Sony | CMT-SBT300WB | Sony CMT-SBT300WB Zestaw muzyczny Hi-Fi z technologią Wi-Fi®/BLUETOOTH® Instrukcja obsługi

Home Audio System
Informacje i czynności
wstępne
Obsługa
Instrukcja obsługi
Połączenia sieciowe
Dodatkowe informacje
Rozwiązywanie
problemów
Środki ostrożności/Dane
techniczne
CMT-SBT300W/SBT300WB
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Aby zredukować ryzyko pożaru,
nie należy przykrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia
gazetami, ścierkami, zasłonami
itp. Urządzenia nie należy
wystawiać na działanie
otwartych źródeł ognia (np.
takich jak świeczki).
Aby zredukować ryzyko pożaru
lub porażenia prądem, nie
należy narażać urządzenia na
kapanie lub rozbryzgi cieczy, a
także nie należy stawiać na nim
przedmiotów wypełnionych
płynami, takich jak wazony.
Ponieważ główna wtyczka służy
do odłączenia urządzenia od
źródła prądu, podłącz
urządzenie do łatwo dostępnego
gniazda zasilania. Jeżeli
zauważysz jakiekolwiek
nieprawidłowości w pracy
urządzenia, natychmiast odłącz
główną wtyczkę od gniazda
zasilania.
Nie ustawiaj urządzenia w
zamkniętej przestrzeni, takiej jak
biblioteczka lub wbudowana
szafka.
Baterii ani urządzenia z
zainstalowanymi bateriami nie
należy narażać na działanie zbyt
wysokich temperatur, na
przykład na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych i
ognia.
Urządzenie nie jest odłączone od
źródła prądu dopóki jest
podłączone do gniazdka
ściennego, nawet jeżeli samo
urządzenie jest wyłączone.
Niniejsze urządzenie zostało
sprawdzone i uznane za zgodne
z ograniczeniami podanymi w
dyrektywie EMC, jeśli zostanie
podłączone kablem o długości
nieprzekraczającej 3 metrów.
Używanie instrumentów
optycznych do tego urządzenia
jest niebezpieczne dla oczu.
Opisywane urządzenie zostało
zaklasyfikowane jako urządzenie
LASEROWE KLASY 1. To
oznaczenie znajduje się z tyłu
urządzenia.
Dla klientów w Europie
Konieczne jest użycie
prawidłowo ekranowanych i
uziemionych kabli i gniazd do
połączenia z komputerami
głównymi i/lub z urządzeniami
peryferyjnymi.
Nadmierne ciśnienie fal
dźwiękowych w słuchawkach
może być przyczyną pogorszenia
słuchu.
Uwaga przeznaczona dla
klientów: poniższe
informacje dotyczą tylko
sprzętu znajdującego się
w sprzedaży w krajach
stosujących dyrektywy UE.
Produkt ten został
wyprodukowany przez lub na
zlecenie Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokio, 1080075 Japonia. Przedsiębiorcą
wprowadzającym produkt do
obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest
Sony Europe Limited, The
Heights, Brooklands, Weybridge,
Surrey KT13 0XW, Wielka
Brytania. Zapytania dotyczące
zgodności produktu z
wymaganiami prawa Unii
Europejskiej należy kierować do
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Niemcy. W kwestiach
dotyczących usług serwisowych
lub gwarancji należy korzystać z
adresów kontaktowych
podanych w oddzielnych
dokumentach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji.
Niniejszym Sony Corp. oświadcza,
że ten rodzaj sprzętu jest zgodny z
zasadniczymi wymogami oraz
2PL
pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/
5/EC.
Ze szczegółowymi informacjami
można zapoznać się pod
poniższym URL:
http://www.compliance.sony.de/
Pozbycie się
zużytego
sprzętu
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie może być
traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku
niewłaściwego
zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Dotyczy tylko Europy
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych
krajach europejskich
mających własne systemy
zbiórki)
temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się
zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten
produkt.
Ten symbol umieszczony na
baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że nie może być ona
traktowana jako odpad
komunalny.
Symbol ten dla pewnych
rodzajów baterii może być
stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg)
lub ołowiu (Pb) stosuje się jako
dodatkowe oznaczenie, jeśli
bateria zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu.
Odpowiednio gospodarując
zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko
naturalne.
W przypadku produktów, w
których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność
danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić
wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii,
prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do
właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na
3PL
Informacje wstępne na temat
opisywanego urządzenia
Usterki występujące podczas
normalnego użytkowania opisywanego
urządzenia będą naprawiane przez firmę
Sony w oparciu o warunki zdefiniowane
w ograniczonej gwarancji dla tego
urządzenia. Firma Sony nie ponosi
jednak żadnej odpowiedzialności za
jakiekolwiek konsekwencje braku
możności odtwarzania nagrań w wyniku
uszkodzenia lub awarii urządzenia.
Płyty z muzyką zakodowane w
technologii ochrony praw
autorskich
To urządzenie jest przeznaczone do
odtwarzania płyt zgodnych ze standardem
płyty kompaktowej (CD). Ostatnio niektóre
firmy nagraniowe sprzedają płyty z muzyką
zakodowaną w technologii ochrony praw
autorskich.
Należy pamiętać, że wśród tych płyt mogą
być takie, które nie są zgodne ze
standardem CD i mogą wystąpić problemy z
ich odtwarzaniem w opisywanym
urządzeniu.
Uwagi dotyczące płyt DualDisc
DualDisc to płyta dwustronna z nagranym
na jednej stronie materiałem DVD, a na
drugiej - cyfrowym dźwiękiem. Strona z
materiałem dźwiękowym nie jest zgodna ze
standardem płyty kompaktowej (CD) i w
związku z tym nie można zagwarantować
prawidłowego odtwarzania takiego
produktu.
4PL
Spis treści
Informacje wstępne na temat opisywanego urządzenia...................... 4
Funkcje opisywanego urządzenia ......................................................... 8
Słuchanie muzyki z różnych źródeł.................................................... 8
Słuchanie muzyki za pośrednictwem sieci ......................................... 8
Informacje i czynności wstępne
Rozmieszczenie i funkcje elementów sterujących................................ 9
Urządzenie (widok z przodu) ............................................................ 9
Pilot..............................................................................................10
Podłączanie .......................................................................................... 13
Podłączanie anten, głośników i przewodu zasilającego ..................... 13
Podłączanie urządzenia iPod/iPhone/iPad lub USB ........................... 14
Przygotowanie anteny bezprzewodowej sieci LAN ............................ 15
Mocowanie podkładek głośników ....................................................... 16
Wkładanie baterii.................................................................................. 17
Ustawianie zegara ................................................................................ 18
Obsługa
Odtwarzanie płyty CD-DA/MP3............................................................ 19
Tworzenie własnego programu (odtwarzanie programu)...................22
Odtwarzanie z poziomu urządzenia iPod/iPhone/iPad ..................... 24
Zgodne modele urządzeń iPod/iPhone/iPad ................................... 24
Ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad ....................................... 26
Odtwarzanie pliku z poziomu urządzenia USB.....................................27
Ładowanie urządzenia USB ............................................................ 29
Przygotowanie do nawiązania połączenia BLUETOOTH..................... 30
Parowanie opisywanego urządzenia z urządzeniem BLUETOOTH ....... 31
Nawiązywanie połączenia jednym dotknięciem (NFC)........................33
Słuchanie muzyki za pośrednictwem łączności BLUETOOTH ..............35
5PL
Połączenia sieciowe
Sposób nawiązywania połączenia z siecią .......................................... 37
Konfigurowanie sieci bezprzewodowej .............................................. 38
Opcja 1: Metoda polegająca na skorzystaniu z aplikacji dla smartfonów
lub tabletów (urządzenie z systemem Android/urządzenie iPhone/
iPod touch/iPad) ...................................................................... 38
Opcja 2: Ręczna metoda konfiguracji przy użyciu funkcji Access Point
Scan (w przypadku komputera PC/Mac) ...................................... 39
Opcja 3: Metoda z wykorzystaniem przycisku WPS na punkcie
dostępowym obsługującym standard WPS ..................................41
Konfigurowanie sieci przewodowych ................................................. 43
Opcja 4: Metoda DHCP .................................................................. 43
Słuchanie nagrań audio w standardzie DLNA
(Digital Living Network Alliance) ...................................................... 44
Słuchanie nagrań audio na komputerze z systemem Windows 8 ........ 45
Słuchanie nagrań audio na komputerze z systemem Windows 7 ........ 48
Słuchanie nagrań audio na komputerze z systemem Windows Vista ...51
Korzystanie z funkcji AirPlay ................................................................ 53
Korzystanie z aplikacji „WALKMAN” na urządzeniu Xperia/
Xperia Tablet..................................................................................... 55
Dodatkowe informacje
Słuchanie audycji radiowych ............................................................... 56
Dostrajanie stacji radiowej ............................................................. 56
Zapisywanie stacji radiowych w pamięci .......................................... 57
Ręczne uruchamianie funkcji automatycznego wyszukiwania stacji
DAB (tylko model CMT-SBT300WB) ............................................ 57
Korzystanie z opcjonalnych komponentów audio .............................. 59
Ustawianie funkcji automatycznego przełączania w tryb
gotowości ......................................................................................... 60
Ustawianie trybu gotowości BLUETOOTH/sieciowego trybu
gotowości ..........................................................................................61
Ustawianie sygnału bezprzewodowego na ON/OFF .......................... 62
Aktualizacja oprogramowania............................................................. 63
Regulowanie dźwięku.......................................................................... 64
Zmiana sposobu wyświetlania ............................................................ 65
Korzystanie z programatorów ............................................................. 66
Ustawianie programatora zasypiania .............................................. 66
Ustawianie programatora odtwarzania ........................................... 66
6PL
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów ................................................................ 69
Komunikaty...........................................................................................75
Środki ostrożności/Dane techniczne
Środki ostrożności ................................................................................77
Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH .........................................79
Dane techniczne ................................................................................... 81
7PL
Funkcje opisywanego urządzenia
Słuchanie muzyki z różnych źródeł
strona 19
strona 27
Płyta CD z muzyką
Urządzenie USB
strona 24
iPod/iPhone/iPad
strona 56
FM/AM/DAB*
Komponent zewnetrzny
strona 59
* Zakres AM jest dostępny tylko w przypadku modelu CMT-SBT300W, a funkcja DAB - tylko w przypadku
modelu CMT-SBT300WB.
Słuchanie muzyki za pośrednictwem sieci
strona 53
strona 55
AirPlay
Xperia/Xperia Tablet
BLUETOOTH/NFC
DLNA
strona 30
strona 44
Wskazówka
Opisywane urządzenie wyposażone jest w funkcję DSEE, która umożliwia uzyskanie czystych
tonów wysokich mimo degradacji spowodowanej kompresją.
Pozwala ona odtwarzać dźwięk ze silnie skompresowanych źródeł, na przykład nagrań MP3,
gwarantując przy tym jego naturalne, mocne brzmienie zbliżone do oryginalnego.
Funkcja DSEE uruchamiana jest automatycznie po rozpoznaniu formatu źródła dźwięku.
8PL
Informacje i czynności wstępne
Rozmieszczenie i funkcje elementów
sterujących
Informacje i czynności wstępne
Urządzenie (widok z przodu)
Uwaga dotycząca automatycznego przełączania w tryb gotowości
Opisywane urządzenie przełączane jest automatycznie w tryb gotowości po około 15
minutach bezczynności lub przy braku sygnału audio. Funkcja automatycznego przełączania
w tryb gotowości jest domyślnie włączona. Informacje dotyczące wyłączania tej funkcji na
strona 60.
9PL
Pilot
TUNER i AUDIO IN FUNCTION
Należy nacisnąć odpowiedni przycisk
funkcji, która ma być włączona.
 Przycisk/wskaźnik BLUETOOTH
Do podłączania/rozłączania urządzenia
BLUETOOTH lub do parowania (strona 32,
33, 36).
Środkowa lampka sygnalizuje stan
połączenia BLUETOOTH. Szczegółowe
informacje w rozdziale „Informacje
dotyczące wskaźnika BLUETOOTH”
(strona 30).
 Przycisk  (odtwarzanie/pauza)
Do uruchamiania lub wstrzymywania
odtwarzania płyty CD-DA lub MP3, albo
pliku na podłączonym urządzeniu iPod/
iPhone/iPad, USB lub urządzeniu
BLUETOOTH.
 Przycisk  (zatrzymanie)
Do zatrzymywania odtwarzania płyty CDDA lub MP3, albo pliku na podłączonym
urządzeniu iPod/iPhone/iPad, USB lub
urządzeniu BLUETOOTH.
 Przyciski programowania stacji
radiowych i obsługi nagrań
muzycznych
W niniejszej instrukcji podano głównie
objaśnienia dotyczące obsługi z poziomu
pilota, lecz te same operacje można
wykonać za pomocą przycisków na
urządzeniu o takich samych lub podobnych
nazwach.
 Przycisk / (zasilanie)
Służy do włączania i wyłączania zasilania.
 Wskaźnik STANDBY
Podświetlony po wyłączeniu zasilania.
Wskaźnik ten miga w przypadku
wykrycia problemu przez urządzenie.
Informacje w rozdziale „Jeżeli wskaźnik
STANDBY  miga” na (strona 69).
 Czujnik zdalnego sterowania
 Przycisk(i) FUNCTION
Urządzenie: Przycisk FUNCTION
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku
powoduje przełączenie funkcji pomiędzy
CD, USB, BLUETOOTH, DAB*, TUNER FM,
TUNER AM* i AUDIO IN.
* Zakres AM jest dostępny tylko w przypadku
modelu CMT-SBT300W, a funkcja DAB tylko w przypadku modelu CMT-SBT300WB.
Pilot: Przyciski CD, USB, BLUETOOTH,
10
PL
Urządzenie: Przyciski TUNE +/– i /

• Przyciski TUNE +/–
Do strojenia wybranej stacji radiowej
lub wyboru numeru zaprogramowanej
stacji radiowej.
• Przyciski /
Do ustawiania początku utworu lub
pliku. Przytrzymując wciśnięty przycisk,
można przewijać utwór lub plik do
przodu lub do tyłu.
Pilot: Przyciski TUNE +/–, / i
/
• Przyciski TUNE +/–
Do strojenia wybranej stacji radiowej
lub wyboru numeru dostrojonej stacji
radiowej.
• Przyciski /
Do ustawiania początku utworu lub
pliku.
• Przyciski /
Do przewijania utworu lub pliku.
 Znak N
Zbliżając do wspomnianego znaku
smartfon wyposażony w funkcję NFC,
można jednym dotknięciem dokonać
rejestracji BLUETOOTH, nawiązać
połączenie lub zakończyć je. W
przypadku tej operacji wymagana jest
zmiana ustawienia (strona 34).
 Okienko wyświetlacza
Wyświetlanie informacji o ustawieniach
urządzenia.
 Gniazdo  (słuchawki)
Do podłączania słuchawek.
 Wskaźnik trybu pracy
Informuje o trybie pracy opisywanego
urządzenia.
 Przycisk korektora
Do wyboru tonów niskich lub wysokich w
przypadku regulacji dźwięku (strona 64).
 Przycisk  (wysuwanie/wsuwanie)
Służy do wysuwania/wsuwania tacki na
płyty (strona 19).
 Przycisk BASS BOOST
Do włączania lub wyłączania
wzmocnienia tonów niskich (strona 64).
 Pokrętło/przycisk regulacji głośności
Urządzenie: Pokrętło VOLUME
Do regulacji poziomu głośności (obrót w
lewo lub w prawo).
Pilot: Przycisk VOLUME +/–
Do regulacji poziomu głośności
(naciśnięcie przycisku + lub –).
 Gniazdo USB
Do podłączania urządzenia iPod/iPhone/
iPad.
Szczegółowe informacje w rozdziale
„Podłączanie urządzenia iPod/iPhone/
iPad lub USB” (strona 14).
 Przycisk TIMER MENU
Do ustawiania zegara lub programatora
odtwarzania (strona 18, 67).
 Przycisk SLEEP
Do ustawiania programatora zasypiania
(strona 66).
 Przycisk TUNING MODE
Do wyboru trybu strojenia. Każdorazowe
naciśnięcie tego przycisku powoduje
zmianę trybu pomiędzy AUTO, PRESET
lub MANUAL (strona 56).
 Przycisk FM MODE
Do wyboru odbioru stereo lub
monofonicznego w paśmie FM
(strona 56).
 Przyciski sterujące
• Przyciski ///
Do wyboru opcji lub zmiany
ustawienia.
•
Przyciski +/–
Do wyboru folderu (albumu) na płycie
MP3 lub urządzeniu USB.
 Przycisk RETURN
Do powrotu do poprzedniego stanu.
 Przycisk REPEAT
Do wyboru trybu powtarzania (strona 20,
28).
 Przycisk PLAY MODE
Do wyboru trybu odtwarzania (strona 20,
22, 23, 28).
 Przycisk DISPLAY
Do zmiany informacji widocznych w
oknie wyświetlacza  (strona 18, 36, 65).
Informacje i czynności wstępne
 Kieszeń na płytę
Do ładowania płyty CD-DA lub płyty MP3
(strona 19).
 Przycisk TUNER MEMORY
Do programowania stacji radiowych
(strona 57).
 Przyciski BASS +/–
Do regulacji tonów niskich (strona 64).
 Przyciski TREBLE +/–
Do regulacji tonów wysokich (strona 64).
 Przycisk CLEAR
Do usuwania zaprogramowanego
utworu lub pliku (strona 23).
 Przycisk  (wskaźnik trybu pracy)
Do włączania/wyłączania wskaźnika
trybu pracy .
 Przycisk
(zatwierdzanie)
Do zatwierdzania wybranej opcji lub
ustawienia.
 Przycisk OPTIONS
Do wyświetlania menu opcji. PRESS
Aby wybrać następne menu opcji,
wystarczy nacisnąć /.
DEL LINK: Do usuwania informacji o
parowaniu BLUETOOTH (strona 33).
BT/NW STBY: Do ustawiania trybu
gotowości BLUETOOTH/gotowości
sieciowej (strona 61).
AUTO STBY: Do ustawiania trybu
automatycznego przełączania w tryb
gotowości (strona 60).
BT AAC: Do odbioru danych w formacie
AAC z urządzenia BLUETOOTH
(strona 31).
WPS: Do łączenia z siecią za
pośrednictwem urządzenia sieciowego
zgodnego ze standardem WPS
11PL
(strona 41).
NW RESET: Do inicjowania połączenia
sieciowego (strona 39, 54).
UPDATE: Do aktualizacji
oprogramowania (strona 63).
Dostępne menu zależą od używanej
funkcji.
12PL
Podłączanie
Tylna część głośnika
Informacje i czynności wstępne
Podłączanie anten, głośników i przewodu zasilającego
czerwony 
Gniazdo zasilania (AC IN)
Po podłączeniu wszystkich urządzeń, należy
podłączyć przewód zasilający  do gniazda
elektrycznego.
Gniazdo AUDIO IN (wejście zewnętrzne)
Do podłączania opcjonalnego sprzętu
zewnętrznego za pośrednictwem kabla
połączeniowego audio (nie ma w zestawie).
Gniazda głośników (lewy/prawy)
Do gniazda R należy podłączyć przewód 
prawego głośnika, a do gniazda L przewód
 lewego głośnika.
Gniazdo LAN
Do podłączania kabla sieciowego (nie ma w
zestawie).
13PL
Anteny
 Antena ramowa AM (w zestawie)
(tylko model CMT-SBT300W)
 Antena przewodowa FM (w zestawie)
(tylko model CMT-SBT300W)
 Antena przewodowa DAB/FM (w
zestawie)
(tylko model CMT-SBT300WB)
Do odbioru audycji radiowych konieczne
jest podłączenie anten.
Anteny należy ustawić w miejscu
zapewniającym dobry odbiór, a następnie
przymocować je do stabilnej powierzchni
(okna, ściany itp.).
Aby uniknąć zakłóceń, anteny powinny
znajdować się z dala od przewodu
zasilającego i innych urządzeń AV.
Koniec anteny przewodowej FM można
przymocować taśmą samoprzylepną.
Przygotowanie anteny ramowej
AM
Odwinąć owinięty wokół
Postawić antenę i
anteny przewód antenowy zamocować ją w wycięciu,
i postawić stojak anteny.
co sygnalizowane jest
charakterystycznym
kliknięciem.
Podłączanie urządzenia iPod/iPhone/iPad lub USB
Urządzenie iPod/iPhone/iPad lub USB należy podłączyć do gniazda USB .
Do podłączenia urządzenia iPod/iPhone/
iPad* do gniazda USB należy wykorzystać
kabel USB znajdujący się w zestawie z
urządzeniem iPod/iPhone/iPad.
* Informacje na temat urządzeń iPod/iPhone/
iPad, które współpracują z opisywanym
urządzeniem można znaleźć w rozdziale
„Zgodne modele urządzeń iPod/iPhone/iPad”
(strona 24).
14PL
Przygotowanie anteny
bezprzewodowej sieci LAN
W przypadku nawiązywania połączenia
bezprzewodowego, należy ustawić w pionie
antenę sieci bezprzewodowej w tylnej
części opisywanego urządzenia.
Po włączeniu opisywanego urządzenia i
nawiązaniu bezprzewodowego połączenia
LAN z punktem dostępowym, na
wyświetlaczu  widoczny jest
podświetlony wskaźnik „ ”.* Po
skontrolowaniu stanu sygnału
bezprzewodowej sieci LAN, opisywane
urządzenie należy zainstalować w miejscu
zapewniającym silny sygnał odbiorczy. Im
więcej widocznych słupków, tym mocniejszy
jest sygnał.
Informacje i czynności wstępne
Uwaga dotycząca wskaźnika siły sygnału sieci
LAN
* Wskaźnik
wyświetlany jest również w
przypadku połączenia przewodowego (LAN).
15PL
Mocowanie podkładek głośników
Od spodu głośników można przykleić
znajdujące się w zestawie podkładki
antypoślizgowe.
16PL
Wkładanie baterii
Informacje i czynności wstępne
Włożyć dwie znajdujące się w zestawie
baterie R6 (typ AA), najpierw stroną ,
zgodnie z pokazaną poniżej polaryzacją.
Uwagi
• Przy normalnej eksploatacji baterie powinny
wystarczyć na około 6 miesięcy.
• Nie wolno używać starych baterii razem z
•
nowymi lub korzystać jednocześnie z baterii
różnego typu.
Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy wyjąć z niego baterie, aby uniknąć
uszkodzenia w wyniku wycieku elektrolitu i
korozji.
17PL
Ustawianie zegara
Zegar ustawia się za pomocą przycisków na
pilocie.
4
W taki sam sposób ustawić
minuty.
Uwaga
Ustawienia zegara zostaną wyzerowane po
odłączeniu przewodu zasilającego lub w
przypadku awarii zasilania.
Wyświetlanie zegara przy
wyłączonym urządzeniu
Kilkakrotnie naciskając DISPLAY ,
wyświetlić zegar. Wskazanie zegara
zostanie wyświetlone na około 8 sekund.
Jeżeli opisywane urządzenie znajduje się w
trybie gotowości BLUETOOTH/gotowości
sieciowej, zegara nie można wyświetlić
naciśnięciem przycisku DISPLAY .
1
Naciśnięciem / (zasilanie) 
włączyć urządzenie.
2
Naciśnięciem TIMER MENU 
wybrać tryb ustawiania zegara.
Jeżeli zacznie migać napis „PLAY SET”,
nacisnąć kilkakrotnie / , aby
wybrać „CLOCK”, po czym nacisnąć
(zatwierdzenie) .
3
18PL
Naciskając kilkakrotnie / ,
ustawić godzinę, po czym
nacisnąć
(zatwierdzenie) .
Obsługa
Odtwarzanie płyty CD-DA/MP3
Strona z etykietą (strona z nadrukiem)
Obsługa
 (wysuń/wsuń) 
1
2
3
Nacisnąć CD FUNCTION .
4
Naciśnij przycisk  (wysuń/
wsuń) , aby wsunąć tackę na
płyty .
5
Naciśnij przycisk 
(odtwarzanie/pauza) .
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
FUNCTION  na urządzeniu do
momentu pojawienia się napisu „CD”
na wyświetlaczu .
Rozpocznie się odtwarzanie.
Naciśnij przycisk  (wysuwanie/
wsuwanie) , aby wysunąć
tackę na płyty .
Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis
„NO DISC”
W kieszeni na płytę nie ma płyty, albo
włożono płytę, której nie można
odtwarzać w opisywanym urządzeniu.
Zapoznać się z rozdziałem „Środki
ostrożności” (strona 77) i włożyć płytę,
która nadaje się do odtwarzania.
Płytę wkładać stroną z
nadrukiem skierowaną do góry.
Uwagi
• Jeśli nie można wyjąć płyty a na wyświetlaczu 
•
pojawił się komunikat „LOCKED”, skontaktuj się
z najbliższym punktem sprzedaży produktów
firmy Sony.
Nie wolno wkładać płyt o nietypowych
kształtach (np. w formie serca, kwadratu,
19PL
•
•
gwiazdy). Można w ten sposób trwale uszkodzić
opisywane urządzenie.
Nie wolno używać płyt z przymocowanymi
naklejkami, taśmą lub naniesionym klejem, gdyż
grozi to awarią.
Po wyjęciu płyty nie należy dotykać jej
powierzchni.
Inne operacje
Aby
Należy wykonać
następujące czynności:
Wstrzymać
odtwarzanie
Nacisnąć  . Aby
wznowić odtwarzanie,
wystarczy ponownie
nacisnąć ten przycisk.
Zatrzymać
odtwarzanie
Nacisnąć  .
Wybrać utwór
lub plik
Nacisnąć / .
Znaleźć
wybrane
miejsce w
utworze lub w
pliku
W trakcie odtwarzania
przytrzymać wciśnięty
przycisk /  (lub
/  na
urządzeniu), po czym
zwolnić go w wybranym
miejscu.
Wybrać
odtwarzanie z
powtarzaniem
Nacisnąć kilkakrotnie
REPEAT , aż pojawi się
symbol „ ” (wszystkie
utwory lub pliki), albo
symbol „ 1”
(pojedynczy utwór lub
plik).
Wybrać folder
na płycie MP3.
Nacisnąć kilkakrotnie
+/ .
Wyjmij płytę.
Nacisnąć   na
urządzeniu.
Zmiana trybu odtwarzania
W trybie wstrzymania odtwarzacza nacisnąć
kilkakrotnie PLAY MODE  do momentu
zatrzymania odtwarzacza. Można wybrać
zwykły tryb odtwarzania (brak napisu lub
widoczny napis „FLDR”*), tryb odtwarzania
losowego (widoczny napis „SHUF” lub „FLDR
SHUF”*) lub tryb odtwarzania programu
(widoczny napis „PGM”).
20PL
Tryb odtwarzania
* Gdy widoczny jest napis „FLDR” lub „FLDR
SHUF”, będą odtwarzane wszystkie pliki w
wybranym folderze na płycie MP3.
W przypadku odtwarzania płyty CD-DA,
urządzenie wykonuję tę samą operację, jak w
przypadku zwykłego odtwarzania (brak napisu)
lub odtwarzania losowego „SHUF”.
Gdy widoczny jest napis „PUSH STOP”
Podczas odtwarzania nie można zmieniać
trybu odtwarzania. Należy zatrzymać
odtwarzanie i dopiero wówczas zmienić tryb
odtwarzania.
Uwaga dotycząca trybu odtwarzania
Odłączenie przewodu zasilającego przy
włączonym urządzeniu spowoduje powrót
do zwykłego trybu odtwarzania.
Uwagi dotyczące odtwarzania wielokrotnego
• „
” oznacza, że do momentu
zatrzymania odtwarzania będą
wielokrotnie odtwarzane wszystkie
utwory lub pliki.
• „ 1” oznacza, że do momentu
zatrzymania odtwarzania będzie
wielokrotnie odtwarzany jeden utwór lub
plik.
• Odłączenie przewodu zasilającego przy
włączonym urządzeniu spowoduje
anulowanie trybu odtwarzania
wielokrotnego.
Uwaga dotycząca trybu odtwarzania
losowego
• Po ustawieniu trybu odtwarzania
losowego „SHUF”, urządzenie odtwarza
losowo wszystkie utwory lub pliki na
płycie. Po ustawieniu trybu odtwarzania
losowego „FLDR SHUF”, urządzenie
odtwarza losowo wszystkie utwory lub
pliki w wybranym folderze.
• Po wyłączeniu opisywanego urządzenia,
wybrany tryb odtwarzania losowego
(„SHUF” lub „FLDR SHUF”) zostaje
anulowany, a przywracany jest tryb
zwykłego odtwarzania (brak informacji
lub napis „FLDR”).
Uwagi dotyczące odtwarzania płyt MP3
• Na płycie z plikami MP3 nie należy
•
•
•
•
Obsługa
•
zapisywać niepotrzebnych folderów lub
plików.
Foldery niezawierające plików MP3 nie są
rozpoznawane przez opisywane
urządzenie.
Opisywane urządzenie może odtwarzać
tylko pliki MP3 z rozszerzeniem „.mp3”.
Odtworzenie pliku z rozszerzeniem
„.mp3”, który nie jest plikiem audio MP3,
może spowodować wyemitowanie
głośnego dźwięku grożącego
uszkodzeniem urządzenia.
Maksymalna liczba folderów i plików MP3
zgodnych z opisywanym urządzeniem
wynosi:
– 999* folderów (z uwzględnieniem
folderu głównego)
– 999 plików
– 250 plików w pojedynczym folderze
– 8 poziomów folderów (w strukturze
drzewa plików)
Nie można zagwarantować zgodności z
wszystkimi programami do zapisu i
kodowania plików MP3, napędami CD-R/
RW i nośnikami zapisu. Niezgodne płyty
MP3 mogą być przyczyną szumu lub
przeskakiwania dźwięku, albo w ogóle ich
odtworzenie może być niemożliwe.
* Z uwzględnieniem folderów bez plików MP3 lub
innych plików. W przypadku niektórych struktur
folderów, liczba folderów rozpoznawanych
przez urządzenie może być mniejsza niż
faktyczna liczba folderów.
21PL
Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie programu)
, jeżeli wszystkie pliki
w danym folderze mają zostać
zaprogramowane.
• Nacisnąć
Wybrane utwory lub pliki należy
zaprogramować przy użyciu przycisków
pilota.
4
Wybrać właściwy numer utworu
lub pliku.
Nacisnąć kilkakrotnie / , aż
pojawi się wybrany numer utworu lub
pliku.
Numer
wybranego
utworu lub pliku
1
2
3
Aby wybrać tryb odtwarzania
programu, wystarczy kilkakrotnie
nacisnąć PLAY MODE  w trybie
zatrzymania odtwarzacza, aż
pojawi się napis „PGM”.
Wybrać folder (tylko płyta MP3).
• Nacisnąć kilkakrotnie
+/ , aby
wybrać właściwy folder.
22PL
5
Nacisnąć
6
Aby zaprogramować dodatkowe
utwory lub pliki, należy
powtórzyć czynności opisane w
punktach 3 do 5.
Nacisnąć CD FUNCTION .
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
FUNCTION  na urządzeniu do
momentu wyświetlenia napisu „CD” na
wyświetlaczu .
Całkowity czas
odtwarzania wybranego
utworu lub pliku
.
Gdy całkowity czas odtwarzania
przekracza 100 minut w przypadku
płyty CD-DA lub w przypadku
programowania plików MP3, pojawią
się symbole „- -.- -”.
Można zaprogramować maksymalnie
25 utworów lub plików.
Jeżeli pojawi się napis „STEP FULL”
Podjęto próbę zaprogramowania 26
utworów lub plików.
Należy usunąć jeden z
zaprogramowanych utworów lub
plików i ponownie spróbować
zaprogramować nowy utwór lub plik.
Informacje w rozdziale „Usuwanie
programu” (strona 23).
7
Nacisnąć  .
Rozpocznie się odtwarzanie programu
utworów lub plików.
• Zaprogramowane pliki lub utwory
pozostają dostępne do momentu
wyjęcia płyty z kieszeni lub
odłączenia przewodu zasilającego.
• Aby ponownie odtworzyć ten sam
program, wystarczy nacisnąć  .
W trybie zatrzymania odtwarzacza nacisnąć
kilkakrotnie PLAY MODE , aż zniknie napis
„PGM”.
Obsługa
Anulowanie odtwarzania
zaprogramowanego
Usuwanie programu
W trybie zatrzymania odtwarzania nacisnąć
CLEAR . Każdorazowe naciśnięcie tego
przycisku powoduje usunięcie ostatniego
zaprogramowanego utworu lub pliku. Po
usunięciu wszystkich zaprogramowanych
utworów lub plików pojawi się napis „NO
STEP”.
Uwagi
• Jeżeli płyta zostanie wysunięta po zakończonym
•
programowaniu, wszystkie zaprogramowane
utwory lub pliki zostaną usunięte.
Odłączenie przewodu zasilającego przy
włączonym urządzeniu spowoduje usunięcie
zaprogramowanych utworów lub plików.
23PL
Odtwarzanie z poziomu urządzenia iPod/
iPhone/iPad
Istnieje możliwość odtwarzania z poziomu
urządzenia iPod/iPhone/iPad po
podłączeniu go do opisywanego
urządzenia. Urządzenie iPod/iPhone/iPad
można obsługiwać za pomocą przycisków
na opisywanym urządzeniu.
Zgodne modele urządzeń
iPod/iPhone/iPad
Aktualną listę kompatybilnych modeli
można znaleźć w informacjach dotyczących
pomocy technicznej dla posiadanego
zestawu na następującej stronie pomocy
technicznej.
http://support.sony-europe.com/
Zgodny model
24PL
USB
AirPlay
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


iPad Air


iPad mini z
wyświetlaczem
Retina


iPad
(4. generacji)


iPad mini


iPad
(3. generacji)


iPad 2


iPad


iPod touch
(5. generacji)


iPod touch
(4. generacji)


Zgodny model
USB
AirPlay
iPod touch
(3. generacji)


iPod classic

—
iPod nano
(7. generacji)

—
iPod nano
(6. generacji)

—
iPod nano
(5. generacji)

—
iPod nano
(4. generacji)

—
Określenia „Made for iPod”, „Made for
iPhone” i „Made for iPad” oznaczają, że
dany osprzęt elektroniczny został
zaprojektowany pod kątem nawiązywania
połączeń odpowiednio z urządzeniami iPod,
iPhone lub iPad i posiada atest producenta
potwierdzający zgodność z normami
wydajności firmy Apple. Firma Apple nie
ponosi odpowiedzialności za działanie
opisywanego urządzenia, ani za jego
zgodność z normami i obowiązującymi
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Należy pamiętać, że współpraca tego
osprzętu z urządzeniem iPod, iPhone lub
iPad może mieć wpływ na funkcjonowanie
łączności bezprzewodowej.
Nacisnąć USB FUNCTION .
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
FUNCTION  na urządzeniu do
momentu pojawienia się napisu „USB”
na wyświetlaczu .
Należy wykonać
następujące
czynności:
Wstrzymać
odtwarzanie
Nacisnąć   lub 
. Aby wznowić
odtwarzanie, wystarczy
ponownie nacisnąć ten
przycisk.
Zatrzymać
odtwarzanie
Nacisnąć  .
Wybrać utwór
lub rozdział
książki audio/
podcastu
Nacisnąć / .
Wybrać jakieś
miejsce utworu
lub rozdziału
książki audio/
podcastu
W trakcie odtwarzania
przytrzymać wciśnięty
przycisk / 
(/  na
urządzeniu), po czym
zwolnić go w wybranym
miejscu.
Obsługa
1
Aby
Uwagi
• Wydajność opisywanego urządzenia zależy od
2
3
Do gniazda USB  opisywanego
urządzenia podłączyć kabel USB
znajdujący się w zestawie z
urządzeniem iPod/iPhone/iPad.
•
•
Do urządzenia iPod/iPhone/iPad
podłączyć kabel USB znajdujący
się w zestawie z urządzeniem
iPod/iPhone/iPad.
Wskaźnik funkcji na wyświetlaczu 
zmieni się z „USB” na „iPod”.
4
•
•
danych technicznych urządzenia iPod/iPhone/
iPad.
Nie wolno przenosić opisywanego urządzenia
przy podłączonym urządzeniu iPod/iPhone/
iPad. Grozi to awarią.
Do regulacji głośności służą przyciski VOLUME
+/  na pilocie lub pokrętło VOLUME  na
urządzeniu.
Informacje dotyczące obsługi urządzenia iPod/
iPhone/iPad można znaleźć w instrukcji obsługi
urządzenia iPod/iPhone/iPad.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenie ani za utratę danych zapisywanych
w urządzeniu iPod/iPhone/iPad, gdy urządzenie
iPod/iPhone/iPad współpracuje z opisywanym
urządzeniem.
Po pojawieniu się napisu „iPod”
na wyświetlaczu , nacisnąć 
, aby rozpocząć odtwarzanie.
Inne operacje
Za pomocą przycisków na pilocie lub
urządzeniu można wykonać poniższe
operacje.
25PL
Ładowanie urządzenia
iPod/iPhone/iPad
Ładowanie rozpoczyna się automatycznie
po podłączeniu urządzenia iPod/iPhone/
iPad do opisywanego urządzenia, które jest
włączone.
1
Włączyć zasilanie opisywanego
urządzenia.
Naciśnięciem / (zasilanie)  włączyć
urządzenie.
2
Podłączyć urządzenie iPod/
iPhone/iPad do gniazda USB na
opisywanym urządzeniu.
Szczegóły dotyczące nawiązywania
połączenia - strona 14.
Rozpocznie się ładowanie urządzenia
iPod/iPhone/iPad. Szczegółowe
informacje można znaleźć w instrukcji
obsługi urządzenia iPod/iPhone/iPad.
Przerywanie operacji ładowania urządzenia
iPod/iPhone/iPad
Naciśnięciem /  wyłączyć opisywane
urządzenie, po czym odłączyć urządzenie
iPod/iPhone/iPad.
Uwagi dotyczące ładowania
• Urządzenia iPod/iPhone/iPad nie można
•
•
26PL
ładować, gdy opisywane urządzenie jest
wyłączone.
Przejście niniejszego urządzenia w tryb
gotowości podczas ładowania urządzenia iPod/
iPhone/iPad spowoduje przerwanie procesu
ładowania. Przed rozpoczęciem ładowania
należy wyłączyć funkcję automatycznego
przełączania w stan gotowości. Szczegółowe
informacje znajdziesz w części „Ustawianie
funkcji automatycznego przełączania w tryb
gotowości” (strona 60).
Stan operacji ładowania sygnalizuje ikona
baterii na wyświetlaczu urządzenia iPod/
iPhone/iPad.
Odtwarzanie pliku z poziomu urządzenia
USB
* Na opisywanym urządzeniu nie można
odtwarzać plików z systemem ochrony praw
autorskich DRM (Digital Rights Management)
lub plików pobranych z internetowego sklepu
muzycznego. Przy próbie odtworzenia jednego
z powyższych plików zostanie on pominięty i
opisywane urządzenie przejdzie do
odtwarzania kolejnego niechronionego pliku
audio.
1
Nacisnąć USB FUNCTION .
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
FUNCTION  na urządzeniu do
momentu pojawienia się napisu „USB”
na wyświetlaczu .
2
Podłączyć urządzenie USB
bezpośrednio do gniazda USB 
opisywanego urządzenia lub za
pośrednictwem kabla USB
dostarczonego w zestawie z
urządzeniem USB.
3
Nacisnąć  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
Obsługa
Istnieje możliwość odtwarzania z poziomu
opisywanego urządzenia plików audio
zapisanych na urządzeniu USB po
uprzednim podłączeniu do niego pamięci
USB lub urządzenia USB.
Z poziomu opisywanego urządzenia można
odtwarzać formaty audio MP3/WMA*/AAC*.
Informacje dotyczące zgodnych urządzeń
USB można znaleźć w poniższych witrynach.
http://support.sony-europe.com/
Inne operacje
Za pomocą przycisków na pilocie lub
urządzeniu można wykonać poniższe
operacje.
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Wstrzymać
odtwarzanie
Nacisnąć  . Aby
wznowić odtwarzanie,
wystarczy ponownie
nacisnąć ten przycisk.
Zatrzymać
odtwarzanie
Nacisnąć  . W celu
wznowienia odtwarzania
wystarczy nacisnąć 
*1. Aby anulować
wznowienie odtwarzania,
wystarczy ponownie
nacisnąć   *2.
Wybrać folder
Nacisnąć kilkakrotnie
 .
Wybrać plik
Nacisnąć / .
Znaleźć
miejsce w
pliku
W trakcie odtwarzania
przytrzymać wciśnięty
przycisk /  (/
  na urządzeniu), po
czym zwolnić go w
wybranym miejscu.
+/
27PL
Aby
Wykonaj następujące
czynności:
Wybrać
odtwarzanie z
powtarzaniem
Nacisnąć kilkakrotnie
REPEAT , aż pojawi się
symbol „ ” (wszystkie pliki
audio), albo symbol „ 1”
(pojedynczy plik audio).
zwykłego odtwarzania (brak informacji lub
napis „FLDR”).
Uwagi
*1
*2
W przypadku pliku MP3/WMA VBR, odtwarzanie
można wznowić od innego miejsca.
W przypadku anulowania wznowienia
odtwarzania, wyświetlacz wraca do trybu
wyświetlania liczby folderów.
• Kolejność odtwarzania z poziomu opisywanego
•
•
Zmiana trybu odtwarzania
W trybie wstrzymania odtwarzacza nacisnąć
kilkakrotnie PLAY MODE  do momentu
zatrzymania odtwarzacza. Można wybrać
zwykły tryb odtwarzania (brak napisu lub
widoczny napis „FLDR”*1) lub tryb
odtwarzania losowego (widoczny napis
„SHUF” lub „FLDR SHUF”*2).
*1
*2
Po wybraniu trybu bez oznaczenia zostaną
odtworzone wszystkie pliki z urządzenia USB.
Po wybraniu trybu „FLDR” zostaną odtworzone
wszystkie pliki w wybranym folderze na
urządzeniu USB.
Po wybraniu trybu „SHUF”, wszystkie pliki audio
z urządzenia USB będą odtwarzane w kolejności
losowej. Po wybraniu trybu „FLDR SHUF”,
wszystkie pliki audio z wybranego folderu będą
odtwarzane w kolejności losowej.
Uwaga dotycząca trybu odtwarzania
•
•
•
•
•
Odłączenie przewodu zasilającego przy
włączonym urządzeniu spowoduje powrót
do zwykłego trybu odtwarzania.
Uwagi dotyczące odtwarzania wielokrotnego
• „
” oznacza, że wszystkie pliki będą
wielokrotnie odtwarzane do momentu
zatrzymania odtwarzania.
• „ 1” oznacza, że do momentu
zatrzymania odtwarzania będzie
wielokrotnie odtwarzany pojedynczy plik.
• Odłączenie przewodu zasilającego przy
włączonym urządzeniu spowoduje
anulowanie trybu odtwarzania
wielokrotnego.
Uwaga dotycząca trybu odtwarzania
losowego
Po wyłączeniu opisywanego urządzenia,
wybrany tryb odtwarzania losowego
(„SHUF” lub „FLDR SHUF”) zostaje
anulowany, a przywracany jest tryb
28PL
•
urządzenia może różnić się od kolejności
odtwarzania z poziomu podłączonego
cyfrowego odtwarzacza muzycznego.
Przed odłączeniem urządzenia USB należy
koniecznie wyłączyć opisywane urządzenie.
Odłączenie urządzenia USB, gdy opisywane
urządzenie jest włączone, może spowodować
uszkodzenie danych na urządzeniu USB.
Gdy wymagane jest połączenie za
pośrednictwem kabla USB, należy koniecznie
użyć kabla USB znajdującego się w zestawie z
urządzeniem USB, które ma być podłączone.
Szczegółowe informacje dotyczące podłączania
można znaleźć w instrukcji obsługi znajdującej
się w zestawie z podłączanym urządzeniem
USB.
Po zestawieniu połączenia, może upłynąć sporo
czasu zanim pojawi się napis „READING”, w
zależności od typu podłączanego urządzenia
USB.
Urządzenia USB nie należy podłączać przez
koncentrator USB.
Po podłączeniu urządzenia USB, opisywane
urządzenie odczytuje wszystkie pliki zapisane na
urządzeniu USB. Jeżeli na urządzeniu USB
zapisano wiele plików lub folderów, czas ich
odczytu z urządzenia USB może być bardzo
długi.
W przypadku niektórych podłączonych urządzeń
USB, sporo czasu może zajmować przesyłanie
sygnałów z opisywanego urządzenia lub
zakończenie operacji odczytu z urządzenia USB.
Nie można zagwarantować zgodności ze
wszystkimi programami do kodowania/zapisu.
Jeżeli pliki audio w urządzeniu USB zostały
oryginalnie zakodowane przy użyciu
niezgodnego oprogramowania, podczas ich
odtwarzania może występować szum lub
urządzenie może działać nieprawidłowo.
Maksymalna liczba folderów i plików na
urządzeniu USB zgodnych z opisywanym
urządzeniem wynosi:
– 1 000* folderów (z uwzględnieniem folderu
głównego)
– 3 000 plików
– 250 plików w pojedynczym folderze
– 8 poziomów folderów (w strukturze drzewa
plików)
* Z uwzględnieniem folderów bez plików audio
nadających się do odtworzenia i pustych
folderów. W przypadku niektórych struktur
folderów, liczba folderów rozpoznawanych
przez urządzenie może być mniejsza niż
faktyczna liczba folderów
• Opisywane urządzenie może nie obsługiwać
wszystkich funkcji dostępnych z poziomu
podłączonego urządzenia USB.
• Foldery bez plików audio nie są rozpoznawane.
• Opisywane urządzenie umożliwia odtwarzanie
następujących formatów audio:
– MP3: rozszerzenie pliku „.mp3”
– WMA: rozszerzenie pliku „.wma”
– AAC: rozszerzenie pliku „.m4a”, „.mp4” lub
„.3gp”
Należy pamiętać, że w przypadku
niewłaściwego pliku nawet przy prawidłowym
rozszerzeniu jego nazwy, urządzenie może
odtworzyć szum lub działać nieprawidłowo.
Ładowanie rozpoczyna się automatycznie
po podłączeniu urządzenia USB do
opisywanego urządzenia, które jest
włączone.
1
Obsługa
Ładowanie urządzenia USB
Włączyć zasilanie opisywanego
urządzenia.
Naciśnięciem / (zasilanie)  włączyć
urządzenie.
2
Podłączyć urządzenie USB do
gniazda USB na opisywanym
urządzeniu.
Szczegóły dotyczące nawiązywania
połączenia - strona 14.
Przerywanie operacji ładowania urządzenia
USB
Naciśnięciem /  wyłączyć opisywane
urządzenie, po czym odłączyć kabel USB.
Uwagi dotyczące ładowania
• Urządzenia USB nie można ładować, gdy
opisywane urządzenie jest wyłączone.
Pewne urządzenia USB mogą nie być
ładowane z uwagi na ich parametry.
• Przejście niniejszego urządzenia w tryb
gotowości podczas ładowania urządzenia
USB spowoduje przerwanie procesu
ładowania. Przed rozpoczęciem
ładowania należy wyłączyć funkcję
automatycznego przełączania w stan
gotowości. Szczegółowe informacje
znajdziesz w części „Ustawianie funkcji
automatycznego przełączania w tryb
gotowości” (strona 60).
29PL
Przygotowanie do nawiązania połączenia
BLUETOOTH
Istnieje możliwość słuchania muzyki z
posiadanego urządzenia iPod/iPhone/iPad
lub urządzenia BLUETOOTH za
pośrednictwem łączności bezprzewodowej.
Przed przystąpieniem do korzystania z
funkcji BLUETOOTH należy przeprowadzić
parowanie, aby zarejestrować posiadane
urządzenie BLUETOOTH.
Opisywane urządzenie obsługuje rejestrację
i nawiązywanie połączenia z urządzeniem
BLUETOOTH z wykorzystaniem funkcji NFC,
która umożliwia nawiązanie połączenia i
przesyłanie danych po prostu przez
dotknięcie określonego miejsca.
Szczegółowe informacje na temat funkcji
NFC można znaleźć w rozdziale
zatytułowanym „Nawiązywanie połączenia
jednym dotknięciem (NFC)” (strona 33).
Na czym polega parowanie?
Aby nawiązać połączenie między
urządzeniami BLUETOOTH, należy je
wcześniej wzajemnie zarejestrować.
Parowanie to operacja rejestracji dwóch
urządzeń.
Operację parowania wykonuje się tylko raz.
W poniższych przypadkach wymagane jest
jednak ponowne przeprowadzenie
parowania:
• Informacje o parowaniu zostały usunięte
w trakcie naprawy urządzenia
BLUETOOTH.
• Podjęto próbę sparowania opisywanego
urządzenia z ponad 10 urządzeniami
BLUETOOTH.
Opisywane urządzenie można sparować
maksymalnie z 9 urządzeniami
BLUETOOTH. W przypadku próby
sparowania urządzenia BLUETOOTH po
przeprowadzeniu parowania 9 urządzeń,
informacje dotyczące parowania
urządzenia, które jako pierwsze
nawiązało połączenie z opisywanym
urządzeniem, zostaną zastąpione
30PL
informacjami dotyczącymi nowego
urządzenia.
• Informacje dotyczące rejestracji
parowania z opisywanym urządzeniem
zostały usunięte z podłączonego
urządzenia.
• Zainicjowanie opisywanego urządzenia
lub usunięcie historii operacji parowania z
opisywanym urządzeniem spowoduje
usunięcie wszystkich informacji
dotyczących parowania.
Informacje dotyczące wskaźnika
BLUETOOTH
Wskaźnik BLUETOOTH w środku przycisku
BLUETOOTH  umożliwia sprawdzenie
stanu funkcji BLUETOOTH.
Stan urządzenia Kolor
Stan
wskaźnika wskaźnika
Urządzenie w
stanie gotowości
BLUETOOTH (po
włączeniu
urządzenia)
Niebieski
Miga powoli
W trakcie
parowania
BLUETOOTH
Niebieski
Miga szybko
Opisywane
urządzenie
próbuje
nawiązać
połączenie z
urządzeniem
BLUETOOTH
Niebieski
Miga
Opisywane
urządzenie
nawiązało
połączenie z
urządzeniem
BLUETOOTH
Niebieski
Podświetlony
Dla „BT/NW
STBY” wybrano
ustawienie „ON”
(kiedy zestaw
jest wyłączony)
Niebieski
Miga powoli
Parowanie opisywanego
urządzenia z urządzeniem
BLUETOOTH
Dla „BT/NW
Niebieski
STBY” wybrano
ustawienie „OFF”
(kiedy zestaw
jest wyłączony)
Wygaszony.
Przykładowa konfiguracja połączeń
Uwagi
• Szczegółowe informacje na temat obsługi
•
podłączanego urządzenia BLUETOOTH można
znaleźć w instrukcji obsługi znajdującej się w
zestawie z posiadanym urządzeniem
BLUETOOTH.
Podłączane urządzenie BLUETOOTH musi
obsługiwać profil A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Urządzenie BLUETOOTH, na
przykład odtwarzacz
„WALKMAN”*
Obsługa
Opisywane urządzenie obsługuje profil
BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) i AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile). Szczegółowe
informacje można znaleźć w rozdziale
zatytułowanym „Technologia
bezprzewodowa BLUETOOTH” (strona 79).
* W instrukcji obsługi znajdującej się w zestawie z
posiadanym odtwarzaczem WALKMAN należy
sprawdzić, czy jest on wyposażony w funkcję
BLUETOOTH, czy nie.
Włączanie odbioru w formacie
kodeka AAC
Istnieje możliwość odbioru danych w
formacie kodeka AAC z urządzenia
BLUETOOTH. Odbiór włącza się z poziomu
menu opcji.
1
Naciśnięciem OPTIONS  wyświetlić
menu ustawień.
2
Naciskając kilkakrotnie / , wybrać
„BT AAC”, po czym nacisnąć
.
3
Naciskając kilkakrotnie / , wybrać
„ON” lub „OFF”, po czym nacisnąć
.
ON: odbiór w formacie kodeka AAC
OFF: odbiór w formacie kodeka SBC
Uwagi
• W przypadku zainicjowania konfiguracji w
•
•
trakcie nawiązanego połączenia BLUETOOTH,
połączenie zostanie przerwane.
W przypadku korzystania z produktów firmy
Apple, ich oprogramowanie należy
zaktualizować do najnowszej wersji.
Szczegółowe informacje na temat ich
aktualizacji znajdziesz w podręczniku obsługi
dołączonym do danego produktu firmy Apple.
Jeżeli dźwięk przeskakuje w trakcie odbioru w
formacie kodeka AAC, w pozycji menu BT AAC
należy ustawić opcję „OFF”.
31PL
1
Umieścić podłączane urządzenie
BLUETOOTH w odległości 1 metra
od opisywanego urządzenia.
2
Nacisnąć BLUETOOTH FUNCTION
.
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
FUNCTION  na urządzeniu do
momentu pojawienia się napisu
„BLUETOOTH” na wyświetlaczu .
Wskaźnik BLUETOOTH zacznie powoli
migać na niebiesko.
• Jeżeli w przeszłości opisywane
urządzenie łączyło się automatycznie
z urządzeniem BLUETOOTH, naciśnij
BLUETOOTH  na urządzeniu, aby
anulować połączenie i wyświetlić
napis „BLUETOOTH” na wyświetlaczu
.
3
Nacisnąć i przez co najmniej 2
sekundy przytrzymać wciśnięty
przycisk BLUETOOTH  na
urządzeniu.
•
•
5
Wykonaj operację parowania na
urządzeniu BLUETOOTH i
wyszukaj opisywane urządzenie
z poziomu urządzenia
BLUETOOTH.
Po zakończeniu wyszukiwania, na
wyświetlaczu urządzenia BLUETOOTH
może pojawić się lista znalezionych
urządzeń.
• Opisywane urządzenie widoczne jest pod
•
32PL
nazwą „SONY:CMT-SBT300W (Bluetooth)”
lub „SONY:CMT-SBT300WB (Bluetooth)”.
Jeżeli nie jest widoczne, należy ponownie
wykonać czynności począwszy od punktu
1.
W przypadku nawiązywania połączenia z
opisywanym urządzeniem należy wybrać
Na wyświetlaczu urządzenia
BLUETOOTH wybrać „SONY:CMTSBT300W (Bluetooth)” lub
„SONY:CMT-SBT300WB
(Bluetooth)”.
W przypadku monitu o wprowadzenie
hasła z poziomu urządzenia
BLUETOOTH, należy wpisać „0000”.
6
Z poziomu urządzenia
BLUETOOTH nawiązać
połączenie BLUETOOTH.
Po zakończeniu parowania i
prawidłowym nawiązaniu połączenia z
urządzeniem BLUETOOTH, na
wyświetlaczu  pojawi się napis
„BLUETOOTH” zamiast napisu
„PAIRING” i wskaźnik BLUETOOTH 
zacznie migać powoli na niebiesko.
• W przypadku niektórych urządzeń
BLUETOOTH połączenie może zostać
nawiązane automatycznie po
zakończonym parowaniu.
Wskaźnik BLUETOOTH zacznie szybko
migać na niebiesko, a na wyświetlaczu
 pojawi się migający napis
„PAIRING”.
Opisywane urządzenie znajduje się w
trybie parowania.
4
profil (A2DP, AVRCP) na urządzeniu
BLUETOOTH.
Jeżeli urządzenie BLUETOOTH nie
obsługuje profilu AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile), z poziomu
opisywanego urządzenia nie będzie można
uruchamiać ani zatrzymywać operacji
odtwarzania.
Szczegółowe informacje na temat obsługi
podłączanego urządzenia BLUETOOTH
można znaleźć w instrukcji obsługi
znajdującej się w zestawie z posiadanym
urządzeniem BLUETOOTH.
Uwagi
• „Passkey” może być również określany mianem:
•
•
„kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN” lub
„hasło”.
Stan gotowości do parowania opisywanego
urządzenia jest automatycznie anulowany po
upływie około 5 minut. Jeżeli parowanie nie
powiedzie się, należy ponownie wykonać
czynności począwszy od punktu 1.
Aby przeprowadzić parowanie z kilkoma
urządzeniami BLUETOOTH, należy powtórzyć
czynności opisane w punktach od 1 do 6
indywidualnie dla każdego urządzenia
BLUETOOTH.
Wskazówka
Operację parowania lub próbę nawiązania
połączenia BLUETOOTH z innym urządzeniem
BLUETOOTH można przeprowadzić w trakcie
nawiązanego połączenia BLUETOOTH z jednym
urządzeniem BLUETOOTH. Aktualnie nawiązane
połączenie BLUETOOTH zostanie anulowane w
momencie pomyślnego nawiązania połączenia
BLUETOOTH z innym urządzeniem.
Usuwanie informacji o rejestracji
parowania
1 Nacisnąć BLUETOOTH FUNCTION .
• Nacisnąć kilkakrotnie przycisk FUNCTION 
2
Naciśnięciem OPTIONS  wyświetlić
menu ustawień.
3
Naciskając kilkakrotnie / , wybrać
„DEL LINK”, po czym nacisnąć
.
4
Naciskając kilkakrotnie / , wybrać
„OK”, po czym nacisnąć
.
Na wyświetlaczu  pojawi się napis
„COMPLETE” i usunięte zostaną wszystkie
informacje o parowaniu.
Uwaga
Po usunięciu informacji o parowaniu nie można
nawiązać danego połączenia BLUETOOTH do
momentu ponownego przeprowadzenia operacji
parowania. Aby ponownie nawiązać połączenie z
urządzeniem BLUETOOTH, należy wprowadzić
klucz dostępu z poziomu danego urządzenia
BLUETOOTH.
Nawiązywanie połączenia
jednym dotknięciem (NFC)
NFC to technologia umożliwiająca
bezprzewodową komunikację zbliżeniową
pomiędzy różnymi urządzeniami, na
przykład telefonami komórkowymi, czy
elektronicznymi zawieszkami.
Informacje na temat zgodnych urządzeń
można znaleźć w poniższej witrynie
internetowej.
http://support.sony-europe.com/
Czynności przygotowawcze na smartfonie
(system Android)
Na smartfonie musi być zainstalowana
aplikacja zgodna z funkcją NFC. Jeżeli nie
jest zainstalowana, z witryny Google Play
można pobrać aplikację „NFC Easy
Connect”.
• W niektórych krajach lub regionach
aplikacja zgodna z funkcją NFC może być
niedostępna do pobrania.
• W przypadku niektórych smartfonów
funkcja ta może być dostępna bez
potrzeby pobierania aplikacji „NFC Easy
Connect”. W takim wypadku, obsługa i
specyfikacje danego smartfona mogą
różnić się od przedstawionego w
niniejszej instrukcji opisu. Szczegółowe
informacje można znaleźć w przewodniku
użytkownika znajdującym się w zestawie
z posiadanym smartfonem.
1
Obsługa
•
na urządzeniu do momentu pojawienia się
napisu „BLUETOOTH” na wyświetlaczu .
W trakcie nawiązanego połączenia
opisywanego urządzenia z urządzeniem
BLUETOOTH, nazwa podłączonego
urządzenia BLUETOOTH widoczna jest na
wyświetlaczu  opisywanego urządzenia.
Nacisnąć BLUETOOTH  na urządzeniu, aby
anulować połączenie z danym urządzeniem
BLUETOOTH, co sygnalizowane jest
pojawieniem się napisu „BLUETOOTH” na
wyświetlaczu .
Funkcja NFC umożliwia przesyłanie danych
przez dotknięcie posiadanego urządzenia w
określonym miejscu.
Zgodne smartfony to te wyposażone w
funkcję NFC (zgodny system operacyjny:
Android w wersji 2.3.3 lub nowszy, za
wyjątkiem systemu Android 3.x).
Zainstalować aplikację.
W przypadku uzyskiwania dostępu z użyciem
kodu 2D
Odczytać poniższy kod 2D, aby uzyskać dostęp.
2
Włącz w swoim smartfonie obsługę
funkcji NFC.
Szczegółowe informacje można znaleźć w
przewodniku użytkownika znajdującym się w
zestawie z posiadanym smartfonem.
33PL
Informacja o aplikacji „NFC Easy Connect”
Jest to bezpłatna aplikacja przeznaczona
specjalnie dla systemów Android. W
Internecie można znaleźć szczegółowe
informacje na temat aplikacji „NFC Easy
Connect”, którą należy pobrać.
• W niektórych krajach lub regionach aplikacja
zgodna z funkcją NFC może być niedostępna do
pobrania.
Nawiązywanie połączenia z
posiadanym smartfonem jednym
dotknięciem
Wystarczy dotknąć smartfonem
opisywanego urządzenia. Opisywane
urządzenie włączane jest automatycznie, po
czym następuje parowanie i nawiązanie
połączenia BLUETOOTH.
1
Z poziomu smartfona uruchomić aplikację
„NFC Easy Connect”.
Sprawdzić, czy pojawił się ekran wspomnianej
aplikacji.
2
Dotknąć smartfonem opisywanego
urządzenia.
Dotknąć smartfonem znaku N na opisywanym
urządzeniu i przytrzymać go w tej pozycji, aż
smartfon zacznie wibrować.
Zakończyć procedurę nawiązywania połączenia
ze smartfonem postępując zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Informacje na temat wyznaczonego miejsca na
smartfonie, którym należy dotykać, można
znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.
Rozłączanie jednym dotknięciem
Aby zakończyć nawiązane połączenie,
wystarczy dotknąć smartfonem znaku N na
opisywanym urządzeniu.
Przełączanie podłączonego urządzenia
jednym dotknięciem
Dotknięcie urządzenia smartfonem
zgodnym z funkcją NFC, gdy z opisywanym
urządzeniem połączone jest inne
urządzenie BLUETOOTH, spowoduje
34PL
rozłączenie urządzenia BLUETOOTH i
nawiązanie połączenia między opisywanym
urządzeniem a smartfonem.
Po dotknięciu smartfonem połączonym z
opisywanym urządzeniem innego zestawu
nagłownego lub głośnika BLUETOOTH
zgodnego z funkcją NFC, smartfon zostanie
rozłączony z opisywanym urządzeniem i
połączony z dotkniętym urządzeniem
BLUETOOTH.
Słuchanie muzyki za pośrednictwem
łączności BLUETOOTH
1
Nacisnąć BLUETOOTH FUNCTION
.
Wskaźnik BLUETOOTH zacznie powoli
migać na niebiesko.
• Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
FUNCTION  na urządzeniu do
momentu pojawienia się napisu
„BLUETOOTH” na wyświetlaczu .
2
Przed przystąpieniem do odtwarzania
muzyki należy sprawdzić, czy:
• Funkcja BLUETOOTH urządzenia
BLUETOOTH jest włączona.
• Parowanie z opisywanym urządzeniem
zostało zakończone.
Obsługa
Istnieje możliwość obsługi urządzenia
BLUETOOTH sparowanego z opisywanym
urządzeniem i odtwarzania muzyki za
pośrednictwem łączności BLUETOOTH.
Z poziomu podłączonego urządzenia
BLUETOOTH można regulować poziom
głośności opisywanego urządzenia i
wykonywać operacje uruchamiania/
zatrzymywania odtwarzania. Szczegółowe
informacje na temat obsługi można znaleźć
w instrukcji obsługi znajdującej się w
zestawie z posiadanym urządzeniem
BLUETOOTH.
Nawiązać połączenie
BLUETOOTH z urządzeniem
BLUETOOTH.
Po nawiązaniu połączenia, na
wyświetlaczu  pojawi się napis
„CONNECT”, a następnie nazwa
ustawiona na podłączonym urządzeniu
BLUETOOTH.
• Jeżeli urządzenie BLUETOOTH łączyło
się już z opisywanym urządzeniem w
przeszłości, może ono zostać
podłączone automatycznie bez
konieczności podjęcia jakichkolwiek
działań przez użytkownika.
• Szczegółowe informacje na temat
obsługi urządzenia BLUETOOTH
można znaleźć w instrukcji obsługi
znajdującej się w zestawie z
urządzeniem BLUETOOTH.
3
Nacisnąć  , aby rozpocząć
odtwarzanie.
• W przypadku niektórych urządzeń
BLUETOOTH może być konieczne
wcześniejsze uruchomienie
odtwarzacza muzyki z poziomu
urządzenia BLUETOOTH.
• W przypadku niektórych urządzeń
BLUETOOTH może być konieczne
dwukrotne naciśnięcie  .
35PL
4
Naciśnij przycisk VOLUME +/
, aby dostosować poziom
głośności.
• Przekręć pokrętło VOLUME  na
urządzeniu w lewo lub w prawo, aby
dostosować poziom głośności.
• Jeśli nie można w ten sposób zmienić
poziomu głośności, zmień ją za
pomocą urządzenia BLUETOOTH.
Inne operacje
Za pomocą przycisków na pilocie lub
urządzeniu można wykonać poniższe
operacje.
Aby
Należy wykonać
następujące czynności:
Wstrzymać
odtwarzanie
Nacisnąć  *.
Zatrzymać
odtwarzanie
Nacisnąć  .
Wybrać folder
Nacisnąć
Wybrać plik
Nacisnąć / .
Znaleźć
miejsce w
pliku
W trakcie odtwarzania
przytrzymać wciśnięty
przycisk /  (lub
/  na
urządzeniu), po czym
zwolnić go w wybranym
miejscu.
+/ .
* W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH
może być konieczne dwukrotne naciśnięcie
przycisku  .
Uwaga
W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH
operacje opisane w niniejszej instrukcji mogą być
niedostępne. Ponadto, w przypadku niektórych
podłączonych urządzeń BLUETOOTH faktyczne
operacje mogą się różnić od opisanych.
Sprawdzanie adresu podłączonego
urządzenia BLUETOOTH
Nacisnąć DISPLAY , gdy na wyświetlaczu
 widoczna jest nazwa ustawiona na
podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.
Adres urządzenia BLUETOOTH widoczny jest
na wyświetlaczu w dwóch częściach przez 8
sekund.
36PL
Anulowanie połączenia z urządzeniem
BLUETOOTH
Nacisnąć BLUETOOTH  na urządzeniu. Na
wyświetlaczu  pojawi się napis
„DISCONNECT”.
W przypadku niektórych urządzeń
BLUETOOTH połączenie może zostać
automatycznie anulowane w momencie
zatrzymania operacji odtwarzania.
Połączenia sieciowe
Sposób nawiązywania połączenia z siecią
Do konfigurowania sieci można przystąpić
po sprawdzeniu środowiska sieciowego.
Należy zapoznać się z poniższymi opisami.
Konfigurowanie sieci
bezprzewodowej
Połączenia sieciowe
Należy wybrać odpowiednią metodę i
przystąpić do wprowadzania ustawień
sieciowych. Nie należy podłączać kabla
sieciowego (LAN) do opisywanego
urządzenia.
• Opcja 1: Metoda polegająca na
skorzystaniu z aplikacji dla smartfonów
lub tabletów (urządzenie z systemem
Android/ urządzenie iPhone/iPod touch/
iPad) (strona 38)
• Opcja 2: Ręczna metoda konfiguracji przy
użyciu funkcji Access Point Scan (w
przypadku komputera PC/Mac)
(strona 39)
• Opcja 3: Metoda z wykorzystaniem
przycisku WPS na punkcie dostępowym
obsługującym standard WPS (strona 41)
Konfigurowanie sieci
przewodowej
• Opcja 4: Metoda DHCP (strona 43)
Wskazówka
W przypadku nawiązywania połączenia z użyciem
stałego adresu IP i ustawieniem serwera
pośredniczącego, należy skorzystać z ekranu w
punkcie 8 rozdziału „Opcja 2: Ręczna metoda
konfiguracji przy użyciu funkcji Access Point Scan
(w przypadku komputera PC/Mac)” (strona 39).
37PL
Konfigurowanie sieci bezprzewodowej
Uwaga
Identyfikator SSID (nazwa sieci
bezprzewodowej)
W przypadku konfigurowania sieci
bezprzewodowej, może być wymagany
identyfikator SSID (nazwa sieci bezprzewodowej) i
klucz zabezpieczający (klucz WEP lub WPA). Klucz
zabezpieczający (lub klucz sieciowy) to klucz
szyfrujący służący do ograniczenia dostępu tylko
do urządzeń, z którymi może być nawiązywana
łączność. Zapewnia on większe bezpieczeństwo
urządzeniom komunikującym się za
pośrednictwem routera/punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN.
Opcja 1: Metoda polegająca
na skorzystaniu z aplikacji
dla smartfonów lub
tabletów (urządzenie z
systemem Android/
urządzenie iPhone/iPod
touch/iPad)
Uwagi
Klucz zabezpieczający (klucz WEP lub WPA)
Informacje na temat identyfikatora SSID
i klucza zabezpieczającego można
znaleźć w instrukcji obsługi routera/
punktu dostępowego bezprzewodowej
sieci LAN.
2
Uruchomić aplikację „NS Setup”.
Bezpłatną aplikację dla urządzeń z
systemem Android można pobrać z
witryny „Google Play”. a dla urządzeń
iPhone/iPod touch/iPad – ze sklepu
„App Store”.
• Przed przystąpieniem do tej procedury należy
•
•
1
38PL
mieć świadomość, że posiadana sieć Wi-Fi
będzie niezabezpieczona do momentu
zakończenia konfiguracji. Posiadana sieć Wi-Fi
będzie znowu zabezpieczona po zakończeniu
konfiguracji i ustawieniu zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej LAN.
Poniższą procedurę należy wykonać w ciągu 30
minut. Jeżeli jest to niemożliwe, należy wyłączyć
opisywane urządzenie i rozpocząć ponownie od
punktu 1.
W przypadku problemu podczas konfiguracji
sieci, należy rozpocząć ponownie od punktu 1.
Przygotuj nazwę sieci
bezprzewodowej (SSID) i klucz
zabezpieczający routera/punktu
dostępowego bezprzewodowej
sieci LAN.
W przypadku uzyskiwania dostępu z
użyciem kodu 2D
Odczytać poniższy kod 2D, aby uzyskać
dostęp.
System Android
System iOS
8
Przeprowadzić konfigurację
postępując zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Po zakończonej konfiguracji nacisnąć
przycisk „Play test sound”, aby
odtworzyć dźwięk próbny w celu
sprawdzenia działania urządzenia.
Aplikację można łatwo znaleźć
wpisując na ekranie wyszukiwania tekst
„NS Setup”.
Uwagi
3
Nacisnąć / (zasilanie) , aby
włączyć urządzenie.
• Jeżeli opcja „Sony_Wireless_Audio_Setup” nie
•
Naciśnięciem OPTIONS 
wyświetlić menu ustawień.
5
Naciskając kilkakrotnie / ,
wybrać „NW RESET”, po czym
nacisnąć
. Gdy na ekranie
pojawi się „OK”, nacisnąć
.
Opisywane urządzenie zostanie
automatycznie wyłączone.
Opcja 2: Ręczna metoda
konfiguracji przy użyciu
funkcji Access Point Scan (w
przypadku komputera PC/
Mac)
Połączenia sieciowe
4
jest widoczna, należy powtórzyć czynności
opisane w punkcie 4 i kolejnych.
Nie należy podłączać kabla sieciowego (LAN).
Uwaga
6
Nacisnąć / (zasilanie) , aby
włączyć urządzenie.
Gdy na wyświetlaczu  zacznie migać
symbol
, należy wykonać poniższą
procedurę.
Konfigurowanie z poziomu urządzenia
iPhone/iPod touch/iPad
Z poziomu ekranu głównego wybrać
[Settings] - [Wi-Fi], a następnie
„Sony_Wireless_Audio_Setup”.
Jeżeli nie pojawi się opcja
„Sony_Wireless_Audio_Setup”, należy
poczekać aż na wyświetlaczu 
zacznie migać symbol
, po czym
ponownie przeprowadzić
wyszukiwanie.
7
Uruchomić aplikację „NS Setup”.
Należy mieć świadomość, że posiadana sieć Wi-Fi
będzie niezabezpieczona do momentu
zakończenia konfiguracji. Posiadana sieć Wi-Fi
będzie znowu zabezpieczona po zakończeniu
konfiguracji i ustawieniu zabezpieczenia sieci
bezprzewodowej LAN.
1
Przygotować nazwę sieci
bezprzewodowej (SSID) i klucz
zabezpieczający routera/punktu
dostępowego bezprzewodowej
sieci LAN.
Identyfikator SSID (nazwa sieci
bezprzewodowej)
Klucz zabezpieczający (klucz WEP lub WPA)
Informacje na temat identyfikatora SSID
i klucza zabezpieczającego można
znaleźć w instrukcji obsługi routera/
punktu dostępowego bezprzewodowej
sieci LAN.
39PL
2
Naciśnięciem OPTIONS 
wyświetlić menu ustawień.
3
Naciskając kilkakrotnie / ,
wybrać „NW RESET”, po czym
nacisnąć
. Gdy na ekranie
pojawi się „OK”, nacisnąć
.
Zaznaczyć lub puknąć ikonę
.
Z listy sieci wybrać
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
W przypadku systemu Windows 7
/Windows 8
Włączyć komputer.
Kliknąć lub puknąć pulpit na ekranie
startowym.
Zaznaczyć ikonę
lub
u dołu
ekranu.
Z listy sieci wybrać
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
Opisywane urządzenie zostanie
automatycznie wyłączone.
4
Nacisnąć / (zasilanie) , aby
włączyć urządzenie.
5
Podłączyć urządzenie do
komputera Mac lub PC.
W przypadku systemu Mac OS X
Włączyć komputer Mac.
Zaznaczyć ikonę
u góry ekranu.
Z listy sieci wybrać
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
W przypadku systemu Windows Vista
Włączyć komputer.
Kliknąć ikonę
u dołu ekranu.
Wybrać [Connect to a network].
Z listy sieci wybrać
[Sony_Wireless_Audio_Setup].
6
Otworzyć ekran [Sony Network
Device Setting].
W przypadku systemu Mac
Uruchomić przeglądarkę Safari i wybrać
[Bonjour] w pozycji
([Bookmarks]),
po czym wybrać [SONY:CMTSBT300W(B) XXXXXX].
W przypadku systemu Windows 8 (interfejs
użytkownika Windows)
Włączyć komputer.
Przesunąć wskaźnik myszy do
górnego prawego (lub dolnego
prawego rogu) na ekranie
startowym, aby wyświetlić panele
funkcji, po czym wybrać [Settings].
W przypadku panelu dotykowego,
wyświetlić panele funkcji
przesuwając palcem od prawej
strony ekranu startowego, po czym
wybrać [Settings].
W przypadku komputera PC
Uruchomić przeglądarkę i w pasku
adresu wpisać jeden z poniższych
adresów internetowych.
7
40PL
lub
Po wyświetleniu ekranu
[Language Setup] ] wybrać
właściwy język.
12
Podłączyć komputer Mac lub
komputer PC do używanego
routera/punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN.
Uwaga
Procedurę tę należy wykonać w ciągu 30 minut.
Jeżeli nie uda się jej zakończyć, należy rozpocząć
ponownie od punktu 3.
8
Z menu wybrać polecenie
[Network Settings].
Network Settings
1
9
Wybrać identyfikator SSID
routera/punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN, po
czym wprowadzić klucz
zabezpieczający (o ile został
ustawiony).
2
Naciśnięciem OPTIONS 
wyświetlić menu ustawień.
3
Naciskając kilkakrotnie / ,
wybrać „WPS”, po czym nacisnąć
.
Na wyświetlaczu  pojawi się napis
„OK”.
• Aby anulować to ustawienie,
wystarczy wybrać „CANCEL”
korzystając z przycisków / , po
czym nacisnąć
.
10 Wybrać [Apply].
W wyświetlonym oknie wybrać
[OK].
Nastąpi automatyczne ponowne
uruchomienie komputera.
Sprawdzić, czy kabel sieciowy
(LAN) (nie ma w zestawie) jest
odłączony.
Jeżeli kabel sieciowy (LAN) jest
podłączony, należy go odłączyć po
uprzednim wyłączeniu zasilania.
SSID
11
Połączenia sieciowe
Opcja 3: Metoda z
wykorzystaniem przycisku
WPS na punkcie
dostępowym obsługującym
standard WPS
4
Nacisnąć
.
Zacznie migać napis „WPS”.
41PL
5
Przytrzymać przez ponad 3
sekundy przycisk WPS na punkcie
dostępowym.
Przycisk WPS*
* Rozmieszczenie i kształt przycisku WPS
zależą od konkretnego modelu punktu
dostępowego.
6
Na wyświetlaczu urządzenia
przez kilka ułamków sekundy
będzie migać napis „WPS”, po
czym pojawi się napis
„CONNECT”. Po nawiązaniu
połączenia należy upewnić się,
że podświetlony jest wskaźnik
.
Wskazówka
Szczegółowe informacje na temat przycisku
WPS można znaleźć w instrukcji obsługi
routera/punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN.
42PL
Konfigurowanie sieci przewodowych
Opcja 4: Metoda DHCP
1
Sprawdzić, czy komputer i router
są włączone.
2
Podłączyć opisywane urządzenie
do routera za pośrednictwem
kabla sieciowego (LAN) (nie ma w
zestawie).
3
Podłączyć router do komputera
za pośrednictwem drugiego
kabla sieciowego (LAN) (nie ma w
zestawie) lub nawiązać
połączenie bezprzewodowe.
Połączenia sieciowe
Zwykle, przy podłączaniu komputera do
sieci ustawienie DHCP jest włączone.
Jeżeli wykorzystywana jest sieć
przewodowa, należy spróbować poniższej
metody.
Wcześniej należy włączyć ustawienie DHCP
w komputerze.
Kabel sieciowy (LAN)
(nie ma w zestawie) lub
bezprzewodowe połączenie
sieci LAN
Kabel sieciowy (LAN)
(nie ma w zestawie)
4
Włączyć opisywane urządzenie.
pojawi się na wyświetlaczu  po
nawiązaniu połączenia.
43PL
Słuchanie nagrań audio w standardzie
DLNA (Digital Living Network Alliance)
Z poziomu opisywanego urządzenia można
odtwarzać nagrania audio zapisane na
serwerach zgodnych ze standardem DLNA,
na przykład na komputerze, nagrywarce
sieciowej itp., sterując serwerem za pomocą
aplikacji „Network Audio Remote”*. Do tej
operacji potrzebny jest kontroler zgodny ze
standardem DLNA (urządzenie zdalnego
sterowania itp.).
System Windows 7/Windows 8 może być
wykorzystywany zarówno jako serwer, jak i
urządzenie sterujące.
Opisywane urządzenie może odtwarzać
nagrania audio zapisane na serwerze w
formatach MP3, Linear PCM, WMA oraz
AAC*. Opisywane urządzenie nie ma
możliwości odtwarzania nagrań audio z
funkcją ochrony praw autorskich DRM
(Digital Rights Management).
* Urządzenie może odtwarzać tylko pliki AAC z
rozszerzeniem „.m4a”, „.mp4” lub „.3gp”.
Uwagi
• Zwykle rozpoznanie poszczególnych urządzeń
Urządzenie z kontrolerem Network
Audio Remote* lub DLNA
•
Serwer
Sterowanie
Odtwarzacz
sterowany przez
sieć (opisywane
urządzenie)
Dostęp
Wysyłanie
* Network Audio Remote to aplikacja
przeznaczona dla systemu iOS i Android.
Sony udostępnia aplikację „Network Audio
Remote” bezpłatnie.
•
W przypadku uzyskiwania dostępu z użyciem
kodu 2D
Odczytać poniższy kod 2D, aby uzyskać
dostęp.
System Android
System iOS
Aplikację można łatwo znaleźć wpisując na
ekranie wyszukiwania tekst „Network Audio
Remote”.
44PL
zgodnych ze standardem DLNA, aktualnie
używanych do słuchania nagrań audio za
pośrednictwem sieci domowej jest
czasochłonne.
Opisywany zestaw nie pozwala odtwarzać
plików w formacie WMA z ochroną praw
autorskich DRM. Jeżeli w opisywanym
urządzeniu nie można odtworzyć pliku WMA,
należy sprawdzić właściwości tego pliku na
komputerze, aby dowiedzieć się, czy nie jest on
przypadkiem zabezpieczony w systemie
ochrony praw autorskich DRM.
Otworzyć folder lub wolumen, na którym
zapisano plik WMA, po czym klikając plik
prawym przyciskiem myszy, wyświetlić okno
[Property]. Jeżeli występuje karta [Licence], plik
ma zabezpieczenie DRM i nie można go
odtwarzać w opisywanym urządzeniu.
Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem
pewnych nagrań z certyfikatem DLNA CERTIFIED.
Wskazówka
Funkcja sieciowa jest dostępna w momencie
rozpoczęcia odtwarzania nagrania audio z
poziomu serwera lub kontrolera zgodnego ze
standardem DLNA , chociaż nie można jej wybrać
przy użyciu przycisków funkcyjnych na
opisywanym urządzeniu.
Słuchanie nagrań audio na
komputerze z systemem
Windows 8
System Windows 8 obsługuje standard
DLNA1.5. System Windows 8 może działać
zarówno jako serwer jak i urządzenie
sterujące. Nagrania audio na serwerze
można łatwo odsłuchać wykorzystując
funkcję [Play To] systemu Windows 8.
Sterowanie i
przesyłanie
strumieniowe
Odtwarzacz
sterowany przez sieć
(opisywane
urządzenie)
Uwaga
Elementy wyświetlane na ekranie komputera
mogą się różnić od przedstawionych w tym
rozdziale, w zależności od wersji systemu
operacyjnego i konfiguracji komputera.
Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy
posiadanego komputera.
Zaznaczyć ikonę
3
Kliknąć prawym przyciskiem
myszy nazwę podłączonej sieci,
albo nacisnąć go i przytrzymać,
po czym wybrać [Turn sharing on
or off].
lub
.
Połączenia sieciowe
Kontroler DLNA /Serwer
(komputer z systemem
Windows 8)
2
Konfigurowanie komputera z
systemem Windows 8
1
Przesunąć wskaźnik myszy do
górnego prawego (lub dolnego
prawego rogu) na ekranie
startowym, aby wyświetlić
panele funkcji, po czym wybrać
[Settings].
W przypadku panelu dotykowego,
wyświetlić panele funkcji przesuwając
palcem od prawej strony ekranu
startowego, po czym wybrać [Settings].
45PL
4
panele funkcji, po czym wybrać
[Devices].
Wybrać [Yes, turn on sharing and
connect to devices].
W przypadku panelu dotykowego,
wyświetlić panele funkcji przesuwając
palcem od prawej strony ekranu
startowego, po czym wybrać [Devices].
Słuchanie nagrań audio
zapisanych na komputerze z
systemem Windows 8
Korzystanie z aplikacji „Music” systemu
Windows 8 (interfejs użytkownika Windows)
46PL
1
Wybrać [Music] na ekranie
startowym.
2
Wybrać właściwe nagranie audio
i odtworzyć je.
3
Przesunąć wskaźnik myszy do
górnego prawego (lub dolnego
prawego rogu) na ekranie
startowym, aby wyświetlić
4
Wybrać [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Opisywane urządzenie przełączy się w
tryb funkcji sieciowej i rozpocznie
odtwarzanie wybranego nagrania
audio.
Korzystanie z oprogramowania Windows
Media Player
1
4
Z menu wybrać polecenie [Play
To].
Kliknąć prawym przyciskiem
myszy ekran startowy.
W przypadku panelu dotykowego,
przesunąć palcem po ekranie
startowym od dołu do góry i wybrać [All
apps] z prawej strony u dołu ekranu.
5
2
Wybrać [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Połączenia sieciowe
Zostanie wyświetlona lista urządzeń.
Wybrać [Windows Media Player].
Opisywane urządzenie przełączy się w
tryb funkcji sieciowej i rozpocznie
odtwarzanie wybranego nagrania
audio.
Konfigurowanie kontrolera DLNA do
współpracy z posiadanym komputerem
3
Kliknąć prawym przyciskiem
myszy właściwe nagranie audio,
albo nacisnąć je i przytrzymać.
1
Kliknąć prawym przyciskiem
myszy ekran startowy.
W przypadku panelu dotykowego,
przesunąć palcem po ekranie
startowym od dołu do góry i wybrać [All
apps] z prawej strony u dołu ekranu.
47PL
2
Jeżeli nie, wybrać [Allow All] i otworzyć
ekran [Allow All Media Devices].
Wybrać [Allow all the PCs and Media
Devices].
Wybrać [Windows Media Player].
5
3
Kliknąć lub puknąć [Stream], po
czym wybrać [More streaming
options].
Wybrać [OK], aby zamknąć ekran.
Procedura wprowadzania ustawień
została zakończona. Istnieje możliwość
słuchania muzyki zapisanej na
komputerze przy użyciu kontrolera
DLNA.
Słuchanie nagrań audio na
komputerze z systemem
Windows 7
System Windows 7 obsługuje standard
DLNA1.5. System Windows 7 może działać
zarówno jako serwer jak i urządzenie
sterujące. Nagrania audio na serwerze
można łatwo odsłuchać wykorzystując
funkcję [Play To] systemu Windows 7.
Sterowanie i
przesyłanie
strumieniowe
Kontroler DLNA /Serwer
(komputer z systemem
Windows 7)
4
48PL
Sprawdzić, czy wszystkie
urządzenia mają zezwolenie.
Odtwarzacz
sterowany przez sieć
(opisywane
urządzenie)
Uwaga
Elementy wyświetlane na ekranie komputera
mogą się różnić od przedstawionych w tej sekcji, w
zależności od wersji systemu operacyjnego i
konfiguracji komputera. Szczegółowe informacje
można znaleźć w pomocy posiadanego
komputera.
4
Po zakończeniu wprowadzania zmian
sprawdzić, czy na ekranie [Network and
Sharing Center] element w pozycji
[View your active networks] zmienił się
na [Home network] lub [Work network].
Konfigurowanie komputera z
systemem Windows 7
1
5
Wybrać [Change advanced
sharing settings].
6
Wybrać [Choose media
streaming options...] z [Media
streaming].
Połączenia sieciowe
Przejść do [Start] - [Control Panel]
i wybrać [View network status
and tasks] w pozycji [Network
and Internet].
Postępować według instrukcji
wyświetlanych na ekranie,
zgodnie z otoczeniem, w którym
urządzenie jest używane.
Pojawi się ekran [Network and Sharing
Center].
Wskazówka
Jeżeli dany element nie jest widoczny na
ekranie, należy spróbować zmienić typ
ekranu w pozycji Control Panel.
2
Wybrać [Public network] w
pozycji [View your active
networks].
Jeżeli pojawi się coś innego, niż [Public
network], należy przejść do punktu 5.
Pojawi się ekran [Set Network
Location].
3
Wybrać [Home network] lub
[Work network] zgodnie z
otoczeniem, w którym
opisywane urządzenie jest
używane.
49PL
7
Jeżeli na ekranie opcji przesyłania
strumieniowego multimediów
pojawi się komunikat [Media
streaming is not turned on],
należy wybrać [Turn on media
streaming].
8
Wybrać [Allow All].
3
Z menu wybrać polecenie [Play
To].
Zostanie wyświetlona lista urządzeń.
4
Wybrać [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX].
Pojawi się ekran [Allow All Media
Devices]. Jeżeli w przypadku wszystkich
urządzeń w sieci lokalnej ustawiono
opcję [Allowed] umożliwiającą im
dostęp do danej sieci, należy wybrać
[OK] i zamknąć ekran.
9
Wybrać [Allow all computers and
media devices].
10 Wybrać [OK], aby zamknąć ekran.
Słuchanie nagrań audio
zapisanych na komputerze z
systemem Windows 7
50PL
1
Uruchomić program [Windows
Media Player] systemu
Windows 7.
2
Wybrać odpowiednie nagranie
audio, a następnie kliknąć je
prawym przyciskiem myszy.
Opisywane urządzenie przełączy się w
tryb funkcji sieciowej i rozpocznie
odtwarzanie wybranego nagrania
audio.
Słuchanie nagrań audio na
komputerze z systemem
Windows Vista
Aby móc korzystać z systemu Windows
Vista jako serwera w przypadku słuchania
muzyki, konieczne jest skonfigurowanie
programu Windows Media Player 11.
Uwaga
Elementy wyświetlane na ekranie komputera
mogą się różnić od przedstawionych w tej sekcji, w
zależności od wersji systemu operacyjnego i
konfiguracji komputera. Szczegółowe informacje
można znaleźć w pomocy posiadanego
komputera.
1
5
Zaznaczyć pole wyboru obok
opcji [Private] i wybrać [Next].
6
Sprawdzić, czy ustawienie
[Location type] uległo zmianie na
[Private] i wybrać [Close].
7
Sprawdzić, czy ustawienie
[(Private network)] jest
wyświetlane na ekranie [Network
and Sharing Center] i zamknąć
ten ekran.
8
Jeżeli pole wyboru [Share my
media] na ekranie [Media
Sharing] wyświetlonym w
punkcie 2 nie jest zaznaczone,
należy zaznaczyć [Share my
media], po czym wybrać [OK].
Przejść do [Start] - [All Programs]
i wybrać [Windows Media
Player].
Połączenia sieciowe
Konfigurowanie komputera z
systemem Windows Vista
Pojawi się ekran [Set Network
Location].
Zostanie uruchomiony program
Windows Media Player 11.
2
Wybrać opcję [Media Sharing...] z
menu [Library].
3
Gdy pojawi się
[Networking...].
, wybrać
Pojawi się ekran [Network and Sharing
Center].
4
Wybrać [Customize].
51PL
Pojawi się lista możliwych do
podłączenia urządzeń.
9
Wybrać opcję [Settings...]
widoczną obok [Share my media
to:].
pole wyboru obok
10 Zaznaczyć
opcji [Allow new devices and
computers automatically] i
wybrać [OK].
Uwaga
Po sprawdzeniu, czy opisywane urządzenie łączy
się z komputerem i odtwarza zapisane na nim
dane audio, można usunąć zaznaczenie tego
elementu.
Słuchanie nagrań audio
zapisanych na komputerze z
systemem Windows Vista
Nagrania audio można odtwarzać z
wykorzystaniem kontrolera DLNA.
52PL
Korzystanie z funkcji AirPlay
urządzenia iPhone, iPod touch
lub iPad albo programu iTunes.
2
Zaznaczyć ikonę
w prawym
dolnym rogu ekranu urządzenia
iPhone, iPod touch lub iPad albo
okna programu iTunes.
iPhone, iPod touch lub iPad
Sterowanie i przesyłanie
strumieniowe
Połączenia sieciowe
Korzystając z technologii AirPlay, z poziomu
opisywanego urządzenia można odtwarzać
muzykę zapisaną na komputerze Mac lub
innym komputerze, albo w aplikacji iTunes
bądź w urządzeniu iPhone, iPod touch lub
iPad.
Muzykę można odtwarzać bezprzewodowo
bez potrzeby podłączania opisywanego
urządzenia do innego urządzenia.
Zgodne modele urządzeń
iPhone/iPod touch/iPad
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPad Air, iPad mini z
wyświetlaczem Retina, iPad (4. generacji),
iPad mini, iPad (3. generacji), iPad 2, iPad,
iPod touch (5. generacji), iPod touch (4.
generacji), iPod touch (3. generacji): iOS
4.3.3 lub nowszy
Komputer Mac, PC: iTunes 10.2.2 lub nowszy
iTunes
Uwagi
• W rozdziale „Zgodne modele urządzeń iPhone/
•
•
1
iPod touch/iPad” na tej stronie można znaleźć
szczegółowe informacje na temat
obsługiwanych wersji systemu iOS lub
programu iTunes.
Przed przystąpieniem do korzystania z
opisywanego urządzenia należy uaktualnić
system iOS lub program iTunes do najnowszej
wersji.
Szczegółowe informacje na temat obsługi
urządzeń iPhone, iPod touch, iPad, programu
iTunes lub funkcji AirPlay można znaleźć w
instrukcji obsługi posiadanego urządzenia.
3
Wybrać [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX] w menu funkcji AirPlay
programu iTunes, albo
urządzenia iPhone, iPod touch
lub iPad.
Uruchomić daną aplikację z
poziomu posiadanego
53PL
iPhone, iPod touch lub iPad
• Funkcja AirPlay jest dostępna w momencie
rozpoczęcia odtwarzania nagrania audio z
poziomu urządzenia iPhone/iPod touch/iPad,
chociaż nie można jej wybrać przy użyciu
przycisków funkcyjnych na opisywanym
urządzeniu.
iTunes
4
Rozpocząć odtwarzanie nagrania
audio z poziomu urządzenia
iPhone, iPod touch, iPad lub
programu iTunes.
Opisywane urządzenie przełączy się w
tryb funkcji AirPlay i rozpocznie
odtwarzanie wybranego nagrania
audio.
Sprawdzanie lub edycja nazwy urządzenia
Nazwę opisywanego urządzenia można
sprawdzić i zmienić z poziomu ekranu
ustawień przeglądarki.
Szczegóły można znaleźć na ekranie Device
Details w punkcie 8 rozdziału „Ekran
Szczegóły urządzenia” (strona 41).
Nazwę urządzenia po edycji można
zresetować wykonując procedurę „NW
RESET” (strona 39).
Wskazówki
• Jeżeli odtwarzanie się nie rozpocznie, należy
•
•
•
54PL
ponownie wykonać procedurę począwszy od
punktu 1.
Po ustawieniu zbyt wysokiego poziomu
głośności z poziomu urządzenia iPhone, iPod
touch, iPad lub programu iTunes, opisywane
urządzenie może odtworzyć bardzo głośny
dźwięk.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z
programu iTunes można znaleźć w Pomocy
programu iTunes.
Sprzężenie poziomu głośności urządzeń iPhone,
iPod touch, iPad lub programu iTunes z
poziomem głośności opisywanego urządzenia
może się nie udać.
Korzystanie z aplikacji „WALKMAN” na
urządzeniu Xperia/Xperia Tablet
Muzykę przechowywaną w urządzeniu
Xperia/Xperia Tablet można odtwarzać z
poziomu opisywanego urządzenia przy
użyciu aplikacji „WALKMAN”.
Xperia/Xperia Tablet
Połączenia sieciowe
Sterowanie i przesyłanie
strumieniowe
Uwagi
• Przed przystąpieniem do korzystania z
•
1
2
opisywanego urządzenia należy uaktualnić
system operacyjny Android do najnowszej
wersji.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Xperia/
Xperia Tablet.
Uruchomić aplikację „WALKMAN”
z poziomu urządzenia Xperia/
Xperia Tablet.
Zaznaczyć ikonę
w prawym
górnym rogu urządzenia Xperia/
Xperia Tablet.
4
Nacisnąć przycisk odtwarzania i
rozpocząć odtwarzanie nagrania
audio z poziomu urządzenia
Xperia/Xperia Tablet.
Opisywane urządzenie przełączy się w
tryb funkcji sieciowej i rozpocznie
odtwarzanie wybranego nagrania
audio.
Wskazówki
• Jeżeli odtwarzanie się nie rozpocznie, należy
3
Wybrać [SONY:CMT-SBT300W(B)
XXXXXX] na ekranie
wyświetlanym w punkcie 2.
•
•
•
ponownie wykonać tę procedurę począwszy od
punktu 1.
Szczegółowe informacje na temat korzystania z
systemu operacyjnego Android można znaleźć
w Pomocy systemu operacyjnego Android.
Funkcja sieciowa jest dostępna w momencie
rozpoczęcia odtwarzania nagrania audio z
poziomu urządzenia Xperia/Xperia Tablet,
chociaż nie można jej wybrać przy użyciu
przycisków funkcyjnych na opisywanym
urządzeniu.
Niniejsze urządzenie może odtwarzać muzykę z
niektórych urządzeń typu „WALKMAN” za
pomocą funkcji Music Throw. Szczegółowy opis
funkcji Music Throw znajdziesz w podręczniku
obsługi urządzenia „WALKMAN”.
55PL
Dodatkowe informacje
Słuchanie audycji radiowych
strojenia pomiędzy AUTO, PRESET lub
MANUAL.
3
Nacisnąć TUNE +/– .
Podawana na wyświetlaczu 
częstotliwość zacznie się zmieniać.
Strojenie zostanie automatycznie
przerwane w momencie dostrojenia
stacji radiowej, a na wyświetlaczu
pojawi się napis „STEREO” (w
przypadku odbioru stereofonicznej
audycji radiowej FM) (automatyczne
wyszukiwanie).
Strojenie ręczne
Dostrajanie stacji radiowej
1
Nacisnąć TUNER FUNCTION ,
aby wybrać pasmo radiowe.
Nacisnąć kilkakrotnie FUNCTION  na
urządzeniu do momentu pojawienia się
napisu „TUNER FM” lub „TUNER AM”
(CMT-SBT300W), albo napisu „DAB” lub
„TUNER FM” (CMT-SBT300WB) na
wyświetlaczu .
2
Nacisnąć kilkakrotnie TUNING
MODE  do momentu
pojawienia się napisu „AUTO” na
wyświetlaczu .
Każdorazowe naciśnięcie tego
przycisku powoduje zmianę trybu
56PL
Nacisnąć kilkakrotnie TUNING MODE 
do momentu pojawienia się napisu
„MANUAL” na wyświetlaczu , a
następnie naciskając TUNE +/– ,
dostroić wybraną stację.
Uwagi dotyczące stacji DAB/DAB+ (tylko
model CMT-SBT300WB)
• Po dostrojeniu stacji nadającej informacje
w systemie RDS, podawane są takie
informacje, jak nazwa usługi, czy nazwa
stacji.
• Po dostrojeniu stacji DAB/DAB+, dźwięk
może nie być słyszalny przez kilka
sekund.
• Usługa podstawowa jest odbierana
automatycznie po zakończeniu usługi
dodatkowej.
• Opisywany tuner nie obsługuje usług
przesyłania danych.
Wskazówka
W przypadku szumów przy odbiorze audycji
stereo FM, można przełączyć się na odbiór
monofoniczny naciskając kilkakrotnie FM MODE
, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „MONO”.
W ten sposób można zmniejszyć szumy.
SBT300W) lub 20 stacji DAB/DAB+ i 20
stacji FM (CMT-SBT300WB).
Ustawianie zaprogramowanej
stacji radiowej
Napis „MONO” wyświetlany jest przez
cztery sekundy.
Nacisnąć kilkakrotnie TUNING MODE  do
momentu pojawienia się napisu „PRESET”
na wyświetlaczu , a następnie naciskając
TUNE +/– , wybrać numer programu,
któremu przypisano daną stację.
Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci
Istnieje możliwość zaprogramowania
wybranych stacji radiowych.
2
Dostroić stację, która ma być
zaprogramowana.
Nacisnąć TUNER MEMORY .
Numer programu
Aby móc dostroić stacje DAB/DAB+, należy
wykonać wstępne wyszukiwanie stacji DAB.
Po przeprowadzce w inne miejsce należy
dodatkowo ręcznie wykonać wstępne
wyszukiwanie stacji DAB, aby zaktualizować
informacje o usługach DAB/DAB+.
1
3
Naciskając kilkakrotnie TUNE +/–
, wybrać numer programu.
Nacisnąć
, aby zapamiętać
daną stację.
Na wyświetlaczu  pojawi się napis
„COMPLETE”.
5
Aby zapamiętać inne stacje,
należy powtórzyć czynności
opisane w punktach od 1 do 4.
Nacisnąć kilkakrotnie TUNER
FUNCTION  do momentu
pojawienia się napisu „DAB” na
wyświetlaczu .
Nacisnąć kilkakrotnie FUNCTION  na
urządzeniu do momentu pojawienia się
napisu „DAB” na wyświetlaczu .
Jeżeli wybranemu numerowi programu
przypisano już jakąś stację, zostanie
ona zastąpiona nową stacją.
4
Dodatkowe informacje
1
Ręczne uruchamianie
funkcji automatycznego
wyszukiwania stacji DAB
(tylko model CMTSBT300WB)
2
Naciśnięciem OPTIONS 
wyświetlić menu ustawień.
3
Naciskając kilkakrotnie / ,
wybrać „INITIAL”, po czym
nacisnąć
.
Zaprogramować można maksymalnie
20 stacji FM i 10 stacji AM (CMT-
57PL
4
Naciskając kilkakrotnie / ,
wybrać „OK”, po czym nacisnąć
.
Rozpocznie się wyszukiwanie. Postęp
operacji wyszukiwania wskazują
gwiazdki (*******). W zależności od
dostępności usług DAB/DAB+ w danym
regionie, wyszukiwanie może potrwać
kilka minut.
Po zakończeniu wyszukiwania zostanie
utworzona lista dostępnych usług.
Uwagi
• Jeżeli w danym kraju lub regionie nadawanie w
•
•
58PL
systemie DAB/DAB+ nie jest obsługiwane,
pojawi się napis „NO SERV”.
Ta procedura powoduje skasowanie wszystkich
zapisanych wcześniej programów.
Przed odłączeniem anteny przewodowej DAB/
FM, należy koniecznie wyłączyć opisywane
urządzenie, aby zachować własne ustawienia
DAB/DAB+.
Korzystanie z opcjonalnych komponentów
audio
4
Rozpocząć odtwarzanie z
podłączonego komponentu.
W trakcie odtwarzania wyregulować
poziom głośności na podłączonym
komponencie.
Naciśnij przycisk VOLUME +/ 
na pilocie zdalnego sterowania,
aby dostosować głośność.
Przekręć pokrętło VOLUME  na
urządzeniu w lewo lub w prawo, aby
dostosować głośność.
Uwaga
1
Naciśnij przycisk VOLUME  
na pilocie zdalnego sterowania,
aby zmniejszyć głośność.
Opisywane urządzenie może automatycznie
przełączyć się w tryb gotowości przy zbyt niskim
poziomie głośności podłączonego komponentu.
Należy ustawić odpowiedni poziom głośności
komponentu. Informacje w rozdziale „Ustawianie
funkcji automatycznego przełączania w tryb
gotowości” (strona 60).
Dodatkowe informacje
5
Przekręć pokrętło VOLUME  na
urządzeniu w lewo, aby zmniejszyć
głośność.
2
Do gniazda AUDIO IN 
(strona 13)podłączyć dodatkowy
komponent audio.
Do podłączenia opcjonalnego sprzętu
zewnętrznego należy użyć kabla
połączeniowego audio (nie ma w
zestawie).
3
Nacisnąć AUDIO IN FUNCTION .
Nacisnąć kilkakrotnie FUNCTION  na
urządzeniu do momentu pojawienia się
napisu „AUDIO IN” na wyświetlaczu .
59PL
Ustawianie funkcji automatycznego
przełączania w tryb gotowości
Urządzenie jest wyposażone w funkcję
automatycznego przełączania w tryb
gotowości. Dzięki tej funkcji system
przełączany jest automatycznie w tryb
gotowości po upływie około 15 minut
bezczynności lub przy braku sygnału audio.
Przed przełączeniem się urządzenia w tryb
gotowości, na 2 minuty pojawi się napis
„AUTO STBY” na wyświetlaczu .
Funkcja automatycznego przełączania w
tryb gotowości jest domyślnie włączona.
Funkcję tę można wyłączyć z poziomu menu
opcji.
1
Naciśnięciem OPTIONS 
wyświetlić menu ustawień.
2
Naciskając kilkakrotnie / ,
wybrać „AUTO STBY”, po czym
nacisnąć
.
3
Naciskając kilkakrotnie / ,
wybrać „ON” lub „OFF”, po czym
nacisnąć
.
Uwagi
• Funkcja automatycznego przełączania w tryb
•
•
60PL
gotowości nie działa w przypadku tunera (FM/
AM/DAB*) nawet po jej włączeniu.
Opisywane urządzenie może nie przełączyć się
automatycznie w tryb gotowości w
następujących przypadkach:
– w trakcie wykrywania sygnału audio;
– podczas odtwarzania utworów lub plików
audio;
– w trakcie działania programatora zasypiania
lub programatora odtwarzania.
W poniższych przypadkach następuje ponowne
rozpoczęcie odliczania czasu (15 minut) przed
przełączeniem w tryb gotowości nawet przy
włączonej funkcji automatycznego przełączania
w tryb gotowości:
– po podłączeniu urządzenia USB
– po naciśnięciu dowolnego przycisku na
pilocie lub na urządzeniu
* Zakres AM jest dostępny tylko w przypadku
modelu CMT-SBT300W, a funkcja DAB - tylko w
przypadku modelu CMT-SBT300WB.
Ustawianie trybu gotowości BLUETOOTH/
sieciowego trybu gotowości
Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia
trybu gotowości BLUETOOTH/sieciowego
trybu gotowości. Po włączeniu trybu
gotowości BLUETOOTH/sieciowego trybu
gotowości, opisywane urządzenie
przełączane jest w tryb oczekiwania na
połączenie BLUETOOTH lub sieciowe, nawet
gdy opisywane urządzenie jest wyłączone.
Domyślnie tryb gotowości BLUETOOTH/
gotowości sieciowej jest wyłączony.
Naciśnięciem OPTIONS 
wyświetlić menu ustawień.
2
Naciskając kilkakrotnie / ,
wybrać „BT/NW STBY”, po czym
nacisnąć
.
3
Naciskając kilkakrotnie / ,
wybrać „ON” lub „OFF”, po czym
nacisnąć
.
4
Nacisnąć / (zasilanie) , aby
wyłączyć urządzenie.
Odtwarzanie na urządzeniu DLNA nie jest
możliwe.
Dodatkowe informacje
1
Uwaga
Przy funkcji „BT/NW STBY” ustawionej
na „ON”, uruchomienie połączenia
BLUETOOTH lub AirPlay z poziomu
podłączonego komponentu spowoduje
włączenie opisywanego urządzenia
umożliwiając słuchanie muzyki.
Kiedy dla „BT/NW STBY” wybrano
ustawienie „ON”, wskaźnik BLUETOOTH
 powoli miga, nawet jeśli zestaw jest
wyłączony.
Jeśli dla „BT/NW STBY” zostanie
wybrane ustawienie „OFF”, wskaźnik
BLUETOOTH  zgaśnie.
61PL
Ustawianie sygnału bezprzewodowego na ON/
OFF
Gdy urządzenie jest włączone, można
kontrolować sygnał sieci bezprzewodowej
lub BLUETOOTH. Ustawieniem domyślnym
jest opcja ON.
1
Włącz urządzenie.
2
Jeśli
miga w oknie
wyświetlacza, naciśnij i
przytrzymaj BASS BOOST  oraz
BLUETOOTH  na urządzeniu.
3
Zwolnij przycisk po pojawieniu
się komunikatu „RF OFF” (sygnał
bezprzewodowy wyłączony) lub
„RF ON” (sygnał bezprzewodowy
włączony).
Wskazówki
• Gdy to ustawienie zostanie wyłączone (OFF),
•
•
•
•
•
•
62PL
funkcja sieci bezprzewodowej i funkcja
BLUETOOTH nie będą dostępne.
Gdy to ustawienie jest wyłączone (OFF),
urządzenie zostanie włączone jednym
dotknięciem (NFC) z poziomu smartfona/
tabletu.
Gdy to ustawienie jest wyłączone (OFF), nie
można ustawić trybu gotowości BLUETOOTH/
sieciowego trybu gotowości.
Gdy tryb gotowości BLUETOOTH/sieciowy tryb
gotowości jest włączony (ON), wyłączenie tego
ustawienia (OFF) sprawi, że tryb gotowości
BLUETOOTH/sieciowy tryb gotowości zostanie
wyłączony (OFF).
Gdy to ustawienie jest wyłączone (OFF), nie
można sparować tego urządzenia i urządzenia
BLUETOOTH.
Nawet pomimo wyłączenia tego ustawienia
(OFF), wciąż można użyć połączenia
przewodowego.
Ustawienie jest zachowywane nawet po
wyłączeniu systemu.
Aktualizacja oprogramowania
Istnieje możliwość aktualizacji
oprogramowania opisywanego urządzenia
przez pobranie jego najnowszej wersji z
sieci.
Wykrycie nowej aktualizacji przez
opisywane urządzenie mające połączenie z
Internetem sygnalizowane jest pojawieniem
się napisu „UPDATE” na wyświetlaczu .
Aktualizację oprogramowania można
przeprowadzić z poziomu menu opcji.
Naciśnięciem OPTIONS 
wyświetlić menu ustawień.
2
Naciskając kilkakrotnie / ,
wybrać „UPDATE”, po czym
nacisnąć
.
3
Naciskając kilkakrotnie / ,
wybrać „OK”, po czym nacisnąć
.
Dodatkowe informacje
1
Rozpocznie się procedura aktualizacji.
Uwagi
• Zwykle procedura aktualizacji oprogramowania
•
opisywanego urządzenia może potrwać mniej
więcej od 3 do 10 minut. Więcej czasu może być
potrzebne w zależności od otoczenia
sieciowego.
Podczas aktualizacji nie należy używać
urządzenia ani pilota zdalnego sterowania.
63PL
Regulowanie dźwięku
Istnieje możliwość ustawienia wzmocnienia
tonów niskich lub regulacji barwy według
własnych upodobań.
Ustawianie wzmocnienia tonów niskich
Naciskając kilkakrotnie BASS BOOST ,
wybrać opcję „ON” lub „OFF”.
Regulacja tonów niskich i wysokich
Naciskając BASS +/– , wyregulować tony
niskie, a naciskając TREBLE +/– , - tony
wysokie.
• Naciskając kilkakrotnie EQ  na
urządzeniu, wybrać opcję „BASS” lub
„TREBLE” i, korzystając z przycisków TUNE
+/– , przeprowadzić regulację
wybranego parametru.
Wskazówka
Opisywane urządzenie wyposażone jest w funkcję
DSEE, która umożliwia uzyskanie czystych tonów
wysokich mimo degradacji spowodowanej
kompresją.
Zwykle funkcja DSEE jest uruchamiana
automatycznie dzięki rozpoznawaniu źródła
dźwięku, ale może się zdarzyć, że w przypadku
niektórych funkcji będących w użyciu, nie zostanie
ona uruchomiona.
64PL
Zmiana sposobu wyświetlania
•
Należy wykonać
następujące czynności:
Wyświetlić
informacje na
wyświetlaczu
*1
Przy włączonym urządzeniu,
nacisnąć kilkakrotnie
DISPLAY .
Wyświetlić zegar Przy wyłączonym
urządzeniu, nacisnąć
kilkakrotnie DISPLAY .*2
Wskazanie zegara pojawi się
na około 8 sekund.
*1 Podczas odtwarzania płyty CD-DA/MP3 można
wyświetlić opisane poniżej informacje.
*2 W trybie gotowości BLUETOOTH/sieciowym
trybie gotowości informacje te nie pojawiają się.
Płyta CD-DA
– pozostały czas odtwarzania utworu w
trakcie odtwarzania
– całkowity pozostały czas odtwarzania
Płyta MP3
Dodatkowe informacje
Aby
funkcji regulowanej przepływności VBR
(Variable Bit Rate)
– nazwy folderów i plików, które nie są zgodne
z normą ISO9660 Poziom 1/ Poziom 2 lub
Joliet pod względem formatu rozszerzenia
Następujące informacje są wyświetlane:
– całkowity czas odtwarzania płyty CD-DA (za
wyjątkiem trybu PGM i w trybie zatrzymania
odtwarzacza)
– pozostały czas odtwarzania utworu z płyty
CD-DA
– pozostały czas odtwarzania płyty CD-DA
(tylko w trybie zwykłego odtwarzania)
– informacje o znaczniku ID3 w przypadku
plików MP3. W przypadku zastosowania
zarówno znaczników ID3 w wersji 1 jak i w
wersji 2 w pojedynczym pliku MP3,
pierwszeństwo mają informacje o znaczniku
ID3 w wersji 2.
– maksymalnie 64 znaki na znacznik ID3, przy
czym dozwolone znaki to duże litery (A do Z),
cyfry (0 do 9) i symbole (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < =
> @ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)
Uwagi dotyczące wyświetlanych informacji DAB/
DAB+ (wyłącznie model CMT-SBT300WB)
Wyświetlane są dodatkowo następujące
informacje:
– maksymalnie 8 znaków nazwy usługi,
maksymalnie 128 znaków segmentu DLS
(Dynamic Label Segment) i maksymalnie 16
znaków etykiety zbioru
– wyświetlana jest wartość pomiędzy 0 a 100
oznaczającą jakość sygnału
– nazwa utworu lub pliku
– nazwisko wykonawcy
– nazwa albumu
Uwagi dotyczące wyświetlanych informacji
• Znaki, których nie można wyświetlić, są
widoczne jako „_”.
• Następujące informacje nie są wyświetlane:
– pozostały czas odtwarzania lub całkowity
czas odtwarzania płyty MP3
– pozostały czas odtwarzania pliku MP3
• Następujące informacje nie są wyświetlane
poprawnie:
– czas odtwarzania, jaki upłynął, w przypadku
pliku MP3 zakodowanego z wykorzystaniem
65PL
Korzystanie z programatorów
W opisywanym urządzeniu dostępne są
funkcje programatora zasypiania i
programatora odtwarzania.
Programator zasypiania ma pierwszeństwo
względem programatora odtwarzania.
Programator można ustawić przyciskami na
pilocie.
Ustawianie programatora
odtwarzania
Istnieje możliwość automatycznego
uruchamiania odtwarzania płyty CD-DA lub
MP3 albo włączania radia codziennie o
ustalonej godzinie.
Przed przystąpieniem do ustawiania
programatora należy sprawdzić, czy zegar
jest nastawiony.
Ustawianie programatora
zasypiania
Po upływie czasu ustawionego w
programatorze zasypiania opisywane
urządzenie zostanie automatycznie
wyłączone. Programator zasypiania działa
nawet w przypadku, gdy zegar nie jest
ustawiony.
1
Naciskając kilkakrotnie SLEEP ,
określić godzinę.
• Wybrać opcję „30MIN”, aby ustawić
wyłączenie opisywanego urządzenia
po upływie 30 minut.
• Aby anulować programator
zasypiania, wystarczy wybrać „OFF”.
66PL
1
Przygotować źródło dźwięku.
• Poziom głośności można
wyregulować obracając w lewo lub w
prawo pokrętłem VOLUME  na
urządzeniu lub naciskając przycisk
VOLUME +/–  na pilocie.
Dostępne źródła dźwięku: CD, USB i
TUNER (FM, AM lub DAB)*1 FUNCTION
• Aby odtwarzać tylko wybrane utwory
lub pliki na płycie, należy utworzyć
program. Informacje w rozdziale
„Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie programu)” (strona 22).
• Aby móc słuchać audycji radiowej,
należy ustawić wybraną stację
korzystając z funkcji automatycznego
wyszukiwania lub strojenia ręcznego,
albo wybierając ją spośród
zaprogramowanych stacji (strona 56).
6
*1 FM lub AM w przypadku modelu CMTSBT300W, albo FM lub DAB w przypadku
modelu CMT-SBT300WB.
2
Nacisnąć TIMER MENU .
3
Naciskając kilkakrotnie / ,
wybrać „PLAY SET”, po czym
nacisnąć
.
Po wybraniu źródła dźwięku pojawi się
ekran potwierdzenia dla programatora
odtwarzania.
7
Aby ustawić godzinę
zakończenia operacji, należy
wykonać tę samą procedurę, co
w punkcie 4.
Ustawiono taką samą godzinę
rozpoczęcia i zakończenia. Zmienić
godzinę zakończenia.
Dodatkowe informacje
Ustawić godzinę rozpoczęcia
danej operacji.
Jeżeli na wyświetlaczu miga napis „TIME
NG”
Nacisnąć / (zasilanie) , aby
wyłączyć urządzenie.
• W przypadku programatora
odtwarzania, opisywane urządzenie
zostanie automatycznie włączone na
15 sekund (w przypadku FM, AM lub
DAB*) albo na 90 sekund (w
przypadku płyty CD-DA lub
urządzenia USB) przed
zaprogramowaną godziną.
• Programator odtwarzania nie
zadziała, jeżeli o zaprogramowanej
godzinie urządzenie będzie
włączone. Należy pamiętać, aby nie
uruchamiać opisywanego urządzenia
do momentu jego włączenia przez
programator i rozpoczęcia
odtwarzania.
Naciskając kilkakrotnie / , ustawić
godzinę, po czym nacisnąć
.
Zacznie migać pole minut. Ustawić
minuty zgodnie z powyższą procedurą.
Po ustawieniu godziny rozpoczęcia,
urządzenie przejdzie do ustawiania
godziny zakończenia.
5
Nacisnąć kilkakrotnie / , aż pojawi
się właściwe źródło dźwięku, po czym
nacisnąć
.
Dostępne źródła dźwięku: CD, USB i
TUNER (FM, AM lub DAB)*1 FUNCTION.
*1 FM lub AM w przypadku modelu CMTSBT300W, albo FM lub DAB w przypadku
modelu CMT-SBT300WB.
Na wyświetlaczu  zacznie migać
godzina rozpoczęcia.
4
Wybrać źródło dźwięku.
* Zakres AM jest dostępny tylko w
przypadku modelu CMT-SBT300W, a
funkcja DAB - tylko w przypadku modelu
CMT-SBT300WB.
Sprawdzenie ustawienia
1 Nacisnąć TIMER MENU .
2 Naciskając kilkakrotnie / , wybrać
„TIMER SEL”, po czym nacisnąć
3
.
Naciskając kilkakrotnie / , wybrać
„PLAY SEL”, po czym nacisnąć
.
Na wyświetlaczu  pojawi się ustawienie
programatora.
Anulowanie programatora
1 Nacisnąć TIMER MENU .
2 Naciskając kilkakrotnie / , wybrać
„TIMER SEL”, po czym nacisnąć
.
67PL
3
Naciskając kilkakrotnie / , wybrać
„OFF”, po czym nacisnąć
.
Zmiana ustawienia
Taką samą procedurę należy wykonać w
celu zmiany ustawienia programatora
odtwarzania.
Uwagi
• Gdy wybranym źródłem dźwięku dla
•
programatora odtwarzania jest stacja radiowa
ustawiona przy użyciu funkcji automatycznego
wyszukiwania (AUTO) lub strojenia ręcznego
(MANUAL) i po ustawieniu programatora
zmianie ulegnie częstotliwość lub pasmo
radiowe, ustawienie stacji radiowej w przypadku
programatora również ulegnie zmianie.
Gdy wybranym źródłem dźwięku dla
programatora odtwarzania jest stacja radiowa
wybrana spośród zaprogramowanych stacji
radiowych (programy 1 do 20) i po ustawieniu
programatora zmianie ulegnie częstotliwość tej
stacji radiowej lub pasmo, ustawienie stacji
radiowej w przypadku programatora nie ulegnie
zmianie. Dostrojona częstotliwość stacji
radiowej w przypadku programatora jest
zgodna z ustawioną.
Wskazówka
Ustawienie programatora odtwarzania pozostaje
do momentu jego ręcznego anulowania.
68PL
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Jeżeli podczas użytkowania urządzenia
wystąpi problem, przed skontaktowaniem
się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów Sony należy zapoznać się z
czynnościami opisanymi poniżej. W
przypadku wyświetlenia komunikatu o
błędzie wskazane jest zapisanie jego treści.
Sprawdzić, czy problem jest
wymieniony w niniejszym rozdziale
„Rozwiązywanie problemów”.
2
Sprawdzić poniższe witryny
internetowe poświęcone obsłudze
klienta.
http://support.sony-europe.com/
3
Niezwłocznie odłącz przewód zasilający i
sprawdź następujące elementy:
• Czy nie ma przypadkiem zwarcia w
przewodzie głośnikowym?
Gdy wskaźnik STANDBY  przestanie
migać, należy ponownie podłączyć
przewód zasilający i włączyć urządzenie.
Jeżeli problem nie ustępuje, należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów Sony.
Ogólne
Witryny zawierają najnowsze
informacje dotyczące pomocy
technicznej oraz sekcję Często
zadawane pytania (FAQ).
Nie można włączyć urządzenia.
Jeżeli po wykonaniu czynności
opisanych w punktach 1 i 2
problem nadal występuje, należy
skontaktować się z najbliższym
punktem sprzedaży produktów
Sony.
Urządzenie niespodziewanie przełączyło się
w tryb gotowości.
Jeżeli po wykonaniu wszystkich
opisanych powyżej czynności problem
nadal występuje, należy skontaktować
się z najbliższym punktem sprzedaży
produktów Sony.
W przypadku przekazania produktu do
naprawy należy się upewnić, że
przekazane zostało całe urządzenie
(urządzenie główne, pilot i głośniki).
Jest to produkt systemowy, dlatego
całe urządzenie jest potrzebne do
ustalenia sekcji wymagającej naprawy.
 Czy przewód zasilający jest prawidłowo
podłączony do gniazda elektrycznego?
Rozwiązywanie problemów
1
Jeżeli wskaźnik STANDBY  miga
 Nie świadczy to o usterce. Urządzenie
przechodzi automatycznie w tryb gotowości po
około 15 minutach bezczynności lub braku
sygnału audio. Informacje w rozdziale
„Ustawianie funkcji automatycznego
przełączania w tryb gotowości” (strona 60).
Ustawienie zegara lub działanie
programatora odtwarzania zostało
niespodziewanie anulowane.
 Po około jednej minucie braku aktywności,
ustawienie zegara lub programatora
odtwarzania zostaje automatycznie
anulowane. Wykonać ponownie operację od
początku.
69PL
Brak dźwięku.
Nie można odtworzyć płyty lub pliku.
 Sprawdzić, czy dodatkowe komponenty audio
zostały prawidłowo podłączone.
 Płyta, która nie została zamknięta (płyta CD-R
lub CD-RW, do której można dodawać dane).
 Sprawdzić, czy używane są głośniki z zestawu.
 Przekręć pokrętło VOLUME  na urządzeniu w
prawo lub naciśnij przycisk VOLUME +  na
pilocie zdalnego sterowania, aby zwiększyć
głośność.
Dźwięk przeskakuje lub płyta nie jest
odtwarzana.
 Upewnić się, że słuchawki są odłączone od
gniazda słuchawkowego.
 Odsunąć urządzenie od źródła drgań (np.
ustawić na stabilnym stojaku).
 Upewnić się, że komponent zewnętrzny jest
prawidłowo podłączony do gniazda AUDIO IN
, i ustawić funkcję na AUDIO IN.
 Przy niektórych poziomach głośności drgania
głośników mogą być przyczyną przeskakiwania
dźwięku. Odsunąć głośniki od urządzenia lub
zmienić ich rozmieszczenie.
 Określona stacja mogła tymczasowo
zaprzestać nadawania.
 Balans między dźwiękiem lewego i prawego
kanału jest niewłaściwy. Sprawdzić, czy lewy i
prawy głośnik są prawidłowo podłączone.
 Ustawić głośniki symetrycznie.
 Podłączyć głośniki z zestawu.
 Przetrzeć płytę do czysta i włożyć ją ponownie.
Odtwarzanie nie zaczyna się od pierwszego
utworu lub pliku.
 Wrócić do trybu zwykłego odtwarzania
naciskając kilkakrotnie PLAY MODE  do
momentu zniknięcia napisów „PGM” i „SHUF” z
wyświetlacza .
Występuje silny przydźwięk lub szum.
 Odsunąć urządzenie od potencjalnych źródeł
zakłóceń.
 Podłączyć urządzenie do innego gniazda
elektrycznego.
 Wskazane jest zastosowanie listwy zasilającej z
filtrem przeciwzakłóceniowym (nie ma w
zestawie).
Rozpoczęcie odtwarzania trwa dłużej, niż
zwykle.
 W przypadku następujących płyt czas
rozpoczęcia odtwarzania może być dłuższy:
• płyta z nagraną skomplikowaną strukturą
drzewa katalogów
• płyta nagrana w trybie wielosesyjnym
• płyta z wieloma folderami
Pilot nie działa.
 Usunąć wszelkie przeszkody na drodze między
pilotem a czujnikiem zdalnego sterowania w
urządzeniu i ustawić urządzenie z dala od lamp
jarzeniowych.
 Skierować pilota w stronę czujnika zdalnego
sterowania w urządzeniu.
 Zbliżyć pilota do urządzenia.
Płyta CD-DA/MP3
Na wyświetlaczu  widnieje komunikat
„LOCKED” i nie można wyjąć płyty z tacki.
 Skonsultować się ze sprzedawcą produktów
Sony lub autoryzowanym punktem
serwisowym Sony.
iPod/iPhone/iPad
Brak dźwięku.
 Upewnić się, że urządzenie iPod/iPhone/iPad
jest dobrze podłączone do gniazda USB .
 Zatrzymać odtwarzanie i podłączyć iPod/
iPhone/iPad do opisywanego urządzenia.
 Upewnić się, że oprogramowanie urządzenia
iPod/iPhone/iPad zostało uaktualnione do
najnowszej wersji. Jeżeli nie, należy uaktualnić
oprogramowanie urządzenia iPod/iPhone/
iPad przed jego użyciem razem z opisywanym
urządzeniem.
 Aby zwiększyć poziom głośności, należy
obrócić pokrętłem VOLUME  na urządzeniu
zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub
nacisnąć przycisk VOLUME +  na pilocie.
 Urządzenie iPod/iPhone/iPad może nie być
obsługiwane przez opisywane urządzenie.
Informacje w rozdziale „Zgodne modele
urządzeń iPod/iPhone/iPad” (strona 24).
70PL
Dźwięk jest zniekształcony.
 Upewnić się, że urządzenie iPod/iPhone/iPad
jest dobrze podłączone do gniazda USB .
 Przekręć pokrętło VOLUME  na urządzeniu w
prawo lub naciśnij przycisk VOLUME +  na
pilocie zdalnego sterowania, aby zwiększyć
głośność.
 Ustawić opcję „EQ” urządzenia iPod/iPhone/
iPad na „Off” lub „Flat”.
 Urządzenie iPod/iPhone/iPad może nie być
obsługiwane przez opisywane urządzenie.
Informacje w rozdziale „Zgodne modele
urządzeń iPod/iPhone/iPad” (strona 24).
Urządzenie iPod/iPhone/iPad nie działa.
 Wyłączyć wszystkie inne aplikacje systemu iOS
uruchomione na urządzeniu iPod/iPhone/
iPad. Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji obsługi znajdującej się w zestawie z
urządzeniem iPod/iPhone/iPad.
 Upewnić się, że oprogramowanie urządzenia
iPod/iPhone/iPad zostało uaktualnione do
najnowszej wersji. Jeżeli nie, należy uaktualnić
oprogramowanie urządzenia iPod/iPhone/
iPad przed jego użyciem razem z opisywanym
urządzeniem.
 Z uwagi na różnice w obsłudze opisywanego
urządzenia i urządzenia iPod/iPhone/iPad,
może nie udać się obsługiwać urządzenia
iPod/iPhone/iPad przy użyciu przycisków na
pilocie lub na urządzeniu. W takim przypadku
należy użyć przycisków sterujących na
urządzeniu iPod/iPhone/iPad.
Nie można ładować urządzenia iPod/
iPhone/iPad.
 Upewnić się, że urządzenie iPod/iPhone/iPad
jest dobrze podłączone do gniazda USB  za
pośrednictwem kabla dostarczonego w
zestawie z urządzeniem iPod/iPhone/iPad.
 Urządzenia iPod/iPhone/iPad nie można
ładować przy wyłączonym opisywanym
urządzeniu.
Urządzenie USB
Podłączono nieobsługiwane urządzenie
USB.
 Jeżeli zostanie podłączone nieobsługiwane
urządzenie USB, mogą wystąpić następujące
problemy. Sprawdzić informacje na temat
zgodnych urządzeń USB w witrynach
internetowych o adresach podanych w
Brak dźwięku.
 Urządzenie USB nie jest prawidłowo
podłączone. Wyłączyć opisywane urządzenie i
podłączyć ponownie urządzenie USB.
Występuje szum, przeskakiwanie dźwięku
lub zniekształcenia.
 Podłączono nieobsługiwane urządzenie USB.
Podłączyć obsługiwane urządzenie USB.
 Wyłączyć opisywane urządzenie, podłączyć
ponownie urządzenie USB, a następnie włączyć
opisywane urządzenie.
 Nagranie zawiera szum lub dźwięk jest
zniekształcony. Stan techniczny komputera
mógł spowodować nałożenie szumu podczas
tworzenia plików muzycznych. W takim
przypadku należy usunąć dany plik i przesłać
ponownie nagranie muzyczne.
 Zastosowano zbyt niską przepływność podczas
kodowania plików. Przesłać do urządzenia USB
pliki zakodowane przy wyższej przepływności.
Rozwiązywanie problemów
 Upewnić się, że urządzenie iPod/iPhone/iPad
jest dobrze podłączone do gniazda USB .
rozdziale „Odtwarzanie pliku z poziomu
urządzenia USB” (strona 27).
• Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
• Nazwy plików lub folderów nie są
wyświetlane na opisywanym urządzeniu.
• Odtwarzanie nie jest możliwe.
• Dźwięk przeskakuje.
• Występuje szum.
• Odtwarzany jest zniekształcony dźwięk.
Komunikat „READING” jest wyświetlany
przez dłuższy czas lub rozpoczęcie
odtwarzania trwa długo.
 W następujących przypadkach proces odczytu
może trwać długo:
• Jest wiele folderów lub plików na urządzeniu
USB.
• Struktura plików jest bardzo złożona.
• Brak wolnego miejsca w pamięci.
• Pamięć wewnętrzna jest pofragmentowana.
Nazwa pliku lub folderu (nazwa albumu) nie
jest prawidłowo wyświetlana.
 Przesłać ponownie dane muzyczne do
urządzenia USB, ponieważ dane zapisane w
urządzeniu USB mogły ulec uszkodzeniu.
 Kod znakowy wyświetlany przez opisywane
urządzenie może składać się z poniższych
znaków:
• Wielkie litery (A do Z)
• Cyfry (0 do 9)
• Symbole (< > * +, [ ] @ \ _)
Pozostałe znaki są wyświetlane jako „_”.
71PL
Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.
Jednocześnie słychać kilka stacji radiowych.
 Wyłączyć opisywane urządzenie, podłączyć
ponownie urządzenie USB, a następnie włączyć
opisywane urządzenie.
 Znaleźć miejsce i ustawienie anteny, które
zapewnia najlepszy odbiór, a następnie
odpowiednio ustawić antenę.
 Sprawdzić informacje na temat zgodnych
urządzeń USB w witrynach internetowych o
adresach podanych w rozdziale „Odtwarzanie
pliku z poziomu urządzenia USB” (strona 27).
 Przykładowo za pomocą dostępnych w handlu
opasek kablowych, powiązać przewody
antenowe w wiązki i dopasować ich długości.
 Urządzenie USB nie działa poprawnie. Sposób
postępowania w przypadku tego problemu
opisano w instrukcji obsługi znajdującej się w
zestawie z urządzeniem USB.
Stacja radiowa DAB/DAB+ nie jest
odbierana prawidłowo.
Odtwarzanie nie uruchamia się.
 Wyłączyć opisywane urządzenie, podłączyć
ponownie urządzenie USB, a następnie włączyć
opisywane urządzenie.
 Sprawdzić informacje na temat zgodnych
urządzeń USB w witrynach internetowych o
adresach podanych w rozdziale „Odtwarzanie
pliku z poziomu urządzenia USB” (strona 27).
Odtwarzanie nie zaczyna się od pierwszego
utworu.
 Ustawić zwykły tryb odtwarzania.
Nie można ładować urządzenia USB.
 Upewnić się, że urządzenie USB zostało dobrze
podłączone.
 Ładowanie jest niemożliwe przy wyłączonym
zasilaniu opisywanego urządzenia.
 Urządzenie USB może nie być obsługiwane
przez opisywane urządzenie. Informacje
dotyczące zgodnych urządzeń USB można
znaleźć w witrynach internetowych.
Tuner
Występuje silny przydźwięk lub szum (napis
„STEREO” w oknie wyświetlacza  miga)
lub nie można odbierać audycji.
 Podłączyć prawidłowo antenę.
 Ustalić miejsce i orientację anteny, które
zapewniają najlepszy odbiór, a następnie
odpowiednio ustawić antenę.
 Aby uniknąć zakłóceń, anteny powinny
znajdować się z dala od przewodu zasilającego
i innych urządzeń AV.
 Wyłączyć urządzenia elektryczne znajdujące się
w pobliżu.
72PL
 Sprawdzić wszystkie połączenia antenowe, a
następnie wykonać procedurę
automatycznego wyszukiwania stacji DAB.
Informacje w rozdziale „Ręczne uruchamianie
funkcji automatycznego wyszukiwania stacji
DAB (tylko model CMT-SBT300WB)” (strona 57).
 Bieżąca usługa DAB/DAB+ może być
niedostępna.
Naciskając TUNE +/– , wybrać inną usługę.
 Po przeprowadzce niektóre usługi/
częstotliwości mogły ulec zmianie i ustawienie
dotychczasowej stacji nadawczej może być
niemożliwe. Wykonać procedurę
automatycznego wyszukiwania stacji DAB, aby
ponownie zarejestrować nadawane programy.
(Wykonanie tej procedury powoduje
skasowanie wszystkich zapisanych wcześniej
programów).
Nadawanie DAB/DAB+ zostało przerwane.
 Zmienić lokalizację opisywanego urządzenia
lub ustawienie anteny, aby zwiększyć
wskazywaną wartość jakości sygnału.
Połączenie sieciowe
Urządzenie nie może połączyć się z siecią.
(Inne urządzenia w sieci nie mogą nawiązać
połączenia z opisywanym urządzeniem lub
go rozpoznać.)
 Sprawdzić, czy wskaźnik
na wyświetlaczu .
jest podświetlony
 Uzyskanie adresu IP po włączeniu urządzenia w
środowisku wymiany danych bez routera
zajmuje około 1 minutę.
 Jeżeli używany jest stały adres IP, ten sam
adres IP może być wykorzystywany przez inne
urządzenie. Użyć innego adresu IP.
Opisywane urządzenie nie może połączyć
się z siecią za pośrednictwem
bezprzewodowego połączenia sieci LAN.
 Jeżeli do urządzenia podłączony jest kabel
sieciowy (LAN), urządzenie automatycznie
stara się nawiązać przewodowe połączenie
LAN. Jeżeli ma być wykorzystywane
bezprzewodowe połączenie LAN, nie należy
podłączać kabla sieciowego (LAN) do
opisywanego urządzenia.
 Sprawdzić ustawienia routera/punktu
dostępowego bezprzewodowej sieci LAN.
Jeżeli na punkcie dostępowym tryb utajony
SSID jest ustawiony na ON, należy go ustawić
na OFF. Szczegółowe informacje na temat
ustawień punktu dostępowego można znaleźć
w jego instrukcji obsługi.
Opisywane urządzenie nie może nawiązać
połączenia z siecią z wykorzystaniem trybu
WPS.
 Uaktualnić do najnowszej wersji
oprogramowanie sprzętowe routera/punktu
dostępowego bezprzewodowej sieci LAN.
Nie można uruchomić odtwarzania.
 Sprawdzić, czy przypadkiem dany plik audio nie
jest niewłaściwy albo nie został usunięty z
serwera. Informacje w instrukcji obsługi
serwera.
 Serwer próbuje odtworzyć plik audio w
formacie audio nieobsługiwanym przez
opisywane urządzenie. Sprawdzić informacje o
formatach audio na serwerze.
 Wyłączyć kontrolę multicastów na routerze/
punkcie dostępowym bezprzewodowej sieci
LAN. Jeżeli jest ona włączona, rozpoczęcie
odtwarzania nagrania audio może potrwać
kilka minut. Szczegółowe informacje w
instrukcji obsługi routera/punktu dostępowego
bezprzewodowej sieci LAN.
 Serwer blokuje dostęp z poziomu opisywanego
urządzenia. Zmienić ustawienia na serwerze,
aby zezwolić na dostęp z poziomu
opisywanego urządzenia. Szczegółowe
informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
serwera.
Sieć domowa
Kontroler nie może odnaleźć opisywanego
urządzenia. (Kontroler nie może uzyskać
dostępu do danych opisywanego
urządzenia.)
 Upewnić się, czy kontroler jest podłączony do
sieci domowej.
 Na punkcie dostępowym włączona jest
kontrola multicastów.
Muzyka została uruchomiona
automatycznie.
 Opisywanym urządzeniem może sterować inny
komponent. Aby odrzucić sygnał sterujący,
należy wyłączyć tryb gotowości BLUETOOTH/
sieciowy tryb gotowości (strona 61).
Dźwięk jest przerywany.
 Serwer DLNA jest przeciążony. Wyłącz
wszystkie uruchomione aplikacje.
 Sygnał bezprzewodowy zawiera zakłócenia.
Zaprzestać korzystania z kuchenki
mikrofalowej.
AirPlay
Rozwiązywanie problemów
 Skonfigurować sieć po odnalezieniu punktu
dostępowego przy użyciu funkcji wyszukiwania
punktów dostępowych.
 W przypadku niektórych routerów/punktów
dostępowych bezprzewodowej sieci LAN
zgodnych ze standardem IEEE802.11n, po
ustawieniu metody zabezpieczenia WEP lub
WPA/WPA2-PSK (TKIP) szybkość transmisji
bezprzewodowej sieci LAN może ulec
obniżeniu. Jeżeli szybkość spadnie, należy
zmienić metodę zabezpieczenia na WPA/
WPA2-PSK (AES).
Nie można odnaleźć opisywanego
urządzenia z poziomu urządzenia iPhone/
iPod Touch/iPad.
 Informacje w rozdziale „Połączenie sieciowe –
Urządzenie nie może połączyć się z siecią”
(strona 72).
 Upewnić się, że urządzenie iOS lub komputer z
programem iTunes są podłączone do sieci
domowej.
 Przed przystąpieniem do korzystania z
opisywanego urządzenia, należy uaktualnić
system iOS lub aplikację iTunes do najnowszej
wersji.
Muzyka została uruchomiona
automatycznie.
 Opisywanym urządzeniem może sterować inny
komponent. Aby odrzucić sygnał sterujący,
należy wyłączyć tryb gotowości BLUETOOTH/
sieciowy tryb gotowości (strona 61).
73PL
Podczas odtwarzania dźwięk przeskakuje.
 Serwer jest przeciążony. Zakończyć wszystkie
uruchomione aplikacje.
Nie można obsługiwać urządzenia.
 Uaktualnić do najnowszej wersji
oprogramowanie urządzenia iPhone/iPod
Touch/iPad.
Przywracanie ustawień
fabrycznych urządzenia
Jeżeli urządzenie nadal nie działa
poprawnie, można przywrócić jego
ustawienia fabryczne.
Do przywracania ustawień fabrycznych
opisywanego urządzenia należy używać
przycisków na urządzeniu.
1
Odłączyć przewód zasilający i upewnić
się, że wskaźnik STANDBY nie jest
podświetlony na wyświetlaczu .
Następnie ponownie podłączyć przewód
zasilający i włączyć urządzenie.
2
Nacisnąć i przytrzymać   i /  na
urządzeniu do momentu pojawienia się
napisu „ALL RESET” na wyświetlaczu.
Zostaną usunięte wszystkie ustawienia
skonfigurowane przez użytkownika, np.
zaprogramowane stacje radiowe, ustawienia
zegara, programatora i sieci.
Jeżeli po wykonaniu wszystkich opisanych
powyżej czynności problem nadal występuje,
należy skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów Sony.
74PL
Komunikaty
Podczas pracy urządzenia na wyświetlaczu
mogą migać lub być widoczne następujące
komunikaty:
NO CONNECT
CANNOT DOWNLOAD
NO DEVICE
Podczas wykonywania aktualizacji
oprogramowania nie udało się pobrać
danych aktualizacji do urządzenia. Przejdź
do menu ustawień i ponownie uruchom
aktualizację oprogramowania.
Nie podłączono urządzenia USB lub
podłączone urządzenie USB zostało
odłączone.
Urządzenie nie może nawiązać połączenia z
siecią.
NO DISC
Nie ma płyty w odtwarzaczu lub włożono
płytę, której nie można odtworzyć.
Urządzenie nie może odtwarzać plików
audio z powodu nieobsługiwanego formatu
pliku lub ograniczenia operacji odtwarzania.
NO MEMORY
CAN’T PLAY
Włożono płytę, której opisywane urządzenie
nie może odtworzyć, na przykład płytę CDROM lub DVD.
COMPLETE
Operacja programowania stacji zakończyła
się normalnie.
DATA ERROR
W urządzeniu USB nie ma nośnika pamięci
lub opisywane urządzenie nie może
rozpoznać nośnika pamięci.
NO STEP
Wszystkie zaprogramowane utwory zostały
usunięte.
NO SUPPORT
Opisywane urządzenie nie obsługuje
podłączonego urządzenia USB.
Próba odtworzenia nieobsługiwanego pliku.
NO TRACK
ERROR
Na urządzeniu USB lub płycie nie ma plików
nadających się do odtworzenia.
Próba obsługi urządzenia w trakcie
inicjalizacji. Należy poczekać, aż inicjalizacja
dobiegnie końca.
NOT IN USE
INITIAL
Trwa inicjowanie ustawień sieciowych przez
opisywane urządzenie. W trakcie tej
procedury niektóre przyciski opisywanego
urządzenia są nieaktywne.
LOCKED
Kieszeń na płytę  jest zablokowana i nie
można wyjąć płyty. Skontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży produktów
Sony.
Rozwiązywanie problemów
CANNOT PLAY
Został naciśnięty przycisk, który nie jest
odpowiedzialny za uruchamianie
odtwarzania.
OVER CURRENT
Wyciągnąć urządzenie USB z gniazda,
wyłączyć opisywane urządzenie, a
następnie włączyć je ponownie.
PUSH STOP
Został naciśnięty przycisk PLAY MODE  w
trakcie odtwarzania z wykorzystaniem
funkcji CD lub USB.
75PL
READING
Opisywane urządzenie odczytuje informacje
zapisane na płycie lub na urządzeniu USB.
Część przycisków nie działa podczas
odczytu.
STEP FULL
Próba zaprogramowania ponad 25 utworów
lub plików (punktów).
TIME NG
Ustawiono taki sam czas rozpoczęcia i
zakończenia w przypadku programatora
odtwarzania.
UPDATE ERROR
Opisywane urządzenie nie może uaktualnić
oprogramowania. Wyłączyć urządzenie i
włączyć je ponownie. Urządzenie podejmie
próbę uaktualnienia oprogramowania. Jeżeli
pojawi się ten sam komunikat, należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów Sony.
76PL
Środki ostrożności/Dane techniczne
Środki ostrożności
Płyty, które MOŻNA odtwarzać w opisywanym
urządzeniu
• Płyty audio CD-DA
• CD-R/CD-RW (nagrania audio utworów z
płyt CD-DA i pliki MP3)
Nie należy używać płyty CD-R/CD-RW bez
zapisanych danych. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia płyty.
Płyty, których NIE MOŻNA odtwarzać w
opisywanym urządzeniu
• Płyty CD-ROM
• Inne płyty CD-R/CD-RW niż nagrane w
•
•
•
•
•
•
•
Uwagi dotyczące płyt CD-DA
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy przetrzeć czystą ściereczką,
wykonując ruchy od środka w kierunku jej
krawędzi.
• Do czyszczenia płyt nie wolno używać
środków zawierających benzynę lub
Bezpieczeństwo
• Jeżeli urządzenie nie będzie używane
przez dłuższy czas, należy całkowicie
odłączyć przewód zasilający od gniazda
elektrycznego. Odłączając opisywane
urządzenie należy zawsze chwytać za
wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód.
• Jeżeli do wnętrza urządzenia dostanie się
przypadkowo jakiś przedmiot lub ciecz,
należy odłączyć przewód zasilający i
przed ponownym włączeniem urządzenia
zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej
osobie.
• Przewód zasilający można wymieniać
wyłącznie w specjalistycznym punkcie
serwisowym.
Środki ostrożności/Dane techniczne
•
formacie muzycznej płyty CD lub w
formacie zgodnym z normą ISO9660
Poziom 1/Poziom 2 lub Joliet
Płyty CD-R/CD-RW nagrane w formacie
wielosesyjnym bez zamkniętej sesji
Płyty CD-R/CD-RW o słabej jakości zapisu,
porysowane lub zabrudzone płyty CD-R/
CD-RW lub płyty CD-R/CD-RW nagrane w
niezgodnym urządzeniu nagrywającym
Płyty CD-R/CD-RW, które nie zostały
poprawnie sfinalizowane
Płyty CD-R/CD-RW zawierające inne pliki
niż pliki w formacie MPEG 1 Audio Layer-3
(MP3)
Płyty o niestandardowym kształcie (np. w
formie serca, kwadratu, gwiazdy)
Płyty z naklejoną taśmą samoprzylepną,
papierem lub naklejką
Płyty z wypożyczalni lub płyty używane z
etykietami, poza które wychodzi klej
Płyty, na których nadrukowano etykietę
przy użyciu klejącej farby lub tuszu
rozcieńczalniki, ani dostępnych w
sklepach środków czyszczących i aerozoli
antystatycznych przeznaczonych do
analogowych płyt winylowych.
• Płyty należy chronić przed bezpośrednim
oddziaływaniem promieni słonecznych
lub źródeł ciepła, na przykład przed
gorącym powietrzem z nawiewów, i nie
wolno pozostawiać ich w zaparkowanym
w słońcu samochodzie.
Wybór miejsca
• Nie należy ustawiać urządzenia w pozycji
przechylonej, w miejscach, gdzie panują
wysokie lub niskie temperatury, w
miejscach zakurzonych, zapylonych,
zabrudzonych lub wilgotnych, w
miejscach bez odpowiedniej wentylacji,
ani w miejscach narażonych na drgania,
bezpośrednie operowanie promieni
słonecznych lub oświetlonych jasnym
światłem.
• Ustawiając urządzenie na powierzchniach
pokrytych woskiem, olejem, pastą itp.,
należy zachować ostrożność, aby uniknąć
plam lub przebarwień.
• Jeżeli urządzenie zostanie przeniesione
bezpośrednio z zimnego do ciepłego
miejsca lub ustawione w pomieszczeniu o
77PL
dużej wilgotności, może dojść do
kondensacji pary wodnej na soczewce
lasera wewnątrz odtwarzacza CD, co grozi
nieprawidłowym działaniem urządzenia.
W takim przypadku należy wyjąć płytę,
pozostawić urządzenie w stanie
włączonym przez mniej więcej godzinę,
aż wilgoć odparuje.
Nagrzewanie się urządzenia
• Nagrzewanie się urządzenia podczas
pracy jest normalnym zjawiskiem i nie
stanowi powodu do niepokoju.
• Po dłuższym czasie pracy obudowa może
być gorąca i nie należy jej dotykać.
• Nie wolno zasłaniać otworów
wentylacyjnych.
Uwagi dotyczące zestawu głośnikowego
Opisywany zestaw głośnikowy nie jest
magnetycznie ekranowany i może
powodować zniekształcenia magnetyczne
obrazu na ekranie znajdującego się w
pobliżu telewizora. W takim przypadku
należy wyłączyć telewizor, odczekać 15 do
30 minut, po czym włączyć go ponownie.
Czyszczenie obudowy
Opisywane urządzenie należy czyścić
miękką szmatką lekko zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie należy używać
szorstkich ściereczek, proszku do
szorowania, ani środków, takich jak
rozcieńczalnik, benzyna czy alkohol.
78PL
Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH
Obsługiwana wersja i profile standardu
BLUETOOTH
Profil odnosi się do standardowego zestawu
funkcji różnych produktów BLUETOOTH.
Szczegółowe informacje na temat
obsługiwanych wersji i profili standardu
BLUETOOTH można znaleźć w rozdziale
„Dane techniczne” (strona 81).
Uwagi
• Aby móc korzystać z urządzenia BLUETOOTH po
•
podłączeniu go do opisywanego urządzenia,
oba urządzenia muszą obsługiwać ten sam
profil. Funkcje urządzenia BLUETOOTH mogą
różnić się w zależności od specyfikacji danego
urządzenia, nawet jeśli ma ono ten sam profil co
opisywane urządzenie.
Z uwagi na właściwości technologii
bezprzewodowej BLUETOOTH, odtwarzanie z
poziomu opisywanego urządzenia jest
nieznacznie opóźnione w stosunku do
odtwarzania z poziomu urządzenia
nadawczego.
Efektywny zasięg łączności
Urządzenia BLUETOOTH powinny
znajdować się w odległości maksymalnie 10
metrów od siebie (bez żadnych przeszkód
na drodze sygnału).
Efektywny zasięg łączności może ulec
zmniejszeniu w następujących sytuacjach:
– Gdy pomiędzy urządzeniami z
nawiązanym połączeniem BLUETOOTH
znajduje się jakaś osoba, metalowy
przedmiot, ściana lub inny rodzaj
przeszkody
– W miejscach z zainstalowaną
bezprzewodową siecią LAN
– Wokół użytkowanych kuchenek
mikrofalowych
– W miejscach występowania innych fal
elektromagnetycznych
Wpływ innych urządzeń
Urządzenia BLUETOOTH i bezprzewodowa
sieć LAN (IEEE802.11b/g) wykorzystują to
samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz).
Korzystając z urządzenia BLUETOOTH w
sąsiedztwie urządzenia z funkcją
bezprzewodowej sieci LAN, mogą
występować zakłócenia
elektromagnetyczne.
Wynikiem tego mogą być niższe szybkości
transmisji danych, szum lub problemy z
nawiązaniem połączenia. W takim
przypadku można spróbować skorzystać z
poniższych środków zaradczych:
– Połączenie między opisywanym
urządzeniem a telefonem
komórkowym BLUETOOTH lub
urządzeniem BLUETOOTH należy
nawiązywać w odległości co najmniej
10 metrów od sprzętu z funkcją
bezprzewodowej sieci LAN.
– Gdy urządzenie BLUETOOTH jest
wykorzystywane w zasięgu 10 metrów,
Środki ostrożności/Dane techniczne
BLUETOOTH to technologia
bezprzewodowa krótkiego zasięgu
umożliwiająca przesyłanie danych
pomiędzy urządzeniami cyfrowymi, na
przykład między komputerami i cyfrowymi
aparatami fotograficznymi. Technologia
bezprzewodowa BLUETOOTH pozwala
obsługiwać urządzenia znajdujące się w
odległości około 10 metrów.
Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH
jest zwykle wykorzystywana w przypadku
dwóch urządzeń, ale istnieje również
możliwość połączenia jednego urządzenia z
kilkoma innymi urządzeniami.
Nie ma potrzeby stosowania kabli, jak w
przypadku połączenia USB, i urządzenia nie
muszą być ustawione naprzeciw siebie, jak
to ma miejsce w przypadku
bezprzewodowej technologii podczerwieni.
Z technologii tej można na przykład
korzystać, gdy jedno urządzenie
BLUETOOTH znajduje się w torebce lub w
kieszeni.
Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH
jest zwykle to globalny standard
obsługiwany przez tysiące firm.
Wspomniane firmy produkują wyroby
zgodne z tym globalnym standardem.
79PL
wówczas należy wyłączyć zasilanie
sprzętu z funkcją bezprzewodowej sieci
LAN.
Wpływ na inne urządzenia
Fale radiowe emitowane przez opisywane
urządzenie mogą zakłócać pracę
elektronicznej aparatury medycznej. Z
uwagi na fakt, że zakłócenia te mogą
powodować nieprawidłowe działanie
pewnych urządzeń, należy pamiętać o
wyłączeniu zasilania opisywanego
urządzenia, telefonu komórkowego
BLUETOOTH i urządzenia BLUETOOTH w
poniższych miejscach:
– W szpitalach, pociągach i samolotach
– w pobliżu drzwi automatycznych lub
przycisków pożarowych
Uwagi
• Opisywane urządzenie obsługuje funkcje
•
•
•
•
80PL
bezpieczeństwa zgodne ze specyfikacją
BLUETOOTH, zapewniające odpowiedni poziom
bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej
z użyciem technologii BLUETOOTH. Jednakże
taki poziom zabezpieczenia może być
niewystarczający przy pewnych ustawieniach
lub innych czynnikach, należy więc zawsze
zachować ostrość w trakcie komunikacji z
wykorzystaniem technologii BLUETOOTH.
Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za szkody lub straty wynikłe z wycieków
informacji w trakcie komunikacji z użyciem
technologii BLUETOOTH.
Nie można zagwarantować prawidłowego
działania komunikacji BLUETOOTH w przypadku
wszystkich urządzeń BLUETOOTH o tym samym
profilu co opisywane urządzenie.
Urządzenia BLUETOOTH podłączone do
opisywanego urządzenia muszą być zgodne ze
specyfikacją BLUETOOTH określoną przez
BLUETOOTH SIG, Inc. i muszą posiadać atest
zgodności. Jednakże nawet jeśli jakieś
urządzenie jest zgodne ze specyfikacją
BLUETOOTH, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy
parametry lub dane techniczne danego
urządzenia BLUETOOTH uniemożliwiają
nawiązanie połączenia, albo mogą powodować
rozbieżności w metodzie sterowania,
wyświetlaniu lub obsłudze.
W przypadku niektórych urządzeń BLUETOOTH
podłączonych do opisywanego urządzenia i przy
pewnych warunkach nawiązanej łączności i
warunkach otoczenia, mogą występować szumy
lub zaniki dźwięku.
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Zakres częstotliwości:
50 Hz – 20 kHz
Moc wyjściowa (znamionowa):
Stosunek sygnału do szumu:
25 W + 25 W (przy 6 omach, 1 kHz, 1% całk.
znieksz. harm.)
Powyżej 90 dB
Skuteczna moc wyjściowa (wartość odniesienia):
Powyżej 90 dB
Dynamika:
50 W + 50 W (na kanał przy 6 omach, 1 kHz)
Sekcja tunera
Wejścia/wyjścia
AUDIO IN:
USB:
Obsługiwana przepływność:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kb/s – 320
kb/s, VBR
WMA: 48 kb/s – 192 kb/s, VBR
AAC: 48 kb/s – 320 kb/s
Częstotliwości próbkowania:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Gniazdo USB:
Typu A, prąd stały 5 V; 2,1 A
Sekcja odtwarzacza płyt CD-DA/
MP3
Zakres strojenia:
531 kHz – 1 602 kHz (przedział strojenia 9 kHz)
Antena:
Antena ramowa AM
Częstotliwość pośrednia:
400 kHz
Sekcja tunera FM:
Stereo FM, tuner FM z superheterodyną
Zakres strojenia:
87,5 MHz – 108,0 MHz (co 50 kHz)
Antena:
Antena przewodowa FM
Sekcja tunera DAB/DAB+ (tylko model
CMT-SBT300WB):
Tuner stereo FM, tuner DAB/FM z
superheterodyną
Zakres częstotliwości:
Pasmo III:
174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*
Antena:
Antena przewodowa DAB/FM:
Środki ostrożności/Dane techniczne
Gniazdo AUDIO IN (wejście zewnętrzne)
gniazdo stereo mini, czułość 700 mV,
impedancja 47 kiloomów
Gniazdo  (słuchawki):
Gniazdo stereofoniczne mini, 8 omów lub
więcej
Sekcja tunera AM (tylko model CMT-SBT300W):
System:
System płyty kompaktowej i cyfrowego
dźwięku
Właściwości diody laserowej:
Trwanie emisji: ciągła
Moc wyjściowa lasera*: poniżej 44,6 μW
* Jest to wartość mierzona z odległości 200mm
od powierzchni soczewki obiektywu na bloku
głowicy optycznej przy przesłonie 7mm.
81PL
Tabela częstotliwości DAB/DAB+ (pasmo III):
Częstotliwość
Oznaczenie
174,928 MHz
5A
Sekcja głośników:
176,640 MHz
5B
Zestaw głośnikowy:
178,352 MHz
5C
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
2-drożny zestaw głośnikowy, Bass Reflex
Niskotonowy (woofer): stożkowy, 120 mm
Wysokotonowy (tweeter): 25 mm, miękki
kopułowy
183,648 MHz
6B
Impedancja znamionowa:
185,360 MHz
6C
6 omów
187,072 MHz
6D
Wymiary (szer./wys./gł.):
188,928 MHz
7A
ok. 150 mm x 270 mm x 220 mm
190,640 MHz
7B
Masa:
192,352 MHz
7C
ok. 2,5 kg (urządzenie)
194,064 MHz
7D
195,936 MHz
8A
Sekcja BLUETOOTH
197,648 MHz
8B
System łączności:
199,360 MHz
8C
Standard BLUETOOTH wersja 3.0
201,072 MHz
8D
Wyjście:
202,928 MHz
9A
Standard BLUETOOTH Klasa mocy 2
204,640 MHz
9B
Maksymalny zasięg łączności:
206,352 MHz
9C
W linii wzroku ok. 10 m*1
208,064 MHz
9D
Pasmo częstotliwości:
209,936 MHz
10A
pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
211,648 MHz
10B
Metoda modulacji:
213,360 MHz
10C
FHSS
215,072 MHz
10D
Zgodne profile BLUETOOTH*2:
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
220,352 MHz
11C
222,064 MHz
11D
223,936 MHz
12A
225,648 MHz
12B
227,360 MHz
12C
229,072 MHz
12D
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
234,208 MHz
13C
235,776 MHz
13D
237,488 MHz
13E
239,200 MHz
13F
* W przypadku opisywanego urządzenia
częstotliwości są wyświetlane z dokładnością
82PL
do dwóch miejsc po przecinku.
Obsługiwana metoda ochrony nagrań
Metoda SCMS-T
Szerokość pasma nadawania
20 Hz – 20 000 Hz (próbkowanie 44,1 kHz)
*1 Faktyczny zasięg zależy od takich czynników,
jak przeszkody między urządzeniami, pola
magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej,
elektryczność statyczna, czułość odbioru,
parametry anteny, system operacyjny,
oprogramowanie użytkowe itp.
2
* Profile standardu BLUETOOTH określają cele
nawiązanej łączności BLUETOOTH między
urządzeniami.
Sekcja sieciowa
Gniazdo LAN:
RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX
(Szybkość transmisji zależy od środowiska
komunikacyjnego. Nie można
zagwarantować, że opisywane urządzenie
będzie obsługiwać szybkość transmisji i jej
jakość określoną przez standard 10BASE-T/
100BASE-TX.)
Bezprzewodowa sieć LAN:
Zgodne standardy:
IEEE 802.11 b/g
Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Dostępne kanały ch1 do ch13
WEP 64 bit, WEP 128 bit
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
Ogólne
Wymagania dotyczące zasilania:
Pomór mocy:
36 W
Wymiary (szer./wys./ dług.) (z uwzgl.
wystających części, bez głośników):
ok. 290 mm × 106 mm × 221 mm
Masa (bez głośników)
ok. 2,7 kg
Akcesoria w zestawie:
Pilot zdalnego sterowania (RM-AMU171) (1),
baterie R6 (typ AA) (2), przewody głośnikowe
(2), podkładki pod głośniki (8), antena
przewodowa FM/ramowa AM (1) (tylko
model CMT-SBT300W), antena przewodowa
DAB/FM (1) (tylko model CMT-SBT300WB),
Przewodnik - Szybka konfiguracja (1),
Instrukcja obsługi (niniejszy podręcznik) (1)
Środki ostrożności/Dane techniczne
220 V - 240 V (prąd zmienny), 50 Hz/60 Hz
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
Pobór mocy w trybie gotowości: 0,5 W
(wszystkie porty sieci bezprzewodowej
wyłączone)
Tryb gotowości BLUETOOTH/sieciowy tryb
gotowości: 16 W (wszystkie porty sieci
bezprzewodowej włączone)
83PL
Znaki towarowe itp.
• Windows, logo Windows i Windows Media są
•
•
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w USA i/lub w innych krajach.
Opisywany produkt jest chroniony przez pewne
prawa własności intelektualnej firmy Microsoft
Corporation. Używanie lub dystrybucja tego
rodzaju technologii poza opisywanym
produktem jest zabroniona bez uzyskania
licencji od firmy Microsoft lub upoważnionego
oddziału firmy Microsoft.
AirPlay, logo AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod
classic, iPod nano i iPod touch są znakami
towarowym firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w
USA i w innych krajach.
„
” jest znakiem organizacji Wi-Fi Alliance.
•
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® i Wi-Fi Alliance®
•
•
•
•
•
•
•
•
84PL
są zastrzeżonymi znakami stowarzyszenia Wi-Fi
Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ i Wi-Fi
Protected Setup™ są znakami organizacji Wi-Fi
Alliance.
DLNA™, logo DLNA i DLNA CERTIFIED™ są
znakami towarowymi, znakami usługowymi lub
znakami certyfikacyjnymi organizacji Digital
Living Network Alliance.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 i
patenty na licencji uzyskanej od firmy
Fraunhofer IIS and Thomson.
Słowo i logotypy BLUETOOTH® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi, których właścicielem jest
firma BLUETOOTH SIG, Inc. Firma Sony
Corporation korzysta ze wspomnianych znaków
w ramach posiadanej licencji. Pozostałe znaki
towarowe i nazwy handlowe należą do
odpowiednich właścicieli.
Znak N jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC
Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
Android jest znakiem towarowym firmy Google
Inc.
„Xperia” i „Xperia Tablet” są znakami
towarowymi Sony Mobile Communications AB.
Występujące w niniejszej instrukcji nazwy
urządzeń i produktów są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
producenta.
W niniejszej instrukcji pominięto znaki ™ i ®.
©2013 Sony Corporation Printed in China
4-464-109-74(1)
Download PDF

advertising