Sony | DPF-D820 | Sony DPF-D820 D820 Digital Photo Frame Instrukcja obsługi

C:\4259440121DPFD710U2\010COV.fm
Master: Right
010COV.book Page 1 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
4-259-440-PL (1)
Cyfrowa
ramka
na zdjęcia
Bezpieczeństwo
Przygotowywanie
ramki do pracy
Wyświetlanie obrazów
DPF-D1020/D1010
DPF-D820/D810
DPF-D720/D710/D700
Użycie różnych funkcji
Rozwiązywanie problemów
Informacje dodatkowe
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia prosimy
o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prosimy ponadto
o pozostawienie instrukcji do wykorzystania w przyszłości.
Zapis użytkownika
Symbol modelu i numer seryjny są podane z tyłu urządzenia.
Prosimy o ich zanotowanie we wskazanych miejscach. Dane te
mogą być potrzebne w przypadku kontaktowania się z Sony
w sprawach dotyczących tego produktu.
Model: DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700
Numer seryjny: ________________________
© 2010 Sony Corporation
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
Nie narażać akumulatorów na zbyt
wysoką temperaturę spowodowaną
promieniami słonecznymi, ogniem itp.
OSTRZEŻENIE
W przypadku wymiany akumulatora,
użyć tylko akumulatora wskazanego
typu. W przeciwnym razie istnieje
ryzyko pożaru lub obrażeń.
Zużyte baterie i akumulatory należy
usuwać zgodnie z zaleceniami.
Dla klientów w Europie
Urządzenie zostało przebadane i uznane za zgodne
z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile długość
używanych przewodów połączeniowych nie
przekracza 3 metrów.
UWAGA
Na obraz wyświetlany przez ramkę mogą wpływać
pola elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.
Uwaga
Jeśli ładunki statyczne albo pola elektromagnetyczne
spowodują przerwanie transmisji danych, należy na
nowo uruchomić używany program albo odłączyć
i z powrotem podłączyć przewód USB.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie powinien być
zaliczany do odpadów
domowych. Należy go
przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie
potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu,
należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym
produkt ten został kupiony.
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze
lub opakowaniu oznacza, że produkt
nie powinien być zaliczany do
odpadów domowych. Na pewnych
bateriach lub akumulatorach symbol
ten może być używany razem
z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy
bateria lub akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci
lub 0,004% ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii lub
akumulatora zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling
materiałów pomaga w zachowaniu surowców
naturalnych. W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub spójności
danych wymaga stałego podłączenia do wewnętrznej
baterii lub akumulatora, wymianę baterii lub
akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu
technikowi serwisu. Dla zapewnienia prawidłowego
przetworzenia baterii lub akumulatora,
wyeksploatowany produkt należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. W przypadku pozostałych baterii /
2 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
akumulatorów należy się zapoznać z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania
baterii lub akumulatora z produktu. Baterię lub
akumulator należy przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się recyklingiem zużytych baterii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, baterii lub akumulatorów, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
został kupiony.
Uwaga dla klientów z krajów,
w których obowiązują Dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej
upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny
zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy podano
w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
Uwagi dla
użytkowników
Program © 2010 Sony Corporation
Dokumentacja ©2010 Sony Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja
ani opisane w niej oprogramowanie nie mogą być,
zarówno we fragmentach, jak i w całości,
reprodukowane, tłumaczone ani redukowane do
dowolnej postaci możliwej do odczytu maszynowego
bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation.
SONY CORPORATION NIE BĘDZIE W ŻADNYM
PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA WSZELKIE SZKODY INCYDENTALNE,
WTÓRNE ANI SZCZEGÓLNE, KTÓRYCH
PODSTAWĄ BYŁBY DELIKT
CYWILNO-PRAWNY, UMOWA I INNE,
ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ,
OPROGRAMOWANIEM LUB INNYMI
INFORMACJAMI TU ZAWARTYMI ALBO Z ICH
WYKORZYSTANIEM.
Sony Corporation zastrzega sobie prawo
wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej
instrukcji i w informacjach tu zawartych,
w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.
Opisane tu oprogramowanie może także podlegać
postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla
użytkownika.
Zabrania się modyfikowania oraz kopiowania
wszelkiego rodzaju danych dostarczonych z tym
oprogramowaniem, takich jak przykładowe obrazy,
w celach innych niż własny użytek. Kopiowanie
oprogramowania bez zezwolenia stanowi naruszenie
przepisów o ochronie praw autorskich.
Zwracamy uwagę, że powielanie lub przetwarzanie
bez zezwolenia portretów lub prac chronionych
prawami autorskimi może stanowić naruszenie praw
zastrzeżonych dla posiadaczy tych praw.
Ilustracje i zdjęcia ekranów
w instrukcji
O ile nie zaznaczono inaczej, zamieszczone
w instrukcji ilustracje i zdjęcia ekranów dotyczą
modelu DPF-D1020.
Ilustracje i zdjęcia ekranów w instrukcji mogą
odbiegać wyglądem od stanu faktycznego.
3 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Przeczytaj przed
użyciem
Odtwarzanie
Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo
dostępnego gniazdka sieciowego. W razie
stwierdzenia nienormalnego działania, natychmiast
wyłączyć zasilacz z gniazdka.
Prawa autorskie
Kopiowanie, obróbka lub drukowanie materiałów
z płyt CD, audycji telewizyjnych, materiałów
chronionych prawami autorskimi (np. obrazów
i publikacji) i wszelkich innych materiałów innych
niż własne nagrania i utwory jest ograniczone tylko
do użytku prywatnego i domowego. Brak praw
autorskich do takich materiałów lub brak zezwolenia
posiadaczy praw autorskich na kopiowanie takich
materiałów może być przyczyną naruszenia
przepisów o ochronie praw autorskich i spowodować
roszczenia o odszkodowanie ze strony posiadaczy
tych praw.
Wykorzystując w ramce zdjęcia, należy zwracać
szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów
o ochronie praw autorskich. Wykorzystywanie lub
przetwarzanie wizerunków osób trzecich bez ich
zgody może naruszać prawa tych osób.
Wykonywanie zdjęć na pewnych pokazach,
występach i wystawach może być zabronione.
Uwagi o ekranie LCD
• Nie naciskać ekranu LCD. Grozi to
zniekształceniem barw i awarią.
• Długotrwałe wystawianie ekranu LCD na działanie
promieni słonecznych grozi powstaniem
uszkodzeń.
• Produkcja ekranu LCD odbywa się z użyciem
bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu
ponad 99,99% punktów działa normalnie. Mimo to,
na ekranie LCD mogą się na stałe pojawiać
maleńkie czarne i / lub jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Występowanie
tych punktów jest normalnym efektem procesu
produkcyjnego i w żaden sposób nie wpływa na
wyświetlanie.
• W niskiej temperaturze na ekranie LCD może się
utrzymywać ślad po obrazie. Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
Brak gwarancji na zawartość
nagrania
Sony nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za
wszelkie przypadkowe lub wtórne szkody lub straty
ani za utratę zawartości nagrania, których przyczyną
może być użytkowanie albo uszkodzenie ramki lub
karty pamięci.
Zalecenie dotyczące kopii
zapasowych
Aby uniknąć ryzyka utraty danych wskutek
przypadkowego użycia albo awarii ramki na zdjęcia,
zaleca się wykonywanie zapasowych kopii danych.
4 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\010TOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Spis treści
Przeczytaj przed użyciem ....................................................................................... 4
Spis treści ............................................................................................................. 5
Bezpieczeństwo
Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia ............................................................. 7
Wykaz elementów .................................................................................................. 8
x Cyfrowa ramka na zdjęcia ............................................................................. 8
x Pilot (oprócz DPF-D700) ............................................................................... 9
Przygotowywanie ramki do pracy
Pilot (oprócz DPF-D700) ....................................................................................... 10
Nóżka .................................................................................................................. 10
Wieszanie ramki na ścianie .............................................................................. 11
Włączanie ramki .................................................................................................. 12
Działanie w stanie początkowym ......................................................................... 13
Nastawianie zegara ............................................................................................. 13
Wyświetlanie obrazów
Wkładanie karty pamięci ...................................................................................... 14
Zmienianie trybu wyświetlania ............................................................................. 15
Informacje wyświetlane na ekranie LCD ............................................................ 16
Odtwarzanie pliku z filmem (tylko DPF-D1020/D820/D720) ................................. 17
Wyświetlanie pokazu slajdów z podkładem muzycznym
(tylko DPF-D1020/D820/D720) ............................................................................ 18
Importowanie pliku z muzyką ........................................................................... 18
Wybieranie pliku z muzyką do odtworzenia ....................................................... 18
Odtwarzanie podkładu muzycznego z pokazem slajdów ..................................... 19
5 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\010TOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Użycie różnych funkcji
Różne funkcje ...................................................................................................... 20
Sortowanie obrazów (filtr) ..................................................................................... 21
Wybieranie urządzenia odtwarzającego ................................................................ 22
Zmienianie wielkości i układu obrazu (powiększanie / zmniejszanie / obracanie) .. 22
Zmienianie ustawień funkcji automatycznego włączania / wyłączania .................. 23
Zmienianie ustawień ............................................................................................ 25
Wyświetlanie obrazu zapisanego w pamięci USB .................................................. 26
Podłączanie do komputera ................................................................................... 27
Rozwiązywanie problemów
Gdy pojawia się komunikat o błędzie .................................................................... 28
Gdy wystąpi jakiś problem .................................................................................... 29
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne ..................................................................................... 31
Instalacja ........................................................................................................ 31
Czyszczenie .................................................................................................... 31
Ograniczenia przy kopiowaniu .......................................................................... 31
Usuwanie ramki ............................................................................................... 31
Dane techniczne .................................................................................................. 32
Znaki handlowe i prawa autorskie ..................................................................... 34
6 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\030C01.fm
Master: Right.L0
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
010COV.book Page 7 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia
Prosimy o sprawdzenie, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:
Cyfrowa ramka na zdjęcia (1 szt.)
Bezpieczeństwo
Wkręcanie w gwintowany otwór
(strona 10)
Nóżka (1 szt.)
,
Wyjmowanie arkusza ochronnego
(strona 10)
Pilot (1 szt.) (oprócz DPF-D700)
,
Zasilacz sieciowy (1 szt.)
Podłączanie do sieci (strona 12)
,
Instrukcja obsługi (ta instrukcja) (1 szt.)
CD-ROM (Podręcznik użytkownika
ramki cyfrowej) (1 szt.)
Gwarancja (1 szt.)
(Tylko w niektórych regionach)
Dostarczony CD-ROM zawiera Podręcznik
użytkownika ramki cyfrowej, który szczegółowo
omawia obsługę i wybieranie ustawień ramki. Aby
wyświetlić podręcznik, włóż dysk CD-ROM do
komputer i dwukrotnie kliknij na ikonie
podręcznika. (Do wyświetlenia podręcznika
potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.)
7 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\030C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Wykaz elementów
x Cyfrowa ramka na zdjęcia
Przód
Ekran LCD
Czujnik zdalnego sterowania (oprócz DPF-D700)
Logo Sony
Tył
Przycisk BACK
Przycisk ENTER
Przyciski kierunku (v/V)
Przyciski kierunku (B/b)
Przycisk MENU
Przycisk VIEW MODE (strona 15)
Przycisk 1 (włączania / trybu czuwania)
Wskaźnik trybu czuwania
Złącze EXT INTERFACE (USB A)
Złącze
USB miniB (strona 27)
Gniazdo na kartę pamięci (strona 14)
Lampka dostępu
Otwory do zawieszenia urządzenia na ścianie
Gniazdo DC IN 12 V (DPF-D1020/D1010) /
Gniazdo DC IN 5 V (DPF-D820/D810/D720/D710/D700)
Głośnik (tylko DPF-D1020/D820/D720)
Nóżka
8 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\030C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
x Pilot (oprócz DPF-D700)
Przyciski VIEW MODE
Przycisk SLIDE-SHOW (
)
Przycisk CLOCK (
)
Przycisk INDEX (
Bezpieczeństwo
Przycisk MENU
Przycisk 1 (włączania / trybu
czuwania)
Przycisk SINGLE
)
Przycisk powiększania ( )
Przyciski kierunku (B/b/v/V)
Przycisk BACK
Przycisk ENTER (
)
Przycisk zmniejszania ( )
Przycisk MARKING (
)
Przycisk IMPORT (
Przycisk SORT
Przycisk DELETE (
Przycisk SELECT DEVICE
Przycisk ROTATE (
)
)
)
Zawartość instrukcji
W instrukcji opisano obsługę urządzenia przyciskami na ramce.
Jeśli wykonanie jakiejś czynności wymaga innego postępowania, na przykład użycia pilota
i przycisków na ramce, będzie to opisane we wskazówce.
9 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\040C02.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 10 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Przygotowywanie ramki do pracy
P Uwagi
• Jeśli pilot przestanie działać:
Wymień baterię (baterię litową
(CR2025) na nową.
• Kiedy bateria litowa jest bliska
wyczerpania, może się zmniejszyć
zasięg pilota albo pilot będzie
działał niewłaściwie. W takim
przypadku należy wymienić
baterię na baterię litową Sony
CR2025. Użycie innej baterii
stwarza ryzyko pożaru lub
wybuchu.
Pilot (oprócz DPF-D700)
Przed użyciem należy wyjąć arkusz ochronny, jak
pokazano na ilustracji.
Arkusz ochronny
Procedura wymiany:
CD-ROM (podręcznik), strona 10
P OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe obchodzenie się
z baterią grozi wybuchem. Nie
ładować, nie rozbierać ani nie palić
baterii.
zWskazówki
x Kiedy ramka jest
ustawiona pionowo
• Obraz jest automatycznie
wyświetlany w układzie
pionowym.
• Zmiana ustawienia ramki nie
powoduje automatycznego obrotu
pliku z filmem (tylko DPF-D1020/
D820/D720).
Posługiwanie się pilotem
Kieruj przód pilota w stronę czujnika zdalnego sterowania na ramce.
Nóżka
Do oporu wkręć nóżkę zgodnie z ruchem wskazówek
zegara w otwór z tyłu ramki. Upewnij się, że nóżka jest
pewnie przymocowana.
x Logo Sony
Kiedy ramka stoi pionowo, nie pali
się logo Sony. Logo nie pali się
także po wyłączeniu zasilania.
Obrócenie ramki do pozycji pionowej lub poziomej nie wymaga
zmiany położenia nóżki.
10 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 11 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Wieszanie ramki na ścianie
1
PUwagi
Przygotuj wkręty (wyposażenie dodatkowe) pasujące
do otworów z tyłu obudowy.
4 mm
Co najmniej 25 mm
φ5 mm
Otwory do zawieszenia
urządzenia na ścianie
2
Przykręć wkręty (wyposażenie dodatkowe) do ściany.
Między wkrętem a ścianą powinno pozostać od 2,5 do 3 mm
luzu.
Od 2,5 mm
do 3 mm
3
Zawieś ramkę na ścianie, dopasowując otwór z tyłu
obudowy do wkrętu na ścianie.
11 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
Przygotowywanie ramki do pracy
10 mm
• Używane wkręty powinny być
dopasowane do materiału,
z którego jest wykonana ściana.
W przeciwnym razie może dojść
do ich uszkodzenia. Wkręt należy
wkręcić w słup lub podobny
element ściany.
• Chcąc wymienić kartę pamięci,
należy zdjąć ramkę ze ściany,
ustawić ją na stabilnym podłożu,
a następnie wyjąć kartę i włożyć
inną.
• Przed zawieszeniem ramki na
ścianie należy zdemontować
nóżkę.
• Podłącz do ramki wtyk
dostarczonego zasilacza
sieciowego i zawieś ramkę na
ścianie. Następnie włącz zasilacz
sieciowy do gniazdka sieciowego.
• Firma Sony nie będzie ponosić
jakiejkolwiek odpowiedzialności
za wypadki lub szkody
spowodowane przez wady
zamocowania, niewłaściwe
użytkowanie, klęski żywiołowe
itp.
• Starannie wkręć wkręty, aby
uniknąć upadku ramki.
C:\4259440121DPFD710U2\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
PUwagi
• Gniazdko sieciowe powinno się
znajdować jak najbliżej urządzenia
i pozostawać łatwo dostępne.
• Nie stawiać ramki w sposób
zagrażający jej stabilności.
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć
do łatwo dostępnego gniazdka
sieciowego. W razie problemów
natychmiast odciąć zasilanie,
wyłączając wtyczkę z gniazdka
sieciowego.
• Nie zwierać styków na wtyku
zasilacza metalowymi
przedmiotami. Grozi to awarią.
• Nie używać zasilacza sieciowego
umieszczonego w ciasnym miejscu,
na przykład między ścianą
a meblem.
• Po użyciu należy odłączyć zasilacz
sieciowy od gniazda DC IN 12 V
(DPF-D1020/D1010) / DC IN 5 V
(DPF-D820/D810/D720/D710/
D700) ramki i wyłączyć go
z gniazdka sieciowego.
• Nie wyłączać ramki ani nie
odłączać od niej zasilacza
sieciowego, zanim wskaźnik trybu
czuwania zapali się na czerwono.
Grozi to uszkodzeniem ramki.
• Kształt wtyczki zależy od miejsca
zakupu ramki.
Włączanie ramki
1
Włącz wtyk zasilacza sieciowego do gniazda DC IN
12 V (DPF- D1020/D1010) / DC IN 5 V (DPF-D820/
D810/D720/D710/D700) z tyłu ramki.
2
Włącz zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego.
Ramka włącza się automatycznie.
Do gniazda DC IN 12 V (DPF-D1020/D1010) /
DC IN 5 V (DPF-D820/D810/D720/D710/D700)
Wtyk zasilający
Przewód zasilający
Zasilacz sieciowy
Do gniazdka
sieciowego
12 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Działanie w stanie początkowym
Kiedy ramka zostanie włączona, pojawi się ekran początkowy.
zWskazówki
x Kiedy ramka nie jest
używana
Jeśli przez 10 sekund nie zostanie
użyta żadna funkcja ramki, włączy
się tryb demonstracyjny.
x Wyłączanie trybu
demonstracyjnego
Nastawianie zegara
1
Naciśnij przycisk MENU i przyciskami B/b wskaż
zakładkę
(Settings).
v/V [Date/time Settings] , ENTER
2
Przyciskami v/V wskaż wariant [Time]. Naciśnij przycisk
ENTER.
Wybierz wartość przyciskami v/V. , Przyciskami B/b
wybierz godzinę, minuty lub sekundy. Po zakończeniu
wybierania ustawień naciśnij przycisk ENTER.
3
Naciśnij przycisk MENU.
W tym samym oknie, wykonując tę samą procedurę, można
wybrać następujące ustawienia:
•Data
•Sposób wyświetlania elementów daty (Y-M-D/M-D-Y/D-M-Y)
•Dzień rozpoczynający tydzień (Niedziela / Poniedziałek)
•System zegara (12-godzinny / 24-godzinny)
13 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
Przygotowywanie ramki do pracy
Naciśnięcie dowolnego przycisku
z wyjątkiem przycisku zasilania
spowoduje powrót do ekranu
początkowego.
C:\4259440121DPFD710U2\050C03.fm
Master: Left.L0
010COV.book
Page 14 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Wyświetlanie obrazów
PUwaga
Chcąc użyć jednego
z wymienionych poniżej rodzajów
kart pamięci, należy włożyć kartę do
odpowiedniego adaptera.
Włożenie karty bez adaptera może
spowodować trudności z jej
wyjęciem. Zgodnie z poniższą
ilustracją, pokazanych kart pamięci
należy używać po włożeniu do
odpowiedniego adaptera.
Wkładanie karty pamięci
Starannie włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda,
trzymając ją stroną z opisem do siebie (patrząc od tyłu
ramki).
1miniSD / miniSDHC
1
Adapter miniSD/
miniSDHC
Karta SD
(gniazdo A)
2microSD / microSDHC
2
Adapter microSD /
microSDHC
3„Memory Stick Micro”
Adapter „M2”
(standardowa wielkość)
„Memory Stick”
(gniazdo A)
„Memory Stick Duo”
(gniazdo B)
Lampka dostępu
3
Adapter „M2”
(wielkość Duo)
Po włożeniu karty pamięci
Automatycznie wyświetlane są obrazy z karty pamięci.
Po wyłączeniu zasilania w czasie wyświetlania
obrazów
Ponowne włączenie zasilania rozpocznie dalsze wyświetlanie tych
samych obrazów.
Jeśli nie miga lampka dostępu
Wyjmij kartę, sprawdź jej ułożenie i ponownie włóż.
Informacja o gniazdach A i B
Po włożeniu kart pamięci do obu gniazd (A i B) ramka będzie
działać niewłaściwie.
14 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Zmienianie trybu wyświetlania
1
Naciskając przycisk VIEW MODE, wybierz żądany
tryb wyświetlania.
PUwaga
Wyświetlacz przełączy się w wybrany tryb.
Użycie pilota (oprócz DPF-D700)
Naciśnij przycisk VIEW MODE odpowiadający żądanemu
trybowi wyświetlania.
Przyciski VIEW MODE
2
z Wskazówka
Opisy stylów:
CD-ROM (podręcznik) –
„Zmienianie trybu
wyświetlania”
Przyciskami B/b/v/V wskaż żądany styl i naciśnij
przycisk ENTER.
Pojawi się ekran trybu wyświetlania.
Tryby
Style
wyświetlania
Pokaz slajdów
Zegar
i kalendarza
Single view, Multi image view, Clock view,
Calendar view, Time Machine, Random view
Clock1 do Clock11
Calendar1 do Calendar3
Lunar Calendar, Arabic Calendar, Farsi
Calendar
Entire image, Fit to screen, Entire image (with
Exif), Fit to screen (with Exif)
Index 1 do Index 3
Indeks
15 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
Wyświetlanie obrazów
Po trwającej określony czas
przerwie w użytkowaniu ramki
automatycznie zostanie wybrany
styl, na którym znajduje się kursor.
C:\4259440121DPFD710U2\050C03.fm
Master: Left.2col
010COV.book Page 16 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Informacje wyświetlane na
ekranie LCD
x Podczas odtwarzania pliku z filmem
(tylko DPF-D1020/D820/D720)
– Format pliku (AVI, MOV)
– Liczba pikseli (szerokość × wysokość)
– Czas trwania odtwarzania
– Rozmiar pliku
4Informacja o ustawieniach
Ikony
Znaczenie
Wskaźnik ochrony
Wskaźnik skojarzonego pliku
(wyświetlany, gdy istnieje
skojarzony plik z filmem lub
miniaturą do wysłania e-mailem.)
Wyświetlane są następujące informacje:
Wyświetlana po oznaczeniu
obrazu.
1 Sposób wyświetlania (w trybie widoku
jednego obrazu)
– Entire image (cały obraz)
– Fit to screen (dopasowanie do ekranu)
– Entire image (with Exif) (cały obraz
(z Exif))
– Fit to screen (with Exif) (dopasowanie do
ekranu (z Exif))
2 Numer wyświetlanego obrazu / Liczba
obrazów
Nośnik będący źródłem wyświetlanego obrazu
jest wskazywany w następujący sposób:
Ikony
Znaczenie
Wewnętrzna pamięć
Źródło: „Memory Stick”
Źródło: SD
3 Szczegóły dotyczące obrazu
x Podczas wyświetlania fotografii
– Format pliku (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Liczba pikseli (szerokość × wysokość)
– Nazwa producenta urządzenia będącego
źródłem obrazu
– Model urządzenia będącego źródłem obrazu
– Czas otwarcia migawki (np. 1/8)
– Wartość przysłony (np. F2.8)
– Kompensacja ekspozycji (np. +0.0EV)
– Informacja o obrocie
Wyświetlanie pliku z filmem
(tylko DPF-D1020/D820/D720)
5 Numer obrazu (numer folderu-pliku)
Wyświetlany, gdy obraz jest zgodny ze
standardem DCF.
Jeśli obraz nie jest zgodny z DCF, wyświetlana
jest nazwa pliku.
Jeśli do nadania albo zmiany nazwy pliku
został użyty komputer i nazwa ta zawiera znaki
inne niż litery i cyfry, to ramka może
wyświetlać niewłaściwą nazwę pliku.
W przypadku plików utworzonych
w komputerze lub innym urządzeniu można
ponadto wyświetlić maksymalnie 10
początkowych znaków nazwy pliku.
PUwaga
Wyświetlać można tylko znaki alfanumeryczne.
6 Data / godzina wykonania zdjęcia
16 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Odtwarzanie pliku z filmem (tylko
DPF-D1020/D820/D720)
W tym podrozdziale opisano obsługę urządzenia przyciskami na
dostarczonym pilocie.
1
Wybierz plik z filmem.
1 Naciśnij przycisk SINGLE.
2 Przyciskami B/b wskaż żądany styl, po czym naciśnij
przycisk ENTER.
3 Przyciskami B/b przeglądaj pliki i wybierz plik z filmem,
który chcesz odtworzyć.
• Nie można odtwarzać
następujących plików z filmami:
– plików z filmami
zakodowanych w formacie
innym niż Motion JPEG,
– plików z filmami
o rozdzielczości poziomej lub
pionowej przekraczającej
dozwolone maksimum.
(Nie gwarantuje się odtwarzania
plików z filmami nie
wymienionych powyżej.)
• Podczas wyświetlania pokazu
slajdów nie działają funkcje
odtwarzania w przyspieszonym
tempie ani pauzy w odtwarzaniu.
1 Naciśnij przycisk
(INDEX).
2 Przyciskami B/b/v/V wybierz plik z filmem, który chcesz
odtworzyć.
2
Naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego filmu.
Regulacja głośności
Naciskaj przyciski v/V podczas odtwarzania lub pauzy
w odtwarzaniu pliku z filmem.
Włączanie pauzy w odtwarzaniu
Podczas odtwarzania pliku z filmem naciśnij przycisk ENTER.
Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk ENTER.
Odtwarzanie w przyspieszonym tempie
w przód / w tył
Podczas odtwarzania pliku z filmem naciśnij przycisk B/b.
Przytrzymanie przycisku b lub B powoduje odtwarzanie filmu
w przód lub w tył w przyspieszonym tempie. W momencie
puszczenia przycisku rozpocznie się normalne odtwarzanie od
obecnego miejsca.
Ramka może nie pozwolić na odtwarzanie w przyspieszonym
tempie niektórych plików z filmami.
Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk BACK podczas odtwarzania pliku z filmem.
17 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
Wyświetlanie obrazów
Użycie ekranu indeksu
PUwaga
C:\4259440121DPFD710U2\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
z Wskazówki
• Aby zrezygnować z wyboru,
wskaż odpowiedni plik i naciśnij
przycisk ENTER. Symbol
zaznaczenia (4) wyświetlany
obok wybranego pliku zniknie.
• Aby skasować plik z muzyką
zaimportowany do wewnętrznej
pamięci, podczas wykonywania
czynności 2 wybierz z ekranu
[Slideshow Settings] wariant
[Delete BGM] i naciśnij przycisk
ENTER. Przyciskami v/V wskaż
na liście plików z muzyką plik,
który chcesz usunąć. Naciśnij
przycisk ENTER. Obok
wybranego pliku pojawi się
symbol zaznaczenia. Kiedy pojawi
się ekran potwierdzenia, naciśnij
przycisk MENU, a następnie
ENTER. Plik zostanie usunięty
z listy plików z muzyką.
PUwagi
• Zaimportowaną muzykę można
odtwarzać tylko jako podkład
muzyczny do pokazu slajdów.
• Jako podkład muzyczny można
odtwarzać tylko pliki z muzyką
zaimportowane do wewnętrznej
pamięci.
• Do wewnętrznej pamięci ramki
można zaimportować
maksymalnie 40 plików z muzyką.
• Można wyświetlić maksymalnie
200 plików muzycznych
z włożonej karty pamięci.
• Wyświetlana jest tylko nazwa
pliku z muzyką. Nie jest możliwe
wyświetlenie tytułu nagrania ani
nazwy wykonawcy.
Wyświetlanie pokazu slajdów
z podkładem muzycznym (tylko
DPF-D1020/D820/D720)
Importowanie pliku z muzyką
1
Włóż do ramki kartę pamięci zawierającą żądany plik
z muzyką.
2
Naciśnij przycisk MENU, przyciskami B/b wskaż
zakładkę
(Settings), po czym przyciskami v/V
wskaż wariant [Slideshow BGM Settings].
3
Przyciskami v/V wskaż wariant [Import BGM], po
czym naciśnij przycisk ENTER.
4
Przyciskami v/V wybierz kartę pamięci włożoną
w czynności 1.
5
Przyciskami v/V wskaż na liście plików z muzyką plik,
który chcesz zaimportować. Naciśnij przycisk ENTER.
Obok wybranego pliku pojawi się symbol zaznaczenia (4).
6
Powtarzaj czynność 5, jeśli chcesz wybrać więcej niż
jeden plik.
7
Po zakończeniu wybierania plików z muzyką naciśnij
przycisk MENU.
8
Kiedy pojawi się ekran potwierdzenia, naciśnij
przycisk ENTER.
Wybrany plik z muzyką zostanie zaimportowany do
wewnętrznej pamięci ramki.
Wybieranie pliku z muzyką do odtworzenia
1
Naciśnij przycisk MENU, przyciskami B/b wskaż
zakładkę
(Settings), po czym przyciskami v/V
wskaż wariant [Slideshow BGM Settings].
2
Przyciskami v/V wskaż wariant [Select BGM], po
czym naciśnij przycisk ENTER.
18 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
3
Przyciskami v/V wskaż na liście zaimportowanych
plików z muzyką plik, który chcesz odtworzyć.
Naciśnij przycisk ENTER.
Obok wybranego pliku pojawi się symbol zaznaczenia (4).
4
Powtarzaj czynność 3, jeśli chcesz wybrać więcej niż
jeden plik.
5
Naciśnij przycisk MENU.
Po wybraniu z ekranu trybu wyświetlania wariantu
(pokaz slajdów) odtwarzany jest plik z muzyką, obok
którego znajduje się symbol zaznaczenia (4).
Odtwarzanie podkładu muzycznego z pokazem
slajdów
Naciśnij przycisk MENU, przyciskami B/b wskaż
zakładkę
(Settings), po czym przyciskami v/V
wskaż wariant [Slideshow BGM Settings].
2
Przyciskami v/V wskaż wariant [BGM ON/OFF], po
czym naciśnij przycisk ENTER.
[ON]: podczas pokazu slajdów odtwarzany jest podkład
muzyczny.
[OFF]: podczas pokazu slajdów nie jest odtwarzany podkład
muzyczny.
• Nie jest możliwe odtwarzanie
w przyspieszonym tempie
podkładu muzycznego. Nie jest
również możliwe zmienianie
kolejności odtwarzania plików
z podkładem muzycznym.
• Podkładu muzycznego nie można
odtwarzać w czasie wyświetlania
filmu. Film jest odtwarzany
z dźwiękiem z pliku z filmem.
Odtwarzanie podkładu
muzycznego do zdjęcia
wyświetlanego po zakończeniu
odtwarzania filmu rozpoczyna się
od początku następnego pliku
z muzyką.
• Jeśli plik muzyczny do
odtworzenia nie jest wybrany
z listy zaimportowanych plików
z muzyką, podkład muzyczny nie
będzie odtwarzany pomimo
wybrania ustawienia [ON] funkcji
[BGM ON/OFF].
19 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
Wyświetlanie obrazów
1
PUwagi
C:\4259440121DPFD710U2\060C04.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 20 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Użycie różnych funkcji
z Wskazówki
x Importowanie
Liczba obrazów zapisywanych
w wewnętrznej pamięci:
• Przy ustawieniu „Resize”: około
4000 obrazów (DPF-D1020/D820/
D720), około 200 obrazów
(DPF-D1010/D710/D700), około
150 obrazów (DPF-D810)
• Przy ustawieniu „Original”: liczba
obrazów zależy od wielkości
plików ze źródłowymi obrazami.
Różne funkcje
• Importowanie obrazu (karta pamięci b wewnętrzna
pamięć)
• Eksportowanie obrazu (wewnętrzna pamięć b
karta pamięci)
• Kasowanie obrazu
• Oznaczanie obrazu
1
Wyświetl żądany obraz, naciśnij przycisk MENU, po
czym przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Editing).
Karty pamięci nierozpoznawane
przez ramkę mają szary kolor i nie
można ich wybrać.
2
Przyciskami v/V wskaż żądany wariant z menu
(Import / Export / Delete (Usuń) / Marking (Oznacz))
i naciśnij przycisk ENTER.
x Importowanie (tylko
DPF-D1020/D820/D720)
3
Przyciskami v/V wskaż wariant [ ... this image] (ten
obraz), [... multiple images] (wiele obrazów) lub [... all
images] (wszystkie obrazy). Naciśnij przycisk ENTER.
PUwagi
x Eksportowanie
Do importowania plików z filmem
do wewnętrznej pamięci nie można
używać przycisków na ramce na
zdjęcia. Aby zaimportować plik
z filmem, należy podłączyć do ramki
komputer i skopiować plik z filmem
z komputera do wewnętrznej
pamięci ramki. Szczegóły podano
w podrozdziale „Podłączanie do
komputera” (strona 27).
(„…” oznacza odpowiednie polecenie: „Import”, „Export”,
„Delete” lub „Mark”).
[... this image]:
Przyciskami v/V wskaż miejsce docelowe, po czym naciśnij
przycisk ENTER.
[... multiple images]:
Przyciskami B/b/v/V wskaż na liście żądany obraz. Naciśnij
przycisk ENTER, aby oznaczyć go wskaźnikiem „4”.
Powtarzaj tę czynność dla kolejnych obrazów.
x Podczas eksportowania /
kasowania
Unikać wykonywania
wymienionych poniżej czynności.
Grozi to uszkodzeniem ramki, karty
pamięci lub danych.
• Wyłączanie zasilania
• Wyjmowanie karty pamięci
• Wkładanie innej karty
x Przy kasowaniu
Kiedy rozpocznie się kasowanie,
skasowanych obrazów nie można
już odzyskać nawet po zatrzymaniu
kasowania.
Aby zrezygnować z wyboru: Wskaż obraz i naciśnij
przycisk ENTER. Wskaźnik „4” zniknie z obrazu.
Po zakończeniu wybierania obrazów naciśnij przycisk MENU
i wybierz miejsce docelowe.
[... all images]:
Wszystkie obrazy zostaną oznaczone wskaźnikami „4”.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz miejsce docelowe.
4
20 PL
Kiedy pojawi się ekran potwierdzenia, naciśnij przycisk
ENTER.
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\060C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Sortowanie obrazów (filtr)
zWskazówka
x Użycie pilota
1
Kiedy wyświetlany jest żądany obraz, naciśnij
przycisk MENU, po czym przyciskami B/b wskaż
zakładkę
(Editing).
Podczas wyświetlania obrazu na
ekranie naciśnij przycisk SORT
(oprócz DPF-D700).
2
Przyciskami v/V wskaż wariant [Sort], po czym
naciśnij przycisk ENTER.
3
Przyciskami v/V wskaż żądany styl sortowania.
Naciśnij przycisk ENTER.
P Uwaga
Zakładki
(Editing) nie można
wybrać w czasie wyświetlania
zegara i kalendarza (Clock and
Calendar).
PUwagi
x Podczas sortowania
Unikać wykonywania
wymienionych poniżej czynności.
Grozi to uszkodzeniem urządzenia,
karty pamięci lub danych.
• Wyłączanie zasilania
• Wyjmowanie karty pamięci
• Wkładanie innej karty
4
x Sortowanie wyłącza się
automatycznie:
• po zmianie urządzenia
odtwarzającego,
• jeśli sortowane są obrazy z karty
pamięci i karta ta zostanie wyjęta.
Przyciskami B/b/v/V wskaż żądany element, po czym
naciśnij przycisk ENTER.
Wyłączanie sortowania
Podczas wyświetlania posortowanych obrazów naciśnij przycisk
MENU, wskaż wariant [Exit sort (show all photos)] i naciśnij
przycisk ENTER.
Zmienianie stylu sortowania
Podczas wyświetlania posortowanych obrazów naciśnij przycisk
BACK, po czym wybierz inny styl sortowania.
21 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
Użycie różnych funkcji
• [Sort by date]: Filtracja na podstawie daty wykonania
zdjęcia.
• [Sort by folder]: Filtracja na podstawie folderu.
• [Sort by vertical/horizontal]:
Filtracja na podstawie układu obrazu.
• [Sort by mark]: Filtracja na podstawie oznaczenia.
• [Sort by videos/photos] (tylko DPF-D1020/D820/
D720): Filtracja na podstawie zawartości pliku (film /
zdjęcie).
C:\4259440121DPFD710U2\060C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
zWskazówki
x Co to jest „urządzenie
odtwarzające”?
Karta pamięci lub wewnętrzna
pamięć.
Wybieranie urządzenia
odtwarzającego
1
Naciśnij przycisk MENU i przyciskami B/b wskaż
zakładkę
(Select device).
2
Przyciskami v/V wskaż urządzenie, które ma być
używane do wyświetlania. Naciśnij przycisk ENTER.
xUżycie pilota (oprócz
DPF-D700)
Naciśnij przycisk SELECT
DEVICE.
P Uwaga
Zakładki
(Select device) nie
można wybrać w czasie
wyświetlania zegara i kalendarza
(Clock and Calendar).
Zmienianie wielkości i układu obrazu (powiększanie / zmniejszanie / obracanie)
Powiększanie / zmniejszanie
P Uwagi
• Zależnie od wielkości obrazu
powiększenie go może obniżyć
jego jakość.
• Nie można powiększyć ani
zmniejszyć pliku z filmem.
1
W trybie widoku jednego obrazu naciśnij przycisk
MENU. Przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Editing), przyciskami v/V wskaż wariant [Zoom]
i naciśnij przycisk ENTER.
2
Przyciskami v/V wskaż żądane powiększenie
i naciśnij przycisk ENTER.
Obraz można wyświetlić w powiększeniu od 1,5 raza do
maksymalnie 5 razy. Powiększony obraz można przemieszczać
w górę, w dół, w lewo i w prawo.
Użycie pilota (oprócz DPF-D700)
Aby powiększyć obraz, naciśnij przycisk (powiększania) na
pilocie w trybie widoku jednego obrazu. Aby zmniejszyć
powiększony obraz, naciśnij przycisk (zmniejszania).
Zapisywanie powiększonego lub zmniejszonego obrazu
(kadrowanie i zapis)
• Jeśli powiększony obraz przyciskami B/b/v/V i naciśniesz
przycisk MENU, obraz zostanie skadrowany i zapisany.
22 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\060C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
• Żądany sposób zapisu można wybrać przyciskami v/V.
Sposoby zapisu: [Save as new image], [Overwrite]*
* Tylko plik JPEG (rozszerzenie: .jpg)
Obracanie
1
W trybie widoku jednego obrazu naciśnij przycisk
MENU. Przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Editing), przyciskami v/V wskaż wariant [Rotate]
i naciśnij przycisk ENTER.
zWskazówka
Jeśli wyświetlane są obrazy
z wewnętrznej pamięci, to
informacja o obrocie obrazu jest
zachowywana nawet po wyłączeniu
zasilania.
P Uwagi
• Nie można obracać
powiększonego obrazu.
• Nie można obrócić filmu.
Użycie różnych funkcji
2
Przyciskami v/V wybierz kąt obrotu i naciśnij przycisk
ENTER.
Można wybrać obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara
o 90, 180 i 270 stopni.
Użycie pilota (oprócz DPF-D700)
Obraz można również obracać przyciskiem
(ROTATE) na
pilocie. Każde naciśnięcie przycisku powoduje obrót obrazu
o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Zmienianie ustawień funkcji automatycznego włączania / wyłączania
Kiedy ramka jest włączona, można użyć wyłącznika czasowego
i zaprogramować automatyczne włączanie i wyłączanie ramki
o żądanej godzinie.
1
Naciśnij przycisk MENU i przyciskami B/b wskaż
zakładkę
(Settings).
2
Przyciskami v/V wskaż wariant [Auto Power ON/
OFF], po czym naciśnij przycisk ENTER.
3
Przyciskami v/V wskaż wariant [Setup method], po
czym naciśnij przycisk ENTER. Następnie przyciskami
v/V wskaż wariant [Simple], [Advanced] lub [Auto off],
po czym naciśnij przycisk ENTER.
z Wskazówki
x Podczas pracy
Kiedy nadejdzie godzina określona
za pomocą parametru [Power-OFF
timer], ramka automatycznie się
wyłączy.
x W trybie czuwania
Kiedy nadejdzie godzina określona
za pomocą parametru [Power-ON
timer], ramka automatycznie się
włączy.
23 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\060C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
[Simple]
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [Time Setting], po czym
naciśnij przycisk ENTER.
2 Przyciskami v/V wskaż wariant [Power-ON timer] lub
[Power-OFF timer], po czym naciśnij przycisk ENTER.
3 Przyciskami v/V wskaż wariant [Enable], po czym naciśnij
przycisk ENTER.
4 Ustawienie [Auto ON time] / [Auto OFF time]
v/V: nastawianie godziny.
Wybór ustawienia [12 hours] na ekranie ustawień godziny
powoduje wyświetlenie wskazania AM lub PM.
5 Ustawienie [Auto ON day] / [Auto OFF day]
v/V: dodawanie symbolu zaznaczenia w celu wyboru dnia,
w którym ma się uaktywnić układ czasowy.
Przemieść kursor do wariantu [OK] i naciśnij przycisk
ENTER.
[Advanced]
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [Time Setting], po czym
naciśnij przycisk ENTER.
2 Przyciskami B/b/v/V przejdź do dnia tygodnia lub
przedziału czasowego*, który chcesz wybrać lub wykluczyć
przy nastawianiu funkcji automatycznego włączania /
wyłączania. Naciśnij przycisk ENTER, aby zmienić kolor
strefy czasowej.
* Przedział czasowy można definiować w jednostkach
godzinnych.
Niebieski przedział czasowy: zasilanie włączone
Szary przedział czasowy: zasilanie wyłączone
3 Przyciskami B/b/v/V wskaż wariant [OK].
24 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\060C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
[Auto off]
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [Time setting], po czym
naciśnij przycisk ENTER.
2 Przyciskami v/V wskaż żądany czas, po którym ramka ma
się automatycznie wyłączać: [2 hours] (2 godziny), [4 hours]
lub [Disable] (funkcja wyłączona). Następnie naciśnij
przycisk ENTER.
4
Naciśnij przycisk MENU.
)
PUwagi
1
Naciśnij przycisk MENU i przyciskami B/b wskaż
zakładkę
(Settings).
2
Przyciskami v/V wskaż parametr i ustawienie, po
czym naciśnij przycisk ENTER.
• W zależności od stanu ramki, nie
można zmieniać ustawień
niektórych parametrów. Takie
parametry mają szary kolor i nie
można ich wybrać.
• W czasie wyświetlania zegara
i kalendarza (Clock and Calendar)
można zmieniać tylko ustawienia
w zakładce
(Settings).
Regulowane ustawienia
•Slideshow Settings
•Slideshow BGM Settings (tylko DPF-D1020/D820/D720)
•Auto Power ON/OFF
•Date/time Settings
•General Settings (Listing Order, Sony logo ON/OFF itd.)
•Language Setting
•Initialize
25 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
Użycie różnych funkcji
Zmienianie ustawień (
C:\4259440121DPFD710U2\060C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
P Uwagi
• Podłączenie pamięci USB do
gniazda USB A w czasie
odtwarzania obrazu z wewnętrznej
pamięci spowoduje przełączenie
źródła na urządzenie zewnętrzne
USB.
• Kiedy na ramce miga lampka
dostępu, nie odłączać pamięci
USB ani nie wyłączać ramki.
Grozi to uszkodzeniem danych
w pamięci USB. Sony nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzone
lub utracone dane.
• Ramka nie pozwala na
wykorzystanie danych z pamięci
USB, które zostały zaszyfrowane
albo poddane kompresji przy
użyciu podsystemu skanera
odcisku palca, hasła itp.
• Nie podłączać komputera do
złącza USB mini B na ramce,
gdy do złącza EXT INTERFACE
(USB A) jest podłączona pamięć
USB.
• Ramka może nie pozwalać na
odczyt plików przez koncentrator
USB lub z urządzeń USB
z wbudowanym koncentratorem.
Wyświetlanie obrazu zapisanego
w pamięci USB
1
Podłącz do ramki zasilacz sieciowy i włącz go do
gniazdka sieciowego.
2
3
Włącz ramkę.
Podłącz pamięć USB do złącza EXT INTERFACE
(USB A) na ramce.
Pamięć USB
4
W oknie Select device wybierz wariant [USB] External
Device (strona 22).
Więcej informacji o pokazach slajdów – patrz strona 15.
Więcej informacji o dodawaniu obrazów do wewnętrznej
pamięci – patrz strona 20.
26 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\060C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Podłączanie do komputera
1
Podłącz do ramki zasilacz sieciowy i włącz go do
gniazdka sieciowego.
2
Połącz komputer i ramkę za pomocą dostępnego
w handlu przewodu USB.
3
4
Włącz ramkę.
Używając funkcji komputera, przesyłaj obrazy do
i z wewnętrznej pamięci ramki.
USB miniB
Komputer
• Użyj przewodu USB typu mini B.*
* W przypadku użycia
dostępnego w handlu
przewodu USB, należy wybrać
przewód USB typu mini B (typ
złącza po stronie ramki)
o długości mniejszej niż 3 m.
• Jeśli do komputera są podłączone
różne urządzenia USB albo
używany jest koncentrator, mogą
wystąpić problemy. W takim
przypadku należy uprościć
połączenia.
• Nie jest możliwa obsługa ramki za
pośrednictwem innego,
równocześnie używanego
urządzenia USB.
• Nie odłączać przewodu USB
podczas przesyłania danych.
• Nie gwarantuje się współpracy ze
wszystkimi komputerami
spełniającymi zalecane
wymagania systemowe.
• Przeprowadzone badania
wykazały współpracę ramki
z komputerami. Inne urządzenia
podłączone do ramki mogą nie
rozpoznawać jej pamięci
wewnętrznej.
• Nie podłączać komputera do
złącza USB mini B na ramce,
gdy do złącza EXT INTERFACE
(USB A) jest podłączona pamięć
USB.
Do złącza USB
Wymagania systemowe
x Windows
Zalecany system operacyjny:
Microsoft Windows 7 / Windows Vista SP2 /
Windows XP SP3
Port USB
x Macintosh
Zalecany system operacyjny: Mac OS X (10.4 lub nowszy)
Port USB
27 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
Użycie różnych funkcji
Do złącza
P Uwagi
C:\4259440121DPFD710U2\070C05.fm
Master: Right
010COV.book Page 28 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Rozwiązywanie problemów
Gdy pojawia się komunikat o błędzie
Komunikat
Znaczenie / Rozwiązanie
Cannot delete a protected file.
• Aby skasować plik objęty ochroną, wyłącz ochronę
w aparacie lub komputerze.
Memory card is protected. Remove • Karta pamięci jest chroniona przed zapisem. Przestaw
protection then try again.
przełącznik ochrony przed zapisem w położenie
umożliwiające zapis. (Podręcznik użytkownika ramki
cyfrowej, strona 52)
• W przypadku karty pamięci:
Wystąpił błąd. Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo
włożona. W przypadku częstego pojawiania się tego
komunikatu skontroluj stan karty pamięci w urządzeniu
innym niż ta ramka na zdjęcia.
Write error on the Memory Stick. /
Write error on the SD Memory
• W przypadku wewnętrznej pamięci:
Card. / Write error on the internal
Wykonaj inicjalizację wewnętrznej pamięci
memory.
Error reading the Memory Stick. /
Error reading the SD Memory
Card. / Error reading the iternal
memory.
PUwaga
Zwracamy uwagę, że inicjalizacja wewnętrznej pamięci powoduje
skasowanie zaimportowanych do niej plików z obrazami.
Memory card format not supported. • W przypadku karty pamięci, sformatuj kartę za pomocą
aparatu cyfrowego lub innego urządzenia.
• Używając odpowiedniej funkcji ramki, wykonaj
inicjalizację wewnętrznej pamięci.
PUwaga
Inicjalizacja karty pamięci powoduje usunięcie z niej wszystkich
plików.
28 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\070C05.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Gdy wystąpi jakiś problem
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Niektóre obrazy
nie są
wyświetlane.
• Czy obrazy pojawiają się na
ekranie indeksu?
• Czy na ekranie indeksu
pojawia się pokazany pod
spodem znak?
c Jeśli obraz pojawia się na ekranie indeksu,
ale nie można go wyświetlić
samodzielnie, może to świadczyć
o uszkodzeniu pliku z obrazem
i prawidłowości miniatury obrazu.
c Jeśli widać pokazany znak, nie można
otworzyć obrazu lub jego miniatury.
c Ramka nie pozwala na wyświetlanie
plików niezgodnych z formatem DCF,
nawet jeśli można je wyświetlić na
komputerze.
• Czy wewnętrzna pamięć lub c Ramka może obsłużyć (odtworzyć,
karta pamięci zawierają
zapisać, skasować itp.) maksymalnie 4999
ponad 4999 obrazów?
plików z obrazami.
Nie jest możliwe
odtwarzanie
w przyspieszonym
tempie.
c Jeśli do nadania albo zmiany nazwy pliku
został użyty komputer i nazwa ta zawiera
znaki inne niż litery i cyfry, to ramka
może nie pozwalać na wyświetlenie
obrazu.
• Czy karta pamięci zawiera
folder z więcej niż 8
poziomami hierarchii?
c Ramka nie pozwala na wyświetlanie
obrazów zapisanych na dziewiątym lub
dalszych poziomach folderów.
Rozwiązywanie problemów
Nie można
odtworzyć pliku
z filmem.
• Czy nazwa pliku była
zmieniana za pomocą
komputera lub innego
urządzenia?
• Czy na ekranie indeksu lub c Pojawienie się znaku pokazanego z lewej
w trybie widoku jednego
strony może świadczyć o tym, że ramka
obrazu pojawia się pokazany
nie obsługuje pliku z filmem. Pliki
pod spodem znak?
z filmami, które można odtwarzać,
omówiono w podrozdziale „Odtwarzanie
pliku z filmem (tylko DPF-D1020/D820/
D720)” (strona 17).
–
c Ramka może nie pozwolić na odtwarzanie
w przyspieszonym tempie niektórych
plików z filmami.
29 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\070C05.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Nie można zapisać • Czy przy przesyłaniu
obrazu.
obrazów z komputera do
wewnętrznej pamięci został
w niej utworzony folder?
c Jeśli folder nie zostanie utworzony, będzie
można zapisać tylko 512 obrazów.
Maksymalna liczba obrazów może się
ponadto zmniejszyć ze względu na
długości nazw plików i używane w nich
znaki. Zapisując obrazy z komputera
w wewnętrznej pamięci, należy utworzyć
folder w wewnętrznej pamięci i zapisać
obrazy w tym folderze.
Nie można
skasować obrazu.
• Czy karta pamięci jest
chroniona przed zapisem?
Czy przełącznik ochrony
przed zapisem znajduje się
w położeniu
uniemożliwiającym zapis?
c Wyłącz ochronę przed zapisem
w urządzeniu, za którego pomocą została
ona włączona, i ponów próbę kasowania.
c Przestaw przełącznik ochrony przed
zapisem w położenie umożliwiające zapis.
• Czy obraz jest objęty
ochroną?
c Sprawdź informacje o obrazie w trybie
widoku jednego obrazu. (strona 16)
c Obraz z oznaczeniem
jest
przeznaczony tylko do odczytu. Nie
można usunąć go z ramki.
Używanie funkcji
ramki nie daje
żadnych efektów.
Używanie pilota
nie daje żadnych
efektów.
—
• Czy bateria w pilocie jest
prawidłowo włożona?
—
• Czy włożony jest arkusz
ochronny?
c Wyłącz i z powrotem włącz zasilanie.
(strona 12)
c Wymień baterię. (Podręcznik
użytkownika ramki cyfrowej, strona 9)
c Włóż baterię, zwracając uwagę na
właściwe ułożenie biegunów. (Podręcznik
użytkownika ramki cyfrowej, strona 9)
c Kieruj przód pilota w stronę czujnika
zdalnego sterowania na ramce.
c Usuń wszelkie przeszkody z linii między
pilotem a czujnikiem zdalnego
sterowania.
c Wyjmij arkusz ochronny. (strona 10)
30 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\080ADD.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 31 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
Instalacja
• Nie instalować ramki w miejscach narażonych
na:
– wibrację,
– wilgoć,
– nadmierne zapylenie,
– bezpośrednie promieniowanie słoneczne,
– bardzo wysokie lub niskie temperatury.
• Nie używać w pobliżu ramki innych urządzeń
elektrycznych. Nie będzie ona prawidłowo
działała w polu elektromagnetycznym.
• Nie kłaść na ramce ciężkich przedmiotów.
Zasilacz sieciowy
Przed transportowaniem ramki wyjmij z niej kartę
pamięci, odłącz zasilacz sieciowy, po czym włóż
ramkę i urządzenia peryferyjne do oryginalnego
opakowania, wraz z materiałami
zabezpieczającymi.
Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania albo
zabezpieczeń, zastąp je tak, żeby nie uszkodzić
ramki w czasie transportu.
Czyszczenie
Ramkę należy czyścić suchą, miękką ściereczką.
Nie używać rozpuszczalników, takich jak spirytus
czy benzyna, gdyż mogą one uszkodzić
wykończenie obudowy.
Ograniczenia przy kopiowaniu
Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo,
portrety innych osób i inne materiały mogą być
chronione prawami autorskimi. Wykorzystywanie
takich materiałów bez zezwolenia może naruszać
przepisy o ochronie praw autorskich.
Usuwanie ramki
Dane z wewnętrznej pamięci mogą nie zostać
całkowicie skasowane nawet po użyciu polecenia
[Format internal memory]. Zaleca się fizyczne
zniszczenie usuwanej ramki.
Skraplanie pary wodnej
Jeśli ramka zostanie bezpośrednio przeniesiona
z zimnego do ciepłego miejsca albo wstawiona do
bardzo ciepłego lub wilgotnego pomieszczenia,
w jej wnętrzu może się skroplić para wodna.
Ramka może wtedy nie działać właściwie,
a długotrwałe próby jej użycia grożą awarią. Jeśli
nastąpi skroplenie pary wodnej, odłącz od ramki
zasilacz sieciowy i nie używaj jej przynajmniej
przez godzinę.
31 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
Informacje dodatkowe
• Urządzenie pozostaje pod napięciem zawsze,
gdy jest podłączone do gniazdka sieciowego,
nawet po wyłączeniu.
• Używać zasilacza sieciowego dostarczonego
z ramką. Nie używać żadnych innych
zasilaczy, gdyż grożą one niewłaściwą pracą
zasilanego urządzenia lub awarią.
• Nie używać dostarczonego zasilacza
sieciowego do zasilania innych urządzeń.
• Nie używać elektrycznych transformatorów
(podróżnych), gdyż grożą one przegrzaniem
i niewłaściwą pracą zasilacza.
• W razie oderwania się lub uszkodzenia przewodu zasilacza, nie należy ponownie używać
tego przewodu, gdyż jest to niebezpieczne.
Transportowanie
C:\4259440121DPFD710U2\080ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Dane techniczne
x Ramka na zdjęcia
Ekran LCD
Panel LCD
DPF-D1020/D1010: 26 cm / 10,2",
aktywna matryca TFT
DPF-D820/D810: 20,3 cm / 8", aktywna
matryca TFT
DPF-D720/D710/D700: 18 cm / 7",
aktywna matryca TFT
Całkowita liczba pikseli:
DPF-D1020/D1010/D720/D710/D700:
1 152 000 (800 × 3 (RGB) × 480)
DPF-D820/D810: 1 440 000
(800 × 3 (RGB) × 600)
Efektywna wielkość wyświetlacza
Współczynnik kształtu wyświetlacza
DPF-D1020/D1010/D720/D710/D700:
16:10
DPF-D820/D810: 4:3
Wielkość ekranu LCD:
DPF-D1020: 24,7 cm / 9,7"
DPF-D1010: 24,8 cm / 9,8"
DPF-D820: 20,0 cm / 7,9"
DPF-D810: 20,1 cm / 7,9"
DPF-D720: 15,9 cm / 6,3"
DPF-D710/D700: 16 cm / 6,3"
Całkowita liczba pikseli:
DPF-D1020: 1 072 188
(754 × 3(RGB) × 474)
DPF-D1010: 1 080 996
(757 × 3(RGB) × 476)
DPF-D820: 1 398 897
(789 × 3(RGB) × 591)
DPF-D810: 1 411 344
(792 × 3(RGB) × 594)
DPF-D720: 987 000
(700 × 3(RGB) × 470)
DPF-D710/D700: 998 976
(704 × 3(RGB) × 473)
Trwałość podświetlenia ekranu LCD
20 000 godzin
(do czasu zmniejszenia się jasności
podświetlenia o połowę)
Złącza wejściowe i wyjściowe
Złącze USB (typ mini B, Hi-Speed USB)
Złącze USB (typ A, Hi-Speed USB)
Gniazda
„Memory Stick PRO” (standardowa
wielkość / Duo) / SD / MMC
Obsługiwane formaty plików z obrazami
Zdjęcia:
JPEG: Zgodność z DCF 2.0, zgodność
z Exif 2.21, JFIF*1
TIFF: Zgodność z Exif 2.21
BMP: Format Windows (1, 4, 8, 16, 24, 32
bity)
RAW (tylko podgląd*2): SRF, SR2, ARW
(wersja 2.0 lub niższa)
(Pewne formaty plików nie są
obsługiwane.)
Film: MotionJPEG*6
Maksymalna rozdzielczość : 726 × 576
punktów
System kompresji dźwięku: LPCM /
ADPCM
Maksymalna przepływność: 12 Mb/s
Maksymalna liczba klatek na sekundę:
30 kl./s (640 × 480) / 25 kl./s (726 × 576)
Muzyka: MP3*6
Częstotliwość próbkowania: 32 / 44,1 /
48 kHz
Przepływność: 32 do 320 kb/s
Maksymalna liczba wyświetlanych pikseli
8000 (poziomo) × 6000 (pionowo)*3
System plików
FAT12/16/32
Nazwa pliku z obrazem
Format DCF, 256 znaków, do 8. poziomu
Maksymalna liczba obsługiwanych plików
4999 na kartę pamięci lub wewnętrzną
pamięć
32 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\080ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Pojemność wewnętrznej pamięci*4
DPF-D1020/D820/D720: 2 GB
(Możliwość zapisu około 4000 obrazów*5.)
DPF-D1010/D710/D700: 128 MB
(Możliwość zapisu około 200 obrazów*5)
DPF-D810: 128 MB
(Możliwość zapisu około 150 obrazów*5.)
Zasilanie
DPF-D1020/D1010:
Gniazdo DC IN, napięcie stałe 12 V
DPF-D820/D810/D720/D710/D700:
Gniazdo DC IN, napięcie stałe 5 V
Pobór mocy
DPF-D1020/D1010
przy maksymalnym obciążeniu: 10,0 W,
w normalnym trybie*: 5,5 W
DPF-D820/D810
przy maksymalnym obciążeniu: 11,0 W,
w normalnym trybie*: 6,3 W
DPF-D720/D710/D700
przy maksymalnym obciążeniu: 10,5 W,
w normalnym trybie*: 6,1 W
* „Normalny tryb” oznacza wyświetlanie
pokazu slajdów złożonego z obrazów
z wewnętrznej pamięci, przy standardowych
ustawieniach, bez wkładania karty pamięci ani
podłączania urządzenia zewnętrznego.
33 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
Informacje dodatkowe
Temperatura w środowisku pracy
5 °C do 35 °C
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
DPF-D1020
[Z wysuniętą nóżką]
Około 293 mm × 195 mm × 118,8 mm
[Kiedy ramka wisi na ścianie]
Około 293 mm × 195 mm × 28,8 mm
DPF-D1010
[Z wysuniętą nóżką]
Około 293 mm × 195 mm × 116,9 mm
[Kiedy ramka wisi na ścianie]
Około 293 mm × 195 mm × 26,9 mm
DPF-D820
[Z wysuniętą nóżką]
Około 233 mm × 176 mm × 111,6 mm
[Kiedy ramka wisi na ścianie]
Około 233 mm × 176 mm × 28,8 mm
DPF-D810
[Z wysuniętą nóżką]
Około 233 mm × 176 mm × 109,9 mm
[Kiedy ramka wisi na ścianie]
Około 233 mm × 176 mm × 27,1 mm
DPF-D720
[Z wysuniętą nóżką]
Około 202 mm × 141 mm × 107,8 mm
[Kiedy ramka wisi na ścianie]
Około 202 mm × 141 mm × 28,2 mm
DPF-D710
[Z wysuniętą nóżką]
Około 202 mm × 141 mm × 106 mm
[Kiedy ramka wisi na ścianie]
Około 202 mm × 141 mm × 26,5 mm
DPF-D700
[Z wysuniętą nóżką]
Około 202 mm × 141 mm × 106 mm
[Kiedy ramka wisi na ścianie]
Około 202 mm × 141 mm × 26,5 mm
Waga
DPF-D1020: około 743 g
DPF-D1010: około 630 g
DPF-D820: około 599 g
DPF-D810: około 525 g
DPF-D720: około 405 g
DPF-D710: około 346 g
DPF-D700: około 346 g
(bez zasilacza sieciowego)
Dostarczane wyposażenie
Patrz podrozdział „Sprawdzanie
dostarczonego wyposażenia” na stronie 7.
C:\4259440121DPFD710U2\080ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
x Zasilacz sieciowy
Znaki handlowe i prawa autorskie
Zasilanie
- 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz,
0,4 A
Znamionowe napięcie wyjściowe
DPF-D1020/D1010:
12 V, 1,5 A
DPF-D820/D810/D720/D710/D700:
5 V, 2 A
Wymiary (gł. × szer. × wys.)
Około 64 mm × 50 mm × 30 mm
(bez wystających elementów)
Waga
Około 110 g
•
Więcej informacji można znaleźć na etykiecie na
zasilaczu.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
*1
Baseline JPEG w formacie 4:4:4, 4:2:2 lub 4:2:0
: Pliki RAW z lustrzanek cyfrowych Sony α są
wyświetlane w postaci miniatury do podglądu.
*3
: Minimalny wymiar w pionie i w poziomie wynosi 17
punktów. Obraz o współczynniku kształtu od 20:1
wzwyż może być wyświetlany niewłaściwie. Nawet
jeśli współczynnik kształtu obrazu jest mniejszy niż
20:1, mogą występować problemy z wyświetleniem
miniatur, pokazów slajdów itp.
*4
: Przy podawaniu pojemności nośnika, 1 MB oznacza
1 000 000 bajtów, a 1 GB oznacza 1 000 000 000
bajtów. Część pojemności jest wykorzystana na dane
systemowe i / lub pliki aplikacji. Pojemność dostępna
dla użytkownika wynosi w przybliżeniu 1,9 GB
(DPF-D1020/D820/D720) / 80 MB (DPF-D1010/
D710/D700) / 60 MB (DPF-D810).
*5: Przybliżona wartość przy fotografowaniu aparatem
o rozdzielczości 2 000 000 pikseli. Wartość ta może
zależeć od warunków fotografowania.
*6: W zależności od wydajności lub stanu używanej karty
pamięci, pewne pliki spełniające powyższe
wymagania mogą być niewłaściwie odtwarzane.
*2
, Cyber-shot,
, „Memory
, „Memory Stick Duo”,
, „MagicGate Memory
Stick”, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick PRO
Duo”,
, „Memory Stick
PRO-HG Duo”,
,
„Memory Stick Micro”,
,
, „Memory Stick-ROM”,
,
„MagicGate” i są znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi Sony Corporation.
• Microsoft, Windows i Windows Vista
zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub
w innych krajach.
• Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi znakami
handlowymi Apple Inc.. w Stanach
Zjednoczonych i / lub w innych krajach.
• Logo SD jest znakiem handlowym.
Stick”,
• Logo SDHC jest znakiem handlowym.
• Produkt wykorzystuje technologię iTypeTM
i zawiera fonty firmy Monotype Imaging Inc.
iTypeTM jest znakiem handlowym Monotype
Imaging Inc.
• Oprogramowanie jest częściowo oparte na
pracach Independent JPEG Group.
• Libtiff
Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics Inc.
• Wszystkie pozostałe nazwy firm i produktów
mogą być znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi
odpowiednich firm. W instrukcji nie są za
każdym razem zamieszczane symbole „™”
i „®”.
Strona główna pomocy dla klientów
Najnowsze informacje z zakresu pomocy dla klientów
można znaleźć pod następującym adresem:
http://www.sony.net/
34 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\080ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 35 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
35 PL
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
C:\4259440121DPFD710U2\090BCO.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Sunday, September 19, 2010 9:47 PM
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
DPF-D1020/D1010/D820/D810/D720/D710/D700 4-259-440-PL (1)
Download PDF

advertising