Sony | DPF-E710 | Sony DPF-E710 E710 Digital Photo Frame Instrukcja obsługi

C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\010COV.fm
Master: Right
010COV.book Page 1 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
4-208-677-PL (1)
Cyfrowa
ramka
na zdjęcia
Bezpieczeństwo
Przygotowywanie
ramki do pracy
Wyświetlanie obrazów
DPF-E710
Użycie różnych funkcji
Rozwiązywanie problemów
Informacje dodatkowe
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia prosimy
o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prosimy ponadto
o pozostawienie instrukcji do wykorzystania w przyszłości.
© 2010 Sony Corporation
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je
przed wilgocią.
Nie narażać akumulatorów na zbyt
wysoką temperaturę spowodowaną
promieniami słonecznymi, ogniem itp.
OSTRZEŻENIE
W przypadku wymiany akumulatora,
użyć tylko akumulatora wskazanego
typu. W przeciwnym razie istnieje
ryzyko pożaru lub obrażeń.
Zużyte baterie i akumulatory należy
usuwać zgodnie z zaleceniami.
Dla klientów w Europie
Urządzenie zostało przebadane i uznane za zgodne
z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile długość
używanych przewodów połączeniowych nie
przekracza 3 metrów.
UWAGA
Na obraz wyświetlany przez ramkę mogą wpływać
pola elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.
Uwaga
Jeśli ładunki statyczne albo pola elektromagnetyczne
spowodują przerwanie transmisji danych, należy na
nowo uruchomić używany program albo odłączyć
i z powrotem podłączyć przewód USB.
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów
Unii Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
2 PL
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych.
Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje
się zbieraniem i recyklingiem
urządzeń elektrycznych
i elektronicznych. Prawidłowe
usunięcie produktu zapobiegnie
potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną
mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.
Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców
naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje
o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować
z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.
Akcesoria, których dotyczy powyższe: pilot
Usuwanie zużytych baterii
i akumulatorów (dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych krajów
europejskich z wydzielonymi
systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na baterii, akumulatorze
lub opakowaniu oznacza, że produkt
nie powinien być zaliczany do
odpadów domowych. Na pewnych
bateriach lub akumulatorach symbol
ten może być używany razem
z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy
bateria lub akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci
lub 0,004% ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii lub
akumulatora zapobiegnie potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe
usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling
materiałów pomaga w zachowaniu surowców
naturalnych. W przypadku produktu, który ze względów
bezpieczeństwa, sprawności działania lub spójności
danych wymaga stałego podłączenia do wewnętrznej
baterii lub akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi
serwisu. Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia
baterii lub akumulatora, wyeksploatowany produkt
należy przekazać do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. W przypadku
pozostałych baterii / akumulatorów należy się zapoznać
z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii lub akumulatora z produktu. Baterię
lub akumulator należy przekazać do odpowiedniego
punktu, który zajmuje się recyklingiem zużytych baterii.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego
produktu, baterii lub akumulatorów, należy się
skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą
usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten
został kupiony.
Uwaga dla klientów z krajów,
w których obowiązują Dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej
upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny
zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy podano
w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Uwagi dla
użytkowników
Program © 2010 Sony Corporation
Dokumentacja ©2010 Sony Corporation
Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja
ani opisane w niej oprogramowanie nie mogą być,
zarówno we fragmentach, jak i w całości,
reprodukowane, tłumaczone ani redukowane do
dowolnej postaci możliwej do odczytu maszynowego
bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation.
SONY CORPORATION NIE BĘDZIE W ŻADNYM
PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA WSZELKIE SZKODY INCYDENTALNE,
WTÓRNE ANI SZCZEGÓLNE, KTÓRYCH PODSTAWĄ BYŁBY DELIKT CYWILNO-PRAWNY,
UMOWA I INNE, ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĄ, OPROGRAMOWANIEM LUB
INNYMI INFORMACJAMI TU ZAWARTYMI
ALBO Z ICH WYKORZYSTANIEM.
Sony Corporation zastrzega sobie prawo
wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej
instrukcji i w informacjach tu zawartych,
w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.
Opisane tu oprogramowanie może także podlegać
postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla
użytkownika.
Zabrania się modyfikowania oraz kopiowania
wszelkiego rodzaju danych dostarczonych z tym
oprogramowaniem, takich jak przykładowe obrazy,
w celach innych niż własny użytek. Kopiowanie
oprogramowania bez zezwolenia stanowi naruszenie
przepisów o ochronie praw autorskich.
Zwracamy uwagę, że powielanie lub przetwarzanie
bez zezwolenia portretów lub prac chronionych
prawami autorskimi może stanowić naruszenie praw
zastrzeżonych dla posiadaczy tych praw.
Ilustracje i zdjęcia ekranów
w instrukcji
Ilustracje i zdjęcia ekranów w instrukcji mogą
odbiegać wyglądem od stanu faktycznego.
Przeczytaj przed użyciem
Odtwarzanie
Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo
dostępnego gniazdka sieciowego. W razie
stwierdzenia nienormalnego działania, natychmiast
wyłączyć zasilacz z gniazdka.
Prawa autorskie
Kopiowanie, obróbka lub drukowanie materiałów
z płyt CD, audycji telewizyjnych, materiałów
chronionych prawami autorskimi (np. obrazów
i publikacji) i wszelkich innych materiałów innych
niż własne nagrania i utwory jest ograniczone tylko
do użytku prywatnego i domowego. Brak praw
autorskich do takich materiałów lub brak zezwolenia
posiadaczy praw autorskich na kopiowanie takich
materiałów może być przyczyną naruszenia przepisów
o ochronie praw autorskich i spowodować roszczenia
o odszkodowanie ze strony posiadaczy tych praw.
Wykorzystując w ramce zdjęcia, należy zwracać
szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów
o ochronie praw autorskich. Wykorzystywanie lub
przetwarzanie wizerunków osób trzecich bez ich
zgody może naruszać prawa tych osób.
Wykonywanie zdjęć na pewnych pokazach,
występach i wystawach może być zabronione.
Brak gwarancji na zawartość nagrania
Sony nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za
wszelkie przypadkowe lub wtórne szkody lub straty
ani za utratę zawartości nagrania, których przyczyną
może być użytkowanie albo uszkodzenie ramki lub
karty pamięci.
Zalecenie dotyczące kopii
zapasowych
Aby uniknąć ryzyka utraty danych wskutek
przypadkowego użycia albo awarii ramki na zdjęcia,
zaleca się wykonywanie zapasowych kopii danych.
Uwagi o ekranie LCD
• Nie naciskać ekranu LCD. Grozi to
zniekształceniem barw i awarią.
• Długotrwałe wystawianie ekranu LCD na działanie
promieni słonecznych grozi powstaniem uszkodzeń.
• Produkcja ekranu LCD odbywa się z użyciem bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu ponad
99,99% punktów działa normalnie. Mimo to, na
ekranie LCD mogą się na stałe pojawiać maleńkie
czarne i / lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Występowanie tych punktów
jest normalnym efektem procesu produkcyjnego
i w żaden sposób nie wpływa na wyświetlanie.
• W niskiej temperaturze na ekranie LCD może się
utrzymywać ślad po obrazie. Nie świadczy to
o uszkodzeniu.
3 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\010TOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Spis treści
Przeczytaj przed użyciem ....................................................................................... 3
Bezpieczeństwo
Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia .............................................................. 6
Wykaz elementów .................................................................................................. 7
x Cyfrowa ramka fotograficzna ......................................................................... 7
x Pilot ............................................................................................................. 8
Przygotowywanie ramki do pracy
Pilot ....................................................................................................................... 9
Nóżka .................................................................................................................... 9
Wieszanie ramki na ścianie .............................................................................. 10
Włączanie ramki ................................................................................................... 11
Działanie w stanie początkowym .......................................................................... 12
Nastawianie zegara .............................................................................................. 12
Wyświetlanie obrazów
Wkładanie karty pamięci ...................................................................................... 13
Zmienianie trybu wyświetlania ............................................................................. 14
Informacje wyświetlane na ekranie LCD ............................................................ 15
Użycie różnych funkcji
Różne funkcje ...................................................................................................... 16
Wybieranie urządzenia odtwarzającego ................................................................ 17
Zmienianie wielkości i układu obrazu (powiększanie / zmniejszanie / obracanie) .. 17
Zmienianie ustawień funkcji automatycznego włączania / wyłączania .................. 18
Zmienianie ustawień ............................................................................................ 19
Podłączanie do komputera ................................................................................... 20
4 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\010TOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Rozwiązywanie problemów
Gdy pojawia się komunikat o błędzie ........................................................ 21
Gdy wystąpi jakiś problem ....................................................................... 21
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne ......................................................................... 23
Instalacja ........................................................................................................ 23
Czyszczenie .................................................................................................... 23
Ograniczenia przy kopiowaniu .......................................................................... 23
Usuwanie ramki .............................................................................................. 23
Dane techniczne .................................................................................................. 24
Znaki handlowe i prawa autorskie .................................................................... 25
5 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\030C01.fm
Master: Left.L0
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
010COV.book Page 6 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia
Prosimy o sprawdzenie, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:
Cyfrowa ramka na zdjęcia (1 szt.)
Nóżka (1 szt.)
Wkręcanie w gwintowany otwór
(.strona 9)
,
Wyjmowanie arkusza ochronnego
(. strona 9)
Pilot (1 szt.)
,
Zasilacz sieciowy (1 szt.)
Podłączanie do sieci
(.strona 11)
,
Wymienne panele (3 szt.)*
Instrukcja obsługi (ta instrukcja) (1 szt.)
CD-ROM (Podręcznik użytkownika
ramki cyfrowej) (1 szt.)
Gwarancja (1 szt.)
* Na ramce jest już zainstalowany jeden
z trzech paneli.
Dostarczony CD-ROM zawiera Podręcznik
użytkownika ramki cyfrowej, który szczegółowo
omawia obsługę i wybieranie ustawień ramki. Aby
wyświetlić podręcznik, włóż dysk CD-ROM do
komputer i dwukrotnie kliknij na ikonie
podręcznika. (Do wyświetlenia podręcznika
potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.)
6 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\030C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 7 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Wykaz elementów
x Cyfrowa ramka fotograficzna
Przód
Bezpieczeństwo
Ekran LCD
Czujnik zdalnego sterowania
Tył
Przycisk BACK
Przycisk ENTER
Przyciski kierunku (v/V)
Przyciski kierunku (B/b)
Przycisk MENU
Przycisk VIEW MODE (.strona 14)
Przycisk 1 (włączania / trybu czuwania)
Wskaźnik trybu czuwania
Złącze
USB mini B (.strona 20)
Gniazdo na kartę pamięci (.strona 13)
Lampka dostępu
Otwory do zawieszenia urządzenia na ścianie
Gniazdo DC IN 5 V (.strona 11)
Nóżka (.strona 9)
7 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\030C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
x Pilot
Przyciski VIEW MODE
Przycisk SLIDE-SHOW (
)
Przycisk CLOCK (
)
Przycisk 1 (włączania /
trybu czuwania)
Przycisk SINGLE
Przycisk INDEX (
)
Przycisk MENU
Przycisk powiększania ( )
Przyciski kierunku (B/b/v/V)
Przycisk BACK
Przycisk ENTER (
)
Przycisk zmniejszania ( )
Przycisk SELECT DEVICE
Przycisk IMPORT (
Przycisk ROTATE (
)
Przycisk DELETE (
)
)
Zawartość instrukcji
W instrukcji opisano obsługę urządzenia przy użyciu pilota.
Jeśli wykonanie jakiejś czynności wymaga innego postępowania, na przykład użycia pilota
i przycisków na ramce, będzie to opisane we wskazówce.
8 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\040C02.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 9 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Przygotowywanie ramki do pracy
P Uwagi
Pilot
Przed użyciem należy wyjąć arkusz ochronny, jak
pokazano na ilustracji.
Arkusz ochronny
• Jeśli pilot przestanie działać:
Wymień baterię (baterię litową
(CR2025) na nową.
• Kiedy bateria litowa jest bliska
wyczerpania, może się zmniejszyć
zasięg pilota albo pilot będzie
działał niewłaściwie. W takim
przypadku należy wymienić
baterię na baterię litową Sony
CR2025. Użycie innej baterii
stwarza ryzyko pożaru lub
wybuchu.
Procedura wymiany:
Nóżka
P OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe obchodzenie się
z baterią grozi wybuchem. Nie
ładować, nie rozbierać ani nie palić
baterii.
Do oporu wkręć nóżkę zgodnie z ruchem wskazówek
zegara w otwór z tyłu ramki. Upewnij się, że nóżka jest
pewnie przymocowana.
Obrócenie ramki do pozycji pionowej lub poziomej nie wymaga
zmiany położenia nóżki.
9 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
Przygotowywanie ramki do pracy
.CD-ROM (podręcznik), strona 9
Posługiwanie się pilotem
Kieruj przód pilota w stronę czujnika zdalnego sterowania na ramce.
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 10 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
PUwagi
• Używane wkręty powinny być
dopasowane do materiału,
z którego jest wykonana ściana.
W przeciwnym razie może dojść
do ich uszkodzenia. Wkręt należy
wkręcić w słup lub podobny
element ściany.
• Chcąc wymienić kartę pamięci,
należy zdjąć ramkę ze ściany,
ustawić ją na stabilnym podłożu,
a następnie wyjąć kartę i włożyć
inną.
• Przed zawieszeniem ramki na
ścianie należy zdemontować
nóżkę.
• Podłącz do ramki wtyk
dostarczonego zasilacza
sieciowego i zawieś ramkę na
ścianie. Następnie włącz zasilacz
sieciowy do gniazdka sieciowego.
• Firma Sony nie będzie ponosić
jakiejkolwiek odpowiedzialności
za wypadki lub szkody
spowodowane przez wady
zamocowania, niewłaściwe
użytkowanie, klęski żywiołowe
itp.
Wieszanie ramki na ścianie
1
Przygotuj wkręty (wyposażenie dodatkowe) pasujące
do otworów z tyłu obudowy.
4 mm
Co najmniej 25 mm
φ 5 mm
10 mm
Otwory do zawieszenia
urządzenia na ścianie
2
Przykręć wkręty (wyposażenie dodatkowe) do ściany.
Między wkrętem a ścianą powinno pozostać od 2,5 do 3 mm
luzu.
Od 2,5
do 3 mm
3
Zawieś ramkę na ścianie, dopasowując otwór z tyłu
obudowy do wkrętu na ścianie.
10 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 11 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
PUwagi
Włączanie ramki
1
Włącz wtyk zasilacza sieciowego do gniazda
DC IN 5 V z tyłu ramki.
2
Włącz zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego.
Ramka włącza się automatycznie.
Wtyk zasilający
Do gniazdka
sieciowego
Przewód zasilający
Zasilacz sieciowy
11 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
Przygotowywanie ramki do pracy
Do gniazda
DC IN 5 V
• Gniazdko sieciowe powinno się
znajdować jak najbliżej urządzenia
i pozostawać łatwo dostępne.
• Nie stawiać ramki w sposób
zagrażający jej stabilności.
• Zasilacz sieciowy należy podłączyć
do łatwo dostępnego gniazdka
sieciowego. W razie problemów
natychmiast odciąć zasilanie,
wyłączając wtyczkę z gniazdka
sieciowego.
• Nie zwierać styków na wtyku
zasilacza metalowymi
przedmiotami. Grozi to awarią.
• Nie używać zasilacza sieciowego
umieszczonego w ciasnym miejscu,
na przykład między ścianą
a meblem.
• Po użyciu należy odłączyć zasilacz
sieciowy od gniazda DC IN 5 V
ramki i wyłączyć go z gniazdka
sieciowego.
• Nie wyłączać ramki ani nie
odłączać od niej zasilacza
sieciowego, zanim wskaźnik trybu
czuwania zapali się na czerwono.
Grozi to uszkodzeniem ramki.
• Kształt wtyczki zależy od miejsca
zakupu ramki.
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Działanie w stanie początkowym
zWskazówki
x Kiedy ramka nie jest
używana
Kiedy ramka zostanie włączona, pojawi się ekran początkowy.
Jeśli przez 10 sekund nie zostanie
użyta żadna funkcja ramki, włączy
się tryb demonstracyjny.
x Wyłączanie trybu
demonstracyjnego
Naciśnięcie dowolnego przycisku
z wyjątkiem przycisku zasilania
spowoduje powrót do ekranu
początkowego.
Nastawianie zegara
P Wskazówka
Przyciski B/b nie działają, gdy jest
wybrany widok zegara i kalendarza
(Clock and calendar) (strona 14).
1
Naciśnij przycisk MENU i przyciskami B/b wskaż
zakładkę
(Settings).
v/V [Date/time Settings] ,
2
(ENTER)
Przyciskami v/V wskaż wariant [Time] ,
(ENTER).
Wybierz wartość przyciskami v/V. , Przyciskami B/b
wybierz godzinę, minuty lub sekundy. Po zakończeniu
(ENTER)
wybierania ustawień ,
3
Naciśnij przycisk MENU.
W tym samym oknie, wykonując tę samą procedurę, można
wybrać następujące ustawienia:
Regulowane ustawienia
•Data
•Kolejność wyświetlania daty (Y-M-D/M-D-Y/D-M-Y)
•Pierwszy dzień tygodnia (Niedziela / Poniedziałek)
•System wyświetlania godziny (12-/24-godzinny)
12 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\050C03.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 13 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Wyświetlanie obrazów
Wkładanie karty pamięci
Starannie włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda,
trzymając ją stroną z opisem do siebie (patrząc od tyłu
ramki).
PUwaga
Chcąc użyć jednego
z wymienionych poniżej rodzajów
kart pamięci, należy włożyć kartę do
odpowiedniego adaptera.
Włożenie karty bez adaptera może
spowodować trudności z jej
wyjęciem. Zgodnie z poniższą
ilustracją, pokazanych kart pamięci
należy używać po włożeniu do
odpowiedniego adaptera.
1miniSD / miniSDHC
1
Adapter miniSD /
miniSDHC
2microSD / microSDHC
„Memory Stick”
(gniazdo A)
2
Adapter microSD /
microSDHC
3„Memory Stick Micro”
„Memory Stick Duo”
(gniazdo B)
Adapter „M2”
(standardowa wielkość)
Lampka dostępu
Po włożeniu karty pamięci
Automatycznie wyświetlane są obrazy z karty pamięci.
3
Adapter „M2”
(wielkość Duo)
Po wyłączeniu zasilania w czasie wyświetlania
obrazów
Ponowne włączenie zasilania rozpocznie dalsze wyświetlanie tych
samych obrazów.
Jeśli nie miga lampka dostępu
PUwaga
W trybie widoku zegara i kalendarza
(Clock and calendar) lampka
dostępu nie będzie migać nawet po
włożeniu karty pamięci.
Wyjmij kartę, sprawdź jej ułożenie i ponownie włóż.
Informacja o gniazdach A i B
Po włożeniu kart pamięci do obu gniazd (A i B) ramka będzie
działać niewłaściwie.
13 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
Wyświetlanie obrazów
Karta SD
(gniazdo A)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 14 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Zmienianie trybu wyświetlania
1
Naciśnij przycisk odpowiadający żądanemu
widokowi.
Przyciski VIEW MODE
PUwaga
Po trwającej określony czas
przerwie w użytkowaniu ramki
automatycznie zostanie wybrany
styl, na którym znajduje się kursor.
Wyświetlacz przełączy się w wybrany tryb.
2
Przyciskami B/b/v/V wskaż żądany wariant, po czym
naciśnij przycisk
(ENTER).
Pojawi się ekran trybu wyświetlania.
z Wskazówka
Opisy stylów:
.CD-ROM (podręcznik),
strona 17 do 20
Ekran
Pokaz slajdów
Style
Single view, Multi image view, Clock
view, Calendar view, Time Machine,
Random view
Clock1 do Clock10
Calendar1 do Calendar3
Zegar i kalendarz
Entire image, Fit to screen, Entire image
(with Exif), Fit to screen (with Exif)
Index 1 do Index 2
Indeks
14 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\050C03.fm
Master: Right.2col
010COV.book Page 15 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Informacje wyświetlane na
ekranie LCD
4 Informacja o ustawieniach
Ikony Znaczenie
Wskaźnik ochrony
Wskaźnik skojarzonego pliku
(wyświetlany, gdy istnieje
skojarzony plik z filmem lub
miniaturą do wysłania e-mailem.)
5 Numer obrazu (numer folderu-pliku)
Ikony
Znaczenie
PUwaga
Wyświetlać można tylko znaki alfanumeryczne.
6 Data / godzina wykonania zdjęcia
Wewnętrzna pamięć
Źródło: „Memory Stick”
Źródło: SD
3 Szczegóły dotyczące obrazu
– Format pliku (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Liczba pikseli (szerokość × wysokość)
– Nazwa producenta urządzenia będącego
źródłem obrazu
– Model urządzenia będącego źródłem obrazu
– Czas otwarcia migawki (np. 1/8)
– Wartość przysłony (np. F2.8)
– Kompensacja ekspozycji (np. +0.0EV)
– Informacja o obrocie
15 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
Wyświetlanie obrazów
Wyświetlane są następujące informacje:
1 Sposób wyświetlania (w trybie Single view)
– Entire image (cały obraz)
– Fit to screen (wypełnienie ekranu)
– Entire image (with Exif) (cały obraz z Exif)
– Fit to screen (with Exif) (wypełnienie ekranu
z Exif)
2 Numer wyświetlanego obrazu / Liczba
obrazów
Nośnik będący źródłem wyświetlanego obrazu
jest wskazywany w następujący sposób:
Wyświetlany, gdy obraz jest zgodny ze
standardem DCF.
Jeśli obraz nie jest zgodny z DCF, wyświetlana
jest nazwa pliku.
Jeśli do nadania albo zmiany nazwy pliku
został użyty komputer i nazwa ta zawiera znaki
inne niż litery i cyfry, to ramka może
wyświetlać niewłaściwą nazwę pliku.
W przypadku plików utworzonych
w komputerze lub innym urządzeniu można
ponadto wyświetlić maksymalnie 10
początkowych znaków nazwy pliku.
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\060C04.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 16 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Użycie różnych funkcji
z Wskazówki
x Importowanie
Liczba obrazów zapisywanych
w wewnętrznej pamięci:
• Przy ustawieniu „Resize”: około
250 obrazów
• Przy ustawieniu „Original”: liczba
obrazów zależy od wielkości
plików ze źródłowymi obrazami.
x Eksportowanie
Karty pamięci nierozpoznawane
przez ramkę mają szary kolor i nie
można ich wybrać.
PUwagi
x Podczas eksportowania /
kasowania
Unikać wykonywania
wymienionych poniżej czynności.
Grozi to uszkodzeniem ramki, karty
pamięci lub danych.
• Wyłączanie zasilania
• Wyjmowanie karty pamięci
• Wkładanie innej karty
Różne funkcje
• Importowanie obrazu (karta pamięci b wewnętrzna
pamięć)
• Eksportowanie obrazu (wewnętrzna pamięć b
karta pamięci)
• Kasowanie obrazu
1
Kiedy wyświetlany jest żądany obraz, naciśnij przycisk
MENU i przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Editing).
2
Wybierz z menu żądany wariant (Import / Export /
Delete) i naciśnij przycisk
(ENTER).
3
Przyciskami v/V wskaż wariant [ ... this image] (ten obraz)
/ [... multiple images] (wybrane obrazy) / [... all images]
(wszystkie obrazy). Naciśnij przycisk
(ENTER).
(„...” oznacza odpowiednie polecenie: „Import”, „Export” lub
„Delete”.)
[... this image]:
Przyciskami v/V wskaż miejsce docelowe, po czym naciśnij
przycisk
(ENTER).
x Przy kasowaniu
Kiedy rozpocznie się kasowanie,
skasowanych obrazów nie można
już odzyskać nawet po zatrzymaniu
kasowania.
[... multiple images]:
Przyciskami B/b/v/V wskaż na liście żądany obraz. Naciśnij
przycisk
(ENTER), aby oznaczyć go wskaźnikiem „4”.
Powtarzaj tę czynność dla kolejnych obrazów.
Aby zrezygnować z wyboru: Wskaż obraz i naciśnij
przycisk
(ENTER). Wskaźnik „4” zniknie z obrazu.
Po zakończeniu wybierania obrazów naciśnij przycisk MENU
i wybierz miejsce docelowe.
[... all images]:
Wszystkie obrazy zostaną oznaczone wskaźnikami „4”.
Naciśnij przycisk MENU i wybierz miejsce docelowe.
4
16
PL
Przyciskami v/V wskaż wariant [Yes], po czym naciśnij
przycisk
(ENTER).
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\060C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Wybieranie urządzenia
odtwarzającego
Naciśnij przycisk SELECT DEVICE.
Przyciskami v/V wskaż urządzenie odtwarzające, po
czym naciśnij przycisk
(ENTER).
z Co to jest „urządzenie
odtwarzające”?
Karta pamięci lub wewnętrzna
pamięć.
P Uwaga
Zakładki
(Select device) nie
można wybrać w czasie
wyświetlania zegara i kalendarza
(Clock and calendar).
P Uwaga
Zależnie od wielkości obrazu
powiększenie go może obniżyć jego
jakość.
Powiększanie / zmniejszanie
Naciśnij przycisk
pilocie.
(powiększania) / ( ) (zmniejszania) na
zWskazówka
Zapisywanie powiększonego lub zmniejszonego obrazu
(kadrowanie i zapis)
• Jeśli powiększony obraz przyciskami B/b/v/V i naciśniesz
przycisk MENU, obraz zostanie skadrowany i zapisany.
• Żądany sposób zapisu można wybrać przyciskami v/V.
Sposoby zapisu: [Save as new image], [Overwrite]*
* Tylko obrazy JPG i JPEG
Obracanie
Naciśnij przycisk
P Uwaga
Nie można obracać powiększonego
obrazu.
zWskazówka
(ROTATE).
Lub:
1
Obraz można również powiększać
przyciskami na ramce. Wybierz
żądane powiększenie obrazu
z zakładki
(Editing).
Naciśnij przycisk MENU, przyciskami B/b wskaż
zakładkę
(Editing), przyciskami v/V wskaż
wariant [Rotate] i naciśnij przycisk
(ENTER).
Jeśli wyświetlane są obrazy
z wewnętrznej pamięci, to
informacja o obrocie obrazu jest
zachowywana nawet po wyłączeniu
zasilania.
17 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
Użycie różnych funkcji
Zmienianie wielkości i układu obrazu (powiększanie / zmniejszanie / obracanie)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\060C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
2
Przyciskami v/V wskaż kierunek obrotu, po czym
naciśnij przycisk
(ENTER).
• Rotate 90°: Obracanie obrazu o 90° zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
• Rotate 180°: Obracanie obrazu do góry nogami.
• Rotate 270°: Obracanie obrazu o 90° przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
Zmienianie ustawień funkcji automatycznego włączania / wyłączania
z Wskazówki
x Podczas pracy
1
Kiedy nadejdzie godzina określona
za pomocą parametru [Power-OFF
timer], ramka automatycznie się
wyłączy.
Naciśnij przycisk MENU i przyciskami B/b wskaż
zakładkę
(Settings).
2
Przyciskami v/V wskaż wariant [Auto Power ON/
OFF], po czym naciśnij przycisk
(ENTER).
x W trybie czuwania
3
Przyciskami v/V wskaż wariant [Setup method], po
czym naciśnij przycisk
(ENTER). Następnie
przyciskami v/V wskaż wariant [Simple] lub [Auto off]
i naciśnij przycisk
(ENTER).
Kiedy nadejdzie godzina określona
za pomocą parametru [Power-ON
timer], ramka automatycznie się
włączy.
[Simple]
1 Przyciskami V wskaż wariant [Time setting],
po czym
naciśnij przycisk
(ENTER).
2 Przyciskami v/V wskaż wariant [Power-ON timer] lub
[Power-OFF timer] , naciśnij przycisk
(ENTER).
3 Przyciskami v/V wskaż wariant [Enable] , naciśnij
przycisk
(ENTER).
4 Ustawienie [Auto ON time] / [Auto OFF time]
v/V: nastawianie godziny.
Wybór ustawienia [12 hours] na ekranie ustawień godziny
powoduje wyświetlenie wskazania AM lub PM.
5 Ustawienie [Auto ON day] / [Auto OFF day]
v/V: dodawanie wskaźnika wyboru w celu wyboru dnia,
w którym ma się uaktywnić układ czasowy.
Przemieść kursor do wariantu [OK] i naciśnij przycisk
(ENTER).
18 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\060C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
[Auto off]
1 Przyciskami V wskaż wariant [Time setting] , naciśnij
przycisk
(ENTER).
2 Przyciskami v/V wskaż żądany czas, po którym ramka ma
się automatycznie wyłączać: 2 hours (2 godziny), 4 hours
lub OFF (funkcja wyłączona). Naciśnij przycisk
(ENTER).
4
Naciśnij przycisk MENU.
Naciśnij przycisk MENU i przyciskami B/b wskaż zakładkę
(Settings).
Przyciskami v/V wskaż parametr i ustawienie, po czym
naciśnij przycisk
(ENTER).
PUwagi
• W zależności od stanu ramki, nie
można zmieniać ustawień
niektórych parametrów. Takie
parametry mają szary kolor i nie
można ich wybrać.
• W czasie wyświetlania zegara
i kalendarza (Clock and calendar)
można zmieniać tylko ustawienia
w zakładce
(Settings).
Regulowane ustawienia
•Slideshow Settings
•Auto Power ON/OFF
•Date/time Settings
•General Settings (Listing Order itd.)
•Language Setting
•Initialize
19 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
Użycie różnych funkcji
Zmienianie ustawień
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\060C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Podłączanie do komputera
P Uwagi
• Użyj przewodu USB typu mini B.*
* W przypadku użycia
dostępnego w handlu
przewodu USB, należy wybrać
przewód USB typu mini B (typ
złącza po stronie ramki)
o długości mniejszej niż 3 m.
• Jeśli do komputera są podłączone
różne urządzenia USB albo
używany jest koncentrator, mogą
wystąpić problemy. W takim
przypadku należy uprościć
połączenia.
• Nie jest możliwa obsługa ramki za
pośrednictwem innego,
równocześnie używanego
urządzenia USB.
• Nie odłączać przewodu USB
podczas przesyłania danych.
• Nie gwarantuje się współpracy ze
wszystkimi komputerami
spełniającymi zalecane
wymagania systemowe.
• Przeprowadzone badania
wykazały współpracę ramki
z komputerami. Inne urządzenia
podłączone do ramki mogą nie
rozpoznawać jej pamięci
wewnętrznej.
1
Podłącz do ramki zasilacz sieciowy i włącz go do
gniazdka sieciowego.
2
Połącz komputer i ramkę za pomocą dostępnego
w handlu przewodu USB.
3
4
Włącz ramkę.
Używając funkcji komputera, przesyłaj obrazy do
i z wewnętrznej pamięci ramki.
Do złącza USB
miniB
Komputer
Do złącza USB
Wymagania systemowe
x Windows
Zalecany system operacyjny:
Microsoft Windows 7 / Windows Vista SP2 /
Windows XP SP3
Port USB
x Macintosh
Zalecany system operacyjny: Mac OS X (10.4 lub nowszy)
Port USB
20 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\070C05.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Rozwiązywanie problemów
Gdy pojawia się komunikat o błędzie
Komunikat
Znaczenie / Rozwiązanie
Cannot delete a protected file.
• Aby skasować plik objęty ochroną, wyłącz ochronę
w aparacie lub komputerze.
Memory card is protected. Remove • Karta pamięci jest chroniona przed zapisem. Przestaw
protection then try again.
przełącznik ochrony przed zapisem w położenie
umożliwiające zapis. (.Podręcznik użytkownika ramki
cyfrowej, strona 43)
• W przypadku karty pamięci:
Wystąpił błąd. Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo
włożona. W przypadku częstego pojawiania się tego
komunikatu skontroluj stan karty pamięci w urządzeniu
innym niż ta ramka na zdjęcia.
Write error on the Memory Stick. /
Write error on the SD Memory
• W przypadku wewnętrznej pamięci:
Card. / Write error on the internal
Wykonaj inicjalizację wewnętrznej pamięci
memory.
Error reading the Memory Stick. /
Error reading the SD Memory
Card. / Error reading the iternal
memory.
Uwaga
Zwracamy uwagę, że inicjalizacja wewnętrznej pamięci powoduje
skasowanie zaimportowanych do niej plików z obrazami.
Rozwiązywanie problemów
Memory card format not supported. • W przypadku karty pamięci, sformatuj kartę za pomocą
aparatu cyfrowego lub innego urządzenia.
Uwaga
Inicjalizacja karty pamięci powoduje usunięcie z niej wszystkich
plików.
Gdy wystąpi jakiś problem
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Niektóre obrazy
nie są
wyświetlane.
• Czy obrazy pojawiają się na
ekranie indeksu?
• Czy na ekranie indeksu
pojawia się pokazany pod
spodem znak?
c Jeśli obraz pojawia się na ekranie indeksu,
ale nie można go wyświetlić
samodzielnie, może to świadczyć
o uszkodzeniu pliku z obrazem
i prawidłowości miniatury obrazu.
c Ramka może nie pozwalać na
wyświetlanie plików niezgodnych
z formatem DCF, nawet jeśli można je
wyświetlić na komputerze.
c Jeśli widać pokazany znak, nie można
otworzyć obrazu lub jego miniatury.
• Czy wewnętrzna pamięć lub c Ramka może obsłużyć (odtworzyć,
karta pamięci zawierają
zapisać, skasować itp.) maksymalnie 4999
ponad 4999 obrazów?
plików z obrazami.
21 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\070C05.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Objaw
Co sprawdzić
Przyczyna / Rozwiązania
Niektóre obrazy
nie są
wyświetlane.
• Czy nazwa pliku była
zmieniana za pomocą
komputera lub innego
urządzenia?
c Jeśli do nadania albo zmiany nazwy pliku
został użyty komputer i nazwa ta zawiera
znaki inne niż litery i cyfry, to ramka
może nie pozwalać na wyświetlenie
obrazu.
• Czy karta pamięci zawiera
folder z więcej niż 8
poziomami hierarchii?
c Ramka nie pozwala na wyświetlanie
obrazów zapisanych na dziewiątym lub
dalszych poziomach folderów.
Nie można zapisać • Czy przy przesyłaniu
obrazu.
obrazów z komputera do
wewnętrznej pamięci został
w niej utworzony folder?
c Jeśli folder nie zostanie utworzony, będzie
można zapisać tylko 512 obrazów.
Maksymalna liczba obrazów może się
ponadto zmniejszyć ze względu na
długości nazw plików i używane w nich
znaki. Zapisując obrazy z komputera
w wewnętrznej pamięci, należy utworzyć
folder w wewnętrznej pamięci i zapisać
obrazy w tym folderze.
Nie można
skasować obrazu.
• Czy karta pamięci jest
chroniona przed zapisem?
Czy przełącznik ochrony
przed zapisem znajduje się
w położeniu
uniemożliwiającym zapis?
c Wyłącz ochronę przed zapisem
w urządzeniu, za którego pomocą została
ona włączona, i ponów próbę kasowania.
c Przestaw przełącznik ochrony przed
zapisem w położenie umożliwiające zapis.
• Czy obraz jest objęty
ochroną?
c Sprawdź informacje o obrazie w trybie
widoku jednego obrazu. (.strona 15)
c Obraz z oznaczeniem
jest
przeznaczony tylko do odczytu. Nie
można usunąć go z ramki.
Używanie funkcji
ramki nie daje
żadnych efektów.
Używanie pilota
nie daje żadnych
efektów.
—
• Czy bateria w pilocie jest
prawidłowo włożona?
—
• Czy włożony jest arkusz
ochronny?
c Wyłącz zasilanie i włącz je na nowo.
(.strona 11)
c Wymień baterię. (.Podręcznik
użytkownika ramki cyfrowej, strona 9)
c Włóż baterię, zwracając uwagę na
właściwe ułożenie biegunów.
(.Podręcznik użytkownika ramki
cyfrowej, strona 9)
c Kieruj przód pilota w stronę czujnika
zdalnego sterowania na ramce.
c Usuń wszelkie przeszkody z linii między
pilotem a czujnikiem zdalnego
sterowania.
c Wyjmij arkusz ochronny. (.strona 9)
22 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\080ADD.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 23 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Informacje dodatkowe
Zalecenia eksploatacyjne
Instalacja
• Nie instalować ramki w miejscach narażonych
na:
– wibrację,
– wilgoć,
– nadmierne zapylenie,
– bezpośrednie promieniowanie słoneczne,
– bardzo wysokie lub niskie temperatury.
• Nie używać w pobliżu ramki innych urządzeń
elektrycznych. Nie będzie ona prawidłowo
działała w polu elektromagnetycznym.
• Nie kłaść na ramce ciężkich przedmiotów.
Zasilacz sieciowy
Przed transportowaniem ramki wyjmij z niej kartę
pamięci, odłącz zasilacz sieciowy, po czym włóż
ramkę i urządzenia peryferyjne do oryginalnego
opakowania, wraz z materiałami
zabezpieczającymi.
Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania albo
zabezpieczeń, zastąp je tak, żeby nie uszkodzić
ramki w czasie transportu.
Czyszczenie
Ramkę należy czyścić suchą, miękką ściereczką.
Nie używać rozpuszczalników, takich jak spirytus
czy benzyna, gdyż mogą one uszkodzić
wykończenie obudowy.
Ograniczenia przy kopiowaniu
Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo,
portrety innych osób i inne materiały mogą być
chronione prawami autorskimi. Wykorzystywanie
takich materiałów bez zezwolenia może naruszać
przepisy o ochronie praw autorskich.
Usuwanie ramki
Dane z wewnętrznej pamięci mogą nie zostać
całkowicie skasowane nawet po użyciu polecenia
[Format internal memory]. Zaleca się fizyczne
zniszczenie usuwanej ramki.
Skraplanie pary wodnej
Jeśli ramka zostanie bezpośrednio przeniesiona
z zimnego do ciepłego miejsca albo wstawiona do
bardzo ciepłego lub wilgotnego pomieszczenia,
w jej wnętrzu może się skroplić para wodna.
Ramka może wtedy nie działać właściwie,
a długotrwałe próby jej użycia grożą awarią. Jeśli
nastąpi skroplenie pary wodnej, odłącz od ramki
zasilacz sieciowy i nie używaj jej przynajmniej
przez godzinę.
23 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
Informacje dodatkowe
• Urządzenie pozostaje pod napięciem zawsze,
gdy jest podłączone do gniazdka sieciowego,
nawet po wyłączeniu.
• Używać zasilacza sieciowego dostarczonego
z ramką. Nie używać żadnych innych
zasilaczy, gdyż grożą one niewłaściwą pracą
zasilanego urządzenia lub awarią.
• Nie używać dostarczonego zasilacza
sieciowego do zasilania innych urządzeń.
• Nie używać elektrycznych transformatorów
(podróżnych), gdyż grożą one przegrzaniem
i niewłaściwą pracą zasilacza.
• W razie oderwania się lub uszkodzenia przewodu zasilacza, nie należy ponownie używać
tego przewodu, gdyż jest to niebezpieczne.
Transportowanie
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\080ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Dane techniczne
x Ramka na zdjęcia
Ekran LCD
Panel LCD:
18 cm / 7", aktywna matryca TFT
Całkowita liczba pikseli:
336 960 (480 × 3 (RGB) × 234)
Efektywna wielkość wyświetlacza
Współczynnik kształtu wyświetlacza: 16:10
Wielkość ekranu LCD:
16,3 cm / 6,4"
Całkowita liczba pikseli:
295 218 (426 × 3 (RGB) × 231)
Trwałość podświetlenia ekranu LCD
20 000 godzin
(do czasu zmniejszenia się jasności
podświetlenia o połowę)
Złącza wejściowe i wyjściowe
Złącze USB (typ mini B, Hi-Speed USB)
Gniazda
Gniazdo „Memory Stick PRO”
(standardowa wielkość / Duo) / SD /
MMC
Obsługiwane formaty plików z obrazami
JPEG: Zgodność z DCF 2.0, zgodność z Exif
2.21, JFIF*1
TIFF: Zgodność z Exif 2.21
BMP: Format Windows (1, 4, 8, 16, 24, 32
bity)
RAW (tylko podgląd*2): SRF, SR2, ARW
(wersja 2.0 lub niższa)
(Pewne formaty plików nie są obsługiwane.)
Maksymalna liczba wyświetlanych pikseli
8000 (poziomo) × 6000 (pionowo)*3
System plików
FAT12/16/32
Nazwa pliku z obrazem
Format DCF, 256 znaków, do 8. poziomu
Maksymalna liczba obsługiwanych plików
4999 na kartę pamięci lub wewnętrzną
pamięć
Pojemność wewnętrznej pamięci*4
128 MB
(Możliwość zapisu około 250 obrazów*5)
Zasilanie
Gniazdo DC IN, napięcie stałe 5 V
Pobór mocy
podczas pracy
łącznie
z zasilaczem
sieciowym
przy maksymalnym obciążeniu
5,0 W
normalny tryb*
4,8 W
* „Normalny tryb” oznacza wyświetlanie pokazu
slajdów złożonego z obrazów z wewnętrznej
pamięci, przy standardowych ustawieniach, bez
wkładania karty pamięci ani podłączania
urządzenia zewnętrznego.
Temperatura w środowisku pracy
5 do 35 °C
Wymiary
[Z wysuniętą nóżką]
Około 202 × 141 × 106,1 mm
(szer. × wys. × gł.)
[Kiedy ramka wisi na ścianie]:
Około 202 × 141 × 26,5 mm
(szer. × wys. × gł.)
Waga
Około 350 g
(bez zasilacza sieciowego)
Dostarczane wyposażenie
Patrz podrozdział „Sprawdzanie
dostarczonego wyposażenia” na stronie 6.
24 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\080ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
x Zasilacz sieciowy
Znaki handlowe i prawa autorskie
Zasilanie
- 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz
0,4 A
Znamionowe napięcie wyjściowe
5 V, 2,2 A
Wymiary
Około 79 × 34 × 65 mm
(szer. × wys. × gł.)
(bez wystających elementów)
Waga
Około 105 g
Więcej informacji można znaleźć na etykiecie na
zasilaczu.
•
•
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.
•
*1
Strona główna pomocy dla klientów
Najnowsze informacje z zakresu pomocy dla klientów
można znaleźć pod następującym adresem:
http://www.sony.net/
•
•
• Produkt wykorzystuje technologię iTypeTM
i zawiera fonty firmy Monotype Imaging Inc.
iTypeTM jest znakiem handlowym Monotype
Imaging Inc.
• Oprogramowanie jest częściowo oparte na
pracach Independent JPEG Group.
• Libtiff
Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics Inc.
• Wszystkie pozostałe nazwy firm i produktów
mogą być znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi
odpowiednich firm. W instrukcji nie są za
każdym razem zamieszczane symbole „™”
i „®”.
25 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
Informacje dodatkowe
Baseline JPEG w formacie 4:4:4, 4:2:2 lub 4:2:0
*2
: Pliki RAW z lustrzanek cyfrowych Sony α są
wyświetlane w postaci miniatury do podglądu.
*3
: Minimalny wymiar w pionie i w poziomie wynosi 17
punktów. Obraz o współczynniku kształtu od 20:1
wzwyż może być wyświetlany niewłaściwie. Nawet
jeśli współczynnik kształtu obrazu jest mniejszy niż
20:1, mogą występować problemy z wyświetleniem
miniatur, pokazów slajdów itp.
*4
: Przy podawaniu pojemności nośnika, 1 000 000 MB
oznacza 1 milion bajtów. Część pojemności jest
wykorzystana na dane systemowe i / lub pliki
aplikacji. Pojemność dostępna dla użytkownika
wynosi w przybliżeniu 100 MB.
*5: Przybliżona wartość przy fotografowaniu aparatem
o rozdzielczości 2 000 000 pikseli. Wartość ta może
zależeć od warunków fotografowania.
, Cyber-shot,
, „Memory
, „Memory Stick Duo”,
, „MagicGate Memory
Stick”, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick PRO
Duo”,
, „Memory Stick
PRO-HG Duo”,
,
„Memory Stick Micro”,
,
, „Memory Stick-ROM”,
,
„MagicGate” i są znakami
handlowymi lub zastrzeżonymi znakami
handlowymi Sony Corporation.
Microsoft, Windows i Windows Vista
zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub
w innych krajach.
Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi znakami
handlowymi Apple Inc. w Stanach
Zjednoczonych i / lub w innych krajach.
Logo SD jest znakiem handlowym.
Logo SDHC jest znakiem handlowym.
Stick”,
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\080ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
notatki
26 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\080ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
notatki
27 PL
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
C:\01GB-DPFE710.CED.E_IM\090BCO.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Saturday, October 16, 2010 10:13 PM
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
DPF-E710 4-208-677-PL (1)
Download PDF

advertising