Sony | DPF-D70 | Sony DPF-D70 D70 Cyfrowa ramka fotograficzna Instrukcja obsługi

4-114-914-PL (1)
Cyfrowa
ramka
na zdjêcia
Przed uyciem
Czynnoœci podstawowe
Czynnoœci dodatkowe
DPF-D70/D80/D100
Podczanie do komputera
Komunikaty o bdach
Rozwizywanie problemów
Informacje dodatkowe
Instrukcja obsugi
Przed rozpoczciem eksploatacji tego urzdzenia prosimy
o dokadne zapoznanie si z niniejsz instrukcj. Prosimy ponadto
o pozostawienie instrukcji do wykorzystania w przyszoci.
Zapis uytkownika
Symbol modelu i numer seryjny s podane z tyu lub na spodzie
urzdzenia.
Prosimy o ich zanotowanie we wskazanych miejscach. Dane te
mog by potrzebne w przypadku kontaktowania si z Sony
w sprawach dotyczcych tego produktu.
Model: DPF-D70/D80/D100
Numer seryjny: ________________________
Dostpnoœ poszczególnych modeli zaley
od kraju i regionu.
© 2008 Sony Corporation
OSTRZE¯ENIE
Aby zmniejszy ryzyko poaru lub
poraenia prdem, nie wystawia
urzdzenia na deszcz i chroni je
przed wilgoci.
Nie naraa akumulatorów na zbyt
wysok temperatur spowodowan
promieniami sonecznymi, ogniem itp.
OSTRZEENIE
W przypadku wymiany akumulatora,
uy tylko akumulatora wskazanego
typu. W przeciwnym razie istnieje
ryzyko poaru lub obrae.
Dla klientów w Europie
Urzdzenie zostao przebadane i uznane za zgodne
z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile dugo
uywanych przewodów poczeniowych nie
przekracza 3 metrów.
UWAGA
Na obraz wywietlany przez ramk mog wpywa
pola elektromagnetyczne o okrelonej czstotliwoci.
Uwaga
Jeli adunki statyczne albo pola elektromagnetyczne
spowoduj przerwanie transmisji danych, naley na
nowo uruchomi uywany program albo odczy
i z powrotem podczy przewód USB.
2
PL
Usuwanie zuytego sprztu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie
lub jego opakowaniu
oznacza, e produkt nie
powinien by zaliczany do
odpadów domowych.
Naley go przekaza do
odpowiedniego punktu,
który zajmuje si zbieraniem
i recyklingiem urzdze
elektrycznych
i elektronicznych.
Prawidowe usunicie
produktu zapobiegnie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla
rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyn mogoby by niewaciwe usuwanie
produktu. Recykling materiaów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyska
szczegóowe informacje o recyklingu tego produktu,
naley si skontaktowa z wadzami lokalnymi, firm
wiadczc usugi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten zosta kupiony.
Usuwanie zuytych baterii
i akumulatorów (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze
lub opakowaniu oznacza, e produkt
nie powinien by zaliczany do
odpadów domowych. Prawidowe
usunicie baterii lub akumulatora
zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyn mogoby by niewaciwe usuwanie baterii
lub akumulatora. Recykling materiaów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. W przypadku
produktu, który ze wzgldów bezpieczestwa,
sprawnoci dziaania lub spójnoci danych wymaga
staego podczenia do wewntrznej baterii lub
akumulatora, wymian baterii lub akumulatora naley
zleci wykwalifikowanemu technikowi serwisu. Dla
zapewnienia prawidowego przetworzenia baterii lub
akumulatora, wyeksploatowany produkt naley
przekaza do odpowiedniego punktu, który zajmuje
si zbieraniem i recyklingiem urzdze elektrycznych
i elektronicznych. W przypadku pozostaych baterii /
akumulatorów naley si zapozna z odpowiednim
podrozdziaem dotyczcym bezpiecznego usuwania
baterii lub akumulatora z produktu. Bateri lub
akumulator naley przekaza do odpowiedniego
punktu, który zajmuje si recyklingiem zuytych
baterii.
Aby uzyska szczegóowe informacje o recyklingu
tego produktu, baterii lub akumulatorów, naley si
skontaktowa z wadzami lokalnymi, firm
wiadczc usugi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten zosta kupiony.
Uwaga dla klientów z krajów,
w których obowizuj Dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej
upowanionym do dokonania i potwierdzenia oceny
zgodnoci z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucj na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych naley
kontaktowa si z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, albo z najbliszym sprzedawc
produktów Sony.
Kopiowanie, obróbka lub drukowanie materiaów
z pyt CD, audycji telewizyjnych, materiaów
chronionych prawami autorskimi (np. obrazów
i publikacji) i wszelkich innych materiaów innych
ni wasne nagrania i utwory jest ograniczone tylko
do uytku prywatnego i domowego. Brak praw
autorskich do takich materiaów lub brak
zezwolenia posiadaczy praw autorskich na
kopiowanie takich materiaów moe by przyczyn
naruszenia przepisów o ochronie praw autorskich
i spowodowa roszczenia o odszkodowanie ze
strony posiadaczy tych praw.
Wykorzystujc w ramce zdjcia, naley zwraca
szczególn uwag na przestrzeganie przepisów
o ochronie praw autorskich. Wykorzystywanie lub
przetwarzanie wizerunków osób trzecich bez ich
zgody moe narusza prawa tych osób.
Wykonywanie zdj na pewnych pokazach,
wystpach i wystawach moe by zabronione.
Zalecenie dotyczce kopii
zapasowych
Aby unikn ryzyka utraty danych wskutek
przypadkowego uycia albo awarii ramki na
zdjcia, zaleca si wykonywanie zapasowych kopii
danych.
Informacja
SPRZEDAWCA NIE BDZIE W ADNYM
PRZYPADKU PONOSI
ODPOWIEDZIALNOCI ZA WSZELKIE
SZKODY BEZPOREDNIE, INCYDENTALNE
ANI WTÓRNE DOWOLNEGO RODZAJU, ANI
ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJCE
Z WADLIWOCI DOWOLNEGO PRODUKTU
LUB Z U
YCIA DOWOLNEGO PRODUKTU.
Sony nie bdzie ponosi adnej odpowiedzialnoci
za wszelkie przypadkowe lub wtórne szkody lub
straty ani za utrat zawartoci nagrania, których
przyczyn moe by uytkowanie albo
uszkodzenie ramki lub karty pamici.
3
PL
Uwagi o ekranie LCD
Znaki handlowe i prawa autorskie
• Obraz wywietlany na ekranie róni si jakoci
i kolorystyk od obrazu na wydruku. Wynika to
z rónic w stosowanych metodach reprodukcji
obrazu i profilach barw. Nie naley go uwaa za
wierne odwzorowanie przyszej odbitki.
• Nie naciska ekranu LCD. Grozi to
znieksztaceniem barw i awari.
• Dugotrwae wystawianie ekranu LCD na dziaanie
promieni sonecznych grozi powstaniem
uszkodze.
• Produkcja ekranu LCD odbywa si z uyciem
bardzo precyzyjnych technologii, dziki czemu
ponad 99,99% punktów dziaa normalnie. Mimo to,
na ekranie LCD mog si na stae pojawia
malekie czarne i / lub jasne punkty (biae,
czerwone, niebieskie lub zielone). Wystpowanie
tych punktów jest normalnym efektem procesu
produkcyjnego i w aden sposób nie wpywa na
nagranie.
• W niskiej temperaturze na ekranie LCD moe si
utrzymywa lad po obrazie. Nie wiadczy to
o uszkodzeniu.
•
, Cyber-shot,
, „Memory
, „Memory Stick Duo”,
, „MagicGate Memory
Stick”, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick PRO Duo”,
, „Memory Stick PRO-HG
Duo”,
, „Memory Stick
Micro”,
,
, „Memory StickROM”,
, „MagicGate”
i
s znakami handlowymi lub
zastrzeonymi znakami handlowymi Sony
Corporation.
Microsoft, Windows i Windows Vista s
zastrzeonymi znakami handlowymi lub znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i / lub w innych krajach.
Macintosh i Mac OS s zastrzeonymi znakami
handlowymi Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych
i / lub innych krajach.
Intel i Pentium s zastrzeonymi znakami
handlowymi lub znakami handlowymi Intel
Corporation.
CompactFlash jest znakiem handlowym SanDisk
Corporation w Stanach Zjednoczonych.
Stick”,
•
•
•
•
•
lub xD-Picture Card™ jest znakiem
handlowym FUJIFILM Corporation.
• Produkt zawiera fonty bitmapowe firmy Monotype
Imaging Inc.
• Wszystkie pozostae nazwy firm i produktów mog
by znakami handlowymi lub zastrzeonymi
znakami handlowymi odpowiednich firm.
W instrukcji nie s za kadym razem zamieszczane
symbole „™” i „®”.
4
PL
Uwagi dla
u¿ytkowników
Program ©2008 Sony Corporation
Dokumentacja ©2008 Sony Corporation
Ilustracje i zdjcia ekranów
w instrukcji
O ile nie zaznaczono inaczej, zamieszczone
w instrukcji ilustracje i zdjcia ekranów dotycz
modelu DPF-D70.
Wszystkie prawa zastrzeone. Niniejsza instrukcja
ani opisane w niej oprogramowanie nie mog by,
zarówno we fragmentach, jak i w caoci,
reprodukowane, tumaczone ani redukowane do
dowolnej postaci moliwej do odczytu maszynowego
bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation.
SONY CORPORATION NIE BDZIE W ADNYM
PRZYPADKU PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI
ZA WSZELKIE SZKODY INCYDENTALNE,
WTÓRNE ANI SZCZEGÓLNE, KTÓRYCH PODSTAW BYBY DELIKT CYWILNO-PRAWNY,
UMOWA I INNE, ZWIZANE Z NINIEJSZ
INSTRUKCJ, OPROGRAMOWANIEM LUB
INNYMI INFORMACJAMI TU ZAWARTYMI
ALBO Z ICH WYKORZYSTANIEM.
Uszkodzenie plomby na opakowaniu dysku
CD-ROM oznacza przyjcie wszystkich warunków
i postanowie niniejszej umowy. W przypadku
niewyraania zgody na te warunki i postanowienia
prosimy o bezzwoczny zwrot nieotwieranej koperty
z dyskiem, jak równie reszty pakietu, do miejsca
zakupu.
Sony Corporation zastrzega sobie prawo
wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej
instrukcji i w informacjach tu zawartych,
w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.
Opisane tu oprogramowanie moe take podlega
postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla
uytkownika.
Zabrania si modyfikowania oraz kopiowania
wszelkiego rodzaju danych dostarczonych z tym
oprogramowaniem, takich jak przykadowe obrazy,
w celach innych ni wasny uytek. Kopiowanie
oprogramowania bez zezwolenia stanowi naruszenie
przepisów o ochronie praw autorskich.
Zwracamy uwag, e powielanie lub przetwarzanie
bez zezwolenia portretów lub prac chronionych
prawami autorskimi moe stanowi naruszenie praw
zastrzeonych dla posiadaczy tych praw.
5
PL
Spis treœci
Zmienianie ró¿nych ustawieñ .......29
Procedura wyboru ustawieñ ...........29
Parametry, które mo¿na regulowaæ .30
Przed u¿yciem
Ró¿ne sposoby u¿ycia ramki
na zdjêcia ........................................7
Charakterystyka ..............................8
Sprawdzanie dostarczonego
wyposa¿enia ...................................9
Wykaz elementów ...........................9
Czynnoœci podstawowe
Przygotowanie pilota ....................12
Pod³¹czanie do sieci .....................13
U¿ycie nó¿ki ..................................14
W³¹czanie ramki ...........................15
Nastawianie zegara .......................16
Wk³adanie karty pamiêci
i ogl¹danie obrazów ......................17
Wk³adanie karty pamiêci ................17
Wyœwietlanie obrazów ....................19
Czynnoœci dodatkowe
Wybieranie urz¹dzenia
odtwarzaj¹cego .............................24
Zmienianie wielkoœci i po³o¿enia
obrazu ..........................................24
Powiêkszanie obrazu ......................24
Obracanie obrazu ...........................24
Dodawanie obrazów
do wewnêtrznej pamiêci ...............25
Eksportowanie obrazu ..................27
Kasowanie obrazu ........................28
6
PL
Pod³¹czanie do komputera
Pod³¹czanie do komputera ...........33
Wymagania systemowe ..................33
Pod³¹czanie do komputera w celu
wymiany obrazów ...........................33
Komunikaty o b³êdach
Gdy pojawia siê komunikat
o b³êdzie .......................................35
Rozwi¹zywanie problemów
Gdy wyst¹pi jakiœ problem ............36
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne ..............40
Bezpieczeñstwo ..............................40
Instalacja ........................................40
Ograniczenia przy kopiowaniu ........41
Czyszczenie ....................................41
Karty pamiêci ................................41
„Memory Stick” ..............................41
Karta pamiêci SD ...........................42
xD-Picture Card .............................43
Karta CompactFlash .......................43
Uwagi dotycz¹ce pos³ugiwania siê
kart¹ pamiêci ..................................43
Dane techniczne ...........................44
Skorowidz .....................................46
Przed u¿yciem
Ró¿ne sposoby u¿ycia ramki na zdjêcia
Przed uyciem
£atwe wyœwietlanie obrazów z karty pamiêci
Róne funkcje wyœwietlania
Oprócz trybu pokazu slajdów mona w prosty sposób wybiera inne tryby
wywietlania: pojedynczy obraz, indeks, zegar i kalendarz. (.strona 19)
Dodawanie obrazów do albumu (zapis w wewntrznej pamici)
Obrazy dodane do albumu s zapisywane w wewntrznej pamici. Takie obrazy
mona take wyeksportowa na kart pamici. (.strona 25)
Podczanie do komputera
Obrazy mona w prosty sposób kopiowa z komputera. Komputer moe ponadto
posuy do wykonania kopii zapasowej obrazów z albumu. Do przenoszenia
obrazów mona take uywa karty pamici. (.strona 33)
róda danych dla ramki na zdjcia
Jak wynika z ilustracji po lewej stronie,
w przypadku podczenia komputera do ramki
z woonymi kartami pamici, priorytetowym
ródem danych staje si komputer.
W przypadku uycia wielu kart pamici
wywietlane bd obrazy z pierwszej
z woonych kart.
7
PL
Charakterystyka
Sony DPF-D70/D80/D100 to cyfrowa ramka
na zdjcia umoliwiajca wywietlanie bez
uycia komputera zdj wykonanych
cyfrowym aparatem fotograficznym lub innym
urzdzeniem.
x Wspópraca z rónymi kartami
pamici*
Urzdzenie wspópracuje z rónymi kartami
pamici stosowanymi w aparatach
cyfrowych i innych urzdzeniach: „Memory
Stick”, CompactFlash, SD i xD-Picture
Card. Aby wywietla obrazy, wystarczy
przeoy kart pamici z aparatu cyfrowego
lub innego urzdzenia.
x Róne tryby pracy
Wywietlane obrazy mog si automatycznie
zmienia, tak jak przy przegldaniu kart
w albumie. Do wyboru s róne tryby
prezentacji: samych zdj, zegara
i kalendarza. Mona take zmienia
ustawienia odtwarzania, na przykad
kolejno wywietlania.
x Róne funkcje wyœwietlania
Mona wybiera róne tryby wywietlania,
na przykad zegara analogowego, zegara
cyfrowego i kalendarza. Ramka pozwala na
wywietlanie zdj w trybie pojedynczego
obrazu lub indeksu, a take na ich
powikszanie i zmniejszanie w celu
dopasowania zdjcia do wielkoci ekranu.
x Automatyczne obracanie obrazów
Ramka automatycznie obraca obraz, aby
zapewni waciwy ukad zdjcia. Obrazy s
równie automatycznie obracane po
ustawieniu ramki poziomo albo pionowo.
(Ekran menu nie jest obracany.)
x atwa obsuga pilotem
x Dodawanie obrazów do wewntrznej
pamici
Obrazy dodane do albumu s zapisywane
w wewntrznej pamici.
8
PL
x Eksportowanie obrazów
Obrazy z albumu mona eksportowa na
kart pamici.
x Podczanie do komputera w celu
wymiany obrazów
* Nie gwarantuje si waciwego dziaania
wszystkich rodzajów urzdze.
Sprawdzanie
dostarczonego
wyposa¿enia
Szczegóy mona znale na stronach, których
numery podano w nawiasach.
Ilustracje przedstawiaj model DPF-D70.
Rozmieszczenie i nazwy przycisków i zczy
na modelach DPF-D80/D100 i DPF-D70 s
takie same. Modele te róni si wielkoci
ekranu LCD.
Przód
A Ekran LCD
B Czujnik zdalnego sterowania
Korzystajc z dostarczonego pilota, naley
kierowa go w stron tego czujnika.
9
PL
Przed uyciem
Prosimy o sprawdzenie, czy w opakowaniu
znajduj si nastpujce elementy:
• Cyfrowa ramka na zdjcia (1 szt.)
• Pilot (1 szt.)
• Zasilacz sieciowy (1 szt.)
• Instrukcja obsugi (ta instrukcja) (1 szt.)
• Gwarancja (1 szt.)
(tylko w niektórych regionach)
Wykaz elementów
Ty
A Zcze USB miniB
(.strona 33)
Umoliwia poczenie ramki z komputerem
za pomoc przewodu USB.
B Gniazdo DC IN 12 V
(.strona 13)
Podcz wtyk dostarczonego zasilacza
sieciowego do tego gniazda i wcz zasilacz
do gniazdka sieciowego.
C Nóka (.strona 14)
D Przycisk VIEW MODE
E Lampka dostpu
F Gniazdo „Memory Stick PRO”
(standardowe / Duo)
(.strona 17)
G Gniazdo na kart CompactFlash /
Microdrive (.strona 17)
H Przycisk 1 (wczania / trybu
czuwania) / WskaŸnik 1 (trybu
czuwania)
I Przycisk MENU
Wywietla menu.
Funkcje takie jak pokaz slajdów, obrót,
dodawanie do albumu czy zegar mona
wybra bezporednio z obudowy ramki.
J Przyciski kierunku (v/V)
Te przyciski przemieszczaj kursor.
K Przycisk ENTER
L Przecznik zerowania
Wcinicie tego przecznika powoduje
przywrócenie fabrycznych ustawie daty
i godziny.
Aby wcisn przecznik, uyj cienkiego
przedmiotu, takiego jak szpilka.
M Gniazdo na kart pamici SD /
MMC / xD-Picture Card
(.strona 17)
10
PL
Pilot
Przed uyciem
A Przycisk VIEW MODE
B Przycisk
(zegara)
(.strona 23)
C Przycisk
(pokazu slajdów)
(.strona 20)
D Przycisk MENU
E Przycisk BACK
F Przycisk 1 (wczania / trybu
czuwania)
G Przycisk (dodawania do
albumu) (.strona 25)
H Przyciski (powikszania) /
(zmniejszania) (.strona 24)
I Przycisk
(indeksu)
(.strona 22)
Ten przycisk przecza tryb wywietlania
midzy podgldem obrazu a ekranem
indeksu.
J Przyciski kierunku (B/b/v/V)
K Przycisk
(wprowadzania)
L Przycisk
(obrotu)
(.strona 24)
11
PL
Czynnoœci podstawowe
Przygotowanie pilota
W pilocie jest fabrycznie zainstalowana bateria
litowa (CR2025). Przed uyciem naley wyj
arkusz ochronny, jak pokazano na ilustracji.
Wymiana baterii w pilocie
Jeli pilot przestanie dziaa, naley wymieni
bateri (bateri litow CR2025) na now.
1
Wysu oprawk baterii.
Wycignij oprawk baterii, wciskajc
wystp na oprawce.
Arkusz ochronny
Posugiwanie si pilotem
Kieruj przód pilota w stron czujnika zdalnego
sterowania na ramce.
2
Wyjmij z oprawki zuyt bateri
i wó now.
Wó bateri biegunem „+” do góry.
Czujnik
zdalnego
sterowania
3
Z powrotem wsu oprawk baterii
do pilota.
OSTRZEENIE
Niewaciwe obchodzenie si z bateri grozi
wybuchem. Nie adowa, nie rozbiera ani
nie pali baterii.
Uwagi
• Kiedy bateria litowa jest bliska wyczerpania, moe
si zmniejszy zasig pilota albo pilot bdzie dziaa
niewaciwie. W takim przypadku naley wymieni
bateri na bateri litow Sony CR2025. Uycie
innej baterii stwarza ryzyko poaru lub wybuchu.
• Uycie baterii innej ni wskazana stwarza ryzyko
jej rozerwania.
• Zuyte baterie naley usuwa zgodnie z lokalnymi
przepisami.
12
PL
• Nie zostawia pilota w bardzo gorcych lub
wilgotnych miejscach.
• Uwaa, aby przy wymianie baterii itp. do wntrza
pilota nie dostay si obce przedmioty.
• Niewaciwe uytkowanie baterii grozi wyciekiem
elektrolitu i korozj.
– Nie adowa baterii.
– Jeli pilot nie bdzie uywany przez dugi czas,
naley wyj z niego bateri. Pozwoli to na
uniknicie wycieku elektrolitu i korozji.
Pod³¹czanie do sieci
1
2
Wcz wtyk zasilacza sieciowego do
gniazda DC IN 12 V z tyu ramki.
Wcz zasilacz sieciowy do
gniazdka sieciowego.
Czynnoœci podstawowe
– Niewaciwe wkadanie baterii, zwieranie jej
biegunów, rozbieranie, rozgrzewanie lub
wrzucanie jej do ognia grozi rozerwaniem
baterii i wyciekiem elektrolitu.
Zawartoœ instrukcji
W instrukcji opisano obsug urzdzenia przy
uyciu pilota. Jeli wykonanie jakiej
czynnoci przyciskami na ramce wymaga
innego postpowania ni przy uyciu pilota,
bdzie to opisane we wskazówce.
Zasilacz sieciowy
Do gniazdka
sieciowego
Uwagi
• Gniazdko sieciowe powinno si znajdowa jak
najbliej urzdzenia i pozostawa atwo dostpne.
• Nie stawia ramki w sposób zagraajcy jej
stabilnoci, na przykad na nierównym albo
pochyym podou.
• Zasilacz sieciowy naley podczy do atwo
dostpnego gniazdka sieciowego. W razie
problemów natychmiast odci zasilanie,
wyczajc wtyczk z gniazdka sieciowego.
• Nie zwiera styków na wtyku zasilacza
metalowymi przedmiotami. Grozi to awari.
• Nie uywa zasilacza sieciowego umieszczonego
w ciasnym miejscu, na przykad midzy cian
a meblem.
• Starannie podcz wtyk zasilacza sieciowego.
Niestaranne poczenie moe spowodowa
wyczenie si ramki w momencie jej poruszenia.
13
PL
• Po uyciu naley odczy zasilacz sieciowy od
gniazda DC IN 12 V ramki i wyczy go
z gniazdka sieciowego.
• Zasilacz jest przeznaczony do pracy w pionie lub na
pododze.
U¿ycie nó¿ki
Otwieranie nóki
Ustaw ramk z otwart nók w pokazany pod
spodem sposób.
Stawianie ramki pionowo lub
poziomo
Obrócenie ramki do pozycji pionowej lub
poziomej nie wymaga zmiany pooenia nóki.
14
PL
Kiedy ramka stoi pionowo, automatycznie jest
wybierany waciwy ukad wywietlanego
obrazu.
W³¹czanie ramki
Wczanie zasilania
Aby wczy zasilanie, nacinij przycisk 1
(wczania / trybu czuwania) na ramce albo
pilocie. Kolor wskanika trybu czuwania
zmieni si z czerwonego na zielony.
Uwagi
Czynnoœci podstawowe
• Przed przenoszeniem ramki naley zamkn nók.
• Niewaciwie ustawiona nóka jest niestabilna
i grozi przewróceniem si ramki.
• Obrócenie ramki do pionu nie powoduje obrotu
menu, informacji o obrazie i ekranu indeksu.
Uwaga
Po podczeniu zasilacza sieciowego do ramki
wskanik trybu czuwania zaczyna pali si na
czerwono.
Wyczanie zasilania
Przytrzymaj wcinity przycisk 1 (wczania /
trybu czuwania) na ramce albo pilocie a do
wyczenia zasilania. Kolor wskanika trybu
czuwania zmieni si z zielonego na czerwony.
Uwaga
Nie odcza zasilacza sieciowego od ramki, zanim
kolor wskanika trybu czuwania zmieni si na
czerwony. Grozi to uszkodzeniem ramki.
15
PL
Dziaanie w stanie
pocztkowym
Kiedy ramka zostanie wczona bez
podczenia karty pamici, pojawi si ekran
pocztkowy.
Nastawianie zegara
Aby w trybach zegara i kalendarza bya
wywietlana waciwa godzina, trzeba nastawi
zegar ramki.
1
Naciœnij przycisk MENU na pilocie.
Pojawi si ekran menu.
Jeli przez 10 sekund nie zostanie uyta adna
funkcja ramki, wczy si tryb demonstracyjny.
Nacinicie dowolnego przycisku z wyjtkiem
przycisku zasilania spowoduje powrót do
ekranu pocztkowego.
Podczas wywietlania ekranu pocztkowego
naley nacisn przycisk MENU, a nastpnie
nastawi dat i godzin.
2
Przyciskami v/V wska wariant
[Various settings], po czym naciœnij
przycisk
. Pojawi si ekran
Various settings.
3
Przyciskami v/V wska wariant [Date/
time settings], po czym naciœnij
przycisk
.
Pojawi si ekran Date/time settings.
4
Wybierz format daty.
1 Przyciskami v/V wska wariant [Date
Display Order], po czym nacinij
.
przycisk
2 Przyciskami v/V wska dany format,
.
po czym nacinij przycisk
• Y/M/D
• M/D/Y
• D/M/Y
5
Nastaw dat.
1 Przyciskami v/V wska wariant [Date],
po czym nacinij przycisk
.
2 Przyciskami v/V wska dan
warto, po czym nacinij przycisk
16
PL
.
6
Nastaw godzin.
1 Przyciskami v/V wska wariant [Time],
po czym nacinij przycisk
.
2 Przyciskami v/V wska dan
warto, po czym nacinij przycisk
Nastaw kolejno godzin, minuty
i sekundy.
7
.
Wybierz dzie, od którego bdzie
si zaczyna tydzie kalendarzowy.
8
Naciœnij przycisk MENU.
Ekran menu zniknie.
W tym podrozdziale opisano wkadanie karty
pamici i zarys postpowania przy
wywietlaniu obrazów w postaci pokazu
slajdów.
Czynnoœci podstawowe
Mona wybra dzie tygodnia
pojawiajcy si z lewej strony kalendarza.
1 Przyciskami v/V wska wariant [First
Weekday], po czym nacinij przycisk
.
2 Przyciskami v/V wska wariant
[Sunday] lub [Monday], po czym
nacinij przycisk
.
Wk³adanie karty
pamiêci i ogl¹danie
obrazów
Wk³adanie karty pamiêci
Starannie wó kart pamici do
odpowiedniego gniazda, trzymajc j stron
z opisem do siebie (patrzc od tyu ramki).
Wicej informacji o kartach pamici, których
mona uywa w ramce, podano na stronach
41 do 43.
Lampka dostpu
Starannie wó kart pamici do odpowiedniego
gniazda, trzymajc j stron z opisem do siebie.
Kolejnoœ gniazd od góry jest nastpujca:
„Memory Stick” („Memory Stick Duo”),
CompactFlash, SD i xD-Picture Card.
Wyjmowanie karty pamici
Wyjmij kart pamici z gniazda w kierunku
przeciwnym do tego, w którym zostaa woona.
17
PL
Uwagi
• Woona karta pamici tylko czciowo chowa si
w gniedzie. Nie próbowa gbiej wciska karty,
gdy grozi to uszkodzeniem karty pamici i / lub
ramki.
• Gniazdo w ramce jest przystosowane do
wspópracy ze standardowymi kartami „Memory
Stick” i kartami Duo, nie wymaga wic uycia
adaptera na karty Memory Stick.
• Dwufunkcyjne gniazdo na karty SD / xD-Picture
Card automatycznie rozpoznaje rodzaj woonej
karty.
• Przed uyciem karty pamici zapoznaj si
z podrozdziaem „Karty pamici” na stronie 41.
Priorytety wyœwietlania obrazów
Kiedy jest woona karta pamici, automatycznie s
wywietlane obrazy z tej karty. Rczn zmian karty,
z której odbywa si wywietlanie, umoliwia menu
[Select device] (strona 24).
Wywietlanie obrazów z karty pamici odbywa si
zgodnie z nastpujcymi priorytetami:
• Kiedy ramka jest wczona i woona zostanie
wicej ni jedna karta pamici, wywietlane bd
obrazy z pierwszej z woonych kart.
• W przypadku woenia wielu kart, gdy ramka
jest wyczona, po jej wczeniu karty otrzymuj
nastpujce priorytety.
„Memory Stick” b karta CompactFlash
b karta SD / xD-Picture Card
• Kiedy nie jest woona ani jedna karta pamici,
wywietlane s obrazy z albumu w wewntrznej
pamici.
Uwaga
Ramka umoliwia wywietlanie plików z obrazami
JPEG zgodnych z formatem DCF oraz plików RAW
z aparatu cyfrowego Sony. Inne pliki (takie jak pliki
utworzone lub przetworzone w komputerze lub pliki
RAW z aparatu innego ni Sony) mog nie by
wywietlane.
18
PL
Wyœwietlanie obrazów
x Przegld zawartoœci ekranów
W celu zmiany zawartoœci wyœwietlacza mona
naciska przyciski na pilocie.*
Ekran zegara
(strona 23)
Ekran pojedynczego obrazu
(strona 21)
Czynnoœci podstawowe
Ekran pokazu slajdów
(strona 20)
Ekran indeksu obrazów
(strona 22)
Wskazówki*
• Kiedy ramka jest wczona i nie ma w niej ani
jednej karty pamici, wywietlane s obrazy
z wewntrznej pamici. Jeli w wewntrznej
pamici nie ma obrazów, automatycznie wcza si
tryb demonstracyjny. Tryb demonstracyjny wycza
si po woeniu karty pamici.
• Wczenie i wyczenie ramki nie powoduje
zmiany trybu wywietlania. Obrócony obraz
powraca jednak do pierwotnego ukadu. Aby obraz
pozosta obrócony, naley obróci go i zapisa
w aparacie cyfrowym.
19
PL
x Ekran pokazu slajdów
Po kolei, automatycznie wywietlane s obrazy
z wewntrznej pamici.
Tryb wielu obrazów
Wywietlanych jest kilka obrazów na raz.
Wskazówka
Wicej informacji o kolejnoci odtwarzania podano
na stronie strona 30.
Wczanie pokazu slajdów
• Aby rozpocz pokaz slajdów w czasie
wywietlania jednego obrazu, zegara lub
ekranu indeksu, nacinij przycisk
(pokazu slajdów).
Wskazówka
Aby wykona t czynno bez uycia pilota, w trybie
wywietlania jednego obrazu nacinij przycisk
ENTER.
Tryb widoku zegara
Wywietlanie obrazów z dat i godzin
wykonania zdjcia.
Uwaga
Nie mona wywietli aktualnej daty i godziny.
Dostpnych jest kilka trybów pokazu slajdów.
Naciskajc przycisk VIEW MODE, mona
kolejno wybiera opisane poniej tryby.
Wskazówka
Menu [Slideshow Settings] pozwala na wybór
czstoci zmian obrazu w trybie widoku jednego
obrazu i widoku kalendarza (strona 30). Oprócz tego,
w trybie widoku jednego obrazu w menu tym mona
wybra dany efekt i kolejno.
Tryb widoku jednego obrazu
Pojedyncze obrazy s wywietlane po kolei
i zmieniaj si z wykorzystaniem efektu
wybranego z menu [Slideshow Settings].
Tryb widoku kalendarza
Obrazy s wywietlane po kolei,
a równoczenie jest widoczny kalendarz.
Uwaga
Wywietlana jest aktualna data i godzina.
Tryb widoku losowego
Wywietlanie obrazów z losowym
przeczaniem powyszych czterech sposobów
wywietlania.
20
PL
Uwagi
• Ustawienie [Effect] wybrane w menu [Slideshow
Settings] obowizuje tylko przy wywietlaniu
pokazu slajdów w trybie widoku jednego obrazu.
• Podczas wywietlania pokazu slajdów nie mona
skorzysta z menu [Delete]. Aby kasowa obrazy,
naley wybra tryb wywietlania jednego obrazu.
Tryb dopasowania do ekranu (Fit to
screen)
Obraz wypenia cay ekran.
Do zmieniania wywietlanych obrazów mona
uywa przycisków B/b.
x Ekran pojedynczego obrazu
Wskazówka
Tryb informacji o obrazie (Image
information)
Wywietlane s informacje o obrazie, takie jak
numer, nazwa pliku i data wykonania zdjcia.
Do zmieniania wywietlanych obrazów mona
uywa przycisków B/b.
Aby wykona t czynno bez uycia pilota, nacinij
przycisk
ENTER, kiedy w czasie pokazu slajdów
pojawi si obraz, który chcesz wywietli. Kiedy jest
wywietlany ekran indeksu, przyciskami kierunku
wska dany obraz, po czym nacinij przycisk
ENTER.
Naciskajc przycisk VIEW MODE, mona
kolejno wybiera opisane poniej tryby.
Wskazówka
Parametr [Display Mode] z menu [Various settings]
umoliwia wybieranie rónych trybów wywietlania
obrazu, z wyjtkiem trybu informacji o obrazie
(strona 31). Nie wszystkie obrazy mona wywietla
w trybie [Fit to screen].
Tryb caego obrazu (Entire image)
Na ekranie wida cay obraz. Do zmieniania
wywietlanych obrazów mona uywa
przycisków B/b.
Wywietlane s nastpujce informacje:
1 Wskaniki wejcia / ustawienia
Wywietlane s wskaniki wejcia
i informacje o ustawieniach obrazu.
Ikony
Znaczenie
ródo: „Memory Stick”
ródo: SD
ródo: CompactFlash
ródo: xD-Picture Card
ródo: wewntrzna pami
Wskanik ochrony
21
PL
Czynnoœci podstawowe
Wyœwietlanie danego obrazu
• Kiedy w czasie pokazu slajdów pojawi si
obraz, który chcesz wywietli, nacinij
przycisk
.
• Kiedy jest wywietlany ekran indeksu,
wska przyciskami B/b/v/V obraz, który
chcesz wywietli, po czym nacinij
przycisk
. Mona take nacisn przycisk
(powikszania).
Ikony
Znaczenie
Wskanik skojarzonego pliku
(wywietlany, gdy istnieje
skojarzony plik z filmem lub
miniatur do wysania e-mailem.)
2 Kolejno wywietlania / Liczba obrazów
3 Szczegóy dotyczce obrazu
– Format pliku (JPEG, RAW)
– Liczba pikseli (szeroko × wysoko)
– Nazwa producenta urzdzenia bdcego
ródem obrazu
– Model urzdzenia bdcego ródem
obrazu
– Czas otwarcia migawki (np. 1/8)
– Warto przysony (np. F2.8)
– Kompensacja ekspozycji (np. +0.0EV)
4 Numer obrazu (numer folderu- pliku)
Wywietlany, gdy obraz jest zgodny ze
standardem DCF.
5 Data wykonania zdjcia
Uwagi
• Kiedy obraz zgodny z DCF, z którym jest
skojarzony inny plik (may obraz lub film do
wysania mailem itp.) zostanie dodany do albumu,
wyeksportowany lub usunity, operacja ta nie
dotyczy skojarzonego pliku.
• Kiedy obrazy s dodawane do albumu przy
wybranym ustawieniu [Album] z menu [Image file
size], przed zapisem obrazu o wymiarach
wikszych ni 1 600 × 960 nastpuje optymalizacja
jego wielkoci. W efekcie informacje o zdjciu
w zapisanym obrazie bd inne ni w ródowym
obrazie.
• Jeli obraz nie zawiera informacji o zdjciu, jako
data wykonania zdjcia wywietlana jest data
modyfikacji pliku.
22
PL
x Ekran indeksu obrazów
Wywietlana jest lista obrazów z wybranej
karty pamici lub wewntrznej pamici.
Wyœwietlanie ekranu indeksu obrazów
w czasie wyœwietlania pokazu slajdów,
zegara lub ekranu pojedynczego obrazu
Nacinij przycisk
(indeksu). Kiedy jest
wywietlany pojedynczy obraz, mona take
nacisn przycisk (zmniejszania).
Wskazówka
Aby wykona t czynno bez uycia pilota, w trybie
wywietlania jednego obrazu naley wybra ekran
indeksu obrazów.
Naciskajc przycisk VIEW MODE, zmieniaj
tryby wywietlania indeksu obrazów.
Tryb maych miniatur
Wywietlanie listy maych miniatur (5 wierszy
× 6 kolumn).
dany obraz mona wybra przyciskami B/b/
v/V.
Tryb duych miniatur
Wywietlanie listy duych miniatur (3 wiersze
× 4 kolumny).
dany obraz mona wybra przyciskami B/b/
v/V.
Uwaga
Czynnoœci podstawowe
Kiedy jest wywietlany ekran indeksu obrazów,
obrócenie ramki do pionu nie powoduje
automatycznego obrotu obrazów.
Tryb zegara cyfrowego
Wywietlanie daty i godziny na zegarze
cyfrowym.
Wskazówka
Miniatura to may obrazek przeznaczony do
wywietlenia na indeksie zdj, a zapisywany
w zdjciach wykonywanych aparatem cyfrowym.
x Ekran zegara
Wywietlany jest zegar albo kalendarz. Nie jest
wywietlany aden obraz.
Wyœwietlanie ekranu zegara w czasie
wyœwietlania pokazu slajdów, ekranu
pojedynczego obrazu lub ekranu
indeksu obrazów
Nacinij przycisk
(zegara) na pilocie.
Tryb kalendarza
Wywietlanie kalendarza na biecy miesic.
Naciskajc przycisk v/V, mona wywietli
kalendarz na poprzedni lub nastpny miesic.
Grupa [Date/time settings] pozwala równie na
wybór dnia, od którego bdzie si zaczyna
tydzie kalendarzowy.
Wskazówka
Aby wykona t czynno bez uycia pilota, w trybie
wywietlania jednego obrazu naley wybra ekran
zegara.
Naciskajc przycisk VIEW MODE, zmieniaj
tryby wywietlania zegara.
Tryb zegara analogowego
Wywietlanie godziny na zegarze
analogowym.
Wskazówka
Zegar analogowy, zegar cyfrowy i kalendarz mog
by wywietlane na czarnym albo biaym tle. To
wyboru jest sze trybów wywietlania zegara.
23
PL
Czynnoœci dodatkowe
Wybieranie urz¹dzenia
odtwarzaj¹cego
Mona wybra kart pamici suc do
wywietlania obrazów.
1
Naciœnij przycisk MENU.
Zmienianie wielkoœci
i po³o¿enia obrazu
Powiêkszanie obrazu
1
Pojawi si menu.
2
Przyciskami v/V wska wariant
[Select device], po czym naciœnij
przycisk
.
Aby powikszy obraz, naciœnij
przycisk (powikszania) na
pilocie. Aby zmniejszy
powikszony obraz, naciœnij
przycisk (zmniejszania).
Kade nacinicie przycisku powoduje
dalsze powikszenie obrazu. Powikszony
obraz mona przemieszcza w gór,
w dó, w lewo i w prawo.
Pojawi si ekran wyboru urzdzenia.
Uwagi
• Zalenie od wielkoci obrazu powikszenie go
moe obniy jego jako.
• Nie mona powiksza obrazu przyciskami na
ramce.
• Zalenie od wielkoci obrazu, wspóczynnik
powikszenia moe wynosi od 2 do 5 razy.
Wskazówka
Jeli nie jest woone adne urzdzenie, wó je.
3
Przyciskami v/V wska urzdzenie,
które ma by uywane do
wyœwietlania, po czym naciœnij
przycisk
.
Obracanie obrazu
1
Aby wykona t czynno bez uycia pilota, nacinij
przycisk MENU, przyciskami kierunku wska
urzdzenie, które ma by uywane do wywietlania,
po czym nacinij przycisk
ENTER.
24
PL
(obrotu) na
Kade nacinicie przycisku powoduje
obrót obrazu o 90° przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
Wywietlane bd obrazy z wybranego
urzdzenia.
Wskazówka
Naciœnij przycisk
pilocie.
Obsuga z uyciem menu i pilota
1
Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si menu.
2
Przyciskami v/V wska wariant
[Rotate], po czym naciœnij przycisk
.
Dodawanie obrazów do
wewnêtrznej pamiêci
Pojawi si menu Rotate.
Po zapisaniu obrazów w wewntrznej pamici
ramka moe peni funkcj albumu cyfrowego.
Wskazówka
3
•
:
Obracanie obrazu o 90° zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
•
:
Obracanie obrazu o 90° przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara.
4
Przyciskami v/V wska wariant
[OK], po czym naciœnij przycisk
1
Naciœnij przycisk
(dodawania do
albumu) na pilocie.
Pojawi si menu Add to album.
Ekran pojedynczego obrazu
.
Wskazówka
Aby wykona t czynno bez uycia pilota, nacinij
przycisk MENU, przyciskami kierunku wska dany
wariant, po czym nacinij przycisk
ENTER.
Uwagi
• Nie mona obraca powikszonego obrazu.
• Ta funkcja powoduje obrót wywietlanego obrazu.
Wyczenie ramki albo wyjcie i woenie karty
pamici spowoduje przywrócenie pierwotnego
ukadu obrazu.
Ekran pokazu slajdów
25
PL
Czynnoœci dodatkowe
Przyciskami v/V wska kierunek
obrotu, po czym naciœnij przycisk
.
Parametr [Image file size] w menu umoliwia
okrelenie, czy naley optymalizowa wielko
obrazów zapisywanych w pamici wewntrznej, czy
zapisywa je bez kompresji.
Kiedy parametr [Image file size] jest ustawiony na
[Album], do albumu mona doda maksymalnie
mniej wicej 500 obrazów. Przy ustawieniu
[Original] maksymalna liczba obrazów zaley od
wielkoci plików ze ródowymi obrazami.
Ekran indeksu obrazów
3
W przypadku wyboru wariantu
[Selected images] wybierz obraz,
który chcesz doda.
1 Przyciskami B/b/v/V wska obraz,
który chcesz doda do albumu, po czym
nacinij przycisk
.
Na wybranym obrazie pojawi si znak
zaznaczenia. Powtarzajc t czynno,
mona doda wiele obrazów w ramach
jednej operacji.
Wskazówki
• Aby wykona t czynno przy uyciu
menu, nacinij przycisk MENU na pilocie,
przyciskami v/V wska wariant [Add to
album], po czym nacinij przycisk
.
• Do albumu nie mona dodawa obrazów
z wewntrznej pamici.
2
Przyciskami v/V wska wariant
[This image], [Selected images] lub
[All images], po czym naciœnij
przycisk
.
[This image]: dodawanie obecnie
wywietlanego obrazu. (Wariantu tego nie
mona wybra z ekranu pokazu slajdów.)
[Selected images]: dodawanie obrazów
wybranych z ekranu indeksu.
[All images]: dodawanie wszystkich
obrazów z aktualnego urzdzenia.
Wybór wariantu [Selected images]
powoduje wywietlenie indeksu obrazów
z aktualnego urzdzenia.
W przypadku wyboru wariantu [This
image] lub [All images], w celu
ukoczenia dodawania obrazów do
wewntrznej pamici naley przej do
czynnoci 4.
26
PL
Aby zrezygnowa z wyboru, wska
obraz, którego nie chcesz dodawa, po
czym nacinij przycisk
, aby usun
znak zaznaczenia.
2 Nacinij przycisk MENU.
Pojawi si ekran z prob
o potwierdzenie zamiaru zapisu
w wewntrznej pamici.
4
Przyciskami v/V wska wariant
[Yes], po czym naciœnij przycisk
Obraz zostanie zapisany w wewntrznej
pamici.
.
Eksportowanie obrazu
4
Obrazy z wewntrznej pamici mona
eksportowa na kart pamici.
1
1 Przyciskami B/b/v/V wska obraz,
Naciœnij przycisk MENU.
Przyciskami v/V wska wariant
[Export], po czym naciœnij przycisk
.
Pojawi si menu Export.
5
3
Przyciskami v/V wska urzdzenie,
do którego chcesz wyeksportowa
obraz, po czym naciœnij przycisk
.
Przyciskami v/V wska wariant
[This image], [Selected images] lub
[All images], po czym naciœnij
przycisk
.
[This image]: eksportowanie obecnie
wywietlanego obrazu lub obrazu
wybranego z ekranu indeksu. (Wariantu
tego nie mona wybra z ekranu pokazu
slajdów.)
[Selected images]: eksportowanie obrazu
wybranego z ekranu indeksu.
[All images]: eksportowanie wszystkich
obrazów z albumu.
Wybór wariantu [Selected images]
powoduje wywietlenie indeksu obrazów
w albumie.
W przypadku wyboru wariantu [This
image] lub [All images] naley przej do
czynnoci 5 i wybra urzdzenie, do
którego maj by wyeksportowane
obrazy.
6
Po zakoczeniu eksportowania
pojawi si ekran potwierdzenia.
Naciœnij wówczas przycisk
.
Obraz bdzie skopiowany do wybranego
urzdzenia.
Uwaga
Podczas eksportowania nie wycza zasilania ani nie
wyjmowa karty pamici. Grozi to uszkodzeniem
ramki lub karty pamici oraz uszkodzeniem danych.
Wskazówka
Aby wykona t czynno bez uycia pilota, nacinij
przycisk MENU, przyciskami kierunku wska dany
wariant, po czym nacinij przycisk
ENTER.
27
PL
Czynnoœci dodatkowe
który chcesz wyeksportowa, po czym
nacinij przycisk
.
Na wybranym obrazie pojawi si znak
zaznaczenia. Powtarzajc t czynno,
mona wyeksportowa wiele obrazów
w ramach jednej operacji.
Aby zrezygnowa z wyboru, wska
obraz, którego nie chcesz dodawa, po
czym nacinij przycisk
, aby usun
znak zaznaczenia.
2 Nacinij przycisk MENU.
Pojawi si ekran wyboru urzdzenia,
które ma by uyte przy eksportowaniu.
Pojawi si menu.
2
W przypadku wyboru wariantu
[Selected images] naley wybra
obraz, który ma by
wyeksportowany.
Kasowanie obrazu
1
Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si menu.
2
3
Przyciskami v/V wska wariant
[Delete], po czym naciœnij przycisk
.
.
Obraz zostanie skasowany.
Wskazówka
Aby wykona t czynno bez uycia pilota, nacinij
przycisk MENU, przyciskami kierunku wska dany
wariant, po czym nacinij przycisk
ENTER.
Formatowanie wewntrznej
pamici
Przyciskami v/V wska wariant
[This image], [Selected images] lub
[All images], po czym naciœnij
przycisk
.
Wybierajc z menu [Various Settings] wariant
[Format internal memory], mona sformatowa
wewntrzn pami.
W przypadku wyboru wariantu
[Selected images] naley wybra
obraz do skasowania.
1 Przyciskami B/b/v/V wska obraz,
który chcesz skasowa, po czym
nacinij przycisk
.
Na wybranym obrazie pojawi si znak
zaznaczenia. Powtarzajc t czynno,
mona skasowa wiele obrazów
w ramach jednej operacji.
Aby zrezygnowa z wyboru, wska
obraz, którego nie chcesz dodawa, po
czym nacinij przycisk
, aby usun
znak zaznaczenia.
2 Nacinij przycisk MENU.
Pojawi si ekran potwierdzenia zamiaru
kasowania.
28
Przyciskami v/V wska wariant
[Yes], po czym naciœnij przycisk
Pojawi si menu Delete.
[This image]: kasowanie obecnie
wywietlanego obrazu.
[Selected images]: kasowanie obrazu
wybranego z listy obrazów.
[All images]: kasowanie wszystkich
obrazów z uywanego urzdzenia.
Wybór wariantu [Selected images]
powoduje wywietlenie indeksu obrazów
z aktualnego urzdzenia.
W przypadku wyboru wariantu [This
image] lub [All images] naley przej do
czynnoci 5 i potwierdzi zamiar.
4
5
PL
Uwagi
• Kiedy jest wywietlane ekran pokazu slajdów, nie
mona kasowa obrazów. Zmie tryb wywietlania
na ekran pojedynczego obrazu lub ekran indeksu
obrazów.
• Jeli na ekranie pojawi si komunikat [Cannot
delete a protected image.], dla pliku z obrazem
wybrano w komputerze atrybut „tylko do odczytu”.
W takim przypadku naley podczy ramk do
komputera i usun obraz przy uyciu komputera.
Zmienianie ró¿nych
ustawieñ
Przykad: po wybraniu parametru
[Slideshow Settings].
4
Umoliwia to zmienianie ustawie
poszczególnych parametrów (strona 30).
Procedura wyboru ustawieñ
Ustawienia wywietlania, pokazu slajdów,
jasnoci, jzyka i inne ustawienia ramki.
Mona take przywróci ustawienia fabryczne
i sformatowa wewntrzn pami.
Uwaga
Formatowa mona tylko wewntrzn pami.
Uwaga
Ustawie niektórych parametrów nie mona
zmienia, na przykad w czasie wywietlania
pokazu slajdów. Takie parametry maj szary
kolor i nie mona ich wybra.
5
Naciœnij przycisk MENU.
Kade nacinicie przycisku v/V (v/V na
ramce) powoduje zmian ustawienia.
W przypadku wartoci numerycznych
naciskaj przycisk V, aby zwiksza
warto, lub przycisk v, aby j
zmniejsza.
Nacinicie przycisku
potwierdza
wybór ustawienia.
Pojawi si menu.
2
Przyciskami v/V wska dane
ustawienie, po czym naciœnij
przycisk
.
Przyciskami v/V wska wariant
[Various settings], po czym naciœnij
przycisk
. Pojawi si ekran
Various settings.
6
Naciœnij przycisk MENU.
Menu zniknie.
Wskazówki
3
Przyciskami v/V wska parametr,
który chcesz zmieni, po czym
naciœnij przycisk
.
Pojawi si ekran ustawiania wybranego
parametru.
• Aby wykona t czynno bez uycia pilota,
nacinij przycisk MENU, przyciskami kierunku
wska dany wariant, po czym nacinij przycisk
ENTER.
• Aby przywróci ustawienia fabryczne, wska
wariant [Reset], po czym nacinij przycisk
.
Przywrócone zostan standardowe ustawienia
wszystkich parametrów. Nie zmieni si ustawienie
zegara.
29
PL
Czynnoœci dodatkowe
1
Przyciskami v/V wska parametr,
który chcesz zmieni, po czym
naciœnij przycisk
.
Parametry, które mo¿na regulowaæ
*: Ustawienia fabryczne
Wariant
Ustawienie
Opis
Slideshow
Settings
Interval
Okrela czsto zmian obrazu wywietlanego w trybie pojedynczego
obrazu lub kalendarza: 3 sec. (s), 10 sec.*, 30 sec., 1 minute (minuta), 5
min., 30 min., 1 hour (godzina), 3 hours, 12 hours lub 24 hours.
Effect
Center cross
Przejcie do nastpnego obrazu z „wypychaniem”
poprzedniego obrazu od rodka ku rogom ekranu.
Vert. blinds
Przejcie do nastpnego obrazu z pionowym
„opuszczaniem aluzji”.
Horiz. blinds
Przejcie do nastpnego obrazu z poziomym
„odsuwaniem aluzji”.
Fade*
Przejcie do nastpnego obrazu z wygaszeniem
obecnego obrazu i wprowadzeniem nastpnego.
Wipe
Przejcie do nastpnego obrazu ze „zsuniciem”
obecnego obrazu w celu odsonicia nastpnego.
Random
Losowe wykorzystanie powyszych piciu efektów.
Shoot. Date*
Wywietlanie zdj w kolejnoci ich wykonania.
Order
Uwagi
• Zamiast w kolejnoci wykonania, zdjcia mog by
wywietlane w kolejnoci dat ich modyfikacji
(strona 34).
• Obrazów nie mona porzdkowa chronologicznie,
gdy ich liczba przekracza 1 500. Wywietlanie
obrazów w kolejnoci nazw plików.
Random
30
PL
Wywietlanie obrazów w przypadkowej kolejnoci.
*: Ustawienia fabryczne
Wariant
Ustawienie
Opis
Screen Settings
LCD backlight
Regulacja jasnoci podwietlenia ekranu LCD w zakresie od 1 do 10*.
Brightness
Nastawianie jasnoci obrazu: 1, 2*, 3.
Display Mode
Okrelanie trybu wywietlania na ekranie pojedynczego obrazu.
Uwaga
ródowe dane o obrazie nie ulegaj zmianie.
Wywietlanie caego obrazu powikszonego do
odpowiednich wymiarów. (Obraz moe by
wywietlany z marginesami u góry, u dou, z lewej lub
z prawej strony.)
Fit to screen
Powikszanie rodka obrazu tak, aby wypeni nim
cay ekran.
Auto image
orientation
ON* / OFF: wybieranie automatycznego rozpoznawania ukadu obrazów
i ich obracania.
Auto display
orientation
ON* / OFF: wybieranie automatycznego rozpoznawania ukadu obrazów
i ich obracania, gdy ramka stoi pionowo.
Auto power
ON/OFF
Power-ON
timer
Nastawianie programatora (godzina / minuty)
automatycznego wczenia zasilania. Wybierz wariant
[ON], aby zmieni ustawienie na [Auto ON time].
Power-OFF
timer
Nastawianie programatora (godzina / minuty)
automatycznego wyczenia zasilania. Wybierz
wariant [ON], aby zmieni ustawienie na [Auto OFF
time].
Album*
Kompresja obrazów zapisywanych w wewntrznej
pamici. Umoliwia zapis wikszej liczby obrazów.
Original
Obrazy zapisywane w wewntrznej pamici nie s
poddawane kompresji. Nie pogarsza si jako, ale
mona zapisa mniej obrazów.
Image file size
Sony logo
ON* / OFF: okrelanie, czy ma si pali logo Sony na ramce.
Date/time
settings
Nastawianie daty, godziny, wybór pierwszego dnia tygodnia itp. (.strona 16)
Language
setting
Okrelanie jzyka wywietlania na ekranie LCD.
Japoski, angielski*, francuski, hiszpaski, niemiecki, woski, rosyjski, chiski
(uproszczony), chiski (tradycyjny), holenderski
Uwaga
Standardowe ustawienie jzyka zaley od regionu zakupu.
Reset
Przywracanie ustawie fabrycznych (oprócz ustawie kalendarza i zegara).
31
PL
Czynnoœci dodatkowe
General
Settings
Entire image*
*: Ustawienia fabryczne
Wariant
Ustawienie
Format internal
memory
Mona sformatowa wewntrzn pami.
System
Information
Version
Wywietlanie wersji oprogramowania ukadowego ramki.
Internal
memory
Memory
capacity
Wywietlanie maksymalnej iloci miejsca dostpnego
w wewntrznej pamici w jej pocztkowym stanie.
Remaining
capacity
Wywietlanie aktualnej iloci miejsca w wewntrznej
pamici.
32
PL
Opis
Uwagi
• Wszystkie obrazy dodane do wewntrznej pamici zostan skasowane.
• Do formatowania wewntrznej pamici nie uywa podczonego komputera ani innego
urzdzenia zewntrznego.
Pod³¹czanie do komputera
Pod³¹czanie do
komputera
Do ramki mona podczy komputer. Po
podczeniu komputera mona wywietla na
nim i kopiowa do niego obrazy z wewntrznej
pamici ramki. Mona take kopiowa obrazy
z komputera do ramki.
Pod³¹czanie do komputera
w celu wymiany obrazów
1
2
Podcz ramk do sieci.
(.strona 13)
Pocz komputer i ramk za
pomoc dostpnego w handlu
przewodu USB (VMC-14UMB2,
wyposaenie dodatkowe)*.
Wymagania systemowe
Komputer podczany do ramki powinien
spenia nastpujce wymagania systemowe:
x Windows
Podczanie do komputera
Zalecany system operacyjny: Microsoft
Windows Vista, Windows XP Service Pack 2
lub Windows 2000 Professional Service Pack 4
(zainstalowany fabrycznie)
Port USB
Do zcza
USB miniB
x Macintosh
Zalecany system operacyjny: Mac OS X (10.4)
lub nowszy (zainstalowany fabrycznie)
Port USB
Komputer
Uwagi
• Jeli do komputera s podczone róne urzdzenia
USB albo uywany jest koncentrator, mog
wystpi problemy.
• Nie jest moliwa obsuga ramki za porednictwem
innego, równoczenie podczonego urzdzenia
USB.
• Nie odcza przewodu USB podczas przesyania
danych.
• Nie gwarantuje si wspópracy ze wszystkimi
komputerami speniajcymi zalecane wymagania
systemowe.
• Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
ramki z komputerami i drukarkami
fotograficznymi Sony. Inne urzdzenia podczone
do ramki mog nie rozpoznawa jej pamici
wewntrznej.
Do zcza USB
* Przewód ten moe nie by oferowany
w niektórych krajach.
Uwaga
Uy przewodu USB typu mini B o dugoci
mniejszej ni 3 m.
3
Naciœnij przycisk 1 (wczania /
trybu czuwania) na ramce, aby j
wczy.
33
PL
4
Kiedy na ekranie komputera pojawi
si okno [AutoPlay], kliknij na
wariancie [Open folder to view files
(Otwórz folder, aby wyœwietli
pliki)].
Jeli okno [AutoPlay] nie pojawi si,
wybierz z menu Start wariant [Computer
(Komputer)], po czym otwórz nonik
wymienny.
5
Przemieœ kursor w tym oknie
i kliknij prawym przyciskiem, po
czym kliknij na wariantach [New
(Nowy)] - [Folder].
Nadaj nazw nowemu folderowi.
W niniejszej instrukcji uywana jest
przykadowa nazwa folderu „sony”.
6
7
Dwukrotnie kliknij, aby otworzy
folder „sony”.
Otwórz folder zawierajcy pliki
z obrazami, które chcesz
skopiowa, a nastpnie skopiuj je
technik „przecignij i upuœ”.
Uwagi
• Zapisujc obrazy z komputera w wewntrznej
pamici, naley utworzy folder w wewntrznej
pamici i zapisa obrazy w tym folderze. Jeli
folder nie zostanie utworzony, bdzie mona
zapisa tylko 512 obrazów. Maksymalna liczba
obrazów moe si ponadto zmniejszy ze wzgldu
na dugoci nazw plików i uywane w nich znaki.
• Edycja lub zapis obrazów w komputerze moe
spowodowa zmian daty modyfikacji obrazów.
W takim przypadku kolejno wywietlania zdj
na ekranie indeksu moe by niezgodna
z kolejnoci ich wykonywania.
34
PL
• Obrazy przesyane z komputera do wewntrznej
pamici ramki s zapisywane bez kompresji.
W efekcie w wewntrznej pamici ramki mona
zapisa mniejsz liczb obrazów.
• Nie gwarantuje si moliwoci wywietlenia
obrazów utworzonych lub przetworzonych
w komputerze. Ramka nie pozwala na kasowanie
plików z obrazami, którym w komputerze nadano
atrybut „tylko do odczytu”. Przed przesaniem
plików z komputera do ramki naley usun
atrybut „tylko do odczytu”.
Komunikaty o b³êdach
Gdy pojawia siê komunikat o b³êdzie
Gdy wystpi bd, na ekranie LCD ramki mog si pojawia zamieszczone poniej komunikaty
o bdach. W celu rozwizania problemu naley skorzysta z podanych rozwiza.
Komunikat
Znaczenie / Rozwizanie
• W gniedzie nie ma karty pamici.
No Memory Stick. / No
CompactFlash card. / No SD Memory
Wó kart do odpowiedniego gniazda (.strona 17).
Card. / No xD-Picture Card.
• Woona jest nieobsugiwana karta pamici. Uyj karty
pamici, z któr ramka moe wspópracowa.
No images on file.
• Karta pamici nie zawiera plików z obrazami. Uyj
karty pamici zawierajcej pliki z obrazami, które
mona wywietli za pomoc ramki.
Cannot delete a protected image.
• Aby skasowa plik objty ochron, wycz ochron
w aparacie.
Media is protected. Remove
protection then try again.
• Karta pamici jest chroniona przed zapisem. Przestaw
przecznik ochrony przed zapisem w pooenie
umoliwiajce zapis (.strona 42).
Komunikaty o bdach
An incompatible Memory Stick is
inserted. / An incompatible
CompactFlash card is inserted. / An
incompatible SD Memory Card is
inserted. / An incompatible xDPicture Card is inserted.
• Nie mona zapisa dalszych danych, bo karta pamici
The Memory Stick is full. / The
CompactFlash card is full. / The SD
jest pena. Skasuj obrazy lub uyj karty pamici, na
Memory Card is full. / The xD-Picture
które pozostaje wolne miejsce.
Card is full.
• Wystpi jaki bd. W przypadku czstego pojawiania
Error reading the Memory Stick. /
Error reading the CompactFlash card.
si tego komunikatu skontroluj stan karty pamici
/ Error reading the SD Memory Card.
w urzdzeniu innym ni ta ramka na zdjcia.
/ Error reading the xD-Picture Card.
Write error in the Memory Stick. /
Write error in the CompactFlash card.
/ Write error in the SD Memory Card.
/ Write error in the xD-Picture Card.
The Memory Stick is read only.
• Woona jest karta „Memory Stick-ROM”. Do
zapisywania obrazów uywaj zalecanej karty „Memory
Stick” (.strona 41).
The Memory Stick is protected.
• Woona karta „Memory Stick” jest objta ochron. Aby
zapisywa obrazy i poddawa je edycji, wycz ochron
za pomoc zewntrznego urzdzenia.
Media format not supported.
• Jeli ramka nie obsuguje pliku z obrazem, nie mona
wywietli obrazu.
Cannot open the image.
35
PL
Rozwi¹zywanie problemów
Gdy wyst¹pi jakiœ problem
Przed oddaniem ramki do naprawy naley podj prób rozwizania problemu z wykorzystaniem
poniszych wskazówek. Jeli problemu nie uda si rozwiza, naley si skontaktowa z lokaln
autoryzowan stacj serwisow Sony.
Zasilanie
Objaw
Co sprawdzi
Przyczyna / Rozwizania
Nie mona
wczy zasilania.
• Czy wtyk zasilajcy jest
prawidowo podczony?
c Prawidowo podcz wtyk zasilajcy.
Wyœwietlanie obrazów
Jeli zasilanie jest wczone, ale nie mona wywietli obrazów lub zmieni ustawie, naley
sprawdzi ponisze elementy.
Objaw
Co sprawdzi
Przyczyna / Rozwizania
Na ekranie nie
pojawiaj si
obrazy.
• Czy karta pamici jest
waciwie woona?
c Prawidowo wó kart pamici
(.strona 17).
• Czy karta pamici zawiera
c Wó kart pamici zawierajc obrazy.
obrazy zapisane przez aparat c Sprawd formaty plików, które mona
cyfrowy lub inne
wywietla (.strona 44).
urzdzenie?
• Czy plik ma format zgodny
z DCF?
c Ramka moe nie pozwala na
wywietlanie plików niezgodnych
z formatem DCF, nawet jeli mona je
wywietli na komputerze.
Niektóre obrazy
nie s
wywietlane.
• Czy obrazy pojawiaj si na
ekranie indeksu?
c Jeli obraz pojawia si na ekranie indeksu,
ale nie mona go wywietli
samodzielnie, moe to wiadczy
o uszkodzeniu pliku z obrazem
i prawidowoci miniatury obrazu.
c Ramka moe nie pozwala na
wywietlanie plików niezgodnych
z formatem DCF, nawet jeli mona je
wywietli na komputerze.
Obrazy nie s
wywietlane
w kolejnoci
chronologicznej.
• Czy obrazy te zostay
przesane z komputera?
• Czy obrazy te zostay
przetworzone
w komputerze?
c Zapis obrazów w komputerze moe
spowodowa zmian daty modyfikacji
obrazów. W efekcie obrazy mog by
wywietlane w kolejnoci dat
modyfikacji.
36
PL
Objaw
Co sprawdzi
Przyczyna / Rozwizania
Niektóre obrazy
nie s
wywietlane.
• Czy na ekranie indeksu
pojawia si pokazany pod
spodem znak?
c Pojawienie si znaku pokazanego z lewej
strony moe wiadczy o tym, e ramka
nie obsuguje pliku z obrazem, poniewa
jest to na przykad plik JPEG utworzony
w komputerze. Moe si te zdarzy, e
sam plik z obrazem jest prawidowy, ale
nie zawiera miniatury. Wska
wywietlony znak i nacinij przycisk
,
aby wywietli obraz na ekranie
pojedynczego obrazu. Jeli pokazany po
lewej znak pojawi si na nowo, obrazu nie
mona wywietli, poniewa ramka nie
obsuguje pliku z tym obrazem.
• Czy obrazy byy tworzone
przy uyciu programu
komputerowego?
c Pojawienie si znaku pokazanego z lewej
strony wiadczy o tym, e ramka
obsuguje plik z obrazem, ale nie mona
otworzy miniatury lub samego obrazu.
Wska wywietlony znak i nacinij
przycisk
, aby wywietli obraz na
ekranie pojedynczego obrazu. Jeli
pokazany po lewej znak pojawi si na
nowo, obrazu nie mona wywietli.
• Czy karta pamici zawiera
ponad 9 999 obrazów?
c Ramka moe obsuy (odtworzy,
zapisa, skasowa itp.) maksymalnie
9 999 plików z obrazami.
• Czy nazwa pliku bya
zmieniana za pomoc
komputera lub innego
urzdzenia?
c Jeli do nadania albo zmiany nazwy pliku
zosta uyty komputer i nazwa ta zawiera
znaki inne ni litery i cyfry, to ramka
moe nie pozwala na wywietlenie
obrazu.
• Czy na karcie pamici
c Ramka nie pozwala na wywietlanie
znajduje si osiem lub
obrazów zapisanych na dziewitym lub
wicej poziomów folderów?
dalszych poziomach folderów.
37
PL
Rozwizywanie problemów
• Czy na ekranie indeksu
pojawia si pokazany pod
spodem znak?
Objaw
Co sprawdzi
Przyczyna / Rozwizania
Wywietlana jest
niewaciwa
nazwa pliku.
• Czy nazwa pliku bya
zmieniana za pomoc
komputera lub innego
urzdzenia?
c Jeli do nadania albo zmiany nazwy pliku
zosta uyty komputer i nazwa ta zawiera
znaki inne ni litery i cyfry, to ramka
moe wywietla niewaciw nazw
pliku. W przypadku plików utworzonych
w komputerze lub innym urzdzeniu
mona ponadto wywietli maksymalnie
osiem pocztkowych znaków nazwy
pliku.
Uwaga
Wywietla mona tylko znaki alfanumeryczne.
U góry i u dou
pozostaj puste
pola.
• Czy obraz jest bardzo
szeroki lub wski?
c Jeli obraz jest bardzo szeroki lub wski,
powstawanie pustych pól moe wynika
ze stosunku szerokoci do wysokoci.
Zapisywanie i kasowanie obrazów
Objaw
Co sprawdzi
Nie mona zapisa • Czy karta pamici jest
obrazu.
chroniona przed zapisem?
Przyczyna / Rozwizania
c Wycz ochron przed zapisem i ponów
prób zapisu.
• Czy przecznik ochrony
c Przestaw przecznik ochrony przed
karty pamici przed zapisem
zapisem w pooenie umoliwiajce zapis.
znajduje si w pooeniu
[LOCK]?
• Czy karta pamici jest
pena?
c Uyj karty pamici, na której pozostaje
dostatecznie duo miejsca, lub skasuj
zbdne obrazy. (.strona 28)
• Czy wewntrzna pami jest c Skasuj niepotrzebne obrazy.
pena?
(.strona 28)
• Czy przy przesyaniu
obrazów z komputera do
wewntrznej pamici zosta
w niej utworzony folder?
38
PL
c Jeli folder nie zostanie utworzony, bdzie
mona zapisa tylko 512 obrazów.
Maksymalna liczba obrazów moe si
ponadto zmniejszy ze wzgldu na
dugoci nazw plików i uywane w nich
znaki. Zapisujc obrazy z komputera
w wewntrznej pamici, naley utworzy
folder w wewntrznej pamici i zapisa
obrazy w tym folderze.
Objaw
Co sprawdzi
Przyczyna / Rozwizania
Nie mona
skasowa obrazu.
• Czy karta pamici jest
chroniona przed zapisem?
c Wycz ochron przed zapisem
w urzdzeniu, za którego pomoc zostaa
ona wczona, i ponów prób kasowania.
• Czy przecznik ochrony
c Przestaw przecznik ochrony przed
karty pamici przed zapisem
zapisem w pooenie umoliwiajce zapis.
znajduje si w pooeniu
[LOCK]?
• Czy uywana jest karta
„Memory Stick-ROM”?
Przypadkowo
zosta skasowany
obraz.
—
c Nie mona kasowa obrazów z karty
„Memory Stick-ROM” ani formatowa
takiej karty.
c Skasowanego obrazu nie mona
odzyska.
Podczanie do komputera
Objaw
Co sprawdzi
Mimo odczenia
i ponownego
podczenia
przewodu USB nic
si nie dzieje.
—
Przyczyna / Rozwizania
c W ramce móg wystpi bd
przekroczenia dopuszczalnego prdu. Aby
przywróci normalny stan ramki, wycz
j i wcz na nowo.
Ramka na zdjcia
Objaw
—
Przyczyna / Rozwizania
c Odcz i z powrotem podcz zasilacz
sieciowy. Nastpnie ponownie wcz
zasilanie.
Rozwizywanie problemów
Uywanie funkcji
ramki nie daje
adnych efektów.
Co sprawdzi
Pilot
Objaw
Co sprawdzi
Przyczyna / Rozwizania
Uywanie pilota
nie daje adnych
efektów.
• Czy bateria w pilocie jest
prawidowo woona?
c Wymie bateri (.strona 12).
c Wó bateri (.strona 12).
c Wó bateri, zwracajc uwag na
waciwe uoenie biegunów
(.strona 12).
—
c Kieruj przód pilota w stron czujnika
zdalnego sterowania na ramce
(.strona 12).
c Usu wszelkie przeszkody z linii midzy
pilotem a czujnikiem zdalnego
sterowania.
39
PL
Informacje dodatkowe
Zalecenia
eksploatacyjne
Bezpieczeñstwo
• Uwaa, aby nie upuci na przewód
zasilajcy cikiego przedmiotu ani w inny
sposób nie uszkodzi przewodu. Nigdy nie
uywa ramki z uszkodzonym przewodem
zasilajcym.
• Jeli do wntrza obudowy dostanie si jaki
przedmiot lub pyn, przed dalsz
eksploatacj naley odczy ramk od
róda zasilania i zleci jej sprawdzenie
specjalicie.
• Nigdy nie rozbiera ramki.
• Wyczajc przewód zasilajcy, chwyta za
wtyczk. Nigdy nie cign za sam przewód.
• Jeli ramka nie bdzie uywana przez
duszy czas, wyczy przewód zasilajcy
z gniazdka sieciowego.
• Z ramk naley si obchodzi delikatnie.
• Aby zmniejszy ryzyko poraenia prdem,
przed czyszczeniem ramki i wykonywaniem
czynnoci serwisowych naley zawsze
wycza j z sieci.
Instalacja
• Nie instalowa ramki w miejscach
naraonych na:
– wibracj,
– wilgo,
– nadmierne zapylenie,
– bezporednie promieniowanie soneczne,
– bardzo wysokie lub niskie temperatury.
• Nie uywa w pobliu ramki innych
urzdze elektrycznych. Nie bdzie ona
prawidowo dziaaa w polu
elektromagnetycznym.
• Nie ka na ramce cikich przedmiotów.
40
PL
Zasilacz sieciowy
• Jeli do ramki jest podczony zasilacz
sieciowy wczony do gniazdka sieciowego,
to ramka pozostaje pod napiciem nawet
wówczas, gdy jest wyczona.
• Uywa zasilacza sieciowego dostarczonego
z ramk. Nie uywa adnych innych
zasilaczy, gdy gro one niewaciw prac
zasilanego urzdzenia lub awari.
• Nie uywa dostarczonego zasilacza
sieciowego do zasilania innych urzdze.
• Nie uywa elektrycznych transformatorów
(podrónych), gdy gro one przegrzaniem
i niewaciw prac zasilacza.
• W razie oderwania si lub uszkodzenia
przewodu zasilacza, nie naley ponownie
uywa tego przewodu, gdy jest to
niebezpieczne.
Skraplanie pary wodnej
Jeli ramka zostanie bezporednio przeniesiona
z zimnego do ciepego miejsca albo wstawiona
do bardzo ciepego lub wilgotnego
pomieszczenia, w jej wntrzu moe si skropli
para wodna. Ramka moe wtedy nie dziaa
waciwie, a dugotrwae próby jej uycia gro
awari. Jeli nastpi skroplenie pary wodnej,
odcz od ramki zasilacz sieciowy i nie uywaj
jej przynajmniej przez godzin.
Transportowanie
Przed transportowaniem ramki wyjmij z niej
kart pamici, odcz zasilacz sieciowy
i urzdzenia zewntrzne, po czym wó ramk
i urzdzenia peryferyjne do oryginalnego
opakowania, wraz z materiaami
zabezpieczajcymi.
Jeli nie masz ju oryginalnego opakowania
albo zabezpiecze, zastp je tak, eby nie
uszkodzi ramki w czasie transportu.
Czyszczenie
Ramk naley czyci such, mikk
ciereczk lub mikk ciereczk lekko
zwilon roztworem agodnego rodka do
mycia. Nie uywa rozpuszczalników, takich
jak spirytus czy benzyna, gdy mog one
uszkodzi wykoczenie obudowy.
Ograniczenia przy kopiowaniu
Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo,
portrety innych osób i inne materiay mog by
chronione prawami autorskimi.
Wykorzystywanie takich materiaów bez
zezwolenia moe narusza przepisy o ochronie
praw autorskich.
Karty pamiêci
„Memory Stick”
Rodzaje kart „Memory Stick”,
których mona uywa w ramce
Ramka wspópracuje z nastpujcymi
rodzajami kart „Memory Stick”*1:
Rodzaj karty
„Memory Stick”
Wyœwietlanie
Kasowanie
/ Zapisywanie
„Memory
Stick”*2
(brak zgodnoœci
z „MagicGate”)
OK
OK
„Memory
Stick”*2
(Zgodnoœ
z „MagicGate”)
OK*5
OK*5
„MagicGate
Memory Stick”*2
OK*5
OK*5
„Memory Stick
PRO”*2
OK*5
OK*5
„Memory Stick
PRO-HG”*2
OK*5*6
OK*5*6
„Memory Stick
Micro”*3 („M2”*4)
OK*5
OK*5
*1
*3
*4
41
PL
Informacje dodatkowe
*2
Ramka jest zgodna z systemem plików FAT32.
Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
ramki z kartami „Memory Stick” o pojemnoci
8 GB lub mniejszej wyprodukowanymi przez Sony
Corporation. Nie gwarantuje si jednak dziaania
wszystkich noników „Memory Stick”.
Gniazdo ramki pozwala zarówno na uycie kart
o standardowej wielkoci, jak i kart Duo. Mona
w nim bez adaptera na karty „Memory Stick Duo”
uywa zarówno kart „Memory Stick”
standardowej wielkoci, jak i kart „Memory Stick
Duo”.
Przed uyciem w ramce karty „Memory Stick
Micro” zawsze trzeba j woy do adaptera M2.
„M2” jest skrótem nazwy „Memory Stick Micro”.
Okrelenie „M2” w tym podrozdziale oznacza
kart „Memory Stick Micro”.
*5
*6
Nie jest moliwy odczyt ani zapis danych objtych
ochron przed kopiowaniem „MagicGate”.
„MagicGate” to ogólna nazwa opracowanej przez
Sony technologii ochrony przed kopiowaniem,
która wykorzystuje uwierzytelnianie
i szyfrowanie.
Ramka nie obsuguje 8-bitowej, równolegej
transmisji danych.
• Po przestawieniu przecznika ochrony
przed zapisem w pooenie LOCK nie
mona zapisywa, zmienia ani kasowa
danych.
Przecznik ochrony przed
zapisem
Zezwolenie na
zapis
Uwagi eksploatacyjne
• Aktualne informacje o kartach „Memory
Stick” obsugiwanych przez ramk mona
znale na stronach internetowych firmy
Sony dotyczcych zgodnoci z kartami
„Memory Stick”:
http://www.memorystick.com/en/support/
support.html
(Wybierz stref, w której jest uywana
ramka, po czym na stronie odpowiedniej
strefy wybierz wariant „Digital Photo
Frame”.)
• Nie wkada kilku kart „Memory Stick”
równoczenie. Grozi to problemami z ramk.
• Aby uy z ramce karty „Memory Stick
Micro”, trzeba j woy do adaptera na
karty „M2”.
• Woenie do ramki karty „Memory Stick
Micro” bez adaptera „M2” moe
spowodowa trudnoci z wyjciem karty.
• Woenie karty „Memory Stick Micro” do
adaptera „M2”, a nastpnie adaptera „M2”
do adaptera na karty „Memory Stick Duo”
moe by przyczyn niewaciwego
dziaania ramki.
• Do formatowania kart „Memory Stick”
naley uywa funkcji formatowania
dostpnej w aparacie cyfrowym.
Sformatowanie karty „Memory Stick” za
pomoc komputera moe spowodowa
niewaciwe wywietlanie obrazów.
• Formatowanie karty „Memory Stick”
powoduje usunicie z niej wszystkich
danych, w tym objtych ochron plików
z obrazami. Aby unikn przypadkowego
skasowania wanych danych, przed
formatowaniem naley sprawdzi zawarto
karty „Memory Stick”.
42
PL
Ochrona
przed
zapisem
Miejsce na etykiet
• Miejsce na etykiet jest przeznaczone tylko
do naklejenia dostarczonej etykiety.
Dostarczon etykiet naley naklei tylko
w przeznaczonym na ni miejscu. Uwaa,
aby etykieta nie wystawaa poza
przeznaczone na ni miejsce.
Karta pamiêci SD
Gniazdo na karty SD ramki pozwala na uycie
nastpujcych noników:
• kart pamici SD*1,
• kart miniSD, microSD,
(Konieczne jest uycie adaptera.)*2
• kart pamici SDHC*3,
• kart pamici zgodnych ze standardem
MMC*4.
Nie gwarantuje si waciwego dziaania
wszystkich rodzajów kart pamici SD ani kart
pamici zgodnych ze standardem MMC.
*1
*2
*3
*4
Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
ramki z kartami pamici SD o pojemnoci 2 GB
lub mniejszej.
Niektóre dostpne w handlu adaptery do kart maj
z tyu wystajce styki. Adaptery tego typu mog
nie wspópracowa z ramk.
Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
ramki z kartami pamici SDHC o pojemnoci
8 GB lub mniejszej.
Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
ramki z kartami pamici zgodnymi ze standardem
MMC o pojemnoci 2 GB lub mniejszej.
Uwagi eksploatacyjne
Nie jest moliwy odczyt ani zapis danych objtych
ochron przed kopiowaniem.
xD-Picture Card
Gniazdo xD-Picture Card ramki jest
przystosowane do wspópracy z kartami xDPicture Card*5. Niektóre funkcje karty pamici
nie s obsugiwane i nie gwarantuje si
waciwego dziaania wszystkich rodzajów kart
xD-Picture Card.
*4
Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
ramki z kartami xD-Picture Card o pojemnoci
2 GB lub mniejszej.
Karta CompactFlash
Gniazdo na karty CompactFlash ramki pozwala
na uycie nastpujcych noników:
• kart pamici CompactFlash (typu I / typu II)
i kart CompactFlash zgodnych z CF+Card
(typu I / typu II)*6,
• Microdrive
Zastosowanie dostpnego w handlu adaptera na
karty CompactFlash*7 pozwoli ponadto na
uycie kart Smart Media.
Nie gwarantuje si waciwego dziaania
wszystkich rodzajów kart CompactFlash.
*6
• Wkadajc kart, naley zwróci uwag na
jej waciwe uoenie i wybór waciwego
gniazda.
• Woona karta pamici tylko czciowo
chowa si w gniedzie. Nie próbowa gbiej
wciska karty, gdy grozi to uszkodzeniem
karty pamici i / lub ramki.
• Nie wyjmowa karty ani nie wycza ramki,
gdy trwa odczyt albo zapis danych i miga
wskanik dostpu. Grozi to utrat danych.
• Zalecamy wykonywanie zapasowych kopii
wanych danych.
• Ramka moe nie pozwala na odtworzenie
danych przetworzonych w komputerze.
• Do przenoszenia i przechowywania karty
uywa dostarczonej osony.
• Nie dotyka styków na karcie rkami ani
metalowymi przedmiotami.
• Nie uderza ani nie zgina karty; chroni j
przed upuszczeniem.
• Nie rozbiera ani nie przerabia karty.
• Chroni kart przed oddziaywaniem wody.
• Nie uywa ani nie przechowywa karty
w nastpujcych miejscach:
– w których panuj nieodpowiednie
warunki do uycia karty, na przykad
w gorcym wntrzu samochodu
zaparkowanego w socu,
w bezporednim promieniowaniu
sonecznym lub blisko grzejnika;
– wilgotnych lub naraonych na
oddziaywanie substancji rcych;
– naraonych na adunki elektrostatyczne
lub zakócenia elektryczne.
43
PL
Informacje dodatkowe
*7
Uywana karta CompactFlash musi by
przystosowana do zasilania napiciem 3,3 V lub
3,3 V / 5 V. Nie mona uywa modeli zasilanych
wycznie napiciem 3 V lub 5 V. Do gniazda
ramki nie wkada kart CompactFlash innych
typów. Grozi to uszkodzeniem ramki.
Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
ramki z kartami CompactFlash o pojemnoci 8 GB
lub mniejszej.
W przypadku uycia dostpnego w handlu
adaptera na karty CompactFlash naley zapozna
si z jego instrukcj obsugi oraz sposobem
instalacji karty i adaptera. Uycie adaptera
CompactFlash moe spowodowa niewaciwe
dziaanie kart chronionych przed zapisem.
Uwagi dotycz¹ce
pos³ugiwania siê kart¹
pamiêci
Dane techniczne
x Ramka na zdjcia
Ekran LCD
Panel LCD:
DPF-D70: 7 cali, aktywna matryca TFT
DPF-D80: 8 cali, aktywna matryca TFT
DPF-D100: 10,4 cala, aktywna matryca
TFT
Cakowita liczba pikseli:
DPF-D70: 1 152 000
(800 × 3 (RGB) × 480)
DPF-D80/D100: 1 444 000
(800 × 3 (RGB) × 600)
Wspóczynnik ksztatu wyœwietlacza
DPF-D70: 15:9
DPF-D80/D100: 4:3
Efektywna wielkoœ wyœwietlacza
DPF-D70: 7 cali
DPF-D80: 8 cali
DPF-D100: 10,4 cala
Trwaoœ podœwietlenia ekranu LCD
DPF-D70: 20 000 godzin
DPF-D80: 15 000 godzin
DPF-D100: 10 000 godzin
(do czasu zmniejszenia si jasnoci
podwietlenia o poow)
Maksymalna wielkoœ dekodowanego
pliku
100 MB
Zcza wejœciowe i wyjœciowe
Zcze USB (miniB, full-speed)
Gniazda
Gniazdo „Memory Stick PRO”
Gniazdo na kart SD / MMC /
xD-Picture Card
Gniazdo na kart CompactFlash /
Microdrive
Obsugiwane formaty plików z obrazami
JPEG: Zgodno z DCF 2.0, zgodno
z Exif 2.21, JFIF*1
RAW (tylko podgld*2): SRF, SR2, ARW
(wersja 2.0 lub nisza)
(Pewne formaty plików nie s
obsugiwane.)
Maksymalna liczba wyœwietlanych
pikseli
8 000 (poziomo) x 6 000 (pionowo)
System plików
FAT12 / 16 / 32,
sektor o wielkoci 2 048 bajtów lub
mniejszy
Nazwa pliku z obrazem
Format DCF, 256 znaków, do 8. poziomu
Maksymalna liczba obsugiwanych
plików
9 999 na kart pamici lub urzdzenie
zewntrzne
Pojemnoœ wewntrznej pamici*3
256 MB (moliwo zapisu okoo 500
obrazów*4)
Zasilanie
Gniazdo DC IN, napicie stae 12 V
Pobór mocy
DPF-D70: 7,7 W
DPF-D80: 8,9 W
DPF-D100: 10,9 W
Temperatura w œrodowisku pracy
5 °C do 35 °C
Wymiary
[Bez nóki]
DPF-D70:
Okoo 207 × 137 × 38,5 mm
DPF-D80:
Okoo 232,5 × 167 × 38,5 mm
DPF-D100:
Okoo 281,7 × 206,9 × 38,5 mm
(szer. × wys. × g.)
[Z rozoon nók]
DPF-D70:
Okoo 207 × 137 × 125 mm
DPF-D80:
Okoo 232,5 × 167 × 137,3 mm
44
PL
DPF-D100:
Okoo 281,7 × 206,9 × 165 mm
(szer. × wys. × g.)
Waga
DPF-D70: okoo 550 g
DPF-D80: okoo 720 g
DPF-D100: okoo 1 050 g
(bez zasilacza sieciowego)
Dostarczane wyposaenie
Patrz podrozdzia „Sprawdzanie
dostarczonego wyposaenia” na stronie
9.
Strona gówna pomocy dla klientów
Najnowsze informacje z zakresu pomocy dla
klientów mona znale pod nastpujcym
adresem:
http://www.sony.net/
x Dostarczony zasilacz
sieciowy
Ponisze dane s wspólne dla modeli
DPF-D70/D80/D100.
Zasilanie
- 100 V do 240 V, 50/60 Hz
Znamionowe napicie wyjœciowe
12 V, 1,2 A
Wymiary
Okoo 34 × 72 × 69 mm
(szer. × wys. × g.)
(bez wystajcych elementów)
Waga
Okoo 110 g
Wicej informacji mona znale na etykiecie
na zasilaczu.
Informacje dodatkowe
Konstrukcja i dane techniczne mog ulec
zmianie.
*1
: Baseline JPEG w formacie 4:4:4, 4:2:2 lub 4:2:0
: Plik RAW s wywietlane w postaci miniatur do
podgldu.
*3
: Pojemnoci s obliczane przy zaoeniu, e 1 MB
oznacza 1 000 000 bajtów. Faktyczna pojemno
jest mniejsza ze wzgldu na obecno plików
systemowych i aplikacji. Do wykorzystania przez
uytkownika pozostaje okoo 200 MB.
*4: Przybliona warto przy fotografowaniu aparatem
o rozdzielczoci 1 500 000 pikseli. Warto ta
moe zalee od warunków fotografowania.
*2
45
PL
Skorowidz
A
Akcesoria 9
Auto display orientation 31
Auto image orientation 31
Auto power ON/OFF 31
C
Charakterystyka 8
Czyszczenie 41
K
R
Karty pamici 41
CompactFlash 43
Memory Stick 41
SD 42
Uwagi eksploatacyjne 43
xD-Picture Card 43
Kasowanie obrazu 28
Komunikaty 35
Korzystanie z nóki 14
Reset 31
Rozwizywanie problemów
36
S
Screen Settings 31
Slideshow Settings 30
System Information 32
U
Language setting 31
Urzdzenie odtwarzajce 24
Ustawianie pionowo lub
poziomo 14
Dane techniczne 44
Date/time settings 16, 31
DC IN 12 V 13
Display Mode 31
Dodawanie do wewntrznej
pamici 25
N
W
Nastawianie zegara 16
E
Pilot 12
Podczanie
Komputer 33
Podczanie do sieci 13
Pokaz slajdów 20
Effect 30
Interval 30
Order 30
Tryb widoku jednego
obrazu 20
Tryb widoku kalendarza
20
Tryb widoku losowego 20
Tryb widoku zegara 20
Tryb wielu obrazów 20
Powikszanie / zmniejszanie
obrazu 24
Priorytety wywietlania 18
Przecznik ochrony przed
zapisem 42
Wkadanie karty pamici 17
Wymagania systemowe
Macintosh 33
Windows 33
Wymiana baterii w pilocie
12
Wywietlanie obrazów 19
D
Ekran indeksu obrazów 22
Ekran pojedynczego obrazu
21
Tryb caego obrazu
(Entire image) 21
Tryb dopasowania do
ekranu (Fit to screen) 21
Tryb informacji o obrazie
(Image information) 21
Ekran zegara 23
Tryb kalendarza 23
Tryb zegara analogowego
23
Tryb zegara cyfrowego 23
Eksportowanie obrazu 27
F
Format internal memory 32
I
Image file size 31
46
PL
L
O
Obracanie obrazu 24
P
Z
Zalecenia eksploatacyjne 40
Zasilacz sieciowy 13
Zmienianie ustawie 29
Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising