Sony | HT-RT3 | Sony HT-RT3 5.1-kanałowy zestaw kina domowego z technologią Bluetooth® Instrukcja obsługi

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\010COV.fm
masterpage:
Right
Zestaw kina
domowego
Instrukcja obsługi
HT-RT3
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\020REG.fm
masterpage: Left
Zalecane przewody
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru,
nie należy przykrywać otworów
wentylacyjnych zestawu gazetami,
obrusami, zasłonami itp.
Nie należy narażać urządzenia
na działanie otwartego ognia
(np. płonących świec).
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie należy narażać
urządzenia na kapanie ani rozbryzgi
cieczy, a także nie należy stawiać na nim
przedmiotów wypełnionych płynami,
np. wazonów.
Nie wolno instalować urządzenia
w ciasnej przestrzeni, np. w regale
lub w zabudowanej szafce.
Baterii/akumulatorów ani urządzenia
z zainstalowanymi bateriami/
akumulatorami nie należy narażać
na działanie zbyt wysokich temperatur,
np. na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych i ognia.
Aby zapobiec urazom, to urządzenie
musi być prawidłowo ustawione na
szafce albo zamocowane do podłogi
lub ściany zgodnie z instrukcjami
instalacji.
Tylko do użytku w pomieszczeniach.
Źródła zasilania
 Zestaw
pozostaje połączony z siecią
elektryczną, dopóki jest podłączony
do gniazda ściennego, nawet jeśli
w samym zestawie zostało wyłączone
zasilanie.
 Odłączenie zestawu od sieci
elektrycznej następuje poprzez
wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego
z gniazda ściennego. Dlatego należy
podłączyć zestaw do łatwo
dostępnego gniazda ściennego.
W przypadku zauważenia
jakiejkolwiek nieprawidłowości
w pracy zestawu należy natychmiast
odłączyć wtyczkę przewodu
zasilającego od gniazda ściennego.
Do nawiązywania połączenia z hostami
lub urządzeniami peryferyjnymi
wymagane są prawidłowo ekranowane
i uziemione przewody oraz złącza.
Uwaga dotycząca produktów
z oznakowaniem CE
Ważność oznakowań CE ogranicza się
tylko do tych krajów, w których jest to
wymagane na podstawie przepisów
prawa. Dotyczy to głównie państw
należących do Europejskiej Strefy
Ekonomicznej.
Uwagi dla klientów z Europy
Usuwanie zużytych
baterii/akumulatorów
oraz niesprawnego
sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
(dotyczy krajów Unii
Europejskiej i innych
krajów europejskich
z odrębnymi systemami
zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie, baterii/
akumulatorze lub na ich opakowaniach
oznacza, że produktu ani baterii/
akumulatora nie można traktować jako
odpadu komunalnego. Na pewnych
bateriach/akumulatorach symbol ten
może być używany razem z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci
(Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy
bateria/akumulator zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
produktami i bateriami/akumulatorami,
można zapobiec ich potencjalnemu
negatywnemu wpływowi na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby wystąpić
w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling materiałów pomaga chronić
surowce naturalne.
2PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\020REG.fm
W przypadku produktów, w których
ze względu na bezpieczeństwo,
prawidłowe działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii/akumulatora,
wymianę zużytej baterii lub zużytego
akumulatora należy zlecać wyłącznie
wykwalifikowanym serwisantom. Aby
mieć pewność, że baterie/akumulatory
oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny
zostaną właściwie zagospodarowane,
należy dostarczyć te produkty do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W przypadku pozostałych baterii/
akumulatorów należy zapoznać się
z odpowiednim podrozdziałem
dotyczącym bezpiecznego usuwania
baterii/akumulatora z produktu.
Baterię/akumulator należy przekazać
do odpowiedniego punktu, który
zajmuje się recyklingiem zużytych
baterii/akumulatorów. W celu
uzyskania szczegółowych informacji
na temat zbiórki i recyklingu baterii/
akumulatorów należy skontaktować się
z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub
ze sklepem, w którym nabyto produkt
lub baterię/akumulator.
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje odnoszą się tylko
do wyposażenia sprzedawanego
w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia. Zapytania
dotyczące zgodności produktu na
podstawie prawa Unii Europejskiej
powinny być adresowane do
upoważnionego przedstawiciela:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy się
masterpage:
Right
kontaktować z podmiotami,
których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych.
Niniejszym firma Sony Corp. oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne ze
wszystkimi podstawowymi
wymaganiami oraz pozostałymi
mającymi zastosowanie punktami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Więcej informacji można znaleźć
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Ten zestaw kina domowego jest
przeznaczony do odtwarzania dźwięku
z podłączonych do niego urządzeń oraz
strumieniowego odtwarzania muzyki
ze smartfonów zgodnych z-NFC lub
z urządzeń BLUETOOTH.
Sprzęt został przetestowany i uznany
za zgodny z ograniczeniami
określonymi w Dyrektywie EMC
(zgodności elektromagnetycznej)
z użyciem przewodu połączeniowego
o długości poniżej 3 m.
Prawa autorskie i znaki
towarowe
 Zestaw
wyposażono w dekoder
dźwięku przestrzennego Dolby*
Digital.
* Wyprodukowano na licencji firmy
Dolby Laboratories.
Dolby oraz symbol podwójnej litery D
są znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.
 Znak i logo BLUETOOTH® są
zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie
przez firmę Sony Corporation jest
objęte licencją. Pozostałe znaki
towarowe i nazwy handlowe należą
do odpowiednich właścicieli.
3PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\020REG.fm
 Niniejszy
zestaw zawiera technologię
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Terminy HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface oraz logo HDMI
są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy HDMI Licensing LLC w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
 Symbol N jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy NFC Forum, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
 Android™ jest znakiem towarowym
firmy Google Inc.
 Google Play™ jest znakiem
towarowym firmy Google Inc.
 Technologia i patenty kodowania
dźwięku MPEG Layer-3 na licencji
instytutu Fraunhofer IIS i firmy
Thomson.
 Windows Media jest zastrzeżonym
znakiem towarowym lub
znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych lub innych krajach.
 Niniejszy produkt jest chroniony
pewnymi prawami własności
intelektualnej firmy
Microsoft Corporation. Zabrania się
użytkowania i dystrybucji takiej
technologii oddzielnie od produktu
bez licencji firmy Microsoft lub
autoryzowanego podmiotu zależnego
firmy Microsoft.
 „BRAVIA” jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
 „ClearAudio+” jest znakiem
towarowym firmy Sony Corporation.
 „PlayStation” jest zastrzeżonym
znakiem towarowym firmy Sony
Computer Entertainment Inc.
 Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod
touch i Retina są znakami towarowymi
firmy Apple Inc. zastrzeżonymi
w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach. App Store jest znakiem
usługowym firmy Apple Inc.
masterpage: Left
Określenia „Made for iPod” i „Made for
iPhone” oznaczają, że dane
akcesorium elektroniczne zostało
specjalnie przygotowane do
współpracy z urządzeniem iPod lub
iPhone i otrzymało zaświadczenie
producenta o spełnieniu wymagań
firmy Apple dotyczących parametrów
użytkowych. Firma Apple nie ponosi
odpowiedzialności za działanie
tego urządzenia ani jego zgodność
z normami bezpieczeństwa
i z przepisami. Należy pamiętać,
że użytkowanie tego akcesorium
z urządzeniem iPod lub iPhone
może wpłynąć na funkcjonowanie
systemów bezprzewodowych.
Zgodne modele urządzeń
iPod/iPhone
Zestaw jest zgodny z poniższymi
modelami urządzeń iPod i iPhone.
Przed podłączeniem do tego zestawu
urządzenia iPod lub iPhone należy
zaktualizować jego oprogramowanie.
Technologia BLUETOOTH
współpracuje z następującymi
urządzeniami:
 iPhone 6s Plus, iPhone 6s,
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c oraz iPhone 5
 iPod touch (6. generacji)
oraz iPod touch (5. generacji)
 TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY
NA PODSTAWIE LICENCJI NA PORTFEL
PATENTÓW MPEG-4 DO UŻYTKU
PRYWATNEGO I NIEKOMERCYJNEGO
PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA:
(i) KODOWANIE WIDEO ZGODNE
ZE STANDARDEM MPEG-4
(„WIDEO MPEG-4”)
I/LUB
4PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\020REG.fm
(ii) DEKODOWANIE WIDEO MPEG-4
ZAKODOWANE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI PRYWATNEJ I
NIEKOMERCYJNEJ I/LUB UZYSKANE
OD DOSTAWCY WIDEO
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA
DOSTARCZANIE WIDEO MPEG-4.
DO ŻADNYCH INNYCH ZASTOSOWAŃ
NIE SĄ PRZYZNAWANE ŻADNE
JEDNOZNACZNE ANI DOROZUMIANE
LICENCJE. DODATKOWE INFORMACJE,
W TYM DOTYCZĄCE ZASTOSOWAŃ
PRODUKTU W CELACH
PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH
I KOMERCYJNYCH, MOŻNA OTRZYMAĆ
OD FIRMY MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
 Pozostałe znaki towarowe należą do
odpowiednich właścicieli.
 Inne nazwy systemów i produktów
są zwykle znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi
producentów. W niniejszej instrukcji
pominięto znaki ™ i .
masterpage:
Right
Instrukcja obsługi —
informacje
 Instrukcje
zawarte w niniejszej
Instrukcji obsługi dotyczą elementów
sterujących, które występują
na pilocie. Można też korzystać
z elementów sterujących
umieszczonych na subwooferze,
jeśli mają te same lub podobne nazwy
jak na pilocie.
 Niektóre ilustracje zostały
przedstawione jako rysunki
koncepcyjne i mogą odbiegać od
rzeczywistych produktów.
 Ustawienie domyślne jest
podkreślone.
 Tekst ujęty w cudzysłów („--”) pojawia
się na wyświetlaczu na panelu
przednim.
5PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Spis treści
Podłączanie  Podręcznik uruchamiania (osobny dokument)
Instrukcja obsługi —
informacje ............................ 5
Przewodnik po częściach
i elementach sterujących ..... 7
Słuchanie
Słuchanie dźwięku z
podłączonych urządzeń ...... 11
Odtwarzanie
z urządzenia USB ............... 12
Regulacja dźwięku
Korzystanie z efektów
dźwiękowych ..................... 13
Funkcje BLUETOOTH
Słuchanie muzyki z urządzenia
BLUETOOTH ........................ 14
Sterowanie zestawem
za pomocą smartfona
lub tabletu (SongPal) ......... 16
Ustawienia i regulacje
Korzystanie z wyświetlanych
ustawień ..............................17
Inne funkcje
Korzystanie z funkcji Sterowanie
przez HDMI .........................20
Korzystanie z funkcji „BRAVIA”
Sync .................................... 21
Oszczędzanie energii w trybie
czuwania ............................ 22
Montaż na ścianie głośnika
w formie listwy i głośników
dźwięku przestrzennego ... 22
Obsługa zestawu za pomocą
pilota ..................................24
Regulacja głośności
subwoofera ........................24
Informacje dodatkowe
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa ................. 25
Rozwiązywanie problemów ....26
Typy plików możliwych do
odtwarzania ....................... 31
Obsługiwane formaty audio .... 32
Dane techniczne ...................... 32
Informacje dotyczące
komunikacji BLUETOOTH ... 33
6PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\030LSN.fm
masterpage:
Right
Przewodnik po częściach i elementach sterujących
Więcej informacji można znaleźć na stronach, których numery podano w nawiasach.
Subwoofer
Panel górny
 Przycisk dotykowy  (zasilanie)
Służy do włączania zestawu i
przełączania go w tryb czuwania.
 Przycisk dotykowy INPUT
Umożliwia wybór urządzenia,
z jakiego chce się korzystać.
 Przycisk dotykowy PAIRING
 Przyciski dotykowe VOL
(głośność) +/–

(symbol N) (str. 15)
Aby uaktywnić funkcję NFC,
należy umieścić urządzenie
zgodne z technologią NFC
w pobliżu tego symbolu.
Przyciski dotykowe — informacje
Przyciski dotykowe działają po ich
lekkim dotknięciu. Nie należy używać
w ich przypadku zbyt dużej siły.
7PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\030LSN.fm
masterpage: Left
Panel przedni
 Czujnik pilota (str. 24)
 Wyświetlacz na panelu
przednim
 Niebieski wskaźnik LED
Podaje stan połączenia
BLUETOOTH w następujący
sposób:
W trakcie parowania
BLUETOOTH
Miga szybko
Zestaw próbuje
połączyć się
z urządzeniem
BLUETOOTH
Miga
Zestaw połączył się
z urządzeniem
BLUETOOTH
Świeci się
 Port
(USB) (str. 12)
8PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\030LSN.fm
masterpage:
Right
Panel tylny
 Przewód zasilający
 Gniazdo HDMI OUT (ARC)
 Gniazdo TV IN (OPTICAL)
 Gniazdo ANALOG IN
9PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\030LSN.fm
Pilot
 INPUT (str. 11)
  (zasilanie)
Służy do włączania zestawu i
przełączania go w tryb czuwania.
masterpage: Left
 DIMMER
Służy do regulacji jasności
wyświetlacza na panelu przednim.
„BRIGHT”  „DARK”  „OFF”
 Wybór ustawienia „OFF”
powoduje wyłączenie
wyświetlacza na panelu
przednim. Włącza się on
automatycznie po naciśnięciu
dowolnego przycisku,
a następnie wyłącza się
ponownie, jeśli użytkownik nie
wykona żadnej czynności przez
kilka sekund. Jednak w
niektórych przypadkach
wyświetlacz na panelu przednim
może się nie wyłączyć. Jego
jasność jest wtedy taka sama jak
przy ustawieniu „DARK”.
 MENU
Służy do włączania/wyłączania
menu na wyświetlaczu na panelu
przednim.
/
Służą do wyboru pozycji menu.
ENTER
Służy do potwierdzania wyboru.
BACK
Powrót do poprzedniego
wskazania wyświetlacza.
Przerywanie odtwarzania z USB.
  (głośność) +*/–
Służą do regulacji głośności.
 SW  (głośność subwoofera) +/
– (str. 24)
Służą do regulacji głośności
basów.
  (wyciszanie)
Służy do tymczasowego
wyłączania dźwięku.
 CLEARAUDIO+
Naciśnięcie powoduje
automatyczny dobór ustawień
dźwięku odpowiednich do źródła
sygnału.
10PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\030LSN.fm
* Na przyciskach  i  + znajdują się
wypukłe punkty. Ułatwiają one obsługę
pilota.
Słuchanie
Słuchanie dźwięku z
podłączonych urządzeń
Naciskaj przycisk INPUT.
Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku
INPUT na wyświetlaczu na panelu
przednim pojawi się nazwa bieżącego
urządzenia, a każde kolejne naciśnięcie
przycisku INPUT będzie powodować
cykliczne przełączanie urządzeń w
następującej kolejności:
„TV”  „ANALOG”  „BT”  „USB”
„TV”
Urządzenie (telewizor itp.) podłączone
do gniazda TV IN (OPTICAL) lub telewizor
zgodny z funkcją kanału zwrotnego audio
(ang. Audio Return Channel, ARC), który jest
podłączony do gniazda HDMI OUT (ARC)
„ANALOG”
Urządzenie (cyfrowy odtwarzacz
multimedialny itp.) podłączone do gniazd
ANALOG IN
„BT”
Urządzenie BLUETOOTH, które obsługuje
profil A2DP (str. 14)
„USB”
Urządzenie USB podłączone do portu
(USB) (str. 12)
11PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
Słuchanie
 SOUND FIELD (str. 13)
Służą do wyboru trybu dźwięku.
 VOICE (str. 13)
 * (odtwarzanie/pauza)
Służy do wstrzymywania i
wznawiania odtwarzania.
 NIGHT (str. 13)
 / (poprzedni/następny/
przewijanie do tyłu/przewijanie
do przodu)
Naciśnięcie umożliwia wybranie
poprzedniego/następnego
utworu lub pliku.
Przytrzymanie umożliwia
przewijanie do tyłu lub
do przodu.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\030LSN.fm
Odtwarzanie z
urządzenia USB
Pliki muzyczne/wideo* można
odtwarzać z podłączonego
urządzenia USB.
Listę typów plików możliwych
do odtwarzania można znaleźć
w podrozdziale „Typy plików możliwych
do odtwarzania” (str. 31).
4
masterpage: Left
Wyreguluj głośność.
 Wyreguluj głośność zestawu
za pomocą przycisków  +/–.
 Wyreguluj głośność subwoofera
za pomocą przycisków SW  +/–.
Uwaga
Nie należy odłączać urządzenia USB
podczas odtwarzania. Aby zapobiec
uszkodzeniu danych lub urządzenia USB,
należy wyłączać zestaw przed
odłączeniem urządzenia USB.
* Oprócz modeli oferowanych w Europie.
1
Podłącz urządzenie USB do portu
(USB).
Przed podłączeniem urządzenia
USB należy się zapoznać z jego
instrukcją obsługi.
Informacje z urządzenia USB
na ekranie telewizora
 Czas odtwarzania
 Łączny czas odtwarzania
 Przepływność
 Stan odtwarzania
 Szybkość przewijania do tyłu/
do przodu
2
3
Naciskaj przycisk INPUT,
aby wybrać wejście „USB”.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlona lista materiałów
zapisanych w pamięci urządzenia
USB.
Za pomocą przycisków /
wybierz odpowiedni materiał
z listy, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie
wybranego materiału.
 Stan odtwarzania z powtarzaniem
 Numer wybranego pliku/łączna
liczba plików w folderze
Uwagi
 Zależnie od odtwarzanego źródła
niektóre informacje mogą nie być
wyświetlane.
 Wyświetlane informacje mogą się
zmieniać zależnie od trybu odtwarzania.
12PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\040SND.fm
Regulacja dźwięku
Korzystanie z efektów
dźwiękowych
Wybór pola brzmieniowego
Naciskaj przycisk SOUND FIELD, aż na
wyświetlaczu na panelu przednim
pojawi się nazwa odpowiedniego
pola brzmieniowego.
„CLEARAUDIO+”
Można słuchać dźwięku z zastosowaniem
zalecanego przez firmę Sony pola
brzmieniowego. Jest ono automatycznie
optymalizowane odpowiednio do rodzaju
materiału dźwiękowego i funkcji
odtwarzania.
„MOVIE”
Dźwięki są odtwarzane z zastosowaniem
efektów przestrzennych, dzięki czemu
zyskują na sile i realizmie, co sprawdzi się
w przypadku filmów.
„MUSIC”
Efekty dźwiękowe są zoptymalizowane
odpowiednio do słuchania muzyki.
Korzystanie z funkcji Tryb
„noc”
Ta funkcja jest przydatna podczas
oglądania filmów późno w nocy.
Pozwala wyraźnie słyszeć dialogi
w filmie nawet przy niskim poziomie
głośności.
Naciśnij przycisk NIGHT, aby wybrać
ustawienie „N.ON”.
W celu wyłączenia funkcji Tryb „noc”
naciśnij przycisk NIGHT, aby wybrać
ustawienie „N.OFF”.
Korzystanie z funkcji Clear
Voice
Ta funkcja zwiększa wyrazistość
dialogów.
Naciskaj przycisk VOICE, aby wybrać
odpowiednie ustawienie.
 „UP OFF”: funkcja Clear Voice jest
wyłączona.
 „UP 1”: zwiększenie głośności pasma,
w którym mieszczą się dialogi.
 „UP 2”: zwiększenie głośności pasma,
w którym mieszczą się dialogi, oraz
podbicie zakresu częstotliwości słabiej
słyszanego przez starsze osoby.
„SPORTS”
Komentarz jest wyraźny, odgłosy
publiczności dobiegają z głośników dźwięku
przestrzennego, a ogólny charakter
brzmienia jest bardzo realistyczny.
„GAME”
Dźwięki nabierają mocy i realizmu,
co sprawdzi się w przypadku gier.
„STANDARD”
Charakter brzmienia pasujący do każdego
źródła dźwięku.
Wskazówka
Aby wybrać pole brzmieniowe
„CLEARAUDIO+”, można też nacisnąć
przycisk CLEARAUDIO+.
13PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
Regulacja dźwięku
Można korzystać z zaprogramowanych
pól brzmieniowych dostosowanych
do różnych źródeł dźwięku.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\050BLT.fm
masterpage: Left
Uwagi
Funkcje BLUETOOTH
Słuchanie muzyki
z urządzenia BLUETOOTH
 Jeśli urządzenie BLUETOOTH będzie
wymagać podania kodu, wpisz „0000”.
Kod może nosić w urządzeniu nazwę
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number”
lub „Password”.
 Z zestawem można sparować maks.
9 urządzeń BLUETOOTH. Sparowanie
10. urządzenia BLUETOOTH sprawia, że
urządzenie, które podłączono jako
pierwsze, zostanie zastąpione nowym.
Słuchanie muzyki ze
sparowanego urządzenia
Parowanie zestawu
z urządzeniem BLUETOOTH
1
2
Parowanie to poprzedzająca właściwą
komunikację procedura, w ramach
której urządzenia BLUETOOTH rejestrują
się wzajemnie. Po wykonaniu procedury
parowania nie trzeba przeprowadzać jej
ponownie.
1
2
Umieść urządzenie BLUETOOTH
w odległości maks. 1 metra od
subwoofera.
3
Naciśnij na subwooferze
przycisk
PAIRING.
4
Podczas parowania z urządzeniem
BLUETOOTH niebieski wskaźnik LED
będzie szybko migać.
3
Włącz w urządzeniu BLUETOOTH
funkcję BLUETOOTH, a następnie na
liście wyszukanych w nim urządzeń
wybierz pozycję „HT-RT3”.
Tę czynność należy wykonać
w ciągu 5 minut, ponieważ
w przeciwnym razie nastąpi
anulowanie trybu parowania.
Po nawiązaniu połączenia
BLUETOOTH zaświeci się niebieski
wskaźnik LED.
Włącz w sparowanym urządzeniu
funkcję BLUETOOTH.
Naciskaj przycisk INPUT,
aby wybrać wejście „BT”.
Zestaw automatycznie nawiąże
ponownie połączenie
z urządzeniem BLUETOOTH,
które było połączone jako ostatnie.
Po nawiązaniu połączenia
BLUETOOTH zaświeci się niebieski
wskaźnik LED.
Rozpocznij odtwarzanie za
pomocą urządzenia BLUETOOTH.
Wyreguluj głośność.
 Wyreguluj głośność urządzenia
BLUETOOTH.
 Wyreguluj głośność zestawu za
pomocą przycisków  +/–.
 Wyreguluj głośność subwoofera
za pomocą przycisków SW  +/–.
Uwagi
 Po połączeniu zestawu z urządzeniem
BLUETOOTH można sterować
odtwarzaniem za pomocą przycisków 
i /.
 Po wybraniu dla opcji „BTSTB” ustawienia
„ON” (str. 19) można za pomocą
sparowanego urządzenia BLUETOOTH
połączyć się z zestawem, nawet jeśli
znajduje się on w trybie czuwania.
14PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\050BLT.fm
 Odtwarzanie dźwięku przez zestaw może
być opóźnione względem urządzenia
BLUETOOTH z powodu właściwości
technologii bezprzewodowej
BLUETOOTH.
Wskazówka
Za pomocą urządzenia BLUETOOTH można
włączać i wyłączać koder-dekoder AAC
(str. 19).
Wykonaj jedną z poniższych czynności.
 Ponownie naciśnij na subwooferze
przycisk
PAIRING.
 Wyłącz w urządzeniu BLUETOOTH
funkcję BLUETOOTH.
 Wyłącz zestaw lub urządzenie
BLUETOOTH.
Łączenie ze zdalnym
urządzeniem poprzez
funkcję zetknięcia (NFC)
NFC (ang. Near Field Communication,
komunikacja bliskiego zasięgu)
to technologia umożliwiająca
bezprzewodową komunikację krótkiego
zasięgu między różnymi urządzeniami.
Przytrzymanie zdalnego urządzenia
zgodnego z NFC w pobliżu symbolu-N
na subwooferze powoduje
automatyczne rozpoczęcie przez
zestaw i zdalne urządzenie procedury
parowania i nawiązywania połączenia
BLUETOOTH.
Zgodne urządzenia zdalne
Zdalne urządzenia z wbudowaną
funkcją NFC
(system operacyjny: Android w wersji
2.3.3 lub nowszej, oprócz wersji 3.x)
Uwagi
 Zestaw może rozpoznać, a następnie
nawiązać połączenie tylko z jednym
urządzeniem zgodnym z NFC naraz.
 W zależności od zdalnego urządzenia
może być konieczne wcześniejsze
wykonanie w jego przypadku poniższych
czynności.
 Włączenie funkcji NFC. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć
w instrukcji obsługi zdalnego
urządzenia.
 Jeśli zdalne urządzenie ma system
operacyjny w wersji starszej niż
Android 4.1.x, należy pobrać i
uruchomić aplikację „NFC Easy
Connect”. „NFC Easy Connect” to
bezpłatna aplikacja do zdalnych
urządzeń z systemem Android, którą
można pobrać ze sklepu Google Play.
(Aplikacja ta może być niedostępna
w niektórych krajach/regionach).
1
Trzymaj zdalne urządzenie
w pobliżu symbolu-N na
subwooferze, aż zacznie
ono wibrować.
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie zdalnego
urządzenia i dokończ procedurę
nawiązywania połączenia
BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia
BLUETOOTH zaświeci się niebieski
wskaźnik LED.
15PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
Funkcje BLUETOOTH
Odłączanie urządzenia
BLUETOOTH
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\050BLT.fm
2
3
Rozpocznij odtwarzanie źródła
dźwięku w zdalnym urządzeniu.
Szczegółowe informacje na temat
sposobu odtwarzania można
znaleźć w instrukcji obsługi
zdalnego urządzenia.
Wyreguluj głośność.
 Wyreguluj głośność urządzenia
BLUETOOTH.
 Wyreguluj głośność zestawu
za pomocą przycisków  +/–.
 Wyreguluj głośność subwoofera
za pomocą przycisków SW  +/–.
Wskazówka
Jeśli parowanie i nawiązywanie połączenia
BLUETOOTH się nie powiedzie, należy
wykonać poniższe czynności.
 Ponownie przytrzymać zdalne
urządzenie w pobliżu symbolu-N
na subwooferze.
 Wyjąć zdalne urządzenie z dostępnego
w sprzedaży etui, jeśli zostało w nim
umieszczone.
 Ponownie uruchomić aplikację „NFC Easy
Connect”.
Przerywanie odtwarzania
poprzez funkcję zetknięcia
Ponownie przytrzymaj zdalne
urządzenie w pobliżu symbolu-N
na subwooferze.
masterpage: Left
Sterowanie
zestawem za
pomocą smartfona
lub tabletu
(SongPal)
Aplikacja SongPal służy do sterowania
zgodnymi z nią urządzeniami audio
marki Sony za pomocą smartfona lub
tabletu. Wyszukaj aplikację SongPal
w sklepie Google Play lub App Store
i pobierz ją do smartfona lub tabletu.
Aplikacja SongPal umożliwia:
 zmianę najczęściej używanych
ustawień, wybór wejścia zestawu
i regulację głośności;
 odtwarzanie za pomocą zestawu
muzyki przechowywanej w smartfonie;
 wzbogacanie odtwarzanej muzyki
o wizualizacje prezentowane
na ekranie smartfona.
Uwagi
 Aplikacja SongPal korzysta z funkcji
BLUETOOTH zestawu.
 Dane techniczne i wygląd aplikacji
SongPal mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
Korzystanie z aplikacji
SongPal
1
2
3
4
Pobierz bezpłatną aplikację
SongPal do zdalnego urządzenia.
Połącz ze sobą zestaw i zdalne
urządzenie za pośrednictwem
komunikacji BLUETOOTH (str. 14).
Uruchom aplikację SongPal.
Obsługuj zestaw, korzystając
z funkcji dostępnych na ekranie
aplikacji SongPal.
16PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\060SET.fm
masterpage:
Right
Ustawienia i regulacje
Korzystanie z wyświetlanych ustawień
W menu można wybierać ustawienia poniższych opcji.
Wprowadzone ustawienia zostają zachowane nawet po odłączeniu przewodu
zasilającego od gniazda ściennego.
1
3
Za pomocą przycisków BACK///ENTER wybierz jedną z pozycji, a
następnie wprowadź odpowiednie ustawienie, naciskając przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk MENU, aby wyłączyć menu.
Lista menu
Ustawienia domyślne są podkreślone.
Pozycje menu
„LVL >”
(poziom)
Funkcja
„SUR.L”/„SUR.R”
(poziom głośności
lewego/prawego
głośnika dźwięku
przestrzennego)
„0.0 dB”: służy do regulacji poziomu dźwięku z głośników
dźwięku przestrzennego w zakresie od –6,0 dB do +6,0 dB
(w odstępach co 0,5 dB).
Uwaga
Aby ułatwić sobie regulację, należy dla opcji „TTONE”
wybrać ustawienie „ON”.
„ATT”
(ustawienia
tłumienia — wejście
analogowe)
Podczas słuchania dźwięku z urządzenia podłączonego
do gniazda ANALOG IN mogą występować
zniekształcenia. Można im zapobiec, obniżając w zestawie
poziom sygnału wejściowego.
 „ON”: obniżenie poziomu sygnału wejściowego.
Spowoduje to zarazem obniżenie poziomu głośności
zestawu.
 „OFF”: normalny poziom sygnału wejściowego.
„DRC”
(sterowanie
zakresem
dynamiki)
Przydaje się do oglądania filmów przy niskim poziomie
głośności. Funkcja DRC ma zastosowanie do źródeł
sygnału Dolby Digital.
 „ON”: kompresja dźwięku zgodna z informacjami
zawartymi w odtwarzanym materiale.
 „OFF”: brak kompresji dźwięku.
„TTONE”
(ton próbny)
 „ON”: ton próbny jest odtwarzany po kolei przez każdy
głośnik.
 „OFF”: powoduje wyłączenie tonu próbnego.
17PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
Ustawienia i regulacje
2
Naciśnij przycisk MENU, aby włączyć menu na wyświetlaczu na panelu
przednim.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\060SET.fm
Pozycje menu
„SPK >”
(głośnik)
„AUD >”
(dźwięk)
„HDMI>”
masterpage: Left
Funkcja
„PLACE”
(rozmieszczenie
głośników)
 „STDRD”: to ustawienie należy wybrać, jeśli głośnik
„SUR.L”/„SUR.R”
(odległość od
lewego/prawego
głośnika dźwięku
przestrzennego)
„3.0 M”: służy do regulacji odległości słuchacza
od głośników dźwięku przestrzennego w zakresie
1–6 metrów.
„DUAL”
(dwa kanały
monofoniczne)
Jeśli zestaw odbiera sygnał wielościeżkowy w formacie
Dolby Digital, można odtwarzać dźwięk w dwóch językach.
 „M/S”: będzie odtwarzany dźwięk mieszany w języku
głównym i dodatkowym.
 „MAIN”: będzie odtwarzany dźwięk języka głównego.
 „SUB”: będzie odtwarzany dźwięk języka dodatkowego.
„TV AU”
(dźwięk z
telewizora)
 „AUTO”: to ustawienie należy wybrać, jeśli zestaw jest
„EFCT”
(efekt dźwiękowy)
 „ON”: charakter odtwarzanego dźwięku jest zgodny
„STRM”
(strumień)
Służy do wyświetlania informacji o bieżącym strumieniu
dźwięku.
Listę obsługiwanych formatów dźwięku można znaleźć
na str. 32.
„CTRL”
(Sterowanie przez
HDMI)
 „ON”: funkcja Sterowanie przez HDMI jest włączona.
„TVSTB”
(tryb czuwania
zależny od
telewizora)
Ta funkcja jest dostępna po wybraniu dla opcji „CTRL”
ustawienia „ON”.
 „AUTO”: jeśli w zestawie wybrane jest wejście „TV”,
wyłącza się on automatycznie po wyłączeniu telewizora.
 „ON”: zestaw wyłącza się automatycznie po wyłączeniu
telewizora niezależnie od wybranego wejścia.
 „OFF”: zestaw nie wyłącza się po wyłączeniu telewizora.
w formie listwy i głośniki dźwięku przestrzennego
zostały ustawione w standardowym położeniu.
 „FRONT”: to ustawienie należy wybrać, jeśli głośnik
w formie listwy i głośniki dźwięku przestrzennego
zostały ustawione z przodu.
podłączony do gniazda HDMI (ARC) w telewizorze za
pomocą przewodu HDMI.
 „OPT”: to ustawienie należy wybrać, jeśli zestaw jest
podłączony do telewizora za pomocą cyfrowego
przewodu optycznego.
z wybranym polem brzmieniowym. Zaleca się
korzystanie z tego ustawienia.
 „OFF”: sygnał wejściowy ze źródła jest przekształcany
na 2-kanałowy.
Urządzenia połączone przewodem HDMI mogą
nawzajem sterować swoim działaniem.
 „OFF”: funkcja wyłączona.
 „AUTO”: automatyczne wykrywanie typu urządzenia
„COLOR”
(kolory przez HDMI) zewnętrznego i przełączanie na odpowiednie
ustawienie kolorów.
 „YCBCR”: wysyłanie sygnałów wideo YCBCR.
 „RGB”: wysyłanie sygnałów wideo RGB.
18PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\060SET.fm
Pozycje menu
„BT >”
(BLUETOOTH)
masterpage:
Right
Funkcja
„BTAAC”
(zaawansowane
kodowanie
dźwięku przez
BLUETOOTH)
Możliwość wyboru, czy w przypadku połączeń
BLUETOOTH zestaw ma korzystać z kodera-dekodera
AAC.
 „ON”: włączenie kodera-dekodera AAC.
 „OFF”: wyłączenie kodera-dekodera AAC.
Uwaga
Jeśli ustawienie opcji „BTAAC” zostanie zmienione
w trakcie trwającego połączenia z urządzeniem
BLUETOOTH, ustawienie kodera-dekodera odzwierciedli
tę zmianę dopiero po nawiązaniu kolejnego połączenia.
Jeśli w zestawie zapisane są informacje o sparowaniu,
nawet po wyłączeniu zestawu będzie on pozostawać
w trybie czuwania BLUETOOTH.
 „ON”: tryb czuwania BLUETOOTH jest włączony.
 „OFF”: tryb czuwania BLUETOOTH jest wyłączony.
„INFO”
(informacje
o urządzeniu
BLUETOOTH)
Na wyświetlaczu na panelu przednim pojawiają się:
nazwa wykrytego urządzenia BLUETOOTH i jego adres.
Jeśli zestaw nie jest aktualnie połączony z żadnym
urządzeniem BLUETOOTH, na wyświetlaczu pojawia się
komunikat „NO DEVICE” (Brak urządzenia).
„REPT”
(tryb odtwarzania)
 „NONE”: odtwarzanie wszystkich utworów.
 „ONE”: powtarzanie jednego utworu.
 „FLDER”: powtarzanie wszystkich utworów z danego
folderu.
 „RANDM”: powtarzanie wszystkich utworów z danego
folderu w losowej kolejności.
 „ALL”: powtarzanie wszystkich utworów.
„SYS >”
(system)
„ASTBY”
(automatyczne
przechodzenie w
tryb czuwania)
 „ON”: służy do włączania funkcji automatycznego
„VER”
(wersja)
Na wyświetlaczu na panelu przednim pojawia się bieżąca
wersja oprogramowania układowego.
przechodzenia w tryb czuwania. Zestaw automatycznie
przechodzi w tryb czuwania po około 20 minutach
bezczynności.
 „OFF”: funkcja wyłączona.
19PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
Ustawienia i regulacje
„USB >”
„BTSTB”
(tryb czuwania
BLUETOOTH)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\070OTH.fm
masterpage: Left
Wskazówka
Inne funkcje
Korzystanie z funkcji
Sterowanie przez HDMI
Podłączenie urządzenia, np. telewizora
lub odtwarzacza Blu-ray, zgodnego
z funkcją Sterowanie przez HDMI*
za pomocą przewodu HDMI (przewód
High Speed HDMI jest dostarczany tylko
na niektórych obszarach) umożliwia
łatwe sterowanie tym urządzeniem
za pomocą pilota telewizora.
Dzięki funkcji Sterowanie przez HDMI
można korzystać z następujących funkcji:
 funkcja wyłączania zestawu,
 funkcja sterowania opcjami audio
zestawu,
 kanał zwrotny dźwięku,
 obsługa jednym przyciskiem.
* Funkcja Sterowanie przez HDMI to
standard używany w ramach technologii
CEC (ang. Consumer Electronics Control,
sterowanie sprzętem elektronicznym
powszechnego użytku), który umożliwia
urządzeniom HDMI (ang. High-Definition
Multimedia Interface, interfejs
multimedialny o wysokiej rozdzielczości)
wzajemne sterowanie swoim działaniem.
Uwaga
Powyższe funkcje mogą działać
z urządzeniami innych producentów
niż Sony, ale nie jest to gwarantowane.
Przygotowanie do
korzystania z funkcji
Sterowanie przez HDMI
Wybierz w zestawie dla opcji „HDMI>” –
„CTRL” ustawienie „ON” (str. 18).
Ustawienie domyślne to „ON”.
Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI
w telewizorze i innym urządzeniu
podłączonym do zestawu.
Jeśli funkcja Sterowanie przez HDMI
(„BRAVIA” Sync) zostanie włączona
podczas używania telewizora
wyprodukowanego przez firmę Sony,
nastąpi automatyczne włączenie tej funkcji
również w zestawie. Po zakończeniu
wprowadzania ustawień na wyświetlaczu
na panelu przednim pojawi się komunikat
„DONE” (Gotowe).
Funkcja wyłączania zestawu
Zestaw wyłączy się automatycznie po
wyłączeniu telewizora.
Wybierz w zestawie dla opcji „HDMI>” –
„TVSTB” ustawienie „ON” lub „AUTO”
(str. 18). Ustawienie domyślne to
„AUTO”.
Funkcja sterowania opcjami
audio zestawu
Po włączeniu zestawu w trakcie
oglądania telewizji dźwięk z telewizora
będzie odtwarzany przez głośniki
zestawu. Głośność zestawu można
regulować za pomocą pilota telewizora.
Jeśli podczas wcześniejszego oglądania
telewizji dźwięk z telewizora był już
odtwarzany przez głośniki zestawu,
zestaw będzie się automatycznie
włączać po włączeniu telewizora.
Sterowanie dźwiękiem jest też możliwe
za pośrednictwem menu telewizora.
Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z telewizorem.
Uwagi
 Dźwięk jest odtwarzany przez telewizor,
tylko jeśli w trakcie korzystania w nim
z funkcji Twin Picture (Podwójny obraz)
wybrane jest w zestawie inne wejście niż
„TV”. Po wyłączeniu funkcji Twin Picture
(Podwójny obraz) dźwięk jest odtwarzany
przez zestaw.
20PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\070OTH.fm
 Liczba określająca poziom głośności
zestawu jest wyświetlana na ekranie
telewizora w zależności od jego modelu.
Wyświetlana na ekranie telewizora liczba
określająca poziom głośności może się
różnić od liczby na wyświetlaczu na
panelu przednim zestawu.
 Funkcja sterowania opcjami audio
zestawu może być niedostępna w
zależności od ustawień telewizora.
Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej
z telewizorem.
Kanał zwrotny dźwięku
Uwaga
Jeśli telewizor jest niezgodny z kanałem
zwrotnym dźwięku, należy podłączyć go za
pomocą cyfrowego przewodu optycznego
(więcej informacji na ten temat można
znaleźć w dostarczonym Podręczniku
uruchamiania).
Obsługa jednym
przyciskiem
Po rozpoczęciu odtwarzania na
urządzeniu (odtwarzaczu Blu-ray,
konsoli „PlayStation®4” itp.)
podłączonym do telewizora zestaw
i telewizor włączają się automatycznie,
zestaw przełącza wejście na gniazdo,
do którego podłączony jest telewizor,
a dźwięk jest odtwarzany przez głośniki
zestawu.
Uwagi
 Jeśli podczas wcześniejszego oglądania
telewizji dźwięk z telewizora był
odtwarzany przez jego głośniki, zestaw
nie włączy się, a obraz i dźwięk są
odtwarzane przez telewizor mimo
odtwarzania materiału przez urządzenie.
 Początkowy fragment odtwarzanego
materiału może być wyświetlany
nieprawidłowo w zależności od
telewizora.
Korzystanie z funkcji
„BRAVIA” Sync
Oprócz funkcji Sterowanie przez HDMI
można też w przypadku urządzeń
zgodnych z funkcją „BRAVIA” Sync
korzystać z następującej funkcji:
 funkcja Scene Select.
Uwaga
Ta funkcja jest zastrzeżonym
rozwiązaniem firmy Sony. Nie działa ona
z urządzeniami innych producentów
niż Sony.
Funkcja Scene Select
Pole brzmieniowe zestawu jest
przełączane automatycznie
odpowiednio do ustawień funkcji Scene
Select lub Sound Mode w telewizorze.
Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z telewizorem.
Wybierz dla pola brzmieniowego
ustawienie „CLEARAUDIO+” (str. 13).
Uwagi na temat połączeń HDMI

Należy używać przewodu High Speed
HDMI. W przypadku użycia przewodu
Standard HDMI materiały
o rozdzielczości 1080p mogą być
wyświetlane nieprawidłowo.
21PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
Inne funkcje
Jeśli zestaw jest podłączony do gniazda
HDMI IN w telewizorze zgodnego z
kanałem zwrotnym dźwięku (ang. Audio
Return Channel, ARC), dźwięku z
telewizora można słuchać przez głośniki
zestawu bez podłączania cyfrowego
przewodu optycznego.
W tym celu należy w zestawie wybrać
dla opcji „AUD >” – „TV AU” ustawienie
„AUTO” (str. 18). Ustawienie domyślne
to „AUTO”.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\070OTH.fm
masterpage: Left

Należy używać przewodu
autoryzowanego przez
stowarzyszenie HDMI.
Należy używać przewodu Sony High
Speed HDMI z odpowiednim logo typu
przewodu.
 Nie zalecamy używania przejściówek
HDMI-DVI.
 Jeśli jakość obrazu jest słaba lub z
urządzenia podłączonego przewodem
HDMI nie dociera sygnał dźwięku,
należy sprawdzić konfigurację
podłączonego urządzenia.
 Sygnały dźwięku (częstotliwość
próbkowania, długość danych
bitowych itp.) wysyłane z gniazda
HDMI mogą zostać zakłócone przez
podłączone urządzenie.
 Zmiana w urządzeniu odtwarzającym
częstotliwości próbkowania lub liczby
kanałów dźwięku może spowodować
przerwę w odtwarzaniu.
 Jeśli podłączone urządzenie jest
niezgodne z technologią ochrony
praw autorskich (HDCP), obraz lub
dźwięk wysyłany przez gniazdo HDMI
OUT zestawu może być
zniekształcony. Może też wystąpić
brak dźwięku lub obrazu. W takim
przypadku należy sprawdzić dane
techniczne podłączonego urządzenia.
Oszczędzanie energii
w trybie czuwania
Montaż na ścianie
głośnika w formie listwy
i głośników dźwięku
przestrzennego
Głośnik w formie listwy i głośniki
dźwięku przestrzennego można
zamontować na ścianie.
Uwagi
 Należy przygotować wkręty (nie wchodzą
w skład wyposażenia), które pasują do
materiału, z jakiego wykonano ściany,
i do jego wytrzymałości. W przypadku
ścian z płyt gipsowo-kartonowych, które
są wyjątkowo delikatne, wkręty należy
mocować do belki nośnej. Głośniki należy
zainstalować na pionowej i płaskiej
ścianie w miejscu, w którym jest ona
wzmocniona.
 Instalację należy zlecić punktowi
sprzedaży produktów firmy Sony lub
licencjonowanemu usługodawcy oraz
w trakcie montażu zwracać baczną
uwagę na zachowanie zasad
bezpieczeństwa.
 Firma Sony nie będzie ponosić
odpowiedzialności za żadne wypadki
ani uszkodzenia będące następstwem
nieprawidłowej instalacji,
niewystarczającej wytrzymałości ścian,
niewłaściwego zamontowania wkrętów
lub klęsk żywiołowych itp.
Należy sprawdzić, czy zostały
wprowadzone następujące ustawienia:
 W menu „HDMI>” dla opcji „CTRL”
wybrane jest ustawienie „OFF”
(str. 18).
 W menu „BT>” dla opcji „BTSTB”
wybrane jest ustawienie „OFF”
(str. 19).
22PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\070OTH.fm
1
Przygotuj wkręty (nie wchodzą
w skład wyposażenia), które
pasują do otworów w tylnej
ściance głośnika w formie listwy
lub głośnika dźwięku
przestrzennego.
masterpage:
Right
8–10 mm
4 mm
3
Ponad 30 mm
5 mm
Otwór w tylnej ściance głośnika
2
Wkręć wkręty w ścianę.
Wkręty powinny wystawać jak
pokazano na ilustracji.
W przypadku głośnika w formie
listwy
Zawieś głośnik w formie listwy na
dwóch wkrętach.
W przypadku głośnika w formie
listwy
600 mm
6–7 mm
W przypadku głośników dźwięku
przestrzennego
W przypadku głośników dźwięku
przestrzennego
23PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
Inne funkcje
9,5 mm
Zawieś głośnik w formie listwy
lub głośniki dźwięku
przestrzennego na wkrętach.
Ustaw otwory w tylnej ściance
głośnika równo z wkrętami.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\070OTH.fm
masterpage: Left
Obsługa zestawu
za pomocą pilota
Skieruj pilota w stronę
czujnika pilota w subwooferze.
Regulacja głośności
subwoofera
Subwoofer służy do odtwarzania
basów, czyli dźwięków o niskiej
częstotliwości.
Wyreguluj głośność subwoofera
za pomocą przycisków SW  +/–.
Uwaga
Jeśli sygnał wejściowy nie zawiera zbyt
wielu basów, np. w przypadku audycji
telewizyjnych, dźwięki odtwarzane przez
subwoofer mogą być słabo słyszalne.
24PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\080ADD.fm
masterpage:
Right
Umiejscowienie zestawu
Informacje dodatkowe
Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo
 Jeśli do wnętrza zestawu dostanie się
Źródła zasilania
 Przed uruchomieniem zestawu należy
sprawdzić, czy jego napięcie robocze
odpowiada napięciu w lokalnej sieci
elektrycznej. Wielkość napięcia roboczego
jest podana na tabliczce znamionowej
znajdującej się z tyłu subwoofera.
 Jeśli zestaw nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy upewnić się, że
został odłączony od gniazda ściennego.
Aby odłączyć przewód zasilający od
gniazda ściennego, należy chwycić za
sam wtyk. Nigdy nie należy ciągnąć za
przewód.
 Przewód zasilający należy wymieniać
wyłącznie w specjalistycznym punkcie
serwisowym.
Nagrzewanie się zestawu
Nagrzewanie się zestawu podczas pracy
nie jest usterką.
Jeśli zestaw jest używany przez dłuższy czas
przy dużej głośności, jego temperatura
zauważalnie wzrasta. Aby uniknąć oparzeń,
nie należy dotykać zestawu.
się zestawu i przedłużyć okres jego
eksploatacji, należy ustawić go w miejscu
zapewniającym właściwą wymianę
powietrza.
 Nie należy ustawiać zestawu w pobliżu
źródeł ciepła ani w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, nadmiernych ilości kurzu
lub wstrząsów mechanicznych.
 Głośnika w formie listwy, subwoofera ani
głośników dźwięku przestrzennego nie
należy ustawiać na miękkich
powierzchniach (dywanach, kocach itd.),
a na ich tylnych ściankach nie należy
umieszczać żadnych przedmiotów, które
mogłyby zasłaniać otwory wentylacyjne
i spowodować uszkodzenie zestawu.
 Jeśli zestaw jest używany w połączeniu
z telewizorem, magnetowidem lub
magnetofonem kasetowym, mogą
wystąpić szumy i pogorszenie jakości
obrazu. W takim przypadku należy
umieścić zestaw z dala od telewizora,
magnetowidu lub magnetofonu
kasetowego.
 Umieszczając zestaw na powierzchni
pokrytej woskiem, olejem, środkiem do
polerowania itp., należy zachować
ostrożność, ponieważ może to
spowodować poplamienie lub
odbarwienie powierzchni.
 Należy zachowywać ostrożność, aby nie
skaleczyć się o rogi obudów głośnika
w formie listwy, subwoofera ani
głośników dźwięku przestrzennego.
 Wieszając głośnik w formie listwy
i głośniki dźwięku przestrzennego na
ścianie, należy pozostawić pod nimi
co najmniej 3 cm wolnego miejsca.
Obsługa
Przed podłączeniem innych urządzeń
należy wyłączyć zestaw i odłączyć
zasilanie.
25PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
Informacje dodatkowe
przypadkowo obcy przedmiot lub
substancja płynna, należy odłączyć
przewód zasilający i przed ponownym
uruchomieniem zlecić sprawdzenie
zestawu wykwalifikowanej osobie.
 Przewodu zasilającego nie wolno dotykać
mokrymi rękami. Mogłoby to
doprowadzić do porażenia prądem.
 Nie należy wspinać się na głośnik
w formie listwy, subwoofer ani na głośniki
dźwięku przestrzennego, ponieważ
można spaść i doznać obrażeń lub
spowodować uszkodzenie zestawu.
 Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\080ADD.fm
W przypadku wystąpienia
zniekształceń kolorów na ekranie
pobliskiego telewizora
Na pewnych rodzajach telewizorów można
zaobserwować zniekształcenia kolorów.
 W przypadku zaobserwowania
zniekształceń kolorów...
Należy wyłączyć telewizor i włączyć go
ponownie po upływie 15–30 minut.
 W przypadku ponownego
zaobserwowania zniekształceń kolorów...
Należy umieścić zestaw w jeszcze
większej odległości od telewizora.
Czyszczenie
Zestaw należy czyścić suchą, miękką
ściereczką. Nie należy używać materiałów
ściernych, proszków do czyszczenia ani
rozpuszczalników, np. alkoholu czy
benzyny.
W przypadku pytań lub problemów
związanych z zestawem należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
Rozwiązywanie
problemów
Jeśli podczas użytkowania zestawu
wystąpi jeden z opisanych poniżej
problemów, należy przed zamówieniem
naprawy skorzystać z podanych
informacji dotyczących usuwania
usterek. Jeśli problem się powtarza,
należy skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów firmy
Sony.
Ogólne
Zasilanie nie włącza się.
 Należy sprawdzić, czy przewód
zasilający jest bezpiecznie
podłączony.
masterpage: Left
Zestaw działa nieprawidłowo.
 Należy odłączyć przewód zasilający
od gniazda ściennego, a następnie
podłączyć go ponownie po kilku
minutach.
Zestaw wyłącza się automatycznie.
 Działa funkcja automatycznego
przechodzenia w tryb czuwania.
Należy w menu „SYS >” wybrać dla
opcji „ASTBY” ustawienie „OFF”
(str. 19).
Zestaw nie włącza się nawet po
włączeniu telewizora.
 Należy wybrać dla opcji „HDMI>” –
„CTRL” ustawienie „ON” (str. 18).
Telewizor musi obsługiwać funkcję
Sterowanie przez HDMI (str. 20).
Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z telewizorem.
 Należy sprawdzić ustawienia
głośników w telewizorze. Zasilanie
zestawu działa zależnie od
ustawień głośników w telewizorze.
Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z telewizorem.
 Jeśli poprzednim razem dźwięk był
odtwarzany przez głośniki
telewizora, zestaw nie włączy się
nawet po włączeniu telewizora.
Zestaw wyłącza się po wyłączeniu
telewizora.
 Należy sprawdzić ustawienie opcji
„HDMI>” – „TVSTB” (str. 18). Jeśli dla
opcji „TVSTB” wybrane jest
ustawienie „ON”, zestaw wyłącza
się automatycznie po wyłączeniu
telewizora niezależnie od
wybranego wejścia.
Zestaw nie wyłącza się nawet po
wyłączeniu telewizora.
 Należy sprawdzić ustawienie opcji
„HDMI>” – „TVSTB” (str. 18). Aby
zestaw automatycznie wyłączał się
po wyłączeniu telewizora
26PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\080ADD.fm
niezależnie od wybranego wejścia,
należy wybrać dla opcji „TVSTB”
ustawienie „ON”. Telewizor musi
obsługiwać funkcję Sterowanie
przez HDMI (str. 20). Więcej
informacji na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z telewizorem.

Dźwięk





optycznego (dostarczanego tylko
na niektórych obszarach). Więcej
informacji na ten temat można
znaleźć w dostarczonym
Podręczniku uruchamiania.
Jeśli zestaw nie odtwarza dźwięku
nawet po podłączeniu do
telewizora za pomocą cyfrowego
przewodu optycznego lub w
telewizorze nie ma optycznego
gniazda wyjściowego sygnału
cyfrowego, należy zastosować
analogowy kabel audio (nie
wchodzi w skład wyposażenia)
i przełączyć w zestawie wejście
na „ANALOG” (str. 11).
Należy przełączyć w zestawie
wejście na „TV” (str. 11).
Należy zwiększyć głośność zestawu
lub anulować wyciszenie.
Zależnie od kolejności, w jakiej
łączą się ze sobą zestaw i telewizor,
zestaw może być wyciszony,
a na jego wyświetlaczu na panelu
przednim może być widoczny
komunikat „MUTING” (Wyciszenie).
Jeśli tak się zdarza, należy najpierw
włączać telewizor, a później zestaw.
Należy w ustawieniach głośników w
telewizorze (BRAVIA) wybrać opcję
Audio System (Zestaw muzyczny).
Sposób wprowadzania ustawień w
telewizorze podano w dostarczonej
z nim instrukcji obsługi.
Zależnie od telewizora dźwięk
może nie być odtwarzany ze źródeł
sygnału DTS. Należy wtedy wybrać
w telewizorze dla formatu dźwięku
ustawienie „PCM”. Więcej
informacji na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z telewizorem.
Dźwięk jest odtwarzany równocześnie
przez zestaw i telewizor.
 Należy wyciszyć dźwięk w zestawie
lub w telewizorze.
27PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
Informacje dodatkowe
Zestaw nie odtwarza dźwięku
z telewizora.
 Należy sprawdzić typ przewodu
HDMI, cyfrowego przewodu
optycznego lub analogowego kabla
audio oraz prawidłowość jego
podłączenia do zestawu
i telewizora (więcej informacji
na ten temat można znaleźć
w dostarczonym Podręczniku
uruchamiania).
 Jeśli zestaw jest podłączony do
telewizora zgodnego z kanałem
zwrotnym dźwięku, należy upewnić
się, że zestaw jest podłączony do
gniazda wejściowego HDMI, które
jest zgodne z kanałem zwrotnym
dźwięku (więcej informacji na ten
temat można znaleźć w
dostarczonym Podręczniku
uruchamiania). Jeśli nadal brak
dźwięku lub jest on przerywany,
należy podłączyć zestaw za pomocą
cyfrowego przewodu optycznego
(dostarczanego tylko na niektórych
obszarach) i wybrać dla opcji „AUD
>” – „TV AU” ustawienie „OPT”
(str. 18).
 Jeśli telewizor jest niezgodny
z kanałem zwrotnym dźwięku,
dźwięk z niego nie będzie
odtwarzany przez zestaw, nawet
jeśli zostanie on podłączony
do gniazda wejściowego HDMI
w telewizorze. Aby dźwięk
z telewizora był odtwarzany przez
zestaw, należy podłączyć go
za pomocą cyfrowego przewodu
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\080ADD.fm
Brak dźwięku z subwoofera lub słychać
z niego tylko bardzo cichy dźwięk.
 Należy upewnić się, że przewód
zasilający subwoofera jest
prawidłowo podłączony (więcej
informacji na ten temat można
znaleźć w dostarczonym
Podręczniku uruchamiania).
 Należy zwiększyć głośność
subwoofera za pomocą przycisku
SW  + (str. 10, 24).
 Subwoofer służy do odtwarzania
basów. W przypadku źródeł,
których sygnał zawiera bardzo mało
niskich składowych (np. audycji
telewizyjnych), dźwięki odtwarzane
przez subwoofer mogą być słabo
słyszalne.
 Subwoofer nie odtwarza dźwięku
pochodzącego z materiałów
zgodnych z technologią ochrony
praw autorskich (HDCP).
Brak dźwięku z urządzenia
podłączonego do zestawu lub słychać
z niego tylko bardzo cichy dźwięk.
 Należy nacisnąć przycisk  +
i sprawdzić poziom głośności
(str. 10).
 Należy anulować funkcję
wyciszenia, naciskając przycisk 
lub  + (str. 10).
 Należy upewnić się, że zostało
wybrane prawidłowe źródło
sygnału wejściowego. Należy
wypróbować inne źródła sygnału
wejściowego, naciskając
kilkakrotnie przycisk INPUT (str. 11).
 Należy upewnić się, że wszystkie
kable i przewody zestawu oraz
podłączonych do niego urządzeń są
starannie włożone w odpowiednie
gniazda.
 W zależności od formatu dźwięk
może nie być odtwarzany. Należy
upewnić się, że format dźwięku jest
zgodny z zestawem (str. 32).
masterpage: Left
Brak dźwięku z głośników dźwięku
przestrzennego lub słychać z nich tylko
bardzo cichy dźwięk.
 Należy upewnić się, że przewód
głośników dźwięku przestrzennego
jest prawidłowo podłączony do
subwoofera (więcej informacji
na ten temat można znaleźć
w dostarczonym Podręczniku
uruchamiania).
 Głośniki dźwięku przestrzennego
nie odtwarzają dźwięku
wielokanałowego, który nie został
zarejestrowany jako dźwięk
przestrzenny.
 Aby odtwarzać dźwięk 2-kanałowy
za pośrednictwem głośników
dźwięku przestrzennego, należy
nacisnąć przycisk CLEARAUDIO+
i wybrać dla pola brzmieniowego
ustawienie „CLEARAUDIO+”.
 Zależnie od źródła sygnału dźwięk
dobiegający z głośników dźwięku
przestrzennego mógł być
zarejestrowany z zastosowaniem
efektu zmiękczenia.
Nie można uzyskać efektu
przestrzennego.
 Zależnie od sygnału wejściowego
i wybranego pola brzmieniowego
przetwarzanie dźwięku
przestrzennego może być mało
skuteczne. Efekt przestrzenny może
mieć subtelny charakter w
zależności od oglądanej audycji
telewizyjnej lub odtwarzanej płyty.
 Aby odtwarzać dźwięk
wielokanałowy, należy sprawdzić
ustawienie cyfrowego wyjścia
dźwięku w urządzeniu
podłączonym do zestawu. Więcej
informacji na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi
podłączonego urządzenia.
28PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\080ADD.fm
Urządzenie USB
Urządzenie BLUETOOTH
Nie można nawiązać połączenia
BLUETOOTH.
 Należy upewnić się, że świeci
niebieski wskaźnik LED (str. 8).
 Należy upewnić się, że urządzenie
BLUETOOTH, z którym ma nastąpić
połączenie, jest włączone i jest w
nim aktywna funkcja BLUETOOTH.
 Należy umieścić urządzenie
BLUETOOTH bliżej subwoofera.
 Należy ponownie sparować zestaw
z urządzeniem BLUETOOTH.
Konieczne może być najpierw
anulowanie w urządzeniu
BLUETOOTH sparowania z
zestawem.
Nie można przeprowadzić parowania.
 Należy umieścić urządzenie
BLUETOOTH bliżej subwoofera.
 Należy upewnić się, że zestaw nie
odbiera zakłóceń pochodzących
z urządzeń działających w
bezprzewodowej sieci LAN, z innych
urządzeń bezprzewodowych
pracujących w pasmie 2,4 GHz
ani z kuchenki mikrofalowej.
Jeśli w pobliżu zestawu znajduje się
urządzenie emitujące
promieniowanie
elektromagnetyczne, należy
odsunąć je dalej od zestawu.
 Sparowanie może okazać się
niemożliwe, jeśli w pobliżu zestawu
znajdują się też inne urządzenia
BLUETOOTH. W takim przypadku
należy wyłączyć inne urządzenia
BLUETOOTH.
Nie słychać dźwięku z podłączonego
urządzenia BLUETOOTH.
 Należy upewnić się, że świeci
niebieski wskaźnik LED (str. 8).
 Należy umieścić urządzenie
BLUETOOTH bliżej subwoofera.
 Jeśli w pobliżu zestawu znajduje się
urządzenie emitujące
promieniowanie
elektromagnetyczne, np.
urządzenie działające w
bezprzewodowej sieci LAN, inne
urządzenie BLUETOOTH lub
kuchenka mikrofalowa, należy
odsunąć je dalej od zestawu.
 Należy usunąć wszelkie przeszkody
znajdujące się pomiędzy zestawem
a urządzeniem BLUETOOTH lub
odsunąć zestaw od tych przeszkód.
 Należy zmienić położenie
podłączonego urządzenia
BLUETOOTH.
 Należy spróbować zmiany
częstotliwości sygnału
bezprzewodowego routera Wi-Fi,
komputera itp. na pasmo 5 GHz.
 Należy zwiększyć głośność w
podłączonym urządzeniu
BLUETOOTH.
29PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
Informacje dodatkowe
Urządzenie USB nie jest
rozpoznawane.
 Należy spróbować wykonania
następujących czynności:
 Wyłącz zestaw.
 Odłącz urządzenie USB,
a następnie podłącz
je ponownie.
 Włącz zestaw.
 Należy upewnić się, że urządzenie
USB jest starannie podłączone do
portu (USB).
 Należy sprawdzić, czy nie nastąpiło
uszkodzenie urządzenia USB lub
przewodu łączącego je z zestawem.
 Należy sprawdzić, czy urządzenie
USB jest włączone.
 Jeśli urządzenie USB jest
podłączone za pośrednictwem
koncentratora USB, należy je od
niego odłączyć, a następnie
podłączyć bezpośrednio do
subwoofera.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\080ADD.fm
Dźwięk nie jest zsynchronizowany
z obrazem.
 W przypadku oglądania filmów
dźwięk może być nieznacznie
opóźniony względem obrazu.
Pilot
Pilot nie działa.
 Należy skierować pilota w stronę
czujnika pilota w subwooferze
(str. 8, 24).
 Należy usunąć wszelkie przeszkody
znajdujące się między pilotem
a subwooferem.
 Jeśli baterie w pilocie są słabe,
należy wymienić je na nowe.
 Należy upewnić się, że przyciskane
są właściwe przyciski na pilocie.
Nie działa pilot telewizora.
 Należy zainstalować zestaw w taki
sposób, aby nie zasłaniał czujnika
pilota w telewizorze.
Inne
Funkcja Sterowanie przez HDMI działa
nieprawidłowo.
 Należy sprawdzić połączenie
z zestawem (więcej informacji
na ten temat można znaleźć
w dostarczonym Podręczniku
uruchamiania).
 Należy włączyć w telewizorze
funkcję Sterowanie przez HDMI.
Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z telewizorem.
 Należy odczekać chwilę,
a następnie ponowić próbę.
Jeśli nastąpiło odłączenie zestawu,
zacznie on ponownie reagować
na polecenia użytkownika dopiero
po pewnym czasie. Należy
odczekać co najmniej 15 sekund,
a następnie ponowić próbę.
masterpage: Left
 Należy upewnić się, że urządzenia
podłączone do zestawu obsługują
funkcję Sterowanie przez HDMI.
 Należy w urządzeniach
podłączonych do zestawu włączyć
funkcję Sterowanie przez HDMI.
Więcej szczegółów na ten temat
można znaleźć w instrukcjach
obsługi poszczególnych urządzeń.
 Rodzaj i liczbę urządzeń, którymi
można sterować za pomocą funkcji
Sterowanie przez HDMI, standard
HDMI CEC ogranicza następująco:
 Urządzenia nagrywające
(nagrywarka Blu-ray Disc, DVD
itp.): maks. 3 urządzenia
 Urządzenia odtwarzające
(odtwarzacz Blu-ray Disc, DVD
itp.): maks. 3 urządzenia
 Urządzenia współpracujące z
tunerem: maks. 4 urządzenia
 Zestaw muzyczny (amplituner/
słuchawki): maks. 1 urządzenie
(w tej roli występuje już ten
zestaw)
Na wyświetlaczu na panelu przednim
subwoofera pojawia się komunikat
„PRTCT”.
 Należy wyłączyć zestaw przyciskiem
. Po zgaśnięciu wyświetlacza
należy odłączyć przewód zasilający,
a następnie sprawdzić, czy nic nie
blokuje otworów wentylacyjnych
subwoofera.
Wyświetlacz na panelu przednim
subwoofera jest zgaszony.
 Jeśli dla jasności wybrane jest
ustawienie „OFF”, należy za
pomocą przycisku DIMMER wybrać
dla niej ustawienie „BRIGHT” lub
„DARK” (str. 10).
30PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\080ADD.fm
Czujniki telewizora działają
nieprawidłowo.
 Zestaw może zasłaniać niektóre
czujniki (np. czujnik jasności)
i odbiornik sygnału pilota w
telewizorze lub „nadajnik sygnału
w podczerwieni do okularów 3D”
w telewizorze 3D, który obsługuje
okulary 3D działające w
podczerwieni, albo blokować
komunikację bezprzewodową.
Należy odsunąć zestaw od
telewizora na odległość
umożliwiającą prawidłowe
działanie tych podzespołów.
Informacje o położeniu czujników
i odbiornika sygnału pilota można
znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z telewizorem.
masterpage:
Right
Typy plików możliwych
do odtwarzania
Muzyka
Koder-dekoder
Rozszerzenie
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a, .mp4, .3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Wideo*
Koder-dekoder
Rozszerzenie
Xvid
.avi
MPEG4
.avi, .mp4, .3gp
Jeśli zestaw nadal działa nieprawidłowo,
należy przywrócić jego ustawienia
w poniższy sposób.
Opisane czynności należy wykonywać,
korzystając z przycisków dotykowych
na subwooferze.
1
2
Trzymając naciśnięty przycisk
INPUT, dotknij równocześnie
przycisków VOL – oraz  i nie
puszczaj ich przez 5 sekund.
Na wyświetlaczu na panelu
przednim pojawi się komunikat
„RESET”, a ustawienia menu,
pól brzmieniowych itd. powrócą
do stanu początkowego.
Uwagi
 Niektóre pliki mogą nie zostać
odtworzone, co jest związane z ich
formatem, kodowaniem lub warunkami
rejestracji.
 Niektóre pliki edytowane na komputerze
mogą nie być odtwarzane.
 Zestaw nie odtwarza plików
zakodowanych, np. DRM i Lossless.
 Zestaw rozpoznaje w urządzeniach USB
następujące pliki lub foldery:
 maks. 200 folderów,
 maks. 150 plików/folderów w
pojedynczej warstwie.
 Niektóre urządzenia USB mogą nie
współpracować z tym zestawem.
 Zestaw rozpoznaje urządzenia klasy
pamięci masowej (ang. Mass Storage
Class, MSC).
Odłącz przewód zasilający.
31PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
Informacje dodatkowe
* Oprócz modeli oferowanych w Europie
Przywracanie ustawień
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\080ADD.fm
masterpage: Left
Sekcja BLUETOOTH
Obsługiwane formaty
audio
Zestaw obsługuje poniższe formaty
audio.
 Dolby Digital
 LPCM 2-kanałowy
 AAC
Dane techniczne
Subwoofer (SA-WRT3)
Sekcja wzmacniacza
MOC WYJŚCIOWA (znamionowa)
Kanał lewy przedni + prawy przedni:
35 W + 35 W (przy 2,5 oma, 1 kHz,
1% całkowitych zniekształceń
harmonicznych)
MOC WYJŚCIOWA (referencyjna)
Kanał lewy przedni/prawy przedni/
lewy dźwięku przestrzennego/prawy
dźwięku przestrzennego:
65 W (na kanał przy 2,5 oma, 1 kHz)
Centralny:
170 W (przy 4 omach, 1 kHz)
Subwoofer:
170 W (przy 4 omach, 1 kHz)
Wejścia
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Wyjście
HDMI OUT (ARC)
Sekcja HDMI
Złącze
Typu A (19-stykowe)
Sekcja USB
Port
(USB)
Typu A
System komunikacji
Specyfikacja BLUETOOTH w wersji 4.2
Wyjście
Specyfikacja BLUETOOTH Power Class 1
Maksymalny zasięg łączności
Linia widzenia około 25 m1)
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Metoda modulacji
FHSS (ang. Freq Hopping Spread
Spectrum, metoda rozpraszania
widma w systemach
szerokopasmowych)
Zgodne profile BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (ang. Advanced Audio
Distribution Profile, profil
zaawansowanej dystrybucji audio)
AVRCP 1.6 (ang. Audio Video Remote
Control Profile, profil zdalnego
sterowania audio-wideo)
Obsługiwane kodery-dekodery3)
SBC4), AAC5)
Zakres transmisji (A2DP)
20–20 000 Hz (częstotliwość
próbkowania: 32, 44,1 i 48 kHz)
1)
Rzeczywisty zasięg zależy od takich
czynników jak przeszkody między
urządzeniami, pola magnetyczne wokół
kuchenki mikrofalowej, elektryczność
statyczna, telefon bezprzewodowy,
czułość odbioru, wydajność anteny,
system operacyjny, aplikacja itp.
2)
Standardowe profile BLUETOOTH
określają cel komunikacji BLUETOOTH
nawiązywanej między urządzeniami.
3)
Koder-dekoder: kompresja sygnału
audio oraz konwersja formatu
4)
SBC (ang. Subband Codec, koderdekoder podpasmowy)
5) AAC (ang. Advanced Audio Coding,
zaawansowane kodowanie dźwięku)
Sekcja głośnika
Zestaw głośnikowy
Subwoofer w obudowie typu Bass
Reflex
Głośnik
160 mm typu stożkowego
32PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\080ADD.fm
Ogólne
Wymagane zasilanie
220–240 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Pobór mocy
Włączony: 85 W
Tryb czuwania: 0,5 W lub mniej
(tryb oszczędzania energii)
(Jeśli dla opcji „CTRL” w menu „HDMI>”
i dla opcji „BTSTB” w menu „BT >”
wybrane jest ustawienie „OFF”)
Tryb czuwania: 2,8 W lub mniej6)
(Jeśli dla opcji „CTRL” w menu „HDMI>”
lub dla opcji „BTSTB” w menu „BT >”
wybrane jest ustawienie „ON”)
Wymiary (w przybliżeniu; szer. × wys. ×
głęb.)
190 × 392 × 315 mm
Waga (w przybliżeniu)
7,8 kg
6)
Głośnik w formie listwy
(SS-RT3)
Głośniki dźwięku
przestrzennego (SS-SRT3)
Zestaw głośnikowy
Pełnopasmowy zestaw głośnikowy
w obudowie typu Bass Reflex
Głośnik
65 mm typu stożkowego
Wymiary (w przybliżeniu; szer. × wys. ×
głęb.)
80 × 191 × 70 mm
(bez uwzględnienia wystających
elementów)
Waga (w przybliżeniu)
0,75 kg
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące
komunikacji BLUETOOTH

Sekcja kanału lewego przedniego/
prawego przedniego/centralnego
Zestaw głośnikowy
Pełnopasmowy zestaw głośnikowy
w obudowie typu Bass Reflex
Głośnik
40 × 100 mm typu stożkowego (3 szt.)
Wymiary (w przybliżeniu; szer. × wys. ×
głęb.)
900 × 52 × 70 mm
Waga (w przybliżeniu)
2,1 kg

Urządzenia BLUETOOTH powinny być
używane w odległości około
10 metrów od siebie (bez przeszkód
pomiędzy nimi). Odpowiedni zasięg
łączności może ulec zmniejszeniu w
następujących warunkach:
 kiedy osoba, metalowy przedmiot,
ściana lub inna przeszkoda znajduje
się pomiędzy urządzeniami
obsługującymi połączenie
BLUETOOTH;
 w miejscach, w których działa
bezprzewodowa sieć LAN;
 w pobliżu kuchenek mikrofalowych
znajdujących się w użyciu;
 w miejscach, w których występują
inne fale elektromagnetyczne.
Urządzenia BLUETOOTH
i bezprzewodowe sieci LAN
(IEEE 802,11 b/g) korzystają z tego
samego pasma częstotliwości
(2,4 GHz). Użycie urządzenia
BLUETOOTH w pobliżu urządzenia
z funkcją bezprzewodowej sieci LAN
33PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
Informacje dodatkowe
Zestaw automatycznie przejdzie w tryb
czuwania przy braku połączenia HDMI
i historii parowania BLUETOOTH
niezależnie od ustawienia opcji „CTRL”
w menu „HDMI>” i opcji „BTSTB” w menu
„BT >”.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\080ADD.fm
może spowodować wystąpienie
zakłóceń elektromagnetycznych.
W efekcie może wystąpić
zmniejszenie szybkości transmisji
danych, zakłócenie sygnału lub brak
możliwości nawiązania połączenia.
W takim przypadku należy
zastosować następujące środki
zaradcze:
 Korzystać z zestawu w odległości
co najmniej 10 m od urządzenia
bezprzewodowej sieci LAN.
 Wyłączać zasilanie urządzeń
bezprzewodowej sieci LAN podczas
korzystania z urządzenia
BLUETOOTH w odległości do
10 metrów od nich
 Umieścić zestaw i urządzenie
BLUETOOTH jak najbliżej siebie.
 Fale radiowe emitowane przez zestaw
mogą zakłócać pracę niektórych
urządzeń medycznych.
Interferencje mogą powodować
wadliwe działanie, należy więc zawsze
wyłączać zasilanie zestawu
i urządzenia BLUETOOTH
w następujących miejscach:
 w szpitalach, pociągach,
samolotach, na stacjach
benzynowych i w innych miejscach,
gdzie mogą znajdować się
łatwopalne gazy;
 w pobliżu drzwi automatycznych lub
alarmów przeciwpożarowych.
 Zestaw obsługuje funkcje
bezpieczeństwa, które są zgodne ze
specyfikacją BLUETOOTH, aby
zapewniać bezpieczne połączenie
podczas komunikacji za
pośrednictwem technologii
BLUETOOTH. Zabezpieczenie to może
jednak okazać się niewystarczające
w zależności od wybranych ustawień
i innych czynników, należy więc
zawsze zachowywać ostrożność
podczas przeprowadzania
komunikacji za pośrednictwem
technologii BLUETOOTH.




masterpage: Left
Firma Sony nie może ponosić
odpowiedzialności za uszkodzenia
lub inne straty wynikające z wycieku
informacji podczas komunikacji za
pośrednictwem technologii
BLUETOOTH.
Komunikacja BLUETOOTH nie jest
gwarantowana w przypadku każdego
urządzenia BLUETOOTH, które ma taki
sam charakterystyczny profil jak ten
zestaw.
Urządzenia BLUETOOTH połączone
z tym urządzeniem muszą być zgodne
ze specyfikacją BLUETOOTH
wyznaczoną przez firmę Bluetooth
SIG, Inc. i poświadczone w celu
zachowania zgodności. Jednak nawet
wtedy, gdy urządzenie jest zgodne
ze specyfikacją BLUETOOTH, mogą
wystąpić przypadki, w których
właściwości lub dane techniczne
urządzenia BLUETOOTH mogą
uniemożliwić połączenie lub
spowodować odmienność metod
sterowania, wyświetlania lub obsługi.
W zależności od urządzenia
BLUETOOTH podłączonego do
zestawu, środowiska
komunikacyjnego lub warunków
otoczenia mogą pojawiać się
zakłócenia sygnału lub odtwarzanie
dźwięku może ulegać przerwaniu.
34PL
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000747376_HT-RT3\PL\090BCO.fm
©2016 Sony Corporation
masterpage: Left
4-587-771-21(1) (PL)
HT-RT3
4-587-771-21(1) (PL)
Download PDF

advertising