Sony | CMT-SX7 | Sony CMT-SX7 Zestaw muzyczny hi-fi z technologiami Wi-Fi i BLUETOOTH® Instrukcja obsługi

Zestaw audio
Informacje i czynności
wstępne
SongPal — informacje
Instrukcja obsługi
Słuchanie płyty CD
Słuchanie audycji radiowych
Słuchanie pliku z urządzenia
USB
Zapoznaj się z Przewodnikiem uruchamiania sieci Wi-Fi (oddzielny
dokument), aby uzyskać informacje dotyczące sposobu słuchania
muzyki zapisanej na komputerze lub innym urządzeniu przez sieć
Wi-Fi.
Słuchanie muzyki z urządzeń
iPhone, iPad lub iPod
Słuchanie muzyki za pomocą
podłączonych komponentów
Słuchanie muzyki za pośrednictwem
łączności BLUETOOTH
Słuchanie muzyki przez sieć
Wi-Fi
Dodatkowe informacje
Rozwiązywanie problemów
Środki ostrożności/Dane
techniczne
CMT-SX7/SX7B
OSTRZEŻENIE
Aby zredukować ryzyko pożaru, nie należy
przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, ścierkami, zasłonami itp. Urządzenia nie
należy wystawiać na działanie otwartych źródeł
ognia (np. takich jak świeczki).
Aby zredukować ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie należy narażać urządzenia na kapanie
lub rozbryzgi cieczy, a także nie należy stawiać na
nim przedmiotów wypełnionych płynami, takich
jak wazony.
Ponieważ główna wtyczka służy do odłączenia
urządzenia od źródła prądu, podłącz urządzenie
do łatwo dostępnego gniazda zasilania. Jeżeli
zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy
urządzenia, natychmiast odłącz główną wtyczkę
od gniazda zasilania.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni,
takiej jak biblioteczka lub wbudowana szafka.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami
nie należy narażać na działanie zbyt wysokich
temperatur, na przykład na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych i ognia.
Urządzenie nie jest odłączone od źródła prądu
dopóki jest podłączone do gniazdka ściennego,
nawet jeżeli samo urządzenie jest wyłączone.
Zbyt duża głośność dźwięku w słuchawkach i
słuchawkach dousznych może uszkodzić słuch.
Tylko do użytku w pomieszczeniach.
Zalecane kable
Do obsługi komputerów i/lub urządzeń
peryferyjnych zaleca się użycie odpowiednio
ekranowanych i uziemionych kabli oraz złączy.
OSTRZEŻENIE
Używanie instrumentów optycznych do tego
urządzenia jest niebezpieczne dla oczu.
Opisywane urządzenie zostało zaklasyfikowane
jako urządzenie LASEROWE KLASY 1. To oznaczenie
znajduje się z tyłu obudowy urządzenia.
W przypadku klientów w Europie
Uwaga przeznaczona dla klientów:
poniższe informacje dotyczą tylko sprzętu
znajdującego się w sprzedaży w krajach
stosujących dyrektywy UE.
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na
zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia. Przedsiębiorcą
wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe Limited,
The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13
0XW, Wielka Brytania.
Zapytania dotyczące zgodności produktu z
wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy
kierować do Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgia. W kwestiach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji należy korzystać z
adresów kontaktowych podanych w oddzielnych
dokumentach dotyczących usług serwisowych lub
gwarancji.
Ten produkt jest przeznaczony do użytku w
następujących krajach:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS,
IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES,
SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo
Niniejszym Sony Corp. oświadcza, że ten rodzaj
sprzętu jest zgodny z zasadniczymi wymogami
oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać
się pod poniższym URL:
http://www.compliance.sony.de/
Pasmo 5150 - 5350 MHz jest ograniczone
wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za
zgodne z ograniczeniami zawartymi w normie EMC
przy założeniu, że używany jest kabel o długości 3
metrów lub krótszy.
Pozbywanie się zużytych
baterii i zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub
na jej opakowaniu oznacza, że ten ani produkt ani
bateria nie mogą być ona traktowane jako odpad
komunalny. Symbol ten dla pewnych rodzajów
baterii może być stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci
(Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
2PL
Odpowiednio gospodarując zużytymi produktami i
zużytymi bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu
zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy
dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt lub bateria.
Przed
przystąpieniem do
użycia tego systemu
Usterki występujące podczas
normalnego użytkowania systemu będą
naprawiane przez firmę Sony w oparciu o
warunki zdefiniowane w ograniczonej
gwarancji dla tego systemu. Firma Sony
nie ponosi jednak żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek
konsekwencje braku możności
odtwarzania nagrań w wyniku
uszkodzenia lub awarii urządzenia.
Płyty z muzyką zakodowaną w
technologii ochrony praw
autorskich
Ten produkt jest przeznaczony do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
Compact Disc (CD). Ostatnio niektóre firmy
nagraniowe sprzedają płyty z muzyką
zakodowaną w technologii ochrony praw
autorskich.
Należy pamiętać, że wśród tych płyt mogą
być takie, które nie są zgodne ze
standardem CD i mogą wystąpić problemy z
ich odtwarzaniem w urządzeniu.
Uwaga dotycząca płyt DualDisc
DualDisc to płyta dwustronna, w przypadku
której na jednej stronie zapisano materiał
DVD, a na drugiej zapisano cyfrowy dźwięk.
Ponieważ jednak strona z materiałem
dźwiękowym nie jest zgodna ze standardem
Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować prawidłowego odtwarzania
tego produktu.
3PL
Dostarczone dokumenty
Instrukcja obsługi (ten
dokument)
Przedstawia ważne
informacje dotyczące
bezpieczeństwa, metodę
połączenia BLUETOOTH,
rozwiązywanie
problemów itd.
Przewodnik
uruchamiania sieci
Wi-Fi (oddzielny
dokument)
Przedstawia sposób
słuchania muzyki
zapisanej na komputerze
lub innym urządzeniu
przez sieć Wi-Fi.
Przewodnik
pomocniczy
(dokument
internetowy dla
komputera/
smartfona)
Przedstawia szczegółowo
system, metodę
połączenia przez sieć i
metodę odtwarzania dla
poszczególnych
systemów operacyjnych/
urządzeń, połączenia
przez bezprzewodową
sieć LAN itp.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
4PL
Spis treści
Przed przystąpieniem do użycia tego systemu......................................3
Dostarczone dokumenty ....................................................................... 4
Informacje i czynności wstępne
Rozmieszczenie i funkcje elementów sterujących................................ 8
Wkładanie baterii.................................................................................. 12
SongPal — informacje
Co można zrobić za pomocą aplikacji SongPal .................................... 13
Słuchanie płyty CD
Odtwarzanie płyty CD-DA/MP3............................................................ 14
Zmiana trybu odtwarzania .............................................................. 14
Tworzenie własnego programu (Odtwarzanie w zaprogramowanej
kolejności) ......................................................................................... 16
Słuchanie audycji radiowych
Dostrajanie stacji radiowej ................................................................... 17
Zapisywanie stacji radiowych w pamięci.............................................. 18
Ręczne uruchamianie funkcji automatycznego wyszukiwania stacji
DAB (tylko model CMT-SX7B)....................................................... 18
Słuchanie pliku z urządzenia USB
Odtwarzanie pliku z urządzenia USB ................................................... 20
Podłączanie urządzenia USB do portu USB z przodu opisywanego
urządzenia............................................................................... 20
Podłączanie urządzenia USB do portu USB z tyłu opisywanego
urządzenia................................................................................ 21
Odtwarzane formaty dźwięku ......................................................... 21
5PL
Słuchanie muzyki z urządzeń iPhone, iPad lub
iPod
Odtwarzanie przez połączenie USB..................................................... 22
Odtwarzanie przez połączenie bezprzewodowe (AirPlay) .................. 22
Słuchanie muzyki za pomocą podłączonych
komponentów
Odtwarzanie muzyki z podłączonych komponentów......................... 23
Odtwarzanie muzyki z komponentu podłączonego do gniazda
OPTICAL IN ............................................................................... 23
Odtwarzanie muzyki z komponentu podłączonego do gniazda
LINE IN ..................................................................................... 23
Słuchanie muzyki za pośrednictwem łączności
BLUETOOTH
Parowanie systemu z urządzeniem BLUETOOTH i słuchanie muzyki
.......................................................................................................... 24
Słuchanie muzyki za pośrednictwem zarejestrowanego urządzenia ... 25
Słuchanie muzyki za jednym dotknięciem (NFC) ................................. 26
Odtwarzanie za pomocą kodeku dźwięku o wysokiej jakości
(AAC/LDAC)....................................................................................... 27
Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi
Wybór metody połączenia sieciowego ............................................... 28
Łączenie z komputerem....................................................................... 29
Słuchanie tej samej muzyki przez wiele głośników
(funkcja SongPal Link)....................................................................... 30
Słuchanie internetowej usługi muzycznej (Google Cast) .....................31
Słuchanie internetowej usługi muzycznej (Spotify)............................. 32
6PL
Dodatkowe informacje
Ustawianie funkcji automatycznego przełączania w tryb gotowości
...........................................................................................................33
Ustawianie trybu gotowości BLUETOOTH/sieciowego trybu gotowości
.......................................................................................................... 34
Włączanie/wyłączanie sygnału bezprzewodowego ...........................35
Regulowanie dźwięku ..........................................................................35
Ustawianie zegara ............................................................................... 36
Korzystanie z programatorów ............................................................. 36
Ustawianie programatora zasypiania .............................................. 36
Ustawianie programatora odtwarzania ............................................37
Aktualizacja oprogramowania ............................................................ 38
Metoda 1: Automatyczna aktualizacja przez Internet ........................ 39
Metoda 2: Ręczna aktualizacja przez Internet ................................... 39
Metoda 3: Ręczna aktualizacja przy użyciu dysku flash USB ............... 40
Jeśli aktualizacja przez sieć nie powiodła się .....................................41
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ................................................................ 42
Komunikaty.......................................................................................... 48
Środki ostrożności/Dane techniczne
Środki ostrożności ............................................................................... 50
Kompatybilne urządzenia i wersje........................................................ 51
iPhone/iPad/iPod lub iTunes ........................................................... 51
Urządzenie DLNA ...........................................................................52
Urządzenie USB .............................................................................52
Urządzenie BLUETOOTH .................................................................52
Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH..........................................53
Dane techniczne .................................................................................. 54
7PL
Informacje i czynności wstępne
Rozmieszczenie i funkcje elementów
sterujących
Uwaga
 W niniejszej instrukcji podano głównie objaśnienia dotyczące obsługi z poziomu pilota,
lecz te same operacje można wykonać za pomocą przycisków na urządzeniu o takich
samych lub podobnych nazwach.
Urządzenie (przód)
 Przycisk / (zasilanie)
Służy do włączania i wyłączania zasilania.
 Wskaźnik trybu gotowości
Podświetlony na żółtozielono po
włączeniu zasilania. Wyłączony po
wyłączeniu zasilania. Wskaźnik ten miga
na czerwono w przypadku wykrycia
problemu przez system (strona 42).
Gdy system znajduje się w trybie
gotowości BLUETOOTH/sieciowym trybie
gotowości, wskaźnik podświetlony jest
na pomarańczowo.
 Przycisk  (odtwarzanie/pauza)
Służy do uruchamiania lub
wstrzymywania odtwarzania.
 Okienko wyświetlacza
 Znak N
8PL
Zbliżając do wspomnianego znaku
smartfon/tablet wyposażony w funkcję
NFC, można jednym dotknięciem
dokonać rejestracji BLUETOOTH, nawiązać
połączenie lub zakończyć je (strona 26).
 Przycisk MENU
Służy do wyświetlania menu. Naciśnij
/, aby wybrać elementy z menu.
 Przycisk BACK
Służy do powrotu do informacji
poprzednio widocznych na
wyświetlaczu.
 Pokrętło / (poprzedni/
następny)/TUNING –/+
 Służą do ustawiania początku utworu
lub pliku.
 Służy do dostrajania się do żądanej
stacji radiowej.
Przycisk PUSH ENTER
Służy jako przycisk ENTER.
 Czujnik zdalnego sterowania
 Pokrętło VOLUME
Służy do regulacji głośności.
 Przycisk  (otwórz/zamknij)
Służy do otwierania lub zamykania tacy
na płytę.
 Port  (USB FRONT)
Służ do podłączania urządzenia USB
(strona 20).
 Gniazdo  (słuchawki)
Do podłączania słuchawek.
Pilot
 Przycisk //ENTER
Naciśnij /, aby wybrać element, a
następnie naciśnij ENTER, aby
zatwierdzić.
Naciśnij /, aby wybrać folder (album)
na płycie MP3 lub urządzeniu USB.
 Przycisk  (głośność) +/–
Służy do regulacji głośności.
Informacje i czynności wstępne
 Taca na płytę
Płytę CD należy umieszczać stroną z
nadrukiem skierowaną do góry.
 Przycisk / (zasilanie)
Służy do włączania i wyłączania zasilania.
 Przycisk  (wyciszanie)
Służy do tymczasowego wyciszenia
dźwięku. Aby włączyć dźwięk ponownie,
należy nacisnąć ten przycisk jeszcze raz.
 Przycisk  (zatrzymanie)
Służy do zatrzymywania odtwarzania.
 Przyciski / (poprzedni/
następny, PRESET –/+)
 Służą do ustawiania początku utworu
lub pliku.
 Służą do wyboru numeru
zaprogramowania dostrojonej stacji
radiowej.
Przyciski / (przewijanie do tyłu/
do przodu, TUNING –/+)
 Służą do przewijania utworu lub pliku.
 Służą do dostrajania się do żądanej
stacji radiowej.
 Przycisk  (odtwarzanie/pauza)
Służy do uruchamiania lub
wstrzymywania odtwarzania.
 Przycisk CLEARAUDIO+
Służy do ustawiania dźwięku zgodnie z
ustawieniami rekomendowanymi przez
firmę Sony.
 Przycisk BACK
Służy do powrotu do poprzedniego
stanu.
 Przycisk MENU
Służy do wyświetlania menu. Naciśnij
/, aby wybrać elementy z menu.
9PL
 Przycisk FUNCTION
Naciśnij, aby zmienić funkcje. Każde
naciśnięcie powoduje przejście do
kolejnej funkcji w następującej
kolejności:
CD  USB FRONT  USB REAR 
BLUETOOTH  DAB*  TUNER FM 
TUNER AM*  OPTICAL IN  LINE IN 
NETWORK
* Funkcja DAB jest dostępna tylko w modelu
CMT-SX7B, a funkcja TUNER AM tylko w
modelu CMT-SX7.
 Przycisk DISPLAY
Służy do zmiany informacji
wyświetlanych w okienku wyświetlacza,
gdy zasilanie jest włączone. Symbol
podkreślenia „_” jest wyświetlany
zamiast nierozpoznanych znaków.
Po naciśnięciu tego przycisku, gdy
zasilanie jest wyłączone, wyświetlany
jest zegar.
Jednak po naciśnięciu tego przycisku
przy włączonym trybie gotowości
BLUETOOTH/sieciowym trybie gotowości
zegar nie jest wyświetlany.
Urządzenie (tył)
CMT-SX7
CMT-SX7B
10PL
 Złącza SPEAKERS L/R (lewe/prawe)
Podłącz obydwa głośniki w sposób
pokazany na poniższej ilustracji.
Złącze – (czarne)
Złącze + (czerwone)
 Gniazdo LINE IN (wejście zewnętrzne)
Podłącz do gniazda wyjściowego
opcjonalnego komponentu
zewnętrznego za pośrednictwem kabla
połączeniowego audio (nie wchodzi w
skład zestawu).
 AM ANTENNA (tylko model CMT-SX7)
Służy do podłączania anteny ramowej
AM.
Prawy głośnik
Lewy głośnik
 DAB/FM ANTENNA (tylko model
CMT-SX7B)
Służy do podłączania anteny FM.
Zalecamy użycie opcjonalnego kabla RF
dla połączenia DAB.
Uwaga
Przewody głośnikowe
(w zestawie)
 Anteny należy ustawić w miejscu
zapewniającym dobry odbiór, a następnie
przymocować je do stabilnej powierzchni (okna,
ściany itp.).
 Aby uniknąć zakłóceń, anteny powinny
znajdować się z dala od przewodu zasilającego i
innych urządzeń AV.
 Koniec anteny przewodowej FM można
przymocować taśmą samoprzylepną.
Informacje i czynności wstępne
 FM ANTENNA (tylko model CMT-SX7)
Służy do podłączania anteny FM.
Przygotowanie anteny ramowej
AM (tylko model CMT-SX7)
1 Złóż podstawę anteny w sposób
pokazany na ilustracji.
Widok z boku
Uwaga
 Przewody głośnikowe należy podłączać, gdy
system jest wyłączony.
 Antena bezprzewodowej sieci LAN
W przypadku korzystania z funkcji sieci
bezprzewodowej należy ustawić antenę
w sposób pokazany na ilustracji.
Złóż obie części
podstawy.
2
Przymocuj wystającą część ramy do
podstawy anteny.
Naciśnij aż do
usłyszenia kliknięcia.
11PL
 Gniazdo OPTICAL IN (wejście optyczne)
Podłącz do gniazda wyjściowego
opcjonalnego komponentu
zewnętrznego za pośrednictwem kabla
optycznego (nie wchodzi w skład
zestawu).
Uwaga
Wkładanie baterii
Włóż dwie wchodzące w skład zestawu
baterie R03 (typ AAA), najpierw stroną ,
zgodnie z pokazanym niżej ustawieniem
biegunów.
 System nie jest zgodny z formatem innymi niż
PCM. Ustaw format wyjściowy komponentu
zewnętrznego na PCM.
 Port  (USB REAR)
Podłącz komputer PC lub Mac przy użyciu
kabla USB (nie wchodzi w skład zestawu).
W przypadku podłączania urządzenia
WALKMAN® lub Xperia zgodnego z
dźwiękiem wysokiej rozdzielczości, użyj
kabla USB i opcjonalnego kabla dla
urządzenia WALKMAN® lub Xperia* (nie
wchodzi w skład zestawu) (strona 21).
Złącza można też używać jako złącza
USB-DAC.
* Opcjonalny kabel USB WM-PORT z
adapterem dźwięku wysokiej rozdzielczości
można zamówić w najbliższym punkcie
sprzedaży produktów Sony. Aby podłączyć
urządzenie Xperia, użyj dostępnego w
sprzedaży kabla.
 Złącze sieci LAN
Służy do podłączania urządzeń
sieciowych przy użyciu kabla sieciowego
LAN (nie wchodzi w skład zestawu)
(strona 29).
 Przewód zasilający prądu zmiennego
12PL
Uwaga
 Przy normalnej eksploatacji baterie powinny
wystarczyć na około 6 miesięcy.
 Nie wolno używać starych baterii razem z
nowymi lub korzystać jednocześnie z baterii
różnego typu.
 Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy wyjąć z niego baterie, aby uniknąć
uszkodzenia w wyniku wycieku elektrolitu i
korozji.
SongPal — informacje
Co można zrobić za
pomocą aplikacji
SongPal
działaniu lub zostać wycofane bez
powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w takich sytuacjach.
Funkcje, które można obsługiwać za
pomocą aplikacji SongPal, różnią się w
zależności od podłączonego urządzenia.
Specyfikacja i wygląd aplikacji mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
SongPal — informacje
SongPal to aplikacja służąca do sterowania
urządzeniami audio firmy Sony, które są
zgodne z aplikacją SongPal, przy użyciu
smartfona/telefonu iPhone.
Wyszukaj aplikację SongPal w sklepie
Google Play™ lub App Store i pobierz ją.
Pobranie tej aplikacji na smartfon/telefon
iPhone zapewnia następujące możliwości.
Usługa muzyczna*
Zostanie wyświetlony przegląd urządzeń w sieci
domowej. Możesz wybrać urządzenie audio w celu
odtwarzania lub zgrupować urządzenia audio przy
użyciu funkcji SongPal Link (odtwarzanie w wielu
pomieszczeniach).
Możesz skonfigurować ustawienia
początkowe w celu użycia usług
muzycznych. Usługi muzyczne wymagają
aplikacji innej firmy.
Sterowanie urządzeniami w sieci domowej
Można odtwarzać poprzez sieć muzykę
zapisaną w komputerze lub na serwerze
DLNA.
Następujące funkcje mogą być wykonywane
za pomocą systemu, ale także przy użyciu
aplikacji SongPal.
 Obsługa płyt CD: można odtwarzać płytę
CD.
 Sterowanie urządzeniem podłączonym do
portu USB: można odtwarzać muzykę na
urządzeniu podłączonym do portu  (USB
FRONT).
 Obsługa radia: można odbierać stację
radiową.
Możesz wybrać źródła dźwięku do odtwarzania z listy
źródeł dostępnych do wyboru. Możesz także określić
różne ustawienia dźwięku/sieci urządzenia audio.
 Aby uzyskać szczegółowe informacje,
patrz Pomoc aplikacji SongPal.
http://info.songpal.sony.net/help/
* Lista usług i okres ich dostępności mogą się
różnić w zależności od kraju i regionu. Niektóre
usługi wymagają osobnej rejestracji. Może być
konieczna aktualizacja oprogramowania
urządzenia. Usługi świadczone przez inne
podmioty mogą ulec zmianie, przerwom w
13PL
Uwaga
 Naciśnij , gdy napis „Reading” zniknie z
okienka wyświetlacza.
Słuchanie płyty CD
Odtwarzanie płyty
CD-DA/MP3
1
Naciśnij FUNCTION, aby wybrać
„CD”.
2
Naciśnij  (otwórz/zamknij), aby
otworzyć tacę na płytę.
3
Umieść płytę CD na tacy stroną z
etykietą (stroną z nadrukiem)
skierowaną do góry.
Aby wysunąć płytę CD
Naciśnij  (otwórz/zamknij) na urządzeniu.
Wskazówka
 Gdy system jest wyłączony, naciśnięcie
 (otwórz/zamknij) powoduje włączenie
systemu i automatyczne otwarcie tacy na płytę.
Uwaga
 Nie wolno wkładać płyt CD o nietypowych
kształtach (np. w formie serca, kwadratu,
gwiazdy). Mogłoby to doprowadzić do
niedającego się naprawić uszkodzenia
urządzenia.
 Nie wolno używać płyt CD z przyklejoną taśmą,
naklejką lub klejem, gdyż grozi to awarią.
 Po wyjęciu płyty nie należy dotykać jej
powierzchni.
Zmiana trybu odtwarzania
Tryb odtwarzania umożliwia wielokrotne
odtwarzanie tej samej muzyki lub
odtwarzanie losowe.
Strona z etykietą
(strona z nadrukiem)
Tryb odtwarzania
 (otwórz/zamknij)
4
5
Naciśnij  (odtwarzanie/
pauza).
Naciśnij , aby zatrzymać
odtwarzanie.
Po wybraniu opcji „Repeat” w kroku 4
nie ma potrzeby zatrzymywania
odtwarzania.
Naciśnij  (otwórz/zamknij), aby
zamknąć tacę na płytę.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Przycisk na pilocie lub urządzeniu
umożliwia przewijanie do tyłu/do
przodu, wybranie utworu, pliku lub
folderu (dla płyty MP3) itp.
14PL
1
2
Naciśnij MENU.
3
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„CD Menu”, a następnie naciśnij
ENTER.
4
5
Naciśnij /, aby wybrać
„Playmode” lub „Repeat”, a
następnie naciśnij ENTER.
Naciśnij /, aby wybrać tryb
odtwarzania, a następnie naciśnij
ENTER.
Można wybrać następujące tryby
odtwarzania.
Playmode
Efekt
Normal
Odtwarza utwór lub plik.
Folder*
Odtwarza wszystkie
utwory w wybranym
folderze. W okienku
wyświetlacza zaświeci się
symbol „FLDR”.
Shuffle
Odtwarza wszystkie
utwory lub pliki w
kolejności losowej. W
okienku wyświetlacza
zaświeci się symbol
„SHUF”.
Folder Shuffle*
Odtwarza wszystkie
utwory lub pliki w
wybranym folderze w
kolejności losowej. W
okienku wyświetlacza
zaświeci się symbol „FLDR.
SHUF”.
Program
Odtwarza
zaprogramowane utwory
lub pliki. W okienku
wyświetlacza zaświeci się
symbol „PGM”.
Szczegółowe informacje w
rozdziale „Tworzenie
własnego programu
(Odtwarzanie w
zaprogramowanej
kolejności)” (strona 16).
* Tylko podczas odtwarzania płyty MP3. Podczas
odtwarzania płyty CD (CD-DA) ten tryb działa w
identyczny sposób jak odtwarzanie normalne lub
losowe.
Tryb
odtwarzania
Efekt
All (odtwarzanie
z powtarzaniem
wszystkich
utworów)
System wielokrotnie
odtwarza wszystkie
utwory na płycie lub w
folderze. W okienku
wyświetlacza zaświeci się
symbol „ ”.
One
(odtwarzanie z
powtarzaniem
jednego utworu)
System wielokrotnie
odtwarza wybrany utwór.
W okienku wyświetlacza
zaświeci się symbol „
1”.
Off
Anuluje powtarzanie
odtwarzania.
Uwaga dotycząca odtwarzania płyt MP3
 Na płycie z plikami MP3 nie należy
zapisywać niepotrzebnych folderów lub
plików.
 Urządzenie może odtwarzać tylko pliki
MP3 z rozszerzeniem „.mp3”.
Odtworzenie pliku z rozszerzeniem
„.mp3”, który nie jest plikiem audio MP3,
może spowodować wyemitowanie
głośnego dźwięku grożącego
uszkodzeniem urządzenia.
 Maksymalna liczba folderów i plików MP3
zgodnych z opisywanym urządzeniem
wynosi:
 999* folderów (z uwzględnieniem
folderu głównego)
 999 plików
 250 plików w pojedynczym folderze
 8 poziomów folderów (w strukturze
drzewa plików)
Słuchanie płyty CD
Tryb
odtwarzania
Repeat
* Z uwzględnieniem folderów
niezawierających plików MP3, ani innych
plików. W przypadku niektórych struktur
folderów, liczba folderów rozpoznawanych
przez urządzenie może być mniejsza niż
faktyczna liczba folderów.
 Nie można zagwarantować zgodności z
wszystkimi programami do zapisu i
kodowania plików MP3, napędami CD-R/
RW i nośnikami zapisu. W przypadku
niezgodnych płyt MP3 mogą występować
szumy, przeskakiwanie dźwięku. albo w
ogóle ich odtworzenie może się okazać
niemożliwe.
15PL
Tworzenie własnego
programu
(Odtwarzanie w
zaprogramowanej
kolejności)
Odtwarza zaprogramowany utwór lub plik
na płycie CD.
Wybierz opcję „Program” w kroku
5 z „Zmiana trybu odtwarzania”
(strona 14), a następnie naciśnij
ENTER.
2
Podczas korzystania z płyty MP3
naciśnij /, aby wybrać folder
zawierający utwory lub pliki,
które chcesz zaprogramować.
Aby odtworzyć wszystkie utwory lub
pliki w folderze, naciśnij ENTER.
Naciśnij /, aby wybrać
żądany utwór lub plik, a
następnie wybierz ENTER.
Numer wybranego
utworu lub pliku
Całkowity czas odtwarzania
wybranego utworu lub pliku
Aby zaprogramować dodatkowe
utwory lub pliki, należy powtórzyć
powyższe czynności.
4
16PL
W kroku 1 wybierz ustawienie „Normal” w
opcji „Program”, a następnie naciśnij ENTER.
Kasowanie zaprogramowanego
utworu, pliku lub folderu
Po zatrzymaniu odtwarzania naciśnij .
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku
powoduje usunięcie ostatniego
zaprogramowanego utworu, pliku lub
folderu.
Po usunięciu wszystkich zaprogramowanych
utworów, plików lub folderów wyświetlony
zostanie komunikat „No Step”.
Wskazówka
1
3
Anulowanie odtwarzania w
zaprogramowanej kolejności
Naciśnij .
Rozpocznie się odtwarzanie programu
utworów lub plików.
 Można zaprogramować maksymalnie 25
utworów, plików lub folderów. W przypadku
próby zaprogramowania więcej niż 25 utworów,
plików lub folderów wyświetlony zostanie
komunikat „Step Full!”. W takim przypadku
należy usunąć niepotrzebne utwory.
 Aby ponownie odtworzyć ten sam program,
naciśnij .
Uwaga
 Po wyjęciu płyty lub odłączeniu zasilania po
zaprogramowaniu, wszystkie zaprogramowane
utwory, pliki i foldery zostaną usunięte.
Słuchanie audycji radiowych
Dostrajanie stacji
radiowej
1
Naciśnij i przytrzymaj /, aż
wskazanie częstotliwości w
okienku wyświetlacza zacznie się
zmieniać, a następnie puść
przycisk.
Dostrajanie zatrzyma się
automatycznie, gdy odebrana zostanie
stacja radiowa (Automatyczne
przeszukiwanie), a na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „STEREO” (w
przypadku odbioru stereofonicznej
audycji FM).
Strojenie ręczne
Naciśnij kilkakrotnie /, aby dostroić
się do żądanej stacji.
Uwagi dotyczące stacji DAB/DAB+ (tylko
model CMT-SX7B)
 Po dostrojeniu stacji nadającej informacje
w systemie RDS, podawane są takie
informacje, jak nazwa usługi, czy nazwa
stacji.
 Po dostrojeniu stacji DAB/DAB+, dźwięk
może nie być słyszalny przez kilka sekund.
 Usługa podstawowa jest odbierana
automatycznie po zakończeniu usługi
dodatkowej.
 Opisywany tuner nie obsługuje usług
przesyłania danych.
Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać
odbiór monofoniczny. Spowoduje to
zredukowanie szumów.
1
Dostrój żądaną stację, a następnie
naciśnij MENU.
2
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Tuner Menu”, a następnie naciśnij
ENTER.
3
Naciśnij /, aby wybrać opcję „FM
Mode”, a następnie naciśnij ENTER.
4
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Mono”, a następnie naciśnij
ENTER.
Aby ustawić odbiór stereofoniczny,
wybierz opcję „Stereo” w kroku 4.
Zmiana interwału strojenia AM
(tylko model CMT-SX7)
Domyślne ustawienie interwału strojenia
AM to 9 kHz (lub 10 kHz w niektórych
rejonach). Aby wykonać tę operację, użyj
przycisków na urządzeniu.
1
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION na
urządzeniu, aby wybrać opcję „TUNER
AM”.
2
3
Naciśnij /, aby wyłączyć system.
Słuchanie audycji radiowych
2
Naciśnij FUNCTION, aby wybrać
opcję „TUNER FM” lub „TUNER
AM” (CMT-SX7), bądź „DAB” lub
„TUNER FM” (CMT-SX7B).
Jeśli odbiór stereofonicznej
audycji radiowej FM jest
zaszumiony
Naciśnij i przytrzymaj MENU, a następnie
naciśnij / na urządzeniu.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „Step 9k” lub
„Step 10k”.
Zmiana interwału spowoduje wymazanie
wszystkich zaprogramowanych stacji AM.
17PL
6
Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci
Istnieje możliwość zaprogramowania
wybranych stacji radiowych.
1
Dostrój się do żądanej stacji, a
następnie naciśnij MENU.
2
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Tuner Menu”, a następnie
naciśnij ENTER.
Aby zaprogramować stację AM, wybierz
opcję „AM Preset Memory” i wykonaj
krok 4 (tylko model CMT-SX7).
3
Naciśnij /, aby wybrać „FM
Preset Memory” (dla stacji FM
stations) lub „DAB Preset
Memory” (dla stacji DAB (tylko
model CMT-SX7B)), a następnie
naciśnij ENTER.
4
Naciśnij /, aby wybrać „Ok”, a
następnie naciśnij ENTER.
5
Naciśnij / , aby wybrać numer
programu, a następnie naciśnij
ENTER.
Numer programu
W okienku wyświetlacza zostanie
wyświetlony napis „Complete!” i
audycja radiowa zostanie zapisana pod
danym numerem programu. Powtórz
powyższe kroki, aby zarejestrować
kolejne stacje radiowe.
18PL
Naciśnij /, aby wyłączyć
zasilanie, a następnie ponownie
naciśnij /, aby włączyć
zasilanie.
Wskazówka
 Możesz zaprogramować do 20 stacji FM i 10
stacji AM (CMT-SX7) lub 20 stacji DAB/DAB+ i 20
stacji FM (CMT-SX7B).
 Jeśli w kroku 5 wybrany zostanie już
zarejestrowany numer programu,
zaprogramowana stacja radiowa zostanie
zastąpiona bieżącą dostrojoną stacją radiową.
Ustawianie zaprogramowanej
stacji radiowej
Naciśnij /, aby wybrać numer
programu, pod którym zarejestrowana
zostanie żądana stacja.
Ręczne uruchamianie
funkcji automatycznego
wyszukiwania stacji DAB
(tylko model CMT-SX7B)
Aby móc dostroić stacje DAB/DAB+, należy
wykonać wstępne przeszukiwanie stacji
DAB.
Po przeprowadzce w inne miejsce należy
wykonać ręczne wstępne przeszukiwanie
stacji DAB, aby zaktualizować informacje o
usługach DAB/DAB+.
1
Naciśnij MENU.
2
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Tuner Menu”, a następnie
naciśnij ENTER.
3
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Initial Scan”, a następnie naciśnij
ENTER.
4
Naciśnij /, aby wybrać „Ok”, a
następnie naciśnij ENTER.
Rozpocznie się wyszukiwanie. Postęp
operacji wyszukiwania wskazują
gwiazdki (*******). W zależności od
dostępności usług DAB/DAB+ w danym
regionie, wyszukiwanie może potrwać
kilka minut.
Uwaga
Słuchanie audycji radiowych
 Jeżeli w danym kraju lub regionie nadawanie
DAB/DAB+ nie jest obsługiwane, pojawi się
napis „No Service”.
 Ta procedura powoduje skasowanie wszystkich
zapisanych wcześniej programów.
 Przed odłączeniem przewodu anteny DAB/FM,
należy koniecznie wyłączyć opisywane
urządzenie, aby zachować własne ustawienia
DAB/DAB+.
19PL
Słuchanie pliku z urządzenia USB
Odtwarzanie pliku z
urządzenia USB
3
Naciśnij .
Odtwarzanie zostanie rozpoczęte.
Obsługuj za pomocą przycisku pilota
lub urządzenia.
Możesz wybierać utwory, pliki lub
foldery, naciskając przycisk ENTER, gdy
wyświetlany jest komunikat „ROOT”.
Wskazówka
Pliki zapisane na urządzeniu USB, takim jak
WALKMAN® lub cyfrowy odtwarzacz
multimedialny, można odtwarzać za
pomocą opisywanego odtwarzacza,
podłączając do niego urządzenie USB.
Do złącza  (USB REAR) z tyłu opisywanego
urządzenia można podłączyć komputer,
urządzenie WALKMAN® lub urządzenie
Xperia zgodne z dźwiękiem wysokiej
rozdzielczości.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat kompatybilnych urządzeń USB, patrz
„Kompatybilne urządzenia i wersje”
(strona 51).
Uwaga
 W przypadku odtwarzania dźwięku wysokiej
rozdzielczości, używaj urządzenia zgodnego z
kablem USB 2.0 High Speed.
Podłączanie urządzenia
USB do portu USB z przodu
opisywanego urządzenia
1
Naciśnij FUNCTION, aby wybrać
opcję „USB FRONT”.
2
Podłącz urządzenie USB do portu
 (USB FRONT) z przodu
opisywanego urządzenia.
Urządzenie USB można podłączyć
bezpośrednio lub za pomocą kabla USB
dostarczonego wraz z urządzeniem
USB.
Poczekaj, aż komunikat „Reading”
zniknie i pojawi się komunikat „ROOT”.
20PL
 Podczas odtwarzania z urządzenia USB można
wybrać tryb odtwarzania. Naciśnij MENU i
wybierz opcję „USB Menu”. Wybierz „Playmode”
lub „Repeat”.
Szczegółowe informacje w rozdziale „Zmiana
trybu odtwarzania” (strona 14). Podczas
odtwarzania pliku z urządzenia USB, nie można
odtwarzać utworu lub pliku w folderze,
odtwarzać losowo lub odtwarzać w kolejności
zaprogramowanej.
 Ładowanie rozpocznie się automatycznie po
podłączeniu urządzenia USB do portu  (USB
FRONT) urządzenia.
 Jeśli nie można naładować urządzenia USB,
należy je odłączyć i podłączyć ponownie.
Szczegółowe informacje na temat stanu
ładowania urządzenia USB znajdują się w
instrukcji obsługi urządzenia USB.
Uwaga
 Kolejność odtwarzania z poziomu opisywanego
urządzenia może różnić się od kolejności
odtwarzania z poziomu podłączonego
cyfrowego odtwarzacza muzycznego.
 Przed odłączeniem urządzenia USB należy
koniecznie wyłączyć opisywane urządzenie.
Odłączenie urządzenia USB przy włączonym
opisywanym urządzeniu może spowodować
uszkodzenie danych w urządzeniu USB.
 Gdy wymagane jest połączenie za
pośrednictwem kabla USB, do urządzenia USB,
które ma być podłączone, podłącz dostarczony
kabel USB. Szczegółowe informacje dotyczące
podłączania można znaleźć w instrukcji obsługi
znajdującej się w zestawie z podłączanym
urządzeniem USB.
 Po zestawieniu połączenia może upłynąć
pewien czas, zanim pojawi się napis „Reading”.
Zależy to od typu podłączanego urządzenia
USB.
 Urządzenia USB nie należy podłączać przez
koncentrator USB.
 Po podłączeniu urządzenia USB, opisywane
urządzenie odczytuje wszystkie zapisane w nim
pliki. Jeżeli w urządzeniu USB zapisano wiele
plików lub folderów, czas ich odczytu może być
bardzo długi.
 W przypadku niektórych urządzeń USB, sporo
czasu może zajmować przesyłanie sygnałów z
opisywanego urządzenia lub zakończenie
operacji odczytu z urządzenia USB.
 Nie można zagwarantować zgodności ze
wszystkimi programami do kodowania/zapisu.
Jeżeli pliki audio w urządzeniu USB zostały
oryginalnie zakodowane przy użyciu
niezgodnego oprogramowania, podczas ich
odtwarzania może występować szum lub
urządzenie może działać nieprawidłowo.
 Opisywane urządzenie może nie obsługiwać
wszystkich funkcji udostępnianych przez
urządzenie USB.
 Ładowanie urządzenia USB zostaje przerwane w
otoczeniu o wysokiej temperaturze.
Podłączanie urządzenia
USB do portu USB z tyłu
opisywanego urządzenia
Aby móc słuchać z komputera dźwięku
wysokiej rozdzielczości, należy zainstalować
na komputerze specjalny sterownik*2.
1
Pobierz sterownik z poniższej
witryny:
W przypadku klientów w Europie:
http://www.sony.eu/support
W przypadku klientów w innych krajach
lub regionach:
http://www.sony-asia.com/support
2
Zainstaluj sterownik.
3
Naciśnij FUNCTION, aby wybrać
opcję „USB REAR”.
Postępuj zgodnie z procedurą na
stronie internetowej.
Podłącz komputer, urządzenie
WALKMAN® lub urządzenie
Xperia zgodne z dźwiękiem
wysokiej rozdzielczości itp. do
złącza  (USB REAR) z tyłu
opisywanego urządzenia.
Odtwarzaj za pomocą komputera,
urządzenia WALKMAN® lub urządzenia
Xperia zgodnego z dźwiękiem wysokiej
rozdzielczości. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcji obsługi
komputera, urządzenia WALKMAN® lub
urządzenia Xperia.
Uwaga
 W przypadku podłączania do tego złącza
urządzenia WALKMAN® lub Xperia użyj kabla
USB (nie wchodzi w skład zestawu) i
opcjonalnego kabla dla urządzenia
WALKMAN® lub Xperia*3 (nie wchodzi w skład
zestawu).
 Do odtwarzania muzyki w formacie Dźwięku
wysokiej rozdzielczości zaleca się użycie
programu „Hi-Res Audio Player” (dla systemów
Windows/Mac OS).
Program ten można pobrać bezpłatnie ze strony:
W przypadku klientów w Europie:
http://www.sony.eu/support
W przypadku klientów w innych krajach lub
regionach:
http://www.sony-asia.com/support
 Urządzenie USB nie może być ładowane z portu
 (USB REAR).
Słuchanie pliku z urządzenia USB
*2 W systemie Mac OS nie jest konieczne
instalowanie sterownika.
4
*3 Opcjonalny kabel USB WM-PORT z adapterem
dźwięku wysokiej rozdzielczości można
zamówić w najbliższym punkcie sprzedaży
produktów Sony. Aby podłączyć urządzenie
Xperia, użyj dostępnego w sprzedaży kabla.
Odtwarzane formaty
dźwięku
Aby uzyskać szczegółowe informacje o
odtwarzanych formatach dźwięku, patrz
„Sekcja portu USB” (strona 54).
21PL
Uwaga
Słuchanie muzyki z urządzeń iPhone,
iPad lub iPod
Odtwarzanie przez
połączenie USB
Muzykę z urządzeń iPhone, iPad lub iPod
można odtworzyć, podłączając je do portu
 (USB FRONT) z przodu urządzenia.
Szczegółowe informacje na temat
obsługiwanych urządzeń iPhone, iPad i iPod
zawiera część „Kompatybilne urządzenia i
wersje” (strona 51).
1
Naciśnij FUNCTION, aby wybrać
opcję „USB FRONT”.
2
Podłącz urządzenie iPhone, iPad
lub iPod do portu  (USB FRONT)
z przodu urządzenia, używając
kabla dostarczonego wraz z
urządzeniem iPhone, iPad lub
iPod.
Wyświetlacz zmienia się na „iPod”.
3
Naciśnij .
Odtwarzanie zostanie rozpoczęte.
Używając przycisków na pilocie lub na
urządzeniu, można wybierać utwory do
odtworzenia i przewijać je do przodu
lub do tyłu.
Wskazówka
 Po podłączeniu urządzeń iPhone, iPad lub iPod
do odtwarzacza ich ładowanie rozpocznie się
automatycznie.
 Jeśli nie można naładować urządzenia iPhone,
iPad lub iPod, należy je odłączyć i podłączyć
ponownie. Szczegółowe informacje na temat
stanu ładowania urządzenia iPhone, iPad lub
iPod znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia
iPhone, iPad lub iPod.
22PL
 Przed odłączeniem urządzeń iPhone, iPad lub
iPod wyłącz odtwarzacz. Odłączenie urządzeń
iPhone, iPad lub iPod od włączonego
odtwarzacza może spowodować uszkodzenie
zapisanych na nich danych.
 Nie wolno przenosić odtwarzacza przy
podłączonym urządzeniu iPhone, iPad lub iPod.
Grozi to awarią.
 Informacje dotyczące obsługi urządzeń iPhone,
iPad lub iPod można znaleźć w instrukcjach ich
obsługi.
 Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenie ani za utratę danych zapisywanych
w urządzeniach iPhone, iPad lub iPod, gdy
urządzenia te współpracują z opisywanym
odtwarzaczem.
Odtwarzanie przez
połączenie
bezprzewodowe
(AirPlay)
Odtwarzanie jest możliwe przez połączenie
bezprzewodowe. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz Przewodnik uruchamiania
sieci Wi-Fi (oddzielny dokument).
Słuchanie muzyki za pomocą
podłączonych komponentów
Odtwarzanie muzyki
z podłączonych
komponentów
Można odtwarzać utwory z komponentów
podłączonych do urządzenia poprzez
wyjście zewnętrzne.
3
Rozpocznij odtwarzanie z
podłączonego komponentu.
W trakcie odtwarzania wyreguluj
poziom głośności na podłączonym
komponencie.
4
Naciśnij  +/–, aby dostosować
głośność.
Uwaga
 Gniazdo OPTICAL IN nie jest zgodne z formatem
innym niż PCM. Ustaw format wyjściowy
podłączonego komponentu na PCM.
Uwaga
 Najpierw należy nacisnąć  –, aby zmniejszyć
głośność.
 Opisywane urządzenie może automatycznie
przełączyć się w tryb gotowości przy zbyt niskim
poziomie głośności podłączonego komponentu.
Szczegółowe informacje w rozdziale „Ustawianie
funkcji automatycznego przełączania w tryb
gotowości” (strona 33).
1
Naciśnij FUNCTION, aby wybrać
opcję „OPTICAL IN”.
2
Podłącz kabel optyczny do
gniazda OPTICAL IN (wejście
zewnętrzne) z tyłu urządzenia
oraz do złącza wyjściowego
opcjonalnego komponentu
audio.
1
Naciśnij FUNCTION, aby wybrać
opcję „LINE IN”.
2
Podłącz przewód audio do
gniazda LINE IN (wejście
zewnętrzne) z tyłu urządzenia
oraz do złącza wyjściowego
opcjonalnego komponentu
audio.
3
Rozpocznij odtwarzanie z
podłączonego komponentu.
W trakcie odtwarzania wyreguluj
poziom głośności na podłączonym
komponencie.
4
Słuchanie muzyki za pomocą podłączonych komponentów
Odtwarzanie muzyki z
komponentu
podłączonego do gniazda
OPTICAL IN
Odtwarzanie muzyki z
komponentu
podłączonego do gniazda
LINE IN
Naciśnij  +/–, aby dostosować
głośność.
23PL
Słuchanie muzyki za pośrednictwem
łączności BLUETOOTH
5
Parowanie systemu z
urządzeniem
6
BLUETOOTH i
słuchanie muzyki
Istnieje możliwość słuchania muzyki z
urządzenia BLUETOOTH za pośrednictwem
łączności bezprzewodowej.
Przed przystąpieniem do korzystania z
funkcji BLUETOOTH należy przeprowadzić
parowanie, aby zarejestrować posiadane
urządzenie BLUETOOTH.
7
Uwaga
24PL
8
Naciśnij FUNCTION, aby wybrać
opcję „BLUETOOTH”.
2
Naciśnij MENU.
3
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Bluetooth Menu”, a następnie
naciśnij ENTER.
4
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Pairing”, a następnie naciśnij
ENTER.
Gdy w okienku wyświetlacza zacznie
migać komunikat „Pairing”, urządzenie
przejdzie w tryb parowania.
Wyszukaj ten system za pomocą
urządzenia BLUETOOTH.
Na wyświetlaczu urządzenia
BLUETOOTH może pojawić się lista
znalezionych urządzeń.
Wybierz [CMT-SX7/CMT-SX7B]
(opisywane urządzenie).
W przypadku monitu o wprowadzenie
hasła z poziomu urządzenia
BLUETOOTH, wpisz „0000”.
Jeśli ten system nie jest pokazany w
okienku wyświetlacza urządzenia,
rozpocznij ponownie od kroku 1.
Po zakończeniu parowania komunikat
„Pairing” zostanie zastąpiony przez
BLUETOOTH i wyświetlona zostanie
nazwa urządzenia.
 Umieść podłączane urządzenie BLUETOOTH w
odległości jednego metra od opisywanego
urządzenia.
 Jeśli urządzenie BLUETOOTH jest zgodne z
technologią dotykową (NFC), należy przejść do
następnej procedury. Patrz „Słuchanie muzyki za
jednym dotknięciem (NFC)” (strona 26).
1
Naciśnij /, aby wybrać „Ok”, a
następnie naciśnij ENTER.
Rozpocznij odtwarzanie i
dostosuj głośność na urządzeniu
BLUETOOTH.
Odtwarzanie zostanie rozpoczęte.
W zależności od podłączonego
urządzenia BLUETOOTH, naciśnij
ponownie . Może być konieczne
uruchomienie odtwarzacza muzyki z
poziomu urządzenia BLUETOOTH.
Wskazówka
 Operację parowania lub próbę nawiązania
połączenia BLUETOOTH z innym urządzeniem
BLUETOOTH można przeprowadzić w trakcie
nawiązanego połączenia BLUETOOTH z jednym
urządzeniem BLUETOOTH. Aktualnie nawiązane
połączenie BLUETOOTH zostanie anulowane w
momencie pomyślnego nawiązania połączenia z
innym urządzeniem BLUETOOTH.
 Czynności takie jak przewijanie do tyłu/do
przodu, wybór muzyki i wybór folderu można
wykonać za pomocą pilota lub przycisków na
urządzeniu.
 Podczas parowania zatrzymaj odtwarzanie na
urządzeniu BLUETOOTH. Jeśli parowanie
zostanie wykonane podczas odtwarzania, po
nawiązaniu połączenia dźwięk może zostać
odtworzony z bardzo wysokim poziomem
głośności.
 Aplikacja SongPal nie oferuje funkcji
odtwarzania muzyki przez połączenie
BLUETOOTH. Odtwarzaj muzykę przy użyciu
oprogramowania do odtwarzania muzyki na
urządzeniach BLUETOOTH (takich jak smartfon
lub komputer).
Anulowanie połączenia z
urządzeniem BLUETOOTH
Z poziomu urządzenia BLUETOOTH rozłącz
połączenie BLUETOOTH. W okienku
wyświetlacza zostanie wyświetlony
komunikat „BLUETOOTH”.
W przypadku niektórych urządzeń
połączenie może zostać automatycznie
anulowane w momencie zatrzymania
operacji odtwarzania.
Uwaga
Sprawdzanie adresu
podłączonego urządzenia
BLUETOOTH
Naciśnij DISPLAY, gdy w okienku
wyświetlacza zostanie wyświetlona nazwa
ustawiona w urządzeniu BLUETOOTH. Adres
urządzenia BLUETOOTH widoczny jest w
okienku wyświetlacza przez około 8 sekund.
Usuwanie informacji o rejestracji
parowania
1 Po wykonaniu 3 kroku z części „Parowanie
systemu z urządzeniem BLUETOOTH i
słuchanie muzyki” (strona 24), wybierz
opcję „Delete Link”, a następnie naciśnij
ENTER.
2
Naciśnij /, aby wybrać „Ok”, a
następnie naciśnij ENTER.
W okienku wyświetlacza pojawi się komunikat
„Complete!” i wszystkie informacje na temat
parowania zostaną wymazane.
Uwaga
 Po usunięciu informacji o parowaniu, dane
połączenie BLUETOOTH można będzie nawiązać
dopiero po ponownym przeprowadzeniu
parowania.
Słuchanie muzyki za
pośrednictwem
zarejestrowanego
urządzenia
Po wykonaniu kroku 1 w sekcji „Parowanie
systemu z urządzeniem BLUETOOTH i
słuchanie muzyki” użyj urządzenia
BLUETOOTH, aby połączyć się z systemem, a
następnie rozpocznij odtwarzanie i dostosuj
głośność na urządzeniu BLUETOOTH.
Wskazówka
 Zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu
BLUETOOTH przed połączeniem systemu z
urządzeniem BLUETOOTH.
Słuchanie muzyki za pośrednictwem łączności BLUETOOTH
 Wspomniane powyżej operacje mogę być
niedostępne w przypadku pewnych urządzeń
BLUETOOTH. Ponadto, w przypadku niektórych
podłączonych urządzeń BLUETOOTH faktyczne
operacje mogą się różnić.
 Operację parowania wykonuje się tylko raz. W
poniższych przypadkach wymagane jest jednak
ponowne przeprowadzenie parowania:
 Informacje o parowaniu zostały usunięte w
trakcie naprawy urządzenia BLUETOOTH.
 Podjęto próbę sparowania opisywanego
urządzenia z ponad 9 urządzeniami
BLUETOOTH.
Opisywane urządzenie można sparować
maksymalnie z 9 urządzeniami BLUETOOTH.
W przypadku próby sparowania urządzenia
BLUETOOTH po przeprowadzeniu parowania
9 urządzeń, informacje dotyczące parowania
urządzenia, które jako pierwsze nawiązało
połączenie z opisywanym urządzeniem,
zostaną zastąpione informacjami
dotyczącymi nowego urządzenia.
 Informacje dotyczące rejestracji parowania z
opisywanym urządzeniem zostały usunięte z
podłączonego urządzenia.
 Zainicjowanie opisywanego urządzenia lub
usunięcie historii operacji parowania z
opisywanym urządzeniem spowoduje
usunięcie wszystkich informacji dotyczących
parowania.
 Dźwięku z tego systemu nie można wysłać do
głośnika BLUETOOTH.
 „Passkey” może być również określane jako
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number” lub
„Password” itp.
25PL
Słuchanie muzyki za
jednym dotknięciem
(NFC)
Wskazówka
 Kompatybilne smartfony i te wyposażone w
funkcję NFC (kompatybilny system operacyjny:
Android wersja 2.3.3 lub wyższa, z wyjątkiem
Android 3.x).
Informacje na temat zgodnych urządzeń można
znaleźć w poniższej witrynie internetowej.
W przypadku klientów w Europie:
http://www.sony.eu/support
NFC to technologia umożliwiająca
bezprzewodową komunikację zbliżeniową
pomiędzy różnymi urządzeniami, na
przykład telefonami komórkowymi, czy
elektronicznymi zawieszkami.
Wystarczy dotknąć smartfonem/tabletem
opisywanego urządzenia. Opisywane
urządzenie włączane jest automatycznie, po
czym następuje parowanie i nawiązanie
połączenia BLUETOOTH.
Najpierw włącz ustawienia NFC.
1
Po nawiązaniu połączenia
rozpocznij odtwarzanie na
smartfonie/tablecie.
Aby zakończyć nawiązane połączenie,
wystarczy dotknąć smartfonem/
tabletem znaku N na opisywanym
urządzeniu.
26PL
http://www.sony-asia.com/support
 Jeśli smartfon lub tablet nie reaguje nawet po
dotknięciu nim urządzenia, pobierz na smartfon
lub tablet aplikację „NFC Easy Connect” i
uruchom ją. Następnie dotknij urządzenia
ponownie. „NFC Easy Connect” to darmowa
aplikacja na platformę Android™. Zeskanuj
poniższy kod 2D.
Dotknij smartfonem/tabletem do
znaku N na urządzeniu.
Dotknij smartfonem/tabletem
urządzenia i zachowaj kontakt do
momentu, gdy smartfon/tablet
zareaguje.
Informacje na temat wyznaczonego
miejsca na smartfonie/tablecie, którym
należy dotykać, można znaleźć w
instrukcji obsługi smartfona/tabletu.
2
W przypadku klientów w innych krajach lub
regionach:
 Podczas dotykania smartfonem/tabletem
zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu
BLUETOOTH. Jeśli dotknięcie zostanie wykonane
podczas odtwarzania, po nawiązaniu połączenia
dźwięk może zostać odtworzony z bardzo
wysokim poziomem głośności.
 Dotknięcie urządzenia smartfonem/tabletem
zgodnym z funkcją NFC, gdy z opisywanym
urządzeniem połączone jest inne urządzenie
BLUETOOTH, spowoduje rozłączenie urządzenia
i nawiązanie połączenia między opisywanym
urządzeniem a smartfonem/tabletem.
Uwaga
 W niektórych krajach lub regionach aplikacja
zgodna z funkcją NFC może być niedostępna do
pobrania.
Odtwarzanie za
pomocą kodeku
dźwięku o wysokiej
jakości (AAC/LDAC)
Istnieje możliwość odbioru danych w
formacie kodeka AAC lub LDAC z urządzenia
BLUETOOTH. Oferuje on odtwarzanie
dźwięku o wyższej jakości.
Ustawienie fabryczne opcji „Bluetooth
Codec” to „Auto”.
Naciśnij MENU.
2
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Bluetooth Menu”, a następnie
naciśnij ENTER.
3
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Bluetooth Codec”, a następnie
naciśnij ENTER.
4
Naciśnij /, aby wybrać „Auto”
lub „SBC”, a następnie naciśnij
ENTER.
Auto: wybierz w przypadku odbioru w
formacie kodeku LDAC, AAC lub SBC.
SBC: wybierz w przypadku odbioru w
formacie kodeku SBC.
Uwaga
 W przypadku zainicjowania konfiguracji w
trakcie połączenia BLUETOOTH, połączenie
zostanie przerwane.
 Jeśli podczas odbioru dźwięk jest przerywany, w
kroku 4 wybierz opcję „SBC”.
*1 Z wyjątkiem materiałów w formacie DSD
*2 W porównaniu z technologią SBC (Subband
Coding) po wybraniu szybkości bitowej
990 kb/s (96/48 kHz) lub 909 kb/s (88,2/
44,1 kHz)
Słuchanie muzyki za pośrednictwem łączności BLUETOOTH
1
LDAC to stworzona przez firmę Sony
technologia kodowania audio, która umożliwia
przesyłanie Dźwięku wysokiej rozdzielczości
(Hi-Res) nawet przez połączenie BLUETOOTH.
W przeciwieństwie do innych technologii
kodowania zgodnych z BLUETOOTH, takich jak
SBC, ta technologia działa bez konwersji w dół
dźwięku wysokiej rozdzielczości*1, a także
umożliwia przesyłanie mniej więcej trzy razy
większej ilości danych*2 przez sieć
bezprzewodową BLUETOOTH niż inne
technologie, zapewniając przy tym
niespotykaną jakość dźwięku. Jest to możliwe
dzięki wydajnemu kodowaniu i optymalnemu
tworzeniu pakietów.
27PL
Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi
Wybór metody
połączenia
sieciowego
Jeśli można podłączyć system do sieci,
można cieszyć się tym systemem na wiele
sposobów. W zależności od środowiska
sieci, metody konfiguracji są różne. Wybierz
odpowiednią metodę połączenia dla
danego środowiska sieciowego spośród
poniższych opcji.
Wskazówka
 W celu ustawienia stałego adresu IP należy
skorzystać z ekranu opisanego w kroku 6
rozdziału „Łączenie z komputerem” (strona 29).
Uwaga
 Jednoczesne podłączenie do sieci
bezprzewodowej i przewodowej nie jest
możliwe. W przypadku podłączania do sieci
bezprzewodowej należy odłączyć kabel sieciowy
LAN od systemu.
 W zależności od funkcji, może być konieczna
aktualizacja systemu.
Metoda w przypadku użycia
smartfona/telefonu iPhone
Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie/
telefonie iPhone. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz Przewodnik uruchamiania
sieci Wi-Fi (oddzielny dokument).
Metoda w przypadku użycia
routera bezprzewodowego z
przyciskiem WPS (AOSS)
Użyj przycisku dostępu WPS w celu
nawiązania połączenia. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, patrz Przewodnik
uruchamiania sieci Wi-Fi (oddzielny
dokument).
Metoda w przypadku użycia
komputera
Patrz sekcja „Łączenie z komputerem”
(strona 29).
28PL
Metoda w przypadku użycia sieci
przewodowej
 Aby uzyskać szczegółowe informacje,
patrz Przewodnik pomocniczy.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
Łączenie z
komputerem
2
Podłącz urządzenie
bezpośrednio do komputera za
pomocą kabla sieciowego LAN.
Jeśli router bezprzewodowy nie ma
przycisku WPS (AOSS), skonfiguruj
ustawienia Wi-Fi przez podłączenie
urządzenia do komputera za pomocą kabla
sieciowego LAN.
Przygotuj wcześniej dostępny w sprzedaży
kabel sieciowy LAN.
Kabel sieciowy
(nie wchodzi w
skład zestawu)
Wskazówka
W przypadku konfigurowania sieci Wi-Fi może być
wymagany identyfikator SSID (nazwa sieci
bezprzewodowej) i klucz zabezpieczający (klucz
WEB lub WPA). Klucz zabezpieczający (lub klucz
sieciowy) wykorzystuje szyfrowanie do
ograniczenia dostępu tylko do urządzeń, z którymi
może być nawiązywana łączność. Zapewnia on
większe bezpieczeństwo urządzeniom
komunikującym się za pośrednictwem routera
bezprzewodowego/punktu dostępowego.
1
Zapisz identyfikator SSID i hasło
routera.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi routera.
Hasło (klucz zabezpieczający)
Naciśnij /, aby włączyć system.
4
Uzyskaj dostęp do ekranu [Sony
Network Device Setting].
Poczekaj, aż symbol
zacznie migać
w okienku wyświetlacza. Wymaga to
około 2 minut (w niektórych
przypadkach 4 lub 5 minut).
W przypadku komputera PC
Uruchom przeglądarkę i w pasku
adresu wpisz jeden z poniższych
adresów internetowych.
http://169.254.1.1
Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi
Identyfikator SSID (nazwa sieci Wi-Fi)
3
Powyższy adres URL powinien być
używany tylko w przypadku połączenia
komputera i urządzenia za pomocą
kabla sieciowego LAN.
Dla komputerów Mac
Uruchom przeglądarkę Safari i wybierz
opcję [Bonjour] z sekcji
([Bookmarks]), a następnie wybierz
[CMT-SX7/CMT-SX7B].
29PL
5
Wybierz z menu polecenie
[Network Settings].
Słuchanie tej samej
muzyki przez wiele
głośników (funkcja
SongPal Link)
Network Settings
6
Wybierz identyfikator SSID
routera bezprzewodowego i
wprowadź hasło.
Słuchaj muzyki w dowolnym pomieszczeniu
przez sieć Wi-Fi.
Możesz słuchać w różnych pomieszczeniach
ulubionej muzyki z komputerów, telefonów
komórkowych, a nawet usług przesyłania
strumieniowego itp., ciesząc się najwyższą
jakością dźwięku.
SSID
Użyj hasła zapisanego w kroku 1
(strona 29).
7
8
Zainstaluj darmową aplikację
SongPal na smartfonie/telefonie
iPhone.
2
Podłącz system i smartfon/
telefon iPhone do sieci Wi-Fi.
Wybierz opcję [Apply].
Po wyświetleniu monitu odłącz
kabel sieciowy LAN od
urządzenia.
Po odłączeniu kabla sieciowego LAN od
urządzenia symbol
w okienku
wyświetlacza zgaśnie. Po nawiązaniu
połączenia Wi-Fi symbol
zacznie
świecić w okienku wyświetlacza.
Może to potrwać ponad 2 minuty.
Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu
odtwarzania muzyki przez ten system, patrz
Przewodnik uruchamiania sieci Wi-Fi
(oddzielny dokument).
Uwaga
 Procedurę tę należy wykonać w ciągu 10 minut.
Jeśli nie uda się zakończyć, uruchom ponownie
system (strona 48).
30PL
1
Połącz system i smartfon/telefon
iPhone z tym samym identyfikatorem
SSID (siecią) routera.
3
Podczas podłączania wielu
urządzeń podłącz urządzenia
zgodne z funkcją Multi-Room do
swojej sieci Wi-Fi.
 Aby uzyskać szczegółową instrukcję
obsługi, patrz Przewodnik pomocniczy.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
5
Słuchanie internetowej
usługi muzycznej (Google
Cast)
Poniższe instrukcje przedstawiają sposób
użycia aplikacji muzycznej z obsługą funkcji
Google Cast.
1
Zainstaluj darmową aplikację
SongPal na smartfonie/telefonie
iPhone.
2
Połącz system i smartfon/telefon
iPhone z tą samą siecią Wi-Fi.
Wybierz muzykę, której chcesz
słuchać przez aplikację z obsługą
funkcji Google Cast.
Muzyka będzie odtwarzana przez
system.
 Aby uzyskać szczegółową instrukcję
obsługi, patrz Przewodnik pomocniczy.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
Połącz system i smartfon/telefon iPhone
z tym samym identyfikatorem SSID
(siecią) routera.
3
Uruchom aplikację SongPal i
pobierz aplikację muzyczną z
obsługą funkcji Google Cast.
4
Uruchom aplikację z obsługą
funkcji Google Cast, a następnie
dotknij przycisku Cast, aby
wybrać system [CMT-SX7/
CMT-SX7B].
Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi
 Uruchom aplikację SongPal, a
następnie dotknij kolejno opcji
[CMT-SX7/CMT-SX7B]  [Settings]
 [Google Cast]  [Learn how to
cast].
 Zapoznaj się z instrukcjami, a
następnie znajdź i zainstaluj
aplikację muzyczną z obsługą
funkcji Google Cast na smartfonie/
telefonie iPhone.
31PL
Słuchanie internetowej
usługi muzycznej
(Spotify)
Usługa „Spotify” zapewnia natychmiastowy
dostęp do milionów utworów. Funkcja
„Spotify Connect” umożliwia wybranie
muzyki w aplikacji Spotify i strumieniowe
przesyłanie jej do systemu. Do użycia funkcji
„Spotify Connect” jest wymagane konto
Premium.
Aby uzyskać szczegółowe informacje,
odwiedź stronę www.spotify.com/connect
1
Połącz system i smartfon/telefon
iPhone z tą samą siecią Wi-Fi.
Połącz system i smartfon/telefon
iPhone z tym samym identyfikatorem
SSID (siecią) routera.
32PL
2
Pobierz aplikację Spotify na
smartfon/telefon iPhone ze
sklepu Google Play lub App
Store.
3
Uruchom aplikację Spotify i
zaloguj się na konto Spotify
Premium.
4
Wybierz muzykę i rozpocznij
odtwarzanie.
5
Dotknij ikony Połącz ( ) i wybierz
opisywany system jako
wyjściowe urządzenie audio.
Wybierz system
Wskazówka
Po włączeniu funkcji „Spotify Connect” ikona
Połącz ( ) zostaje podświetlona.
Uwaga
Lista usług i okres ich dostępności mogą się różnić
w zależności od kraju i regionu.
Dodatkowe informacje
Ustawianie funkcji
automatycznego
przełączania w tryb
gotowości
 Opisywane urządzenie może nie przełączyć się
automatycznie w tryb gotowości w
następujących przypadkach:
 w trakcie korzystania z funkcji tunera;
 w trakcie korzystania z funkcji programator
odtwarzania lub programator zasypiania.
 W poniższych przypadkach następuje ponowne
rozpoczęcie odliczania czasu (około 15 minut)
przed przełączeniem w tryb gotowości nawet
przy włączonej funkcji automatycznego
przełączania w tryb gotowości:
 po podłączeniu urządzenia USB w funkcji
USB;
 po naciśnięciu dowolnego przycisku na
pilocie lub na urządzeniu.
 po wykonaniu operacji dotykania NFC.
Urządzenie przechodzi automatycznie w
tryb gotowości po około 15 minutach
bezczynności lub braku sygnału audio
(funkcja automatycznego przełączania w
tryb gotowości).
Funkcja automatycznego przełączania w
tryb gotowości jest domyślnie włączona.
Naciśnij MENU.
2
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Standby Mode Menu”, a
następnie naciśnij ENTER.
3
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Auto Standby”, a następnie
naciśnij ENTER.
4
Naciśnij /, aby wybrać „On”
lub „Off”, a następnie naciśnij
ENTER.
Dodatkowe informacje
1
Wskazówka
 Na 2 minuty przed przejściem w tryb gotowości
w okienku wyświetlacza zostanie wyświetlony
komunikat „Auto Standby”.
Uwaga
 Funkcja automatycznego przełączania w tryb
gotowości nie działa w przypadku tunera nawet
po jej włączeniu.
33PL
Ustawianie trybu
gotowości
BLUETOOTH/
sieciowego trybu
gotowości
Po włączeniu trybu gotowości BLUETOOTH/
sieciowego trybu gotowości, opisywane
urządzenie przełączane jest w tryb
oczekiwania na połączenie BLUETOOTH lub
sieciowe, nawet gdy opisywane urządzenie
jest wyłączone. Ten tryb jest domyślnie
wyłączony.
34PL
1
Naciśnij MENU.
2
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Standby Mode Menu”, a
następnie naciśnij ENTER.
3
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„BT/NW Standby”, a następnie
naciśnij ENTER.
4
Naciśnij /, aby wybrać „On”
lub „Off”, a następnie naciśnij
ENTER.
5
Naciśnij /, aby wyłączyć
system.
Wskazówka
 Kiedy ta funkcja jest ustawiona na „On” i
połączysz urządzenie BLUETOOTH, AirPlay lub
DLNA z tym systemem bądź nawiążesz
połączenie z usługami muzycznymi, system
włączy się automatycznie i umożliwi słuchanie
muzyki przez połączenie BLUETOOTH, AirPlay
lub DLNA bądź przez połączenie z usługą
muzyczną.
 Kiedy system jest połączony z siecią, ta funkcja
może zostać automatycznie ustawiona na „On”.
 Aby zapewnić zgodność z rozporządzeniem
dotyczącym oszczędzania energii w Europie, ta
funkcja nie działa w produktach o numerach
seryjnych 6300001 lub późniejszych, gdy
produkt jest podłączony do sieci przewodowej i
nie jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
Ta funkcja nie będzie także dostępna po
odłączeniu połączenia sieciowego. W takim
wypadku, należy ponownie ustawić funkcję.
 Po włączeniu funkcja Multi-Room obsługuje
funkcję TDLS (Tunneled Direct Link Setup) i
działa jako router bezprzewodowy, który
podnosi jakość komunikacji danych (wersja 1.60
lub nowsza).
Włączanie/
wyłączanie sygnału
bezprzewodowego
Gdy urządzenie jest włączone, można
kontrolować sygnał sieci bezprzewodowej
lub BLUETOOTH. Ustawienie domyślne to
„On”.
1
Włącz urządzenie.
2
Jeśli
miga w okienku
wyświetlacza, naciśnij i
przytrzymaj BACK oraz  na
urządzeniu.
3
Zwolnij przycisk po pojawieniu
się komunikatu „RF Off” (sygnał
bezprzewodowy wyłączony) lub
„RF On” (sygnał bezprzewodowy
włączony).
Wskazówka
Umożliwia dostosowanie dźwięku do
preferencji użytkownika. Wybranie opcji
„DSEE HX” zapewnia lepszą jakość dźwięku
z pliku skompresowanego. np. w formacie
MP3.
1
Naciśnij MENU.
2
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Sound Menu”, a następnie
naciśnij ENTER.
3
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„BASS”, „TREBLE” lub „DSEE HX”, a
następnie naciśnij ENTER.
BASS: dostosowanie niskich tonów.
TREBLE: dostosowanie wysokich
tonów.
DSEE HX: podniesienie jakości dźwięku
ponad jakość CD lub MP3. Dopełnienie
wysokich tonów w pliku
skompresowanym, np. MP3, i
zwiększenie poziomu częstotliwości
próbkowania oraz liczby bitów powyżej
oryginalnych wartości. Wybierz opcję
„Auto”. (Ustawienie domyślne to
„Auto”).
Użycie funkcji Clear Audio+
Naciśnięcie przycisku CLEARAUDIO+
powoduje włączenie funkcji Clear Audio+ i
ustawienie dźwięku zgodnie z ustawieniami
rekomendowanymi przez firmę Sony.
Dodatkowe informacje
 Gdy to ustawienie jest wyłączone, funkcja sieci
bezprzewodowej i funkcja BLUETOOTH nie będą
dostępne.
 Gdy to ustawienie jest wyłączone, urządzenie
zostanie włączone przez smartfon/tablet
poprzez czynność pojedynczego dotknięcia
(NFC) urządzenia.
 Gdy to ustawienie jest wyłączone, nie można
ustawić trybu gotowości BLUETOOTH/
sieciowego trybu gotowości.
 Gdy to ustawienie jest wyłączone, a tryb
gotowości BLUETOOTH/sieciowy tryb gotowości
jest włączony, tryb gotowości BLUETOOTH/
sieciowy tryb gotowości zostaje wyłączony.
 Gdy to ustawienie jest wyłączone, nie można
sparować tego urządzenia i urządzenia
BLUETOOTH.
 Nawet pomimo wyłączenia tego ustawienia,
wciąż można użyć połączenia przewodowego.
Regulowanie
dźwięku
35PL
Ustawianie zegara
1
Naciśnij /, aby włączyć system.
2
Naciśnij MENU.
3
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Timer Menu”, a następnie
naciśnij ENTER.
Jeśli zostanie wybrana opcja „Play
Setting”, naciśnij /, aby wybrać opcję
„Clock Setting”, a następnie naciśnij
ENTER.
4
5
Naciśnij /, aby ustawić
godzinę, a następnie naciśnij
ENTER.
Naciśnij /, aby ustawić minuty,
a następnie naciśnij ENTER.
Korzystanie z
programatorów
W opisywanym urządzeniu dostępne są
funkcje programatora zasypiania i
programatora odtwarzania.
Uwaga
 Programator zasypiania ma pierwszeństwo
względem programatora odtwarzania.
Ustawianie programatora
zasypiania
O określonej godzinie system zostanie
automatycznie wyłączony.
1
Naciśnij MENU.
2
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Sleep Menu”, a następnie
naciśnij ENTER.
3
Naciśnij /, aby wybrać
określoną godzinę, a następnie
naciśnij ENTER.
Zakończ ustawianie zegara.
Uwaga
 Ustawienia zegara zostaną wyzerowane po
odłączeniu przewodu zasilającego lub po
wystąpieniu awarii zasilania.
Wyświetlanie zegara przy
wyłączonym urządzeniu
Naciśnij DISPLAY, aby wyświetlić zegar.
Wskazanie zegara zostanie wyświetlone na
około 8 sekund.
Jeśli tryb gotowości BLUETOOTH/sieci jest
włączony, zegar nie zostanie wyświetlony
po naciśnięciu DISPLAY.
Można wybrać ustawienia od
„10minutes” (10 minut) do „90minutes”
(90 minut) w krokach 10-minutowych.
Wskazówka
 Aby sprawdzić pozostały czas programatora
zasypiania, wykonaj kroki 1 i 2 powyżej.
 Programator zasypiania działa nawet w
przypadku, gdy zegar nie jest ustawiony.
Aby anulować programator
zasypiania
W kroku 3 powyżej wybierz opcję „Off”.
36PL
Ustawianie programatora
odtwarzania
6
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia programatora
odtwarzania.
Uwaga
 Przed przystąpieniem do ustawiania
programatora należy sprawdzić, czy zegar jest
nastawiony (strona 36).
Programator odtwarzania
Istnieje możliwość automatycznego
uruchamiania odtwarzania płyty CD lub
urządzenia USB albo włączania radia
codziennie o ustalonej godzinie.
Ustawienie programatora odtwarzania
pozostaje do momentu jego anulowania.
1
Przygotuj źródło dźwięku.
2
Naciśnij MENU.
Naciśnij /, aby wybrać żądane
źródło dźwięku, a następnie
naciśnij ENTER.
7
Naciśnij /, aby wyłączyć
system.
Wskazówka
 Gdy źródło dźwięku ustawione jest na CD,
można wstępnie zaprogramować programator
odtwarzania. Informacje w rozdziale „Tworzenie
własnego programu (Odtwarzanie w
zaprogramowanej kolejności)” (strona 16).
 Gdy źródło dźwięku ustawione jest na radio,
należy wcześniej je dostroić na audycję radiową
(strona 17).
 Aby zmienić ustawienie programatora, wykonaj
ponownie procedurę od początku.
Uwaga
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Timer Menu”, a następnie
naciśnij ENTER.
4
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Play Setting”, a następnie
naciśnij ENTER.
W okienku wyświetlacza zacznie migać
godzina rozpoczęcia.
5
Naciśnij /, aby wybrać czas, a
następnie naciśnij ENTER.
Wykonaj tę samą procedurę, aby
ustawić opcję „Minute” czasu
rozpoczęcia, a następnie opcje „Hour” i
„Minute” czasu zakończenia.
Dodatkowe informacje
3
 Programator odtwarzania nie zadziała, jeżeli
urządzenie będzie już włączone o
zaprogramowanej godzinie. Wyłącz urządzenie
na 5 minut przed zaprogramowaną godziną.
Należy pamiętać, aby nie uruchamiać
opisywanego urządzenia do momentu, aż
zostanie ono włączone przez programator i
rozpocznie się odtwarzanie.
 Gdy wybranym źródłem dźwięku dla
programatora odtwarzania jest stacja radiowa
ustawiona przy użyciu funkcji automatycznego
wyszukiwania (AUTO) lub strojenia ręcznego
(MANUAL) i po ustawieniu programatora,
zmianie ulegnie częstotliwość lub pasmo
radiowe, ustawienie stacji radiowej w przypadku
programatora również ulegnie zmianie.
 Gdy wybranym źródłem dźwięku dla
programatora odtwarzania jest stacja radiowa
wybrana spośród zaprogramowanych stacji
radiowych i po ustawieniu programatora
zmianie ulegnie częstotliwość tej stacji radiowej
lub pasmo, ustawienie stacji radiowej w
przypadku programatora nie ulegnie zmianie.
Dostrojona częstotliwość stacji radiowej w
przypadku programatora jest taka sama jak
ustawiona.
37PL
Sprawdzenie ustawienia
1 Naciśnij MENU.
2 Naciśnij /, aby wybrać opcję „Timer
Menu”, a następnie naciśnij ENTER.
3
Naciśnij /, aby wybrać opcję „Timer
Select”, a następnie naciśnij ENTER.
4
Naciśnij /, aby wybrać opcję „Play
Setting”, a następnie naciśnij ENTER.
W okienku wyświetlacza pojawi się ustawienie
programatora.
Anulowanie programatora
Po wykonaniu kroku 3 w sekcji „Sprawdzenie
ustawienia” (strona 38), wybierz ustawienie
„Timer Off” i naciśnij ENTER.
Aktualizacja
oprogramowania
Wstępnie zainstalowane oprogramowanie
systemu można zaktualizować przy użyciu
jednej z 3 poniższych metod.
Metoda 1: Automatyczna
aktualizacja przez Internet
(strona 39)
Kiedy system jest połączony z Internetem,
może wykryć nową wersję oprogramowania
i wykonać automatycznie aktualizację. Ta
funkcja wymaga określenia ustawień
systemu przy użyciu smartfona/telefonu
iPhone z zainstalowaną aplikacją SongPal
(strona 13).
Metoda 2: Ręczna aktualizacja
przez Internet (strona 39)
Kiedy system jest połączony z Internetem,
może wykryć nową wersję
oprogramowania. W takim przypadku napis
„UPDATE” pojawia się w okienku
wyświetlacza, aby poinformować
użytkownika. Jest to ustawienie domyślne.
Metoda 3: Ręczna aktualizacja
przy użyciu dysku flash USB
(strona 40)
Kiedy system nie jest połączony z
Internetem, użyj komputera lub innego
urządzenia do pobrania pliku aktualizacji, a
następnie zainstaluj go w systemie.
Uwaga
 Zwykle procedura aktualizacji oprogramowania
opisywanego urządzenia może potrwać mniej
więcej od 3 do 10 minut. Więcej czasu może być
potrzebne w zależności od otoczenia sieciowego.
 Podczas aktualizacji nie należy używać urządzenia
ani pilota zdalnego sterowania. Ponadto, nie
należy odłączać przewodu zasilającego ani sieci
podczas aktualizacji.
38PL
 Procedurę aktualizacji przez Internet można
przerwać przez naciśnięcie przycisku MENU i
wybranie kolejno pozycji „Download Cancel” >
„Ok” podczas wyświetlania napisu „Download”
(anulowanie może nie być możliwe w zależności
od stanu systemu). Jeśli pobieranie zostanie
anulowane, naprzemiennie wyświetlane będą
komunikaty „Cancel!” i „Push POWER”. Kiedy
system zostanie włączony następnym razem po
przerwaniu operacji, napis „UPDATE” pojawi się
w okienku wyświetlacza, jeśli system ponownie
wykryje nową wersję oprogramowania.
Metoda 1: Automatyczna
aktualizacja przez Internet
1
Uruchom aplikację SongPal na
smartfonie/telefonie iPhone i
ustaw pozycję [Time Zone] w
menu [Settings].
Funkcja automatycznej aktualizacji
oprogramowania ([Auto Update])
systemu zostanie uaktywniona.
Aktualizacja jest wykonywana, gdy system
nie jest używany, na przykład w nocy lub
gdy system znajduje się w trybie gotowości.
Wskaźnik trybu gotowości świeci podczas
aktualizacji, a po jej zakończeniu napis
„Complete” pojawia się w okienku
wyświetlacza.
Jeśli napisy „Cannot Download” i
„Push POWER” są wyświetlane na
przemian
Automatyczna aktualizacja
oprogramowania nie powiodła się. Patrz
„Jeśli aktualizacja przez sieć nie powiodła
się” (strona 41).
Metoda 2: Ręczna
aktualizacja przez Internet
Kiedy pojawi się napis „UPDATE”, wykonaj
następujące czynności.
Naciśnij MENU.
2
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Update Menu”, a następnie
naciśnij ENTER.
3
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„via Network”, a następnie
naciśnij ENTER.
4
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Ok”, a następnie naciśnij ENTER.
Wskazówka
 Aby dezaktywować automatyczną aktualizację
oprogramowania, wyłącz opcję [Auto Update] w
menu [Settings] przy użyciu aplikacji SongPal.
Jednak nawet w przypadku wyłączenia tej
funkcji oprogramowanie może zostać
zaktualizowane automatycznie, aby zastosować
ważne zmiany.
 Jeśli system jest połączony z Internetem przez
sieć przewodową lub Wi-Fi, napis „UPDATE”
pojawia się w okienku wyświetlacza, gdy system
wykryje nową wersję oprogramowania.
 Niezależnie od ustawienia [Auto Update], napis
„UPDATE” pojawi się, kiedy system wykryje nową
wersję oprogramowania.
 Oprogramowanie można zaktualizować ręcznie
nawet w przypadku włączenia ustawienia [Auto
Update]. Patrz „Metoda 2: Ręczna aktualizacja
przez Internet” (strona 39).
Napisy „Download” i „Update” będą
wyświetlane ciągle, a następnie
wskaźnik trybu gotowości zacznie
świecić na pomarańczowo po
rozpoczęciu aktualizacji. Podczas
aktualizacji nie należy używać systemu
ani pilota zdalnego sterowania.
Dodatkowe informacje
1
39PL
5
Po wyświetleniu napisu
„Complete” naciśnij /, aby
wyłączyć zasilanie, a następnie
naciśnij ponownie /, aby
włączyć system.
Jeśli napisy „Cannot Download” i
„Push POWER” są wyświetlane na
przemian
Aktualizacja oprogramowania nie powiodła
się. Patrz „Jeśli aktualizacja przez sieć nie
powiodła się” (strona 41).
Metoda 3: Ręczna
aktualizacja przy użyciu
dysku flash USB
1
Kiedy napis „ROOT” pojawi się w
okienku wyświetlacza, naciśnij
MENU.
6
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Update Menu”, a następnie
naciśnij ENTER.
7
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„via USB”, a następnie naciśnij
ENTER.
8
Naciśnij /, aby wybrać opcję
„Ok”, a następnie naciśnij ENTER.
Napisy „Download” i „Update” będą
wyświetlane ciągle, a następnie
wskaźnik trybu gotowości zacznie
świecić na pomarańczowo po
rozpoczęciu aktualizacji. Podczas
aktualizacji nie należy używać systemu
ani pilota zdalnego sterowania.
Pobierz plik aktualizacji z
poniższej witryny, a następnie
zapisz go na dysku flash USB.
W przypadku klientów w Europie:
http://www.sony.eu/support
W przypadku klientów w innych krajach
lub regionach:
http://www.sony-asia.com/support
40PL
5
2
Włącz system, jeśli to konieczne.
3
Naciśnij FUNCTION, aby wybrać
opcję „USB FRONT”.
4
Podłącz dysk flash USB, który
przygotowano w kroku 1, do
złącza  (USB FRONT) z przodu
urządzenia.
9
Po wyświetleniu napisu
„Complete” naciśnij /, aby
wyłączyć zasilanie, a następnie
naciśnij ponownie /, aby
włączyć system.
Jeśli aktualizacja przez
sieć nie powiodła się
W przypadku, gdy połączenie sieciowe
działa nieprawidłowo, aktualizacja może się
nie powieść przed ukończeniem.
Jeśli napisy „Cannot Download” i „Push
POWER” są wyświetlane na przemian,
aktualizacja oprogramowania nie powiodła
się. W takiej sytuacji system nie reaguje na
żadne polecenia i nie można korzystać z
jego funkcji poza przyciskiem /. Wykonaj
poniższe czynności, aby sprawdzić stan
systemu, a następnie wykonaj aktualizację
przy użyciu odpowiedniej metody.
1
Naciśnij /, aby wyłączyć
zasilanie, a następnie naciśnij
ponownie /, aby włączyć
system.
2
Odczekaj około 3 minut (lub do
momentu nawiązania połączenia
sieciowego), a następnie
sprawdź okienko wyświetlacza.
Jeśli wyświetlany jest napis „UPDATE”
Aktualizacja nie powiodła się i nie
można używać systemu. Przejdź do
następnego kroku, aby zaktualizować
przy użyciu dysku flash USB.
 Pobierz plik aktualizacji z poniższej
witryny, a następnie zapisz go na
dysku flash USB.
W przypadku klientów w Europie:
http://www.sony.eu/support
W przypadku klientów w innych
krajach lub regionach:
http://www.sony-asia.com/support
 Podczas gdy wyświetlany jest napis
„Update Retry”, podłącz dysk flash
USB do złącza  (USB FRONT) z
przodu urządzenia.
Napisy „Download” i „Update” będą
wyświetlane ciągle, a następnie
wskaźnik trybu gotowości zacznie
świecić na pomarańczowo po
rozpoczęciu aktualizacji. Podczas
aktualizacji nie należy używać
systemu ani pilota zdalnego
sterowania.
 Po wyświetleniu napisu „Complete”
naciśnij /, aby wyłączyć zasilanie,
a następnie naciśnij ponownie /,
aby włączyć system.
Dodatkowe informacje
Aktualizacja nie została ukończona, ale
można używać systemu w normalny
sposób. Wykonaj następujące
czynności.
 Wyłącz system.
 Wykonaj procedury przedstawione
w sekcji „Metoda 3: Ręczna
aktualizacja przy użyciu dysku flash
USB” (strona 40).
Jeśli wyświetlany jest napis „Update
Retry”
41PL
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie
problemów
Jeżeli podczas użytkowania urządzenia
wystąpi problem, przed skontaktowaniem
się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów Sony należy zapoznać się z
czynnościami opisanymi poniżej. W
przypadku wyświetlenia komunikatu o
błędzie wskazane jest zapisanie jego treści.
1
2
Sprawdź, czy problem jest
wymieniony w niniejszym rozdziale
„Rozwiązywanie problemów”.
Sprawdź poniższe witryny
internetowe poświęcone obsłudze
klienta.
W przypadku klientów w Europie:
http://www.sony.eu/support
W przypadku klientów w innych krajach
lub regionach:
http://www.sony-asia.com/support
Witryny zawierają najnowsze
informacje dotyczące pomocy
technicznej oraz sekcję Często
zadawane pytania (FAQ).
3
Jeżeli po wykonaniu czynności
opisanych w punktach 1 i 2
problem nadal występuje, należy
skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów
Sony.
Jeżeli po wykonaniu wszystkich
opisanych powyżej czynności problem
nadal występuje, skontaktuj się z
najbliższym punktem sprzedaży
produktów Sony.
W przypadku przekazania produktu do
naprawy należy się upewnić, że
przekazane zostało całe urządzenie
(urządzenie główne, pilot i głośniki).
Jest to produkt systemowy, dlatego całe
urządzenie jest potrzebne do ustalenia
sekcji wymagającej naprawy.
42PL
Jeśli wskaźnik trybu gotowości miga na
czerwono
Natychmiast odłącz przewód zasilający i
sprawdź, czy przewód głośnikowy nie
jest gorący.
 Czy przewód głośnika został zwarty?
Gdy wskaźnik trybu gotowości
przestanie migać, należy ponownie
podłączyć przewód zasilający i
włączyć urządzenie. Jeżeli problem nie
ustępuje, skontaktuj się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów Sony.
Uwaga
 W zależności od funkcji, może być konieczna
aktualizacja systemu.
Ogólne
Nie można włączyć urządzenia.
 Upewnij się, że poprawnie podłączono
przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
Urządzenie niespodziewanie przełączyło się
w tryb gotowości.
 Nie świadczy to o usterce. Urządzenie
przechodzi automatycznie w tryb gotowości
po około 15 minutach bezczynności lub braku
sygnału audio. Informacje w rozdziale
„Ustawianie funkcji automatycznego
przełączania w tryb gotowości” (strona 33).
Ustawienie zegara lub działanie
programatora odtwarzania zostało
niespodziewanie anulowane.
 Po około jednej minucie braku aktywności,
ustawienie zegara lub programatora
odtwarzania zostaje automatycznie
anulowane. Wykonaj ponownie operację od
początku.
Brak dźwięku.
 Sprawdź, czy dodatkowe komponenty audio
zostały prawidłowo podłączone.
 Zwiększ głośność w urządzeniu.
 Upewnij się, że słuchawki są odłączone od
gniazda .
 Upewnij się, że komponent jest poprawnie
podłączony do gniazda LINE IN (wejście
zewnętrzne) i ustaw funkcję LINE IN.
 Określona stacja mogła tymczasowo
zaprzestać nadawania.
 Odtwarzana jest płyta DTS. Nie należy
odtwarzać płyt DTS.
Balans między dźwiękiem lewego i prawego
kanału jest zniekształcony lub odwrócony.
Odtwarzanie nie zaczyna się od pierwszego
utworu lub pliku.
 Ustawić głośniki symetrycznie.
 Sprawdź, czy przewody głośnikowe L/R i +/–
 Upewnij się, że bieżący tryb odtwarzania jest
zostały prawidłowo podłączone.
Występuje przydźwięk lub szum.
 Odsuń urządzenie od potencjalnych źródeł
zakłóceń.
 Podłącz urządzenie do innego gniazda
elektrycznego.
 Zalecane jest użycie przedłużacza z filtrem
przeciwzakłóceniowym (nie wchodzi w skład
zestawu).
Pilot nie działa.
 Usuń wszelkie przeszkody na drodze między
pilotem a czujnikiem zdalnego sterowania w
urządzeniu i ustawić urządzenie z dala od
lamp jarzeniowych.
 Skieruj pilota w stronę czujnika zdalnego
sterowania na urządzeniu.
 Zbliż pilota do urządzenia.
 Wymień baterie na nowe.
właściwy. Jeśli tryb odtwarzania jest
ustawiony na „Shuffle” lub „Program”, zmień
ustawienie (strona 14).
Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej, niż
zwykle.
 W przypadku następujących płyt czas
rozpoczęcia odtwarzania może być dłuższy:
 płyta z nagraną skomplikowaną strukturą
drzewa katalogów
 płyta nagrana w trybie wielosesyjnym
 płyta z wieloma folderami
BLUETOOTH
Nie można sparować opisywanego
urządzenia z urządzeniem BLUETOOTH/nie
jest możliwe utworzenie połączenia
BLUETOOTH między systemem a
smartfonem/telefonem iPhone przy użyciu
aplikacji SongPal.
 Umieść opisywane urządzenie i urządzenie
Płyta CD-DA/MP3
W okienku wyświetlacza widnieje komunikat
„Locked” i nie można wyjąć płyty z tacy na
płytę.
 Skonsultować się ze sprzedawcą produktów
Nie można odtworzyć płyty lub pliku.
 Płyta, która nie została zamknięta (płyta CD-R
lub CD-RW, do której można dodawać dane).
Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest
odtwarzana.
 Płyta może być brudna lub podrapana. Jeśli
płyta jest brudna, wyczyść ją.
 Odsuń urządzenie od źródła drgań (np. ustaw
na stabilnym stojaku).
urządzeniem iPhone/iPad/iPod lub
komputerem. W takim przypadku wymaż
informacje na temat parowania z urządzenia
iPhone/iPad/iPod lub komputera, a następnie
wykonaj ponownie procedurę parowania.
Nie można połączyć systemu z urządzeniem
BLUETOOTH poprzez czynność
pojedynczego dotknięcia (NFC).
 Przytrzymaj smartfon/tablet blisko urządzenia
do momentu, gdy smartfon/tablet zareaguje.
Jeśli system nie połączy się, przesuwaj powoli
smartfon/tablet nad znakiem N opisywanego
urządzenia. Kiedy smartfon/tablet zareaguje,
wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie,
aby nawiązać połączenie.
 Sprawdź, czy funkcja NFC smartfona/tabletu
Rozwiązywanie problemów
Sony lub autoryzowanym punktem
serwisowym Sony.
BLUETOOTH w odległości 1 m od siebie.
 Po zainicjowaniu system może nie łączyć się z
jest włączona.
 Jeśli smartfon/tablet znajduje się w etui,
wyjmij go.
 W zależności od poziomu głośności, drgania
wytwarzane przez głośniki mogą powodować
przeskakiwanie płyty. Odsuń głośniki od
urządzenia lub zmień położenie głośników.
43PL
 Czułość odbioru NFC różni się w zależności od
urządzenia. Jeśli połączenie opisywanego
urządzenia ze smartfonem/tabletem poprzez
pojedyncze dotknięcie wielokrotnie kończy się
niepowodzeniem, utwórz połączenie,
wykonując operacje na ekranie.
 Sprawdź, czy smartfon/tablet jest zgodny z
funkcją NFC. Sprawdź poniższe strony
internetowe, aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat najnowszych
obsługiwanych wersji zgodnych urządzeń.
Klienci w Europie:
http://www.sony.eu/support
Klienci w innych krajach/regionach:
http://www.sony-asia.com/support
Brak dźwięku.
 Sprawdź, czy system nawiązał połączenie
BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH.
 Sparuj ponownie system z urządzeniem
BLUETOOTH.
Zniekształcony dźwięk/głośniki odtwarzają
przydźwięk lub szumy.
 Umieść opisywane urządzenie i urządzenie
BLUETOOTH bliżej siebie. Usuń przeszkody
znajdujące się między opisywanym
urządzeniem a urządzeniem BLUETOOTH.
 Ustaw pozycję „Bluetooth Codec” na „SBC”
(strona 27).
Urządzenia iPhone, iPad
lub iPod (podłączone do
portu USB)
Szczegółowe informacje na temat
obsługiwanych urządzeń iPhone, iPad i iPod
zawiera część „Kompatybilne urządzenia i
wersje” (strona 51).
Brak dźwięku.
 Upewnij się, że urządzenie iPhone, iPad lub
iPod jest dobrze podłączone do portu  (USB
FRONT).
 Zatrzymaj odtwarzanie i podłącz urządzenie
iPhone, iPad lub iPod do opisywanego
odtwarzacza.
 Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia
iPhone, iPad lub iPod zostało uaktualnione do
najnowszej wersji. Jeżeli nie, należy uaktualnić
oprogramowanie urządzenia iPhone, iPad lub
iPod przed jego użyciem razem z opisywanym
odtwarzaczem.
 Zwiększ poziom głośności.
 Urządzenie iPhone, iPad lub iPod może nie
być obsługiwane przez opisywany odtwarzacz
44PL
Dźwięk jest zniekształcony.
 Upewnij się, że urządzenie iPhone, iPad lub
iPod jest dobrze podłączone do portu  (USB
FRONT).
 Zwiększ poziom głośności.
 W ustawieniu korektora urządzenia iPhone,
iPad lub iPod wybierz opcję „Off” lub „Flat”.
 Urządzenie iPhone, iPad lub iPod może nie
być obsługiwane przez opisywany odtwarzacz
Urządzenie iPhone, iPad lub iPod nie działa.
 Wyłącz wszystkie inne aplikacje systemu iOS
uruchomione na urządzeniu iPhone, iPad lub
iPod. Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi znajdującej się w zestawie
z urządzeniem iPhone, iPad lub iPod.
 Upewnij się, że urządzenie iPhone, iPad lub
iPod jest dobrze podłączone do portu  (USB
FRONT).
 Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia
iPhone, iPad lub iPod zostało uaktualnione do
najnowszej wersji. Jeżeli nie, należy uaktualnić
oprogramowanie urządzenia iPhone, iPad lub
iPod przed jego użyciem razem z opisywanym
odtwarzaczem.
 Z uwagi na różnice w obsłudze opisywanego
odtwarzacza i urządzeń iPhone, iPad lub iPod,
obsługiwanie urządzeń iPhone, iPad lub iPod
za pomocą przycisków na pilocie lub
odtwarzaczu może być niemożliwe. W takim
przypadku należy użyć przycisków sterujących
na urządzeniu iPhone, iPad lub iPod.
Nie można ładować urządzenia iPhone, iPad
lub iPod.
 Upewnij się, że urządzenie iPhone, iPad lub
iPod jest właściwie podłączone do portu
 (USB FRONT) za pomocą kabla
dostarczonego z urządzeniem iPhone, iPad
lub iPod.
 Odłącz urządzenie iPhone/iPad/iPod i podłącz
je ponownie. Szczegółowe informacje na
temat stanu ładowania urządzenia iPhone,
iPad lub iPod znajdują się w instrukcji obsługi
urządzenia iPhone, iPad lub iPod.
Urządzenie USB
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat kompatybilnych urządzeń USB, patrz
„Kompatybilne urządzenia i wersje”
(strona 51).
Podłączono nieobsługiwane urządzenie
USB.
 Mogą wystąpić następujące problemy.
 Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
 Nazwy plików lub folderów nie są
wyświetlane na opisywanym urządzeniu.
 Odtwarzanie nie jest możliwe.
 Dźwięk przeskakuje.
 Występuje szum.
 Odtwarzany jest zniekształcony dźwięk.
Nazwa pliku lub katalogu (nazwa albumu)
nie wyświetla się prawidłowo.
 Zapisz ponownie pliki muzyczne w urządzeniu
USB, ponieważ mogły one ulec uszkodzeniu.
 Kod znakowy wyświetlany przez opisywane
urządzenie może składać się z poniższych
znaków:
 Wielkie litery (A do Z).
 Cyfry (0 do 9).
 Symbole (< > * +, [ ] @ \ _).
Pozostałe znaki są wyświetlane jako „_”.
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
 Wyłącz urządzenie i podłącz ponownie
urządzenie USB, a następnie włącz
urządzenie.
 Podłączone mogło zostać niekompatybilne
urządzenie USB.
Brak dźwięku.
 Urządzenie USB nie jest prawidłowo
podłączone. Wyłącz urządzenie i podłącz
ponownie urządzenie USB.
Występuje szum, przeskakiwanie dźwięku
lub zniekształcenia.
 Podłączono nieobsługiwane urządzenie USB.
Podłącz obsługiwane urządzenie USB.
 Wyłącz urządzenie i podłącz ponownie
urządzenie USB, a następnie włącz
urządzenie.
 Nagranie zawiera szum lub dźwięk jest
zniekształcony. Stan techniczny komputera
mógł spowodować nałożenie szumu podczas
tworzenia plików muzycznych. W takim
przypadku usuń dany plik i prześlij ponownie
nagranie muzyczne.
podczas kodowania plików. Zapisz w
urządzeniu USB pliki zakodowane z wyższą
szybkością transmisji.
 W przypadku odtwarzania dźwięku wysokiej
rozdzielczości, używaj urządzenia zgodnego z
kablem USB 2.0 High Speed.
obsługi tego problemu można znaleźć w
instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem
USB.
Odtwarzanie nie uruchamia się.
 Wyłącz urządzenie i podłącz ponownie
urządzenie USB, a następnie włącz
urządzenie.
 Podłączone mogło zostać niekompatybilne
urządzenie USB.
Odtwarzanie nie zaczyna się od pierwszego
utworu.
 Ustaw tryb odtwarzania na „Normal”.
Nie można naładować urządzenia USB.
 Upewnij się, że urządzenie USB jest dobrze
podłączone do  (USB REAR).
 Ładowanie jest niemożliwe przy wyłączonym
zasilaniu opisywanego urządzenia.
 Urządzenie USB może nie być obsługiwane
przez opisywane urządzenie.
 Odłącz urządzenie USB i podłącz je ponownie.
Komunikat „Reading” jest wyświetlany przez
dłuższy czas lub rozpoczęcie odtwarzania
trwa długo.
Szczegółowe informacje na temat stanu
ładowania urządzenia USB znajdują się w
instrukcji obsługi urządzenia USB.
Rozwiązywanie problemów
 Zastosowano zbyt niską przepływność
 Urządzenie USB nie działa poprawnie. Sposób
 W następujących przypadkach proces odczytu
może trwać długo:
 Zbyt wiele folderów lub plików w urządzeniu
USB.
 Struktura plików jest bardzo złożona.
 Brak wolnego miejsca w pamięci.
 Pamięć wewnętrzna jest pofragmentowana.
45PL
Tuner
Występuje przydźwięk lub szum (w okienku
wyświetlacza miga napis „STEREO”),
urządzenie nie odbiera stacji.
 Podłącz prawidłowo antenę.
 Znajdź miejsce i ustawienie anteny, które
zapewnia najlepszy odbiór, a następnie ustaw
ją tam.
 Aby uniknąć zakłóceń, anteny powinny
znajdować się z dala od przewodów
głośników i innych urządzeń AV.
 Wyłącz urządzenia elektryczne znajdujące się
w pobliżu.
Jednocześnie słychać kilka stacji radiowych.
 Znajdź miejsce i ustawienie anteny, które
zapewnia najlepszy odbiór, popraw przewód
głośnikowy, a następnie ustaw ją tam.
 Przykładowo za pomocą dostępnych w
handlu opasek kablowych, powiąż przewody
antenowe w wiązki i dopasuj ich długości.
Stacja radiowa DAB/DAB+ nie jest odbierana
prawidłowo (tylko model CMT-SX7B).
 Sprawdź wszystkie połączenia antenowe, a
następnie wykonać procedurę
automatycznego przeszukiwania stacji DAB.
Patrz „Ręczne uruchamianie funkcji
automatycznego wyszukiwania stacji DAB”
(strona 18).
 Bieżąca usługa DAB/DAB+ może być
niedostępna. Naciśnij /, aby wybrać
inną usługę.
 Po przeprowadzce niektóre usługi/
częstotliwości mogły ulec zmianie i ustawienie
dotychczasowej stacji nadawczej może być
niemożliwe. Wykonaj procedurę
automatycznego przeszukiwania stacji DAB,
aby ponownie zarejestrować nadawane
programy. (Wykonanie tej procedury
powoduje skasowanie wszystkich zapisanych
wcześniej programów).
Połączenie sieciowe
Urządzenie nie może połączyć się z siecią.
(Inne urządzenia w sieci nie mogą nawiązać
połączenia z opisywanym urządzeniem lub
go rozpoznać.)
 Sprawdź, czy w okienku wyświetlacza świeci
się
.
 Uzyskanie adresu IP po włączeniu urządzenia
w środowisku wymiany danych bez routera
zajmuje około 2 minut.
 Jeżeli używany jest stały adres IP, ten sam
adres IP może być wykorzystywany przez inne
urządzenie. Użyć innego adresu IP.
Opisywane urządzenie nie może połączyć
się z siecią za pośrednictwem
bezprzewodowego połączenia sieci LAN.
 Jeżeli do urządzenia podłączony jest kabel
sieciowy (LAN), urządzenie automatycznie
stara się nawiązać przewodowe połączenie
LAN. Jeżeli ma być wykorzystywane
bezprzewodowe połączenie LAN, nie należy
podłączać kabla sieciowego (LAN) do
opisywanego urządzenia.
 Sprawdzić ustawienia routera/punktu
dostępowego bezprzewodowej sieci LAN.
Jeżeli na punkcie dostępowym tryb utajony
SSID jest ustawiony na „On”, należy go ustawić
na „Off”. Szczegółowe informacje na temat
ustawień punktu dostępowego lub routera
bezprzewodowego można znaleźć w jego
instrukcji obsługi.
Opisywane urządzenie nie może nawiązać
połączenia z siecią z wykorzystaniem trybu
WPS.
 Skonfiguruj sieć po odnalezieniu punktu
dostępowego przy użyciu funkcji
wyszukiwania punktów dostępowych.
 Nie można podłączyć do sieci za pomocą
funkcji WPS, jeśli punkt dostępowy ustawiony
jest na WEP.
 Zaktualizuj oprogramowanie firmware routera
Nadawanie DAB/DAB+ zostało przerwane
(tylko model CMT-SX7B).
 Zmień lokalizację opisywanego urządzenia
lub ustawienie anteny, aby zwiększyć
wskazywaną wartość jakości sygnału.
46PL
bezprzewodowej sieci LAN/punktu
dostępowego do najnowszej wersji.
Usługi muzyczne
Opisywane urządzenie nie może nawiązać
połączenia z Usługami muzycznymi.
 Upewnij się, że router bezprzewodowej sieci
LAN/punkt dostępowy są włączone.
 Sprawdź, czy wskaźnik
jest widoczny w
okienku wyświetlacza. Jeżeli nie, należy
ponownie skonfigurować sieć
bezprzewodową. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz Przewodnik uruchamiania
sieci Wi-Fi.
 Gdy opisywane urządzenie jest połączone z
siecią bezprzewodową, router/punkt
dostępowy bezprzewodowej sieci LAN należy
umieścić bliżej opisywanego urządzenia i
ponownie przeprowadzić konfigurację.
 W przypadku niektórych dostawców,
dozwolone jest tylko jedno połączenie z
Internetem. W takim przypadku opisywane
urządzenie nie może nawiązać połączenia,
jeżeli połączenie jest zajęte. Skontaktować się
z operatorem lub dostawcą usług
internetowych.
 Jeśli telefon komórkowy (urządzenie Android,
Xperia, iPhone lub iPod touch) zostanie
włączone po chwili wyłączenia, należy
spróbować ponownie uruchomić aplikację
„SongPal”.
Sieć domowa
Kontroler (urządzenie obsługujące) nie
może odnaleźć tego systemu. (Kontroler nie
może uzyskać dostępu do danych tego
systemu.)
 Upewnić się, czy kontroler jest podłączony do
 Na punkcie dostępowym włączona jest
kontrola multicastów.
LAN może być niższa w przypadku routerów
bezprzewodowej sieci LAN/punktów
dostępowych zgodnych ze standardem
IEEE802.11n, jeśli metoda zabezpieczeń
ustawiona jest na WEP lub WPA/WPA2-PSK
(TKIP). Jeśli szybkość spadnie, zmień metodę
zabezpieczeń na WPA/WPA2-PSK (AES).
Schemat szyfrowania (zabezpieczeń) różnie
się w zależności od urządzenia. Szczegółowe
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
routera/punktu dostępowego.
Nie można wykonać strojenia lub
odtwarzania.
 Sprawdzić, czy przypadkiem dany plik audio
nie jest niewłaściwy albo nie został usunięty z
serwera. Informacje w instrukcji obsługi
serwera.
 Serwer próbuje odtworzyć plik audio w
formacie audio nieobsługiwanym przez
opisywane urządzenie. Sprawdzić informacje
o formatach audio na serwerze.
 Wyłączyć kontrolę multicastów na routerze/
punkcie dostępowym bezprzewodowej sieci
LAN. Jeżeli jest ona włączona, rozpoczęcie
odtwarzania nagrania audio może potrwać
kilka minut. Szczegółowe informacje w
instrukcji obsługi routera/punktu
dostępowego bezprzewodowej sieci LAN.
 Serwer blokuje dostęp z poziomu
opisywanego urządzenia. Zmienić ustawienia
na serwerze, aby zezwolić na dostęp z
poziomu opisywanego urządzenia.
Szczegółowe informacje można znaleźć w
instrukcji obsługi serwera.
AirPlay
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat kompatybilnych urządzeń iPhone/
iPad/iPod touch, patrz „Kompatybilne
urządzenia i wersje” (strona 51).
Muzyka została uruchomiona
automatycznie.
Nie można znaleźć systemu za pomocą
urządzenia iPhone/iPad/iPod touch.
 Tym systemem może sterować inny
 Informacje w rozdziale „Połączenie sieciowe –
komponent. Aby odrzucić sygnał sterujący,
należy wyłączyć tryb gotowości BLUETOOTH/
sieciowy tryb gotowości (strona 34).
Dźwięk jest przerywany.
 Serwer DLNA jest przeciążony. Zakończyć
wszystkie uruchomione aplikacje.
Urządzenie nie może połączyć się z siecią”
(strona 46).
 Upewnij się, że urządzenie iPhone/iPad/iPod
Rozwiązywanie problemów
sieci domowej.
 Szybkość komunikacji bezprzewodowej sieci
touch lub komputer z programem iTunes są
podłączone do sieci domowej.
 Przed użyciem systemu należy uaktualnić
system iOS lub aplikację iTunes do najnowszej
wersji.
 Sygnał bezprzewodowy zawiera zakłócenia.
Zaprzestać korzystania z kuchenki
mikrofalowej.
47PL
Muzyka została uruchomiona
automatycznie.
 Tym systemem może sterować inny
komponent. Aby odrzucić sygnał sterujący,
należy wyłączyć tryb gotowości BLUETOOTH/
sieciowy tryb gotowości (strona 34).
Komunikaty
Podczas pracy urządzenia na wyświetlaczu
mogą migać lub być widoczne następujące
komunikaty:
Podczas odtwarzania dźwięk przerywa.
Cannot Download
 Serwer jest przeciążony. Zakończyć wszystkie
Podczas wykonywania aktualizacji
oprogramowania nie udało się pobrać
danych aktualizacji do urządzenia. Patrz
„Jeśli aktualizacja przez sieć nie powiodła
się” (strona 41), aby wykonać aktualizację
przy użyciu odpowiedniej metody.
uruchomione aplikacje.
Nie można obsługiwać urządzenia.
 Zaktualizuj wersję oprogramowania
urządzenia iPhone/iPad/iPod touch lub
aplikacji iTunes do najnowszej wersji.
Przywracanie ustawień
fabrycznych urządzenia
Jeżeli urządzenie nadal nie działa
poprawnie, można przywrócić jego
ustawienia fabryczne.
Do przywracania ustawień fabrycznych
opisywanego urządzenia należy używać
przycisków na urządzeniu.
1
2
Odłącz przewód zasilający i upewnij się,
że wskaźnik trybu gotowości nie jest
podświetlony. Następnie podłącz
ponownie przewód zasilający i włącz
urządzenie.
Naciśnij i przytrzymaj PUSH ENTER i /
na urządzeniu do momentu, aż w okienku
wyświetlacza pojawi się napis „All Reset”.
Zostaną usunięte wszystkie ustawienia
skonfigurowane przez użytkownika, np.
zaprogramowane stacje radiowe, ustawienia
zegara, programatora i sieci. Identyfikator i
hasło użytkownika internetowych usług
strumieniowych (usług muzycznych) również
zostaną usunięte.
Jeżeli po wykonaniu wszystkich opisanych
powyżej czynności problem nadal występuje,
skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów Sony.
Uwaga
 W przypadku utylizacji urządzenia lub
przekazania go innej osobie należy zresetować
urządzenie ze względów bezpieczeństwa.
Cannot Play
Włożono płytę, której nie można odtwarzać
na tym systemie, na przykład płytę CD-ROM
lub DVD.
Complete!
Operacja programowania stacji zakończyła
się normalnie.
Data Error
Próba odtworzenia nieobsługiwanego pliku.
Error
Próba obsługi urządzenia w trakcie
inicjalizacji. Poczekaj, aż inicjalizacja
dobiegnie końca.
Initial
Trwa inicjowanie ustawień sieciowych przez
opisywane urządzenie. W trakcie tej
procedury niektóre przyciski opisywanego
urządzenia są nieaktywne.
Locked
Taca na płytę jest zablokowana i nie można
wyjąć płyty. Skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów Sony.
No Connect
Urządzenie nie może nawiązać połączenia z
siecią.
No Device
Nie podłączono urządzenia USB, albo
podłączone urządzenie USB zostało
odłączone.
48PL
No Disc
Update Error
Nie ma płyty w odtwarzaczu lub włożono
płytę, której nie można odtworzyć.
Opisywane urządzenie nie może uaktualnić
oprogramowania. Patrz „Jeśli aktualizacja
przez sieć nie powiodła się” (strona 41), aby
wykonać aktualizację przy użyciu dysku
flash USB. Jeśli aktualizacja przy użyciu
dysku flash USB nie powiedzie się lub ten
sam komunikat pojawi się ponownie,
skontaktuj się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów Sony.
No Memory
W urządzeniu USB nie ma nośnika pamięci
lub opisywane urządzenie nie może
rozpoznać nośnika pamięci.
No Step
Wszystkie zaprogramowane utwory zostały
usunięte.
Not Supported
Opisywane urządzenie nie obsługuje
podłączonego urządzenia USB.
No Track
Na urządzeniu USB lub płycie nie ma plików
nadających się do odtworzenia.
Not In Use
Został naciśnięty przycisk uniemożliwiający
odtwarzanie.
Over Current
Wyciągnij urządzenie USB z gniazda i wyłącz
opisywane urządzenie, a następnie włącz je
ponownie.
Push STOP
Próbowano zmienić tryb odtwarzania
podczas odtwarzania za pomocą funkcji CD
lub USB.
Reading
Step Full!
Próba zaprogramowania ponad 25 utworów
lub plików.
Time NG!
Ustawiono taki sam czas rozpoczęcia i
zakończenia w przypadku programatora
odtwarzania.
Rozwiązywanie problemów
Opisywane urządzenie odczytuje informacje
zapisane na płycie CD lub w urządzeniu USB.
Niektóre przyciski nie działają w trakcie
odczytu.
49PL
 Płyty należy chronić przed bezpośrednim
Środki ostrożności/Dane techniczne
Środki ostrożności
Płyty, które MOŻNA odtwarzać w opisywanym
urządzeniu
 Płyty audio CD-DA
 CD-R/CD-RW (nagrania audio utworów z
płyt CD-DA i pliki MP3)
Nie wkładaj czystych płyt CD-R/CD-RW.
Mogłoby to spowodować uszkodzenie płyty.
Płyty, których NIE MOŻNA odtwarzać w
opisywanym urządzeniu
 CD-ROM
 Inne płyty CD-R/CD-RW niż nagrane w








formacie muzycznej płyty CD lub w
formacie zgodnym z normą ISO9660
Poziom 1/Poziom 2 lub Joliet
Płyty CD-R/CD-RW nagrane w formacie
wielosesyjnym bez zamkniętej sesji
Płyty CD-R/CD-RW o słabej jakości zapisu,
porysowane lub zabrudzone płyty CD-R/
CD-RW lub płyty CD-R/CD-RW nagrane w
niezgodnym urządzeniu nagrywającym
Płyty CD-R/CD-RW, które nie zostały
poprawnie sfinalizowane
Płyty CD-R/CD-RW zawierające inne pliki
niż pliki w formacie MPEG 1 Audio Layer-3
(MP3)
Płyty o niestandardowym kształcie (np. w
kształcie serca, kwadratu, gwiazdy)
Płyty z naklejoną taśmą samoprzylepną,
papierem lub naklejką
Płyty z wypożyczalni lub płyty używane z
etykietami, poza które wystaje klej
Płyty, na których nadrukowano etykietę
przy użyciu klejącej farby lub tuszu
Uwaga dotycząca płyt CD-DA
 Przed rozpoczęciem odtwarzania przetrzyj
płytę czystą ściereczką, wykonując ruchy
od środka w kierunku jej krawędzi.
 Do czyszczenia płyt nie wolno używać
środków zawierających benzynę lub
rozcieńczalniki, ani dostępnych w
sklepach środków czyszczących i aerozoli
antystatycznych przeznaczonych do
analogowych płyt winylowych.
50PL
oddziaływaniem promieni słonecznych
lub źródeł ciepła, na przykład przed
gorącym powietrzem z nawiewów, i nie
wolno pozostawiać ich w zaparkowanym
w słońcu samochodzie.
Bezpieczeństwo
 Jeżeli urządzenie nie będzie używane
przez dłuższy czas, należy całkowicie
odłączyć przewód zasilający od gniazda
elektrycznego. Odłączając opisywane
urządzenie należy zawsze chwytać za
wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód.
 Jeżeli do wnętrza urządzenia dostanie się
przypadkowo jakiś przedmiot lub ciecz,
należy odłączyć przewód zasilający i
przed ponownym włączeniem urządzenia
zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej
osobie.
 Przewód zasilający można wymieniać
wyłącznie w specjalistycznym punkcie
serwisowym.
Wybór miejsca
 Nie należy ustawiać urządzenia w pozycji
przechylonej, w miejscach, gdzie panują
wysokie lub niskie temperatury, w
miejscach zakurzonych, zapylonych,
zabrudzonych lub wilgotnych, w
miejscach bez odpowiedniej wentylacji,
ani w miejscach narażonych na drgania,
bezpośrednie operowanie promieni
słonecznych lub oświetlonych jasnym
światłem.
 Ustawiając urządzenie na powierzchniach
pokrytych woskiem, olejem, pastą itp.,
należy zachować ostrożność, aby uniknąć
plam lub przebarwień.
 Jeżeli urządzenie zostanie przeniesione
bezpośrednio z zimnego do ciepłego
miejsca lub ustawione w pomieszczeniu o
dużej wilgotności, może dojść do
kondensacji pary wodnej na soczewce
lasera wewnątrz odtwarzacza CD, co grozi
nieprawidłowym działaniem urządzenia.
W takim przypadku należy wyjąć płytę,
pozostawić urządzenie w stanie
włączonym przez mniej więcej godzinę,
aż wilgoć odparuje. Jeśli system wciąż nie
działa, nawet po upływie długiego okresu
czasu, skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą produktów firmy Sony.
Nagrzewanie się urządzenia
 Nagrzewanie się urządzenia podczas
ładowania lub pracy przez długi okres
czasu jest normalne i nie powinno
niepokoić.
 Po dłuższym czasie pracy obudowa może
być gorąca i nie należy jej dotykać.
 Nie wolno zasłaniać otworów
wentylacyjnych.
Czyszczenie obudowy
Opisywane urządzenie należy czyścić
miękką szmatką lekko zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie należy używać
szorstkich ściereczek, proszku do
szorowania, ani środków, takich jak
rozcieńczalnik, benzyna czy alkohol.
Zrzeczenie odpowiedzialności dotyczące
usług oferowanych przez inne podmioty
Usługi oferowane przez inne podmioty
mogą ulec zmianie bądź zostać zawieszone
lub wycofane bez wcześniejszego
powiadomienia. Firma Sony nie ponosi
żadnej odpowiedzialności w sytuacjach
tego typu.
Kompatybilne
urządzenia i wersje
iPhone/iPad/iPod lub
iTunes
Sprawdź poniższe strony internetowe, aby
uzyskać szczegółowe informacje na temat
najnowszych obsługiwanych wersji
kompatybilnych urządzeń:
W przypadku klientów w Europie:
http://www.sony.eu/support
W przypadku klientów z innych krajów lub
regionów:
http://www.sony-asia.com/support
AirPlay
BLUETOOTH®
USB
iPhone 6
Plus



iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad
(4. generacji)*



iPad mini*



iPad
(3. generacji)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch
(5. generacji)



iPod touch
(4. generacji)



Środki ostrożności/Dane techniczne
Zgodne
modele
51PL
Zgodne
modele
iPod touch
(3. generacji)*
AirPlay
BLUETOOTH®
USB




iPod classic*
iPod nano
(7. generacji)*


iPod nano
(6. generacji)*

iPod nano
(5. generacji)*

iPod nano
(4. generacji)*

* Aplikacja „SongPal” nie obsługuje urządzeń iPod
touch (3. generacji), iPod classic i iPod nano.
Według stanu na styczeń 2015 roku aplikacja
„SongPal” nie obsługuje ekranu
zoptymalizowanego dla iPada.
Funkcja AirPlay współpracuje z
urządzeniami iPhone, iPad i iPod touch z
systemem iOS w wersji 4.3.3 lub nowszej,
komputerami Mac z systemem OS X
Mountain Lion oraz z oprogramowaniem
iTunes dla komputerów Mac i PC w wersji
10.2.2 lub nowszej.
Technologia Bluetooth współpracuje z
urządzeniami iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone
5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod
touch (5. generacji) i iPod touch
(4. generacji).
Funkcja USB współpracuje z urządzeniami
iPhone, iPad i iPod touch z systemem iOS w
wersji 4.3.3 lub nowszej, komputerami Mac z
systemem OS X Mountain Lion oraz z
oprogramowaniem iTunes dla komputerów
Mac i PC w wersji 10.2.2 lub nowszej.
52PL
Urządzenie DLNA
Sprawdź poniższe strony internetowe, aby
uzyskać szczegółowe informacje na temat
najnowszych obsługiwanych wersji
kompatybilnych urządzeń:
W przypadku klientów w Europie:
http://www.sony.eu/support
W przypadku klientów z innych krajów lub
regionów:
http://www.sony-asia.com/support
Urządzenie USB
Sprawdź poniższe strony internetowe, aby
uzyskać szczegółowe informacje na temat
najnowszych obsługiwanych wersji
kompatybilnych urządzeń:
W przypadku klientów w Europie:
http://www.sony.eu/support
W przypadku klientów z innych krajów lub
regionów:
http://www.sony-asia.com/support
Urządzenie BLUETOOTH
Sprawdź poniższe strony internetowe, aby
uzyskać szczegółowe informacje na temat
najnowszych obsługiwanych wersji
kompatybilnych urządzeń:
W przypadku klientów w Europie:
http://www.sony.eu/support
W przypadku klientów z innych krajów lub
regionów:
http://www.sony-asia.com/support
Technologia
bezprzewodowa
BLUETOOTH
BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa
krótkiego zasięgu umożliwiająca przesyłanie
danych pomiędzy urządzeniami cyfrowymi,
na przykład komputerami i cyfrowymi
aparatami fotograficznymi. Bezprzewodowa
technologia BLUETOOTH pozwala
obsługiwać urządzenia znajdujące się w
odległości około 10 metrów.
Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH
jest zwykle wykorzystywana w przypadku
dwóch urządzeń, ale istnieje również
możliwość połączenia jednego urządzenia z
kilkoma innymi urządzeniami.
Nie ma potrzeby stosowania kabli, jak w
przypadku połączenia USB, i urządzenia nie
muszą być ustawione naprzeciw siebie, jak
to ma miejsce w przypadku
bezprzewodowej technologii podczerwieni.
Z technologii tej można na przykład
korzystać, gdy jedno urządzenie
BLUETOOTH znajduje się w torebce lub w
kieszeni.
Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH to
globalny standard obsługiwany przez
tysiące firm. Wspomniane firmy produkują
wyroby zgodne z tym globalnym
standardem.
Obsługiwana wersja i profile standardu
BLUETOOTH
Uwaga
 Do tego urządzenia można podłączyć tylko
urządzenie BLUETOOTH obsługujące taki sam
profil, jak urządzenie. Pamiętaj, że funkcje
urządzenia BLUETOOTH mogą być różne w
zależności od jego specyfikacji, nawet jeżeli ma
ono identyczny profil jak urządzenie.
Efektywny zasięg łączności
Urządzenia BLUETOOTH powinny znajdować
się maksymalnie w odległości 10 metrów od
siebie (bez przeszkód).
Efektywny zasięg łączności może ulec
zmniejszeniu w następujących sytuacjach:
 Gdy pomiędzy urządzeniami z
nawiązanym połączeniem BLUETOOTH
znajduje się jakaś osoba, metalowy
przedmiot, ściana lub inny rodzaj
przeszkody
 W miejscach z zainstalowaną
bezprzewodową siecią LAN
 Wokół użytkowanych kuchenek
mikrofalowych
 W miejscach występowania innych fal
elektromagnetycznych
Wpływ innych urządzeń
Urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa
sieć LAN (IEEE802.11b/g/n) wykorzystują to
samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz).
Korzystając z urządzenia BLUETOOTH w
sąsiedztwie urządzenia z funkcją
bezprzewodowej sieci LAN, mogą
występować zakłócenia
elektromagnetyczne.
Wynikiem tego mogą być niższe szybkości
transmisji danych, szum lub problemy z
nawiązaniem połączenia. W takim
przypadku można spróbować skorzystać z
poniższych środków zaradczych:
 Połączenie między opisywanym
urządzeniem a telefonem komórkowym
BLUETOOTH lub urządzeniem
BLUETOOTH należy nawiązywać w
odległości co najmniej 10 metrów od
sprzętu z funkcją bezprzewodowej sieci
LAN.
 Gdy urządzenie BLUETOOTH jest
wykorzystywane w zasięgu do 10
metrów, wówczas należy wyłączyć
zasilanie sprzętu z funkcją
bezprzewodowej sieci LAN.
Środki ostrożności/Dane techniczne
Profil odnosi się do standardowego zestawu
funkcji różnych produktów BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje na temat
obsługiwanych wersji i profili standardu
BLUETOOTH można znaleźć w rozdziale
„Dane techniczne” (strona 54).
 Ze względu na charakterystykę łączności
bezprzewodowej BLUETOOTH, odtwarzanie w
urządzeniu odbywa się z nieznacznym
opóźnieniem w porównaniu z odtwarzaniem
dźwięku na urządzeniu nadającym.
53PL
Wpływ na inne urządzenia
Fale radiowe emitowane przez opisywane
urządzenie mogą zakłócać pracę
elektronicznej aparatury medycznej. Z
uwagi na fakt, że zakłócenia te mogą
powodować nieprawidłowe działanie
pewnych urządzeń, należy pamiętać o
wyłączeniu zasilania opisywanego
urządzenia, telefonu komórkowego
BLUETOOTH i urządzenia BLUETOOTH w
poniższych miejscach:
 W szpitalach, pociągach i samolotach
 w pobliżu drzwi automatycznych lub
przycisków pożarowych
Uwaga
 Opisywane urządzenie obsługuje funkcje
bezpieczeństwa zgodne ze specyfikacją
BLUETOOTH, zapewniające odpowiedni poziom
bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej
z użyciem technologii BLUETOOTH. Jednakże
taki poziom zabezpieczenia może być
niewystarczający przy pewnych ustawieniach
lub innych czynnikach, należy więc zawsze
zachować ostrożność w trakcie komunikacji z
wykorzystaniem technologii BLUETOOTH.
 Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za szkody lub straty wynikłe z wycieku informacji
w trakcie komunikacji z użyciem technologii
BLUETOOTH.
 Nie można zagwarantować prawidłowego
działania komunikacji BLUETOOTH w przypadku
wszystkich urządzeń o tym samym profilu co
opisywane urządzenie.
 Urządzenia BLUETOOTH podłączone do
opisywanego urządzenia muszą być zgodne ze
specyfikacją BLUETOOTH określoną przez
BLUETOOTH SIG, Inc. i muszą posiadać atest
zgodności. Jednakże nawet jeśli jakieś
urządzenie jest zgodne ze specyfikacją
BLUETOOTH, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy
parametry lub dane techniczne danego
urządzenia BLUETOOTH uniemożliwiają
nawiązanie połączenia, albo mogą powodować
rozbieżności w metodzie sterowania,
wyświetlaniu lub obsłudze.
 W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH
podłączonych do opisywanego urządzenia i przy
pewnych warunkach nawiązanej łączności i
warunkach otoczenia, mogą występować szumy
lub zaniki dźwięku.
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Moc wyjściowa (znamionowa):
30 W + 30 W (przy 6 omach, 1 kHz, całkowite
zniekształcenia harmoniczne 1%)
Moc wyjściowa RMS (odniesienia):
50 W + 50 W (na kanał przy 6 omach, 1 kHz)
Wejścia/Wyjścia
Gniazdo LINE IN (wejście zewnętrzne):
Czułość: 2 V
impedancja: 47 kiloomów
Gniazdo OPTICAL IN (wejście optyczne)
Gniazdo  (słuchawki):
Gniazdo stereo mini-jack, co najmniej
8 omów
Sekcja portu USB
Port  (USB FRONT)
Do tego systemu można podłączyć dysk
flash USB, urządzenie Walkman® lub
urządzenie iPhone/iPad/iPod, które jest
zgodne z tym systemem.
Obsługiwany format*1
MP3: 32/44,1/48 kHz, 16-320 kb/s (CBR/VBR)
AAC*2: 32/44,1/48/88,2/96 kHz, 16-320 kb/s
(CBR/VBR)
WMA*2: 32/44,1/48 kHz, 16-320 kb/s (CBR/
VBR)
WAV: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bity)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/
24 bity)
FLAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bity)
ALAC: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bity)
DSD*3 (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
Szybkość transferu
High-speed
Obsługiwane urządzenie USB
Mass Storage Class (MSC)
Maksymalne natężenie prądu wyjściowego
2,1 A
54PL
Port  (USB REAR)
Do tego urządzenia można podłączyć
zgodne urządzenie, takie jak komputer, za
pomocą kabla USB (nie wchodzi w skład
zestawu).
Obsługiwany format*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz (16/
24/32 bity)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
*1 Nie można zagwarantować zgodności z
wszystkimi programami do zapisu i kodowania,
urządzeniami nagrywającymi i nośnikami
zapisu.
*2 Na opisywanym urządzeniu nie można
odtwarzać plików z systemem ochrony praw
autorskich DRM (Digital Rights Management)
lub plików pobranych z internetowego sklepu
muzycznego. Przy próbie odtworzenia jednego
z powyższych plików zostanie on pominięty i
opisywane urządzenie przejdzie do odtwarzania
kolejnego niechronionego pliku audio.
*3 Odtwarzanie poprzez konwersję do formatu
PCM.
Sekcja odtwarzacza płyt CD-DA/
MP3
Modele azjatyckie:
530 kHz – 1 610 kHz (z interwałem strojenia
10 kHz)
531 kHz – 1 602 kHz (z interwałem strojenia
9 kHz)
Inne modele:
530 kHz – 1 710 kHz (z interwałem strojenia
10 kHz)
531 kHz – 1 710 kHz (z interwałem strojenia
9 kHz)
Częstotliwość pośrednia:
400 kHz
Sekcja tunera FM:
Stereo FM, tuner FM z superheterodyną
Zakres strojenia:
87,5 MHz – 108,0 MHz (kroki co 50 kHz)
Sekcja tunera DAB/DAB+ (tylko model
CMT-SX7B):
Tuner stereo FM, tuner DAB/FM z
superheterodyną
Zakres częstotliwości:
Pasmo-III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*1
Tabela częstotliwości DAB/DAB+ (pasmo III):
Oznaczenie
174,928 MHz
5A
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
183,648 MHz
6B
185,360 MHz
6C
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
Sekcja tunera
190,640 MHz
7B
Sekcja tunera AM (tylko model CMT-SX7):
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
197,648 MHz
8B
System CD i cyfrowego dźwięku
Właściwości diody laserowej:
Trwanie emisji: Ciągła
Moc wyjściowa lasera*1: Mniej niż 44,6 μW
*1 Jest to wartość zmierzona z odległości 200 mm
od powierzchni soczewki obiektywu na bloku
głowicy optycznej przy przesłonie 7 mm.
Zakres częstotliwości:
20 Hz–20 kHz
Stosunek sygnału do szumu:
Powyżej 90 dB
Dynamika:
Powyżej 90 dB
Zakres strojenia:
Modele europejskie:
531 kHz – 1 602 kHz (z interwałem strojenia
9 kHz)
Środki ostrożności/Dane techniczne
Częstotliwość
System:
55PL
Częstotliwość
Oznaczenie
Sekcja głośników
199,360 MHz
8C
Zestaw głośników:
201,072 MHz
8D
202,928 MHz
9A
2-drożny zestaw głośników, Bass Reflex
Głośnik niskotonowy: 100 mm, typ stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 27 mm,
zbalansowany, miękki typu kopułowego
204,640 MHz
9B
Impedancja znamionowa:
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
Około 145 mm × 245 mm × 225 mm
209,936 MHz
10A
Masa:
211,648 MHz
10B
213,360 MHz
10C
215,072 MHz
10D
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
W linii wzroku ok. 10 m*1
222,064 MHz
11D
Pasmo częstotliwości:
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
FHSS
227,360 MHz
12C
Zgodne profile BLUETOOTH*2:
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.):
Około 3,5 kg (na urządzenie)
Sekcja BLUETOOTH
System łączności:
Standard BLUETOOTH wersja 3.0
Wyjście:
Standard BLUETOOTH Klasa mocy 2
Maksymalny zasięg łączności:
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
*1 W przypadku opisywanego urządzenia
częstotliwości są wyświetlane z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
56PL
Metoda modulacji:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Obsługiwana metoda ochrony nagrań
Metoda SCMS-T
Obsługiwany kodek
SBC (Sub Band Codec), AAC, LDAC
Szerokość pasma nadawania
Dołączone akcesoria:
20 Hz – 20 000 Hz (próbkowanie 44,1 kHz)
Pilot zdalnego sterowania (RMT-AM100U)
(1), baterie R03 (AAA; 2), antena
przewodowa FM (1), antena ramowa AM (1)
(tylko model CMT-SX7), Przewody
głośnikowe (2), Przewodnik uruchamiania
sieci Wi-Fi (1), Instrukcja obsługi (niniejsza
instrukcja; 1)
*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników, jak
przeszkody między urządzeniami, pola
magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej,
elektryczność statyczna, czułość odbioru,
parametry anteny, system operacyjny,
oprogramowanie użytkowe itp.
*2 Profile standardu BLUETOOTH określają cele
nawiązanej między urządzeniami łączności
BLUETOOTH.
Sekcja sieciowa
Port LAN:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Szybkość transmisji zależy od środowiska
komunikacyjnego. Nie można
zagwarantować, że opisywane urządzenie
będzie obsługiwać szybkość transmisji i jej
jakość określoną przez standard 10BASE-T/
100BASE-TX.)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
Zużycie energii w trybie gotowości: 0,5 W
(wszystkie porty sieci bezprzewodowej
wyłączone)
Tryb gotowości z obsługą sieci: 6 W (wszystkie
porty sieci bezprzewodowej włączone)
* Po włączeniu funkcja Multi-Room obsługuje
funkcję TDLS (Tunneled Direct Link Setup) i
działa jako router bezprzewodowy, który
podnosi jakość komunikacji danych (wersja
1.60 lub nowsza).
Bezprzewodowa sieć LAN:
Zgodne standardy:
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64-bitowy, WEP
128-bitowy)
Pasmo 2,4/5 GHz
WEP 64-bitowy, WEP 128-bitowy
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Zgodne formaty:
PCM 192 kHz/24 bity, DSD 2,8 MHz/1 bit
DSD (DSF, DSDIFF), LPCM (WAV, AIFF), FLAC,
ALAC, MP3, AAC, WMA
Ogólne
220 V – 240 V prądu przemiennego, 50 Hz/
60 Hz
Pobór mocy:
46 W
Wymiary (szer./wys./głęb.) (z uwzgl.
wystających części, bez głośników):
Około 225 mm × 115 mm × 263 mm
Masa (bez głośników):
Około 2,7 kg
Środki ostrożności/Dane techniczne
Wymagania dotyczące zasilania:
57PL
Znaki towarowe itp.
 Windows, logo Windows i Windows Media są
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w USA i/lub w innych krajach.
 Opisywany produkt jest chroniony przez pewne
prawa własności intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Używanie lub dystrybucja tego
rodzaju technologii poza opisywanym
produktem jest zabroniona bez uzyskania
licencji od firmy Microsoft lub upoważnionego
oddziału firmy Microsoft.
 Apple, logo Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod,
iPod classic, iPod nano, iPod touch, iTunes, Mac i
OS X są znakami towarowymi firmy Apple Inc.,
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach. iPad Air i iPad mini są znakami
towarowymi firmy Apple Inc. App Store jest
znakiem usługi firmy Apple Inc.
 Oznaczenia „Made for iPod”, „Made for iPhone”
oraz „Made for iPad” wskazują, że dane
akcesoria elektroniczne zostały zaprojektowane
specjalnie z myślą o połączeniu z urządzeniami
iPod, iPhone i iPad oraz zostały certyfikowane
przez producenta, aby spełniać standardy pracy
wymagane przez firmę Apple. Apple nie
odpowiada za działanie tych urządzeń ani za ich
zgodność ze standardami bezpieczeństwa i
wymogami prawnymi. Należy pamiętać, że
użycie tego akcesorium z urządzeniami iPod,
iPhone lub iPad może wpłynąć na obsługę sieci
bezprzewodowej.
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance®
są zastrzeżonymi znakami stowarzyszenia Wi-Fi
Alliance®.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ i Wi-Fi
Protected Setup™ są znakami stowarzyszenia
Wi-Fi Alliance®.
 „
” jest znakiem stowarzyszenia Wi-Fi
Alliance.
 DLNA™, logo DLNA i DLNA CERTIFIED™ są
znakami towarowymi, znakami usługowymi lub
znakami certyfikacyjnymi organizacji Digital
Living Network Alliance.
 „WALKMAN” oraz logo „WALKMAN” są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
 Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 i
patenty na licencji uzyskanej od firmy
Fraunhofer IIS and Thomson.
 Słowo i logotypy BLUETOOTH® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi, których właścicielem jest
firma BLUETOOTH SIG, Inc. Firma Sony
Corporation korzysta ze wspomnianych znaków
w ramach posiadanej licencji.
 Znak N jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
 Android i Google Play są znakami towarowymi
firmy Google Inc.
 Google Cast™ i znak Google Cast są znakami
towarowymi Google Inc.
58PL
 „Xperia” i „Xperia Tablet” są znakami
towarowymi Sony Mobile Communications AB.
 LDAC™ i logo LDAC są znakami towarowymi
firmy Sony Corporation.
 „DSEE” i
są znakami towarowymi firmy
Sony Corporation.
 „S-Master” jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
 ClearAudio+ i
są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
 AOSS jest znakiem towarowym firmy BUFFALO
INC.
 Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie
Spotify, które podlega licencjom innej firmy
dostępnym w tym miejscu:
https://developer.spotify.com/esdk-third-partylicenses/
 Spotify i logo Spotify są znakami towarowymi
firmy Spotify Group.
 Występujące w niniejszej instrukcji nazwy
urządzeń i produktów są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
producenta.
W niniejszej instrukcji pominięto znaki ™ i ®.
©2015 Sony Corporation Printed in China
4-567-663-74(1)
Download PDF