Sony | NAS-SC500PK | Sony NAS-SC500PK Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-133-407-82(1)
Zasilacz sieciowy 12 V AC
(1)
Przewód zasilający (1)
Przewód zasilający jest dostarczony z filtrem zaciskowym.
Z tego przewodu zasilającego należy korzystać wyłącznie
z modelem NAS-C5E.
Podręcznik instalacji
Wszystkie modele z wyjątkiem modelu
dostępnego w Wielkiej Brytanii
Model dostępny w Wielkiej Brytanii
2
Podłączanie głośników i anten
„GIGA JUKE” – Zestaw wielopokojowy
Ulotka „Radio internetowe w odtwarzaczu bezprzewodowym „GIGA JUKE”” (1)
Stacja bezprzewodowa i dostarczane z nią akcesoria
HDD Network Audio System
NAS-SC500PK
Stacja bezprzewodowa
WAP-NA1 (1)
Podstawka stacji
bezprzewodowej (1)
Zasilacz sieciowy 5 V
AC (1)
Przewód zasilający (1)
Kabel sieciowy (LAN) (1)
© 2009 Sony Corporation Printed in Malaysia
1
Sprawdzanie
dostarczonych akcesoriów
Wszystkie modele z wyjątkiem modelu
dostępnego w Wielkiej Brytanii
Model dostępny w Wielkiej Brytanii
lub
Serwer muzyczny „GIGA JUKE” i dostarczane z nim akcesoria
Serwer muzyczny „GIGA
JUKE” NAS-S500HDE (1)
Adapter
bezprzewodowy
UWA-NA1 (1)
Przedłużacz adaptera
bezprzewodowego (1)
Podkładki (8)
Inne dostarczane akcesoria
Następujące akcesoria są przeznaczone do użytku ze wszystkimi urządzeniami
znajdującymi się w zestawie.
Przewody głośnikowe (2)
Przymocuj podkładki pod głośniki
(dostarczone) od spodu w narożnikach
głośników, aby zapewnić im stabilność i
zapobiec ich ślizganiu.
Antena ramowa AM (1)
Przed zainstalowaniem urządzeń należy wykonać następujące czynności.
Przewody głośnikowe można zamienić na
inne według własnego uznania (patrz punkt
„Jak odłączyć przewody głośnikowe od złączy
głośnikowych”)
NIE WOLNO podłączać przewodu zasilającego do
gniazda ściennego przed wykonaniem następujących
czynności od  do .
Instrukcja obsługi (1)
Ta instrukcja zawiera pełne opisy różnych ustawień, operacji oraz procedurę podłączania do
sieci.
Podaje także środki ostrożności umożliwiające bezpieczne używanie urządzenia.
Podręcznik instalacji (niniejszy podręcznik)
Przed zainstalowaniem urządzeń
lub
OSTRZEŻENIE
 Podłącz przewody głośnikowe do głośników i urządzenia.
 Do głośników
 Do urządzenia
Upewnij się, że metalowe końcówki (a nie część pokryta izolacją winylową) są włożone
prawidłowo.
Włóż baterie do pilota
Do pilota serwera muzycznego „GIGA JUKE”
Antena przewodowa FM (1) Antena przewodowa
DAB (1) (tylko model
dostępny w Wielkiej
Brytanii)
 Przesuń i zdejmij pokrywę komory
baterii.
Pilot (1)
 Włóż dwie baterie R6 (rozmiar
AA) zgodnie z oznaczeniami
biegunów (najpierw koniec
oznaczony symbolem).
Gdy obsługa urządzenia za pomocą
pilota stanie się niemożliwa, wymień
obie baterie na nowe.
Do pilota odtwarzacza bezprzewodowego „GIGA JUKE”
Baterie R6 (rozmiar AA) (2) Owalne elementy mocujące odtwarzacz
„WALKMAN” (2)
Szczegółowe informacje na temat modeli odtwarzacza
„WALKMAN” zgodnych z każdą owalna przystawką
do odtwarzacza „WALKMAN” oraz instalacji owalnej
przystawki do odtwarzacza „WALKMAN” w urządzeniu
można znaleźć w Instrukcji obsługi.
Przystawka typu A
 Podłącz przewody głośnikowe do urządzenia.
Upewnij się, że złącza na końcach przewodów głośnikowych są poprawnie dopasowane do
otworów w gniazdach SPEAKER urządzenia, a następnie włóż złącza do gniazd.
Upewnij się, że przewody głośnikowe są poprawnie podłączone do zacisków +/– głośników i gniazd
SPEAKER urządzenia.
Wprowadź końcówkę z czerwoną linią do zacisku +.
 Podłącz antenę ramową AM.
 Do urządzenia
Aby zapewnić dobry odbiór, należy ustawić antenę z dala od urządzenia lub jakiegokolwiek innego
pobliskiego urządzenia metalowego lub elektrycznego (takiego jak sprzęt audiowizualny).
Przygotowanie stacji bezprzewodowej
Przystawka typu B
Przełącznik
trybu
działania
Płyta CD z
oprogramowaniem
komputerowym „Music
Transfer” (1)
Nie należy odtwarzać
dostarczonej płyty w
odtwarzaczach płyt audio CD.
 Podłącz przewody głośnikowe do głośników.
 Umieść stację bezprzewodową w
podstawce (dostarczona).
Przełącznik trybu pracy jest fabrycznie
ustawiony w pozycji „AUTO”.
 Podłącz antenę przewodową FM.
 Do urządzenia
Typ przystawki (A lub B) jest oznaczony na spodzie
przystawki.
 W przypadku korzystania z anteny
zewnętrznej
Antena
zewnętrzna
W przypadku używania urządzenia w obszarach charakteryzujących się słabą jakością odbioru
należy podłączyć antenę zewnętrzną za pomocą dostępnego w handlu kabla koncentrycznego
75 .
Wskazówka
Odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA JUKE” i dostarczane z nim
akcesoria
Odtwarzacz
bezprzewodowy „GIGA
JUKE” NAS-C5E (1)
Pilot (1)
Baterie R6 (rozmiar AA)
(2)
Jak odłączyć przewody głośnikowe od złączy głośnikowych
Aby użyć innego zestawu przewodów głośnikowych, można wyjąć aktualnie podłączone
przewody ze złączy głośnikowych.
Można używać dostępnych na rynku przewodów głośnikowych o średnicy
AWG # 18 – AWG # 24.
Przed podłączeniem nowego przewodu głośnikowego zdejmij 10 mm izolacji i skręć
nieizolowane druty.
Naciśnij przycisk na złączu głośnikowym zgodnie z
kierunkiem strzałki i wyjmij przewód głośnikowy.
 Podłącz antenę DAB (tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii).
Antena
przewodowa
DAB
Dostępna w handlu antena zewnętrzna DAB umożliwia bardziej niezawodny odbiór w systemie
DAB. Zaleca się korzystanie z dostarczonej przewodowej anteny DAB jedynie na obszarach o
dobrym odbiorze.
Do zainstalowania anteny zewnętrznej DAB wymagany jest kabel koncentryczny o impedancji
75  ze złączem męskim typu F.
3
Łączenie dostarczonych urządzeń za pomocą sieci
bezprzewodowej (połączenie Instant (S-IWS))
4
Podłączanie do Internetu i komputera
(połączenie AOSS)
Jeśli chcesz używać urządzeń łącznie z komputerem lub użyć oprogramowania „Music Transfer”, zalecane jest połączenie AOSS.
Połączenie urządzeń dostarczonych w ramach tego zestawu za pomocą sieci
bezprzewodowej i połączenia Instant (S-IWS)*1 umożliwia odtwarzanie nagrań
muzycznych przechowywanych na serwerze muzycznym „GIGA JUKE” przez
głośniki odtwarzacza bezprzewodowego „GIGA JUKE” w innym pomieszczeniu.
Adapter
bezprzewodowy
Uwaga
W przypadku podłączenia urządzeń do Internetu i komputera zalecane jest połączenie AOSS, ponieważ pozwala ono uzyskać wyższy poziom bezpieczeństwa niż połączenie Instant (S-IWS).
Należy pamiętać, że używanie połączenia Instant (S-IWS) może spowodować obniżenie poziomu bezpieczeństwa sieci domowej.
*1Instant (S-IWS) (Sony Instant Wireless Audio Setup) jest funkcją umożliwiającą automatyczne
skonfigurowanie sieci bezprzewodowej oraz połączenie urządzeń po ich włączeniu.
Stacja
bezprzewodowa
Przełącznik
trybu pracy
(MODE 2)
Uwaga
Połączenie Instant (S-IWS) jest zalecane, gdy sieć składa się tylko z urządzeń dostarczonych wraz z
systemem NAS-SC500PK. Jeśli chcesz skonfigurować sieć bezprzewodową przy użyciu innej metody
niż Instant (S-IWS), zapoznaj się z punktem „Podłączanie do Internetu i komputera (połączenie
AOSS)” z prawej strony lub przejdź do punktu „Podłączenie i konfiguracja sieci” na stronie 98 w
Instrukcja obsługi.
Serwer muzyczny „GIGA JUKE”
Odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA JUKE”
Router szerokopasmowy
Komputer

Wskaźnik POWER
Przełącznik
trybu pracy
(AUTO)
Wskaźnik
INSTANT
 Użyj zasilacza sieciowego 5 V AC (dostarczonego wraz ze stacją bezprzewodową) do
połączenia stacji bezprzewodowej z gniazdem ściennym.
 Skonfiguruj połączenie AOSS w odtwarzaczu bezprzewodowym „GIGA JUKE”.
Do portu
INTERNET
 Upewnij się, że przełącznik trybu pracy stacji bezprzewodowej jest ustawiony w pozycji
„AUTO” (ustawienie fabryczne).
Naciśnij przycisk SETTINGS.
Naciskaj przycisk / , aby wybrać kolejno opcje [Network setting] – [Manual setting] –
[Wireless LAN setting] – [Access point setting] – [Automatic setting: AOSS] po czym
naciśnij przycisk ENTER.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Stacja bezprzewodowa


 Podłącz kabel sieciowy (LAN) (dostarczony ze stacją bezprzewodową) do portu
INTERNET stacji bezprzewodowej i routera bezprzewodowego.
 Skonfiguruj połączenie AOSS w serwerze muzycznym „GIGA JUKE”.
Adapter
bezprzewodowy
 Włącz stację bezprzewodową.
 Serwer muzyczny „GIGA JUKE”
 Odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA JUKE”
Naciśnij przycisk SETTINGS.
Naciskaj przycisk / , aby wybrać kolejno opcje [Network setting] – [Manual setting] –
[Connection setting] – [AOSS] po czym naciśnij przycisk ENTER.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 Upewnij się, że wskaźnik POWER świeci.
Wskaźnik AOSS
 Do gniazda ściennego
 Ustaw przełącznik trybu pracy stacji bezprzewodowej w pozycji „MODE 2”.

Poczekaj, aż zaświeci się wskaźnik INSTANT i zgaśnie wskaźnik AOSS (może to potrwać kilka minut).
Stacja bezprzewodowa
 Podłącz serwer muzyczny „GIGA JUKE” do stacji bezprzewodowej.
 Do gniazda ściennego
 Do portu USB
Adapter bezprzewodowy
 Podłącz adapter bezprzewodowy do portu USB serwera muzycznego „GIGA JUKE” za pomocą
przedłużacza adaptera bezprzewodowego (dostarczonego z serwerem muzycznym „GIGA
JUKE”).
 Podłącz przewód sieciowy serwera muzycznego „GIGA JUKE” do gniazda ściennego.
Serwer muzyczny „GIGA JUKE” włączy się automatycznie, wprowadzi ustawienia początkowe i wyłączy
się (może to potrwać kilka minut).
Po wyświetleniu ekranu ustawiania zegara należy ustawić zegar (patrz punkt „Ustawianie zegara” na
stronie 29 Instrukcja obsługi).
Uwaga
Nie należy odłączać przewodu zasilającego w trakcie początkowej konfiguracji. Może to spowodować awarię serwera
muzycznego „GIGA JUKE”.
 Naciśnij przycisk  (zasilanie), aby włączyć serwer muzyczny „GIGA JUKE”.
 (zasilanie)
Po nawiązaniu połączenia w lewej górnej części ekranu zostanie wyświetlone okno dialogowe pokazujące
stan połączenia sieciowego.
Serwer muzyczny „GIGA JUKE”
Wskazówka
Język wyświetlany na ekranie zależy od języka ustawionego w serwerze muzycznym „GIGA JUKE”. Szczegółowe informacje
na temat ustawiania języka wyświetlacza można znaleźć w Instrukcja obsługi.
 Użyj zasilacza sieciowego 12 V AC (dostarczonego wraz z odtwarzaczem bezprzewodowym
„GIGA JUKE”) do połączenia odtwarzacza bezprzewodowego „GIGA JUKE” z gniazdem
ściennym.
 Naciśnij przycisk  (zasilanie), aby włączyć odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA JUKE”.
Wskazówka
Język wyświetlany na ekranie zależy od języka ustawionego w odtwarzaczu bezprzewodowym „GIGA JUKE”. Szczegółowe
informacje na temat ustawiania języka wyświetlacza można znaleźć w Instrukcja obsługi.
Do gniazda ściennego
Odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA JUKE”
Wykonaj poniższe czynności.
1 Odłącz zasilacz sieciowy 5V AC od stacji bezprzewodowej, a następnie sprawdź, czy przełącznik trybu
działania stacji bezprzewodowej jest ustawiony na „AUTO”.
Jeśli kabel sieciowy (LAN) (dostarczony ze stacją bezprzewodową) jest podłączony do stacji
bezprzewodowej, odłącz go.
2 Podłącz ponownie zasilacz sieciowy 5 V AC do stacji bezprzewodowej i poczekaj aż zacznie migać
3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez około 5 sekund przedmiotem o zaostrzonej końcówce
Po wyświetleniu ekranu ustawiania zegara należy ustawić zegar (patrz punkt „Ustawianie zegara” na
stronie 31 Instrukcja obsługi).
 Do gniazda DC IN 12 V
Jeśli nie można ustanowić połączenia Instant (S-IWS) (na ekranie ustawień sieciowych
serwera muzycznego „GIGA JUKE” nie jest wyświetlany komunikat „Wireless LAN Instant (SIWS) Connected.” (Bezprzewodowa sieć LAN — ustanowione połączenie Instant (S-IWS))),
lub
Jeśli nie można podłączyć odtwarzacza bezprzewodowego „GIGA JUKE” do serwera
muzycznego „GIGA JUKE” (nazwa serwera muzycznego „GIGA JUKE” nie jest wyświetlana
na ekranie wyboru serwera w odtwarzaczu bezprzewodowym „GIGA JUKE”).
wskaźnik WIRELESS.
 Podłącz odtwarzacz bezprzewodowy „GIGA JUKE” do stacji bezprzewodowej.
 (zasilanie)
Rozwiązywanie problemów
 Po wyświetleniu komunikatu „Instant (S-IWS) setting with wireless station is completed.”
naciśnij przycisk / , aby wybrać opcję [OK] i naciśnij przycisk ENTER.
Nazwa serwera muzycznego „GIGA JUKE” (np. „NAS-S500HDE”) jest
wyświetlana na ekranie wyboru serwera.
Jeśli nazwa serwera muzycznego „GIGA JUKE” nie została wyświetlona,
naciśnij przycisk , aby wybrać opcję [Update info] i naciśnij przycisk
ENTER.
(np. szpilką), a następnie poczekaj aż zaświeci się wskaźnik INSTANT i zgaśnie wskaźnik AOSS
(może to potrwać kilka minut).
Jeśli nic takiego nie zdarzy się na stacji bezprzewodowej, naciśnij ponownie przycisk RESET.
4 Jeśli kabel sieciowy (LAN) jest podłączony do serwera muzycznego „GIGA JUKE”, odłącz go.
5 Podłącz adapter bezprzewodowy do portu USB w serwerze muzycznym „GIGA JUKE”.
6 Utwórz połączenie Instant (S-IWS) w serwerze muzycznym „GIGA JUKE”.
Naciśnij przycisk SETTINGS, a następnie naciskaj przycisk /, aby wybrać kolejno opcje [Network
setting] – [Auto setting], po czym naciśnij przycisk ENTER.
Lub naciśnij przycisk SETTINGS, a następnie naciskaj przycisk /, aby wybrać kolejno opcje
[Network setting] – [Manual setting] – [Wireless LAN setting] – [Access point setting] – [Automatic
setting: Instant (S-IWS)], po czym naciśnij przycisk ENTER.
7 Utwórz połączenie Instant (S-IWS) na odtwarzaczu bezprzewodowym „GIGA JUKE”.
Naciśnij przycisk SETTINGS, a następnie naciskaj przycisk /, aby wybrać kolejno opcje [Network
setting] – [Auto setting], po czym naciśnij przycisk ENTER.
Lub naciśnij przycisk SETTINGS, a następnie naciskaj przycisk /, aby wybrać kolejno opcje
[Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] – [Instant (S-IWS)], po czym naciśnij
przycisk ENTER.
Do routera
szerokopasmowego

Do portu
INTERNET
Stacja bezprzewodowa
Router szerokopasmowy
 Podłącz jeden koniec kabla sieciowego (LAN) (dostarczonego wraz ze stacją
bezprzewodową) do portu INTERNET stacji bezprzewodowej.
 Podłącz drugi koniec kabla sieciowego (LAN) do routera szerokopasmowego podłączonego
do Internetu.
1 Odłącz zasilacz sieciowy 5V AC od stacji bezprzewodowej, a następnie ustaw przełącznik trybu
pracy stacji bezprzewodowej.
Podczas tworzenia połączenia Instant (S-IWS):
Ustaw przełącznik trybu pracy w pozycji „AUTO”.
Podczas tworzenia połączenia AOSS:
Ustaw przełącznik trybu pracy w pozycji „MODE 2”.
Jeśli kabel sieciowy (LAN) (dostarczony ze stacją bezprzewodową) jest podłączony do stacji
bezprzewodowej, odłącz go.
2 Podłącz stację bezprzewodową do routera szerokopasmowego przy użyciu kabla sieciowego (LAN)
(dostarczonego ze stacją bezprzewodową).
Podczas podłączania stacji bezprzewodowej do routera szerokopasmowego podłącz kabel sieciowy
(LAN) do portu INTERNET w stacji bezprzewodowej (patrz rysunki w punkcie „Podłączanie do
Internetu i komputera (połączenie AOSS)” powyżej).
3 Podłącz ponownie zasilacz sieciowy 5 V AC do stacji bezprzewodowej i poczekaj aż zacznie migać
wskaźnik WIRELESS.
4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez około 5 sekund przedmiotem o zaostrzonej końcówce
(np. szpilką), a następnie poczekaj aż zaświeci się wskaźnik INSTANT i zgaśnie wskaźnik AOSS
(może to potrwać kilka minut).
Jeśli nic takiego nie zdarzy się na stacji bezprzewodowej, naciśnij ponownie przycisk RESET.
5 Jeśli kabel sieciowy (LAN) jest podłączony do serwera muzycznego „GIGA JUKE”, odłącz go.
6 Podłącz adapter bezprzewodowy do portu USB w serwerze muzycznym „GIGA JUKE”.
7 Podczas tworzenia połączenia Instant (S-IWS):
W serwerze muzycznym „GIGA JUKE” naciśnij przycisk SETTINGS, a następnie naciskaj przycisk
/, aby wybrać kolejno opcje [Network setting] – [Auto setting] (Ustawienia automatyczne), po
czym naciśnij przycisk ENTER.
Lub naciśnij przycisk SETTINGS, a następnie naciskaj przycisk / , aby wybrać kolejno opcje
[Network setting] – [Manual setting] – [Wireless LAN setting] – [Access point setting] – [Automatic
setting: Instant (S-IWS)], po czym naciśnij przycisk ENTER.
Podczas tworzenia połączenia AOSS:
Wykonaj czynności opisane w kroku  w punkcie „Podłączanie do Internetu i komputera
(połączenie AOSS)” (patrz powyżej).
W odtwarzaczu bezprzewodowym „GIGA JUKE” naciśnij przycisk SETTINGS, a następnie naciskaj
przycisk /, aby wybrać kolejno opcje [Network setting] – [Auto setting], po czym naciśnij
przycisk ENTER.
Lub naciśnij przycisk SETTINGS, a następnie naciskaj przycisk /, aby wybrać kolejno opcje
[Network setting] – [Manual setting] – [Connection setting] – [Instant (S-IWS)], po czym naciśnij
przycisk ENTER.

Wykonaj poniższe czynności.
8 Podczas tworzenia połączenia Instant (S-IWS):
Kończy to proces łączenia urządzeń znajdujących się w zestawie.
Aby używać tych urządzeń łącznie z Internetem, ale bez połączenia z komputerem, należy wykonać następujące czynności:
Kabel sieciowy (LAN)
Jeśli nie można podłączyć do Internetu serwera muzycznego „GIGA JUKE” lub
odtwarzacza bezprzewodowego „GIGA JUKE”.
Podczas tworzenia połączenia AOSS:
Wykonaj czynności opisane w kroku  w punkcie „Podłączanie do Internetu i komputera
(połączenie AOSS)” (patrz powyżej).
Więcej informacji można znaleźć w
pozycjach wymienionych z prawej strony.
Pełny opis różnych ustawień, operacji, funkcji i rozwiązywania problemów dotyczących
serwera muzycznego „GIGA JUKE”, odtwarzacza bezprzewodowego „GIGA JUKE” i stacji
bezprzewodowej można znaleźć w Instrukcji obsługi.
Przejdź do witryny firmy Sony Europe poświęconej obsłudze klienta pod adresem
http://support.sony-europe.com/ (tylko dla klientów w Europie).
Download PDF