Sony | HT-NT5 | Sony HT-NT5 2.1-kanałowy soundbar z łącznością Wi-Fi® i dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości Instrukcja obsługi

D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\010COV.fm
masterpage:
Right
Głośnik w formie listwy
Instrukcja obsługi
HT-NT5
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\020REG.fm
masterpage: Left
Zalecane przewody
OSTRZEŻENIE
Nie należy montować urządzenia
w miejscach o ograniczonej przestrzeni,
takich jak regały na książki lub
zabudowane szafki.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie
należy przykrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia gazetami,
ścierkami, zasłonami itp.
Nie należy narażać urządzenia na
działanie otwartego ognia
(np. płonących świec).
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie należy narażać
urządzenia na kapanie lub rozbryzgi
cieczy, a także nie należy stawiać na nim
przedmiotów wypełnionych płynami,
takich jak wazony.
Urządzenie pozostaje podłączone do
sieci, dopóki jest podłączone do
gniazda ściennego, nawet jeśli samo
urządzenie zostało wyłączone.
Odłączenie zestawu od sieci
elektrycznej następuje poprzez wyjęcie
wtyczki przewodu zasilającego
z gniazda ściennego. Dlatego należy
podłączyć zestaw do łatwo dostępnego
gniazda ściennego. W przypadku
zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy urządzenia
należy natychmiast odłączyć główną
wtyczkę od gniazda ściennego.
Baterii ani urządzenia z włożonymi
bateriami nie należy narażać na
działanie zbyt wysokich temperatur, na
przykład na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych i ognia.
Tylko do użytku w pomieszczeniach.
Do nawiązywania połączenia z hostem
lub urządzeniami peryferyjnymi
wymagane są prawidłowo ekranowane
i uziemione przewody oraz złącza.
W przypadku głośnika w formie
listwy
Tabliczka znamionowa znajduje się na
spodzie głośnika w formie listwy.
Uwagi dla klientów w Europie
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje mają zastosowanie
wyłącznie do urządzeń, które
zostały wprowadzone do
sprzedaży w krajach stosujących
się do dyrektyw Unii Europejskiej.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonia. Zapytania dotyczące
zgodności produktu na podstawie prawa
Unii Europejskiej powinny być adresowane
do upoważnionego przedstawiciela: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgia. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy się kontaktować
z podmiotami, których adresy podano
w osobnych dokumentach gwarancyjnych
lub serwisowych.
Niniejszym firma SonyCorp. oświadcza,
że niniejsze urządzenie jest zgodne ze
wszystkimi podstawowymi
wymaganiami oraz pozostałymi
mającymi zastosowanie punktami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Więcej informacji można znaleźć pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/.
2PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\020REG.fm
Niniejszy produkt jest przeznaczony do
użytkowania w następujących krajach:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosowo
Użytkowanie pasma 5150–5350 MHz
jest ograniczone tylko do wnętrz
budynków.
Sprzęt został przetestowany i uznany za
zgodny z ograniczeniami określonymi
w Dyrektywie EMC (zgodności
elektromagnetycznej) z użyciem
przewodu połączeniowego o długości
poniżej 3 m.
Utylizacja zużytego
sprzętu (dotyczy
krajów Unii
Europejskiej
i pozostałych
krajów
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
powinien być zaliczany do odpadów
domowych. Należy go przekazać do
odpowiedniego punktu, który zajmuje
się zbieraniem i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Właściwa utylizacja urządzenia ułatwia
zapobieganie potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i zdrowia
ludzkiego. Recykling materiałów
pomaga chronić surowce naturalne.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu należy
skontaktować się z miejscową
jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym
kupiono ten produkt.
masterpage:
Right
Utylizacja zużytych
akumulatorów
(dotyczy krajów Unii
Europejskiej
i pozostałych krajów
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Tylko w Europie
Ten symbol na baterii/akumulatorze lub
na opakowaniu oznacza, że produkt nie
powinien być zaliczany do odpadów
domowych.
Na pewnych bateriach/akumulatorach
symbol ten może być używany razem
z symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
dodaje się, gdy bateria/akumulator
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami/akumulatorami, można
zapobiec ich potencjalnemu
negatywnemu wpływowi na środowisko
i zdrowie ludzi, jaki mógłby wystąpić
w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling materiałów pomaga chronić
surowce naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii/akumulatora, wymianę zużytej
baterii lub zużytego akumulatora należy
zlecać wyłącznie wykwalifikowanym
serwisantom.
W celu zapewnienia prawidłowej
utylizacji baterii/akumulatora należy
przekazać zużyte urządzenie
elektryczne lub elektroniczne do
odpowiedniego punktu zbiórki.
3PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\020REG.fm
masterpage: Left
W przypadku pozostałych baterii/
akumulatorów należy zapoznać się
z odpowiednim podrozdziałem
dotyczącym bezpiecznego usuwania
baterii/akumulatora z produktu.
Baterię/akumulator należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się recyklingiem zużytych
baterii/akumulatorów.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii/akumulatorów należy
skontaktować się z miejscową jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym
kupiono ten produkt.
4PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\010COVTOC.fm
masterpage:
Right
Spis treści
Akcesoria w zestawie .................... 7
Opis elementów i przycisków
sterujących ..............................8
Opis menu głównego .................. 13
Podłączanie i przygotowanie
Przygotowanie
Startup Guide
i podstawowe  (oddzielny
połączenia
dokument)
Połączenie umożliwiające
oglądanie materiałów
4K chronionych prawem
własności intelektualnej ....... 16
Montaż zestawu na ścianie ......... 18
Mocowanie ramy osłony ............. 19
Podłączanie do sieci
przewodowej .........................20
Podłączanie do sieci
bezprzewodowej ................... 22
Odtwarzanie dźwięku
Odtwarzanie dźwięku
z telewizora ...........................24
Odtwarzanie dźwięku
z podłączonego urządzenia .24
Słuchanie muzyki
z urządzenia USB ................... 25
Wybór efektu dźwiękowego
Wybór efektu dźwiękowego
dostosowanego do źródła
dźwięku (SOUND FIELD) ........ 27
Uzyskiwanie czystego dźwięku
przy niskim poziomie
głośności w nocy NIGHT .......28
Nadawanie większej wyrazistości
dialogom (VOICE) ..................28
Regulowanie poziomu głośności
subwoofera ...........................29
Regulacja opóźnienia między
obrazem a dźwiękiem ...........29
Odtwarzanie muzyki/
dźwięku za pomocą funkcji
BLUETOOTH
Słuchanie muzyki zHurządzenia
mobilnego ............................. 31
Odtwarzanie dźwięku
z podłączonego telewizora
lub urządzenia przez
słuchawki lub głośniki ...........34
Korzystanie z funkcji
sieciowych
Odtwarzanie muzyki z komputera
PC za pośrednictwem sieci
domowej ...............................36
Słuchanie muzyki z Music Services .
37
Słuchanie muzyki z urządzenia
mobilnego za pośrednictwem
aplikacji SongPal ...................38
Korzystanie z Google Cast ...........39
Odtwarzanie muzyki poprzez
połączenie z urządzeniem
obsługującym SongPal Link ..39
Wyświetlanie na ekranie
telewizora zawartości
ekranu urządzenia
mobilnego (MIRRORING) ......40
Korzystanie z różnych
funkcji/ustawień
Podłączenie subwoofera
bezprzewodowo (LINK) ......... 41
Odtwarzanie skompresowanych
plików audio z uzyskaniem
jakości dźwięku zbliżonej do
najwyższej .............................42
Korzystanie z wielościeżkowego
dźwięku (AUDIO) ...................42
Dezaktywacja przycisków na
zestawie ................................43
5PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Zmiana jasności wyświetlacza na
panelu przednim i wskaźnika
BLUETOOTH (DIMMER) ......... 43
Oszczędzanie energii w trybie
czuwania ............................... 44
Przesyłanie sygnału zdalnego
sterowania do telewizora
przez urządzenie .................. 45
Korzystanie z funkcji Control for
HDMI ..................................... 45
Korzystanie z funkcji „BRAVIA”
Sync ....................................... 48
Korzystanie z ekranu ustawień ... 50
Lista opcji menu .......................... 58
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ....... 59
Resetowanie zestawu ..................67
Informacje dodatkowe
Dane techniczne ......................... 68
Odtwarzane typy plików ............. 70
Obsługiwane wejściowe
formaty audio ........................ 71
Obsługiwane wejściowe
formaty wideo .......................72
Informacje dotyczące komunikacji
BLUETOOTH ...........................73
UMOWA LICENCYJNA
UŻYTKOWNIKA
KOŃCOWEGO (EULA) .............74
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa .................... 80
Indeks .......................................... 84
6PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\030PAC.fm
masterpage:
Right
• Baterie R03 (rozmiar AAA, 2 szt.)
Akcesoria w zestawie
• Głośnik w formie listwy (1 szt.)
• Cyfrowy przewód optyczny (1 szt.)
• Rama osłony (1 szt.)
• Podręcznik szybkiej konfiguracji (1 szt.)
• Uchwyty do montażu na ścianie
(2 szt.), wkręty (2 szt.), haczyk
wspornika ramy osłony (2 szt.)
• Instrukcja obsługi (1 szt.)
• Subwoofer (1 szt.)
• Pilot (1 szt.)
7PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\030PAC.fm
masterpage: Left
Opis elementów i przycisków sterujących
Na rysunkach nie przedstawiono szczegółów.
Zestaw (głośnik w formie listwy)
Przód
 Czujnik zdalnego sterowania
 N-Mark (str. 32)
Podczas korzystania z funkcji NFC
dotknij symbolu urządzeniem
zgodnym z NFC.
 Wyświetlacz na panelu
przednim
Wskaźnik BLUETOOTH (niebieski)
– Miga szybko na niebiesko:
w trybie czuwania parowania
– Miga na niebiesko: podczas próby
połączenia przez BLUETOOTH
– Świeci na niebiesko: Po
nawiązaniu połączenia przez
BLUETOOTH

Port (USB)
 Przycisk  (zasilania)
Włączanie zestawu lub
przestawianie go w tryb
czuwania.
 Przycisk INPUT (strona 13, 24)
 Przycisk PAIRING (strona 31)
 Przyciski VOL +/–
8PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\030PAC.fm
masterpage:
Right
Tył
 Port LAN(100)
 Gniazdo TV IN (OPTICAL)
 Gniazdo ANALOG IN
 Gniazdo HDMI IN 3
Zgodne z HDCP 2.2.
 Gniazdo HDMI IN 2
Zgodne z HDCP 2.2.
 Gniazdo HDMI IN 1
Zgodne z HDCP 2.2.
 Gniazdo HDMI OUT (TV (ARC))
Zgodne z HDCP 2.2.
9PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\030PAC.fm
masterpage: Left
Subwoofer
 Wskaźnik zasilania
– Świeci na czerwono: subwoofer
w trybie czuwania
– Miga na zielono: podczas próby
połączenia
– Świeci na zielono: subwoofer jest
podłączony bezprzewodowo do
zestawu
 Przycisk  (zasilania)
Włączanie subwoofera lub
przestawianie go w tryb
czuwania.
 Przycisk LINK (str. 41)
 Otwory wentylacyjne
Ze względów bezpieczeństwa nie
zasłaniać otworów
wentylacyjnych.
10PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\030PAC.fm
masterpage:
Right
Pilot
 INPUT +/– (strona 13, 24)
 (zasilanie)
Włączanie zestawu lub
przestawianie go w tryb
czuwania.
 DISPLAY
Wyświetlanie informacji
o odtwarzaniu na ekranie
telewizora.
 CLEAR AUDIO+ (str. 27)
SOUND FIELD (str. 27)
VOICE (str. 28)
NIGHT (str. 28)
 DIMMER (str. 43)
 Kolorowe przyciski
Przyciski skrótów do wybierania
pozycji w niektórych menu.
 MIRRORING (str. 40)
PAIRING (str. 31)
 OPTIONS (strona 29, 58)
BACK (str. 13)
/// (str. 13)
(Enter) (str. 13)
HOME (str. 13)
  (wyciszanie)
Tymczasowe wyłączanie dźwięku.
 (głośność) +/–
Regulowanie głośności.
SW  (głośność subwoofera) +/–
Regulowanie poziomu głośności
subwoofera.
11PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\030PAC.fm
masterpage: Left
 Przyciski sterowania
odtwarzaniem
/ (przewijanie naprzód/
wstecz)
Wyszukiwanie naprzód lub
wstecz.
/ (poprzedni/następny)
Wybór poprzedniej/następnej
sceny, utworu lub pliku.
 (odtwarzanie)
Rozpoczynanie lub wznawianie
odtwarzania.
 (pauza)
Wstrzymuje lub wznawia
odtwarzanie.
 (zatrzymanie)
Zatrzymuje odtwarzanie.
 RX/TX (odbiornik/nadajnik)
(str. 35)
 AUDIO (str. 42)
12PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\030PAC.fm
masterpage:
Right
Opis menu głównego
Menu główne można wyświetlić na ekranie telewizora po podłączeniu zestawu do
telewizora przewodem HDMI (nie dołączono do zestawu). Menu główne umożliwia
wprowadzenie wielu ustawień po wybraniu opcji
[Setup] lub sygnału
wejściowego albo usługi, którą chcesz oglądać, z listy sygnałów wejściowych.
[Setup]
Lista sygnałów
wejściowych
Korzystanie z menu głównego
///,
(Enter)
HOME
BACK
1
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu główne.
2
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać
[Setup] lub element z listy
sygnałów wejściowych, a następnie naciśnij przycisk .
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony wybrany sygnał wejściowy lub
ekran ustawień.
Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk BACK.
13PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\030PAC.fm
masterpage: Left
Lista sygnałów wyjściowych
Nazwa sygnału
wejściowego
Objaśnienie
[TV]
Odtwarza dźwięk z telewizora. (str. 24)
[HDMI1]
Odtwarza dźwięk z urządzenia podłączonego do gniazda
HDMI IN 1. (str. 24)
[HDMI2]
Odtwarza dźwięk z urządzenia podłączonego do gniazda
HDMI IN 2. (str. 24)
[HDMI3]
Odtwarza dźwięk z urządzenia podłączonego do gniazda
HDMI IN 3. (str. 24)
[Bluetooth Audio]
Odtwarza dźwięk z urządzenia podłączonego przez BLUETOOTH.
(str. 31)
[Analog]
Odtwarza dźwięk z urządzenia podłączonego do gniazda
ANALOG IN.
[USB]
Odtwarza pliki muzyczne lub wyświetla zdjęcia zapisane na
urządzeniu podłączonym przez USB. (str. 25)
[Screen mirroring]
Wyświetla na ekranie telewizora zawartość ekranu urządzenia
mobilnego. (str. 40)
[Home Network]
Odtwarza pliki muzyczne lub wyświetla zdjęcia zapisane na
urządzeniu podłączonym przez sieć. (str. 36)
[Music Services]
Korzysta z serwisów muzycznych dostępnych w Internecie.
(str. 37)
[Setup]
Patrz „Korzystanie z ekranu ustawień” (str. 50).
Wskazówka
Sygnał wejściowy możesz też wybrać, naciskając wielokrotnie przycisk INPUT +/–.
14PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\030PAC.fm
masterpage:
Right
Informacje o opisie kroków
W niniejszej instrukcji obsługi czynności opisane są jako kroki wybierane w menu
głównym wyświetlanym na ekranie telewizora, do których przechodzi się pilotem po
podłączeniu zestawu i telewizora przewodem HDMI (nie dołączono do zestawu).
Poszczególne kroki, podczas których przyciskami /// oraz
wybiera się
elementy na ekranie telewizora, uproszczono w opisany poniżej sposób.
Przykład: W menu głównym wybierz opcję
[Setup].
Czynność polegająca na wyborze elementu poprzez naciśnięcie przycisków ///
oraz
to „wybierz”.
Przykład: W menu głównym wybierz opcję [Network Settings] - [Internet Settings] [Wired Setup].
Jeżeli konieczne jest powtórzenie operacji wyboru elementu przyciskami ///
oraz , to poszczególne elementy połączone są symbolem „-”.
Wskazówki
• Można również posługiwać się przyciskami na urządzeniu, o ile ich nazwy są takie same
lub podobne do nazw przycisków na pilocie.
• Informacje podane w nawiasach kwadratowych [ ] są wyświetlane na ekranie telewizora.
Informacje podane w cudzysłowach „ ” wyświetlane są na panelu przednim.
15PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\040CON.fm
masterpage: Left
Podłączanie i przygotowanie
Połączenie umożliwiające
oglądanie materiałów
4K chronionych prawem
własności intelektualnej
Podłączanie telewizora
i urządzenia 4K
Aby móc oglądać materiały 4K chronione
prawem własności intelektualnej
i odtwarzać dźwięk przez zestaw,
podłącz telewizor i urządzenie do
zestawu przez gniazdo HDMI zgodne
z HDCP2.2.
Materiały 4K chronione prawem
własności intelektualnej można oglądać
tylko po podłączeniu do gniazda HDMI
zgodnego z HDCP2.2.
Gniazdo HDMI
zgodne
z HDCP2.2.
Gniazdo HDMI
zgodne
z HDCP2.2.
TV
Odtwarzacz Blu-ray Disc™, dekoder
telewizji kablowej lub satelitarnej itp.
 Przewód HDMI (nie dołączono do
zestawu)
 Przewód HDMI (nie dołączono do
zestawu)
1
Upewnij się, że gniazdo
wejściowe HDMI w telewizorze
jest zgodne z HDCP2.2.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi
telewizora.
16PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\040CON.fm
2
4
Połącz przewodem HDMI
(nie dołączono do zestawu)
gniazdo wejściowe HDMI
w telewizorze zgodne z HDCP2.2
z gniazdem HDMI OUT zestawu.
Połączenie z telewizorem zostało
zakończone.
Podłączanie i przygotowanie
3
masterpage:
Right
Połącz przewodem HDMI
(nie dołączono do zestawu)
gniazdo wyjściowe HDMI
urządzenia 4K zgodne z HDCP2.2
i gniazdo HDMI IN zestawu.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi
urządzenia 4K, aby sprawdzić, czy
gniazdo HDMI OUT urządzenia 4K
jest zgodne z HDCP2.2.
Połączenie z urządzeniem 4K
zostało zakończone.
Gniazdo HDMI
zgodne
z HDCP2.2.
Odtwarzaj materiały 4K chronione
prawem własności intelektualnej.
Obraz wyświetlany jest na ekranie
telewizora, a dźwięk odtwarzany
z zestawu.
Wskazówka
Urządzenie 4K można podłączyć do
dowolnego gniazda HDMI IN 1, HDMI IN 2
lub HDMI IN 3, ponieważ są one zgodne
z HDCP2.2.
Gdy gniazdo HDMI
telewizora nie jest
oznaczone jako ARC
Jeżeli gniazdo HDMI IN telewizora
zgodne z HDCP2.2 nie jest zgodne
z ARC, to dźwięk z telewizora nie będzie
odtwarzany przez zestaw.
W takim przypadku połącz wyjściowe
gniazdo optyczne telewizora i gniazdo
TV IN (OPTICAL) zestawu cyfrowym
przewodem optycznym (w zestawie).
TV
Gniazdo HDMI
zgodne
z HDCP2.2.
Odtwarzacz Blu-ray Disc™, dekoder
telewizji kablowej lub satelitarnej itp.
 Przewód HDMI (nie dołączono do
zestawu)
 Przewód HDMI (nie dołączono do
zestawu)
Zalecany jest przewód HDMI Premium
17PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\040CON.fm
Montaż zestawu na ścianie
1
Zestaw można zamontować na ścianie.
masterpage: Left
Zamocuj uchwyty do montażu na
ścianie (w zestawie) do otworów
montażowych na dolnej części
zestawu, używając wkrętów
(w zestawie), tak aby były one
zamocowane jak pokazano na
rysunku.
Zamocuj dwa uchwyty do montażu
na ścianie do otworów
montażowych po lewej i prawej
stronie zestawu.
Wkręt (w zestawie)
Uwagi
• Przygotuj wkręty (nie dołączono do
zestawu), które są odpowiednie do
danego materiału i wytrzymałości ściany.
W przypadku ścian z płyty gipsowej, które
są wyjątkowo delikatne, wkręty należy
mocować do profilu ściennego. Zamontuj
głośniki poziomo, mocując je wkrętami
do kołków na płaskiej ścianie.
• Zleć montaż sprzedawcy Sony lub
licencjonowanemu podwykonawcy,
a podczas montażu zwracaj szczególna
uwagę na zachowanie bezpieczeństwa.
• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności
za wypadki i uszkodzenia powstałe
w wyniku niewłaściwego montażu,
niewystarczającej wytrzymałości ściany,
nieprawidłowego montażu wkrętów lub
klęsk żywiołowych itp.
Uchwyty do montażu na ścianie
(w zestawie)
2
Przygotuj wkręty (nie dołączono
do zestawu), które pasują do
otworów uchwytu do montażu na
ścianie.
4 mm
Ponad 30 mm
4,2 mm
10 mm
Otwór w uchwycie do montażu na ścianie
18PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\040CON.fm
3
920 mm
Mocowanie ramy osłony
Głośniki można zabezpieczyć, stosując
dołączoną ramę osłony.
Jeżeli zamierzasz słuchać dźwięku
w wysokiej rozdzielczości, nie używaj
ramy osłony.
Przymocuj ramę osłony równolegle
do panelu przedniego.
od 8 mm do
9 mm
4
Przymocuj ramę osłony prawą stroną
do góry.
Zamocuj otwory w uchwycie do
montażu na ścianie na wkrętach.
Ustaw otwory w uchwycie do
montażu na ścianie w jednej linii
z wkrętami, a następnie powieś
zestaw na wkrętach.
Wskazówki
• Rama osłony jest mocowana na magnes.
• Przymocuj ramę osłony, pozostawiając
nieco miejsca od końca głośnika w formie
listwy.
Ok. 4 mm
Ok. 2 mm
19PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
Podłączanie i przygotowanie
Dokręć wkręty do ściany.
Wkręty powinny wystawać
w sposób pokazany na rysunku.
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\040CON.fm
Mocowanie ramy osłony
podczas montażu
naściennego
Przymocuj haczyk wspornika ramy
osłony do ramy osłony, aby nie spadła.
1
Wsuń haczyk wspornika ramy
osłony do ramy osłony do haczyka
na ramie osłony, a następnie
podnieś ramę.
masterpage: Left
Podłączanie do sieci
przewodowej
Przygotuj sieć, podłączając zestaw
i komputer PC do sieci domowej
przewodem LAN.
Podłączanie do komputera PC
lub routera przewodem LAN
Na poniższej ilustracji przedstawiono
przykład podłączenia zestawu
i komputera PC do sieci domowej.
Internet
2
Przymocuj ramę osłony do
głośnika w formie listwy.
Modem
Przewód LAN
(nie dołączono do
zestawu)
Router
Serwer
Uwaga
Serwer musi być połączony z tą samą siecią
co zestaw.
Wskazówka
Zaleca się użycie zwykłego
(niekrosowego), ekranowanego przewodu
LAN (nie dołączono do zestawu).
20PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\040CON.fm
1
2
3
4
4
5
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
W menu głównym wybierz opcję
[Setup].
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony ekran ustawień.
Wybierz [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
Wybierz [Auto].
6
Wybierz [Manual].
Postępuj zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi na ekranie, aby
skonfigurować ustawienia.
Zestaw rozpoczyna konfigurowanie
ustawień sieciowych; wyświetlany
jest stan ustawień sieciowych.
Aby przeglądać informacje, naciśnij
przycisk /, a następnie naciśnij
przycisk .
Wybierz [Save & Connect].
Zestaw rozpocznie nawiązywanie
połączenia z siecią. Szczegółowe
informacje można znaleźć
w komunikatach wyświetlanych na
ekranie telewizora.
Zestaw rozpoczyna konfigurowanie
ustawień sieciowych; wyświetlany
jest stan ustawień sieciowych.
Aby przeglądać informacje,
naciśnij przycisk /, a następnie
naciśnij przycisk .
5
Wybierz [Save & Connect].
Zestaw rozpocznie nawiązywanie
połączenia z siecią. Szczegółowe
informacje można znaleźć
w komunikatach wyświetlanych na
ekranie telewizora.
Połączenie
z wykorzystaniem stałego
adresu IP
1
2
3
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
W menu głównym wybierz opcję
[Setup].
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony ekran ustawień.
Wybierz [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
21PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
Podłączanie i przygotowanie
Połączenie poprzez
automatyczne uzyskanie
informacji o sieci
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\040CON.fm
Podłączanie do sieci
bezprzewodowej
Przygotuj sieć, podłączając zestaw
i komputer PC do sieci domowej do
routera bezprzewodowej sieci LAN.
Uwaga
Serwer musi być połączony z tą samą siecią
co zestaw.
Podłączanie z użyciem
przycisku WPS
Jeśli router bezprzewodowej sieci LAN
(punkt dostępu) obsługuje funkcję Wi-Fi
Protected Setup (WPS), można łatwo
skonfigurować ustawienia sieciowe
przyciskiem WPS.
1
2
3
4
5
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
W menu głównym wybierz opcję
[Setup].
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony ekran ustawień.
Wybierz [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup] - [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
Połączenie poprzez wybór
nazwy sieci (SSID)
Jeżeli router bezprzewodowej sieci LAN
(punkt dostępu) nie jest zgodny
z technologią Wi-Fi Protected Setup
(WPS), należy najpierw zapoznać się
z podanymi poniżej informacjami.
– Nazwa sieci (SSID)*
_____________________________________
– Klucz zabezpieczeń (hasło)**
_____________________________________
* Identyfikator SSID (Service Set Identifier)
to nazwa wskazująca określony punkt
dostępu.
**Informacja ta powinna być zamieszczona
na etykiecie routera/punktu dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN lub w jego
instrukcji obsługi, podana przez osobę
konfigurującą sieć bezprzewodową albo
dostarczona przez dostawcę usług
internetowych.
1
2
3
Wybierz [Start].
Naciśnij przycisk WPS na punkcie
dostępu.
Zestaw rozpocznie nawiązywanie
połączenia z siecią.
masterpage: Left
4
5
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
W menu głównym wybierz opcję
[Setup].
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony ekran ustawień.
Wybierz [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup].
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlona nazwa sieci.
Wybierz żądaną nazwę sieci
(SSID).
Wprowadź klucz zabezpieczeń
(hasło) za pomocą klawiatury
programowej, a następnie
wybierz [Enter].
Zestaw rozpocznie nawiązywanie
połączenia z siecią.
22PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\040CON.fm
masterpage:
Right
Podłączanie i przygotowanie
Połączenie
z wykorzystaniem stałego
adresu IP
Wybierz [New connection registration] [Manual registration] w kroku 4
“Połączenie poprzez wybór nazwy sieci
(SSID)”i postępuj zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi na ekranie.
Połączenie
z wykorzystaniem kodu PIN
Wybierz [New connection registration]
w kroku 4 “Połączenie poprzez wybór
nazwy sieci (SSID)”, a następnie wybierz
[(WPS) PIN Method].
Połączenie za pomocą
SongPal
Aplikacja SongPal może połączyć
zestaw z tą samą siecią
bezprzewodową, z jaką połączone jest
urządzenie mobilne. Więcej szczegółów
można uzyskać w instrukcji obsługi
aplikacji lub pod poniższym adresem.
http://info.songpal.sony.net/help/
23PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\050LST.fm
Odtwarzanie dźwięku
Odtwarzanie dźwięku
z telewizora
1
2
3
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
Odtwarzanie dźwięku
z podłączonego
urządzenia
1
2
W menu głównym wybierz opcję
[TV].
Wybierz pilotem telewizora
żądany program.
Żądany program wyświetlany jest
na ekranie telewizora, a dźwięk
odtwarzany z zestawu.
4
Wyreguluj głośność.
• Wyreguluj głośność, naciskając
przycisk  +/− na pilocie.
• Wyreguluj głośność subwoofera,
naciskając przycisk SW  +/– na
pilocie (str. 29).
Wskazówka
Możesz wybrać [TV], naciskając przycisk
INPUT +/– na pilocie.
masterpage: Left
3
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
Z menu głównego wybierz sygnał
wejściowy podłączonego
urządzenia.
Ikona wybranego urządzenia
wyświetlana jest na ekranie
telewizora, a dźwięk odtwarzany
jest z zestawu.
Po wybraniu [Analog], na ekranie
telewizora zostanie wyświetlone
menu główne.
Wyreguluj głośność.
• Wyreguluj głośność, naciskając
przycisk  +/− na pilocie.
• Wyreguluj głośność subwoofera,
naciskając przycisk SW  +/– na
pilocie (str. 29).
Wskazówka
Możesz wybrać sygnał wejściowy,
naciskając przycisk INPUT +/– na pilocie.
Zmiana nazwy sygnału
wejściowego wyświetlanej
w menu głównym
Możesz zmienić nazwę sygnału
wejściowego [HDMI1], [HDMI2] lub
[HDMI3], która jest wyświetlana w menu
głównym.
1
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
24PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\050LST.fm
2
4
5
Wybierz [Nazwa sygnału
wejściowego].
Wybierz nazwę sygnału
wejściowego.
Możesz wybrać nazwę sygnału
wejściowego spośród podanych
poniżej opcji.
• [BD Player]
• [DVD Player]
• [Cable Box]
• [Satellite]
• [GAME]
• [PC]
Naciśnij przycisk
Słuchanie muzyki
z urządzenia USB
Możesz odtwarzać pliki z muzyką/
zdjęciami zapisanymi na podłączonym
urządzeniu USB.
Informacje o odtwarzanych typach
plików znajdują się w rozdziale
„Odtwarzane typy plików” (str. 70).
1
Podłącz urządzenie USB do
portu (USB).
, aby
zakończyć.
Wskazówka
Podczas zmiany nazwy sygnału
wejściowego automatycznie zmienia się
również wyświetlana ikona.
2
3
4
5
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
W menu głównym wybierz
opcję [USB (podłączone)].
Wybierz [Music] - katalog
z utworami - utwór.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego utworu; dźwięk będzie
odtwarzany z zestawu.
Wyreguluj głośność.
• Wyreguluj głośność, naciskając
przycisk  +/− na pilocie.
• Wyreguluj głośność subwoofera,
naciskając przycisk SW  +/– na
pilocie (str. 29).
25PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Odtwarzanie dźwięku
3
Umieść kursor na nazwie [HDMI1],
[HDMI2] lub [HDMI3] w menu
głównym, a następnie naciśnij
przycisk OPTION.
Na ekranie telewizora wyświetlone
zostanie menu opcji.
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\050LST.fm
masterpage: Left
Uwaga
Nie odłączaj urządzenia USB podczas
odtwarzania. Aby uniknąć uszkodzenia
danych lub urządzenia USB, należy
wyłączyć zestaw przed podłączeniem lub
odłączeniem urządzenia USB.
Wskazówka
Menu opcji umożliwia przeprowadzenie
różnych czynności (str. 58).
Przeglądanie zdjęć
zapisanych na urządzeniu
USB
Możesz przeglądać zdjęcia zapisane na
podłączonym urządzeniu USB.
Informacje o odtwarzanych typach
plików znajdują się w rozdziale
„Odtwarzane typy plików” (str. 70).
W kroku 4 wybierz [Photo] - katalog
ze zdjęciami - zdjęcie.
Wybrane zdjęcie zostanie wyświetlone
na ekranie telewizora.
Wskazówka
Menu opcji umożliwia przeprowadzenie
różnych czynności (str. 58).
26PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\060SOU.fm
Wybór efektu dźwiękowego
Możesz korzystać ze wstępnie
zaprogramowanych efektów
dźwiękowych dostosowanych do
różnych źródeł dźwięku.
Pole
dźwiękowe
Objaśnienie
[Music]
Efekty dźwiękowe są
zoptymalizowane
dla odtwarzania
muzyki.
[Sports]
Wyraźnie słychać
komentatora,
odgłosy kibicowania
odtwarzane są
w trybie dźwięku
przestrzennego,
a dźwięk jest
realistyczny.
[Game
Studio]
Efekty dźwiękowe są
zoptymalizowane
dla gier.
[Standard]
Efekty dźwiękowe są
zoptymalizowane
dla danego źródła.
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
1
2
Wskazówki
• Możesz wybrać [ClearAudio+], naciskając
przycisk CLEAR AUDIO+ na pilocie.
• Pole dźwiękowe możesz też wybrać
z menu opcji (str. 58).
Naciśnij przycisk SOUND FIELD.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu pól dźwiękowych.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk, aby
wybrać żądane pole dźwiękowe.
Pole
dźwiękowe
Objaśnienie
[ClearAudio+]
Odpowiednie
ustawienia dźwięku
są wybierane
automatycznie
w zależności od
źródła dźwięku.
[Movie]
Efekty dźwiękowe są
zoptymalizowane dla
odtwarzania filmów.
W tym trybie dźwięk
jest głębszy i bardziej
przestrzenny.
27PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Wybór efektu dźwiękowego
Wybór efektu
dźwiękowego
dostosowanego do źródła
dźwięku (SOUND FIELD)
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\060SOU.fm
Uzyskiwanie czystego
dźwięku przy niskim
poziomie głośności
w nocy NIGHT
masterpage: Left
Nadawanie większej
wyrazistości dialogom
(VOICE)
Dźwięk jest wyciszony przy minimalnej
utracie wierności i wyrazistości dialogów.
VOICE
NIGHT
1
1
2
Naciśnij przycisk NIGHT.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlona informacja o trybie „noc”.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk, aby
wybrać tryb „noc”.
Tryb
Objaśnienie
[On]
Włączenie trybu „noc” .
[Off]
Wyłączenie trybu „noc” .
2
Naciśnij przycisk VOICE.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlona informacja o trybie
głosu.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk, aby
wybrać tryb głosu.
Tryb
Objaśnienie
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Zwiększa się zakres
dźwięku dialogów, co
ułatwia ich usłyszenie.
[Up 2]
Zwiększa się zakres
dialogów, dzięki
czemu osoby starsze
mogą je słyszeć
wyraźniej.
Wskazówka
Możesz wybrać [Night] z menu opcji
(str. 58).
Wskazówka
Możesz wybrać [Voice] z menu opcji
(str. 58).
28PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\060SOU.fm
Regulowanie poziomu
głośności subwoofera
Subwoofer służy do odtwarzania
basów, czyli dźwięków o niskiej
częstotliwości.
Regulacja opóźnienia
między obrazem
a dźwiękiem
Jeśli dźwięk nie pokrywa się z obrazem
wyświetlanym na ekranie telewizora,
istnieje możliwość skorygowania
rozbieżności.
Metoda wprowadzania ustawienia różni
się w zależności od sygnału
wejściowego.
///,
Naciśnij przycisk SW (głośność
subwoofera)  +/– , aby
wyregulować poziom głośności
subwoofera.
OPTIONS
Uwaga
Jeżeli sygnał wejściowy nie zawiera dużo
basów, jak to jest w przypadku audycji
telewizyjnych, może nie być dobrze
słychać basów z subwoofera.
Podczas oglądania telewizji
1
2
3
4
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na wyświetlaczu na panelu
przednim zostanie wyświetlony
komunikat „SYNC”.
Naciśnij  lub
Czas regulacji pojawi się na
wyświetlaczu panelu przedniego.
Wyreguluj opóźnienie
przyciskami /, a następnie
naciśnij przycisk .
Regulację można wykonywać
w zakresie od 0 do 300 ms, co 25 ms.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Menu opcji na wyświetlaczu na
przednim panelu zostanie
wyłączone.
29PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Wybór efektu dźwiękowego
SW  +/–
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\060SOU.fm
masterpage: Left
Podczas oglądania obrazu
z innego urządzenia
1
2
3
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Na ekranie telewizora wyświetlone
zostanie menu opcji.
Wybierz [A/V SYNC].
Wyreguluj opóźnienie
przyciskami /, a następnie
naciśnij przycisk .
Regulację można wykonywać
w zakresie od 0 do 300 ms, co 25 ms.
30PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\070BTF.fm
Odtwarzanie muzyki/dźwięku za
pomocą funkcji BLUETOOTH
Słuchanie muzyki
zHurządzenia
mobilnego
masterpage:
Right
Odtwarzanie muzyki
poprzez sparowanie
z urządzeniem mobilnym
1
Naciśnij przycisk PAIRING.
Zestaw przechodzi w tryb parowania,
na panelu przednim wyświetlany jest
komunikat, „BT”, a wskaźnik
BLUETOOTH szybko miga.
2
INPUT +/–
PAIRING
3
SW  +/–
HOME
 +/–
4
Przyciski
sterowania
RX/TX
5
Włącz funkcję BLUETOOTH,
a następnie wybierz „HT-NT5” po
wyszukaniu nazwy modelu
w urządzeniu mobilnym.
Jeżeli konieczne jest podanie hasła,
wprowadź „0000”.
Upewnij się, że wskaźnik
BLUETOOTH w zestawie świeci na
niebiesko.
Ustanowiono połączenie między
zestawem a urządzeniem
mobilnym.
Rozpocznij odtwarzanie dźwięku
z aplikacji muzycznej
w urządzeniu mobilnym.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie
dźwięku.
Wyreguluj głośność.
• Wyreguluj głośność, naciskając
przycisk  +/− na pilocie.
• Wyreguluj głośność subwoofera,
naciskając przycisk SW  +/– na
pilocie (str. 29).
31PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Odtwarzanie muzyki/dźwięku za pomocą funkcji BLUETOOTH
Możesz słuchać muzyki zapisanej
w urządzeniu mobilnym (takim jak
smartfon czy tablet) przez połączenie
bezprzewodowe, podłączając
urządzenie mobilne i zestaw przez
BLUETOOTH.
Po połączeniu z urządzeniem mobilnym
przez BLUETOOTH możesz obsługiwać
zestaw pilotem bez konieczności
włączania telewizora.
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\070BTF.fm
• Odtwarzanie można wstrzymać lub
ponownie rozpocząć, korzystając
z przycisków sterujących
odtwarzaniem na pilocie.
Sprawdzanie stanu połączenia
BLUETOOTH
Stan
Wskaźnik BLUETOOTH
W trybie czuwania
parowania
Miga szybko na
niebiesko
Podczas próby
połączenia
Miga na niebiesko
Po nawiązaniu
połączenia
Świeci na niebiesko
Brak połączenia
Wyłączony
Wskazówki
• Po ustanowieniu połączenia przez
BLUETOOTH zostanie wyświetlony
komunikat z informacją o zalecanej
aplikacji do pobrania (w zależności od
podłączonego urządzenia).
Instrukcje umożliwią pobranie aplikacji
SongPal, dzięki której można sterować
funkcjami zestawu.
Więcej informacji o aplikacji SongPal
można znaleźć w „Słuchanie muzyki
z urządzenia mobilnego za pośrednictwem
aplikacji SongPal” (str. 38).
• Sparuj następne i kolejne urządzenia.
• Aby anulować parowanie, naciśnij
przycisk HOME.
Słuchanie muzyki ze
sparowanego urządzenia
mobilnego
1
2
3
4
5
masterpage: Left
Upewnij się, że wskaźnik
BLUETOOTH świeci na niebiesko.
Ustanowiono połączenie między
zestawem a urządzeniem
mobilnym.
Rozpocznij odtwarzanie dźwięku
z aplikacji muzycznej
w urządzeniu mobilnym.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie
dźwięku.
Wyreguluj głośność.
• Wyreguluj głośność, naciskając
przycisk  +/− na pilocie.
• Wyreguluj głośność subwoofera,
naciskając przycisk SW  +/– na
pilocie (str. 29).
• Odtwarzanie można wstrzymać lub
ponownie rozpocząć, korzystając
z przycisków sterujących
odtwarzaniem na pilocie.
Odłączanie urządzenia mobilnego
Wykonaj jedną z poniższych czynności.
• Wyłącz w urządzeniu mobilnym
funkcję BLUETOOTH.
• Naciśnij przycisk PAIRING na pilocie.
• Wyłącz zestaw lub urządzenie
mobilne.
Uwaga
Jeżeli po naciśnięciu przycisku INPUT +/–
w kroku 2 „Słuchanie muzyki ze sparowanego
urządzenia mobilnego” na panelu przednim
nie zostanie wyświetlony komunikat „BT”,
naciśnij raz przycisk RX/TX na pilocie.
Wskazówka
Włącz w urządzeniu mobilnym
funkcję BLUETOOTH.
Naciskaj przycisk INPUT +/–, aż na
przednim panelu zostanie
wyświetlony komunikat „BT”.
Sygnał wejściowy zmieni się
automatycznie na [Bluetooth
Audio], a zestaw automatycznie
ponownie połączy się z ostatnio
podłączonym urządzeniem
mobilnym.
Jeżeli nie ustanowiono połączenia, wybierz
„HT-NT5” w urządzeniu mobilnym.
Podłączanie urządzenia
mobilnego za pomocą
funkcji obsługi jednym
dotknięciem (NFC)
32PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\070BTF.fm
Dotknięcie urządzeniem zgodnym
z technologią NFC, takim jak smartfon
czy tablet symbolu N na zestawie
spowoduje automatyczne włączenie
zestawu oraz rozpoczęcie procedury
parowania i nawiązywania połączenia
przez BLUETOOTH.
1
2
Włącz w urządzeniu mobilnym
funkcję NFC.
Zbliż urządzenie mobilne do
symbolu N na zestawie.
Dotykaj urządzeniem mobilnym
symbolu N do momentu, kiedy
urządzenie zawibruje i zostanie
wyświetlony komunikat.
Postępuj zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi na ekranie, aby
ukończyć parowanie zestawu
i urządzenia mobilnego.
Wskaźnik BLUETOOTH
3
Upewnij się, że wskaźnik
BLUETOOTH świeci na niebiesko.
Ustanowiono połączenie między
zestawem a urządzeniem
mobilnym.
5
Rozpocznij odtwarzanie dźwięku
z aplikacji muzycznej
w urządzeniu mobilnym.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie
dźwięku.
Wyreguluj głośność.
• Wyreguluj głośność, naciskając
przycisk  +/− na pilocie.
• Wyreguluj głośność subwoofera,
naciskając przycisk SW  +/– na
pilocie (str. 29).
• Odtwarzanie można wstrzymać lub
ponownie rozpocząć, korzystając
z przycisków sterujących
odtwarzaniem na pilocie.
Zatrzymywanie odtwarzania
jednym dotknięciem
Ponownie zbliż urządzenie mobilne do
symbolu N na zestawie.
Uwagi
• W zależności od urządzenia może zajść
konieczność wcześniejszego wykonania
poniższych czynności.
– Włącz funkcję NFC.
– Pobierz ze sklepu Google Play
i zainstaluj aplikację „NFC Easy
Connect”. Uruchom aplikację. (Aplikacja
może być niedostępna w niektórych
krajach/regionach). Więcej szczegółów
podano w instrukcjach obsługi
poszczególnych urządzeń.
• Funkcja ta nie działa ze słuchawkami lub
głośnikami obsługującymi BLUETOOTH.
Aby odtwarzać dźwięk ze słuchawek lub
głośników obsługujących BLUETOOTH,
patrz „Odtwarzanie dźwięku
z podłączonego telewizora lub urządzenia
przez słuchawki lub głośniki” (str. 34).
• Podczas ustanawiania połączenia jednym
dotknięciem za pomocą funkcji
BLUETOOTH [Bluetooth Mode]
automatycznie zmienia się na [Receiver].
Ustawienie [Bluetooth Mode] pozostaje
ustawione jako [Receiver] nawet po
anulowaniu funkcji połączenia jednym
dotknięciem. Szczegółowe informacje na
temat opcji [Bluetooth Mode] można
znaleźć w części [Bluetooth Settings]
(str. 53).
33PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Odtwarzanie muzyki/dźwięku za pomocą funkcji BLUETOOTH
Zgodne urządzenia
Smartfony, tablety oraz odtwarzacze
muzyczne z wbudowaną funkcją NFC
(system operacyjny: Android™ 2.3.3 lub
nowszy, poza systemem Android 3.x)
4
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\070BTF.fm
Odtwarzanie dźwięku
z podłączonego
telewizora lub
urządzenia przez
słuchawki lub głośniki
connected.]. (Wyświetlana jest
również nazwa podłączonego
urządzenia).
Jeśli nie możesz znaleźć nazwy
swoich słuchawek lub głośników
w [Device List], wybierz [Scan].
6
Możesz odtwarzać dźwięk
z podłączonego telewizora lub
urządzenia przez słuchawki lub głośniki
obsługujące BLUETOOTH, podłączając
je przez BLUETOOTH.
Odtwarzanie dźwięku
poprzez sparowanie
słuchawek lub głośników
1
2
3
4
5
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
W menu głównym wybierz opcję
[Setup].
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony ekran ustawień.
Wybierz [Bluetooth Settings] [Bluetooth Mode] - [Transmitter].
Zestaw przejdzie w tryb transmisji
BLUETOOTH.
Ustaw tryb parowania
w słuchawkach lub głośnikach
obsługujących BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje na temat
metody parowania znajdują się
w instrukcji obsługi słuchawek lub
głośników.
Wybierz nazwę słuchawek lub
głośników z [Device List]
w [Bluetooth Settings].
Po ustanowieniu połączenia
BLUETOOTH wyświetlany jest
komunikat, [Bluetooth device is
masterpage: Left
7
Powróć do menu głównego
i wybierz żądany sygnał wejściowy.
Ikona wybranego sygnału
wejściowego zostanie wyświetlona
na ekranie telewizora, na panelu
przednim zostanie wyświetlony
komunikat „BT TX”, a dźwięk będzie
odtwarzany przez słuchawki lub
głośniki.
Zestaw nie będzie odtwarzać
dźwięku.
Wybór sygnału wejściowego
opisano w części „Korzystanie
z menu głównego” (str. 13).
Wyreguluj głośność.
Najpierw wyreguluj poziom głośności
słuchawek lub głośników. Po
podłączeniu słuchawek lub głośników
poziom głośności można regulować
przyciskiem VOL +/– na zestawie
i przyciskiem  +/– na pilocie.
Anulowanie operacji parowania
Anuluj parowanie słuchawek lub
głośników w kroku 4.
Usuwanie zarejestrowanego
urządzenia z listy urządzeń
1
Wykonaj czynności od 1 do 5 opisane
w części „Odtwarzanie dźwięku poprzez
sparowanie słuchawek lub głośników”.
2
Wybierz nazwę słuchawek lub
głośników, a następnie naciśnij
przycisk OPTIONS.
3
4
Wybierz [Remove].
Postępuj zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć
słuchawki lub głośniki z listy urządzeń.
34PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\070BTF.fm
Odtwarzanie dźwięku przez
słuchawki lub głośniki po
sparowaniu
1
2
4
5
Wybierz nazwę sygnału
wejściowego.
Wybór sygnału wejściowego
opisano w części „Korzystanie
z menu głównego” (str. 13).
Włącz funkcję BLUETOOTH
słuchawek lub głośników.
Naciśnij przycisk RX/TX na pilocie.
[Bluetooth Mode] zostanie
ustawione na [Transmitter], a na
przednim panelu zostanie
wyświetlony komunikat „BT TX”.
Zestaw automatycznie ponownie
połączy się z ostatnio podłączonymi
słuchawkami lub głośnikami,
a dźwięk będzie odtwarzany przez
słuchawki lub głośniki.
Zestaw nie będzie odtwarzać
dźwięku.
Wyreguluj głośność.
Wyreguluj poziom głośności
słuchawek lub głośników. Poziom
głośności słuchawek lub głośników
można również wyregulować
przyciskiem  +/– na pilocie.
Odłączanie słuchawek lub
głośników
Wykonaj jedną z poniższych czynności.
– Wyłącz funkcję BLUETOOTH
słuchawek lub głośników.
– Naciśnij przycisk RX/TX.
– Wyłącz zestaw, słuchawki lub głośniki.
– Wybierz nazwę podłączonych
słuchawek lub głośników z [Setup] [Bluetooth Settings] - [Device List].
Informacje dotyczące
podłączania słuchawek lub
głośników
• W przypadku niektórych słuchawek
lub głośników obsługujących
BLUETOOTH regulacja poziomu
głośności może nie być możliwa.
• Funkcje [Screen mirroring], [Bluetooth
Audio] i Home Theatre Control są
wyłączone po ustawieniu [Bluetooth
Mode] na [Transmitter].
• Po wybraniu sygnału wejściowego
[Bluetooth Audio] lub [Screen
mirroring] nie można ustawić
[Bluetooth Mode] na [Transmitter]. Nie
można również włączyć nadawania
przyciskiem RX/TX na pilocie.
• Można zarejestrować maksymalnie
9 urządzeń obsługujących
BLUETOOTH. Zarejestrowanie 10.
urządzenia BLUETOOTH sprawi, że
urządzenie BLUETOOTH, które
podłączono jako pierwsze, zostanie
zastąpione nowym.
• Zestaw może wyświetlać
maksymalnie 15 wykrytych urządzeń
BLUETOOTH na liście [Device List].
• Podczas przesyłania dźwięku do
słuchawek lub głośników
obsługujących BLUETOOTH nie można
zmieniać efektów dźwiękowych ani
ustawień w menu opcji.
• Niektóre treści nie mogą zostać
odtworzone z powodu zabezpieczeń.
• Odtwarzanie dźwięku/muzyki przez
urządzenie BLUETOOTH może być
opóźnione względem zestawu ze
względu na właściwości technologii
komunikacji bezprzewodowej
BLUETOOTH.
• Istnieje możliwość włączania
i wyłączania odbioru z urządzenia
BLUETOOTH dźwięku w formacie AAC
lub LDAC (str. 53).
35PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Odtwarzanie muzyki/dźwięku za pomocą funkcji BLUETOOTH
3
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\080NTW.fm
masterpage: Left
Wskazówka
Korzystanie z funkcji
sieciowych
Odtwarzanie muzyki
z komputera PC za
pośrednictwem sieci
domowej
Za pośrednictwem sieci domowej
możesz odtwarzać pliki muzyczne
zapisane na komputerze PC.
Pliki muzyczne można odtwarzać
korzystając z wyświetlacza ekranowego
zestawu lub aplikacji SongPal właściwej
dla urządzenia mobilnego, takiego jak
smartfon lub tablet.
Przygotowanie do
korzystania z sieci domowej
Home Network
1
2
3
Podłącz zestaw do sieci.
Patrz części „Podłączanie do sieci
przewodowej” (str. 20)
i „Podłączanie do sieci
bezprzewodowej” (str. 22).
Podłącz komputer PC do sieci.
Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć w instrukcjach
obsługi dostarczonych z
komputerem PC.
Przygotuj komputer PC.
Aby można było korzystać
z komputera PC w sieci domowej,
należy ustawić go jako serwer.
Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć w instrukcjach
obsługi dostarczonych z
komputerem PC.
Podczas sprawdzania stanu połączenia
sieciowego sprawdź opcje
[Setup] [Network Settings] - [Network
Connection Status].
Słuchanie muzyki
z komputera PC
PC
Router sieci
bezprzewodowej
1
2
3
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
W menu głównym wybierz opcję
[Home Network].
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlona nazwa urządzenia
w sieci domowej.
Wybierz żądane urządzenie [Music] - katalog z utworami utwór.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego utworu; dźwięk będzie
odtwarzany z zestawu.
4
Wyreguluj głośność.
• Wyreguluj głośność, naciskając
przycisk  +/− na pilocie.
• Wyreguluj głośność subwoofera,
naciskając przycisk SW  +/– na
pilocie (str. 29).
Wskazówki
• Możesz przeglądać zdjęcia zapisane
w komputerze PC, wybierając w kroku
3 opcję [Photo].
• Menu opcji umożliwia przeprowadzenie
różnych czynności (str. 58).
36PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\080NTW.fm
Słuchanie muzyki
z komputera PC
z wykorzystaniem aplikacji
SongPal
PC
Słuchanie muzyki z Music
Services
Za pomocą zestawu można słuchać
internetowych serwisów muzycznych. Aby
można było korzystać z tej funkcji, zestaw
musi być podłączony do Internetu.
1
Smartfon lub tablet
3
Pliki muzyczne zapisane na komputerze
PC można odtwarzać korzystając
z aplikacji SongPal pobranej na
urządzenie mobilne, takie jak smartfon
lub tablet. Szczegółowe informacje na
temat aplikacji SongPal można znaleźć
w części „Jak korzystać z aplikacji
SongPal” (str. 38) lub pod podanym
poniżej adresem.
http://info.songpal.sony.net/help/
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
W menu głównym wybierz opcję
[Music Services].
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlona lista serwisów
muzycznych.
Wybierz żądany serwis muzyczny.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony przewodnik serwisu
muzycznego.
Postępuj zgodnie z instrukcjami
w przewodniku, aby słuchać
serwisów muzycznych.
Wskazówka
Listę usługodawców można zaktualizować,
naciskając w kroku 2 przycisk OPTIONS,
a następnie wybierając opcję [Update
Services].
37PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
Korzystanie z funkcji sieciowych
2
Router sieci
bezprzewodowej
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\080NTW.fm
Słuchanie muzyki
z urządzenia mobilnego
za pośrednictwem
aplikacji SongPal
Jak korzystać z aplikacji
SongPal
masterpage: Left
Słuchanie muzyki z urządzeń
w sieci domowej
Możesz odtwarzać muzykę
przechowywaną na komputerze PC albo
na serwerze sieci domowej.
Słuchanie muzyki z urządzenia
USB
Możesz odtwarzać muzykę z urządzenia
podłączonego do portu (USB) zestawu.
Uwaga
Aplikacja SongPal służy do obsługi
zgodnych urządzeń audio marki Sony za
pomocą smartfona/iPhone'a.
Wyszukaj aplikację SongPal sklepie
Google Play lub App Store i pobierz ją na
smartfon lub iPhone'a.
Szczegółowe informacje dotyczące
aplikacji SongPal znajdują się pod
podanym poniżej adresem.
http://info.songpal.sony.net/help/
Aplikacja SongPal na smartfona/
iPhone'a daje dostęp do opisanych
poniżej funkcji.
Ustawienia dźwięku zestawu
Można w prosty sposób dostosować
dźwięk albo skorzystać z ustawienia
[ClearAudio+] zalecanego przez firmę
Sony.
Dostępne funkcje aplikacji SongPal zależą
od podłączonych urządzeń. Specyfikacje
i wygląd aplikacji mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Korzystanie z aplikacji
SongPal
1
2
3
4
Pobierz darmową aplikację
SongPal na urządzenie mobilne.
Połącz zestaw i urządzenie
mobilne przez BLUETOOTH
(str. 31) lub sieć (str. 20).
Uruchom aplikację SongPal.
Obsługuj urządzenie
z wykorzystaniem ekranu
aplikacji SongPal.
Uwagi
Serwisy muzyczne
Można skonfigurować ustawienia
pozwalające na korzystanie z serwisów
muzycznych*.
* Dostępność usług serwisów muzycznych
może się zmieniać w zależności od kraju i
regionu.
Konieczna może być aktualizacja
oprogramowania urządzenia.
Podczas korzystanie z Google Cast™
w serwisie muzycznym należy zapoznać
się z częścią „Korzystanie z Google Cast”
(str. 39).
• Przed u życiem aplikacji SongPal należy
ustawić [Bluetooth Mode] na [Receiver]
(str. 53).
• Używaj najnowszej wersji aplikacji
SongPal.
Wskazówki
• Zestaw i urządzenie mobilne możesz
połączyć z wykorzystaniem funkcji NFC
(str. 32).
• Podczas łączenia z wykorzystaniem
funkcji sieciowych połącz urządzenie
mobilne z tą samą siecią, z jaką
połączony jest zestaw.
38PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\080NTW.fm
Korzystanie z Google
Cast
Technologia Google Cast umożliwia
wybieranie materiałów audio w zgodnej
z nią aplikacji i odtwarzanie ich za
pomocą zestawu.
Technologia Google Cast wymaga
wstępnej konfiguracji z wykorzystaniem
aplikacji SongPal.
2
3
4
5
Pobierz darmową aplikację
SongPal na urządzenie mobilne.
Podłącz urządzenie przez Wi-Fi do
tej samej sieci co zestaw (str. 22).
Uruchom aplikację SongPal,
wybierz zestaw i dotknij [Settings] [Google Cast] - [Learn how to Cast].
Sprawdź działanie urządzenia
i aplikacji obsługujących Google
Cast, i pobierz aplikację.
Uruchom aplikację obsługującą
Google Cast, dotknij przycisk cast
i wybierz zestaw.
Odtwarzanie muzyki
poprzez połączenie
z urządzeniem
obsługującym SongPal Link
Odtwarzanie tej samej
muzyki w różnych
pomieszczeniach (Wireless
Multi Room)
Możesz słuchać ulubionej muzyki
przechowywanej w komputerze PC,
smartfonie, a także za pośrednictwem
serwisów muzycznych w wielu
pomieszczeniach jednocześnie, ciesząc
się przy tym najlepszą jakością dźwięku.
Funkcje tę możesz obsługiwać aplikacją
SongPal zainstalowaną na smartfonie/
iPhonie. Aby używać wielu urządzeń
obsługujących aplikację SongPal,
podłącz je do tej samej
bezprzewodowej sieci LAN.
Konfiguracja aplikacji SongPal
Skonfiguruj aplikację SongPal zgodnie
z poleceniami w treści pomocy.
Wskazówka
Szczegółowe informacje na temat aplikacji
SongPal można znaleźć w części „Jak
korzystać z aplikacji SongPal” (str. 38).
6
Wybierz i odtwarzaj muzykę
w aplikacji obsługującej Google
Cast.
Muzyka będzie odtwarzana przez
zestaw.
Uwaga
Podczas wyświetlania „google cast
updating” na przednim panelu zestawu nie
można korzystać z Google Cast. Poczekaj
na zakończenie aktualizacji i spróbuj
ponownie.
39PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
Korzystanie z funkcji sieciowych
1
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\080NTW.fm
masterpage: Left
Wskazówki
Wyświetlanie na ekranie
telewizora zawartości
ekranu urządzenia
mobilnego (MIRRORING)
Funkcja [Screen mirroring] umożliwia
wyświetlanie na ekranie telewizora
zawartości ekranu urządzenia
mobilnego z użyciem technologii
Miracast.
Zestaw można podłączyć bezpośrednio
do urządzenia obsługującego
technologię Screen mirroring (np.
smartfona czy tabletu). Można dzięki
temu oglądać obraz z urządzenia na
dużym ekranie telewizora. Do
korzystania z tej funkcji nie potrzeba
routera bezprzewodowego (punktu
dostępu).
MIRRORING
• Można również wybrać w kroku 1 opcję
[Screen mirroring] w menu głównym.
• Stabilność odtwarzania można poprawić
dzięki opcji [Screen mirroring RF Setting]
(str. 56).
Uwagi
• Podczas korzystania z funkcji Screen
mirroring jakość dźwięku i obrazu może
czasami ulec pogorszeniu ze względu na
zakłócenia z innych sieci.
• W zależności od warunków otoczenia
jakość dźwięku i obrazu może ulegać
pogorszeniu.
• Gdy działa funkcja Screen mirroring,
niektóre funkcje sieciowe mogą być
niedostępne.
• Należy upewnić się, że urządzenie jest
zgodne z technologią Miracast. Nie
możemy zagwarantować prawidłowego
połączenia ze wszystkimi urządzeniami
zgodnymi z technologią Miracast.
Anulowanie powielania
ekranu (Screen Mirroring)
Naciśnij przycisk HOME lub BACK.
HOME
BACK
1
2
Naciśnij przycisk MIRRORING.
Postępuj zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi na ekranie
telewizora.
Uaktywnij w urządzeniu mobilnym
funkcję Screen mirroring.
Spowoduje to wyświetlenie na
ekranie telewizora zawartości
ekranu urządzenia mobilnego.
40PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
3
Korzystanie z różnych funkcji/
ustawień
Podłączenie
subwoofera
bezprzewodowo (LINK)
Ponownie podłącz bezprzewodowo
subwoofer, aby poprawić jakość
połączenia.
4
5
LINK
Wskaźnik zasilania
Wybierz [System Settings] [Wireless Subwoofer Connection] [Link].
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony komunikat [Link].
Naciśnij przycisk LINK z tyłu
subwoofera.
Sprawdź, czy wskaźnik zasilania
subwoofera miga na zielono.
W ciągu minuty przejdź do
następnego kroku.
Wybierz [Start].
Rozpocznie się ustanawianie
połączenia.
Aby wrócić do poprzedniego
ekranu, wybierz opcję [Cancel].
Postępuj zgodnie z poleceniami
wyświetlanymi na ekranie, aby
ukończyć ustanawianie
połączenia.
Sprawdź, czy wskaźnik zasilania
subwoofera świeci się na zielono.
Uwagi
• Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat
[Cannot set Link.], postępuj zgodnie
z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
• Jeżeli opcję [Bluetooth Mode] ustawiono
na [Transmitter] i podłączono do zestawu
urządzenie BLUETOOTH, nie można
będzie bezprzewodowo podłączyć
subwoofera.
1
2
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
W menu głównym wybierz opcję
[Setup].
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony ekran ustawień.
41PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
Korzystanie z różnych funkcji/ustawień
6
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
Odtwarzanie
skompresowanych
plików audio
z uzyskaniem jakości
dźwięku zbliżonej do
najwyższej
Korzystanie
z wielościeżkowego
dźwięku (AUDIO)
Jeśli zestaw odbiera sygnał
wielościeżkowy w formacie Dolby
Digital, można odtwarzać dźwięk
wielościeżkowy.
Technologia DSEE HX konwertuje
podłączone źródło dźwięku do formatu
wysokiej jakości, tworząc wrażenie
przebywania w prawdziwym studio
nagraniowym lub na koncercie.
Funkcja ta jest dostępna tylko po
wybraniu [Music] jako pola
dźwiękowego (str. 27).
1
2
3
4
AUDIO
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
1
W menu głównym wybierz opcję
[Setup].
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony ekran ustawień.
2
Wybierz [Audio Settings] - [DSEE
HX].
Wybierz [On].
Naciśnij przycisk AUDIO.
Na przednim panelu zostanie
wyświetlony sygnał audio.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk, aby
wybrać żądany sygnał audio.
Sygnał audio
Objaśnienie
“MAIN”
Odtwarzany jest
dźwięk w języku
głównym.
“SUB”
Odtwarzany jest
dźwięk w języku
dodatkowym.
“MN/SB”
Odtwarzany jest
dźwięk mieszany
w języku głównym
i dodatkowym.
Uwagi
• Funkcja ta działa z dwukanałowym
cyfrowym sygnałem dźwiękowym
o częstotliwości 44,1 kHz lub 48 kHz.
• Ta funkcja nie działa po wybraniu trybu
[Analog].
masterpage: Left
Uwagi
• Aby odbierać sygnał Dolby Digital, należy
podłączyć telewizor lub inne urządzenia
do gniazda TV IN (OPTICAL) cyfrowym
przewodem optycznym (w zestawie).
• Jeśli gniazdo HDMI IN telewizora
obsługuje funkcję Audio Return Channel
(str. 46), sygnał Dolby Digital można
odbierać za pomocą przewodu HDMI.
42PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
Dezaktywacja
przycisków na zestawie
Istnieje możliwość dezaktywacji
przycisków na zestawie, aby
uniemożliwić nieprawidłową obsługę,
na przykład przez dzieci (funkcja
blokady rodzicielskiej).
masterpage:
Right
Zmiana jasności
wyświetlacza na panelu
przednim i wskaźnika
BLUETOOTH (DIMMER)
Możesz zmienić jasność wyświetlacza
na panelu przednim oraz wskaźnika
BLUETOOTH.
Naciśnij po kolei przyciski VOL –,
VOL +, i VOL –, przytrzymując
jednocześnie przycisk INPUT na
zestawie.
Na panelu przednim wyświetlany jest
komunikat „LOCK”, a przyciski zestawu
nie działają.
Zestaw można obsługiwać wyłącznie
pilotem.
Wyłączanie blokady
rodzicielskiej
Naciśnij po kolei przyciski VOL –, VOL +,
i VOL –, przytrzymując jednocześnie
przycisk INPUT na zestawie.
Na panelu przednim wyświetlany jest
komunikat UNLCK, a blokada
rodzicielska jest wyłączona.
Uwaga
1
2
Naciśnij przycisk DIMMER.
Na przednim panelu zostanie
wyświetlony tryb wyświetlania.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk, aby
wybrać żądany tryb wyświetlania.
Tryb
Objaśnienie
“BRIGHT”
Wyświetlacz na panelu
przednim i wskaźnik
BLUETOOTH świecą
jasno.
“DARK”
Wyświetlacz na panelu
przednim i wskaźnik
BLUETOOTH świecą
ciemniej.
“OFF”
Wyświetlacz na panelu
przednim jest
wyłączony.
Przycisku  (zasilanie) nie można
zablokować za pomocą blokady
rodzicielskiej.
43PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
Korzystanie z różnych funkcji/ustawień
DIMMER
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
Uwaga
Wyświetlacz na panelu przednim wyłącza
się po wybraniu opcji „OFF”. Włącza się on
automatycznie po naciśnięciu dowolnego
przycisku, a następnie wyłącza się, jeśli
zestaw nie wykonuje żadnej czynności
przez około 10 sekund. Jednakże
w niektórych przypadkach wyświetlacz na
panelu przednim może się nie wyłączyć.
W takim przypadku jasność wyświetlacza
na panelu przednim jest taka sama, jak po
wybraniu opcji „DARK”.
masterpage: Left
Oszczędzanie energii
w trybie czuwania
Sprawdź, czy wprowadzono
następujące ustawienia:
– [Bluetooth Standby] ustawiono na
[Off] (str. 53).
– [Standby Through] ustawiono na [Off]
(str. 54).
– [Quick Start/Network Standby]
ustawiono na [Off] (str. 55).
– [Remote Start] ustawiono na [Off]
(str. 57).
44PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
Przesyłanie sygnału
zdalnego sterowania do
telewizora przez
urządzenie
Pilot telewizora może nie działać, jeśli
zestaw zasłoni czujnik pilota na
telewizorze. W takim przypadku włącz
w zestawie funkcję wzmacniacza na
podczerwień.
Za pomocą pilota można sterować
telewizorem, przesyłając sygnał
zdalnego sterowania z tyłu zestawu.
2
3
4
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
W menu głównym wybierz opcję
[Setup].
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony ekran ustawień.
Wybierz [System Settings] - [IRRepeater].
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony komunikat [IR-Repeater].
Wybierz [On].
Uwagi
• Upewnij się, że nie można sterować
telewizorem za pomocą pilota,
a następnie ustaw [IR-Repeater] na [On].
Jeżeli telewizorem można sterować za
pomocą pilota, a opcję ustawiono na
[On], funkcja może nie działać
prawidłowo ze względu na zakłócenia
pomiędzy sygnałem sterowania z pilota
a sygnałem sterowania z zestawu.
• Funkcja ta może nie działać poprawnie
w niektórych telewizorach. W takim
przypadku należy umieścić zestaw
w większej odległości od telewizora.
Korzystanie z funkcji
Control for HDMI
Podłączenie urządzenia takiego jak
telewizor czy nagrywarka Blu-ray,
obsługującego funkcję Control for
HDMI*, przewodem HDMI umożliwia
wygodne sterowanie urządzeniem za
pomocą pilota telewizora.
Z funkcją Control for HDMI można
używać opisanych poniżej funkcji.
• Wyłączanie zestawu
• Sterowanie opcjami audio zestawu
• Zwrotny kanał audio (Audio Return
Channel)
• Obsługa jednym dotknięciem
• Remote Easy Control
• Oszczędzanie energii w trybie
czuwania HDMI
Uwaga
Funkcje te mogą działać z urządzeniami
marki innej niż Sony, ale nie gwarantujemy
takiego działania.
* Funkcja Control for HDMI to standard
wzajemnego sterowania stosowany
w połączeniach CEC (ang. Consumer
Electronics Control, sterowanie sprzętem
elektronicznym powszechnego użytku),
umożliwiający urządzeniom HDMI (High
Definition Multimedia Interface)
wzajemne sterowanie swoimi funkcjami.
Przygotowanie do
korzystania z funkcji Control
for HDMI
Ustaw opcję zestawu [System Settings] [HDMI Settings] - [Control for HDMI] na [On]
(str. 54). Ustawienie domyślne to [On].
Włącz ustawienia funkcji Control for
HDMI dla telewizora i innych urządzeń
podłączonych do zestawu.
45PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
Korzystanie z różnych funkcji/ustawień
1
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
Wskazówka
Jeżeli włączysz funkcję Control for HDMI
(synchronizacja „BRAVIA”) w telewizorze
marki Sony, automatycznie zostanie
również włączona funkcja Control for HDMI
w zestawie. Po zakończeniu konfiguracji
na panelu przednim zostanie wyświetlony
komunikat „DONE”.
Wyłączanie zestawu
Po wyłączeniu telewizora zestaw
i podłączone urządzenia wyłączą się
automatycznie.
Ustaw opcję zestawu [System Settings] [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV]
na [On] lub [Auto] (str. 54). Ustawienie
domyślne to [Auto].
Uwaga
W zależności od stanu podłączonego
urządzenia może ono się nie wyłączyć.
Sterowanie opcjami audio
zestawu
Po włączeniu zestawu podczas
oglądania telewizji dźwięk z telewizora
będzie odtwarzany przez głośniki
zestawu. Głośność zestawu można
regulować za pomocą pilota telewizora.
Jeśli podczas wcześniejszego oglądania
telewizji dźwięk z telewizora był już
odtwarzany przez głośniki zestawu,
zestaw będzie się automatycznie
włączać po włączeniu telewizora.
Sterowanie dźwiękiem jest też możliwe
za pośrednictwem menu telewizora.
Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w instrukcjach obsługi
dostarczonych z telewizorem.
masterpage: Left
Uwagi
• Dźwięk jest odtwarzany z telewizora
jedynie wtedy, gdy podczas korzystania
z funkcji Twin Picture telewizora wybrano
sygnał wejściowy inny niż [TV], [HDMI1],
[HDMI2] lub [HDMI3]. Po wyłączeniu
funkcji Twin Picture (Podwójny obraz)
dźwięk jest odtwarzany przez zestaw.
• Liczba określająca poziom głośności
zestawu jest wyświetlana na ekranie
telewizora w zależności od jego modelu.
Wyświetlana na ekranie telewizora liczba
określająca poziom głośności może się
różnić od liczby na wyświetlaczu na
panelu przednim zestawu.
• Funkcja sterowania opcjami audio
zestawu może być niedostępna
w zależności od ustawień telewizora.
Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w instrukcjach obsługi
dostarczonych z telewizorem.
Audio Return Channel
Jeżeli zestaw podłączono do gniazda
HDMI IN telewizora zgodnego z Audio
Return Channel, można odtwarzać
dźwięk z telewizora przez głośniki
zestawu bez konieczności podłączania
cyfrowego przewodu optycznego.
Ustaw opcję zestawu [System Settings] [HDMI Settings] - [Audio Return
Channel] na [Auto] (str. 54). Ustawienie
domyślne to [Auto].
Uwaga
Jeśli telewizor nie jest zgodny z funkcją
Audio Return Channel, podłącz cyfrowy
przewód optyczny (w zestawie) (więcej
informacji znajduje się w dołączonym
podręczniku uruchamiania).
46PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
Obsługa jednym
dotknięciem
Podczas odtwarzania z urządzenia
(nagrywarka Blu-ray Disc, „PlayStation®4”
itp.) podłączonego do zestawu telewizor
i zestaw włączają się automatycznie,
sygnał wejściowy zestawu przełączany
jest na sygnał wejściowy używanego
urządzenia, a dźwięk odtwarzany jest
z głośników zestawu.
masterpage:
Right
HDMIOszczędzanie energii
w trybie czuwania
HDMI Oszczędzanie energii w trybie
czuwania (str. 54) to funkcja, która
umożliwia odtwarzanie obrazu
i dźwięku z podłączonego urządzenia
bez włączania zestawu.
Ustaw [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Standby Through] na [Auto]
(str. 54). Ustawienie domyślne to [Auto].
Uwaga
Jeżeli telewizor nie wyświetla obrazu
z urządzenia podłączonego do zestawu,
ustaw [Standby Through] na [On].
Zalecamy wybór tego ustawienia
w przypadku podłączania telewizora marki
innej niż Sony.
Remote Easy Control
Zestawem można sterować po
wybraniu zestawu z menu Sync
telewizora.
Z funkcji tej można korzystać
w telewizorach obsługujących menu
Sync. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w instrukcjach obsługi
dostarczonych z telewizorem.
Uwagi
• W menu łączy telewizora zestaw jest
rozpoznawany jako „Player”
(odtwarzacz).
• W niektórych telewizorach część funkcji
może być niedostępna.
47PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
Korzystanie z różnych funkcji/ustawień
Uwagi
• Jeżeli opcja zestawu [System Settings] [HDMI Settings] - [Standby Through] jest
ustawiona na [On] lub [Auto], a dźwięk
z telewizora był odtwarzany z głośników
telewizora podczas poprzedniego
oglądania telewizji, zestaw nie włącza się,
a dźwięk i obraz są odtwarzane
z telewizora, nawet jeśli odtwarzane są
treści z urządzenia (str. 54).
• W przypadku niektórych telewizorów
początek zawartości może nie zostać
odtworzony poprawnie.
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
Korzystanie z funkcji
„BRAVIA” Sync
Oprócz funkcji Control for HDMI możesz
również używać w urządzeniach
obsługujących „BRAVIA” Sync
wymienionych poniżej funkcji.
• Wybór sceny
• Sterowanie kinem domowym
• Redukcja echa
• Synchronizacja wersji językowej
Uwaga
Funkcje te są zastrzeżonymi rozwiązaniami
firmy Sony. Funkcje te nie działają
z produktami marki innej niż Sony.
Wybór sceny
W zależności od sceny wybranej
w telewizorze następuje automatyczny
dobór pola dźwiękowego zestawu.
Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w instrukcjach obsługi
dostarczonych z telewizorem.
Ustaw pole dźwiękowe [ClearAudio+]
(str. 27).
Sterowanie kinem
domowym
Podczas korzystania z telewizora
obsługującego funkcje sterowania
kinem domowym można dokonać
konfiguracji zestawu i pola
dźwiękowego oraz przełączyć sygnał
wejściowy bez konieczności
przełączania sygnału wejściowego
telewizora.
Aby można było korzystać z tej funkcji,
telewizor musi być podłączony do
Internetu. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w instrukcjach
obsługi dostarczonych z telewizorem.
masterpage: Left
Redukcja echa
Redukcja echa następuje podczas
korzystania z komunikatorów takich jak
Skype w trakcie oglądania telewizji.
Z funkcji tej można korzystać
w telewizorach obsługujących funkcję
Social Viewing. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w instrukcjach
obsługi dostarczonych z telewizorem.
Uwagi
• Jeżeli sygnał wejściowy zestawu to
[HDMI1], [HDMI2] lub [HDMI3], to podczas
korzystania z funkcji Social Viewing jest
on przełączany na [TV]. Dźwięk z aplikacji
Social Viewing oraz telewizora jest
odtwarzany przez głośniki zestawu.
• Dźwięk jest odtwarzany z głośników
telewizora jedynie wtedy, gdy podczas
korzystania z funkcji Social Viewing
wybrano sygnał wejściowy inny niż [TV],
[HDMI1], [HDMI2] lub [HDMI3].
• Funkcji tej nie można używać podczas
odtwarzania dźwięku z telewizora.
Synchronizacja wersji
językowej
Zmiana języka menu ekranowego
telewizora spowoduje także zmianę
języka menu ekranowego zestawu.
Uwagi na temat połączeń
HDMI
• Użyj przewodu HDMI (High Speed
HDMI z Ethernetem lub Premium High
Speed HDMI z Ethernetem). Jeśli
zastosujesz standardowy przewód
HDMI, obrazy 1080p, 3D i treści 4K
mogą być wyświetlane
nieprawidłowo.
• Używaj przewodu zgodnego
z technologią HDMI.
48PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
masterpage:
Right
Korzystanie z różnych funkcji/ustawień
• Zalecany jest przewód Premium High
Speed HDMI z Ethernetem firmy Sony
z logo.
• Nie zalecamy natomiast używania
przejściówek HDMI-DVI.
• Sygnał audio (częstotliwość
próbkowania, długość bitu, itp.)
wysyłany z gniazda HDMI może zostać
zakłócony przez podłączone
urządzenie.
• Jeśli częstotliwość próbkowania lub
liczba kanałów audio urządzenia
odtwarzającego zostały zmienione,
dźwięk może zostać zakłócony.
• Po wybraniu sygnału wejściowego
[TV] sygnały wideo z wybranego
ostatnio gniazda HDMI IN 1/2/3 są
odtwarzane z gniazda HDMI OUT
(ARC).
• Zestaw obsługuje transmisję
„TRILUMINOS,” ITU-R BT.2020, HDR
(High Dynamic Range), 3D i 4K.
49PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
masterpage: Left
Korzystanie z ekranu ustawień
Można regulować różne elementy, takie jak obraz i dźwięk.
Ustawienia domyślne są podkreślone.
1
2
3
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu główne.
W menu głównym wybierz opcję
[Setup].
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlony ekran ustawień.
Wybierz element ustawień.
Element ustawień
Objaśnienie
[Software Update] Aktualizacja oprogramowania zestawu. (str. 51)
[Screen Settings]
Ustawienie ekranu w zależności od rodzaju telewizora. (str. 51)
[Audio Settings]
Dostosowanie ustawień audio do danego rodzaju gniazd
połączeniowych. (str. 52)
[Bluetooth
Settings]
[System Settings]
Określenie szczegółowych ustawień funkcji BLUETOOTH. (str. 53)
Ustawienia zestawu. (str. 54)
[Network Settings] Określenie szczegółowych ustawień dotyczących Internetu i sieci
domowej. (str. 56)
[Input Skip
Setting]
Określenie ustawień pomijania wejścia dla każdego wejścia.
(str. 57)
[Easy Setup]
Ponowne uruchomienie funkcji Easy Setup (łatwa konfiguracja)
w celu określenia ustawień podstawowych. (str. 57)
[Resetting]
Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych zestawu. (str. 57)
50PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
[Software Update]
Dzięki aktualizacji oprogramowania do
najnowszej wersji można korzystać
z najnowszych funkcji.
Informacje na temat funkcji aktualizacji
znajdują się na stronie internetowej:
www.sony.eu/support
Uwagi
[Update via Internet]
Aktualizowanie oprogramowania
zestawu za pośrednictwem dostępnej
sieci. Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie. Upewnij się,
że sieć ma połączenie z Internetem.
[Update via USB Memory]
Aktualizowanie oprogramowania przy
zastosowaniu pamięci USB. Upewnij się,
że folder aktualizacji oprogramowania
nosi prawidłową nazwę: „UPDATE”.
[Screen Settings]
[TV Type]
[16:9]: Ustawienie to należy wybrać przy
podłączaniu do szerokoekranowego
telewizora lub telewizora
obsługującego tryb szerokoekranowy.
[4:3]: Ustawienie to należy wybrać
w przypadku telewizora o proporcjach
4:3 bez funkcji trybu
szerokoekranowego.
[Output Video Resolution]
[Auto]: Odtwarzanie sygnału wideo
zgodnie z rozdzielczością telewizora lub
podłączonego urządzenia.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Odtwarzanie sygnału
wideo zgodnie z wybranym
ustawieniem rozdzielczości.
* Jeśli treści odtwarzane są w systemie
NTSC, rozdzielczość sygnałów wideo
może być konwertowana jedynie na
[480i] i [480p].
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Funkcja ta ustawia sygnał wyjściowy
z gniazda HDMI OUT (ARC) zestawu
podczas korzystania z funkcji Screen
mirroring.
[Auto]: Odtwarzanie sygnałów wideo 24p
tylko po podłączeniu telewizora zgodnego
z sygnałami wideo 1080/24p przez złącze
HDMI i gdy [Output Video Resolution] jest
ustawione na [Auto] lub [1080p].
[Off]: Należy wybrać tę opcję, jeśli
telewizor jest niezgodny z sygnałami
wideo 1080/24p.
[4K Output]
[Auto1]: Jeśli zestaw jest podłączony do
urządzenia firmy Sony zgodnego
z formatem obrazu 4K, ustawienie to
powoduje wyświetlanie obrazu 2K
podczas powielania ekranu oraz obrazu
4K w przypadku wyświetlania zdjęć.
51PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
Korzystanie z różnych funkcji/ustawień
• Aby można było pobrać aktualizacje
z Internetu, należy ustanowić połączenie
internetowe.
• W trakcie aktualizacji oprogramowania na
panelu przednim zostanie wyświetlony
komunikat „UPDT”. Po zakończeniu
aktualizacji zestaw uruchomi się
ponownie. Podczas aktualizacji nie wolno
włączać ani wyłączać zestawu ani
korzystać z zestawu bądź telewizora.
Należy zaczekać na zakończenie
aktualizacji oprogramowania.
• Możesz włączyć automatyczne
aktualizowanie oprogramowania,
ustawiając [Auto Update] na [On] (str. 56).
Aktualizację oprogramowania można
przeprowadzić nawet po wybraniu [Off]
w [Auto Update], w zależności od
szczegółów aktualizacji.
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
[Auto2]: Jeśli zestaw jest podłączony do
urządzenia zgodnego z formatem
obrazu 4K/24p, ustawienie to powoduje
wyświetlanie obrazu 4K podczas
odtwarzania materiału wideo 24p przy
powielaniu ekranu lub w przypadku
wyświetlania zdjęć.
[Off]: Wyłącza funkcję.
Uwagi
• Jeśli po wybraniu ustawienia [Auto1]
urządzenie marki Sony nie zostanie
wykryte, zestaw będzie działać identycznie
jak po wybraniu ustawienia [Auto2].
• W przypadku [Auto2] należy ustawić
[Network content 24p Output] w opcji
[24p Output].
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automatyczne wykrywanie typu
urządzenia zewnętrznego i przełączanie
na zgodne ustawienie kolorów.
[YCbCr (4:2:2)]: Przesyłanie sygnałów
wideo YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Przesyłanie sygnałów
wideo YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Należy wybrać to ustawienie
w przypadku podłączenia urządzenia
z gniazdem DVI zgodnym ze
standardem HDCP.
masterpage: Left
[SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Niwelowanie gradacji sygnału
wideo z gniazda HDMI OUT (ARC).
[Off]: Wybierz to ustawienie, jeśli sygnał
wideo jest zakłócony lub jeśli kolory nie
są naturalne.
[Audio Settings]
[DSEE HX]
Funkcja ta jest dostępna tylko po
wybraniu [Music] jako pola
dźwiękowego .
[On]: Umożliwia uzyskanie wyższej jakości
pliku dźwiękowego i odtwarzanie
dźwięku w wysokich zakresach, które są
często pomijane (str. 42).
[Off]: Wyłączone.
[Audio DRC]
Możesz dokonać kompresji zakresu
dynamiki ścieżki dźwiękowej.
[Auto]: Automatycznie kompresuje
dźwięk zakodowany w Dolby TrueHD.
[On]: Zestaw odtwarza ścieżkę
dźwiękową z pierwotnym zakresem
dynamiki.
[Off]: Brak kompresji zakresu dynamiki.
[Video Direct]
[Attenuation settings - Analog]
Możesz wyłączyć menu ekranowe (OSD)
zestawu po wybraniu sygnału
wejściowego [HDMI1], [HDMI2] lub
[HDMI3].
Funkcja ta jest przydatna podczas
grania, umożliwia bowiem pełne
wyświetlenie ekranu gry.
[On]: Wyłączanie menu ekranowego. Na
ekranie telewizora nie będą
wyświetlane informacje, a przyciski
OPTIONS i DISPLAY nie będą działać.
[Off]: Wyświetlanie informacji na
ekranie telewizora tylko podczas
zmiany ustawień, na przykład wyboru
pola dźwiękowego.
Podczas odtwarzania dźwięku
z urządzenia podłączonego do gniazd
ANALOG IN mogą wystąpić
zniekształcenia. Można zapobiec takim
zniekształceniom, tłumiąc poziom
sygnału wejściowego w zestawie.
[On]: Tłumienie sygnału wejściowego.
Ustawienie to spowoduje zmniejszenie
poziomu głośności.
[Off]: Normalny poziom sygnału
wejściowego.
[Audio Output]
Istnieje możliwość wyboru metody
przesyłania sygnału audio.
52PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
[Speaker]: Odtwarzanie dźwięku
wielokanałowego tylko przez głośniki
zestawu.
[Speaker + HDMI]: Odtwarzanie dźwięku
wielokanałowego z głośników zestawu,
a sygnału dźwięku 2-kanałowego
w formacie liniowym PCM z gniazda
HDMI OUT (ARC).
[HDMI]: Odtwarzanie dźwięku tylko
z gniazda HDMI OUT (ARC). Format
dźwięku zależy od podłączonego
urządzenia.
Uwagi
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Możesz odtwarzać treści z urządzenia
BLUETOOTH używając zestawu lub
odtwarzać dźwięk z zestawu przez
słuchawki lub głośniki z funkcją
BLUETOOTH.
[Receiver]: Zestaw przechodzi w tryb
odbiornika, co umożliwia odbieranie
i odtwarzanie sygnału audio
z urządzenia BLUETOOTH.
[Transmitter]: Zestaw przechodzi w tryb
nadajnika, co umożliwia przesyłanie
sygnału audio do słuchawek lub
głośników z funkcją BLUETOOTH. Po
przełączeniu sygnału wejściowego
zestawu na przednim panelu
wyświetlany jest komunikat „BT TX”.
[Off]: Funkcja BLUETOOTH jest
wyłączona i nie można wybrać sygnału
wejściowego [Bluetooth Audio].
Uwaga
Możesz połączyć się z urządzeniem
BLUETOOTH jednym dotknięciem nawet
po ustawieniu [Bluetooth Mode] na [Off].
[Device List]
Wyświetlanie listy sparowanych
i wykrytych urządzeń BLUETOOTH (SNK)
po ustawieniu [Bluetooth Mode] na
[Transmitter].
[Bluetooth Standby]
Tryb [Bluetooth Standby] można
ustawić tak, aby można było włączać
zestaw urządzeniem BLUETOOTH,
nawet gdy zestaw jest w trybie
czuwania. Ta funkcja jest dostępna tylko
wtedy, gdy [Bluetooth Mode] ustawiono
na [Receiver] lub [Transmitter].
[On]: Zestaw włączy się automatycznie
przy próbie połączenia sparowanego
urządzenia BLUETOOTH przez
BLUETOOTH.
[Off]: Wyłączone.
[Bluetooth Codec - AAC]
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy,
gdy [Bluetooth Mode] ustawiono na
[Receiver] lub [Transmitter].
[On]: Włączanie kodeka AAC.
[Off]: Wyłączanie kodeka AAC.
Uwagi
• Jeśli urządzenie obsługuje AAC i opcja
AAC jest włączona, można cieszyć się
dźwiękiem wysokiej jakości.
• Ustawienia tego nie można zmienić po
podłączeniu słuchawek lub głośników
z funkcją BLUETOOTH.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy,
gdy [Bluetooth Mode] ustawiono na
[Receiver] lub [Transmitter].
[On]: Włączanie kodeka LDAC.
[Off]: Wyłączanie kodeka LDAC.
53PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
Korzystanie z różnych funkcji/ustawień
• Jeśli [Control for HDMI] ustawiono na [On]
(str. 54), dla opcji [Audio Output]
wybierane jest automatycznie ustawienie
[Speaker + HDMI] i nie można go zmienić.
• Jeśli [Audio Output] ustawiono na
[Speaker + HDMI], a [HDMI1 Audio Input
Mode] (str. 55) ustawiono na [TV], sygnał
audio nie jest odtwarzany z gniazda HDMI
OUT (ARC). (Dotyczy tylko modeli
oferowanych w Europie).
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
masterpage: Left
Uwagi
[Wireless Subwoofer Connection]
• Jeśli urządzenie obsługuje LDAC i opcja
LDAC jest włączona, można cieszyć się
dźwiękiem wyższej jakości.
• Ustawienia tego nie można zmienić po
podłączeniu słuchawek lub głośników
z funkcją BLUETOOTH.
Umożliwia ponowne bezprzewodowe
podłączenie subwoofera. Szczegółowe
informacje można znaleźć w rozdziale
„Podłączenie subwoofera
bezprzewodowo (LINK)” (str. 41).
[Wireless Playback Quality]
Można ustawić prędkość transmisji
danych dla odtwarzania sygnału LDAC.
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy,
gdy [Bluetooth Mode] ustawiono na
[Transmitter], a [Bluetooth Codec LDAC] ustawiono na [On].
[Auto]: Szybkość transmisji danych jest
zmieniana automatycznie w zależności od
środowiska. Jeśli w tym trybie odtwarzanie
dźwięku jest niestabilne, wykorzystaj
jeden z pozostałych trzech trybów.
[Sound Quality]: Wykorzystywana jest
najwyższa prędkość transmisji danych.
Przesyłany jest dźwięk wyższej jakości,
ale odtwarzanie dźwięku może być
niestabilne, jeśli jakość łącza nie będzie
odpowiednia.
[Standard]: Wykorzystywana jest
średnia prędkość transmisji danych.
Zapewnia ona równowagę pomiędzy
jakością dźwięku i stabilnością
odtwarzania.
[Connection]: Priorytetem jest
stabilność. Jakość dźwięku będzie
przyzwoita, a stan połączenia
najprawdopodobniej będzie stabilny.
To ustawienie jest zalecane, jeśli
połączenie jest niestabilne.
[System Settings]
[OSD Language]
Na ekranie można wybrać żądany język
zestawu.
[IR-Repeater]
[On]: Sygnał zdalnego sterowania
telewizorem jest wysyłany z tyłu
głośnika w formie listwy (str. 45).
[Off]: Wyłącza funkcję.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w rozdziale „Podłączenie subwoofera
bezprzewodowo (LINK)” (str. 41).
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (str. 45)
[On]: Włączenie funkcji Control for
HDMI. Urządzenia podłączone
przewodem HDMI mogą sterować
wzajemnie swoimi funkcjami.
[Off]: Wyłączone.
• [Standby Linked to TV] (str. 46)
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy
[Control for HDMI] ustawiono na [On].
[Auto]: Zestaw zostanie
automatycznie wyłączony po
wyłączeniu telewizora, jeśli sygnał
wejściowy zestawu to [TV], [HDMI1],
[HDMI2], [HDMI3], or [Screen
mirroring].
[On]: Zestaw wyłącza się
automatycznie po wyłączeniu
telewizora niezależnie od sygnału
wejściowego.
[Off]: Zestaw nie wyłącza się nawet po
wyłączeniu telewizora.
• [Audio Return Channel] (str. 46)
Włącz tę funkcję po podłączeniu
zestawu do gniazda HDMI IN
telewizora zgodnego z funkcją Audio
Return Channel. Ta funkcja jest
dostępna tylko wtedy, gdy [Control for
HDMI] ustawiono na [On].
[Auto]: Możesz odtwarzać dźwięk
z telewizora przez głośniki zestawu.
54PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
[Off]: Użyj tego ustawienia po
podłączeniu cyfrowego przewodu
optycznego.
masterpage:
Right
ustawienie tylko po podłączeniu
zgodnych urządzeń.
Uwagi
• [HDMI1 Audio Input Mode] (Dotyczy
tylko modeli oferowanych w Europie).
Umożliwia wybór wejścia audio w
urządzeniu podłączonym do gniazda
HDMI IN 1.
[HDMI1]: Dźwięk z urządzenia
podłączonego do gniazda HDMI IN 1
jest pobierany z gniazda HDMI IN 1.
[TV]: Dźwięk z urządzenia
podłączonego do gniazda HDMI IN 1
jest pobierany z gniazda TV IN
(OPTICAL).
• [HDMI Signal Format]
Wybierz to ustawienie podczas
odtwarzania formatu 4K* w wysokiej
jakości z sygnału wejściowego HDMI.
[Standard format]: Format
standardowy do zwykłego
użytkowania.
[Enhanced format]: Format HDMI
wysokiej jakości. Wybierz to
• Opcję [Enhanced format] wybierz tylko
po podłączeniu urządzenia i telewizora
obsługujących format 4K wysokiej
jakości*.
• W przypadku niektórych modeli
telewizorów może być konieczna
zmiana ustawień. Zapoznaj się
z instrukcją obsługi telewizora.
• Po zmianie tego ustawienia obraz może
być wyświetlany prawidłowo. W takim
przypadku należy zmienić ustawienie
na [Standard format].
• Podczas oglądania obrazów 4K
w wysokiej jakości*, używaj przewodu
HDMI Premium High Speed
obsługującego prędkości 4K 60p
18 Gbps.
* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, 4K 60p 4:2:0 10
bit itp. Szczegółowe informacje
znajdują się w części „Obsługiwane
wejściowe formaty wideo” (str. 72).
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Skraca czas uruchamiania w trybie
czuwania. Można szybko skorzystać
z zestawu po jego włączeniu.
[Off]: Wyłączone.
[Auto Standby]
[On]: Włączenie funkcji [Auto Standby].
Jeśli nikt nie korzysta z zestawu przez
około 20 minut, automatycznie
przechodzi on w tryb czuwania.
[Off]: Wyłączone.
[Auto Display]
[On]: Automatyczne wyświetlanie
informacji na ekranie telewizora
podczas zmiany sygnałów audio,
trybów obrazu itp.
[Off]: Informacje są wyświetlane tylko
po naciśnięciu przycisku DISPLAY.
55PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
Korzystanie z różnych funkcji/ustawień
• [Standby Through] (str. 47)
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy
[Control for HDMI] ustawiono na [On].
[Auto]: Sygnały są odtwarzane
z gniazda HDMI OUT (ARC) zestawu
po włączeniu telewizora, jeśli zestaw
nie jest włączony. Można jeszcze
bardziej ograniczyć pobór mocy przez
zestaw, wybierając [On].
[On]: Sygnały są zawsze odtwarzane
z gniazda HDMI OUT (ARC) zestawu,
jeśli zestaw nie jest włączony.
Zalecamy wybór tego ustawienia
w przypadku podłączania telewizora
marki innej niż Sony.
[Off]: Sygnały nie są odtwarzane
z gniazda HDMI OUT (ARC) zestawu,
jeśli zestaw nie jest włączony. Włącz
zestaw, aby móc odtwarzać
w telewizorze treści z urządzenia
podłączonego do zestawu. Można
jeszcze bardziej ograniczyć pobór
mocy przez zestaw, wybierając [On].
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
masterpage: Left
[Software Update Notification]
[Software License Information]
[On]: Włączenie w odtwarzaczu
powiadamiania o nowszej wersji
oprogramowania (str. 51).
[Off]: Wyłączone.
Umożliwia wyświetlanie informacji
o licencji na oprogramowanie.
[Network Settings]
[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Aktualizacja oprogramowania jest
przeprowadzana automatycznie
pomiędzy 2:00 a 5:00 czasu lokalnego
w wybranej strefie [Time Zone], kiedy
zestaw nie jest używany. Po wybraniu
[Off] w [Quick Start/Network Standby]
aktualizacja oprogramowania jest
przeprowadzana po wyłączeniu
zestawu.
[Off]: Wyłączone.
[Time Zone]
Wybierz kraj/region.
Uwagi
• Aktualizację oprogramowania można
przeprowadzić nawet po wybraniu [Off]
w [Auto Update], w zależności od
szczegółów aktualizacji.
• Aktualizacja oprogramowania
przeprowadzana jest automatycznie
w ciągu 11 dni od opublikowania nowej
wersji.
[Device Name]
Można zmienić nazwę zestawu na taką,
która będzie łatwiej rozpoznawalna
podczas korzystania z funkcji [Bluetooth
Audio] lub [Screen mirroring]. Nazwa ta
jest również używana w innych sieciach,
takich jak sieć domowa. Należy
postępować zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami i wprowadzić nazwę za
pomocą klawiatury ekranowej.
[System Information]
Umożliwia wyświetlanie informacji
o wersji oprogramowania i adresie MAC
zestawu.
[Internet Settings]
Najpierw połącz zestaw z siecią.
[Wired Setup]: Tę opcję należy wybrać
po podłączeniu routera
szerokopasmowego za pomocą
przewodu sieci LAN.
[Wireless Setup]: To ustawienie należy
wybrać, gdy do łączenia się z siecią
bezprzewodową służy wbudowany
w zestaw moduł Wi-Fi.
Wskazówka
Więcej informacji można uzyskać na
poniższej stronie internetowej w części
zawierającej często zadawane pytania:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
Wyświetlanie bieżącego statusu
połączenia sieci.
[Network Connection Diagnostics]
Diagnostykę sieci można przeprowadzić
w celu sprawdzenia, czy połączenie
z siecią zostało nawiązane prawidłowo.
[Screen mirroring RF Setting]
W przypadku korzystania z wielu
połączeń bezprzewodowych, np.
bezprzewodowej sieci LAN, sygnał
bezprzewodowy może stracić
stabilność. W takim przypadku
stabilność odtwarzania można
poprawić, ustawiając priorytetowy
kanał częstotliwości radiowych dla
funkcji Screen mirroring.
[Auto]: Zazwyczaj należy wybrać to
ustawienie. Zestaw automatycznie
wybierze optymalny kanał transmisji dla
Screen mirroring.
56PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Wybrany kanał
priorytetowo obsługuje połączenia
funkcji Screen mirroring.
[Connection Server Settings]
Włączanie lub wyłączanie wyświetlania
podłączonego serwera sieci domowej.
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Umożliwia automatyczny dostęp
z poziomu nowo wykrytego kontrolera
sieci domowej.
[Off]: Wyłączone.
[Home Network Access Control]
[External Control]
[On]: Zezwalanie kontrolerowi
automatyki domowej na sterowanie
zestawem.
[Off]: Wyłączone.
[Remote Start]
[On]: Pozwala włączyć zestaw za
pomocą urządzenia połączonego przez
sieć, gdy zestaw jest w trybie
gotowości.
[Off]: Zestawu nie można uruchomić za
pomocą urządzenia połączonego przez
sieć.
[Input Skip Setting]
Ustawienie pomijania to wygodna
opcja, która umożliwia pomijanie
nieużywanych wejść podczas
wybierania funkcji za pomocą przycisku
INPUT +/–.
[Do not skip]: Zestaw nie pomija
wybranego sygnału wejściowego.
[Skip]: Zestaw pomija wybrany sygnał
wejściowy.
Uwaga
Po naciśnięciu przycisku INPUT +/– przy
wyświetlanym menu głównym, ikona
sygnału wejściowego jest przyciemniona,
jeśli sygnał ustawiono na [Skip].
Wskazówka
Możesz ustawić [Input Skip Setting] z menu
opcji (str. 58).
[Easy Setup]
Użyj [Easy Setup], aby przeprowadzić
początkową konfigurację ustawień
zestawu i ustawień sieciowych.
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Ustawienia zestawu można przywrócić
do domyślnych wartości fabrycznych,
wybierając grupę ustawień. Zostaną
zresetowane wszystkie ustawienia
w danej grupie.
[Initialize Personal Information]
Umożliwia usunięcie informacji
osobistych zapisanych w zestawie.
Uwaga
W przypadku wyrzucania, przekazywania
innej osobie lub odsprzedaży tego zestawu
należy ze względów bezpieczeństwa
usunąć z niego wszystkie informacje
osobiste. Należy też podejmować
odpowiednie środki ostrożności, np.
wylogować się po zakończeniu korzystania
z usługi sieciowej.
57PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
Korzystanie z różnych funkcji/ustawień
Wyświetlanie listy produktów zgodnych
z kontrolerem sieci domowej
i określanie, czy zestaw ma zezwalać na
sterowanie przez kontrolery na liście.
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\090OST.fm
masterpage: Left
Lista opcji menu
Po naciśnięciu przycisku OPTIONS dostępne są różne ustawienia i operacje
dotyczące odtwarzania. Dostępne elementy zmieniają się w zależności od sytuacji.
Element
Objaśnienie
[A/V SYNC]
Dostosowanie opóźnienia pomiędzy obrazem a dźwiękiem. Można
opóźnić dźwięk (str. 29).
[Sound Field]
Zmiana ustawień pola dźwiękowego (str. 27).
[Night]
Wybór trybu „noc” (str. 28).
[Voice]
Wybór trybu głosu (str. 28).
[Input Skip Setting]
Pomijanie nieużywanych sygnałów wejściowych podczas wybierania
funkcji przyciskiem INPUT +/– (str. 57).
[Input Label]
Zmiana nazwy sygnału wejściowego [HDMI1]. [HDMI2] lub [HDMI3]
wyświetlanej w menu głównym (str. 24).
[Repeat Setting]
Ustawianie odtwarzania z powtarzaniem.
[Play/Stop]
Rozpoczynanie lub zatrzymywanie odtwarzania.
[Play from start]
Odtwarzanie pozycji od początku.
[Shuffle Setting]
Ustawienie odtwarzania losowego.
[Add Slideshow BGM]
Rejestrowanie plików muzycznych w pamięci USB jako pokaz slajdów
z muzyką w tle (BGM).
[Slideshow]
Rozpoczynanie pokazu slajdów.
[Slideshow Speed]
Zmiana szybkości pokazu slajdów.
[Slideshow Effect]
Ustawianie efektu podczas pokazu slajdów.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Wyłącza funkcję.
• [My Music from USB]: Ustawianie plików muzycznych
zarejestrowanych za pomocą opcji [Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Przełączanie między opcjami [Grid View] i [List View].
[Rotate Left]
Obrót zdjęcia w lewo o 90 stopni.
[Rotate Right]
Obrót zdjęcia w prawo o 90 stopni.
[View Image]
Wyświetlanie wybranego zdjęcia.
58PL
HT-NT5
4-586-136-72(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\100TBS.fm
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie
problemów
Zasilanie
Zestaw nie włącza się.
 Sprawdź, czy przewód zasilający jest
właściwie podłączony.
 Odłącz przewód zasilający od
gniazda ściennego, a następnie
podłącz go ponownie po kilku
minutach.
Zestaw nie włącza się nawet po
włączeniu telewizora.
 Ustaw [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] na [On]
(str. 54). Telewizor musi obsługiwać
funkcję Control for HDMI (str. 45).
Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w instrukcjach obsługi
dostarczonych z telewizorem.
 Należy sprawdzić ustawienia
głośników w telewizorze. Zasilanie
zestawu działa zależnie od ustawień
głośników w telewizorze. Więcej
informacji na ten temat można
znaleźć w instrukcjach obsługi
dostarczonych z telewizorem.
 Jeśli poprzednim razem dźwięk był
odtwarzany przez głośniki telewizora,
zestaw nie włączy się nawet po
włączeniu telewizora.
Zestaw wyłącza się po wyłączeniu
telewizora.
 Sprawdź ustawienie opcji [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Linked to TV] (str. 54). Niezależnie od
sygnału wejściowego zestaw
zostanie automatycznie wyłączony
po wyłączeniu telewizora, jeśli
[Standby Linked to TV] ustawiono na
[On].
Zestaw nie wyłącza się nawet po
wyłączeniu telewizora.
 Sprawdź ustawienie opcji [System
Settings] - [HDMI Settings] - [Standby
Linked to TV] (str. 54). Aby zestaw
wyłączał się automatycznie po
wyłączeniu telewizora, niezależnie od
sygnału wejściowego, ustaw
[Standby Linked to TV] na [On].
Telewizor musi obsługiwać funkcję
Control for HDMI (str. 45). Więcej
informacji na ten temat można
znaleźć w instrukcjach obsługi
dostarczonych z telewizorem.
Obraz
Brak obrazu lub niewłaściwa
reprodukcja obrazu.
 Wybierz odpowiedni sygnał
wejściowy (str. 13).
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk INPUT,
a równocześnie naciśnij przycisk
VOL +, VOL –, VOL + na zestawie, aby
ustawić rozdzielczość sygnału
wyjściowego na najniższą.
 Jeżeli obraz z podłączonego
urządzenia nie jest wyświetlany lub
jest wyświetlany nieprawidłowo,
ustaw [System Settings] - [HDMI
Settings] - [HDMI Signal Format] na
[Standard format] (str. 54).
59PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania zestawu
wystąpią problemy opisane poniżej,
przed przekazaniem urządzenia do
serwisu należy skorzystać z poniższych
informacji dotyczących usuwania usterek.
Jeśli nie można usunąć problemu, należy
skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Do naprawy należy przynieść zestaw
i subwoofer, nawet jeśli tylko jedno
z urządzeń wydaje się działać
nieprawidłowo.
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\100TBS.fm
masterpage: Left
Brak obrazu po podłączeniu zestawu
za pomocą przewodu HDMI.
Obraz z gniazda HDMI jest
zniekształcony.
 Jeżeli podłączasz urządzenie
obsługujące HDCP 2.2, upewnij się, że
podłączasz je do gniazda HDMI IN,
a telewizor – do gniazda HDMI OUT
zestawu.
 Zestaw jest połączony z urządzeniem
wejściowym niezgodnym ze
standardem HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection). W takim
przypadku należy sprawdzić dane
techniczne podłączonego
urządzenia.
 Odłącz i ponownie podłącz przewód
HDMI. Upewnij się, że przewód HDMI
jest osadzony w gnieździe.
 Obraz z urządzenia podłączonego do
gniazda HDMI może być
zniekształcony. W takim przypadku
ustaw [Video Direct] na [On] (str. 52).
Obraz 3D z gniazda HDMI IN 1/2/3
nie jest wyświetlany na ekranie
telewizora.
 Obrazy 3D mogą nie być wyświetlane
w zależności od ustawień telewizora
lub urządzenia wideo. Sprawdź
formaty wideo HDMI obsługiwane
przez ten odbiornik (str. 72).
Obraz 4K z gniazda HDMI IN 1/2/3
nie jest wyświetlany na ekranie
telewizora.
 Obrazy 4K mogą nie być wyświetlane
w zależności od ustawień telewizora
lub urządzenia wideo. Sprawdź, czy
telewizor i urządzenie wideo
obsługują tę technologię, a następnie
upewnij się, że są one prawidłowo
skonfigurowane.
 Użyj przewodu HDMI (High Speed
HDMI z Ethernetem lub Premium
High Speed HDMI z Ethernetem).
Obraz nie jest wyświetlany na
całym ekranie telewizora.
 Sprawdź ustawienie opcji [TV Type] w
menu [Screen Settings] (str. 51).
 Współczynnik kształtu obrazu jest
stały.
Po wyłączeniu zestaw nie odtwarza
obrazu ani dźwięku z telewizora.
 Ustaw w zestawie [System Settings] [HDMI Settings] - [Control for HDMI]
na [On], a następnie ustaw [Standby
Through] na [Auto] lub [On] (str. 54).
 Włącz zestaw, a następnie przełącz
sygnał wejściowy na sygnał
urządzenia odtwarzającego obraz/
dźwięk.
 Jeżeli podłączone urządzenia to
urządzenia marki Sony, obsługujące
funkcję Control for HDMI, ustaw
[System Settings] - [HDMI Settings] [Standby Through] na [On] (str. 54).
Dźwięk
Zestaw nie odtwarza dźwięku
z telewizora.
 Sprawdź rodzaj i podłączenie
przewodu HDMI, cyfrowego przewodu
optycznego lub analogowego
przewodu audio podłączonego do
zestawu i telewizora (więcej informacji
znajduje się w dołączonym
podręczniku uruchamiania).
 Jeżeli zestaw podłączono do
telewizora obsługującego funkcję
Audio Return Channel, upewnij się, że
podłączono go do złącza
wejściowego HDMI zgodnego z ARC
(więcej informacji znajduje się
w dołączonym podręczniku
uruchamiania). Jeżeli dźwięk nadal
nie jest odtwarzany lub występują
zakłócenia, podłącz cyfrowy przewód
optyczny (w zestawie) i ustaw
w zestawie opcję [System Settings] [HDMI Settings] - [Audio Return
Channel] na [Off] (str. 54).
60PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\100TBS.fm
Po wyłączeniu zestaw nie odtwarza
obrazu ani dźwięku z telewizora.
 Ustaw w zestawie [System Settings] [HDMI Settings] - [Control for HDMI]
na [On], a następnie ustaw [Standby
Through] na [Auto] lub [On] (str. 54).
 Włącz zestaw, a następnie przełącz
sygnał wejściowy na sygnał urządzenia
odtwarzającego obraz/dźwięk.
 Jeżeli podłączone urządzenia to
urządzenia marki Sony, obsługujące
funkcję Control for HDMI, ustaw
[System Settings] - [HDMI Settings] [Standby Through] na [On] (str. 54).
Dźwięk jest odtwarzany
równocześnie z zestawu i telewizora.
 Wycisz dźwięk zestawu lub
telewizora.
Odtwarzany z zestawu dźwięk
z telewizora jest opóźniony
w stosunku do obrazu.
 Ustaw [A/V SYNC] na wartość 0 ms,
jeżeli ustawiona wartość mieści się
w zakresie od 25 ms do 300 ms (str. 29).
Nie słychać żadnego dźwięku
z urządzenia podłączonego do
zestawu lub tylko dźwięk o bardzo
niskim poziomie głośności.
 Naciśnij przycisk  + na pilocie
i sprawdź poziom głośności (str. 11).
 Naciśnij przycisk  lub  + na
pilocie, aby wyłączyć wyciszenie
(str. 11).
 Upewnij się, że wybrane jest właściwe
źródło sygnału wejściowego. Należy
spróbować wybrać inny sygnał
wejściowy, naciskając kilkakrotnie
przycisk INPUT +/– na pilocie (str. 13).
 Sprawdź, czy wtyki wszystkich
przewodów są do końca wsunięte
w gniazda zestawu i urządzenia.
 Materiały zabezpieczone
w technologii ochrony praw
własności intelektualnej (HDCP)
mogą nie być odtwarzane przez
zestaw.
61PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Rozwiązywanie problemów
 Jeśli telewizor nie jest zgodny
z funkcją Audio Return Channel,
podłącz cyfrowy przewód optyczny
(w zestawie) (więcej informacji
znajduje się w dołączonym
podręczniku uruchamiania). Jeżeli
telewizor nie jest zgodny z funkcją
Audio Return Channel, dźwięk
z telewizora nie będzie odtwarzany
przez zestaw, nawet jeśli zestaw
podłączono do gniazda HDMI IN
telewizora.
 Jeżeli dźwięk nie jest odtwarzany
z zestawu nawet po podłączeniu go
do telewizora cyfrowym przewodem
optycznym lub jeżeli telewizor nie jest
wyposażony w gniazdo wyjściowe
sygnału cyfrowego, podłącz
analogowy przewód audio (nie
dołączono do zestawu) i ustaw
w zestawie opcję [System Settings] [HDMI Settings] - [Audio Return
Channel] na [Off] (str. 54).
 Przełącz sygnał wejściowy
w zestawie na [TV] (str. 13).
 Zwiększ poziom głośności zestawu
lub wyłącz wyciszenie.
 Jeżeli zestaw nie odtwarza dźwięku
z dekodera telewizji kablowej/
satelitarnej podłączonego to
telewizora, podłącz urządzenie do
gniazda HDMI IN zestawu i przełącz
sygnał wejściowy zestawu dla
podłączonego urządzenia na HDMI IN
1/2/3 (więcej informacji znajduje się
w dołączonym podręczniku
uruchamiania).
 W zależności od kolejności, w jakiej
podłączysz telewizor i zestaw, zestaw
może przejść w tryb wyciszenia, na
przednim panelu zostanie
wyświetlony komunikat „MUTING”.
W takim przypadku najpierw włącz
telewizor, a potem zestaw.
 Przestaw głośniki telewizora
(BRAVIA) na opcję Audio System.
Informacje na temat konfigurowania
telewizora podano w dostarczonych
z nim instrukcjach obsługi.
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\100TBS.fm
 Ustaw [System Settings] - [HDMI
Settings] - [HDMI Signal Format] na
[Standard format] (str. 54).
Z subwoofera nie słychać żadnego
dźwięku lub tylko dźwięk o bardzo
niskim natężeniu.
 Naciśnij przycisk SW  + na pilocie,
aby zwiększyć poziom głośności
subwoofera (str. 29).
 Sprawdź, czy wskaźnik zasilania
subwoofera świeci się na zielono.
W przeciwnym razie zapoznaj się
z częścią „Brak dźwięku z subwoofera.”
(str. 65).
 Subwoofer służy do odtwarzania
basów. Jeżeli sygnał wejściowy
zawiera bardzo mało basów (np.
w przypadku audycji telewizyjnych),
może nie być dobrze słychać dźwięku
z subwoofera.
Nie można uzyskać efektu
przestrzennego.
 W zależności od sygnału
wejściowego i ustawień pola
dźwiękowego przetwarzanie dźwięku
surround może nie być odpowiednie.
W zależności od programu lub płyty,
efekty surround mogą być
niezauważalne.
 Aby odtwarzać wielokanałowy
dźwięk cyfrowy, sprawdź ustawienie
wyjścia dźwięku cyfrowego
w urządzeniu podłączonym do
zestawu. Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w instrukcji
obsługi podłączonego urządzenia.
masterpage: Left
Urządzenia podłączone
przez USB
Urządzenie USB nie zostało
rozpoznane.
 Wykonaj poniższą procedurę:
 Wyłącz zestaw.
 Odłącz urządzenie USB,
a następnie podłącz je
ponownie.
 Włącz zestaw.
 Upewnij się, że urządzenie USB jest
prawidłowo podłączone do portu
(USB) (str. 25).
 Sprawdź, czy urządzenie USB lub
przewód nie są uszkodzone.
 Upewnij się, że urządzenie
podłączone przez USB jest włączone.
 Jeśli urządzenie USB jest podłączone
za pośrednictwem koncentratora
USB, odłącz go i podłącz urządzenie
USB bezpośrednio do zestawu.
Podłączone urządzenia
mobilne
Nie można ustanowić połączenia
BLUETOOTH.
 Upewnij się, że świeci wskaźnik
BLUETOOTH w zestawie (str. 32).
 Upewnij się, że urządzenie
podłączane przez BLUETOOTH jest
włączone, a funkcja BLUETOOTH jest
aktywna.
 Zbliż urządzenie BLUETOOTH do
zestawu.
 Przeprowadź ponowne parowanie
zestawu z urządzeniem BLUETOOTH.
Może być konieczne wcześniejsze
anulowanie parowania zestawu
z urządzeniem BLUETOOTH.
 Dane parowania mogą zostać
skasowane. Ponownie przeprowadź
operację parowania (str. 31).
62PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\100TBS.fm
Nie można sparować urządzeń.
 Zbliż urządzenie BLUETOOTH do
zestawu.
 Upewnij się, że zestaw nie odbiera
zakłóceń z bezprzewodowej sieci
LAN, innych urządzeń
bezprzewodowych działających
w paśmie 2,4 GHz lub z kuchenki
mikrofalowej. Jeżeli w pobliżu
zestawu używane jest urządzenie
emitujące promieniowanie
elektromagnetyczne, odsuń to
urządzenie.
Nie można użyć funkcji NFC.
Zestaw nie odtwarza dźwięku
z podłączonego urządzenia
BLUETOOTH.
 Upewnij się, że świeci wskaźnik
BLUETOOTH w zestawie (str. 32).
 Zbliż urządzenie BLUETOOTH do
zestawu.
 Jeśli w pobliżu znajduje się sprzęt
emitujący promieniowanie
elektromagnetyczne, np.
bezprzewodowa sieć LAN, inne
urządzenie BLUETOOTH lub kuchenka
mikrofalowa, należy odsunąć takie
urządzenie od zestawu.
 Usuń wszelkie przeszkody znajdujące
się między zestawem a urządzeniem
BLUETOOTH lub przenieś zestaw
z dala od przeszkody.
 Przenieś podłączone urządzenie
BLUETOOTH.
 Przełącz zakres częstotliwości
bezprzewodowej sieci LAN lub
routera Wi-Fi albo komputera PC
na 5 GHz.
 Zwiększ poziom głośności
podłączonego urządzenia BLUETOOTH.
Podłączone słuchawki lub
głośniki
Nie można ustanowić połączenia
BLUETOOTH.
 Upewnij się, że świeci wskaźnik
BLUETOOTH w zestawie (str. 8).
 Upewnij się, że urządzenie
podłączane przez BLUETOOTH jest
włączone, a funkcja BLUETOOTH jest
aktywna.
 Zbliż urządzenie BLUETOOTH do
zestawu.
 Przeprowadź ponowne parowanie
zestawu z urządzeniem BLUETOOTH.
Może być konieczne wcześniejsze
anulowanie parowania zestawu
z urządzeniem BLUETOOTH.
 Dane parowania mogą zostać
skasowane. Ponownie przeprowadź
operację parowania (str. 31).
Nie można sparować urządzeń.
 Zbliż urządzenie BLUETOOTH do
zestawu.
 Upewnij się, że zestaw nie odbiera
zakłóceń z bezprzewodowej sieci LAN,
innych urządzeń bezprzewodowych
działających w paśmie 2,4 GHz lub z
kuchenki mikrofalowej. Jeżeli w pobliżu
zestawu używane jest urządzenie
emitujące promieniowanie
elektromagnetyczne, odsuń to
urządzenie.
Nie można użyć funkcji NFC.
 Funkcja NFC nie działa ze
słuchawkami lub głośnikami
obsługującymi BLUETOOTH. Aby
odtwarzać dźwięk ze słuchawek lub
głośników obsługujących
BLUETOOTH, patrz „Odtwarzanie
dźwięku z podłączonego telewizora
lub urządzenia przez słuchawki lub
głośniki” (str. 34).
63PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Rozwiązywanie problemów
 Funkcja NFC nie działa ze
słuchawkami lub głośnikami
obsługującymi BLUETOOTH. Aby
odtwarzać dźwięk ze słuchawek lub
głośników obsługujących
BLUETOOTH, patrz „Odtwarzanie
dźwięku z podłączonego telewizora
lub urządzenia przez słuchawki lub
głośniki” (str. 34).
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\100TBS.fm
Zestaw nie odtwarza dźwięku
z podłączonego urządzenia
BLUETOOTH.
 Upewnij się, że świeci wskaźnik
BLUETOOTH w zestawie (str. 32).
 Zbliż urządzenie BLUETOOTH do
zestawu.
 Jeśli w pobliżu znajduje się sprzęt
emitujący promieniowanie
elektromagnetyczne, np.
bezprzewodowa sieć LAN, inne
urządzenie BLUETOOTH lub kuchenka
mikrofalowa, należy odsunąć takie
urządzenie od zestawu.
 Usuń wszelkie przeszkody znajdujące
się między zestawem a urządzeniem
BLUETOOTH lub przenieś zestaw
z dala od przeszkody.
 Przenieś podłączone urządzenie
BLUETOOTH.
 Przełącz zakres częstotliwości
bezprzewodowej sieci LAN lub routera
Wi-Fi albo komputera PC na 5 GHz.
 Zwiększ poziom głośności
podłączonego urządzenia
BLUETOOTH.
 Ustaw [Wireless Playback Quality] na
[Connection] (str. 54).
Połączenie bezprzewodowej
sieci LAN
Zestaw nie może nawiązać
połączenia z siecią.
 Sprawdź połączenie sieciowe (str. 20)
i ustawienia sieciowe (str. 56).
masterpage: Left
Połączenie bezprzewodowej
sieci LAN
Po wybraniu ustawień w trybie
[Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)] nie
jest możliwe podłączenie
komputera PC do Internetu.
 Ustawienia sieci bezprzewodowej
routera mogą ulec automatycznej
zmianie, jeżeli funkcja Wi-Fi Protected
Setup zostanie użyta przed
dostosowaniem ustawień routera.
W takim przypadku należy
odpowiednio zmienić ustawienia sieci
bezprzewodowej w komputerze PC.
Zestaw nie może połączyć się
z siecią lub połączenie z siecią jest
niestabilne.
 Upewnij się, że router
bezprzewodowej sieci LAN jest
włączony.
 Sprawdź połączenie sieciowe (str. 22)
i ustawienia sieciowe (str. 56).
 W zależności od środowiska pracy,
w tym faktury ściany, warunków
odbioru fal radiowych, lub przeszkód
między zestawem a routerem
bezprzewodowej sieci LAN,
komunikacja na odległość może się
pogorszyć. Ustaw zestaw i router
bezprzewodowej sieci LAN bliżej siebie.
 Urządzenia korzystające z pasma
częstotliwości 2,4 GHz, np. kuchenki
mikrofalowe, urządzenia BLUETOOTH
lub cyfrowe urządzenia
bezprzewodowe mogą zakłócać
komunikację. Oddal zestaw od tych
urządzeń lub je wyłącz.
 Połączenie z bezprzewodową siecią
LAN może być niestabilne w
zależności od warunków otoczenia,
zwłaszcza przy korzystaniu z funkcji
BLUETOOTH zestawu. W tym
przypadku należy dostosować
środowisko użytkowania sprzętu.
64PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\100TBS.fm
Bezprzewodowy router nie jest
wyświetlany na liście sieci
bezprzewodowych.
 Naciśnij przycisk BACK, aby wrócić do
poprzedniego ekranu, i ponownie
włącz funkcję [Wireless Setup]
(str. 22). Jeśli nadal nie można wykryć
routera bezprzewodowego, wybierz
[New connection registration] z listy
sieci, a następnie wybierz opcję
[Manual registration], aby
wprowadzić nazwę sieci (SSID)
ręcznie.
Subwoofer
Brak dźwięku z subwoofera.
 Naciśnij przycisk SW  + na pilocie,
aby zwiększyć poziom głośności
subwoofera (str. 29).
 Ustaw tryb „noc” na [Off].
Szczegółowe informacje można
znaleźć w rozdziale „Uzyskiwanie
czystego dźwięku przy niskim
poziomie głośności w nocy NIGHT”
(str. 28).
Dźwięk jest przerywany lub
występują zakłócenia.
 Jeśli w pobliżu znajduje się sprzęt
emitujący promieniowanie
elektromagnetyczne, np.
bezprzewodowa sieć LAN lub włączona
kuchenka mikrofalowa, przenieś zestaw
z dala od takich urządzeń.
 Jeśli między zestawem a subwooferem
występują jakieś przeszkody, należy je
usunąć lub ominąć.
 Umieść zestaw i subwoofer jak
najbliżej siebie.
 Przełącz zakres częstotliwości
bezprzewodowej sieci LAN lub
routera Wi-Fi albo komputera PC na
5 GHz.
 Przełącz połączenie sieciowe
w telewizorze lub odtwarzaczu
Blu-ray Disc z bezprzewodowego na
przewodowe.
Pilot
Pilot zestawu nie działa.
 Skieruj pilot w stronę czujnika pilota
w zestawie (str. 8).
 Usuń wszelkie przeszkody znajdujące
się między pilotem a zestawem.
 Jeśli obie baterie w pilocie są
wyczerpane, wymień je na nowe.
 Upewnij się, że przyciskasz właściwy
przycisk na pilocie.
Pilot telewizora nie działa.
 Problem ten można rozwiązać za
pomocą funkcji wzmacniacza na
podczerwień (str. 54).
65PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Rozwiązywanie problemów
 Jeżeli wskaźnik zasilania subwoofera
nie świeci się, spróbuj wykonać
poniższe czynności.
– Upewnij się, że przewód sieciowy
jest podłączony, a subwoofer
podłączono prawidłowo.
– Naciśnij przycisk  (zasilanie) na
subwooferze, aby włączyć zasilanie.
 Jeżeli wskaźnik zasilania subwoofera
powoli miga na zielono lub świeci na
czerwono, spróbuj wykonać poniższe
czynności.
– Przenieś subwoofer bliżej zestawu,
tak aby wskaźnik zasilania na
subwooferze zaświecił się na
zielono.
– Postępuj zgodnie z instrukcją
w części „Podłączenie subwoofera
bezprzewodowo (LINK)” (str. 41).
 Jeżeli wskaźnik zasilania na
subwooferze miga na czerwono,
naciśnij przycisk  (zasilanie) na
subwooferze, aby wyłączyć zasilanie
i sprawdź, czy otwory wentylacyjne
subwoofera nie są zablokowane.
 Subwoofer służy do odtwarzania
basów. Jeżeli sygnał wejściowy nie
zawiera dużo basów, jak to jest
w przypadku większości audycji
telewizyjnych, może nie być słychać
basów z subwoofera.
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\100TBS.fm
Inne
Funkcja Control for HDMI nie działa
prawidłowo.
 Sprawdź połączenie z zestawem
(więcej informacji znajduje się
w dołączonym podręczniku
uruchamiania).
 Włącz funkcję Control for HDMI
w telewizorze. Więcej informacji na
ten temat można znaleźć
w instrukcjach obsługi dostarczonych
z telewizorem.
 Należy odczekać chwilę, a następnie
ponowić próbę. Jeśli nastąpiło
odłączenie zestawu, zacznie on
ponownie reagować na polecenia
użytkownika dopiero po pewnym
czasie. Odczekaj 15 sekund lub dłużej,
a następnie ponów próbę.
 Upewnij się, że podłączone
urządzenia obsługują funkcję Control
for HDMI.
 Włącz w urządzeniach podłączonych
do zestawu funkcję Control for HDMI.
Więcej szczegółów podano
w instrukcjach obsługi
poszczególnych urządzeń.
 Rodzaj i liczba urządzeń, którymi
można sterować za pomocą funkcji
Control for HDMI jest ograniczona do
następujących urządzeń zgodnych
z HDMI CEC:
– Urządzenia nagrywające
(nagrywarka Blu-ray Disc, DVD itp.):
maks. 3 urządzenia
– Urządzenia odtwarzające
(odtwarzacz Blu-ray Disc, DVD itp.):
maks. 3 urządzenia
– Urządzenia współpracujące z
tunerem: maks. 4 urządzenia
– Zestaw muzyczny (odbiornik/
słuchawki): maks. 1 urządzenie
(wykorzystywane przez zestaw)
masterpage: Left
Na wyświetlaczu na przednim
panelu są wyświetlane na zmianę
komunikaty „PRTCT”, „PUSH”
i „POWER”.
 Naciśnij przycisk  (zasilanie), aby
wyłączyć zestaw. Jeżeli wskaźnik
zgaśnie, odłącz przewód zasilający
i upewnij się, że otwory wentylacyjne
zestawu nie są zablokowane.
Na wyświetlaczu na panelu
przednim zostanie wyświetlony
komunikat „BT TX”.
 Naciśnij przycisk RX/TX na pilocie, aby
przełączyć [Bluetooth Mode] na
[Receiver]. Jeżeli opcję [Bluetooth
Mode] ustawiono na [Transmitter],
wyświetlany jest komunikat „BT TX”
(str. 53). Po naciśnięciu przycisku RX/TX
na pilocie opcja [Bluetooth Mode] jest
przełączana na [Receiver], a na panelu
przednim wyświetlana jest informacja
o wybranym sygnale wejściowym.
Czujniki telewizora nie działają
prawidłowo.
 Zestaw może zasłaniać czujniki (np.
czujnik jasności), odbiornik sygnału
pilota w telewizorze lub nadajnik dla
okularów 3D (na podczerwień)
w przypadku telewizora 3D
obsługującego okulary 3D na
podczerwień lub czujniki komunikacji
bezprzewodowej. Odsuń zestaw od
telewizora tak, aby odsłonić czujniki
i umożliwić ich poprawne działanie.
Opis rozmieszczenia czujników
i położenia odbiornika sygnału pilota
znajduje się w instrukcji obsługi
dostarczonej z telewizorem.
Funkcje bezprzewodowe
(bezprzewodowa sieć LAN,
BLUETOOTH lub funkcje subwoofera)
nie działają poprawnie.
 Nie umieszczać w obrębie zestawu
metalowych przedmiotów innych niż
telewizor.
66PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\100TBS.fm
masterpage:
Right
Resetowanie zestawu
Jeżeli zestaw nadal nie działa
prawidłowo, zresetuj go według
podanych poniżej instrukcji.
1
2
3
5
W menu głównym wybierz opcję
[Setup].
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlony ekran ustawień.
Wybierz [Resetting] - [Reset to
Factory Default Settings].
Wybierz odpowiednią pozycję
menu, którą chcesz zresetować.
Rozwiązywanie problemów
4
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
Wybierz [Start].
Anulowanie operacji
resetowania
W kroku 5 wybierz opcję [Cancel].
Uwaga
Po zresetowaniu zestawu może zostać
utracone połączenie z subwooferem.
W takim przypadku zastosuj się do instrukcji
podanych w części „Podłączenie
subwoofera bezprzewodowo (LINK)” (str. 41).
67PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\110OTH.fm
Informacje dodatkowe
Dane techniczne
Głośnik w formie listwy
(SA-NT5)
Sekcja wzmacniacza
MOC WYJŚCIOWA (znamionowa)
Przedni lewy + przedni prawy:
50 W + 50 W (przy 8 omach, 1 kHz,
1% THD)
MOC WYJŚCIOWA (znamionowa)
Przedni lewy + przedni prawy blok
głośników: 75 W (na kanał przy
8 omach, 1 kHz)
Przedni lewy/przedni prawy blok
głośników wysokotonowych: 35 W
(na kanał przy 4 omach, 10 kHz)
Górny lewy/górny prawy blok
głośników wysokotonowych: 25 W
(na kanał przy 4 omach, 20 kHz)
Wejścia
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Wyjścia
HDMI OUT (TV (ARC))*
* Gniazda HDMI IN 1/2/3 i HDMI OUT (TV
(ARC)) obsługują protokół HDCP 2.2. HDCP
2.2 to najnowsza technologia ochrony
praw własności intelektualnej,
wykorzystywana do zabezpieczania treści
takich jak filmy 4K.
Sekcja HDMI
Złącze
Typ A (19-stykowy)
Sekcja USB
Port (USB):
Typ A (do podłączenia pamięci USB,
czytnika kart pamięci, aparatu
cyfrowego)
masterpage: Left
Sekcja bezprzewodowej sieci LAN
System komunikacji
IEEE 802.11 a/b/g/n
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz, 5 GHz
Sekcja BLUETOOTH
System komunikacji
Specyfikacja BLUETOOTH w wersji 4.1
Wyjście
Specyfikacja BLUETOOTH Power
Class 1
Maksymalny zasięg łączności
Linia widzenia ok. 30 m1
Maksymalna liczba zarejestrowanych
urządzeń 9 urządzeń
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz (2,4 GHz–2,4835 GHz)
Metoda modulacji
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Zgodne profile BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Obsługiwane kodeki3)
SBC4), AAC5), LDAC
Zakres transmisji (A2DP)
20 Hz–40 000 Hz (częstotliwość
próbkowania LDAC 96 kHz przy
transmisji 990 kbps)
20 Hz–20 000 Hz (częstotliwość
próbkowania 44,1 kHz)
1)
Rzeczywisty zasięg zależy od takich
czynników jak: przeszkody między
urządzeniami, pola magnetyczne wokół
kuchenki mikrofalowej, elektryczność
statyczna, używanie telefonów
bezprzewodowych, czułość odbioru,
system operacyjny, aplikacja, itp.
2)
Standardowe profile BLUETOOTH
określają cel komunikacji nawiązywanej
między urządzeniami za
pośrednictwem funkcji BLUETOOTH.
3) Kodek: kompresja sygnału audio oraz
konwersja formatu
4)
skrót nazwy Subband Codec
5)
* Skrót nazwy Advanced Audio Coding
Sekcja LAN
Złącze LAN(100)
Terminal 100BASE-TX
68PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\110OTH.fm
Przedni lewy + przedni prawy blok
głośników
Zestaw głośnikowy
Zestaw trzech głośników, zawieszenie
akustyczne
Głośnik
Głośnik niskotonowy: 60 mm, typ
stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 14 mm,
miękka kopułka, 2 szt.
Ogólne
* Bez wystającej części
Masa (w przybliżeniu)
3,2 kg (bez ramy osłony)
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (6. generacji)/iPod touch
(5. generacji)
Subwoofer (SA-WNT5)
MOC WYJŚCIOWA (znamionowa)
130 W (przy 4 omach, 100 Hz)
Zestaw głośnikowy
Zestaw głośników subwoofer, Bass
reflex 16 cm, typ stożkowy
Wymagane zasilanie
Prąd przemienny 220 V–240 V, 50 Hz/
60 Hz
Pobór mocy
Włączony: 25 W
Tryb czuwania: 0,5 W lub mniej
Wymiary (orientacyjne) (szer./wys./gł.)
190 mm × 382 mm × 386 mm
(bez wystającej części)
Masa (w przybliżeniu)
8,1 kg
Sekcja nadajnika/
odbiornika
bezprzewodowego
Zestaw głośnikowy
Specyfikacja dźwięku
bezprzewodowego wersja 2.0
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Metoda modulacji
Pi/4 DQPSK
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
Zgodne urządzenia iPod/iPhone
Zgodne modele urządzeń iPod/iPhone
wymieniono poniżej. Przed podłączeniem
do zestawu urządzenia iPod lub iPhone
należy zaktualizować jego
oprogramowanie do najnowszej wersji.
Technologia BLUETOOTH współpracuje
z urządzeniami:
69PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Informacje dodatkowe
Wymagane zasilanie
Prąd przemienny 220 V–240 V,
50 Hz/60 Hz
Pobór mocy
Włączony: 50 W
Tryb czuwania: 0,5 W lub mniej
(Szczegółowe informacje na temat
ustawień, patrz strona 44)
[Quick Start/Network Standby]
ustawione na [Off] (ustawienie
domyślne): 3 W
[Quick Start/Network Standby]
ustawione na [On] (podłączone
wszystkie porty sieci przewodowej
i aktywne wszystkie porty sieci
bezprzewodowej): 7 W
Wymiary* (szerokość/wysokość/
szerokość) (w przybliżeniu).
1080 mm × 58 mm × 127 mm
(bez ramy osłony i uchwytu do
montażu na ścianie)
1080 mm × 64 mm × 127 mm
(z ramą osłony i bez uchwytu do
montażu na ścianie)
1080 mm × 135 mm × 80 mm
(bez ramy osłony i z uchwytem do
montażu na ścianie)
1080 mm × 135 mm × 80 mm
(z ramą osłony i uchwytem do
montażu na ścianie)
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\110OTH.fm
Odtwarzane typy plików
Music
Koder-dekoder
Rozszerzenie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
Standard WMA92)
.wma
WMA10 Pro7)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis:
.ogg
Monkey’s Audio:
.ape
Zdjęcia
Format
Rozszerzenie
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
masterpage: Left
Uwagi
• W zależności od formatu, kodowania,
warunków nagrywania lub stanu serwera
sieci domowej niektóre pliki mogą nie
zostać odtworzone.
• Niektóre pliki edytowane na komputerze
PC mogą być nieodtworzone.
• Przewijanie do przodu lub do tyłu
w przypadku niektórych plików może nie
być możliwe.
• Zestaw nie odtwarza szyfrowanych
plików, takich jak DRM.
• Zestaw rozpoznaje następujące pliki lub
foldery na urządzeniach USB:
– do folderów w 9 warstwie (w tym folder
główny)
– do 500 plików/folderów w pojedynczej
warstwie
• Zestaw rozpoznaje następujące pliki lub
foldery na serwerze sieci domowej:
– foldery do 19. warstwy,
– do 999 plików/folderów w pojedynczej
warstwie
• Niektóre urządzenia USB mogą nie
współpracować z tym zestawem.
• Zestaw może rozpoznać urządzenia do
przechowywania pamięci masowej (MSC)
(takie jak pamięć flash lub dysk twardy),
urządzenia do przechwytywania
nieruchomych obrazów (SICDs) i
klawiatury 101-klawiszowe.
Zestaw odtwarza pliki z rozszerzeniem
„.mka”. Plików tych nie można
odtwarzać na serwerze sieci domowej.
Zestaw może nie odtwarzać tego
formatu plików na serwerze sieci
domowej.
Zestaw nie odtwarza tego formatu
plików na serwerze sieci domowej.
Zestaw nie odtwarza plików w formacie
DTS .
Zestaw nie odtwarza animowanych
plików PNG ani GIF.
Zestaw nie odtwarza 16-bitowych
plików w formacie BMP.
Zestaw nie odtwarza plików
kodowanych bezstratnie.
70PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\110OTH.fm
masterpage:
Right
Obsługiwane wejściowe formaty audio
Poniżej przedstawiono formaty audio obsługiwane przez ten zestaw.
Format
Funkcja
“TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
DSD

–
Informacje dodatkowe
“HDMI1”
“HDMI2”
“HDMI3”
: Obsługiwany format.
–: Nieobsługiwany format.
Uwaga
Gniazda HDMI IN 1/2/3 nie obsługują formatu audio zawierającego ochronę przed
kopiowaniem, tak jak w przypadku płyt Super Audio CD lub DVD-Audio.
71PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\110OTH.fm
masterpage: Left
Obsługiwane wejściowe formaty wideo
Poniżej przedstawiono formaty wideo obsługiwane przez ten zestaw.
Przewód HDMI
Format
4096/3840 ×
2160p 4K
Liczba klatek
na sekundę
50/59,94/
60 Hz
Przestrzeń
barw
Zalecany jest
Zalecany jest
przewód
przewód
HDMI
HDMI High
Premium
Speed
High Speed
z Ethernetem
z Ethernetem
RGB
YCbCr444/
422
YCbCr420
Format sygnału HDMI
Ulepszony
Zwykły
–
–
23,98/24/25/
29,97/30 Hz
1920 × 1080p
23,98/24/25/
30/50/59,94/
60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/
60 Hz
1280 × 720p
23,98/24/
29.97/30/50/
59,94/60 Hz
720 × 480p
59,94/60 Hz
720 × 576p
50 Hz
640 × 480p
59,94/60 Hz
RGB
YCbCr444/
422
RGB
: Zalecane/ : Obsługiwane/–: Nieobsługiwane
• Wszystkie gniazda HDMI IN i HDMI OUT obsługują szerokość pasma do 18 Gbps, HDCP 2.2,
ITU-R BT.2020 szeroką przestrzeń barw i zawartość HDR (High Dynamic Range).
• HDCP 2.2 to najnowsza technologia ochrony praw własności intelektualnej,
wykorzystywana do zabezpieczania treści takich jak filmy 4K.
• Przestrzeń barw ITU-R BT.2020 to nowy, szerszy standard kolorów dla zestawów
telewizyjnych odtwarzających obraz Ultra HD.
• HDR to nowy format wideo umożliwiający wyświetlanie szerszego zakresu poziomów
jasności.
72PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\110OTH.fm
Informacje dotyczące
komunikacji BLUETOOTH
• Fale radiowe emitowane przez zestaw
mogą powodować zakłócenia w pracy
niektórych urządzeń medycznych.
Interferencje mogą powodować wadliwe
działanie, należy więc zawsze wyłączać
zasilanie zestawu i urządzenia
BLUETOOTH w następujących miejscach:
– w szpitalach, pociągach, samolotach,
na stacjach benzynowych i w innych
miejscach, gdzie mogą występować
łatwopalne gazy;
– w pobliżu drzwi automatycznych lub
alarmów przeciwpożarowych.
• Zestaw obsługuje funkcje
bezpieczeństwa, które są zgodne ze
specyfikacją BLUETOOTH, aby zapewniać
bezpieczne połączenie podczas
komunikacji za pośrednictwem
technologii BLUETOOTH. Jednak
zabezpieczenie to może okazać się
niewystarczające w zależności od
wybranych ustawień i innych czynników,
więc należy zawsze zachowywać
ostrożność podczas przeprowadzania
komunikacji za pośrednictwem
technologii BLUETOOTH.
• Firma Sony nie może ponosić
odpowiedzialności za uszkodzenia lub
inne straty wynikające z wycieku
informacji podczas komunikacji za
pośrednictwem technologii BLUETOOTH.
• Komunikacja BLUETOOTH nie jest
gwarantowana w przypadku każdego
urządzenia BLUETOOTH, które ma taki
sam charakterystyczny profil jak ten
zestaw.
• Urządzenia BLUETOOTH połączone z tym
urządzeniem muszą być zgodne ze
specyfikacją BLUETOOTH wyznaczoną
przez firmę Bluetooth SIG, Inc.
i poświadczone w celu zachowania
zgodności. Jednak nawet wtedy, gdy
urządzenie jest zgodne ze specyfikacją
BLUETOOTH, mogą wystąpić przypadki,
w których właściwości lub dane
techniczne urządzenia BLUETOOTH mogą
uniemożliwić połączenie lub
spowodować odmienność metod
sterowania, wyświetlania lub obsługi.
73PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Informacje dodatkowe
• Urządzenia BLUETOOTH powinny być
używane w odległości około 10 metrów
od siebie (bez przeszkód pomiędzy nimi).
Odpowiedni zasięg łączności może ulec
zmniejszeniu w następujących
warunkach:
– kiedy osoba, metalowy przedmiot,
ściana lub inna przeszkoda znajduje się
pomiędzy urządzeniami obsługującymi
połączenie BLUETOOTH;
– w miejscach, w których działa
bezprzewodowa sieć LAN;
– w pobliżu kuchenek mikrofalowych
znajdujących się w użyciu;
– w przypadku miejsc, w których
występują inne fale
elektromagnetyczne.
• Urządzenia BLUETOOTH i
bezprzewodowe sieci LAN (IEEE 802,11 b/
g) korzystają z tego samego pasma
częstotliwości (2,4 GHz). Użycie
urządzenia BLUETOOTH w pobliżu
urządzenia z funkcją bezprzewodowej
sieci LAN może spowodować wystąpienie
zakłóceń elektromagnetycznych.
W efekcie może wystąpić zmniejszenie
szybkości transmisji danych, zakłócenie
sygnału lub brak możliwości nawiązania
połączenia. W takim przypadku należy
zastosować następujące środki zaradcze:
– Korzystać z zestawu w odległości co
najmniej 10 m od urządzenia
bezprzewodowej sieci LAN.
– Wyłączaj zasilanie urządzeń
bezprzewodowej sieci LAN podczas
korzystania z urządzeń BLUETOOTH
w odległości do 10 metrów od nich.
– Ten zestaw oraz urządzenie
BLUETOOTH należy umieścić możliwie
najbliżej siebie.
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\110OTH.fm
• Mogą pojawić się zakłócenia lub funkcja
audio może być wyłączona w zależności
od urządzenia BLUETOOTH podłączonego
do zestawu, środowiska komunikacyjnego
lub otaczających warunków.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących zestawu należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży firmy Sony.
masterpage: Left
UMOWA LICENCYJNA
UŻYTKOWNIKA
KOŃCOWEGO (EULA)
WAŻNE:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA
NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ
UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („EULA”).
UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA
OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW
UMOWY. OSOBY, KTÓRE NIE
ZAAKCEPTUJĄ POSTANOWIEŃ UMOWY
EULA, NIE MAJĄ PRAWA UŻYTKOWAĆ
OPROGRAMOWANIA.
Niniejsza umowy EULA stanowi prawną
umowę zawartą między użytkownikiem
a spółką Sony Corporation („SONY”).
Niniejsza umowa EULA reguluje prawa
i obowiązki użytkownika związane
z oprogramowaniem SONY lub jego
licencjodawcami będącymi podmiotami
trzecimi (w tym spółkami powiązanymi
z SONY) oraz powiązanymi z nimi
spółkami (zwanymi dalej łącznie
„DOSTAWCAMI BĘDĄCYMI
PODMIOTAMI TRZECIMI”), które jest
przeznaczone do użytku z tym
urządzeniem (urządzenie audio SONY,
„URZĄDZENIE”), wraz z jego
aktualizacjami/uaktualnieniami
dostarczanymi przez SONY, a także
dołączoną do niego dokumentacją
w formie drukowanej, on-line i innych
formach elektronicznych, oraz
wszelkimi plikami danych utworzonymi
za jego pomocą (zwanymi dalej łącznie
„OPROGRAMOWANIEM”).
Niezależnie od powyższego wszelkie
oprogramowanie zawarte w ramach
OPROGRAMOWANIA, do którego
dołączono oddzielne umowy licencyjne
użytkownika końcowego (w tym, lecz
nie wyłącznie, Powszechną Licencję
Publiczną GNU lub Mniejszą
74PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\110OTH.fm
Powszechną Licencję Publiczną GNU/
Powszechną Licencję Publiczną GNU dla
Bibliotek) podlega w wymaganym
zakresie postanowieniom stosownych
umów, innym niż zawarte w umowie
EULA („OPROGRAMOWANIE
NIEPODLEGAJĄCE”).
LICENCJA NA
OPROGRAMOWANIE
OPROGRAMOWANIE jest
licencjonowane, nie sprzedawane.
OPROGRAMOWANIE jest chronione
prawami autorskimi oraz innymi
prawami własności intelektualnej oraz
międzynarodowymi traktatami.
PRAWO WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ
UDZIELENIE LICENCJI
SONY udziela użytkownikowi
ograniczonej licencji na korzystanie
z OPROGRAMOWANIA jedynie razem ze
zgodnym urządzeniem (zwanym dalej
„URZĄDZENIEM”) oraz wyłącznie do
niekomercyjnego użytku własnego.
SONY i DOSTAWCY BĘDĄCY
PODMIOTAMI TRZECIMI wyraźnie
zastrzegają wszelkie prawa,
uprawnienia i dobra (w tym, lecz nie
wyłącznie, wszystkie prawa wartości
intelektualnej) do OPROGRAMOWANIA,
które w szczególności nie są udzielane
użytkownikowi na mocy niniejszej
umowy EULA.
do kodu źródłowego, modyfikować ani
dokonywać inżynierii wstecznej,
dekompilacji ani demontażu
OPROGRAMOWANIA w całości lub
w części, ani tworzyć prac pochodnych
dotyczących OPROGRAMOWANIA lub
na jego bazie, o ile tego typu prace
pochodne nie wynikają z celowego
działania OPROGRAMOWANIA. Nie
wolno modyfikować funkcji
OPROGRAMOWANIA w zakresie
zarządzania prawami cyfrowymi ani
nimi manipulować. Nie wolno omijać,
modyfikować, pokonywać ani
obchodzić funkcji oraz zabezpieczeń
OPROGRAMOWANIA, ani żadnych
mechanizmów funkcjonalnie
powiązanych z OPROGRAMOWANIEM.
Nie wolno oddzielać pojedynczych
składników OPROGRAMOWANIA w celu
korzystania z nich przy użyciu więcej niż
jednego URZĄDZENIA, o ile nie uzyska
się wyraźnej zgody SONY. Nie wolno
usuwać, zmieniać, ukrywać ani
zamazywać znaków towarowych ani
informacji zawartych w ramach
OPROGRAMOWANIA. Nie wolno
udostępniać, dystrybuować,
wypożyczać, najmować,
sublicencjonować, przekazywać ani
sprzedawać OPROGRAMOWANIA.
Oprogramowanie, usługi sieciowe oraz
produkty inne niż OPROGRAMOWANIE,
od których jest uzależnione działanie
OPROGRAMOWANIA, mogą być
wycofywane, a ich działanie przerywane
przez ich dostawców (dostawców
oprogramowania, usługodawców lub
SONY) według uznania. SONY i wyżej
wymienieni dostawcy nie gwarantują
dostępności ani niezakłóconego bądź
niezmienionego działania
OPROGRAMOWANIA, usług sieciowych,
zawartości ani innych produktów.
WARUNKI I OGRANICZENIA
Nie wolno kopiować, publikować,
adaptować, rozpowszechniać,
podejmować próby uzyskania dostępu
75PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Informacje dodatkowe
Wszystkie prawa i uprawnienia do
OPROGRAMOWANIA (w tym, lecz nie
wyłącznie, dowolnych obrazów, fotografii,
animacji, treści wideo, audio, muzyki,
tekstu oraz „apletów” zawartych w ramach
OPROGRAMOWANIA) należą do SONY
albo co najmniej jednego DOSTAWCY
BĘDĄCEGO PODMIOTEM TRZECIM.
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\110OTH.fm
UŻYTKOWANIE
OPROGRAMOWANIA
Z MATERIAŁAMI
PODLEGAJĄCYMI PRAWU
AUTORSKIEMU
OPROGRAMOWANIE może być
użytkowane w celu przeglądania,
przechowywania, przetwarzania i/lub
użytkowania zawartości stworzonej
przez użytkownika i/lub podmioty
trzecie. Taka zawartość może być
chroniona prawem autorskim, innymi
prawami własności intelektualnej lub
umowami. Użytkownik zgadza się
korzystać z OPROGRAMOWANIA
wyłącznie zgodnie z prawami i
umowami, które dotyczą takiej
zawartości. Użytkownik przyjmuje do
wiadomości i akceptuje, że SONY może
podjąć odpowiednie kroki w celu
ochrony praw autorskich zawartości
przechowywanej, przetwarzanej lub
użytkowanej za pośrednictwem
OPROGRAMOWANIA. Takie kroki
obejmują między innymi: liczenie
częstości wykonywania kopii
zapasowych i przywracania danych za
pośrednictwem funkcji
OPROGRAMOWANIA; odmowę żądania
umożliwienia przywrócenia danych;
rozwiązanie niniejszej umowy EULA
w sytuacji nielegalnego użytkowania
OPROGRAMOWANIA przez
użytkownika.
SERWIS ZAWARTOŚCI
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE
OPROGRAMOWANIE MOŻE
WYKORZYSTYWAĆ ZAWARTOŚĆ
DOSTĘPNĄ ZA POŚREDNICTWEM
SERWISÓW ZAWARTOŚCI (zwanych
dalej „SERWISAMI ZAWARTOŚCI”).
KORZYSTANIE Z SERWISU I
ZAWARTOŚCI PODLEGA WARUNKOM
ŚWIADCZENIA USŁUG WYBRANEGO
SERWISU ZAWARTOŚCI. NIEWYRAŻENIE
ZGODY NA TE WARUNKI SKUTKUJE
OGRANICZENIEM MOŻLIWOŚCI
masterpage: Left
UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości
i akceptuje, że pewna zawartość i usługi
dostępne za pośrednictwem
OPROGRAMOWANIA mogą być
dostarczane przez podmioty trzecie,
nad którymi SONY nie sprawuje kontroli.
KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISÓW
ZAWARTOŚCI WYMAGA POŁĄCZENIA
Z INTERNETEM. SERWIS ZAWARTOŚCI
MOŻE ZAPRZESTAĆ ŚWIADCZENIA
USŁUG W DOWOLNYM CZASIE.
POŁĄCZENIE Z INTERNETEM
ORAZ USŁUGI PODMIOTÓW
TRZECICH
Użytkownik przyjmuje do wiadomości
i akceptuje, że aby zyskać dostęp do
niektórych funkcji OPROGRAMOWANIA,
niezbędne jest połączenie z Internetem,
za które wyłączną odpowiedzialność
ponosi użytkownik. Ponadto
użytkownik jest osobiście
odpowiedzialny za opłaty wobec
podmiotów trzecich związane
z połączeniem z Internetem, w tym
między innymi za opłaty wobec
dostawcy usług internetowych i koszty
połączenia. Działanie
OPROGRAMOWANIA może być
ograniczone lub spowolnione,
w zależności od połączenia, szybkości
przesyłu lub ograniczeń technicznych
związanych z połączeniem z Internetem
oraz usługami internetowymi.
Świadczenie, jakość i bezpieczeństwo
usługi połączenia z Internetem
podlegają wyłącznej odpowiedzialności
podmiotu trzeciego świadczącego takie
usługi.
EKSPORT I INNE PRZEPISY
Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę
na przestrzeganie wszelkich
stosownych ograniczeń oraz przepisów
eksportowych i reeksportowych w kraju
i regionie pobytu oraz zobowiązuje się
nie przekazywać i nie zezwalać na
przekazywanie OPROGRAMOWANIA do
76PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\110OTH.fm
kraju objętego embargiem ani
w jakikolwiek inny sposób nie naruszać
wspomnianych ograniczeń i wytycznych
prawnych.
CZYNNOŚCI WYSOKIEGO
RYZYKA
WYKLUCZENIE GWARANCJI NA
OPROGRAMOWANIE
Użytkownik przyjmuje do wiadomości
i akceptuje, że korzysta z
OPROGRAMOWANIA na własne ryzyko
oraz że jest odpowiedzialny za
użytkowanie OPROGRAMOWANIA.
OPROGRAMOWANIE jest dostarczane
„TAKIE JAKIE JEST”, bez jakichkolwiek
gwarancji, obowiązków i warunków.
SONY I DOSTAWCY BĘDĄCY
PODMIOTAMI TRZECIMI (na potrzeby
niniejszej sekcji SONY i każdy
z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH PODMIOTAMI
TRZECIMI są łącznie nazywani „SONY”)
WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE
GWARANCJE, OBOWIĄZKI I WARUNKI
WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM,
LECZ NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANE
GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ,
NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI
DO OKREŚLONYCH CELÓW. SONY NIE
GWARANTUJE, NIE TWIERDZI ANI NIE
OŚWIADCZA, ŻE (A) FUNKCJE ZAWARTE
W OPROGRAMOWANIU SPEŁNIĄ
OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA ORAZ ŻE
BĘDĄ ONE AKTUALIZOWANE; (B) ŻE
DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE
PRAWIDŁOWE I BEZBŁĘDNE ORAZ ŻE
BŁĘDY ZOSTANĄ POPRAWIONE; (C) ŻE
OPROGRAMOWANIE NIE SPOWODUJE
USZKODZENIA INNEGO
OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU LUB
DANYCH; (D) ŻE DOWOLNE
OPROGRAMOWANIE, USŁUGI SIECIOWE
(W TYM USŁUGA INTERNETU) LUB
PRODUKTY (INNE NIŻ
OPROGRAMOWANIE), OD KTÓRYCH
UZALEŻNIONE JEST DZIAŁANIE
OPROGRAMOWANIA, BĘDĄ DOSTĘPNE,
A ICH DZIAŁANIE NIEZAKŁÓCANE ANI
NIEMODYFIKOWANE, ORAZ (E) ŻE WYNIK
UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA
BĘDZIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB
DOKŁADNY, PEWNY, KOMPLETNY LUB
JAKIKOLWIEK INNY.
ŻADNA USTNA ANI PISEMNA
INFORMACJA, ANI RADA UDZIELONA
PRZEZ SONY LUB AUTORYZOWANEGO
PRZEDSTAWICIELA SONY, NIE BĘDZIE
STANOWIĆ GWARANCJI, OBOWIĄZKU
ANI WARUNKÓW, ANI W JAKIKOLWIEK
SPOSÓB POSZERZAĆ ZAKRESU
NINIEJSZEJ GWARANCJI. JEŚLI
OPROGRAMOWANIE JEST WADLIWE,
KOSZTY SERWISU, NAPRAWY LUB
POPRAWKI PONOSI UŻYTKOWNIK.
NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE
ZABRANIAJĄ WYKLUCZENIA
DOROZUMIANYCH GWARANCJI.
W TAKIEJ SYTUACJI POWYŻSZE
WYKLUCZENIE NIE DOTYCZY
UŻYTKOWNIKA.
77PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Informacje dodatkowe
OPROGRAMOWANIE nie jest odporne
na błędy, nie jest również
opracowywane, wytwarzane ani
przeznaczone do użytku lub
odsprzedaży jako oprogramowanie
działające w sieci sprzętu sterującego
w warunkach niebezpiecznych, które
wymagają niezawodności, np.
w energetyce jądrowej, systemach
nawigacji i komunikacji lotniczej,
kierowaniu ruchem powietrznym,
urządzeniach podtrzymujących funkcje
życiowe bądź w systemach broni, gdzie
awaria OPROGRAMOWANIA mogłaby
prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała
lub poważnych szkód fizycznych bądź
ekologicznych (zwanych dalej
„CZYNNOŚCIAMI WYSOKIEGO
RYZYKA”). SONY, DOSTAWCY BĘDĄCY
PODMIOTAMI TRZECIMI i powiązane
z nimi spółki wyraźnie wyłączają
wszelkie wyrażone lub dorozumiane
gwarancje, obowiązki i warunki
przydatności dla CZYNNOŚCI
WYSOKIEGO RYZYKA.
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\110OTH.fm
OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
SONY ANI ŻADEN Z DOSTAWCÓW
BĘDĄCYCH PODMIOTAMI TRZECIMI (na
potrzeby niniejszej sekcji SONY i każdego
z DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH PODMIOTAMI
TRZECIMI łącznie nazywa się „SONY”) NIE
BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE
I NASTĘPCZE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA
WYRAŻONYCH ALBO DOROZUMIANYCH
GWARANCJI, NARUSZEŃ UMOWY,
ZANIEDBAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI
CAŁKOWITEJ LUB JAKIEGOKOLWIEK
POSTANOWIENIA PRAWNEGO
ZWIĄZANEGO Z OPROGRAMOWANIEM,
W TYM — LECZ NIE WYŁĄCZNIE — ZA
SZKODY WYNIKAJĄCE: Z UTRATY
ZYSKÓW, DOCHODÓW, DANYCH,
MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA
OPROGRAMOWANIA ALBO
ZWIĄZANEGO Z NIM SPRZĘTU, A TAKŻE Z
PRZESTOJÓW I UTRATY CZASU
UŻYTKOWNIKA, NAWET JEŚLI
DORADZONO MU MOŻLIWOŚĆ
UZYSKANIA ODSZKODOWANIA.
W KAŻDYM PRZYPADKU CAŁKOWITA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SONY WZGLĘDEM
UŻYTKOWNIKA W RAMACH NINIEJSZEJ
UMOWY EULA BĘDZIE OGRANICZONA DO
FAKTYCZNIE OPŁACONEJ KWOTY ZA
PRODUKT. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE
ZABRANIAJĄ WYKLUCZENIA LUB
OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
SZKODY UBOCZNE I NASTĘPCZE. W TAKIEJ
SYTUACJI POWYŻSZE WYKLUCZENIE NIE
DOTYCZY UŻYTKOWNIKA.
FUNKCJA AUTOMATYCZNEJ
AKTUALIZACJI
Co pewien czas SONY lub DOSTAWCA
BĘDĄCY PODMIOTEM TRZECIM może
dokonać automatycznej aktualizacji
albo innej zmiany OPROGRAMOWANIA,
między innymi w celu poprawy jego
bezpieczeństwa, wyeliminowania
usterek i rozbudowy funkcji, w czasie
gdy użytkownik korzysta z serwerów
masterpage: Left
SONY albo podmiotów trzecich. Takie
aktualizacje lub zmiany mogą
spowodować usunięcie funkcji
OPROGRAMOWANIA albo zmianę ich
charakteru, w tym — ale nie wyłącznie —
funkcji, z których korzysta użytkownik.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości
i akceptuje, że takie działania odbywają
się według własnego wyłącznego
uznania SONY oraz że SONY może
uzależnić możliwość użytkowania
OPROGRAMOWANIA od ukończenia
przez użytkownika instalacji lub
zaakceptowania uaktualnienia bądź
modyfikacji. Na potrzeby niniejszej
umowy EULA wszelkie aktualizacje/
zmiany zostaną uznane za stanowiące
składnik OPROGRAMOWANIA.
Zaakceptowanie postanowień niniejszej
umowy EULA jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na aktualizacje/
zmiany.
CAŁOŚĆ UMOWY, ZRZECZENIE
SIĘ, ROZŁĄCZNOŚĆ
Niniejsza umowa EULA i zasady ochrony
prywatności SONY, wraz
z wprowadzanymi co pewien czas
zmianami, razem stanowią całość
umowy między użytkownikiem a SONY
w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA.
Niewymuszenie lub nieskorzystanie
przez SONY z praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy EULA
nie oznacza zrzeczenia się takich praw
lub obowiązków. Jeśli jakakolwiek część
niniejszej umowy EULA jest
nieprawidłowa, nielegalna lub
niemożliwa do wykonania, musi zostać
wypełniona w maksymalnym możliwym
stopniu, tak by zrealizować jej intencje.
Pozostałe części pozostają w pełni
ważne i obowiązujące.
PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsza umowa EULA nie podlega
Konwencji Narodów Zjednoczonych
o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów. Niniejsza umowa EULA podlega
78PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\110OTH.fm
prawu japońskiemu bez odniesienia do
jakichkolwiek przepisów kolizyjnych.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej
umowy EULA podlegają wyłącznej
jurysdykcji Sądu Rejonowego w Tokio
(Japonia) i będą tam rozstrzygane,
a strony postępowania wyrażają zgodę
na taką lokalizację i jurysdykcję.
ŚRODKI NAPRAWCZE
WYGAŚNIĘCIE
Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych
praw SONY może wypowiedzieć
niniejszą umowę EULA w przypadku
nieprzestrzegania przez użytkownika jej
warunków. W przypadku takiego
wypowiedzenia umowy należy
zaprzestać użytkowania
OPROGRAMOWANIA i zniszczyć
wszystkie jego kopie.
POPRAWKA
SONY ZACHOWUJE PRAWO DO ZMIANY
JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ
NINIEJSZEJ UMOWY EULA WEDŁUG
WŁASNEGO UZNANIA, ZAMIESZCZAJĄC
OGŁOSZENIE W WITRYNIE
INTERNETOWEJ WSKAZANEJ PRZEZ
SONY, PRZESYŁAJĄC POWIADOMIENIE
NA ADRES POCZTY E-MAIL PODANY
PRZEZ UŻYTKOWNIKA, INFORMUJĄC GO
W RAMACH PROCESU
AKTUALIZOWANIA/UAKTUALNIANIA
OPROGRAMOWANIA ALBO
W JAKIEJKOLWIEK INNEJ UZNAWANEJ
PRAWNIE FORMIE PRZEKAZYWANIA
INFORMACJI. Jeśli użytkownik nie
wyraża zgody na treść niniejszej
poprawki, należy natychmiast
skontaktować się z SONY w celu
uzyskania instrukcji. Dalsze korzystanie
z OPROGRAMOWANIA po wejściu
w życie opisanych zmian uważa się za
wyrażenie zgody na treść poprawki.
PODMIOTY TRZECIE —
BENEFICJENCI
Każdy DOSTAWCA BĘDĄCY
PODMIOTEM TRZECIM jest wyraźnie
uznawany za podmiot trzeci będący
beneficjentem niniejszej umowy EULA
i ma prawo dochodzić warunków
niniejszej umowy EULA w zakresie
dotyczącym jego OPROGRAMOWANIA.
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej
umowy EULA należy kierować do SONY
na piśmie pod stosownym adresem dla
każdego obszaru albo kraju.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
79PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Informacje dodatkowe
Niezależnie od postanowień zawartych
w niniejszej umowie EULA, które
stanowią inaczej, użytkownik przyjmuje
do wiadomości i akceptuje, że każde
naruszenie jej postanowień albo
niezgodność z nimi spowoduje
nienaprawialną szkodę wobec SONY, za
którą odszkodowanie pieniężne będzie
niewystarczające. Użytkownik zgadza
się na przyznanie SONY prawa do
uzyskania wszelkich rekompensat
umownych lub odszkodowań, jakie
SONY uzna za słuszne w takich
okolicznościach. SONY może podjąć
wszelkie prawne i techniczne środki
naprawcze w celu zapobieżenia
naruszeniom postanowień niniejszej
umowy EULA i/lub wymuszenia ich
wykonania, w tym między innymi
nakazu natychmiastowego
zaprzestania korzystania z
OPROGRAMOWANIA przez
użytkownika, jeśli SONY uzna na
podstawie wyłącznej decyzji, że narusza
on albo ma zamiar naruszyć
postanowienia niniejszej EULA. Te
środki naprawcze mogą występować
równolegle z wszelkimi innymi
środkami naprawczymi, których może
domagać się SONY na mocy umowy,
prawa lub słuszności.
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\110OTH.fm
masterpage: Left
Umiejscowienie zestawu
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo
• Jeśli do wnętrza zestawu dostanie się
jakikolwiek przedmiot lub ciecz, należy
odłączyć przewód zasilania i przed dalszym
użytkowaniem zestawu zlecić jego
sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
• Nie wolno stawać na zestawie ani
subwooferze, ponieważ może to
prowadzić do upadku i uszkodzenia ciała
albo zniszczenia zestawu.
Źródła zasilania
• Przed uruchomieniem zestawu należy
sprawdzić, czy napięcie robocze
odpowiada napięciu w lokalnej sieci
elektrycznej. Wielkość napięcia roboczego
jest określona na tabliczce znamionowej
znajdującej się na spodzie zestawu.
• Jeśli zestaw nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę
z gniazdka ściennego. W celu wyłączenia
przewodu zasilającego należy chwycić za
wtyczkę; nigdy nie należy ciągnąć za sam
przewód.
• Ze względów bezpieczeństwa, jeden
bolec wtyczki jest szerszy od drugiego.
Wtyczka może więc zostać podłączona
do gniazda ściennego tylko w jeden
sposób. Jeśli nie możesz do końca
wprowadzić wtyczki do gniazda
ściennego, skontaktuj się
z dystrybutorem.
• Przewód zasilający należy wymieniać
wyłącznie w specjalistycznym punkcie
serwisowym.
Nagrzewanie się zestawu
Nagrzewanie się zestawu podczas pracy
nie jest usterką. Jeśli niniejszy zestaw jest
użytkowany bez przerwy przy wysokim
poziomie głośności, znacznie wzrasta
temperatura dolnej i tylnej ścianki
obudowy. Aby uniknąć oparzeń, nie wolno
dotykać zestawu.
• Nie należy ustawiać zestawu w pobliżu
źródeł ciepła ani w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, nadmiernych ilości kurzu
lub wstrząsów mechanicznych.
• Z tyłu zestawu i subwoofera nie należy
umieszczać żadnych przedmiotów, które
mogłyby zasłaniać otwory wentylacyjne
i spowodować awarię.
• Nie umieszczać w obrębie zestawu
metalowych przedmiotów innych niż
telewizor. Może to spowodować
zakłócenia funkcji bezprzewodowych.
• Jeśli zestaw jest używany w połączeniu
z telewizorem, magnetowidem lub
magnetofonem kasetowym, mogą wystąpić
szumy i pogorszenie jakości obrazu. W takim
przypadku należy umieścić zestaw z dala od
telewizora, magnetowidu lub magnetofonu
kasetowego.
• Umieszczając zestaw na powierzchni
pokrytej woskiem, olejem, środkiem do
polerowania itp., należy zachować
ostrożność, ponieważ może to
spowodować poplamienie lub
odbarwienie powierzchni.
• Uważać na rogi zestawu i subwoofera,
ponieważ można się nimi zranić.
• Po powieszeniu zestawu na ścianie
należy zostawić co najmniej 3 cm
wolnego miejsca pod spodem.
• Głośniki należące do zestawu nie są
ekranowane magnetycznie. Nie
umieszczać kart magnetycznych na
zestawie ani w jego pobliżu.
Eksploatacja subwoofera
Podczas podnoszenia subwoofera nie
wsuwać dłoni w szczelinę. Może to
spowodować uszkodzenie sterownika
głośnika. Podczas podnoszenia subwoofer
należy podtrzymać od spodu.
Obsługa
Przed podłączeniem innych urządzeń
należy wyłączyć odbiornik i odłączyć
zasilanie zestawu.
80PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\110OTH.fm
W przypadku zniekształcenia
kolorów na ekranie pobliskiego
telewizora
W przypadku niektórych odbiorników
telewizyjnych mogą wystąpić
zniekształcenia koloru.
W przypadku zniekształcenia
koloru…
Wyłącz telewizor i włącz go ponownie po
15–30 minutach.
W przypadku ponownego
zniekształcenia koloru…
Umieść zestaw w większej odległości od
telewizora.
Czyszczenie
Uwagi na temat aktualizacji
Zestaw może dokonywać automatycznej
aktualizacji oprogramowania po
podłączeniu do Internetu siecią
przewodową lub bezprzewodową.
Aktualizacja zestawu umożliwia
dodawania nowych funkcji, ułatwiając
korzystanie z zestawu i zapewniając
większe bezpieczeństwo.
Funkcję automatycznych aktualizacji
można wyłączyć, korzystając z aplikacji
SongPal zainstalowanej w smartfonie lub
tablecie. Z ważnych przyczyn, np.
związanych z bezpieczeństwem, zestaw
może przeprowadzić automatyczną
aktualizację oprogramowania mimo
wyłączenia funkcji automatycznych
aktualizacji. Ponadto po wyłączeniu funkcji
automatycznych aktualizacji nadal istnieje
możliwość dokonania aktualizacji
oprogramowania z poziomu menu
ustawień. Szczegółowe informacje
znajdują się w części „Korzystanie z ekranu
ustawień” (str. 50).
Nie wolno korzystać z zestawu w trakcie
aktualizacji oprogramowania.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących zestawu należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży firmy Sony.
Zastrzeżenie dotyczące usług
oferowanych przez podmioty
trzecie
Usługi oferowane przez podmioty trzecie
mogą ulec zmianie, zostać zawieszone lub
zakończone bez uprzedniego
powiadomienia. Firma Sony nie ponosi
żadnej odpowiedzialności w takich
sytuacjach.
81PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Informacje dodatkowe
Czyść zestaw suchą, miękką ściereczką. Nie
używaj żadnych szorstkich materiałów,
proszków czyszczących ani
rozpuszczalników, takich jak alkohol czy
benzyna.
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\110OTH.fm
Prawa autorskie i znaki
towarowe
Zestaw zawiera technologię Dolby* Digital
i DTS** Digital Surround System.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Dolby oraz symbol podwójnego D są
znakami handlowymi firmy Dolby
Laboratories.
**Informacje na temat patentów firmy DTS,
zob. http://patents.dts.com.
Wyprodukowano na licencji udzielonej
przez DTS Licensing Limited. DTS, DTSHD, symbol oraz nazwa DTS i symbol
razem są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy DTS, Inc.© DTS, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Znak i logo BLUETOOTH® są
zarejestrowanymi znakami towarowymi
firmy Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych
znaków przez firmę Sony Corporation jest
objęte licencją. Pozostałe znaki towarowe
i nazwy handlowe należą do odpowiednich
właścicieli.
Niniejszy zestaw zawiera technologię
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
HDMI i HDMI High-Definition Multimedia
Interface oraz logo HDMI są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi HDMI Licensing LLC
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Symbol N jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
NFC Forum Forum, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Android i Google Play są znakami
towarowymi firmy Google Inc.
Google Cast i znak Google Cast są znakami
towarowymi firmy Google Inc.
masterpage: Left
Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod
touch i Retina są znakami towarowymi
firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
App Store jest znakiem usługowym firmy
Apple Inc.
Określenia „Made for iPod” i „Made for
iPhone” oznaczają, że elektroniczne
akcesorium zostało przygotowane
specjalnie do współpracy z urządzeniem
iPod lub iPhone oraz otrzymało
zaświadczenie producenta o spełnieniu
wymagań firmy Apple dotyczących
parametrów użytkowych. Firma Apple nie
jest odpowiedzialna za działanie
urządzenia lub jego zgodność z normami
regulacyjnymi i normami bezpieczeństwa.
Należy pamiętać, że użytkowanie tego
akcesorium z urządzeniem iPod lub iPhone
może wpłynąć na funkcjonowanie
systemów bezprzewodowych.
Logo „BRAVIA” jest znakiem towarowym
Sony Corporation.
„ClearAudio+” jest znakiem towarowym
Sony Corporation.
„PlayStation®” jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Sony Computer
Entertainment Inc.
Technologia kodowania dźwięku MPEG
Layer-3 i patenty na licencji Fraunhofer IIS
i Thomson.
Windows Media jest zastrzeżonym
znakiem towarowym lub znakiem
towarowym firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych lub innych
krajach. Niniejszy produkt jest chroniony
pewnymi prawami własności intelektualnej
firmy Microsoft Corporation.
Wykorzystywanie lub rozpowszechnianie
takich technologii poza tym produktem
bez właściwej licencji od Microsoft lub
autoryzowanego przedstawiciela
Microsoft jest bezwzględnie zabronione.
„Xperia” jest znakiem towarowym Sony
Mobile Communications AB.
82PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\110OTH.fm
Urządzenia SDK Opera® od Opera Software
ASA. Copyright 1995–2015 Opera Software
ASA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® i Wi-Fi CERTIFIED Miracast® są
zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi
Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ i Miracast™ są znakami
towarowymi Wi-Fi Alliance.
LDAC™ i logo LDAC są znakami
towarowymi Sony Corporation.
* z wyłączeniem materiałów w formacie DSD
**W porównaniu z SBC (Subband Coding),
przy wybranej przepływności 990 kb/s
(96/48 kHz) lub 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).
Ten produkt zawiera oprogramowanie,
które podlega Powszechnej Licencji
Publicznej GNU („GNU GPL”) lub Mniejszej
Powszechnej Licencji Publicznej GNU
(„GNU LGPL”). Na ich podstawie klienci
mają prawo kupować, modyfikować
i odsprzedawać kod źródłowy rzeczonego
oprogramowania zgodnie z warunkami
GPL lub LGPL.
Szczegółowe informacje dotyczące GPL,
LGPL i innych licencji na oprogramowanie
można znaleźć w części [Software License
Information] w [System Settings] menu
[Setup] produktu.
Kod źródłowy oprogramowania użytego
w tym produkcie podlega licencjom GPL
i LGPL oraz jest dostępny w Internecie.
Można go pobrać pod następującym
adresem:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Należy zauważyć, że firma Sony nie jest
w stanie odpowiedzieć na wszystkie
zapytania dotyczące treści tego kodu
źródłowego.
Logo „DSEE HX” jest znakiem towarowym
Sony Corporation.
DLNA™, logo DLNA oraz DLNA CERTIFIED™
są znakami towarowymi, znakami usług
lub znakami certyfikacji stowarzyszenia
Digital Living Network Alliance.
„TRILUMINOS” i logo „TRILUMINOS” są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Sony Corporation.
Produkt ten obejmuje oprogramowanie
Spotify licencjonowane przez podmiot
trzeci. Licencja jest dostępna na stronie*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Nazwa Spotify i logo Spotify są znakami
towarowymi firmy Spotify Group.*
* Funkcja ta może nie być dostępna we
wszystkich krajach i regionach.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe
należą do odpowiednich właścicieli.
83PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
Informacje dodatkowe
LDAC to technologia kodowania dźwięku
opracowana przez firmę Sony, która
umożliwia przesyłanie materiałów audio
w wysokiej rozdzielczości — nawet za
pośrednictwem połączenia Bluetooth.
W przeciwieństwie do innych technologii
kodowania zgodnych ze standardem
Bluetooth, takich jak SBC, nie jest
przeprowadzana konwersja stratna
sygnału audio wysokiej jakości*, a ilość
przesyłanych danych jest trzykrotnie
wyższa**, niż w przypadku innych
technologii wykorzystujących sieć
bezprzewodową Bluetooth. Wyjątkowo
wysoka jakość dźwięku jest możliwa dzięki
zastosowaniu wydajnego kodu
i optymalnego podziału danych na pakiety.
masterpage:
Right
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\010COVIX.fm
masterpage: Left
Indeks
Wartości numeryczne
H
24p Output 51
4K Output 51
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 52
HDMI Settings 54
HDMI Signal Format 55
HDMI1 Audio Input Mode 55
Home Network Access Control 57
A
Aktualizacja 51
Attenuation settings - Analog 52
Audio DRC 52
Audio Output 52
Audio Return Channel 54
Audio Settings 52
Auto Display 55
Auto Home Network Access
Permission 57
Auto Standby 55
Auto Update 56
Auto Update Settings 56
B
Bluetooth Codec - AAC 53
Bluetooth Codec - LDAC 53
Bluetooth Mode 53
Bluetooth Settings 53
Bluetooth Standby 53
I
Initialize Personal Information 57
Input Skip Setting 57
Internet Settings 56
IR-Repeater 54
N
Network Connection Diagnostics 56
Network Connection Status 56
Network content 24p Output 51
Network Settings 56
NFC 32
O
OSD Language 54
Output Video Resolution 51
C
P
Connection Server Settings 57
Control for HDMI 54
Pilot 11
Pole dźwiękowe 58
PRTCT 66
D
Device List 53
Device Name 56
DSEE HX 52
Dźwięk wielościeżkowy 42
E
Easy Setup 57
External Control 57
G
Google Cast 39
Q
Quick Start/Network Standby 55
R
Remote Start 57
Reset to Factory Default Settings 57
Resetting 57
S
SBM 52
Screen mirroring RF Setting 56
Screen Settings 51
Sieć 20, 40
Slideshow 58
84PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\010COVIX.fm
masterpage:
Right
Software License Information 56
Software Update 51
Software Update Notification 56
Standby Through 55
System Information 56
System Settings 54
T
Time Zone 56
TV Type 51
V
Video Direct 52
W
Wireless Playback Quality 54
Wireless Subwoofer Connection 54
85PL
HT-NT5
4-586-136-71(1)
D:\Project\KT-710066.lio\Sony Europe\1587375_WU-000759137_HTNT5\ET-FrameMaker\A_DTP_Processed\DTP\HTNT5_OI\PL\dtp3\010BCO.fm
masterpage: Left
Oprogramowanie niniejszego zestawu może być w przyszłości zaktualizowane.
Szczegółowe informacje o dostępnych aktualizacjach można znaleźć pod następującym
adresem URL:
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-586-136-72(1)(PL)
HT-NT5
4-586-136-72(1)(PL)
Download PDF