zestawie). W przypadku korzystania z
systemu operacyjnego Windows XP
instalowanie oprogramowania nie jest
konieczne.
• Ekrany przedstawione w tej sekcji stanowią
przykłady ekranów wyświetlanych podczas
kopiowania obrazów z karty „Memory Stick
Duo”.
• Niniejszy aparat nie jest zgodny z wersjami
95/98/98 SecondEdition/NT/Me systemu
operacyjnego Windows. W przypadku
korzystania z komputera, który nie jest
wyposażony w gniazdo kart Memory Stick,
należy użyć dostępnego w sprzedaży
urządzenia Memory Stick Reader/Writer w
celu skopiowania zdjęć z karty pamięci
„Memory Stick Duo” na dysk komputera.
84
• W celu skopiowania do komputera zdjęć z
pamięci wewnętrznej najpierw należy
skopiować zdjęcia na kartę pamięci
„Memory Stick Duo”, a następnie do
komputera.
Etap 1: Przygotowanie
aparatu i komputera
1 Włóż do aparatu kartę „Memory
Stick Duo” zawierającą obrazy.
• Jeśli kopiowane będą obrazy z pamięci
wewnętrznej aparatu, ten krok można
pominąć.
2 Włóż do aparatu naładowany
akumulator lub podłącz aparat do
gniazda sieciowego za pomocą
zasilacza sieciowego (brak w
zestawie) oraz do gniazd USB,
A/V i DC IN uniwersalnego kabla
połączeniowego (brak w
zestawie).
• Jeśli aparat będzie zasilany z prawie
wyczerpanego akumulatora, kopiowanie
obrazów do komputera może zakończyć
się niepowodzeniem lub dane mogą
zostać uszkodzone, gdy akumulator
rozładuje się zbyt szybko.
Kopiowanie obrazów do komputera
Na wyświetlaczu aparatu pojawi się
komunikat „Łączy do Mass Storage...”.
3 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie), a następnie
uruchom komputer.
Przycisk
(Odtwarzanie)
Wskaźniki
aktywności*
Jeśli połączenie USB jest nawiązywane
po raz pierwszy, komputer
automatycznie uruchomi program
rozpoznający aparat. Należy wówczas
chwilę zaczekać.
* Podczas sesji łączności na ekranie
wyświetlany jest symbol
.
Nie używaj komputera, gdy wyświetlany jest
wskaźnik. Gdy wskaźnik zmieni stan na
, można zacząć korzystać z
komputera.
Etap 2: Podłączanie
aparatu do komputera
1 Do gniazda
USB
Uniwersalny
kabel
połączeniowy
• W systemie operacyjnym Windows XP/Vista
na pulpicie pojawi się okno kreatora
AutoPlay.
Etap 3-A: Kopiowanie
obrazów do komputera
• W przypadku systemu operacyjnego
Windows 2000 należy wykonać procedurę
opisaną w sekcji „Etap 3-B: Kopiowanie
obrazów do komputera” na stronie 87.
• W przypadku systemu operacyjnego
Windows XP/Vista, jeśli ekran kreatora nie
zostanie wyświetlony automatycznie, należy
wykonać procedurę opisaną w sekcji „Etap
3-B: Kopiowanie obrazów do komputera” na
stronie 87.
Współpraca aparatu z komputerem
2 Do złącza
wielofunkcyjnego
• Jeśli komunikat „Łączy do Mass Storage...”
nie zostanie wyświetlony, dla opcji
[Połączenie USB] należy wybrać ustawienie
[Mass Storage] (strona 70).
• Po zainstalowaniu oprogramowania (w
zestawie) może zostać wyświetlony ekran
[Import Images] (strona 93). W takim
przypadku można zaimportować obrazy
bezpośrednio przy użyciu programu „Picture
Motion Browser”.
W tej sekcji przedstawiono przykładową
procedurę kopiowania obrazów do
folderu „My Documents”.
85
Kopiowanie obrazów do komputera
1 Po podłączeniu kabla USB w
sposób opisany w kroku 2 kliknij
opcję [Copy pictures to a folder
on my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK], gdy ekran kreatora pojawi
się automatycznie na pulpicie.
3 Kliknij pole wyboru obok każdego
obrazu, którego nie chcesz
kopiować, aby usunąć
zaznaczenie, a następnie kliknij
przycisk [Next].
1
1
2
Zostanie wyświetlony ekran „Picture
Name and Destination”.
2
Zostanie wyświetlony ekran
„Scanner and Camera Wizard”.
4 Wybierz nazwę i miejsce
zapisywania obrazów, a
następnie kliknij przycisk [Next].
2 Kliknij przycisk [Next].
Zostaną wyświetlone obrazy
zapisane na karcie „Memory Stick
Duo” aparatu.
1
• Jeżeli nie włożono karty „Memory Stick
Duo”, pojawią się obrazy zapisane w
pamięci wewnętrznej aparatu.
2
Rozpocznie się kopiowanie obrazów.
Gdy kopiowanie zostanie
zakończone, pojawi się ekran „Other
Options”.
• W tej sekcji przedstawiono przykładową
procedurę kopiowania obrazów do
folderu „My Documents”.
86
Kopiowanie obrazów do komputera
5 Kliknij przycisk radiowy obok
opcji [Nothing. I’m finished
working with these pictures], aby
ją zaznaczyć, a następnie kliknij
przycisk [Next].
1 Kliknij dwukrotnie ikony [My
computer] t [Removable Disk] t
[DCIM].
1
2
Zostanie wyświetlony ekran
„Completing the Scanner and
Camera Wizard”.
6 Kliknij przycisk [Finish].
Ekran kreatora zostanie zamknięty.
2 Kliknij dwukrotnie folder, w
którym zostały zapisane pliki
obrazów przeznaczone do
skopiowania.
Następnie kliknij prawym
przyciskiem myszy plik obrazu,
aby wyświetlić menu podręczne, i
wybierz polecenie [Copy].
1
2
Etap 3-B: Kopiowanie
obrazów do komputera
• W przypadku systemu operacyjnego
Windows XP należy wykonać procedurę
opisaną w sekcji „Etap 3-A: Kopiowanie
obrazów do komputera” na stronie 85.
W tej sekcji przedstawiono przykładową
procedurę kopiowania obrazów do
folderu „My Documents”.
• Aby uzyskać informacje o miejscu
zapisywania plików obrazów, zobacz
strona 89.
Współpraca aparatu z komputerem
• Aby kontynuować kopiowanie
pozostałych obrazów, należy odłączyć
uniwersalny kabel połączeniowy
(strona 89). Następnie należy wykonać
procedurę opisaną w sekcji „Etap 2:
Podłączanie aparatu do komputera” na
stronie 85.
• Jeżeli ikona „Removable Disk” nie jest
wyświetlana, zobacz strona 113.
87
Kopiowanie obrazów do komputera
3 Kliknij dwukrotnie folder [My
Documents]. Następnie kliknij
prawym przyciskiem myszy w
oknie „My Documents”, aby
wyświetlić menu podręczne, i
wybierz polecenie [Paste].
Etap 4: Oglądanie obrazów
na komputerze
W tej sekcji przedstawiono sposób
oglądania obrazów skopiowanych do
folderu „My Documents”.
1 Kliknij kolejno polecenia: [Start]
t
[My Documents].
1
2
2
Pliki obrazów zostaną skopiowane do
folderu „My Documents”.
• Jeśli w folderze docelowym już istnieje
obraz o tej samej nazwie pliku, pojawi się
komunikat z prośbą o potwierdzenie
zamiaru zastąpienia starego pliku
nowym. Zastąpienie istniejącego pliku
nowym spowoduje usunięcie starego
pliku. Aby skopiować plik obrazu do
komputera bez zastępowania nim już
istniejącego obrazu, należy zmienić
nazwę pliku, a następnie skopiować go
do komputera. Jeśli jednak nazwa pliku
zostanie zmieniona (strona 91), nie
będzie już można wyświetlić danego
obrazu w aparacie.
1
Zostanie wyświetlona zawartość
folderu „My Documents”.
• Jeśli używany jest system operacyjny
inny niż Windows XP, kliknij dwukrotnie
ikonę [My Documents] na pulpicie.
2 Kliknij dwukrotnie wybrany plik
obrazu.
Obraz zostanie wyświetlony.
88
Kopiowanie obrazów do komputera
Aby usunąć połączenie
USB
Opisaną poniżej procedurę należy
wykonać przed podjęciem następujących
działań:
• Odłączenie uniwersalnego kabla
połączeniowego
• Wyjęcie karty „Memory Stick Duo”
• Włożenie karty „Memory Stick Duo” do
aparatu po skopiowaniu obrazów z pamięci
wewnętrznej
• Wyłączenie aparatu
1 Kliknij dwukrotnie ikonę
zadań.
Miejsca zapisywania plików
obrazów i nazwy plików
Pliki obrazów utworzone za pomocą
aparatu są pogrupowane na karcie
„Memory Stick Duo” w foldery.
Przykład: drzewo folderów w
systemie Windows XP
na pasku
Kliknij dwukrotnie w tym miejscu
2 Kliknij kolejno polecenia:
(Urządzenie USB Mass Storage)
t [Stop].
3 Wskaż właściwe urządzenie w oknie
potwierdzenia, a następnie kliknij
przycisk [OK].
4 Kliknij przycisk [OK].
Urządzenie zostanie odłączone.
B Folder zawierający dane obrazów
zapisane przy użyciu tego aparatu
Jeśli nie zostaną utworzone żadne nowe
foldery, dostępne będą następujące
foldery:
– „Memory Stick Duo”; tylko
„101MSDCF”
– Pamięć wewnętrzna; tylko „101_SONY”
• W folderze „100MSDCF” nie można
zapisywać żadnych obrazów. Obrazy
znajdujące się w tym folderze można jedynie
wyświetlać.
• Nie można zapisywać/wyświetlać żadnych
obrazów w folderze „MISC”.
Współpraca aparatu z komputerem
• Krok 4 nie dotyczy komputerów z
systemem Windows XP.
A Folder zawierający dane obrazów
zapisane przy użyciu aparatu, który nie
ma funkcji tworzenia własnych
folderów
89
Kopiowanie obrazów do komputera
• Sposób tworzenia nazw plików obrazów:
ssss oznacza dowolną liczbę między
0001 a 9999. Część numeryczna nazwy pliku
filmu zapisanego w trybie filmu oraz
odpowiadającego mu pliku indeksu jest taka
sama.
– Pliki zdjęć: DSC0ssss.JPG
– Pliki filmów: MOV0ssss.MPG
– Pliki obrazów indeksu zapisywane podczas
nagrywania filmów: MOV0ssss.THM
• Aby uzyskać więcej informacji o folderach,
zobacz strony 62 i 65.
90
Oglądanie za pomocą aparatu plików obrazów zapisanych na
komputerze (przy użyciu karty „Memory Stick Duo”)
Przedstawione poniżej instrukcje mają
charakter przykładowy i dotyczą
komputera z systemem operacyjnym
Windows.
Gdy plik obrazu po skopiowaniu do
komputera został usunięty z karty
„Memory Stick Duo”, można go
ponownie obejrzeć w aparacie, kopiując
odpowiedni plik obrazu z komputera na
kartę „Memory Stick Duo”.
• Krok 1 można pominąć, jeśli nazwa pliku
nadana przez aparat nie została zmieniona.
• Wyświetlenie niektórych obrazów nie jest
możliwe. Jest to zależne od rozmiaru pliku.
• Aparat może nie wyświetlać prawidłowo
plików obrazów poddanych obróbce na
komputerze, a także obrazów wykonanych
za pomocą innego modelu aparatu.
• Jeśli nie istnieją żadne foldery, najpierw
należy utworzyć folder za pomocą aparatu
(strona 65), a dopiero potem skopiować plik
obrazu.
1 Kliknij prawym przyciskiem
• W zależności od ustawień komputera
może być także wyświetlane
rozszerzenie. Rozszerzeniem dla zdjęć
jest JPG, a dla filmów — MPG.
Rozszerzenia nie należy zmieniać.
2 Skopiuj plik obrazu do folderu na
karcie „Memory Stick Duo”,
wykonując kolejno poniższe
czynności.
1Kliknij prawym przyciskiem myszy
plik obrazu, a następnie wybierz
polecenie [Copy].
2Kliknij dwukrotnie pozycję
[Removable Disk] lub [Sony
MemoryStick] w węźle [My
Computer].
3Kliknij prawym przyciskiem myszy
folder [sssMSDCF] w folderze
[DCIM], a następnie wybierz
polecenie [Paste].
• sss oznacza dowolną liczbę z
zakresu od 100 do 999.
myszy plik obrazu, a następnie
kliknij polecenie [Rename]. Zmień
nazwę pliku na „DSC0ssss”.
1
2
• Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z
prośbą o potwierdzenie zamiaru
zastąpienia starego pliku nowym, należy
wprowadzić inną liczbę.
Współpraca aparatu z komputerem
Zamiast ssss wprowadź liczbę z
zakresu od 0001 do 9999.
91
Korzystanie z programu „Picture Motion
Browser” (w zestawie)
Dostarczone oprogramowanie zwiększa
funkcjonalność aparatu i zapewnia
liczne możliwości wykorzystania
gotowych zdjęć i filmów.
W tej sekcji przedstawiono podstawowe
informacje o programie „Picture Motion
Browser” i jego najważniejszych
zastosowaniach.
„Picture Motion Browser” –
przegląd
Program „Picture Motion Browser”
umożliwia:
• Importowanie obrazów wykonanych
aparatem i wyświetlanie ich na komputerze.
• Wyświetlanie obrazów w widoku kalendarza
po posortowaniu ich według daty utworzenia
pliku.
• Retuszowanie (np. używanie funkcji korekcji
czerwonych oczu i innych), drukowanie i
wysyłanie zdjęć w postaci załączników do
wiadomości e-mail, zmienianie daty itp.
• Drukowanie lub zapisywanie zdjęć ze
wstawioną datą.
• Tworzenie dysków z danymi przy użyciu
nagrywarki CD lub DVD.
• Szczegółowe informacje na temat programu
„Picture Motion Browser” znajdują się w
Help.
Aby otworzyć sekcję Help, kliknij
kolejno polecenia [Start] t [All
Programs] (w systemie Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [Picture Motion Browser].
Uruchamianie i zamykanie
programu „Picture Motion
Browser”
Uruchamianie programu „Picture
Motion Browser”
Kliknij dwukrotnie ikonę
(Picture
Motion Browser) na pulpicie.
Można również użyć menu Start: Kliknij
kolejno polecenia [Start] t [All
Programs] (w systemie Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser].
• Przy pierwszym uruchomieniu programu
„Picture Motion Browser”, na ekranie
pojawi się potwierdzenie narzędzia
informacyjnego. Wybierz [Start]. Ta funkcja
podaje wiadomości, na przykład o
aktualizacjach oprogramowania. To
ustawienie można zmienić później.
Zamykanie programu „Picture
Motion Browser”
Kliknij przycisk
rogu ekranu.
w prawym górnym
Podstawowe funkcje
programu
Poniżej przedstawiono instrukcje
importowania i przeglądania obrazów z
aparatu.
Importowanie obrazów
1 Upewnij się, że został
uruchomiony program „Media
Check Tool”*.
Odszukaj ikonę
na pasku zadań.
(Media Check Tool)
* „Media Check Tool” to program do
automatycznego wykrywania oraz
importowania zdjęć po wsunięciu karty
“Memory Stick” w odpowiednie gniazdo
lub podłączeniu aparatu.
92
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)
• Jeśli na pasku zadań nie ma ikony
:
Kliknij kolejno polecenia: [Start] t [All
Programs] (w systemie Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Tools] t [Media Check Tool].
2 Podłącz aparat do komputera za
pomocą uniwersalnego kabla
połączeniowego.
Po automatycznym wykryciu aparatu
zostanie wyświetlony ekran [Import
Images].
3 Zaimportuj obrazy.
Aby rozpocząć importowanie
obrazów, kliknij przycisk [Import].
Standardowo obrazy są importowane
do folderu utworzonego w lokalizacji
„My Pictures”, którego nazwę
stanowi data importowania.
Oglądanie obrazów
1 Sprawdzanie zaimportowanych
obrazów
Po zakończeniu importowania
zostanie uruchomiony program
„Picture Motion Browser”. Na
ekranie pojawią się miniatury
zaimportowanych obrazów.
• Folder „My Pictures” jest domyślnym
folderem w grupie „Viewed folders”.
• Aby wyświetlić wybrany obraz,
wystarczy kliknąć dwukrotnie jego
miniaturę.
2 Oglądanie obrazów w grupie
„Viewed folders” na ekranie
kalendarza po posortowaniu ich
według daty utworzenia
1Kliknij kartę [Calendar].
Zostanie wyświetlona lista lat, w
których wykonano obrazy.
2Kliknij żądany rok.
Zostaną wyświetlone obrazy
wykonane w danym roku,
zaprezentowane w postaci
kalendarza, z uwzględnieniem daty
utworzenia pliku.
Współpraca aparatu z komputerem
• W przypadku korzystania z gniazda kart
pamięci Memory Stick najpierw
zapoznaj się z informacjami na strona 84.
• Jeśli w systemie operacyjnym Windows
XP pojawi się okno AutoPlay Wizard,
należy je zamknąć.
• Aby uzyskać informacje o zmianie
ustawienia „Folder to be imported”,
zobacz strona 96.
93
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)
3Aby posortować obrazy według
miesięcy, kliknij nazwę
odpowiedniego miesiąca.
Zostaną wyświetlone miniatury
obrazów wykonanych w danym
miesiącu.
4Aby posortować obrazy według
godzin, kliknij odpowiednią datę.
Zostaną wyświetlone miniatury
obrazów wykonanych danego dnia,
uporządkowane według godziny
wykonania.
3 Wyświetlanie pojedynczych
obrazów
Na ekranie przedstawiającym obrazy
posortowane według godzin kliknij
dwukrotnie żądaną miniaturę, aby
wyświetlić obraz w osobnym oknie.
Obrazy posortowane według lat
1
2
3
Obrazy posortowane według miesięcy
4
• Wyświetlane obrazy można edytować po
kliknięciu przycisku
na pasku
narzędzi.
Wyświetlanie obrazów w trybie
pełnego ekranu
Aby wyświetlić bieżące obrazy w
trybie prezentacji na pełnym ekranie,
kliknij przycisk .
Obrazy posortowane według godzin
• Aby rozpocząć lub wstrzymać
prezentację obrazów, należy kliknąć
przycisk
w lewym dolnym rogu
ekranu.
• Aby zatrzymać prezentację obrazów,
należy kliknąć przycisk
w lewym
dolnym rogu ekranu.
• Aby wyświetlić listę obrazów z
określonego roku lub miesiąca, należy
kliknąć odpowiedni okres z lewej strony
ekranu.
94
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)
Tworzenie dysku z danymi
Obrazy można zapisywać na dyskach
CD lub DVD z danymi.
• Wymagana jest nagrywarka CD lub
DVD.
• Do utworzenia dysku z danymi można
użyć następujących rodzajów dysków.
–CD–R/RW (12 cm)
–DVD±R/RW (12 cm)
–DVD±R DL (12 cm)
Kliknij kartę [folders], a następnie
kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
odpowiedniego folderu i wybierz
polecenie [Create Data Disc]. Można
wybrać wszystkie obrazy w folderze.
Korzystanie z funkcji Map
View do wyświetlania zdjęć
na mapie
1 Wybierz obrazy do zapisania na
dysku.
• Aby wybrać sąsiadujące obrazy, kliknij
pierwszy z nich, przytrzymaj klawisz
„Shift” i kliknij ostatni obraz.
• Aby wybrać dwa lub więcej
niesąsiadujących obrazów, przytrzymaj
klawisz „Ctrl” i kliknij pozostałe obrazy.
2 Kliknij przycisk
Wybieranie wszystkich obrazów w
folderze
na pasku
narzędzi.
Pojawi się okno [Create Data Disc].
1 Wybierz miniaturę oznaczoną
symbolem
.
2 Kliknij przycisk
.
Pojawi się okno Map View.
4 Postępuj zgodnie z
wyświetlanymi instrukcjami, aby
utworzyć dysk z danymi.
• Aby dodać wybrane obrazy, przeciągnij
je i upuść na ekran [Create Data Disc].
• Mapy i zdjęcia satelitarne dzięki
serwisowi map Google Maps.
• Przy użyciu funkcji Map View można
Współpraca aparatu z komputerem
3 Kliknij przycisk [Start].
Opcja Map View umożliwia
wyświetlanie w internecie mapy
zapisanej lokalizacji, w której wykonane
zostało zdjęcie, wykorzystując do tego
celu informacje dotyczące położenia
miejsca zapisu.
• Korzystanie z funkcji Map View
wymaga podłączenia komputera do
Internetu.
później dodać do zdjęć informacje o
pozycji. Aby uzyskać więcej
szczegółów, zobacz Pomoc do funkcji
Map View.
95
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)
Inne funkcje
Zmiana ustawienia „Folder to be
imported”
Przygotowanie obrazów
zapisanych na komputerze do
obejrzenia
Aby zmienić ustawienie „Folder to be
imported”, przejdź do ekranu „Import
Settings”.
Aby można było obejrzeć obrazy, należy
zarejestrować folder, w którym się one
znajdują, w grupie „Viewed folders”.
1 Wybierz kolejno polecenia:
1 Kliknij ikonę
na ekranie
głównym lub wybierz opcję
[Register Folders to View] z menu
[File].
[Import Settings] t [Location for
Imported Images] z menu [File].
Zostanie wyświetlony ekran „Location for
Imported Images”.
Zostanie wyświetlony ekran ustawień
dotyczących rejestracji folderu w grupie
„Viewed folders”.
2 Wybierz polecenie „Folder to be
imported”.
• Jako „Folder to be imported” można
wskazać jeden z folderów
zarejestrowanych w grupie „Viewed
folders”.
2 Wskaż folder zawierający obrazy,
które mają zostać
zaimportowane, aby
zarejestrować go jako jeden z
folderów grupy „Viewed folders”.
3 Kliknij przycisk [OK].
Informacje o obrazach zostaną
zarejestrowane w bazie danych.
• Zarejestrowane zostaną również
obrazy we wszystkich podfolderach
grupy „Viewed folders”.
96
Aktualizowanie informacji o
rejestracji obrazów
Aby zaktualizować informacje o
obrazach, wybierz polecenie [Update
Database] z menu [Tools].
• Aktualizacja bazy danych może
potrwać jakiś czas.
• Zmiana nazw plików obrazów lub
folderów w grupie „Viewed folders”
uniemożliwia ich wyświetlanie za
pomocą tego oprogramowania. W
takiej sytuacji należy zaktualizować
bazę danych.
Zapisywanie obrazów z datą
1 Kliknij obraz dwukrotnie, aby go
wyświetlić.
2 Kliknij pozycję
i z rozwijanej listy
wybierz polecenie [Insert Date].
Korzystanie z programu „Picture Motion Browser” (w zestawie)
3 Wybierz odpowiedni kolor i
położenie, a następnie kliknij
przycisk [OK].
4 Kliknij
, aby zapisać obraz.
Drukowanie obrazów z datą
1 Wybierz zdjęcie, które chcesz
wydrukować.
2 Kliknij ikonę
na pasku narzędzi.
3 Zaznacz pole wyboru [Print date
taken] w opcjach drukowania.
4 Kliknij przycisk [Print].
Aby odinstalować program
„Picture Motion Browser”
1 Kliknij kolejno polecenia: [Start] t
[Control Panel] (w systemie Windows
2000, [Start] t [Settings] t [Control
Panel]), a następnie kliknij dwukrotnie
[Add/Remove Programs].
2 Wybierz pozycję [Sony Picture Utility],
a następnie kliknij przycisk [Remove]
(w systemie Windows 2000: [Change/
Remove]), aby odinstalować program.
Współpraca aparatu z komputerem
97
Korzystanie z programu „Music Transfer”
(w zestawie)
Zaprogramowane fabrycznie pliki
muzyczne można zamienić na żądane
pliki muzyczne przy użyciu programu
„Music Transfer” znajdującego się na
płycie CD-ROM (w zestawie). Można
również usuwać lub dodawać te pliki w
dowolnym momencie.
Dodawanie/zmienianie
muzyki przy użyciu
programu „Music Transfer”
Formaty plików muzycznych, które
można przenosić przy użyciu programu
„Music Transfer”, wymieniono poniżej:
• Pliki MP3 zapisane na dysku twardym
komputera
• Muzyka na płytach CD
• Zaprogramowane pliki muzyczne zapisane w
tym aparacie
1 Naciśnij przycisk HOME, aby
wyświetlić ekran HOME.
2 Wybierz opcję
(Drukowanie,
Inne) za pomocą części
b/B przycisku sterowania,
wybierz opcję [
Narzędzie
muzyczne] za pomocą części v/V
i naciśnij przycisk z.
3 Wybierz opcję [Pobierz muzykę]
za pomocą części
v/V/b/B przycisku sterowania i
naciśnij z.
Zostanie wyświetlony komunikat Podłącz
do komputera.
4 Podłącz aparat do komputera za
pomocą kabla USB.
98
5 Uruchom narzędzie „Music
Transfer”.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane
na ekranie, aby dodać/zmienić
pliki muzyczne.
• Aby przywrócić zaprogramowane
fabrycznie pliki muzyczne w aparacie:
1 Wykonaj funkcję [Formatuj muzykę] w
kroku 3.
2 Wykonaj polecenie [Restore defaults] w
programie „Music Transfer”.
Zostaną przywrócone wszystkie
zaprogramowane fabrycznie pliki
muzyczne, a opcja [Muzyka] w menu
[Slajdy] zostanie wyłączona.
• Zaprogramowane fabrycznie pliki muzyczne
można przywrócić przy użyciu funkcji
[Inicjalizuj] (strona 69), ale jednocześnie
zostaną wyzerowane inne ustawienia.
• Szczegółowe informacje na temat
korzystania z programu „Music Transfer”
można znaleźć w pomocy ekranowej
programu „Music Transfer”.
Komputer Macintosh
Obrazy można skopiować do komputera
Macintosh.
• Program „Picture Motion Browser” nie jest
zgodny z komputerami Macintosh.
Zalecana konfiguracja
komputera
Poniżej przedstawiono zalecaną
konfigurację komputera
współpracującego z aparatem.
Konfiguracja zalecana do
kopiowania obrazów
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS
X (wersje 10.1 do 10.4)
Gniazdo USB: Standardowe
Konfiguracja zalecana do
korzystania z programu „Music
Transfer”
System operacyjny (zainstalowany
fabrycznie): Mac OS X (wersje 10.3 do
10.4)
Procesor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4/G5
series, Mac mini
Dysk twardy: Ilość miejsca wymagana do
zainstalowania — około 250 MB
Uwagi o podłączaniu aparatu do
komputera
• Nie gwarantuje się poprawnego działania
poszczególnych funkcji w każdej z
powyższych zalecanych konfiguracji.
• Jeżeli do komputera zostanie podłączonych
kilka urządzeń USB, niektóre z nich, w tym
aparat, mogą nie działać. Jest to uzależnione
od rodzaju podłączonych urządzeń USB.
• Nie gwarantuje się poprawnego działania w
przypadku zastosowania koncentratora
USB.
• Ponieważ aparat jest przystosowany do
współpracy z interfejsem Hi-Speed USB
Kopiowanie obrazów do
komputera i oglądanie ich
na monitorze
1 Przygotuj aparat i komputer
Macintosh.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Etap 1: Przygotowanie aparatu i
komputera” na stronie 84.
2 Podłącz uniwersalny kabel
połączeniowy.
Wykonaj czynności opisane w sekcji
„Etap 2: Podłączanie aparatu do
komputera” na stronie 85.
3 Skopiuj pliki obrazów do
komputera Macintosh.
1Kliknij dwukrotnie nowo
rozpoznaną ikonę t [DCIM] t
folder, w którym znajdują się obrazy
do skopiowania.
Współpraca aparatu z komputerem
Pamięć: co w obszarze najmniej 64 MB
(zalecane co najmniej 128 MB)
(magistrala USB 2.0), podłączenie go do
komputera przy użyciu interfejsu Hi-Speed
USB (magistrala USB 2.0) pozwala na
zaawansowane (bardzo szybkie) przesyłanie
danych.
• Dostępne są trzy tryby połączenia USB:
[Auto] (ustawienie domyślne), [Mass
Storage] i [PictBridge]. W tej sekcji w
charakterze przykładów opisano tryby
[Auto] i [Mass Storage]. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat trybu
połączenia [PictBridge], zobacz strona 70.
• Gdy komputer wznawia pracę po wyjściu z
trybu wstrzymania lub uśpienia,
komunikacja między komputerem a
aparatem może nie zostać wznowiona.
2Przeciągnij pliki obrazów na ikonę
dysku twardego.
Pliki obrazów zostaną skopiowane na
dysk twardy.
99
Komputer Macintosh
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat miejsca zapisywania obrazów i
nazw plików, zobacz strona 89.
4 Obejrzyj obrazy na komputerze.
Kliknij dwukrotnie ikonę dysku
twardego t żądany plik obrazu w
folderze, który zawiera skopiowane
pliki, aby otworzyć dany plik obrazu.
Aby usunąć połączenie
USB
Opisaną poniżej procedurę należy
wykonać przed podjęciem następujących
działań:
• Odłączenie uniwersalnego kabla
połączeniowego
• Wyjęcie karty „Memory Stick Duo”
• Włożenie karty „Memory Stick Duo” do
aparatu po skopiowaniu obrazów z pamięci
wewnętrznej
• Wyłączenie aparatu
Przeciągnij ikonę napędu lub
ikonę karty „Memory Stick Duo”
na ikonę „Trash”.
Aparat zostanie odłączony od
komputera.
Dodawanie/zmienianie
muzyki przy użyciu
programu „Music Transfer”
Zaprogramowane fabrycznie pliki
muzyczne można zamienić na
wymagane pliki muzyczne. Można
również usuwać lub dodawać te pliki w
dowolnym momencie.
Formaty plików muzycznych, które
można przenosić przy użyciu programu
„Music Transfer”, wymieniono poniżej:
• Pliki MP3 zapisane na dysku twardym
komputera
• Muzyka na płytach CD
100
• Zaprogramowane pliki muzyczne zapisane w
tym aparacie
Aby zainstalować program „Music
Transfer”
• Przed zainstalowaniem programu „Music
Transfer” zamknij wszystkie pozostałe
aplikacje.
• Aby zainstalować program, należy
zalogować się jako administrator.
1 Włącz komputer Macintosh i włóż płytę
CD-ROM (w zestawie) do napędu CDROM.
2 Kliknij dwukrotnie ikonę
(SONYPICTUTIL).
3 Kliknij dwukrotnie plik
[MusicTransfer.pkg] w folderze [MAC].
Rozpocznie się instalacja
oprogramowania.
Aby dodać/zmienić pliki muzyczne
Zobacz sekcja „Dodawanie/zmienianie
muzyki przy użyciu programu „Music
Transfer”” na stronie 98.
Pomoc techniczna
Dodatkowe informacje o tym
produkcie i odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania
znajdują się w witrynie internetowej
firmy Sony poświęconej obsłudze
klienta.
http://www.sony.net/
Drukowanie zdjęć
Jak wydrukować zdjęcia
W przypadku zdjęć wykonanych w trybie
[16:9] na wydruku mogą zostać obcięte
krawędzie, dlatego przed rozpoczęciem
drukowania należy się upewnić, że sytuacja
taka nie będzie miała miejsca (strona 116).
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki zgodnej ze standardem
PictBridge (strona 102)
Zdjęcia można wydrukować, podłączając aparat
bezpośrednio do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge.
Drukowanie bezpośrednie przy użyciu drukarki z gniazdem kart pamięci
„Memory Stick”
Zdjęcia można wydrukować za pomocą drukarki z gniazdem
kart pamięci „Memory Stick”.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi drukarki.
Drukowanie przy użyciu komputera
Drukowanie w punkcie usługowym (strona 105)
Drukowanie zdjęć
Zdjęcia można skopiować do komputera przy użyciu
oprogramowania „Picture Motion Browser” znajdującego się
w zestawie, a następnie wydrukować.
Do zdjęcia można wstawić datę, a następnie je wydrukować
(strona 97).
Kartę pamięci „Memory Stick Duo” zawierającą wykonane
zdjęcia można zanieść do punktu usługowego, który je
wydrukuje. Wcześniej na zdjęcia, które mają zostać
wydrukowane, można nanieść oznaczenie
(polecenie
wydruku).
101
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu
drukarki zgodnej ze standardem PictBridge
Zdjęcia można wydrukować nawet w
przypadku braku dostępu do komputera
— wystarczy podłączyć aparat
bezpośrednio do drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge.
• Standard „PictBridge” jest oparty na
standardzie CIPA. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
• Nie można drukować filmów.
• Jeżeli na ekranie aparatu miga wskaźnik
(sygnalizacja błędu), należy sprawdzić
podłączoną drukarkę.
Etap 1: Przygotowanie
aparatu
Aparat należy przygotować do
podłączenia do drukarki za pomocą
uniwersalnego kabla połączeniowego.
Etap 1 można pominąć w przypadku
podłączania aparatu do drukarki
rozpoznawanej po wybraniu dla opcji
[Połączenie USB] ustawienia [Auto].
Przycisk
MENU
Przycisk
sterowania
Przycisk
HOME
• Zalecane jest użycie w pełni naładowanego
akumulatora, aby wyeliminować ryzyko
nagłego zaniku zasilania w trakcie drukowania.
1 Naciśnij przycisk HOME, aby
wyświetlić ekran HOME.
2 Wybierz opcję
(Nastaw.) za
pomocą przycisków b/B, a
następnie wybierz opcję [
Główne nastawienia] za pomocą
przycisków v/V i naciśnij
przycisk z.
3 Za pomocą przycisków v/V/b/B
wybierz opcję [Główne
nastawienia 2], a następnie
wybierz opcję [Połączenie USB] i
naciśnij przycisk z.
4 Za pomocą przycisków v/V
wybierz opcję [PictBridge] i
naciśnij przycisk z.
Tryb USB został skonfigurowany.
102
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge
Etap 2: Podłączanie
aparatu do drukarki
1 Podłącz aparat do drukarki.
Etap 3: Wybieranie obrazów
do drukowania
Wybierz opcję [Ten obraz] lub
[Wiele obrazów] za pomocą
przycisków v/V i naciśnij
przycisk z.
Po wybraniu ustawienia [Ten
obraz]
2 Do złącza
wielofunkcyjnego
Można wydrukować wybrany obraz.
Przejdź do etapu 4.
Po wybraniu ustawienia [Wiele
obrazów]
Można wydrukować kilka wybranych
obrazów.
1 Do
gniazda
USB
Uniwersalny kabel
połączeniowy
1Wybierz obraz do druku za pomocą
przycisków b/B i naciśnij przycisk z.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
oznaczenie
.
2Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
3Wybierz [OK] za pomocą przycisku
sterowania i naciśnij przycisk z.
2 Naciśnij przycisk
Po nawiązaniu połączenia
pojawi się wskaźnik
.
Drukowanie zdjęć
(Odtwarzanie) i włącz aparat i
drukarkę.
• Wszystkie obrazy w folderze można
drukować, wybierając [Wiele obrazów]
na ekranie indeksu i wybierając pasek
wyboru folderu za pomocą przycisku b,
a następnie umieszczając znak
na
folderze.
Jeśli aktywny jest tryb wyświetlania, na
wyświetlaczu pojawi się zdjęcie i menu
drukowania.
103
Drukowanie zdjęć bezpośrednio przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge
Etap 4: Drukowanie
1 Ustawienia druku należy wybrać
•W przypadku wybrania ustawienia
[Data], data zostanie wstawiona w
wybranej przez siebie kolejności
(strona 76). W niektórych drukarkach
funkcja ta może nie być dostępna.
za pomocą przycisku sterowania.
2 Wybierz [OK] przyciskiem v i
naciśnij przycisk z.
Zdjęcie zostanie wydrukowane.
[Ilość]
Gdy dla opcji [Układ] wybrano
ustawienie [1-zdj/Bez ramki] lub [1zdj./Ramka]:
• Nie należy odłączać uniwersalnego kabla
połączeniowego, gdy wskaźnik
(Połączenie PictBridge) jest wyświetlany
na ekranie.
Wskaźnik
Wybierz żądaną liczbę kopii
drukowanego zdjęcia. Drukowane
będą pojedyncze zdjęcia.
Gdy dla opcji [Układ] nie wybrano
ustawienia [1-zdj/Bez ramki] lub [1zdj./Ramka]:
Wybierz liczbę zestawów zdjęć, które
mają zostać wydrukowane na
arkuszu indeksu. Jeżeli w kroku 1
została wybrana opcja [Ten obraz],
określ liczbę kopii tego samego
zdjęcia, które mają zostać
wydrukowane obok siebie na
arkuszu indeksu.
• W przypadku wybrania zbyt dużej liczby
zdjęć część z nich nie zmieści się na
zadrukowywanym arkuszu.
[Układ]
Wybór liczby zdjęć do wydruku na
jednym arkuszu jedno obok
drugiego.
[Rozmiar]
Wybierz rozmiar papieru.
[Data]
Wybierz ustawienie [Dzień&Godz]
lub [Data], aby nanieść na zdjęcia
datę i godzinę.
104
Aby wydrukować inne zdjęcia
Wybierz opcję [Wiele obrazów], a
następnie powtórz procedurę od etapu 3.
Etap 5: Zakończenie
drukowania
Upewnij się, że ekran powrócił do etapu
2 i odłącz uniwersalny kabel
połączeniowy od aparatu.
Drukowanie w punkcie usługowym
Kartę pamięci „Memory Stick Duo”
zawierającą wykonane zdjęcia można
zanieść do punktu usługowego, który je
wydrukuje. Jeżeli punkt usługowy
dysponuje urządzeniami rozpoznającymi
znaczniki w formacie DPOF, przed
oddaniem karty pamięci na zdjęcia
można nanieść oznaczenie
(polecenie wydruku).
Oznaczanie wybranego
obrazu
Przycisk MENU
Przycisk
• W punkcie usługowym nie można
wydrukować zdjęć zapisanych w pamięci
wewnętrznej aparatu. Zdjęcia należy
skopiować na kartę „Memory Stick Duo”, a
następnie zanieść kartę „Memory Stick
Duo” do punktu usługowego.
Co to jest DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) to
funkcja umożliwiająca oznaczenie ikoną
(polecenie wydruku) zdjęć z karty
„Memory Stick Duo”, które mają zostać
wydrukowane.
• Zdjęcia z oznaczeniem
(polecenie
wydruku) można także wydrukować przy
użyciu drukarki zgodnej ze standardem
DPOF (Digital Print Order Format) lub
standardem PictBridge.
• Nie można nanosić oznaczeń na filmy.
Uwagi dotyczące drukowania
zdjęć z karty „Memory Stick Duo”
w punkcie usługowym
Przycisk
sterowania
1 Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie).
2 Zaznacz zdjęcie, które chcesz
wydrukować.
3 Naciśnij przycisk MENU, aby
wyświetlić menu.
4 Wybierz opcję [DPOF] za pomocą
części v/V przycisku sterowania,
a następnie wybierz opcję [Ten
obraz] za pomocą przycisków
b/B i naciśnij przycisk z.
Na zdjęcie zostanie naniesione
oznaczenie
(polecenie
wydruku).
Drukowanie zdjęć
• Przed oddaniem zdjęć do wydrukowania
należy się upewnić, że dany punkt usługowy
przyjmuje zdjęcia na kartach „Memory Stick
Duo”.
• Jeżeli punkt usługowy nie przyjmuje kart
„Memory Stick Duo”, należy skopiować
zdjęcia na inny nośnik, np. na płytę CD-R.
• Należy pamiętać, aby wziąć ze sobą adapter
Memory Stick Duo.
• Przed oddaniem nośnika danych do punktu
usługowego należy utworzyć kopię zapasową
zdjęć na płycie.
• Za pomocą aparatu nie można określić
liczby odbitek.
• W celu nałożenia dat na zdjęcia należy
skonsultować się z punktem usługowym.
(Odtwarzanie)
105
Drukowanie w punkcie usługowym
Aby usunąć oznaczenie
Wybierz zdjęcia, z których ma zostać
usunięte oznaczenie, a następnie w
kroku 3 naciśnij przycisk z.
Wybieranie i oznaczanie
obrazów
5 Wybierz [OK] przyciskiem v i
naciśnij przycisk z.
Na wybranym zdjęciu pojawi się
oznaczenie
.
Pojedynczy obraz
1 Podczas wyświetlania na ekranie
pojedynczego obrazu lub indeksu
naciśnij przycisk MENU.
Ekran indeksu
2 Wybierz opcję [DPOF] za pomocą
przycisków v/V, następnie
wybierz opcję [Wiele obrazów] za
pomocą przycisków b/B i naciśnij
przycisk z.
3 Wybierz obraz, który chcesz
oznaczyć i naciśnij przycisk z.
Wybrany obraz zostanie oznaczony
znakiem
.
Pojedynczy obraz
Aby anulować wybór
Wybierz opcję [Wyjdź] w kroku 5 i
naciśnij przycisk z.
Aby usunąć oznaczenie
Wybierz zdjęcia, z których mają zostać
usunięte oznaczenia, a następnie w
kroku 3 naciśnij przycisk z.
Aby wydrukować wszystkie
zdjęcia z danego folderu
Ekran indeksu
W kroku 3 przesuń ramkę na pasek
wyboru folderu za pomocą przycisku b,
a następnie naciśnij przycisk z w trybie
indeksu.
Na wybranych zdjęciach i folderach pojawi się
oznaczenie
.
4 Naciśnij przycisk MENU.
106
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku problemów z aparatem należy zastosować się do zamieszczonych poniżej
wskazówek.
1 Wykonaj czynności kontrolne opisane na stronach od 108 do 118.
Jeżeli na wyświetlaczu pojawił się kod, na przykład „C/E:ss:ss”, zobacz
strona 119.
2 Wyjmij akumulator, włóż go ponownie po upływie około minuty i
włącz zasilanie.
3 Przywróć ustawienia fabryczne (strona 69).
4 Skontaktuj się z punktem sprzedaży produktów firmy Sony lub z
lokalnym autoryzowanym serwisem firmy Sony.
Należy pamiętać, że oddanie aparatu do naprawy jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na sprawdzenie zawartości pamięci wewnętrznej aparatu i znajdujących się w niej
plików muzycznych.
Akumulator i zasilanie
108
„Memory Stick Duo”
115
Fotografowanie/filmowanie
108
Pamięć wewnętrzna
116
Oglądanie obrazów
112
Drukowanie
116
Usuwanie/edycja obrazów
112
Drukarka zgodna ze standardem
PictBridge
117
Komputery
113
Inne informacje
Picture Motion Browser
115
Rozwiązywanie problemów
Kliknij wybraną pozycję, aby przejść do strony zawierającej opisy objawów i przyczyn
lub odpowiednich środków zaradczych.
118
107
Rozwiązywanie problemów
Akumulator i zasilanie
Nie można włożyć akumulatora.
• Włóż akumulator poprawnie tak, aby nacisnąć dźwignię wysuwania akumulatora.
Nie można włączyć aparatu.
• Po włożeniu akumulatora do aparatu włączenie zasilania może potrwać jakiś czas.
• Włóż prawidłowo akumulator.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Akumulator jest rozładowany (strona 125). Wymień go na nowy.
• Użyj zalecanego akumulatora.
Aparat nagle się wyłącza.
• Jeśli zasilanie jest włączone i przez około trzy minuty nie została wykonana żadna
czynność, aparat automatycznie się wyłącza, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.
Włącz ponownie aparat.
• Akumulator jest rozładowany (strona 125). Wymień go na nowy.
Wskaźnik pozostałego czasu pracy akumulatora pokazuje błędne informacje.
• Sytuacja taka może wystąpić, gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub
bardzo niskiej temperaturze.
• Wyświetlany pozostały czas pracy akumulatora różni się od rzeczywistego. Rozładuj
całkowicie akumulator i naładuj go ponownie, aby skorygować wyświetlaną wartość.
• Akumulator jest rozładowany. Włóż naładowany akumulator.
• Akumulator jest rozładowany (strona 125). Wymień go na nowy.
Nie można naładować akumulatora.
• Nie można naładować akumulatora przy użyciu zasilacza sieciowego (brak w zestawie).
Fotografowanie/filmowanie
Wyświetlacz LCD nie włącza się, mimo iż włączone jest zasilanie.
• Włącz ekran (strona 21).
Aparat nie może zapisywać obrazów.
• Sprawdź ilość wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej lub na karcie „Memory Stick
Duo”. Jeżeli pamięć jest pełna, wykonaj jedną z następujących czynności:
– Usuń niepotrzebne obrazy (strona 36).
– Wymień kartę „Memory Stick Duo”.
• Używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik blokady zapisu,
który ustawiono w położeniu LOCK. Ustaw przełącznik w położeniu umożliwiającym
zapis (strona 123).
• Nie można zapisywać obrazów podczas ładowania lampy błyskowej.
108
Rozwiązywanie problemów
• Podczas fotografowania ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu innym niż
• Aby nagrać film, ustaw pokrętło trybu pracy w położeniu
.
• Podczas nagrywania filmów rozmiar obrazu jest ustawiany na wartość
.
[640(Wys.jakość)]. Wykonaj jedną z następujących czynności:
– Ustaw rozmiar obrazu na inny niż [640(Wys.jakość)].
– Włóż kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Nagrywanie filmów zatrzymuje się podczas filmowania .
• Nagrywanie filmów jest automatycznie zatrzymywane, gdy plik z filmem osiągnie
rozmiar ok. 2 GB.
Obiektu nie widać na ekranie.
• W aparacie włączono tryb odtwarzania. Naciśnij przycisk
, aby zmienić na tryb
nagrywania (strona 34).
Funkcja stabilizatora obrazu nie działa .
• Funkcja stabilizatora obrazu nie działa, gdy na wyświetlaczu widoczna jest ikona
.
• Funkcja stabilizatora obrazu może nie działać prawidłowo podczas fotografowania scen
nocnych.
• Fotografuj po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Nie naciskaj go od razu do końca.
• Aktywna jest funkcja wolnej migawki NR (strona 18). Nie jest to usterka.
Obraz jest nieostry.
• Obiekt jest zbyt blisko. Fotografuj w trybie rejestracji
(Makro). Odległość między
obiektywem a fotografowanym obiektem powinna być większa niż najkrótsza
odległość dla fotografowania, tj. około 5 cm (obiektyw szerokokątny, W)/34 cm
(teleobiektyw, T) (strona 27).
• W trybie sceny podczas wykonywania zdjęć wybrano opcję
(tryb Zmierzch),
(tryb Pejzaż) lub
(tryb Fajerwerki).
• Wybrano funkcję wstępnego ustawienia ostrości. Wybierz tryb pracy autofokusa
(strona 48).
• Zapoznaj się z sekcją „Jeśli obraz jest nieostry” na stronie 49.
Rozwiązywanie problemów
Rejestracja obrazu trwa zbyt długo.
Zoom nie działa .
• Funkcji zoomu inteligentnego nie można użyć w następujących sytuacjach:
–
w trybie sceny wybrano opcję (tryb Ekstra wysoka czułość).
– rozmiar obrazu ustawiono na opcję [12M], [3:2].
• Zoomu cyfrowego nie można używać podczas nagrywania filmów.
• Nie można zmieniać skali zbliżenia podczas nagrywania filmu.
• Potwierdź, że ustawienie opcji [Teleobiektyw] jest prawidłowe.
109
Rozwiązywanie problemów
• Gdy funkcja [Wykrywanie twarzy] jest ustawiona na [Włącz], zoom cyfrowy nie jest
dostępny.
Lampa błyskowa nie działa.
• Lampa błyskowa jest ustawiona na
(Błysk wymuszony wyłączony) (strona 27).
• Lampy błyskowej nie można użyć w następujących sytuacjach:
– [Tryb NAGR] jest ustawiony na [Seria] lub Stopniowanie ekspozycji (strona 44).
– W trybie sceny wybrano opcję
(tryb Duża czułość), (tryb Zmierzch),
(tryb
Ekstra wysoka czułość) lub
(tryb Fajerwerki) (strona 31).
– Nagrywanie filmów.
• Ustaw dla lampy błyskowej opcję
(błysk wymuszony włączony), jeśli pokrętło trybu
pracy znajduje się w pozycji M lub w trybie sceny wybrano opcję
(tryb Pejzaż),
(tryb Plaża) lub
(tryb Śnieg) (strona 27).
Na zdjęciach wykonanych przy użyciu lampy błyskowej pojawiają się rozmyte
białe plamy.
• Światło lampy błyskowej zostało odbite przez cząsteczki znajdujące się w powietrzu
(kurz, pyłki itp.) i są one widoczne na zdjęciu. Nie jest to usterka (strona 14).
Funkcja zbliżenia (makro) podczas fotografowania nie działa.
• W trybie sceny wybrano opcję
(tryb Zmierzch),
(tryb Pejzaż) lub
(tryb
Fajerwerki) (strona 31).
Data i godzina nie są wyświetlane na ekranie LCD.
• Informacje o dacie i godzinie nie są wyświetlane podczas fotografowania. Są one
wyświetlane tylko podczas odtwarzania.
Nie można umieścić daty na zdjęciu.
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia (strona 116). Przy
użyciu programu „Picture Motion Browser” można drukować lub zapisywać zdjęcia z
datą (strona 97).
Po wciśnięciu do połowy i przytrzymaniu spustu migawki miga wartość F i czas
otwarcia migawki.
• Niewłaściwe parametry ekspozycji. Skoryguj ekspozycję (strona 46).
Ekran jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.
• Wyreguluj jasność podświetlenia ekranu LCD (strona 21).
110
Rozwiązywanie problemów
Obraz jest zbyt ciemny.
• Zdjęcie robione jest pod światło. Wybierz tryb pomiaru światła (strona 47) lub
wyreguluj ekspozycję (strona 46).
• Włącz ekran (strona 21).
Obraz jest zbyt jasny.
• Wyreguluj ekspozycję (strona 46).
Kolory obrazu nie są prawidłowe.
• Dla trybu [Tryb koloru] wybierz ustawienie [Normalny] (strona 45).
Podczas fotografowania bardzo jasnych obiektów pojawiają się pionowe
smugi.
• W przypadku wystąpienia tego zjawiska na obrazie widoczne są białe, czarne,
czerwone, purpurowe i inne smugi. Nie oznacza ono uszkodzenia aparatu.
Na obrazie oglądanym w ciemnym miejscu widać zakłócenia .
• Przy słabym oświetleniu aparat zwiększa czytelność obrazu, tymczasowo go
rozjaśniając. Nie ma to wpływu na zapisywany obraz.
• Dla trybu [Reduk czerw oczu] wybierz ustawienie [Włącz] (strona 51).
• Zrób zdjęcie, używając lampy błyskowej, z odległości mniejszej niż wynosi zasięg jej
błysku.
• Włącz w pomieszczeniu silniejsze oświetlenie i zrób zdjęcie.
• Wyretuszuj zdjęcie przy użyciu opcji [Korekcja czerwonych oczu] (strona 59).
Na wyświetlaczu pojawiają się kolorowe punkty.
• Nie jest to usterka. Punkty te nie będą widoczne na zapisanym obrazie (strona 2).
Rozwiązywanie problemów
Na zdjęciach widać efekt czerwonych oczu.
Obraz widziany w celowniku nie wskazuje rzeczywistego zakresu nagrywania .
• Gdy obiekt jest zbyt blisko, następuje zjawisko paralaksy. W takim przypadku należy
użyć ekranu LCD, aby sprawdzić zakres nagrywania.
• Gdy używany jest zoom cyfrowy nie można sprawdzić zdjęcia w wizjerze.
Nie można robić zdjęć seryjnych.
• Pamięć wewnętrzna aparatu lub karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Usuń
niepotrzebne obrazy (strona 36).
• Słaby akumulator. Włóż naładowany akumulator.
111
Rozwiązywanie problemów
Oglądanie obrazów
Aparat nie wyświetla obrazów.
• Naciśnij przycisk
(Odtwarzanie) (strona 34).
• Nazwa folderu/pliku została zmieniona na komputerze (strona 91).
• Aparat może nie wyświetlać prawidłowo plików obrazów poddanych obróbce na
komputerze, a także obrazów wykonanych za pomocą innego modelu aparatu.
• Aparat pracuje w trybie USB. Usuń połączenie USB (strona 89).
Data i godzina nie są wyświetlane.
• Przycisk v (DISP) jest wyłączony (strona 21).
Bezpośrednio po rozpoczęciu odtwarzania obraz jest nieostry.
• Wyświetlany obraz może początkowo wyglądać na nieostry ze względu na wciąż
trwającą obróbkę. Nie jest to usterka.
Brak obrazu na ekranie odbiornika TV.
• Sprawdź ustawienie wybrane dla opcji [Wyjście wideo]. Sygnał na wyjściu wideo
aparatu musi być zgodny z systemem kodowania kolorów obsługiwanym przez
odbiornik TV (strona 71).
• Sprawdź poprawność połączenia (strona 78).
• Jeżeli złącze USB uniwersalnego kabla połączeniowego jest podłączone do innego
urządzenia, odłącz je (strona 89).
Usuwanie/edycja obrazów
Aparat nie usuwa zdjęć.
• Anuluj ochronę (strona 60).
• Używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik blokady zapisu,
który ustawiono w położeniu LOCK. Ustaw przełącznik w położeniu umożliwiającym
zapis (strona 123).
Obraz został przypadkowo usunięty.
• Usuniętych obrazów nie można odtworzyć. Zaleca się włączenie funkcji ochrony
obrazów (strona 60) lub zakupienie karty „Memory Stick Duo” wyposażonej w
przełącznik blokady zapisu i ustawienie tego przełącznika w położeniu LOCK
(strona 123). Uniemożliwi to przypadkowe skasowanie obrazu.
112
Rozwiązywanie problemów
Komputery
Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest zgodny z aparatem.
• Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w sekcji „Zalecana konfiguracja
komputera” na stronie 82 (w przypadku systemu Windows) i na stronie 99 (w
przypadku komputera Macintosh).
Karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest rozpoznawana przez komputer
wyposażony w gniazdo kart pamięci „Memory Stick”.
• Sprawdź, czy komputer i urządzenie Memory Stick Reader/Writer obsługują karty
pamięci „Memory Stick PRO Duo”. Użytkownicy komputerów i urządzeń Memory
Stick Readers/Writers niewyprodukowanych przez firmę Sony powinni skontaktować
się z producentem posiadanego urządzenia.
• Jeśli karta „Memory Stick PRO Duo” nie jest obsługiwana, podłącz aparat do
komputera (strony 85 i 99). Komputer rozpozna kartę „Memory Stick PRO Duo”.
Komputer nie rozpoznaje aparatu.
• Włącz aparat.
• Jeśli akumulator jest prawie rozładowany, włóż naładowany akumulator lub użyj
zasilacza sieciowego (brak w zestawie) (strona 84).
podłącz go ponownie.
• Odłącz od gniazd USB komputera wszystkie urządzenia z wyjątkiem aparatu,
klawiatury i myszy.
• Podłącz aparat bezpośrednio do komputera. Nie używaj do tego celu koncentratora
USB ani innych urządzeń (strona 85).
• Oprogramowanie (w zestawie) nie zostało zainstalowane. Zainstaluj oprogramowanie
(strona 83).
• Komputer nie rozpoznaje aparatu, ponieważ aparat został połączony z komputerem
przy użyciu uniwersalnego kabla połączeniowego przed zainstalowaniem
oprogramowania (w zestawie). Usuń z systemu operacyjnego komputera błędnie
rozpoznane urządzenie, a następnie zainstaluj sterownik USB (zobacz następny
punkt).
Rozwiązywanie problemów
• Dla trybu [Połączenie USB] wybierz ustawienie [Mass Storage] (strona 70).
• Użyj uniwersalnego kabla połączeniowego (w zestawie) (strona 85).
• Odłącz uniwersalny kabel połączeniowy od komputera i aparatu, a następnie starannie
Po podłączeniu aparatu do komputera na ekranie monitora nie pojawia się
ikona „Removable Disk”.
• Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie zainstalować sterownik USB. Procedura ta
dotyczy komputera z systemem Windows.
1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [My Computer]. W wyświetlonym menu
kliknij polecenie [Properties].
Zostanie wyświetlony ekran „System Properties”.
2 Kliknij kolejno polecenia: [Hardware] t [Device Manager].
Zostanie wyświetlone okno „Device Manager”.
113
Rozwiązywanie problemów
3 Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [ Sony DSC], a następnie kliknij
kolejno polecenia: [Uninstall] t [OK].
Urządzenie zostanie usunięte.
4 Zainstaluj oprogramowanie (strona 83).
Zainstalowany zostanie również sterownik USB.
Nie można kopiować obrazów.
• Podłącz prawidłowo aparat do komputera, nawiązując połączenie USB (strona 85).
• Skopiuj zdjęcia, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi używanego systemu
operacyjnego komputera (strony 85 i 99).
• Skopiowanie obrazów do komputera może być niemożliwe w przypadku użycia karty
„Memory Stick Duo” sformatowanej przez komputer. Używaj karty „Memory Stick
Duo” sformatowanej przez aparat (strona 65).
Po ustanowieniu połączenia USB program „Picture Motion Browser” nie
uruchamia się automatycznie.
• Uruchom narzędzie „Media Check Tool” (strona 92).
• Podłącz kabel USB po włączeniu komputera (strona 85).
Nie można wyświetlić obrazu na komputerze.
• W przypadku korzystania z programu „Picture Motion Browser” zapoznaj się z
informacjami zamieszczonymi w jego pomocy.
• Skontaktuj się z producentem komputera lub oprogramowania.
Podczas odtwarzania filmu na komputerze pojawiają się zakłócenia obrazu i
dźwięku.
• Film jest odtwarzany bezpośrednio z pamięci wewnętrznej aparatu lub z karty
„Memory Stick Duo”. Przed odtworzeniem filmu skopiuj go na dysk twardy
komputera (strona 84).
Nie można wydrukować zdjęcia.
• Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji obsługi drukarki.
Nie można wyświetlić w aparacie obrazów skopiowanych do komputera.
• Skopiuj zdjęcia do folderu rozpoznawanego przez aparat, na przykład „101MSDCF”
(strona 89).
• Postępuj zgodnie z właściwymi procedurami (strona 91).
114
Rozwiązywanie problemów
Picture Motion Browser
Zdjęcia nie są wyświetlane prawidłowo w programie „Picture Motion Browser”.
• Sprawdź, czy folder z obrazami został zarejestrowany w grupie „Viewed folders”. Jeśli
obrazy nie są wyświetlane nawet po zarejestrowaniu folderu w grupie „Viewed folders”,
zaktualizuj bazę danych (strona 96).
Nie można znaleźć zdjęć zaimportowanych przy użyciu programu „Picture
Motion Browser”.
• Sprawdź, czy obrazów nie ma w folderze „My Pictures”.
• Jeśli ustawienia domyślne zostały zmienione, zapoznaj się z sekcją „Zmiana ustawienia
„Folder to be imported”” na stronie 96 i sprawdź, który folder został wybrany jako
lokalizacja docelowa przy importowaniu.
Aby zmienić ustawienie „Folder to be imported”.
• Przejdź do ekranu „Import Settings”, aby zmienić ustawienie „Folder to be imported”.
Inny folder można wskazać po zarejestrowaniu go w grupie „Viewed folders” za
pomocą programu „Picture Motion Browser” (strona 96).
Data na wszystkich zaimportowanych obrazach jest inna od daty
kalendarzowej.
(strona 76).
wyświetla się na ekranie.
• Zapisane dane są przestarzałe z powodu zmiany lub usunięcia nazwy obrazu lub
folderu. Wybierz opcję [Update Database] z menu [Tools] i uruchom ją.
„Memory Stick Duo”
Nie można włożyć karty „Memory Stick Duo”.
Rozwiązywanie problemów
• Data w aparacia została błędnie ustawiona. Ustaw poprawnie datę i godzinę
• Włóż kartę w prawidłowy sposób.
Nie można sformatować karty „Memory Stick Duo”.
• Używana karta „Memory Stick Duo” jest wyposażona w przełącznik blokady zapisu,
który ustawiono w położeniu LOCK. Ustaw przełącznik w położeniu umożliwiającym
zapis (strona 123).
Karta „Memory Stick Duo” została przypadkowo sformatowana .
• W wyniku formatowania bezpowrotnie usuwane są wszystkie dane znajdujące się na
karcie „Memory Stick Duo”. Ich przywrócenie nie jest możliwe. Zalecane jest
ustawienie przełącznika blokady zapisu na karcie „Memory Stick Duo” w położeniu
LOCK, aby zapobiec przypadkowemu skasowaniu danych (strona 123).
115
Rozwiązywanie problemów
Pamięć wewnętrzna
Nie można odtwarzać lub zapisywać obrazów, korzystając z pamięci
wewnętrznej aparatu.
• W aparacie znajduje się karta „Memory Stick Duo”. Wyjmij ją.
Nie można skopiować na kartę „Memory Stick Duo” danych zapisanych w
pamięci wewnętrznej aparatu.
• Karta „Memory Stick Duo” jest pełna. Sprawdź jej pojemność (zalecana pojemność to
co najmniej 64 MB).
Nie można skopiować do pamięci wewnętrznej aparatu danych zapisanych na
karcie „Memory Stick Duo” lub na komputerze.
• Nie ma możliwości skopiowania do pamięci wewnętrznej aparatu danych z karty
„Memory Stick Duo” lub z komputera.
Drukowanie
Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, a także z informacjami zamieszczonymi w
sekcji „Drukarka zgodna ze standardem PictBridge” (poniżej).
Zdjęcia są drukowane z obciętymi krawędziami.
• W zależności od drukarki lewa, prawa, górna i dolna krawędź zdjęcia mogą zostać
obcięte. Krawędź zdjęcia może zostać obcięta zwłaszcza podczas drukowania zdjęcia o
rozmiarze ustawionym na [16:9].
• Jeśli do drukowania zdjęć używasz własnej drukarki, spróbuj anulować ustawienia
przycinania lub drukowania bez obramowania. Aby dowiedzieć się, czy drukarka
obsługuje te funkcje, skontaktuj się z jej producentem.
• W przypadku drukowania zdjęć w punkcie usługowym upewnij się, że krawędzie
obrazu nie zostaną obcięte.
Nie można drukować zdjęć ze wstawioną datą.
• Zdjęcia ze wstawioną datą można drukować przy użyciu programu „Picture Motion
Browser” (strona 97).
• Ten aparat nie jest wyposażony w funkcję nakładania dat na zdjęcia. Ponieważ jednak
zdjęcia wykonane aparatem zawierają informacje o dacie zarejestrowania, istnieje
możliwość wydrukowania zdjęć z nałożoną datą, o ile tylko drukarka lub
oprogramowanie rozpoznaje informacje w formacie Exif. Aby uzyskać informacje na
temat zgodności z informacjami w formacie Exif, należy skonsultować się z
producentem drukarki lub oprogramowania.
• Wykonując odbitki w punkcie usługowym, można poprosić o wstawienie na nich daty.
116
Rozwiązywanie problemów
Drukarka zgodna ze standardem PictBridge
Nie można nawiązać połączenia .
• Nie można podłączyć aparatu bezpośrednio do drukarki, która nie jest zgodna ze
standardem PictBridge. Aby dowiedzieć się, czy drukarka jest zgodna ze standardem
PictBridge, skontaktuj się z jej producentem.
• Sprawdź, czy drukarka jest włączona i czy można podłączyć ją do aparatu.
• Dla trybu [Połączenie USB] wybierz ustawienie [PictBridge] (strona 70).
• Odłącz i podłącz ponownie uniwersalny kabel połączeniowy. Jeśli drukarka sygnalizuje
błąd, poszukaj odpowiednich wskazówek w jej instrukcji obsługi.
Nie można drukować zdjęć.
• Sprawdź, czy aparat i drukarka są prawidłowo połączone uniwersalnym kablem
połączeniowym.
• Włącz drukarkę. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
drukarki.
• Jeśli podczas drukowania zostanie wybrana opcja [Wyjdź], wydrukowanie zdjęć może
Drukowanie zostało anulowane.
• Sprawdź, czy uniwersalny kabel połączeniowy został odłączony przed zniknięciem
ikony
(Połączenie PictBridge).
Nie można wstawić daty ani wydrukować zdjęć w trybie indeksu.
• Prawdopodobnie drukarka nie obsługuje tych funkcji. Aby dowiedzieć się, czy
drukarka obsługuje te funkcje, skontaktuj się z jej producentem.
Rozwiązywanie problemów
się nie powieść. Odłącz i podłącz ponownie uniwersalny kabel połączeniowy. Jeżeli
nadal nie można wydrukować zdjęć, odłącz uniwersalny kabel połączeniowy i wyłącz
drukarkę, a następnie włącz drukarkę i podłącz ponownie uniwersalny kabel
połączeniowy.
• Nie jest możliwe drukowanie kadrów z nagranych filmów.
• Zdjęcia wykonane innym aparatem lub zmodyfikowane za pomocą komputera mogą
nie zostać wydrukowane.
• Niektóre drukarki nie obsługują opcji wstawiania daty w trybie indeksu. Skontaktuj się
z producentem drukarki.
Zamiast daty na zdjęciu drukowana jest informacja „---- -- --”.
• Daty nie można nanosić na zdjęcia, dla których nie zapisano danych dotyczących daty
zapisu. Ustaw opcję [Data] na [Wyłącz] (strona 103).
Nie można wybrać rozmiaru papieru.
• Dowiedz się, czy dany rozmiar jest obsługiwany przez drukarkę, kontaktując się z jej
producentem.
117
Rozwiązywanie problemów
Nie można drukować zdjęć w wybranym rozmiarze.
• Zawsze odłączaj uniwersalny kabel połączeniowy i podłączaj go ponownie, gdy po
podłączeniu aparatu do drukarki zmieniany jest rozmiar papieru.
• Ustawienia drukowania w aparacie i drukarce się różnią. Zmień odpowiednie
ustawienie w aparacie (strona 103) lub drukarce.
Po anulowaniu drukowania nie można korzystać z aparatu.
• Zaczekaj chwilę. Nadal trwa procedura anulowania zadania drukarki. W przypadku
niektórych drukarek może to trochę potrwać.
Inne informacje
Aparat nie działa przy wysuniętym obiektywie.
• Nie należy próbować wciskać obiektywu, który przestał być ruchomy.
• Włóż naładowany akumulator i włącz ponownie aparat.
Obiektyw pokrywa się parą.
• Doszło do skroplenia wilgoci. Wyłącz aparat i nie używaj go przez około godzinę.
Obiektyw nie porusza się po wyłączeniu aparatu.
• Akumulator jest rozładowany. Wymień go na naładowany.
Aparat nagrzewa się, gdy jest używany przez dłuższy czas.
• Nie jest to usterka.
Po włączeniu aparatu ukazuje się ekran ustawień zegara.
• Ustaw ponownie datę i godzinę (strona 76).
Chcesz zmienić datę lub godzinę.
• Ustaw ponownie datę i godzinę (strona 76).
118
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty
aparatu
Kody funkcji
autodiagnostyki
Pojawiające się czasami na wyświetlaczu
kody funkcji autodiagnostyki aparatu
rozpoczynają się od litery. Ostatnie dwie
cyfry (oznaczone tutaj symbolami ss)
są zawsze różne. Informują one o
rodzaju wykrytego problemu.
Jeśli problemu nie uda się rozwiązać
nawet po kilkakrotnym wykonaniu
przedstawionych poniżej czynności,
konieczne może być oddanie aparatu do
naprawy. W takiej sytuacji należy
skontaktować się z punktem sprzedaży
produktów firmy Sony lub z lokalnym
autoryzowanym serwisem firmy Sony.
C:32:ss
• Problem z podzespołem aparatu.
Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
C:13:ss
karty „Memory Stick Duo” ani
zapisać na niej nowych danych.
Spróbuj kilkakrotnie wyłączyć i
włączyć ponownie aparat lub wyjąć i
włożyć kartę „Memory Stick Duo”.
• Wystąpił błąd formatowania pamięci
wewnętrznej aparatu lub wykryto
niesformatowaną kartę „Memory
Stick Duo”. Sformatuj pamięć
wewnętrzną lub kartę „Memory
Stick Duo” (strony 65, 68).
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie jest obsługiwana przez aparat lub
zawiera uszkodzone dane. Włóż
nową kartę „Memory Stick Duo”.
E
• Słaby akumulator. Niezwłocznie
naładuj akumulator. W zależności od
warunków użytkowania oraz rodzaju
akumulatora wskaźnik może migać,
nawet jeśli pozostało jeszcze od 5 do
10 minut pracy.
Można używać tylko z odpowiednim
akumulatorem
• Włożone źródło zasilania nie jest
akumulatorem NP-BG1.
Błąd systemu
• Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
Błąd pamięci wewnętrznej
• Wyłącz i włącz ponownie zasilanie.
Włóż Memory Stick
• Włóż prawidłowo kartę „Memory
Stick Duo”.
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie jest obsługiwana przez aparat
(strona 123).
• Karta „Memory Stick Duo” jest
uszkodzona.
• Styki karty „Memory Stick Duo” są
zabrudzone.
Rozwiązywanie problemów
• Aparat nie może odczytać danych z
Komunikaty
W przypadku pojawienia się na
wyświetlaczu któregoś z poniższych
komunikatów należy postępować
zgodnie z zamieszczonymi tu
instrukcjami.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Usterka aparatu. Przywróć
Błąd rodzaju Memory Stick
• Włożona karta „Memory Stick Duo”
nie jest obsługiwana przez aparat
(strona 123).
ustawienia fabryczne aparatu
(strona 69) i włącz ponownie jego
zasilanie.
119
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu
Brak dost. do Memory Stick
Odmowa dostępu
• Używana karta „Memory Stick” ma
włączony przełącznik kontroli
dostępu.
Błąd formatowania karty Memory
Stick
Błąd formatowaniapamięci
wewnętrznej
• Sformatuj ponownie nośnik
(strony 65 i 68).
Blokad karty Memory Stick
Błąd katalogu
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje już folder o nazwie
rozpoczynającej się taką samą liczbą
trzycyfrową (na przykład:
123MSDCF i 123ABCDE). Wybierz
inny folder lub utwórz nowy (strony
65, 66).
Więcej kat niemożliwe
• Na karcie „Memory Stick Duo”
istnieje folder o nazwie
rozpoczynającej się od liczby „999”.
W takiej sytuacji nie można utworzyć
nowych folderów.
• Używana karta „Memory Stick Duo”
jest wyposażona w przełącznik
blokady zapisu, który ustawiono w
położeniu LOCK. Ustaw przełącznik
w położeniu umożliwiającym zapis
(strona 123).
Brak miejsca w pamięci wewnętrznej
Brak miejsca w Memory Stick
Błąd pliku
• W trakcie wyświetlania obrazu
wystąpił błąd.
Kat. tylko do odczytu
• Wybrano folder, który nie może być
folderem zapisu w aparacie. Wybierz
inny folder (strona 66).
• Usuń zbędne obrazy lub pliki
(strona 36).
Plik chroniony
• Zwolnij ochronę (strona 60).
Możliwy tylko odczyt
• Aparat nie może zapisywać obrazów
na tej karcie „Memory Stick Duo”
ani ich usuwać.
Brak obrazów
• Nie można odtworzyć obrazów, gdyż
w pamięci wewnętrznej aparatu nie
zapisano żadnych.
• Nie można odtworzyć obrazów, gdyż
w folderze nie zapisano żadnych.
• Wybrany folder nie zawiera pliku,
który można odtwarzać w postaci
prezentacji zdjęć z muzyką.
Za duży rozmiar obrazu
• Nie można wyświetlić obrazu,
ponieważ jego rozmiar jest zbyt duży.
Operacja niemożliwa
• Plik nie jest obsługiwany przez
aparat.
• Wybrano funkcję niedostępną dla
filmów.
(Wskaźnik ostrzeżenia o
drganiach).
• Z powodu niewystarczającej ilości
światła mogą wystąpić drgania. Użyj
lampy błyskowej, włącz stabilizator
obrazu lub umieść aparat na statywie,
aby go unieruchomić.
120
Wskaźniki ostrzegawcze i komunikaty aparatu
640(Wys.jakość) niedostępna
• Filmy o rozmiarze 640(Wys.jakość)
można nagrywać wyłącznie przy
użyciu karty „Memory Stick PRO
Duo”. Włóż kartę „Memory Stick
PRO Duo” lub ustaw rozmiar obrazu
na inny niż [640(Wys.jakość)].
• Prawdopodobnie transmisja danych
do drukarki nie została jeszcze
zakończona. Nie należy odłączać
uniwersalnego kabla
połączeniowego.
Obróbka
Macro niemożliwe
• Opcja makro nie jest dostępna przy
następujących ustawieniach (strony
27, 31).
Nie można zmienić ustawień lampy
błyskowej
• Opcja lampy błyskowej nie jest
dostępna przy następujących
ustawieniach (strony 27, 31).
• Trwa procedura anulowania
bieżącego zadania drukarki. Do
momentu zakończenia tej operacji
nie można rozpocząć drukowania.
Czas oczekiwania jest uzależniony od
rodzaju używanej drukarki.
Błąd muzyki
• Usuń plik muzyczny lub zastąp go
zwykłym plikiem muzycznym.
• Wykonaj polecenie [Formatuj
Wybrano maksymalnąliczbę
obrazów
zdjęć. Usuń zaznaczenie.
Za słaby akumulator
Błąd formatowania pliku
muzycznego
• Wykonaj polecenie [Formatuj
muzykę].
• Podczas kopiowania obrazu
zapisanego w pamięci wewnęrznej na
kartę „Memory Stick Duo” należy
korzystać z akumulatora w pełni
naładowanego.
Drukarka pracuje
Błąd papieru
Brak papieru
Błąd tuszu
Mało tuszu
Brak tuszu
• Sprawdź drukarkę.
Operacja niemożliwa
Wyjście HD (1080i) aktywne…
• Próbujesz odtwarzać filmy.
• Próbujesz użyć funkcji [Retusz].
Rozwiązywanie problemów
• Maksymalnie można zaznaczyć 100
muzykę], a następnie pobierz nowe
pliki muzyczne.
Wyjście TV aktywne…
• Aparat odtwarza obrazy w trybie
prezentacji zdjęć.
Nie ma czerwonych oczu
• Zależnie od obrazu, korekcja efektu
Błąd drukarki
czerwonych oczu może nie być
możliwa.
• Sprawdź drukarkę.
• Sprawdź, czy zdjęcie, które chcesz
wydrukować, nie jest uszkodzone.
121
Inne informacje
Używanie aparatu za granicą —
źródła zasilania
Aparatu, ładowarki akumulatorów (w zestawie) i zasilacza sieciowego AC-LS5K (brak
w zestawie) można używać w dowolnym kraju lub regionie, w którym napięcie zasilania
wynosi od 100 V do 240 V przy 50/60 Hz.
• Nie należy używać transformatorów elektronicznych (konwerterów
podróżnych), ponieważ mogą one powodować awarie.
122
Informacje o karcie „Memory Stick”
Karta „Memory Stick” jest
miniaturowym, przenośnym nośnikiem
półprzewodnikowym służącym do
zapisywania danych. Rodzaje kart
„Memory Stick” obsługiwanych przez
aparat przedstawiono w poniższej tabeli.
Nie gwarantuje się jednak poprawnego
działania wszystkich funkcji kart
„Memory Stick”.
Uwagi dotyczące korzystania z
„Memory Stick Duo” (brak w
zestawie)
• Zdjęć nie można zapisywać, poddawać
edycji ani kasować, gdy przełącznik blokady
zapisu został ustawiony (za pomocą ostro
zakończonego przedmiotu) w położeniu
LOCK.
Styki
Rodzaj karty „Memory Stick” Zapis/
odczyt
Memory Stick
(bez funkcji MagicGate)
—
Memory Stick
(z funkcjami MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(bez funkcji MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(z funkcjami MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
*3
• Ten aparat obsługuje karty „Memory Stick
Micro” („M2”). „M2” jest skróconą nazwą
produktu „Memory Stick Micro”.
• Nie gwarantuje się poprawnej współpracy
aparatu z kartami „Memory Stick Duo”
sformatowanymi przy użyciu komputera.
• Prędkość odczytu/zapisu danych jest zależna
od użytej karty „Memory Stick Duo” i
wykorzystanych urządzeń.
Nie wszystkie karty „Memory Stick
Duo” są wyposażone w przełącznik
blokady zapisu. W przypadku kart
„Memory Stick Duo” wyposażonych w
ten przełącznik kształt i usytuowanie
ząbka blokady mogą się różnić w
zależności od karty „Memory Stick
Duo”.
• Karty „Memory Stick Duo” nie należy
wyjmować w czasie odczytu bądź zapisu
danych.
• W następujących przypadkach może dojść
do uszkodzenia danych:
– Jeśli karta „Memory Stick Duo” zostanie
wyjęta lub aparat zostanie wyłączony
podczas odczytu lub zapisu,
– Jeśli karta „Memory Stick Duo” zostanie
narażona na działanie elektryczności
statycznej lub zakłóceń elektrycznych.
• Zalecane jest wykonywanie kopii
zapasowych ważnych danych.
• Flamastra nie należy dociskać zbyt mocno
do etykiety informacyjnej.
• Nie należy naklejać etykiet bezpośrednio na
kartę „Memory Stick Duo” ani na adapter
Memory Stick Duo.
• Przed przeniesieniem karty „Memory Stick
Duo” w inne miejsce, a także gdy nie będzie
ona używana przez dłuższy czas, należy ją
umieścić w dostarczonym etui.
Inne informacje
*2
Karty „Memory Stick Duo”, „MagicGate
Memory Stick Duo” i „Memory Stick PRO
Duo” obsługują funkcje MagicGate.
MagicGate jest technologią ochrony praw
autorskich wykorzystującą algorytmy
szyfrowania. Aparat nie obsługuje zapisu/
odczytu danych z użyciem funkcji
MagicGate.
Obsługa szybkiego przesyłu danych przy
użyciu interfejsu równoległego.
Można zapisywać filmy o jakości
640(Wys.jakość).
Przełącznik
blokady
zapisu
Etykieta informacyjna
123
Informacje o karcie „Memory Stick”
• Nie należy dotykać styków karty „Memory
Stick Duo” palcami ani metalowymi
przedmiotami.
• Kartę „Memory Stick Duo” należy chronić
przed uderzeniami mechanicznymi i
upadkiem. Zabronione jest jej zginanie.
• Nie należy otwierać karty „Memory Stick
Duo” ani dokonywać jej przeróbek.
• Nie należy narażać karty „Memory Stick
Duo” na kontakt z wodą.
• Nie należy zostawiać karty „Memory Stick
Duo” w miejscu dostępnym dla małych
dzieci. Dzieci mogą przez przypadek połknąć
kartę.
• Karty „Memory Stick Duo” nie należy
używać ani przechowywać w następujących
warunkach:
– miejsca o wysokiej temperaturze, na
przykład w samochodzie zaparkowanym w
słonecznym miejscu;
– miejsca narażone na bezpośrednie
działanie światła słonecznego;
– miejsca wilgotne lub miejsca, w których
obecne są substancje żrące.
Uwagi dotyczące korzystania z
adaptera Memory Stick Duo (brak
w zestawie)
• Aby można było używać karty „Memory
Stick Duo” w urządzeniu wyposażonym w
gniazdo „Memory Stick”, kartę „Memory
Stick Duo” należy włożyć do adaptera
Memory Stick Duo. Jeśli karta „Memory
Stick Duo” zostanie umieszczona w
gnieździe „Memory Stick” bez użycia
adaptera Memory Stick Duo, jej wyjęcie
może okazać się niemożliwe.
• Przy wkładaniu karty „Memory Stick Duo”
do adaptera Memory Stick Duo należy się
upewnić, że karta „Memory Stick Duo” jest
zwrócona we właściwą stronę. Następnie
należy ją wsunąć w adapter do oporu. Jeśli
karta zostanie włożona w nieprawidłowy
sposób, może ulec uszkodzeniu.
• Przed umieszczeniem w gnieździe „Memory
Stick Duo” adaptera Memory Stick Duo
zawierającego kartę „Memory Stick” należy
się upewnić, że adapter Memory Stick Duo
jest zwrócony we właściwą stronę.
Niewłaściwe użycie grozi uszkodzeniem
urządzenia.
124
• Do gniazda „Memory Stick” nie należy
wkładać adaptera Memory Stick Duo
niezawierającego karty „Memory Stick
Duo”. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
Uwagi dotyczące korzystania z
karty „Memory Stick PRO Duo”
(brak w zestawie)
Karty „Memory Stick PRO Duo” o
pojemności do 8 GB są prawidłowo
obsługiwane przez aparat.
Uwagi dotyczące korzystania z
karty „Memory Stick Micro” (brak
w zestawie)
• Aby można było używać karty „Memory
Stick Micro” w tym aparacie, należy włożyć
kartę „Memory Stick Micro” do adaptera
„M2” o podwójnym rozmiarze. Jeśli karta
„Memory Stick Micro” zostanie
umieszczona w aparacie bez użycia adaptera
„M2” o podwójnym rozmiarze, jej wyjęcie
może okazać się niemożliwe.
• Nie należy zostawiać karty „Memory Stick
Micro” w miejscu dostępnym dla małych
dzieci. Dzieci mogą przez przypadek połknąć
kartę.
Informacje o akumulatorze
Informacje o ładowaniu
akumulatora
Zalecamy ładowanie akumulatora w
temperaturze otoczenia wynoszącej od 10°C
do 30°C. Skuteczne naładowanie akumulatora
w temperaturze nie mieszczącej się w tym
zakresie może być niemożliwe.
Wydajne użytkowanie
akumulatora
Sposób przechowywania
akumulatora
• Jeśli akumulator nie jest używany przez
dłuższy czas, należy przynajmniej raz do
roku całkowicie go naładować, a następnie
przechowywać go w suchym, chłodnym
miejscu. To ładowanie i rozładowanie raz w
roku należy powtarzać, aby akumulator
działał prawidłowo.
• Aby rozładować akumulator, należy
pozostawić aparat w trybie odtwarzania
prezentacji zdjęć (strona 54) aż do
wyłączenia zasilania.
Informacje na temat trwałości
akumulatorów
• Trwałość akumulatorów jest ograniczona. Z
biegiem czasu i użytkowaniem ich
pojemność stopniowo maleje. Znaczne
skrócenie czasu pracy akumulatora oznacza
najczęściej jego zużycie. Należy kupić nowy
akumulator.
• Trwałość akumulatorów jest różna, w
zależności od sposobu ich przechowywania i
warunków pracy oraz otoczenia, w jakim są
używane.
Inne informacje
• Wydajność akumulatora zmniejsza się w
niskich temperaturach. Dlatego w zimnych
miejscach z akumulatora można korzystać
krócej. Aby zapewnić dłuższe użytkowanie
akumulatora, zalecane jest wykonanie
poniższej czynności:
– Akumulator należy przechowywać w
kieszeni blisko ciała, aby go nagrzać, i
wkładać go do aparatu bezpośrednio przed
rozpoczęciem filmowania.
• Akumulator zostanie szybko wyczerpany,
jeśli często używana jest lampa błyskowa lub
funkcja zoom.
• Zalecane jest zaopatrzenie się w zapasowe
akumulatory, które wystarczą na czas pracy
dwa lub trzy razy dłuższy od
przewidywanego, dzięki czemu przed
zrobieniem zdjęcia będzie można wykonać
zdjęcia próbne.
• Nie należy narażać akumulatora na kontakt
z wodą. Nie jest on wodoodporny.
• Akumulatora nie należy pozostawiać w
miejscach bardzo gorących, jak na przykład
w samochodzie lub wystawionego na
bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
• Aby zapobiec zaplamieniu styków, zwarciu
itd., należy trzymać akumulator w
dostarczonym futerale podczas przenoszenia
i przechowywania.
125
Informacje o ładowarce
Informacje o ładowarce
• W ładowarce dołączonej do aparatu nie
należy ładować akumulatorów innego typu
niż NP-BG. Z akumulatorów innego rodzaju
niż wymieniony może wyciekać elektrolit,
mogą się przegrzewać lub wybuchnąć
podczas próby ich ładowania, stanowiąc
niebezpieczeństwo obrażeń ciała związane z
porażeniem prądem i oparzeniami.
• Naładowany akumulator należy wyjąć z
ładowarki. W przypadku pozostawienia
akumulatora w ładowarce czas jego trwałości
może zostać skrócony.
• Miganie lampki CHARGE może oznaczać
uszkodzenie akumulatora lub wykrycie w
ładowarce akumulatora niewłaściwego typu.
Należy wówczas sprawdzić, czy jest to
właściwy typ akumulatora. Jeśli tak, należy
wyjąć go, zastąpić nowym lub innym i
sprawdzić, czy ładowarka działa właściwie.
Jeśli ładowarka działa prawidłowo, mogło
dojść do uszkodzenia akumulatorów.
• W przypadku, gdy ładowarka jest
zabrudzona, ładowanie może nie przebiegać
prawidłowo. Należy wyczyścić ładowarkę —
na przykład suchą ścierką.
126
Indeks
Indeks
A
E
J
Akumulator.......................125
Efekt rybiego oka .............. 58
Jakość zdjęcia ......................12
Auto podgląd ......................75
Ekran
JPG.......................................90
Autofokus ..............................8
Autom. orient......................75
B
Balans bieli ..........................50
Blokada AF.........................49
Błysk wymuszony włączony
.......................................27
Błysk wymuszony wyłączony
.......................................27
Podświetlenie ekranu
LCD.............................. 21
K
Wskaźnik ..................... 17
Kasuj ....................................57
Zmiana trybu
wyświetlania ................ 21
Format ....................65, 68
Ekran indeksu .................... 35
Kody funkcji autodiagnostyki
.....................................119
Ekran LCD ......................... 21
Kolor ....................................11
Ekspozycja .......................... 10
Komputer ............................81
Elementy aparatu............... 15
Kopiowanie obrazów
.................................84, 99
EV........................................ 46
Macintosh.....................99
Brzęczyk ..............................69
F
C
Filtr do efektu rozbłysku... 59
Celownik pomiaru
punktowego .................47
Fokus ......................... 8, 26, 48
Oglądanie za pomocą
aparatu plików obrazów
zapisanych na
komputerze ..................91
Folder .................................. 62
Oprogramowanie ........83
Tworzenie..................... 65
Windows.......................81
Wybór........................... 62
Zmiana......................... 66
Zalecana konfiguracja
.................................82, 99
Format ........................... 65, 68
Komputer Macintosh .........99
Formatuj muzykę ............... 98
Zalecana konfiguracja
.......................................99
Centr AF .............................48
Chroń ...................................60
COMPONENT...................70
Czarno-białe ........................45
Czas otwarcia migawki.......10
Częściowy kolor..................58
D
G
Głośność.............................. 34
Komputer z systemem
Windows.......................81
Zalecana konfiguracja
.......................................82
Główne nastawienia 2........ 70
Kontrast ...............................52
DPOF...........................61, 105
H
Kopiowanie obrazów do
komputera....................84
DRO.....................................52
Histogram ..................... 21, 22
Kopiuj ..................................67
Druk ............................ 61, 101
HOME ................................ 38
Korekcja czerwonych oczu
.......................................59
I
Korzystanie z aparatu za
granicą ........................122
DirectX ................................82
DISP.....................................21
Drukowanie bezpośrednie
.....................................102
Drukowanie w punkcie
usługowym .................105
Info funkcji ......................... 69
Inicjalizuj............................. 69
Indeks
Główne nastawienia 1........ 69
Data........................76, 96, 104
Instaluj................................. 83
Inteligentny zoom .............. 73
Intensywny.......................... 45
ISO........................... 10, 11, 46
127
Indeks
L
Lampa błysk (Nagryw) ......14
Lampa błyskowa
(balans bieli) ................51
Language Setting................77
Linia siatki...........................73
Ł
Ładowarka ........................126
M
Makro ..................................27
Map View ............................95
Mass Storage.......................70
„Memory Stick Duo” .......123
Menu
Nastawienia nagrywania 1
...................................... 72
Precyzyjny zoom cyfrowy
....................................... 73
Nastawienia nagrywania 2
...................................... 75
Przełącznik blokady zapisu
..................................... 123
Nastawienie zegara ............ 76
Prześwietlenie..................... 10
Naturalny ............................ 45
Przycin ................................. 59
Nazwa pliku........................ 89
Przysłona .............................10
Niedoświetlenie ................. 10
Punktowy AF......................48
NTSC................................... 71
R
O
Ramka pola AF ..................48
Obróć .................................. 61
Reduk czerw oczu .............. 51
Odbiornik TV..................... 78
Regulacja EV................22, 46
Oglądanie obrazów............ 34
Retusz ..................................57
Oprogramowanie ... 83, 92, 98
Rozm. Obrazu ....................42
Oznaczenie zdjęcia do
wydrukowania........... 105
Rozmazanie .......................... 9
Nagrywanie ..................42
Rozszerzenie ....................... 91
Opcje ............................41
P
Podgląd.........................57
PAL ..................................... 71
Menu podglądu...................57
Pamięć wewnętrzna ........... 23
Miejsca zapisywania plików
obrazów i nazwy plików
.......................................89
PictBridge ................... 70, 102
S
Picture Motion Browser.... 92
Samowyzwalacz ..................27
Miejsce zapisywania plików
.......................................89
Piksel ................................... 12
Selekcja sceny ............... 29, 42
Pobierz muzykę.................. 98
Sepia ....................................45
Miękkie ogniskowanie .......58
Pochmurnie......................... 50
Seria ..................................... 44
Moc błysku ..........................51
Podłączanie
SETUP ................................ 53
Rozwiązywanie problemów
..................................... 107
Monitor................................73
Drukarka ................... 103
Slajdy ............................. 54, 57
MPG ....................................90
Komputer .................... 85
SteadyShot .......................... 53
Multi AF..............................48
Odbiornik TV ............. 78
Stopniowanie ekspoz .........44
Music Transfer ............98, 100
Podświetlenie ekranu LCD
...................................... 21
Synchronizacja z wolną
migawką ....................... 27
Pojedynczy.......................... 73
System operacyjny........ 82, 99
Muzyka ................................56
N
Pojedynczy obraz ............... 54
Nagrywanie .........................42
Pokrętło trybu pracy.......... 24
Ś
Filmy .......................25, 26
Połączenie USB.................. 70
Światło dzien. ..................... 50
Zdjęcie..........................25
Pomiar centralnie ważony
...................................... 47
Światło świetlówki 1, 2, 3... 50
Pomiar punktowy............... 47
T
Pomiar wielopunktowy ..... 47
Teleobiektyw....................... 74
Narzędzie Memory Stick...65
Narzędzie muzyczne ..........98
Narzędzie pamięci wew .....68
Nastaw. ................................69
128
Rozmiar obrazu ..................12
Tryb AF ............................... 73
Indeks
Tryb automatycznej regulacji
.......................................25
Wstępne ustawienie ostrości
...................................... 49
Tryb dużej czułości .............30
Wybierz katalog ................. 62
Tryb Ekstra wysoka czułość
.......................................30
Wyjście wideo ..................... 71
Tryb Fajerwerki...................30
Wyrazistość ......................... 52
Tryb koloru..........................45
Wyświetl. Indeksu .............. 54
Wykrywanie twarzy ........... 43
Tryb lampy błyskowej ........27
Tryb Miękkie ujęcie............30
Z
Tryb NAGR.........................44
Zarządzanie pamięcią........ 65
Tryb Pejzaż ..........................30
Tryb Plaża ............................30
Złącze wielofunkcyjne
........................ 78, 85, 103
Tryb pomiaru.......................47
Zmień katalog REC........... 66
Tryb Portret-zmierzch ........30
Zoom ................................... 26
Tryb programu
automatycznego...........24
Zoom cyfrowy .................... 73
Tryb Ręczna regulacja
naświetlenia .................32
Zoom przy odtwarzaniu .... 34
Tryb Śnieg............................30
Ż
Tryb Zmierzch.....................30
Zoom optyczny............. 26, 73
Żarowe ................................ 50
Trzymanie aparatu..............25
U
Uniwersalny kabel
połączeniowy
.........................78, 85, 103
Usuwanie obrazów .............36
Utwórz katalog REC..........65
V
VGA.....................................13
W
Wciskanie do połowy ...........8
Wskaźnik .............................17
Wskaźnik blokady AE/AF
.................................25, 49
Indeks
Wolna migawka NR ...........18
Wskaźniki ostrzegawcze i
komunikaty aparatu
.....................................119
Wspomaganie AF...............72
129
Uwagi dotyczące licencji
W zestawie z aparatem dostarczane jest
oprogramowanie „C Library”, „Expat” i
„zlib”. Oprogramowanie to zostało
dostarczone na podstawie umów
licencyjnych z posiadaczami
odpowiednich praw autorskich.
Realizując wymagania posiadaczy praw
autorskich do tego oprogramowania,
jesteśmy zobowiązani do podania
następujących informacji. Prosimy o
przeczytanie następujących sekcji.
Prosimy o przeczytanie pliku
„license1.pdf” w folderze „License” na
płycie CD-ROM. Znajdują się tam
licencje dotyczące oprogramowania „C
Library”, „Expat” i „zlib” (w języku
angielskim).
Informacje o zastosowanym
oprogramowaniu GNU GPL/LGPL
W zestawie z aparatem dostarczane jest
oprogramowanie, do którego mają
zastosowanie wymienione poniżej
licencje GNU General Public License
(„GPL”) lub GNU Lesser General
Public License („LGPL”).
Oznacza to, że użytkownik ma prawo do
uzyskiwania dostępu, modyfikowania i
dalszego rozpowszechniania kodu
źródłowego tego oprogramowania
dostarczonego na warunkach licencji
GPL/LGPL.
Kod źródłowy jest dostępny w sieci
WWW. Można go pobrać pod
następującym adresem URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Prosimy nie kontaktować się z nami w
sprawach związanych z treścią kodu
źródłowego.
Prosimy o przeczytanie pliku
„license2.pdf” w folderze „License” na
płycie CD-ROM. Znajdują się w nim
licencje (w języku angielskim) na
oprogramowanie „GPL ” i „LGPL”.
Do wyświetlenia pliku PDF wymagany
jest program Adobe Reader. Jeśli
program ten nie został zainstalowany na
komputerze, można go pobrać z witryny
sieci Web firmy Adobe Systems:
130
http://www.adobe.com/
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są
na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement