Sony | NAS-50HDE | Sony NAS-50HDE Instrukcja obsługi

Znaki towarowe
Umowa licencyjna dla użytkownika
oprogramowania Gracenote®
Urządzenie lub program, którego dotyczy ta umowa,
zawiera oprogramowanie firmy Gracenote, z siedzibą
w Emeryville, Kalifornia („Firma Gracenote”).
Oprogramowanie dostarczane przez firmę Gracenote
(„Oprogramowanie”) umożliwia urządzeniu lub
programowi, z którym współpracuje, identyfikację płyty
i/lub pliku oraz uzyskanie informacji muzycznych: nazwy
albumu, wykonawcy, numeru i nazwy utworu („Dane”) z
serwerów internetowych lub wbudowanych baz danych
(nazywanych zbiorczo „Serwerami”), jak również działanie
innych funkcji programu lub urządzenia. Użytkownik
może używać Danych wyłącznie za pośrednictwem
przeznaczonych do tego funkcji urządzenia lub programu,
z którym Oprogramowanie współpracuje.
Printed in Malaysia
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Danych,
Oprogramowania i Serwerów wyłącznie na użytek
prywatny, niekomercyjny. Oprogramowania ani Danych
nie wolno przekazywać na własność, kopiować, przenosić
ani transmitować dla żadnej strony trzeciej. DANE,
OPROGRAMOWANIE I SERWERY NIE MOGĄ BYĆ
UŻYWANE W ŻADEN SPOSÓB, NA KTÓRY NIE
WYRAŻONO WYRAŹNEJ ZGODY W TEJ UMOWIE.
Licencja na korzystanie z Danych, Oprogramowania
i Serwerów wygasa w przypadku naruszenia jej
ograniczeń. W przypadku wygaśnięcia umowy
licencyjnej użytkownik zobowiązuje się do całkowitego
zaprzestania użytkowania Danych, Oprogramowania
i Serwerów. Firma Gracenote posiada wszelkie prawa
do Danych, Oprogramowania i Serwerów, łącznie ze
wszystkimi prawami własności. Firma Gracenote nie
będzie w żadnym wypadku zobowiązana do wypłaty
jakichkolwiek należności za informacje dostarczone
przez użytkownika. Wynikających z niniejszej umowy
praw firma Gracenote może dochodzić bezpośrednio
przeciwko użytkownikowi i w swoim własnym imieniu.
Usługa Gracenote używa unikatowego identyfikatora
pozwalającego śledzić dla celów statystycznych wysyłane
przez Oprogramowanie zapytania o informacje. Zadaniem
tego generowanego losowo identyfikatora jest umożliwienie
zliczania zapytań bez gromadzenia jakichkolwiek
informacji dotyczących użytkownika. Więcej informacji
na ten temat znajduje się na stronach internetowych
Gracenote w dziale Gracenote Privacy Policy.
Oprogramowanie i Dane podlegają niniejszej umowie
licencyjnej w stanie „TAKIM, JAKIE SĄ”. Firma
Gracenote nie daje żadnej wyrażonej bezpośrednio ani
też wynikającej pośrednio gwarancji na poprawność
jakichkolwiek Danych pochodzących z Serwerów i nie
uznaje z tego tytułu żadnych roszczeń. Firma Gracenote
zastrzega sobie prawo usuwania danych z Serwerów i
do modyfikacji kategorii danych z dowolnych powodów
uznanych przez firmę za istotne. Firma Gracenote nie
gwarantuje bezbłędności Oprogramowania ani Serwerów
ani też ich funkcjonowania bez żadnych przerw.
Firma Gracenote nie jest zobowiązana do dostarczania
aktualnym użytkownikom danych nowych, ulepszonych
lub dodatkowych typów lub kategorii, które firma będzie
oferować w przyszłości. Świadczenie usług może zostać w
każdej chwili przerwane.
FIRMA GRACENOTE NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE
ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH,
BEZPOŚREDNICH ANI POŚREDNICH, W
SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE GWARANCJI
MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, MOŻLIWOŚCI
ZASTOSOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU,
POSIADANIA PRAWA WŁASNOŚCI LUB
NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH. FIRMA
GRACENOTE NIE GWARANTUJE UZYSKANIA
ŻADNYCH REZULTATÓW UŻYTKOWANIA
OPROGRAMOWANIA LUB SERWERÓW. FIRMA
GRACENOTE W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE
PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE
WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE USZKODZENIA,
STRATĘ DOCHODÓW ANI PRZYCHODÓW.
Występujące w niniejszej instrukcji nazwy systemów i
produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi producentów.
W niniejszym podręczniku pominięto znaki  i .
2-890-157-82(1)
HDD Network Audio System NAS-50HDE
To oprogramowanie częściowo wykorzystuje rezultaty
pracy zespołu Independent JPEG Group.
, OpenMG i
są
ATRAC,
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
i
są
„WALKMAN”,
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
Wszystkie produkty powinny posiadać oznaczenia
patentów USA i zagranicznych, na których zastosowanie
firma Dolby Laboratories udzieliła licencji.
Technologię kodowania dźwięku i patenty stosowane w
MPEG Layer-3 pozyskano od Fraunhofer IIS i Thomson.
Microsoft oraz Windows są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
Czcionka zainstalowana w odbiorniku (Shin Go R)
pochodzi od MORISAWA & COMPANY LTD.
Nazwy te są znakami handlowymi MORISAWA &
COMPANY LTD., prawa autorskie do czcionki należą
również do MORISAWA & COMPANY LTD.
Utworzono za pomocą bazy Linter Database.
Copyright © 2006-2007, Brycen Corp., Ltd.
Copyright © 1990-2003, Relex, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Technologia rozpoznawania muzyki oraz związane
z nią dane są udostępniane przez firmę Gracenote®.
Gracenote to standard branżowy w technologii
rozpoznawania muzyki i dostarczaniu powiązanych
treści. Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej www.gracenote.com.
Dane dotyczące płyt CD i muzyki pochodzą z firmy
Gracenote, Inc., copyright © 2000-2006 Gracenote.
Gracenote Software, copyright © 2000-2006 Gracenote.
Ten produkt i usługa są chronione przynajmniej
jednym z następujących patentów USA: nr 5 987 525,
nr 6 061 680, nr 6 154 773, nr 6 161 132, nr
6 230 192, nr 6 230 207, nr 6 240 459, nr 6 330 593 oraz
innymi patentami przyznanymi lub oczekującymi na
przyznanie. Niektóre usługi są dostarczone na licencji
następującego patentu Open Globe, Inc. w USA: nr
6 304 523. Gracenote i CDDB są zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Gracenote. Logo i logotyp
Gracenote oraz logo „Powered by Gracenote CDDB” są
znakami towarowymi firmy Gracenote.
Instrukcja obsługi
HDD Network Audio System
NAS-50HDE
Pierwsze kroki........................................................ 8
Słuchanie muzyki...............................................20
Korzystanie z dysku twardego (HDD).........29
Edytowanie utworów na odtwarzaczu
HDD Jukebox . ............................................55
Korzystanie z programatora...........................68
Słuchanie muzyki zapisanej na komputerze
— funkcja Network Media......................74
Połączenia i ustawienia....................................80
Informacje dodatkowe.................................. 100
© 2007 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru
lub porażenia prądem, chroń
ten aparat przed deszczem i
wilgocią.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie
zakrywaj otworów wentylacyjnych aparatu
gazetami, serwetkami, zasłonami itp. Nie
stawiaj także zapalonych świec na aparacie.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie stawiaj na aparacie
naczyń wypełnionych płynem, takich jak
wazony.
Podłączyć urządzenie do łatwo
dostępnego gniazda ściennego. W
wypadku zauważenia jakiejkolwiek
nieprawidłowości w pracy urządzenia,
należy natychmiast odłączyć główną
wtyczkę od gniazda ściennego.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Nie wolno wystawiać akumulatora
na działanie silnych źródeł ciepła
np. bezpośredniego promieniowania
słonecznego, ognia itp.
OSTRZEŻENIE
Korzystanie z przyrządów optycznych
w połączeniu z tym urządzeniem może
spowodować zwiększone zagrożenie dla
oczu.
Niniejsze urządzenie
zaklasyfikowane jest jako
PRODUKT LASEROWY
KLASY 1. Niniejsze
oznaczenie znajduje się z
tyłu obudowy.
2PL
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i
w pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Dostępne akcesoria: pilot
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach europejskich
mających własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie może
być traktowana jako odpad komunalny.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić
w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko naturalne.
Ustawianie 9, 11
Automatyczne łączenie z
serwerem 78
Folder udostępniony na
komputerze 94
Informacje o tytule 22
Komputer VAIO 79
Lokalizacja docelowa
nagrywania 33
Lokalizacja docelowa
przesyłania 49
Menu Setup 14
Nagrywanie/importowanie
31
Ograniczenia dostępu 79
Play mode, ustawienie 28,
42, 77
Poziom wejściowy 27
Programator 68
Sieć 90
Tryb FM 25
Wyświetlanie 94
x-DJ, funkcja 47
Zegar 18
Ustawienie początkowe 12
Usuwanie 60, 66
Ustawienie programatora
72
Utwór na urządzeniu
docelowym 54
Utwór 15
Dzielenie 62
Format audio 30, 31, 49,
64, 76
Ikona 15, 53, 75
Konwertowanie 64
Łączenie 63
Nagrywanie/importowanie
29
Przenoszenie 61
Przesyłanie 49
Usuwanie 54, 60
Wyszukiwanie 43
Wyszukiwanie informacji
56
Zmienianie tytułów 59
V
VAIO Media 74
W
„WALKMAN” (ATRAC
AD)
Podłączanie 50, 82
Przesyłanie 50
Wejście
AUDIO IN 26, 35, 70
Czułość na wejściu 27
Wprowadzanie tekstu 16
Wersja systemu 99
Witryna obsługi 7
Wprowadzanie tekstu 16
Czynność 17
Ekran wprowadzania
tekstu 16
Kopiowanie/wycinanie/
wklejanie 17
Przyciski 16
Wskaźnik On/Standby 10,
95
Wyciszanie 8
Wygaszacz ekranu 94
Wykonawca 14, 20, 22, 39,
40, 59
Wyszukiwanie 21, 43, 56
Wyświetlacz 9, 14, 94
Rozmiar 94
Układ 95
Wyświetlanie informacji
Lista odtwarzania 78
Płyta CD 22
Radio 26
X
x-DJ, funkcja 44
Z
Zarządzanie systemem 95
Aktualizacja 99
Formatowanie 99
Wyświetlanie informacji
99
Zasilanie 12
Zegar 18
znacznik utworu 32
119PL
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby
mieć pewność, że bateria znajdująca
się w zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt
do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się
z rozdziałem instrukcji obsługi produktu
o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego,
ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
PL
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD
nagrany na jednej stronie oraz materiał
dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem
Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.
Płyty muzyczne z zakodowanymi
systemami ochrony praw
autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany do
odtwarzania płyt, które są wyprodukowane
zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt
muzycznych z zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich. Prosimy
pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie
są zgodne ze standardem CD i mogą być
nieodtwarzalne przez ten produkt.
PL
Spis treści
Przed uruchomieniem
urządzenia
Konieczne przeczytaj następujące
informacje.....................................................7
Podłączanie urządzenia zewnętrznego
do gniazda AUDIO IN............................. 26
Słuchanie muzyki.......................................... 27
Powtarzanie utworów ·
Odtwarzanie losowe
. .................28
Pierwsze kroki
Korzystanie z dysku twardego
(HDD)
Przewodnik po częściach i
elementach sterujących........................ 8
Nagrywanie/importowanie na
dysk twardy..............................................29
Pilot.......................................................................8
Urządzenie główne...................................... 10
Czynności podstawowe......................12
Włączanie zasilania...................................... 12
Wybieranie języka wyświetlania............. 12
Wybieranie funkcji........................................ 13
Korzystanie z menu...................................... 13
Przełączanie trybu wyświetlania............. 14
Regulacja dźwięku — EQ/M.BASS.......... 15
Wprowadzanie tekstu................................. 16
Ustawianie zegara.................................18
Ręczne ustawianie zegara......................... 18
Ustawianie zegara za pomocą
połączenia z Internetem — NTP........ 19
Słuchanie muzyki
Odtwarzanie płyt CD............................20
Uzyskiwanie informacji o tytule.............. 21
Wyświetlanie informacji o płycie CD..... 22
Słuchanie radia lub usług DAB..........23
Korzystanie z funkcji DAB Auto Scan
(tylko model dostępny w Wielkiej
Brytanii)....................................................... 23
Wybieranie stacji radiowej........................ 23
Odbieranie usługi DAB (tylko model
dostępny w Wielkiej Brytanii)............. 24
Programowanie stacji radiowych lub
usług DAB................................................... 25
Wyświetlanie szczegółowych
informacji o stacji radiowej.................. 26
Wyświetlanie informacji DLS.................... 26
PL
Podłączanie urządzenia
zewnętrznego.........................................26
Materiały do importowania/
nagrywania................................................ 29
Konfigurowanie urządzenia do
nagrywania/importowania.................. 31
Nagrywanie płyty CD audio na dysk
twardy......................................................... 33
Nagrywanie audycji radiowej lub
usługi DAB................................................. 34
Nagrywanie z podłączonego
urządzenia zewnętrznego.................... 35
Importowanie plików z urządzenia
pamięci masowej USB........................... 36
Importowanie plików z folderu
udostępnionego na komputerze...... 36
Odtwarzanie przy użyciu funkcji
HDD Jukebox..........................................37
Sprawdzanie informacji o albumie lub
utworze....................................................... 38
Przełączanie trybów listy........................... 38
Powtarzanie odtwarzania ·
Odtwarzanie losowe.............................. 42
Wyszukiwanie albumów lub
utworów..................................................... 43
Odtwarzanie utworów przy użyciu
funkcji x-DJ...............................................44
Jak działa funkcja x-DJ?.............................. 44
Korzystanie z funkcji x-DJ.......................... 45
Korzystanie z funkcji Music Surfin’.......... 46
Konfigurowanie funkcji x-DJ..................... 47
Przesyłanie kanałów x-DJ........................... 48
Informacje o 12 Tone Analysis.................. 48
Przesyłanie danych
dźwiękowych..........................................49
Formaty przenośne...................................... 49
Ustawianie przycisku TRANSFER............. 49
Przesyłanie utworów do odtwarzacza
„WALKMAN” (ATRAC AD)....................... 50
Przesyłanie utworów do urządzenia
pamięci masowej USB........................... 51
Przesyłanie utworów do telefonu
komórkowego.......................................... 52
Przesyłanie utworów do urządzenia
PSP................................................................ 52
Inne czynności............................................... 53
Usuwanie utworów lub list
odtwarzania na urządzeniu
docelowym................................................ 54
Edytowanie utworów na
odtwarzaczu HDD Jukebox
Informacje o dostępnych
funkcjach .................................................55
Wyszukiwanie i pobieranie
informacji o tytułach............................56
Wyszukiwanie i pobieranie informacji
o albumach................................................ 56
Wyszukiwanie i pobieranie informacji
o utworach................................................. 56
Zbiorcze wyszukiwanie i pobieranie
informacji o wielu utworach............... 57
Tworzenie folderu, grupy lub listy
odtwarzania.............................................57
Tworzenie folderu......................................... 57
Tworzenie grupy........................................... 58
Tworzenie listy odtwarzania..................... 58
Rejestrowanie aktualnie
odtwarzanego utworu.......................... 66
Jednoczesne rejestrowanie wielu
utworów..................................................... 67
Korzystanie z programatora
Korzystanie z programatora
zasypiania.................................................68
Korzystanie z budzika..........................69
Korzystanie z programatora
nagrywania..............................................70
Nagrywanie programu radiowego
lub usługi DAB* przy użyciu
programatora nagrywania................... 70
Nagrywanie z urządzenia
zewnętrznego przy użyciu
programatora nagrywania................... 70
Inne czynności............................................... 72
Słuchanie muzyki zapisanej na
komputerze — funkcja Network
Media
Co to jest funkcja Network
Media?.......................................................74
Informacje o serwerach.............................. 74
Słuchanie muzyki...................................75
Zmienianie tytułów...............................59
Różne tryby odtwarzania........................... 77
Wyświetlanie informacji o listach
odtwarzania lub utworach................... 78
Usuwanie nagrań...................................60
Przydatne ustawienia...........................78
Przenoszenie nagrań............................61
Dzielenie nagranych utworów..........62
Łączenie nagranych utworów...........63
Ustawianie automatycznego
połączenia z serwerem.......................... 78
Rejestrowanie urządzenia na
komputerze VAIO — ustawienie
ograniczeń dostępu............................... 79
Konwertowanie formatów audio
utworów
— funkcja Convert Format.................64
Zapisywanie plików obrazów............65
Przed zapisaniem.......................................... 65
Zapisywanie pliku obrazu.......................... 65
Rejestrowanie wybranych
utworów na liście odtwarzania.........66
PL
Połączenia i ustawienia
Podłączanie głośników i anten.........80
Podłączenie i konfiguracja sieci........85
Podłączanie urządzenia do Internetu.... 85
Konfigurowanie sieci................................... 90
Konfigurowanie folderu
udostępnionego...................................... 94
Inne ustawienia......................................94
Ustawienia wyświetlania............................ 94
Ustawianie trybu oczekiwania................. 95
Zarządzanie systemem........................95
Tworzenie kopii zapasowej i
przywracanie danych
dźwiękowych............................................ 95
Sprawdzanie informacji o systemie....... 99
Aktualizowanie aplikacji
systemowej................................................ 99
Formatowanie systemu.............................. 99
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów........... 100
Środki ostrożności.............................. 109
Informacje o płytach CD...........................110
Informacje o plikach MP3........................111
Dane techniczne................................. 112
Słownik................................................... 114
Indeks...................................................... 117
PL
Przed uruchomieniem
urządzenia
Instrukcje dostarczone
z urządzeniem i ich zawartość
Skrócona instrukcja podłączania i obsługi
Ta instrukcja zawiera podstawowe
informacje niezbędne do
podłączenia urządzenia i jego
obsługi. Z tą instrukcją należy się
zapoznać przed rozpoczęciem
konfigurowania urządzenia.
Instrukcja obsługi
Ta instrukcja zawiera pełne opisy
różnych ustawień, operacji oraz
procedurę podłączania do sieci.
Podaje także środki ostrożności
dotyczące bezpiecznego używania
urządzenia.
Witryna firmy Sony Europe poświęcona
obsłudze klienta
Ta witryna internetowa zawiera najnowsze
informacje pomocy technicznej i odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania.
Dotyczy klientów w Europie:
http://support.sony-europe.com/
Jak korzystać z tej instrukcji
W niniejszej instrukcji wyjaśniono głównie sposób
obsługi urządzenia za pomocą pilota. Przyciski i
elementy sterujące na urządzeniu głównym, które
mają takie same lub podobne nazwy jak na pilocie,
mogą być używane do wykonywania tych samych
czynności.
: ten znak wskazuje na funkcje odtwarzacza
HDD Jukebox.
: ten znak wskazuje na funkcje odtwarzacza
CD.
: ten znak wskazuje na funkcje odtwarzacza
„WALKMAN” (ATRAC AD).
: ten znak wskazuje na funkcje urządzenia
pamięci masowej USB.
Ilustracje używane w niniejszym podręczniku
dotyczą modelu innego niż model dostępny w
Wielkiej Brytanii.
Konieczne przeczytaj następujące
informacje
Informacje dotyczące dysku twardego
Dysk twardy może zostać łatwo uszkodzony przez
wstrząsy i wibracje, dlatego należy zachować
następujące środki ostrożności. Szczegółowe
informacje można znaleźć na stronie 109.
Urządzenie należy chronić przez silnymi
wstrząsami.
Nie należy przenosić urządzenia, gdy przewód
zasilający jest podłączony do gniazda sieciowego.
Nie należy używać urządzenia w lokalizacjach
narażonych na wibracje lub w lokalizacjach
niestabilnych.
Nie należy przenosić urządzenia ani odłączać
przewodu sieciowego, gdy urządzenie jest w
trakcie nagrywania lub odtwarzania.
Nie należy samodzielnie wymieniać ani
uaktualniać dysku twardego, ponieważ może to
doprowadzić do awarii.
Odzyskanie danych utraconych w wyniku awarii
dysku twardego jest niemożliwe.
Dane zapisane na dysku twardym mogą zostać
uszkodzone podczas normalnego działania. Należy
używać funkcji kopii zapasowej urządzenia do
regularnego wykonywania kopii zapasowej danych
na opcjonalnym dysku twardym USB lub w folderze
udostępnionym na komputerze.
Firma Sony nie przyznaje żadnej rekompensaty za
zniszczenie danych spowodowane uszkodzeniem
dysku twardego.
Informacje na temat nagrywania
Przed rozpoczęciem nagrywania, a szczególnie
przed nagrywaniem ważnego materiału, należy
wykonać nagranie próbne.
Firma Sony nie przyznaje żadnej rekompensaty
za błędy w nagraniu spowodowane awarią
urządzenia.
Uszkodzenia, które wystąpią podczas normalnego
użytkowania urządzenia, zostaną naprawione
przez firmę Sony zgodnie z warunkami
ograniczonej gwarancji na to urządzenie. Jednak
firma Sony nie ponosi odpowiedzialności
za żadne skutki wynikające z niemożności
nagrywania lub odtwarzania wywołane awarią lub
nieprawidłowym działaniem urządzenia.
Informacje o usługach, z których
można korzystać po połączeniu
z Internetem
Należy pamiętać o tym, że usługi internetowe
mogą zostać zmienione lub zakończone bez
powiadomienia.
PL
Pierwsze kroki
Przewodnik po częściach i elementach sterujących
Pilot
Przyciski wyboru funkcji
Przycisk / (zasilanie)
Służą do bezpośredniego
wybierania funkcji. W trybie
oczekiwania przyciski te
jednocześnie powodują włączenie
urządzenia i rozpoczęcie
odtwarzania.
Przycisk HDD (strony 13, 37)
Przycisk CD (strony 13, 20)
Przycisk FM/AM (strony 13, 23,
34)
Przycisk AUDIO IN (strony 13,
27, 35)
Przycisk NETWORK MEDIA
(strony 13, 75)
Powoduje włączenie
zasilania (strona 12).
Przyciski wyboru funkcji
w modelu dostępnym
w Wielkiej Brytanii
Przyciski w modelu dostępnym
w Wielkiej Brytanii mają te same
funkcje co przyciski o tej samej
nazwie w modelach dostępnych
poza Wielką Brytanią (w modelu
dostępnym w Wielkiej Brytanii nie
ma przycisku HDD REC ).
Przyciski M.BASS
i PRESET EQ
Przycisk M.BASS
Powoduje uwydatnienie
tonów niskich (strona 15).
Przycisk PRESET EQ
Umożliwia wybranie
określonego wcześniej
ustawienia dźwięku
(strona 15).
Przycisk wyboru funkcji
Przycisk x-DJ (strony 13,
45)
Przycisk MUTING
Służy do wyciszania
dźwięku.
Przyciski VOLUME+*
i VOLUMESłuży do regulacji głośności.
Przycisk DAB (strony 13, 23, 34)
Przyciski •PRESET-,
•PRESET+, ALBUM+ i ALBUM-
PL
Przyciski  i 
Powodują przejście do początku
utworu.
Przyciski PRESET+ i PRESETSłużą do wybierania
zaprogramowanej stacji radiowej
lub usługi DAB (tylko model
dostępny w Wielkiej Brytanii).
Przyciski ALBUM+ i ALBUMSłużą do wybierania albumu lub
grupy.
Przyciski sterujące
Służą do wykonywania
podstawowych czynności
we wszystkich funkcjach.
Przycisk 
(odtwarzanie)*
Przyciski 
(przewijanie do tyłu) •
TUNING- i 
(przewijanie do przodu) •
TUNING +
Przycisk  (wstrzymanie)
Przycisk  (zatrzymanie)
Przycisk DIMMER
Przyciski HDD REC
Służy do ustawiania jasności
wyświetlacza.
Służą do nagrywania na
odtwarzaczu HDD Jukebox.
Przycisk HDD REC 
(rozpoczęcie nagrywania)
(strona 31)
Przycisk HDD REC 
(wstrzymanie nagrywania)
(strona 31)
Przycisk HDD REC 
(zatrzymanie nagrywania)
(strona 31) (z wyjątkiem
modelu dostępnego w
Wielkiej Brytanii)
Przyciski SLEEP i TIMER
Przycisk SLEEP
Służy do wprowadzania lub
potwierdzania ustawień
programatora zasypiania (strona 68).
Przycisk TIMER
Służy do ustawiania programatora
(strony od 69 do 72).
Przyciski numeryczne*/
tekstowe
Służą do wybierania utworu
podczas odtwarzania lub do
wprowadzania tekstu.
Przyciski A•Y•M
Służą do wybierania dodatkowych
kanałów w funkcji Music Surfin’
przy włączonej funkcji x-DJ
(strony 45, 46)
Przycisk LIST
Używany do przełączania między
ekranem głównym a ekranem listy
(strona 14).
Przycisk SETUP
Powoduje wyświetlenie menu
Setup (strona 13). Służy do
wprowadzania ustawień
zegara, sieci i innych ustawień
systemowych.
Przycisk BACK
Powoduje powrót do
poprzedniego ekranu (strona 14).
Przycisk DELETE
W każdej funkcji służy do
usuwania elementu (strona 60).
Przycisk FAVORITE
Służy do dodawania utworu
do folderu „Favorites” na liście
odtwarzania (strona 66).
Przycisk FUNCTION
Powoduje wyświetlenie menu
Function (strona 13).
Służy do wybierania źródła
dźwięku.
Przycisk OPTIONS
Powoduje wyświetlenie menu
Option (strona 13).
Elementy menu różnią się w
zależności od wybranej funkcji.
Przyciski sterujące menu
Służą do wybierania elementów
menu i wprowadzania ustawień
Służy do przesyłania utworów
menu (strona 13).
do urządzenia „WALKMAN”
Przyciski , ,  i 
(ATRAC AD) lub do innego
Służą do wybierania
przenośnego urządzenia audio
elementów menu lub zmiany
(strona 49).
ustawienia.
Przycisk ENTER
Służy do wprowadzania
ustawienia.
Gwiazdka (*) oznacza przyciski z wypukłym punktem (przycisk numeryczny
„5”, przycisk VOLUME + i przycisk  (odtwarzanie) z grupy przycisków
sterujących).
Przycisk TRANSFER
PL
Urządzenie główne
Czujnik zdalnego
sterowania
Przycisk / (zasilanie)
i wskaźnik zasilania/
oczekiwania
Przycisk / (zasilanie)
Służy do włączania i
wyłączania zasilania
(strona 12).
Wskaźnik On/Standby
Kolor określa san
zasilania urządzenia.
- Zielony: urządzenie
jest włączone lub
analizuje nagrane
dane muzyczne.
(Zobacz „Informacje
o 12 Tone Analysis”
na stronie 48).
- Czerwony lub
pomarańczowy:
urządzenie jest w
trybie oczekiwania.
Przyciski wyboru
funkcji
Służą do bezpośredniego
wybierania funkcji. W
trybie oczekiwania przyciski
te jednocześnie powodują
włączenie urządzenia i
rozpoczęcie odtwarzania�.
Przycisk HDD (strony
13, 37)
Przycisk CD (strony
13, 20)
Przycisk x-DJ (strony 13,
45)
Wskaźnik TIMER
Wskazuje stan licznika
(strony od 68 do 70).
Przyciski sterujące menu
Służą do wybierania
elementów menu i
wprowadzania ustawień
menu (strona 13).
Przyciski , ,  i 
Służą do wybierania
elementów menu lub
zmiany ustawienia.
Przycisk ENTER
Służy do wprowadzania
ustawienia.
Przyciski wyboru
funkcji
Przycisk FM/AM
(strony 13, 23, 34)
Przycisk AUDIO IN
(strony 13, 27, 35)
Tylko model dostępny w
Wielkiej Brytanii
Przycisk DAB (strony
13, 23, 34)
Gniazdo USB
Gniazdo  (słuchawki)
Służy do podłączania słuchawek.
10PL
Służy do podłączania
urządzenia pamięci
masowej USB, urządzenia
„WALKMAN” (ATRAC
AD) lub innych urządzeń
przenośnych (strony od 50
do 54).
Przycisk SETUP
Przycisk HDD REC 
Powoduje wyświetlenie
menu Setup (strona 13).
Służy do wprowadzania
ustawień zegara, sieci
i innych ustawień
systemowych.
Służy do nagrywania na
odtwarzaczu HDD Jukebox
(strona 31).
Przycisk TRANSFER
Służy do przesyłania
utworów do urządzenia
„WALKMAN” (ATRAC
AD) lub do innego
przenośnego urządzenia
audio (strona 49).
Przycisk FUNCTION
Powoduje wyświetlenie
menu Function
(strona 13).
Służy do wybierania
źródła dźwięku.
Przycisk OPTIONS
Przycisk BACK
Powoduje wyświetlenie
menu Option (strona 13).
Elementy menu różnią się
w zależności od wybranej
funkcji.
Powoduje powrót do
poprzedniego ekranu
(strona 14).
Pokrętło VOLUME
Służy do regulacji
głośności.
Przycisk CD
Umożliwia otwieranie
i zamykanie szuflady
(strona 20).
Przycisk 
(zatrzymanie)
W każdej funkcji służy
do zatrzymywania
operacji.
Gniazdo AUDIO IN
Służy do podłączania urządzenia
do analogowego wyjścia
urządzenia opcjonalnego
(strona 27).
Podświetlenie panelu
Świeci się, jeśli zasilanie jest
włączone.
Miga powoli podczas
analizowania przez urządzenie
danych muzycznych nagranych na
odtwarzaczu HDD Jukebox.
Szuflada
Służy do ładowania płyty CD
(strona 20).
11PL
Wybieranie języka wyświetlania
Czynności
podstawowe
Jako język wyświetlania można wybrać
język angielski, francuski, niemiecki,
włoski lub hiszpański.
Włączanie zasilania
SETUP
/
1
2
Podłącz przewód zasilający do
gniazda ściennego.
Urządzenie włączy się automatycznie,
wprowadzi ustawienia początkowe i
wyłączy się.
Naciśnij przycisk / (zasilanie).
Urządzenie włączy się.
////
ENTER
1
Naciśnij przycisk SETUP.
Zostanie wyświetlone menu Setup.
2
Naciskaj przyciski /, aby wybrać
ustawienie [Screen setting], i naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru
języka.
3
Naciskaj przyciski /, aby
wybrać żądany język w ustawieniu
[Language], i naciśnij przycisk ENTER.
OSTRZEŻENIE
Nie należy odłączać przewodu zasilającego
podczas wprowadzania przez urządzenie ustawień
początkowych. Może to spowodować nieprawidłowe
działanie urządzenia.
Wyłączanie zasilania
Naciśnij przycisk / na pilocie lub na
urządzeniu głównym. Zasilanie może nie
zostać wyłączone od razu. Jeśli tak się
stanie, oznacza to, że urządzenie analizuje
dane muzyczne znajdujące się na dysku
twardym (HDD) (zobacz „Informacje o
12 Tone Analysis” na stronie 48). Podczas
analizowania danych muzycznych
podświetlenie panelu miga powoli. Jeśli
chcesz anulować analizę i natychmiast
wyłączyć zasilanie, naciśnij przycisk .
Jeśli chcesz ponownie włączyć zasilanie,
naciśnij przycisk /.
Wskazówka
To urządzenie może być uruchamiane w
dwóch trybach: szybkim trybie uruchamiania i
standardowym trybie uruchamiania. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zobacz ”Ustawianie
������������������
trybu
oczekiwania����������������
” na stronie 95.
12PL
4
Na
wyświetlaczu
Wybrany język
English
angielski
Français
francuski
Deutsch
niemiecki
Italiano
włoski
Espa���
ño�l
hiszpański
Naciskaj przyciski ///, aby
wybrać opcję [Execute], i naciśnij
przycisk ENTER.
Zawartość ekranu zostanie wyświetlona
w wybranym języku.
Uwaga
Jeśli język wyświetlania zostanie zmieniony, język
wprowadzania (strona 16) zmieni się także na
wybrany język.
Wskazówka
Aby sprawdzić, jakich znaków można używać,
zobacz „Lista dozwolonych znaków” (strona 116).
Aby wybrać funkcję z menu
Function
Wybieranie funkcji
Bezpośrednie wybieranie funkcji
CD
FM/AM
AUDIO IN (DAB
tylko w modelu
dostępnym w
Wielkiej Brytanii)
(AUDIO IN tylko w
modelu dostępnym
w Wielkiej Brytanii)
HDD
NETWORK
MEDIA
x-DJ
Aby wybrać
(funkcja)
Naciśnij (przycisk
wyboru funkcji)
CD
CD
HDD JUKEBOX
HDD
NETWORK MEDIA NETWORK MEDIA
FM/AM
FM/AM
AUDIO IN
AUDIO IN
x-DJ
x-DJ
DAB*
DAB*
* Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
Zasilanie zostanie włączone i rozpocznie
się odtwarzanie przy użyciu odpowiedniej
funkcji.
FUNCTION
////
ENTER
1
Naciśnij przycisk FUNCTION.
Zostanie wyświetlone menu Function.
2
Wybierz funkcję, używając przycisków
///, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Wybrana funkcja stanie się aktywna.
Aby wyjść z menu Function
Naciśnij przycisk FUNCTION lub BACK przed
naciśnięciem przycisku ENTER. Menu Function
zniknie.
Korzystanie z menu
W urządzeniu dostępne są trzy menu:
menu Function, menu Option i menu
Setup. Te menu służą do wykonywania
nagrań, ustawiania trybu odtwarzania i
określania innych ustawień.
SETUP
////
ENTER
BACK
FUNCTION
OPTIONS
1
Naciśnij żądany przycisk menu
(FUNCTION, OPTIONS lub SETUP).
Urządzenie przejdzie do określonego
menu.
2
Naciskaj przyciski ///, aby
wybrać żądany element.
3
4
Naciśnij przycisk ENTER.
Aby ustawić inny element, powtórz
czynności 2 i 3.
13PL
Aby anulować procedurę
Menu Setup
Naciśnij przycisk BACK.
Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu
przycisku SETUP.
To menu służy do konfigurowania
systemu. Można je wybrać w dowolnym
momencie.
Menu Function
Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu
przycisku FUNCTION.
To menu służy do wybierania funkcji.
Modele dostępne poza Wielką
Brytanią
Przełączanie trybu wyświetlania
Model dostępny w Wielkiej Brytanii
Dostępne są dwa tryby wyświetlania:
główny tryb wyświetlania i tryb listy.
LIST
/
Menu Option
Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu
przycisku OPTIONS.
Elementy wyświetlane w tym menu
zmieniają się w zależności od wybranej
funkcji lub wyświetlanego elementu.
Naciskaj przycisk LIST, aby wybrać
główny tryb wyświetlania lub tryb listy.
Główny tryb wyświetlania
Jest to zwykły tryb wyświetlania. Są w
nim wyświetlane informacje o aktualnie
wybranym utworze.
Nazwa utworu
Nazwa albumu
Nazwa wykonawcy
14PL
Tryb listy
W tym trybie wyświetlana jest zawartość
wybranego katalogu. Na przykładowym
rysunku poniżej pokazano zawartość
katalogu utworów.
Ikony katalogów
Regulacja dźwięku — EQ/M.BASS
W urządzeniu dostępnych jest sześć
zaprogramowanych ustawień korektora
(Preset EQ), umożliwiających wybranie
jednego z sześciu stylów dźwięku.
M.BASS
PRESET EQ
Aby wybrać styl dźwięku  Preset
EQ
Ikona utworu
Wyświetlana jest zawartość
wybranego katalogu w postaci listy.
Ikona wyświetlania
katalogu utworu
Naciskaj przycisk PRESET EQ.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zmianę stylu dźwięku w następującej
kolejności.
Informacje o ikonach utworów
Różnym formatom utworów odpowiadają
różne ikony.
Ikona
Format utworu
ATRAC
MP3
Zostanie wyświetlone okno podręczne.
Linear PCM
Tryb listy nie jest dostępny w przypadku
funkcji FM/AM, AUDIO IN i x-DJ.
Informacje o ikonach katalogów
Podczas poruszania się między różnymi
katalogami przez naciskanie przycisków
 lub  w górnej części ekranu
podświetlana jest odpowiednia ikona
katalogu informująca o rodzaju aktualnie
wybranego katalogu (album, grupa, utwór
itp.).
FLAT  ROCK  POPS  JAZZ 
CLASSIC  DANCE  FLAT  …
(Ustawienie fabryczne)
Aby podkreślić niskie
częstotliwości  M.BASS
Funkcja M.BASS (Mega Bass) umożliwia
uzyskanie mocnego dźwięku basów.
Naciśnij przycisk M.BASS.
Każde naciśnięcie przycisku M.BASS
powoduje wybranie ustawienia „ON” lub
„OFF”.
Ta funkcja jest fabrycznie ustawiona na
„ON”.
Ikona (przykład) Katalog
Utwory
Grupy
Zostanie wyświetlone okno podręczne.
15PL
Wprowadzanie tekstu
Tekst można wprowadzać podczas
opisywania utworów, stacji radiowych lub
określania ustawień sieci.
Wybieranie języka wprowadzania
Aby używać znaków w określonym języku,
należy wybrać język wprowadzania.
Gdy wyświetlany jest ekran wprowadzania
tekstu (ta strona), przejdź do menu Option i
wybierz opcje [Language] — [(żądany język)].
Wskazówki
Zmiana języka wprowadzania nie powoduje
zmiany języka wyświetlania (strona 12).
Aby sprawdzić, jakich znaków można używać,
zobacz „Lista dozwolonych znaków”
(strona 116).
Pilot
Przycisk CHARACTER
Ten przycisk służy do wybierania
typu znaku. Po każdym naciśnięciu
przycisku typ zmienia się w
następujący sposób:
Jeśli językiem wprowadzania jest
język angielski:
[angielskie znaki alfanumeryczne] 
[angielskie znaki alfanumeryczne (w
tym znaki umlaut)]  [cyfry] …
Jeśli językiem wprowadzania jest inny
język niż angielski:
[znaki alfanumeryczne w wybranym
języku]  [cyfry] …
Przyciski ////ENTER
Przyciski ///
Te przyciski służą do przesuwania
kursora.
Przycisk ENTER
Naciśnięcie tego przycisku powoduje
wprowadzenie ciągu tekstu lub
ustawienia.
Ekran wprowadzania tekstu

Przyciski numeryczne/tekstowe
Naciśnij przycisk z żądaną literą
(ABC, DEF itp.). Naciskaj przycisk do
momentu wyświetlenia żądanej litery.
Przycisk CLEAR
Naciśnij ten przycisk, aby skasować
ostatnio wprowadzoną literę.
Przycisk a/A
Naciśnij ten przycisk, aby przełączyć
się między małymi i wielkimi literami.
Przycisk
Naciśnij ten przycisk przed
naciśnięciem przycisku ENTER, aby
przejść do poprzedniego znaku.
16PL





Obszar wprowadzania tekstu
Zawiera wprowadzony tekst.
Paleta znaków
Zawiera znaki, które można wybrać.
Obszar wyświetlania języka
wprowadzania
Wyświetlany jest wybrany język
wprowadzania (strona 16).
Obszar wyświetlania typu znaku
Po każdym naciśnięciu przycisku
CHARACTER ekran zmienia się w
następujący sposób:
Jeśli językiem wprowadzania jest
język angielski:
Na
ekranie
Typ znaków
a/0
Małe/wielkie litery angielskie
i cyfry
A/0
Wielkie/małe litery angielskie
i cyfry
à/0
Małe/wielkie litery angielskie
(w tym znaki umlaut) i cyfry
À/0
Wielki/małe litery angielskie
(w tym znaki umlaut) i cyfry
0
Cyfry
Jeśli językiem wprowadzania jest inny
język niż angielski:
Na
ekranie
Typ znaków
a/0
Małe/wielkie litery (w tym
znaki umlaut) i cyfry
A/0
Wielki/małe litery (w tym
znaki umlaut) i cyfry
0
Cyfry
Obszar wyświetlania trybu
wprowadzania tekstu (zastępowanie/
wstawianie)
Obszar wyświetlania wprowadzonych
bajtów
Wyświetlana jest [liczba bajtów
wprowadzonych/maksymalna liczba
bajtów].
Jeden wprowadzony znak używa
jednego bajtu.
Wprowadzanie tekstu
Tekst można wprowadzać, używając
dostarczonego z urządzeniem pilota w taki
sam sposób jak telefonu komórkowego.
1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk CHARACTER,
aby wybrać żądany typ znaku.
2 Naciskaj odpowiednie przyciski
numeryczne/tekstowe, aby wprowadzić
żądane znaki.
3 Naciśnij przycisk ENTER, aby wprowadzić
ciąg tekstu.
Inne czynności
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Powrócić do
poprzedniego stanu
Naciśnij przycisk BACK.
Przesunąć kursor
Naciśnij przyciski
///.
Wprowadzić wielkie/
małe litery
(„A” lub „a”)
Naciśnij przycisk a/A
lub naciśnij kilkakrotnie
odpowiedni przycisk
numeryczny/tekstowy.
Wprowadzić symbole
(np. $)
Przejdź do menu Option,
wybierz opcję [Input
symbol], a następnie
wybierz żądany symbol.
Przełączyć tryb
wprowadzania tekstu
(zastępowanie lub
wstawianie)
Przejdź do menu Option i
wybierz opcję [Insert] lub
[Overwrite].
Używanie tego samego ciągu
tekstu w innym miejscu  opcje
Copy/Cut/Paste
1 Przejdź do menu Option, wybierz opcje
[Edit] — [Copy] lub [Cut], a następnie
naciśnij przycisk ENTER.
2 Naciśnij przycisk /, aby zaznaczyć
pierwszą literę ciągu tekstu do skopiowania
lub wycięcia, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
3 Naciśnij przycisk /, aby zaznaczyć
ostatnią literę ciągu tekstu do skopiowania
lub wycięcia, a następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Jeśli wybrana została opcja [Cut], ciąg tekstu
zostanie usunięty ze zdania.
4 Przesuń kursor do miejsca, w którym chcesz
wkleić ciąg tekstu.
5 Przejdź do menu Option, wybierz opcję
[Edit] — [Paste], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Ciąg tekstu zostanie wstawiony w tym
miejscu.
Ciąg tekstu zostanie wstawiony bez
zastępowania istniejącego tekstu, nawet
jeśli tryb wstawiania jest ustawiony na
„Overwrite”.
17PL
Ustawianie zegara
Godzina na zegarze musi być ustawiona
prawidłowo, aby funkcje działały
poprawnie. Zegar można ustawić ręcznie
lub łącząc się z Internetem.
Ręczne ustawianie zegara
1
Przejdź do menu Setup, wybierz opcję
[Clock setting], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
8
Naciśnij przycisk /, aby
wybrać godzinę/minutę, naciśnij
przycisk /, aby ustawić wartość, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
9
Wybierz opcję [Apply] i naciśnij
przycisk ENTER.
Godzina zostanie wyświetlona w opcji
[Current time].
10Wybierz opcję [Close] i naciśnij
przycisk ENTER.
Uwaga
Gdy ekran ustawiania godziny jest wyświetlany po
włączeniu zasilania, zniknie on automatycznie, jeśli
przez chwilę nie będzie wykonywana żadna operacja.
Jeśli godzina nie jest ustawiona prawidłowo, należy
ją ustawić, używając menu Setup.
Zmienianie formatu daty i godziny
2
18PL
Wybierz opcję [Online auto-sync clock
setting] i naciśnij przycisk ENTER.
3
Wybierz opcję [Off ] i naciśnij przycisk
ENTER.
4
Wybierz odpowiednie miasto w
ustawieniu [Time zone].
Jeśli żądane miasto nie występuje
w ustawieniu [Time zone], wybierz
miasto znajdujące się w tej samej strefie
czasowej co żądane miasto.
5
Wybierz opcję [Standard] lub
[Summer time] dla ustawienia
[Summer time].
6
Wybierz opcję [Date input] i naciśnij
przycisk ENTER.
7
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
rok/miesiąc/dzień, i naciśnij przycisk
/, aby ustawić wartość.
Data jest ustawiana w kolejności: rok,
miesiąc i dzień.
Dla daty można wybrać format M/D/R,
D/M/R lub R/M/D a dla godziny format
12-godzinny lub 24-godzinny.
1 Przejdź do menu Setup, wybierz opcję
[Screen setting], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
2 Wybierz format daty i godziny.
Ustawianie formatu daty:
Wybierz opcję [MM/DD/YYYY], [DD/MM/
YYYY] lub [YYYY/MM/DD], aby ustawić
format daty.
Ustawianie formatu godziny:
Wybierz opcję [HH:MM] (system 24godzinny) lub [HH:MM AM/PM] (system
12-godzinny), aby ustawić format godziny.
3 Wybierz opcję [Execute] i naciśnij przycisk
ENTER.
Ustawianie zegara za pomocą
połączenia z Internetem — NTP
Można ustawić zegar przez połączenie
urządzenia z serwerem NTP (Network
Time Protocol) w Internecie.
Przed użyciem tej funkcji należy upewnić
się, że sieć została skonfigurowana (strona
85).
1
2
Przejdź do menu Setup, wybierz opcję
[Clock setting], a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Wyświetlony zostanie ekran ustawień
zegara.
Wybierz odpowiednie miasto w
ustawieniu [Time zone].
Jeśli żądane miasto nie występuje
w ustawieniu [Time zone], wybierz
miasto znajdujące się w tej samej strefie
czasowej co żądane miasto.
3
Wybierz opcję [Standard] lub
[Summer time] dla ustawienia
[Summer time].
4
Wybierz opcję [Online auto-sync clock
setting] i naciśnij przycisk ENTER.
5
Wybierz opcję [On] i naciśnij przycisk
ENTER.
6
Wybierz opcję [Server name] i naciśnij
przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlone okno
wprowadzania tekstu.
Jeśli zostanie wyświetlona opcja
[NtpServer], urządzenie połączy się
w ustawionym serwerem. Jeśli nazwa
serwera jest prawidłowa, przejdź do
punktu 8.
7
Wprowadź nazwę serwera i naciśnij
przycisk ENTER.
Aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat wprowadzania tekstu, zobacz
„Wprowadzanie tekstu” na stronie 16.
8
Wybierz opcję [Apply] i naciśnij
przycisk ENTER.
Zegar zostanie ustawiony
automatycznie.
9
Wybierz opcję [Close] i naciśnij
przycisk ENTER.
Aby przywrócić fabryczne
ustawienia nazwy serwera
W punkcie 7 naciskaj przycisk CLEAR do
momentu usunięcia nazwy serwera.
Aby anulować procedurę
Naciśnij przycisk BACK.
Uwagi
e��������������������������������
urządzenia z serwerem NTP może
Połączeni���������������������������������
okazać się niemożliwe, jeśli nie wprowadzono
prawidłowo ustawień internetowych.
Jeśli używany jest serwer proxy, transmisja
do serwera NTP może nie być przekazywana.
W takim wypadku należy skontaktować się z
usługodawcą internetowym.
19PL
Słuchanie muzyki
Odtwarzanie płyt CD
Informacje wyświetlane podczas
odtwarzania płyt CD
Informacje o czasie
Wskaźnik (czas odtwarzania)
odtwarzania
Nazwa utworu lub pliku
To urządzenie umożliwia odtwarzanie
płyt audio CD i płyt CD-R/RW z
utworami muzycznymi w formacie
MP3. Szczegółowe informacje na temat
odtwarzanych płyt można znaleźć na
stronie 110.
CD
Tryb odtwarzania
Wybrany tryb listy
Tytuł albumu lub nazwa folderu
Wykonawca
1
Naciśnij przycisk CD i umieść płytę
w szufladzie.
Zostanie wysunięta szuflada
odtwarzacza.
Wskazówka
Informacje wyświetlane podczas odtwarzania
płyt CD nie obejmują informacji zawartych w
znacznikach ID3 na płytach MP3. Aby zobaczyć te
informacje, przejdź do menu Option i wybierz opcje
[Display] — [ID3 info] (strona 22).
Inne czynności
Włóż płytę etykietą skierowaną do góry.
Szuflada zostanie zamknięta po
ponownym naciśnięciu przycisku
CD.
Urządzenie automatycznie rozpoczyna
wyszukiwanie informacji o tytułach
utworów zapisanych na dysku. Jeśli
urządzenie jest połączone z Internetem,
informacje niedostępne w bazie danych
zostaną pobrane z sieci Web (strona
85).
2
20PL
Naciśnij przycisk CD.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Urządzenie wykryje format (płyta
audio CD lub płyta CD-R/RW
z muzyką w formacie MP3) i
automatycznie zmieni tryb na
właściwy. Jeśli dysk zawiera dane w
dwóch formatach, konieczna będzie
ręczna zmiana trybu (strona 21).
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Zatrzymać
odtwarzanie
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk .
Naciśnij przycisk. Naciśnij
ponownie przycisk  lub
naciśnij przycisk , aby
wznowić odtwarzanie.
Znaleźć wybrane Podczas odtwarzania
miejsce w
naciśnij i przytrzymaj
utworze
przycisk /, a
następnie zwolnij go w
wybranym momencie.
Wybrać
Podczas odtwarzania
poprzedni/
naciśnij przycisk /.
następny utwór
Wybrać utwór
Naciśnij przycisk /
(/// w przypadku
płyty MP3), aby wybrać
utwór.
Wybrać album
Naciśnij przycisk ALBUM+
(dotyczy tylko
lub ALBUM–, aby wybrać
płyt MP3)
album.
Wyjąć płytę
Naciśnij przycisk CD na
urządzeniu głównym.
Aby wybrać utwór za pomocą
przycisków numerycznych
Ręczne zmienianie trybu płyt
audio CD i MP3
1 Naciśnij przycisk numeryczny podczas
Jeśli płyta zawiera dane w dwóch
formatach (audio CD i MP3), należy
ręcznie wybrać odtwarzany format.
Przejdź do menu Option i wybierz opcje
[Mode switch] — [Audio CD] lub [MP3].
wyświetlania listy utworów (katalogu
utworów).
Zostanie wyświetlone okno podręczne
umożliwiające wprowadzenie numeru
utworu. Wprowadź bezpośrednio numer
utworu.
W przypadku utworów od numeru 10
naciśnij przycisk numeryczny dla każdej
cyfry.
Na przykład, aby przejść do utworu 124:
naciśnij przyciski [1], [2] i [4].
2 Naciśnij przycisk ENTER.
Główny ekran zostanie wyświetlony
ponownie, a urządzenie rozpocznie
odtwarzanie wybranego utworu.
Uwaga
W trybie MP3 nie można wybierać utworów
za pomocą przycisków numerycznych podczas
wyświetlania katalogu albumów.
Przełączanie wyświetlanych
informacji o czasie
Podczas odtwarzania przejdź do menu
Option i wybierz opcje [Display] — [Time]
— [Elapsed time] lub [Remaining time].
Elapsed
time Wyświetla czas, który upłynął
od początku odtwarzania
bieżącego utworu.
Remaining
time
Wyświetla czas pozostały do
końca odtwarzania bieżącego
utworu.
(Ustawienie fabryczne)
Uzyskiwanie informacji o tytule
To urządzenie zawiera bazę danych z
określoną ilością informacji o płytach
CD udostępnionych przez usługę
rozpoznawania muzyki Gracenote®. Jeśli
urządzenie jest połączone z Internetem
(strona 85), ta funkcja umożliwia pobranie
z sieci Web informacji o tytule, które są
niedostępne w bazie danych.
Usługa rozpoznawania muzyki Gracenote®
udostępnia takie informacje, jak tytuły
albumów i utworów oraz nazwiska
wykonawców uzyskiwane z serwera bazy
danych informacji o tytule dostępnego w
trybie online.
Uwaga
Ta funkcja nie umożliwia uzyskiwania informacji dla
płyt CD z danymi.
Ręczne uzyskiwanie informacji
o tytule
To urządzenie automatycznie uzyskuje
informacje o tytule za każdym razem, gdy
włożona zostanie płyta CD. Można jednak
uzyskać te informacje ręcznie.
1 Po zatrzymaniu urządzenia przejdź do
menu Option i wybierz opcje [Title info] —
[Obtain].
Rozpocznie się wyszukiwanie informacji
o tytule, a następnie zostaną wyświetlone
wyniki.
2 Zatwierdź wyniki wyszukiwania i wybierz
opcję [Obtain].
Informacje o tytule zostaną pobrane z
Internetu.
Jeśli zamiast opcji [Obtain] zostanie
naciśnięty przycisk , rozpocznie się
odtwarzanie płyty CD.
21PL
Uzyskiwanie innych informacji o tytule
Podczas wyświetlania wyników wyszukiwania w
trybie online wybierz opcję [Search]. Wyszukiwanie
informacji o tytule zostanie ponownie
rozpoczęte, a wyniki zostaną zaktualizowane,
jeśli jakieś informacje zostaną znalezione. Wyniki
wyszukiwania zostaną zaktualizowane, nawet jeśli
odnalezione zostaną te same informacje.
Czyszczenie informacji o tytule
Wskazówka
Jeśli nie uzyskano informacji o tytule, zostaną
wyświetlone informacje zapisane w formacie CD
TEXT. Dane CD TEXT są zapisywane tylko na
płytach obsługujących standard CD TEXT.
Wyświetlanie informacji o płycie CD
Przejdź do menu Option i wybierz opcje [Title info]
— [Clear].
1
Po zatrzymaniu urządzenia wybierz z
listy żądany utwór.
Zmienianie ustawień dotyczących
uzyskiwania informacji o tytule
2
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Display] — [Album info] lub
[Track info].
1 Przejdź do menu Option i wybierz opcje
[Setting] — [Obtain title info].
2 Wybierz żądaną wartość ustawienia [Auto
title labeling].
On
Off
Album info1)
Zostaną wyświetlone
szczegółowe informacje
o albumie (wyświetlanie
szczegółów albumu).
Track info1)
Zostaną wyświetlone
szczegółowe informacje
o wybranym utworze
(wyświetlanie szczegółów
utworu).
ID3 info
Zostaną wyświetlone
informacje zapisane w
znacznikach ID3 dla
wybranego utworu
w formacie MP3
(wyświetlanie szczegółów
utworu (ID3)).
Informacje o tytule będą
uzyskiwane automatycznie po
każdym włożeniu płyty CD.
Informacje tytułu nie będą
uzyskiwane automatycznie.
(Ustawienie fabryczne)
1)Dotyczy tylko płyt audio CD.
3 Wybierz opcję [Close].
Gdy dla płyty CD wyświetlanych jest
wiele wyników wyszukiwania
Wybierz z listy żądane informacje.
Wyświetlanie informacji o utworach
albumu
Wybierz album z wyświetlanej listy.
Ustawianie podstawowego języka
używanego do wyświetlania
informacji w formacie CD TEXT
Wybierz język przy użyciu ustawienia [CD
TEXT display].
Zmiana języka wyświetlania (strona 12)
powoduje też zmianę wartości tego
ustawienia na ten sam język.
22PL
Aby zobaczyć pełny tekst informacji
o tytule, wykonawcy, gatunku lub
albumie2), naciskaj przyciski /, aby
wybrać odpowiednie pole i naciśnij
przycisk ENTER.
Naciskaj przyciski /, aby przewinąć
wyświetlane informacje.
2) Widoczne
tylko podczas wyświetlania
szczegółów utworu (ID3).
Wybieranie stacji radiowej
Słuchanie radia lub
usług DAB
1
Usługi DAB można odbierać tylko przy
użyciu modelu dostępnego w Wielkiej
Brytanii.
Naciśnij przycisk FM/AM lub przejdź
do menu Function i wybierz opcję
[FM/AM].
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk FM/AM,
aby wybrać zakres FM lub AM.
3
Wybierz stację radiową.
FM/AM
(usługa
DAB tylko
w modelu
dostępnym
w Wielkiej
Brytanii)


PRESET–/

TUNING–/

Strojenie
ręczne
Naciśnij kilkakrotnie przyciski
TUNING +/–, aż pojawi się
częstotliwość żądanej stacji
radiowej.
Strojenie
automatyczne
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
TUNING +/–. Skanowanie
zostanie zatrzymane
automatycznie po dostrojeniu
stacji. Aby anulować
skanowanie, naciśnij przycisk
.
Strojenie
zaprogramowane
Jeśli istnieją zaprogramowane
stacje, naciśnij przyciski /
lub PRESET +/–, aby wybrać
zaprogramowaną stację.

PRESET+/

TUNING+/


Korzystanie z funkcji DAB Auto Scan
(tylko model dostępny w Wielkiej
Brytanii)
Naciśnij przycisk DAB.
Funkcja DAB Auto Scan jest
automatycznie uruchamiania wraz z
funkcją DAB.
Po zakończeniu skanowania jest
uruchamiana usługa DAB odebrana jako
pierwsza.
Aby ponownie uruchomić funkcję DAB
Auto Scan, przejdź do menu Option
podczas działania funkcji DAB, wybierz
opcję [DAB auto scan], a następnie opcję
[Yes].
Informacje wyświetlane podczas
korzystania z radia
Nazwa stacji*
Zaprogramowany numer
Częstotliwość
Tryb strojenia
* Jeśli stacja oferuje usługę RDS, zostaną
wyświetlone udostępniane przez nią informacje
(tylko modele dostępne w Europie).
Uwaga
Uruchomienie funkcji DAB Auto Scan lub
anulowanie skanowania powoduje usunięcie
wszystkich wstępnie ustawionych usług zapisanych
w urządzeniu.
23PL
Wskazówki
Jeśli podczas odbioru transmisji stereo w paśmie
FM pojawią się szumy, przejdź do menu Option
i wybierz opcje [Setting] — [FM mode] —
[Monaural]. Nie będzie już odbierany sygnał stereo,
ale dźwięk stanie się czystszy. Aby przywrócić
odbiór dźwięku stereofonicznego, wykonaj tę samą
procedurę i wybierz opcję [Auto stereo].
Aby poprawić odbiór sygnału, spróbuj zmienić
kierunek lub położenie anteny. Na przykład
umieść antenę w pobliżu okna lub za oknem. Jeśli
jakość odbioru sygnału nie ulegnie poprawie,
zaleca się podłączenie dostępnej w sprzedaży
anteny zewnętrznej.
Odbieranie usługi DAB (tylko model
dostępny w Wielkiej Brytanii)
Zanim będzie możliwy odbiór usług DAB,
konieczna jest rejestracja składników
transmisji (składników usługi) przez
uruchomienie funkcji DAB Auto Scan
(zobacz „Korzystanie z funkcji DAB Auto
Scan” na stronie 23).
Naciśnij przycisk DAB lub przejdź do
menu Function i wybierz opcję [DAB].
Zostanie wyświetlony główny ekran usług
DAB i rozpocznie się odbiór usług.
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Przełączyć się
Przejdź do menu Option i
między strowybierz opcję [Mode switch].
jeniem automatycznym
i strojeniem
zaprogramowanym*
* Po przełączeniu z trybu strojenia automatycznego
do trybu strojenia zaprogramowanego:
 Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się ekran
strojenia zaprogramowanego i rozpocznie się
odbiór usługi przyporządkowanej ostatnio
używanemu zaprogramowanemu numerowi.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „No
preset”, jeśli ostatnio używany zaprogramowany
numer został wyczyszczony.
Informacje wyświetlane podczas
korzystania z usług DAB
Etykieta zbioru
Nazwa usługi
Inne czynności
Aby
Wybrać inne
usługi
Wykonaj następujące
czynności:
Naciśnij kilkakrotnie
przyciski /, aby
wybrać żądaną usługę.
Naciśnij przycisk , aby
wyświetlić listę składników
usługi, naciskaj przyciski
/, aby wybrać żądaną
usługę, a następnie naciśnij
przycisk ENTER.
Naciśnij odpowiedni
przycisk numeryczny, aby
wybrać numer usługi (lub
numer zaprogramowany)
przyporządkowany żądanej
usłudze.
Przełączyć
się między
składnikami
głównymi i
dodatkowymi
24PL
Naciskaj przyciski /.
Segment etykiety dynamicznej
Etykieta i częstotliwość usługi
Lista składników usługi DAB
Numer usługi
Programowanie stacji radiowych lub
usług DAB
Programowanie stacji w paśmie
FM
1 Przejdź do funkcji FM/AM i wybierz zakres
FM.
2 Przejdź do menu Option i wybierz opcję
[Store preset].
3 Wybierz zaprogramowany numer.
4 Wybierz opcję [Station] i wprowadź nazwę
stacji radiowej.
Jeśli wprowadzona w tym punkcie stacja
radiowa udostępnia informacje za
pośrednictwem systemu RDS, zostaną one
wyświetlone w obszarze nazwy stacji. Aby
skorzystać z tej funkcji, ustaw opcję [Indic.
priority] na [RDS].
Jeśli stacja nie udostępnia usługi RDS, w
obszarze nazwy stacji zostanie wyświetlona
tylko nazwa wprowadzona w tym punkcie.
5 Wybierz opcję [Frequency] i dostosuj
częstotliwość przy użyciu przycisków /.
Jeśli z menu rozwijanego [Tuning
mode] zostanie wybrana opcja [Autotuning], skanowanie będzie prowadzone
automatycznie aż do momentu wykrycia
stacji.
6 Wybierz opcję [Apply].
Wskazówka
Jeśli opcja [Indic. priority] została ustawiona
na [Station], ale nie wprowadzono nazwy stacji
w punkcie 4, w obszarze nazwy stacji będą
wyświetlane informacje z systemu RDS, jeśli zostaną
udostępnione przez stację.
Programowanie stacji w paśmie
AM
1 Przejdź do funkcji FM/AM i wybierz zakres
AM.
2 Przejdź do menu Option i wybierz opcję
[Store preset].
3 Wybierz zaprogramowany numer.
4 Wybierz opcję [Station] i wprowadź nazwę
stacji radiowej.
5 Wybierz opcję [Frequency] i dostosuj
częstotliwość przy użyciu przycisków /.
Jeśli z menu rozwijanego [Tuning mode:]
zostanie wybrana opcja [Auto-tuning],
skanowanie będzie prowadzone
automatycznie aż do momentu wykrycia
stacji.
6 Wybierz opcję [Apply].
Aby zaprogramować kolejną stację
Powtórz procedurę od punktu 3.
Wskazówka
Aby przejść z trybu transmisji stereofonicznej FM
do trybu odbioru monofonicznego w celu poprawy
jakości odbieranego sygnału, wybierz opcję [FM
mode] podczas wyświetlania informacji o rejestracji
zaprogramowanej stacji i wybierz opcję [Monaural].
Aby przywrócić odbiór dźwięku stereofonicznego,
wybierz opcję [Auto stereo]. Ten wybór jest
zapisywany w ramach procesu programowania stacji.
Programowanie usługi DAB
(tylko model dostępny w Wielkiej
Brytanii)
Zaprogramowanie usług DAB umożliwia
później ich łatwe odbieranie po wybraniu
odpowiedniego zaprogramowanego
numeru.
1 Podczas wyświetlania ekranu głównego
ustaw odbiór żądanej usługi DAB.
2 Przejdź do menu Option i wybierz opcję
[Store preset].
3 Wybierz zaprogramowany numer.
4 Wybierz opcję [Yes].
Wskazówka
Można też zaprogramować usługi dodatkowe.
25PL
Czyszczenie zaprogramowanych
stacji
1 Podczas wyświetlania ekranu głównego
lub listy przejdź do menu Option i wybierz
opcję [Clear preset].
2 Wybierz zaprogramowany numer, który
chcesz wyczyścić, i naciśnij przycisk ENTER.
3 Wybierz opcję [Yes].
Wyświetlanie szczegółowych informacji
o stacji radiowej
Przejdź do menu Option i wybierz opcję
[Detail info].
Aby zobaczyć pełny tekst informacji,
naciskaj przyciski /, aby wybrać
odpowiednie pole żądanych elementów.
Wyświetlanie informacji DLS
Podłączanie urządzenia
zewnętrznego
Można odtwarzać lub nagrywać dźwięk
z urządzenia zewnętrznego (takiego jak
magnetofon) podłączonego do gniazda
AUDIO IN urządzenia głównego.
Podłączanie urządzenia zewnętrznego
do gniazda AUDIO IN
Należy użyć kabli audio (wyposażenie
opcjonalne), aby połączyć gniazdo
AUDIO IN urządzenia głównego z
gniazdem wyjściowym audio urządzenia
zewnętrznego.
Upewnij się, że przewód audio jest
prawidłowo włożony do obu gniazd. W
przeciwnym wypadku sygnał wyjściowy
może być zakłócany.
Podłączanie z tyłu urządzenia
Przejdź do menu Option i wybierz opcję
[Show full DLS].
Zostaną wyświetlone informacje DLS.
Do gniazda
AUDIO IN
Czerwony
Biały
Czerwony
Kabel połączeniowy
audio (wyposażenie
opcjonalne) z
wtykiem fono* na obu
końcach
Gniazdo
wyjściowe
audio w
urządzeniu
opcjonalnym
Urządzenie zewnętrzne
(zestaw stereofoniczny,
magnetofon itp.)
Biały
Kabel audio
(wyposażenie
opcjonalne) z
wtykiem fono*
i miniaturowym
wtykiem
stereofonicznym
Gniazdo
wyjściowe
audio w
urządzeniu
opcjonalnym
Urządzenie zewnętrzne
(urządzenie przenośne)
* Upewnij się, że biały wtyk jest podłączony do
białego gniazda, a czerwony wtyk do czerwonego
gniazda.
26PL
Podłączanie z przodu urządzenia
Do gniazda AUDIO IN
Kabel audio (wyposażenie
opcjonalne) z
miniaturowym wtykiem
stereofonicznym na obu
końcach
Regulacja poziomu sygnału
wejściowego (tylko gdy
urządzenie jest podłączone do
gniazda AUDIO IN na panelu
tylnym)
Jeśli poziom głośności dźwięku jest za
wysoki lub za niski, można zmienić
ustawienie poziomu sygnału wejściowego
w urządzeniu.
Przejdź do menu Option i wybierz opcje
[Setting] — [Switch In sens.] – [Normal]
lub [Low].
Gniazdo wyjściowe
audio w urządzeniu
opcjonalnym
Urządzenie zewnętrzne
(urządzenie przenośne)
Słuchanie muzyki
1
Naciśnij przycisk AUDIO IN lub przejdź
do menu Function i wybierz opcję
[AUDIO IN].
2
Naciśnij przyciski /, aby wybrać
opcję [Front]* lub [Rear].
* Ustawienie fabryczne
3
Odtwórz sygnał z podłączonego
urządzenia.
Podczas odtwarzania używane są
głośniki urządzenia.
Szczegółowe informacje można znaleźć
w podręczniku obsługi podłączonego
urządzenia.
27PL
Powtarzanie utworów ·
Odtwarzanie losowe
Można słuchać utworów w kolejności
losowej (odtwarzanie losowe) lub można
odtwarzać jeden utwór kilkakrotnie
(powtarzanie utworów).
1
Po zatrzymaniu urządzenia w funkcji
CD przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Setting] — [Play mode].
Lista ustawień
Play mode
Continue
(brak)
Shuffle
Wybierz element, który chcesz
ustawić.
3
Ustaw każdy element.
Z menu rozwijanego wybierz i ustaw
każdy element (podany na „Lista
ustawień” poniżej).
4
Wybierz opcję [Close].
Zostaną wyświetlone ustawienia.
Powtarzanie
Tryb odtwarzania
28PL
Urządzenie odtwarza wszystkie
utwory w kolejności losowej.
(Ustawienie fabryczne)
Repeat
Off
2
Urządzenie odtwarza utwory
w kolejności, w jakiej są
ustawione na płycie CD.
(brak)
Powtarzanie odtwarzania
jest wyłączone.
On
Urządzenie powtarza
odtwarzanie wszystkich
utworów na płycie CD.
Track
Urządzenie powtarza
odtwarzanie pojedynczego
utworu.
(Ustawienie fabryczne)
Korzystanie z dysku
twardego (HDD)
Nagrywanie/importowanie na dysk twardy
Przy użyciu funkcji HDD Jukebox można nagrywać lub importować utwory z różnych
źródeł dźwięku.
Materiały do importowania/nagrywania
Utwory można nagrywać lub importować ze źródeł dźwięku wymienionych poniżej.
Funkcja
CD
Radio
CD
Przycisk/menu do Przycisk HDD
REC 
użycia
Urządzenie
zewnętrzne
Urządzenie
pamięci
masowej
USB
Folder
udostępniony na
komputerze
FM/AM
AUDIO IN
DAB1)
Przycisk HDD Przycisk
REC 
HDD REC 
HDD
JUKEBOX
HDD
JUKEBOX
Menu Option
([Import])
Menu Option
([Import])
Folder
Folder
Urządzenie
nagrywające/
importujące
Utwór/album
—
—
Format audio,
który można
wybrać podczas
nagrywania/
importowania
Linear PCM/
ATRAC/MP3
Linear PCM/
ATRAC/MP3
Linear PCM/ MP3/
MP3/
ATRAC/MP3 Linear PCM2)/ Linear PCM2)/
ATRAC2)
ATRAC2)
Szybkość
transmisji,
którą można
wybrać podczas
nagrywania/
importowania
Szybkość
transmisji
obsługiwana
przez wybrany
format audio
Szybkość
transmisji
obsługiwana
przez wybrany
format audio
Szybkość
transmisji
obsługiwana
przez
wybrany
format audio
Taka sama jak Taka sama jak
źródła
źródła
1)Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
2)Tylko utwory z rozszerzeniem „oma” bez ochrony praw autorskich.
29PL
Informacje o formatach audio
Można wybrać format danych dźwiękowych zapisywanych podczas korzystania z
funkcji HDD Jukebox. Ponieważ ilość danych do przesłania oraz zgodność przesyłania z
urządzeniem lub dyskiem zależy od formatu audio, należy wybrać format odpowiedni do
używanego środowiska.
Linear PCM
ATRAC
ATRAC3
ATRAC3plus
MP3
Kompresja
Bez kompresji
(jakość dźwięku
równa jakości płyt
CD audio)
Około 1/10
ilości danych
w porównaniu
z formatem
Linear PCM
Około 1/20
ilości danych w
porównaniu z
formatem Linear
PCM
Około 1/10
ilości danych
w porównaniu
z formatem
Linear PCM
Obsługiwane funkcje
edycji
Edit info
Delete
Move
Divide
Combine
Convert format
Edit info
Delete
Move
Divide
Combine
Edit info
Delete
Move
Divide
Combine
Edit info
Delete
Move
Urządzenia*,
na które można
przesyłać dane
dźwiękowe
„WALKMAN”
(ATRAC AD)
„WALKMAN”
(ATRAC AD)
„WALKMAN”
(ATRAC AD)
„WALKMAN”
(ATRAC AD)
Pamięć USB
* Informacje o zgodnych modelach można znaleźć w witrynie internetowej firmy Sony poświęconej obsłudze
klienta pod adresem http://support.sony-europe.com/ (tylko dla klientów w Europie).
30PL
Lista ustawień
Konfigurowanie urządzenia do
nagrywania/importowania
HDD REC 
HDD REC 
HDD REC 
Format/Bit rate
W poniższej tabeli podano formaty audio,
które można wybrać podczas nagrywania
na dysk twardy, oraz odpowiadającą
im szybkość transmisji (to znaczy ilość
danych).
Format
////
ENTER
( model
dostępny w
Wielkiej Brytanii)
1
Przejdź do menu Option dla
odpowiedniej funkcji i wybierz opcje
[Setting] – [Record].
Jeśli wybrana jest funkcja CD
ATRAC3
66 kb/s
105 kb/s
132 kb/s
ATRAC3plus
48 kb/s
64 kb/s
256 kb/s
Linear PCM
—
MP3
Monitor sound
Podczas nagrywania płyty CD audio na
dysk twardy można monitorować dźwięk.
W tym przypadku monitorowanie dźwięku
jest zatrzymywane po zatrzymaniu
nagrywania.
(continue)
Wybierz element, który chcesz
ustawić.
3
Ustaw każdy element.
Z menu rozwijanego wybierz i ustaw
każdy element (podany na „Lista
ustawień” poniżej).
4
Wybierz opcję [Close].
96 kb/s
kb/s
160 kb/s
192 kb/s
256 kb/s
128
(Ustawienie fabryczne)
On
2
Bit rate
Ciągłe monitorowanie od
pierwszego utworu.
On
(Intro play)
Monitorowanie tylko
pierwszych kilku sekund
każdego utworu, od
pierwszego utworu do
ostatniego. (Po rozpoczęciu
nagrywania następnego
utworu rozpoczyna się także
jego odtwarzanie w celu
monitorowania).
Off
Monitorowane jest
wyłączone.
Nagrywanie przebiega
szybciej niż przy włączonym
monitorowaniu.
(Ustawienie fabryczne)
31PL
SMART SPACE (tylko funkcja AUDIO IN)
On
Off
Jeśli przez co najmniej 3 sekundy
nie ma sygnału wejściowego,
funkcja SMART SPACE zastępuje
ten fragment przerwą o długości 3
sekund. Jeśli sygnału wejściowego
nie ma przez co najmniej 30
sekund, urządzenie automatycznie
wstrzymuje nagrywanie i
zatrzymuje je, jeśli sygnału
dźwiękowego nie ma przez co
najmniej 10 minut. Urządzenie
wykrywa fragmenty ciszy zgodnie
z ustawieniem poziomu w opcji
LEVEL SYNC level.
Funkcja SMART SPACE nie jest
używana.
(Ustawienie fabryczne)
Track mark
Znaczniki utworów są dodawane
automatycznie podczas nagrywania przy
użyciu funkcji FM/AM, DAB* lub AUDIO
IN. Można określić przerwę między
znacznikami utworów. Jeśli opcja „Track
mark” jest ustawiona na „Auto” podczas
nagrywania przy użyciu funkcji FM/AM
lub DAB*, urządzenie rozróżnia muzykę
oraz mowę i dodaje między nimi znaczniki
utworów.
FM/AM lub DAB*
every 10 min
every
30 min
every 60 min
Urządzenie dodaje
znaczniki utworów w
określonych interwałach.
every 120 min
LEVEL SYNC
Auto
Urządzenie dodaje
znacznik utworu na
podstawie poziomu sygnału
wejściowego.
Urządzenie dodaje
znacznik utworu między
muzyką i mową.
(Ustawienie fabryczne)
* Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
32PL
AUDIO IN
every 10 min
every 30 min
every 60 min
Urządzenie dodaje
znaczniki utworów w
określonych interwałach.
every 120 min
LEVEL
SYNC
Urządzenie dodaje
znacznik utworu na
podstawie poziomu
sygnału wejściowego.
(Ustawienie fabryczne)
LEVEL SYNC level (tylko funkcje FM/
AM, DAB1) i AUDIO IN)2)
Można ustawić poziom wykrywania
sygnału wejściowego, przy którym
automatycznie będzie dodawany znacznik
utworu.
Zakres ustawienia: Jeśli z powodu szumu w
–96 dB do 0 dB urządzeniu występują
–50,0 dB
problemy z wykryciem
poziomu synchronizacji,
należy ustawić wyższy
poziom. Poziom jest
fabrycznie ustawiony na
–50,0 dB.
(Ustawienie fabryczne)
1)Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
2)Funkcja może być używana tylko wtedy, gdy opcja
„Track mark” jest ustawiona na „LEVEL SYNC”.
Auto title (tylko funkcja AUDIO IN)*
On
Off
Urządzenie automatycznie
pobiera informacje o tytule na
podstawie kształtu fali.
Funkcja Auto title nie jest
używana.
(Ustawienie fabryczne)
* Funkcja może być używana tylko wtedy, gdy opcja
„Track mark” jest ustawiona na „LEVEL SYNC”.
Zmienianie lokalizacji docelowej
nagrywania na dysku twardym
Podczas nagrywania utworów z płyty
CD, radia lub urządzenia zewnętrznego
w menu Option w opcji [Setting] – [Rec
destination] można wybrać lokalizację
docelową (jak pokazano poniżej).
My
library
Folder
Ta lokalizacja docelowa jest
ustawieniem fabrycznym.
W menu rozwijanym jest
wyświetlana lista folderów
dostępna przy włączonej
funkcji HDD Jukebox.
Aby utworzyć nowy folder,
należy wybrać opcję [New
folder].
(Ustawienie fabryczne)
Uwagi
Nie można zmieniać ustawień nagrywania w
trakcie nagrywania.
Opcje „SMART SPACE” i „LEVEL SYNC level”
mogą być stosowane tylko w przypadku utworów
trwających co najmniej 16 sekund.
Nie można zmieniać lokalizacji docelowej
nagrywania, gdy nagrywanie trwa lub jest ono
wstrzymane.
Nagrywanie płyty CD audio na dysk
twardy
W tej sekcji opisano nagrywanie płyty
CD audio przy włączonej funkcji HDD
Jukebox. Można nagrywać pojedyncze
utwory lub wszystkie utwory.
Nagrywanie wszystkich utworów
z płyty CD
1 Przejdź do menu Function i wybierz opcję
[CD].
W menu Option można dla funkcji CD
ustawić następujące elementy (od strony 31
do niniejszej strony).
Format
Bit rate
Monitor sound
Recording destination
2 Umieść płytę CD w szufladzie.
Informacje o płycie CD są pobierane i
wyświetlane automatycznie (strona 21).
3 Naciśnij przycisk HDD REC .
Rozpocznie się nagrywanie.
Nagrywane utwory i
czas nagrywania
Folder i album
docelowy
Wskazówka
Dla każdej z funkcji CD, FM/AM, DAB (tylko model
dostępny w Wielkiej Brytanii) i AUDIO IN można
ustawić inną lokalizację docelową.
Nazwa i czas
odtwarzania
monitorowanego utworu
(tylko przy ustawionej
opcji „Monitor sound”)
Pozostały czas
nagrywania na dysku
Format, szybkość transmisji oraz
ikona monitorowania dźwięku
Po zakończeniu nagrywania na wyświetlaczu
automatycznie pojawi się główny ekran
funkcji CD.
Aby anulować nagrywanie, naciśnij
przycisk  lub HDD REC  (przycisku
HDD REC  nie ma w modelu dostępnym w
Wielkiej Brytanii).
33PL
Wybieranie i nagrywanie
pojedynczych utworów
1 Przejdź do menu Function i wybierz opcję
[CD].
W menu Option można dla funkcji CD
ustawić następujące elementy (od strony 31
do strony 33).
Format
Bit rate
Monitor sound
Recording destination
2 Umieść płytę CD w szufladzie.
3 Naciśnij przycisk HDD REC , gdy zostanie
wyświetlony ekran główny.
Utwory oznaczone znacznikiem wyboru
zostaną nagrane.
Podczas nagrywania ze stacji
FM/AM
1 Naciśnij przycisk FM/AM lub przejdź do
menu Function i wybierz opcję [FM/AM].
W menu Option można dla funkcji FM/AM
ustawić następujące elementy (od strony 31
do strony 33).
Format
Bit rate
Track mark*
LEVEL SYNC level
Recording destination
* Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz
„Automatyczne wykrywanie muzyki i mowy”
(strona 35).
2 Naciśnij przycisk FM/AM, aby wybrać zakres
FM lub AM.
3 Ustaw stację radiową (strona 23).
4 Naciśnij przycisk HDD REC .
Rozpocznie się nagrywanie.
5 Naciśnij przycisk  lub HDD REC 
(przycisku HDD REC  nie ma w modelu
dostępnym w Wielkiej Brytanii).
Nagrywanie zostanie zatrzymane.
Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk
HDD REC .
4 Wybierz utwory, które mają zostać nagrane.
Naciśnij przycisk ENTER, aby usunąć
znacznik wyboru obok utworów, które nie
mają być nagrane.
5 Naciśnij przycisk HDD REC .
Rozpocznie się nagrywanie.
Wskazówka
Aby zaznaczyć wszystkie utwory, przejdź do menu
Option i wybierz opcje [Select track] – [Select
all]. Aby usunąć zaznaczenie wszystkich utworów,
wybierz opcje [Select track] – [Clear all].
Nagrywanie audycji radiowej lub usługi
DAB
W tej sekcji opisano nagrywanie z radia
lub usługi DAB* przy włączonej funkcji
HDD Jukebox.
* Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
34PL
Podczas nagrywania usługi DAB
(tylko model dostępny w Wielkiej
Brytanii)
1 Naciśnij przycisk DAB lub przejdź do menu
Function i wybierz opcję [DAB].
W menu Option można dla funkcji DAB
ustawić następujące elementy (od strony 31
do strony 33).
Format
Bit rate
Track mark*
LEVEL SYNC level
Recording destination
* Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz
„Automatyczne wykrywanie muzyki i mowy”
(strona 35).
2 Wybierz usługę DAB, którą chcesz nagrać
(strona 24).
3 Naciśnij przycisk HDD REC .
Rozpocznie się nagrywanie.
4 Naciśnij przycisk .
Nagrywanie zostanie zatrzymane.
Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk
HDD REC .
Wskazówka
Podczas nagrywania każde naciśnięcie przycisku
HDD REC  powoduje dodanie znacznika utworu
(w przypadku wybrania ustawień opcji „Track
mark” innych niż „Auto”). Znaczniki utworu można
dodawać do utworów trwających co najmniej 16
sekund.
Nagrywanie z podłączonego urządzenia
zewnętrznego
Przy włączonej funkcji HDD Jukebox
można nagrywać materiał analogowy
z urządzenia analogowego (takiego jak
gramofon lub magnetofon kasetowy)
za pośrednictwem gniazda AUDIO IN
urządzenia.
1
Naciśnij przycisk AUDIO IN lub przejdź
do menu Function i wybierz opcję
[AUDIO IN].
W menu Option można dla funkcji
AUDIO IN ustawić następujące
elementy (od strony 31 do strony 33).
Format
Bit rate
Track mark
LEVEL SYNC level
Auto title
SMART SPACE
Recording destination
2
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
opcję [Front] lub [Rear] w celu
wybrania gniazda wejściowego.
3
Rozpocznij odtwarzanie na
urządzeniu źródłowym podłączonym
do urządzenia.
4
Naciśnij przycisk HDD REC .
Rozpocznie się nagrywanie.
5
Naciśnij przycisk  lub HDD
REC  (przycisku HDD REC  nie
ma w modelu dostępnym w Wielkiej
Brytanii).
Nagrywanie zostanie zatrzymane.
Po zakończeniu nagrywania na
wyświetlaczu automatycznie pojawi
się ekran główny i zostaną pobrane
informacje o tytule (tylko wtedy,
gdy opcja „Auto title” jest ustawiona
na „On” i opcja „Track mark” jest
ustawiona na „LEVEL SYNC”).
Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij
przycisk HDD REC .
Automatyczne wykrywanie
muzyki i mowy (dla kanałów Radio
Music i Radio Talk)
Jeśli opcja „Track mark” jest ustawiona
na „Auto” dla funkcji FM/AM lub DAB*,
urządzenie rozróżnia muzykę oraz mowę i
zapisuje tę zawartość jako różne utwory.
* Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
Jeśli zawartość jest odtwarzana przy użyciu
funkcji HDD Jukebox, można odtwarzać
tylko zawartość muzyczną lub zawartość
niemuzyczną, zmieniając listę
(strony 38 i 41).
Uwaga
Nawet jeśli opcja „Track mark” jest ustawiona na
„Auto”, w zależności od dźwięku urządzenie może
nie być w stanie bezbłędnie odróżnić muzyki i
mowy.
Wskazówki
Jeśli podczas nagrywania opcja „Track mark” jest
ustawiona na „Auto”, tytuły utworów będą składały
się z następujących elementów:
– dla nagrania FM lub AM: [T] (mowa) lub
[M] (muzyka), data, godzina rozpoczęcia
nagrania, nazwa stacji radiowej (lub zakres
i częstotliwość, jeśli nazwa nie została
zarejestrowana)
– dla nagrania DAB: [T] (mowa) lub [M]
(muzyka), data, godzina rozpoczęcia nagrania,
etykieta składnika usługi
Jeśli podczas nagrywania opcja „Track mark”
jest ustawiona na „Auto”, nagrana zawartość jest
klasyfikowana w funkcji x-DJ jako kanał Radio
Talk lub Radio Music.
35PL
Wskazówki
Podczas nagrywania każde naciśnięcie przycisku
HDD REC  powoduje dodanie znacznika
utworu. Znaczniki utworów można dodawać do
utworów trwających co najmniej 16 sekund.
Jeśli opcja „Auto title” jest ustawiona na „Off ”,
zapisywana jest data i godzina nagrania.
Importowanie plików z urządzenia
pamięci masowej USB
Przy włączonej funkcji HDD Jukebox
można importować pliki dźwiękowe
zapisane na urządzeniu pamięci masowej
USB.
1
Przejdź do menu Function i wybierz
opcję [HDD JUKEBOX].
2
Podłącz urządzenie pamięci masowej
USB do gniazda USB w urządzeniu.
Zapoznaj się także z instrukcją obsługi
urządzenia pamięci masowej.
3
4
5
6
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Import] – [USB storage].
Jeśli zostanie wyświetlony ekran
wyboru dysku, wybierz dysk.
Jeśli urządzenie pamięci masowej USB
zawiera tylko jeden dysk, ekran wyboru
dysku nie zostanie wyświetlony.
Wybierz albumy do zaimportowania.
Wybrane albumy zostaną zaznaczone
.
Znacznik wyboru można usunąć,
naciskając ponownie przycisk ENTER.
Wybierz opcję [Import].
Uwagi
Jednorazowo można importować maksymalnie
10 000 utworów (strona 102).
Jeśli do obu gniazd (z przodu i z tyłu) jednocześnie
podłączone są dwa urządzenia pamięci masowej,
urządzenie podłączone do gniazda z przodu ma
pierwszeństwo.
36PL
Importowanie plików z folderu
udostępnionego na komputerze
Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci,
przy włączonej funkcji HDD Jukebox
można importować pliki dźwiękowe z
folderów udostępnionych na komputerze.
Aby wykonanie tej operacji było możliwe,
folder musi być wcześniej określony jako
udostępniony (strona 94).
1
Przejdź do menu Function i wybierz
opcję [HDD JUKEBOX].
2
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Import] – [PC shared folder].
3
Wybierz folder udostępniony,
wykonując procedury od 1 do 3
opisane poniżej.
1 Wybierz jeden z następujących
elementów.
PC name
Nazwa komputera lub
adres IP (do 15 liter/cyfr).
Share name Nazwa udostępniania
wprowadzona podczas
udostępniania folderu
(strona 94).
User name
Nazwa użytkownika
używana do uzyskania
dostępu do komputera,
na którym udostępniono
folder.
Password
Potrzebne tylko
wtedy, gdy dla folderu
udostępnionego
wprowadzono hasło.
2 Wprowadź ciąg tekstu odpowiadający
opcji wybranej w punkcie 1.
Aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat wprowadzania tekstu, zobacz
„Wprowadzanie tekstu” na stronie 16.
3 Wybierz opcję [Connect].
4
Wybierz albumy do zaimportowania.
Wybrane elementy zostaną zaznaczone
.
Znacznik wyboru można usunąć,
naciskając ponownie przycisk ENTER.
5
Wybierz opcję [Import].
Odtwarzanie przy
użyciu funkcji HDD
Jukebox
Uwaga
HDD
Jednorazowo można importować maksymalnie
10 000 utworów (strona 102).
Aby sprawdzić nazwę komputera (w
przypadku korzystania z systemu
Windows XP Professional)
Przejdź do menu Start i wybierz opcje [Panel
sterowania] – [System], otwórz okno Właściwości, a
następnie kliknij kartę [Nazwa komputera] i sprawdź
nazwę komputera w polu [Pełna nazwa komputera].
Aby sprawdzić adres IP (w przypadku
korzystania z systemu Windows XP
Professional)
Naciśnij przycisk HDD.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Odtwarzanie rozpoczyna się od ostatnio
odtwarzanego lub nagranego utworu.
Informacje o wyświetlaczu
odtwarzacza HDD Jukebox
Informacje o czasie
(czas odtwarzania)
Nazwa utworu
Wskaźnik odtwarzania
Przejdź do menu Start i wybierz opcje [Panel
sterowania] – [Połączenia sieciowe], wybierz
używaną sieć i kliknij kartę [Obsługa], aby
wyświetlić adres IP.
Nazwa albumu itp.
Nazwa wykonawcy
Inne czynności
Aby
Wykonaj następujące
czynności
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk .
Wstrzymać
Naciśnij przycisk .
Naciśnij ponownie
przycisk  lub naciśnij
przycisk , aby wznowić
odtwarzanie.
Znaleźć wybrane Podczas odtwarzania
miejsce w utworze naciśnij i przytrzymaj
przycisk /, a
następnie zwolnij go w
wybranym momencie.
Wybrać poprzedni/ Podczas odtwarzania
naciśnij przycisk
następny utwór
/.
Ciąg dalszy

37PL
Aby
Wybrać utwór
Wybrać album
Wykonaj następujące
czynności
Naciśnij przycisk
///, aby wybrać
utwór. Można też nacisnąć
odpowiedni przycisk
numeryczny, a następnie
nacisnąć przycisk ENTER
(strona 21).
Naciśnij przycisk
ALBUM+ lub ALBUM –.
Przełączanie trybów listy
Utwory w odtwarzaczu HDD Jukebox
mogą być wyświetlane na różne sposoby,
zgodnie z informacjami zapisanymi w
przypadku każdego utworu. Utwory
wyświetlane w odpowiednim „trybie listy”
(wykonawca, album, gatunek itp.) mogą
być odtwarzane w wyświetlonej kolejności.
1
Wybrać
Podczas odtwarzania
wyświetlanie
przejdź do menu Option
informacji o czasie i wybierz opcje [Display]
– [Time] – [Elapsed time]
lub [Remaining time]
(strona 21).
Przejdź do menu Function i wybierz
opcję [HDD JUKEBOX].
Uwaga
Nie można wybrać utworu za pomocą przycisków
numerycznych, jeśli nie jest wyświetlony katalog
utworów (strona 15).
Sprawdzanie informacji o albumie lub
utworze
1
Wybierz album lub utwór do
sprawdzenia.
2
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Display] – [Album info] lub
[Track info].
Aktualnie wybrany tryb listy
2
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Mode switch] – [(lista)] lub
naciśnij kilkakrotnie przycisk  w
celu wybrania katalogu „Mode”, a
następnie wybierz żądany tryb listy.
Tryb listy w urządzeniu zmieni się
zgodnie z dokonanym wyborem (tryb
albumu, wykonawcy itp.).
Naciśnięcie przycisku /
powoduje zmianę katalogu w
poszczególnych trybach listy. Struktura
katalogu (typ listy) dla każdego trybu
listy jest podana w tabeli na stronie 39.
Uwaga
W zależności od typu listy mogą nie być wyświetlane
wszystkie utwory.
Aby wyświetlić cały ciąg tekstu
dotyczący tytułu, wykonawcy lub
gatunku, wybierz odpowiednie pole i
naciśnij przycisk ENTER.
38PL
Tryb listy
Zawartość i struktura
katalogu (typ listy)
Album
Albumy
[Lista albumów] – [Lista
utworów]
Artist
Genre
Recording
source
Folder
Playlist
Wykonawcy
[Lista wykonawców] – [Lista
albumów] – [Lista utworów]
Gatunki
[Lista gatunków] – [List
albumów] – [Lista utworów]
Źródła nagrywania
[Lista źródeł nagrywania]
– [Lista albumów] – [List
utworów]
Źródło nagrania:
CD
Radio
AUDIO IN
Plik importu
Foldery
[Lista folderów] – [Lista grup]
– [Lista utworów]
Lista „Favorites” i inne listy
odtwarzania
[Lista list odtwarzania] – [Lista
utworów]
Zmienianie kolejności elementów
na liście — opcja Sort
Można zmienić kolejność, w jakiej
wyświetlane są elementy listy.
1 Wybierz listę, którą chcesz posortować.
2 Przejdź do menu Option i wybierz opcje
[Display] – [Sort] – [(kryterium sortowania)].
Typ listy
Kryterium sortowania
Album
Date:
new to old
Date: old to new
ABC...*
ZYX...
Wykonawca
ABC...
ZYX...
Gatunek
ABC...
ZYX...
(Ustawienie fabryczne)
* Zawartość jest wyświetlana w kolejności liter,
liczb i symboli.
Uwaga
Nie można sortować zawartości w trybie folderu ani
listy odtwarzania.
(Ustawienie fabryczne)
Przykłady list wyświetlanych w
poszczególnych trybach listy są podane na
stronie 40 i 41.
39PL
[Przykład ekranu trybu listy 1]
W poniższym przykładzie płyta CD została zapisana na dysku twardym w folderze „My library”
i pierwszy oraz trzeci utwór zostały dodane do folderu „Favorites”.
Tryb Genre
Płyta CD „GJ & Friends”
Katalog
gatunków
Katalog
albumów
Katalog utworów
POP
JAZZ
GJ & Friends
Summer’07
Alzeeebra
ROCK
POP
GJ & Friends
Summer’07
Fern
JAZZ
Fox tail
KISS
4
Grids
VETCH
ROCK
ROCK
GJ & Friends
5
KISS
Fern
POP
Jukebox hero
Grids
Nr ut- Tytuł utworu
woru
Nazwa
wykonawcy
Gatunek
1
Fox tail
GJ
2
Jukebox hero
3
Po nagraniu utworów kolejność ich
wyświetlania będzie się zmieniała za
każdym razem, gdy zostanie użyty
inny tryb listy, zgodnie z informacjami
podanymi w poniższych tabelach.
Tryb Recording source
Katalog
źródeł nagrywania
Katalog
albumów
Katalog utworów
CD
GJ & Friends
Fox tail
Jukebox hero
Summer’07
Grids
KISS
Tryb Album
Katalog albumów
Katalog utworów
GJ & Friends
Fox tail
Jukebox hero
Summer’07
Grids
KISS
Tryb Artist
40PL
Katalog
wykonawców
Katalog
albumów
Katalog
utworów
Alzeeebra
GJ & Friends
Jukebox hero
Fern
GJ & Friends
Summer’07
KISS
Tryb Folder
Katalog
folderów
Katalog grup
(albumów)
Katalog utworów
My library
GJ & Friends
Fox tail
Jukebox hero
Summer’07
Grids
KISS
Tryb Playlist
GJ
GJ & Friends
Fox tail
Katalog list
odtwarzania
VETCH
GJ & Friends
Grids
Favorites
Katalog utworów
Fox tail
Summer’07
[Przykład ekranu trybu listy 2]
W tym przykładzie 15 października 2006 roku między godziną 14:00 a godziną 14:30 została
nagrana audycja FM GJ-BAY przy opcji „Track mark” ustawionej na „Auto”.
Początek (muzyka i mowa)
Reklama
Mowa
Muzyka
Tryb wykonawcy
Katalog
wykonawców
Katalog
albumów
Katalog utworów
GJ-BAY
[MUSIC]
15/10/2006
14:00 FM…
[M] 15/10/2006
14:00 FM…
[M] 15/10/2006
14:08 FM…
GJ-BAY
[TALK]
15/10/2006
14:00 FM…
[T] 15/10/2006
14:03 FM…
[T] 15/10/2006
14:13 FM…
Mowa
Muzyka
Zawartość została od początku do końca
nagrana jako jeden album.
Album: 15/10/2006 14:00 FM GJ-BAY
1
[M] 15/10/2006 14:00 FM GJ-BAY
2
[T] 15/10/2006 14:03 FM GJ-BAY
3
[M] 15/10/2006 14:08 FM GJ-BAY
4
[T] 15/10/2006 14:13 FM GJ-BAY
5
[M] 15/10/2006 14:16 FM GJ-BAY
Tryb gatunku
Katalog
gatunków
Katalog
albumów
Katalog utworów
Radio
[MUSIC]
15/10/2006
14:00 FM…
[M] 15/10/2006
14:00 FM…
[M] 15/10/2006
14:08 FM…
Radio
[TALK]
15/10/2006
14:00 FM…
[T] 15/10/2006
14:03 FM…
[T] 15/10/2006
14:13 FM…
Uwagi
Sekcja muzyczna trwająca co najmniej 30 sekund
jest rozpoznawana jako muzyka.
Jeśli sekcje muzyczna i niemuzyczna nakładają się
na siebie, całość jest zwykle rozpoznawana jako
muzyka.
Nagrany materiał jest w poszczególnych
trybach listy wyświetlany zgodnie z
informacjami podanymi w poniższych
tabelach.
Tryb albumu
Katalog
albumów
Katalog utworów
15/10/2006
14:00 FM
GJ-BAY
[M] 15/10/2006 14:00 FM…
[T] 15/10/2006 14:03 FM…
[M] 15/10/2006 14:08 FM…
[T] 15/10/2006 14:13 FM…
[M] 15/10/2006 14:16 FM…
Tryb źródła nagrywania
Katalog
źródeł nagrywania
Katalog
albumów
Katalog utworów
Radio
15/10/2006
14:00 FM…
[M]15/10/2006
14:00 FM…
[T] 15/10/2006
14:03 FM…
[M]15/10/2006
14:08 FM…
41PL
Powtarzanie odtwarzania ·
Odtwarzanie losowe
Play mode
Można odtwarzać utwory w kolejności
losowej (odtwarzanie losowe) lub
powtarzać odtwarzanie jednego utworu
(powtarzanie odtwarzania).
Continue
Urządzenie odtwarza kolejno
utwory z wybranej listy.
Shuffle
Urządzenie odtwarza losowo
utwory z wybranej listy.
1
( Ustawienie fabryczne)
Po zatrzymaniu urządzenia w funkcji
HDD JUKEBOX przejdź do menu
Option i wybierz opcje [Setting]
– [Play mode].
2
Wybierz element, który chcesz
ustawić.
3
Ustaw każdy element.
Z menu rozwijanego wybierz i ustaw
każdy element (podany na „Lista
ustawień” poniżej).
4
Wybierz opcję [Close].
Ustawienia zostaną wyświetlone na
ekranie głównym.
Powtarzanie
Obszar odtwarzania
42PL
Lista ustawień
Tryb odtwarzania
(brak)
Play area
Odtwarzane utwory zależą od wybranego
trybu listy (strona 38).
Wybrany
tryb listy
Obszar od- Urządzenie
twarzania
Album
Album
Odtwarza wszystkie
utwory z wybranego
albumu.
All
Odtwarza wszystkie
utwory z listy
albumów.
Album
Odtwarza wszystkie
utwory z wybranego
albumu.
Artist
Odtwarza wszystkie
utwory wybranego
wykonawcy.
All
Odtwarza wszystkie
utwory z listy
wykonawców.
Album
Odtwarza wszystkie
utwory z wybranego
albumu.
Genre
Odtwarza wszystkie
utwory wybranego
gatunku.
All
Odtwarza wszystkie
utwory z listy
gatunków.
Artist
Genre
Wybrany
tryb listy
Obszar od- Urządzenie
twarzania
Recording Album
source
Recording
source
Folder
Playlist
Odtwarza wszystkie
utwory z wybranego
albumu.
Odtwarza wszystkie
utwory nagrane z
wybranego źródła
nagrywania.
All
Odtwarza wszystkie
utwory z listy źródeł
nagrywania.
Group
Odtwarza wszystkie
utwory z wybranej
grupy.
Folder
Odtwarza wszystkie
utwory z wybranego
folderu.
All
Odtwarza wszystkie
utwory z listy
folderów.
List
Odtwarza wszystkie
utwory z wybranej
listy odtwarzania.
All
Odtwarza
wszystkie utwory
zarejestrowane na
listach odtwarzania.
Wyszukiwanie albumów lub utworów
Przy włączonej funkcji HDD Jukebox
można wyszukiwać albumy lub utwory.
Tej funkcji można używać tylko wtedy, gdy
wybrany jest tryb folderu i urządzenie jest
zatrzymane.
1
Po zatrzymaniu urządzenia w funkcji
HDD JUKEBOX przejdź do menu
Option i wybierz opcje [Mode switch]
– [Folder].
Tryb pracy urządzenia zmieni się na
tryb folderu.
2
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Search] – [group] (album) lub
[Track].
3
Naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlone okno
wprowadzania słowa kluczowego.
4
Wprowadź słowo kluczowe (nazwę
albumu lub utworu do wyszukania).
5
Wybierz opcję [Search].
Rozpocznie się wyszukiwanie.
Wyniki zostaną wyświetlone po
zakończeniu wyszukiwania.
( Ustawienie fabryczne)
Repeat
Off
(brak)
Powtarzanie odtwarzania jest
wyłączone.
On
Urządzenie powtarza
odtwarzanie wszystkich
utworów z obszaru
odtwarzania.
Track
Urządzenie powtarza
odtwarzanie pojedynczego
utworu.
( Ustawienie fabryczne)
Wyświetlanie albumu lub utworu
znajdującego się na liście wyników
Wybierz album lub utwór.
Aby powrócić do ekranu
wyszukiwania
Wybierz opcję [Input].
43PL
Odtwarzanie utworów przy użyciu funkcji x-DJ
Funkcja x-DJ automatycznie analizuje utwory dostępne na odtwarzaczu HDD Jukebox
i przypisuje je do 23 kanałów na podstawie ich charakterystyki. Funkcja x-DJ służy do
odtwarzania utworów odpowiadających określonemu nastrojowi lub porze dnia, na
przykład odtwarzanie utworów na przebudzenie rano, odtwarzanie utworów relaksujących
lub utworów podnoszących na duchu. Funkcja x-DJ może także łączyć utwory według
wykonawców lub epoki.
Jak działa funkcja x-DJ?
Funkcja x-DJ używa 12-tonowej analizy firmy Sony do analizowania charakterystyki
utworów nagranych lub zaimportowanych do odtwarzacza HDD Jukebox i przypisuje je do
23 kanałów. Jeden utwór może być dołączony do dwóch lub kilku kanałów. Z tych kanałów
można przechodzić do dodatkowych kanałów ARTIST, YEAR i MOOD, używając funkcji o
nazwie „Music Surfin’”.
Lista kanałów funkcji x-DJ
Kanał
Kategoria
Nazwa kanału
Opis
1

Basic
Utwory zalecane na każdą porę dnia
2

Basic
Recommended
Recommended: Morning
Recommended: Noon
Recommended: Afternoon
Recommended: Night
Recommended: Midnight
Favorites
3

Basic
Shuffle All
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Basic
Basic
Basic
Feeling
Feeling
Feeling
Feeling
Style
Style
Style
Style
Style
Style
Newly Added
Radio Music*
Radio Talk*
Upbeat
Mellow
Energized
Relaxed
Lounge
Jazzy
Classical
Retro
Electronic
Urban
17
18
19
20
21
22
23

At Home
At Home
At Home
Workout
Workout
Workout
Extra
Good Morning
Good Night
Party Time
Walking
Running
Cool down
Explore



100 utworów wybranych losowo z listy
odtwarzania Favorites.
100 utworów wybranych losowo z dysku
twardego
100 ostatnio nagranych utworów
Utwory muzyczne nagrane z radia
Nagrania niemuzyczne pochodzące z radia
Utwory żywe, radosne, wesołe
Utwory łagodne, melancholijne
Utwory szybkie, hard-rockowe
Utwory wolne, spokojne
Utwory radosne, popularne (bossa nova itp.)
Utwory jazzowe
Utwory klasyczne
Utwory o charakterze klasycznym
Utwory w stylu techno i trance
Szybkie utwory w stylu rap, rythm & blues
oraz soul
Utwory radosne, żywe
Utwory ciche, spokojne
Utwory szybkie, radosne
Utwory na spacery
Utwory do uprawiania joggingu
Dźwięki przyrody i inne utwory
Utwory innych rodzajów
Te kanały są wyświetlane, nawet jeśli nie ma odpowiadających im utworów (ustawienie fabryczne).
44PL
* Utwory nagrane ze źródła FM/AM lub DAB są umieszczane na kanale Radio Music lub Radio Talk, jeśli
podczas nagrywania opcja „Track mark” była ustawiona na „Auto”.
Lista przycisków funkcji Music
Surfin’
Przycisk na
pilocie
Nazwa
kanału
Opis
A
ARTIST
Utwory
tego samego
wykonawcy
Y
YEAR
Utwory z tego
samego okresu
M
MOOD
Utwory w
podobnym
nastroju
Korzystanie z funkcji x-DJ
x-DJ
////
ENTER
1
3
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
żądany utwór na kanale.
Po każdym naciśnięciu przycisku
/ urządzenie odtworzy główny
fragment wybranego utworu.
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk
ENTER, urządzenie rozpocznie
odtwarzanie wybranego utworu od
początku.
Inne czynności
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk .
Wstrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk .
Naciśnij ponownie
przycisk  lub naciśnij
przycisk , aby wznowić
odtwarzanie.
FUNCTION
Naciśnij przycisk x-DJ lub przejdź do
menu Function i wybierz opcję [x-DJ].
Zostanie wyświetlony ekran wyboru
kanału i urządzenie odtworzy główny
fragment wyświetlonego utworu.
Znaleźć wybrane Podczas odtwarzania
miejsce w utworze naciśnij i przytrzymaj
przycisk /, a
następnie zwolnij go w
wybranym momencie.
Wybrać
poprzedni/
następny utwór
Naciśnij przycisk
/, aby wybrać
utwór.
Wskazówka
Jeśli wybrany jest kanał Radio Music lub Radio Talk,
urządzenie odtwarza utwór od początku, a nie jego
główny fragment.
Uwaga
2
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
kanał.
Urządzenie odtworzy główny fragment
pierwszego utworu na wybranym
kanale.
W zależności od charakterystyki utworu urządzenie
może umieścić go na innym kanale, niż zrobiłby to
użytkownik, lub może rozpoznać nieprawidłowo
główny fragment utworu.
45PL
2
Korzystanie z funkcji Music Surfin’
Jeśli podczas odtwarzania kanału w funkcji
x-DJ zostanie naciśnięty przycisk A, Y lub
M, urządzenie utworzy następujące kanały
tymczasowe z utworów zapisanych na
odtwarzaczu HDD Jukebox.
Przycisk A: kanał ARTIST zawierający
utwory aktualnie wybranego wykonawcy.
Przycisk Y: kanał YEAR zawierający
utwory z tego samego okresu co aktualnie
wybrany utwór.
Przycisk M: kanał MOOD zawierający
utwory o nastroju podobnym do
aktualnie wybranego utworu.
Po naciśnięciu przycisku A
Po naciśnięciu przycisku Y
Jeśli na przykład w czasie odtwarzania
utworu ulubionego wykonawcy
użytkownik naciśnie przycisk A,
urządzenie połączy wszystkie utwory
tego wykonawcy i umieści je na kanale
tymczasowym, którego będzie można
słuchać.
////
ENTER
Naciśnij przycisk A, Y lub M.
Odpowiedni kanał pojawi się na
wyświetlaczu.
Po naciśnięciu przycisku M
A/Y/M
BACK
1
Odtwórz kanał przy włączonej funkcji
x-DJ.
Kanały do wyboru
46PL
3
Naciśnij przycisk /, aby wybrać
utwór, i naciśnij przycisk ENTER.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Aby powrócić do zwykłego kanału
funkcji x-DJ z funkcji Music Surfin’,
naciśnij przycisk / lub przycisk
BACK.
Uwagi
Do kanału YEAR będą dołączane tylko utwory
zawierające informacje o roku wydania.
Rok podany w utworze dołączonym do kanału
YEAR niekoniecznie musi być rokiem pierwszego
wydania. Dzieje się tak, ponieważ używane
informacje odpowiadają płycie CD, na której
zawarty był utwór lub album.
Wskazówka
Utwory na kanale YEAR są wyświetlane zgodnie z
podaną datą wydania w następujący sposób.
Od 1900 do 1949:
Dodawane utwory są wyświetlane jako „before
1949”.
Od 1950 do 1989:
Utwory są łączone w jednostki obejmujące 10 lat.
Na przykład dodawane są utwory z lat 1960–1969 i
są one wyświetlane jako „1960’s”.
Od 1990 do teraz:
Utwory są łączone w jednostki obejmujące 3 lata
(to znaczy rok aktualnie wybranego utworu oraz
rok poprzedni i następny).
Jeśli na przykład wybrany utwór został wydany w
roku 1995, dodawane są utwory z lat 1994–1996 i
są one wyświetlane jako „around 1995”.
Rejestrowanie utworów na kanale
Favorites
Przy włączonej funkcji x-DJ podczas
odtwarzania utworu naciśnij przycisk
FAVORITE.
Utwór zostanie zarejestrowany na kanale
Favorites. Zostanie on jednocześnie
zarejestrowany w folderze „Favorites” na
odtwarzaczu HDD Jukebox.
Ukrywanie niepotrzebnych
utworów
Można ukryć niepotrzebne utwory
zarejestrowane w funkcji x-DJ, dzięki
czemu nie będą one wyświetlane na kanale.
Należy jednak pamiętać, że utworów tych
nie można usunąć ani przenieść na inny
kanał.
1 Odtwórz utwór, który chcesz ukryć.
2 Naciśnij przycisk DELETE.
Zostanie wyświetlone okno podręczne.
3 Wybierz opcję [Yes].
Ustawianie kanału wybranego po
uruchomieniu tej funkcji
Aby ponownie wyświetlić ukryte utwory,
przejdź do menu Option i wybierz opcje
[Hide track] – [Release] – [Current
channel] lub [All channels]. Wybierz opcję
[Yes] w oknie podręcznym.
1 Przejdź do menu Option i wybierz opcje
Uwaga
Konfigurowanie funkcji x-DJ
[Setting] – [Basic].
Nie można ukrywać utworów na kanałach od 1 do 6.
2 Wybierz opcje [Startup CH] – [Previous CH]
lub [Recommended (CH.1)].
Previous CH
Funkcja x-DJ rozpoczyna
od kanału, który był
wybrany ostatnio.
Recommended
Funkcja x-DJ rozpoczyna
od kanału Recommended.
(CH.1)
( Ustawienie fabryczne)
Ukrywanie niepotrzebnych
kanałów
1 Przejdź do menu Option i wybierz opcje
[Setting] – [Channel display].
Zostanie wyświetlona lista kanałów i
urządzenie będzie odtwarzać główne
fragmenty utworów na wybranym kanale.
2 Usuń zaznaczenie kanałów, które chcesz
ukryć.
Aby ponownie wyświetlić ukryte kanały,
zaznacz je ponownie, naciskając przycisk
ENTER.
47PL
Przesyłanie kanałów x-DJ
Można zarejestrować kanał jako
listę odtwarzania na odtwarzaczu
HDD Jukebox i przesłać tę listę do
odtwarzacza „WALKMAN” (ATRAC
AD). Maksymalnie dla listy odtwarzania
można zaznaczyć 50 utworów (na
wybranym kanale) w celu przesłania ich do
odtwarzacza „WALKMAN” (ATRAC AD).
1
Odtwórz utwór na kanale, który
chcesz przesłać.
2
Przejdź do menu Option i wybierz
opcję [Convert to playlist].
Zostanie wyświetlone okno podręczne.
3
Wybierz opcję [Execute].
Zostanie wyświetlone okno podręczne.
4
Wybierz opcję [Close].
Kanał zostanie zarejestrowany jako lista
odtwarzania.
5
Wykonaj procedurę „Przesyłanie
danych dźwiękowych” (strony od
49 do 53) w celu przesłania listy
odtwarzania do odtwarzacza
„WALKMAN” (ATRAC AD).
Uwaga
Informacje o 12 Tone Analysis
Technologia 12 Tone Analysis firmy Sony
umożliwia urządzeniu analizowanie
charakterystyki utworów zapisanych na
odtwarzaczu HDD Jukebox i przypisanie
ich do 23 kanałów, w zależności od ich
nastroju. Urządzenie wyświetli kanał, jeśli
pięć utworów zostanie połączonych w
jeden kanał.
Automatyczna analiza jest wykonywana,
gdy urządzenie znajduje się w trybie
oczekiwania. Podczas wykonywania
analizy przez urządzenie wskaźnik
zasilania/oczekiwania świeci na zielono, a
podświetlenie panelu miga powoli.
Analiza 60-minutowego albumu trwa
około 15 minut. Jeśli jednorazowo zostanie
nagranych wiele utworów muzycznych, ich
analiza może zająć dużo czasu.
Uwaga
Nie należy odłączać przewodu zasilającego podczas
wykonywania przez urządzenie analizy nagranej
zawartości. W przeciwnym wypadku może wystąpić
awaria.
Anulowanie analizy
Naciśnij przycisk .
Analiza zostanie anulowana.
Utwory, których analiza nie została
przeprowadzona, zostaną automatycznie
przeanalizowane po kolejnym przejściu
urządzenia do trybu oczekiwania.
Nie można przesyłać listy odtwarzania do
odtwarzacza „WALKMAN” (ATRAC AD) w trybie
„Quick mode”. Przesyłanie należy wykonywać w
trybie „Standard mode”.
Wskazówka
Wskazówka
Można ręcznie wykonać analizę utworów,
które nie zostały przeanalizowane
automatycznie.
Zarejestrowane listy odtwarzania można wyświetlić,
wybierając tryb listy odtwarzania w funkcji HDD
JUKEBOX. Listy odtwarzania są wyświetlane według
nazwy kanału i daty rejestracji.
W wyniku analizy ten sam utwór może być
przypisany do dwóch lub kilku kanałów.
Wykonywanie analizy ręcznie
1 Podczas pracy urządzenia w funkcji x-DJ
przejdź do menu Option i wybierz opcję
[Manual-analysis].
Zostanie wyświetlone okno podręczne.
2 Wybierz opcję [Execute].
Zostanie wyświetlone okno podręczne z
paskiem postępu czasu.
Aby anulować tę operację, wybierz opcję
[Cancel].
Uwaga
Jeśli jednorazowo zostanie nagranych lub
zaimportowanych wiele utworów muzycznych, ich
analiza może zająć dużo czasu.
48PL
Przesyłanie danych
dźwiękowych
Można przesyłać dane dźwiękowe
w formacie ATRAC3, ATRAC3plus,
MP3 i Linear PCM do podłączonego
zewnętrznego urządzenia przenośnego.
Formaty przenośne
Formaty, które mogą być przesyłane, zależą
od typu podłączonego urządzenia lub
typu dysku. Informacje o obsługiwanych
urządzeniach można znaleźć w witrynie
firmy Sony Europe poświęconej obsłudze
klienta, pod adresem http://support.sonyeurope.com/ (dotyczy tylko klientów w
Europie).
Urządzenie
docelowe
Przenośny format
audio
„WALKMAN”
(ATRAC AD)
ATRAC3, ATRAC3plus,
MP3, Linear PCM
Telefon komórkowy MP3
PSP
ATRAC3, ATRAC3plus,
MP3*
Pamięć USB
MP3
* Tylko dla kart „Memory Stick” PRO Duo
Informacje o przenośnych danych
Rodzaj danych (np. utwory, albumy),
które można przesyłać do podłączonego
urządzenia, zależy od urządzenia, jak
pokazano w poniższej tabeli. Należy się
upewnić, że zaznaczony został katalog
odpowiadający rodzajowi danych, które
mają być przesłane. (Aby na przykład
przesłać album, należy zaznaczyć katalog
albumu).
Urządzenie
docelowe
Typ danych, które
mogą być przesyłane
„WALKMAN”
Albumy, listy
(ATRAC AD),
odtwarzania, utwory
Pamięć USB
Telefon komórkowy
PSP
Listy odtwarzania, utwory
Uwagi
Jeśli do obu gniazd (z przodu i z tyłu) jednocześnie
podłączone są dwa urządzenia pamięci masowej
USB, urządzenie podłączone do gniazda z przodu
ma pierwszeństwo.
Pliki z rozszerzeniem „.mp3” mogą być przesyłane
tylko na urządzenia pamięci masowej USB lub
telefon komórkowy.
Ustawianie przycisku TRANSFER
Można określić lokalizację docelową
(urządzenie) do przesyłania danych
po naciśnięciu przycisku TRANSFER
na pilocie lub na panelu głównym.
Fabrycznym ustawieniem lokalizacji
docelowej jest opcja „WALKMAN”
(ATRAC AD).
1
Przejdź do menu Function i wybierz
opcję [HDD JUKEBOX].
2
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Setting] – [TRANSFER]
– [Destination] – [(urządzenie
docelowe)].
3
Jeśli jako urządzenie docelowe został
wybrany odtwarzacz „WALKMAN”
(ATRAC AD), wybierz opcję [Quick
mode] lub [Standard mode].
Quick
mode
Standard
mode
Utwory nagrane lub
zaimportowane po
godzinie i dacie ostatniej
operacji przesyłania (w
trybie Quick mode) są
reprezentowane przez
grupę ze znacznikami
wyboru*.
Wyświetlany jest aktualnie
wybrany utwór, grupa lub
album.
( Ustawienie fabryczne)
* Podczas przesyłania utworów po raz kolejny
znaczniki wyboru są dodawane do utworów
(maksymalnie w 30 grupach) zapisanych
na odtwarzaczu HDD Jukebox po ostatniej
operacji przesyłania. Znaczniki wyboru nie
są dodawane, jeśli ilość danych przekracza
pojemność urządzenia docelowego.
49PL
Przesyłanie utworów do odtwarzacza
„WALKMAN” (ATRAC AD)
2
Przejdź do menu Function i wybierz
opcję [HDD JUKEBOX].
Upewnij się, że przycisk TRANSFER
jest ustawiony na „WALKMAN”
(ATRAC AD) (strona 49).
3
Naciśnij przycisk TRANSFER na pilocie
lub na urządzeniu głównym.
4
Upewnij się, że nieprzesłane grupy są
zaznaczone
.
Usuń zaznaczenie grup, których nie
chcesz przesyłać.
Uwagi
Nie można odłączać kabla USB podczas przesyłania
utworów do odtwarzacza „WALKMAN” (ATRAC
AD). W przeciwnym przypadku urządzenie lub
odtwarzacz „WALKMAN” (ATRAC AD) mogą
ulec uszkodzeniu.
W przypadku niektórych modeli urządzenia
„WALKMAN” przesyłanie utworów za pomocą
procedur z tej części może nie być możliwe. W takim
wypadku należy jako miejsce docelowe przesyłania
wybrać pamięć masową USB. Szczegółowe
informacje można uzyskać w części „Przesyłanie
utworów do urządzenia pamięci masowej USB”
na stronie 51. Szczegółowe informacje o zgodnych
modelach i funkcjach każdego modelu można
znaleźć w witrynie firmy Sony Europe poświęconej
obsłudze klienta, pod adresem http://support.sonyeurope.com/ (dotyczy tylko klientów w Europie).
Jeśli do obu gniazd (z przodu i z tyłu) jednocześnie
podłączone są dwa modele odtwarzaczy
„WALKMAN” (ATRAC AD), urządzenie
podłączone do gniazda z przodu ma pierwszeństwo.
Quick mode
W tym trybie utwory zapisane na odtwarzaczu
HDD Jukebox po ostatniej operacji przesyłania
są zaznaczane automatycznie. Ponieważ
urządzenie rozpoznaje każdy odtwarzacz
„WALKMAN” (ATRAC AD), który
kiedykolwiek był podłączony, dla każdego z
nich przechowuje ono rejestr przesyłania.
1
Podłącz odtwarzacz „WALKMAN” (ATRAC
AD) do gniazda USB w urządzeniu.
Zapoznaj się także z instrukcją
użytkowania odtwarzacza
„WALKMAN” (ATRAC AD).
Wolne miejsce na podłączonym urządzeniu
5
Wybierz opcję [Execute] lub naciśnij
przycisk TRANSFER.
Standard mode
1 Podłącz odtwarzacz „WALKMAN” (ATRAC
AD) do gniazda USB w urządzeniu.
2 Przejdź do menu Function i wybierz opcję
[HDD JUKEBOX].
3 Wybierz album, listę odtwarzania lub
Przód lub tył urządzenia
grupę, które chcesz przesłać.
4 Przejdź do menu Option i wybierz opcje
[Transfer] – [„WALKMAN”] – [Standard
mode].
5 Wybierz opcję [Execute].
Do gniazda USB
Złącze USB
50PL
Do gniazda USB
Kabel USB dostarczony
z odtwarzaczem
„WALKMAN” (ATRAC
AD)
„WALKMAN”
(ATRAC AD)
Wskazówki
Jeśli jakiekolwiek utwory są zarejestrowane w
koszu odtwarzacza „WALKMAN” (ATRAC AD),
na urządzeniu użytkownika i na odtwarzaczu
„WALKMAN” (ATRAC AD) zostanie wyświetlony
komunikat z potwierdzeniem.
Jeśli z odtwarzacza HDD Jukebox do odtwarzacza
„WALKMAN” (ATRAC AD) przesyłana jest lista
odtwarzania, zostanie ona także rozpoznana jako
lista odtwarzania w odtwarzaczu „WALKMAN”
(ATRAC AD).
4
Naciśnij przycisk TRANSFER na pilocie
lub na urządzeniu.
5
Jeśli zostanie wyświetlony ekran
wyboru dysku, wybierz dysk.
Jeśli urządzenie pamięci masowej USB
zawiera tylko jeden dysk, ekran wyboru
dysku nie zostanie wyświetlony.
6
Upewnij się, że wybrane utwory są
zaznaczone
.
Usuń zaznaczenie utworów, których nie
chcesz przesyłać.
7
Wybierz opcję [Setting].
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania
folderu docelowego na urządzeniu
pamięci masowej USB.
8
Wybierz opcję [Select folder at
destination], a następnie wybierz
folder docelowy z menu rozwijanego.
Uwagi
Jeśli z podłączanym urządzeniem został
dostarczony zasilacz sieciowy, zaleca się
podłączenie tego zasilacza do urządzenia. Jeśli
urządzenie jest zasilane za pomocą baterii, należy
się upewnić, że dostępna jest wystarczając��a�
ilość energii. Nie ma gwarancji, że nie wystąpi
awaria, błąd przesyłania lub uszkodzenie danych
dźwiękowych w przypadku braku zasilania z
baterii.
Nie należy odłączać kabla USB podczas
przesyłania danych do odtwarzacza „WALKMAN”
(ATRAC AD). W przeciwnym przypadku
urządzenie lub odtwarzacz „WALKMAN”
(ATRAC AD) mogą ulec uszkodzeniu.
Przesyłanie utworów do urządzenia
pamięci masowej USB
Uwaga
Nie można odłączać kabla USB podczas przesyłania
utworów do urządzenia pamięci masowej USB. W
przeciwnym wypadku urządzenie lub urządzenie
pamięci masowej USB mogą ulec uszkodzeniu.
1
2
3
Wybierz albumy, listy odtwarzania lub
utwory, które chcesz przesłać.
Utwory są zapisywane w
folderze „\\Music”.
Root
setting
Utwory są zapisywane
w katalogu głównym
urządzenia docelowego.
Select
Wprowadzanie nazwy
folderu.
setting
Podłącz urządzenie pamięci masowej
USB do gniazda USB w urządzeniu.
Zapoznaj się także z instrukcją obsługi
urządzenia pamięci masowej USB.
Przejdź do menu Function i wybierz
opcję [HDD JUKEBOX].
Upewnij się, że przycisk TRANSFER
jest ustawiony na urządzenie pamięci
masowej USB (strona 49).
Standard
( Ustawienie fabryczne)
9
Wybierz opcję [Close].
Urządzenie wróci do wyświetlania
ekranu pamięci masowej USB.
10Wybierz opcję [Execute] lub naciśnij
przycisk TRANSFER.
51PL
Uwaga
Jeśli z podłączonym urządzeniem został dostarczony
zasilacz sieciowy, zaleca się podłączenie go do
urządzenia. Jeśli urządzenie jest zasilane za
pomocą baterii, należy się upewnić, że dostępna
jest wystarczając���������������������������
a��������������������������
ilość energii. Nie można
zagwarantować, że w przypadku braku zasilania
z baterii nie nastąpi awaria, błąd przesyłania lub
uszkodzenie danych dźwiękowych.
8
9
Podłącz telefon komórkowy do
gniazda USB w urządzeniu.
2
Ustaw tryb połączenia USB w
telefonie komórkowym.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi
telefonu komórkowego w celu
znalezienia odpowiedniej procedury.
3
52PL
Przejdź do menu Function i wybierz
opcję [HDD JUKEBOX].
Upewnij się, że przycisk TRANSFER
jest ustawiony na telefon komórkowy
(strona 49).
Wybierz opcję [Select folder at
destination], a następnie wybierz
folder docelowy z menu rozwijanego.
Standard
Utwory są zapisywane w
folderze „\\Music”.
Root
setting
Utwory są zapisywane
w katalogu głównym
urządzenia docelowego.
Select
Wprowadzanie nazwy
folderu, jeśli folder docelowy
ma być zmieniony.
setting
Przesyłanie utworów do telefonu
komórkowego
1
Wybierz opcję [Setting].
( Ustawienie fabryczne)
10Wybierz opcję [Close].
11Wybierz opcję [Execute] lub naciśnij
przycisk TRANSFER.
Przesyłanie utworów do urządzenia PSP
1
Podłącz urządzenie PSP do gniazda
USB w urządzeniu.
2
Ustaw tryb połączenia USB w
urządzeniu PSP.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi
urządzenia PSP w celu znalezienia
odpowiedniej procedury.
4
Wybierz album, listę odtwarzania lub
utwory, które chcesz przesłać.
5
Naciśnij przycisk TRANSFER na pilocie
lub na urządzeniu.
6
Jeśli zostanie wyświetlony ekran
wyboru dysku, wybierz dysk.
Jeśli podłączony telefon komórkowy
zawiera tylko jeden dysk, ekran wyboru
dysku nie zostanie wyświetlony.
3
7
Przejdź do menu Function i wybierz
opcję [HDD JUKEBOX].
Upewnij się, że przycisk TRANSFER
jest ustawiony na urządzenie PSP
(strona 49).
Upewnij się, że wybrane utwory są
zaznaczone
.
Usuń zaznaczenie utworów, których nie
chcesz przesyłać.
4
Wybierz listy odtwarzania lub utwory,
które chcesz przesłać.
5
Naciśnij przycisk TRANSFER na pilocie
lub na urządzeniu.
6
Upewnij się, że wybrane utwory są
zaznaczone
.
Usuń zaznaczenie utworów, których nie
chcesz przesyłać.
7
8
Wybierz opcję [Setting].
Wybierz opcję [����������������
Select����������
group at
destination], a następnie wybierz
grupę docelową z menu rozwijanego.
New
group
Select group at
destination
Tworzona jest nowa
grupa, do której są
przesyłane wybrane
utwory.
Wybrane utwory
są przesyłane do
istniejącej grupy.
( Ustawienie fabryczne)
9 Wybierz opcję [Close].
10Wybierz opcję [Execute] lub naciśnij
przycisk TRANSFER.
Inne czynności
Przesyłanie utworów przy użyciu
menu Option
5 Wybierz następujące ustawienia
odpowiadające podłączonemu urządzeniu.
Podczas przesyłania utworów do
odtwarzacza „WALKMAN” (ATRAC AD)
wybierz opcję [Quick mode] lub [Standard
mode].
Podczas przesyłania utworów do
urządzenia pamięci masowej USB lub
telefonu komórkowego wybierz opcje
[Setting] – [Select folder at destination]
– [(folder docelowy)].
Podczas przesyłania utworów do
urządzenia PSP wybierz opcje [Setting]
– [Select group at destination] – [(grupa
docelowa)].
6 Wybierz opcję [Execute].
Sprawdzanie warunków
przesyłania utworu
Warunki przesyłania utworu można
sprawdzić, wybierając opcje [Display]
– [Track info] w menu Option i wybierając
opcję [Transfer limit].
Warunki są wskazywane przez ikonę obok
numeru utworu na ekranie wybierania
utworu do przesłania.
Ikona
Znaczenie
Brak ograniczeń przesyłania.
(format ATRAC)
1 Podłącz urządzenie, do którego chcesz
Brak ograniczeń przesyłania.
(format MP3)
2 Przejdź do menu Function i wybierz opcję
Przesyłać można tylko do
wybranych modeli odtwarzaczy
„WALKMAN” (ATRAC AD)*.
(format Linear PCM)
przesłać dane.
[HDD JUKEBOX].
3 Wybierz albumy, listy odtwarzania lub
utwory, które chcesz przesłać.
4 Przejdź do menu Option i wybierz opcje
[Transfer] – [(urządzenie docelowe)].
Podczas przesyłania utworów do
urządzenia pamięci masowej USB lub
telefonu komórkowego może się okazać, ze
urządzenie docelowe zawiera dwa lub więcej
dysków. W takim wypadku należy wybrać
dysk docelowy.
* Modele obsługujące pliki Linear PCM z
rozszerzeniem „.oma”, takie jak seria NWS700/600.
Anulowanie przesyłania
Naciśnij przycisk BACK.
Zatrzymanie przesyłania po anulowaniu
może chwilę potrwać.
53PL
Usuwanie utworów lub list odtwarzania
na urządzeniu docelowym
Możliwe jest usunięcie utworów na
podłączonym urządzeniu przenośnym.
Można usunąć listę odtwarzania na
podłączonym odtwarzaczu „WALKMAN”
(ATRAC AD). Wykonanie tej operacji
spowoduje usunięcie listy odtwarzania, ale
nie spowoduje usunięcia zawartych w niej
utworów.
1 Podczas pracy urządzenia przy włączonej
1 Podłącz odtwarzacz „WALKMAN” (ATRAC
Usuwanie utworu na urządzeniu
docelowym
funkcji HDD JUKEBOX przejdź do menu
Option i wybierz opcje [Delete from dstn]
– [(urządzenie docelowe)] – [(jednostka do
usunięcia)].
2 Wybierz element do usunięcia.
3 Wybierz opcję [Delete].
4 Sprawdź wyświetloną zawartość, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Uwagi
Przed zakończeniem usuwania nie można
odłączać urządzenia, wyjmować dysku ani
wyłączać zasilania.
Jeśli jakiekolwiek utwory są zarejestrowane w
koszu odtwarzacza „WALKMAN” (ATRAC AD),
na urządzeniu użytkownika i na odtwarzaczu
„WALKMAN” (ATRAC AD) zostanie wyświetlony
komunikat z potwierdzeniem.
Wskazówka
Można zainicjować dane dźwiękowe na
podłączonym odtwarzaczu „WALKMAN” (ATRAC
AD) lub urządzeniu PSP. W tym celu należy na
ekranie ustawień usuwania wybrać opcję [Format].
54PL
Usuwanie listy odtwarzania na
urządzeniu docelowym
AD) do gniazda USB w urządzeniu.
2 Podczas pracy urządzenia przy włączonej
funkcji HDD JUKEBOX przejdź do menu
Option i wybierz opcje [Delete from dstn]
– [„WALKMAN”] – [Playlist].
3 Wybierz element do usunięcia.
4 Wybierz opcję [Delete].
5 Sprawdź wyświetloną zawartość, a
następnie naciśnij przycisk ENTER.
Edytowanie utworów
na odtwarzaczu HDD
Jukebox
Informacje o dostępnych funkcjach
Można edytować foldery, albumy, grupy, utwory oraz informacje zapisane na odtwarzaczu
HDD Jukebox.
Nazwa funkcji
Działanie
Edit info
Edytuje nazwy folderów, albumów, utworów, wykonawców, gatunków,
grup i list odtwarzania
Zapisuje pliki obrazów
Delete
Usuwa foldery, albumy, utwory, listy odtwarzania lub grupy
Move
Przenosi foldery, utwory, listy odtwarzania lub grupy
Create
Tworzy nowe foldery, listy odtwarzania lub grupy
Add to playlist
Dodaje utwory do listy odtwarzania
Convert format
Konwertuje utwory w formacie Linear PCM do innego formatu audio
Divide
Dzieli utwór*
Combine
Łączy utwory*
* Nie można edytować plików w formacie MP3.
Uwaga
Nie można edytować katalogu My library w trybie folderu ani listy „Favorites” w trybie listy odtwarzania.
55PL
Wyszukiwanie
i pobieranie
informacji o tytułach
Można wyszukiwać informacje o tytułach
w bazie danych urządzenia lub w
Internecie (gdy urządzenie jest podłączone
do Internetu) i dodawać te informacje do
albumów lub utworów.
Wyszukiwanie informacji o albumie
Urządzenie wyszukuje informacje o
albumie na podstawie kolejności utworów
na albumie, a następnie dodaje informacje
do albumu. Jeśli dostępnych jest kilka
wersji, użytkownik może wybrać jedną z
nich.
Wyszukiwanie informacji o utworach
Urządzenie wyszukuje kolejno informacje
o każdym utworze. Jeśli dostępnych jest
kilka wersji, użytkownik może wybrać
jedną z nich.
Zbiorcze wyszukiwanie informacji
o wielu utworach zapisanych na
odtwarzaczu HDD Jukebox
Urządzenie wyszukuje informacje o
utworach zapisanych na odtwarzaczu
HDD Jukebox w różnym czasie.
Urządzenie automatycznie zapisuje wyniki
wyszukiwania.
56PL
Wyszukiwanie i pobieranie informacji
o albumach
Ta funkcja jest przydatna podczas
dodawania tytułów (nazwy albumu,
wykonawcy itp.) do albumu. Można jej
użyć tylko wtedy, gdy utwory na albumie
są ustawione w takiej samej kolejności jak
na oryginalnym albumie.
Jeśli wyszukanych zostanie wiele tytułów
albumu, można wybrać jeden z nich.
1
Wybierz album, o którym szukasz
informacji, przejdź do menu Option, a
następnie wybierz opcje [Obtain title
info] – [Album].
Rozpocznie się wyszukiwanie.
Po zakończeniu wyszukiwania zostaną
wyświetlone wyniki.
2
Wybierz odpowiednią pozycję, a
następnie wybierz opcję [Obtain].
Wyszukiwanie i pobieranie informacji
o utworach
Ta funkcja wyszukuje tytuły pojedynczych
utworów. Jest ona przydatna do
poprawiania nieprawidłowych tytułów.
Jeśli wyszukanych zostanie wiele wyników,
można wybrać jeden z nich.
1
Wybierz utwór, o którym szukasz
informacji, przejdź do menu Option, a
następnie wybierz opcje [Obtain title
info] – [Track].
Rozpocznie się wyszukiwanie.
Po zakończeniu wyszukiwania zostaną
wyświetlone wyniki.
2
Wybierz odpowiednią pozycję, a
następnie wybierz opcję [Obtain].
Zbiorcze wyszukiwanie i pobieranie
informacji o wielu utworach
Dzięki tej funkcji można jednocześnie
wyszukiwać albumy, z których utwory
zostały nagrane na odtwarzaczu HDD
Jukebox w innej kolejności niż na
oryginalnych albumach.
Urządzenie automatycznie wyszukuje
kolejno tytuły utworów z albumów, a
następnie zapisuje informacje o utworach
podczas jednej operacji zbiorczej.
Wielokrotne wyniki dotyczące jednego
utworu nie są wyświetlane, ponieważ
informacje o utworach są dodawane
automatycznie. Aby zmienić tytuł, można
następnie pojedynczo wyszukać tytuły
poszczególnych utworów.
Wybierz album lub utwór, o którym
szukasz informacji, a następnie wybierz
opcje [Obtain title info] – [Block add].
Tworzenie folderu,
grupy lub listy
odtwarzania
Tworzenie folderu
Można utworzyć nowy folder i zapisać
w nim lub przenieść do niego utwory.
Na odtwarzaczu HDD Jukebox można
utworzyć maksymalnie 200 folderów.
1
Po zatrzymaniu urządzenia w funkcji
HDD JUKEBOX przejdź do menu
Option i wybierz opcje [Mode switch]
– [Folder].
Tryb pracy urządzenia zmieni się na
tryb folderu.
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby
wybrać katalog folderów.
Zostanie wyświetlona lista folderów.
Pobieranie różnych informacji
W wynikach wyszukiwania opcji [Album] lub
[Track] wybierz opcję [Search].
Ikona katalogu folderów
3
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Edit] – [Create].
4
Wybierz opcję [Folder title].
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania tekstu.
Ciąg dalszy

57PL
5
6
Wprowadź tytuł folderu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat wprowadzania tekstu, zobacz
„Wprowadzanie tekstu” na stronie 16.
Wybierz opcję [Create].
Utworzony zostanie nowy folder.
Tworzenie listy odtwarzania
Można utworzyć nową listę odtwarzania
i rejestrować na niej utwory. Na
odtwarzaczu HDD Jukebox można
utworzyć maksymalnie 1 000 list
odtwarzania.
1
Po zatrzymaniu urządzenia w funkcji
HDD JUKEBOX przejdź do menu
Option i wybierz opcje [Mode switch]
– [Playlist].
Zostanie wyświetlony katalog list
odtwarzania.
Jeśli wyświetlone zostanie główne
okno lub katalog utworów, naciśnij
przycisk , aby wyświetlić katalog list
odtwarzania.
2
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Edit] – [Create].
3
Wybierz opcję [List title].
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania tekstu.
4
5
Wprowadź tytuł listy odtwarzania.
Tworzenie grupy
Można utworzyć nową grupę i przenieść
do niej utwory.
1
58PL
Po zatrzymaniu urządzenia w funkcji
HDD JUKEBOX przejdź do menu
Option i wybierz opcje [Mode switch]
– [Folder].
Tryb pracy urządzenia zmieni się na
tryb folderu.
2
Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby
wybrać katalog grup.
Zostanie wyświetlona lista grup.
3
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Edit] – [Create].
4
Wybierz opcję [Group title].
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania tekstu.
5
6
Wprowadź tytuł grupy.
Wybierz opcję [Create].
Nowo utworzona grupa zostanie
wyświetlona jako ostatnia na liście
grup.
Wybierz opcję [Create].
Utworzona zostanie nowa lista
odtwarzania.
Zmienianie tytułów
Można zmieniać nazwy folderów, grup,
albumów, utworów, wykonawców,
gatunków i list odtwarzania.
Możliwość zmiany nazw zależy od trybu
listy lub poziomu katalogu.
Nazwa utworu:
Nazwy utworów można zmieniać w
katalogu utworów w dowolnym trybie listy,
poza trybem listy odtwarzania.
1
Przy włączonej funkcji HDD JUKEBOX
przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Mode switch] – [(żądany tryb
listy)].
2
Wybierz element (folder, album,
grupę, utwór lub listę odtwarzania),
którego nazwę chcesz zmienić.
Możliwość zmiany informacji zależy od
elementu wybranego w tym punkcie.
3
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Edit] – [Edit info] – [(element,
którego tytuł chcesz zmienić)].
4
Potwierdź element, który chcesz
zmienić, i naciśnij przycisk ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania tekstu.
Jeśli zmieniasz nazwę gatunku,
wyświetlona zostanie lista gatunków.
Nazwa wykonawcy:
Nazwy wykonawców można zmieniać w
katalogu utworów w dowolnym trybie
listy, poza trybem listy odtwarzania.
Nazwy wykonawców można zmieniać w
katalogu albumów w trybie wykonawcy i
w trybie źródła nagrywania.
Nazwa gatunku:
Nazwy gatunków można zmieniać w
katalogu utworów w dowolnym trybie
listy, poza trybem listy odtwarzania.
Nazwy gatunków można zmieniać w
katalogu albumów w trybie gatunku.
Nazwa albumu:
Nazwy albumów można zmieniać w
katalogu utworów w dowolnym trybie
listy, poza trybem listy odtwarzania.
Nazwy albumów można zmieniać w
katalogu albumów w trybie albumu,
wykonawcy, gatunku lub źródła
nagrywania.
Nazwa grupy:
Nazwy grup można zmieniać w katalogu
grup w trybie folderu.
Nazwa listy odtwarzania:
Nazwy list odtwarzania można zmieniać w
katalogu list w trybie listy odtwarzania.
Nazwa folderu:
Nazwy folderów można zmieniać w
katalogu folderów w trybie folderu.
Ciąg dalszy

59PL
5
6
Wprowadź tytuł.
Aby uzyskać szczegółowe informacje
na temat wprowadzania tekstu, zobacz
„Wprowadzanie tekstu” na stronie 16.
Jeśli zmieniasz nazwę gatunku,
wyświetlona zostanie lista gatunków.
Wybierz opcję [Close].
Tworzenie nowego gatunku
Jeśli na liście nie ma żądanego gatunku,
można utworzyć nowy gatunek.
1 Wybierz opcję [New genre] na ekranie
edytowania informacji przedstawionym w
punkcie 4 na stronie 59.
Zostanie wyświetlony ekran wprowadzania
tekstu.
Usuwanie nagrań
Można usuwać foldery, albumy, grupy,
utwory, wykonawców i listy odtwarzania w
funkcji HDD Jukebox.
Należy pamiętać, że nie można przywrócić
usuniętego elementu.
Po usunięciu utworu zmianie ulegają
numery wszystkich kolejnych utworów.
Jeśli na przykład zostanie usunięty utwór 2,
dotychczasowy utwór 3 zostanie utworem
2.
Przykład: usuwanie utworu B
Usuń utwór 2
Numer utworu
Oryginalne utwory
2 Wprowadź nazwę gatunku.
3 Wybierz opcję [Close].
Usuwanie nieużywanych
gatunków
Po usunięciu
1
Przy włączonej funkcji HDD JUKEBOX
przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Mode switch] – [(żądany tryb
listy)].
2
Naciśnij przycisk , aby wybrać
katalog odpowiadający elementowi,
który chcesz usunąć.
Na przykład: aby usunąć album,
wybierz katalog albumów, lub aby
usunąć utwór, wybierz katalog
utworów.
3
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Edit] – [Delete] – [(element,
który chcesz usunąć)] lub naciśnij
przycisk DELETE na pilocie.
Wybrany element zostanie zaznaczony
.
Jeśli chcesz usunąć wiele elementów,
wybierz i zaznacz każdy z nich.
Gatunki nieużywane w funkcji HDD
Jukebox można usnąć.
1 Wybierz opcję [Clear genre] na ekranie
edytowania informacji przedstawionym w
punkcie 4 na stronie 59.
2 Wybierz opcję [Yes].
60PL
4
5
Wybierz opcję [Delete].
Zostanie wyświetlone okno
potwierdzenia.
Wybierz opcję [Yes].
Wskazówka
Podczas usuwania utworów z listy odtwarzania
można usunąć rejestrację utworu na liście
odtwarzania lub sam utwór.
Przenoszenie nagrań
Można przenosić foldery, grupy, utwory i
listy odtwarzania do określonej lokalizacji
podczas korzystania z funkcji HDD
Jukebox. Po przeniesieniu utworu lub
utworów numeracja wszystkich utworów
automatycznie ulega zmianie.
Przykład: przenoszenie utworu 3 („C”)
na pozycję 2
Numer utworu
Oryginalne
utwory
Po przeniesieniu
Usuwanie utworów z odtwarzacza
„WALKMAN” (ATRAC AD) itd.
Można usuwać utwory zapisane w
pamięci urządzenia przenośnego,
takiego jak „WALKMAN” (ATRAC AD),
podłączonego do urządzenia za pomocą
kabla USB. Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie 54.
1
Przy włączonej funkcji HDD JUKEBOX
przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Mode switch] – [(żądany tryb
listy)].
2
Naciśnij przycisk , aby wybrać
katalog odpowiadający elementowi,
który chcesz przenieść.
3
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Edit] – [Move].
Sprawdź, czy wymagany element został
zaznaczony
.
Jeśli chcesz przenieść wiele elementów,
wybierz i zaznacz każdy z nich.
Ciąg dalszy

61PL
4
Wybierz opcję [Enter].
Zostanie wyświetlone okno wyboru
lokalizacji docelowej.
5
Wybierz lokalizację docelową.
Zostanie wyświetlone okno
potwierdzenia.
Aby przenieść element do innego
folderu, albumu lub grupy, wybierz
folder docelowy, album lub grupę, a
następnie wybierz lokalizację docelową
elementu, używając przycisków
////ENTER.
6
Wybierz opcję [Yes].
Element zostanie przeniesiony do
wybranej lokalizacji.
Dzielenie nagranych
utworów
Nagrany utwór można podzielić na dwie
części. Wszystkie utwory występujące
po podzielonym utworze zostaną
ponumerowane ponownie.
Dzielić można tylko pliki w formacie
Linear PCM lub ATRAC.
Przykład: dzielenie utworu B na dwie
części
Numer utworu
Oryginalne
utwory
Utwór B jest dzielony
na utwory B-1 i B-2
Po podzieleniu
62PL
1
Przy włączonej funkcji HDD JUKEBOX
przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Mode switch] – [Folder].
2
Wybierz utwór, który ma zostać
podzielony.
3
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Edit] – [Divide].
4
Naciśnij przycisk HDD.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
utworu.
5
Naciśnij przycisk ENTER w punkcie
podziału utworu.
Urządzenie odtworzy kilkakrotnie
pierwsze dwie sekundy utworu od
punktu, w którym został naciśnięty
przycisk ENTER.
Łączenie nagranych
utworów
Dwa utwory można połączyć w jeden.
Wszystkie utwory występujące po
nowo utworzonym utworze zostaną
ponumerowane ponownie.
Łączyć można tylko pliki w formacie
Linear PCM lub ATRAC.
Przykład: łączenie utworów C i A
Naciśnij przycisk ///, aby
przesunąć punkt podziału (m: minuty,
s: sekundy lub ms: milisekundy), tak
aby powtarzane były dwie sekundy
utworu od danego punkt.
6
Po wybraniu punktu podziału naciśnij
przycisk ENTER.
7
Naciśnij przycisk [Execute].
Utwór zostanie podzielony.
Numer utworu
Oryginalne
utwory
Po połączeniu
Przykład: łączenie utworów A i D
Numer utworu
Oryginalne
utwory
Po połączeniu
Połączony utwór nazywa się D.
1
Przy włączonej funkcji HDD JUKEBOX
przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Mode switch] – [Folder].
2
3
Wybierz pierwszy utwór.
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Edit] – [Combine].
Sprawdź, czy wybrany utwór został
zaznaczony
.
Ciąg dalszy

63PL
4
5
6
Wybierz drugi utwór.
Wybierz opcję [Combine].
Wybierz opcję [Execute].
Utwory zostaną połączone w kolejności
zaznaczenia.
Aby zmienić kolejność wybranych
utworów
Wybierz opcję [Switch] po wykonaniu
czynności w punkcie 5.
Uwagi
Nie można łączyć utworów o różnych formatach
audio i różnej szybkości transmisji.
Jeśli połączysz utwór znajdujący się na liście
odtwarzania, utwór ten zostanie usunięty z listy.
Konwertowanie
formatów audio
utworów
— funkcja Convert Format
Można konwertować utwory w formacie
Linear PCM do formatu ATRAC3,
ATRAC3plus lub MP3.
Przy włączonej funkcji HDD JUKEBOX
wybierz utwór, którego format chcesz
przekonwertować.
1
2
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Edit] – [Convert format].
Sprawdź, czy wybrany utwór został
zaznaczony
.
Jeśli chcesz przekonwertować wiele
utworów, wybierz i zaznacz każdy z
nich.
3
Wybierz opcję [Execute].
Z menu rozwijanego wybierz żądany
format (strona 31).
4
Z menu rozwijanego wybierz żądaną
szybkość transmisji danych
(strona 31).
5
Wybierz opcję [Execute].
Wybrany format audio zostanie
przekonwertowany.
Uwagi
64PL
Jednocześnie można przekonwertować do 99
utworów.
Nie można konwertować utworów w formatach
ATRAC3, ATRAC3plus ani MP3.
Zapisywanie plików
obrazów
Za pośrednictwem sieci lub przy użyciu
urządzenia pamięci masowej USB z
folderu udostępnionego* na komputerze
można importować pliki i zapisywać
je z albumami, utworami lub listami
odtwarzania.
Zapisywać można pliki w następujących
formatach.
JPEG (rozszerzenie: jpg lub jpeg)
GIF (rozszerzenie: gif)
Zapisywanie pliku obrazu
1
Przy włączonej funkcji HDD JUKEBOX
wybierz element (album, utwór lub
listę odtwarzania), dla którego chcesz
zapisać obraz.
2
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Edit] – [Edit info].
3
Wybierz element, dla którego chcesz
zapisać obraz.
4
Wybierz opcję [Add picture].
* Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć na stronie 94.
Przed zapisaniem
Na poniższych rysunkach pliki, które
można zapisać, oznaczone są symbolem .
Folder udostępniony na komputerze
Folder
udostępniony
Można zapisywać tylko pliki zawarte w
folderze udostępnionym.
Urządzenie pamięci masowej USB
Urządzenie
pamięci masowej
USB
Można zapisywać pliki w katalogach do
trzeciego poziomu.
Uwaga
Jeśli do obu gniazd (z przodu i z tyłu) są podłączone
urządzenia, pierwszeństwo ma urządzenie
podłączone do gniazda z przodu.
Ciąg dalszy

65PL
5
Wybierz urządzenie, na którym
zapisany jest żądany obraz.
Po wybraniu folderu udostępnionego
na komputerze zostaną wyświetlone
ustawienia folderu udostępnionego.
Potwierdź zawartość, wybierz opcję
[Connect], a następnie naciśnij
przycisk ENTER (strona 36).
6
Wybierz odpowiedni plik obrazu.
Zostanie wyświetlone potwierdzenie
wybrania obrazu.
7
Wybierz opcję [Yes].
Wybrany plik obrazu zostanie zapisany.
Jeśli z wybranym elementem
jest już powiązany plik obrazu,
wyświetlone zostanie okno zawierające
potwierdzenie zastąpienia obrazu. Aby
zastąpić plik obrazu, wybierz opcję
[Yes].
Rejestrowanie
wybranych utworów
na liście odtwarzania
Podczas korzystania z funkcji HDD
Jukebox utwory zapisane w różnych
miejscach można rejestrować w jednej
lokalizacji o nazwie „Playlist”. Następnie
można odsłuchiwać utwory lub przesyłać
je do urządzenia zewnętrznego. Lista
„Favorites” w trybie listy odtwarzania
służy również jako kanał Favorites podczas
korzystania z funkcji x-DJ.
Rejestrowanie aktualnie odtwarzanego
utworu
FAVORITE
Usuwanie pliku obrazu
W punkcie 4 wybierz opcję [Del picture].
Uwaga
Nie można odzyskać usuniętego lub zastąpionego
pliku obrazu.
Przy włączonej funkcji HDD JUKEBOX
podczas odtwarzania utworu naciśnij
przycisk FAVORITE.
Utwór zostanie dodany do listy „Favorites”
w zestawieniu list odtwarzania.
Uwaga
Nie można rejestrować utworów, używając przycisku
FAVORITE, gdy wybrany jest tryb listy odtwarzania.
Zmienianie lokalizacji docelowej
dla przycisku FAVORITE
Po zakupie urządzenia wybrane utwory
są automatycznie rejestrowane na liście
„Favorites” po naciśnięciu przycisku
FAVORITE. Lokalizację docelową
rejestracji można jednak zmieniać. W
tym celu należy wcześniej utworzyć listę
odtwarzania (strona 58).
Przejdź do menu Option, wybierz opcje
[Setting] – [FAVORITE], a następnie
w ustawieniu [Destination] wybierz
odpowiednią listę odtwarzania.
66PL
Uwaga
Aby słuchać utworów, korzystając z kanału Favorites
funkcji x-DJ, należy zarejestrować utwory na liście
„Favorites”. W takim wypadku należy się upewnić,
że lokalizacja docelowa rejestracji nie uległa zmianie.
Jednoczesne rejestrowanie wielu
utworów
Wszystkie utwory zapisane w folderach
lub grupach można zarejestrować na
liście odtwarzania jednocześnie. Aby
zarejestrować utwory na innej liście
odtwarzania niż „Favorites”, należy
wcześniej utworzyć nową listę (strona 58).
1
2
Przy włączonej funkcji HDD JUKEBOX
wybierz album lub grupę, które
chcesz zarejestrować na liście
odtwarzania.
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Edit] – [Add to playlist].
Upewnij się, że wszystkie utwory,
które mają zostać zarejestrowane, są
zaznaczone
.
Jeśli chcesz przenieść wiele elementów,
wybierz i zaznacz każdy z nich.
4
Wybierz listę odtwarzania, na której
chcesz zarejestrować utwory.
Zostanie wyświetlone okno
potwierdzenia.
5
Wybierz opcję [Yes].
Wybrane utwory zostaną
zarejestrowane na określonej liście
odtwarzania.
Uwaga
Jednocześnie można zarejestrować tylko utwory z
jednego albumu lub grupy.
Wskazówka
Na liście odtwarzania można zarejestrować utwory
z kanału Favorites funkcji x-DJ. Szczegółowe
informacje można znaleźć na stronie 48.
Słuchanie utworów z listy
odtwarzania
Przy włączonej funkcji HDD JUKEBOX
przejdź do menu Option i wybierz opcje
[Mode switch] – [Playlist], a następnie
rozpocznij odtwarzanie. Lub wybierz
kanał „Favorites” w funkcji x-DJ. W takim
wypadku odtwarzane są tylko utwory
zarejestrowane na liście „Favorites”.
Przenoszenie listy odtwarzania
Całą listę odtwarzania można przenieść do
odtwarzacza „WALKMAN” (ATRAC AD).
Lista będzie rozpoznawana w odtwarzaczu
„WALKMAN” (ATRAC AD) również jako
lista odtwarzania. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie 50.
3
Wybierz opcję [Enter].
67PL
Korzystanie
z programatora
W urządzeniu dostępne są trzy funkcje
programatora: programator zasypiania
i nagrywania oraz budzik. Można
wprowadzić jedno ustawienie
programatora zasypiania, trzy ustawienia
budzika i 10 ustawień programatora
nagrywania.
Programator działa zarówno przy
włączonym, jak i wyłączonym zasilaniu.
Wskaźnik TIMER miga, gdy programator
jest aktywny.
SLEEP
TIMER
Korzystanie
z programatora
zasypiania
Można ustawić programator zasypiania,
aby urządzenie zostało wyłączone po
upływie określonego czasu podanego jako
wielokrotność okresu o długości 30 minut.
Ta funkcja jest wygodna w sytuacji, gdy
użytkownik chce zasnąć, słuchając muzyki,
lub wychodzi z domu.
Naciśnij przycisk SLEEP.
Zostanie wyświetlone menu podręczne
programatora zasypiania.
Po każdym naciśnięciu przycisku
wyświetlany czas zmienia się cyklicznie w
następujący sposób:
Off  30  60 90  120  150 
180  Off�
����
…
////
ENTER
BACK
OPTIONS
Ustawienie programatora zasypiania
polega na wyświetleniu żądanego okresu.
Gdy programator zasypiania jest aktywny,
świeci się wskaźnik TIMER.
Uwagi
Ustawienie programatora zasypiania zostaje
anulowane po uaktywnieniu innej funkcji
programatora.
Jeśli ustawiono programator nagrywania,
ustawienie programatora zasypiania nie może
przekraczać czasu rozpoczęcia nagrywania.
68PL
Korzystanie z budzika
Można ustawić urządzenie, aby było
automatycznie włączane i wyłączane
codziennie o określonej godzinie. Po
włączeniu urządzenie automatycznie
rozpoczyna odtwarzanie. Należy wcześniej
upewnić się, że zegar jest poprawnie
ustawiony (strona 18). Można wprowadzić
maksymalnie trzy ustawienia budzika.
1
Naciśnij przycisk TIMER.
Zostanie wyświetlona lista ustawień.
2
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [New setting] — [Wake up
playback].
Uwagi
Nie można wprowadzić ustawienia budzika, które
przekraczałoby istniejące ustawienie.
Niektóre funkcje nie będą dostępne przez półtorej
minuty przed uaktywnieniem ustawienia budzika.
Uaktywnienie budzika może zostać opóźnione
przez niektóre operacje, jeśli zostaną wykonane
na krótko przed zaplanowanym uruchomieniem
budzika.
Ustawienia budzika
Element
Date
Zawartość
Dzień (miesiąc/dzień) w
obrębie nadchodzących 4
tygodni, włączając bieżącą datę.
Every Sat – Every Sun
(określone dni, na przykład
wszystkie soboty, poniedziałki
itd.)
Mon – Fri (od poniedziałku do
piątku)
Mon – Sat (od poniedziałku do
soboty)
Everyday
3
4
5
Ustaw każdy element.
Z menu rozwijanego wybierz i ustaw
każdy element (podany w sekcji
„Ustawienia budzika” poniżej).
Wybierz opcję [OK].
Ustawienie zostanie zarejestrowane
i wyświetlone na liście ustawień
programatora.
Naciśnij przycisk TIMER lub BACK.
Ustawienie zostanie wprowadzone, a
wskaźnik TIMER zaświeci się.
Po nadejściu ustawionej godziny
rozpocznie się odtwarzanie lub odbiór
audycji radiowej.
Jeśli aktywna jest funkcja HDD
JUKEBOX, odtwarzany będzie ostatnio
słuchany utwór.
Jeśli aktywna jest funkcja CD,
odtwarzany będzie pierwszy utwór na
płycie CD znajdującej się w urządzeniu.
Jeśli aktywna jest funkcja x-DJ, będzie
odtwarzany kanał wybrany podczas
aktywowania tej funkcji (strona 47).
Start:
End:
Godzina/minuta
Godzina/minuta
Funkcja
CD
FM/AM
DAB*
HDD
JUKEBOX
x-DJ
Volume
Min. (1) do Max. (50)
(Ustawienie fabryczne)
* Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
69PL
Korzystanie
z programatora
nagrywania
Można zaprogramować nagrywanie
programu radiowego lub odtwarzanie z
urządzenia zewnętrznego podłączonego do
gniazda AUDIO IN urządzenia głównego.
Aby korzystać z tej funkcji, należy
wcześniej ustawić poprawnie zegar (strona
18). Można wprowadzić maksymalnie 10
ustawień nagrywania.
Nagrywanie programu radiowego lub
usługi DAB* przy użyciu programatora
nagrywania
Można nagrywać audycję radiową lub usługę
DAB* o określonej godzinie. W tym celu
należy wcześniej ustawić zegar i stację radiową.
* Tylko model dostępny w Wielkiej Brytanii
1
Naciśnij przycisk TIMER.
Zostanie wyświetlona lista ustawień
programatora.
2
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [New setting] — [FM/AM
record] lub [DAB record].
5
Naciśnij przycisk TIMER lub BACK.
Ustawienie zostanie wprowadzone, a
wskaźnik TIMER zaświeci się.
Aby zatrzymać zaprogramowane
nagrywanie
Naciśnij przycisk  lub HDD REC 
(przycisku HDD REC  nie ma w modelu
dostępnym w Wielkiej Brytanii).
Uwagi
Po wprowadzeniu ustawienia programatora
nagrywania nie można wprowadzić kolejnego
ustawienia nakładającego się na poprzednie.
Można to jednak zrobić, zawieszając poprzednie
ustawienie (strona 73).
Niektóre funkcje nie będą dostępne przez
półtorej minuty przed uaktywnieniem ustawienia
programatora nagrywania.
Uaktywnienie programatora nagrywania może
zostać opóźnione przez niektóre operacje, jeśli
zostaną wykonane na krótko przed zaplanowanym
uruchomieniem programatora.
Jeśli tytuł nagrania nie zostanie wprowadzony, w
jego charakterze użyte zostaną automatycznie
szczegóły nagrania (tzn. data i godzina nagrania).
Aby słuchać muzyki w czasie nagrywania, naciśnij
przycisk MUTING lub VOLUME +, aby dźwięk
nie był wyciszony.
Aby nagrać usługę DAB przy użyciu programatora
nagrywania, należy ją wcześniej zaprogramować.
W przeciwnym razie nie będzie możliwe
wprowadzenie ustawienia.
Nagrywanie z urządzenia zewnętrznego
przy użyciu programatora nagrywania
1
2
70PL
3
Ustaw każdy element.
Z menu rozwijanego wybierz i ustaw
każdy element (podany w sekcji
„Ustawienia programatora nagrywania”
na stronie 71).
4
Wybierz opcję [OK].
Ustawienie zostanie zarejestrowane
i wyświetlone na liście ustawień
programatora.
Naciśnij przycisk TIMER.
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [New setting] — [Audio In
record].
3
Ustaw każdy element.
Format/
Bit rate3)
ATRAC3
66 kb/s
105 kb/s
132 kb/s
ATRAC3plus
48 kb/s
64 kb/s
256 kb/s
Linear PCM
—
MP3
4
5
Wybierz opcję [OK].
Naciśnij przycisk TIMER lub BACK.
Aby zatrzymać zaprogramowane
nagrywanie
Naciśnij przycisk  lub HDD REC 
(przycisku HDD REC  nie ma w modelu
dostępnym w Wielkiej Brytanii).
Ustawienia programatora
nagrywania
Element
Date
Zawartość
Dzień (miesiąc/dzień) w
obrębie nadchodzących 4
tygodni, włączając bieżącą
datę.
Every Sat – Every Sun
(określone dni, na
przykład wszystkie soboty,
poniedziałki itd.)
Mon – Fri (od poniedziałku
do piątku)
Mon – Sat (od
poniedziałku do soboty)
Everyday
Start:
End:
Godzina/minuta
Godzina/minuta
Title
Nazwa ustawienia
Band1)
Preset
no.2)
FM/AM
Zaprogramowany numer
Track mark
(okres między
znacznikami
utworu)
96 kb/s
kb/s
160 kb/s
192 kb/s
256 kb/s
128
every 10 min
every 30 min
every 60 min
every 120 min
LEVEL SYNC4)
Auto5)
Auto title6)7)
On/Off
Input6)
Front/Rear
(Ustawienie fabryczne)
1)Tylko gdy w urządzeniu jest włączona funkcja
FM/AM.
2)Jeśli po ustawieniu programatora nagrywania
zaprogramowany numer zostanie wyczyszczony,
nagrywanie nadal zostanie uruchomione w
wyznaczonym czasie. W przypadku nagrywania
audycji radiowej w zakresie FM lub AM nagranie
będzie zawierać szum; w przypadku nagrywania
usługi DAB nagranie będzie puste. Podczas
nagrywania będzie wyświetlany komunikat „No
preset”.
3)Szczegółowe informacje na temat ustawienia
„Format/Bit rate” można znaleźć na stronie 31.
4)Szczegółowe informacje na temat ustawienia
„LEVEL SYNC” można znaleźć na stronie 32.
Należy również przeczytać opis ustawienia
„LEVEL SYNC level”.
5)Tylko gdy w urządzeniu jest włączona funkcja FM/
AM lub DAB. Szczegółowe informacje na temat
ustawienia „Auto” można znaleźć na stronie 32.
6)Jeśli opcja „Auto title” została ustawiona na „On”
(strona 32), bieżący tytuł zostanie zastąpiony.
7)Tylko gdy w urządzeniu jest włączona funkcja
AUDIO IN.
71PL

Inne czynności
Anulowanie ustawień
programatora podczas jego
działania
Można anulować ustawienie programatora
podczas działania budzika lub programatora
nagrywania. W takiej sytuacji anulowany
zostanie czas zatrzymania, a nagrywanie lub
odtwarzanie będzie kontynuowane po jego
przekroczeniu.
Aby anulować ustawienie, przejdź do menu
Option podczas działania budzika lub
programatora nagrywania i wybierz opcję
[Timer cancel].
Sprawdzanie zawartości
ustawienia
Naciśnij przycisk TIMER.
Zostanie wyświetlona lista ustawień
programatora.
Naciśnij ponownie przycisk TIMER, aby
wyłączyć wyświetlanie tych informacji.
Programator nagrywania znajduje
(niebieski) się w trybie oczekiwania.
Programator nagrywania jest
(czerwony) aktywny.
(szary) Programator nagrywania jest
zawieszony.
Nagrywanie nie powiodło się.
Ta ikona jest wyświetlana,
gdy działanie programatora
nagrywania zostało przerwane
z powodu awarii zasilania lub
z innej przyczyny. Ta ikona nie
jest widoczna, jeśli ustawiono
nagrywanie w regularnych
odstępach czasu, na przykład
codziennie lub co tydzień. W
takiej sytuacji ustawienie pozostaje
nawet w przypadku wystąpienia
błędu nagrywania. Jednak wyniki
nieudanego nagrywania należy
usunąć (ta strona).
Aby usunąć ustawienie
programatora
1 Naciśnij przycisk TIMER.
Zostanie wyświetlona lista ustawień
programatora.
2 Wybierz ustawienie, które chcesz usunąć.
3 Naciśnij przycisk DELETE lub przejdź do
menu Option i wybierz opcję [Delete].
Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.
 




Ikona programatora nagrywania
Ikona budzika
72PL
 Tytuł
Nazwa ustawienia
 Date
Data ustawienia
 Godzina
Godzina uruchomienia i
zatrzymania programatora
nagrywania.
4 Wybierz opcję [Yes].
Wybrane ustawienie zostanie usunięte z listy.
Jeśli wybierzesz opcję [No], ta czynność
zostanie anulowana.
5 Naciśnij przycisk TIMER lub BACK.
Aby zmienić ustawienie
programatora
1 Naciśnij przycisk TIMER.
2 Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.
Zostanie wyświetlony ekran zmiany
ustawień.
3 Wybierz element, który chcesz zmienić.
4 Zmień element.
5 Wybierz opcję [OK].
Nowe informacje zastąpią poprzednie i
zostaną wyświetlone na liście ustawień
programatora.
6 Naciśnij przycisk TIMER lub BACK.
Wskazówka
Tę samą czynność można wykonać przy użyciu
menu Option.
Tymczasowe zawieszanie
ustawienia programatora
w przypadku nagrywania
w regularnych odstępach czasu
— opcja Suspend
Zawieszenie ustawienia programatora
pozwala na wprowadzenie innego
ustawienia dotyczącego tego samego
okresu.
1 Naciśnij przycisk TIMER.
2 Wybierz ustawienie, które chcesz zawiesić.
Zostanie wyświetlony ekran ponownego
ustawiania.
3 Z menu rozwijanego wybierz dla opcji
[Programming] wartość [Suspend].
4 Wybierz opcję [OK].
Wybrane ustawienie zostanie zawieszone, a
jego ikona zmieni kolor na szary.
5 Naciśnij przycisk TIMER lub BACK.
Zawieszenie ustawienia jest automatycznie
anulowane po wykonaniu innego nagrania
przy użyciu programatora.
73PL
Słuchanie muzyki zapisanej na
komputerze — funkcja Network Media
Co to jest funkcja
Network Media?
Funkcja NETWORK MEDIA umożliwia
przesyłanie między urządzeniami plików
dźwiękowych i obrazów za pośrednictwem
prywatnej lub udostępnionej sieci (na
przykład w obrębie biura, szkoły lub
innego budynku). Jest to możliwe,
ponieważ urządzenie jest zgodne z
wytycznymi dotyczącymi współpracy
DLNA (Digital Living Network Alliance)
Interoperability Guidelines w wersji 1.0,
dzięki czemu można użyć urządzenia jako
zgodnego ze specyfikacją DLNA cyfrowego
odtwarzacza multimedialnego (klienta)
w celu odtwarzania danych dźwiękowych
przechowywanych na innym, zgodnym ze
specyfikacją DLNA cyfrowym serwerze
multimedialnym*.
To urządzenie (klient)
Komputer itp. (serwer)
* Najnowsze informacje na temat serwerów
obsługiwanych przez to urządzenie można znaleźć
w witrynie firmy Sony Europe poświęconej
obsłudze klienta pod adresem
http://support.sony-europe.com/ (tylko dla
klientów w Europie).
74PL
Informacje o serwerach
Niektóre serwery zgodne ze specyfikacją
DLNA dzięki funkcji NETWORK MEDIA
umożliwiają klientom wyświetlanie
list odtwarzania przechowywanych w
bazie danych usługi zarządzania plikami
dźwiękowymi.
Serwery obsługujące wyświetlanie list
odtwarzania (
):
Komputery Sony VAIO z
oprogramowaniem VAIO Media itd.
To urządzenie (klient) może wyświetlać
listy odtwarzania utworzone za pomocą
oprogramowania SonicStage.
):
Inne serwery (
Komputery inne niż wymienione wyżej.
To urządzenie (klient) wyświetla
strukturę plików istniejącą na
komputerze.
Ikona
Słuchanie muzyki
W ramach przykładu korzystania z funkcji
NETWORK MEDIA w tej sekcji wyjaśniono
obsługę urządzenia w przypadku
podłączenia do serwera obsługującego
wyświetlanie list odtwarzania.
1
Ikona
Ikony
Opis
Stan serwera
Serwery, z
Dostępny
którymi można
(biała lub
nawiązać
czarna1))
połączenie
(aktywne.)
Serwery, które
nie odpowiadają
(biała lub
(znajdują
czarna1))
się w trybie
wstrzymania
lub oczekiwania
bądź są
nieaktywne.)
(żółtozielona)
Niedostępny2)
Serwer, z
Dostępny
którym ostatnio
nawiązano
połączenie
Nowy serwer
Nieznany
serwer
Dostępny, nie
można znaleźć
szczegółów
serwera
Opis
Stan serwera
Serwery, z
którymi można
(biała lub
nawiązać
czarna1))
połączenie
(żółtozielona)
Ikona
Stan serwera
Inne serwery
Naciśnij przycisk NETWORK MEDIA
lub przejdź do menu Function i
wybierz opcję [NETWORK MEDIA].
Zostanie wyświetlona lista dostępnych
serwerów.
Serwery obsługujące wyświetlanie list
odtwarzania
W przypadku serwerów obsługujących
wyświetlanie list odtwarzania
można wybrać tryb listy (tryb listy
odtwarzania lub drzewa serwera)
(strona 77).
Opis
Dostępny
Serwer, z
Dostępny
którym ostatnio
nawiązano
połączenie.
Nowy serwer
Dostępny
Nieznany
serwer
Dostępny, nie
można znaleźć
szczegółów
serwera
1) Kolo
ikon będzie się różnić w zależności od
wybranego układu wyświetlania (strona 95).
Kolory widoczne powyżej dotyczą układu
typu 1.
2) Z serwerem można nawiązać połączenie,
jeśli jest w stanie umożliwiającym jego
automatycznie uruchomienie.
2
Wybierz serwer z listy dostępnych
serwerów.
Zostanie wyświetlony komunikat
„Connecting to server.”, a następnie
ekran główny.
3
Wybierz utwór, który ma zostać
odtworzony.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Tryb listy
Dostępny
75PL
Uwaga
W czasie trwania połączenia serwera z urządzeniem
nie należy wyłączać serwera ani usuwać pliku
dźwiękowego z serwera.
Wskazówka
Jeśli na liście nie ma dostępnych serwerów, przejdź
do menu Option i wybierz opcje [Display] —
[Update info].
Inne czynności
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij przycisk .
Wybrać
poprzedni/
następny utwór
Podczas odtwarzania
naciśnij przycisk
/.
Wybrać listę
odtwarzania lub
utwór
Naciśnij przyciski
///.
Wybrać listę
odtwarzania
Naciśnij przycisk
ALBUM + lub ALBUM –.
Wybrać numer
utworu za pomocą
przycisków
numerycznych
Naciśnij odpowiedni
przycisk numeryczny, a
następnie naciśnij przycisk
ENTER.
Przełączyć
wyświetlane
informacje o
czasie
Podczas odtwarzania
przejdź do menu Option i
wybierz opcje [Display] —
[Time] — [Elapsed time]
lub [Remaining time].
Uwagi
Utwór można wybrać za pomocą przycisków
numerycznych, tylko wtedy, gdy wyświetlany jest
ekran główny lub lista utworów.
Nie można przełączyć informacji o czasie, gdy
urządzenie jest zatrzymane.
Czas pozostały do końca utworu może nie
być wyświetlany poprawnie w zależności od
podłączonego serwera.
76PL
Informacje o formatach danych
dźwiękowych
Podłączony serwer może zawierać dane
dźwiękowe, których nie można odtworzyć
na tym urządzeniu. Te utwory można
rozpoznać po ikonie widocznej na
wyświetlaczu.
Ekran listy
Ikona
Ikona
Znaczenie
Utwory, które można odtworzyć.
Utwory analizowane.
Utwory, których nie można
odtworzyć.
Przełączanie trybu listy
W przypadku połączenia z serwerem
obsługującym wyświetlanie list
odtwarzania urządzenie umożliwia
wybranie trybu listy odtwarzania
(wyświetlanie zawartości list odtwarzania)
lub trybu drzewa serwera (wyświetlanie
struktury plików na serwerze). W
przypadku połączenia z innymi serwerami
można wyświetlać tylko drzewo serwera.
Przejdź do menu Option i wybierz opcje
[Mode switch] — [Playlist] lub [Server
tree].
Tryb listy odtwarzania
Różne tryby odtwarzania
1
Po zatrzymaniu urządzenia przejdź do
menu Option i wybierz opcje [Setting]
— [Play mode].
2
Wybierz element, który chcesz
ustawić.
3
Ustaw każdy element.
Z menu rozwijanego wybierz i ustaw
każdy element (podany na „Lista
ustawień” poniżej).
4
Wybierz opcję [Close].
Ustawienia zostaną wyświetlone na
ekranie głównym.
Lista ustawień
Tryb drzewa serwera
Play area
Obszar odtwarzania można wybrać
tylko w przypadku wybrania trybu listy
odtwarzania.
List
Odtwarzane są utwory
znajdujące się na wybranej
liście odtwarzania.
All
Odtwarzane są utwory
znajdujące się na wybranym
serwerze.
(Ustawienie fabryczne)
Aby powrócić do ekranu wyboru
serwera
Naciśnij przycisk BACK lub przejdź do menu
Option i wybierz opcje [Change level] — [Select
server].
Repeat
Off
(brak)
Powtarzanie odtwarzania jest
wyłączone.
On
Utwory w obszarze
odtwarzania są odtwarzane
wielokrotnie.
Track
Tylko jeden utwór jest
odtwarzany wielokrotnie.
(Ustawienie fabryczne)
77PL
Wyświetlanie informacji o listach
odtwarzania lub utworach
1
Wybierz listę odtwarzania lub utwór, o
których chcesz sprawdzić informacje.
2
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Display] — [Playlist info] lub
[Track info].
Aby wyświetlić cały ciąg tekstu
dotyczący tytułu, wykonawcy lub
gatunku, naciśnij przyciski /, aby
wybrać odpowiednie pole, i naciśnij
przycisk ENTER. Naciśnij przyciski
/, aby przewinąć wyświetlane
informacje.
Przydatne ustawienia
Ustawianie automatycznego połączenia
z serwerem
Jeśli serwer zostanie określony
wcześniej, urządzenie połączy się z nim
automatycznie następnym razem, gdy
zostanie włączona funkcja NETWORK
MEDIA. Nawet jeśli jest tylko jeden
serwer, który może współpracować
z tym urządzeniem, można ustawić
automatyczne łączenie. Upewnij się, że
serwer został wcześniej włączony.
1
Naciśnij przycisk NETWORK MEDIA
lub przejdź do menu Function i
wybierz opcję [NETWORK MEDIA].
Zostanie wyświetlona lista dostępnych
serwerów.
2
Wybierz serwer, z którym urządzenie
ma się automatycznie łączyć, przejdź
do menu Option, a następnie wybierz
opcje [Setting] — [Auto connect] —
[On].
Wybrany serwer zostanie ustawiony
na potrzeby funkcji automatycznego
łączenia. Urządzenie połączy się z nim
automatycznie za każdym razem, gdy
włączona zostanie funkcja NETWORK
MEDIA.
Aby wyłączyć funkcję automatycznego
łączenia, wybierz opcję [Off].
Ta ikona wskazuje serwer wybrany na
potrzeby automatycznego łączenia.
78PL
Jeśli żądany serwer nie jest
widoczny na liście dostępnych
serwerów
3
Wybierz opcję [Apply].
Zostanie wyświetlony komunikat
„Register this product on the server
within 5 minutes” (Zarejestruj
produkt na serwerze w ciągu 5 minut)
i urządzenie przejdzie do trybu
oczekiwania na rejestrację.
Przeprowadź rejestrację na komputerze
VAIO. (Jeśli rejestracja nie zostanie
przeprowadzona w ciągu 5 minut, tryb
oczekiwania na rejestrację zostanie
automatycznie anulowany.)
4
Po wyświetleniu komunikatu o
zakończeniu naciśnij przycisk ENTER.
Rejestracja komputera VAIO zostanie
zakończona.
Na wyświetlaczu pojawi się lista
dostępnych serwerów wraz z
komputerem VAIO.
Szczegółowe informacje dotyczące
obsługi komputera VAIO można
znaleźć w witrynie firmy Sony Europe
poświęconej obsłudze klienta pod
adresem http://support.sony-europe.
com/ (tylko dla klientów w Europie).
Przejdź do menu Option i wybierz opcje
[Display] — [Update info].
Serwer może pojawić się na liście dopiero
po chwili.
Uwagi
Nie można automatycznie łączyć się z serwerem, z
którym nigdy nie nawiązano połączenia. Najpierw
należy połączyć urządzenie z nowym serwerem, a
następnie wprowadzić to ustawienie.
Ustawienie funkcji automatycznego łączenia
może zostać utracone po odłączeniu przewodu
zasilającego od gniazda sieciowego. W takim
wypadku należy wprowadzić to ustawienie
ponownie.
Rejestrowanie urządzenia na
komputerze VAIO
— ustawienie ograniczeń dostępu
Jeśli używanym serwerem jest komputer
Sony VAIO, można zarejestrować
urządzenie na komputerze VAIO, tak aby
żadne inne urządzenie nie mogło uzyskać
dostępu do tego komputera.
1
Naciśnij przycisk NETWORK MEDIA
lub przejdź do menu Function i
wybierz opcję [NETWORK MEDIA].
2
Przejdź do menu Option i wybierz
opcje [Setting] — [Register].
Uwaga
Po zmianie połączenia sieciowego z przewodowego
na bezprzewodowe lub odwrotnie ustawienie
ograniczeń dostępu zostanie utracone. W takim
wypadku należy wprowadzić to ustawienie
ponownie.
79PL
Połączenia i ustawienia
Podłączanie głośników i anten
Dostarczone głośniki, anteny i przewód zasilający należy podłączyć w kolejności od  do
, jak pokazano na rysunku.
Dostarczone anteny są przeznaczone do używania w domu. Aby odbierany sygnał był
stabilny, zaleca się podłączenie urządzenia do zewnętrznej anteny (do nabycia osobno).
Szczegółowe informacje na temat podłączania urządzeń przenośnych i opcjonalnych można
znaleźć na stronach 26 i 50.
Gniazdo AUDIO IN
Użyj, aby podłączyć opcjonalne urządzenie
audio (np. magnetofon) za pomocą przewodu
audio (wyposażenie opcjonalne). Analogowy
dźwiękowy sygnał wejściowy wysyłany do
tego gniazda można odtwarzać lub nagrywać
na urządzeniu.
Gniazdo AUDIO OUT
Użyj, aby podłączyć opcjonalne urządzenie
audio (np. magnetofon) za pomocą przewodu
audio (wyposażenie opcjonalne). Przez to
gniazdo analogowy sygnał dźwiękowy jest
przesyłany do podłączonego urządzenia.
Tylko model dostępny
w Wielkiej Brytanii
Gniazdo MONITOR OUT (NTSC)
Użyj, aby podłączyć telewizor lub inne urządzenie za pomocą
opcjonalnego kabla wideo. Przez to gniazdo jest emitowany
sygnał wideo w celu wyświetlenia na podłączonym urządzeniu.
Podłącz przewody głośników do
głośników.
Podłącz przewody do gniazd głośników.
Następnie pociągnij lekko przewód, aby
sprawdzić, czy jest podłączony prawidłowo.
Czarny Czerwony
Czerwony
Czarny
80PL
Uwaga
Upewnij się, że metalowe styki (a nie część
pokryta izolacją winylową) są prawidłowo
włożone do gniazd głośników.
Podłącz głośniki do urządzenia.
Podłącz przewody do gniazd SPEAKER w
urządzeniu.
Po podłączeniu przewodów głośników,
stojąc przodem do urządzenia, umieść
głośnik podłączony do gniazda „R” po
prawej stronie, a głośnik podłączony do
gniazda „L” — po lewej.
Prawy
lewy
Uwaga
Upewnij się, że przewody głośników są
oddalone od anten, ponieważ mogą powodować
powstawanie szumów podczas odbierania
audycji radiowych.
Podłącz antenę ramową AM.
Podłącz antenę ramową AM do gniazd
antenowych AM w urządzeniu.
Następnie pociągnij lekko przewód, aby
sprawdzić, czy jest prawidłowo podłączony.
Gdy jakość odbioru w zakresie FM
jest słaba
Użyj dostępnego w sprzedaży kabla
koncentrycznego o oporności 75 , aby
podłączyć urządzenie do anteny zewnętrznej.
Antena zewnętrzna
Podłącz antenę przewodową DAB
(tylko model dostępny w Wielkiej
Brytanii).
Korzystając z zewnętrznej anteny DAB,
można uzyskać lepszą jakość dźwięku
emisji DAB. Zaleca się jedynie tymczasowe
korzystanie z dostarczonej przewodowej
anteny DAB, do momentu instalacji
zewnętrznej anteny DAB.
Podłącz dostarczoną antenę przewodową
DAB do gniazda DAB w urządzeniu.
Antena przewodowa DAB
Wskazówka
Uwagi
 Upewnij się, że antena ramowa AM jest
oddalona od urządzenia oraz innego
sprzętu audiowizualnego, ponieważ może
powodować powstawanie szumów podczas
odbioru audycji radiowych.
 Upewnij się, że przewody metalowe (a
nie ich część pokryta izolacją winylową)
są prawidłowo włożone do zacisków
antenowych.
Podłącz antenę przewodową FM.
Podłącz antenę przewodową FM do
gniazda antenowego FM w urządzeniu.
Antena przewodowa FM
Uwagi
 Anteny przewodowej FM nie należy zwijać
podczas używania.
 Po podłączeniu anteny przewodowej FM
należy ją umieścić jak najbardziej równolegle
do podłogi.
Aby zainstalować zewnętrzną antenę DAB
(wyposażenie opcjonalne), potrzebny będzie
kabel koncentryczny o oporności 75 
z wtykiem męskim typu F (wyposażenie
opcjonalne).
Podłącz urządzenie do sieci.
Jeśli dostępne jest środowisko sieciowe,
można podłączyć urządzenie do Internetu
za pomocą kabla sieciowego lub do
bezprzewodowej sieci LAN za pomocą
konwertera Ethernet/bezprzewodowa
sieć LAN. Można łatwo utworzyć
połączenie z bezprzewodową siecią LAN,
podłączając adapter BUFFALO USB
bezprzewodowej sieci LAN (WLI-U2KG54) do gniazda USB w urządzeniu. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, zobacz
„Podłączenie i konfiguracja sieci” na
stronie 85.
Połączenie internetowe umożliwia
korzystanie z różnych funkcji opartych na
Internecie (strony 19, 21, 56, 74 i 99).
Ciąg dalszy

81PL
Podłącz przewód zasilający.
Po podłączeniu wszystkich elementów
podłącz przewód zasilający do gniazda
sieciowego.
Urządzenie zostanie automatycznie
włączone i rozpocznie konfigurację
ustawień początkowych. Poczekaj, aż
urządzenie wyłączy się.
Konfiguracja ustawień początkowych może
trwać kilka minut, w zależności od stanu
urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Nie należy odłączać przewodu zasilającego
w trakcie początkowej konfiguracji. Może
to spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia.
Wkładanie baterii do pilota
2 Złóż antenę ramową AM, tak aby
znajdowała się w pozycji pionowej.
Rozłóż podstawkę, podnieś antenę do pozycji
pionowej i włóż ją do gniazda w sposób
pokazany na poniższym rysunku.
Mocowanie podkładek głośników
Przymocowanie dostarczonych podkładek
od spodu w narożnikach głośników
zapewnia im stabilność i zapobiega ich
ślizganiu się.
Włóż do pilota dwie baterie rozmiaru AA
(R6) (w zestawie), dopasowując złącza + i do oznaczeń biegunów.
Gdy obsługa urządzenia za pomocą pilota
stanie się niemożliwa, wymień obie baterie
na nowe.
Podłączanie opcjonalnej
podstawki „WALKMAN” (ATRAC
AD) do urządzenia
Listę zgodnych modeli podstawek można
znaleźć w witrynie firmy Sony Europe
poświęconej obsłudze klienta pod adresem
http://support.sony-europe.com/ (tylko dla
klientów w Europie).
1 Podłącz kabel USB dostarczony z
Instalacja anteny ramowej AM
odtwarzaczem „WALKMAN” (ATRAC AD) do
gniazda USB podstawki.
1 Odwiń przewód antenowy z anteny.
Przewód antenowy
82PL
Podstawka
(wyposażenie
Podłącz prawidłowo kabel opcjonalne)
USB, aż usłyszysz kliknięcie.
2 Zdejmij z urządzenia górną osłonę w
sposób pokazany poniżej.
5 Przymocuj podstawkę do talerza w sposób
pokazany poniżej.
Podstawka
(wyposażenie opcjonalne)
Talerz podstawki
6 Zablokuj podstawkę, przesuwając ją w
Tył urządzenia głównego
kierunku strzałki w sposób pokazany
poniżej.
3 Odwróć górną osłonę do góry nogami i
mocno obróć talerz podstawki w kierunku
oznaczenia RELEASE, aż usłyszysz kliknięcie.
Talerz
podstawki
7 Odwróć podstawkę oraz talerz do góry
nogami i przymocuj w sposób pokazany
poniżej.
Talerz podstawki
4 Pchnij talerz podstawki od spodu, aby
Tutaj umieścić
kabel USB.
wyjąć go z górnej osłony.
Ciąg dalszy

83PL
8 Zablokuj podstawkę z talerzem, obracając
ją w kierunku oznaczenia LOCK, a następnie
przełóż kabel USB przez otwór górnej
osłony.
11Umieść odtwarzacz „WALKMAN” (ATRAC
AD) na podstawce.
Wyjmowanie podstawki
z urządzenia
Przełóż kabel USB przez otwór.
9 Przymocuj górną osłonę do urządzenia
głównego.
1 Zdejmij górną osłonę z urządzenia.
2 Obróć podstawkę z talerzem w kierunku
oznaczenia RELEASE, aby wyjąć ją z górnej
osłony.
3 Przesuń podstawkę w kierunku
przeciwnym do strzałki pokazanej na
rysunku w punkcie 6 w sekcji „Podłączanie
opcjonalnej podstawki „WALKMAN” (ATRAC
AD) do urządzenia” (strona 83), a następnie
wyjmij ją z talerza.
4 Przymocuj talerz podstawki do górnej
osłony w sposób pokazany na rysunku
w punkcie 3 w sekcji „Podłączanie
opcjonalnej podstawki „WALKMAN” (ATRAC
AD) do urządzenia” (strona 83) i obróć
go w kierunku oznaczenia LOCK, aby go
zablokować.
Tył urządzenia głównego
5 Przymocuj górną osłonę do urządzenia
Uwaga
głównego.
Upewnij się, że kabel USB wychodzący z otworu
jest możliwie najkrótszy.
10Przesuń dźwignie w dół i zablokuj górną
osłonę.
Dźwignie
84PL
Tył
urządzenia
głównego
Podłączenie i konfiguracja sieci
To urządzenie można podłączyć do Internetu za pośrednictwem łącza ADSL, telewizji
kablowej (CATV) lub światłowodu (FTTH). Więcej szczegółowych informacji o
połączeniach można znaleźć w witrynie firmy Sony Europe poświęconej obsłudze klienta
pod adresem http://support.sony-europe.com/ (tylko dla klientów w Europie).
Podłączanie urządzenia do Internetu
To urządzenie można dodać do używanego środowiska internetowego.
Korzystanie z przewodowego połączenia internetowego
Należy postępować zgodnie z poniższym diagramem, aby wybrać poprawną konfigurację
połączenia.
Początek
Komputer jest już
podłączony do
Internetu.
Nie
Zawrzyj
umowę z
usługodawcą
internetowym.
Tak
Zarówno
komputer, jak i
urządzenie mają
być podłączone
do Internetu.
Nie
Podłącz kabel
sieciowy
komputera do
urządzenia.
Strona 86

Tak
Nie
Czy w modemie lub
routerze
szerokopasmowym
są jakieś
nieużywane porty?
Przygotuj
router szerokopasmowy lub
koncentrator.
CATV
W jaki sposób
komputer łączy
się z Internetem?
FTTH
Czy w urządzeniu
ONU lub routerze
szerokopasmowym są
jakieś nieużywane
porty?
ADSL
Tak
Przygotuj
router szerokopasmowy lub
koncentrator.
Tak
Strona 87

Czy w modemie lub
routerze
szerokopasmowym
są jakieś nieużywane
porty?
Tak
Strona 87

Nie
Nie
Strona 88
Przygotuj
router szerokopasmowy lub
koncentrator.

85PL
Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN
W przypadku korzystania z urządzenia za pośrednictwem połączenia z bezprzewodową
siecią LAN należy postępować zgodnie z poniższym diagramem, aby wybrać metodę
połączenia i konfigurację urządzenia.
Początek
Czy jest już dostępne
środowisko
bezprzewodowej
sieci LAN?
Nie
Przygotuj router BUFFALO
USB bezprzewodowej sieci
LAN (punkt dostępu) i
adapter USB WLI-U2-KG54
bezprzewodowej sieci LAN.
Tak
Czy dostępny jest
konwerter Ethernet/
bezprzewodowa sieć
LAN, aby go
podłączyć do tego
urządzenia?
Nie
Przygotuj adapter BUFFALO
USB WLI-U2-KG54
bezprzewodowej sieci LAN.
Strona 89

Tak
Strona 89

Przykłady połączeń

Proste połączenie
Spróbuj podłączyć kabel sieciowy podłączony do
komputera.
To łatwy sposób na uzyskanie dostępu do Internetu,
ponieważ nie wymaga wprowadzania w urządzeniu
żadnych ustawień sieciowych.
Aby uzyskać dostęp do Internetu niezależny od
komputera, zobacz przykłady od  do .
Komputer
Kabel sieciowy
Uwagi
Tył urządzenia głównego
86PL
Skorzystanie z tej metody dostępu do Internetu może
nie być możliwe w przypadku niektórych usługodawców
internetowych.
Skorzystanie z tej metody dostępu do Internetu może
nie być możliwe w przypadku niektórych usługodawców
internetowych, ponieważ wymagany jest modem z
wbudowanym routerem. Jeśli dostępny modem nie ma
wbudowanego routera, należy przygotować router.

Korzystanie z gniazda CATV
Modem kablowy
Router szerokopasmowy
Gniazdo CATV
Kabel sieciowy (wyposażenie
opcjonalne)
Kabel sieciowy
(wyposażenie opcjonalne)
Kabel koncentryczny
(wyposażenie
opcjonalne)
Jeśli w routerze
szerokopasmowym
nie jest dostępny
nieużywany port,
dodaj koncentrator.
przejdź do
przykładu 
Do portu NETWORK
 Przejdź do sekcji
„Konfiguracja sieci kablowej LAN”
na stronie 92.
Komputer
Tył urządzenia głównego

Gniazdo
telefoniczne
Korzystanie z łącza ADSL
Rozgałęźnik
Przewód
telefoniczny
(wyposażenie
opcjonalne)
Modem ADSL
Router szerokopasmowy
Kabel sieciowy (wyposażenie opcjonalne)
Przewód
telefoniczny
Kabel sieciowy
(wyposażenie
(wyposażenie
opcjonalne)
opcjonalne)
Do portu NETWORK
Telefon
Komputer
Tył urządzenia głównego
W przypadku
korzystania z modemu ADSL z
wbudowanym
routerem można
podłączyć kabel
sieciowy do
nieużywanego
portu modemu.
Jeśli w routerze
szerokopasmowym nie
jest dostępny
nieużywany port,
dodaj koncentrator.
przejdź do
przykładu 
 Przejdź do sekcji
„Konfiguracja sieci kablowej
LAN” na stronie 92.
87PL

Korzystanie ze światłowodu (FTTH)
ONU (Optical Network Unit)
(sprzęt zamykający obwód)
Router szerokopasmowy
Internet
Światłowód
Jeśli w routerze
szerokopasmowym nie
jest dostępny nieużywany
port, dodaj koncentrator.
przejdź do przykładu

Kabel sieciowy (wyposażenie opcjonalne)
Kabel sieciowy
(wyposażenie opcjonalne)
Do portu NETWORK
 Przejdź do sekcji „Konfiguracja sieci
kablowej LAN” na stronie 92.
Tył głównego
urządzenia

Komputer
Dla koncentratora
Router szerokopasmowy
Koncentrator
Jeśli w routerze
szerokopasmowym nie
jest dostępny
nieużywany port, dodaj
koncentrator.
Uwaga
Kabel sieciowy
(wyposażenie opcjonalne)
Kabel sieciowy (wyposażenie opcjonalne)
Kabel sieciowy
(wyposażenie
opcjonalne)
Do portu
NETWORK
Komputer
Komputer
Drukarka
Skaner
Jeśli do koncentratora
jest podłączonych kilka
urządzeń i nie ma on
wbudowanego routera,
tylko jedno urządzenie
może w danej chwili
korzystać z Internetu. Aby
połączyć więcej urządzeń z
Internetem, należy podłączyć
koncentrator do routera
szerokopasmowego.
Tył urządzenia głównego
 Przejdź do sekcji „Konfiguracja
sieci kablowej LAN” na stronie 92.
88PL

Podłączanie konwertera Ethernet/bezprzewodowa sieć LAN do
portu NETWORK urządzenia
Modem ADSL lub urządzenie ONU
(sprzęt zamykający obwód)
Konwerter Ethernet/
bezprzewodowa sieć
LAN (wyposażenie
�������������
opcjonalne)
Kabel sieciowy
(wyposażenie
opcjonalne)
Router
bezprzewodowej
sieci LAN (punkt
dostępu)
Kabel sieciowy
(wyposażenie
opcjonalne)
Do portu
NETWORK
Komputer

Jeśli router został
zmieniony, konieczne
jest skonfigurowanie
komputera do pracy
z tym routerem.
Szczegółowy opis
procedury
konfiguracji można
znaleźć w instrukcji
obsługi dostarczonej
razem z routerem.
 Przejdź do sekcji
„Konfiguracja sieci kablowej LAN”
na stronie 92.
Tył urządzenia
głównego
Korzystanie z routera bezprzewodowej sieci LAN (punktu dostępu)
i adaptera BUFFALO USB bezprzewodowej sieci LAN
Adapter BUFFALO USB WLI-U2KG54 bezprzewodowej sieci LAN
(wyposażenie opcjonalne)
Modem ADSL lub urządzenie ONU
(sprzęt zamykający obwód)
Kabel sieciowy
(wyposażenie
opcjonalne)
Komputer
Router
bezprzewodowej
sieci LAN (punkt
dostępu)
Uwaga
W przypadku
podłączania adaptera USB
bezprzewodowej sieci
LAN do gniazda USB z
tyłu urządzenia należy
użyć przedłużacza USB,
aby uzyskać lepszy odbiór
sygnału.
Do gniazda USB
Tył urządzenia głównego
 Przejdź do sekcji
„Konfiguracja bezprzewodowej
sieci LAN USB” na stronie 93.
89PL
Konfigurowanie sieci
Aby uzyskać dostęp do Internetu z poziomu urządzenia, należy się upewnić, że w
urządzeniu zostały wybrane poprawne ustawienia sieci. Przebieg procedury konfiguracji
zależy od tego, czy do podłączenia urządzenia do Internetu używany jest jego port
NETWORK czy gniazdo USB. Należy wprowadzić wartości (alfanumeryczne) odpowiednie
dla danego routera szerokopasmowego, jak pokazano w następującej tabeli. Elementy,
które wymagają ustawienia, mogą się różnić w zależności od usługodawcy internetowego.
Szczegółowe informacje można znaleźć w materiałach dostarczonych przez usługodawcę
internetowego.
90PL
Elementy
Definicja
Przykłady
IP addres
Adres numeryczny nadawany komputerowi. Adres IP
składa się z czterech grup po trzy cyfry, przy czym grupy te
są rozdzielone kropkami.
192.168.xxx.xxx
Subnet mask
Liczby używane do identyfikacji zakresu, do którego należy
adres IP.
255.255.xxx.xxx
Default gateway
Urządzenie sieciowe, takie jak komputer lub router
192.168.xxx.xxx
szerokopasmowy, które może pełnić rolę bramy podczas
uzyskiwania dostępu do innego komputera znajdującego się
poza siecią. Jest określane przez adres IP.
Adres serwera DNS Serwer, którego zadaniem jest tłumaczenie nazw domen na
(podstawowy/
adresy IP i który określa się, podając adres IP.
pomocniczy)
W zależności od usługodawcy może też być nazywany
„serwerem nazw”, „DNS1/DNS2”, „serwerem DNS” lub
„serwerem domeny”.
192.168.xxx.xxx
Serwer proxy
Jeśli usługodawca udostępnia informacje o serwerze
proxy, należy ustawić ten element. Proxy to serwer
pośredniczący, który zamiast urządzenia uzyskuje dostęp
do serwera sieci Web przez zaporę, aby uniemożliwić
uzyskanie nieautoryzowanego dostępu z zewnątrz. Serwery
proxy umożliwiają też buforowanie informacji w celu
przyspieszenia pobierania.
Proxy.xxx.ne.jp
Port
To jest numer portu serwera proxy. Jeśli usługodawca
dostarczy numer portu, należy ustawić ten element.
Numer portu jest niezbędny, aby wśród wielu aplikacji
aktywnych na komputerze wybrać tę, do której należy
skierować komunikację. Aplikacje, takie jak przeglądarki i
klienci poczty, używają określonych numerów portów.
80
Elementy
Definicja
DHCP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol — protokół
dynamicznej konfiguracji hosta) to protokół umożliwiający
automatyczne przydzielanie komputerowi, który jest
tymczasowo podłączony do Internetu, takich informacji jak
adres IP. Serwer DHCP obsługuje inne parametry, takie jak
adres IP serwera bramy lub serwera DSN, maskę podsieci i
zakres adresów IP, które mogą być udostępnione klientom,
oraz przekazuje te informacje użytkownikom korzystającym
z łączy telefonicznych.
Po zakończeniu dostępu klienta serwer DHCP
automatycznie zbiera adresy i przydziela je innemu
komputerowi. Protokół DHCP umożliwia użytkownikom
łatwe nawiązywanie połączenia z Internetem, nawet jeśli
nie znają ustawień sieciowych. Ponadto protokół DHCP
umożliwia administratorowi sieci łatwe zarządzanie
wieloma klientami.
Acces point*
Punkt dostępu to urządzenie przekazujące sygnały
elektroniczne na potrzeby połączenia urządzeń
korzystających z komunikacji bezprzewodowej (takich jak
komputery przenośne) w celu utworzenia bezprzewodowej
sieci LAN.
SSID*
SSID (Service Set Identifier — identyfikator sieci) to nazwa,
która identyfikuje punkt dostępu w bezprzewodowej sieci
LAN zgodnej ze standardem IEEE 802.11x. Składa się
maksymalnie z 32 znaków alfanumerycznych.
Security settings*
Ustawienia zabezpieczeń uniemożliwiają używanie plików
lub urządzeń peryferyjnych bądź przechwytywanie
przesyłanych treści przez osoby trzecie. To urządzenie
obsługuje standard WEP (Wired Equivalent Privacy)
ustawienia zabezpieczeń bezprzewodowej sieci LAN.
Network key*
Klucz sieciowy to rodzaj hasła używanego w ramach
zabezpieczeń. Ten sam klucz sieciowy będzie potrzebny
zarówno w routerze bezprzewodowej sieci LAN, jak i
konwerterze Ethernet/bezprzewodowa sieć LAN czy też
adapterze USB sieci bezprzewodowej LAN. Składa się
maksymalnie z 26 znaków alfanumerycznych.
Przykłady
* Dotyczy tylko bezprzewodowych sieci LAN.
91PL
Konfiguracja sieci kablowej LAN
W tej sekcji przedstawiono sposób
konfiguracji urządzenia do pracy w sieci
kablowej LAN lub bezprzewodowej
sieci LAN przy połączeniu przez port
NETWORK urządzenia.
1 Przejdź do menu Setup i wybierz opcję
[Network].
2 Wybierz opcje [LAN] — [Wired].
3 Wybierz opcję [Wired LAN setting].
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony
komunikat „Checking Network setting.”, a
następnie ekran konfiguracji sieci kablowej
LAN.
6 Upewnij się, że opcja [DHCP] jest ustawiona
na [All auto].
Adres IP zostanie uzyskany automatycznie.
Może być konieczne ręczne wprowadzenie
adresu IP w zależności od usługodawcy
internetowego. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, zobacz „Ręczne ustawianie
adresu IP”.
7 Wybierz opcję [Apply].
Ustawienie zostanie zaktualizowane.
8 Wybierz opcję [Close].
Ponownie zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji sieci.
Ręczne ustawianie adresu IP
1 W punkcie 6 opisanej procedury wybierz
opcję [DNS manual] lub [All manual].
Konieczna jest konfiguracja elementów
oznaczonych symbolem .
2 Wybierz element, który ma zostać ustawiony.
3 Umieść kursor nad parametrem i naciskaj
przyciski /, aby wprowadzić poszczególne
cyfry.
: tego elementu nie trzeba ustawiać.
: ten element trzeba ustawić. Przejdź do punktu 4.
4 Wybierz opcję [Address setting].
Wskazówka
Aby przywrócić poprzednie ustawienie, wybierz
opcję [Undo] przed wykonaniem czynności z
punktu 7 procedury zawartej w sekcji „Konfiguracja
sieci kablowej LAN”.
Konfiguracja serwera proxy
Tę procedurę należy wykonać, jeśli usługodawca
internetowy określa ustawienia serwera proxy. W
przeciwnym razie można tę procedurę pominąć.
1 Na ekranie konfiguracji sieci kablowej LAN
wybierz opcję [Proxy setting].
2 Zmień ustawienie opcji [To Internet] na
5 Upewnij się, że opcja [Ethernet speed] jest
ustawiona na [Automatic].
3 Wprowadź adres w opcji [Proxy server] i
Wskazówka
4 Wybierz opcję [Close].
W przypadku trudności z uzyskaniem
połączenia między urządzeniem a routerem
szerokopasmowym lub koncentratorem
wybranie wartości [100 Mbps] lub [10 Mbps]
czasami rozwiązuje problem.
92PL
[Connection via proxy].
numer portu w opcji [Port].
Sprawdzanie stanu sieci
1 Na ekranie konfiguracji sieci kablowej LAN
wybierz opcję [Network status check].
5 Wybierz opcję [Close].
Ponownie zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji sieci.
6 Wybierz opcję [Close] lub naciśnij przycisk
BACK.
Ekran konfiguracji sieci zostanie zamknięty.
Konfiguracja bezprzewodowej
sieci LAN USB
1 Przejdź do menu Setup i wybierz opcję
[Network].
2 Wybierz opcję [Execute].
Urządzenie zacznie sprawdzać stan sieci.
2 Wybierz opcje [LAN] — [Wireless].
3 Wybierz opcję [Wireless LAN setting].
4 Wybierz opcje [Access point setting] —
[Search for available access point.].
Wybierz punkt dostępu z wyników
wyszukiwania.
5 Ustaw identyfikator SSID, ustawienie
zabezpieczeń i klucz sieciowy, a następnie
wybierz opcję [Save].
Po zakończeniu testu dla każdego elementu
zostanie wyświetlony komunikat [OK] lub [NG].
Sprawdzanie może potrwać kilka minut.
• Jeśli dla każdego elementu zostanie wyświetlony
komunikat [OK], przejdź do punktu 5.
• Jeśli pojawi się komunikat [NG], przejdź do punktu 3.
3 Wybierz opcję [Details] w przypadku
elementów, przy których został wyświetlony
komunikat [NG].
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona informacja
o przypuszczalnej przyczynie problemu.
6 Wybierz opcję [Close].
Ponownie zostanie wyświetlony
ekran konfiguracji punktu dostępu do
bezprzewodowej sieci LAN.
7 Wybierz opcję [Close].
Ponownie zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN.
Po wykonaniu tej procedury wprowadź
ustawienia adresu IP i serwera proxy (w
sposób przedstawiony poniżej).
Wskazówka
W punkcie 4 można ręcznie ustawić punkt dostępu.
Ustawianie adresu IP i serwera proxy
4 Po przeczytaniu komunikatu o przyczynie w
punkcie 3 postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie
wprowadzić ustawienia, a następnie
powtarzaj czynności z punktów 2 i 3, aż
wszystkie komunikaty [NG] zmienią się na
komunikaty [OK].
W niektórych środowiskach sieciowych, takich jak
biurowa sieć LAN, komunikat [NG] może zostać
wyświetlony, nawet jeśli wszystkie połączenia
i ustawienia są poprawne. W takiej sytuacji
skontaktuj się z administratorem sieci.
Po ustawieniu punktu dostępu należy ustawić adres
IP i wprowadzić ustawienia serwera proxy. W tym
celu wykonaj od punktu 4 procedurę przedstawioną
w sekcji „Konfiguracja sieci kablowej LAN” (strona
92) (zostaną wyświetlone tylko elementy potrzebne
dla ustawienia bezprzewodowej sieci LAN). W
przypadku zastosowania automatycznych ustawień
potwierdź zawartość i wybierz opcję [Apply].
Uwaga
Jeśli po wprowadzeniu tych ustawień adapter USB
został odłączony, należy ponownie przejść do menu
Setup, wybrać opcje [Network] — [Wireless LAN
setting] — [Address setting], a następnie wybrać
opcję [Apply].
93PL
Konfigurowanie folderu
udostępnionego
Jeśli na komputerze zostanie
skonfigurowany folder udostępniony,
dane dźwiękowe i obrazy przechowywane
na komputerze można importować
do urządzenia lub można tworzyć na
komputerze kopie zapasowe danych
dźwiękowych przechowywanych na
urządzeniu. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi lub
pomocy komputera z systemem Windows.
W poniższych przykładach używany jest
system Windows XP Professional.
1
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy
żądany folder na komputerze i
wybierz polecenie [Udostępnianie i
zabezpieczenia].
Zostanie wyświetlone okno
Właściwości z otwartą kartą
[Udostępnianie].
Kliknij pola wyboru [Udostępnij
ten folder w sieci] i [Zezwalaj
użytkownikom sieciowym na zmianę
moich plików], aby je zaznaczyć.
Inne ustawienia
Ustawienia wyświetlania
SETUP
////
ENTER
Zmienianie rozmiaru obrazu
wyświetlanego przez urządzenie
Można wybrać dwa rozmiary wyświetlania.
1 Przejdź do menu Setup i wybierz opcję
[System setting].
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji.
2 Wybierz opcję [Unit display].
3 Wybierz opcję [Wide zoom (16:9)] lub
[Normal (4:3)].
4 Wybierz opcję [Close].
Ustawianie wygaszacza ekranu
Podobnie jak w przypadku komputera
osobistego można ustawić wygaszacz
ekranu, który zostanie wyświetlony, gdy
przez pewien czas nie będą wykonywane
żadne czynności.
1 Przejdź do menu Setup i wybierz opcję
[System setting].
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji.
2 Wybierz opcję [Screen saver].
3 Wybierz opcję [On].
On
3
Kliknij przycisk [OK], aby zamknąć
okno Właściwości.
Uwaga
Nazwa folderu udostępnionego w sieci nie może
zawierać symboli.
94PL
Off
Jeśli przez 15 minut nie będą
wykonywane żadne czynności,
zostanie uaktywniony wygaszacz
ekranu.
Wygaszacz ekranu nie zostanie
uaktywniany.
(Ustawienie fabryczne)
4 Wybierz opcję [Close].
Zmiana wyglądu wyświetlacza
Można zmienić wygląd wyświetlacza
urządzenia.
1 Przejdź do menu Setup i wybierz opcję
Zarządzanie
systemem
[Screen setting].
2 Wybierz opcję [Type 1] lub [Type 2].
3 Wybierz opcję [OK].
Wyświetlacz zostanie zmieniony zgodnie z
wybraną opcją.
Ustawianie trybu oczekiwania
1
Przejdź do menu Setup i wybierz
opcję [System setting].
2
3
Wybierz opcję [Standby mode].
Wybierz opcję [Standard start-up].
Quick
start-up
Standard
start-up
Po włączeniu zasilania
urządzenie szybko reaguje
na czynności wykonywane
przez użytkownika. To
ustawienie powoduje wzrost
zużycia energii.
Po włączeniu zasilania
urządzenie powoli reaguje
na czynności wykonywane
przez użytkownika. To
ustawienie powoduje
zmniejszenie zużycia energii.
(Ustawienie fabryczne)
4
Wybierz opcję [Close].
Wskazówka
Wybrany tryb oczekiwania można rozpoznać na
podstawie koloru wskaźnika zasilania/oczekiwania
po wyłączeniu zasilania.
Czerwony: tryb oczekiwania to „Standard startup”.
Pomarańczowy: tryb gotowości to „Quick startup”.
Zielony: urządzenie analizuje dźwięk (zobacz
„Informacje o 12 Tone Analysis” na stronie 48).
W przypadku trybu oczekiwania „Quick startup” czasami wewnętrzny wentylator włącza się
automatycznie nawet przy wyłączonym zasilaniu.
Nie oznacza to uszkodzenia.
Tworzenie kopii zapasowej
i przywracanie danych dźwiękowych
Można utworzyć kopię zapasową danych
dźwiękowych znajdujących się na dysku
twardym urządzenia, korzystając z folderu
udostępnionego na komputerze lub dysku
twardego USB. Kopii zapasowej można
użyć w celu przywrócenia danych na dysku
twardym urządzenia.
Jeśli wcześniej została utworzona kopia
zapasowa danych znajdujących się na
dysku twardym, następnym razem
można wykonać kopię przyrostową, aby
zapisać tylko zawartość dodaną od czasu
wykonania ostatniej kopii zapasowej, tym
samym skracając czas trwania tej czynności.
Poprawność skopiowanych danych
dźwiękowych należy sprawdzić przed
użyciem ich w celu przywrócenia
danych na dysku twardym urządzenia.
Sprawdzenie poprawności danych
dźwiękowych wymaga otrzymania
potwierdzenia z Internetu w celu ochrony
przed nielegalnym kopiowaniem danych.
Po zebraniu na dysku twardym pewnej
ilości danych dźwiękowych zaleca
się wykonanie kopii zapasowej, aby
zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi
wypadkami.
Uwaga
Przywrócenie danych z kopii zapasowej wymaga
połączenia urządzenia z Internetem.
Format i rozmiar dysku twardego
wymagane do utworzenia kopii
zapasowej
Utworzenie kopii zapasowej danych
dźwiękowych na dysku twardym USB
wymaga zastosowania na nim systemu
plików FAT32.
Dysk twardy musi być większy niż rozmiar
danych dźwiękowych, których kopia
zapasowa zostanie utworzona.
Informacje o rozmiarze dysku twardego
urządzenia można znaleźć na stronie 110.
Aby sprawdzić, ile miejsca zostało na
dysku twardym, należy przejrzeć
informacje dostępne po wybraniu opcji
[System info] z menu Option.
95PL
Uwagi
Tworzenie kopii zapasowej może zająć dużo
czasu (do 60 lub 80 godzin) w zależności od ilości
danych, dysku twardego USB, komputera i stanu
sieci.
Kopii zapasowej danych dźwiękowych nie można
używać z innymi urządzeniami (np. komputerem)
ani kopiować jej na nie.
Jeśli dysk twardy USB został sformatowany przez
inne urządzenie, takie jak komputer, i został
utworzony system plików FAT32, kopia zapasowa
danych dźwiękowych zostanie utworzona na
pierwszej partycji tego dysku. Utworzenie kopii
zapasowej danych nie będzie możliwe, jeśli na
pierwszej partycji nie jest dostępna wystarczająca
ilość miejsca. Jeśli potrzeba więcej miejsca, należy
ponownie utworzyć partycje na dysku twardym
za pomocą komputera lub innego urządzenia,
aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca do
utworzenia kopii zapasowej.
Jeśli dysk twardy USB nie został sformatowany,
przed kontynuowaniem wykonywania kopii
zapasowej należy sformatować pierwszą partycję
za pomocą urządzenia, korzystając z systemu
plików FAT32 (strona 97).
Tworzenie kopii zapasowej wyłącznie nowego
materiału może nie przebiegać poprawnie, jeśli
zegar jest ustawiony nieprawidłowo.
Tworzenie kopii zapasowej danych
na dysku twardym USB
Można utworzyć kopię zapasową danych
znajdujących się na dysku twardym
urządzenia, używając dysku twardego USB
(wyposażenie opcjonalne).
Przód lub tył urządzenia głównego
Do gniazda USB
Do gniazda USB
Kabel USB (wyposażenie
opcjonalne)
Dysk twardy (wyposażenie opcjonalne)
 Kształt złącza USB będzie różny w zależności
od używanego dysku twardego USB.
 Listę obsługiwanych dysków twardych USB
można znaleźć w witrynie firmy Sony Europe
poświęconej obsłudze klienta pod adresem
http://support.sony-europe.com/ (tylko dla
klientów w Europie). Podłączenie do urządzenia
nieobsługiwanego dysku twardego USB może
spowodować awarię urządzenia.
2 Przejdź do menu Setup i wybierz opcję
[Backup].
Zostanie wyświetlone okno konfiguracji
kopii zapasowej.
1 Użyj kabla USB, aby podłączyć dysk twardy
do gniazda USB urządzenia.
Uwagi
 Jeśli do obu gniazd (z przodu i z tyłu)
jednocześnie podłączone są dwa dyski twarde
USB, urządzenie podłączone do gniazda z
przodu ma pierwszeństwo.
 Jeśli chcesz użyć dysku twardego USB
podłączonego do gniazda USB z tyłu
urządzenia, odłącz dysk twardy USB
podłączony do gniazda z przodu.
3 Wybierz opcję [Backup data].
Zostanie wyświetlony ekran wyboru napędu
docelowego.
4 Wybierz opcję [USB hard disk].
Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia
dla wybranego napędu.
5 Sprawdź wyświetlany element i wybierz
opcję [Yes].
Rozpocznie się tworzenie kopii zapasowej.
Po zakończeniu wykonywania kopii
zapasowej na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „Backup completed normally”.
96PL
Jeśli na dysku znajdują się już dane
kopii zapasowej
Formatowanie dysku twardego
USB
1 Wybierz opcję [Full backup] lub [Incremental
1 Przejdź do menu Setup i wybierz opcję
backup] w punkcie 5 procedury „Tworzenie
kopii zapasowej danych na dysku twardym
USB” na stronie 96.
[Backup].
Zostanie wyświetlone okno konfiguracji
kopii zapasowej.
Full backup
Przechowywane dane
dźwiękowe zastępują istniejące
dane.
2 Przejdź do menu Option i wybierz opcję
Incremental
backup
Zachowywane są tylko dane
dźwiękowe, które różnią się od
istniejących.
3 Sprawdź wyświetlany element i wybieraj
Back
Wykonywanie kopii zapasowej
zostanie anulowane i urządzenie
powróci do poprzednio
wyświetlanego ekranu.
2 Wybierz opcję [Yes].
Rozpocznie się tworzenie kopii zapasowej.
Po zakończeniu wykonywania kopii zapasowej
na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Backup
completed normally”.
Anulowanie wykonywania kopii
zapasowej
1 Podczas wykonywania kopii zapasowej
wybierz opcję [Cancel].
Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.
2 Wybierz opcję [Cancel processing].
Przywracanie kopii zapasowej
danych
Na urządzeniu można przywrócić dane
z kopii zapasowej znajdującej się na
zewnętrznym dysku twardym USB.
1 W oknie konfiguracji kopii zapasowej
wybierz opcje [Restore backup data] —
[USB hard disk].
Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia
przywracania danych.
2 Sprawdź wyświetlany element i wybieraj
odtąd opcję [Yes].
Urządzenie połączy się z Internetem, a
dane dźwiękowe zostaną sprawdzone.
Po zakończeniu sprawdzania urządzenie
rozpocznie przywracanie danych
dźwiękowych na dysku twardym.
Po zakończeniu przywracania zostanie
wyświetlony komunikat „Restored backup
data normally”.
Jeśli podczas przywracania zostanie wybrana
opcja [Cancel], operacja zostanie anulowana.
[Format USB-HDD].
Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.
odtąd opcję [Yes].
Rozpocznie się formatowanie dysku
twardego USB. Po zakończeniu formatowania
zostanie wyświetlony komunikat „Formatted
USB hard disk normally”.
4 Wybierz opcję [Complete].
Ponownie zostanie wyświetlone okno
konfiguracji kopii zapasowej.
Tworzenie kopii zapasowej danych
w folderze udostępnionym na
komputerze
Można utworzyć kopię zapasową danych
dźwiękowych znajdujących się na dysku
twardym urządzenia, korzystając z folderu
udostępnionego na komputerze.
Uwaga
Korzystanie z funkcji tworzenia kopii zapasowej
wymaga fabrycznie zainstalowanego na komputerze
systemu Windows w jednej z następujących wersji.
Microsoft Windows® 2000 Professional
Microsoft Windows® XP Home Edition
Microsoft Windows® XP Professional
1 Skonfiguruj folder udostępniony
(strona 94).
2 Przejdź do menu Setup i wybierz opcję
[Backup].
Zostanie wyświetlone okno konfiguracji
kopii zapasowej.
3 Wybierz opcję [Backup data].
Zostanie wyświetlony ekran wyboru napędu
docelowego.
4 Wybierz opcję [Online Windows shared
folder].
Ciąg dalszy

97PL
5 Ustaw każdy element, wykonując czynności
opisane w punktach od 1 do 3 poniżej.
1 Wybierz jeden z następujących
elementów.
Przejdź do menu Start i wybierz opcje [Panel
sterowania] — [System], otwórz okno Właściwości,
a następnie kliknij kartę [Nazwa komputera] i
sprawdź nazwę komputera w polu [Pełna nazwa
komputera].
PC name
Nazwa komputera lub adres
IP (do
������������������
15 liter/cyfr)
Share name
Nazwa udostępniania
wprowadzona podczas
udostępniania folderu
(strona 94)
User name
Nazwa użytkownika używana
do uzyskania dostępu do
komputera, na którym
udostępniono folder
Przejdź do menu Start i wybierz opcje [Panel
sterowania] — [Połączenia sieciowe], wybierz
używaną sieć i kliknij kartę [Obsługa], aby
wyświetlić adres IP.
Password
Potrzebne tylko wtedy, gdy
dla folderu udostępnionego
wprowadzono hasło.
Anulowanie wykonywania kopii
zapasowej
2 Wprowadź informacje dla każdego
elementu wybranego w punkcie 1.
Można wprowadzać tylko znaki
alfanumeryczne.
3 Wybierz opcję [Confirm].
6 Jeśli dane kopii zapasowej już istnieją,
przejdź do punktu 7.
W przeciwnym razie przejdź do punktu 8.
7 Wybierz opcję [Full backup] lub
[Incremental backup].
Full backup
Przechowywane dane
dźwiękowe zastępują istniejące
dane.
Incremental
backup
Zachowywane są tylko dane
dźwiękowe, które różnią się od
istniejących.
Back
Wykonywanie kopii zapasowej
zostanie anulowane i
urządzenie powróci do
poprzednio wyświetlanego
ekranu.
8 Wybierz opcję [Yes].
Rozpocznie się tworzenie kopii zapasowej.
Po zakończeniu wykonywania kopii
zapasowej na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „Backup completed normally”.
98PL
Aby sprawdzić nazwę komputera (w
przypadku korzystania z systemu
Windows XP Professional)
Aby sprawdzić adres IP (w przypadku
korzystania z systemu Windows XP
Professional)
1 Podczas wykonywania kopii zapasowej
wybierz opcję [Cancel].
Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.
2 Wybierz opcję [Cancel processing].
Przywracanie danych z kopii
zapasowej
Można przywrócić dane z kopii zapasowej w folderze
udostępnionym komputera na dysku twardym
urządzenia.
1 W oknie konfiguracji kopii zapasowej wybierz
opcje [Restore backup data] — [Online
Windows shared folder].
2 Skonfiguruj folder udostępniony komputera i
wybierz opcję [Confirm].
3 Sprawdź wyświetlany element i wybieraj
odtąd opcję [Yes].
Urządzenie połączy się z Internetem, a dane
dźwiękowe zostaną sprawdzone. Po zakończeniu
sprawdzania urządzenie rozpocznie przywracanie
danych dźwiękowych na dysku twardym.
Po zakończeniu przywracania zostanie
wyświetlony komunikat „Restored backup data
normally”.
Jeśli podczas przywracania zostanie wybrana
opcja [Cancel], operacja zostanie anulowana.
Uwagi
Po anulowaniu wykonywania kopii zapasowej
dane skopiowane na zewnętrzne urządzenie są
niepełne i nie można ich użyć w celu przywrócenia
danych na dysku twardym. W takiej sytuacji
należy wykonać pełną kopię zapasową aż do jej
końca.
Po anulowaniu przywracania dane przywrócone
na dysku twardym urządzenia są niepełne i mogą
spowodować awarię urządzenia. Aby tego uniknąć,
należy ponownie wykonać pełną procedurę
przywracania danych.
Po rozpoczęciu operacji formatowania nie można
jej anulować.
Nie można używać koncentratora USB między
urządzeniem i urządzeniem zewnętrznym.
Firma Sony nie może zagwarantować
bezproblemowego działania w przypadku
używania przedłużacza USB podczas tworzenia
kopii zapasowej ani przywracania danych kopii
zapasowej.
Nie należy odłączać kabla USB ani kabla
sieciowego i nie należy wyłączać urządzenia
podczas wykonywania kopii zapasowej lub
przywracania danych. Może to spowodować
awarię urządzenia.
Należy upewnić się, że nazwa folderu
udostępnionego w sieci jest określona za pomocą
znaków alfanumerycznych.
Sprawdzanie informacji o systemie
Można wyświetlać informacje o systemie,
takie jak ilość pozostałego miejsca na
dysku twardym, numer wersji aplikacji
oraz informacje o wersji mikrokomputera
urządzenia.
Przejdź do menu Setup i wybierz opcję
[System info].
Wskazówka
Ilość miejsca pozostałego na dysku twardym to
ilość miejsca rzeczywiście dostępnego dla danych
dźwiękowych. Przy pełnej pojemności wynosi ona
około 68 GB.
Aktualizowanie aplikacji systemowej
Pobranie najnowszej wersji aplikacji
systemowej umożliwia korzystanie z
najnowszych funkcji.
Po udostępnieniu nowej aktualizacji
użytkownik zostanie o tym powiadomiony
za pomocą komunikatu na wyświetlaczu,
gdy urządzenie będzie włączone i
podłączone do Internetu.
1
Przejdź do menu Setup i wybierz
opcję [Software update].
Zostanie wyświetlone okno aktualizacji
aplikacji systemowej.
2
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
Rozpocznie się aktualizacja.
Ukończenie aktualizacji może zająć
około godziny.
Po zakończeniu aktualizacji aplikacji
ponowne uruchomienie urządzenia
zajmie około 30 do 40 minut.
Uwaga
Nie należy wyłączać urządzenia ani odłączać kabla
sieciowego w trakcie aktualizacji.
Formatowanie systemu
Ta funkcja powoduje sformatowanie
urządzenia i przywrócenie go do stanu
z chwili zakupu. Należy zwrócić uwagę,
że ten proces powoduje usunięcie
wszystkich ustawień oraz informacji
(np. danych dźwiękowych nagranych lub
zaimportowanych na odtwarzacz HDD
Jukebox oraz ustawień zegara i sieci). Jednak
aktualizacje systemu dokonane przy użyciu
opcji [Software update] nie są usuwane.
1
Przejdź do menu Setup i wybierz
opcję [System format].
Zostanie wyświetlone okno
potwierdzenia.
2
Wybierz opcję [Yes].
Rozpocznie się formatowanie.
Urządzenie automatycznie zostanie
uruchomione ponownie kilka razy
w trakcie tej operacji. W ciągu kilku
minut po ostatnim ponownym
uruchomieniu nastąpi wyłączenie
urządzenia.
99PL
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie
problemów
Jeśli podczas używania urządzenia wystąpi
problem, przed skontaktowaniem się z
najbliższym przedstawicielem firmy Sony,
zapoznaj się z czynnościami opisanymi poniżej.
W przypadku pojawienia się komunikatu o
błędzie zaleca się zapisanie jego treści.
1 Sprawdź, czy problem jest opisany
w niniejszej sekcji „Rozwiązywanie
problemów”.
2 Sprawdź witrynę Sony Europe internetową
poświęconą obsłudze klienta pod adresem
http://support.sony-europe.com/ (tylko dla
klientów w Europie).
Witryna zawiera najnowsze informacje
dotyczące pomocy technicznej oraz sekcję
Często zadawane pytania (FAQ).
3 Jeśli po wykonaniu czynności
opisanych w punktach 1 i 2 problem
nie zniknął, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Jeśli po wykonaniu wszystkich opisanych
powyżej czynności problem nadal
występuje, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
100PL
Urządzenie wyłącza się po chwili
od wyświetlenia powyższych
komunikatów.
Jeśli na dysku twardym urządzenia
zapisanych jest wiele danych, wyłączenie
urządzenia zajmuje trochę czasu.
Urządzenie włącza się po chwili od
wyświetlenia komunikatów: „Starting
up” i „Please wait”.
Jeśli urządzenie pracuje w środowisku
sieciowym bez routera
szerokopasmowego, pobranie adresu IP i
uruchomienie urządzenia trwa około 30
sekund.
Adres IP ustawiony dla urządzenia jest
już używany przez inne urządzenie.
Ustaw inny adres IP.
Nie można wyłączyć urządzenia.
Przycisk  (zasilanie) może nie
działać, gdy wprowadzane są ustawienia
początkowe lub urządzenie jest nadal w
trakcie uruchamiania.
Podczas analizowania nagranych
materiałów wskaźnik On/Standby świeci
na zielono, a panel miga wolno. Jeśli
chcesz anulować analizę i natychmiast
wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk .
Zasilanie
Wyświetlacz
Nie można włączyć urządzenia.
Podłącz prawidłowo przewód zasilający
do gniazda ściennego.
Wyjmij przewód zasilający z gniazda
ściennego. Po upływie około 1 minuty
ponownie podłącz przewód zasilający
i naciśnij przycisk  (zasilanie), aby
włączyć urządzenie.
Obraz na wyświetlaczu jest
zniekształcony.
Urządzenie jest narażone na wstrząsy lub
wibracje. Umieść urządzenie w stabilnym
miejscu.
Czasami przyczyną zniekształceń może
być dysk twardy; nie oznacza to jednak
awarii urządzenia.
Na wyświetlaczu pojawiają się
komunikaty „Starting up”, „Please
wait.”, „Turning-off after setting
is applied” i urządzenie zostanie
automatycznie wyłączone.
Nie oznacza to problemu. Po podłączeniu
przewodu zasilającego urządzenie
automatycznie wprowadza ustawienia
początkowe i przechodzi do trybu
oczekiwania.
Urządzenie włącza się po naciśnięciu
przycisku  (zasilanie).
Dźwięk
CD
Brak dźwięku.
Naciśnij przycisk VOLUME +/– lub
MUTING, aby anulować funkcję
wyciszania. Nie można monitorować
dźwięku, gdy działa programator
nagrywania.
Anuluj pauzę.
Upewnij się, że żadna wtyczka nie jest
podłączona do gniazda  (słuchawki).
Sprawdź połączenia urządzenia
zewnętrznego i upewnij się, że gniazdo
(przednie lub tylne) wybrane z menu
funkcji AUDIO IN odpowiada gniazdu,
do którego urządzenie zewnętrzne jest
podłączone.
Podłącz prawidłowo przewody
głośnikowe.
Jeśli przewody głośnikowe są
uszkodzone, wymień je.
Nie można rozpocząć odtwarzania.
Upewnij się, że płyta została włożona.
Włóż płytę do odtwarzacza stroną z
nadrukiem do góry (strona 20).
Jeśli płyta nie leży płasko w szufladzie,
ułóż ją prawidłowo.
Włożona płyta musi być obsługiwana
przez urządzenie (strona 110).
W szufladzie zgromadziła się wilgoć.
Wyjmij płytę i wyłącz urządzenie na
około pół godziny, a następnie włóż płytę
ponownie (strona 109).
Brak balansu między prawym i lewym
kanałem lub kanały są odwrócone.
Podłącz poprawnie głośniki i inne
urządzenia.
Dźwięk nie ma głębi i brzmi
monofonicznie.
Podłącz poprawnie głośniki i inne
urządzenia.
Występuje znaczny przydźwięk lub
szumy.
Podłącz poprawnie głośniki i inne
urządzenia.
Odsuń przewód audio od wyświetlacza,
lamp jarzeniowych oraz�����������������
���������������������
innych urządzeń
elektrycznych.
�����
Odsuń urządzenie od wyświetlacza oraz�
telewizora.
Jeśli gniazda lub wtyki są zabrudzone,
wyczyść je miękką szmatką zwilżoną
alkoholem.
Płyta jest porysowana lub zabrudzona.
Nie można odtwarzać. Dźwięk
przeskakuje.
Płyta nie jest zgodna ze standardem CD
audio.
Płyta jest porysowana lub zabrudzona.
Nie można odtworzyć niektórych
utworów.
W przypadku wielosesyjnych płyt CD
audio odtwarzane są tylko utwory
nagrane podczas pierwszej sesji.
Nie można odtworzyć plików MP3.
Płyta zawierająca pliki MP3 jest
niezgodna ze standardem ISO9660* Level
1/Level 2 lub Joliet.
Nie można odtwarzać plików bez
rozszerzenia MP3. W przypadku próby
odtworzenia pliku o rozszerzeniu MP3,
który nie jest plikiem MP3, mogą
wystąpić szumy i może dojść do awarii
urządzenia.
Pliki mają rozszerzenie MP3, ale są w
formacie innym niż MPEG-1 Audio
Layer 3.
Ciąg dalszy

101PL
Nazwy wykonawców nie są
wyświetlane.
W przypadku płyt CD w formacie MP3
nazwy wykonawców są wyświetlane
na głównym wyświetlaczu. Nazwę
wykonawcy można sprawdzić w
szczegółowych informacjach o utworze
(ID3) (strona 22).
Nie można uzyskać informacji o tytule.
Urządzenie nie jest podłączone do sieci.
Nie włożono płyty.
Urządzenie działa w trybie MP3.
Baza danych usługi rozpoznawania
muzyki Gracenote® nie zawiera
informacji o danej płycie (strona 21).
FM/AM i DAB (tylko model
dostępny w Wielkiej Brytanii)
Nie można odbierać stacji radiowych.
Podłącz poprawnie anteny (strony od 80
do 82).
Popraw ustawienie anteny.
Użyj anteny zewnętrznej.
Funkcja RDS nie działa.
Upewnij się, że ustawiona jest stacja FM.
Nie można odbierać usług DAB (tylko
model dostępny w Wielkiej Brytanii).
Sprawdź wszystkie połączenia antenowe
i wykonaj procedurę DAB Auto Scan
(strona 23).
Bieżąca usługa DAB jest niedostępna.
Naciśnij przycisk TUNING +/-, aby
wybrać inną usługę.
Po zmianie obszaru niektóre usługi/
częstotliwości mogły ulec zmianie i może
nie być możliwe ustawienie standardowej
emisji. Wykonaj procedurę DAB Auto
Scan, aby zarejestrować ponownie
treść emisji (strona 23). (Wykonanie
tej procedury powoduje wyczyszczenie
wszystkich zapisanych wcześniej
programów.)
102PL
HDD Jukebox
Niektóre utwory nie są wyświetlane.
W przypadku niektórych typów list nie
wszystkie utwory są wyświetlane.
Urządzenie nie odtwarza plików MP3
audio.
Pliki MP3 audio zostały nagrane w
nieobsługiwanym formacie.
Nie można nagrać płyty CD.
Płyta nie jest zgodna z żadnym
obsługiwanym standardem płyt CD
audio.
Płyta jest porysowana lub zabrudzona.
Nie można importować plików.
Jednocześnie można zaimportować
do 10 000 utworów. Zmniejsz liczbę
utworów do 10 000 lub mniej,
usuwając niektóre pliki (w przypadku
importowania z urządzenia pamięci
masowej USB) lub rozdzielając pliki
do kilku folderów (w przypadku
importowania z folderu udostępnionego
na komputerze).
Nie można sortować elementów na
liście albumów, wykonawców itd.
Funkcja sortowania nie działa w trybie
folderu ani listy odtwarzania.
Nie można przeprowadzać edycji.
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w sekcji „Informacje o
dostępnych funkcjach” na stronie 55.
Nie można zmienić nazwy.
W przypadku niektórych trybów listy
lub katalogów nie można zmieniać nazw
wyświetlanych utworów (strona 58).
Nie można uzyskać informacji o tytule.
Urządzenie nie jest podłączone do sieci.
Baza danych usługi rozpoznawania
muzyki Gracenote® nie zawiera
informacji o danej płycie (strona 21).
Pobranie informacji o tytułach
słabo nagranych utworów może być
niemożliwe; na przykład o utworach,
które nie zostały nagrane od początku.
Nie można pobrać informacji o utworach
o długości 15 sekund lub krótszych.
Nie można połączyć utworów.
Nie można łączyć utworów, jeśli ich
sumaryczny czas przekracza 120 minut.
Utwory są zapisane w różnych formatach
(np. jeden plik w formacie Linear PCM, a
drugi w formacie ATRAC).
Utwory mają różne szybkości transmisji
(np. jeden plik ma szybkość 105 kb/s, a
drugi 132 kb/s).
Wybrane utwory mają format MP3.
Po wielokrotnych edycjach (dzielenie i
łączenie) nie można połączyć utworów.
Wynika to z ograniczeń technicznych
dysku twardego. Nie oznacza to
uszkodzenia.
Podczas nagrywania z radia lub
usługi DAB muzyka i mowa nie są
rozróżniane automatycznie.
Sprawdź, czy w opcji „Track mark”
wybrano ustawienie „Auto” (strona 32).
Nie można podzielić utworu.
Utworu nie można podzielić na początku
ani na końcu.
Utworu nie można podzielić, jeśli po
podziale całkowita liczba utworów na
odtwarzaczu HDD Jukebox przekroczy
40 000.
Wybrane utwory mają format MP3.
Wybrany został inny tryb niż tryb
folderu.
Nie można podłączyć urządzenia
do zewnętrznego urządzenia
przenośnego.
Jeśli do gniazd z przodu i z tyłu
urządzenia są podłączone dwa
urządzenia przenośne, odłącz jedno z
nich.
Podłącz ponownie kabel USB.
Funkcja x-DJ
Żądany kanał nie pojawia się na
wyświetlaczu.
Jeśli na jednym kanale połączono 5
utworów, kanał zostanie wyświetlony.
Brak utworu na oczekiwanym kanale.
Ponieważ utwory są klasyfikowane za
pomocą technologii analizy 12-tonowej,
dany utwór może zostać umieszczony na
innym kanale niż oczekiwany. Nie można
usunąć takich utworów, ale można je
ukryć, tak aby nie były wyświetlane
(strona 47).
Brak utworów na kanale.
Niektóre kanały są wyświetlane, nawet
jeśli nie zawierają odpowiadających im
utworów (strona 44).
Utwory są umieszczane na kanałach
Radio Music/Talk, tylko gdy w
ustawieniu „Track mark” wybrano opcję
nagrywania „Auto”.
Ciąg dalszy

103PL
Kanał YEAR nie działa poprawnie.
Do kanału YEAR będą dołączane tylko
utwory zawierające informacje o roku
wydania.
Rok podany w utworze dołączonym do
kanału YEAR niekoniecznie musi być
rokiem pierwszego wydania. Dzieje
się tak, ponieważ używane informacje
odpowiadają płycie CD, na której zawarty
był utwór lub album.
Programator
Programator nagrywania nie działa.
Ustaw poprawnie datę i godzinę (strony
18 i 70).
Wystąpiła awaria zasilania, gdy
programator działał w trybie
oczekiwania, lub przewód zasilający
został odłączony.
Urządzenie jest narażone na wstrząsy lub
wibracje. Ustaw urządzenie w stabilnym
miejscu.
Urządzenie nie rozpoczyna
odtwarzania o określonej godzinie,
pomimo że budzik został ustawiony.
Ustaw poprawnie datę i godzinę (strony
18 i 69).
Wystąpiła awaria zasilania, gdy
programator działał w trybie
oczekiwania, lub przewód zasilający
został odłączony.
Urządzenie jest narażone na wstrząsy lub
wibracje. Ustaw urządzenie w stabilnym
miejscu.
Programator nagrywania nie
nagrywa materiału w całości. Brakuje
początkowych lub środkowych części
materiału.
Ustaw poprawnie datę i godzinę (strony
18 i 70).
Wystąpiła awaria zasilania, gdy
programator działał w trybie
oczekiwania, lub przewód zasilający
został odłączony.
104PL
Na krótko przed uruchomieniem
programatora nagrywania wykonana
została operacja, na przykład edycja, lub
wykonano kopię zapasową danych.
Urządzenie zostało narażone na wstrząsy
lub wibracje. Ustaw urządzenie w
stabilnym miejscu.
Funkcja Network Media
Nie można połączyć się z serwerem
(wyświetlany jest komunikat „Cannot
access server.”).
Upewnij się, że kabel sieciowy jest
podłączony.
Jeśli używany jest koncentrator lub router
z wbudowanym koncentratorem, upewnij
się, że jest on włączony.
Upewnij się, że serwer jest włączony.
Upewnij się, że adres IP urządzenia został
pobrany poprawnie.
Jeśli opcja [DHCP] została ustawiona
na [All auto] i adres IP został pobrany
poprawnie, zostanie on wyświetlony
(strona 92). Jeśli adres IP nie jest
wyświetlany, sprawdź następujące
elementy.

Upewnij się, że koncentrator lub router
szerokopasmowy jest włączony.
(Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej ze sprzętem.)

Przed włączeniem urządzenia upewnij
się, że router szerokopasmowy jest
włączony.

Upewnij się, że urządzenie jest
połączone z koncentratorem lub
routerem szerokopasmowym za
pomocą kabla sieciowego (strony od 87
do 89).

Upewnij się, że adres IP jest pobierany
w sposób właściwy dla danego
środowiska sieciowego (strona 92).
Sprawdź, czy ustawienia początkowe
serwera są poprawne.
Jeśli funkcja ICF (Internet Connection
Firewall) serwera jest włączona, może
ona stanowić przeszkodę w połączeniu
urządzenia z serwerem. W takim
wypadku wyłącz funkcję ICF.
Upewnij się, że urządzenie zostało
poprawnie zarejestrowane na serwerze.
Nawet po usunięciu rejestracji urządzenia
z serwera, może on być widoczny na
liście dostępnych serwerów urządzenia.
Ponownie zarejestruj urządzenie na
serwerze.
Jeśli urządzenie nie może nawiązać
połączenia z serwerem za pomocą
funkcji NETWORK MEDIA, pomimo
że wszystkie ustawienia zostały
wprowadzone poprawnie, należy
ponownie uruchomić serwer.
Zmiana połączenia z przewodowego na
bezprzewodowe lub odwrotnie powoduje
utratę ustawienia ograniczeń dostępu. W
takim wypadku ustawienie ograniczeń
dostępu należy wprowadzić ponownie.
Urządzenie nie łączy się
automatycznie z serwerem.
Jeśli urządzenie jest podłączone do
serwera bezpośrednio za pomocą kabla
krosowanego, urządzenie może nie być w
stanie połączyć się z serwerem. Upewnij
się, że urządzenie jest podłączone
do serwera za pośrednictwem
koncentratora.
Urządzenia nie można zarejestrować
na komputerze VAIO.
Upewnij się, że połączenie sieciowe
jest prawidłowe i sprawdź następujące
elementy.

Upewnij się, że z pola „Release
confirmation number” (Generuj
numer potwierdzaj���������������������
ą��������������������
cy) został usunięty
znacznik wyboru.

Upewnij się, że koncentrator
lub router szerokopasmowy jest
włączony. (Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej ze sprzętem.)

Przed
włączeniem urządzenia upewnij
się, że router szerokopasmowy jest
włączony.

Upewnij się, że urządzenie jest
połączone z koncentratorem lub
routerem szerokopasmowym za
pomocą kabla sieciowego (strony od 87
do 89).

Upewnij się, że adres IP jest pobierany
w sposób właściwy dla danego
środowiska sieciowego (strona 92).
Serwer, z którym chcesz się połączyć,
nie jest wyświetlany na liście
dostępnych serwerów.
Przejdź do menu Option i wybierz opcje
[Display] — [Update info]. Aktualizacja
listy serwerów może chwilę potrwać.
Upewnij się, że na podłączonym serwerze
jest aktywny „serwer muzyczny”
(aplikacja).
W przypadku korzystania z aplikacji
VAIO Media otwórz okno VAIO Media
Server Settings i sprawdź, czy opcja
[����������������������������������������
Status of the server��������������������
] jest ustawiona na
[���������
Started��
].
Upewnij się, że w tym polu wybrano opcję [Started]
Ciąg dalszy

105PL
Nawiązanie połączenia urządzenia
z serwerem trwa chwilę.
Jeśli nie łączysz się z Internetem za
pomocą routera szerokopasmowego,
pobranie adresu IP i rozpoczęcie
nawiązywania połączenia z serwerem
może zająć około 30 sekund od momentu
włączenia urządzenia.
Adres IP ustawiony dla urządzenia jest
już używany przez inne urządzenie.
Ustaw inny adres IP.
Nie można połączyć się z serwerem lub
odtwarzanie nie jest możliwe.
Jeśli urządzenie było podłączone do sieci
bez pośrednictwa routera
szerokopasmowego, który następnie
został dodany, adres IP może
automatycznie ulec zmianie, a połączenie
urządzenia z serwerem może stać się
niemożliwe. W takiej sytuacji przejdź do
listy dostępnych serwerów i zaktualizuj
ustawienie, aby uzyskać nowy adres IP.
(Szczegółowe informacje można znaleźć
w sekcji „Serwer, z którym chcesz się
połączyć, nie jest wyświetlany na liście
dostępnych serwerów” na stronie 105.)
Dźwięk przeskakuje.
Przyczyną przeskakiwania dźwięku może
być środowisko sieciowe.
Przeskakiwanie dźwięku może
występować, gdy na serwerze
uruchomionych jest wiele aplikacji.
Zamknij inne aplikacje na serwerze.
Przyczyną przeskakiwania dźwięku
mogą być fale elektromagnetyczne,
gdy urządzenie jest podłączone do
bezprzewodowej sieci LAN.
Wyświetlany format audio jest inny niż
format wyświetlany na serwerze.
Format audio odtwarzania przez sieć jest
wyświetlany na ekranie urządzenia.
Format może się różnić od formatu
wyświetlanego na serwerze.
106PL
Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat „Incompatible format
found.” i utworu nie można odtworzyć.
Sprawdź, czy plik audio na serwerze nie
jest uszkodzony lub skasowany. Zapoznaj
się z informacjami zamieszczonymi w
instrukcji obsługi serwera.
Internet
Urządzenie nie może połączyć się
z Internetem.
Ustawienia sieciowe mogą być
nieprawidłowe. Skontaktuj się z
usługodawcą internetowym.
Przejdź do menu Setup i wybierz opcje
[Network] — [Network status check], aby
sprawdzić stan sieci.
Upewnij się, że ustawienia routera
szerokopasmowego są poprawne.
Szczegółowe informacje dotyczące
ustawień routera szerokopasmowego
można znaleźć w jego instrukcji obsługi
i w materiałach dostarczonych przez
usługodawcę internetowego.
Upewnij się, że kable sieciowe są
właściwie podłączone.
Upewnij się, że do połączenia użyto
właściwych kabli sieciowych (strony od
87 do 89).
Urządzenie jest podłączone bezpośrednio
do modemu bez wbudowanego routera.
Utwórz połączenie za pośrednictwem
routera szerokopasmowego.
Jeśli umowa z usługodawcą
internetowym ogranicza połączenie z
Internetem do jednego urządzenia w
danym momencie, połączenie urządzenia
z Internetem nie będzie możliwe, gdy
jednocześnie połączone jest inne
urządzenie.
Skontaktuj się z usługodawcą
internetowym.
Gdy urządzenie połączone jest za
pomocą bezprzewodowej sieci LAN,
fale elektromagnetyczne mogą czasami
uniemożliwiać połączenie z Internetem.
Urządzenie nie może połączyć się
z modemem ADSL.
Podczas podłączania kabli mogło dojść
do zamiany portów DSL i TEL (telefon)
w rozdzielaczu.
Sprawdź, czy lampki na modemie ADSL
i routerze szerokopasmowym świecą się
poprawnie. Zapoznaj się z informacjami
zamieszczonymi w instrukcji sprzętu.
Kopia zapasowa
Nie można znaleźć folderu
udostępnionego na komputerze.
Jeśli włączona jest funkcja ICF (Internet
Connection Firewall) lub jeśli na
używanym komputerze z systemem
Windows zainstalowano komercyjne
oprogramowanie antywirusowe,
sprawdź, czy dla folderu udostępnionego
są ustawione odpowiednie prawa
dostępu. Zapoznaj się z informacjami
zamieszczonymi w instrukcji
odpowiednich urządzeń.
Sprawdź, czy nazwa folderu
udostępnionego na komputerze nie
zmieniła się od czasu wykonywania
ostatniej kopii zapasowej.
Po wykonaniu przyrostowej kopii
zapasowej rozmiar danych jest dwa
razy większy niż rozmiar oryginału.
Po wykonaniu przyrostowej kopii
zapasowej zegar nie został poprawnie
ustawiony (ustawiono wcześniejszą
godzinę niż godzina wykonania
poprzedniej kopii zapasowej). Ustaw
poprawnie zegar i ponownie wykonaj
przyrostową kopię zapasową (strona 97).
Wykonaj pełną kopię zapasową
(strona 97).
Podczas przywracania danych
dźwiękowych może zostać
wyświetlony komunikat podobny do
następującego.
[The backup file that you have just
been restored has been subjected to
multiple restorations in the past. In the
OpenMG system, restrictions may be
placed on the restoration of copyrighted
materials that have been restored 4 or
more times. This message appears when
the backup file you are using has been
restored 4 or more times.] (������������
Przywrócony
plik kopii zapasowej był przywracany
wielokrotnie w przeszłości. W systemie
OpenMG przywracanie materiałów
chronionych prawami autorskimi, które
były przywracane co najmniej 4 razy, może
podlegać ograniczeniom. Ten komunikat
jest wyświetlany, gdy plik kopii zapasowej
był przywracany co najmniej 4 razy.�)
Jeśli przywrócony plik zostanie
uszkodzony z powodu awarii
urządzenia peryferyjnego lub poważnej
niestabilności systemu urządzenia
skontaktuj się z lokalnym
autoryzowanym punktem serwisowym.
J
eśli
 sprawdzanie poprawności pliku
po wielu próbach nadal kończy się
niepowodzeniem
sprawdź, czy komputer lub dysk
twardy, na którym zapisano dane kopii
zapasowej, nie jest uszkodzony.
Inne
Urządzenie działa nieprawidłowo.
Nieprawidłowe działanie urządzenia
może być spowodowane wyładowaniami
elektrostatycznymi lub innymi
czynnikami. W takiej sytuacji należy
ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli
urządzenie nadal działa nieprawidłowo,
uruchom je ponownie (strona 108).
Jeśli zostaną wyświetlone komunikaty
ostrzegawcze, wykonaj zalecane
działania.
Na ekranie wyświetlanych jest 5
znaków alfanumerycznych.
a������������������������������
włączona funkcja samoczynnej
Został�������������������������������
diagnostyki (strona 108).
Ciąg dalszy

107PL
Wskaźnik On/Standby miga (na
czerwono).
Została włączona funkcja ochrony
głośników. W takiej sytuacji odłącz
przewód zasilający od gniazda ściennego
i sprawdź kabel głośnikowy. Jeśli nie
występują żadne nieprawidłowości, na
przykład zwarcie, sprawdź, czy wskaźnik
On/Standby świeci się, a następnie
ponownie podłącz przewód zasilający do
gniazda ściennego.
Pilot nie działa.
Baterie są rozładowane.
Brak baterii.
Skieruj pilota w stronę czujnika zdalnego
sterowania na urządzeniu (strona 10).
W pobliżu urządzenia znajduje si��ę�
przemiennik lub lampa jarzeniowa.
Odsuń urządzenie od przemiennika.
Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat „Audio data is corrupted”.
Wybierz opcję [Repair].
Urządzenie wibruje lub z otworu
wentylacyjnego słychać szum.
Wibracje są spowodowane szybkim
obracaniem twardego dysku, a szum
jest powodowany przez wentylator. Są
to normalne zjawiska niespowodowane
wadliwą pracą.
Wibracje i szum w urządzeniu
zwiększają się podczas nagrywania
płyty CD.
Podczas nagrywania płyty CD dysk
twardy obraca się szybciej niż podczas jej
odtwarzania, więc zwiększenie wibracji
lub szumu nie oznacza wadliwej pracy.
Poziom wibracji lub szumu zależy od
typu płyty CD.
108PL
Informacje o funkcji samoczynnej
diagnostyki
Po włączeniu funkcji
samoczynnej diagnostyki,
której zadaniem jest
zapobieganie
nieprawidłowemu
działaniu urządzenia, na wyświetlaczu
pojawia się pięcioznakowy numer
serwisowy (np. E 00 11). W takiej sytuacji
należy skontaktować się z lokalnym
autoryzowanym punktem serwisowym i
podać ten numer pracownikowi serwisu.
Jak ponownie uruchomić
urządzenie
Ponowne uruchomienie urządzenia nie
jest zazwyczaj konieczne. W niektórych
sytuacjach urządzenie przestaje działać
prawidłowo i nie odpowiada na naciśnięcie
przycisku lub czynności wykonywane na
ekranie. W takim wypadku urządzenie
należy uruchomić ponownie, naciskając
jednocześnie przycisk  oraz przycisk /
(zasilanie) na obudowie urządzenia.
Informacje o naprawianiu dysku
twardego
Zawartość dysku twardego można
sprawdzić w razie naprawy lub kontroli,
gdy wystąpi awaria lub wprowadzane
są modyfikacje. Firma Sony nie oferuje
tworzenia kopii zapasowej zawartości
dysku twardego.
Jeśli dysk twardy będzie wymagał
formatowania lub wymiany, firma Sony
podejmie odpowiednie działania. Cała
zawartość dysku twardego zostanie
usunięta, wraz z zawartością naruszającą
prawa autorskie.
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
Jeżeli system nie będzie używany przez dłuższy
czas, odłącz zupełnie przewód sieciowy od
gniazdka ściennego (od sieci). Gdy odłączasz
urządzenie od sieci, zawsze chwytaj za wtyczkę.
Nigdy nie ciągnij za sam przewód.
Jeśli do urządzenia dostanie się przypadkowo ciało
obce lub ciecz, należy odłączyć przewód zasilający
i przed ponownym włączeniem urządzenia zlecić
jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
Przewód zasilający można wymieniać wyłącznie w
specjalistycznym punkcie serwisowym.
Lokalizacja urządzenia
Nie należy ustawiać urządzenia w pozycji
przechylonej, w pobliżu źródeł ciepła, w
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie
jasnego światła lub promieni słonecznych,
niskich temperatur, kurzu, brudu, w miejscach
bez odpowiedniej wentylacji ani w miejscach
narażonych na wibracje.
Umieszczając urządzenie lub głośniki na
powierzchniach pokrytych woskiem, olejem, pastą
itp., należy zachować ostrożność, ponieważ może
to spowodować poplamienie lub odbarwienie
powierzchni.
Jeśli urządzenie zostanie przeniesione
bezpośrednio z zimnego otoczenia do ciepłego lub
ustawione w bardzo wilgotnym pomieszczeniu,
na soczewce odtwarzacza CD może się skroplić
wilgoć, co może spowodować awarię urządzenia.
W takim wypadku należy wyjąć z urządzenia płytę
i pozostawić urządzenie w stanie włączonym przez
mniej więcej godzinę, aż wilgoć wyparuje.
Nagrzewanie się urządzenia
Nagrzewanie się urządzenia podczas pracy jest
normalne i nie stanowi powodu do niepokoju.
Nie należy dotykać obudowy, gdy urządzenie
działało przez dłuższy czas, gdyż obudowa może
być gorąca.
Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych
znajdujących się u dołu urządzenia. Blokowanie
otworów wentylacyjnych uniemożliwia
odprowadzanie gorącego powietrza ze
wzmacniacza urządzenia, co może spowodować
awarię urządzenia. Upewnij się, że otwory nie są
zablokowane.
Przenoszenie urządzenia
Nie wolno przenosić urządzenia, gdy w środku
znajduje się płyta CD. Może to spowodować
uszkodzenie płyty CD.
Uwagi dotyczące zestawu
głośnikowego
Zestaw nie jest ekranowany magnetycznie i obraz na
ekranie ustawionego w pobliżu telewizora może ulec
zniekształceniu pod wpływem pola magnetycznego.
W takiej sytuacji należy wyłączyć telewizor, a
następnie włączyć go po upływie 15–30 minut.
Jeśli jakość obrazu się nie poprawi, należy odsunąć
głośniki od telewizora.
Regulacja głośności
Dźwięk odtwarzany z płyty CD zawiera znacznie
mniej szumów niż dźwięk z płyty winylowej.
Dlatego, jeśli podczas słuchania fragmentu
zawierającego tylko szumy zostanie zwiększona
głośność (podobnie jak w przypadku płyt
winylowych), nagłe odtworzenie głośnego dźwięku
może spowodować uszkodzenie głośników.
Przed rozpoczęciem odtwarzania zmniejsz głośność.
Wzgląd na innych ludzi
Zalecane jest utrzymywanie głośności na rozsądnym
poziomie, zwłaszcza w nocy, ze względu na sąsiadów.
Kopia zapasowa danych
Dane dźwiękowe i ustawienia systemowe
przechowywane na dysku twardym urządzenia
mogą zostać utracone podczas naprawy urządzenia.
Przed oddaniem urządzenia do naprawy zaleca
się zapisanie ustawień na kartce papieru oraz
skorzystanie z funkcji Back up w celu utworzenia
kopii zapasowej danych w folderze udostępnionym
na komputerze lub na dysku twardym USB (zobacz
„Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych
dźwiękowych” na stronie 95).
Dane na dysku twardym urządzenia mogą ulec
uszkodzeniu podczas normalnego używania. Aby
uniknąć utraty danych, należy regularnie tworzyć
kopie zapasowe. Należy pamiętać, że firma nie
ponosi odpowiedzialności za dane utracone podczas
używania lub naprawy urządzenia.
Czyszczenie obudowy
Urządzenie należy czyścić miękką szmatką lekko
zwilżoną łagodnym roztworem detergentu. Nie
należy używać szorstkich ściereczek, proszku
czyszczącego ani środków, takich jak rozcieńczalnik,
benzyna czy alkohol.
Przewód zasilający — uwagi
Przed odłączeniem przewodu zasilającego od
gniazda ściennego upewnij się, że urządzenie pracuje
w trybie oczekiwania (wskaźnik On/Standby świeci
na czerwono lub pomarańczowo). Jeśli odłączysz
przewód zasilający podczas pracy urządzenia
(wskaźnik On�������������������������������������
���������������������������������������
/������������������������������������
Standby�����������������������������
świeci na zielono), nagrane
dane mogą zostać utracone lub może nastąpić awaria
urządzenia.
109PL
Informacje o płytach CD
Odtwarzane płyty
Typ płyty
Logo na płycie
CD audio
CD-R/RW (muzyka)
CD-R/RW (pliki MP3)
W urządzeniu MOŻNA odtwarzać
następujące płyty
CD:
CD z muzyką, CD-R, CD-RW i CD TEXT
Pliki MP3:
CD-ROM, CD-R i CD-RW (nagrane zgodnie z
formatem ISO 9660 Level 1 lub 2 bądź Joliet).
Obsługiwane są wielosesyjne płyty CD.
Urządzenie NIE ODTWARZA
następujących płyt
CD-R/CD-RW, na których sesje zostały
nieprawidłowo zamknięte.
PHOTO CD
Obszarów danych na płytach CD-Extra
Obszarów danych na łączonych płytach CD
Superaudio CD (warstwa HD na płycie
hybrydowej)
Płyt w niestandardowych kształtach (np.: serce,
kwadrat, gwiazda)
Płyt z naklejoną taśmą, papierem, naklejką
Płyt używanych lub wypożyczonych, na których
klej wycieka poza oznaczenie.
Płyt z etykietami nadrukowanymi kleistym
atramentem
Płyt z dołączonymi pierścieniami i innymi
akcesoriami
Uwagi
Jeśli płyta zaczyna się sesją CD-DA (lub
„ATRAC”/MP3), jest ona rozpoznawana jako
płyta CD-DA (lub „ATRAC”/MP3) i pozostałe
sesje nie są odtwarzane.
Płyta CD w formacie mieszanym jest
rozpoznawana jako płyta CD-DA (audio).
W zależności od charakterystyki i warunków
nagrywania urządzenie może nie odtwarzać
niektórych płyt CD-R lub CD-RW.
110PL
Rozpoczęcie odtwarzania płyt CD-RW wymaga
pewnego czasu. Jest to spowodowane niższym
współczynnikiem odbijania światła niż w
przypadku innych rodzajów płyt.
Kolejność odtwarzania plików MP3 może być inna
niż kolejność opisana na stronie 111, ponieważ
zależy ona od oprogramowania użytego do
nagrania danych.
Jeśli na płycie nagrano więcej niż 500 utworów
audio, urządzenie nie rozpozna utworów,
począwszy od utworu 501.
Rozpoczęcie odtwarzania płyt zawierających
wiele katalogów lub złożoną strukturę katalogów
wymaga pewnego czasu. Podczas nagrywania
albumów na płytę zaleca się używanie najwyżej 2
poziomów podkatalogów.
Wskazówka
Szczegółowe informacje na temat nagrywana
danych na płytę można znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z napędem CD-R/RW.
Uwagi dotyczące płyt
Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę należy
oczyścić za pomocą specjalnej ściereczki.
Nie należy używać takich środków, jak benzyna,
rozpuszczalnik, dostępne w sprzedaży środki
czyszczące do płyt/soczewek czy środki
antystatyczne w aerozolu przeznaczone do płyt
winylowych.
Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych ani źródeł ciepła,
takich jak nawiewy gorącego powietrza, ani
pozostawiać ich w samochodzie zaparkowanym w
nasłonecznionym miejscu.
Płyty muzyczne zakodowane
z zastosowaniem technologii ochrony
praw autorskich
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do
odtwarzania płyt CD zgodnych ze standardem
Compact Disc (CD). W ostatnim czasie na
rynku pojawiły się wydane przez kilka firm
fonograficznych płyty z nagraniami muzycznymi
zakodowanymi z zastosowaniem technologii
ochrony praw autorskich. Należy zwrócić uwagę na
fakt, że wśród tych płyt znajdują się również takie,
które nie są zgodne ze standardem CD i dlatego
mogą nie być odtwarzane przez niniejsze urządzenie.
Uwaga dotycząca płyt w formacie
DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną
zawierającą materiał DVD nagrany na jednej stronie
oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał dźwiękowy nie
jest zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie
można zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.
Informacje o plikach MP3
To urządzenie odtwarza dane dźwiękowe w formacie
MP3 zapisane na płytach CD-ROM, CD-R i CD-RW
(płyty CD z danymi).
Uwagi dotyczące odtwarzania płyt
MP3
To urządzenie obsługuje format MP3,
częstotliwość próbkowania 32, 44,1 lub
48 kHz i szybkość transmisji od 32 do
320 kb/s. W przypadku płyt nagranych z inną
częstotliwością próbkowania lub szybkością
transmisji odtwarzanie może zostać zatrzymane,
mogą wystąpić głośne trzaski, dźwięk może
przeskakiwać lub może dojść do uszkodzenia
głośników.
Jeśli na płycie znajduje się plik o rozszerzeniu
„mp3”, który nie jest plikiem w formacie MP3,
może on zostać pominięty lub może wystąpić
awaria urządzenia.
Urządzenie nie obsługuje plików w formacie MP3
Pro.
W następujących przypadkach może nie być
dokładnie wyświetlany czas, który upłynął od
początku odtwarzania pliku MP3, i pozostały czas
odtwarzania utworu.
– Podczas odtwarzania pliku MP3 utworzonego w
trybie VBR (ze zmienną szybkością transmisji)
– Podczas przewijania do przodu i do tyłu
Foldery, które nie zawierają plików MP3, są
pomijane.
Maksymalna liczba:
– plików MP3 i folderów zapisanych na jednej
płycie wynosi 500.
– poziomów folderów (struktura drzewa plików)
wynosi 10.
Nie można zagwarantować zgodności z całym
oprogramowaniem do kodowania/zapisywania
plików MP3, ze wszystkimi urządzeniami do
nagrywania ani nośnikami. W przypadku
niezgodnych płyt MP3 mogą występować szumy
lub przerwy w odtwarzaniu dźwięku albo płyty te
mogą nie być odtwarzane wcale.
Albumy wyświetlone są na liście w kolejności
. Ikony albumów,
które nie zawierają żadnych utworów poniżej (na
przykład  na rysunku) nie są wyświetlane.
Rzeczywista struktura
Płyta
Pierwszy katalog Podkatalog Podkatalog Podkatalog
(główny)
2
3
4
Album
Utwór
Na wyświetlaczu urządzenia
Płyty
Albumy
Utwory
Album
Utwór
Uwaga
W przypadku płyty CD zawierającej pliki MP3
urządzenie wyświetla do 10 podkatalogów.
Katalogi i kolejność odtwarzania
plików MP3
Struktura katalogów albumów i utworów
(plików MP3) zapisanych na płycie CD
oraz kolejność odtwarzania są następujące:
.
Jeśli w albumie znajduje się album podrzędny,
utwory zawarte w albumie podrzędnym maja
priorytet odtwarzania (np.: jeśli album  jest
zawarty w albumie , to utwór  w albumie 
zostanie odtworzony przed innymi utworami, na
przykład  lub ).
111PL
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
68 + 68 W (4  przy 1 kHz, DIN)
Wyjściowa moc skuteczna przy pracy ciągłej
(orientacyjnie):
85 + 85 W (4  przy 1 kHz, 10 % THD)
Wyjściowa moc muzyczna (orientacyjnie):
85 + 85 W (4  przy 1 kHz, 10 % THD)
Sekcja odtwarzacza CD
System:
System cyfrowego dźwięku CD
Właściwości diody laserowej:
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera*: Poniżej 44,6 μW
*����������������������������������������������
���������������������������������������������
Jest to wartość mierzona z odległości 200 mm
od powierzchni soczewki obiektywu na bloku
optycznym o przesłonie 7 mm.
Pasmo przenoszenia:
20 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne:
niższe niż 0,1%
Sekcja HDD Jukebox
Pojemność:
80 GB*
System nagrywania:
ATRAC3
ATRAC3plus
MP3
Linear PCM
Maksymalny czas nagrywania (mierzony dla
formatu ATRAC 48 kb/s):
Około 3 400 godz.
Maksymalna liczba utworów:
40 000
* Część pamięci jest zarezerwowana dla funkcji
systemowych. Rzeczywisty rozmiar pamięci to ok.
68 GB (73 014 444 032 bajtów).
Sekcja tunera
Stereofoniczny, superheterodynowy tuner FM/AM
Układ elektroniczny:
System cyfrowej syntezy częstotliwości PLL ze
sprzężonym kwarcem
Sekcja tunera FM
Zakres częstotliwości:
87,5 – 108,0 MHz (w odstępach co 50 kHz)
Antena:
antena przewodowa FM
Gniazda antenowe:
75  niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia:
10,7 MHz
112PL
Sekcja tunera AM
Zakres częstotliwości:
531 – 1 602 kHz (w odstępach co 9 kHz)
Antena
antena ramowa AM
Gniazda antenowe
Gniazdo anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia
450 kHz
Sekcja tunera DAB (tylko model dostępny w
Wielkiej Brytanii)
Tuner stereo DAB
Antena:
antena przewodowa DAB
Zakres częstotliwości:
pasmo III: 174,928 (5A) – 239,200 (13F) MHz
Tabela częstotliwości DAB (pasmo III)
Częstotliwość Ozna- Częstotliwość Oznaczenie
czenie
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10A
176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
* Częstotliwości są wyświetlane z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Wejścia/wyjścia
Ogólne
AUDIO IN (przód: gniazdo stereofoniczne mini),
AUDIO IN (tył: gniazda foniczne):
Napięcie 0,8 V (standardowe), impedancja
10 k/1,5 V (niska czułość), impedancja 10 k
(tył)
MONITOR OUT (gniazdo foniczne):
1 Vp-p, 75  niesymetryczne
AUDIO OUT (gniazda foniczne):
Napięcie 0,5 V, impedancja 680 
Port sieciowy:
10BASE-T/100BASE-TX
Gniazdo USB:
USB typ A, Hi-Speed USB – połączenie
z urządzeniami USB typu „WALKMAN”
(ATRAC AD)
 (słuchawki) (gniazdo stereofoniczne mini):
dopuszczalna moc słuchawek 8  lub więcej
Wymagania dotyczące zasilania:
230 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
Pobór mocy:
65 W (0,5 W lub mniej w trybie oczekiwania)
Wymiary (szer./wys./dł.) (około):
165 × 254 × 282 mm z uwzględnieniem
wystających części i elementów sterujących
Waga (około):
5,3 kg
Temperatura pracy:
+5C (+41 F) do +35 C (+95 F)
Wilgotność otoczenia podczas pracy urządzenia:
25 do 80%
Dołączone akcesoria:
Przewody głośnikowe (2)
Podkładki (8)
Antena przewodowa FM (1)
Antena ramowa AM (1)
Antena przewodowa DAB (1) (tylko model
dostępny w Wielkiej Brytanii)
Pilot (1)
Baterie LR6 (AA) (2)
Instrukcja obsługi (1)
Skrócona instrukcja podłączania i obsługi (1)
Głośnik
System głośników:
2-drożny, typu bass-reflex
Głośniki:
Subwoofer: 130 mm, typ stożkowy
Wysokotonowy: 25 mm, typ kopułkowy
Impedancja nominalna:
4
Wymiary (szer./wys./dł.)
Ok. 159 × 237 × 220 mm
Masa
Ok. 2,7 kg – głośnik
Wszystkie produkty powinny posiadać oznaczenia
patentów USA i zagranicznych, na których
zastosowanie firma Dolby Laboratories udzieliła
licencji.
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
W niektórych płytkach obwodów
drukowanych używane są
bezhalogenowe środki zmniejszające
palność.
W obudowach używane są
bezhalogenowe środki zmniejszające
palność.
113PL
Słownik
Adres IP
Adresy IP zazwyczaj składają się z czterech
grup zawierających do trzech cyfr; grupy
oddzielane są kropkami (na przykład
192.168.239.1). Wszystkie urządzenia
sieciowe muszą mieć własne adresy IP.
ADSL
Skrót od ang. Asymmetric Digital
Subscriber Line (asymetryczna cyfrowa
linia abonencka). ADSL jest rodzajem linii
szerokopasmowej. Podstawą linii ADSL
są kable miedziane linii telefonicznych,
jednak dzięki wysokim częstotliwościom
standard ADSL pozwala na przesyłanie
dużych ilości danych niezależnie od
sygnałów dźwiękowych. Szybkość
komunikacji wychodzącej (dane wysyłane
od użytkownika) jest niższa niż szybkość
pobierania (dane wysyłane od dostawcy
do użytkownika), stąd pochodzi nazwa
„asymetryczna”. Szybkości transmisji
zależą od konkretnej umowy na usługi.
ATRAC AD
Skrót od ang. ATRAC Audio Device.
Ogólna nazwa urządzeń odtwarzających
dane dźwiękowe zapisane w formacie
ATRAC.
114PL
Bajt
Jedna z podstawowych jednostek
stosowana do wyrażania wielkości danych
cyfrowych w komputerach. Dane cyfrowe
przedstawiane są za pomocą liczb w
systemie dwójkowym (zera i jedynki).
Pojedyncza jednostka danych to jeden bit.
Jeden bajt składa się z ośmiu bitów.
Częstotliwość próbkowania
Przy konwersji dźwięku sygnał analogowy
jest zamieniany (digitalizowany) na
sygnał cyfrowy. Ten proces nazywany
jest próbkowaniem, a częstotliwość
próbkowania oznacza liczbę pomiarów
sygnału na sekundę dokonywaną podczas
nagrywania.
Częstotliwość próbkowania muzycznych
płyt CD wynosi 44 100 razy na sekundę i
jest zapisywana jako 44,1 kHz. Ogólnie im
wyższa częstotliwość próbkowania, tym
wyższa jakość nagrania.
DHCP
Skrót od ang. Dynamic Host
Configuration Protocol (protokół
dynamicznej konfiguracji hosta). System
automatycznego uzyskiwania danych
konfiguracyjnych wymaganych do
połączenia z Internetem.
ATRAC3
Jedna z technologii kompresji dźwięku
„ATRAC”, opracowana przez firmę
Sony, pozwalająca na uzyskanie wysokiej
jakości dźwięku przy 10-krotnie większej
kompresji danych niż na płycie CD.
DLNA
Skrót od Digital Living Network Alliance.
DLNA jest organizacją typu non-profit,
której celem jest określenie wytycznych
projektowych dla zawartości cyfrowej
udostępnianej w sieciach.
Szczegółowe informacje można znaleźć w
witrynie pod adresem
http://www.dlna.org/en/consumer/home
ATRAC3plus
ATRAC3plus stanowi rozszerzenie
technologii ATRAC3. Technologia ta
pozwala na uzyskanie 20-krotnie większej
kompresji danych niż na płycie CD bez
pogorszenia jakości dźwięku.
DNS
Skrót od ang. Domain Name System
(system nazw domen). Jest to serwer, który
tłumaczy nazwy domen na adresy IP i
odwrotnie. DNS jest identyfikowany przez
adres IP. Zwany także „serwerem DNS”.
Dysk twardy
Urządzenie magazynujące stosowane
w komputerach i innych urządzeniach
cyfrowych, umożliwiające przechowywanie
dużej ilości danych cyfrowych. Dysk
twardy składa się z dysku magnetycznego
oraz napędu, co umożliwia bardzo szybkie
odczytywanie, zapisywanie i wyszukiwanie
danych.
Ethernet
Jedna z metod łączenia komputerów
w sieci LAN (Local Area Network).
Ethernet, opracowany przez firmę
Xerox Corporation, stał się niezwykle
popularnym sposobem tworzenia sieci
LAN.
ID3
ID3 to zestaw informacji (takich jak nazwa
utworu lub wykonawca) zapisanych w
pliku MP3. Znacznik ID3 jest używany
w tym urządzeniu do wyświetlania
informacji o plikach MP3.
Internet
Sieć komunikacyjna łącząca komputery na
całym świecie. Internet zapewnia dostęp
do wielu usług, takich jak poczta e-mail i
wyszukiwarki.
ISO9660
Norma wprowadzona przez organizację
ISO (International Organization for
Standardization), określająca system
plików zapisywanych na nośniku CDROM.
Kondensacja
Kondensacja występuje wewnątrz
urządzenia w przypadku nagłego wzrostu
temperatury, na przykład po włączeniu
grzejnika. W przypadku pojawienia się
kondensacji należy wyłączyć urządzenie i
odczekać, aż wilgoć wyparuje.
LAN
Skrót od ang. Local Area Network (sieć
lokalna).
Sieci LAN to ogólna nazwa sieci
umożliwiających komunikację między
komputerami, drukarkami i faksami
znajdującymi się na niewielkim obszarze,
na przykład w biurze lub w budynku.
Linear PCM
Liniowa modulacja kodowo-impulsowa —
cyfrowy system kodowania
nieskompresowanych danych
dźwiękowych używany w urządzeniu
do nagrywania 16-bitowego dźwięku z
częstotliwością próbkowania 44,1 kHz
(standard dźwięku płyt CD audio).
MP3
Skrót od ang. MPEG-1 Audio Layer3.
MP3 jest standardem kompresji plików
dźwiękowych określonym przez grupę
MPEG (Motion Picture Experts Group),
będącą grupą roboczą organizacji
ISO (International Organization for
Standardization). Standard ten umożliwia
kompresowanie plików dźwiękowych
do około 1/10 rozmiaru danych na
standardowej płycie CD. Ponieważ
algorytm kodowania MP3 jest publiczny,
istnieją różne kodery/dekodery zgodne
z tym standardem. Standard MP3
jest szeroko stosowany w technice
komputerowej.
MSC
Skrót MSC odnosi się do standardu
USB Mass Storage Class. MSC jest
zdefiniowanym przez organizację USB
Implementers Forum protokołem,
umożliwiającym transfer danych przez
port USB do urządzeń zewnętrznych. Jest
on wykorzystywany do obsługi dysków
twardych USB, pamięci USB itd.
MTP
Skrót nazwy Media Transfer Protocol.
MTP jest technologią transferu danych
opracowaną przez firmę Microsoft
Corporation. Protokół ten umożliwia
przesyłanie danych: obrazów, audio, wideo
itp. do zgodnych urządzeń przenośnych.
115PL
Pamięć masowa USB
W niniejszej instrukcji pamięć masowa
USB oznacza urządzenie pamięci masowej
zgodne ze standardem klasy urządzeń
pamięci masowej USB. Urządzenia te,
na przykład odtwarzacz muzyczny USB,
można podłączyć do gniazda USB w
niniejszym urządzeniu lub komputerze
i można ich używać jako przenośnych
urządzeń pamięci masowej.
Proxy
Program lub serwer zapewniający dostęp
do Internetu komputerom chronionym
przez zaporę lub umożliwiający szybsze
pobieranie stron sieci Web.
Router
Urządzenie łączące sieci i przetwarzające
protokoły oraz adresy poszczególnych
sieci. Niedawno wprowadzone zostały
routery typu dial-up umożliwiające
łączenie z liniami ISDN oraz routery
szerokopasmowe dla sieci ADSL i CATV.
Sama nazwa „router” może oznaczać
dowolne z tych urządzeń.
Router szerokopasmowy
W przypadku połączeń internetowych
realizowanych za pomocą linii ADSL lub
telewizji kablowej używane są modemy
ADSL lub modemy kablowe. W przypadku
udostępniania połączenia internetowego
dla kilku urządzeń jednocześnie stosowane
są routery szerokopasmowe.
Szerokopasmowy
Ogólna nazwa linii komunikacyjnych
korzystających z szerokiego pasma
częstotliwości do przesyłania dużych ilości
danych dźwiękowych lub danych video z
dużą szybkością. Aktualnie do systemów
szerokopasmowych zalicza się ADSL,
CATV, FTTH i inne.
Szybkość transmisji
Szybkość transmisji to miara ilości danych
wyrażona w bitach na sekundę (b/s).
Usługodawca internetowy
Firma udostępniająca połączenie z
Internetem.
116PL
VAIO Media
VAIO Media to domowe oprogramowanie
sieciowe dostępne na komputerach
Sony VAIO. Podłączenie komputera
do niniejszego urządzenia wymaga
zainstalowania na komputerze
oprogramowania VAIO Media w wersji 4.1
lub nowszej.
Emisja DAB (Digital Audio
Broadcasting — radiofonia
cyfrowa) — zagadnienia
powiązane (tylko model dostępny
w Wielkiej Brytanii)
Etykieta usługi
Nazwa pojedynczej usługi lub cyfrowego
kanału radiowego.
Etykieta zbioru
W emisji DAB wiele cyfrowych kanałów
radiowych nadawanych jest na jednej
częstotliwości radiowej. Grupa kanałów
przesyłanych w ten sposób jest określana
mianem „zbioru”, a nazwę takiej grupy
stanowi „etykieta zbioru”.
Segment etykiety dynamicznej
Dane tekstowe wysyłane dla każdego
kanału lub usługi.
Lista dozwolonych znaków
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZabcdefghijklmnopq
rstuvwxyzÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊË
ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßà
áâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùú
ûüýþÿ0123456789!”#$%&’()*
+,–./:;<=>?@[\]^_`{|}~¡¢Ł¤
 ¦ § ¨ © a « ¬ -  – ˚ ± ² ³��� ´ µ ¶ · ‚ ¹ ⁰ » ¼ ½
¾¿×÷
Indeks
A
Adres IP 37, 90, 92, 115
Album 14, 20, 22, 39, 40, 59
Antena przewodowa FM 81
Antena ramowa AM 82
ATRAC, format 30
ATRAC3 • ATRAC3plus
30, 31, 49, 64
AUDIO IN, funkcja 35, 70
AUDIO IN, gniazdo 26, 80
AUDIO OUT, gniazdo 80
Automatyczna analiza 48
Automatyczne dodawanie
tytułu 32
B
Bajt 17
BAND, opcja 71
Bezprzewodowa sieć LAN
81, 86, 89, 93
Brama domyślna 90
Budzik 69
C
CD audio, płyta 20, 33, 110
D
DAB, usługa 116
Nagrywanie 34
Skanowanie 23
DHCP 91, 114
DLNA 74, 114
DLS 26
Dysk twardy 7, 95, 96, 108
Dysk twardy USB 96, 97
Dzielenie 62
E
Edycja 55
Efekt dźwiękowy 15
Ekran główny 14
EQ, opcja 15
F
Favorites, lista odtwarzania
66
FM/AM 23, 34, 41, 70
Folder 39, 40, 57, 59
Folder udostępniony na
komputerze
Importowanie plików 36
Ustawianie 94
Wykonywanie kopii
zapasowej 97
Zapisywanie obrazów 65
Format audio 30, 31, 49,
64, 76
Format daty 18
Format godziny 18
Formatowanie
Dysk twardy USB 97
System 99
Funkcja autodiagnostyki
108
Funkcje 13
Menu Function 14
G
Gatunek 39, 40, 59
Głośniki 80
Gniazdo MONITOR OUT
80
Gramofon 35
Grupa 58, 59
H
HDD Jukebox, funkcja 29
Edycja 55
Odtwarzanie 37
I
ID3 22
Importowanie 29
Z folderu udostępnionego
na komputerze 36
Z urządzenia pamięci
masowej USB 36
Informacja o czasie 21
Internet
Konfiguracja 90
Połączenie 81, 85
J
Jasność (przycisk
DIMMER) 9
K
Klient 74
Komputer VAIO 79
Kondensacja wilgoci 109
Kopia zapasowa 95, 109
L
LEVEL SYNC level, opcja
32
Linear PCM, format 15, 30,
31, 49, 64, 115
Lista 39
Lista odtwarzania/
Favorites 39, 66
Wyświetlanie listy 15
Lista odtwarzania 58, 66
Ł
łączenie 63
M
Magnetofon kasetowy 26,
35, 80
Mega Bass, tryb 15
Menu 13
Menu Option 14
Monitorowanie dźwięku 31
MP3 15, 21, 30, 31, 49, 53,
64, 111
MSC 115
MTP 115
Music Surfin’, funkcja 45,
46
N
Nagrywanie 29
Audycja radiowa 34
Lokalizacja docelowa 33
Płyta CD audio 33
Programator nagrywania
70
Urządzenie zewnętrzne 35
Usługa DAB 34
Ustawianie 31
Nazwa komputera 36, 98
NTP, serwer 19
Numer utworu 21, 38, 76
117PL
O
Odtwarzanie
Funkcja Network Media
75
Monitorowanie dźwięku
31
Odtwarzacz HDD Jukebox
37
Play area, ustawienie 42,
77
Play mode, ustawienie 28,
42, 77
Płyta CD 20
Repeat, ustawienie 28,
43, 77
Odtwarzanie wielokrotne
28, 43, 77
odtwarzanie w kolejności
losowej 28, 42
ograniczenia dostępu 79
P
Pilot 8, 82
Plik obrazu 65
Płyta CD
Nagrywanie 33
Odtwarzanie 20
Wyszukiwanie informacji
56
Płyta CD-R/CD-RW 110
Podłączanie 80
AUDIO IN, gniazdo 26
Głośniki•anteny 80
Internet 85
Odtwarzacz „WALKMAN”
(ATRAC AD) 50, 82
Urządzenie zewnętrzne 26
Podstawka 82
Port 90
Preset EQ, ustawienie 15
Programator zasypiania 68
Przenoszenie 61
118PL
Przesyłanie 49
Kanał x-DJ 48
Lokalizacja docelowa 49
Przycisk TRANSFER 49
Stan 53
Telefon komórkowy 52
Urządzenie pamięci
masowej USB 51
Urządzenie PSP 52
„WALKMAN” (ATRAC
AD) 50
Przód 27
Przywracanie danych 97
Punkt dostępu 91, 93
Q
Quick mode, tryb 50
Quick start-up, tryb 95
R
Radio
Nagrywanie 34
Słuchanie 23
Radio AM 23, 25
Radio FM 23, 25
Rejestracja
Automatyczne dodawanie
tytułu 32
Kanał Favorites 47
Komputer VAIO 79
Lista odtwarzania 66
Pliki obrazów 65
Stacja radiowa 25
Resetowanie 108
S
Serwer 21, 74, 75
Serwer DNS 90, 115
Serwer proxy 90, 92, 115
Sieć 85
Konfiguracja 85
Network Media, funkcja
74
Połączenie 81, 86
Sprawdzanie stanu 93
Słuchanie
AUDIO IN 27
Funkcja Network Media
75
Płyta CD 20
Radio 23
Usługa DAB 24
SMART SPACE, funkcja 32
SonicStage, program 74
Sortowanie 39
Standard start-up, tryb 95
Strojenie 23
Subnet mask, ustawienie 90
Summer time, ustawienie
18, 19
Szybkość transmisji 31, 64
T
Telefon komórkowy 52
Tryb
Audio CD/MP3 21
Play mode 28, 42, 77
Repeat 28, 43, 77
Tryb drzewa serwera 77
Tryb listy 38
Wprowadzanie tekstu 16
Wyświetlanie 14, 77
Tryb drzewa serwera 77
Tryb listy 38
Tryb powtarzania 28, 43, 77
Tryb wyświetlania 77
Tył 26
Tytuły 59
U
Urządzenie główne 10
Urządzenie pamięci
masowej USB
Importowanie 36
Przesyłanie 51
Zapisywanie obrazów 65
Urządzenie PSP 52
Urządzenie zewnętrzne 26,
35, 70
Usługa rozpoznawania
muzyki Gracenote® 21
Ustawienia programatora
68
Download PDF

advertising