Sony | CPF-IX001 | Sony CPF-IX001 Instrukcja obsługi

2-687-754-81(1)
Wireless
Network Audio
System
Instrukcja obsługi
CPF-IX001
©2006 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać tego
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Ten produkt jest przeznaczony do użycia tylko w
pomieszczeniach.
Aby uniknąć pożaru nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetami,
zasłonami, itp. Nie stawiaj również zapalonych
świec na aparacie.
Stawianie na zestawie naczyń z płynami, np.
wazonów, może być przyczyną pożaru lub
porażenia prądem.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
obudowy.
UWAGA
Jeżeli bateria zostanie wymieniona w niewłaściwy
sposób, powstanie niebezpieczeństwo jej
rozsadzenia. Wymień jedynie na ten sam lub
podobny rodzaj, zalecany przez producenta.
Zużyte baterie wyrzucaj zgodnie ze wskazówkami
producenta.
Nie wrzucaj baterii do zwykłych
domowych śmieci, wyrzucając
oznacz je jako śmieci chemiczne.
Informacja dla Klientów w Europie
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że
Bezprzewodowy system muzyczny CPF-IX001 jest
zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/
WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
2PL
Produkt ten jest przeznaczony do użycia w
następujących krajach:
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej, Republika Irlandii, Republika
Federalna Niemiec, Rzeczpospolita Polska,
Republika Węgierska, Republika Czeska,
Republika Słowacka, Republika Włoska,
Królestwo Szwecji, Królestwo Danii, Republika
Finlandii, Królestwo Norwegii, Republika
Litewska, Republika Łotewska, Republika
Estońska, Królestwo Niderlandów, Hiszpania,
Republika Grecka, Rumunia, Republika Słowenii,
Republika Francuska, Królestwo Belgii,
Republika Portugalii, Konfederacja Szwajcarska,
Republika Austrii, Republika Turcji
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć
do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Spis treści
Podręcznik obsługi CPF-IX001........... 4
Opis ogólny............................................ 5
Kroki wstępne
1: Sprawdzanie zawartości
opakowania ..................................... 6
2: Instalowanie dostarczonego
oprogramowania M-crew Server
Ver. 2.0............................................. 7
3: Przygotowanie pilota........................ 7
4: Instalacja CPF-IX001 ....................... 9
5: Podłączanie CPF-IX001 do sieci... 10
6: Włączanie/wyłączanie
CPF-IX001 .................................... 11
7: Podłączanie serwera .......................11
Restartowanie urządzenia
sieciowego ..................................... 19
Ręczna rejestracja CPF-IX001 na
komputerze ................................... 20
Sprawdzenie ustawień sieci ............... 20
Inne operacje
Regulowanie dźwięku........................ 21
Zasypianie przy muzyce .................... 21
— Nocny programator
Wyłączanie wyświetlenia ................... 21
Informacje na wyświetlaczu .............. 22
Słuchanie audio z podłączonego
komponentu.................................. 22
Usuwanie problemów
Słuchanie muzyki
– MUSIC SURFIN’
Rejestracja ścieżek w M-crew Server
Ver. 2.0........................................... 13
Słuchanie muzyki zapisanej w pamięci
komputera .....................................13
Słuchanie muzyki z playlisty.............. 15
— PLAYLIST
Słuchanie muzyki z
ulubionej playlisty ........................ 16
— Rejestracja FAVORITE
PLAYLIST/Odtwarzanie
FAVORITE PLAYLIST
Słuchanie internetowego radia
– WEB RADIO
Słuchanie internetowego radia przy
użyciu M-crew Server Ver. 2.0.... 17
Zaawansowane nastawienia sieci
Używanie menu sieci.......................... 18
Wybieranie innego serwera ............... 18
Ręczne wykonanie ustawień
sieciowych...................................... 19
Problemy i środki zaradcze ............... 23
Komunikaty ........................................ 25
Dodatkowe informacje
Objaśnienia okien bezprzewodowych
nastawień....................................... 27
Objaśnienia terminów........................ 30
Środki ostrożności .............................. 31
Dane techniczne ................................. 32
Lista lokalizacji przycisków i stron z
ich opisami .................................... 33
Aktualizacji wbudowanego
oprogramowania dla CPF-IX001 szukaj na
następujących stronach internetowych;
U.S.A.:
http://esupport.sony.com/?ref=http%3A//
www.sony.com/index.php
Kanada:
http://www.sony.ca/sonyca/view/english/
warranty/consumer_support.shtml
Europa:
http://support.sony-europe.com/main/
main.asp?l=en
3PL
Podręcznik obsługi
CPF-IX001
Do CPF-IX001 dołączone są następujące
podręczniki obsługi. Używaj ich zgodnie z
wymogami poszczególnych operacji.
„Quick Setup Guide” CPF-IX001
Ten podręcznik wyjaśnia, jak wykonać
ustawienia dla CPF-IX001.
Instrukcja obsługi CPF-IX001 (ten
podręcznik)
Ten podręcznik wyjaśnia działanie samego
systemu CPF-IX001.
Wyjaśnienia w tym podręczniku dotyczą
głównie operacji za pomocą pilota.
Podręcznik instalacji „M-crew Server
Ver. 2.0”
Podręcznik instalacji znajduje się na
dostarczonej płycie CD-ROM.
Zawiera wyjaśnienia, jak zainstalować
dostarczone oprogramowanie „M-crew
Server Ver. 2.0” na komputerze.
Pomoc „M-crew Server Ver. 2.0”
Podręcznik dotyczący pomocy może być
używany tylko po zainstalowaniu programu
„M-crew Server Ver. 2.0”.
Zawiera objaśnienia operacji programu
„M-crew Server Ver. 2.0”, znajdującego się
na tej samej płycie CD-ROM.
4PL
Opis ogólny
Słuchanie muzyki zapisanej w pamięci komputera
• Możesz słuchać muzyki z komputera, wykonując operacje na CPF-IX001.
• Możesz używać MUSIC SURFIN’, aby z łatwością odtwarzać ścieżki zarejestrowane na Mcrew Server (strona 14).
• Możesz zarejestrować bieżącą ścieżkę na ulubionej playliście i odtwarzać ścieżki używając
szybkich i łatwych operacji na pilocie.
• Jeżeli komputer ma połączenie do internetu, możesz także słuchać internetowego radia.
Internet
Uwaga
W przypadku wykonywania operacji (nagrywanie, importowanie pliku, korzystanie z innych aplikacji itp.),
które obciążają komputer z zainstalowanym serwerem, podczas odtwarzania utworu zarejestrowanego na
komputerze serwera dźwięk może chwilowo zanikać. Dźwięk może również zanikać w przypadku złej
komunikacji sieciowej.
5PL
Pilot zdalnego sterowania z baterią
Kroki wstępne
1: Sprawdzanie
zawartości
opakowania
CD-ROM z oprogramowaniem M-crew Server
Ver. 2.0
Urządzenie główne
Tylne podparcie dla opcjonalnego cyfrowego
odtwarzacza muzyki
Urządzenie sieciowe
Jest to przystawka dla opcjonalnych akcesoriów,
które będą obsługiwane w przyszłości. Przechowuj
w pudełku służącym za opakowanie, gdy aktualnie
nie używasz.
Uwagi
Subwoofer
• Przesuń tylne podparcie w przód lub w tył tak,
aby przylegało z tyłu do podłączanych
opcjonalnych akcesoriów.
*
* Kształt wtyczki różni się zależnie od
obszaru.
Kabel sieciowy dla CPF-IX001
Kabel LINE IN
6PL
• Gdy wyjmujesz lub wkładasz opcjonalne
akcesoria, trzymaj je prosto i w pozycji
równoległej do tylnego podparcia.
Aby słuchać muzyki z komputera lub
korzystać z internetowego radia, konieczne
jest zainstalowanie najpierw dostarczonego
oprogramowania M-crew Server Ver. 2.0.
Ekran instalacji uruchomi się automatycznie
po włożeniu dostarczonej płyty CD-ROM do
komputera, postępuj więc według instrukcji
na ekranie i zainstaluj oprogramowanie.
3: Przygotowanie
pilota
Wyciągnij pasek izolacyjny, aby umożliwić
dopływ energii z baterii.
Bateria znajduje się w pilocie.
Kroki wstępne
2: Instalowanie
dostarczonego
oprogramowania
M-crew Server Ver. 2.0
Wymiana baterii w pilocie
1
Wysuń i wyjmij pojemnik baterii.
2
Włóż nową baterię litową CR2025, stroną
oznaczoną + skierowaną do góry.
CD-ROM z
oprogramowaniem
M-crew Server
Ver. 2.0
Szczegółowe informacje o instalacji
znajdziesz w podręczniku instalacji „M-crew
Server Ver. 2.0”, znajdującym się na
dostarczonej płycie CD-ROM.
Bateria litowa CR2025
Uwaga dla użytkowników NAS-CZ1
Zainstaluj M-crew Server Ver. 2.0 bez
odinstalowania M-crew Server Ver. 1.0. Zawarte
informacje mogą być używane nawet po
zainstalowaniu M-crew Server Ver. 2.0.
3
Wsuń z powrotem pojemnik baterii.
Uwaga
Jeżeli nie będziesz używać pilota przez dłuższy
czas, wyjmij baterię aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom z powodu wycieku z baterii i
korozji.
ciąg dalszy
7PL
Uwagi dotyczące baterii litowej
• Baterię litową przechowuj poza zasięgiem dzieci.
Jeżeli dojdzie do połknięcia baterii, natychmiast
skontaktuj się z lekarzem.
• Wytrzyj baterię suchą ściereczką aby dobrze
kontaktowała.
• Pamiętaj o przestrzeganiu właściwego ułożenia
biegunów podczas wkładania baterii.
• Nie chwytaj baterii metalową pincetą, może to
spowodować spięcie.
Wskazówka
Gdy pilot przestanie operować CPF-IX001,
wymień baterię na nową.
OSTRZEŻENIE
Bateria może wybuchnąć przy niewłaściwym
używaniu.
Nie ładuj ponownie, nie demontuj i nie wyrzucaj
do ognia.
8PL
4: Instalacja CPF-IX001
Uwagi
• Nie używaj subwoofera z żadnym innym urządzeniem.
• Nie podłączaj innego zasilacza sieciowego do urządzenia głównego.
• CPF-IX001 nie jest przeznaczony do użytku jako urządzenie przenośne.
• Zarówno urządzenie główne, jak i urządzenie sieciowe posiadają czujnik zdalnego sterowania. Skieruj
pilota w stronę czujnika urządzenia głównego lub urządzenia sieciowego, zależnie od operacji.
• Usuń przeszkody między CPF-IX001 i pilotem.
Kroki wstępne
Poniższa ilustracja jest przykładem umieszczenia CPF-IX001. Możesz postawić subwoofer w
dowolnym miejscu na podłodze.
Do gniazda DC IN
Do gniazda ściennego
ciąg dalszy
9PL
Podłączanie/odłączanie urządzenia
sieciowego
Podłączanie
1
2
Wyłącz przełącznik zasilania ?/a na
subwooferze.
Podłącz urządzenie sieciowe, jak pokazano
poniżej.
Odłączanie
1
Naciśnij SUSPEND, aby nastawić
urządzenie sieciowe na tryb zawieszenia.
2
Wyłącz przełącznik zasilania ?/a na
subwooferze.
3
Rozłącz urządzenie sieciowe jak pokazano
poniżej.
Uwaga
Jeżeli urządzenie sieciowe zostanie odłączone bez
nastawienia najpierw na tryb zawieszenia,
nastawienia mogą nie zostać zachowane.
10PL
5: Podłączanie CPFIX001 do sieci
Połączenia sieciowe i ustawienia, zobacz „Quick
Setup Guide”, dostarczony z CPF-IX001.
Przełącznik zasilania ?/a
7: Podłączanie
serwera
Na CPF-IX001 możesz słuchać muzyki
zapisanej na podłączonym serwerze mediów.
Możesz wybrać żądany serwer mediów jako
serwer domyślny. Pozwoli to uniknąć
konieczności wybierania za każdym razem,
gdy używasz funkcji sieciowej.
Kroki wstępne
6: Włączanie/
wyłączanie CPF-IX001
Wskazówka
Aby włączyć CPF-IX001
Możesz także słuchać muzyki zapisanej na
serwerach zgodnych z DLNA, innych niż M-crew
Server Ver. 2.0.
1
Podłącz przewód sieciowy do gniazda
ściennego.
1
2
Włącz przełącznik zasilania ?/a na
subwooferze.
2
Wskaźnik ON na urządzeniu głównym
zapali się na zielono.
Zasilane jest także urządzenie główne i
urządzenie sieciowe.
Na wyświetleniu pojawi się tryb
pokazowy. Gdy naciśniesz SUSPEND,
urządzenie sieciowe uruchomi się i
wyświetlenie pokazowe automatycznie
się zakończy. Można także wyłączyć
wyświetlenie pokazowe przez uprzednie
nastawienie.
Aby wyłączyć CPF-IX001
Naciśnij SUSPEND, aby nastawić urządzenie
sieciowe na tryb zawieszenia, po czym wyłącz
przełącznik zasilania ?/a na subwooferze.
Uwagi
• Gdy przełącznik zasilania ?/a jest wyłączony,
dopływ prądu zostaje odcięty. Ustaw CPF-IX001
tak, aby przełącznik zasilania ?/a mógł być
natychmiast wyłączony w razie potrzeby.
• Urządzenie sieciowe nie jest wyłączone, dopóki
włączony jest przełącznik zasilania ?/a na
subwooferze.
Uruchom żądany serwer mediów na
komputerze.
Naciśnij SUSPEND , aby uruchomić
urządzenie sieciowe.
Jeżeli jest tylko jeden serwer, kończy to
operacje.
Jeżeli jest więcej serwerów, pojawi się
„SERVER?”, po czym naciśnij
ENTER.
3
Naciśnij kilkakrotnie . lub > aby
wybrać żądany serwer mediów, po
czym naciśnij ENTER.
Wybrany serwer jest nastawiony na
serwer domyślny.
Uwaga
Możesz korzystać z następujących funkcji tylko
wtedy, gdy M-crew Server Ver. 2.0 został wybrany
jako serwer mediów.
– MUSIC SURFIN’
– PLAYLIST
– FAVORITE PLAYLIST
– WEB RADIO.
Aby włączyć i wyłączyć tryb pokazowy
Naciśnij DISPLAY gdy urządzenie sieciowe
jest nastawione na tryb zawieszenia.
ciąg dalszy
11PL
Sprawdzanie statusu sieci
Oświetlenie sieciowe
Oświetlenie
sieciowe
Status systemu
Miga powoli
CPF-IX001 nawiązuje
komunikację z serwerem.
Świeci się
Używana jest funkcja sieci.
Miga szybko
Wystąpił błąd.
Wskazówka
Można sprawdzić siłę bezprzewodowego
połączenia na wyświetleniu. Gdy sygnał jest
słaby lub poza zasięgiem, ustaw CPF-IX001
bliżej bezprzewodowego rutera LAN, lub
usuń przeszkody pomiędzy nimi.
Wyświetlenie
Status połączenia
Miga:
Poza zasięgiem
Świeci się stałym
światłem:
Słabe
Średnie
Doskonałe
W ten sposób ustawienie CPF-IX001dobiegło
końca. Dalsze informacje, zobacz Pomoc dla
„M-crew Server Ver. 2.0”.
12PL
1
3
Słuchanie muzyki
– MUSIC SURFIN’
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION aby
przełączyć funkcję na sieciową.
Wskaźnik LINE na urządzeniu
głównym wyłączy się.
2
Wybierz kryteria szukania, używając
GENRE, ARTIST lub ALBUM.
Odtwarzanie zacznie się, gdy naciśniesz
przycisk.
Możesz zarejestrować i zapisać w M-crew
Server Ver. 2.0 dane audio z płyty audio CD
lub dane audio z twardego dysku komputera.
Możesz wtedy słuchać muzyki
zarejestrowanej na M-crew Server Ver. 2.0
przez głośnik systemu CPF-IX001.
Szczegółowe informacje o rejestracji danych
audio znajdziesz w Pomocy do „M-crew
Server Ver. 2.0” na dostarczonej płycie CDROM.
Słuchanie muzyki
zapisanej w pamięci
komputera
Możesz słuchać muzyki z komputera przez
głośnik systemu CPF-IX001. Możesz z
łatwością szukać żądanej ścieżki, używając
GENRE, ARTIST lub ALBUM (MUSIC
SURFIN’). Upewnij się, że dane audio
zostały zarejestrowane w serwerze mediów.
1
Nazwa pozycji
Nazwa ścieżki
(Tryb artysty)
(Tryb albumu)
Zapala się, gdy jest połączenie z
M-crew Server Ver. 2.0.
Zapala się, gdy odtwarzana jest
ścieżka objęta ochroną praw
autorskich.
* Wyświetla całkowity czas gdy zatrzymane.
X/x
(Tryb gatunku)
REPEAT
./>
PLAY MODE
m/M
(Tryb artysty)
ALL
Wykorzystany czas
odtwarzania*
(Tryb gatunku)
Wybierz
N
Słuchanie muzyki – MUSIC SURFIN’
Rejestracja ścieżek w
M-crew Server Ver. 2.0
2
(Tryb albumu)
VOL +/–
Aby
słuchać pozycji
posortowanych zgodnie z
informacjami ścieżek
muzycznych o gatunku.
słuchać pozycji
posortowanych zgodnie z
informacjami ścieżek
muzycznych o artyście.
słuchać pozycji
posortowanych zgodnie z
informacjami ścieżek
muzycznych o albumie.
Wskazówka
Można także szukać ścieżek używając kombinacji
gatunku, artysty i albumu.
ciąg dalszy
13PL
Aby słuchać wszystkich ścieżek
Aby
Naciśnij ALL.
Wybrać ścieżkę Naciśnij kilkakrotnie . lub
>.
Przyjemność z muzyki przy użyciu
MUSIC SURFIN’
Odnaleźć
punkt na
ścieżce
Utrzymuj wciśnięte m lub M
podczas odtwarzania i zwolnij w
żądanym momencie. Możesz
także przejść do przodu lub do
tyłu ścieżki, gdy odtwarzanie
jest w trybie pauzy.
Powtarzać
odtwarzanie
(Odtwarzanie z
powtórzeniem)
Naciśnij kilkakrotnie REPEAT
podczas odtwarzania, aż pojawi
się „REP” lub „REP1”.
REP: Dla wszystkich ścieżek.
REP1: Dla jednej tylko ścieżki.
Aby anulować odtwarzanie z
powtórzeniem, naciśnij
kilkakrotnie REPEAT, aż
zniknie „REP” i „REP1”.
Odtworzyć
wszystkie
ścieżki we
wszystkich
pozycjach
Naciśnij kilkakrotnie PLAY
MODE aż pojawi się „CONT”.
Odtworzyć w
losowej
kolejności
wszystkie
ścieżki tylko
wybranej
pozycji
Naciśnij kilkakrotnie PLAY
MODE aż pojawi się „SHUF”.
Odtworzyć
wszystkie
ścieżki tylko
wybranej
pozycji
Naciśnij kilkakrotnie PLAY
MODE, aż zniknie „CONT” i
„SHUF”.
Inne operacje
Wyregulować
głośność
Naciśnij VOL +/– (VOLUME
+/– na urządzeniu głównym).
Aby
Wykonaj
Uwaga
Odtwarzać
Naciśnij N.
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij x.
Przyciski X i m/M mogą nie działać dla
niektórych ścieżek, gdy używany jest inny serwer
niż M-crew Server Ver. 2.0.
Zrobić pauzę
Naciśnij X. Naciśnij ponownie
aby powrócić do odtwarzania.
Wybrać
pozycję
Naciśnij i przytrzymaj lub
naciśnij kilkakrotnie + lub –.
Można wybrać pozycje
oznaczone ikoną, która posiada
obwódkę. „Pozycja” oznacza
gatunek w trybie Genre
(Gatunku), artystę w trybie
Artist (Artysty) lub album w
trybie Album (Albumu).
Możesz z łatwością szukać ścieżek, których
chcesz słuchać, używając różnych kryteriów
szukania jednocześnie, aby zawęzić
szukanie.
Przykład 1: Aby na serwerze szukać ścieżki
w albumie ulubionego artysty
1
Naciśnij kilkakrotnie ARTIST, aż pojawi się
nazwisko ulubionego artysty.
2
Naciśnij kilkakrotnie ALBUM, aż pojawi się
tytuł albumu zawierającego szukaną
ścieżkę.
3
Naciśnij kilkakrotnie . lub >, aby
wybrać żądaną ścieżke.
Przykład 2: Aby słuchać ścieżek związanych
z bieżącą ścieżką
•
Naciśnij ARTIST, aby słuchać ścieżek w
wykonaniu tego samego artysty.
Odtwarzane będą tylko ścieżki
wykonywane przez artystę bieżącej ścieżki.
•
Naciśnij GENRE lub ALBUM.
Można także zawęzić w ten sam sposób
poszukiwanie według gatunku i albumu
podczas odtwarzania.
Uwaga
Do rozpoczęcia odtwarzania może upłynąć trochę
czasu, zależnie od ilości ścieżek zarejestrowanych
w serwerze.
14PL
Wykonaj
Słuchanie muzyki z
playlisty
— PLAYLIST
1
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION aby
przełączyć funkcję na sieciową.
Wskaźnik LINE na urządzeniu
głównym wyłączy się.
2
Naciśnij PLAYLIST.
Pojawi się „ (Tryb playlisty)” i zacznie
się odtwarzanie.
3
Naciśnij kilkakrotnie + lub –, aby
wybrać playlistę, którą chcesz
odtworzyć.
Uwaga
Czasami użycie trybu Playlisty z innym serwerem
mediów niż dostarczony M-crew Server Ver. 2.0
może nie być możliwe.
Można stworzyć własną playlistę na M-crew
Server Ver. 2.0 i zarejestrować w niej
ulubione ścieżki.
Szczegółowe informacje, zobacz „Tworzenie
nowej listy odtwarzania” w Pomocy do
„M-crew Server Ver. 2.0”.
C Słuchanie muzyki z ulubionej playlisty
(FAVORITE PLAYLIST)3)
Gdy odtwarzasz przy użyciu CPF-IX001
ulubioną ścieżkę zarejestrowaną w M-crew
Server Ver. 2.0, możesz z łatwością
zarejestrować ją na FAVORITE
PLAYLIST naciskając przycisk
FAVORITE ADD na pilocie.
1)
Ilość ścieżek, które mogą być zarejestrowane jest
różna, zależnie od warunków nastawionych na
M-crew Server Ver. 2.0.
2) CPF-IX001 nie obsługuje playlist rodzaju Never
Played.
3)
Maksymalnie 100 ścieżek.
Słuchanie muzyki – MUSIC SURFIN’
Możesz słuchać ścieżek zarejestrowanych na
playliście M-crew Server Ver. 2.0.
B Słuchanie muzyki z własnoręcznie stworzonej
playlisty3)
Co to jest PLAYLIST?
Playlista jest listą stworzoną do odtwarzania
na CPF-IX001 ścieżek zapisanych na M-crew
Server Ver. 2.0. W tej części opisano, jak
efektywnie używać playlisty.
A Słuchanie muzyki na playliście będącej zwykłą
playlistą1)2)
Gdy CPF-IX001 po raz pierwszy połączy się
z M-crew Server Ver. 2.0, ścieżki spełniające
pewne warunki zostaną zarejestrowane na
następujących playlistach. Zawartość tych
Zwykłych Playlist będzie automatycznie
uaktualniana.
• 30 ścieżek ostatnio nagranych z płyt CD
lub importowanych (Newly Registered)
• 30 najpopularniejszych ścieżek w
znaczeniu częstotliwości odtwarzania
(Frequently Played)
• 30 ścieżek, które były ostatnio odtwarzane
(Recently Played)
15PL
Słuchanie muzyki z
ulubionej playlisty
Odtwarzanie ulubionej playlisty
1
Wskaźnik LINE na urządzeniu
głównym wyłączy się.
— Rejestracja FAVORITE PLAYLIST/
Odtwarzanie FAVORITE PLAYLIST
Co to jest FAVORITE PLAYLIST?
Możesz zarejestrować bieżącą ścieżkę na
ulubionej playliście i odtwarzać ścieżki
używając szybkich i łatwych operacji na
pilocie. Każda ulubiona playlista może
zawierać do 100 ścieżek.
FUNCTION
FAVORITE
CALL
N
FAVORITE
ADD
FAVORITE
DEL
X
ENTER
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION aby
przełączyć funkcję na sieciową.
2
Naciśnij FAVORITE CALL.
Zacznie się odtwarzanie.
Wskazówka
Możesz także odtworzyć ulubioną playlistę za
pomocą następującej procedury:
1 Naciśnij PLAYLIST.
Pojawi się „ (Tryb playlisty)”.
2 Naciśnij kilkakrotnie + lub – aż pojawi się
„FAVORITE”.
Usuwanie ścieżek z ulubionej
playlisty
1
2
Naciśnij N lub X aby odtworzyć lub
zrobić pauzę w odtwarzaniu ścieżki,
którą chcesz usunąć z ulubionej
playlisty.
Naciśnij FAVORITE DEL.
Pojawi się „DELETE?”.
3
Naciśnij ENTER.
Pojawi się „Deleting”, po czym pojawi
się „Complete!”.
Uwagi
Rejestrowanie ścieżek na
ulubionej playliście
1
Podczas odtwarzania lub pauzy w
odtwarzaniu żądanej ścieżki, naciśnij
FAVORITE ADD.
Pojawi się „FAVORITE”.
2
16PL
Gdy zniknie „FAVORITE”, powtórz krok
1 aby zarejestrować żądane ścieżki.
• Gdy edytujesz ścieżkę w pozycji, która jest
zarejestrowana na FAVORITE PLAYLIST na
komputerze, ścieżka zostanie automatycznie
skasowana z FAVORITE PLAYLIST (z
wyjątkiem sytuacji, gdy zmienisz nazwę ścieżki).
• Podczas odtwarzania ścieżki z ulubionej
playlisty, nie można nacisnąć FAVORITE ADD
aby zarejestrować ścieżkę na ulubionej playliście.
• Gdy naciśniesz FAVORITE DEL, ścieżka
zostanie skasowana z FAVORITE PLAYLIST,
ale zostanie w MUSIC LIBRARY na
komputerze.
Słuchanie internetowego radia
– WEB RADIO
Możesz słuchać programów internetowego
radia używając M-crew Server Ver. 2.0 i
dostępu do Internetu. Najpierw zapisz na
komputerze internetowe stacje radiowe.
1
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION aby
przełączyć funkcję na sieciową.
Wskaźnik LINE na urządzeniu
głównym wyłączy się.
2
Naciśnij WEB RADIO.
Pojawi się „
3
4
”.
Naciśnij kilkakrotnie + lub –, aż pokaże
się żądana stacja.
Edycja stacji internetowych jest możliwa
tylko na M-crew Server Ver. 2.0.
Szczegółowe informacje znajdziesz w
„Edycja zaprogramowanych stacji
radiowych” w Pomocy do „M-crew Server
Ver. 2.0”, znajdującej się na dostarczonej
płycie CD-ROM.
Uwagi
• Nie można używać funkcji internetowego radia z
serwerem mediów innym niż dostarczony
M-crew Server Ver. 2.0.
• Jeżeli dźwięk radia internetowego nie jest
słyszalny z głośnika systemu CPF-IX001,
sprawdź czy dźwięk jest słyszalny na komputerze
przy użyciu M-crew Server Ver. 2.0.
• Przyciski X, m i M nie są dostępne dla tej
funkcji.
• Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do
Internetu i nastawień znajdziesz w instrukcji
obsługi dostarczonej z komputerem lub
skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu.
Słuchanie internetowego radia – WEB RADIO
Słuchanie
internetowego radia
przy użyciu M-crew
Server Ver. 2.0
Aby edytować internetowe stacje
radiowe
Naciśnij kilkakrotnie . lub >, aż
pojawi się żądany program.
Nazwa stacji
Program
Wykorzystany czas
odtwarzania
Aby zatrzymać program
internetowego radia
Naciśnij x.
17PL
Zaawansowane nastawienia
sieci
Używanie menu sieci
Używając menu sieci, możesz wykonać
różne nastawienia na sieci.
1
2
3
3
Pozycja
Zobacz
VERSION?
(Sprawdź wersję
oprogramowania
wbudowanego dla CPFIX001)
Naciśnij ENTER.
Aby wyłączyć menu sieci
Naciśnij kilkakrotnie MENU, aż wyjdziesz z
menu sieci.
Wybieranie innego
serwera
1
2
Wybierz „SERVER?” w menu sieci
(strona 18), po czym naciśnij ENTER.
Naciśnij kilkakrotnie . lub > aby
wybrać żądany serwer mediów, po
czym naciśnij ENTER.
Uwaga
Możesz wybrać serwer spośród maksymalnie 10
serwerów.
1
2
18PL
Naciśnij MENU.
Naciśnij kilkakrotnie . lub > aby
wybrać pozycję, którą chcesz
nastawić.
Pozycja
Zobacz
SERVER?
„Wybieranie innego
serwera” (strona 18).
NET SETUP?
„Ręczne wykonanie
ustawień sieciowych”
(strona 19).
RESTART?
„Restartowanie
urządzenia sieciowego”
(strona 19).
WLAN SETUP?
Zobacz „Quick Setup
Guide”, dostarczony z
CPF-IX001.
REGISTER?
„Ręczna rejestracja
CPF-IX001 na
komputerze”
(strona 20).
NET INFO?
„Sprawdzenie ustawień
sieci” (strona 20).
Ręczne wykonanie
ustawień sieciowych
11 Naciśnij kilkakrotnie . lub >, aby
wpisać wartości liczbowe dla
domyślnej bramy.
Naciśnij kilkakrotnie m lub M, aby
wybrać cyfrę, którą chcesz nastawić.
Domyślnie CPF-IX001 uzyskuje
automatycznie adres IP. Skorzystaj z
poniższej procedury aby określić adres IP,
jeśli to konieczne. Zauważ, że gdy CPFIX001 jest używany w środowisku
zawierającym ruter z DHCP, nie ma
potrzeby podawania adresu IP dla CPFIX001.
12 Naciśnij ENTER.
13 Naciśnij SUSPEND, aby nastawić
1
Aby wrócić do automatycznych
nastawień
3
4
Naciśnij kilkakrotnie . lub > aż
pojawi się „NET TYPE?”, po czym
naciśnij ENTER.
3
Naciśnij kilkakrotnie . lub > aż pojawi
się „AUTO?”, po czym naciśnij ENTER.
Pojawi się „IP ADDRESS?”.
4
Naciśnij SUSPEND, aby nastawić
urządzenie sieciowe na tryb zawieszenia.
5
Naciśnij SUSPEND ponownie, aby
uruchomić urządzenie sieciowe.
Naciśnij ENTER ponownie.
Naciśnij kilkakrotnie . lub > aby
wprowadzić numer adresu IP.
Naciśnij ENTER.
Naciśnij ENTER ponownie.
Pojawi się obecnie nastawiona maska
podsieci.
8
Wybierz „NET SETUP?” w menu sieci
(strona 18), po czym naciśnij ENTER.
Naciśnij kilkakrotnie . lub > aż pojawi
się „NET TYPE?”, po czym naciśnij ENTER.
Pojawi się „SUBNET MASK?”.
7
1
2
Naciśnij kilkakrotnie m lub M, aby
wybrać cyfrę, którą chcesz nastawić.
6
uruchomić urządzenie sieciowe.
Naciśnij kilkakrotnie . lub > aż
pojawi się „MANUAL?”, po czym
naciśnij ENTER.
Pojawi się obecnie nastawiony adres IP.
5
14 Naciśnij SUSPEND ponownie, aby
Zaawansowane nastawienia sieci
2
Wybierz „NET SETUP?” w menu sieci
(strona 18), po czym naciśnij ENTER.
urządzenie sieciowe na tryb
zawieszenia.
Restartowanie
urządzenia
sieciowego
Wybierz „RESTART?” w menu sieci
(strona 18), po czym naciśnij ENTER.
Naciśnij kilkakrotnie . lub > aby
wprowadzić numer maski podsieci.
Naciśnij kilkakrotnie m lub M, aby
wybrać cyfrę, którą chcesz nastawić.
9
Naciśnij ENTER.
Pojawi się „GATEWAY?”.
10 Naciśnij ENTER ponownie.
Pojawi się bieżąca domyślna brama.
19PL
Ręczna rejestracja
CPF-IX001 na
komputerze
Gdy CPF-IX001 zostaje podłączony do
komputera po zainstalowaniu
oprogramowania M-crew Server Ver. 2.0,
CPF-IX001 zostaje automatycznie
zarejestrowany na komputerze.
Zarejestruj CPF-IX001 na komputerze
ręcznie, dla podwyższenia bezpieczeństwa.
1
Wybierz „REGISTER?” w menu sieci
(strona 18), po czym naciśnij ENTER.
Wyświetlenie odliczania pojawi się na
wyświetlaczu CPF-IX001.
2
Kliknij [Start] – [Wszystkie programy] –
[M-crew Server] – [TOOLS] –
[EQUIPMENT LIST] w takiej właśnie
kolejności, aby wyświetlić ekran w
M-crew Server Ver. 2.0.
Szczegółowe informacje, zobacz
„M-crew Server Ver. 2.0” w
podręczniku instalacji , znajdującym się
na dostarczonej płycie CD-ROM.
3
Gdy wyświetlane jest odliczanie,
nastaw „Equipment selection mode”
na „Manual”, po czym kliknij [Add] na
komputerze.
Zaczyna się rejestracja.
Na wyświetlaczu CPF-IX001 pojawi się
„Complete!”, gdy rejestracja zostanie
zakończona.
Uwagi
• Gdy rejestracja nie jest dokończona, na
wyświetlaczu CPF-IX001 pojawi się
„Incomplete!”.
• Krok 3 musi zostać wykonany w ciągu 5 minut po
wykonaniu kroku 1.
20PL
Sprawdzenie ustawień
sieci
1
2
Wybierz „NET INFO?” w menu sieci
(strona 18), po czym naciśnij ENTER.
Naciśnij kilkakrotnie . lub > aby
wybrać pozycję, którą chcesz
sprawdzić, po czym naciśnij ENTER.
Za każdym naciśnięciem ENTER,
wyświetlenie zmienia się cyklicznie w
następujący sposób:
NET TYPE? t AUTO* t
IP ADDRESS? t Adres IP* t
SUBNET MASK? t Maska podsieci*
t GATEWAY? t Brama domyślna*
t MAC ADDRESS? t Adres MAC
t SERVER NAME? t Podłączony
serwer* t MY NAME? t Nazwa
wyznaczona przez M-crew Server
Ver. 2.0*
*Wyświetlenie może się różnić, zależnie od
nastawień.
Inne operacje
Regulowanie dźwięku
Zasypianie przy
muzyce
— Nocny programator
Można nastawić urządzenie sieciowe na
przejście w tryb zawieszenia po pewnym
czasie, dzięki czemu można zasypiać przy
muzyce.
Naciśnij SLEEP.
Inne operacje
SURROUND
EQ OFF
BASS +/–
TREBLE +/–
Aby
Naciśnij
Sprawdzić
pozostały czas
SLEEP jeden raz.
Inne operacje
Każde naciśnięcie przycisku zmieni
cyklicznie wyświetlenie minut (czas
wyłączenia) jak poniżej:
90min t 80min t … t 10min t OFF t
90min t …
Zmienić czas do kilkakrotnie SLEEP, aby
wyłączenia
wybrać żądany czas.
Wybieranie efektu przestrzennego
Naciśnij SURROUND.
Za każdym naciśnięciem przycisku efekt
przestrzenny zmieni się następująco:
Wyłączony y Włączony
Wskaźnik SURROUND na urządzeniu
głównym włącza się i wyłącza za każdym
naciśnięciem SURROUND.
Regulacja basów i sopranów
Można wyregulować basy i soprany.
Naciśnij kilkakrotnie BASS +/– lub
TREBLE +/– , aby wyregulować poziom
który chcesz nastawić (±3 kroki).
Aby zresetować nastawienia basów i
sopranów
Naciśnij EQ OFF.
Anulować
funkcję
nocnego
programatora
kilkakrotnie SLEEP aż pojawi
się „OFF”.
Wyłączanie
wyświetlenia
Jeżeli przez kilka minut nie zostanie
wykonana żadna operacja, wyświetlenie
ściemnieje, aby zminimalizować zużycie
prądu (Funkcja automatycznego
ściemniacza).
Aby anulować funkcję automatycznego
ściemniacza
Naciśnij dowolny przycisk inny niż
FUNCTION, SURROUND, EQ OFF,
BASS +/–, TREBLE +/– lub VOL +/– (lub
VOLUME +/– na urządzeniu głównym).
21PL
Informacje na
wyświetlaczu
Można sprawdzić następujące informacje na
wyświetlaczu CPF-IX001.
Pamiętaj, że ta funkcja jest niedostępna, gdy
słuchasz radia internetowego.
Słuchanie audio z
podłączonego
komponentu
Można podłączać przenośne odtwarzacze
audio do CPF-IX001.
Gniazdo LINE IN
Sprawdzanie czasu odtwarzania i
pozostałego czasu
Można sprawdzić czas odtwarzania i
pozostały czas bieżącej ścieżki.
Z przenośnych
odtwarzaczy audio, itp.
Naciśnij TIME podczas odtwarzania.
Za każdym naciśnięciem przycisku
wyświetlenie zmieni się cyklicznie jak
poniżej:
Wykorzystany czas odtwarzania t
Pozostały czas
Kabel LINE IN* (w wyposażeniu)
Sprawdzanie tytułu i numeru
ścieżki
Naciśnij DISPLAY podczas odtwarzania lub
w trybie stop, gdy ścieżka jest wybrana.
Za każdym naciśnięciem przycisku
wyświetlenie zmieni się cyklicznie jak
poniżej:
Tytuł ścieżki t Informacja o albumie na
ścieżce t Informacja o artyście na ścieżce
t Informacja o gatunku na ścieżce t
Numer bieżącej ścieżki i całkowita liczba
ścieżek w danej pozycji
Uwagi
• „– – –.– –” pojawi się, gdy całkowity czas
przekroczy 999 minut 59 sekund.
• Całkowita liczba ścieżek pojawi się, gdy w trybie
stop nie zostanie wybrana ścieżka.
22PL
* Podłącz koniec z rdzeniem ferrytowym
do gniazda LINE IN.
1
Podłącz opcjonalny przenośny
odtwarzacz audio do gniazda LINE IN.
Użyj dostarczonego kabla LINE IN, aby
podłączyć przenośny odtwarzacz audio
do tego gniazda.
2
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION aby
przełączyć funkcję na LINE.
Wskaźnik LINE na urządzeniu
głównym włączy się.
Możesz wtedy słuchać dźwięku z
przenośnego odtwarzacza audio.
• Sprawdź, czy wskaźnik funkcji na urządzeniu
głównym jest prawidłowy.
Usuwanie problemów
Problemy i środki
zaradcze
Gdy wystąpi problem z systemem, wykonaj
co następuje:
1
Upewnij się, że przewód sieciowy jest
prawidłowo i solidnie podłączony.
2
Znajdź swój problem na poniższej liście
kontrolnej i podejmij wskazane kroki
zaradcze.
Ogólne
Wyświetlenie urządzenia sieciowego zaczyna
migać zaraz po włączeniu przełącznika
zasilania ?/a na subwooferze, pomimo że
urządzenie sieciowe nie zostało jeszcze
uruchomione.
• Naciśnij SUSPEND, aby uruchomić
urządzenie sieciowe. Wyświetlenie pokazowe
znika.
• Naciśnij DISPLAY.
Brak jest dźwięku.
• Upewnij się, że subwoofer jest włączony.
• Sprawdź podłączenia.
• Naciśnij VOL + (VOLUME + na urządzeniu
głównym). Jeżeli głośność jest nadal mała,
nawet po nastawieniu głośności systemu CPFIX001 na maksymalny poziom, wyreguluj
głośność podłączonego przenośnego
odtwarzacza audio.
• Upewnij się, że urządzenie sieciowe jest
solidnie podłączone.
• Upewnij się, że urządzenie sieciowe odtwarza
muzykę.
Pilot nie działa.
• Usuń przeszkodę.
• Przysuń pilota do CPF-IX001.
• Skieruj pilota na czujnik urządzenia głównego
lub na czujnik urządzenia sieciowego, zależnie
od operacji.
• Wymień baterię CR2025.
• Umieść CPF-IX001 z dala od światła
świetlówek.
Nie można włączyć CPF-IX001, nawet po
włączeniu zasilania.
• Upewnij się, że przewód sieciowy jest
podłączony do gniazda ściennego.
Dźwięk jest zniekształcony.
• Naciśnij VOL – (lub VOLUME – na
urządzeniu głównym), aby zmniejszyć
głośność.
• Nie podłączaj innego sprzętu niż przenośne
odtwarzacze audio.
Usuwanie problemów
Jeżeli pomimo to problem pozostaje,
skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą
Sony.
Pamiętaj, że jeżeli personel serwisu wymieni
jakieś części w trakcie naprawy, części te
mogą pozostać w serwisie.
Gdy przynosisz system do naprawy pamiętaj,
aby przynieść cały system.
Ten produkt jest produktem systemowym i
cały system jest potrzebny do ustalenia
miejsca wymagającego naprawy.
Występuje duży przydźwięk lub szumy.
• Odsuń CPF-IX001 od źródła zakłóceń.
• Podłącz CPF-IX001 do innego gniazda
ściennego.
• Podłącz filtr szumów (dostępny w handlu) do
przewodu sieciowego.
Sieć
Żądany serwer nie został odnaleziony.
• Restartuj komputer.
• Sprawdź selektor WIRELESS/WIRED na
urządzeniu sieciowym.
• Sprawdź nastawienia sieciowe na komputerze.
• Uruchom serwer, który chcesz używać na
komputerze.
• Sprawdź ustawienia sieciowe po stronie CPFIX001.
• Nastaw ponownie i prawidłowo ruter lub
koncentrator. Szczegółowe informacje, zobacz
instrukcję obsługi rutera lub koncentratora.
• Gdy w użyciu jest inna zapora ogniowa niż
dostarczona razem z systemem operacyjnym,
zobacz „Usuwanie problemów” w
podręczniku instalacji „M-crew Server
Ver. 2.0” , znajdującym się na płycie
CD-ROM.
• Zredukuj liczbę serwerów, które mogą być
podłączone, do 10 serwerów lub mniej
(strona 18).
ciąg dalszy
23PL
• Sprawdź, czy ruter bezprzewodowej sieci
LAN używa najnowszej wersji wbudowanego
oprogramowania. Jeśli nie jest to najnowsza
wersja, aktualizacja wbudowanego
oprogramowania może poprawić jakość
komunikacji. Szczegółowe informacje, zobacz
w instrukcji do rutera bezprzewodowej sieci
LAN.
• Wykonaj poniższą procedurę i ponownie
podłącz do serwera.
1. Naciśnij MENU.
2. Wybierz „SERVER?” w menu sieci
(strona 18), po czym naciśnij ENTER.
3. Naciśnij kilkakrotnie ./> aby
wybrać żądany serwer mediów, po czym
naciśnij ENTER.
Ścieżki zarejestrowane na serwerze nie mogą
być wybrane przez CPF-IX001.
• Wybieranie ścieżek, odtwarzanie i inne
operacje na CPF-IX001 mogą nie być możliwe
dla serwerów innych niż M-crew Server
Ver. 2.0.
Dźwięk przeskakuje.
• Przeskakiwanie dźwięku może wystąpić w
następujących wypadkach:
– Gdy w serwerze nagrywana jest muzyka
– Gdy komputer ma wiele uruchomionych
aplikacji
– Gdy status sieci jest zatłoczony
– Gdy kilka systemów CPF-IX001 odtwarza
jednocześnie
• Jeśli komputer i bezprzewodowy ruter LAN
są połączone bezprzewodowo, zmień
połączenie na przewodowe.
• Jeśli ruter bezprzewodowej sieci LAN i system
CPF-IX001 są połączone bezprzewodowo,
umieść CPF-IX001 jak najbliżej rutera
bezprzewodowej sieci LAN.
Nazwy ścieżek nie są wyświetlone.
• Niektóre rodzaje wpisanych znaków nie mogą
być wyświetlane przez CPF-IX001, nawet jeśli
mogą być rejestrowane i wyświetlane na
serwerze.
Wykonywanie poleceń operacji zabiera trochę
czasu.
• Zależnie od stanu serwera, rozpoczęcie
operacji może chwilę potrwać. Na przykład,
gdy po naciśnięciu m/M brak jest
odpowiedzi, utrzymuj m/M wciśnięte
przez chwilę. Po tym operacja powinna się
zacząć.
Bezprzewodowe połączenie dobrze nie działa.
• Sprawdź, czy bezprzewodowe ustawienia
(SSID, tryb bezpieczeństwa, klucz szyfrujący)
odpowiadają ustawieniom rutera
bezprzewodowej sieci LAN.
24PL
Komponenty opcjonalne
Brak jest dźwięku.
• Zobacz w części „Ogólne” pozycję „Brak jest
dźwięku.” i sprawdź stan CPF-IX001.
• Podłącz prawidłowo przenośny odtwarzacz
audio (strona 22), sprawdzając:
– czy kabel LINE IN jest prawidłowo
podłączony.
– czy wtyczka kabla LINE IN jest solidnie, do
końca włożona.
• Włącz podłączony przenośny odtwarzacz
audio.
• Postępując według instrukcji obsługi,
dostarczonej z podłączonym przenośnym
odtwarzaczem audio, zacznij odtwarzanie.
Dźwięk jest zniekształcony.
• Nastaw ciszej głośność podłączonego
przenośnego odtwarzacza audio.
Jeżeli CPF-IX001 nadal nie działa
prawidłowo po podjęciu powyższych
kroków, zresetuj CPF-IX001 w
następujący sposób:
1
Jeżeli urządzenie sieciowe jest w trybie
zawieszenia, naciśnij SUSPEND, aby je
uruchomić.
2
Jeżeli zacznie się odtwarzanie, naciśnij x,
aby je zatrzymać.
3
Włóż ostro zakończony przedmiot w otwór
RESET na boku obudowy urządzenia
sieciowego i naciśnij.
4
Urządzenie sieciowe zostaje zrestartowane.
CPF-IX001 zostaje zresetowany do
nastawień fabrycznych. Należy wykonać
poprzednie własne nastawienia.
Komunikaty
Gdy pojawi się komunikat podczas używania
CPF-IX001, wykonaj poniższą procedurę,
aby usunąć problem.
Sieć
Check Net
• Sprawdź, czy kabel sieciowy między CPFIX001 i koncentratorem lub ruterem jest
solidnie podłączony.
• Sprawdź, czy koncentrator lub ruter jest
włączony.
• Nastaw kanał rutera bezprzewodowej sieci
LAN na dowolny kanał od CH1 do CH11.
Szczegółowe informacje, zobacz w instrukcji
do rutera bezprzewodowej sieci LAN.
IP Conflict
• Nastaw adresy IP CPF-IX001 i innych
urządzeń w sieci tak, aby się nie dublowały
(strona 19).
No Item
• Zarejestruj ścieżkę zgodnie z zaleceniami
instrukcji obsługi podłączonego serwera.
• Wykonaj poniższą procedurę i ponownie
podłącz do serwera.
1. Naciśnij MENU.
2. Wybierz „SERVER?” w menu sieci
(strona 18), po czym naciśnij ENTER.
3. Naciśnij kilkakrotnie ./> aby wybrać
żądany serwer mediów, po czym naciśnij
ENTER.
Usuwanie problemów
Cannot Play
• Uruchom M-crew Server Ver. 2.0 i kliknij
przycisk [ERROR LOG] w oknie
LAUNCHER, lub prawym przyciskiem
myszy kliknij na ikonę tacy zadań* M-crew
Server i wybierz „ERROR LOG VIEWER”,
po czym sprawdź dziennik błędów.
• Ścieżka nie może być odtworzona w
następujących wypadkach:
– Częstotliwość próbkowania jest inna niż
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
– Liniowy PCM nie przekształca ścieżki do
postaci danych strumieniowych.
– Ścieżka nie jest jednokanałowa ani
dwukanałowa.
– Próbkowanie ścieżki jest inne niż 16bitowe.
– Serwer jest zajęty.
No Server/No response
• Restartuj komputer.
• Sprawdź selektor WIRELESS/WIRED na
urządzeniu sieciowym.
• Uruchom serwer. M-crew Server Ver. 2.0
może być uruchomiony w następujący sposób:
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę tacy
zadań* M-crew Server, po czym kliknij „Start
Music Service” w menu.
• M-crew Server Ver. 2.0 może nie rozpoznawać
CPF-IX001. Wykonaj procedurę poniżej i
sprawdź, czy M-crew Server Ver. 2.0
rozpoznaje CPF-IX001:
1. Kliknij [Start] – [Wszystkie programy] –
[M-crew Server] – [TOOLS] –
[EQUIPMENT LIST] w takiej kolejności.
2. Jeżeli CPF-IX001 nie znajduje się na liście,
która pojawi się w kroku 1, należy wykonać
rejestrację urządzenia. Szczegółowe
informacje, zobacz Pomoc dla „M-crew
Server Ver. 2.0” lub podręcznik instalacji
„M-crew Server Ver. 2.0” w M-crew Server
Ver. 2.0.
• Gdy w użyciu jest inna zapora ogniowa niż
dostarczona razem z systemem operacyjnym,
zobacz „Usuwanie problemów” w
podręczniku instalacji „M-crew Server
Ver. 2.0”, znajdującym się na płycie
CD-ROM.
• Wykonaj prawidłowe nastawienia TCP/IP i
prawidłowe bezprzewodowe nastawienia dla
CPF-IX001 i komputera (strona 19).
Press MENU
• Wykonaj poniższą procedurę i ponownie
podłącz do serwera.
1. Naciśnij MENU.
2. Wybierz „SERVER?” w menu sieci
(strona 18), po czym naciśnij ENTER.
3. Naciśnij kilkakrotnie ./> aby wybrać
żądany serwer mediów, po czym naciśnij
ENTER.
Server Err
• Wykonaj poniższą procedurę i ponownie
podłącz do serwera.
1. Naciśnij MENU.
2. Wybierz „SERVER?” w menu sieci
(strona 18), po czym naciśnij ENTER.
3. Naciśnij kilkakrotnie ./> aby wybrać
żądany serwer mediów, po czym naciśnij
ENTER.
ciąg dalszy
25PL
Server Close
• Uruchom serwer. M-crew Server Ver. 2.0
może być uruchomiony w następujący sposób:
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę tacy
zadań* M-crew Server, po czym kliknij „Start
Music Service” w menu.
• Gdy chcesz zmienić nastawienia sieciowe
komputera, zrestartuj serwer na komputerze.
Ten komunikat zniknie po chwili.
WebRadio Err
• Zarejestruj stację, która może być odtwarzana
w M-crew Server Ver. 2.0.
• Połączenie może sprawiać trudności, zależnie
od statusu linii internetowej. Poczekaj chwilę,
a potem wykonaj tę operację ponownie.
* Ikona tacy zadań M-crew Server to
26PL
.
• Wpisz liczby w systemie dziesiętnym, od 0 do 255
dla adresu IP.
Dodatkowe informacje
Objaśnienia okien
bezprzewodowych
nastawień
3Adres MAC dla CPF-IX001 zostanie
wyświetlony.
4Anuluj nastawienia.
5Kliknij przycisk, aby potwierdzić nastawione
wartości.
Jeżeli któraś z nastawionych wartości jest
nieprawidłowa, pojawi się okno dialogowe.
Kliknij [Setup], aby pokazać nastawione
wartości. Skoryguj je, jeżeli to konieczne.
Skonfiguruj CPF-IX001, aby nawiązać
komunikację w bezprzewodowej sieci LAN.
Informacje o tym, jak wyświetlać okna
bezprzewodowych ustawień znajdziesz w
„Quick Setup Guide”, dostarczonym z CPFIX001.
Okno ustawień bezprzewodowej
sieci LAN
Okno podstawowych nastawień
Tutaj możesz wykonać nastawienia
bezprzewodowej sieci LAN.
1Wybierz metodę uzyskania adresu IP z
rozwijanego menu.
Aby uzyskać go automatycznie z serwera
DHCP, wybierz [Auto (DHCP)]. Aby
wprowadzić go ręcznie, wybierz [Manual (Static
IP)].
Wskazówka
Jeżeli ruter bezprzewodowej sieci LAN obsługuje
DHCP, wybierz [Auto (DHCP)].
2Gdy wybierzesz [Auto (DHCP)] w 1,
nastawienie zostaje automatycznie
zakończone.
Gdy wybierzesz [Manual (Static IP)], musisz
wpisać własnoręcznie odpowiednie wartości.
Wskazówki
• Gdy wybierzesz [Auto (DHCP)], nie możesz
zmienić wyznaczonych wartości.
• Gdy wybierzesz [Manual (Static IP)], zobacz w
instrukcji obsługi jakie wartości powinny być
wprowadzone.
Dodatkowe informacje
Tutaj możesz wykonać podstawowe
nastawienia sieciowe.
1Wprowadź nazwę sieci (SSID) rutera
bezprzewodowej sieci LAN.
Pamiętaj, aby wprowadzić tą, która jest
używana dla rutera bezprzewodowej sieci LAN.
„SSID” jest identyfikatorem używanym do
identyfikacji sieci bezprzewodowej.
2Z rozwijanego menu wybierz tryb
bezpieczeństwa dla rutera
bezprzewodowej sieci LAN.
Wybierz jeden z następujących;
No security
WEP 64bits
WEP 128bits
WPA (TKIP)
WPA (AES)
WPA2 (TKIP)
WPA2 (AES)
ciąg dalszy
27PL
3Wprowadź klucz szyfrujący, gdy wybierzesz
[WEP 64bits] lub [WEP 128bits] w 2.
Wybierz kombinację cyfr dla klucza
szyfrującego i wprowadź klucz szyfrujący dla
rutera bezprzewodowej sieci LAN.
Dla klucza szyfrującego wprowadź znaki lub
liczby w systemie szesnastkowym.
W kluczu szyfrującym powinny występować
dowolnie dobrane znaki i cyfry.
Długość klucza szyfrującego różni się, zależnie
od wybranego trybu bezpieczeństwa. Zobacz
tabelę poniżej.
Metoda wprowadzania/Liczba znaków dla
klucza szyfrującego
WEP 64bits
WEP 128bits
Znaki
5
(jednobajtowe
alfanumeryczne i/lub
symbole)
13
(jednobajtowe
alfanumeryczne i/lub
symbole)
Liczby w
systemie
szesnastkowym
10 (0 do 9, A do 26 (0 do 9, A do
F, a do f)
F, a do f)
4Wprowadź współużytkowany klucz gdy
wybierzesz [WPA(TKIP)], [WPA(AES)],
[WPA2(TKIP)], lub [WPA2(AES)] w 2.
Wprowadź współużytkowany klucz dla rutera
bezprzewodowej sieci LAN.
Długość klucza powinna wynosić od 8 do 64
znaków.
Jeżeli wprowadzisz 64 znaki, wybierz liczby w
systemie szesnastkowym (0 do 9, A do F, a do f).
Metoda wprowadzania/Liczba znaków dla
współużytkowanego klucza
Znaki
8 do 63 (jednobajtowe
alfanumeryczne i symbole)
Liczby w
64 (0 do 9, A do F, a do f)
systemie
szesnastkow
ym
5Anuluj nastawienia.
6Kliknij przycisk, aby potwierdzić nastawione
wartości.
Jeżeli któraś z nastawionych wartości jest
nieprawidłowa, pojawi się okno dialogowe.
Kliknij [Setup], aby pokazać nastawione
wartości. Skoryguj je, jeżeli to konieczne.
28PL
Uwagi
• Zastosuj klucz szyfrujący i klucz
współużytkowany, których nie można łatwo
odgadnąć.
• Co pewien czas zmieniaj klucz szyfrujący i klucz
współużytkowany, aby zapewnić bezpieczeństwo
sieci.
Okno aktualizacji wbudowanego
oprogramowania
Aktualizuj wbudowane oprogramowanie dla
CPF-IX001.
1Wersja bieżącego wbudowanego
oprogramowania jest wyświetlona.
2Wybierz plik wbudowanego
oprogramowania, który chcesz
aktualizować.
Kliknij [Browse], aby pokazać okno dialogowe
wyboru wbudowanego oprogramowania.
3Kliknij przycisk aby aktualizować.
Gdy klikniesz przycisk, pojawi się okno
potwierdzenia wbudowanego oprogramowania.
Jeśli wybierzesz prawidłowe oprogramowanie,
zacznie się aktualizacja. CPF-IX001 zrestartuje
się automatycznie, gdy aktualizacja zostanie
zakończona.
Gdy wybierzesz nieprawidłowe
oprogramowanie, kliknij [Retry] i wybierz
prawidłowe.
Uwagi
• Nie restartuj CPF-IX001, nastaw je na tryb
zawieszenia lub wyłącz zasilanie gdy
aktualizujesz wbudowane oprogramowanie.
• Aktualizacji wbudowanego oprogramowania dla
CPF-IX001 szukaj na następujących stronach
internetowych;
U.S.A.:
http://esupport.sony.com/?ref=http%3A//
www.sony.com/index.php
Kanada:
http://www.sony.ca/sonyca/view/english/
warranty/consumer_support.shtml
Europa:
http://support.sony-europe.com/main/
main.asp?l=en
Okno restartowania klienta audio
Zrestartuj CPF-IX001, aby zastosować
wykonane nastawienia.
Okno ustawień administratora
Nastaw nazwę użytkownika i hasło, lub
zmień poprzednio nastawione hasło.
Maksymalna długość nazwy użytkownika
powinna wynosić 16 znaków.
Nastawienia nie staną się efektywne, jeśli nie
restartujesz CPF-IX001.
Dodatkowe informacje
1Wprowadź nazwę użytkownika.
Wskazówka
2Wprowadź aktualne hasło.
Ze względów bezpieczeństwa nie używaj tego
samego hasła, którego używasz dla ważnych
pozycji.
Maksymalna długość hasła powinna wynosić 16
znaków.
3Wprowadź nowe hasło.
Wprowadź nowe hasło ponownie, aby
potwierdzić.
Maksymalna długość nowego hasła powinna
wynosić 16 znaków.
4Anuluj nastawienia.
5Kliknij przycisk, aby potwierdzić nastawione
wartości.
Jeżeli któraś z nastawionych wartości jest
nieprawidłowa, pojawi się okno dialogowe.
Kliknij [Setup], aby pokazać nastawione
wartości. Skoryguj wartości, jeśli potrzeba.
29PL
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
Objaśnienia terminów
Adres IP
Adres IP składa się zwykle z czterech grup
złożonych z maksymalnie trzech cyfr każda,
przedzielonych kropkami (na przykład
192.168.239.1). Wszystkie urządzenia w sieci
muszą posiadać adres IP.
Adres MAC (Media Access Control
Address)
Unikalny numer, służący do identyfikacji
sieciowego interfejsu w sieci. Unikalny adres
jest przyznawany każdemu interfejsowi
podłączonemu do sieci.
AES (Advanced Encryption Standard)
Protokół szyfrowania stosowany przez
systemy szyfrowania WPA i WPA2
bezprzewodowych sieci LAN. AES posiada
bardziej zaawansowane funkcje
bezpieczeństwa niż TKIP.
Brama domyślna
Podczas komunikowania się z urządzeniami
istniejącymi w innych sieciach, dane są
najpierw przesyłane do węzła (punktu
przekaźnikowego), nazwanego bramą. Gdy
brama, do której dane powinny zostać
przesłane nie jest znana, dane zostają
przesłane do najbardziej typowego węzła,
zwanego bramą domyślną.
DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol)
System służący do automatycznego
przydzielania danych konfiguracji
wymaganych przy łączeniu się z internetem.
Maska podsieci
Część adresu IP identyfikująca podsieć,
mniejszą grupę istniejącą w sieci.
SSID (Service Set Identifier)
Nazwa używana przez bezprzewodową sieć
LAN do identyfikacji danej sieci. Ten sam
SSID jest nadawany zarówno ruterowi
bezprzewodowej sieci LAN, jak i urządzeniu
z funkcjami bezprzewodowej sieci LAN, a
bezprzewodowa komunikacja jest możliwa
między urządzeniami o takim samym SSID.
30PL
Protokół szyfrowania stosowany przez
systemy szyfrowania WPA i WPA2
bezprzewodowych sieci LAN. TKIP
zapobiega rozkodowaniu kluczy
szyfrujących i fałszowaniu adresu IP w
pakiecie i posiada bardziej zaawansowane
funkcje bezpieczeństwa niż WEP.
WEP (Wired Equivalent Privacy)
System szyfrowania danych, używany przez
bezprzewodowe sieci LAN. Technologia
WEP używa tego samego, 64-bitowego lub
128-bitowego klucza szyfrującego dla obu
urządzeń komunikujących się przez
bezprzewodową sieć LAN, aby zapobiec
rozkodowaniu danych przez inne
urządzenia.
WPA (Wi-Fi Protected Access)
Standard szyfrowania bezprzewodowych
sieci LAN, propagowany przez grupę
przemysłową sieci bezprzewodowych LAN o
nazwie Wi-Fi Alliance. Standard WPA
cechuje większe bezpieczeństwo niż WEP.
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)
Nowy standard szyfrowania
bezprzewodowych sieci LAN, propagowany
przez grupę przemysłową sieci
bezprzewodowych LAN o nazwie Wi-Fi
Alliance. Standard WPA2 cechuje nawet
większe bezpieczeństwo niż WPA.
O gromadzeniu się ciepła wewnątrz
Środki ostrożności
O bezpieczeństwie
Biegunowość wtyczki
O wyborze miejsca
• Nie stawiaj systemu w pozycji przechylonej.
• Nie stawiaj systemu w następujących miejscach;
– Bardzo gorących lub zimnych
– Zakurzonych lub zanieczyszczonych
– Bardzo wilgotnych
– Poddawanych wibracjom
– Nasłonecznionych.
• Jeżeli powierzchnia, na której postawione
zostało urządzenie posiada specjalne
wykończenie (woskowe, olejowe, politura itp.),
należy wziąć pod uwagę, że mogą powstać plamy
lub odbarwienia.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub problemy
dotyczące systemu, skonsultuj się z najbliższym
dealerem Sony.
Czyszczenie obudowy
Czyść obudowę, panel i regulatory miękką
ściereczką lekko zwilżoną roztworem łagodnego
detergentu. Nie używaj ostrych myjek, proszku do
szorowania ani środków w rodzaju
rozcieńczalnika, benzyny lub alkoholu.
Dodatkowe informacje
• Dopóki wtyczka podłączona jest do gniazda
ściennego, zestaw pozostaje podłączony do
źródła prądu, nawet jeśli sam zestaw jest
wyłączony.
• Jeżeli system nie będzie używany przez dłuższy
czas, wyjmij wtyczkę z gniazda ściennego. Aby
odłączyć przewód sieciowy, uchwyć za wtyczkę.
Nigdy nie ciągnij za przewód.
• Jeżeli jakikolwiek przedmiot lub płyn dostaną się
do środka, odłącz system od sieci i przed
ponownym użyciem oddaj do sprawdzenia
specjalistom.
• Przewód sieciowy może zostać wymieniony
jedynie w upoważnionej stacji serwisu.
• Używaj tylko dostarczonego subwoofera
(zasilacz sieciowy). Nie używaj innych zasilaczy
sieciowych.
• Chociaż system rozgrzewa się podczas działania,
nie jest to usterką.
• Umieść system w miejscu o dostatecznej
wentylacji aby zapobiec gromadzeniu się ciepła
wewnątrz.
• Jeżeli będziesz przez dłuższy czas używać
systemu przy głośnym nastawieniu, temperatura
obudowy na górze, bokach i na spodzie znacznie
wzrośnie. Aby uniknąć oparzenia, nie dotykaj
obudowy.
• Aby zapobiec uszkodzeniom, nie zakrywaj
otworu wentylacyjnego.
31PL
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Urządzenie główne (ACTIVE SPEAKER
CPF-NW001P)
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
5W+5W
(1 kHz, 10% THD)
Wejścia
WM-PORT:
22-wtykowy
Obsługiwany model:
Urządzenie sieciowe
(NAS-IX001P)
LINE IN:
wejście typu mini jack
(stereo)
Głośniki:
28 mm śr.
Wymiary (szer./wys./głęb.):
W przybliż. 206 × 53 ×
88 mm
Masa:
W przybliż. 0,45 kg
Zasilanie:
DC IN: 12 V, 1,0 A
Subwoofer (SA-NW001P)
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
15 W (100 Hz, 10% THD)
Głośniki:
70 mm śr.
Wymiary (szer./wys./głęb.):
W przybliż. 218 × 74 ×
131 mm, wł. części
wystające
Masa:
W przybliż. 1,3 kg
Zasilanie:
AC:
Model U.S.A. i kanadyjski:
120 V, 18 W, 50/60 Hz
Model europejski:
220 – 240 V, 18 W, 50/60 Hz
(DC OUT: 12 V, 1,0 A)
Urządzenie sieciowe (NETWORK AUDIO
SYSTEM NAS-IX001P)
Standard:
Kanały:
Zasilanie:
IEEE802.11b/g
CH1 do CH11
DC IN: 5 V, 700 mA
Ogólne
Temperatura pracy:
10°C do 35°C
Zawartość opakowania
Zobacz strona 6.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia.
32PL
Lista lokalizacji przycisków i stron z ich opisami
Urządzenie główne
1 VOLUME +/– (14)
2 FUNCTION (13, 15, 16, 17, 22)
3 Czujnik zdalnego sterowania (wewnątrz)
6543
4 Wskaźnik SURROUND (21)
5 Wskaźnik LINE (13, 15, 16)
6 Wskaźnik ON (11)
2 1
Dodatkowe informacje
Urządzenie sieciowe
1 Wyświetlacz
2 Oświetlenie sieciowe
3 Port LAN
4 Selektor WIRELESS/WIRED
5 Otwór RESET (24)
6 Czujnik zdalnego sterowania
ciąg dalszy
33PL
Subwoofer
1 Przełącznik zasilania ?/a (11)
34PL
Pilot zdalnego sterowania
Przyciski dla urządzenia głównego
8 VOL +/– (14)
9 TREBLE +/– (21)
q; BASS +/– (21)
qa EQ OFF (21)
qs SURROUND (21)
wa FUNCTION (13, 15, 16, 17, 22)
Przyciski dla urządzenia sieciowego
Dodatkowe informacje
1 SUSPEND (Tryb włączony/zawieszony) (11,
19)
2 DISPLAY (11, 22)
3 TIME (22)
4 REPEAT (14)
5 PLAY MODE (14)
MUSIC SURFIN’
6 ALL (14)
6 GENRE (13)
6 ARTIST (13)
6 ALBUM (13)
7 +/– (wybierz pozycję) (14, 15, 16, 17)
qd WEB RADIO (17)
qf PLAYLIST (15, 16)
qg ENTER (16, 18, 19, 20)
qh MENU +/–
qh ./> (przejdź w tył/w przód) (14, 17, 18)
qj MENU (18)
qk TCURSOR/CURSORt
qk m/M (przewijanie w tył/w przód) (14, 17,
19)
ql N (odtwarzanie) (14)
ql X (pauza) (14, 17)
ql x (zatrzymanie) (14, 17)
FAVORITE
w; CALL (16)
w; ADD (16)
w; DEL (16)
ws SLEEP (21)
35PL
Download PDF

advertising