Sony | NAS-C5E | Sony NAS-C5E Instrukcja obsługi

3-280-821-82 (1)
Pierwsze kroki
Podłączanie i
przygotowanie
Obsługa
Rozwiązywanie
problemów
Środki ostrożności/
Dane techniczne
Wireless Network Audio System
Instrukcja obsługi
NAS-C5E
© 2008 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, chroń ten aparat
przed deszczem i wilgocią.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie wolno zakrywać
otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami,
serwetkami, zasłonami itp.
Na urządzeniu nie wolno stawiać źródeł otwartego
ognia, na przykład zapalonych świec.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem,
nie wolno dopuścić, aby na urządzenie kapała woda
lub się na nim rozpryskiwała, ani stawiać na nim
naczyń wypełnionych płynem, na przykład wazonów.
Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej za
pomocą głównej wtyczki, dlatego należy je podłączyć
do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W
przypadku zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy
natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda
elektrycznego.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Nie wolno wystawiać baterii ani urządzenia z
zainstalowanymi bateriami na działanie silnych
źródeł ciepła, na przykład światła słonecznego, ognia
itp.
Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek lub
minisłuchawek może spowodować utratę słuchu.
Bezprzewodowy system muzyczny
NAS-C5E
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku w
następujących krajach:
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, NO,
PL, PT, SE
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że
bezprzewodowy system muzyczny jest zgodne z
zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL: http://www.compliance.
sony.de/
Informacje dla klientów używających
niniejszego produktu w następujących
krajach:
Francja
Funkcja WLAN oferowana przez bezprzewodowy
system muzyczny powinna być używana wyłącznie w
pomieszczeniach. Jakiekolwiek wykorzystanie funkcji
WLAN bezprzewodowego systemu muzycznego poza
budynkami jest zabronione na terytorium Francji.
Przed użyciem urządzenia na zewnątrz budynku
należy upewnić się, że funkcja WLAN
bezprzewodowego systemu muzycznego została
wyłączona. (Decyzja ART 2002-1009 ze zmianami
według decyzji ART 03-908, związanymi z
ograniczeniem użytkowania częstotliwości
radiowych).
Włochy
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje dotyczą tylko urządzeń
sprzedawanych w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest firma Sony
Corporation, z siedzibą pod adresem 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach
bezpieczeństwa produktu i Normy kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) jest firma Sony
Deutschland GmbH, z siedzibą pod adresem
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
We wszelkich sprawach dotyczących serwisu i
gwarancji należy kontaktować się przy użyciu
adresów podanych w osobnych dokumentach
serwisowych lub gwarancyjnych.
PL
Używanie sieci RLAN jest określone następującymi
przepisami:
 do użytku prywatnego, przez dekret 1.8.2003, nr
259 („Przepisy komunikacji elektronicznej”).
Artykuł 104 określa, kiedy wymagane jest
uzyskanie ogólnego zezwolenia, a artykuł 105
określa sytuacje, w których dopuszczalne jest
swobodne użytkowanie;
 w przypadku oferowania publicznego dostępu sieci
RLAN do sieci i usług telekomunikacyjnych, przez
dekret ministerialny 28.5.2003 z załącznikami oraz
artykuł 25 (ogólne zezwolenia na sieci i usługi do
komunikacji elektronicznej) opisane w Przepisach
komunikacji elektronicznej.
Norwegia
Użycie sprzętu radiowego jest niedozwolone w
obszarze geograficznym o promieniu 20 km od
centrum Ny-Alesund, Svalbard.
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Dostępne akcesoria: pilot
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych
krajach europejskich mających własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza,
że bateria nie może być traktowana jako odpad
komunalny. Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling baterii pomoże chronić środowisko
naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć
do właściwego punktu zbiórki.
PL
Spis treści
Pierwsze kroki
Funkcje urządzenia........................................... 6
Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów........ 7
Nazwy elementów............................................. 8
Urządzenie główne..................................... 8
Okno wyświetlacza..................................... 9
Pilot............................................................ 11
Włączanie zasilania......................................... 13
Zmiana języka wyświetlacza.......................... 14
Ustawianie zegara............................................ 15
Podłączanie i przygotowanie
Łączenie urządzenia z serwerem muzycznym
„GIGA JUKE”................................................ 16
Przed podłączeniem................................. 17
Korzystanie z programatora........................... 31
Korzystanie z programatora zasypiania ............................................... 31
Korzystanie z programatora włączania................................................. 31
Zmienianie ustawień...................................... 33
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów........................... 36
Środki ostrożności/Dane techniczne
Konfigurowanie połączenia z siecią przy
użyciu połączenia AOSS............................... 18
Środki ostrożności........................................... 43
Ręczne konfigurowanie sieci......................... 19
Ręczna konfiguracja serwera proxy....... 20
Indeks................................................................ 48
Obsługa
Odtwarzanie danych dźwiękowych na
serwerze muzycznym „GIGA JUKE”......... 21
Słuchanie tego samego utworu w różnych
pokojach (PARTY MODE)................... 22
Zmienianie serwera.................................. 23
Korzystanie z funkcji x-DJ............................. 24
Korzystanie z funkcji x-DJ...................... 26
Korzystanie z funkcji Music Surfin’ ...... 26
Odtwarzanie danych dźwiękowych z
komputera...................................................... 27
Powtarzanie utworów • Odtwarzanie losowe............................................................. 28
Słuchanie audycji radiowych w Internecie....................................................... 28
Słuchanie z podłączonego urządzenia
zewnętrznego................................................. 29
PL
Ustawienia jakości dźwięku........................... 30
Wybieranie stylu dźwięku (Preset EQ).............................................. 30
Generowanie bardziej dynamicznego
dźwięku (Dynamic Sound Generator X-tra)........................................................ 30
Dane techniczne.............................................. 45
Informacje na temat dostarczonej
instrukcji obsługi i pomocy technicznej
 Instrukcja obsługi (niniejszy
podręcznik)
Ta instrukcja zawiera pełne
opisy różnych ustawień i
operacji.
Podaje także środki ostrożności
dotyczące bezpiecznego
używania urządzenia.
 Witryna firmy Sony Europe
poświęcona obsłudze klienta
Ta witryna internetowa zawiera najnowsze
informacje pomocy technicznej i odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania.
W przypadku klientów w Europie:
http://support.sony-europe.com/
Informacje o ilustracjach używanych w
niniejszej instrukcji
Ilustracje i ekrany w niniejszej instrukcji mogą
różnić się od wyglądu rzeczywistego urządzenia.
PL
Funkcje urządzenia
Bezprzewodowy system audio (określany w dalszej części jako odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA JUKE”)
to urządzenie odtwarzające dane dźwiękowe zapisane na dysku twardym bezprzewodowego systemu audio
NAS-S55HDE* (określanego w dalszej części jako serwer muzyczny „GIGA JUKE”) lub komputera przy
użyciu sieci bezprzewodowej, umożliwiając słuchanie muzyki z głośników urządzenia.
* Kompatybilne z modelem serwera muzycznego „GIGA JUKE” z marca 2008 r.
Najnowsze informacje można znaleźć w witrynie firmy Sony Europe poświęconej obsłudze klienta pod adresem
http://support.sony-europe.com/ (tylko dla klientów w Europie).
Słuchanie danych dźwiękowych zapisanych na serwerze (funkcja Home Network)
Po podłączeniu urządzenia do serwera muzycznego „GIGA JUKE” można odtwarzać jednocześnie różne
utwory w różnych pomieszczeniach. (Ta funkcja pozostaje dostępna, gdy serwer muzyczny „GIGA JUKE”
jest wyłączony i działa w szybkim trybie uruchamiania).
Urządzenie obsługuje również standard DLNA (Digital Living Network Alliance) i może odtwarzać dane
dźwiękowe zapisane na innych urządzeniach zgodnych z tym standardem.
Adapter
bezprzewodowy
Stacja
bezprzewodowa
Serwer muzyczny „GIGA JUKE”
To urządzenie (odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA JUKE”)
Słuchanie tego samego utworu w różnych pokojach (PARTY MODE)
Tryb PARTY MODE umożliwia słuchanie tego samego utworu w różnych pokojach. Po przejściu serwera
muzycznego „GIGA JUKE” w tryb PARTY MODE urządzenie również automatycznie przechodzi w tryb
PARTY MODE jako „gość” w celu odtwarzania tego samego utworu, który jest odtwarzany na serwerze
muzycznym „GIGA JUKE”.
Słuchanie danych dźwiękowych przy użyciu funkcji x-DJ
Można słuchać danych dźwiękowych przy użyciu funkcji x-DJ lub Music Surfin’ serwera muzycznego
„GIGA JUKE”.
Co to jest x-DJ?
x-DJ jest to funkcja umożliwiająca przydzielenie kategorii do danych dźwiękowych zapisanych na serwerze
muzycznym „GIGA JUKE” i przyporządkowanie ich do różnych kanałów na podstawie analizy charakterystyki
danych przy użyciu funkcji 12 Tone Analysis firmy Sony. Inna funkcja, „Music Surfin’”, umożliwia słuchanie
utworów przypisanych do kanałów związanych z wykonawcą, rokiem, nastrojem lub albumem. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z serwerem muzycznym „GIGA JUKE”.
Słuchanie radia w Internecie (funkcja Internet Radio)
Ta funkcja umożliwia słuchanie audycji radiowych dostępnych w Internecie (Live365, SHOUTcast).
Słuchanie z urządzenia zewnętrznego (funkcja Audio In)
Ta funkcja umożliwia słuchanie muzyki odtwarzanej na urządzeniu typu „WALKMAN” lub innym przy
użyciu głośników niniejszego urządzenia.
PL
Sprawdzanie
dostarczonych akcesoriów
 Instrukcja obsługi (niniejszy
podręcznik)
 „Radio internetowe w odtwarzaczu
bezprzewodowym „GIGA JUKE”” (1)
 Pilot (1)
Pierwsze kroki
 Baterie R6 (rozmiar AA) (2)
 Zasilacz sieciowy (1)
 Przewód zasilający (1)
Przewód zasilający jest dostarczony z filtrem
zaciskowym. Z przewodu zasilającego należy
korzystać wyłącznie z modelem NAS-C5E.
Modele z wyjątkiem dostępnego w Wielkiej
Brytanii
Model dostępny w Wielkiej Brytanii
PL
Nazwy elementów
Urządzenie główne
* Na przycisku VOL + znajduje się
wypukły punkt.
 Przycisk  (zasilanie), wskaźnik
zasilania/oczekiwania
Przycisk  (zasilanie)
Służy do włączania i wyłączania zasilania.
Wskaźnik zasilania/oczekiwania
Wskazuje stan zasilania urządzenia
(strona 13).
 Przycisk PARTY, wskaźnik PARTY
Przycisk PARTY
Służy do włączania lub przechodzenia w
tryb PARTY MODE (strona 22).
Wskaźnik PARTY
Świeci pomarańczowo po włączeniu trybu
PARTY MODE (strona 22).
 Przycisk x-DJ
Służy do wyboru i włączania kanału x-DJ w
serwerze muzycznym „GIGA JUKE” (strona 24).
 Przycisk HOME NETWORK
Służy do włączania funkcji Home Network i
odtwarzania danych dźwiękowych w
serwerze muzycznym „GIGA JUKE” lub
cyfrowym serwerze multimedialnym
kompatybilnym ze standardem DLNA
(strony 21 i 27).
 Przycisk INTERNET RADIO
Służy do wybierania funkcji Internet Radio
(strona 28).
PL
 Przycisk AUDIO IN
Służy do wybierania funkcji Audio In i
odtwarzania danych dźwiękowych z
zewnętrznego urządzenia podłączonego do
gniazda AUDIO IN w urządzeniu. Dźwięk
jest odtwarzany przy użyciu głośników
urządzenia (strona 29).
 Przycisk 
Służy do rozpoczynania lub wstrzymywania
odtwarzania.
 Przycisk SETTINGS
Powoduje wyświetlenie menu Ustawienia
(strona 11).
 Przyciski sterujące menu
Służą do wybierania elementów menu i
wprowadzania ustawień menu (strona 11).
Przyciski , ,  i 
Służą do wybierania elementów menu lub
zmiany ustawienia.
Przycisk ENTER
Służy do wprowadzania ustawienia.
 Przyciski VOL +* i –
Służą do regulacji głośności.
 Okno wyświetlacza (następna strona)
 Gniazdo PHONES
Służy do podłączania opcjonalnych
słuchawek.
 Gniazdo AUDIO IN
Służy do łączenia z gniazdem wyjściowym
audio opcjonalnych przenośnych urządzeń
zewnętrznych (strona 29).
 Czujnik zdalnego sterowania
 Gniazdo DC IN 12V
Służy do podłączania dostarczonego
zasilacza prądu zmiennego (strona 13).
 Złącze obsługi i serwisu
Używane podczas serwisowania i
konserwacji urządzenia.
Pierwsze kroki
Okno wyświetlacza
Elementy wyświetlane w oknie wyświetlacza zależą od używanej funkcji.
Ekran ogólny

Ekran dla poszczególnych funkcji

Funkcja Home Network
Widok upływu czasu (domyślny)
 Funkcja
 Programator zasypiania (strona 31)
 Programator włączania (strona 31)
 Wskaźnik siły sygnału
bezprzewodowej sieci LAN
Ikona anteny oznaczająca siłę sygnału
bezprzewodowej sieci LAN. Większa liczba
segmentów oznacza silniejszy sygnał.
→ → → Ta ikona miga podczas odbierania i
odtwarzania danych z serwera, jak
przedstawiono na powyższej ilustracji.





   
 Nazwa utworu
 Nazwa wykonawcy
 Nazwa albumu
 Stan odtwarzania
 Pasek postępu
 Czas odtwarzania
 Numer bieżącego utworu/łączna
liczba utworów
 Tryb powtarzania (strona 28)
 Tryb odtwarzania losowego
(strona 28)
Ciąg dalszy

PL
Widok trybu PARTY MODE
Funkcja Internet Radio
Widok trybu Live365









 
 Nazwa utworu
 Nazwa wykonawcy
 Nazwa stacji radiowej
 Nazwa albumu
 Nazwa gatunku
 Stan odtwarzania
 Szybkość transmisji
 Czas odtwarzania
 Stan odtwarzania
 Czas odtwarzania
Widok funkcji x-DJ




Widok trybu SHOUTcast


 Nazwa kanału
 Nazwa utworu
 Nazwa wykonawcy/albumu
Nazwy wykonawcy lub albumu są
wyświetlane alternatywnie.
 Stan odtwarzania
 Kanały Music Surfin’
 Czas odtwarzania
10PL
 Numer bieżącej stacji radiowej/łączna
liczba stacji radiowych



 
 Nazwa stacji radiowej
 Nazwa wykonawcy i nazwa utworu
 Stan odtwarzania
 Czas odtwarzania
 Numer bieżącej stacji radiowej/łączna
liczba stacji radiowych z wybranego
gatunku
Funkcja Audio In
Pilot
Pierwsze kroki
Ekran Ustawienia
Play mode
Sposób obsługi menu Ustawienia
1
2
3
Naciśnij przycisk SETTINGS.
* Na przycisku VOLUME + znajduje się wypukły
punkt.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać element.
 Przycisk SLEEP
Naciśnij przycisk ENTER.
Służy do wprowadzania i potwierdzania
ustawień programatora zasypiania (strona 31).
 Przycisk INTERNET RADIO
Służy do wybierania funkcji Internet Radio
(strona 28).
 Przycisk HOME NETWORK
Służy do włączania funkcji Home Network i
odtwarzania danych dźwiękowych w
serwerze muzycznym „GIGA JUKE” lub
cyfrowym serwerze multimedialnym
kompatybilnym ze standardem DLNA
(strony 21 i 27).
 Przycisk /
Służy do znajdowania początku aktualnie
odtwarzanego utworu, następnego utworu
lub poprzedniego utworu. Przytrzymaj,
aby szybko przewinąć do przodu lub do
tyłu aktualnie odtwarzany utwór.
Podczas korzystania z funkcji Internet
Radio:
Naciśnij, aby przejść do następnej lub
poprzedniej stacji radiowej (tylko gdy
wybrana jest stacja Live365) (strona 29).
11PL
 Przycisk DSGX
Wkładanie baterii do pilota
 Przyciski VOLUME+* i VOLUME–
Przesuń i zdejmij pokrywę komory baterii, a
następnie włóż dwie dostarczone w zestawie
baterie R6 (rozmiar AA) zgodnie z oznaczeniami
biegunów (najpierw koniec oznaczony symbolem
) w sposób przedstawiony poniżej.
Gdy obsługa urządzenia za pomocą pilota stanie
się niemożliwa, wymień obie baterie na nowe.
Służy do generowania bardziej
dynamicznego dźwięku (strona 30). Każde
naciśnięcie przycisku powoduje wybranie dla
funkcji DSGX (Dynamic Sound Generator
X-tra) ustawienia „On” lub „Off ”. Fabryczne
ustawienie tej funkcji to „On”.
Służą do regulacji głośności.
 Przyciski sterujące menu
Służą do wybierania elementów menu i
wprowadzania ustawień menu (strona 11).
Przyciski , ,  i 
Służą do wybierania elementów menu i
zmiany ustawienia.
Przycisk ENTER
Służy do wprowadzania ustawienia.
 Przycisk PARTY
Służy do włączania lub wyłączania trybu
PARTY MODE (strona 22).
 Przyciski Music Surfin’
Służą do wybierania dodatkowych kanałów
w funkcji Music Surfin’ przy włączonej
funkcji x-DJ (strona 26).
 Przycisk  (zasilanie)
Służy do włączania i wyłączania zasilania.
 Przycisk AUDIO IN
Służy do wybierania funkcji Audio In i
odtwarzania danych dźwiękowych z
zewnętrznego urządzenia podłączonego do
gniazda AUDIO IN w urządzeniu. Dźwięk
jest odtwarzany przy użyciu głośników
urządzenia (strona 29).
 Przycisk 
Służy do rozpoczynania lub wstrzymywania
odtwarzania.
 Przycisk PRESET EQ
Umożliwia wybranie określonego wcześniej
ustawienia dźwięku (strona 30). Każde
naciśnięcie przycisku powoduje zmianę stylu
dźwięku w następującej kolejności.
FLAT  ROCK  POPS  JAZZ 
CLASSICAL  DANCE  FLAT  ...
(: ustawienie fabryczne)
 Przycisk x-DJ
Służy do wyboru i włączania kanału x-DJ w
serwerze muzycznym „GIGA JUKE” (strona 24).
12PL
Uwaga
Na czujnik pilota zdalnego sterowania w tym
urządzeniu nie powinno padać bezpośrednio światło
słoneczne lub inne jasne światło, ponieważ w takim
przypadku pilot może przestać działać.
Włączanie zasilania
1
Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy urządzenia oraz gniazda ściennego.
Wskaźnik zasilania/oczekiwania świeci czerwono.
Pierwsze kroki
Do gniazda ściennego
Do gniazda DC IN 12V
2
Naciśnij przycisk  (zasilanie).
Urządzenie włącza się i wskaźnik zasilania/oczekiwania zaczyna świecić zielono.
Wskazówka
Jeśli w czasie minuty od podłączenia urządzenia do gniazda ściennego przy użyciu dostarczonego zasilacza
sieciowego nie zostanie wykonane żadne działanie, automatycznie rozpocznie się odtwarzanie demonstracji. Aby
zatrzymać demonstrację, naciśnij jeden z przycisków:  (zasilanie), PARTY, x-DJ, HOME NETWORK,
INTERNET RADIO lub AUDIO IN. Aby wyłączyć demonstrację, ustaw zegar (strona 15).
Wyłączanie zasilania
Naciśnij przycisk  (zasilanie). Urządzenie wyłączy się i przejdzie w tryb oczekiwania.
Informacje na temat wskaźnika zasilania/oczekiwania
Wskaźnik zasilania/oczekiwania określa stan działania urządzenia.
Stan działania
Wskaźnik
zasilania/oczekiwania
Wyłączony
Zasilacz sieciowy nie jest podłączony
Zasilacz sieciowy jest podłączony
Urządzenie jest w trybie
oczekiwania
Świeci czerwono
Urządzenie jest włączone
Świeci zielono
Wystąpiło nieprzewidziane
zdarzenie
Miga czerwono
Uwaga
Przed odłączeniem zasilacza sieciowego należy nacisnąć przycisk  (zasilanie), aby przełączyć urządzenie w
tryb oczekiwania. W przypadku odłączenia zasilacza sieciowego, gdy urządzenie nie działa w trybie oczekiwania,
urządzenie może zostać uszkodzone i dane mogą nie zostać prawidłowo posortowane.
13PL
Zmiana języka wyświetlacza
Jako język wyświetlania można wybrać język angielski, francuski, niemiecki, włoski lub hiszpański.
1
2
3
Naciśnij przycisk SETTINGS.
Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
Wybierz opcje [Option] – [Language].
Wybierz żądany język w ustawieniu [Language].
Wyświetlacz
Język
 English
angielski
Français
francuski
Deutsch
niemiecki
Italiano
włoski
Español
hiszpański
( : ustawienie fabryczne)
4
Naciśnij przycisk ENTER.
Zawartość ekranu zostanie wyświetlona w wybranym języku.
Wskazówka
Informacje, których źródłem jest serwer muzyczny „GIGA JUKE”, komputer lub radio internetowe pojawiają się w
tum urządzeniu w języku używanym serwerze muzycznym „GIGA JUKE”, komputerze lub radiu internetowym
niezależnie od języka wyświetlania wybranego na tym urządzeniu.
14PL
Ustawianie zegara
Godzina na zegarze musi być ustawiona prawidłowo, aby funkcje działały poprawnie. Aby ustawić zegar,
należy wykonać poniższą procedurę.
1
4
5
6
7
8
Wybierz opcje [Option] – [Clock].
Wybierz opcję [Change].
Po wyświetleniu prawidłowej daty i godziny naciśnij opcję [OK].
Pierwsze kroki
2
3
Naciśnij przycisk SETTINGS.
Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
Wybierz format daty ([Day/Month/Year], [Month/Day/Year] lub [Year/Month/Day]).
Wybierz format godziny ([24-hour clock] lub [12-hour clock]).
Ustaw datę i godzinę.
Naciskaj przycisk /, aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk /, aby zmienić
wartość.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /, aby przechodzić pomiędzy parametrami.
Naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony komunikat „Confirm clock settings.” (Potwierdź ustawienia zegara).
Wybierz opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
15PL
Łączenie urządzenia z serwerem muzycznym „GIGA
JUKE”
W celu słuchania danych dźwiękowych zapisanych na serwerze muzycznym „GIGA JUKE” należy
podłączyć urządzenie do serwera muzycznego „GIGA JUKE” przy użyciu stacji bezprzewodowej*1 lub
punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN.
Adapter
bezprzewodowy*2
Stacja bezprzewodowa*1
lub punkt dostępu
bezprzewodowej sieci LAN
Serwer muzyczny „GIGA JUKE”
To urządzenie
*1 Dostarczona z modelem NAS-SC55PKE
*2 Dostarczony z serwerem muzycznym „GIGA JUKE”
Wymagane są następujące urządzenia:
 To urządzenie
 Serwer muzyczny „GIGA JUKE” (NAS-S55HDE*)
* Kompatybilne modele z marca 2008 r.
Najnowsze informacje można znaleźć w witrynie firmy Sony Europe poświęconej obsłudze klienta pod
adresem http://support.sony-europe.com/ (tylko dla klientów w Europie).
 Urządzenia sieciowe wymagane do utworzenia środowiska bezprzewodowej sieci LAN
—Dla właścicieli modelu NAS-SC55PKE: Stacja bezprzewodowa i adapter bezprzewodowy (w zestawie)
—Dla właścicieli modelu NAS-S55HDE: Punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN* (wyposażenie
opcjonalne) i adapter bezprzewodowy (w zestawie)
* Zalecany jest punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN WHR-HP-G54 kompatybilny ze standardem
BUFFALO AOSS lub inny punkt dostępu kompatybilny ze standardem AOSS.
Informacje na temat AOSS
System AOSS (AirStation One-Touch Secure System) to technologia firmy BUFFALO Inc. ułatwiająca
nawiązywanie połączeń i konfigurowanie ustawień w sieciach bezprzewodowych.
Wskazówki
 W przypadku właścicieli modelu NAS-SC55PKE dostarczona stacja bezprzewodowa i adapter bezprzewodowy
umożliwiają łatwe skonfigurowanie sieci bezprzewodowej przy użyciu połączenia Instant (S-IWS).
 W przypadku użycia opcjonalnego punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN kompatybilnego ze
standardem AOSS oraz adaptera bezprzewodowego (dostarczonego z serwerem muzycznym „GIGA JUKE”)
konfigurację można wykonać, naciskając przycisk AOSS na punkcie dostępu do bezprzewodowej sieci LAN.
 Po połączeniu z punktem dostępu do bezprzewodowej sieci LAN urządzenie może odtwarzać pliki dźwiękowe
zapisane w komputerze podłączonym do tej samej sieci.
 Serwer muzyczny „GIGA JUKE” można połączyć z punktem dostępu do bezprzewodowej sieci LAN przy
użyciu przewodu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Podłączanie urządzenia do
Internetu przy użyciu sieci przewodowej” w instrukcji obsługi dostarczonej z serwerem muzycznym „GIGA
JUKE”.
16PL
Przed podłączeniem
Sprawdź dostępność wymaganych elementów według poniższej instrukcji. Połączenie i konfiguracja mogą
się różnić w zależności od używanego urządzenia.
Szczegółowe informacje na temat podłączania i konfigurowania serwera muzycznego „GIGA JUKE” można
znaleźć w dostarczonej z nim instrukcji obsługi.
W przypadku używania połączenia Instant (S-IWS) (tylko model NAS-SC55PKE)
W przypadku używania połączenia AOSS
Wymagana jest stacja bezprzewodowa*1 lub punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN kompatybilny ze
standardem AOSS (WHR-HP-G54*2).
W celu połączenia urządzenia z siecią można użyć połączenia AOSS. (Połączenie AOSS jest również
możliwe w przypadku użycia punktu dostępu innego niż modele wymienione powyżej, jeśli jest on zgodny
z AOSS).
Szczegółowe informacje na temat połączenia można znaleźć w sekcji „Konfigurowanie połączenia z siecią
przy użyciu połączenia AOSS” (strona 18).
*1 Dostarczona z modelem NAS-SC55PKE
*2 WHR-HP-G54 jest to punkt dostępu kompatybilny z BUFFALO AOSS.
Podłączanie i przygotowanie
W celu połączenia urządzenia z siecią przy użyciu dostarczonej stacji bezprzewodowej i adaptera
bezprzewodowego można użyć połączenia Instant (S-IWS). Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w „Podręczniku szybkiej instalacji i podłączenia” dostarczonym z modelem NAS-SC55PKE. (S-IWS to skrót od „Sony Instant Wireless Audio Setup”).
W przypadku braku stacji bezprzewodowej lub punktu dostępu kompatybilnego z
AOSS
Można skonfigurować sieć bezprzewodową przy użyciu punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN
niekompatybilnego ze standardem AOSS.
Konfiguracja automatyczna nie będzie możliwa. Konfigurację należy wykonać ręcznie lub wyszukać
odpowiednie ustawienia.
Szczegółowe informacje na temat połączenia można znaleźć w sekcji „Ręczne konfigurowanie sieci” (strona 19).
17PL
Konfigurowanie połączenia z siecią przy użyciu
połączenia AOSS
W przypadku używania stacji bezprzewodowej (dostarczonej z modelem NAS-SC55PKE) lub punktu
dostępu do bezprzewodowej sieci LAN kompatybilnego ze standardem AOSS można skonfigurować sieć
bezprzewodową przy użyciu połączenia AOSS.
 Podłącz stację bezprzewodową lub punkt dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN do serwera muzycznego „GIGA JUKE”.
Szczegółowe informacje na temat połączenia można znaleźć w instrukcji obsługi serwera muzycznego
„GIGA JUKE”.
 Upewnij się, że w serwerze muzycznym „GIGA JUKE” jest
włączona funkcja serwera.
Funkcja serwera w serwerze muzycznym „GIGA JUKE” jest fabrycznie ustawiona na „Start”. Szczegółowe
informacje na temat funkcji serwera można znaleźć w instrukcji obsługi serwera muzycznego „GIGA
JUKE”.
 Podłącz urządzenie do serwera muzycznego „GIGA JUKE”.
Uwaga
Jeśli urządzenie i stacja bezprzewodowa lub punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN znajdują się w zbyt
dużej odległości od siebie, mogą wystąpić trudności z nawiązaniem połączenia. W takim przypadku należy
ustawić urządzenia bliżej siebie.
1
2
3
Naciśnij przycisk SETTINGS na urządzeniu.
Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
Wybierz opcje [Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] – [AOSS].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po wyświetleniu prośby o
naciśnięcie przycisku AOSS, naciśnij i przytrzymaj przycisk AOSS na stacji bezprzewodowej lub
punkcie dostępu do bezprzewodowej sieci LAN, dopóki nie zamiga wskaźnik AOSS lub
SECURITY. Stacja bezprzewodowa lub punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN zostaną
automatycznie skonfigurowane.
Po wyświetleniu komunikatu „AOSS setting with wireless station/access point is
completed.” (Zakończono konfigurację ustawień AOSS w stacji bezprzewodowej/
punkcie dostępu.) naciśnij przycisk [OK].
Zostanie wyświetlony ekran wyboru serwera.
4
Wybierz nazwę serwera (na przykład [NAS-S55HDE])*, z którym ma zostać nawiązane
połączenie.
* Nazwa serwera: Ta nazwa jest wyświetlana w menu [Server setting] serwera muzycznego „GIGA JUKE”.
Połączenie urządzenia z serwerem muzycznym „GIGA JUKE” zostało nawiązane.
18PL
Ręczne konfigurowanie sieci
W przypadku używania punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN niekompatybilnego ze standardem
AOSS można skonfigurować połączenie ręcznie.
 Podłącz punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN do
serwera muzycznego „GIGA JUKE”.
Szczegółowe informacje na temat połączenia można znaleźć w instrukcji obsługi serwera muzycznego
„GIGA JUKE”.
włączona funkcja serwera.
Funkcja serwera w serwerze muzycznym „GIGA JUKE” jest fabrycznie ustawiona na „Start”. Szczegółowe
informacje na temat funkcji serwera można znaleźć w instrukcji obsługi serwera muzycznego „GIGA
JUKE”.
 Podłącz urządzenie do serwera muzycznego „GIGA JUKE”.
Podłączanie i przygotowanie
 Upewnij się, że w serwerze muzycznym „GIGA JUKE” jest
Uwaga
Jeśli urządzenie i punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN znajdują się w zbyt dużej odległości od siebie,
mogą wystąpić trudności z nawiązaniem połączenia. W takim przypadku należy ustawić urządzenia bliżej siebie.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawień w opisanych poniżej procedurach można znaleźć w
instrukcji obsługi danego urządzenia i w materiałach dostarczonych przez usługodawcę internetowego.
1
2
3
Naciśnij przycisk SETTINGS na urządzeniu.
Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
Wybierz opcje [Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] – [Manual].
Po wyświetleniu komunikatu „Change the wireless LAN setting values?” (Zmienić
wartości ustawień bezprzewodowej sieci LAN?) wybierz opcję [Yes].
Urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sieci bezprzewodowej, z którą można
nawiązać połączenie (SSID).
4
5
Wybierz z listy nazwę sieci (identyfikator SSID) lub wybierz opcję [Direct input].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i skonfiguruj wymagane
parametry.
Opcje „Network name (SSID)” i „Security setting” są wyświetlane tylko wówczas, gdy w kroku 4
została wybrana opcja [Direct input].
Aby wpisać tekst, naciskaj przycisk /, aż zostanie wyświetlona odpowiednia litera lub cyfra,
a następnie naciśnij przycisk ENTER. Po każdym naciśnięciu przycisku / typ znaków
zmienia się w następującej kolejności.
Cyfry (od 0 do 9)  Wielkie litery (od A do Z)  Małe litery (od a do z)  Symbole (!, ", #, $, …)
Po wybraniu typu znaku (wyświetlony zostanie znak „0”, „A”, „a” lub „!”) naciśnij i przytrzymaj
przycisk /, aż zostanie wyświetlony odpowiedni znak.
Ciąg dalszy

19PL
Network name (SSID): Wpisz nazwę sieci (identyfikator SSID).
Security setting: Wybierz opcję [WEP64/128bit], [WPA/WPA2] lub [None].
Network key: Wpisz klucz sieci (klucz bezpieczeństwa). Liczba szesnastkowa, można użyć kodu
ASCII.
Address setting: Wybierz opcję [Full automatic] lub [Custom].
Po wybraniu opcji [Full automatic]:
Urządzenie automatycznie konfiguruje adres IP oraz serwer DNS, a następnie wyświetla ekran
dla kroku 6.
Po wybraniu opcji [Custom]:
Wyświetlany jest ekran ustawień adresu IP.
IP address setting: Wybierz opcję [Auto (DHCP)] lub [Manual].
Po wybraniu opcji [Auto (DHCP)]:
Urządzenie automatycznie konfiguruje adres IP, maskę podsieci i domyślną bramę.
Po wybraniu opcji [Manual]:
Wpisz wartości adresu IP, maski podsieci i domyślnej bramy.
DNS server setting: Wybierz opcję [Auto] lub [Manual].
Po wybraniu opcji [Auto]:
Urządzenie automatycznie skonfiguruje serwer DNS.
Po wybraniu opcji [Manual]:
Zostanie wyświetlone okno konfiguracji serwera DNS. Określ serwer DNS 1 (preferowany
serwer DNS) i serwer DNS 2 (alternatywny serwer DNS).
6
Po wyświetleniu komunikatu „Switch network settings to manual.” (Przełącz ustawienia
sieci na ręczne.) wybierz opcję [OK].
Zostanie wyświetlone okno wyboru serwera.
7
Wybierz nazwę serwera (na przykład [NAS-S55HDE])*, z którym ma zostać nawiązane
połączenie.
* Nazwa serwera: Ta nazwa jest wyświetlana w menu [Server setting] serwera muzycznego „GIGA JUKE”.
Połączenie urządzenia z serwerem muzycznym „GIGA JUKE” zostało nawiązane.
Ręczna konfiguracja serwera proxy
W zależności od wymagań dostawcy usług internetowych lub ustawień sieci konieczne może być
skonfigurowanie serwera proxy.
1
Przejdź do menu Ustawienia i wybierz opcje [Network setting] – [Manual setting] –
[Proxy setting] – [On].
Określ adres IP i numer portu, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ENTER.
2
Po wyświetleniu komunikatu „Switch proxy settings.” (Przełącz ustawienia proxy.)
wybierz opcję [OK].
Uwaga
Jeśli po otwarciu menu Ustawienia przez trzy minuty nie zostanie wykonana żadna operacja, konfiguracja zostanie
automatycznie anulowana. W takim przypadku żadne wpisane wartości nie zostaną zachowane.
20PL
 Naciśnij przycisk , aby przejść do
Odtwarzanie danych
dźwiękowych na serwerze
muzycznym „GIGA JUKE”
To urządzenie może zostać użyte w celu
odtwarzania danych dźwiękowych na serwerze
muzycznym „GIGA JUKE”.
Najpierw należy połączyć urządzenie z serwerem
muzycznym „GIGA JUKE”.
Uwaga
Jeśli w serwerze muzycznym „GIGA JUKE” jako tryb
oczekiwania został skonfigurowany tryb „Standard
(power save)”, urządzenie nie będzie mogło nawiązać
połączenia z serwerem muzycznym „GIGA JUKE”.
1
katalogu podrzędnego.
 Po wybraniu katalogu naciśnij przycisk
/  na pilocie, aby przewinąć listę.
4
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
nazwę serwera muzycznego „GIGA JUKE”
(na przykład [NAS-S55HDE]), z którym
ma zostać nawiązane połączenie.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
element, który ma zostać odtworzony.
Można wybrać następujące elementy:
Playlist*
Artist*
Album*
Genre*
Year*
All tracks*
Select server
* Elementy są wyświetlane w języku wybranym
w serwerze muzycznym „GIGA JUKE”.
Naciśnij przycisk ENTER lub , aby
przełączyć ekran, a następnie wybierz
utwór, który chcesz odtworzyć.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie
wybranego utworu i zostanie wyświetlony
ekran odtwarzania.
Upewnij się, że z głośników urządzenia
wydobywa się dźwięk.
Wskazówka
Jeśli urządzenie zostanie wyłączone i przejdzie w tryb
oczekiwania, będąc jednocześnie podłączone do
serwera muzycznego „GIGA JUKE”, ostatni ekran
odtwarzania zostanie zapisany i ponownie
wyświetlony po włączeniu urządzenia.
Obsługa
3
 Naciśnij przycisk , aby przejść do
Naciśnij przycisk HOME NETWORK.
W przypadku użycia urządzenia po raz
pierwszy zostanie wyświetlony ekran
wyboru serwera.
Po kolejnym naciśnięciu przycisku HOME
NETWORK urządzenie automatycznie
nawiąże połączenie z ostatnio
podłączonym serwerem i zostanie
wyświetlone okno odtwarzania (ekran
wyboru serwera nie zostanie wyświetlony).
Jeśli informacje na temat ostatnio
odtwarzanych danych dźwiękowych nie są
dostępne lub jeśli dla opcji [Server setting]
– [Server auto connect] zostało wybrane
ustawienie [Off], zostanie wyświetlony
ekran wyboru serwera.
2
katalogu nadrzędnego. W przypadku
naciśnięcia przycisku  po osiągnięciu
najwyższego katalogu zostanie
wyświetlone okno odtwarzania.
Uwaga
Jeśli podłączony serwer zawiera dużą ilość danych
dźwiękowych, zmiana ekranu podczas wyszukiwania
utworu może potrwać dłuższą chwilę.
Inne czynności
Aby
Wykonaj następujące
czynności
Wstrzymać
odtwarzanie
Podczas odtwarzania
naciśnij przycisk .
Naciśnij ponownie ten
przycisk , aby wznowić
odtwarzanie.
Szybko przewinąć
bieżący utwór do
tyłu lub do przodu
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk /.
Przejść do początku Naciskaj przycisk
bieżącego utworu, / na pilocie.
poprzedniego
utworu lub
następnego utworu
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk , aby
wyłączyć urządzenie. Po
kolejnym włączeniu
urządzenia rozpocznie się
odtwarzanie utworu od
miejsca, w którym został
zatrzymany.
21PL
Słuchanie tego samego utworu
w różnych pokojach (PARTY
MODE)
Tryb PARTY MODE umożliwia słuchanie muzyki
odtwarzanej na „hoście” (serwerze muzycznym
„GIGA JUKE”) w innym pokoju. Urządzenie
zostało fabrycznie skonfigurowane, aby
przechodziło w tryb PARTY MODE jako „gość”
za każdym razem, gdy „host” przejdzie w tryb
PARTY MODE.
Urządzenie automatycznie włączy się po
odebraniu zaproszenia do trybu PARTY MODE,
nawet jeśli jest wyłączone.
Przepływ danych
dźwiękowych
Utwór A
Utwór A
Serwer
Utwór A
Utwór A
Uwagi
 Jeśli w momencie odebrania zaproszenia do trybu
PARTY MODE urządzenie jest używane (na
przykład jest używana funkcja Internet Radio),
zostanie wyświetlony komunikat. Postępuj zgodnie
z instrukcjami zawartymi w komunikacie.
 Jeśli utwór odtwarzany przez „hosta” jest w
formacie nieobsługiwanym przez urządzenie, nie
można go odtworzyć na tym urządzeniu.
 Urządzenie wychodzi z trybu PARTY MODE po
wybraniu innej funkcji.
 Gdy urządzenie działa w trybie PARTY MODE,
funkcja programatora włączania jest wyłączona.
—Praca w trybie PARTY MODE jest
kontynuowana nawet po osiągnięciu godziny
rozpoczęcia ustawionej dla programatora
włączania.
—Praca w trybie PARTY MODE jest
kontynuowana nawet po osiągnięciu godziny
zakończenia ustawionej dla programatora
włączania.
—Jeśli urządzenie odbierze zaproszenie do trybu
PARTY MODE podczas odtwarzania przy
użyciu funkcji programatora włączania,
urządzenie przechodzi w tryb PARTY MODE i
rozpoczyna odtwarzanie utworu, który jest
odtwarzany na „hoście”.
 Po osiągnięciu godziny ustawionej dla
programatora zasypiania urządzenie wychodzi z
trybu PARTY MODE i automatycznie wyłącza się.
 W trybie PARTY MODE nie można zmieniać
wartości opcji w menu Ustawienia.
Wyłączanie automatycznego
przechodzenia w tryb PARTY MODE
Po przejściu „hosta” (serwera muzycznego „GIGA
JUKE”) w tryb PARTY MODE urządzenie
automatycznie włącza funkcję HOME
NETWORK, na ekranie wyświetlany jest
komunikat „Now preparing...”
(Przygotowywanie…) i miga wskaźnik PARTY.
Po zakończeniu przygotowań wskaźnik PARTY
będzie świecił ciągle.
Odtwarzanie dźwięku zacznie się po około 10 sekundach.
1 Naciśnij przycisk SETTINGS.
Wychodzenie z trybu PARTY MODE
Aby przejść w tryb PARTY MODE, gdy dla
opcji [Auto join PARTY MODE] wybrano
ustawienie [Off], naciśnij przycisk PARTY. Jeśli
w tym czasie na „hoście” jest odtwarzany utwór,
urządzenie nie rozpocznie odtwarzania w
środku utworu. Urządzenie rozpocznie
odtwarzanie, gdy na „hoście” rozpocznie się
odtwarzanie kolejnego utworu.
Naciśnij przycisk PARTY.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Leave
PARTY MODE play. OK?” (Wyjście z trybu
PARTY MODE. OK?). Wybierz opcję [OK].
22PL
Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
2 Wybierz opcje [Option] – [Auto join
PARTY MODE].
3 Wybierz opcję [Off ].
Urządzenie nie będzie automatycznie
przechodziło w tryb PARTY MODE.
Aby włączyć automatyczne przechodzenie w
tryb PARTY MODE, wybierz opcję [On].
Zmienianie serwera
5
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
serwer.
Aby zmienić serwer na inny, należy wykonać
poniższą procedurę.
Aktualizacja listy serwerów
1
2
Wskazówka
Naciśnij przycisk HOME NETWORK.
Naciśnij przycisk , aby wyświetlić
ekran pokazany poniżej*.
Po wyświetleniu listy serwerów wybierz opcję
[Update info].
Urządzenie wyszuka nowe serwery i zostanie
wyświetlona zaktualizowana lista serwerów.
Urządzenie przechowuje informacje o dziesięciu
ostatnio podłączonych serwerach. Historię można
również usunąć (poniżej).
Edytowanie listy serwerów
Można usunąć niedziałające lub nierozpoznane
serwery z listy.
* Elementy są wyświetlane w języku
ustawionym w serwerze muzycznym „GIGA
JUKE”.
3
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
opcję [Select server].
Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia
rozłączenia z serwerem.
4
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
opcję [OK].
Urządzenie zostanie odłączone od serwera
i zostanie wyświetlona lista serwerów.
Ikona obok nazwy serwera oznacza typ
serwera.
Ikona
Typ serwera
Brak ikony Jest to obecnie używany
serwer, z którym zostało
wcześniej nawiązane
połączenie.
Jest to niedziałający lub
nierozpoznany serwer, z
którym zostało wcześniej
nawiązane połączenie.
naciśnij przycisk SETTINGS na
urządzeniu.
Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
Obsługa
1 Po włączeniu funkcji Home Network
2 Wybierz opcje [Server setting] –
[Server delete].
Zostanie wyświetlona lista serwerów, które
można usunąć.
Jeśli nie ma żadnego serwera, który można
usunąć, zostanie wyświetlony komunikat
„There is no server to delete.” (Brak serwera
do usunięcia).
3 Wybierz serwer, który chcesz usunąć.
Po każdym naciśnięciu przycisku ENTER
pole wyboru jest zaznaczane lub odznaczane.
4 Wybierz opcję [OK].
Wszystkie zaznaczone serwery zostaną
usunięte.
Uwaga
Serwery aktualnie działające nie są wyświetlane na
liście serwerów do usunięcia i nie mogą zostać
usunięte.
Jest to serwer, z którym
wcześniej nie nawiązywano
połączenia.
Ciąg dalszy

23PL
Ręczne wybieranie serwera przy każdym
połączeniu
Korzystanie z funkcji x-DJ
Jeśli w urządzeniu jest włączona funkcja Home
Network, jest ona fabrycznie skonfigurowana w
celu automatycznego łączenia się z ostatnio
podłączonym serwerem.
To ustawienie można zmienić, aby wybierać
serwer ręcznie.
Urządzenie umożliwia używanie funkcji x-DJ lub
Music Surfin’ serwera muzycznego „GIGA JUKE”.
Szczegółowe informacje na temat tych funkcji
można znaleźć w instrukcji obsługi serwera
muzycznego „GIGA JUKE”.
1 Naciśnij przycisk SETTINGS.
Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
2 Wybierz opcje [Server setting] –
[Server auto connect].
3 Wybierz opcję [Off ].
24PL
Najpierw należy podłączyć urządzenie do serwera
muzycznego „GIGA JUKE” przy użyciu sieci
bezprzewodowej i wybrać serwer muzyczny
„GIGA JUKE” jako serwer, z którym urządzenie
nawiązuje połączenie (strona 21).
Lista kanałów funkcji x-DJ (NAS-S55HDE)
Kanał Kategoria*1 Nazwa kanału*1
Basic
Recommended
 001
Recommended: Morning
Recommended: Afternoon
Recommended: Evening
Recommended: Night
Recommended: Midnight
Opis
Utwory zalecane na każdą porę dnia
Favorites
Odtwarza wszystkie utwory z listy ulubionych w
kolejności losowej
 003
Shuffle All
Newly Added
Odtwarza wszystkie utwory w kolejności losowej
Odtwarza ostatnio zaimportowane utwory w
kolejności losowej
Radio Music*2
Radio Talk*2
Fine Day
Rainy Day
Energized
Slow Life
Lounge
Classical
Urban
Extreme
Ballad
Utwory muzyczne nagrane z radia
Nagrania niemuzyczne pochodzące z radia
Pogodne piosenki poprawiające nastrój
Łagodne, melancholijne piosenki
Piosenki motywujące
Spokojne piosenki
Piosenki do odpoczynku
Utwory klasyczne
Rhythm & Rap, utwory R&B
Szybkie utwory rockowe
Ballady
Retro
Acoustic
Electronic
Instrumental
Vocal
Good Morning
Good Night
Party Time
Walking
Running
Meditation
Explore
Utwory o charakterze klasycznym
Utwory z instrumentami akustycznymi
Utwory z instrumentami elektronicznymi
Utwory instrumentalne
Utwory wokalne
Utwory na dobry poranek
Spokojne, ciche utwory przed snem
Rytmiczne utwory do zabawy
Utwory o średnim tempie do maszerowania
Utwory o szybkim tempie do biegania
Melodie i odgłosy środowiska do medytacji
Utwory innych rodzajów
 004










005
006
101
102
103
104
201
202
203
204
205
Feel
Style
206
301
Type
302
303
304
401 Scene: Life
402
403
501
Scene:
502 Workout
503
909
Extra
Obsługa
 002
Te kanały są wyświetlane, nawet jeśli nie ma odpowiadających im utworów (ustawienie fabryczne).
*1 Elementy są wyświetlane w języku ustawionym w serwerze muzycznym „GIGA JUKE”.
*2 Jeśli dla opcji „Track mark” jest wybrane ustawienie „Auto”, „Radio Music” lub „Radio Talk”, kanały są tworzone
podczas nagrywania.
Lista kanałów funkcji Music Surfin’ (NAS-S55HDE)
Przycisk na pilocie
Nazwa kanału
Opis
ARTIST
YEAR
MOOD
ALBUM
Utwory tego samego wykonawcy
Utwory, które ukazały się w podanym zakresie lat
Utwory w podobnym nastroju
Utwory z tego samego albumu
25PL
Korzystanie z funkcji x-DJ
1
2
Naciśnij przycisk x-DJ.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru
kanału i urządzenie odtworzy główny
fragment wyświetlonego utworu.
Naciskaj przyciski /, aby wybrać
żądany kanał.
Urządzenie będzie odtwarzało główny
fragment pierwszego utworu na
wybranym kanale.
3
Jeśli na przykład w czasie odtwarzania utworu
ulubionego wykonawcy użytkownik naciśnie
przycisk
(artist), urządzenie połączy wszystkie
utwory tego wykonawcy i umieści je na kanale
tymczasowym, którego będzie można słuchać.
Jeśli jest dostępny tylko jeden utwór, który można
przypisać do kanału, nie można wybrać takiego
kanału.
1
2
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
żądany utwór na kanale.
Po każdym naciśnięciu przycisku /
urządzenie odtworzy główny fragment
wybranego utworu.
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk ENTER,
urządzenie rozpocznie odtwarzanie
wybranego utworu od początku.
Korzystanie z funkcji Music
Surfin’
Jeśli podczas korzystania z funkcji x-DJ zostanie
naciśnięty przycisk Music Surfin’, dla utworów z
serwera muzycznego „GIGA JUKE” zostaną
tymczasowo utworzone następujące kanały.
Przycisk (ARTIST): kanał ARTIST

zawierający utwory aktualnie wybranego
wykonawcy.
Przycisk (YEAR): kanał YEAR zawierający

utwory z tego samego okresu co aktualnie
wybrany utwór.
Przycisk (MOOD): kanał MOOD

zawierający utwory o nastroju podobnym do
aktualnie wybranego utworu.
Przycisk (ALBUM): kanał ALBUM

zawierający utwory z aktualnie wybranego
albumu.
26PL
Naciśnij odpowiedni przycisk funkcji
Music Surfin’ ( ARTIST,
YEAR,
MOOD, lub
ALBUM) na pilocie.
Zostanie wyświetlony wybrany kanał.
3
Naciskaj przyciski /, aby wybrać
żądany utwór, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
utworu.
Aby powrócić do kanału funkcji x-DJ,
naciśnij przycisk Music Surfin’ wybrany w
kroku 2.
Wskazówka
Jeśli po wybraniu kanału x-DJ urządzenie zostanie
wyłączone i przejdzie w tryb oczekiwania, po
kolejnym włączeniu urządzenia zostanie wybrany
kanał CH. 001, niezależnie od tego, który kanał był
używany ostatnio.
Rozpocznij odtwarzanie z kanału x-DJ.
Zostanie wyświetlony ekran odtwarzania
funkcji x-DJ.
Inne czynności
Aby
Wykonaj następujące
czynności
Wstrzymać
odtwarzanie
Podczas odtwarzania
naciśnij przycisk .
Naciśnij ponownie
przycisk , aby wznowić
odtwarzanie.
Szybko przewinąć
bieżący utwór do
tyłu lub do przodu
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk /.
Przejść do początku Naciskaj przycisk
/ na pilocie.
bieżącego utworu,
poprzedniego
utworu lub
następnego utworu
Zatrzymać funkcję
x-DJ lub Music
Surfin’
Naciśnij przycisk , aby
wyłączyć urządzenie. Po
kolejnym włączeniu
urządzenia zostanie
wybrany kanał CH. 001.
Naciśnij przycisk , aby przejść do
katalogu nadrzędnego. W przypadku
naciśnięcia przycisku  po osiągnięciu
najwyższego katalogu zostanie
wyświetlone okno odtwarzania.
Naciśnij przycisk , aby przejść do
katalogu podrzędnego.
Po wybraniu katalogu naciśnij przycisk
/  na pilocie, aby przewinąć listę.
Odtwarzanie danych
dźwiękowych z komputera
Urządzenie może odtwarzać dane dźwiękowe
zapisane na cyfrowych serwerach
multimedialnych obsługujących standard DLNA
(Digital Living Network Alliance).
Przed odtwarzaniem danych dźwiękowych należy
połączyć urządzenie z komputerem przy użyciu
punktu dostępu do bezprzewodowej sieci LAN.
Szczegółowe informacje na temat połączenia z
siecią można znaleźć w instrukcji obsługi punktu
dostępu do bezprzewodowej sieci LAN.
4
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie
wybranego utworu i zostanie wyświetlony
ekran odtwarzania.
Upewnij się, że z głośników urządzenia
wydobywa się dźwięk.
Przepływ danych dźwiękowych
Utwór A, B, C ...
Wskazówka
Jeśli urządzenie zostanie wyłączone i przejdzie w tryb
oczekiwania, będąc jednocześnie podłączone do
komputera, ostatni ekran odtwarzania zostanie
zapisany i ponownie wyświetlony po włączeniu
urządzenia.
Obsługa
Serwer
Utwór A, B, C ...
Naciśnij przycisk ENTER lub , aby
przełączyć ekran, a następnie wybierz
utwór, który chcesz odtworzyć.
Uwagi
 Urządzenie nie może sortować listy utworów
możliwych do odtworzenia.
 Jeśli podłączony serwer zawiera dużą ilość danych
Szczegółowe informacje na temat komputerów, z
którymi można nawiązać połączenie oraz
formatów plików dźwiękowych, które można
odtwarzać, można znaleźć na stronach 46 i 47.
Upewnij się, że w oprogramowaniu komputera jest
włączona funkcja serwera.
1
2
Naciśnij przycisk HOME NETWORK.
Inne czynności
Aby
Wykonaj następujące
czynności
Wstrzymać
odtwarzanie
Podczas odtwarzania
naciśnij przycisk .
Naciśnij ponownie
przycisk , aby
wznowić odtwarzanie.
Szybko przewinąć
bieżący utwór do
tyłu lub do przodu
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk /.
Przejść do początku
bieżącego utworu,
poprzedniego
utworu lub
następnego utworu
Naciskaj przycisk
/ na pilocie.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk ,
aby wyłączyć urządzenie.
Po kolejnym włączeniu
urządzenia rozpocznie się
odtwarzanie utworu od
miejsca, w którym został
zatrzymany.
Wybierz serwer, z którym ma zostać
nawiązane połączenie.
Jeśli zostanie wyświetlony ekran wyboru
serwera, naciśnij przycisk /, aby
wybrać serwer.
Jeśli ekran wyboru serwera nie zostanie
wyświetlony, wykonaj procedurę
„Zmienianie serwera” (strona 23), aby
wybrać serwer.
3
dźwiękowych, zmiana ekranu podczas
wyszukiwaniu utworu może potrwać dłuższą
chwilę.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
element, który ma zostać odtworzony.
Wyświetlone elementy (utwory,
wykonawcy, albumy, gatunki, nazwy
folderów itp.) zależą od serwera, z którym
nawiązano połączenie.
27PL
Powtarzanie utworów •
Odtwarzanie losowe
Słuchanie audycji
radiowych w Internecie
Można odtwarzać utwory w kolejności losowej lub
powtarzać odtwarzanie utworów.
Tryby odtwarzania można zmienić w funkcji
Home Network.
Urządzenie umożliwia słuchanie audycji
radiowych dostępnych w Internecie (Live365 i
SHOUTcast).
Aby słuchać internetowych audycji radiowych,
stacja bezprzewodowa lub punkt dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN muszą być połączone z
Internetem. Szczegółowe informacje na temat
połączenia z Internetem można znaleźć w
instrukcji obsługi punktu dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN.
Szczegółowe informacje na temat usług radiowych
w Internecie można znaleźć w dołączonym
dokumencie „Radio internetowe w odtwarzaczu
bezprzewodowym „GIGA JUKE””.
1
2
3
Naciśnij przycisk SETTINGS.
Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
Wybierz opcję [Play mode].
Wybierz odpowiedni tryb
odtwarzania.
Tryb
odtwarzania/
ikona
Opis
Continue
(domyślny)/
Brak ikony
Wszystkie utwory po
wybranym są odtwarzane
w kolejności na liście
utworów, a następnie
odtwarzanie jest
wstrzymywane.
All repeat /
Odtwarzane są wszystkie
utwory w wybranym
obszarze, a następnie są
odtwarzane ponownie w
kolejności na liście
utworów.
1 repeat /
Bieżący utwór jest
powtarzany wielokrotnie.
Shuffle /
Odtwarzane są wszystkie
utwory w wybranym
obszarze w kolejności
losowej, a następnie
odtwarzanie jest
wstrzymywane.
Shuffle repeat /
Odtwarzane są wszystkie
utwory w wybranym
obszarze w kolejności
losowej, a następnie są
odtwarzane ponownie w
kolejności losowej.
Uwagi
 Podczas odtwarzania w kolejności losowej nie
można przechodzić do początku poprzedniego
utworu przy użyciu przycisku . Można jednak
przechodzić do początku bieżącego utworu.
 Podczas odtwarzania w kolejności losowej nie
można zmieniać kolejności folderów.
28PL
1
2
3
Naciśnij przycisk INTERNET RADIO.
Urządzenie zmieni funkcję na Internet
Radio.
Wybierz opcję [Live365] lub
[SHOUTcast].
W przypadku wybrania w punkcie 2
opcji [Live365] wybierz odpowiednią
stację.
W przypadku wybrania w punkcie 2
opcji [SHOUTcast] wybierz
odpowiedni gatunek, podgatunek i
stację.
Urządzenie rozpocznie odbieranie
wybranej stacji radiowej.
Uwagi
 Zawartość usług opisana w niniejszym
podręczniku jest aktualna na lipiec 2008 roku.
Zawartość ta może ulec zmianie lub zostać
wycofana bez powiadomienia.
 Jeśli po wybraniu stacji radiowej urządzenie nie
nawiąże połączenia w ciągu jednej minuty, na
ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Cannot
connect to the radio station.” (Nie można nawiązać
połączenia ze stacją radiową). Po wybraniu opcji
[OK] zostanie wyświetlony ekran odtwarzania, ale
nie będzie odtwarzany dźwięk.
 Jeśli zegar nie jest ustawiony prawidłowo, nie
będzie można uzyskać listy stacji radiowych
utworzonej w witrynie Live365.
Wskazówka
Jeśli podczas odbierania audycji radiowej urządzenie
zostanie wyłączone i przejdzie w tryb oczekiwania,
stacja zostanie zapisana i pojawi się ponownie po
włączeniu urządzenia.
Aktualizacja informacji z witryn Live365
i SHOUTcast
Po wyświetleniu listy stacji radiowych wybierz
opcję [Update info].
Urządzenie wyszuka nowe stacje i zostanie
wyświetlona zaktualizowana lista stacji.
Inne czynności
Wykonaj następujące
czynności
Wstrzymać odbiór
audycji radiowej
Naciśnij przycisk .
Naciśnij ponownie przycisk
, aby wznowić odbiór.
Zmienić stację
radiową
Naciskaj przycisk
/ na pilocie (tylko
gdy wybrana jest stacja
Live365). Można też
nacisnąć przycisk , aby
wrócić do listy stacji
radiowych i wybrać
ponownie stację.
Można odtwarzać dźwięk z zewnętrznego
urządzenia przenośnego (takiego jak odtwarzacz
„WALKMAN”) podłączonego do gniazda AUDIO
IN urządzenia głównego. Podczas odtwarzania
używane są głośniki urządzenia głównego.
Uwaga
Zmniejsz głośność w podłączanym urządzeniu,
ponieważ nadmierna głośność może spowodować
uszkodzenie głośników urządzenia głównego.
1
2
3
Podłącz urządzenie zewnętrzne do
gniazda AUDIO IN urządzenia
głównego.
Naciśnij przycisk AUDIO IN.
Urządzenie zmieni funkcję na Audio In.
Obsługa
Aby
Słuchanie z podłączonego
urządzenia zewnętrznego
Rozpocznij odtwarzanie na
podłączonym urządzeniu
zewnętrznym.
Podczas odtwarzania używane są głośniki
urządzenia głównego.
4
Naciśnij przycisk VOLUME + lub –, aby
ustawić odpowiedni poziom
głośności.
Wskazówka
Jeśli poziom głośności dźwięku z podłączonego
urządzenia jest za wysoki lub za niski, można zmienić
ustawienie poziomu sygnału wejściowego w
urządzeniu (strona 34).
Uwaga
Nie można obsługiwać podłączonego urządzenia
zewnętrznego przy użyciu urządzenia głównego.
29PL
Ustawienia jakości
dźwięku
Wybieranie stylu dźwięku
(Preset EQ)
Jakość dźwięku można wybrać z sześciu
zaprogramowanych ustawień korektora w celu
dostosowania dźwięku do gatunku muzyki.
1
2
3
Można wzmocnić tony niskie i uzyskać
mocniejszy dźwięk.
Ustawienie DSGX doskonale nadaje się do źródeł
muzycznych.
1
Naciśnij przycisk SETTINGS.
Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
Wybierz opcje [Sound] – [Preset EQ].
2
3
Wybierz styl dźwięku.
Wskazówka
Naciśnij przycisk SETTINGS.
Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
Można wybrać jeden z następujących
stylów:
FLAT (brak korektora, ustawienie
fabryczne)
ROCK
POPS
JAZZ
CLASSICAL
DANCE
Wskazówka
Styl dźwięku można wybrać przy użyciu przycisku
PRESET EQ na pilocie.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę stylu
dźwięku w następującej kolejności.
FLAT  ROCK POPS  JAZZ  CLASSICAL
 DANCE  FLAT ...
30PL
Generowanie bardziej
dynamicznego dźwięku
(Dynamic Sound Generator
X-tra)
Wybierz opcje [Sound] – [DSGX].
Wybierz ustawienie [On]* lub [Off ].
* Ustawienie fabryczne
Funkcję tę można obsługiwać przy użyciu przycisku
DSGX na pilocie.
Naciskaj przycisk DSGX. Każde naciśnięcie przycisku
powoduje wybranie dla funkcji DSGX ustawienia
„On” lub „Off ”.
Korzystanie z
programatora
Korzystanie z programatora
zasypiania
Można ustawić programator zasypiania, aby
urządzenie automatycznie przeszło w tryb
oczekiwania po upływie określonego czasu
(funkcja Sleep timer).
1
Wybierz opcję [Sleep timer].
Wybierz wartość czasu: [15minutes],
[30minutes], [60minutes] lub
[90minutes].
Programator zasypiania zostanie
skonfigurowany i na ekranie zostanie
wyświetlony symbol . Po upływie
wybranego czasu głośność jest stopniowo
zmniejszana i urządzenie automatycznie
przechodzi w tryb oczekiwania.
Istnieje możliwość ustawienia programatora
włączania tak, aby rozpocząć odtwarzanie z
wybranego źródła o określonej godzinie (funkcja
On-timer). Istnieje możliwość skonfigurowania
dwóch ustawień programatora włączania. Przed
użyciem programatora włączania należy się
upewnić, że zegar został ustawiony (strona 15).
1
2
3
4
5
6
Wskazówki
Uwaga
Przed upływem czasu określonego dla programatora
zasypiania można wykonać następujące operacje.
 Odłączyć zasilacz sieciowy.
 Wyłączyć urządzenie (urządzenie przejdzie w tryb
oczekiwania).
 Użyć opcji [Network setting] z menu Ustawienia.
 Użyć opcji [Option] – [Factory default] z menu
Ustawienia.
Naciśnij przycisk SETTINGS.
Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
Wybierz opcję [On-timer].
Wybierz opcję [Timer1] lub [Timer2].
Wybierz opcję [On].
Zostanie wyświetlony ekran programatora
włączania.
Wybierz opcję [Start: ] (godzina
rozpoczęcia) i [End: ] (godzina
zakończenia).
Naciskaj przyciski /, aby zmienić
godzinę i naciśnij przycisk ENTER, aby
wprowadzić ustawienie.
Po każdym naciśnięciu przycisku ENTER
kursor porusza się w następujący sposób:
„godzina” (godzina rozpoczęcia) 
„minuta” (godzina rozpoczęcia) 
„godzina” (godzina zakończenia) 
„minuta” (godzina zakończenia).
Naciśnij i przytrzymaj przycisk /, aby
przechodzić pomiędzy parametrami.
 Programator zasypiania można również
skonfigurować przy użyciu przycisku SLEEP na
pilocie. Po każdym naciśnięciu przycisku czas
zmienia się w następujący sposób.
[Off]  [15minutes]  [30minutes]  [60minutes]
 [90minutes]  [Off]...
 Po skonfigurowaniu programatora zasypiania
można nacisnąć przycisk SLEEP na pilocie w celu
sprawdzenia czasu pozostałego do przejścia
urządzenia w tryb oczekiwania. Ponowne
naciśnięcie przycisku spowoduje ponowne
skonfigurowanie programatora zasypiania.
Wybierz utwór lub internetową stację
radiową, której ma użyć programator
włączania.
Obsługa
2
3
Naciśnij przycisk SETTINGS.
Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
Korzystanie z programatora
włączania
7
Ustaw dzień tygodnia.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać dzień,
i naciśnij przycisk ENTER.
Po każdym naciśnięciu przycisku ENTER
wybrany dzień jest zaznaczany lub
odznaczany.
Upewnij się, że dzień, w którym ma zostać
włączony programator włączania, jest
zaznaczony, a następnie wybierz opcję
[OK] i naciśnij przycisk ENTER.
Ciąg dalszy

31PL
8
Wybierz źródło, z którego dźwięk ma
być odtwarzany.
Jeśli została wybrana opcja [Yes], po
włączeniu programatora odtwarzane
będzie źródło, z którego aktualnie trwa
odtwarzanie. Jeśli jako źródło zostanie
wybrana funkcja x-DJ, niezależnie od
wybranego kanału odtwarzany będzie
kanał CH. 001.
Jeśli jako źródło zostanie wybrane radio
internetowe, ustawiona zostanie aktualnie
odbierana stacja.
Jeśli została wybrana opcja [No], nastąpi
odtwarzanie ze źródła wybranego
poprzednim razem.
9
Naciśnij przycisk VOLUME +/–, aby
ustawić odpowiedni poziom
głośności.
Jeśli została wybrana opcja [Yes], po
osiągnięciu godziny rozpoczęcia zostanie
ustawiony aktualnie wybrany poziom
głośności.
W przypadku wybrania opcji [No]
zostanie wybrana głośność ustawiona
poprzednim razem.
Zostanie wyświetlony komunikat
„Confirm on-timer settings.” (Potwierdź
ustawienia programatora włączania).
10Wybierz opcję [OK].
Programator włączania zostanie
skonfigurowany i na ekranie odtwarzania
zostanie wyświetlony symbol
.
3 minuty przed godziną rozpoczęcia
zaczyna się przygotowanie urządzenia do
odtwarzania przy użyciu programatora.
20 sekund przed godziną zakończenia
głośność jest stopniowo zmniejszana i
urządzenie przechodzi w tryb oczekiwania
po upływie godziny zakończenia.
Wskazówki
 Jeśli nie chcesz skonfigurować godziny
zakończenia, użyj ustawienia [––:––].
 Po skonfigurowaniu programatora włączania w
funkcji Home Network tryb odtwarzania jest
chwilowo zmieniany na [1 repeat]. Po zakończeniu
konfigurowania tryb odtwarzania jest
przywracany.
 Jeśli wybrany utwór zostanie usunięty lub jeśli
wybranej stacji radiowej nie będzie można odebrać
przed godziną rozpoczęcia ustawioną dla
32PL
programatora włączania, o godzinie rozpoczęcia
zostanie włączony alarm. Aby wyłączyć alarm,
należy nacisnąć dowolny przycisk. Jeśli jednak
wybrany utwór zostanie usunięty lub urządzenie
zostanie odłączone od Internetu w czasie 3 minut
przed godziną rozpoczęcia programatora, alarm
nie zostanie wyłączony.
 Jeśli czas działania ustawiony dla programatora 1 i
2 pokrywa się, ustawienia programatora, dla
którego wybrano wcześniejszą godzinę rozpoczęcia
zastępują ustawienia drugiego programatora.
Uwagi
 Programatora włączania nie można włączyć w
funkcji Audio In.
 Ustawienie programatora włączania jest kasowane
po odłączeniu zasilacza sieciowego.
 Jeśli 3 minuty przed godziną rozpoczęcia
programatora urządzenie jest już włączone,
funkcja programatora nie zostanie włączona.
 Jeśli programator został ustawiony, nie należy
włączać urządzenia w czasie 3 minut przed
godziną włączenia. W przeciwnym przypadku
programator może nie działać.
Zmienianie ustawień
Można konfigurować lub zmieniać wartości różnych ustawień. Aby zmienić ustawienie, należy wykonać
poniższą procedurę.
1
2
3
Naciśnij przycisk SETTINGS.
Zostanie wyświetlone menu Ustawienia.
Naciskaj przycisk /, aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk , aby powrócić do katalogu nadrzędnego.
Powtarzaj krok 2 aż do zakończenia konfigurowania ustawień.
Aby anulować ustawienia
Naciśnij przycisk SETTINGS, aby powrócić do pierwszego katalogu w menu Ustawienia. Naciśnij
ponownie przycisk SETTINGS, aby wyłączyć menu Ustawienia.
 Pierwszy katalog  Drugi katalog
Opis
Play mode
Tryb odtwarzania umożliwia skonfigurowanie ciągłego
odtwarzania utworów lub odtwarzania w kolejności
losowej (strona 28). (Ustawienie fabryczne: continue)
Sound
Umożliwia ustawienie jakości dźwięku.
Preset EQ
Jakość dźwięku można wybrać z sześciu
zaprogramowanych ustawień korektora w celu
dostosowania dźwięku do gatunku muzyki (strona 30).
(Ustawienie fabryczne: FLAT)
DSGX
Służy do generowania bardziej dynamicznego dźwięku
(Dynamic Sound Generator X-tra) (strona 30).
(Ustawienie fabryczne: On)
Sleep timer
Umożliwia określenie czasu, po upływie którego zostanie
włączony tryb oczekiwania (strona 31).
On-timer
Umożliwia włączenie odtwarzania o określonej godzinie
(strona 31). Istnieje możliwość skonfigurowania dwóch
ustawień programatora włączania.
Server setting
Umożliwia skonfigurowanie urządzenia w celu
automatycznego nawiązywania połączenia z serwerem.
Umożliwia również usunięcie serwera z listy historii.
Server auto connect
Jeśli w urządzeniu jest włączona funkcja Home Network,
umożliwia automatyczne łączenie się z ostatnio
podłączonym serwerem (strona 24). (Ustawienie
fabryczne: On)
Server delete
Umożliwia usunięcie niedziałających lub
nierozpoznanych serwerów z listy (strona 23).
Ciąg dalszy
Obsługa
Opcje ustawień

33PL
 Pierwszy katalog  Drugi katalog
Opis
Network setting
Auto setting
Umożliwia przywrócenie fabrycznych ustawień
domyślnych sieci (ustawienie Instant (S-IWS)).
Manual setting
Umożliwia ręczne określenie ustawień [Connection
setting] i [Proxy setting].
 Po wybraniu ustawienia [Connection setting]:
Umożliwia wybranie typu połączenia: [Instant (SIWS)], [AOSS] lub [Manual].
— Instant (S-IWS): Więcej informacji można znaleźć
w „Podręczniku szybkiej instalacji i podłączenia”.
— AOSS (strona 18)
— Manual (strona 19)
 Po wybraniu ustawienia [Proxy setting]:
Umożliwia określenie ustawień serwera proxy (strona 20).
Umożliwia skonfigurowanie różnych ustawień.
Option
34PL
Clock
Umożliwia ustawienie bieżącej daty i godziny (strona 15). (Ustawienie fabryczne: 1/1/2008 00:00)
Auto join PARTY
MODE
Umożliwia określenie, czy urządzenie przechodzi w tryb
PARTY MODE ([On]), czy nie ([Off]) po odebraniu
zaproszenia do trybu PARTY MODE (strona 22).
(Ustawienie fabryczne: On)
My name
Umożliwia wprowadzenie nazwy urządzenia
wyświetlanej w serwerze muzycznym „GIGA JUKE”.
AUDIO IN sensitivity
Umożliwia wybranie czułości wejściowej odpowiadającej
poziomowi sygnału na wyjściu urządzenia zewnętrznego
podłączonego do gniazda AUDIO IN.
 High (Headphone out): Ten poziom należy wybrać w
przypadku odbierania sygnału z gniazda
słuchawkowego urządzenia przenośnego.
 Low (Line out): Ten poziom należy wybrać w
przypadku odbierania sygnału z gniazda wyjściowego
urządzenia przenośnego (ustawienie fabryczne).
Language
Umożliwia wybranie wyświetlanego języka: angielskiego,
francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub hiszpańskiego
(strona 14). (Ustawienie fabryczne: angielski)
Backlight
Umożliwia określenie, czy podświetlenie ekranu ma być
zawsze włączone, czy też automatycznie wyłączane, gdy
urządzenie jest włączone.
 Always on: Podświetlenie jest zawsze włączone
(ustawienie fabryczne).
 Auto off: Podświetlenie jest automatycznie wyłączane
po upływie 90 sekund od wykonania ostatniej
operacji. W przypadku wykonania operacji, gdy
podświetlenie jest wyłączone, jest ono automatycznie
włączane.
Factory default
Umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych dla
parametrów urządzenia.
 Pierwszy katalog  Drugi katalog
Opis
Device information
Umożliwia wyświetlenie informacji na temat sieci,
adresu MAC, wersji oprogramowania układowego i
identyfikatora urządzenia.
Umożliwia sprawdzenie nazwy urządzenia.
Network information
 Connection setting
 Network name (SSID)
 Security setting
 IP address setting
 IP address/Subnet mask
 Default gateway
 DNS server setting
 DNS 1 / DNS 2
 Proxy setting
MAC address
Umożliwia sprawdzenie adresu MAC urządzenia.
Firmware version
Umożliwia sprawdzenie wersji oprogramowania
układowego urządzenia.
Device ID
Umożliwia sprawdzenie identyfikatora urządzenia
używanego z radiem internetowym.
Obsługa
My name
35PL
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia problemów z produktem należy wykonać poniższe procedury w celu
sprawdzenia urządzenia przed skontaktowaniem się z Centrum informacji dla klientów Sony.
Jeśli zostaną wyświetlone jakiekolwiek komunikaty lub kody błędów, należy je zanotować.
1
Zapoznaj się z sekcją „Rozwiązywanie problemów”, aby sprawdzić występujący
problem.
Być może w niniejszym podręczniku będzie można odnaleźć przydatne informacje. Sprawdź
odpowiednie instrukcje. Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów z
połączeniem Instant (S-IWS) można znaleźć w „Podręczniku szybkiej instalacji i podłączenia”
dostarczonym z modelem NAS-SC55PKE.
2
Sprawdź witrynę internetową Sony Europe poświęconą obsłudze klienta pod adresem
http://support.sony-europe.com/ (tylko dla klientów w Europie).
Witryna zawiera najnowsze informacje dotyczące pomocy technicznej oraz sekcję Często
zadawane pytania (FAQ).
3
Jeśli po wykonaniu czynności opisanych w punktach 1 i 2 problem nie zniknął,
skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Zasilanie
36PL
Problem
Przyczyny/rozwiązania
Nie można włączyć urządzenia.
 Podłącz dokładnie zasilacz sieciowy do urządzenia oraz do gniazda
ściennego (strona 13).
 System wewnętrzny urządzenia może być uszkodzony lub na
urządzenie mogą działać silne zakłócenia elektryczne
spowodowane przez upuszczenie zasilacza, elektryczność statyczną
lub wyładowanie. W takim przypadku odłącz zasilacz sieciowy,
poczekaj 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie.
Nie można wyłączyć urządzenia.
 System wewnętrzny urządzenia może być uszkodzony lub na
urządzenie mogą działać silne zakłócenia elektryczne
spowodowane przez upuszczenie zasilacza, elektryczność statyczną
lub wyładowanie. W takim przypadku odłącz zasilacz sieciowy,
poczekaj 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie.
 Urządzenie przechodzi w tryb oczekiwania po wyłączeniu
zasilania (wskaźnik zasilania/oczekiwania świeci czerwono). W
celu zupełnego wyłączenia urządzenia odłącz zasilacz sieciowy.
Wyświetlany jest komunikat „The
DC-IN voltage is too high.
Connect the specified AC power
adaptor.” (Zbyt wysokie napięcie
wejściowe. Podłącz odpowiedni
zasilacz sieciowy) i urządzenie
przechodzi w tryb oczekiwania.
 Został użyty inny zasilacz sieciowy niż dostarczony z urządzeniem,
co spowodowało powstanie zbyt wysokiego napięcia wejściowego.
Należy korzystać z zasilacza prądu zmiennego należącego do
wyposażenia urządzenia.
Problem
Przyczyny/rozwiązania
 Wyświetlany jest komunikat
 Jeśli urządzenie było używane z wysokim poziomem głośności
przez długi czas, temperatura wewnątrz urządzenia mogła
nadmiernie wzrosnąć. Wyłącz urządzenie i poczekaj na jego
ochłodzenie, a następnie włącz je ponownie.
„The internal temperature of the
device is too high.” (Zbyt
wysoka temperatura
wewnętrzna urządzenia) i
urządzenie przechodzi w tryb
oczekiwania.
 Wskaźnik zasilania/oczekiwania
miga (w trybie oczekiwania nie
są wyświetlane komunikaty na
ekranie).
Wyświetlany jest komunikat „An
 Została włączona funkcja automatycznej ochrony systemu. Odłącz
error has occurred in the internal
zasilacz sieciowy, poczekaj 30 sekund, a następnie podłącz go
system.” (Wystąpił błąd w systemie
ponownie.
wewnętrznym) i urządzenie
przechodzi w tryb oczekiwania.
Podłączanie urządzenia do sieci przy użyciu połączenia AOSS
Problem
Przyczyny/rozwiązania
 Wystąpił błąd podczas wymiany informacji pomiędzy
„An error occurred while
urządzeniem a stacją bezprzewodową/punktem dostępu do
transferring AOSS information.”
bezprzewodowej sieci LAN. Poczekaj chwilę, a następnie
(Wystąpił błąd podczas
ponownie wykonaj konfigurację połączenia AOSS.
przesyłania informacji AOSS).
 Ustaw urządzenie oraz stację bezprzewodową/punkt dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN bliżej siebie i ponownie wykonaj
 Wyświetlany jest komunikat
konfigurację połączenia AOSS.
„An error occurred in security
information.” (Wystąpił błąd w
informacji związanej z
zabezpieczeniami).
 Wyświetlany jest komunikat
„An error occurred while
transferring security key.”
(Wystąpił błąd podczas
przesyłania klucza
bezpieczeństwa).
 Wyświetlany jest komunikat
Wyświetlany jest komunikat
„Another device is connected to
the access point. Try again later.”
(Do punktu dostępu jest
podłączone inne urządzenie.
Spróbuj ponownie później).
Rozwiązywanie problemów
Wyświetlany jest komunikat „No
 Nie naciśnięto przycisku AOSS na stacji bezprzewodowej/punkcie
wireless station/access point in
dostępu do bezprzewodowej sieci LAN. Wykonaj ponownie
AOSS mode found.” (Nie
konfigurację połączenia AOSS.
znaleziono stacji bezprzewodowej/  Ustaw urządzenie oraz stację bezprzewodową/punkt dostępu do
punktu dostępu działającego w
bezprzewodowej sieci LAN bliżej siebie i ponownie wykonaj
trybie AOSS).
konfigurację połączenia AOSS.
 Wykonywana jest konfiguracja połączenia AOSS dla innego
urządzenia. Poczekaj chwilę, a następnie ponownie wykonaj
konfigurację połączenia AOSS.
Wyświetlany jest komunikat
 Wykryto kilka stacji bezprzewodowych/punktów dostępu do
„Multiple wireless stations/access
bezprzewodowej sieci LAN działających w trybie AOSS. Poczekaj
points in AOSS mode found. Try
chwilę, a następnie ponownie wykonaj konfigurację połączenia
again later.” (Znaleziono kilka
AOSS.
stacji bezprzewodowych/punktów
dostępu działających w trybie
AOSS. Spróbuj ponownie później).
37PL
Słuchanie danych dźwiękowych zapisanych na serwerze muzycznym
„GIGA JUKE” lub na komputerze (funkcja Home Network)
Problem
Przyczyny/rozwiązania
 Nie można podłączyć
 Upewnij się, że stacja bezprzewodowa/punkt dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN jest włączony.
 Upewnij się, że serwer muzyczny „GIGA JUKE” i komputer są
włączone.
 Ustawienia sieciowe w urządzeniu mogą być nieprawidłowe.
Naciśnij przycisk SETTINGS i wybierz opcje [Device information] – [Network information], aby sprawdzić ustawienia.
 Serwer muzyczny „GIGA JUKE” lub komputer mogą działać
niestabilnie. Uruchom je ponownie.
 Sprawdź, czy serwer muzyczny „GIGA JUKE” i komputer są
prawidłowo podłączone do stacji bezprzewodowej/punktu dostępu
do bezprzewodowej sieci LAN.
 Sprawdź następujące warunki, aby potwierdzić, że serwer muzyczny
„GIGA JUKE” i komputer są prawidłowo przygotowane:
 Serwer jest uruchomiony.
 Dla funkcji serwera jest wybrane ustawienie [Start].
 Urządzenie zostało zarejestrowane.
 Ustaw urządzenie oraz stację bezprzewodową/punkt dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN bliżej siebie.
 Jeśli funkcja ICF (Internet Connection Firewall) jest włączona na
komputerze, może ona stanowić przeszkodę w połączeniu
urządzenia z komputerem. Konieczna może być zmiana ustawień
zapory firewall w celu umożliwienia nawiązania połączenia przez
urządzenie. (Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień
zapory firewall można znaleźć w instrukcji obsługi komputera).
 Po sformatowaniu systemu serwera muzycznego „GIGA JUKE” lub
przywróceniu systemu na komputerze należy ponownie wykonać
konfigurację ustawień sieciowych (strony 18 i 19).




38PL
urządzenia do sieci.
Wyświetlany jest komunikat
„Cannot connect to the server.”
(Nie można nawiązać
połączenia z serwerem).
Wyświetlany jest komunikat
„A communication error
occurred.” (Wystąpił błąd
komunikacji).
Wyświetlany jest komunikat
„A communication error
occurred. Information
retrieval cancelled.” (Wystąpił
błąd komunikacji. Pobieranie
informacji zostało anulowane).
Wyświetlany jest komunikat
„GIGA JUKE Wireless Player”
i urządzenie nie włącza się.
Serwer muzyczny „GIGA JUKE”
lub komputer nie są wyświetlane
na ekranie wyboru serwera.
 Urządzenie mogło zostać włączone przed włączeniem serwera
muzycznego „GIGA JUKE” lub komputera. Na ekranie wyboru
serwera wybierz opcję [Update info], aby zaktualizować listę
serwerów (strona 23).
 Upewnij się, że stacja bezprzewodowa/punkt dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN jest włączony.
 Upewnij się, że serwer muzyczny „GIGA JUKE” i komputer są
włączone.
 Sprawdź następujące warunki, aby potwierdzić, że serwer muzyczny
„GIGA JUKE” i komputer są prawidłowo przygotowane:
 Serwer jest uruchomiony.
 Dla funkcji serwera jest wybrane ustawienie [Start].
 Urządzenie zostało zarejestrowane.
Nie można normalnie odtwarzać
danych dźwiękowych.
 Wybrano tryb powtarzania odtwarzania lub odtwarzania w
kolejności losowej. Naciśnij przycisk SETTINGS, aby dla opcji [Play
mode] wybrać ustawienie [Continue] (strona 28).
Przyczyny/rozwiązania
Podczas odtwarzania dźwięk
przeskakuje.
 Przepustowość połączenia z bezprzewodową siecią LAN może być
zbyt mała. Ustaw urządzenie oraz stację bezprzewodową/punkt
dostępu do bezprzewodowej sieci LAN bliżej siebie, aby nie było
pomiędzy nimi przeszkód.
 Na komputerze może być uruchomionych wiele aplikacji. Jeśli na
komputerze działa oprogramowanie antywirusowe, tymczasowo
wyłącz to oprogramowanie, ponieważ wykorzystuje ono dużą część
zasobów systemu.
 W zależności od środowiska sieciowego lub warunków
elektromagnetycznych jednoczesne odtwarzanie utworów przy
użyciu więcej niż jednego urządzenia klienckiego może być
niemożliwe. Wyłącz pozostałe urządzenia klienckie, aby odtwarzać
utwory przy użyciu tego urządzenia.
Nie można przewijać do przodu
lub do tyłu.
 Ze względu na ograniczenia systemu nie można przewijać do
przodu lub do tyłu następujących utworów:
 Utworów, których czas trwania jest nieznany.
 Utworów w formacie WMA chronionych prawami autorskimi.
Podczas odtwarzania takich utworów pasek postępu nie jest
wyświetlany na ekranie odtwarzania.
Wyświetlany jest komunikat
„Incompatible format found.
Cannot play.” (Wykryto
niekompatybilny format. Nie
można odtworzyć).
 Nie można odtwarzać plików innych niż pliki dźwiękowe.
Wyświetlany jest komunikat
„Cannot play back.” (Nie można
odtworzyć).
 Nie można odtwarzać następujących utworów:
 Utworu, który nie spełnia warunków odtwarzania.
 Utworu z niedokładnymi danymi o prawach autorskich.
 Utworu zakupionego w internetowym sklepie muzycznym, który
nie umożliwia przesyłania w sieci domowej.
 Sprawdź, czy wybrany utwór nie został usunięty z serwera. Jeśli
utwór został usunięty, naciśnij przycisk HOME NETWORK, aby
wybrać inny utwór.
 Upewnij się, że stacja bezprzewodowa/punkt dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN jest włączony.
 Upewnij się, że serwer muzyczny „GIGA JUKE” i komputer są
włączone.
 Serwer muzyczny „GIGA JUKE” lub komputer mogą działać
niestabilnie. Uruchom je ponownie.
 Sprawdź, czy serwer muzyczny „GIGA JUKE” i komputer są
prawidłowo podłączone do stacji bezprzewodowej/punktu dostępu
do bezprzewodowej sieci LAN.
Wyświetlany jest komunikat
„There are no playable tracks.”
(Brak utworów do odtwarzania).
 Jeśli w wybranym folderze nie ma utworów lub folderów, nie można
go rozwinąć w celu wyświetlenia zawartości.
Ciąg dalszy
Rozwiązywanie problemów
Problem

39PL
Problem
Przyczyny/rozwiązania
Nie można odtwarzać utworów w  Mogło zostać nawiązane połączenie z komputerem z programem
formacie ATRAC3 lub
Windows Media Player jako serwerem. W celu nawiązania
ATRAC3plus.
połączenia z komputerem należy użyć serwera VAIO Media
Integrated Server (strona 47).
Nie można odtwarzać utworu w
formacie WMA chronionego
prawami autorskimi.
 W przypadku połączenia z komputerem z serwerem VAIO Media
Integrated Server nie można odtwarzać utworów w formacie WMA
chronionych prawami autorskimi. W celu nawiązania połączenia z
komputerem należy użyć programu Windows Media Player jako
serwera (strona 47).
 W zależności od formatu pliku WMA niektórych utworów nie
można odtwarzać.
Nie można wybrać wcześniej
wybranego utworu.
 Informacje o utworze w serwerze muzycznym „GIGA JUKE” lub
komputerze mogła ulec zmianie. Naciśnij przycisk HOME
NETWORK znajdujący się w urządzeniu. Jeśli problem nie został
usunięty, należy na ekranie wyboru serwera ponownie wybrać
serwer (serwer muzyczny „GIGA JUKE” lub komputer).
Informacje o tym urządzeniu nie
pojawiają się w sekcji [Media
Sharing] programu Windows
Media Player 11.
 Urządzenie pojawia się jako „Unknown Device”. Nie oznacza to
problemu.
Słuchanie tych samych utworów w różnych pomieszczeniach (PARTY MODE)
40PL
Problem
Przyczyny/rozwiązanie
Pojawia się komunikat „Cannot
play back.” (Odtwarzanie
niemożliwe).
 Nie jest możliwe odtwarzanie następujących utworów:
 Utwory naruszające ograniczenia odtwarzania.
 Utwory z nieprawidłowymi informacjami dotyczącymi praw
autorskich.
 Zakupione w muzycznych sklepach internetowych utwory nie
zezwalające na transmisję w sieci domowej.
Pojawia się komunikat „A
communication error occurred”
(Wystąpił błąd komunikacji).
 Upewnij się, że stacja bezprzewodowa/punkt dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN jest włączony.
 Upewnij się, że serwer muzyczny „GIGA JUKE” jest włączony.
 Serwer muzyczny „GIGA JUKE” może działać niestabilnie. Należy
go ponownie uruchomić.
 Upewnij się, że serwer muzyczny „GIGA JUKE” jest prawidłowo
podłączony do stacji bezprzewodowej/punktu dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN.
Nie można normalnie obsługiwać
urządzenia.
 Urządzenia nie można obsługiwać w zwykły sposób, jeżeli pracuje
ono w trybie PARTY MODE. Aby wykonać te operacje, należy
wyjść z trybu PARTY MODE.
W celu przejścia do trybu PARTY
MODE naciśnięty został przycisk
PARTY, ale na urządzeniu jest
wyświetlany tytuł utworu, tytuł
albumu i nazwa wykonawcy oraz
dźwięk nie jest odtwarzany.
 Jeżeli „Host” odtwarzał utwór, gdy naciśnięty został przycisk
PARTY w celu przejścia do trybu PARTY MODE, urządzenie nie
rozpocznie odtwarzania do momentu zakończenia bieżącego
utworu i rozpoczęcia odtwarzania następnego utworu.
Słuchanie radia w Internecie (funkcja Internet Radio)
Problem
Przyczyny/rozwiązania
 Upewnij się, że stacja bezprzewodowa/punkt dostępu do
urządzenia do Internetu.
bezprzewodowej sieci LAN jest włączony.
 Ustawienia sieciowe w urządzeniu mogą być nieprawidłowe.
 Wyświetlany jest komunikat
„Cannot connect to the radio
Naciśnij przycisk SETTINGS i wybierz opcje [Device station.” (Nie można nawiązać
information] – [Network information], aby sprawdzić ustawienia.
połączenia ze stacją radiową).  Ustaw urządzenie oraz stację bezprzewodową/punkt dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN bliżej siebie.
 Wyświetlany jest komunikat
„A communication error
 Jeśli umowa z usługodawcą internetowym ogranicza połączenie z
occurred. Information retrieval
Internetem do jednego urządzenia w danym momencie, połączenie
cancelled.” (Wystąpił błąd
urządzenia z Internetem nie będzie możliwe, gdy jednocześnie
komunikacji. Pobieranie
połączone jest inne urządzenie. Skontaktuj się z usługodawcą
informacji zostało anulowane).
internetowym.
 Wyświetlany jest komunikat
„GIGA JUKE Wireless Player”
i urządzenie nie włącza się.
 Nie można podłączyć
 Przepustowość połączenia z bezprzewodową siecią LAN może być
zbyt mała. Ustaw urządzenie oraz stację bezprzewodową/punkt
dostępu do bezprzewodowej sieci LAN bliżej siebie, aby nie było
pomiędzy nimi przeszkód.
Lista stacji radiowych na ekranie
różni się od listy edytowanej na
komputerze.
 Zegar w urządzeniu nie został ustawiony lub godzina jest
nieprawidłowa. Naciśnij przycisk SETTINGS i wybierz opcje
[Option] – [Clock], aby ustawić odpowiednią godzinę (strona 15).
Ustawienia programatora
Problem
Przyczyny/rozwiązania
Wyświetlany jest komunikat „Set the  Jeśli zegar w urządzeniu nie został ustawiony, nie można używać
clock first.” (Najpierw ustaw zegar).
programatora włączania. Przed użyciem programatora włączania
należy ustawić zegar (strona 15).
Rozwiązywanie problemów
Dźwięk przeskakuje.
Wyświetlany jest komunikat „Select  Nie można wybrać opcji [OK] w menu [On-timer] – [On] – [Day
the day(s) you want to set.” (Wybierz
setting], dopóki nie zostanie wybrany dzień. Wybierz co najmniej
dni, które chcesz ustawić).
jeden dzień i naciśnij przycisk [OK].
Wyświetlany jest komunikat „Play
back the source for timed playback
before on-timer setting.” (Przed
ustawieniem programatora
włączania odtwórz źródło, które ma
zostać zaprogramowane).
 Jeśli podczas konfigurowania programatora urządzenie nie
odtwarza ze źródła, nie można wybrać ustawienia [Yes] dla opcji
[On-timer] — [On] — [Source setting]. Ustawienie programatora
należy skonfigurować podczas odtwarzania z wybranego źródła.
 Po włączeniu funkcji Audio In nie można wybrać ustawienia
[Yes] dla opcji [On-timer] — [On] — [Source setting].
 Ustawienie programatora nie
 Ustawienie programatora jest anulowane przy przejściu
urządzenia do trybu PARTY MODE.
działa po osiągnięciu godziny
włączenia.
 Ustawienie programatora nie
działa po osiągnięciu godziny
wyłączenia.
41PL
Zmienianie ustawień
Problem
Przyczyny/rozwiązania
Wyświetlany jest komunikat „There  Jeśli nie ma żadnego serwera, który może zostać usunięty, nie
is no server to delete.” (Brak serwera
można wybrać opcji [Server delete].
do usunięcia).
Inne
Problem
Przyczyny/rozwiązania
Po podłączeniu zasilacza sieciowego  Urządzenie zostało skonfigurowane w celu odtwarzania
zegar nie jest wyświetlany i
demonstracji (strona 13). Jeśli nie chcesz, aby demonstracja była
rozpoczyna się odtwarzanie
odtwarzana, ustaw zegar (strona 15).
demonstracji.
 Urządzenie nie odpowiada na
żadne działania.
 Urządzenie nie działa
prawidłowo.
42PL
 System wewnętrzny urządzenia może być uszkodzony lub na
urządzenie mogą działać silne zakłócenia elektryczne
spowodowane przez upuszczenie zasilacza, elektryczność
statyczną lub wyładowanie. W takim przypadku odłącz zasilacz
sieciowy, poczekaj 30 sekund, a następnie podłącz go ponownie.
Pilot nie działa.
 Baterie w pilocie mogą być włożone nieprawidłowo. Włóż
poprawnie baterie do pilota (strona 12).
 Baterie są rozładowane.
 Brak baterii.
 Skieruj pilota w stronę czujnika zdalnego sterowania w
urządzeniu.
 W pobliżu urządzenia znajduje się przemiennik lub lampa
jarzeniowa. Odsuń urządzenie od przemiennika.
Brak dźwięku w głośnikach.
 Zostały podłączone słuchawki. Odłącz je.
 Zwolnij przycisk pauzy.
 Zmniejszono poziom głośności do minimum. Zwiększ poziom
głośności.
Brak dźwięku w słuchawkach.
 Słuchawki mogą być niedokładnie podłączone do urządzenia.
Podłącz je dokładnie.
Nie można wyświetlić całego tytułu
(utworu, stacji radiowej itp.).
 Ze względu na ograniczenia systemu maksymalna długość tytułu,
która może zostać wyświetlona, wynosi około 120 znaków.
Głośność z urządzenia
zewnętrznego podłączonego do
gniazda AUDIO IN jest zbyt niska.
 Naciśnij przycisk SETTINGS i wybierz opcje [Option] – [AUDIO
IN sensitivity] – [High (Headphone out)].
Środki ostrożności
Nie należy upuszczać
urządzenia
 Urządzenie należy chronić przez silnymi
wstrząsami. Mogą one spowodować awarię
urządzenia.
 Nie należy wywierać silnego nacisku na
przednią część urządzenia, gdy zainstalowane
są głośniki.
Informacje na temat
zniekształceń w telewizorach
Zestaw nie jest ekranowany magnetycznie i obraz
na ekranie ustawionego w pobliżu telewizora
może ulec zniekształceniu pod wpływem pola
magnetycznego. W takiej sytuacji należy wyłączyć
telewizor, a następnie włączyć go po upływie 15–
30 minut. Jeśli jakość obrazu się nie poprawi,
należy odsunąć urządzenie od telewizora.
Wzgląd na innych ludzi
Zalecane jest utrzymywanie głośności na
rozsądnym poziomie, zwłaszcza w nocy, ze
względu na sąsiadów.
Informacje na temat
kondensacji
Głośniki
Informacje o miejscu instalacji
Informacje na temat zasilacza
sieciowego
 Należy korzystać z zasilacza sieciowego
dostarczonego w opakowaniu z urządzeniem.
Nie należy korzystać z innego zasilacza
sieciowego, ponieważ może to spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia.
Polaryzacja wtyku
 Zasilacz sieciowy lub kabel zasilający należy
podłączyć do łatwo dostępnego gniazda
zasilania. W przypadku zauważenia
jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu
zasilacza sieciowego lub przewodu zasilającego
należy natychmiast odłączyć go od gniazda
zasilania.
 Wyłączenie urządzenia, które jest podłączone
do gniazda ściennego, nie powoduje jego
odłączenia od źródła zasilania prądem
przemiennym (sieci elektrycznej).
 Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia
przez dłuższy czas, upewnij się, że zostało
odłączone od gniazda sieciowego. W celu
wyjęcia przewodu zasilającego z gniazda
sieciowego chwyć przewód za wtyk; nigdy nie
ciągnij za sam przewód.
Środki ostrożności/Dane techniczne
Nie należy umieszczać urządzenia w
następujących miejscach:
 W miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego, w pobliżu źródeł
ciepła, w miejscach, w których temperatura
powietrza jest zbyt wysoka. (Urządzenie
powinno być używane w temperaturze od 5°C
do 35°C).
 Na desce rozdzielczej samochodu lub wewnątrz
samochodu z zamkniętymi oknami narażonego
na działanie promieni słonecznych (zwłaszcza
w okresie lata).
 W pobliżu magnesów, głośników, telewizorów i
innych miejsc, w których wytwarzane jest pole
magnetyczne.
 W pobliżu kuchenki mikrofalowej.
 W miejscach o dużym zapyleniu.
 Na niepewnej i nierównej powierzchni.
 W miejscu narażonym na wstrząsy.
 W miejscu narażonym na wilgoć, na przykład
w łazience.
 W pobliżu przeszkód blokujących fale
elektromagnetyczne, na przykład metalowych
lub żelbetowych ścian.
 W miejscu o słabej wentylacji.
 W pobliżu telefonu bezprzewodowego
(podstawy lub słuchawki).
W przypadku gwałtownej zmiany temperatury w
urządzeniu może wystąpić kondensacja
(skraplanie wody), co może spowodować jego
uszkodzenie. W takim przypadku nie należy
używać urządzenia przez dwie lub trzy godziny.
Po upływie tego czasu urządzenie powinno działać
normalnie.
43PL
Czyszczenie
Czyść urządzenie miękką szmatką. W przypadku
dużego zabrudzenia urządzenia należy wyczyścić
je miękką szmatką lekko zwilżoną delikatnym
środkiem czyszczącym. Należy uważać, aby nie
zamoczyć gniazd. Nie należy używać
rozpuszczalnika, benzenu, alkoholu itp., ponieważ
mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
Informacje na temat
urządzenia
 W przypadku połączenia z siecią zewnętrzną,
na przykład z Internetem, i umożliwienia
dostępu z innych urządzeń, w zależności od
konfiguracji sieci do urządzenia mogą uzyskać
dostęp złośliwi użytkownicy. Może to
spowodować uszkodzenia, takie jak fałszowanie
danych. Aby uniknąć tego problemu, przed
użyciem tego urządzenia należy:
—Użyć routera i prawidłowo go skonfigurować.
—Zarejestrować urządzenia, które mogą się
łączyć z tym urządzeniem.
 Wysyłanie lub udostępnianie produktów
chronionych prawami autorskimi do/w sieci
zewnętrznej, do której mają dostęp inni
użytkownicy, bez zgody właściciela jest
zabronione na podstawie przepisów o prawie
autorskim.
 Informacje na temat obsługi standardu DLNA:
Ten produkt został zaprojektowany zgodnie z
wytycznymi DLNA Guideline v1.0. Produkt
został upowszechniony w celu uzyskania
formalnej akredytacji standardu DLNA. W celu
zachowania możliwości połączenia produkt
może być aktualizowany.
44PL
Dane techniczne
Interfejs
Bezprzewodowa sieć LAN:
IEEE802,11b/g (WEP64bit/WEP128bit/
WPA-PSK TKIP/WPA2-PSK AES)
Częstotliwość radiowa: 2,4 GHz
Wejścia/wyjścia:
Gniazdo AUDIO IN: Gniazdo
stereofoniczne mini
Gniazdo PHONES: Gniazdo
stereofoniczne mini
Złącze obsługi i serwisu
Wzmacniacz
Wyjściowa moc skuteczna przy pracy ciągłej:
10 W + 10 W (10% THD)
Zasilanie
Zasilacz sieciowy
Wejście:100–240 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Wyjście:12 V (prąd stały), 2,5 A
Pobór mocy: 6 W
Zakres temperatury podczas pracy
urządzenia
Wilgotność otoczenia podczas pracy
urządzenia
od 20% do 80% (bez skraplania)
Wymiary
Około 341 × 123 × 213 mm (s/w/g) z
uwzględnieniem wystających części i elementów
sterujących
Masa
Około 3,4 kg
Środki ostrożności/Dane techniczne
od 5°C do 35°C
Dołączone akcesoria
Patrz strona 7.
Producent zastrzega sobie prawo zmiany projektu
i danych technicznych bez uprzedniego
powiadomienia w celu ulepszenia urządzenia.
45PL
Wymagania systemowe komputera podłączanego do tego
urządzenia
Komputer
 Komputer zgodny z IBM PC/AT
 Procesor: 1,00 GHz lub szybszy
 Dostępne miejsce na dysku twardym: 1,2 GB lub więcej
(Ilość miejsca zależy od ilości danych muzycznych zapisanych w
komputerze).
 Pamięć RAM: 256 MB lub więcej
 Karta dźwiękowa
System operacyjny
Tylko następujące wersje zainstalowane przez producenta:
 Windows XP Service Pack 2
 Windows Vista
Oprogramowanie
 Serwer:
VAIO Media Integrated Server Ver. 6.1
Windows Media Player 11
 Oprogramowanie do zarządzania muzyką:
SonicStage Ver. 4.2
Windows Media Player 11
Uwagi
 Nie można zapewnić bezawaryjnego działania na wszystkich komputerach spełniających wymagania dotyczące
systemu.
 Format NTFS w systemie Windows XP może być używany tylko w przypadku oryginalnej wersji zainstalowanej
przez producenta.
 Nie można zapewnić bezawaryjnego działania funkcji wstrzymania, uśpienia lub hibernacji systemu na
wszystkich komputerach.
 Systemy operacyjne inne od wymienionych powyżej, komputery składane w domu, zaktualizowane systemy
zainstalowane przez producenta, środowiska wielosystemowe i wielomonitorowe oraz komputery Macintosh
nie są obsługiwane.
 W zależności od wydajności komputera lub środowiska operacyjnego oprogramowanie może działać z
pewnymi ograniczeniami.
 Najnowsze informacje na temat serwera VAIO Media Integrated Server można znaleźć na stronie http://www.vaio-link.com/.
 Najnowsze informacje na temat programu Windows Media Player można znaleźć na stronie firmy Microsoft
Corporation.
46PL
Formaty dźwiękowe utworów na komputerze obsługiwane przez
urządzenie
W przypadku używania serwera VAIO Media Integrated Server
Zawartość źródłowa
Format pliku
DRM, np. jak używane w internetowych
sklepach muzycznych
MP3
Nie
Linear PCM
WAV
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
WMA
AAC
ATRAC3
Nie
Nagrane w programie SonicStage z opcją
[DRM on]
Nagrane w programie SonicStage z opcją
[DRM off]
Tak
ATRAC3plus
Nie
Nagrane w programie SonicStage z opcją
[DRM on]
Nagrane w programie SonicStage z opcją
[DRM off]
Format danych
dźwiękowych
Szybkość transmisji/
odtwarzanych w
częstotliwość próbkowania urządzeniu
Mniej niż 32 kHz
Linear PCM
MP3
32 kHz lub więcej
—
Linear PCM
—
Linear PCM
—
Nie można odtwarzać
—
WMA
—
Nie można odtwarzać
—
Linear PCM
—
Nie można odtwarzać
66/105/132 kB/s
ATRAC3
—
Linear PCM
—
48/64/256 kB/s
Inna niż 48/64/256 kB/s
Nie można odtwarzać
ATRAC3plus
Linear PCM
—
Linear PCM
W przypadku używania serwera Windows Media Player
Format pliku
MP3
Linear PCM
WAV
WMA
AAC
ATRAC3
ATRAC3plus
DRM, np. jak używane w internetowych
sklepach muzycznych
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak/Nie
Tak/Nie
Tak/Nie
Format danych
dźwiękowych
Szybkość transmisji/
odtwarzanych w
częstotliwość próbkowania
urządzeniu
—
MP3
—
Linear PCM
—
WAV
—
WMA
—
WMA
—
Nie można odtwarzać
—
Nie można odtwarzać
—
Nie można odtwarzać
Środki ostrożności/Dane techniczne
Zawartość źródłowa
47PL
Indeks
A
Adres MAC 35
AOSS 16, 18
AUDIO IN, funkcja 6, 29
Czułość wejścia AUDIO IN 34
B
Maska podsieci 20, 35
Menu Ustawienia 11, 33
Music Surfin’ 26
Lista kanałów 25
N
Nazwa sieci 20, 35
O
C
Odtwarzanie losowe 28
Oprogramowanie do zarządzania muzyką 46
Czujnik zdalnego sterowania 9
P
D
PARTY MODE 6, 22
Pasek postępu 9
Pilot 11
Wkładanie baterii 12
Podświetlenie 34
Pokaz 13
Połączenie 16
AOSS 18
Instant (S-IWS) 17
Konfiguracja ręczna 19
Powtarzanie odtwarzania 28
Preset EQ 12, 30
Programator włączania 31
Programator zasypiania 31
Punkt dostępu 16
Brama domyślna 20, 35
DHCP 20
DSGX 12, 30
F
Format dźwięku 47
G
Gniazdo AUDIO IN 9
Gniazdo PHONES 8
H
Home Network 6
Komputer 27
Serwer muzyczny „GIGA JUKE” 21
I
Identyfikator urządzenia 35
Informacje sieciowe 35
J
Jakość dźwięku 30
K
Klient 6
Klucz sieciowy (bezpieczeństwa) 20
Kondensacja 43
Korektor (Preset EQ) 12, 30
L
Live365 28
48PL
M
R
Radio internetowe 6, 28
Aktualizacja listy 29
Regulacja głośności 8, 12
S
Serwer 6
Aktualizowanie listy 23
Nazwa serwera 18
Oprogramowanie 46
Start 18, 19
Ustawienia serwera 33
Usuwanie z listy 23
Wybór ręczny 24
Zmiana 23
Serwer DNS 20, 35
Serwer muzyczny „GIGA JUKE” 6
Odtwarzanie 21
Połączenie 16
SHOUTcast 28
Sieć bezprzewodowa
Adapter bezprzewodowy 16
Moc sygnału 9
Punkt dostępu bezprzewodowej sieci LAN 16
Stacja bezprzewodowa 16
SSID 20, 35
Stacja bezprzewodowa 16
T
Tryb odtwarzania 28
U
Usługodawca 29
Ustawienia proxy 20, 34, 35
Ustawienia sieciowe 18, 34
Ustawienia zabezpieczeń 20, 35
Ustawianie adresu 20
Ustawianie adresu IP 20, 35
Ustawienie fabryczne 34
Urządzenie zewnętrzne 29
W
X
x-DJ 6, 24
Lista kanałów 25
Z
Zasilacz sieciowy 13
Zegar 15
Środki ostrożności/Dane techniczne
Wersja oprogramowania sprzętowego 35
Witryna obsługi 5
Wskaźnik zasilania/oczekiwania 13
Wymagania systemowe 46
Wyświetlany język 14, 34
49PL
Znaki towarowe itp.
 „GIGA JUKE” i odpowiednie logo są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
 „WALKMAN”,
i
są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
i VAIO Media są zastrzeżonymi
 VAIO,
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 SonicStage i jego logo są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
 „ATRAC”, OpenMG i ich logo są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
 Wszystkie produkty powinny posiadać oznaczenia
patentów USA i zagranicznych, na których
zastosowanie firma Dolby Laboratories udzieliła
licencji.
 Technologię kodowania dźwięku i patenty
stosowane w MPEG Layer-3 pozyskano od
Fraunhofer IIS i Thomson.
 Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows
Media są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a
Windows Vista jest znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub w innych krajach.
 Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple
Computer, Inc. zastrzeżonym w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
 „AOSS” jest znakiem towarowym firmy Buffalo
Inc.
jest znakiem towarowym firmy

Live365.com.
jest zastrzeżonym znakiem

towarowym firmy AOL LLC.
WPA Supplicant
Copyright © 2003–2007, Jouni Malinen <j@w1.fi>
oraz współtwórcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ponowna dystrybucja i wykorzystanie w formie
źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są
dozwolone wyłącznie po spełnieniu następujących
warunków:
1 Ponowna dystrybucja kodu źródłowego musi
zawierać powyższe informacje o prawach
autorskich, listę warunków i poniższą informację.
2 Ponowna dystrybucja w postaci binarnej musi
umożliwiać odtworzenie powyższych informacji o
prawach autorskich, listy warunków i poniższej
informacji w dokumentacji i/lub innych
materiałach dołączonych do dystrybucji.
3 Nazwy wymienionych powyżej właścicieli praw
autorskich oraz nazwy współpracowników nie
mogą być używane w celu promowania lub
reklamowania produktów stworzonych przy
użyciu tego oprogramowania bez uzyskania
specjalnego pozwolenia na piśmie.
50PL
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST
DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW
AUTORSKICH ORAZ ICH
WSPÓŁPRACOWNIKÓW W STANIE „TAKIM,
JAKI JEST” Z WYŁĄCZENIEM WSZELKICH
JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI
LUB PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY ORAZ
PRZYDATNOŚCI DO WYBRANEGO CELU.
WŁAŚCICIEL PRAW AUTORSKICH NIE
ODPOWIADA ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE,
WYJĄTKOWE LUB WYNIKOWE USZKODZENIA
(W TYM, ALE NIE TYLKO, WYMIANĘ
TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ DANYCH,
UTRATĘ PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA, UTRATĘ
ZYSKÓW LUB PRZESZKODY W DZIAŁANIU
FIRMY) POWSTAŁYCH W JAKIKOLWIEK
SPOSÓB I NA PODSTAWIE JAKICHKOLWIEK
PRZEPISÓW, ZAPISANYCH W KONTRAKCIE,
ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ (W
TYM WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA I INNE)
WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z
UŻYWANIA NINIEJSZEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU
OSTRZEŻENIA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA
TAKICH STRAT.
 Ten produkt jest chroniony przez pewne prawa
własności intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Używanie lub dystrybucja tego
rodzaju technologii poza tym produktem jest
zabroniona bez uzyskania licencji od firmy
Microsoft lub upoważnionego przedstawiciela
firmy Microsoft.
Dostawcy zawartości wykorzystują technologię
zarządzania cyfrowymi prawami autorskimi w
programie Windows Media zawartą w tym
urządzeniu („WM-DRM”) w celu ochrony
własnej zawartości („Bezpieczna zawartość”)
przed naruszeniem własności intelektualnej, w
tym praw autorskich.
Niniejsze urządzenie wykorzystuje
oprogramowanie WM-DRM do odtwarzania
Bezpiecznej zawartości („Oprogramowanie
WM-DRM”). Jeśli zabezpieczenia
oprogramowania WM-DRM w niniejszym
urządzeniu zostaną naruszone, właściciele
Bezpiecznej zawartości („Właściciele
bezpiecznej zawartości”) mogą żądać od firmy
Microsoft wycofania uprawnień
oprogramowania WM-DRM do uzyskiwania
nowych licencji na kopiowanie, wyświetlanie i/
lub odtwarzanie Bezpiecznej zawartości.
Wycofanie takich uprawnień nie ma wpływu na
możliwość odtwarzania niechronionej
zawartości przy użyciu oprogramowania WMDRM. Lista wycofanego oprogramowania WMDRM jest przesyłana do urządzenia za każdym
razem, gdy pobierana jest licencja dla
Bezpiecznej zawartości z Internetu lub z
komputera. Firma Microsoft może w
połączeniu z licencją przesyłać do urządzenia
listy wykluczeń w imieniu Właścicieli
bezpiecznej zawartości.
 Występujące w niniejszym dokumencie nazwy
systemów i produktów są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
producentów.
 W niniejszym podręczniku systemy Microsoft
Windows XP Home Edition, Microsoft Windows
XP Professional i Microsoft Windows XP Media
Center Edition są określane nazwą Windows XP.
 W niniejszym podręczniku systemy Microsoft
Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows
Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista
Business i Microsoft Windows Vista Ultimate są
określane nazwą Windows Vista.
 W niniejszym podręczniku pominięto znaki  i
.
Środki ostrożności/Dane techniczne
51PL
Printed in Malaysia
Download PDF

advertising