Sony | DPF-V900 | Sony DPF-V900 V900 Cyfrowa ramka fotograficzna Instrukcja obsługi

3-300-208-PL (2)
Przed użyciem
Cyfrowa
ramka na
zdjêcia
Czynnoœci podstawowe
Czynnoœci dodatkowe
Korzystanie z urządzeń
DPF-V900/V700
zewnętrznych
Komunikat
Rozwiązywanie problemów
Informacje dodatkowe
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia prosimy
o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prosimy ponadto
o pozostawienie instrukcji do wykorzystania w przyszłości.
Zapis użytkownika
Symbol modelu i numer seryjny są podane z tyłu urządzenia.
Prosimy o ich zanotowanie we wskazanych miejscach. Dane te
mogą być potrzebne w przypadku kontaktowania się z Sony
w sprawach dotyczących tego produktu.
Model: DPF-V900/V700
Numer seryjny: ________________________
© 2008 Sony Corporation
OSTRZE¯ENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
WA¯NE
INFORMACJE
O BEZPIECZEÑSTWIE
Dla własnego bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem
użytkowania urządzenia należy zapoznać się
z poniższymi informacjami. Prosimy o pozostawienie
instrukcji do wykorzystania w przyszłości.
Należy ponadto przestrzegać wszystkich ostrzeżeń,
zaleceń i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi.
Eksploatacja
Ten symbol ostrzega, że wewnątrz
obudowy urządzenia występują
nieizolowane, „niebezpieczne
napięcia”, których poziom stwarza
ryzyko porażenia elektrycznego
u ludzi.
Ten symbol informuje użytkownika
o występowaniu w dokumentacji
dostarczonej z urządzeniem
ważnych instrukcji dotyczących
obsługi i konserwacji.
Zasilanie
Do zasilania urządzenia mogą służyć tylko źródła
zasilania wskazane na nalepce identyfikacyjnej.
W razie wątpliwości dotyczących parametrów
zasilania w gniazdku sieciowym należy zasięgnąć
konsultacji sprzedawcy lub skontaktować się
z lokalnym zakładem energetycznym. W przypadku
urządzeń zasilanych z akumulatorów lub innych
źródeł należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Przeciążenie
Nie przeciążać gniazdek ani przedłużaczy. Grozi to
pożarem lub porażeniem prądem.
Obce przedmioty i płyny
Nigdy nie wciskać przez otwory w urządzeniu
żadnych przedmiotów. Grozi to dotknięciem
elementów znajdujących się pod napięciem lub
powstaniem zwarcia, a w konsekwencji pożarem lub
porażeniem prądem. Nie wylewać na urządzenie
żadnych płynów.
Uchwyty i zamocowania
Nie używać niezalecanych przez producenta
uchwytów ani zamocowań. Jest to potencjalnie
niebezpieczne.
Czyszczenie
Przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć je
z gniazdka sieciowego. Nie używać środków
czyszczących w płynie ani w aerozolu. Do
czyszczenia urządzenia z zewnątrz należy używać
wilgotnej ściereczki.
2
PL
Instalacja
Naprawy i serwis
Woda i wilgoć
Uszkodzenia wymagające naprawy
Nie używać urządzeń zasilanych z sieci energetycznej
w pobliżu wody, na przykład obok wanny, umywalki,
basenu, w mokrej piwnicy itp.
W następujących przypadkach należy wyłączyć
urządzenie z sieci i powierzyć je specjaliście ze stacji
serwisowej:
– W przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu
zasilającego.
– Jeśli urządzenie zostało zalane lub dostał się do
niego obcy przedmiot.
– Jeśli urządzenie było wystawione na deszcz lub
miało kontakt z wodą.
– W przypadku upuszczenia urządzenia lub
uszkodzenia obudowy.
– Jeśli mimo postępowania zgodnie z instrukcją
obsługi urządzenie nie działa normalnie. Do
wykonywania regulacji i zmieniania ustawień
należy używać tylko elementów opisanych
w niniejszej instrukcji. Nieprawidłowe regulacje
innych elementów mogą spowodować uszkodzenie
urządzenia, a przywrócenie jego normalnego stanu
często będzie wymagało znacznego nakładu pracy
wykwalifikowanego technika.
– Jeśli znacząco zmieniły się parametry urządzenia.
Ochrona przewodu zasilającego
Poprowadzić przewód zasilający tak, aby nie był on
narażony na nadepnięcie lub ściśnięcie. Szczególną
uwagę należy zwrócić na wtyczki i gniazdka oraz na
wyprowadzenie przewodu z urządzenia.
Akcesoria
Nie umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku,
stojaku, statywie, uchwycie albo stole. Urządzenie
mogłoby wówczas spaść, powodując poważne
obrażenia u dzieci i dorosłych i ulegając poważnemu
uszkodzeniu. Należy używać tylko wózków,
stojaków, statywów, uchwytów albo stołów
zalecanych przez producenta.
Wentylacja
Otwory w obudowie służą zapewnieniu właściwej
wentylacji urządzenia. Aby zapewnić niezawodność
działania i uniknąć przegrzania urządzenia, nigdy nie
należy zakrywać lub zasłaniać tych otworów.
– Nie zakrywać otworów materiałami lub innymi
przedmiotami.
– Nie zasłaniać otworów przez umieszczenie
urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie lub
podobnym podłożu.
– Nie umieszczać urządzenia w niszach i wnękach –
na przykład na regale albo w szafce – o ile nie jest
tam zapewniona odpowiednia wentylacja.
– Nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników
ani liczników ciepła, jak również w miejscach
narażonych na bezpośrednie oświetlenie słoneczne.
Burze
Dla lepszej ochrony urządzenia, w czasie burzy lub
przed pozostawieniem go na dłuższy czas należy
wyłączyć je z sieci oraz odłączyć przewód antenowy.
Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia przez
przepięcia w sieci energetycznej.
Naprawy
Nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Otwieranie lub zdejmowanie osłon może stwarzać
ryzyko kontaktu z niebezpiecznymi napięciami oraz
inne zagrożenia.
Wszelkie czynności serwisowe należy powierzać
specjalistom.
Częœci zamienne
Kiedy konieczne jest wykorzystanie części
zamiennych, należy się upewnić, że technik
wykorzystuje części zalecane przez producenta
i mające takie same właściwości jak części
oryginalne.
Niedozwolone zamienniki mogą spowodować pożar,
porażenie prądem lub inne zagrożenia.
Kontrola bezpieczeństwa
Po zakończeniu czynności serwisowych lub naprawy
urządzenia, należy poprosić technika serwisu
o wykonanie rutynowego sprawdzenia
bezpieczeństwa urządzenia (zgodnie z zaleceniami
producenta.
3
PL
OSTRZE¯ENIE
Nie narażać akumulatorów na zbyt
wysoką temperaturę spowodowaną
promieniami słonecznymi, ogniem itp.
OSTRZEŻENIE
W przypadku wymiany akumulatora,
użyć tylko akumulatora wskazanego
typu. W przeciwnym razie istnieje
ryzyko pożaru lub obrażeń.
Dla klientów w Europie
Urządzenie zostało przebadane i uznane za zgodne
z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile długość
używanych przewodów połączeniowych nie
przekracza 3 metrów.
UWAGA
Na obraz wyświetlany przez ramkę mogą wpływać
pola elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.
Uwaga
Jeśli ładunki statyczne albo pola elektromagnetyczne
spowodują przerwanie transmisji danych, należy na
nowo uruchomić używany program albo odłączyć
i z powrotem podłączyć przewód USB.
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy
krajów Unii Europejskiej i innych
krajów europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie
lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie
powinien być zaliczany do
odpadów domowych.
Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu,
który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń
elektrycznych
i elektronicznych.
Prawidłowe usunięcie
produktu zapobiegnie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie
produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu,
należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
4
PL
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze
lub opakowaniu oznacza, że produkt
nie powinien być zaliczany do
odpadów domowych. Prawidłowe
usunięcie baterii lub akumulatora
zapobiegnie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie baterii
lub akumulatora. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. W przypadku
produktu, który ze względów bezpieczeństwa,
sprawności działania lub spójności danych wymaga
stałego podłączenia do wewnętrznej baterii lub
akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora należy
zlecić wykwalifikowanemu technikowi serwisu. Dla
zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii lub
akumulatora, wyeksploatowany produkt należy
przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje
się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. W przypadku pozostałych baterii /
akumulatorów należy się zapoznać z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania
baterii lub akumulatora z produktu. Baterię lub
akumulator należy przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się recyklingiem zużytych
baterii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu
tego produktu, baterii lub akumulatorów, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten został kupiony.
Uwaga dla klientów z krajów,
w których obowiązują Dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej
upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny
zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
Kopiowanie, obróbka lub drukowanie materiałów
z płyt CD, audycji telewizyjnych, materiałów
chronionych prawami autorskimi (np. obrazów
i publikacji) i wszelkich innych materiałów innych
niż własne nagrania i utwory jest ograniczone tylko
do użytku prywatnego i domowego. Brak praw
autorskich do takich materiałów lub brak
zezwolenia posiadaczy praw autorskich na
kopiowanie takich materiałów może być przyczyną
naruszenia przepisów o ochronie praw autorskich
i spowodować roszczenia o odszkodowanie ze
strony posiadaczy tych praw.
Wykorzystując w ramce zdjęcia, należy zwracać
szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów
o ochronie praw autorskich. Wykorzystywanie lub
przetwarzanie wizerunków osób trzecich bez ich
zgody może naruszać prawa tych osób.
Wykonywanie zdjęć na pewnych pokazach,
występach i wystawach może być zabronione.
Zalecenie dotyczące kopii
zapasowych
Aby uniknąć ryzyka utraty danych wskutek
przypadkowego użycia albo awarii ramki na
zdjęcia, zaleca się wykonywanie zapasowych kopii
danych.
Uwagi o ekranie LCD
• Obraz wyświetlany na ekranie różni się jakością
i kolorystyką od obrazu na wydruku. Wynika to
z różnic w stosowanych metodach reprodukcji
obrazu i profilach barw. Nie należy go uważać za
wierne odwzorowanie przyszłej odbitki.
• Nie naciskać ekranu LCD. Grozi to
zniekształceniem barw i awarią.
• Długotrwałe wystawianie ekranu LCD na działanie
promieni słonecznych grozi powstaniem
uszkodzeń.
• Produkcja ekranu LCD odbywa się z użyciem
bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu
ponad 99,99% punktów działa normalnie. Mimo to,
na ekranie LCD mogą się na stałe pojawiać
maleńkie czarne i / lub jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Występowanie
tych punktów jest normalnym efektem procesu
produkcyjnego i w żaden sposób nie wpływa na
nagranie.
• W niskiej temperaturze na ekranie LCD może się
utrzymywać ślad po obrazie. Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
Znaki handlowe i prawa autorskie
•
Informacja
SPRZEDAWCA NIE BĘDZIE W ŻADNYM
PRZYPADKU PONOSIĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE
SZKODY BEZPOŚREDNIE, INCYDENTALNE
ANI WTÓRNE DOWOLNEGO RODZAJU, ANI
ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE
Z WADLIWOŚCI DOWOLNEGO PRODUKTU
LUB Z UŻYCIA DOWOLNEGO PRODUKTU.
Sony nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności
za wszelkie przypadkowe lub wtórne szkody lub
straty ani za utratę zawartości nagrania, których
przyczyną może być użytkowanie albo
uszkodzenie ramki lub karty pamięci.
, BRAVIA, BRAVIA Sync,
,
, Cyber-shot,
, „Memory
, „Memory Stick Duo”,
, „MagicGate Memory
Stick”, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick PRO Duo”,
, „Memory Stick PRO-HG
Duo”,
, „Memory Stick
Micro”,
,
, „Memory
Stick-ROM”,
, „MagicGate”,
i
są znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony
Corporation.
HDMI,
i High-Definition Multimedia
Interface są znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi HDMI
Licensing LLC.
Microsoft, Windows i Windows Vista są
zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i / lub w innych krajach.
Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi znakami
handlowymi Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych
i / lub innych krajach.
Intel i Pentium są zastrzeżonymi znakami
handlowymi lub znakami handlowymi Intel
Corporation.
CompactFlash jest znakiem handlowym SanDisk
Corporation w Stanach Zjednoczonych.
„PhotoTV HD”,
Stick”,
•
•
•
•
•
5
PL
•
lub xD-Picture Card™ jest znakiem
handlowym FUJIFILM Corporation.
•
jest znakiem handlowym FotoNation Inc.
w Stanach Zjednoczonych.
•
jest znakiem handlowym
Ichikawa Soft Laboratory.
Produkt zawiera fonty bitmapowe firmy Monotype
Imaging Inc.
Wszystkie pozostałe nazwy firm i produktów mogą
być znakami handlowymi lub zastrzeżonymi
znakami handlowymi odpowiednich firm.
W instrukcji nie są za każdym razem zamieszczane
symbole „™” i „®”.
Urządzenie ma funkcję rozpoznawania twarzy.
Wykorzystano w nim technologię Sony Face
Recognition, opracowaną przez firmę Sony.
Słowo, znak i logo Bluetooth są własnością
Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne wykorzystanie
przez Sony Corporation odbywa się na zasadzie
licencji. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe
należą do odpowiednich właścicieli.
•
•
•
•
Uwagi dla
u¿ytkowników
Program ©2008 Sony Corporation
Dokumentacja ©2008 Sony Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja
ani opisane w niej oprogramowanie nie mogą być,
zarówno we fragmentach, jak i w całości,
reprodukowane, tłumaczone ani redukowane do
dowolnej postaci możliwej do odczytu maszynowego
bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation.
SONY CORPORATION NIE BĘDZIE W ŻADNYM
PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA WSZELKIE SZKODY INCYDENTALNE,
WTÓRNE ANI SZCZEGÓLNE, KTÓRYCH
PODSTAWĄ BYŁBY DELIKT CYWILNO-PRAWNY, UMOWA I INNE, ZWIĄZANE
Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, OPROGRAMOWANIEM LUB INNYMI INFORMACJAMI TU
ZAWARTYMI ALBO Z ICH
WYKORZYSTANIEM.
Uszkodzenie plomby na opakowaniu dysku
CD-ROM oznacza przyjęcie wszystkich warunków
i postanowień niniejszej umowy. W przypadku
niewyrażania zgody na te warunki i postanowienia
prosimy o bezzwłoczny zwrot nieotwieranej koperty
z dyskiem, jak również reszty pakietu, do miejsca
zakupu.
Sony Corporation zastrzega sobie prawo
wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej
instrukcji i w informacjach tu zawartych,
w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.
Opisane tu oprogramowanie może także podlegać
postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla
użytkownika.
Zabrania się modyfikowania oraz kopiowania
wszelkiego rodzaju danych dostarczonych z tym
oprogramowaniem, takich jak przykładowe obrazy,
w celach innych niż własny użytek. Kopiowanie
oprogramowania bez zezwolenia stanowi naruszenie
przepisów o ochronie praw autorskich.
Zwracamy uwagę, że powielanie lub przetwarzanie
bez zezwolenia portretów lub prac chronionych
prawami autorskimi może stanowić naruszenie praw
zastrzeżonych dla posiadaczy tych praw.
6
PL
Ilustracje i zdjęcia ekranów
w instrukcji
O ile nie zaznaczono inaczej, zamieszczone
w instrukcji ilustracje i zdjęcia ekranów dotyczą
modelu DPF-V900.
7
PL
Spis treœci
Przed u¿yciem
Ró¿ne sposoby u¿ycia ramki na
zdjêcia ..........................................10
Charakterystyka ............................12
Sprawdzanie dostarczonego
wyposa¿enia .................................13
Wykaz elementów .........................13
Czynnoœci podstawowe
Przygotowanie pilota ....................16
Pod³¹czanie do sieci .....................17
U¿ycie nó¿ki ..................................18
W³¹czanie ramki ...........................19
Nastawianie zegara .......................19
Wk³adanie karty pamiêci
i ogl¹danie obrazów ......................20
Wk³adanie karty pamiêci ................20
Wyœwietlanie obrazów ....................22
Dodawanie obrazów do wewnêtrznej
pamiêci .........................................29
Eksportowanie obrazu ..................31
Kasowanie obrazu ........................32
Zmienianie ró¿nych ustawieñ .......33
Procedura wyboru ustawieñ ...........33
Parametry, które mo¿na regulowaæ .34
Pod³¹czanie do telewizora
o wysokiej rozdzielczoœci w celu
wyœwietlenia zdjêæ ........................36
Pod³¹czanie do telewizora
o wysokiej rozdzielczoœci ...............36
Korzystanie z urz¹dzeñ
zewnêtrznych
U¿ycie urz¹dzenia Bluetooth .........38
Przesy³anie obrazów z urz¹dzenia
zewnêtrznego ...............................38
Pod³¹czanie do komputera ...........39
Wymagania systemowe ..................39
Pod³¹czanie do komputera w celu
wymiany obrazów ...........................40
Czynnoœci dodatkowe
Komunikat
Automatyczny retusz
(AUTO TOUCH-UP) .......................27
Wybieranie urz¹dzenia
odtwarzaj¹cego .............................28
Zmienianie wielkoœci i po³o¿enia
obrazu ..........................................28
Powiêkszanie obrazu ......................28
Obracanie obrazu ...........................28
Gdy pojawia siê komunikat
o b³êdzie .......................................41
8
PL
Rozwi¹zywanie problemów
Gdy wyst¹pi jakiœ problem ............43
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne ..............47
Bezpieczeñstwo ............................. 47
Instalacja ....................................... 47
Ograniczenia przy kopiowaniu ....... 48
Czyszczenie ................................... 48
Karty pamiêci ................................48
„Memory Stick” ............................. 48
Karta pamiêci SD ........................... 49
xD-Picture Card ............................. 50
Karta CompactFlash ...................... 50
Uwagi dotycz¹ce pos³ugiwania siê
kart¹ pamiêci ................................. 50
Dane techniczne ...........................51
Skorowidz .....................................53
9
PL
Przed u¿yciem
Ró¿ne sposoby u¿ycia ramki na zdjêcia
£atwe wyœwietlanie obrazów z karty pamiêci lub urz¹dzenia
zewnêtrznego, takiego jak aparat cyfrowy
Różne funkcje wyœwietlania
Oprócz trybu pokazu slajdów można w prosty sposób wybierać inne tryby
wyświetlania: pojedynczy obraz, indeks, zegar i kalendarz. (.strona 22)
Dodawanie obrazów do albumu (zapis w wewnętrznej pamięci)
Obrazy dodane do albumu są zapisywane w wewnętrznej pamięci. Takie obrazy
można także wyeksportować na kartę pamięci lub do zewnętrznego urządzenia.
Źródła danych dla ramki na zdjęcia
Jak wynika z ilustracji po lewej stronie,
w przypadku podłączenia komputera do ramki
z włożonymi kartami pamięci, priorytety źródeł
danych są następujące: komputer, urządzenie
zewnętrzne i karta pamięci. W przypadku
użycia wielu kart pamięci wyświetlane będą
obrazy z pierwszej z włożonych kart.
10
PL
Przed użyciem
Wyœwietlanie obrazu na dużym ekranie telewizora
Podłączenie ramki do telewizora za pomocą przewodu HDMI umożliwia
wyświetlanie pokazów slajdów i pojedynczych fotografii na dużym ekranie.
Różne urządzenia, których można
używać
Podłączanie do komputera
Obrazy można w prosty sposób kopiować
z komputera. Komputer może ponadto
posłużyć do wykonania kopii zapasowej
obrazów z albumu. Do przenoszenia obrazów
można także używać karty pamięci i pamięci
USB. Obrazy można ponadto kopiować
z urządzeń z interfejsem Bluetooth.
11
PL
Charakterystyka
Sony DPF-V900/V700 to cyfrowa ramka na
zdjęcia umożliwiająca wyświetlanie bez użycia
komputera zdjęć wykonanych cyfrowym
aparatem fotograficznym lub innym
urządzeniem.
x Współpraca z różnymi kartami
pamięci
Urządzenie współpracuje z różnymi kartami
pamięci stosowanymi w aparatach
cyfrowych i innych urządzeniach: „Memory
Stick”, CompactFlash, SD i xD-Picture
Card™. Aby wyświetlać obrazy, wystarczy
przełożyć kartę pamięci z aparatu cyfrowego
lub innego urządzenia.
x Łatwe przesyłanie zdjęć wykonanych
telefonem komórkowym z interfejsem
Bluetooth lub innym urządzeniem
Używając adaptera Bluetooth (wyposażenie
dodatkowe), można przesyłać zdjęcia do
wewnętrznej pamięci ramki z urządzeń
z interfejsem Bluetooth.
x Współpraca z urządzeniami zgodnymi
ze standardem pamięci masowej
(mass storage)
x Wyœwietlanie obrazów na dużym
ekranie podłączonego telewizora HD
Ramka jest wyposażona w gniazdo wyjścia
HDMI umożliwiające wyświetlanie obrazów
z karty pamięci, urządzenia zewnętrznego
lub wewnętrznej pamięci na dużym ekranie.
x Różne tryby pracy
Wyświetlane obrazy mogą się automatycznie
zmieniać, tak jak przy przeglądaniu kart
w albumie. Do wyboru są różne tryby
prezentacji: samych zdjęć, zegara
i kalendarza. Można także zmieniać
ustawienia odtwarzania, na przykład
kolejność wyświetlania.
12
PL
x Różne funkcje wyœwietlania
Można wybierać różne tryby wyświetlania,
na przykład zegara analogowego, zegara
cyfrowego i kalendarza. Ramka pozwala na
wyświetlanie zdjęć w trybie pojedynczego
obrazu lub indeksu, a także na ich
powiększanie i zmniejszanie w celu
dopasowania zdjęcia do wielkości ekranu.
x Automatyczne obracanie obrazów
Ramka automatycznie obraca obraz, aby
zapewnić właściwy układ zdjęcia. Obrazy są
również automatycznie obracane po
ustawieniu ramki poziomo albo pionowo.
x Łatwa obsługa pilotem
x Dodawanie obrazów do wewnętrznej
pamięci
Obrazy dodane do albumu są zapisywane
w wewnętrznej pamięci.
x Eksportowanie obrazów
Obrazy z albumu można eksportować na
kartę pamięci.
x Funkcje automatycznego retuszu
(AUTO TOUCH-UP)
Dzięki automatycznej korekcie zdjęć
wykonanych pod światło, ostrości,
zaczerwienienia oczu czy wygładzaniu
skóry, można uzyskać piękne zdjęcia.
x Podłączanie do komputera w celu
wymiany obrazów
Sprawdzanie
dostarczonego
wyposa¿enia
Szczegóły można znaleźć na stronach, których
numery podano w nawiasach.
Ilustracje przedstawiają model DPF-V900.
Rozmieszczenie i nazwy przycisków i złączy
na modelach DPF-V700 i DPF-V900 są takie
same. Modele te różnią się wielkością ekranu
LCD.
Przód
A Ekran LCD
B Czujnik zdalnego sterowania
Korzystając z dostarczonego pilota, należy
kierować go w stronę tego czujnika.
13
PL
Przed użyciem
Prosimy o sprawdzenie, czy w opakowaniu
znajdują się następujące elementy:
• Cyfrowa ramka na zdjęcia (1 szt.)
• Pilot (1 szt.)
• Zasilacz sieciowy (1 szt.)
• Przewód zasilający (1 szt.)
• Instrukcja obsługi (ta instrukcja) (1 szt.)
• Gwarancja (1 szt.)
(tylko w niektórych regionach)
Wykaz elementów
Tył
A Złącze USB A / Złącze adaptera
Bluetooth (.strona 38)
Podłączając adapter Bluetooth (DPPA-BT1,
wyposażenie dodatkowe), można
bezprzewodowo przesyłać obrazu z telefonu
komórkowego lub aparatu cyfrowego
z interfejsem BLUETOOTH™.
Można podłączyć aparat cyfrowy, pamięć
USB lub nośnik fotografii zgodne ze
standardem pamięci masowej (mass storage).
B Złącze USB miniB
(.strona 40)
Umożliwia połączenie ramki z komputerem
za pomocą przewodu USB.
C Złącze HDMI OUT (wyjœciowe)
(.strona 36)
Umożliwia podłączenie przewodu HDMI
i wyświetlanie obrazów na telewizorze HD.
D Gniazdo DC IN 8.4 V
(.strona 17)
Podłącz wtyk dostarczonego zasilacza
sieciowego do tego gniazda i włącz przewód
zasilający zasilacza do gniazdka sieciowego.
E Nóżka (.strona 18)
14
PL
F Przycisk VIEW MODE
G Lampka dostępu (.strona 20)
H Gniazdo „Memory Stick PRO”
(standardowe / Duo)
(.strona 20)
I Gniazdo na kartę CompactFlash /
Microdrive (.strona 20)
J Przycisk 1 (włączania / trybu
czuwania) / WskaŸnik 1 (trybu
czuwania)
K Przycisk MENU
Wyświetla menu.
Funkcje przycisków na pilocie, takie jak
pokaz slajdów, obrót, dodawanie do albumu
czy zegar, są zdublowane w menu.
L Przyciski kierunku (v/V)
Te przyciski przemieszczają kursor.
M Przycisk ENTER
N Przełącznik zerowania
O Gniazdo na kartę pamięci SD /
MMC / xD-Picture Card
(.strona 20)
Pilot
Przed użyciem
A
B
C
D
E
F
Przycisk VIEW MODE
Przycisk
(zegara)
Przycisk
(pokazu slajdów)
Przycisk MENU
Przycisk BACK
Przycisk 1 (włączania / trybu
czuwania)
G Przycisk (dodawania do
albumu)
H Przyciski (powiększania) /
(zmniejszania)
I Przycisk
(indeksu)
Ten przycisk przełącza tryb wyświetlania
między podglądem obrazu a ekranem
indeksu.
J Przyciski kierunku (B/b/v/V)
K Przycisk
(wprowadzania)
L Przycisk
(obrotu)
(.strona 28)
15
PL
Czynnoœci podstawowe
Przygotowanie pilota
W pilocie jest fabrycznie zainstalowana bateria
litowa (CR2025). Przed użyciem należy wyjąć
arkusz ochronny, jak pokazano na ilustracji.
Wymiana baterii w pilocie
Jeśli pilot przestanie działać, należy wymienić
baterię (baterię litową CR2025) na nową.
1
Wysuń oprawkę baterii.
Wyciągnij oprawkę baterii, wciskając
występ na oprawce.
Arkusz ochronny
Posługiwanie się pilotem
Kieruj przód pilota w stronę czujnika zdalnego
sterowania na ramce.
2
Wyjmij z oprawki zużytą baterię
i włóż nową.
Włóż baterię biegunem „+” do góry.
Czujnik
zdalnego
sterowania
3
Z powrotem wsuń oprawkę baterii
do pilota.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe obchodzenie się z baterią grozi
wybuchem. Nie ładować, nie rozbierać ani
nie palić baterii.
Uwagi
• Kiedy bateria litowa jest bliska wyczerpania, może
się zmniejszyć zasięg pilota albo pilot będzie działał
niewłaściwie. W takim przypadku należy wymienić
baterię na baterię litową Sony CR2025. Użycie
innej baterii stwarza ryzyko pożaru lub wybuchu.
• Użycie baterii innej niż wskazana stwarza ryzyko
jej rozerwania.
• Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi
przepisami.
16
PL
• Nie zostawiać pilota w bardzo gorących lub
wilgotnych miejscach.
• Uważać, aby przy wymianie baterii itp. do wnętrza
pilota nie dostały się obce przedmioty.
• Niewłaściwe użytkowanie baterii grozi wyciekiem
elektrolitu i korozją.
– Nie ładować baterii.
– Jeśli pilot nie będzie używany przez długi czas,
należy wyjąć z niego baterię. Pozwoli to na
uniknięcie wycieku elektrolitu i korozji.
Pod³¹czanie do sieci
1
2
Włącz wtyk zasilacza sieciowego do
gniazda DC IN 8.4 V z tyłu ramki.
Podłącz przewód zasilający do
zasilacza i do œciennego gniazdka
sieciowego.
Czynnoœci podstawowe
– Niewłaściwe wkładanie baterii, zwieranie jej
biegunów, rozbieranie, rozgrzewanie lub
wrzucanie jej do ognia grozi rozerwaniem
baterii i wyciekiem elektrolitu.
Zawartoœć instrukcji
W instrukcji opisano obsługę urządzenia przy
użyciu pilota. Jeśli wykonanie jakiejś
czynności przyciskami na ramce wymaga
innego postępowania niż przy użyciu pilota,
będzie to opisane we wskazówce.
Wtyk
Zasilacz sieciowy
Do gniazdka
sieciowego
Uwagi
• Gniazdko sieciowe powinno się znajdować jak
najbliżej urządzenia i pozostawać łatwo dostępne.
• Nie stawiać ramki w sposób zagrażający jej
stabilności, na przykład na nierównym albo
pochyłym podłożu.
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo
dostępnego gniazdka sieciowego. W razie
problemów natychmiast odciąć zasilanie,
wyłączając wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Nie zwierać styków na wtyku zasilacza
metalowymi przedmiotami. Grozi to awarią.
• Nie używać zasilacza sieciowego umieszczonego
w ciasnym miejscu, na przykład między ścianą
a meblem.
• Po użyciu należy odłączyć zasilacz sieciowy od
gniazda DC IN 8.4 V ramki i wyłączyć jego
przewód zasilający z gniazdka sieciowego.
17
PL
Użycie ramki za granicą – Ÿródła
zasilania
Ramki i dostarczonego zasilacza sieciowego
można używać w dowolnym kraju lub regionie,
w którym napięcie zasilania (przemienne)
wynosi od 100 do 240 V, 50/60 Hz.
W zależności od gniazdka sieciowego [b]
należy użyć dostępnej w handlu przejściówki
do wtyczki [a].
U¿ycie nó¿ki
Otwieranie nóżki
Ustaw ramkę z otwartą nóżką w pokazany pod
spodem sposób.
AC-L200
Nie używać elektrycznych transformatorów
(podróżnych), gdyż grożą one niewłaściwą
pracą zasilacza.
Stawianie ramki pionowo lub
poziomo
Obrócenie ramki do pozycji pionowej lub
poziomej nie wymaga zmiany położenia nóżki.
Kiedy ramka stoi pionowo, automatycznie jest
wybierany właściwy układ wyświetlanego
obrazu.
Uwagi
• Przed przenoszeniem ramki należy zamknąć nóżkę.
• Niewłaściwie ustawiona nóżka jest niestabilna
i grozi przewróceniem się ramki.
• Obrócenie ramki do pionu nie powoduje obrotu
menu, informacji o obrazie i ekranu indeksu.
18
PL
Nastawianie zegara
Włączanie zasilania
Aby w trybach zegara i kalendarza była
wyświetlana właściwa godzina, trzeba nastawić
zegar ramki.
Po włączeniu nowo kupionej ramki
automatycznie włączy się tryb demonstracyjny.
W tym trybie nie można nastawić zegara.
Aby wyłączyć tryb demonstracyjny, trzeba
włożyć kartę pamięci z możliwymi do
wyświetlenia zdjęciami. Po wyłączeniu trybu
demonstracyjnego będzie można nastawić
zegar.
Aby włączyć zasilanie, naciśnij przycisk 1
(włączania / trybu czuwania) na ramce albo
pilocie. Kolor wskaźnika trybu czuwania
zmieni się z czerwonego na zielony.
1
2
Uwaga
3
• Po podłączeniu zasilacza sieciowego do ramki
wskaźnik trybu czuwania zaczyna palić się na
czerwono.
Naciœnij przycisk MENU na pilocie.
Pojawi się ekran menu.
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Various settings], po czym naciœnij
przycisk
. Pojawi się ekran
Various settings.
Przyciskami v/V wskaż wariant [Date/
time settings], po czym naciœnij
przycisk
.
Pojawi się ekran Date/time settings.
Wyłączanie zasilania
Przytrzymaj wciśnięty przycisk 1 (włączania /
trybu czuwania) na ramce albo pilocie aż do
wyłączenia zasilania. Kolor wskaźnika trybu
czuwania zmieni się z zielonego na czerwony.
Uwaga
• Nie odłączać zasilacza sieciowego od ramki, zanim
kolor wskaźnika trybu czuwania zmieni się na
czerwony. Grozi to uszkodzeniem ramki.
4
Wybierz format daty.
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [Date
Display Order], po czym naciśnij
.
przycisk
2 Przyciskami v/V wskaż żądany format,
.
po czym naciśnij przycisk
• Y/M/D
• M/D/Y
• D/M/Y
19
PL
Czynnoœci podstawowe
W³¹czanie ramki
5
Nastaw datę.
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [Date],
po czym naciśnij przycisk
.
2 Przyciskami v/V wskaż żądaną
wartość, po czym naciśnij przycisk
6
Nastaw godzinę.
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [Time],
po czym naciśnij przycisk
.
2 Przyciskami v/V wskaż żądaną
wartość, po czym naciśnij przycisk
Nastaw kolejno godzinę, minuty
i sekundy.
7
.
.
Wybierz dzień, od którego będzie
się zaczynał tydzień kalendarzowy.
Można wybrać dzień tygodnia
pojawiający się z lewej strony kalendarza.
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [First
Weekday], po czym naciśnij przycisk
.
2 Przyciskami v/V wskaż wariant
[Sunday] lub [Monday], po czym
naciśnij przycisk
.
8
Wk³adanie karty
pamiêci i ogl¹danie
obrazów
W tym podrozdziale opisano wkładanie karty
pamięci i zarys postępowania przy
wyświetlaniu obrazów w postaci pokazu
slajdów.
Wk³adanie karty pamiêci
Starannie włóż kartę pamięci do
odpowiedniego gniazda, trzymając ją stroną
z opisem do siebie (patrząc od tyłu ramki).
Więcej informacji o kartach pamięci, których
można używać w ramce, podano na stronach
48 do 50.
Lampka dostępu
Naciœnij przycisk MENU.
Ekran menu zniknie.
Starannie włóż kartę pamięci do odpowiedniego
gniazda, trzymając ją stroną z opisem do siebie.
Kolejnoœć gniazd od góry jest następująca:
„Memory Stick” („Memory Stick Duo”),
CompactFlash, SD i xD-Picture Card.
Wyjmowanie karty pamięci
Wyjmij kartę pamięci z gniazda w kierunku
przeciwnym do tego, w którym została włożona.
20
PL
Uwagi
Czynnoœci podstawowe
• Włożona karta pamięci tylko częściowo chowa się
w gnieździe. Nie próbować głębiej wciskać karty,
gdyż grozi to uszkodzeniem karty pamięci i / lub
ramki.
• Gniazdo w ramce jest przystosowane do
współpracy ze standardowymi kartami „Memory
Stick” i kartami Duo, nie wymaga więc użycia
adaptera na karty Memory Stick.
• Dwufunkcyjne gniazdo na karty SD / xD-Picture
Card automatycznie rozpoznaje rodzaj włożonej
karty.
• Przed użyciem karty pamięci zapoznaj się
z podrozdziałem „Karty pamięci” na stronie 48.
Priorytety wyœwietlania obrazów
Kiedy jest włożona karta pamięci lub podłączone jest
urządzenie zewnętrzne, automatycznie są
wyświetlane obrazy z włożonej karty lub
podłączonego urządzenia. Ręczną zmianę karty lub
urządzenia, z którego odbywa się wyświetlanie,
umożliwia menu [Select device] (strona 28).
Wyświetlanie obrazów z karty pamięci odbywa się
zgodnie z następującymi priorytetami:
• Jeżeli do złącza USB A ramki jest podłączone
jakieś urządzenie, zawsze wyświetlane są obrazy
z podłączonego urządzenia. Aby wyświetlić obrazy
z karty pamięci, trzeba odłączyć urządzenie od
gniazda USB A lub zmienić ustawienie w menu
[Select device].
• Kiedy ramka jest włączona i włożona zostanie
więcej niż jedna karta pamięci, wyświetlane będą
obrazy z pierwszej z włożonych kart.
• W przypadku włożenia wielu kart, gdy ramka
jest wyłączona, po jej włączeniu karty otrzymują
następujące priorytety.
„Memory Stick” b karta CompactFlash
b karta SD / xD-Picture Card
• Kiedy nie jest włożona ani jedna karta pamięci
i nie jest podłączone urządzenie, wyświetlane są
obrazy z albumu w wewnętrznej pamięci.
21
PL
Wyœwietlanie obrazów
x Przegląd zawartoœci ekranów
W celu zmiany zawartoœci wyœwietlacza można
naciskać przyciski na pilocie.*
Ekran zegara
(strona 26)
Ekran pokazu slajdów
(strona 23)
Ekran pojedynczego obrazu
(strona 24)
Wskazówki*
• Kiedy nie jest włożona ani jedna karta pamięci i nie
jest podłączone urządzenie, wyświetlane są obrazy
z albumu w wewnętrznej pamięci. Jeśli
w wewnętrznej pamięci nie ma obrazów,
automatycznie włącza się tryb demonstracyjny.
Tryb demonstracyjny wyłącza się po włożeniu karty
pamięci.
• Włączenie i wyłączenie ramki nie powoduje
zmiany trybu wyświetlania.
22
PL
Ekran indeksu obrazów
(strona 25)
x Ekran pokazu slajdów
Po kolei, automatycznie wyświetlane są obrazy
z wewnętrznej pamięci.
Tryb wielu obrazów
Wyświetlanych jest kilka obrazów na raz.
Włączanie pokazu slajdów
• Aby rozpocząć pokaz slajdów w czasie
wyświetlania jednego obrazu, zegara lub
ekranu indeksu, naciśnij przycisk
(pokazu slajdów).
Wskazówka
Dostępnych jest kilka trybów pokazu slajdów.
Naciskając przycisk VIEW MODE, można
kolejno wybierać opisane poniżej tryby.
Tryb widoku zegara
Wyświetlanie obrazów z datą i godziną
wykonania zdjęcia.
Czynnoœci podstawowe
Aby wykonać tę czynność bez użycia pilota, w trybie
wyświetlania jednego obrazu naciśnij przycisk
ENTER.
Wskazówka
Menu [Slideshow Settings] pozwala na wybór
częstości zmian obrazu w trybie widoku jednego
obrazu i widoku kalendarza (strona 34). Oprócz tego,
w trybie widoku jednego obrazu w menu tym można
wybrać żądany efekt i kolejność.
Tryb widoku jednego obrazu
Pojedyncze obrazy są wyświetlane po kolei
i zmieniają się z wykorzystaniem efektu
wybranego z menu [Slideshow Settings].
Tryb widoku kalendarza
Obrazy są wyświetlane po kolei,
a równocześnie jest widoczny kalendarz.
Tryb widoku losowego
Wyświetlanie obrazów z losowym
przełączaniem powyższych czterech sposobów
wyświetlania.
23
PL
x Ekran pojedynczego obrazu
Wyœwietlanie żądanego obrazu
• Kiedy w czasie pokazu slajdów pojawi się
obraz, który chcesz wyświetlić, naciśnij
przycisk
.
• Kiedy jest wyświetlany ekran indeksu,
wskaż przyciskami B/b/v/V obraz, który
chcesz wyświetlić, po czym naciśnij
przycisk
. Można także nacisnąć przycisk
(powiększania).
Tryb dopasowania do ekranu (Fit to
screen)
Obraz wypełnia cały ekran.
Do zmieniania wyświetlanych obrazów można
używać przycisków B/b.
Wskazówka
Aby wykonać tę czynność bez użycia pilota, naciśnij
przycisk
ENTER, kiedy w czasie pokazu slajdów
pojawi się obraz, który chcesz wyświetlić. Kiedy jest
wyświetlany ekran indeksu, przyciskami kierunku
wskaż żądany obraz, po czym naciśnij przycisk
ENTER.
Naciskając przycisk VIEW MODE, można
kolejno wybierać opisane poniżej tryby.
Tryb informacji o obrazie (Image
information)
Wyświetlane są informacje o obrazie, takie jak
numer, nazwa pliku i data wykonania zdjęcia.
Do zmieniania wyświetlanych obrazów można
używać przycisków B/b.
Wskazówka
Parametr [Display Mode] z menu [Various settings]
umożliwia wybieranie różnych trybów wyświetlania
obrazu, z wyjątkiem trybu informacji o obrazie
(strona 34). Nie wszystkie obrazy można wyświetlać
w trybie [Fit to screen].
Tryb całego obrazu (Entire image)
Na ekranie widać cały obraz.
Do zmieniania wyświetlanych obrazów można
używać przycisków B/b.
Wyświetlane są następujące informacje:
• Wskaźniki wejścia / ustawienia
Wyświetlane są wskaźniki wejścia
i informacje o ustawieniach obrazu.
Ikony
Znaczenie
Źródło: „Memory Stick”
Źródło: SD
Źródło: CompactFlash
Źródło: xD-Picture Card
Źródło: urządzenie zewnętrzne
Źródło: wewnętrzna pamięć
Wskaźnik ochrony
24
PL
Ikony
Znaczenie
Wskaźnik skojarzonego pliku
(wyświetlany, gdy istnieje
skojarzony plik z filmem lub
miniaturą do wysłania e-mailem.)
Tryb dużych miniatur
Wyświetlanie listy dużych miniatur (3 wiersze
× 4 kolumny).
Żądany obraz można wybrać przyciskami B/b/
v/V.
x Ekran indeksu obrazów
Wyświetlana jest lista obrazów z wybranej
karty pamięci, wewnętrznej pamięci lub
urządzenia zewnętrznego.
Wyœwietlanie ekranu indeksu obrazów
w czasie wyœwietlania pokazu slajdów,
zegara lub ekranu pojedynczego obrazu
Naciśnij przycisk
(indeksu). Kiedy jest
wyświetlany pojedynczy obraz, można także
nacisnąć przycisk (zmniejszania).
Wskazówka
Aby wykonać tę czynność bez użycia pilota, w trybie
wyświetlania jednego obrazu należy wybrać ekran
indeksu obrazów.
Uwagi
• Kiedy jest wyświetlany ekran indeksu obrazów,
obrócenie ramki do pionu nie powoduje
automatycznego obrotu obrazów.
• Liczba obrazów wyświetlanych na ekranie
telewizora zależy od wielkości ekranu telewizora.
Naciskając przycisk VIEW MODE, zmieniaj
tryby wyświetlania indeksu obrazów.
25
PL
Czynnoœci podstawowe
• Kolejność wyświetlania / Liczba obrazów
• Numer obrazu (numer folderu- pliku)
Wyświetlany, gdy obraz jest zgodny ze
standardem DCF.
• Data wykonania zdjęcia
• Szczegóły dotyczącej obrazu
– Format pliku (JPEG, BMP, TIFF, RAW)
– Liczba pikseli (szerokość × wysokość)
– Nazwa producenta urządzenia będącego
źródłem obrazu
– Model urządzenia będącego źródłem
obrazu
– Czas otwarcia migawki (np. 1/8)
– Wartość przysłony (np. F2.8)
– Kompensacja ekspozycji (np. +0.0EV)
Tryb małych miniatur
Wyświetlanie listy małych miniatur (5 wierszy
× 6 kolumn).
Żądany obraz można wybrać przyciskami B/b/
v/V.
x Ekran zegara
Wyświetlany jest zegar albo kalendarz. Nie jest
wyświetlany żaden obraz.
Wyœwietlanie ekranu zegara w czasie
wyœwietlania pokazu slajdów, ekranu
pojedynczego obrazu lub ekranu
indeksu obrazów
Naciśnij przycisk
(zegara) na pilocie.
Tryb kalendarza
Wyświetlanie kalendarza na bieżący miesiąc.
Naciskając przycisk v/V, można wyświetlić
kalendarz na poprzedni lub następny miesiąc.
Grupa [Date/time settings] pozwala również na
wybór dnia, od którego będzie się zaczynał
tydzień kalendarzowy.
Wskazówka
Aby wykonać tę czynność bez użycia pilota, w trybie
wyświetlania jednego obrazu należy wybrać ekran
zegara.
Naciskając przycisk VIEW MODE, zmieniaj
tryby wyświetlania zegara.
Tryb zegara analogowego
Wyświetlanie godziny na zegarze
analogowym.
Tryb zegara cyfrowego
Wyświetlanie daty i godziny na zegarze
cyfrowym.
26
PL
Wskazówka
Zegar analogowy, zegar cyfrowy i kalendarz mogą
być wyświetlane na czarnym albo białym tle.
Czynnoœci dodatkowe
Automatyczny retusz
(AUTO TOUCH-UP)
Co to jest automatyczny retusz
(AUTO TOUCH-UP)?
Automatyczny retusz to funkcja służąca do
równoczesnego, automatycznego
wykonywania czterech opisanych poniżej
korekt. Nie jest możliwe ręczne regulowanie
poziomów poszczególnych korekt.
1
2
Wyœwietl obraz, który chcesz
poddać korekcie, na ekranie
pojedynczego obrazu.
Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi się menu.
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Save], po czym naciœnij przycisk
.
Skorygowany obraz zostanie zapisany
jako nowy obraz.
Powracanie do obrazu Ÿródłowego
(sprzed korekty)
Wskaż wariant [Cancel], po czym naciśnij
przycisk
.
Wskazówki
• Obraz źródłowy to obraz niepoddany korekcie.
• Skorygowany obraz jest zapisywany w urządzeniu,
z którego pochodzi obraz źródłowy.
• Aby wykonać tę czynność bez użycia pilota,
naciśnij przycisk MENU, przyciskami kierunku
wskaż żądany wariant, po czym naciśnij przycisk
ENTER.
Uwagi
• Czas wykonywania korekty zależy od zdjęcia.
• Twarze osób na pewnych zdjęciach mogą nie być
rozpoznawane.
• Nie jest możliwe skorygowanie ostrości niektórych
zdjęć. Korekta ostrości nie usuwa rozmycia
spowodowanego drganiami aparatu.
• Nie jest możliwa korekta zaczerwienienia oczu na
niektórych zdjęciach.
3
Przyciskami v/V wskaż wariant
[AUTO TOUCH-UP], po czym
naciœnij przycisk
.
Rozpocznie się korekta wybranego
obrazu. Z lewej strony pojawi się obraz
przed korektą, a z prawej – obraz po
korekcie.
Zastosowana w ramce funkcja
automatycznego korygowania
zaczerwienienia oczu jest oparta na
technologii firmy FotoNation Inc.
(USA).
Zastosowana w ramce funkcja wygładzania jest
oparta na technologii firmy Ichikawa Soft
Laboratory.
27
PL
Czynnoœci dodatkowe
Wygładzanie skóry: automatyczne rozpoznawanie
elementów twarzy i korygowanie odcieni skóry
w celu nadania im gładszego wyglądu.
Kompensacja światła w tle: korygowanie jasności
z użyciem funkcji rozpoznawania twarzy.
Korygowanie ostrości: poprawa ostrości nieostrych
fragmentów obrazu.
Korygowanie zaczerwienienia oczu: automatyczne
wykrywanie twarzy i korygowanie zaczerwienienia
oczu spowodowanego przez lampę błyskową.
4
Wybieranie urz¹dzenia
odtwarzaj¹cego
Można wybrać kartę pamięci lub urządzenie
zewnętrzne służące do wyświetlania obrazów.
1
2
Naciœnij przycisk MENU.
Zmienianie wielkoœci
i po³o¿enia obrazu
Powiêkszanie obrazu
1
Pojawi się menu.
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Select device], po czym naciœnij
przycisk
.
Aby powiększyć obraz, naciœnij
przycisk (powiększania) na
pilocie. Aby zmniejszyć
powiększony obraz, naciœnij
przycisk (zmniejszania).
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
dalsze powiększenie obrazu. Obraz można
wyświetlić w maksymalnie 5-krotnym
powiększeniu. Powiększony obraz można
przemieszczać w górę, w dół, w lewo
i w prawo.
Pojawi się ekran wyboru urządzenia.
Uwagi
Wskazówka
3
Jeśli nie jest włożone żadne urządzenie, włóż je.
Przyciskami v/V wskaż urządzenie,
które ma być używane do
wyœwietlania, po czym naciœnij
przycisk
.
• Zależnie od wielkości obrazu powiększenie go
może obniżyć jego jakość.
• Nie można powiększać obrazu przyciskami na
ramce.
Obracanie obrazu
1
Aby wykonać tę czynność bez użycia pilota, naciśnij
przycisk MENU, przyciskami kierunku wskaż
urządzenie, które ma być używane do wyświetlania,
po czym naciśnij przycisk
ENTER.
28
PL
(obrotu) na
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
obrót obrazu o 90° przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
Wyświetlane będą obrazy z wybranego
urządzenia.
Wskazówka
Naciœnij przycisk
pilocie.
Obsługa z użyciem menu i pilota
1
Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi się menu.
2
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Rotate], po czym naciœnij przycisk
.
Dodawanie obrazów do
wewnêtrznej pamiêci
Pojawi się menu Rotate.
Po zapisaniu obrazów w wewnętrznej pamięci
ramka może pełnić funkcję albumu cyfrowego.
Wskazówka
3
Parametr [Image file size] w menu umożliwia
określenie, czy należy optymalizować wielkość
obrazów zapisywanych w pamięci wewnętrznej, czy
zapisywać je bez kompresji.
1
•
:
Obracanie obrazu o 90° zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
•
:
Obracanie obrazu o 90° przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara.
4
Przyciskami v/V wskaż wariant
[OK], po czym naciœnij przycisk
Naciœnij przycisk
(dodawania do
albumu) na pilocie.
Pojawi się menu Add to album.
Ekran pojedynczego obrazu
.
Wskazówka
Aby wykonać tę czynność bez użycia pilota, naciśnij
przycisk MENU, przyciskami kierunku wskaż żądany
wariant, po czym naciśnij przycisk
ENTER.
Ekran pokazu slajdów
Ekran indeksu obrazów
29
PL
Czynnoœci dodatkowe
Przyciskami v/V wskaż kierunek
obrotu, po czym naciœnij przycisk
.
Wskazówki
• Aby wykonać tę czynność przy użyciu
menu, naciśnij przycisk MENU na pilocie,
przyciskami v/V wskaż wariant [Add to
album], po czym naciśnij przycisk
.
2
• Do albumu nie można dodawać obrazów
z wewnętrznej pamięci.
Przyciskami v/V wskaż wariant
[This image], [Selected images] lub
[All images], po czym naciœnij
przycisk
.
[This image]: dodawanie obecnie
wyświetlanego obrazu*.
[Selected images]: dodawanie obrazów
wybranych z ekranu indeksu.
[All images]: dodawanie wszystkich
obrazów z aktualnego urządzenia.
Wybór wariantu [Selected images]
powoduje wyświetlenie indeksu obrazów
z aktualnego urządzenia.
W przypadku wyboru wariantu [This
image] lub [All images], w celu
ukończenia dodawania obrazów do
wewnętrznej pamięci należy przejść do
czynności 4.
3
* Wariantu [This image] nie można wybrać
z ekranu pokazu slajdów.
W przypadku wyboru wariantu
[Selected images] wybierz obraz,
który chcesz dodać.
1 Przyciskami B/b/v/V wskaż obraz,
który chcesz dodać do albumu, po czym
naciśnij przycisk
. Na wybranym
obrazie pojawi się znak zaznaczenia.
Powtarzając tę czynność, można dodać
wiele obrazów w ramach jednej
operacji.
30
PL
Aby zrezygnować z wyboru, wskaż
obraz, którego nie chcesz dodawać, po
czym naciśnij przycisk
, aby usunąć
znak zaznaczenia.
2 Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się ekran z prośbą
o potwierdzenie zamiaru zapisu
w wewnętrznej pamięci.
4
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Yes], po czym naciœnij przycisk
Obraz zostanie zapisany w wewnętrznej
pamięci.
.
Eksportowanie obrazu
4
Obrazy z wewnętrznej pamięci można
eksportować na kartę pamięci lub do
urządzenia zewnętrznego.
1
2
1 Przyciskami B/b/v/V wskaż obraz,
Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi się menu.
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Export], po czym naciœnij przycisk
.
5
Przyciskami v/V wskaż urządzenie,
do którego chcesz wyeksportować
obraz. Naciœnij przycisk
.
Przyciskami v/V wskaż wariant
[This image], [Selected images] lub
[All images], po czym naciœnij
przycisk
.
[This image]: eksportowanie obecnie
wyświetlanego obrazu lub obrazu
wybranego z ekranu indeksu.*
[Selected images]: eksportowanie obrazu
wybranego z ekranu indeksu.
[All images]: eksportowanie wszystkich
obrazów z albumu.
Wybór wariantu [Selected images]
powoduje wyświetlenie indeksu obrazów
w albumie.
W przypadku wyboru wariantu [This
image] lub [All images] należy przejść do
czynności 5 i wybrać urządzenie, do
którego mają być wyeksportowane
obrazy.
* Wariantu [This image] nie można wybrać
z ekranu pokazu slajdów.
6
Po zakończeniu eksportowania
pojawi się ekran potwierdzenia.
Naciœnij wówczas przycisk
.
Obraz będzie skopiowany do wybranego
urządzenia.
Uwaga
Podczas eksportowania nie wyłączać zasilania ani nie
wyjmować karty pamięci ani nie odłączać urządzenia
zewnętrznego. Grozi to uszkodzeniem ramki lub
karty pamięci oraz uszkodzeniem danych.
Wskazówka
Aby wykonać tę czynność bez użycia pilota, naciśnij
przycisk MENU, przyciskami kierunku wskaż żądany
wariant, po czym naciśnij przycisk
ENTER.
31
PL
Czynnoœci dodatkowe
który chcesz wyeksportować, po czym
naciśnij przycisk
. Na wybranym
obrazie pojawi się znak zaznaczenia.
Powtarzając tę czynność, można
wyeksportować wiele obrazów
w ramach jednej operacji.
Aby zrezygnować z wyboru, wskaż
obraz, którego nie chcesz dodawać, po
czym naciśnij przycisk
, aby usunąć
znak zaznaczenia.
2 Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się ekran wyboru urządzenia,
które ma być użyte przy eksportowaniu.
Pojawi się menu Export.
3
W przypadku wyboru wariantu
[Selected images] należy wybrać
obraz, który ma być
wyeksportowany.
Kasowanie obrazu
1
2
Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi się menu.
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Delete], po czym naciœnij przycisk
.
Pojawi się menu Delete.
3
Przyciskami v/V wskaż wariant
[This image], [Selected images] lub
[All images], po czym naciœnij
przycisk
.
[This image]: kasowanie obecnie
wyświetlanego obrazu.
[Selected images]: kasowanie obrazu
wybranego z listy obrazów.
[All images]: kasowanie wszystkich
obrazów z używanego urządzenia.
Wybór wariantu [Selected images]
powoduje wyświetlenie indeksu obrazów
z aktualnego urządzenia.
W przypadku wyboru wariantu [This
image] lub [All images] należy przejść do
czynności 5 i potwierdzić zamiar.
4
W przypadku wyboru wariantu
[Selected images] należy wybrać
obraz do skasowania.
1 Przyciskami B/b/v/V wskaż obraz,
który chcesz skasować, po czym
naciśnij przycisk
. Na wybranym
obrazie pojawi się znak zaznaczenia.
Powtarzając tę czynność, można
skasować wiele obrazów w ramach
jednej operacji.
Aby zrezygnować z wyboru, wskaż
obraz, którego nie chcesz dodawać, po
czym naciśnij przycisk
, aby usunąć
znak zaznaczenia.
2 Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się ekran potwierdzenia zamiaru
kasowania.
32
PL
5
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Yes], po czym naciœnij przycisk
.
Obraz zostanie skasowany.
Wskazówka
Aby wykonać tę czynność bez użycia pilota, naciśnij
przycisk MENU, przyciskami kierunku wskaż żądany
wariant, po czym naciśnij przycisk
ENTER.
Formatowanie wewnętrznej
pamięci
Wybierając z menu [Various settings] wariant
[Format internal memory], można sformatować
wewnętrzną pamięć.
Zmienianie ró¿nych
ustawieñ
Przykład: po wybraniu parametru
[Slideshow Settings].
4
Procedura wyboru ustawieñ
Umożliwia to zmienianie ustawień
poszczególnych parametrów (strona 34).
Ustawienia wyświetlania, pokazu slajdów,
jasności, języka i inne ustawienia ramki.
Można także przywrócić ustawienia fabryczne
i sformatować wewnętrzną pamięć.
Uwaga
Formatować można tylko wewnętrzną pamięć.
2
Uwaga
5
Naciœnij przycisk MENU.
Ustawień niektórych parametrów nie można
zmieniać, na przykład w czasie wyświetlania
pokazu slajdów. Takie parametry mają szary
kolor i nie można ich wybrać.
Przyciskami v/V wskaż żądane
ustawienie, po czym naciœnij
przycisk
.
Każde naciśnięcie przycisku v/V (v/V na
ramce) powoduje zmianę ustawienia.
W przypadku wartości numerycznych
naciskaj przycisk V, aby zwiększać
wartość, lub przycisk v, aby ją
zmniejszać.
Naciśnięcie przycisku
potwierdza
wybór ustawienia.
Pojawi się menu.
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Various settings], po czym naciœnij
przycisk
. Pojawi się ekran
Various settings.
6
Naciœnij przycisk MENU.
Menu zniknie.
Wskazówki
3
Przyciskami v/V wskaż parametr,
który chcesz zmienić, po czym
naciœnij przycisk
.
Pojawi się ekran ustawiania wybranego
parametru.
• Aby wykonać tę czynność bez użycia pilota,
naciśnij przycisk MENU, przyciskami kierunku
wskaż żądany wariant, po czym naciśnij przycisk
ENTER.
• Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wskaż
wariant [Reset], po czym naciśnij przycisk
.
Przywrócone zostaną standardowe ustawienia
wszystkich parametrów. Nie zmieni się ustawienie
zegara.
33
PL
Czynnoœci dodatkowe
1
Przyciskami v/V wskaż parametr,
który chcesz zmienić, po czym
naciœnij przycisk
.
Parametry, które mo¿na regulowaæ
*: Ustawienia fabryczne
Wariant
Ustawienie
Opis
Slideshow
Settings
Interval
Określa częstość zmian obrazu wyświetlanego w trybie pojedynczego
obrazu lub kalendarza: 3 sec. (s), 10 sec.*, 30 sec., 1 min., 5 min., 30 min.,
1 hour (godzina), 3 hours, 12 hours lub 24 hours.
Effect
Center cross
Przejście do następnego obrazu z „wypychaniem”
poprzedniego obrazu od środka ku rogom ekranu.
Vert. blinds
Przejście do następnego obrazu z pionowym
„opuszczaniem żaluzji”.
Horiz. blinds
Przejście do następnego obrazu z poziomym
„odsuwaniem żaluzji”.
Fade*
Przejście do następnego obrazu z wygaszeniem
obecnego obrazu i wprowadzeniem następnego.
Wipe
Przejście do następnego obrazu ze „zsunięciem”
obecnego obrazu w celu odsłonięcia następnego.
Random
Losowe wykorzystanie powyższych pięciu efektów.
Shoot. Date*
Wyświetlanie zdjęć w kolejności ich wykonania.
Order
Uwaga
Obrazów nie można porządkować chronologicznie,
gdy ich liczba przekracza 1 500. Wyświetlanie
obrazów w kolejności nazw plików.
Random
Screen Settings
Wyświetlanie obrazów w przypadkowej kolejności.
LCD backlight
Regulacja jasności podświetlenia ekranu LCD w zakresie od 1 do 10*.
Brightness
Nastawianie jasności obrazu: 1, 2*, 3.
Uwaga
Funkcja ta nie jest dostępna przy wyświetlaniu obrazu na telewizorze
podłączonym do złącza HDMI.
Display Mode
Określanie trybu wyświetlania na ekranie pojedynczego obrazu.
Uwaga
Źródłowe dane o obrazie nie ulegają zmianie.
Screen Settings
34
PL
Entire image*
Wyświetlanie obrazu z zachowaniem jego
pierwotnego współczynnika kształtu i marginesami
u góry, u dołu, po lewej i po prawej stronie.
Fit to screen
Powiększanie środka obrazu tak, aby wypełnić nim
cały ekran.
Auto image
orientation
ON* / OFF: wybieranie automatycznego rozpoznawania układu obrazów
i ich obracania.
Auto display
orientation
ON* / OFF: wybieranie automatycznego rozpoznawania układu obrazów
i ich obracania, gdy ramka stoi pionowo.
Ustawienie
Opis
General
Settings
Auto power
ON/OFF
Power-ON
timer
Nastawianie programatora (godzina / minuty)
automatycznego włączenia zasilania. Wybierz wariant
[ON], aby nastawić programator [Auto ON time].
Power-OFF
timer
Nastawianie programatora (godzina / minuty)
automatycznego wyłączenia zasilania. Wybierz
wariant [ON], aby nastawić programator [Auto OFF
time].
Album*
Kompresja obrazów zapisywanych w wewnętrznej
pamięci. Umożliwia zapis większej liczby obrazów,
ale powoduje zauważalne pogorszenie jakości obrazu
wyświetlanego na dużym monitorze podłączonym do
złącza HDMI OUT.
Original
Obrazy zapisywane w wewnętrznej pamięci nie są
poddawane kompresji. Nie pogarsza się jakość, ale
można zapisać mniej obrazów.
Image file size
Control for
HDMI
ON*/OFF: określanie, czy mają być włączone funkcje sterowania przez
interfejs HDMI, takie jak automatyczne przełączanie wejścia telewizora
w celu wyświetlenia zdjęć lub sterowanie ramką za pomocą pilota od
telewizora.
Sony logo
ON* / OFF: określanie, czy ma się palić logo Sony na ramce.
Date/time
settings
Nastawianie daty, godziny, wybór pierwszego dnia tygodnia itp. (.strona 19)
Language
setting
Określanie języka wyświetlania na ekranie LCD.
Japoński, angielski*, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski, chiński
(uproszczony), chiński (tradycyjny), holenderski
Czynnoœci dodatkowe
Wariant
Uwaga
Standardowe ustawienie języka zależy od regionu zakupu.
Reset
Przywracanie ustawień fabrycznych (oprócz daty i godziny).
Format internal
memory
Można sformatować wewnętrzną pamięć.
System
Information
Version
Wyświetlanie wersji oprogramowania układowego ramki.
Internal
memory
Memory
capacity
Wyświetlanie maksymalnej ilości miejsca dostępnego
w wewnętrznej pamięci w jej początkowym stanie.
Remaining
capacity
Wyświetlanie aktualnej ilości miejsca w wewnętrznej
pamięci.
Uwagi
• Wszystkie obrazy dodane do wewnętrznej pamięci zostaną skasowane.
• Do formatowania wewnętrznej pamięci nie używać podłączonego komputera ani innego
urządzenia zewnętrznego.
35
PL
Pod³¹czanie do
telewizora o wysokiej
rozdzielczoœci w celu
wyœwietlenia zdjêæ
3
Połącz złącze HDMI OUT (typu A)
ramki z gniazdem wejœcia HDMI
telewizora.
Pod³¹czanie do telewizora
o wysokiej rozdzielczoœci
Ramka umożliwia reprodukcję sygnału HDMI.
Podłączając ramkę do telewizora z wejściem
HDMI, można uzyskać wyższą rozdzielczość
wyświetlanego obrazu.
Telewizor o wysokiej rozdzielczoœci
Do złącza
wejœcia HDMI
Informacja o funkcji „PhotoTV
HD”
Ramka jest zgodna z funkcją „PhotoTV HD”.
„PhotoTV HD” to funkcja umożliwiająca
oddawanie delikatnych faktur i odcieni
kolorów w wysokiej rozdzielczości, jak na
prawdziwych fotografiach. Połączenie
urządzeń Sony z funkcją „PhotoTV HD”
pozwala na oglądanie zdjęć w najwyższej
jakości Full HD. Funkcja ta umożliwia
uzyskanie na dużym ekranie pięknej,
fotograficznej jakości portretów, płatków
kwiatów itp., jak również faktur piasku lub fal.
Uwaga
Możliwość wyświetlenia obrazu o dużej
rozdzielczości zależy od źródłowego obrazu.
1
2
5
Naciœnij przycisk 1 (włączania /
trybu czuwania) na ramce, aby ją
włączyć.
Zmień wejœcie sygnału
w telewizorze.
Jeśli podłączony telewizor jest zgodny
z systemem sterowania przez HDMI,
automatycznie włączy się w momencie
włączania ramki. Automatycznie zmieni
się także wejście w telewizorze i zostaną
wyświetlone obrazy z ramki.
Uwagi
Podłącz ramkę do sieci.
(.strona 17)
Przygotuj dostępny w handlu
przewód HDMI.
Uwagi
• Długość używanego przewodu HDMI nie
może przekraczać 3 m.
• Użyj przewodu HDMI z logo HDMI.
36
4
PL
• Nie gwarantuje się współpracy ze
wszystkimi telewizorami.
• Podłączenie telewizora powoduje
wyłączenie ekranu LCD ramki.
• Jeśli funkcja sterowania przez HDMI
w ustawieniach telewizora jest wyłączona,
wejście nie będzie się zmieniać
automatycznie. Sposób wybierania
ustawień zależy od używanego telewizora.
Dalszych informacji należy szukać
w instrukcji obsługi telewizora.
• Jeśli używany telewizor nie pozwala na
sterowanie przez HDMI albo wejście nie
przełącza się automatycznie, trzeba
zmienić wejście ręcznie.
• Sposób przełączania wejścia zależy od
telewizora. Dalszych informacji należy
szukać w instrukcji obsługi telewizora.
Sterowanie ramką za pomocą
pilota od telewizora
Jeśli telewizor jest zgodny z funkcją sterowania
przez interfejs HDMI, do sterowania ramką
można używać pilota od telewizora.
Uwagi
x Podstawy obsługi ramki za pomocą
pilota od telewizora
• Aby wybierać obrazy na ekranie
pojedynczego obrazu, naciskaj przyciski
%5$4 na pilocie od telewizora.
• Aby na przemian wybierać tryb
wyświetlania jednego obrazu i tryb pokazu
slajdów, naciskaj przycisk [Enter] na pilocie
od telewizora.
Uwaga o funkcji sterowania
przez HDMI
Kiedy parametr [Control for HDMI] jest
ustawiony na [ON], dostępne są następujące
funkcje:
• Wyłączanie ramki razem z telewizorem.
• Po podłączeniu ramki do telewizora możliwe
jest automatyczne przełączanie wejścia
telewizora na ramkę przez włączenie samej
ramki; ten sam efekt spowoduje podłączenie
do telewizora włączonej ramki. Jeśli
telewizor będzie przełączony w tryb
czuwania, włączy się.
• Do sterowania funkcjami ramki można
używać pilota od telewizora.
• Zmiana języka w telewizorze, do którego
jest podłączona ramka, umożliwi także
zmianę języka w ramce.
Uwaga
Działanie powyższych funkcji jest uzależnione od ich
obsługi przez telewizor.
Co to jest „BRAVIA Sync”?
„BRAVIA Sync” to nazwa funkcji produktów
Sony wykorzystującej sygnały sterujące HDMI
do synchronizacji działania produktów
wyposażonych w funkcję „BRAVIA Sync”
z urządzeniem sterującym BRAVIA.
Połączenie ramki z telewizorem z funkcją
„BRAVIA Sync” przy użyciu przewodu HDMI
umożliwi synchronizację działania obu
urządzeń.
37
PL
Czynnoœci dodatkowe
• Nie gwarantuje się współpracy ze wszystkimi
typami telewizorów.
• Sterowanie ramką za pomocą pilota od telewizora
Sony jest możliwe, gdy na pilocie znajduje się
przycisk powiązanego menu (link menu).
W przeciwnym razie pilot nie będzie pozwalał na
sterowanie ramką.
• Do obsługi ramki można używać przycisków
%5$4, [Enter] i [Return].
• Kiedy funkcja sterowania przez HDMI jest
wyłączona, wejście telewizora nie będzie się
zmieniać automatycznie. Sposób wybierania
ustawień zależy od używanego telewizora.
Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi
telewizora.
• Kiedy dla parametru [Control for HDMI] wybrane
jest ustawienie [OFF], wejście nie będzie się
przełączać automatycznie (strona 35).
Uwaga
Pilot od telewizora nie pozwala na użycie
następujących funkcji:
• Zmienianie trybu wyświetlania (VIEW MODE),
• Wybieranie ustawień w MENU,
• Powiększanie / zmniejszanie obrazu.
Korzystanie z urz¹dzeñ zewnêtrznych
U¿ycie urz¹dzenia
Bluetooth
Do gniazda USB A ramki można podłączyć
adapter Bluetooth (wyposażenie dodatkowe),
a następnie przesyłać obrazy z telefonu
komórkowego lub innego urządzenia
z interfejsem Bluetooth. Przesłane obrazy są
zapisywane w wewnętrznej pamięci.
1
2
3
4
Przesy³anie obrazów
z urz¹dzenia
zewnêtrznego
Do ramki można podłączyć aparat cyfrowy,
pamięć USB lub nośnik fotografii zgodne ze
standardem pamięci masowej (mass storage),
a następnie przesyłać do niej obrazy.
Uwagi
Podłącz ramkę do sieci.
(.strona 17)
Naciœnij przycisk 1 (włączania /
trybu czuwania) na ramce, aby ją
włączyć.
Podłącz adapter Bluetooth
(wyposażenie dodatkowe) do złącza
USB A.
Używając funkcji telefonu
komórkowego, przeœlij obrazy do
ramki.
• Nie gwarantuje się zgodności ze wszystkimi
urządzeniami zewnętrznymi.
• Kiedy do złącza USB A ramki jest podłączone
urządzenie zewnętrzne, ramka nie pozwala na
odczyt fotografii z kart pamięci. W razie potrzeby
należy odłączyć urządzenie zewnętrzne.
1
2
Podłącz ramkę do sieci.
(.strona 17)
Przełącz aparat cyfrowy lub
urządzenie zewnętrzne w tryb
pamięci masowej (mass storage).
Sposób obsługi i przełączania zależą od
aparatu cyfrowego lub urządzenia
zewnętrznego. Dalszych informacji należy
szukać w instrukcji obsługi aparatu
cyfrowego lub urządzenia zewnętrznego.
(W przypadku aparatu Cyber-shot, należy
zmienić ustawienie parametru „USB
Connect” na [Normal] lub [Mass
Storage].)
3
Telefon
komórkowy
z Bluetooth
4
Naciœnij przycisk 1 (włączania /
trybu czuwania) na ramce, aby ją
włączyć.
Podłącz aparat cyfrowy lub
urządzenie zewnętrzne do złącza
USB A.
Do połączenia użyj przewodu USB
dostarczonego z aparatem lub
urządzeniem zewnętrznym.
38
PL
Pod³¹czanie do
komputera
Do ramki można podłączyć komputer. Po
podłączeniu komputera można wyświetlać na
nim i kopiować do niego obrazy z wewnętrznej
pamięci ramki. Można także kopiować obrazy
z komputera do ramki.
Zewnętrzna
pamięć lub inne
urządzenie
zewnętrzne
Wymagania systemowe
Komputer podłączany do ramki powinien
spełniać następujące wymagania systemowe:
x Windows
x Macintosh
Zalecany system operacyjny: Mac OS X (10.4)
lub nowszy (zainstalowany fabrycznie)
Port USB
Uwagi
• Jeśli do komputera są podłączone różne urządzenia
USB albo używany jest koncentrator, mogą
wystąpić problemy. W takim przypadku należy
uprościć połączenia.
• Nie jest możliwa obsługa ramki za pośrednictwem
innego, równocześnie używanego urządzenia
USB.
• Nie odłączać przewodu USB podczas przesyłania
danych.
• Nie gwarantuje się współpracy ze wszystkimi
komputerami spełniającymi zalecane wymagania
systemowe.
• Przeprowadzone badania wykazały współpracę
ramki z komputerami i drukarkami
fotograficznymi Sony. Inne urządzenia podłączone
do ramki mogą nie rozpoznawać jej pamięci
wewnętrznej.
39
PL
Korzystanie z urządzeń zewnętrznych
Uwagi
• W przypadku użycia dostępnego w handlu
przewodu USB, należy wybrać przewód USB typu
A o długości mniejszej niż 3 m.
• Kiedy na urządzeniu zewnętrznym miga lampka
dostępu, nie odłączać przewodu USB ani nie
wyłączać ramki lub urządzenia zewnętrznego.
Grozi to uszkodzeniem danych w urządzeniu
zewnętrznym. Sony nie ponosi odpowiedzialności
na uszkodzone lub utracone dane.
• Nie gwarantuje się prawidłowego działania
koncentratora USB lub urządzeń USB
z wbudowanym koncentratorem.
• Ramka nie pozwala na wykorzystanie danych,
które zostały zaszyfrowane albo poddane
kompresji przy użyciu podsystemu skanera
odcisku palca, hasła itp..
Zalecany system operacyjny: Microsoft
Windows Vista, Windows XP Service Pack 2
lub Windows 2000 Professional Service Pack 4
(zainstalowany fabrycznie)
Port USB
Pod³¹czanie do komputera
w celu wymiany obrazów
1
2
Podłącz ramkę do sieci.
(.strona 17)
Połącz komputer i ramkę za
pomocą dostępnego w handlu
przewodu USB (VMC-14UMB2,
wyposażenie dodatkowe)*.
Do złącza USB miniB
Komputer
Do złącza USB
* Przewód ten może nie być oferowany
w niektórych krajach.
Uwaga
3
4
40
Użyć przewodu USB typu mini B o długości
mniejszej niż 3 m.
Naciœnij przycisk 1 (włączania /
trybu czuwania) na ramce, aby ją
włączyć.
Używając komputera, przesyłaj
obrazy do i z wewnętrznej pamięci
ramki.
PL
Uwaga
Obrazy przesyłane z komputera do wewnętrznej
pamięci ramki są zapisywane bez kompresji.
W efekcie w wewnętrznej pamięci ramki można
zapisać mniejszą liczbę obrazów.
Komunikat
Gdy pojawia siê komunikat o b³êdzie
Gdy wystąpi błąd, na ekranie LCD ramki mogą się pojawiać zamieszczone poniżej komunikaty
o błędach. W celu rozwiązania problemu należy skorzystać z podanych rozwiązań.
Komunikat
Znaczenie / Rozwiązanie
No Memory Stick. / No
CompactFlash card. / No SD
Memory Card. / No xD-Picture
Card. / No External Device.
• W gnieździe nie ma karty pamięci lub do złącza USB typu
A nie jest podłączone urządzenie zewnętrzne.
Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda lub podłącz
urządzenie zewnętrzne. (.strona 20, 38)
An incompatible Memory Stick is • Włożona jest nieobsługiwana karta pamięci. Do gniazda
inserted. / An incompatible
USB typu A jest podłączone nieobsługiwane urządzenie
CompactFlash card is inserted. / An
zewnętrzne. Użyj karty pamięci lub urządzenia
incompatible SD Memory Card is
zewnętrznego, z którymi ramka może współpracować.
inserted. / An incompatible xDPicture Card is inserted. / An
incompatible External Device is
inserted.
• Karta pamięci lub urządzenie zewnętrzne nie zawierają
plików z obrazami. Użyj karty pamięci lub urządzenia
zewnętrznego zawierających pliki z obrazami, które można
wyświetlić za pomocą ramki.
Cannot delete a protected image.
• Aby skasować plik objęty ochroną, wyłącz ochronę
w aparacie.
Media is protected. Remove
protection then try again.
• Karta pamięci jest chroniona przed zapisem. Przestaw
przełącznik ochrony przed zapisem w położenie
umożliwiające zapis. (.strona 49)
• Nie można zapisać dalszych danych, bo karta pamięci lub
The Memory Stick is full. / The
CompactFlash card is full. / The SD
urządzenie zewnętrzne są pełne. Skasuj obrazy lub użyj
Memory Card is full. / The xDkarty pamięci albo lub urządzenia zewnętrznego, na
Picture Card is full. / The External
których pozostaje wolne miejsce.
Device is full.
Error reading the Memory Stick. /
Error reading the CompactFlash
card. / Error reading the SD
Memory Card. / Error reading the
xD-Picture Card. / Error reading
the External Device.
Write error in the Memory Stick. /
Write error in the CompactFlash
card. / Write error in the SD
Memory Card. / Write error in the
xD-Picture Card. / Write error in
the External Device.
• Wystąpił jakiś błąd. W przypadku częstego pojawiania się
tego komunikatu skontroluj stan karty pamięci lub
urządzenia zewnętrznego za pomocą urządzenia innego niż
ta ramka na zdjęcia.
• W przypadku urządzenia zewnętrznego:
Urządzenie zewnętrzne może być chronione przed
zapisem. Wyłącz ochronę przed zapisem używanego
urządzenia. Wewnętrzna pamięć aparatu cyfrowego może
być chroniona przed zapisem.
41
PL
Komunikat
No images on file.
Komunikat
Znaczenie / Rozwiązanie
The Memory Stick is read only.
• Włożona jest karta „Memory Stick-ROM”. Do
zapisywania obrazów używaj zalecanej karty „Memory
Stick” (.strona 48).
The Memory Stick is protected.
• Włożona karta „Memory Stick” jest objęta ochroną. Aby
zapisywać obrazy i poddawać je edycji, wyłącz ochronę za
pomocą zewnętrznego urządzenia.
Media format not supported.
Cannot open the image.
• Jeśli ramka nie obsługuje pliku z obrazem, nie można
wyświetlić obrazu.
No more USB hubs can be
connected.
• Podłącz urządzenie bezpośrednio do ramki lub użyj
urządzenia bez wbudowanego koncentratora USB.
Incompatible USB device. Check
device’s USB settings.
• Podłącz urządzenie zgodne ze standardem pamięci
masowej (mass storage). W przypadku niewłaściwego
ustawienia trybu USB w urządzeniu, przełącz interfejs
USB w tryb pamięci masowej.
42
PL
Rozwi¹zywanie problemów
Gdy wyst¹pi jakiœ problem
Przed oddaniem ramki do naprawy należy podjąć próbę rozwiązania problemu z wykorzystaniem
poniższych wskazówek. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, należy się skontaktować z lokalną
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Zasilanie
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Nie można
włączyć zasilania.
• Czy wtyk zasilający jest
prawidłowo podłączony?
c Prawidłowo podłącz wtyk zasilający.
Wyœwietlanie obrazów
Jeśli zasilanie jest włączone, ale nie można wyświetlić obrazów lub zmienić ustawień, należy
sprawdzić poniższe elementy.
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Na ekranie nie
pojawiają się
obrazy.
• Czy jest włożona karta
pamięci lub czy urządzenie
zewnętrzne jest właściwie
podłączone?
c Prawidłowo włóż kartę pamięci lub
podłącz urządzenie zewnętrzne.
(.strona 20, 38)
• Czy plik ma format zgodny
z DCF?
Rozwiązywanie problemów
• Czy karta pamięci zawiera
c Włóż kartę pamięci lub podłącz
obrazy zapisane przez aparat
urządzenie zewnętrzne zawierające
cyfrowy lub inne
obrazy.
urządzenie?
c Sprawdź formaty plików, które można
• Czy urządzenie zewnętrzne
wyświetlać. (.strona 51)
zawiera obrazy?
c Ramka może nie pozwalać na
wyświetlanie plików niezgodnych
z formatem DCF, nawet jeśli można je
wyświetlić na komputerze.
43
PL
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Niektóre obrazy
nie są
wyświetlane.
• Czy obrazy pojawiają się na
ekranie indeksu?
c Jeśli obraz pojawia się na ekranie indeksu,
ale nie można go wyświetlić
samodzielnie, może to świadczyć
o uszkodzeniu pliku z obrazem
i prawidłowości miniatury obrazu.
c Ramka może nie pozwalać na
wyświetlanie plików niezgodnych
z formatem DCF, nawet jeśli można je
wyświetlić na komputerze.
• Czy na ekranie indeksu
pojawia się pokazany pod
spodem znak?
c Pojawienie się znaku pokazanego z lewej
strony może świadczyć o tym, że ramka
nie obsługuje pliku z obrazem, ponieważ
jest to na przykład plik JPEG utworzony
w komputerze. Może się też zdarzyć, że
sam plik z obrazem jest prawidłowy, ale
nie zawiera miniatury. Wskaż
wyświetlony znak i naciśnij przycisk
,
aby wyświetlić obraz na ekranie
pojedynczego obrazu. Jeśli pokazany po
lewej znak pojawi się na nowo, obrazu nie
można wyświetlić, ponieważ ramka nie
obsługuje pliku z tym obrazem.
• Czy obrazy były tworzone
przy użyciu programu
komputerowego?
• Czy na ekranie indeksu
pojawia się pokazany pod
spodem znak?
c Pojawienie się znaku pokazanego z lewej
strony świadczy o tym, że ramka
obsługuje plik z obrazem, ale nie można
otworzyć miniatury lub samego obrazu.
Wskaż znak i naciśnij przycisk
. Jeśli
pokazany po lewej znak pojawi się na
nowo, obrazu nie można wyświetlić.
• Czy karta pamięci lub
urządzenie zewnętrzne
zawierają ponad 9 999
obrazów?
c Ramka może obsłużyć (odtworzyć,
zapisać, skasować itp.) maksymalnie
9 999 plików z obrazami.
• Czy nazwa pliku była
zmieniana za pomocą
komputera lub innego
urządzenia?
c Jeśli do nadania albo zmiany nazwy pliku
został użyty komputer i nazwa ta zawiera
znaki inne niż litery i cyfry, to ramka
może nie pozwalać na wyświetlenie
obrazu.
• Czy na karcie pamięci lub
c Ramka nie pozwala na wyświetlanie
w urządzeniu zewnętrznym
obrazów zapisanych na dziewiątym lub
znajduje się osiem lub
dalszych poziomach folderów.
więcej poziomów folderów?
44
PL
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Wyświetlana jest
niewłaściwa
nazwa pliku.
• Czy nazwa pliku była
zmieniana za pomocą
komputera lub innego
urządzenia?
c Jeśli do nadania albo zmiany nazwy pliku
został użyty komputer i nazwa ta zawiera
znaki inne niż litery i cyfry, to ramka
może wyświetlać niewłaściwą nazwę
pliku. W przypadku plików utworzonych
w komputerze lub innym urządzeniu
można ponadto wyświetlić maksymalnie
osiem początkowych znaków nazwy
pliku.
Uwaga
Wyświetlać można tylko znaki alfanumeryczne.
U góry i u dołu
pozostają puste
pola.
• Czy obraz jest bardzo
szeroki lub wąski?
c Jeśli obraz jest bardzo szeroki lub wąski,
powstawanie pustych pól może wynikać
ze stosunku szerokości do wysokości.
Zapisywanie i kasowanie obrazów
Objaw
Co sprawdzić
Nie można zapisać • Czy karta pamięci jest
obrazu.
chroniona przed zapisem?
Przyczyna / Rozwiązania
c Wyłącz ochronę przed zapisem i ponów
próbę zapisu.
• Czy przełącznik ochrony
c Przestaw przełącznik ochrony przed
karty pamięci przed zapisem
zapisem w położenie umożliwiające zapis.
znajduje się w położeniu
(.strona 49)
[LOCK]?
c Użyj karty pamięci, na której pozostaje
dostatecznie dużo miejsca, lub skasuj
zbędne obrazy. (.strona 32)
• Czy wewnętrzna pamięć jest c Skasuj niepotrzebne obrazy.
pełna?
(.strona 32)
Nie można
skasować obrazu.
• Czy karta pamięci jest
chroniona przed zapisem?
c Wyłącz ochronę przed zapisem
w urządzeniu, za którego pomocą została
ona włączona, i ponów próbę kasowania.
• Czy przełącznik ochrony
c Przestaw przełącznik ochrony przed
karty pamięci przed zapisem
zapisem w położenie umożliwiające zapis.
znajduje się w położeniu
(.strona 49)
[LOCK]?
• Czy używana jest karta
„Memory Stick-ROM”?
Przypadkowo
został skasowany
obraz.
—
c Nie można kasować obrazów z karty
„Memory Stick-ROM” ani formatować
takiej karty.
c Skasowanego obrazu nie można
odzyskać.
45
PL
Rozwiązywanie problemów
• Czy karta pamięci jest
pełna?
Podłączanie aparatu cyfrowego lub innego urządzenia zewnętrznego
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Pomimo
podłączenia
aparatu nie
pojawia się obraz.
• Czy przewód jest
prawidłowo podłączony?
c Prawidłowo podłącz przewód.
• Czy ramka jest włączona?
c Włącz ramkę
Mimo odłączenia
i ponownego
podłączenia
przewodu USB nic
się nie dzieje.
Na ekranie
telewizora lub
ekranie LCD nie
pojawiają się
obrazy.
—
• W telewizorze wybrane jest
wejście z urządzenia
zewnętrznego.
c W ramce mógł wystąpić błąd
przekroczenia dopuszczalnego prądu. Aby
przywrócić normalny stan ramki, wyłącz
ją i włącz na nowo.
c W przypadku użycia przewodu HDMI
zdjęcia mogą się czasami pojawiać na
ekranie telewizora lub ekranie LCD nawet
wówczas, gdy w telewizorze nie jest
wybrane wejście sygnału z ramki.
c Przełącz wejście telewizora na ramkę albo
odłącz przewód HDMI i wyświetl obraz
na ekranie LCD.
Ramka na zdjęcia
Objaw
Używanie funkcji
ramki nie daje
żadnych efektów.
46
PL
Co sprawdzić
—
Przyczyna / Rozwiązania
c Używając spiczastego przedmiotu (szpilki
itp.) naciśnij przełącznik zerowania z tyłu
ramki.
Informacje dodatkowe
Zalecenia
eksploatacyjne
Bezpieczeñstwo
• Uważać, aby nie upuścić na przewód
zasilający ciężkiego przedmiotu ani w inny
sposób nie uszkodzić przewodu. Nigdy nie
używać ramki z uszkodzonym przewodem
zasilającym.
• Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się jakiś
przedmiot lub płyn, przed dalszą
eksploatacją należy odłączyć ramkę od
źródła zasilania i zlecić jej sprawdzenie
specjaliście.
• Nigdy nie rozbierać ramki.
• Wyłączając przewód zasilający, chwytać za
wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za sam przewód.
• Jeśli ramka nie będzie używana przez
dłuższy czas, wyłączyć przewód zasilający
z gniazdka sieciowego.
• Z ramką należy się obchodzić delikatnie.
• Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem,
przed czyszczeniem ramki i wykonywaniem
czynności serwisowych należy zawsze
wyłączać ją z sieci.
• Nie instalować ramki w miejscach
narażonych na:
– wibrację,
– wilgoć,
– nadmierne zapylenie,
– bezpośrednie promieniowanie słoneczne,
– bardzo wysokie lub niskie temperatury.
• Nie używać w pobliżu ramki innych
urządzeń elektrycznych. Nie będzie ona
prawidłowo działała w polu
elektromagnetycznym.
• Nie kłaść na ramce ciężkich przedmiotów.
• Jeśli do ramki jest podłączony zasilacz
sieciowy włączony do gniazdka sieciowego,
to ramka pozostaje pod napięciem nawet
wówczas, gdy jest wyłączona.
• Używać zasilacza sieciowego dostarczonego
z ramką. Nie używać żadnych innych
zasilaczy, gdyż grożą one niewłaściwą pracą
lub awarią ramki.
• Nie używać dostarczonego zasilacza
sieciowego do zasilania innych urządzeń.
• Nie używać elektrycznych transformatorów
(podróżnych), gdyż grożą one przegrzaniem
i niewłaściwą pracą zasilacza.
• W razie oderwania się lub uszkodzenia
przewodu zasilacza, nie należy ponownie
używać tego przewodu, gdyż jest to
niebezpieczne.
Skraplanie pary wodnej
Jeśli ramka zostanie bezpośrednio przeniesiona
z zimnego do ciepłego miejsca albo wstawiona
do bardzo ciepłego lub wilgotnego
pomieszczenia, w jej wnętrzu może się skroplić
para wodna. Ramka może wtedy nie działać
właściwie, a długotrwałe próby jej użycia grożą
awarią. Jeśli nastąpi skroplenie pary wodnej,
odłącz od ramki przewód zasilający i nie
używaj jej przynajmniej przez godzinę.
Transportowanie
Przed transportowaniem ramki wyjmij z niej
kartę pamięci, odłącz zasilacz sieciowy
i urządzenia zewnętrzne, po czym włóż ramkę
i urządzenia peryferyjne do oryginalnego
opakowania, wraz z materiałami
zabezpieczającymi.
Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania
albo zabezpieczeń, zastąp je tak, żeby nie
uszkodzić ramki w czasie transportu.
47
PL
Informacje dodatkowe
Instalacja
Zasilacz sieciowy
Czyszczenie
Ramkę należy czyścić suchą, miękką
ściereczką lub miękką ściereczką lekko
zwilżoną roztworem łagodnego środka do
mycia. Nie używać rozpuszczalników, takich
jak spirytus czy benzyna, gdyż mogą one
uszkodzić wykończenie obudowy.
Ograniczenia przy kopiowaniu
Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo,
portrety innych osób i inne materiały mogą być
chronione prawami autorskimi.
Wykorzystywanie takich materiałów bez
zezwolenia może naruszać przepisy o ochronie
praw autorskich.
Karty pamiêci
„Memory Stick”
Rodzaje kart „Memory Stick”,
których można używać w ramce
Ramka współpracuje z następującymi
rodzajami kart „Memory Stick”*1:
Rodzaje kart
„Memory Stick”
Wyœwietlanie
Kasowanie
/ Zapisywanie
„Memory
Stick”*2
(brak zgodnoœci
z „MagicGate”)
OK
OK
„Memory
Stick”*2
(zgodnoœć
z „MagicGate”)
OK*5
OK*5
„MagicGate
Memory Stick”*2
OK*5
OK*5
„Memory Stick
PRO”*2
OK*5
OK*5
„Memory Stick
PRO-HG”*2
OK*5*6
OK*5*6
„Memory Stick
Micro”*3 („M2”*4)
OK*5
OK*5
*1
*2
*3
*4
48
PL
Ramka jest zgodna z systemem plików FAT32.
Przeprowadzone badania wykazały współpracę
ramki z kartami „Memory Stick” o pojemności
8 GB lub mniejszej wyprodukowanymi przez Sony
Corporation. Nie gwarantuje się jednak działania
wszystkich nośników „Memory Stick”.
Gniazdo ramki pozwala zarówno na użycie kart
o standardowej wielkości, jak i kart Duo. Można
w nim bez adaptera na karty „Memory Stick Duo”
używać zarówno kart „Memory Stick”
standardowej wielkości, jak i kart „Memory Stick
Duo”.
Przed użyciem w ramce karty „Memory Stick
Micro” zawsze trzeba ją włożyć do adaptera M2.
„M2” jest skrótem nazwy „Memory Stick Micro”.
Określenie „M2” w tym podrozdziale oznacza
kartę „Memory Stick Micro”.
*5
*6
Nie jest możliwy odczyt ani zapis danych objętych
ochroną przed kopiowaniem „MagicGate”.
„MagicGate” to ogólna nazwa opracowanej przez
Sony technologii ochrony przed kopiowaniem,
która wykorzystuje uwierzytelnianie
i szyfrowanie.
Ramka nie obsługuje 8-bitowej, równoległej
transmisji danych.
• Po przestawieniu przełącznika ochrony
przed zapisem w położenie LOCK nie można zapisywać, zmieniać ani kasować danych.
Przełącznik ochrony przed
zapisem
Uwagi eksploatacyjne
Ochrona
przed
zapisem
LOCK
LOCK
Miejsce na etykietę
• Miejsce na etykietę jest przeznaczone tylko
do naklejenia dostarczonej etykiety.
Dostarczoną etykietę należy nakleić tylko
w przeznaczonym na nią miejscu. Uważać,
aby etykieta nie wystawała poza
przeznaczone na nią miejsce.
Karta pamiêci SD
Gniazdo na karty SD ramki pozwala na użycie
następujących nośników:
• kart pamięci SD*1,
• kart miniSD, microSD,
(Konieczne jest użycie adaptera.)*2
• kart pamięci SDHC*3,
• kart pamięci zgodnych ze standardem
MMC*4.
Nie gwarantuje się właściwego działania
wszystkich rodzajów kart pamięci SD ani kart
pamięci zgodnych ze standardem MMC.
*1
*2
*3
*4
Przeprowadzone badania wykazały współpracę
ramki z kartami pamięci SD o pojemności 2 GB
lub mniejszej.
Niektóre dostępne w handlu adaptery do kart mają
z tyłu wystające styki. Adaptery tego typu mogą
nie współpracować z ramką.
Przeprowadzone badania wykazały współpracę
ramki z kartami pamięci SDHC o pojemności
8 GB lub mniejszej.
Przeprowadzone badania wykazały współpracę
ramki z kartami pamięci zgodnymi ze standardem
MMC o pojemności 2 GB lub mniejszej.
49
PL
Informacje dodatkowe
• Aktualne informacje o kartach „Memory
Stick” obsługiwanych przez ramkę można
znaleźć na stronach internetowych firmy
Sony dotyczących zgodności z kartami
„Memory Stick”:
http://www.memorystick.com/en/support/
support.html
(Wybierz strefę, w której jest używana
ramka, po czym na stronie odpowiedniej
strefy wybierz wariant „Digital Photo
Frame”.)
• Nie wkładać kilku kart „Memory Stick”
równocześnie. Grozi to problemami z ramką.
• Aby użyć z ramce karty „Memory Stick
Micro”, trzeba ją włożyć do adaptera na
karty „M2”.
• Włożenie do ramki karty „Memory Stick
Micro” bez adaptera „M2” może
spowodować trudności z wyjęciem karty.
• Włożenie karty „Memory Stick Micro” do
adaptera „M2”, a następnie adaptera „M2”
do adaptera na karty „Memory Stick Duo”
może być przyczyną niewłaściwego
działania ramki.
• Do formatowania kart „Memory Stick”
należy używać funkcji formatowania
dostępnej w aparacie cyfrowym.
Sformatowanie karty „Memory Stick” za
pomocą komputera może spowodować
niewłaściwe wyświetlanie obrazów.
• Formatowanie karty „Memory Stick”
powoduje usunięcie z niej wszystkich
danych, w tym objętych ochroną plików
z obrazami. Aby uniknąć przypadkowego
skasowania ważnych danych, przed
formatowaniem należy sprawdzić zawartość
karty „Memory Stick”.
Zezwolenie na
zapis
Uwagi eksploatacyjne
Nie jest możliwy odczyt ani zapis danych objętych
ochroną przed kopiowaniem.
xD-Picture Card
Gniazdo xD-Picture Card ramki jest
przystosowane do współpracy z kartami
xD-Picture Card*5. Niektóre funkcje karty
pamięci nie są obsługiwane i nie gwarantuje się
właściwego działania wszystkich rodzajów kart
xD-Picture Card.
*5
Przeprowadzone badania wykazały współpracę
ramki z kartami xD-Picture Card o pojemności
2 GB lub mniejszej.
Karta CompactFlash
Gniazdo na karty CompactFlash ramki pozwala
na użycie następujących nośników:
• kart pamięci CompactFlash (typu I / typu II)
i kart CompactFlash zgodnych z CF+Card
(typu I / typu II)*6,
• Microdrive
Zastosowanie dostępnego w handlu adaptera na
karty CompactFlash*7 pozwoli ponadto na
użycie kart Smart Media.
Nie gwarantuje się właściwego działania
wszystkich rodzajów kart CompactFlash.
*6
*7
Używana karta CompactFlash musi być
przystosowana do zasilania napięciem 3,3 V lub
3,3 V / 5 V. Nie można używać modeli zasilanych
wyłącznie napięciem 3 V lub 5 V. Do gniazda
ramki nie wkładać kart CompactFlash innych
typów. Grozi to uszkodzeniem ramki.
Przeprowadzone badania wykazały współpracę
ramki z kartami CompactFlash o pojemności 8 GB
lub mniejszej.
W przypadku użycia dostępnego w handlu
adaptera na karty CompactFlash należy zapoznać
się z jego instrukcją obsługi oraz sposobem
instalacji karty i adaptera. Użycie adaptera
CompactFlash może spowodować niewłaściwe
działanie kart chronionych przed zapisem.
50
PL
Uwagi dotycz¹ce
pos³ugiwania siê kart¹
pamiêci
• Wkładając kartę, należy zwrócić uwagę na
jej właściwe ułożenie i wybór właściwego
gniazda.
• Włożona karta pamięci tylko częściowo
chowa się w gnieździe. Nie próbować głębiej
wciskać karty, gdyż grozi to uszkodzeniem
karty pamięci i / lub ramki.
• Nie wyjmować karty ani nie wyłączać ramki,
gdy trwa odczyt albo zapis danych i miga
wskaźnik dostępu. Grozi to utratą danych.
• Zalecamy wykonywanie zapasowych kopii
ważnych danych.
• Ramka może nie pozwalać na odtworzenie
danych przetworzonych w komputerze.
• Do przenoszenia i przechowywania karty
używać dostarczonej osłony.
• Nie dotykać styków na karcie rękami ani
metalowymi przedmiotami.
• Nie uderzać ani nie zginać karty; chronić ją
przed upuszczeniem.
• Nie rozbierać ani nie przerabiać karty.
• Chronić kartę przed oddziaływaniem wody.
• Nie używać ani nie przechowywać karty
w następujących miejscach:
– w których panują nieodpowiednie
warunki do użycia karty, na przykład
w gorącym wnętrzu samochodu
zaparkowanego w słońcu,
w bezpośrednim promieniowaniu
słonecznym lub blisko grzejnika;
– wilgotnych lub narażonych na
oddziaływanie substancji żrących;
– narażonych na ładunki elektrostatyczne
lub zakłócenia elektryczne.
Dane techniczne
x Ramka na zdjęcia
51
PL
Informacje dodatkowe
Ekran LCD
Panel LCD:
DPF-V900: 9 cali, aktywna matryca
TFT
DPF-V700: 7 cali, aktywna matryca
TFT
Całkowita liczba pikseli:
DPF-V900: 1 080 000
(750 × 3 (RGB) × 480)
DPF-V700: 1 152 000
(800 × 3 (RGB) × 480)
Współczynnik kształtu wyœwietlacza
15:9
Efektywna wielkoœć wyœwietlacza
DPF-V900: 8,6 cala
DPF-V700: 7 cali
Trwałoœć podœwietlenia ekranu LCD
DPF-V900: 15 000 godzin
DPF-V700: 20 000 godzin
(do czasu zmniejszenia się jasności
podświetlenia o połowę)
Maksymalna wielkoœć dekodowanego
pliku
100 MB
Złącza wejœciowe i wyjœciowe
Złącze HDMI OUT (wyjście)
Złącze typu A,
obsługa sygnałów 1 080i (60 Hz) /
1 080i (50 Hz) / 720p (60 Hz) /
720p (50 Hz) / 576p (50 Hz) /
480p (60 Hz), zgodność z BRAVIA
Sync
Złącze USB (miniB, full-speed)
Złącze Bluetooth / USB A
(typ A, full-speed)
Gniazda
Gniazdo „Memory Stick PRO”
Gniazdo na kartę SD / MMC /
xD-Picture Card
Gniazdo na kartę CompactFlash /
Microdrive
Obsługiwane formaty plików z obrazami
JPEG: Zgodność z DCF 2.0, zgodność
z Exif 2.21, JFIF*1
TIFF: Zgodność z Exif 2.21
BMP: Format Windows (1, 4, 8, 16, 24, 32
bity)
RAW (tylko podgląd*2): SRF, SR2, ARW
(wersja 2.0 lub niższa)
(Pewne formaty plików nie są
obsługiwane.)
Maksymalna liczba wyœwietlanych
pikseli
8 000 (poziomo) x 6 000 (pionowo)
System plików
FAT12 / 16 / 32
sektor o wielkości 2 048 bajtów lub
mniejszy
Nazwa pliku z obrazem
Format DCF, 256 znaków, do 8. poziomu
Maksymalna liczba obsługiwanych
plików
9 999 na kartę pamięci lub urządzenie
zewnętrzne
Pojemnoœć wewnętrznej pamięci*3
512 MB (możliwość zapisu około 1 000
obrazów*4)
Zasilanie
Gniazdo DC IN, napięcie stałe 8,4 V
Pobór mocy
DPF-V900: 12 W
DPF-V700: 8 W
Temperatura w œrodowisku pracy
5 °C do 35 °C
Temperatura w warunkach
przechowywania
–20 do +60 °C
Wymiary
[Bez nóżki]
DPF-V900:
Około 245 × 162 × 38,5 mm
DPF-V700:
Około 207 × 137 × 38,5 mm
(szer. × wys. × gł.)
[Z rozłożoną nóżką]
DPF-V900:
Około 245 × 162 × 145 mm
DPF-V700:
Około 207 × 137 × 125 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga
DPF-V900: około 800 g
DPF-V700: około 550 g
(bez zasilacza sieciowego)
Dostarczane wyposażenie
Patrz podrozdział „Sprawdzanie
dostarczonego wyposażenia” na stronie
13.
x Zasilacz sieciowy AC-L200
Zasilanie
- 100 V do 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy
18 W
Znamionowe napięcie wyjœciowe
8,4 V
Wymiary
Około 48 × 29 × 81 mm
(szer. × wys. × gł.)
(bez wystających elementów)
Waga
Około 170 g
Więcej informacji można znaleźć na etykiecie
na zasilaczu.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie.
: Baseline JPEG w formacie 4:4:4, 4:2:2 lub 4:2:0
: Plik RAW są wyświetlane w postaci miniatur do
podglądu.
*3
: Pojemności są obliczane przy założeniu, że 1 MB
oznacza 1 000 000 bajtów. Faktyczna pojemność
jest mniejsza ze względu na obecność plików
systemowych i aplikacji. Do wykorzystania przez
użytkownika pozostaje około 400 MB.
*4
: Przybliżona wartość przy fotografowaniu aparatem
o rozdzielczości 2 000 000 pikseli. Wartość ta
może zależeć od warunków fotografowania.
*1
*2
52
PL
Strona główna pomocy dla klientów
Najnowsze informacje z zakresu pomocy dla
klientów można znaleźć pod następującym
adresem:
http://www.sony.net/
Skorowidz
A
Akcesoria 13
Auto display orientation 34
Auto image orientation 34
Auto power ON/OFF 35
AUTO TOUCH-UP 27
Automatyczny retusz 27
C
Charakterystyka 12
Control for HDMI 35
Czyszczenie 48
D
Dane techniczne 51
Date/time settings 19, 35
DC IN 8.4 V 17
Display Mode 34
Dodawanie do wewnętrznej
pamięci 29
Image file size 35
Powiększanie / zmniejszanie
obrazu 28
Priorytety wyświetlania 21
Przełącznik ochrony przed
zapisem 49
K
R
Karty pamięci 48
CompactFlash 50
Memory Stick 48
SD 49
Uwagi eksploatacyjne 50
xD-Picture Card 50
Kasowanie obrazu 32
Komunikaty 41
Reset 35
Rozwiązywanie
problemów 43
H
HDMI OUT 36
I
L
Format internal memory 35
T
Telewizor o wysokiej
rozdzielczości 36
N
U
Nastawianie zegara 19
Urządzenia zgodne ze
standardem pamięci
masowej (mass storage) 38
Urządzenie odtwarzające 28
USB (przewód) 38
USB A (złącze) 38
Ustawianie pionowo lub
poziomo 18
O
Obracanie obrazu 28
Otwieranie nóżki 18
P
Pilot 16
Podłączanie
Komputer 39
Telewizor 36
Urządzenie zewnętrzne 38
Podłączanie do sieci 17
Pokaz slajdów 23
Effect 34
Interval 34
Order 34
Tryb widoku jednego
obrazu 23
Tryb widoku
kalendarza 23
Tryb widoku losowego 23
Tryb widoku zegara 23
Tryb wielu obrazów 23
W
Wkładanie karty pamięci 20
Wymagania systemowe
Macintosh 39
Windows 39
Wymiana baterii
w pilocie 16
Wyświetlanie obrazów 22
Z
Zalecenia eksploatacyjne 47
Zasilacz sieciowy 17
Zmienianie ustawień 33
53
PL
Informacje dodatkowe
F
Screen Settings 34
Slideshow Settings 34
System Information 35
Language setting 35
E
Ekran indeksu obrazów 25
Ekran pojedynczego
obrazu 24
Tryb całego obrazu
(Entire image) 24
Tryb dopasowania do
ekranu (Fit to screen) 24
Tryb informacji o obrazie
(Image information) 24
Ekran zegara 26
Tryb kalendarza 26
Tryb zegara
analogowego 26
Tryb zegara cyfrowego 26
Eksportowanie obrazu 31
S
Sony Corporation
Download PDF

advertising