Sony | DPF-D830 | Sony DPF-D830 Instrukcja obsługi

C:\4265301111DPFD830U2\010COV.fm
Master: Right
010COV.book Page 1 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
4-265-301-PL (1)
Cyfrowa
ramka
na zdjęcia
Przed użyciem
Czynności podstawowe
Czynności dodatkowe
DPF-D830/D830L
Użycie komputera
Komunikaty o błędach
Rozwiązywanie problemów
Informacje dodatkowe
Podręcznik użytkownika ramki cyfrowej
© 2010 Sony Corporation
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\010TOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Spis treści
Przed użyciem
Różne sposoby użycia ramki
na zdjęcia ..........................................4
Charakterystyka ................................5
Wykaz elementów .............................7
x Cyfrowa ramka fotograficzna .....7
x Pilot .........................................8
Czynności podstawowe
Przygotowanie pilota ..........................9
Włączanie ramki ..............................10
Nastawianie zegara .........................11
Wkładanie karty pamięci ..................12
Zmienianie trybu wyświetlania .........13
Ekran pokazu slajdów ......................15
Ekran zegara i kalendarza ................16
Ekran pojedynczego obrazu .............17
Ekran indeksu obrazów ....................18
Odtwarzanie pliku z filmem .............20
Czynności dodatkowe
Wyświetlanie pokazu slajdów ...........21
Zmienianie ustawień pokazu
slajdów .......................................21
Wyświetlanie pokazu slajdów
z podkładem muzycznym .................24
Importowanie pliku z muzyką ........24
Wybieranie pliku z muzyką do
odtworzenia .................................24
Odtwarzanie podkładu muzycznego
z pokazem slajdów .......................25
Tryb odświeżania .............................26
Importowanie obrazów
do wewnętrznej pamięci ..................26
Wybieranie urządzenia
odtwarzającego ...............................28
Eksportowanie obrazu
z wewnętrznej pamięci ....................29
Kasowanie obrazu ...........................30
Oznaczanie obrazów ........................32
Sortowanie obrazów (filtr) ................33
Zmienianie wielkości i układu
obrazu .............................................34
Powiększanie / zmniejszanie
obrazu ........................................34
Obracanie obrazu ........................35
Zmienianie ustawień funkcji
automatycznego włączania /
wyłączania .......................................36
Zmienianie ustawień ........................38
Procedura wyboru ustawień .........38
Parametry, które można
regulować ...................................39
Wyświetlanie obrazu zapisanego
w pamięci USB ................................41
2 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\010TOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Użycie komputera
Podłączanie do komputera ...............42
Wymagania systemowe ................42
Podłączanie do komputera w celu
wymiany obrazów ........................42
Odłączanie od komputera .............43
Komunikaty o błędach
Gdy pojawia się komunikat
o błędzie ..........................................44
Rozwiązywanie problemów
Gdy wystąpi jakiś problem ...............46
Informacje dodatkowe
Karty pamięci ...................................51
„Memory Stick” ...........................51
Karta pamięci SD .........................52
Uwagi dotyczące posługiwania
się kartą pamięci .........................52
Skorowidz ........................................53
Ilustracje i zdjęcia ekranów
w instrukcji
Ilustracje i zdjęcia ekranów w instrukcji mogą
odbiegać wyglądem od stanu faktycznego.
3 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\030C01.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 4 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Przed użyciem
Różne sposoby użycia ramki na zdjęcia
Cyfrowa ramka fotograficzna Sony umożliwia wyświetlanie bez użycia komputera zdjęć
wykonanych cyfrowym aparatem fotograficznym lub innym urządzeniem.
4 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\030C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Charakterystyka
x Różne style pokazu slajdów
Wyświetlane obrazy mogą się automatycznie
zmieniać, tak jak przy przeglądaniu kart
w albumie. Do wyboru są różne style
wyświetlenia pokazu slajdów, w tym
z zegarem lub kalendarzem. Można także
zmieniać ustawienia odtwarzania, na
przykład kolejność wyświetlania. (strona 21)
* Chcąc użyć karty miniSD / miniSDHC 1,
microSD / microSDHC 2 lub „Memory
Stick Micro” 3, należy ją włożyć do
odpowiedniego adaptera.
x Wbudowany akumulator pozwala na
korzystanie z ramki w każdym
miejscu domu.
5 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Przed użyciem
x Różne funkcje wyświetlania
Można wybierać różne tryby wyświetlania:
pokazu slajdów, zegara i kalendarza, widoku
jednego obrazu i widoku indeksu.
(strona 13)
x Wyświetlanie obrazów z karty
pamięci i ich importowanie do
wewnętrznej pamięci
Aby wyświetlać obrazy, wystarczy
przełożyć kartę pamięci („Memory Stick”
lub SD) z aparatu cyfrowego lub innego
urządzenia.
Można importować obrazy z karty pamięci
i zapisywać je w wewnętrznej pamięci.
(strona 26)
C:\4265301111DPFD830U2\030C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
x Eksportowanie obrazów
Można eksportować obrazy z wewnętrznej
pamięci na kartę pamięci. (strona 29)
x Automatyczne obracanie obrazów
Ramka automatycznie obraca obraz, aby
zapewnić właściwy układ zdjęcia. Obrazy są
również automatycznie obracane po
ustawieniu ramki poziomo albo pionowo*.
(dostarczona instrukcja obsługi – „Nóżka”)
* Zmiana ustawienia ramki nie powoduje
automatycznego obrotu pliku z filmem.
* Chcąc użyć karty miniSD / miniSDHC 1,
microSD / microSDHC 2 lub „Memory
Stick Micro” 3, należy ją włożyć do
odpowiedniego adaptera.
x Odtwarzanie plików z filmem /
odtwarzanie podkładu muzycznego
do zdjęć
Oprócz zdjęć, można oglądać filmy nagrane
aparatem cyfrowym. Można także dodać
podkład muzyczny do obrazów (strona 20,
24).
x Funkcja sortowania
Można sortować obrazy na podstawie daty,
folderu, układu obrazu, znacznika i rodzaju
(filmy / zdjęcia) (strona 33).
6 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\030C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 7 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Wykaz elementów
x Cyfrowa ramka fotograficzna
Przód
Przed użyciem
Ekran LCD
Czujnik zdalnego sterowania
Logo Sony (strona 10)
Tył
Przycisk VIEW MODE (strona 13)
Przełącznik RESET
Przycisk MENU
Przyciski B/b/v/V (kierunku) /
(ENTER)
Przycisk BACK
Przycisk 1 (włączania / czuwania) / Wskaźnik czuwania
Lampka dostępu
Gniazdo na kartę pamięci (strona 12)
Złącze EXT INTERFACE (USB A)
Złącze
USB miniB (strona 42)
Osłona we/wy
Głośnik
Gniazdo DC IN 12V
Nóżka
7 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\030C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
x Pilot
Przyciski VIEW MODE
Przycisk SLIDE-SHOW (
)
Przycisk CLOCK (
)
Przycisk MENU
Przycisk 1 (włączania / trybu
czuwania)
Przycisk SINGLE
Przycisk INDEX (
)
Przycisk powiększania ( )
Przyciski kierunku (B/b/v/V)
Przycisk BACK
Przycisk ENTER (
)
Przycisk zmniejszania ( )
Przycisk MARKING (
)
Przycisk IMPORT (
Przycisk SORT
Przycisk DELETE (
Przycisk SELECT DEVICE
Przycisk ROTATE (
)
)
)
Zawartość instrukcji
W instrukcji opisano obsługę urządzenia przyciskami na ramce.
Jeśli wykonanie jakiejś czynności wymaga innego postępowania, na przykład użycia pilota
i przycisków na ramce, będzie to opisane we wskazówce.
8 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\040C02.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 9 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Czynności podstawowe
Przygotowanie pilota
W pilocie jest fabrycznie zainstalowana bateria
litowa (CR2025). Przed użyciem należy wyjąć
arkusz ochronny, jak pokazano na ilustracji.
Wymiana baterii w pilocie
Jeśli pilot nie działa, należy wymienić baterię
(baterię litową CR2025) na nową.
1
Wciśnij występ.
2
Wysuń oprawkę baterii.
3
Włóż nową baterię i z powrotem
wsuń oprawkę do pilota.
Arkusz ochronny
Czujnik
zdalnego
sterowania
Czynności podstawowe
Posługiwanie się pilotem
Kieruj przód pilota w stronę czujnika zdalnego
sterowania na ramce.
Włóż baterię biegunem „+” do góry.
Uwagi
• Użycie baterii innej niż wskazana stwarza ryzyko
jej rozerwania.
• Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi
przepisami.
• Nie zostawiać pilota w bardzo gorących lub
wilgotnych miejscach.
• Uważać, aby przy wymianie baterii itp. do wnętrza
pilota nie dostały się obce przedmioty.
• Niewłaściwe użytkowanie baterii grozi wyciekiem
elektrolitu i korozją.
Uwaga
Przycisku 1 (trybu czuwania) na pilocie nie można
używać, gdy ramka jest zasilana z samego
akumulatora. Należy używać przycisku 1 (trybu
czuwania) na ramce.
– Nie ładować baterii.
– Jeśli pilot nie będzie używany przez długi czas,
należy wyjąć z niego baterię. Pozwoli to na
uniknięcie wycieku elektrolitu i korozji.
– Niewłaściwe wkładanie baterii, zwieranie jej
biegunów, rozbieranie, rozgrzewanie lub
wrzucanie jej do ognia grozi rozerwaniem
baterii lub wyciekiem elektrolitu.
9 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 10 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Włączanie ramki
Włączanie zasilania
Naciśnij przycisk 1 (włączania / trybu
czuwania) na ramce, aby ją włączyć. Kolor
wskaźnika trybu czuwania zmieni się
z czerwonego na zielony. Włączy się
podświetlenie logo Sony z przodu obudowy.
Uwaga
Nie wyłączać ramki ani nie odłączać zasilacza
sieciowego od ramki lub od gniazdka sieciowego.
Grozi to uszkodzeniem ramki.
Działanie w stanie
początkowym
Kiedy ramka zostanie włączona, pojawi się
ekran początkowy.
Posługiwanie się pilotem
Do włączania i wyłączania ramki można użyć
przycisku 1 (włączania / trybu czuwania) na
pilocie.
Jeśli przez 10 sekund nie zostanie użyta żadna
funkcja ramki, włączy się tryb demonstracyjny.
Naciśnięcie dowolnego przycisku z wyjątkiem
przycisku zasilania spowoduje powrót do
ekranu początkowego.
Podczas wyświetlania ekranu początkowego
należy nacisnąć przycisk MENU, a następnie
nastawić datę i godzinę.
Kiedy ramka jest zasilana
z akumulatora
Włącz ramkę przyciskiem 1 (trybu czuwania)
na ramce.
Kiedy ramka jest zasilana z samego
akumulatora, nie działa przycisk 1 (trybu
czuwania) na pilocie.
Wyłączanie zasilania
Przytrzymaj wciśnięty przycisk 1 (włączania /
trybu czuwania) na ramce aż do wyłączenia
zasilania. Kolor wskaźnika trybu czuwania
zmieni się z zielonego na czerwony.
10 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 11 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Nastawianie zegara
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
3
Przyciskami v/V wskaż wariant [Date/
time Settings], po czym naciśnij
przycisk ENTER.
7
Wybierz dzień, od którego będzie
się zaczynał tydzień kalendarzowy.
Można wybrać dzień tygodnia
pojawiający się z lewej strony kalendarza.
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [First
day of the week] i naciśnij przycisk
ENTER.
2 Przyciskami v/V wskaż wariant
[Sunday] lub [Monday], po czym
naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Settings).
8
Wybierz sposób wyświetlania godziny.
24hr display] i naciśnij przycisk
ENTER.
2 Przyciskami v/V wskaż wariant
[12 hours] lub [24 hours], po czym
naciśnij przycisk ENTER.
9
Naciśnij przycisk MENU.
Ekran menu zniknie.
4
Nastaw datę.
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [Date]
i naciśnij przycisk ENTER.
2 Przyciskami B/b wskaż miesiąc, dzień
lub rok. Nastaw odpowiednią wartość
przyciskami v/V i naciśnij przycisk
ENTER.
5
Nastaw godzinę.
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [Time]
i naciśnij przycisk ENTER.
2 Przyciskami B/b wskaż godzinę,
minuty lub sekundy. Nastaw
odpowiednią wartość przyciskami v/V
i naciśnij przycisk ENTER.
6
Wybierz format daty.
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [Date
Display Order], po czym naciśnij
przycisk ENTER.
2 Przyciskami v/V wskaż żądany format,
po czym naciśnij przycisk ENTER.
• Y-M-D
• M-D-Y
• D-M-Y
11 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Czynności podstawowe
1 Przyciskami v/V wskaż wariant [12hr/
C:\4265301111DPFD830U2\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Wkładanie karty
pamięci
1
2
Otwórz osłonę we/wy.
Starannie włóż kartę pamięci do
odpowiedniego gniazda, trzymając
ją stroną z opisem do siebie
(patrząc od tyłu ramki).
Po prawidłowym włożeniu karty pamięci
miga lampka dostępu. Jeśli lampka
dostępu nie miga, wyjmij kartę, sprawdź
jej ułożenie i ponownie włóż.
Uwaga
Chcąc użyć karty miniSD / miniSDHC 1,
microSD / microSDHC 2 lub „Memory Stick
Micro” 3, należy ją włożyć do odpowiedniego
adaptera.
1
2
3
Szczegółowe informacje o obsługiwanych
kartach pamięci podano w podrozdziale „Karty
pamięci” (strona 51). Obsługiwane formaty
plików omówiono w instrukcji obsługi.
Lampka dostępu
Po włożeniu karty pamięci
Po włożeniu karty pamięci automatycznie
wyświetlane są obrazy z tej karty. Wyłączenie
zasilania w czasie wyświetlania obrazów i jego
ponowne włączenie rozpocznie dalsze
wyświetlanie tych samych obrazów.
Karta SD
(gniazdo A)
„Memory
Stick”
(gniazdo A)
Zmienianie urządzenia odtwarzającego
Patrz podrozdział „Wybieranie urządzenia
odtwarzającego” (strona 28).
„Memory
Stick Duo”
(gniazdo B)
Wyjmowanie karty pamięci
Wyjmij kartę pamięci z gniazda w kierunku
przeciwnym do tego, w którym została
włożona.
Nie wyjmuj karty pamięci w czasie migania
lampki dostępu.
Osłona we/wy
Uwagi
• Gniazdo jest przystosowane do współpracy ze
standardowymi kartami „Memory Stick” i kartami
Duo, nie wymaga więc użycia adaptera na karty
„Memory Stick”.
• Wielofunkcyjne gniazdo na karty „Memory Stick”
(standardowa wielkość / Duo) / SD / MMC
automatycznie rozpoznaje rodzaj włożonej karty.
12 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
• Nie wkładać równocześnie kart do gniazd A i B.
Po włożeniu więcej niż jednej karty ramka będzie
działać niewłaściwie.
Wskazówka
• Obraz nie zostanie automatycznie obrócony
w następujących przypadkach:
– Plik z obrazem został zapisany przez aparat
cyfrowy, który nie obsługuje zapisu znacznika
obrotu Exif.
Zmienianie trybu
wyświetlania
Przyciski VIEW MODE umożliwiają
zmienianie stylu wyświetlania.
1
– Plik z obrazem był przetwarzany w programie
usuwającym znacznik obrotu Exif.
Naciskając przycisk VIEW MODE,
wybierz żądany tryb wyświetlania.
Pole wyboru sposobu wyświetlania
Pole wyboru stylu
.
Pokaz slajdów
(strona 15)
Zegar
i kalendarz
(strona 16)
13 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Czynności podstawowe
Pojawi się ekran trybu wyświetlania.
C:\4265301111DPFD830U2\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 14 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Ekran
pojedynczego
obrazu
(strona 17)
Indeks
(strona 18)
Posługiwanie się pilotem
Naciśnij przycisk VIEW MODE
odpowiadający żądanemu trybowi
wyświetlania.
Przyciski VIEW MODE
Pojawi się ekran wybranego trybu
wyświetlania.
2
Przyciskami B/b/v/V wskaż żądany
styl. Naciśnij przycisk ENTER.
Wyświetlacz przełączy się na wybrany
styl wyświetlania.
Wskazówki
• Kiedy kursor znajduje się w polu wyboru
sposobu wyświetlania, można go przemieścić do pola wyboru stylu przyciskiem v.
• Do przemieszczania kursora w polu
wyboru stylu można użyć przycisku VIEW
MODE na pilocie odpowiadającego
obecnie wybranemu sposobowi wyświetlania (
,
,
lub
) lub
przycisku VIEW MODE na ramce.
Uwaga
Po dłuższej przerwie w użytkowaniu ramki styl,
na którym znajdzie się kursor, zostanie wybrany
automatycznie.
14 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Ekran pokazu slajdów
Ekran
Styl
Opis
Obrazy są wyświetlane po kolei, pojedynczo.
Pokaz
slajdów
Single view
Multi image view
Obrazy są wyświetlane po kolei, a równocześnie jest widoczna
aktualna data i godzina.
Clock view
Obrazy są wyświetlane po kolei, a równocześnie jest widoczny
kalendarz. Wyświetlana jest również aktualna data i godzina.
Calendar view
Obrazy są wyświetlane po kolei, a równocześnie jest widoczna
data i godzina wykonania zdjęcia. Data i godzina nie są
wyświetlane.
Time Machine
Random view
Wyświetlanie obrazów z losowym przełączaniem stylów pokazu
slajdów i efektów.
Przy wyświetlaniu obrazów w przypadkowej kolejności
Styl ten można wybrać, gdy parametr [Shuffle] z grupy
[Slideshow Settings] jest ustawiony na [ON] (strona 22).
Wskazówki
• Wybierając tryb wyświetlania pokazu slajdów, można określić częstość zmian obrazu, używany efekt, kolejność
wyświetlania i efekt kolorystyczny. Patrz punkt „Zmienianie ustawień pokazu slajdów” (strona 21).
• Naciśnięcie przycisku ENTER podczas pokazu slajdów przełączy wyświetlacz w tryb wyświetlania jednego
obrazu.
• Jeśli ramka zostanie wyłączona w czasie pokazu slajdów i ponownie włączona przyciskiem 1 (włączania / trybu
czuwania), pokaz slajdów zostanie wznowiony od ostatnio oglądanego obrazu.
15 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Czynności podstawowe
Wyświetlanych jest kilka obrazów na raz.
W przypadku pliku z filmem wyświetlana jest tylko pierwsza
klatka z pliku.
C:\4265301111DPFD830U2\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Ekran zegara i kalendarza
Clock1
Clock2
Clock3
Clock4
Clock5
Clock6
Clock7
Clock8
Clock9
Clock10
Calendar1
Calendar2
Calendar3
Lunar
Calendar
(przy
wybranym
ustawieniu
[Simplified
Chinese]
z grupy
[Language
Setting])
Arabic
Calendar
(przy
wybranym
ustawieniu
[Arabic]
z grupy
[Language
Setting])
Farsi Calendar
(przy
wybranym
ustawieniu
[Persian]
z grupy
[Language
Setting])
Clock11
Uwaga
Kiedy jest widoczny ekran zegara i kalendarza, można wybrać tylko zakładkę
(Settings).
16 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Ekran pojedynczego obrazu
Ekran
Styl
Opis
Na ekranie widać cały obraz.
Do zmieniania wyświetlanych obrazów można używać
przycisków B/b.
Entire image
Entire image (with
Exif)
Fit to screen (with
Exif)
Podczas wyświetlania całego obrazu widać takie informacje
o obrazie, jak numer, nazwa pliku i data wykonania zdjęcia.
Do zmieniania wyświetlanych obrazów można używać
przycisków B/b.
Szczegóły dotyczące informacji o obrazie podano
w podpunkcie „Informacje wyświetlane na ekranie LCD”
(strona 19).
Podczas wyświetlania obrazu dopasowanego do wielkości
ekranu widać takie informacje o obrazie, jak numer, nazwa
pliku i data wykonania zdjęcia.
(Zależnie od współczynnika kształtu zapisanego obrazu, może
się częściowo pojawiać jego obramowanie.)
Do zmieniania wyświetlanych obrazów można używać
przycisków B/b.
Szczegóły dotyczące informacji o obrazie podano
w podpunkcie „Informacje wyświetlane na ekranie LCD”
(strona 19).
17 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Czynności podstawowe
Fit to screen
Obraz wypełnia cały ekran.
(Zależnie od współczynnika kształtu zapisanego obrazu, może
się częściowo pojawiać jego obramowanie.)
Do zmieniania wyświetlanych obrazów można używać
przycisków B/b.
C:\4265301111DPFD830U2\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Ekran indeksu obrazów
Ekran
Styl
Opis
Wyświetlanie listy z dużymi miniaturami. Do
przemieszczania kursora w celu wyboru obrazu można
używać przycisków B/b/v/V.
Indeksn
Index 1
Wyświetlanie listy z miniaturami. Do przemieszczania
kursora w celu wyboru obrazu można używać przycisków
B/b/v/V.
Index 2
Wyświetlanie listy z małymi miniaturami. Do
przemieszczania kursora w celu wyboru obrazu można
używać przycisków B/b/v/V.
Index 3
Wskazówki
• Miniatury to małe obrazki przeznaczone do wyświetlenia na indeksie zdjęć, a zapisywane w plikach ze
zdjęciami wykonywanymi aparatem cyfrowym.
• Kiedy jest wyświetlany ekran indeksu, w celu wyboru żądanego obraz można go wskazać przyciskami B/b/v/V,
po czym nacisnąć przycisk ENTER. Wyświetlacz przełączy się w tryb wyświetlania jednego obrazu.
18 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Informacje wyświetlane na
ekranie LCD
– Wartość przysłony (np. F2.8)
– Kompensacja ekspozycji (np. +0.0EV)
– Informacja o obrocie
x Podczas odtwarzania pliku
z filmem
– Format pliku (AVI, MOV)
– Liczba pikseli (szerokość × wysokość)
– Czas trwania odtwarzania
– Rozmiar pliku z filmem
4 Informacja o ustawieniach
Ikony
Znaczenie
Wskaźnik skojarzonego pliku
(wyświetlany, gdy istnieje
skojarzony plik z filmem lub miniaturą do wysłania e-mailem.)
1 Sposób wyświetlania (w trybie
wyświetlania jednego obrazu)
– Entire image (cały obraz)
– Fit to screen (dopasowanie do ekranu)
– Entire image (with Exif) (cały obraz
(z Exif))
– Fit to screen (with Exif) (dopasowanie do
ekranu (z Exif))
2 Numer wyświetlanego obrazu /
Liczba obrazów
Nośnik będący źródłem wyświetlanego obrazu jest wskazywany w następujący sposób:
Ikony
Znaczenie
Wewnętrzna pamięć
Źródło: „Memory Stick”
Źródło: SD
Źródło: zewnętrzne urządzenie
USB
3 Szczegóły dotyczące obrazu
x Podczas wyświetlania fotografii
– Format pliku (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Liczba pikseli (szerokość × wysokość)
– Nazwa producenta urządzenia będącego
źródłem obrazu
– Model urządzenia będącego źródłem
obrazu
– Czas otwarcia migawki (np. 1/8)
Wyświetlana po oznaczeniu
obrazu.
Wyświetlanie pliku z filmem.
5 Numer obrazu (numer folderu-pliku)
Wyświetlany, gdy obraz jest zgodny ze
standardem DCF.
Jeśli obraz nie jest zgodny z DCF,
wyświetlana jest nazwa pliku.
Jeśli do nadania albo zmiany nazwy pliku
został użyty komputer i nazwa ta zawiera
znaki inne niż litery i cyfry, to ramka może
wyświetlać niewłaściwą nazwę pliku.
W przypadku plików utworzonych
w komputerze lub innym urządzeniu można
ponadto wyświetlić maksymalnie 10
początkowych znaków nazwy pliku.
Uwaga
Wyświetlać można tylko znaki alfanumeryczne.
6 Data / godzina wykonania zdjęcia
7 Wskaźnik stanu akumulatora
Wskazuje stan naładowania akumulatora.
Jeśli wskaźnik stanu akumulatora nie jest
widoczny, naciśnij przycisk MENU.
Spowoduje to wyświetlenie go w prawym
górnym rogu ekranu menu.
19 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Czynności podstawowe
Wskaźnik ochrony
Wyświetlane są następujące informacje:
C:\4265301111DPFD830U2\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Odtwarzanie pliku
z filmem
Ramka może nie pozwolić na odtwarzanie
w przyspieszonym tempie niektórych plików
z filmami.
Zatrzymywanie odtwarzania
W tym podrozdziale opisano obsługę
urządzenia przyciskami na dostarczonym
pilocie.
Naciśnij przycisk BACK podczas odtwarzania
pliku z filmem.
1
• Nie można odtwarzać następujących plików
z filmami:
Uwagi
Wybierz plik z filmem.
1 Naciśnij przycisk SINGLE.
2 Przyciskami B/b wskaż żądany styl, po
czym naciśnij przycisk ENTER.
3 Przyciskami B/b przeglądaj pliki
i wybierz plik z filmem, który chcesz
odtworzyć.
Korzystanie z ekranu indeksu
1 Naciśnij przycisk
(INDEX).
2 Przyciskami B/b/v/V wybierz plik
z filmem, który chcesz odtworzyć.
2
Naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
pliku z filmem.
– plików z filmami zakodowanych w formacie
innym niż Motion JPEG,
– plików z filmami o rozdzielczości poziomej lub
pionowej przekraczającej dozwolone
maksimum.
(Nie gwarantuje się odtwarzania plików z filmami
nie wymienionych powyżej.)
• Podczas wyświetlania pokazu slajdów nie działają
funkcje odtwarzania w przyspieszonym tempie ani
pauzy w odtwarzaniu.
• Podczas odtwarzania w przyspieszonym tempie
w przód / w tył odtwarzanie filmu jest
wstrzymywane.
Regulacja głośności
Naciskaj przyciski v/V podczas odtwarzania
lub pauzy w odtwarzaniu pliku z filmem.
Włączanie pauzy w odtwarzaniu
Podczas odtwarzania pliku z filmem naciśnij
przycisk ENTER.
Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij
przycisk ENTER.
Odtwarzanie w przyspieszonym
tempie w przód / w tył
Podczas odtwarzania pliku z filmem naciśnij
przycisk B/b. Przytrzymanie przycisku b lub B
powoduje odtwarzanie filmu w przód lub w tył
w przyspieszonym tempie. W momencie
puszczenia przycisku rozpocznie się normalne
odtwarzanie od obecnego miejsca.
20 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 21 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Czynności dodatkowe
Szczegóły dotyczące stylów pokazu
slajdów podano w podrozdziale „Ekran
pokazu slajdów” (strona 15).
Wyświetlanie pokazu
slajdów
1
Naciskając przycisk VIEW MODE,
wybierz ikonę
(Slideshow) w polu wyboru sposobu wyświetlania.
(Pokaz slajdów)
Pole wyboru sposobu
wyświetlania
Zmienianie ustawień pokazu
slajdów
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
3
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Slideshow Settings], po czym
naciśnij przycisk ENTER.
4
Przyciskami v/V wskaż parametr,
który chcesz zmienić, po czym
naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Settings).
Czynności dodatkowe
Pole wyboru stylu
Posługiwanie się pilotem
Naciśnij przycisk
(SLIDE-SHOW).
2
Przyciskami B/b/v/V wskaż żądany
styl. Naciśnij przycisk ENTER.
Szczegółowe informacje o parametrach
i ich ustawieniach podano w tabeli na
następnej stronie.
Uwagi
• W przypadku wyświetlania pokazu slajdów
utworzonego z obrazów zapisanych na karcie
pamięci, należy zwrócić uwagę na następujące
kwestie:
Wskazówki
• Kiedy kursor znajduje się w polu wyboru
sposobu wyświetlania, można go przemieścić do pola wyboru stylu przyciskiem v.
• Do przemieszczania kursora w polu
wyboru stylu można użyć przycisku VIEW
MODE na pilocie odpowiadającego
obecnie wybranemu sposobowi wyświetlania (
,
,
lub
) lub
przycisku VIEW MODE na ramce.
– Ze względu na właściwości kart pamięci, częsty
odczyt obrazów może powodować błędy
w odczycie.
– Nie wyświetlać przez długi czas pokazu slajdów
złożonego z małej liczby obrazów. Grozi to
błędami w danych.
– Zalecamy częste wykonywanie kopii
zapasowych obrazów z karty pamięci.
• W czasie wyświetlania pokazu slajdów nie można
zmieniać ustawień niektórych parametrów. Takie
parametry mają szary kolor i nie można ich wybrać.
21 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
• Po wyłączeniu lub wyzerowaniu ramki pokaz
slajdów nie rozpocznie się od miejsca, w którym
został zatrzymany.
• Zbyt duża jasność ekranu może wywołać odruch
wymiotny. Uważać, aby przy korzystaniu z ramki nie
nastawiać za dużej jasności obrazu.
Wariant
Ustawienie
Opis
Slideshow
Settings
Photo Interval
Określa częstość zmian wyświetlanego obrazu: 3 sec., 7 sec.*, 20 sec.,
1 min., 5 min., 30 min., 1 hour, 3 hours, 12 hours, 24 hours.
Video Duration
Określanie długości odtwarzania początkowego fragmentu pliku.
Do wyboru są ustawienia First 10 sec. (pierwszych 10 s), First 15 sec.,
First 30 sec., First 1 min., First 3 min. i Full Playback (odtwarzanie
w całości)*
Uwaga
W zależności od stylu pokazu slajdów, efektu kolorystycznego i wielkości obrazu obrazy
mogą się zmieniać z częstością inną niż wybrana w menu.
Effect
Shuffle
Color effect
Center cross
Przejście do następnego obrazu z „wypychaniem”
poprzedniego obrazu od środka ku rogom ekranu.
Vert. blinds
Przejście do następnego obrazu z pionowym
„opuszczaniem żaluzji”.
Horiz. blinds
Przejście do następnego obrazu z poziomym
„odsuwaniem żaluzji”.
Fade*
Przejście do następnego obrazu z wygaszeniem
obecnego obrazu i wprowadzeniem następnego.
Wipe
Przejście do następnego obrazu ze „zsunięciem”
obecnego obrazu w celu odsłonięcia następnego.
Random
Losowe wykorzystanie powyższych pięciu efektów.
ON
Wyświetlanie obrazów w przypadkowej kolejności.
OFF*
Wyświetlanie obrazów zgodnie z ustawieniem
parametru [Listing Order] w menu [General Settings].
Color*
Wyświetlanie obrazu w kolorze.
Sepia
Wyświetlanie obrazu w sepii.
Monochrome
Wyświetlanie obrazu czarno-białego.
*: Ustawienia fabryczne
22 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Wariant
Ustawienie
Opis
Slideshow
Settings
Display Mode
Wybierz żądaną wielkość wyświetlanego obrazu:
Uwagi
• Źródłowe dane o obrazie nie ulegają zmianie.
• Podczas odtwarzania pliku z filmem obraz zawsze jest wyświetlany
w trybie Entire image.
Entire image*
Wyświetlanie całego obrazu powiększonego do
odpowiednich wymiarów. (Obraz może być
wyświetlany z marginesami u góry, u dołu, z lewej lub
z prawej strony.)
Fit to screen
Powiększanie obrazu tak, aby wypełniał on cały ekran
bez zmiany współczynnika kształtu.
*: Ustawienia fabryczne
23 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Czynności dodatkowe
Uwaga
W zależności od stylu pokazu slajdów wielkość
wyświetlanego obrazu może być inna niż wybrana
w menu.
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Wyświetlanie pokazu
slajdów z podkładem
muzycznym
Importowanie pliku z muzyką
1
Włóż do ramki kartę pamięci lub
podłącz zewnętrzne urządzenie
USB zawierające żądany plik
z muzyką.
2
Naciśnij przycisk MENU,
przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Settings), po czym przyciskami
v/V wskaż wariant [Slideshow BGM
Settings].
3
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Import BGM], po czym naciśnij
przycisk ENTER.
4
Przyciskami v/V wybierz kartę
pamięci włożoną w czynności 1 lub
podłączone zewnętrzne urządzenie
USB.
5
Przyciskami v/V wskaż na liście
plików z muzyką plik, który chcesz
zaimportować. Naciśnij przycisk
ENTER.
Obok wybranego pliku pojawi się symbol
zaznaczenia (4).
6
Aby zrezygnować z wyboru, wskaż odpowiedni
plik i naciśnij przycisk ENTER. Symbol
zaznaczenia (4) wyświetlany obok wybranego
pliku zniknie.
Po zakończeniu wybierania plików
z muzyką naciśnij przycisk MENU.
Kiedy pojawi się ekran potwierdzenia, naciśnij przycisk ENTER.
Wybrany plik z muzyką zostanie zaimportowany do wewnętrznej pamięci ramki.
Wskazówka
Aby skasować plik z muzyką zaimportowany do
wewnętrznej pamięci, podczas wykonywania
czynności 2 wybierz z ekranu [Slideshow Settings]
wariant [Delete BGM] i naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami v/V wskaż na liście plików z muzyką
plik, który chcesz usunąć. Naciśnij przycisk ENTER.
Obok wybranego pliku pojawi się symbol
zaznaczenia. Kiedy pojawi się ekran potwierdzenia,
naciśnij przycisk MENU, a następnie ENTER. Plik
zostanie usunięty z listy plików z muzyką.
Uwagi
• Zaimportowaną muzykę można odtwarzać tylko
jako podkład muzyczny do pokazu slajdów.
• Jako podkład muzyczny można odtwarzać tylko
pliki z muzyką zaimportowane do wewnętrznej
pamięci.
• Do wewnętrznej pamięci ramki można
zaimportować maksymalnie 40 plików z muzyką.
• Można wyświetlić maksymalnie 200 plików
muzycznych z włożonej karty pamięci.
• Wyświetlana jest tylko nazwa pliku z muzyką. Nie
jest możliwe wyświetlenie tytułu nagrania ani
nazwy wykonawcy.
Wybieranie pliku z muzyką do
odtworzenia
1
Naciśnij przycisk MENU, przyciskami
B/b wskaż zakładkę
(Settings),
po czym przyciskami v/V wskaż
wariant [Slideshow BGM Settings].
2
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Select BGM], po czym naciśnij
przycisk ENTER.
3
Przyciskami v/V wskaż na liście
zaimportowanych plików z muzyką
plik, który chcesz odtworzyć.
Naciśnij przycisk ENTER.
Powtarzaj czynność 5, jeśli chcesz
wybrać więcej niż jeden plik.
Wskazówka
7
8
Obok wybranego pliku pojawi się symbol
zaznaczenia (4).
24 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
4
Powtarzaj czynność 3, jeśli chcesz
wybrać więcej niż jeden plik.
5
Naciśnij przycisk MENU.
Po wybraniu z ekranu trybu wyświetlania
wariantu
(pokaz slajdów) odtwarzany jest plik z muzyką, obok którego
znajduje się symbol zaznaczenia (4).
Uwagi
1
Naciśnij przycisk MENU, przyciskami
B/b wskaż zakładkę
(Settings),
po czym przyciskami v/V wskaż
wariant [Slideshow BGM Settings].
2
Przyciskami v/V wskaż wariant
[BGM ON/OFF], po czym naciśnij
przycisk ENTER.
Ustawienie
Slideshow
BGM ON/
BGM Settings OFF
• Nie jest możliwe odtwarzanie w przyspieszonym
tempie podkładu muzycznego. Nie jest również
możliwe zmienianie kolejności odtwarzania plików
z podkładem muzycznym.
• Podkładu muzycznego nie można odtwarzać
w czasie wyświetlania filmu. Film jest odtwarzany
z dźwiękiem z pliku z filmem. Odtwarzanie
podkładu muzycznego do zdjęcia wyświetlanego po
zakończeniu odtwarzania filmu rozpoczyna się od
początku następnego pliku z muzyką.
• Jeśli plik muzyczny do odtworzenia nie jest
wybrany z listy zaimportowanych plików
z muzyką, podkład muzyczny nie będzie
odtwarzany pomimo wybrania ustawienia [ON]
funkcji [BGM ON/OFF].
• Nie można skasować plików z muzyką fabrycznie
zapisanych w wewnętrznej pamięci: BGM1,
BGM2, i BGM3.
Opis
ON*
Podczas pokazu slajdów odtwarzany jest podkład
muzyczny.
OFF
Podczas pokazu slajdów nie jest odtwarzany podkład
muzyczny.
Select BGM
Wyświetlanie listy plików z muzyką w wewnętrznej pamięci
i możliwość wyboru podkładu muzycznego. (BGM1*, BGM2*,
BGM3*)
Import BGM
Importowanie z karty „Memory Stick”, karty SD lub zewnętrznej
pamięci USB do wewnętrznej pamięci plików muzycznych
przeznaczonych do wykorzystania jako podkład muzyczny.
Delete BGM
Kasowanie plików z muzyką zaimportowanych do wewnętrznej
pamięci.
*: Ustawienia fabryczne
25 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Czynności dodatkowe
Aby odtwarzać plik muzyczny zaimportowany
do wewnętrznej pamięci jako podkład
muzyczny do pokazu slajdów, wykonaj
następujące czynności:
Wariant
Wskazówka
Głośność można regulować na ekranie początkowym
lub na ekranie pojedynczego obrazu.
Odtwarzanie podkładu muzycznego z pokazem slajdów
[ON]: podczas pokazu slajdów
odtwarzany jest podkład muzyczny.
[OFF]: podczas pokazu slajdów nie jest
odtwarzany podkład muzyczny.
Regulacja głośności
Po naciśnięciu przycisku v/V z prawej strony
pojawi się ekran regulacji głośności.
Aby zwiększyć głośność, naciśnij przycisk V.
Aby zmniejszyć głośność, naciśnij przycisk v.
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Tryb odświeżania
Ze względu na właściwości sprzętowe, przy
odczycie obrazów przechowanych przez długi
czas lub odczytywanych wiele razy mogą
występować błędy.
Aby uniknąć takich błędów, ramka analizuje
stan wewnętrznej pamięci i automatycznie ją
odświeża.
Kiedy jest konieczne odświeżanie,
automatycznie pojawia się ekran potwierdzenia
odświeżania wewnętrznej pamięci.
Odświeżanie rozpocznie się automatycznie po
wybraniu wariantu [Yes] lub jeśli przez 30
sekund nie zostanie wykonana żadna operacja.
Wybór wariantu [No] spowoduje, że ekran
potwierdzenia odświeżania pojawi się
następnym razem, gdy będzie potrzebne
odświeżanie.
Importowanie obrazów
do wewnętrznej pamięci
Ramka może pełnić funkcję albumu
cyfrowego, umożliwiającego zapis obrazów
w wewnętrznej pamięci.
Wskazówki
• Zapisując obrazy w wewnętrznej pamięci, można
skorzystać z parametru [Image import size]
w menu. Określa on, czy obrazy mają być
skalowane do optymalnego rozmiaru, czy
zapisywane w nieprzetworzonej postaci, bez
kompresji (strona 40).
• Kiedy parametr [Image import size] jest ustawiony
na [Resize], w wewnętrznej pamięci można zapisać
około 4000 obrazów. Przy ustawieniu [Original]
maksymalna liczba obrazów zależy od wielkości
plików ze źródłowymi obrazami.
1
Kiedy na ekranie widać obraz
z karty pamięci lub zewnętrznego
urządzenia USB, naciśnij przycisk
MENU.
Pojawi się ekran menu.
Podczas odświeżania wewnętrznej pamięci nie
należy wyłączać ramki. Grozi to awarią.
Odświeżanie wewnętrznej pamięci może trwać
około 5 minut.
Posługiwanie się pilotem
Kiedy na ekranie widać obraz z karty
pamięci lub zewnętrznego urządzenia
USB, naciśnij przycisk
(IMPORT).
Pojawi się ekran [Import] opisany
w czynności 2. Przejdź do czynności 3.
2
Przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Editing), przyciskami v/V
wskaż wariant [Import] i naciśnij
przycisk ENTER.
Uwagi
• Dla uniknięcia utraty danych zalecamy okresowe
wykonywanie ich zapasowej kopii.
• Unikać ciągłego wyświetlania pokazu slajdów
zawierającego mniej niż 10 obrazów z częstością
zmian ustawioną na 3 s. Grozi to uszkodzeniem
danych w wewnętrznej pamięci.
26 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Ekran wyświetlania jednego obrazu
zaznaczenia w polach wyboru każdego
z obrazów. Przejdź do czynności 5.
4
Przyciskami B/b/v/V wskaż na
liście obrazów obraz, który chcesz
zaimportować, i naciśnij przycisk
ENTER.
Wybrany obraz zostanie oznaczony
symbolem „4”.
Aby w ramach jednej operacji oznaczyć
wiele obrazów, powtarzaj tę czynność.
Ekran pokazu slajdów
5
Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się ekran wyboru folderu.
6
3
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Import this image], [Import multiple
images] lub [Import all images], po
czym naciśnij przycisk ENTER.
Po wybraniu wariantu [Import this image]
obecnie wyświetlany obraz zostanie
zaimportowany do wewnętrznej pamięci.
Przejdź do czynności 6. (Wariantu tego
nie można wybrać z ekranu pokazu
slajdów.)
Po wybraniu wariantu [Import multiple
images] możesz wybrać obraz, który
chcesz zaimportować, z listy obrazów.
Przejdź do czynności 4.
Po wybraniu wariantu [Import all images]
pojawi się lista obrazów ze znakami
Przyciskami v/V wskaż folder,
w którym chcesz dokonać zapisu,
po czym naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran potwierdzenia zamiaru
zaimportowania obrazu do wewnętrznej
pamięci.
Wskazówka
Wybór wariantu [New folder] powoduje
automatyczne utworzenie nowego folderu.
27 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Czynności dodatkowe
Aby zrezygnować z wyboru, wskaż obraz
i naciśnij przycisk ENTER. Wskaźnik
„4” zniknie z obrazu.
Ekran indeksu obrazów
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
7
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Yes], po czym naciśnij przycisk
ENTER.
Obraz jest zapisywany we wskazanym
folderze w wewnętrznej pamięci.
8
Kiedy pojawi się ekran
potwierdzenia, naciśnij przycisk
ENTER.
Uwagi
Wybieranie urządzenia
odtwarzającego
Można określić, czy wyświetlanie ma się
odbywać z karty pamięci, z zewnętrznego
urządzenia USB, czy z wewnętrznej pamięci.
1
• Do wewnętrznej pamięci nie można importować
obrazów zapisanych w tej pamięci.
• Podczas importowania obrazów do wewnętrznej
pamięci należy unikać wykonywania poniższych
czynności. Grozi to uszkodzeniem ramki, karty
pamięci, zewnętrznego urządzenia USB lub danych.
Naciśnij przycisk MENU, po czym
przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Select device).
– Wyłączanie zasilania
– Wyjmowanie karty pamięci
– Wyjmowanie zewnętrznego urządzenia USB
– Wkładanie innej karty pamięci
• Do importowania plików z filmem do wewnętrznej
pamięci nie można używać przycisków na ramce na
zdjęcia. Aby zaimportować plik z filmem, należy
podłączyć do ramki komputer i skopiować plik
z filmem z komputera do wewnętrznej pamięci
ramki. Szczegóły podano w podrozdziale
„Podłączanie do komputera” (strona 42).
Posługiwanie się pilotem
Naciśnij przycisk SELECT DEVICE.
Wskazówki
• Jeśli karta pamięci, której chcesz użyć, nie
jest włożona, włóż ją.
Wskazówka
• Jeśli zewnętrzne urządzenie USB, którego
chcesz użyć, nie jest podłączone, podłącz
je.
Wielkość miniatur na liście obrazów można zmieniać
przyciskami [ / ] na pilocie.
Uwaga
Zakładki
(Select device) nie można
wybrać w czasie wyświetlania zegara
i kalendarza (Clock and Calendar).
2
Przyciskami v/V wskaż urządzenie,
które ma być używane do
wyświetlania, po czym naciśnij
przycisk ENTER.
Wyświetlane będą obrazy z wybranego
urządzenia.
28 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Eksportowanie obrazu
z wewnętrznej pamięci
5
Wybrany obraz zostanie oznaczony
symbolem „4”.
Aby w ramach jednej operacji
wyeksportować wiele obrazów, powtarzaj
tę czynność.
Aby zrezygnować z wyboru, wskaż obraz
i naciśnij przycisk ENTER. Wskaźnik
„4” zniknie z obrazu.
Obrazy z wewnętrznej pamięci można
eksportować na kartę pamięci lub do
zewnętrznego urządzenia USB.
Kiedy na ekranie widać obraz
z wewnętrznej pamięci, naciśnij
przycisk MENU.
2
Przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Editing).
3
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Export], po czym naciśnij przycisk
ENTER.
6
Pojawi się ekran wyboru karty pamięci
lub zewnętrznego urządzenia USB, na
które ma być wyeksportowany obraz.
7
Przyciskami v/V wskaż kartę
pamięci, na którą ma być
wyeksportowany obraz, po czym
naciśnij przycisk ENTER.
8
Przyciskami v/V wskaż folder
docelowy, po czym naciśnij
przycisk ENTER.
Ekran pojedynczego obrazu
4
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Export this image], [Export multiple
images] lub [Export all images], po
czym naciśnij przycisk ENTER.
Po wybraniu wariantu [Export this image]
obecnie wyświetlany obraz zostanie
wyeksportowany do urządzenia. Przejdź
do czynności 7. (Wariantu tego nie można
wybrać z ekranu pokazu slajdów.)
Po wybraniu wariantu [Export multiple
images] możesz wybrać obraz, który
chcesz wyeksportować, z listy obrazów.
Przejdź do czynności 5.
Po wybraniu wariantu [Export all images]
pojawi się lista obrazów ze znakami
zaznaczenia w polach wyboru każdego
z obrazów. Przejdź do czynności 6.
Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się ekran potwierdzenia zamiaru
wyeksportowania obrazu.
29 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Czynności dodatkowe
1
Przyciskami B/b/v/V wskaż na
liście obrazów obraz, który chcesz
wyeksportować, i naciśnij przycisk
ENTER.
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Wskazówka
Wybór wariantu [New folder] powoduje
automatyczne utworzenie nowego folderu.
9
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Yes], po czym naciśnij przycisk
ENTER.
Kasowanie obrazu
1
Obraz zostanie wyeksportowany.
Posługiwanie się pilotem
Kiedy na ekranie widać obraz, który
chcesz skasować, naciśnij przycisk
(DELETE). Pojawi się ekran
kasowania obrazu opisany w czynności 2.
Przejdź do czynności 3.
10 Kiedy pojawi się ekran
potwierdzenia, naciśnij przycisk
ENTER.
Obraz będzie skopiowany na wskazaną
kartę pamięci lub do wskazanego
zewnętrznego urządzenia USB.
2
Przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Editing), przyciskami v/V
wskaż wariant [Delete] i naciśnij
przycisk ENTER.
3
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Delete this image], [Delete multiple
images] lub [Delete all images], po
czym naciśnij przycisk ENTER.
Uwaga
Podczas eksportowania obrazu należy unikać
wykonywania poniższych czynności. Grozi to
uszkodzeniem ramki, karty pamięci, zewnętrznego
urządzenia USB lub danych.
Kiedy na ekranie widać obraz, który
chcesz skasować, naciśnij przycisk
MENU.
– Wyłączanie zasilania
– Wyjmowanie karty pamięci
Po wybraniu wariantu [Delete this image]
obecnie wyświetlany obraz zostanie
skasowany. Przejdź do czynności 6.
(Wariantu tego nie można wybrać
z ekranu pokazu slajdów.)
Po wybraniu wariantu [Delete multiple
images] możesz wybrać obraz, który
chcesz skasować, z listy obrazów. Przejdź
do czynności 4.
Po wybraniu wariantu [Delete all images]
pojawi się lista obrazów ze znakami
zaznaczenia w polach wyboru każdego
z obrazów. Przejdź do czynności 5.
– Wyjmowanie zewnętrznego urządzenia USB
– Wkładanie innej karty pamięci
Wskazówki
• Wielkość miniatur na liście obrazów można
zmieniać przyciskami [ / ] na pilocie.
• Karty pamięci i zewnętrzne urządzenia USB
nierozpoznawane przez ramkę mają szary kolor
i nie można ich wybrać.
4
Przyciskami B/b/v/V wskaż na
liście obrazów obraz, który chcesz
skasować, i naciśnij przycisk
ENTER.
Wybrany obraz zostanie oznaczony
symbolem „4”.
Aby w ramach jednej operacji skasować
wiele obrazów, powtarzaj tę czynność.
Aby zrezygnować z wyboru, wskaż obraz
i naciśnij przycisk ENTER. Wskaźnik
„4” zniknie z obrazu.
30 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 31 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
5
6
Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się ekran potwierdzenia zamiaru
kasowania.
Formatowanie wewnętrznej
pamięci
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Yes], po czym naciśnij przycisk
ENTER.
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
3
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Initialize], po czym naciśnij przycisk
ENTER.
4
Przyciskami v/V wskaż wariant [Format
internal memory], po czym naciśnij
przycisk ENTER.
Pojawi się ekran potwierdzenia zamiaru
inicjalizacji wewnętrznej pamięci.
5
Przyciskami v/V wskaż wariant [Yes], po
czym naciśnij przycisk ENTER.
Obraz zostanie skasowany.
7
Kiedy pojawi się ekran
potwierdzenia, naciśnij przycisk
ENTER.
Uwagi
– Wyłączanie zasilania
– Wyjmowanie karty pamięci
– Wyjmowanie zewnętrznego urządzenia USB
– Wkładanie innej karty pamięci
• Jeśli na ekranie pojawi się komunikat [Cannot
delete a protected file.], dla pliku z obrazem
wybrano w komputerze atrybut „tylko do odczytu”.
W takim przypadku należy podłączyć ramkę do
komputera i usunąć obraz przy użyciu komputera.
• Nawet bezpośrednio po inicjalizacji całkowita
pojemność wewnętrznej pamięci nie jest równa
pozostałej pojemności.
• Kiedy rozpocznie się kasowanie, skasowanych
obrazów nie można już odzyskać nawet po
zatrzymaniu kasowania. Obrazy należy kasować po
ich starannym sprawdzeniu.
Wskazówka
Wielkość miniatur na liście obrazów można zmieniać
przyciskami [ / ] na pilocie.
31 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Czynności dodatkowe
• Podczas kasowania obrazu należy unikać
wykonywania poniższych czynności. Grozi to
uszkodzeniem ramki, karty pamięci, zewnętrznego
urządzenia USB lub danych.
Przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Settings).
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Po wybraniu wariantu [Mark/Unmark
multiple images] możesz wybrać obraz,
który chcesz oznaczyć, z listy obrazów.
Przejdź do czynności 4.
Po wybraniu wariantu [Mark all images]
pojawi się lista obrazów. Wszystkie pola
zaznaczenia obrazów będą zaznaczone.
Przejdź do czynności 5.
Oznaczanie obrazów
Można przygotować pokaz slajdów złożony
z uprzednio wybranych i oznaczonych
obrazów. Oznaczone obrazy można łatwo
sprawdzić na ekranie indeksu obrazów lub
w trybie widoku jednego obrazu.
1
5
Podczas wyświetlania obrazu na
ekranie naciśnij przycisk MENU.
Posługiwanie się pilotem
Podczas wyświetlania obrazu na ekranie
naciśnij przycisk
(MARKING).
Pojawi się ekran oznaczania opisany
w czynności 2. Przejdź do czynności 3.
2
Przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Editing), przyciskami v/V
wskaż wariant [Marking] i naciśnij
przycisk ENTER.
3
Przyciskami v/V wskaż żądany
znak, po czym naciśnij przycisk
ENTER.
Wybrany obraz zostanie oznaczony
symbolem „4”.
Aby w ramach jednej operacji oznaczyć
wiele obrazów, powtarzaj tę czynność.
Aby zrezygnować z wyboru, wskaż obraz
i naciśnij przycisk ENTER. Wskaźnik
„4” zniknie z obrazu.
O sortowaniu obrazów na liście
obrazów
Podczas sortowania:
Lista zawiera wszystkie obrazy
spełniające kryteria sortowania.
Bez sortowania:
Lista zawiera wszystkie obrazy
z urządzenia zawierającego obecnie
wyświetlany obraz.
Zapoznaj się z podrozdziałem
„Sortowanie obrazów (filtr)”
(strona strona 33).
6
4
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Mark this image], [Mark/Unmark
multiple images] lub [Mark all
images], po czym naciśnij przycisk
ENTER.
Po wybraniu wariantu [Mark this image]
obecnie wyświetlany obraz zostanie
oznaczony i będzie wyświetlany
w przyszłości. (Wariantu tego nie można
wybrać z ekranu pokazu slajdów.)
Przyciskami B/b/v/V wskaż na
liście obrazów obraz, który chcesz
oznaczyć, i naciśnij przycisk
ENTER.
Naciśnij przycisk MENU.
Pojawi się ekran potwierdzenia.
7
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Yes], po czym naciśnij przycisk
ENTER.
Wybrany obraz zostanie oznaczony.
Usuwanie oznaczenia obrazu
Podczas wykonywania czynności 3 wskaż
wariant [Unmark this image] lub [Unmark all
images], po czym naciśnij przycisk ENTER.
32 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Oznaczenie można też usunąć przez usunięcie
znaku zaznaczenia z pola wyboru.
• [Unmark this image]:
Usuwanie oznaczenia z obecnie
wyświetlanego obrazu. (Wariantu tego nie
można wybrać z ekranu pokazu slajdów.)
• [Unmark all images]:
Usuwanie oznaczenia ze wszystkich
obrazów z urządzenia zawierającego obecnie
wyświetlany obraz.
Podczas sortowania:
Usuwanie oznaczenia ze wszystkich
obrazów spełniających kryteria sortowania.
Sortowanie obrazów
(filtr)
Istnieje możliwość sortowania obrazów
z wewnętrznej pamięci, urządzenia
zewnętrznego lub karty pamięci na podstawie
daty, folderu, układu obrazu, oznaczeń lub
zawartości pliku (film / zdjęcie).
1
2
Przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Editing), przyciskami v/V
wskaż wariant [Sort] i naciśnij
przycisk ENTER.
3
Przyciskami v/V wskaż żądany styl
sortowania. Naciśnij przycisk
ENTER.
Wskazówki
• Do wyboru są 3 rodzaje oznaczeń.
• Wielkość miniatur na liście obrazów można
zmieniać przyciskami [ / ] na pilocie.
• [Sort by date]:
Filtracja na podstawie daty wykonania
zdjęcia.
• [Sort by folder]:
Filtracja na podstawie folderu.
• [Sort by vertical/horizontal]:
Filtracja na podstawie układu obrazu.
• [Sort by mark]:
Filtracja na podstawie oznaczenia.
33 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Czynności dodatkowe
Posługiwanie się pilotem
Podczas wyświetlania obrazu na ekranie
naciśnij przycisk SORT. Pojawi się ekran
sortowania opisany w czynności 2.
Przejdź do czynności 3.
Uwaga
Oznaczenie jest zapisywane tylko z obrazami
przechowywanymi w wewnętrznej pamięci.
Oznaczenie obrazu z karty pamięci lub zewnętrznego
urządzenia USB jest usuwane w momencie
wyłączenia ramki lub zmiany urządzenia służącego
do wyświetlania.
Podczas wyświetlania obrazu na
ekranie naciśnij przycisk MENU.
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
• [Sort by videos/photos]:
Filtracja na podstawie zawartości pliku
(film / zdjęcie).
Wybierane są pliki z filmami lub
zdjęciami.
4
Przyciskami B/b/v/V wskaż żądany
wariant, po czym naciśnij przycisk
ENTER.
5
Aby zmienić styl sortowania
obrazów, naciśnij przycisk MENU,
po czym powtórz czynności 3 i 4.
Wyłączanie sortowania
Podczas wyświetlania posortowanych obrazów
naciśnij przycisk MENU, wskaż wariant [Exit
sort (show all photos)] i naciśnij przycisk
ENTER.
Zmienianie wielkości
i układu obrazu
Powiększanie / zmniejszanie
obrazu
Można powiększyć albo zmniejszyć obraz
wyświetlany w trybie widoku jednego obrazu.
1
W trybie widoku jednego obrazu
naciśnij przycisk MENU.
2
Przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Editing).
3
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Zoom], po czym naciśnij przycisk
ENTER.
4
Przyciskami v/V wskaż żądane
powiększenie i naciśnij przycisk
ENTER.
Zmienianie stylu sortowania
Podczas wyświetlania posortowanych obrazów
naciśnij przycisk BACK, po czym wybierz
wariant [Reselect].
Uwagi
• Podczas wyszukiwania nie wyłączać ramki, nie
wyjmować karty pamięci ani nie odłączać
zewnętrznego urządzenia USB. Grozi to
uszkodzeniem ramki lub karty pamięci oraz
uszkodzeniem danych.
• Sortowanie jest automatycznie wyłączane
w następujących przypadkach:
– po zmianie urządzenia odtwarzającego,
– jeśli sortowane są obrazy z karty pamięci i karta
ta zostanie wyjęta,
– jeśli sortowane są obrazy z zewnętrznego
urządzenia USB i urządzenie to zostanie
odłączone.
Obraz można wyświetlić w powiększeniu
od 1,5 raza do maksymalnie 5 razy.
Powiększony obraz można przemieszczać
w górę, w dół, w lewo i w prawo.
Posługiwanie się pilotem
Aby powiększyć obraz, naciśnij przycisk
(powiększania) na pilocie w trybie widoku
jednego obrazu. Aby zmniejszyć powiększony
obraz, naciśnij przycisk (zmniejszania).
Zapisywanie powiększonego lub
zmniejszonego obrazu (kadrowanie
i zapis)
1 Podczas wyświetlania powiększonego lub
zmniejszonego obrazu naciśnij przycisk
MENU.
2 Przyciskami v/V wskaż sposób zapisu.
Jeśli wybierzesz wariant [Save as new
image], zapisana zostanie kopia obrazu.
Przejdź do czynności 3.
34 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 35 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Jeśli wybierzesz wariant [Overwrite], nowy
obraz zastąpi poprzedni. Przejdź do
czynności 5.
3 Przyciskami v/V wskaż urządzenie
zawierające zapisany obraz. Naciśnij
przycisk ENTER.
4 Przyciskami v/V wskaż folder docelowy, po
czym naciśnij przycisk ENTER.
5 Przyciskami v/V wskaż wariant „Yes”, po
czym naciśnij przycisk ENTER.
Obraz zostanie zapisany.
6 Kiedy pojawi się ekran potwierdzenia,
naciśnij przycisk ENTER.
Wskazówka
Uwagi
• Zastępować można tylko pliki JPEG (rozszerzenie:
.jpg).
• Zależnie od wielkości obrazu powiększenie go
może obniżyć jego jakość.
• Nie można powiększyć ani zmniejszyć pliku
z filmem.
Obracanie obrazu
Można obrócić obraz wyświetlany w trybie
widoku jednego obrazu.
1
W trybie widoku jednego obrazu
naciśnij przycisk MENU.
2
Przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Editing).
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Rotate], po czym naciśnij przycisk
ENTER.
4
Przyciskami v/V wybierz kąt obrotu
i naciśnij przycisk ENTER.
Można wybrać obrót zgodnie z ruchem
wskazówek zegara o 90, 180 i 270 stopni.
Posługiwanie się pilotem
Obraz można również obracać
przyciskiem
(ROTATE) na pilocie.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
obrót obrazu o 90° przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
Wskazówki
• Informacje o obrocie obrazu przechowywanego
w wewnętrznej pamięci są zachowywane nawet po
wyłączeniu zasilania.
• Można także obrócić ekran indeksu.
Uwaga
Nie można obrócić filmu.
35 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Czynności dodatkowe
Jeśli podczas wykonywania czynności 1
przemieścisz powiększony obraz przyciskami B/b/v/
V i naciśniesz przycisk MENU, obraz zostanie
skadrowany do wyświetlanego fragmentu i tak
zapisany.
3
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Zmienianie ustawień
funkcji automatycznego
włączania / wyłączania
Kiedy ramka jest włączona, można użyć
wyłącznika czasowego i zaprogramować
automatyczne włączanie i wyłączanie ramki
o żądanej godzinie.
1
2
Naciśnij przycisk MENU.
3
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Auto Power ON/OFF], po czym
naciśnij przycisk ENTER.
5
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Time Setting], po czym naciśnij
przycisk ENTER.
[Simple]
Przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Settings).
Pojawi się ekran [Auto Power ON/OFF].
4
[Auto off]:
Nastawianie funkcji automatycznego
wyłączania po wybranym okresie
bezczynności. Można wybrać dwie albo
cztery godziny.
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Setup method], po czym naciśnij
przycisk ENTER. Przyciskami v/V
wskaż wariant [Simple], [Advanced]
lub [Auto off], po czym naciśnij
przycisk ENTER.
[Simple]:
Nastawianie funkcji automatycznego
włączania / wyłączania z dokładnością do
jednej minuty.
[Advanced]:
Nastawianie funkcji automatycznego
włączania / wyłączania dla
poszczególnych dni tygodnia,
z dokładnością do jednej godziny.
1 Wskaż element, dla którego chcesz
nastawić godzinę.
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Power-ON timer] lub [Power-OFF
timer]. Naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Enable], po czym naciśnij przycisk
ENTER.
2 Nastaw godzinę, o której ma się
uaktywnić wybrany układ czasowy.
Przyciskami v/V wskaż wariant [Auto
ON time] lub [Auto OFF time].
Naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami B/b wskaż godzinę lub
minuty, po czym przyciskami v/V
nastaw godzinę lub minuty. Naciśnij
przycisk ENTER.
3 Wybierz dzień tygodnia, w którym ma
się uaktywnić wybrany układ czasowy.
Przyciskami v/V wskaż wariant [Auto
ON day] lub [Auto OFF day] i naciśnij
przycisk ENTER.
Przyciskami v/V wskaż dzień tygodnia,
w którym ma się uaktywnić wybrany
układ czasowy, i naciśnij przycisk
ENTER. Wybrany dzień tygodnia
zostanie zaznaczony.
36 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Przyciskami v/V przemieść kursor na
wariant [OK] i naciśnij przycisk
ENTER.
[Auto off]
[Advanced]
Przyciskami v/V wybierz czas, po którego
upływie ramka będzie się automatycznie
wyłączać: 2 hours (2 godziny), 4 hours lub
Disable (funkcja wyłączona).
Następnie naciśnij przycisk ENTER.
1 Przyciskami B/b/v/V nastaw godziny
6
Czynności dodatkowe
użycia funkcji automatycznego
włączania / wyłączania.
Regulacja jest możliwa niezależnie dla
każdego dnia tygodnia, z dokładnością
do jednej godziny.
Po naciśnięciu przycisku ENTER kolor
wybranego przedziału czasu zmienia się
na niebieski. W godzinach z wybranego
(niebieskiego) zakresu ramka będzie
włączona. Po wybraniu niebieskiego
przedziału czasowego i naciśnięciu
przycisku ENTER kolor tego przedziału
zmienia się na szary. W godzinach
z szarego przedziału czasowego ramka
jest wyłączona.
Naciśnij przycisk MENU.
Wskazówka
Kiedy podczas używania ramki nadejdzie
godzina określona za pomocą parametru
[Power-OFF timer], ramka automatycznie się
wyłączy.
Kiedy w trybie czuwania nadejdzie godzina
określona za pomocą parametru [Power-ON
timer], ramka automatycznie się włączy.
2 Przyciskami B/b/v/V wskaż wariant
[OK], po czym naciśnij przycisk
ENTER.
37 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Zmienianie ustawień
4
Można zmieniać następujące ustawienia:
Slideshow Settings
Slideshow BGM Settings
Auto Power ON/OFF
Date/time Settings
General Settings (Listing Order, Sony logo
ON/OFF itd.)
• Language Setting
• Initialize
Umożliwia to zmienianie ustawień
poszczególnych parametrów (strona 39).
•
•
•
•
•
Uwaga
Ustawień niektórych parametrów nie można
zmieniać w czasie wyświetlania pokazu slajdów
i w innych sytuacjach. Takie parametry mają
szary kolor i nie można ich wybrać.
5
Przyciskami v/V wskaż żądane
ustawienie, po czym naciśnij
przycisk ENTER.
Każde naciśnięcie przycisku v/V
powoduje zmianę ustawienia.
W przypadku wartości numerycznych
naciskaj przycisk V, aby zwiększać
wartość, lub przycisk v, aby ją
zmniejszać.
Naciśnięcie przycisku ENTER powoduje
wybór ustawienia.
Procedura wyboru ustawień
1
2
Przyciskami v/V wskaż parametr,
który chcesz zmienić, po czym
naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk MENU.
Przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Settings).
6
Naciśnij przycisk MENU.
Menu zniknie.
Przywracanie ustawień
fabrycznych
3
Przyciskami v/V wskaż parametr,
który chcesz zmienić, po czym
naciśnij przycisk ENTER.
Pojawi się ekran ustawiania wybranego
parametru.
1
Naciśnij przycisk MENU i przyciskami B/
b wskaż zakładkę
(Settings).
2
Przyciskami v/V wskaż wariant
[Initialize], po czym naciśnij przycisk
ENTER.
3
Przyciskami v/V wskaż wariant [Initialize
settings], po czym naciśnij przycisk
ENTER.
Wszystkie zmienione wartości (oprócz
ustawień daty / godziny) przyjmą wartości
fabryczne.
Przykład: po wybraniu parametru
[Slideshow Settings].
38 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Parametry, które można regulować
Wariant
Ustawienie
Slideshow
Settings
Patrz podrozdział „Wyświetlanie pokazu slajdów” (strona 21).
Slideshow
BGM Settings
Patrz podrozdział „Wyświetlanie pokazu slajdów z podkładem muzycznym” (strona 24).
Auto Power
ON/OFF
Advanced*
Auto off
Nastawianie funkcji automatycznego włączania / wyłączania dla
poszczególnych dni tygodnia, z dokładnością do jednej godziny.
OK
Potwierdzenie operacji i powrót do poprzedniego
ekranu.
Cancel
Anulowanie operacji i powrót do poprzedniego ekranu.
Reset all
Kasowanie wszystkich wybranych godzin.
Nastawianie programatora automatycznie włączającego i wyłączającego
ramkę. Godzinę automatycznego włączenia / wyłączenia można nastawić
z dokładnością do jednej minuty. (strona 36)
Power-ON
timer
Nastawianie programatora (godziny / dnia tygodnia)
sterującego automatycznym włączaniem zasilania.
Power-OFF
timer
Nastawianie programatora (godziny / dnia tygodnia)
sterującego automatycznym wyłączaniem zasilania.
Nastawianie programatora automatycznie wyłączającego ramkę po
ustalonym okresie bezczynności.
Po wybraniu ustawienia [Disable] funkcja Auto off nie działa.
Date/time
Settings
Nastawianie daty, godziny, dnia rozpoczynającego tydzień itd. (strona 11)
General
Settings
Listing Order
Określanie kolejności wyświetlania obrazów. Wybrane ustawienie
wpływa na kolejność w grupie [Slideshow Settings].
Shoot. Date
Porządkowanie obrazów według daty wykonania
zdjęcia.
Number Order*
Porządkowanie obrazów według numerów plików.
Auto display
orientation
ON*/OFF: automatyczne obracanie obrazów w celu ich dopasowania do
sposobu ustawienia ramki.
LCD backlight
Regulacja jasności podświetlenia ekranu LCD w zakresie od 1 do 10*.
*: Ustawienia fabryczne
39 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Czynności dodatkowe
Simple
Opis
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Wariant
Ustawienie
Opis
General
Settings
Image import
size
Resize*
Skalowanie obrazów importowanych z karty pamięci
do wewnętrznej pamięci. Umożliwia zapis większej
liczby obrazów. Jeżeli jednak obrazy są wyświetlane
na dużym monitorze za pośrednictwem komputera itp.,
jakość obrazu jest gorsza niż oryginału.
Original
Obrazy zapisywane w wewnętrznej pamięci nie są
poddawane kompresji. Nie pogarsza się jakość, ale
można zapisać mniej obrazów.
Sony logo ON/
OFF
System
Information
Language
Setting
ON* / OFF: określanie, czy ma się palić logo Sony na ramce.
Version
Wyświetlanie wersji oprogramowania układowego ramki.
Internal
memory
Memory
capacity
Wyświetlanie maksymalnej ilości miejsca dostępnego
w wewnętrznej pamięci w jej początkowym stanie.
Remaining
capacity
Wyświetlanie aktualnej ilości miejsca w wewnętrznej
pamięci.
Określanie języka wyświetlania na ekranie LCD.
Japoński, Angielski*, Francuski, Hiszpański, Niemiecki, Włoski, Rosyjski, Koreański,
Uproszczony chiński, Tradycyjny chiński, Holenderski, Portugalski, Arabski, Perski,
Węgierski, Polski, Czeski, Tajski, Grecki, Turecki, Malajski, Szwedzki, Norweski, Duński,
Fiński
Uwaga
Standardowe ustawienie języka zależy od regionu zakupu.
Initialize
Format internal
memory
Można sformatować wewnętrzną pamięć.
Uwagi
• Wszystkie obrazy dodane do wewnętrznej pamięci zostaną skasowane.
• Do formatowania wewnętrznej pamięci nie używać podłączonego
komputera.
Initialize
settings
Przywracanie ustawień fabrycznych z wyjątkiem ustawienia daty
i godziny w grupie [Date/time Settings].
*: Ustawienia fabryczne
40 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 41 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Wyświetlanie obrazu
zapisanego w pamięci
USB
Na ekranie ramki można wyświetlać obrazy
zapisane w pamięci USB.
Uwagi
1
Podłącz do ramki zasilacz sieciowy
i włącz go do gniazdka sieciowego.
(dostarczona instrukcja obsługi –
„Włączanie ramki”).
2
3
4
Włącz ramkę (strona 10).
Otwórz osłonę we/wy.
Podłącz pamięć USB do złącza EXT
INTERFACE (USB A) na ramce.
W oknie Select device wybierz
wariant [USB] External Device
(strona 28).
Na ekranie pojawi się obraz z pamięci
USB.
Więcej informacji o pokazach slajdów –
patrz podrozdział strona 21. Więcej
informacji o dodawaniu obrazów do
wewnętrznej pamięci – patrz podrozdział
strona 26.
Uwagi
• Kiedy na ramce miga lampka dostępu, nie odłączać
pamięci USB ani nie wyłączać ramki. Grozi to
uszkodzeniem danych w pamięci USB. Sony nie
ponosi odpowiedzialności za uszkodzone lub
utracone dane.
• Ramka nie pozwala na wykorzystanie danych
z pamięci USB, które zostały zaszyfrowane albo
poddane kompresji przy użyciu podsystemu skanera
odcisku palca, hasła itp.
• Nie podłączać komputera do złącza USB mini B
na ramce, gdy do złącza EXT INTERFACE (USB
A) jest podłączona pamięć USB.
• Ramka może nie pozwalać na odczyt plików przez
koncentrator USB lub z urządzeń USB
z wbudowanym koncentratorem.
• Kiedy jest włożona pamięć USB, nie można
zamknąć osłony we/wy.
Pamięć USB
41 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Czynności dodatkowe
• Nie gwarantuje się możliwości podłączenia
wszystkich rodzajów pamięci USB.
• Podłączenie pamięci USB do gniazda USB A
w czasie odtwarzania obrazu z wewnętrznej
pamięci spowoduje przełączenie źródła na
urządzenie zewnętrzne USB.
5
C:\4265301111DPFD830U2\060C04.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 42 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Użycie komputera
Podłączanie do
komputera
Podłączenie komputera umożliwia
wyświetlanie obrazów z wewnętrznej pamięci
ramki na komputerze oraz kopiowanie obrazów
między ramką a komputerem.
Wymagania systemowe
Podłączanie do komputera
w celu wymiany obrazów
Uwaga
W tym punkcie tytułem przykładu opisano
podłączanie do komputera z systemem Windows
Vista. Wygląd ekranu i sposób postępowania zależą
od używanego systemu operacyjnego.
1
Podłącz do ramki zasilacz sieciowy
i włącz go do gniazdka sieciowego.
(dostarczona instrukcja obsługi –
„Włączanie ramki”)
2
3
Otwórz osłonę we/wy.
Komputer podłączany do ramki powinien
spełniać następujące wymagania systemowe:
x Windows
Zalecany system operacyjny: Microsoft
Windows 7 / Windows Vista SP2 / Windows
XP SP3
Port USB
Połącz komputer i ramkę za
pomocą dostępnego w handlu
przewodu USB.
x Macintosh
Zalecany system operacyjny: Mac OS X (10.4
lub nowszy)
Port USB
Uwagi
• Jeśli do komputera są podłączone różne urządzenia
USB albo używany jest koncentrator, mogą
wystąpić problemy. W takim przypadku należy
uprościć połączenia.
• Nie jest możliwa obsługa ramki za pośrednictwem
innego, równocześnie używanego urządzenia USB.
• Nie odłączać przewodu USB podczas przesyłania
danych.
• Nie gwarantuje się współpracy ze wszystkimi
komputerami spełniającymi zalecane wymagania
systemowe.
• Przeprowadzone badania wykazały współpracę
ramki z komputerami i drukarkami fotograficznymi
Sony. Inne urządzenia podłączone do ramki mogą
nie rozpoznawać jej pamięci wewnętrznej.
• Nie podłączać komputera do złącza USB mini B
na ramce, gdy do złącza EXT INTERFACE (USB
A) jest podłączona pamięć USB lub zewnętrzne
urządzenie.
Do złącza
USB miniB
Komputer
Do złącza USB
Uwaga
Użyć przewodu USB typu B o długości
mniejszej niż 3 m.
4
Włącz ramkę. (strona 10)
42 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\060C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 43 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
5
Kiedy na ekranie komputera pojawi
się okno [AutoPlay], kliknij na
wariancie [Open folder to view files
(Otwórz folder, aby wyświetlić
pliki)].
Jeśli okno [AutoPlay] nie pojawi się,
wybierz z menu Start wariant [Computer
(My Computer) (Komputer (Mój
komputer))], po czym otwórz nośnik
wymienny.
6
Przemieść kursor w tym oknie
i kliknij prawym przyciskiem, po
czym kliknij na wariantach [New] [Folder].
Nadaj nazwę nowemu folderowi.
W niniejszej instrukcji używana jest
przykładowa nazwa folderu „sony”.
Dwukrotnie kliknij, aby otworzyć
folder „sony”.
8
Otwórz folder zawierający pliki
z obrazami, które chcesz
skopiować, a następnie skopiuj je
techniką „przeciągnij i upuść”.
Odłączanie od komputera
Po odłączeniu ramki od komputera należy
odłączyć przewód USB lub wyłączyć ramkę.
1
Dwukrotnie kliknij na ikonie
pasku zadań.
2
Kliknij na wariantach
(urządzenie pamięci masowej USB)
– [Stop (Zatrzymaj)].
3
Sprawdź napęd, który chcesz
zatrzymać, i kliknij na przycisku
[OK].
na
Uwagi
• Zapisując obrazy z komputera w wewnętrznej
pamięci, należy utworzyć folder w wewnętrznej
pamięci i zapisać obrazy w tym folderze. Jeśli
folder nie zostanie utworzony, będzie można
zapisać tylko 512 obrazów. Maksymalna liczba
obrazów może się ponadto zmniejszyć ze względu
na długości nazw plików i używane w nich znaki.
• Przetworzenie lub zapis pliku w komputerze może
spowodować zmianę lub skasowanie daty
wykonania zdjęcia. W takim przypadku kolejność
43 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Użycie komputera
7
wyświetlania zdjęć na ekranie indeksu może być
niezgodna z kolejnością ich wykonywania.
• Obrazy przesyłane z komputera do wewnętrznej
pamięci ramki są zapisywane bez kompresji.
W efekcie w wewnętrznej pamięci ramki można
zapisać mniejszą liczbę obrazów.
• Nie gwarantuje się możliwości wyświetlenia
obrazów utworzonych lub przetworzonych
w komputerze. Ramka nie pozwala na kasowanie
plików z obrazami, którym w komputerze nadano
atrybut „tylko do odczytu”. Przed przesłaniem
plików z komputera do ramki należy usunąć atrybut
„tylko do odczytu”.
• Kiedy jest podłączony przewód USB, nie można
zamknąć osłony we/wy.
C:\4265301111DPFD830U2\070C05.fm
Master: Right
010COV.book Page 44 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Komunikaty o błędach
Gdy pojawia się komunikat o błędzie
Gdy wystąpi błąd, na ekranie LCD ramki mogą się pojawiać zamieszczone poniżej komunikaty
o błędach. W celu rozwiązania problemu należy skorzystać z podanych rozwiązań.
Komunikat
Znaczenie / Rozwiązanie
No Memory Stick. / No SD
Memory Card. / No External
Device.
• W gnieździe nie ma karty pamięci. Do gniazda EXT
INTERFACE nie jest podłączone urządzenie zewnętrzne.
Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda (strona 12)
lub podłącz urządzenie zewnętrzne (strona 41).
An incompatible Memory Stick is
inserted. / An incompatible SD
Memory Card is inserted. / An
incompatible External Device is
inserted.
• Włożona jest nieobsługiwana karta pamięci. Do gniazda
EXT INTERFACE jest podłączone nieobsługiwane
urządzenie zewnętrzne. Użyj karty pamięci lub urządzenia
zewnętrznego, z którymi ramka może współpracować.
No images on file.
• Karta pamięci nie zawiera pliku z obrazem, który można
by wyświetlić na ekranie ramki. Użyj karty pamięci
zawierającej pliki z obrazami, które można wyświetlić za
pomocą ramki.
Cannot delete a protected file.
• Aby skasować plik objęty ochroną, wyłącz ochronę
w aparacie lub komputerze.
Memory card is protected. Remove • Karta pamięci jest chroniona przed zapisem. Przestaw
protection then try again.
przełącznik ochrony przed zapisem w położenie
umożliwiające zapis. (strona 51)
The Memory Stick is full. / The SD • Nie można zapisać dalszych danych, bo karta pamięci,
Memory Card is full. / The External
urządzenie zewnętrzne lub wewnętrzna pamięć są pełne.
Device is full. / The internal
Skasuj obrazy lub użyj karty pamięci albo lub urządzenia
memory is full.
zewnętrznego, na których pozostaje wolne miejsce.
• W przypadku karty pamięci:
Wystąpił błąd. Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo
włożona. W przypadku częstego pojawiania się tego
komunikatu skontroluj stan karty pamięci w urządzeniu
innym niż ta ramka na zdjęcia.
Write error on the Memory Stick. / • W przypadku urządzenia zewnętrznego:
Write error on the SD Memory
Urządzenie zewnętrzne może być chronione przed
Card. / Write error in the External
zapisem. Wyłącz ochronę przed zapisem używanego
Device. / Write error on the internal
urządzenia.
memory.
• W przypadku wewnętrznej pamięci:
Wykonaj inicjalizację wewnętrznej pamięci
Error reading the Memory Stick. /
Error reading the SD Memory
Card. / Error reading the External
Device. / Error reading the internal
memory.
Uwaga
Zwracamy uwagę, że inicjalizacja wewnętrznej pamięci powoduje
skasowanie zaimportowanych do niej plików z obrazami.
44 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\070C05.fm
Master: Right
010COV.book Page 45 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Komunikat
Znaczenie / Rozwiązanie
The Memory Stick is read only.
• Włożona jest karta „Memory Stick-ROM”. Do
zapisywania obrazów używaj zalecanej karty „Memory
Stick”.
The Memory Stick is protected.
• Włożona karta „Memory Stick” jest objęta ochroną. Aby
poddawać obrazy edycji w ramce i je zapisywać, wyłącz
ochronę za pomocą zewnętrznego urządzenia.
Memory card format not supported. • W przypadku karty pamięci, sformatuj kartę za pomocą
aparatu cyfrowego lub innego urządzenia.
• Używając odpowiedniej funkcji ramki, wykonaj
inicjalizację wewnętrznej pamięci.
Uwaga
Inicjalizacja karty pamięci powoduje usunięcie z niej wszystkich
plików.
Cannot open the image.
• Ramka nie pozwala na wyświetlanie i otwieranie plików
z obrazami w nieobsługiwanych formatach.
Incompatible USB device. Check
device’s USB settings.
• Podłącz urządzenie zgodne ze standardem pamięci
masowej (mass storage). W przypadku niewłaściwego
ustawienia trybu USB w urządzeniu, przełącz interfejs
USB w tryb pamięci masowej.
Komunikaty o błędach
45 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 46 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Rozwiązywanie problemów
Gdy wystąpi jakiś problem
Przed oddaniem ramki do naprawy należy podjąć próbę rozwiązania problemu z wykorzystaniem
poniższych wskazówek. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać, należy się skontaktować z lokalną
autoryzowaną stacją serwisową Sony.
Zasilanie
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Nie włącza się
zasilanie.
• Czy wtyk zasilający jest
c Starannie podłącz zasilacz sieciowy.
prawidłowo podłączony?
• Czy wbudowany akumulator
jest wyładowany?
Wyświetlanie obrazów
Jeśli zasilanie jest włączone, ale nie można wyświetlić obrazów lub zmienić ustawień, należy
sprawdzić poniższe elementy.
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Na ekranie nie
pojawiają się
obrazy.
• Czy jest włożona karta
pamięci lub czy urządzenie
zewnętrzne jest właściwie
podłączone?
c Prawidłowo włóż kartę pamięci
(strona 12) lub podłącz urządzenie
zewnętrzne (strona 41).
• Czy karta pamięci zawiera
c Włóż kartę pamięci lub podłącz
obrazy zapisane przez aparat
urządzenie zewnętrzne zawierające
cyfrowy lub inne
obrazy.
urządzenie?
c Sprawdź formaty plików, które można
• Czy urządzenie zewnętrzne
wyświetlać. (Patrz instrukcja obsługi –
zawiera obrazy?
„Dane techniczne”)
Obrazy nie są
wyświetlane
w kolejności
chronologicznej.
• Czy plik ma format zgodny
z DCF?
c Ramka może nie pozwalać na
wyświetlanie plików niezgodnych
z formatem DCF, nawet jeśli można je
wyświetlić na komputerze.
• Czy obrazy te zostały
przesłane z komputera?
• Czy obrazy te zostały
przetworzone
w komputerze?
c Przetworzenie lub zapis pliku
w komputerze może spowodować zmianę
daty pliku. W efekcie, zamiast
w kolejności wykonania, zdjęcia mogą
być wyświetlane w kolejności dat ich
modyfikacji.
46 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 47 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Niektóre obrazy
nie są
wyświetlane.
• Czy obrazy pojawiają się na
ekranie indeksu?
c Jeśli obraz pojawia się na ekranie indeksu,
ale nie można go wyświetlić
samodzielnie, może to świadczyć
o uszkodzeniu pliku z obrazem
i prawidłowości miniatury obrazu.
c Ramka może nie pozwalać na
wyświetlanie plików niezgodnych
z formatem DCF, nawet jeśli można je
wyświetlić na komputerze.
• Czy na ekranie indeksu
pojawia się pokazany pod
spodem znak?
c Pojawienie się znaku pokazanego z lewej
strony może świadczyć o tym, że ramka
nie obsługuje pliku z obrazem, ponieważ
jest to na przykład plik JPEG utworzony
w komputerze. Może się też zdarzyć, że
sam plik z obrazem jest prawidłowy, ale
nie zawiera miniatury. Wskaż
wyświetlony znak i naciśnij przycisk
ENTER, aby wyświetlić obraz na ekranie
pojedynczego obrazu. Jeśli pokazany po
lewej znak pojawi się na nowo, obrazu nie
można wyświetlić, ponieważ ramka nie
obsługuje pliku z tym obrazem.
• Czy obrazy były tworzone
przy użyciu programu
komputerowego?
• Czy na ekranie indeksu
pojawia się pokazany pod
spodem znak?
• Czy wewnętrzna pamięć,
c Ramka może odtworzyć, zapisać,
karta pamięci lub urządzenie
skasować itp. maksymalnie 4999 plików
zewnętrzne zawierają ponad
z obrazami.
4999 obrazów?
• Czy nazwa pliku była
zmieniana za pomocą
komputera lub innego
urządzenia?
c Jeśli do nadania albo zmiany nazwy pliku
został użyty komputer i nazwa ta zawiera
znaki inne niż litery i cyfry, to ramka
może nie pozwalać na wyświetlenie
obrazu.
• Czy karta pamięci lub
urządzenie zewnętrzne
zawiera folder z więcej niż
ośmioma poziomami
hierarchii?
c Ramka nie pozwala na wyświetlanie
obrazów zapisanych na dziewiątym lub
dalszych poziomach folderów.
47 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Rozwiązywanie problemów
c Pojawienie się znaku pokazanego z lewej
strony świadczy o tym, że ramka
obsługuje plik z obrazem, ale nie można
otworzyć miniatury lub samego obrazu.
Wskaż znak i naciśnij przycisk ENTER.
Jeśli pokazany po lewej znak pojawi się
na nowo, obrazu nie można wyświetlić.
C:\4265301111DPFD830U2\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 48 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Wyświetlana jest
niewłaściwa
nazwa pliku.
• Czy nazwa pliku była
zmieniana za pomocą
komputera lub innego
urządzenia?
c Jeśli do nadania albo zmiany nazwy pliku
został użyty komputer i nazwa ta zawiera
znaki inne niż litery i cyfry, to ramka
może wyświetlać niewłaściwą nazwę
pliku. W przypadku plików utworzonych
w komputerze lub innym urządzeniu
można ponadto wyświetlić maksymalnie
10 początkowych znaków nazwy pliku.
Uwaga
Wyświetlać można tylko znaki alfanumeryczne.
Odtwarzanie pliku z filmem
Objaw
Co sprawdzić
Nie można
odtworzyć pliku
z filmem.
• Czy na ekranie indeksu lub c Pojawienie się znaku pokazanego z lewej
w trybie widoku jednego
strony może świadczyć o tym, że ramka
obrazu pojawia się pokazany
nie obsługuje pliku z filmem. Pliki
pod spodem znak?
z filmami, które można odtwarzać,
omówiono w podrozdziale „Odtwarzanie
pliku z filmem” (strona 20).
Nie jest możliwe
odtwarzanie
w przyspieszonym
tempie.
–
Przyczyna / Rozwiązania
c Ramka może nie pozwolić na odtwarzanie
w przyspieszonym tempie niektórych
plików z filmami.
Zapisywanie i kasowanie obrazów
Objaw
Co sprawdzić
Nie można zapisać • Czy karta pamięci jest
obrazu.
chroniona przed zapisem?
Przyczyna / Rozwiązania
c Wyłącz ochronę przed zapisem i ponów
próbę zapisu.
• Czy przełącznik ochrony
c Przestaw przełącznik ochrony przed
karty pamięci przed zapisem
zapisem w położenie umożliwiające zapis.
znajduje się w położeniu
[LOCK]?
• Czy karta pamięci jest
pełna?
c Użyj karty pamięci, na której pozostaje
dostatecznie dużo miejsca, lub skasuj
zbędne obrazy. (strona 30)
• Czy wewnętrzna pamięć jest c Skasuj niepotrzebne obrazy. (strona 30)
pełna?
48 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 49 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Nie można zapisać • Czy przy przesyłaniu
obrazu.
obrazów z komputera do
wewnętrznej pamięci został
w niej utworzony folder?
c Jeśli folder nie zostanie utworzony, będzie
można zapisać tylko 512 obrazów.
Maksymalna liczba zapisywanych
obrazów może się ponadto zmniejszyć ze
względu na długości nazw plików
i używane w nich znaki. Zapisując obrazy
z komputera w wewnętrznej pamięci,
należy utworzyć folder w wewnętrznej
pamięci i zapisać obrazy w tym folderze.
Nie można
skasować obrazu.
c Wyłącz ochronę przed zapisem
w urządzeniu, za którego pomocą została
ona włączona, i ponów próbę kasowania.
• Czy karta pamięci jest
chroniona przed zapisem?
• Czy przełącznik ochrony
c Przestaw przełącznik ochrony przed
karty pamięci przed zapisem
zapisem w położenie umożliwiające zapis.
znajduje się w położeniu
[LOCK]?
• Czy używana jest karta
„Memory Stick-ROM”?
c Nie można kasować obrazów z karty
„Memory Stick-ROM” ani formatować
takiej karty.
• Czy obraz jest objęty
ochroną?
c Sprawdź informacje o obrazie w trybie
widoku jednego obrazu. (strona 19)
c Obraz z oznaczeniem
jest
przeznaczony tylko do odczytu. Nie
można usunąć go z ramki.
—
c Skasowanego obrazu nie można
odzyskać.
Ramka na zdjęcia
Objaw
Co sprawdzić
Używanie funkcji
ramki nie daje
żadnych efektów.
—
Przyczyna / Rozwiązania
c Wyłącz zasilanie (strona 10) i włącz je na
nowo.
c Spiczastym przedmiotem, takim jak
długopis, wciśnij przełącznik RESET.
(strona 7)
Uwaga
Wciśnięcie przełącznika RESET podczas pracy
ramki może spowodować skasowanie jej ustawień
i zawartości wewnętrznej pamięci.
49 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Rozwiązywanie problemów
Przypadkowo
został skasowany
obraz.
C:\4265301111DPFD830U2\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 50 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Pilot
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Używanie pilota
nie daje żadnych
efektów.
• Czy bateria w pilocie jest
prawidłowo włożona?
c Wymień baterię. (strona 9)
c Włóż baterię. (strona 9)
c Włóż baterię, zwracając uwagę na
właściwe ułożenie biegunów. (strona 9)
—
c Kieruj przód pilota w stronę czujnika
zdalnego sterowania na ramce. (strona 9)
c Usuń wszelkie przeszkody z linii między
pilotem a czujnikiem zdalnego
sterowania.
• Czy włożony jest arkusz
ochronny?
c Wyjmij arkusz ochronny. (strona 9)
• Czy zasilacz sieciowy jest
prawidłowo podłączony?
c Przycisku 1 (trybu czuwania) na pilocie
nie można używać, gdy ramka jest
zasilana z samego akumulatora. Należy
używać przycisku 1 (trybu czuwania) na
ramce.
Wbudowany akumulator
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Nie można
naładować
wbudowanego
akumulatora.
• Czy pali się wskaźnik trybu
czuwania?
c Jeśli temperatura wewnątrz ramki
wzrośnie pod wpływem bezpośredniego
oświetlenia słonecznego itp., funkcja
ładowania akumulatora wyłącza się.
W takim przypadku nie pali się wskaźnik
trybu czuwania, ale nie świadczy to
o uszkodzeniu ramki.
50 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\090ADD.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 51 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Informacje dodatkowe
*6
Karty pamięci
Ramka nie obsługuje 8-bitowej, równoległej
transmisji danych.
Uwagi eksploatacyjne
„Memory Stick”
Rodzaje kart „Memory Stick”,
których można używać w ramce
Ramka współpracuje z następującymi
rodzajami kart „Memory Stick”*1:
Rodzaj karty
„Memory Stick”
Wyświetlanie
„Memory Stick”*2
(Brak zgodności
z „MagicGate”)
OK
OK
„Memory Stick”*2
(Zgodność
z „MagicGate”)
OK*5
OK*5
„MagicGate
Memory Stick”*2
OK*5
OK*5
„Memory Stick
PRO”*2
OK*5
OK*5
„Memory Stick
PRO-HG”*2
OK*5*6
OK*5*6
„Memory Stick
Micro”*3 („M2”*4)
OK*5
OK*5
*1
*3
*4
*5
Ramka jest zgodna z systemem plików FAT32.
Przeprowadzone badania wykazały współpracę
ramki z kartami „Memory Stick” o pojemności
32 GB lub mniejszej wyprodukowanymi przez
Sony Corporation. Nie gwarantuje się jednak
działania wszystkich nośników „Memory Stick”.
Gniazdo ramki pozwala zarówno na użycie kart
o standardowej wielkości, jak i kart Duo. Można
w nim bez adaptera na karty „Memory Stick Duo”
używać zarówno kart „Memory Stick” standardowej wielkości, jak i kart „Memory Stick Duo”.
Przed użyciem w ramce karty „Memory Stick
Micro” zawsze trzeba ją włożyć do adaptera M2.
„M2” jest skrótem nazwy „Memory Stick Micro”.
Określenie „M2” w tym podrozdziale oznacza
kartę „Memory Stick Micro”.
Nie jest możliwy odczyt ani zapis danych objętych
ochroną przed kopiowaniem „MagicGate”.
„MagicGate” to ogólna nazwa opracowanej przez
Sony technologii ochrony przed kopiowaniem,
która wykorzystuje uwierzytelnianie
i szyfrowanie.
51 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
Informacje dodatkowe
*2
Kasowanie
/ Zapis
• Aktualne informacje o kartach „Memory
Stick” obsługiwanych przez ramkę można
znaleźć na stronach internetowych firmy
Sony dotyczących zgodności z kartami
„Memory Stick”:
http://www.memorystick.com/en/support/
support.html
(Wybierz strefę, w której jest używana ramka, po czym na stronie odpowiedniej strefy
wybierz wariant „Digital Photo Frame”.)
• Nie wkładać kilku kart „Memory Stick”
równocześnie. Grozi to problemami z ramką.
• Aby użyć z ramce karty „Memory Stick
Micro”, trzeba ją włożyć do adaptera na
karty „M2”.
• Włożenie do ramki karty „Memory Stick
Micro” bez adaptera „M2” może
spowodować trudności z wyjęciem karty.
• Włożenie karty „Memory Stick Micro” do
adaptera „M2”, a następnie adaptera „M2”
do adaptera na karty „Memory Stick Duo”
może być przyczyną niewłaściwego
działania ramki.
• Do inicjalizowania kart „Memory Stick”
należy używać funkcji inicjalizacji dostępnej
w aparacie cyfrowym. Użycie do
inicjalizacji komputera może spowodować
niewłaściwe wyświetlanie obrazów.
• Inicjalizacja powoduje skasowanie
wszystkich chronionych obrazów. Aby
uniknąć przypadkowego skasowania
ważnych danych, przed inicjalizacją należy
sprawdzić zawartość karty „Memory Stick”.
• Po przestawieniu przełącznika ochrony
przed zapisem w położenie LOCK nie można zapisywać, zmieniać ani kasować danych.
• Miejsce na etykietę jest przeznaczone tylko
do naklejenia dostarczonej etykiety.
Dostarczoną etykietę należy nakleić tylko
w przeznaczonym na nią miejscu. Uważać,
aby etykieta nie wystawała poza
przeznaczone na nią miejsce.
C:\4265301111DPFD830U2\090ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 52 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Karta pamięci SD
Gniazdo na karty SD ramki pozwala na użycie
następujących nośników:
• kart pamięci SD*1,
• kart miniSD, microSD,
(Konieczne jest użycie adaptera.)*2
• kart pamięci SDHC*3,
• kart miniSDHC, microSDHC,
(Konieczne jest użycie adaptera.)*2
• kart pamięci zgodnych ze standardem
MMC*4.
Nie gwarantuje się właściwego działania
wszystkich rodzajów kart pamięci SD ani kart
pamięci zgodnych ze standardem MMC.
*1
*2
*3
*4
Przeprowadzone badania wykazały współpracę
ramki z kartami pamięci SD o pojemności 2 GB
lub mniejszej.
Niektóre dostępne w handlu adaptery do kart mają
z tyłu wystające styki. Adaptery tego typu mogą
nie współpracować z ramką.
Przeprowadzone badania wykazały współpracę
ramki z kartami pamięci SDHC o pojemności
32 GB lub mniejszej.
Przeprowadzone badania wykazały współpracę
ramki z kartami pamięci zgodnymi ze standardem
MMC o pojemności 2 GB lub mniejszej.
Uwagi eksploatacyjne
• Nie jest możliwy odczyt ani zapis danych
objętych ochroną przed kopiowaniem.
• Nie są obsługiwane karty pamięci SDXC.
Uwagi dotyczące
posługiwania się kartą
pamięci
• Wkładając kartę, należy zwrócić uwagę na
jej właściwe ułożenie. Niewłaściwe
wkładanie grozi uszkodzeniem ramki.
• Włożona karta pamięci tylko częściowo
chowa się w gnieździe. Nie próbować głębiej
wciskać karty, gdyż grozi to uszkodzeniem
karty pamięci i / lub ramki.
• Nie wyjmować karty pamięci ani nie
wyłączać ramki, gdy trwa odczyt albo zapis
danych i miga wskaźnik dostępu. Grozi to
utratą danych.
• Zalecamy wykonywanie zapasowych kopii
ważnych danych.
• Ramka może nie pozwalać na odtworzenie
danych przetworzonych w komputerze.
• Do przenoszenia i przechowywania karty
używać dostarczonej osłony.
• Nie dotykać styków na karcie rękami ani
metalowymi przedmiotami.
• Nie uderzać ani nie zginać karty; chronić ją
przed upuszczeniem.
• Nie rozbierać ani nie przerabiać karty.
• Chronić kartę przed oddziaływaniem wody.
• Nie używać ani nie przechowywać karty
w następujących miejscach:
– w których panują nieodpowiednie
warunki do użycia karty, na przykład
w gorącym wnętrzu samochodu
zaparkowanego w słońcu,
w bezpośrednim promieniowaniu
słonecznym lub blisko grzejnika;
– wilgotnych lub narażonych na
oddziaływanie substancji żrących;
– narażonych na ładunki elektrostatyczne
lub zakłócenia elektryczne.
52 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\010IX.fm
Master: Right
010COV.book Page 53 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Skorowidz
A
Auto Power ON/OFF
Advanced 36, 39
Auto off 36, 39
Simple 36, 39
Automatyczne włączanie /
wyłączanie 36, 39
C
Cechy 5
E
Ekran indeksu obrazów 18
Ekran informacji 19
Ekran pokazu slajdów 15
Ekran zegara i kalendarza 16
Eksportowanie obrazu 29
EXT INTERFACE (złącze)
7, 41
F
Format internal memory 31,
40
G
General Settings 39
Gniazdo na kartę pamięci 12
I
Image import size 40
Importowanie do
wewnętrznej pamięci 26
Initialize 40
Initialize settings 40
K
S
Karty pamięci 12, 51
„Memory Stick” 51
SD 52
Uwagi eksploatacyjne 52
Kasowanie obrazu 30
Komunikaty 44
Skojarzony plik 19
Slideshow BGM Settings 39
Slideshow Settings 22, 39
Color effect 22
Display Mode 23
Effect 22
Photo Interval 22
Shuffle 22
Video Duration 22
Sortowanie obrazów 33
System Information 40
L
Lampka dostępu 7, 12
Language Setting 40
Listing Order 39
M
Marking 32
O
Obracanie obrazu 35
Odtwarzanie pliku
z filmem 20
Oznaczanie obrazów 32
P
Pilot 8, 9
Podłączanie
Komputer 42
Pamięć USB 41
Urządzenie zewnętrzne 41
Powiększanie i zmniejszanie
obrazu 34
Przełącznik ochrony przed
zapisem 49, 51
R
RESET (przełącznik) 7, 49
Rozwiązywanie
problemów 46
T
Tryb odświeżania 26
Tryb widoku jednego
obrazu 17
U
Urządzenie odtwarzające 28
USB A (złącze) 7, 41
USB mini B (złącze) 7, 42
Ustawienia daty /
godziny 11, 39
Ustawienia fabryczne 38,
39, 40
W
Włączanie / wyłączanie
zasilania 10
Wyjmowanie karty
pamięci 12
Wymagania systemowe
Macintosh 42
Windows 42
Wymiana baterii w pilocie 9
Wyświetlanie pokazu
slajdów z podkładem
muzycznym 24
Z
Zmienianie ustawień 38
53 PL
DPF-D830/D830L 4-265-301-PL (1)
C:\4265301111DPFD830U2\100BCO.fm
Master: Left
010COV.book Page 54 Sunday, October 3, 2010 11:50 AM
Sony Corporation
DPF-D830/D830L 4-259-442-12 (2)
Download PDF

advertising