Sony | CMT-SX7 | Sony CMT-SX7 Zestaw muzyczny hi-fi z technologiami Wi-Fi i BLUETOOTH® Instrukcja szybkiego uruchamiania

4-567-666-72(1)
Zestaw audio
Przewodnik
uruchamiania sieci
Wi-Fi
Ten dokument przedstawia sposób odtwarzania muzyki po podłączeniu tego urządzenia do sieci Wi-Fi.
Dołączone dokumenty
Sieć Wi-Fi umożliwia proste słuchanie muzyki zapisanej na urządzeniach bezprzewodowych w domu, takich jak komputer lub smartfon/telefon iPhone. Informacje o innych metodach połączenia lub słuchania zawiera Instrukcja obsługi lub Przewodnik pomocniczy (przedstawione po prawej stronie).
Wybierz metodę połączenia Wi-Fi w zależności od urządzenia, a
następnie przejdź do sekcji „ Podłączanie urządzenia do sieci
Wi-Fi” poniżej.
Początek Przygotuj urządzenie i pilota.
4 Włóż 2 baterie
urządzenia przed jego
włączeniem.
Xperia
Użyj smartfona z systemem Android z zainstalowaną
bezpłatną aplikacją SongPal w celu skonfigurowania
ustawień Wi-Fi urządzenia.
iPhone
Użyj urządzenia iPhone/iPad/iPod touch z zainstalowaną
bezpłatną aplikacją SongPal w celu skonfigurowania
ustawień Wi-Fi urządzenia.
Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi
2 Ustaw antenę w pozycji skierowanej do góry.
Instrukcja obsługi (oddzielny dokument)
Użyj routera bezprzewodowego z przyciskiem WPS (AOSS) w
celu skonfigurowania ustawień Wi-Fi urządzenia przez
naciśnięcie przycisku.
Komputer
Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi przy użyciu przeglądarki na komputerze.
Patrz sekcja „Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi” w oddzielnym
dokumencie Instrukcja obsługi.
CMT-SX7/SX7B
Przedstawia sposób ustawiania zegara, słuchania płyt CD, radia
lub muzyki zapisanej na urządzeniach BLUETOOTH/USB/itp.
Ustaw udostępnianie muzyki na komputerze w celu
słuchania przy użyciu oprogramowania Media Go.
Komputer (Media Go)
WPS
Upewnij się, że kabel sieci LAN nie jest
podłączony. Nie można używać
jednocześnie połączenia
przewodowego i bezprzewodowego.
urządzenie do
gniazdka
elektrycznego.
Przedstawia sposób słuchania muzyki zapisanej na komputerze
lub innym urządzeniu przez sieć Wi-Fi.
do pilota.
1 Podłącz głośniki do
3Podłącz
Przewodnik uruchamiania sieci Wi-Fi (ten dokument)
Wybierz urządzenie lub oprogramowanie w celu odtwarzania muzyki, a
następnie przejdź do sekcji „ Słuchanie muzyki na urządzeniu” na
odwrotnej stronie.
Komputer (iTunes)
Przewodnik pomocniczy (dokument internetowy dla
komputera/smartfona)
Komputer (Windows Media Player)
Przedstawia szczegółowe informacje dotyczące słuchania muzyki
na komputerze lub smartfonie przez sieć bezprzewodową/
przewodową.
Słuchaj muzyki ze smartfona lub urządzenia iPhone/iPad/
iPod touch za pomocą aplikacji SongPal.
Smartfon (aplikacja SongPal)
Xperia (aplikacja Music)
iPhone/iPad/iPod touch
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
 Podłączanie urządzenia do sieci Wi-Fi
Xperia
Użyj smartfona z systemem Android,
takiego jak Xperia, z zainstalowaną
bezpłatną aplikacją SongPal w celu
skonfigurowania ustawień Wi-Fi
urządzenia.
Ta metoda wymaga połączenia Wi-Fi
smartfonu i połączenia BLUETOOTH
między smartfonem a urządzeniem.
Informacje o ustawieniach Wi-Fi są
wysyłane ze smartfona do urządzenia
przez interfejs BLUETOOTH.
• Niektóre routery bezprzewodowe
mają wiele identyfikatorów SSID.
Połącz urządzenie i smartfon z
systemem Android z tym samym
identyfikatorem SSID.
Wymagane elementy: Xperia™ lub inny smartfon z systemem Android, router bezprzewodowy
1
2
Kroki początkowe:
 Podłącz smartfon do sieci Wi-Fi.
Naciśnij przycisk / (zasilanie), aby
włączyć urządzenie.
Smartfon bez zgodności z funkcją NFC
 Dotknij i uruchom aplikację
[SongPal] na smartfonie.
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi
routera.
SSID:
Miganie
 Ustaw urządzenie w tryb parowania.
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Znajdź aplikację SongPal w
sklepie Google Play™
Wskaźnik trybu gotowości zacznie świecić na
w okienku
żółtozielono, a następnie będzie migać
wyświetlacza przez około 2 minuty (w niektórych
przypadkach przez 4 lub 5 minut).
Włącz funkcję BLUETOOTH na smartfonie.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION, aby wybrać
pozycję [BLUETOOTH].
Dotknij i
przytrzymaj, aż
smartfon
zareaguje.
 Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie.
 W ciągu 5 minut znajdź urządzenie na
smartfonie.
Użyj pilota i sprawdzaj okienko wyświetlacza w celu potwierdzenia statusu urządzenia
podczas ustawiania.
 Dotknij smartfonem znaku N na urządzeniu.
Hasło:
Sprawdź, czy wskaźnik
(BLUETOOTH) zacznie świecić w
okienku wyświetlacza.
Nawiąż połączenie BLUETOOTH między urządzeniem a smartfonem.
Jeśli smartfon nie obsługuje funkcji NFC, patrz kroki od
 do  po prawej stronie.
 Zapisz poniżej identyfikator SSID i hasło
routera, z którym łączy się smartfon.
4
3
//ENTER
MENU
Naciśnij /, aby wybrać pozycję [Bluetooth
Menu], a następnie naciśnij ENTER.
Naciśnij /, aby wybrać pozycję [Pairing], a
następnie naciśnij ENTER.
BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing
Jeśli konieczne będzie
wprowadzenie hasła na ekranie,
wybierz identyfikator SSID i
wprowadź hasło zapisane w
kroku 1 - .
6
Poczekaj, aż wskaźnik
zaświeci się
w okienku wyświetlacza, a następnie
uruchom ponownie urządzenie.
Po upewnieniu się, że
świeci,
wskaźnik
wyłącz i włącz
ponownie urządzenie.
Świeci
Zostanie wyświetlony ekran
przedstawiony po prawej stronie.
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH zostanie
wyświetlona nazwa smartfona, a wskaźnik
(BLUETOOTH) zacznie świecić w okienku
wyświetlacza.
Dotknij pozycji
[CMT-SX7xx].
Naciśnij /, aby wybrać pozycję [Ok], a
następnie naciśnij ENTER.
Parowanie zostanie ukończone w ciągu około
minuty.
Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi zgodnie
z instrukcjami w aplikacji SongPal.
Świeci
Dotknij i uruchom
aplikację SongPal, a
następnie dotknij
opcji [Open the
Bluetooth setting
screen].
FUNCTION
Naciśnij MENU jeden raz.
5
Mogą minąć ponad 2 minuty, zanim
zacznie
świecić w okienku wyświetlacza. Następnie
uruchom ponownie urządzenie. Połączenie Wi-Fi
znowu
zostanie nawiązane, kiedy wskaźnik
zaświeci się po ponownym uruchomieniu.
Wskaźnik [Pairing] zacznie migać.
Aby odtwarzać, patrz odwrotna strona
iPhone
Użyj telefonu iPhone z zainstalowaną
bezpłatną aplikacją SongPal w celu
skonfigurowania ustawień Wi-Fi
urządzenia.
Ta metoda wymaga połączenia Wi-Fi
telefonu iPhone i połączenia
BLUETOOTH między telefonem iPhone
a urządzeniem. Informacje o
ustawieniach Wi-Fi są wysyłane z
telefonu iPhone do urządzenia przez
interfejs BLUETOOTH.
• Niektóre routery bezprzewodowe
mają wiele identyfikatorów SSID.
Połącz urządzenie i telefon iPhone z
tym samym identyfikatorem SSID.
Wymagane elementy: iPhone/iPad/iPod touch, router bezprzewodowy
1
2
Naciśnij przycisk / (zasilanie), aby
włączyć urządzenie.
Kroki początkowe:
 Upewnij się, że telefon
iPhone jest połączony z
siecią Wi-Fi.
3
4
Nawiąż połączenie BLUETOOTH między urządzeniem a telefonem iPhone.
 Ustaw urządzenie w tryb parowania.
Użyj pilota i sprawdzaj okienko wyświetlacza w celu potwierdzenia statusu urządzenia
podczas ustawiania.
 W ciągu 5 minut znajdź urządzenie na
telefonie iPhone.
MENU
Naciśnij /, aby wybrać pozycję [Pairing], a
następnie naciśnij ENTER.
Wskaźnik trybu gotowości zacznie świecić na
w okienku
żółtozielono, a następnie będzie migać
wyświetlacza przez około 2 minuty (w niektórych
przypadkach przez 4 lub 5 minut).
Świeci
//ENTER
Naciśnij /, aby wybrać pozycję [Bluetooth
Menu], a następnie naciśnij ENTER.
 Zainstaluj aplikację SongPal na telefonie
iPhone.
Znajdź aplikację SongPal
w sklepie App Store
Dotknij kolejno opcji
[Settings]  [Bluetooth].
FUNCTION
Naciśnij MENU jeden raz.
5
Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi zgodnie z instrukcjami w aplikacji SongPal.
 Dotknij i uruchom aplikację
[SongPal] na telefonie iPhone.
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION, aby wybrać
pozycję [BLUETOOTH].
Miganie
Sprawdź, czy wskaźnik
(BLUETOOTH) zacznie świecić w
okienku wyświetlacza.
 Gdy zostanie wyświetlony
ekran przedstawiony po
prawej stronie, dotknij
przycisku [OK].
 Jeśli zostanie wyświetlone pytanie [Share
Wi-Fi settings?], dotknij opcji [Allow].
Zostanie wyświetlony ekran
przedstawiony po prawej stronie.
6
Poczekaj, aż wskaźnik
zaświeci się
w okienku wyświetlacza, a następnie
uruchom ponownie urządzenie.
Po upewnieniu się, że
świeci,
wskaźnik
wyłącz i włącz
ponownie urządzenie.
Świeci
Włącz funkcję BLUETOOTH.
BLUETOOTH  Bluetooth Menu  Pairing
Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH zostanie
wyświetlona nazwa urządzenia, a wskaźnik
(BLUETOOTH) zacznie świecić w okienku
wyświetlacza.
Naciśnij /, aby wybrać pozycję [Ok], a
następnie naciśnij ENTER.
Wskaźnik [Pairing] zacznie migać.
Dotknij pozycji [CMTSX7xx].
Mogą minąć ponad 2 minuty, zanim
zacznie
świecić w okienku wyświetlacza. Następnie
uruchom ponownie urządzenie. Połączenie Wi-Fi
znowu
zostanie nawiązane, kiedy wskaźnik
zaświeci się po ponownym uruchomieniu.
Aby odtwarzać, patrz odwrotna strona
WPS
Skonfiguruj ustawienia Wi-Fi
urządzenia przez naciśnięcie
przycisków WPS (AOSS) na routerze
bezprzewodowym i urządzeniu.
• Aby sprawdzić, czy router
bezprzewodowy jest zgodny z funkcją
WPS (Wi-Fi Protected Setup™),
zapoznaj się z instrukcją obsługi
routera.
Wymagany element: router bezprzewodowy z przyciskiem WPS (AOSS)
1
Naciśnij przycisk / (zasilanie), aby
włączyć urządzenie.
2
3
Ustaw urządzenie w tryb WPS.
Użyj pilota i sprawdzaj okienko wyświetlacza w celu potwierdzenia statusu urządzenia podczas
ustawiania.
W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS*
na routerze.
4
Sprawdź, czy wskaźnik
zacznie
świecić w okienku wyświetlacza.
W przypadku niepowodzenia połączenia Wi-Fi
Aby skonfigurować ustawienia Wi-Fi urządzenia, możesz użyć przeglądarki na komputerze. Podłącz
urządzenie do komputera przy użyciu dostępnego w handlu kabla sieciowego (LAN).
 Naciśnij MENU jeden raz.
Naciśnij /, aby wybrać pozycję [WPS
Setting], a następnie naciśnij ENTER.
Miganie
Naciśnij /, aby wybrać pozycję [Ok], a
następnie naciśnij ENTER.
Świeci
MENU
//ENTER
Wskaźnik [WPS] zacznie migać.
WPS Setting  Ok
Wskaźnik trybu gotowości zacznie świecić na
w okienku
żółtozielono, a następnie będzie migać
wyświetlacza przez około 2 minuty (w niektórych
przypadkach przez 4 lub 5 minut).
Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi” w Instrukcji obsługi.
W zależności od routera bezprzewodowego, naciśnij i
przytrzymaj przycisk WPS przez kilka sekund.
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi
routera.
** W zależności od routera bezprzewodowego, przycisk
WPS może mieć nazwę „przycisku AOSS”.
Wskaźnik zmienia się w kolejności [WPS] 
[Connecting]  [Complete!]. Połączenie Wi-Fi zostanie
zacznie świecić.
nawiązane, kiedy wskaźnik
Aby odtwarzać, patrz odwrotna strona
Dalszy ciąg: „  Słuchanie muzyki na urządzeniu” na odwrotnej stronie
 Słuchanie muzyki na urządzeniu
Pobranie aplikacji lub przeglądanie Przewodnika pomocniczego może być związane z opłatami za przesyłanie danych. Projekt i ekrany aplikacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
©2015 Sony Corporation Printed in China
Muzyka zapisana na komputerze
Komputer (Media Go)
Muzyka zapisana na smartfonie/telefonie iPhone
Smartfon (aplikacja SongPal)
Wymagany element: komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Media Go
Korzystając z oprogramowania Media Go,
można słuchać na urządzeniu muzyki
zapisanej na komputerze.
• Użyj następującego adresu URL i zainstaluj najpierw
bezpłatne oprogramowanie Media Go na komputerze
lub zaktualizuj je do najnowszej wersji.
Klienci w Europie:
http://www.sony.eu/support
Klienci w Stanach Zjednoczonych:
http://esupport.sony.com/US
Klienci w Kanadzie:
http://esupport.sony.com/CA/
Klienci w innych krajach/regionach:
http://www.sony-asia.com/section/support
1
2
Podłącz urządzenie i komputer do sieci
Wi-Fi.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk FUNCTION, aby
wybrać pozycję NETWORK.
NETWORK
Wymagany element: smartfon lub urządzenie iPhone/iPad/iPod touch z zainstalowaną aplikacją SongPal
3
Korzystając z bezpłatnej aplikacji SongPal,
możesz słuchać muzyki zapisanej na
smartfonie/telefonie iPhone.
 Uruchom oprogramowanie [Media Go] na
komputerze.
• Więcej informacji o aplikacji SongPal zawiera
sekcja „SongPal — informacje” w Instrukcji
obsługi.
Przygotuj oprogramowanie Media Go.
1
Podłącz urządzenie i smartfon/telefon
iPhone do sieci Wi-Fi.
 Wybierz opcję [Preferences...] z menu [Tools].
2
Ustaw urządzenie w aplikacji SongPal.
 Zainstaluj aplikację SongPal na smartfonie/telefonie
iPhone.
Jeśli aplikacja SongPal jest już zainstalowana, pomiń tę
procedurę i przejdź do kroku .
3
Odtwarzaj muzykę na smartfonie/telefonie
iPhone za pomocą aplikacji SongPal.
 Dotknij smartfona/telefonu
iPhone.
Znajdź aplikację SongPal w sklepie Google
Play lub App Store.
FUNCTION
 Dotknij i uruchom aplikację [SongPal].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Preferences
Urządzenie przełączy się w tryb NETWORK.
Połącz urządzenie i komputer z tym samym identyfikatorem
SSID routera.
Zapoznaj się z odwrotną stroną, aby podłączyć urządzenie do
świeci w okienku
sieci Wi-Fi. Upewnij się, że wskaźnik
wyświetlacza.
Połącz urządzenie i smartfon/telefon iPhone z tym samym
identyfikatorem SSID routera.
Zapoznaj się z odwrotną stroną, aby podłączyć urządzenie do
świeci w okienku
sieci Wi-Fi. Upewnij się, że wskaźnik
wyświetlacza.
 Gdy zostanie wyświetlony ekran
przedstawiony po prawej stronie,
dotknij pozycji [CMT-SX7xx].
 Wybierz utwór do odtworzenia i dostosuj poziom
głośności.
Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.
4
Wybierz oprogramowanie Media Go na
komputerze jako serwer.
 Wybierz pozycję [Media Sharing], a następnie
zaznacz opcję [Library name].
5
Xperia (aplikacja Music)
Odtwarzaj muzykę na komputerze przy użyciu oprogramowania Media Go.
 Wybierz ikonę
(Throw) na dole okna Media Go.
 Wybierz pozycję [CMT-SX7xx] w menu Throw
oprogramowania Media Go.
 Wybierz utwór do odtworzenia i dostosuj poziom
głośności.
Opcję [Library name] można zmienić na dowolną nazwę.
Media Sharing
Library name
Wymagany element: urządzenie Xperia zgodne z aplikacją Music
Muzyki zapisanej na urządzeniu Xperia można
słuchać przy użyciu aplikacji Music.
• Ta funkcja jest dostępna w przypadku urządzenia
Xperia z wstępnie zainstalowaną aplikacją Music
(lub WALKMAN®).
• Najpierw zaktualizuj system Android na
urządzeniu Xperia do najnowszej wersji.
• Urządzenie Xperia może wymagać wyłączenia
ustawienia [Aut. wybór opcji bezprzewod.] w
pozycji [Ustawienia funkcji Throw]. Szczegółowe
informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia
Xperia.
1
Podłącz urządzenie i urządzenie Xperia do
sieci Wi-Fi.
Upewnij się, że znacznik wyboru znajduje się obok
wszystkich trzech elementów w pozycji [Media Sharing].
Połącz urządzenie i urządzenie Xperia z tym samym
identyfikatorem SSID routera.
Zapoznaj się z odwrotną stroną, aby podłączyć urządzenie do
świeci w okienku
sieci Wi-Fi. Upewnij się, że wskaźnik
wyświetlacza.
 Po potwierdzeniu ekranu wybierz opcję [OK].
Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.
2
Odtwarzaj muzykę na urządzeniu Xperia za pomocą aplikacji Music.
 Dotknij i uruchom
aplikację
([Music])
na urządzeniu Xperia.
 Odtwarzaj muzykę i dostosuj poziom głośności.
 Dotknij opcji , a
następnie pozycji
[CMT-SX7xx].
Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.
Komputer (iTunes)
Korzystając z funkcji AirPlay, możesz słuchać
na urządzeniu muzyki z aplikacji iTunes na
komputerze.
• Najpierw zaktualizuj aplikację iTunes do
najnowszej wersji.
Wymagany element: komputer z zainstalowaną aplikacją iTunes
1
iPhone/iPad/iPod touch
2
Podłącz urządzenie i komputer do sieci
Wi-Fi.
Odtwarzaj muzykę za pomocą aplikacji iTunes na komputerze.
 Uruchom aplikację iTunes na komputerze.
 Wybierz pozycję
(AirPlay) w oknie iTunes.
 Wybierz pozycję [CMT-SX7xx] w menu AirPlay aplikacji
iTunes.
Korzystając z funkcji AirPlay, możesz słuchać
na urządzeniu muzyki zapisanej na
urządzeniu iPhone/iPad/iPod touch.
• Najpierw zaktualizuj urządzenie iPhone/iPad/iPod
touch do najnowszej wersji.
• Przykładowe zrzuty ekranu przedstawiają system
iOS 8.
Wymagany element: iPhone/iPad/iPod touch
1
Podłącz urządzenie i urządzenie iPhone/
iPad/iPod touch do sieci Wi-Fi.
2
Odtwarzaj muzykę za pomocą urządzenia iPhone/iPad/iPod touch.
 Przesuń palcem w górę
ekranu, aby wyświetlić
Centrum sterowania.
 Dotknij pozycji [CMT-SX7xx].
 Wybierz utwór do odtworzenia i dostosuj poziom
głośności.
 Dotknij pozycji
Połącz urządzenie i komputer z tym samym identyfikatorem
SSID routera.
Zapoznaj się z odwrotną stroną, aby podłączyć urządzenie do
świeci w okienku
sieci Wi-Fi. Upewnij się, że wskaźnik
wyświetlacza.
 Odtwarzaj muzykę i dostosuj poziom głośności.
(AirPlay).
Połącz urządzenie i urządzenie iPhone/iPad/iPod touch z tym
samym identyfikatorem SSID routera.
Zapoznaj się z odwrotną stroną, aby podłączyć urządzenie do
świeci w okienku
sieci Wi-Fi. Upewnij się, że wskaźnik
wyświetlacza.
Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.
Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.
Komputer (Windows Media Player)
Na urządzeniu można słuchać muzyki przy użyciu aplikacji Windows
Media Player na komputerze.
• Więcej szczegółów zawiera Przewodnik pomocniczy.
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
SongPal Link:
Więcej informacji dotyczących urządzenia zawierają inne dokumenty
Słuchaj muzyki w dowolnym pomieszczeniu przez sieć Wi-Fi.
Możesz słuchać w różnych pomieszczeniach ulubionej muzyki z
komputerów, telefonów komórkowych, usług przesyłania
strumieniowego itp., ciesząc się najwyższą jakością dźwięku.
Instrukcja obsługi (oddzielny dokument)
Do sterowania tą funkcją użyj aplikacji SongPal zainstalowanej na
smartfonie/telefonie iPhone.
Jeśli używasz wielu urządzeń zgodnych z funkcją SongPal Link,
wszystkie urządzenia muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
Szczegółowe informacje zawiera Przewodnik pomocniczy
przedstawiony po prawej stronie lub Przewodnik uruchamiania sieci
Wi-Fi dołączony do danego urządzenia.
•• Informacje dotyczące bezpieczeństwa
•• Lokalizacja i funkcja elementów sterujących
•• Ustawianie zegara
•• Słuchanie płyt CD i radia
•• Metody połączenia/odtwarzania z urządzeń
BLUETOOTH, USB i innych
•• Informacje o funkcji NFC
Przewodnik pomocniczy (dokument internetowy dla komputera/smartfona)
•• Połączenie z siecią Wi-Fi przy użyciu
komputera
•• Dostępne ustawienia menu
•• Aktualizacja oprogramowania
•• Połączenie z aplikacją SongPal
•• Rozwiązywanie problemów
•• Dane techniczne itp.
•• Szczegóły połączenia z siecią Wi-Fi
•• Połączenie z aplikacją SongPal
•• Połączenie sieciowe i metoda odtwarzania dla
każdego systemu operacyjnego/urządzenia itp.
Adres URL Przewodnika pomocniczego:
http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/
Download PDF

advertising