Sony | NAS-E35HD | Sony NAS-E35HD Instrukcja obsługi

3-292-247-81(1)
Pierwsze kroki
Importowanie i przesyłanie
danych dźwiękowych
Odtwarzanie danych
dźwiękowych
Edytowanie utworów w
odtwarzaczu HDD Jukebox
Inne ustawienia
Rozwiązywanie problemów
Środki ostrożności/Dane
techniczne
HDD Audio System
Instrukcja obsługi
NAS-E35HD
© 2008 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko
pożaru lub porażenia
prądem, chroń ten
aparat przed deszczem
i wilgocią.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru,
nie wolno zakrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia
gazetami, serwetkami,
zasłonami itp.
Na urządzeniu nie wolno
stawiać źródeł otwartego ognia,
na przykład zapalonych świec.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru
i porażenia prądem, nie wolno
dopuścić, aby na urządzenie
kapała woda lub się na nim
rozpryskiwała, ani stawiać na
nim naczyń wypełnionych
płynem, na przykład wazonów.
Urządzenie nie jest odłączone
od źródła prądu zmiennego
(sieci elektrycznej), dopóki
pozostaje podłączone do
gniazda ściennego, nawet jeśli
urządzenie zostało wyłączone.
Urządzenie jest odłączane
od sieci elektrycznej za
pomocą głównej wtyczki,
dlatego należy je podłączyć
do łatwo dostępnego gniazda
elektrycznego. W przypadku
zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy
urządzenia, należy natychmiast
odłączyć główną wtyczkę od
gniazda elektrycznego.
Nie ustawiaj urządzenia w
zamkniętej przestrzeni, takiej
jak biblioteczka lub wbudowana
szafka.
PL
Nie wolno wystawiać baterii ani
urządzenia z zainstalowanymi
bateriami na działanie silnych
źródeł ciepła, na przykład
światła słonecznego, ognia itp.
OSTRZEŻENIE
Korzystanie z przyrządów
optycznych w połączeniu
z tym urządzeniem może
spowodować zwiększone
zagrożenie dla oczu.
Niniejsze urządzenie
zaklasyfikowane jest jako
PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Niniejsze oznaczenie
znajduje się z tyłu obudowy.
Dotyczy tylko modelu
europejskiego
Nadmierne ciśnienie
dźwięku ze słuchawek
lub minisłuchawek może
spowodować utratę słuchu.
Uwaga dla klientów
w krajach, w których
obowiązują dyrektywy
UE
Producentem tego produktu
jest firma Sony Corporation,
z siedzibą pod adresem 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokio, 1080075 Japonia.
Autoryzowanym
przedstawicielem w sprawach
bezpieczeństwa produktu
i Normy kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC)
jest firma Sony Deutschland
GmbH, z siedzibą pod adresem
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy.
We wszelkich sprawach
dotyczących serwisu i
gwarancji należy kontaktować
się przy użyciu adresów
podanych w osobnych
dokumentach serwisowych lub
gwarancyjnych.
Pozbycie się
zużytego
sprzętu
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza,
że produkt nie może być
traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże
w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych
informacji na temat
recyklingu tego produktu,
należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Dostępne akcesoria: pilot
Pozbywanie się zużytych
baterii (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria
nie może być traktowana jako
odpad komunalny.
Odpowiednio gospodarując
zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić
w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko
naturalne.
W przypadku produktów,
w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana,
należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii,
prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do
właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji
na temat zbiórki i recyklingu
baterii należy skontaktować
się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego,
ze służbami zajmującymi
się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten
produkt.
Uwaga dotycząca płyt w
formacie DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest
płytą dwustronną zawierającą
materiał DVD nagrany na
jednej stronie oraz materiał
dźwiękowy nagrany na drugiej
stronie. Ponieważ jednak
nagrany materiał dźwiękowy
nie jest zgodny ze standardem
Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego
odtwarzania takiej płyty.
Płyty muzyczne
z zakodowanymi
systemami ochrony praw
autorskich
Ten produkt jest
zaprojektowany do
odtwarzania płyt, które są
wyprodukowane zgodnie ze
standardem Compact Disc
(CD). Ostatnio niektóre firmy
muzyczne rozpoczęły sprzedaż
różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich.
Prosimy pamiętać, że są wśród
nich płyty, które nie są zgodne
ze standardem CD i mogą
być nieodtwarzalne przez ten
produkt.
PL
Przed uruchomieniem urządzenia
Informacje dotyczące dysku
twardego
Dysk twardy może zostać łatwo uszkodzony przez
wstrząsy i wibracje, dlatego należy zachować
następujące środki ostrożności. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie 66.
Urządzenie należy chronić przez silnymi wstrząsami.
Nie należy przenosić urządzenia, gdy przewód
zasilający jest podłączony do gniazda ściennego.
Nie należy używać urządzenia w miejscach
narażonych na wibracje lub niestabilnych.
Nie należy przenosić urządzenia ani odłączać
przewodu zasilającego, gdy urządzenie jest w trakcie
nagrywania lub odtwarzania.
Nie należy samodzielnie wymieniać ani
modernizować dysku twardego, ponieważ może to
spowodować awarię.
Odzyskanie danych utraconych w wyniku awarii dysku
twardego jest niemożliwe.
Dane zapisane na dysku twardym mogą zostać
uszkodzone podczas normalnego działania.
Firma Sony nie przyznaje żadnej rekompensaty za
zniszczenie danych spowodowane uszkodzeniem dysku
twardego.
Informacje na temat nagrywania
Przed rozpoczęciem nagrywania, a szczególnie przed
nagrywaniem ważnego materiału, należy wykonać
nagranie próbne.
Firma Sony nie przyznaje żadnej rekompensaty za
błędy w nagraniu spowodowane awarią urządzenia.
Awarie, które wystąpią podczas normalnego
użytkowania urządzenia, zostaną naprawione przez
firmę Sony zgodnie z warunkami ograniczonej
gwarancji na to urządzenie. Firma Sony nie
ponosi jednak odpowiedzialności za żadne skutki
wynikające z braku możliwości nagrywania lub
odtwarzania spowodowanego uszkodzeniem lub
awarią urządzenia.
PL
Jak korzystać z tej instrukcji
W niniejszej instrukcji wyjaśniono sposób obsługi
urządzenia głównie za pomocą pilota. Przyciski i
elementy sterujące na urządzeniu głównym, które mają
takie same lub podobne nazwy jak na pilocie, mogą być
używane do wykonywania tych samych czynności.
Ilustracje używane w niniejszym podręczniku dotyczą
modelu innego niż model dostępny w Wielkiej Brytanii.
PL
Spis treści
Przed uruchomieniem urządzenia...................................... 4
Funkcje urządzenia................................................................... 8
Pierwsze kroki
Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów........................10
Przewodnik po częściach i elementach
sterujących.............................................................................11
Pilot...................................................................................................... 11
Góra urządzenia głównego......................................................... 14
Przód urządzenia głównego....................................................... 15
Wyświetlacz...................................................................................... 16
Podłączanie głośników i anten...........................................18
Ustawianie zegara...................................................................21
Importowanie i
przesyłanie danych
dźwiękowych
Informacje na temat importowania i przesyłania
danych dźwiękowych.........................................................22
Importowanie i nagrywanie danych dźwiękowych
przy użyciu odtwarzacza HDD Jukebox......................23
Nagrywanie z płyty CD audio..................................................... 23
Importowanie danych dźwiękowych z płyty MP3 lub
pamięci USB................................................................................ 24
Nagrywanie audycji radiowych, usług DAB* lub dźwięku z
podłączonych urządzeń zewnętrznych............................ 25
Nagrywanie zaprogramowanych utworów.......................... 25
Przesyłanie danych dźwiękowych z odtwarzacza
HDD Jukebox.........................................................................26
Przesyłanie danych dźwiękowych do pamięci USB........... 26
Przesyłanie zaprogramowanych utworów............................ 27
Usuwanie utworów z pamięci USB...................................28
Odtwarzanie danych
dźwiękowych
Odtwarzanie przy użyciu odtwarzacza
HDD Jukebox.........................................................................29
Odtwarzanie płyty CD...........................................................30
Słuchanie radia lub usług DAB...........................................32
Wybieranie stacji radiowej lub usługi DAB*.......................... 32
Programowanie stacji radiowych lub usług DAB* . ........... 33
Słuchanie muzyki z pamięci USB.......................................34
Podłączanie urządzenia zewnętrznego (AUDIO IN)....36
PL
Podłączanie cyfrowego odtwarzacza muzycznego do
portu DMPORT......................................................................37
Powtarzanie odtwarzania • Odtwarzanie losowe •
Programowanie odtwarzania..........................................38
Ustawianie trybu odtwarzania................................................... 38
Ustawianie powtarzania utworów........................................... 39
Tworzenie własnego programu (Programowanie
odtwarzania)............................................................................... 39
Wyszukiwanie utworu...........................................................40
Wyszukiwanie utworu w odtwarzaczu HDD Jukebox....... 40
Wyszukiwanie utworu na płycie CD lub w pamięci
USB................................................................................................. 40
Edytowanie utworów
w odtwarzaczu HDD
Jukebox
Uzyskiwanie informacji o tytułach....................................41
Eksportowanie informacji o albumie do urządzenia
pamięci masowej USB............................................................. 43
Wyszukiwanie informacji o albumie na komputerze........ 43
Importowanie najnowszych informacji o albumie do
urządzenia................................................................................... 45
Ponowne przypisywanie tytułów............................................. 45
Edycja...........................................................................................47
Zmienianie tytułów........................................................................ 47
Kasowanie nagrań.......................................................................... 47
Wprowadzanie tekstu............................................................49
Wprowadzanie tekstu................................................................... 49
Inne ustawienia
Korzystanie z programatora zasypiania..........................50
Korzystanie z programatora odtwarzania......................51
Korzystanie z programatora nagrywania.......................52
Zmiana ustawień urządzenia..............................................53
Zmiana wyświetlacza.................................................................... 53
Wybór trybu tekstowego............................................................. 53
Formatowanie systemu.........................................................54
Rozwiązywanie
problemów
Rozwiązywanie problemów................................................55
Komunikaty...................................................................................... 63
Środki ostrożności/
Dane techniczne
Środki ostrożności...................................................................66
Informacje o płytach CD.............................................................. 68
Dane techniczne......................................................................69
Pamięci USB obsługiwane przez to urządzenie...........71
Słownik........................................................................................72
Indeks..........................................................................................73
* Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
PL
Funkcje urządzenia
Przechowywanie
Na odtwarzaczu HDD Jukebox można przechowywać
dane dźwiękowe z płyt CD audio, audycji radiowych,
pamięci USB itd.
Dysk twardy
(HDD)
Słuchanie
Można słuchać danych dźwiękowych w różnych trybach
odtwarzania, takich jak odtwarzanie zaprogramowane,
odtwarzanie losowe itd.
Odtwarzanie
losowe
Odtwarzanie
wielokrotne
PL
Odtwarzanie
zaprogramowane
Przesyłanie
Dane dźwiękowe z odtwarzacza HDD Jukebox można
przesyłać do pamięci USB, na przykład cyfrowego
odtwarzacza muzycznego lub urządzenia pamięci
masowej USB.
Dysk twardy
(HDD)
Gdy urządzenie jest używane razem z komputerem,
dostępne są dodatkowe funkcje
Aktualizowanie informacji o tytułach
Przy użyciu fabrycznie zainstalowanego oprogramowania o nazwie „Title Updater” i urządzenia
pamięci masowej USB można pobierać tytuły utworów i albumów oraz nazwy wykonawców z
internetowej bazy danych Gracenote.
Kopiowanie danych dźwiękowych na komputerze
Dane dźwiękowe zapisane na komputerze można importować do odtwarzacza HDD Jukebox za
pośrednictwem pamięci USB.
PL
Pierwsze kroki
Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów
W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia
jakichkolwiek akcesoriów należy skontaktować się
z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
 Przewody głośnikowe (2)
 Antena ramowa AM (1)
 Podkładki głośników (8) (tylko w modelu
dla Ameryki Łacińskiej)
 Antena przewodowa FM (1)
W zestawie znajduje się jedna z dwóch
poniższych anten.
lub
 Antena przewodowa DAB (1) (tylko
model dostępny w Wielkiej Brytanii)
W zestawie znajduje się jedna z dwóch
poniższych anten.
 Pilot (1)
 Baterie R6 (rozmiar AA) (2)
 Adapter DIGITAL MEDIA PORT (TDM-iP10
(M) ) (1) (tylko w modelu dla Europy)
 Adaptery dokowania urządzeń iPod (1
zestaw) (tylko w modelu dla Europy)
lub
 Instrukcja obsługi (niniejszy podręcznik,
dostarczany w każdym języku)
10PL
Przewodnik po częściach i elementach sterujących
Pilot
 Przycisk SLEEP
Służy do wprowadzania i potwierdzania
ustawień programatora zasypiania (strona
50).
 Przyciski odtwarzania
Służą do bezpośredniego wybierania funkcji i
jednoczesnego rozpoczynania odtwarzania.
Przycisk HDD (strona 29)
Przycisk USB (strona 34)
Przycisk CD (strona 30)
Przycisk TUNER/BAND (strona 32)
Przycisk DMPORT (strona 37)
Przycisk AUDIO IN (strona 36)
Przyciski DSGX i EQ
Przycisk DSGX
Służy do generowania bardziej
dynamicznego dźwięku (Dynamic Sound
Generator X-tra).
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
wybranie dla funkcji DSGX ustawienia
„ON” lub „OFF”. Fabryczne ustawienie tej
funkcji to „ON”.
Przycisk EQ (korektor)
Służy do regulacji tonów niskich i wysokich.
Należy nacisnąć ten przycisk i po
wyświetleniu komunikatu „BASS”
wyregulować tony niskie, naciskając
przycisk  lub . Po wyregulowaniu
tonów niskich należy ponownie nacisnąć
ten przycisk i po wyświetleniu komunikatu
„TREBLE” wyregulować tony wysokie,
naciskając przycisk  lub .
Przyciski VOLUME+* i VOLUME–
Służą do regulacji głośności.
Gwiazdka (*) oznacza przyciski
z wypukłym punktem (przycisk
VOLUME +).
11PL
Gwiazdka (*) oznacza przyciski
z wypukłym punktem (przycisk
numeryczny „5” i przycisk 
(odtwarzanie) z grupy przycisków
sterujących).
12PL
 Przyciski CLOCK/TIMER
Służą do ustawiania zegara i programatora.
Przycisk SELECT
Służy do potwierdzania i anulowania
ustawień programatora (strona 51).
Przycisk SET
Służy do wyświetlania menu zegara i
programatora (strony 21, 51).
Przycisk / (zasilanie)
Służy do włączania i wyłączania zasilania.
 Przyciski HDD REC
Służą do nagrywania na odtwarzaczu HDD
Jukebox.
Przycisk HDD REC  (rozpoczęcie
nagrywania) (strona 23)
Przycisk HDD REC  (wstrzymanie
nagrywania) (strona 25)
 Przyciski PLAY MODE i REPEAT
Przycisk PLAY MODE
Służy do wybierania trybu odtwarzania
(strona 38).
Przycisk REPEAT
Służy do wybierania trybu powtarzania
(strona 39).
 Przyciski numeryczne*/tekstowe
Służą do wybierania utworu podczas
odtwarzania i do wprowadzania tekstu
(strony 29, 49).
Służą do wybierania zaprogramowanej stacji
FM lub AM bądź usługi DAB (strona 33).
 Przycisk DISPLAY
Służy do wyświetlania informacji o czasie,
zegara, włączania trybu demonstracyjnego
itp. (strona 53).
 Przycisk OPTIONS
Powoduje wyświetlenie menu Option (strona
17).
Elementy menu różnią się w zależności od
wybranej funkcji.
Przyciski sterujące
Służą do wykonywania podstawowych
czynności we wszystkich funkcjach.
Przycisk  (odtwarzanie)*
Przyciski  (przewijanie do tyłu) i 
(przewijanie do przodu)
Przycisk  (wstrzymanie)
Przycisk  (zatrzymanie)
Przycisk FM MODE
Służy do wybierania trybu stereo- lub
monofonicznego podczas słuchania audycji
FM (strona 33).
 Przycisk TUNING MODE
Służy do wybierania trybu strojenia (strona
32).
 Przycisk TUNER MEMORY
Służy do programowania stacji radiowej lub
usługi DAB (tylko model dostępny w Wielkiej
Brytanii) (strona 33).
 Przycisk FUNCTION
Służy do wybierania funkcji (strona 17).
 Przycisk TITLE UPDATE
Służy do wyświetlania menu Title Update
(strona 43).
 Przyciski sterujące menu
Służą do wybierania elementów menu i
wprowadzania ustawień menu (strona 17).
Przyciski , ,  i 
Służą do wybierania elementu menu i
zmiany ustawienia.
Przycisk ENTER
Służy do wprowadzania ustawienia.
 Przycisk BACK
Powoduje powrót do poprzedniego ekranu
(strona 16).
Przyciski + • –, •  i + • –
Przyciski + i –
Służą do regulacji odbieranej częstotliwości
(strona 32).
Przyciski  i 
Powodują przejście do początku utworu
(strona 29).
Przyciski + i –
Służą do wybierania albumu i folderu
(strona 29).
 Przycisk TRANSFER
Służy do przesyłania utworów do pamięci
USB (strona 26).
13PL
Góra urządzenia głównego
 Przycisk FUNCTION
Służy do wybierania funkcji (strona 17).
 Przyciski odtwarzania
Służą do bezpośredniego wybierania funkcji i
jednoczesnego rozpoczynania odtwarzania.
Przycisk HDD (strona 29)
Przycisk USB (strona 34)
Przycisk CD (strona 30)
Przycisk TUNER/BAND (strona 32)
 Przycisk / (zasilanie) i wskaźnik
STANDBY
Przycisk  (zasilanie)
Służy do włączania i wyłączania zasilania.
Wskaźnik STANDBY
Świeci, gdy urządzenie jest wyłączone.
 Przycisk  (zatrzymanie)
Służy do zatrzymywania działania w każdej
funkcji.
Przyciski • ,  •  i TUNE + •
TUNE –
Przyciski  i 
Powodują przejście do początku utworu.
Przyciski  i 
Służą do przewijania do przodu i do tyłu
podczas odtwarzania.
14PL
Przyciski TUNE + i TUNE –
Służą do regulacji odbieranej częstotliwości
(strona 32).
 Przyciski sterujące menu
Służą do wybierania elementów menu i
wprowadzania ustawień menu (strona 17).
Przyciski , ,  i 
Służą do wybierania elementu menu i
zmiany ustawienia.
Przycisk ENTER
Służy do wprowadzania ustawienia.
 Przycisk TITLE UPDATE
Służy do wyświetlania menu Title Update
(strona 43).
Model dostępny w Wielkiej Brytanii
Przycisk TITLE UPDATE/DAB AUTO SCAN
Przycisk DAB AUTO SCAN
Służy do automatycznego skanowania
usług DAB, gdy w urządzeniu włączona jest
funkcja DAB (strona 20).
 Przycisk TRANSFER
Służy do przesyłania utworów do pamięci
USB (strona 26).
 Przycisk HDD REC
Służy do nagrywania na odtwarzaczu HDD
Jukebox (strony 23, 54).
 Przycisk OPTIONS
Powoduje wyświetlenie menu Option (strona
17).
Elementy menu różnią się w zależności od
wybranej funkcji.
 Przycisk BACK
Powoduje powrót do poprzedniego ekranu
(strony 16, 54).
Przód urządzenia głównego
 Gniazdo  (słuchawki)
Służy do podłączania słuchawek.
 Gniazdo AUDIO IN
Służy do łączenia z gniazdem wyjściowym
audio urządzeń zewnętrznych (strona 36).
 Szuflada
Umożliwia wkładanie płyty CD (strona 30).
 Przycisk CD
Umożliwia otwieranie i zamykanie szuflady
(strona 30).
 Pokrętło VOLUME
Służy do regulacji głośności.
 Port (USB)
Służy do podłączania pamięci USB (strony
24, 34).
 Czujnik zdalnego sterowania
 Wskaźniki funkcji
Świecą, wskazując wybraną funkcję.
15PL
Wyświetlacz
Sposób wyświetlania danych na
wyświetlaczu
Dane z odtwarzacza HDD Jukebox, płyty MP3
i pamięci USB są wyświetlane w następujący
sposób.
Struktura danych na odtwarzaczu HDD Jukebox
1. katalog (katalog wykonawców)
 Informacje tekstowe
W tym miejscu wyświetlane są informacje
tekstowe, takie jak nazwa utworu, nazwa
albumu itp.
 Wskaźniki formatu audio
Świecą, wskazując format audio.
 Wskaźniki programatora
Świecą, gdy ustawiony jest programator
odtwarzania, nagrywania lub zasypiania
(strony od 50 do 52).
 Wskaźnik DSGX
Świeci, gdy dla funkcji DSGX wybrane jest
ustawienie „ON” (strona 11).
 Wskaźnik TRANSFER
Świeci podczas przesyłania danych
dźwiękowych (strona 26).
 Wskaźniki stanu pracy
Świecą, wskazując bieżący stan pracy
(odtwarzanie, nagrywanie lub wstrzymanie).
 Wskaźniki trybu odtwarzania
Świecą, wskazując bieżący tryb odtwarzania
(strona 38).
 Wskaźniki odbioru tunera
Świecą, gdy włączona jest odpowiednia
funkcja radia (strona 32).
 Wskaźnik USB MEMORY
Świeci, gdy podłączona jest pamięć USB
(strona 34).
Naciśnij przycisk /, aby wybrać wykonawcę, a
następnie naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do
następnego katalogu.
Naciśnij przycisk
ENTER.
Naciśnij przycisk
BACK.
2. katalog (katalog albumów)
Zostanie wyświetlona lista albumów wybranego
wykonawcy.
Naciśnij przycisk / , aby wybrać album, a następnie
naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do następnego
katalogu.
Naciśnij przycisk
ENTER.
Naciśnij przycisk
BACK.
3. katalog (katalog utworów)
Zostaną wyświetlone utwory z wybranego albumu.
16PL
Struktura danych na płycie MP3 lub pamięci USB
1. katalog (katalog folderów)
Wybieranie funkcji
Naciśnij przycisk FUNCTION.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę
funkcji w następującej kolejności.
TUNER  DMPORT  AUDIO IN  HDD
 USB  CD  TUNER  ...
Sposób obsługi menu Option
Naciśnij przycisk / , aby wybrać folder, a następnie
naciśnij przycisk ENTER, aby przejść do następnego
katalogu.
Naciśnij przycisk
ENTER.
Naciśnij przycisk
BACK.
1
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Zostanie wyświetlone menu Option.
2
Naciśnij przycisk /, aby wybrać żądany
element.
3
Naciśnij przycisk ENTER.
2. katalog (katalog utworów)
Zostaną wyświetlone utwory z wybranego folderu.
17PL
Podłączanie głośników i anten
Gniazdo AUDIO OUT (tylko model dostępny
w Azji)
Służy do podłączania opcjonalnego urządzenia audio (np.
magnetofonu) za pomocą przewodu audio (wyposażenie
opcjonalne).
Uwaga
Te gniazda nie udostępniają wyjścia audio w przypadku, gdy
została wybrana funkcja AUDIO IN.
Przewody głośnikowe
Naciśnij przycisk poniżej gniazda i włóż odpowiedni
przewód głośnikowy.
Upewnij się, że metalowe styki (a nie cześć pokryta izolacją
winylową) są prawidłowo włożone do gniazd głośników.
Włóż przewód oznaczony czerwoną linią do gniazda +, a
przewód bez tego oznaczenia do gniazda –.
Należy upewnić się, że występy w gniazdach SPEAKER i
na wtyczkach przewodów głośnikowych pasują do siebie, a
następnie dokładnie włożyć wtyczki przewodów do gniazd
SPEAKER.
Uwaga
Nie należy podłączać do urządzenia żadnych innych głośników niż
dostarczone w tym zestawie.
Przewód zasilający
Po podłączeniu wszystkich elementów należy podłączyć przewód
zasilający do gniazda ściennego.
Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazda ściennego, odłącz dołączony
adapter wtyczki (dotyczy jedynie modeli z dołączonym
adapterem).
Antena przewodowa DAB (tylko model
dostępny w Wielkiej Brytanii)
lub
Podłączyć stroną białą
18PL
Za pomocą anteny zewnętrznej DAB (wyposażenie
opcjonalne) można uzyskać lepszą jakość dźwięku
audycji DAB. Zaleca się jedynie tymczasowe
korzystanie z dostarczonej anteny przewodowej DAB
do momentu instalacji anteny zewnętrznej DAB.
Do zainstalowania anteny zewnętrznej DAB
(wyposażenie opcjonalne) wymagany jest kabel
koncentryczny o impedancji 75  ze złączem męskim
typu F.
VOLTAGE SELECTOR
W przypadku modeli z przełącznikiem napięcia przełącznik
VOLTAGE SELECTOR należy ustawić zgodnie z napięciem lokalnej
sieci elektrycznej.
* Model brazylijski: 127 V lub 220 V
DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
Służy do podłączania adaptera DIGITAL MEDIA PORT
umożliwiającego słuchanie utworów z cyfrowego odtwarzacza audio
(wyposażenie opcjonalne) (strona 37).
Antena ramowa AM
Należy znaleźć miejsce i orientację, które
zapewniają dobry odbiór, a następnie
zainstalować antenę.
lub
Antena przewodowa FM
Należy znaleźć miejsce i orientację, które zapewniają
dobry odbiór, a następnie zainstalować antenę.
Podłączyć stroną brązową
Uwaga
Anteny FM i AM powinny znajdować się z dala od przewodów
głośnikowych, przewodu zasilającego i kabla USB, aby nie odbierały
zakłóceń.
Model przestawiony na ilustracji może różnić się od modelu dostępnego w danym regionie.
19PL
W przypadku przenoszenia
urządzenia
Uruchamianie funkcji DAB Automatic
Scan
1
Wyjmij płytę z szuflady, aby chronić
mechanizm odtwarzacza CD.
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk FUNCTION,
aby wybrać opcję „CD”.
3
Naciśnij i przytrzymaj przycisk OPTIONS na
urządzeniu głównym, a następnie naciskaj
przycisk  (zasilanie) na urządzeniu
głównym, aż zostanie wyświetlony
komunikat „STANDBY”.
Przy pierwszym włączeniu urządzenia po zakupie
automatycznie uruchamiana jest funkcja DAB
Automatic Scan i tworzona jest lista dostępnych
usług. Aby ponownie uruchomić funkcję DAB
Automatic Scan, należy wykonać poniższą
procedurę.
Funkcja ta jest dostępna tylko w modelach
sprzedawanych w Wielkiej Brytanii.
4
Po wyświetleniu komunikatu „LOCK”
odłącz przewód zasilający.
Wkładanie baterii do pilota
Przesuń i zdejmij pokrywę komory baterii, a
następnie włóż dwie dostarczone w zestawie
baterie R6 (rozmiar AA) zgodnie z oznaczeniami
biegunów (najpierw koniec oznaczony symbolem
) w sposób przedstawiony poniżej.
Gdy obsługa urządzenia za pomocą pilota stanie
się niemożliwa, wymień obie baterie na nowe.
Uwagi
W warunkach normalnego użytkowania baterie
powinny wystarczyć na sześć miesięcy.
Nie należy używać jednocześnie starej i nowej baterii
ani baterii różnych typów.
Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia
spowodowanego wyciekiem elektrolitu lub korozją.
20PL
1
Naciśnij przycisk DAB AUTO SCAN na
urządzeniu głównym.
Zostaną wyświetlone komunikaty „Auto
Scan?” i „Push ENTER”.
2
Naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się skanowanie. Zostanie
wyświetlony komunikat „Auto Scan”.
Skanowanie może potrwać kilka minut w
zależności od usług DAB dostępnych na
danym obszarze.
Po zakończeniu skanowania tworzona jest lista
dostępnych usług.
Uwagi
Jeśli w danym regionie audycje DAB są niedostępne,
wyświetlany jest komunikat „No Service”.
Podczas działania funkcji DAB Automatic Scan nie
należy naciskać żadnego przycisku na urządzeniu
ani pilocie. Naciśnięcie przycisku powoduje
przerwanie skanowania, a utworzona lista usług
może być nieprawidłowa. W takim przypadku należy
ponownie uruchomić funkcję DAB Automatic Scan.
Po przemieszczeniu się do innego obszaru procedurę
należy powtórzyć, aby zapisać stacje dostępne na tym
obszarze.
Ta procedura powoduje wyczyszczenie wszystkich
zapisanych wcześniej programów.
Aby zachować ustawienia DAB, przed odłączeniem
anteny DAB należy upewnić się, że urządzenie jest
wyłączone.
Tuner nie obsługuje usług transmisji danych.
Podłączanie podkładek głośników
(tylko w modelu dla Ameryki Łacińskiej)
Przymocuj zawarte w zestawie podkładki od
spodu w narożnikach głośników, aby zapewnić im
stabilność i zapobiec ich ślizganiu.
Ustawianie zegara
Godzina na zegarze musi być ustawiona
prawidłowo, aby funkcje działały poprawnie.
Aby ustawić zegar, należy wykonać poniższą
procedurę.
1
Naciśnij przycisk  (zasilanie),
aby włączyć urządzenie.
2
Naciśnij przycisk CLOCK/TIMER SET.
3
Naciśnij kilkakrotnie przycisk /,
aby ustawić godzinę, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
4
Powtórz procedurę, aby ustawić
minuty.
Po wyświetleniu bieżącego trybu naciśnij
kilkakrotnie przycisk /, aby wybrać
opcję „CLOCK SET?”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Ustawienia zegara zostaną utracone po
odłączeniu przewodu zasilającego lub
wystąpieniu awarii zasilania.
Wyświetlanie zegara, gdy urządzenie
jest wyłączone
Naciśnij przycisk DISPLAY. Zegar jest
wyświetlany przez około 8 sekund.
21PL
Importowanie i przesyłanie danych dźwiękowych
Informacje na temat importowania i przesyłania
danych dźwiękowych
Urządzenie umożliwia importowanie danych dźwiękowych z różnych źródeł do odtwarzacza HDD
Jukebox oraz zarządzanie danymi.
Dane dźwiękowe można również przesyłać do pamięci USB (cyfrowego odtwarzacza muzycznego lub
urządzenia pamięci masowej USB).
Należy pamiętać, że danych dźwiękowych nie można przesyłać do pamięci USB bezpośrednio z płyty
CD ani radia. W tym celu należy najpierw zaimportować dane dźwiękowe do odtwarzacza HDD
Jukebox lub je na nim nagrać, a następnie przesłać je z odtwarzacza HDD Jukebox do pamięci USB.
Szczegółowe informacje na temat zgodnych pamięci USB można znaleźć na stronie 71.
Importowanie i nagrywanie danych dźwiękowych przy użyciu odtwarzacza HDD Jukebox
Pamięci USB
Cyfrowy
odtwarzacz
muzyczny
Płyty CD audio
FM/AM/DAB*
Pamięć USB
Urządzenie
zewnętrzne
(AUDIO IN)
Dysk twardy
(HDD)
Urządzenie
pamięci
masowej USB
Cyfrowy odtwarzacz
muzyczny
(DMPORT)
Przesyłanie danych dźwiękowych z odtwarzacza HDD Jukebox
* Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
22PL
Importowanie i nagrywanie danych dźwiękowych
przy użyciu odtwarzacza HDD Jukebox
Dane dźwiękowe można nagrywać i importować
z płyty CD, audycji radiowej, podłączonego
urządzenia zewnętrznego oraz pamięci USB.
Nagrywanie pojedynczych utworów
Wybierz żądany utwór w punkcie 3.
Zmiana szybkości nagrywania
HDD REC 
HDD REC 
//ENTER
Można zmienić szybkość nagrywania. Szybkość
nagrywania należy ustawić przed przystąpieniem
do nagrywania.
1
Przy włączonej funkcji CD przejdź do
menu Option, a następnie wybierz opcję
„REC Speed”.
2
Wybierz opcję „Normal Speed” lub „High
Speed”, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Normal Speed

Nagrywanie z płyty CD audio

High Speed
Utwory są automatycznie konwertowane na
format audio MP3 o szybkości transmisji
wynoszącej 128 kb/s.
1
Wybierz funkcję CD i włóż płytę do
szuflady (strona 30).
Informacje o tytułach na płycie CD są
automatycznie pobierane z bazy danych
urządzenia.
Jeśli brak jest informacji o tytułach dotyczących
danej płyty CD, nie zostaną one wyświetlone.
2
3
Naciśnij przycisk HDD REC .
Urządzenie przejdzie w tryb oczekiwania na
nagrywanie.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
opcję „All Track”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się nagrywanie.
Anulowanie nagrywania
Naciśnij przycisk .
Nagrywanie odbywa się z
normalną szybkością. W tym
trybie monitorowanie dźwięku
podczas nagrywania jest
możliwe.
Nagrywanie odbywa się
z szybkością około cztery
razy większą niż podczas
normalnego nagrywania. W
tym trybie monitorowanie
dźwięku podczas nagrywania
jest niemożliwe.
(: ustawienie fabryczne)
Uwagi
Podczas nagrywania z płyty CD szum i wibracje
generowane przez urządzenie mogą być większe niż
podczas odtwarzania płyty CD. Jest to spowodowane
większą prędkością obrotową płyty podczas
nagrywania i nie oznacza awarii. Skala generowanych
wibracji i szumu zależy od typu płyty CD.
Jeśli w tytule występują znaki, które nie mogą zostać
wyświetlone przez urządzenie, zamiast nich są
wyświetlane znaki podkreślenia („_”).
Wskazówki
Jeśli uzyskanie informacji o tytułach jest niemożliwe,
należy użyć funkcji Title Update, aby dodać tytuły
(strona 41).
Jeśli nagrywany jest tylko jeden utwór, jest on
zapisywany na odtwarzaczu HDD Jukebox w
następującej lokalizacji.
Folder „(Favorite)” w katalogu wykonawców 
folder „REC 1” w katalogu albumów  „nazwa
utworu” w katalogu utworów.
23PL
Importowanie danych
dźwiękowych z płyty MP3 lub
pamięci USB
Do odtwarzacza HDD Jukebox można
importować dane dźwiękowe zapisane na płycie
MP3 lub pamięci USB. Monitorowanie dźwięku
podczas nagrywania jest niemożliwe.
Podczas importowania danych dźwiękowych
do odtwarzacza HDD Jukebox format audio,
szybkość transmisji i informacje o tytułach
importowanych danych pozostają niezmienione w
stosunku do danych źródłowych.
Do urządzenia można importować dane w
następujących formatach audio.
MP3 („.mp3”)
Plik Windows Media Audio („.wma”)
AAC („.m4a”)
1
Przygotuj urządzenie do
nagrywania.
Wybierz funkcję w zależności od nośnika, z
którego będą importowane utwory.
Aby importować utwory z płyty MP3:
Wybierz funkcję CD i włóż płytę do
szuflady (strona 30).
Aby importować utwory z pamięci USB:
Wybierz funkcję USB i podłącz pamięć
USB do portu (USB) (strona 34).
2
Wybierz folder lub utwór, który ma
zostać zaimportowany.
Aby zaimportować całą zawartość
wybranego nośnika, przejdź do punktu 3.
3
Naciśnij przycisk HDD REC .
4
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
element.
Naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się importowanie.
Informacje o tytule również są importowane
z nośnika źródłowego.
Anulowanie importowania
Naciśnij przycisk .
Wskazówki
Aby importować dane muzyczne zapisane na
komputerze do odtwarzacza HDD Jukebox, należy
skopiować dane z komputera do pamięci USB, a
następnie zaimportować dane z pamięci USB do
odtwarzacza HDD Jukebox.
Jeśli nagrywany jest tylko jeden utwór, jest on
zapisywany na odtwarzaczu HDD Jukebox w
następującej lokalizacji.
Folder „(Favorite)” w katalogu wykonawców 
folder „REC 1” w katalogu albumów  „nazwa
utworu” w katalogu utworów.
Wybieranie pamięci źródłowej
pamięci USB na potrzeby
importowania
W przypadku niektórych pamięci USB może
być konieczne wybranie pamięci (np. pamięci
wewnętrznej lub pamięci karty), w której jest
umieszczony żądany folder lub utwór. W takim
przypadku należy wybrać pamięć w poniższy
sposób.
Szczegółowe informacje na temat zgodnych
pamięci USB można znaleźć na stronie 71.
1
Wybierz funkcję USB i podłącz pamięć USB
do portu (USB).
2
Przejdź do menu Option, wybierz opcję
„USB Select”, a następnie wybierz pamięć,
w której znajduje się żądany folder lub
utwór.
3
Wykonaj procedurę „Importowanie danych
dźwiękowych z płyty MP3 lub pamięć
USB” (bieżąca strona), rozpoczynając od
punktu 2.
Urządzenie przejdzie w tryb oczekiwania na
importowanie.
Aby zaimportować całą zawartość
wybranego nośnika:
Wybierz opcję „All Folder”.
Aby zaimportować jeden folder:
Wybierz opcję „All Track”.
Aby zaimportować tylko jeden utwór:
Upewnij się, że żądany utwór jest wybrany.
24PL
5
Nagrywanie audycji
radiowych, usług DAB* lub
dźwięku z podłączonych
urządzeń zewnętrznych
Można nagrywać audycje radiowe, usługi DAB*
oraz dźwięk z urządzenia zewnętrznego. Utwory
są automatycznie nagrywane i zapisywane w
formacie audio MP3 o szybkości transmisji
wynoszącej 128 kb/s.
Wskazówki
Każde naciśnięcie przycisku HDD REC  powoduje
dodanie znacznika utworu. Znaczniki utworów
można dodawać do utworów trwających co najmniej
4 sekundy.
Nagrywane dane na odtwarzaczu HDD Jukebox są
nazywane w następujący sposób.
Źródło
Katalog
nagrywania wykonawców
FM
(TUNER
FM)
AM
(TUNER
AM)
DAB*2
(TUNER
DAB)
AUDIO IN (AUDIO)
* Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
1
Przygotuj urządzenie do
nagrywania.
Wybierz funkcję w zależności od
nagrywanego elementu.
Aby nagrywać audycję radiową lub usługę
DAB*:
Ustaw żądany program radiowy lub usługę
DAB (strona 32 lub 33).
* Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
Aby nagrywać z urządzenia zewnętrznego
(AUDIO IN):
Wybierz funkcję AUDIO IN, a następnie
podłącz urządzenie zewnętrzne do
gniazda AUDIO IN (strona 36).
Aby nagrywać z urządzenia zewnętrznego
(DMPORT):
Wybierz funkcję DMPORT, a następnie
podłącz urządzenie zewnętrzne do portu
DMPORT (strona 37).
DMPORT
Katalog
albumów*1
FM0001
Katalog
utworów*1
Track01
AM0001
Track01
DAB0001
Track01
AUDIO
0001
(DMPORT) DMPORT
0001
Track01
Track01
*1Numer dodawany do tytułu zależy od liczby nagrań
wykonanych przy użyciu danego źródła nagrywania.
*2Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
Nagrywanie
zaprogramowanych utworów
Po ustawieniu trybu odtwarzania „PGM”
(program) i włączeniu funkcji CD lub USB można
nagrywać program na odtwarzaczu HDD Jukebox
(strona 39).
1
Przy zatrzymanym urządzeniu,
ustawionym odtwarzaniu
zaprogramowanym i włączonej
odpowiedniej funkcji naciśnij
przycisk HDD REC .
2
Naciśnij przycisk .
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
opcję „All Step”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zatrzymywanie nagrywania
Rozpocznie się nagrywanie.
2
Naciśnij przycisk HDD REC .
Rozpocznie się nagrywanie.
Urządzenie automatycznie dodaje znaczniki
utworów w 60-minutowych interwałach.
Anulowanie nagrywania
Naciśnij przycisk HDD REC .
25PL
Przesyłanie danych dźwiękowych z odtwarzacza
HDD Jukebox
Dane dźwiękowe z odtwarzacza HDD Jukebox
można przesyłać do urządzenia podłączonego do
portu (USB). Szczegółowe informacje na temat
zgodnych pamięci USB można znaleźć na stronie
71.
Uwagi
Jeśli z podłączonym urządzeniem został dostarczony
zasilacz sieciowy, zaleca się podłączenie go do
danego urządzenia. Jeśli urządzenie jest zasilane
za pomocą baterii, należy upewnić się, że dostępna
jest wystarczająca ilość energii. Nie można
zagwarantować, że w przypadku braku zasilania
z baterii nie nastąpi awaria, błąd przesyłania lub
zniszczenie danych dźwiękowych.
Podczas przesyłania nie wolno odłączać kabla USB.
W przeciwnym wypadku urządzenie główne lub
podłączone urządzenie mogą ulec awarii.
//ENTER
TRANSFER
Przesyłanie danych
dźwiękowych do pamięci USB
1
Dodatkowe informacje można również
znaleźć w podręczniku obsługi pamięci USB.
2
Wybierz funkcję HDD.
3
Wybierz element (album lub
utwór), który ma zostać przesłany.
Aby przesłać całą zawartość odtwarzacza
HDD Jukebox, przejdź do punktu 4.
4
Naciśnij przycisk TRANSFER.
5
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
element, który ma zostać przesłany.
Urządzenie przejdzie w tryb oczekiwania.
Aby przesłać wszystkie utwory z
wybranego albumu:
Wybierz opcję „All Track”.
Aby przesłać tylko wybrany utwór:
Upewnij się, że żądany utwór jest wybrany.

6
26PL
Podłącz pamięć USB do portu
(USB) urządzenia głównego.
Naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się przesyłanie.
Anulowanie przesyłania
Naciśnij przycisk .
Zatrzymanie przesyłania po anulowaniu może
chwilę potrwać.
Jeśli przesyłanie zostanie anulowane po jego
rozpoczęciu, utwór nie zostanie przesłany.
Wybieranie pamięci docelowej
pamięci USB na potrzeby przesyłania
Wskazówka
Czas przesyłania zależy od rodzaju przesyłanego
elementu.
Przykład:
Przesłanie 60-minutowego utworu (MP3, 128 kb/s)
stanowiącego zapis audycji radiowej lub nagranego
za pośrednictwem gniazda AUDIO IN trwa około 6
minut.
W przypadku niektórych pamięci USB może
być konieczne wybranie pamięci docelowej (np.
pamięci wewnętrznej lub pamięci karty), do
której mają zostać przesłane dane dźwiękowe.
W takim przypadku należy wybrać pamięć w
poniższy sposób.
Szczegółowe informacje na temat zgodnych
pamięci USB można znaleźć na stronie 71.
1
Wybierz funkcję USB i podłącz pamięć USB
do portu (USB).
2
Przejdź do menu Option, wybierz opcję
„USB Select”, a następnie wybierz pamięć
docelową.
3
Wykonaj procedurę „Przesyłanie danych
dźwiękowych do pamięci USB” (strona 26),
rozpoczynając od punktu 2.
Przesyłanie
zaprogramowanych utworów
Po ustawieniu trybu odtwarzania „PGM”
(program) i włączeniu funkcji HDD można
przesyłać program do pamięci USB podłączonego
do portu (USB) (strona 39).
1
Przy zatrzymanym urządzeniu,
ustawionym odtwarzaniu
zaprogramowanym i włączonej
funkcji HDD, naciśnij przycisk
TRANSFER.
2
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
opcję „All Step”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Rozpocznie się przesyłanie.
27PL
Usuwanie utworów z pamięci USB
Za pomocą urządzenia głównego można usuwać
utwory z podłączonej pamięci USB.
Uwaga
Przed zakończeniem usuwania nie wolno odłączać
pamięci USB ani wyłączać zasilania.
1
Wybierz funkcję USB i podłącz
pamięć USB z utworami, które mają
zostać usunięte.
2
Przejdź do menu Option, a
następnie wybierz opcję „Erase”.
3
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
element, który ma zostać usunięty,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Aby usunąć całą zawartość pamięci USB:
Wybierz opcję „All Erase”.
Aby usunąć folder:
Wybierz folder, a następnie wybierz opcję
„All Track”.
Aby usunąć tylko jeden utwór:
Wybierz folder zawierający utwór, który
ma zostać usunięty, a następnie wybierz
utwór.
4
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
opcję „OK?”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Aby anulować kasowanie
Naciśnij przycisk .
Anulowanie kasowania może chwilę potrwać.
28PL
Odtwarzanie danych dźwiękowych
Odtwarzanie przy użyciu odtwarzacza HDD Jukebox
Urządzenie umożliwia odtwarzanie formatów
audio MP3*, WMA* i AAC*.
* Urządzenie nie umożliwia odtwarzania utworów z funkcją
ochrony praw autorskich (Digital Rights Management).
Odtwarzanie na urządzeniu utworów pobranych z witryn
internetowych (w tym muzycznych sklepów internetowych)
może być niemożliwe.
HDD
Przyciski
numeryczne
////
ENTER
+/ –
/

/


Naciśnij przycisk HDD.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio
odtwarzanego lub nagrywanego utworu.
Nazwa utworu
Nazwa albumu itp.
Inne czynności
Aby
Wykonaj następujące
czynności
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk .
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk .
Ponownie naciśnij przycisk 
lub naciśnij przycisk , aby
wznowić odtwarzanie.
Znaleźć
Podczas odtwarzania naciśnij
wybrane miejsce i przytrzymaj przycisk
w utworze
/, a następnie zwolnij
go w wybranym momencie.
Podczas odtwarzania naciśnij
Wybrać
przycisk /.
poprzedni/
następny utwór
Naciśnij przycisk
Wybrać utwór
///, aby wybrać
utwór. Można również
nacisnąć odpowiedni przycisk
numeryczny*, a następnie
nacisnąć przycisk ENTER.
Wybrać album
Sprawdzić
informacje o
utworze
Naciśnij przycisk +/–.
Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk DISPLAY.
* W przypadku liczb większych od 9 należy nacisnąć przycisk
numeryczny dla każdej cyfry (np. dla liczby 15 należy
nacisnąć przyciski [1] i [5]).
Wskazówka
Jeśli uzyskanie informacji o tytułach jest niemożliwe,
należy użyć funkcji Title Update, aby dodać tytuły
(strona 41).
Uwagi
Numer utworu w
albumie
Wskaźnik
odtwarzania i format
audio
Informacje o czasie
(czas odtwarzania)
Urządzenie umożliwia odtwarzanie następujących
formatów dźwiękowych (do urządzenia nie można
importować utworów z funkcją ochrony praw
autorskich (Digital Rights Management)).
— MP3 („.mp3”)
— Plik Windows Media Audio („.wma”)
— AAC („.m4a”)
Informacje o tytułach (tytuł utworu, nazwa
wykonawcy czy tytuł albumu) wyświetlane
po naciśnięciu przycisku DISPLAY w trakcie
odtwarzania nie mogą być edytowane.
29PL
Odtwarzanie płyty CD
Urządzenie umożliwia odtwarzanie płyt CD audio
i płyt CD-R/RW zawierających utwory muzyczne
w formacie MP3. Szczegółowe informacje na
temat odtwarzanych płyt można znaleźć na
stronie 68.
CD
pasujących tytułów dla płyty wybierz żądany
tytuł, naciskając przyciski /, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
2
Naciśnij przycisk CD.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Nazwa utworu
Nazwa albumu lub folderu
Przyciski
numeryczne
DISPLAY
////
ENTER
+/–
/


Naciśnij przycisk CD i umieść
płytę w szufladzie.
Szuflada odtwarzacza zostanie wysunięta.
Włóż płytę etykietą
skierowaną do góry.
30PL
Wskaźnik odtwarzania
Informacje o czasie
(czas odtwarzania)

/
1
Numer utworu w
albumie
Szuflada zostanie zamknięta po ponownym
naciśnięciu przycisku CD.
Automatycznie zostanie rozpoczęte
wyszukiwanie w bazie danych urządzenia
informacji o tytułach dotyczących płyty
(Gracenote). Jeśli znalezienie informacji o
tytułach jest niemożliwe, nie zostaną one
wyświetlone. W przypadku znalezienia wielu
Informacje na temat struktury
katalogów i kolejności odtwarzania
plików MP3
Dostęp do plików MP3 można uzyskać na
dwóch poziomach katalogów: folderów i plików.
Folder może zawierać podfoldery (podkatalogi).
Po odtworzeniu przez urządzenie wszystkich
plików w folderze (lub podfolderze) odtwarzany
jest pierwszy plik w następnym folderze (lub
podfolderze).
Urządzenie umożliwia wyświetlanie plików MP3
znajdujących się w podfolderach (podkatalogach)
na maksymalnie 8. poziomie na płytach CD z
danymi.
Inne czynności
Wskazówki
Aby
Wykonaj następujące
czynności
Zatrzymać
odtwarzanie
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk .
Naciśnij przycisk .
Ponownie naciśnij przycisk
 lub naciśnij przycisk ,
aby wznowić odtwarzanie.
Znaleźć wybrane
Podczas odtwarzania
miejsce w utworze naciśnij i przytrzymaj
przycisk /, a
następnie zwolnij go w
wybranym momencie.
Wybrać poprzedni/ Podczas odtwarzania
następny utwór
naciśnij przycisk
/.
Wybrać utwór
Naciśnij przycisk
///, aby wybrać
utwór. Można również
nacisnąć odpowiedni
przycisk numeryczny*1, a
następnie nacisnąć przycisk
ENTER.
Wybrać folder
Naciśnij przycisk +/–,
(dotyczy tylko płyt aby wybrać folder.
MP3)
Przełączyć
Podczas odtwarzania
wyświetlane
naciśnij kilkakrotnie
informacje o czasie przycisk DISPLAY. Każde
(dotyczy tylko płyt naciśnięcie powoduje
CD audio)
zmianę informacji o czasie
w następujący sposób.
Czas odtwarzania 
pozostały czas odtwarzania
utworu  pozostały czas
odtwarzania płyty*2
Sprawdzić
Podczas odtwarzania
informacje o
naciśnij przycisk DISPLAY.
utworze
Wyjąć płytę
Naciśnij przycisk CD na
urządzeniu głównym.
Jeśli uzyskanie informacji o tytułach jest niemożliwe,
należy użyć funkcji Title Update, aby dodać tytuły
(strona 41).
Aby wybrać inny tytuł płyty, dla której znaleziono
wiele pasujących tytułów w bazie danych urządzenia
(krok 1 na stronie 30), naciśnij przycisk OPTIONS,
naciskając przyciski /, wybierz opcję „CD Info”, a
następnie wybierz żądany tytuł.
Uwagi dotyczące odtwarzania płyty MP3
Na płycie zawierającej pliki MP3 nie należy
zapisywać innych typów plików ani niepotrzebnych
folderów.
Foldery, które nie zawierają plików MP3, są
pomijane.
Pliki MP3 są odtwarzane w kolejności alfabetycznej.
Urządzenie umożliwia odtwarzanie tylko plików
MP3 z rozszerzeniem „.mp3”.
Jeśli na płycie znajdują się pliki z rozszerzeniem
„.MP3”, które nie są plikami w formacie MP3,
urządzenie może generować szum lub ulec awarii.
Maksymalna liczba:
— folderów MP3 wynosi 255 (w tym folder główny),
— plików MP3 wynosi 511,
— plików MP3 i folderów zapisanych na jednej
płycie wynosi 512,
— poziomów folderów (struktura drzewa plików)
wynosi 8.
Nie można zagwarantować zgodności z całym
oprogramowaniem do kodowania/zapisywania
plików MP3, ze wszystkimi urządzeniami do
nagrywania ani nośnikami. W przypadku
niezgodnych płyt MP3 mogą występować szumy lub
przerwy w odtwarzaniu dźwięku albo płyty te mogą
nie być odtwarzane wcale.
Uwagi dotyczące odtwarzania płyt wielosesyjnych
Jeśli płyta zaczyna się sesją CD-DA (lub MP3), jest
ona rozpoznawana jako płyta CD-DA (lub MP3), a
pozostałe sesje nie są odtwarzane.
Płyta CD w formacie mieszanym jest rozpoznawana
jako płyta CD-DA (audio).
*1W przypadku liczb większych od 9 należy nacisnąć przycisk
numeryczny dla każdej cyfry (np. dla liczby 124 należy
nacisnąć przyciski [1], [2] i [4]).
*2Podczas odtwarzania losowego i zaprogramowanego nie
można wyświetlić pozostałego czasu odtwarzania płyty.
31PL
Słuchanie radia lub usług DAB
Audycje radiowe i usługi DAB można ustawiać
ręcznie lub automatycznie. Wstępne ustawianie
stacji i usług umożliwia przywoływanie ich za
pomocą numerów.
Usługi DAB można odbierać tylko przy użyciu
modelu dostępnego w Wielkiej Brytanii.
TUNER/BAND
FM MODE
TUNING MODE
TUNER
MEMORY
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
TUNING MODE, aż zostanie
wyświetlony komunikat „AUTO”.
3
Ustaw żądaną stację lub usługę.
Naciśnij przycisk +/– (przycisk TUNE
+/– na urządzeniu głównym). Skanowanie
zostanie zatrzymane automatycznie po
ustawieniu stacji, a następnie zostaną
wyświetlone komunikaty „TUNED” i
„STEREO” (tylko w przypadku programu
stereofonicznego). Aby anulować
skanowanie, naciśnij przycisk .
Funkcja
ENTER
+/–

Częstotliwość
Wybieranie stacji radiowej lub
usługi DAB*
Zanim odbiór usług DAB będzie możliwy, należy
zarejestrować składniki transmisji (składniki
usługi), uruchamiając funkcję DAB Automatic
Scan (procedura „Uruchamianie funkcji DAB
Automatic Scan” na stronie 20).*
* Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
1
32PL
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
TUNER/BAND, aby wybrać opcję
„DAB”, „FM” lub „AM”.
Tryb strojenia
Tryb FM
Po ustawieniu stacji FM lub usługi DAB
udostępniającej usługi RDS (Radio Data
System) zostanie wyświetlona nazwa stacji
lub usługi (tylko w przypadku modeli
dostępnych w Europie).
Ustawianie stacji o słabym sygnale
(tylko w przypadku odbioru stacji FM
lub AM)
Jeśli komunikat „TUNED” nie zostanie
wyświetlony, a skanowanie nie zostanie
zatrzymane, naciśnij kilkakrotnie przycisk
TUNING MODE, aż komunikat „AUTO”
lub „PRESET” zniknie, a następnie naciśnij
kilkakrotnie przycisk +/– (przycisk TUNE +/– na
urządzeniu głównym), aby ustawić żądaną stację.
Zmniejszanie zakłóceń podczas
odbioru stereofonicznej stacji FM o
słabym sygnale
Naciśnij kilkakrotnie przycisk FM MODE, aż
zostanie wyświetlony komunikat „MONO”,
aby przełączyć odbiór stereofoniczny na
monofoniczny.
Zmiana interwału strojenia AM
2
Naciśnij przycisk TUNER MEMORY.
3
Naciśnij przycisk +/–, aby wybrać
programowany numer, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
4
Powtórz czynności od 1 do 3, aby
zapisać inne stacje lub usługi.
Interwał strojenia AM jest ustawiony fabrycznie
i ma wartość 9 kHz (lub 10 kHz w niektórych
regionach, funkcja jest niedostępna w przypadku
modeli sprzedawanych w Europie).
1
Ustaw dowolną stację AM, a następnie
naciśnij przycisk , aby wyłączyć
urządzenie.
2
Naciśnij przycisk DISPLAY, aby wyświetlić
zegar.
3
Przytrzymując przycisk TUNE + na
urządzeniu głównym, naciśnij przycisk
 na urządzeniu głównym.
Wszystkie zaprogramowane stacje AM
zostaną usunięte. Aby przywrócić fabryczne
ustawienie interwału, wykonaj tę samą
procedurę.
Uwagi dotyczące słuchania usługi DAB
Po ustawieniu usługi DAB przez kilka sekund może
nie być słyszalny żaden dźwięk.
Usługa podstawowa jest odbierana automatycznie po
zakończeniu usługi dodatkowej.
Programowanie stacji
radiowych lub usług DAB*
Po odłączeniu przewodu zasilającego
lub wystąpieniu awarii zasilania
zaprogramowane stacje i usługi są
przechowywane w pamięci przez około pół
dnia.
Słuchanie zaprogramowanych stacji
lub usług
1
Naciśnij kilkakrotnie przycisk TUNER/
BAND, aby wybrać opcję „DAB”, „FM” lub
„AM”.
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk TUNING
MODE, aż zostanie wyświetlony
komunikat „PRESET”.
3
Naciśnij przycisk +/–, aby wybrać
zaprogramowaną stację.
Wskazówka
Zaprogramowaną stację można wybrać za pomocą
przycisków numerycznych na pilocie.
Aby na przykład wybrać stację o zaprogramowanym
numerze 15, należy nacisnąć przyciski 1 i 5, a następnie
nacisnąć przycisk ENTER.
Po wprowadzeniu niedostępnego zaprogramowanego
numeru wyświetlany jest symbol „––”, a wybranie stacji
jest niemożliwe.
Zaprogramowanie stacji FM, AM lub usług DAB*
umożliwia łatwe ich ustawianie przez wybranie
odpowiedniego zaprogramowanego numeru.
Można zaprogramować maksymalnie 20 stacji FM
lub usług DAB i maksymalnie 10 stacji AM.
* Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
1
Ustaw żądaną stację radiową lub
usługę DAB (procedura „Wybieranie
stacji radiowej lub usługi DAB” na
stronie 32).
33PL
Słuchanie muzyki z pamięci USB
Do portu (USB) urządzenia można podłączyć
opcjonalną pamięć USB. Szczegółowe informacje
na temat pamięci USB, które można podłączyć
do urządzenia głównego, można znaleźć w części
„Pamięci USB obsługiwane przez to urządzenie”
(strona 71).
Urządzenie umożliwia odtwarzanie formatów
audio MP3*, WMA* i AAC*.
* Urządzenie nie umożliwia odtwarzania utworów z funkcją
ochrony praw autorskich (Digital Rights Management).
Odtwarzanie na urządzeniu utworów pobranych z witryn
internetowych (w tym muzycznych sklepów internetowych)
może być niemożliwe.
Uwaga
Wyświetlenie napisu „Reading” może potrwać
około 10 sekund w zależności od typu
podłączonej pamięci USB.
2
Naciśnij przycisk USB, aby
rozpocząć odtwarzanie.
Nazwa utworu
Nazwa folderu
USB
Numer utworu w
folderze
Przyciski
numeryczne
+/ –

1


Podłącz opcjonalną pamięć USB do
portu (USB) urządzenia głównego.
Jeśli konieczne jest podłączenie za pomocą
kabla USB, podłącz kabel USB dostarczony z
pamięcią USB.
Szczegółowe informacje na temat obsługi
pamięci USB można znaleźć w podręczniku
obsługi danej pamięci.
Po podłączeniu pamięci USB zostanie
wyświetlony napis „Reading”, a następnie
etykieta woluminu.
34PL
Informacje o czasie
(czas odtwarzania)
Inne czynności
////
ENTER
/
/
Wskaźnik
odtwarzania i format
audio
Aby
Wykonaj następujące
czynności
Zatrzymać
odtwarzanie
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk .
Naciśnij przycisk .
Ponownie naciśnij przycisk
 lub naciśnij przycisk ,
aby wznowić odtwarzanie.
Znaleźć wybrane
Podczas odtwarzania
miejsce w utworze naciśnij i przytrzymaj
przycisk /, a
następnie zwolnij go w
wybranym momencie.
Wybrać poprzedni/ Podczas odtwarzania
następny utwór
naciśnij przycisk
/.
Naciśnij przycisk
Wybrać utwór
///, aby wybrać
utwór. Można również
nacisnąć odpowiedni
przycisk numeryczny*, a
następnie nacisnąć przycisk
ENTER.
Aby
Wykonaj następujące
czynności
Wybrać folder
Naciśnij przycisk +/–,
aby wybrać folder.
Podczas odtwarzania
naciśnij przycisk DISPLAY.
Sprawdzić
informacje o
utworze
Odłączyć pamięć
USB
Z powodu braku zgodności z całym
oprogramowaniem do kodowania/zapisywania, ze
wszystkimi urządzeniami do nagrywania i nośnikami
mogą występować szumy lub przerwy w odtwarzaniu
dźwięku albo zupełny brak odtwarzania.
W czasie, gdy urządzenie
pozostaje zatrzymane,
naciśnij i przytrzymaj
przycisk  do momentu
wyświetlenia komunikatu
„Device Stop”, a następnie
odłącz pamięć USB.
* W przypadku liczb większych od 9 należy nacisnąć przycisk
numeryczny dla każdej cyfry (np. dla liczby 124 należy
nacisnąć przyciski [1], [2] i [4]).
Uwagi dotyczące pamięci USB
W przypadku niektórych podłączonych pamięci USB
po wykonaniu czynności może wystąpić opóźnienie,
zanim operacja zostanie wykonana przez pamięć.
Urządzenie główne może nie obsługiwać wszystkich
funkcji udostępnianych przez podłączona pamięć
USB.
Pliki muzyczne są odtwarzane w kolejności
alfabetycznej.
Przed odłączeniem pamięci USB należy zawsze
nacisnąć przycisk  i upewnić się, że został
wyświetlony komunikat „Device Stop”. Odłączenie
pamięci, gdy napis „Device Stop” nie został
wyświetlony może spowodować uszkodzenie danych
lub pamięci USB.
W pamięci USB zawierającej pliki audio nie należy
zapisywać innych typów plików ani niepotrzebnych
folderów.
Foldery, które nie zawierają plików audio, są
pomijane.
Maksymalna liczba folderów i plików, które mogą
znajdować się w pojedynczej pamięci USB wynosi:
— 999 folderów (w tym folder główny),
— 999 plików.
Maksymalna liczba folderów i plików może różnić się
w zależności od struktury folderów i plików.
Urządzenie umożliwia odtwarzanie następujących
formatów audio (urządzenie nie umożliwia
odtwarzania utworów z funkcją ochrony praw
autorskich (Digital Rights Management)).
— MP3 („.mp3”)
— Plik Windows Media Audio („.wma”)
— AAC („.m4a”)
Nawet jeśli nazwa pliku ma jedno z powyższych
rozszerzeń, ale rzeczywisty format pliku jest inny,
urządzenie może generować szum lub ulec awarii.
35PL
Podłączanie urządzenia zewnętrznego (AUDIO IN)
Można odtwarzać i nagrywać dźwięk z urządzenia
zewnętrznego (np. magnetofonu) podłączonego
do gniazda AUDIO IN z przodu urządzenia
głównego.
Należy użyć kabla połączeniowego audio
(wyposażenie opcjonalne), aby połączyć gniazdo
AUDIO IN urządzenia głównego z gniazdem
wyjściowym audio urządzenia zewnętrznego.
Należy upewnić się, że wtyki kabla
połączeniowego audio są prawidłowo włożone
do obu gniazd. W przeciwnym wypadku wraz z
odtwarzanym dźwiękiem może być generowany
szum.
Do gniazda AUDIO IN
Kabel połączeniowy audio
(wyposażenie opcjonalne)
z miniaturowym wtykiem
stereofonicznym na obu końcach
Gniazdo wyjściowe audio w
urządzeniu opcjonalnym
Urządzenie zewnętrzne
(urządzenie przenośne)
36PL
1
Podłącz urządzenie zewnętrzne
do gniazda AUDIO IN urządzenia
głównego.
2
Naciśnij przycisk AUDIO IN.
3
Rozpocznij odtwarzanie na
podłączonym urządzeniu.
Podczas odtwarzania używane są głośniki
urządzenia głównego.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w podręczniku obsługi podłączonego
urządzenia.
Podłączanie cyfrowego odtwarzacza muzycznego do
portu DMPORT
Można odtwarzać i nagrywać dźwięk z
opcjonalnego cyfrowego odtwarzacza
muzycznego (np. przenośnego odtwarzacza audio
itp.) obsługującego połączenie DMPORT.
Podłącz adapter DIGITAL MEDIA PORT do
urządzenia i cyfrowego odtwarzacza muzycznego.
Do portu DMPORT
1
Podłącz adapter DIGITAL MEDIA
PORT do portu DMPORT urządzenia
i do zewnętrznego cyfrowego
odtwarzacza muzycznego
(wyposażenie opcjonalne).
2
Naciśnij przycisk DMPORT .
Podczas odtwarzania używane są głośniki
urządzenia głównego.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w podręczniku obsługi podłączonego
cyfrowego odtwarzacza muzycznego
(wyposażenie opcjonalne).
Uwagi
Adapter DIGITAL MEDIA
PORT
Cyfrowy odtwarzacz
muzyczny
Obsługa podłączonego cyfrowego odtwarzacza
muzycznego za pomocą przycisków na pilocie
lub urządzeniu jest możliwa w zależności od typu
adaptera DIGITAL MEDIA PORT.
Dostępne adaptery DIGITAL MEDIA PORT różnią
się w zależności od regionu.
Nie należy podłączać adaptera innego niż adapter
DIGITAL MEDIA PORT.
Nie należy podłączać adaptera DIGITAL MEDIA
PORT do portu DMPORT ani go odłączać od tego
portu, gdy urządzenie jest włączone.
Podczas korzystania z adaptera DIGITAL MEDIA
PORT z funkcją odtwarzania obrazu należy go
podłączyć bezpośrednio do telewizora.
37PL
Powtarzanie odtwarzania • Odtwarzanie losowe •
Programowanie odtwarzania
Utwory z odtwarzacza HDD Jukebox, płyty
audio CD, płyty MP3 lub pamięci USB można
odtwarzać w tym urządzeniu w różnych trybach.
Tryb odtwarzania/ Opis
wskaźnik
Program / PGM
Ustawianie trybu odtwarzania
Urządzenie odtwarza
zaprogramowane utwory
w określonej kolejności
(strona 39).
(: ustawienie fabryczne)
Gdy urządzenie jest zatrzymane i
została wybrana odpowiednia funkcja,
naciskaj przycisk PLAY MODE.
Po każdym naciśnięciu przycisku zmienia się
tryb odtwarzania i zaczyna świecić odpowiedni
wskaźnik.
Gdy wybrana jest funkcja CD
Tryb odtwarzania/ Opis
wskaźnik

Tryb odtwarzania
Gdy wybrana jest funkcja HDD
Po kolei / (brak)
Urządzenie odtwarza po
kolei wszystkie utwory z
płyty.
Folder po kolei /
*
Urządzenie odtwarza po
kolei wszystkie utwory z
wybranego folderu.
Losowo / SHUF
Urządzenie odtwarza
wszystkie utwory z płyty w
kolejności losowej.
Folder losowo /
SHUF*
Urządzenie odtwarza
wszystkie utwory z
wybranego folderu w
kolejności losowej.
Program / PGM
Urządzenie odtwarza
zaprogramowane utwory
w określonej kolejności
(strona 39).
Tryb odtwarzania/ Opis
wskaźnik

Po kolei / (brak)
Urządzenie odtwarza po
kolei wszystkie utwory z
odtwarzacza HDD Jukebox.
Album po kolei /
Urządzenie odtwarza po
kolei wszystkie utwory z
wybranego albumu.
Losowo / SHUF
Urządzenie odtwarza
wszystkie utwory z
odtwarzacza HDD Jukebox
w kolejności losowej.
Album losowo /
SHUF
38PL
Urządzenie odtwarza
wszystkie utwory z
wybranego albumu w
kolejności losowej.
(: ustawienie fabryczne)
* Podczas odtwarzania płyty CD-DA funkcja „Folder po
kolei” działa tak samo jak zwykła funkcja odtwarzania „Po
kolei”, a funkcja „Folder losowo” działa tak samo jak zwykła
funkcja odtwarzania „Losowo”.
Gdy wybrana jest funkcja USB
Tryb odtwarzania/ Opis
wskaźnik

Po kolei / (brak)
Urządzenie odtwarza po
kolei wszystkie utwory z
pamięci USB.
Folder po kolei /
Urządzenie odtwarza po
kolei wszystkie utwory z
wybranego folderu.
Tryb odtwarzania/ Opis
wskaźnik
Losowo / SHUF
Urządzenie odtwarza
wszystkie utwory z pamięci
USB w kolejności losowej.
Folder losowo /
SHUF
Urządzenie odtwarza
wszystkie utwory z
wybranego folderu w
kolejności losowej.
Program / PGM
Urządzenie odtwarza
zaprogramowane utwory w
określonej kolejności (ta strona).
Tworzenie własnego programu
(Programowanie odtwarzania)
Gdy w urządzeniu jest wybrana funkcja HDD,
CD lub USB, można utworzyć program składający
się z wybranych utworów.
W programie można umieścić maksymalnie 25
utworów.
1
Gdy urządzenie jest zatrzymane
i została wybrana odpowiednia
funkcja, naciskaj przycisk PLAY
MODE, aż na wyświetlaczu pojawi
się napis „PGM”.
2
Naciskaj przyciski /, aby
wybrać żądany utwór.
(: ustawienie fabryczne)
Wskazówka
Tryb odtwarzania można także ustawić w menu opcji.
Aby ustawić tryb odtwarzania, należy przejść do menu
opcji, wybrać opcję „Play Mode”, a następnie wybrać
odpowiednią pozycję.
Ustawianie powtarzania utworów
W wybranym trybie odtwarzania można określić
powtarzanie utworów.
Naciskaj przycisk +/–, aby wybrać żądany
album lub folder, a następnie wybierz żądany
utwór.
3
Naciśnij przycisk ENTER, aby dodać
utwór do programu.
4
Powtarzaj czynności opisane w
punktach 2 i 3, aby zaprogramować
inne utwory.
5
Naciśnij przycisk , aby
odtworzyć program.
Naciskaj przycisk REPEAT, aby wybrać
opcję „REP” lub „REP1”.
Po każdym naciśnięciu przycisku zmienia się tryb
powtarzania i zaczyna świecić odpowiedni wskaźnik.
Tryb powtarzania/ Opis
wskaźnik

Powtarzanie
wyłączone /
(brak)
Powtarzanie utworów jest
wyłączone.
Powtórz
Urządzenie powtarza
wszystkich / REP odtwarzanie wszystkich
utworów w wybranym
trybie odtwarzania.
Powtórz 1 / REP1 Urządzenie powtarza
odtwarzanie wybranego utworu.
(: ustawienie fabryczne)
Uwaga
Gdy w przypadku odtwarzania płyty CD została
wybrana opcja „Powtórz wszystkich”, wszystkie utwory
na płycie są powtarzane maksymalnie pięć razy.
Wskazówka
Tryb powtarzania można także ustawić w menu opcji. Aby
ustawić tryb powtarzania, należy przejść do menu opcji, wybrać
opcję „Repeat”, a następnie wybrać odpowiednią pozycję.
Program jest dostępny do czasu otwarcia
szuflady lub odłączenia pamięci USB.
Aby anulować odtwarzanie programu
Gdy urządzenie jest zatrzymane, naciskaj przycisk
PLAY MODE, aż zniknie wskaźnik „PGM”.
Aby usunąć ostatni utwór w
programie
Gdy urządzenie jest zatrzymane, naciśnij przycisk
CLEAR.
39PL
Wyszukiwanie utworu
Istnieje możliwość wyszukania utworu w
odtwarzaczu HDD Jukebox, na płycie CD lub w
pamięci USB.
Wyszukiwanie utworu w
odtwarzaczu HDD Jukebox
1
Naciskaj przyciski /, aby wybrać
żądanego wykonawcę, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony katalog albumów.
3
Naciskaj przyciski /, aby wybrać
żądany album, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony katalog utworów.
4
Naciskaj przyciski /, aby wybrać
żądany utwór, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie.
40PL
1
Naciskaj przyciski /, aby wybrać
żądany folder, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony katalog utworów.
Gdy urządzenie jest zatrzymane
i nie jest wybrany żaden utwór
ani album, naciskaj przyciski
///.
Urządzenie przejdzie w tryb wyszukiwania i
zostanie wyświetlony katalog wykonawców.
2
Wyszukiwanie utworu na
płycie CD lub w pamięci USB
2
Naciskaj przyciski /, aby wybrać
żądany utwór, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby anulować wyszukiwanie
Naciśnij przycisk .
Aby wrócić do poprzedniego
katalogu
Naciśnij przycisk BACK.
Wskazówka
Gdy urządzenie jest w trybie wyszukiwania, naciśnij
przycisk , aby przenieść kursor do pierwszej nazwy
wykonawcy lub do pierwszej nazwy albumu/folderu,
która zaczyna się od następnej litery alfabetu.
Edytowanie utworów w odtwarzaczu HDD Jukebox
Uzyskiwanie informacji o tytułach
Baza danych w tym urządzeniu zawiera pewną ilość informacji dotyczących płyt CD, dostarczonych
przez usługę Gracenote® Music Recognition Service. Umożliwia to wyszukiwanie tytułów i dodawanie
ich do albumów lub utworów po włożeniu płyty CD.
Jeśli nie można znaleźć określonego tytułu, można podjąć próbę zaktualizowana bazy danych za pomocą
funkcji aktualizacji tytułu.
Uwagi
Podczas korzystania z aplikacji Title Updater należy używać urządzenia pamięci masowej USB (str. 71).
Należy pamiętać o zamknięciu aplikacji Virtual Expander (oprogramowanie urządzenia MICROVAULT) przed
użyciem aplikacji Title Updater w połączeniu z urządzeniem MICROVAULT (str. 71).
Informacje o aplikacji „Title Updater”
Title Updater jest zainstalowaną fabrycznie aplikacją, która umożliwia wyszukiwanie w Internecie
informacji o tytułach, jeśli nie ma ich w bazie danych urządzenia. Informacje, takie jak nazwy albumów,
nazwiska wykonawców i tytuły utworów, są dostarczane przez usługę Gracenote® Music Recognition
Service.
Aby uzyskać najnowsze informacje o tytułach
1
Wyeksportuj dane bez tytułów do opcjonalnego urządzenia pamięci masowej USB.
 Patrz „Eksportowanie informacji o albumie do urządzenia pamięci masowej USB”
(strona 43).
2
Uzyskaj z Internetu najnowsze informacje dotyczące danych bez tytułów zapisanych w
urządzeniu pamięci masowej USB.
 Patrz „Wyszukiwanie informacji o albumie na komputerze” (strona 43).
3
Zaimportuj informacje o albumie do urządzenia.
 Patrz „Importowanie najnowszych informacji o albumie do urządzenia” (strona 45).
Wyeksportuj informacje o albumie bez tytułów do urządzenia pamięci masowej USB
Uzyskaj informacje o tytułach
Zaimportuj informacje o albumie z urządzenia pamięci masowej USB
41PL
Wymagania systemowe
Do korzystania z aplikacji Title Updater są wymagane następujące zasoby systemowe.
Komputer
System operacyjny*
Monitor/karta graficzna
Inne
IBM PC/AT lub zgodny
Procesor: Intel MMX Pentium 166 MHz lub nowszy (zalecany
Pentium II 266 MHz lub nowszy)
Pamięć RAM: 64 MB lub więcej (zalecane co najmniej 128 MB)
Port USB
Windows XP Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub
nowszym)
Windows XP Professional (z dodatkiem Service Pack 2 lub
nowszym)
Windows XP Media Center 2004/2005
Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate
Ekran o rozdzielczości 800 × 600 pikseli i kolor 16-bitowy lub
lepszy
Dostęp do Internetu: zalecana szybkość 64 kb/s lub większa
Urządzenie pamięci masowej USB: USB 1.1 lub nowsza, co
najmniej 10 MB wolnego miejsca
* To oprogramowanie jest niezgodne z 64-bitowymi systemami operacyjnymi.
* To oprogramowanie jest niezgodne z wszelkimi systemami operacyjnymi, które nie zostały wymienione w tym miejscu.
Wskazówka
Opisy zamieszczone w tej sekcji zostały zilustrowane ekranami pochodzącymi z systemu Windows XP.
Uwagi dotyczące połączenia z Internetem
Przed rozpoczęciem wyszukiwania informacji o tytułach komputer należy połączyć z Internetem.
W niektórych konfiguracjach połączenia z Internetem normalne wyszukiwanie w trybie online może być
niemożliwe.
Do połączenia z Internetem można wykorzystać ustawienia połączenia z programu Microsoft Internet Explorer.
W takim przypadku przed użyciem aplikacji Title Updater należy wprowadzić ustawienia programu Internet
Explorer.
42PL
Eksportowanie informacji o
albumie do urządzenia pamięci
masowej USB
W tej sekcji opisano sposób eksportowania do
urządzenia pamięci masowej USB informacji o
albumie, który nie zawiera informacji o tytułach.
Przy pierwszym użyciu tej funkcji do urządzenia
pamięci masowej USB zostanie również
automatycznie wyeksportowana aplikacja (Title
Uploader).
1
Podłącz urządzenie pamięci
masowej USB do portu (USB) w
urządzeniu.
2
Wybierz funkcję HDD i naciśnij
przycisk TITLE UPDATE.
Uwaga
Aby odłączyć urządzenie pamięci masowej USB
od urządzenia, wybierz funkcję USB oraz naciśnij i
przytrzymaj przycisk  w czasie, gdy urządzenie jest
zatrzymane. Przed odłączeniem urządzenia pamięci
masowej USB upewnij się, że na wyświetlaczu został
wyświetlony komunikat „Device Stop”.
Wyszukiwanie informacji o
albumie na komputerze
1
Podłącz urządzenie pamięci
masowej USB (które zostało
odłączone od urządzenia) do portu
USB w komputerze.
2
Kliknij dwukrotnie plik
[TitleUpdater.exe] w katalogu
głównym urządzenia pamięci
masowej USB.
Zostanie wyświetlone menu aktualizacji
tytułów.
3
Komputer uruchomi aplikację Title Updater.
Jeśli plik z informacjami o albumie „export.
dat” jest zapisany w katalogu głównym
urządzenia pamięci masowej USB, zostanie
wyświetlone okno wyszukiwania. W takim
przypadku należy przejść do punktu 7.
Jeśli plik z informacjami o albumie „export.
dat” nie jest zapisany w katalogu głównym
urządzenia pamięci masowej USB, zostanie
wyświetlone okno wyboru informacji o
albumie.
Naciskaj przyciski /, aby wybrać
opcję „Export”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlone menu eksportowania.
4
Naciskaj przyciski /, aby wybrać
opcję „AllNonTitled”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Wszystkie informacje o albumie, które nie
zawierają informacji o tytułach („export.
dat”), zostaną wyeksportowane do
urządzenia pamięci masowej USB. W tym
samym czasie zostanie także automatycznie
wyeksportowana aplikacja Title Updater
(„TitleUpdater.exe”).
3
Kliknij przycisk [Refer…].
Zostanie wyświetlone okno wyboru pliku.
43PL
4
5
Otwórz folder główny
podłączonego urządzenia pamięci
masowej USB i wybierz plik [export.
dat].
Kliknij przycisk [Open].
Wybrany plik zostanie wyświetlony w oknie
wyboru informacji o albumie.
7
Kliknij przycisk [Search].
Komputer automatycznie rozpocznie
wyszukiwanie informacji o tytułach.
Wyniki wyszukiwania albumów i
wykonawców zostaną wyświetlone
w kolejności zgodnej z kolejnością
wyszukiwania.
Aby anulować wyszukiwanie, kliknij
przycisk [Cancel].
Gdy zostanie wyświetlone okno wyboru
albumu
Jeśli do jednego albumu pasuje kilka pozycji,
zostanie wyświetlone okno wyboru albumu.
Należy wówczas wybrać jedną z pozycji w
wynikach wyszukiwania.
6
Kliknij przycisk [Next >>].
Zostanie wyświetlone okno wyszukiwania.
Po zakończeniu wyszukiwania zostanie
wyświetlona lista albumów spełniających
kryteria, a informacje zostaną automatycznie
zapisane w urządzeniu pamięci masowej
USB.
44PL
Uwagi
Jeśli nie można uzyskać dostępu do bazy danych
Gracenote®, należy przeczytać sekcję „Aby
skonfigurować połączenie sieciowe na komputerze”
(strona 46) w celu wprowadzenia prawidłowych
ustawień połączenia sieciowego.
Uzyskiwane informacje o tytułach są zapisywane w
pliku „import.dat” w urządzeniu pamięci masowej
USB. Nie należy odłączać urządzenia pamięci
masowej USB od komputera, dopóki nie zostanie
zakończone zapisywanie pliku.
Jeśli po zapisaniu informacji w urządzeniu pamięci
masowej USB zostanie ponownie kliknięty przycisk
[Search], rozpocznie się kolejne wyszukiwanie, a
zapisany plik („import.dat”) zostanie usunięty z
urządzenia pamięci masowej USB. Plik zostanie
zapisany ponownie po zakończeniu nowego
wyszukiwania.
Jeśli plik „import.dat” nie został zapisany
automatycznie, należy kliknąć przycisk [Save].
Ponowne przypisywanie tytułów
Jeśli tytuł albumu lub utworu uzyskany z bazy
danych urządzenia jest nieprawidłowy, można
wyszukać prawidłowe informacje w internetowej
bazie danych. W tym celu należy wykonać
poniższą procedurę. Szczegółowe informacje
dotyczące odpowiednich operacji znajdują się na
wskazanych stronach.
1
Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do
portu (USB) w urządzeniu.
Wybierz funkcję HDD, naciśnij przycisk
TITLE UPDATE, wybierz opcje „Export”
— „Select”, a następnie wybierz album
lub utwór, którego tytuł chcesz ponownie
przypisać (szczegółowe informacje na temat
tych operacji znajdują się na stronie 43).
Informacje o wybranym albumie lub utworze
zostaną wyeksportowane do urządzenia
pamięci masowej USB.
Importowanie najnowszych
informacji o albumie do
urządzenia
1
2
3
Wskazówka
Do urządzenia pamięci masowej USB zostaną
też wyeksportowane informacje o wszystkich
albumach bez tytułów.
Podłącz urządzenie pamięci
masowej USB (które zostało
odłączone od komputera) do portu
(USB) urządzenia.
2
Wybierz funkcję HDD i naciśnij
przycisk TITLE UPDATE.
3
Zostanie wyświetlone menu aktualizacji
tytułów.
Naciskaj przyciski /, aby wybrać
opcję „Import”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Urządzenie rozpocznie importowanie
informacji o albumie z urządzenia pamięci
masowej USB. W bazie danych urządzenia
zostaną zapisane najnowsze informacje o
tytułach.
Wyeksportuj informacje o żądanym
albumie lub utworze do urządzenia
pamięci masowej USB.
Wyszukaj informacje o tytułach na
komputerze.
Wykonaj czynności opisane w punktach od
1 do 7 w sekcji „Wyszukiwanie informacji o
albumie na komputerze” (strona 43).
Zaimportuj najnowsze informacje o
tytułach do urządzenia.
Wykonaj czynności opisane w punktach od
1 do 3 w sekcji „Importowanie najnowszych
informacji o albumie do urządzenia” (ta strona).
Najnowsze informacje o tytułach zostaną uzyskane
i dodane do wybranego albumu lub utworu.
Usuwanie aplikacji Title Updater
Podczas eksportowania z urządzenia informacji
dotyczących albumu w katalogu głównym urządzenia
pamięci masowej USB są tworzone pliki „TitleUpdater.exe”
i „export.dat”. Po uruchomieniu na komputerze programu
„TitleUpdater.exe” w katalogu głównym urządzenia
pamięci masowej USB są tworzone pliki „import.dat”,
„ecddb.reg” i „Cupd.ini”. Aby całkowicie usunąć aplikację
Title Updater z urządzenia pamięci masowej USB, należy
usunąć te 5 plików z tego urządzenia.
Uwaga dotycząca usługi Gracenote® Music
Recognition Service
Nie można zagwarantować dokładności danych
udostępnianych przez usługę Gracenote® Music
Recognition Service.
45PL
Aby skonfigurować połączenie
sieciowe na komputerze
1
Kliknij dwukrotnie plik [TitleUpdater.exe]
w katalogu głównym urządzenia pamięci
masowej USB.
Zostanie uruchomiona aplikacja Title Updater.
W przypadku korzystania z serwera
proxy
Zaznacz pole [Use proxy server] i wprowadź
poniższe ustawienia.
—[Server]
Wprowadź adres serwera proxy.
(np. 190.225.254.22)
—[Port No.]
Wprowadź numer portu serwera proxy.
(np. 8080)
Uwaga
Jeśli zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany
ustawień serwera proxy, należy uruchomić
ponownie aplikację Title Updater.
2
Kliknij przycisk [Conn.set].
Zostanie wyświetlone okno konfiguracji
połączenia sieciowego.
W przypadku korzystania z programu
Internet Explorer
Zaznacz pole [Use settings of Internet
Explorer] i kliknij przycisk [Setting].
Aplikacja Title Updater będzie łączyła się z
Internetem przy użyciu ustawień programu
Internet Explorer. (Nie trzeba wprowadzać
żadnych dodatkowych ustawień).
W przypadku korzystania z innej przeglądarki
Usuń zaznaczenie pola [Use settings of Internet
Explorer] i wykonaj poniższe czynności.
46PL
Aby wybrać metodę połączenia
W celu wyszukiwania informacji o tytułach
w trybie online możesz wybrać połączenie
LAN ([Use LAN connection]) lub połączenie
telefoniczne ([Use Dial up connection]).
W przypadku połączenia telefonicznego
wybierz punkt dostępu (węzeł usługodawcy
internetowego) w polu kombi.
Jeśli jest zaznaczone pole [Auto end
connection upon title retrieval], połączenie
zostanie automatycznie zakończone po
uzyskaniu informacji o tytułach z Internetu.
W przypadku korzystania z połączenia
telefonicznego
Po wybraniu opcji [Use Dial up connection]
i rozpoczęciu wyszukiwania w trybie
online zostanie wyświetlone okno ustawień
połączenia telefonicznego. Wprowadź
następujące ustawienia.
[Con.dest.]
W polu kombi wybierz docelowy host
zdalny (węzeł usługodawcy internetowego).
[User name]
Wprowadź nazwę użytkownika
umożliwiającą połączenie się z hostem
zdalnym.
[Password]
Wprowadź hasło umożliwiające połączenie
się z hostem zdalnym.
Kliknij przycisk [Connect], aby nawiązać
połączenie telefoniczne.
Edycja
Zmienianie tytułów
Kasowanie nagrań
Istnieje możliwość zmiany nazw wykonawców,
albumów i utworów.
To urządzenie umożliwia wyświetlanie tekstu w
językach innych niż angielski, jednak wprowadzać
można jedynie tekst w języku angielskim.
Z uwagi na to, że pozycje są wyświetlane w
kolejności alfabetycznej, po zmianie nazwy
wykonawcy, albumu lub utworu kolejność pozycji
zostanie automatycznie zmieniona.
W odtwarzaczu HDD Jukebox można kasować
albumy lub utwory.
Należy pamiętać, że nie można przywrócić
skasowanego elementu.
Po skasowaniu utworu zmieniają się numery
wszystkich kolejnych utworów. Jeśli na przykład
zostanie skasowany utwór 2, dotychczasowy
utwór 3 zostanie utworem 2.
1
Gdy w urządzeniu jest włączona
funkcja HDD, przejdź do menu
opcji, a następnie wybierz opcję
„Name Edit”.
2
Naciskaj przyciski /, aby wybrać
pozycję, której tytuł chcesz zmienić,
a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Wykonaj jedną z poniższych czynności.
Aby zmienić nazwę wykonawcy:
Wybierz wykonawcę, którego nazwę
chcesz zmienić, a następnie wybierz opcję
„Artist?”.
Aby zmienić nazwę albumu:
Wybierz wykonawcę albumu, którego
nazwę chcesz zmienić, wybierz album, a
następnie wybierz opcję „Album?”.
Aby zmienić nazwę utworu:
Wybierz wykonawcę utworu, którego
nazwę chcesz zmienić, wybierz album
zawierający ten utwór, a następnie wybierz
utwór.
3
Wprowadź tytuł.
4
Naciśnij przycisk ENTER.
Przykład: w przypadku skasowania utworu B
Usuń utwór 2
Numer utworu
Oryginalne utwory
Po usunięciu
Aby skasować utwory z pamięci USB
Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji
„Usuwanie utworów z pamięci USB” (strona 28).
1
Gdy w urządzeniu jest włączona
funkcja HDD, przejdź do menu
opcji, a następnie wybierz opcję
„Erase”.
Szczegółowe informacje na temat
wprowadzania tekstu znajdują się w sekcji
„Wprowadzanie tekstu” (strona 49).
Anulowanie zmiany tytułu
Naciśnij przycisk .
47PL
2
Naciskaj przycisk /, aby wybrać
pozycję, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Wykonaj jedną z poniższych czynności.
Aby skasować całą zawartość odtwarzacza
HDD Jukebox:
Wybierz opcję „All Erase”.
Aby skasować album:
Wybierz wykonawcę, którego album
chcesz skasować, wybierz album, a
następnie wybierz opcję „All Track”.
Aby skasować utwór:
Wybierz wykonawcę, którego utwór chcesz
skasować, wybierz album zawierający ten
utwór, a następnie wybierz utwór.
3
48PL
Naciskaj przyciski /, aby wybrać
opcję „OK”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Wprowadzanie tekstu
Tekst można wprowadzać, używając
dostarczonego z urządzeniem pilota w taki sam
sposób jak telefonu komórkowego.
Wprowadzanie tekstu
1
Naciskaj odpowiednie przyciski
numeryczne/tekstowe, aby
wprowadzić żądane znaki.
2
Naciśnij przycisk , aby przesunąć
kursor do następnej litery.
3
Powtórz kroki 1 i 2, aby wprowadzić
łańcuch tekstu.
Inne czynności
 Przycisk CLEAR
Naciśnij ten przycisk, aby skasować ostatnio
wprowadzoną literę.
 Przyciski numeryczne/tekstowe
Naciśnij przycisk z żądaną literą (ABC,
DEF itd.). Naciskaj przycisk do momentu
wyświetlenia żądanej litery.
 Przycisk a/A
Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć się
między małymi i wielkimi literami.
 Przycisk
Naciśnij ten przycisk, aby przejść do
poprzedniego znaku.
 Przyciski ///
Przyciski /
Naciśnij przycisk , aby przenieść kursor
na początek ciągu tekstu, a następnie
naciśnij przycisk , aby przenieść kursor na
koniec ciągu tekstu.
Przyciski /
Te przyciski służą do przesuwania kursora.
Aby
Wykonaj następujące
czynności
Przesunąć kursor
Naciskaj przyciski /.
Wprowadzić wielkie/
małe litery
(„A” lub „a”)
Naciśnij przycisk a/A
lub naciśnij kilkakrotnie
odpowiedni przycisk
numeryczny/tekstowy.
Zmienić rodzaj znaków Naciskaj przyciski a/A.
(wielkie lub małe litery)
Uwaga
W urządzeniu znak podkreślenia („_”) zastępuje spację
lub kropkę („ . ”) na początku tytułu utworu, nazwy
wykonawcy i tytułu albumu oraz spację lub kropkę
(„ . ”) na końcu nazwy wykonawcy i tytułu albumu.
49PL
Inne ustawienia
Korzystanie z programatora zasypiania
Programator zasypiania można ustawić tak,
aby urządzenie zostało wyłączone po upływie
określonego czasu podanego jako wielokrotność
okresu o długości 10 minut.
Ta funkcja jest wygodna w sytuacji, gdy
użytkownik chce zasnąć, słuchając muzyki, lub
wychodzi z domu.
Naciśnij przycisk SLEEP.
Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany
czas zmienia się cyklicznie w odstępach 10minutowych:
Jeśli została wybrana opcja „AUTO”, urządzenie
automatycznie wyłączy się za 100 minut. Jeśli
w ciągu następnych 100 minut odtwarzanie
płyty, odtwarzacza HDD Jukebox lub pamięci
USB zostanie zakończone, urządzenie zostanie
automatycznie wyłączone w tym samym czasie.
Zostanie wyświetlone menu podręczne
programatora zasypiania.
AUTO  90min  80min  70min  ... 
10min  OFF  AUTO…
Ustawienie programatora zasypiania polega na
wyświetleniu żądanego okresu.
Wskaźnik „SLEEP” miga, gdy programator
zasypiania jest aktywny.
50PL
Korzystanie z programatora odtwarzania
Urządzenie można ustawić tak, aby było
automatycznie włączane i wyłączane o określonej
godzinie. Po włączeniu urządzenie automatycznie
rozpoczyna odtwarzanie utworów z odtwarzacza
HDD Jukebox, płyty CD, radia, usługi DAB* lub
pamięci USB. Należy wcześniej upewnić się, że
zegar jest poprawnie ustawiony (strona 21).
* Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
1
Przygotuj źródło dźwięku.
2
Naciskaj przycisk CLOCK/TIMER SET,
aż zostanie wyświetlony komunikat
„PLAY SET?”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Przygotuj źródło dźwięku, a następnie ustaw
głośność przyciskiem VOLUME +/–.
Aby rozpocząć od określonego utworu,
utwórz własny program (strona 39).
Zostanie wyświetlony wskaźnik „ON” i
zacznie migać wskaźnik godziny.
3
Ustaw godzinę rozpoczęcia
odtwarzania.
Naciskaj przycisk /, aby wybrać godzinę,
a następnie naciśnij przycisk , aby zaczął
migać wskaźnik minut. Ustaw minuty w taki
sam sposób.
Naciśnij przycisk , aby wrócić do
wskaźnika godziny.
Gdy po ustawieniu minut zostanie naciśnięty
przycisk ENTER, pojawi się wskaźnik „OFF”
i zacznie migać wskaźnik godziny.
4
Ustaw godzinę zakończenia
odtwarzania.
Powtórz czynności opisane w punkcie 3.
5
Naciskaj przyciski /, aby wybrać
żądane źródło dźwięku, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
6
Naciśnij przycisk , aby wyłączyć
urządzenie.
Jako źródło dźwięku jest ustawiony
odtwarzacz HDD Jukebox, odtwarzacz
CD lub pamięć USB
Na około 60 sekund przed ustawioną
godziną urządzenie zostanie automatycznie
włączone. Na około 10 sekund przed
ustawioną godziną zostanie uaktywniony
programator odtwarzania. Jeśli na około 60
sekund przed ustawioną godziną urządzenie
jest już włączone, programator odtwarzania
nie zostanie uaktywniony.
Jako źródło dźwięku jest ustawiona
audycja radiowa lub usługa DAB
Na około 15 sekund przed ustawioną godziną
urządzenie zostanie automatycznie włączone
i zostanie uaktywniony programator
odtwarzania. Jeśli o ustawionej godzinie
urządzenie jest już włączone, programator
odtwarzania nie zostanie włączony.
Aby kontynuować odtwarzanie po
godzinie zatrzymania programatora
odtwarzania
Ustawienie programatora odtwarzania można
anulować w czasie jego działania. W takiej sytuacji
zostanie anulowana godzina zatrzymania, a
odtwarzanie będzie kontynuowane.
Aby anulować ustawienie, naciskaj przycisk
CLOCK/TIMER SELECT, aby wybrać opcję
„TIMER OFF”, gdy działa programator odtwarzania.
Aby ponownie uaktywnić lub
sprawdzić programator
Naciskaj przycisk CLOCK/TIMER SELECT,
aby wybrać opcję „PLAY SELECT?”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Aby anulować programator
Naciskaj przycisk CLOCK/TIMER SELECT, aby
wybrać opcję „TIMER OFF”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Aby zmienić ustawienie
Wykonaj czynności od punktu 1.
Wskazówka
Ustawienie programatora odtwarzania obowiązuje
do czasu jego ręcznego anulowania.
51PL
Korzystanie z programatora nagrywania
Urządzenie można ustawić tak, aby było
automatycznie włączane i wyłączane o określonej
godzinie. Po włączeniu urządzenie automatycznie
rozpoczyna nagrywanie audycji radiowej lub
usługi DAB*. Wcześniej należy ustawić zegar
(strona 21), stację radiową (strona 32) lub usługę
DAB* (strona 32).
* Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
1
2
Przygotuj źródło dźwięku.
Ustaw żądaną stację radiową lub usługę
DAB.
Naciskaj przycisk CLOCK/TIMER SET,
aż zostanie wyświetlony komunikat
„REC SET?”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony wskaźnik „ON” i zacznie migać
wskaźnik godziny.
3
Ustaw godzinę rozpoczęcia
nagrywania.
5
Naciśnij przycisk , aby wyłączyć
urządzenie.
Na około 60 sekund przed ustawioną
godziną urządzenie zostanie automatycznie
włączone. Na około 10 sekund przed
ustawioną godziną zostanie uaktywniony
programator nagrywania. Jeśli na około 60
sekund przed ustawioną godziną urządzenie
jest już włączone, programator nagrywania
nie zostanie uaktywniony.
Aby zatrzymać programator nagrywania
Naciśnij przycisk .
Aby kontynuować odtwarzanie po
godzinie zatrzymania programatora
nagrywania
Ustawienie programatora nagrywania można
anulować w czasie jego działania. W takiej
sytuacji zostanie anulowana godzina zatrzymania,
a odtwarzanie będzie kontynuowane.
Aby anulować ustawienie, naciskaj przycisk
CLOCK/TIMER SELECT, aby wybrać opcję
„TIMER OFF”, gdy działa programator nagrywania.
Aby ponownie uaktywnić lub
sprawdzić programator
Naciskaj przycisk CLOCK/TIMER SELECT,
aby wybrać opcję „REC SELECT?”, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Aby anulować programator
Naciskaj przycisk /, aby wybrać godzinę,
a następnie naciśnij przycisk , aby zaczął
migać wskaźnik minut. Ustaw minuty w taki
sam sposób.
Naciśnij przycisk , aby wrócić do
wskaźnika godziny.
Gdy po ustawieniu minut zostanie
naciśnięty przycisk ENTER, pojawi się
wskaźnik „OFF” i zacznie migać wskaźnik
godziny.
4
Ustaw godzinę zakończenia
nagrywania.
Wykonaj procedurę opisaną w punkcie 3.
52PL
Naciskaj przycisk CLOCK/TIMER SELECT, aby
wybrać opcję „TIMER OFF”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Aby zmienić ustawienie
Wykonaj czynności od punktu 1.
Uwagi
Nie można ustawić godziny zatrzymania
programatora nagrywania, która jest taka sama jak
godzina rozpoczęcia. W takiej sytuacji zostanie
wyświetlony komunikat „OFF TIME NG!”.
W celu słuchania muzyki w czasie nagrywania naciśnij
przycisk VOLUME +, aby dźwięk nie był wyciszony.
Aby nagrać usługę DAB przy użyciu programatora
nagrywania, należy ją wcześniej zaprogramować. W
przeciwnym razie nie będzie możliwe wprowadzenie
ustawienia.
Zmiana ustawień urządzenia
Zmiana wyświetlacza
Wybór trybu tekstowego
DISPLAY
Aby
Zmienić informacje
na wyświetlaczu,
gdy urządzenie jest
włączone.*1
Sprawdzić zegar,
gdy urządzenie jest
wyłączone.
Wyświetlić pokaz,
gdy urządzenie jest
wyłączone.
Wykonaj
następujące
czynności
Naciskaj przycisk
DISPLAY.
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Zegar zostanie
wyświetlony na 8
sekund.*2
Naciskaj przycisk
DISPLAY.
*1Na przykład można wyświetlić informacje o płycie CD
lub MP3 bądź o pamięci USB, takie jak numer utworu
lub nazwa folderu, podczas zwykłego odtwarzania, albo
całkowity czas odtwarzania, gdy urządzenie jest zatrzymane.
Można także wyświetlić informacje o stacjach DAB, takie
jak nazwa usługi, etykieta kanału, zaprogramowany numer,
częstotliwość, DLS (Dynamic Label Segment) lub etykietę
zbioru.
*2Gdy urządzenie jest wyłączone, świeci wskaźnik STANDBY.
Informacje tekstowe z płyty lub pamięci USB
mogą być wyświetlane w różnych językach. Do
zmiany służą przyciski na urządzeniu głównym.
1
Naciśnij przycisk , aby wyłączyć
urządzenie.
2
Naciśnij przycisk DISPLAY, aby
wyświetlić zegar.
3
Naciśnij przycisk OPTIONS.
4
Naciskaj przycisk /, aby wybrać
język, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Zostanie wyświetlona lista języków.
Dostępne języki zależą od kraju lub regionu.
Uwagi dotyczące wyświetlanych informacji
Znaki, które nie mogą być wyświetlane, są
zastępowane znakiem „_”.
Informacje z odtwarzacza HDD Jukebox, płyty
CD lub pamięci USB mogą być wyświetlane
nieprawidłowo w wybranym trybie tekstowym.
Nie są wyświetlane następujące informacje:
— całkowity czas odtwarzania płyty CD-DA zależny
od trybu odtwarzania,
— całkowity czas odtwarzania płyty MP3.
Nie są poprawnie wyświetlane następujące
informacje:
— czas, jaki upłynął od początku odtwarzania
utworu MP3 zakodowanego przy użyciu
algorytmu VBR (zmienna szybkość transmisji);
— nazwy folderów i utworów, które nie są zgodne ze
standardem ISO9660 Level 1, Level 2 lub Joliet.
Są wyświetlane następujące informacje:
— znaczniki ID3 dla utworów MP3, jeśli użyto
znaczników ID3 w wersji 1 i wersji 2;
— maksymalnie 62 znaki znacznika ID3.
53PL
Formatowanie systemu
Ta funkcja powoduje sformatowanie urządzenia i
przywrócenie go do stanu z chwili zakupu. Należy
zwrócić uwagę, że ten proces powoduje usunięcie
wszystkich ustawień oraz informacji (np. danych
dźwiękowych nagranych lub zaimportowanych na
odtwarzacz HDD Jukebox oraz ustawień zegara itp.).
Dane przykładowe (Demo Tracks) zainstalowane
fabrycznie w odtwarzaczu HDD Jukebox również
zostaną usunięte.
Nie można sformatować urządzenia i przywrócić
ustawień fabrycznych, gdy urządzenie jest
wyłączone w celu ograniczenia poboru energii.
Tę funkcję można wykonać tylko za pomocą
przycisków na urządzeniu głównym.

HDD REC
BACK
ENTER
1
Odłącz i podłącz ponownie
przewód zasilający, a następnie
włącz urządzenie.
2
Wybierz funkcję HDD.
3
Naciśnij jednocześnie przyciski 
i BACK razem z przyciskiem HDD
REC.
Zostanie wyświetlony komunikat „HDD
Format”.
54PL
4
Naciskaj przyciski /, aby wybrać
opcję „OK?”, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Rozpocznie się formatowanie.
Po zakończeniu formatowania urządzenie
się wyłączy.
Wszystkie ustawienia skonfigurowane przez
użytkownika, takie jak kanały radiowe,
ustawienia programatora i ustawienia
zegara, zostaną wyzerowane.
Uwaga
Nie należy wyłączać urządzenia ani odłączać przewodu
zasilającego w trakcie formatowania systemu.
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas używania urządzenia wystąpi problem, przed
skontaktowaniem się z najbliższym przedstawicielem firmy
Sony zapoznaj się z czynnościami opisanymi poniżej.
1
2
3
Sprawdź, czy problem jest opisany w
niniejszej sekcji „Rozwiązywanie problemów”.
Sprawdź witrynę poświęconą obsłudze klienta.
W przypadku klientów w Europie:
<http://support.sony-europe.com/>
W przypadku klientów w Ameryce Łacińskiej:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
W przypadku klientów w Azji i Oceanii:
<http://www.sony-asia.com/support>
Witryna zawiera najnowsze informacje
dotyczące pomocy technicznej oraz sekcję
Często zadawane pytania (FAQ).
Jeśli po wykonaniu czynności opisanych w
punktach 1 i 2 problem nie zniknął, skontaktuj
się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Jeśli po wykonaniu wszystkich opisanych powyżej
czynności problem nadal występuje, skontaktuj
się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Jak zresetować urządzenie
Resetowanie urządzenia zazwyczaj nie jest konieczne.
Jednak w niektórych sytuacjach urządzenie przestaje
działać prawidłowo i nie reaguje na naciśnięcie przycisku
lub czynności wykonywane na ekranie. W takim
wypadku należy zresetować urządzenie, naciskając
przyciski na urządzeniu głównym. Aby zresetować
urządzenie, należy nacisnąć przyciski  i ENTER
razem z przyciskiem / (zasilanie) na urządzeniu
głównym. Wszystkie ustawienia skonfigurowane przez
użytkownika, takie jak kanały radiowe, ustawienia
programatora i ustawienia zegara, zostaną wyzerowane.
Zasilanie
Nie można włączyć urządzenia.
Podłącz prawidłowo przewód zasilający do
gniazda ściennego.
Wyjmij przewód zasilający z gniazda
ściennego. Po upływie około 1 minuty
ponownie podłącz przewód zasilający i
naciśnij przycisk  (zasilanie), aby włączyć
urządzenie.
Urządzenie wyłącza się po chwili od
wyświetlenia komunikatu „STANDBY”.
Jeśli na dysku twardym urządzenia zapisanych
jest wiele danych, wyłączenie urządzenia
zajmuje trochę czasu.
Nie można wyłączyć urządzenia.
Przycisk  (zasilanie) może nie reagować
na naciśnięcie, gdy trwa uruchamianie
urządzenia.
Jeśli przewód zasilający został odłączony
od gniazda ściennego, gdy świeci wskaźnik
STANDBY, wskaźnik ten może nadal świecić
przez chwilę po wyłączeniu.
Jeśli miga wskaźnik STANDBY
Należy natychmiast odłączyć przewód zasilający
i sprawdzić poniższe elementy.
Czy przełącznik wyboru napięcia zasilającego,
jeśli urządzenie jest w niego wyposażone,
znajduje się we właściwym położeniu?
Czy są używane tylko dostarczone głośniki?
Czy nic nie zasłania otworów wentylacyjnych
z tyłu urządzenia?
Czy wystąpił problem z urządzeniem podłączonym
do portu DMPORT lub z kablem połączeniowym?
Gdy wskaźnik STANDBY przestanie migać, należy
ponownie podłączyć przewód zasilający i włączyć
urządzenie. Jeśli problem nie został usunięty, należy
skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
55PL
Wyświetlacz
Wyświetlacz zaczyna migać natychmiast po
podłączeniu przewodu zasilającego, nawet
jeśli urządzenie nie zostało włączone.
Naciśnij przycisk DISPLAY, gdy urządzenie
jest wyłączone. Pokaz zostanie zakończony.
Dźwięk
Brak dźwięku.
Naciśnij jeden z przycisków VOLUME
+/–, aby wyłączyć wyciszenie. Dźwięk
jest wyciszony, gdy działa programator
nagrywania.
Anuluj pauzę.
Upewnij się, że do gniazda  (słuchawki) nie
jest podłączony żaden wtyk.
Sprawdź połączenia z urządzeniem
zewnętrznym.
Podłącz prawidłowo przewody głośnikowe.
Brak balansu między prawym i lewym
kanałem lub kanały są odwrócone.
Podłącz poprawnie głośniki i inne urządzenia.
Umieść głośniki w miarę możliwości jak
najbardziej symetrycznie.
Podłączaj tylko dostarczone głośniki.
Dźwięk nie ma głębi i brzmi monofonicznie.
Podłącz poprawnie głośniki i inne urządzenia.
Występuje znaczny przydźwięk lub szumy.
Podłącz poprawnie głośniki i inne urządzenia.
Odsuń przewód audio od jakichkolwiek
wyświetlaczy, lamp jarzeniowych oraz innych
urządzeń elektrycznych.
Odsuń urządzenie od jakiegokolwiek
wyświetlacza lub telewizora.
Jeśli gniazda lub wtyki są zabrudzone, wyczyść
je miękką szmatką zwilżoną alkoholem.
Płyta jest porysowana lub zabrudzona.
Podłącz urządzenie do innego gniazda
ściennego.
Zainstaluj na przewodzie zasilającym filtr
przeciwzakłóceniowy (dostępny oddzielnie).
HDD Jukebox
Nie można nagrać płyty CD.
Płyta nie jest zgodna z żadnym obsługiwanym
standardem płyt CD audio.
Płyta jest porysowana lub zabrudzona.
Urządzenie nie może importować utworów.
Do urządzenia można importować pliki audio
w poniższych formatach.
MP3 („.mp3”)
Plik Windows Media Audio („.wma”)
AAC („.m4a”)
Urządzenie nie może rozpocząć
importowania/nagrywania danych
dźwiękowych do urządzenia HDD Jukebox.
Być może wystąpiły poniższe problemy.
Odtwarzacz HDD Jukebox jest zapełniony.
Liczba utworów i albumów w odtwarzaczu
HDD Jukebox osiągnęła górny limit.
56PL
Nie można podłączyć urządzenia do
zewnętrznego urządzenia przenośnego.
Podłącz ponownie kabel USB.
Nie można przesłać całej nazwy folderu
podczas przesyłania danych audio do
pamięci USB.
W pamięci USB maksymalna długość nazwy
folderu wynosi 128 bajtów.
Urządzenie nie może odtwarzać utworów
MP3.
Utwory MP3 zostały nagrane w
nieobsługiwanym formacie.
Nie można edytować informacji o tytule.
Informacje o tytułach (tytuł utworu, nazwa
wykonawcy czy tytuł albumu) wyświetlane
po naciśnięciu przycisku DISPLAY w trakcie
odtwarzania nie mogą być edytowane.
Operacja edycji zajmuje wiele czasu.
Czas potrzebny do przeprowadzenia edycji
zależy od liczby albumów lub utworów
zapisanych w odtwarzaczu HDD Jukebox.
Nie można uzyskać informacji o tytułach.
Baza danych urządzenia nie zawiera żadnych
informacji odpowiadających płycie. Spróbuj
użyć funkcji aktualizacji tytułu (strona 41).
Pobranie informacji o tytułach słabo
nagranych utworów może być niemożliwe;
dotyczy to na przykład utworów, które nie
zostały nagrane od początku.
Nie można pobrać informacji o utworach o
długości 15 sekund lub krótszych.
CD
Nie można rozpocząć odtwarzania.
Upewnij się, że płyta została włożona.
Włóż płytę do odtwarzacza stroną z
nadrukiem do góry (strona 30).
Jeśli płyta nie leży płasko w szufladzie, ułóż ją
prawidłowo.
Włożona płyta musi być obsługiwana przez
urządzenie (strona 68).
W szufladzie zgromadziła się wilgoć. Wyjmij
płytę i wyłącz urządzenie na około pół
godziny, a następnie włóż płytę ponownie
(strona 66).
Dźwięk przeskakuje lub nie można
odtworzyć płyty.
Oczyść płytę i włóż do urządzenia.
Przestaw urządzenie w miejsce, w którym nie
występują drgania (na przykład na stabilną
podstawkę).
Odsuń głośniki od urządzenia lub ustaw
je na oddzielnych podstawkach. Przy
dużej głośności drgania głośników mogą
powodować przeskakiwanie dźwięku.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszego utworu.
Naciskaj przycisk PLAY MODE, aż znikną
wskaźniki „PGM” i „SHUF” oraz zostanie
przywrócony zwykły tryb odtwarzania (strona
38).
Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej niż
zwykle.
Rozpoczęcie odtwarzania poniższych płyt
wymaga więcej czasu:
płyta nagrana ze skomplikowaną strukturą
katalogów;
płyta nagrana w trybie wielosesyjnym;
płyta, która nie została sfinalizowana (płyta,
na której można nagrać nowe dane);
płyta zawierająca wiele folderów.
57PL
Nie można odtwarzać. Dźwięk przeskakuje.
Płyta nie jest zgodna ze standardem CD audio.
Płyta jest porysowana lub zabrudzona.
Nie można odtworzyć niektórych utworów.
W przypadku wielosesyjnych płyt CD audio
odtwarzane są tylko utwory nagrane podczas
pierwszej sesji.
Nie można odtworzyć utworów MP3.
Płyta zawierająca pliki MP3 jest niezgodna
ze standardem ISO9660 Level 1/Level 2 lub
Joliet.
Nie można odtwarzać plików bez rozszerzenia
MP3. W przypadku próby odtworzenia pliku
o rozszerzeniu MP3, który nie jest plikiem
MP3, mogą wystąpić szumy i może dojść do
awarii urządzenia.
Pliki mają rozszerzenie MP3, ale są w formacie
innym niż MPEG-1 Audio Layer 3.
FM/AM i DAB*1
Nie można odbierać audycji radiowych albo
słychać głośne buczenie lub szum.
Podłącz poprawnie anteny (strony od 18 i 19).
Popraw ustawienie anteny.
Użyj anteny zewnętrznej.
Odsuń anteny od przewodów głośnikowych,
przewodu zasilającego i kabla USB, aby
uniknąć szumów.
Podłącz antenę zewnętrzną dostępną w
sprzedaży.
Jeśli dostarczona antena AM wysunęła się
z plastikowej podstawki, skontaktuj się z
najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Wyłącz urządzenia elektryczne znajdujące się
w pobliżu.
Funkcja RDS nie działa.*2
Upewnij się, że ustawiona jest stacja FM.
Nie można uzyskać informacji o tytułach.
Nie można odbierać stacji radiowych DAB.*1
Nie włożono płyty.
Sprawdź wszystkie połączenia antenowe, a
Baza danych urządzenia nie zawiera żadnych
informacji odpowiadających płycie. Spróbuj
użyć funkcji aktualizacji tytułu (strona 41).
następnie wykonaj procedurę DAB Automatic
Scan (strona 20).
Bieżąca usługa DAB jest niedostępna. Naciśnij
przycisk +/– (TUNE +/– na urządzeniu
głównym), aby wybrać inną usługę.
Po zmianie obszaru niektóre usługi/
częstotliwości mogły ulec zmianie i może nie
być możliwe ustawienie standardowej emisji.
Wykonaj procedurę DAB Automatic Scan, aby
zarejestrować ponownie treść emisji (strona
20). (Wykonanie tej procedury powoduje
wyczyszczenie wszystkich zapisanych
wcześniej programów).
*1Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
*2Dotyczy tylko modeli europejskich
58PL
Pamięć USB
Urządzenie nie może rozpocząć przesyłania
danych audio do pamięci USB.
Być może wystąpiły poniższe problemy.
Pamięć USB jest zapełniona.
Liczba utworów i folderów w pamięci USB
osiągnęła górny limit.
Pamięć USB jest chroniona przed zapisem.
Przesyłanie danych jest przerywane przed
zakończeniem.
Używana jest nieobsługiwana pamięć USB.
Wykaz obsługiwanych pamięci USB znajduje
się w sekcji „Pamięci USB obsługiwane przez
to urządzenie” (strona 71).
Pamięć USB nie jest prawidłowo
sformatowana. Zapoznaj się z instrukcją
obsługi pamięci USB, gdzie opisano operację
formatowania.
Wyłącz urządzenie i odłącz pamięć USB. Jeśli
pamięć USB ma włącznik zasilania, wyłącz ją,
a następnie włącz ponownie po odłączeniu
od urządzenia. Następnie wykonaj ponownie
operację przesyłania.
Jeśli operacje przesyłania i kasowania są
wykonywane często, struktura plików w
pamięci USB staje się złożona. Zapoznaj
się z instrukcją obsługi pamięci USB,
gdzie opisano metody rozwiązywania tego
problemu. Jeśli problem nie został usunięty,
należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Przesyłanie danych do pamięci USB
powoduje wyświetlenie komunikatu o
błędzie.
Używana jest nieobsługiwana pamięć USB.
Wykaz obsługiwanych pamięci USB znajduje
się w sekcji „Pamięci USB obsługiwane przez
to urządzenie” (strona 71).
Wyłącz urządzenie i odłącz pamięć USB. Jeśli
pamięć USB ma włącznik zasilania, wyłącz ją,
a następnie włącz ponownie po odłączeniu
od urządzenia. Następnie wykonaj ponownie
operację przesyłania.
Pamięć USB została odłączona lub wyłączona
podczas przesyłania. Usuń częściowo
przesłany utwór i prześlij go ponownie.
Jeśli problem nie został usunięty, pamięć
USB może być uszkodzona. Zapoznaj się
z instrukcją obsługi pamięci USB, gdzie
opisano metody rozwiązywania tego
problemu. Jeśli problem nie został usunięty,
należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Nie można skasować utworów lub folderu
w pamięci USB.
Sprawdź, czy pamięć USB jest chroniona
przed zapisem.
Pamięć USB została odłączona lub
wyłączona podczas operacji kasowania. Usuń
częściowo skasowany utwór. Jeśli problem
nie został usunięty, pamięć USB może
być uszkodzona. Zapoznaj się z instrukcją
obsługi pamięci USB, gdzie opisano metody
rozwiązywania tego problemu. Jeśli problem
nie został usunięty, należy skontaktować się z
najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Funkcja USB nie działa prawidłowo.
Używana jest nieobsługiwana pamięć USB.
Jeśli zostanie podłączona nieobsługiwana
pamięć USB, mogą wystąpić poniższe
problemy. Wykaz obsługiwanych typów
pamięci USB znajduje się w sekcji „Pamięci
USB obsługiwane przez to urządzenie” (strona
71).
Pamięć USB nie została rozpoznana.
Nazwy utworów lub folderów nie są
wyświetlane w urządzeniu.
Odtwarzanie nie jest możliwe.
Dźwięk przeskakuje.
Występują szumy.
Dźwięk jest zniekształcony.
Importowanie lub przesyłanie zatrzymuje
się przed zakończeniem.
59PL
Wyświetlany jest komunikat „Over Current”.
Wykryto problem z natężeniem prądu
elektrycznego pobieranego z portu
(USB). Wyłącz urządzenie i odłącz pamięć
USB od portu (USB). Sprawdź, czy nie
występuje problem z pamięcią USB. Jeśli
komunikat na wyświetlaczu powtarza się,
należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Brak dźwięku.
Pamięć USB nie jest prawidłowo podłączona.
Wyłącz i włącz ponownie urządzenie, a
następnie podłącz ponownie pamięć USB.
Sprawdź, czy wyświetlany jest komunikat
„USB MEMORY”.
Słychać szum, dźwięk przeskakuje lub jest
zniekształcony.
Wyłącz urządzenie, a następnie podłącz
ponownie pamięć USB.
Same dane muzyczne zawierają szum. Szum
mógł zostać wprowadzony podczas tworzenia
danych muzycznych z powodu stanu
komputera. Utwórz ponownie dane muzyczne.
Nie można podłączyć pamięci USB do portu
(USB).
Pamięć USB jest podłączana odwrotnie.
Podłącz pamięć USB w poprawnym
położeniu.
Z tego względu należy stosować się do
poniższych zaleceń.
Całkowita liczba folderów w pamięci USB:
maksymalnie 100
Całkowita liczba plików w folderze:
maksymalnie 100
Błędne znaki na wyświetlaczu.
Prześlij ponownie utwór do pamięci USB,
ponieważ dane zapisane w pamięci USB mogą
być uszkodzone.
Urządzenie może wyświetlać tylko liczby
i litery alfabetu. Pozostałe znaki nie są
wyświetlane prawidłowo.
Pamięć USB nie została rozpoznana.
Wyłącz urządzenie, podłącz ponownie pamięć
USB, a następnie włącz urządzenie.
Podłącz obsługiwaną pamięć USB (strona 71).
Pamięć USB nie działa prawidłowo. Zapoznaj
się z instrukcją obsługi pamięci USB,
gdzie opisano metody rozwiązywania tego
problemu. Jeśli problem nie został usunięty,
należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Nie można rozpocząć odtwarzania.
Wyłącz urządzenie, podłącz ponownie pamięć
USB, a następnie włącz urządzenie.
Podłącz obsługiwaną pamięć USB (strona 71).
Naciśnij przycisk USB, aby rozpocząć
odtwarzanie.
Przez dłuższy czas wyświetlany jest
komunikat „Reading” lub rozpoczęcie
odtwarzania zajmuje dużo czasu.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszego utworu.
Proces odczytywania zajmuje dużo czasu w
Ustaw zwykły tryb odtwarzania.
poniższych przypadkach.
W pamięci USB znajduje się dużo folderów
lub plików.
Struktura plików jest bardzo złożona.
Pamięć jest prawie zapełniona.
Pamięć wewnętrzna jest pofragmentowana.
60PL
Nie można odtwarzać utworów.
W tym urządzeniu można odtwarzać tylko
utwory w formacie MP3 („.mp3”), WMA
(„.wma”) i AAC („.m4a”). Nie można
odtwarzać utworów zapisanych w innych
formatach (strona 35).
Pamięci USB sformatowane w systemie
plików innym niż FAT16 lub FAT32 nie są
obsługiwane.*1
Jeśli używana pamięć USB jest podzielona na
partycje, można odtwarzać tylko utwory MP3,
WMA i AAC z pierwszej partycji.
Odtwarzanie jest możliwe do maksymalnie 8
poziomów.
Liczba folderów przekroczyła 999.
Liczba utworów przekroczyła 999.
Nie można odtwarzać plików szyfrowanych
lub chronionych hasłami itp.
*1To urządzenie obsługuje systemy FAT16 i FAT32, ale
niektóre pamięci USB mogą nie obsługiwać wszystkich
tych systemów FAT. Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi każdej pamięci USB lub można je uzyskać
od producenta.
Programator
Nie działa programator odtwarzania lub
programator nagrywania.
Ustaw poprawnie zegar (strona 21).
Wystąpiła awaria zasilania, gdy programator
działał w trybie oczekiwania, lub przewód
zasilający został odłączony.
Urządzenie jest narażone na wstrząsy lub
wibracje. Ustaw urządzenie w stabilnym
miejscu.
Programator nagrywania nie nagrywa
materiału w całości. Brakuje początkowych
lub środkowych części materiału.
Ustaw poprawnie zegar (strona 21).
Wystąpiła awaria zasilania, gdy programator
działał w trybie oczekiwania, lub przewód
zasilający został odłączony.
Urządzenie zostało narażone na wstrząsy
lub wibracje. Ustaw urządzenie w stabilnym
miejscu.
Aktualizacja tytułów
Nie można użyć aplikacji Title Updater na
komputerze.
Użyj urządzenia pamięci masowej USB
obsługiwanego przez urządzenie (str. 71).
Podczas uruchamiania aplikacji Title
Updater na komputerze wystąpił błąd.
Zamknij aplikację Virtual Expander
(oprogramowanie urządzenia
MICROVAULT), a następnie uruchom
ponownie program „TitleUpdater.exe”.
Nie można wyeksportować pliku „export.
dat”.
Eksportować można jedynie informacje o
albumach (dane dźwiękowe) nagranych z
dźwiękowych płyt CD.
Informacje o albumie zaimportowane za
pomocą aplikacji Title Updater nie mogą być
eksportowane.
Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej
USB jest starannie podłączone do urządzenia.
Urządzenie pamięci masowej USB zostało
odłączone zanim na wyświetlaczu urządzenia
pojawił się komunikat „Device Stop”.
Komputer nie rozpoznaje urządzenia
pamięci masowej USB lub aplikacji Title
Updater.
Odłącz urządzenie pamięci masowej USB, a
następnie podłącz je ponownie w prawidłowy
sposób.
Nie można zapisać pliku „import.dat”.
Urządzenie pamięci masowej USB jest
zapełnione. Usuń zbędne dane z urządzenia
pamięci masowej USB.
Urządzenie pamięci masowej USB jest
chronione przed zapisem. Wyłącz ochronę
przed zapisem.
61PL
Inne
Urządzenie działa nieprawidłowo.
Nieprawidłowe działanie urządzenia
może być spowodowane wyładowaniami
elektrostatycznymi lub innymi czynnikami.
W takiej sytuacji należy ponownie uruchomić
urządzenie. Jeśli urządzenie nadal działa
nieprawidłowo, uruchom je ponownie (strona
55).
Jeśli zostaną wyświetlone komunikaty
ostrzegawcze, wykonaj zalecane działania.
Pilot nie działa.
Baterie są rozładowane.
Aby poprawić jakość odbioru
Wyłącz odtwarzacz CD, korzystając z funkcji
zarządzania zasilaniem CD. Zasilanie CD jest
fabrycznie włączone.
1
Wybierz funkcję CD, a następnie wyłącz
urządzenie.
2
Gdy komunikat „STANDBY” przestanie
migać, naciśnij przycisk DISPLAY, aby
wyświetlić zegar.
3
Naciśnij przycisk  razem z przyciskiem
 na urządzeniu głównym.
Zostanie wyświetlony komunikat „CD
POWER OFF”. Po wyłączeniu zasilania
odtwarzacza CD zwiększy się czas dostępu
do płyty. Aby włączyć zasilanie odtwarzacza
CD, należy powtórzyć procedurę, aż zostanie
wyświetlony komunikat „CD POWER ON”.
Brak baterii.
Skieruj pilota w stronę czujnika zdalnego
sterowania na urządzeniu (strona 15).
W pobliżu urządzenia znajduje się
przemiennik lub lampa jarzeniowa. Odsuń
urządzenie od przemiennika.
Usuń wszelkie przeszkody między pilotem
zdalnego sterowania i czujnikiem na
urządzeniu, a następnie umieść urządzenie z
dala od lamp jarzeniowych.
Zbliż pilota zdalnego sterowania do
urządzenia.
Urządzenie wibruje lub z otworu
wentylacyjnego słychać szum.
Wibracje są spowodowane szybkim
obracaniem dysku twardego, a szum jest
powodowany przez wentylator. Są to
normalne zjawiska niespowodowane wadliwą
pracą.
Wibracje i szum w urządzeniu zwiększają
się podczas nagrywania płyty CD.
Podczas nagrywania płyty CD dysk twardy
obraca się szybciej niż podczas odtwarzania,
dlatego większe wibracje lub szumy nie
oznaczają awarii.
Poziom wibracji lub szumów zależy od typu
płyty CD.
62PL
Informacje o naprawianiu dysku
twardego
Zawartość dysku twardego można sprawdzić
w razie naprawy lub kontroli, gdy wystąpi
awaria lub wprowadzane są modyfikacje. Firma
Sony nie oferuje tworzenia kopii zapasowej
zawartości dysku twardego.
Jeśli dysk twardy będzie wymagał formatowania
lub wymiany, firma Sony podejmie
odpowiednie działania. Cała zawartość dysku
twardego zostanie usunięta, wraz z zawartością
naruszającą prawa autorskie.
Komunikaty
Over Current!
HDD Jukebox
Push STOP!
Album Full!
Osiągnięto maksymalną liczbę albumów, które można
nagrać.
Complete!
Operacja została pomyślnie zakończona.
Data Error!
Podjęto próbę odtworzenia utworu, którego
odtworzenie nie jest możliwe.
Export Error!
W urządzeniu wykryto zbyt duży pobór prądu.
Nastąpiła próba wykonania operacji, którą można
wykonać tylko w przypadku, gdy urządzenie jest
zatrzymane (na przykład został naciśnięty przycisk
PLAY MODE podczas odtwarzania).
Reading
Urządzenie odczytuje informacje z odtwarzacza HDD
Jukebox. W tym czasie niektóre przyciski nie działają.
REC Error!
Import/eksport nie został uruchomiony, został
zatrzymany w trakcie wykonywania lub nie mógł być
przeprowadzony z innego powodu.
Brak informacji o albumie, które można
wyeksportować, wybrane informacje o albumie (dane
dźwiękowe) nie mogą zostać wyeksportowane lub
eksport informacji o albumie nie powiódł się.
Step Full!
HDD Error!
Osiągnięto maksymalną liczbę utworów, które można
zapisać w odtwarzaczu HDD Jukebox.
Wystąpiła awaria i urządzenie nie może rozpoznać
odtwarzacza HDD Jukebox.
Podjęto próbę zaprogramowania ponad 26 utworów.
Track Full!
HDD Full!
W odtwarzaczu HDD Jukebox nie ma wolnego miejsca.
Import Error!
Brak informacji o albumie, które można zaimportować,
lub import informacji o albumie nie powiódł się.
Name NG!
Nie można zarejestrować tytułu albumu, nazwy
wykonawcy lub tytułu utworu, ponieważ taki sam
tytuł lub taka sama nazwa już istnieją. Zarejestrowane
informacje o tytule zostały usunięte i żaden tytuł nie
jest zarejestrowany.
No Step
Wszystkie zaprogramowane utwory zostały skasowane.
Not in Use
Wykonana operacja jest nieprawidłowa lub aktualnie
zabroniona.
No Track
Nie ma utworu, który urządzenie może odtworzyć.
63PL
CD/Tuner/DAB
Pamięć USB
Accessing Gracenote Database
Complete!
Urządzenie uzyskuje dostęp do bazy danych, aby
pobrać informacje o tytułach.
Operacja została pomyślnie zakończona.
Complete!
Podjęto próbę odtworzenia pliku, którego odtworzenie
nie jest możliwe.
Programowanie stacji FM/AM lub usługi DAB zostało
pomyślnie zakończone.
LOCKED
Device Error
Urządzenie nie może wysunąć płyty. Skontaktuj się z
najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Nie można rozpoznać pamięci USB lub podłączono
pamięć USB, która nie jest obsługiwana przez to
urządzenie.
No Disc
Device Full!
W urządzeniu nie ma płyty lub została włożona płyta,
której nie można odtworzyć.
W pamięci USB nie ma wolnego miejsca.
No Match
Pamięć USB została zatrzymana.
Baza danych urządzenia nie zawiera informacji o tytule
albumu lub utworu.
Device Stop
Fatal Error!
Nie zostały zaprogramowane żadne usługi DAB.
Pamięć USB została odłączona podczas przesyłania
danych albo podczas usuwania plików dźwiękowych
lub folderów z tego urządzenia.
No Service
Folder Full!
Brak dostępnych usług DAB.
Osiągnięto maksymalną liczbę folderów, które można
zapisać w pamięci USB.
No Preset
No Step
Wszystkie zaprogramowane utwory zostały skasowane.
No Text
No Device
Pamięć USB nie jest podłączona.
Aktualnie odbierana usługa DAB nie zawiera
informacji tekstowych.
No Step
Not in Use
Not in Use
Wykonana operacja jest nieprawidłowa lub aktualnie
zabroniona.
Wykonana operacja jest nieprawidłowa lub aktualnie
zabroniona.
Push STOP!
No Track
Nastąpiła próba wykonania operacji, którą można
wykonać tylko w przypadku, gdy urządzenie jest
zatrzymane (na przykład został naciśnięty przycisk
PLAY MODE podczas odtwarzania).
Nie ma utworu, który urządzenie może odtworzyć.
Reading
Over Current!
Urządzenie odczytuje informacje z płyty. W tym czasie
niektóre przyciski nie działają.
Step Full!
Podjęto próbę zaprogramowania ponad 26 utworów.
64PL
Data Error!
Wszystkie zaprogramowane utwory zostały skasowane.
Not Supported
Podłączono nieobsługiwaną pamięć USB.
W urządzeniu wykryto zbyt duży pobór prądu.
Protected
Pamięć USB jest chroniona przed zapisem.
Push POWER!
Wykryto nieprawidłowe działanie urządzenia.
Natychmiast naciśnij przycisk  (zasilanie), aby
wyłączyć urządzenie.
Push STOP!
Nastąpiła próba wykonania operacji, którą można
wykonać tylko w przypadku, gdy urządzenie jest
zatrzymane (na przykład został naciśnięty przycisk
PLAY MODE podczas odtwarzania).
Reading
Urządzenie odczytuje informacje z pamięci USB. W
tym czasie niektóre przyciski nie działają.
Removed
Zegar/Programator
OFF TIME NG!
Godzina zakończenia, którą próbowano ustawić w
programatorze odtwarzania lub nagrywania, jest taka
sama jak godzina rozpoczęcia.
Push SELECT!
Naciśnięto przycisk CLOCK/TIMER SET podczas
działania programatora.
SET CLOCK!
Podjęto próbę wybrania programatora bez uprzedniego
ustawienia zegara.
SET TIMER!
Podjęto próbę wybrania programatora bez jego
uprzedniego ustawienia.
Pamięć USB została usunięta.
Step Full!
Podjęto próbę zaprogramowania ponad 26 utworów.
Track Full!
Osiągnięto maksymalną liczbę utworów, które można
zapisać w pamięci USB.
Transfer Error!
Przesyłanie danych dźwiękowych do pamięci USB nie
zostało uruchomione, zostało zatrzymany w trakcie
wykonywania lub nie mogło być przeprowadzone z
innego powodu (str. 59).
65PL
Środki ostrożności/Dane techniczne
Środki ostrożności
66PL
Bezpieczeństwo
Nagrzewanie się urządzenia
Wzgląd na innych ludzi
Jeżeli system nie będzie używany
przez dłuższy czas, należy
odłączyć zupełnie przewód
sieciowy od gniazda ściennego
(od sieci). Odłączając urządzenie
od sieci, zawsze należy chwytać
za wtyk. Nie wolno ciągnąć za
sam przewód.
Jeśli do urządzenia dostanie się
przypadkowo ciało obce lub
ciecz, należy odłączyć przewód
zasilający i przed ponownym
włączeniem urządzenia
zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
Przewód zasilający można
wymieniać wyłącznie w
specjalistycznym punkcie
serwisowym.
 Nagrzewanie się urządzenia
podczas pracy jest normalne
i nie stanowi powodu do
niepokoju.
 Nie należy dotykać obudowy,
gdy urządzenie działało przez
dłuższy czas, gdyż obudowa
może być gorąca.
Nie wolno blokować otworów
wentylacyjnych znajdujących się
u dołu urządzenia. Blokowanie
otworów wentylacyjnych
uniemożliwia odprowadzanie
gorącego powietrza ze
wzmacniacza urządzenia, co
może spowodować awarię
urządzenia. Należy się upewnić,
że otwory nie są zablokowane.
Zalecane jest utrzymywanie
głośności na rozsądnym poziomie,
zwłaszcza w nocy, ze względu na
sąsiadów.
Lokalizacja urządzenia
Nie wolno przenosić urządzenia,
gdy w środku znajduje się płyta
CD. Może to spowodować
uszkodzenie płyty CD.
Nie należy ustawiać urządzenia w
pozycji przechylonej, w pobliżu
źródeł ciepła, w miejscach
narażonych na bezpośrednie
działanie jasnego światła lub
promieni słonecznych, niskich
temperatur, kurzu, brudu, w
miejscach bez odpowiedniej
wentylacji ani w miejscach
narażonych na wibracje.
Umieszczając urządzenie lub
głośniki na powierzchniach
pokrytych woskiem, olejem,
pastą itp., należy zachować
ostrożność, ponieważ może to
spowodować poplamienie lub
odbarwienie powierzchni.
Jeśli urządzenie zostanie
przeniesione bezpośrednio z
zimnego otoczenia do ciepłego
lub ustawione w bardzo
wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewce odtwarzacza CD może
się skroplić wilgoć, co może
spowodować awarię urządzenia.
W takim wypadku należy wyjąć
z urządzenia płytę i pozostawić
urządzenie w stanie włączonym
przez mniej więcej godzinę, aż
wilgoć wyparuje.
Przenoszenie urządzenia
Uwagi dotyczące zestawu
głośnikowego
Zestaw nie jest ekranowany
magnetycznie i obraz na ekranie
ustawionego w pobliżu telewizora
może ulec zniekształceniu pod
wpływem pola magnetycznego.
W takiej sytuacji należy wyłączyć
telewizor, a następnie włączyć go po
upływie 15–30 minut. Jeśli jakość
obrazu się nie poprawi, należy
odsunąć głośniki od telewizora.
Regulacja głośności
Dźwięk odtwarzany z płyty CD
zawiera znacznie mniej szumów niż
dźwięk z płyty winylowej. Dlatego
jeśli podczas słuchania fragmentu
zawierającego tylko szumy zostanie
zwiększona głośność (podobnie
jak w przypadku płyt winylowych),
nagłe odtworzenie głośnego
dźwięku może spowodować
uszkodzenie głośników.
Przed rozpoczęciem odtwarzania
należy zmniejszyć głośność.
Informacje dotyczące dysku
twardego
Dzięki dużej gęstości zapisu dysk
twardy umożliwia odczytywanie
i zapisywanie danych z dużą
szybkością. Jest on jednak podatny
na uszkodzenia spowodowane
przez wibracje, wstrząsy lub pył.
Wprawdzie dysk jest wyposażony
w mechanizmy zabezpieczające
przed utratą danych spowodowaną
przez te czynniki, podczas
obsługi urządzenia należy jednak
uwzględnić następujące zalecenia.
Urządzenie należy chronić
przez silnymi wstrząsami lub
wibracjami.
Nie należy umieszczać
urządzenia w lokalizacjach
narażonych na wibracje
mechaniczne lub w lokalizacjach
niestabilnych.
Nie należy przenosić urządzenia,
gdy przewód zasilający jest
podłączony do gniazda
ściennego.
Nie należy odłączać przewodu
zasilającego podczas nagrywania
lub odtwarzania utworu.
Nie należy używać urządzenia
w miejscach narażonych
na występowanie skrajnych
temperatur (gdy zmiana
temperatury jest większa niż
10°C na godzinę).
Nie należy samodzielnie
wymieniać ani ulepszać dysku
twardego, ponieważ może
to doprowadzić do awarii
urządzenia.
Firma Sony nie przyznaje żadnej
rekompensaty za utratę danych
spowodowaną uszkodzeniem
dysku twardego.
Czyszczenie obudowy
Urządzenie należy czyścić miękką
szmatką lekko zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie należy
używać szorstkich ściereczek,
proszku czyszczącego ani środków,
takich jak rozcieńczalnik, benzyna
czy alkohol.
Przewód zasilający — uwagi
Przed odłączeniem przewodu
zasilającego z gniazda ściennego
należy sprawdzić, czy urządzenie
jest wyłączone. Jeśli przewód
zasilający zostanie odłączony
podczas pracy urządzenia, może
nastąpić utrata nagranych danych
lub awaria urządzenia.
Uwagi dotyczące płyt CD
Nie należy rysować płyt ani
naklejać na nie etykiet.
W tym urządzeniu nie
można odtwarzać płyt CD o
niestandardowych kształtach
(na przykład w kształcie
gwiazdy, serca lub kwadratu).
Próba odtworzenia takich płyt
może spowodować zniszczenie
urządzenia.
Do czyszczenia płyty należy
używać szmatki i przecierać płytę
od środka w stronę krawędzi.
Jeśli płyta jest wyjątkowo
brudna, należy wytrzeć ją
lekko zwilżoną szmatką, a
następnie wytrzeć do sucha. Nie
należy czyścić płyty benzyną,
rozcieńczalnikiem, dostępnymi
w sprzedaży środkami
czyszczącymi ani środkami
antystatycznymi przeznaczonymi
do płyt winylowych.
Nie należy umieszczać płyt w
gorących miejscach, na przykład
narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego,
w pobliżu źródeł ciepła, takich
jak przewody rozprowadzające
gorące powietrze, ani w
zaparkowanych samochodach.
Nie należy używać płyt z
wypożyczalni ani kupionych z
drugiej ręki, na których znajduje
się klej po starych etykietach. W
przeciwnym razie płyta może
przykleić się do elementów
wewnątrz urządzenia, powodując
ich uszkodzenie.
Nie należy używać dostępnych
w sprzedaży płyt czyszczących,
ponieważ mogą spowodować
awarię urządzenia.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw
autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany
do odtwarzania płyt, które są
wyprodukowane zgodnie ze
standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt
muzycznych z zakodowanymi
systemami ochrony praw
autorskich. Prosimy pamiętać, że
są wśród nich płyty, które nie są
zgodne ze standardem CD i mogą
być nieodtwarzalne przez ten
produkt.
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest
płytą dwustronną zawierającą
materiał DVD nagrany na jednej
stronie oraz materiał dźwiękowy
nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze
standardem
Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego
odtwarzania takiej płyty.
Uwaga dotycząca plików MP3/
WMA/AAC
Nie można zagwarantować
zgodności z całym
oprogramowaniem do kodowania/
zapisywania plików MP3/
WMA/AAC ani ze wszystkimi
urządzeniami do nagrywania
i nośnikami. W przypadku
niezgodnych plików MP3/WMA/
AAC mogą występować szumy
lub przerwy w odtwarzaniu
dźwięku albo płyty te mogą nie być
odtwarzane wcale.
67PL
Informacje o
płytach CD
W urządzeniu MOŻNA odtwarzać
następujące płyty
CD:
CD z muzyką, CD-R i CD-RW
Pliki MP3:
CD-R i CD-RW (nagrane
w formacie zgodnym ze
standardami ISO 9660 Level 1,
Level 2 lub Joliet). Obsługiwane
są wielosesyjne płyty CD.
Uwagi
Jeśli płyta zaczyna się sesją
CD-DA (lub MP3), jest ona
rozpoznawana jako płyta CDDA (lub MP3), a pozostałe sesje
nie są odtwarzane.
Płyta CD w formacie mieszanym
jest rozpoznawana jako płyta
CD-DA (audio).
W zależności od charakterystyki
i warunków nagrywania
urządzenie może nie odtwarzać
niektórych płyt CD-R lub CDRW.
Rozpoczęcie odtwarzania płyt
CD-RW wymaga pewnego czasu.
Jest to spowodowane niższym
współczynnikiem odbijania
światła niż w przypadku innych
rodzajów płyt.
Jeśli na płycie nagrano więcej niż
511 utworów audio, urządzenie
nie rozpozna utworów,
począwszy od utworu 512.
Rozpoczęcie odtwarzania płyt
zawierających wiele katalogów
lub złożoną strukturę katalogów
wymaga pewnego czasu. Podczas
nagrywania albumów na płycie
zaleca się używanie najwyżej 2
poziomów podkatalogów.
Wskazówka
Szczegółowe informacje na temat
nagrywana danych na płytę
znajdują się instrukcji obsługi
dostarczonej z napędem CD-R/
RW lub z oprogramowaniem do
nagrywania danych.
68PL
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Sekcja odtwarzacza CD
Model europejski:
System:
System cyfrowego dźwięku CD
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
24 + 24 W (8  przy 1 kHz, DIN)
Wyjściowa moc skuteczna przy pracy
ciągłej (orientacyjnie):
30 + 30 W (8  przy 1 kHz, 10%
THD)
Wyjściowa moc muzyczna
(orientacyjnie):
30 + 30 W (8  przy 1 kHz, 10%
THD)
Pozostałe modele:
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
24 + 24 W (8  przy 1 kHz, DIN)
Wyjściowa moc skuteczna przy pracy
ciągłej (orientacyjnie):
30 + 30 W (8  przy 1 kHz, 10%
THD)
Sekcja odtwarzacza HDD
Jukebox
Pojemność:
80 GB*
* Część pamięci jest zarezerwowana
dla funkcji systemowych.
Rzeczywisty rozmiar pamięci to ok.
72 GB.
Właściwości diody laserowej:
Czas trwania emisji: ciągła
Wyjście lasera*: Poniżej 44,6 µw
* Jest to wartość mierzona z odległości
200 mm od powierzchni soczewki
obiektywu na bloku optycznym o
przesłonie 7 mm.
Pasmo przenoszenia:
20 Hz–20 kHz
Sekcja pamięci USB
Obsługiwana szybkość transmisji
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3):
32–320 kb/s, VBR (zmienna
szybkość transmisji)
WMA:
48–192 kb/s, VBR (zmienna
szybkość transmisji)
AAC:
48–320 kb/s
Częstotliwości próbkowania
MP3 (MPEG-1 Audio Layer3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
AAC:
44,1 kHz
System nagrywania:
MP3
Sekcja tunera FM
Maksymalny czas nagrywania (mierzony
dla formatu MP3 128 kb/s):
Około 1 300 godz.
Tuner:
Stereofoniczny, superheterodynowy
tuner FM
Maksymalna liczba utworów:
20 000
Układ elektroniczny:
System cyfrowej syntezy
częstotliwości PLL ze sprzężonym
kwarcem
Maksymalna liczba albumów:
2 000
Zakres częstotliwości:
Model brazylijski: 87,5–108,0 MHz
(w odstępach co 100 kHz)
Pozostałe modele: 87,5–108,0 MHz
(w odstępach co 50 kHz)
Antena:
Antena przewodowa FM
Gniazda antenowe:
75  niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia:
10,7 MHz
Sekcja tunera AM
Tuner:
Superheterodynowy tuner AM
Układ elektroniczny:
System cyfrowej syntezy
częstotliwości PLL ze sprzężonym
kwarcem
Zakres częstotliwości:
Model europejski:
531–1 602 kHz (w odstępach co
9 kHz)
Model dla Ameryki Łacińskiej:
530–1 710 kHz (w odstępach co
10 kHz)
531–1 710 kHz (w odstępach co
9 kHz)
Model dla Oceanii
531–1 710 kHz (w odstępach co
9 kHz)
530–1 710 kHz (w odstępach co
10 kHz)
Pozostałe modele:
531–1 602 kHz (w odstępach co
9 kHz)
530–1 610 kHz (w odstępach co
10 kHz)
Antena:
Antena ramowa AM
Gniazda antenowe:
Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
450 kHz
69PL
Sekcja tunera DAB (tylko
model dostępny w
Wielkiej Brytanii)
Wejścia/wyjścia
Ogólne
AUDIO IN (gniazdo stereofoniczne mini):
Napięcie 0,8 V, impedancja 22 k
Wymagania dotyczące zasilania:
Tuner:
Tuner stereo DAB
Port (USB):
USB typ A, Full speed USB
Antena:
Antena przewodowa DAB
DMPORT:
Do podłączania adaptera DIGITAL
MEDIA PORT
Zakres częstotliwości:
Pasmo III: 174,928 (5A)–239,200
(13F) MHz
Tabela częstotliwości DAB (pasmo III)
70PL
Częstotliwość
Oznaczenie
174,928 MHz
176,640 MHz
178,352 MHz
180,064 MHz
181,936 MHz
183,648 MHz
185,360 MHz
187,072 MHz
188,928 MHz
190,640 MHz
192,352 MHz
194,064 MHz
195,936 MHz
197,648 MHz
199,360 MHz
201,072 MHz
202,928 MHz
204,640 MHz
206,352 MHz
208,064 MHz
209,936 MHz
211,648 MHz
213,360 MHz
215,072 MHz
216,928 MHz
218,640 MHz
220,352 MHz
222,064 MHz
223,936 MHz
225,648 MHz
227,360 MHz
229,072 MHz
230,784 MHz
232,496 MHz
234,208 MHz
235,776 MHz
237,488 MHz
239,200 MHz
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
 (słuchawki) (gniazdo stereofoniczne
mini):
Dopuszczalna impedancja
słuchawek 8  lub więcej
Model azjatycki:
AUDIO OUT (gniazda foniczne):
Napięcie 0,5 V, impedancja 1 k
Głośnik
Model dla Ameryki Łacińskiej:
System głośników:
2-drożny, typu bass-reflex
Głośniki:
Niskotonowy: 120 mm, typ
stożkowy
Wysokotonowy: 25 mm, typ
kopułkowy
Impedancja nominalna:
8
Wymiary (szer./wys./dł.)
Ok. 140 × 284 × 240 mm
Masa
Ok. 2,7 kg na głośnik
Pozostałe modele:
System głośników:
2-drożny, typu bass-reflex
Głośniki:
Niskotonowy: 120 mm, typ
stożkowy
Wysokotonowy: 40 mm, typ
stożkowy
Impedancja nominalna:
8
Wymiary (szer./wys./dł.)
Ok. 140 × 250 × 210 mm
Masa
Ok. 2,0 kg na głośnik
Model przeznaczony na rynek
meksykański:
120 V (prąd zmienny), 60 Hz
Model przeznaczony na rynek
tajwański:
120 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Model brazylijski:
127 lub 220 V (prąd zmienny),
50/60 Hz (ustawiane
przełącznikiem wyboru napięcia)
Model dla Ameryki Łacińskiej (z
wyjątkiem Meksyku, Argentyny i
Brazylii):
110–120 lub 220–240 V (prąd
zmienny), 50/60 Hz (ustawiane
przełącznikiem wyboru napięcia)
Pozostałe modele:
220–240 V (prąd zmienny),
50/60 Hz
Pobór mocy:
45 W
Wymiary (szer./wys./gł.):
Model brytyjski:
Około 285 × 130 × 319 mm z
uwzględnieniem wystających
części i elementów sterujących
Pozostałe modele:
Około 285 × 130 × 312 mm z
uwzględnieniem wystających
części i elementów sterujących
Masa:
Ok. 4,0 kg
Temperatura pracy:
Od +5C do +35C
Wilgotność otoczenia podczas pracy
urządzenia:
Od 25 do 80%
Dołączone akcesoria:
Patrz strona 10.
Konstrukcja oraz dane techniczne
mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Pobór mocy w trybie
czuwania: 0,5 W
W niektórych płytkach
obwodów drukowanych
używane są
bezhalogenowe środki
zmniejszające palność.
W obudowach używane
są bezhalogenowe
środki zmniejszające
palność.
Pamięci USB obsługiwane przez to urządzenie
To urządzenie obsługuje importowanie,
przesyłanie i odtwarzanie z poniższych pamięci
USB firmy Sony. Inne pamięci USB nie są
obsługiwane.
Zweryfikowany cyfrowy odtwarzacz
muzyki firmy Sony (stan na marzec
2008)
Nazwa produktu Nazwa modelu
WALKMAN®
NWD-B103 / B103F / B105 /
B105F
NWZ-B103F / B105F
NWZ-A815 / A816 / A818
NWZ-S515 / S516 / S615F /
S616F / S618F
Zweryfikowane urządzenie pamięci
masowej USB firmy Sony (od marca
2008)
Nazwa produktu Nazwa modelu
MICROVAULT USM512EX / USM1GEX /
USM2GEX
USM512JX / USM1GJX /
USM2GJX / USM4GJX
Uwagi
Podczas formatowania urządzeń USB należy
użyć samego urządzenia lub oprogramowania
formatującego przeznaczonego dla tego modelu. W
przeciwnym razie może być niemożliwe prawidłowe
importowanie utworów z pamięci USB do tego
urządzenia.
Nie należy łączyć urządzenia z pamięcią USB za
pośrednictwem koncentratora USB.
Nie należy używać pamięci USB innych niż opisane.
Nie można zagwarantować działania modeli, które
nie zostały wymienione w tym miejscu.
Nie można zagwarantować działania nawet w
przypadku korzystania z opisanych pamięci USB.
Niektóre z tych pamięci USB mogą być niedostępnie
w niektórych rejonach.
Uwagi o odtwarzaczu WALKMAN®
Dane audio przesyłane z komputera do urządzenia
WALKMAN® za pomocą programu „Media Manager
for WALKMAN” powinny być w formacie MP3. Pliki
w formacie MP4 (AAC lub VIDEO) nie mogą być
wyświetlane na tym urządzeniu.
Przed połączeniem odtwarzacza WALKMAN® do
tego urządzenia upewnij się, że na jego wyświetlaczu
nie ma już komunikatów „Creating Library” czy
„Creating Database”.
Najnowsze informacje o zgodnych urządzeniach
znajdują się w wymienionych poniżej witrynach.
W przypadku klientów w Europie:
<http://support.sony-europe.com/>
W przypadku klientów w Ameryce Łacińskiej:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
W przypadku klientów w Azji i Oceanii:
<http://www.sony-asia.com/support>
71PL
Słownik
Bajt
ISO9660
Jedna z podstawowych jednostek
stosowana do wyrażania wielkości
danych cyfrowych w komputerach.
Dane cyfrowe przedstawiane
są za pomocą liczb w systemie
dwójkowym (zera i jedynki).
Pojedyncza jednostka danych to
jeden bit. Jeden bajt składa się z
ośmiu bitów.
Norma wprowadzona przez
organizację ISO (International
Organization for Standardization),
określająca system plików
zapisywanych na nośniku CDROM.
Częstotliwość próbkowania
Przy konwersji dźwięku sygnał
analogowy jest zamieniany
(digitalizowany) na sygnał
cyfrowy. Ten proces nazywany jest
próbkowaniem, a częstotliwość
próbkowania oznacza liczbę
pomiarów sygnału na sekundę
dokonywaną podczas nagrywania.
Częstotliwość próbkowania
muzycznych płyt CD wynosi
44 100 razy na sekundę i jest
zapisywana jako 44,1 kHz. Na
ogół im większa częstotliwość
próbkowania, tym wyższa jakość
nagrania.
Dysk twardy
Urządzenie magazynujące
stosowane w komputerach i
innych urządzeniach cyfrowych,
umożliwiające przechowywanie
dużej ilości danych cyfrowych.
Dysk twardy składa się z dysku
magnetycznego oraz napędu,
co umożliwia bardzo szybkie
odczytywanie, zapisywanie i
wyszukiwanie danych.
ID3
ID3 to zestaw informacji (takich
jak nazwa utworu lub wykonawca)
zapisanych w pliku MP3.
Znacznik ID3 jest używany w
tym urządzeniu do wyświetlania
informacji o plikach MP3.
72PL
Kondensacja
Kondensacja występuje wewnątrz
urządzenia w przypadku
nagłego wzrostu temperatury, na
przykład po włączeniu grzejnika.
W przypadku pojawienia się
kondensacji należy wyłączyć
urządzenie i odczekać, aż wilgoć
wyparuje.
MP3
Skrót od ang. MPEG-1 Audio
Layer3. MP3 jest standardem
kompresji plików dźwiękowych
określonym przez grupę MPEG
(Motion Picture Experts Group),
będącą grupą roboczą organizacji
ISO (International Organization
for Standardization). Standard
ten umożliwia kompresowanie
plików dźwiękowych do
około 1/10 rozmiaru danych
na standardowej płycie CD.
Ponieważ algorytm kodowania
MP3 jest publiczny, istnieją różne
kodery/dekodery zgodne z tym
standardem. Standard MP3 jest
szeroko stosowany w technice
komputerowej.
Szybkość transmisji
Szybkość transmisji to miara ilości
danych wyrażona w bitach na
sekundę (b/s).
Emisja DAB (Digital
Audio Broadcasting
— radiofonia cyfrowa)
— zagadnienia
powiązane (tylko model
dostępny w Wielkiej
Brytanii)
Etykieta usługi
Nazwa pojedynczej usługi lub
cyfrowego kanału radiowego.
Etykieta zbioru
W emisji DAB wiele cyfrowych
kanałów radiowych nadawanych
jest na jednej częstotliwości
radiowej. Grupa kanałów
przesyłanych w ten sposób jest
określana mianem „zbioru”,
a nazwę takiej grupy stanowi
„etykieta zbioru”.
Segment etykiety dynamicznej
Dane tekstowe wysyłane dla
każdego kanału lub usługi.
Lista dozwolonych
znaków
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZabcd
efghijklmnopqrstuvw
xyz0123456789.‚!@'`;
()[]{}-~=_+#$%&^
(spacja)
Indeks
A
Akcesoria 10
Aktualizacja tytułów
Eksportowanie 43
Importowanie 45
Album 16
Informacje 43
Antena przewodowa FM 19
Antena ramowa AM 19
Audio CD 30, 68
AUDIO IN 15
Odtwarzanie 36
AUDIO OUT 18
Automatyczne strojenie 32
B
Bateria 20
D
DAB Automatic Scan 20
DMPORT 19
Odtwarzanie 37
DSGX 11
Dysk twardy 4, 62
E
Edycja 47
Edycja tekstu 47
Efekt dźwiękowy 11
EQ 11
F
FM/AM
Nagrywanie 25
Programowanie 33
Słuchanie 32
Format audio 23, 24, 25, 34
Formatowanie
System 54
Funkcje 17
G
Głośniki 18
H
HDD Jukebox
Odtwarzanie 29
I
Importowanie
Dane audio 24
Informacje o tytułach 45
Interwał strojenia AM 33
K
Kasowanie
Odtwarzacz HDD Jukebox
47
Utwór w pamięci USB 28
Katalog 16
Komputer 24, 43
Kondensacja 72
Kondensacja wilgoci 66
M
Magnetofon kasetowy 36
Menu 17
MP3 23, 24, 29, 31, 34, 72
Struktura katalogów 30
N
Nagrywanie
Pamięć USB 24
Płyta CD 23
Radio 25
Urządzenie zewnętrzne 25
Zaprogramowane utwory 25
Numer utworu 29
O
Odtwarzanie
Odtwarzacz HDD Jukebox
29
Płyta CD 30
Odtwarzanie losowe 38
P
Pamięć USB
Importowanie 24
Przesyłanie 26
Pilot 11, 20
Płyta CD 68
Importowanie 23, 24
Odtwarzanie 30
Płyta CD-R/CD-RW 68
Podłączanie 18
AUDIO IN 36
DMPORT 37
Pokaz 53
Port USB 15
Powtarzanie odtwarzania 39
Programator nagrywania 52
Programator odtwarzania 51
Programator zasypiania 50
Programowanie
Nagrywanie 25
Przesyłanie 27
Ustawianie 39
Przełącznik wyboru napięcia
19
Przesyłanie 26
Pamięć USB 26
Programowanie 27
R
Radio
Nagrywanie 25
Słuchanie 32
RDS 32
Rejestracja
Stacja radiowa/usługa DAB
33
Resetowanie 55
S
Sieć 46
Słuchanie
AUDIO IN 36
DMPORT 37
Odtwarzacz HDD Jukebox
29
Pamięć USB 34
Płyta CD 30
Radio 32
Szybkość transmisji 23, 25
T
Title Updater 41
Tryb FM 33
Tryb odtwarzania 38
Tuner (radio) 32
73PL
U
Urządzenie główne 14
Urządzenie zewnętrzne 36
Usługa DAB 72
Antena 18
Nagrywanie 25
Programowanie 33
Skanowanie 20
Słuchanie 32
Usługa Gracenote® Music
Recognition Service 41
Utwór
Dodawanie tytułu 41
Format audio 23, 24, 25, 29,
34
Kasowanie 28
W
Windows Media Audio 24
Wskaźnik STANDBY 55
Wykonawca 16
Wymagania systemowe 42
Wyszukiwanie 40, 41
Wyświetlanie 16, 53
Z
Zegar 21
Znacznik utworu 25
74PL
Znaki towarowe itp.
„GIGA JUKE” i odpowiednie logo są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
Title Updater jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
i
są
„WALKMAN”,
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
MICROVAULT jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane w
MPEG Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i Thomson.
Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Ten produkt jest chroniony przez pewne prawa
własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation.
Używanie lub dystrybucja tego rodzaju technologii poza
tym produktem jest zabroniona bez uzyskania licencji
od firmy Microsoft lub upoważnionego przedstawiciela
firmy Microsoft.
Utworzono za pomocą bazy Linter Database.
Copyright © 2006–2007, Brycen Corp., Ltd.
Copyright © 1990–2003, Relex, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Technologię rozpoznawania utworów i związane
z nią dane dostarcza firma Gracenote®. Firma
Gracenote wyznacza standardy na rynku technologii
rozpoznawania utworów i dystrybucji treści
muzycznych. Dalsze informacje na stronie www.
gracenote.com.
Dane o płytach CD i inne dane muzyczne dostarcza
firma Gracenote, Inc., copyright © 2000-2008
Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2008
Gracenote. Niniejszy produkt i/lub usługa mogą używać
jednego z następujących patentów zarejestrowanych w
Stanach Zjednoczonych: nr 5 987 525; nr 6 061 680; nr
6 154 773 nr 6 161 132 nr 6 230 192 nr 6 230 207
nr 6 240 459 nr 6 330 593, oraz innych patentów,
zgłoszonych lub oczekujących na rejestrację. Niektóre
usługi dostarczane są na licencji firmy Open Globe, Inc.,
patent nr 6 304 523.
Gracenote i CDDB są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Gracenote. Logo i logotyp Gracenote
oraz logo „Powered by Gracenote” są znakami
towarowymi firmy Gracenote.
Umowa licencyjna dla użytkownika
oprogramowania Gracenote®
Urządzenie lub program, którego dotyczy ta umowa,
zawiera oprogramowanie firmy Gracenote, z siedzibą
w Emeryville, Kalifornia („Firma Gracenote”).
Oprogramowanie dostarczane przez firmę Gracenote
(„Oprogramowanie”) umożliwia urządzeniu lub
programowi, z którym współpracuje, identyfikację płyty
i/lub pliku oraz uzyskanie informacji muzycznych: nazwy
albumu, wykonawcy, numeru i nazwy utworu („Dane”) z
serwerów internetowych lub wbudowanych baz danych
(nazywanych zbiorczo „Serwerami”), jak również działanie
innych funkcji programu lub urządzenia. Użytkownik
może używać Danych wyłącznie za pośrednictwem
przeznaczonych do tego funkcji urządzenia lub programu,
z którym Oprogramowanie współpracuje.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Danych,
Oprogramowania i Serwerów wyłącznie na użytek
prywatny, niekomercyjny. Oprogramowania ani Danych
nie wolno przekazywać na własność, kopiować, przenosić
ani transmitować dla żadnej strony trzeciej. DANE,
OPROGRAMOWANIE I SERWERY NIE MOGĄ BYĆ
UŻYWANE W ŻADEN SPOSÓB, NA KTÓRY NIE
WYRAŻONO WYRAŹNEJ ZGODY W TEJ UMOWIE.
Licencja na korzystanie z Danych, Oprogramowania i
Serwerów wygasa w przypadku naruszenia jej ograniczeń.
W przypadku wygaśnięcia umowy licencyjnej użytkownik
zobowiązuje się do całkowitego zaprzestania użytkowania
Danych, Oprogramowania i Serwerów. Firma Gracenote
posiada wszelkie prawa do Danych, Oprogramowania i
Serwerów, łącznie ze wszystkimi prawami własności. Firma
Gracenote nie będzie w żadnym wypadku zobowiązana do
wypłaty jakichkolwiek należności za informacje dostarczone
przez użytkownika. Wynikających z niniejszej umowy praw
firma Gracenote może dochodzić bezpośrednio przeciwko
użytkownikowi i w swoim własnym imieniu.
Usługa Gracenote używa unikatowego identyfikatora
pozwalającego śledzić dla celów statystycznych wysyłane
przez Oprogramowanie zapytania o informacje. Zadaniem
tego generowanego losowo identyfikatora jest umożliwienie
zliczania zapytań bez gromadzenia jakichkolwiek
informacji dotyczących użytkownika. Więcej informacji
na ten temat znajduje się na stronach internetowych
Gracenote w dziale Gracenote Privacy Policy.
Oprogramowanie i Dane podlegają niniejszej umowie
licencyjnej w stanie „TAKIM, JAKIE SĄ”. Firma
Gracenote nie daje żadnej wyrażonej bezpośrednio ani
też wynikającej pośrednio gwarancji na poprawność
jakichkolwiek Danych pochodzących z Serwerów i nie
uznaje z tego tytułu żadnych roszczeń. Firma Gracenote
zastrzega sobie prawo usuwania danych z Serwerów i
do modyfikacji kategorii danych z dowolnych powodów
uznanych przez firmę za istotne. Firma Gracenote nie
gwarantuje bezbłędności Oprogramowania ani Serwerów
ani też ich funkcjonowania bez żadnych przerw. Firma
Gracenote nie jest zobowiązana do dostarczania
aktualnym użytkownikom danych nowych, ulepszonych
lub dodatkowych typów lub kategorii, które firma będzie
oferować w przyszłości. Świadczenie usług może zostać w
każdej chwili przerwane.
FIRMA GRACENOTE NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE
ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH,
BEZPOŚREDNICH ANI POŚREDNICH, W
SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE GWARANCJI
MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, MOŻLIWOŚCI
ZASTOSOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU,
POSIADANIA PRAWA WŁASNOŚCI LUB
NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH. FIRMA
GRACENOTE NIE GWARANTUJE UZYSKANIA
ŻADNYCH REZULTATÓW UŻYTKOWANIA
OPROGRAMOWANIA LUB SERWERÓW. FIRMA
GRACENOTE W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE
PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE
WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE USZKODZENIA,
STRATĘ DOCHODÓW ANI PRZYCHODÓW.
Występujące w niniejszej instrukcji nazwy systemów i
produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi producentów.
Znaki  i  są pomijane w tej instrukcji.
75PL
Printed in China
Download PDF