Sony | NAC-HD1E | Sony NAC-HD1E Instrukcja obsługi

3-213-272-81(1)
Skrócona instrukcja
podłączania i obsługi
Połączenia....................................................... 2
Słuchanie płyt CD lub stacji
radiowych................................................ 5
Korzystanie z dysku twardego................. 7
HDD Network Audio Component
NAC-HD1E
Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje
na temat podłączania i obsługi umożliwiające
słuchanie muzyki za pomocą urządzenia GIGA JUKE.
Bardziej szczegółowe opisy różnych operacji można
znaleźć w dostarczonej Instrukcji obsługi.
© 2007 Sony Corporation
Korzystanie z Internetu............................14
Rozwiązywanie problemów
............................................ Tylna okładka
Połączenia
 Podłącz antenę ramową AM.
Podłącz antenę ramową AM do gniazda
anteny AM w urządzeniu.
Następnie pociągnij lekko przewody,
aby sprawdzić, czy antena jest starannie
podłączona.
Uwagi
 Upewnij się, że antena ramowa AM jest
oddalona od urządzenia oraz innego sprzętu
audiowizualnego, ponieważ może powodować
powstawanie szumów podczas odbioru audycji
radiowych.
 Upewnij się, że metalowe styki (a nie część
pokryta izolacją winylową) są prawidłowo
włożone do gniazda anteny.
Uwagi
 Anteny przewodowej FM nie należy zwijać
podczas używania.
 Po podłączeniu anteny przewodowej FM należy
ją umieścić jak najbardziej równolegle do
podłogi.
Podłącz wzmacniacz.
Za pomocą dostarczonego przewodu
połączeniowego audio podłącz gniazda
ANALOG OUT 1 urządzenia do gniazda
wejściowego (TAPE, MD itp.) wzmacniacza.
Upewnij się, że kolory przewodów pasują do
odpowiednich gniazd urządzenia; czerwony
(prawy) do czerwonego i biały (lewy) do
białego.
Przewód połączeniowy
audio (w zestawie)
 Podłącz antenę przewodową FM.
Podłącz antenę przewodową FM do gniazda
anteny FM w urządzeniu.
Antena przewodowa FM
: Przepływ sygnału
PL
Do gniazda wejściowego
(TAPE, MD itp.) wzmacniacza
Podczas podłączania urządzenia do
wzmacniacza cyfrowego lub innego
urządzenia cyfrowego
Wzmacniacz cyfrowy lub inne urządzenie
cyfrowe można podłączyć do gniazda
DIGITAL COAXIAL OUT lub złącza
DIGITAL OPTICAL OUT urządzenia. Więcej
szczegółowych informacji można znaleźć na
stronie 80 Instrukcji obsługi.
 Podłącz urządzenie do sieci.
Jeśli dostępne jest środowisko sieciowe,
można łatwo podłączyć urządzenie do
Internetu w sposób pokazany na poniższym
rysunku.
 Odłącz kabel sieciowy od komputera.
 Podłącz kabel sieciowy do portu
NETWORK urządzenia.
Uwagi
 Skorzystanie z tej metody dostępu do Internetu
może nie być możliwe w przypadku niektórych
usługodawców internetowych.
 Jeśli kabel sieciowy zostanie podłączony do
urządzenia w opisany powyżej sposób, nie
będzie można uzyskać dostępu do Internetu na
komputerze. Aby z Internetu mogło korzystać
zarówno urządzenie, jak i komputer, należy
podłączyć komputer do sieci oddzielnym
kablem sieciowym. Szczegółowe informacje
o połączeniach można znaleźć na stronie 82
Instrukcji obsługi lub w witrynie firmy Sony
Europe poświęconej obsłudze klienta pod
adresem http://support.sony-europe.com/ (tylko
dla klientów w Europie).
 Podłącz przewód zasilający.
Po wykonaniu wszystkich pozostałych
połączeń podłącz przewód zasilający do
gniazda elektrycznego.
Urządzenie automatycznie się włączy
i rozpocznie konfigurowanie ustawień
początkowych. Zaczekaj na ponowne
wyłączenie urządzenia.
W zależności od stanu urządzenia
konfigurowanie ustawień początkowych może
zająć kilka minut.
OSTRZEŻENIE
Nie należy odłączać przewodu zasilającego
w trakcie początkowej konfiguracji. Może to
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Wkładanie baterii do pilota
Włóż do pilota dwie baterie rozmiaru AA
(R6) (w zestawie), dopasowując złącza  i 
do oznaczeń biegunów.
Jeśli pilot przestaje działać, obie baterie należy
wymienić na nowe.
PL
Instalowanie anteny ramowej AM
1 Odwiń przewód antenowy z anteny.
Przewód antenowy
2 Złóż antenę ramową AM, tak aby znajdowała
się w pozycji pionowej.
Rozłóż podstawkę, podnieś antenę do pozycji
pionowej i włóż ją do gniazda w sposób
pokazany na poniższym rysunku.
PL
Słuchanie płyt CD lub stacji radiowych
Słuchanie płyty audio CD
1
Naciśnij przycisk .
Zostanie wysunięta szuflada odtwarzacza.

2
Umieść płytę audio CD w szufladzie.
Włóż płytę CD nadrukiem do góry.
3
Naciśnij przycisk CD.
Szuflada zostanie zamknięta i rozpocznie się odtwarzanie.
Po włożeniu płyty audio CD urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie informacji
o tytułach dotyczących płyty w swojej bazie danych lub w sieci Web (jeśli jest podłączone do
Internetu).
CD
Aby zatrzymać odtwarzanie
Naciśnij przycisk .

Aby wykonać inne operacje za pomocą pilota
Aby wstrzymać odtwarzanie
Naciśnij przycisk .
Aby wybrać poprzedni/następny utwór
Naciśnij przycisk /.
Aby przewinąć do tyłu lub do przodu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /.
PL
Słuchanie płyt CD lub stacji radiowych (ciąg dalszy)
Słuchanie audycji radiowych
1
Naciśnij przycisk FM/AM.
Naciskaj przycisk, aby wybrać zakres FM lub AM.
FM/AM
2
Naciśnij przycisk TUNING + lub TUNING – na pilocie, aby dostroić stację.
TUNING +/–
PL
Korzystanie z dysku twardego
Z Zapisywanie
Płyty audio
CD
FM/AM
Urządzenie
zewnętrzne*
Dysk
twardy
(HDD)
Urządzenie pamięci
masowej USB
* Urządzenie analogowe (np. magnetofon kasetowy) można podłączyć do
gniazd ANALOG IN urządzenia w celu nagrywania analogowego.
Urządzenie cyfrowe (np. tuner cyfrowy) można podłączyć do gniazda
DIGITAL COAXIAL IN lub złącza DIGITAL OPTICAL IN urządzenia w
celu nagrywania cyfrowego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat nagrywania z płyty audio CD lub importowania z urządzenia pamięci masowej USB  Patrz str. 8
S Słuchanie
Odtwarzanie wg
wykonawców
dtwarzanie wg
O
albumów
dtwarzanie wg
O
gatunków
 Patrz str. 11
P Przenoszenie
„WALKMAN”
Dysk
twardy
(HDD)
Urządzenie
pamięci
masowej USB
PSP
Telefon „WALKMAN”
(telefon komórkowy)
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przenoszenia danych do urządzenia „WALKMAN”  Patrz str. 13
PL
Korzystanie z dysku twardego (ciąg dalszy)
Zapisywanie ~ Nagrywanie z płyty audio CD ~
1
Naciśnij przycisk  i umieść płytę audio CD w szufladzie.
Urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie informacji o tytułach dotyczących
płyty w swojej bazie danych lub w sieci Web (jeśli jest podłączone do Internetu).
Włóż płytę CD nadrukiem do góry.
2
3
Naciśnij przycisk CD i rozpocznij odtwarzanie.
CD
Naciśnij przycisk HDD .
Urządzenie rozpocznie nagrywanie od pierwszego utworu i doda informacje o tytułach do
nagranych utworów.
HDD 
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij przycisk .
PL
Zapisywanie ~ Importowanie plików z urządzenia pamięci masowej USB ~
1
Naciśnij przycisk FUNCTION, aby wyświetlić menu Function.
FUNCTION
2
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję [HDD JUKEBOX].
///
3
Naciśnij przycisk ENTER.
ENTER
4
� Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do gniazda USB w urządzeniu.
Zapoznaj się także z instrukcją obsługi urządzenia pamięci masowej USB.
Urządzenie pamięci masowej USB
5
Gniazdo USB
Naciśnij przycisk OPTIONS, aby wyświetlić menu Option.
OPTIONS
Ciąg dalszy

PL
Korzystanie z dysku twardego (ciąg dalszy)
6
Naciśnij przycisk //, aby wybrać opcje [Import] – [USB storage] i naciśnij
przycisk ENTER.
///
ENTER
7
Jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru dysku, wybierz dysk.
Jeśli urządzenie pamięci masowej USB zawiera tylko jeden dysk, ekran wyboru dysku nie
zostanie wyświetlony.
8
Naciśnij przycisk /, aby wybrać album do zaimportowania i naciśnij przycisk
ENTER.
Wybrany album zostanie zaznaczony
.
Znacznik wyboru można usunąć, naciskając ponownie przycisk ENTER.
//ENTER
9
Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję [Import] i naciśnij przycisk ENTER.
/ENTER
Aby anulować importowanie
Naciśnij przycisk ENTER.
Uwagi
 Jednocześnie można zaimportować do 10 000 utworów.
 Jeśli do obu gniazd (z przodu i z tyłu) są podłączone urządzenia pamięci masowej USB, pierwszeństwo ma urządzenie
podłączone do gniazda z przodu.
Aby nagrywać z urządzenia zewnętrznego
Szczegółowe informacje na temat podłączania i obsługi można znaleźć na str. 32 dostarczonej
Instrukcji obsługi.
10PL
Słuchanie ~ Odtwarzanie utworów w aplikacji HDD Jukebox ~
1
Naciśnij przycisk HDD .
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie danych dźwiękowych w aplikacji HDD Jukebox.
HDD
Aby zatrzymać odtwarzanie
Naciśnij przycisk .
Odtwarzanie danych dźwiękowych wg albumów, wykonawców, gatunków
itp.
Oprócz trybu albumów, trybu wykonawców i trybu gatunków urządzenie umożliwia słuchanie
utworów w poniższych trybach.
Tryb słuchania
Album (Album)
Artist (Wykonawca)
Odtwarzanie utworów wybranego wykonawcy.
Genre (Gatunek)
Odtwarzanie utworów wybranego gatunku, takiego jak klasyka lub jazz.
Recording source
(Źródło nagrania)
Folder (Folder)
Playlist (listę
odtwarzania lub utwory)
1
Opis
Odtwarzanie utworów z wybranego albumu.
Odtwarzanie utworów nagranych z wybranego źródła nagrywania, takiego
jak płyta CD lub radio.
Odtwarzanie utworów z wybranego folderu, takiego jak My library lub nowo
utworzony folder.
Odtwarzanie wybranej listy odtwarzania ulubionych utworów.
Naciskaj przycisk , aż zostanie wyświetlony katalog „Mode” (lista trybów
słuchania).

Ciąg dalszy

11PL
Korzystanie z dysku twardego (ciąg dalszy)
2
Naciśnij przycisk /, aby wybrać tryb słuchania.
/
3
Naciśnij przycisk ENTER, aby przejść w tryb słuchania.
Np. po wybraniu trybu albumu
ENTER
4
Naciśnij przycisk //, aby wybrać żądany album lub utwór.
//
5
Naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie w wybranym trybie słuchania.
ENTER
12PL
Przenoszenie ~ Przenoszenie utworów do urządzenia „WALKMAN” ~
Uwaga
W przypadku niektórych modeli urządzenia „WALKMAN” przesyłanie utworów za pomocą poniższej procedury może
nie być możliwe. W takim wypadku należy jako miejsce docelowe przesyłania wybrać pamięć masową USB. Więcej
szczegółowych informacji można znaleźć na stronie 48 instrukcji obsługi. Informacje na temat zgodnych modeli
urządzeń „WALKMAN” można znaleźć na stronie internetowej http://support.sony-europe.com/ (tylko dla klientów w
Europie).
1
Podłącz urządzenie „WALKMAN” do gniazda USB w urządzeniu.
Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona funkcja HDD JUKEBOX.
Gniazdo USB
2
Naciśnij przycisk TRANSFER.
Automatycznie zostanie zaznaczonych do 30 ostatnio nagranych lub zaimportowanych grup
(albumów).
TRANSFER
3
Naciśnij przycisk TRANSFER.
Zaznaczone grupy zostaną przeniesione do urządzenia „WALKMAN”.
TRANSFER
W przypadku przenoszenia danych dźwiękowych następnym razem
Zostaną zaznaczone grupy, które zostały nagrane lub zaimportowane do aplikacji HDD Jukebox
po ostatniej operacji przenoszenia (bez wcześniej przeniesionych grup).
Aby przenieść dane dźwiękowe do innych urządzeń
Utwory można przenieść do innego urządzenia, przypisując to urządzenie do przycisku
TRANSFER lub wybierając je z menu jako urządzenie docelowe. Szczegółowe informacje można
znaleźć na str. 46 Instrukcji obsługi.
13PL
Korzystanie z Internetu
U Uzyskiwanie informacji o tytułach
Korzystając z połączenia internetowego, można uzyskać informacje o tytułach dotyczące
albumów, które nie zostały opisane podczas nagrywania lub importowania.
Albumy zapisane w aplikacji
HDD Jukebox mogą być
opisywane automatycznie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pobierania informacji o tytułach dotyczących albumu  Patrz str. 15
14PL
Uzyskiwanie informacji o tytułach ~ Uzyskiwanie informacji o tytułach
dotyczących albumu zapisanego w aplikacji HDD Jukebox ~
W tej sekcji opisano sposób uzyskiwania informacji o tytułach (nazwy albumu, wykonawcy itp.)
dotyczących albumów zapisanych w aplikacji HDD Jukebox.
1
Wybierz album, o którym szukasz informacji.
2
Naciśnij przycisk OPTIONS, aby wyświetlić menu Option.
OPTIONS
3
Naciśnij przycisk // /, aby wybrać opcje [Obtain title info] – [Album] i
naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się wyszukiwanie. Po zakończeniu wyszukiwania zostaną wyświetlone wyniki.
Wyszukiwanie informacji na temat albumu może dać wiele pasujących wyników.
////
ENTER
4
Naciśnij przycisk ENTER, aby uzyskać informacje o tytułach.
ENTER
Aby uzyskać informacje o tytule jednego utworu lub tytułach wielu utworów
Wykonując jedną operację, można uzyskać informacje o tytule jednego utworu lub tytułach wielu
utworów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach 55 i 56 Instrukcji obsługi.
15PL
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas używania urządzenia wystąpi problem, przed skontaktowaniem się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony, zapoznaj się z czynnościami opisanymi poniżej. W przypadku
pojawienia się komunikatu o błędzie zaleca się zapisanie jego treści.
Etap 1: Sprawdź w dostarczonej „Instrukcji obsługi”.
Sprawdź w sekcji „Rozwiązywanie problemów” dostarczonej Instrukcji
obsługi, czy problem nie został już opisany.
Etap 2: Sprawdź w witrynie poświęconej obsłudze klienta.
Witryna zawiera najnowsze informacje dotyczące pomocy technicznej oraz
sekcję Często zadawane pytania (FAQ).
Witryna firmy Sony Europe poświęcona obsłudze klienta
Dotyczy klientów z Europy:
http://support.sony-europe.com/
Etap 3: Jeśli po wykonaniu czynności opisanych w etapach 1 i 2
wciąż nie można rozwiązać problemu
Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
Printed in Malaysia
Download PDF

advertising