Sony | NAS-SC55PKE | Sony NAS-SC55PKE Instrukcja obsługi

3-300-262-83(1)
Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności
Podręcznik szybkiej
instalacji i podłączenia
— Opis głównych funkcji
PL
HDD Network Audio System
NAS-SC55PKE
© 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia
Spis treści
Sprawdzanie zawartości (zawartość opakowania)..................................................................3
Podłączanie głośników i anten serwera muzycznego „GIGA JUKE”..................................4
Nawiązywanie połączenia Instant (S-IWS).................................................................................7
Podłączanie do Internetu.................................................................................................................9
Wybieranie języka wyświetlania................................................................................................. 11
Na serwerze muzycznym „GIGA JUKE”........................................................................................................ 11
W odtwarzaczu bezprzewodowym „GIGA JUKE”..................................................................................... 11
Nagrywanie płyty CD w odtwarzaczu HDD Jukebox serwera muzycznego „GIGA
JUKE”.................................................................................................................................................. 12
Odtwarzanie przy użyciu odtwarzacza HDD Jukebox serwera muzycznego „GIGA
JUKE”.................................................................................................................................................. 13
Odtwarzanie nagrań muzycznych przechowywanych na serwerze muzycznym
„GIGA JUKE” za pomocą odtwarzacza bezprzewodowego „GIGA JUKE”................... 14
Słuchanie audycji radiowych w Internecie za pomocą odtwarzacza
bezprzewodowego „GIGA JUKE”............................................................................................. 16
Przesyłanie danych dźwiękowych z odtwarzacza HDD Jukebox serwera
muzycznego „GIGA JUKE” do odtwarzacza „WALKMAN”................................................. 17
Rozwiązywanie problemów......................................................................................................... 19
Uwagi dotyczące podręcznika
W niniejszym podręczniku system muzyczny z dyskiem twardym (NAS-S55HDE) określany jest jako
serwer muzyczny „GIGA JUKE”, zaś bezprzewodowy system muzyczny (NAS-C5E) określany jest jako
odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA JUKE”.
Więcej informacji można znaleźć w następujących miejscach:
Instrukcja obsługi serwera muzycznego „GIGA JUKE” — szczegóły dotyczące obsługi, funkcji i
rozwiązywania problemów w działaniu serwera muzycznego „GIGA JUKE”.
Instrukcja obsługi odtwarzacza bezprzewodowego „GIGA JUKE” — szczegóły dotyczące obsługi,
funkcji i rozwiązywania problemów w działaniu odtwarzacza bezprzewodowego „GIGA JUKE” oraz
odbioru za jego pomocą audycji radiowych z Internetu (radio internetowe). Szczegółowe informacje
o internetowych usługach radiowych można znaleźć w ulotce „Radio internetowe w odtwarzaczu
bezprzewodowym „GIGA JUKE”” dostarczonej z odtwarzaczem bezprzewodowym „GIGA JUKE”.
Instrukcja obsługi stacji bezprzewodowej — opis stacji bezprzewodowej.
Instrukcja obsługi adaptera DIGITAL MEDIA PORT — szczegóły dotyczące obsługi i rozwiązywania
problemów w działaniu adaptera DIGITAL MEDIA PORT.
Witryna firmy Sony Europe poświęcona obsłudze klienta pod adresem http://support.sony-europe.
com/ (tylko dla klientów w Europie).
PL
Sprawdzanie zawartości (zawartość opakowania)
W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia
jakiegokolwiek elementu należy skontaktować się
z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
 Serwer muzyczny „GIGA JUKE” i
dostarczane z nim akcesoria
Serwer muzyczny „GIGA JUKE”
NAS-S55HDE (1)
 Odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA
JUKE” i dostarczane z nim akcesoria
Odtwarzacz
bezprzewodowy
„GIGA JUKE”
NAS-C5E (1)
Zasilacz
sieciowy 12V
AC (1)
Przewód zasilający (1)
Adapter
Przedłużacz USB
bezprzewodowy (1)
(1)
Przewód zasilający do
modeli dostępnych poza
Wielką Brytanią
Przewód zasilający do
modelu dostępnego w
Wielkiej Brytanii
Przewód zasilający jest dostarczony z filtrem zaciskowym.
Z tego przewodu zasilającego należy korzystać wyłącznie z
modelem NAS-C5E.
Antena przewodowa
FM (1)
Antena
ramowa AM
(1)
 Stacja bezprzewodowa i dostarczane z
nią akcesoria
Stacja
bezprzewodowa
WAP-NA1 (1)
Kabel sieciowy
(LAN) (1)
Przewody głośnikowe (2)
Zasilacz sieciowy 5V AC (1)
Antena przewodowa DAB (tylko model
dostępny w Wielkiej Brytanii) (1)
Przewód zasilający (1)
Przewód zasilający do
modeli dostępnych poza
Wielką Brytanią
Przewód zasilający do
modelu dostępnego w
Wielkiej Brytanii
PL
Podłączanie głośników i anten serwera muzycznego
„GIGA JUKE”
1
2
1
Model brytyjski
5
4
6
3
Czynność ta jest wykonywana na serwerze muzycznym „GIGA JUKE”.
Uwaga
NIE NALEŻY podłączać przewodu zasilającego do gniazda ściennego przed otrzymaniem takiego polecenia.
Aby podłączyć dostarczone głośniki i anteny do serwera muzycznego „GIGA JUKE”, należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1
Podłącz przewody głośnikowe do głośników.
Upewnij się, że metalowe styki (a nie część pokryta izolacją winylową) są prawidłowo włożone do
gniazd głośników.
Włóż koniec przewodu oznaczonego czerwoną linią do gniazda +, a koniec przewodu bez
oznaczenia-do gniazda –.
Czerwona linia
PL
2
Podłącz głośniki do urządzenia.
3
Podłącz antenę ramową AM.
4
Podłącz antenę przewodową FM.
Upewnij się, że występy w gniazdach SPEAKER i na wtyczkach przewodów głośnikowych pasują
do siebie, a następnie dokładnie włożyć wtyczki przewodów do gniazd SPEAKER.
Upewnij się, że głośniki są oddalone od anten, ponieważ mogą powodować powstawanie szumów
podczas odbierania audycji radiowych.
Upewnij się, że antena ramowa AM jest oddalona od urządzenia oraz innego sprzętu
audiowizualnego, ponieważ może powodować powstawanie szumów podczas odbioru audycji
radiowych.
Użyj dostępnego w sprzedaży kabla koncentrycznego o oporności 75 , aby podłączyć urządzenie
do anteny zewnętrznej.
Antena zewnętrzna
PL
5
Podłącz antenę przewodową DAB (tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii).
Antena zewnętrzna DAB umożliwia bardziej niezawodny odbiór w systemie DAB (wyposażenie
opcjonalne). Zaleca się korzystanie z dostarczonej przewodowej anteny DAB jedynie na obszarach
o dobrym odbiorze.
Do zainstalowania anteny zewnętrznej DAB (wyposażenie opcjonalne) wymagany jest kabel
koncentryczny o oporności 75  ze złączem męskim typu F.
Antena
przewodowa
DAB
PL
Nawiązywanie połączenia Instant (S-IWS)
Aby odsłuchać nagrań przechowywanych na
serwerze muzycznym „GIGA JUKE” przy użyciu
odtwarzacza bezprzewodowego „GIGA JUKE”,
należy połączyć ze sobą te urządzenia przy użyciu
stacji bezprzewodowej.
Korzystając z systemu NAS-SC55PKE, można
łączyć ze sobą urządzenia za pośrednictwem
sieci bezprzewodowej dzięki połączeniu Instant
(S-IWS*), co umożliwia odtwarzanie nagrań
muzycznych przechowywanych na serwerze
muzycznym „GIGA JUKE” przez głośniki
odtwarzacza bezprzewodowego „GIGA JUKE”
znajdującego się w innym pomieszczeniu.
Umieść stację bezprzewodową w
dostarczonej podstawce.
Upewnij się, że przełącznik trybu
działania stacji (umieszczony z tyłu
stacji bezprzewodowej) jest ustawiony
na „AUTO”.
Użyj zasilacza sieciowego 5V AC
(dostarczonego wraz ze stacją
bezprzewodową) do połączenia
stacji bezprzewodowej z gniazdem
ściennym.
* S-IWS (Sony Instant Wireless Audio Setup) jest funkcją
umożliwiającą automatyczne połączenie i skonfigurowanie
sieci bezprzewodowej po włączeniu zasilania urządzeń.
Upewnij się, że wskaźnik POWER świeci.
Poczekaj, aż zaświeci wskaźnik
INSTANT i zgaśnie wskaźnik AOSS.
(Może to potrwać kilka minut).
Jeśli nie dojdzie do tego na stacji
bezprzewodowej, naciśnij przycisk
RESET. Do naciśnięcia przycisku RESET
użyj przedmiotu z zaostrzoną końcówką,
takiego jak szpilka.
Czynność ta wykonywana jest na serwerze
muzycznym „GIGA JUKE”, odtwarzaczu
bezprzewodowym „GIGA JUKE” oraz stacji
bezprzewodowej.
Adapter
bezprzewodowy
Stacja
bezprzewodowa
2
Serwer muzyczny „GIGA JUKE”
Odtwarzacz bezprzewodowy
„GIGA JUKE”
Uwaga
Podłącz serwer muzyczny „GIGA
JUKE” do stacji bezprzewodowej.
Do gniazda
ściennego

Do portu USB

Przy konfigurowaniu mogą wystąpić problemy, jeśli serwer
muzyczny „GIGA JUKE”, odtwarzacz bezprzewodowy
„GIGA JUKE” i stacja bezprzewodowa są od siebie zbyt
oddalone. W takim przypadku należy zbliżyć je do siebie.
1
Włącz stację bezprzewodową.
  (zasilanie)
Przy użyciu dostarczonego
przedłużacza USB podłącz dostarczony
adapter bezprzewodowy do portu USB
włóż serwerze muzycznym „GIGA JUKE”.
Przycisk
RESET
Do gniazda ściennego
PL
Podłącz przewód sieciowy serwera
muzycznego „GIGA JUKE” do gniazda
ściennego.
Serwer muzyczny „GIGA JUKE” włączy
się automatycznie, wprowadzi ustawienia
początkowe (na wyświetlaczu zostanie
wyświetlona informacja „Checking
System Please Wait”) i wyłączy się.
Konfiguracja ustawień początkowych
może trwać kilka minut, w zależności
od stanu serwera muzycznego „GIGA
JUKE”.
Nie należy odłączać przewodu
zasilającego w trakcie początkowej
konfiguracji. Może to spowodować
awarię serwera muzycznego „GIGA
JUKE”.
Naciśnij przycisk  (zasilanie), aby
włączyć serwer muzyczny „GIGA JUKE”.
Serwer muzyczny „GIGA JUKE”
rozpoczyna łączenie ze stacją
bezprzewodową.
Po ustanowieniu połączenia zostanie
wyświetlone okno podręczne.
Język informacji na wyświetlaczu zależy od języka
ustawionego na serwerze muzycznym „GIGA JUKE”.
Szczegółowe informacje na temat ustawień języka
wyświetlania można znaleźć na stronie 11.
3
Naciśnij przycisk  (zasilanie), aby
włączyć odtwarzacz bezprzewodowy
„GIGA JUKE”.
Odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA
JUKE” rozpoczyna łączenie ze stacją
bezprzewodową.
Język informacji na wyświetlaczu zależy od języka
ustawionego w odtwarzaczu bezprzewodowym „GIGA
JUKE”. Szczegółowe informacje na temat ustawień języka
wyświetlania można znaleźć na stronie 11.
Po wyświetleniu komunikatu
„Instant (S-IWS) setting with wireless
station is completed.” (Zakończono
konfigurowanie połączenia Instant (SIWS) ze stacją bezprzewodową) naciśnij
przycisk /, aby wybrać opcję [OK] i
naciśnij przycisk ENTER. Nazwa serwera
muzycznego „GIGA JUKE” (np. „NASS55HDE”) jest wyświetlana na ekranie
wyboru serwera.
Podłącz odtwarzacz
bezprzewodowy „GIGA JUKE” do
stacji bezprzewodowej.
  (zasilanie)

Do gniazda DC IN 12V
PL
Użyj zasilacza sieciowego 12V AC
(dostarczonego wraz z odtwarzaczem
bezprzewodowym „GIGA JUKE”)
do połączenia odtwarzacza
bezprzewodowego „GIGA JUKE” z
gniazdem ściennym.
Do gniazda ściennego
Jeśli nazwa serwera muzycznego „GIGA JUKE” nie została
wyświetlona, naciśnij przycisk , aby wybrać opcję
[Update info] (Aktualizuj informacje) i naciśnij przycisk
ENTER.
Połączenie pomiędzy serwerem
muzycznym „GIGA JUKE” a
odtwarzaczem bezprzewodowym „GIGA
JUKE” zostało utworzone.
W przypadku napotkania problemów
należy zapoznać się z podrozdziałem
„Rozwiązywanie problemów”
znajdującym się na stronie 19.
Podłączanie do Internetu
Aby podłączyć urządzenia do Internetu, wybierz połączenie Instant (S-IWS) lub AOSS. W przypadku
podłączania urządzeń do Internetu razem z komputerem zalecane jest połączenie AOSS. Podłączenie
urządzeń do Internetu umożliwia odtwarzaczowi bezprzewodowemu „GIGA JUKE” odbieranie
audycji radiowych z Internetu (radio internetowe). Szczegółowe informacje o korzystaniu z tej funkcji
można znaleźć w podrozdziale „Słuchanie audycji radiowych w Internecie za pomocą odtwarzacza
bezprzewodowego „GIGA JUKE”” (strona 16). Informacje o pozostałych funkcjach tych urządzeń,
dostępnych po ich podłączeniu do Internetu, można znaleźć w podrozdziałach „Funkcje urządzenia”
instrukcji obsługi serwera muzycznego „GIGA JUKE” i „Funkcje urządzenia” instrukcji obsługi
odtwarzacza bezprzewodowego „GIGA JUKE”.
Uwaga
Używanie połączenia bezprzewodowego Instant (S-IWS) może spowodować obniżenie poziomu zabezpieczeń sieci
domowej. Aby zapewnić wyższy poziom zabezpieczeń niż oferowany przez połączenie Instant (S-IWS), zalecane jest
połączenia AOSS.
 Połączenie Instant (S-IWS)
Kabel sieciowy (LAN) (dostarczony)
Do portu
INTERNET
Stacja bezprzewodowa
Router szerokopasmowy, koncentrator lub podobne
urządzenie używane aktualnie do połączenia z Internetem
Adapter bezprzewodowy
Odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA JUKE”
Serwer muzyczny „GIGA JUKE”
Użyj kabla sieciowego (LAN) (dostarczonego ze stacją bezprzewodową), aby podłączyć stację
bezprzewodową do urządzenia (takiego jak router szerokopasmowy lub koncentrator) łączącego z
Internetem. Szczegółowe informacje o konfigurowaniu routera szerokopasmowego można znaleźć w
podręczniku obsługi routera.
PL
 Połączenie AOSS
Przełącznik
trybu
działania
Adapter
bezprzewodowy
Router szerokopasmowy
Komputer
Stacja bezprzewodowa
Do portu
INTERNET
Serwer muzyczny „GIGA JUKE”
10PL
Odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA JUKE”
1
Ustaw tryb pracy stacji bezprzewodowej na „MODE 2”, a następnie podłącz stację
bezprzewodową do routera szerokopasmowego.
2
Na serwerze muzycznym „GIGA JUKE” utwórz połączenie AOSS, naciskając przycisk SETTINGS
(Ustawienia) i, przy użyciu przycisków / oraz ENTER, wybierając kolejno opcje [Network
setting] (Ustawienia sieciowe) – [Manual setting] (Ustawienia ręczne) – [Wireless LAN
setting] (Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN) – [Access point setting] (Ustawienia punktu
dostępu) – [Automatic setting : AOSS] (Ustawienia automatyczne: AOSS).
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3
W odtwarzaczu bezprzewodowym „GIGA JUKE” utwórz połączenie AOSS, naciskając przycisk
SETTINGS (Ustawienia) i, przy użyciu przycisków / oraz ENTER, wybierając kolejno
opcje [Network setting] (Ustawienia sieciowe) – [Manual setting] (Ustawienia ręczne)
– [Connection setting] (Ustawienia połączenia) – [AOSS].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Wybieranie języka wyświetlania
Jako język wyświetlania można wybrać język
angielski, francuski, niemiecki, włoski lub
hiszpański.
Na serwerze muzycznym „GIGA
JUKE”
4
Naciśnij przycisk ///, aby
wybrać opcję [Execute] (Wykonaj) i
naciśnij przycisk ENTER.
Zawartość ekranu zostanie wyświetlona w
wybranym języku.
W odtwarzaczu
bezprzewodowym „GIGA JUKE”
//ENTER
SETTINGS
////
ENTER
SETTINGS
1
Naciśnij przycisk SETTINGS.
Zostanie wyświetlone menu Settings.
1
Naciśnij przycisk SETTINGS.
Zostanie wyświetlone menu Settings.
2
2
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
opcję [Screen setting] (Ustawienia
ekranu) i naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
opcję [Option] (Opcje) i naciśnij
przycisk ENTER.
3
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
opcję [Language] (Język) i naciśnij
przycisk ENTER.
4
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
żądany język w ustawieniu
[Language] (Język).
Zostanie wyświetlony ekran wyboru języka.
3
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
żądany język w ustawieniu
[Language] (Język) i naciśnij
przycisk ENTER.
Wyświetlacz
 English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Wyświetlacz
 English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Wybrany język
angielski
francuski
niemiecki
włoski
hiszpański
Wybrany język
angielski
francuski
niemiecki
włoski
hiszpański
(: Ustawienie fabryczne)
(: Ustawienie fabryczne)
5
Naciśnij przycisk ENTER.
Zawartość ekranu zostanie wyświetlona w
wybranym języku.
11PL
Nagrywanie płyty CD w odtwarzaczu HDD Jukebox
serwera muzycznego „GIGA JUKE”
Nagrania muzyczne z płyty CD można nagrać na
serwerze muzycznym „GIGA JUKE”.
Czynność ta jest wykonywana na serwerze
muzycznym „GIGA JUKE”.
1
Naciśnij przycisk CD umieszczony
na serwerze muzycznym „GIGA
JUKE” i umieść płytę w szufladzie.
2
Naciśnij przycisk HDD REC.
Utwory są zapisywane w formacie MP3 z
szybkością transmisji 128 kb/s. Aby zmienić
ustawienia nagrywania, należy zapoznać
się z podrozdziałem „Konfigurowanie
urządzenia do nagrywania lub
importowania” instrukcji obsługi serwera
muzycznego „GIGA JUKE”.
Szuflada odtwarzacza zostanie wysunięta.
HDD REC
Umieść płytę w odtwarzaczu
stroną z nadrukiem do góry.
Szuflada zostanie zamknięta po ponownym
naciśnięciu przycisku CD.
Urządzenie automatycznie rozpocznie
wyszukiwanie informacji o tytułach
utworów znajdujących się na płycie w bazie
danych w Internecie, jeżeli jest podłączone
do Internetu. Jeśli znalezienie informacji o
tytułach jest niemożliwe, nie zostaną one
wyświetlone.
Po zakończeniu nagrywania na wyświetlaczu
automatycznie pojawi się główny ekran
funkcji CD.
Uwaga
Podczas nagrywania z płyty CD szum i wibracje
generowane przez urządzenie mogą być większe niż
podczas odtwarzania płyty CD. Jest to spowodowane
większą prędkością obrotową płyty podczas nagrywania
i nie oznacza awarii. Skala generowanych wibracji i
szumu zależy od typu płyty CD.
12PL
Odtwarzanie przy użyciu odtwarzacza HDD Jukebox
serwera muzycznego „GIGA JUKE”
Czynność ta jest wykonywana na serwerze
muzycznym „GIGA JUKE”.
Odtwarzanie utworów w innym
trybie listy
Naciskaj przycisk , aby wybrać katalog
„Mode”, naciśnij przycisk /, aby wybrać
odpowiedni tryb listy, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Do wyboru są pozycje [Album] (Album), [Artist]
(Wykonawca), [Genre] (Gatunek), [Recording
source] (Źródło nagrywania), [Folder] (Folder),
lub [Playlist] (Lista odtwarzania).
HDD
Naciśnij przycisk HDD na serwerze
muzycznym „GIGA JUKE”.
Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio
odtwarzanego lub nagrywanego utworu.
Nazwa utworu
Informacje o czasie
(upływ czasu)
Wskaźnik odtwarzania
Inne czynności
Aby
Wykonaj następujące
czynności
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk .
Wybrać utwór
Naciśnij przycisk ///.
Nazwa albumu itp.
Nazwa wykonawcy
13PL
Odtwarzanie nagrań muzycznych przechowywanych
na serwerze muzycznym „GIGA JUKE” za pomocą
odtwarzacza bezprzewodowego „GIGA JUKE”
Odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA JUKE” może
być używany do odtwarzania nagrań muzycznych
przechowywanych na serwerze muzycznym
„GIGA JUKE”.
Przed rozpoczęciem należy podłączyć odtwarzacz
bezprzewodowy „GIGA JUKE” do serwera
muzycznego „GIGA JUKE”.
Czynność ta jest wykonywana w
odtwarzaczu bezprzewodowym „GIGA JUKE”.
3
Do wyboru są pozycje [Playlist]* (Lista
odtwarzania), [Artist]* (Wykonawca),
[Album]* (Album), [Genre]* (Gatunek),
[Year]* (Rok), [All tracks]* (Wszystkie
utwory) i [Select server] (Wybór serwera).
Naciśnij przycisk , aby przejść do
katalogu nadrzędnego. Jeśli przycisk
 zostanie naciśnięty na poziomie
najwyższego katalogu, na wyświetlaczu
pojawi się okno odtwarzania.
Naciśnij przycisk , aby przejść do
katalogu podrzędnego.
Uwaga
Jeśli na serwerze muzycznym „GIGA JUKE” jako tryb
oczekiwania został skonfigurowany tryb „Standard
(power save)”, odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA
JUKE” nie będzie mógł nawiązać połączenia z
serwerem muzycznym „GIGA JUKE”.
HOME NETWORK
Naciśnij przycisk HOME NETWORK
w odtwarzaczu bezprzewodowym
„GIGA JUKE”.
2
Upewnij się, że nazwa serwera
muzycznego „GIGA JUKE” (np.
[NAS-S55HDE]) jest wyświetlana
na ekranie wyboru serwera, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Jeśli nazwa serwera muzycznego „GIGA JUKE” nie została
wyświetlona, naciśnij przycisk , aby wybrać opcję
[Update info] (Aktualizuj informacje) i naciśnij przycisk
ENTER.
14PL
* Elementy są wyświetlane w języku ustawionym na
serwerze muzycznym „GIGA JUKE”.
////
ENTER
1
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
utwór, który ma zostać odtworzony.
Uwaga
Jeśli podłączony serwer muzyczny „GIGA JUKE”
zawiera dużą ilość danych dźwiękowych, zmiana
ekranu podczas wyszukiwania utworu może
potrwać dłuższą chwilę.
4
Naciśnij przycisk ENTER lub ,
aby przełączyć ekran, a następnie
naciśnij przycisk /, aby wybrać
utwór, który ma zostać odtworzony.
Urządzenie rozpocznie odtwarzanie
wybranego utworu i zostanie wyświetlony
ekran odtwarzania.
Ustaw odpowiedni poziom głośności
urządzenia.
Inne czynności
Aby
Wykonaj następujące
czynności
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk 
podczas odtwarzania.
Naciśnij ponownie
przycisk , aby
wznowić odtwarzanie.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk ,
aby wyłączyć urządzenie.
Po kolejnym włączeniu
urządzenia rozpocznie się
odtwarzanie utworu od
miejsca, w którym został
zatrzymany.
15PL
Słuchanie audycji radiowych w Internecie za pomocą
odtwarzacza bezprzewodowego „GIGA JUKE”
Odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA JUKE”
umożliwia słuchanie audycji radiowych
dostępnych w Internecie (Live365 i SHOUTcast).
Aby słuchać internetowych audycji radiowych,
stacja bezprzewodowa lub punkt dostępu
do bezprzewodowej sieci LAN muszą być
połączone z Internetem. Szczegółowe informacje
o połączeniu z Internetem można znaleźć w
podrozdziale „Podłączanie do Internetu” na
stronie 9.
Szczegółowe informacje na temat usług
radiowych w Internecie można znaleźć w
dołączonym dokumencie „Radio internetowe w
odtwarzaczu bezprzewodowym „GIGA JUKE””.
Czynność ta jest wykonywana w
odtwarzaczu bezprzewodowym „GIGA JUKE”.
2
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
opcję [Live365] lub [SHOUTcast] i
naciśnij przycisk ENTER.
3
Jeżeli w punkcie 2 została wybrana
opcja [Live365], naciśnij przycisk
/, aby wybrać żądaną stację, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Jeżeli w punkcie 2 została wybrana
opcja [SHOUTcast], naciśnij przycisk
/, aby wybrać żądany gatunek,
podgatunek i stację, a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
Urządzenie rozpocznie odbieranie wybranej
stacji radiowej.
Uwaga
Jeśli zegar nie jest ustawiony prawidłowo, nie będzie
można uzyskać listy stacji radiowych utworzonej w
witrynie Live365. Informacje dotyczące ustawiania
zegara można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza
bezprzewodowego „GIGA JUKE”.
INTERNET RADIO
//ENTER
Uwagi
Zawartość usług opisana w niniejszym podręczniku
jest aktualna na lipiec 2008 roku. Zawartość
ta może ulec zmianie lub zostać wycofana bez
powiadomienia.
Jeśli po wybraniu stacji radiowej urządzenie nie
nawiąże połączenia w ciągu jednej minuty, na ekranie
zostanie wyświetlony komunikat „Cannot connect to
the radio station.” (Nie można nawiązać połączenia
ze stacją radiową). Po wybraniu opcji [OK] zostanie
wyświetlony ekran odtwarzania, ale nie będzie
odtwarzany dźwięk.
Inne czynności
1
Naciśnij przycisk INTERNET RADIO
w odtwarzaczu bezprzewodowym
„GIGA JUKE”.
Urządzenie zmieni funkcję na radio
internetowe.
16PL
Aby
Wykonaj następujące
czynności
Wstrzymać
odbiór audycji
radiowej
Naciśnij przycisk . Naciśnij
ponownie przycisk , aby
wznowić odbiór.
Zmienić stację Naciśnij przycisk , aby
radiową
przejść z powrotem do listy
stacji radiowych, i ponownie
wybierz stację.
Przesyłanie danych dźwiękowych z odtwarzacza
HDD Jukebox serwera muzycznego „GIGA JUKE” do
odtwarzacza „WALKMAN”
Możesz przesyłać dane dźwiękowe do
odtwarzacza „WALKMAN”. Informacje o
zgodnych modelach można znaleźć w witrynie
internetowej firmy Sony Europe poświęconej
obsłudze klienta pod adresem http://support.
sony-europe.com/ (tylko dla klientów w Europie).
Czynność ta jest wykonywana na serwerze
muzycznym „GIGA JUKE”.
1
Podłącz kompatybilny odtwarzacz
„WALKMAN” do portu USB w górnej
części serwera muzycznego „GIGA
JUKE”.
Zapoznaj się także z instrukcją obsługi
odtwarzacza „WALKMAN”.
Port USB
HOME
////
ENTER
TRANSFER
2
Naciśnij przycisk HOME, aby wybrać
menu Home.
3
Naciśnij przycisk ///, aby
wybrać opcję [HDD JUKEBOX] i
naciśnij przycisk ENTER.
Uwagi
Jeżeli z odtwarzaczem „WALKMAN” został
dostarczony zasilacz sieciowy, zaleca się jego
podłączenie do odtwarzacza. Jeśli odtwarzacz
„WALKMAN” jest zasilany za pomocą baterii, należy
upewnić się, że dostępna jest wystarczająca ilość
energii. Nie można zagwarantować, że w przypadku
braku zasilania z baterii nie nastąpi awaria, błąd
przesyłania lub zniszczenie danych dźwiękowych.
Nie można odłączać kabla USB podczas przesyłania
utworów do odtwarzacza „WALKMAN”. W
przeciwnym wypadku urządzenie główne lub
odtwarzacz „WALKMAN” może ulec awarii.
17PL
4
Naciskaj przycisk , aby wybrać
katalog „Mode”.
5
Naciśnij przycisk ///, aby
wybrać albumy, listy odtwarzania,
grupy lub utwory, które chcesz
przesłać.
6
Naciśnij przycisk TRANSFER.
7
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
albumy, listy odtwarzania, grupy
lub utwory, które chcesz przesłać, a
następnie naciśnij przycisk ENTER,
aby je zaznaczyć.
8
Naciśnij przycisk , aby wybrać
opcję [Execute] (Wykonaj) i naciśnij
przycisk ENTER, lub naciśnij
przycisk TRANSFER.
Po zakończeniu przesyłania odłącz
odtwarzacz „WALKMAN”.
Anulowanie przesyłania
Naciśnij przycisk BACK.
Zatrzymanie przesyłania po anulowaniu może
chwilę potrwać.
18PL
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli podczas nawiązywania połączenia pojawi
się problem, należy wykonać poniższe procedury.
W przypadku wystąpienia innych problemów
należy zapoznać się z instrukcjami obsługi
poszczególnych urządzeń.
Nie można utworzyć połączenia Instant
(S-IWS) (na ekranie ustawień sieciowych
serwera muzycznego „GIGA JUKE” nie
jest wyświetlany komunikat „Wireless
LAN Instant (S-IWS) Connected.”
(Bezprzewodowa sieć LAN — połączenie
Instant (S-IWS))).
Odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA
JUKE” nie może nawiązać połączenia z
serwerem muzycznym „GIGA JUKE” (nazwa
serwera muzycznego „GIGA JUKE” nie jest
wyświetlana na ekranie wyboru serwera
odtwarzacza bezprzewodowego „GIGA
JUKE”).
Wykonaj następujące czynności.
1 Odłącz zasilacz sieciowy 5V AC od stacji
bezprzewodowej, a następnie sprawdź, czy
przełącznik trybu działania stacji
bezprzewodowej jest ustawiony na „AUTO”.
Jeśli dostarczony kabel sieciowy (LAN) jest
podłączony do stacji bezprzewodowej,
należy go odłączyć.
2 Podłącz ponownie zasilacz sieciowy 5V AC,
odczekaj chwilę, a następnie naciśnij
przycisk RESET.
Do naciśnięcia przycisku RESET użyj
przedmiotu z zaostrzoną końcówką, takiego
jak szpilka. Poczekaj, aż zaświeci się wskaźnik
INSTANT i zgaśnie wskaźnik AOSS (może to
potrwać kilka minut). Jeśli nic takiego nie
zdarzy się na stacji bezprzewodowej, naciśnij
ponownie przycisk RESET.
3 Jeśli kabel sieciowy jest podłączony do
serwera muzycznego „GIGA JUKE”, należy
go odłączyć.
4 Podłącz adapter bezprzewodowy do portu
USB w serwerze muzycznym „GIGA JUKE”.
5 Na serwerze muzycznym „GIGA JUKE”
utwórz połączenie Instant (S-IWS), naciskając
przycisk SETTINGS (Ustawienia) i, używając
przycisków / i ENTER, wybierz kolejno
opcje [Network setting] (Ustawienia sieciowe)
– [Auto setting] (Ustawienia automatyczne).
Lub naciśnij przycisk SETTINGS
(Ustawienia), a następnie, używając
przycisków / i ENTER, wybierz kolejno
opcje [Network setting] (Ustawienia sieciowe)
– [Manual setting] (Ustawienia ręczne) –
[Wireless LAN setting] (Ustawienia
bezprzewodowej sieci LAN) – [Access point
setting] (Ustawienia punktu dostępu) –
[Automatic setting: Instant (S-IWS)]
(Ustawienia automatyczne: Instant (S-IWS)).
6 W odtwarzaczu bezprzewodowym „GIGA
JUKE” utwórz połączenie Instant (S-IWS),
naciskając przycisk SETTINGS (Ustawienia) i,
używając przycisków / i ENTER, wybierz
kolejno opcje [Network setting] (Ustawienia
sieciowe) – [Auto setting] (Ustawienia
automatyczne). Lub naciśnij przycisk
SETTINGS (Ustawienia), a następnie,
używając przycisków / i ENTER, wybierz
kolejno opcje [Network setting] (Ustawienia
sieciowe) – [Manual setting] (Ustawienia
ręczne) – [Connection setting] (Ustawienia
połączenia) – [Instant (S-IWS)].
Nie można podłączyć do Internetu serwera
muzycznego „GIGA JUKE” lub odtwarzacza
bezprzewodowego „GIGA JUKE”.
Wykonaj następujące czynności.
1 Odłącz zasilacz sieciowy 5V AC od stacji
bezprzewodowej, a następnie sprawdź, czy
przełącznik trybu działania stacji
bezprzewodowej jest ustawiony na „MODE
2”. Jeśli dostarczony kabel sieciowy (LAN)
jest podłączony do stacji bezprzewodowej,
należy go odłączyć.
2 Podłącz stację bezprzewodową do routera
szerokopasmowego przy użyciu
dostarczonego kabla sieciowego (LAN).
Podczas podłączania stacji bezprzewodowej
do routera szerokopasmowego podłącz
dostarczony kabel sieciowy (LAN) do portu
INTERNET w stacji bezprzewodowej
(zobacz rysunki na stronach 9 i 10).
19PL
3 Podłącz ponownie zasilacz sieciowy 5V AC,
20PL
odczekaj chwilę, a następnie naciśnij
przycisk RESET.
Do naciśnięcia przycisku RESET użyj
przedmiotu z zaostrzoną końcówką, takiego
jak szpilka. Poczekaj, aż zaświeci się
wskaźnik INSTANT i zgaśnie wskaźnik
AOSS (może to potrwać kilka minut). Jeśli
nic takiego nie zdarzy się na stacji
bezprzewodowej, naciśnij ponownie
przycisk RESET.
4 Jeśli kabel sieciowy jest podłączony do
serwera muzycznego „GIGA JUKE”, należy
go odłączyć.
5 Podłącz adapter bezprzewodowy do portu
USB w serwerze muzycznym „GIGA JUKE”.
6 Podczas tworzenia połączenia Instant
(S-IWS):
Naciśnij przycisk SETTINGS (Ustawienia)
na serwerze muzycznym „GIGA JUKE”, a
następnie, używając przycisków / i
ENTER, wybierz opcje [Network setting]
(Ustawienia sieciowe) – [Auto setting]
(Ustawienia automatyczne). Lub naciśnij
przycisk SETTINGS (Ustawienia), a
następnie, używając przycisków / i
ENTER, wybierz kolejno opcje [Network
setting] (Ustawienia sieciowe) – [Manual
setting] (Ustawienia ręczne) – [Wireless
LAN setting] (Ustawienia bezprzewodowej
sieci LAN) – [Access point setting]
(Ustawienia punktu dostępu) – [Automatic
setting: Instant (S-IWS)] (Ustawienia
automatyczne: Instant (S-IWS)).
Podczas tworzenia połączenia AOSS:
Wykonaj krok 2 procedury „Połączenie
AOSS” przedstawionej w podrozdziale
„Podłączanie do Internetu” na stronie 10.
7 Podczas tworzenia połączenia Instant
(S-IWS):
Naciśnij przycisk SETTINGS (Ustawienia) w
odtwarzaczu bezprzewodowym „GIGA
JUKE”, a następnie, używając przycisków
/ i ENTER, wybierz opcje [Network
setting] (Ustawienia sieciowe) – [Auto
setting] (Ustawienia automatyczne). Lub
naciśnij przycisk SETTINGS (Ustawienia), a
następnie, używając przycisków / i
ENTER, wybierz kolejno opcje [Network
setting] (Ustawienia sieciowe) – [Manual
setting] (Ustawienia ręczne) – [Connection
setting] (Ustawienia połączenia) – [Instant
(S-IWS)].
Podczas tworzenia połączenia AOSS:
Wykonaj krok 3 procedury „Połączenie
AOSS” przedstawionej w podrozdziale
„Podłączanie do Internetu” na stronie 10.
Download PDF

advertising