Sony | DPF-VR100 | Sony DPF-VR100 VR100 Digital Photo Frame Instrukcja obsługi

C:\OI\010COV.fm
Master: Right
010COV.book Page 1 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
4-259-434-PL (1)
Cyfrowa
ramka
na zdjęcia
Bezpieczeństwo
Przygotowywanie
ramki do pracy
Wyświetlanie obrazów
DPF-XR100/VR100
Użycie różnych funkcji
Rozwiązywanie problemów
Informacje dodatkowe
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia prosimy
o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prosimy ponadto
o pozostawienie instrukcji do wykorzystania w przyszłości.
Zapis użytkownika
Symbol modelu i numer seryjny są podane z tyłu urządzenia.
Prosimy o ich zanotowanie we wskazanych miejscach. Dane te
mogą być potrzebne w przypadku kontaktowania się z Sony
w sprawach dotyczących tego produktu.
Model: DPF-XR100/VR100
Numer seryjny: ________________________
© 2010 Sony Corporation
DPF-XR100/VR100 4-259-434-PL (1)
C:\OI\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
Dla klientów w Europie
Urządzenie zostało przebadane i uznane za zgodne
z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile długość
używanych przewodów połączeniowych nie
przekracza 3 metrów.
UWAGA
Na obraz wyświetlany przez ramkę mogą wpływać
pola elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.
Uwaga
Jeśli ładunki statyczne albo pola elektromagnetyczne
spowodują przerwanie transmisji danych, należy na
nowo uruchomić używany program albo odłączyć
i z powrotem podłączyć przewód USB.
Usuwanie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie powinien być
zaliczany do odpadów
domowych. Należy go
przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się
zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie
potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu,
należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą
świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym
produkt ten został kupiony.
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze
lub opakowaniu oznacza, że produkt
nie powinien być zaliczany do
odpadów domowych. Na pewnych
bateriach lub akumulatorach symbol
ten może być używany razem
z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy
bateria lub akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci
lub 0,004% ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii lub
akumulatora zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling
materiałów pomaga w zachowaniu surowców
naturalnych. W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub spójności
danych wymaga stałego podłączenia do wewnętrznej
baterii lub akumulatora, wymianę baterii lub
akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu
technikowi serwisu. Dla zapewnienia prawidłowego
przetworzenia baterii lub akumulatora,
wyeksploatowany produkt należy przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem
i recyklingiem urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. W przypadku pozostałych baterii /
akumulatorów należy się zapoznać z odpowiednim
podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania
baterii lub akumulatora z produktu. Baterię lub
akumulator należy przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się recyklingiem zużytych baterii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, baterii lub akumulatorów, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
został kupiony.
Uwaga dla klientów z krajów,
w których obowiązują Dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej
upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny
zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy podano
w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
2 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Uwagi dla
użytkowników
Przeczytaj przed
użyciem
Program © 2010 Sony Corporation
Dokumentacja ©2010 Sony Corporation
Odtwarzanie
Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja
ani opisane w niej oprogramowanie nie mogą być,
zarówno we fragmentach, jak i w całości,
reprodukowane, tłumaczone ani redukowane do
dowolnej postaci możliwej do odczytu maszynowego
bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation.
SONY CORPORATION NIE BĘDZIE W ŻADNYM
PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA WSZELKIE SZKODY INCYDENTALNE,
WTÓRNE ANI SZCZEGÓLNE, KTÓRYCH PODSTAWĄ BYŁBY DELIKT CYWILNO-PRAWNY,
UMOWA I INNE, ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĄ, OPROGRAMOWANIEM LUB
INNYMI INFORMACJAMI TU ZAWARTYMI
ALBO Z ICH WYKORZYSTANIEM.
Sony Corporation zastrzega sobie prawo
wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej
instrukcji i w informacjach tu zawartych,
w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.
Opisane tu oprogramowanie może także podlegać
postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla
użytkownika.
Zabrania się modyfikowania oraz kopiowania
wszelkiego rodzaju danych dostarczonych z tym
oprogramowaniem, takich jak przykładowe obrazy,
w celach innych niż własny użytek. Kopiowanie
oprogramowania bez zezwolenia stanowi naruszenie
przepisów o ochronie praw autorskich.
Zwracamy uwagę, że powielanie lub przetwarzanie
bez zezwolenia portretów lub prac chronionych
prawami autorskimi może stanowić naruszenie praw
zastrzeżonych dla posiadaczy tych praw.
Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo
dostępnego gniazdka sieciowego. W razie
stwierdzenia nienormalnego działania, natychmiast
wyłączyć zasilacz z gniazdka.
Prawa autorskie
Kopiowanie, obróbka lub drukowanie materiałów
z płyt CD, audycji telewizyjnych, materiałów
chronionych prawami autorskimi (np. obrazów
i publikacji) i wszelkich innych materiałów innych
niż własne nagrania i utwory jest ograniczone tylko
do użytku prywatnego i domowego. Brak praw
autorskich do takich materiałów lub brak zezwolenia
posiadaczy praw autorskich na kopiowanie takich
materiałów może być przyczyną naruszenia
przepisów o ochronie praw autorskich i spowodować
roszczenia o odszkodowanie ze strony posiadaczy
tych praw.
Wykorzystując w ramce zdjęcia, należy zwracać
szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów
o ochronie praw autorskich. Wykorzystywanie lub
przetwarzanie wizerunków osób trzecich bez ich
zgody może naruszać prawa tych osób.
Wykonywanie zdjęć na pewnych pokazach,
występach i wystawach może być zabronione.
Brak gwarancji na zawartość
nagrania
Sony nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za
wszelkie przypadkowe lub wtórne szkody lub straty
ani za utratę zawartości nagrania, których przyczyną
może być użytkowanie albo uszkodzenie ramki lub
karty pamięci.
Zalecenie dotyczące kopii
zapasowych
Aby uniknąć ryzyka utraty danych wskutek
przypadkowego użycia albo awarii ramki na zdjęcia,
zaleca się wykonywanie zapasowych kopii danych.
Ilustracje i zdjęcia ekranów
w instrukcji
O ile nie zaznaczono inaczej, zamieszczone
w instrukcji ilustracje i zdjęcia ekranów dotyczą
modelu DPF-XR100.
Ilustracje i zdjęcia ekranów w instrukcji mogą
odbiegać wyglądem od stanu faktycznego.
3 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Uwagi o ekranie LCD
• Nie naciskać ekranu LCD. Grozi to
zniekształceniem barw i awarią.
• Długotrwałe wystawianie ekranu LCD na działanie
promieni słonecznych grozi powstaniem
uszkodzeń.
• Produkcja ekranu LCD odbywa się z użyciem
bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu
ponad 99,99% punktów działa normalnie. Mimo to,
na ekranie LCD mogą się na stałe pojawiać
maleńkie czarne i / lub jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Występowanie
tych punktów jest normalnym efektem procesu
produkcyjnego i w żaden sposób nie wpływa na
wyświetlanie.
• W niskiej temperaturze na ekranie LCD może się
utrzymywać ślad po obrazie. Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
4 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\010TOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Spis treści
Przeczytaj przed użyciem ....................................................................................... 3
Bezpieczeństwo
Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia ............................................................. 7
Wykaz elementów .................................................................................................. 8
x Cyfrowa ramka fotograficzna ......................................................................... 8
x Pilot ............................................................................................................. 9
Przygotowywanie ramki do pracy
Pilot ..................................................................................................................... 10
Nóżka .................................................................................................................. 10
Wieszanie ramki na ścianie .............................................................................. 11
Włączanie ramki .................................................................................................. 12
Działanie w stanie początkowym ......................................................................... 13
Nastawianie zegara ............................................................................................. 13
Wyświetlanie obrazów
Wkładanie karty pamięci ...................................................................................... 14
Zmienianie trybu wyświetlania ............................................................................. 15
Odtwarzanie pliku z filmem .................................................................................. 17
Wyświetlanie pokazu slajdów z podkładem muzycznym ....................................... 18
Importowanie pliku z muzyką ........................................................................... 18
Wybieranie pliku z muzyką do odtworzenia ....................................................... 18
Odtwarzanie podkładu muzycznego z pokazem slajdów ..................................... 19
5 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\010TOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Użycie różnych funkcji
Różne funkcje ...................................................................................................... 20
Sortowanie obrazów (filtr) ..................................................................................... 21
Wybieranie urządzenia odtwarzającego ................................................................ 22
Zmienianie wielkości i układu obrazu (powiększanie / zmniejszanie / obracanie) .. 22
Zmienianie ustawień funkcji automatycznego włączania / wyłączania .................. 23
Użycie funkcji budzika .......................................................................................... 24
Zmienianie ustawień ............................................................................................ 25
Tryb konserwacji .................................................................................................. 26
Włączanie trybu konserwacji ............................................................................ 26
Inicjalizacja systemu ........................................................................................ 27
Podłączanie do telewizora HD (tylko DPF-XR100) ................................................. 28
Użycie zewnętrznego urządzenia podłączonego do ramki ..................................... 29
Podłączanie do komputera ................................................................................... 30
Rozwiązywanie problemów
Gdy pojawia się komunikat o błędzie .................................................................... 31
Gdy wystąpi jakiś problem .................................................................................... 32
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne ..................................................................................... 34
Instalacja ........................................................................................................ 34
Czyszczenie .................................................................................................... 34
Ograniczenia przy kopiowaniu .......................................................................... 34
Usuwanie ramki ............................................................................................... 34
Dane techniczne .................................................................................................. 35
Znaki handlowe i prawa autorskie ..................................................................... 37
6 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\030C01.fm
Master: Right.L0
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
010COV.book Page 7 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia
Prosimy o sprawdzenie, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:
Cyfrowa ramka na zdjęcia (1 szt.)
Bezpieczeństwo
Wkręcanie w gwintowany otwór
(strona 10)
Nóżka (1 szt.)
,
Wyjmowanie arkusza ochronnego
(strona 10)
Pilot (1 szt.)
,
Zasilacz sieciowy (1 szt.)
Podłączanie do sieci
(strona 12)
,
Uchwyt ścienny (1 szt.)
Wkręty (4 szt.)
Instrukcja obsługi (ta instrukcja) (1 szt.)
Podręcznik użytkownika ramki
cyfrowej (1 szt.)
Gwarancja (1 szt.)
(Tylko w niektórych regionach)
Dostarczony CD-ROM zawiera Podręcznik
użytkownika ramki cyfrowej, który szczegółowo
omawia obsługę i wybieranie ustawień ramki. Aby
wyświetlić podręcznik, włóż dysk CD-ROM do
komputer i dwukrotnie kliknij na ikonie
podręcznika. (Do wyświetlenia podręcznika
potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.)
7 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\030C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Wykaz elementów
x Cyfrowa ramka fotograficzna
Przód
Ekran LCD
Czujnik zdalnego sterowania
Logo Sony (strona 10)
Tył
Przycisk VIEW MODE (strona 15)
Przycisk 1 (włączania / trybu czuwania)
Wskaźnik trybu czuwania
Lampka dostępu
Gniazdo na kartę pamięci (strona 14)
Przycisk MENU
Przyciski kierunku (B/b/v/V), przycisk ENTER (
)
Przycisk BACK
8 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\030C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Złącze
Złącze
USB mini-B (strona 30)
USB A (strona 29)
Złącze HDMI OUT (strona 28) (tylko DPF-XR100)
Przełącznik zerowania
Bezpieczeństwo
Gniazdo DC IN 9 V
Nóżka
Otwory do zawieszenia urządzenia na ścianie
x Pilot
Przyciski VIEW MODE
Przycisk SLIDE-SHOW (
)
Przycisk CLOCK (
)
Przycisk 1 (włączania / trybu
czuwania)
Przycisk SINGLE
Przycisk INDEX (
)
Przycisk MENU
Przycisk powiększania ( )
Przyciski kierunku (B/b/v/V)
Przycisk BACK
Przycisk ENTER (
)
Przycisk zmniejszania ( )
Przycisk MARKING (
)
Przycisk IMPORT (
Przycisk SORT
Przycisk DELETE (
Przycisk SELECT DEVICE
Przycisk ROTATE (
)
)
)
Zawartość instrukcji
W instrukcji opisano obsługę urządzenia przy użyciu pilota.
Jeśli wykonanie jakiejś czynności wymaga innego postępowania, na przykład użycia pilota
i przycisków na ramce, będzie to opisane we wskazówce.
9 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\040C02.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 10 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Przygotowywanie ramki do pracy
P Uwaga
Jeśli pilot przestanie
działać:
Pilot
Wymień baterię (baterię litową
CR2025) na nową.
Przed użyciem należy wyjąć arkusz ochronny, jak
pokazano na ilustracji.
P OSTRZEŻENIE
• Niewłaściwe obchodzenie się
z baterią grozi wybuchem. Nie
ładować, nie rozbierać ani nie
palić baterii.
• Kiedy bateria litowa jest bliska
wyczerpania, może się zmniejszyć
zasięg pilota albo pilot będzie
działał niewłaściwie. W takim
przypadku należy wymienić
baterię na baterię litową Sony
CR2025. Użycie innej baterii
stwarza ryzyko pożaru lub
wybuchu.
Arkusz ochronny
Posługiwanie się pilotem
Kieruj przód pilota w stronę czujnika zdalnego sterowania na ramce.
Procedura wymiany:
CD-ROM (podręcznik),
„Przygotowanie pilota”
zWskazówki
x Kiedy ramka jest
ustawiona pionowo
Nóżka
Do oporu wkręć nóżkę zgodnie z ruchem wskazówek
zegara w otwór z tyłu ramki. Upewnij się, że nóżka jest
pewnie przymocowana.
Obraz jest automatycznie
wyświetlany w układzie pionowym.
x Logo Sony
Kiedy ramka stoi pionowo, nie pali
się logo Sony. Logo nie pali się
także po wyłączeniu zasilania.
Obrócenie ramki do pozycji pionowej lub poziomej nie wymaga
zmiany położenia nóżki.
10 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 11 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Wieszanie ramki na ścianie
1
PUwagi
Używając dostarczonych czterech wkrętów, zamocuj
dostarczony uchwyt ścienny z tyłu ramki.
Uchwyt ścienny (dostarczony)
Wkręty (dostarczone)
Przygotuj wkręty (wyposażenie dodatkowe) pasujące
do otworów z tyłu obudowy.
4 mm
Co najmniej 25 mm
4,2 mm
8,6 mm
Otwory na tylnej ściance
3
Przykręć wkręty (wyposażenie dodatkowe) do ściany.
Między wkrętem a ścianą powinno pozostać od 2,5 do 3 mm
luzu.
Od 2,5 mm
do 3 mm
4
Zawieś ramkę na ścianie, dopasowując otwór z tyłu
obudowy do wkrętu na ścianie.
11 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
Przygotowywanie ramki do pracy
2
• Używane wkręty powinny być
dopasowane do materiału,
z którego jest wykonana ściana.
W przeciwnym razie może dojść
do ich uszkodzenia. Wkręt należy
wkręcić w słup lub podobny
element ściany.
• Chcąc wymienić kartę pamięci,
należy zdjąć ramkę ze ściany,
ustawić ją na stabilnym podłożu,
a następnie wyjąć kartę i włożyć
inną.
• Przed zawieszeniem ramki na
ścianie należy zdemontować
nóżkę.
• Podłącz do ramki wtyk
dostarczonego zasilacza
sieciowego i zawieś ramkę na
ścianie. Następnie włącz zasilacz
sieciowy do gniazdka sieciowego.
• Firma Sony nie będzie ponosić
jakiejkolwiek odpowiedzialności
za wypadki lub szkody
spowodowane przez wady
zamocowania, niewłaściwe
użytkowanie, klęski żywiołowe
itp.
• Starannie wkręć wkręty, aby
uniknąć upadku ramki.
• Uważaj, aby nie nastąpić na
wkręty lub uchwyt ścienny.
C:\OI\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
PUwagi
• Gniazdko sieciowe powinno się
znajdować jak najbliżej urządzenia
i pozostawać łatwo dostępne.
• Nie stawiać ramki w sposób
zagrażający jej stabilności.
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć
do łatwo dostępnego gniazdka
sieciowego. W razie problemów
natychmiast odciąć zasilanie,
wyłączając wtyczkę z gniazdka
sieciowego.
• Nie zwierać styków na wtyku
zasilacza metalowymi
przedmiotami. Grozi to awarią.
• Nie używać zasilacza sieciowego
umieszczonego w ciasnym miejscu,
na przykład między ścianą
a meblem.
• Po użyciu należy odłączyć zasilacz
sieciowy od gniazda DC IN 9 V
ramki i wyłączyć go z gniazdka
sieciowego.
• Nie wyłączać ramki ani nie
odłączać od niej zasilacza
sieciowego, zanim wskaźnik trybu
czuwania zapali się na czerwono.
Grozi to uszkodzeniem ramki.
• Kształt wtyczki zależy od miejsca
zakupu ramki.
• Dostarczony zasilacz sieciowy jest
przeznaczony tylko do użytku z tą
ramką. Nie można go używać
z innymi urządzeniami.
Włączanie ramki
1
Włącz wtyk zasilacza sieciowego do gniazda DC IN
9 V z tyłu ramki.
2
Włącz zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego.
Ramka włącza się automatycznie.
Do gniazda DC IN 9 V
Wtyk zasilający
Do gniazdka
sieciowego
Zasilacz sieciowy
12 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Działanie w stanie początkowym
Kiedy ramka zostanie włączona, pojawi się ekran początkowy.
zWskazówki
x Kiedy ramka nie jest
używana
Jeśli przez pewien czas nie zostanie
użyta żadna funkcja ramki, włączy
się tryb demonstracyjny.
x Wyłączanie trybu
demonstracyjnego
Nastawianie zegara
1
Naciśnij przycisk MENU i przyciskami B/b wskaż
zakładkę
(Settings).
v/V [Date/time Settings] ,
2
Przyciskami v/V wskaż wariant [Time]. Naciśnij
przycisk
.
Wybierz wartość przyciskami v/V. , Przyciskami B/b
wybierz godzinę, minuty lub sekundy. Po zakończeniu
wybierania ustawień ,
3
Naciśnij przycisk MENU.
W tym samym oknie, wykonując tę samą procedurę, można
wybrać następujące ustawienia:
•Ustawienia zegarów czasu na świecie
•Data
•Kolejność wyświetlania daty (Y-M-D/M-D-Y/D-M-Y)
•Pierwszy dzień tygodnia (Niedziela / Poniedziałek)
•System wyświetlania godziny (12-/24-godzinny)
13 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
Przygotowywanie ramki do pracy
Naciśnięcie dowolnego przycisku
z wyjątkiem przycisku zasilania
spowoduje powrót do ekranu
początkowego.
C:\OI\050C03.fm
Master: Left.L0
010COV.book
Page 14 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Wyświetlanie obrazów
PUwaga
Chcąc użyć jednego
z wymienionych poniżej rodzajów
kart pamięci, należy włożyć kartę do
odpowiedniego adaptera.
Włożenie karty bez adaptera może
spowodować trudności z jej
wyjęciem. Zgodnie z poniższą
ilustracją, pokazanych kart pamięci
należy używać po włożeniu do
odpowiedniego adaptera.
1miniSD / miniSDHC
1
Adapter miniSD /
miniSDHC
2microSD / microSDHC
2
Adapter microSD/
microSDHC
3„Memory Stick Micro”
Adapter „M2”
(standardowa wielkość)
Wkładanie karty pamięci
Starannie włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda,
trzymając ją stroną z opisem do siebie (patrząc od tyłu
ramki).
Karta
CompactFlash*
(gniazdo A)
Lampka dostępu
xD-Picture Card
(gniazdo B)
Karta SD
(gniazdo
B)
„Memory
Stick”
(gniazdo
B)
„Memory
Stick Duo”
(gniazdo C)
3
Adapter „M2”
(wielkość Duo)
Po włożeniu karty pamięci
Automatycznie wyświetlane są obrazy z karty pamięci.
* Kart CompactFlash można używać
tylko w ramce DPF-XR100.
Po wyłączeniu zasilania w czasie wyświetlania
obrazów
z Wskazówka
Ponowne włączenie zasilania rozpocznie dalsze wyświetlanie tych
samych obrazów.
• Obraz nie zostanie automatycznie
obrócony w następujących
przypadkach:
– Plik z obrazem został zapisany
przez aparat cyfrowy, który nie
obsługuje zapisu znacznika
obrotu Exif.
– Plik z obrazem był
przetwarzany w programie
usuwającym znacznik obrotu
Exif.
Jeśli nie miga lampka dostępu
Wyjmij kartę, sprawdź jej ułożenie i ponownie włóż.
Informacja o gniazdach B i C
Po włożeniu kart pamięci do gniazd B i C ramka będzie działać
niewłaściwie.
14 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Zmienianie trybu wyświetlania
1
Naciśnij przycisk odpowiadający żądanemu
widokowi.
Przyciski VIEW MODE
Wyświetlacz przełączy się w wybrany tryb.
2
Pojawi się ekran trybu wyświetlania.
Ekran
Style
Single view, Multi image view, Clock view /
World Clock, Calendar view, Time Machine,
Pokaz slajdów
Scrap-book / Creative, Random view
Zegar
i kalendarz
Clock1 do Clock9
Calendar1 do Calendar2
World Clock1 do World Clock3
Lunar Calendar, Arabic Calendar, Farsi
Calendar
Entire image, Fit to screen, Entire image (with
Exif), Fit to screen (with Exif)
Po trwającej określony czas
przerwie w użytkowaniu ramki
automatycznie zostanie wybrany
styl, na którym znajduje się kursor.
z Wskazówki
x Opisy stylów:
CD-ROM (podręcznik) –
„Zmienianie trybu
wyświetlania”
x Informacja
o kalendarzach:
Warianty Lunar Calendar, Arabic
Calendar i Farsi Calendar pojawiają
się tylko wówczas, gdy za pomocą
parametru Language Setting jest
wybrany odpowiedni język.
15 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
Wyświetlanie obrazów
Przyciskami B/b wskaż żądany styl i naciśnij przycisk
.
PUwaga
C:\OI\050C03.fm
Master: Left.2col
010COV.book Page 16 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Informacje wyświetlane na
ekranie
Wyświetlane są następujące informacje:
1 Informacja o ustawieniach
Ikony
Znaczenie
Wskaźnik ochrony
Wskaźnik skojarzonego pliku
(wyświetlany, gdy istnieje
skojarzony plik z filmem lub
miniaturą do wysłania e-mailem.)
4 Szczegóły dotyczące obrazu
x Podczas wyświetlania fotografii
– Format pliku (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Liczba pikseli (szerokość × wysokość)
– Nazwa producenta urządzenia będącego
źródłem obrazu
– Model urządzenia będącego źródłem obrazu
– Czas otwarcia migawki (np. 1/8)
– Wartość przysłony (np. F2.8)
– Kompensacja ekspozycji (np. +0.0EV)
– Informacja o obrocie
x Podczas odtwarzania pliku z filmem
– Format pliku (AVI, MOV, MP4, MPEG-2
PS, MPEG-2 TS)
– Rozmiar pliku z filmem
– Czas trwania odtwarzania
– Liczba pikseli (szerokość × wysokość)
– Kodek / przepływność wideo
– Kodek / przepływność audio
Wyświetlana po oznaczeniu
obrazu.
Ikona filmu
Ikona notatki dźwiękowej
Ikona panoramy
2 Data / godzina wykonania zdjęcia
PUwaga
Nie pojawia się w przypadku plików z filmem.
3 Numer obrazu (numer folderu-pliku)
Wyświetlany, gdy obraz jest zgodny ze
standardem DCF.
Jeśli obraz nie jest zgodny z DCF,
wyświetlanych jest 10 początkowych znaków
nazwy jego pliku.
16 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Odtwarzanie pliku z filmem
PUwagi
1
– plików z filmami
o rozdzielczości poziomej lub
pionowej przekraczającej
dozwolone maksimum.
(Nie gwarantuje się odtwarzania
plików z filmami nie
wymienionych powyżej.)
• Podczas wyświetlania pokazu
slajdów nie działają funkcje
odtwarzania w przyspieszonym
tempie ani pauzy w odtwarzaniu.
• Nie ma możliwości ciągłego
odtworzenia filmów
podzielonych po nagraniu na
kilka plików.
Wybierz plik z filmem.
1 Naciśnij przycisk SINGLE.
2 Przyciskami B/b wskaż żądany styl, po czym naciśnij
przycisk
.
3 Przyciskami B/b przeglądaj pliki i wybierz plik z filmem,
który chcesz odtworzyć.
Korzystanie z ekranu indeksu
1 Naciśnij przycisk
(INDEX).
2 Przyciskami B/b/v/V wybierz plik z filmem, który chcesz
odtworzyć.
Naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku z filmem.
Regulacja głośności
z Wskazówka
Po naciśnięciu przycisku v/V z prawej strony pojawi się ekran
regulacji głośności. Aby zwiększyć głośność, naciśnij przycisk V.
Aby zmniejszyć głośność, naciśnij przycisk v.
Głośność można regulować na
ekranie początkowym lub na ekranie
pojedynczego obrazu.
Włączanie pauzy w odtwarzaniu
Podczas odtwarzania pliku z filmem naciśnij przycisk
.
Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij przycisk
.
Odtwarzanie w przyspieszonym tempie
w przód / w tył
Podczas odtwarzania pliku z filmem naciśnij przycisk B/b.
Naciśnięcie przycisku
w czasie odtwarzania w przyspieszonym
tempie powoduje wznowienie odtwarzania w normalnym tempie.
Ramka może nie pozwolić na odtwarzanie w przyspieszonym
tempie niektórych plików z filmami.
Zatrzymywanie odtwarzania
Naciśnij przycisk BACK podczas odtwarzania pliku z filmem.
17 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
Wyświetlanie obrazów
2
• Nie można odtwarzać
następujących plików z filmami:
C:\OI\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
z Wskazówki
• Aby zrezygnować z wyboru,
wskaż odpowiedni plik i naciśnij
przycisk . Symbol zaznaczenia
(4) wyświetlany obok wybranego
pliku zniknie.
• Aby skasować plik z muzyką
zaimportowany do wewnętrznej
pamięci, podczas wykonywania
czynności 2 wybierz z ekranu
[Slideshow Settings] wariant
[Delete BGM] i naciśnij przycisk
. Przyciskami v/V wskaż na
liście plików z muzyką plik, który
chcesz usunąć. Naciśnij przycisk
. Obok wybranego pliku pojawi
się symbol zaznaczenia. Kiedy
pojawi się ekran potwierdzenia,
naciśnij przycisk MENU,
a następnie . Plik zostanie
usunięty z listy plików z muzyką.
PUwagi
• Zaimportowaną muzykę można
odtwarzać tylko jako podkład
muzyczny do pokazu slajdów.
• Jako podkład muzyczny można
odtwarzać tylko pliki z muzyką
zaimportowane do wewnętrznej
pamięci.
• Do wewnętrznej pamięci ramki
można zaimportować
maksymalnie 40 plików z muzyką.
Wyświetlanie pokazu slajdów
z podkładem muzycznym
Importowanie pliku z muzyką
1
Włóż do ramki kartę pamięci zawierającą żądany plik
z muzyką.
2
Naciśnij przycisk MENU, po czym przyciskami B/b
wskaż zakładkę [Slideshow Settings].
3
Przyciskami v/V wskaż wariant [Import BGM], po
czym naciśnij przycisk
.
4
Przyciskami v/V wybierz kartę pamięci włożoną
w czynności 1.
5
Przyciskami v/V wskaż na liście plików z muzyką plik,
który chcesz zaimportować. Naciśnij przycisk
.
Obok wybranego pliku pojawi się symbol zaznaczenia (4).
6
Powtarzaj czynność 5, jeśli chcesz wybrać więcej niż
jeden plik.
7
Po zakończeniu wybierania plików z muzyką naciśnij
przycisk MENU.
8
Kiedy pojawi się ekran potwierdzenia, naciśnij
przycisk
.
Wybrany plik z muzyką zostanie zaimportowany do
wewnętrznej pamięci ramki.
Wybieranie pliku z muzyką do odtworzenia
1
Naciśnij przycisk MENU, po czym przyciskami B/b
wskaż zakładkę [Slideshow Settings].
2
Przyciskami v/V wskaż wariant [Select BGM], po
czym naciśnij przycisk
.
3
Przyciskami v/V wskaż na liście zaimportowanych
plików z muzyką plik, który chcesz odtworzyć.
Naciśnij przycisk
.
Obok wybranego pliku pojawi się symbol zaznaczenia (4).
18 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
4
Powtarzaj czynność 3, jeśli chcesz wybrać więcej niż
jeden plik.
5
Naciśnij przycisk MENU.
Po wybraniu z ekranu trybu wyświetlania wariantu
(pokaz slajdów) odtwarzany jest plik z muzyką, obok
którego znajduje się symbol zaznaczenia (4).
Odtwarzanie podkładu muzycznego z pokazem
slajdów
Naciśnij przycisk MENU i przyciskami B/b wskaż
zakładkę [Slideshow Settings].
2
Przyciskami v/V wskaż wariant [Sound Settings], po
czym naciśnij przycisk
.
3
Przyciskami v/V wskaż wariant [Sound for Photos]
lub [Sound for Videos], po czym naciśnij przycisk
.
4
Wybierz ustawienie podkładu muzycznego.
Nie jest możliwe odtwarzanie
muzyki z plików chronionych przed
kopiowaniem.
Wyświetlanie obrazów
1
PUwaga
Sound for Photos
[BGM ON]: podczas pokazu slajdów odtwarzany jest podkład
muzyczny.
[BGM OFF]: podczas pokazu slajdów nie jest odtwarzany
podkład muzyczny.
Sound for Videos
[BGM]: podczas wyświetlania filmu odtwarzany jest podkład
muzyczny.
[Video sound]: podczas wyświetlania filmu lub pokazu slajdów
odtwarzany jest dźwięk nagrany w pliku z filmem.
[OFF]: podczas wyświetlania filmu i pokazu slajdów nie jest
odtwarzany dźwięk.
19 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\060C04.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 20 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Użycie różnych funkcji
z Wskazówki
x Importowanie
Liczba obrazów zapisywanych
w wewnętrznej pamięci:
• Przy ustawieniu „Resize”: około
4000 obrazów
• Przy ustawieniu „Original”: liczba
obrazów zależy od wielkości
plików ze źródłowymi obrazami.
x Eksportowanie
Karty pamięci nierozpoznawane
przez ramkę mają szary kolor i nie
można ich wybrać.
P Uwagi
x Importowanie
Do importowania plików z filmem
do wewnętrznej pamięci nie można
używać przycisków na ramce na
zdjęcia. Aby zaimportować plik
z filmem, należy podłączyć do ramki
komputer i skopiować plik z filmem
z komputera do wewnętrznej
pamięci ramki. Szczegóły podano
w podrozdziale „Podłączanie do
komputera” (strona 30).
Różne funkcje
• Importowanie obrazu (karta pamięci b wewnętrzna
pamięć)
• Eksportowanie obrazu (wewnętrzna pamięć b
karta pamięci)
• Kasowanie obrazu
• Oznaczanie obrazu
1
Kiedy wyświetlany jest żądany obraz, naciśnij przycisk
MENU i przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Editing).
2
Przyciskami v/V wskaż żądany wariant z menu
(Import / Export / Delete (Usuń) / Marking (Oznacz))
i naciśnij przycisk
.
3
Przyciskami v/V wskaż wariant [ ... this image] (ten
obraz), [... multiple images] (wiele obrazów) lub [... all
images] (wszystkie obrazy). Naciśnij przycisk
.
(„…” oznacza polecenie „Import”, „Export”, „Delete” lub „Mark”).
[... this image]:
Przyciskami v/V wskaż miejsce docelowe, po czym naciśnij
przycisk
.
[... multiple images]:
Przyciskami B/b/v/V wskaż na liście żądany obraz. Naciśnij
przycisk
, aby oznaczyć go wskaźnikiem „4”.
Powtarzaj tę czynność dla kolejnych obrazów.
x Podczas eksportowania /
kasowania
Unikać wykonywania
wymienionych poniżej czynności.
Grozi to uszkodzeniem ramki, karty
pamięci lub danych.
• Wyłączanie zasilania
• Wyjmowanie karty pamięci
• Wkładanie innej karty
x Przy kasowaniu
Kiedy rozpocznie się kasowanie,
skasowanych obrazów nie można
już odzyskać nawet po zatrzymaniu
kasowania.
Aby zrezygnować z wyboru: Wskaż obraz i naciśnij
przycisk
. Wskaźnik „4” zniknie z obrazu.
Po zakończeniu wybierania obrazów naciśnij przycisk MENU
i wybierz miejsce docelowe.
x Przy oznaczaniu
• Zapisywane są tylko oznaczenia
obrazów z wewnętrznej pamięci.
• Oznaczenia obrazów z karty
pamięci zostaną skasowane po
wyłączeniu zasilania lub zmianie
urządzenia odtwarzającego.
[... all images]:
Wszystkie obrazy zostaną oznaczone wskaźnikami „4”.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz miejsce docelowe.
4
20
Kiedy pojawi się ekran potwierdzenia, naciśnij przycisk
.
PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\060C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Sortowanie obrazów (filtr)
1
Podczas wyświetlania obrazu na ekranie naciśnij
przycisk SORT.
2
Przyciskami v/V wskaż żądany styl sortowania.
Naciśnij przycisk
.
zWskazówka
W przypadku korzystania
z przycisków na ramce naciśnij
przycisk MENU, przyciskami B/b
wskaż zakładkę
(Editing),
przyciskami v/V wskaż wariant
[Sort] i naciśnij przycisk
.
P Uwagi
• Zakładki
(Editing) nie
można wybrać w czasie
wyświetlania zegara i kalendarza
(Clock and Calendar).
• Podczas sortowania obrazów
w trybie [Sort by event] nie są
wybierane pliki z filmem,
ponieważ dla takich plików nie
można uzyskać daty wykonania
zdjęć. Zostaną one zaliczone do
kategorii [No shooting date].
3
Przyciskami v/V wskaż żądany element, po czym
naciśnij przycisk
.
4
Powtórz czynność 3, a po zakończeniu sortowania
naciśnij przycisk MENU.
PUwagi
x Podczas sortowania
Unikać wykonywania
wymienionych poniżej czynności.
Grozi to uszkodzeniem urządzenia,
karty pamięci lub danych.
• Wyłączanie zasilania
• Wyjmowanie karty pamięci
• Wkładanie innej karty
x Sortowanie wyłącza się
automatycznie:
• po zmianie urządzenia
odtwarzającego,
• jeśli sortowane są obrazy z karty
pamięci i karta ta zostanie wyjęta.
Wyłączanie sortowania
Podczas wyświetlania posortowanych obrazów naciśnij przycisk
MENU, wskaż wariant [Exit sort (show all photos)] i naciśnij
przycisk
.
Zmienianie stylu sortowania
Podczas wyświetlania posortowanych obrazów naciśnij przycisk
BACK, po czym wybierz wariant [Reselect].
21 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
Użycie różnych funkcji
• [Sort by event]: filtracja na podstawie rodzaju zdarzenia.
• [Sort by folder]: Filtracja na podstawie folderu.
• [Sort by vertical/horizontal]:
Filtracja na podstawie układu obrazu.
• [Sort by mark]: Filtracja na podstawie oznaczenia.
• [Sort by videos/photos]: Filtracja na podstawie
zawartości pliku (film / zdjęcie).
C:\OI\060C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
zWskazówka
x Co to jest „urządzenie
odtwarzające”?
Karta pamięci lub wewnętrzna
pamięć.
Wybieranie urządzenia
odtwarzającego
1
2
Naciśnij przycisk SELECT DEVICE.
Przyciskami v/V wskaż urządzenie, które ma być
używane do wyświetlania. Naciśnij przycisk
.
P Uwaga
Zakładki
(Select device) nie
można wybrać w czasie
wyświetlania zegara i kalendarza
(Clock and Calendar).
Zmienianie wielkości i układu obrazu (powiększanie / zmniejszanie / obracanie)
P Uwagi
• Zależnie od wielkości obrazu
powiększenie go może obniżyć
jego jakość.
• Nie można powiększać obrazu
przyciskami na ramce.
P Uwaga
Nie można obracać powiększonego
obrazu.
zWskazówka
Jeśli wyświetlane są obrazy
z wewnętrznej pamięci, to
informacja o obrocie obrazu jest
zachowywana nawet po wyłączeniu
zasilania.
Powiększanie / zmniejszanie
Naciśnij przycisk
(powiększania) / ( ) (zmniejszania).
Obraz można wyświetlić w maksymalnie 5-krotnym powiększeniu.
Powiększony obraz można przemieszczać
Zapisywanie powiększonego lub zmniejszonego obrazu
(kadrowanie i zapis)
• Jeśli powiększony obraz przyciskami B/b/v/V i naciśniesz
przycisk MENU, obraz zostanie skadrowany i zapisany.
• Żądany sposób zapisu można wybrać przyciskami v/V.
Sposoby zapisu: [Save as new image], [Overwrite]*
* W trybie [Overwrite] można zapisywać tylko pliki JPEG
(rozszerzenie: .jpg lub .jpeg).
Obracanie
Naciśnij przycisk
(ROTATE).
Lub:
1
W trybie widoku jednego obrazu naciśnij przycisk
MENU. Przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Editing), przyciskami v/V wskaż wariant [Rotate]
i naciśnij przycisk
.
22 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\060C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
2
Przyciskami v/V wskaż kierunek obrotu, po czym
naciśnij przycisk
.
•
: Obracanie obrazu o 90° zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
•
: Obracanie obrazu o 90° przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
Zmienianie ustawień funkcji automatycznego włączania / wyłączania
Kiedy ramka jest włączona, można użyć wyłącznika czasowego
i zaprogramować automatyczne włączanie i wyłączanie ramki
o żądanej godzinie.
z Wskazówki
x Podczas pracy
Kiedy nadejdzie godzina określona
za pomocą parametru [Power-OFF
timer], ramka automatycznie się
wyłączy.
x W trybie czuwania
Kiedy nadejdzie godzina określona
za pomocą parametru [Power-ON
timer], ramka automatycznie się
włączy.
Naciśnij przycisk MENU i przyciskami B/b wskaż
zakładkę
(Settings).
2
Przyciskami v/V wskaż wariant [Auto Power ON/
OFF], po czym naciśnij przycisk
.
3
Przyciskami v/V wskaż wariant [Setup method]. Naciśnij przycisk , przyciskami v/V wskaż wariant [Simple],
[Advanced] lub [Auto off] i naciśnij przycisk
.
Użycie różnych funkcji
1
[Simple]
1 Przyciskiem v wskaż wariant [Time Setting], po czym
naciśnij przycisk
.
2 Przyciskami v/V wskaż wariant [Power-ON timer] lub
[Power-OFF timer], po czym naciśnij przycisk
.
3 Przyciskami v/V wskaż wariant [Enable]. Naciśnij przycisk
4 Ustawienie [Auto ON time] / [Auto OFF time]
.
v/V: nastawianie godziny.
Wybór ustawienia [12 hours] na ekranie ustawień godziny
powoduje wyświetlenie wskazania AM lub PM.
5 Ustawienie [Auto ON day] / [Auto OFF day]
v/V: dodawanie symbolu zaznaczenia w celu wyboru dnia,
w którym ma się uaktywnić układ czasowy.
Przemieść kursor do wariantu [OK] i naciśnij przycisk
.
23 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\060C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
[Advanced]
1 Przyciskiem v wskaż wariant [Time Setting], po czym
naciśnij przycisk
.
2 Przyciskami B/b/v/V przejdź do dnia tygodnia lub przedzia-
łu czasowego*, który chcesz wybrać lub wykluczyć przy
nastawianiu funkcji automatycznego włączania / wyłączania.
Naciśnij przycisk
, aby zmienić kolor strefy czasowej.
* Przedział czasowy można definiować z dokładnością do 1 h.
Niebieski przedział czasowy: zasilanie włączone
Szary przedział czasowy: zasilanie wyłączone
3 Przyciskami B/b/v/V wskaż wariant [OK].
[Auto off]
1Przyciskiem v wskaż wariant [Time Setting], po czym
naciśnij przycisk
.
2Przyciskami v/V wskaż wariant [2 hours] lub [4 hours], po
czym naciśnij przycisk
.
Użycie funkcji budzika
Ramka może pełnić funkcję budzika. Kiedy nadejdzie godzina
budzenia w wybranym dniu tygodnia, włączy się dźwięk i pojawi
się ekran budzika.
1
Nastaw budzik.
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [ON/OFF], po czym
naciśnij przycisk
24 PL
.
2 Przyciskami v/V wskaż wariant [ON]. Naciśnij przycisk
.
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\060C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
2
Nastaw godzinę budzenia.
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [Time]. Naciśnij przycisk
2 Przyciskami v/V nastaw godzinę. Naciśnij przycisk
.
3
.
Wybierz dzień tygodnia.
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [Day]. Naciśnij przycisk
2 Przyciskami v/V wybierz dzień tygodnia, a następnie
.
wariant [OK].
4
Wybierz dźwięk budzika.
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [Alarm sound], po czym
naciśnij przycisk
.
2 Przyciskami v/V wybierz z listy żądany plik muzyczny, po
czym naciśnij przycisk
5
.
Nastaw głośność budzenia.
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [Alarm volume], po czym
naciśnij przycisk
.
2 Przyciskami v/V nastaw żądaną głośność (1 do 7), po czym
naciśnij przycisk
.
1
Naciśnij przycisk MENU i przyciskami B/b wskaż
zakładkę
(Settings).
2
Przyciskami v/V wskaż parametr i ustawienie, po
czym naciśnij przycisk
.
PUwagi
• W zależności od stanu ramki, nie
można zmieniać ustawień
niektórych parametrów. Takie
parametry mają szary kolor i nie
można ich wybrać.
• W czasie wyświetlania zegara
i kalendarza (Clock and
Calendar) można zmieniać tylko
ustawienia w zakładce
(Settings).
Regulowane ustawienia
•Picture mode
•Alarm Settings
•Auto Power ON/OFF
•Date/time Settings
•General Settings (Listing Order, Sony logo ON/OFF itp.)
•Language Setting
•Initialize
25 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
Użycie różnych funkcji
Zmienianie ustawień
C:\OI\060C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
z Wskazówka
Aktualizację oprogramowania
układowego lub inicjalizację
systemu ramki należy wykonać
w następujących przypadkach:
Aktualizacja
oprogramowania
układowego:
Tryb konserwacji
Włączanie trybu konserwacji
1
2
Aktualizacja oprogramowania
układowego pozwala na uzyskanie
optymalnego działania ramki i na
wprowadzenie w niej ulepszeń
funkcjonalnych.
Upewnij się, że ramka jest wyłączona.
Przytrzymaj wciśnięty przycisk VIEW MODE i włącz
ramkę przyciskiem
.
Trzymaj przycisk VIEW MODE dotąd, aż pojawi się
następujący ekran:
Inicjalizacja systemu:
Jeżeli ramka nie uruchamia się
prawidłowo, należy wykonać
inicjalizację jej systemu. Jeśli
problem będzie nadal występował,
prosimy o skontaktowanie się
z autoryzowaną stacją serwisową
Sony.
Włączy się tryb konserwacji.
3
Przyciskami v/V wskaż wariant [Update firmware] lub
[Initialize system], po czym naciśnij przycisk
.
Update firmware:
Szczegółowe informacje o uzyskiwaniu pliku z aktualizacją
oraz o aktualizacji oprogramowania układowego można
znaleźć pod adresem http://www.sony.net/DPF.
Initialize system:
Pojawi się ekran operacji.
Przejdź do punktu „Inicjalizacja systemu”.
26 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\060C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Inicjalizacja systemu
1
Przyciskami B/b wskaż na ekranie inicjalizacji
systemu wariant [Yes], po czym naciśnij przycisk
Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu naciśnij
przycisk 1 (włączania / trybu czuwania) na ramce,
aby ją wyłączyć.
3
Używając małego, wąskiego przedmiotu naciśnij
przełącznik zerowania z tyłu ramki.
4
Naciśnij przycisk 1 (włączania / trybu czuwania) na
ramce, aby ją włączyć.
• Pierwsze uruchomienie systemu
po inicjalizacji może trwać mniej
więcej 1 minutę.
• Inicjalizacja systemu powoduje
skasowanie ustawień wybranych
w menu i oznaczeń obrazów; nie
są kasowane obrazy i nagrania
przechowywane w wewnętrznej
pamięci ramki.
Użycie różnych funkcji
2
z Wskazówki
.
System ramki uruchomi się na nowo.
27 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\060C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Podłączanie do telewizora HD
(tylko DPF-XR100)
P Uwagi
• Możliwość wyświetlenia obrazu
o dużej rozdzielczości zależy od
źródłowego obrazu.
• Długość używanego przewodu
HDMI nie może przekraczać 3 m.
• Użyj przewodu HDMI z logo
HDMI.
• Nie gwarantuje się możliwości
podłączenia urządzenia do wejścia
telewizora innego niż HDMI, przy
użyciu przewodu lub złącza
przejściowego.
• Nie gwarantuje się współpracy ze
wszystkimi telewizorami.
• Podłączenie telewizora powoduje
wyłączenie ekranu LCD ramki.
• Kiedy ramka jest podłączona do
telewizora przewodem HDMI,
reprodukcja dźwięku, sygnałów
kontrolnych i dźwięku budzika
odbywa się przez telewizor, nie
przez ramkę. Wyreguluj głośność
w telewizorze.
• Jeśli funkcja sterowania przez
HDMI w ustawieniach telewizora
jest wyłączona, wejście nie będzie
się zmieniać automatycznie.
• Jeśli używany telewizor nie
pozwala na sterowanie przez
HDMI albo wejście nie przełącza
się automatycznie, trzeba zmienić
wejście ręcznie.
• Sposób przełączania wejścia
zależy od telewizora. Dalszych
informacji należy szukać
w instrukcji obsługi telewizora.
Ramka umożliwia reprodukcję sygnału HDMI. Podłączając ramkę
do telewizora z wejściem HDMI, można uzyskać wyższą
rozdzielczość wyświetlanego obrazu.
Technologia „PhotoTV HD”
Ramka jest zgodna z technologią „PhotoTV HD”. „PhotoTV HD”
to technologia umożliwiająca oddawanie delikatnych faktur
i odcieni kolorów w wysokiej rozdzielczości, jak na prawdziwych
fotografiach. Połączenie urządzeń Sony z technologią „PhotoTV
HD” pozwala na oglądanie zdjęć w najwyższej jakości Full HD.
1
Podłącz zasilacz sieciowy do ramki i do ściennego
gniazdka sieciowego
2
Połącz złącze HDMI OUT (typu A) ramki ze złączem
HDMI IN telewizora.
Telewizor HD
Do złącza
HDMI IN
3
4
Włącz ramkę.
Zmień wejście sygnału w telewizorze.
28 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\060C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Użycie zewnętrznego urządzenia
podłączonego do ramki
Do ramki można podłączyć aparat cyfrowy zgodny ze standardem
pamięci masowej, pamięć USB, nośnik fotografii lub inne
urządzenie zewnętrzne i wyświetlać zdjęcia wprost z podłączonego
urządzenia.
1
Podłącz do ramki zasilacz sieciowy i włącz go do
gniazdka sieciowego.
2
Przełącz aparat cyfrowy lub urządzenie zewnętrzne
w tryb pamięci masowej (mass storage).
(W przypadku aparatu Cyber-shot, należy zmienić ustawienie
parametru „USB Connect” na [Normal] lub [Mass Storage].)
Włącz ramkę.
Podłącz aparat cyfrowy lub urządzenie zewnętrzne do
złącza USB A na ramce.
• Nie gwarantuje się możliwości
podłączenia wszystkich rodzajów
urządzeń zewnętrznych.
• Podłączenie urządzenia
zewnętrznego do gniazda USB A
w czasie odtwarzania obrazu
z wewnętrznej pamięci spowoduje
przełączenie źródła na urządzenie
zewnętrzne.
• W przypadku użycia dostępnego
w handlu przewodu USB, należy
wybrać przewód USB typu A
o długości mniejszej niż 3 m.
• Użyj przewodu USB z logo USB.
• Kiedy na urządzeniu zewnętrznym
miga lampka dostępu, nie odłączać
przewodu USB ani nie wyłączać
ramki lub urządzenia
zewnętrznego. Grozi to
uszkodzeniem danych
w urządzeniu zewnętrznym. Sony
nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzone lub utracone dane.
• Nie gwarantuje się prawidłowego
działania koncentratora USB lub
urządzeń USB z wbudowanym
koncentratorem.
• Ramka nie pozwala na
wykorzystanie danych, które
zostały zaszyfrowane albo
poddane kompresji przy użyciu
podsystemu skanera odcisku palca,
hasła itp.
Zewnętrzna
pamięć lub inne
urządzenie
zewnętrzne
5
Wybierz urządzenie odtwarzające.
29 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
Użycie różnych funkcji
3
4
P Uwagi
C:\OI\060C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
P Uwagi
• Użyj przewodu USB typu mini B.*
* W przypadku użycia
dostępnego w handlu
przewodu USB, należy wybrać
przewód USB typu mini B (typ
złącza po stronie ramki)
o długości mniejszej niż 3 m.
• Jeśli do komputera są podłączone
różne urządzenia USB albo
używany jest koncentrator, mogą
wystąpić problemy. W takim
przypadku należy uprościć
połączenia.
• Nie jest możliwa obsługa ramki za
pośrednictwem innego,
równocześnie używanego
urządzenia USB.
• Nie odłączać przewodu USB
podczas przesyłania danych.
• Nie gwarantuje się współpracy ze
wszystkimi komputerami
spełniającymi zalecane
wymagania systemowe.
• Przeprowadzone badania
wykazały współpracę ramki
z komputerami i drukarkami
fotograficznymi Sony. Inne
urządzenia podłączone do ramki
mogą nie rozpoznawać jej pamięci
wewnętrznej.
• Użyj przewodu USB z logo USB.
Podłączanie do komputera
1
Podłącz zasilacz sieciowy do ramki i do ściennego
gniazdka sieciowego
2
Połącz komputer i ramkę za pomocą dostępnego
w handlu przewodu USB.
3
4
Włącz ramkę.
Używając funkcji komputera, przesyłaj obrazy do
i z wewnętrznej pamięci ramki.
Do złącza
USB miniB
Komputer
Do złącza USB
Wymagania systemowe
x Windows
Zalecany system operacyjny:
Microsoft Windows 7 / Windows Vista SP2 /
Windows XP SP3
Port USB
x Macintosh
Zalecany system operacyjny: Mac OS X (10.4 lub nowszy)
Port USB
30 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\070C05.fm
Master: Right
010COV.book Page 31 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Rozwiązywanie problemów
Gdy pojawia się komunikat o błędzie
Komunikat
Znaczenie / Rozwiązanie
Cannot delete a protected file.
• Aby skasować plik objęty ochroną, wyłącz ochronę
w aparacie lub komputerze.
Memory card is protected. Remove • Karta pamięci jest chroniona przed zapisem. Przestaw
protection then try again.
przełącznik ochrony przed zapisem w położenie
umożliwiające zapis. (Podręcznik użytkownika ramki
cyfrowej, „Karty pamięci”)
Rozwiązywanie problemów
Error reading the Memory Stick. / • Wystąpił jakiś błąd. W przypadku częstego pojawiania się
Error reading the CompactFlash
tego komunikatu skontroluj stan karty pamięci lub
card. / Error reading the SD
urządzenia zewnętrznego za pomocą urządzenia innego niż
Memory Card. / Error reading the
ta ramka na zdjęcia.
xD-Picture Card. / Error reading
• W przypadku urządzenia zewnętrznego:
the internal memory./ Error reading
Urządzenie zewnętrzne może być chronione przed
the External Device.
zapisem. Wyłącz ochronę przed zapisem używanego
Write error on the Memory Stick. /
urządzenia. Wewnętrzna pamięć aparatu cyfrowego
Write error on the CompactFlash
może być chroniona przed zapisem.
card. / Write error on the SD
• W przypadku wewnętrznej pamięci:
Memory Card. / Write error on the
Wykonaj inicjalizację wewnętrznej pamięci.
xD-Picture Card. / Write error on
PUwaga
the internal memory./ Write error
Zwracamy uwagę, że inicjalizacja wewnętrznej pamięci powoduje
on the External Device.
skasowanie zaimportowanych do niej plików z obrazami.
Memory card format not supported. • W przypadku karty pamięci, sformatuj kartę za pomocą
aparatu cyfrowego lub innego urządzenia.
• Używając odpowiedniej funkcji ramki, wykonaj
inicjalizację wewnętrznej pamięci.
PUwaga
Inicjalizacja karty pamięci powoduje usunięcie z niej wszystkich
plików.
31 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\070C05.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Gdy wystąpi jakiś problem
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Niektóre obrazy
nie są
wyświetlane.
• Czy obrazy pojawiają się na
ekranie indeksu?
• Czy na ekranie indeksu
pojawia się pokazany pod
spodem znak?
c Jeśli obraz pojawia się na ekranie indeksu,
ale nie można go wyświetlić
samodzielnie, może to świadczyć
o uszkodzeniu pliku z obrazem
i prawidłowości miniatury obrazu.
c Jeśli widać pokazany znak, nie można
otworzyć obrazu lub jego miniatury.
c Ramka nie pozwala na wyświetlanie
plików niezgodnych z formatem DCF,
nawet jeśli można je wyświetlić na
komputerze.
• Czy wewnętrzna pamięć lub c Ramka może obsłużyć (odtworzyć,
karta pamięci zawierają
zapisać, skasować itp.) maksymalnie 9999
ponad 9999 obrazów?
plików z obrazami.
Nie można
odtworzyć pliku
z filmem.
Nie jest możliwe
odtwarzanie
w przyspieszonym
tempie.
• Czy nazwa pliku była
zmieniana za pomocą
komputera lub innego
urządzenia?
c Jeśli do nadania albo zmiany nazwy pliku
został użyty komputer i nazwa ta zawiera
znaki inne niż litery i cyfry, to ramka
może nie pozwalać na wyświetlenie
obrazu.
• Czy karta pamięci zawiera
folder z więcej niż 8
poziomami hierarchii?
c Ramka nie pozwala na wyświetlanie
obrazów zapisanych na dziewiątym lub
dalszych poziomach folderów.
• Czy na ekranie indeksu lub c Pojawienie się znaku pokazanego z lewej
w trybie widoku jednego
strony może świadczyć o tym, że ramka
obrazu pojawia się pokazany
nie obsługuje pliku z filmem. Pliki
pod spodem znak?
z filmami, które można odtwarzać,
omówiono w podrozdziale „Odtwarzanie
pliku z filmem” (strona 17).
–
c Ramka może nie pozwolić na odtwarzanie
w przyspieszonym tempie niektórych
plików z filmami.
32 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\070C05.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Nie można zapisać • Czy przy przesyłaniu
obrazu.
obrazów z komputera do
wewnętrznej pamięci został
w niej utworzony folder?
c Jeśli folder nie zostanie utworzony, będzie
można zapisać tylko 512 obrazów.
Maksymalna liczba obrazów może się
ponadto zmniejszyć ze względu na
długości nazw plików i używane w nich
znaki. Zapisując obrazy z komputera
w wewnętrznej pamięci, należy utworzyć
folder w wewnętrznej pamięci i zapisać
obrazy w tym folderze.
Nie można
skasować obrazu.
• Czy karta pamięci jest
chroniona przed zapisem?
Czy przełącznik ochrony
przed zapisem znajduje się
w położeniu
uniemożliwiającym zapis?
c Wyłącz ochronę przed zapisem
w urządzeniu, za którego pomocą została
ona włączona, i ponów próbę kasowania.
c Przestaw przełącznik ochrony przed
zapisem w położenie umożliwiające zapis.
• Czy obraz jest objęty
ochroną?
c Sprawdź informacje o obrazie w trybie
widoku jednego obrazu (strona 16).
c Obraz z oznaczeniem
jest
przeznaczony tylko do odczytu. Nie
można usunąć go z ramki.
Ramka nie
uruchamia się.
Używanie pilota
nie daje żadnych
efektów.
—
c Wyłącz i z powrotem włącz zasilanie
(strona 12).
c Używając długiego, spiczastego
przedmiotu (szpilki itp.) naciśnij
przełącznik zerowania z tyłu ramki
(strona 9).
—
c Użyj trybu konserwacji, by wykonać
inicjalizację systemu ramki (strona 26).
• Czy bateria w pilocie jest
prawidłowo włożona?
—
• Czy włożony jest arkusz
ochronny?
Rozwiązywanie problemów
Używanie funkcji
ramki nie daje
żadnych efektów.
c Wymień baterię. (Podręcznik
użytkownika ramki cyfrowej,
„Przygotowanie pilota”)
c Włóż baterię, zwracając uwagę na
właściwe ułożenie biegunów. (Podręcznik
użytkownika ramki cyfrowej,
„Przygotowanie pilota”)
c Kieruj przód pilota w stronę czujnika
zdalnego sterowania na ramce.
c Usuń wszelkie przeszkody z linii między
pilotem a czujnikiem zdalnego
sterowania.
c Wyjmij arkusz ochronny (strona 10).
33 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\080ADD.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 34 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
Instalacja
• Nie instalować ramki w miejscach narażonych
na:
– wibrację,
– wilgoć,
– nadmierne zapylenie,
– bezpośrednie promieniowanie słoneczne,
– bardzo wysokie lub niskie temperatury.
• Nie używać w pobliżu ramki innych urządzeń
elektrycznych. Nie będzie ona prawidłowo
działała w polu elektromagnetycznym.
• Nie kłaść na ramce ciężkich przedmiotów.
Zasilacz sieciowy
• Urządzenie pozostaje pod napięciem zawsze,
gdy jest podłączone do gniazdka sieciowego,
nawet po wyłączeniu.
• Używać zasilacza sieciowego dostarczonego
z ramką. Nie używać żadnych innych
zasilaczy, gdyż grożą one niewłaściwą pracą
zasilanego urządzenia lub awarią.
• Nie używać dostarczonego zasilacza
sieciowego do zasilania innych urządzeń.
• Nie używać elektrycznych transformatorów
(podróżnych), gdyż grożą one przegrzaniem
i niewłaściwą pracą zasilacza.
• W razie oderwania się lub uszkodzenia przewodu zasilacza, nie należy ponownie używać
tego przewodu, gdyż jest to niebezpieczne.
Transportowanie
Przed transportowaniem ramki wyjmij z niej kartę
pamięci, odłącz zasilacz sieciowy, po czym włóż
ramkę i urządzenia peryferyjne do oryginalnego
opakowania, wraz z materiałami
zabezpieczającymi.
Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania albo
zabezpieczeń, zastąp je tak, żeby nie uszkodzić
ramki w czasie transportu.
Czyszczenie
Ramkę należy czyścić suchą, miękką ściereczką.
Nie używać rozpuszczalników, takich jak spirytus
czy benzyna, gdyż mogą one uszkodzić
wykończenie obudowy.
Ograniczenia przy kopiowaniu
Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo,
portrety innych osób i inne materiały mogą być
chronione prawami autorskimi. Wykorzystywanie
takich materiałów bez zezwolenia może naruszać
przepisy o ochronie praw autorskich.
Usuwanie ramki
Dane z wewnętrznej pamięci mogą nie zostać
całkowicie skasowane nawet po użyciu polecenia
[Format internal memory]. Zaleca się fizyczne
zniszczenie usuwanej ramki.
Skraplanie pary wodnej
Jeśli ramka zostanie bezpośrednio przeniesiona
z zimnego do ciepłego miejsca albo wstawiona do
bardzo ciepłego lub wilgotnego pomieszczenia,
w jej wnętrzu może się skroplić para wodna.
Ramka może wtedy nie działać właściwie,
a długotrwałe próby jej użycia grożą awarią. Jeśli
nastąpi skroplenie pary wodnej, odłącz od ramki
zasilacz sieciowy i nie używaj jej przynajmniej
przez godzinę.
34 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\080ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 35 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Dane techniczne
x Ramka na zdjęcia
Filmy*4*5
Format kompresji (kodek wideo):
35 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
Informacje dodatkowe
Ekran LCD
Panel LCD: 26 cm / 10,2", aktywna matryca
TFT
Całkowita liczba pikseli: 1 843 200
(1024 × 3 (RGB) × 600)
Efektywna wielkość wyświetlacza
Współczynnik kształtu wyświetlacza: 16:10
Wielkość ekranu LCD: 22,4 cm / 9,6"
Całkowita liczba pikseli: 1 692 900
(950 × 3 (RGB) × 594)
Trwałość podświetlenia ekranu LCD
20 000 godzin
(do czasu zmniejszenia się jasności
podświetlenia o połowę)
Złącza wejściowe i wyjściowe
Złącze HDMI OUT (tylko DPF-XR100)
(Złącze typu A, obsługa sygnałów 1080i
(60 Hz) / 1080i (50 Hz) / 576p (50 Hz) /
480p (60 Hz), zgodność z „BRAVIA
Sync”)
Złącze USB (typ mini B, Hi-Speed USB)
Złącze USB (typ A, Hi-Speed USB)
Gniazda „Memory Stick PRO” (standardowa
wielkość / Duo) / SD / MMC / xD-Picture
Card
Gniazdo CompactFlash (tylko DPF-XR100)
Obsługiwane formaty plików*1
Zdjęcia
Format:
JPEG: zgodność z DCF 2.0, Exif 2.3
i MPF baseline, JFIF*2
TIFF: zgodność z Exif 2.3
BMP: Format Windows (1, 4, 8, 16, 24, 32
bity)
RAW (tylko podgląd*3): SRF, SR2,
ARW (wersja 2.2 lub niższa)
Maksymalna rozdzielczość
16 384 × 16 384 punktów
MPEG-4 AVC/H.264:
Rozszerzenie: mp4, mts
Profil: Baseline profile, Main profile,
High profile
Poziom: mniejszy niż 4
Maksymalna rozdzielczość: 1920 × 1080
Format audio: Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual:
Rozszerzenie: mp4
Profil: Simple Profile, Advanced
Simple Profile
Poziom: mniejszy niż 6 (Simple
Profile), mniejszy niż 5 (Advanced
Simple Profile)
Maksymalna rozdzielczość: 1280 × 720
(Simple Profile), 720 × 576 (Advanced
Simple Profile)
Format audio: AAC-LC
MPEG-1 Video:
Rozszerzenie: mpg
Maksymalna rozdzielczość: 640 × 480
Format audio: MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG:
Rozszerzenie: mov, avi
Maksymalna rozdzielczość: 640 × 480
Format audio: Linear PCM, μ-Law
Maksymalna przepływność: 24 Mb/s
Maksymalna liczba klatek na sekundę:
30p/60i
Maksymalny rozmiar pliku: 2 GB
Maksymalny czas odtwarzania: 2 godziny
Podkład muzyczny*4
Format kompresji (kodek audio):
MP3:
Rozszerzenie: mp3
Przepływność: 32 kb/s do 320 kb/s,
obsługa zmiennej przepływności (VBR)
Częstotliwość próbkowania: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
AAC:
Rozszerzenie: m4a
Przepływność: 32 kb/s do 320 kb/s,
obsługa zmiennej przepływności (VBR)
Częstotliwość próbkowania: 8 kHz,
11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz,
24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
C:\OI\080ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Linear PCM:
Rozszerzenie: wav
Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz,
48 kHz
System plików
FAT12/16/32, exFAT
Nazwa pliku z obrazem
255 jednobajtowych znaków, do 8. poziomu
* Jeśli nazwa pliku zawiera znaki dwubajtowe,
plik może nie być prawidłowo rozpoznawany.
Maksymalna liczba obsługiwanych plików
9999 na kartę pamięci lub wewnętrzną
pamięć
Pojemność wewnętrznej pamięci*6
2 GB
(Możliwość zapisu około 4000 obrazów*7)
Zasilanie
Gniazdo DC IN, napięcie stałe 9 V
Pobór mocy
DPF-XR100
[Z zasilaczem sieciowym]
Przy maksymalnym obciążeniu: 13 W,
w normalnym trybie*: 7,8 W
[Bez zasilacza sieciowego]
Przy maksymalnym obciążeniu: 10,8 W
DPF-VR100
[Z zasilaczem sieciowym]
Przy maksymalnym obciążeniu: 10,7 W,
w normalnym trybie*: 5,2 W
[Bez zasilacza sieciowego]
Przy maksymalnym obciążeniu: 8,9 W
* „Normalny tryb” oznacza wyświetlanie
pokazu slajdów złożonego z obrazów
z wewnętrznej pamięci, przy standardowych
ustawieniach, bez wkładania karty pamięci ani
podłączania urządzenia zewnętrznego.
Temperatura w środowisku pracy
5 °C do 35 °C
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
[Z wysuniętą nóżką]
Około 280 mm × 191 mm × 124,5 mm
[Kiedy ramka wisi na ścianie]
Około 280 mm × 191 mm × 35 mm
Waga
DPF-XR100: około 940 g
DPF-VR100: około 800 g
(Bez zasilacza sieciowego, z nóżką
i uchwytem ściennym)
Dostarczane wyposażenie
Patrz podrozdział „Sprawdzanie
dostarczonego wyposażenia” na stronie 7.
x Zasilacz sieciowy
Zasilanie
- 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz
0,5 A
Znamionowe napięcie wyjściowe
9 V, 1,4 A
Wymiary (gł. × szer. × wys.)
Około 34 mm × 79 mm × 65 mm
(bez wystających elementów)
Waga
Około 110 g
Więcej informacji można znaleźć na etykiecie na
zasilaczu.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
*1
: Zgodność niektórych plików zależy od rodzaju
danych.
*2
: Baseline JPEG w formacie 4:4:4, 4:2:2 lub 4:2:0
*3: Pliki RAW z aparatów Sony α są wyświetlane
w postaci miniatury do podglądu.
*4
: Nie można odtwarzać plików chronionych przed
kopiowaniem.
*5
: Podczas odtwarzania z karty pamięci może
występować wypadanie klatek. Zależy to od
szybkości przesyłania danych z karty pamięci.
*6
: Przy podawaniu pojemności nośnika, 1 GB oznacza
1 miliard bajtów. Część pojemności jest
wykorzystana na dane systemowe i / lub pliki
aplikacji. Pojemność dostępna dla użytkownika
wynosi w przybliżeniu 1,6 GB.
*7: Przybliżona wartość przy fotografowaniu aparatem
o rozdzielczości 2 000 000 pikseli. Wartość ta może
zależeć od warunków fotografowania.
Strona główna pomocy dla klientów
Najnowsze informacje z zakresu pomocy dla klientów
można znaleźć pod następującym adresem:
http://www.sony.net/
36 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\080ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Znaki handlowe i prawa autorskie
•
•
•
•
•
•
• Produkt wykorzystuje technologię iTypeTM
i zawiera fonty firmy Monotype Imaging Inc.
iTypeTM jest znakiem handlowym Monotype
Imaging Inc.
• Dolby jest znakiem handlowym Dolby
Laboratories.
• Technologia kodowania dźwięku MPEG
Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji
Fraunhofer IIS i Thomson.
• Wszystkie pozostałe nazwy firm i produktów
mogą być znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich
firm. W instrukcji nie są za każdym razem
zamieszczane symbole „™” i „®”.
Uwagi dotyczące licencji
• NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA WARUNKOM LICENCJI MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO UDZIELONEJ KONSUMENTOWI
I ZEZWALAJĄCEJ MU NA OSOBISTE,
NIEZAROBKOWE WYKORZYSTANIE
PRODUKTU DO NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:
(i) KODOWANIE OBRAZU FILMOWEGO
ZGODNIE ZE STANDARDEM MPEG-4
VISUAL („MPEG-4 VIDEO”) i / LUB
(ii)DEKODOWANIE FILMU MPEG-4
ZAKODOWANEGO PRZEZ KONSUMENTA
WYKONUJĄCEGO OSOBISTE, NIEZAROBKOWE DZIAŁANIA I / LUB UZYSKANEGO
OD PRODUCENTA FILMÓW
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ MPEG LA NA
DOSTARCZANIE FILMÓW MPEG-4.
NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ LICENCJI NA
JAKIEKOLWIEK INNE RODZAJE
WYKORZYSTANIA I NIE NALEŻY
DOMNIEMYWAĆ ISTNIENIA TAKIEJ
LICENCJI. DODATKOWE INFORMACJE,
W TYM DOTYCZĄCE LICENCJI
I WYKORZYSTANIA DO CELÓW
PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH LUB
ZAROBKOWYCH, MOŻNA UZYSKAĆ OD
FIRMY MPEG LA, LLC. PATRZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
• NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA WARUNKOM LICENCJI AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE UDZIELONEJ KONSUMENTOWI
I ZEZWALAJĄCEJ MU NA OSOBISTE,
NIEZAROBKOWE WYKORZYSTANIE
PRODUKTU DO NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:
(i) KODOWANIE OBRAZU FILMOWEGO
ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („AVC
VIDEO”) I / LUB
(ii) DEKODOWANIE FILMU AVC
ZAKODOWANEGO PRZEZ KONSUMENTA
WYKONUJĄCEGO OSOBISTE,
NIEZAROBKOWE DZIAŁANIA I / LUB
UZYSKANEGO OD PRODUCENTA
FILMÓW POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA
DOSTARCZANIE FILMÓW AVC VIDEO.
NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ LICENCJI NA
JAKIEKOLWIEK INNE RODZAJE WYKORZYSTANIA I NIE NALEŻY DOMNIEMYWAĆ
ISTNIENIA TAKIEJ LICENCJI. DODATKOWE
INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY
MPEG LA, L.L.C. PATRZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
37 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
Informacje dodatkowe
•
, BRAVIA, PhotoTV HD
Cyber-shot,
,
, „Memory Stick”,
, „Memory Stick Duo”,
, „MagicGate Memory
Stick”, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick PRO
Duo”,
, „Memory Stick
PRO-HG Duo”,
,
„Memory Stick Micro”,
,
, „Memory Stick-ROM”,
,
„MagicGate” i są znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi Sony Corporation.
HDMI, logo HDMI i High-Definition
Multimedia Interface znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi HDMI
Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
Microsoft, Windows i Windows Vista
zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub
w innych krajach.
Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi znakami
handlowymi Apple Inc. w Stanach
Zjednoczonych i / lub w innych krajach.
CompactFlash jest znakiem handlowym SanDisk Corporation w Stanach Zjednoczonych.
lub xD-Picture CardTM jest znakiem
handlowym FUJIFILM Corporation.
SD Logo, SDHC Logo, SDXC Logo są
znakami handlowymi SD-3C LLC.
C:\OI\080ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Uwagi dotyczące licencji
Ramka na zdjęcia zawiera oprogramowanie
wykorzystywane przez Sony na zasadzie
umowy licencyjnej z właścicielem praw
autorskich. Właściciel praw autorskich do
oprogramowania zobowiązuje nas do
przekazywania treści umowy naszym
klientom.
Treść licencji znajduje się na dostarczonym
dysku CD-ROM. Prosimy o przeczytanie
pliku „NOTICE.html”, który znajduje się
w folderze License na dysku CD-ROM.
Uwaga dotycząca
oprogramowania
podlegającego licencji GNU
GPL / LGPL
Ten produkt zawiera oprogramowanie
podlegające warunkom Powszechnej
Licencji Publicznej GNU (GNU General
Public License, zwanej dalej „GPL”) lub
Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej
GNU (GNU Lesser General Public License,
zwanej dalej „LGPL”). Zgodnie z tymi
warunkami klienci mają prawo do
uzyskiwania, modyfikowania i redystrybucji
kodu źródłowego tego oprogramowania na
warunkach dostarczonej licencji GPL lub
LGPL.
Kod źródłowy powyższego oprogramowania
jest dostępny w Internecie.
Aby go pobrać, należy odwiedzić poniższy
adres URL i wybrać symbol modelu
„DPF-XR100/VR100”.
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Zwracamy uwagę, że Sony nie jest w stanie
udzielać żadnych odpowiedzi na zapytania
dotyczące zawartości kodu źródłowego.
38 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\080ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
notatki
39 PL
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
C:\OI\090BCO.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Sunday, October 17, 2010 8:28 PM
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
DPF-XR100/VR100 4-259-440-PL (1)
Download PDF

advertising