Sony | DPF-V1000N | Sony DPF-V1000N V1000N Digital Photo Frame Instrukcja obsługi

4-155-758-PL (1)
Cyfrowa
ramka
na zdjêcia
DPF-X1000N
DPF-V1000N
Przed uyciem
Czynnoœci podstawowe
Czynnoœci dodatkowe
Korzystanie z urzdze
zewntrznych (przy uyciu
Bluetooth)
Korzystanie z urzdze
zewntrznych (przy uyciu
komputera)
Komunikaty o bdach
Rozwizywanie problemów
Informacje dodatkowe
Instrukcja obsugi
Przed rozpoczciem eksploatacji tego urzdzenia prosimy
o dokadne zapoznanie si z niniejsz instrukcj. Prosimy ponadto
o pozostawienie instrukcji do wykorzystania w przyszoci.
Dostpno poszczególnych modeli zaley od kraju i regionu.
© 2009 Sony Corporation
OSTRZE¯ENIE
Aby zmniejszy ryzyko poaru lub
poraenia prdem, nie wystawia
urzdzenia na deszcz i chroni je
przed wilgoci.
Nie naraa akumulatorów na zbyt
wysok temperatur spowodowan
promieniami sonecznymi, ogniem itp.
OSTRZEENIE
W przypadku wymiany akumulatora,
uy tylko akumulatora wskazanego
typu. W przeciwnym razie istnieje
ryzyko poaru lub obrae. Zuyte
baterie i akumulatory naley usuwa
zgodnie z zaleceniami.
Dla klientów w Europie
Urzdzenie zostao przebadane i uznane za zgodne
z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile dugo
uywanych przewodów poczeniowych nie
przekracza 3 metrów.
UWAGA
Na obraz wywietlany przez ramk mog wpywa
pola elektromagnetyczne o okrelonej czstotliwoci.
Uwaga
Jeli adunki statyczne albo pola elektromagnetyczne
spowoduj przerwanie transmisji danych, naley na
nowo uruchomi uywany program albo odczy
i z powrotem podczy przewód USB.
2
PL
Usuwanie zuytego sprztu
elektrycznego i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii Europejskiej
i innych krajów europejskich
z wydzielonymi systemami zbierania
odpadów)
Ten symbol na produkcie
lub jego opakowaniu
oznacza, e produkt nie
powinien by zaliczany do
odpadów domowych.
Naley go przekaza do
odpowiedniego punktu,
który zajmuje si zbieraniem
i recyklingiem urzdze
elektrycznych
i elektronicznych.
Prawidowe usunicie
produktu zapobiegnie
potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla
rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których
przyczyn mogoby by niewaciwe usuwanie
produktu. Recykling materiaów pomaga
w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyska
szczegóowe informacje o recyklingu tego produktu,
naley si skontaktowa z wadzami lokalnymi, firm
wiadczc usugi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten zosta kupiony.
Usuwanie zuytych baterii
i akumulatorów (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze
lub opakowaniu oznacza, e produkt
nie powinien by zaliczany do
odpadów domowych.
Na pewnych bateriach lub
akumulatorach symbol ten moe by
uywany razem z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtci (Hg) lub
oowiu (Pb) dodaje si, gdy bateria lub akumulator
zawiera wicej ni 0,0005% rtci lub 0,004% oowiu.
Prawidowe usunicie baterii lub akumulatora
zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla rodowiska naturalnego
i zdrowia ludzkiego, których przyczyn mogoby by
niewaciwe usuwanie baterii lub akumulatora.
Recykling materiaów pomaga w zachowaniu
surowców naturalnych. W przypadku produktu, który
ze wzgldów bezpieczestwa, sprawnoci dziaania
lub spójnoci danych wymaga staego podczenia do
wewntrznej baterii lub akumulatora, wymian baterii
lub akumulatora naley zleci wykwalifikowanemu
technikowi serwisu. Dla zapewnienia prawidowego
przetworzenia baterii lub akumulatora,
wyeksploatowany produkt naley przekaza do
odpowiedniego punktu, który zajmuje si zbieraniem
i recyklingiem urzdze elektrycznych
i elektronicznych. W przypadku pozostaych baterii /
akumulatorów naley si zapozna z odpowiednim
podrozdziaem dotyczcym bezpiecznego usuwania
baterii lub akumulatora z produktu. Bateri lub
akumulator naley przekaza do odpowiedniego
punktu, który zajmuje si recyklingiem zuytych
baterii.
Aby uzyska szczegóowe informacje o recyklingu
tego produktu, baterii lub akumulatorów, naley si
skontaktowa z wadzami lokalnymi, firm
wiadczc usugi oczyszczania lub sklepem,
w którym produkt ten zosta kupiony.
Zalecenie dotyczce kopii
zapasowych
Aby unikn ryzyka utraty danych wskutek przypadkowego uycia albo awarii ramki na zdjcia,
zaleca si wykonywanie zapasowych kopii danych.
Informacja
SPRZEDAWCA NIE BDZIE W ADNYM
PRZYPADKU PONOSI
ODPOWIEDZIALNOCI ZA WSZELKIE
SZKODY BEZPOREDNIE, INCYDENTALNE
ANI WTÓRNE DOWOLNEGO RODZAJU, ANI
ZA STRATY LUB WYDATKI WYNIKAJCE
Z WADLIWOCI DOWOLNEGO PRODUKTU
LUB Z U
YCIA DOWOLNEGO PRODUKTU.
Uwaga dla klientów z krajów,
w których obowizuj Dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej
upowanionym do dokonania i potwierdzenia oceny
zgodnoci z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucj na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych naley
kontaktowa si z podmiotami, których adresy
podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, albo z najbliszym sprzedawc
produktów Sony.
Kopiowanie, obróbka lub drukowanie materiaów
z pyt CD, audycji telewizyjnych, materiaów
chronionych prawami autorskimi (np. obrazów
i publikacji) i wszelkich innych materiaów innych
ni wasne nagrania i utwory jest ograniczone tylko
do uytku prywatnego i domowego. Brak praw
autorskich do takich materiaów lub brak
zezwolenia posiadaczy praw autorskich na
kopiowanie takich materiaów moe by przyczyn
naruszenia przepisów o ochronie praw autorskich
i spowodowa roszczenia o odszkodowanie ze
strony posiadaczy tych praw.
Wykorzystujc w ramce zdjcia, naley zwraca
szczególn uwag na przestrzeganie przepisów
o ochronie praw autorskich. Wykorzystywanie lub
przetwarzanie wizerunków osób trzecich bez ich
zgody moe narusza prawa tych osób.
Wykonywanie zdj na pewnych pokazach,
wystpach i wystawach moe by zabronione.
Sony nie bdzie ponosi adnej odpowiedzialnoci
za wszelkie przypadkowe lub wtórne szkody lub
straty ani za utrat zawartoci nagrania, których
przyczyn moe by uytkowanie albo
uszkodzenie ramki lub karty pamici.
Uwagi o ekranie LCD
• Nie naciska ekranu LCD. Grozi to
znieksztaceniem barw i awari.
• Dugotrwae wystawianie ekranu LCD na dziaanie
promieni sonecznych grozi powstaniem
uszkodze.
• Produkcja ekranu LCD odbywa si z uyciem
bardzo precyzyjnych technologii, dziki czemu
ponad 99,99% punktów dziaa normalnie. Mimo to,
na ekranie LCD mog si na stae pojawia
malekie czarne i / lub jasne punkty (biae,
czerwone, niebieskie lub zielone). Wystpowanie
tych punktów jest normalnym efektem procesu
produkcyjnego i w aden sposób nie wpywa na
wywietlanie.
• W niskiej temperaturze na ekranie LCD moe si
utrzymywa lad po obrazie. Nie wiadczy to
o uszkodzeniu.
Znaki handlowe i prawa autorskie
•
, BRAVIA, „PhotoTV HD”,
,
, „Memory Stick”,
, „Memory Stick Duo”,
, „MagicGate Memory
Stick”, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick PRO Duo”,
, „Memory Stick PRO-HG
Duo”,
, „Memory Stick
Micro”,
,
, „Memory
Stick-ROM”,
, „MagicGate”
i
s znakami handlowymi lub
zastrzeonymi znakami handlowymi Sony
Corporation.
Cyber-shot,
3
PL
• HDMI,
i High-Definition Multimedia
Interface s znakami handlowymi lub
zastrzeonymi znakami handlowymi HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows i Windows Vista
zastrzeonymi znakami handlowymi Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub
w innych krajach.
• Macintosh i Mac OS s zastrzeonymi znakami
handlowymi Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych
i / lub innych krajach.
• CompactFlash jest znakiem handlowym SanDisk
Corporation w Stanach Zjednoczonych.
•
lub xD-Picture Card™ jest znakiem
handlowym FUJIFILM Corporation.
• Znak sowny i logo Bluetooth s wasnoci
Bluetooth SIG Inc., a ich dowolne wykorzystanie
przez Sony Corporation odbywa si na zasadzie
licencji. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe
nale do odpowiednich wacicieli.
•
jest znakiem handlowym FotoNation Inc.
w Stanach Zjednoczonych.
jest znakiem handlowym
Ichikawa Soft Laboratory.
• Produkt wykorzystuje technologi iTypeTM
i zawiera fonty firmy Monotype Imaging Inc.
iTypeTM jest znakiem handlowym Monotype
Imaging Inc.
• Wszystkie pozostae nazwy firm i produktów mog
by znakami handlowymi lub zastrzeonymi
znakami handlowymi odpowiednich firm.
W instrukcji nie s za kadym razem zamieszczane
symbole „™” i „®”.
• Urzdzenie ma funkcj rozpoznawania twarzy.
Wykorzystano w nim technologi Sony Face
Recognition, opracowan przez firm Sony.
Uwagi dla
u¿ytkowników
Program ©2009 Sony Corporation
Dokumentacja ©2009 Sony Corporation
Wszystkie prawa zastrzeone. Niniejsza instrukcja
ani opisane w niej oprogramowanie nie mog by,
zarówno we fragmentach, jak i w caoci,
reprodukowane, tumaczone ani redukowane do
dowolnej postaci moliwej do odczytu maszynowego
bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation.
SONY CORPORATION NIE BDZIE W ADNYM
PRZYPADKU PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI
ZA WSZELKIE SZKODY INCYDENTALNE,
WTÓRNE ANI SZCZEGÓLNE, KTÓRYCH PODSTAW BYBY DELIKT CYWILNO-PRAWNY,
UMOWA I INNE, ZWIZANE Z NINIEJSZ
INSTRUKCJ, OPROGRAMOWANIEM LUB
INNYMI INFORMACJAMI TU ZAWARTYMI
ALBO Z ICH WYKORZYSTANIEM.
•
Sony Corporation zastrzega sobie prawo
wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej
instrukcji i w informacjach tu zawartych,
w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.
Opisane tu oprogramowanie moe take podlega
postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla
uytkownika.
Zabrania si modyfikowania oraz kopiowania
wszelkiego rodzaju danych dostarczonych z tym
oprogramowaniem, takich jak przykadowe obrazy,
w celach innych ni wasny uytek. Kopiowanie
oprogramowania bez zezwolenia stanowi naruszenie
przepisów o ochronie praw autorskich.
Zwracamy uwag, e powielanie lub przetwarzanie
bez zezwolenia portretów lub prac chronionych
prawami autorskimi moe stanowi naruszenie praw
zastrzeonych dla posiadaczy tych praw.
Ilustracje i zdjcia ekranów
w instrukcji
O ile nie zaznaczono inaczej, zamieszczone
w instrukcji ilustracje i zdjcia ekranów dotycz
modelu DPF-X1000N.
Ilustracje i zdjcia ekranów w instrukcji mog
odbiega wygldem od stanu faktycznego.
4
PL
Spis treœci
Przed u¿yciem
Ró¿ne sposoby u¿ycia ramki
na zdjêcia ........................................7
Charakterystyka ..............................8
Sprawdzanie dostarczonego
wyposa¿enia .................................10
Wykaz elementów .........................10
Czynnoœci podstawowe
Przygotowanie pilota ....................14
Monta¿ nó¿ki ................................15
Wieszanie ramki na œcianie ...........16
Pod³¹czanie do sieci .....................17
W³¹czanie ramki ...........................18
Nastawianie zegara .......................19
Wk³adanie karty pamiêci ...............20
Zmienianie trybu wyœwietlania ......22
Ekran pokazu slajdów ...................23
Ekran zegara i kalendarza ..............25
Tryb widoku jednego obrazu .........26
Ekran indeksu obrazów .................27
Czynnoœci dodatkowe
Wyœwietlanie pokazu slajdów ........29
Zmienianie ustawieñ pokazu
slajdów .......................................... 29
Tryb odœwie¿ania ..........................32
Dodawanie obrazów
do wewnêtrznej pamiêci ...............32
Eksportowanie obrazu ..................34
Kasowanie obrazu .........................36
Oznaczanie obrazów .....................37
Wyszukiwanie obrazów (filtracja) ..39
Wybieranie urz¹dzenia
odtwarzaj¹cego .............................40
Auto Touch-up ..............................40
Zmienianie wielkoœci i po³o¿enia
obrazu .....................................42
Powiêkszanie / zmniejszanie
obrazu ........................................... 42
Obracanie obrazu ........................... 42
U¿ycie funkcji CreativeEdit ............43
Tworzenie albumu z wycinkami ..... 43
Tworzenie kalendarza ..................... 46
Nak³adanie tekstu .......................... 48
Dodawanie ramki ........................... 50
Wyœwietlanie z podzia³em na pola . 50
Zmienianie ustawieñ funkcji
automatycznego w³¹czania /
wy³¹czania ....................................51
U¿ycie funkcji budzika ..................52
Nastawianie budzika ...................... 52
Nastawianie godziny budzenia ....... 53
5
PL
Zmienianie ustawieñ .....................53
Procedura wyboru ustawieñ ...........53
Parametry, które mo¿na regulowaæ .55
Pod³¹czanie do telewizora
o wysokiej rozdzielczoœci
w celu wyœwietlenia zdjêæ ........58
Pod³¹czanie do telewizora
o wysokiej rozdzielczoœci ...............58
U¿ycie zewnêtrznego urz¹dzenia
pod³¹czonego do ramki ................61
Korzystanie z urz¹dzeñ
zewnêtrznych
(przy u¿yciu Bluetooth)
Przesy³anie obrazów przy u¿yciu
interfejsu Bluetooth ......................62
Korzystanie z urz¹dzeñ
zewnêtrznych
(przy u¿yciu komputera)
Pod³¹czanie do komputera ............64
Wymagania systemowe ..................64
Pod³¹czanie do komputera w celu
wymiany obrazów ...........................64
Od³¹czanie od komputera ...............65
Komunikaty o b³êdach
Gdy pojawia siê komunikat
o b³êdzie .......................................66
6
PL
Rozwi¹zywanie problemów
Gdy wyst¹pi jakiœ problem ............68
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne ..............73
Bezpieczeñstwo ..............................73
Instalacja ........................................73
Ograniczenia przy kopiowaniu ........74
Usuwanie ramki .............................74
Czyszczenie ....................................74
Karty pamiêci ................................74
„Memory Stick” ..............................74
Karta pamiêci SD ...........................75
xD-Picture Card .............................75
Karta CompactFlash .......................76
Uwagi dotycz¹ce pos³ugiwania siê
kart¹ pamiêci ..................................76
Dane techniczne ...........................77
Skorowidz .....................................79
Przed u¿yciem
Ró¿ne sposoby u¿ycia ramki na zdjêcia
Sony DPF-X1000N i DPF-V1000N to cyfrowe ramki na zdjcia umoliwiajce wywietlanie bez
uycia komputera zdj wykonanych cyfrowym aparatem fotograficznym lub innym urzdzeniem.
Przed uyciem
7
PL
Charakterystyka
x Wspópraca z rónymi kartami
pamici*
Urzdzenie wspópracuje z rónymi kartami
pamici i innych urzdzeniami: kartami
„Memory Stick”, CompactFlash, SD oraz
xD-Picture Card, a take z pamiciami USB.
Aby wywietla obrazy, wystarczy
przeoy kart pamici z aparatu cyfrowego
lub innego urzdzenia. (.strona 20, 61)
x Róne tryby pracy
Wywietlane obrazy mog si automatycznie
zmienia, tak jak przy przegldaniu kart
w albumie. Do wyboru s róne tryby
prezentacji: samych zdj, zegara lub
kalendarza. Mona take zmienia
ustawienia odtwarzania, na przykad
kolejno wywietlania. (.strona 29)
x Dodawanie obrazów do wewntrznej
pamici
Obrazy dodane do albumu s zapisywane
w wewntrznej pamici. (.strona 32)
x Róne funkcje wyœwietlania
Mona wybiera róne tryby wywietlania:
pokazu slajdów, zegara i kalendarza, widoku
jednego obrazu i widoku indeksu.
(.strona 22)
8
PL
x Eksportowanie obrazów
Obrazy z albumu mona eksportowa na
kart pamici. (.strona 34)
x Automatyczne obracanie obrazów
Ramka automatycznie obraca obraz, aby
zapewni waciwy ukad zdjcia. Obrazy s
równie automatycznie obracane po
ustawieniu ramki poziomo albo pionowo.
(.strona 15)
x Wyœwietlanie obrazów na duym
ekranie podczonego telewizora HD
Ramka jest wyposaona w gniazdo HDMI
OUT umoliwiajce wywietlanie obrazów
z karty pamici, urzdzenia zewntrznego
lub wewntrznej pamici na duym ekranie,
z akompaniamentem muzycznym.
(.strona 58)
Przed uyciem
x Funkcja CreativeEdit
Mona tworzy oryginalnie wygldajce
obrazy, uywajc funkcji „Scrapbook”,
„Calendar setting”, „Layout print”, „Frame”
i „Superimpose/Stamp”. (.strona 43)
x Funkcja wyszukiwania
Mona wyszukiwa obrazy na podstawie
zdarzenia, folderu, ukadu obrazu
i znacznika. (.strona 39)
x Funkcje automatycznego retuszu
Dziki automatycznej korekcie zdj
wykonanych pod wiato, automatycznemu
rozjanianiu, korektom ostroci,
zaczerwienienia oczu, gadkoci skóry
i balansu bieli, mona uzyska pikne
zdjcia. (.strona 40)
x Funkcja budzika
Ramka moe zasygnalizowa nadejcie
zaprogramowanej godziny obrazem
i dwikiem. (.strona 52)
x atwe przesyanie zdj wykonanych
telefonem komórkowym z interfejsem
Bluetooth lub innym urzdzeniem*
Uywajc adaptera Bluetooth (wyposaenie
dodatkowe), mona przesya zdjcia do
wewntrznej pamici ramki z urzdze
z interfejsem Bluetooth. (.strona 62)
x Automatyczny czujnik jasnoœci
Ramka kontroluje natenie owietlenia
w pomieszczeniu i odpowiednio koryguje
jasno obrazu. (.strona 56)
x Wyœwietlanie obrazów na œcianie
Ramk mona zawiesi na cianie.
(.strona 16)
* Nie gwarantuje si waciwego dziaania
wszystkich rodzajów urzdze.
9
PL
Sprawdzanie
dostarczonego
wyposa¿enia
Prosimy o sprawdzenie, czy w opakowaniu
znajduj si nastpujce elementy:
• Cyfrowa ramka na zdjcia (1 szt.)
• Nóka (1 szt.)
• Osona gniazda na karty (1 szt.)
• Osona zcza (1 szt.)
• Pilot (1 szt.)
• Zasilacz sieciowy (1 szt.)
• Przewód zasilajcy (1 szt.)
• Instrukcja obsugi (ta instrukcja) (1 szt.)
• Instrukcja „Przeczytaj w pierwszej
kolejnoci” (1 szt.)
• Gwarancja (1 szt.)
(tylko w niektórych regionach)
Wykaz elementów
Szczegóy mona znale na stronach, których
numery podano w nawiasach.
Ilustracje przedstawiaj model DPF-X1000N.
Rozmieszczenie i nazwy przycisków i zczy
na modelach DPF-V1000N i DPF-X1000N s
takie same. Modele te róni si ksztatem.
Przód
A Ekran LCD
B Czujnik zdalnego sterowania
Korzystajc z dostarczonego pilota, naley
kierowa go w stron tego czujnika.
10
PL
Ty
Przed uyciem
A Zcze EXT INTERFACE
(.strona 62)
Po podczeniu adaptera Bluetooth
(DPPA-BT1, wyposaenie dodatkowe)
moliwe jest bezprzewodowe przesyanie
obrazu z telefonu komórkowego lub aparatu
cyfrowego z interfejsem BLUETOOTH.
Mona podczy aparat cyfrowy, pami
USB lub nonik fotografii zgodne ze
standardem pamici masowej (mass storage).
B Zcze USB B (.strona 64)
Umoliwia poczenie ramki z komputerem
za pomoc przewodu USB.
C Gniazdo HDMI OUT (.strona 58)
Umoliwia podczenie przewodu HDMI
i wywietlanie obrazów na telewizorze HD.
D Nóka (.strona 15)
E Gniazdo DC IN 8.4 V
(.strona 17)
Podcz wtyk dostarczonego zasilacza
sieciowego do tego gniazda i wcz przewód
zasilajcy zasilacza do gniazdka sieciowego.
F Wycznik (.strona 18)
G Przycisk VIEW MODE
(.strona 22)
H Gniazdo „Memory Stick PRO”
(standardowe / Duo)
(.strona 20)
I
J
K
L
Lampka dostpu
Przecznik budzika (.strona 52)
WskaŸnik trybu czuwania
Przycisk 1 (wczania / trybu
czuwania)
M Przycisk MENU
Wywietla menu.
Menu zapewnia dostp do takich samych
funkcji, jak przyciski na pilocie: [Slideshow
Settings], [Rotate], [Add to album] i [Date/
time settings].
N Przyciski kierunku (B/b/v/V),
Przyciskami B/b/v/V wskazuj warianty
w menu. Potwierd wybór przez nacinicie
przycisku
.
O Przycisk BACK
Umoliwia powrót do poprzedniego ekranu.
P Przecznik zerowania
(.strona 72)
Przywraca fabryczne ustawienia daty /
godziny, budzika i automatycznego wczania
/ wyczania. Aby wcisn przecznik, uyj
dugiego, cienkiego przedmiotu, takiego jak
szpilka.
Q Gniazdo na kart CompactFlash
(.strona 20)
R Gniazdo na kart pamici SD /
MMC / xD-Picture Card
(.strona 20)
11
PL
S
T
U
V
Brzczyk
Czujnik jasnoœci
Osona gniazda na karty
Otwory do zawieszenia
urzdzenia na œcianie
(.strona 16)
W Miejsce na schowanie nóki
X Osona zcza
12
PL
Pilot
13
Przed uyciem
A Przycisk Auto Touch-up
(.strona 40)
B Przycisk VIEW MODE
(.strona 22)
C Przycisk SLIDE-SHOW ( )
(.strona 22)
D Przycisk INDEX ( )
(.strona 22)
E Przycisk SINGLE (
)
(.strona 22)
F Przycisk MENU
G Przycisk BACK
H Przycisk 1 (wczania / trybu
czuwania)
I Przycisk CLOCK ( )
(.strona 22)
J Przyciski powikszania ( ) /
zmniejszania ( ) (.strona 42)
K Przycisk ALBUM ( )
(.strona 32)
L Przyciski kierunku (B/b/v/V)
M Przycisk
(wprowadzania)
N Przycisk ROTATE (
)
(.strona 42)
PL
Czynnoœci podstawowe
Przygotowanie pilota
W pilocie jest fabrycznie zainstalowana bateria
litowa (CR2025). Przed uyciem naley wyj
arkusz ochronny, jak pokazano na ilustracji.
Wymiana baterii w pilocie
Jeli pilot przestanie dziaa, naley wymieni
bateri (bateri litow CR2025) na now.
1
Wysu oprawk baterii.
Wycignij oprawk baterii, wciskajc
wystp na oprawce.
Arkusz ochronny
Posugiwanie si pilotem
Kieruj przód pilota w stron czujnika zdalnego
sterowania na ramce.
2
Wyjmij z oprawki zuyt bateri
i wó now.
Wó bateri biegunem „+” do góry.
Czujnik
zdalnego
sterowania
3
Z powrotem wsu oprawk baterii
do pilota.
OSTRZEENIE
Niewaciwe obchodzenie si z bateri grozi
wybuchem. Nie adowa, nie rozbiera ani
nie pali baterii.
Uwagi
Uwaga
Posugiwanie si przyciskami na ramce zawieszonej
na cianie moe spowodowa upadek ramki. Ramk
naley obsugiwa pilotem.
14
PL
• Kiedy bateria litowa jest bliska wyczerpania, moe
si zmniejszy zasig pilota albo pilot bdzie dziaa
niewaciwie. W takim przypadku naley wymieni
bateri na bateri litow Sony CR2025. Uycie
innej baterii stwarza ryzyko poaru lub wybuchu.
• Uycie baterii innej ni wskazana stwarza ryzyko
jej rozerwania.
• Zuyte baterie naley usuwa zgodnie z lokalnymi
przepisami.
• Nie zostawia pilota w bardzo gorcych lub
wilgotnych miejscach.
• Uwaa, aby przy wymianie baterii itp. do wntrza
pilota nie dostay si obce przedmioty.
• Niewaciwe uytkowanie baterii grozi wyciekiem
elektrolitu i korozj.
– Nie adowa baterii.
Monta¿ nó¿ki
1
– Jeli pilot nie bdzie uywany przez dugi czas,
naley wyj z niego bateri. Pozwoli to na
uniknicie wycieku elektrolitu i korozji.
Mocno chwy ramk i wprowadŸ
nók w gwintowany otwór z tyu
obudowy. Nie przekrzywiaj nóki.
– Niewaciwe wkadanie baterii, zwieranie jej
biegunów, rozbieranie, rozgrzewanie lub
wrzucanie jej do ognia grozi rozerwaniem
baterii lub wyciekiem elektrolitu.
Czynnoœci podstawowe
Zawartoœ instrukcji
W instrukcji opisano obsug urzdzenia przy
uyciu pilota. Jeli wykonanie jakiej
czynnoci przyciskami na ramce wymaga
innego postpowania ni przy uyciu pilota,
bdzie to opisane we wskazówce.
2
Starannie, do oporu wkr nók
w gwintowany otwór.
Stawianie ramki pionowo lub
poziomo
Obrócenie ramki do pozycji pionowej lub
poziomej nie wymaga zmiany pooenia nóki.
15
PL
Kiedy ramka stoi pionowo, automatycznie jest
wybierany waciwy ukad wywietlanego
obrazu.
Kierunki wskazywane na przycisku kierunku
z tyu obudowy zale od sposobu ustawienia
ramki.
Wieszanie ramki na
œcianie
Ramk mona zawiesi na cianie. W tym celu
naley wykona nastpujce czynnoci:
1
Przygotuj wkrty (wyposaenie
dodatkowe) pasujce do otworów
z tyu obudowy.
4 mm
Co najmniej 25 mm
4,2 mm
Uwagi
• Sprawd, czy nóka jest stabilna. Niestabilno
nóki moe spowodowa przewrócenie si ramki.
• Kiedy ramka jest ustawiona pionowo, nie zapala si
logo Sony.
• Kiedy parametr [Auto display orientation]
(Automatyczny ukad wywietlania) z grupy
[General Settings] na zakadce
(Settings) jest
ustawiony na [OFF] (Wy.), ramka nie rozpoznaje
ukadu ani nie koryguje sposobu wywietlania.
• W miejscu na schowanie nóki znajduje si
magnes. Nie umieszcza w pobliu ramki
przedmiotów wraliwych na oddziaywanie pól
magnetycznych, na przykad kart kredytowych.
Umieszczenie ramki w pobliu telewizora
kineskopowego moe by przyczyn zakóce barw
w obrazie.
8,6 mm
Otwory do zawieszenia
urzdzenia na œcianie
2
Przykr wkrty (wyposaenie
dodatkowe) do œciany.
Midzy wkrtem a cian powinno
pozosta od 2,5 do 3 mm luzu.
Od 2,5
do 3 mm
Wskazówka
Aby uatwi sobie odkrcenie nóki, mona j ciasno
owin paskiem gumy.
3
Zawieœ ramk na œcianie,
dopasowujc otwór z tyu obudowy
do wkrtu na œcianie.
Uwagi
• Uywane wkrty powinny by dopasowane do
materiau, z którego jest wykonana ciana.
W przeciwnym razie moe doj do ich
uszkodzenia. Wkrt naley wkrci w sup lub
podobny element ciany.
16
PL
• Chcc wymieni kart pamici, naley zdj ramk
ze ciany, ustawi j na stabilnym podou,
a nastpnie wyj kart i woy inn.
• Kiedy ramka wisi na cianie, przechowuj nók
w przewidzianym na ni miejscu.
• Podcz do ramki przewód zasilajcy i wcz
zasilanie ramki wycznikiem. Zawie ramk na
cianie, po czym wcz przewód zasilajcy do
zasilacza sieciowego i do gniazdka sieciowego.
• Firma Sony nie bdzie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialnoci za wypadki lub szkody
spowodowane przez wady zamocowania,
niewaciwe uytkowanie, klski ywioowe itp.
Pod³¹czanie do sieci
1
2
Wcz wtyk zasilacza sieciowego do
gniazda DC IN 8.4 V z tyu ramki.
Podcz przewód zasilajcy do
zasilacza i do œciennego gniazdka
sieciowego.
Czynnoœci podstawowe
Zasilacz sieciowy
Wtyk
Do gniazdka
sieciowego
Uwagi
• Gniazdko sieciowe powinno si znajdowa jak
najbliej urzdzenia i pozostawa atwo dostpne.
• Nie stawia ramki w sposób zagraajcy jej
stabilnoci, na przykad na nierównym albo
pochyym podou.
• Zasilacz sieciowy naley podczy do atwo
dostpnego gniazdka sieciowego. W razie
problemów natychmiast odci zasilanie,
wyczajc wtyczk z gniazdka sieciowego.
• Nie zwiera styków na wtyku zasilacza
metalowymi przedmiotami. Grozi to awari.
• Nie uywa zasilacza sieciowego umieszczonego
w ciasnym miejscu, na przykad midzy cian
a meblem.
17
PL
• Po uyciu naley odczy zasilacz sieciowy od
gniazda DC IN 8.4 V ramki i wyczy jego
przewód zasilajcy z gniazdka sieciowego.
• Jeli do ramki jest podczony zasilacz sieciowy
wczony do gniazdka sieciowego, to ramka
pozostaje pod napiciem nawet wówczas, gdy jest
wyczona.
W³¹czanie ramki
Kiedy ramka jest wyczona
wycznikiem
Po wczeniu ramki wycznikiem wskanik
trybu czuwania zapali si na zielono i wczy
si podwietlenie logo Sony z przodu
obudowy.
Kiedy wycznik ramki znajduje
si w pooeniu pracy
Nacinij przycisk 1 (wczania / trybu czuwania) na ramce lub pilocie, aby j wczy.
Kolor wskanika trybu czuwania zmieni si
z czerwonego na zielony. Wczy si
podwietlenie logo Sony z przodu obudowy.
18
PL
Wyczanie zasilania
Przytrzymaj wcinity przycisk 1 (wczania /
trybu czuwania) na ramce albo pilocie a do
wyczenia zasilania. Kolor wskanika trybu
czuwania zmieni si z zielonego na czerwony.
Nastawianie zegara
Aby w trybach zegara i kalendarza bya
wywietlana waciwa godzina, trzeba nastawi
zegar ramki.
Uwaga
Nie wycza ramki ani nie odcza od niej zasilacza
sieciowego, zanim wskanik trybu czuwania zapali
si na czerwono. Grozi to uszkodzeniem ramki.
Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si ekran menu.
2
Przyciskami B/b wska zakadk
(Settings).
Pojawi si ekran ustawie.
Kiedy ramka zostanie wczona bez
podczenia karty pamici, pojawi si ekran
pocztkowy.
Wskazówka
Przycisków B/b mona uy tylko wówczas,
gdy do ramki jest woona karta pamici,
podczone jest zewntrzne urzdzenie lub
wybierane s ustawienia inne ni zegara
i kalendarza (strona 25).
3
Przyciskami v/V wska wariant [Date/
time settings], po czym naciœnij
przycisk
.
Pojawi si ekran Date/time settings.
Jeli przez 10 sekund nie zostanie uyta adna
funkcja ramki, wczy si tryb demonstracyjny.
Nacinicie dowolnego przycisku z wyjtkiem
przycisku zasilania spowoduje powrót do
ekranu pocztkowego.
Podczas wywietlania ekranu pocztkowego
naley nacisn przycisk MENU, a nastpnie
nastawi dat i godzin.
4
Nastaw dat.
1 Przyciskami v/V wska wariant [Date],
po czym nacinij przycisk
.
2 Przyciskami B/b wska miesic, dzie
lub rok. Nastaw odpowiedni warto
przyciskami v/V i nacinij przycisk
.
19
PL
Czynnoœci podstawowe
Dziaanie w stanie
pocztkowym
1
5
Nastaw godzin.
1 Przyciskami v/V wska wariant [Time],
po czym nacinij przycisk
.
2 Przyciskami B/b wska godzin,
minuty lub sekundy. Nastaw
odpowiedni warto przyciskami v/V
i nacinij przycisk
.
6
Wybierz format daty.
1 Przyciskami v/V wska wariant [Date
Display Order], po czym nacinij
.
przycisk
2 Przyciskami v/V wska dany format,
.
po czym nacinij przycisk
• Y-M-D
• M-D-Y
• D-M-Y
7
Wybierz dzie, od którego bdzie
si zaczyna tydzie kalendarzowy.
Mona wybra dzie tygodnia
pojawiajcy si z lewej strony kalendarza.
1 Przyciskami v/V wska wariant [First
Weekday], po czym nacinij przycisk
.
2 Przyciskami v/V wska wariant
[Sunday] lub [Monday], po czym
nacinij przycisk
.
8
Wk³adanie karty
pamiêci
Starannie wó kart pamici do
odpowiedniego gniazda, trzymajc j
stron z opisem do siebie (patrzc od
tyu ramki).
Po prawidowym woeniu karty pamici miga
lampka dostpu. Jeli lampka dostpu nie miga,
wyjmij kart, sprawd jej uoenie i ponownie
wó.
Jeli ramka ma by przez dugi czas uywana
z woon kart pamici, naley zaoy
dostarczon oson gniazda.
Wicej informacji o kartach pamici, których
mona uywa w ramce, podano na stronach
74 do 76.
Lampka dostpu
Wybierz sposób wyœwietlania godziny.
1 Przyciskami v/V wska wariant [12hr/
24hr display], po czym nacinij
przycisk
.
2 Przyciskami v/V wska wariant
[12 hours] lub [24 hours], po czym
nacinij przycisk
.
9
Naciœnij przycisk MENU.
Ekran menu zniknie.
Starannie wó kart pamici do odpowiedniego
gniazda, trzymajc j stron z opisem do siebie.
Kolejnoœ gniazd od góry jest nastpujca:
„Memory Stick” („Memory Stick Duo”),
CompactFlash, SD i xD-Picture Card.
20
PL
Wyjmowanie karty pamici
Wyjmij kart pamici z gniazda w kierunku
przeciwnym do tego, w którym zostaa
woona.
Uwagi
Uwagi
• Ze wzgldu na waciwoci wewntrznej pamici,
czsty odczyt obrazów przechowanych w niej przez
dugi czas lub wielokrotnie odczytywanych moe
powodowa bdy w odczycie.
• Informacje o obsugiwanych przez ramk
formatach plików – patrz strona strona 77.
Czynnoœci podstawowe
• Woona karta pamici tylko czciowo chowa si
w gniedzie. Nie próbowa gbiej wciska karty,
gdy grozi to uszkodzeniem karty pamici i / lub
ramki.
• Gniazdo w ramce jest przystosowane do
wspópracy ze standardowymi kartami „Memory
Stick” i kartami Duo, nie wymaga wic uycia
adaptera na karty „Memory Stick”.
• Dwufunkcyjne gniazdo na karty SD / xD-Picture
Card automatycznie rozpoznaje rodzaj woonej
karty.
• Przed uyciem karty pamici zapoznaj si
z podrozdziaem „Karty pamici” na stronie 74.
• Kiedy nie jest woona ani jedna karta pamici
i nie jest podczone urzdzenie, wywietlane s
obrazy z albumu w wewntrznej pamici.
Priorytety wyœwietlania obrazów
Kiedy jest woona karta pamici lub podczone jest
urzdzenie zewntrzne, automatycznie s
wywietlane obrazy z woonej karty lub
podczonego urzdzenia.
Rczn zmian karty lub urzdzenia, z którego
odbywa si wywietlanie, umoliwia menu
(Select device) (strona 40).
Wywietlanie obrazów z karty pamici odbywa si
zgodnie z nastpujcymi priorytetami:
• Karta pamici /Urzdzenie podczone do
zcza EXT INTERFACE t Wewntrzna
pami
• Kiedy ramka jest wczona i woona zostanie
wicej ni jedna karta pamici, wywietlane bd
obrazy z pierwszej z woonych kart.
• W przypadku podczenia wielu urzdze, gdy
ramka jest wyczona, po wczeniu ramki
wywietlone zostan obrazy z urzdzenia, które
byo ródem obrazów przed wyczeniem ramki.
Niemoliwe bywa wywietlenie obrazów
z urzdzenia podczonego do zcza
EXT INTERFACE.
• W przypadku wymiany karty pamici, gdy
ramka jest wyczona, po wczeniu ramki
wywietlanie obrazów odbywa si zgodnie
z nastpujcymi priorytetami:
„Memory Stick” b karta CompactFlash
b karta SD b xD-Picture Card b urzdzenie
podczone do zcza EXT INTERFACE b
wewntrzna pami
21
PL
Zmienianie trybu
wyœwietlania
1
Naciœnij przycisk VIEW MODE.
Pojawi si ekran trybu wywietlania.
3
Przyciskami B/b/v/V lub VIEW
MODE wska dany styl, po czym
naciœnij przycisk
.
Uwaga
2
Po duszej przerwie w uytkowaniu ramki styl, na
którym znajdzie si kursor, zostanie wybrany
automatycznie.
Wybierz dan grup.
Grupa
Pokaz
slajdów
Opis
Wywietlanie pokazu
slajdów.
Wywietlanie zegara albo
kalendarza.
Zegar
i kalendarz
Wywietlanie pojedynczego
obrazu.
Wywietlanie listy miniatur.
Indeks
Wskazówka
W przypadku obsugi ramki przyciskami na
samej ramce, dan grup mona wybra
przyciskami B/b, po uprzednim
przemieszczeniu kursora do pola grupy
przyciskami B/b/v/V.
22
PL
Ekran pokazu slajdów
Grupa
Pokaz
slajdów
Obraz
Opis
A
Single view
Wywietlanie pojedynczych obrazów.
B
Multi image view
Wywietlanych jest kilka obrazów na raz.
C
Clock view
Wywietlanie obrazów z biec dat
i godzin.
D
Calendar view
Obrazy s wywietlane po kolei,
a równoczenie jest widoczny kalendarz.
Wywietlana jest aktualna data i godzina.
E
Time Machine
Wywietlanie obrazów z dat i godzin
wykonania zdjcia. Nie mona wywietli
aktualnej daty i godziny.
F
Scrap-book
G
Creative
Wywietlanie obrazu przetworzonego za
pomoc szablonu CreativeEdit.
H
Random view
Czynnoœci podstawowe
Styl
Wywietlanie obrazów z losowym
przeczaniem stylów pokazu slajdów
i efektów.
A
B
C
E
FG
H
D
23
PL
Wskazówki
• Kiedy nie jest woona ani jedna karta pamici i nie
jest podczone urzdzenie, wywietlane s obrazy
z albumu w wewntrznej pamici. Jeli
w wewntrznej pamici nie ma obrazów,
automatycznie wcza si tryb demonstracyjny.
Tryb demonstracyjny wycza si po naciniciu
dowolnego przycisku innego ni 1 (wczania /
czuwania).
• Szczegóowe informacje o kolejnoci wywietlania
slajdów podano na stronie 56.
• Wybierajc tryb wywietlania pokazu slajdów,
mona okreli czsto zmian obrazu, uywany
efekt, kolejno wywietlania i efekt kolorystyczny.
Zapoznaj si take z opisem grupy „Slideshow
Settings” (strona 31).
• Kiedy podczas wywietlania pokazu slajdów pojawi
si obraz, który chcesz wywietli w trybie widoku
jednego obrazu, nacinij przycisk
na ramce.
• Moesz uy przycisku VIEW MODE na ramce.
24
PL
Ekran zegara i kalendarza
Clock2
Clock3
Clock4
Clock5
Clock6
Clock7
Clock8
Clock9
Clock10
Calendar2
Calendar3
Czynnoœci podstawowe
Clock1
Clock11
Calendar1
Lunar Calendar
Arabic Calendar
Farsi Calendar
(przy wybranym
(przy wybranym
(przy wybranym
ustawieniu
ustawieniu [Arabic]
ustawieniu
z grupy [Language [Persian] z grupy
[Simplified
Chinese] z grupy
setting])
[Language setting])
[Language setting])
Uwaga
Kiedy jest widoczny ekran zegara i kalendarza,
mona wybra tylko zakadk
(Settings).
Wskazówka
Moesz uy przycisku VIEW MODE na ramce.
25
PL
Tryb widoku jednego obrazu
Grupa
Obraz
A
Styl
Opis
A
Entire image
Na ekranie wida cay obraz. Do zmieniania
wywietlanych obrazów mona uywa
przycisków B/b.
B
Fit to screen
Obraz wypenia cay ekran. Do zmieniania
wywietlanych obrazów mona uywa
przycisków B/b.
C
Entire image (with
Exif)
Podczas wywietlania caego obrazu wida
takie informacje o obrazie, jak numer, nazwa
pliku i data wykonania zdjcia. Do zmieniania
wywietlanych obrazów mona uywa
przycisków B/b.
Szczegóy dotyczce informacji o obrazie
podano w podpunkcie „Wywietlane
informacje” (strona 28).
D
Fit to screen (with
Exif)
Podczas wywietlania obrazu dopasowanego
do wielkoci ekranu wida takie informacje
o obrazie, jak numer, nazwa pliku i data
wykonania zdjcia. Do zmieniania
wywietlanych obrazów mona uywa
przycisków B/b.
Szczegóy dotyczce informacji o obrazie
podano w podpunkcie „Wywietlane
informacje” (strona 28).
B
Wskazówki
• Kiedy nie jest woona ani jedna karta pamici i nie
jest podczone urzdzenie, wywietlane s obrazy
z albumu w wewntrznej pamici. Jeli
w wewntrznej pamici nie ma obrazów,
automatycznie wcza si tryb demonstracyjny.
Tryb demonstracyjny wycza si po naciniciu
dowolnego przycisku innego ni 1 (wczania /
czuwania).
26
PL
C
D
• Nacinicie przycisku
, gdy w trybie widoku
jednego obrazu wywietlana jest panorama,
powoduje wywietlenie panoramy.
• Tryb wywietlania obrazu mona wybra
przyciskiem VIEW MODE; przyciski B/b
umoliwiaj wybór trybu wywietlania obrazu
dopasowanego do wielkoci ekranu. Nie wszystkie
obrazy mog by dopasowane do wielkoci ekranu.
• Moesz uy przycisku VIEW MODE na ramce.
Ekran indeksu obrazów
Grupa
Obraz
Opis
A
Index 1
Wywietlanie listy z duymi miniaturami.
dany obraz mona wybra przyciskami B/b/
v/V.
B
Index 2
Wywietlanie listy z miniaturami. dany
obraz mona wybra przyciskami B/b/v/V.
C
Index 3
Wywietlanie listy z maymi miniaturami.
dany obraz mona wybra przyciskami B/b/
v/V.
Indeks
A
B
C
Uwaga
Liczba obrazów wywietlanych w trybie indeksu na
ekranie telewizora zaley od wielkoci ekranu
telewizora.
Wskazówki
• Miniatura to may obrazek przeznaczony do
wywietlenia na indeksie zdj, a zapisywany
w zdjciach wykonywanych aparatem cyfrowym.
• Kiedy nie jest woona ani jedna karta pamici i nie
jest podczone urzdzenie, wywietlane s obrazy
z albumu w wewntrznej pamici. Jeli
w wewntrznej pamici nie ma obrazów,
automatycznie wcza si tryb demonstracyjny.
Tryb demonstracyjny wycza si po naciniciu
dowolnego przycisku innego ni 1 (wczania /
czuwania).
• Kiedy podczas wywietlania ekranu indeksu pojawi
si obraz, który chcesz wywietli w trybie widoku
jednego obrazu, nacinij przycisk
na ramce.
• Moesz uy przycisku VIEW MODE na ramce.
27
PL
Czynnoœci podstawowe
Styl
Wyœwietlane informacje
4 Informacja o ustawieniach
Ikony
Znaczenie
Wskanik ochrony
Wskanik skojarzonego pliku
(wywietlany, gdy istnieje
skojarzony plik z filmem lub
miniatur do wysania e-mailem.)
Wywietlana po oznaczeniu
obrazu.
5 Numer obrazu (numer folderu-pliku)
Wywietlane s nastpujce informacje:
1 Sposób wywietlania
– Cay obraz
– Dopasowanie do ekranu
– Cay obraz (z Exif)
– Dopasowanie do ekranu (z Exif)
2 Numer wywietlanego obrazu / Liczba
obrazów
Nonik bdcy ródem wywietlanego
obrazu jest wskazywany w nastpujcy
sposób:
Ikony
Znaczenie
ródo: „Memory Stick”
ródo: SD
ródo: CompactFlash
ródo: xD-Picture Card
ródo: urzdzenie zewntrzne
ródo: wewntrzna pami
3 Szczegóy dotyczce obrazu
– Format pliku (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Liczba pikseli (szeroko × wysoko)
– Nazwa producenta urzdzenia bdcego
ródem obrazu
– Model urzdzenia bdcego ródem
obrazu
– Czas otwarcia migawki (np. 1/8)
– Warto przysony (np. F2.8)
– Kompensacja ekspozycji (np. +0.0EV)
– Informacja o obrocie
28
PL
Wywietlany, gdy obraz jest zgodny ze
standardem DCF.
Jeli obraz nie jest zgodny z DCF,
wywietlanych jest pierwszych 10 znaków
nazwy jego pliku.
6 Data / godzina wykonania zdjcia
Czynnoœci dodatkowe
Wyœwietlanie pokazu
slajdów
Istnieje moliwo automatycznego,
sekwencyjnego wywietlania obrazów
z wewntrznej pamici lub karty pamici.
Po wczeniu ramki automatycznie rozpoczyna
si wywietlanie poprzedniego pokazu slajdów.
1
2
Zmienianie ustawieñ pokazu
slajdów
1
Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si menu.
2
Przyciskami B/b wska zakadk
(Settings).
Pojawi si ekran ustawie.
3
Pojawi si ekran trybu wywietlania.
Przyciskami v/V wska wariant
[Slideshow Settings], po czym
naciœnij przycisk
.
Wska ikon
Pojawi si ekran ustawie pokazu
slajdów.
Naciœnij przycisk VIEW MODE.
(pokaz slajdów).
Czynnoœci dodatkowe
Wskazówka
W przypadku obsugi ramki przyciskami na
samej ramce, ikon
(pokaz slajdów)
moesz wskaza przyciskami B/b, po
uprzednim przemieszczeniu kursora do pola
grupy przyciskami B/b/v/V.
4
3
Przyciskami v/V wska dany
wariant, po czym naciœnij przycisk
.
Szczegóowe informacje o parametrach
i ich ustawieniach podano w tabeli na
nastpnej stronie.
Przyciskami B/b/v/V wska dany
styl, po czym naciœnij przycisk
.
Uwagi
• W przypadku wywietlania pokazu slajdów
utworzonego z obrazów zapisanych na karcie
pamici, naley zwróci uwag na nastpujce
kwestie:
– Ze wzgldu na waciwoci kart pamici, czsty
odczyt obrazów moe powodowa bdy
w odczycie.
Szczegóy dotyczce stylów pokazu
slajdów podano w podrozdziale „Ekran
pokazu slajdów” (strona 23).
– Nie wywietla przez dugi czas pokazu slajdów
zoonego z maej liczby obrazów. Grozi to
bdami w danych.
– Zalecamy czste wykonywanie kopii
zapasowych obrazów z karty pamici.
• W czasie wywietlania pokazu slajdów nie mona
zmienia ustawie niektórych parametrów. Takie
parametry maj szary kolor i nie mona ich wybra.
29
PL
• Wyczenie ramki wycznikiem przed jej
przejciem w tryb czuwania, jak równie
wyzerowanie ramki sprawi, e wywietlanie pokazu
slajdów rozpocznie si od pierwszego obrazu.
• Zbyt dua jasno ekranu moe wywoa odruch
wymiotny. Uwaa, aby przy korzystaniu z ramki
nie nastawia za duej jasnoci obrazu.
Wskazówka
Mona równie uy przycisku VIEW MODE na
ramce.
30
PL
*: Ustawienia fabryczne
Wariant
Ustawienie
Opis
Slideshow
Settings
Interval
Okrela czsto zmian wywietlanego obrazu: 3 sec., 7 sec.*, 20 sec.,
1 min., 5 min., 30 min., 1 hour, 3 hours, 12 hours, 24 hours.
Uwaga
W zalenoci od stylu pokazu slajdów, efektu kolorystycznego
i wielkoci obrazu obrazy mog si zmienia z czstoci inn ni
wybrana w menu.
Effect
Color effect
Display Mode
Przejcie do nastpnego obrazu z „wypychaniem”
poprzedniego obrazu od rodka ku rogom ekranu.
Vert. blinds
Przejcie do nastpnego obrazu z pionowym
„opuszczaniem aluzji”.
Horiz. blinds
Przejcie do nastpnego obrazu z poziomym
„odsuwaniem aluzji”.
Fade*
Przejcie do nastpnego obrazu z wygaszeniem
obecnego obrazu i wprowadzeniem nastpnego.
Wipe
Przejcie do nastpnego obrazu ze „zsuniciem”
obecnego obrazu w celu odsonicia nastpnego.
Random
Losowe wykorzystanie powyszych piciu efektów.
ON
Wywietlanie obrazów w przypadkowej kolejnoci.
OFF*
Wywietlanie obrazów zgodnie z ustawieniem
parametru [Listing Order] w menu [General Settings].
Color*
Wywietlanie obrazu w kolorze.
Sepia
Wywietlanie obrazu w sepii.
Monochrome
Wywietlanie obrazu czarno-biaego.
Auto Touch-up
Wywietlanie obrazu skorygowanego przez funkcj
automatycznego retuszu.
Wybierz dan wielko wywietlanego obrazu:
Uwaga
ródowe dane o obrazie nie ulegaj zmianie.
Entire image*
Wywietlanie caego obrazu powikszonego do
odpowiednich wymiarów. (Obraz moe by
wywietlany z marginesami u góry, u dou, z lewej lub
z prawej strony.)
Fit to screen
Powikszanie rodka obrazu tak, aby wypeni nim
cay ekran.
Uwaga
W zalenoci od stylu pokazu slajdów wielko
wywietlanego obrazu moe by inna ni wybrana
w menu.
BGM
Odtwarzanie akompaniamentu muzycznego przez gonik telewizora, gdy
ramka jest poczona z telewizorem przez gniazdo HDMI OUT. Do
wyboru s ustawienia [BGM1*] i [BGM2]. Aby wyczy
akompaniament, wybierz ustawienie [OFF].
31
PL
Czynnoœci dodatkowe
Shuffle
Center cross
Tryb odœwie¿ania
Ze wzgldu na waciwoci sprztowe, czsty
odczyt obrazów przechowanych przez dugi
czas lub wielokrotnie odczytywanych moe
powodowa bdy w odczycie.
Aby unikn takich bdów, ramka analizuje
stan wewntrznej pamici i automatycznie j
odwiea.
Kiedy jest konieczne odwieanie,
automatycznie pojawia si ekran potwierdzenia
odwieania wewntrznej pamici.
Odwieanie rozpocznie si po wybraniu
wariantu [OK]. Odwieanie rozpocznie si
równie automatycznie, jeli przez 30 sekund
nie zostanie wykonana adna operacja. Wybór
wariantu [Cancel] spowoduje, e ekran
potwierdzenia odwieania wewntrznej
pamici pojawi si nastpnym razem.
Dodawanie obrazów do
wewnêtrznej pamiêci
Ramka moe peni funkcj albumu
cyfrowego, umoliwiajcego zapis obrazów
w wewntrznej pamici.
Wskazówka
Parametr [Image file size] w menu umoliwia
okrelenie, czy naley optymalizowa wielko
obrazów zapisywanych w pamici wewntrznej, czy
zapisywa je bez kompresji (strona 56).
Kiedy parametr [Image file size] jest ustawiony na
[Album], do albumu mona doda maksymalnie
mniej wicej 2000 (DPF-V1000N) lub mniej wicej
4000 (DPF-X1000N) obrazów. Przy ustawieniu
[Original] maksymalna liczba obrazów zaley od
wielkoci plików ze ródowymi obrazami.
1
Kiedy na ekranie pojawi si obraz
z karty pamici lub urzdzenia
zewntrznego, naciœnij przycisk
(album).
Wskazówka
Nacinij przycisk MENU, przyciskami v/V
wska wariant [Add to album], po czym
przyciskami B/b wska ikon
(Editing).
Ekran pojedynczego obrazu
Podczas odwieania wewntrznej pamici nie
naley wycza ramki wycznikiem. Grozi to
awari.
Odwieanie wewntrznej pamici moe trwa
okoo 5 minut.
Uwagi
• Dla uniknicia utraty danych zalecamy okresowe
wykonywanie ich zapasowej kopii.
• Nie wywietla cyklicznie pokazu slajdów
zoonego z mniej ni 10 slajdów, gdy czsto
zmian obrazów jest nastawiona na 3 sekundy. Grozi
to problemami z obrazami w wewntrznej pamici.
32
PL
Ekran pokazu slajdów
Zapoznaj si take z podrozdziaem
„Wyszukiwanie obrazów (filtracja)”
(strona 39).
1 Przyciskami B/b/v/V wska obraz,
który chcesz doda do albumu, po czym
nacinij przycisk
. W polu wyboru
wskazanego obrazu pojawi si znak
zaznaczenia.
Powtarzajc t czynno, mona doda
wiele obrazów w ramach jednej
operacji.
Ekran indeksu obrazów
Przyciskami v/V wska wariant
[Add this image], [Selected images]
lub [Add all images], po czym
naciœnij przycisk
.
Po wybraniu wariantu [Add this image]
obecnie wywietlany obraz zostanie
dodany do albumu. Przejd do czynnoci
4. (Wariantu tego nie mona wybra
z ekranu pokazu slajdów.)
Po wybraniu wariantu [Selected images]
moesz wybra obraz, który chcesz doda,
z listy obrazów. Przejd do czynnoci 3.
Po wybraniu wariantu [Add all images]
pojawi si lista obrazów. Wszystkie pola
zaznaczenia obrazów bd zaznaczone.
Przejd do czynnoci 4.
3
Aby zrezygnowa z wyboru, wska
obraz, którego nie chcesz dodawa, po
czym nacinij przycisk
, aby usun
znak zaznaczenia z pola wyboru.
2 Nacinij przycisk MENU.
Pojawi si ekran potwierdzenia wyboru
folderu.
4
Przyciskami v/V wska dany
folder, po czym naciœnij przycisk
.
Pojawi si ekran umoliwiajcy wybór
dodania obrazu do wewntrznej pamici.
Z listy obrazów wybierz obraz, który
chcesz doda.
Zawarto listy
Podczas wyszukiwania: wszystkie obrazy
speniajce kryteria wyszukiwania.
Tryby inne ni wyszukiwanie: wszystkie
obrazy z urzdzenia, z którego odbywa si
wywietlanie.
Wskazówka
Wybór wariantu [New folder] powoduje
automatyczne utworzenie nowego folderu.
33
PL
Czynnoœci dodatkowe
2
5
Przyciskami v/V wska wariant
[Yes], po czym naciœnij przycisk
.
Eksportowanie obrazu
.
Obrazy z wewntrznej pamici mona
eksportowa na kart pamici lub do
urzdzenia zewntrznego.
Obraz jest zapisywany we wskazanym
folderze w wewntrznej pamici.
6
Kiedy pojawi si ekran
potwierdzenia, naciœnij przycisk
Uwagi
• Do albumu nie mona dodawa obrazów
z wewntrznej pamici.
• Podczas dodawania obrazu nie wycza zasilania,
nie wyjmowa karty pamici ani nie odcza
urzdzenia zewntrznego. Grozi to uszkodzeniem
ramki lub karty pamici oraz uszkodzeniem danych.
1
Pojawi si menu.
2
Przyciskami B/b wska zakadk
(Editing).
Pojawi si ekran edycji.
Wskazówki
• Aby wykona t operacj przy uyciu pilota,
nacinij przycisk MENU, przyciskami v/V wska
wariant [Add to album] z grupy
(Editing)
i nacinij przycisk
.
• Mona równie uy przycisku MENU na ramce.
• Zmian wielkoci miniatur na licie obrazów
umoliwiaj ikony [ / ].
• Ze wzgldu na waciwoci wewntrznej pamici,
czsty odczyt obrazów przechowanych w niej przez
dugi czas lub wielokrotnie odczytywanych moe
powodowa bdy w odczycie. Dla uniknicia
utraty danych zalecamy okresowe wykonywanie ich
zapasowej kopii.
Kiedy na ekranie wida obraz
z wewntrznej pamici, naciœnij
przycisk MENU.
3
Przyciskami v/V wska wariant
[Export]. Naciœnij przycisk
.
Pojawi si menu Export.
Ekran pojedynczego obrazu
4
Przyciskami v/V wska wariant
[Export this image], [Selected
images] lub [Export all images], po
czym naciœnij przycisk
.
Po wybraniu wariantu [Export this image]
obecnie wywietlany obraz zostanie
wyeksportowany do urzdzenia. Przejd
do czynnoci 6. (Wariantu tego nie mona
wybra z ekranu pokazu slajdów.)
Po wybraniu wariantu [Selected images]
moesz wybra obraz, który chcesz
wyeksportowa, z listy obrazów. Przejd
do czynnoci 5.
Po wybraniu wariantu [Export all images]
pojawi si lista obrazów. Wszystkie pola
zaznaczenia obrazów bd zaznaczone.
Przejd do czynnoci 6.
34
PL
5
Z listy obrazów wybierz obraz, który
chcesz wyeksportowa.
6
Przyciskami v/V wska urzdzenie,
do którego chcesz wyeksportowa
obraz, po czym naciœnij przycisk
.
Przyciskami v/V wska folder,
w którym chcesz dokona zapisu,
po czym naciœnij przycisk
.
Pojawi si ekran potwierdzenia zamiaru
eksportowania.
Wskazówka
Wybór wariantu [New folder] powoduje
automatyczne utworzenie nowego folderu.
8
Przyciskami v/V wska wariant
[Yes], po czym naciœnij przycisk
.
Eksportowanie zostanie zakoczone.
9
Kiedy pojawi si ekran
potwierdzenia, naciœnij przycisk
.
Obraz bdzie skopiowany do wybranego
urzdzenia.
Uwaga
Podczas eksportowania nie wycza zasilania, nie
wyjmowa karty pamici ani nie odcza urzdzenia
zewntrznego. Grozi to uszkodzeniem ramki lub
karty pamici oraz uszkodzeniem danych.
Wskazówki
• Mona równie uy przycisku MENU na ramce.
• W trybie wywietlania ekranu indeksu obrazów
mona powiksza lub zmniejsza obraz, który ma
by wyeksportowany.
• Urzdzenia nierozpoznawane przez ramk maj
szary kolor i nie mona ich wybra.
35
PL
Czynnoœci dodatkowe
Zawarto listy
Podczas wyszukiwania: wszystkie obrazy
speniajce kryteria wyszukiwania.
Tryby inne ni wyszukiwanie: lista
obrazów z albumu, z którego odbywa si
wywietlanie.
Zapoznaj si take z podrozdziaem
„Wyszukiwanie obrazów (filtracja)”
(strona 39).
1 Przyciskami B/b/v/V wska obraz,
który chcesz wyeksportowa, po czym
nacinij przycisk
. W polu wyboru
wskazanego obrazu pojawi si znak
zaznaczenia.
Powtarzajc t czynno, mona
wyeksportowa wiele obrazów
w ramach jednej operacji.
Aby zrezygnowa z wyboru, wska
obraz, którego nie chcesz dodawa, po
czym nacinij przycisk
, aby usun
znak zaznaczenia z pola wyboru.
2 Nacinij przycisk MENU.
Pojawi si ekran wyboru urzdzenia,
które ma by uyte przy eksportowaniu.
7
nacinij przycisk
. W polu wyboru
wskazanego obrazu pojawi si znak
zaznaczenia.
Powtarzajc t czynno, mona
skasowa wiele obrazów w ramach
jednej operacji.
Aby zrezygnowa z wyboru, wska
obraz, którego nie chcesz dodawa, po
czym nacinij przycisk
, aby usun
znak zaznaczenia z pola wyboru.
2 Nacinij przycisk MENU.
Pojawi si ekran potwierdzenia zamiaru
kasowania.
Kasowanie obrazu
1
Podczas wyœwietlania obrazu na
ekranie naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si menu.
2
Przyciskami B/b wska zakadk
(Editing).
Pojawi si ekran edycji.
3
4
Przyciskami v/V wska wariant
[Delete], po czym naciœnij przycisk
.
Przyciskami v/V wska wariant
[Delete this image], [Selected
images] lub [Delete all images], po
czym naciœnij przycisk
.
Po wybraniu wariantu [Delete this image]
obecnie wywietlany obraz zostanie
skasowany. Przejd do czynnoci 6.
(Wariantu tego nie mona wybra
z ekranu pokazu slajdów.)
Po wybraniu wariantu [Selected images]
moesz wybra obraz, który chcesz
skasowa, z listy obrazów. Przejd do
czynnoci 5.
Po wybraniu wariantu [Delete all images]
pojawi si lista obrazów. Wszystkie pola
zaznaczenia obrazów bd zaznaczone.
Przejd do czynnoci 6.
5
PL
Przyciskami v/V wska wariant
[Yes], po czym naciœnij przycisk
.
Obraz zostanie skasowany.
7
Kiedy pojawi si ekran
potwierdzenia, naciœnij przycisk
.
Formatowanie wewntrznej
pamici
1
Nacinij przycisk MENU.
Pojawi si menu.
2
Przyciskami B/b wska zakadk
(Settings).
Pojawi si ekran ustawie.
3
Przyciskami v/V wska wariant [Initialize],
po czym nacinij przycisk .
4
Przyciskami v/V wska wariant [Format
internal memory], po czym nacinij
przycisk .
Pojawi si ekran potwierdzenia zamiaru
inicjalizacji wewntrznej pamici.
5
Przyciskami v/V wska wariant [Yes], po
czym nacinij przycisk .
Z listy obrazów wybierz obraz, który
chcesz skasowa.
Zawarto listy
Podczas wyszukiwania: wszystkie obrazy
speniajce kryteria wyszukiwania.
Tryby inne ni wyszukiwanie: wszystkie
obrazy z urzdzenia, z którego odbywa si
wywietlanie.
Zapoznaj si take z podrozdziaem
„Wyszukiwanie obrazów (filtracja)”
(strona 39).
1 Przyciskami B/b/v/V wska obraz,
który chcesz skasowa, po czym
36
6
Uwagi
• Jeli na ekranie pojawi si komunikat [Cannot
delete a protected image.], dla pliku z obrazem
wybrano w komputerze atrybut „tylko do odczytu”.
W takim przypadku naley podczy ramk do
komputera i usun obraz przy uyciu komputera.
• Nawet bezporednio po inicjalizacji cakowita
pojemno wewntrznej pamici nie jest równa
pozostaej pojemnoci.
• Kiedy rozpocznie si kasowanie, skasowanych
obrazów nie mona ju odzyska nawet po
zatrzymaniu kasowaniu. Obrazy naley kasowa po
ich starannym sprawdzeniu.
Wskazówki
• Mona równie uy przycisku MENU na ramce.
• W trybie wywietlania ekranu indeksu obrazów
mona powiksza lub zmniejsza obraz.
Oznaczanie obrazów
Mona przygotowa pokaz slajdów zoony
z uprzednio wybranych i oznaczonych
obrazów. Oznaczone obrazy mona atwo
sprawdzi na ekranie indeksu obrazów lub
w trybie widoku jednego obrazu.
1
Podczas wyœwietlania obrazu na
ekranie naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si menu.
2
Przyciskami B/b wska zakadk
(Editing).
3
Przyciskami v/V wska wariant
[Marking], po czym naciœnij przycisk
.
4
Przyciskami v/V wska dany
znak, po czym naciœnij przycisk
5
.
Przyciskami v/V wska wariant
[Mark this image], [Selected images]
lub [Mark all images], po czym
naciœnij przycisk
.
Po wybraniu wariantu [Mark this image]
obecnie wywietlany obraz zostanie
oznaczony i bdzie wywietlany
w przyszoci. Przejd do czynnoci 7.
(Wariantu tego nie mona wybra
z ekranu pokazu slajdów.)
Po wybraniu wariantu [Selected images]
moesz wybra obraz, który chcesz
oznaczy, z listy obrazów. Przejd do
czynnoci 6.
37
PL
Czynnoœci dodatkowe
Pojawi si ekran edycji.
Po wybraniu wariantu [Mark all images]
pojawi si lista obrazów. Wszystkie pola
zaznaczenia obrazów bd zaznaczone.
Przejd do czynnoci 7.
6
Z listy obrazów wybierz obraz, który
chcesz oznaczy.
Zawarto listy
Podczas wyszukiwania: wszystkie obrazy
speniajce kryteria wyszukiwania.
Tryby inne ni wyszukiwanie: wszystkie
obrazy z urzdzenia.
Zapoznaj si take z podrozdziaem
„Wyszukiwanie obrazów (filtracja)”
(strona 39).
1 Przyciskami B/b/v/V wska obraz,
który chcesz oznaczy, po czym
nacinij przycisk . Na obrazie pojawi
si znak zaznaczenia. Powtarzajc t
czynno, mona oznaczy wiele
obrazów w ramach jednej operacji.
Aby zrezygnowa z wyboru, wska
obraz, którego nie chcesz oznaczy, po
czym nacinij przycisk , aby usun
znak zaznaczenia z pola wyboru.
2 Oznaczone zostan obrazy, których
pola wyboru zawieraj znak
zaznaczenia.
Usunicie znaku zaznaczenia z polu
wyboru obrazu spowoduje usunicie
oznaczenia obrazu.
7
Przyciskami v/V wska wariant
[Yes], po czym naciœnij przycisk
Wybrany obraz zostanie oznaczony.
Usuwanie oznaczenia obrazu
Podczas wykonywania czynnoci 5 wska
wariant [Unmark this image] lub [Unmark all
images], po czym nacinij przycisk
.
Oznaczenie mona te usun przez usunicie
znaku zaznaczenia z pola wyboru.
[Unmark this image]: usuwanie oznaczenia
z obecnie wywietlanego obrazu. (Wariantu
tego nie mona wybra z ekranu pokazu
slajdów.)
38
PL
.
[Unmark all images]
Podczas wyszukiwania: usuwanie oznaczenia
ze wszystkich obrazów speniajce kryteria
wyszukiwania.
Tryby inne ni wyszukiwanie: usuwanie
oznaczenia ze wszystkich obrazów
w urzdzeniu, z którego odbywa si
wywietlanie.
Uwaga
Oznaczenie jest zapisywane tylko z obrazami
przechowywanymi w wewntrznej pamici.
Oznaczenie obrazu z karty pamici lub zewntrznego
urzdzenia jest usuwane w momencie wyczenia
ramki lub zmiany urzdzenia sucego do
wywietlania.
Wskazówki
• Do wyboru s 3 rodzaje oznacze.
• Mona równie uy przycisku MENU na ramce.
• W trybie wywietlania ekranu indeksu obrazów
mona powiksza lub zmniejsza obraz.
Wyszukiwanie obrazów
(filtracja)
Mona wyszuka obraz zapisany
w wewntrznej pamici lub na karcie pamici.
Filtracj mona wykonywa na podstawie rónych kryteriów, takich jak zdarzenie, miejsce
zapisu obrazu, ukad obrazu, oznaczenie itp.
1
Podczas wyœwietlania obrazu na
ekranie naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si menu.
Przyciskami B/b wska zakadk
(Editing).
Pojawi si ekran edycji.
Uwaga
Zakadki
(Editing) nie mona wybra, gdy
wywietlany jest zegar i kalendarz.
3
4
Przyciskami v/V wska wariant
[Search], po czym naciœnij przycisk
.
Przyciskami v/V wska dane
kryterium, po czym naciœnij przycisk
.
Przyciskami v/V wska dany
wariant, po czym naciœnij przycisk
.
Przerywanie wyszukiwania
obrazu
Po wywietleniu obrazu na ekranie nacinij
przycisk MENU i wybierz wariant [Exit search
(show all photo)].
Zmienianie kryteriów
wyszukiwania
Po wywietleniu poszukiwanego obrazu
nacinij przycisk BACK.
Uwagi
• Podczas wyszukiwania nie wycza zasilania, nie
wyjmowa karty pamici ani nie odcza
urzdzenia zewntrznego. Grozi to uszkodzeniem
ramki lub karty pamici oraz uszkodzeniem danych.
• Wyszukiwanie zostanie automatycznie przerwane
w nastpujcych przypadkach:
– po zmianie urzdzenia odtwarzajcego,
– gdy wyszukiwanie obrazu odbywa si na karcie
pamici lub w zewntrznym urzdzeniu i karta
pamici lub urzdzenie zewntrzne zostan
odczone.
Wskazówka
Mona równie uy przycisku MENU na ramce.
• [Search by event]: filtracja na
podstawie zdarzenia
• [Search by folder]: filtracja na
podstawie folderu
• [Search by vertical/horizontal]: filtracja
na podstawie ukadu obrazu
• [Search by mark]: filtracja na podstawie
oznaczenia
39
PL
Czynnoœci dodatkowe
2
5
Wybieranie urz¹dzenia
odtwarzaj¹cego
Mona wybra kart pamici lub urzdzenie
zewntrzne suce do wywietlania obrazów.
1
Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si menu.
2
Przyciskami B/b wska zakadk
(Select device).
Pojawi si ekran wyboru urzdzenia.
Auto Touch-up
Co to jest Auto Touch-up?
Auto Touch-upAutomatyczny retusz to funkcja
suca do równoczesnego, automatycznego
wykonywania szeciu opisanych poniej
korekt. Wicej informacji o poszczególnych
poziomach podano na stronie 55.
Red-eye Correction: automatyczne korygowanie
zaczerwienienia oczu spowodowanego przez lamp
byskow.
Exposure Correction: korygowanie jasnoci
z uyciem funkcji rozpoznawania twarzy.
Focus Correction: poprawa ostroci nieostrych
fragmentów obrazu.
WB Correction: korekta czerwonego lub
niebieskiego przebarwienia spowodowanego przez
ródo wiata w momencie wykonywania zdjcia.
Auto Dodging: automatyczne rozjanianie ciemnych
fragmentów bez zmiany jasnoci reszty obrazu.
Skin Smoothing: automatyczne rozpoznawanie
elementów twarzy i korygowanie odcieni skóry
w celu nadania im gadszego wygldu.
Wskazówka
Jeli nie mona wybra danego urzdzenia,
naley je teraz woy lub podczy.
3
Przyciskami v/V wska urzdzenie,
które ma by uywane do
wyœwietlania, po czym naciœnij
przycisk
.
Wywietlane bd obrazy z wybranego
urzdzenia.
Wskazówki
• Mona równie uy przycisku MENU na ramce.
• Wyszukiwanie zostanie automatycznie przerwane
po zmianie urzdzenia odtwarzajcego.
40
PL
1
2
Wyœwietl obraz, który chcesz
podda korekcie, na ekranie
pojedynczego obrazu.
Naciœnij przycisk Auto Touch-up.
Rozpocznie si korekta wybranego
obrazu. Z lewej strony pojawi si obraz
przed korekt, a z prawej – obraz po
korekcie.
3
8
Przyciskami v/V wska wariant
[Save], po czym naciœnij przycisk
.
Skorygowany obraz zostanie zapisany
jako nowy obraz.
4
Przyciskami v/V wska dany
sposób zapisu obrazu.
Po wybraniu wariantu [Save as new
image] obraz zostanie zapisany jako nowy
obraz.
Po wybraniu wariantu [Overwrite]
poprzedni obraz zostanie zastpiony.
Wybór wariantu [Overwrite] powoduje
wywietlenie ekranu potwierdzenia.
Przejd do czynnoci 7.
6
Przyciskami v/V wska urzdzenie,
w którym chcesz zapisa
skorygowany obraz, po czym
naciœnij przycisk
.
Powracanie do obrazu Ÿródowego
(sprzed korekty)
Podczas wykonywania czynnoci 2 wska
wariant [Cancel], po czym nacinij
przycisk
.
Uwagi
• Automatyczny retusz pewnych obrazów moe nie
dawa adnych efektów.
• Czas wykonywania korekty zaley od zdjcia.
Wskazówka
Aby wykona t czynno przy uyciu menu, nacinij
przycisk MENU na pilocie, przyciskami v/V wska
wariant [Auto Touch-up] z grupy
(Editing), po
czym nacinij przycisk
.
Zastosowana w ramce funkcja
automatycznego korygowania
zaczerwienienia oczu jest oparta na
technologii firmy FotoNation Inc.
(USA).
Zastosowana w ramce funkcja wygadzania jest
oparta na technologii firmy Ichikawa Soft
Laboratory.
Przyciskami v/V wska dany
folder, po czym naciœnij przycisk
.
Pojawi si ekran potwierdzenia zamiaru
zapisu obrazu.
7
Przyciskami v/V wska wariant
[Yes], po czym naciœnij przycisk
.
Obraz zostanie zapisany.
41
PL
Czynnoœci dodatkowe
5
Kiedy zapis zostanie zakoczony
i pojawi si ekran potwierdzenia,
naciœnij przycisk
.
Zmienianie wielkoœci
i po³o¿enia obrazu
Powiêkszanie / zmniejszanie
obrazu
Mona powikszy albo zmniejszy obraz
wywietlany w trybie widoku jednego obrazu.
1
Aby powikszy obraz, naciœnij
przycisk (powikszania) na
pilocie. Aby zmniejszy
powikszony obraz, naciœnij
przycisk (zmniejszania).
Kade nacinicie przycisku powoduje
dalsze powikszenie obrazu. Obraz mona
wywietli w maksymalnie 5-krotnym
powikszeniu. Powikszony obraz mona
przemieszcza w gór, w dó, w lewo
i w prawo.
Kadrowanie i zapisywanie
• Po przemieszczeniu powikszonego obrazu
przyciskami B/b/v/V i naciniciu przycisku
MENU zapisana zostanie aktualnie
widoczna zawarto ekranu.
• Po naciniciu przycisku MENU, gdy obraz
jest powikszony lub zmniejszony, mona
wybra wariant [Save as new image] lub
[Overwrite]. Przyciskami v/V wska dany
sposób zapisu obrazu.
• Po wybraniu wariantu [Save as new image]
obraz zostanie zapisany jako nowy obraz.
• Po wybraniu wariantu [Overwrite] poprzedni
obraz zostanie zastpiony. Wybór wariantu
[Overwrite] powoduje wywietlenie ekranu
potwierdzenia. Przejd do czynnoci 4 ze
strony 41.
42
PL
Uwagi
• Zastpowa mona tylko pliki JPEG (rozszerzenie:
JPG).
• Zalenie od wielkoci obrazu powikszenie go
moe obniy jego jako.
• Nie mona powiksza obrazu przyciskami na
ramce.
Obracanie obrazu
Naciœnij przycisk ROTATE (
pilocie.
) na
Kade nacinicie przycisku powoduje obrót
obrazu o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara.
Obsuga za pomoc menu ramki
1
W trybie widoku jednego obrazu
naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si menu.
2
Przyciskami B/b wska zakadk
(Editing).
Pojawi si ekran edycji.
3
Przyciskami v/V wska wariant
[Rotate], po czym naciœnij przycisk
.
Pojawi si menu Rotate.
4
Przyciskami v/V wska kierunek
obrotu, po czym naciœnij przycisk
.
•
:
Obracanie obrazu o 90° zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
•
:
Obracanie obrazu o 90° przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara.
5
Przyciskami v/V wska wariant
[OK], po czym naciœnij przycisk
U¿ycie funkcji
CreativeEdit
Funkcja CreativeEdit umoliwia ozdabianie
obrazów.
1
Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si menu.
.
2
Uwaga
Pojawi si ekran edycji.
Nie mona obraca powikszonego obrazu.
• Informacje o obrocie obrazu przechowywanego
w wewntrznej pamici s zachowywane nawet po
wyczeniu zasilania.
• Mona obróci obraz wywietlany na ekranie
indeksu.
3
Przyciskami v/V wska wariant
[CreativeEdit], po czym naciœnij
przycisk
.
Czynnoœci dodatkowe
Wskazówki
Przyciskami B/b wska zakadk
(Editing).
Pojawi si ekran funkcji CreativeEdit.
Tworzenie albumu
z wycinkami
1
Wyœwietl menu CreativeEdit,
przyciskami B/b/v/V wska ikon
(Scrapbook), po czym naciœnij
przycisk
.
Pojawi si okno wybierania tematu.
2
Przyciskami B/b/v/V wska dany
temat i naciœnij przycisk
.
Pojawi si okno wyboru szablonu dla
wybranego tematu.
3
Przyciskami B/b/v/V wska dany
szablon i naciœnij przycisk
.
Pojawi si podgld wybranego szablonu.
43
PL
4
Wybierz obraz.
Warianty
Jeli wybrany szablon zawiera wiele pól
obrazów, powtarzaj ponisz procedur,
aby wybra obraz do umieszczenia
w kadym polu.
/
Postpowanie
Powikszanie lub
zmniejszanie obrazu.
Przemieszczanie obrazu
przyciskami B/b/v/V
i ustalanie pozycji
przyciskiem .
Pole obrazu
Obrót obrazu o 90°
zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Automatyczne
korygowanie zdjcia
wykonanego pod wiato,
nieostrego lub z efektem
czerwonych oczu
(strona 55)
1 Przyciskami B/b/v/V wska dane
pole, po czym nacinij przycisk
.
Pojawi si widok indeksu.
2 Przyciskami B/b/v/V wska dany
obraz, po czym nacinij przycisk
.
Pojawi si okno korygowania obrazu.
5
6
Przyciskami B/b wska ikon
po czym naciœnij przycisk
.
,
Wybrany obraz pojawi si w polu obrazu.
• Aby doda obraz w innym polu obrazu,
powtórz czynnoci 4 i 5.
• Aby naoy na obraz znaki lub
piecztki, przejd do czynnoci 7.
Skoryguj wielkoœ, pooenie i inne
cechy obrazu.
Przyciskami B/b wska odpowiedni
parametr i nacinij przycisk
.
Narzdzia do korygowania
7
Naó znaki lub piecztki.
Przyciskami v/V wska dany wariant,
taki jak znaki lub piecztki, po czym
nacinij przycisk
.
Warianty
Postpowanie
Wywietlanie klawiatury
umoliwiajcej
wprowadzanie znaków
alfanumerycznych.
44
PL
Warianty
Postpowanie
Przyciskami B/b/v/V
wska dan piecztk, po
czym nacinij przycisk .
Zapis przetworzonego
obrazu na karcie pamici,
w urzdzeniu zewntrznym
lub w wewntrznej
pamici.
Koczenie tworzenia
albumu z wycinkami.
x Nakadanie znaków
1 Przyciskami B/b wska ikon
(Text). Nastpnie przyciskami v/
V wska wariant [Keyboard]. Nacinij
przycisk
.
Pojawi si klawiatura.
2 Wprowad znaki.
Przyciskami B/b/v/V wska dany
znak, po czym nacinij przycisk
.
Wybrane znaki pojawiaj si w polu
wprowadzania znaków. Mona
wprowadzi maksymalnie 50 znaków.
Zmienianie znaku lub symbolu
Wska wariant [A/a/@], po czym
nacinij przycisk
.
Naciskanie przycisku
powoduje
cykliczne wybieranie wielkich liter,
maych liter i symboli.
Kasowanie znaku
Przyciskami B/b/v/V wska wariant
[B] lub [b]. Naciskaj przycisk
dotd, a kursor w polu wprowadzania
znaków znajdzie si bezporednio za
znakiem, który chcesz skasowa.
Wówczas przyciskami B/b/v/V wska
wariant [Delete], po czym nacinij
przycisk
. Kade nacinicie
przycisku
powoduje skasowanie
znaku znajdujcego si przed kursorem.
Wskazówka
Podczas wprowadzania znaku mona
wywietli histori wczeniej wybranych
45
PL
Czynnoœci dodatkowe
x Nakadanie piecztki
1 Przyciskami B/b wska ikon
(Stamp), po czym nacinij przycisk
.
Pojawi si okno wybierania piecztki.
2 Przyciskami B/b/v/V wska dan
piecztk, po czym nacinij przycisk
.
Wybrana piecztka pojawi si na
rodku ekranu podgldu obrazu.
3 Przyciskami B/b/v/V przemie
piecztk w dane miejsce, po czym
nacinij przycisk
.
Piecztka zostanie naoona na obraz.
Nakadanie tej samej piecztki
Nacinij przycisk
.
Na obraz zostanie naoona ta sama
piecztka. Skoryguj jej wielko
i pooenie. Wybrana piecztka bdzie
nakadana a do nacinicia przycisku
BACK.
Nakadanie innej piecztki
Dwukrotnie nacinij przycisk BACK,
aby wywietli okno wyboru piecztki.
Powtarzajc czynnoci 2 i 3, wybierz
i skoryguj dan piecztk.
Korygowanie wielkoœci piecztki
i uzyskiwanie jej lustrzanego
odbicia
Podczas wykonywania czynnoci 6
nacinij przycisk BACK, aby
wywietli okno.
Do korygowania wielkoci piecztki
uyj przycisków / na pilocie. Aby
uzyska lustrzane odbicie piecztki,
przyciskami B/b/v/V wska ikon
,
po czym nacinij przycisk
.
Zmienione ustawienia zostan
uwzgldnione przy nastpnej piecztce.
znaków i wybiera je przyciskami v/V na
klawiaturze.
3 Wybierz czcionk.
Przyciskami B/b/v/V wska wariant
[FONT], po czym naciskaj przycisk
, a pojawi si dana czcionka.
Do wyboru jest 5 czcionek: gotycka,
zaokrglona gotycka, kursywa,
zaokrglona kursywa i pismo odrczne.
Tworzenie kalendarza
1
Wyœwietl menu CreativeEdit
(strona 43), przyciskami B/b/v/V
wska ikon
(Calendar), po czym
naciœnij przycisk
.
Pojawi si okno wyboru szablonu
kalendarza.
2
Przyciskami B/b/v/V wska dany
szablon. Naciœnij przycisk
.
Pojawi si podgld wybranego szablonu.
Pole obrazu
Pole kalendarza
Uwaga
Przy wprowadzaniu cigu znaków nie mona
uywa rónych czcionek. Dla wszystkich
wierszy tekstu zostanie uyta ta sama czcionka.
Czcionk mona zmieni w czasie
wprowadzania tekstu; zmieniona czcionka
zostanie zastosowana do wszystkich
wprowadzonych znaków.
4 Wybierz kolor.
Przyciskami B/b/v/V wska wariant
[OK], po czym nacinij przycisk
.
Pojawi si okno wyboru koloru.
Przyciskami B/b/v/V wska dany
kolor, po czym nacinij przycisk
.
Okno wyboru koloru zniknie i pojawi
si podgld obrazu z wprowadzonymi
znakami.
Nacinicie przycisku
powoduje
zapis wprowadzonych znaków
w pamici. Zapisa mona
maksymalnie 12 znaków.
5 Skoryguj wprowadzone znaki.
Przyciskami B/b/v/V wska dane
narzdzie, nacinij przycisk
i skoryguj wielko oraz pooenie
znaków. Korygowanie obrazu opisano
w czynnoci 5 ze strony 44.
3
Wybierz obraz.
Jeli wybrany szablon zawiera wiele pól
obrazów, wybierz obrazy do umieszczenia
w poszczególnych polach. Wybieranie
obrazów opisano w czynnoci 4 ze strony
44. Po wybraniu obrazu lub obrazów
pojawia si okno korygowania obrazu.
Nakadanie piecztek lub znaków opisano
na stronie 45.
Wskazówka
Kolejno wybierania i wypeniania pól obrazu
i kalendarza jest dowolna.
4
Skoryguj obraz.
Korygowanie obrazu opisano w czynnoci
5 ze strony 44. Skorygowany obraz jest
umieszczany w polu obrazu.
5
Wybierz ustawienia kalendarza.
1 Przyciskami B/b/v/V wska pole
kalendarza, po czym nacinij przycisk
.
46
PL
Pojawi si okno ustawie kalendarza.
Wariant
Ustawienia /
Postpowanie
2 Przyciskami B/b/v/V
wska dan piecztk
i nacinij przycisk
.
2 Przyciskami v/V wska element,
którego ustawienie chcesz zmieni, po
czym nacinij przycisk
.
Ustawienia /
Postpowanie
Start M/Y
Wybierz miesic i rok, od
którego ma si zaczyna
kalendarz. Przyciskami B/b
wska miesic albo rok,
a przyciskami v/V wybierz
dan liczb. Nacinij
przycisk
.
Start Day
Wybierz dzie, od którego
ma si zaczyna tydzie
(dzie z lewej strony
kalendarza). Przyciskami v/
V wska wariant „Sunday”
lub „Monday”. Nastpnie
nacinij przycisk
.
Date color Wybierz kolor niedziel,
sobót i wit na kalendarzu.
Nacinij przycisk b, po
czym przyciskami v/V
wska dany kolor
niedzieli i soboty. Nastpnie
nacinij przycisk
.
Modify
Calendar
Wybrany dzie wkalendarzu mona wyróni piecztk lub danym kolorem.
Dodawanie piecztki
(przykad)
1 Przyciskami B/b wska
ikon
(Stamp).
Nacinij przycisk
.
Pojawi si okno wyboru
piecztki.
3 Przyciskami B/b/v/V
wska dat, która ma by
wyróniona piecztk,
i nacinij przycisk
.
Aby zmieni rodzaj
piecztki, nacinij
przycisk BACK, po czym
ponownie wykonaj
czynnoci 2 i 3.
4 Przyciskami v/V wska
ikon
i nacinij
przycisk
.
Aby zakoczy
wprowadzanie zmian
w kalendarzu i powróci do
okna Calendar setting,
przyciskami B/b wska
ikon
i nacinij przycisk
. W podobny sposób
mona wybra ustawienie
parametru „Date color”.
W polu kalendarza pojawi si kalendarz.
47
PL
Czynnoœci dodatkowe
Wariant
Pojawi si kalendarz.
Nak³adanie tekstu
Wskazówka
Aby naoy wykonany odrcznie napis lub ilustracj,
do pisania lub rysowania uyj czarnego flamastra
i biaej kartki papieru. Wykonaj aparatem zdjcie
tekstu lub ilustracji i zapisz je na karcie pamici.
3
Naó wykonany odrcznie lub
standardowy napis na obraz ta.
x Nakadanie napisu odrcznego
1 Przyciskami B/b wska ikon
(Text), po czym nacinij przycisk
.
Historia odrcznych znaków
i ilustracji
W pamici jest automatycznie zapisywanych
12 odrcznych ilustracji i napisów. (Po
przekroczeniu tego limitu skasowany zostanie
najstarszy element.) Odrczne ilustracje
i napisy mona wykorzysta przez
wywietlenie historii.
1
2
Wyœwietl menu CreativeEdit
(strona 43), przyciskami B/b/v/V
wska ikon
(Superimpose/
Stamp), po czym naciœnij przycisk
.
Wybierz obraz ta.
1 Przyciskami B/b/v/V wska dany
obraz ta, po czym nacinij przycisk
.
Pojawi si okno korygowania obrazu.
Korygowanie obrazu opisano
w czynnoci 5 ze strony 44.
2 Przyciskami B/b wska ikon
, po
czym nacinij przycisk
.
Pojawi si okno podgldu.
48
PL
Pojawi si okno wyboru metody
tworzenia napisu.
2 Aby od pocztku utworzy nowy napis,
przyciskami B/b/v/V wska wariant
[Freehand-new]. Aby utworzy napis
przy uyciu danych historycznych,
przyciskami B/b/v/V wska wariant
[Freehand-history]. Nastpnie nacinij
przycisk
.
3 Aby utworzy nowy napis: przyciskami
B/b/v/V wska obraz, który chcesz
naoy, i nacinij przycisk
.
Wybierz przygotowany wczeniej napis
odrczny lub ilustracj.
Pojawi si kursor kadrowania. Przejd
do czynnoci 4.
Aby utworzy napis przy uyciu
danych historycznych: przyciskami B/
b/v/V wska dany napis na licie
historii, po czym nacinij przycisk
.
Wybrany napis pojawi si na rodku
ekranu podgldu obrazu. Przejd do
czynnoci 5, aby wybra kolor.
4 W razie potrzeby wykadruj obraz.
Aby nie kadrowa obrazu, nacinij
przycisk
.
Pojawi si okno wyboru koloru.
5 Przyciskami B/b/v/V wska dany
kolor, po czym nacinij przycisk
.
Pojawi si okno korygowania
nakadanego obrazu.
Korygowanie obrazu opisano
w czynnoci 5 ze strony 44.
6 Przyciskami B/b wska ikon
i nacinij przycisk
.
Pojawi si podgld wybranego obrazu
naoonego na obraz ta.
Nacinicie przycisku
powoduje
zapis odrcznej ilustracji lub napisu
w pamici. Mona zapisa
maksymalnie 12 napisów, aby
nastpnie wywoa je z pamici
podczas wykonywania czynnoci 3.
2 Przyciskami v/V wska dany napis,
po czym nacinij przycisk
.
Pojawi si okno wyboru koloru.
3 Przyciskami B/b/v/V wska dany
kolor, po czym nacinij przycisk
.
Pojawi si okno korygowania napisu.
Korygowanie obrazu opisano
w czynnoci 5 ze strony 44.
4 Przyciskami B/b wska ikon
i nacinij przycisk
.
Pojawi si podgld napisu naoonego
na obraz ta.
Nakadanie piecztek lub znaków opisano
w podpunkcie „Nakadanie piecztki”
(strona 45).
Nakadanie kilku napisów
odrcznych lub standardowych
(Text)
Przyciskami B/b wska ikon
i powtórnie wykonaj czynno 3.
49
PL
Czynnoœci dodatkowe
Aby skadrowa fragment napisu
Przyciskami B/b/v/V wska narzdzie
kadrowania
i nacinij przycisk
.
Przyciskami B/b/v/V przemie kursor
do jednego z rogów kadrowanego
fragmentu i nacinij przycisk
.
W ten sam sposób wybierz
przeciwlegy róg kadrowanego
fragmentu.
x Nakadanie standardowego
napisu
1 Przyciskami B/b wska ikon
(Text), po czym nacinij przycisk
.
Po wybraniu przyciskami v/V wariantu
[Preinstalled phrase] pojawi si okno
wyboru standardowego napisu.
Dodawanie ramki
1
Wyœwietl menu CreativeEdit
(strona 43), przyciskami B/b/v/V
wska ikon
(Frame), po czym
naciœnij przycisk
.
Wyœwietlanie z podzia³em na
pola
Mona wybra wywietlanie fotografii
z podziaem na nastpujce pola:
• 2 pola, 4 pola, 9 pól, 13 pól, 16 pól
Pojawi si szablony ramek.
1
Wyœwietl menu CreativeEdit
(strona 43), przyciskami B/b/v/V
wska ikon
(Layout Print), po
czym naciœnij przycisk
.
Pojawi si szablony wydruków
z podziaem na pola.
2
Przyciskami B/b/v/V wska dan
ramk i naciœnij przycisk
.
Pojawi si widok indeksu.
3
Przyciskami B/b/v/V wska dany
obraz, po czym naciœnij przycisk
.
Pojawi si okno korygowania obrazu.
Korygowanie obrazu opisano w czynnoci
5 ze strony 44.
4
Przyciskami B/b wska ikon
i naciœnij przycisk
.
2
Przyciskami B/b/v/V wska dany
szablon i naciœnij przycisk
.
Pojawi si podgld wybranego szablonu.
3
Wybierz obraz.
Jeli wybrany szablon zawiera wiele pól
obrazów, wybierz obrazy do umieszczenia
w poszczególnych polach. Wybieranie
obrazów opisano w czynnoci 4 ze strony
44. Po wybraniu obrazu lub obrazów
pojawia si okno korygowania obrazu.
Wybrany obraz pojawi si w wybranej
ramce.
4
Skoryguj obraz.
Korygowanie obrazu opisano w czynnoci
5 ze strony 44. Skorygowany obraz jest
umieszczany w polu obrazu.
Nakadanie piecztki opisano
w podpunkcie „Nakadanie piecztki” na
stronie 44.
50
PL
Zmienianie ustawieñ
funkcji automatycznego
w³¹czania / wy³¹czania
Mona zaprogramowa automatyczne
wczanie i wyczanie ramki o danej
godzinie. Aby mona byo uy tej funkcji,
ramka musi by wczona gównym
wycznikiem.
1
Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si menu.
Przyciskami B/b wska zakadk
(Settings).
Pojawi si ekran ustawie.
3
Przyciskami v/V wska wariant
[Auto power ON/OFF], po czym
naciœnij przycisk
.
Pojawi si ekran wybierania ustawienia
parametru [Auto power ON/OFF].
4
Przyciskami v/V wska wariant
[Setup method], po czym naciœnij
przycisk
. Nastpnie przyciskami
v/V wska wariant [Simple] lub
[Advanced], po czym naciœnij
przycisk
.
[Simple]: precyzyjne nastawianie funkcji
automatycznego wczania / wyczania,
z dokadnoci do jednej minuty.
[Advanced]: nastawianie funkcji
automatycznego wczania / wyczania
dla poszczególnych dni tygodnia,
z dokadnoci do jednej godziny.
Wybierz ustawienie godziny.
[Simple]
1 Przyciskami v/V wska wariant [Auto
power ON/OFF], po czym nacinij
przycisk
.
2 Przyciskami v/V wska wariant
[Enable], po czym nacinij przycisk
.
3 Nastaw programator automatycznego
wczania / wyczania.
Przyciskami v/V nastaw dan
godzin.
Jeli na ekranie ustawie godziny
wybrane jest ustawienie [12 hours],
z prawej strony ekranu wida
wskazanie AM lub PM.
4 Nastaw dzie automatycznego
wczania / wyczania.
Przyciskami v/V wska dzie, w
którym chcesz uy tej funkcji, po
czym nacinij przycisk
.
Przyciskami v/V wska wariant [OK],
po czym nacinij przycisk
.
[Advanced]
1 Przyciskami B/b/v/V nastaw godziny
uycia funkcji automatycznego
wczania / wyczania.
51
PL
Czynnoœci dodatkowe
2
5
Regulacja jest moliwa niezalenie dla
kadego dnia tygodnia, z dokadnoci
do jednej godziny.
Po naciniciu przycisku
kolor
wybranego przedziau czasu zmienia si
na niebieski. W godzinach z wybranego
(niebieskiego) zakresu ramka bdzie
wczona. Po wybraniu niebieskiego
przedziau czasowego i naciniciu
przycisku
kolor tego przedziau
zmienia si na szary. W godzinach
z szarego przedziau czasowego ramka
jest wyczona.
Wskazówka
U¿ycie funkcji budzika
Ramka moe peni funkcj budzika.
Nastawianie budzika
Przestaw przecznik budzika z tyu
obudowy w pooenie ON.
Jeeli ramka bdzie wczona gównym
wycznikiem, o zaprogramowanej godzinie
wczy si dwik i pojawi si ekran budzika.
Kiedy podczas uywania ramki nadejdzie
godzina okrelona za pomoc parametru
[Auto power OFF], ramka automatycznie si
wyczy.
Kiedy w trybie czuwania nadejdzie godzina
okrelona za pomoc parametru [Auto power
ON], ramka automatycznie si wczy.
2 Przyciskami B/b/v/V wska wariant
[OK].
Wyczanie budzika
Przestaw przecznik budzika z tyu obudowy
w pooenie OFF.
Budzik wyczy si, ale pozostanie
wywietlany ekran budzika.
Normalny ekran powróci po naciniciu na
ramce dowolnego przycisku z wyjtkiem 1
(wczania / czuwania).
52
PL
Nastawianie godziny budzenia
1
2
Naciœnij przycisk MENU.
Mona zmienia nastpujce ustawienia:
Pojawi si menu.
•
•
•
•
•
•
Przyciskami B/b wska zakadk
(Settings).
Pojawi si ekran ustawie.
3
Zmienianie ustawieñ
Przyciskami v/V wska wariant
[Alarm Setting], po czym naciœnij
przycisk
.
Slideshow Settings
Image Quality
Alarm Setting
Auto power ON/OFF
Date/time settings
General Settings (Listing Order, Sony logo
ON/OFF itd.)
• Language setting
• Initialize
1
Czynnoœci dodatkowe
Procedura wyboru ustawieñ
Naciœnij przycisk MENU.
Pojawi si menu.
4
Przyciskami v/V nastaw dan
godzin.
2
Przyciskami B/b wska zakadk
(Settings).
Pojawi si ekran ustawie.
Wskazówki
• Nastawianie zegara opisano w podrozdziale
„Nastawianie zegara” (strona 19).
• Podczas budzenia nie dziaa funkcja
automatycznego wczania / wyczania.
• O zaprogramowanej godzinie budzenia ramka
wczy si bez wzgldu na ustawienia funkcji
automatycznego wyczania. Ramka musi by
wczona gównym wycznikiem.
53
PL
3
Przyciskami v/V wska parametr,
który chcesz zmieni, po czym
naciœnij przycisk
.
Pojawi si ekran ustawiania wybranego
parametru.
Przywracanie ustawie
fabrycznych
1
Nacinij przycisk MENU, po czym
przyciskami B/b/v/V wybierz kolejno
warianty
(Settings) - [Initialize].
2
Przyciskami v/V wska wariant [Reset], po
czym nacinij przycisk .
Wszystkie zmienione wartoci (oprócz
ustawie zegara) przyjm wartoci
fabryczne.
Wskazówka
Mona równie uy przycisku MENU na ramce.
Przykad: po wybraniu parametru
[Slideshow Settings].
4
Przyciskami v/V wska parametr,
który chcesz zmieni, po czym
naciœnij przycisk
.
Umoliwia to zmienianie ustawie
poszczególnych parametrów (strona 55).
Uwaga
Ustawie niektórych parametrów nie mona
zmienia w czasie wywietlania pokazu slajdów
i w innych sytuacjach. Takie parametry maj
szary kolor i nie mona ich wybra.
5
Przyciskami v/V wska dane
ustawienie, po czym naciœnij
przycisk
.
Kade nacinicie przycisku v/V (v/V na
ramce) powoduje zmian ustawienia.
W przypadku wartoci numerycznych
naciskaj przycisk V, aby zwiksza
warto, lub przycisk v, aby j
zmniejsza.
Nacinicie przycisku
potwierdza
wybór ustawienia.
6
Naciœnij przycisk MENU.
Menu zniknie.
54
PL
Parametry, które mo¿na regulowaæ
*: Ustawienia fabryczne
Wariant
Ustawienie
Slideshow
Settings
Zapoznaj si z podrozdziaem „Wywietlanie pokazu slajdów” (strona 29).
Image Quality
Picture mode
Auto Touch-up
Setting
Opis
Wywietlanie kontrastowego obrazu o naturalnej
kolorystyce.
Standard*
Wywietlanie obrazu o duej ekspresji,
z podkrelonymi kolorami.
Vivid
Wywietlanie ywego, wyostrzonego obrazu
z nasyconymi kolorami.
Red-eye
Correction
Wybieranie ustawienia korekty „czerwonych oczu”.
Do wyboru s ustawienia [ON*] i [OFF].
Exposure
Correction
Korygowanie jasnoci z uyciem funkcji
rozpoznawania twarzy. Do wyboru s ustawienia
[Strong], [Standard*] i [OFF].
Focus
Correction
Poprawa ostroci nieostrych fragmentów obrazu. Do
wyboru s ustawienia [Strong], [Standard*] i [OFF].
WB Correction
Korekta czerwonego lub niebieskiego przebarwienia
spowodowanego przez ródo wiata w momencie
wykonywania zdjcia. Do wyboru s ustawienia
[Strong], [Standard*] i [OFF].
Auto Dodging
Automatyczne rozjanianie ciemnych fragmentów bez
zmiany jasnoci reszty obrazu.
Do wyboru s ustawienia [Strong], [Standard]
i [OFF*].
Skin Smoothing
Korygowanie odcieni skóry w celu nadania im
gadszego wygldu. Do wyboru s ustawienia
[Strong], [Standard*] i [OFF].
Alarm Setting
Nastawianie godziny budzenia. (.strona 52)
Auto power
ON/OFF
Nastawianie programatora automatycznie wczajcego i wyczajcego ramk. Funkcja ta
pozwala na wybór ustawie poniszych parametrów. (.strona 51)
Simple
Advanced
Czynnoœci dodatkowe
Portrait
Power-ON
timer
Nastawianie programatora (godzina / dzie)
automatycznego wczenia zasilania.
Power-OFF
timer
Nastawianie programatora (godzina / dzie)
automatycznego wyczenia zasilania.
OK
Potwierdzenie operacji i powrót do poprzedniego
ekranu.
Cancel
Anulowanie operacji i powrót do poprzedniego ekranu.
Reset all
Kasowanie wszystkich wybranych godzin.
55
PL
*: Ustawienia fabryczne
Wariant
Ustawienie
Opis
Auto power
ON/OFF
Setup method
Advanced*
Nastawianie funkcji automatycznego wczania /
wyczania dla poszczególnych dni tygodnia,
z dokadnoci do jednej godziny.
Simple
Precyzyjne nastawianie funkcji automatycznego
wczania / wyczania, z dokadnoci do jednej
minuty.
Date/time
settings
Nastawianie daty, godziny, wybór pierwszego dnia tygodnia itp. (.strona 19)
General
Settings
Listing Order
System
Information
PL
Number Order*
Porzdkowanie obrazów wedug nazw plików.
Shoot. Date
Porzdkowanie obrazów wedug daty wykonania
zdjcia.
Auto display
orientation
ON* / OFF: wybieranie automatycznego rozpoznawania ukadu obrazów
i ich obracania.
Auto dimmer
ON / OFF*: wybieranie automatycznego korygowania jasnoci
podwietlenia ramki w zalenoci od natenia owietlenia
w pomieszczeniu.
LCD backlight
Regulacja jasnoci podwietlenia ekranu LCD w zakresie od 1 do 10*.
Beep
ON* / OFF: wczanie lub wyczanie sygnalizacji dwikowej.
Image file size
Album*
Kompresja obrazów zapisywanych w wewntrznej
pamici, pozwalajca za zapis wikszej liczby
obrazów. Zwracamy uwag na zauwaalne
pogorszenie jakoci obrazu wywietlanego na duym
monitorze podczonym do zcza HDMI OUT lub na
komputerze.
Original
Obrazy zapisywane w wewntrznej pamici nie s
poddawane kompresji. Nie pogarsza si jako, ale
mona zapisa mniej obrazów.
Control for
HDMI
ON* / OFF: okrelanie, czy maj by wczone funkcje sterowania przez
interfejs HDMI, takie jak automatyczne przeczanie wejcia telewizora
w celu wywietlenia zdj lub sterowanie ramk za pomoc pilota od
telewizora.
Sony logo ON/
OFF
ON* / OFF: okrelanie, czy ma si pali logo Sony na ramce.
Version
Wywietlanie wersji oprogramowania ukadowego ramki.
Internal
memory
Memory
capacity
Wywietlanie maksymalnej iloci miejsca dostpnego
w wewntrznej pamici w jej pocztkowym stanie.
Remaining
capacity
Wywietlanie aktualnej iloci miejsca w wewntrznej
pamici.
Bluetooth
Address
56
Okrelanie kolejnoci wywietlania obrazów. Wybrane ustawienie
wpywa na kolejno w grupie [Slideshow Settings].
Wywietlanie adresu, gdy do ramki jest podczony adapter Bluetooth.
*: Ustawienia fabryczne
Wariant
Ustawienie
Opis
Language
setting
Okrelanie jzyka wywietlania na ekranie LCD.
Japoski, Angielski*, Francuski, Hiszpaski, Niemiecki, Woski, Rosyjski, Koreaski,
Uproszczony chiski, Tradycyjny chiski, Holenderski, Portugalski, Arabski, Perski,
Wgierski, Polski, Czeski, Tajski, Grecki, Turecki, Malajski, Szwedzki, Norweski, Duski,
Fiski
Uwaga
Standardowe ustawienie jzyka zaley od regionu zakupu.
Initialize
Format internal
memory
Mona sformatowa wewntrzn pami.
Uwagi
• Wszystkie obrazy dodane do wewntrznej pamici zostan skasowane.
• Do formatowania wewntrznej pamici nie uywa podczonego
komputera ani innego urzdzenia zewntrznego.
Przywracanie ustawie fabrycznych z wyjtkiem ustawienia daty
i godziny w grupie [Date/time settings].
Czynnoœci dodatkowe
Reset
57
PL
Pod³¹czanie do
telewizora o wysokiej
rozdzielczoœci w celu
wyœwietlenia zdjêæ
Pod³¹czanie do telewizora
o wysokiej rozdzielczoœci
Uwagi
• Dugo uywanego przewodu HDMI nie
moe przekracza 3 m.
• Uyj przewodu HDMI z logo HDMI.
• Nie gwarantuje si moliwoci podczenia
urzdzenia do wejcia telewizora innego
ni HDMI, przy uyciu przewodu lub
zcza przejciowego.
3
Ramka umoliwia reprodukcj sygnau HDMI.
Podczajc ramk do telewizora z wejciem
HDMI, mona uzyska wysz rozdzielczo
wywietlanego obrazu.
Pocz gniazdo HDMI OUT (zcze
typu A) ramki z gniazdem HDMI IN
telewizora.
Informacja o technologii
„PhotoTV HD”
Ramka jest zgodna z technologi „PhotoTV
HD”. „PhotoTV HD” to technologia
umoliwiajca oddawanie delikatnych faktur
i odcieni kolorów w wysokiej rozdzielczoci,
jak na prawdziwych fotografiach. Poczenie
urzdze Sony z technologi „PhotoTV HD”
pozwala na ogldanie zdj w najwyszej
jakoci Full HD. Technologia ta umoliwia
uzyskanie na duym ekranie piknej,
fotograficznej jakoci portretów, patków
kwiatów itp., jak równie faktur piasku lub fal.
Uwaga
Moliwo wywietlenia obrazu o duej
rozdzielczoci zaley od ródowego obrazu.
1
2
58
Podcz ramk do sieci.
(.strona 17)
Przygotuj dostpny w handlu
przewód HDMI.
PL
Telewizor HD
Do gniazda
HDMI IN
4
5
Wcz ramk. (.strona 18)
Zmie wejœcie sygnau
w telewizorze.
Jeli podczony telewizor jest zgodny
z systemem sterowania przez HDMI
[Control for HDMI], automatycznie
wczy si w momencie wczania ramki.
Automatycznie zmieni si take wejcie
w telewizorze, zostan wywietlone
obrazy z ramki i odtworzony
akompaniament muzyczny.
Uwagi
• Nie gwarantuje si wspópracy ze
wszystkimi telewizorami.
• Podczenie telewizora powoduje
wyczenie ekranu LCD ramki.
• Jeli funkcja sterowania przez HDMI
w ustawieniach telewizora jest wyczona,
wejcie nie bdzie si zmienia
automatycznie. Sposób wybierania
ustawie zaley od uywanego telewizora.
Dalszych informacji naley szuka
w instrukcji obsugi telewizora.
• Wywietlanemu pokazowi slajdów moe
towarzyszy akompaniament muzyczny.
• Aby wyczy akompaniament muzyczny,
zmie na [OFF] ustawienie parametru
[BGM] z zakadki
(Settings).
• Sposób przeczania wejcia zaley od
telewizora. Dalszych informacji naley
szuka w instrukcji obsugi telewizora.
• Nie podcza ani nie odcza przewodu
HDMI podczas dodawania obrazów do
albumu, eksportowania ich i kasowania.
Spowoduje to przerwanie wykonywanej
operacji.
• Nie gwarantuje si wspópracy ze wszystkimi
typami telewizorów.
• Sterowanie ramk za pomoc pilota od telewizora
Sony jest moliwe, gdy na pilocie znajduje si
przycisk powizanego menu (link menu).
W przeciwnym razie pilot nie bdzie pozwala na
sterowanie ramk.
• Do obsugi ramki mona uywa przycisków
%5$4, [Enter] i [Return].
• Kiedy funkcja sterowania przez HDMI jest
wyczona, wejcie telewizora nie bdzie si
zmienia automatycznie. Sposób wybierania
ustawie zaley od uywanego telewizora.
Szczegóów naley szuka w instrukcji obsugi
telewizora.
• Kiedy dla parametru [Control for HDMI] wybrane
jest ustawienie [OFF], wejcie nie bdzie si
przecza automatycznie (strona 56).
x Podstawy obsugi ramki za pomoc
pilota od telewizora
• Kiedy na ekranie wida kursor, na przykad
po wywietleniu listy lub menu,
przemieszczanie kursora umoliwiaj
przyciski %5$4.
• Kiedy na podgldanym obrazie nie wida
kursora, nacinij przycisk $. Wska dany
wariant przyciskami %5$4 na pilocie
telewizora, po czym nacinij przycisk
.
Sterowanie ramk za pomoc
pilota od telewizora
Jeli telewizor jest zgodny z systemem
sterowania przez HDMI [Control for HDMI],
do sterowania ramk mona uywa pilota od
telewizora.
• Aby ukry pulpit sterowania, wybierz ikon
w prawym górnym rogu pulpitu lub
nacinij przycisk BACK na pilocie albo na
pilocie od telewizora.
59
PL
Czynnoœci dodatkowe
• Jeli uywany telewizor nie pozwala na
sterowanie przez HDMI albo wejcie nie
przecza si automatycznie, trzeba
zmieni wejcie rcznie.
Uwagi
Uwaga
Pilot od telewizora nie pozwala na uycie
nastpujcych funkcji:
• Powikszanie / zmniejszanie obrazu.
• Kadrowanie i zapisywanie
• Add to album / Export / Marking / Delete
Uwaga o funkcji sterowania
przez HDMI
Kiedy parametr [Control for HDMI] jest
ustawiony na [ON], dostpne s nastpujce
funkcje:
• Wyczanie ramki razem z telewizorem.
• Po podczeniu ramki do telewizora moliwe
jest automatyczne przeczanie wejcia
telewizora na ramk przez wczenie samej
ramki; ten sam efekt spowoduje podczenie
do telewizora wczonej ramki. Jeli
telewizor bdzie przeczony w tryb
czuwania, wczy si.
• Do sterowania funkcjami ramki mona
uywa pilota od telewizora.
• Zmiana jzyka w telewizorze, do którego
jest podczona ramka, umoliwi take
zmian jzyka w ramce.
Uwaga
Dziaanie powyszych funkcji jest uzalenione od ich
obsugi przez telewizor.
60
PL
Co to jest „BRAVIA Sync”?
„BRAVIA Sync” to nazwa funkcji produktów
Sony wykorzystujcej sygnay sterujce HDMI
do synchronizacji dziaania produktów
wyposaonych w funkcj „BRAVIA Sync”
z urzdzeniem sterujcym BRAVIA.
Poczenie ramki z telewizorem z funkcj
„BRAVIA Sync” przy uyciu przewodu HDMI
umoliwi koordynacj dziaania obu urzdze.
U¿ycie zewnêtrznego
urz¹dzenia
pod³¹czonego do ramki
Do ramki mona podczy aparat cyfrowy
zgodny ze standardem pamici masowej,
pami USB, nonik fotografii lub inne
urzdzenie zewntrzne i wywietla zdjcia
wprost z podczonego urzdzenia.
Uwagi
1
2
Podcz ramk do sieci.
(.strona 17)
Przecz aparat cyfrowy lub
urzdzenie zewntrzne w tryb
pamici masowej (mass storage).
Sposób obsugi i przeczania zale od
aparatu cyfrowego lub urzdzenia
zewntrznego. Dalszych informacji naley
szuka w instrukcji obsugi aparatu
cyfrowego lub urzdzenia zewntrznego.
(W przypadku aparatu Cyber-shot, naley
zmieni ustawienie parametru „USB
Connect” na [Normal] lub [Mass
Storage].)
3
4
Wcz ramk. (.strona 18)
Podcz aparat cyfrowy lub
urzdzenie zewntrzne do zcza
EXT INTERFACE.
Do poczenia uyj przewodu USB
dostarczonego z aparatem lub
urzdzeniem zewntrznym.
Zewntrzna
pami lub inne
urzdzenie
zewntrzne
5
Wybierz urzdzenie odtwarzajce.
(.strona 40)
Na ekranie pojawi si obraz z urzdzenia.
Wicej informacji o pokazie slajdów
podano na stronie 29. Wicej informacji
o dodawaniu obrazów do wewntrznej
pamici podano na stronie 32. Wicej
informacji o funkcji CreativeEdit podano
na stronie 43.
Uwagi
• W przypadku uycia dostpnego w handlu
przewodu USB, naley wybra przewód USB typu
A o dugoci mniejszej ni 3 m.
• Kiedy na urzdzeniu zewntrznym miga lampka
dostpu, nie odcza przewodu USB ani nie
wycza ramki lub urzdzenia zewntrznego.
Grozi to uszkodzeniem danych w urzdzeniu
zewntrznym. Sony nie ponosi odpowiedzialnoci
za uszkodzone lub utracone dane.
• Nie gwarantuje si prawidowego dziaania
koncentratora USB lub urzdze USB
z wbudowanym koncentratorem.
• Ramka nie pozwala na wykorzystanie danych, które
zostay zaszyfrowane albo poddane kompresji przy
uyciu podsystemu skanera odcisku palca, hasa itp.
61
PL
Czynnoœci dodatkowe
• Nie gwarantuje si moliwoci podczenia
wszystkich rodzajów pamici masowej.
• Podczenie zewntrznego urzdzenia do gniazda
EXT INTERFACE w czasie odtwarzania
z wewntrznej pamici spowoduje przeczenie
róda na urzdzenie zewntrzne.
Korzystanie z urz¹dzeñ zewnêtrznych (przy
u¿yciu Bluetooth)
Przesy³anie obrazów
przy u¿yciu interfejsu
Bluetooth
1
2
3
Do gniazda EXT INTERFACE ramki mona
podczy adapter Bluetooth (wyposaenie
dodatkowe), a nastpnie przesya obrazy
z telefonu komórkowego lub innego urzdzenia
z interfejsem Bluetooth. Przesane obrazy s
zapisywane w wewntrznej pamici.
Formaty plików obsugiwane przez
ramk
Patrz strona 77.
Maksymalna liczba obsugiwanych
pikseli
Patrz strona 77.
62
PL
Podcz adapter Bluetooth
(wyposaenie dodatkowe) do zcza
EXT INTERFACE.
.
Uwaga
Jeli do dowolnego gniazda karty pamici lub
zcza EXT INTERFACE ramki jest
podczone urzdzenie takie jak karta pamici,
aparat, komputer, pami USB lub inne
urzdzenie zewntrzne, naley je odczy
i dopiero potem podczy adapter Bluetooth.
4
SprawdŸ adres Bluetooth ramki.
Wywietlenie adresu umoliwia parametr
[System Information]. (strona 56)
Obsugiwane profile Bluetooth
Obsugiwane s nastpujce profile:
• BIP (Basic Imaging Profile)
Image Push Responder
• OPP (Object Push Profile)
Object Push Server
Informacji o profilach Bluetooth
obsugiwanych przez uywane urzdzenie
naley szuka w instrukcji obsugi urzdzenia.
Co to jest „profil”?
Profil to zbiór standardów umoliwiajcych
bezprzewodow czno Bluetooth.
Dostpnych jest kilka profili, dostosowanych
do celów poczenia i uywanych produktów.
Aby mona byo korzysta z cznoci
Bluetooth, oba urzdzenia musz
wykorzystywa ten sam profil.
Wcz ramk. (.strona 18)
U góry ekranu pojawi si wskanik
Uwaga
Nie mona przesya plików z ramki do innych
urzdze z interfejsem Bluetooth.
Podcz ramk do sieci.
(.strona 17)
Wskazówka
Adres mona wywietli tylko po podczeniu
adaptera Bluetooth.
5
Przeœlij do ramki obraz z telefonu
komórkowego z interfejsem
Bluetooth lub z innego urzdzenia.
Przesany obraz zostanie zapisany
w wewntrznej pamici.
Uwaga
Nie mona przesa obrazu na kart pamici
woon do ramki.
• Na pogorszenie cznoci Bluetooth mog wpywa
nastpujce czynniki:
– obecno przeszkód (osób, metalu, cian)
midzy tym produktem a telefonem
komórkowym lub innym urzdzeniem,
Telefon komórkowy
z Bluetooth
Jeœli wymagane jest podanie hasa*
Wprowad „0000”. Ramka nie pozwala na
zmian hasa.
* Haso moe by okrelane mianem „pass
code” lub „kod PIN”.
Uwagi
• Nie gwarantuje si wspópracy tego produktu ze
wszystkimi urzdzeniami wyposaonymi
w technologi bezprzewodow Bluetooth.
• Adaptera DPPA-BT1 nie naley uywa poza
krajem, w którym zosta on kupiony. W niektórych
krajach uycie tego produktu moe narusza
przepisy dotyczce emisji fal radiowych i podlega
karze.
• Zasig cznoci zaley od obecnoci przeszkód
(osób, metalu, cian) midzy tym produktem
a telefonem komórkowym lub innym urzdzeniem.
P Ostrzeenie
• Fale radiowe z urzdzenia Bluetooth mog
niekorzystnie wpywa na dziaanie urzdze
elektrycznych i medycznych oraz powodowa
bdy w dziaaniu prowadzce do wypadków. Nie
naley wcza ani uywa tego produktu ani
telefonu komórkowego w nastpujcych miejscach:
– w szpitalach, pocigach, samolotach, na
stacjach paliw i w innych miejscach, w których
mog wystpowa gazy palne;
– w pobliu drzwi automatycznych, alarmów
poarowych i innych urzdze sterowanych
automatycznie,
– w pobliu aparatury medycznej.
• Minimalna wymagana odlego midzy tym
produktem a rozrusznikami serca wynosi 22 cm.
Fale radiowe z tego produktu mog zakóca
dziaanie rozruszników serca.
63
PL
Korzystanie z urzdze zewntrznych (przy uyciu Bluetooth)
Aby wybra ramk z urzdzenia zgodnego
z Bluetooth, naley wskaza wariant
„Sony DPF-X1000N ##” lub „Sony
DPF-V1000N ##”. („##” oznacza dwie
ostatnie cyfry adresu wywietlanego po
wybraniu wariantu [System Information].)
– wykorzystywanie w pobliu sieci
bezprzewodowej, kuchenki mikrofalowej lub
innego róda fal elektromagnetycznych.
• Nie gwarantuje si wspópracy tego produktu ze
wszystkimi urzdzeniami wyposaonymi
w technologi bezprzewodow Bluetooth.
• Sony nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za
ewentualne ujawnienie informacji wynike
z transmisji Bluetooth.
• Sony nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za
ewentualne przekraczanie dopuszczalnych
poziomów emisji spowodowane przerabianiem albo
uywaniem tego produktu w niezalecany sposób.
Informacji o pomocy dla klientów naley szuka
w instrukcji obsugi ramki.
Korzystanie z urz¹dzeñ zewnêtrznych (przy
u¿yciu komputera)
Pod³¹czanie do
komputera
Do ramki mona podczy komputer. Po
podczeniu komputera mona wywietla na
nim i kopiowa do niego obrazy z wewntrznej
pamici ramki. Mona take kopiowa obrazy
z komputera do ramki.
Wymagania systemowe
Komputer podczany do ramki powinien
spenia nastpujce wymagania systemowe:
Pod³¹czanie do komputera
w celu wymiany obrazów
Uwaga
W tym punkcie tytuem przykadu opisano
podczanie do komputera z systemem Windows
Vista. Wygld ekranu i sposób postpowania zale
od uywanego systemu operacyjnego.
1
2
Podcz ramk do sieci.
(.strona 17)
Pocz komputer i ramk za
pomoc dostpnego w handlu
przewodu USB.
x Windows
Zalecany system operacyjny: Microsoft
Windows Vista SP1/Windows XP SP3/
Windows 2000 Professional SP4
Port USB
x Macintosh
Zalecany system operacyjny: Mac OS X (10.4
lub nowszy)
Port USB
Do zcza USB B
Uwagi
• Jeli do komputera s podczone róne urzdzenia
USB albo uywany jest koncentrator, mog
wystpi problemy. W takim przypadku naley
uproci poczenia.
• Nie jest moliwa obsuga ramki za porednictwem
innego, równoczenie uywanego urzdzenia USB.
• Nie odcza przewodu USB podczas przesyania
danych.
• Nie gwarantuje si wspópracy ze wszystkimi
komputerami speniajcymi zalecane wymagania
systemowe.
• Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
ramki z komputerami i drukarkami fotograficznymi
Sony. Inne urzdzenia podczone do ramki mog
nie rozpoznawa jej pamici wewntrznej.
64
PL
Komputer
Do zcza USB
Uwaga
Uy przewodu USB typu B o dugoci
mniejszej ni 3 m.
3
Wcz ramk. (.strona 18)
4
Kiedy na ekranie komputera pojawi
si okno [AutoPlay], kliknij na
wariancie [Open folder to view files].
Jeli okno [AutoPlay] nie pojawi si,
wybierz z menu Start wariant [Computer
(My Computer) (Komputer (Mój
komputer))], po czym otwórz nonik
wymienny.
5
Przemieœ kursor w tym oknie
i kliknij prawym przyciskiem, po
czym kliknij na wariantach [New] [Folder].
Nadaj nazw nowemu folderowi.
W niniejszej instrukcji uywana jest
przykadowa nazwa folderu „sony”.
• Obrazy przesyane z komputera do wewntrznej
pamici ramki s zapisywane bez kompresji.
W efekcie w wewntrznej pamici ramki mona
zapisa mniejsz liczb obrazów.
• Nie gwarantuje si moliwoci wywietlenia
obrazów utworzonych lub przetworzonych
w komputerze. Ramka nie pozwala na kasowanie
plików z obrazami, którym w komputerze nadano
atrybut „tylko do odczytu”. Przed przesaniem
plików z komputera do ramki naley usun atrybut
„tylko do odczytu”.
Od³¹czanie od komputera
Po odczeniu ramki od komputera naley
odczy przewód USB lub wyczy ramk
wycznikiem.
1
2
6
7
na
Kliknij na wariantach
(urzdzenie pamici masowej USB)
t [Stop].
SprawdŸ napd, który chcesz
zatrzyma, i kliknij na przycisku
[OK].
Korzystanie z urzdze zewntrznych (przy uyciu komputera)
3
Dwukrotnie kliknij na ikonie
pasku zada.
Dwukrotnie kliknij, aby otworzy
folder „sony”.
Otwórz folder zawierajcy pliki
z obrazami, które chcesz
skopiowa, a nastpnie skopiuj je
technik „przecignij i upuœ”.
Uwagi
• Zapisujc obrazy z komputera w wewntrznej
pamici, naley utworzy folder w wewntrznej
pamici i zapisa obrazy w tym folderze. Jeli
folder nie zostanie utworzony, bdzie mona
zapisa tylko 512 obrazów. Maksymalna liczba
obrazów moe si ponadto zmniejszy ze wzgldu
na dugoci nazw plików i uywane w nich znaki.
• Ze wzgldu na moliwo zmiany lub usunicia
pewnych informacji podczas edycji i zapisywania
obrazu w komputerze, pewne obrazy z ekranu
indeksu mog nie pojawia si pod waciw dat
wykonania zdjcia.
65
PL
Komunikaty o b³êdach
Gdy pojawia siê komunikat o b³êdzie
Gdy wystpi bd, na ekranie LCD ramki mog si pojawia zamieszczone poniej komunikaty
o bdach. W celu rozwizania problemu naley skorzysta z podanych rozwiza.
Komunikat
Znaczenie / Rozwizanie
No Memory Stick. / No
CompactFlash card. / No SD
Memory Card. / No xD-Picture
Card. / No External Device.
• W gniedzie nie ma karty pamici. Do gniazda
EXT INTERFACE nie jest podczone urzdzenie
zewntrzne.
Wó kart pamici do odpowiedniego gniazda lub podcz
urzdzenie zewntrzne. (.strona 20, 61)
An incompatible Memory Stick is • Woona jest nieobsugiwana karta pamici. Do gniazda
inserted. / An incompatible
EXT INTERFACE jest podczone nieobsugiwane
CompactFlash card is inserted. / An
urzdzenie zewntrzne. Uyj karty pamici lub urzdzenia
incompatible SD Memory Card is
zewntrznego, z którymi ramka moe wspópracowa.
inserted. / An incompatible xDPicture Card is inserted. / An
incompatible External Device is
inserted.
No images on file.
• Karta pamici lub urzdzenie zewntrzne nie zawieraj
pliku z obrazem, który mona by wywietli na ekranie
ramki. Uyj karty pamici lub urzdzenia zewntrznego
zawierajcych pliki z obrazami, które mona wywietli za
pomoc ramki.
Cannot delete a protected image.
• Aby skasowa plik objty ochron, wycz ochron
w aparacie lub komputerze.
Media is protected. Remove
protection then try again.
• Karta pamici jest chroniona przed zapisem. Przestaw
przecznik ochrony przed zapisem w pooenie
umoliwiajce zapis. (.strona 75)
• Nie mona zapisa dalszych danych, bo karta pamici,
The Memory Stick is full. / The
CompactFlash card is full. / The SD
wewntrzna pami lub urzdzenie zewntrzne s pene.
Memory Card is full. / The xDSkasuj obrazy lub uyj karty pamici albo lub urzdzenia
Picture Card is full. / The External
zewntrznego, na których pozostaje wolne miejsce.
Device is full.
66
PL
Komunikat
Znaczenie / Rozwizanie
Error reading the Memory Stick. / • Wystpi jaki bd. W przypadku czstego pojawiania si
Error reading the CompactFlash
tego komunikatu skontroluj stan karty pamici lub
card. / Error reading the SD
urzdzenia zewntrznego za pomoc urzdzenia innego ni
Memory Card. / Error reading the
ta ramka na zdjcia.
xD-Picture Card. / Error reading
• W przypadku urzdzenia zewntrznego:
the internal memory./ Error reading
Urzdzenie zewntrzne moe by chronione przed
the External Device.
zapisem. Wycz ochron przed zapisem uywanego
urzdzenia. Wewntrzna pami aparatu cyfrowego moe
Write error in the Memory Stick. /
by chroniona przed zapisem.
Write error in the CompactFlash
• Wewntrzna pami:
card. / Write error in the SD
Memory Card. / Write error in the
Wykonaj inicjalizacj wewntrznej pamici
xD-Picture Card. / Write error in
the internal memory./ Write error in Uwaga
the External Device.
Zwracamy uwag, e inicjalizacja wewntrznej pamici powoduje
skasowanie plików z obrazami dodanych do albumu.
The Memory Stick is read only.
• Woona jest karta „Memory Stick-ROM”. Do
zapisywania obrazów uywaj zalecanej karty „Memory
Stick”.
The Memory Stick is protected.
• Woona karta „Memory Stick” jest objta ochron. Aby
zapisywa obrazy i poddawa je edycji, wycz ochron za
pomoc zewntrznego urzdzenia.
Media format not supported.
• W przypadku karty pamici, sformatuj kart za pomoc
aparatu cyfrowego lub innego urzdzenia.
• W przypadku wewntrznej pamici, wykonaj inicjalizacj
pamici za pomoc ramki.
Cannot open the image.
• Ramka nie pozwala na wywietlanie i otwieranie plików
z obrazami w nieobsugiwanych formatach.
No more USB hubs can be
connected.
• Podcz urzdzenie bezporednio do ramki lub uyj
urzdzenia bez wbudowanego koncentratora USB.
Incompatible USB device. Check
device’s USB settings.
• Podcz urzdzenie zgodne ze standardem pamici
masowej (mass storage). W przypadku niewaciwego
ustawienia trybu USB w urzdzeniu, przecz interfejs
USB w tryb pamici masowej.
67
PL
Komunikaty o bdach
Uwaga
Inicjalizacja nonika powoduje usunicie z niego wszystkich plików.
Rozwi¹zywanie problemów
Gdy wyst¹pi jakiœ problem
Przed oddaniem ramki do naprawy naley podj prób rozwizania problemu z wykorzystaniem
poniszych wskazówek. Jeli problemu nie uda si rozwiza, naley si skontaktowa z lokaln
autoryzowan stacj serwisow Sony.
Zasilanie
Objaw
Co sprawdzi
Przyczyna / Rozwizania
Nie mona
wczy zasilania.
• Czy wtyk zasilajcy jest
prawidowo podczony?
c Prawidowo podcz wtyk zasilajcy.
Wyœwietlanie obrazów
Jeli zasilanie jest wczone, ale nie mona wywietli obrazów lub zmieni ustawie, naley
sprawdzi ponisze elementy.
Objaw
Co sprawdzi
Przyczyna / Rozwizania
Na ekranie nie
pojawiaj si
obrazy.
• Czy jest woona karta
pamici lub czy urzdzenie
zewntrzne jest waciwie
podczone?
c Prawidowo wó kart pamici lub
podcz urzdzenie zewntrzne.
(.strona 20, 62)
• Czy karta pamici zawiera
c Wó kart pamici lub podcz
obrazy zapisane przez aparat
urzdzenie zewntrzne zawierajce
cyfrowy lub inne
obrazy.
urzdzenie?
c Sprawd formaty plików, które mona
• Czy urzdzenie zewntrzne
wywietla. (.strona 77)
zawiera obrazy?
Obrazy nie s
wywietlane
w kolejnoci
chronologicznej.
68
PL
• Czy plik ma format zgodny
z DCF?
c Ramka moe nie pozwala na
wywietlanie plików niezgodnych
z formatem DCF, nawet jeli mona je
wywietli na komputerze.
• Czy obrazy te zostay
przesane z komputera?
• Czy obrazy te zostay
przetworzone
w komputerze?
c Informacje o dacie wykonania zdjcia
mog ulec zmianie lub skasowaniu
podczas edycji i zapisywania obrazu
w komputerze.
Objaw
Co sprawdzi
Przyczyna / Rozwizania
Niektóre obrazy
nie s
wywietlane.
• Czy obrazy pojawiaj si na
ekranie indeksu?
c Jeli obraz pojawia si na ekranie indeksu,
ale nie mona go wywietli
samodzielnie, moe to wiadczy
o uszkodzeniu pliku z obrazem
i prawidowoci miniatury obrazu.
c Ramka moe nie pozwala na
wywietlanie plików niezgodnych
z formatem DCF, nawet jeli mona je
wywietli na komputerze.
• Czy na ekranie indeksu
pojawia si pokazany pod
spodem znak?
c Pojawienie si znaku pokazanego z lewej
strony moe wiadczy o tym, e ramka
nie obsuguje pliku z obrazem, poniewa
jest to na przykad plik JPEG utworzony
w komputerze. Moe si te zdarzy, e
sam plik z obrazem jest prawidowy, ale
nie zawiera miniatury. Wska
wywietlony znak i nacinij przycisk
,
aby wywietli obraz na ekranie
pojedynczego obrazu. Jeli pokazany po
lewej znak pojawi si na nowo, obrazu nie
mona wywietli, poniewa ramka nie
obsuguje pliku z tym obrazem.
• Czy obrazy byy tworzone
przy uyciu programu
komputerowego?
c Pojawienie si znaku pokazanego z lewej
strony wiadczy o tym, e ramka
obsuguje plik z obrazem, ale nie mona
otworzy miniatury lub samego obrazu.
Wska znak i nacinij przycisk
. Jeli
pokazany po lewej znak pojawi si na
nowo, obrazu nie mona wywietli.
• Czy karta pamici lub
urzdzenie zewntrzne
zawieraj ponad 9 999
obrazów?
c Ramka moe obsuy (odtworzy,
zapisa, skasowa itp.) maksymalnie
9 999 plików z obrazami.
• Czy nazwa pliku bya
zmieniana za pomoc
komputera lub innego
urzdzenia?
c Jeli do nadania albo zmiany nazwy pliku
zosta uyty komputer i nazwa ta zawiera
znaki inne ni litery i cyfry, to ramka
moe nie pozwala na wywietlenie
obrazu.
• Czy karta pamici lub
urzdzenie zewntrzne
zawiera folder z wicej ni
omioma poziomami
hierarchii?
c Ramka nie pozwala na wywietlanie
obrazów zapisanych na dziewitym lub
dalszych poziomach folderów.
69
PL
Rozwizywanie problemów
• Czy na ekranie indeksu
pojawia si pokazany pod
spodem znak?
Objaw
Co sprawdzi
Przyczyna / Rozwizania
Wywietlana jest
niewaciwa
nazwa pliku.
• Czy nazwa pliku bya
zmieniana za pomoc
komputera lub innego
urzdzenia?
c Jeli do nadania albo zmiany nazwy pliku
zosta uyty komputer i nazwa ta zawiera
znaki inne ni litery i cyfry, to ramka
moe wywietla niewaciw nazw
pliku. W przypadku plików utworzonych
w komputerze lub innym urzdzeniu
mona ponadto wywietli maksymalnie
dziesi pocztkowych znaków nazwy
pliku.
Zapisywanie i kasowanie obrazów
Objaw
Co sprawdzi
Nie mona zapisa • Czy karta pamici jest
obrazu.
chroniona przed zapisem?
Przyczyna / Rozwizania
c Wycz ochron przed zapisem i ponów
prób zapisu.
• Czy przecznik ochrony
c Przestaw przecznik ochrony przed
karty pamici przed zapisem
zapisem w pooenie umoliwiajce zapis.
znajduje si w pooeniu
[LOCK]?
• Czy karta pamici jest
pena?
c Uyj karty pamici, na której pozostaje
dostatecznie duo miejsca, lub skasuj
zbdne obrazy. (.strona 36)
• Czy wewntrzna pami jest c Skasuj niepotrzebne obrazy.
pena?
(.strona 36)
• Czy przy przesyaniu
obrazów z komputera do
wewntrznej pamici zosta
w niej utworzony folder?
70
PL
c Jeli folder nie zostanie utworzony, bdzie
mona zapisa tylko 512 obrazów.
Maksymalna liczba obrazów moe si
ponadto zmniejszy ze wzgldu na
dugoci nazw plików i uywane w nich
znaki. Zapisujc obrazy z komputera
w wewntrznej pamici, naley utworzy
folder w wewntrznej pamici i zapisa
obrazy w tym folderze.
Objaw
Co sprawdzi
Przyczyna / Rozwizania
Nie mona
skasowa obrazu.
• Czy karta pamici jest
chroniona przed zapisem?
c Wycz ochron przed zapisem
w urzdzeniu, za którego pomoc zostaa
ona wczona, i ponów prób kasowania.
• Czy przecznik ochrony
c Przestaw przecznik ochrony przed
karty pamici przed zapisem
zapisem w pooenie umoliwiajce zapis.
znajduje si w pooeniu
[LOCK]?
Przypadkowo
zosta skasowany
obraz.
• Czy uywana jest karta
„Memory Stick-ROM”?
c Nie mona kasowa obrazów z karty
„Memory Stick-ROM” ani formatowa
takiej karty.
• Czy obraz jest objty
ochron?
c Sprawd informacje o obrazie w trybie
widoku jednego obrazu. (.strona 28)
c Obraz z oznaczeniem
jest
przeznaczony tylko do odczytu. Nie
mona usun go z ramki.
—
c Skasowanego obrazu nie mona
odzyska.
Podczanie aparatu cyfrowego lub innego urzdzenia zewntrznego
Objaw
Co sprawdzi
Przyczyna / Rozwizania
Pomimo
podczenia
aparatu nie
pojawia si obraz.
• Czy przewód jest
prawidowo podczony?
c Prawidowo podcz przewód.
• Czy ramka jest wczona?
c Wcz ramk i aparat.
Na ekranie
telewizora lub
ekranie LCD nie
pojawiaj si
obrazy.
—
• Czy w telewizorze wybrane
jest wejcie z urzdzenia
zewntrznego?
c W ramce móg wystpi bd
przekroczenia dopuszczalnego prdu. Aby
przywróci normalny stan ramki, wycz
j i wcz na nowo.
c W przypadku uycia przewodu HDMI
zdjcia mog si czasami pojawia na
ekranie telewizora lub ekranie LCD nawet
wówczas, gdy w telewizorze nie jest
wybrane wejcie sygnau z ramki.
c Przecz wejcie telewizora na ramk albo
odcz przewód HDMI i wywietl obraz
na ekranie LCD.
71
PL
Rozwizywanie problemów
Mimo odczenia
i ponownego
podczenia
przewodu USB nic
si nie dzieje.
Ramka na zdjcia
Objaw
Uywanie funkcji
ramki nie daje
adnych efektów.
Co sprawdzi
—
Przyczyna / Rozwizania
c Uywajc dugiego, spiczastego
przedmiotu (szpilki itp.) nacinij
przecznik zerowania z tyu ramki
(.strona 11)
Pilot
Objaw
Co sprawdzi
Przyczyna / Rozwizania
Uywanie pilota
nie daje adnych
efektów.
• Czy bateria w pilocie jest
prawidowo woona?
c Wymie bateri. (.strona 14)
c Wó bateri. (.strona 14)
c Wó bateri, zwracajc uwag na
waciwe uoenie biegunów.
(.strona 14)
—
• Czy woony jest arkusz
ochronny?
72
PL
c Kieruj przód pilota w stron czujnika
zdalnego sterowania na ramce.
(.strona 14)
c Usu wszelkie przeszkody z linii midzy
pilotem a czujnikiem zdalnego
sterowania.
c Wyjmij arkusz ochronny. (.strona 14)
Informacje dodatkowe
Zalecenia
eksploatacyjne
Bezpieczeñstwo
• Uwaa, aby nie upuci na przewód
zasilajcy cikiego przedmiotu ani w inny
sposób nie uszkodzi przewodu. Nigdy nie
uywa ramki z uszkodzonym przewodem
zasilajcym.
• Jeli do wntrza obudowy dostanie si jaki
przedmiot lub pyn, przed dalsz
eksploatacj naley odczy ramk od
róda zasilania i zleci jej sprawdzenie
specjalicie.
• Nigdy nie rozbiera ramki.
• Wyczajc przewód zasilajcy, chwyta za
wtyczk. Nigdy nie cign za sam przewód.
• Jeli ramka nie bdzie uywana przez
duszy czas, wyczy przewód zasilajcy
z gniazdka sieciowego.
• Z ramk naley si obchodzi delikatnie.
• Aby zmniejszy ryzyko poraenia prdem,
przed czyszczeniem ramki i wykonywaniem
czynnoci serwisowych naley zawsze
wycza j z sieci.
Instalacja
• Jeli do ramki jest podczony zasilacz
sieciowy wczony do gniazdka sieciowego,
to ramka pozostaje pod napiciem nawet
wówczas, gdy jest wyczona.
• Uywa zasilacza sieciowego dostarczonego
z ramk. Nie uywa adnych innych
zasilaczy, gdy gro one niewaciw prac
zasilanego urzdzenia lub awari.
• Nie uywa dostarczonego zasilacza
sieciowego do zasilania innych urzdze.
• Nie uywa elektrycznych transformatorów
(podrónych), gdy gro one przegrzaniem
i niewaciw prac zasilacza.
• W razie oderwania si lub uszkodzenia
przewodu zasilacza, nie naley ponownie
uywa tego przewodu, gdy jest to
niebezpieczne.
Skraplanie pary wodnej
Jeli ramka zostanie bezporednio przeniesiona
z zimnego do ciepego miejsca albo wstawiona
do bardzo ciepego lub wilgotnego
pomieszczenia, w jej wntrzu moe si skropli
para wodna. Ramka moe wtedy nie dziaa
waciwie, a dugotrwae próby jej uycia gro
awari. Jeli nastpi skroplenie pary wodnej,
odcz od ramki przewód zasilajcy i nie
uywaj jej przynajmniej przez godzin.
Transportowanie
Przed transportowaniem ramki wyjmij z niej
kart pamici, odcz zasilacz sieciowy
i urzdzenia zewntrzne, po czym wó ramk
i urzdzenia peryferyjne do oryginalnego
opakowania, wraz z materiaami
zabezpieczajcymi.
Jeli nie masz ju oryginalnego opakowania
albo zabezpiecze, zastp je tak, eby nie
uszkodzi ramki w czasie transportu.
73
PL
Informacje dodatkowe
• Nie instalowa ramki w miejscach
naraonych na:
– wibracj,
– wilgo,
– nadmierne zapylenie,
– bezporednie promieniowanie soneczne,
– bardzo wysokie lub niskie temperatury.
• Nie uywa w pobliu ramki innych
urzdze elektrycznych. Nie bdzie ona
prawidowo dziaaa w polu
elektromagnetycznym.
• Nie ka na ramce cikich przedmiotów.
Zasilacz sieciowy
Czyszczenie
Ramk naley czyci such, mikk
ciereczk lub mikk ciereczk lekko
zwilon roztworem agodnego rodka do
mycia. Nie uywa rozpuszczalników, takich
jak spirytus czy benzyna, gdy mog one
uszkodzi wykoczenie obudowy.
Ograniczenia przy kopiowaniu
Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo,
portrety innych osób i inne materiay mog by
chronione prawami autorskimi.
Wykorzystywanie takich materiaów bez
zezwolenia moe narusza przepisy o ochronie
praw autorskich.
Usuwanie ramki
Dane z wewntrznej pamici mog nie zosta
cakowicie skasowane nawet po uyciu
polecenia [Format internal memory]. Zaleca si
fizyczne zniszczenie usuwanej ramki.
Karty pamiêci
„Memory Stick”
Rodzaje kart „Memory Stick”,
których mona uywa w ramce
Ramka wspópracuje z nastpujcymi
rodzajami kart „Memory Stick”*1:
Rodzaj karty
„Memory Stick”
Wyœwietlanie
Kasowanie
/ Zapisywanie
„Memory
Stick”*2
(Brak zgodnoœci
z „MagicGate”)
OK
OK
„Memory
Stick”*2
(Zgodnoœ
z „MagicGate”)
OK*5
OK*5
„MagicGate
Memory Stick”*2
OK*5
OK*5
„Memory Stick
PRO”*2
OK*5
OK*5
„Memory Stick
PRO-HG”*2
OK*5*6
OK*5*6
„Memory Stick
Micro”*3 („M2”*4)
OK*5
OK*5
*1
*2
*3
*4
74
PL
Ramka jest zgodna z systemem plików FAT32.
Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
ramki z kartami „Memory Stick” o pojemnoci
16 GB lub mniejszej wyprodukowanymi przez
Sony Corporation. Nie gwarantuje si jednak
dziaania wszystkich noników „Memory Stick”.
Gniazdo ramki pozwala zarówno na uycie kart
o standardowej wielkoci, jak i kart Duo. Mona
w nim bez adaptera na karty „Memory Stick Duo”
uywa zarówno kart „Memory Stick”
standardowej wielkoci, jak i kart „Memory Stick
Duo”.
Przed uyciem w ramce karty „Memory Stick
Micro” zawsze trzeba j woy do adaptera M2.
„M2” jest skrótem nazwy „Memory Stick Micro”.
Okrelenie „M2” w tym podrozdziale oznacza
kart „Memory Stick Micro”.
*5
*6
Nie jest moliwy odczyt ani zapis danych objtych
ochron przed kopiowaniem „MagicGate”.
„MagicGate” to ogólna nazwa opracowanej przez
Sony technologii ochrony przed kopiowaniem,
która wykorzystuje uwierzytelnianie
i szyfrowanie.
Ramka nie obsuguje 8-bitowej, równolegej
transmisji danych.
Uwagi eksploatacyjne
Karta pamiêci SD
Gniazdo na karty SD ramki pozwala na uycie
nastpujcych noników:
• kart pamici SD*1,
• kart miniSD, microSD,
(Konieczne jest uycie adaptera.)*2
• kart pamici SDHC*3,
• kart pamici zgodnych ze standardem
MMC*4.
Nie gwarantuje si waciwego dziaania
wszystkich rodzajów kart pamici SD ani kart
pamici zgodnych ze standardem MMC.
*1
*2
*3
*4
Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
ramki z kartami pamici SD o pojemnoci 2 GB
lub mniejszej.
Niektóre dostpne w handlu adaptery do kart maj
z tyu wystajce styki. Adaptery tego typu mog
nie wspópracowa z ramk.
Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
ramki z kartami pamici SDHC o pojemnoci
32 GB lub mniejszej.
Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
ramki z kartami pamici zgodnymi ze standardem
MMC o pojemnoci 2 GB lub mniejszej.
Uwagi eksploatacyjne
Nie jest moliwy odczyt ani zapis danych objtych
ochron przed kopiowaniem.
xD-Picture Card
Gniazdo xD-Picture Card ramki jest
przystosowane do wspópracy z kartami
xD-Picture Card*5. Niektóre funkcje karty
pamici nie s obsugiwane i nie gwarantuje si
waciwego dziaania wszystkich rodzajów kart
xD-Picture Card.
*5
Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
ramki z kartami xD-Picture Card o pojemnoci
2 GB lub mniejszej.
75
PL
Informacje dodatkowe
• Aktualne informacje o kartach „Memory
Stick” obsugiwanych przez ramk mona
znale na stronach internetowych firmy
Sony dotyczcych zgodnoci z kartami
„Memory Stick”:
http://www.memorystick.com/en/support/
support.html
(Wybierz stref, w której jest uywana
ramka, po czym na stronie odpowiedniej
strefy wybierz wariant „Digital Photo
Frame”.)
• Nie wkada kilku kart „Memory Stick”
równoczenie. Grozi to problemami z ramk.
• Aby uy z ramce karty „Memory Stick
Micro”, trzeba j woy do adaptera na
karty „M2”.
• Woenie do ramki karty „Memory Stick
Micro” bez adaptera „M2” moe
spowodowa trudnoci z wyjciem karty.
• Woenie karty „Memory Stick Micro” do
adaptera „M2”, a nastpnie adaptera „M2”
do adaptera na karty „Memory Stick Duo”
moe by przyczyn niewaciwego
dziaania ramki.
• Do inicjalizowania kart „Memory Stick”
naley uywa funkcji inicjalizacji dostpnej
w aparacie cyfrowym. Uycie do
inicjalizacji komputera moe spowodowa
niewaciwe wywietlanie obrazów.
• Inicjalizacja powoduje skasowanie
wszystkich chronionych obrazów. Aby
unikn przypadkowego skasowania
wanych danych, przed inicjalizacj naley
sprawdzi zawarto karty „Memory Stick”.
• Po przestawieniu przecznika ochrony
przed zapisem w pooenie LOCK nie mona zapisywa, zmienia ani kasowa danych.
• Miejsce na etykiet jest przeznaczone tylko
do naklejenia dostarczonej etykiety.
Dostarczon etykiet naley naklei tylko
w przeznaczonym na ni miejscu. Uwaa,
aby etykieta nie wystawaa poza
przeznaczone na ni miejsce.
Karta CompactFlash
Gniazdo na karty CompactFlash ramki pozwala
na uycie nastpujcych noników:
• kart pamici CompactFlash (typu I / typu II)
i kart CompactFlash zgodnych z CF+Card
(typu I / typu II)*6,
Zastosowanie dostpnego w handlu adaptera na
karty CompactFlash*7 pozwoli ponadto na
uycie kart Smart Media.
Nie gwarantuje si waciwego dziaania
wszystkich rodzajów kart CompactFlash.
*6
*7
Uywana karta CompactFlash musi by
przystosowana do zasilania napiciem 3,3 V lub
3,3 V / 5 V. Nie mona uywa modeli zasilanych
wycznie napiciem 3 V lub 5 V. Do gniazda
ramki nie wkada kart CompactFlash innych
typów. Grozi to uszkodzeniem ramki.
Przeprowadzone badania wykazay wspóprac
ramki z kartami CompactFlash o pojemnoci
32 GB lub mniejszej.
W przypadku uycia dostpnego w handlu
adaptera na karty CompactFlash naley zapozna
si z jego instrukcj obsugi oraz sposobem
instalacji karty i adaptera. Uycie adaptera
CompactFlash moe spowodowa niewaciwe
dziaanie kart chronionych przed zapisem.
76
PL
Uwagi dotycz¹ce
pos³ugiwania siê kart¹
pamiêci
• Wkadajc kart, naley zwróci uwag na
jej waciwe uoenie i wybór waciwego
gniazda.
• Woona karta pamici tylko czciowo
chowa si w gniedzie. Nie próbowa gbiej
wciska karty, gdy grozi to uszkodzeniem
karty pamici i / lub ramki.
• Nie wyjmowa karty ani nie wycza ramki,
gdy trwa odczyt albo zapis danych i miga
wskanik dostpu. Grozi to utrat danych.
• Zalecamy wykonywanie zapasowych kopii
wanych danych.
• Ramka moe nie pozwala na odtworzenie
danych przetworzonych w komputerze.
• Do przenoszenia i przechowywania karty
uywa dostarczonej osony.
• Nie dotyka styków na karcie rkami ani
metalowymi przedmiotami.
• Nie uderza ani nie zgina karty; chroni j
przed upuszczeniem.
• Nie rozbiera ani nie przerabia karty.
• Chroni kart przed oddziaywaniem wody.
• Nie uywa ani nie przechowywa karty
w nastpujcych miejscach:
– w których panuj nieodpowiednie
warunki do uycia karty, na przykad
w gorcym wntrzu samochodu
zaparkowanego w socu,
w bezporednim promieniowaniu
sonecznym lub blisko grzejnika;
– wilgotnych lub naraonych na
oddziaywanie substancji rcych;
– naraonych na adunki elektrostatyczne
lub zakócenia elektryczne.
Dane techniczne
x Ramka na zdjcia
77
PL
Informacje dodatkowe
Ekran LCD
Panel LCD:
DPF-X1000N: 10,2 cala, aktywna
matryca TFT
DPF-V1000N: 10,2 cala, aktywna
matryca TFT
Cakowita liczba pikseli:
DPF-X1000N: 1 843 200
(1024 × 3 (RGB) × 600)
DPF-V1000N: 1 843 200
(1024 × 3 (RGB) × 600)
Wspóczynnik ksztatu wyœwietlacza
16:10
Efektywna wielkoœ wyœwietlacza
DPF-X1000N: 9,7 cala
DPF-V1000N: 9,7 cala
Trwaoœ podœwietlenia ekranu LCD
DPF-X1000N, DPF-V1000N:
20 000 godzin
(do czasu zmniejszenia si jasnoci
podwietlenia o poow)
Zcza wejœciowe i wyjœciowe
Zcze HDMI OUT (wyjcie)
Zcze typu A,
obsuga sygnaów 1080i (60 Hz) /
1080i (50 Hz) / 576p (50 Hz) /
480p (60 Hz), zgodno z BRAVIA
Sync
Zcze USB (typ B, Hi-Speed USB)
Zcze EXT INTERFACE
(typ A, Hi-Speed USB)
Gniazda
Gniazdo „Memory Stick PRO”
Gniazdo na kart SD / MMC /
xD-Picture Card
Gniazdo na kart CompactFlash
Obsugiwane formaty plików z obrazami
JPEG: Zgodno z DCF 2.0, zgodno
z Exif 2.21, JFIF*1
TIFF: Zgodno z Exif 2.21
BMP: Format Windows (1, 4, 8, 16, 24, 32
bity)
RAW (tylko podgld*2): SRF, SR2, ARW
(wersja 2.0 lub nisza)
(Pewne formaty plików nie s
obsugiwane.)
Maksymalna liczba wyœwietlanych
pikseli
8192 (poziomo) x 6144 (pionowo)
System plików
FAT12 / 16 / 32,
sektor o wielkoci 2048 bajtów lub
mniejszy
Nazwa pliku z obrazem
Format DCF, 256 znaków, do 8. poziomu
Maksymalna liczba obsugiwanych
plików
9999 na kart pamici lub urzdzenie
zewntrzne
Pojemnoœ wewntrznej pamici*3
DPF-X1000N: 2 GB
(moliwo zapisu okoo 4000
obrazów*4)
DPF-V1000N: 1 GB
(moliwo zapisu okoo 2000
obrazów*4)
Przy podawaniu pojemnoci nonika,
1 GB oznacza 1 miliard bajtów. Cz
pojemnoci jest wykorzystana na dane
systemowe.
Zasilanie
Gniazdo DC IN, napicie stae 8,4 V
x Zasilacz sieciowy AC-DPF200
Pobór mocy
Model
podczas pracy
DPF-X1000N, przy maksymalnym
DPF-V1000N obcieniu
normalny tryb*
cznie
z zasilaczem
sieciowym
14,6 W
10,1 W
* „Normalny tryb” oznacza wywietlanie pokazu
slajdów zoonego z obrazów z wewntrznej
pamici, przy standardowych ustawieniach, bez
wkadania karty pamici ani podczania
urzdzenia zewntrznego.
Temperatura w œrodowisku pracy
5 °C do 35 °C
Wymiary
[Bez rozoonej nóki]
DPF-X1000N:
Okoo 305 × 207 × 168 mm
DPF-V1000N:
Okoo 306 × 207 × 168 mm
(szer. × wys. × g.)
[Kiedy ramka wisi na cianie]
DPF-X1000N:
Okoo 305 × 210 × 48 mm
DPF-V1000N:
Okoo 306 × 210 × 48 mm
(szer. × wys. × g.)
Waga
DPF-X1000N: okoo 1330 g
DPF-V1000N: okoo 1200 g
(bez zasilacza sieciowego)
(z nók, oson gniazd na karty i oson
zcza)
Dostarczane wyposaenie
Patrz podrozdzia „Sprawdzanie
dostarczonego wyposaenia” na stronie
10.
78
PL
Zasilanie
- 100 V do 240 V, 50/60 Hz
0,35 – 0,18 A
Pobór mocy
18 W
Znamionowe napicie wyjœciowe
8,4 V
Wymiary
Okoo 48 × 29 × 81 mm
(szer. × wys. × g.)
(bez wystajcych elementów)
Waga
Okoo 140 g
Wicej informacji mona znale na etykiecie
na zasilaczu.
Konstrukcja i dane techniczne mog ulec
zmianie.
*1
: Baseline JPEG w formacie 4:4:4, 4:2:2 lub 4:2:0
*2
: Plik RAW s wywietlane w postaci miniatur do
podgldu.
*3
: Pojemnoci s obliczane przy zaoeniu, e 1 GB
oznacza 1 000 000 000 bajtów. Faktyczna
pojemno jest mniejsza ze wzgldu na obecno
plików systemowych i aplikacji. Do wykorzystania
przez uytkownika modelu DPF-X1000N
pozostaje okoo 1,84 GB, a modelu DPF-V1000N
okoo 840 MB.
*4
: Przybliona warto przy fotografowaniu aparatem
o rozdzielczoci 2 000 000 pikseli. Warto ta
moe zalee od warunków fotografowania.
Strona gówna pomocy dla klientów
Najnowsze informacje z zakresu pomocy dla
klientów mona znale pod nastpujcym
adresem:
http://www.sony.net/
Skorowidz
A
Akcesoria 10
Auto power ON/OFF 55
Auto Touch-up 40
Automatyczne wczanie /
wyczanie 51
Automatyczny retusz 40
G
R
General Settings 56
Reset 57
Rozwizywanie
problemów 68
H
HDMI OUT 58
I
Image file size 56
Image Quality 55
Initialize 57
K
B
Bluetooth 62
Budzik 52, 55
C
Cechy 8
Control for HDMI 56
CreativeEdit 43
Calendar 46
Framed image 50
Layout print 50
Nakadanie obrazu 48
Scrapbook 43
Czyszczenie 74
Kalendarz 20
Karty pamici 74
CompactFlash 76
„Memory Stick” 74
SD 75
Uwagi eksploatacyjne 76
xD-Picture Card 75
Kasowanie obrazu 36
Komunikaty 66
F
Format internal memory 57
Telewizor o wysokiej
rozdzielczoci 58
Tryb widoku jednego
obrazu 26
Language setting 57
Urzdzenia zgodne ze
standardem pamici
masowej (mass storage) 61
Urzdzenie odtwarzajce 40
USB (przewód) 61
Ustawianie pionowo lub
poziomo 15
M
O
Obracanie obrazu 42
P
Pilot 14
Podczanie
Komputer 64
Telewizor 58
Urzdzenie zewntrzne 61
Podczanie do sieci 17
Powikszanie / zmniejszanie
obrazu 42
Priorytety wywietlania 21
Przecznik ochrony przed
zapisem 75
W
Wymagania systemowe
Macintosh 64
Windows 64
Wymiana baterii
w pilocie 14
Wyszukiwanie obrazów 39
Z
Zalecenia eksploatacyjne 73
Zasilacz sieciowy 17
Zmienianie ustawie 53
79
PL
Informacje dodatkowe
Ekran indeksu obrazów 27
Ekran pokazu slajdów 23
Eksportowanie obrazu 34
EXT INTERFACE 62
T
U
D
E
Skojarzony plik 28
Slideshow Settings 31
BGM 31
Color effect 31
Display Mode 31
Effect 31
Interval 31
Shuffle 31
System Information 56
L
Monta nóki 15
Dane techniczne 77
Date/time settings 19, 56
DC IN 8.4 V 17
Dodawanie do wewntrznej
pamici 32
S
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF